Page 1

Izdaja maj 2008 • Dostava po Post.at • Plačano v gotovini Ausgabe Mai 2008 • Zugestellt durch Post.at • Entgelt bar bezahlt www.pbpliberk.at

POSOJILNICA


Ta motor nikoli ne odpove

Motor der Annäherung Zavedamo se svojih korenin in krepimo domovino – Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg obhaja 100-letnico svojega obstoja.

P A.  Dir. Lorenz Kumer, MB

 Dir. Josef Nachbar.osojilnica Bank Pliberk praznuje! Praznujemo jubilej, katerega ljudje ne praznujemo bogve kako pogosto. Neglede na to, ali je to osebni jubilej ali pa poslovni. Naša Posojilnica živi, in to že 100 let uspešno! Naša poslovalnica v Šmihelu pa obhaja letos celo 120-letnico ustanovitve – tam bomo praznovali oktobra. Živimo, delujemo, delimo, pomagamo, spodbujamo in bodrimo. Bodrimo naše člane, partnerje, poslovne stranke, zadružnike, kulturnike, športnike,…. Mi vsi se pa moramo zavedati, da je v današnjem času še bolj kot kdajkoli poprej pomembno, zavedati se svojih korenin in krepiti svoj domači kraj s tem, da vzorno in preudarno delujemo tam, kjer se počutimo srečne in zadovoljne. Delati in pomagati drugim in seveda tudi samemu sebi! To je bilo prav gotovo vodilo naših prednikov, ki so ob začetku 20. stoletja, 2. aprila 1908, ustanovili našo zadružno banko. Zaupali so v lastno moč in tako pomagali kmetom, rokodelcem in delavcem. Zavedali pa so se tudi svojega poslanstva: z dobički, pa četudi niso bili veliki, podpirati domače ljudi, društva, izobraževalne usta-

nove ter člane, ki so zabredli v težave. Vse to velja za nas pa seveda tudi danes. Nočemo tajiti svojega porekla, svojih korenin in truda naših prednikov. Zavedamo se, da smo močna slovenska, regionalna banka. Smo banka, v kateri živimo oba domača jezika in obe kulturi. Delamo in delujemo tako, kakor so si to pričakovali naši predniki. Naša banka povezuje ljudi, narode in države. Posojilnica-Bank Pliberk je zaradi svojega združevalnega poslanstva motor zbliževanja držav Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Južnega Tirolskega. V osebi našega predsednika nadzornega odbora, ek. sv. Frica Kumra, ki je več kot četrt stoletja uspešno deloval v komunalni politiki, pa imamo „zunanjega ministra“ občine Pliberk, saj je prav on navezal stike z neštetimi regijami sosednjih držav: Goriško, slovensko Štajersko in Prlekijo, Primorsko, Istro, Južno Tirolsko itd. Prav zaradi tega je bil odlikovan s častnim občanstvom mestne občine Pliberk. Posojilnica-Bank Pliberk pa bo na slavnostni proslavi v nedeljo, dne 25. majnika 2008, prejela kot prva pliberška banka občinski grb.


Foto: www.iStockphoto.com

Motiv na naslovni strani...

j

e kompozicija s kadmijevordečimi vrtnicami, ki se nenehno in vrtoglavo vrti okoli tipografije Posojilnice-Bank Pliberk, kakor se bo tudi v resnici zelo veliko vrtelo prav v teh dneh okoli gornje banke. Energija te močno utripajoče barve ponazarja delovno harmonijo znotraj banke, hkrati pa moč plesa zunaj nje, na parketu z drugimi tekmovalkami. Iz te likovne rešitve seva notranja svetloba. Ta čistost jezika, čistost forme, čistost izražanja je tudi težnja moje umetnosti. Ustvaril sem to, kar se mi je zahotelo. Kar me je zares trenutno zanimalo, je umetnost in njena širina, pri tem sem dostikrat osamljen. V naravi ustvarjanja je, da moraš ves čas brskati, kopati po sebi po stvareh, ki so se ti zgodile. Ko sem napravil to kakor ogenj žarečo kompozicijo za ovitek te brošure v mešani tehniki in s pomočjo kolaža na risalnem papirju v velikosti 23,7 krat 21,5 cm, sem črpal iz tega, kar sem imel v sebi. Rudi Benétik

Sich auf die Wurzeln besinnen und die Heimat stärken: Das tut die PosojilnicaBank Bleiburg/Pliberk seit 100 Jahren.

D

ie Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk feiert! Wir begehen ein Jubiläum, das es nicht allzu oft gibt. Sei es ein Jubiläum im Betrieb oder ein persönliches. Unsere Posojilnica-Bank lebt, und das schon 100 Jahre lang erfolgreich! Unsere Bankstelle in St. Michael begeht heuer sogar ihr 120-Jahr-Jubiläum. In St. Michael werden wir heuer im Oktober feiern. Wir leben, wir wirken, teilen, helfen, ermuntern und ermutigen. Wir ermutigen unsere Mitglieder, Partner, Geschäftskunden, Genossenschafter, Kulturschaffenden, Sportler,… Uns allen muss bewusst sein, dass wir uns unserer Wurzeln besinnen und unsere nähere Heimat unterstützen, indem wir vorbildhaft und besonnen dort wirken, wo wir uns wohl und glücklich fühlen. Wir helfen anderen, aber auch uns selbst! Das war das Leitmotiv unserer Vorfahren, die am Anfang des 20. Jahrhunderts, am 2. April 1908, unsere Genossenschaftsbank gründeten. Sie vertrauten ihrer eigenen Kraft und halfen Bauern, Handwerkern und Arbeitern.

Sie wussten aber auch, dass es ihre Aufgabe war, mit den kleinen Gewinnen die Einheimischen, die Vereine, Bildungsanstalten und in Not geratene Mitglieder zu unterstützen. Motor der Annäherung. Wir sind eine Bank, in der beide heimischen Sprachen und beide Kulturen leben. Wir arbeiten und wirken so, wie es sich unsere Vorfahren erwartet haben. Die PosojilnicaBank Pliberk/Bleiburg ist wegen ihrer verbindenden Sendung ein Motor der Annäherung der Staaten Österreich, Slowenien, Kroatien und Südtirol. Unser Vorsitzender, ÖR Fric Kumer, der über ein Vierteljahrhundert in der Kommunalpolitik tätig war, ist der „Außenminister“ der Gemeinde Bleiburg; er hat nämlich die Kontakte zu unzähligen Nachbarregionen geknüpft: zu Görz, zur slowenischen Steiermark, zur Prlekija, zum Slowenischen Küstenland, zu Istrien, Südtirol usw. Eben deshalb wurde ihm der Ehrentitel der Stadtgemeinde Bleiburg verliehen. Die Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg aber wird am 25. Mai 2008 als erste Bleiburger Bank das Gemeindewappen erhalten.

Das Motiv auf der Titelseite...

i

st eine Komposition mit kadmiumroten Rosen, die um die Typografie Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk rotiert, so wie sich in diesen Tagen auch in der Realität sehr viel um diese Bank drehen wird. Die Energie dieser stark pulsierenden Farbe zeigt die Harmonie innerhalb der Bank, zugleich aber auch die Kraft des Tanzes auf dem Parkett der Konkurrenz. Dieser künstlerische Ausdruck strahlt ein inneres Licht aus. Die Reinheit der Sprache, der Form und des Ausdruckes ist mein künstlerischer Schwerpunkt. Ich erschuf das, wozu ich Lust hatte. Interessant für mich sind die Kunst und ihre Weite, wobei ich aber oft einsam dastehe. Der Schaffende muss in sich Ausschau halten nach Dingen, die ihm geschehen sind. Als ich diese wie Feuer leuchtende Komposition für den Umschlag dieser Broschüre in Mischtechnik auf einem Zeichenpapier von 23,7 mal 21,5 cm schuf, schöpfte ich tief aus mir heraus. Rudi Benétik
Ek.sv. Fric Kumer, predsednik NO: „Moje misli ob 100-letnici ustanovitve Posojilnice Bank Pliberk.“

K

o berem zapise o ustanovitvi in stoletnem delovanju naše banke, vedno bolj spoznavam, kako razgledani, gospodarsko napredno misleči in pogumni so morali biti njeni ustanovitelji. Če upoštevamo velike težave in zapreke, ki so jih morali premostiti ob ustanovitvi in začetku delovanja naših posojilnic in hranilnic, jim moramo izkazati še danes veliko spoštovanje in zahvalo. Zadružna zamisel – ideja je bila zanje vodilo, zvezda repatica, in so tako kljubovali neštetim težavam: prvi svetovni vojni, veliki svetovni gospodarski krizi z močno inflacijo, narodnostnim nasprotovanjem, razpustitvi zadrug, zaplembi in odvzemu premoženja. Vse to nas zadolžuje, da se prav danes pod drugimi pogoji in izhodišči močno zavzemamo za vzpon naših denarnih ustanov in to zadružno zamisel gojimo naprej. Viden znak priznanja današnjega dela pa vidim v tem, da je mestna občina Pliberk podelila naši ustanovi občinski grb. Ob visokem jubileju naše banke velja zahvala vsem sodelavcem, odbornikom,predvsem pa našim članom in poslovnim partnerjem od blizu in daleč za vse delo, sodelovanje in dolgoletno zvestobo. Na tem mestu pa se zahvaljujem tudi vsem pokojnim sodelavcem, odbornikom in vsem svojim predhodnikom, predsednikom – posebej še našemu častnemu predsedniku, Lipeju Koleniku, ki je na žalost pred kratkim umrl. Kot predsednik se zavedam svoje odgovorne funkcije in bom skupno z ostalimi člani nadzornega odbora skrbel, da bodo prihranki naših vlagateljev varno naloženi. Izposojila bomo odobravali samo komitentom z ustrezno boniteto ter le proti zadostnemu zavarovanju. Naša banka se ne bo spuščala v prevelike rizike in tudi ne na „špekulacijska področja“, katerih ni moč obvladati. Zagotavljam, da se bomo vsi tudi v naprej trudili in poskušali ustreči vašim željam in potrebam. Ostali bomo povezani z domačim krajem, z našimi člani in poslovnimi partnerji. Naši Posojilnici-Bank Pliberk pa želim ob tem jubileju še mnogo uspešnih let. Ek.sv. Fric Kumer, predsednik NO


100 let napredka

100 Jahre Fortschritt ÖR Fric Kumer, Aufsichtsratsvorsitzender: „Meine Gedanken zum Jubiläum der Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk.“

