Page 1

Bruby jaren k o m m u n ik asj o nshand bok


Brub yggja innhalD

1. InnLeIande kaPItteL

7. MaGasIn

1.1 rådmann 1.2 visjon og mål

7.1 nyhendeMagasinet 7.2 SommerMagasinet

2. oMdØMeBYGGInG

8. annonser

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Bakgrunn føremål med omdømebygging føremål med utvikling av grafisk profil omdømeansvarleg implementering og ansvar

3. konsePt 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

innleiing hovedmål Slagord Brubyggjaren Konseptord Konseptbilete og konseptord saman visualisering

Stillingsannonser profil mal Stillingsannonser liten mal Møteinnkalling mal teknisk annonse mal profilannonser reiselivsannonser Dryppannonse banner

9 . s k I Lt

9.1 Svelgen bru 9.2 Skiltlogikk

4. GraFIske eLeMent

1 0 . P r o F I L M at e r I e L L

4.1 logo 4.2 logovariantar 4.3 logoavvik 4.4 Kommunevåpen 4.5 Kommunevåpen og logo saman 4.6 fargeprøvar 4.7 fargepalett 4.8 typografi 4.9 Bogen 4.10 e-postsignatur

10.1 t-skjorter 10.2 piquetrøyer 10.3 Diverse

5. MerkantILe eLeMent 5.1 Merkantile element samla 5.2 timekort 5.3 nøkkelkort

6 . I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.1 6.2 6.3 6.4

powerpoint Kursbrosjyre nettstad Messevegg

11. tILLeGGsProFILar

11.1 Servicetorget Miniprofil - logovariantar - fargar - typografi 11.2 frivillighetssentralen - Bakgrunn for design - retningsliner - fargar - fontar - grafiske element - Bildebruk - roll Ups 11.3 familiens hus - logo - Brosjyre

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 1. Innleiande kapittel


Bruby jaren k o m m u n ik asj o nshand bok


Brub yggja InnLeIande kaPItteL 1.1 rÅDMann

Føreord av rådmann

Øygarden har dei siste åra arbeidd med merkevarebygging, omdøme, ny profil og grafisk design på presentasjonsmateriell, skilting og logo. dette er gjort for å framstå som offensiv, initiativrik og oppdatert - og for å syne at vi vil vere ein attraktiv kommune og samarbeidspart. vi har “Brubyggjaren” som vårt uttrykk for korleis vi vil arbeide og framstå. uttrykket er forpliktande, men samtidig romsleg nok til at dei ulike tenestene kan nytte den inn i sine oppgåver og dagleg arbeid. det å vere Brubyggjar knyt folk saman, det utviklar nye relasjonar og kan skape nye løysingar og tiltak som den enkelte ikkje maktar å få til åleine. Å vere Brubyggjar er krevjande, men og utviklande.

kommunikasjonshandboka skal vere ein viktig og tenleg reiskap for alle tilsette når dei skal presentere eller formidle noko på vegne av Øygarden kommune. dette handlar om kommunikasjon. det vi uttrykkjer vil alltid vere med å forma omgjevnadane sine assosiasjonar om oss: • Kvaliteten i informasjonsarbeidet • Kompetansen vi sit inne med • Forhold mellom leiing og tilsette • Servicenivået i kommunen • Kvaliteten på tenestene i kommunen Med denne handboka har vi malar og hjelpemiddel slik at vi står fram som samla og profesjonell. alt i handboka er basert på vår nye profil, og det er ei forplikting for oss alle å nytte den i vårt arbeid. vidare vil kommunikasjonshandboka syne gode døme på implementeringsarbeid som allereie er gjort i organisasjonen. vonleg vil dette også inspirere både leiarar og tilsette til å vera med å skape dei gode assosiasjonane til kommunen. Torgeir Sæter rådmann

Produsert 2011


Brub yggja InnLeIande kaPItteL 1.2 viSJon og MÅl

Visjon og mål

Øygarden kommune har følgjande visjon: ”Øygarden kommune er ein organisasjon som er tilpassa brukarane sine behov, og krav til kommunale tenester, levert til ein bestemt standard.” visjonen vektlegg brukarar, kvalitet og kompetanse. utifrå visjonen er det utforma ei rekkje mål. Øygarden kommune:

• Er ein tilgjengeleg organisasjon der brukarane opplever trygg og rask tenestelevering • Har kjente og gode standardar som er tilpassa brukarane sine behov • Har ein aktiv og positiv haldning til samarbeid med verksemder og organisasjonar, ut over kommunegrensa • Er ein visjonær og framtidsretta organisasjon med vekt på heilskap og samspel • Har felles forståing og godt samspel mellom politikk og administrasjon • Har kompetente og serviceinnstilte medarbeidarar • Er ein lærande organisasjon med stor evne og vilje til omstilling • Har motiverte og sjølvgåande medarbeidarar som identifiserer seg med organisasjonen sine verdiar På bakgrunn av visjonen er det utarbeida tre felles verdiar: lojal, ærleg og raus. desse verdiane skal visa igjen i løysing av oppgåver og samhandling mellom tilsette brukarar.

Vi arbeider med ny visjon

Vi byggjer bruar mellom folk og forvaltning - til beste for den enkelte, samfunnet og komande generasjonar. denne visjonen tar opp i seg uttrykket ”Brubyggjaren”, og det vi har arbeidd med innan profilering og omdøme. I tida framover vil visjon og målsetting for kommunen bli justert for å verte tenleg og retningsgivande for dei utfordringane vi ser, og for å tilpassast vår nye profil.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 2. Omdømebygging i Øygarden Kommune


Brub yggja oMdØMeBYGGInG 2.1 BaKgrUnn

Bakgrunn

sommaren 2007 vart Øygarden sett på kartet gjennom satsinga på barne- og ungdomsfilmen sos svartskjær. Leiinga i kommunen hadde eit møte der diskusjonen gjekk på korleis marknadsføra Øygarden som reisemål m.m. dette blei starten på det første sommarmagasinet som kom i 2008 der Øygarden kommune saman med mange lokale næringsaktørar presenterte kommunen vår.

kvalitet er stikkord for det som skjedde vidare. Øygarden kommune sette krav til sine samarbeidspartnarar når det gjeldt visuell framstilling. resultatet vart fleire flotte sommarmagasin og ein god vekst i næringsgrunnlaget for mange av dei lokale næringsaktørane. kva då med vår eigen identitet og kvalitet? vart det stilt spørsmål om. dette vart starten på det som har vorte ”Brubyggjaren”, eit av elementa i kommunelogoen vår. I arbeidet med merkevarebygging, omdøme, ny profil og grafisk design har det også vore viktig å ta vare på gode og innarbeidde verdiar som lojal, ærleg og raus. dette har vi freista å få fram i både den grafiske profilen og konseptet som visualiserer profilen rundt ”Brubyggjaren”.

Brubyggjaren er noko som skal kunne nyttast av dei tilsette på sin arbeidsplass. det skal vere lov å ha eigne assosiasjonar til omgrepet – og det vil ta tid å realisera ”Brubyggjaren” som vårt uttrykk for korleis vi vil arbeide og framstå. Implementeringsarbeidet er godt i gang og denne permen vil syne gode døme som allereie er sett i verk. Men sjølv om vi har teke nokre gode steg, er det mykje som står att. difor er kommunikasjonshandboka eit godt hjelpemiddel og guide i det vidare arbeidet for oss alle.

Produsert 2011


Brub yggja oMdØMeBYGGInG

2.2 fØreMÅl MeD oMDØMeBYgging

Føremål

1. Å etablere eit medvite forhold til at kommunen faktisk kan være med å stYre folks oppfatning av kvaliteten på dei tenestene som kommunen leverer. 2. setje dagsorden: kommunen kan med ei rekkje tiltak setje dagsorden for omtale i media, kva folk skal være oppteken av og hva som vert diskutert på bussen, på venteværelse og i matvarebutikken. 3. kommunen skal verte betre på både intern og ekstern kommunikasjon.

4. utvikla eit felles sett med verdiar og arbeidsmetodar: den Øygarske metoden. 5. vere medviten om kva som er det unIke med Øygarden.

6. skape stoltheit hos både tilsette, politikarar, næringsliv, innbyggjarar, lag og organisasjoner. 7. eit viktig ledd i marknadsføring av kommunen. 8. skape/opne opp for synergieffektar.

Produsert 2011


Brub yggja oMdØMeBYGGInG

2.3 fØreMÅl MeD UtviKling av grafiSK profil

Innhald

1. kompetanseheving internt i kommunen.

2. Leggje til rette for bruk av felles profil: tekst, bilete, grafiske element, kombinasjon av tekst og bilete saman. 3. skape motivasjon til å jobbe med omdømebygging Øygarden. 4. Felles arbeidsreiskap og styringsverktøy for kommunen. 5. Langsiktig planlegging gjev betre tenester.

6. skape stoltheit hos både tilsette, politikarar, næringsliv, innbyggjarar, lag og organisasjonar. 7. utvikle “slogans” for kommunen til markedsføring for kommunen. 8. skape ein felles identitet.

9. skape gjenkjennelsesmoment ved merkevara Øygarden.

10. skape interesse for merkevara Øygarden utanfor kommunen sine grenser.

11. Øygarden kommune skal framstå som ein innovativ og framtidsretta kommune.

elementa som utviklast er dei synlige delane av merkevara, dei delane som skil Øygarden frå andre kommunar. enkelt sagt kan vi seie at profilen er den fysiske innpakninga som vi pakkar sjølve merkevarekonseptet inn i. resultatet av dette arbeidet skal være at kommunen får eit kommunikasjonskonsept som formidler Øygarden sine visjonar og mål.

Produsert 2011


Brub yggja oMdØMeBYGGInG

2.4 oMDØMeanSvarleg

Omdømeansvarleg

Grafisk profil, slagord og konsept er godkjend av Formannskapet i Øygarden kommune. Prosessen med implementering har vore ein god og lang prosess for å sikra kvalitet på innhaldet.

For til ei kvar tid å ha oversikt over gjeldande reglar for bruk av elementa i profilen, har Øygarden kommune etablert ein redaksjon med definerte arbeidsoppgåver knytt til: • Den kommunale heimesida • Intranett for kommunen sine tilsette • Malar som skal nyttast til presentasjonar m.m. • Generelt informasjonsarbeid • Annonsering/kunngjeringar til media • Kommunikasjonshandboka

all oppdatert informasjon om malar m.m. finn du på kommunen sitt intranett.

arbeidsgruppa har ansvar for å gje oppdatert informasjon og hjelp til tilsette som etterspør dette for bruk av dei malar som til ei kvar tid er gjeldande.

denne arbeidsgruppa har oppretta ein felles mail som alle tilsette kan senda til om det er noko som er feil eller manglar. e-postadressa er; redaksjon@oygarden.kommune.no hovudansvarleg for omdømebygging er rådmannen.

rådmannen har delegert dette ansvaret til kulturleiar. kontaktinformasjon for kulturleiar; Bernt Hjørnevik

telefon: 56 38 20 15 Mobil: 982 12 747 e-post: bhj@oygarden.kommune.no

Produsert 2011


Brub yggja oMdØMeBYGGInG

2.5 iMpleMentering og anSvar

Implementering

kommunikasjonshandboka syner alle element i den nye grafiske profilen og konseptet som støttar opp uttrykket ”Brubyggjaren”. kommunen har allereie teke i bruk desse elementa og mykje godt implementeringsarbeid er gjort. det er no viktig at all skriftlig, biletlig og elektronisk informasjon frå og om kommunen framleis vert i tråd med den nye grafiske profilen. difor vil handboka vera eit oppslagsverk, rettesnor og ein guide for det vidare arbeidet som kjem til å halde fram i nokre år framover. I kapittel tre, om konseptet, finn du informasjon om korleis den visuelle profilen og konseptet har vorte til. kapittel fire synder reglar og bruk av grafiske element, fargar og typografi. det merkantile materiellet er synleggjort i kapittel fem.

Mykje av informasjonsmateriellet som er produsert vil du få eit oversyn på i kapittel seks. dei to største magasina våre er kort presentert i kapittel sju. kapittel åtte syner malar for annonsar.

Informasjon om innvendig og utvendig skilting finn de i kapittel ni. eit knippe av profilmateriellet til kommunen er skissert i kapittel ti.

