Page 1

Vrijeme je za buenje iz zimskog sna


DoËekajte kraj duge zime i krenite prema proljeÊu s novim odlukama, novim prilikama i novim - popustima! Kod odabranih partnera pronaÊi Êete odliËnu moguÊnost napraviti neπto o Ëemu veÊ dugo maπtate, ispuniti ono πto veÊ neko vrijeme odgaate ili razveseliti osobu Ëija Vam sreÊa mnogo znaËi. Iskoristite ponuene pogodnosti i joπ se jednom uvjerite da je American Express kartica najbolji izbor. TRAJANJE POGODNOSTI: Od 15.2. do 15.4.2010. (osim navedenih iznimaka)


VEMIL a do

ObroËna otplat

6 RATA

knada

bez kamata i na

40% POPUSTA NA MISSION ASORTIMAN NA DAR SECURITY LOCK UZ SVAKO PRIJENOSNO I STOLNO RA»UNALO NA DAR TORBICA UZ SVAKI KUPLJENI FOTOAPARAT

P

osjetite specijaliziranu i moderno ureenu trgovinu u Zagrebu, gdje Vam Unusmedia nudi moguÊnost doæivjeti svijet vrhunske tehnologije i beskrajne zabave. Unusmedia je najbolja i najpraktiËnija hi-tech trgovina za svakodnevne potrebe suvremenog Ëovjeka s nizom pogodnosti za svakog kupca. Velika paænja pridaje se kvalitetnom izboru proizvoda i neprestanom proπirivanju asortimana: raËunala, raËunalne periferije, softvera, potroπaËke elektronike, zabave te uredske opreme, pribora i potroπnog materijala.

Zagreb Shopping centar Vrbani, Rudeπka cesta 140/1, tel.: 01/ 638 93 60

VEMIL www.unusmedia.hr


www.meblo.hr

MEBLO TRADE a do

ObroËna otplat

12 RATA knada

bez kamata i na

20% POPUSTA NA PROGRAM JOGI POSTELJA, PROGRAM ZAVJESA I DEKORATIVNIH TKANINA IZ MEBLO ASORTIMANA TRAJANJE POGODNOSTI: OD 15.2. DO 30.4.2010.

J

ogi postelje sinonim su za zdravo i kvalitetno spavanje. Novitet u Jogi asortimanu predstavlja moguÊnost kombiniranja donjeg dijela Jogi postelje i gornjeg Jogi madraca. Nakon πto odaberete madrac koji najbolje odgovara Vaπim potrebama, spojite ga sa donjim dijelom postelje koja Vam je najprivlaËnija i dobit Êete leæaj iz snova! Posjetite Meblo Trade i uæivajte u kvalitetnim i zdravim snovima te ugodnim buenjima!

Dubrovnik »ibaËa 8, Mlini, tel.: 020/ 48 49 12; Pula Medulinska cesta 15c, tel.: 052/ 81 29 82; Rijeka F. »andeka 8a, tel.: 051/ 67 11 35; Split Doverska 33, tel.: 021/ 46 48 77; Varaædin Trg bana JelaËiÊa 2, tel.: 042/ 21 17 76; Zadar TC Kerum, Trg kneza Viπeslava 6, tel.: 023/ 31 93 18; Zagreb TC Solidum, V. ©korpika 1, tel.: 01/ 346 44 88; Maksimirska 112, tel.: 01/ 232 24 93; ZV pav. 12, Av. Dubrovnik 15, tel.: 01/ 645 53 26

MEBLO TRADE


BITECHNIQUE

a do

ObroËna otplat

10 RATA knada

bez kamata i na

10% POPUSTA NA ODJELU B@HOME (ARTIKLI ZA URE–ENJE DOMA) NA DAR PEGLA BOSCH TDA 2340 SVIM KUPCIMA BOSCH BIJELE TEHNIKE U VRIJEDNOSTI VEΔOJ OD 2.000 KN

A

ko i Vi opremanje doma smatrate umjetnoπÊu, u prodajnim centrima Bitechnique osjeÊat Êete se kao kod kuÊe. U dvadeset godina rada Bitechnique je postao sinonim za kvalitetno opremanje doma bijelom tehnikom, malim kuÊanskim aparatima, audio-video opremom i klimatizacijom. Novo u ponudi Bitechniquea je B@HOME odjel za opremanje doma prekrasnim tanjurima, Ëaπama, vazama, svijeÊama, umjetnim cvijeÊem i ostalim originalno dizajniranim modernim predmetima. Odaberite neπto iz bogato opremljenih prodajnih centara Bitechnique i uæivajte u svom remek-djelu, savrπeno ureenom stanu.