B

eim Lesen der Protokolle zur Gründung und 100-jährigen Tätigkeit unserer Bank merke ich immer mehr, wie klug, wirtschaftlich fortschrittlich denkend und mutig unsere Vorfahren – ihre Begründer – waren. In den Anfängen unserer Spar- und Darlehenskassen gab es große Schwierigkeiten zu überwinden. Wir möchten ihnen noch heute Dank und Anerkennung aussprechen. Der Genossenschaftsgedanke war ihr Leitmotiv, mit dem sie allen Schwierigkeiten trotzten: dem Ersten Weltkrieg, der Weltwirtschaftskrise, der Volksgruppen-Bedrohung, der Auflösung der Genossenschaften usw. All das verpflichtet uns, dass wir uns heute für einen Aufstieg unserer Geldinstitute einsetzen und den Genossenschaftsgedanken weiter pflegen. Als Zeichen der Anerkennung unserer heutigen Arbeit aber sehe ich die Verleihung des Gemeindewappens. Langjährige Treue würdigen. Zum hohen Jubiläum unserer Bank möchte ich allen Mitarbeitern, den Ausschussmitgliedern, vor allem aber unseren Kunden und Geschäftspartnern für die Zusammenarbeit

und langjährige Treue meinen Dank aussprechen. Ich möchte allen verstorbenen Mitarbeitern, Ausschussmitgliedern sowie meinen Vorgängern – vor allem unserem leider vor kurzem verstorbenen Ehrenobmann Lipej Kolenik – danken. Als Vorsitzender bin ich mir meiner verantwortungsvollen Position bewusst und ich werde zusammen mit allen Mitgliedern des Aufsichtsrates dafür sorgen, dass die Ersparnisse unserer Anleger sicher sind. Darlehen werden wir nur Kommittenten mit entsprechender Bonität und mit genügend Absicherung verleihen. Unsere Bank wird keine allzu großen Risiken eingehen und sich auf keine unbeherrschbaren Spekulationen einlassen. Ich versichere Ihnen, dass wir uns auch in Zukunft bemühen werden, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Wir werden weiterhin unserem Heimatort, unseren Mitgliedern und Geschäftspartnern verbunden bleiben. Unserer Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg wünsche ich zu diesem Jubiläum noch viele erfolgreiche Jahre. ÖR Fric Kumer, Vorsitzender des AR
„Posojilnica – 100 let“ „100 Jahre Posojilnica“ Mest.svet. Georg-Jurij Mandl osebno za rojstni dan Posojilnice-Bank Pliberk/Bleiburg.

P

red 100 leti so naši prednik i spoznali potrebo po samopomoči. To č n o 2 . aprila1908 je v ta namen bila ustanovljena današnja PosojilnicaBank Pliberk v zadružni obliki. Pospeševanje gospodarske koristi njenih članov je

bila vodilna zamisel pri ustanovitvi Posojilnice-Bank Pliberk. Posojilnica-Bank Pliberk je kot gospodarska ustanova slovenske narodne skupnosti na Koroškem kljubovala vsem dogodkom obeh svetovnih vojn v prejšnjem stoletju in se je v zadnjih desetletjih razvila v eno najmočnejših bančnih ustanov naše regije. Posojilnica-Bank Pliberk na petih sedežih, v Pliberku, Globasnici, Šmihelu, Žvabeku in na Metlovi zaposluje danes skupno 21 dobro izobraženih sodelavcev, ki strankam banke nudijo obširno in seriozno svetovanje v vseh denarnih zadevah. S tem pa je Posojilnica tudi eden večjih delodajalcev v naši občini in je občinski svet pred nedavnim soglasno skle-

nil, da je Posojilnica upravičena poleg imena zadruge voditi občinski grb. Važno se mi zdi poudariti, da je Posojilnici kljub vsestranski globalizaciji do danes uspelo obdržati svojo samostojnost in neodvisnost. Posojilnica-Bank Pliberk je danes dobro zasidrana na Avstrijskem pa tudi na Slovenskem in Hrvaškem denarnem trgu. Posojilnica tudi primerno podpira delovanje kulturnih, športnih in drugih društev v naši regiji. V imenu Enotne liste Pliberk čestitam Posojilnici-Bank Pliberk k visoki obletnici obstoja, se zahvaljujem za vsestransko podporo društvom in želim za naslednjih 100 let uspešen gospodarski razvoj.

Stadtrat Georg Mandl ganz persönlich zum Geburtstag der Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk.

V

or 100 Jahren haben unsere Vorfahren den Bedarf an Selbsthilfe erkannt. Am 2. April 1908 entstand zu diesem Zweck die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk als Genossenschaft. Der Grundgedanke bei der Gründung war der wirtschaftliche Vorteil ihrer Mitglieder. Das ist bis heute so. Natürlich brachte die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung viele Veränderungen und die Geldinstitute müssen im Sinne des Bankengesetzes entsprechende Gewinne erzielen. Die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk trotzte als eine Institution der slowenischen Volksgruppe allen Ereignissen der beiden Weltkriege und entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der stärksten Geldinstitute in der Region. 21 Spitzen-Mitarbeiter. Die Posojilnica-Bank beschäftigt in Bleiburg, Globasnitz, St. Michael,

| Mest.svet. Georg-Jurij Mandl/ Stadtrat Georg Mandl.Schwabegg und Mittlern 21 gut ausgebildete Mitarbeiter, die den Kunden eine umfangreiche und seriöse Beratung in allen finanziellen Angelegenheiten bieten. Damit ist sie einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde: So beschloss der Gemeinderat, dass sie neben dem Namen der Genossenschaft das Gemeindewappen führen darf. Ich möchte noch betonen, dass die Posojilnica-Bank trotz allseitiger Globalisierung ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bewahrt hat. Lange vor anderen Institutionen erkannte die Posojilnica-Bank den Wert einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und ist auch auf dem slowenischen und kroatischen Geldmarkt präsent. Ein gutes Wirtschaften und damit verbundene Gewinne machen es ihr möglich, dass sie die Arbeit kultureller, sportlicher und anderer Vereine in unserer Region dementsprechend unterstützt, was zweifellos sehr wichtig ist. Im Namen der Einheitsliste Bleiburg gratuliere ich der Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg zum Jubiläum, danke für die Unterstützung der Vereine und wünsche weiterhin eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung.


Občinski grb Gut gewappnet Občinski svet mestne občine Pliberk podeli Posojilnici-Bank Pliberk/Bleiburg občinski grb.

Ž

upan mestne občine Pliberk/Bleiburg, Stefan Visotschnig, stavi občinskim odbornikom mestne občine Pliberk dne 19. oktobra 2007 sledeči predlog: „Posojilnica-Bank Pliberk, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, praznuje v letu 2008 svoj 100-ti jubilej. Podjetje nadvse uspešno deluje kot bančni institut v vsem južnokoroškem prostoru in preko njega ter v sosednji Sloveniji in republiki Hrvaški. Za občino Pliberk predstavlja to podjetje zelo pomemben gospodarski faktor. 21 delojemalcev najde v tem podjetju atraktivno delovno

mesto. Značilno za to podjetje je tudi, da nastopa kot radodaren sponzor na področju športa, kulture in izobraževanja. Zdi se mi torej več kot upravičeno, da temu primerno počastimo to tradicionalno podjetje ter mu podelimo pravico do vodenja občinskega grba. Iz tega vzroka stavim predlog, ki naj bi ga občinski svet mestne občine Pliberk sprejel.“

Der Stadtgemeinderat von Bleiburg verleiht der Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk das Gemeindewappen.

D

er Bürgermeister der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk Stefan Visotschnig stellt an den Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg am 19. Oktober 2007 folgenden Antrag: „Die Posojilnica-Bank Pliberk, registrirana zadruga z omejenim jamstvom/Kreditbank Bleiburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

feiert im Jahr 2008 ihr 100-Jahr-Bestandsjubiläum. Das Unternehmen ist im gesamten Südkärntner Raum und darüber hinaus sowie im benachbarten Slowenien und in der Republik Kroatien als Bankinstitut äußerst erfolgreich tätig. Für die Gemeinde Bleiburg stellt dieses Unternehmen einen ganz wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. 21 Arbeitnehmer finden in diesem Unternehmen einen attraktiven Arbeitsplatz. Bezeichnend für dieses Unternehmen ist auch, dass es stets als sehr großzügiger Sponsor im Sport-, Kultur- und Bildungsbereich auftritt. Es scheint daher mehr als gerechtfertigt, dass diesem Traditionsunternehmen eine entsprechende Ehrung in der Form zuteil wird, als ihm die Verleihung des Rechtes zur Führung des Gemeindewappens zugesprochen wird. Aus diesem Grunde stelle ich den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg möge den hierfür erforderlichen Beschluss fassen.“

 Župan/Bürgermeiste r Stefan Visotschnig.

Vse najboljše za 100-tega!

K

ot župan mestne občine Pliberk prav prisrčno čestitam Posojilnici-Bank Pliberk za njeno 100-to obletnico obstoja. V zadnjih letih je Posojilnica-Bank postala ena vodilnih institucij v južnokoroškem prostoru, saj nudi 21 delojemalcem atraktivno delovno mesto. Za mestno občino Pliberk je Posojilnica-Bank Pliberk pomemben gospodarski faktor. Posebno priznanje denarnemu institutu velja tudi zaradi njegovega velikodušnega sponziranja na športnem, kulturnem in izobraževalnem področju. PosojilnicaBank Pliberk deluje zelo uspešno tudi v sosednji Sloveniji in v Republiki Hrvaški. Zato je občinski svet sklenil podeliti Posojilnici-Bank občinski grb. Posojilnici želim tudi v bodoče vse najboljše. Vaš župan Stefan Visotschnig

Alles Gute zum 100er!

A

ls Bürgermeister von Bleiburg gratuliere ich der Posojilnica-Bank zum Bestandsjubiläum. Waren die Anfänge bescheiden, hat sie sich in den letzten Jahren zu einem führenden Geldinstitut im Südkärntner Raum emporgearbeitet, das 21 Arbeitnehmern einen Arbeitsplatz bietet. Für die Stadtgemeinde ist die Posojilnica-Bank ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Besondere Anerkennung verdient sich das Geldinstitut durch seine großzügige Sponsorentätigkeit im Sport-, Kultur- und Bildungsbereich. Darüber hinaus ist die Posojilnica-Bank Pliberk/ Bleiburg in Slowenien und Kroatien erfolgreich. Diese Faktoren haben mich und den Gemeinderat veranlasst, der Posojilnica-Bank das Gemeindewappen zu verleihen. Weiterhin alles Gute! Ihr Bürgermeister Stefan Visotschnig


ronik Kronika/Ch

Vceraj in danes Gestern und heute Predsedniki po drugi svetovni vojni do danes/Vorsitzende nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Upravni odbor/Vorstand:

 Alojz Milač, p.d./vulgo Prenar, 1921–1941–1949

 Stefan Potočnik, 1949–1952

 Alojz Müller, p.d./vulgo Mlinar , 1952–1972

 Franc Buchwald, p.d./ vulgo Pukuv, 1972–1975

 Lipej Kolenik, 1975–1995

 ek.sv./ÖR Fric Kumer, p.d./ vulgo Črčej, 1995–2005

 Joško Nachbar

 Lorenz Kumer, MBA

glavnopoklicna člana upravnega odbora od 2005 naprej/ Hauptberufliche Vorstandsmitglieder seit 2005
Foto: www.iStockphoto.com

