Page 1

Slavimo 10. roendan!

novosti LIST ZA KORISNIKE AMERICAN EXPRESS KARTICE | LIPANJ 2010.

Razgovor

Filip MerËep Nacionalni parkovi

Provjerenim stazama ljepote i uæitka Bordeaux

Dobar kao vino Zabava

Neka društvene igre zapoËnu

PBZ CARD | NOVOSTI LIPAN J 2007.

Membership Rewards


Pretvorite

RO NA ÐEN G D IG RA AN R A D SK NA A

RA»UNE U NAGRADE!

Slavimo 10. roendan Membership Rewards® programa www.americanexpress.hr/nagradnaigra

Glavna nagrada: 10.000.000 bodova 2. nagrada: 7.000.000 bodova 3. nagrada: 5.000.000 bodova 4. - 10. nagrada: 1.000.000 bodova

Sudjelujte u roendanskoj nagradnoj igri i osvojite Membership Rewards bodove! Ako ste Ëlan Membership Rewards programa, svakom transakcijom u iznosu od 100 ili više kuna na American Express® kartici osvajate ulaske u nagradnu igru: • dva ulaska na prodajnim mjestima Membership Rewards partnera • jedan ulazak na ostalim prodajnim mjestima. Membership Rewards bodove zamijenite za odjeÊu, tehniku, putovanja, veËere u restoranima i još mnogo toga. Izbor je vaš, a vrijeme za odabir neograniËeno jer Membership Rewards bodovi nikada ne zastarijevaju.

POSTANITE KORISNIK AMERICAN EXPRESS KARTICE I MEMBERSHIP REWARDS PROGRAMA BEZ UPISNINE I »LANARINE *. NAZOVITE ODMAH 0800 3775 55. *za prvu godinu koriπtenja kartice, za pristupnice primljene od 15.4. do 30.6.2010.


MISLAV BLAÆI∆ PREDSJEDNIK UPRAVE PBZ CARDA

Poπtovani korisnici, bliæi nam se ljeto i vrijeme u kojem Êe posao i programa, koja traje cijelu godinu i uz koju se stres ustupiti mjesto boravku u prirodi, puto- veæu b rojne a kcije d arivanja n aπih k orisnika. vanjima, uæivanju uz pokoji koktel i sunËanju Tu su i donacije i sponzorstva od kojih posebno izdvajamo one vezane uz n aπu American na plaæi. No, kao πto znamo, odmor je potpun tek ako Express karticu sa srcem - putem koje smo u smo zadovoljni s onim πto smo prije njega na- prvoj polovici ove godine donirali Ëak 8 b olpravili. A mi smo napravili mnogo: od kampa- nica s o ko 300.000 kuna za kupnju njima ponje za Croatia Airlines American E xpress k re- trebne medicinske opreme. ditne kartice, velikog godiπnjeg dogaanja za No, s ad je v rijeme za o dmor. Za p oËetak se korisnike The Platinum Card, koje se odræalo u opustite uz zanimljive tekstove koje vam n uMuzeju za umjetnost i obrt, u Zagrebu, zatim dimo u o vom b roju N ovosti i p ripremite s e Wine Gourmet Festivala gdje su naπi korisnici za nove pobjede. Naravno, mislim na one s birali vino godine, pa sve do brojnih aktivno- poËetka teksta: putovanja, sunËanje, koktele... sti vezanih uz nama vrlo znaËajnu obljetnicu: Do id uÊeg b roja N ovosti s rdaËno va s p oproslavu 10. roendana Membership Rewards zdravljam!

sadræaj NOVOSTI - LIST ZA KORISNIKE AMERICAN EXPRESS KARTICE ZAGREB, LIPANJ 2010. GODINA XVI, BR 1 (70) ISSN 1332-2419

Amex svijet

10. roendan Membership Rewards programa 2 Razgovor

Filip MerËep, glazbenik

Za uspjeh je potrebno samo zasukati rukave! 8 Moda

ObuÊa za ljeto 10 Stil

Pokrivala za glavu 12 Priroda

Nacionalni parkovi Hrvatske 14 Slobodno vrijeme

Putovanja na drugaËiji naËin 16 Izleti

Zaπto volimo kampirati 18 Putovanja

IZDAVA»: PBZ CARD D.O.O., R ADNI»KA CESTA 44, ZAGREB, TEL.: 01/ 612 44 22 UREDNICA: MLADENKA DUBRAVAC UREDNI»KI KOLEGIJ: JANA BOJADÆISKA, MIRO DRAGI»EVI∆, MIRELA GA©PAR, DAMIR KURTA, IRENA MARKOLINI, KRE©IMIR OPALK I RAHELA OPALK. ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA: BBDO ZAGREB DIZAJN: ZRINKA PENAVA DOGAN (STUDIO DOGAN) ZA BBDO ZAGREB LEKTUR A: ZLATA J ELOVAC

Bordeaux 20

PRIJELOM I PRIPREMA ZA TISAK: KALIGR AF ZAGREB

Muzeji

TISAK: PRINTER A GRUPA D.O.O.

NeobiËni svjetski muzeji 24 Zabava

Druπtvene igre 26 Ljubimci

PBZ Card d.o.o. RadniËka cesta 44, 10000 Zagreb tel.: 01/ 612 44 22, faks: 01/ 611 93 51 www.pbzcard.hr

NOVOSTI - LIST ZA KORISNIKE AMERICAN EXPRESS KARTICE

Ljeto i kuÊni ljubimci 28 Programi ušteda 30 Preporuke 40

NOVOSTI SE TISKAJU NA EKOLO©KOM PAPIRU U NAKLADI OD 87.000 PRIMJER AKA. NOVOSTI IZLAZE DVAPUT NA GODINU I DOSTAVLJAJU SE KORISNICIMA 3775 KARTICA U HRVATSKOJ BESPLATNO. AUTORSKI PRILOZI NE ODR AÆAVAJU MI©LJENJE I STAV PBZ CARDA I UREDNI©TVA NOVOSTI. UREDNI©TVO PRIDRÆAVA PRAVO INTERVENCIJE NA TEKSTOVIMA VANJSKIH SUR ADNIKA. RUKOPISE, ILUSTR ACIJE I FOTOGR AFIJE NE VR A∆AMO.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

AMEX SVIJET

Sudjelujte u roendanskoj nagradnoj igri do 30. lipnja ove godine!

Slavimo

10. RO–ENDAN!

2

Ako ste Ëlan Membership Rewards programa, svakom transakcijom u iznosu od 100 ili viπe kuna na American Express® kartici osvajate ulaske u nagradnu igru:

Više o nagradnoj igri i Membership Rewards programu potražite na www.americanexpress.hr/nagradnaigra.

• dva ulaska na prodajnim mjestima Membership Rewards partnera • jedan ulazak na ostalim prodajnim mjestima. Ulazak u nagradnu igru moæete ostvariti i otkupom Membership Rewards bodova online ili putem telefona 0800 3775 00. 1 kupon = 3.000 bodova Transakcije dodatnog korisnika pribrajaju se transakcijama osnovnog korisnika, a u izvlaËenju sudjeluju samo osnovni korisnici.

Glavna nagrada: 10.000.000 bodova

2. nagrada: 7.000.000 bodova

3. nagrada: 5.000.000 bodova

4. - 10. nagrada: 1.000.000 bodova

IzvlaËenje dobitnika nagrada Êe biti 3.8.2010., a objava dobitnika 9.8.2010. na www.pbzcard.hr.

Membership Rewards bodove možete zamijeniti za odjeÊu, tehniku, veËere u restoranima, putovanja i još mnogo toga. Izbor je vaš, a vrijeme za odabir neograniËeno jer Membership Rewards bodovi nikada ne zastarijevaju! JO© NISTE »LAN MEMBERSHIP REWARDS PROGRAMA? U»LANITE SE: • PUTEM BESPLATNOG POZIVA NA 0800 3775 00 • e-mailom na adresu: membership.rewards@pbzcard.hr • popunjenu pristupnicu pošaljite poštom ili faksom na broj 01/ 636 35 31. Pristupnicu možete pronaÊi na www.americanexpress.hr.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Platinum event 2010.

U ritmu Retro magica Jeste li znali da su sunËane naoËale koje je nosila Audrey Hepburn u filmu „DoruËak kod Tiffanyja“ novi „it“ model - model koji morate imati, da je Macintosh ponudio iPhone s retro biranjem, da je najinteresantniji retro prototip - reinkarnacija legendarne Porcheove 911 te da su Dunlop i Gola kreirali seriju retro torbi, a web stranica „Retro to go“ uËinit Êe vas dobro informiranom osobom? Dakle, Retro je „in“ a potvrda tome je i ovogodiπnji The Platinum Card event koji se pod nazivom „Retro magic“ 10. lipnja odræao u prostoru atraktivnog Muzeja za umjetnost i obrt, u samom centru Zagreba. Svojom elegancijom i najnovijim izdanjem Platinum eventa, Muzej

I dok su u jednom atrijskom prostoru Muzeja za umjetnosti i obrt uzvanici uæivali u nastupima pjevaËkih zvijezda ovogodiπnjeg eventa, u susjednom, uz taktove poznatog hita „Three coins in the fountain“ izvlaËenjem novËiÊa iz fontane dobiven je dobitnik nagrade ovogodiπnjeg Platinum eventa. Tako je gospoa Dušica Ripli osvojila putovanje za dvije osobe u Rim u orga nizaciji putniËke agencije PBZ Carda Jumbo Travel Services. Ugoaj 60-ih upotpunili su i izloæeni primjerci starih modela vespi, popularnog gradskog prijevoznog sredstva tih godina, koje su proslavili Audrey Hepburn i Gregory Peck, vozeÊi vespu u filmskom klasiku „Praznik u Rimu“.

je joπ jedanput potvrdio svoj status prestiænog mjesta zagrebaËkog druπtvenog æivota, koje moæe primjereno podræati odræavanje razliËitih dogaanja, u πto se uklopio i ovogodiπnji event The Platinum Carda. Namjera ovogodiπnjeg Platinum eventa bila je kroz Retro magic korisnicima The Platinum Card, najprestiænije kartice na hrvatskome træiπtu, doËarati magiËne trenutke zabave u Zagrebu 60-ih godina proπloga stoljeÊa, kada je zagrebaËki glazbenik s jednakim uspjehom istodobno nastupao i u Zagrebu, Opatiji, Hamburgu i New Yorku, a njegovi albumi danas nose naziv „platinasti“, baπ kao i njihova kartica. Naravno, pogaate, rijeË je o jednom od najuspjeπnijih hrvatskih glazbenika - Ivi RobiÊu, a ove godine obiljeæava se i deseta obljetnica njegove smrti. I ovogodiπnji Platinum event, πesti po redu, okupio je brojne uglednike iz druπtvenog i gospodarskog æivota, brojne korisnike The Platinum Retro magic potrajao je do sitnih noÊnih sati, a za sjeÊanje na magiËne Card. Uzvanici, koje je kroz program vodio πarmantni Boris MirkoviÊ, trenutke s retro magic zabave uzvanici su za dar dobili CD album Ive mogli su uæivati u viπesatnom nastupu Marka Tolje i Natali Dizdar, u RobiÊa koji, baπ kao i njihova kartica, nosi pridjev The Platinum. njihovim izvedbama najpopularnijih hitova 60-ih godina.


PBZ Card - zlatni sponzor

Vino godine po izboru korisnika American Express kartica

Najbolja kartica za putovanja

Zagreb Wine Gourmet Festival Ivan Dolac Barrique 2006.

PBZ Card je poËetkom ove godine ponudio Croatia Airlines American Express kreditnu karticu, najbolju karticu za putovanja, s posebnom pogodnoπÊu: svi novi korisnici koji su u razdoblju od 12. veljaËe do 31. oæujka 2010. predali zahtjev za karticu, ostvarili su pogodnost besplatne Ëlanarine za prvu godinu koriπtenja. Za pristupnice zaprimljene u poslovnicama Croatia Airlinesa ova pogodnost vrijedi do 30. lipnja 2010.

Krajem veljaËe ove godine u Muzeju za umjetnost i obrt, u Zagrebu odræao se jedinstveni festival vina i gurmanskih delicija - Zagreb Wine Gourmet Festival. Ovogodiπnji Festival ostat Êe zabiljeæen kao uistinu poseban doæivljaj za osjetila buduÊi da se na njemu predstavilo Ëak 140 vrhunskih vinara i proizvoaËa delicija iz cijele Hrvatske te inozemstva. Tijekom tri dana Festivala posjetitelji su mogli kuπati viπe od 500 izvanrednih vina te uæivati u bogatom

Ova kartica omoguÊuje najbræe sakupljanje Miles & More nagradnih milja (1 milja za 4 potroπene i uredno plaÊene kune kod Premium, te za 5 potroπenih kuna kod Standard kartice). Odreeni broj sakupljenih milja omoguÊuje zamjenu za avio-kartu na letu Croatia Airlinesa ili druge partnerske zrakoplovne kompanije, za boravak u partnerskim hotelima ili unajmljivanje vozila u partnerskim rent-a-car kuÊama. Za nove korisnike predviene su i Milje dobrodoπlice koje se dobiju pri samom uËlanjenju. Uz njih, postoje i dvostruke nagradne milje za plaÊanje zrakoplovne karte s navedenom karticom u poslovnicama Croatia Airlinesa ili u PBZ Card putniËkoj agenciji - Jumbo Travel Services. Vaæna informacija je da Êe Miles & More nagradne milje vrijediti neograniËeno dugo ako je kreditna kartica aktivna najmanje 3 mjeseca i ako se mjeseËnom potroπnjom osigura bar jedna milja. Osim navedenih, tu su i mnoge druge pogodnosti: moguÊnost koriπtenja revolving kredita PBZ-a, putno osiguranje, ako je putna karta plaÊena Croatia Airlines American Express kreditnom karticom, osiguranje od nezgode, moguÊnost podizanja gotovine u Hrvatskoj i inozemstvu, My Card program nagraivanja, besplatna usluga plaÊanja reæijskih usluga (HRT, HEP, T-Com, T-Mobile…) trajnim nalogom, besplatne E-info usluge o stanju raËuna (sms, e-mail) te brojne druge.

programu radionica, degustacija i kulinarskih te desertnih vina po izboru struËne komisiprezentacija slavnih chefova i sommeliera. je u Ëijem sastavu su bili sommelier Branko Zagreb Wine Gourmet Festival postao je neMuædeka, sommelier Darko BaretiÊ i diplomizostavan dogaaj ne samo za profesionalce, sommelier Željko BroËiloviÊ-Carlos. hotelijere, ugostitelje, distributere i novinare, Anketi se odazvalo Ëak 6.000 korisnika, a titulu veÊ i za publiku koja æeli upoznati domaÊu i najboljeg vina osvojio je Ivan Dolac Barrique meunarodnu ponudu vina i gastronomije vi- 2006. Vinarije SvirËe. Uz plaketu i naslov soke kvalitete, uvrstivπi tako Zagreb na popis Najboljeg vina godine po izboru American gradova s osvijeπtenim i prepoznatljivim eno- Express korisnika, Ivan Dolac, odnosno gastronomskim identitetom. proizvoaË Vinarija SvirËe dobila je i 15.000 Kao zlatni sponzori ovogodiπnjeg Zagreb Wine kuna na American Express kartici. Gourmet Festivala istaknuli su se PBZ Card i Nagraeni su i najsretniji korisnici koji su sudjeputniËka agencija PBZ Carda - Jumbo Travel lovali u ovoj anketi i to vrlo vrijednim nagradaServices. ŽeleÊi πto bolju promociju ovog poma. Tako je najsretniji od njih dobio putovanje sebnog dogaaja, PBZ Card je utemeljio i na- u Bordeaux za dvije osobe, drugonagraeni gradu „Vino godine po izboru korisnika Amewellness vikend u Spa&Golf Resortu Sveti rican Express kartica“ koju Êe Martin za dvije osobe, dok su treÊi, Ëetvrti i dodjeljivati svake godine u peti izvuËeni korisnici dobili po dar od vinara. sklopu Festivala. Anketu se moglo ispuniti i na web stranicama Ako niste bili u mo guÊPBZ Carda (www.pbzcard.hr) a prvih deset nosti posjetiti ovo goposjetitelja koji su ispunili anketu dobili su bediπnji Festival, svakako ne splatne ulaznice za Festival. Posjetitelji Festipropustite sljedeÊi koji vala koji su ulaznicu platili American Express Êe se odræati poËetkom karticom dobili su i poseban dar organizatora. 2011. godine. Viπe o Zagreb Zagreb Wine Gourmet Festival i izbor za Wine Gourmet Festiva„Najbolje vino po izboru korisnika American lu potraæite na www.zaExpress kartica“ organizirat Êe se i sljedeÊe grebwi negourmet.com. godine a za korisnike i najuspjeπnijeg vinara ponovo Êemo pripremiti brojne vrijedne nagrade.

Kao zlatni sponzor Zagreb Wine Gourmet Festivala, PBZ Card je ove godine utemeljio nagradu „Vino godine po izboru korisnika American Express kartica“. Nagrada, koju Êe dodjeljivati svake godine u sklopu ovog Festivala, veÊ prve godine postojanja izazvala je veliki interes korisnika i javnosti. Za ovu nagradu korisnici su glasali putem ankete, koja je poslana na njihovu adresu, izabravπi jedno vino od ponuenih pjenuπaca, bijelih, crnih

AMEX SVIJET

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Croatia Airlines American Express kreditna kartica

4


Donacije za osam bolnica Putem naπeg projekta „»inim dobro svaki dan“ i American Express kartice sa srcem i u 2010. godini nastavili smo pomagati projek t „PraÊenje djece s neurorizicima“, doniravπi u prvoj polovici godine potrebne medicinske ureaje za Ëak osam bolnica diljem Hrvatske. Tako je novim krugom donacija obuhvaÊen: KliniËki bolniËki centar Rijeka, OpÊa bolnica Dubrovnik, OpÊa bolnica Karlovac, OpÊa bolnica Ogulin, KliniËki bolniËki centar Split, KliniËki centar Sveti Duh u Zagrebu, OpÊa bolnica Zabok te Županijska bolnica »akovec. Ukupno je ovim bolnicama donirano oko 300.000 kuna za πto su, ovisno o njihovim potrebama, kupljeni razni ureaji kao πto su visokokvalitetni pulsni oksimetri za intenzivnu skrb, UZV sonda za veliku djecu, „Biliblanket“ lampa za lijeËenje hiperbilirubinemije novoroenËadi, „Neopuff“ aparat za reanimaciju, monitor vitalnih funkcija, sonda za kukove, Vojta Bobath Koval krevet, raËunala, kamere i drugi ureaji. American Express kartica sa srcem træiπtu je predstavljena sredinom 2008. godine, a u sklopu pomaganja projektu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH „PraÊenje djece s neurorizicima“ veÊ je u 2009. pomogla Specijalnoj bolnici Goljak u Zagrebu doniravπi 207.276,78una k za nadogradnju ureaja za snimanje evociranih potencijala kod novoroenËadi i dojenËadi te OpÊoj bolnici Vukovar doniravπi 197.907 kuna za kupnju digitalnog UZV color doppler ureaja za pedijatriju. Ova kartica nudi i brojne financijske pogodnosti, a njegujuÊi njezin humanitarni karakter, PBZ Card za svaku kupnju napravljenu ovom karticom daruje 35 lipa projektu „PraÊenje djece s neurorizicima“, bez dodatnih troπkova za korisnike. Viπe o pogodnostima i humanitarni m aktivnostima American Express kartice sa srcem potraæite na: www.americanexpress.hr/karticasasrcem.

