Page 1

AVIOLA - CATERING, OBIADY DLA FIRM - 10 Z£ - wiêcej s. 4

Rok XIII nr 6 (164) Czerwiec 2013

Bi¿uteria z³ota, srebrna, zegarki Obr¹czki najtaniej GRAWER GRATIS Ciekawe wzornictwo - solidne wykonanie

Swarzêdz, Rynek 37 Tel. 61 651 03 47 pon.-pt. 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00


www.swarzedz24.pl


Czerwiec 2013


Str.4

ABC. SZKO£A DLA PSÓW Piotr Lisiecki

Nekielka, ul.Kwiatowa 17

Tel. 608 789 424, 614 352 827 kursy dla szczeni¹t - 3-5 miesiêcy kursy dla m³odych psów 6-18 miesiêcy zajêcia indywidualne - psy doros³e DU¯A OGRZEWANA HALA, PE£NE ZAPLECZE SOCJALNE www.abc.poznan.pl


Str.5

Czerwiec 2013

G³osowa³em “za” 28 maja, czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Swarzêdzu, rada podjê³a m.in. uchwa³y w sprawie nadania nazw dwom rondom w Swarzêdzu. To na ul..Cieszkowskiego, w pobli¿u budynku Spó³dzielni Mieszkaniowej , otrzyma³o imiê znanego swarzêdzkiego dzia³acza spo³ecznego, samorz¹dowego i spó³dzielczego Leszka Grajka, a rondo na terenie Nowej Wsi, w pobli¿u kompleksu handlowego “Agrobexu” otrzyma³o imiê Ofiar Katastrofy Smoleñskiej. Ta druga decyzja zbulwersowa³a jednego z mieszkañców Osiedla Cegielskiego pana MK, który w liœcie do radnych, fragment którego przytaczam w oryginalnej pisowni, napisa³ m.in.”dowiedzia³em siê o Pañstwa decyzji dotycz¹cej nazwania ronda u zbiegu ulic Kirkora i Granicznej im.ofiar katastrofy smoleñskiej; jako ju¿ 17 letni mieszkaniec Swarzêdza, jestem zbulwersowany tym faktem; do tej pory wydawa³o mi siê, ¿e lokalne w³adze Swarzêdza unikaj¹ upolitycznienia swoich decyzji; niestety jest inaczej. Poproszê o dostêp do protoko³u z g³osowania aby móc wyci¹gn¹æ wnioski na kolejne wybory”. Pan MK otrzyma³ odpowiedŸ z Biura Rady Miejskiej z informacj¹, ¿e za t¹ nazw¹ g³osowo 13 radnych, 1 by³ przeciw, wstrzyma³o siê od g³osu 2. Aby sprawa by³a jasna chcê pana MK poinformowaæ, ¿e za t¹ nazw¹ g³osowa³em JA, ba opowiedzia³em siê za ni¹ tak¿e w czasie wczeœniejszego posiedzenia Komisji ds. Nazewnictwa. Dlaczego? Sprawa jest prosta. W katastrofie rz¹dowego samolotu polskiego pod Smoleñskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku zginê³o 96 osób, w tym prezydent

Lech Kaczyñski, ostatni prezydent na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyœci, dowódcy wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, szefowie instytucji pañstwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i spo³ecznych oraz osoby towarzysz¹ce, stanowi¹cy delegacjê polsk¹ na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyñskiej, a tak¿e za³oga samolotu. Wszystkie te osoby zginê³y w s³u¿bie naszego kraju - Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja o uczczeniu tych ludzi jest wiêc naszym obowi¹zkiem. To, ¿e katastrofê lotnicz¹ pod Smoleñskiem próbuj¹ niektórzy wykorzystaæ dla swoich ma³ych celów politycznych to zupe³nie inna sprawa. Nie podejmuj¹c dyskusji na ten temat, prezentuj¹c tok myœlenia analogiczny do tego, co napisa³ w liœcie do radnych pan MK, osoby te postêpuj¹ dok³adnie tak samo, jak ci, którzy wykorzystuj¹ katastrofê dla swoich celów politycznych. Tak wiêc Szanowny Panie MK, ja Piotr Choryñski g³osowa³em za nazw¹ dla ronda im.Ofiar Katastrofy Smoleñskiej, gdy¿ uwa¿am, ¿e naszym obowi¹zkiem narodowym i patriotycznym jest uhonorowanie osób, które zginê³y w s³u¿bie naszego kraju. Moje pogl¹dy polityczne, tak¿e Pañskie, nie powinny mieæ wp³ywu na tak oczywiste decyzje. Powinniœmy równie¿ sprzeciwiaæ siê wykorzystywaniu katastrofy w celach politycznych. Moje g³osowanie “za”, by³o wiêc tak¿e aktem takiego sprzeciwu.