Kommunen har også laga eige sjølvstendige profilar for Servicetorget, Frivilligsentralen og Familiens Hus. desse kan du sjå nærare på i kapittel elleve.

Ansvar

ansvar for omdømebygging i Øygarden kommune ligg hos rådmann. han har delegert desse oppgåvene til kulturleiar Bernt hjørnevik.

det er den enkelte einingsleiar sitt ansvar å gjera seg kjend med kommunikasjonshandboka slik at den grafiske profilen og konseptet vert sett i verk internt i kvar eining. kommunikasjonshandboka er eit verktøy som vert utvikla over tid. det vil koma oppgraderingar, gjerne etter innspel frå tilsette og leiarar. Ønskjer og tips til endringar skal difor rettast til omdømeansvarleg kulturleiar Bernt hjørnevik.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 3. Konsept


Brub yggja konsePt

3.1 innleiing

Både ord og bilete som er knytt til konsept kan byggast opp etter følgjande element: • Tema • Stemning • Visjon • Generelt • Identifiserande for ein stad, organisasjon eller verksemd • Kjenneteiknande for ein stad, kommune, lokale eller land

I arbeidet med konsept og visuell profil for Øygarden er det gjennomført workshops med leiing, leiarar og tilsette. I tillegg er det gjort ei elektronisk spørjeundersøking. det er samla inn mykje informasjon frå leiarar og tilsette i ulike einingar. tema det er arbeidd særleg mykje med er: identitet, misjon (dei faktiske oppgåvene), det unike med kommunen, verdiar, ønskjer for kommunen og forventningar til framtida. Begrep som særleg er nytta er: kvalitet, fokus på brukarane, vilje og ønskje til å skapa noko nytt og at profileringsarbeid er viktig for kommunen. verdigrunnlaget til kommunen om å væra raus, lojal og ærleg har også kome godt fram i dialogen. eit konkret resultat av alle bidraga frå leiing og tilsette er skrevne ord og uttrykk som no er gjort om til eit flott ordspel om kommunen.

ei heil rekkje øyar og eit ope samfunn knytt saman av bruer

himmel og hav med vill og ekte natur ein stad for gamal og ung eit stolt folk der framtid og historie går hand i hand

ein stad der arbeid og fritid skaper gode dagar her vil vi bu

Produsert 2011


Brub yggja konsePt

3.2 hoveDMÅl

1 Hovedmål for konsept

Ideen bak den visuelle profilen og konseptet, er at god visuell kommunikasjon og informasjon gjev både arbeidsglede og resultat i det daglege arbeidet. vi har jobba fram både tekstlege konsept med ”Brubyggjaren” i spissen og visuelle element som logo, bølgje-element, reglar for bruk av bilete, tekst og farge. konseptet har laga grunnlaget for den nye visuelle profilen til Øygarden, og vil vera eit konkret verkemiddel i omdømearbeidet. Den visuelle profilen til Øygarden kommune består av: • Logo (symbol + ordbilete) • Seks profilfarger • To alternative skriftsnitt (fontar) • Variantar av bølgje element • 11 konseptord • Slagordet Brubyggjaren

Logoen er en et symbol av ovale sirklar som omkransar namnet på kommunen. dei ovale sirklane i symbolet representerer rada av øyer i havgapet som er bunde saman av bruer. den varme fargen er henta frå naturelement som jord, sol og tareskog. Gråfargen er valt fordi sola går ned i nordsjøhavet over steinkledde øyer, holmar og skjær. Graderinga av grått i logoen er valt ut frå naturelementa der havet til tider kan storme og slå hardt inn over øyrekkja. Assosiasjonar: den opne forma i fonten som er brukt, speglar den openheita som kommunen ønskjer å representere. symbolet rundt Øygarden kan danne eit hjarte. vi har valt eit ope og moderne uttrykk som er meint å framstille Øygarden som ein open, varm og inkluderande kommune. Visjon: Øygarden har over tid arbeida med tre verdiar som har rotfeste i eksisterande visjon, men også i forslag til ny visjon. desse er: lojal, ærleg og raus. det har også vore eit hovudmål i utviklinga av visuelle profilen at desse verdiane vert inkludert.

Produsert 2011


Brub yggja konsePt

3.3 SlagorD BrUBYggJaren

Brubyggjaren

Øygarden kommune

k profil : Slagord

Øygarden – Brubyggjaren

Øygarden – Brubyggjaren Kommunen som Brubyggjar

- mellom ommunen som brubyggjar

innbyggjarane

mellom innbyggjarane - mellom

kommune (tenester) og innbyggjar

mellom kommune (tenester) næringslivsaktørar og innbyggjar - mellom

mellom næringslivsaktørar

- mellom reiselivsaktørar

mellom reiselivsaktørar

- inn mot sentrale styresmakter

inn mot sentrale styresmakter

inn inn mot sentrale -strøk

mellom øyane

mot sentrale strøk

- mellom øyene

mellom barndomen og vaksenlivet - mellom barndomen

og vaksenlivet

mellom yrkeslivet og pensjonisttilværet

- mellom yrkeslivet og pensjonisttilværet

inn mot nabokommunane

- inn mot nabokommunane

Ein fokuserer først og fremst på å posisjonere rolla til Øygarden som eit sentrum for all ak- - Ein byggjer like mykje status på dei ulike etatane som for kommunen som ein heilskap: eingårfokuserer først og framst påi regionen. å posisjonere rolla til Servicetorget Øygarden –som eitbruer sentrum all aktivitet på øyene deraktørar det går byggjer mellom for kommune og innbyggjar og mellom vitet på øyane der det bruer ut frå sentrum til alt som skjer Merkevara Øygarden er bygt på at Øygarden er ein handlingskraftig kommune som skaper Barnehage og skule – byggjer bry mellom barn og vaksne, mellom barndom og vaksenliv bruer ut frå sentrum til alt som skjer i regionen. erdiar for lokalsamfunnet både gjennom eige virke og som ein katalysator for ekstern aktivitet Pleie, omsorg helse – byggjer bruer mellom pleier og pleietrengjande Teknisk – byggjer bruer mellom det offentlege ansvar og dei private ønskja/behova eit nav i lokalsamfunnet. Ein går ut frå teorien om at verdiar og synergiar vert skapt når menneske møtest, og at det Barnevern og sosial – byggjer bruer mellom eit problem og ei løysing Merkevara Øygarden på at samhandling. Øygarden er ein handlingskraftig skaper verdiar for lokalsamfunnet Øygarden kommune –kommune Brubyggjarensom – navet som får lokalsamfunnet til å vekse og bløme for er viktig med ein aktiv brubyggjar som sørgjerer for bygt at det oppstår

både gjennom eige virke og som ein katalysator for ekstern aktivitet Merkevara Øygarden er eit nav i lokalsamfunnet.

ein går ut frå teorien om at verdiar og synergiar vert skapt når menneske møtast, og at det difor er viktig med ein aktiv Brubyggjar som sørgjer for at det oppstår samhandling.

Ein byggjer like mykje status på dei ulike einingane som for kommunen som ein heilskap: Servicetorget – byggjer bruer mellom kommune og innbyggjar og mellom aktørar

Barnehage og skule – byggjer bru mellom barn og vaksne, mellom barndom og vaksenliv. Pleie, omsorg helse – byggjer bruer mellom pleier og pleietrengjande

Teknisk – byggjer bruer mellom det offentlege ansvar og dei private ønskja/behova Barnevern og sosial – byggjer bruer mellom eit problem og ei løysing

Øygarden kommune – Brubyggjaren – navet som får lokalsamfunnet til å vekse og bløme

Produsert 2011

7


Brub yggja konsePt

3.4 KonSeptorD

konseptorda er valt ut frå samtalar, workshops og gruppemøte med leiing og tilsette. uttrykka skal brukast i omtale av kommunen som eit ledd i det å byggja omdøme både internt i organisasjonen, men også i informasjonsmateriell som vert laga. eit godt og innarbeid døme er konseptorda: vilt og ekte. desse orda fortel om naturen og opplevingane i Øygarden og måten reiselivet i kommunen vert profilert på. vi kan vere stolt av å ha desse flotte konseptorda til å beskriva kommunen vår med.

Med hjartet på rette staden Vilt og ekte Det gode liv Gamal og ung Himmel og hav Nært og kjært Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Natur og miljø Bruer - slik vil vi ha det

- i kvardagen

- her vil vi bu

- ekte vare

- stolte tradisjonar

- hand i hand

= gode dagar

- vi leverer kvalitet

- harmoni i kvardagen

- det handlar om å knyte saman, om å høyre til

Produsert 2011

- fordi vi bryr oss


Brub yggja konsePt

3.5 KonSeptBilete og KonSeptorD SaMan

her syner vi bilete som er valt i kombinasjon med konseptorda. konseptbilete kan brukas på powerpoint, annonser, nettstaden, brosjyrer og i anna informasjonsmateriell.

Legg merke til dei tre variantane av måten bilete og tekst er sett saman på. det er særskilde krav til kvalitet som avgjer om eit bilete kan brukast som konseptbilete. det er omdømeansvarleg som tek denne avgjerdsla. under ser de gode døme og nokre retningsliner for bruk av konseptord og konseptbilete i informasjonsmateriell. ein del av konseptet til Øygarden er bruken av ovale bilete. dette ser de i variant to og tre, medan variant ein syner konseptbilete brukt som plansje/oppslag.

Variant ein med kombinasjon av ord og bilete

Med hjartet på rette staden

vi har hjartet på rette staden - fordi vi bryr oss om kvarandre, om den gamle handelstanden og om naturen vår.

Med hjartet på rette staden

tekst og bilete skal syna eit ope og raust sinnelag hos eit folk som ønskjer å ta vare på tradisjonar. Besøkjande, næringsliv, turistar og nye innbyggjarar skal kjenna seg velkomen i vårt lokalsamfunn.

Vilt og ekte - slik vil vi ha det

Vilt og ekte

naturen i Øygarden er vill og ekte - slik vil vi ha det også i framtida.

- slik vil vi ha det

Øygarden som reisemål er blitt ei merkevare med konseptordet vilt og ekte som salsargument.

Produsert 2011


Brub yggja konsePt

3.5 KonSeptBilete og KonSeptorD SaMan

Det gode liv

Det gode liv

det gode liv - i kvardagen handlar om å settja pris på dei enkle gode tinga. ei fruktkurv på stranda, ein kopp kaffi med vener eller turar saman i skog og mark.

dette let seg t.d illustrere med flotte naturbilete, bilete av born og vaksne i den flotte øygardsnaturen eller familien som er på telttur.

Gamal og ung

- her vil vi bu

Gamal og ung - her vil vi bu

dette er eit godt bilete av oL vinnaren alexsander dale oen saman med fiskaren kåre Lyngøy. Begge to har dei eit spesielt forhold til det våte element.

konseptordet og biletet fortel noko om det øygarske lokalsamfunnet. Øygarden kommunen skal vera ein god kommune å bu i uansett alder og interesser.

Himmel og hav - ekte vare

Himmel og hav

- ekte vare

himmel og hav er ei ekte vare i Øygarden. Folk frå heile verda har reist ut her i havgapet for å sjå havet som brusar og kaster bølgene inn over øyer, holmer og skjær. saman med konseptordet vilt og ekte fortel dette endå meir om omgjevnadane, naturen og miljøet. konseptord og bilete kan brukast om aktivitetar, naturopplevingar, miljø, reisemål mm.

Produsert 2011


Brub yggja konsePt

3.5 KonSeptBilete og KonSeptorD SaMan

Variant to med kombinasjon av ord og bilete.

Nært og kjært

Nært og kjært - stolte tradisjonar

det er mykje som er nært og kjært i Øygarden og kystsamfunnet er tufta på stolte tradisjonar.

- stolte tradisjonar

her kan ein bruka bilete frå sildefiske, kvalfangst, jordbruk og kommunikasjon med omverda frå tida før bruene og fram til i dag.

Historie og framtid - hand i hand

Historie og framtid - hand i hand historie og framtid går hand i hand i Øygarden. kystmuseet er eit godt døme på eit levande museum som også syner den rivande utviklinga innan olje og gass i kommunen. det handlar om at røtene frå fortida er viktige for identiteten til kommunen i framtida. kombinasjon av ord og bilete visualiserer dette tydeleg.

