Page 1

Naπi korisnici dobivaju dvostruko

novosti LIST ZA KORISNIKE AMERICAN EXPRESS KARTICE | PROSINAC 2009.

Razgovor

Milka BaboviÊ Blagdani

Dobre æelje uvijek su u trendu Zabava

Cirque du Soleil Karibi

Dobrodoπlica u tropskom raju

PBZ CARD | NOVOSTI LIPAN J 2007.

American Express kartica


MISLAV BLAÆIΔ PREDSJEDNIK UPRAVE PBZ CARDA

Poπtovani korisnici, još je jedna godina iza nas i idealna je prilika da se osvrnemo na ono što smo u ovoj godini postigli, ali i da napravimo planove za godinu koja je pred nama. Kao kompanija prisutna na hrvatskom tržištu veÊ dugi niz godina PBZ Card je postao i više od tvrtke koja je zadovoljna samo dobrim poslovnim rezultatima - naš cilj je postaviti standarde društveno odgovornog djelovanja. Upravo stoga nas ponosom ispunjavaju uspješni rezultati “NoÊi 1000 veËera” projekta kojem je cilj oËistiti Hrvatsku od mina, a Ëiji je PBZ Card glavni sponzor drugu godinu zaredom. Da pojam poslovanja na dobrobit zajednice nije samo fraza, dokazujemo i American

Express karticom sa srcem. Našim smo korisnicima ove godine ponudili i dvostruki razlog za zadovoljstvo: sudjelovanje u dva nagradna programa, po Ëemu smo jedinstveni u Hrvatskoj. No, vrijeme je da se svi opustimo i odmorimo u išËekivanju blagdana: stoga vas u ovom broju vodimo na kavu u neke od najglasovitijih europskih kavana, donosimo vam priËu o ledenoj berbi gdje se mukotrpan rad nagrauje nekima od najcjenjenijih vina, a vodimo vas i na putovanje gdje led i niske temperature nisu niti opcija - na prekrasne Karibe. Uz najljepše želje za BožiÊ i novu 2010. godinu srdaËno vas pozdravljam!

sadræaj NOVOSTI - LIST ZA KORISNIKE AMERICAN EXPRESS KARTICE ZAGREB, PROSINAC 2009. GODINA XV, BR 2 (69) ISSN 1332-2419

Amex svijet

Naši korisnici dobivaju dvostruko 2 Razgovor

Milka BaboviÊ, poznata sportaπica i novinarka

Moj posao je moja strast 8 Blagdani

Dobre æelje uvijek su u trendu 10 Vino

Zimska berba daje posebne plodove 12 Kavane

Mjesta na kojima morate popiti kavu 14 Trendovi

Ideal ljepote kroz povijest 16 Putovanja

Karibi - dobrodoπlica u tropskom raju 18

IZDAVA»: PBZ CARD D.O.O., R ADNI»KA CESTA 44, ZAGREB, TEL.: 01/ 612 44 22 UREDNICA: MLADENKA DUBRAVAC UREDNI»KI KOLEGIJ: JANA BOJADÆISKA, MIRO DRAGI»EVIΔ, MIRELA GA©PAR, DAMIR KURTA, IRENA MARKOLINI, KRE©IMIR OPALK I RAHELA OPALK. ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA: BBDO ZAGREB DIZAJN: ZRINKA PENAVA DOGAN (STUDIO DOGAN) ZA BBDO ZAGREB

Kazaliπte

LEKTUR A: ZLATA JELOVAC

Mainstream vs. alternativno kazaliπte 22

PRIJELOM I PRIPREMA ZA TISAK: KALIGR AF ZAGREB

Spektakli

TISAK: R ADIN REPRO I ROTO

Poslastica za ljubitelje opere 24 Zabava

NajveÊi cirkus na svijetu 26 Dogaanja PBZ Card d.o.o. RadniËka cesta 44, 10000 Zagreb tel.: 01/ 612 44 22, faks: 01/ 611 93 51 www.pbzcard.hr

NOVOSTI - LIST ZA KORISNIKE AMERICAN EXPRESS KARTICE

Dogaaji koji Êe obiljeæiti 2010. 28 Programi ušteda 30 Preporuke 39

NOVOSTI SE TISKAJU NA EKOLO©KOM PAPIRU U NAKLADI OD 87.000 PRIMJER AKA. NOVOSTI IZLAZE DVAPUT NA GODINU I DOSTAVLJAJU SE KORISNICIMA 3775 KARTICA U HRVATSKOJ BESPLATNO. AUTORSKI PRILOZI NE ODR AÆAVAJU MI©LJENJE I STAV PBZ CARDA I UREDNI©TVA NOVOSTI. UREDNI©TVO PRIDRÆAVA PR AVO INTERVENCIJE NA TEKSTOVIMA VANJSKIH SUR ADNIKA. RUKOPISE, ILUSTR ACIJE I FOTOGR AFIJE NE VR AΔAMO.


Razlog viπe za zadovoljstvo

PBZ Card predstavio nove web stranice

Nove web stranice preglednije i sadræajno bogatije

Samo je jedan kriterij za procjenjivanje uspjeπnosti i kvalitete pojedi- Sredinom studenog PBZ Card je predstavio nove korporativne web nog proizvoda - zadovoljstvo njegovih korisnika. A korisnici American stranice. Nove web stranice, na adresi www.pbzcard.hr, osim mnoπtva Expressa uvijek su imali razloga za zadovoljstvo. sadræaja i korisnih informacija za korisnike i prodajna mjesta te druge posjetitelje, predstavljaju i novost u dizajnu, kvalitetniji naËin prezentacije sadræaja i veÊu preglednost te se zasnivaju na suvremenoj tehnologiji.

AMEX SVIJET

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Zašto American Express korisnici imaju dvostruku korist?

2

Vrijednosti koje se veæu uz American Express veÊ su svima poznate: pouzdanost, vrhunska kvaliteta usluge, brojne financijske pogodnosti i mnoge druge odlikuju nas od prvog dana na hrvatskom træiπtu. No, odsad naπi korisnici imaju i poseban razlog za zadovoljstvo. American Express kartica je jedina kartica koja svojim korisnicima nudi moguÊnost sudjelovanja u Ëak dva nagradna programa: Membership Rewards i My Card. Sve nove korisnike American Express kartice, koji to postanu za vrijeme trajanja kampanje - do 31.12.2009., oËekuje i prva godina koriπtenja kartice bez plaÊanja upisnine i Ëlanarine.

Izdavanje kartica Sadræajno stranice su podijeljene u nekoliko kljuËnih kategorija meu kojima se istiËu „Izdavanje kartica“, „PrihvaÊanje kartica“, „Online usluge“ i „Podrπka“. „Izdavanje kartica“ uz iznoπenje pogodnosti i prednosti viπe od 40 razliËitih American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Visa Electron proizvoda, koji Ëine portfelj PBZ Carda i PBZ-a, sadræe i informacije o Membership Rewards i My Card programima nagraivanja, te posebnim akcijama i pogodnostima za korisnike kartica. Prihvat kartica Kategorija „Prihvat kartica“ namijenjena je postojeÊim i buduÊim prodajnim mjestima - klijentima PBZ Carda te su unutar nje predstavljene brojne prednosti poslovanja s PBZ Cardom, postupci i procedure ugovaranja prihvata kartica za sva tri brenda, kako za klasiËna tako i za onliMembership Rewards VeÊ devetu godinu za redom Membership Rewards programom ne prodajna mjesta, kao i informacije o programima sigurne internetske nagraujemo vjernost naπih korisnika. Svaku potroπenu i uredno kupnje te brojne druge. plaÊenu kunu pretvaramo u bodove, u omjeru 1 kuna = 1 bod. Sakupljanje Podrπka bodova moguÊe je sve dok ih korisnik ne odluËi zamijeniti za brojne Za nove web stranice kreirana je i baza sadræaja kao pomoÊ i podrπka nagrade buduÊi da bodovi ne zastarijevaju. Membership Rewards korisnicima i poslovnim partnerima - prodajnim mjestima, a uveden je i bodovima moguÊe je otkupiti dar sa znakom American Expressa, rjeËnik kljuËnih pojmova kartiËne industrije. Tako kategorija „Podrπka“, donirati ih u humanitarne svrhe ili iskoristiti kod odabranih partnera. uz objaπnjavanje razliËitih kartiËarskih pojmova, najËeπÊih pitanja i odU ovogodiπnjoj kampanji novim Ëlanovima darujemo 5.000 bodova govora za korisnike i prodajna mjesta, donosi i vrlo korisne upute za rad prodajnih mjesta, opisujuÊi kako postupiti u razliËitim situacijama dobrodoπlice i prvu godinu sudjelovanja bez upisnine i Ëlanarine. prilikom prihvaÊanja kartica. Online usluge Putem novih web stranica korisnici mogu saznati sve prednosti My Card U My Card programu nagraivanja nagraujemo vjernost korisnika koriπtenja online usluga PBZ Carda i PBZ-a poput My Accounta i Online American Express kartica s Ëipom. »ip na kartici biljeæi uËestalost i izno- raËuna za American Express kartice, odnosno PBZ365@NET za Masterse kupnje na odreenom prodajnom mjestu, a na temelju kojih korisnik Card, Maestro i Visa kartice PBZ-a te MyCheckOut, PBZCOM@NET i ostvaruje pravo na darove i popuste. Sve πto je potrebno jest da kori- Business Accounta - namijenjenih pravnim osobama. snik na odreenom prodajnom mjestu svaki put plati istom karticom Meu online uslugama koje je razvio PBZ Card posebno se istiËe Bui prati poruke na slipu, a zatim uæiva u ostvarenim pogodnostima! My siness Account koji predstavlja suvremen i vrijedan alat putem kojeg Card program se odlikuje svojom jednostavnoπÊu sudjelovanja i po- prodajna mjesta jednostavno i brzo na jednom mjestu dobivaju korisne informacije kao što je pregled prometa za sva tri brenda. godnostima koje se ostvaruju odmah, na mjestu kupnje.


Po treći put titula Trusted Brand American Expressu

Donacija

American Express u Hrvatskoj Trusted Brands Hrvatska 2009. - trostruki dobitnik nagrada

Prva meunarodna izloæba gluhih umjetnika

American Express u Hrvatskoj dobio je Ëak tri American Express Global Network Services priznanja za 2008. godinu koja American Express GNS dodjeljuje na globalnoj razini. PBZ Cardu, izdavatelju American Express kartica u Hrvatskoj, ova priznanja su vrlo vrijedna jer potvruju da je i na globalnoj razini prepoznata kvaliteta njegovog rada.

American Express u Hrvatskoj i ove godine moæe se pohvaliti titulom Trusted Brand. Ovu laskavu titulu American Expressu dodijelili su Ëitatelji najËitanijeg hrvatskog obiteljskog mjeseËnika Reader’s Digest, koji je u Hrvatskoj prisutan od 2006. godine. Istraæivanje pod nazivom Trusted Brands Reader’s Digest organizira od 2007. godine, a u sva tri dosadaπnja

Udruga “Svijet tiπine” organizator je 1. Meunarodne izloæbe gluhih umjetnika u Zagrebu, koja se od 1. do 6. prosinca ove godine, uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i PBZ Carda, kao izdavatelja American Express kartica u Hrvatskoj, odræala u galeriji Starogradske vijeÊnice “Kristofor StankoviÊ”. Iako utemeljena 2006. radi promoviranja kul-

Spomenuta tri priznanja PBZ Card je dobio u sljedeÊim kategorijama: - „Outstanding New Card Launch“ - za najuspjeπniji novi American Express proizvod predstavljen tijekom 2008. godine, za American Express karticu sa srcem; - „Outstanding 360° Campaign“ - za najuspjeπniju promotivnu kampanju, za kampanju Croatia Airlines American Express kreditne kartice; te - „Service Quality“ - za kvalitetu usluge koju PBZ Card pruæa poslovnim partnerima, prodajnim mjestima. American Express Global Network Services veÊ πest godina dodjeljuje nagrade za izvanredna marketinπka i razvojna dostignuÊa, a za iznimnu kvalitetu usluge i dulje. Ukupno 128 franπiznih partnera American Expressa u 127 zemalja svijeta natjecalo se za jednu od American Express nagrada za rezultate ostvarene u 2008. godini. O vrlo oπtroj konkurenciji svjedoËe i brojke - rijeË je o partnerima koji su do sada izdali ukupno 930 razliËitih kartiËnih proizvoda sa 24,8 milijuna aktivnih kartica.

istraæivanja American Express je u kategoriji kartica prepoznat kao brend u koji korisnici imaju najviπe povjerenja te najviπe cijene njegovu kvalitetu. Ovogodiπnje istraæivanje provedeno je od 1. lipnja do 15. srpnja. IskazujuÊi povjerenje pojedinim robnim markama kojima najviπe vjeruju, ispitanici su spontano upisivali ime i ocjenjivali robne marke te oznaËili jesu li koristili pojedine robne marke i jesu li ih preporuËili drugim osobama. Na ljestvici od 1 (najniæa ocjena) do 5 (najviπa ocjena) ocjenjivali su kvalitetu, izgled, upotrebljivost i primjerenost cijene pojedinog brenda. U kategoriji kreditnih kartica najviπe povjerenja ukazano je American Expressu, kojeg je izabralo 33,1% ispitanih. »itatelji su najviπu ocjenu dali „upotrebljivosti usluga i proizvoda“ te ocijenili American Express visokom prosjeËnom ocjenom 4,2. U tri godine kako se istraæivanje organizira, svake godine obuhvaÊa novi krug ispitanika a Ëinjenica da American Express kontinuirano pobjeuje na njima dokaz je povjerenja i kvalitete ovog brenda. Zahvaljujemo Ëitateljima Reader’s Digesta πto su prepoznali i izabrali American Express kao brend kojem najviπe vjeruju.

ture osoba oπteÊena sluha u Hrvatskoj, Udruga je svojim aktivnim radom i sudjelovanjem na brojnim dogaanjima lokalnog i regionalnog karaktera te na meunarodnim izloæbama skrenula pozornost javnosti na nuænost integriranja osoba oπteÊena sluha u sve segmente druπtva i doprinijela naporima za poboljπanje æivota gluhih osoba. Organiziranjem prve Meunarodne izloæbe gluhih u Zagrebu Udruga svakako doprinosi i pozicioniranju Zagreba i Hrvatske na karti svijeta kao zemlje koja radi na uklanjanju barijera s kojima se u svom svakodnevnom æivotu suoËavaju osobe s oπteÊenim sluhom i koja radi na senzibiliziranju i educiranju πire druπtvene zajednice i javnosti o njihovim potrebama.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Priznanja American Express Global Network Servicesa


Humanitarna veËera za Hrvatsku slobodnu od mina

American Express službena kartica Hrvatskog košarkaškog saveza

Hrvatski koπarkaπi dobili pouzdanog partnera

Sponzorstvo Udruge lađara iz Komina

S Gusarima na lai do uvjerljive pobjede

Velika humanitarna veËera NoÊ tisuÊu veËera odræana je 20. studenoga ove godine u hotelu AntunoviÊ u Zagrebu. Ovaj humanitarni projekt veÊ osmu godinu organizira AmeriËka gospodarska komora u Hrvatskoj radi prikupljanja sredstava za razminiranje Hrvatske. Zlatni sponzor ovogodiπnje NoÊi tisuÊu veËera je PBZ Card koji ovim sponzorstvom æeli doprinijeti inicijativi za Hrvatsku slobodnu

Veliki neretvanski spektakl “Maraton laa 2009.” dvanaesti put zaredom odveslalo je srePovezivanje American Expressa i Hrvatskog dinom kolovoza Ëetrdeset ekipa na laarskoj koπarkaπkog saveza na nov naËin potvruje ruti dugoj 22,5 km od MetkoviÊa do PloËa. Pousmjerenje PBZ Carda ka podupiranju hrvat- bjednik ovogodiπnjeg spektakla bila je ekipa skog sporta kao jednu od svojih strateπkih Gusara iz Komina, Ëiju je pobjedu sponzorodrednica. Iako veÊ niz godina razliËitim ak- stvom podræao PBZ Card, ukljuËujuÊi brend cijama i sponzorstvima pomaæemo razvoj American Express. Taj jedinstveni neretvanski hrvatskog sporta na pojedinaËnom i ekipnom sportsko-rekreacijski i turistiËki spektakl s obje

od mina i stvaranju kvalitetnijih prilika za æivot te jednakih moguÊnosti rada i razvoja diljem Hrvatske. NoÊ tisuÊu veËera okupila je oko 400 gostiju iz meunarodnog i hrvatskog politiËkog i poslovnog svijeta, meunarodnih organizacija i diplomatskog zbora te druge uvaæene goste. Brojni gosti, koji su svojim prisustvom, kupnjom karte ili donacijom pomogli smanjenju broja minskih polja u Hrvatskoj, uæivali su u zanimljivom programu i nastupu grupe Swingers. Sredstva prikupljena prodajom ulaznica za VeËeru i izravnim donacijama, kao i prethodnih godina bit Êe uveÊana iz humanitarnih zaklada vlada Sjedinjenih AmeriËkih Dræava i Kanade kroz International Trust Fund. AmeriËka gospodarska komora u Hrvatskoj otvorila je i poseban æiro raËun 2330003-1100367301 na koji graani i tvrtke, i nakon ove humanitarne veËere, mogu pomoÊi prilozima za pomoÊ razminiranju Hrvatske u bilo kojem iznosu. „Sredstva prikupljena putem ovog projekta proπle godine, a Ëiji smo, takoer, bili sponzor, donirana su za razminiranje polja kod sela Slana, u SisaËko-moslavaËkoj æupaniji. Upravo zahvaljujuÊi ovoj Ëinjenici, konkretnoj dobrobiti i vidljivim rezultatima ovog projekta, odluËili smo i ove godine biti sponzori NoÊi tisuÊu veËera te pomoÊi i drugim podruËjima Hrvatske koja su, naæalost, joπ uvijek zagaena minama“, istaknuo je Mislav BlaæiÊ, predsjednik Uprave PBZ Carda.

nivou, promocija American Express kartice obale Neretve pratilo je viπe desetaka tisuÊa kao sluæbene kartice Hrvatskog koπarkaπkog Neretljana, gostiju i turista. saveza povezivanje je dviju tradicionalno ori- Udruga laara Gusari iz Komina, jedna je od jentiranih, odluËnih i uspjeπnih ekipa koje svo- pet laarskih udruga koja je nastupila na svih jim radom postiæu rezultate dostojne samog jedanaest do sada odræanih maratona u kojima su, osim zavidnih rezultata, osvojili i tri mevrha. Hrvatski koπarkaπi Êe osim American Express dalje. Iako se u jedanaest godina odræavanja kartice imati joπ jednog pouzdanog partnera u Maratona te postojanja Udruge laara promisvojoj ekipi - putniËku agenciju PBZ Card Jum- jenilo niz postava ekipe, jer laari su stasali i bo Travel Services. Velik broj American Express za neke druge æivotne plovidbe, entuzijazam i korisnika iskusio je profesionalnost i fleksibil- volja da se na ovaj naËin odræi i promovira tranost naπe putniËke agencije, ne samo u pla- dicija i naËin æivota neretvanskog kraja ostali niranju svakog detalja puta, veÊ i u detaljima su nepromijenjeni u svom intenzitetu. izbora najpovoljnije ponude za zrakoplovnu A koliko je laa znaËila Neretvanima u proπlosti kartu, hotel ili najam automobila. MoguÊnost dobro se sjeÊaju starije generacije. Sluæila je za dostave zrakoplovne karte i plana puta na prijevoz tereta i ljudi. U proπlosti neretvanadresu stanovanja, u ured ili hotel, jedna je od skog kraja, dok su ceste bile rijetkost, glavna standardnih usluga Jumbo Travel Servicesa, a komunikacija odvijala se vodenim putem, rijenaπim koπarkaπima pruæa moguÊnost da se za- kom Neretvom i pritokama kao i bezbrojnim ista maksimalno i s puno povjerenja opuste i kanalima. Taj vodeni put bio je nekada skoro jedina komunikacija. Tako je ovaj maraton, pripreme za utakmice koje slijede. O radu i organizaciji Hrvatskog koπarkaπkog danas tradicionalna feπta neretvanskog krasaveza i hrvatskih reprezentativaca govori se ja, pokrenut sa æeljom da se oËuva tradicija pohvalno. Proteklih nekoliko godina organizi- splavarenja po Neretvi kao i stara neretvanska rali su razna europska i svjetska natjecanja u laa, biser hrvatske kulture. kategorijama za mlae koπarkaπe, a u bliskoj buduÊnosti planiraju organizaciju u seniorskom uzrastu. Rezultati i ponaπanje njihovih mladih reprezentativaca daje im pravo nadati se povratku na stare staze uspjeha koje su stvarali velikani hrvatske koπarke, od Skansija, »osiÊa, Knege i PetroviÊa do KukoËa i GiriËeka, od kojih su neki nastavili igru kao ravnopravni Ëlanovi prestiæne NBA momËadi.