APTEKA

Apteka Mediq ` Kamila Sw. SWARZEDZ ` Ul.Grudzinskiego 7 ` tel. 61 671 50 50 Apteka czynna: pon. - pt.: 8.00 - 20.00 sob.: 8.00 -14.00

Piotr Choryñski


Str. 6


Czerwiec 2013

Spotkanie z Rafa³em Grupiñskim W poniedzia³ek 13 maja goœciem swarzêdzkiej Platformy Obywatelskiej by³ przewodnicz¹cy PO w Wielkopolsce Rafa³ Grupiñski oraz starosta poznañski Jan Grabkowski. Licznie zebrani cz³onkowie i sympatycy poruszali sprawy zwi¹zane z polityk¹ krajow¹ i lokaln¹ oraz dotycz¹ce wewnêtrznej sytuacji w partii. Jednym z pierwszych tematów, który zosta³ podjêty przez zebrane osoby, by³ projekt ustawy o nowelizacji prawa spó³dzielczego. Obecnie w sejmie d z i a ³ a komisja nadzwyczajn a d o rozpatrzenia projektów z m i a n , jednak ze wzglêdu na ich du¿¹ iloœæ, ciê¿ko b ê d z i e wypracowaæ jeden wariant rozwi¹zañ, który by³by akceptowany p r z e z

wszystkie œrodowiska i partie. Najwiêcej emocji budzi pomys³, aby do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej wystarczy³o wyst¹pienie ze spó³dzielni mieszkaniowej jednego z jej dotychczasowych cz³onków oraz pomys³ mo¿liwoœci sprzeda¿y udzia³ów cz³onkowskich w spó³dzielniach – powiedzia³ Rafa³ Grupiñski. Rozmawiano równie¿ o programach pomocy dla mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, które maj¹ przeciwdzia³aæ spowolnieniu gospodarczemu. Jednym z nich jest udzielanie gwarancji na zabezpieczenie sp³aty kredytu, przeznaczonego na finansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej. W ostatnim czasie rz¹d przeznaczy³ tak¿e znacz¹ce œrodki na aktywizacjê zawodow¹. 50 mln euro skierowane bêdzie do osób przed 30 i po 50 roku ¿ycia w ramach wspierania samozatrudnienia. £¹cznie 25 mln euro przeznaczonych bêdzie na pomoc dla m³odych osób niepe³nosprawnych i osób, które trac¹ miejsce zatrudnienia z przyczyn zak³adu pracy. Kolejne 50 mln euro zatwierdzono na zak³adanie nowych przedszkoli i wyposa¿anie oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach. Pieni¹dze na te cele pochodz¹ z funduszy europejskich i bêd¹ wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Na spotkaniu omawiano tak¿e sprawy wewnêtrzne Platformy Obywatelskiej, zw³aszcza zbli¿aj¹ce siê wybory na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Nowoœci¹ bêdzie wybór przewodnicz¹cego PO przez wszystkich jej cz³onków w wyborach bezpoœrednich. G³osowanie bêdzie mo¿liwe na dwa sposoby: korespondencyjnie oraz elektronicznie. O szczegó³ach dotycz¹cych wyborów zdecyduje najbli¿sza Konwencja Krajowa w czerwcu, na której bêd¹ rozpatrywane niezbêdne zmiany w statucie. Wojciech Kmieciak

pr od Ce uc ny en ta

!!!