Naša predsednika upravnega odbora

L

ipej Kolenik je bil leta 1959 prvič izvoljen za člana, leta 1972 za podpredsednika in leta 1975 za predsednika upravnega odbora in je vršil to funkcijo do leta 1995. Kot predsednik upravnega odbora je bil tudi dober delodajalec. V zgodovino Posojilnice se je zapisal z neizbrisnimi črkami in bil od leta 1995 dalje častni predsednik. Škoda, da 100-letnice ni mogel dočakati, ohranili ga bomo v častnem spominu. Ek.sv. Mirko Kumer je od leta 1952 dalje do svoje smrti leta 1981 predsedoval nadzornemu odboru. Ob svoji 70-letnici je Lipej Kolenik predal mesto predsednika upravnega odbora ek.sv. Fricu Kumru, ki je to funkcijo opravljal od leta 1995 do 2005. Ko se je Posojilnica odločila za glavnopoklicno zasedbo v upravnem odboru, je občni zbor izvolil ek.sv. Frica Kumra za predsednika nadzornega odbora, to funkcijo vrši še danes. Za uspešnega komunalnega politika, mestnega svetnika in podžupana je ta funkcija najbolj primerna, saj je tudi banka znana v celotnem prostoru AlpeJadran. Želimo mu še obilo zdravja, da bo to funkcijo vršil še naprej tako uspešno in bomo dosegali skupno z njim iz leta v leto vidne poslovne rezultate. Joško Nachbar

Nadzorni odbor/Aufsichtsrat:

 Alojz Milač, p.d./vulgo Prenar, 1949–1952

 Janez Apovnik, 1981–1995

 Alfred Kral 1995–2005

 ek.sv/ÖR Mirko Kumer, pd./ vulgo Črčej , 1952 do smrti/ bis zum Tode 1981

 ek.sv./ÖR Fric Kumer, p.d./ vulgo Črčej, od leta 2005 naprej/seit 2005

Vorsitzende des Vorstandes

L

ipej Kolenik wurde 1959 Mitglied, 1972 stellvertretender Vorsitzender und war von1975 bis 1995 Vorsitzender des Vorstandes. Er war aber auch stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender des Aufsichtsrates der damaligen Zveza slovenskih zadrug. Lipej war für jede Modernisierung und sagte immer: „Wenn wir uns nicht entwickeln, fallen wir zurück.“ Risikobereit war er nicht. 1995 wurde er zum Ehrenvorsitzenden. Wir werden seinen Namen immer in Ehren halten. ÖR Mirko Kumer war von1952 bis zu seinem Tod 1981 Vorsitzender des Aufsichtsrates, sein Sohn Andrej Kumer war seit 1975 im Vorstand und bis zu seinem frühen Tod im Aufsichtsrat. Valentin Kumer widmete sich dem Zadruga Market Bleiburg und war Funktionär bei der Zveza slovenskih zadrug. Zu seinem Siebziger übergab Lipej Kolenik die Stelle des Vorsitzenden im Vorstand ÖR Fric Kumer, der sie von 1995 bis 2005 innehatte. Als die Posojilnica hauptberufliche Vorstandsmitglieder anstellte, wurde Fric Kumer AufsichtsratsVorsitzender. Für den vielseitigen Funktionär ist diese Funktion gerade richtig, weil ja auch unsere Bank im Alpe-Adria-Raum ihren festen Platz hat. Wir wünschen ihm Gesundheit und weiterhin Erfolg. Joško Nachbar
ronik Kronika/Ch 10. julija 1923 sklenejo, da tajniku oz. blagajniku ne morejo dati več nobene odškodnine. Pride svetovna gospodarska kriza, kmetje svojih proizvodov ne morejo več prodati, delavci so brezposelni in brez kupne moči, novih vlog ni, večji vlagatelji pa celo začenjajo dvigati svoje prihranke, kreditojemalci pa niso v stanju plačati obresti, kaj šele posojil. Hranilnica postane nelikvidna, izgublja zaupanje, vlagatelji začnejo denar shranjevati doma ali ga deloma nesejo v druge denarne zavode, dolžnike je treba pogosto opominjati in jih prijemati tudi trdo in s tem se Hranilnica tudi večkrat zameri.

Pogled nazaj Od leta 1908 do povojne dobe: od ustanovitvenih let do novega začetka.

P

ovzetek iz zapisov ek.sv. Mirka Kumra – Črčeja.

Pred več kot 100 leti začnejo ustanavljati hranilnice in posojilnice, ki so ljudska samopomoč proti izkoriščanju. Prva Posojilnica na Koroškem je ustanovljena leta 1872 v Št. Jakobu v Rožu, leta 1888 tudi že v Šmihelu pri Pliberku. Ustanovni občni zbor v Pliberku se skliče za 2. aprila 1908. Pobudo za ustanovitev da pliberški dekan Marinič, prej župnik v Šmihelu. Za prvega načelnika se izvoli Jurij Rudolf, župan na Bistrici, za njegovega namestnika Franc Reš in za člane načelstva Lovro Kušej, p.d. David v Šmihelu, Pavel Miklavič, blaški župan, Valentin Štangl, občinski tajnik v Šmihelu, ter Franc Marinič, dekan in mestni župnik v Pliberku. V nadzorstvo izvolijo za predsednika Jožefa Krauta, p.d. Poltnika na Bistrici, za zapisnikarja Ivana Hornböcka, kaplana v Pliberku, za ostale člane nadzorstva pa Janeza Glinika, p.d. Kazana v Repljah, Ivana Lučovnika, kaplana v Pliberku, in libuškega župana Pavla Podričnika. Tako štejemo med ustanovitelje kar tri duhovnike in tri župane. Plačajo delež dve kroni ali en rajniš. Hranilnica ima ugledne odbornike, nima pa primernih prostorov. Zato kupi šmihelska hranilnica 11. maja 1909 Glini-

10

kovo hišo in poslovanje se začne šele 8. junija 1909 po prvem rednem občnem zboru. Za predsednika izvolijo blaškega župana Pavla Miklaviča, ki pa umre star komaj 48 let že leta 1911, nasledi ga Franc Reš. Hranilnica ima leta 1912 že 99 članov z 212 deleži in pomembno število hranilnih vlog in kreditov. Seje se vršijo vsak drugi torek, in posli rastejo tja do začetka prve svetovne vojne. Franca Reša nasledi leta 1914 Pavel Riedl, p.d. Brdnik, njegov namestnik pa postane gostilničar Štefan Breznik. Odbor sklene, da podpiše skupno 45.000 kron vojnega posojila (Kriegsanleihe), ki pa z izgubljeno vojno v celoti propade in tako sklenejo, da ga bodo odpisovali skozi 40 let. Hranilne vloge vsled inflacije še vedno rastejo. Načelnik Pavel Riedl zboli in odstopi, na njegovo mesto pa izvolijo Janeza Kolenika, p.d. Šimona na Borovju. V času bojev za mejo leta 1919 Volkswehr demolira poslovne prostore, po plebiscitu pa se 12. aprila 1921 vrši spet občni zbor. Sledi menjava denarja v avstrijske krone in čas inflacije. 2. avgusta 1921 izvolijo na občnem zboru Alojza Milača, p.d. Prenarja na Blatu, za novega predsednika. Sledi doba popolnega propada denarja in Hranilnica pride na nič in na občnem zboru

Denarja za posojila ni, prošnje pa se bolj ali manj le še odklanjajo. To stanje se vleče do zasedbe Avstrije po Hitlerju. Nacistična oblast vzame tretjino vrednosti denarja, deli državne podpore in največji dolžniki dobijo razdolžitev, posojila se vrnejo, zapadlih obresti pa ni možno izterjati. Tajnika Lovra Potočnika pokličejo v nemško vojsko in blagajnika Štefana Breznika vržejo v ječo, kjer umre. Po vojaškem napadu na Jugoslavijo nacistična oblast zatre tudi Hranilnico in Posojilnico Pliberk, ji postavi gestapovskega komisarja v osebi Raimunda Teppan-a, ki jo prijavi za likvidacijo dne 4. julija 1942 zadružnemu registru v Celovcu. Načelnika Milača obremenijo za pokritje izgube, na njegovo posestvo intabulirajo 1.000 „Reichsmark“ in ga povrhu še izselijo. Uspe mu, da se vrne z družino spet domov, Hranilnice pa ni več. Obračuna za svoje delo komisar ne poda nikoli, računski zaključki za to dobo ne obstajajo. Po končani vojni se postavi že leta 1946 zahteva za popravo po nacističnem nasilju povzročene škode in po zopetni vzpostavitvi Hranilnice. Dne 19. novembra 1948 se likvidacija izbriše in uveljavijo se nekdanje pravne razmere in nekdanja odbora. Občni zbor izvoli 24. aprila 1949 v Breznikovi hiši za novega predsednika Štefana Potočnika, tesarskega mojstra iz Pliberka, Alojza Milača pa izvoli za predsednika nadzornega odbora. Začeti je treba na novo in težko je ponovno pridobiti zaupanje domačih ljudi, ni lastnih prostorov, novi predsednik vodi posle v svoji pisarni in začnejo iskati primerno hišo za poslovanje. Na občnem zboru 27. julija 1952 je izvoljen za predsednika upravnega odbora Alojz Müller, p.d. Mlinar iz Čirkovč, za predsednika nadzornega odbora pa Mirko Kumer, p.d. Črčej na Blatu. Leta 1954 Hranilnica namesti novega poslovodjo Lojza Krištofa. Dne 8. julija 1954 kupi Hranilnica hišo odbornika Ignaca Mačeka v Hüblerjevi ulici za 41.656 šilingov in postane končno kot Hranilnica in Posojilnica Pliberk lastnica pri vlož.štev. 989 k.o. Pliberk in tako je dana možnost, da se prične 2. januarja 1955 dnevno poslovanje od 8.00 do 12.30 ure.


Zurück zu den Wurzeln 1908 bis zur Nachkriegszeit: Von den Gründungsjahren bis zum Neubeginn.

Z

usammenfassung aus den Niederschriften von ÖR Mirko Kumer/Črčej.

