Page 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Umowa nr …………………….. zawarta w dniu ………………….r. w ………………, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Krakowska 11 A, 33100 Tarnów, wpisanym do rejestru ……………. prowadzonego przez ……………… pod numerem KRS: 0000121204, posiadającym NIP 8732741303, REGON 850542303, reprezentowanym przez: 1. Arkadiusza Złotnickiego — I Wiceprezesa Zarządu, 2. Artura Krawczyka — Sekretarza Zarządu, zwanym w dalszej części Umowy „Stowarzyszeniem” a Panem (Panią) ………………., zamieszkałym (ą) w ………………….. przy ul. …………………………, legitymującym(ą) się dowodem osobistym o serii i numerze ……………, wydanym przez ……………………., posiadającym (ą) numer PESEL ……………………………., zwanym(ą) w dalszej części Umowy „Latarnikiem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1. Oświadczenia 1. Stowarzyszenie oświadcza, że na podstawie umowy partnerskiej nr UDA.POIG.08.03.00-00002/11-00 zawartej w dniu 3 listopada 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” a Ministrem Infrastruktury realizuje Projekt systemowy  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS, zwany w dalszej części Umowy „Projektem PCRS”. Stowarzyszenie oświadcza także, że w Projekcie PCRS pełni funkcję Partnera. 2. Latarnik oświadcza, że ukończył szkolenie trenera kompetencji cyfrowych  poświadczone certyfikatem Latarnika Polski Cyfrowej  zorganizowane przez Stowarzyszenie w ramach Projektu PCRS, w wyniku którego, uzyskał wiedzę merytoryczną, pozwalającą na wykonanie przedmiotu Umowy. 3. Stowarzyszenie oświadcza, że opracowany przez Latarnika Lokalny Plan Działania, zawierający koncepcję działań motywujących pokolenie 50+ do korzystania z Internetu i komunikacji

1


Załącznik nr 1 do Regulaminu elektronicznej oraz na rzecz nabycia przez tę grupę wiekową podstawowych kompetencji cyfrowych, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej „Planem działania”, został wybrany w konkursie, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie. Przedmiotem konkursu był wybór Planu działania, na którego realizację przyznany zostaje Latarnikowi grant, na warunkach określonych Umową. Stowarzyszenie oświadcza ponadto, że Plan działania, został zarchiwizowany przez Stowarzyszenie pod numerem ……, w rejestrze takich planów, służących realizacji Projektu PCRS.

§ 2. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest zrealizowanie przez Latarnika w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku, Planu działania pod nazwą.: …………………………………….., o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. 2. Umowa wiąże Strony od dnia jej podpisania do dnia zakończenia przez Strony rozliczeń finansowych związanych z realizacją projektu PCRS.

§ 3. Warunki realizacji 1. Do realizacji przedmiotu Umowy Latarnik zobowiązany jest do wykorzystywania materiałów opracowanych przez Stowarzyszenie w ramach Projektu PCRS i udostępnionych w portalu internetowym Projekut PCRS pod adresem: www.latarnicy.pl, w szczególności metodyk szkoleniowych w zakresie edukacji cyfrowej. 2. Latarnik wykona przedmiot Umowy z zachowaniem wymogów dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym w zakresie informacji i promocji, w szczególności określonych w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu dostępnym pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf 3. Latarnik w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest ponadto do: 1) sporządzania dokumentacji z realizacji przedmiotu Umowy za każdy miesiąc realizacji (okres rozliczeniowy), obejmującej: a) listę obecności potwierdzającą udział w działaniach Latarnika  określonych w Planie działania  osób, do których są one skierowane, sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, b) dokumentację zdjęciową z przebiegu działań na nośniku danych elektronicznych lub poprzez zamieszczenie w Internecie na serwerze udostępnionym przez Stowarzyszenie, c) raporty z działań, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy; 2) ukończenia kursu e-learningowego, przygotowanego przez Stowarzyszenie, którego celem jest zapoznanie z zasadami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku;

2


Załącznik nr 1 do Regulaminu 3) realizacji przedmiotu Umowy bez pobierania jakichkolwiek opłat czy przyjmowania jakichkolwiek korzyści o charakterze majątkowym od uczestników lub osób trzecich; niezwłocznego powiadamiania Stowarzyszenia o zaistnieniu jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. 4. Stowarzyszenie w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do: 1) udzielenia Latarnikowi informacji niezbędnych do zastosowania się do wymogów dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym w zakresie informacji i promocji, a szczególnie określonych w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu poprzez zapewnienie warunków do udziału Latarnika w kursie elearning, zawierającym niezbędne w tym zakresie informacje, 2) wsparcia w kontaktach z lokalnymi władzami i mediami, a także organizacjami pozarządowymi, 3) pomocy tutorów i ekspertów dziedzinowych, zajmujących się problematyką edukacji cyfrowej.