AMEX SVIJET

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

PBZ Card i ove godine sponzor Noći tisuću večera

4


Prikupljena sredstva za donaciju OpÊoj bolnici u Vukovaru Uslijed brojnih dnevnih obaveza ponekad nam je teπko odvojiti vrijeme i pomoÊi drugima, iako bismo to æeljeli. American Express kartica sa srcem idealan je naËin da pomoÊ drugima postane naπa svakodnevica. Ova kartica, koja uz brojne financijske pogodnosti, ima i humanitarni karakter, træiπtu je predstavljena 2008. godine. American Express kartica sa srcem kreirana je kako bi se pomoglo projektima od iznimnog znaËaja za daljnji rast i razvoj zajednice u kojoj djelujemo i radimo. American Express kartica sa srcem uslijedila je nakon American Express Jubilarne kartice, koju smo træiπtu ponudili 2007. godine povodom 35. godina American Expressa u Hrvatskoj, a pomoÊu koje smo pomogli projekt „Za lakπi poËe-

tak“ i πkolovanje bivπih korisnika domova za djecu bez odgovarajuÊe roditeljske skrbi. Na ovaj naËin American Express karticom sa srcem nastavljamo svoju usmjerenost k druπtveno odgovornom poslovanju. Za svaku kupnju kod koje je pri plaÊanju koriπtena American Express kartica sa srcem PBZ Card donira 35 lipa u korist projekta „PraÊenja djece s neurorizicima“, pri Ëemu troπak kupnje za korisnika ostaje isti. Projekt praÊenja djece s neurorizicima - djece s rizikom za rano oπteÊenje mozga pokrenulo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske 2007. godine. Cilj projekta je organizirati praÊenje djece s neurorizicima u cijeloj Hrvatskoj, ranu dijagnostiËku obradu te πto ranije ukljuËivanje djece u habilitaciju. U ovaj plemeniti projekt su ukljuËena i brojna prodajna mjesta - Partneri prijatelji PBZ Carda koja za svaku kupnju na njihovim prodajnim mjestima pri kojoj je koriπtena American Express kartica sa srcem doniraju dodatnih 35 lipa u korist projekta, Ëime se ukupan iznos donacije penje na 70 lipa po jednoj transakciji. Popis Partnera prijatelja, kojem se odnedavno pridruæio i lanac trgovina obuÊom Borovo, moæete naÊi na stranicama ovih Novosti. Prikupljena sredstva PBZ Card Êe donirati bolnicama diljem Hrvatske koje Êe, prema svojim potrebama, nabaviti ureaje kao πto su ureaj za UZV mozga, EEG i poligrafiju, sondu za kukove, kameru itd. U neπto viπe od godinu dana postojanja ove kartice prikupljena su znaËajna sredstva. Tako je do kraja studenog ove godine u korist projekta “PraÊenje djece s neurorizicima” prikupljeno više od 654.000 kuna. Ono πto nas osobito veseli, a uvjereni smo i korisnike ove kartice te Partnere prijatelje, su vidljivi rezultati ovog projekta - donirano je veÊ 207.276,78 kn Specijalnoj bolnici Goljak u Zagrebu za nadogradnju ureaja za snimanje evociranih potencijala. Našu sljedeÊu donaciju upuÊujemo OpÊoj bolnici u Vukovaru za nabavku digitalnog ultrazvuËnog color doppler ureaja koji Êe se primjenjivati u pedijatriji. Uz American Express karticu sa srcem nikada nije bilo lakπe Ëiniti dobro svaki dan.

Pismo čitatelja

Membership Rewards i My Card nagradni programi Dolaze dani blagdana i darivanja, vrijeme kada kupnja postaje aktualnija nego inaËe, a posjet trgovinama nas posebno veseli. U ovom broju podsjeÊamo vas na nagradne programe koje nudimo, a o Ëijim pogodnostima smo zaprimili upite od viπe naπih Ëitatelja. Kako u vrijeme blagdana tako i tijekom cijele godine nagraujemo vjernost naπih korisnika u My Card i Membership Rewards nagradnim programima. My Card program nagraivanja povezuje American Express, MasterCard, Maestro i Visa kartice PBZ Carda i Privredne banke Zagreb. OmoguÊuje da se ostvari nagrada temeljem uËestalog koriπtenja kartice ili kupnje u odreenom iznosu kod pojedinog trgovca. U programu sudjeluju sve osobne kartice koje imaju Ëip i vidljivu oznaku My Card, a pogodnosti se mogu ostvariti u trgovinama s istaknutim logom My Carda. My Card nagradni program funkcionira tako da se prilikom kupnje na Ëip kartici biljeæi transakcija plaÊanja pa je potrebno na odreenom prodajnom mjestu svaki put platiti istom karticom i pratiti poruke na slipu. Napominjemo da se pogodnosti u obliku darova ili popusta mogu ostvariti kod naπih partnera prodajnih mjesta kod kojih se plaÊanje vrπi na POS ureajima PBZ Carda te su ukljuËeni u My Card program, a do isteka roka pojedine kampanje. Takoer, s istekom valjanosti kartice sve evidentirane transakcije i nagrade ne prenose se na Ëip nove kartice, pa preporuËujemo da se nagrade iskoriste prije isteka valjanosti kartice. Dodatne obavijesti o My Cardu kao i o partnerima koji sudjeluju u ovom nagradnom programu moæete pronaÊi na internet stranici www.mycard.com.hr. U Membership Rewards programu nagrauje se korištenje American Express kartica i redovno plaÊanje raËuna. PrikupljajuÊi bodove za svoju potroπnju, korisnici dobivaju vrijedne nagrade. Sudionici programa osvojit Êe jedan bod za svaku kunu potroπenu na prodajnom mjestu, koji Êe se obraËunati ako su mjeseËni raËuni plaÊeni u cijelosti u dospijeÊu. Sakupljene bodove moæete iskoristiti za neku od nagrada o kojima vas obavjeπtavamo u katalogu ili lecima koje πaljemo na vaπu adresu. Sve obavijesti o nagradama nalaze se i na web stranicama American Expressa u Hrvatskoj: www.americanexpress.hr. U Membership Rewards program moæe biti istovremeno ukljuËeno viπe American Express kartica Ëiji se bodovi meusobno zbrajaju na postojeÊem Membership Rewards raËunu. Za razliku od My Card programa u koji su korisnici automatski ukljuËeni samim tim πto koriste karticu, da bi korisnik postao Ëlan Membership Rewards programa, treba popuniti pristupnicu i uËlaniti se. Bodovi koji se ostvare u Membership Rewards nagradnom programu ne zastarijevaju i mogu se iskoristiti Ëim se stekne pravo na neku od nagrada ili kada zbroj naraste na iznos za æeljenu nagradu.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

American Express kartica sa srcem


Hokej se vratio u Zagreb

Sponzorstvo Fashion.hr

Donacija

American Express ukraπen Ëipkom i perlicama

Kad Veliki pomaæu Malima

PBZ Card odluËio se pridruæiti pozitivnoj U Zagrebu se, nakon nekoliko sezona u atmosferi na ledu i na tribinama Doma spor- Varaædinu i Zadru, od 24. do 26. rujna odræao tova u Zagrebu i sponzorstvom podræati Dove Fashion.hr. I ove godine organizatori Klub hokeja na ledu MedveπËak koji je svojim su odluËili ujediniti snage sa svjetskim beauty odliËnim rezultatima u zadnje dvije godine brendom DOVE, kao generalnim pokrovitezasluæno uπao u elitnu EBEL ligu. ljem. Sponzor ovogodiπnjeg Dove Fashion.hr-a Ulazak u EBEL ligu, Ëija sezona traje do 1. trav- bio je PBZ Card, koji je na ovom najpoznatijem nja 2010., posebna je nagrada za dugogodiπnji uloæeni trud i entuzijazam odgovornih u klubu, jer biti u hokejaπkom druπtvu potvrenih

Kad veliki pomaæu malima, ruka odrasle osobe pruæena malom djetetu - motiv je koji je prisutan i u aktualnoj reklamnoj kampanji PBZ Grupe, na zaslonu bankomatske mreæe... Odmaknemo li se za trenutak od svojih poslovnih obaveza, primijetit Êemo da na tom motivu zapravo sve poËiva. A o tome kako pomaæemo malima danas, koji Êe uskoro postati naπa poslovna stvarnost, ovisi i naπa buduÊnost. Upravo stoga i “veliki” PBZ Card,

velikana ovog sporta, kao πto su Austrija, Maarska i Slovenija, velika je Ëast i priznanje ne samo KHL MedveπËak veÊ i hrvatskom hokeju. Medvjedi su zaista dokazali da se trud i nastojanja samih igraËa, trenera i vodstva kluba isplate. Svojom odliËnom proπlogodiπnjom igrom u SLO ligi i povratkom na prvo mjesto Prvenstva Hrvatske dokazali su da mogu vratiti hokeju staru slavu, a ulaskom u EBEL ligu popularizirali su ovaj veÊ pomalo zaboravljeni sport. U samo nekoliko mjeseci zagrebaËki deËki su Zagreb uËinili hokejskom mekom brojnih domaÊih i stranih klubova, privukavπi u Dom sportova viπe od 72.000 posjetitelja πto se zadnji put vjerojatno dogodilo za Zlatne piruete i Milke BaboviÊ. Brojnim inozemnim medijskim ekipama te gledateljima iz nekoliko europskih zemalja, naviklim na visoke standarde, pribliæili su i pokazali Zagreb i Medvjede obasjane svjetlima jakih reflektora i uz punu podrπku brojnih oboæavatelja. Vodstvo kluba niti jednu stvar nije prepustilo sluËaju te su u momËad doveli pojaËanja iz Europe i Amerike, nove i kvalitetne igraËe s ponajboljim statistikama igranja u nacionalnim i meunarodnim hokejskim klubovima i ligama. ZagrebaËki deËki pokazali su i joπ uvijek pokazuju spremnost da na valovima nose brojne oboæavatelje, koji svoje slobodno vrijeme planiraju prema rasporedu utakmica, kako bi uæivali u vrhunskim sportskim dogaajima.

kao izdavatelj American Express kartica u Hrvatskoj, odluËio je pomoÊi “male” te donirati druπtvo “Veliki za male sa πeÊernom boleπÊu” kako bi organizirali edukacijsko-rekreacijski kamp za djecu i mlade oboljele od πeÊerne bolesti, koji se ovog ljeta odræao u TuËepima. Posjetite li web stranice www.veliki-za-male. com, moæete puno nauËiti o ovom Druπtvu koje je osnovano na inicijativu roditelja, lijeËnika i drugih zdravstvenih djelatnika radi pruæanja pomoÊi djeci i adolescentima oboljelim od πeÊerne bolesti. Velik interes roditelja i djece za aktivnosti ovog Druπtva najbolji je pokazatelj kvalitete programa koje provode, a πto potvruju izjave djece-korisnika programa koje Druπtvo organizira. Tako Ana, desetogodiπnja djevojËica i Ëlanica ovog Druπtva, kaæe da je “nauËila da ljudi koji imaju dijabetes mogu æivjeti normalan æivot kao i oni koji nemaju”, a dvanaestogodiπnjak Marko edukacijsko-rekreacijski kamp u kojem je sudjelovao smatra najljepπim πto mu se dogodilo u æivotu. “Podrπka zajednice i kompanija kroz informiranje i financiranje ovakvog programa omoguÊuje djeci oboljeloj od πeÊerne bolesti da uæivaju normalno djetinjstvo, doæive adolescenciju bez veÊih trauma i postanu samostalne, zrele osobe, a da pri tom postignu takvu kontrolu bolesti koja Êe znaËajno smanjiti rizik za pojavu kroniËnih komplikacija”, istiËe prof.dr.sc. Miroslav DumiÊ, predsjednik Druπtva.

AMEX SVIJET

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

PBZ Card sponzor KHL Medveščak za EBEL ligu

6

hrvatskom modnom konceptu bio prisutan s brendom American Express. U originalnoj i avangardnoj lokaciji stare tvornice ZagrepËanka najbolji hrvatski dizajneri predstavili su svoje kolekcije u tri tematske veËeri sluæbenog naziva Glamour, Chic i Avangard. Tako su tijekom tri konceptualne veËeri gledatelji mogli vidjeti od savrπeno krojenih satenskih haljina, izvezenih perlicama i ukraπenih Ëipkom u prvoj noÊi Glamoura, do naizgled nespojive kombinacije lana i tila druge Chic veËeri, dok je zadnja, Avangard noÊ zaokruæena majstorskim poigravanjima s krojevima i materijalima dopustila joπ jedan iskorak iz zadanih okvira mode i strukture. Kroz nepregledne duæine materijala i ideja posjetitelje su vodila eminentna imena hrvatske modne scene kao πto su Ivica Skoko, Zoran Mrvoπ, Igor Galaπ, Branka Donassy, Ivona Martinko te Robert Sever na Ëije su kreacije ove godine osim reflektora i fotoaparata bile uperene i oËi brojnih osoba iz javnog æivota Hrvatske. American Express kroz podræavanje ovog dogaanja te svakodnevno ispunjavajuÊi potrebe svojih korisnika, od kojih su mnogi bili i meu sudionicima Fashion.hr-a, potvrdio je svoj suæivot s modom te je bio glavni modni dodatak ovogodiπnjeg Dove Fashion.hr-a.


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Vrhunski shopping doæivljaj na rubu grada WESTGATE Shopping City predstavlja pravi mali grad nadomak Zagreba: na 226.000 m² bruto povrπine nalazi se 260 trgovina sa Ëak 100.000 m² prodajnoga prostora, a za ugodan boravak osigurano je 7.250 parkiraliπnih mjesta, 4.000 m² zabavnog parka za djecu te vlastiti izlaz na autocestu i autobusni terminal!

NajveÊi brendovi na jednom mjestu Bez konkurencije najveÊi shopping centar u Hrvatskoj - WESTGATE Shopping City izgraen je nakon Ëetiri godine planiranja, a njegova izgradnja stajala je gotovo 270 milijuna eura. Osim πto je pruæio zaposlenje za skoro 3.500 ljudi, WESTGATE predstavlja i ogledni model shopping centra koji postavlja nove standarde na meunarodnoj razini. Jedinstvena kombinacija trgovina, koje kupci mogu otkrivati πetnjom uz izloge ukupne duljine 3,3 km, predstavlja cjelovit pregled najznaËajnijih meunarodnih i hrvatskih brendova. Uz vodeÊe trgovine poput Zare, New Yorkera, P&C-a, Marks&Spencera, C&A-a, Sportine, Humanica, drogerije Müller, Intersporta, TechnoMarketa i Mercatora, brendovi Massimo Dutti, Stradivarius, Högl, Coin Casa i Crocs te djeËji zabavni HABI PARK prvi put su predstavljeni na hrvatskome træiπtu. U centru su takoer smjeπteni i brojni popularni lokalni brendovi. Uskoro i dodatni sadræaji No unatoË svojim dimenzijama, WESTGATE Shopping City s povrπinom od 250.000 m² tek je prva faza u pejzaæu trgovina europskih dimenzija: Ëitava povrπina, koja pokriva 1 milijun m², bit Êe u stalnom razvoju u godinama pred nama. Proπirenje postojeÊega broja trgovina i objekata dodavanjem trgovina poput trgovine namjeπtajem, trgovine za gradnju i dom te zabavnih objekata moglo bi prostor uËiniti najveÊom maloprodajnom lokacijom u Europi. Uz ove dugoroËne ciljeve, u planu su i brojni projekti kratkoroËnog razvoja, poput otvaranja sunËane terase od

2.000 m², benzinske postaje i restorana brze prehrane - i sve to veÊ 2010. godine. Zabava za sve uzraste Uz to πto se moæe pohvaliti mnogim razliËitim trgovinama, WESTGATE je takoer dizajniran kao svijet za slobodno vrijeme. To znaËi da se prije, tijekom i poslije kupnje posjetiteljima nude kulinarski specijaliteti u ukupno 32 restorana, lokala i kafiÊa - ukljuËujuÊi lokalne i meunarodne specijalitete. Osobit “magnet” za djecu je HABI PARK veliËine 4.000 m², zaista posebna vrsta zabavnoga parka. Unutarnje igraliπte pruæa svojim mladim posjetiteljima atrakcije dizajnirane za poticanje vjeæbanja Ëime se promiËu zdrave i motoriËke funkcije djece. Za najmanju je djecu prilagoen Mini Park - dizajniran posebno za potrebe

novoroenËadi. Meunarodni sigurnosni standardi i iskusni njegovatelji jamËe sigurnu i opuπtenu zabavu u svim godiπnjim dobima, buduÊi da unutarnji objekt pruæa zabavu i moguÊnost igre u svim vremenskim uvjetima. Raznolikost donose stalni dogaaji s razliËitim temama, pojedinaËno organizirane roendanske zabave te odgovarajuÊi restoran sa zdravim jelovnikom za sve uzraste. WESTGATE-ov se zabavni program odvija i izvan HABI PARK-a. Ostala su istaknuta mjesta - besplatna za upotrebu - unutarnje klizaliπte od 400 m² s najnovijom tehnologijom, kuglaËki centar s nekoliko staza te automatska kockarnica Admiral. Redovni dogaaji, poput modnih revija i sezonskih trænica, zaokruæit Êe πirok raspon zabavnih ponuda u buduÊnosti.


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

R A ZG OVO R 8

N Milka BaboviÊ, poznata sportaπica i novinarka

a spomen umjetniËkog klizanja veÊini nas ne padaju prvo na pamet piruete, dvostruki aksli, polu-flipovi i ostali nezaobilazni elementi svakog klizaËkog nastupa, veÊ topao i ugodan glas Milke BaboviÊ, legendarne komentatorice Televizije Zagreb koja je svojim detaljnim opisima kostima i pokreta za sve nas stvarala dojam da u tom spektaklu i sami sudjelujemo. Kako ste se naπli u novinarstvu i kakvi su bili Vaπi novinarski poËeci? U Zagreb sam doπla daleke 1948. Joπ nisam bila navrπila 20 godina, roena sam 1928. Tlo je bilo pripremljeno - dobar dio moje obitelji je veÊ bio u Zagrebu.

