Page 1

Regulamin konkursu na Lokalne plany działania Latarników Polski Cyfrowej § 1. Informacje wstępne 1.

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na Lokalne plany działania Latarników Polski Cyfrowej, zorganizowanego w ramach Projektu systemowego  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, który jest realizowany w ramach 8 Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, pod hasłem polska Cyfrowa Równych Szans.

2.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1) Konkurs – konkurs na Lokalne plany działania Latarników Polski Cyfrowej, zorganizowany w ramach Projektu systemowego  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, który jest realizowany w ramach 8 Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, realizowanego pod hasłem Polska Cyfrowa Równych Szans, 2) Grant  środki finansowe przyznane i przekazywane Latarnikowi przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, na podstawie umowy zawartej przez Stowarzyszenie i Latarnika, w przypadku, gdy złożony przez Latarnika w konkursie Lokalny plan działania Latarnika zostanie zakwalifikowany do sfinansowania. Grant finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, 3) Latarnik  Latarnik Polski Cyfrowej, tzn. działający lokalnie uczestnik Projektu PCRS, który dobrowolnie przystąpił do Projektu oraz ukończył szkolenie trenera kompetencji cyfrowych  poświadczone certyfikatem Latarnika Polski Cyfrowej  zorganizowane przez Stowarzyszenie w ramach Projektu PCRS, 4) Lokalny plan działania Latarnika – opis indywidualnych, oryginalnych i możliwych do zrealizowania działań Latarnika w konkretnym środowisku lokalnym, prowadzących do wykonania przez osoby z pokolenia 50+, dotąd wykluczone cyfrowo, „pierwszego kroku” w Internecie, a także nabycia podstawowych kompetencji cyfrowych i przekonania o korzyściach związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie. Opis ten stanowi element oferty konkursowej Latarnika, 5) Projekt PCRS  Projekt systemowy  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (Beneficjenta Projektu) na podstawie Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu zawartego w dniu 1 czerwca 2011 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Infrastruktury oraz Stowarzyszenie (Partnera) na podstawie umowy partnerskiej nr UDA.POIG.08.03.00-00-002/11-00 zawartej w dniu 3 listopada 2011 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna


Gospodarka, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 6) Regulamin  regulamin konkursu na Lokalne plany działania Latarników Polski Cyfrowej, zorganizowany w ramach Projektu PCRS, 7) Stowarzyszenie  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000121204, posiadające NIP 8732741303 i REGON 850542303, 8) Umowa  umowę zawartą między Stowarzyszeniem a Latarnikiem Polski Cyfrowej, której wzór umowy określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu,

§ 2. Organizator i cel Konkursu 1.

Konkurs organizowany jest w ramach Projektu PCRS.

2.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie.

3.

Celem konkursu jest wyłonienie Lokalnych planów działania Latarnika, które w sposób najefektywniejszy umożliwią osobom wykluczonym cyfrowo z pokolenia 50+ zrobienie pierwszego kroku w Internecie, tj. przekonają je o użyteczności i korzyściach wynikających z wykorzystania komputerów i Internetu oraz pozwolą im na zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych.

4.

Lokalnym planom działania Latarników zakwalifikowanym w Konkursie do finansowania zostanie zapewnione wsparcie Grantami oraz pomoc merytoryczna w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 3. Osoby uprawnione do udziału w Konkursie Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące wymagania: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) posiada obywatelstwo polskie, 3) ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 4) przed terminem ogłoszenia konkursu przystąpiła do Projektu PCRS deklarując wolę działania jako Latarnik Polski Cyfrowej, 5) ukończyła lub ukończy do dnia 30 października 2012 r. dwudniowe szkolenie dla Latarników Polski Cyfrowej zorganizowane przez Stowarzyszenie w ramach Projektu PCRS, potwierdzone Certyfikatem Latarnika Polski Cyfrowej, 6) złoży Stowarzyszeniu, zgodnie z Regulaminem, ofertę, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 4. Oferta konkursowa 1.