§ 4. Odbiór przedmiotu umowy 1. Rozliczenie realizacji Umowy pomiędzy Stronami będzie następować w okresach miesięcznych. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2013 roku, a ostatni zakończy się w dniu 30 czerwca 2014 roku. 2. W celu odbioru prac wykonanych przez Latarnika, Latarnik zobowiązany jest do przekazania Stowarzyszeniu za każdy okres rozliczeniowy: 1) dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 Umowy; 2) rachunku opiewającego maksymalnie na kwotę Grantu należną zgodnie z § 5 Umowy, przyznaną w danym okresie rozliczeniowym, zawierającego wykaz rodzajów kosztów związanych bezpośrednio z realizacją Przedmiotu Umowy i poniesionych przez Latarnika w tym okresie rozliczeniowym. 3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 Umowy, obejmować mogą wyłącznie następujące wydatki związane z realizacją przedmiotu Umowy: 1)

praca własna Latarnika związana z realizacją działań w ramach Planu działania,

2) wynagrodzenia ekspertów oraz innych osób wspierających Latarnika w realizacji Planu działania, 3) przejazdy, 4) druk, powielanie i produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych, 5) materiały biurowe, promocyjne, multimedia oraz materiały niezbędne do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, 6) poczęstunek dla osób objętych działaniami Latarnika,

3


Załącznik nr 1 do Regulaminu 7) usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne i internetowe, 8) usługi bankowe w związku z obsługą płatności wynikających z realizacji umowy, 9) najem sal, 10) najem sprzętu, 11) kwoty podatków zapłaconych przez Latarnika, nie podlegających zwrotowi, 12) inne, o ile okażą się niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 4. Latarnik zobowiązany jest do przekazania Stowarzyszeniu dokumentacji i rachunku, o których mowa w ust. 2, w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego okresu rozliczeniowego. Dokumenty przekazane za każdy okres muszą dotyczyć wszystkich działań podjętych w tym okresie i nie mogą dotyczyć działań z innych okresów rozliczeniowych. 5. Stowarzyszenie dokona weryfikacji otrzymanej od Latarnika dokumentacji, o której mowa w ust. 4, pod względem spełniania wymogów określonych w Umowie, w terminie 3 dni od ich otrzymania. W przypadku, gdy dokumenty nie będą spełniać wymogów określonych w Umowie, Stowarzyszenie wezwie Latarnika do ich uzupełnienia lub wprowadzenia koniecznych zmian. W przypadku otrzymania dokumentacji i rachunku, które będą spełniać wymogi określone w Umowie od Latarnika, Stowarzyszenie dokona odbioru prac wykonanych przez Latarnika.

§ 5. Grant 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy przez Latarnika Stowarzyszenie dokona wypłaty na rzecz Latarnika grantu w wysokości: 1) 2) 3)

……… zł brutto za pierwszy miesiąc rozliczeniowy  z dołu do …….. stycznia 2013 roku; ……… zł brutto za kolejne miesiące rozliczeniowe – z góry, zwanego dalej „Grantem”.

2. Stowarzyszenie nie będzie ponosiło żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przez Latarnika przedmiotu Umowy. 3. Grant będzie finansowany ze środków Projektu systemowego  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 4. Warunkiem wypłaty Grantu za każdy okres rozliczeniowy, z wyjątkiem pierwszego okresu rozliczeniowego, jest odbiór prac Latarnika przez Stowarzyszenie za poprzedni okres rozliczeniowy zgodnie z § 4 Umowy. 5. Grant za okres rozliczeniowy, w którym Latarnik nie przedstawił rachunku lub dokumentacji spełniającej wymogi określone w Umowie. nie przysługuje. Jeżeli na poczet takiego okresu rozliczeniowego Stowarzyszenie wypłaciło Latarnikowi Grant, kwota tego Grantu zostanie zaliczona na poczet Grantu należnego za kolejny okres rozliczeniowy, w którym Latarnik przedstawi Stowarzyszeniu rachunek lub dokumentację spełniającej wymogi określone w Umowie.