Arbeid og livskvalitet

= gode dagar

Arbeid og livskvalitet = gode dagar

arbeid og livskvalitet gjev gode dagar. denne plansjen fortel korleis livet i Øygarden er i dag, men også kva som kan forventast av komande generasjonar.

konseptordet kan illustrerast med bilete på fleire måtar: ulike yrke, forskjellege fritidsaktiviteter, bilete frå naturen og menneske i alle aldrer.

Produsert 2011


Brub yggja konsePt

3.5 KonSeptBilete og KonSeptorD SaMan

Stolt og trygg - vi leverer kvalitet

Stolt og trygg

kvalitet er ei viktig rettesnor for arbeid gjort i administrasjonen og leveransen til brukarane. det er eit sterkt ønskje i kommunen om å tilby trygge og gode tenester i alle ledd. dette er ei målsetting vi har grunn til å vere stolt av og det er viktig at dette kjem fram i arbeidet med omdøme.

- vi leverer kvalitet

visualisering med ord og bilete får tydeleg fram denne bodskapen.

Natur og miljø - harmoni i kvardagen

Natur og miljø

harmoni i kvardagen kan ha ulikt innhald for dei fleste av oss. kommunen har likevel valt å knyte dette opp mot natur og miljø. vi vil unngå forsøpling av naturen, og vi ønskjer å skape eit godt oppvekstmiljø for born og unge. kommunen har ansvar for å leggje til rette, og innbyggjarane har ansvar for å ta vare på natur og miljø.

- harmoni i kvardagen

Variant tre med kombinasjon av ord og bilete.

Bruer - det handlar om å knyte saman, om å høyre til .konseptordet her er nært knytt saman med slagordet Brubyggjaren og dei mange moglegheitene å bruka uttrykket på.

Bruer

assosiasjonane rundt Brubyggjaren er mange, og kan synast fram på mange måtar.

- det handlar om å knyte saman, om å høyre til ...

Produsert 2011


Brub yggja konsePt

3.6 viSUaliSering

Nyhendemagasinet

ei heil rekkje øyar og eit ope samfunn knytt saman av bruer

himmel og hav med vill og ekte natur ein stad for gamal og ung

eit stolt folk der framtid og historie går hand i hand

ein stad der arbeid og fritid skaper gode dagar her vil vi bu

– brubyggjaren

ei heil rekkje øyar og eit ope samfunn knytt saman av bruer himmel og hav med vill og ekte natur ein stad for gamal og ung eit stolt folk der framtid og historie går hand i hand ein stad der arbeid og fritid skapar gode dagar her vil vi bu

- Brubyggjaren

Visualisering av konseptet

kombinasjonen av gjennomtenkt og god billedbruk, saman med slagord, profilboge og logo. Brubyggjaren tekst: tilgjengeleg som dekorelement og tekst.

Produsert 2011


Brub yggja konsePt

3.6 viSUaliSering

Visualisering av konseptet

Brubilete p책 skilt saman med slagord.

Brubyggjaren tekst: tilgjengeleg som dekorelement og tekst.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 4. Grafiske element


Brub yggja GraFIske eLeMent 4.1 logo

Kommunelogo - hovudlogo:

symbolikk: abstrakte øyer som danner ei bru - symbolet for Øygarden. varme fargar som gjev ei positiv kjensle. Fargen er meint som ein komplementær farge til den blå fargen i det formelle kommunevåpenet. Assosiasjonar: Bru, steinar, «stein på stein», sti, eit hjarte, etc.

Font:

open og moderne font som er med på å framstille Øygarden som «ein open, varm og inkluderande» kommune.

Logofargar:

orange: Pantone 179, cMYk: 0, 79, 100, 0 Svart: Pantone Pro Black, CMYK: 0, 0, 0, 100

Dekorlogo:

Logovariant med større symbol/mindre skrift. denne versjonen kan vere eit alternativ der ein ønskjer å ha meir vekt på sjølve symbolet, f.eks. på T-skjorter og reklameeffekter etc.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent

4.2 logovariantar

Med slagord

Brubyggjaren brukast av og til som slagord saman med logoen, då skal den sjå slik ut.

Flat versjon: 2 fargar

Flat versjon: svart

Flat versjon farge: Mørk bakgrunn

Flat versjon kvit: Mørk bakgrunn

Flat versjon

Flat versjon (utan gradering i dekorelement) skal nyttast når logo blir veldig liten eller f.eks på profilartiklar kor gradering ikkje blir optimalt p.g.a det reint trykktekniske. svart versjon nyttast når det skal trykkast uten fargar. det finnast også versjonar som skal nyttast på svart bakgrunn, med og utan farge.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent 4.3 logoavviK

Logo: strekt

Hovudlogo: Mørk bakgrunn

Hovudlogo: kun dekorelement

Variantar av logo som ikkje skal brukast:

Logoen er varemerket til Øygarden og skal representere kommunen på ein visuelt god måte. difor er det viktig at visse retningsliner blir fulgt slik at logoen ser optimal ut uansett medium, storleik, bakrunnsfarge osv.

Pass på at logoen ikkje strekkjast ut av sine orginale proposjonar. når logo brukast på svart bakgrunn skal ikkje gradering i steinane vere med. nytt då flat versjon. dekorelement/steinar skal aldri nyttast utan “Øygarden” teksten.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent

4.4 KoMMUnevÅpen

Kommunevåpenet

kommunevåpenet er det formelle symbolet for kommunen, og kan brukast i to versjonar - med ventstrestilt eller sentrert logo.

Font: i tekst er Minion Pro. Kommunevåpen-fargar:

Blåfargen i kommunevåpenet er redefinert for å passe betre med fargane i den visuell profilen. Blå: Pantone: 3005c, cMYk: 100, 32, 0, 0 Svart: Pantone Pro Black, CMYK: 0, 0, 0, 100

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent

4.5 KoMMUnevÅpen og logo SaMan

våpenskjold-høgde

våpenskjold-breidde

Logo storleiksforhald

våpenskjold-breidde

våpenskjold-breidde

Logoar saman

som hovudregel skal kommunevåpen plasserast oppe i venstre hjørne og logo nede i høgre hjørne.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent

4.5 KoMMUnevÅpen og logo SaMan

våpenskjold-høgde

våpenskjold-høgde

GraFIske eLeMent 4.6 fargeprØvar

våpenskjold-høgde

våpenskjold-breidde

våpenskjold-høgde mellom logoar skilja av sort strek med lik høgd

Unntak

Format, bakgrunn og design vil i ein del tilfeller føre til unntak.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent 4.6 fargeprøvar

Fargeprøvar

sjå fargeprøvar i den trykte kommunikasjonshandboka

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent 4.7 fargepalett

Primærfarge: Orange:

Pantone: 179,

CMYK: 0, 79, 100, 0

Sekundærfarge Blå:

Pantone: 3005,

CMYK: 100, 32, 0, 0

Sekundærfarge Lys blå:

Pantone: 290,

CMYK: 23, 0, 1, 0

Sekundærfarge Brun:

Pantone: 181,

CMYK: 23, 96, 88, 52

Sekundærfarge Lys grå:

Warm grey 1,

CMYK: 3, 3, 6, 7

Sekundærfarge Mørk grå:

Warm grey 4,

CMYK: 11, 14, 14, 27

Fargar

Primærfargen Pantone 179 er ein raudorange farge som er henta frå logosymbolet. den er frisk og skarp og lagar ein fin kontrast til blåfargen i kommunevåpenet. dei ulike fargane har også ein mørkare versjon for å få ein meir komplett og spennande pallett. dei kan også nyttast saman i graderingar som bakgrunnar o.l.

sekundærfargane er plukka ut for å kunne passe godt til hovedfargen og for å gje eit behageleg uttrykk i profilen.

Korrekt fargegjengjeving

korrekt fargegjengjeving vert sikra gjennom bruk av internasjonale fargekodestandarder. PMs og cMYk vert brukt ved trykking, medan rGB vert brukt i skjermsamanheng, som internett og PowerPoint. nB! skjermfargar kan variere mykje, prøv difor aldri å endre koden for å korrigere på din eigen skjerm ved innlegging.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent 4.8 tYpografi

Øygarden kom

Grafisk profil : Typografi

Sekundærfont: Mistral

H e l v e ti c a N e ue U l tr a l i g ht

Pr imærf o nt: Helvetica Neue

Brubyggjaren

ei hei l r ek k j e ø y a r o g ei t o pe sa mf u n n k ny t t sa m a n a v b r u e r h i m m el og h av m e d v i l l og e k t e n at u r H e l v e ti c a N e ue Li g ht e in s t a d f o r g a m al og u n g eit stolt folk der framtid og historie Helvetica Neue N o r ma l g å r hand i hand ein stad der arbeid og fritid skapar gode dagar her vil vi bu Helvetica Neue Bold

Primærfont

Primærfonten Helvetica Neue skal brukast som hovudfont.

Primærfonten Helvetica Neue Sekundærfonten skal brukast som hovudfont. Mistral skal kun brukast som «krydder». På grunn av kompleksiteten i fonten og lesbarheita, så bør den kun nyttast for sin “illustrerande” eigenskap. Passar godt til bruk på titlar og slagord.

Sekundærfont

Dersom ein ikkje har Helvetica Neue kan ein nytte Arial som erstatningsfont.

sekundærfonten Mistral skal kun brukast som «krydder». På grunn av kompleksiteten i fonten og lesbarheita, så bør den kun nyttast for sin “illustrerande” eigenskap. Passar godt til bruk på titlar og slagord. Dersom ein ikkje har Helvetica Neue kan ein nytte Arial som erstatningsfont.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent 4.9 Bogen

Bogen

Bogen er eit grafisk element som kan brukast som dekor. den symboliserar bølgjer i havet.

Bruksområder

Bogen er dynamisk og kan tilpassast kvar enkelt produksjon. den kan brukast med forskjellige fargar, effekter, lakk og så vidare. Logo skal stå nederst i høgre hjørne. det skal primært brukast ein boge. eksempler på bruksvariantar:

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent 4.9 Bogen

som pryd på eksempelvis magasin, brosjyrer eller for et grafisk uttrykk med særpreg kan det brukast to bogar. tilsaman symboliserer desse baugen på ein båt. ved bruk av to bogar, skal venstre boge vere minimum 50% transparent i forhold til høgre eksempler på bruksvariantar:

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent

4.10 e-poStSignatUr

Med venleg helsing

Bernt Hjørnevik Kulturleiar Øygarden kommune

Telefon: 56 38 20 15 Mobil: 982 12747 E-post: bhj@oygarden.kommune.no Heimeside: www.oygarden.no

Font: arial normal/bold 10 pt/8pt Bruk rGB fargeverdi: 0, 112, 192

MERK: det skal ikkje vere (individuelle) bakgrunn på noko tilsette sin e-post (t.d. border/blomar)

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja GraFIske eLeMent

4.10 e-poStSignatUr

MS OUTLOOK Framgangsmåte e-postklient

• Frå hovudvindauget i Microsoft Outlook vel du Alternativ på Verktøy-menyen, og vel deretter kategorien E-postformat. • Vel meldingsformatet (vel HTML) som signaturen skal brukast for, frå lista Skriv i dette meldingsformatet. • Klikk Signaturar under Signatur, og klikk deretter Ny.

• Skriv inn eit namn i boksen Skriv inn eit namn på den nye signaturen.

• Vel alternativa du vil bruke, under Velg korleis du vil opprette signaturen. • Vel Neste.

• Skriv inn teksten du vil ta med i signaturen, i boksen Signaturtekst. du kan óg lime inn tekst frå eit anna dokument i denne boksen.

• Dersom du vil endra avsnitts- eller skriftformatet, merkjer du teksten. deretter vel du Skrift eller Avsnitt og alternativa du vil bruke (arial 11pt (12pt om ikkje 11 er mogleg)). • Etter siste line legg du til eit lineskift. Her skal logoen inn.

• Logoen legg du til ved å klikke på Avansert redigering, og klikk deretter Ja. • Klikk på Sett inn og deretter Bilete.

• Finn fila (logoen) du vil sette inn og klikk Sett inn. • Lagre og lukk.

• Når du er ferdig med å redigere den nye signaturen, klikkar du Fullfør.

