Page 1

Dostava po Post.at • Plačano v gotovini

• Zugestellt durch Post.at • Entgelt bar bezahlt

POSOJILNICA

Izdaja oktober 2011 • Ausgabe Oktober 2011 | 16

Hranilna knjižica Posojilnice-Bank Pliberk – varnost v krizi Stran 2

Sparbuch der Posojilnica-Bank Bleiburg – Sicherheit in der Krise Seite 2

Agrarna reforma – da ali ne? Stran 6–7

Agrarreform – ja oder nein? Seite 6–7

ICA SOJIBLLN PO EIBURG PLIBERK / K ZVEZA BAN

mem ber of

ni ojčka in zade Osvobodi Pos 20-ih lih ta os od o iPad 2 ali en grad. privlačnih na ček und oj Befreie Pos iPad 2 n ei ne in w ge re tolle te ei w oder 20 Preise! Sodeluj na: f: Spiel mit au

erk.at

www.pbplib


Zlato, ki te ljubim zlato Odkritje zlata se pripisuje Egipčanom. V 4. tisočletju pr. Kr. so delavci postavili ognjišče.

Le za vas! Ponujamo Vam hranilno knjižico, ki jo je oblikoval Rudi Benétik.

Pod ognjiščem se je v tleh čisto slučajno stalilo nekaj zlata, ki se je nato po ohladitvi spre-

Znani akademski slikar Rudi Be-

Ker živimo v razburkanih in negoto-

menilo v iskriva zrnca. Privlačnost rumene

nétik je ob 100-letnem jubileju Po-

vih časih, se je smotrno odločiti za

žlahtne kovine se je obdržala vse do danes.

sojilnice-Bank Pliberk oblikoval po-

varčevanje s hranilno knjižico. Ta hra-

sebno hranilno knjižico. Ta na ovitku

nilna knjižica je na razpolago vsem

Zlato darilo

nosi sijoč zlat list in dva bombažna

našim strankam, zato Vas vabimo,

Že od nekdaj veljajo kovanci iz zlata, srebra

trakova.

da nam zaupate svoje premoženje.

in platine kot primerno darilo ob različnih priložnostih, kot so: rojstva, poroke, šponzije. V kriznih časih je zlato primerna investicija. Nakup zlata priporočamo kot dodatek k skupnemu premoženjskemu portfelju, ne pa špekulativno. Več informacij na www.pbpliberk.at

Goldrausch Die Entdeckung des Golds wird den Ägyptern zugeschrieben. Im vierten Jahrtausend vor Christus hatten Arbeiter eine Feuerstelle errichtet. Unter dieser war durch Zufall ein wenig im Boden enthaltenes Gold geschmolzen und hatte sich nach seiner Abkühlung in ein funkelndes Körnchen verwandelt. Seitdem hat sich der Reiz des gelblichen Edelmetalls durch die Jahrtausende bewahrt. Goldene Geschenke Seit jeher gelten Münzen aus Gold, Silber

Nur für Sie! Wir bieten Ihnen das von Rudi Benétik gestaltete Sparbuch an.

und Platin als ideales Geschenk für verschieZum 100-jährigen Jubiläum hat

Weil wir in stürmischen und unru-

zeiten oder Sponsionen.

der bekannte akademische Maler

higen Zeiten leben, ist es ratsam,

In Krisenzeiten eignet sich Gold auch als In-

Rudi Benétik für die Posojilnica-

das Geld auf ein Sparbuch einzu-

vestment und als Ergänzung zum Gesamt-

Bank Bleiburg ein spezielles Spar-

zahlen. Dieses Sparbuch ist für alle

portfolio. Mehr Infos dazu: www.pbpliberk.at

buch gestaltet. Auf der Vorderseite

unsere Kunden zugänglich. Des-

befinden sich ein goldenes Blatt

halb laden wir Sie ein, uns auch Ihr

und zwei Baumwollstreifen.

Vermögen anzuvertrauen.

denste Anlässe wie etwa Geburten, Hoch-

2


Oktober 2011

Varčevati – ne le Bausparen für za dom jedermann Stanovanjsko varčevanje lahko koristite za več

Bausparen nur für die eigenen vier Wände?

možnosti kot samo za lastne štiri stene.

Nein! Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten.

Če si razlagamo stanovanjsko varčevanje dobesedno,

Mit Bausparen verbinden wir üblicherweise das Finan-

ga lahko koristimo samo za lastne štiri stene. Dejansko

zieren eines Eigenheims. Dabei können Sie mit dem

pa nas pri tej naložbi nihče ne sili h gradnji. Po pred-

Bausparen ganz andere Träume verwirklichen! Bei

videnem roku varčevanja lahko privarčevani denar

dieser Sparform haben Sie nämlich keinen Bauzwang.

uporabljate popolnoma po svoji želji.

Nach der vorgesehenen Sparzeit können Sie das angesparte Geld nach Ihren Wünschen verwenden.

Stanovanjsko varčevanje je vredno zaupanja

Marian Čebul Kundenberater/Svetovalec

V preteklem letu je bilo sklenjenih več kot milijon no-

Bausparen ist vertrauenswert

vih pogodb stanovanjskega varčevanja. Jasno je, da so

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich mehr als

stanovanjske posojilnice solidne v kriznih časih, da so

eine Million Bauspar-Neuabschlüsse verzeichnet. Das

Tel.: +43 4235 2583-79

preračunljive in varne. Stanovanjsko varčevanje je naj-

zeigt, dass die Bausparkassen krisenresistent, bere-

Mob.: +43 664 5116103

bolj priljubljeni način varčevanja in nalaganja.

chenbar und sicher sind. Bausparen ist die beliebteste

E-Mail: marian.cebul@pzb.at

Möglichkeit unter den Spar- und Anlageformen.

Web: www.pbpliberk.at

strankam

Sicher sparen! Varčuj varno! Za varčevanje v zavarovanje se odločite le tedaj, če želite dolgoročno naložbo za določen cilj. Skupno lahko najdemo primerne tarife. Načelno velja: več je varnosti, manjši so dobički. Priporočamo • klasično življenjsko zavarovanje za primer

Es gilt: Versicherungssparen, ja, wenn Sie Ihr Geld längere Zeit arbeiten lassen können und Sie einen guten Tarif finden, denn je mehr Sicherheit, desto geringer meist die Erträge. Generell gibt es: • Klassische Er- und Ablebensversicherung Mit einem garantierten Mindestzinssatz von 2,25 Prozent • Pensionsvorsorge mit Zuckerl vom Staat

doživetja ali smrti

Ist steuerfrei und wird vom Staat mit einer Förde-

Garantirana minimalna obrestna mera 2,25 odstotka

rung von mindestens 8,5, maximal 13,5 Prozent be-

• rentno varčevanje z bonbončkom od države

lohnt

Je neobdavčeno in nagrajeno od države z najmanj

In Zeiten instabiler Zukunftsaussichten der staatli-

8,5 in največ 13,5 odstotka

chen Pension raten wir zum Versicherungssparen.

