Pcelar doo Vrsac - Katalog proizvoda pčelarske opreme i pribora 2018

Page 1

Kat al ogpr oi zvoda


O N AM A


SAD R AJ KO ŠNIC E

PRIBO R I ALAT ZA P ELARE

ZAŠTITNA O PREM A O PREM A ZA KO ŠNIC E

HRANA ZA P ELE

VRC ALJKE SATNE O SNO VE

O PREM A ZA VRC ANJE

O PREM A ZA M ATIC E

AM BALA A O PREM A ZA PAKO VANJE M EDA

RO JEVI I LITERATURA


PROI ZVODNJAKOŠNI CA

Un a š e mp r o i z v o d n o mp r o g r a mumo ž e t ep r o n a ć i k o š n i c es v i ht i p o v a .Ko š n i c es u i z r a đ e n eo dk v a l i t e t n e , v e š t a č k i s u š e n ed a s k eč e t i n a r a , ar a mo v i o dl i p o v o gd r v e t a . Sv i e l e me n t i k o š n i c es ei z r a đ u j up on a j s a v r e me n i j o j t e h n o l o g i j i i n ap r o f e s i o n a l n i m ma š i n a ma , t ep r i me n o mv i š e g o d i š n j e gi s k u s t v ag a r a n t u j e mov i s o k i k v a l i t e t f i n a l n o g p r o i z v o d a .Na s t a v c i ,p l o d i š t a ,p o l u me d i š t ai d e l o v i k o š n i c as a s t a v l j e n i s uk v a l i t e t n i mv o d o o t p o r n i ml e p k o mi p r i me n o mp u n o gma š i n s k o gc i n k a , k o j i g a r a n t u j ed u g o t r a j n o s ti z r a đ e n i he l e me n a t a .Ko š n i c es es e r i j s k i p r o i z v o d eo dd a s k es t a n d a r d o m p r o p i s a n ed e b l j i n eo d2 0 mm,s t i md ai z l a z i mous u s r e tk u p c i mas ap o s e b n i m z a h t e v i mat ei z r a đ u j e moi k o š n i c es ad e b l j i n o mz i d ao d2 5i 3 2 mm. Na š i p r o i z v o d i s uup o t p u n o s t iu s a g l a š e n is as t a n d a r d o m SRPS E. E2 . 0 1 0 : 1 9 9 3 iSRPS E. E2 . 0 1 2 : 1 9 9 3 , š t os v a k o mk u p c ug a r a n t u j ek v a l i t e t i p r o i z v o ds t a n d a r d n i ho b l i k ai d i me n z i j a . Sh o d n oz a h t e v i mamo d e r n o gp č e l a r s t v a ,un a š e mo s n o v n o mp r o i z v o d n o mp r o g r a mun a l a z ep r es v e g ak o š n i c et i p aL a n g s t r o t h Ro o t( L R) ,Da d a n t Bl a t t( DB)i Al b e r tŽn i d e r š i č( AŽ) .Pr e maž e l j ik u p c a ,mo ž e moi z v r š i t ima n j ep r e p r a v k en a p o s t o j e ć i m mo d e l i mai l ii z r a d i t ip o t p u n on o vt i pk o š n i c e .Poz a h t e v u ,k o š n i c e z a š t i ć u j e mof a r b a n j e mi l ip a r a f i n i s a n j e m id o d a t n ou č v r š ć u j e moz a v r t n j i mai l i u k i v a n j e me k s e r a . Sv i mk u p c i mag a r a n t u j e mok v a l i t e t i d u g o t r a j n o s t n a š i hk o š n i c a , u zp o š t o v a n j es v i h d o g o v o r e n i hu s l o v ai z r a d ei r o k ai s p o r u k e . L a n g s t r o t Ru t o v uk o š n i c ui z u me oj eL . L .L a n g s t r o t hp r i me t i v š id aj e r a z ma ki z me đ ur a mo v ao d6 1 0 mmp č e l a map r e u z a kd ab i un j e mug r a d i l es a ć e ,a l i i p r e š i r o kd ab i g ai s p u n i l ei l i z a l e p i l ep r o p o l i s o m.Po d n j a č a k o j as emo ž en a ć i us k l o p uo v ek o š n i c ej e : s t a n d a r d n a( d a š č a n a ) , a n t i v a r o z n ap o d n j a č ai l i p o d n j a č as ah v a t a č e mp o l e n a .Pl o d i š t ei d v ame d i š t a i s t i hd i me n z i j a( 3n a s t a v k a )uk o j as es me š t ap o1 0 , t a k o đ ei s t i hr a mo v a . Ra n i j ej ej e d n ot e l oo v ek o š n i c es l u ž i l ok a op l o d i š t e , a l i k a s n i j es eu v i d e l o d aj et on e d o v o l j n o , p as uz ap l o d i š t eu p o t r e b l j e n ad v at e l a . Zb e gk o š n i c e mo ž eb i t i s t a n d a r d a ni l i Mi l e r o v . Ko š n i c aus t a n d a r d n o j p o n u d i i mak r o vo d a l u mi n i j s k o gl i mai s p u n j e ni v e r i c o m.

0101 LRkošni cast andar d ( s t a n d a r d n ap o d n j a č a , 3n a s t a v k a , 3 0u k o v a n i hr a mo v a , s t a n d a r d n i z b e gi k r o vo p š i v e nl i mo m) 0102 LRkošni caspeci j al1 ( p o d n j a č as av e n t i l a c i o n o mmr e ž o m, 3n a s t a v k a , 3 0u k o v a n i h r a mo v a , s t a n d a r d n i z b e gi k r o vo p š i v e nl i mo m) 0103 LRkošni caspeci j al2 ( s t a n d a r d n ap o d n j a č a , 3n a s t a v k a , 3 0u k o v a n i hr a mo v a , z b e g s ah r a n i l i c o mi v e n t i l a c i o n o mmr e ž o mi k r o vo p š i v e nl i mo m) 0104 LRkošni caspeci j al3 ( p o d n j a č as av e n t i l a c i o n o mmr e ž o m, 3n a s t a v k a , 3 0u k o v a n i h r a mo v a ,z b e gs ah r a n i l i c o m iv e n t i l a c i o n o m mr e ž o m ik r o v o p š i v e nl i mo m)


Da d a n BI a t o v ak o š n i c ap r i p a d ag r u p in a s t a v l j a č ak o j uč i n ep l o d i š t e id v a p o l u me d i š t a .Pr e d n o s to v ek o š n i c es uv i s o k ip l o d i š n ir a mo v i ,z a h v a l j u j u ć ik o j i ma p č e l i n j ed r u š t v oi mau s l o v ep r e z i ml j a v a n j a ,s l i č n eo n i mak o j ei maup r i r o d n o m s t a n i š t u .Pr o s t r a n op l o d i š t eo b e z b e đ u j ed o v o l j n op r o s t o r ama t i c i z ap o l a g a n j ej a j a , d o kup l i t k i mp o l u me d i š n i mt e l i mame db r ž es a z r e v a , p as up o g o d n i j i z ap r o i z v o d n j u me d aus a ć u . DBk o š n i c es ek o r i s t ez an a j s a v r e me n i j i n a č i np č e l a r e n j a , o d n o s n oz a p o s t i z a n j ev i s o k ep r o i z v o d n j ei p r o d u k t i v n o s t i r a d a .Ra ds ao v i mk o š n i c a maj ev r l o j e d n o s t a v a nap r i s t u ps v a k o md e l uk o š n i c el a k . DBk o š n i c as ep r o i z v o d i uv a r i j a n t i s a 1 0r a mo v ai l i s a1 2r a mo v a .

DBKOŠNI CAsa1 2r amova

0110DBkošni casa12r amovast andar d ( s t a n d a r d n ap o d n j a č a , p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 6u k o v a n i hr a mo v a , s t a n d a r d n i z b e gi k r o v ) 0111DB12košni caspeci j al1 ( p o d n j a č as av e n t i l a c i o n o mmr e ž o m, p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 6u k o v a n i hr a mo v a , s t a n d a r d n i z b e gi k r o vo p š i v e nl i mo m) 0112DB12košni caspeci j al2 ( s t a n d a r d n ap o d n j a č a , p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 6u k o v a n i hr a mo v a , z b e gs ah r a n i l i c o mi v e n t i l a c i o n o mmr e ž o mi k r o vo p š i v e nl i mo m) 0113DB12košni caspeci j al3 ( p o d n j a č as av e n t i l a c i o n o mmr e ž o m, p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 6u k o v a n i hr a mo v a , z b e gs ah r a n i l i c o mi v e n t i l a c i o n o mmr e ž o mi k r o v o p š i v e nl i mo m)

DBKOŠNI CAsa1 0r amova

0120DBkošni casa10r amovast andar d ( s t a n d a r d n ap o d n j a č a , p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 0u k o v a n i hr a mo v a , s t a n d a r d n i z b e gi k r o v ) 0121DB10košni caspeci j al1 ( p o d n j a č as av e n t i l a c i o n o mmr e ž o m, p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 0u k o v a n i hr a mo v a , s t a n d a r d n i z b e gi k r o vo p š i v e nl i mo m) 0122DB10košni caspeci j al2 ( s t a n d a r d n ap o d n j a č a , p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 0u k o v a n i hr a mo v a , z b e gs ah r a n i l i c o mi v e n t i l a c i o n o mmr e ž o mi k r o vo p š i v e nl i mo m) 0123DB10košni caspeci j al3 ( p o d n j a č as av e n t i l a c i o n o mmr e ž o m, p l o d i š t e , 2p o l u me d i š t a , 3 0u k o v a n i hr a mo v a , z b e gs ah r a n i l i c o mi v e n t i l a c i o n o mmr e ž o mi k r o v o p š i v e nl i mo m)


AŽi l i Al b e r t i Žn i d a r š i č e v ak o š n i c as en a j č e š ć ek o r i s t i up č e l a r s k i mp a v i l j o n i ma , p o k r e t n i m( n av o z i l i mai l i p r i k o l i c a ma )i l i n e p o k r e t n i m. Pr e d n o s t AŽk o š n i c ej et aš t oj ev e o ma p o g o d n az au g r a d n j uus e l e ć ep a v i l j o n e ,l a k aj eip r i k l a d n az as e l i d b u .Ug r a đ u j es e b o č n o , ud v ar e d a , ai z me đ un j i ho s t a j ep r o s t o rz ar a dp č e l a r a . Za s t u p l j e n as ud v ao s n o v n at i p a , AŽs t a n d a r ds a1 0r a mo v ai mo d i f i k o v a n i AŽGr o ms ap o b o l j š a n o mv e n t i l a c i o m, p o v e ć a n i md i me n z i j a mai b r o j e mr a mo v a( 1 1i l i 1 2r a mo v a ) . Du g o t r a j n o s t j ev e l i k a p r e d n o s t o v o gt i p ak o š n i c a , j e r s me š t e n eup a v i l j o n ez a š t i ć e n es uo dn e g a t i v n o gu t i c a j a a t mo s f e r s k i hp r i l i k a ,o d n o s n oo do š t e ć e n j ak o j an a s t a j up r ič e s t i mu t o v a r i maii s t o v a r i ma . To k o mz a z i ml j a v a n j a , z b o gn a č i n as me š t a n j a , ma n j i s ug u b i c i t o p l o t e , as a mi m t i mi p č e l et r o š ema n j eh r a n e . 0130 AŽst andar dsa10r amova 0131 AŽGROM sa11r amova 0132 AŽGROM sa12r amova

Nukl eusiiopl odnj aci

Nu k l e u s i s l u ž ez ao d g o j ,s p a r i v a n j ei t e s t i r a n j ema t i c e .Un u k l e u s umo ž ed as ef o r mi r ai ma l op č e l i n j ed r u š t v ok o j e ,p r e map o t r e b i , mo ž eun j e mui d ap r e z i mi . Nu k l e u s ai mav i š et i p o v a , me đ u t i m, s v i o n i u g l a v n o mo d g o v a r a j us v o j o j n a me n i i up o g l e d uk v a l i t e t an e ma b i t n i hr a z l i k ai z me đ un j i h , k a oš t oj et os l u č a j i z me đ uk o š n i c a . Ra d i l a k š ema n i p u l a c i j ep r i r a d u , n a j b o l j ej ed ar a mo v i un u k l e u s i mab u d u i s t ev e l i č i n ek a oir a mo v iuk o š n i c a mak o j is ek o r i s t en ap č e l i n j a k u .Nu k l e u s ep r o i z v o d i moud i me n z i j a mas v i hs t a n d a r d n i ht i p o v a k o š n i c a , k a op r i k a z a n emo d e l e , s a mo s t a l n umi n i k o š n i c uo d3d o6r a mo v a , i l i d v o d e l n ec e l i n es t a n d a r d n i hn a s t a v a k aL R, DB, AŽi d r u g i ht i p o v ak o š n i c a . Nu k l e u ss es a s t o j i i zj e d n o gn a s t a v k as ap o d n j a č o m, z b e g av i s i n e6 . 5 c mz ah r a n i l i c u , k r o v ao p š i v e n o gl i mo mi o d g o v a r a j u ć e gb r o j ah o f ma n o v i hr a mo v a .

0149 Nukl eusAŽgr om 6r amova 0145 Nukl eus 5+5r amovaLR 0146 Nukl eus 5+5r amovaDB

0140 Nukl eusLRod5r amova 0141 Nukl eusDBod6r amova

0150 Opl odnj ak3+3+3r amaLR 0151 Opl odnj ak3+3+3r amaDB Op l o d n j a c i s uk o š n i c en a s e l j e n emi n i ma l n i mp č e l i n j i m d r u š t v i ma , č i j as ep r v e n s t v e n an a me n ao g l e d aup r i h v a t a n j uz r e l i hma t i č n j a k ain e g o v a n j uml a d i hma t i c a . Op l o d n j a k ep r o i z v o d i moz as t a n d a r d n er a mo v eL Ri DB k o š n i c ek a o i“ b e b i ”o p l o d n j a k e .Na s t a v a k p r e g r a đ u j e mout r i i l i č e t r i s a mo s t a l n ec e l i n e ,s ap r e g r a d a maip o s e b n i mz b e g o v i maz as v a k is e g me n t o p l o d n j a k a .


Podnj ace 0201 Podnj ačaLR,st andar d 0202 Podnj ačaDB12,st andar d Po d n j a č as t a n d a r ds es a s t o j ii zp o d n ed a s k e , b o č n i hs t r a n a ,z a d n j el e t v eir e g u l a t o r al e t a .Di me n z i j ap o d n j a č ek o dL R iDB 1 0k o š n i c ej e 5 5 5 x 4 1 2 x 5 0 mm, d o kj ez ak o š n i c e DB1 2 5 5 5 x 4 9 6 x 5 0 mm.Re g u l a t o rl e t aj ed r v e n al e t v i c a n ak o j o j s en a l a z eu r e z a n i ž l j e b o v i , č i j as v r h aj ed a s euz a v i s n o s t i o dj a č i n ed r u š t v ai s p o l j a š n j i hp r o me n a , p o s t a v i o d g o v a r a j u ć av e l i č i n al e t a .

Zi ms k i o t v o rn al e t u( L R-6 5 x 6 mm, DB1 2-7 0 x 6 mm)

L e t n j i o t v o rn al e t u( L R-1 4 5 x 1 0 mm, DB1 2-1 7 0 x 1 0 mm)

An t i v a r o z n ap o d n j a č as a d r ž i : l e t o , mr e ž us ao k c i ma3 x 3 mmi p o k r e t n i d e oo dp o c i n k o v a n o gl i mak o j i s ei z v l a č i .Mr e ž ao n e mo g u ć u j ed as ev a r o ap o n o v ov r a t i u k o š n i c u ,az a h v a l j u j u ć il i muk o j is ei z v l a č ip o d n j a č as el a k oč i s t i ,p č e l a mas e o b e z b e đ u j ed o t o ks v e ž e gv a z d u h aiu j e d n oo mo g u ć u j ep č e l a r ud av r š ik o n t r o l u b r o j ao p a l i hj e d i n k i v a r o o e , o d n o s n oe f i k a s n o s t p r i me n j e n o gl e k ap r o t i vv a r o o e . U z i ms k i mp e r i o d i ma ,j a č i n ai p o l o ž a j z i ms k o gk l u b e t a ,mo ž es eo c e n i t i n ao s n o v u t r a g o v av o š t a n i hp o k l o p č i ć auf i o c i . 0205 Podnj ačaant i var oz naLRiDB10,čamova 0206 Podnj ačaant i var oz naDB12,čamova 2051Podnj ačaant i var oz ndaLRiDB10,hr ast ova 2061Podnj ačaant i var oz ndaDB12,hr ast ova Sp o l j a š n j ad i me n z i j aa n t i v a r o z n ep o d n j a č ez aL R iDB1 0 k o š n i c uj e5 5 4 x 4 1 2 x 6 5 mm, d o kj e z aDB1 2k o š n i c u 5 3 7 x 4 9 6 x 6 5 mm.

0210Podnj ačaLR,hvat ačpol enasaugr ađenom l i m mr ež om Po d n j a č ah v a t a čp o l e n as a d r ž i u g r a đ e n ul i me n umr e ž uz as a k u p l j a n j ep o l e n a , d i me n z i j e3 5 0 x 2 5 0 mm,s ap r e č n i k o mo k c ao d4 , 5 mm( s l i k an as t r a n i 1 2 ) .Na z a d n j o j l e t v i p o d n j a č en a l a z i s er u č k az ai z v l a č e n j eo k v i r as aPVCmr e ž o md u ž č i t a v ep o d n j a č e , i s l u ž i z ap r i h v a t a n j ep o l e n a . Pr e d n o s t o v ep o d n j a č ej eut o me š t oj ee f e k t i v n ap o v r š i n ap r e d v i đ e n az as a k u p l j a n j ep o l e n av e ć auo d n o s un a d r u g emo d e l ei e k s t e r n es a k u p l j a č ep o l e n a .Sp o l j a š n j ad i me n z i j ap o d n j a č ez a L Rk o š n i c ej e5 5 4 x 4 1 2 x 8 0 mmd o kj ez aDB1 2k o š n i c u5 3 7 x 4 9 6 x 8 0 mm. 0211Podnj ačaLR,hvat ačpol enasai z menj i vi ml et om Po d n j a č as a d r ž iu g r a đ e n uPVC mr e ž uz as a k u p l j a n j ep o l e n a ,d i me n z i j e 4 8 5 x 5 0mm, i i a l u mi n i j u ms k umr e ž ud i me n z i j a3 5 0 x 2 5 0 mm. Fi o k as ag u s t o m PVCmr e ž o mj ep o s t a v l j e n ad u žč i t a v ep o d n j a č e , i s l u ž i z ap r i h v a t a n j ep o l e n a . I z me n o mp o l o ž a j ap o l e t a l j k ei l e t av r š i s ei o d a b i rf u n k c i j ep o d n j a č e . Sp o l j a š n j ad i me n z i j az aL Rk o š n i c ej e5 5 4 x 4 1 2 x 1 0 0 mm d o kj ez aDB1 2 k o š n i c u5 3 7 x 4 9 6 x 1 0 0 mm. 2091Podnj ačaLR,hvat ačpol ena,pl ast i čna Po d n j a č as a d r ž iu g r a đ e n uPVC mr e ž uz as a k u p l j a n j ep o l e n a ,d i me n z i j e 4 8 5 x 5 0mm, i i a l u mi n i j u ms k umr e ž ud i me n z i j a3 5 0 x 2 5 0 mm. Fi o k as ag u s t o m PVCmr e ž o mj ep o s t a v l j e n ad u žč i t a v ep o d n j a č e , i s l u ž i z ap r i h v a t a n j ep o l e n a . I z me n o mp o l o ž a j ap o l e t a l j k ei l e t av r š i s ei o d a b i rf u n k c i j ep o d n j a č e . Sp o l j a š n j ad i me n z i j az aL Rk o š n i c ej e5 5 4 x 4 1 2 x 1 0 0 mm d o kj ez aDB1 2 k o š n i c u5 3 7 x 4 9 6 x 1 0 0 mm.


Zbegovikošni ca

Ar e g n t i n s k i mo d e l j ej e d n o s t a v n i j av e r z i j ap o z n a t o gMi l e r o v o gmo d e l a . Ar g e n t i n s k i mo d e l j ek o mp a k t a n ,b e zp o k r e t n i hd e l o v a .Zb e gs es a s t o j i o dl i me n eh r a n i l i c ei v e n t i l a c i o n o g d e l as ao t v o r o m, k o j i j en e o d v o j i vo ds a mo gz b e g a( s v i d e l o v i s uf i k s n i ) . Di me n z i j az b e g a p r e mat i p uk o š n i c ej e : L R: 5 0 4 x 4 1 2 x 4 5 m; DB1 0 : 4 9 6 x 4 1 2 x 4 5 mm; DB1 2 : 4 9 6 x 4 9 6 x 4 5 mm. St a n d a r d n i mo d e l Mi l e r o v o gz b e g as es a s t o j i i zd v ad e l a . Up r v o md e l us me š t e n aj e l i me n ah r a n i l i c az a p r e mi n e2l i t r a .U d r u g o md e l un a p r a v l j e nj eo t v o rd i me n z i j e 2 5 0x2 0 0 mm s ap o k l o p c e m,n a me n j e n p o s t a v l j a n j up o g a č e , io v a jd e oj en a d k r i v e nv e n t i l a c i o n o m mr e ž o ms ao k v i r o m ( 3 7 0 x 2 1 0 mm)k o j aj eo d v o j i v ao dz b e g a . Di me n z i j a Mi l e r o v o gz b e g ap r e ma t i p u k o š n i c ej e :L R: 5 0 4 x 4 1 2 x 6 0 mm;DB1 0 , 4 9 6 x 4 1 2 x 6 0 mm; DB1 2 : 4 9 6 x 4 9 6 x 6 0 mm. Ov a j mo d e l Mi l e r o v o gz b e g aj ev e o mas l i č a np r e t h o d n o mmo d e l uSt a n d a r d , j e d i n ar a z l i k aj euv e n t i l a c i o n o j mr e ž i s ad r v e n i mo k v i r o m,k o j ao v a j z b e g p r e k r i v ac e l o mp o v r š i n o m. Ve n t i l a c i o n amr e ž as emo ž ek o r i s t i t i o d v o j e n oo d f u n k c i j ez b e g a , uf u n k c i j i b o l j ev e n t i l a c i j ek o š n i c et o k o mt o p l i hl e t n j i hd a n a . Di me n z i j aMi l e r o v o gz b e g ap r e mat i p uk o š n i c ej e :L R: 5 0 4 x 4 1 2 x 6 8 mm; DB1 0 : 4 9 6 x 4 1 2 x 6 8 ; DB1 2 : 4 9 6 x 4 9 6 x 6 8 mm. Vent i l aci onamr ežazazbeg/ nast avak

Pr egr adnedaske

Pr e g r a d n ad a s k as ab e ž a l i c o ms l u ž i k a k ob i s ep r ev r c a n j ao d s t r a n i l ep č e l ei zme d i š n o gd e l a . Ra d i b o l j e gp r e z i ml j a v a n j a ,d r u š t v os emo ž eo j a č a t i p o s t a v l j a n j e ms e n g l e r o v ed a s k e ,k o j o ms ep č e l e i z l e t n i c eu s me r a v a j uuz a j e d n i č k op l o d i š t e , ad u p l amr e ž as l u ž i k a k ob i s ei z j e d n a č i l i mi r i s i i s t v o r i l o o k r u ž e n j ek a od aj ej e d n ak o š n i c a .