Vor mehr als 100 Jahren werden die ersten Spar- und Darlehenskassen als Selbsthilfe gegen Ausbeutung gegründet. Die erste Kärntner Darlehenskasse wird 1872 in St. Jakob i. R. gegründet, 1888 folgt St. Michael ob Bleiburg. Die Gründungsvollversammlung in Bleiburg findet am 2. April 1908 statt. Auf Initiative des Bleiburger Dechants Marinič, der zuvor Pfarrer in St. Michael war. Zum ersten Vorsitzenden wird Jurij Rudolf, Bürgermeister von Feistritz, sein Stellvertreter ist Franz Reš, die anderen Vorstandsmitglieder sind Lovro Kušej vulgo David aus St. Michael, Pavel Miklavič, Bürgermeister von Moos, Valentin Štangl, Gemeindesekretär in St. Michael, und Franc Marinič, Dechant und Stadtpfarrer in Bleiburg. Vorsitzender des Aufsichtsrates wird Jožef Kraut vulgo Poltnik, Schriftführer ist Ivan Hornböck, Kaplan in Bleiburg. Außerdem Janez Glinik vulgo Kazan aus Replach, Ivan Lučovnik, Kaplan in Bleiburg, sowie der Bürgermeister von Loibach, Pavel Podričnik. Unter den Gründern sind also drei Geistliche und drei Bürgermeister. Sie zahlten einen Anteil von zwei Kronen oder einem Reinisch ein. Die Darlehenskasse hat keine geeigneten Räume. Also kauft sie im Mai 1909 das GlinikHaus, der Geschäftsverkehr beginnt am 6. Juni 1909, nach der ersten öffentlichen Vollversammlung. Der erste Vorsitzende wird Pavel Miklavič, der aber 1911 verstirbt. Ihm folgt Franc Reš. Die Darlehenskasse hat 1912 schon 99 Mitglieder mit 212 Anteilen und vielen Spareinlagen und Krediten.

Das Geld verliert seinen Wert. Mit 10. Juli 1923 bekommen der Sekretär und der Kassier keinen Spesenersatz mehr zugesprochen. Die Weltwirtschaftskrise tritt ein. Die Bauern können ihre Produkte nicht mehr verkaufen, die Arbeiter sind arbeitslos. Die Kaufkraft schwindet. Es gibt keine neuen Spareinlagen, die größeren Anleger beginnen ihre Ersparnisse zu beheben. Kreditnehmer können ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen. Die Darlehenskasse wird zahlungsunfähig, verliert an Vertrauen. Die Anleger verwahren ihr Geld zu Hause oder in anderen Geldinstituten. Die Schuldner werden ermahnt und schmollen. Es gibt kein Geld. Kredite werden also immer öfter abgelehnt. So geht es weiter bis zur Besetzung Österreichs durch Hitler. Die Nazis vereinnahmen ein Drittel des Geldwertes, teilen Staatsförderungen aus. Die großen Schuldner werden entschuldet. Die Darlehen werden zurückbezahlt, die verfallenen Zinsen können nicht zurückgefordert werden. Der Sekretär Lovro Potočnik wird in den Krieg einberufen, der Kassier Stefan Breznik arretiert und stirbt wenig später. Nach dem deutschen Einmarsch in Jugoslawien übernehmen die Nazis die Spar- und Darlehenskasse Bleiburg. Die Gestapo unter Kommissar Raimund Teppan meldet sie im Genossenschaftsregister als zahlungsunfähig. Der Vorsitzende Milač soll den Verlust decken. Auf seinem Besitz wer-

den 1.000 Reichsmark intabuliert und er wird ausgesiedelt. Er kommt mit seiner Familie zwar wieder zurück, seine Sparkasse aber existierte nicht mehr. Der Kommissar hinterlässt für jene Zeit keinerlei Abrechnung. Nachkriegszeit. Nach Kriegsende verlangt man schon 1946 eine Wiedergutmachung des von den Nazis zugefügten Schadens und die Wiedererrichtung der Darlehenskasse. Am 19. November 1948 wird die Liquidation aufgehoben und es gelten wieder die ehemaligen Rechtsvorschriften und die früheren Ausschüsse. Der neue Vorsitzende heißt Štefan Potočnik aus Bleiburg. Vorsitzender des Aufsichtsrates wird Alojz Milač. Neubeginn. Man muss wieder von vorne anfangen und die Posojilnica-Bank hat es nicht einfach, das Vertrauen zurückzugewinnen. Es gibt keine eigenen Räume, man musste neue finden. 1952 wird Alojz Mlinar Vorsitzender des Verwaltungsrates und Mirko Kumer/Črčej Vorsitzender des Aufsichtsrates. Im Jahre 1954 bekommt die Hranilnica mit Lojze Krištof ihren ersten Geschäftsführer. Im Juli 1954 kauft die Hranilnica und Posojilnica das Maček-Haus in der Hüblergasse um 41.656 Schilling und wird Eigentümerin der Liegenschaft EZ 989 GB Bleiburg. Seit dem 2. Jänner 1955 kann sie täglich von 8.00 bis 12.30 Uhr einen Geschäftsverkehr anbieten.

Sitzungen jeden zweiten Dienstag. Die Geschäfte wachsen bis zum Ersten Weltkrieg. Franc Reš folgt 1914 Pavel Riedel vulgo Brdnik. Sein Stellvertreter ist der Wirt Stefan Breznik. Der Ausschuss genehmigt eine Kriegsanleihe von 45.000 Kronen, die nach dem Krieg verloren gehen sollte und 40 Jahre lang abgeschrieben werden muss. Die Spareinlagen wachsen während der Inflation. Riedl tritt ab und ihm folgt Janez Kolenik. In den Abwehrkämpfen 1919 beschädigt die Volkswehr die Geschäftsräume. Nach der Volksabstimmung gibt es 1921 wieder eine Vollversammlung. Die österreichischen Kronen und die Inflation sind im Kommen. Im August 1921 wird der neue Vorsitzende Alojz Milač gewählt.

11


ronik Kronika/Ch začne razmišljati o boljši in trajnejši rešitvi. V naslednjih letih poslovanje in promet napredujeta. Hranilnica Pliberk zaprosi novembra 1970 za pravico menjalnice, nakar ministrstvo zahteva spremembo pravil in občni zbor 26. marca 1972 spremeni tudi ime v „Posojilnico Pliberk“. Novoizvoljeni predsednik je Franc Buchwald, p.d. Pukva iz Nonče vasi, podpredsednik Lipej Kolenik. V pomlajenem odboru so Štefan Trampusch, Janez Buchwald in Adolf Krivograd. Koncesijo za menjalnico podeli Avstrijska Narodna banka 19. septembra 1972. Občni zbor 22. junija 1975 izvoli za predsednika Lipeja Kolenika, za podpredsednika Štefana Trampuscha in dodatno Andreja Kumra, Sigija Stropnika, Joška Konciljo in Joška Nachbarja za člane upravnega odbora.

Nov začetek 1959 do 1979: vojni sledi nov začetek in uspešen razvoj Posojilnice-Bank Pliberk.

V

loge naraščajo, povpraševanja po kreditih pa ni, previsoka je likvidnost, dobički pa le skromni. Na občnem zboru 1. marca 1959 sprejme Hranilnica nova pravila in prvič je v upravni odbor izvoljen Lipej Kolenik iz Čirkovč. Skupno poslovanje s Kmečko gospodarsko zadrugo ima sicer svoje koristi, ni pa v personalni uniji nobene usmeritve v razvoj prodaje bančnih storitev. Prostori ne odgovarjajo blagovnemu, ne bančnemu poslovanju.

12

Iskati je treba druge rešitve. Kmečka gospodarska zadruga kupi 12. julija 1956 Breznikov skedenj in preseli svoje poslovanje. 3. decembra 1961 pa tudi Hranilnica odloči preselitev v skromno preurejen skedenj. Prostore uredi sama, vgradi portal in opremi pisarno na svoje stroške. Zato proda Mačkovo hišo Hermannu Rasdertitschu za 85.000 šilingov. Prostori pa naj bi bili tudi samo začasni, ker pravtako ne odgovorjajo in že ponovno se

Porast na vseh področjih. Konec 1975 Joško Nachbar po praksi v Posojilnici Hodiše, na Zvezi slovenskih zadrug v Celovcu in v Posojilnici Dobrla vas prevzame poslovodstvo od Lojza Krištofa in vodi posle sam z novim odborom. 1. februarja 1977 se mu pridruži kot poslovodja Jurij Mandl. Novima odboroma in poslovodjema uspe viden korak v razširitev na vseh področjih, naraščajo vloge, veča se povpraševanje po kreditih. Na občnem zboru 2. junija 1977 je poslovni uspeh že tako razveseljiv, da se debatira o lastnih primernih poslovnih prostorih. Posojilnica odkupi od Kmečke zadruge Pliberk del zemljišča na križišču in začne 15. junija 1978 zidati po načrtih dipl.inž. Joška Bavdaža svojo lastno poslovno stavbo, ki jo slovesno otvorijo 14. junija 1979 in se končno vselijo v lastne poslovne prostore na Velikovški cesti 1a. Investicija znaša 4,879.000 šilingov in vpliva negativno na likvidnost, ker primanjkuje sredstev za izposojila. Obseg poslovanja se v letu 1979 podvoji, narastejo pa tudi stroški obrata in amortizacije, tako da Posojilnica poslovno leto 1979 zaključi z majhno izgubo, ki se pokrije iz rezervnega sklada prejšnjih let.


Neuer Anfang 1959 bis 1979: Der Neubeginn und eine erfolgreiche Entwicklung für die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk.

H

arte Zeiten: Einlagen wachsen, Kreditanforderungen gibt es aber keine, die Liquidität ist zu groß und die Gewinne sind bescheiden. Bei der Vollversammlung am 1. März 1959 nimmt die Hranilnica neue Statuten an und Lipej Kolenik wird erstmals in den Vorstand gewählt. Die Zusammenarbeit mit der Bäuerlichen Genossenschaft ist einerseits sinnvoll, bringt aber keine Entwicklung des Verkaufes von Bankdienstleistungen. Auch die Räumlichkeiten sind für den Geschäftsverkehr ungeeignet. Andere Lösungen werden gesucht. Die Bäuerliche Genossenschaft kauft am 12. Juli 1956 die Breznik-Scheune, die Bank gesellt sich dazu, adaptiert die Räume selbst und errichtet ein Portal auf eigene Kosten. Das Maček-Haus wird um 85.000 Schilling verkauft und die Einrichtung für die vorläufigen Räume erworben. Man denkt schon damals an eine dauerhaftere Lösung. In den nächsten Jahren wachsen die Geschäfte und der Verkehr. Die Hranilnica Pliberk sucht 1970 um eine Wechselstubenermächtigung an, worauf das Ministerium eine Statuten-Änderung fordert. Die Vollversammlung vom 26. März 1972 ändert den Namen zur „Posojilnica Pliberk“. Neuer Vorsitzender ist Franz Buchwald, sein Stellvertreter Lipej Kolenik. Im verjüngten Ausschuss sind Kaufmann Stefan Trampusch, Tischlermeister Janez Buchwald und Kaufmann Adolf Krivograd. Die Oesterreichische Nationalbank verleiht ihr am 19. September 1972 die Konzession für die Wechselstube. Die Vollversammlung am 22. Juni 1975 wählt Lipej

Kolenik zum Obmann, Stefan Trampusch zum Stellvertreter und Andrej Kumer, Sigi Stropnik, Joško Konzilia und Joško Nachbar in den Vorstand. Expansion auf allen Gebieten. Ende 1975 übernimmt Joško Nachbar nach einer Praxis in der Posojilnica-Bank Keutschach bei der Zveza slovenskih zadrug in Klagenfurt und der Posojilnica Eberndorf die Geschäftsführung zusammen mit dem neuen Ausschuss. Am 1. Februar 1977 wird schließlich Jurij Mandl als erster Mitarbeiter angestellt, der später auch Geschäftsführer werden sollte. Den neuen Ausschüssen und den Geschäftsführern gelingt es, sich auf allen Gebieten auszuweiten. Einlagen und Kreditnachfragen werden größer. Bei der Vollversammlung am 2. Juni 1977 ist der geschäftliche Erfolg so erfreulich, dass von eigenen Räumen gesprochen werden kann. Die Posojilnica kauft von der Bäuerlichen Genossenschaft einen Baugrund und beginnt nach den Plänen von Dipl.-Ing. Jože Bavdaž ein eigenes Gebäude zu bauen, das schließlich am 14. Juni 1979 eröffnet wird. Die neue Adresse: Völkermarkter Straße 1a. Die Investition beträgt zu diesem Zeitpunkt 4,879.000 Schilling und hemmt die Liquidität, weil es noch zu wenige Mittel für Darlehen gibt. Der Umsatz verdoppelt sich im Jahre 1979. Es wachsen aber auch Ausgaben und die Amortisierung, so dass das Geschäftsjahr mit kleinen Verlusten abschließen muss. Diese Verluste können aber aus dem Reservefonds der früheren Jahre gedeckt werden.

