Page 1

th

January 16 , 2014 ALBANIAN

   MEDITERRANEAN ACTION PLAN

PLAN D’ACTION POUR LA MEDITERRANEE

        Partneriteti Strategjik per Mesdheun Ekosistemet Detare te Detit te Hapur (MedPartnership) www.themedpartnership.org Programi i trajnimit për menaxhimin e Bifenileve të Poliklorinuara (BPKs) Organizuar nga Ministria e Mjedisit e Shqipërisë me mbështetjen e CPRAC dhe MEDPOL në kuadër të UNEP MAP Partneritetit Strategjik për Ekosistemet Detare të Detit të Hapur (MedPartnership) Tirana (Albania), 21-24 Janar 2014

Axhenda (2 ditë trajnim teorik dhe 2 ditë trajnim praktik)


Programi i trajnimit të menaxhimit të BPKs, Tiranë (Shqipëri) Axhenda Dita  1:  e  Martë,  21  Janar   Menaxhimi i BPKs (trajnim teorik) (11:00-18:30) Vendi i trajnimit: Hotel Doro City, rruga "Muhamet Gjollesha", Md.38 H.1., Njesia Bashkiake nr 7, PO 1023, Tirana. Tel: +355 42 232 206. www.hoteldorocity.com

10:30-11:00

Rregjistrimi i pjesëmarrësve

Hapja e seminarit Hapja nga Dr. Pellumb Abeshi, Drejtor i Përgjithshëm i Politikave të Mjedisit, Ministria e Mjedisit të Shqipërisë. 11:00-11:30

Fjalë përshëndetëse nga përfaqësuesi i Ministrisë së Mjedisit Fjalë përshëndetëse nga znj. Tatiana Hema, Drejtuese Programi dhe përfaqësuese e UNEP MAP MEDPOL dhe UNEP MAP CPRAC.

11:30-11:45

Prezantim i lektorëve dhe pjesëmarrësve (Manolo Clar, Project Manager, CPRAC)

11:45-12:00

Pushim kafeje

Shqipëria si palë firmosëse e Konventës së Stokholmit dhe e Konventës së Barcelonës, burimet e saj të brendshme, dhe Protokolli i aktiviteteve për POPs (me theks tek BPKs) : 12:00 -12:45

§ §

Detyrimet dhe statusi i implementimit kombëtar SItuata e rolit të kuadrit ligjor dhe institucional për menaxhimin e POPs në Shqipëri.

(M. Redi Baduni, Pikë Fokale Kombëtare e MAP dhe MEDPOL, dhe e Konventës së Stokholmit nga Ministria e Mjedisit të Shqipërisë).

Konteksti global, historia, aplikimet, konventat (Urs K. Ëagner, ETI) 12:45-14:00 Menaxhimi i PCB, kapitulli A – Pjesa 1: Identifikimi, vlerësimi i riskut, vlerësimi, 2


përcaktimi i prioriteteve (Urs K. Ëagner, ETI)

14:00-15:00

Pushimi i drekës

Menaxhimi i PCB, kapitulli A – Pjesa 1: Identifikimi, vlerësimi i riskut, vlerësimi, përcaktimi i prioriteteve (Urs K. Ëagner, ETI) (cont.) 15:00-16:30 Menaxhimi i PCB, kapitulli A – Pjesa 2: Inventari, klasifikimi, GHS (Panos Ioakimidis, Ecoterra)

16:30-16:45

16:45-17:45

Pushim Kafeje Kampionimi i përgjithshëm, metodat dhe procedurat e screening dhe analizës, (Urs K. Ëagner, ETI) Pyetje dhe diskutime

17:45-18:30

Kampionimi specific për projektin, metodat e scrrening dhe analizës (Panos Ioakimidis, Ecoterra) Pyetje dhe diskutime

18:30

Mbyllja e sesionit

Përkthim i menjëhershëm në anglisht apo Shqip do të jetë i disponueshëm gjatë trajnimit.


Dita e  dytë:  e  mërkurë,  22  Janar   Menaxhimi i BPKs (trajnim teorik) (9:00-18:00) Vendi i trajnimit: Hotel Doro City, Tirana.