Tel./fax 61 818 94 09, 601 48 34 10


Str. 8

specjalista chirurg badanie jelita grubego

badania chirurgiczne rektoskopia

sigmiidoskopia

Zapraszam

9.00-19.00

Kostrzyn, Oœrodek Zdrowia Œrody 14.00-17.15 Poznañ, ul.Niez³omnych 1 (obok Teatru Muzycznego Poniedzia³ki 14.00-16.00 Tel. 601 764 330)

Aby zamówiæ reklamê zadzwoñ - 61 679 11 77, 508 471 033


Czerwiec 2013

Str. 9

Pe³en zakres us³ug Pn.-Pt. 14.00-19.00 Sob. (I i II m-ca) 9.00-12.00 bez czerwca, lipca, sierpnia Zdjêcia rtg - stomatologiczne panoramiczne i punktowe

pon., wt., œr., czw. 16.00-19.00, pt. 8.00-12.00 LABORATORIUM - ŒRODA 8.00-8.30

LECZENIE TECHNIK¥

BOWTECH

Dojazd do pacjenta z ³ó¿kiem W ka¿dy I czwartek miesi¹ca zabiegi gratis

czynne: 8.00-17.00, pobieranie krwi 8.00-15.30

Bezp³atne badania mammograficzne Zapraszamy na bezp³atne badania mammograficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet w wieku 50-69 lat (rocznik 1944 1963). Badania prowadzone bêd¹ w czwartek, 20.06.2013 r. w ambulansie medycznym przy Urzêdzie Miasta i Gminy w Swarzêdzu, Rynek 1 w godzinach 9.00-13.00 oraz 14.00-17.00. W celu unikniêcia kolejki jest wczeœniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 9.00-20.00. Zapisy pod numerem telefonu 58 325 76 20 lub 58 325 76 21 (niezbêdne podanie numeru PESEL). Podstaw¹ wykonania badania jest dowód osobisty oraz wa¿ny dokument ubezpieczenia.


Str. 10

Og³oszenia drobne

Tworzenie stron internetowych, sklepów internetowych, hosting, rejestracja domen - niedrogo. Tel. 664 86 92 97, e-mail g.kurzawa@imj.pl

W drukowanej wersji “Informatora Swarzêdzkiego” zamieszczamy nieodp³atnie og³oszenia drobne niekomercyjne do 10 s³ów, og³oszenia 11-20 s³ów - 10 z³ + VAT, 21-30 s³ów - 20 z³ + VAT, SWARZÊDZKI MIESIÊCZNIK INFORMACYJNO-OG£OSZENIOWY Og³oszenia komercyjne - do 20 s³ów - 20 z³ + VAT, powy¿ej 20 s³ów zgodnie z cennikiem reklam. Og³oszenia nie komercyjne do 10 s³ów proszê samodzielnie wpisaæ na naszej stronie internetowej www.swarzedz24.pl

Zatrudnimy w Swarzêdzu Pani¹ do prostych prac szwalniczych na Overlocku, orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. tel. 61 818 16 17

Firma poszukuje Pani do sprzàtania biura w Swarzædzu - Jasinie, 2 razy w tygodniu, umowa o dzieùo, zlecenia. Kontakt tel. 603 111 744. Sprzedam szlifierkê taœmow¹ do drewna, w¹skotaœmow¹. Idealna do szlifowania du¿ych powierzchni p³askich elementów z drewna litego, p³ytowych, okleinowanych. Zapraszam, tel. kom. 660-57-37-17. Sprzedam mieszkanie Swarzêdz Os.Koœciuszkowców 7 II piêtro / 4p blok / Tel. 502 332 275

Zatrudnimy Pana do pilnowania obiektu na terenie Swarzêdza.Wymagane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, b¹dŸ II gr inwalidzka.Oferujemy umowê o pracê.Kontakt: 531 533 200 Mieszkanie do wynajêcia w Paczkowie 50m kw, osobne wejœcie. Tel 618 157461.

ZABIEGI KOSMETYCZNE w domu klienta

pielêgnacja twarzy, d³oni, stop OFERUJE DYPLOMOWANA KOSMETOLOG Dojazd na terenie gminy Swarzêdz gratis

Tel. kom. 694 102 663; e-mail: ania939@wp.pl

Moskitiery, rolety dachowe. Tel. 698 384 344, www.anadekor.pl Sprzedam kabel dokuj¹cy do iPod, iPhone, iPad. cena 50 z³.Tel. 560 573 717 Firma ochroniarska poszukuje pracowników ochrony. Tel. 531 533 200 Zespó³ Fenix na festyny, zabawy, wesela. Tel. 504 037 608 Drewno kominkowe, opa³owe, pociête, po³upane, gotowe do palenia. Tel. 692 241 023 Ogrodzenia, p³oty, kute bramy, balustrady, siatka ogrodzeniowa, automatyka. 692 241 023

PROMOCJA “S¥SIAD” Profesjonalne czyszczenie dywanów, wyk³adzin, tapicerki meblowej i samochodowej u Klienta DOJAZD DO KLIENTA BEZP£ATNY woñ

z Zad

792 682 030 502 332 275 www.karcher-poznan.pl

KARCHER - Pranie tapicerki, dywanów wyk³adzin. Tel.605 412 568 Przeprowadzki - transport - du¿e auta. Tel. 605 412 568 Sprz¹tanie szeregowca raz w tygodniu w Zalasewie. Tel. 602 490 411. Sprzedam mieszkanie na Oœ. Koœciuszkowców w Swarzêdzu (parter) Tel. 506 044 683.