Srednjoπkolske snove o komparativnoj filologiji (kao rezerva bila je arheologija!) zamijenila sam kemijom. Uz studij sam se vrlo brzo i zaposlila - otac je bio umro u ratnom zarobljeniπtvu pa sam pokuπala pomoÊi sebi da olakπam majci. Radila sam u skladiπtu ljekovitog bilja i Ëajeva. Na fakultetu sam se pridruæila dobro organiziranoj studentskoj sportskoj skupini, poËela trenirati sportsku gimnastiku i uπla u svijet sporta, upoznala i sportske novinare koji su pratili gimnastiku. Znam reÊi da je sve to bila smicalica nekih nebeskih sila da sam baπ te veËeri bila goπÊa u Klubu novinara u Gajevoj ulici te da je baπ te veËeri u druπtvu bio i urednik “Narodnog sporta”, danas “Sportskih novosti”, Miroslav

Moj posao je moja strast Uvjeti u kojima danas moji kolege rade neusporedivo su složeniji i potrebno je mnogo mudrosti da se usklade osobni principi i nesmiljenost prilično kaotičnih tržišnih odnosa.


Tijekom svoje novinarske karijere susretali ste se s brojnim inovacijama: prvim TV prijenosima, pojavom magnetoskopa, poËetkom uporabe sluπalica tijekom prijenosa... kako je bilo usvajati takve novine u hodu? Jedinim moguÊim naËinom: uËenjem i praksom kroz redovni svakodnevni rad. Jedna od obveza svih novinara bila su predavanja i upoznavanje svih novih tehniËkih ureaja, jer nama je, zapravo, sve bilo novo!

Da, znate kako se kaæe: “jednom novinar, uvijek novinar”! Pratim suπtinu. Sport je druπtveni fenomen, to nije neki zabran, neko izolirano podruËje ljudskog djelovanja, za koji ne vrijede opÊi zakoni, opÊa pravila. Ne smijem pasti u romantiËno idealiziranje “sporta u naπe vrijeme”, ni kliznuti u ponore moÊi silnog novca u danaπnjem sportu i poËeti tim novcem opravdavati sve πto se zbiva u sportu i oko njega. Moram znati da bih mogla procijeniti, ocijeniti, prihvatiti ili odbiti i boriti se za vrijednosti koje su i u sportu konstanta.

MILKA BABOVIΔ NA SVOM R ADNOM MJESTU

FOTOGR AFIJA IZ STARIH DANA (MILKA JE S BROJEM 202)

Upoznavanje metode organizacije, montaæe, snimanja ... PredavaËi su bili naπi tehniËari, reæiseri, snimatelji, koji su bili na praksi u inozemstvu i Ëija duænost je bila nauËiti i nas novinare.

Nisam opsjednuta televizijom, pa ni sportskim zbivanjima. Opsjednuta sam Ëitanjem, ali za atletiku, skijaπko trËanje, preponsko jahanje i automobilizam, Formulu 1 nastojim pronaÊi vremena. Ponekad i za nogomet!

U jednom ste intervjuu naveli da ste pojavu prve TV reklame doæivjeli vrlo osobno, naime, morali ste ju sami odglumiti? Tih prvih godina o reklami, u danaπnjem smislu, nismo razmiπljali jednostavno je nije bilo. Uz sport ureivala sam i emisiju “Porodica i domaÊinstvo”. SjeÊam se da sam objaπnjavala πto je to deterdæent, kako se njime pere. Mirne savjesti sam pokazivala kutiju tog deterdæenta i svaki je pismeni gledatelj mogao proËitati ime proizvoda. To nije bila prikrivena reklama, to su bili za naπa tadaπnja poimanja praktiËni savjeti, prosvjeÊivanje putem moÊnog medija. Javnost Vas uglavnom pamti kao novinarku, meutim, Vi ste bili i izuzetno uspjeπna sportaπica. Jesu li Vam draæa priznanja koja ste osvojili kao najbolja sportaπica Hrvatske i Jugoslavije ili novinarske nagrade?

Mislite li da se sport danas promijenio i da moæda plemenitost bavljenja sportom ustupa mjesto novcu? Mislim da treba poÊi od istine da sport ne kvari ljude, nego ljudi kvare sport. Profesionalizam u sportu ne mora biti ”neËasna rabota” samo zato πto se taj rad plaÊa. Kao i u svakom drugom poslu, u sportu postoje pravila koja se moraju poπtivati. Pojednostavljeno, kada je rijeË o novcu i sportu: mora se znati porijeklo novca, tko plaÊa i koliko, je li plaÊen porez... Sve drugo πto bi se dogaalo u mraku, kradomice, nije sport nego kriminal. Jednako kao u svakom drugom poslu. Angažirani ste i u Ëetvrtoj sezoni Plesa sa zvijezdama. Koliko Vam je interesantan taj projekt i Vaπ angaæman u njemu?

U srce stane mnogo ljubavi, ali one nisu ni istovjetne, niti iskljuËuju jedna drugu. Ma koliko bile vrijedne moje sportske radosti, pohvale, priznanja i nagrade, to nisu sami po sebi “kvalifikacijski bodovi” za postati novinar. Imala sam sreÊu da sam u pravom trenutku svoga novinarskog πegrtovanja doπla u ruke Hrvoju MacanoviÊu, uredniku uËitelju. On je znao ocijeniti i cijeniti moja sportska dostignuÊa, ali to nije bio razlog da mi u πegrtovanju bilo πto progleda kroz prste. Uz njega sam shvatila i prihvatila istinu da sportaπ moæe postati novinarom kada se potvrdi svojim radom, a da svaki sportski novinar nije a priori sportaπ, πto se takoer verificira njegovim novinarskim radom.

Prihvatila sam se uloge “stroge sutkinje” nakon πto sam pogledala snimku BBC-jeve izvedbe. I nisam se pokajala. Za mene kao novinara bilo je bitno da u tom nenovinarskom poslu nema kadra u kojem sam ja nekakva reklama. Ne krπim Kodeks naπeg novinarstva, odliËno se zabavljam i, jasno, honorarom zakrpim po koju rupu svoga kuÊnog budæeta.

Mislite li da je neophodno da se sportskim novinarstvom bavi osoba koja se i sama dokazala u sportu?

Prije svega sam s American Express karticom neusporedivo spokojnije putovala svijetom. SjeÊam se i danas kako sam bojaæljivo prvi put kupovala i plaÊala karticom. Zatim sam sljedeÊi put pokupovala mnogo nepotrebnoga. A otreænjenje je doπlo vrlo brzo - niste kasnili s obraËunima i to me je preodgojilo.

Nije neophodno! Samo bavljenje sportom, Ëak ni najbolji rezultati nisu sami po sebi garancija da Êe sportaπ biti i dobar sportski novinar.

Dugogodiπnji ste korisnik American Expressa, kakva su Vaπa iskustva prilikom koriπtenja ove kartice, je li bilo nekih situacija kad Vam je American Express kartica bila od osobite koristi?

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Habunek koji je baπ u tom Ëasu razbijao glavu time koga poslati Prvi uvjet za svakog novinara, pa samim tim i sportskog, je solidno sljedeÊeg jutra u Rude kraj Samobora na omladinsku sportsku priredbu. opÊe obrazovanje i svijest o nuænosti neprekidnog uËenja. Onaj koji je Netko je predloæio mene. Pomislila sam da je to “priliËno neduhovita prestao Ëitati i obrazovati se, opÊe i struËno, kada je prestala obveza dosjetka”. Na kraju sam zbog vijesti iz usluge, priznajem bilo je i koje “πkolske lektire”, moæe postati vrlo popularni “klupski glasnogovornik”, zrno radoznalosti, upala u zamku iz koje, kasnije, nisam ni pomiπljala ali to nije novinarstvo! izvuÊi se. Tako sam skladiπte Ëajeva i ljekovitog bilja zamijenila honorarnom suradnjom u “Narodnom sportu”. Na Televiziju sam doπla 1957., a Pratite li i danas sport kao kad Vam je to bio poziv i koje sportove 1991. iz nje otiπla u mirovinu. najviπe volite pogledati?


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

A MBELXAG SV DA I J ENTI

P »estitke nekad i sad

10

remda bi nam se moglo Ëiniti da tradicionalan viπe primatelja, koje djeluju hladno i ponekad naËin slanja Ëestitki, gdje lijepo upakiramo Ëes- se Ëine potpuno nepotrebnima. UËinite to baπ titku i na omotnicu nalijepimo marku, polako kako bi poæeljele naπe bake, kojima je Ëestitka nestaje, svjetske i naπe poπte donose podatke u poπtanskom sanduËiÊu izniman znak paænje o poslovanju koji kazuju upravo suprotno. Iz i ljubavi. godine u godinu sve je viπe boæiÊnih Ëestitki A sve je poËelo davne 1843. godine u Londonu, poslanih poπtom, ali i onih upuÊenih SMS kada je slikar John Callcott Horsley samo porukama ili internetom. Razlog je tome πto odradio narudæbu za svoga prijatelja koji je iz dana u dan kroz razne naËine komunikacije poæelio drugome prijatelju poslati Ëestitku. upoznajemo sve viπe ljudi, πirimo krug prijate- Ideja boæiÊne Ëestitke odmah je primljena s lja kojima paænju poklanjamo izmeu ostalog oduπevljenjem te je veÊ sljedeÊe godine proi slanjem boæiÊne Ëestitke. U toj hiperproduk- dano viπe od 25 tisuÊa primjeraka. Ipak, prva ciji dobrih æelja vaæno je da svakoj dragoj osobi boæiÊna Ëestitka izazvala je kontroverze u pristupimo zasebno, bez slanja iste poruke na odreenim britanskim krugovima, jer je pri-

Dobre æelje uvijek su u trendu U zadnjih 166 godina, koliko postoji tradicija slanja božićnih čestitki, u njihovom izgledu, sadržaju i načinu dostavljanja promijenilo se mnogo toga.

Napisala: Tanja Kraljić

KOD PISANJA »ESTITKI NALIVPERO SVE VI©E ZAMJENJUJE TIPKOVNICA


Mnoge organizacije izrauju boæiÊne Ëestitke Ëijom prodajom ostvaruju prihode u svoj fond. Najpoznatija ovakva akcija su UNICEF-ove Ëestitke, tradicija koja traje od 1949. godine.

Ëestitki dogodio se tijekom Drugog svjetskog fotografije u raËunalnom programu napravite rata, kad su predstavljale savrπen dar za voj- Ëestitku s odreenom porukom. Pun je pogodak duhovita fotografija koja prinike na bojiπnici. Danas je izbor Ëestitki, njihovih motiva i oblika kazuje neki zajedniËki veseli dogaaj. Posebne toliko velik da ih se doista poËinje razlikovati su i lijepe ilustracije i slike s dojmom starine i upravo po sadræaju koji je u njima. BuduÊi da pohabanosti, koje moæete jednostavno proje smisao slanja Ëestitke upravo u poklanjanju naÊi na internetu te ih isprintati i poslati konpaænje i ljubavi dragim osobama, sadræaj je vencionalnom poπtom. Poslovne Ëestitke uËiono na πto treba obratiti posebnu pozornost. nite drugaËijima simpatiËnom jedinstvenom Premda ukljuËuju brojne naËine dostave - od porukom ili citatom, koju treba pomno odabkonvencionalne poπte, preko SMS poruka pa rati kako ne bi bila na bilo koji naËin neugodna do animiranih e-Ëestitki koje πaljemo preko za primatelje poruke. interneta - doza prisnosti nikako ne smije Baπ kao πto su se kroz vrijeme mijenjali motivi izostati. Svaki od navedenih oblika moæe biti i sadræaji Ëestitki, mijenjat Êe se i mediji kojima topao i srdaËan ako ga oblikujete tekstom sa Êemo poæeljeti sreÊu svojim najdraæima. No, svojim iskrenim æeljama, kratkom boæiÊnom osnovna poruka, poklanjanje paænje i iskrenih priËom ili citatom. Naravno, najupeËatljiviji æelja, uvijek Êe ostati prisutna. pristup je ruËna izrada Ëestitke, no ona izisku-

DJECA VOLE IZR A–IVATI SVOJE »ESTITKE

Uradi sam - trodimenzionalna Ëestitka ‘BoæiÊno drvce’ UËinkovitu i jednostavnu Ëestitku moæete izraditi na bijelom ili ukrasnom papiru u boji. 1. Na sredini papira iscrtajte jednostavan oblik boæiÊnog drvca i vodoravne valovite linije koje Êe pratiti πirenje kroπnje od vrha prema dnu. Presavijte papir po srediπnjoj okomici drvca. 2. Na iscrtanom drvcu izreæite vodoravne valovite crte, koje Êe se pri otvaranju Ëestitke izboËiti. Papir presavijte na drugu stranu te prstom lagano gurnite izrezane dijelove prema van, kako na vidljivom dijelu Ëestitke ne bi ostala strana papira gdje je bor iscrtan olovkom. 3. Po rubovima papira s borom sa straænje strane prijeite ljepilom te ga nalijepite na drugi, prazni papir, tako da je izboËena strana bora na prednjoj strani. Sve presavijte i dobili ste trodimenzionalnu Ëestitku sa simpatiËnim boæiÊnim drvcem. 4. Drvce ukrasite po æelji i dobili ste boæiÊnu Ëestitku s pravim uËinkom iznenaenja.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

kazivala veselo obiteljsko druπtvo, izmeu je popriliËno vremena, inspiracije i strpljenja. ostalog i djecu, koje nazdravlja piÊem govo- Jedan od jednostavnijih primjera je Ëestitka reÊi ‘Sretan BoæiÊ’. Povezivanje alkohola s koju oblikujete tako da na ukrasni papir polidjecom i BoæiÊem nije se baπ svidjelo britan- jepite male sjajne zvjezdice u obliku bora ili skom graanstvu. No, put boæiÊne Ëestitke velike zvijezde. izvan granica Engleske nije bio jednostavan, Vjerojatno je da Êe tijekom godina klasiËne tako da je primjerice u SAD-u prva edicija poπtanske Ëestitke neminovno izgubiti na tiskana tek tridesetak godina poslije, uz po- svom prvotnom znaËaju te Êe primat potpumoÊ njemaËkog imigranta Louisa Pranga. Tada no preuzeti e-Ëestitke. SreÊom, na internetu joπ na naslovnicama Ëestitki nisu zaæivjeli bib- ima pregrπt prekrasnih Ëestitki, animiranih ili lijski motivi, nego kreacije koje su prikazivale statiËnih, glazbenih, koje uz onaj kljuËni moprirodu, snijeg, cvijeÊe ili obiteljske trenutke. ment iskrenih æelja mogu biti vrlo lijep znak Tradicija ukraπavanja Ëestitki ilustracijama, svi- paænje. Pri njihovom slanju treba pripaziti na lom i satenom ili izrezivanjem odreenih ob- rezoluciju i veliËinu datoteke, koje trebaju lika iz prirode, poput polumjeseca, zadræala se biti πto manje kako bi ih svatko mogao primiti. sve do kraja 19. stoljeÊa. Pravi procvat slanja SimpatiËan naËin oblikovanja je da od vlastite

»estitajte blagdane najboljim darom Dođite u Profil i uživajte u ponudi i brojnim pogodnostima za korisnike American Express kartica.

Posjetite najveÊu multimedijalnu knjiæaru u Hrvatskoj, u samom centru Zagreba. Opremljena najsuvremenijom opremom, knjiæara nudi preko 100.000 knjiga, 20.000 nosaËa zvuka te 10.000 filmskih naslova. Na tri etaæe i povrπini od 1.500 Ëetvornih metara pronaÊi Êete sve πto vam treba za edukaciju, razbibrigu i zabavu. NajveÊi izbor strane, domaÊe, djeËje i struËne literature oduπevit Êe i one najizbirljivije. Svjetske uspjeπnice, prevedene i u originalu, jednako kao i najnoviji romani domaÊih autora prvo dolaze u Profil Megastore! Bilo da kupujete CD ili DVD, Mp3 player ili igru za Play Station, oduπevit Êe vas ponuda na odjelu multimedije. Osim velikog izbora u Profilu Êete, kao korisnik American Express kartice, uvijek naiÊi na vrlo povoljne uvijete kupnje te brojne druge pogodnosti. Prilikom svake druge kupnje dobit Êete kupon sa 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji Profilovih izdanja. Ponuda vrijedi do 30. travnja 2010., a kupone prikupljene u tom razdoblju moæete iskoristiti do 31. svibnja 2010.


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Napisao: Božidar Markov

A M E X SV I N J EO T

Zimska berba daje posebne plodove

D

12

Mukotrpna berba u teškim vremenskim uvjetima na naše stolove donosi tekući užitak kojem je zaista teško odoljeti.

GROÆÐE SE BERE NA TEMPER ATUR AMA OD -7 °C DO »AK -15°C.

ok, okovana ledom, priroda miruje i skriva svoje plodove do prvih toplijih dana, vinogradi postaju mjesta gdje se strpljivo i polako, u pomno odabranim uvjetima skupljaju plodovi uæitka, ali i priprema teren za dobru zaradu. Uæivanje u vinu je filozofija o kojoj su napisane mnoge knjige, snimljene nebrojene emisije, pa Ëak i filmovi, a mnogi se avanturisti, gurmani, enolozi i ini poznavatelji dobre kapljice i dalje trude prenijeti puku iskustvo uæivanja u rajskim okusima koji veÊ tisuÊljeÊima oËaravaju nepca diljem svijeta.

U priËi o vinu niπta nije jednostavno. Standardizirano je i kodificirano gotovo sve: brojna pravila vrijede za proizvoaËe, koji veÊ sadnjom svog prvog trsa postaju dijelom tog zasebnog univerzuma, ali i za uæivaoce kojima prave “muke” poËinju tek nakon πto odaberu svoju butelju. NaËin na koji Êe vino otvoriti, natoËiti, dozirati i komentirati Ëini razliku izmeu pravih poznavatelja i onih kojima je vino tek put do zamiπljenog druπtvenog statusa. No, u vinskom svijetu postoji joπ jedna Ëitava filozofija koja se odnosi na samu berbu,

Zlatne bobice


Vrhunska vina i u vaπoj Ëaπi Upijajte okuse i mirise Istre te uživajte u rajskim plodovima istarskih vinograda!