(kjelde: delvis hJeLP i Ms outlook 2007)

MS Outlook 2010

• Du må opne opp ein "ny epost" etter at du er komen inn på innboksen din

• Velg mappe "sett inn" - velg "signatur" - velg NY og skriv "fornamn" epost signatur ny (døme Bernt epost signatur ny) • Fyll inn i feltet nederst (blankt) etter malen du ser øverst på dette arket - farge MØRK BLÅ • BILDE du skal nytte ligg på mappa: FELLES/NY HEIMESIDA / EPOSTSIGNATUR Får du det ikkje til ? - ta kontakt med: Bernt Hjørnevik 56 38 20 15 / bhj@oygarden.kommune.no

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 5. Merkantile element


Brub yggja MerkantILe eLeMent

5.1 MerKantile eleMent SaMla

Brevark - grå bakgrunn

Visittkort - forside

Bernt Hjørnevik Kulturleiar

dir.tlf: 00 00 00 00 - Mobil: 00 00 00 00 ole.martin.vik@oygarden.kommune.no ternholmvegen 2 - 5337 rong oygarden.kommune.no

Visittkort - bakside

Tlf: 56 38 20 00 Faks: 56 38 22 31 postmottak@oygarden.kommune.no

Bankgiro: 3628.07.00155 Org.nr.: 938 766 223

oygarden.kommune.no

Konvolutt - forside

Postadr.: ternholmvegen 2 5337 rong

Tlf: 56 38 20 00 Faks: 56 38 22 31 postmottak@oygarden.kommune.no

Bankgiro: 3628.07.00155 Org.nr.: 938 766 223

oygarden.kommune.no

Brevark - hvit bakgrunn

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja MerkantILe eLeMent 5.2 tiMeKort

NAMN ___________________________ DATO ___________________ KL _____ DATO ___________________ KL _____ DATO ___________________ KL _____ DATO ___________________ KL _____ DATO ___________________ KL _____

Fysioterapeut Matthew Pulimoottil, Tlf. 56 38 20 40

NAMN ___________________________

NAMN ___________________________

NAMN ___________________________

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

Ergoterapeut Margunn Dyrøy, Tlf. 56 38 20 39

Øygarden Legekontor, Tlf. 56 38 21 10

DATO ___________________ KL _____

Familieterapeut Bente Guntveit, Tlf. 56 38 20 00

NAMN ___________________________

NAMN ___________________________

NAMN ___________________________

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

DATO ___________________ KL _____

Helsestasjonen, Tlf. 56 38 20 80

Psykiatrisk sjukepleiar Sølvi Dåvøy, Tlf. 93 05 50 17

Psykiatrisk sjukepleiar Anne Merete F. Vik, Tlf. 93 05 50 17

Om timekort og symbol

det er utarbeida symbol for helsetenestene i Øygarden kommune. desse symbola er nytta som vassmerke på timekorta. kvart enkelt symbol skal kun nyttast for det aktuelle fagområdet. det kan utarbeidast nye symbol i samme stil etter nærmare avtale med byrå og omdømeansvarleg.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja MerkantILe eLeMent 5.3 nØKKelKort

Om nøkkelkort

nøkkelkort følgjer normale retningsliner i grafisk profil. hovedlogo plasserast nede i høgre hjørne, kommunevåpen oppe til venstre. nøkkelkorta skal ha enkle symbol som definerer område. kan produserast i cMYk-farger.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 6. Informasjonsmatriell


Brub yggja I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.1 poWerpoint

Om powerpoint

Powerpoint følgjer normale retningsliner i grafisk profil. det er definert ei forside, følgjesider, mal for fargar, font, grafar m.m. det skal vere eit mål å bruke punktbaserte presentasjoner med stikkordstekster og bilete frå biletebanken.

Forsida

sliden over nyttast til forside og eventuelt til bakside på ein presentasjon.

Generelt tips! For å lage fleire slider med denne bakgrunsgrafikken, marker sliden i oversikt, høgreklikk og velg kopier og deretter lim inn. (dersom bakgrunsgrafikken ikkje følgjer med, sjå etter at alternativer for innliming er sett til Bruk kildeformatering)

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.1 poWerpoint

Innhaldsside med kun tekst

sliden over nyttast n책r ein har behov for sider med kun tekst.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sj책 kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.1 poWerpoint

Innhaldside med tekst og bilete/biletemal

sliden over nyttast n책r man har behov for sider med tekst og bilete. Ynskja bilete kan plasserast i dei ovale rammene.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sj책 kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.2 KUrSBroSJYre

Om brosjyrer

alle nye brosjyrer skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. ta kontakt med omdømeansvarleg for hjelp til å produsere nye brosjyrer. Brosjyrer produserast hovudsakleg i cMYk. uv-spotlakkering brukast når det høver seg. Bogen, logo og overskrift kan då eksempelvis spotlakkerast. sjå heile innsida av brosjyra på neste side.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.2 KUrSBroSJYre

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sj책 kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.3 nettStaD

Om nettstad

nettstaden med alle element skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. dette gjelder spesielt bannere, fargar, logo og kommunevåpen. det er også viktig at alt materiell som leggast ut er kvalitetssjekka og kommunen har bruksrett til alle bilete o.l. dersom det ikkje er brukt arkivbilete, skal fotograf alltid krediterast.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja I n F o r M a s J o n s M at r I e L L 6.4 MeSSevegg

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sj책 kapittel 2.4.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 7. Magasin


Brub yggja MaGasIn

7.1 nYhenDeMagaSinet

Om NyhendeMagasinet

nyhetsMagasinet skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. Magasinet produserast av reklamebyrå eller etter avtale med omdømeansvarleg.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja MaGasIn

7.2 SoMMerMagaSinet

Juni

lender itetska Aktiv

E i n s m ak av som m ar i

2010

20. juni Bergen Havfiskefestival på Nautnes Arrangør: Campelen på Bryggen AS Tlf: 55 32 88 93

2010

Juli

August

1. juli Mett og God - kurs i matglede med Cindy Bibow Nettside: www.mettoggod.no

20. juni Familiedag med VAMP konsert (Vestkystfestivalen) og aktivitatar på Kystmuseet.

- vilt og ekte havfiske

på første klasse

Kl. 14: VAMP konsert Pris: Kr 380 (med BT kort kr 310), 1. stk. voksen + 1. stk. barn under 15 år kr 430 (med BT kort kr 360) Kl. 15.30-18: Aktiviteter ved Kystmuseet i samarbeid med Klyva AS. Kl. 16: Nyopning av kafeen og ny utstilling.

Her finn du ei oversikt over mange av aktivitetane som føregår i Øygarden sommaren og hausten 2010. Her vil det vera noko for ein kvar smak vil vi tru. Følg med i lokal media, oppslag, arrangør- og kommunen si heimeside for detaljert informasjon om dei ulike aktivitetane og arrangement.

VESTKYSTFSTIVALEN

6. juni - 18. sept

26. juni Langefestival på Nautnes Fiskekonkurranse etter lange Kontakt Heinz på tlf. 56 38 90 08

Velkomen skal du vera!

28. juni-15. august Aktivitetar ved Kystmuseet heile sommaren: Rebusløp med skattejakt, aktivitetsspel, båtutleige med sjøkikkert mm.

Vestlandsforteljingar

alexander anbefaler opplevingar på heimebane

Sju Vestlandsforteljingar kan opplevast på Sotra og i Øygarden i perioden 1. august til 18. september. Når du møter opp på rett plass til rett tid, vil ein forteljar ta deg med i ei historie som gjev deg ei oppleving av kystsamfunnet på ein ny og spanande måte.

Vilt og ekte

30. juni Ovågen filmklubb, Kystmuseet Kl. 16: Grilling på bryggja Kl. 18: Barnefilm – Gubben og katten: Findus drar til månen Kl. 20: Vaksenfilm – Singing in the Rain

Billett kjøper du has forteljaren og kostar frå kr. 70,- for vaksne, born gratis. Dei aktuelle stadane kan du koma til med bil, båt, rutebuss eller rutebåt.

Søndag 6. juni startar årets sommarprogram for Vestkystfestivalen med den store Familedagen. Seinare i sommar går det slag i slag med dobbeltkonsertar med Vamp, Nordic Tenors, Vassendgutane og Kari Bremnes.

Vestlandsforteljingar for grupper: På førespurnad

Billettar: Sjå www.vestkystfestivalen.no

Fotokreditering

fotosafari

17. juli

Bernt Hjørnevik Jan Hanchen Michelsen Kai Svellingen Flatekvål Kystmuseet Kim Laland ved Bitmap

1. Adnestova Måndagar kl. 14.00. Oppmøtestad: Adnestova på Sæle i Øygarden 2. Selstøbuene Tysdagar kl. 13.00. Oppmøtestad: Nordsjøfartmuseet i Telavåg

September

5. september Nordsjøløypedag med Kystmuseet og Klyva AS Film, utstilling og guida tur frå Turøy til Toftestallen (klippevandring og klatring) Kl 12: Kystmuseet (Kl. 14 Turøy) Pris: Kr. 250 pr. pers.

Oktober

10. oktober Viser til Vik bedehus Kl. 11: 100-årsjubileum for jenteforreninga

11. oktober Mett og God - kurs i matglede med Cindy Bibow Lefse-og flatbrødbaking, AOF Bergen

3. Hernar Onsdagar kl. 15.45. Oppmøtestad: rutebåtkaien på Hellesøy

KURS I MATGLEDE

1. juli

3. juli Nautnes Fiskefestival og torgdag Fiskekonkurranse og marknad. Mange aktivitetar for store og små.

Aktivitetar i Øygarden sommaren 2010

1. august - 18. september Vestlandsforteljingar

4. Ovågen Torsdagar kl. 12.00. Oppmøtestad: Kystmuseet i Øygarden

5. Cornelius Fredagar kl. 18.30 på Cornelius på Holmen. Oppmøtestad: Bergen eller Holmen

17.juli Hellesøydagen Kl 10-16: Stor marknad med sal av lokalt handverk og lokale delikatessar. Sal av fiskeprodukt, servering av mat og drikke, lykkehjul og brannbil, ansiktsmaling og andre aktivitetar.

21. juli Ovågen filmklubb, Kystmuseet Kl. 16: Grilling på bryggja Kl. 18: Barnefilm – Harry Potter & de vises sten Kl. 20: Vaksenfilm – Den fabelaktige Amélie fra Montmartre

AKTIVITETAR HEILE SOMMAREN PÅ KYSTMUSEET

28. juni - 15. aug

6. Glesvær Laurdagar kl. 16.00. Oppmøte på handelstaden på Glesvær.

7. Russarfangane Søndagar kl. 14.00. Oppmøtestad: Gjerdet kulturminnegard, Fjell gard.

21. august Konsert med ”Nordic Tenors” (Vestkystfestivalen) Avanserte straumdykk, havsens regnskog og tronge Kl 19.30, Kystmuseet kr 350 (med BTspennande kort kr 300) sund. Ekte og naturleg byr Øygarden på

og heftige opplevingar under vatn i dei mange 25. august sunda. Her er nokre tips fråOvågen sølvmedaljevinnaren filmklubb, Kystmuseet Kl.Oen. 16: Grilling og salsa på bryggja frå OL i 2008, Alexander Dale

VESTLANDSFORTELJINGAR

1. aug - 18. sept

HELLESØYDAGEN

5. sept

5. september Søndagsskulens dag Kl. 11: Hjelme kyrkje Familiegudsteneste, utdeling til 5.klassingar

Kl 19.00: Haraball på nya ferjo

Kl 21.00: Bryggedans med Cést la vie

NORDSJØLØYPEDAG

8. september Mett og God - kurs i matglede med Cindy Bibow Tapas 1 Blomvåg skule

Kl. 18: Barnefilm – Aristokattene Kl. 20: Vaksenfilm – Buena Vista Social Club

12. september Kulturminne dag med Vestgar ”Liv i gamle minner” Kl 12: Kystmuseet

15. september Mett og God - kurs i matglede med Cindy Bibow Tapas 2 Blomvåg skule

14

For meir informasjon om Vestlandsforteljingar kontakt:

Vår kjentmann i Øygarden er Geir Atle Vik i TeamX. Sylvmedaljevinnaren frå OL, sym­ jaren Alexander Dale Oen, har også dykka i Øygarden. Med ”Ein smak av sommar i Øygarden” ønskjer vi å syne deg nokre av desse to sine favorittstader. Vi kan freiste med KULTURMINNEDAGEN dykkarsafari som inkluderer straum­ dykking, grottedykk,djupdykk,veggdykking, vrakdykking og dykk i fiskestimar. Dette kan òg kombinerast med overvassaktivite­ tar med fart og spenning og ekstrem utfal­ ding i rasande fart saman med TeamX. Konsert Kl. 19:00: Blomvåg kyrkje

12. sept

Svelgensundet – straumdykk 22. september og God - kurs i matglede med forMett avanserte

­ Ulvsundet er truleg ein av dei flottaste stadane i verda å dykka. Her er det jamn djupne på 20 meter, kvit sandbotn av skjel­ sand som gjev fantastiske lysrefleksar og eit vakkert fargespel for dei som likar å fotografera. Du vil oppleva ein fin, lett og einsretta straum og inga bakevje. Geir tek deg gjerne med på veggdykking med ane­ monar, eller ein liten safari i tareskogen like ved. Dette er absolutt ein ynda stad for straumdykk og nærvær med flyndrefisk, raudspette, stimar av lyr og sei, hummar, krabbe, breiflabb og kanskje ein steinbit.