0295 Sengl er ovadaska 3299

0293

0291

0292

0290


Nast avcik ošni ca

Na s t a v c i k o š n i c aL Ri DBs us t a n d a r d n oi z r a đ e n i o dd a s k ed e b l j i n e2 0mmi s a s t a v l j e n i n ap u n i ma š i n s k i c i n k . Go r n j eu n u t r a š n j es t r a n ep r e d n j e gi z a d n j e gz i d as t r a n i c as uu s e č e n ep oc e l o j š i r i n i ,d u b i n e2 2 mm iš i r i n e1 0 mm,k a k ob is euu s e č e n id e op o s t a v i l in o s a č ir a mo v a .Na n a s p r a mn i ms t r a n a man a s t a v k a , i z v e d e n oj eu d u b l j e n j er u k o h v a t , š i r i n e1 0 0mmi d u b i n e1 0 mm. Go r n j ai v i c ar u k o h v a t aj er a v n ad o kj ed o n j ab l a g oz a k o š e n a . 0230Pol umedi št eDB10( 4 9 6 x 4 1 2 x 1 5 5 mm) 0220Nast avakLR 0240Pol umedi št eDB12( 4 9 6 x 4 9 6 x 1 5 5 mm) ( 5 0 4 x 4 1 2 x 2 4 2 mm) 0230Pol unast avakLR( 5 0 4 x 4 1 2 x 1 5 5 mm)

0222Nast avakLR sa10r amova

0231Pol umedi št eDB10sa10r amova 0241Pol umedi št eDB12sa12r amova 0251Pol unast avakLRsa10r amova

0235Pl odi št eDB10 ( 4 9 5 x 4 1 2 x 3 1 0 mm) 0245Pl odi št eDB12 ( 4 9 5 x 4 9 5 x 3 1 0 mm)

Uo d n o s un aj e d n o s t a v a nr a m, Ho f f ma n o v r a mb e zd o d a t n i hr a z ma k ao b e z b e đ u j e o s n or a s t o j a n j eo d3 6 mmi z me đ ur a mo v a . Ra mo v i s ei z r a đ u j uo dl i p o v o gd r v e t a , ap o ž e l j i k u p c ab o č n es t r a n e ,o d n o s n og o r n j ei d o n j e ,mo g ub i t ib u š e n ei l in e b u š e n e . I z r a đ u j e mo r a mo v es v i hd i me n z i j ap o n a r u d ž b i n i .

480x27x20

232x36x9

470x27x20 300x36x9

145x36x9

450x10x8

432x212

438x10x8

390x280

2808Ram Hof manovLRsapl ast i čnom sat nom osnovom 2858Ram Hof manovDB1/ 2i1/ 1,sa pl ast i čnom sat nom osnovom

Kr ovovikošni ca

0270Kr ovLR,DB10opši venl i mom sai ver i com 0271Kr ovDB12opši venl i mom sai ver i com 0272Kr ovLR,DB10opši venZnl i mom 0, 5mm,sadaskom 0273Kr ovDB12opši venZnl i mom 0, 5mm,sadaskom 0274Kr ovLR,DB10opši venAll i mom,sadaskom 0275Kr ovDB12opši venAll i mom,sadaskom Kr o vk o š n i c es es a s t o j i o dl i ma ,k o j i p o k r i v ac e l us p o l j a š n j up o v r š i n u ,au z a v i s n o s t i o dmo d e l ak r o v ag o r n j ap o v r š i n ai s p o dl i mas emo ž ei z r a d i t i o d i v e r i c ei l i p u n o gd r v e t a . Us t a n d a r d n o j p o n u d i u k l j u č e nj ek r o vs ai s p u n o m Kr ovsai spunom odi ver i ce o di v e r i c ek o j up r e k r i v aa l u mi n i j u ms k i l i m. Poz a h t e v uk u p c ai s p u n amo ž e Kr ovsai spunom oddr vet a b i t i up o t p u n o s t i o dd a s k es aa l u mi n i j u ms k i mi l i d e b l j i mp o c i n k o v a n i ml i mo m ( d e b l j i n e0 . 5 mm) . Di me n z i j ek r o v az ak o š n i c eL RiDB1 0s u5 6 0 x 4 6 0 x 6 5 mm,ak r o v az a k o š n i c eDB1 25 6 0 x 5 6 0 x 6 5 mm.


Mat i čner ešet ke

Po mo ć uma t i č n er e š e t k eo g r a n i č a v as ep r o s t o ruk o met r e b ad as en a l a z i ma t i c a . Ot v o r i n ama t i č n o j r e š e t k i s uo d4 , 1 mmd o4 , 2 mm. Ob l i ki v e l i č i n ama t i č n er e š e t k emo g ub i t i r a z l i č i t i ,š t oz a v i s i o dt i p ak o š n i c e .Os n o v n ak a r a k t e r i s t i k ar e š e t k ej ed ap r e g r a d j u j ec e l u p o v r š i n uk o š n i c e ,o d n o s n op r o s t o rn ak o j i ž e l i mod ao g r a n i č i mok r e t a n j ema t i c e ,o t v o r i n an j o j s up r a v i l n oi r a v n o me r n oo d me r e n i i r a s p o r e đ e n i p oc e l o j p o v r š i n i as t e p e no b r a d ej et a k a vd ap č e l e , k a dp r o l a z ek r o zo t v o r er e š e t k e , n ek r z a j uk r i l ao d n o s n on eo z l e đ u j u n e k i d r u g i d e ot e l a .

0320Mat i čnar ešet kaLR,DB10,ž i čana( 3 7 0x4 8 0 mm) 0321Mat i čnar ešet kaDB12,ž i čana( 4 5 0x4 7 6 mm)

0322Mat i čnar ešet kaLR,ž i čanaur amu( 4 1 2 x 5 0 4 mm) 0299Okvi rz amat i čnur ešet ku-dr veniši r i 2992Okvi rz amat i čnur ešet kuLR-dr veniuž i 2993Okvi rz amat i čnur ešet kuDB-dr veniuž i 0324Mat i čnar ešet kaLR,DB10, pl ast i čnaf ol i j a( 412x 504mm) 0325Mat i čnar ešet kaDB12, pl ast i čnaf ol i j a( 496x 496mm) 3241Mat i čnar ešet kaRV, pl ast i čnaf ol i j a( 414x 414mm)

0328Mat i čnar ešet kaLR,DB10pl ast i čnaNi cot( 4 2 5x5 0 0 mm) 0329Mat i čnar ešet kaDB12,pl ast i čnaNi cot( 5 0 0x5 0 0 mm)

0326Mat i čnar ešet kaLR,DB10,pl ast i čnadvodel na 0327Mat i čnar ešet kaDB12,pl ast i čnadvodel na


Nos ai r amov ai r az maci z ar amov e No s a č ir a mo v as l u ž eo s l a n j a n j uu š i c ar a mo v ap r i l i k o mp o s t a v l j a n j auk o š n i c u . I z r a đ e n i s uo dn e r đ a j u ć e gl i ma . Pa k o v a n j es a d r ž i 5 0k o ma d a . 0301Nosačir amova1/ 50,z aLR,DB10košni ce,l = 3 7 0 mm 0302Nosačir amova1/ 50,z aDB12košni ce,l = 4 5 0mm Ra z ma c i z ar a mo v es ek o r i s t ek o ds v i hv r s t ar a mo v a , o s i mHo f ma n o v i h , d ab i s eo b e z b e d i l oo s n or a s t o j a n j eo d3 6 mmi z me đ ur a mo v a . 0305Amer i čkir az mak1/ 50,l i meni 0306Razmaki zmeđur amova, T a n k el i me n et r a k e ,d u ž i n e2 7 0 mms a s t a v l j a j us es as p o l j n e umet akPVC-Po s t r a n er a ma , n a v l a č e n j e mn as a t o n o š ui p o 4 “ i s p u p č e n j a ”v i s i n e 5 mm, b o č n us t r a n u . s i me t r i č n op o s t a v l j e n i hup a r u .

0304UškezaAŽr amove-Uš k e z aAŽr am,z aodr ž av anj er az dal j i ne r amov a,pr et v ar aAŽr amuHof f manov .

0307AŽr az makz a1012r amova, d e b l j i n az i d a0 . 7 mm

i caz ar amov e Ži c as ep o s t a v l j aur a mo v ek a k ob i s eo j a č a l as a t n ao s n o v aur a mu . Po s t o j i p u n on a č i n au v l a č e n j a ž i c e , k a oi p r i b o r ai p o ma g a l az au v l a č e n j e . Go t o v os v a k i p č e l a ri mas v o j n a č i n , t a k od as en emo ž e t v r d i t i k o j i j en a j b o l j i . 0330 Ži caz ar amove,r i nf uz 0331 Ži caZnnakal emu250g 0332 Ži caZnnakal emu500g 0333 Ži caZnnakal emu1kg

0334 Ži cai noxnakal emu250g 0335 Ži cai noxnakal emu500g 0336 Ži cai noxnakal emu1kg

0338I st egnut ial umi ni j um 3x3mm,5, 5x0, 5m

3501

Dv odel ni

Dv odel ni ,š i r i model

Dv odel ni ,ui model

eš l j ev i -z at v ar ai l et a

Za t v a r a č il e t an a me n j e n is uz az a t v a r a n j e ,o d n o s n ok o r e k c i j u o t v o r az au l a zp č e l auk o š n i c u . Ko r i s t es ez as p r e č a v a n j eu l a z a k a k r u p n i hi n s e k a t aimi š e v auk o š n i c u .Po s t a v l j a j us euj e s e n ,p r i z a z i ml j a v a n j up č e l i n j i hd r u š t a v a .

3503 0352 0353 0354

3502 0351

Regul at or il et a

0358

0356Regul at orl et a,Ø1 2 5 mm,d = 0 . 4 5 mm, me t a l 0358Regul at orl et a,Ø4 0 mm 3581Regul at orl et a,Ø7 0 mm 0359Regul at orl et a,Ø8 0 mm

3581 0359 Re g u l a t o r il e t an a me n j e n is uz ak o r e k c i j u( r e g u l i s a n j e )o k r u g l i ho t v o r al e t a .Di z a j n o mo g u ć u j e3p o z i c i j e : p o t p u n oo t v o r e n o , p o t p u n oz a t v o r e n oi p o z i c i j us av e n t i l a c i j o m.

0356


Hr ani l i cez apčel e

Hr a n i l i c es ud e op č e l a r s k eo p r e mek o j as ek o r i s t iz ap r i h r a n j i v a n j ep č e l a .U p o n u d i s uz a s t u p l j e n eh r a n i l i c ek o j es ep o s t a v l j a j uuz b e gk o š n i c ei h r a n i l i c ek o j e s ep o s t a v l j a j uu n u t a rt e l ak o š n i c e-n a s t a v k a( r a mh r a n i l i c e ) .Od r e đ n imo d e l i k o š n i c e / z b e g ai ma j uus e b iv e ću g r a đ e n ul i me n uh r a n i l i c u( v i d e t is t r a n u7 ) . Pl a s t i č n ah r a n i l i c as ep o s t a v l j aus t a n d a r d n i z b e g , i s p o dk r o v ak o š n i c e , t a k od a p č e l ed oh r a n ed o l a z ep r e k oo t v o r an as a mo mz b e g u .

0310Hr ani l i ca1kgčet vr t ast a,3101Hr ani l i ca1, 5kgčet vr t ast a, pl ast i čna( 2 3 0 x 1 2 5 x 5 5 mm) pl ast i čna( 2 3 5 x 1 9 0 x 5 9 mm)

Ram hr ani l i cez apčel e Ra mh r a n i l i c ep od u ž i n i i š i r i n i z a u z i ma j ume s t o j e d n o gi l i d v ar a ma . Di me n z i j eh r a n i l i c ao d g o v a r a j uL Ri DBs t a n d a r d ui i z r a đ u j us eo dp l a s t i k ei l i d r v e t a / l e s o n i t a . 0314Ram hr ani l i ca1kg,pl ast i čna ( 4 3 5 / 4 9 0 x 4 3 x 5 8 mm)

0308Ram hr ani l i ca1, 5kg,pl ast i čna ( 4 5 0 / 4 9 0 x 5 5 x 6 5 mm)

0312Hr ani l i ca3kgčet vr t ast a, pl ast i čna( 2 9 0 x 2 2 0 x 5 5 mm)

0311Hr ani l i ca3kgokr ugl a, pl ast i čna( 2 7 0 x 5 5 mm)

0315Ram hr ani l i ca3kg,pl ast i čna ( 4 4 5 / 4 9 0 x 1 1 0 x 8 0 mm)

0390Ram hr ani l i ca‚ 4kgpl ast i čna ( 4 4 5 / 4 8 0 x 2 0 0 x 5 0 mm)

0313Hr ani l i ca4kgčet vr t ast a, pl ast i čna( 3 6 0 x 2 4 0 x 5 8 mm) 3999Poj i l i cazapčel e,za f l ašu0, 5L,1 6 0 x 7 5 mm

0399Hr ani l i caz a ot vorl et a30mm, pl ast i čna-z af l a š ud o2 L

Poj i l i cez apčel e

Po j i l i c es l u ž es n a b d e v a n j up č e l ad o v o l j n i mk o l i č i n a mač i s t es v e ž ev o d er a d i z a d o v o l j e n j an j i h o v i hp o t r e b a , us l u č a j ud ap r i r o d n ap o j i l an i s ud o s t u p n a . Ne o p h o d n es u p č e l a ma , n a r o č i t oud o b ap r i h r a n j i v a n j ai i n t e n z i v n ep a š e , k a oi z av r e met o p l i hl e t n j i hd a n ak a d ai mj ep o t r e b n ar e l a t i v n ov e l i k ak o l i č i n av o d e .Ak op č e l en e ma j un a p č e l i n j a k ud o v o l j n os v e ž ev o d e , o n eo d l a z ed a l e k op oi s t u , g u b ev r e me , p aj ee f e k a t n j i h o v o gr a d amn o g oma n j i .

3199Poj i l i caz apčel e saposudom 0. 5l

0317Poj i l oz avodu, z af l ašudo2L 0309Poj i l i caz a l et o,z af l ašuod2L

0318Poj i l ozavodu, zabal onod5L 0319Poj i l i caz a pčel esa posudom,2kg


Nosačir amovair az maciz ar amove

No s a č ir a mo v as l u ž eo s l a n j a n j uu š i c ar a mo v ap r i l i k o mp o s t a v l j a n j auk o š n i c u . I z r a đ e n i s uo dn e r đ a j u ć e gl i ma . Pa k o v a n j es a d r ž i 5 0k o ma d a . 0301Nosačir amova1/ 50,z aLR,DB10košni ce,l = 3 7 0 mm 0302Nosačir amova1/ 50,z aDB12košni ce,l = 4 5 0mm Ra z ma c i z ar a mo v es ek o r i s t ek o ds v i hv r s t ar a mo v a , o s i mHo f ma n o v i h , d ab i s eo b e z b e d i l oo s n or a s t o j a n j eo d3 6 mmi z me đ ur a mo v a . 0305Amer i čkir az mak1/ 50,l i meni 0306Razmaki zmeđur amova, T a n k el i me n et r a k e ,d u ž i n e2 7 0 mms a s t a v l j a j us es as p o l j n e umet akPVC-Po s t r a n er a ma , n a v l a č e n j e mn as a t o n o š ui p o 4 “ i s p u p č e n j a ”v i s i n e 5 mm, b o č n us t r a n u . s i me t r i č n op o s t a v l j e n i hup a r u .

0304UškezaAŽr amove-Uš k e z aAŽr am,s l už i z aodr ž av anj er az dal j i ner amov auAŽk oš ni c ama.

0307AŽr az makz a1012r amova, d e b l j i n az i d a0 . 7 mm

Ži caz ar amove

Ži c as ep o s t a v l j aur a mo v ek a k ob i s eo j a č a l as a t n ao s n o v aur a mu . Po s t o j i p u n on a č i n au v l a č e n j až i c e , k a oi p r i b o r ai p o ma g a l az au v l a č e n j e . Go t o v o s v a k i p č e l a ri mas v o j n a č i n , t a k od as en emo ž et v r d i t i k o j i j en a j b o l j i . 0330 Ži caz ar amove,r i nf uz 0331 Ži caZnnakal emu250g 0332 Ži caZnnakal emu500g 0333 Ži caZnnakal emu1kg

0334 Ži cai noxnakal emu250g 0335 Ži cai noxnakal emu500g 0336 Ži cai noxnakal emu1kg

0338I st egnut ial umi ni j um 3x3mm,5, 5x0, 5m

3501

Regul at or il et a

0358

Dv odel ni

Dv odel ni ,š i r i model

Za t v a r a č il e t an a me n j e n is uz az a t v a r a n j e ,o d n o s n ok o r e k c i j u o t v o r az au l a zp č e l auk o š n i c u . Ko r i s t es ez as p r e č a v a n j eu l a z a k a k r u p n i hi n s e k a t aimi š e v auk o š n i c u .Po s t a v l j a j us euj e s e n ,p r i z a z i ml j a v a n j up č e l i n j i hd r u š t a v a .

Dv odel ni ,ui model

Češl j evi-z at var ačil et a

3503 0352 0353 0354

3502 0351

0358Regul at orl et a,Ø4 0 mm 3581Regul at orl et a,Ø7 0 mm 0359Regul at orl et a,Ø8 0 mm

0356 Regul at orl et a, Ø1 2 5 mm, d = 0 . 4 5 mm, me t a l

3581 0359 Re g u l a t o r i l e t an a me n j e n i s uz ak o r e k c i j u( r e g u l i s a n j e )o k r u g l i ho t v o r al e t a . Di z a j no mo g u ć u j e3p o z i c i j e : p o t p u n oo t v o r e n o , p o t p u n oz a t v o r e n oi p o z i c i j us av e n t i l a c i j o m.

0356


Skupl j ai per ge Pe r g aj ep o l e nk o j i p č e l eo d l a ž uur a d i l i č n eć e l i j es a ć ai p op o v r š i n i z a l i v a j ut a n k i m s l o j e mme d a ,p as en a z i v aj o šif e r me n t i s a n ip o l e n .Up o n u d ii ma mok o mp l e t n u o p r e muz ap r o i z v o d n j up e r g ep or u s k o j t e h n o l o g i j i . 3810Kompl et naopr emazapr ozvodnj u per ge- s a s t o j is eo d k a l u p az ai z r a d u , a l a t az ai s t i s k i v a n j er u č n o gi l i p o l u a t u ma t s k o g .

0380 Sakupl j ač per ge,i nox

Skupl j ai pol ena Zav r e mej a k i hp o l e n s k i hp a š a( u l j a n ar e p i c a , k e s t e n ,v o ć n ap a š ai t d . )k o r i s n oj ep o s t a v i t i s k u p l j a č ep o l e n ai zd v ar a z l o g a .Pr v o ,j e rs e o n e mo g u ć u j en a g o mi l a v a n j ev e l i k i hk o l i č i n a p o l e n ai b l o k a d ap l o d i š n o gd e l a ,ad r u g oj e r p č e l a r id o b i j a j ui z v e s n uk o l i č i n up o l e n az a s e b e .

0340 Mr ežazapol en, pl ast i čna,kr aća, 2 6 4 x 5 2 mm

0341 Mr ež az apol en, pl ast i čna,duž a, 3 8 5 x 5 2 mm

0395 Mr ež az a pol en,pl ast i čna f ol i j a,3 5 0 x 2 5 0 mm

0342 Mr ež az apol en, al umi ni j um,3 5 0 x 2 5 0 mm

0343 Sakupl j ačpol ena,PVC, duž i ne300mm

0344 Sakupl j ačpol ena,PVC, duž i ne420mm

0398 Mr ež az apol en, pl ast i čna2 6 0 x 1 8 5 ( 1 9 5 ) mm

Skupl j ai pr opol i s a Pr o p o l i sj es mo l a s t ama t e r i j a , k o j up č e l es a k u p l j a j uo db i l j a k ai k o r i s t eg az az a t v a r a n j ep u k o t i n a / o t v o r auk o š n i c i i z ap o l i r a n j e . Sa k u p l j a n j ep r o p o l i s as emo ž eo b a v l j a t i s t u g a n j e mp č e l a r s k i mn o ž e ms ar a mo v a , a l i č i s t p r o p o l i ss ed o b i j ak o r i š ć e n j e ms p e c i j a l n i hmr e ž i c a .

ežazapr opol i sDB, 0346 Mr ež az apr opol i sLR, 0347 Mr 1/ 4pl ast i čna,2 4 0 x 1 8 5 mm 1/ 4pl ast i čna,2 3 6 x 2 2 8 mm

0345 Mr ež az apr opol i sz a ceonast avakLRi l iDB12


St egez as el i dbui kop ez akoš ni cu St e g es at r a k o ms un a me n j e n ez ap o v e z i v a n j ee l e me n a t ak o š n i c euc i l j us p r e č a v a n j ap o me r a n j ap r i s e l i d b i i t r a n s p o r t uk o š n i c a . 0366/ 3661 0365

0365 St egazasel i dbusašnal om it r akom,3m 0366 St egazasel i dbusamehani zmom zazat ezanj e,3m 3661 St egazasel i dbusamehani zmom zazat ezanj e,5m 0379 St egazasel i dbu2. 85m 0379

0370 Kopčaz apovez i vanj edel ovakošni ca,Zn 0371 Kopčaz apovez i vanj edel ovakošni ca,Cr 0372 Savi j enaž i ca" S" ,st andar dna 0373 Savi j enaž i ca" S"opr už naž i ca 0367Aust r al i j skast ega

0372

0373

0367

0370

Ost al aopr emaz akošni ce 0362 Ručkaz akošni cu

0371 0360 Li meniugaoni kz anast avke,manj i 0361 Li meniugaoni kz anast avke,veći

0361 0363 Br oj eviz akošni ce,PVC,kom Pl a s t i č n i b r o j e v i s ud o s t u p n i k a ok o ma d n i p r o i z v o d g d es ev i š e c i f r e n i b r o j e v i d o b i j a j uk o mb i n a c i j o m p o j e d i n a č n i hb r o j e v a . Br o j e v i s ud o s t u p n i už u t o j b o j i i v i s i n es u4 5 mm.

0360


Pr oi z vodnj avr cal j ki

Pr o i z v o d i mov e l i k ib r o jr a z l i č i t i hv r c a l j k i ,ar a z l i k u j e moi h p r e man a č i n uo k r e t a n j aiv r s t ik a s e t a ,it o :t a n g e n c i j a l n e , r a d i j a l n ei l i v r c a l j k ek o j emo g ub i t i r a d i j a l n ei t a n g e c i j a l n ei s t o v r e me n o , i k a s e t n e-s a mo o k r e t n ev r c a l j k e . De l o v i uk o n t a k t us ame d o ms ui z r a đ e n i o dk i s e l o o t p o r n o ga n t i ma g n e t n o gn e r đ a j u ć e gč e l i k a( p r o h r o ma )AI SI3 0 4 ,st i md ap o z a h t e v uk u p a c amo g ub i t i u p o t r e b l j e n i i d r u g i ma t e r i j a l i . V c a l j k es ei z r a đ u j us ap o k l o p c e mo dma t e r i j a l ao dk o g aj e o n ai z r a đ e n ai l io dt r a n s p a r e n t n o gp o l i k a r b o n a t a ,ap o z a h t e v umo g ub i t i i b e zp o k l o p c a . Sl a v i n ez ai s t a k a n j eme d amo g ub i t i p l a s t i č n ei l i o dn e r đ a j u ć e gč e l i k a( p r o h r o ma ) , k o j es en at e l oc e n t r i f u g ep o s t a v l j a j ume t o d o mp e r t l o v a n j a . Vr c a l j k emo g ui ma t i r u č n i , e l e k t r i č n i i l i k o mb i n o v a n i r u č n o–e l e k t r i č n i p o g o n . Up o n u d i s ui r a z l i č i t i e l e k t r i č n i p o g o n i v r c a l j k i , i t o : p o l u a u t o ma t s k i p o g o n( s ap o j e d i n a č n i mk o ma n d a maz ar e g u l i s a n j eb r z i n ei l i v r e me n ar a d a )i a u t o ma t s k i p o g o n( k o dk o j i hn e ma p o j e d i n a č n i hk o ma n d i , v e ćs eč i t a vp r o c e sr a d ar e g u l i š ej e d n o mk o ma n d o mp r e map r e t h o d n oz a d a t o mp r o g r a mu ) . Na p o nn ak o j i s e v r c a l j k ep r i k l j u č u j umo ž eb i t i 1 2 , 2 4 , 2 2 0i l i 3 8 0V( 5 0 Hz ) , d o ks n a g emo t o r amo g ub i t i r a z l i č i t e , o d8 0 , 1 2 0 , 1 5 0 , 2 5 0 , 3 5 0p as v ed o 2 . 2 0 0W, uz a v i s n o s t i o dk a p a c i t e t av r c a l j k ei n j e n o go p t e r e ć e n j aur a d u . Sv i s p o j e v i n av r c a l j k a mao dp r o h r o ma( Cr ) , z a v a r e n i s up o da r g o n o m, n aa u t o ma t ub e zd o d a v a n j ama t e r i j a l auTI Gp o s t u p k u , k o j i n e me n j as v o j s t v oma t e r i j a l ak o j i j ev a r e n .Sa s t a v i n i s up e r t o l o v a n i ,ao b o d i i i v i c ev r c a l j k i s up o v i j e n e-r o l o v a n e ,t a k od as ul a k ez a o d r ž a v a n j ei n ep o s t o j i mo g u ć n o s t p o v r e d ep r i r a d u . Di me n z i j ev r c a l j k i z a v i s eo dd i me n i z i j ar a mo v a( n j i h o v ed u b i n ei š i r i n e ) . Uk a t a l o g us up r i k a z a n ev r c a l j k en a me n j e n ez as t a n d a r d n i L R i DBr a m, a l i p oz a h t e v uk u p a c ai z r a đ u j e moi hi z ad r u g et i p o v ei d i me n z i j er a mo v a .