Strzelecka 50, tel. 61-817-31-08; 606-48-72-83 Zapraszamy od wtorku do pi¹tku - 12.00-21.00 sobota i niedziela - 13.00 - 21.00

Polecamy 47 rodzajów pizzy, 32 cm œrednicy spaghetti, rizotto, kebab, kuchnia orientalna, tortellini, naleœniki, w³oskie dania z kurczaka i polêdwicy

Praca dodatkowa dla osób posiadaj¹cych dostêp do Internetu, od 270 pln/msc, Agnieszka Duczmal, aga.duczmal@o2.pl. Us³ugi remontowe - malowanie, szpachlowane, panele, p³ytki, sufity podwieszane ,œcianki dzia³owe itp. Tel. 516 079 984

www.adrianna.swarzedz24.pl

Ogrodzenia, bramy, balustrady, kowalstwo artystyczne, indywidualne projekty - tel. 696 351 032. Firma ze Swarzêdza zatrudni mechanika-ch³odnika transportowego.CV proszê kierowaæ na pracawlkp@onet.eu Do wynajêcia w Jasiniu strze¿ony plac parkingowy dla samochodów ciê¿arowych przy trasie E 92 pomiêdzy Swarzêdzem a Paczkowem.Tel. 604 60 80 11. Do wynajêcia pomieszczenia gospodarcze 65m2 + woda. Tel. 60 40 82 104. Sprzedam dzia³kê 1100 m. w Kobylnicy na ulicy Swarzêdzkiej 513-682993 Poradnia Psychologiczna Strefa Wsparcia zaprasza do gabinetu mieszcz¹cego siê na os.Raczyñskiego 16 lub kontaktu mailowego z psychologiem-wszystkie szczegó³y na stronie www.strefawsparcia.com.pl System Mechanic sk³ada siê z kilku kluczowych modu³ów które odpowiadaj¹ za wybrane obszary systemu operacyjnego. Dzia³a w tle i na bie¿¹co optymalizuje ustawienia. tel. 660-57-37-17, cena: 200z³

Tel. 61 679 11 77

Druk JM Stefko 62-052 Komorniki, Platynowa 19 Zg³oszenia do “Informatora Swarzêdzkiego” przyjmujemy pod numerami telefonów 61 679 11 77

Wzory reklam opracowanych w redakcji pozostaj¹ nasz¹ w³asnoœci¹ i nie mog¹ byæ wykorzystane w innym Zamów: 81 318; 0698 wydawnictwie bez74 naszej zgody

Aby zamówiæ reklamê zadzwoñ - 61 679 11 77, 508 471 033

622 192


Czerwiec 2013

Jak wypad³y swarzêdzkie podstawówki? Uczniowie szóstych klas szko³y podstawowej pisz¹ na zakoñczenie nauki sprawdzian badaj¹cy poziom opanowania umiejêtnoœci okreœlonych w „Standardach wymagañ egzaminacyjnych bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzenia egzaminu w klasie szóstej szko³y podstawowej”. Sprawdzian ten ma charakter powszechny, tzn. zdaj¹ go wszyscy uczniowie, z wyj¹tkiem upoœledzonych umys³owo, obowi¹zkowy – uczeñ, który nie przyst¹pi do egzaminu bêdzie musia³ powtórzyæ klasê, ponadprzedmiotowy tzn. bada umiejêtnoœci z jêzyka polskiego, matematyki, przyrody, historii i œcie¿ek miêdzyprzedmiotowych oraz zewnêtrzny co oznacza, ¿e uczniowie pisz¹ egzamin w swojej szkole, ale prace sprawdzaj¹ egzaminatorzy Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej. To powoduje, ¿e rezultaty sprawdzianu s¹ porównywalne w ca³ej Polsce i mog¹ byæ jednym z wa¿niejszych elementów okreœlaj¹cych jakoœæ pracy szko³y W czasie sprawdzianu po szóstej klasie uczeñ mo¿e uzyskaæ maksymalnie 40 punktów. Œrednia liczba punków jak¹ uczniowie uzyskuj¹ w kraju jest niska i wynosi tylko 24,03. Liczba punktów uzyskanych w województwie wielkopolskim jest jeszcze ni¿sza – 23,37 i nale¿y do najni¿szych w kraju. Zofia Hryhorowicz – dyrektor Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w rozmowie z przedstawicielem G³osu Wielkopolskiego powiedzia³a:” Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e od kilku lat jest podobnie. Wypadamy bardzo s³abo. W tym roku najlepszy wynik osi¹gnê³y dzieci z województwa mazowieckiego, ma³opolskiego i podkarpackiego. Wielkopolska wraz z województwami warmiñskomazurskim i zachodniopomorskim, podobnie jak w latach ubieg³ych, wypracowa³a jeden z najs³abszych