Pula Valturska 82, tel.: 052/ 50 21 33; Rijeka J. P. Kamova 111, tel.: 051/ 43 66 07; Kukuljanovo 313, tel.: 051/ 25 20 64; Uæarska 30a, tel.: 051/ 31 52 39; Umag Tribje 10, tel.: 052/ 75 14 50

BITECHIQUE www.bitechnique.hr


www.tommy.hr

TOMMY a do

ObroËna otplat

3 RATE

*

knada

bez kamata i na

* moguÊnost obroËne otplate nije moguÊe iskoristiti u prodavaonicama Tommy u ©ibeniku, Vodicama i Murteru.

P

laniranom strategijom trgovaËki lanac Tommy se nastoji što više približiti krajnjem kupcu, kako bi tradicionalno osluškujuÊi, kvalitetno i na vrijeme zadovoljio sve njegove potrebe. Uz brojne pogodnosti, prepoznatljiv je po vrhunskom asortimanu, svakodnevno svježim proizvodima, cjelovitoj i brzoj usluzi te visoko standardiziranim i za kupovinu ugodnim prodajnim prostorima - na zadovoljstvo brojnih kupaca koji se uvijek iznova vraÊaju. Uživajte u kupnji u više od 50 prodajnih mjesta trgovaËkog lanca Tommy!

Bestovje, »iovo (Okrug Gornji, Arbanija), Donji MuÊ, Drniš, Dubrovnik, Dugi Rat, Imotski, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel LukšiÊ, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel SuÊurac, Kaštel ŠtafiliÊ, Makarska, MetkoviÊ, Novi Vinodolski, Omiš, Opuzen, Podstrana (Strožanac), Samobor, Sinj, Solin, Split, Trilj, Trogir, Zagreb

TOMMY


ŠKOLSKA KNJIGA

a do

ObroËna otplat

3 RATE

knada

bez kamata i na

5% POPUSTA NA CJELOKUPAN ASORTIMAN* 10% POPUSTA NA KOÆNI DAROVNI PROGRAM TONY PEROTTI MONOGRAFIJA LADO PO POSEBNOJ CIJENI OD 195 KN (REDOVNA CIJENA 279 KN) * izuzev udæbenika popusti se ne zbrajaju

T

rebate li poklon za nekoga tko Vam je drag? Želite li lijepim darom obradovati poslovnog partnera? Namjeravate li ugodno provesti veËer uz dobru knjigu? Sve to moæete pronaÊi na jednome mjestu, u knjiæarama ©kolske knjige. Na 18 prodajnih mjesta diljem Hrvatske Ëeka Vas bogat izbor djeËjih knjiga, lijepe knjiæevnosti, struËnih i znanstvenih izdanja, rjeËnika, uredskoga i πkolskog pribora, igraËaka, koænih te poslovnih darova.

»akovec Kralja Tomislava 6; Dubrovnik Poljana P. MiliËeviÊa 1; GospiÊ Dr. A. StarËeviÊa 17; Karlovac S. RadiÊa 7; MetkoviÊ A. StarËeviÊa 1; Osijek Trg A. StarËeviÊa 12; Pula Forum 6; Rijeka I. Henckea 1; Sinj Trg kralja Tomislava 3; Sisak Trg bana J. JelaËiÊa 6; Varaædin J. DraπkoviÊa 2, S. Vraza 8; Vinkovci Duga ulica 27; Vukovar Dr. F. Tumana 13; Zagreb BogoviÊeva 1a, Masarykova 28, I. LuËiÊa 3