Tangenci j al nevr cal j ke

T a n g e n c i j a l n ev r c a l j k es up r v e n s t v e n on a me n j e n ep č e l a r i map o č e t n i c i mai l i p č e l a r i mas ama n j i mb r o j e md r u š t a v a , p r e v a s h o d n oz b o g n j i h o v o gd i z a j n ak o j i o d l i k u j uma l ed i me n z i j ei ma s av r c a l j k ek o j ap č e l a r uo mo g u ć u j el a k us e l i d b u . Ko dt a n g e n c i j a l n i hv r c a l j k i , r a mj e p o s t a v l j e np oo b o d ur o t o r a( k o š a ) , p o dp r a v i mu g l o muo d n o s un ao s o v i n u . I z r a đ u j us ez a2 , 3 , 4i l i 6r a mo v a . Us t a n d a r d n o j p o n u d i v r c a l j k ai ma : p r o h r o ms k i 0482Pogonz ar učnuvr cal j kusal et vom k o šio b r u č( b u r e ) ,PVCs l a v i n u ,p r o h r o ms k i 0481 Pogonz ar učnuvr cal j ku p o k l o p a cime t a l n e p l a s t i f i c i r a n en o g a r e .Po Sa s t o j i o dme t a l n i hz u p č a n i k a , p r e n o s n e z a h t e v uk u p c auv r c a l j k es emo g uu g r a d i t i o s o v i n ei r u č k e . Pož e l j i n ap o g o ns emo ž e p r o h r o ms k i n o g a r i u me s t o me t a l n i h u g r a d i t i i n o s e ć al e t v ame h a n i z ma . p l a s t i f i c i r n i h n o g a r a ,p r o h r o ms k a s l a v i n a u me s t op l a s t i č n ei l it r a n s p a r e n t n ip o l i k a r b o n a t n i p o k l o p a cu me s t op r o h r o ms k o g . *nasl i cij epr i kazanpr enosnimehani zam st andar dnogr učnogpogonasanosećom l et vom

*nasl i cij epr i kazanpol i kar bonat nipokl opac

*nasl i cij epr i kazanapr ohr omskasl avi navr cal j ke

*nasl i cij epr i kazanpogonskimehani zam

*nasl i cij epr i kazanapl ast i čnasl avi navr cal j ke


Ru č n et a n g e n c i j a l n ev r c a l j k es at r ir a ma s e p r e p o r u č u j uma l i mp č e l a r i ma ,p č e l a r i ma p o č e t n i c i maih o b i s t i ma .Nj i h o v a v e l i č i n a ,t e ž i n a is k l o p o mo g u ć u j ub r z ui l a k uma n i p u l a c i j u ,n a r o č i t os up o g o d n ez as e l i d b uu k o l i k o s ek o š n i c en a l a z en ar a z l i č i t i ml o k a c i j a ma . Na me n j e n es uz av r c a n j e3L Rr a ma , o d n o s n o3p l o d i š n i h i l i 6p o l u me d i š n i hDBr a ma .

T a n g e n c i o n a l n er u č n ev r c a l j k es ač e t i r ir a mas u n a j p r o d a v a n i j er u č n ev r c a l j k eun a š o jp o n u d i . Nj i h o vk v a l i t e t ,g a b a r i t ii c e n a z a d o v o l j a v a j u p o t r e b ev e ć i n ep č e l a r a . Pr o i z v o d es euv a r i j a n t i4L Rr a ma ,o d n o s n o4 p l o d i š n i hi l i8p o l u me d i š n i hDBr a mo v ai l id r u g i h r a mo v ač i j ad i me n i z i j ab o č n es t r a n en ep r e l a z i 3 3 0 mm.

1

0 4 0 2 0 4 0 3 0 4 1 0 0 4 1 5 0 4 2 0 0 4 2 2

Vr c a l j k aT-3L Rr a ma Vr c a l j k aT-3DBr a ma Vr c a l j k aT-4L Rr a ma Vr c a l j k aT-4DBr a ma Vr c a l j k aT-6L Rr a ma Vr c a l j k aT-6DBr a ma

6 4 0 / 9 3 0 mm 6 4 0 / 9 3 0 mm 6 4 0 / 9 3 0 mm 6 4 0 / 9 3 0 mm 6 5 0 / 9 3 0 mm 6 5 0 / 9 3 0 mm

3 9 5 mm 4 7 0 mm 4 7 0 mm 5 8 0 mm 6 3 0 mm 7 7 0 mm

1 2 , 5 k g 1 5 , 5 k g 1 5 , 5 k g 1 8 , 5 k g 2 0 , 5 k g 2 4 , 5 k g

2

3

Še s t o r a mn et a n g e n c i o n a l n er u č n ev r c a l j k en a me n j e n es uz av r c a n j e6L R r a mo v a o d n o s n o 6 p l o d i š n i hi l i 1 2p o l u me d i š n i h DBr a mo v a . Sae k o n o ms k e s t r a n ep r e d s t a v l j a j up r o i z v o ds an a j b o l j i mo d n o s o mc e n e ,k v a l i t e t ai u č i n k a ( k o l i č i n ei z v r c a n o gme d a ) .Ov ev r c a l j k es ug a b a r i t n ov e ć eo dd r u g i hi z a t os en ep r e p o r u č u j uz a s e l i d b u .

0 4 8 0 1 Ko šz av r c a l j k us a3L Rr a ma 0 4 8 0 2 Ko šz av r c a l j k us a3DBr a ma 0 4 8 0 3 Ko šz av r c a l j k us a4L Rr a ma 0 4 8 0 4 Ko šz av r c a l j k us a4DBr a ma 0 4 8 0 5 Ko šz av r c a l j k us a6L Rr a ma 0 4 8 0 6 Ko šz av r c a l j k us a6DBr a ma

2 5 0 x 4 3 0 mm 3 3 0 x 4 3 0 mm 2 5 0 x 4 3 0 mm 3 3 0 x 4 3 0 mm 2 5 0 x 4 3 0 mm 3 3 0 x 4 3 0 mm

3 5 0 mm 4 4 0 mm 4 3 0 mm 5 4 0 mm 5 8 0 mm 7 0 0 mm


Vr c a l j k es ae l e k t r i č n i mp o g o n o ms a d r ž ej o šmo t o r i k o ma n d n ut a b l u e l e k t r o n i k u . Po g o np r e d s t a v l j amo t o r p r e d v i đ e nz ap r i k l j u č e n j en a mr e ž n i n a p o no d2 2 0 V5 0Hz ,ad o d a t n omo ž es a d r ž a t i i i s p r a v l j a čn a1 2 V .Po z i c i j amo t o r as ap r i k l j u č e n j e mn a2 2 0 Vj es ag o r n j e s t r a n ev r c a l j k ei mo t o r s ed i r e k t n op o v e z u j ep r e k or e d u k t o r as ao s o v i n o mk o š a , d o kj ep o z i c i j amo t o r an a1 2 Vuv e ć i n i s l u č a j e v ai s p o d t e l av r c a l j k e , amo t o r s ep r e k or e me n i c ei r e me n ap o v e z u j es ao s o v i n o mk o š a . Us l u č a j e v i mak a d as emo t o r n a l a z i i s p o dt e l av r c a l j k e , n ai s t uj emo g u ć emo n t i r a t iir u č n ip o g o n .El e k t r o n i k ap r e k ok o j es eu p r a v l j amo t o r i man a2 2 0 Vs es a s t o j io dp r e k i d a č a u k l j u č e n o / i s k l j u č e n oir e g u l a c i j eb r o j ao b r t a j ad o ke l e k t r o n i k ep r e k ok o j i hs ev r š iu p r a v l j a n j emo t o r i man a1 2 Vi ma j up r e k i d a č e u k l j u č e n o / i s k l j u č e n o , r e g u l a c i j ub r o j ao b r t a j ai r e g u l a c i j uv r e me n ar a d amo t o r a . Ka od o d a t n eo p c i j en u d i moj o ši f u n k c i j uz ap r o me n u s me r ao k r e t a n j ak a oi a u t o ma t i k uk o j as emo ž ep r o g r a mi r a t i s ac i l j e md e f i n i s a n j ap r e c i z n o gp r o g r a mav r c a n j aus mi s l ub r z i n e , v r e me n ai s me r ao k r e t a n j a . Sn a g emo t o r ak o j i s eu g r a đ u j uz a v i s eo dt i p av r c a l j k eo d n o s n ob r o j ai d i me n z i j er a mo v ai p o d a c i on j i mas u d a t i ut a b e l i d o l e .

0 4 3 0 0 4 3 1 0 4 3 2 0 4 3 5 0 4 3 6 0 4 3 7 0 4 4 0 0 4 4 1 0 4 4 2 0 4 4 5 0 4 4 6 0 4 4 7

4r a maL R 4r a maDB 6r a maL R 6r a maDB

e l e k t r i č n i e l e k t r i č n i r u č n o e l e k t r i č n i e l e k t r i č n i e l e k t r i č n i r u č n o e l e k t r i č n i e l e k t r i č n i e l e k t r i č n i r u č n o e l e k t r i č n i e l e k t r i č n i e l e k t r i č n i r u č n o e l e k t r i č n i

T a n g e n c i j a l n e v r c a l j k e p r o i z v o d i moi uv a r i j a n t i s a k a d o m,p r ič e muj ed e o k a d ei s k o r i š ć e nk a ot e l ov r c a l j k e , d o kj ep r e o s t a l i d e o n a me n j e n o d l a g a n j u r a mo v as ame d o mi o t k l a p a n j ur a mo v ap r ev r c a n j a . Vr c a l j k emo g ub i t i r u č n ei l i e l e k t r i č n e .Di me n z i j ek a d e mo g us ei z v e s t i p r e maž e l j i k u p c a , o d n o s n oz ar a z l i č i t e v e l i č i n er a mo v a .

2 2 0V 1 2 / 2 2 0V 1 2 / 2 2 0V 2 2 0V 1 2 / 2 2 0V 1 2 / 2 2 0V 2 2 0V 1 2 / 2 2 0V 1 2 / 2 2 0V 2 2 0V 1 2 / 2 2 0V 1 2 / 2 2 0V

9 0W 1 8 0W 1 8 0W 9 0W 2 5 0W 2 5 0W 9 0W 2 5 0W 2 5 0W 1 5 0W 2 5 0W 2 5 0W

2 0 , 0 k g 2 1 , 0 k g 2 3 , 0 k g 2 3 , 0 k g 2 4 , 0 k g 2 6 , 0 k g 2 5 , 0 k g 2 6 , 0 k g 2 8 , 0 k g 2 9 , 0 k g 3 0 , 0 k g 3 2 , 0 k g


Radi j al nev r cal j ke Ra d i j a l n ev r c a l j k es ep r e p o r u č u j uz ap o l u p r o f e s i o n a l n eip r o f e s i o n l a n ep č e l a r e .Pr e d n o s t i o v ev r c a l j k es es a s t o j eut o meš t os euk o šmo ž ep o s t a v i t i v e l i k i b r o j r a mo v a , k o j i t o k o mp r o c e s av r c a n j ame d an ez a h t e v a j uv a đ e n j ei zk o š ai o k r e t a n j e . Ra d i j a l n ev r c a l j k ek a p a c i t e t ad o1 2r a mo v as ei z r a đ u j us ar u č n i mp o g o n o mi l i uk o mb i n a c i j is ar u č n o e l e k t r i č n i m,av r c a l j k es av e ć i mb r o j e mr a mo v as a mos ae l e k t r i č n i m p o g o n o m. Ra d i j a l n ev r c a l j k emo g ud ab u d uk a p a c i t e t as me š t a n j ao d9 , 1 2 , 1 6 , 2 0 , 2 4 , 3 6 , 4 8d o7 2 r a mauk o š ,i l i s ad r u g i mb r o j e mr a mo v ap r e maz a h t e v uk u p c a .Ko dr a d i j a l n i hv r c a l j k i , r a ms ep o s t a v l j aun a p r a v l j e n op o s t o l j e–l e ž i š t en ar o t o r u ,up o l o ž a jd ad o n j as t r a n a r a mab u d ep o s t a v l j e n ap r e mao s o v i n i .

0 4 5 0 0 4 5 1 0 4 5 2 0 4 5 3

Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 2DB1 / 2r a ma Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 2L Rr a ma Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 2DB1 / 2r a ma+T 4DB1 / 1 Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 2L Rr a ma+T 8L R

6 3 0 mm 7 0 0 mm 6 3 0 mm 7 0 0 mm

1 2 1 2 1 2 1 2

4 8

Nar a d i j a l n i mv r c a l j k a maj ep r e d v i đ e n omi n i ma l n or a s t o j a n j eo d o s o v i n ek o š ad od o n j el e t v i c er a mao d1 5 0 mm š t oo b e z b e đ u j e p o t r e b n uc e n t r i f u g a l n us i l uz ac e đ e n j eme d ai zć e l i j an a j b l i ž i ho s o v i n i c e n t r i f u g e ,as ad r u g es t r a n eo b e z b e đ u j ed ao b i mn ab r z i n au z o n i s a t o n o š an i j ep r e v e l i k a . Ra d i j a l n ev r c a l j k en i s up r e p o r u č l j i v ez av r c a n j eme d ai zd u b o k i h( me d i š n i h ) r a mo v az b o g r a z l i k euc e n t r i f u g a l n o j s i l i o d n o s n oo b i mn o j b r z i n i p r i i s t o mb r o j uo b r t a j a , uz o n i s a t o n o š e i d o n j el e t v i c er a ma . Ka op o s e b a nd o d a t a ku zo v uv r c a l j k u , p oz a h t e v uk u p c a , i s p o r u č u j us ek a s e t ez ar a mo v e , k o j es ek a č en ar o t o r r a d i j a l n ev r c a l j k es au n u t r a š n j es t r a n e , t es en at a j n a č i nr a d i j a l n av r c a l j k al a k ot r a n s f o r mi š eut a n g e n c i j a l n u . 0 4 6 9 1Ka s e t az ar a d i j a l n uv r c a l j k u , d i me n z i j eL Rr a ma 0 4 6 9 2Ka s e t az ar a d i j a l n uv r c a l j k u , d i me n z i j eDBr a ma

2 5 0 x 4 2 5 / 4 5 0 mm 3 3 0 x 4 2 5 / 4 5 0 mm


0 4 5 5Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 2DB1 / 2r a ma 0 4 5 6Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 2L Rr a ma 0 4 5 7Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 2DB1 / 1r a ma 0 4 5 8Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 6L Rr a ma 0 4 5 9Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-1 6DB1 / 1r a ma 0 4 6 2Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-2 4L Rr a ma 0 4 6 3Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-2 4DB1 / 1r a ma 0 4 6 4Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-3 2L Rr a ma 0 4 6 5Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-3 2DB1 / 1r a ma 0 4 6 6Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-4 0L Rr a ma 0 4 6 7Vr c a l j k aRa d i j a l n a , R-4 0DB1 / 1r a ma

6 3 0 mm 7 0 0 mm 9 0 0 mm 7 0 0 mm 9 0 0 mm 9 0 0 mm 1 0 0 0 mm 1 0 5 0 mm 1 1 5 0 mm 1 1 5 0 mm 1 2 5 0 mm

1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V 1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V 1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V 1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V 1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V

o d1 5 0 W o d1 5 0 W o d1 5 0 W o d1 5 0 W/ 2 5 0 W o d1 5 0 W/ 2 5 0 W o d0 . 1 8 k W o d0 . 2 5 k W o d0 . 2 5 k W o d0 . 3 7 k W o d0 . 3 7 k W o d0 . 3 7 k W

El e k t r i č n er a d i j a l n ev r c a l j k emo g ub i t i p o l u a u t o ma t s k ei l i a u t o ma t s k ei p r e d v i đ e n es ud as en a p a j a j us ai z v o r ao d1 2 Vi 2 2 0 Vo d n o s n o s a mos a2 2 0 V. Ko dp o l u a u t o ma t s k i hv r c a l j k i k o r i s n i kut o k ur a d ao d r e đ u j eb r z i n uo k r e t a n j ar o t o r ai o p c i o n ov r e mev r c a n j ad o kk o dp o t p u n oa u t o ma t s k i hv r c a l j k i ,k o mp l e t a np r o c e sv r c a n j air e g u l a c i j es eo b a v l j ap r e k oi n t e g r i s a n o gk o n t r o l e r ap r e mau n a p r e dz a d a t i m p a r a me t r i mar a d a .

Un a š o j p o n u d i s en a l a z es l e d e ć ev a r i j a n t ee l e k t r o mo t o r n o gp o g o n ar a d i j a l n i hv r c a l j k i : 1 ) Mo t o r v r c a l j k ep r e d v i đ e nz ar a ds aj e d n o s me r n o ms t r u j o mo d1 2 Vi s n a g o md o2 5 0 W. Mo t o r j ep o s t a v l j e ns ad o n j es t r a n ec e n t r i f u g e i p o v e z a np r e k or e me n i c ei r e me n as ao s o v i n o mk o š a . Po l u a u t o ma t s k ou p r a v l j a n j ep r o c e s o mr a d ao mo g u ć u j ez a d a v a n j eb r z i n eo k r e t a n j ar o t o r ai v r e me n av r c a n j a . Vr c a l j k amo ž er a d i t i s ai z v o r o mn a p a j a n j ao d1 2 V( a k u mu l a t o ri l i b a t e r i j a )i l i s ai z v o r o mn a i z me n i č n e mo n o f a z n es t r u j en a p o n a2 2 0 V. Ov a j t i pp o g o n as en a j č e š ć ep r i me n j u j ez av r c a l j k ek a p a c i t e t ad o1 2r a mo v a . Po z i c i j amo t o r as ad o n j e s t r a n ev r c a l j k eo mo g u ć u j eu g r a d n j ui r u č n o gp o g o n a . 2 ) Mo t o r z ap o k r e t a n j ek o š av r c a l j k ep r e d v i đ e nz ar a ds a mos an a i z me n i č n o ms t r u j o mo d2 2 0 Vi s n a g o md o1 5 0 W. Mo t o r j ep o s t a v l j e n s ag o r n j es t r a n ev r c a l j k eip r e k or e d u k t o r ad i r e k t n oj ep o v e z a ns ao s o v i n o mk o š a .Po l u a u t o ma t s k ou p r a v l j a n j ep r o c e s o mr a d a o mo g u ć u j ez a d a v a n j eb r z i n eo k r e t a n j ar o t o r a . Ov a j t i pp o g o n as en a j č e š ć ep r i me n j u j ez av r c a l j k ek a p a c i t e t ad o1 6r a mo v a . 3 )Tr o f a z n i mo t o rs n a g ed o0 . 3 7 k Wk o j i ms eu p r a v l j af r e k v e n t n i mk o n t r o l e r o mp r e k ok o g as eo s t v a r u j ep o v e z i v a n j emo t o r an amo n o f a z n i p r i k l j u č a ko d2 2 0 V. Mo t o rj ep o s t a v l j e ns ag o r n j es t r a n ev r c a l j k ei p r e k or e d u k t o r ad i r e k t n oj ep o v e z a ns ao s o v i n o mk o š a . Po t p u n oa u t o ma t s k ou p r a v l j a n j ep r o c e s o mo mo g u ć u j ez a d a v a n j ev i š ec i k l u s as ar a z l i č i t i mb r z i n a ma ,v r e me n av r c a n j ai s me r o m o k r e t a n j a . Fr e k v e n t n i r e g u l a t o rs ei s p o r u č u j es au n a p r e dp r o g r a mi r a n i mc i k l u s o mr a d as t i md ap č e l a rmo ž es a md av a r i r as v a k i o d p a r a me t a r ai n at a j n a č i no p t i mi z u j ep r o c e sr a d a .


Kas et nev r cal j ke Ka s e t n ev r c a l j k es un a me n j e n j ep r v e n s t v e n oz ap o l u p r o f e s i o n a l n oi l ip r o f e s i o n a l n ob a v l j e n j ep č e l a r s t v o m. Ra mo v i s ame d o ms es t a v l j a j uuk a s e t ek o j e s us a mo o k r e t n ei r o t i r a j us euo b ap r a v c at ez a h v a l j u j u ć i t o mer a mo v i s en e mo r a j uv a d i t i i zk o š e v ar a d i o k r e t a n j at o k o mp r o c e s av r c a n j a . Ov a j t i pv r c a l j k e o mo g u ć u j ev e l i k ub r z i n ur o t i r a n j ak o š a , b e zp u c a n j ai l o ml j e n j as a ć a . Un a š o j p o n u d i d o s t u p n es ur u č n ek a s e t n ec e n t r i f u g ez a4o d n o s n o6r a mo v a , k o j es ue k o n o ms k i p r i s t u p a č n i j ep č e l a r i ma , as ad r u g es t r a n ep r u ž a j uk o mf o r a ni k v a l i t e t a nr a d . El e k t r i č n ek a s e t n ev r c a l j k emo g ud ab u d ui z r a đ e n es a4 , 6 , 8 , 1 0 , 1 2 , 1 5i l i s a n e k i md r u g i mb r o j e mk a s e t a , p ož e l j i k u p c a , at a k o đ es emo g ui z r a d i t i i uv a r i j a n t i s ad u p l i mk a s e t a ma .Ko dmo d e l as ad u p l o mk a s e t o m,i s t es uu z d u ž n o p r e g r a đ e n el i me n o mt a b l o mk o j as p r e č a v ad ame dp a d as aj e d n o gr a man a d r u g i . Ra mo v i s euk a s e t ep o s t a v l j a j ut a k od aj es a t o n o š ao k r e n u t ap r e mao s o v i n i r o t o r av r c a l j k e . Ka s e t euv r c a l j k i s us a mo o k r e t n ei z a k r e ć us el e v o d e s n ouz a v i s n o s t i o ds me r ao k r e t a n j ak o š a Vr c a l j k ap o s e d u j eme h a n i z a mk o j i o mo g u ć u j ek o r i s n i k up o z i c i o n i r a n j er a mo v a p r i l i k o ms v a k o gz a u s t a v l j a n j av r c a l j k en as t a r t n up o z i c i j u .