6 rettar på 1.5 time

Det populære Rongesundet

På grunn av gode parkeringsforhold på gamlekaien, er Rongesundet ein av dei mest populære dykkarstadene i Øygarden. Den fine vika inn mot Gamle Rong kai er eit flott utgangspunkt for dykking. Vika er brei og har sandbotn som skråar gradvis utover mot sundet til 30 meters djupne. Du kan anten bli verande i den rolege vika, eller symja ut i straumen under Rongesundsbrua. Ute i sjølve Rongesundet kan du oppleva store stimar av sild eller pale (småsei) med opp til 1000 fisk, ja til og med stim av makrell.

Øygarden

- eit lite flyndrekast frå Bergen

10

Ovågen filmklubb, Kystmuseet Kl. 18: Barnefilm – Stuart Little 2 Kl. 20: Vaksenfilm – Dead Poets` Society / Dagen er din

19. september Konfirmantpresentasjon Kl. 11: Hjelme kyrkje

Ulvsundet – eit paradis

kortreist mat

15. okt

20. oktober Mett og God - kurs i matglede med Cindy Bibow Lefse-og flatbrødbaking, Blomvåg skule

Unike dykkaropplevingar

Cindy Bibow Inngangssundet til Øygarden er Svelgen­ Varmande høstsupper Blomvåg skule sundet, der du mellom anna finn Svelgen bru og informasjonsskiltet over Øygarden. Ovågen filmklubb, Kystmuseet Svelgensundet er kort, trongt og smalt. Her Kl. 18: Barnefilm – Stuart Little 1 må du vera budd på kraftige straumar, så Kl. 20: Vaksenfilm – La Zona dette er eit utfordrande dykk. Vi rår deg til å ha med kjentfolk på denne turen. Sundet lokkar deg med opplevingar du ikkje finn andre stader i verda. Er du heldig kan du møta ein heil stim av steinbitar som kjem symjande.

frå steinalder til fjordhotell

KELTISK AFTEN

15. oktober Keltisk aften på Kystmuseet Kl 19-22: Konsert, mat og drikke

Museum Vest: Skreddarsydde opplevingar

www.museumvest.no Kanskje har du lyst på ein opplevingspakke Nordsjøfartmuseet: med havsafari, havrafting, rå spaning på Tlf: 56 32 74 40 sjøen i kombinasjon med dykking i dette Kystmuseet: eldoradoet av mogelegheiter? Då kan du ta Tlf: 56 38 50 50 kontakt direkte med Geir Atle Vik i TeamX Fjell Festning: som skreddarsyr ein pakke for deg, eller Tlf: 56 33 54 54 med Steinar Knappskog på Blomvåg Fjord­ Kysteventyret: hotell. Du finn all kontaktinformasjon på www.kysteventyret.no side 61. Ruteopplysning: Tlf: 117 Web: www.skyss.no, www.tide.no

Båtrute til Hernar: Web: www.bnr.no , Tlf: 46 89 24 50 (ombord i rutebåt)

Tryggleik

God planlegging og faste rutinar gjev det beste utgangspunktet for ein fantastisk dykkarsafari uansett kvar i verda ein vil under havoverflata. Det er dei små tinga ved førebuinga som gjer utslaget dersom det skulle skje noko, anten på overflata eller under sjølve dykket.

Hugs dette: ­ Meld alltid frå heime eller til andre når du kan ventast tilbake frå turen ­ Dykk alltid saman med andre, mini­ mum to personar i lag ­ Marker med alfa­flagget på overflata, anten i bøye eller på båt ­ Kontroller utstyret ditt på eit dykkar­ senter med jamne mellomrom ­ Bruk avtalte signal til kommunikasjon under dykka ­ Avtal alltid kva som skal gjerast der­ som de kjem vekk frå kvarandre under dykka ­ Det er alltid tilrådd å ha med ein følgje­ båt som markerer at dykking pågår ­ Vi tilrår å ta med ekstra oksygen.

Hellesøy – Havsens regnskog

Miljøansvar

Med havet som næraste nabo vil du fleire stader i Øygarden finna ein fantastisk flott tareskog – og tareskogen er kjend for å vera havets svar på regnskogen. Vil du oppleva dette artsmangfaldet, er Hellesøy eit godt utgangspunkt, i tillegg til øyane utanfor som Hernar og Sanden.

I Øygarden er ein svært oppteken av å tryggja bestanden av hummar i dykkar­ områda. Dei gjer difor merksam på at det er strengt forbode for dykkarar å ta med seg hummar

Foto: Kim Laland ved Bitmap

A unique and extreme diving experience

Øygarden has everything required for an excit­ ing and exhilarating underwater adventure. The numerous currents running between the islands offer an abundance of underwater life, creating the perfect setting for a diving expe­ rience that is truly unique. We can tempt you with diving safaris that include current diving, cave diving, deep diving, wall diving, wreck diving and diving through shoals of fish. This can also be combined with surface activities, including extreme high speed adventures offered by TeamX. We recommend the following diving spots: ­ Svelgensundet – diving for advanced divers ­ Ulvesundet – a diving paradise ­ The ever popular Rongesundet ­ The waters surrounding Hellesøy Tailor-made adventures You can contact Geir Atle Vik from TeamX directly, who will tailor­make a package for you, or you can speak to Steinar Knappskog at Blomvåg Fjordhotell. You can find their contact details on page 61 Environmental concerns The municipality of Øygarden is anxious to protect the hummer stock in the areas used for diving. The municipality therefore asks divers to note that catching lobster is strictly prohibited.

Extreme, einzigartige Taucherlebnisse

In Øygarden erwarten Sie spannende, inten­ sive Unterwassererlebnisse. In den strömungs­ reichen Sunden zwischen den Inseln pulst das Leben. Hier können Sie an ganz besonderen Taucherlebnissen teilnehmen, die ihresgle­ ichen suchen. Auch der olympische Silberme­ daillengewinner Alexander Dale Oen hat schon in Øygarden getaucht. Wir bieten Tauchsafaris inkl. Strömungs­, Höhlen, Tief­, Steilwand­, Wrack­ und Fischschwarmtauchen. Zusätzlich kann TeamX den Tauchgang mit spannenden, temporeichen Überwassererlebnissen kom­ binieren. Wir empfehlen folgende Orte: ­ Svelgensund – Strömungstauchen für Fort­ geschrittene ­ Ulvesund – ein Taucherparadies ­ der beliebte Rongesund ­ das Gebiet um Hellesøy Maßgeschneiderte Erlebnisse Wenden Sie sich direkt an Geir Atle Vik von TeamX. Er stellt Ihnen Ihr Wunschpaket zusammen. Oder fragen Sie Steinar Knappskog vom Blomvåg Fjordhotell. Sämtliche Kontakt­ informationen finden Sie auf S. 61. Umweltbewusstsein Für die Gemeinde Øygarden hat der Schutz des Hummerbestands in den Tauchgebieten hohe Priorität. Wir weisen deshalb ausdrück­ lich darauf hin, dass es streng verboten ist, beim Tauchgang Hummer mitzunehmen.

11

Om SommerMagasinet - Vilt og ekte

Magasinet er eit prydmagasin og produserast av reklamebyrå eller atter avtale med omdømeansvarleg. Fotografar, journalistar, designere og oversettjarar skal nyttast i produksjonen og det stillast høge krav til kvalitet både estetisk og innholdsmessig.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 8. Annonser


Brub yggja annonser

8.1 StillingSannonSer profil Mal

Modul 23 144mm x 122mm

- Brubyggjaren

Øygarden kommune er ein kystkommune nordvest for Bergen med vel 4200 innbyggjarar. Reisetid frå Bergen til tettstaden Rong er ca 40 minutt.

Stillingtittel Tekst

Modul 23b 107mm x 122mm

- Brubyggjaren

Øygarden kommune er ein kystkommune nordvest for Bergen med vel 4200 innbyggjarar. Reisetid frå Bergen til tettstaden Rong er ca 40 minutt.

Stillingtittel Tekst

Besøksadresse: Øygarden Rådhus Ternholmvegen 2

Besøksadresse: Øygarden Rådhus Ternholmvegen 2

Om annonsemalen

dei større stillingsannonsene, skal ha profilbilete i toppen med slagordet Brubyggjaren. annonser skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. det må vere eit mål med godt med luft rundt tekst og grafiske element. annonser sjekkast i nada express før levering. omdømeansvarleg/byrå bistår med kvalitetssjekk. Annonsestorleiken som er vist her, er samme storleik som annonsa vil få i avisa.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja annonser

8.2 StillingSannonSer liten Mal

Modul 13 71mm x 122mm

– Brubyggjaren

Øygarden kommune er ein kystkommune nordvest for Bergen med vel 4200 innbyggjarar. Reisetid frå Bergen til tettstaden Rong er ca 40 minutt.

Overskrift inn her

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam gravida, felis www.loremipsums.no

– Brub

Overskrift inn her

– Brubyggjaren

Besøksadresse: Øygarden Rådhus Ternholmvegen 2 mune er ein kystkommune nordvest for Bergen med vel 4200 eisetid frå Bergen til tettstaden Rong er ca 40 minutt.

For fleire opplysingar, sjå fullstendig utlysingstekst sa søknadsskjema på www.oygarden.kommune.no

rift inn her

Modul 12b 34mm x 80mm

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. a, felis www.loremipsums.no

e: hus n2

– Brubyggjaren

Overskrift inn her

For fleire opplysingar, sjå fullstendig utlysingstekst samt søknadsskjema på www.oygarden.kommune.no

modul 13 71 x122mm

modul 12b 34 x80mm

Om annonsemalen

dei mindre informasjons- og stillingsannonsene, skal ikkje ha profilbilete i toppen. annonser skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. det må vere eit mål med godt med luft rundt tekst og grafiske element. annonser sjekkast i nada express før levering. omdømeansvarleg/byrå bistår med kvalitetssjekk. Annonsestorleiken som er vist her, er samme storleik som annonsa vil få i avisa.

modul 13 71 x122mm

modul 12b 34 x80mm

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja annonser

8.3 MØteinnKalling Mal

– Brubyggjaren – Brubyggjaren

Modul 32b 181mm x 80mm

ØYGARDEN KOMMUNESTYRE ØYGARDEN KOMMUNESTYRE held møte onsdag 13.04.2011, kl. 15.00 held møte onsdag 13.04.2011, kl. 15.00 i Øygarden rådhus i Øygarden rådhus

Sak nr. Sak nr. Saktittel Saktittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 011/11 011/11 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 02.02.2011 02.02.2011