Uczestnik Konkursu składa ofertę zawierającą:


1) wypełniony przez Latarnika formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 2) Lokalny plan działania Latarnika w konkretnym środowisku (miejscowości, gminie, gminach), zawierający koncepcję działań motywujących pokolenie 50+ do korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej oraz na rzecz nabycia przez tę grupę wiekową podstawowych kompetencji cyfrowych, zwany dalej „Planem działania”. 2.

Lokalny plan działania Latarnika powinien zawierać następujące elementy: 1) imię i nazwisko Latarnika, 2) nazwę Lokalnego planu działania Latarnika, 3) datę sporządzenia Lokalnego planu działania Latarnika, 4) szczegółowy harmonogram realizacji Lokalnego planu działania Latarnika, tj. proponowane terminy i częstotliwość realizacji działań Latarnika, przy czym działania te muszą być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. i dotyczyć grupy co najmniej 270 osób, 5) miejsce (obszar geograficzny) realizacji działań na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. miejscowość, gminę(-y), powiat i województwo, 6) opis profilu grupy docelowej  osób objętych działaniami (np. przedział wiekowy, charakter zatrudnienia, miejsce zamieszkania, płeć), 7) szczegółowy opis działań, ze wskazaniem głównego ich celu, wskazujący na ich charakter (np. szkolenia, prezentacje, konsultacje, warsztaty, seminaria, spotkania integracyjne, doradztwo itp.), a także inne informacje uszczegóławiające, takie jak np. czas trwania poszczególnych zajęć, liczba osób objętych danymi zajęciami, używane wyposażenie, tematyka, spodziewane efekty, program itp.

3.

Ponadto Lokalny plan działania Latarnika powinien zawierać zwięzły i przejrzysty opis działań (streszczenie), które Latarnik deklaruje podjąć w przypadku zakwalifikowania do otrzymania grantu w Konkursie. W przypadku zakwalifikowania do otrzymania Grantu opis ten zostanie opublikowany w Internecie pod adresem: www.latarnicy.pl

4.

Opis sposobu przygotowania oferty: 1) ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, w postaci wydruku komputerowego jednostronnego lub dwustronnego, w formacie A4, ze wszystkimi stronami trwale spiętymi i kolejno ponumerowanymi (ręcznie lub w postaci wydruku), 2) oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty i Lokalny plan działania Latarnika, 3) jeżeli elementem Lokalnego planu działania Latarnika będą komputerowe pliki multimedialne, należy je dołączyć do oferty na płycie lub płytach DVD lub CD, w ofercie papierowej zaś  wskazać, że załącznikiem do takiej oferty jest taka płyta lub płyty wraz z podaniem ich liczby, 4) dołączone do oferty inne dokumenty niż wskazane w lit. b i c, np. referencje, nie będą podlegać ocenie, 5) można złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje wyłączeniem ich z oceny, 6) oferta powinna być podpisana, 7) ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zawierającej następujące oznaczenia: Nazwa i adres zamawiającego: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów,


Imię i nazwisko Latarnika oraz jego adres korespondencyjny Dopisek: Oferta w konkursie dotyczącym przyznania grantów dla Latarników Polski Cyfrowej w Projekcie systemowym  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. 5. Latarnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Z tytułu nie wybrania oferty Latarnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenie wobec Stowarzyszenia. 7. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” albo przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską do siedziby Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” w Tarnowie, pod adresem: ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów, do dnia 12 listopada 2012 roku do godz. 16:00. 8.

Oferty złożone po upływie terminu wskazanym w ust. 7 nie podlegają ocenie, pozostaną zarchiwizowane bez ich otwierania.

9.

Latarnik nie może zmienić oferty przed upływem terminu składania ofert.