04711Kas et nav r c al j k az a4LR/ DBpol umedi š nar ama 250x 410x 50mm 700mm 04721Kas et nav r c al j k az a4DBmedi š nar ama 330x 410x 50mm 800mm 04741Kas et nav r c al j k az a6LR/ DBpol umedi š nar ama 250x 410x 50mm 800mm


0 4 7 1Ka s e t n av r c a l j k az a4L R/ DBp o l u me d i š n ar a ma 2 5 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 7 0 0 mm 0 4 7 2Ka s e t n av r c a l j k az a4DBme d i š n ar a ma 3 3 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 8 0 0 mm 0 4 7 4Ka s e t n av r c a l j k az a6L R/ DBp o l u me d i š n ar a ma 2 5 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 8 0 0 mm 0 4 7 5Ka s e t n av r c a l j k az a6DBme d i š n ar a ma 3 3 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 9 0 0 mm 0 4 7 6Ka s e t n av r c a l j k az a8L R/ DBp o l u me d i š n ar a ma 2 5 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 8 5 0 mm 0 4 7 7Ka s e t n av r c a l j k az a8DBme d i š n ar a ma 3 3 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 9 5 0 mm 0 4 7 8Ka s e t n av r c a l j k az a1 0L R/ DBp o l u me d i š n ar a ma 2 5 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 9 5 0 mm 0 4 7 9Ka s e t n av r c a l j k az a1 0DBme d i š n ar a ma 3 3 0 x 4 1 0 x 5 0 mm 1 1 5 0 mm 0 4 7 3Ka s e t n av r c a l j k az a1 2( 6 x 2 )L R/ DBp o l u me d i š n ar a ma 2 5 0 x 4 1 0 x 5 0 + 5 0 mm 9 5 0 mm

1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V 1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V 1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V 1 2 / 2 2 0 V2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V - 2 2 0 V

o d0 , 1 8 k W o d0 , 1 8 k W o d0 , 1 8 k W o d0 , 2 5 k W o d0 , 3 7 k W o d0 . 2 5 k W o d0 , 3 7 k W o d0 , 3 7 k W o d0 , 3 7 k W

Ma n j ek a s e t n ev r c a l j k es a4i 6r a mo v amo g ub i t i o p r e ml j e n es amo t o r n i mp o g o n o muv a r i j n a t i DCmo t o r an a1 2 Vp o s t a v l j e n i ms a Au t o ma t i k at i p1 ) i l i mo n o f a z n o gmo t o r an a2 2 0 Vs ar e d u k d o n j es t r a n ev r c a l j k ei p o v e z a n i r e me n i c o mi r e me n o ms ao s o v i n o mk o š a( t o r o mb r o j ao b r t a j ak o j i j ed i r e k t n op o v e z a ns ao s o v i n o mk o š a( Au t o ma t i k at i p2 ) . Ko do v i hp o l u a u t o ma t s k i hv r c a l j k i , k o r i s n i kut o k u r a d ao d r e đ u j eb r z i n uo k r e t a n j ar o t o r a , s me ri o p c i o n ov r e mev r c a n j a . Ve ć ek a s e t n ev r c a l j k es a6i v i š er a mo v a( i v i š eo d4d u p l ek a s e t e ) o p r e ml j e n es ut r o f a z n i mmo t o r o mk o j i ms eu p r a v l j af r e k v e n t n i mk o n t r o l e r o m, p r e k ok o g as eo s t v a r u j ep o v e z i v a n j emo t o r an amo n o f a z n i p r i k l j u č a ko d2 2 0 V( Au t o ma t i k at i p3 ) . Mo t o r j ep o v e z a np r e k or e d u k t o r ab r o j ao b r t a j ad i r e k t n os ao s o v i n o mk o š a . Po t p u n oa u t o ma t s k ou p r a v l a j n j ep r o c e s o mo mo g u ć u j ez a d a v a n j ev i š ec i k l u s as ar a z l i č i t i m b r z i n a ma , v r e me n i mav r c a n j ai s me r o mo k r e t a n j ak a s e t a , k a oi p a r a me t r i mau b r z a v a n j a , u s p o r a v a n j ai p a u z i .


Li ni j ez av r canj emeda Pr o i z v o d i mop op o t r e b i k u p c av i š ev a r i j a n t i l i n i j az av r c a n j eme d a . Un a š o j i z v e d b i p o dp o j mo ml i n i j az av r c a n j eme d a , p o d r a z u me v a mov e l i k uk a d uuk o j us us me š t e n i v r c a l j k a , o t k l a p a čs a ć ai p r o s t o r z ao d l a g a n j ep r a z n i hi p u n i hr a mo v as ame d o m. No g a r i l i n i j e , o d n o s n ok a d en ak o j o j s umo n t i r a n i s v i u r e đ a j i , mo g ub i t i p o d e s i v ev i s i n e . Ko ma n d n at a b l az as v eu r e đ a j ei o p r e muk o j as eu g r a đ u j e n al i n i j uj es me š t e n auj e d n o mo r ma r u . Ra dl i n i j ej ea u t o ma t i z o v a ni p r i l a g o đ e ns i g u r n o m, b e z b e d n o mi e f i k a s n o mr a d uu zmi n i ma l n en a p o r er a d n i k a . Sv i d e l o v i uk o n t a k t us ame d o ms un a p r a v l j e n i o dp r o h r o ma( i n o x a ) o d n o s n op l a s t i č n i hma t e r i j a l ao d o b r e n i h z au p o t r e b uup r e h r a mb e n o j i n d u s t r i j i . Uz a v i s n o s t i o dk a p a c i t e t al i n i j e , t i p av r c a l j k ei z a h t e v a n o gp r o s t o r az ao d l a g a n j er a mo v a , u n a š o j p o n u d i r a z l i k u j e moma n j ei v e ć el i n i j e . 0590 Li ni j az aot kl apanj emedni hpokl opacaivr canj emeda-manj a Ma n j el i n i j e ,us t a n d a r d n o j i z v e d b i ,p r o i z v o d i mos av e l i k o mi d u b o k o mk a d o md u b i n eo d 7 0 0mm, uk o j us es me š t ab i l ok o j av r s t av r c a l j k i p ož e l j i k u p c a( n a j č e š ć et a n g e n c i j a l n av r c a l j k a )s ak o mb i n o v a n i mr u č n i mi l i mo t o r n i mp o g o n o m, a u t o ma t s k i o t k l a p a čs a ć a , d o ks e up r e o s t a l i s l o b o d n i p r o s t o r mo ž es me s t i t i 1 0 2 0r a mo v as ai l i b e zme d a . Uzk a d u , k a od o d a t n eo p c i j ei s p o r u č u j e moh o r i z n o t a l n i –t a l o ž n i f i l t e rz af i l t r i r a n j eme d a ,p u mp uz ap r e t a k a n j eme d ai o d g o v a r a j u ć i b r o j p o s u d az as k l a d i š t e n j eme d a .

Li ni j epr oi zvodi mopr emazaht evup el ar a, zaj edniki m kr ei r anj em pr oj ekt nogr ešenj a,ekonomskiit ehnol oškinaj povol j ni j eg,nana i nkoj ie naj bol j ezadovol j i t isvepot r ebesavr emenog na i nar adanap el i nj aku. 0591Li ni j az aot kl apanj emedni hpokl opacaivr canj emeda-veća V e ć el i n i j az av r c a n j eme d as es a s t o j i o dv e l i k ek a d euč i j e mj es a s t a v u : p r o s t o rz a2 5d o 4 0r a mo v as ame d o m, i l i p o s t o l j ez a1i l i 2n a s t a v k ap u n ar a mo v as ame d o m, a u t o ma t s k i o t k l a p a čs a č a , r a d i j a l n ai l i k a s e t n av r c a l i c az aL R, DB, F a r a r , AŽr a mo v eo d n o s n or a mo v e p r e maz a h t e v uk u p c a .Uo k v i r ud o d a t n eo p r e me ,n u d i mok u p c umo g u ć n o s tp o v e z i v a n j a p u mp ez ap r e t a k a n j eme d a , k a d ez af i l t r i r a n j eme d ai l i s i t az ame ds ap o s u d o mz ap r i h v a t me d a .


Sl avi nez amed

0493Sl avi naz amed,PVC,vel i ka,d=47mm

Sl av i nes unamenj enepos t av l j anj unav r c al j k e,k ade,k ant ei os t al epos ude. I z r ađuj us eodpl as t i k e,al umi ni j umainer đaj uć egč el i k a.Ut abel ii s pod,dat i s us pol j aš ni pr eč ni c i nav oj a.

4920Sl avi naz amed,PVC,model1,d=47mm 4921Sl avi naz amed,PVC,model2,d=47mm

4920

0493

4921

4901Sl avi naz amed,Al ,mal a,d=42mm 4902Sl avi naz amed,Al ,vel i ka,d=52mm

4911Sl avi naz amed,i nox,mal a,d=33mm 4912Sl avi naz amed,i nox,vel i ka,d=47mm 4911

4902

4912

Kant ez apr i hvatičuvanj emeda

0545Kant az apr i hvatmeda,30kg

4901

Ka n t es un a me n j e n ez ap r i h v a t , č u v a n j e it r a n s p o r tme d a .I z r a đ u j e mo i hu r a z l i č i t i md i me n z i j a mai z a p r e mi n a mao d p r o h r o ms k o gl i maAI SI 3 0 4 ,d e b l j i n eo d 0 . 5 mm,z ak a n t ez a p r e mi n ed o4 0 L ,p a d o0 . 8 mmz ak a n t ev e ć i hz a p r e mi n ao d 1 0 0 L .Uo s n o v n o j v a r i j a n t i s a s t o j es eo d t e l a ,p o k l o p c a ,k o p č iz ab r a v l j e n j ep o k l o p c a ,p l a s t i č n es l a v i n eir u č k i .Us k l a d i s ap o t r e b a mamo g u ć es ur a z l i č i t emo d i f i k a c i j es v i he l e me n a t ak a n t ik a oš t os u p l i v a j u ć ip o k l o p c i ,p o k l o p c ib e zb r a v l j e n j a , u g r a d n j ap r o h r o ms k es l a v i n ei s l .

0590 St al ak z a kant uz ai st akanj emeda,i nox-s t al akdopr i nos il ak š em c edj enj u meda i zk ant e, pr i i k om pr es i panj a meda.

0540 0543

0540Kant az ačuvanj emeda 50kg,saPVCi l ii noxsl avi nom

0545 Kant az apr i hvat 0542 meda30kg,Cr( i nox)

0541

0 5 4 0 0 5 4 1 0 5 4 2 0 5 4 3

Ka n t az ame d , 5 0 k g , i n o x , s ab r a v l j e n j e m Ka n t az ame d , 1 0 0 k g , i n o x , s ab r a v l j e n j e m Ka n t az ame d , 2 0 0 k g , i n o x , s ab r a v l j e n j e m Ka n t az ame d , 3 0 0 k g , i n o x , s ab r a v l j e n j e m

3 1 0 mm 5 0 0 mm 3 7 0 mm 6 8 0 mm 4 7 0 mm 8 5 0 mm 6 1 0 mm 1 0 0 0 mm


Pr i borz aot kl apanj e Pč e l a r s k ev i l j u š k en a me n j e n es uo t k l a p a n j u( s k i d a n j u )p o k l o p a c ać e l i j a me d i š n o gs a ć ap r ev r c a n j ame d a . I z r a đ e n es uo dp l a s t i č n o gt e l auk o j es u u g r a đ e n ei g l eo dp r o h r o ma( AI SI3 0 4 ) ,p r i č e mub r o j i g a l amo ž eb i t i 1 8 ( d e b l j i n ai g l e2 mm)i l i2 1( d e b l j i n ai g l e1 , 6 mm) .Ra ds av i l j u š k a ma o l a k š a v ač i n j e n i c ad as ui g l ep o du g l o muo d n o s un ar u k o h v a t . Do s t u p n a s ud v amo d e l a , s ar a v n i mi z a k r i v l j e n i mi g l a ma .

0501Vi l j uškast andar d,s ar av ni mi gl ama21 0502Vi l j uškaspeci j al ,s ak r i v i mi gl ama21 0503Vi l j uškast andar d,s ar av ni mi gl ama18 0504Vi l j uškaspeci j al ,s ak r i v i mi gl ama18 s p e c i j a l , k r i v ei g l e

0503 0502

s t a n d a r d , r a v n ei g l e

0501

0586Vi l j uškai noxsadr škom odgume

5802

0580Vi l j uškasadr venom dr škom -r av nei gl e 5802Vi l j uškasadr venom dr škom -k r i v ei gl e

0580

J e žv i l j u š k e , n a me n j e n es uz ab r z oi l a k oo t v a r a n j eme d n i hp o k l o p a c a . Us l e dz i me i h l a d n o ć eme dus a ć ul a k ok r i s t a l i š e . J e žn a mo mo g u ć a v al a k oo t v a r a n j eme d n i h p o k l o p a c ak r i s t a l i s a n o gme d aume d n i mp o k l o p c i ma . 5063 Ježz aot var anj emedni hpokJežz aot var anj emedni hpokl opaca,saPVCi gl ama l opaca,sapl ast i čni mi gl ama,100mm 5061J e žd u ž i n e6 0 mm 5062J e žd u ž i n e1 2 0 mm

0505 Vi l j uška-j ežz aot var anj e medni hpokl opaca,sai noxi gl ama Pč e l a r s k in o žn a me n j e nj eo t k l a p a n j up o k l o p a c ać e l i j ame d i š n o gs a ć a .I z r a d j e n is uo d d r v e n o gr u k o h v a t auk o j ej ej eu g r a đ e n os e č i v oo dp r o h r o ma . Do s t u p n as ut r i mo d e l a , i t o : -mo d e l s as e č i v o mk o j ej er a v n os ao b es t r a n e( 0507) ; -mo d e l s as e č i v o mk o j ej es ao b es t r a n en a z u b l j e n o( 0508) ; -mo d e l s as e č i v o mk o j ej es aj e d n es t r a n en a z u b l j e n o , a s ad r u g er a v n o( 0581) . 0585

0507

0585 Nož 0507 Nožz aot kl apanj esaćar avan

0508

0581

0508 Nožz aot kl apanj esaćanaz ubl j en 0581 Nožz aot kl apanj esaćar avan/ naz ubl j en


5093 El ekt r i čniot kl apačsaća-d i z a j n i r a nt a k o , d az a g r e j a n i mo š t r i ms e č i v o m p r o s t i mp r e v l a č e n j e mv r š i s k i d a n j eme d n i hp o k l o p a c an ai z u z e t n ol a g a nn a č i n . Ka o n a j v e ć up r e d n o s t ur a d u , o s i mb r z i n er a d a , i s t i č es ei n a r o č i t i k o mf o r , j e rp o k r e t i uf a z i o t k l a p a n j an i s uv e r t i k l a n i ( g o r e d o l e ) , v e ćj ek r e t a n j eh o r i z o n t a l n o čš t ous t v a r i i p r e d s t a v l j ap r i r o d n i p o k r e t z g l o b o v ar u k e .

5093 Vi l j uška-nožz aot kl apanj e,i nox

Rapi domešal i cez amed

5091 El ekt r i čniot kl apačsaća,l =320mm 5092 El ekt r i čniot kl apačsaća,l =250mm El e k t r i č n io t k l a p a čs a d r ž ius e b ie l e k t r i č n ig r e j a čk o j i ms e p o v r š i n as e č i v az a g r e v ait i meo l a k š a v ar a d .Pr i k l j u č a kj e s t a n d a r d n imo n o f a z n in a2 2 0 V .Up o n u d is ud v amo d e l a , r a z l i č i t ed u ž i n es e č i v a , s h o d n ot o med al i p č e l a rk o r i s t i L Ri l i DBr a mo v a . 0537

0539 Pr ednos t i Rapi domeš al i c ez amed: i z uz et nobr zi hi gi j ens k i r ad,pos t i z anj ek r emas t es t r uk t ur es amoj edni m meš anj em ( od2do4mi nut a) ,mal inaporur adu, – mi ni mal nit ehni č k iz aht ev i ,mož es ek or i s t i t iiz a meš anj eš eć er aiv ode.Pr oi z v odes euč et r ir az l i č i t e duž i neos ov i ne48,68,50i 70c m.

Rapi do meš al i c az a med ( mi k s er )napr av l j en j e od s er t i f i k ov anog ner dj aj uć egč el i k a,k oj i z ahv al j uj uć i s v oj i ms eč i v i ma,pr et v ar av el i k ei gr ube k r i s t al emedauf i ne,s f er nes t r uk t ur e,š t oč i ni damedpos t anef i nok r emas t .

Ref r akt omet ar

4901

r akt omet arz amedsaLEDsvet l om j en o v i j i mo d e l r e 0680Ref r akt omet arz amed j eo p t i č k iu r e đ a j 6800Ref r a k t o r az ame d , n a me n j e nz au t v r d j i v a n j es a d r ž a j av o d eume d u , n as e b i k o j is l u ž iz au t v r đ i v a n j es a d r ž a j av o d e ,o d n o s n ok o n - f i mau g r a đ e n ol e ds v e t l ok o j eo mo g u ć a v au p o t r e b uu r e đ a j auo d s u s t v u c e n t r a c i j eš e ć e r aume d u . p r i r o d n o gi z v o r as v e t l o s t i .Se ts a d r ž i :-p i p e t u ,ma l i š r a f c i g e r ,u l j ez ak a l i %v o d eume d u b r a c i j ui k r p i c uz ab r i s a n j e . n a2 0C


Cedi l azamed

0530Cedi l oj ednodel no sar učkama

0534Cedi l oj ednodel nosa nosači ma

0539Cedi l okonusno,naj l on,z a f i nof i l t r i r anj e

0532Cedi l oj ednodel nosa dr škom

0533Cedi l odvodel nosa nosači ma

0531Cedi l odvodel nosa nosači ma

0537

0539

0537Cedi l onaj l oncr veno,z amednepokl opce 0538Cedi l onaj l oncr veno,z af i nof i l t r i r anj e

Kadezaot kl apanj e

5131Kadaz aodl aganj eipr enosr amova,PVC 0513St al akz aot kl apanj ez a2r ama,PVC 0514St al akz aot kl apanj ez a1r ama,i nox 0513 5131

0514


Kadez aot kl apanj e Ka d ez ao t k l a p a n j es ei z r a đ u j uuv i d uma n j i h ,k a oš t os us t a l c i z ao t k l a p a n j ez a2r a ma ,o d n o s n o v e ć i hk o j ep o r e dr a d n o gd e l as a d r ž ei d e ouk o j i s es l a ž ur a mo v i , ak o j i p ok a p a c i t e t umo ž ep r i h v a t i t i 1 0 ,2 0i l iv i š er a mo v a .Ka d es ek o r i s t ed ab is es as a ć a ,n ap r e t h o d n op o s t a v l j e n i mr a mo v i ma , v i l j u š k o mi l i n o ž e ms k i d a l i v o š t a n i p o k l o p c i i t a k os a ć ep r i p r e mi l oz av r c a n j e . Uz a v i s n o s t i o dmo d e l a , k a d amo ž eb i t i p l i ć ai l i d u b l j a , s an o g a r i mai l i b e z , i z r a đ e n ao dp l a s t i k ei l i n e r đ a j u ć e gč e l i k a( i n o x ) . 0512 Setkada z a ot kl apanj ez a 10 r amova, pl ast i čnasamet al ni m post ol j em

Se t k a d as es a s t o j i o d : Dv ep l a s t i č n ep o s u d e k a d ek o j es ul a k oo d v o j i v eo dp o s t o l j aik o j es ek a ot a k v emo g uk o r i s t i t iik a on e z a v i s n ie l e me n t i ; -St a l k an ak o j i s ep o s t a v l j ar a mr a d i s k i d a n j ap o k l o p a c a ; -Pe r f o r i r a n o gu l o š k az ac e đ e n j eme d a ; Po s t o l j ak o j en o s i k a d e , ak o j ej ed e mo n t a ž n o gt i p ai mo ž e s es l o ž i t i n an a č i nd as t a n eus a mup l a s t i č n uk a d u . 0511Kadaot kl apanj emedni h pokl opacaz a20r amova,i nox 5112Kadaot kl apanj emedni h pokl opacaz a20r amova,speci j al ,i nox Ka d aj ei z r a đ e n auc e l o s t io dn e r đ a j u ć e gč e l i k a n a j v i š e gk v a l i t e t ao d o b r e n o gz au p o t r e b uui n d u s t r i j ih r a n e .U s k l a d us ap o t r e b a ma k u p c a , i z r a đ u j e moj eur a z l i č i t i mš i r i n a ma , p r e mad i me n z i j a mar a mo v ak o j ep č e l a rk o r i s t i ,at a k o đ eiu r a z l i č i t i md u ž i n a ma .

Ka d as es a s t o j i o d : -Po s u d ez ao d l a g a n j e2 0r a mo v aL Ri l i DB, -St a l k az a2r a maz as k i d a n j ev o š t a n i hp o k l o p a c a , -Pe r f o r i r a n o gs i t az ac e đ e n j eme d a , -No s a č aa l a t az as k i d a n j eme d n i hp o k l o p a c ai d r ž a č ar a ma , -Sl a v i n ez ao t a k a n j eme d ak o j amo ž eb i t i p l a s t i č n ai l i p r o h r o ms k a , -No g a r ak a d e , č i j as ev i s i n ap o d e š a v a .


Ot k l apačimedni hpok l opaca

Op r e mak o j ab r z oie f i k a s n oo t k l a n j ame d n ep o k l o p c eit os ao b es t r a n er a mai s t o v r e me n o .Na ma š i n ij eo mo g u ć e n op o d e š a v a n j ed i me n z i j er a ma ,k a oid u b i n ao t k l a p a n j ao d n o s n or a z ma k a i z me đ ur o t i r a j u ć i ho s o v i n as an o ž e v i ma .Os o v i n er o t i r a j uus u p r o t n i ms me r o v i ma ,š t oo mo g u ć u j e n o ž e v i mad ap o dd e j s t v o mc e n t r i f u g a l n es i l ez a u z mun e o p h o d a np o l o ž a j z as k i d a n j eme d n i hp o k l o p a c a . Nao p r e mi s us v i d e l o v i k o j i d o l a z eud o d i r s ame d o mi z r a đ e n i o dn e r đ a j u ć e gč e l i k aAI SI 3 0 4 o d o b r e n o gz ap r i me n uup r e h r a mb e n o j i n d u s t r i j i , o d n o s n op l a s t i k es aa t e s t o mz ap r e h r a mb e n ui n d u s t r i j u . 0520Ot kl apačmedni h pokl opacapol uaut omat ski

0521Ot kl apačmedni hpokl opacaaut omat ski Pr o i z v o d i moe l e k t r i č n eo t k l a p a č es a ć aus l e d e ć i mv a r i j a n t a ma : a )Po l u a u t o ma t s k e ,k o dk o j i hk o r i s n i k ,r u č n o ,p r e k op o l u g e s p u š t ai p o d i ž er a ms ame d o m. b )Au t o ma t s k e ,k o dk o j i he l e k t r o mo t o rv r š ia u t o ma t s k o s p u š t a n j ei p o d i z a n j er a mauma š i n i . c ) k a ol i n i j uz av r c a n j eme d a , k o j as es a s t o j i o d : v e l i k ei d u b o k e k a d ez av r c a n j eme d a , n ak o j us uu g r a d j e n i a u t o ma t s k i i l i p o l u a u t o ma t s k i o t k l a p a čs a ć a ,v r c a l j k ap ož e l j i k u p c a ,s i t oč i t a v o m p o v r š i n o mk a d eu zmo g u ć n o s t d o d a v a n j ap u mp ez ap r e t a k a n j e me d a( v i š ep o g l e d a t i n as t r a n i 2 1 ) .

0523Ot kl apačmedni hpokl opacaaut omat skinakadi


Dek r i st al i z aci j ameda

Komor ez adek r i st al i z aci j u

Ko mo r ez ad e k r i s t a l i z a c i j ume d ap r o i z v o d i mour a z l i č i t i mv e l i č i n a ma( z a p r e mi n a ma ) ,n a j č e š ć es au n u t r a š n j o mz a p r e mi n o mk o j aj e d o v o l j n ad as eun j us me s t i p a l e t a( e u r os t a n d a r d )k o j an o s i 2b u r e t as ame d o m, z a p r e mi n e2 0 0 L , o d n o s n o3 0 0 k gme d a . Zi d o v ik o mo r ed e b e l is u5 0 mm ii ma j ui z o l a c i j uo dt v r d op r e s o v a n ek a me n ev u n e .Ra m k o mo r en a p r a v l j e nj eo dč e l i k a ,d o ks ub o č n es t r a n i c ei z r a đ e n eo dp r o h r o ms k o gl i ma .Gr e j a n j ek o mo r eo s t v a r e n oj ep r e k oe l e k t r i č n i hg r e j a č ai d i g i t a l n er e g u l a c i j et e mp e r a t u r euk o mo r i . Ra v n o me r n os t r u j a n j ev a z d u h auk o mo r io b e z b e đ u j es ea k s i j a l n i mv e n t i l a t o r o m.Vr a t az a u n o sa mb a l a ž es ame d o m( b u r a d i )i ma j ud e b l j i n uo d5 0 mm,b a šk a oi s t r a n i c ak o mo r e ,p r i č e mus ei z r a đ u j us ad u p l i mb r a v l j e n j e mid u p l i mg u me n i mz a p t i v a č e m,č i mes eg a r a n t u j e v i s o k ae n e r g e t s k ae f i k a s n o s t o p r e me .

0620Komor azadekr i st al i zaci j umeda

Dek r i st al i z at or iz apot apanj e De k r i s t a l i z a t o rz ap o t a p a n j eume dj ej e d n o s t a v n o r e š e n j e ,e k o n o ms k ip r i h v a t l j i v oz as v a k o gp č e l a r a . De k r i s t a l i z a t o r i n ap o t a p a n j es uv e o map o z d a n i , e f i k a s a n iima l ip o t r o š a č ie l e k t r i č n ee n e r g i j e .Ma n j i d e k r i s t a l i z a t o r i ( š i f r a0 6 2 1i 0 6 2 2 ) s up o g o d n i z ao t a p a n j ek o l i č i n ad o5 0 k gme d a , d o ks ez av e ć ek o l i č i n e p r e p o r u č u j ek o r i š ć e n j ev e ć i hd e k r i s t a l i z a t o r a( š i f r a g u l a c i j at e mp e r a t u r eo s t v a r u j es e 0 6 2 3i0 6 2 4 ) .Re p u t e mt e r mo s t a t a .