Projekt „Činim dobro svaki dan“

American Express kartica sa srcem pomogla KBC-u Rijeka

Donacija od 150.000 kuna za OpÊu bolnicu Dubrovnik

U sklopu naπeg projekta „»inim dobro svaki dan“ i American Express kartice sa srcem, putem koje pomaæemo projekt Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi pod nazivom „PraÊenje djece s neurorizicima“, 27. svibnja donirali smo 53.480,40 kuna KliniËkom bolniËkom centru Rijeka za kupnju Ëetiri visokokvalitetna sofisticirana pulsna oksimetra i Ëetiri viπekratne SpO2 sonde koje Êe se primjenjivati u neonatologiji. Tim povodom u prostorijama Klinike za ginekologiju i porodništvo KliniËkog bolniËkog centra Rijeka odræano je i javno uruËenje kojem su, uz ravnatelja bolnice prof.dr.sc. Hermana Hallera, zamjenika gradonaËelnika Rijeke dr.sc. Željka JovanoviÊa te predstavnike PBZ Carda i PBZ-a nazoËili i brojni drugi uzvanici. Ova donacija pomoÊi Êe u svakodnevnom radu KBC-a Rijeka kao i u praÊenju te lijeËenju djece s neurorizicima s podruËja grada Rijeke kao i cijele Primorsko-goranske æupanije. „American Express karticom sa srcem i projektom „»inim dobro svaki dan“ napravili smo novi iskorak u naπem humanitarnom radu i pomaganju zajednici u kojoj æivimo i radimo. Ova naπa kartica i njezina humanitarna karakteristika svaki dan stjeËu sve veÊu prepoznatljivost, πto potvruju i nova sredstva koja smo putem nje prikupili, novi korisnici ove kartice kao i nove donacije, a πto nas ispunjava osobitim zadovoljstvom. Nakon donacija bolnicama u Zagrebu, Vukovaru, Ogulinu, »akovcu, Zaboku, Splitu i Karlovcu drago nam je da je uslijedila i donacija KliniËkom bolniËkom centru Rijeka“, istaknuo je predsjednik Uprave PBZ Carda Mislav BlaæiÊ prilikom uruËenja donacije KBC-u Rijeka.

Da American Express kartica sa srcem uistinu Ëini dobro svaki dan potvruje i najnovija donacija koja Êe biti upuÊena OpÊoj bolnici Dubrovnik. Tako Êe u sklopu svog projekta „»inim dobro svaki dan“ i American Express kartice sa srcem krajem lipnja ove godine PBZ Card donirati 149.493,78 kuna OB Dubrovnik. Ova donacija u skladu je s projektom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske pod nazivom „PraÊenje djece s neurorizicima“ a koji podupire PBZ Card putem svoje American Express kartice sa srcem. Povodom donacije OB Dubrovnik bit Êe upriliËeno i javno uruËenje. Donacijom od 149.493,78 kuna bit Êe nabavljeni brojni medicinski ureaji za Pedijatrijski odjel kao πto su UZV sonda za veliku djecu, „Billy blanket“ lampa, „Neo puff“ aparat te monitor vitalnih funkcija za djecu, a koji Êe omoguÊiti kvalitetniji svakodnevni rad te bolje praÊenje i lijeËenje djece s neurorizicima. Ovom donacijom OpÊoj bolnici Dubrovnik PBZ Card Êe na simboliËan naËin uokviriti svoje donacije putem American Express kartice sa srcem za prvu polovicu ove godine a tijekom koje je donirao Ëak osam bolnica diljem Hrvatske. Svoje humanitarne aktivnosti u sklopu projekta „ »inim dobro svaki dan“ nastavljamo i u drugoj polovici 2010.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

American Express kartica sa srcem prikupila više od 800.000 kuna


PBZ Card sponzor vrhunskog sportskog događanja

American Express sponzor 14. Uskrsne regate

Sjaj platinuma pred povijesnim PBZ Zagreb Indoors 2010. splitskim vedutama

Ples pod jedrima u druπtvu najboljih

U prelijepom ambijentu splitske rive od 10. do PBZ Card i PBZ i ove, pete godine za redom, 18. travnja odræao se 12. Croatia Boat Show, kao glavni sponzori podræali su vrhunski meunarodni nautiËki sajam koji okuplja naj- sportski dogaaj PBZ Zagreb Indoors - ATP znaËajnija imena hrvatske i inozemne elite u World Tour 250. nautiËkoj industriji. PBZ Zagreb Indoors jedan od najveÊih i vjePBZ Card je odluËio podræati ovaj spektakula- rojatno najatraktivnijih sportskih dogaanja u ran dogaaj i poËastio posjetitelje prisustvom Hrvatskoj, a koji okuplja ponajbolje svjetske i

»etrnaesto izdanje Uskrsne regate, odræano od 23. do 27. oæujka 2010. na Hvaru, okupilo je najbolje hrvatske posade i goste iz inozemstva te dugogodiπnje suorganizatore i sponzore, neke od najveÊih tvrtki, kojima se pridruæio i American Express. Iako se tek od 2008. godine organizira na Hva-

svog najprestiænijeg produkta American Express The Platinum Card. Dogaaj jedinstven zbog naËina izlaganja plovila, koja su veÊinom izloæena u svom prirodnom ambijentu - moru, i ove je godine, iako opsegom neπto manji nego prijaπnjih godina, uspio privuÊi paænju ne samo poslovne klijentele i stvarnih uæivatelja ovih krajnje hedonistiËkih i luksuznih plovila, veÊ i istinskih uæivatelja koji prate dostignuÊa navalne mehanike i uæivaju u vrhunskom dizajnu jedrilica kakav je ove godine izloæio Yachts studio Murtich. To druπtvo najekskluzivnijih, za koje se Ëak i u nedjelju iza 17 sati (sat vremena prije sluæbenog zatvaranja sajma, op.a.) traæila karta viπe, a o Ëijim su se zlatnim, srebrnim i sjajnim, crnim uπminkanim i uglancanim trupovima jahti, jedrilica i ostalih plovila prepriËavale „πtorije“ u Smojinoj konobi „Kod Fife“ za marendom, poËastila je i The Platinum Card, omoguÊivπi svojim korisnicima da prisustvuju zavrπnoj paradi brodova i biraju plovilo kojem Êe se dodijeliti nagrada Croatia Boat Show Trophy. Taj sveËani defile nagraenih brodova koji paradiraju ilustrirajuÊi svoje znanje, umijeÊe i talent u svom prirodnom okruæju, spektakularan je dogaaj koji se odvija pod veËernjim morskim zrcalom i vedutama splitske luke, ne samo gala predstava za okupljene, veÊ i prava gastronomsko-enoloπka feπta koja zavrπava blistavim vatrometom te time Croatia Boat Show, joπ jednom, podvlaËi steËenu titulu nautiËke svetkovine svjetskog ranga i sjaja.

ru, na otoku koji je od sudionika, novinara, prijatelja regate i sponzora odabran kao top regatna destinacija, Uskrsna regata najpoznatija je, medijski i takmiËarski najjaËa viπednevna regata standardnih jedrilica u Hrvatskoj. Bogat program ove je godine okupio dvjestotinjak sudionika i raznih plovila organiziravπi ne samo sadræajan dnevni program, nego i raznolik veËernji program koji se odigrao u znamenitom hvarskom Arsenalu. Sudionici su tako imali priliku svake veËeri kuπati vrsne gastronomske i enoloπke delicije te uæivati u boæanskom „a capella“ nastupu Farskih kantadura u Hvarskoj katedrali. Zavrπni dan regate - nedjelja, osmiπljen je kao vrhunski uæitak za sva osjetila. Naime, PBZ Leasing se pobrinuo da sudionici regate ne samo uæivaju u neopisivom pogledu s tvrave Fortice, prateÊi zavrπno natjecanje, nego je na tom povijesnom zdanju posluæio i pravu kulturno-umjetniËku poslasticu poËastivπi pri s u t nekazaliπnom predstavom “Prikazanje æivota svetoga Lovrinca muËenika” u izvedbi Hvarskog puËkog kazaliπta. Uskrsna regata joπ jednom je, svojom besprijekornom organizacijom natjecanja i popratnih dogaanja za sudionike, kako na moru tako i na kopnu, uspjela spojiti turistiËke i sportske, gastronomske i hedonistiËke sadræaje te predstaviti tradiciju, kulturu i obiËaje otoka Hvara, profilirajuÊi se kao mjesto uspjeπnog spajanja sporta i biznisa, postavljajuÊi nove standarde u pristupu jedriliËarskom sportu i utiruÊi put k tituli „Evergreen“ - uz bok American Expressu.

AMEX SVIJET

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

The Platinum® Card službena kartica Croatia Boat Showa 2010.

6

domaÊe tenisaËe. Dodatnu atraktivnost Turniru daje poseban poloæaj koji je Hrvatska izgradila u svijetu tenisa, zahvaljujuÊi velikanima hrvatskoga tenisa, a PBZ Zagreb Indoors ove godine mogao se pohvaliti petom uzastopnom godinom postojanja. Pobjedu na ovogodiπnjem izdanju PBZ Zagreb Indoorsa, koje je okupilo brojne svjetske tenisaËe, svojom odliËnom igrom, veÊ drugi put za redom, izborio je Marin »iliÊ, dok su meu parovima bili najuspjeπniji Austrijanac Jurgen Meltzer i Nijemac Philipp Petzschner. Kao glavni sponzori PBZ i PBZ Card tijekom Turnira organizirali su sad veÊ tradicionalno druæenje za pedesetak djece-πtiÊenika DjeËjeg doma Zagreb iz Nazorove ulice. Tako su se tijekom posjeta Turniru maliπani druæili sa svojim teniskim idolima te pogledali teniski meË. Djeca su tom prilikom dobila i prigodne darove, a osim toga PBZ i PBZ Card darovali su im i vauËer za jednodnevni izlet u TrakoπÊan, u organizaciji PBZ Card putniËke agencije Jumbo Travel Services, tijekom kojeg Êe posjetiti i Muzej evolucije u Krapini te dvorac TrakoπÊan. I ove godine PBZ i PBZ Card pripremili su i dar za najsretnijeg gledatelja zavrπnog meËa PBZ Zagreb Indoorsa. Tako je gledateljica Mirta DuspariÊ osvojila putovanje u New York za dvije osobe, ukljuËujuÊi i ulaznice za US Open te dæeparac od 1.000 USD na American Express kartici.


Praktično i jednostavno pregledavanje omiljenih American Express sadržaja

Best in Customer Service Award

Listalice American Express broπura

Pismo čitatelja

Ovu, 2010. godinu PBZ Card je zapoËeo osvojivπi joπ jednu nagradu za izvrsnost usluge - Best in Customer Service Award. RijeË je o novoj inicijativi na naπem træiπtu koja prepoznaje izvrsnost usluæne djelatnosti, a koju je razvila agencija za marketinπki menadæment i savjetovanje u usluænoj djelatnost Vita ko-

Kao πto znate, tijekom godine za korisnike naπih kartica izdajemo razne broπure, kataloge i Ëasopise. Dosad smo neke od tih broπura prenosili na internet kao obiËne web stranice (html) ili linkove na dokumente u formatu pdf. Od nedavno broπure i kataloge objavljujemo na stranicama American Expressa i PBZ Carda

munikacije. Projekt se odvija u suradnji s AmeriËkom visokom πkolom za menadæment i tehnologiju te pod pokroviteljstvom AmeriËke gospodarske komore u Hrvatskoj. Tvrtke-natjecatelji ocjenjivane su u pet kategorija: vodstvo i kreativnost; kultura usluænosti; pozicioniranje usluga; upravljanje odnosima s klijentima i stjecanje ponovnog povjerenja klijenata. Ono πto ovu nagradu Ëini posebno vrijednom je da u njoj sudjeluju i zaposlenici tvrtke, koji su ispunjavali upitnike, a konaËnu odluku donijeli su predizborni te savjetodavni odbor na Ëelu s Donom Hudspethom, dekanom AmeriËke visoke πkole za menadæment i tehnologiju u Dubrovniku. „Ova nagrada nam je osobito bitna buduÊi da je rijeË o prvoj domaÊoj nagradi ove vrste. Svoju dugogodiπnju uspjeπnost izgraujemo na sustavnom i cjelovitom primjenjivanju „kulture usluænosti“, na kojoj poËiva cjelokupno naπe poslovanje: od kreiranja strategije, poslovnih procesa, organizacijske strukture, edukacije zaposlenika, razvoja i pozicioniranja proizvoda do samog odnosa s klijentima i drugo. Drago nam je da je i hrvatsko træiπte, a gdje su naπi korisnici i poslovni partneri, prepoznalo izvrsnost naπeg poslovanja i vrhunsku kvalitetu naπe usluge“, istaknuo je predsjednik Uprave PBZ Carda Mislav BlaæiÊ prilikom sveËanog uruËenja Best in Customer Service Award, u Hotelu Sheraton, u Zagrebu 4. oæujka ove godine.

kao „listalice“ - digitalne sadræaje koji simuliraju listanje papirnatih izdanja. U novom formatu, tako, moæete prelistati Membership Rewards katalog, broπuru Izlog te magazin Novosti, a uskoro i broπure Svijet prestiæa za korisnike The Platinum Card, Program uπtede student i Program uπtede obrtnik te Ëasopis Departures. Najnovije informacije o pogodnostima American Express kartica od sada potraæite i u atraktivnim „listalicama“ na www.americanexpress.hr i www.pbzcard.hr!

Prema brojnim upitima korisnika o osnovnim prednostima pojedinih vrsta kartica, u ovom broju Novosti podsjeÊamo vas na kartice koje imamo u ponudi te njihove osnovne sliËnosti i razlike kako bi vam pomogli u odabiru kartice koja najviše odgovara vašim potrebama. PBZ Card danas nudi viπe od dvadeset American Express kartica namijenjenih razliËitim grupama korisnika. Ponudu osobnih kartica Ëine charge, debitne i kreditne kartice vezane uz revolving kredit. U skupinu charge kartica pripadaju American Express zelena, American Express zlatna, My Way kartica i American Express kartica sa srcem. Njihovo zajedniËko obiljeæje je da nemaju unaprijed odreeni limit za potroπnju te ukupan iznos realiziranih troπkova jednom mjeseËno dolazi na naplatu. Odlikuju se i karakteristikama kao πto su: izbor datuma plaÊanja raËuna, moguÊnost realizacije potroπaËkih kredita, pogodnost obroËne otplate bez kamata i naknada, podizanje gotovine kao i niz ostalih pogodnosti. U grupi debitnih kartica nalaze se American Express debitna zelena i American Express debitna zlatna kartica koje su po naËinu koriπtenja identiËne charge karticama. Osnovna razlika je u tome πto se plaÊanje mjeseËnih raËuna vrπi tereÊenjem tekuÊeg raËuna u banci. U odnosu na ostale kartice iz portfelja, American Express kreditne kartice, odnosno revolving kartice razlikuju se po tome πto je potroπnja limitirana odobrenim revolving kreditom na koji se plaÊa revolving kamata. Revolving kartice u ponudi PBZ Carda su American Express kreditna kartica, Blue iz American Expressa, Konzum American Express kreditna kartica i Croatia Airlines American Express kreditna kartica. PlaÊanje raËuna je fleksibilno, odnosno vaπa je obaveza mjeseËno platiti minimalno 5% od ukupno iskoriπtenog salda kredita, πto vam omoguÊuje da uËinjene troπkove otplaÊujete na naËin koji najviπe odgovara vaπim financijskim prilikama. Nakon πto odaberete neku od kartica koja najbolje odgovara vaπim æeljama i potrebama, Ëekaju vas brojne pogodnosti kroz programe nagraivanja i akcije na prodajnim mjestima. Za sve dodatne informacije dostupni smo naπim korisnicima putem web stranice (www.pbzcard.hr) ili na broju telefona Sluæbe za korisnike PBZ Carda 01/ 6124 422.

Bezbrižno s American Express karticama

Podizanje gotovine Uz bezbriæno plaÊanje na brojnim prodajnim mjestima u Hrvatskoj te u viπe od dvjesto zemalja svijeta, American Express kartice omoguÊuju i raspolaganje gotovinom. Visina iznosa gotovine kojom korisnik u razdoblju od mjesec dana moæe raspolagati ovisi o vrsti American Express kartice koju koristi. Uz bankomate s American Express oznakom te sve poslovnice Privredne banke Zagreb u Hrvatskoj, gotovinom korisnici mogu raspolagati i u inozemstvu. Od 30. travnja ove godine podizanje gotovine nije moguÊe viπe realizirati u putniËkim uredima American Expressa u svijetu, no, uz PIN, ta moguÊnost je dostupna na svim bankomatima s American Express oznakom πirom svijeta.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

PBZ Card dobitnik prve nagrade u Hrvatskoj za izvrsnost usluge


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

S

R A ZG OVO R

Filip MerËep, glazbenik

8

vake nas godine neumoljiva statistika bombardira podacima o mladima koji reagiraju na promijenjene druπtvene okolnosti poveÊanim interesom za studije “isplativijih” podruËja, poput prava i ekonomije te uobiËajen stav da je radom i upornoπÊu gotovo nemoguÊe uspjeti. Da tome, na sreÊu, nije tako pokazuje nam primjer mladog udaraljkaπa Filipa MerËepa. On je, naime, iskljuËivo svojim trudom i predanoπÊu uspio postiÊi velik uspjeh - nastup na 15. eurovizijskom natjecanju mladih glazbenika koje se odræalo u BeËu, a na kojem je Filip predstavljao Hrvatsku. A buduÊi da se radi o 18-godiπnjaku, s pravom moæemo reÊi da ga nove pobjede tek oËekuju.

Za poËetak nam reci kako je bilo u BeËu? Svirao si uz pratnju BeËkih simfoniËara ispred gotovo Ëetrdeset tisuÊa ljudi? Jesi li imao tremu? Bilo je hladno! ©alim se, osjeÊaj je bio fenomenalan. Toliko ljudi se skupilo da bi posluπali kako sviraπ, stvarno neprocjenjiv osjeÊaj! Bilo je toliko hrvatskih zastavica i transparenata, toliko pozitivne energije u zraku i stvarno nisam imao tremu! Meni je bila iznimna Ëast nastupiti u finalu Eurovizijskog natjecanja jer su to stvarno najbolji mladi glazbenici Europe i drago mi je da pripadam toj skupini.

