Page 1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Umowa nr …………………….. zawarta w dniu ………………….r. w ………………, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Krakowska 11 A, 33-100 Tarnów, wpisanym do rejestru ……………. prowadzonego przez ……………… pod numerem KRS: 0000121204, posiadającym NIP 8732741303, REGON 850542303, reprezentowanym przez: 1. Arkadiusza Złotnickiego — I Wiceprezesa Zarządu, 2. Artura Krawczyka — Sekretarza Zarządu, zwanym w dalszej części Umowy „Stowarzyszeniem” a Panem (Panią) ………………., zamieszkałym (ą) w ………………….. przy ul. …………………………, legitymującym(ą) się dowodem osobistym o serii i numerze ……………, wydanym przez ……………………., posiadającym (ą) numer PESEL ……………………………., zwanym(ą) w dalszej części Umowy „Latarnikiem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1. Oświadczenia 1. Stowarzyszenie oświadcza, że na podstawie umowy partnerskiej nr UDA.POIG.08.03.00-00-002/11-00 zawartej w dniu 3 listopada 2011 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” a Ministrem Infrastruktury realizuje Projekt systemowy  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS, zwany w dalszej części Umowy „Projektem PCRS”. Stowarzyszenie oświadcza także, że w Projekcie PCRS pełni funkcję Partnera. 2. Latarnik oświadcza, że ukończył szkolenie trenera kompetencji cyfrowych, poświadczone certyfikatem Latarnika Polski Cyfrowej, zorganizowane przez Stowarzyszenie w ramach Projektu PCRS, w wyniku którego uzyskał wiedzę merytoryczną pozwalającą na wykonanie przedmiotu Umowy. 3. Stowarzyszenie oświadcza, że opracowany przez Latarnika Lokalny Plan Działania, zawierający koncepcję działań motywujących pokolenie 50+ do korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej oraz na rzecz nabycia przez tę grupę wiekową podstawowych kompetencji cyfrowych, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, zwany dalej „Planem działania”, został wybrany w konkursie,

1


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

przeprowadzonym przez Stowarzyszenie. Przedmiotem konkursu był wybór Planu działania, na którego realizację przyznany zostaje Latarnikowi grant, na warunkach określonych Umową. Stowarzyszenie oświadcza ponadto, że Plan działania został zarchiwizowany przez Stowarzyszenie pod numerem ……, w rejestrze takich planów, służących realizacji Projektu PCRS.

§ 2. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest zrealizowanie przez Latarnika w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku, Planu działania pod nazwą.: …………………………………….., o którym mowa w § 1 ust. 3, w ramach którego obejmie swoimi działaniami co najmniej 170 niepowtarzających się osób, które nie zostały wcześniej objęte działaniami innego Latarnika. 2. Umowa wiąże Strony od dnia jej podpisania do dnia zakończenia przez Strony rozliczeń finansowych związanych z realizacją projektu PCRS.

§ 3. Warunki realizacji 1. Do realizacji przedmiotu Umowy Latarnik zobowiązany jest do wykorzystywania materiałów opracowanych przez Stowarzyszenie w ramach Projektu PCRS i udostępnionych w portalu internetowym Projektu PCRS pod adresem: www.latarnicy.pl, w szczególności metodyk szkoleniowych w zakresie edukacji cyfrowej. 2. Latarnik wykona przedmiot Umowy z zachowaniem wymogów dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym w zakresie informacji i promocji, w szczególności określonych w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, dostępnym pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf 3. Latarnik w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest ponadto do: 1) sporządzania i przekazania najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego dokumentów z realizacji przedmiotu Umowy za każdy miesiąc realizacji (okres rozliczeniowy), obejmującej: a) listę obecności potwierdzającą udział w działaniach Latarnika  określonych w Planie działania  osób, do których są one skierowane, sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, b) dokonywania wpisów tzn. relacji z wszystkich wymienianych w tabeli raportu spotkań wraz z dokumentacją zdjęciową z ich przebiegu w serwisie projektu pod adresem www.latarnicy.pl, przy czym dla każdego działania będą to co najmniej 2 zdjęcia przedstawiające uczestników działania w trakcie jego realizacji, c) raporty z działań, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, d) tabelę wykonaną w programie arkusza kalkulacyjnego z wykazem niepowtarzających się osób objętych działaniami Latarnika, zawierającą daty realizacji spotkań,