 Mestni svetnik/ Stadtrat: Armin Klatzer.

Pozdravne besede: ÖVP Pliberk/Bleiburg

U

spešna leta: Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg obstaja že sto let. V času teh stotih let je Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg postala eno najpomembnejših podjetij v naši občini. Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg je tudi eden najvažnejših in pomembnih delodajalcev v naši regiji in je vedno pripravljena podpirati celo vrsto naših uspešnih športnih in kulturnih društev. Mi, mandatarji Pliberške ljudske stranke, želimo Posojilnici-Bank Pliberk/Bleiburg tudi za naslednjih sto let obilo uspeha. Armin Klatzer Mestni svetnik Bleiburger Volkspartei

Grußworte der ÖVP Bleiburg

E

rfolgreiche Jahre: Seit einhundert Jahren besteht die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk. Im Laufe der einhundert Jahre wuchs die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsbetriebe unserer Gemeinde. Die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk ist auch ein bedeutender und wichtiger Arbeitgeber unserer Region und hat für die vielen erfolgreichen Sport- und Kulturvereine immer ein offenes Ohr. Wir, die Mandatare der Bleiburger Volkspartei, wünschen der Posojilnica-Bank Bleiburg/ Pliberk auch für die nächsten hundert Jahre viel Erfolg. Armin Klatzer Stadtrat Bleiburger Volkspartei

13


ronik Kronika/Ch Poleg klasičnih poslov poslovodstvo vedno bolj propagira tudi prodajo dodatnih produktov in storitev kot so leasing, zavarovanja in vrednostni papirji in temu primerno se ponovno preuredijo prostori za svetovanje in poskrbi se za potrebna dodatna šolanja sodelavcev. Poslovodstvo polaga važnost na izboljšanje kvalitete poslovanja in modernizacijo notranje organizacijske strukture, kar pogojuje v naslednjih letih še boljše poslovne rezultate.

 Leva stran z leve/Linke Seite v. l. n. r.: Peter Apovnik, Leonhard Katz, Alfred Kral, Ek.sv. Fric Kumer, Stanko Verhnjak, Franz Kristan, dir./Dir. Lorenz Kumer, MBA; dir./Dir. Josef Nachbar. Desna stran z leve/Rechte Seite v. l. n. r.: Stefan Logar, Valentin Šumnik, Pepej Krop, Johann Lubas, Janez Buchwald, Janez Hudl, Hubert Božič, Siegfried Stropnik. Na sliki manjka/Nicht am Bild: DI Markus Kušej.

Leta podviga 1980 do danes: Leta podviga. S spremembami v organizacijski strukturi, pri investicijah in pri sodelavcih.

S

oodločanje za vse: Nov zakon o kreditnem gospodarstvu med drugim določi, da mora imeti vsaka kreditna zadruga oz. banka dve glavnopoklicni poslovodji in zajamčen princip štirih oči. Takih stroškov si male Posojilnice ne morejo privoščiti, zato se Posojilnici Šmihel in Žvabek odločita za pripojitev k Posojilnici Pliberk. Občni zbor 22. avgusta 1982 sklene spojitev s Posojilnicama Šmihel in Žvabek in obe prenehata s samostojnim poslovanjem, na sedežih v Šmihelu in Žvabeku pa se vodi v bodoče poslovalnica Posojilnice Pliberk. V istem letu skupnega poslovanja poraste promet za 200 miljonov šilingov in prva skupna bilanca je krepko pozitivna. Občni zbor 9. oktobra 1983 spremeni pravila in poveča število članov upravnega in nadzornega odbora, da sta odslej tudi poslovna okoliša Šmihela in Žvabeka v odborih zastopana. Na občnem zboru leta 1984 se ponovno spremenijo pravila in sprejme novo ime za skupno firmo „Posojilnica-Bank Pliberk“. V naslednjih letih se postopoma uredi notranja organizacija in obnovijo poslovne hiše v Šmihelu in Žvabeku. Na občnem zboru 20. novembra 1987 se sprejmejo sklepi tudi za pripojitev Posojilnice Globasnica. Že 27. januarja 1988 skleneta odbora odprodajo blagovnega dela v Globasnici Kmečki gospodarski zadrugi

14

Železna Kapla in priključitev na Raiffeisen računski center na Dunaju, v istem letu pristopi Posojilnica tudi Raiffeisenovi zadrugi za zavarovanje vlog in Solidarnostnemu skladu slovenskih zadrug na Koroškem. V letu 1991 postane Posojilnica-Bank Pliberk najmočnejša banka v okviru Zveze slovenskih zadrug, obseg poslovanja raste nadpovprečno in ponovno postane potreba, da se poslovni prostori v Pliberku pregradijo in povečajo, kar se v letu 1994 tudi napravi in v letu 1995 spomladi sledi ponovna otvoritev. Občni zbor 29. junija 1995 izvoli ekonomskega svetnika Frica Kumra – Črčeja za predsednika upravnega odbora, Alfreda Krala pa za predsednika nadzornega odbora. Banka prikazuje uspešne rezultate in iz čistih dobičkov poslovnih let 1997 in tudi 1998 vsakokrat podpre gradnjo kulturnega doma z vsoto 250.000 šilingov. Na občnem zboru 18. oktobra 1998 se ponovno spremenijo pravila in se zniža jamstvo članov. Oktobra leta 1999 odpre PosojilnicaBank Pliberk na Metlovi svojo četrto poslovalnico. V letu 2000 doseže bilančno vsoto 1,052 milijarde šilingov. Dne 11. junija 2001 upravni odbor imenuje za poslovodjo Lorenza Kumra. Banka se pripravlja na zamenjavo šilinga v evro s koncem leta 2001.

Občni zbor 29. junija 2005 se s ponovno spremembo pravil odloči za glavnopoklicni funkciji članov upravnega odbora, ki jih opravljata poslovodji Joško Nachbar in Lorenz Kumer z namenom, da poslovodstvo lahko hitreje odloča in je fleksibilno, istočasno pa ojači nadzorni odbor in mu dodeli dodatne kompetence ter izvoli ek.sv. Frica Kumra – Črčeja za predsednika, Alfreda Krala za prvega podpredsednika in Pepeja Kropa za drugega podpredsednika. Izkaže se, da je ta pot pravilna, kar potrjujejo prirastki in uspešni poslovni rezultati v zadnjih treh letih. Vsa poslovna leta od leta 1980 naprej Posojilnica-Bank Pliberk zaključuje z dobički, ki stojijo v soglasju s potrebami zdravega razvoja podjetja in uresničitvijo interesov članov ter tvori lahko primerne rezerve in pridobi potreben lastni kapital, da vedno spet v pravem času lahko vrši potrebne investicije in modernizacijo. Iz leta v leto raste zaupanje in Posojilnica si pridobi po višini poslovnega obsega prvo mesto med Posojilnicami na Koroškem in tudi med bankami v Pliberku. Razvije se v močno regionalno banko in utrdi svojo pozicijo tako na domačem, kot na slovenskem in hrvaškem trgu in postane trdna in močna opora domačemu gospodarstvu. Skozi vsa leta krepko podpira vse dejavnosti na športnem in kulturnem področju, interesne skupnosti, mladino in šole in s tem dokazuje svojo povezanost z domačim krajem in domačini. Dosti pa prispeva vsa leta tudi v Solidarnostni sklad za premostitev raznih težav in v pospeševanje blagovnega sektorja. Imamo vzrok, da jubilej ob 100-letnici praznujemo z vsemi, ki so do sedaj bili povezani z nami in ki bodo tudi v prihodnjem stoletju prihajali k nam in z nami sodelovali.


Aufschwungsjahre 1980 bis heute: Die Jahre des Aufschwungs. Mit Änderungen in der Organisationsstruktur, bei Geschäftsrahmen und Investitionen in unsere Mitarbeiter.

M

itspracherecht für alle: Das neue Kreditwesengesetz sieht vor, dass jede Bank bzw. Kreditanstalt zwei hauptberufliche Geschäftsführer haben soll und das Vieraugenprinzip gewährleisten muss. Solche Ausgaben sind für kleinere Banken zu groß. So beschließen die Banken in St. Michael und Schwabegg, sich an die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk anzugliedern. Die Vollversammlung vom 22. August 1982 genehmigt die Zusammenführung. Seither sind St. Michael und Schwabegg Geschäftsstellen der Posojilnica-Bank Bleiburg. In diesem Jahr wächst der gemeinsame Geschäftsverkehr um 200 Mio. Schilling und die erste gemeinsame Bilanz ist positiv. Die Vollversammlung vom 9. Oktober 1983 ändert die Statuten und erhöht die Anzahl der Mitglieder im Vorstand und im Aufsichtsrat. Bei der Vollversammlung im Jahr 1984 werden die Statuten wieder geändert und der gemeinsame Name „Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg“ entsteht. In den nächsten Jahren wird die innere Organisation strukturiert und die Bankgebäude in St. Michael und Schwabegg erneuert. Bei der Vollversammlung vom 20. November 1987 wird auch die Posojilnica Globasnitz angegliedert. Schon am 27. Jänner 1988 beschließen die Ausschüsse die Warenabteilung in Globasnitz der Bäuerlichen Wirtschaftsgenossenschaft Eisenkappel zu verkaufen und sich ans Raiffeisenrechenzentrum in Wien anzugliedern. Im gleichen Jahr tritt die Posojilnica der Raiffeisen-Einlagensicherungsgenossenschaft der slowenischen Kreditbanken und dem Solidaritätsfonds slowenischer Genossenschaften in Kärnten bei. Starke Jahre. Im Jahr 1991 wird die Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg die stärkste Bank im Rahmen der Zveza slovenskih zadrug. Der Geschäftsrahmen wächst überdurchschnittlich und erneut sollten die Geschäftsräume vergrößert werden, was im Jahre 1994 auch geschieht und die Eröffnung folgt im Frühjahr 1995. Die Vollversammlung wählt am 29. Juni 1995 ÖR Fric Kumer/Črčej zum Vorsitzenden des Vorstandes und Alfred Kral zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Die Bank zeichnet erfolgreiche Resultate und unterstützt aus den Reingewinnen der Geschäftsjahre 1997 und 1998 jährlich den Bau des Kulturhauses Bleiburg mit 250.000 Schilling.