Za uspjeh je potrebno samo jedno - zasukati rukave! Mladi je Samoborac dao najbolji primjer svim mladima u Hrvatskoj: upornost, rad i predanost ipak se na kraju isplate.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Euroviziji u BeËu prethodila je tvoja pobjeda na natjecanju mladih glazbenika u Lisinskom. I tamo je konkurencija bila vrlo jaka, no tebi bar podrπke s tribina nije nedostajalo. Kakvi su ti dojmovi s tog nastupa? Prvi sam put svirao u Lisinskom i ispred toliko publike, tako da je taj osjeÊaj stvarno bio neprocjenjiv. OsjeÊao sam se ponosno na sebe i privilegirano πto mogu svirati u toj dvorani, jer su tamo dolazili najveÊi glazbeni umjetnici dræati svoje koncerte. Podrπka je bila fenomenalna, svi su stvorili izvrsnu atmosferu i kada sam ih Ëuo, automatski sam se opustio i trema je nestala. Koliko dugo si pripremao nastup i koliko uopÊe vremena provodiπ vjeæbajuÊi? Za nastup u Lisinskom sam se pripremao tri mjeseca. Naravno, nisam samo to vjeæbao, bilo je tu i drugih stvari, ali taj je koncert jako teæak, tako da je za njega bilo potrebno puno vremena. Vjeæbam svaki dan,

otprilike Ëetiri do pet sati. Ustvari, kako kad, jer je dosta teπko svaki dan biti toliko skoncentriran. To ovisi o dosta Ëimbenika koji utjeËu na vrijeme vjeæbanja. Kakva je razlika u πkolovanju tebe i tvojih vrπnjaka u Hrvatskoj i vaπih vrπnjaka u inozemstvu? Za razliku od pojedinih Europskih zemalja (Italija, Engleska, Austrija) glazbeno πkolstvo u Hrvatskoj je puno razvijenije, tako da naπi glazbenici imaju kompletno πkolovanje. Ta prednost je neophodna, jer smo vrlo mala zemlja i kao takvi trebali bi voditi πto veÊu brigu o mladim talentima da bismo mogli konkurirati drugim zemljama. Danas je u svijetu jako puno izvrsnih mladih glazbenika i teπko se istaknuti u toj gomili, zato osim talenta i svakodnevnog vjeæbanja treba imat i ‘’nos’’ za biznis ili vlastite promotore. U inozemstvu je briga za mlade talente na visokoj razini, dok je kod nas nema i to je uzrok naπeg manjeg uspjeha u svijetu. Misliπ li da u Hrvatskoj mladi glazbenik moæe uspjeti? Naravno da moæe, ali samo uz veliki talent, joπ veÊi trud, podrπku najbliæih i dobru promociju. Po meni tajna formula uspjeha je naÊi se u pravo vrijeme na pravom mjestu. A da doeπ do tog mjesta, potreban ti je dobar promotor, koji Êe te „gurati“ dok ne uspijeπ. Ove Êeπ godine maturirati u zagrebaËkoj ©koli za primijenjenu umjetnost. Kako vidiπ svoju karijeru u buduÊnosti? U lipnju ove godine idem na prijemni ispit na MuziËku akademiju u Zagrebu. Nakon diplome bih htio otiÊi na usavrπavanje u inozemstvo i graditi solistiËku karijeru korak po korak. Naravno da to nije lagani zadatak. Ispred mene je puno prepreka, ali Êu ih upornoπÊu i marljivoπÊu svladati. Na putu prema solistiËkoj karijeri prati me moj moto: ‘’Prepreke su ono πto vidimo kada izgubimo pogled na naπe ciljeve.’’

rock, metal i druge æanrove glazbe. Uglavnom, sve osim takozvanih narodnjaka. Najdraæi bend mi je Dream Theatre, jer njihove pjesme su toliko muziËki i harmonijski komplicirane, da je to na razini genijalnosti. Tvoji su roditelji takoer akademski glazbenici. Koliko su oni utjecali na tvoj odabir karijere i misliπ li da bi se odluËio na takvo πto da se oni bave drugim profesijama? Moji roditelji su mi puno pomogli oko svega, od biranja instrumenta do vjeæbanja. Neizmjerno sam im zahvalan zbog toga, jer su stvarno bili cijelo vrijeme uz mene, kupili mi marimbu i apsolutno napravili sve πto je bilo u njihovoj moÊi da dospijem do pozicije gdje sam sada. Gdje si sve do sada svirao i koja ti je najveÊa æelja - gdje bi volio nastupiti? Nisam baπ imao previπe koncerata do sada. U travnju 2009. godine odræao sam samostalni koncert u ciklusu Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj, a samo mjesec dana kasnije nastupio sam kao solist uz gudaËki kvartet „Cadenca“ u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. San mi je imati koncert u nekom od ciklusa Lisinskog sa ZagrebaËkom filharmonijom ili Simfonijskim orkestrom HRT-a. Takoer bih htio svirati po velikim dvoranama s eminentnim dirigentima i orkestrima.

»ime se baviπ kad ne vjeæbaπ? Koja ti je omiljena zanimacija u slobodno vrijeme? Slobodno vrijeme provodim s prijateljima i djevojkom. Dosta Ëesto Uvrijeæeno je miπljenje da klasiËni instrumentalisti najËeπÊe sluπaju izlazimo van, provodimo vrijeme na igraliπtu i radimo ‘’roπtiljade’’. Prisamo klasiËnu glazbu. Koji je tvoj omiljeni skladatelj i koju glazbu jatelji mi puno znaËe, jer su cijelo vrijeme uz mene i bodre me 100%, uopÊe sluπaπ? zato mi je æao πto nemam baπ previπe slobodnog vremena, pogotovo Moji omiljeni skladatelji su Sergej VasiljeviË Rahmanjinov, Johann Sebas- sad u vrijeme dræavnih matura i zavrπnih ispita, ali kad se naemo, onda tian Bach i Johannes Brahms. Uz klasiËnu glazbu volim posluπati i jazz, to vrijeme maksimalno iskoristimo.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Napisala: Vesna Barbarić

S

A M E X SMVOI JDA ET

ObuÊa za ljeto

Made in Japan vi znamo da su udobne, moderne i jednostavne za kombiniranje. Znamo da ih moæemo nositi i u gradu, ali i na moru na plaæi. Isto tako, znamo da ih ne moæemo koristiti za poslovni stil, one nikako ne idu uz odijela, Ëak ni uz hlaËe od odijela. Znamo da su idealne za leæeran stil i da ih valja nositi kad smo u takvom raspoloæenju. Ali, znamo li zapravo kako su popularne japanke “pokorile” modni svijet i odakle su krenule na to uzbudljivo pu tovanje?

RijeË je zapravo o obliku tradicionalne japanske obuÊe pri Ëemu valja razlikovati dva tipa japanskih sandala, a to su Geta i Zori. Geta nalikuje na klompe, odnosno kod ove japanske sandale karakteristiËno je uzdignuto drveno postolje koje se brine da stopala budu dobrano iznad tla. Na drvenom postolju nalazi se vezica od tkanine koja prolazi izmeu palca i drugog prsta. Geta se kombinira s tradicionalnom japanskom odjeÊom kao πto je kimono ili yukata, ali i sa zapadnim stilom odijevanja

Za ljubitelje ležernog stila

10

Flip-flops, tong, infradito, chancletas ili žabky: gotovo svaka zemlja ima svoj naziv za ovu jednostavnu i popularnu ljetnu obuću kod nas poznatu kao japanke.

NEKIM JE JAPANKAMA GLAVNA KAR AKTERISTIKA ZVUK


1962. a kao inspiracija posluæile su Zori japanske sandale. Upravo iz tog razloga vezice na svim Havaianas japankama imaju teksturu koja podsjeÊa na riæu πto je svakako jedna od jedinstvenih odlika brenda. Od tada pa do danas Havaianas su neizostavni dio svakog popularnog trenda, od hipijevskog pokreta i punk revolucije pa do mode novog milenija. Poznati i popularni glasnogovornici brenda kao πto su Malu Mader, Bebeto, Hortência i Luana Piovani ponosno su pokazivali svoja stopala u popularnim reklamama na televiziji. Havaianas je poznat i po mnogim specijalnim edicijama koje postaju predmet oboæavanja poklonika Havaianasa diljem svijeta. Tako je poseban model kreiran i za Svjetsko nogometno prven-

Ležerna kupnja uz American Express Ovo će ljeto japanke i dalje “vladati” - morem i kontinentom. Zato prije ljeta posjetite trgovine na kojima nam i sami Japanci zavide, te odaberite par za sebe!

ZORI SANDALE R AVNOG POTPLATA - ZA MU©KARCE I ÆENE

stremi k velikoj karijeri jedva Ëeka da iza sebe ostavi “klik-klak” zvuk koji ispuπtaju njegove Geta sandale. Nasuprot Geta sandalama, Zori sandalama smatramo sve japanske sandale s ravnim potplatom. Zori sandale nose i muπkarci i æene a mogu biti naËinjene u razim bojama i iz raznih materijala. Nadalje, tu su joπ i Tatami sandale koje se smatraju “casual” japanskim sandalama i najpopularnije su za svakodnevnu upotrebu. RijeË tatami na japanskom znaËi slama i zapravo opisuje Ëinjenicu da je povrπina tatami sandale naËinjena od pletene slame poput otiraËa u mnogim japanskim kuÊama. Vezice su pak naËinjene od barπuna i dolaze u crnoj i crvenoj boji. A kada je rijeË o najpopularnijoj japanskoj obuÊi za formalne prilike tu svakako na prvo mjesto zasjedaju Zori sandale od vinila koje se nose u formalnim prigodama uz kimono. Vezice budu saËinjene od vinila ili barπuna i mogu biti u razliËitim bojama.

stvo 1998. s malom brazilskom zastavom na vezici. Nadalje, od 2003. Havaianas postaju dijelom glamuroznog Oscar spektakla pa tako svi nominirani za prestiænu filmsku nagradu dobiju i ekskluzivne Havaianas modele. Tako u tom simbolu brazilskog æivog duha mogu uæivati i glasovite filmske zvijezde ali i sasvim obiËni zaljubljenici u πarenilo boja, vrhunsku kvalitetu i Ëaroliju koju je nemoguÊe opisati rijeËima.

Brazilski boom Najpopularniji brend danaπnjice kad govorimo o japankama svakako je legendarni Havaianas, nastao u Brazilu ranih πezdesetih u vrijeme velike popularnosti Havaja i filmova Elvisa Presleya. Glasovite po tome πto su naËinjene od prirodnog materijala gume, πto nikada ne gube oblik i πto nikada ne navlaËe neugodne mirise, prvi par Havaianas japanki nastao je GUMENE JAPANKE DOLAZE U SVIM BOJAMA SPEKTR A

Za ljubitelje moderne i mladenaËke obuÊe i odjeÊe postoje neke adrese koje su dosad veÊ osigurale kultni status. ShoeBeDo, ShoeBeDoX te V.O.O.d.o.o. duÊani su tu za oboæavatelje kultnih brendova, ljubitelje cool stvarËica i sjajnog ambijenta. ©iroki, respektabilni portfelj ShoeBeDo i ShoeBeDoX trgovina, osim Reefa poznatog po najboljim japankama na svijetu, Ëine i Pepe Jeans, Vans, Quiksilver, Roxy, Dr. Martens, Reebok, Art, Neosens, Dereon, Naughty Monkey, Sh by ShoeBeDo, Paul Frank, Hurley, Carhartt, DVS, Lakai, Replay footware, Lacoste footwear, Adidas, Nike, K-Swiss i, od ove sezone, Palladium, te Puma i Converse footwear. V.O.O.d.o.o. duÊani, fokusirani na urbane i modno osvijeπtene obitelji koje vole trendi brendove, dom su i za Skechers, Zoo York, Odessu, Hub, Naughty Monkey, Cubanas, Havaianas, ali i za Quiksilver, Roxy, Vans, DVS, Dr. Martens, Reebok, Art, Replay i Lacoste footwear.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

tijekom ljetnih mjeseci. Ponekad se Geta sandale nose i na kiπi ili snijegu jer zahvaljujuÊi njihovoj visini od tla, stopala ostaju suha. Postoji nekolicina razliËitih stilova Geta sandala. Najpoznatija na Zapadu je ona koja se sastoji od drvenog postolja koji se zove dai i s vezicom od tkanine koju nazivamo hanao. Ispod drvenog postolja nalaze se dva potpornja koji se zovu “zubi” ili “ha” koji su pak odgovorni za karakteristiËan “klik-klak” zvuk koji Geta sandale proizvode prilikom hodanja. Stariji Japanci istiËu upravo taj zvuk kao neπto πto im najviπe nedostaje u suvremenom naËinu æivljenja. Zanimljivo je da sumo borci u poËetku svoje karijere moraju obavezno nositi Geta sandale pa se obiËava reÊi da svaki sumo borac koji


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Napisao: Božidar Markov

Pokrivala za glavu

C

ilindar ili polucilindar, Stetson, sombrero, jarmulka, bejzbolska ili liËka kapa - zaπto uopÊe nosimo neπto na glavi? Pokazujemo li pripadnost, poπtujemo li tradiciju ili se jednostavno æelimo zaπtiti od kiπe, sunca, pogleda, okoline? Moæda se pak, s druge strane, æelimo istaknuti u masi, biti zamijeÊeni, avangardni, otmjeni, spominjani. Teπko je reÊi u kojem se toËno razdoblju povijesti netko sjetio na glavu staviti savinuti komad æivotinjske koæe ili neki biljni aranæ-

man, no ono πto se zasigurno zna jest da je prvi muπkarac sa πeπirom na glavi prikazan na slikama iz grobnice u Tebi koje datiraju joπ iz vremena egipatskih faraona. Obod su na πeπir dodali Grci i takav su πeπir nazvali “petasos”, a nosili su ga uglavnom poljoprivrednici i putnici. Meu najpoznatijim pokrivalima za glavu u antiËko doba posebno se istiËe frigijska kapa, kasnije nazvana “kapa slobode”, koju su ponosno nosili robovi GrËke i Rima kad bi zasluæili svoju slobodu.

A M E X S VSI JTEI TL

Pokrijte se preko glave to je moderno!

12

Kape i šešire nose svi: neki da se zaštite, neki da se istaknu, a neki da se uklope...

PANAMA ŠEŠIR NE IZLAZI IZ MODE


©eširi za ljeto 2010. SudeÊi prema diktatu modnih dizajnera, ali i zdravorazumskom pristupu temeljenom na upozorenjima lijeËnika, svatko od nas bi trebao odabrati πeπir za ovo ljeto. U modi je veÊ spomenuti “panama” πeπir koji je postao svojevrsni uniseks simbol za modno osvijeπtene, a slijedi ga πeπir koji je kod nas kolokvijalno poznat kao “ribiËki”, i nosi se u svim bojama i dezenima. Oni koji slijede visoku modu odabrat Êe πeπir iz kolekcije poznatog irskog dizajnera Philipa Treacyja, a ostali mogu na glavu staviti bilo πto - sve se nosi! Ovog Êete ljeta biti u trendu Ëak i ako odluËite na 30 stupnjeva Celzijusa staviti na glavu vunenu kapu!

Velik dio povijesti πeπiri su bili pod utjecajem muπke mode, no poËevπi od doba kasnog baroka, oni dobivaju i posebne ukrase koji su bili namijenjeni iskljuËivo æenskim glavama: perje, vrpce, cvijeÊe i sliËne πarene dodatke. Dimenzije takvih πeπira viπestruko se poveÊavaju i njihova funkcija postaje iskljuËivo dekorativna. U æenskoj je modi 18. i prve polovice 19. stoljeÊa dominirao bonnet. Bilo ih je raznih tipova i s razliËitim ukrasima, a zajedniËko je svima bilo vezanje vrpce ispod brade. Bonnet se u modi zadræao sve do danas, no danas ga nosi iskljuËivo novoroenËad, i to ne svojom voljom. Novovjekovni kolonijalizam te susretanje s novim kulturama i klimatskim podruËjima donosili su stalno neke inovacije u sam dizajn πeπira, Ëega je moæda najbolji primjer poznati “panama” πeπir kojeg i danas ruËno izrauju u Ekvadoru od biljke toquilla. Postao je iznimno popularan kad su ga tijekom gradnje Panamskog kanala radnici nosili kako bi se zaπtitili od jakog sunca. Zbog njegovog jedinstvenog naËina izrade svaki je primjerak unikatan. No, njegova vrijednost nije samo u naËinu izrade, veÊ i u kvaliteti - moæete ga izguævati rukom, no on se uvijek vrati u prvobitno stanje. Jedan od klasika meu πeπirima svakako je “fedora” πeπir koji je svoje ime dobio po istoimenoj predstavi Victoriena Sardoua iz 1882. godine, a o kojem se πeπiru radi bit Êe vam jasno kad spomenemo da ga je nosio Humphrey Bogart u Casablanci, ali i brojni detektivi te gangsteri iz zlatnog doba Hollywooda. S “fedorom” na glavi pamtimo i Seana Conneryja kao Jamesa Bonda, Indianu Jonesa, Dicka Tra-

ne bi proπetao s tim na glavi po Londonu. No, jednako koliko su Ëudni putevi glava, neobiËni su i putevi njihovih pokrivala. Recimo, “beretke” su se, od ruralnog pokrivala za glavu u Francuskoj, sjevernim dijelovima ©panjolske te Italije, proπirile svijetom i to isprva meu boemima i umjetnicima, a zatim su postale zaπtitni znak elitnih vojnih postrojbi. Sport takoer Ëesto nadahnjuje modu. Bejzbolske kape, kod nas poznate kao “πilterice”, koje su nadahnule jednu Ëitavu obitelj pokrivala za glavu, svoj poËetak imaju davne 1860. kada su ih u Brooklynu poËeli nositi igraËi bejzbola. Tijekom 40-ih godina dvadesetog stoljeÊa dodana im je gumena traka zbog koje su postale udobnije na glavi i do danas su zadræale veliku popularnost. Zbog izuzetne praktiËnosti nose ih i policajci i sportaπi, a postale su i zaπtitni znak ameriËkih filmskih reæisera, koji su njima zamijenili modu svojih prethodnika koji su pak nosili beretke. Druga polovica 20. stoljeÊa donosi neπto leæerniju i manje formalnu odjeÊu tako da πeπiri nakratko izlaze iz mode, no veÊ 80-ih se vraÊaju u velikom stilu. Nose ih i æene i muπkarci, a πeπirom se dokazuje i socijalni status pa neke dame mijenjaju πeπire Ëak i nekoliko puta u danu. Danas - svi nose sve. Osobu s beretkom moæete sresti u redu za kruh, jednako kao πto i kaubojske πeπire na glavi najmanje nose usamljeni jahaËi koji prate stado na ispaπu. ©eπiri su sve viπe u fokusu modnih kreatora pa njihovi oblici Ëesto odlaze u ekstreme, ali bez obzira na modne ekstravagancije, pokrivala za glavu raznih oblika imaju svoju vjernu publiku i pokazuju duboku ukorijenjenost u druπtvo.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

LJETI ŠEŠIRI NISU SAMO MODNI DODATAK, VE∆ I STVARNA POTREBA

cyja, ali i pjevaËe Franka Sinatru te, neπto kasnije, i Michaela Jacksona. A da kapa uvijek govori i neπto viπe o glavi koja je nosi, svjedoËi i primjer najpoznatijeg istraæitelja svih vremena - Sherlocka Holmesa. On je, osim po neizostavnoj luli, bio poznat i po svojoj kapi, “deerstalkeru”. No, kako je Sherlock fikcionalni karakter, a izgled mu je udahnuo ilustrator Sidney Paget, na glavi je imao kapu koja mu je smjesta postala i zaπtitni znak, a koja zagriæenim fanovima ovog detektiva nikako nije sjela. Naime, Paget mu je na svoju ruku na glavu stavio kapu koja se nosi u ruralnim dijelovima ©kotske i najËeπÊe, kako joj i samo ime govori, u lovu. Fanovi to smatraju neoprostivom pogreπkom: smatraju da niti jedan Englez koji dræi do sebe

Pokrijte svoje troškove... ... potrošačkim kreditom putem American Express kartice!