10. Latarnik może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W tym celu powinien przekazać Stowarzyszeniu wniosek o wycofanie oferty w formie pisemnej. Oferta, co do której złożono oświadczenie o jej wycofaniu nie podlega ocenie i pozostanie zarchiwizowana przez Stowarzyszenie bez jej otwierania.

§ 5. Wybór ofert 1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. 2. Ocena i wybór najlepszych ofert zostaną dokonane przez komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele: 1) Stowarzyszenia, 2) Ministra Administracji i Cyfryzacji, 3) innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką wykluczenia cyfrowego oraz edukacji cyfrowej dorosłych.

3. Skład komisji konkursowej zostanie opublikowany przed rozpoczęciem oceny ofert na stronie internetowej pod adresem: www.latarnik.mwi.pl

4. Ocenie nie podlegają oferty nie spełniające kryteriów określonych Regulaminem, w szczególności: 1) złożone po upływie terminu ich składania, 2) złożone w więcej niż jednym egzemplarzu lub gdy ten sam Latarnik złoży więcej niż jedną ofertę, 3) co do których złożono oświadczenie w formie pisemnej o ich wycofaniu, 4) doręczone w przezroczystym opakowaniu lub bez opakowania.

5.

Odrzuceniu podlegać będą oferty, które nie będą spełniać któregokolwiek z wymogów określonych w § 4 Regulaminu.


6. Stowarzyszenie powiadomi Latarnika, którego oferta podlegać będzie odrzuceniu, o fakcie odrzucenia oferty. Powiadomienie zostanie przesłane listem poleconym na adres wskazany w ofercie, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Kryterium oceny ofert będzie zakres i wartość merytoryczna działań opisanych w Lokalnym planie działania Latarnika. Ocenie podlegać będą m.in. takie elementy działań, jak: 1) kreatywność i unikatowość planowanych działań, 2) innowacyjność koncepcji prowadzenia planowanych działań, 3) liczba, częstotliwość i regularność planowanych działań, 4) sposób zachęcenia osób do udziału w planowanych działaniach, 5) wpływ planowanych działań na społeczny rozwój lokalny, 6) proponowana promocja planowanych działań, 7) zapewnienie trwałości skutków zrealizowanych działań, 8) dotychczasowe doświadczenia dotyczące działań na rzecz edukacji osób dorosłych, 9) oryginalność nazwy Lokalnego planu działania Latarnika.

8. Wyższa liczba punktów może być przyznana ofertom, które zawierać będą opis działań realizowanych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 20 000 mieszkańców.

9. Wyższa liczba punktów może być przyznana ofertom, w których wskazana zostanie wyższa niż 270 liczba osób objętych Lokalnym planem działania Latarnika.

10. Za spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 7, z uwzględnieniem ust. 8 i 9, każdy z członków komisji konkursowej przyznaje od 0 do 100 pkt. Ocena z najniższą i najwyższą liczbą przyznanych punktów nie będzie brana pod uwagę. Oferta otrzyma liczbę punktów stanowiącą ostateczną ocenę Oferty równą sumie punktów przyznanych przez pozostałych członków komisji konkursowej. Komisja dokona wyboru 200 ofert, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

11. Ocena zostanie dokonana przez każdego członka komisji konkursowej w formie pisemnej, wskazującej dla każdej oferty liczbę przyznanych punktów i krótkie pisemne uzasadnienie dla tej oceny.

12. Z dokonanej oceny ofert komisja konkursowa sporządzi pisemny protokół, wskazujący: 1) liczbę punktów przyznanych przez każdego członka komisji konkursowej dla każdej oferty wraz ze wskazaniem ocen nie branych pod uwagę, 2) liczbę punktów stanowiących ostateczną ocenę oferty, 3) listę Latarników, którym zostaną przyznane Granty, 4) rezerwową listę Latarników, zawierającą oferty z największą liczbą punktów mniejszą od ofert zamieszczonych na liście Latarników, którym zostaną przyznane Granty.