ŠKOLSKA KNJIGA www.skolskaknjiga.hr


www.perfecta.hr

PERFECTA DREAMS a do

ObroËna otplat

12 RATA knada

bez kamata i na

20% POPUSTA NA SVAKI KUPLJENI JASTUK ILI MADRAC IZ LINIJE TECHNOGEL NA DAR DODATNA ZIMSKA JASTU»NICA OD LUKSUZNE KA©MIR TKANINE UZ KUPNJU TECHNOGEL JASTUKA NA DAR SPECIJALNA ELASTI»NO LETVI»ASTA ERGONOMSKA PODNICA SILVER SIESTA TE DODATNA LJETNA NAVLAKA OD LUKSUZNE TKANINE OBOGAΔENE KA©MIR VLAKNIMA UZ KUPNJU TECHNOGEL MADRACA

A

ko ste u potrazi za kvalitetnim snom, Perfecta je mjesto koje Êe rijeπiti Vaπe probleme. Linija Technogel donosi Vam revoluciju u zdravom spavanju, jer nudi jastuke i madrace od inovativnog krutotekuÊeg materijala posebno razvijenog kako bi poboljπao kvalitetu Vaπeg sna. Technogel se oblikuje prema fiziËkoj strukturi korisnika, apsorbira pritisak visoke snage i nudi jako dobar prijenos pritiska na cijelu povrπinu tijela πto dovodi do bolje cirkulacije. Technogel stvara ugodnu i zdravu mikroklimu gdje god spavamo i ne sadræi plastiËne, niti ostale agense koji isparuju i to ga Ëini superiornim u odnosu na ostale sliËne proizvode na træiπtu.

Osijek Strossmayerova 4, tel.: 031/ 28 35 59; Pula J. Æakna 4b, ©ijana, tel.: 052/ 50 22 18; Rijeka Strossmayerova 11a, tel.: 051/ 37 21 55; Split Dugopolje, Top Interijer Centar, TrgovaËka zona Podi, tel.: 021/ 65 59 50; Sv. Kriæ ZaËretje Labudovec bb, tel.: 049/ 58 88 88; Varaædin Optujska 2, tel.: 042/ 30 32 83; Zadar Zrinsko-Frankopanska 18b, tel.: 023/ 31 20 70; Zagreb ZV pav. 12/prizemlje, Av. Dubrovnik 15, tel.: 01/ 655 43 05, tel.: 01/ 654 75 80; TC Solidum, V. ©korpika 11/prizemlje, tel.: 01/ 346 46 20; I kat, tel.: 01/ 346 61 11

PERFECTA DREAMS


AUTOKUΔA ŠTARKELJ

a do

O

ObroËna otplat

6 RATA

knada

bez kamata i na

10% POPUSTA NA USLUGE SERVISA I REZERVNE DIJELOVE PRILIKOM SERVISA* * iskljuËuje druge vaæeÊe akcije

sigurajte svom vozilu najbolji tretman i vozite se dugo i bezbriæno! Pruæite svom ljubimcu, bio on Renault, Dacia ili Nissan, kvalitetnu brigu i skrb, u servisima AutokuÊe ©tarkelj. Uz provjeru stanja Vaπeg vozila, redovito servisiranje i popravke, limarskolakirerske usluge, te pranje vozila, u ponudi su i originalni rezervni dijelovi, auto oprema, ulja i maziva, gume i „hotel za gume“. Na raspolaganju Vam je i nova usluga „Servis u pokretu“ koja Êe definitivno razveseliti Vas i Vaπe vozilo.

Velika Gorica ZagrebaËka 28, tel.: 01/ 621 62 37; Zagreb Ukrajinska 17, tel.: 01/ 665 98 01 E-mail: info@autokuca-starkelj.hr

AUTOKUΔA ©TARKELJ www.autokuca-starkelj.hr


www.tepih-centar.hr

TEPIH CENTAR a do

ObroËna otplat

6 RATA

knada

bez kamata i na

BESPLATNA DOSTAVA DO 20 KM TRAJANJE POGODNOSTI: OD 15.02. DO 30.04.2010.