Uz potroπaËke kredite dostupne putem vaπe American Express kartice uvijek moæete rijeπiti svoje trenutne financijske potrebe - brzo i efikasno! PlaÊajuÊi veÊinom American Express kartica, moæete koristiti moguÊnost kupnje na 3 do 60 mjeseci uz potroπaËki kredit Privredne banke Zagreb d.d. u iznosima do 100.000 kuna. Uz potroπaËki kredit putem American Express kartice kupujete jednostavno: bez jamaca, bez uËeπÊa, poput uobiËajene kupnje karticom. Korisnicima poslovnih kartica, kao πto su American Express Business Card, American Express Gold Business Card i American Express kartica za obrtnike na raspolaganju su krediti Privredne banke Zagreb d.d. za kupnju roba i usluga u iznosima do 80.000 kuna te uz rokove otplate od 3 do 24 mjeseca. Uvjeti koriπtenja kredita prilagoeni su potrebama poslovanja vaπeg poduzeÊa ili obrta, radi bolje kontrole poslovnih financija. Iskoristite pogodnosti kupnje American Express osobnim i poslovnim karticama uz potroπaËke kredite Privredne banke Zagreb d.d. na viπe od 11.000 prodajnih mjesta πirom Hrvatske, a detaljne informacije potraæite na www.americanexpress.hr.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

P

A M EPXR ISRVOI JDA ET

Nacionalni parkovi Hrvatske

14

otraga za novim i neotkrivenim uvijek nas mami na nova istraæivanja. U svakom od nas ËuËi mali istraæivaË i svako toliko treba udovoljiti njegovoj znatiæelji. No, postoji li uopÊe mjesto koje nas moæe iznenaditi, i, ako postoji, gdje se nalazi? Nacionalni parkovi Hrvatske nude nebrojene skrivene tajne u okoliπu paæljivo saËuvanom od vanjskih negativnih utjecaja. No, ono πto je najljepπe iz njihove ponude jest upravo taj teπko opisiv doæivljaj prirode u njezinom izvornom, najljepπem obliku.

PoËnimo s PlitviËkim jezerima, naπim najpoznatijim nacionalnim parkom, uvrπtenim na popis svjetske baπtine UNESCO-a. Ljepotu 16 malih jezera modrozelene boje i kristalne ËistoÊe meusobno povezanih slapovima nastalih taloæenjem sedre, zaista je teπko opisati. U gustim πumama bukve, smreke i jele pronaÊi Êete i izvoriπni dio rijeke Korane, a park krasi i viπe spilja, izvora te cvjetnih livada. U sklopu parka je oËuvana i najljepπa praπuma Dinarida - »orkova uvala. Radi se o iskonskoj nedirnutoj πumi bukve i jele koja se razvija iskljuËivo

Provjerenim stazama ljepote i uæitka Napisao: Mladen Milinović

NA PLITVI»KIM JEZERIMA SVAKI JE DETALJ SAVRŠENO USKLAÐEN

Odmor u prirodi uvijek je dobra alternativa, posebno ako posjetite ono najbolje što priroda nudi.


BRIJUNI LJEPOTOM MAME GOSTE IZ CIJELOG SVIJETA

TR ADICIJSKA ARHITEKTUR A ZAŠTITNI JE ZNAK NP RISNJAK

pod prirodnim uvjetima svoga staniπta bez Uz zapadnu obalu Istre, nedaleko Pule, smjesneposrednog utjecaja Ëovjeka i u njoj nalazitili su se Brijuni, skupina od tri veÊa i dvanaest mo sve faze razvoja europske praπume bukve manjih otoËiÊa. Devastirane i napuπtene zbog i jele. Organizirani turizam na Plitvicama posmalarije 1893. ih je kupio austrijski industrijalac toji od druge polovice 19. stoljeÊa, a jedan od Paul Kupelwieser koji uz pomoÊ nobelovca oboæavatelja bio je i car Franjo Josip. Roberta Kocha iskorjenjuje bolest s otoka Jezera i slapova ne manjka niti u Nacionalnom i Ëini od Brijuna odmaraliπte za austrijsku parku Krka. Rijeka Krka svakako je jedan od elitu. Danas su Brijuni poznati po oËuvanoj onih fenomena hrvatskog krπa koji nas uvijek sredozemnoj vegetaciji, oblikovanoj kao uspije iznenaditi. Poznata je po svojim brojpejzaæni park, a posjetitelje privlaËe i safari nim vodopadima, koji su, kao i kod PlitviËkih park te bogata kulturna baπtina iz rimskog i jezera, nastali taloæenjem sedre, a sam park bizantskog razdoblja. Zbog izuzetne ljepote obuhvaÊa najveÊi dio toka rijeke s okolnim otoci su joπ od poËetka 20. stoljeÊa omiljeno priobalnim i povijesno izrazito znaËajnim ljetovaliπte svjetskih dræavnika i aristokracije. prostorom od Knina do Skradina. Posebna Juænije od Brijuna, na podruËju srednje Dalatrakcija za posjetitelje su Skradinski buk, naj- macije, nalaze se Kornati - najrazvedenija uæi i najljepπi slap na Krki, te Roπki slap sa svo- otoËna skupina cijelog sredozemlja. Gotovo jim nebrojenim rukavcima i slapovima. Izmeu 140 nenaseljenih otoËiÊa opËinit Êe vas svojim ta dva prekrasna vodopada smjestio se otoËiÊ neobiËnim reljefnim strukturama i visokim kliVisovac s franjevaËkim samostanom. fovima. Kornate posebno oboæavaju nautiËari VeliËanstveni Velebit, najveÊa hrvatska planikoji iz Ëitavog svijeta dolaze po svoj komadiÊ na, ali i puno viπe od planine, granica izmeu kornatske ljepote. mediteranskog i kontinentalnog svijeta, posje- Na krajnjem jugu Hrvatske nedaleko Dutiteljima nudi svoj juæni dio - Paklenicu. Glavna brovnika, nalazi se Nacionalni park Mljet. su atrakcija parka dva impresivna klanca VeZaπtitni znak ovog prekrasnog otoka je bujna like i Male Paklenice. Relativno mali prostor i raznolika sredozemna vegetacija te dva zanacionalnog parka nudi pregrπt neobiËnih ljeva, koja se zbog vrlo uskih veza s otvorenim krπkih reljefnih formi i nekoliko spilja, a saËumorem nazivaju jezerima. Osim prirodne, na vana je i izuzetno bogata te raznolika flora i Mljetu Êete pronaÊi i bogatu kulturnu baπtinu, fauna. Meu strmim stijenama istiËe se AniÊa od koje se posebno istiËe benediktinski sakuk, najpopularnije odrediπte hrvatskih alpimostan iz 12. stoljeÊa na malom otoËiÊu nista. Iako se radi o prostoru izrazite divljine usred jednog od dubokih zaljeva koji okruæen i oËuvane prirode, posjetiteljima je lako dosmorem prekrasne boje pruæa doista bajkovit tupan i nadohvat je veÊih turistiËkih mjesta na ugoaj. obali.

Provjerenim stazama American Expressa Hotel Bellevue se nalazi u samom centru jezerske zone Nacionalnoga parka PlitviËka jezera i nudi uslugu noÊenja s doruËkom te je posebno pogodan za smjeπtaj organiziranih grupa gostiju. Hotel Jezero se nalazi u srediπtu turistiËke zone Nacionalnog parka iznad jezera Kozjak. Hotel Plitvice jedno je od najboljih hrvatskih arhitektonskih ostvarenja u razdoblju druge polovice 20. stoljeÊa, a i danas privlaËi svojom ljepotom i ponudom. Restoran LiËka kuÊa smjeπten je na samom ulazu u Nacionalni park, preko puta najveÊeg slapa, ureen je u izvornom liËkorustikalnom stilu te nudi razne domaÊe specijalitete. Restoran Poljana nalazi se na lokaciji Velika poljana i u svom sastavu nudi restoran sa samoposluæivanjem te nacionalni restoran s otvorenim ognjiπtem. Auto kamp Korana jedan je od najljepπih kampova kontinentalne Hrvatske, smjeπten 6 km od ulaza u Nacionalni park. Kamp svojim gostima nudi i moguÊnost smjeπtaja u 47 ugodno opremljenih bungalova opremljenih odvojenim krevetima s posteljinom, stolom i stolcima, a u sklopu kampa nalazi se i restoran Korana s ljetnom terasom od 250 sjedeÊih mjesta, caffe-bar s ljetnom terasom, prostor za roπtilj i trgovina. Auto kamp Borje nalazi se u prirodnom okruæenju planine LiËke Pljeπivice i πumovitoga brda Mrsinj te moæe primiti oko 350 kampista koji odabiru æeljeno mjesto za kampiranje. U sklopu auto kampa nalazi se i restoran Borje sa svojom prepoznatljivom gastronomskom ponudom. Informacije i rezervacije: www.np-plitvicka-jezera.hr ili Odjel turistiËke prodaje: tel. 053/751 014, 751 015 faks: 053/751 013 info@np-plitvicka-jezera.hr

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Zaseban fenomen na tom planinskom masivu predstavlja Sjeverni Velebit - naπ najmlai nacionalni park. I ovdje se na malom prostoru nalazi toliko toga: od veliËanstvenih krπkih formi HajduËkih i Roæanskih kukova, do jedinstvenog botaniËkog vrta u prirodi, Lukine jame - jedne od najdubljih jama na svijetu. U blizini vreve najveÊe hrvatske luke Rijeke nalazi se Nacionalni park Risnjak, koji je ime dobio po svom najpopularnijem stanovniku, danas naæalost vrlo ugroæenom. Na prostoru parka okupljene su gotovo sve vrste πuma tipiËnih za ove prostore te mnoge biljne i æivotinjske vrste, poput veÊ spomenutog risa, smeeg medvjeda, divokoze, orla te brojne druge.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

A SMLEOXB SOVDI N J EO T VRIJEME

Sloboda kretanja, bolji kontakt s prirodom, vjetar u kosi, spontani trenuci užitka samo su neki od prijedloga za ovo ljeto!

Putovanja na drugaËiji naËin

16

Napisao: Filip Stojanović

M

oæda je baπ ovo ljeto idealna prilika da isprobate neπto novo, neπto drugaËije i neπto πto Êe vam ostati zauvijek u sjeÊanju. Poznata izreka kaæe da je pravi uæitak pu-tovanja u samom putu, a ne samo u dolasku na æeljeni cilj. Odbacite li konvencionalna sredstva prijevoza, doista moæete uæivati u svakoj etapi puta i doæivjeti putovanje na neki posve nov i kvalitetniji naËin. Svake godine sve je viπe onih koji odluËuju zamijeniti zrakoplov, vlak, autobus, pa Ëak i vlastiti automobil s polaganijim, ali neusporedivo zanimljivijim naËinima putovanja, poput onih na dva kotaËa - biciklom ili motociklom ili, zaπto ne, pjeπice.

Avantura dostupna svima

OSJE∆AJ SLOBODE TEŠKO JE NADMAŠITI


Fjaka. Na tu se 30.000 kilometara dugu avanturu odluËio s prijateljem Ivanom Bubalom, ali u Sibiru mu je neoprezni vozaË automobila oduzeo prednost i pritom ga naæalost teπko ozlijedio. Robert SkejiÊ iz StobreËa se otisnuo na 40.000 kilometara dug put do Rta dobre nade, a zagrebaËki se fotograf Josip BoæiÊ za putovanje od Zagreba do Istambula odluËio uzeti skuter! Do grada na Bosporu mu je trebalo punih 15 dana, do Turske je iπao preko Srbije i Bugarske, a po povratku je joπ posjetio i GrËku te Makedoniju. Ipak, malo je onih koji se odluËuju na tako zahtjevna i daleka putovanja, za koja treba puno vremena, organizacije i sredstava, da ne

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

TisuÊe avanturista svake se godine odluËuje putovati na dva kotaËa. Neki od njih dovoljno su hrabri te pripremljeni za odlazak u daleke i egzotiËne krajeve, a neki su viπe zaokupljeni istraæivanjem svoga kraja. Nemali broj stranaca dolazi u Hrvatsku na dva kotaËa: moæemo ih sresti kako “krstare” lokalnim cestama, zatim magistralom uz obalu ili πarmantnim otoËkim prometnicama. Prepoznajemo ih dok odmaraju negdje uz cestu, u prirodi ili na trajektu - ne odvajajuÊi se nikad od svoje opreme, pomno odabrane i uredno sloæene. No, i mnogi se Hrvati sve ËeπÊe odluËuju na takva putovanja: neki od njih imaju veÊ zavidnu kilometraæu, dok se drugi za velike poduhvate tek pripremaju.

Sigurno i udobno putovanje Užitak putovanja uz Global i Gold Assist – usluge pravne, medicinske i putne pomoći.

DOŽIVLJAJI VAS O»EKUJU NA SVAKOM KOR AKU

Ima i onih koji su velike relacije prelazili pjeπice, da samo spomenemo naπeg pionira avanturizma - KarlovËanina Mirka Seljana (jednog od braÊe Seljan, putnika oko svijeta i istraæivaËa Juæne Amerike) koji je davne 1898. pjeπice “potegnuo” od Petrograda do Pariza. Za tu mu je πetnju trebalo svega 110 dana i osvojio je titulu “Champion of Globetrotter”. Njegovim je tragom poπao i Boris VeliËan kojem je za taj put trebalo svega 84 dana. PropjeπaËio je Boris 2.609 kilometara po Rusiji, Estoniji, Latviji, Litvi, Kalinjingradu, Poljskoj, NjemaËkoj, Belgiji i Francuskoj i svoje je impresije opisao u knjizi “Meni je svaki dan nedjelja”. Zanimljiv zbir atraktivnih putovanja je i iza Davora Rostuhara, slobodnog fotografa i pisca. On je prehodao nekih 270 kilometara kroz dæunglu u najudaljenijem dijelu Papue Nove Gvineje, a biciklom je od Zagreba do Egipta proπao oko 8.000 kilometara. Motor je neπto bræi, ali takoer traæi mnogo avanturistiËkog duha i hrabrosti. Motorom je joπ prije tridesetak godina dalekim krajevima putovao jedan od naπih najpoznatijih pustolova Æeljko Malnar. Njegove su reportaæe iz Afganistana, Pakistana, Irana ili Indije svojedobno bile prava poslastica za sve ljubitelje putopisa. Nedavno su joπ dvojica Hrvata, dizajner Æeljko BuriÊ i fotograf Renco KosinoæiÊ motorima proputovali Juænu Ameriku. Odvalili su punih 4.000 kilometara i na svom su putovanju “nanizali” Argentinu, Brazil, Urugvaj, Boliviju i »ile. Na put oko svijeta na svom motoru odluËio se SpliÊanin Æeljan Rakela, Ëlan Moto kluba

zaboravimo i kondiciju, kako tjelesnu, tako i mentalnu. I kratke udaljenosti zbog ovih prijevoznih sredstava postaju iznimno zanimljive, a kad doete - osjeÊat Êete se dobro πto ste uspjeli. Zato, ako vam nedostaje vremena za putovanje do udaljenih destinacija i viπe ste raspoloæeni za vikend-avanturu, uzmite svoju dvokolicu i krenite put Jadrana ili nekog naπeg nacionalnog parka ili moæda parka prirode. Svaka od tih relacija Êe vam se Ëiniti kao da vam je potpuno nova, bez obzira na to koliko ste je veÊ puta preπli automobilom ili vlakom. I ne æurite na odrediπte! Zastanite kad god vam se ukaæe prilika, udahnite malo, proπeÊite prirodom i porazgovarajte s lokalnim æiteljima. Vidjet Êete da je svaki kraj Hrvatske svijet u malom, sa svim svojim posebnostima i kvalitetama. A, tko zna, jedan se dan moæda uputite i na pravi put oko svijeta...

Prednosti: 1. Niste ovisni bilo o privatnom ili javnom prijevozu, redovima voænje. 2. Imate viπe slobode i sami birate svoju rutu. 3. Dostupan vam je veÊi broj puteva i staza. 4. Uvijek moæete stati i raditi πto vas volja. 5. Jeftinije je od uobiËajenih naËina putovanja.

Uz Global i Gold Assist osjeÊajte se sigurnije i ugodnije - gdje god se nalazili. PBZ Card uslugama Global Assist osigurava medicinsku pomoÊ, pravnu pomoÊ u sluËaju potrebe, osobne usluge te putnu pomoÊ izvan Republike Hrvatske svim korisnicima American Express osobne (zelene) kartice, Croatia Airlines American Express kreditne kartice, Blue iz American Expressa, Affinity Card za Ëlanove Rotary kluba i Ëlanove Hrvatske stomatoloπke komore, korisnicima Konzum American Express kreditne kartice te dodatnim korisnicima American Express Business Card. Usluge Gold Assist osiguravaju medicinsku pomoÊ, pravnu pomoÊ, osobne usluge te putnu pomoÊ na neograniËenom broju putovanja izvan Republike Hrvatske, ako putovanje ne traje dulje od 90 dana, korisnicima The Gold Card i American Express Gold Business Card, koju je izdao PBZ Card, te Ëlanovima njihove uæe obitelji, ako putuju zajedno s korisnikom. Dok je korisnicima The Platinum Card na usluzi Premium Platinum Global Assistance. Ove usluge se pruæaju na engleskom i njemaËkom jeziku. Global, Gold i Premium Platinum Global Assistance - za siguran uæitak putovanja!


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

A M E X SI ZVLI JEETTI

Napisao: Almir Okanović

Zaπto volimo kampirati

18

Ima nešto iskonski dobro u tom bijegu od civilizacije, u tom ponovnom sjedinjenju s prirodom. Naravno, pod uvjetom da znamo kako kampirati.

NAJLJEPŠE JE KAMPIR ANJE U DVOJE!

P

rije otprilike 4 milijuna godina Ëovjekov je predak napustio πumu kako bi svoju evolucijsku pustolovinu nastavio u travnatoj savani. Znanstvenici kaæu, zbog kojekakvih razloga ali ponajviπe zato jer se u savani osjeÊao puno sigurnije - u travi su se raznorazni grabeæljivci naπem nejakom pretku puno teæe prikradali nego li je to bio sluËaj u slabo vidljivim πumskim gustiπima. I od tada Ëovjek bjeæi πto dalje od πume. Sklanja se u peÊine, zatim gradi prve nastambe, pa onda krËi πume gradeÊi prva sela i prve gradove. Kako su mileniji prolazili, πume i praπume sve su viπe nestajale iz kolektivnog pamÊenja ljudi kao nekadaπnji dom, te su se uglavnom zadræali u mitovima i bajkama kao opasna i zaËarana mjesta gdje

obitavaju vukodlaci i raznorazne utvare. A onda se u 20. stoljeÊu netko sjetio: “Ljudi, hajmo opet malo u πumu!” Bili su to prvi kampisti, potpuno nesvjesni Ëinjenice da su na autoputu evolucije upravo skrenuli u suprotni smjer. Ovakav “evolucijski obrat” teπko bi se svidio Charlesu Darwinu, no ljudi su popriliËno oduπevljeni. Jer svatko tko je barem jednom proveo noÊ u netaknutoj prirodi, svatko tko je barem jednom popio jutarnju kavu s okusom dima uz pucketanje logorske vatre, zna da ima neπto iskonski dobro u tom bijegu od civilizacije, u tom ponovnom sjedinjenju s prirodom. Naravno, pod uvjetom da znate kako kampirati.

Vrijeme je za kampiranje!