Bei der Vollversammlung vom 18. Oktober 1998 werden die Statuten erneut geändert und die Haftung der Mitglieder wird gesenkt. Im Oktober 1999 eröffnet die PosojlnicaBank Pliberk/Bleiburg in Mittlern ihre vierte Geschäftsstelle. 2000 wird die Bilanzsumme von 1,052 Milliarden Schilling erreicht. Am 11. Juni 2001 ernennt der Vorstand Lorenz Kumer zum Geschäftsleiter. Die Bank bereitet sich auf den Wechsel des Schillings zum Euro mit Jahresende 2001 vor. Neben klassischen Angeboten propagiert die Geschäftsleitung immer mehr zusätzliche Produkte wie Leasing, Versicherungen und Wertpapiere. Dazu müssen die Räumlichkeiten für die Beratungen adaptiert und die Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Die Geschäftsführung legt sehr großen Wert auf bessere Qualität und Modernisierung in der Organisationsstruktur, was in den nächsten Jahren zu noch besseren Resultaten führt. Die Vollversammlung vom 29. Juni 2005 beschließt die Funktion von zwei hauptberuflichen Mitgliedern des Verwaltungsrates. Joško Nachbar und Lorenz Kumer übernehmen die Funktion. So kann die Geschäftsführung schneller entscheiden und ist flexibler. Gleichzeitig wird der Aufsichtsrat verstärkt und mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet. ÖR Fric Kumer/ Črčej wird neuer Vorsitzender, Alfred Kral erster Stellvertreter und Pepej Krop

zweiter Stellvertreter. Dies scheint eine gute Entscheidung zu sein, wie die Zuwächse und die erfolgreichen Resultate der letzten Jahre beweisen. Seit 1980 kein Verlust. Seit 1980 schließt die Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg immer mit Gewinnen ab, die den Erfordernissen eines gesunden Unternehmens entsprechen und die Interessen der Mitglieder verwirklichen. Es werden auch Reserven gebildet und das erforderliche Eigenkapital erworben. So kann zur rechten Zeit wieder investiert und modernisiert werden. Von Jahr zu Jahr wachsen Vertrauen und Geschäftsumfang, so dass die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk die größte aller Posojilnica-Banken Kärntens und die größte Bank Bleiburgs ist. Sie hat sich zu einer starken regionalen Bank entwiund ihre Position auf ckelt dem heimischen, slowenischen und kroatischen Markt gefestigt und ist eine kräftige Stütze der heimischen Wirtschaft. Stärkung der Region. All die Jahre werden die Tätigkeiten der Sport- und Kulturvereine, Interessengruppen, der Jugend und der Schulen unterstützt und damit die Verbundenheit mit dem Heimatort und den Einheimischen bewiesen. Auch im Solidaritätsfonds wird ein Scherflein beigesteuert zur Überbrückung von Schwierigkeiten und zur Förderung des Warensektors. Allen Grund zu feiern. Wir haben Grund, das 100Jahr-Jubiläum zu feiern. Mit all jenen, die bis jetzt mit uns verbunden waren und auch im nächsten Jahrhundert zu uns kommen werden, um mit uns zusammenzuarbeiten.

| Podpira Posojilnico-Bank/Auch Teil unserer Bank: Posojček.

15


Regionalna povezanost, prekomejne vizije in trdno zaupanje strank: Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg zagovarja vse, kar se obnese.

N

aši Posojilnici-Bank Pliberk je iz leta v leto uspelo stopnjevati poslovni obseg, razširiti zaupanje v banko in s tem zagotoviti poslovne uspehe. Posojilnica je postala najmočnejša slovenska zadružna banka in največja banka v Pliberku. Razvili smo se v močno regionalno banko, ki si je utrdila svojo pozicijo tako na domačem, kakor tudi na slovenskem in hrvaškem trgu. To nam je uspelo s tem, da smo delali načrtno, vzorno, dosledno, hitro in kvalitetno. V poslovanju upoštevamo poslovno etiko. Kodeks ravnanja vsebuje odprto in odkrito sodelovanje s sodelavci, strankami in lastniki. S svojo večjezičnostjo koristimo prednost lažjega dostopa do strank. Posebno prepoznavnost nam daje dvojezičnost pri servisiranju strank v domačem slovenskem in nemškem jeziku. Kot storitvena ustanova opravljamo profesionalne in visoko kvalificirane usluge, katerih cilj je stopnjevanje zadovoljstva strank. Kot univerzalna banka na jedrnih trgih Avstrije, Slovenije in Hrvaške nudimo vse bančne posle, katerih kvaliteta se ozira po visokem

nivoju Raiffeisenovega sektorja v Avstriji. Naše stranke so privatne osebe, obrtniki ter mala in srednje velika podjetja, ki se jim posvečamo individualno. Na področju naložb s tradicionalnimi in alternativnimi načini skupaj s stranko najdemo individualno rešitev. Smo inovativna bančna ustanova, ki poleg kompletne palete bančnih uslug v izbranih segmentih opravlja nadpovprečen poslovni obseg. Za kontinuiran razvoj banke so potrebni ustrezni poslovni rezultati. Jedrni kapital kot merilo za obseg in dopustnost koriščenja dopolnilnega kapitala mora rasti vzporedno s poslovnim obsegom. Doseganje potrebnih poslovnih uspehov nam zagotavlja boniteto na medbančnem trgu in omogoča pridobitev dodatnih sredstev in s tem tudi nadaljnjo rast. Zavedamo se, da bo treba v prihodnosti še bolj intenzivno šolati sodelavke in sodelavce, ki so temelj vsakega dobrega podjetja. Le strokovno šolan in angažiran kolektiv je med strankami priznan in jamči za dobre uspehe, tako za banko kakor tudi za stranko.

to tudi uresničiti. Skupno nam bo to uspelo! Nam in našim naslednikom se ni treba bati bodočnosti, saj je naša banka postavljena na dobre temelje. Kitajski pregovor pravi: „Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.”

100 let smo dopolnili, še več naj jih sledi. Seveda je to hitro rečeno, zdalje težje pa je,

Dir. Joško Nachbar Dir. Lorenz Kumer, MBA

Na solidni podlagi

Auf solidem Fundament 16

Zahvaljujeva se vsem našim članom, strankam, poslovnim partnerjem in sodelavcem za dosedanjo zvestobo in povezanost z našo banko in zagotavljava vsem, da bo naša Posojilnica tudi v bodoče tako tesno povezana z domačim krajem kot do sedaj. Končujeva pa z zelo jasnimi besedami slovenskega košarkaškega trenerja, gospoda Sagadina, ki ga žal osebno ne poznava: „Vedno sem govoril, da nismo plačani zato, ker smo pametni, marveč, da je pametno to, kar delamo. Vedno sem zagovarjal filozofijo, da je delo smisel življenja in da nadomestila za delo ni. Da ni krajše poti, da nič ni podarjeno. Da ne bomo čakali na svoj dan, ampak bomo nekaj naredili, da bo vsak dan naš dan. Nič ne pade z neba.“


Regionale Verbundenheit, grenzüberschreitende Visionen und starkes Vertrauen der Kunden: Die Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk setzt weiterhin auf Bewährtes.

U

nserer Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk ist es gelungen, ihren Geschäftsbereich von Jahr zu Jahr zu erweitern, das Vertrauen zu stärken und geschäftliche Erfolge zu sichern. Die Posojilnica wurde die stärkste slowenische Genossenschaftsbank und die größte Bank in Bleiburg. Wir haben uns zu einer starken regionalen Bank entwickelt, die sich auf dem heimischen, dem slowenischen und dem kroatischen Markt gefestigt hat. Wir arbeiten mit Plan, vorbildhaft, konsequent, rasch und qualitativ hochwertig. Bei unseren Tätigkeiten halten wir uns an die Geschäftsethik. Unser Verhaltenskodex sieht eine offene Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Kunden und Eigentümern vor. Mit unserer Mehrsprachigkeit nützen wir den guten Zugang zu den Kunden. Im Service treten wir durch Zweisprachigkeit in der slowenischen und deutschen Sprache hervor. Als Dienstleistungsbetrieb bieten wir hochqualifizierte Leistungen mit dem Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden noch zu steigern. Als Universalbank auf den Zentralmärkten Österreichs, Sloweniens und Kroatiens bie-

ten wir alle Bankgeschäfte an, deren Qualität sich an das Niveau des Raiffeisen-Sektors in Österreich anlehnt. Unsere Kunden sind Privatpersonen, Gewerbetreibende sowie Kleinund Mittelbetriebe, denen wir uns individuell widmen. Auf dem Gebiet der Anleihen auf traditionelle und alternative Art finden wir gemeinsam mit den Kunden eine individuelle Lösung. Das Grundkapital als Maß für den Umfang und die Zulassung der Nutzung des Zusatzkapitals muss parallel zum Geschäftsumfang wachsen. Das Erreichen der erforderlichen Geschäftserfolge garantiert uns die Bonität auf dem internationalen Markt und ermöglicht uns den Erwerb von zusätzlichen Mitteln und dadurch ein weiteres Wachsen. Wir sind uns bewusst, dass wir unsere MitarbeiterInnen noch intensiver schulen müssen, denn sie sind die Basis jedes guten Unternehmens. Nur ein fachkompetentes und engagiertes Team bürgt für Erfolge sowohl für die Bank als auch für die Kunden. Wir bestehen schon 100 Jahre, es sollen noch viele folgen. Das ist natürlich schnell gesagt und schwerer getan. Aber gemeinsam wird es uns gelingen! Wir brauchen uns vor der

Zukunft nicht zu fürchten, unsere Bank steht auf einem guten Fundament. Denn wie ein chinesisches Sprichwort sagt: „Alle Blüten der Zukunft sind im Samen der Gegenwart.“ Wir danken allen unseren Mitgliedern, Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern für ihre Treue und Verbundenheit mit unserer Bank und versichern allen, dass unsere Posojilnica auch in Zukunft mit der heimatlichen Region verbunden bleiben wird wie bisher. Wir möchten mit den aussagekräftigen Worten des slowenischen Basketball-Trainers, Herrn Sagadin, beschließen: „Ich sagte immer, dass wir nicht bezahlt werden, weil wir klug sind, sondern damit wir klug handeln. Ich habe immer die Philosophie vertreten, dass Arbeit der Sinn des Lebens ist und dass es für die Arbeit keinen Ersatz gibt. Es gibt keinen kürzeren Weg, nichts wird uns geschenkt. Wir werden nicht auf unseren Tag warten, sondern jeden Tag zu unserem Tag machen. Nichts fällt vom Himmel.“ Dir. Joško Nachbar Dir. Lorenz Kumer, MBA