V časih nestabilnih izgledov državne pokojnine

Früh beginnend und mit leistbaren Beträgen bringt

priporočamo varčevalno zavarovanje. Začenši v mlado-

diese Sparform nach längerer Zeit ein interessantes

sti, z zmogljivimi zneski, si lahko dolgoročno ustvarite

Veranlagungsergebnis und finanzielle Sicherheit in

finančno varnost za dobo upokojitve.

der Pension.

3


ˇ SVETOVNI DAN VARCEVANJA:

KAJ SE DOGAJA Z MOJIM DENARJEM?

WELTSPARTAG:

WAS PASSIERT MIT MEINEM GELD? START

Njuni kovanci, ki potujejo skozi stroj za preštevanje denarja ... Ihre Münzen, die durch die Zählmaschine wandern ...

2

3

POSOJILNICA

BANK

1

NATIONALBANK

10110001101 001000111 1100111010 1010111001 0001110101

... gredo z denarnim transportom na narodno banko. ... gehen per Geldtransport an die Nationalbank.

... se online takoj vknjižijo in ... ... werden sofort online verbucht und ...

4

+ 100,00

HRANILNA KNJIŽICA SPARBUCH

6

Peter in Anja neseta svoj hranilnik na Posojilnico. Peter und Anja tragen ihre Sparbüchsen zur Posojilnica.

+ obresti + Zinsen + obresti + Zinsen

... se vpišejo enkrat na leto v Petrovo in Anjino hranilno knjižico. ... ein Mal pro Jahr in Peters und Anjas Sparbuch eingetragen.

... shranijo na veleračunalniku. Petrov in Anjin denar postane torej knjižni denar. ... am Großrechner abgespeichert. Peters und Anjas Geld wird zum Buchgeld/Giralgeld. +100,00 EUR

Obresti se malemu Petru in mali Anji štejejo vsako sekundo neprenehoma in ...

+obresti +Zinsen +obresti +Zinsen

Die Zinsen für den kleinen Peter und die kleine Anja werden sekundenaktuell permanent berechnet und ...

5

BANKA BANKA 3

BANKA 2

... preide v BANKA 1 medbančni promet ali ... ... kommt in den Das Buchgeld von Peter und Anja wird Zwischenbankverkehr oder ... entweder zur Eigenveranlagung der Bank verwendet oder ...

Petrov in Anjin knjižni denar potrebuje banka za lastne naložbe, ali ...

4

... gospod Mlinar gradi hišo, Petrovi in Anjini kovanci pa so del kredita. ... Herr Müller baut ein Haus und Peters und Anjas Münzen sind Teil des Kredites.


Oktober 2011

Moj denarček

Meine Mäuse

Otroci se v šoli naučijo računanja, ne pa ravnanja z

Kinder lernen in der Schule rechnen, wie aber der Um-

denarjem. To veščino jih morajo naučiti starši. Predstav-

gang mit Geld funktioniert, das müssen sie von ihren El-

ljajte si, da majhnemu otroku rečete, da nečesa ne bo

tern lernen. Stellen Sie sich vor, Sie sagen einem kleinen

dobil, ker nimate denarja. Napotil Vas bo na bankomat,

Kind, dass es etwas nicht bekommen kann, weil Sie kein

ker Vam ta da denar. Zato je treba otroke naučiti, kako

Geld haben. Es wird Sie zu einem Bankomaten schicken,

se denar zasluži, varčuje in kako se načrtuje z izdatki.

denn da kommt doch immer Geld raus. Deshalb müssen Sie Ihren Kindern beibringen, wie Geld verdient wird.

Devet let

Neun Jahre

Pri tej starosti zna otrok zamenjati bankovec v

In diesem Alter kann ein Kind einen Geldschein in

drobiž. Naj že redno dobiva žepnino, ki si jo naj raz-

Kleingeld wechseln. Taschengeld sollte es schon

deli v razmerju 70:30 – 70 odstotkov za sprotno po-

regelmäßig bekommen, das es sich aber aufteilen

rabo, 30 pa naj varčuje.

sollte: 70 Prozent für den täglichen Verbrauch, 30

13 let

13 Jahre

Najstniška leta so zelo impulzivna. Treba je imeti

In der Pubertät muss man alles haben, was die

vse, kar imajo vrstniki. Pri tej starosti naj mladost-

Freunde auch besitzen. In diesem Alter können Kin-

nik zna primerjati podobne izdelke in se odločati po

der ähnliche Produkte vergleichen und sich anhand

razmerju cena – kakovost. Na banki naj ima odprt

des Preis-Leistungs-Verhältnisses entscheiden. Bei

račun, kjer lahko sam dviga in vplačuje denar.

der Bank sollten sie ein Konto haben, wo sie selbst Geld einzahlen und abheben können.

18 let

18 Jahre

Pri tej starosti lovimo zadnji vlak, ko najstnika še lah-

In diesem Alter ist schon fast der letzte Zug in Sa-

ko naučimo ravnanja z denarjem. Sam mora začeti

chen Gelderziehung abgefahren. Der Youngster

skrbeti za svoje denarne zadeve. Uporabljati naj zna

sollte selbst für seine finanziellen Angelegenheiten

bančno kartico, vedeti, kaj so obresti in uporabljati

sorgen können. Er muss mit Bankomatkarte, Zinsen

informativne spletne izračune.

und Internetberechnungen vertraut sein.

23 let

23 Jahre

Mladostnikov odnos do denarja je izoblikovan. Za-

Die „Gelderziehung“ ist abgeschlossen. Der junge

veda naj se, kako vplivata njegova zaposlitev in ka-

Erwachsene muss wissen, wie seine Arbeit und sei-

riera na njegove zaslužke. Zna skleniti zdravstveno,

ne Karriere auf das Einkommen wirken werden. Er

življenjsko in premoženjsko zavarovanje.

sollte eine Kranken-, Lebens- und Vermögensversi-

Fotos: shutterstock.com

Prozent für das Sparschwein.

cherung abschließen können. Temeljne resnice

Die Grundwahrheiten

Otroci naj vedo, da denar sam po sebi ne prinaša

Kinder sollten wissen, dass Geld kein Glück bringt,

sreče, je pa povezan s kakovostjo življenja. Otrok

aber mit Lebensqualität verbunden ist. Das Kind

mora tudi spoznati, da ne obstaja lahko in na hitro

muss erkennen, dass es kein leicht verdientes Geld

Milan Piko

zaslužen denar; zanj se je treba potruditi.

gibt. Für sein Geld muss man sich anstrengen.