Iako nam se odlazak u prirodu Ëini sasvim prirodnim, ne smijemo zaboraviti da smo zadnjih milenija popriliËno “zahrali” te nam se valja paæljivo pripremiti za takvu avanturu. Krenimo, dakle, od poËetka. Prvo se moramo pozabaviti osnovnim priborom koji nam na toj avanturi moæe zatrebati. Kad je rijeË o opremi, ona prvenstveno ovisi o prioritetima. Primjerice, ako namjeravamo provesti kampiranje u obiteljskom krugu, tada nam je nuæna odreena doza komfora, no ako se s ruksakom na leima i biciklom zaputimo na neko

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Kako se pripremiti za kampiranje

Gdje iÊi na kampiranje? SreÊom, ne moramo iÊi daleko ako æelimo uæivati u vrhunskom kampingu jer Hrvatska je pravi kamperski raj! »ista i netaknuta priroda, razvedena i prelijepa Jadranska obala, brojne rijeke, jezera i planine te Ëak 9 nacionalnih parkova dovoljan su mamac i za najzahtjevnije kampiste. Pogotovo ako izaberete Istru koja ima najrazvijeniju kampersku ponudu i u kojoj su smjeπteni neki od najpoznatijih i najureenijih autokampova u Hrvatskoj. Ne zaboravimo i najduæu kampersku tradiciju. Ili moæda Dalmaciju, koja je ljetnih mjeseci apsolutni kamperski hit s bezbroj malih i zabaËenih uvala i

Za bezbrižan užitak kampiranja Uživajte u prirodi opušteno i spokojno osigurani svojom American Express karticom!

U PRIRODI JE SVAKI DIO DANA POSEBAN

otoka. A ako vas viπe privlaËe planine i jezera, πto kaæete na Gorski kotar? »ak i tijekom ljetnih mjeseci taj biser prirode zaπtiÊen od mora Velebitom pruæit Êe pravo osvjeæenje od sunca i ljetnih sparina. I, naravno, vrhunsko uæivanje u podruËju s najveÊim brojem biljnih i æivotinjskih vrsta. Za dobar kamping ponekad je dovoljno uzeti πator i zaputiti se u najbliæu πumu ili planinu. Zaboravite auto jer dovoljan je i ruksak na leima te malo dobre volje. Za ostalo ne briAKO NE MOŽETE BEZ KU∆E - POVEZITE JU SA SOBOM! nite jer Ëim kroËite u πumu, shvatit Êete zaπto ljudi toliko vole kampirati i πto je to πto ih uviegzotiËno putovanje, lista prioriteta neπto je jek iznova vraÊa prirodi. drugaËija. Imperativom Êe tada biti πto laganije kretanje i πto sveobuhvatnija i kvalitetnija Jer u prirodi ne postoje ograniËenja kojih se moramo pridræavati u gradu. Nema ulica, oprema. No koji god naËin kampiranja odabrali, na vaπoj nezaobilaznoj kamping listi bi se nema automobila, nema privatnog posjeda obavezno trebao naÊi πator, vreÊa za spavanje, i nema podzemnih garaæa. Gdje god krenuli, priroda se neÊe buniti niti nas prijaviti za baterijska svjetiljka, dæepni noæiÊ, otvaraË za ometanje posjeda. U prirodi se osjeÊamo limenke, konop te dovoljno hrane i piÊa. ugodno; zelenilo, svjeæ zrak i tiπina najbolji Ako se, pak, æelimo upustiti u pravi avanturistiËki pothvat, onda nam pored nabrojenih os- su naËin da svoje tijelo i duh proËistimo od novnih potrepπtina trebaju joπ i mapa, kompas, stresa, buke i smoga velegrada. Naime, Ëesto se osjeÊamo kao da nam je æivot u civilizaciji ekstra odjeÊa, pribor prve pomoÊi, upaljaË ili jednostavno otupio osjetila. Toliko smo dugo nepromoËive πibice, sredstva za signalizaciju, bili okruæeni monotonim sivilom grada da sredstva osobne higijene, razna sredstva za smo skoro zaboravili gledati boje, sluπati zvuzaπtitu od kukaca, obavezni koπevi za smeÊe kove i osjeÊati mirise. Zato nam nije nimalo ili plastiËne vreÊe, uzdignuta platforma za teπko na neko vrijeme ostaviti sve udobnosti podizanje πatora, kao i podloga za vreÊu za tehnologije i suvremenog æivota te se zapuspavanje ili zraËni madrac. Ne smijemo zabotiti u divljinu: na planinarenje, pecanje, izlet ili raviti sveto pravilo koje kaæe da se u divljini logorovanje. Moæda je i sam taj nedostatak bez hrane moæe nekoliko tjedana, bez vode udobnosti dovoljan razlog. Jer stara kampernekoliko dana, a bez skloniπta vrlo kratko. ska uzreËica kaæe: manje komfora znaËi viπe uzbuenja.

Svaki pravi pustolov zna da je u ljepotama prirode i divljine moguÊe uæivati tek ako se poduzmu sve potrebne predradnje, a najvaænija od njih je kvalitetno osiguranje onoga πto se ne dogaa samo nekom drugome - nesretnih sluËajeva. Korisnici veÊine American Express kartica osigurani su 24 sata dnevno od posljedica nesretnog sluËaja s ukljuËenjem sluËaja smrti neovisno o uzroku, po posebnim uvjetima kod Croatia osiguranja d.d. Korisnici pojedinih American Express kartica imaju putno osiguranje kod osigu ravateljske kuÊe Generali osiguranje d.d., koje pokriva sluËajeve trajnog gubitka i kaπnjenja prtljage u zrakoplovnom pri jevozu te sluËajeve kaπnjenja leta u meunarodnom prometu, ako je zrakoplovna karta plaÊena American Express karticom.


APMUETXOVA S V INJ EJ A T

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Ž

Bordeaux

eleÊi staviti πto viπe na svoj popis proputovanih zemalja, veÊina putnika, bez obzira na naËin na koji putuju, obiËno “odradi” glavni grad, zatim moæda kakav izlet u okolicu, na mjesto s nekom poznatom povijesnom priËom ili legendom u pozadini i joπ, ako ostane vremena, jednodnevni izlet na rivijeru, ako je dotiËna zemlja uopÊe posjeduje. Kod Francuske bi to znaËilo Pariz, dolinu Loire i Azurnu obalu - Ëime bi ta zapadnoeuropska, atlantsko-mediteranska i ujedno najveÊa zemlja Europske unije bila apsolvirana. No, kako to uvijek biva, uz duæno poπtovanje navedenim atrakcijama Francuske (i svijeta u cjelini, ako Êemo pravo), ta zemlja obiluje i mnogim skrivenim biserima koje svakako valja posjetiti.

Dobar kao vino

20

Između monumentalnog Pariza i među elitom omiljene Azurne obale, okružen najpoznatijim svjetskim vinogradima, smjestio se Bordeaux - grad bogate povijesti čije vrijeme tek dolazi.

Napisao: Milan Teršelić

SVAKI FR ANCUSKI GR AD ODIŠE POSEBNIM ŠARMOM


Mirisi, okusi i boje na vinskim cestama Bordeauxa Jumbo Travel Services vodi vas u prijestolnicu najboljih svjetskih vina.

NEPREGLEDNI VINOGR ADI U OKOLICI

sauvignon, a s desne Merlot: ukupno 14.000 proizvoaËa proizvodi prestiæno vino koje je pojam za vinoljupce πirom svijeta. Bordeaux se u proπlosti obogatio zahvaljujuÊi upravo trgovini vinom, a, osim toga, ima i reputaciju intelektualnog srediπta, jer iz njega potjeËu veliki francuski mislioci i prosvjetitelji Montaigne i Montesquieu. No, da je i srednjovjekovni Bordeaux bio znaËajan grad dokazuje i benediktinska crkva Sainte-Croix iz 12. stoljeÊa. Graena je u romaniËkom stilu, s bogato ukraπenom skulptoralnom zapadnom fasadom karakteristiËnom za jugozapad Francuske. Nedaleko od nje nalazi se i gotiËka bazilika Saint Michel, jedan od simbola grada, koja se nalazi na listi UNESCO-a. SpecifiËnost ove bazilike iz 15. stoljeÊa, Ëija je gradnja trajala nekoliko stoljeÊa, jest u tome πto je njezin zvonik, jedan od najviπih u Francuskoj, izgraen kao zasebna cjelina.

u Ameriku. ZahvaljujuÊi tadaπnjem procvatu, grad je udvostruËio broj stanovnika i dobio neke sjajne klasicistiËke graevine od kojih su neke saËuvane do danas. Na ulazima u klasicistiËki dio Bordeauxa nalaze se veliËanstveni slavoluci (Porte d’Aquitaine, Porte Dijaux, Porte de la Monnaie i Porte de Bourgogne), a u gradu je na Place de la Comédie u to vrijeme sagraena i opera, koju je izgradio poznati arhitekt Victor Louis i Ëiju je imitaciju stoljeÊe kasnije u Parizu sagradio Charles Garnier. Tu i tamo Êete πetnjom ovim dijelom grada pronaÊi i neko saËuvano srednjovjekovno zdanje poput gotiËko-renesansnog Grosse Cloche (u prijevodu “Veliko zvono”), prolaza koji datira u 13. stoljeÊe i kroz koji se ulazi u La Rousselle, gradsku Ëetvrt koju karakteriziraju uske uliËice s kamenim palaËama od kojih svaka priËa svoju povijest.

Upoznajte Bordeaux i kuπajte Ëuvena vina u dvorcima pokrajine Medoc, proπeÊite najveÊom pjeπËanom dinom Europe, udahnite miris oceana u Arcachonu, otkrijte podzemne ulice i crkve srednjovjekovnog St. Émiliona, kojeg nazivaju draguljem od kamena... Polazak 21.-24.10.2010. 4 dana zrakoplovom, first minute za uplate do 1.8. - 4.980 kn, uplate od 1.8. - 5.180 kn PBZ Card d.o.o., putniËka agencija Jumbo Travel Services RadniËka 44, Zagreb Tel.: 01/612 42 22, faks: 01/636 30 99 e-mail: jumbo@jumbo-travel.hr www.jumbo-travel.hr IDK: HR-AB-01-080258649

Putujte u Bordeaux s

ATLANTSKI ZR AK GROŽÐU DAJE POSEBNU AROMU

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

A koliko dobro moæe biti skriven grad po bro- Pred bazilikom se odræavaju sajmovi antikviteta na kojima Êete veÊ za male iznose ju stanovnika sliËan Zagrebu, ali povrπinom znatno veÊi, znaju samo stanovnici Bordeauxa, moÊi kupiti trajne i vrlo otmjene podsjetnike grada na jugozapadu Francuske, glavnog grada na vaπ posjet ovom gradu, ali i na bogatu proπlost Bordeauxa. povijesno znaËajne regije Akvitanije. Bordeaux je ekonomski, trgovaËki i industrijski Na rijeci Garonni nalazi se znameniti Pont du centar ovog dijela Francuske, ali najpoznatiji je Pierre, najstariji most preko rijeke, Ëiju je gradnju naredio Napoleon. Most ima sedamnaest po vinu. Naime, grad se nalazi na obali rijeke pilona, koji simboliziraju broj slova NapoleGaronne i u njegovoj su okolici neki od najonovog imena i prezimena. poznatijih svjetskih vinograda. Blaga oceanska klima i nizine stvorene od nas- Prelaskom mosta dolazimo do avenije Victora Hugoa te dijela grada sagraenog uglavnom u laga rijeke predstavljaju gotovo idealno tlo 18. stoljeÊu. Naime, 18. je stoljeÊe zlatno doba za razvoj vinove loze, a gotovo dvije tisuÊe godina tradicije u proizvodnji vina predstavlja Bordeauxa, kada se grad, osim vinom, bogatio i zahvaljujuÊi razvijenoj luci te trgovini roboviodliËnu osnovicu za svjetski proizvod. ma koji su iz francuskih afriËkih kolonija slani S lijeve strane rijeke proizvodi se Cabernet


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Poæelite li okusiti Ëari lokalne kuhinje, u brojnim Êete restoranima u gradu i okolici ubrzo shvatiti koliko je vino utjecalo ne samo na razvoj grada, veÊ i na lokalnu gastronomiju. Naime, vino je temelj i mnogim specijalitetima akvitanske kuhinje, od kojih nikako nemojte propustiti lokalni specijalitet, odrezak u posebnom umaku na bazi crvenog vina imena “sauce Bordelaise” ili janjetinu na bilo koji naËin, jer ono πto je nama paπka janjetina, Francuzima je ona s obale Atlantika, nedaleko Bordeauxa.

APMUETXOVA S V INJ EJ A T

Baπ su te zgrade posluæile kao privremeno Nedaleko se nalazi i veliËanstvena katedrala sjediπte francuske Vlade u vrijeme svjetskih Saint Andre koju je papa Urban II. posvetio joπ davne 1096. godine, a koja je kroz povijest ratova. viπe puta mijenjala svoj izgled prilagoavajuÊi Za πetnju je idealna i Ëetvrt Saint Pierre, a u njoj posebno ulica Sainte Catherine, najduæa se stilovima. Svoj danaπnji izgled zahvaljuje shopping ulica u Europi, u kojoj Êete osjetiti gotiËkim preinakama iz 15. stoljeÊa. da su Francuzi narod koji æivi za modu. Kad Ispred katedrale se nalazi trg s vijeÊnicom u se umorite od kupovine, predahnite u jednoj kojoj je smjeπten Muzej lijepih umjetnosti, u kojem moæete pogledati radove velikih slikara od πarmantnih slastiËarnica ili probajte specijalitete francuske kuhinje u nekom od brojnih poput Tiziana, Rubensa, Delacroixa, Van Dyrestorana. U restoranima Êete naiÊi na veliku cka, Matissea te Renoira. Malom πetnjom dalje ponudu lokalnih vina na Ëaπe - i nemojte je nalaze se i Muzej primijenjenih umjetnosti, Prirodoslovni muzej i Muzej Jean Moulin, pos- nikako propustiti! Velik broj turista u BorveÊen Francuskom pokretu otpora u Drugom deaux i dolazi upravo da bi uæivali u kapljici koja je ovdje dovedena do savrπenstva. svjetskom ratu.

22

SVODOVI KATEDR ALE SAINT ANDRE

STARI GR AD OBILUJE USKIM ULI»ICAMA

Nemojte propustiti niti Place des Quinconces, najveÊi trg u Europi, s drvoredima trasiranim joπ u vrijeme Luja XV. Trg je nastao na mjestu renesansnog dvorca Trompette poËetkom 19. stoljeÊa. Na obali rijeke Garonne nalaze se pristaniπta sagraena u 18. stoljeÊu koja svjedoËe nekadaπnjem sjaju i bogatstvu grada. Tu je i veliËanstveni kompleks zgrada na Place de la Bourse, koji saËinjavaju tri simetriËna zdanja palaËe gradske burze, carine i mornarice.

Kozmopolitizam ovoga grada bogate povijesti osjeÊa se na svakom koraku, a posebno kada je o gastronomiji rijeË. Bogato francusko kolonijalno naslijee vidljivo je i u restoranima brojnih etniËkih kuhinja, tako da vas πirom grada mame i omamljuju mirisi libanonske, marokanske, alæirske hrane i zanimljivo ureeni prostori u kojima moæete isprobavati neobiËna jela po vrlo prihvatljivim cijenama.

SVAKO LOKALNO VINO BOŽANSKOG JE OKUSA

Ako poæelite otkriti i ljepote Akvitanije, okolica Bordeauxa je izrazito zanimljiva - na koju god se stranu uputite. OdluËite li krenuti prema Atlantskom oceanu, svakako skoknite do zaljeva Arcachon i pogledajte stotinjak metara visoku pjeπËanu dinu Pyla - najviπu u Europi. Sam zaljev je jedno od najpoznatijih uzgajaliπta kamenica u Francuskoj, ali i poznato ljetovaliπte s dugim pjeπËanim plaæama i prelijepim vilama na kojima se vide utjecaji raznih kultura i stilova. Uæivati moæete u jedinstvenom ambijentu, Ëaπi vrhunskog lokalnog vina i odliËnim kamenicama. No, odluËite li pak krenuti prema sjeveroistoku, doÊi Êete do Saint Émiliona, pitoresknog srednjovjekovnog gradiÊa sagraenog u cijelosti od kamena, u kojem zaista vrijedi pogledati zanimljivu crkvu isklesanu od jednog komada kamena. Upravo su redovnici iz te crkve zapoËeli s komercijalnom proizvodnjom vina po kojoj je Ëitava regija danas poznata u svijetu.

KAMENE KU∆E SAINT ÉMILIONA


GRUPNI POLASCI S PRATITELJEM IZ ZAGREBA Bliæi se ljeto i pitanje kako ga najzanimljivije i najkorisnije provesti. PutniËka agencija PBZ Card Jumbo Travel Services vam predlaæe da dio praznika organizirate na uzbudljiv i koristan naËin te da uËite i gradite svoju osobnost otkrivajuÊi nove kulture, povijest, obiËaje i znamenitosti odrediπta iz bogate ponude grupnih polazaka na teËajeve stranih jezika u inozemstvu. Dugogodiπnje iskustvo u organizaciji grupnih polazaka, za mlade do 25 godina starosti, izdvaja putniËku agenciju Jumbo Travel Services kao pravu adresu za rezervaciju aranæmana. Pomno odabrane πkole, kvalitetna nastava s izvornim govornicima i nastavnicima, smjeπtaj u jednokrevetnim sobama na bazi punog pansiona, samo su neki od razloga koji Ëine naπe grupne polaske drugaËijima. Agencija pridaje veliku paænju sigurnosti polaznika tijekom boravka na odrediπtima. Za sigurnost polaznika brine se pratitelj putovanja iz Hrvatske, koji cijelo vrijeme boravi na odrediπtu, brine se o redovitom pohaanju nastave i drugih organiziranih aktivnosti, pomaæe polaznicima u izvrπenju obveza te ih prati na izlete i razglede, koji su ukljuËeni u cijenu aranæmana, a u organizaciji πkole.

ENGLESKI JEZIK: Posebna ponuda! UËite i boravite u dva grada! ISIS Jewel & Esk College, Edinburgh / Goldsmiths College, London, 29.7.-12.8. 14.690 kn London ISIS Goldsmiths College, 16.7.-30.7., 30.7.-13.8. od 13.590 kn EMBASSY CES Southbank, 11.7.-24.7., 25.7.-7.8. od 13.690 kn EMBASSY CES Greenwich, 18.7.-1.8. - 14.790 kn ISIS Greenwich, 18.7.-1.8. od 11.690 kn EGHAM, ISIS Royal Holloway, 16.7.-30.7. - 13.890 kn OXFORD, EMBASSY CES, Headington, 25.7.-7.8. - 13.790 kn Dublin LLI Carysfort Campus, 10.7.-24.10. - 13.590 kn Malta EC, 11.7.-25.7. - 12.990 kn Wagrain / Radstadt YA English Camp, 17.7.-30.7. - 8.690 kn NJEMA»KI JEZIK: Altenmarkt YA German Camp, 17.7.-30.7. - 9.290 kn BeË Actilingua, 18.7.-31.7. - 10.590 kn

INDIVIDUALNI POLASCI (2 TJEDNA) Naπe broπure grupnih i poslovnih teËajeva jezika u inozemstvu te sve dodatne informacije London moæete zatraæiti mailom na jumbo@jumboInternexus, Regents College, travel.hr ili telefonski na 01/612 42 22. Polasci: 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. - 14.890 kn BABSSCo, Harrow School, Polasci: 22.7., 5.8. - 19.990 kn Ashford Kingswood, Grosvenor Hall Polasci: 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8. - 16.670 kn San Francisco, New York, St Giles Polasci: San Francisco: 18.7., 25.7., 1.8 - 14.220 kn New York: 18.7., 25.7. - 12.950 kn Lignano, Linguaviva, (2 tjedna) Polasci: 27.6., 4.7., 11.7., 18.7. - 11.470 kn

Jumbo Travel Services... ... vam omogućuje rezervaciju avio karata po najpovoljnijim cijenama za domaće i međunarodne letove.