PREPOZNATLJIVA JANTARNO ÆUTA BOJA

odnosno na njezin “tajming”. Berbom nakon kljuËivo na prirodan naËin, fermentira iznimno uobiËajenog roka, tzv. “kasnom berbom” od aromatiËno ledeno vino. Ledeno vino potom sasvim zrelog groæa prosuπenog na trsu sazrijeva u bocama u kojima svoju optimalnu dobivaju se predikatna vina, specifiËna po zrelost postiæe tek nakon tri do pet godina. svojoj boji i okusu, ali i samom naËinu berbe. Uz graπevinu i rizling, koje najbolje podnose Posebno se od svih metoda kasne berbe odgoene rokove berbe, ledenom vinu razlikuje “ledena berba” od koje se dobivaju pogoduju i ostale sorte, primjerice traminac, male, ali izrazito traæene i cijenjene koliËine pinot, chardonnay i sauvignon. Nadalje, kako tzv. “ledenog vina”. za predikatna vina, pa tako i ledeno vino, uz Iako postoje podaci o sliËnim postupcima ostale preduvjete i godina mora biti iznimna. proizvodnje vina joπ u rimskim vremenima, Ledena vina ne nastaju svake sezone, nego legenda o ledenom vinu veæe se za njemaËke svake tri-Ëetiri godine, a ona po svojoj kakvoÊi seljake u vinorodnom rajnskom podruËju koje iznimna, samo svakih pet do deset godina. je, krajem 18. stoljeÊa, iznenadila preuranjena Zbog sloæenog postupka izrade te Ëinjenice zima te led koji je smrznuo njihovo groæe da dobivanje ovog vina ovisi o brojnim prije nego su ga stigli obrati. SuoËeni s pro- faktorima (groæe mora ostati zdravo, trsovi paπÊu cjelogodiπnjeg truda, seljaci se nisu se moraju prekriti mreæama u zaπtiti od obeshrabrili i krenuli su u berbu ne obaziruÊi ptica, temperatura mora biti idealna) ledena se na vremenske uvjete. Joπ smrznute bobice vina dræe dosta visoku cijenu na træiπtu. stavili su u preπu i dobili su rezultate koji ProsjeËna cijena ledenog vina kvalitetnog su ih oduπevili: malu koliËinu aromatiËnog podrijetla je stotinjak eura po butelji, ali vina æute jantarne boje, kojeg je odlikovao ona stara nekoliko desetljeÊa doseæu zaista raskoπan buke te specifiËan slatko-kiseli okus astronomske cijene. koji se nije mogao mjeriti s vinima koja su do Najpoznatija (ali i najskuplja) ledena vina tada radili. dolaze iz zemalja u kojima su i nastala Danas je “ledeno vino” kategorija propisana prvenstveno NjemaËke i Austrije, dok im zakonom. Naime, da bi se vino klasificiralo kao se u posljednje vrijeme pridruæila i Kanada, “ledeno”, potrebno je za poËetak ubrati bobice u kojoj niskih temperatura i leda barem ne u posebnim, zakonom propisanim uvjeti- manjka. ma: u Hrvatskoj najmanje 48 sati mora biti No, ledena se vina proizvode i u drugim zemkontinuirana temperatura od -7°C, u Kanadi ljama razvijene vinske tradicije, poput Italije, je pravilo da bobice moraju biti smrznute na Francuske, Maarske i SlovaËke, a posljed-8°C najmanje pet dana, a u Austriji i NjemaËkoj njih godina ledeno se vino sve viπe proizvodi beru se pri temperaturi izmeu -8 i -10°C, dok i u Hrvatskoj, s najviπe uspjeha u slavonskim i idealna temperatura ide Ëak i do -15°C. meimurskim vinogradima.

Vina Kabola proizvedena su od odabranih sorti groæa sjeverozapadnog dijela istarskog poluotoka, na Momjanπtini kod Buja, gdje lokacija, klima, tlo i tradicija vinima Kabola daju poseban terroir. ProizvodeÊi vina od 1891., okrenuti buduÊnosti, a poπtujuÊi proπlost, treÊa generacija obitelji MarkeæiÊ oblikovala je svoj vlastiti i prepoznatljivi stil proizvodnje vina. Vina Kabola nude poneπto za svako nepce i za svaku priliku. Jesu li to malvazije, od kojih je najpoznatija Malvazija Amfora Kabola, cijenjena posebice zbog svog diskretnog i njeænog mirisa, popraÊenog postojanim okusom, koji se krasno sljubljuje s raznim jelima, posebno onima istarske tradicionalne kuhinje. Ili moæda aromatiËni Momjanski Muπkat kojeg krase diskretne cvjetne i voÊne note. Ili, pak, glasoviti Teran Kabola crvene boje rubina, intenzivne arome, mirisa koji podsjeÊa na πumsko voÊe i duhan, suhog, trajnog, taninskog okusa koji se savrπeno sljubljuje s jelima od divljaËi ili crvenog mesa s tartufima. Izbor je na vama. Ako se naete u Istri, svakako posjetite Vinariju Kabola u Momjanu, Kanedolo 90 i iskoristite svoju American Express karticu za Ëisti uæitak!

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Na taj se naËin u svakoj bobici stvara led koji apsorbira vodu. Izuzetno je bitno da ta voda u bobicama bude smrznuta i da ne ulazi u moπt. Ledene se bobice beru ruËno i vrlo paæljivo, u ranu zoru, prije nego se eventualno pojavi sunce i otopi led te se stavljaju u preπu u joπ smrznutom stanju gdje se cijede kap po kap - poput meda. Od smrznutih bobica dobiva se mala koliËina ali izuzetno koncentriranog moπta. Od ljepljivog, gustog, aromatiËnog i slatkog groæanog soka koji sadræi visok udio koncentriranog πeÊera, voÊnih kiselina te razliËitih voÊnih aroma poslije se polako, is-


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

A M E XK AVA S V I JN E TE

K

Napisala: Vladimira Mila Majhen

Mjesta na kojima morate popiti kavu

14

Iako su svijet s kavom upoznali arapski trgovci, a Talijani se kunu da rade najbolji espresso, kad pomislimo na kavanu najčešće nam je pred očima ona bečka, u kojoj danas možemo uživati i izvan glavnog grada slavne K&K monarhije.

ODLAZAK NA KAVU DIO JE SVAKODNEVICE, ALI I VAÆAN DRU©TVENI DOGA–AJ

ada su se Turci nakon poraza pri opsadi BeËa dræavnik, ali mora mu se odati priznanje da je povlaËili, za sobom su, osim ideje o osvajanju imao izvrstan ukus za slatko. Europe, ostavili i neπto πto je Europu uskoro osvojilo - kavu. Iako su Stari kontinent s kavom veÊ ranije upoznali talijanski trgovci, ovaj je dogaaj poËetak tradicije kave u BeËu. A kad se o kavi i kavanama radi, BeË je do danas Za onaj pravi beËki ugoaj svakako posjetite i kavanu Demel ili jednostavno Der Demel. ostao svjetska metropola. Osnovana je davne 1786. i uskoro je postala Po mnogima najbolju kavu u BeËu popit Êete omiljeno mjesto na kojem su u kolaËima u maloj slastiËarnici u centru grada koju su joπ uæivali Ëlanovi obitelji Habsburg te njihovi 1873. otvorili Anton i Barbara Gerstner. gosti. Kavana se nalazi preko puta palaËe BuduÊi da su u BeËu kava i slastice nerazdvo- Hofburg, a interijer joj je ureen u raskoπnom jni, tako i u kavani Gerstner moæete isprobati baroknom stilu. Ovaj ugodan i intiman proskoji su to kolaËi koji su se sluæili na balovima tor savrπeno je mjesto za odmor uz Wiener u palaËi Schönbrunn u slavno doba Monarhije. Melange (tipiËna beËka kava, sliËna cappuCar Franjo Josip je moæda imao loπ instinkt kao ccinu) i kakav zalogaj.

Kavana kao mjesto okupljanja

Povijest u πalici


SVAKA PR AVA KAVANA IMA SVOJU PREPOZNATLJIVU ©ALICU

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

osjeÊamo se - kao u BeËu! Trst je bio glavna luka austrijskog carstva i taj duh se odræao do danas, uz dodatak brojnih talijanskih delikatesa, posebno odliËnog tiramisua. Pravi talijanski ugoaj i tradiciju kavane staru gotovo tri stoljeÊa pronaÊi Êete ako se zaputite do nekadaπnje metropole Mediterana - Venecije. Cafe Florian smjeπten je u samom centru grada u lagunama, na glasovitoj Piazzi San Marco, ispod klasicistiËkih arkada i s terasom na samom trgu, gdje Êe vam druπtvo praviti golubovi i orkestar koji vazda svira neku njeænu serenadu. U Florianu su Ëesti gosti bili Lord Byron i Charles Dickens, a uz vrhunsku kavu je uvijek budan bio i najveÊi za-

Kavana koja ima povijest Uživajte u duhu starog Zagreba u kavani na središnjem gradskom trgu. Svaka sličnost s Bečom je, naravno, slučajna...

KAVANA MOÆE BITI PROSTOR ÆUΔNIH R ASPR AVA, ALI I OPU©TANJA

Kavana Hawelka je jedan od onih prostora vodnik svih vremena - glasoviti Casanova. Ipak, koji moæda najbolje doËaravaju srednjo- iako je kava odliËna, najbolji napitak koji u Floeuropsku tradiciju kavane kao mjesta u rianu moæete naruËiti jest vruÊa Ëokolada sa kojem se okupljaju umjetnici i intelektualci. πlagom. Ova kavana sluæi izvrsnu kavu od 1939., a Poznata izreka kaæe: “Kad si u Rimu, ponaπaj unutraπnjost se od tada nije uopÊe promi- se kao Rimljanin”. Zato, ako vas put nanese u jenila. Hawelku ne morate traæiti, moæete ju VjeËni grad, uËinite ono πto rade svi njegovi namirisati, posebno u veËernjim satima, po stanovnici. Uputite se na “paseggiatu” cenprimamljivom mirisu Buchtelna, peciva pu- trom grada i kad doete do ©panjolskog trga, njenih dæemom. svakako popijte barem espresso u “Antico A da se “prava” beËka kavana moæe naÊi i u Caffe’ Greco” - kavani koja je joπ od 1760. godidrugim gradovima svjedoËi i primjer kavane ne omiljeno okupljaliπte pisaca i glazbenika. U Tomaselli u Salzburgu. Ova je kavana otvorila knjizi gostiju pronaÊi Êete potpise Stendhala, svoja vrata daleke 1705. kao “Wiener Kaffee- Baudelairea, Wagnera i Liszta, a u male salone haus” i postala je trenutaËan hit. Tu je Ëesto u unutraπnjosti zalazili su i Goethe i Keats, dok na kavu dolazila i prva susjeda, gospoa Con- je Gogolj u jednom od njih napisao velik dio stanza Mozart, dok je njezin suprug trebao mir svojih “Mrtvih duπa”. i osamu neophodnu za skladanje, a i Mozartov je otac Ëesto tamo sklapao poslove. Uskoro se tu otvorila i prodavaonica Ëokolade, a kasnije je i nastala glasovita kava Tomaselli (moka, Mozart liker i πlag). Unutraπnjost kavane je u U fancy pariπkom kvartu na lijevoj obali mramoru, drvu i 300-tinjak godina starim por- Seine St-Germain-des-Prés turisti danas tretima. mogu uæivati u kavani “Les Deux Magots” u kojoj se okupljala svjetska intelektualna elita i gdje je Sartre s druπtvom vodio egzistencijalistiËke rasprave. Sjedili su ovdje i Camus i Hemingway, a baπ je ovdje Picasso No, kako to uvijek biva, niti jedna priËa o upoznao Doru Maar πto je bio vjerojatno kavi ipak ne moæe proÊi bez Italije. Talijanski najveÊi dogaaj u njegovu æivotu. Kavana je su trgovci bili ti koji su upoznali Europu s ka- ime dobila po dvije statue (dva mudraca) u vom, koju su doduπe zvali “arapskim vinom”, a unutraπnjosti koje su jedino πto je ostalo od veÊina terminologije vezane uz kavu danas je nekadaπnje prodavaonice. Kad ogladnite od filozofiranja ili samo promatranja æivopisnih na talijanskom jeziku. Ipak, kada uemo u najpoznatiju kavanu u Pariæana - naruËiti moæete slastice, salate ili Trstu, “Caffe degli Specchi” na Piazza Unita, neko ukusno dnevno jelo.

Kava s okusom egzistencijalizma

Espresso u laganom ritmu

Nitko ne moæe reÊi da je zaista osjetio duh Zagreba ako nije zaπao u Gradsku kavanu, starogradsko okupljaliπte smjeπteno na glavnom gradskom trgu. Od samog otvaranja kavane poËetkom tridesetih godina proπlog stoljeÊa do danaπnjih dana Gradska kavana ostala je kultna institucija grada Zagreba. U njoj su inspiraciju traæili pisci, glumci, umjetnici, politiËari, ali i obiËan puk, poput naπih “kumica”, o Ëemu svjedoËe mnogobrojne fotografije i zapisi iz tog doba. Nedavno je Gradska kavana potpuno preureena u art deco stilu i sada svojim gostima prireuje joπ raskoπniju i otmjeniju dobrodoπlicu. U kavani, Ëiji se ugodan ambijent proteæe na viπe etaæa i terasu, uæivati moæete u odliËnoj kavi i slasticama prireenim u restoranu te u iznimno bogatoj ponudi nacionalnih jela koja kreiraju vrhunski domaÊi kuhari.


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Napisao: Mladen Milinović

B

A MTERXE N SV DIOV J E TI

Ideal ljepote kroz povijest

i li pomalo odsutan pogled putene Scarlett Johansson bio dovoljan kao trenutaËna inspiracija renesansnom autoru portreta ili bi li radnici koji vuku kamene blokove za izgradnju piramide u Gizehu dobacivali i zviædali za anoreksiËnom ljepoticom Angelinom Jolie, pitanje je na koje je teπko dati odgovor. S druge strane, “prelijepa” bi Helena Trojanska moæda danas teπko uspjela dobiti svojih pet minuta na nekom reality showu, a kamoli da bi uspjela izazvati rat epskih razmjera, poput onog koji nam tako plastiËno doËarava slijepi pjesnik.

Kao πto su mnoge stvari i pojave kroz proπlost bile podloæne promjenama, tako se i dalje mijenjaju naπi pojmovi ljepote, mode, privlaËnosti i seksipila. Izreka “Nije lijepo ono πto je lijepo, veÊ ono πto je srcu drago” stara je vjerojatno koliko i sam ljudski rod. Odnosno, stara je jednako koliko i teænja ljudi da tu izreku potpuno zanemare i stvore svijet u kojem je fiziËki izgled, πto god mi mislili o tome, jedan od najveÊih pokretaËa i vrlo snaæan jamac uspjeha.

Ljepota je prolazna?

16

Kad nas neka top manekenka ili možda filmska diva pogleda s naslovnice, teško nam je pomisliti da bi ta ista zanosna krasotica u nekom drugom povijesnom razdoblju vjerojatno prošla potpuno nezamijećeno.

JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES “TURSKA KUPELJ”, 1862.


No, πto je, ustvari, ljepota? Ako Êemo suditi prema kipiÊu tzv. Venere iz Willendorfa, starom moæda i dvadesetak tisuÊa godina, ljepota se u dalekoj proπlosti usko povezivala s plodnoπÊu, pa tako ova paleolitska statua do ekstrema naglaπava dijelove tijela koji su u vezi s reprodukcijom i dojenjem, a karakteriziraju je i izraæene naslage masnog tkiva. SliËan je prikaz i nedavno otkrivene Venere iz Hohle Felsa, stare oko 35.000 godina.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Obline stare 35.000 godina

koristile mjeπavinu esencija raznih biljaka, pepela i ustajalog vina, zbog Ëega se nerijetko dogaalo da ostanu bez kose. U antiËko su doba u modi bile male grudi, a tako je ostalo sve do razdoblja renesanse.

Povratak æenstvenosti U srednjem je vijeku crkva uvelike diktirala trendove, pa su tako i sve vrste uæivanja bile pod strogim zabranama, dok se u umjetnosti æensko tijelo prikazivalo s naglaπenim geometrijskim linijama, bez najmanjeg traga æenstvenosti. Promjene dolaze tek s renesansom. Æene se prikazuju opuπtenije, prirodnije, naglaπenijih oblina i seksipila. Barok je donio steznike koji su podigli i dodatno otkrili grudi, a koji kilogram viπka i dalje je poæeljan na idealnom æenskom tijelu. Krenula je takoer i moda noπenja perika koje su svojim oblicima i dimenzijama odlazile u ekstrem: vitice i kovrËe slagale su se preko jastuËiÊa, a kasnije i preko metalnih konstrukcija. Bile su ukraπene modelima brodova, farmi sa æivotinjama i sliËnim bizarnim dekoracijama.

Ponuda za svaki tip ljepote Nema ništa ljepše od American Express kartice u trgovini s proizvodima za ljepotu.

POZNATA MANEKENKA I SEKS SIMBOL KATE MOSS VENER A IZ WILLENDORFA

Iris Ponudu Iris parfumerija Ëine proizvodi za njegu, dekorativna kozmetika i mirisi najpoznatijih svjetskih kuÊa. Niz noviteta, posebne ponude, darovi i mali znakovi paænje te ugodan ambijent ono su πto svaka Iris parfumerija pruæa svojim kupcima. Ako ste Ëlan Membership Rewards programa, iskoristite prikupljene bodove i izaberite neπto za sebe iz bogate ponude u Iris trgovinama.

U drevnom je Egiptu ljepota bila usko vezana uz higijenu: privlaËne su bile potpuno depilirane æene koje su na glavi nosile perike obojene kanom, ispod kojih je, volumena radi, bila podstava od palminih vlakana. Prirodnost nije bila baπ na cijeni, pa su æene (ali i muπkarci) koristile ogromne koliËine πminke. Ipak, saËuvano poprsje Nefertiti, supruge faraona Amenhotepa IV., iako staro viπe od tri tisuÊe godina, i dalje plijeni svojom ljepotom.

Ljepota je Ëista matematika U antiËkoj je GrËkoj ljepota, barem u umjetnosti, bila Ëisto matematiËko pitanje: tajnu ljepote pokuπavali su otkriti ne samo umjetnici, veÊ i filozofi, poput Pitagore koji se u svojim S viktorijanskim razdobljem ideal okruglog djelima posveÊeno bavio idealnom proporci- tijela promijenio se u tijelo koje je graeno jom struka i kukova. u obliku pjeπËanog sata, Ëemu je pomoglo Osim umjetniËkog ideala koji odlikuje simetri- noπenje korzeta. Dvadesetih godina krenula ja, Grci su posebnu privlaËnost nalazili u svijet- je moda nedoraslog te pubertetskog izgleda loj kosi i puti koje su ih asocirale na mladost. kojime se oduπevljavala i modna marka ChaZbog sloæenosti procedure bojenja kose svi- nel i koji je kulminirao u 60-im godinama s jetla je kosa bila rezervirana za one æene koji- britanskom manekenkom Twiggy i njezinih ma je dobar izgled bio æivotni poziv - hetere. 40-ak kilograma. To je i pravi poËetak idealiOve su elitne prostitutke bile obrazovane, ziranja æenskog tijela bez masnih jastuËiÊa, bogate i moÊne i znale su poneπto o politici, oblikovanog tjelovjeæbom i podvrgnutog razpoeziji, umjetnosti, filozofiji, to jest, o svemu nim dijetama te estetskim zahvatima. onome πto je zanimalo grËkog muπkarca, a πto Danas je sve stvar odabira, pa tako i ljepota. je bilo nedostupno prosjeËnoj grËkoj æeni. Estetska kirurgija Ëini Ëuda, ali istodobno i U Rimu su æene pokuπavale oËuvati naklonost jaËa svijest o karakternim kvalitetama, osobsvojih muπkaraca koji su ludovali za german- nosti, obrazovanju i πarmu. Odluka je, viπe skim robinjama plave kose. Za izbjeljivanje su nego ikada, na nama.

Zbogom oblinama?

Kozmo Vaπe omiljeno mjesto gdje Êete naÊi sve πto vam je potrebno za njegu i uljepπavanje lica i tijela, odræavanje doma Ëistim i ugodnim, njegu djeteta te proizvode za oËuvanje zdravlja i vitalnosti. Istraæite uz pomoÊ struËnog i usluænog osoblja izuzetno bogatu ponudu proizvoda poznatih i kvalitetnih brendova te velik broj promotivnih akcija. Prilikom svake desete kupnje dobit Êete kupon na dar: Kozmo poklon bon sa 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji (ponuda vrijedi do 30. travnja, a kuponi se mogu iskoristiti do 31. svibnja 2010.).