Z

akoraËite u magiËni svijet tepiha na velika vrata! Otkrijte πirok izbor ruËno i strojno raenih tepiha, staza od vune ili umjetnih materijala, tapisona, otiraËa, laminata, PVC podnih obloga, kupaonskih garnitura, kompleta za spavaÊe sobe, pribora za postavljanje poda i ostalih detalja koji Êe oplemeniti Vaπ dom. Uz velik izbor, u Tepih centru oËekujte i najbolju uslugu, struËno savjetovanje, posjet prostoru koji se ureuje, izmjeru, krojenje, rubljenje, dostavu, popravak i pranje tepiha te postavu kupljenih podnih obloga po sistemu „kljuË u ruke“.

Osijek STC Osijek, J. R. Kira 36, tel.: 031/ 57 55 96; Rijeka OsjeËka 67a, tel.: 051/ 50 67 70; Split Matice hrvatske 1, tel.: 021/ 53 68 22; Varaædin V. Novaka 48, tel.: 042/ 30 53 30; Zadar Jadranska cesta 74, tel.: 023/ 34 40 85; Zagreb Resselova bb, tel.: 01/ 659 10 00; ZV, Av. Dubrovnik 15, tel.: 01/ 652 72 34; Slavonska av. 19b, tel.: 01/ 294 66 66

TEPIH CENTAR


JUMBO TRAVEL SERVICES

a do

ObroËna otplat

12 RATA knada

bez kamata i na

5% POPUSTA* NA OSNOVNU CIJENU KRSTARENJA S POLASKOM IZ VENECIJE, DUBROVNIKA, GENOVE I SAVONE S KOMPANIJAMA COSTA, MSC I ROYAL CARIBBEAN * popust se odnosi za uplate i rezervacije na individualne polaske (luËke takse i transferi ne podlijeæu popustima)

K

rstarenje je posebna vrsta odmora, na kojem putnika oËekuje opuπtanje, ali i brojna uzbuenja! Na brodu nikada nije dosadno - brodske aktivnosti zapoËinju veÊ u ranim jutarnjim satima i traju do kasno u noÊ. Krajolici se neprekidno izmjenjuju, a svaka luka u kojoj brod pristaje, prilika je za nova istraæivanja. Jedinstvena cijena putovanja ukljuËuje smjeπtaj u odabranoj kabini i obroke (proπireni puni pansion), kao i mnogobrojne aktivnosti - relaksaciju u zoni za opuπtanje, koriπtenje fitnessa, bazena, leæaljki, sportske aktivnosti te cjelodnevnu animaciju. Zagreb PBZ Card d.o.o. PutniËka agencija Jumbo Travel Services RadniËka cesta 44 Tel.: 062 12 31 24 (aranæmani), 062 22 22 23 (avio) E-mail: jumbo@jumbo-travel.hr, prodaja@jumbo-travel.hr IDK: HR-AB-01-080258649

JUMBO TRAVEL SERVICES www.jumbo-travel.hr, www.pbzcard.hr


www.se-mark.hr

SE-MARK a do

ObroËna otplat

12 RATA knada

bez kamata i na

5% POPUSTA NA CJELOKUPNI PROGRAM* * osim artikala na akcijskoj prodaji i VIP programa

F

ascinantan svijet najnovijih tehnoloπkih dostignuÊa donosi Vam Se-Mark. Provjerite πto su vodeÊi svjetski brandovi poput Panasonica, Olympusa, Nokie, Sony Ericssona, Samsunga, LG-a, Motorole, Sonyja, Toshibe i mnogi drugi pripremili za Vas. Uz to, Se-Mark nudi i kompletnu uslugu VIP mobilne telefonije, fiksne telefonije, mobilnog interneta i podrπku korisnicima. Uæivajte u ugodnoj kupnji uz najbolje cijene!