Kundenberater/Svetovalec strankam

Poseben BONUS Posojilnice-Bank Pliberk

Besonderer BONUS der Posojilnica-Bank Bleiburg

Tel.: +43 4235 2583-81

Pri odprtju mladinskega računa do 31. 12. 2011

Bei der Eröffnung eines Jugendkontos bis 31.12. 2011

E-Mail: milan.piko@pzb.at

čaka 30 evrov štartnega bonusa.

wartet ein Starbonus von 30 Euro auf das Kind!

Web: www.pbpliberk.at

5


Kmetije pred izzivi

Ekonomski svetnik DI Stefan Domej

In Österreich existiert schon ein Umweltprogramm, aus dem man das meiste Geld bekommen kann.

EU-kmetijska reforma kmetov ne bo tako močno prizadela kot pričakovano. Avstrijski pogajalci so svojo nalogo opravili odlično! Avstrija ne bo izgubila veliko

zaradi česar je ta tako imenovani

vih ukrepov pri agrarni reformi

Veliko huje bi kmete prizadelo

drugi steber tako pomemben.

Evropske unije je bila upravičena.

zmanjšanje okoljskih subvencij.

Pri direktnih izplačilih je predvide-

Tudi za to ima Evropska komisi-

Politiki razdvojeni

na nacionalna zgornja meja 707,5

ja nov predlog; nobena država

Evropski komisar za kmetijstvo Cioloş

milijona evrov. To predstavlja mi-

članica naj ne bi prejela manj kot 90

želi trenutni sistem spremeniti, ker ta

nus 1,1 odstotka. Stefan Domej,

in več kot 110 odstotkov zdajšnjih

zapostavlja vzhodne države. Domej:

zastopnik Južnokoroških kmetov:

subvencij. Za Avstrijo to pomeni

„Avstrijski pogajalci so se na zadn-

„Kot vemo, je programsko obdob-

zmanjšanje za največ deset odstot-

jih pogajanjih odrezali zelo dobro,

je podobno kot prejšnje, tako da

kov. Avstrija dobi celih 60 odstot-

saj so Avstriji prinesli lep delež

večjih sprememb ne pričakujemo. “

kov sredstev iz okoljskega sklada,

evropskega denarja.“

Bojazen pred sprejetjem no-

Foto: shutterstock.com

V Avstriji tako že obstaja okoljski program, iz katerega je mogoče dobiti največji odstotek denarja.

Ökonomierat DI Stefan Domej Na sliki: DI Štefan Domej s sinom Štefanom

Auf dem Bild: DI Stefan Domej mit Sohn Stefan

Zukunft für Landwirte Die EU-Agrarreform trifft die heimischen Bauern nicht so hart wie befürchtet. Die österreichischen Verhandler haben ganze Arbeit geleistet. Österreich verliert nicht viel

EU-Mittel. Deshalb sind diese För-

schnitte sind nicht beschlossen

Viel schlimmer könnte der Rück-

derungen so wichtig.

worden – so die kurze Zusammen-

gang

fassung zur Agrarreform der EU. Bei

ausfallen. Doch auch dafür hat

Politiker geteilt

den Direktauszahlungen ist eine na-

die EU-Kommission einen neuen

Der EU-Agrarkommissar Cioloş

tionale Obergrenze von 707,5 Millio-

Vorschlag. Kein Mitgliedsland der

möchte das bestehende System

nen Euro vorgesehen. Das macht ein

EU soll weniger als 90 Prozent

ändern, weil es die östlichen Län-

Minus von 1,1 Prozent aus. Stefan

oder mehr als 110 Prozent der

der benachteiligt. Domej: „Die ös-

Domej, Vertreter der Südkärntner

derzeitigen Förderung erhalten.

terreichischen Verhandler haben

Bäuerinnen und Bauern: „Wie wir

Für Österreich bedeutet das ein

gute Arbeit geleistet, denn sie

wissen, ist das Programm ähnlich

Minus von maximal zehn Prozent.

haben Österreich einen großen

wie bisher, deshalb erwarten wir

Österreich bekommt aus dem

Teil des europäischen Gelds ge-

keine größeren Veränderungen.“

Umwelttopf ganze 60 Prozent der

bracht.“

Die befürchteten großen Ein-

6

an

Umweltförderungen


Oktober 2011

Dohodek ostaja

Borzni izrazi Börsenbegriffe

Intervju z ekonomskim svetnikom DI Štefanom Domejem, predstavnikom Južnokoroških kmetic in kmetov. 1. Kaj so glavne prednosti

se zavzemamo tudi za podporo

ATX

kmetijske reforme in obstajajo

malih odročnih kmetij in mladih

Cenovni indeks dunajske borze. Vsebuje

tudi nevarnosti?

kmetovalcev. Kot prednost vidimo

20 najbolj likvidnih delnic in pokriva tako

„Prednost je, da se bo male in sred-

tudi prehodno obdobje do 2018,

imenovan „Blue Chip segment“ avstrijs-

nje kmete lahko bolj pospeševalo,

ko bodo izplačila vezana na veli-

kega delniškega trga. Začetna vrednost

upoštevali bodo bolj naravno kme-

kost posestva, torej na hektar, s

za izračunavanje ATX je bila januarja

tijstvo. Nevarnost pa vidimo pri izu-

tem pa odpravo tako imenovanih

1991 določena na 1.000 točk.

miranju kmetij, zato

“historičnih izpačil”.“

Preisindex der Wiener Börse. Er enthält die 20 liquidesten Aktien und deckt das

2. Kakšno je obveščevanje

Bluechip-Segment des österreichischen

kmetov o reformah?

Aktienmarkts ab. Der Startwert für die

„Kmetje dobivajo informacije od

Berechnung des ATX wurde am 2. Januar

Kmetijske zbornice, ki redno izdaja

1991 mit 1.000 Punkten festgesetzt.

časopis. O diskusijskem procesu in končnih pogajanjih pa izvejo prek javnih obvestil in na informacijskih

Bik, medved / Bulle, Bär

prireditvah. Seveda pa se lahko

Bik na borzi predstavlja dolgoročno

obrnejo tudi na nas in jim bomo z

rastoče tečaje, medved pa ravno nasprot-

veseljem pomagali.“

no , torej padajoče tečaje. Bullenmarkt oder Hausse steht an der

Ertrag bleibt

Börse für anhaltend steigende Kurse und

Interview mit Ökonomierat DI Stefan Domej, Vertreter der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern.