2


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2) ukończenia kursu e-learningowego, przygotowanego przez Stowarzyszenie, którego celem jest zapoznanie z zasadami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2013 r.; 3) realizacji przedmiotu Umowy bez pobierania jakichkolwiek opłat czy przyjmowania jakichkolwiek korzyści o charakterze majątkowym od uczestników lub osób trzecich; 4) niezwłocznego powiadamiania Stowarzyszenia o zaistnieniu jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. 4. Stowarzyszenie w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do: 1) udzielenia Latarnikowi informacji niezbędnych do zastosowania się do wymogów dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym w zakresie informacji i promocji, a szczególnie określonych w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, poprzez zapewnienie warunków do udziału Latarnika w kursie e-learningowym, zawierającym niezbędne w tym zakresie informacje, 2) wsparcia w kontaktach z lokalnymi władzami i mediami, a także organizacjami pozarządowymi, 3) pomocy tutorów i ekspertów dziedzinowych, zajmujących się problematyką edukacji cyfrowej.

§ 4. Odbiór przedmiotu Umowy 1. Rozliczenie realizacji Umowy pomiędzy Stronami będzie następować w okresach miesięcznych. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 1 września 2013 r., a ostatni zakończy się w dniu 30 czerwca 2014 r. 2. W celu odbioru prac wykonanych przez Latarnika, Latarnik przekaże Stowarzyszeniu za każdy okres rozliczeniowy: 1) po pierwszym okresie rozliczeniowym: a) dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, za pierwszy okres rozliczeniowy; b) rachunek opiewający maksymalnie na kwotę Grantu należną zgodnie z § 5 za pierwszy i drugi okres rozliczeniowy, c) wykaz rodzajów kosztów związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy i poniesionych przez Latarnika w pierwszym okresie rozliczeniowym, 2) po drugim okresie rozliczeniowym: a) dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 za drugi okres rozliczeniowy, b) rachunek opiewający maksymalnie na kwotę Grantu należną zgodnie z § 5 Umowy za trzeci okres rozliczeniowy, c) wykaz rodzajów kosztów związanych bezpośrednio z realizacją Przedmiotu Umowy i poniesionych przez Latarnika w drugim okresie rozliczeniowym,

3


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3) po trzecim i każdym następnym okresie rozliczeniowym: dokumenty analogiczne do przedstawianych po drugim okresie rozliczeniowym, dotyczące odpowiednio późniejszego okresu. 3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c) i ust. 2 pkt 2 lit. c), obejmować mogą wyłącznie następujące rodzaje kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy: 1)

praca własna Latarnika związana z realizacją działań w ramach Planu działania,

2) wynagrodzenia ekspertów oraz innych osób wspierających Latarnika w realizacji Planu działania, 3) przejazdy, 4) druk, powielanie i produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych, 5) materiały biurowe, promocyjne, multimedia oraz materiały niezbędne do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, 6) poczęstunek dla osób objętych działaniami Latarnika, 7) usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne i internetowe, 8) usługi bankowe w związku z obsługą płatności wynikających z realizacji Umowy, 9) najem sal, 10) najem sprzętu, 11) kwoty podatków zapłaconych przez Latarnika, nie podlegających zwrotowi (tj. głównie podatek VAT i akcyza zawarte w cenie zakupu towarów i usług nabywanych przez Latarnika), 12) inne, o ile okażą się niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 4. Latarnik zobowiązany jest do przekazania Stowarzyszeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia każdego okresu rozliczeniowego. Dokumenty przekazane za każdy okres muszą dotyczyć wszystkich działań podjętych w tym okresie i nie mogą dotyczyć działań z innych okresów rozliczeniowych. 5. Stowarzyszenie dokona weryfikacji otrzymanych od Latarnika dokumentów, o których mowa w ust. 2, pod względem spełniania wymogów określonych w Umowie, w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania. W przypadku, gdy dokumenty nie będą spełniać wymogów określonych w Umowie, Stowarzyszenie wezwie Latarnika do ich uzupełnienia lub wprowadzenia koniecznych zmian, w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania. W przypadku otrzymania od Latarnika wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, za dany okres rozliczeniowy, spełniających wymogi określone w Umowie, Stowarzyszenie dokona odbioru prac wykonanych przez Latarnika za ten okres rozliczeniowy.