Otputujte na teËaj stranog jezika, putovanje iz snova ili posjetite roake i prijatelje πirom svijeta uz plaÊanje American Express karticom do 12 rata bez kamata i naknada!

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Ljetni teËajevi stranih jezika za mlade


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

Napisao: Borut Krsnik

B

rojne svjetske metropole, ali i manji gradovi æeljni svog dijela turistiËkih prihoda, bacaju se na otvaranje jedinstvenih izloæbenih prostora koji Êe privlaËiti paænju lokalne i svjetske javnosti. Muzeji i dalje ostaju kulturno obrazovne institucije, ali su zbog træiπnih principa ipak prisiljeni pomno birati postav. Prava metropola neobiËnih muzeja je Amsterdam u kojem svakako vrijedi pogledati Muzej muËenja koji nudi pregled srednjovjekovnih sprava za muËenje te nimalo suptilnih metoda koje su vlasti koristile za “uvjeravanje” ili kaænjavanje prijestupnika. Sam muzej odiπe jezivom atmosferom i pruæa odliËan prostor za eksponate tipa “drobilica lubanje” ili “inkvizicijskistolac”.

A M E XMS U VZ I JEEJTI

SPR AVE ZA MU»ENJE JOŠ UVIJEK IZAZIVAJU NELAGODU

NeobiËni svjetski muzeji

24

Da bi vaših ruku rad postao muzejski eksponat, više ne trebate dokazati svoju vještinu ili obilježiti epohu. Za ulazak u stalni postav dovoljno je da vam zagori hrana ili da, recimo, prekinete dugogodišnju vezu.

OSNIVA» MUZEJA TOALETA SJEDI NA SVOM EKSPONATU

Muzeji za koje se traæi karta viπe

U MUZEJU VOTKE MOŽETE I NAZDR AVITI

Amsterdam nudi joπ i brojne druge muzeje, poput Muzeja votke, u kojem moæete saznati sve o votki, ali i kuπati razne vrste ovog popularnog piÊa ili De Kattenkabineta - malenog muzeja nastalog kada je jedan dovoljno bogati vlasnik poæelio saËuvati sjeÊanje na svog preminulog maËka, tako da su u njemu izloæene slike, skulpture i osobni predmeti “pokojnika” - izloæeni na posebno zanimljiv naËin. A da æivotinje mogu biti velika inspiracija za muzejske zbirke, svjedoËi i primjer Muzeja zeËeva u Pasadeni u Sjedinjenim Dræavama. Tamo Êete naÊi zeËeve svih moguÊih vrsta i oblika: keramiËke, pliπane, naslikane, pa Ëak i nekoliko pravih. Kolekcija je narasla do Ëak 23 tisuÊe predmeta, a vlasnici muzeja toliko vole zeËeve da ujedno i æive u muzeju. U poljskom gradiÊu Wieprzu nalazi se Muzej praπËiÊa i svinja, a u Teksasu moæete pronaÊi “Æoharsku kuÊu slavnih” - muzej posveÊen æoharima koji su izloæeni odjeveni poput poznatih osoba iz javnog æivota. Ako ste veÊ u Teksasu, svakako posjetite lokal-


EKSPONATI MOGU BITI I DAROVI ZALJUBLJENIH

Muzej propalih veza Muzej propalih veza, projekt zagrebaËkih umjetnika Olinke Viπtice i Draæena GrubiπiÊa, veÊ nekoliko godina intrigira hrvatsku i svjetsku javnost. Naime, radi se o svojevrsnom muzeju emotivne povijesti, u kojem su eksponati materijalne uspomene na voljene osobe iz trenutaka ljubavne sreÊe, ali i prekida. TrenutaËno Muzej gostuje πirom svijeta gdje posjetitelji sudjeluju na naËin da daruju svoje predmete, a uskoro bi mogao dobiti stalan prostor u Zagrebu.

nu atrakciju - Muzej bodljikave æice, u kojem moæete svaπta saznati o povijesti ovog okrutnog izuma i njegovom izuzetnom znaËaju za naseljavanje ameriËkog kontinenta. U mjestu Independence u ameriËkoj saveznoj dræavi Missouri nalazi se Muzej kose, a otvorila ga je bivπa frizerka koja je pravu zanimaci-ju pronaπla u staroj kosi. Posebno su zanimljivi vijenci napravljeni od kose dviju sestara, oπiπanih radi odlaska u samostan. Muzej sadræi i pramenove kose Marilyn Monroe, kao i vijenac istkan od kose glumice Phyllis Diller. A da zaista sve moæa naÊi mjesto u okviru neke muzejske zbirke, dokazuje i primjer Muzeja loπe umjetnosti u Dedhamu, kraj Bostona. Mnogi od eksponata spaπeni su iz smeÊa, a glavna galerija prikladno je smjeπtena s vanjske strane muπkog zahoda. U Bostonu se nalazi Muzej zagorene hrane - svojevrstan hommage trenutku u kojem priprema obroka

»AK I SVEMIRCIMA BI SE SVIDIO MUZEJ NLO-A

Indiji i brojnim drugim zemljama. Prag je u svoju bogatu turistiËku ponudu odnedavno uveo i specijalizirani Muzej seksualnih pomagala, a u BeËu je otvoren Muzej kontracepcije, u kojem moæete vidjeti neke od prvih sredstava za zaπtitu od trudnoÊe. Vrlo edukativan je Muzej falusa na Islandu koji je vjerojatno jedini muzej na svijetu koji sadræi toliko falusa raznoraznih vrsta sisavaca na jednom mjestu, ukljuËujuÊi veÊinu kopnenih i morskih sisavaca koji obitavaju na Islandu. Ako vas zanima kakve reproduktivne organe imaju kitovi, polarni medvjedi, tuljani - ovaj je muzej pravo mjesto za vas. A ako vas zanima ima li æivota izvan zemlje, posjetite Muzej NLO-a, u Goremu u Turskoj. Muzej je usjeËen u stijenu tako da je veÊ i sam ulazak u njega popriliËno zanimljiv, ali unutraπnjost zaista vrijedi doæivjeti.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

krene u nepoæeljnom smjeru. Za neke od eksponata Êete zaista teπko pretpostaviti da su ikada i trebali biti hrana. Muzej toaleta (pritom ne mislim na veËernje haljine, op.a.) u New Delhiju bavi se svakodne-vicom ljudi na doista poseban naËin. Muzej izlaæe artefakte primitivnih drevnih toaleta te prikazuje proces evolucije zahodskih πkoljki πirom svijeta. Od ovog se muzeja mnogo oËekuje: njegov osnivaË njime æeli upozoriti na joπ uvijek aktualne zdravstvene probleme u mnogim dijelovima Indije, gdje Ëak dvije treÊine stanovniπtva nema valjani vodovod. Vrlo popularni su Muzeji seksa koje odnedavno moæemo naÊi u New Yorku, Los Angelesu, Parizu, Hamburgu, Kopenhagenu, Barceloni, Sankt Petersburgu, ali i u Kini, Japanu, Koreji,

KlasiËnom raËunu mjesto je u muzeju... ... vrijeme je za online račun! Online usluge vam omogućuju da brže i kvalitetnije upravljate svojim troškovima - gdje god se nalazili! Online raËun Pregledavajte svoje mjeseËne American Express raËune online! Umjesto papirnog ispisa poslanog obiËnom poπtom, poslat Êemo vam jednom mjeseËno e-mail obavijest u trenutku kad vaπ raËun bude spreman na My Accountu. Usluga online raËuna je besplatna a sami ju aktivirate putem My Account usluge na www.americanexpress.hr. My Account Ova besplatna online usluga omoguÊuje vam pregled troπkova i uplata prije primitka redovnog raËuna, ispis raËuna iz prethodnih razdoblja za sve American Express kartice koje koristite, a za Ëlanove Membership Rewards programa i pregled raspoloæivih bodova te online narudæbu nagrade.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

A M E XZ AS V BAVA IJET

Knjige i časopise uvijek je dobro ponijeti na plažu. Ali ako ljetujete u većem društvu, rekviziti za društvene igre pokazat će se kao znatno korisnija i zabavnija ljetna oprema.

Društvene igre

26

Napisao: Damir Drobac

D

ok jedni na ljetovanje gledaju kao na priliku da se napokon posvete sebi i opuπteno uæivaju u ljetnim radostima poput izleæavanja na suncu, kupanja u moru i Ëitanja laganog πtiva na plaæi, drugi u godiπnjem odmoru vide savrπenu priliku za joπ jedan nezaboravan provod u omiljenom i, po moguÊnosti, velikom druπtvu. Dakako, princip “πto viπe, to bolje” savrπeno odgovara dugim i razuzdanim noÊnim izlascima po atraktivnim kafiÊima i klubovima smjeπtenima tik uz more. No po danu i na plaæi, Ëari druæenja nerijetko gube na atraktivnosti. U tim trenucima “fjake” - kada ljetna æega i slano more u tijelu ostave tek toliko energije koliko je dovoljno da se namaæemo kremom i izvalimo na ruËnik - u pomoÊ, baπ poput adrenalinske injekcije, stiæu druπtvene igre.

Neka društvene igre zapoËnu!

PLAŽA JE IDEALNO MJESTO ZA DRUŠTVENE IGRE


Vjeπtina koja donosi pobjedu

Ne dopustite da se netko zaigra s vašom karticom! Ako primjetite da nema vaše kartice, najvažnije je da odmah reagirate!

ŠAH SE IGR A VIŠE OD TISU∆U GODINA

IGR A U KOJOJ SE SVI LJUTE

igra ratne strategije u 6. stoljeÊu na podruËju paru prepoznao. Ovdje je uvijek korisno biti Indije i Perzije, πah se poËeo modernizirati u paru s nekime tko je viËan olovci, jer loπi krajem prvog tisuÊljeÊa i do danas je postao crtaËi - najloπije prolaze. ne samo jedna od najzastupljenijih druπtvenih Zabavnim ispitom opÊeg znanja pokazat Êe igara, veÊ i punopravni sport. Takoer, jedan se igra koju su krajem sedamdesetih godina od danaπnjih omiljenih vidova druπtvene zaproπlog stoljeÊa osmislila dvojica ameriËkih bave - partija karata - vuËe korijene iz davnog novinara, a koja danas, postavπi ponovno 9. stoljeÊa, kada se u Kini igrala takozvana “igra jedna od najpopularnijih druπtvenih igara, liπÊem”. doæivljava preporod. U igri Trivial Pursuit Zanimljivo, unatoË tome πto su praktiËno toËnim odgovorima na pitanja iz opÊe kuloduvijek bile bitan dio kulture i druπtvenog ture dolazite do pobjede i, naravno, statusa æivota, igre postaju predmetom znanstvenih, sveznalice u druπtvu. filozofskih i etnoloπkih studija tek krajem 19. Oni skloni strategijama na svoje Êe doÊi sa sad i poËetkom 20. stoljeÊa. No, igra se pokazala veÊ kultnom igrom Rizik, u kojoj je cilj na karti kao zahtjevan predmet istraæivanja i definisvijeta pokoriti protivnikovu vojsku i tako ranja. Tako je austrijski filozof Ludwig Wittosvojiti zadani teritorij. Dakako, u ovoj igri genstein doπao do zakljuËka da je igri nemomoÊ odabira i provoenja dobre strategije od guÊe dodijeliti jedinstvenu definiciju upravo presudne je vaænosti za pobjedu. Dok se na zbog njezinih brojnih, razliËitih segmenata i ploËi vode bitke, rivalstvo doseæe vrhunac, pa elemenata. je stoga poæeljno ovom igraÊem “boju” pristupiti hladne glave. No, baπ zato, plaæa Êe se pokazati savrπenim mjestom za druπtvene igre. Jer, ako se strasti razbuktaju i rivalstvo kojim sluËajem zaprijeti UnatoË hvalevrijednim nastojanjima da se pokvariti ugodnu atmosferu, osvjeæavajuÊe pronikne u socioloπko-filozofske aspekte po- more je tu kako bi ohladilo usijane glave i javljivanja i razvoja druπtvenih igara, one su na pripremilo igraËe za novu rundu odigranu u kraju krajeva upravo - igre. A igre su tu da bi dobrom duhu! se igrale, odnosno da bi se uz njih dobro zabavilo. Druπtvu æeljnom zabavnog nadmetanja danas je na raspolaganju zaista bogat izbor. Dobri stari klasici poput πaha, kartaπkih igara ili pak legendarnih igara na ploËi kao πto su »ovjeËe ne ljuti se ili neπto ambiciozniji i zahtjevniji Monopoly, danas su pali u drugi plan. Svjetski proizvoaËi igara svakodnevno smiπljaju

Zabava prije svega

NEKE IGRE PO»IVAJU NA PR AVILIMA, A DRUGE NA IMPROVIZACIJI

Briga o American Express kartici i bojazan od njezine zloupotrebe vjerojatno je zajedniËka svim njezinim korisnicima. No, bez obzira koliko je pazili, uvijek je moguÊe da se vaπa kartica nae u rukama nekoga tko vam je ne misli poπteno vratiti nego se, naprotiv, njome okoristiti na nezakonit naËin. No, PBZ Card vam i za takve situacije nudi brzo rjeπenje problema. Ako karticu izgubite, oπtetite ili je ukradu, vrlo je vaæno da to Ëim prije prijavite, a πto moæete uËinit 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu na broj telefona Kontakt centra PBZ Carda: 01 / 6124 422. Ako ste karticu izgubili ili vam je ukradena za vaπeg boravka u inozemstvu, nazovite isti telefonski broj ili se obratite najbliæem uredu American Expressa. Nova Êe kartica biti izraena u pravilu u roku od 24 sata bez plaÊanja naknade. Za sigurno koriπtenje kartice vrlo je vaæno odgovorno ponaπanje korisnika. U sluËaju gubitka ili krae vaπe kartice, PBZ Card vas πtiti od moguÊe zloupotrebe te troπkove nastale nakon prijave ne snosite, a za troπkove nastale prije prijave moæemo vas teretiti do 100 eura u kunskoj protuvrijednosti. Dakle, da biste neometano i bez prekida mogli koristiti karticu, djelujte preventivno - budite oprezni i paæljivi pri njenom koriπtenju, a ako primjetite da je nema, reagirajte odmah.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

nove igre koje Êe natjerati igraËa da isteπe odreenu vjeπtinu ili dobrano napne moædane vijuge ne bi li ostvario pobjedu. Upravo Moglo bi se reÊi da druπtvene igre postoje o znanjima i vjeπtinama, barem onima kojima otkad je i druπtva. Potreba za zabavom i igrom, ste viËni, ovisit Êe vaπ odabir igre kojom Êete ali i æelja za nadmetanjem, odnosno odmjera- se dokazati u druπtvu. vanjem vjeπtine, sastavni su dio ljudske prirode. Ne Ëudi stoga da su se prve druπtvene igre na ploËi, barem prema danaπnjim saznanjima, pojavile veÊ u treÊem tisuÊljeÊu prije nove ere. Egipatske igre na ploËi Senet i MeAko je predmet nadmetanja umijeÊe likovnog hen, ili pak strateπka igra Go koja se igrala u izraæavanja, najboljim izborom pokazat Êe se drevnoj Kini, neke su od najstarijih poznatih upravo igra Pictionary. Poznata po tome πto druπtvenih igara. zna biti izrazito zabavna i dinamiËna, ova igra Premda te prastare igre nisu opstale, neke od sastoji se u tome πto jedna osoba u paru doigara koje su se pojavile davnih dana i danas biva odreeni pojam te ga mora u πto kraÊem su iznimno popularne. Nastavπi originalno kao roku jasno nacrtati kako bi ga njezin partner u

Igre iz davnina


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

D Ljeto i kuÊni ljubimci

olaskom toplijih dana zasigurno ne prestajete razmiπljati o tome kako Êe vam biti odliËno na zasluæenom godiπnjem odmoru. Ali πto s vaπim najdraæim i najvoljenijim? I ne, ne mislimo tu na vaπeg prekrasnog muæa, nego na neodoljivog Ëetveronoænog „dlakavca“ koji vas svako jutro budi i veselo maπe repom svaki put kad se vratite nakon napornog radnog dana. ©alu na stranu, pribliæavanje godiπnjih odmora i ljetnih uæivanja donosi svim vlasnicima kuÊnih ljubimaca i dodatno pitanje i brigu - kamo s

ljubimcima? Povesti ih sa sobom, ostaviti kod kuÊe prijateljima, susjedima, smjestiti ih u hotele za kuÊne ljubimce, dilema je Ëije rjeπenje umnogome ovisi o kojoj je æivotinji rijeË. Naæalost, ima i onih koji Êe tu dilemu rijeπiti tako da Êe na ulicu izbaciti psa, maËku, pticu ili kornjaËu, ostaviti ih same, preplaπene i prepuπtene æivotu na koji nisu nauËile. Bez hrane i vode, zbunjene svime πto ih je zadesilo, jedina nada za takve æivotinje je da Êe se moæda za njih pobrinuti volonteri brojnih udruga za zaπtitu æivotinja. Na sreÊu, ipak je veÊina

A M ELX J USBVI IMJ ECTI

I oni zasluæuju najbolji godiπnji

28

Bez obzira na to što se kućni ljubimci najbolje osjećaju kad se ne odvajaju od obitelji, odlazak na godišnji odmor za njih ipak predstavlja veliku promjenu - za koju ih valja dobro pripremiti.

Napisao: Petar Smodlaka

TR»ANJE PO PLAŽI SAN JE SVAKOG PSA


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

neke dodatne igraËke da ga zaokupe tijekom putovanja. Ako putujete sa psom, uzmite dodatno najmanje 5 litara vode. Ako idete u stranu zemlju, imajte na umu da voda iz vodovoda moæe biti drugaËija od vode koju imate kod kuÊe. Postoji moguÊnost da vam je pas osjetljiv na razliku u vodi, zbog Ëega bi mogao oboljeti. U tom sluËaju ponesite dovoljno vode za cijelo vrijeme godiπnjeg odmora ili mu kupite pitku vodu u duÊanu. Za vrijeme putovanja ËeπÊe stanite i dajte psu vodu te ga malo proπeÊite da obavi nuædu. Takoer ponesite papirnate ruËnike i plastiËne vreÊice da poËistite za njim. Nemojte hraniti psa za vrijeme voænje i nemojte ga ostaviti samog zatvorenog u automobilu jer mu moæe pozliti od vruÊine. »ak i ako vani nije pretoplo,

Samo najbolje za vaše ljubimce Pružite najbolju brigu onima koji vam pružaju toliko veselja kroz cijelu godinu!

NEKI LJUBIMCI UŽIVAJU I U SAMOM »INU PUTOVANJA

onih koji Êe se snaÊi na bilo koji naËin da ljubimcu priuπte pravu brigu i uæivanje. Stoga na vrijeme razmislite tko Êe se o vaπem ljubimcu brinuti kad vas nema, raspitajte se kod roaka i prijatelja mogu li vam pomoÊi ili potraæite savjet volontera. Imate li moguÊnosti, smjestite svog ljubimca u specijaliziranu ustanovu za kuÊne ljubimce gdje Êe mu, uz hranu i vodu, biti pruæena sva potrebna njega i zdravstvena skrb, a pokuπat Êe mu nadoknaditi i vaπu ljubav. A πto kad odluËite vaπeg ljubimca povesti na nezaboravni ljetni provod?

sunce moæe priliËno zagrijati zatvoreni auto. Ponesite kutiju prve pomoÊi za psa i ogrlicu s privjeskom te knjiæicu u kojoj piπe da je pas redovito cijepljen. Privjesak o cijepljenju pas bi trebao nositi cijelo vrijeme. Svakako ponesite deblji ruËnik ili deku, za sluËaj da odluËi skoËiti u more ili se zatrËati po blatnom polju.