Dividende

Bärenmarkt oder Baisse für anhaltend sinkende Kurse.

Delež dobička, ki se izplača vlagateljem. Teil des ausgewiesenen Gewinns, der an

1. Was sind die wichtigsten Vorteile der Reform und gibt es

genannten „historischen Auszah-

die Aktionäre ausbezahlt wird.

lungen.

auch Gefahren? Als Vorteil sehen wir die Förde-

2. Wie werden die Landwirte

Emisija / Emission

rung von kleinen und mittelgroß-

über Neuigkeiten informiert?

Izdaja novih vrednostnih papirjev. Vred-

en Bauern, Biolandwirtschaft wird

Bauern bekommen Informationen

nostne papirje borza proda novim vlaga-

mehr berücksichtigt. Als eine Ge-

von der Landwirtschaftskammer,

teljem, izkupiček pa gre k podjetjem kot

fahr sehen wir das Aussterben der

die regelmäßig eine Zeitung he-

lastni kapital.

Bauern, deshalb setzen wir uns

rausbringt. Über den Diskussi-

Ausgabe von neuen Wertpapieren. Wert-

auch für die Unterstützung von

onsprozess und über die Endver-

papiere werden über die Börse an die

abgelegenen Bauernhöfen und

handlungen erfahren sie aber über

Anleger verkauft, der Erlös fließt den Un-

Jungbauern ein. Als einen Vorteil

öffentliche

ternehmen als Eigenkapital zu.

sehen wir das Auszahlen der Sub-

und

ventionen hinsichtlich der Größe

tungen. Natürlich können sie sich

des Landwirtschaftsbetriebs und

auch an uns wenden, denn wir hel-

damit die Abschaffung der so-

fen ihnen gerne.

auf

Benachrichtigungen Informationsveranstal-

7


Nova dvorana Dolgo so čakali nanjo, zdaj je le zgrajena. Pliberški odbojkarji imajo končno svojo športno dvorano. JUFA arena se imenuje nova domača športna

trov, visoka pa je devet metrov. Igralna površina par-

dvorana SK Posojilnica Aich/Dob. Ekipe, ki so leta mo-

keta se lahko deli na eno in dve tretjini. Dvorana je

rale trenirati in igrati tekme v sosednjih občinah in

opremljena z izvlečno tribuno, na kateri ima prostor

celo v Sloveniji, imajo končno svojo dvorano.

1.020 navijačev. V prvem nadstropju je tudi poseben

Dvorano so začeli graditi septembra 2010. Niti leto

VIP-Club prostor, ki ga bodo koristili med tekmami SK

ni minilo in že je bila julija 2011 v uporabi. Projekt je

Posojilnica Aich/Dob. Arhitekt Wurzreiner je bil pozo-

stal 3,4 milijona evrov. Izvajalec je JUFA – Jugend und

ren na to, da dvorana ustreza najnovejšim energets-

Familie, sofinancerji so dežela Koroška, Občina Pliberk

kim standardom.

in sosednje občine okraja Velikovec. Posojilnica-Bank

Dvorano bodo koristila tudi druga športna društva,

Pliberk se je prav tako zelo zavzemala za gradnjo.

saj je primerna za vrsto športnih panog. Na

Dvorana meri 999 m , površina znaša 27 krat 37 me-

www.pbpliberk.at pa si lahko ogledate aktualni video.

2

Otvoritev uspešna Otvoritveni konec tedna od petka, 23. septembra, do nedelje, 25. septembra, je bil za JUFA areno več kot uspešen.

8

Želje odbojkarskega kluba SK Posojilnica Aich-Dob

nalu premagal finaliste evropskega pokala Arkas Izmir

so se uresničile! Z vrhunskim mednarodnim turnirjem,

z rezultatom 2:1 v setih. Gostitelji so morali v malem

na katerega so Dobljani povabili tri odlične ekipe iz Slo-

finalu priznati premoč Nemcev. Izgubili so prav tako z

venije (ACH Volley Ljubljana), Nemčije (Generali Unter-

rezultatom 2:1 v setih.

haching) in Turčije (Arkas Izmir), so uradno odprli „JUFA

Vseeno pa je bila prireditev v izvedbi avstrijskega pod-

areno“ v Pliberku.

prvaka SK Posojilnice Aich/Dob in hostla JUFA zelo

Slovenski prvak ACH Volley Ljubljana je v nedeljo v fi-

uspešna.


Oktober 2011

Neue Sporthalle Lange wurde auf sie gewartet, jetzt ist sie da. Die Bleiburger Volleyballer haben endlich eine eigene Sporthalle. JUFA Arena heißt sie, die neue Heimstätte des SK Po-

Die neun Meter hohe Halle hat 999 m2 und die Fläche

sojilnica Aich/Dob. Die Mannschaften, die jahrelang in

beträgt 27 mal 37 Meter. Die Spielfläche ist im Verhältnis

anderen Gemeinden und sogar in Slowenien trainieren

ein Drittel zu zwei Drittel teilbar. Es gibt eine Teleskop-

und spielen mussten, haben endlich eine eigene Halle.

bühne mit 1.020 Zuschauerplätzen. Im ersten Stock

Der Baubeginn erfolgte nur ein Jahr später, im Juli 2011

befindet sich ein VIP-Club, der bei Spielen des SK Poso-

war die Halle schon benutzbar. Das Projekt kostete 3,4

jilnica Aich/Dob genutzt wird. Architekt Wurzreiner hat

Millionen Euro. Bauträger ist die JUFA – Jugend und Fa-

darauf geachtet, dass die Ballspielhalle den neuesten

milie, Kofinanzierer sind das Land Kärnten, die Gemein-

energetischen Standards entspricht. Die Halle wird auch

de Bleiburg sowie Gemeinden rund um Völkermarkt. Für

von anderen Sportvereinen genutzt, da sie für viele an-

den Bau hat sich die Posojilnica Bank Bleiburg auch sehr

dere Sportarten geeignet ist. Ein aktuelles Video dazu

eingesetzt.

gibt es auf www.pbpliberk.at.

Eröffnung erfolgreich Das Eröffnungswochenende von Freitag, den 23. September bis Sonntag, den 25. September war für die JUFA Arena mehr als erfolgreich. Der Wunsch des SK Posojilnica Aich/Dob war es, die

pacup-Finalisten Arkas Spor knapp mit 2 : 1 durch. Die

Halle mit einem internationalen Turnier zu eröffnen. Es

Gastgeber mussten sich im „kleinen“ Finale dem deut-

ist gelungen, drei attraktive Mannschaften in Bleiburg

schen Team Generali Unterhaching nach dem gewon-

zu Gast zu haben: Arkas Spor aus der Türkei, Generali

nenen ersten Satz ebenfalls mit einem 1 : 2 geschlagen

Unterhaching aus Deutschland und ACH Volley Ljub­

geben.

ljana aus Slowenien.