0626 0625

0621

0622 0621Dekr i st al i z at or ,f i170-s n a g ag r e j a č a2 0 0 W 0622Dekr i st al i z at or ,f i200-s n a g ag r e j a č a2 5 0 W 0623Dekr i st al i z at or ,f i280-s n a g ag r e j a č a3 5 0 W 0624Dekr i st al i z at or ,f i400-s n a g ag r e j a č a4 5 0 W

0624


Maši nez apak ovanj emeda

Ma š i n ez ap a k o v a n j ev e ć i hz a p r e mi n ame d a2 5 0 g 5 k g( 6020,6021, 6022i6023)b a z i r a n en ap r i n c i p uz u p č a s t ep u mp e , p r e d v i đ e n es u z ap a k o v a n j eme d aus t a k l e n ei p l a s t i č n et e g l e . Mo g us ej o ši a l t e r n a t i v n ok o r i s t i t ik a op u mp ez ap r e t a k a n j eme d a ,s ai z v l a č e n j e ms a d u b i n ed o1mi p o d i z a n j e mn av i s i n ud o2me t r a . Up r a v l j a n j emo ž eb i t i ma n u e l n o( r u č n ak o ma n d ai l i k o ma n d as an o ž n o mp a p u č i c o m) , p o l u 6020Paker i cauni ver z al naa u t o ma t s k o( s v a k i p o č e t a kd o z i r a n j as es t a r t u j e , ma š i n ad o z i r az a d a t u z upčast apumpa,0, 253kg, k o l i č i n ume d ais t a n e ) ,ia u t o ma t s k o( p o d e š a v as ez a p r e mi n ad o z i st onavar i j ant a r a n j ai v r e memi r o v a n j ap op u n j e n j u ,t a k od ap a k e r i c ap oz a v r š e n o m p r v o mp u n j e n j ui mi r o v a n j us a maa k t i v i r an o v i c i k l u sp u n j e n j a ) . Te ž i n a d o z i r a n o g me d as er e g u l i š ei n d i r e k t n ob r o j a č e mb r o j ao b r t a j a z u p č a s t ep u mp e . Ul a g a n j ep r a z n i ht e g l i uz o n up u n j e n j amo ž eb i t i r u č n oi l i a u t o ma t s k i .Ko dmo d e l as a k r u ž n i ms t o l o m,p r a z n et e g l es ea u t o ma t s k i u v o d ei s p o dd o z e r ag d es ez a u s t a v l j a j u , d o z i r as ez a d a t ak o l i č i n ame d ai n a k o nt o g at e g l es ame d o ms et r a n s p o r t u j ud a l j ek a i z l a z u . Po z i c i o n i r a n j et e g l euz o n ui s p o dd o z e r av r š i s ep o mo ć us e n z o r ap r i s u s t v a , k o j i d e t e k t u j ep o z i c i j ut e g l ei z a u s t a v l j aj eup o l o ž a j z ap u n j e n j e . Ma š i n emo g ud o d a t n ob i t i o p r e ml j e n ej o ši j e d i n i c o mz ae t i k e t i r a n j et e g l i , p o mo ć uk o j e s ea u t o ma t s k i n at e g l en a n o s es a mo l e p l j i v ee t i k e t e . Ma š i n ei s p o r u č u j e mos ap o s u d o mz ap r i h v a t me d a , i zk o j eme di s t i č ep r i r o d n i mp a d o m ud o z i r . Su dj es me š t e nn ap o s t o l j ui z n a dp a k e r i c e , amo ž eb i t i uv e r z i j i s ai b e zg r e j a č a , d u p l i mz i d o v i ma , me š a č e mi t d . Pr e c i z n o s t p u n j e n j a+ / -5 gi k a p a c i t e t p u n j e n j ao d5 0 0t e g l i / h .

6021Paker i cauni ver z al naz upčast apumpa,0, 253kg

6023Paker i cauni ver z al naz upčast apumpasakr už ni m st ol om iet i ket i r kom,0, 253kg

6022Paker i cauni ver z al naz upčast apumpasakr už ni m st ol om,0, 253kg


0605Paker i caaut omat skaz apakovanj emedauPVCkesi ceod550g Au t o ma t s k ap a k e r i c az ap a k o v a n j eme d auPVCk e s i c eo d5 5 0 gs a s t o j i s ei zp r o h r o ms k o g p o s t o l j a ,p o s u d ez ap r i h v a tme d a ,a u t o ma t s k o gd o z i r az ad o z i r a n j eme d a ,s i s t e maz a f o r mi r a n j ek e s i c ei zf o l i j ei p r i p a d a j u ć ea u t o ma t i k e . Ma š i n ai mai n s t a l i s a n us n a g umo t o r n o gp o g o n ao d0 . 5 k W ig r e j a č es n a g e5 0 0 W. Pr i k l j u č u j es en amr e ž n i n a p o no d2 2 0Vi p r i k l j u č a kk o mp r i mo v a n o gv a z d u h a .Ka p a c i t e t ma š i n ez a v i s i o dz a d a t ema s ep u n j e n j ai p r i s r e d n j i mv r e d n o s t i mao d1 5 2 0 gn j e nk a p a c i t e t j e2 0k e s i c a / mi n u t . Nama š i n i s emo ž ef o r mi r a t i p a k o v a n j eš i r i n ed o4 0 mmo d n o s n od u ž i n e d o1 6 0 mm.Poz a h t e v uk u p c as i s t e mz af o r mi r a n j ek e s i c emo ž eb i t i p r i l a g o đ e ni d r u g i m v e l i č i n a map a k o v a n j ao d n o s n of o l i j e . Pu n j e n j eme d aua mb a l a ž uo s t v a r u j es ep u t e mz a p r e mi n s k o gd o z i r a , ak o l i č i n ame d ak o j i s ed o z i r az a d a j es ep r e k or e g u l a t o r a ,imo ž eb i t io d5d o5 0 g .Pr e maz a h t e v i mak u p c a mo g u ć es uimo d i f i k a c i j es i s t e mad o z i r a n j aus mi s l up o v e ć a n j ao p s e g ap u n j e n j aa l ii p r o me n ek o mp l e t n o gd o z e r az ap a k o v a n j ed r u g i hs i r o v i n a . Up r i l i c i s mod ap o n u d i moma š i n ez ap a k o v a n j eš e ć e r ai l i d r u g i hp r a š k a s t i hma t e r i j a l a , k a o z a s e b n ema š i n ei l i n a d o g r a d n j en ama š i n ez ap a k o v a n j eme d as i s t e mi mak o j i o v omo g u o b a v l j a t i ,t es et i meo s n o v aj e d n ema š i n emo ž ek o r i s t i t iz ap a k o v a n j ema t e r i j a l as a r a z l i č i t i ms v o j s t v i ma .

Pumpez apr et ak anj emeda 0630 Pumpazamed,i nver tidr uget ečnost i“Mi nor40” 0631 Pumpazamed,i nver tidr uget ečnost i“Mi nor60” Pu mp az ap r e t a k a n j eme d as ar o t o r o mi z r a đ e n i m o dp r i r o d n eg u me , k o j i b l a g i mz a k r i v l j e n j e mp e r a j a v r š if u n k c i j uu v l a č e n j ame d au n u t a rr a d n o gk o l a o d n o s n op o t i s k i v a n j ak ai z l a z n o md e l u .Ka r a k t e r i s t i k ap u mp ej ema l ib r o jo b r t a j a( 3 0 0o / mi n )š t o o b e z b e đ u j es t a b i l a n ,k o n t i n u i r a nir a v n o me r a n p r o t o kme d a ,b e zp i k o v aup r o t o k u .Os i mr o t o r a , s v i o s t a l i e l e me n t i k o j i d o l a z euk o n t a k t s ap r o i z v o d o ms ui z r a đ e n i o dn e r đ a j u ć e gč e l i k a( p r o h r o ma ) k v a l i t e t aAI SI 3 0 4o d o b r e n o gz au p o t r e b uup r e h r a mb e n o ji n d u s t r i j i .Sv o j i mr a d o mp u mp an e p r o u z r o k u j ep r o me n eus t r u k t u r i me d a , ao s i mz a t r a n s f e rme d amo ž es ek o r i s t i t i i z at r a n s p o r t s v i h f l u i d av i s k o z u i t e t ad o5 0 . 0 0 0c p .Di z a j np u mp e o mo g u ć u j en j e nr a dus v i mp o z i c i j a ma .Uz a v i s n o s t io dmo d e l a ,n a p a j a n j ep u mp emo ž eb i t i mo n o f a z n oi l i t r o f a z n o .


Dodat naopr emaz apak ovanj emeda 0640Ručnaet i ket i r kaz at egl eif l aše Ru č n a( ma n u e l n a )e t i k e t i r k as l u ž i z al e p l j e n j es a mo l e p l j i v i he t i k e t ai z r o l n en as v ev r s t ev a l j k a s t e-o k r u g l ea mb a l a ž eo ds t a k l a , PVC, PET , p a p i r a ,d r v e t ais l .Nama š i n is emo g up r o c e s u i r a t if l a š e ,t e g l e , k o n z e r v e , k u t i j e, t u b ei s l . p r o me r ao d3 0 2 0 0 mmi v i s i n ed o2 0 0mm. Pr o s e č n ab r z i n al e p l j e n j ai z n o s ii z n o s io k o1 0k o m/ mi n .Ma š i n ai ma mo g u ć n o s t l e p l j e n j ap r e d n j ei z a d n j ee t i k e t euj e d n o mp r o l a z u , u k o l i k o s ue t i k e t et a k op r e t h o d n op r i p r e ml j e n en at r a c i .

1545Pr ohr omskir adnist o Pr o h r o ms k es t o l o v ep r o i z v o d i mop r e maz a h t e v uk u p c au p o g l e d ud i me n z i j a id i z a j n a .St o l o v ei z r a đ u j e mo o d p r o h r o mak v a l i t e t aAI SI 4 3 0i l i AI SI 3 0 4 ,s ač v r s t o mk o n s t r u k c i j o mi ma s i v n o mr a d n o mp o v r š i n o m, p o g o d n o mz a o b a v l j a n j er a z l i č i t i hp o s l o v a .

1525Ter mot unelz aambal až i r anj et egl i Te r mo t u n e ln a me n j e nj ez ap o j e d i n a č n o iz b i r n op a k o v a n j e t e r mo s k u p l j a j u ć o mf o l i j o m,k o j ai mas p o s o b n o s tt e r mi č k o gs k u p l j a n j a , t a k oš t op r i j a n j au zp r o i z v o di z a š t i ć u j eg ao ds p o l j a š n j e gu t i c a j a , ak o d g r u p n i hp a k o v a n j ao s t v a r u j ei d o b r uh o mo g e n o s t p a k e t a . Ma t e r i j a l i k o j i mo g ud as ek o r i s t ez ap a k o v a n j es ut e r mo s k u p l j a j u ć af o l i j a , k a oš t os u : PVC,p o l i o l e f i n ,PP,PEi s l .Tr a n s p o r t n i ž i č a n i k o n v e j e ri map o d e s i v u b r z i n uk r e t a n j aš t oo mo g u ć u j ed o b r uk o n t r o l up r o c e s at e r mo s k u p l j a n j a .

0519Kadaz af i l t r i r anj emeda Na me n j e n aj ez af i l t r i r a n j ev e ć i hk o l i č i n ame d a .Me ds e o d v a j ao dč e s t i c av o s k ai d r u g i hn e č i s t o ć ap r o l a s k o mk r o z k o mo r ef o r mi r a n eo ds i t ar a z l i č i t ep o r o z n o s t i . Ka d amo ž e b i t i i z r a đ e n as ad u p l i mz i d o v i mak a k ob i s eo mo g u ć i l oz a g r e v a n j eme d at o k o mf i l t r a c i j e ,amo g u ć ej ei z r a d i t i i d o d a t n ip o k l o p a co di n o x ai l ip o l i k a r b o n a t a .Ka d az af i l t r i r a n j emo ž eb i t i s p o j e n ai s ap u mp o mz ap r e t a k a n j eme d a , k o j ad a l j eo mo g u ć u j ev e z us al i n i j o mz ap u n j e n j eo d n o s n o s ap r i h v a t n i ms u d o v i ma .

Li ni j az apunj enj emeda Pr o i z v o d i mok o mp l e t n el i n i j ez ap u n j e n j eme d ak o j e s a d r ž ep r i j e mn uk o mo r uz ame dif i l t e r s k op o s t r o j e n j e ,p u mp uz ame d ,s u d o v ez ah o mo g e n i z a c i j ui t e mp e r i r a n j eme d aio d g o v a r a j u ć up a k e r i c u .Sv a o p r e mamo ž eb i t i p o v e z a n ai n s t a l a c i j o mz at r a n s p o r t me d ao ds u d az ap r i j e mme d a–h o r i z o n t a l n o gf i l t e r s k o gp o s t r o j e n j a ,d op o s u d az ao d l a g a n j eme d ai d a l j ed oma š i n ez ap a k o v a n j eme d a , č i n e ć i t a k oj e d n u i n t e g r a l n uc e l i n u .Di z a j nl i n i j ein j e nk a p a c i t e ts e o d r e đ u j e p r e ma z a h t e v u k u p c a p r i me n o m v i š e g o d i š n j e gi s k u s t v ai d o b r ei n ž e n j e r s k ep r a k s e .


Pr i borz ar ads a i com 0701 Žvr k,el ekt r i čni12220V 0704 Žvr k,el ekt r i čni24220V 0706 Žvr k,el ekt r i čni1224220V 0705 Žvr k,el ekt r i čni36220Vz a ar mi r anosaće Žv r kj ea l a tk o j i ms es a t n ao s n o v au č v r š ć u j ez a ž i c uk o j aj ep r e t h o d n or a z a p e t an ar a mo v i ma . Ko de l e k t r i č n o gž v r k a( š i f r a0701,0704,0705i0706)p o v e z i v a n j e m š t i p a l j k in až i c er a mad o l a z id oz a g r e v a n j až i c eid on j e n o gu t a p a n j au s a t n uo s n o v u .Pr e mar a d n o mn a p o n ud e l es en a :ž v r kk o j i s ek o r i s t i z a u t a p a n j ep o c i n k o v a n ež i c e( 0701) ,ž v r kz au t a p a n j ei n o xž i c e( 0704) , ž v r kz ar a ds aa r mi r a n i ms a ć e m( 0705)i ž v r kz ak o mb i n o v a n ou t a p a n j e i n o xi l i p o c i n k o v a n ež i c es ad v ar a d n an a p o n a( 0706) . 0702Žvr kr učni( dr veni / pl ast i čnir ukohvat ) 0703Žvr kr učni ,el ekt r i čnisai z menj i vi m al at om Ru č n i ž v r k( ma mu z a s t i t o č a k )s l u ž i z ah l a d n oi z at o p l ou č v r š ć e n j es a t n i h o s n o v az až i c u . Pr e p o r u č u j es et o p l ou č v r š ć e n j e , j e r k a ds ež v r ku g r e j e , o n d e l i mi č n or a s t a p av o s a k , az u b i n at o č k i ć us ut a k op o d e š e n i d ao b a v i j a j u v o s a ko k ož i c e . El e k t r i č n i ž v r k( 0703)p r e d v i đ e nj ed ar a d i n a2 2 0 Vi i ma i n t e g r i s a ng r e j a čk o j i k o n t i n u i r a n oo d r ž a v av i s o k ut e mp e r a t u r un at o č k u .

0702

0714Zat ezačži ce,zupčast i ,model1-d i me n z i j e1 3 0 x 6 5 mm 0775Zat ezačži ce,zupčast i ,model2d i me n z i j e1 3 0 x 6 5 mm Sl u ž ib r z o m ie f i k a s n o mz a t e z a n j už i c en ar a mo v i ma ,s a v i j a n j e mi s t euf o r mu “ t a l a s a ”p o dd e j s t v o ms i l en a s p r a mn op o s t a v l j e n i hz u p č a n i k a .

0714

0775

0776 Zat ezač ži ce na r amovi ma,zupčast i ,sa dr venom dr škom Zu p č a n i c i s u i z d r ž l j i v i , i z r a đ e n i o d o j a č a n o g n e r đ a j u ć e gč e l i k a , ar u č k aj e i z r a d j e n a o d d r v e t a i a n a t o ms k i o b l i k o v a n a .

0703

Ni t nezar amove

Ni t n ez ar a mo v ed o s t u p n eud i me n z i j a ma 6 x 5 x 3 mmi 4 . 5 x 2 . 5 x 2 . 5 mm 0716Ni t ne,mesi ng,150g 0717Ni t ne,i nox,150g 0718Ni t ne,mesi ng,1kg6 x 5 x 3 mm 7181Ni nt e,mesi ng,1kg4 . 5 x 2 . 5 x 2 . 5 mm 0719Ni t ne,i nox,1kg

0718 7181

7132St al akz az at ez anj ež i ce nar amu

0771Al atz aodvaj anj epor avnavanj er amova,PVC

7131Raz bojz aar mi r anj e


Bušačir amova

Bu š a č i r a mo v as l u ž eb u š e n j ul e t v i c en ar a mo v i mak a k ob i s ek r o zn a č i n j e n eo t v o r ep r o v u k l a ,z a t e g l ai u č v r s t i l až i c a .Pr o i z v o d i mo b u š a č es a1i g l o mi s a5i g a l a , k o j i i ma j ui mo g u ć n o s t p o s t a v l j a n j an i t n i i p o d e š a v a n j ar a s t o j a n j ai z me đ ui g a l a .

0710

0710Bušačr ama,Al ,saj ednom i gl om -T e l ob u š a č ar a maj ea l u mi n i j u ms k o , d o b i j e n ome t o d o ml i v e n j ai zj e d n o gk o ma d a , š t omuo b e z b e d j u j ep o t r e b n uk r u t o s t i d u g o t r a j n o s t . Uzb u š a čs ud o s t u p n e i g l ep r e č n i k a1 . 8 mmi 2 mm, k o j eo d g o v a r a j un i t n a map r e č n i k a2 . 5 mmi 3 mm. 0715Bušačr amakoj ipost avl j ani t neT e l ob u š a č aj eo dd r v e t a , au zb u š a čs ei s p o r u č u j ej o š i ma r k e r uv i d ug r a n i č n i k az ap r e c i z n ob u š e n j er a mo v a , i s t e g az ap r i č v r š ć i v a n j e . Pr e č n i ki g l e1 . 8 mm. Mo d e l is aj e d n o mi g l o m( š i f r e0710 i0715) p r e k op o l u g el a g a n i mp r i t i s k o mb u š er a mi i s t o v r e me n op o s t a v l j a j un i t n eul e t v i c u ,p o s l eč e g as u o n ef i k s i r a n e . Bu š a čr a mo v as a5i g a l a( š i f r a0711) i s t o v r e me n o b u š i d o5r u p a( i l i ma n j euz a v i s n o s t i o dd u ž i n el e t v i c e )s ar a v n o me r n i mr a s t o j a n j e m. Mo d e l is aš i f r o m 0712i0713p o r e dt o g aš t o b u š ed o5r u p ai s t o v r e me n oj o ši p o s t a v l j a j un i t n e ul e t v i c uui s t o mp o s t u p k ub u š e n j a .Ra s t o j a n j e i z me đ ui g a l aj ep o d e s i v o .

0715

7121Bušačr amasa5i gl ekoj i 0711Bušacr amasa5i gl e post avl j ani t nemo d e l S

0712Bušačr amasa5i gl ekoj i post avl j ani t nemo d e l 1

Kl j ešt az avađenj er amova

0727 Kl ešt a z a vađenj e r amova, i nox - Ko mp l e t n o i z r a đ e n ao di n o x a ,s ae r g o n o ms k i d i z a j n i r a n i mr u k o h v a t o m.

Dodat naopr ema

0773 Kl est az až i cu -seči ce

0730 Kl j ešt az ar amove i nox,sa dr veni mr učkama-Kv a l i t e t a ni r o b u s t a n d i z a j nk l j e š t au zd r v e n ed r š k e ,č i n eg an a j p o p u l a r n i j i mp r o i z v o d o muk a t e g o r i j i .

77102Kl ešt a špi c125mm

0728 Kl j ešt a z a r amove sa pr oduž et kom -Kl j e š t as ui z r a đ e n a o di n o x a , s ap r o d u ž e n i mn o ž e mk a od o d a t n i ma l a t o m,z a h v a l j u j u ć ik o j i ms e r a mo v i l a k š eo d v a j a j ui v a d e .

77104Čeki ć100g 77105Čeki ć200g

77103Kl ešt akombi novana120mm

77101Lampabat er i j ska l ed53AAA


P el ar skino evi 0720 Pčel ar skinož ROJ, anat omski , l = 2 1 5 mm 0721 Pčel ar skinož ROJ, sakukom, l = 2 5 0 mm

0720

No žj ed e on e o p h o d n o gp r i b o r as v a k o gp č e l a r ais l u ž iz ao d v a j a n j e p o k l o p n ed a s k eo dt e l ak o š n i c e , j e d n o gn a s t a v k ao dd r u g o g , z a t i mz a r a z d v a j a n j er a mo v a ,s k i d a n j ev o s k aip r o p o l i s as ap o j e d i n i hd e l o v a k o š n i c e , č i š ć e n j ez i d o v ak o š n i c ei p o d n j a č e , i t d . 0760Nožsadr veni mr ukohvat om,i nox, l = 2 5 5 mm

0721

0723 0724

7601Nožamer i čkisakukom ičeki ćem, l = 2 6 7 mm Mo d e l n o ž ak o dk o g as uo b j e d i n j e n i s v i p o t r e b n i a l a t i :k u k az a o d v a j a n j er a mo v a , s e č i v az ač i š ć e n j er a mo v ai č e k i ć .

0723 Pčel ar ski nož , amer i čki , l = 2 5 5 mm 0724 Pčel ar ski nož , sa kukom, l = 2 9 0 mm 0725Pčel ar skinožamer i čki ,i nox, l = 2 5 0 mm 0726Pčel ar skinožsakukom,i nox, l = 2 9 0 mm

0725

7602Pčel ar skikombi novaninožl = 6 9 x 2 3 0 mm Mo d e l n o ž ak o dk o g as uo b j e d i n j e n i s v i p o t r e b n i a l a t i :k u k az a o d v a j a n j er a mo v a , s e č i v az ač i š ć e n j er a mo v a , č e k i ći k l e š t a .

0726

0761Nožamer i čkisakukom,i nox, l = 2 6 0 mm 7603Pčel ar skinož sakukom duž i ne310mm

761 1Pčel ar skinožanat omskiamer i čki , l = 2 4 5 mm

7604Amer i čkinožsal opat i com 1 6 9 x 2 3 0 mm 7605Nožsakukom 1 6 9 x 2 3 0 mm

7612Pčel ar skinožsakukom idr veni mr ukoh0769Nožsaal at om zavađenj eekser a,l =2 3 0 mm vat om l = 1 9 5 mm No ži z r a đ e nk o v a n j e m( mo n o l i t )o dč e l i k av i s o k o gs t e p e n ač v r s t o ć e .


0722 Nožzači šćenj er amova,model1 7221 Nožzači šćenj er amova,model2

0767Nožz ači šćenj ekant i-b l a g oz a k r i v l j e nk a k ob i o mo g u ć i ol a k š eč i š ć e n j ek a n t i o dme d a , ad ap r i t o men eo g r e b e i l i o š t e t i k a n t u , l = 2 4 0mm.

0722

7221

0768Nožsal opat i com -s l u ž i l a k š e mč i š ć e n j up o s u d ai p r o s t o r ao dz a o s t a l i hme d n i hp o k l o p a c a ,v o s k a ,p r o p o l i s ai l i me d a , l = 2 4 0 mm.

0770Nožz ači šćenj emat i čner ešet ke-l = 2 1 0 mm Ra z ma kz u b a c an an o ž uj et a č n op o d e š e nd ao d g o v a r ar a z ma k u ž i c an ar e š e t c i .