4


Załącznik nr 1 do Regulaminu 6. W przypadku nie przedstawienia przez Latarnika Stowarzyszeniu rachunku lub dokumentacji spełniającej wymogi określone w Umowie za kolejny okres rozliczeniowy, Latarnik zobowiązany jest do zwrotu Stowarzyszeniu Grantu pobranego za okres, w którym nie przedstawił rachunku lub dokumentacji spełniającej wymogi określone w Umowie. Latarnik zobowiązany jest wówczas do zwrotu wypłaconego Grantu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 7. Warunkiem wypłaty Grantu jest posiadanie przez Stowarzyszenie środków dotacji przeznaczonej na finansowanie Projektu PCRS w wysokości pozwalającej na wypłatę Grantu. W przypadku, gdy w terminie wypłaty Grantu Stowarzyszenie nie będzie dysponowało takimi środkami, Stowarzyszenie wypłaci Grant w terminie do 3 dni od dnia otrzymania tych środków. W takim przypadku Latarnikowi nie będą należeć się odsetki wynikające z opóźnienia w wypłacie Grantu. 8. Grant będzie płatny na rachunek ………… w terminie do 3 dni od dnia spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ust. 47. 9. Latarnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poniesionych na realizację przedmiotu Umowy, w wysokości przekraczającej wysokość Grantu należnego za każdy okres rozliczeniowy.

§ 6. Prawa autorskie 1. Latarnik oświadcza, że wszystkie wyniki prac wytworzonych przez Latarnika w ramach Umowy, będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, będą oryginalnymi utworami Latarnika oraz nie będą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich ani też żadnych innych praw na dobrach niematerialnych. 2. Latarnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na Stowarzyszenie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich wyników prac wytworzonych przez Latarnika w ramach Umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 1) wytwarzanie i zwielokrotniania egzemplarzy wyników prac za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) wprowadzanie do pamięci komputera, 3) wprowadzanie do obrotu, 4) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 5) publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie, udostępnianie w Internecie lub innych sieciach informatycznych, 6) wyświetlanie (uwzględniając kina, wielkie ekrany, ekrany dowolnie wybrane, przy użyciu taśm magnetycznych i magneto-optycznych),

5


Załącznik nr 1 do Regulaminu 7) nadawanie i reemisja przy użyciu sieci bezprzewodowej i przewodowej (przy pomocy stacji naziemnych lub satelity), 8) oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, że dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie może mieć do nich dostęp. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wyników prac wytworzonych przez Latarnika w ramach Umowy w każdym okresie rozliczeniowym, nastąpi na podstawie oświadczeń Stron zawartych w treści raportu z działań, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, potwierdzającego nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do danego utworu, z chwilą wypłaty Grantu za okres rozliczeniowy, którego dotyczy. 4. Stowarzyszenie jako Partner Projektu PCRS, zobowiązane jest do przeniesienia nabytych na podstawie Umowy autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych na Ministra Cyfryzacji i Administracji jako następcy prawnego Ministra Infrastruktury będącego stroną umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, a zarazem Lidera projektu PCRS, który w drodze odrębnej umowy udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji do korzystania z utworów, o jakich mowa w ust. 2, na wymienionych w nim polach eksploatacji.

§ 7. Osoby uprawnione do współdziałania i doręczenia 1. Stowarzyszenie wyznacza jako osoby upoważnione do współdziałania z Latarnikiem w realizacji Umowy: 1) w sprawach merytorycznych: ……… , tel. ………………, e-mail: ……….…….. , 2) w sprawach formalnych: ……………... , tel. ……………….., e-mail:………….. . 2. Wszelkie doręczenia dokumentów, zawiadomień lub innych informacji związane z realizacją Umowy będą dokonywane na następujące adresy: 1) poczty elektronicznej: Latarnik: ........................................................................... , Stowarzyszenie: ………………………………………... , albo 2) korespondencyjne: Latarnik: ........................................................................... , Stowarzyszenie: ………………………………………... . 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania drugiej Strony o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub korespondencyjnego. Zmiana któregokolwiek adresu Strony jest skuteczna od dnia doręczenia drugiej Stronie powiadomienia o takiej zmianie i nie wymaga zmiany Umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem skutecznego doręczenia dokumentów, zawiadomień lub innych informacji związane z realizacją przedmiotu Umowy na adres dotychczasowy. 4. Strony zgodnie postanawiają, że doręczenia dokumentów, zawiadomień lub innych informacji