Trotzdem war es eine gelungene Veranstaltung des Ös-

Der slowenische Meister setzte sich am Sonntag in der

terreichischen Vizemeisters SK Posojilnica Aich/Dob in

JUFA Arena in Bleiburg im Finalspiel gegen den Euro-

Kooperation mit dem JUFA-Gästehaus in Bleiburg.

9


Močni kot še nikoli

p

Alois Opetnik

V tej sezoni gremo na vse ali nič. Postati hočemo prvaki. Alois Opetnik, predsednik

In dieser Saison gehen wir aufs Ganze. Wir möchten Meister werden.

Stark wie noch nie

Sezona 2011/12 bi lahko postala najboljša v skoraj

Das Sportjahr 2011/12 könnte eines der erfolg-

30-letnem obstoju kluba. 25. septembra je bila otvo-

reichsten in der fast 30-jährigen Vereinsgeschichte wer-

ritev JUFA arene, ene najlepših odbojkarskih dvoran v

den. Am 25. September 2011 wurde die JUFA Arena, eine

Avstriji. Dvorana naj bi bila vzpodbuda za moštvo in na

der schönsten Volleyballhallen in Österreich, eröffnet.

domačih tekmah naj bi nudila dobro vzdušje.

Diese Halle soll Ansporn für die Mannschaft sein und eine

Ekipa, ki igra v tekmovanju MEVZA, je tako močna, kot

tolle Atmosphäre bei den Heimspielen bieten.

še nikoli. Pričakujemo, da bo dosegla finale v MEVZI,

Die MEVZA-Mannschaft ist so stark wie noch nie und

kot tudi v državnem prvenstvu. V Evropskem pokalu pa

sollte zumindest das MEVZA-Finale und das Bundesliga-

si želimo odigrati vsaj drugega kroga.

finale erreichen. Im Europacup sollte es unser Ziel sein,

Omeniti je treba še žensko ekipo, ki se ji je letos posrečil

zumindest zwei Runden zu überstehen.

vzpon v 2. državno ligo. Tako pri ženski kot pri moški

Dazu kommen heuer noch die Damen, die den Aufstieg

drugoligaški ekipi je v ospredju obstanek v ligi.

in die 2. Bundesliga geschafft haben. Bei den Damen und

Dosti truda vlagamo tudi v naraščaj. Treninge odbojke

den Herren der 2. Bundesliga steht der Verbleib in der Liga

tako ponujamo v novih srednjih šolah v Pliberku in Veli-

im Vordergrund.

kovcu, kakor tudi v glavnih šolah v Podjuni in Sinči vasi.

Wir arbeiten auch verstärkt im Nachwuchsbereich und

Od teh šolskih treningov pričakujemo pomemben in

bieten in den neuen Mittelschulen Bleiburg und Völker-

poživljajoč impulz v vzgoji našega naraščaja.

markt sowie in den Hauptschulen Eberndorf und Kühns-

Alois Opetnik

dorf Volleyballtrainings an. Von diesen Schultrainings erwarten wir uns einen wichtigen Impuls in der Nachwuchsarbeit.

Alois Opetnik, Obmann

Alois Opetnik

Koledar MEVZA in CEV V

All eS pie se l tek e finde n in de me r JUFA Arena statt. se b odo igrale v JUFA areni.

OKTOBER

SK Posojilnica Aich/Dob - Mladost Kaštela :

OKTOBER

SK Posojilnica Aich/Dob - AS Cannes :

OKTOBER

AS Cannes - SK Posojilnica Aich/Dob :

NOVEMBER

SK Posojilnica Aich/Dob - Mladost Zagreb :


Oktober 2011

Igralci / Spieler des SK Posojilnica Aich/Dob V novo sezono vstopa SK Posojilnica Aich/Dob s

In die neue Saison startet der SK Posojilnica Aich/

prenovljeno ekipo. Ima šest novih igralcev. Oglejmo si

Dob mit sechs neuen Spielern. Schauen wir uns die

novo ekipo:

neue Mannschaft an:

KOSL Miha

SIMUNČIČ Igor

HRUŠKA Michal

Št./Nr. 2

Trener/Trainer

Št./Nr. 3

Iz/Aus: SLO

Iz/Aus: CRO

Iz/Aus: SVK

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

12. 12. 1979

12. 12. 1973

13. 3. 1987

BOŽIČ Nemanja

SABLJAK Matija

Št./Nr. 4

Št./Nr. 1

Iz/Aus: BIH

Iz/Aus: CRO

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

15. 12. 1988

1. 7. 1986

VAN DE LOO Allan

KOLEV Zhivko Hristov

Št./Nr. 7

Št./Nr. 11

Iz/Aus: NED

Iz/Aus: BUL

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

10. 1.1975

15. 1. 1974

HOHO Kristof

SATLER Rok

Št./Nr. 14

Št./Nr. 8

Iz/Aus: NBEL

Iz/Aus: SLO

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

7. 8. 1980

4. 4. 1979 IVARTNIK Jure

GRUT Andrej

Št./Nr. 5

Št./Nr. 9

Iz/Aus: SLO

Iz/Aus: SLO

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

19. 10. 1986

30. 8. 1984

PUŠNIK Nejc

LEEB Michael

REISER Gerald

Št./Nr. 10

Št./Nr. 12

Št./Nr. 13

Iz/Aus: SLO

Iz/Aus: AUT

Iz/Aus: AUT

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

Rojen/Geburtstag:

30. 12. 1980

23. 6. 1988

2. 6. 1980


Zaključna žoga

Heißer Matchball

Druga ekipa SK Posojilnica Aich/Dob nasto-

Die zweite Mannschaft des SK Posojilnica Aich/Dob

pa v 2. državni avstrijski ligi. Glavna naloga je vz-

spielt in der 2. Bundesliga. Die Hauptaufgabe ist es, jun-

gajati mlade igralce in jih izpiliti do te mere, da so

ge Spieler heranzuziehen und sie so weit zu bringen,

pripravljeni zaigrati tudi v prvi ekipi.