REFERATSAKER MØTE 13.04.11 012/11 012/11 REFERATSAKER TIL MØTETIL 13.04.11 KLAGE PÅ KOMMUNESTYRET SITT DEN VEDTAK DEN 013/11 013/11 KLAGE PÅ KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK 08.12.2010 KS-SAKGRUNNERVERV 075/10 GRUNNERVERV AV 08.12.2010 KS-SAK 075/10 AV AREAL TILHØYRANDE GNR.BNR. 43/ 1 I OVÅGEN AREAL TILHØYRANDE GNR.BNR. 43/ 1 I OVÅGEN REGULERT TIL OFFENTLEG FRIOMRÅDE. REGULERT TIL OFFENTLEG FRIOMRÅDE. GODKJENNING AVGNR/BNR AVTALE GNR/BNR 35/14 -KJØP 014/11 014/11 GODKJENNING AV AVTALE 35/14 -KJØP AREAL - IDRETTSBANE PÅ TOFTØY AV AREALAV- IDRETTSBANE PÅ TOFTØY TILLEGGSLØYVING INVESTERINGAR TILLEGGSLØYVING INVESTERINGAR

NETTVERK AV PETROLEUMSKOMMUNAR 015/11 015/11 NETTVERK AV PETROLEUMSKOMMUNAR FOR ETABLERING AV EIT KOMMUNALT 016/11 016/11 RAMMERRAMMER FOR ETABLERING AV EIT KOMMUNALT INNANFOR VAR-OMRÅDET FØRETAKFØRETAK INNANFOR VAR-OMRÅDET BEREDSKAP - FULLMAKTSVEDTAK TIL KRISELEIING 017/11 017/11 BEREDSKAP - FULLMAKTSVEDTAK TIL KRISELEIING BETREFOR SAMAN FOR- BARNA - EIT PROSJEKT I 018/11 018/11 BETRE SAMAN BARNA EIT PROSJEKT I KOMMUNANE ØYGARDEN, SUND, OG ASKØY KOMMUNANE ØYGARDEN, SUND, FJELL OGFJELL ASKØY ETABLERING AVBARNEHAGE PRIVAT BARNEHAGE 019/11 019/11 ETABLERING AV PRIVAT PÅ TOFT PÅ TOFT 9/31 M./FL. HELLESØY 020/11 020/11 GNR/BNRGNR/BNR 9/31 M./FL. HELLESØY NORD - NORD REGULERINGSARBEID REGULERINGSARBEID

– Brubyggjaren

NY BARNESKULE PÅ TJELDSTØ – GODKJENN ING 021/11 021/11 NY BARNESKULE PÅ TJELDSTØ – GODKJENN ING AV FORPROSJEKT OGFRAM VIDARE FRAM DRIFT AV FORPROSJEKT OG VIDARE DRIFT LÅN TIL REHABILITERING AV KYRKJE HJELME KYRKJE 022/11 022/11 LÅN TIL REHABILITERING AV HJELME

Modul 11 71mm x 38mm

PLANUTVALET

Saksdokumenta ut til offentleg gjennomSaksdokumenta er lagt er ut lagt til offentleg gjennompå Rådhuset og i Biblioteket påSenter Rong Senter syn påsyn Rådhuset og i Biblioteket på Rong ØYGARDEN FORMANNSKAPSKONTOR ØYGARDEN FORMANNSKAPSKONTOR Rong,05.04.11 Rong,05.04.11 Olav Martin Vik Olav Martin Vik ordførar ordførar

Øygarden kommune Held møte onsdag 29.juni 2011, kl.12.30 i Øygarden rådhus

Saksdokumenta er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Rådhuset og i Biblioteket på Rong Senter Olav Martin Vik Leiar Planutvalet

Om annonsemalen

annonser skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. det må vere eit mål med godt med luft rundt tekst og grafiske element. annonser sjekkast i nada express før levering. omdømeansvarleg/byrå modul 11 71 x 38 mm bistår med kvalitetssjekk. Annonsestorleiken som modul 32b 181 x 80 mmer vist her, er samme storleik som annonsa vil få i avisa.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja annonser

8.4 teKniSK annonSe Mal

– Brubyggjaren

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce quis metus et justo sagittis volutpat. Quisque vitae nisl. Proin ultrices lorem quis arcu. Phasellus consequat. Proin porttitor. Ut vel neque. Ut dignissim velit quis nulla. Aenean porttitor bibendum quam. Nunc quam. Donec faucibus odio. Nullam malesuada eros in lorem. Phasellus erat magna, pulvinar eget, porta sed, nonummy ac, arcu. In accumsan pulvinar mauris. Vestibulum ornare ullamcorper ligula. Fusce arcu nisi, ornare quis, pulvinar eu, condimentum sed, dui. Sed arcu nisi, consequat non, pretium eu, tempor dignissim, dolor. Quisque adipiscing aliquet lacus. ed, nonummy ac, arcu. In accumsan pulvinar mauris. Vesti

Besøksadresse: Øygarden Rådhus Ternholmvegen 2

Om annonsemalen

Illustrasjons/biletefelt i toppen. annonser skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. det må vere eit mål med godt med luft rundt tekst og grafiske element. annonser sjekkast i nada express før levering. omdømeansvarleg/byrå bistår med kvalitetssjekk. Annonsestorleiken som er vist her, er samme storleik som annonsa vil få i avisa.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja annonser

Prinfo Bergen

8.5 profilannonSer

- Brubyggjaren ei heil rekkje øyar og eit ope samfunn knytt saman av bruer

himmel og hav med vill og ekte natur ein stad for gamal og ung eit stolt folk der framtid og historie går hand i hand

ein stad der arbeid og fritid skaper gode dagar her vil vi bu

Om profilannonser

annonser skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. det er eit mål med godt med luft rundt tekst og grafiske element. annonser sjekkes i nada express før levering. omdømeansvarleg/byrå bistår med kvalitetssjekk.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja annonser

8.6 reiSelivSannonSer

Wild and authentic Ocean safaris

Holidays in fisherman-style cottages

Fjord hotel

Extreme sports

Fascinating museums Paradise for fishing

Boat hire

Walks along the North Sea Trail

Reiselivsannonser

• Veksle i bruken av bilete av høg kvalitet • Bruk av tekst som flyt

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja annonser

8.7 DrYppannonSe Banner

- Brubyggjaren

www.oygarden.kommune.no

Om dryppannonser

annonser skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. Bannerannonser kan brukast både på internett og på trykksaker. ved bruk på internett skal bannera vere trykkbare og gå til dedikerte landingssider. (eigne sider tilrettelagt utifrå bodskapet til banneret.) det må vere eit mål med godt med luft rundt tekst og grafiske element.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 9 Skilt


Brub yggja s k I Lt

9.1 Svelgen BrU

Øygarden kommune

Velkomen til Øygarden

Nakkane

Nordøy

Sulo

Foto: Jon Fjeldstad, Fotoarkivet.no

Kortknappsjær

Welcome to the diversity of Øygarden, a municipality out by the sea to the west of Bergen. You can very easily visit Øygarden by land or by sea, by boat, car, bus, bike or on foot.

Over a dozen bridges connect the islands in this fantastic coastal realm, rather like the bridges that link the Florida Keys down to Key West. This is a great destination for an active and exciting holiday: activities include boating, bird safaris, diving, cycling, walking and mountain climbing. A beautiful coastal landscape, dotted with places of interest and fascinating cultural heritage is waiting for you. You will encounter colourful heather in the lovely, rolling hills; a variety of lush skerries and islands; and the spray of the open sea crashing against the coast. Here you can explore a fascinating museum and visit exhibitions that take you 10,000 years back in time. Why not take a guided tour? Øygarden is the perfect place to just relax, staying in a comfortable fjord hotel or spending the night at a fisherman’s cottage and savouring all kinds of seafood delicacies at a local restaurant!

Øksekasting / Axe Throwing Kulturhus / Arts Centre

Camping / Camping

Bank / Bank

Rorbuer / Fisherman´s Cottage

Fuglekikking / Bird-watching

Spisested / Restaurant

Industri / Industry

Hellesøy

Restauranten på Hellesøy

Destination Hellesøy

Politi / Police

Fiskeplass / Fishing

Seløy

Butikken på Hellesøy

Bleikenøvlingen

Høgskjæret

Horsøy

Symjehall / Swimming Pool

49x

Hjelmo

Trollvatn Camping og hytteutleie

Badeplass / Beach

Bakken skule Kjeøy

Svellingen

Hellesøy Brygge

x 71

Seiling / Sailing

Hellesundet

0

Hopøy

Laksholmsundet

Ådneset

Hjelme Gamlekyrkje

Eidtuva

Stur Stura

Storavatnet

Skjold

Stureholmen

Torvhus

Rotevt.

Alvheim

Tjeldstø

Sauøy

Øygardstova Spar

Lislevika Harkestad Har stad

Nordreosen

Straumøy det

m-

Geitingen

sun

Strau

Her levær Herdlevær

Oen

Breivik

Kvernepollen Fiske & Ferie Kurs & Konferanse

Utsiktspunkt

Ljøsnesbukta

nd et

Kollsnes

Ovika

561

Steinvt.

Kollsøy

Dale Blomvåg kyrkje

Blomvåg Fjordhotell

Blomvåg

Willkommen in Øygarden!

Kollsnes Næringspark

Blomøy x 71

Blom

Dale

Kiwi

Sæle Blomvåg skule

Øygarden ungd.skule

Knarvik

x 47

Tokhaugen

ndet

esu

Ulv

Oneknappen

Skarvøy

Rongulløy

t

Jona

Rong

Øygarden kulturhus

Rong Senter/EuroSpar

MELAND

Øygarden Visningsenter

Ljøsøy

Oøy

THE MUNICIPAL SERVICE CENTRE

Foto: Jon Fjeldstad, Fotoarkivet.no

Kystmuseet

40 x

Skogsøy

Team Xtreme

3 km

Tjeldstømarka

Alvheim skule

Kvernhus

2

RADØY

Skjergardsheimen

Trollet Eidet

Alvøy

Hovden

1

Sælstakken utsiktspunkt

Bareide

Mehøyen

Hjartøy

Den ytre farleia, Kai / Waterway, Quay

Padling / Paddling

Sæle

Osen

Teistholmen

Naturvernområde / Preservation area Tursti / Path

Fjellklatring / Climbing

Nautnes Fiskevær

Norsk sjø- og fjellsport

Høgdepunkt, m / Height, m Høgdekurve / Contour Ekvidistanse: 20m / C. interval: 20m Myr / Marsh Nordsjøløypa / North Sea Trail

Fotballbane / Football Ground

x 40

Kvalvika

Wir heißen Sie willkommen, um die Vielfalt in Øygarden zu erleben, einer Gemeinde draußen am Meer westlich von Bergen. Øygarden kann man auf dem Land und auf dem Wasser erleben – per Boot, Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß.

Rasteplass / Lay-by

Bensinstasjon / Petrol Station

Dykking / Diving

Lyngøy

Langøy

Øygarden

Postkontor / Post Office

Kai / Quay

Phone: 56 38 20 00 - www.oygarden.kommune.no

At the municipal service, located in the town hall in Rong, customer service agents can provide you with up-to-date and useful information. They know about tourism, leisure activities and accommodations, as well as events taking place in Øygarden.

Pil og Bue / Bow and Arrow

Hotell / Hotel

Overnatting / Lodging

Båtutleie / Boat Rental

Rubbegarnståna

Welcome to Øygarden!

Übernachten können Sie in Fischerhütten („rorbu“) oder in einem Fjordhotel. In den Restaurants erwarten Sie Delikatessen aus dem Meer in allen Variationen und eine große Auswahl regionaler Spezialitäten.

Foto: Jan Hanchen Michelsen

Vannsport / Water Sports Havrafting / Sea Rafting

Utkikkspunkt / View Point

Butikk, kiosk /Shop, Kiosk

Passasjerbåt

Nothengja

Auch Festivals und Konzerte gibt es hier, Sie können eine Schauanlage für Lachse und Forellen besichtigen und Extremsport ausüben.

Foto: Bernt Hjørnevik

Paintball bane / Paintball Arena

Museum / Museum

Sykkelsti / Bicycle Path

Butikk (senter) / Shopping Centre

Kyrkjeøy

You can also attend festivals and concerts, pop into the salmon and trout farm visitor centre or test your nerve with extreme sports.

Eine herrliche norwegische Küstenlandschaft mit sehenswerten Orten und Kulturdenkmälern erwartet Sie. Hier erleben Sie wunderschöne Heidelandschaft und Wandergebiete, einen sehr abwechslungsreichen Schärengarten und natürlich das offene Meer mit seiner salzigen Gischt. Sie können ein interessantes Museum besuchen, dessen Ausstellung 10.000 Jahre in die Geschichte zurückreicht. Wir empfehlen eine Führung!