Str. 11 wyników w kraju. Tym razem zajmujemy dopiero 14. miejsce. Uczniowie maj¹ problem z czytaniem i wykorzystywaniem informacji w praktyce.” Na pytanie dlaczego tak siê dzieje, Zofia Hryhorowicz odpowiedzia³a:” Najgorsze jest to, ¿e mamy zbyt ma³o wybitnie zdolnych uczniów. W Wielkopolsce s¹ dobre szko³y i bardzo zdolne dzieci. Jest ich jednak niewiele - jakieœ 6-7 proc., podczas gdy w innych województwach ci bardzo dobrzy stanowi¹ ok. 25 procent wszystkich uczniów. Niestety, wielkopolskie szko³y czêsto nie daj¹ uczniom tego, co powinny - tak jak w przypadku placówek w innych województwach.” Nic wiêc dziwnego, ¿e w tej sytuacji postanowiliœmy sprawdziæ jak w czasie sprawdzianu wypadli uczniowie swarzêdzkich szkó³ podstawowych. Jest to szczególnie wa¿ne tak¿e z tego powodu, ¿e nasza gmina dok³ada do oœwiaty kwoty znacznie przekraczaj¹ce subwencjê oœwiatow¹. Rezultaty swarzêdzkich szkó³ przedstawiliœmy na wykresie.

Dokoñczenie na str. 16

KREDYTY bez BIK, Chwilówki Biuro: u. Warszawska 3 Swarzêdz Tel 61 651 84 75

GABINET KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI ul. Gryniów 6, 62-020 Swarzêdz, tel. 61 67 00 183

PROPONUJEMY - wiosenne kuracje z³uszczaj¹ce skórê, - bezinwazyjny lifting twarzy za pomoc¹ œwiat³a LED, - mezoterapiê mikroig³ow¹ i bezig³ow¹ - fale radiowe

- makija¿ permanentny, - pred³u¿anie i zagêszczanie rzês


Str. 12 SPOTKANIE Z ARCYDZIE£AMI ` 5 czerwca w auli Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika odby³o siê spotkanie z arcydzie³ami polskiej literatury romantycznej. By³o to wyj¹tkowe spotkania, na którym jedna z uczennic klasy drugiej gimnazjum przedstawi³a pierwsze paryskie wydania dzie³ Adama Mickiewicza, pochodz¹ce z kolekcji jej dziadka. By³y to Sonety krymskie, Dziady cz. III oraz Pan Tadeusz. Doskonale przygotowana, prezentuj¹c te dzie³a, opowiedzia³a o ich wydaniu, stronach tytu³owych, zapisach, wszelkich znakach, liternictwie, druku, wykonaniu ok³adek.   Spotkanie przygotowali uczniowie wspierani przez nauczycieli. Wy s ³ u c h a l i œ m y fragmentów tekstów utworów poety oraz piosenkê o Soplicowie. P o t e m mo¿na by³o obejrzeæ te arcydzie³a, porozmaw i a æ z kolekcjonerem, dziadkiem uczennicy oraz jej rodzicami. Na stolikach ustawiono kwiaty polne, spotykane w Panu Tadeuszu, goœcie otrzymali piêknie wypisane, zwiniête w rulon, przewi¹zane sznurkiem informacje o „rosn¹cych” w epopei roœlinach, zostali zaproszeni na kawê i s³odkoœci. By³o to rzeczywiœcie niesamowite spotkanie z arcydzie³ami polskiej literatury romantycznej. DW