Za letošnjo

dass sie in der ersten Mannschaft mitspielen können.

sezono se je ekipa okrepila z igralcem iz Beljaka, Chris-

Für die kommende Saison ist Christian Rainer, ein neu-

tianom Rainerjem. Cilj pa je osvojiti eno izmed mest

er Spieler aus Villach, dazugekommen. In der Liga ist

v sredini lestvice. Vendar vedno lahko presenetimo.

das Ziel, einen der Plätze im Mittelfeld zu belegen, aber

Altes bild!!!

das Team ist immer für eine Überraschung gut.

Koledar 2. avstrijske državne lige Termine 2. Bundesliga OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

NOVEMBER

12

JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob 2 - Bisamberg : JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob 2 - SG SVS Sokol : JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob 2 - Hartberg/2 : Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob 2 - Kindberg :

DEZEMBER

DEZEMBER

DEZEMBER

Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob 2 - Hausmannstätten : Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob 2 - VBC Weiz : JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob 2 - UVC Graz/2 :


Oktober 2011

Na nove zmage Auf neue Siege Jedro ženske ekipe SK Posojilnica Aich/Dob sestavljajo

Das Damenteam von SK Posojilnica Aich/Dob bilden

izkušene, čeravno še mlade igralke, ki igrajo že pet ali več

erfahrene, obwohl noch junge Spielerinnen, die schon seit

let v tem sestavu. Kvalitetno igro so dokazale in pokaza-

über fünf Jahren zusammen spielen. Ihre Qualität haben

le spomladi, ko so se prepričljivo kvalificirale za 2. zvez-

sie schon im Frühjahr bewiesen, als sie sich für die 2. Bun-

no odbojkarsko ligo. Odgovorni kluba so pridobili dve

desliga qualifizierten. Die Funktionäre haben zwei neue

kakovostni igralki, ki sta igrali kljub svoji mladosti že v 1.

Spielerinnen in den Klub geholt, die trotz ihres Alters schon

zvezni ligi: Milena Verdel (diagonalna nap.) in Sabrina Kos-

in der 1. Bundesliga gespielt haben: Milena Verdel (Angrei-

njek (sredinski blok). Cilj kluba je, da se etablirajo v 2. ligi

ferin) und Sabrina Kosnjek (Block). Ihr Ziel ist es, dass sie

in se pripravijo v naslednjih letih za višje naloge – in to je

sich in der 2. Bundesliga etablieren und sich für neue, hö-

zahtevno in ambicijozno, saj je dobovško moštvo eno iz-

here Aufgaben vorbereiten. Das ist sehr anstrengend und

med redkih moštev, v katerem igrajo izključno domačinke!

ambitiös, da bei Aich/Dob fast nur eigene Spielerinnen

Moštvu, z izkušenim in priljubljenim trenerjem Mirkom Re-

auftreten. Posojilnica-Bank Bleiburg wünscht dem Team

bulo na čelu, Posojilnica-Bank Pliberk želi v prvenstvu obilo

mit seinem erfahrenen und beliebten Trainer Mirko Rebula

športnega uspeha ter zadovoljstva in prijateljstva v ekipi.

viel Erfolg und Freundschaft unter den Spielerinnen.

Koledar 2. avstrijske državne lige Termine 2. Bundesliga OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob - Langenlebarn : JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob - Roadrunners : Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob - Wildcats/AVC : Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob - ATSE Graz : Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob - VBK Klagenfurt :

DEZEMBER

DEZEMBER

JANUAR 2012

JANUAR 2012

Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob - Bad Radkersburg : JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob - UVC Graz/2 : Kulturni dom SK Posojilnica Aich/Dob - Union Güssing : JUFA Arena SK Posojilnica Aich/Dob - UWW :

13


SAK

16

SAK ima skupno 16 mladih ekip, od teh jih osem

Der SAK hat insgesamt 16 Nachwuchsmann-

trenira in igra v Pliberku. Najmlajši so stari štiri leta,

schaften, davon spielen acht im Nachwuchszentrum in

najstarejši 20 let. Prvič za SAK tekmuje v prvenstvu

Bleiburg. Die Kleinsten sind vier Jahre alt, die Ältesten

amaterska ekipa do 23 let.

20 Jahre. Erstmals hat der SAK im Bewerb auch eine

S tem je zapolnjena vrzel do profesionalcev v regi-

eigene Amateurmannschaft für Spieler unter 23 Jahre.

onalni ligi, saj vsi doma vzgojeni igralci najdejo

Damit wird die Lücke zu den Profis in der Regionalliga

tudi mesto v eni od ekip.

geschlossen. Alle beim SAK ausgebildeten Spieler fin-

Tudi društva kot Ruda, Šmihel, Metlova, Globas-

den zu Hause ihren Platz.

nica, Podjuna in SVG Bleiburg imajo korist od SAK-jevega nogometnega vzgojnega centra.

Top: Auch Vereine wie Ruden, ASKÖ St. Michael, Mittlern, Globasnitz, Eberndorf und SVG Bleiburg profitieren vom SAK-Nachwuchszentrum.

Mlada ekipa

Junges Team

Moštvo namiznega tenisa Humške skupnosti je apri-

Das Tischtennisteam der Heiligengraber Gemein-

la osvojilo naziv Koroškega prvaka in napredovanje v 2.

schaft schaffte im April den Kärntner Meistertitel und

državno ligo. Ekipa si je z igralci Dominikom Dlopstom,

den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit einem verstärk-

Thomasom Tripoltom, Alexandrom Remsom in Darkom

ten Team mit Dominik Dlopst, Thomas Tripolt, Alexan-

Jamškom zastavila cilj, da prihodnjo sezono ostane

der Rems und Darko Jamšek haben sich die Spieler

v drugi najmočnejši ligi.

als Ziel für die kommende

Vodja sekcije Franz Juwan

Saison den Verbleib in der

je prepričan v napredek

zweithöchsten Spielklasse

mlade ekipe in se veseli

gesetzt. Sektionsleiter Franz

dobrih tekem v športni

Juwan ist von der Weiter-

dvorani Kulturnega doma

entwicklung seiner jungen

Pliberk.

Truppe überzeugt und freut sich auf hochklassige Spiele in der Sporthalle im Kulturni dom Bleiburg.


Oktober 2011

Uspeh z lastnimi igralci SC Posojilnica Globasnitz/Globasnica nastopa v 1.

za dobo enega leta. Razveseljivo je, da Globašani na-

razredu D in zaseda trenutno odlično drugo mesto.

stopajo z zelo mladim moštvom in da igrajo pretežno

Sponsorsko pogodbo smo podpisali meseca julija 2011

igralci, ki prihajajo iz lastnega naraščaja!

Erfolg mit eigenen Spielern Der SC Posojilnica Globasnitz/Globasnica spielt in der 1. Klasse D und belegt zur Zeit den zweiten Platz.

terschrieben. Erfreulich ist, dass das junge Team größtenteils aus dem eigenen Nachwuchs kommt.

