Page 1

REGULAMIN uczestnictwa w II Ogólnopolskim Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej, w dniach 16-17 września 2013r. w Olsztynie Miejsce Zjazdu: Kampus Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego http://www.kortowo.pl/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) II Ogólnopolski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej (zwany dalej „Zjazdem”) jest organizowany w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans (zwanym dalej „PCRS”), którego realizatorami są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. 2) Organizatorem Zjazdu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” [SMWI], szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie internetowej www.latarnicy.pl. 3) Uczestnikami Zjazdu mogą być wyłącznie Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy ukończyli szkolenia trenerskie, otrzymali certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej oraz prowadzą zajęcia z osobami z pokolenia 50+, dokumentując ten fakt relacjami w portalu www.latarnicy.pl. II. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE 1) Uczestnikami Zjazdu mogą być Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy: a) ukończyli szkolenie organizowane w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans b) przeprowadzili co najmniej 1 spotkanie z osobami z grupy 50+ w terminie do 31 lipca br. c) opublikowali/publikują relacje z organizowanych spotkań w portalu www.latarnicy.pl 2) Zgłoszenie na Zjazd odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i akceptację zapisów niniejszego Regulaminu (dalej „Zgłoszenie”). Formularz wraz z Regulaminem dostępne są na stronie www.latarnicy.pl 3) SMWI przyjmuje Zgłoszenia w postaci poprawnie i całkowicie wypełnionego formularza, wyłącznie drogą elektroniczną. 4) Zgłoszenia na Zjazd przyjmowane będą do 31lipca br. włącznie. Po tym terminie w ciągu 5 dni roboczych zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w Zjeździe 5) Liczba uczestników Zjazdu jest limitowana. W przypadku liczby przekraczającej limit zgłoszeń, SMWI zastrzega sobie prawo do określenia kryteriów według których dokonana zostanie powtórna kwalifikacja uczestników. 6) Udział w Zjeździe jest dobrowolny i bezpłatny. 7) Zgłoszenie niezgodne z warunkami rekrutacji nie będą rozpatrywane.


8) Uczestnik Zjazdu zobowiązany jest do zgłoszenia informacji o rezygnacji z uczestnictwa, najpóźniej w terminie do 30 sierpnia br., wyłącznie drogą elektroniczną na adres – 2zjazd@mwi.pl. Tylko taka rezygnacja będzie rozpatrzona jako bezkosztowa. 9) W przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe po wyznaczonym terminie bezkosztowej rezygnacji, Latarnik zostanie obciążony pełnymi kosztami udziału w Zjeździe tj. kosztami noclegów oraz wyżywienia. III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE UCZESTINCTWA W ZJEŹDZIE 1) Uczestnik Zjazdu wyraża dobrowolną zgodę na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i dokumentowania przebiegu Zjazdu, a w szczególności w procesie rekrutacji; wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz nagrania audio i video na potrzeby Zjazdu, a w szczególności w celach promocyjnych i sprawozdawczości. 2) Uczestnik zobowiązuje się do podpisania listy obecności. 3) SMWI pokrywa koszty: noclegu w terminie 16/17 września br. w standardzie turystycznym (pokoje dwu-, trzyosobowe,) wyżywienia - od obiadu 16 wrześnie br. do obiadu 17 września br. udziału w sesjach warsztatach Zjazdu udziału w imprezie integracyjnej materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczącymi Zjazdu i projektu PCRS. 4) SMWI nie zapewnia zwrotu kosztów transportu. 5) SMWI umożliwi wykupienie dodatkowego noclegu w terminie z 15 na 16 września br. Koszt takiego noclegu wynosi 40 zł za nocleg w pokoju dwuosobowym. Wszystkich zainteresowanych dodatkowym noclegiem prosimy o kontakt na adres 2zjazd@mwi.pl . 6) Komunikaty i informacje dotyczące Zjazdu publikowane będą na stronie www.latarnicy.pl . IV. DANE OSOBOWE I ADRES E-MAIL UCZESTNIKÓW 1) Dane osobowe Uczestników Zjazdu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji na Zjazd. 2) Administratorem danych osobowych jest SMWI. 3) SMWI nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE SMWI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zakończenia naboru uczestników do udziału w Zjeździe w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.latarnicy.pl

Regulamin udziału w zjeździe.pdf  

brak