0763Nosačz ar amove,j ednodel ni 7631Nosačz ar amove,dvodel ni I z r a đ e no di n o x a ,s l u ž iz ap r i h v a tio d l a g a n j er a mo v ap r i l i k o m p r e g l e d ak o š n i c en ap č e l i n j a k u ,p r ič e mus ep o s t a v l j an at e l o n a s t a v k a . 0766Ši l oz ar amove,pl ast i čnadr ška-1 0 0 mm 7661Ši l oz ar amove,dr venadr ška-1 9 7 mm 7662Ši l oz ar amove,dr venadr ška-1 1 8 mm n a me n j e n oj ez ab r z oi l a k ob u š e n j er a mo v a .

7631

0763

Hvat ačir oj eva Ro j e n j ej ep r i r o d a nn a č i nr a z mn o ž a v a n j ap č e l i n j hz a j e d n i c a . Hv a t a č i o l a k š a v a j up r i h v a t a n j er o j e v a , r a d i n j i h o v o gs me š t a n j auk o š n i c e .

0942Mamaczar oj eve

0797Hvat ačr oj avr eća-p o s t a v l j as eš t a p č i j ad u ž i n amo ž ed as eme n j a( t e l e s k o p s k i ) ,r a d i l a k š e gh v a t a n j ar o j e v a . 0798Hvat ačr oj anal et u-p o s t a v l j as en a l e t ok o š n i c e ,k a k ob is es p r e č i l or o j e n j et a k oš t o ma t i c ao s t a j ez a r o b l j e n auk a v e z u .

Hvat ačist r šl j ena Po s t a v l j as eb l i z uk o š n i c a ,k a k ob is es t r š l j e n id r ž a l id a l j eo d k o š n i c a .Ot v o r i n ah v a t a č us up r i l a g o đ e n i t a k od ap č e l emo g u d ai z a đ ui zn j e g a , d o ks t r š l j e n i o s t a j uz a r o b l j e n i .

0790Hvat ačst r šl j ena,PVC-Di me n z i j e : 2 1 5 x 1 5 0 mm 7901Hvat ačst r šl j ena,veći ,PVC

0798

0790

7901

0797


Čet k ez apčel e

Če t k es l u ž ez as k i d a n j ep č e l as ar a mo v ao d n o s n oz au k l a n j a n j es ap o j e d n i hd e l o v ak o š n i c a . I z r a đ e n es uo dme k ei e l a s t i č n ek o n j s k e d l a k e , o d n o s n os i n t e t i č k i hPVCv l a k a n a , n an a č i nd an eo š t e ć u j up č e l ep r i l i k o mr a d as an j o m, k a oić e l i j en as a ć u . Sač e t k o ms emo r a p a ž l j i v or a d i t i i p a z i t i d as en eo me d l j a v i ,p ad ai z v a nk o š n i c ek a p l j eme d ,š t omo ž ed ai z a z o v eg r a b e žn ap č e l i n j a k u .Pr i l i k o mr a d a č e t k ut r e b asv r e me n an av r e me , o d n o s n op r e map o t r e b i , o p r a t i .

7353

0732

0731

7353Čet kaz apčel e, b e zd u g a č k o gr u k o h v a t a 0731Čet kaz apčel e, p r i r o d n ad l a k aj e d a nr e d1 9 x 5 c m 0732Čet kaz apčel e, v e š t a č k ad l a k aj e d a nr e d1 9 x 5 c m

0735

0733

7331 7351 7332

7352

0733Čet kaz apčel e, p r i r o d n ad l a k a , j e d a nr e d2 1 x 6 . 5 c m 7331Čet kaz apčel e, p r i r o d n ad l a k a , d v ar e d a2 1 x 6 . 5 c m 7332Čet kaz apčel e, p r i r o d n ad l a k a , t r i r e d a2 1 x 6 . 5 c m

0735Čet kaer gonomi k, p r i r o d n ad l a k a , d v ar e d a2 1 x 6 . 5 c m 7351Čet kaer gonomi k, g u s t ap r i r o d n ad l a k a , d v ar e d a 7352Čet kazapčel eXL, p r i r o d n ad l a k a , d v ar e d a

Bež al i cez apčel e

Na me n j e n aj ep r v e n s t v e n oz ao d s t r a n j i v a n j ep č e l ai zme d i š n i ht e l ap r ei z u z i ma n j ar a mo v as ame d o m, r a d i v r c a n j ame d a . 0740Bež al i caokr ugl asakanal om Beal i cenapr egr adnoj 0742Nosačbež al i ce

das ci pogl edaj t enas t r ani 7

7415 0740

0742

7411Bež al i caz apčel e,z vez daokr ugl a,8kanal a 7412Bež al i caz apčel e,z vez daokr ugl a,10kanal a

7411

7412

7415Bež al i caz apčel e,r omb,pl asi čna 0745Bež al i caz at r ut ove,l evak 0746Bež al i caz al et o-skupl j ačpčel a

0746

0745


0734St r esačz apčel e Vr l oe f i k a s a na l a tz as k i d a n j ep č e l as ar a mo v a ,z a v r e me v r c a n j a me d a .Ra ms ep o s t a v l j ai z me đ u n a s p r a mn op o s t a v l j e n i hr o t i r a j u ć i hč e t k i , i z r a đ e n i ho d me k eid u g ed l a k es as p i r a l n o md i s p o z i c i j o m,p r i č e muo n euk o n t a k t us ar a mo mv r š eu k l a n j a n j ep č e l a s ap o v r š i n e ,b e zo š t e ć e n j ap č e l a .Na p a j a n j eu r e đ a j a j es ai z v o r ao d1 2Vš t oo mo g u ć u j ei r a dup o l j u .

P el ar s ki kont ej ner i Ko n t e j n e r ez ak o š n i c ei z r a đ u j e moup o t p u n o s t ip r e maž e l j ik u p c ai p r i l a g o đ a v a mos en j i h o v i mp o t r e b a ma .St a n d a r d n it i pk o n t e j n e rk o j i p r o i z v o d i moj ep r o j e k t o v a nz a4 8k o š n i c as t a n d a r d n i hd i me n z i j a , d u ž i n e 5 . 8 m, š i r i n e2 mi r a d n ev i s i n e2 . 5 ms ar a d n o mv i s i n o mp r o s t o r az as v a k u k o š n i c uo d1 . 1 m.Ša s i j aj ei z r a đ e n ao dk o n s t r u k c i o n i hš a v n i hp r o f i l a 8 0 x 8 0 x 3mmi 8 0 x 6 0 x 3 mm, s as t u b o v i ma7 0 x 7 0 x 4 mm.Nab o č n i ms t r a n a man a l a z es en a d s t r e š n i c eš i r i n e5 0 0mm,an ao b ač e o n ad e l a p r e d v i đ e n as up oj e d n av r a t a .Ko mp l e t n ak o n s t r u k c i j az a v a r e n aj eu s k l a d us an a j v i š i ms t a n d a r d i maiz a š t i ć e n ab o j o mo b o g a ć e n o ma l k i d n i m s mo l a ma , o t p o r n i mn as v ev r e me n s k eu s l o v e .

Nosačik ošni ca

a k t i č n aa l a t k an a me n j e n ad ap č e l a r uo l a k š ap r e n o s Pr k o š n i c a . No s a čj ei z r a đ e no dč e l i č n i hc e v i , s ad o d a t k o m g u me n i hr u č k i i p o d l o š k i n ak o j es eo s l a n j ak o š n i c a . 0765Nosačz apr enoskošni ca,j ednodel ni 7651Nosačz apr enoskošni ca,dvodel ni

Di me n z i j ao t v o r a n o s a č aj e 5 7 0 x 5 7 0 mm.

P el ar s kev age SMSV a g aj es p e c i j a l i z o v a n ie l e k t r o n s k iu r e đ a jz ad a l j i n s k ome r e n j et e ž i n e p u t e m mo b i l n o gt e l e f o n a ,s ao s n o v n o mf u n k c i j o m me r e n j ap r i n o s ame d a . Ko r i š ć e n j e md o d a t n i hp r o t i v p r o v a l n i hs e n z o r av a g amo ž ep r u ž i t iif u n k c i j u o b e z b e đ e n j ap č e l i n j a k ao dn e o v l a š ć e n o gp r i s t u p a .V a g as ei z r a đ u j es ad i me n z i j o mt a s az as v es t a n d a r d n et i p o v ek o š n i c aL R, DB1 0 , DB1 2 , AŽ, RVs a me r n o mć e l i j o mk o j ao b e z b e đ u j eme r e n j eb r u t oma s ema k s i ma l n od o1 2 0 k g , 2 4 0 k go d n o s n o3 6 0 k gi a u t o n o mi j o mo d4 5o d n o s n o1 2 0d a n a . I n f o r ma c i j eo me r e n j ud o s t u p n es up u t e mp o z i v a , p o r u k e , b l u e t o o t h ai l i i n t e r n e t a . 0752Pčel ar skaSMSvaga,pl ast i f i ci r ana

7527Punj ačz aakumul at or 7528Akumul at or 12Vz aSMSvagu

7521Pčel ar skaSMSvaga,pr ohr omska


Di mi l i ce

0866

0867

0801

0801Di mi l i caZn, Ø9 0 mm, h = 2 3 5 mm 0867Di mi l i ca i nox, Ø9 0 mm, h = 2 3 5 mm 0866Di mi l i ca i nox, Ø9 0 mm, h = 3 0 0 mm

Te l od i mi l i c ej ei z r a đ e n oo dp o c i n k o v a n o gl i ma( š i f r a0802i0803)o d n o s n op r o h r o ms k o gl i ma( š i f r a0805,0806,0807,0860i 0861) . Me hj ei z r a đ e no dk o ž ev i s o k ei z d r ž l j i v o s t i . L o ž i š t ej ep l a t f o r ms k o gt i p aš t og a r a n t u j ed o b r os t r u j a n j ev a z d u h a . Sp e c i j a l n az a š t i t n a mr e ž as as p o l j a š n j es t r a n eš t i t i k o r i s n i k ao dmo g u ć i ho p e k o t i n a . 0861Di mi l i cai nox,Ø8 5 mm, h = 2 4 0 mm 0802Di mi l i caZn,Ø8 5 mm, h = 2 4 0 mm 0805Di mi l i cai nox,Ø1 0 0 mm, h = 2 8 0 mm 0803Di mi l i caZn,Ø1 0 0 mm, h = 2 8 0 mm 0805 0861 0803 0802

0806Di mi l i cai nox,Ø8 5 mm, h = 2 4 0 mm 0807Di mi l i cai nox,Ø1 0 0 mm, h = 2 8 0 mm 0860Di mi l i cai nox,Ø1 0 0 mm, h = 3 1 0 mm 0806

0807

0860

8091Mehzadi mi l i cu,kožni-model1 8092Mehzadi mi l i cu,kožni-model2 Me hj eu n i v e r z a l n iio d g o v a r av e l i k o mb r o j u d i mi l i c a .T e l ome h aj ei z r a đ e n oo dk o ž e , s p e c i j a l n ot r e t i r a n e , š t og a r a n t u j en j e n ud u g o t r a j n o s t i i z d r ž l j i v o s t . 0868Di mi l i cai nox,el ekt r i čna, Ø1 0 0 mm,h = 2 8 0 mm-p r e d n o s to v o g p r o i z v o d aj eš t oz ar a dk o r i s t i4s t a n d a r d n eb a t e r i j e1 . 5 V , o b e z b e đ u j u ć i k o n s t a n t a np r o t o kv a z d u h a .

0808Ul ož akz adi mi l i cuZn

8091

8092

0880Pečur kezadi ml j enj e Ob e z b e đ u j us t a b i l n oi o b i l n oo t p u š t a n j ed i ma , k o j in ei z a z i v as u z ein e p r i j a t n op e c k a n j e o č i j u , t eg ač i n i p o g o d n i mz ar a d .


Zašt i t ner uk avi ce 0813

0810 Rukavi ce pčel ar ske gumene Gu me n er u k a v i c en ap a mu č n o j p o d l o z i , s ap l a t n e n i mr u k a v o md u ž i n e2 0 c m,p r e d s t a v l j a j ue k o n o mi č n i j ua l t e r n a t i v ut a mog d ek o mf o rk o j up r u ž a j u k o ž n er u k a v i c en i j ez a h t e v a n .

P el ar s ki š eš i r i 0820

0826

0828

0814

0813Rukavi cepčel ar skekož ne,model3 0814Rukavi cepčel ar skekož ne,model4-s av e n t i l a c i j o m 0815Rukavi cepčel ar skekož ne,model8-s ad o d a t n i mo j a č a n j i man aš a c i Za š t i t n er u k a v i c e , s a š i v e n eo dg o v e đ ek o ž ek o j ao b e z b e đ u j ema k s i ma l n i o s e ć a j u zi s t o v r e me n op r u ž a n j ep o t p u n ez a š t i t e .Ko ž n er u k a v i c ed o s t u p n es uuv e l i č i n a mao d9 1 3 .Du ž i n a p l a t n e n o gr u k a v aj e2 8 c m( 0 8 1 3 ) i 2 4c m( 0 8 1 4i 0 8 1 5 ) . Mo d e l i 4i 5i ma j ud o d a t n oo j a č e n j e o k oz g l o b ad u ž i n e1 0 c ms ad u p l o mmr e ž o mz ab o l j uv e n t i l a c i j uis ma n j u j ez n o j e n j er u k u . Mo d e l 5i maj o šd o d a t n ao j a č a n j an aš a c i i v r h o v i map r s t i j u .

0820 Šeši rpčel ar skisa cr ni mt i l om Os n o v n imo d e l ,j e d n o s t a v n o g d i z a j n ai n i s k ec e n e , p r i s t u p a č a n s v a k o mp č e l a r u . Za t e z a n j et i l au r a me n o mp o j a s uv r š i s ep o mo ć u k a n a p a . Še š i rj ei z r a đ e no ds i r o v o gp l a t n ai c r n o gt i l a .

0823 Šeši rpčel ar skisa bel i m icr ni mt i l om Še š i ri z r a đ e no db e l o gp l a t n a , s ac r n i mt i l o ms ap r e d n j es t r a n e ib e l i mt i l o ms az a d n j es t r a n e . Ar ma t u r aš e š i r aj el a g a n a , č v r s t aš t ouk o mb i n a c i j i s at i l o m p r u ž ak o r i s n i k ud o b a rp r e g l e d a k t i v n o s t it o k o mr a d aio d l i č n o 0826Šeši rpčel ar ski sa p r o s t r u j a v a n j ev a z d u h a . l ast i hom i spodpaz uha Še š i rs al a s t i h o mo k ov r a t ai 0827 Šeši r sa ši r oki m i s p o dp a z u h ao b e z b e đ u j ed o b r u l ast i hom i spodpaz uha z a š t i t uik o mf o rur a d u .Za d n j a Še š i rj ei z r a đ e no dk e p e r a s t r a n aš e š i r aj ei z r a đ e n ao d ( p a mu k ) ,s ad u p l i mo j a č a n j e m p l a t n a . Ti l n i j ef i k s i r a nz ap r e d n j i n at e me n ug l a v e .Cr n it i ls a d e o o b o d a š e š i r a ,v e ćj e p r e d n j e s t r a n e d a j e b o l j u p r i č v r š ć e nl a s t i h o m,t eg aj e p r e g l e d n o s t ,d o kb e l it i ls a mo g u ć ep o me r i t ip a r c i j a l n ou z a d n j eo d b i j as u n č e v oz r a č e n j e p r e d e l ul i c a .Še š i rs ei z r a đ u j e io b e z b e đ u j ep r o t o kv a z d u h a . o db e l o gp l a t n ai l i o dk e p e r a . L a s t i hk o j i z a t e ž ek a p uj eš i r o ki p o l a z i o ds r e d i n eg r u d i d oi s p o d 0828 Šeši rpčel ar skisa p a z u h a . čvr st om mr ež om umest o t i l a 0819Pl et enišeši rsal asŠe š i rk o j i u me s t ot i l ai mač v r s t u t i hom i spodpaz uha mr e ž uo dp l a s t i f i c i r a n ež i c e , Še š i rs ač v r s t o mp l e t e n o mk a i z r a đ e no db e l o gp l a t n as al a s t i - p o mi t i l o mp oc e l o mo b i mu ,s a h o mk o j i z a t e ž ei s p o dp a z u h a . l a s t i h o mk o j is ez a t e ž ei s p o d p a z u h a . 0825Šeši rpčel ar ski ,deči j i 0833Jaknasašeši r om, deči j a

0823

0827

0819


Pčel ask ej ak ne/bl uz e

0835

0836

0837

0835Jaknasaf i ksi r ani m šeši r om -bel opl at no 0836Jaknasašeši r om ( ski daj ući )sa2r aj sf er šl usa-bel opl at no J e d n o s t a v a n ,j e f t i nil a g a n ! ! !I z r a đ e no dt a n j e gma t e r i - 0837Jaknasašeši r om ( ski daj ući )sa2r aj sf er šl usa-keper j a l a ,p o g o d n o gz at o p l el e t n j ed a n e .Za š t i t n amr e ž ao d Po z i c i j er a j s f e r š l u s ao mo g u ć u j ul a k ok o r i š ć e n j e , p a r c i j a l n oi l i p o t p u n os k i d a n j eš e š i r a . t i l an i j ef i k s n a , v e ćs emo ž ep o me r i t i s al i c az a h v a l j u j u ć i Mo g u ć n o s t o d v a j a n j aš e š i r ao db l u z eč i n i g ai z u z e t n op o g o d n i mz ama š i n s k op r a n j e . l a s t i h uk o j i mj eo s t v a r e n av e z as ao b o d o mš e š i r a . Dž e p Ar ma t u r aš e š i r aj el a g a n a , č v r s t ai d o b r ob a l a n s i r a n a . Mr e ž aj ej a k a , an j e n as t r u k t u r a s ap r e d n j es t r a n eo mo g u ć u j ep č e l a r ud ao d l o ž i d e op r i -o mo g u ć u j ep č e l a r ud o b a rp r e g l e dt o k o mr a d a . Ma t e r i j a l i z r a d ej eb e l o( t a n j e )p l a t n ob o r ai o p r e me . mo d e l 0 8 3 6i l i k e p e r( p a mu k )-mo d e l0 8 3 7k o j ej ed e b l j ei p r u ž ab o l j uz a š t i t u . 8372 Jakna sa šeši r om ( ski daj ući ) ,sa 2 r aj sf er šl usa ivi sokom kr agnom odkeper a-Ov a j mo d e l j a k n eo d l i k u j ev i s o k az a š t i t ai k v a l i t e t .Za r a z l i k uo dd r u g i h mo d e l a ,o v aj a k n ai ma v i s o k uk r a g n u ,s ao j a č a n i m r a j s f e r š l u s o m,š t os p r e č a v au b o dp č e l aup r e d e l uv r a t a .Nap r e d n j o j s t r a n i j a k n e n a l a z es eč e t i r i d ž e p az ao d l a g a n j ep r i b o r at o k o mr a d a . 0834Jaknasaf i ksi r ani m šeši r om,sar aj sf er šl usom posr edi ni Ra j s f e r š l u sup r e d e l ug r u d i d o p r i n o s i d e l i mi č n o mo d v a j a n j uk a p eo do d e l a i o b e z b e đ u j ed o d a t n uv e n t i l a c i j uut o p l i md a n i ma . Pl a s t i č n amr e ž au me s t o t i l ad a j eč v r s t i n uis ma n j u j emo g u ć n o s tc e p a n j a .Up r e d e l us t o ma k as e n a l a z i v e l i k i d ž e p . Ov a j mo d e l j a k n ei z r a đ u j es eo ds i r o v o gp l a t n a . 0838Jaknasašeši r om,sačvr st om mr ežom umest ot i l a J a k n ai z r a đ e n ao db e l o gp l a t n as aš e š i r o ms ač v r s t o m mr e ž o m ( mo d e lš e š i r a0 8 2 8 )s aj e d n i mr a j s f e r š l u s o mk o j i ms ek a p ap o t p u n o o d v a j ao dj a k n e , r a d i l a k š e go d r ž a v a n j a . Me t a l n ap l a s t i f i c i r a n amr e ž a u me s t ot i l ad a j eč v r s t i n uš e š i r ui s p r e č a v ac e p a n j ep r i r a d u .

0834

0838

0832 Jaknasašeši r om ROJ Ug o d n o ik v a l i t e t n o ,s a r a j s f e r š l u s o mk o j io b e z b e đ u j e s a v r š e n uv e z ui z me đ umr e ž e , š e š i r a ij a k n e .Ro b u s t a ni l a g a nr a md r ž emr e ž uiš e š i r p o d a l j eo d l i c a ig l a v e . Ra j s f e r š l u so mo g u ć u j ep a r c i j a l n os k i d a n j eš e š i r at o k o m r a d a ,o d n o s n op o t p u n oz a p o t r e b ep r a n j a .Ov aj a k n as e i z r a đ u j eo dk e p e r a( 1 0 0 % p a mu k ) .

8372


Pčel ar skikombi nez oni

0832Jaknasašeši r om Ul t r abar eez 0845Kombi nez onsašeši r om Ul t r abar eez Ov a j mo d e l j a k n e / k o mb i n e z o n ad i z a j n i r a nj e s at r is l o j amr e ž ek o j ip r u ž a j ui z v a n r e d n u z a š t i t uo du b o d ap č e l a ,aui s t ov r e me o b e z b e đ u j en e o me t a n uc i r k u l a c i j uv a z d u h a u n u t a r / i z v a no d e l a ,t a k od at e l oh l a d i t o k o m v r e l i hd a n a .Uk u p n ad e b l j i n as l o j e v amr e ž a o d4 mm g a r a n t u j eg o t o v op o t p u n uz a š t i t u . Od e l aij a k n es ud o s t u p n iud v amo d e l as a k l a s i č n o mk a p o mi l i p o l u k r u ž n i mt i p o mk a p e .

Od e l as ep e r uuma š i n i ,o s i mk a p e ,k o j a s eo d v a j ar a j s f e r š l u s o mi p e r er u č n o . 0840Kombi nezonsašeši r om odbel ogpl at na 0842Kombi nezonsašeši r om odkeper a Še š i rj es p o j e nr a j s f e r š l u s o mz ak o mb i n e z o n .J o š j e d a nr a j s f e r š l u sp os r e d i n i o l a k š a v ao b l a č e n j ek o mb i n e z o n a .Gu me n is t e z n i c in a l a z es en ak r a j e v i ma r u k a v ai n o g a v i c a . 0840

0842

0843Kombi nez onsašeši r om -modelN Še š i rj es p o j e nz ak o mb i n e z o nr a j s f e r š l u s o m, t a k od a s el a k oo d v a j ao do d e l a( š e š i r mo d e l 0 8 3 7 ) . Ko mb i n e z o no d l i k u j e :k v a l i t e tma t e r i j l a( k e p e r ) ,v i s o k ak r a g n a k o j aš t i t iv r a t ,s t e z n i c in ak r a j e v i mar u k a v aan an o g a v i c a maj er a j s f e r š l u sk o j i o l a k š a v an a v l a č e n j ep r e k o o b u ć e . 0843 0850Pant al one-bel opl at no 0851Pant al one-k eper Pa n t a l o n ep o s e d u j ug u me n e s t e z n i k en ap o j a s u in a n o ž n i m z g l o b o v i ma . Ve l i k i d ž e p o v is ap r e d n j es t r a n e p r u ž a j umo g u ć n o s t o d l a g a n j a p r i b o r a .


Opr emaz at r et i r anj eipr epar at i

0910Var r oachecker Po s u d az ap r o v e r ub r o j av a r o e ul e g l u , s ap e r f o r i r a n o mp o s u d o m,k r o zk o j un e mo g up r o ć i p č e l e ,a l imo ž ev a r o a .U p o s u d us es i p ar a s t v o rs a p č e l a ma ,s n a ž n omu ć k ao k o 6 0 s , i i z b r o j i b r o j o p a l ev a r o e .

0942Mamacz ar oj eve,kr ema 9421Mamacz ar oj eve,spr ej Pr o i z v o dj ep o t p u n op r i r o d a ns a d r ž i e s e n c i j eb i l j a k ak o j ep r i v l a č ep č e l e . Do s t u p a nuo b i k uk r e mei l i s p r e j a . 0919Ti mol 0960Sumpor net r ake Ko r i s t i s ez az a š t i t uo dv o s k o v o g mo l j c a .