Foto: Jon Fjeldstad, Fotoarkivet.no

Monstad Eftf.

Hernar

Rotøy

Mehr als ein Dutzend Brücken verbinden die Inseln in dieser fantastischen Küstengemeinde, ungefähr so wie zwischen den Florida Keys und Key West. Øygarden ist eine Urlaubsgegend, in der Aktivitäten und Erlebnisse im Mittelpunkt stehen: Bootstouren, Vogelsafari, Tauchen, Radfahren, Wandern und Klettern.

Foto: Kim Laland - Bitmap

Stakksøy

Aktivitetspark / Activity Park

Leirdueskyting / Clay Pigeon Shooting

Verd å sjå / Sight

N RDE FJO LTE HJE

Overnattingstilbodet i Øygarden er rikt og kystkulturen står sentralt også her. Du kan til dømes bu på ein gammal handelsog overnattingsstad, i rorbuer eller ved eit fjordhotell. Du finn mat-servering og overnattingstilbod heile vegen ut til Hellesøy.

Øygarden

Horsøy

Osu

Øygarden kommune vart eigen kommune i 1964 og talet på inn- Kulturlandskapsprisen til bonde Hans Arne Breivik. Ein del av byggjarar er 4200 i 2009. Tradisjonelt var kombinasjon av små- eigedomen, eit fjæremannshus, er gitt til Kystmuseet og er ope bruk og fiske viktigaste næringsveg, men ilandføring av olje og for publikum. gass i kommunen har ført til stor vekst innan olje og gassrelatert industri. Kystmuseet er ein naturleg stoppestad for vitjande. Her kan du oppleva fortida på nært hald, først inne på museet og deretter Eit dusin bruer bind saman denne storslagne øykommunen, om ute i kystlandskapet med bil, buss, sykkel, båt eller til fots. Du lag på same måten som brusambandet Florida Keys sørover kan oppleve 10000 år på ein dag i Øygarden. til Key West. Naturen er unik. Her er alt frå det barske, karrige med steile klipper og berg til det frodige og lune. Innom kom- Å vandra til fots i kystlandskapet i Øygarden er ei oppleving for munen sine grenser finn du over 520 forskjellige blomstrande sjel og sinn. Du er så langt ut mot havet at du kjenner den salte urter, grasliknande vekstar, busker og tre. I tillegg kan du finna havbrisen og skumdrevet mot panna. Går du opp på eit av utheile 5 ulike eksotiske orkidear, den mest vanlege av dei er kikkspunkta (aldri høgare en 73 meter) syner det seg eit mektig Flekkmarihand. havpanorama mot lune viker, sund og øyer. Du kan også sjå mot store strandflater der lynggrabbane og torvmyrane fortel Kollsnesanlegget spelar ei nøkkelrolle når det gjeld transport av om eit stort kulturlandskap gjennom 5000 år: store mengder gass frå Nordsjøen (Troll, Fram, Viksund og Kvitebjørn) til Europa. Anlegget gjev 2300 årsverk og dekkjer Nordsjøløypa er merka i kartet og ute i naturen finn du inforeit areal på 2000 mål. Det er Gassco som opererer anlegget masjonstavler, løyper og stiar merka med blå skilt og vardar. som med StatoilHydro som teknisk tenesteleverandør. Med havet på alle kantar får du gode høve for kanopadling, båtliv, fiske, bading og dykking. Stureterminalen til StatoilHydro opna i 1988 for å sikra stabile oljeleveransar frå Nordsjøen. Terminalen tek imot 450 000 – Nærare eit kvart tusen fugleartar er observerte i Øygarden, 500 000 fat råolje pr døgn frå Oseberg og fleire omliggjande mange av desse kan du sjå og oppleva anten i fuglereservatet felt, deriblant Grane-feltet. Kvart år går det mellom 250 og 300 ved Tjeldstø, eit av dei største våtmarksreservata i Hordaland, tankskip med olje og LPG ut frå Stureterminalen til fleire raffineri eller om du vandrar langs Nordsjøløypa f.eks på Skogsøy. i Europa, Det fjerne austen, USA og Canada. Til saman er det knytt ca 240 årsverk til Stureterminalen. Den ytre farleia er stipla inn på kartet og viser eit skjergardsparadis av dei sjeldne med ein historisk, tradisjonell og kulturell Kulturlandskapet i Øygarden er vorte til gjennom aktiv unytting verdi for kommunen. Dette er leia der dei gamle fjordbåtane og bruk i samarbeid med bøndene. I 2004 delte Fylkes- batt saman øyriket med Bergen og omliggande kommunar før mannens Landbruksavdeling ut alle bruene vart bygd.

Sanden

Servicetorget / Tourist Information Natur, Vandring / Nature, Hiking

Øygarden Rådhus

x 45

Rong skule

Ono

Rongøy x 32

Rongosen

Rongesundet

Rong Kafe

Katrine Risløw Kunstner

ASKØY

sée

tmu

EMERGENCY NUMBERS: Fire 110 Police 112 Ambulance 113 Doctor 56 38 21 10 Doctor: evenings 56 38 93 00

o:

Fot

Kys

Team Xtreme møteplass

Torsteinvik

Ormhilleren

Greipingen

Foto: Steinar Engeland

Toftevågen

tell

våg

dho Fjor

Toftevika

Kirsti på Skjeret

Foto

Klyva Villmarksleir

Toft

Klubben

: Blom

Please explore our beautiful coastal landscape. We kindly ask

Vikåsen tursti

you to handle open fire with care, and collect your garbage.

Vikavågen

x 55

Vik

Stegevika

Remember that in Øygarden we have a rich birding life, and

Skoragavlen

therefore you will always have to keep your dog on a leash.

Welcome to Øygarden!

x 60

561 Toftøy Toftøy skule

- Brubyggjaren

Klyva møteplass

Svelgen

Turøy–Varden

FJELL

Turøy

Misje

© Adachi Map

Idé, utvikling og design: Rockall of Norway - Prinfo Grafix AS og InMedia AS. Skiltproduksjon: Ibox AS

Ferdigmontert informasjonsskilt

Prydskilt med informasjon om Øygarden kommune er sett opp ved svelgen bru

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja s k I Lt

9.2 SKiltlogiKK

Øygarden kommune

Øygarden kommune

Øygarden kommune

Familiens hus

Helsestasjonen

Familiesenter Psykiatri PPT Barnevern Møterom: Brusundet

Helsesøster Jordmor

Øygarden kommune

Legesenter

Øygarden rådhus

Øygarden kommune

Ordførar og administrasjon

Ordførar Rådmann Kommunalsjefar Kommuneplanleggjar Møterom: Ulvsundet

Øygarden kommune

Øygarden kommune

Stab og kultur

Teknisk plan og forvaltning

IKT Kultur Fellessekretariat Telefonsentral Kundevertar

Landbruk / miljø Kart / oppmåling Byggjesak

Teknisk drift og service

Tillitsvalde Hovudverneombod Møterom: Osundet

Øygarden kommune

Økonomiavdeling Personalavdeling Fysioterapi Ergoterapi

Møterom: Rongesundet

Brann / Feiar Vedlikehaldsteneste Vatn / Renovasjon

Hovudinngang Servicetorg Ordførar Administrasjon Familiens hus Helsestasjon Legesenter Fysioterapi Ergoterapi Tekniske tenester

Post / arkiv

Møterom: Hellesundet

Terapibasseng Ambulansemottak

Øygarden kommune

Øygarden dagsenter

oygard e n .kommu n e .n o

o y g ar d e n . ko m m u n e . n o

Bygning

Avdeling

Underavdeling

Ferdigmonterte skilt

eksempel på ferdimonterte skilt.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 10. Profilmateriell


Brub yggja P r o F I L M at e r I e L L 10.1 t-SKJorter

T-skjorter

tekstilartiklar skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. Logovariant med større symbol/mindre skrift nyttast og plasserast midt på i brysthøgde eller i mindre variant på venstre side. Logo kan trykkast eller syast på. kontakt omdømeansvarleg/byrå for rettleiing og produksjon. røynsle syner at ein særleg må vurdere om den flate logovarianten skal brukast på profilmatriell. dette er ei vurdering som bør gjerast saman med designar/reklamebyrå.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja P r o F I L M at e r I e L L

10.2 piQUetrØYer

- Brubyggjaren

- Brubyggjaren

Piquetrøyer

tekstilartiklar skal følgje normale retningsliner i grafisk profil. hovudlogo med slagord nyttast og plasserast på venstre side. Logo kan trykkast eller syast på. kontakt omdømeansvarleg/byrå for rettleiing og produksjon.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja P r o F I L M at e r I e L L 10.3 DiverSe

Wide Body Bildeformat: 107x37 mm Tekst: 99x32 mm

Diverse profilmatriell

her er eit utval av profilmatriell som er produsert. hør med omdømeansvarleg for å finne ut kva som er på lager til ei kvar tid.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Med hjartet på rette staden Nært og kjært Vilt og ekte Historie og framtid Arbeid og livskvalitet Stolt og trygg Himmel og hav Natur og miljø Det gode liv Gamal og ung Bruer Brubyggjaren 11. Tilleggsprofilar


T I L L E G G S P RO F I L a R 11.1 Servicetorget Miniprofil

Miniprofil HANDBOK Oktober 2009 September 2011 • Versjon 1.1

Produsert 2011


T I L L E G G S P RO F I L a R 1 1 . 1 S e r v i c e t o r g e t - L o g o va r i a n ta r

LOGO

:Hovudlogo Denne varianten er primærvalet.

:Sekundærlogo :Svart-kvitt-logo Begge logovariantane kan brukast i svart-kvitt når fargar ikkje er muleg. Logovariantane er då i 100 % svart (utan raster).

Produsert 2011


T I L L E G G S P RO F I L a R 1 1 . 1 S e r v i c e t o r g e t - L o g o va r i a n ta r

LOGO

– forts.

:Bruk • Logoen skal alltid stå både med symbol og undertekst. • Elementa skal aldri skiljast frå kvarandre. • Skal aldri ha ei breidde mindre enn 30 mm.

50% av bredden

50% av bredden

50% av bredden

50% av bredden

50% av bredden

• Avstand til andre element/tekst skal vere minimum 50 % av breidda på logoen.

• Negativ variant på mørk bakgrunn. • Svart-kvitt variant skal ikkje brukast negativt/mot mørk bakgrunn.

Produsert 2011


Brub yggja tILLeGGsProFILar

1 1 . 1 s e r v I c e t o r G e t - L o G o va r I a n ta r

LOGO

– forts.

:Bruk

• Logoen kan brukast når hovudlogo ikkje er eigna (visuelt-, format- eller storleiksavhengig). • Elementa skal aldri skiljast frå kvarandre.

100% av høyden

150% av høyden

150% av høyden

100% av høyden

100% av høyden

• Avstand til andre element/tekst skal vere minimum: – 100 % av høgda på logoen over og under. – 150 % av høgda på logoen til høgre og venstre.

• Negativ variant på mørk bakgrunn. • Svart-kvitt variant skal ikkje brukast negativt/mot mørk bakgrunn.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


T I L L E G G S P RO F I L a R 1 1 . 1 S e r v i c e t o r g e t - Fa r g a r o g f o n ta r

FARGER Begge logovariantane er primært i Pantone-fargar. Pantone skal brukast på merkantile trykksaker og elles når det er muleg.

Pantone: 179 C: 0 / M: 86 / Y: 80 / K: 0 R: 241 / G: 93 / B: 34 Pantone: Cool Gray 11 C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 80 R: 241 / G: 93 / B: 34

FONT

:Helvetica Neue

Helvetica Neue Normal

I digitale dokument som skal fungere på fleire PCar, skal ein nytte Arial som erstatningsfont. Døme: Word-malar, PowerPoint-presentasjonar, Internett, e-post o.l. Arial er ein standard Windows-font som finst på alle PCar.