uvijek daje viπe! Bjelovar Strossmayerova 1, tel.: 043/ 22 15 36; Daruvar Trg kralja Tomislava 17, tel.: 043/ 33 41 01; Dugo Selo J. ZoriÊa 19, tel.: 01/ 275 22 16; Sesvete Bjelovarska 36a, tel.: 01/200 90 60; Kaπinska 9, tel.: 01/ 204 99 57; Varaædin Mercator centar, G. Krleca 1a, tel.: 042/ 30 30 89; Velika Gorica RK Mercator, S. Kolara 2, tel.: 01/ 621 52 07; Zagreb Maksimirska 45, tel.: 01/ 244 40 00; Importanne centar, StarËeviÊev trg 1, tel.: 01/ 457 70 35; Avenue Mall, Av. Dubrovnik 16, tel.: 01/ 655 64 56; Mercator centar, Ulica grada Vukovara 269b, tel.: 01/ 604 04 04

SE-MARK


KORYNA

a do

ObroËna otplat

12 RATA knada

bez kamata i na

5% POPUSTA NA CJELOKUPNI ASORTIMAN 10% POPUSTA NA LAKIRANE KUHINJE I KUHINJE OD PUNOG DRVA

A

ko æelite podariti svom domu osvjeæenje - najbolje je poËeti od kuhinje. Obratite se s povjerenjem i uæivajte ne samo u vrhunskim delicijama koje Êe iz nje izlaziti, veÊ i u ugodnom prostoru za druæenje i opuπtanje. Kuhinje Koryna odlikuju se visokom kvalitetom i pristupaËnim cijenama, te uz najπiru ponudu materijala i boja nude ispunjenje svih æelja i ukusa. Uz besplatnu uslugu 3D projektiranja, dostave i montaæe, Vaπa Êe odluka biti joπ lakπa. Koryna - znamo Vaπ stil.

Rijeka Trg Sv. Lucije 1, tel.: 051/ 69 15 27; Zagreb Ilica 320, tel.: 01/ 370 37 33; RadniËka 1a, tel.: 01/ 604 05 43

KORYNA www.koryna.hr


www.spiona.hr

SPIONA a do

ObroËna otplat

10 RATA knada

bez kamata i na

10% POPUSTA NA SPAVAΔE SOBE U TRGOVA»KOM CENTRU SPIONA LAND

N

a svega 4 km od sjediπta nekada slavne Republike pronaÊi Êete Spiona Land - najveÊi trgovaËki centar juæne Dalmacije. U ponudi je velik izbor namjeπtaja za spavaÊe sobe, dnevne boravke i kuhinje, posteljinu, stolnu konfekciju, pribor za domaÊinstvo, zavjese i dekore, rasvjetu, bijelu tehniku, audio i video tehniku, tepihe, laminatne podove i parkete te sve ostalo Ëime Êe Vaπ dom ili apartman namijenjen turistima dobiti onaj prepoznatljiv πarm i toplinu po kojoj je dubrovaËki kraj svjetski poznat.

Mlini Gornja »ibaËa 14, tel.: 020/ 48 48 88

SPIONA


LINKS a do

ObroËna otplat

10 RATA knada

bez kamata i na

S

pasite se informatiËke nepismenosti na najlakπi i najkvalitetniji naËin! NauËite raËunalne osnove, ali i obavljajte sloæenije poslovne zadatke uz vrhunska raËunala. Links Vam nudi najveÊi izbor stolnih i prijenosnih, raËunalnih komponenti te periferne i dodatne opreme. Postanite dio danaπnjice i pripremite se za izazove koje Vam donosi sutra uz Links hardware.

Osijek Reisnerova 74, tel.: 031/ 37 40 48; Rijeka KumiËiÊeva 62a, tel.: 051/ 40 37 77; Pula Viπka 2a, tel.: 052/ 63 85 40; Split PlanËiÊeva 2, tel.: 021/ 38 51 03; Varaædin JalkoveËka 1, tel.: 042/ 66 00 88; Zadar Velebitska 8, tel.: 023/ 23 50 55; Zagreb GlamoËka 1, tel.: 01/ 309 69 44

LINKS www.links.hr


PBZ Card d.o.o., RadniËka cesta 44, 10000 Zagreb telefon 01/612 44 22, faks 01/611 93 51, www.pbzcard.hr

American Express Izlog 02.2010.  
American Express Izlog 02.2010.  

Katalog posebnih ponuda za korisnike American Express kartica. Izdanje: veljača 2010. godine