Mr avl j ak i sel i na

0913I spar i vačmr avl j eki sel i nez ar am 9 1 3 1 I s p a r i v a č mr a v l j e k i s e l i ne sa 0912Mr avl j aki sel i na65% 1L s u n đ e r o m, p o l i s t i r o l u n u t a r i s p a r i v a č aj et r u l e x 0958Mr avl j aki sel i na85% 1L k r p ak o j i p o t p u n ou p i j amr a v l j uk i s e l i n ui k o n t r o l o mo t v o r a . 9132 I spar i vač mr avl j e ki sel i ne sa sunđer om,pl ast i čni-I z r a đ e no dč v r s t ep l a s t i k es a d e b l j i ms u n đ e r o mu n u t r a , i k o n t r o l o mo t v o r a / i s p a r a v a n j a .

9131

0913

0912

0958

Ok sal nak i sel i na

0914Oksal naki sel i na400g 0915Oksal naki sel i na70g 0971 Špr i c,50ml 0972 Špr i c,10ml 0916 Doz at oroksal neki sel i ne

0916

9132

0914

9981Aut omat skidoz at oroksal neki sel i ne-d o z i r a2 , 5 1 2 , 5 ml r a s t v o r a J e d n o s t a v a n , b r zi p r e c i z a nd o z a t o ro k s a l n ek i s e l i n ei l i d r u g i hs r e d s t a v a , k o j eb i t r e b a l od o z i r a t i p r e c i z n oi t a č n o . Do l a z i uk o mp l e t us ab o c o mz ač u v a n j er a s t v o r a , k o j a j ep r e k oc r e v ap o v e z a n as ad o z e r o m. Za p r e mi n ad o z i r a n j as eo d r e d j u j ep o me r a n j e m a u t o ma t s k es k a l eo d2 . 5d o1 2 . 5 mm,s ai n k r e me n t o m 0 . 5 ml . Do p u n ad o z e r aj ea u t o ma t s k a , s v a k i mp r i t i s k o mo n i z b a c it a č n oo d r e d j e n ud o z uip o n o v oa u t o ma t s k in a p u n r a s t v o rus i s t e mz as l e d e ć ed o z i r a n j e .

0998 Subl i mat or oksal ne ki sel i ne-Var r ocl eaner-T e mp e r a t u r n i s u b l i ma t o ro k s a l n ek i s e l i n e i l ie t e r i č n i hu l j a1 2 V/ 1 5 0 W,d o s t i ž e t e mp e r a t u r uo d2 5 0 Cz a2 , 5mi n .

0915

Opr emaz adi ml j enj e

0902Li st i ćisamogor i vi ,3 0k o m 0903Št i pal j kaz al i st i će

0904

0902 0905 0903 0905Di mi l i cazaVar ou,r učna 0904 Di mi l i cazaVar ou,r učnasat egl i com

0906Di mi l i caz aVar ou, el ekt r i čna


9991Var of an,el ekt i čnadi mi l i caz aVar ou Pr e d n o s t o v o gu r e đ a j aj et oš t oj eg o r i o n i ks me š t e ni z av e n t i l a t o r a ,t a k od as a vd i mn a s t a oo ds a g o r e v a n j au l a z iuk o š n i c u , j e d n at r a k as a g o r e v aur o k uo d1 0 s . Ur e đ a j r a d i n a1 . 5 Vb a t e r i j u .

0999 Var r oj et ,el ekt i čnadi mi l i caz aVar ou V a r r o j e tj ee l e k t r i č n ad i mi l i c ak o j as ek o r i s t i r a d i l a k š e gi e f i k a s n i j e gt r e t i r a n j ap č e l i n j i hz a j e d n i c a ,o d r e đ e n i mp r e p a r a t i ma . V a r r o j e t p o k r e ć emi k r o mo t o rs a2 X1 . 5 Vb a t e r i j e .

0907 Topz az adi ml j avanj epčel asaupal j ačem, gasni-e f i k a s a nub o r b i p r o t i vv a r o e , k o r i s t i s ez al a k oi b r z o 0917Par af i nskoul j e0, 5L t r e t i r a n j ek o š n i c a( 1 0 0k o š n i c az a3 0 mi n ) . 0918Par af i nskoUl j e1L

09071Gor i oni kzat op

9072Spi r al a zat op 0995Kant i caz a t opsapumpi com

Šeer nepoga ez apr i hr anup el a Po g o nz ap r o i z v o d n j up o g a č ao p r e ml j e nj ep o t p u n oa u t o ma t s k i m ma š i n a maz aml e v e n j eii n v e r t o v a n j eš e ć e r a , me š a n j eip a k o v a n j eg o t o v ema s euk e s e .Do b r oo b u č e n k a d a r , s av i š eo d2 5g o d i n ai s k u s t v a , k o n s t a n t n ou n a p r e đ e n j e t e h n o l o š k o gp r o c e s ap r o i z v o d n j ei p o š t o v a n j es t a n d a r d a HACCPs i s t e mak o n t r o l ek v a l i t e t ah r a n e , g a r a n t s uv r h u n s k o g k v a l i t e t ap r o i z v o d a .Ve ćg o d i n a man e g u j e mod v ar a z l i č i t a n a č i n ap r o i z v o d n j ep o g a č e , k o j i s ut e h n o l o š k i p o t p u n oo d v o j e n i i k a or e z u l t a ti ma j up r o i z v o dr a z l i č i t o gk v a l i t e t a .Po g a č e p r o i z v o d i mo k i s e l i n s k i m p o s t u p k o m r a z g r a d n j eš e ć e r a ( Pč e l o h r a n“ 0 ” ,“ F” ,“ D” ,“ A” )ip o s t u p k o me n z i ms k o gi n v e r t o v a n j as a h a r o z e ( Pč e l o v i t ) .Ka ov e z i v n uma t e r i j uk o r i s t i mo s a mov o d u ,b e zd o d a t k aa d i t i v az ap o s t i z a n j es t r u k t u r n e k o n z i s t e n c i j ep o g a č a .

9078Pl i nskipat r on

0119Suvipekar skikvasac-Pi v s k i k v a s a cp os v o ms a s t a v u j en a b o l j az a mj e n az ap e l u dub e s p a š n o mp e r i o d u . J e rs a d r ž i s v e p o t r e b n ep r o t e i n e, v i t a mi n ei b i o t i n , p o t r e b n i z ar a z v o j l e g l a . Sa d r z i : 1 4mi n e r a l a 1 6a mi n o k i s e l i n a 1 7v i t a mi n a Do d a j es eup o g a č ei l i u s i r u p(1k gp i v s k o g k v a s c an a9l i t a r as i r u p a ) .

I nver t ovanišeer nisi r upzapr i hr anup el a

Si r u pj eg o t o v at e č n ah r a n az ap č e l e , s p r e mn az au p o t r e b ub e z d o d a v a n j av o d e ,p r o i z v e d e n ae n z i ms k i mi n v e r t o v a n j e mk o n z u mn es a h a r o z ed og l u k o z eif r u k t o z e ,č i mej eo b e z b e đ e n n i z a ks a d r ž a j HMFa . 1108Si r up,5L-sacer anonom ( Cer anonpl usi nver t ) n a me n j e nj ej e s e n j e m p r i h r a n j i v a n j u p č e l i n j i hz a j e d n i c a . Sa s t a v :g l u k o z a ,f r u k t o z a ,v o d a ,r e g u l a t o rk i s e l o s t i( E2 6 0 ) ,c e r a n o n( me š a v i n a b i l j n i hi a l k o h o l n i he k s t r a k t a ) . 1101 Pčel ohr an“O”ener get i k Pa k o v a n j e :b a l o no d6 k g ,v e ć ap a k - j ee n e r g e t s k ap o g a č an a me n j e n ap r e h r a n j i v a n j up č e l i n j i hd r u š t v a o v a n j ap ož e l j i k u p c a . t o k o mc e l eg o d i n e , ap r v e n s t v e n oz ap o d s t i c a j n op r e h r a n j i v a n j eu b e s p a š n o mi k i š n o mr a z d o b l j uk a dn e man e k t a r aup r i r o d i . 1109Si r up,5L-savi t ami ni ma ( Pr omot orpl usi nver t )


Un a š o j p r o i z v o d n j i i z r a đ u j e mok o mp l e t n el i n i j ez ap r o i z v o d n j uh r a n ez ap č e l e .Os n o v n i e l e me n t i l i n i j as u :ml i nz aml e v e n j ek r i s t a l š e ć e r aup r a h , d u p l i k a t o rz ai n v e r t o v a n j eš e ć e r a , p u mp az at r a n s p o r t i n v e r t ai zd u p l i k a t o r aume š a č( š i f r a0 6 3 0 ) , me š a čz ap o g a č e , v a r i l i c ez az a t v a r a n j ek e s as ar a v n a l i c o mz ap e g l a n j ep o g a č a( o p c i o n oi t r a n s p o r t e r i š e ć e r aup r a h uo dml i n ad ome š a č a ) . L i n i j emo g u b i t i r a z l i č i t o gk a p a c i t e t a ,s p r a mp o t r e b ak o r i s n i k a ,t es v a k ui z r a đ u j e mop r e mas p e c i f i č n i mz a h t e v i ma ,u zp r i me n ud o b r ei n ž e n j e r s k e p r a k s ei v i š e g o d i š n j e gi s k u s t v a .

Ml i nz aml evenj ešećer a

Ml i nz aml e v e n j eš e ć e r a , mo ž eb i t i ma n j e gk a p a c i t e t a( č e k i ć a r ) o d5 0 1 0 0k g / hs amo t o r o mo d1 , 1 k W, i l i ml i ns at u r b i n a mak a p a c i t e t a p r e k o1 5 0 k g / hz ap o l u p r o f e s i o n a l n uu p o t r e b us amo t o r o ms n a g e1 , 1 k Wo d n o s n ok a p a c i t e t a3 0 0 k g / hz ap r o f e s i o n a l n uu p o t r e b us amo t o r o ms n a g e3 k W. Nak o š u–r e z e r v o a r uz aš e ć e rn a l a z i s er e g u l a t o rp r o t o k aš e ć e r auml i n . Uzml i nj emo g u ć ei n t e g r i s a t i i k o f i č a s t i t r a n s p o r t e r , k o j i ms eš e ć e rp r e n o s i d oml i n ai l i o dml i n ad ome š a o n ez ap o g a č e .

1120Ml i nz aml evenj ešećer a, čeki ćar ,50kg/ h

1121Ml i nz aml evenj ešećer a, t ur bi nski ,300kg/ h

1122Ml i nz aml evenj ešećer a, t ur bi nski ,150kg/ h

Dupl i k at orsamešačem

Du p l i k a t o r p r e d s t a v l j as u duk o mes ev r š i z a g r e v a n j ei / i l i h o mo g e n i z a c i j ao d a b r a n o gma t e r i j a l a . Di z a j n i r a nj ek a os u ds ad v en e z a v i s n e k o mo r eup l a š t u , o d n o s n ot r i z i d a . Up r v o j k o mo r i z i d ad u p l i k a t o r an a l a z i s ef l u i dz ag r e j a n j e , k o j i mo ž eb i t i v o d az at e mp e r a t u r eg r e j a n j ad o9 5 ° C, i l i t e r mo u l j ez at e mp e r a t u r eg r e j a n j ad o1 5 0 ° C. Ud r u g o j k o mo r i s en a l a z i t v r d op r e s o v a n ak a me n av u n ad e b l j i n e5 c m k o j as l u ž i k a oi z o l a t o rs u d a . Sp o l j a š n j o s t d u p l i k a t o r aj ei z v e d e n at a k o đ eo dn e r đ a j u ć e gč e l i k a , r a d i n j e g o v o gl a k š e go d r ž a v a n j a . Du p l i k a t o rj eo p r e ml j e ng r e j a č i mak o j i s emo g uu k l j u č i v a t i p os t e p e n i ma , uz a v i s n o s t i o ds n a g ei n s t a l i r a n i hg r e j a č ai ž e l j e n o gs t e p e n az a g r e v a n j a . Ko n t r o l ai r e g u l a c i j at e mp e r a t u r ep o s t i ž es ed i g i t a l n i mt e r mo r e g u l a t o r o m, i t ome r e n j e mn ad v e p o z i c i j e : up r v o j k o mo r i d u p l i k a t o r ak o j as a d r ž i g r e j n i me d i j u mi uu n u t r a s n j o s t i d u p l i k a t o r a ,uk o j o js eme r it e mp e r a t u r ama t e r i j a l ak o j is ep r o c e s u i r a .Du p l i k a t o r mo ž eb i t i o p r e ml j e ni me š a č e mk o j i s es a s t o j i o dmo t o r ak o j i j ep r e k or e d u k t o r a b r o j ao b r t a j av e z a ns ame š a l i c o mus u d u . I z r a đ u j e moi huz a p r e mi n a mao d1 0 0 L , 2 0 0 L , 3 0 0 L , 5 0 0 L , 7 0 0 Li d r .

1151Dupl i kat orz ai nver t ovanj ešećer a,samešačem,Cr( i nox)


Mešačz apogače

Me š a čz ap o g a č ep r e d s t a v l j ao p r e muuk o j o j s ev r š i me š a n j eš e ć e r aup r a h ui i n v e r t o v a n o gš e ć e r aut e č n o ms t a n j u . Di z a j n i r a nj ek a o s u ds ame š a č e mk o dj e d n o s t a v n i j i hmo d e l ag d es en a p r a v l j e n as me š ap o g a č ak i p u j ei zs u d a , o d n o s n ok o dp r o f e s i o n a l n i hv a r i j a n t i k a o s u ds ap l a š t o muk o mej es me š t e nme š a čs me s ei s p i r a l az ad o z i r a n j eg o t o v o gp r o i z v o d aup a k o v n ua mb a l a ž u .Sv ek o mp o n e n t e me š a č as us me š t e n en ama s i v n op o s t o l j e .Me š a čme š ama t e r i j a l uv e r t i k a l n o j r a v n i ,az a h v a l j u j u ć i p o s e b n oi z v e d e n i mp e r a j i mau me š a č uo s t v a r u j es ei me š a n j euh o r i z o n t a l n o j r a v n i . Os o v i n ume š a l i c ep o k r e ć emo t o rs ar e d u k t o r o mb r o j ao b r t a j ao d3 0o / mi n . Su d z ame š a n j emo ž eb i t i i z r a đ e nur a z l i č i mz a p r e mi n a , p r e maz a h t e v i mak u p c a . Uzo p r e mui s p o r u č u j e moi t e h n o l o g i j ur a d an ao p r e mi , p r i č e mus ep r i me n o mi s t e , s ame š a č e mz a p r e mi n e1 0 0 l , mo ž ep r o i z v e s t i d o2 0 0 0 k gp o g a č az a8s a t i r a d a . Sv i d e l o v i me š a č auk o n t a k t us ama t e r i j a l o ms ui z r a đ e n i o dn e r đ a j u ć e gč e l i k a( p r o h r o ma )AI SI 3 0 4o d o b r e n o gz au p o t r e b uup r e h r a mb e n o j i n d u s t r i j i .

1151Mešačz apogače–hor i z ont al ni ,saki povanj em iposudom z apr i hvatsmese,50L,pol uaut omat ski

1152Mešačzapogače–hor i zont al ni ,sa aut omat ski m dozer om ukese,100L,aut omat ski

Var i l i cair avnal i ca

Fi n a l i z a c i j ai z r a d ep o g a č ap o d r a z u me v ar a v n o me r n ui u j e d n a č e n ud i s t r i b u c i j uma s eup a k o v a n j u( k e s i ) . “ Pe g l a n j e ”p o g a č ej et e ž a ki z a mo r a no b z i r o md ai z i s k u j es n a g ui u me š n o s t . Ov a j p r o b l e ms emo ž er e š i t i p r i me n o mp o n u đ e n i hp e g l i k o j ei z r a đ u j e mok a oma n j er u č n ei v e ć ea u t o ma t s k e , k o j es un a j č e š ć es a s t a v n i d e ol i n i j ez ap r o i z v o d n j up o g a č a . Pr i n c i pr a d aj ej e d n o s t a v a n , g r u d v up o g a č ek o j u p r e t h o d n os t a v i mouk e s u , “ p r e g a z i mo ”v a l j k o mi o n aj ed o t e r a n an at a č n ud e b l j i n u , r a v n ai u j e d n a č e n a . 1160Pegl az ar avnanj epogača-r učna

1162Pegl azar avnanj epogačasa dvaval j ka,savar i l i com zakese, aut omat ska

Sa s t o j i s eo dp r o h r o ms k o gp o s t o l j an ak o me s us me š t e n iv a r i l i c az av a r e n j ek e s aip a r v a l j a k az ar a v a n a n j ep o g a č a . V a r i l i c ai mad i g i t a l n ir e g u l a t o rt e mp e r a t u r e v a r e n j as ad e f i n i s a n i mv r e me n o mh l a đ e n j a v a r ai p n e u ma t s k i v o đ e n oz a t v a r a n j eč e l j u s t i z av a r e n j e . V a rn ak e s i c i j ed u p l i š t og a r a n t u j ei n t e g r i t e t p a k o v a n j ai s p r e č a v ac u r e n j e p r o i z v o d ai zz a v a r e n i hk e s a .I mp u l s n ov a r e n j eo b e z b e đ u j ev i s o k uu š t e d ue n e r g i j ei v e l i k up r e c i z n o s tv a r e n j a ,a v a r e n j ej e mo g u ć ei z v r š i t in ar a z l i č i t i m ma t e r i j a l i ma ( PE, PP , PVCi s l . ) . V a l j c iz ar a v n a n j eu p a k o v a n ep o g a č es u i z r a đ e n i o dk v a l i t e t n o gi t v r d o gd r v e t a . V a l j k e j emo g u ć ep o me r a t i i t a k op o d e š a v a t i z a z o r i z me d j un j i ho d n o s n od e b l j i n up o g a č en a i z l a z up o s l ev a l j a k a .


Topi oni ciz avosak

T o p i o n i k ev o s k ap r o i z v o d i moz at o p l j e n j ev o s k as ak o mp l e t n o gr a mas ai z v u č e n i ms a ć e m( s u n č a n ei p a r n e ) i p a r n et o p i o n i k ez ap r e t a p a n j el o ml j e n ev o š t i n e( s a ć a ) , p r e s o v a n j e m. Pa r n i t o p i o n i kv o s k az a5i l i 1 0r a mo v a , n a p r a v l j e nj eo dp r o h r o maAI SI 3 0 4( o s i ml o ž i š t az ad r v a ) . Ra dt o p i o n i k aj eb a z i r a nn ao s n o v n o ms v o j s t v uv o s k ad as en eme š as av o d o m, k a oi d aj en eu p i j a . Pr e d n o s t o v o gt o p i o n i k aj eš t on ez a h t e v ap r e d h o d n oo d v a j a n j e s a ć as ar a ma , v e ćs er a mo v i d i r e k t n op o s t a v l j a j uut o p i o n i ki p a r o ms es a ć eo d v a j ao dr a ma , av o s a ks a k u p l j an ad n u , o d a k l es et o p i o n i kl a k op r a z n i p r e k op o s e b n op r e d v i đ e n o go d v o d a , p o z i c i o n i r a n o gn an a j n i ž o j t a č k i t o p i o n i k a . 1220Par nit opi oni kvoskaza5r amova,Cr( i nox) 1221Par nit opi oni kvoskaza10r amova,Cr( i nox) Pa r n et o p i o n i k ev o s k an ar a mo v i ma ,p r o i z v o d i moz a r a mo v ev i s i n ed o3 4 0 mm, st i md ap oz a h t e v uk u p c a mo g ub i t i i z r a đ e n i i z ad r u g eme r er a mo v aa l i i z av e ć i b r o j r a mo v a . 1221

Di me n z i j et o p i o n i k az a1 0L Ri l i DBr a mo v a : -t e l ot o p i o n i k a6 0 0 x 3 9 0 x h 4 5 0 mm -l o ž i š t en ad r v a7 6 0 x 4 5 6 x h 3 1 6 mm

1220

Di me n z i j et o p i o n i k az a5L Ri l i DBr a mo v a : -t e l ot o p i o n i k a5 8 7 x 2 6 0 x h 3 5 5 mm -l o ž i š t en ad r v a7 5 0 x 3 2 0 x h 2 9 1 mm

1230 Topi oni kvoska,sunčaniza1r am,Zn 1231 Topi oni kvoska,sunčaniza1r am,Cr( i nox) 1232 Topi oni kvoska,sunčaniza2r ama,Zn 1233 Topi oni kvoska,sunčaniza2r ama,Cr( i nox) Su n č a n it o p i o n i kmo ž eb i t ii z r a đ e no dp o c i n k o v a n o gi l ip r o h r o ms k o gl i ma , p r i l a g o đ e nd at o p i j e d a n , d v ai l i v i š er a mo v ai s t o v r e me n o . Na j b o l j i k v a l i t e t v o s k a d o b i j as ek o r i š ć e n j e mo v o gt o p i o n i k a ,a l i n j e g o vn e d o s t a t a kp r e d s t a v l j av r e me t r a j a n j at o p l j e n j a , k o j ej eu s l o v l j e n ov r e me n s k i mp r i l i k a ma .

1222 Par nit opi oni ksapr esom Na p r a v l j e nj ek o mp l e t n oo dp r o h r o maAI SI3 0 4 . s a s t o j i s ei zs u d as ap l a š t o muk o j i s es i p av o d a , u n u t r a š n j e gp e r f o r i r a n o gu l o š k a-c e d i l ai n a v o j n o gv r e t e n ak o j i ms ev r š ip r i t i s a kn av o s a k . Vo s a ks et o p i p a r o mk o j an a s t a j eg r e j a n j e mv o d e up l a š t ug r e j a č e m,i l is ez a g r e v a n j emo ž ev r š t i p r e k og o r i o n i k an ap r i r o d a ng a si l i p r e k ol o ž i š t a n ač v r s t og o r i v o .T o p l j e n j euz a v i s n o s t i o dv r s t e v o s k at r a j e4 0 6 0mi n u t a , i o n oj eg o t o v ok a d an a o d v o d n o j s l a v i n i t e k us a mov o d ai p a r a .


Sat neosnove

t n eo s n o v es ep r o i z v o d eme t o d o mv a l j a n j an ah l a d n oi n a 1201 Sat neosnove Sa t o p l o . Os n o v n ar a z l i k ai z me đ uo v ad v ame t o d aj e s t eus a v i t l j i v o s t i s a t n e o s n o v e , n a r o č i t o u h l a d n i j i m p e r i o d i m a . S a t n e DB 4 2 0x2 7 0 o s n o v ed o b i j e n ev a l j a n j e m n ah l a d n os ep r o i z v o d e L R 4 2 0x2 0 5 p r e v o đ e n j e mv o s k ak r o zv a l j k ep o dv e l i k i mp r i t i s k o m, p r i č e mu 2 0x2 1 5 L RAr mi r a n o4 s eme n j ar a s p o r e dmo l e k u l auv o s k u ,a l is en en a r u š a v a 0 0x3 0 0 Po l o š k a 4 p r i r o d n is a s t a vv o s k a . Sa t n eo s n o v ed o b i j e n eo v i m 3 9 0x2 3 0 AŽ p o s t u p k o ms us t o g as a v i t l j i v e , z ar a z l i k uo do n i hk o j es ud o b i 0 0x2 5 0 AŽg r o m 4 j e n el i v e n j e mn at o p l o . To k o mp r o i z v o d n o gp r o c e s av o s a ks es t e r i l i š en at e mp e r a t u r a map r e k o1 2 5 ° C, t a k o d as eun j e mun emo ž en a ć i n i j e d a nu z r o č n i kp č e l i n j i hb o l e s t i k o j i b i s emo g a op r e n e t i

Pl ast i čnesat neosnoveipl ast i čnir amovi

Pl a s t i č n es a t n eo s n o v ei z r a đ e n es uo dp o l i p r o p i l e n a , p l a s t i k ek o j aj eo d o b r e n az au p o t r e b uup r e h r a mb e n o j i n d u s t r i j i , k o j aj eč v r s t ai p o d n o s i v i s o k et e mp e r a t u r e . Zap r i me n uo v i hs a t n i ho s n o v an i j ep o t r e b n op r e d h o d n oi z b u š i t i i o ž i č i t i r a md ab i u t o p i l i s a t n uo s n o v u , v e ćs eo n ap o s t a v l j av r l ob r z oi l a k oz a h v a l j u j u ć i s v o md i z a j n ui k r u t o s t i . Pr ep o s t a v l j a n j auk o š n i c up o t r e b n oj eo t o p i t i ma n j uk o l i č i n u v o s k ai p r e ma z a t i p o v r š i n us a t n eo s n o v e . Up o n u d i i ma mop l a s t i č n us a t n uo s n o v uz ad r v e n i r a mi k o mp l e t a np l a s t i č n i r a ms as a t n o m o s n o v o m( 1208) . Pl a s t i č n es a t n eo s n o v es ep r o i z v o d eud i me n z i j a maz aL Ri DBr a m, ud v eb o j ež u t ei c r n e .