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Napisao: Radovan Sredić

APMUETXOVA S V INJ EJ A T

Svijet u kojem su sunce, more i pijesak postali životna filozofija.

18

Karibi

K

aribi su toliko slikoviti da biste ih mogli lako zamijeniti s kakvom razglednicom. Deseci otoka, otoËiÊa i hridi u tirkizno plavom, prozirnom Karipskom moru leæe poput briljantne ogrlice. Zemlja za odmor, uæivanje i sanjarenje otvorenih oËiju. U oËima stranaca iz dalekih zemalja karipski otoci æive egzotiËnim æivotom na vjeËno zelenim poljima, vulkanski krateri, obilje sunca i toplog mora. Uz vrhunske hotele, reggae glazbu, neizostavne cigare, ples i zabavu na svakom koraku, naπi snovi lako uzlete do nesluÊenih visina. Plaæe koje zapljuskuju tople vode oceana, Ëine Karibe jednim od najprivlaËnijih odrediπta na svijetu.

Dobrodoπlica u tropskom raju

TIRKIZNA BOJA JE ZA©TITNI ZNAK KARIBA


Luksuzna krstarenja najbolji su i najzanimljiviji naËin odmora. Pomisao da to Ëine samo mladenci na medenom mjesecu ili umirovljenici s mnogo novca potpuno je netoËna. Putovanje brodom najnoviji je opÊi trend u Europi i u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama. Krstarenje najveÊim brodom Royal Carribbean - Independance of The Seas, zadovoljit Êe i najveÊe hedoniste. Na elegantnom, moÊnom i golemom brodu sve je podreeno putniku kako bi putovanje bilo pravi uæitak. Moæete plivati u bazenima, iÊi u kino, igrati

U francuskom dijelu glavni je mali grad Marigot, a u nizozemskom Philipsburg. Otok zauzima povrπinu od tridesetak Ëetvornih kilometara. To je vrlo urbanizirana sredina, koja je pritom zadræala sve karakteristike tropskih otoka: divne vile s bazenima, goleme kockarnice, restorani s terasama prekrivenima trskom izmjenjuju se sa sklepanim kuÊercima i olupinama automobila izmeu πtandova s voÊem i suvenirima. Grad Marigot prepun je πarmantnih francuskih restorana, a posluæit Êe vas mlade Pariæanke koje veÊ tradicionalno ovdje tijekom ljeta zarauju dæeparac. Philipsburg je centar kockarske djelatnosti; sve vrste automata za

Zaplovite Karipskim morem Odaberite jedno od atraktivnih krstarenja i otkrijte egzotiku karipskih otoka. INDIVIDUALNI POLASCI Royal Caribbean Cruises: Juæni Karibi ADVENTURE OF THE SEAS - 8 dana od 3.290* kn Puerto Rico, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Maarten, U.S. Virgin Islands Polasci iz San Juana svake druge nedjelje od 3. sijeËnja do 25. travnja 2010.

LED POKRIVA DESETINU POVR©INE ISLANDA LJEPOTA SMIRUJE

tenis ili jednostavno u neizostavni shopping. Za ljubitelje jela i piÊa krstarenja su prava napast, posluæuje se Ëak jedanaest obroka na dan. Izbor hrane prelazi okvire maπte. Stara legenda kaæe da su loπe kuhare bacali preko palube morskim psima!

Gusari su imali pravo Ako kaæem da je St. Martin najljepπi otok u skupini karipskih otoka Malih Antila, neÊu pogrijeπiti. Ali kad odem u Portoriko, St. Thomas ili Dominikansku Republiku, konstatirat Êu isto. St. Martin - „Dragulj Karipskog mora” St. Martin kako ga zovu Francuzi ili St. Maarten kako ga zovu Nizozemci, premda joπ kolonija, ima autonomni princip - zaseban reæim viza, svoju valutu i administraciju. Uza sve to polovina otoka je francuska, a polovina nizozemska.

kockanje, poker-maπina i ruleta mame vas svojim neonskim porukama i sve nalikuje na Las Vegas u malom. Svi svjetski dizajnerski duÊani najzvuËnijih imena naπli su se ovdje na smijeπno malom prostoru. No glavni prodajni artikl svakako je cigara. Toliku koncentraciju trgovina sa cigarama i svim onim πto prati uæivatelje u cigarama sigurno neÊete vidjeti nigdje drugdje na svijetu. Ovdje vlada slogan: „Æivot je prekratak da bi Ëovjek puπio jeftine cigare!” Bijeli pijesak koji se ljeska pod naletima valova, prekrasne pjeπËane plaæe, Ëisto more i zaπtitniËke sjene palmi uistinu izgledaju poput prizora s razglednica. A to je sigurno i glavni razlog posjeta otoku Sv. Martina. Suncobrani, leæaljke, πareni kokteli, glazba, obilje mora i sunca svakoga Êe uvjeriti da je ovo pravo mjesto za godiπnji odmor. Poznati gusari dobro su znali zaπto je Sv. Martin najbolje mjesto za njihovu bazu u Karipskom moru.

Zapadni Karibi FREEDOM OF THE SEAS - 8 dana od 3.630* kn Florida, Haiti, Jamaica, Grand Cayman, Mexico Polasci iz Port Canaverala svake druge nedjelje od 10. sijeËnja do 14. studenog 2010. IstoËni Karibi: LIBERTY OF THE SEAS - 8 dana od 3.990* kn Florida, St. Maarten, Puerto Rico, Haiti Polasci iz Miamija svake druge nedjelje od 2. svibnja do 12. prosinca 2010. *Cijena krstarenja po osobi u dvokrevetnoj unutraπnjoj kabini, cijene su informativne i vrijede do rasprodaje slobodnih kapaciteta. Cijena ne ukljuËuje zrakoplove karte, transfere do/od luka polaska broda, hotelski smjeπtaj, luËke takse - ukoliko drugaËije nije navedeno. Za navedeno putovanje vrijede OpÊi uvjeti putovanja Cruise&Ferry Centar Hrvatska, Buje, koje moæete zatraæiti od agencije. PBZ Card d.o.o., putniËka agencija Jumbo Travel Services RadniËka 44, Zagreb Tel.: 062/ 123 124, Faks: 01/ 636 30 99 e-mail: jumbo@jumbo-travel.hr IDK: HR-AB-01-080258649

ST. MARTIN NUDI BROJNE SKRIVENE UVALE

IZ ZR AKA SU PRIZORI JO© DOJMLJIVIJI

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Vatromet uæitaka i luksuza


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

promjera 305 m. Treba probati i autentiËni okus sangrije i ljutu piletinu prelivenu Ëokoladom. Ponce je drugi po veliËini grad na otoku Portoriko. Nalazi se u neposrednoj blizini obale na jugu otoka. Kulturno je srediπte Portorika. Bayamon je grad u sjevernom dijelu otoka koji je 1772. osnovao Juan Ramírez de Arrellano. Na istoËnom dijelu otoka je grad Humacao, u Ëijem odmaraliπtu Palmas del Mar ima preko 20 teniskih terena. Carolina je industrijsko srediπte, smjeπteno na sjeveroistoku Portorika u kojem je i meunarodni aerodrom Luis Muñoz Marín International. I joπ na kraju ovog malog istraæivanja - na svakom koraku i prilikom svakog susreta na Karibima je prisutan osmijeh!

APMUETXOVA S V INJ EJ A T

se veÊi dio zanimljivih dijelova grada moæe Portoriko Krstarenje IstoËnim Karibima jedinstveno obiÊi pjeπice, kroz πumske parkove. Svakako je. VeliËanstveni otok poput Portorika oku- treba vidjeti stotine vrsta prekrasnih orhideja, pan zelenilom samo je vrh zadovoljstva koje 240 zaËinskih vrsta i bezbroj tropskih stabala Êe vas na svakome koraku pratiti na ovome u πumi Palo Colorado. Treba se i okupati u putovanju. Jedan od veÊih otoka u IstoËnim Baro Grande, najveÊem prirodnom bazenu. Karibima prekriven je krajobrazom izvan- KoËijom ili jaπuÊi na konju posjetiti San Felipe, redne ljepote. Svi tonovi zelene boje pre- dramatiËnu vojnu utvrdu. Muzej Casa Blanca lijevaju se poput zelenog mora. Vulkanske neÊe vas ostaviti ravnoduπnim. planine, podzemne spilje, koraljni rtovi, bije- Najstarija i najljepπa katedrala San Juan nalazi le pjeπËane plaæe isprepliÊu se u jedinstven se u srediπtu grada na trgu Quincentennial, a osjeÊaj ljepote. Kiπne πume s kristalno bistrim u blizini su i crkva San Jose i Christo Chapel. rijekama okruæuju San Juan, glavni grad, ko- Voænjom bicikla kroz πumu borova - Pinos lonijalnog stila na atlantskoj obali. Stari dio Reserve nailazit Êete na spektakularne slike San Juana prvi je i najstariji europski grad i poglede. Opservatorij Arecibo poznat je sagraen u tropskom raju Portorika. Ovdje prije svega po najveÊem teleskopu na svijetu,

20

PORTORIKO - SKLAD ARHITEKTURE I KR AJOLIKA

SPOJ KOLONIJALNOG I MODERNOG

Zanimljivosti

Korisne informacije

Karibi (Carib), narod koji æivi na Karibima, po kojem je otoËje dobilo ime. Sluæbeni su jezici πpanjolski i engleski. Portoriko je pridruæena dræava unutar Sjedinjenih AmeriËkih Dræava. Iako su graani SAD-a, Portorikanci na izborima u SAD-u nemaju glasaËko pravo. Najviπi vrh je Cerro La Punta (1.338 m), a najduæa rijeka je La Plata, duga 80 km.

Prije putovanja provjerite je li potrebna viza za dræavu u koju putujete. Potrebna je viza za SAD i to za viπestruki ulaz. Informacije o izdavanju ameriËke vize moæete naÊi na internetskim stranicama AmeriËkog veleposlanstva u Zagrebu zagreb.usembassy.gov. Preko internetske stranice trebate se naruËiti za termin predavanja prijavnih dokumenata za vizu te trebate osobno nazoËiti u veleposlanstvu.

PREKR ASNI PRIZORI SU NA SVAKOM KOR AKU

Provjerite koje su valute sredstvo plaÊanja u pojedinim zemljama, je li moguÊe plaÊanje kreditnom karticom te koliki vam je minimalan iznos novca potreban. PreporuËujem da fotokopirate putovnicu. Fotokopija Êe olakπati i ubrzati izradu putnog lista u sluËaju da vam putovnica bude ukradena. Poπtujte zakone i obiËaje zemlje u koju putujete. Prethodnim upoznavanjem s lokalnim zakonima i obiËajima lakπe Êete izbjeÊi moguÊe neugodne situacije. Valuta - AmeriËki dolar ($) Vremenska zona - UTCQ - 4 Poæeljno je putno osiguranje. Izbjegavajte konzumiranje hrane i piÊa s uliËnih πtandova. Ne jedite termiËki neobraenu hranu, a voÊe obvezno operite ili ogulite!


POSLOVNI TE»AJEVI JEZIKA

GRUPNI TE»AJEVI JEZIKA

PutniËka agencija PBZ Card Jumbo Travel Services ima dugogodiπnje iskustvo u organiziranju odlazaka poslovnih ljudi u πkole stranih jezika u inozemstvu. U naπoj broπuri poslovnih teËajeva izdvojili smo najkvalitetnije programe i πkole, a osim teËaja i smjeπtaja JTS moæe rezervirati zrakoplovne karte, transfere te pomoÊi u ishoenju viza.

Tijekom ljetnih mjeseci mnogi dio praznika æele provesti na koristan, ugodan i zabavan naËin. Sve smo viπe svjesni da je uËenje i znanje stranih jezika od najranijih dana prvi i osnovni preduvjet za ukljuËivanje u poslovni i politiËki svijet bez granica. UËenje stranih jezika i boravak u izvornom okruæenju, gdje je polaznik svakodnevno u izravnom kontaktu s profesorima, s polazni-

Poslovni teËajevi jezika preporuËuju se poslovnim ljudima za usavrπavanje na posebnim podruËjima kao πto su ekonomija, pravo, menadæment, bankarstvo i turizam. TeËajevi se uglavnom temelje na jeziËnim vjeπtinama za poslovne prezentacije, sastanke, pregovore, pisanje dopisa, elektroniËke poπte i telefoniranje.

Jumbo Travel Services... ... vas vodi na tečajeve stranih jezika u inozemstvu.

VRSTE TE»AJEVA TeËajevi se razlikuju po broju sati nastave tjedno i po vrsti teËaja. Svaka πkola nudi nekoliko vrsta teËajeva. NajËeπÊi su: - standardni poslovni teËajevi - intenzivni poslovni teËajevi - individualna nastava te - specijalizirani teËajevi (bankarstvo, pravo, menadæment, marketing, financije...) Broj sati nastave vezan je uz svaku vrstu teËaja, tako da polaznici mogu imati 20, 30 te 40 lekcija nastave tjedno i broj sati individualne nastave koji najËeπÊe mogu odrediti sami. U nekim πkolama je unaprijed odreen minimalni broj sati individualne nastave tjedno. Polaznik se prilikom prijave u agenciji opredjeljuje za vrstu teËaja te intenzitet nastave. SMJE©TAJ Polaznici mogu birati izmeu smjeπtaja u hotelima, studentskim apartmanima/rezidencijama ili u obiteljima. Smjeπtaj je uglavnom na bazi noÊenja s doruËkom u odabranom tipu sobe, a moæe se organizirati i polupansion ili puni pansion.

cima iz drugih zemalja i govornih podruËja, u javnom prijevozu, kinu, kazaliπtu ili restoranu, najbræi je i najefikasniji naËin uËenja, a polaznicima ostaje divan i nezaboravan doæivljaj za cijeli æivot. Dugogodiπnje iskustvo u organiziranju grupnih polazaka, za mlade u dobi do 25 godina izdvaja putniËku agenciju Jumbo Travel Services kao prvo mjesto za rezervaciju aranæmana. Pomno odabrane πkole, kvalitetna nastava s izvornim govornicima i nastavnicima, smjeπtaj u jednokrevetnim sobama na bazi punog pansiona, samo su neki od razloga koji Ëine naπe grupne polaske drugaËijima. Agencija pridaje veliku paænju i sigurnosti polaznika tijekom boravka na odrediπtima. Za sigurnost polaznika brine se pratitelj putovanja iz Hrvatske, koji cijelo vrijeme boravi na odrediπtu, brine se o redovitom pohaanju nastave i drugih organiziranih aktivnosti, pomaæe polaznicima u izvrπenju obveza te ih prati na izlete i razglede, koji su ukljuËeni u cijenu aranæmana, a u organizaciji πkole. Na vrijeme osigurajte svoje mjesto na jednom od polazaka na teËaj stranog jezika u Londonu, Dublinu, BeËu, Malti i drugim odrediπtima! Jumbo Travel Services broπure poslovnih i grupnih teËajeva jezika u inozemstvu te sve dodatne infomacije moæete zatraæiti e-mailom na jumbo@jumbo-travel.hr ili telefonski na 062/ 123 124.

INDIVIDUALNI POLASCI: Engleska - ©kotska - Irska - Italija - Malta - NjemaËka - Francuska - ©vicarska Sjedinjene AmeriËke Dræave Izdvajamo iz ponude: 2-tjedni paketi (teËaj, smjeπtaj u obitelji, upisnina na teËaj) ENGLESKI JEZIK: London - Frances King, od 9.250 kn Dublin - Horner School of English, od 6.990 kn NJEMA»KI JEZIK München - Inlingua, od 15.590 kn Berlin - DID Deutsch-institut, od 15.850 kn TALIJANSKI JEZIK Rim - Dilit IH, od 11.590 kn FRANCUSKI JEZIK Pariz - Paris Langues, od 11.910 kn ©PANJOLSKI JEZIK Barcelona - Don Quijote, od 8.210 kn

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

TeËajevi stranih jezika u inozemstvu


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Napisao: Almir Okanović

s

vatko tko je barem jednom kroËio u kazaliπte i doæivio tu Ëudesnu meuigru glumca i publike zna koliko je kazaliπte posebno u svojoj umjetniËkoj snazi. Snimljeni film, fotografiju ili pjesmu moæete pogledati ili posluπati kad god hoÊete i gdje hoÊete, ali ima li smisla snimiti kazaliπnu predstavu? Koliko je doista moguÊe uhvatiti i dokumentirati autentiËni kazaliπni izraz? Alternativni teatar zagovara upravo tu posebnost kazaliπnog izriËaja - tu organsku snagu koja izvire iz interakcije glumca i publike, nesputanu tradicionalnim normama i diktatima institucionaliziranih kulturnih autoriteta.

AM K EAXZ AS LVIIŠJ ET TE

JERZY GROTOWSKI, OTAC SUVREMENOG ALTERNATIVNOG TEATR A

Mainstream vs. alternativno kazaliπte

22

Priča o mainstream i alternativnom kazalištu vječna je priča o starom i novom. Ali to je prije svega podsjetnik na proces sazrijevanja koji je kazalište moralo proći da bi izraslo u zaseban i neponovljiv umjetnički izraz.

TEATAR DR. INAT: SCENA IZ PREDSTAVE “KRUGOVI”

Kazaliπte nema alternativu Grotowski kao poËetak Sa svojim prvim predstavama Bogovi kiπe iz 1958. te kasnije s legendarnim Teatrom Laboratorium, poljski reæiser Jerzy Grotowski utjecao je na mnoge svjetske kazaliπne umjetnike, πto mu je uskoro priskrbilo epitet oca suvremenog alternativnog teatra. “Kazaliπte”, napisao je Grotowski, “ne moæe se natjecati s filmom u stvaranju spektakla. Umjesto toga ono se mora okrenuti samim korijenima kazaliπnog Ëina: zajedniËkom kreiranju kazaliπnog dogaaja glumca i publike“. Osim Grotowskog, na svjetskoj razini svakako treba spomenuti i legendarni Living theatre iz New Yorka, zatim brazilskog reæisera Augusta Boala te francuskog kazaliπnog virtuoza Antonina Artauda. U radu spomenutih pionira alternativnog kazaliπta, ali i ostalih kazaliπnih inovatora razaznaje se temeljni odmak alternativnog kazaliπta od mainstreama; alternativno kazaliπte inicijalno se formira u otporu prema temeljnim mehanizmima klasiËnog kazaliπta, samoj instituciji dramskog kazaliπta te u otporu prema institucionaliziranim formama i stilovima. Mainstream kazaliπte, pak, naslanja se na dobro uhodanu tradiciju. Rad u takvom institucionaliziranom kazaliπtu uglavnom podrazumijeva formalno akademsko obrazovanje, stalni radni odnos te u velikoj mjeri ovisi o dræavnom financiranju. Alternativni teatar najËeπÊe nema stalnu postavu, otvoren je za talentirane ljude razliËitih profesija te se u najveÊoj mjeri financira iz vlastitih prihoda. Pogotovo kod nas.


Kartica za koju ne postoji alternativa

IGR A SVJETLA I SJENA »ESTO JE PRISUTNA U SUVREMENOM TEATRU

Uživajte u vrhunskim predstavama kultnog zagrebačkog kazališta uz svoju American Express karticu.

