Page 1

Do internetu jeden krok PrzyjdŸ na spotkanie! z Latarnikiem Polski Cyfrowej, a przekonasz siê, ¿e obs³uga komputera i korzystanie z internetu jest proste nawet dla osób w wieku 50+


Bezp³atne zajêcia z obs³ugi komputera i internetu

dla osób 50+ Latarnik Polski Cyfrowej poka¿e ci jak:

Skontaktuj siê z:

Zacznij ¿yæ aktywniej, wygodniej i ciekawiej!

Ulotka wersja 2  

brak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you