17


Naši sodelavci

Unsere Mitarbeiter Dir. Joško Nachbar poslovodja/ Geschäftsleiter josko.nachbar@pzb.at

Prok. Mirko Smrečnik vodja računovodstva/ Leiter Rechnungswesen mirko.smrecnik@pzb.at

Christian Lopinsky blagajna/Schalter christian.lopinsky@ pzb.at

Dir. Lorenz Kumer MBA poslovodja/ Geschäftsleiter lorenz.kumer@pzb.at

Ludmilla Perč računovodstvo, trg/ Rechnungswesen, Marktfolge ludmilla.perc@pzb.at

Kristina Trap-Jernej blagajna/Schalter kristina.trap-jernej@ pzb.at

Prok. Peter Trampusch vodja obdelave trga, vodja podružnice Žvabek/ Leiter Marktfolge, Filialleiter Schwabegg peter.trampusch@pzb.at

Katja Enzi notranja revizija/ Innenrevision katja.enzi@pzb.at

Stefka Kordesch vodja podružnice Globasnica/Filialleiterin Globasnitz, stefanie. kordesch@pzb.at

„Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.” kitajski pregovor 18

Sonja Selišnik trenutno na materinskem dopustu/ derzeit in Karenz


Marko Buchwald trg/Marktfolge marko.buchwald@pzb.at

Milan Piko svetovalec strankam/ Kundenberater milan.piko@pzb.at

Sabine Skutl vodja podružnice Metlova/Filialleiterin Mittlern sabine.skutl@pzb.at

Peter Hutter računovodstvo/ Rechnungswesen peter.hutter@pzb.at

Jurij Mandl svetovalec strankam/ Kundenberater jurij.mandl@pzb.at

Maria Dlopst tajnica, trg/ Sekretärin, Marktfolge maria.dlopst@pzb.at

Marian Čebul svetovalec strankam/ Kundenberater marian.cebul@pzb.at

Peter Greiner svetovalec strankam/ Kundenberater peter.greiner@pzb.at

Helena Kušej, Annemarie Nachbar Snažilki/ Reinigungspersonal

Marian Pečnik svetovalec strankam, vodja podružnice Šmihel/ Kundenberater, Filialleiter St. Michael marian.pecnik@pzb.at

„Gibt es eine bessere Motivation als den Erfolg?“ Ion Tiriac, rumän. Sportmanager 19


Osebna bilanca Persönliche Bilanz Joško Nachbar: „Najlepša hvala za zaupanje in sodelovanje skozi tretjino stoletja.“

O

bčni zbor 22. junija1975 velja kot pozitivna prelomnica v zgodovini Posojilnice-Bank Pliberk. Treba je bilo poslovni obseg razširiti ali pa zapreti. Novi predsednik Lipej Kolenik je navdušil cel odbor in tudi mene, da sem se vrnil v Pliberk in prevzel poslovanje. Posojilnica mora slediti konkurenci, če se hoče razviti v banko, mi je bilo kot odborniku jasno. Vhod v pisarno – banko na skednju je bil od zadaj, torej sem odprl vhod s ceste. Zaključil sem poslovno leto 1975 z bilančno vsoto 6,5 milijonov šilingov na roko, saj ni bilo niti računskega stroja. Zavedam se, da sta mi odbora veliko zaupala. Zaključek za leto 1976 pokaže bistvene prirastke pri vseh poslih in povečanje prometa, tako da sem lahko 1. februarja 1977 sprejel prvega sodelavca Jurija Mandla. Zaključek za leto 1977 je bila osnova za gradnjo nove poslovne stavbe. Odborniki so nasekali les za streho pri Štibarju brezplačno, Štefan Trampusch ga je zrezal. 15. junija1978 se je začela gradnja, otvoritev pa je bila po letu dni. Sledila so uspešna leta, spojitve s Posojilnicami Šmihel, Žvabek in Globasnica, bilančna vsota se je nadpovprečno večala. Navezali smo stike s slovenskimi in hrvaškimi bankami.

 Joško Nachbar: preko 30 let povezan s Posojilnico./Seit über 30 Jahren in der Posojilnica-Bank.

Tudi z našo krovno Raiffeisen organizacijo smo se zbližali. Vesel sem, da sem lahko zadnjo tretjino preteklih 100 let sooblikoval z Vami. Zahvalim se predsednikom, odbornikom, poslovodskemu kolegu Lorenzu Kumru,

prokuristoma, sodelavkam in sodelavcem za prijetno sodelovanje, revizorjem za strokovne nasvete. Če to drži, kot pravijo, da bo v drugem stoletju lažje, potem lahko optimistično nadaljujemo našo pot.

Joško Nachbar: „Mein Dank für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit ein Dritteljahrhundert lang.“

D

ie Vollversammlung vom 22. Juni 1975 war eine Wende in unserer Geschichte. Es galt, den Geschäftsumfang auszuweiten oder zuzusperren. Der Vorsitzende, Lipej Kolenik, konnte den Ausschuss begeistern, auch mich, so dass ich nach Bleiburg kam und die Geschäftstätigkeit übernahm. Die Posojilnica musste der Konkurrenz folgen, um eine Bank zu werden. Der Eingang ins Büro der Bank in der Scheune war über eine Rampe und durch ein Labyrinth von Paletten zu erreichen, der Vordereingang war zu. Ich versperrte die hintere Tür und öffnete den Eingang von der Straßenseite. Das Geschäftsjahr 1975 schloss mit der Bilanzsumme von 6,5 Mio. Schilling, ohne Rechen-

0

maschine. Es ist mir klar, dass mir mit meinen zwanzig Jahren ein enormes Vertrauen ausgesprochen wurde. Die Bilanz 1976 war um einiges höher, so dass ich am 1. Feber 1977 Jurij Mandl als ersten Mitarbeiter beschäftigen konnte. Zu Jahresende konnten beide Ausschüsse den Bau eigener Geschäftsräume planen. Dafür fällten die Ausschussmitglieder kostenlos das Holz fürs Dach. Am 15. Juni 1978 wurde mit dem Neubau begonnen. Ein Jahr später die Eröffnung. Erfolgreiche Jahre und die Zusammenführung der Banken St. Michael, Schwabegg und Globasnitz folgten. Das Vertrauen und die Bilanzsummen wuchsen. Erste Kontakte zu Banken in Slowenien und Kroatien wurden aufgenommen. Mit dem Raiffeisen-Dachverband intensivierten wir die

Zusammenarbeit. Unsere Schulungen finden auf der Raiffeisen-Akademie statt und wir sind mit dem Raiffeisen-Rechenzentrum verbunden. Wir verkaufen auch Raiffeisen-Produkte. Ich bin überzeugt, dass diese Zusammenarbeit wertvoll ist und wir uns gemäß unserer Tradition weiterentwickeln. Ich freue mich, dass ich das letzte Drittel der letzten 100 Jahre mitgestalten konnte. Es ist mir bewusst, dass mir tausende Menschen vertrauten. Ich möchte allen Mitgliedern, Partnern, Vorsitzenden und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit danken. Wenn es stimmt, dass die ersten hundert Jahre die härtesten sind, dann können wir optimistisch unseren Weg fortsetzen.


Umetnina Ein Kunststück Vse dobro pride v troje: zato bo od 27. maja 2008 dalje na razpolago tretji del trilogije jubilejne hranilne knjižice.

M

ed oktobrom 2007 in februarjem 2008 je bilo izdanih skupno 50 jubilejnih hranilnih knjižic. Lahko pa bi jih imeli na razpolago kar nekaj več. Povpraševanje po strogo limitirani umetnostni hranilni knjižici, ki jo je oblikoval Rudi Benétik (glej tudi na strani 22), je bilo izredno močno (o tem smo že poročali). Pri obeh terminih izdaje je bilo vseh 25 knjižic že po nekaj urah popolnoma razprodanih. Ta uspeh je bil za vse odgovorne PosojilniceBank Pliberk popolnoma presenetljiv. Hranilna knjižica s statusom kulta. Isto se bo zgodilo tudi 27. maja 2008, o tem ni nobenega dvoma. To je sedaj vsekakor zadnja priložnost za naše stranke, da si prisvojijo eno zaželenih umetnostnih hranilnih knjižic. Medtem imajo status kulta. In to ne samo zaradi izrednih pogojev (glej info desno). Tudi umetnostna grafika Rudija Benétika, ki je priložena ekskluzivno vsaki hranilni knjižici, ima visoko zbiralno vrednost in jo vsi že težko pričakujejo. Naš namig vsem interesentom: Pridite 27. maja 2008 pravočasno v Posojilnico Pliberk. Samo tako si zagotovite eno zaželenih hranilnih knjižic.

Rezervacij v naprej žal ne moremo sprejemati!

 Peter Greiner.

Kontakt: Peter Greiner svetovalec strankam/Kundenberater Tel.: 04235/2583-83 E-Mail: peter.greiner@pzb.at

Aller guten Dinge sind drei: Deshalb gibt’s ab 27. Mai 2008 den letzten Teil der Jubiläumssparbuch-Trilogie.

I

nsgesamt 50 Jubiläumssparbücher wurden zwischen Oktober 2007 und Feber 2008 ausgegeben. Und es hätten einige mehr sein können. Denn der Ansturm auf die streng limitierten Kunstsparbücher, gestaltet von Rudi Benétik (siehe auch Seite 22), war enorm (wir haben berichtet). An beiden Ausgabe-Terminen waren die jeweils 25 Sparbücher schon nach wenigen Stunden komplett vergriffen. Dieser Hype kam auch für die Verantwortlichen der Posojilnica-Bank Bleiburg/ Pliberk positiv überraschend. Sparbuch mit Kultstatus. Dass das auch diesmal am 27. Mai 2008 der Fall sein wird, daran besteht kein Zweifel. Immerhin haben unsere Kunden nun zum

letzten Mal die Chance, eines der begehrten Kunstsparbücher zu ergattern. Mittlerweile haben die Stücke Kultstatus. Nicht nur aufgrund der unschlagbaren Konditionen (siehe Infobox rechts). Auch der Kunstdruck von Rudi Benétik, der exklusiv zu jedem Sparbuch ausgegeben wird, gilt als begehrtes Sammlerstück und wird schon mit Spannung erwartet. Unser Tipp an alle Interessenten: Kommen Sie am 27. Mai rechtzeitig in die Bankstelle in Bleiburg. Nur so sichern Sie sich eines der begehrten Sparbücher. Vorab-Reservierungen können leider nicht entgegengenommen werden!