Hrvatsko alternativno kazaliπte Iako nepravedno zapostavljana u dominantnim domaÊim medijima, hrvatska alternativna scena iznenaujuÊe je bogata. U Dubrovniku Fea ©ehoviÊ 1968. osniva studentski teatar Lero, nastavljajuÊi bogatu kazaliπnu povijest grada. Otprilike u isto vrijeme osniva se i kazaliπna skupina Coccolemocco, koja Êe se prometnuti u jednu od najznaËajnijih alternativnih kazaliπta u bivπoj Jugoslaviji. U Puli se 1984. osniva kazaliπte Dr. Inat, a u Sisku od 1997. djeluje kazaliπte Daska njegujuÊi istraæivaËko i eksperimentalno kazaliπte. Alternativnom scenom 70-tih i 80-tih godina æarilo je i palilo Kugla glumiπte, a u novije vrijeme posebno je zanimljiv Schmrtz teatar te Montaæstroj. Ovdje valja napomenuti da se mnogi novi kazaliπni autori i teoretiËari ne slaæu s terminom ‘alternativno’ jer on sugerira svojevrsnu podreenost u odnosu na klasiËni, mainstream teatar. Ipak, meunarodni ugled naπih kazaliπnih skupina i pojedinaca znak su kvalitete tog novog, eksperimentalnog, inovativnog ili, ako æelite, alternativnog kazaliπta, πto je dovoljan razlog za veÊe razumijevanje i potporu dræave.

Ulaz u Exit Ipak, koliko god se kazaliπni struËnjaci i autori razilazili ili slagali oko mainstream i alternativnog kazaliπta, prosjeËnom gledatelju to uglavnom i nije bitno. Za publiku postoje samo dvije predstave: dobra i loπa. Jedan od najboljih dokaza da publika voli kvalitetno kazaliπte bez obzira kamo ono pripadalo jest teatar Exit. Osnovan 1994. pod vodstvom Matka Raguæa, ovo je kazaliπte uprizorilo na desetke visokokvalitetnih predstava od kojih su mnoge postale pravi kazaliπni blockbusteri. Exit se ne moæe u potpunosti svrstati niti u mainstream niti u alternativni teatar, nego je to prije svega nezavisno kazaliπte koje prikazuje kvalitetne mainstream i alternativne predstave. Exitovci sami za sebe kaæu da su provokativno, inovativno, britko, visokoestetizirano kazaliπte koje u srediπte svog stvaralaπtva postavlja glumaËko umijeÊe. Doista, uæivati u punini glumËevog izraza i njegovoj meuigri s publikom moæemo jedino u kazaliπtu. I zato, vraÊajuÊi se na misao s poËetka ove priËe, kazaliπnu predstavu nema smisla gledati na televiziji. Pravi kazaliπni dogaaj uæivo prodrmat Êe vas iz temelja, napeti svaki miπiÊ, ukljuËiti svaki neuron. SliËno, recimo, kada sjedate u sportski avion. Ma koliko vriπtali, morat Êete zajedno s pilotom osjetiti na svojoj koæi sve one nezaboravne lupinge i akrobacije koje su vam sa zemlje izgledale tako slatke i leprπave. U dobrom kazaliπtu, glumac je vaπ pilot, a predstava je voænja koju Êete pamtiti joπ dugo nakon πto se ugase svjetla pozornice.

Posjetite Exit i uæivajte u provokativnom, inovativnom, britkom te visokoestetiziranom kazaliπtu koje u srediπte svog stvaralaπtva postavlja glumaËko umijeÊe. Exit je nezavisno kazaliπte s kvalitetnim programima, kako izvedbenim tako i edukativno-pedagoπkim. Exit se prvenstveno bavi bitnim socijalnim temama pozivajuÊi na razmiπljanje i postavljajuÊi brojna pitanja o kojima moæete prebirati joπ dugo nakon gaπenja reflektora. Do sada je, svojim programima i visokoprofesionalnim pristupom radu, Exit pomogao u postavljanju nezavisnog sektora na povoljniji poloæaj unutar druπtva te podigao standarde ukupne kazaliπne ponude unutar regije. Kupujte karte za Exit svojom American Express karticom i pogledajte drugaËija vienja stvarnosti, pronaite odgovore ili se, jednostavno, dobro zabavite!

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

PLAKAT ZA PREDSTAVU TEATR A EXIT


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Zahvaljujući visokoj tehnologiji, vrhunska svjetska operna produkcija postala je dostupna svim domaćim ljubiteljima te svima koji će to tek postati.

A MS EPX E KSTA VIK J ELTI

Ciklus Metropolitan u Lisinskom

24

Napisao: Borut Krsnik

V

eËer u gradu. Iz taksija na Upper West Sideu izlaze ljubitelji opere koji su mjesecima unaprijed rezervirali karte za ovaj nezaboravan dogaaj. Svi su ovdje. Krema njujorπkog druπtva, Ëelnici svjetskih kulturnih i financijskih institucija, industrijalci, politiËari i strani diplomati. Ispred Lincoln centra sve vrvi od ljudi; oËekivanja su velika. Savrπena akustika dvorane u kombinaciji s najveÊim opernim zvijezdama svijeta uvijek su obarali s nogu ovog puta ne bi smjelo biti drugaËije.

Poslastica za ljubitelje opere

NJUJOR©KI LINCOLN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS SA ZGR ADOM METROPOLITAN OPERE


oboæavatelji New York Yankeesa. ReËeno - uËinjeno. VeÊ je krajem 2006. godine prijenose iz Meta pratila nekolicina ljubitelja opere u πest kino dvorana, da bi godinu dana kasnije u taj projekt bilo ukljuËeno joπ 600 dvorana diljem svijeta. O kakvom se kvalitetnom projektu radi dovoljno govori i podatak da je prijenose odnedavno poËela organizirati i glasovita milanska Scala. No, nije sve iπlo tako lako. Prva stvar koju je Peter Gelb morao napraviti bila je potpisivanje novog ugovora sa sindikatima. Naime, po novom ugovoru svi izvoaËi te tehniËari za snimke i prijenose neÊe dobivati jednokratnu isplatu veÊ postotak od njihove prodaje.

Raspored projekcija 19. prosinca 2009. Jacques Offenbach: HOFFMANOVE PRI»E 9. sijeËnja 2010. Richard Strauss: KAVALIR S RUÆOM 16. sijeËnja 2010. Georges Bizet: CARMEN 6. veljaËe 2010. Giuseppe Verdi: SIMON BOCCANEGRA 27. oæujka 2010. Ambroise Thomas: HAMLET 1. svibnja 2010. Gioacchino Rossini: ARMIDA

prikazivanju produkcija iz Metropolitan opere - jedne od najveÊih svjetskih opernih kuÊa. Radi se o izravnim satelitskim prijenosima u HD tehnologiji i dolby surroundu, uz pomoÊ vrhunske opreme za prijenos slike i zvuka, i to na jednom od najveÊih kino-platna u regiji. Gledatelji izravnog prijenosa tijekom koncerta neÊe samo gledati i sluπati πto se dogaa na pozornici, veÊ Êe imati prilike, tijekom pauza, vidjeti i razgovore s izvoaËima i autorskim timovima. Svi tekstovi opera bit Êe prevedeni na hrvatski, bilo u obliku titlova, bilo u popratnoj programskoj knjiæici, a publika neÊe morati neprestano sjediti u dvorani, veÊ Êe moÊi izaÊi u stankama, a displej ispred dvorane odbrojavat Êe vrijeme do kraja stanke, odnosno poËetka narednog Ëina.

Baseball kao uzor Ulazak ove operne institucije u multimedijalno doba, ali i revoluciju u svijetu opere, donio je dolazak Petera Gelba na Ëelo Metropolitana. On je opernu publiku odbio doæivljavati na naËin na koji su je doæivljavali njegovi prethodnici: kao suzdræanu, diskretnu manjinu koju krasi visoko obrazovanje i iznadprosjeËna plateæna moÊ te uæivaju u ekskluzivnosti svog poloæaja. Gelb je ljubitelje opere usporedio s oboæavateljima baseballa, a buduÊi da je ljubitelja baseballa mnogo viπe izvan stadiona nego onih s godiπnjim ulaznicama, Gelb je zakljuËio da tako i Metovi sljedbenici zasluæuju elektroniËku dostupnost, baπ kao i

Opera za novo doba InaËe, njujorπki je Metropolitan veÊ dugo godina na razne naËine prisutan na europskom kulturnom træiπtu. Drugi veliki projekt ove operne kuÊe, subotnje matineje, koje se, zbog vremenske razlike, zbivaju u europskim veËernjim satima, relativno se redovito radijski prenose posredstvom Europske radijske unije. Uz projekt izravnog prijenosa opere, Metropolitan je pripremio i niz dodatnih naËina privlaËenja publike, poput prodaje multimedia-on-demand pristupa arhivi od 1500 snimaka iz dosadaπnjih 75 sezona, digitalne downloade, ring tonove, CD-ove, DVD-ove i instant CD-ove pojedinih izvedbi. U borbi za mlau publiku Met je tako ponudio i kupnju klasike preko iTunesa, koja je ubrzo nadmaπila prodaju u duÊanima, Ëime si je ova glasovita operna kuÊa zaista osigurala svijetlu buduÊnost. PRIZOR IZ OPERE CARMEN

Najbolja pratnja za operne spektakle Povedite sa sobom u Lisinski svoju American Express karticu i osjetite kakav je život na visokoj nozi.

Od kad je u zagrebaËkom Trnju 1973. godine otvorena Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, graani Zagreba, ali i posjetitelji iz Ëitavog svijeta, imaju prilike uæivati u vrhunskoj akustici i glasovitim svjetskim glazbenim imenima. Tijekom svog postojanja Lisinski je ugostio viπe od 10 milijuna posjetitelja, a kroz njezine su prostore prodefilirala slavna imena domaÊe i svjetske glazbene scene. Bio je tu operni ansambl legendarnoga Boljπoj teatra, Londonski simfonijski orkestar, Filharmonijski orkestar Los Angelesa, BeËki simfoniËari i Orkestar talijanskog radija te brojni drugi. U Lisinskom su gostovali i tenori Luciano Pavarotti i Jose Carreras, sopranistica Montserrat Caballe, a brojna su bila i gostovanja velikana zabavne i jazz glazbe, poput Louisa Armstronga, Dizzy Gillespiea i Charlesa Aznavoura, Elle Fitzgerald i Tine Turner. NajveÊa glazbena imena dostupna su vam i dalje: iskoristite moguÊnosti vaπe American Express kartice i kupite karte za vrhunska umjetniËka dogaanja - jednostavno i povoljno.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Istodobno, na drugom kraju svijeta, ispred zagrebaËkog Lisinskog sliËna slika. DomaÊi ljubitelji opere i druπtvenih dogaanja, veleposlanici i strani gosti - svi æeljni biti dijelom svjetske operne senzacije, vrhunskog zvuka i izvedbe za pamÊenje. Biti sudionik opernog dogaaja par exellance nije mala stvar. Ove dvije paralelne priËe nisu fikcija: odnedavno Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog u Zagrebu svim ljubiteljima opere nudi moguÊnost da istodobno sa svojim istomiπljenicima u New Yorku i nekim drugim svjetskim metropolama uæivaju u opernim izvedbama koje predstavljaju sam vrh svjetske operne produkcije. RijeË je o novom ciklusu “Metropolitan u Lisinskom”, koji je posveÊen


Nekad projekt dvojice uličnih umjetnika, danas vjerojatno najveća i najuspješnija scenska franšiza s oko 4.000 zaposlenih i godišnjim prometom višim od 600 milijuna dolara!

A M E XZ AS V BAVA IJET

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Napisao: Danko Šerić

Cirque du Soleil

26

M

AKROBACIJE KOJE OSTAVLJAJU BEZ DAHA

nogi se na sam spomen cirkusa nakostrijeπe i pomisle na putujuÊe druæine koje æive nomadskim æivotom te okrutnim dresurama prisiljavaju æivotinje æonglirati, balansirati i skakati kroz vatrene kolutove. No, na opÊu radost zaπtitnika prava æivotinja, ali i svih ljubitelja atrakcija te nepojmljivih cirkuskih egzibicija 1984. je u kanadskom Quebecu osnovano neπto πto se ubrzo pokazalo pravom revolucijom. Idejni zaËetnik Cirque du Soleila bio je uliËni umjetnik harmonikaπ i gutaË vatre Guy Laliberte koji je kroz godine sakupio znatan “uliËni” staæ diljem Kanade i Europe. Cirkus je osnovan kao mjeπavina cirkuskih predstava i uliËne zabave. Laliberteu se uskoro pridruæio i glazbenik Daniel Gauthier te izvoaË Gilles Ste-Croix, koji se proslavio prehodavπi put od 90 kilometara hodajuÊi iskljuËivo na πtulama, æeleÊi time skrenuti paænju kanadske vlade na jedan svoj projekt. Cirque du Soleil su otpoËetka zamiπljali iskljuËivo kao jednogodiπnji projekt i svoje su nastupe u poËetku ograniËili iskljuËivo na Quebec. No, tada se dogodila prekretnica u njihovom radu: financijska pomoÊ kanadske vlade osigurala im je osnovna sredstva da zapoËnu turneju. Le Grand Tour du Cirque du Soleil, njihova prva velika turneja, postigla je ogroman uspjeh i ekipa je tada odluËila nastaviti zajedniËke nastupe, okupljajuÊi oko sebe sve veÊi broj umjetnika, kreativaca i izvoaËa. KombinirajuÊi svjetske teme s nevjerojatnim nastupima, originalnim kostimima, dojmljivom rasvjetom te upeËatljivom glazbom, Cirque du Soleil se pokazao kao magnet za


NajveÊi cirkus na svijetu Laliberte i Gauthier odluËili su riskirati i otiπli Ëetiri stalne predstave u velikim hotelima u su u Los Angeles, s dovoljno novaca samo za Las Vegasu, Tokiju, Dubaiju i Macau i jednu kartu u jednom smjeru. Da im kojim sluËajem u Disneylandu na Floridi, Cirque du Soleil nastup nije uspio, Cirkus ne bi imao dovoljno intenzivno radi na Ëak osam projekata koje novaca niti za povratak kuÊi. Êe premijerno izvesti u iduÊe tri godine - na No, njihov nastup postigao je nevjerojatan radost milijuna njihovih poklonika πirom sviuspjeh, i financijski i po kritikama. Cirkus je jeta. privukao paænju brojnih producenata filmske i glazbene industrije, ukljuËujuÊi i sam vrh svjetske zabavne produkcije - Columbia Pictures. Ljudi iz kompanije su odræali sastanak s Laliberteom i Gauthierom, æeleÊi snimiti flim o Cirque du Soleilu, no, Laliberte je bio nezadovoljan ponuenim ugovorom, tvrdeÊi da Cirkus tim ugovorom ne dobiva dovoljno i da bi veÊinu prihoda od filma dobila Columbia. Ugovor je povuËen prije nego πto su ga zakljuËili i potpisali i Cirque du Soleil je ostao neovisan. Da je, unatoË uspjesima, neovisnost doista teπko zadræati govori i podatak da se u posljednje vrijeme u javnosti dosta govori o graevinskoj tvrtki iz Dubaija koja je kupila 20% Cirkusa, πto kanadska javnost doæivljava gotovo kao nacionalnu izdaju, no iz Cirkusa se kunu da novi ulagaËi neÊe zadirati u njihove umjetniËke slobode i izriËaj. ZnaËajka ovog putujuÊeg πoua je i potreba za stalnim inovacijama. Velik korak prema publici i neposrednijem doæivljaju spektakla bio je i trenutak u kojem je jedan od Ëlanova, Franco Dragone, odluËio osuvremeniti nastupe te je maknuo zastor koji je dijelio izvoaËe od publike, tako da se svi osjeÊaju dijelom jedne velike predstave. Cirque du Soleil danas broji viπe od Ëetiri tisuÊe djelatnika iz Ëetrdeset razliËitih zemalja, od Ëega je viπe od 1000 izvoaËa. Izvedbe CIRKUS NA MODER AN NA»IN

Ne morate biti akrobat da uspjeπno rijeπite svoje financije Žonglirajte uspješno sa svojim sredstvima i iskoristite sve prednosti obročne otplate.

Prepustite se najjednostavnijem i najpovoljnijem naËinu plaÊanja: bez kamata, naknada i dodatnih troπkova. Kupujte odmah, a plaÊajte u ratama bez kamata i naknada. ObroËno vam plaÊanje omoguÊujemo u suradnji s brojnim odabranim prodajnim mjestima. Sami odaberite kako Êete plaÊati i jednostavno u toplini svog doma priËekajte naplatu unutar mjeseËne fakture. ObroËna otplata funkcionira jednostavnije i povoljnije od svih poznatih naËina plaÊanja. I dalje plaÊajte svojom American Express karticom, samo πto troπak dijelite na æeljeni broj rata. Broj rata odaberite sami, poπtujuÊi propisan maksimum rata za pojedino prodajno mjesto. Troπak na prodajnom mjestu podijelite s brojem rata i tako dobijete iznos mjeseËne rate, bez zaraËunavanja bilo kakvih dodatnih troπkova. Zaboravite na komplicirane izraËune kamata i prepustite se najjednostavnijem i najpovoljnijem naËinu plaÊanja.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

publiku, gdje god da se nastup odræavao. Cirque du Soleila dosad je pogledalo viπe od Vaæan dio u profiliranju ove putujuÊe atrakci- osamdeset milijuna ljudi u dvije stotine gradoje bila je i odluka da za nastupe neÊe koristiti va na pet kontinenata. æivotinje. „Ne slaæemo se s naËinom na koji se Iako su temelj njihova djelovanja izvedbe æivotinje dresiraju i nisam siguran da je slonovi- uæivo, druæina Cirque du Soleil okrenula se i ma i tigrovima mjesto da pola æivota provedu drugim vidovima produkcije te su osnovau kavezu i izvode trikove πirom svijeta. Morale li Cirque du Soleil Images i Cirque du Soleil bi biti u dæungli“, izjavio je jednom prilikom Musique. Od 1999. Cirque du Soleil Images Pierre Parisien, glavni umjetniËki direktor i je- izdaje televizijske, filmske i DVD sadræaje kodan od Ëelnih ljudi Cirque du Soleila. jima nastoji popratiti svoje izvedbe i podijeliti Takvim je stavom, izmeu ostalog, Cirque du doæivljaj s gledateljima koji ih nemaju prilike Soleil postao jedan od zaËetnika “modernog gledati uæivo. KoristeÊi nove digitalne tehike cirkusa”, odnosno Cirque Nouveau. produkcije, uspjeli su u stvaranju jednog saU ljeto 1987. godine Cirkus je bio pozvan svim novog iskustva koje se u svakom pogleda sudjeluje na umjetniËkom festivalu u Los du moæe mjeriti s nastupima uæivo. Angelesu. Iako u financijskim problemima, Trenutno uz devet predstava na turnejama,


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

ADM O EGXA ÐA S V INJ EJ A T

N

astavljajuÊi svoju priËu iz znamenite 2001.: Odiseje u svemiru, spisatelj Arthur C. Clarke zamislio je 2010. godinu kao civilizacijsku prekretnicu, trenutak u kojem Êe ljudska rasa napokon spoznati istinu o æivotu u svemiru. Iako bi, po svemu sudeÊi, bilo pretjerano oËekivati takav revolucionaran razvoj dogaaja u godini koja nas Ëeka, nije iskljuËeno da nam ona priredi pokoje ugodno iznenaenje, pogotovo ako je suditi prema bogatom programu najavljenih kulturnih zbivanja koja Êe, vjerujemo, obiljeæiti 2010.