Savjeti za putovanje avionom

Psima dugo treba da se priviknu na putovanje avionom. Bitno je da shvati kako se radi o privremenom stanju koje Êe brzo proÊi. Svaka avio kompanija ima drugaËija pravila za putovanja sa psom pa se prije raspitajte. Prije putovanja od veterinara zatraæite potvrdu o Prije svega, provjerite sa svojim veterinarom zdravlju psa te se uvjerite da pas nema buhe. je li vam æivotinja zdrava i je li u stanju iÊi na Nijedna aviokompanija neÊe biti oduπevljena putovanje, te je li potrebno cijepljenje za Ëinjenicom da im je avion pun buha. Pas bi odrediπte na koje idete. Primjerice, ako ste vaπem Fifiju odluËili priuπtiti nezaboravno sur- na ogrlici trebao imati privjesak s napisanim vaπim imenom, prezimenom, telefonom i fanje na plaæama Mauija, mogli biste i vi i Fifi adresom, a ako se sluËajno izgubi, nosite sa zavrπiti razoËarani - za neke zemlje potrebno je i do 6 mjeseci pripremanja papirologije da bi sobom u lisnici njegovu sliku da ga Ëim prije vaπ ljubimac mogao nesmetano uÊi u dotiËnu pronaete. Prije putovanja nemojte ga hraniti 6 sati, niti mu davati tekuÊine 2 sata prije zemlju. Kad ste veÊ kod veterinara, pitajte ga koje lijekove preporuËa da ponesete za sluËaj leta. Na kavez mu, takoer, stavite raspored da vam ljubimac na putu oboli. Ne zaboravite kada bi trebao jesti ili piti za sluËaj da je let odgoen. Nabavite psu kavez koji je dovoljno lijekove ili vitamine koje trenutno uzima. velik da stoji u njemu. Probajte nabaviti kavez Nadalje, pobrinite se da uzmete dovoljno za prijevoz avionom (pitajte u prodavaonici dodatne hrane za svog ljubimca. MoguÊe je za kuÊne ljubimce). U pravilu manji psi u kada u mjestu gdje idete nema hrane koju vaπ vezu mogu u kabinu s vama, dok veÊe pse ljubimac jede. smjeπtaju u prtljaæni prostor. Kod rezervacije Ponesite sa sobom stvari (dekicu ili leæaj za hotela ili motela provjerite primaju li pse. Ne psa) koje i inaËe vaπ ljubimac koristi, njegove zdjele i igraËke. S njima Êe se vaπ ljubimac osje- bi vam bilo ugodno da stignete i otkrijete da u vaπem hotelu ne dopuπtaju dræanje pasa. Êati sigurnije u novom okruæenju. Ponesite i

Planiranje je majka mudrosti

Posjetite jednu od πest ZOO CITY prodavaonica - lanca specijaliziranih prodavaonica pokrenutih s jasnom vizijom i bezgraniËnom ljubavlju prema kuÊnim ljubimcima. »etiri prodavaonice nalaze se u Zagrebu i po jedna u Slavonskom Brodu te Varaædinu. ZOO CITY nudi kuÊnim ljubimcima i njihovim vlasnicima vrhunski ugoaj kupnje uz potpuno rjeπenje potreba svakog ljubimca, bez obzira je li rijeË o psu ili maËki, o ptici ili glodavcu, o ribici ili gmazu. Na policama ZOO CITY-ja pronaÊi Êete potpun izbor hrane i opreme za svojeg ljubimca, ovisno o vaπim sklonostima i moguÊnostima. Uvijek privlaËne akcijske ponude ili artikli koji imaju trajno niske cijene saËuvat Êe vaπ budæet, a istodobno vam dati i odliËnu vrijednost kupnje. ©iri li se vaπa æelja za opremanjem svog ljubimca dalje od onoga πto bismo uvrstili u njegove osnovne potrebe, u ZOO CITY-ju Êete pronaÊi proizvode koje zasigurno do sada niste imali priliku upoznati na hrvatskom træiπtu.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

PROGR AMI U Š T E DA 30

Mnogo je načina kako upotpuniti životne trenutke i učiniti ih vrijednim pamćenja. Svijet prestiža i The Platinum Card će vam pomoći u tome. Trajanje pogodnosti: od 1.6. do 30.11.2010.

Svijet prestiža

Adriana, Hvar marina hotel & spa VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, prednost pri rezervaciji termina u Spa centru, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatne dnevne novine po æelji.

Amfora, Hvar grand beach resort VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, prednost pri rezervaciji termina u Spa centru, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatne dnevne novine po æelji.

Riva, Hvar yacht harbour hotel VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatne dnevne novine po æelji, dar iznenaenja u sobi.

Hotel Atrium, Split 20% popusta u restoranu i baru, VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje beæiËnog interneta u sobama i javnim prostorima hotela, besplatno koriπtenje bazena, sauna, jacuzzija i fitnessa.

Grand Villa Argentina, Dubrovnik VIP tretman, besplatna upotreba zatvorenog bazena, dvorane za vjeæbanje, jacuzzija te hidromasaæe u wellness centru, besplatan parking za vrijeme boravka, rani check in, kasni check out te room upgrade*.

Sheraton Zagreb Hotel VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatna high-speed internetska veza, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje bazena i teretane.

Novi Spa Hotels & Resort Za svaki boravak u Novi Spa centru gratis masaæa.

Excelsior Hotel & Spa, Dubrovnik VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, 5% popusta na usluge luksuznog transfera od/do zraËne luke.

Dubrovnik Palace Hotel, Conference & Spa VIP tretman, room upgrade*, rani check in, kasni check out, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje wellness & spa centra (bazen, sauna, fitness studio), 5% popusta na usluge luksuznog transfera od/do zraËne luke.

Hotel Bellevue, Dubrovnik VIP tretman, room upgrade*, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, 5% popusta na usluge luksuznog transfera od/do zraËne luke.

Monte Mulini, Rovinj VIP tretman, rani check in i kasni check out*, besplatno posluæivanje doruËka u sobu, besplatno koriπtenje beæiËnog interneta u sobama, besplatan parking za vrijeme boravka, besplatno koriπtenje bazena i teretane.


Mont Blanc, Hrvatska

Room upgrade*, rani check in, kasni check out, veËernje ureivanje sobe s prigodnim darom, slastica u Le Bistrou.

Za kupnju iznad 5.000 kuna moæete odabrati jedan od tri dara - Mont Blanc metalni etui za posjetnice, Mont Blanc oznaËivaË stranice ili Mont Blanc prsten za bocu.

Lovranske Vile - Hotel Villa Astra, Lovran VIP tretman, room upgrade*, opuπtajuÊi tretman plutanja i butelja vina na dar te besplatno posluæivanje doruËka u sobu uz dnevni tisak po æelji.

Lovranske Vile - Villa Astra Restaurant, Lovran Za ruËak ili veËeru “a la carte”, korisnik Êe biti poËaπÊen aperitivom i digestivom.

Restoran Nautika, Dubrovnik Prednost pri rezervaciji, VIP tretman upravitelja restorana i πefa kuhinje.

Restoran Plavi podrum, Volosko

Croata, Hrvatska Za kupnju iznad 5.000 kuna na dar kravata ili πal Croata po izboru.

Alberto Guardiani, Zagreb Prilikom kupnje ælica za cipele presvuËena koæom na dar.

Ermenegildo Zegna, Zagreb Za kupnju iznad 10.000 kuna koæni etui za kartice na dar.

Marli, Zagreb Za kupnju iznad 15.000 kuna, Cartier privjesak na dar te usluga privatne prezentacije vrhunskih proizvoda**.

Pjenuπac za aperitiv, prednost pri rezervaciji.

Hertz

Restoran Proto, Dubrovnik

15% niže cijene Hertz Rent a Car usluga u Hrvatskoj. Ako imate Hertz Club Gold karticu, dobivate i “free upgrade”.

Status VIP gosta (osobna paænja upravitelja restorana i πefa kuhinje, prioritet kod rezervacije) te piÊe dobrodoπlice ili digestiv.

Generali æivotno osiguranje

Zinfandel’s Restaurant, Zagreb

Ekskluzivno dodatno osiguranje s mjeseËnom premijom od samo 77,73 kune.

Prednost pri rezervaciji, dvije Ëaπe „πampanjca kuÊe“ tijekom ruËka ili veËere.

World Class Health Academy

Restoran Marcellino, Zagreb

Concierge servis*, kontinuirano praÊenje napretka od strane naπih osobnih trenera te 4 sata osobnih treninga.

Desert kuÊe uz VIP tretman voditelja restorana.

Japanski restoran Takenoko, Zagreb

Platinum Travel Service Prednost pri rezervaciji i VIP tretman dobrodoπlice (vino i voÊe u kabini) za krstarenje MSC Cruises.

VIP tretman te piÊe dobrodoπlice ili digestiv tijekom ruËka ili veËere.

Hugo Boss Za kupnju iznad 8.000 kuna Hugo Boss laptop cover na dar.

* Ovisno o raspoloæivosti ** Ponedjeljak-petak poslije 20 sati, subota poslije 15 sati

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

The Regent Esplanade, Zagreb


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

PROGR AMI U Š T E DA

Predstavljamo vam nove Membership Rewards partnere. Cjelokupna Membership Rewards ponuda dostupna je na: www.americanexpress.hr, a aktualni Membership Rewards katalog odnedavno možete listati online.

Sancta Domenica d.o.o. www.sancta-domenica.hr

Euroherc Osiguranje d.d.

Dr. Franje Tumana 69 10431 Sv. Nedelja Tel.: 01 / 336 95 50

www.euroherc.hr

IZBOR IZ PONUDE PROIZVODA U VRIJEDNOSTI 500 KN 65.000 BODOVA, ŠIFRA 5542281

IZBOR IZ PONUDE U VRIJEDNOSTI: 500 KN, 60.000 BODOVA, ŠIFRA 5333081 1.000 KN, 120.000 BODOVA, ŠIFRA 5333082 2.000 KN, 240.000 BODOVA, ŠIFRA 5333083

32

Dunav Hotel

Estare Culto www.estareculto.com

Zagorska 2 10000 Zagreb Tel.: 01 / 365 08 88 E-mail: info@estareculto.com

www.hoteldunavilok.com

Julija BenešiÊa 62, 32236 Ilok Tel.: 032/ 59 65 00 E-mail: hoteldunavilok@hoteldunavilok.com IZBOR IZ PONUDE (RESTORAN I/ILI SMJEŠTAJ) U VRIJEDNOSTI 400 KN 35.000 BODOVA, ŠIFRA 5757121

IZBOR IZ PONUDE U VRIJEDNOSTI: 500 KN, 60.000 BODOVA, ŠIFRA 5757101 1.000 KN, 115.000 BODOVA, ŠIFRA 5757102

Zlatarna Celje www.zlatarna-celje.com

Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb Tel.: 01/ 600 46 01, info tel.: 0800 00 22

Pansion Vuglec Breg www.vuglec-breg.hr

Vlaška 109, 10000 Zagreb Tel.: 01 / 467 08 57 IZBOR IZ PONUDE U VRIJEDNOSTI: 500 KN, 60.000 BODOVA, ŠIFRA 5757081 1.000 KN, 115.000 BODOVA, ŠIFRA 5757082

ŠkariÊevo 151, 49224 Lepajci Tel.: 049/ 34 50 15 E- mail: info@vuglec-breg.hr IZBOR IZ PONUDE (RESTORAN I/ILI SMJEŠTAJ) U VRIJEDNOSTI 400 KN, PI∆E ISKLJU»ENO 35.000 BODOVA, ŠIFRA 5757041

EPH

PRETPLATE NA TISKOVINE:

TRAJANJE PRETPLATE 6 MJESECI

TRAJANJE PRETPLATE 12 MJESECI

Koranska 2 10 000 Zagreb Odjel pretplate: 0800 00 06 i 0800 60 63 03

JUTARNJI LIST* SLOBODNA DALMACIJA* SPORTSKE NOVOSTI* OK! DOKTOR U KU∆I COSMOPOLITAN AUTO KLUB PLAYBOY GLORIA GLOBUS

150.000 BODOVA, ©IFRA 5757141 150.000 BODOVA, ©IFRA 5757142 150.000 BODOVA, ©IFRA 5757143 13.000 BODOVA, ©IFRA 5757149 16.000 BODOVA, ©IFRA 5757150 18.000 BODOVA, ©IFRA 5757148 21.000 BODOVA, ©IFRA 5757146 24.000 BODOVA, ©IFRA 5757147 38.000 BODOVA, ©IFRA 5757145 45.000 BODOVA, ©IFRA 5757144

300.000 BODOVA, ©IFRA 5757151 300.000 BODOVA, ©IFRA 5757152 300.000 BODOVA, ©IFRA 5757153 26.000 BODOVA, ©IFRA 5757159 32.000 BODOVA, ©IFRA 5757160 36.000 BODOVA, ©IFRA 5757158 42.000 BODOVA, ©IFRA 5757156 48.000 BODOVA, ©IFRA 5757157 76.000 BODOVA, ©IFRA 5757155 90.000 BODOVA, ©IFRA 5757154

www.eph.hr www.mojapretplata.com

* VRIJEDI SAMO NA PODRU»JU RU»NE DOSTAVE (PROVJERA NA BESPLATNOM BROJU TELEFONA)


“PROIZVODI KOJI DONOSE USPJEH”

.5. 4 2 OD NOST UĆ JA S G O M ĆAN PLA ERICAN AM RESS EXP CAMA! TI K AR .&530SPCOFNBSLF[BQSPGFTJPOBMDF

XXXNFUSPDDIS

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

1BSUOFS[BQSPGFTJPOBMDF


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

U novom nagradnom razdoblju My Card programa očekuju vas nove i zanimljive trgovine te još više popusta i darova.

PROGR AMI U Š T E DA

Ponude vaæeÊe do 31.10.2010. Kuponi iskoristivi do 30.11.2010. Borovo www.borovo.hr

34

Konikom www.konikom.hr

Prilikom sva ke d ruge k upnje u m inimalnom iznosu 3 00 k n, d obit Ê ete e -kupon s 1 0% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Olymp

Korum trgovina www.korum.hr

www.algoritam.hr

www.bossiz.hr

www.magma.hr

www.broadway-kina.com

Nakon u kupno p otroπenih 1 .500 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 1 50 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Nakon u kupno p otroπenih 1 .500 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 1 00 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Profil

Ecos www.profil.hr

www.europa92.hr

Home Sweet Home, Bepo, IKKS Nakon u kupno p otroπenih 2 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 20 0 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Prilikom sva ke d ruge k upnje, d obit Ê ete kupon s 1 0% p opusta n a je dnu o d s ljedeÊih kupnji naslova u izdanju Profila.***

Robot Commerce

Europa 92 Nakon u kupno p otroπenih 1 .500 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 1 00 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Prilikom treÊe kupnje, dobit Êete kupon za dar: velike k okice. Pr ilikom Ë etvrte k upnje, d obit Êete k upon z a d ar: s rednje k okice i p iÊe p o izboru (0,5 l toËeno: Coca-Cola, Fanta, Sprite). Prilikom pete kupnje, dobit Êete kupon za dar: dvije kino ulaznice po izboru.***

Prenatal

Domi

www.ecos.hr

Nakon u kupno p otroπenih 1 .500 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 1 00 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Multiplex Broadway Brodarica

Nakon u kupno p otroπenih 1 .500 k n, d obit Êete e -kupon s 1 0% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete p apirni k upon u v rijednosti 3 00 k una, iskoristiv k od je dne o d s ljedeÊih k upnji i z asortimana Ariston.

Prilikom s vake pe te kupn je u min imalnom iznosu o d 20 0 k n, d obit Ê ete e -kupon u vrijednosti 5 0 k n, is koristiv k od je dne o d sljedeÊih kupnji.

Magma

Nakon u kupno p otroπenih 4 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 20 0 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Diesel www.ng-prom.hr

www.lanteagrupa.hr

Nakon ukupno potroπenih 400 kn, dobit Êete papirni kupon u vrijednosti 50 kn, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji Algoritmovih izdanja.

Bossiz

Nakon u kupno p otroπenih 1 .000 k n, d obit Êete e -kupon s 20% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Lantea grupa

Nakon u kupno p otroπenih 2 .000 k n, d obit Êete kupon za dar: artikl iz ponude Olymp programa po izboru.

Algoritam

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete p apirni k upon u v rijednosti 25 0 k una, iskoristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji bijele tehnike ili malih kuÊanskih aparata.

www.robot.hr

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 25 0 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Salmoiraghi & Vigano optika www.salmoiraghivigano.hr

Nakon sva ke k upnje i znad 1 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 1 00 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.


www.technomax.hr

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k una, d obit Êete kupon za dar iz asortimana malih kuÊanskih aparata Philips, Bosch, Electrolux, Braun, Gorenje ili Scarlet po izboru u vrijednosti do 300 kuna.

Eurotrade www.eurotrade.hr

Ferivi Co

Varteks www.varteks.com

Nakon u kupno p otroπenih 3 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 3 00 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

www.ferivico.hr

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 25 0 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

www.generalturist.com

Idexe

Prilikom s vake pe te kupn je u min imalnom iznosu 1 00 k n, d obit Ê ete e -kupon s 1 0% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Nakon u kupno p otroπenih 1 .000 k n, d obit Êete e -kupon s 1 0% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Ponude vaæeÊe do 31.10.2010. Kuponi iskoristivi do 31.10.2011. Generalturist Nakon u kupno p otroπenih 7 .000 k n, d obit Êete kupon za dar: poklon bon Generalturista u vrijednosti 500 kn.*

Kozmo www.kozmo.hr

www.links.hr

www.alpina-cro.hr

Nakon u kupno p otroπenih 1 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 1 00 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Nakon u kupno p otroπenih 1 .000 k n, d obit Êete e -kupon s 1 0% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

MakroMikro www.makromikro.hr

www.bitechnique.hr

www.meblo.hr

www.champion.hr

www.notos-com.hr

www.sancta-domenica.hr

www.croata.hr

Croatia Records www.crorec.hr

Prilikom svake treÊe kupnje u minimalnom iznosu 100 kn, dobit Êete kupon za dar: CD po izboru iz kataloga odabranih izdanja Croatia Recordsa.

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete e -kupon s 5 % p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Schiesser www.schiesser.hr

Nakon u kupno p otroπenih 2 .000 k n, d obit Êete e -kupon s 1 5% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Trilab

Croata Nakon u kupno p otroπenih 2 .500 k n, d obit Êete kupon za dar: Croata darovna kartica u vrijednosti 250 kn.

Nakon u kupno p otroπenih 3 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 20 0 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Sancta Domenica

Cmok Gift Shop Nakon ukupno potroπenih 400 kn, dobit Êete e-kupon s 10% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.

Nakon u kupno p otroπenih 3 .000 k n, d obit Êete e -kupon s 5 % p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Notos Com

Champion Nakon u kupno p otroπenih 1 .500 k n, d obit Êete e -kupon s 1 0% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 25 0 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Meblo Trade

Bitechnique Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 25 0 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Nakon ukupno potroπenih 5.000 kn, dobit Êete e-kupon s 5 % p opusta n a je dnu o d s ljedeÊih kupnji.

