Page 1

Regulamin konkursu

„Mój latarniczy debiut” w ramach projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS §1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu „Latarniczy scenariusz w akcji” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (zwane dalej „Organizatorem”). 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu zorganizowanego w ramach Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, który jest realizowany w ramach 8 Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, pod hasłem Polska Cyfrowa Równych Szans. 4. Konkurs trwa od 4 do 15 listopada 2013 roku. §2 Cel Konkursu 1. Celem Konkursu jest zachęcenie Latarników Polski Cyfrowej, którzy dotychczas nie rozpoczęli swojej aktywności, do uruchomienia pierwszych działań edukacyjnych adresowanych do osób z pokolenia 50+ w oparciu o metodykę PCRS. §3 Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Latarnicy Polski Cyfrowej, którzy ukończyli szkolenia trenerskie i otrzymali certyfikat Latarnika Polski Cyfrowej. . 2. W Konkursie uczestniczyć mogą Latarnicy, którzy jak dotąd nie prowadzili zajęć z osobami z pokolenia 50+ i nie publikowali relacji z tych zajęć na stronie www.latarnicy.pl jak również Ci którzy posiadają już doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami z pokolenia 50+, ale nie dokumentowali tego faktu relacjami na portalu latarnicy.pl. 3. W konkursie nie mogą wziąć udział Latarnicy korzystający ze wsparcia grantowego i realizujący Lokalne Plany Działania. 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

1


5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na zasadach określonych w § 11 Regulaminu. 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. §4 Przedmiot Konkursu 1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zaprezentowanie w formie dokumentacji elektronicznej opisu/relacji/prezentacji, itp. z pierwszych, debiutanckich zajęć z pokoleniem 50+, które prowadził zgodnie z metodyką latarniczą lub dostępnymi na stronie projektu (www.latarnicy.pl) scenariuszami zajęć, tj.: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

"Bezpieczeństwo w Internecie" "Gry i zabawy w Internecie" "Nauka w Internecie" "Zakupy przez Internet" "Znajomi w Internecie" "Planowanie wyjazdu online" "Kultura i sztuka w Internecie" "Skype, Viber i inne komunikatory" "Jedziemy na wycieczkę"

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu relację z jednych zajęć lub jednego cyklu zajęć wzajemnie ze sobą powiązanych formalnie lub merytorycznie. 3. Zgłaszany projekt, poza relacją opisową może zostać poszerzony o prezentacje multimedialne, fotoreportaże, filmy oraz ich kombinacje, których linki dołączone będą do raportu. 4. Projekt nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie zostanie wyłączony z udziału w Konkursie. 5. Projekty zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich. §5 Zgłoszenia do Konkursu 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną do Organizatora na adres debiut@mwi.pl odnośnika (linku), do strony internetowej na której znajdować się będzie zgłaszany do konkursu projekt. 2. Udostępnienie zgłaszanego do konkursu projektu nastąpić powinno wyłącznie poprzez przekazanie Organizatorom adresu internetowego (odnośnika do strony gdzie znajduje się relacja) za pomocą poczty elektronicznej pod wskazany w regulaminie adres. Plików zawierających relacje nie należy przesyłać do Organizatorów. Udostępnione w ten sposób relacje nie będą brane pod uwagę. 3. Miejscem publikacji projektu zgłaszanego w konkursie może być wyłącznie portal latarnicy.pl

2


4. Korespondencja stanowiąca zgłoszenie musi zawierać: a. podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres zgłaszającego); b. adres internetowy strony gdzie umieszczona będzie relacja/opis lub inna forma projektu zgłaszana do konkursu; c. w przypadku wykorzystania scenariusza zajęć dostępnych w Bazie wiedzy, informację o użytej metodyce. ; d. obowiązkowe oświadczenie zapoznania się z niniejszym regulaminem konkursu. 5. Zgłoszenia niekompletne bądź zawierające nieprawdziwe dane nie będą akceptowane. 6. Uczestnicy Konkursu 10 stycznia 2014r.

mogą

zgłaszać

relacje

do

Konkursu

w

terminie

do

dnia

§6 Prawa autorskie 1. Projekt zgłaszany do Konkursu musi być pracą samodzielną (nie może stanowić opracowania cudzych utworów), który nie były wcześniej publikowany, ani nie był przedstawiany w żadnym innym konkursie. 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do materiałów zgłaszanych do Konkursu lub uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na korzystanie ze zgłaszanego relacji z zajęć w zakresie niezbędnym do jego udziału w Konkursie, b) osoby widoczne na filmie/zdjęciu zgłaszanym do Konkursu wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie prac ze względu na naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, również jeśli istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń. Organizator jest także uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie wszelkich treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje. 4. Zgłaszając projekt do Konkursu uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z niego bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: a) druku w dowolnej liczbie oraz formie publikacji i w dowolnym nakładzie, b) utrwalania jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy, c) publicznego prezentowania, służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu i zamieszczanie w sieci Internet,

3


d) wprowadzania do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów oraz umieszczenie na stronach internetowych i na profilach serwisów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora Konkursu, e) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, f)

opracowania, aranżacji, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian. §7 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Oceny projektów zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu (zwanych dalej: „Laureatami”) dokonuje komisja powołana przez Organizatora (zwana dalej „Jury”) 2. Jury Konkursu może ustalić sposób działania w formie uchwalanego samodzielnie regulaminu. 3. Jury Konkursu dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod uwagę w szczególności: a) adekwatność nadesłanego projektu (opisu/relacji/prezentacji, itp.) do przedmiotu Konkursu, b) pomysłowość realizacji latarniczego scenariusza zajęć lub innej latarniczej metodyki, c) walory artystyczne, atrakcyjność i innowacyjność przekazywanego projektu (opisu/relacji/prezentacji, itp.). 4. Decyzje Jury Konkursu odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. §8 Nagrody 1. Jury Konkursu autorom najciekawszych prac przyzna nagrody w postaci tabletów Alcatel one touch EVO7 wraz z opłaconym abonamentem na korzystanie z usługi mobilnego Internetu firmy Orange 2. W przypadku niskiego poziomu prac Jury Konkursu może zadecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody lub nagród. §9 Ogłoszenie wyników Konkursu 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13 stycznia 2013 roku na stronie internetowej www.latarnicy.pl . 2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom pocztą lub kurierem po dopełnieniu przez nich formalności związanych z uzyskaniem abonamentu na usługę dostępu do Internetu firmy Orange.

4


§ 10 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator, z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia i realizacji Konkursu, w tym odbioru nagrody. 2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 3. Zamieszczenie danych osobowych w formularzu zgłoszenia uczestnictwa jest dobrowolne, niemniej konieczne do uczestnictwa w Konkursie. § 11 Postanowienia końcowe 1. Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do nagrody na rzecz osób trzecich lub innych podmiotów. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych. 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 6. W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. Decyzje Organizatora w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 7. Organizator zastrzega sobie prawo: dokonywania zmian w Regulaminie, przerwania, zmiany Konkursu lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej www.latarnicy.pl.

5

regulamin_II Latarniczy Debiut.pdf  
regulamin_II Latarniczy Debiut.pdf  

brak

Advertisement