Kulturna dogaanja u nadolazeÊoj godini

28

Umjesto donošenja restriktivnih novogodišnjih odluka, ovaj se put jednostavno obvežite na više užitka u sljedećoj godini. Uz ovako bogatu kulturnu ponudu bit će to sasvim moguća misija.

Napisala: Sanela Kokić

LJUBITELJI AKCIJE DOΔI ΔE NA SVOJE UZ THE EXPENDABLES SYLVESTER A STALLONEA

U OÆUJKU U KINA STIÆE SCORSESEOVA PSIHOLO©KA DR AMA SHUTTER ISLAND

Dogaaji koji Êe obiljeæiti 2010.

Filmovi na prijelazu desetljeÊa BuduÊi da godina koja slijedi obiljeæava poËetak novog desetljeÊa, pregled atraktivnih filmskih naslova sasvim je prikladno zapoËeti ostvarenjem koje “prijeti” revolucionarizirati sedmu umjetnost. RijeË je, dakako, o filmu Avatar, slavnog redatelja Jamesa Camerona (Titanic). Premda izlazi polovinom prosinca 2009., Avatar Êe bez sumnje biti jedna od najpopularnijih filmskih tema 2010. godine, kako zbog epske priËe o srazu ljudi i izvanzemaljaca na udaljenom planetu Pandori, tako i zbog Cameronova obeÊanja da je to film koji Êe napokon u potpunosti realizirati dugo oËekivani 3D preporod. DEPECHE MODE ΔE 14. VELJA»E GOSTOVATI U ZAGREBA»KOJ ARENI

Filmofili koji preferiraju stvarnost nad znanstvenom fantastikom trebali bi doÊi na svoje u oæujku, kada u kina stiæe psiholoπka triler-drama Shutter Island velikana Martina Scorsesea, s izvrsnim Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi. Za ljubitelje akcije tu je film Sylvestera Stallonea The Expendables koji, okupivπi glumaËku kremu ameriËke akcijske produkcije posljednjih nekoliko desetljeÊa, obiluje kako adrenalinskim vratolomijama tako i hvalevrijednom dozom autoironije. Najmlai gledatelji najviπe Êe se obradovati treÊem nastavku animirane sage Toy Story, dok Êe ljubitelji fantazije doÊi na svoje i uz filmove Alisa u zemlji Ëudesa Tima Burtona, nastavak hita Iron Man te Harry Potter i darovi R AMMSTEIN GOSTUJE U ARENI 18. OÆUJKA


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

smrti, prvi dio posljednje epizode iz filmskog serijala o mladom Ëarobnjaku. Osim toga, svakako valja spomenuti i godiπnje manifestacije poput ZagrebDoxa u oæujku, srpanjskog Motovunskog filmskog festivala, Zagreb film festivala u listopadu te mnogih drugih dogaanja koja Êe, nesumnjivo, i ove godine bogatim i kvalitetnim programima privuÊi filmske entuzijaste iz Hrvatske i okolice.

Koncerti koji se ne propuπtaju Bogatu glazbenu sezonu 2010. otvorit Êe dugooËekivani koncert kultne engleske synthpop-rock skupine Depeche Mode koji u

ZA NAJMLA–E TU JE TREΔI NASTAVAK ANIMIR ANE SAGE TOY STORY

Prapovijesna zabava Moæda viπe nego do kulture vaπim je maliπanima stalo do zabave. ©etnja s dinosaurima, spektakularna predstava koja zapoËinje 14. travnja u zagrebaËkoj Areni, pokazat Êe se kao nezaboravan doæivljaj za vaπu djecu i savrπena prilika za obiteljski izlazak. U uzbudljivom πou vrhunske produkcije petnaest dinosaura, koji izgledaju tako uvjerljivo da bi ih bilo lako zamijeniti za stvarne, pokazat Êe vam kako su ta zadivljujuÊa biÊa æivjela i evoluirala sve do klimatskih i tektonskih promjena koje su dovele do njihova izumiranja.

Hrvatsku dolaze treÊi put. U zagrebaËkoj Are- nih hitova te premijerne atrakcije, vrhunac ni 14. veljaËe oni Êe predstaviti svoj posljed- sezone s pravom se oËekuje u drugoj polovici nji studijski album Sounds of the Universe te godine. uz najveÊe hitove hrvatskim oboæavateljima U drugom dijelu lipnja poklonici inovativnog, priuπtiti joπ jedan glazbeno-scenski doæivljaj suvremenog kazaliπta moÊi Êe uæivati u joπ za pamÊenje. jednom Eurokazu, Meunarodnom festivaKrajem istoga mjeseca u veliku dvoranu lu novog kazaliπta koji se godiπnje odræava Doma sportova ponovno nam dolazi i bri- u Zagrebu. Tri mjeseca poslije u Zagrebu se tanska new wave skupina Spandau Ballet. odræava i festival svjetskog kazaliπta, koji Okupivπi se nakon dugogodiπnje stanke, predstavlja najatraktivnija djela renomiranih Spandau Ballet stiæu u sklopu turneje kojom svjetskih kazaliπnih redatelja. promoviraju novi, povratniËki album Once Oni koji najveÊe zadovoljstvo pronalaze More. upravo u grlenim izvedbama opernih pjeU oæujku Êe Arena ugostiti joπ tri velika ime- vaËica i pjevaËa, zasigurno Êe se obradona. Na pozornicu Êe se 13.3. popeti Saπa LoπiÊ vati najavama opernih premijera u zagrei njegov Plavi orkestar, dok Êe 5 dana poslije, baËkom HNK-u, meu kojima su Puccinijev pred publikom æeljnom neπto æeπÊeg glazbe- La Bohème i Mazepa Petra IljiËa »ajkovskog. nog izriËaja, zasvirati njemaËki metalci Ram- Ipak, moæda i najveÊi operni uæitak gledamstein, poznati po spektakularnim scenskim teljima i sluπateljima trebao bi pruæiti gala nastupima. Krajem mjeseca na repertoaru su i koncert Opera pod zvijezdama, koji veÊ Tokio Hotel, emo-pop-rock atrakcija za mlae osmu godinu zaredom organizira Hrvatska glazboljupce. Radiotelevizija. Savrπena simbioza zvuËne Uz 10. Jazz ciklus koji Êe se na proljeÊe odræati harmonije i idiliËnog noÊnog ugoaja uistinu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog te je nezaboravno iskustvo. joπ mnoga druga godiπnja glazbena dogaanja Iako 2010. moæda neÊe biti ta revolucionarna poput ljetnih festivala InMusic, Hartere i Rokaj “godina u kojoj smo uspostavili kontakt” (kako festa, ove nas godine oËekuje zaista gust glaz- je glasio promotivni slogan filma snimljebeni raspored. nog prema gore spomenutom Clarkeovom romanu), sigurno je da u njoj neÊe manjkati druπtvenih kontakata. Uz toliko preporuka za kvalitetna kulturna zbivanja, 2010. Êe ostati zapamÊena po brojnim zabavnim dogaajima Premda se s nestrpljenjem oËekuje objava i ugodnim druæenjima. repertoara za 2010. svih vodeÊih kazaliπta u Hrvatskoj, na Ëijim Êe se pozornicama moÊi vidjeti brojne reprizne predstave proslavlje-

Svjetla pozornice

Vaπa karta za sva druπtvena dogaanja Ticketpro i American Express odvest će vas gdje god poželite.

Ticketpro International je vodeÊi pruæatelj ticketing usluga u svijetu. Ticketpro Hrvatska, kroz svoju globalnu mreæu, pruæa usluge hrvatskim promotorima od poËetka 2006. godine te osigurava ulaznice i kontrolu ulaza na koncertima. Osim pokrenute E-Ticket usluge, kompanija Êe svojim klijentima uskoro ponuditi i M-Ticket uslugu. KoristeÊi svoj softver za prodaju karata, Ticketpro jamËi kontinuitet u inovacijama. Jedinstveni format ulaznice, moguÊnost brzog ograniËenja na odreeno mjesto svojih operacija bilo gdje u svijetu, internacionalno znanje koje stjeËe svakodnevno te odnos prema korisnicima potvruju da je Ticketpro viπe od ticketing kompanije Ticketpro je marketinπki partner. S milijun prodanih ulaznica godiπnje te uz osnovne principe ticketing kompanije (efikasnost, pouzdanost, povjerenje) Ticketpro je prvi odabir organizatora dogaaja, bilo kada i bilo gdje. Posjetite www.ticketpro.hr i kupujte sa svojom American Express karticom karte za sve druπtvene dogaaje po Vaπem ukusu!


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

PROGR AMI U Š T E DA 30

Mnogo je načina kako upotpuniti životne trenutke i učiniti ih vrijednim pamćenja. Svijet prestiža i The Platinum Card će vam pomoći u tome. Trajanje pogodnosti: do 31.5.2010.

Svijet prestiža

Monte Mulini, Rovinj

Novi Spa Hotels & Resort

VIP tretman, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje beæiËnog interneta u sobama, besplatan parking za vrijeme boravka, besplatno koriπtenje bazena i teretane.

Za svaki boravak u Novi Spa centru gratis masaæa.

Amfora, Hvar grand beach resort VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, prednost pri rezervaciji termina u spa centru, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatne dnevne novine po æelji.

Adriana, Hvar marina hotel & spa VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, prednost pri rezervaciji termina u spa centru, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatne dnevne novine po æelji.

Riva, Hvar yacht harbour hotel VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatne dnevne novine po æelji, dar iznenaenja u sobu.

Sheraton Zagreb Hotel VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatna high-speed internet veza, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje bazena i teretane.

Hotel Atrium, Split 20% popusta u restoranu i baru, VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje beæiËnog interneta u sobama i javnim prostorima hotela, besplatno koriπtenje bazena, sauna, jacuzzija i fitnessa.

Grand Villa Argentina, Dubrovnik VIP tretman, besplatna upotreba zatvorenog bazena, dvorane za vjeæbanje, jacuzzija te hidromasaæe u wellness centru, besplatan parking za vrijeme boravka, rani check in, kasni check out te room upgrade*.

Excelsior Hotel & Spa, Dubrovnik VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, 5% popusta na usluge luksuznog transfera od/do zraËne luke.

Dubrovnik Palace Hotel, Conference & Spa VIP tretman, room upgrade*, rani check in, kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje wellness & spa centra (bazen, sauna, fitness studio), 5% popusta na usluge luksuznog transfera od/do zraËne luke.

Hotel Bellevue, Dubrovnik

Lovranske Vile - Hotel Villa Astra, Lovran

VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, 5% popusta na usluge luksuznog transfera od/do zraËne luke.

VIP tretman, room upgrade*, opuπtajuÊi tretman plutanja i butelja vina na dar te besplatno posluæivanje doruËka u sobu uz dnevni tisak po æelji.


Ermenegildo Zegna, Zagreb

Room upgrade*, rani check in, kasni check out*, veËernje ureivanje sobe s prigodnim darom.

Za kupnju iznad 10.000 kuna koæni etui za kartice na dar.

Hotel Valsabbion, Pula VIP tretman i prednost pri rezervaciji soba, room upgrade* i prednost pri rezervaciji termina u wellness centru i na bazenu, koπara s voÊem i pjenuπac na dar, a svako jutro i besplatno posluæivanje doruËka u sobu.

Villa Astra Restaurant, Lovran Za ruËak ili veËeru „a la carte”, korisnik Êe biti poËaπÊen aperitivom i digestivom.

Zinfandel’s Restaurant, Zagreb

Alberto Guardiani, Zagreb Prilikom kupnje, ælica za cipele presvuËena koæom na dar.

Hugo Boss Za kupnju iznad 8.000 kuna Hugo Boss rokovnik na dar.

Marli, Zagreb Za kupnju iznad 15.000 kuna, Cartier privjesak na dar te usluga privatne prezenatcije vrhunskih proizvoda**.

Prednost pri rezervaciji, dvije Ëaπe Deutz πampanjca tijekom ruËka ili veËere.

Croata, Hrvatska

Restoran Valsabbion, Pula

Za kupnju iznad 5.000 kuna, na dar kravata ili πal Croata po izboru te ekskluzivan tretman pri kupnji, uz savjetovanje stilista u V.P.O. salonu Croata.

Prednost pri rezervaciji, piÊe dobrodoπlice ili pri odlasku te VIP tretman za cijelo vrijeme nezaboravnog gastronomskog doæivljaja.

Japanski restoran Takenoko, Zagreb VIP tretman te piÊe dobrodoπlice ili digestiv tijekom ruËka ili veËere.

Restoran Marcellino, Zagreb

Mont Blanc, Hrvatska Za kupnju iznad 5.000 kuna moæete odabrati jedan od tri dara - Mont Blanc metalni etui za posjetnice, Mont Blanc oznaËivaË stranice ili Mont Blanc prsten za bocu.

Hertz

Prednost pri rezervaciji i VIP tretman πefa kuhinje.

The Platinum Card dovest Êe vas do 15% niæih cijena na cjeniku Hertz Rent a Car usluga u Hrvatskoj. Ako imate Hertz club gold karticu, dobivate i „free upgrade“.

Restoran Proto, Dubrovnik

Generali æivotno osiguranje

Status VIP gosta (osobna paænja upravitelja restorana i πefa kuhinje, prioritet kod rezervacije) te piÊe dobrodoπlice ili digestiv.

Restoran Nautika, Dubrovnik Prednost pri rezervaciji, VIP tretman upravitelja restorana i πefa kuhinje.

Restoran Plavi podrum, Volosko Pjenuπac za aperitiv, prednost pri rezervaciji.

Bang & Olufsen, Zagreb KuÊna i taxi demonstracija ureaja*, demonstracija nakon 20 sati subotom i nedjeljom, consulting u opremanju audio-vizualnom opremom, tehniËka edukacija klijenata, povezivanje postojeÊe opreme s Bang & Olufsen opremom, dostava i montaæa u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Korisnici The Platinum Card sada mogu ostvariti ekskluzivno dodatno osiguranje s mjeseËnom premijom od samo 77,73 kune.

World Class Health Academy Concierge servis***, kontinuirano praÊenje napretka od strane naπih osobnih trenera te 4 sata osobnih treninga.

Platinum Travel Service Prednost pri rezervaciji i VIP tretman dobrodoπlice (vino i voÊe u kabini) za krstarenje MSC Cruises****.

* ovisno o raspoloæivosti ** ponedjeljak-petak poslije 20 sati; subota poslije 15 sati *** osobni concierge Êe se pobrinuti da udovolji svim vaπim æeljama. Dovoljno je samo nazvati broj telefona 091/ 117 71 73. **** pogodnost vrijedi do 30. lipnja 2010.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

The Regent Esplanade, Zagreb


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

PROGR AMI U Š T E DA

Dvostruki bodovi za kupnju u Westgateu i Plodinama Vaπu vjernost odluËili smo nagraditi dodatnom pogodnoπÊu! Sve vaπe kupnje u novootvorenom Westgate Shopping Cityju i trgovaËkom lancu Plodine nagradit Êemo dvostrukim Membership Rewards bodovima. Ponuda se odnosi na kupnje fakturirane u prosincu 2009. i sijeËnju 2010. Neka ove kupnje razvesele vas i vaπe najbliæe za nadolazeÊe blagdane!

PLODINE: Benkovac, Bjelovar, Buzet, Crikvenica, »akovec, »azma, »epin, –akovo, GospiÊ, IvaniÊ Grad, Koprivnica, Kostrena, Kriæevci, Kutina, Labin, MariniÊi, Naπice, Nova Gradiπka, Ogulin, Osijek, Pazin, PitomaËa, PoreË, Poæega, Pula, Rijeka, Rovinj, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Split, ©ibenik, Umag, Valpovo, Varaædin, Vinkovci, Virovitica, Vodice, Zadar, Zagreb, Æupanja WESTGATE: ZapreπiÊka 2, kod ZapreπiÊa

32

Blagdanska kupnja u Konzumu Novi katalog Iskoristite svoje Membership Rewards bodove za vauËere u Konzumu i obogatite blagdanski stol delicijama po svom izboru! U zamjenu za 30.000 Membership Rewards bodova nudimo vam izbor iz Konzumove ponude u vrijednosti 200,00 kn (πifra nagrade 5333041). VauËere moæete naruËiti do 31. prosinca 2009. i iskoristiti do 28. veljaËe 2010. u bilo kojoj Konzumovoj trgovini. VauËere za Konzum zatraæite putem narudæbenice, koju nam moæete faksirati na broj 01/ 636 33 62 ili je poslati poπtom. Bodove moæete otkupiti i pozivom na besplatni broj 0800 3775 00 ili online na adresi www.americanexpress.hr usluga My Account.

Izaπao je novi Membership Rewards katalog obogaÊen brojnim novim partnerima i privlaËnim nagradama koje možete odabrati za vaše bodove. PodsjeÊamo vas da bodovi ne zastarijevaju, a u nagradni program možete pridružiti i vašu Blue iz American Expressa kreditnu karticu i tako dodatno skupljati bodove. Nagrade su raznovrsne. Sigurni smo da Êete u našem nagradnom programu pronaÊi nešto za sebe i za darivanje svojih najbližih. Izaberite nešto iz našeg bogatog nagradnog programa koji obuhvaÊa sva podruËja: gastronomiju, modu, putovanja, ureenje interijera i brojne druge pogodnosti. Bodove možete i donirati u humanitarne svrhe.


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Kupnja putem American Express kartice sa srcem kod Partnera prijatelja osigurava dvostruku donaciju projektu “Praćenje djece s neurorizicima”!

BOROVO

LANTEA GRUPA

CMOK

LESNINA H

EKRAN

LISCA

ELEKTROMATERIJAL

NERA

FENIKS KOMPJUTORI

PEKO

FERIVI CO.

PROCESOR RA»UNALA

GRAMAT

PROFIL

OPTIKA GHETALDUS

S.OLIVER HR

KINO EUROPA

TORZO

KORUM TRGOVINA

WAREHOUSE

www.borovo.hr

www.ekran-avc.hr

www.euronics.com.hr

www.feniks-kompjutori.hr

www.ferivico.hr

www.gramat.hr

www.ghetaldus.hr

www.kinoeuropa.hr

www.korum.hr

www.lanteagrupa.hr

www.lisca.hr

www.nera.hr

www.peko.hr

www.procesor.hr

www.profil.hr

www.warehouse-sk8.com


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

U novom nagradnom razdoblju My Card programa očekuju vas nove i zanimljive trgovine te još više popusta i darova.

P RMY O GC R A RMDI PRU OŠGTREADA M

Ponude vaæeÊe do 31.1.2010. Kuponi iskoristivi do 28.2.2010. Technomax www.technomax.hr

34

Prilikom svake treÊe kupnje u minimalnom iznosu 500 kn, dobit Êete kupon za dar po izboru: Philips πtapni mikser HR1341 ili Electrolux kuhalo za vodu EWA7700.