6


Załącznik nr 1 do Regulaminu związane z realizacją przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, odbywać się będą z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Za datę doręczenia przez jedną ze Stron dokumentów, zawiadomień lub innych informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy, uważa się datę ich wpływu na serwer drugiej Strony. 5. Dla doręczeń dokumentacji i rachunku, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy oraz powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dla uznania doręczenia za skuteczne konieczne jest przekazanie ich w formie pisemnej listem poleconym lub przesyłką kurierską. Wówczas za datę doręczenia dokumentacji i rachunku, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy oraz powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, uważa się datę ich nadania listem poleconym lub przesyłką kurierską, o ile wcześniej one zostały doręczone pocztą elektroniczną. Jeżeli zaś nie zostały wcześniej doręczone pocztą elektroniczną, wówczas za datę doręczenia przez jedną ze dokumentacji i rachunku, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy oraz powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, uważa się datę potwierdzenia odbioru listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, przez Stronę będącą ich adresatem.

§ 8. Rozwiązanie umowy 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, jedynie w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez drugą Stronę. Rozwiązanie takie może nastąpić w drodze oświadczenia wyrażonego wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia. 3. Umowa może zostać przez Stowarzyszenie rozwiązana z zachowaniem 5-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku: 1) braku realizacji przedmiotu Umowy przez Latarnika, 2) nieprzedstawienia przez Latarnika dokumentacji i rachunku, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy, przez 2 kolejne okresy rozliczeniowe, 3) nieukończenia przez Latarnika kursu e-learningowego, przygotowanego przez Stowarzyszenie, którego celem jest zapoznanie się z zasadami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku, o ile nie wynika to z winy Stowarzyszenia. 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Latarnika z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy opóźnienie w wypłacie Grantu przekroczy 90 dni.

§ 9. Postanowienia końcowe 1. Strony dążyć będą do rozwiązywania wszelkich sporów związanych z realizacją Umowy polubownie. Jeżeli jednak nie dojdzie do rozwiązania powstałego sporu polubownie, Strony poddadzą rozstrzygniecie tego sporu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

7


Załącznik nr 1 do Regulaminu 2. Wszelkie zmiany Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Latarnika, a dwa dla Stowarzyszenia.

LATARNIK:

STOWARZYSZENIE:

8


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 1 do Umowy Wzór opisu Lokalnego planu działania Latarnika Polski Cyfrowej – patrz: Załącznik nr 3 do Regulaminu

9


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik 2 do Umowy

WZÓR

Lista obecności uczestników działań podejmowanych w ramach Lokalnego planu działania pn.: …………………………………………………………………………………………… w Projekcie systemowym  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu

rodzaj działania: ............................................ data:............................................................... miejsce: .........................................................

L.p.

Imię i nazwisko

Podpis

Informacja: Dokonując podpisu listy obecności wyraża się zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na zdjęciach sporządzonych w związku z realizacją Projektu, w materiałach i stronach www dotyczących jego realizacji.

Podpis Latarnika:

10


Załącznik nr 1 do Regulaminu Załącznik 3 do Umowy

WZÓR

Raport miesięczny z realizacji działań prowadzonych w ramach Lokalnego planu działania pn.: …………………………………………………………………………………………… w Projekcie systemowym  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu

za miesiąc: …………………………. Zrealizowane działania L.p.

Miejscowość

Miejsce (obiekt, adres)

Data

Godziny Liczba Opis przebiegu działania od…. do…. uczestników

Inne zrealizowane działania (opis): ………………………………………………………………….. Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich. Oświadczam, iż nieodpłatnie przenoszę na Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich wyników prac wytworzonych w nin. okresie rozliczeniowym w ramach Umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podpis Latarnika:

11

12-10-02 zacznik nr 1_umowa.pdf  

brak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you