§ 5. Grant 1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy przez Latarnika Stowarzyszenie dokona wypłaty na rzecz Latarnika grantu w wysokości: 1)

……… zł brutto za pierwszy miesiąc rozliczeniowy  z dołu do dnia…….. 1 września 2013 r.;

4


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2)

……… zł brutto za kolejne miesiące rozliczeniowe – z góry w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru prac Latarnika za poprzedni okres rozliczeniowy,

2. Stowarzyszenie nie będzie ponosiło żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przez Latarnika przedmiotu Umowy . 3. Grant będzie finansowany ze środków Projektu systemowego  działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 4. Warunkiem wypłaty Granty za pierwszy okres rozliczeniowy jest odbiór prac Latarnika za pierwszy okres rozliczeniowy zgodnie z § 4 ust. 5. Warunkiem wypłaty Grantu za każdy kolejny okres rozliczeniowy jest odbiór prac Latarnika przez Stowarzyszenie za poprzedni okres rozliczeniowy zgodnie z § 4 ust. 5. 5. Grant za okres rozliczeniowy, w którym Latarnik nie przedstawił terminowo dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, nie przysługuje. Jeżeli na poczet tego okresu rozliczeniowego Stowarzyszenie wypłaciło Latarnikowi Grant, kwota tego Grantu zostanie zaliczona na poczet Grantu należnego za kolejny okres rozliczeniowy. 6. W przypadku nie przedstawienia w wymaganym terminie przez Latarnika Stowarzyszeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, za jeszcze jeden kolejny okres rozliczeniowy, Latarnik zobowiązany jest do zwrotu Stowarzyszeniu Grantu pobranego za okresy, za które nie przedstawił dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2. Latarnik zobowiązany jest wówczas do zwrotu wypłaconego Grantu w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego kolejnego okresu rozliczeniowego. 7. Warunkiem wypłaty Grantu jest posiadanie przez Stowarzyszenie środków dotacji przeznaczonej na finansowanie Projektu PCRS w wysokości pozwalającej na wypłatę Grantu. W przypadku, gdy w terminie wypłaty Grantu Stowarzyszenie nie będzie dysponowało takimi środkami, Stowarzyszenie wypłaci Grant w terminie do 3 dni od dnia otrzymania tych środków. W takim przypadku Latarnikowi nie będą należeć się odsetki wynikające z opóźnienia w wypłacie Grantu. 8. Grant będzie płatny na rachunek bankowy Latarnika nr ………… w terminie do 3 dni od dnia spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w ust. 4 i 7. 9. Latarnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poniesionych na realizację przedmiotu Umowy, w wysokości przekraczającej wysokość Grantu należnego za każdy okres rozliczeniowy. 10.W celu określenia właściwej kwoty składek na ubezpieczenia odprowadzanych od kwoty grantu, o której mowa w ust. 1, Latarnik oświadcza, że w dniu podpisania umowy ma status: …………….. 11. W przypadku zmiany  w trakcie obowiązywania umowy  sytuacji Latarnika w taki sposób, że wpłynie to na kwoty ubezpieczeń, o których mowa w ust, 10, Latarnik zobowiązuje się do poinformowania Stowarzyszenia, przed nastąpieniem tej zmiany, o tej zmianie. W takim przypadku Latarnik i Stowarzyszenie zawrą aneks do umowy zmieniający wysokość grantu należnego za miesiące rozliczeniowe przypadające na okres po nastąpieniu zmiany w taki sposób, że kwota grantu wraz ze wszystkimi składkami na ubezpieczenia w tych miesiącach pozostanie na poziomie takim samym, jak w miesiącach rozliczeniowych przypadających na okres przed nastąpieniem zmiany.