Bossiz www.bossiz.hr

Ekran www.ekran-avc.hr

Salmoiraghi & Vigano Optika www.salmoiraghivigano.hr

Nakon ukupno potroπenih 4.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 200 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 3.000 kn, dobit Êete e-kupon s 5% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Domi

Nakon svake kupnje iznad 1.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 100 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 1.500 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 100 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Eurotrade Ponude vaæeÊe do 30.4.2010. Kuponi iskoristivi do 31.5.2010. Living Nakon ukupno potroπenih 1.000 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

www.eurotrade.hr

Alpina Cro www.alpina-cro.hr

www.crorec.hr

www.ferivico.hr

www.fero-term.hr

www.badrov.hr

Nakon ukupno potroπenih 400 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 1.500 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Home Sweet Home & Bepo Nakon ukupno potroπenih 2.000 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Multiplex Broadway Brodarica www.broadway-kina.com

Nakon ukupno potroπenih 1.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 100 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Cmok gift shop

Prenatal

Prilikom treÊe kupnje dobit Êete kupon za velike kokice, prilikom Ëetvrte kupnje kupon za srednje kokice i piÊe po izboru, a prilikom pete kupnje kupon za dvije kino ulaznice po izboru.*

Nakon ukupno potroπenih 1.000 kn, dobit Êete e-kupon s 15% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Foto Badrov

Fero-Term Nakon ukupno potroπenih 5.000 kn, dobit Êete e-kupon s 20% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji. E-kupon nije moguÊe iskoristiti za kupnju proizvoda Lipovica.

Nakon ukupno potroπenih 1.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 100 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Ferivi co.

Croatia Records Prilikom svake treÊe kupnje u minimalnom iznosu 100 kn, dobit Êete kupon za dar: CD po izboru iz kataloga odabranih izdanja Croatia Recordsa.

Nakon ukupno potroπenih 3.500 kn, dobit Êete e-kupon s 5% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Kozmo www.kozmo.com.hr

Prilikom svake desete kupnje, dobit Êete kupon za dar: Kozmo poklon bon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.*


www.lanteagrupa.hr

www.magma.hr

IDEXE

Nakon ukupno potroπenih 2.500 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Prilikom svake pete kupnje u minimalnom iznosu 100 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Lantea grupa

Paola Prata i Galleria

Prilikom svake pete kupnje u minimalnom iznosu 200 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 50 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 5.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 250 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Magma

Nakon ukupno potroπenih 3.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 300 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 1.500 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 100 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Varteks www.varteks.com

Champion

Marks & Spencer Nakon ukupno potroπenih 1.500 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Meblo trade

www.champion.hr

Nakon ukupno potroπenih 1.500 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Kino Europa www.kinoeuropa.hr

Nakon ukupno potroπenih 100 kn, dobit Êete kupon za dar: dvije kino ulaznice po æelji.

Nakon ukupno potroπenih 3.000 kn, dobit Êete e-kupon s 5% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Ponude vaæeÊe do 31.10.2010. Kuponi iskoristivi do 30.11.2010. Borovo

Diesel www.ng-prom.hr

Nakon ukupno potroπenih 1.500 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Notos Com www.notos-com.hr

ObuÊa www.obucari.hr www.ciciban.info www.thenext.si

www.borovo.hr

Nakon ukupno potroπenih 3.000 kn, dobit Êete e-kupon s 20% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Europa 92 www.europa92.hr

Nakon ukupno potroπenih 800 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 2.000 kn, dobit Êete kupon za dar: artikl iz ponude Olymp programa po izboru.

Nakon ukupno potroπenih 2.500 kn, dobit Êete kupon za dar: Croata darovna kartica u vrijednosti 250 kn.

Ponude vaæeÊe do 31.10.2010. Kuponi iskoristivi do 31.10.2011. Generalturist

Profil multimedija www.profil.hr

Prilikom svake druge kupnje, dobit Êete kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji Profilovih izdanja.*

Robot Commerce www.robot.hr

Nakon ukupno potroπenih 5.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 250 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

www.generalturist.com

Nakon ukupno potroπenih 5.000 kn, dobit Êete e-kupon s 5% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Schiesser www.schiesser.hr

Nakon ukupno potroπenih 2.000 kn, dobit Êete e-kupon s 15% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 7.000 kn, dobit Êete kupon za dar: poklon bon Generalturista u vrijednosti 500 kn. Poklon bon je moguÊe iskoristiti za kupnju aranžmana iz ponude Generalturista i pri najmu Budget Rent a Car vozila. Poklon bon nije moguÊe iskoristiti za samostalnu kupnju zrakoplovnih karata.

Jumbo Travel Services

Sancta Domenica www.sancta-domenica.hr

Nakon ukupno potrošenih 1.500 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 100 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Olymp

Croata www.croata.hr

Prilikom svake 2. kupnje u minimalnom iznosu 300 kuna, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

www.jumbo-travel.hr

Nakon ukupno potroπenih 5.000 kn, dobit Êete e-kupon u vrijednosti 350 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji. Kupon nije moguÊe iskoristiti za samostalnu kupnju zrakoplovnih karata i samostalnu kupnju polica putnog osiguranja.

* »ip vaše kartice pamti jednu kupnju dnevno kod partnera.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

www.korum.hr

Korum trgovina


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

PROGR AMI U Š T E DA

Uz American Express Start Card za studente jednako ćeš uživati u obvezama i slobodnom vremenu. Trajanje pogodnosti: do 15.4.2010.

www.fox.com.hr

Fox

Sport GL

Kvalitetna, kreativna i moderna marka FOX prisutna je u trgovinama diljem svijeta, a omoguÊuje πirok izbor odjeÊe za mlade. Zaputi se u FOX trgovine i uvjeri se da je FOX stvoren za tebe. Pri kupnji dva ili viπe proizvoda 60% popusta na sve, osim na najskuplji proizvod.

UkljuËi se u grupne programe u jutarnjem terminu (pilates, step aerobic, fit-box, itd.) za 180 kn (3 x tjedno) ili vjeæbaj u teretani za 200 kn. Poseban doæivljaj odmora i opuπtanja iskusi uz masaæu, saunu ili solarij. 30% popusta u terminima od 8 do 15 sati za grupne programe i teretanu.

www.glfitness.hr

36 36

www.eurotrade.hr

Eurotrade

Shoe Be Do

U modernim Eurotrade prodajnim centrima pronaÊi Êeπ prijenosnike najpoznatijih svjetskih brendova HP, Acer, Toshiba, Dell i Lenovo po izuzetnim akcijskim cijenama. 10% popusta na torbe i ruksake za prijenosnike + obroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada.

Shoe Be Do i Sheo Be Do X trgovine nude ti kvalitetnu te supermodernu odjeÊu i obuÊu top brendova uliËne mode i extreme-sport scene. 10% popusta na tekstil u svim Shoe Be Do i Shoe Be Do X trgovinama.

www.shoebedo.hr

Trilab

V.B.Z. knjiæare

www.vbz.hr

Trilab hairstyle & beauty studio nudi ti tretmane za njegu tena, noktiju i kose te besplatne savjete uz koje Êeπ uvijek izgledati naspavano, svjeæe i neodoljivo. 5% popusta na kupnju proizvoda i 10% popusta na sve usluge.

U V.B.Z. knjiæarama te oËekuje vrhunski izbor domaÊe i strane literature iz svih podruËja interesa te svjetski bestseleri namijenjeni uæitku svih ljubitelja dobrog πtiva. 10% popusta na sva V.B.Z. izdanja.

Croatia Records

www.crorec.hr

Ponuda koju Êeπ naÊi u Croatia Records prodavaonicama sigurno Êe te ostaviti bez daha i pruæit Êe ti savrπen uvid, kako u aktualnu glazbenu produkciju, tako i u bezvremenske klasike. 10% popusta na izdanja Croatia Recordsa.

Warehouse

www.warehouse-sk8.com

Doi u Warehouse πupicu ili Kvazi modni duÊan i odaberi neπto za sebe iz ponude brendova DC, Volcom, Etnies, Da kine, Circa, Electric i ostalih vodeÊih imena ameriËke skate, snow i surf kulture. 10% popusta na odjeÊu i obuÊu u Warehouse Family duÊanima.

PBZ Card Jumbo Travel Services

www.jumbo-travel.hr

Proπiri krug prijatelja i nezaboravno se provedi na putovanju iz snova jer PBZ Card Jumbo Travel Services nudi popuste za svakog studenta æeljnog putovanja. 5% popusta na sva autobusna putovanja iz ponude PBZ Card Jumbo Travel Servicesa.


www.amcrentacar.hr

AMC Rent a car

PSC Zagreb

AMC rent a car trenutno posluje u 13 poslovnica diljem Republike Hrvatske, a njihov vozni park broji preko 900 vozila sa stalnom tendencijom rasta. Posebna akcija za kratkoroËni najam vozila (pri najmu dva dana, treÊi je gratis; pri najmu šest dana, sedmi je gratis).

Prodajno servisni centri su ovlašteni partneri Opela i Chevroleta za distribuciju vozila, rezervnih dijelova, servis i homologaciju. Cijela poslovna filozofija PSC-a usmjerena je k zadovoljstvu njihovih klijenata. 10% popusta na rezervne dijelove i rad u servisu, za Opel i Chevrolet vozila**.

www.psc-zagreb.com

Hotel Porin www.zug.hr

Hotel Porin idealan je za potrebe poslovnih ljudi te je postao obavezna zagrebaËka adresa brojnih renomiranih domaÊih i inozemnih kompanija. 15% popusta na redovne cijene noÊenja s doruËkom.

Croatia Osiguranje www.crosig.hr

Velpro www.velpro.com.hr

Velpro, partner za profesionalce, namijenjen je prvenstveno zadovoljavanju potreba trgovaËkih društava, hotelijerstva, ugostiteljstva i javnog sektora, pravnih osoba i obrtnika koji na jednom mjestu mogu obaviti cjelokupnu opskrbu za potrebe vlastitog poslovanja. 5% popusta za plaÊanje karticom te obroËna otplata do 3 rate bez kamata i naknada uz dodatnih 30 dana odgode plaÊanja*.

Odaberite jedinstvenu policu koja ukljuËuje sve vrste osiguranja koja su vam potrebna da bi zaštitili svoj obrt, imovinu i djelatnike. ObroËna otplata do 10 rata bez kamata te minimalno 3% popusta za poduzetniËki paket osiguranja “Mala privreda” i ušteda od 10% koju ostvarujete za višegodišnje osiguranje.

Jumbo Travel Services

www.jumbo-travel.hr

Bez obzira putujete li privatno ili poslovno, za odabir putovanja po vašoj mjeri obratite se putniËkoj agenciji PBZ Card Jumbo Travel Services. 5% popusta na osnovnu cijenu novogodišnjih i individulnih putovanja, obroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada.

Chipoteka www.chipoteka.hr

Kada je o elektronici rijeË, jedno je mjesto na kojem se sreÊu svi kojima su elektroniËka i tehniËka oprema neophodne za obavljanje posla. 5% popusta na maloprodajne cijene svih vrsta kablova, potrošnog materijala, Proxxon i Unitrend asortimana te ruËnih alata.

* Ukupno 60 dana odgode plaÊanja: redovna pogodnost produljenog dospijeÊa naplate i dodatna pogodnost partnera. ** Ovako definiran popust izuzima karoserijske popravke koji se realiziraju prema procjenama osiguravajuÊih društava, popravke koji se obavljaju kao vanjska usluga kao i popust prema povremenim marketinškim akcijama.

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

American Express kartica za obrtnike i Program uštede obrtnik odličan su izbor za poslovni uspjeh. Trajanje pogodnosti: do 31.5.2010.


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

PROGR AMI U Š T E DA

Ne čekajte novu godinu za donošenje velikih odluka! Iskoristite brojne popuste i pogodnosti kod odabranih partnera te ostvarite uštede ili si olakšajte kupnju otplatom na rate.

Technomax www.technomax.hr

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 10% popusta na Philips photo frame (okvir za slike) SPF 2027 i MSI desktop PC WIND TOP AE1900-03EE, redovna cijena 549 kuna + 5% popusta na MSI desktop PC WIND TOP AE1900-03EE, redovna cijena 4.599 kuna.

Studenac www.studenac.hr

Elipso

38

Varteks www.varteks.com

Pogodnosti do 15. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 10% popusta na brendove: Di Caprio, M&W, Varteks International, Levi’s, Part Two, In Wear, Cottonfield, Jackpot, Seventy, Armata Di Mare, Soaked in Luxury, Marcona na odabranim prodajnim mjestima.

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 3 rate bez kamata i naknada za raËune preko 300 kuna.

www.elipso.hr

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 10 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na cjelokupni program Beko ugradbenih kuÊanskih aparata.

Mikronis www.mikronis.hr

Pogodnosti do 15. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + prijenosnici po posebnoj cijeni: VT971EA HP Compaq Presario CQ61-330EM, 4.379 kuna; VC276EA HP Compaq 610, 3.999 kuna plus poklon torba.

Sancta Domenica www.sancta-domenica.hr

Pogodnosti do 15. 1. 2010.: ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na kompletnu Sony Ericsson ponudu mobitela i opreme + samo u Sony centru Westgate uz svaki kupljeni LCD TV 40“-55“ moguÊnost kupnje Playstation 3 Slim 250 GB, po posebnoj cijeni 2.199 kuna (redovna cijena 2.999 kuna).

Jumbo Travel Services www.jumbo-travel.hr

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na osnovnu cijenu aranæmana Kina.

Grand Hotel Adriatic Ferivi co. www.ferivico.hr

www.hotel-adriatic.hr

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 10% popusta na cijeli asortiman.

Novi Spa Hotels & Resort

Technomarket www.technomarket.hr

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 10% popusta na Samsung LED televizore i Samsung RSA1ZTPE hladnjak.

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 30% popusta na hotelske aranæmane SPA Bliss i raskoπ meda.

www.novi.hr

Pogodnosti do 23. 12. 2009 i 4. 1. - 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na osnovnu cijenu paketa „NOVI SPA A’LA CARTE“ + 20 % popusta na redovne Novi Spa Ëlanarine.


Auto Hrvatska dijelovi

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 15% popusta na fotoaparat Canon digital IXUS 120 + 13% popusta na fotoaparat Canon Powershot SX20.

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na ukupan asortiman, osim na proizvode koji imaju akcijske cijene.

www.ahservis.hr

Trgovina Nova

Euro Unit

www.euro-unit.com www.yamaha.hr

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na cjelokupan asortiman u Nova trgovinama.

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 20% popusta (Yamaha bubnjevi stage Custom, Tycoon konge, svi modeli) + 15% popusta (Hohner harmonike i Selmer saksofoni i klarineti, modeli sa zalihe).

Rain Air www.rainbow.hr

Pogodnosti do 31. 1. 2010.: ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + dar Rainmate osvježivaË zraka za kupnju Rainbow sustava.

Kupnja jednostavna poput igre Kako biste uvijek mogli kupiti sve što vam treba, American Express® vam nudi pogodnost obroËne otplate bez kamata i naknada od 2 do 12 rata. Kupujte na rate na više od 30.000 prodajnih mjesta diljem Hrvatske.

www.americanexpress.hr

PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

www.ksu.hr

Ksu Company


PBZ CARD | NOVOSTI PROSINAC 2009.

Technomarket

Filomena SPA centar jedinstveno je mjesto na splitskom Žnjanu, na kojem moæete uæivati u svim blagodatima beauty i wellness sadræaja. OËekuje vas zimski bazen s kromoterapijom, protustrujnim plivanjem i gejzirom, tuπ senzacija sa svjetlosnim efektima, turska i finska sauna, Kneippovi tuπevi, luksuzna relax zona te tretmanske sobe u kojima se nude sve vrste masaæa: od klasiËne do anticelulitne te body wrapovi za detoksifikaciju i mrπavljenje. U sklopu centra nalazi se i najmodernija teretana u kojoj Êete, uz pomoÊ osobnog trenera, brzo i kvalitetno izgubiti kilograme. Za nutricionistiËki izbalansiranu prehranu pobrinut Êe se naπi kuhari u lounge baru ili chill out zoni u vrtu, dok Êe se za poboljšanje opÊeg stanja te preventivno djelovanje na moguÊe zdravstvene smetnje klijenata pobrinuti naše struËno osoblje.

Traæite li vrhunski izbor tehniËke robe na jednom mjestu, posjetite Technomarket - vodeÊi lanac trgovina s tehniËkom robom u srednjoj i istoËnoj Europi. Technomarket trgovine nude vam preko 15000 proizvoda te su ekskluzivni distributer svjetski poznatih robnih marki: Samsung i Panasonic, a takoer u ponudi imaju i proizvode svih vodeÊih brendova potroπaËke elektronike i tehnike kao πto su Sony, LG, Philips, Pioneer, Whirlpool, Electrolux, Remington, Rowenta, Tefal, Candy, Braun & Oral B, Moulinex, Krups, Gaggia, Faber, Liebherr, Bosch, Zanussi, Varta, Canon, Kodak, SanDisk, Nintendo, Garmin, HP, Asus, Toshiba, Acer, Vogels, Dell, Epson, Logitech, Prestigio te mnoge druge. Izbor, vrhunska usluga i konkuretna cijena samo su dio prodajne politike Technomarketa.

Split Put Radoπevca 39 Tel.: 021/ 47 27 77 info@filomena.hr www.filomena.hr

Rijeka TrgovaËki centar Plodine, Vukovarska 87 e-mail: tmrijeka@technomarket.hr Donja Bistra Westgate, ZapreπiÊka 1

PREPORUKE

Filomena Spa & lifestyle Club

40

Akromion Što se ortopedskih i traumatoloπkih problema tiËe, samo najbolja skrb je dovoljno dobra. Ako traæite najbolju njegu, svakako posjetite Akromion, specijalnu bolnicu za ortopediju i traumatologiju, najveÊu privatnu bolnicu takve vrste u Hrvatskoj. Ako je vaπ problem strah od operacije, sposobnoπÊu Akromionovog kirurπkog tima, na Ëelu s prof. dr. Nikolom »iËkom i prof. dr. Miroslavom Haπplom, najsuvremenije metode i vrhunska oprema vaπ su jamac da svaki strah moæete zaboraviti. Iako je Akromion potpuno privatna bolnica, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje svojim osiguranicima pokriva operacijske zahvate artroskopske toalete ramena i koljena te prvi pregled nakon operacije. Korisnici American Express kartica imaju moguÊnost obroËnog plaÊanja do 12 rata, bez kamata i naknada te korištenja potrošaËkog kredita do 60 rata.

Specijalnost: Artroskopski zahvati: rame (stabilizacija, rekonstrukcija rotatorne manæete, odstranjenje kalcifikata), koljeno (πivanje meniska, meniscektomija, kirurgija zglobne hrskavice, rekonstrukcija prednje i straænje kriæne sveze), artroskopija lakta, kuka, gleænja Ugradnja umjetnih zglobova: endoproteze kuka (potpuna, pokrovna-resurfacing, revizijska), endoproteze koljena (parcijalna, potpuna, revizijska), endoproteze ramena (potpuna, obrnuta), endoproteze lakta, hallux valgus, karpalni kanal πake...

Bolnica Akromion Krapinske Toplice Ljudevita Gaja 2 Tel.: 049/ 58 74 87, faks: 049/ 58 74 88, e-mail: akromion@akromion.hr Ambulanta u Krapinskim Toplicama Ljudevita Gaja 2 Tel.: 049/ 58 74 77, faks: 049/ 58 74 88, e-mail: ambulanta@akromion.hr Ambulanta u Splitu R. BoπkoviÊa 19 (zgrada Poliklinike Korak u Primi 3) Tel.: 021/68 56 40, e-mail: akromion.split@akromion.hr Ambulanta u Zagrebu Nemetova 2, tel.: 049/ 58 74 78, faks: 01/ 46 46 184, e-mail: akromion.zagreb@akromion.hr www. akromion.hr

American Express "Novosti" 12.2009.  
American Express "Novosti" 12.2009.  

List za korisnike American Express kartica. Izdanje: prosinac 2009.