Living

Nakon u kupno p otroπenih 5 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 3 50 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.**

Ponude vaæeÊe do 30.4.2011. Kuponi iskoristivi do 31.5.2011. Alpina CRO

Prilikom s vake de sete kupnj e, dobi t Ê ete kupon z a d ar: K ozmo p oklon b on s 1 0% popusta na jednu od sljedeÊih kupnji.***

Links

Jumbo Travel Services www.jumbo-travel.hr

Nakon u kupno p otroπenih 1 .000 k n, d obit Êete e -kupon s 1 5% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

Galleria

Ponude vaæeÊe do 31.10.2010. Kuponi iskoristivi do 31.12.2010. One2play www.one2play.hr

Nakon u kupno p otroπenih 3 .500 k n, d obit Êete e -kupon s 5 % p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

www.trilab.it

Nakon u kupno p otroπenih 1 .000 k n, d obit Êete e -kupon u v rijednosti 1 00 k n, is koristiv kod jedne od sljedeÊih kupnji.

Twinlab www.agram89.com

Nakon u kupno p otroπenih 1 .500 k n, d obit Êete e -kupon s 1 5% p opusta n a je dnu o d sljedeÊih kupnji.

* Poklon bon je moguÊe iskoristiti za kupnju aranæmana iz ponude Generalturista i pri najmu Budget rent a car vozila. Poklon bon nije moguÊe iskoristiti za samostalnu kupnju zrakoplovnih karata. ** Kupon nije moguÊe iskoristiti za samostalnu kupnju zrakoplovnih karata i samostalnu kupnju polica putnog osiguranja. *** »ip vaše kartice pamti jednu kupnju dnevno kod partnera.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

TechnoMax


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

PROGR AMI U Š T E DA

Uz American Express Start Card za studente jednako ćeš uživati u obvezama i slobodnom vremenu. Trajanje pogodnosti: od 15.4. do 15.10.2010.

Fox www.fox.com.hr

36

po izuzetnim akcijskim cijenama. Dræi se one stare “Sve svoje nosim sa sobom” i imaj svoj novi prijenosnik uvijek pri ruci - za biljeπke s predavanja ili za prouËavanje ispitne literature. 10% popusta na torbe i ruksake za prijenosnike + obroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada.

Odaberi odjeÊu za svaku priliku te impresioniraj kolege i profesore idealnim stylingom. Kvalitetna, kreativna i moderna marka FOX prisutna je u trgovinama diljem svijeta sa πirokim izborom odjeÊe za mlade. Ideπ li na predavanje, ispit ili se spremaπ u ludi noÊni provod, sigurno Êeπ pronaÊi neπto prigodno za sebe. 35% popusta na novu kolekciju.

V.B.Z. knjiæare

Sport GL www.glfitness.hr

Opusti se malo od stresa koji ti donose ispiti i uËenje te uËini neπto za svoje zdravlje, ali i izgled! UkljuËi se u grupne programe u jutarnjem terminu (pilates, step aerobic, fit-box, itd.) za 140 kn ili vjeæbaj u teretani za 185 kn mjeseËno, a cjelodnevna teretana je 225 kn mjeseËno neograniËeno. Poseban doæivljaj odmora i opuπtanja iskusi uz masaæu, saunu ili solarij. 30% popusta u terminima od 8 do 15 sati za grupne programe i teretanu.

www.vbz.hr

Croatia Records

Shoe Be Do

www.shoebedo.hr

DuÊan u kojem moæeπ svakodnevno sresti zvijezde domaÊe alternativne glazbene scene, ali i glazbene legende, nudi ti kvalitetnu te supermodernu odjeÊu i obuÊu top brendova uliËne mode i extreme-sport scene. Cool ponuda, cool osoblje i cool mjuza u pozadini... Samo jedna stvar nedostaje! Ponesi svoju karticu i vidimo se u ShoeBeDo ili ShoeBeDoX duÊanu! 10% popusta na tekstil u svim Shoe Be Do i Shoe Be Do X trgovinama.

www.crorec.hr

www.trilab.it

www.warehouse-sk8.com www.warehouse-webshop.com

www.eurotrade.hr

Pronai svoj pravi modni izriËaj i unesi malo atmosfere ameriËkih kampusa i na svoj faks. Doi u Warehouse Šupicu ili “Kvazi” duÊan i odaberi za sebe neπto iz ponude brendova DC, Volcom, Etnies, Da kine, Circa, Electric i ostalih imena ameriËke skate, snow & surf kulture. 10% popusta na odjeÊu i obuÊu u Warehouse family duÊanima.

PBZ Card Jumbo Travel Services

Eurotrade Nagradi se za poloæen ispit uz novi prijenosnik. U modernim Eurotrade prodajnim centrima pronaÊi Êeπ prijenosnike najpoznatijih svjetskih brendova HP, Acer, Toshiba, Dell i Lenovo

OsjeÊaπ da za svaki trenutak u tvom æivotu postoji idealna stvar? Za ljepotu i sadræajnost studentskih dana ne bi bilo dovoljno i nekoliko kompilacija dnevno, ali ponuda na koju Êeπ naiÊi u Croatia Records prodavaonicama definitivno Êe te ostaviti bez daha i pruæit Êe ti savrπen uvid, kako u aktualnu glazbenu produkciju, tako i u bezvremenske klasike. 10% popusta na izdanja Croatia Recordsa.

Warehouse

Trilab Neprospavane noÊi uz knjigu i povremeni tulumi ostavljaju traga na izgledu svakog studenta i studentice. Zato se poËasti vrhunskom njegom i zablistaj na predavanju, ispitu ili na kavi s prijateljima. Trilab frizerski saloni nude ti tretmane za njegu kose i noktiju te besplatne savjete uz koje Êeπ uvijek izgledati naspavano, svjeæe i neodoljivo. 5% popusta na kupnju proizvoda i 10% popusta na frizerske usluge.

Jeste li znali da student u prosjeku provede pet puta viπe vremena u druπtvu knjige nego u druπtvu roditelja i gotovo dvostruko viπe nego u druπtvu prijatelja? Upravo zato je toliko vaæno odabrati prave knjige uz koje Êe svaki provedeni trenutak biti dobro iskoriπteno vrijeme. U V.B.Z. knjiæarama te oËekuje vrhunski izbor domaÊe i strane literature iz svih podruËja interesa te svjetski bestseleri. 10% popusta na sva V.B.Z. izdanja.

www.jumbo-travel.hr

Proπiri krug prijatelja i nezaboravno se provedi na putovanju iz snova jer PBZ Card Jumbo Travel Services nudi popuste za svakog studenta æeljnog putovanja. Informiraj se na www.jumbo-travel.hr i odaberi svoje putovanje. 5% popusta na sva autobusna putovanja iz ponude PBZ Card Jumbo Travel Services.


www.zug.hr

Hotel Porin

Jumbo Travel Services

Hotel Porin i dealan je za potrebe poslovnih ljudi te je postao obavezna zagrebaËka adresa brojnih renomiranih domaÊih i ino zemnih kompanija. 15% popusta na redovne cijene noÊenja s doruËkom.

Bez obzira putujete li privatno ili poslovno, za odabir putovanja po vašoj mjeri obratite se putniËkoj agenciji PBZ Card Jumbo Travel Services. 5% popusta na osnovnu cijenu** wellness paketa Business Time Out u Spa & Golf Resortu Sveti Martin.

www.jumbo-travel.hr

AH Servisi www.ahservis.hr

Trebate li nekog da se kvalitetno pobrine o vašem automobilu? Posjetite AH Servis i vozite se sigurno. Uz redoviti servis vašeg automobila izvan jamstvenog roka, AH Servis nudi prodaju i ugradnju guma, rezervnih dijelova i opreme te brojne usluge neophodne svakom automobilu. Posjetite AH Servis - vaš Êe vam automobil biti zahvalan. 5% popusta na cjelokupni asortiman rezervnih dijelova i guma u svim AH servisima u RH**.

Croatia Osiguranje www.crosig.hr

AMC Rent a car

VELPRO www.velpro.com.hr

VELPRO, partner za profesionalce nudi prodajni koncept koji osigurava vaπem poslovanju niæe troπkove, uËinkovitost i brzinu. Sa svojih 18 VELPRO centara ispunjavaju potrebe trgovaËkih druπtava, hotelijerstva, ugostiteljstva i javnog sektora. Pravne osobe i obrtnici svoju opskrbu mogu obaviti na jednom mjestu uz osiguranu dostavu u roku od 24 sata. Narudæbe se mogu izvrπiti i putem interneta na online.velpro.com.hr. Detalje potraæite na www.velpro.com.hr. 5% popusta za plaÊanje karticom te obroËna otplata do 3 rate bez kamata i naknada uz dodatnih 30 dana odgode plaÊanja*.

Odaberite jedinstvenu policu koja ukljuËuje sve vrste osiguranja koja su vam potrebna da bi zaštitili svoj obrt, imovinu i djelatnike. ObroËna otplata do 10 rata bez kamata te minimalno 3% popusta za poduzetniËki paket osiguranja “Mala privreda” i ušteda od 10% koju ostvarujete za višegodišnje osiguranje.

www.amcrentacar.hr

AMC Rent a car trenutno posluje u 13 poslovnica diljem Republike Hrvatske, a njihov vozni park broji preko 900 vozila sa stalnom tendencijom rasta. Posebna akcija za kratkoroËni najam vozila (pri najmu dva dana, treÊi je gratis; pri najmu šest dana, sedmi je gratis).

Chipoteka www.chipoteka.hr

Kada je o elektronici rijeË, jedno je mjesto na kojem se sreÊu svi kojima su elektroniËka i tehniËka oprema neophodne za obavljanje posla. 5% popusta na maloprodajne cijene svih vrsta kablova, potrošnog materijala, Proxxon i Unitrend asortimana te ruËnih alata.

* Ukupno 60 dana odgode plaÊanja: redovna pogodnost produljenog dospijeÊa naplate i dodatna pogodnost partnera. ** Popust se ne moæe zbrajati s ostalim popustima.

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

American Express kartica za obrtnike i Program uštede obrtnik odličan su izbor za poslovni uspjeh. Trajanje pogodnosti: od 1.6. do 30.11.2010.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

PROGR AMI U Š T E DA

Uživajte u opuštenoj ljetnoj atmosferi i iskoristite brojne pogodnosti koje smo pripremili samo za vas. Uz American Express sve je lako ostvarivo. Trajanje pogodnosti: od 1.6. do 31.7.2010.

Bricostore d.o.o.

Eurotrade d.o.o.

ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 15% popusta na vrtne setove (Synergy i Venezuela).

ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 50% popusta za kupnju HP produljenog jamstva sa 1 na 2 godine.

www.eurotrade.hr

www.bricostore.hr

38 www.prima-commerce.hr

www.konikom.hr

Prima Commerce d.o.o.

Zlatarna Celje d.o.o.

ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 20% popusta na sve elemente iz programa kuhinja LENA.

ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 10% popusta na cjelokupni LENCIA program srebra i satova.

www.zlatarna-celje.com

Konikom d.o.o.

Bossiz d.o.o.

ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 5% popusta pri kupnji klima ureaja GREE.

ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 10% popusta na zamjenske tinte i tonere + 5% popusta na scart i HDMI kablove + receiver A SCART DVB-T TV107 159 kn (redovna cijena 179 kn).

www.bossiz.hr

OBI trgovina d.o.o. www.obi.com.hr

ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na cjelokupnu ponudu BLOMBERG kuÊanskih aparata.

ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 20% popusta na sve modele Memory madraca i jastuka iz kolekcije Minago madraci (madraci: Minago Memory s lavandom, Minago Bio Memory, Minago Extra Bio Memory i Minago Ergomemory; jastuci: Minago Ortomassage, Minago Comfort, Minago Standard , Minago Wave).

Technomarket

Robot Commerce d.o.o.

ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na cjelokupnu ponudu stolnih raËunala, Samsung monitora i Epson pisaËa.

ObroËna otplata do 10 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na kupnju klima ureaja CLASSE AC12407.

Elipso www.elipso.hr

www.technomarket.hr

Minago d.o.o.

ObroËna otplata do 10 rata bez kamata i naknada + 10% popusta na cjelokupnu ponudu kosilica i roπtilja. www.minago.hr

www.robot.hr

Dalmacia Holiday d.o.o.*

Jumbo Travel Services www.jumbo-travel.hr

ObroËna otplata do 12 rata bez kamata i naknada + 5% popusta na osnovnu cijenu aranæmana.

www.dalmacia-holiday.com

ObroËna otplata do 6 rata bez kamata i naknada + 15% popusta za rezervaciju aranæmana. * Trajanje pogodnosti: 1.6. - 31.8.2010.


PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.


Poznata je stvar da nas priroda smiruje, lijeËi i Ëini sretnijima. Uæivajte okruæeni najljepπim plodovima prirode i uljepπajte svoj æivot i prostor u kojem boravite. Tvrtka MBM veÊ viπe od dvadeset godina donosi prirodu u naπe domove, a osnovna djelatnost joj je proizvodnja i prodaja rezanog cvijeÊa, sobnog i vanjskog bilja te proizvodnja i prodaja voÊa i povrÊa. Proizvodnja je smjeπtena u Dalmaciji, gdje se proizvodi rezano cvijeÊe (gerberi, ruæe, anturijumi), ljetnice i ostalo sezonsko bilje te razne vrste povrÊa (rajËica, krastavac, paprika, zelena salata i ostalo). U naπim maloprodajnim centrima, osim cvijeÊa i biljaka, nudimo i vrtnu opremu te velik izbor cvjeÊarskog pribora. MBM se bavi i hortikulturom te pruæa uslugu oblikovanja pejzaæa za privatne i javne naruËitelje. Uz Zagreb MBM prodajne centre potražite i u Varaždinu, Rijeci, Splitu, Osijeku, PoreËu i Turnju. Zagreb Gjurkov put 32 Tel.: 01/ 458 04 95 www.valekcommerce.hr

PREPORUKE

PBZ CARD | NOVOSTI LIPANJ 2010.

MBM

40

Zagreb Dolenice bb Tel.: 01/ 653 07 24 www.mbm.hr

Valek Prepustite se vrhunskoj hidromasaži u toploj mirisnoj vodi, u okruženju svoga vrta ili na terasi, u bazenu od najkvalitetnijih materijala i bogate opreme, dizajna i tehnologije. Valek-Commerce d.o.o. ponudit Êe vam idejna rješenja postavljanja bazena, ureenje okoliša, jamstava na proizvode, ovlašteni servis i tehnologije za obradu vode te uËiniti doživljaj boravka u vašem Sundance Spa hidromasažnom bazenu još ugodnijim i opuštenijim. Upotreba vrhunskih tehnologija u najzahtjevnijim vodenim formama fontana i bazena, novi pristupi arhitekturi vode, naše struËno osoblje i 20 godina iskustva sigurnost su najkvalitetnije izvedbe i usluge. Korisnicima American Express kartice nudimo moguÊnost plaÊanja putem potrošaËkog kredita do 60 rata uz promotivni proljetni popust od 15% na program Sundance Spas bazena i vrhunska sredstva za obradu vode.

Tonus Centar zdravlja i ljepote Tonus svoje dugogodiπnje postojanje bazira na individualnom pristupu medicinskim i estetskim problemima svakog klijenta. Educirano i struËno osoblje Tonusa, pod vodstvom Mirjane SindiËiÊ, specijalizirano je za postoperativnu limfnu drenaæu nakon estetskih i drugih operativnih zahvata. Medicinskom masaæom i strechingom rjeπavaju vas napetosti u leima, migrena i muËnina uzrokovanih stresom. Prepustite se medicinskim i kozmetiËkim masaæama te tretmanima u ugodnom i opuπtajuÊem ambijentu. Kombinacijom modernih aparata, provjerenih preparata i tretmana struËno osoblje Tonusa pomoÊi Êe vam da doete do æeljenog cilja. Svi korisnici American Express kartica mogu iskoristiti 10% popusta za iznose iznad 500 kn u razdoblju do 31. srpnja 2010. te moguÊnost obroËne otplate.

Zagreb RadniËka cesta 37 b restoran: 01/ 638 93 98 dostava: 01/ 638 93 99 www.takenoko.hr

Zagreb RadniËka cesta 32/2 Tel.: 01/ 468 01 39 www.tonus.hr

Takenoko Svi ljubitelji japanske kuhinje te fusion specijaliteta pripremljenih u woku imaju poseban razlog za veselje: poznata zagrebaËka gastronomska adresa otvorila je i svoj drugi restoran! Novootvoreni restoran Takenoko 2, smjestio se u poslovnoj zoni RadniËke ceste, gdje svojim prepoznatljivim imenom i prije svega kvalitetom nudi japansku i azijsku kuhinju u ugodnom minimalistiËkom ambijentu. Prednosti azijskog naËina pripremanja hrane prepoznaje sve viπe ljudi. Hrana spravljena na tradicionalan naËin zdrava je i nemasna, dok sokovi i okusi sastojaka ostaju saËuvani - kao i njihova hranjiva vrijednost. Pored veÊ poznate gastronomske ponude Takenoka kao i take out usluge, s nove adrese nudi i novu uslugu restaurant-delivery, odnosno uslugu dostave iz restorana na vaπu adresu.


Putovanja vaših snova

K ATA L O G

JADR RAN

zatražite u agenciji!

MEDIT TERAN

KR RSTA ARENJA

JEDRENJE

EUROPSKA PUTOVANJA zrakoplovom IRSKA 30.7. - 4.8. ISLAND 25.8. - 29.8. TOSKANA 6.10. - 10.10. BELGIJA 6.10. - 10.10. KORZIKA charter let iz Zagreba, 7.10. - 10.10. BISERI MA AKEDONIJJE 8.10. - 11.10. BORDEAUX X 21.10. - 24.10. PROVANSA A 4.11. - 7.11.

6.990 kn od 10.390 kn od 4.690 kn od 4.550 kn od 4.990 kn od 3.550 kn od 4.980 kn od 4.790 kn

DALEKA PUTOVANJA KINA 10 dana, polasci: 29.7. i 12.10. KUBA 9 dana, polasci: 5.10. i 28.11. KANADA 19.10. - 25.10. INDIJA 20.10. - 28.10. MEKSIKO 16.10. - 25.10.

od 8.290 kn od 8.890 kn od 9.990 kn od 9.990 kn od 10.990 kn

SPORT SVJETSKO KOŠARK KAŠKO PRV VENSTVO – ISTANBU UL

28.8. - 31.8

od 5.390 kn

Vrijednost više: uključene ulaznice za utakmice Hrvatske sa SAD-om, Iranom i Slovenijom.

NOGOMET T - TEL AV VIV

charter let iz Zagreba

Izrael – Hrvatska, 8.10. - 9.10.

od 3.995 kn

PUTOVANJA AUTOBUSOM Zabavni parkovi, Formula 1, Prag, Budimpešta, Venecija, Rim, Švicarska...

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA U INOZEMSTVU INDIVIDUA ALNI TEČA AJEVI: poslovni i opći GRUPNI PO OLASCI: ljetni tečajevi za mlade

Cjelokupna ponuda putovanja na www.jumbo-travel.hr PLAĆANJE AMERICAN EXPRESS® KARTICAMA DO 12 RATA BEZ KAMATA I NAKNADA PBZ Card d.o.o., putnička agencija - Jumbo Travel Services, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb telefon 01/ 612 42 22, faks 01/636 30 99, jumbo@jumbo-travel.hr, www.jumbo-travel.hr, www.pbzcard.hr

IDK: DK: HR-AB-01-080258649 HR-A 01-080258649

NAJAVA GRUPNIH PUTOVANJA: Japan, Kambodža i Vijetnam, Dubai, Cabo Verde, Argentina i Brazil...

American Express "Novosti" 06.2010.  
American Express "Novosti" 06.2010.  

List za korisnike American Express kartica. Izdanje: lipanj 2010. godine