12071Sat naosnovaDB,PVC-4 1 5 x 2 8 0 mm 12072Sat naosnovaDB,PVC-4 2 5 x 2 8 0 mm 12091Sat naosnovaLR,PVC-4 2 5 x 2 1 0 mm 12092Sat naosnovaLR,PVC-4 2 5 x 2 1 2 mm 1208Ram LRsasat nom osnovom,pl ast i čni-4 8 0 x 2 3 2 mm

Pr esez ai z l i vanj esat ni hosnova 1210 Pr esaz ai z r adusat ni hosnovaLR 1212 Pr esaz ai z r adusat ni hosnovaDB

Sa t n ao s n o v as ed o b i j au l i v a n j e mo t o p l j e n o gv o s k ai z me đ ud v er a v n ep l o č e n ak o j i mas uu g r a v i r a n eo s n o v es a ć a , p r e č n i k a5 , 4 mm.Pr e s ao s a mo s t a l j u j e p č e l a r aui z r a d is a t n i ho s n o v a .Sa t n e o s n o v ed o b i j e n el i v e n j e ms up r i r o d n i j e , p ai hp č e l er a d i j ep r i h v a t a j u ,ama t i c a r a d i j ez a l e ž es a ć e .

1214 Si l i konskapr esasahl ađenj em z ai z r adusat ni hosnovai z r a đ u j us eu r a z l i č i t i md i me n z i j a ma , p oz a h t e v uk u p c a .


Val j ciz ai z l i vanj esat ni hosnova

1211Val j ciz ai z r adusat ni hosnova,r učni ,gr avi r aj ući 1219Val j ciz ai z r adusat ni hosnova,r učni ,gl at ki V a l j c i s ui z r a đ e n i o ds p e c i j a l n el e g u r ea l u mi n i j u ma . Ka r a k t e r i š ui hd u b o k ei s t a n d a r d n ed i me n z i j e ć e l i j e( p r e č n i k a5 , 4 mm) ,p r a v o l i n i j s k os e č e n j ei v i c a ,v i s o k ap r e c i z n o s ti d u g o t r a j n o s t .Pr e č i š ć e n v o s a ks ep r v op r e v o d i k r o zg l a t k ev a l j k e , az a t i ms eu zp o mo ćv a l j k az ag r a v i r a n j ev r š i u t i s k i v a n j e v o š t a n i hs t a n i c aup r e d h o d n od o b i j e n uo s n o v n ub a z u .

Odv a l j a k ai z r a đ u j e mok o mp l e t n ea u t o ma t s k el i n i j ez ap r o i z v o d n j us a t n i h o s n o v a ,o dj e d n o s t a v n i j i hp o l u a u t o ma t s k i hs k l o p o v ad op o t p u n oa u t o ma t i z o v a n i hl i n i j az ap r o f e s i o n a l n up r o i z v o d n j u .L i n i j es ei z r a đ u j up r e ma p o j e d i n a č n i mz a h t e v i mak u p a c a , us k l a d us an j i h o v i mp o t r e b a mai ž e l j e n i mk a p a c i t e t i ma . Ma š i n az ap r o i z v o d n j us a t n i ho s n o v ame t o d o mh l a d n o gv a l j a n j as es a s t o j i o d : –Po s u d ez av o s a ks ad u p l i md n o m, g r e j a č i mai r e g u l a c i j o mt e mp e r a t u r e , z a p r e mi n e7 0l i t a r a ; –Bu b n j az ai z r a d ub e s k o n a č n ev o š t a n et r a k e ; –Po s u d ez av o d uz ap r i p r e muv o š t a n et r a k ez ag r a v i r a n j e , s ag r e j a č i mai r e g u l a c i j o mt e mp e r a t u r e ; –V a l j a k az ag r a v i r a n j eo s n o v ać e l i j e ; –No ž e v az aš i r i n s k of o r mi r a n j et r a k ei z v u č e n i ho s n o v a ; –No ž az ad u ž i n s k o–p o p r e č n os e č e n j ev o š t a n et r a k eug o t o v es a t n eo s n o v e ; –Up r a v l j a č k o gp u l t a . Ma š i n az as a t n eo s n o v ej eo p r e ml j e n as ad v amo t o r as n a g e0 . 3 7 k W, k o j i p r e k o r e d u k t o r ap o k r e ć ub u b a n j z ag l a t k ut r a k ui v a l j k ez ag r a v i r a n j e . Ko n t r o l ab r z i n eg r a v i r a j u ć i hv a l j a k av r š i s ep r e k of r e k v e n t n o gr e g u l a t o r ad o kj e b r z i n ab u b n j az ag l a t k ut r a k uk o n s t a n t n a .Ka p a c i t e tma š i n ej e2 0 3 0 k gs a t n i h o s n o v an as a t ,p r ip u n o jš i r i n iv a l j a k aiumn o g o mez a v i s io dr a s p o l o ž i v o g k v a l i t e t as i r o v o gv o s k a .

Di me n z i j ać e l i j as a ć aj e5 . 4 mm,a š i r i n ag r a v i r a j u ć i hv a l j a k a2 8 0 mm i l i 3 2 0 mm, s ap r e č n i k o mo d8 6 mm. Ši r i n s k os e č e n j es a t n i ho s n o v av r š i s e p u t e mr o t i r a j u ć i hn o ž e v ak o j i s emo g u p o d e š a v a t i ur a s p o n uo d0-3 2 0 mm. Du ž i n s k os e č e n j es a t n i ho s n o v av r š i s ep r e k or o t i r a j u ć i hn o ž e v ak o j is u v o đ e n i p r e k op o g o n s k o gs i s t e ma .


Kav ez i z at r ans por tiuv anj emat i ca 1304 Kavezz amat i cePVCsa ši r i m ot vor om j ed i me n z i j a6 5x2 9 mmi d e b l j i n e1 5mm. Ka v e zj ei z r a đ e n o dt a n k e ,d e l i mi č n op r o z i r n ep l a s t i k e s ap e r f o r a c i j a ma p op o v r š i n i ,r a d i l a k š ek o n t r o l ema t i c e .

1302 Kavez z at r anspor tidodavanj e mat i ca PVC,e k o n o mi č n or e š e n j ez ač u v a n j e , t r a n s p o r t i d o d a v a n j ema t i c e , s ap r o v i d n i md n o mr a d i l a k š ek o n t r o l ema t i c ei d e l o mz ap o s t a v l j a n j ep o g a č e .

13051

1302

1304

1309Kavezz a mat i čnj ak, pl ast i čni

1323

1305 1305 Št i pal j kazahvat anj emat i ca,PVC 13051Št i pal j kazahvat anj emat i ca,i nox z al a k š eh v a t a n j eip r e n o š e n j ema t i c e ,p r i t o mn e o š t e ć u j u ć i j e . 13261

1324

1326

Pr i borz aobel eav anj emat i ce Ci l n d r i / t u b es l u ž ez af i k s i r a n j ema t i c er a d i n j e n o go b e l e ž a v a n j a . Sa s t o j es eo dt u b ep l a s t i č n e / s t a k l e n e , č i j i j e d a nk r a j č i n i p l a s t i č n i p r s t e n s ao t v o r i map r e k ok o j i hs ev r š i o b e l e ž a v a n j ei č e p ao b l o ž e n o gs u n đ e r o m, k o j i ms ema t i c ag u r ad op l a s t i č n o gp r s t e n a . 1318 Tubaz aobel ež avanj emat i ca,PVC-p l a s t i č n at u b a , d u ž i n e8 2 mmi p r e č n i k as p o l j a š n j e g3 2 mm, u n u t r a š n j e g2 8 mm. 1319 Ci l i ndarzahvat anj eiobel ežavanj emat i ca,st akl eni-s t a k l e n at u b a , d u ž i n e1 3 0 mmi s p o l j a š n j e gp r e č n i k a3 2 mm. 1320 Ci l i ndarz ahvat anj eiobel ež avanj emat i ca-p l a s t i č n at u b ad u ž i n e1 4 5 mmi s p o l j a š n j e gp r e č n i k a3 2 mm. 13202Ci l i ndarz ahvat anj eiobel ež avanj emat i ca,j ednor učni 1316 Lul az ahvat anj emat i ce-p l a s t i č n a , d u ž i n e1 6 0 mm. 1317 Kavezz aobel ež avanj emat i ca,pl ast i čni-Pr e d n o s t o v o g mo d e l aj e s t el a k š ei b r ž eo b e l e ž a v a n j e , j e rma t i c ao s t a j eus v o mp r i r o d n o m o k r u ž e n j u . Pr e č n i kk a v e z aj e4 9 mm.

1317

1316

1318

1316

1319

1320

13202


Pr i borz apr esadj i vanj el ar viipr oi z vodnj u

Zao b e l e ž a v a n j ema t i c ak o r i s t es ema r k e r i i l i b r o j e v i . Pe to s n o v n i hb o j as uo d r e đ e n eme đ u n a r o d n i md o g o v o r o mi t o : ž u t a( 2 0 1 7 ) ,c r v e n a( 2 0 1 8 ) ,z e l e n a( 2 0 1 9 ) ,p l a v a( 2 0 2 0 )ib e l a ( 2 0 1 6 ) . 13211Mar kerzaobel ežavanj emat i ca,manj i ,ul j ani 13212Mar kerzaobel ežavanj emat i ca,veći ,ul j ani 1322 Mar kerzaobel ežavanj emat i ca,manj i ,vodeni

1310 I gl azapr esađi vanj el ar vi ,PVC 1311 I gl azapr esađi vanj el ar vi ,Cr( i nox) ,model1 1312 I gl azapr esađi vanj el ar vi ,Cr( i nox) ,model2 13111I gl azapr esađi vanj el ar vi ,sal upom

2 0 2 3

1322

1312

2 0 2 2

1310

13212

131 1

2 0 2 1 2 0 2 0

1321 1

2 0 1 9

1306Kal upz amat i čnj aksaj ednom gl avom n a me n j e n j ez ai z l i v a n j ep oj e d n eo s n o v ema t i č n j a k ao dv r u ć e gv o s k a . 13061Kal upz amat i čnj aksat r igl ave 13062Si l i konskikal upz amat i čnj ake-z ai z l i v a n j e2 0 k o ma d ao s n o v ama t i č n j a k ao d j e d n o m. 13062

131 1 1

1359 Lupa L u p as an o s a č e mz ag l a v us a4i z me n j i v ao p t i č k au l o š k ai u v e l i č a n j e mo d1 . 2 x , 1 . 8 x , 2 . 5 xi 3 . 5 x , k u t i j o mz as o č i v ai p o d e s i v i mo s v e t l j e n j e mr a d n ep o v r š i n e .

13061

1306

Pr i borzapr oi zvodnj umat i čnogml eča

1390 Kaši či cazavađenj eml eči ,model1

13392 13391

13393 1338 Tr akavešt ački hmat i čni hćel i j azapr oi zvodnj u ml eča,dvost r uka,d = 3 8 2 mm

1338


Opl odnj aci z apr oi z v odnj umat i ca 13511 Bebiopl odnj akz amat i ce, pol i st i r en Be b i o p l a d n j a ki z r a đ e no dp l i s t i r e n ao d l i k u j e d o b r ai z o l a c i j a ,s az b e g o mz ap r i h r a n u ,n a d n uk u t i j es en a l a z it a b l ak o j amo ž ed a i z v l a č i z b o gl a k š e gu v o đ e n j ep č e l a .

1350 Bebiopl odnj ak z amat i ce,dr veni ( F .Tomaž i n) Ma l io p l o d n j a kk o j in e ma p o s e b n er a mo v e ,v e ćs es a d o n j es t r a n ep o s t a v l j a j ut r a k e s a t n eo s n o v e .Op l o d n j a ks e p u n i p č e l a mai n a k o nt o g as e d o d a j en e o p l o đ e n ama t i c a .

Ram i z ol at ormat i ce

Ra mi z o l a t o rma t i c ek o r i s t i s ez ab l o k i r a n j ema t i c eč i mes en j o j o g r a n i č a v ab r o j ć e l i j az ap o l a g a n j ej a j a .Na j č e š ć es ep r i me n j u j ep r i u z g o j uma t i c as ac i l j e mb l o k i r a n j ama t i c ar o d o n a č e l n i c a , o d n o s n od o b i j a n j al a r v i p r i b l i ž n oi s t es t a r o s t i .

1380Ram i zol at ormat i ceza1LRr am -4 8 0 x 5 5 x 2 4 0 mm 1382 Ram i zol at ormat i ceza3LRr ama-4 8 0 x 1 3 0 x 2 4 0 mm zol at ormat i ceza3DBr ama-4 7 0 x 1 3 0 x 3 1 0 mm 1381Ram i zol at ormat i ceza1DBr am -4 7 0 x 5 5 x 3 1 0 mm 1383 Ram i

1342 Ni kotapar atz apr oi z vodnj u mat i čnj aka-or i gi nals a s t o j i s eo d : -t a b l ez ap r o i z v o d n j u( š i f r a1333) , -1 0 0k o ma d ab r a o nma t i č n j a k a ( š i f r a1330) , -3 0k o ma d an o s a č ama t i č n j a k a( š i f r a1331) , i -3 0k o ma d ak a v e z az ama t i č n j a k( š i f r a1303) .

1332 Ni kot or i gi nalt abl az a 110 kom mat i čni hćel i j a-T a b l as a d r ž i 1 1 0ć e l i j auk o j es e p o s t a v l j a j uv e š t a č k ima t i č n j a c iis p e c i j a l n ema t i č n e r e š e t k es ao t v o r o m.T a b l as ep o s t a v l j an as r e d i n u r a maiun j e g as e ,p o s l eo d r e đ e n o gv r e me n aa d a p t a c i j e ,s t a v l j ama t i c ak o j ap o l e ž ej a j auv e š t a č k e ma t i č n j a k e . Di me n z i j at a b l ej e1 3 0 x 1 5 0 x 3 0 mm.

1332

1303

1330Vešt ačkaPVCmat i čna ćel i j a, z a apar at , br aon Op o n a š ap r i r o d n u ma t i č n uć e l i j u , k o j as en a k o np o l e g a n j aj a j a ,p r e b a c u j e i z a p a r a t a n a n o s a č ma t i č n j a k a( 1331) , k o j i s es ar a mo m p o s t a v l j auo p l o d n j a k .Pr e č n i kj e 1 0 mm, v i s i n a1 0 mm.

1331

1330


Apar atz apr oz vodnj umat i ca-Jent er

1360 Jent er ovapar atz apr oi z vodnj umat i čnj aka-st andar d Se ts a d r ž i :J e n t e rt a b l u ,4 0g l a t k i h n o s a č a , 1 1 5ma t i č n i hć e l i j av e ć i hi ma n j i h i š t a p i ćz ap r i k l j u č e n j eć e l i j a . 1365 Jent erdodat anisetbezt abl e Ov a js e ts es a s t o j io d5 0g l a t k i hn o s a č a ,1 1 5 ma t i č n i hć e l i j av e ć i hi ma n j i h , š t a p i ć az ap r i k l j u č e n j e ć e l i j ai p o k l o p c a . 1361 Jent er ovapar atz apr oi z vodnj umat i čnj aka-st ar t er Sa d r ž i :J e n t e rt a b l u ,2 0g l a t k i hi2 0r e b r a s t i hn o s a č a , 1 1 5ma t i č n i hć e l i j av e ć i h ima n j i h , š t a p i ćz ap r i k l j u č e n j e , 1 0 k a v e z a ,1 0š t i t n i k a ,u z g o j n ul e t v i c ui DVDs au p u t s t v o m.

13641 Jent ermat i čnećel i j e manj ep a k o v a n j e1 1 5k o m. 13642 Jent ermat i čnećel i j e veće-p a k o v a n j e1 1 5k o m.

1378Jent ernosačiz amat i čnj ak,r ebr ast i 1379Jent ernosačiz amat i čnj ak,gl at ki

1363Jent erkavezzamat i čnj ak 1374Jent erkavezzamat i čnj akmanj i

1373

1379 1378

1374

1377Jent er ,Jent er ,al at zači šćenj ećel i j a

1366Jent eruzgoj nal et vi ca

1375

1363Jent ert abl a

13761

1371

1371Jent eruzgoj nal et vi ca,pl ast i čnazabr zopr enošenj emat i čnj aka-Uzp o mo ć o v o ga l a t a , ma t i č n eć e l i j eJ e n t e ra p a r a t amo g us el a k š ei b r ž ep r e n e t i n au z g o j n ul e t v u . Se t s es a s t o j i i zt r i d e l a , s v a k i d e oj ed o s t u p a nk a oy a s e b a na r t i k a l : 1 . 13761Jent eruzgoj nal et vi ca,pl ast i čnazabr zopr enošenj emat i čnj aka( 3 k o m) , 2 . 1375 Jent eral atzabr zopr enošenj emat i čnj aka( 1 k o m) 3 . 1374 Jent erkavezzamat i čnj akmanj i( 1 0 k o m) . 13691 Setza obel ežavanj e mat i ce( 5b o j as ab r o j e v i mao d1 9 9 ib o č i c as al e p k o m iš t a p i ć e mz a n a n o š e n j e ) 13692 Kar t i ca sa br oj evi ma od199-j e d n ab o j a 13693Lepaksašt api ćem za nanošenj e


Ambal až az apakovanj emedaidr ugi hpčel i nj i hpr oi z voda 1449Kaši kaz ameddr venaa n a t o mi j ak a š i k es ma n j u j e c u r e n j eme d a , as a s t a vn eu t i č en e g a t i v n on ap r i r o d n as v o j s t v a e n z i mame d a .

25g

Pl a s t i č n aa mb a l a ž a( PET)i z r a đ e n aj eo dma t e r i j a l ak o j i j e 1460 d o b r ab a r i j e r az ag a s o v ei v l a g u .Ot p o r a nj en at o p l o t ui 50g k i s e l us r e d i n u ,p r o z i r a nj ek a os t a k l o ,l a g a ni o t p o r a nn a l o ml j e n j e .U p o n u d ii z d v a j a mo č a š i c e z a me d 1461 š e s t o u g a o n o go b l i k as ap o k l o p c e m: 100g 1460 Čaši caz amedod25g 1461 Čaši caz amedod50g 1462 Čaši caz amedod100g 1462 1463 Čaši caz amedod250g 250g 1464 Čaši caz amedod500g 1467 1463

1448Kaši kaz amed,met al na Ka š i k aj ei z r a đ e n ao dp r o h r o ma . Du ž i n ak a š i č i c ej e1 9 5 mm.

500g

Pr e d n o s ts t a k l e n i ht e g l ij eut o meš t oj es t a k l oma t e r i j a lb e zmi r i s ai h e mi j s k i j ei n e r t n op r e mame d u . Ne p r o p u s n oj ez ag a s o v ei p a r ui p r e d s t a v l j ad o b a ri z o l a t o r ,š t oo mo g u ć u j ed u ž eč u v a n j eme d a .St a k l os e mo ž er e c i k l i r a t i , p an i j eš t e t n os as t a n o v i š t ao č u v a n j až i v o t n es r e d i n e .

1480 Tegl azamedst akl ena,720ml 1482 Tegl azamedst akl ena,370ml

1469

1464

1468

1468 Kof i caza2kgmeda 1469 Kof i caza3kgmeda 1467 Kant a22, 5l i t ar a 1470

1480

1482

1485

1481Pokl opacz at egl u,82mm,al umi ni j umski

1420 Boksesz apr oi z vodnj umeda usaćuz aLRr am -1 0 5 x 9 5 x 3 5 mm 1421 Boksesz apr oi z vodnj umeda usaćuz aDBr am -1 0 0 x 9 5 x 3 5 mm

1402

1401

1486 Pokl opacza t egl u82mm,sa pumpi com zamed

1470Tegl azamedpl ast i čna sapokl opcem,720ml 1485Pokl opaczat egl u, 82mm,pl ast i čni

Kur t i j ez akr eme: Boči caz ačuvanj eml eči : 1430Kut i j amet al na,40ml 14150St akl enabez boj na,8ml 1431Kut i j amet al na,125ml 14151St akl enabr aon,10ml Boči caz apr opol i s: 14011Pl ast i čnasar aspr ši vačem,20ml 1401 Pl ast i čnasakapal j kom,20ml 1402 Pl ast i čnasakapal j kom,10ml 1405 St akl enasakapal j kom,10ml 1406 St akl enasakapal j kom,20ml 14011

1406

1405


ROJE VI , DRUŠTVAIMATI CE

Up r i l i c is mod ap o n u d i mop č e l a r i mar o j e v eima t i c ep r o i z v e d e n en an a š i m p č e l i n j a c i mau zz a g a r a n t o v a nk v a l i t e t i p o š t o v a n j ed o g o v o r e n i hr o k o v ai s p o r u k e . I zp o n u d ei z d v a j a mo :p a k e t n er o j e v e ,r o j e v en a5r a maL Ri l iDB,f o r mi r a n a p č e l i n j ad r u š t v ai p č e l a r s k ek o n t e j n e r ez a5 0k o š n i c a . Ro j e v en ar a mo v i mas ai z g r a đ e n i ms a ć e mi s p o r u č u j e mon a5r a mo v a , s t a n d a r d n i hL Ri DBd i me n z i j a . Ro j n ar a mo v i mas a s t o j i s eo d3r a mas az a t v o r e n i mi o t v o r e n i ml e g l o m io d2r a mas ame d o m ic v e t n i mp r a h o m,d o b r op o k r i v e n i p č e l a ma .Ro j e v ik o j is ei s p o r u č u j us uz d r a v i ,k o mp a k t n i ,s ami n i mu mo mt r u t o v s k i hć e l i j a , p r i č e mus ev o d i r a č u n ad as a ć eb u d eml a d oi n e o š t e ć e n o . Ma t i c e k o j ei s p o r u č u j e mos uml a d ei o b e l e ž e n e , z d r a v e , d o b r or a z v i j e n e , b e zo š t e ć e n j ai b e zp r i s u s t v av a š i i l i v a r o e . I s p o r u k ur o j e v ap r a t i o d g o v a r a j u ć av e t e r i n a r s k ad o k u me n t a c i j aoz d r a v s t v e n o j i s p r a v n o s t i p č e l a . Pa k e t n er o j e v ef o r mi r a mos t r e s a n j e mp č e l as ar a mo v auz at op r e d v i đ e n ek u t i j e s av e n t i l a c i j o mu zd o d a v a n j ema t i c euk a v e z u .Pa k e t n er o j e v ei s p o r u č u j e mou t e ž i n i o d1 , 2k gp č e l a .

L I TE RATURA

1003 " Pč e l a r s t v o "-J . Ku l i n č e v i ć 1070 " Hr a n ai i s h r a n ap č e l a "-G. F . T a r a n o v 1006 " Mo j p č e l i n j a k "-B. Re l i ć 1007 " St a c i o n i r a n op č e l a r e n j e "-B. Re l i ć

I GRAČKEIPRI VE SCI

1001 " Pč e l a r s t v o "-V . Ume l j i ć 1009 " En c i k l o p e d i j ap č e l a r s t v a "-V . Ume l j i ć 1023 " Ro ma nop č e l a r u "-V . Ume l j i ć 1024 " Sap č e l a ma5 0 g o d i n a "-V . Ume l j i ć 1021 " At l a sme d o n o s n o gb i l j a1i 2 "-V . Ume l j i ć

POKL ONKARTI CA Pokl onusesvako obr aduj e!

14901 Pr i v e z a k-Di mi l i c a 14902 Pr i v e z a k-Pč e l a r 14903 Pr i v e z a k-Pč e l i c aMa j a 14911 Pl i š a n ai g r a č k ap č e l a

Pok l onk ar t i caz ai z nos posopst venojž el j i . Poz ovi t enašcal l cent ar066/1 00-500


NoviSad

Beogr ad

Kr aguj evac

Ni Å¡