Swarzêdzka firma

“SOLIDNOŒÆ” z doœwiadczon¹ kadr¹, oferuje Pañstwu swoje us³ugi: -

szpachlowanie, malowanie uk³adanie paneli i p³ytek pod³ogowych sufity podwieszane zabudowy gipsowo-kartonowe

Tel. 696 249 296; 791 671 005 61 818 15 14 Us³ugi nasze s¹ ni¿sze o podatek VAT


Str. 13

Czerwiec 2013 Gaudeamus igitur w Swarzêdzu

SPOTKANIE

28 maja odœpiewaniem akademickiej pieœni “Gaudeamus igitur” zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ Uniwersytet Swarzêdzki. Jest to roczny cykl wyk³adów popularnonaukowych, wyg³aszanych przez wybitnych naukowców poznañskich i adresowanych do szerokiego krêgu odbiorców zainteresowanych prezentowan¹ tematyk¹. Pierwszy wyk³ad pt. „Etos pracy organicznej, czyli o wy¿szoœci Wielkopolski nad reszt¹ œwiata”, wyg³osi³ prof. dr hab. Karol Olejnik, który jest mieszkañcem Swarzêdza. Kolejny wyk³ad na temat “Rosja Putina” zaprezentowa³ prof.Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Oba wyk³ady cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców Swarzêdza, a “studenci” otrzymali pami¹tkowe indeksy, w których bêd¹ mogli gromadziæ podpisy wyk³adowców. Informacji o datach i tematach kolejnych wyk³adów mo¿ecie Pañstwo szukaæ na stronie internetowej miasta i gminy Swarzêdz www.swarzedz.pl. Komunikaty na ten temat zamieszczaæ bêdziemy równie¿ na internetowej stronie naszego miesiêcznika www.swarzedz24.pl

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY Swarzêdzka filia PBP w Poznaniu w ramach wspó³pracy z Bibliotek¹ Publiczn¹ w Swarzêdzu zorganizowa³a w dniu 5 czerwca 2013 r. zebranie zespo³u samokszta³ceniowego nauczycieli bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Swarzêdz oraz Kostrzyna. Czêœæ pierwsz¹ (która odby³a siê w czytelni Biblioteki Publicznej), stanowi³a prezentacja przygotowana przez kole¿ankê z Kobylnicy, poœwiêcona œcie¿ce dydaktycznej nad Jeziorem Swarzêdzkim oraz mo¿liwoœciom jej wykorzystania w pracy nauczyciela bibliotekarza i szko³y. Temat stanowi³ kontynuacjê cyklu spotkañ dotycz¹cych problematyki ochrony œrodowiska w naszym regionie. Niestety, nie dopisa³a pogoda i musieliœmy zrezygnowaæ z bezpoœredniego zapoznania siê z tras¹.

Czêœæ druga spotkania by³a niespodziank¹, stanowi³y ja warsztaty poœwiêcone Tai Chi , systemowi æwiczeñ, jako narzêdzia do poprawy zdrowia, relaksacji, a tak¿e jako medytacji w ruchu, pomagaj¹cej redukowaæ stres i daj¹cej podstawy do doskonalenia cia³a i umys³u, æwiczeñ bardzo pomocnych w pracy nauczyciela. Goœciem warsztatów by³ trener Pawe³ Robaszkiewicz prowadz¹cy szko³ê Tai Chi JADEIT. Zapozna³ nas z przygotowan¹ prezentacj¹ ukazuj¹c krótko ideê tai chi, wa¿noœæ okreœlonych æwiczeñ w trybie naszej pracy oraz znaczenie w³aœciwego od¿ywiania dla zachowania zdrowia i optymizmu. Z zaciekawieniem i przyjemnoœci¹ s³uchaliœmy trenera i chêtnie wykonywaliœmy pokazywane nam æwiczenia. Spotkanie podoba³o siê, wskaza³o, ¿e wa¿ne w naszym ¿yciu jest nastawienie wobec innych, wobec wszystkiego, co dzieje siê wokó³, istotna jest troska o zachowanie zdrowia i pogody ducha. By³o to ostatnie zebranie w tym roku szkolnym. Danuta Wereszczyñska-Choryñska