Der Sponsorvertrag wurde im Juli 2011 für ein Jahr un-

Čestitke Metlovi! Borbenemu moštvu Askö-Mittlern/Metlova je uspel

je predsednik Johann Lipusch po 15 letih dela predal

preboj v Podligo – vzhod. Moštvo se je zaradi novega

društvo v izvrstnem poslovnem stanju.

izziva okrepilo na določenih položajih. Novemu trener-

Bivšemu predsedniku se kot glavni sponzorji zahvalju-

ju Michaelu Geyerju je tako na razpolago močna enaj­

jemo za njegovo dolgoletno zgledno sodelovanje. No-

sterica.

vemu vodstvu s predsednikom Norbertom Ramušem

Novo je tudi vodstvo kluba. Na skupščini meseca maja

na čelu pa želimo veliko športnih uspehov.

Mittlern, super! Der ASKÖ Mittlern schaffte heuer den Aufstieg in die

Team den Verein nach 15-jähriger Tätigkeit in einem

Unterliga Ost. Die Mannschaft wurde für die neue Heraus-

Topzustand. Dem scheidenden Obmann danken wir

forderung gezielt verstärkt. Dem neuen Trainer Michael

als Hauptsponsor für seine vorbildliche Zusammen-

Geyer steht also eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung.

arbeit. Dem neuen Vorstand unter der Obmannschaft

Neu ist der Vorstand. Bei der Hauptversammlung im

von Norbert Ramuš wünschen wir viel sportlichen Er-

Mai übergaben Obmann Johann Lipusch und sein

folg!


30 svečk Oktet Suha letos praznuje 30-letnico svojega obstoja.

ilo . obletnico delovanjalih:bo b a 0 de V Svojo 3 l v dveh a obhaja ilni

h ost Suhi v g , bo na JE & ra N b A m V e v O to, 5. no BILEJNO PRAZN o b so V • blick JU kor Motschula RIJATELJI bo vseka i P S T Suha pa ,k t rk te e k b KONCER li O uP za iški višek rnem dom • Umetn KONCERT v Kultu . 1 I bra 201 JUBILEJN 9. novem soboto, 1 v il rš v o se b Oktet Su

Ponašajo se lahko z daleč nad 1.000 nastopi doma in po svetu, s sedmimi lastnimi zgoščenkami ter z neštetimi radijskimi in televizijskimi nastopi po Avstriji, Sloveniji in po svetu. Poleg tega so s Festivalom Suha, s številnimi publikacijami in s spletnimi stranmi pod www.oktet-suha.at in www.festival-suha.at zagnani kulturniki v vseh teh letih močno promovirali kulturo in življenjski utrip Koroških Slovencev. Za svoje vztrajno delo so bili nagrajeni z Evropsko nagrado za ljudsko umetnost in s Srebrno plaketo Republike Slovenije.

Podjuna poje in pleše Kaj se zgodi, če povežemo petje, ples in igro? To nam bodo pokazali mladi Podjunčani, ki Vas prisrčno vabijo na premiero muzikla 29. oktobra. Pred letom dni so se že pričele priprave na muzikal »Little shop of horrors – trgovina grozot«. Za mladince in otroke ta projekt predstavlja veliko veselje. Združiti gib in petje z živo glasbo ter blesteti kot odrski igralec v efektih luči – te izzive so mladi Podjunčani z veseljem sprejeli in se že veselijo premiere. Zgodba muzikla igra v trgovini rož v Down Townu. Ko glavna akterja Seymour in Audrey zopet zaman čakata na kupce, jima lastnik trgovine razodene, da bo trgovino zaprl. Kot zadnji poskus rešitve poskrbi Seymour »posebno rastlino«, ki naj bi rešila trgovino. Rastlina na oknu res privabi množico kupcev. Čez čas se rastlina začne sušiti, zato jo Seymour odslej krmi s krvjo. Kako se nadaljuje in konča dramatična zgodba, se pa lahko prepričate sami na premieri v soboto, 29. oktobra, ob 19:30 v Kulturnem domu Pliberk. Ponovitev bo 4. novembra 2011 ob 19:30. Več informacij na: www.podjuna.at

16


Oktober 2011

30 Kerzen Das Oktet Suha feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Es gab mehr als 1.000 Auftritte zu Hause und um den Globus, sieben CDs, unzählige Auftritte im Radio und Fernsehen in Österreich, Slowenien und auf der ganzen Welt.

ng u ird d a iläum w Einl Das 30-jährige Jub rt:

ie eilen gefe t es in zwei T 2011, gib e r e b m e 5. Nov ck ein

bli em Motschula den. mstag, d • Am Sa us im Gasthof u re mit F n a in Neuh ier und ein Konzert das Oktet Suha e sf für Jubiläum scher Höhepunkt ag, dem ri am Samst . le rt st n ze ü n k o in sk E urg m ib • as Jubiläu i dom Ble ist aber d er 2011 im Kulturn b 19. Novem

Mit dem Festival Suha, mit vielen Publikationen und mit attraktiven Internetseiten (www.oktet-suha.at und www.festival-suha.at) haben die eifrigen Kulturarbeiter in diesen Jahren die Kultur und den Lebens­ impuls der Kärntner Slowenen stark promotet. Für ihre beharrliche Arbeit wurden sie mit dem Europapreis für Volkskunst und der Silbernen Plakette der Republik Slowenien ausgezeichnet.

Podjuna singt und tanzt Was passiert, wenn man Gesang, Tanz und Schauspielen verbindet? Das zeigen uns die „mladi Podjunčani“, die Sie herzlich zu ihrer Musicalpremiere am 29. Oktober 2011 einladen. Vor einem Jahr begannen schon die Vorbereitungen für das Musical „Litte Shop of Horror“. Mehr als 60 Jugendlichen und Kindern bereitet dieses Projekt große Freude. Bewegung und Gesang zu verbinden sowie im Scheinwerferlicht als Schauspieler zu glänzen – diesen Herausforderungen haben sich die „mladi Podjunčani“ gern gestellt und jetzt freuen sie sich auf die Premiere. Die Geschichte spielt in einem Blumengeschäft in Downtown. Als die Hauptakteure Seymour und Audrey wieder einmal vergeblich auf Kundschaft warten, teilt ihnen der Ladenbesitzer mit, dass er das Geschäft schließen wird. Als letzten Rettungsversuch besorgt Seymour eine „spezielle Pflanze“, die den Laden retten soll. Die Pflanze im Fenster lockt wirklich viele Käufer an. Aber mit der Zeit fängt die Pflanze an, zu vertrocknen. Seymour beschließt, sie mit Blut zu füttern. Wie die Geschichte weitergeht und endet, können Sie selbst bei der Premiere am Samstag, dem 29. Oktober 2011, um 19:30 Uhr im Kulturni dom Bleiburg sehen. Die Wiederholung findet am 04.11.2011 um 19:30 Uhr statt.