13. Załącznikiem do protokołu z oceny ofert będą potwierdzenia oceny, o których mowa w ust. 12 dokonane przez członków komisji konkursowej.

14. Stowarzyszenie opublikuje, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w §4 ust. 7 Regulaminu, listę Latarników, którym zostaną przyznane Granty, na stronach internetowych pod adresami: www.latarnik.mwi.pl oraz www.latarnicy.pl

15. Rozstrzygnięcia co do wyboru oferty nie podlegają zaskarżeniu. 16. Na wniosek Latarnika Stowarzyszenie udzieli za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem podania jej adresu, informacji dotyczącej liczby punktów przyznanych jego


ofercie. Inne wystąpienia dotyczące dokonanej oceny ofert pozostawione będą bez odpowiedzi.

§ 6. Przyznanie Grantu 1.

Warunki przyznania Grantu oraz realizacji Lokalnego planu działania Latarnika, określać będzie Umowa zawarta przez Stowarzyszenie i Latarnika wyłonionego w drodze konkursu, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.

Postanowienia Umowy są ostateczne i nie mogą być przedmiotem negocjacji między Stowarzyszeniem a Latarnikiem otrzymującym Grant. Nie wyłącza to możliwości zmiany niektórych zapisów Umowy na wniosek Stowarzyszenia, za zgodą Latarnika, w przypadku zaistnienia okoliczności, wynikających ze złożonego Lokalnego planu działania Latarnika, uzasadniających taką zmianę, która będzie służyć efektywniejszej i bardziej racjonalnej realizacji celów Lokalnego planu działania Latarnika.

3.

Latarnicy, laureaci konkursu, zostaną zaproszeni przez Stowarzyszenie do podpisania Umowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia oceny ofert. Zaproszenie wystosowane będzie w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ofercie.

4.

W przypadku, gdy: 1) Latarnik nie podpisze Umowy w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Stowarzyszenie zaproszenia do podpisania Umowy, albo 2) Umowa zostanie rozwiązana przed zakończeniem realizacji jej przedmiotu, Stowarzyszenie zaprosi do podpisania Umowy Latarnika z listy rezerwowej.

§ 7. Prawa autorskie Latarnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Lokalnego planu działania Latarnika, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze wskazaniem swojego imienia i nazwiska jako jego autora i podania, że został on złożony w ramach konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe 1.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień Regulaminu. Warunkiem wejścia zmiany Regulaminu w życie jest zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: http://www.latarnik.mwi.pl/, na której opublikowany jest Regulamin.

2.

Zmiany w Regulaminie nie mogą wejść w życie wcześniej niż z dniem zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Stowarzyszenia. Jeżeli zmiana Regulaminu nastąpi później niż na 10 dni przed terminem składania ofert i może mieć wpływ na sposób sporządzania ofert, termin składania ofert zostanie przesunięty na czas nie krótszy niż 10 dni od dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu.


3.

Konkurs może być odwołany bez podania przyczyn, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert. Warunkiem ważności odwołania konkursu jest zamieszczenie przez Stowarzyszenie, w momencie odwołania konkursu, informacji o tym fakcie na stronie pod adresem: http://www.latarnik.mwi.pl/, na której opublikowany jest Regulamin. W takim przypadku Stowarzyszenie nie odpowiada za koszty poniesione na sporządzenie i przesłanie ofert do Stowarzyszenia.

4.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

5.

Latarnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek pocztowych lub kurierskich.

7.

Informacji w sprawie konkursu objętego Regulaminem udzielają: 1) Artur Krawczyk, e-mail: a.krawczyk@mwi.pl, tel.: +48 502 357 587 2) Monika Boruch, e-mail: m.boruch@mwi.pl, tel. +48 519 521 465 3) Michał Golemo, e-mail: m.golemo@mwi.pl, tel. +48 502 358 454

pcrs_regulamin konkursu-3.pdf  

brak