Str. 14

Mieszkañcy protestuj¹ Mieszkañcy rejonu ulic Armii Poznañ, Rivoliego i Planetarnej w Swarzêdzu protestuj¹ przeciw wydanym przez Urz¹d Miasta i Gminy w Swarzêdzu warunkom zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie pawilonu us³ugowo-handlowego z zapleczem socjalnym, parkingiem, infrastruktur¹ techniczn¹ i totemem reklamowym na terenie dzia³ki u zbiegu ulic Armii Poznañ i Rivoliego. Uwa¿aj¹ oni, ¿e planowana inwestycja zaburzy ³ad przestrzenny ca³ej okolicy, gdy¿ wokó³ znajduje siê wy³¹cznie zabudowa jednorodzinna, bêdzie niekorzystnie wp³ywaæ na warunki ¿ycia mieszkañców, a szczególnie obni¿y atrakcyjnoœæ terenów rekreacyjnych i spacerowych po³o¿onych wzd³u¿ ulic Armii Poznañ, Kupieckiej i Planetarnej, a niedawno powsta³a tam œcie¿ka rowerowa oraz bêdzie negatywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko naturalne poprzez powstawanie na tym terenie du¿ej iloœci œmieci, zanieczyszczeñ i ha³asu. W proteœcie skierowanym do burmistrza i Rady Miejskiej mieszkañcy wnioskuj¹ o to, aby wspomniany teren wykorzystywany by³ w dalszym ci¹gu na zabudowê jednorodzinna, aby tak zorganizowaæ ruch pojazdów w obrêbie ulic Armii Poznañ i Planetarnej, by uniemo¿liwiæ wjazd du¿ych samochodów ciê¿arowych oraz zamontowaæ na ca³oœci ulicy Armii Poznañ oraz przed Gimnazjum w Zalasewie progi zwalniaj¹ce. Aby przedstawiæ radnym swoje argumenty mieszkañcy zaprosili ich na wizjê lokaln¹, a nastêpnie przedstawili je na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej. Wiceburmistrz Adam Trawiñski argumentowa³, ¿e planowana inwestycja znajduje siê na terenie nie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a decyzja zosta³a wydana zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury. Poniewa¿ mieszkañcy odwo³ali siê od tej decyzji do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego dalsze dzia³ania zosta³y wstrzymane do czasu rozpatrzenia sprawy przez SKO.

poleca us³ugi koparko-³adowark¹, transport

SPOTKANIE W GALERII WIELOKROPEK 4 czerwca 2013 r. w galerii Wielokropek Biblioteki Publicznej w Swarzêdzu odby³ siê kolejny wernisa¿ Haliny i Henryka B³achnio, którzy powitali przyby³ych goœci w strojach indyjskich . Wystawa zatytu³owana “Twarze Indii” jest pok³osiem podró¿y po Indiach. Autorzy wybrali najbardziej charakterystyczne zdjêcia, staraj¹c siê wydobyæ z fotografowanych obiektów duszê, pokazaæ autentycznoœæ tej niecodziennej przestrzeni. Towarzyszy³a jej projekcja filmu Odkrywanie Indii. Zaprezentowane na wystawie obrazy przedstawia³y Twarze Indii, tak zatytu³owali autorzy jeden z cykli fotograficznych, inne to Per³y architektury, Natura, Oblicza Indii, ukazuj¹ce indyjsk¹ rzeczywistoœæ widzian¹ ich oczami. W czasie spotkania Halina DziszyñskaB³achnio przedstawi³a przyby³ym swój nowy tomik poetycki Smakowanie œwiata. Helena Gordziej, przedstawiaj¹c tomik, napisa³a we wstêpie “Poetka ... zach³annie przygl¹da siê dzie³om Natury. Z wnikliwoœci¹ badacza opisuje odrêbnoœci kontynentalne, ró¿nice obyczajowe, charakterologiczne i obyczajowe”.