9.00-10.00

Menaxhimi i mirë i BPKs A – Mirëmbajtje, menaxhimi gjatë ciklit jetësor, elminimi dhe depozitimi (Panos Ioakimidis, Ecoterra)

10:00-11:15

Menaxhimi i mirë i BPKs B – Trajtimi, ambalazhimi, ngarkimi, transportimi (Urs K. Ëagner, ETI)

11.15-11.30

Pushim kafeje

11:30-12:30

Menaxhimi i mirë i BPKs C – Eleminimi import/eksport (Panos Ioakimidis, Ecoterra)

12.30-13.30

Raste studimi Pjesa A: POPs nga djepi deri në varr (Urs K. Ëagner, ETI)

13.30-14.45

Pushim dreke

14.45-15.45

Raste studimi Pjesa B: POPs nga djepi deri në varr (Urs K. Ëagner, ETI)

15.45-16:15

“Test me shkrim për BPKs” për pjesëmarrësit (Panos Ioakimidis, Ecoterra, Urs K. Ëagner, ETI)

16.15-16.30

Pushim kafeje

16:30-17.00

Diskutim për mënyrat dhe mjetet e përmirësimit të menaxhimit të BPKs në Shqipëri (ndihmuar nga UNEP MAP)

17:00-17.30

Diskutim për përgjigjet e testeve për BPKs (Urs K. Ëagner)

17:30-18:00

Shpërndarja e “Certifikatave të trajnimit për BPK” (CPRAC, Ecoterra, ETI) Mbyllja e seminarit teorik për BPKs 4


Përkthim i menjëhershëm në anglisht apo Shqip do të jetë i disponueshëm gjatë trajnimit

Dita  e  tretë:  e  enjte,  23  Janar   Menaxhimi i BPK (trajnimi praktik dhe vizita në terren) (9:00-15:30). Vendi i trajnimit: “Oficina e riparimit të transformatorëve e CEZ”, prapa Hotel Doro City

Hapja nga përfaqësuesi i UNEP MAP Udhëzime sigurie nga Menaxheri i sitit 9:00-13.00

Pajisjet dhe procedurat e sigurisë Marrja e pajimeve në sit (të dhëna dhe pyestësorë) (Panos Ioakimidis, Ecoterra and Christian Marchesi, ETI)

13:00-14:00

Pushimi i drekës Marrja e kampioneve në terren

14:00-15:30

Administrimi i sitit (Panos Ioakimidis, Ecoterra and Christian Marchesi, ETI)

15:30

Fundi i seksionit

Përkthim i menjëhershëm në anglisht apo Shqip do të jetë i disponueshëm gjatë trajnimit.


Dita e  katërt:  e  premte,  24  Janar   Menaxhimi i BPKs (trajnim praktik, L2000 DX analyzer) (9:00-15:00) Vendi i trajnimit: Hotel Doro City, Tirana.

Trajnim teorik për L2000 DX : Përsëritje e metodave të kontrollit Kontrolli me L2000 Rregjistrimi i të dhënave Administrimi dhe eleminimi i materjaleve 9:00-13.00

Trajnim praktik me L2000 : Pjesët dhe mirëmbajtja e L2000 Procedurat Përdorimi i L2000 DX nga pjesëmarrësit (Punë në grup, kontrolli i mostrave të marra gjatë ditës së tretë) (Christian Marchesi, ETI dhe Panos Ioakimidis, Ecoterra)

13:00-14:00

Pushim dreke

Trajnim praktik L2000 : Përdorim i L2000 DX nga pjesëmarrësit (punë në grup, kontroll i mostrave të marra në ditën e tretë) (vazhdim) 14:00-15:00

“Test me shkrim për marrjen e mostrave dhe kontrollin” për pjesëmarrësit Pyetje dhe diskutime Dhënia e certifikatave “L2000 DX User’s Certificates” (Christian Marchesi, ETI dhe Panos Ioakimidis, Ecoterra)

15:00

Mbyllj e trajnimit praktik

Përkthim i menjëhershëm në anglisht apo Shqip do të jetë i disponueshëm gjatë trajnimit.

6

Agenda pcbs training program albania final albanian v1  
Advertisement