Kako do „jubilejne hranilne knjižice“? Limitirana izdaja: 25 izvodov, razpoložljivih samo v Pliberku Čas izdaje: od 27. maja 2008 dalje Vplačilo: enkratno 5.000 evrov (nova vloga) Rok trajanja: do 31. decembra 2010 Obrestovanje: 4,5 odstotka fiksno Dodatek: ekskluzivna slika umetnika k vsaki hranilni knjižici Kontaktna oseba: Peter Greiner

Wie komme ich zum Jubiläumssparbuch? Limitierte Auflage: 25 Stück, erhältlich nur in Bleiburg Ausgabezeitpunkt: ab 27. Mai 2008 Einzahlung: Einmalerlag 5.000 Euro (Neueinlage) Laufzeit: bis 31. Dezember 2010 Verzinsung: 4,5 Prozent fix Extra: Exklusiv gibt‘s zu jedem Sparbuch ein Bild des Künstlers Kontaktperson: Peter Greiner

21


Rudi Benétik Nekaj umetnikovih misli k unikatnim jubilejnim grafikam ob ustvarjanju trilogije hranilnih knjižic.

D

obri bankirji so inventivni, ustvarjalni in hkrati zapisani neki novi ideji. Taka sta tudi oba direktorja Posojilnice-Bank Pliberk, Joško Nachbar in Lorenz Kumer, MBA, ki sta se odločila, da ob jubileju naše banke podarita strankam ob primerni naložbi še eno mojih grafik. Njuni zamisli zvišujeta stopnjo zavedanja in vzpodbujata k sanjanju. Motivi so

vzeti iz moje še količkaj zdrave okolice, male vasice Podjune/Jaunstein. Rad ustvarjam arhetipe. Ob jubilejni limitirani ediciji grafik pa se je pridružil še poslovni izziv. Tu je motivov veliko, zraven pa je osnovna želja po ustvarjanju. Dandanes se umetnost drzno prepleta z gospodarstvom oziroma bančništvom in obratno. To se oboje združi.

Rudi Benétik Gedanken zu den Jubiläums-Grafikunikaten vom künstlerischen Gestalter der Sparbuch-Trilogie.

G

 Rudi Benétik.

ute Banker sind erfindungsreich, schöpferisch und offen für Neues. So auch die Direktoren der Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk, Josef Nachbar und Lorenz Kumer, MBA, die ihren Kunden zum Jubiläum unserer Bank bei entsprechender Einzahlung eine meiner Grafiken überreichen. Ihre Ideen erhöhen das

Bewusstsein und ermuntern zum Träumen. Die Motive stammen aus meiner noch intakten Umgebung, aus Jaunstein/Podjuna. Bei der limitierten Edition der Jubiläums-Grafiken traf ich auch auf eine geschäftliche Herausforderung. Doch heutzutage sind Kunst und das Bankwesen kühn und innig verflochten.

Strojni krožek Tudi strojni krožek praznuje: Marko Trampusch poroča iz predsedstva MR/SK Jauntal/Podjuna.

S

trojni krožki po vsej Evropi praznujejo letos 50-letnico svojega obstoja. Strojni krožek omogoča vsem svojim članom izredno uspešno in moderno gospodarjenje. Slovimo pa tudi kot dobri in zanesljivi partnerji podeželja. Naš Strojni krožek MR/SK Jauntal/ Podjuna je eden od desetih na Koroškem. Mi

smo edini dvojezični strojni krožek v Avstriji in skrbimo za dobre stike s sosednjo Slovenijo. Našo pisarno smo prestavili v Šmihel v prostore Posojilnice-Bank, kar se izredno obrestuje. Na tem mestu bi se radi prav prisrčno zahvalili za te prostore. Ob jubileju pa naše iskrene čestitke.

Maschinenring Auch der Maschinenring feiert: Marko Trampusch vom Vorstand des MR/SK Jauntal/Podjuna am Wort.

E

uropas Maschinenringe feiern heuer ihr 50-Jahr-Bestehen. Der Maschinenring ermöglicht den Mitgliedern eine erfolgreiche Bewirtschaftung. Wir haben uns auch einen Namen als Partner des ländlichen Raumes gemacht. Der Maschinenring MR/SK Jauntal/Podjuna ist einer von zehn in Kärnten/Koroška und der einzige zweisprachige Österreichs mit sehr guten Kontakten nach Slowenien. Die Verlegung unseres Büros in die PosojilnicaBank St. Michael/Šmihel hat sich bewährt. Ein großes Dankeschön und alles Gute!

 Marko Trampusch.


Kultura in gospodarstvo z roko v roki

U

spešnost Posojilnice-Bank Pliberk je povezana tudi s simboli in s tradicijo. Z roko v roki smo prehodili v 100 letnem skupnem ustvarjanju, se veselili vidnih uspehov, preživeli temna obdobja naše zgodovine in z optimizmom gledamo v bodočnost. V letu 2009 praznuje pliberško kulturno društvo SPD „Edinost“ 100-letnico. Kultura in gospodarstvo si podajata roko. Brez uspešne Posojilnice v Pliberku bi tudi kultura ne bila tako razživeta, bi ne bilo skupne strehe – Kulturnega doma. Za vso podporo se kulturniki ob jubileju banke prisrčno zahvaljujemo z željo, da bi še na mnoga leta skupno korakali naprej za našo domačo kulturo in domačo besedo.

SK Posojilnica Aich/Dob čestita

K

ot predsednik odbojkarskega društva sem ponosen, da nam je Posojilnica-Bank Pliberk/Bleiburg zanesljiv glavni sponzor. V jubilejnem letu Posojilnice praznuje tudi naše društvo največji uspeh v vsej svoji zgodovini: dosegli smo osmino finala na Evropskem prvenstvu in četrto mesto v Srednjeevropski ligi, kjer smo zastopali svojega sponzorja na internacionalnem parketu. Naš glavni sponzor se za nas močno angažira in nam tako omogoča dobro delo z naraščajem. Upam, da bodo naše sodelovanje tudi v bodoče spremljali dobri športni dosežki in želim PosojilniciBank mnogo gospodarskega uspeha. Alojz Opetnik, predsednik

Kultur und Wirtschaft vereint

D

er Erfolg der Posojilnica-Bank ist auch mit Symbolen und Tradition verbunden. Hand in Hand freuten wir uns 100 Jahre lang an gemeinsamen Erfolgen, erlebten dunkle Zeiten unserer Geschichte und blicken mit Optimismus in die Zukunft. 2009 feiert der Bleiburger Kulturverein SPD Edinost sein 100-Jahr-Jubiläum. Kultur und Wirtschaft reichen einander die Hände. Ohne die erfolgreiche Posojilnica-Bank in Bleiburg wäre auch die Kultur nicht so blühend, wir hätten kein gemeinsames Kulturhaus. Wir Kulturschaffenden möchten zum Jubiläum der Bank unseren herzlichen Dank aussprechen mit der Bitte um weitere Zusammenarbeit für unsere Kultur und unser Wort.

SAK – partner z žogo

Š

portni uspehi SAK-ja so že 35 let tesno povezani z uspehi Posojilnice-Bank. Sponziranje je regionalno in dolgoročno. Javnost odobrava to sodelovanje z zanimanjem. Sponzorji so v našem športnem društvu našli ravno pravo ciljno skupino. V Vidri vasi imamo center za treniranje naraščaja, kjer nam je najvažnejše, da delamo z našimi mladimi in jih pripravljamo za uspešno udejstvovanje na igriščih. Tako smo tesno zasidrani v naši regiji in v naši občini in združujemo športnike iz vseh okrajev in tudi iz Slovenije. Zato se zahvaljujemo za dobro sodelovanje in želimo ob jubileju vse dobro! Silvo Kumer, Vodja SAK-centra za naraščaj

Der SK Posojilnica Aich/Dob gratuliert

SAK – Ein ballstarker Partner

A

D

ls Obmann des Volleyballvereins bin ich stolz, mit der Posojilnica-Bank Bleiburg/ Pliberk einen verlässlichen Hauptsponsor zu haben. Im Jubiläumsjahr der Bank hat unser Verein den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte gefeiert: Mit dem Achtelfinale im Europacup und dem vierten Platz in der Mitteleuropäischen Liga haben wir unseren Hauptsponsor international vertreten. Mit dem Engagement unseres Hauptsponsors ist auch sehr gute Nachwuchsarbeit möglich. Ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit auch in Zukunft mit sportlichen Meilensteinen begleitet wird und wünsche der Posojilnica-Bank wirtschaftlichen Erfolg. Alois Opetnik, Obmann-predsednik

er sportliche Erfolg des SAK ist seit 35 Jahren eng mit jenem der PosojilnicaBank verbunden. Das Sponsoring ist regional, langfristig und wird von der Öffentlichkeit seit jeher als glaubwürdig empfunden. Die Zielgruppen des Sponsors passen genau zum Sportverein. Mit dem Nachwuchsleistungszentrum in Wiederndorf/Vidra vas liegt das Hauptaugenmerk auf der leistungsorientierten Jugendarbeit. Damit sind wir tief in Region und Gemeinde verwurzelt und vereinen Sportler aus den Bezirken und aus Slowenien. Daher danke für die gute Zusammenarbeit und alles Gute zum Jubiläum! Silvo Kumer, Leiter SAK-Nachwuchsleistungszentrum
Vabilo

Foto: www.iStockphoto.com

www.pbpliberk.at

Einladung

na jubilejni občni zbor s podelitvijo občinskega grba Mestne občine Pliberk ob priliki 100-letnice Posojilnice Bank Pliberk, r.z.z o.j., ki se bo vršil v nedeljo, dne 25. maja 2008, s pričetkom ob 10.00 uri v Kulturnem domu v Pliberku.

Kulturni spored oblikujejo: Das Kulturprogramm gestalten: MoPz Foltej Hartman MoPz Kralj Matjaž MePz Podjuna Pliberk Jauntaler Trachtenkapelle/Libuška godba na pihala

Po končanem občnem zboru ste vsi člani, stranke in prijatelji Posojilnice-Bank povabljeni na kosilo. Im Anschluss an die Generalversammlung sind alle Mitglieder, Kunden und Freunde der Posojilnica-Bank zum Mittagessen eingeladen.

Impressum: Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Herausgeber und Medieninhaber: Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk, Völkermarkter Straße/Velikovška cesta 1A, 9150 Bleiburg/Pliberk. Blattlinie: Informationsmedium für Kunden der Posojilnica-Bank. Erscheinungsort: Bleiburg/Pliberk und Umgebung. Für den Inhalt verantwortlich: Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk. Fotos: Wenn nicht anders angegeben Posojilnica-Bank Bleiburg/Pliberk. Redaktion und Layout: wuapaa.com – die redaktion, Priesterhausgasse 8, 9020 Klagenfurt. Druck: Mohorjeva-Hermagoras, Adi-Dassler-Gasse 4, 9073 Viktring/Vetrinj. Druckauflage: 6.000 Stück. Herstellungsort: Klagenfurt. Vertrieb: Zugestellt durch Post.at. Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.Posojilnica-Bonus/ Chronik  

chronik, jubilaeumsausgabe