Helvetica Neue Bold

Arial

Helvetica Neue fontfamilien skal brukast som hovudfont. Helvetica Neue Ultra Light Helvetica Neue Light

Arial Bold

Produsert 2011


T I L L E G G S P RO F I L a R 1 1 . 2 F r i v i l l i g h e t ss e n t r a l e n

SE

ER

E G S R NO

NTRAL

Profilmanual

Manualen er sentral og henta fr책 frivilligsentral.no. (Bokm책l)

1

Produsert 2011


T I L L E G G S P RO F I L a R 1 1 . 2 F r i v illig h e t s s e n t r a l e n - B a k g r u n n f o r d e s ig n e t

Bakgrunnen for designet

RGES O N

Som alle andre aktører i en bråkete mediahverdag, ha behov for å kommunisere tydelig og klart. For å gjøre k effektiv som mulig har vi kortet navnet ned til essense

Vi har valgt å henge på budskapet “møte mellom menn Dette for ytterligere å tydeligjøre budskapet.

SE

ER

All kommunikasjon som kommer fra sentralt hold, bruk “noRGES SEntRALER” inkorporert i stempelet.

NTRAL

4

Alle lokale lag, kan benytte sitt lokale navn som en und måten skaper man nærhet og et eierskap til profilen i

Formen som er valgt, spiller på begrepet “SEntRALEn Stempler assosieres med effektuering av tjenester. De for utformingen av logoen. Stempelet symboliserer ha Det er et tydelig og understrekende symbol som danne for en vellykket kommunikasjonsprosess.

5

Bakgrunnen for designet Som alle andre aktører i en bråkete mediahverdag, har frivilligsentralene et behov for å kommunisere tydelig og klart. For å gjøre kommunikasjonen så effektiv som mulig har vi kortet navnet ned til essensen; FRIVILLIG. Vi har valgt å henge på budskapet “møte mellom mennesker”. Dette for ytterligere å tydeligjøre budskapet. All kommunikasjon som kommer fra sentralt hold, bruker logoen med ordet “noRGES SEntRALER” inkorporert i stempelet. Alle lokale lag, kan benytte sitt lokale navn som en undertekst til logoen. På den måten skaper man nærhet og et eierskap til profilen i de forskjellige lokallagene. Formen som er valgt, spiller på begrepet “SEntRALEn”. Stempler assosieres med effektuering av tjenester. Dette er utgangspunktet for utformingen av logoen. Stempelet symboliserer handlekraft og effektivitet. Det er et tydelig og understrekende symbol som danner et godt utgangspunkt for en vellykket kommunikasjonsprosess.

Manualen er sentral og henta frå frivilligsentral.no. (Bokmål)

Produsert 2011


T I L L E G G S P RO F I L a R 1 1 . 2 F r i v illig h e t s s e n t r a l e n - R e t n i n g s li n e r

RGES O N Retningslinjer for logoen

SE

NTR

ER

Logoen skal uansett versjon kun brukes på hvit bakgrunn brukes versjonen med den hvite “rammen” rundt.

AL

Logoen skal aldri endres utover de versjonene som er vis Logoen kan brukes i tre fargevarianter som vist på neste farger må brukes i logoen.

Logoen i startpakken (vedlagt på cd) er definert med spe (=grønnnfargen) Dersom logoen skal brukes i elementer må den konverteres til CMYK. Automatisk konvertering ka alltid fargeverdiene: cyan 65% + gul 100%. Sjekk CMYK ve til trykkeri.

Tillatte fargeversjoner av logoen:

8

9

Retningslinjer for logoen Logoen skal uansett versjon kun brukes på hvit bakgrunn. På mørke elementer brukes versjonen med den hvite “rammen” rundt. Logoen skal aldri endres utover de versjonene som er vist i profilmanualen. Logoen kan brukes i tre fargevarianter som vist på neste side. Ingen andre farger må brukes i logoen. Logoen i startpakken (vedlagt på cd) er definert med spesialfarge PMS 368C (=grønnnfargen) Dersom logoen skal brukes i elementer som trykkes i 4 farger må den konverteres til CMYK. Automatisk konvertering kan bli feil, benytt derfor alltid fargeverdiene: cyan 65% + gul 100%. Sjekk CMYK verdier før oversendelse til trykkeri.

Manualen er sentral og henta frå frivilligsentral.no. (Bokmål)

Produsert 2011


tILLeGGsProFILar

Farger

Fon

1 1 . 2 F r I v I L L I G h e t s s e n t r a L e n - Fa r G a r

R O N

Profilartikler R G G

124 194 68

C M Y K

65 0 100 0

C M Y K

0 0 0 100

R G B

0 0 0

C M Y K

0 0 0 0

R G B

100 100 100

C M Y K

0 0 0 50

R G B

147 149 152

Pantone Solid 368C

C M Y K

28 94 100 31

R G B

138 38 28

C M Y K

49 24 0 0

R G B

127 169 218

Sort: Brukes gjennomgående som kontrastfarge. Logoen med mest sort tekst brukes på skilting og andre elementer som krever kraftig synliggjøring da de skal konkurrere med andre om oppmerksomhet. Grønt: Håpets og fruktbarhetens farge. Symboliserer vekst og fred. Logoen med grønn tekst brukes på resterende som f.eks. postale elementer og web.

SE

Grå: Den grå varianten brukes i medier som krever sort/hvit.

Rød/Blå Den røde og den blå fargen brukes til utheving av tekst og grafikk på websiden.

Regul slagor med “

Helv

Helvet frivillig lesbar som ik

NTRA

Bakgrunn for fargevalget Vi har valgt grøntmed utgangspunkt i teorien om at grønt er den fargen som signaliserer vekst og fred. Utformingen av logoen er dynamisk, samtidig som den grønne fargen demper noe av det dynamiske og gir en følelse av stabilitet. I kombinasjon med friske og fargerike bilder gir profilen et solid og seriøst uttrykk.

Blen

Blende mater

Ver

Verda punkt

10

Manualen er sentral og henta frå frivilligsentral.no. (Bokmål)

23

REG

Produsert 2011


tILLeGGsProFILar

Fonter

1 1 . 2 F r I v I L L I G h e t s s e n t r a L e n - F o n ta r

S

Profilartikler

REGULAR CARGO Regular Cargo er fonten som er brukt på “frivillig” i logoen og i slagord. Den er valgt for å gi logoen et tydelig og lettleselig uttrykk med “stempel/stensil” utrykk som er tydelig og lettleselig.

ER

Helvetica 97 Black Condensed

L A R

Helvetica 97 Black Condensed: Brukes i ringen rundt frivillig i logoen. Den er valgt fordi den er veldig kraftig og godt lesbar på avstand. Helvetica kan brukes istedet for Blender for de som ikke ønsker å kjøpe Blender-fonten.

Blender Blender: Er en moderne font som kan brukes i annonsering og annet materiell som ikke krever store mengder tekst.

Verdana Verdana: Er en standard webfont som har god lesbarhet selv i små punkt-størrelser.

11

Manualen er sentral og henta frå frivilligsentral.no. (Bokmål)

23

Produsert 2011


tILLeGGsProFILar 11.2 FrIvILLIGhetssentraLen - GraFIske eLeMent

Po

Grafiske elementer 1

G R O N 2

1

Slagord / Payoff: Brukes gjennomgående på alle elementer, men skal plasseres nederst på elementet lengst mulig unna logoen.

2

Vannmerke stempel fra logoen brukes som ekstraelement der det er ønskelig. Skal ikke nødvendigvis være med på alle elementer.

3

“Rufsete” bokser, linjer og rammer brukes til å bryte opp formater, og gjøre designet mer spennende.

3

3

Manualen er sentral og henta frå frivilligsentral.no. (Bokmål)

12

Produsert 2011

SE

NT


tILLeGGsProFILar 11.2 FrIvILLIGhetssentraLen - BILdeBruk

Bi

Bildebruk

Bildene som er vist her er skissebilder som viser hvilken type bilder som bør benyttes. Mennesker i ulike hyggelige situasjoner som f.eks. sport, musikk, på tur, på fest og andre trivelige settinger.

G R O N

Alle aldersgrupper være representert fra barn til ungdom, voksne og gamle. Menneskene som er representert bør også vise et flerkulturelt mangfold. Symbolbilder kan også brukes f.eks. Instrumenter, sportsutstyr, hender, vekst, landskap etc.

SE

Manualen er sentral og henta frå frivilligsentral.no. (Bokmål)

18

Produsert 2011

NT


tILLeGGsProFILar 11.2 FrIvILLIGhetssentraLen - roLL uPs

Profilartikler

Manualen er sentral og henta fr책 frivilligsentral.no. (Bokm책l)

23

Produsert 2011


Brub yggja tILLeGGsProFILar

1 1 . 3 Fa M I L I e n s h u s - L o G o

Logo:

det er utvikla ein eigen logo for Familiens hus. Logoen skal nyttast på alt av matriell som lagast for eininga. den kan brukast saman med øygarden-logo/kommunevåpen, helst oppe i høgre hjørne.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011


Brub yggja tILLeGGsProFILar

11.3

Fa M I L I e n s h u s - B r o s J Y r e

Familiens Hus

FAMILIENS HUS

Hos oss er du alltid velkomen!

Opne dører i familiens hus

Me kan tilby:

I Øygarden har me førebygging som visjon og har som målsetjing å kome inn med riktig hjelp til riktig tid. Målet er å styrke born, unge og familiar i deira mestring av sine utfordringar. Me ønskjer å møte brukarane utifrå deira kunnskap, ønskjer og forståing av eigen situasjon, og heile vegen la brukarar få medverke til kva hjelp dei skal få. Hjelpa me gir skal vere heilskapleg, og me vektlegg difor å gje tilbod om hjelp til alle i familien som treng det. Familens Hus er i stadig fagleg utvikling, slik at våre arbeidsmåtar, verktøy og metodar er best mogleg i møte med dei vanskane som familiar møter på i dagleglivet. Hos oss er du alltid velkomen!

• Lett tilgjengeleg støtte og tiltak • Samtalar og møte med enkeltpersonar, familiar og nettverk

• Vurdering/utgreiing av fysiske, psykiske og sosiale utfordringar på eit tidleg stadium

• Rettleiing og støtte til foreldre/føresette i foreldrerolla

• Gruppeverksemd, foreldregrupper og grupper for barn og ungdom

• Tilrettelegging for at born, unge og deira familie får styrka sitt sosiale nettverk

• Hjelp til at barn og unge skal få tilrettelegging i barnehage og skule

• God, samordna og tverrfagleg service til brukarane

Anna Nesje Nes, einingsleiar

• Formidling av relevant informasjon

Hos oss er du alltid velkomen!

• Familiesenteret • Helsestasjonen • Psykisk helse • Pedagogisk-psykologisk teneste - PPT • Barneverntenesta

Ansvarleg utgjevar: Ove Heradstveit Redigering: Tor Stian Ramsøy

Familiens Hus er eit tverrfagleg kommunalt tilbod som skal fremje trivsel og god helse hos gravide, barn, unge og familiane deira.

Målsetjinga for Familiens Hus er at familiar skal møta ei heilskapleg og familiestøttande teneste, utan å måtte gå frå kontor til kontor. Familiens Hus i Øygarden består av helsesøstre, jordmor, familieterapeutar, PPT, psykiatriske sjukepleiarar, barnevernspedagogar, miljøarbeidarar og kommunepsykolog. I tillegg trekkjer me inn aktuelle ressursar ved behov, som barne- og ungdomspsykiatri, vaksenpsykiatri, fastlegar, NAV, sosialhjelp og andre.

Idé, utvikling og design: Prinfo Bergen

Illustrasjon: Hermund Ramsøy

Trykk: Prinfo Unique

Foto: Illustrasjonsfoto/ØK

Bildebehandling: Tor Stian Ramsøy

Opplag: 2200

M

1

Familiens Hus

Ø M E R KE T ILJ

24

2

I redaksjonen: Ove Heradstveit Anna Nesje Nes Åse Vik Tor Stian Ramsøy

Me er her for deg

0 Trykksak 7

9

Desse er med i Familiens Hus

3

Einingsbrosjyre:

døme på framside og oppslag i einingsbrosjyra til Familiens hus. til høgre ser du illustrasjonen som er utvikla med ungongspunkt i logoen til eininga.

Ved bruk utanfor retningslinjene: Sjå kapittel 2.4.

Produsert 2011

Kommunikasjonshandbok  
Kommunikasjonshandbok  

Kommunikasjonshandboka skal vere ein viktig og tenleg reiskap for alle tilsette når dei skal presentere eller formidle noko på vegne av Øyga...

Advertisement