5


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

12. Latarnik jest odpowiedzialny za skutki finansowe dla Stowarzyszenia wynikające z rozliczeń między Stowarzyszeniem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli zaistniały one na skutek błędnego naliczenia składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kwoty grantu z powodu przekazania przez Latarnika Stowarzyszeniu nieprawidłowych danych dotyczących Latarnika, niezbędnych do określenia wysokości składek, lub zaniechania przez Latarnika obowiązku informacyjnego określonego w ust. 11.

§ 6. Prawa autorskie 1. Latarnik oświadcza, że wszystkie wyniki prac wytworzonych przez Latarnika w ramach Umowy, będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy y 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, będą oryginalnymi utworami Latarnika oraz nie będą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich ani też żadnych innych praw na dobrach niematerialnych. 2. Latarnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na Stowarzyszenie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich wyników prac wytworzonych przez Latarnika w ramach Umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 1) wytwarzanie i zwielokrotniania egzemplarzy wyników prac za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) wprowadzanie do pamięci komputera, 3) wprowadzanie do obrotu, 4) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 5) publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie, udostępnianie w Internecie lub innych sieciach informatycznych, 6) wyświetlanie (uwzględniając kina, wielkie ekrany, ekrany dowolnie wybrane, przy użyciu taśm magnetycznych i magneto-optycznych), 7) nadawanie i reemisja przy użyciu sieci bezprzewodowej i przewodowej (przy pomocy stacji naziemnych lub satelity), 8) oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, że dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie może mieć do nich dostęp. 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wyników prac wytworzonych przez Latarnika w ramach Umowy w każdym okresie rozliczeniowym, nastąpi na podstawie oświadczeń Stron zawartych w treści raportu z działań, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, potwierdzającego nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do danego utworu, z chwilą wypłaty Grantu za okres rozliczeniowy, którego dotyczy.

6


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4. Stowarzyszenie jako Partner Projektu PCRS, upoważnione jest do przeniesienia nabytych na podstawie Umowy autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych na Ministra Cyfryzacji i Administracji jako następcy prawnego Ministra Infrastruktury będącego stroną umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, a zarazem Lidera projektu PCRS, który w drodze odrębnej umowy udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji do korzystania z utworów, o jakich mowa w ust. 2, na wymienionych w nim polach eksploatacji, na co Latarnik wyraża zgodę.

§ 7. Osoby uprawnione do współdziałania i doręczenia 1. Stowarzyszenie wyznacza jako osoby upoważnione do współdziałania z Latarnikiem w realizacji Umowy: 1) w sprawach merytorycznych: Monikę Boruch , e-mail: m.boruch@mwi.pl, tel. +48 519 521 465, Michała Golemo, e-mail: m.golemo@mwi.pl, tel. +48 502 358 454 Annę Tyrałę, e-mail: a.tyrala@mwi.pl, tel. +48 502 358 455 2) w sprawach formalnych: Kingę Wojtas, tel 14 628 42 10 e-mail: k.wojtas@mwi.pl 2. Doręczenia dokumentów, zawiadomień lub innych informacji związane z realizacją Umowy będą dokonywane na następujące adresy: 1) poczty elektronicznej: Latarnik: ........................................................................... , Stowarzyszenie: granty@mwi.pl, o ile Stowarzyszenie nie powiadomi Latarnika o zmianie tego adresu, albo 2) korespondencyjne: Latarnik: ........................................................................... , Stowarzyszenie: ul. Krakowska 11 A, 33-100 Tarnów, o ile Stowarzyszenie nie powiadomi Latarnika o zmianie tego adresu. 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania drugiej Strony o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub korespondencyjnego. Ponadto Latarnik zobowiązany jest do powiadomienia Stowarzyszenia o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 8. Powiadomienie musi być przekazane pisemnie listem lub pocztą elektroniczną i jest skuteczne od dnia doręczenia oraz nie wymaga zmiany Umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem skutecznego doręczenia dokumentów, zawiadomień lub innych informacji związane z realizacją przedmiotu Umowy na adres dotychczasowy. W przypadku niepoinformowania Stowarzyszenia przez Latarnika o zmianie rachunku bankowego, Stowarzyszenie nie odpowiada wobec Latarnika za skutki przekazania kwoty Grantu na rachunek bankowy wskazany w § 5 ust. 8 lub w ostatniej informacji otrzymanej od Latarnika o zmianie rachunku. 4. Strony zgodnie postanawiają, że doręczenia dokumentów, zawiadomień lub innych informacji związane z realizacją przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, odbywać się będą z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Za datę doręczenia przez jedną ze Stron dokumentów,