Str. 15

Czerwiec 2013

Swarzêdz, ul.Osiedlowa 12

Tel. 669 818 784 Umów siê na wizytê

516 499 987, 505 137 832, 506 467 326


Str. 16 Jak wypad³y swarzêdzkie podstawówki? dokoñczenie ze str. 11 Na pierwszy rzut oka mo¿emy byæ zadowoleni. Œredni wynik osi¹gniêty przez swarzêdzkich uczniów to 24,34. Jest on wy¿szy od œredniej krajowej 24,03, województwa 23,37 i równy z rezultatem wszystkich uczniów w powiecie poznañskim. Niespodziank¹ s¹ natomiast wyniki poszczególnych szkó³. Najlepiej w ca³ej gminie wypad³a Szko³a Podstawowa w Wierzonce, której uczniowie uzyskali œredni¹ 27,22, co jest znacznie wy¿ej od wskaŸników Wielkopolski. Mo¿emy wszak¿e powiedzieæ, ¿e na ten wynik wp³ynê³a niewielka liczba uczniów w szkole lub wyj¹tkowo dobry rocznik, a w przypadku Szko³y Podstawowej nr 1 w Swarzêdzu, maj¹cej wynik zdecydowanie najs³abszy w naszej gminie, ¿e by³ “s³abszy rocznik” lub zadecydowa³y o tym inne, niezale¿ne od szko³y czynniki. Z tego tez wzglêdu Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje wykresy przedstawiaj¹ce tendencje rozwojowe szkó³. Pokazuj¹ one jakie wyniki szko³a osi¹gnê³a w ostatnich 3 lub wybranych innych latach. W ten sposób mo¿emy obiektywnie okreœliæ rezultaty osi¹gniête przez szko³ê oraz wskazaæ czy szko³a siê rozwija, panuje w niej stagnacja czy te¿ szko³a osi¹ga s³absze wyniki. Obok przedstawiliœmy wykres prezentuj¹cy tendencje rozwojowe szko³y w Wierzonce, czyli tej, która w tegorocznym sprawdzianie osi¹gnê³a najlepszy wynik w gminie. Có¿ mo¿emy wyczytaæ z tego wykresu? W roku 2011 wynik standaryzowany szko³y okreœlony by³ na poziomie -0,40, co oznacza,¿e szko³a znacznie odbiega³a od œredniej. W roku kolejnym wynik zosta³ poprawiony i szko³a plasowa³a siê dok³adnie na poziomie wyniku œredniego. I wreszcie w roku 2012 wynik standaryzowany to 0,5 czyli aktulwynik aktualny. Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e w ci¹gu ostatnich trzech lat szko³a osi¹ga coraz lepsze wyniki w nauce, a taka tendencja,

pokazana lini¹ czerwon¹ na wykresie nie mo¿e b y æ j u ¿ przypadkiem. Z o b a c z m y, d l a porównania, jak wygl¹da tendencja rozwojowa, drugiej pod wzglêdem wyniku sprawdzianu szko³y w gminie czyli Szko³y Podstawowej nr 5. Wynik osi¹gniêty w roku 2011 by³ dobry, Szko³a Podstawowa nr 5 powy¿ej œredniej, na poziomie 0,28, rok 2012 to doskona³y wynik zbli¿aj¹cy siê do 0,50. Rezultat tegorocznego egzaminu, mimo , i¿ nadal bardzo dobry, by³ nieco s³abszy ni¿ w roku poprzednim. L i n i a przedstawiaj¹ca t e n d e n c j ê rozwojow¹ szko³y nadal skierowana jest ku górze, gdy¿ uwzglêdnia wahania spowodowane ró¿nymi, niezale¿nymi od szko³y czynnikami. Tendencje rozwojowe wszystkich swarzêdzkich szkó³ podstawowych zamieœciliœmy na stronie internetowej “Informatora Swarzêdzkiego” www.swarzedz24.pl . Piotr Choryñski Szko³a Podstawowa w Wierzonce


US£UGI BRUKARSKIE Uk³adanie kostki brukowej i granitowej

Tel. 530 717 295

str. 17

Zapraszamy na www.swarzedz24.pl

Czerwiec 2013


str. 18 Jeœli chcesz osi¹gn¹æ wymarzon¹ sylwetkê poprawiæ stan zdrowia i kondycjê fizyczn¹ oraz zniwelowaæ skutki stresu - zapraszamy!

Masterfitnes Studio Treningu Personalnego ul.Miodowa 6, Swarzêdz tel. 693 67 67 64 info@masterfitness.pl


Czerwiec 2013

Z nami zbudujesz - od fundament贸w po dach

str. 19


www.swarzedz24.pl

Czerwiec2013  

Informator Swarzędzki 2013 nr 6 - Czerwiec

Czerwiec2013  

Informator Swarzędzki 2013 nr 6 - Czerwiec

Advertisement