7


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

zawiadomień lub innych informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy, uważa się datę ich wpływu na serwer drugiej Strony. 5. Dla doręczeń dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dla uznania doręczenia za skuteczne konieczne jest przekazanie ich w formie pisemnej listem poleconym lub przesyłką kurierską. Wówczas za datę doręczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, uważa się datę ich nadania listem poleconym lub przesyłką kurierską, o ile wcześniej zostały doręczone pocztą elektroniczną. Jeżeli zaś nie zostały wcześniej doręczone pocztą elektroniczną, wówczas za datę doręczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, uważa się datę potwierdzenia odbioru listu poleconego lub przesyłki kurierskiej przez Stronę będącą ich adresatem.

§ 8. Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, jedynie w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez drugą Stronę. Rozwiązanie takie może nastąpić w drodze oświadczenia wyrażonego wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia. 3. Umowa może zostać przez Stowarzyszenie rozwiązana z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku: 1) braku realizacji przedmiotu Umowy przez Latarnika, 2) nieprzedstawienia przez Latarnika dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, przez 2 kolejne okresy rozliczeniowe, 3) nieuzupełnienia przez Latarnika dokumentów zgodnie z § 4 ust. 5, w terminie 5 dni roboczych do dnia wezwania przez Stowarzyszenie, 4) nieukończenia przez Latarnika kursu e-learningowego, przygotowanego przez Stowarzyszenie, którego celem jest zapoznanie się z zasadami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2013 roku, o ile nie wynika to z winy Stowarzyszenia. 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Latarnika z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy opóźnienie w wypłacie Grantu przekroczy 90 dni.

§ 9. Postanowienia końcowe 1. Strony dążyć będą do rozwiązywania wszelkich sporów związanych z realizacją Umowy polubownie. Jeżeli jednak nie dojdzie do rozwiązania powstałego sporu polubownie, Strony poddadzą rozstrzygniecie tego sporu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

8


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2. Wszelkie zmiany Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Latarnika, a dwa dla Stowarzyszenia.

LATARNIK:

STOWARZYSZENIE:

Załączniki do Umowy: 1. Załącznik nr 1 – Wzór opisu Lokalnego Planu Działania Latarnika Polski Cyfrowej – patrz: Załącznik nr 3 do Regulaminu 2. Załącznik nr 2 – Lista obecności uczestników działań podejmowanych w ramach Lokalnego Planu Działania 3. Załącznik nr 3 – Raport miesięczny z realizacji działań prowadzonych w ramach Lokalnego Planu Działania

9


Załącznik 2 WZÓR

Lista obecności uczestników działań podejmowanych w ramach Lokalnego Planu Działania pn.: …………………………………………………………………………………………… w Projekcie systemowym

 działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu rodzaj działania: ....................................................... data: .......................................................................... miejsce: .....................................................................

L.p.

Imię i nazwisko

Podpis

Miejsce zamieszkania (miejscowość)

1 2 3 4 5 6 7 8

Informacja: Dokonując podpisu listy obecności wyraża się zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na zdjęciach sporządzonych w związku z realizacją Projektu, na materiałach i stronach www dotyczących jego realizacji. Podpis Latarnika:

10


Załącznik 3

Raport miesięczny

WZÓR

z realizacji działań prowadzonych w ramach Lokalnego Planu Działania pn.: …………………………………………………………………………………………… w Projekcie systemowym

 działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu za miesiąc: ................................................................ L.p. Miejscowość

Miejsce (obiekt, adres)

Data

Godziny od…. Liczba do…. uczestników

Opis przebiegu działania

Inne zrealizowane działania (opis): …………………………………………………………………..

Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich. Oświadczam, iż nieodpłatnie przenoszę na Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszelkich wyników prac wytworzonych w nin. okresie rozliczeniowym w ramach Umowy, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podpis Latarnika:

11

Wzór umowy z latarnikiem.pdf  
Wzór umowy z latarnikiem.pdf  

brak

Advertisement