17


„Daj gas!“ Posojilnica Bank Pliberk med drugim sponzorira tudi mlado motoristično društvo ALLOUT Enduro Union. Motoristični šport v naših krajih še ni tako odobravan,

Vse se je začelo med prijatelji, ki so hoteli ustanoviti

kot bi si želeli. Povezujejo ga s „podivjanimi“ mladinci.

društvo s sloganom: Nori Enduro! 23. januarja 2007 je

Vendar vsak, ki ima svoj Enduro, ve, da ta raznoliki šport

bilo nato ustanovljeno društvo „ALLOUT Enduro Union“,

nima nobene povezave z nasiljem, nasprotno, terja

kjer ime stoji za tipe, ki plinski ročaj vrtijo z vso močjo.

dobro telesno pripravljenost in spretnost. Uvrščen

Tako se je vse začelo in Mestna občina Pliberk se lahko

je med najbolj zahtevne športne panoge.

ko vanja si lah e rč a v u n d V te h ro v prostori u d n E te a d ogle ank Pliberk. -B e ic ln ji o s o P ird parwoche w In der Welts lterike im Scha ein Endurob stellt. raum ausge

Gib Gas! Die Posojilnica Bank Bleiburg sponsert auch den jungen Motorverein ALLOUT Enduro Union.

Der Endurosport in unserer Umgebung stößt

Alles begann unter Freunden, die einen Verein mit

noch auf wenig Sympathie und Gegenliebe. Er wird

dem Motto „Enduro ist geil!“ gründen wollten. Am

meist mit „jungen Wilden“ verglichen.

23. Januar 2007 wurde die ALLOUT Enduro Union ins

Doch wer selbst ein Endurobike hat, weiß, dass dieser

Leben gerufen, deren Name für Typen steht, die mit

abwechslungsreiche Sport wohl kaum mit Gewalt in

ganzer Leidenschaft am Gasgriff drehen. Somit ist

Verbindung gebracht werden kann. Es ist eher um-

alles ins Laufen gekommen und die Stadtgemeinde

gekehrt, denn dieser Sport fordert gute Körperkondi-

Bleiburg kann sich einmal mehr über einen neuen

tion und zählt zu den anspruchsvolleren Sportarten.

Verein freuen!

Pomagaj Posojčku! Posojček je zajček, ki se rad druži z otroki. Tokrat je

18

veseli novega društva.

Hilf deinem Posojček! Posojček ist ein Hase, der gerne etwas mit Kindern unternimmt.

naletel na težavo in potrebuje tvojo pomoč! Ko se je s

Diesmal hat er ein Problem und zählt auf deine Hilfe. Als Posojček sich

prijatelji odpravil na igrišče, kjer so hoteli igrati odboj-

mit seinen Freunden auf den Weg zum Sportplatz gemacht hat, um Vol-

ko, so prišli do praznega prometnega znaka. Ta promet-

leyball zu spielen, sind sie zu einem leeren Verkehrsschild gekommen.

ni znak naj bi voznike opozarjal na otroke v prometu.

Dieses sollte Fahrer auf Kinder im Verkehr aufmerksam machen. Dei-

Tvoja naloga je, da narišeš znak (lahko tudi na A4 list)

ne Aufgabe ist es, jetzt das Schild zu malen (darf auch ein A4-

in ga odneseš v poslovalnico Posojilnice-Bank Pliberk.

Blatt sein) und es in die Posojilnica-Bank Bleiburg zu bringen.

Čas imaš do 7. novembra 2011. Najboljše tri risbe bodo

Einsendeschluss ist der 7. November 2011. Die besten

nagrajene, najboljšo risbo pa bodo uporabili za pravi

drei Bilder werden belohnt und das Siegerschild wird

prometni znak!

sogar als richtiges Verkehrsschild umgesetzt!


Oktober 2011

o pomoč Posojček potrebuje tvoj e! ilf H e in e d t h uc ra b k e jč so Po 1

2

Posojček in otroci se srečajo dobre volje na dvorišču.

Posojček predlaga igranje odbojke na igrišču. Otroci so navdušeni!

Gut gelaunt treffen sich Posojček und die Kinder im Hof.

Posojček schlägt vor auf dem Sportplatz Volleyball zu spielen. Die Kinder sind begeistert!

3

4

Na poti na igrišče vidijo prazen prometni znak, ki naj bi opozarjal na otroke. Auf dem Weg zum Sportplatz sehen sie ein Verkehrsschild, dass auf Kinder aufmerksam machen soll.

Dragi otroci! Tukaj lahko narišete prometni znak, ki bo voznike opozarjal na vas! Osvojite lahko lepe nagrade! Rok oddaje: 7. 11. 2011 Liebe Kinder! Hier könnt ihr euer eigenes Schild malen, das Autofahrer auf euch aufmerksam macht! Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Einsendeschluss: 7. 11. 2011 Ime / Name Naslov / Adresse Telefon E-Mail

19


Vabilo na teden varčevanja od 24. do 31. oktobra 2011

Einladung zur Sparwoche von 24. bis 31. Oktober 2011

28. 10. 2011:

Klobase in pijača v Žvabeku Gratiswürstel und -getränke in Schwabegg

31. 10. 2011:

Vse varčevalce vabimo na klobase in pijačo v Pliberk. Wir laden alle Sparer auf Gratiswürstel und -getränke in Bleiburg ein. Klobase in pijača v Globasnici. Gratiswürstel und -getränke in Globasnitz. Klobase in pijača na Metlovi. Gratiswürstel und -getränke in Mittlern.

Foto: shutterstock.com

Klobase in pijača v Šmihelu. Gratiswürstel und -getränke in St. Michael.

20

Impressum: Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Herausgeber und Medieninhaber: Posojilnica-Bank Pliberk, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Völkermarkter Straße/Velikovška cesta 1A, 9150 Bleiburg/Pliberk. Blattlinie: Informationsmedium für Kunden der PosojilnicaBank. Erscheinungsort: Bleiburg/Pliberk und Umgebung. Für den Inhalt verantwortlich: Posojilnica-Bank Bleiburg/ Pliberk. Fotos: wenn nicht anders angegeben PosojilnicaBank Bleiburg/Pliberk. Redaktion und Layout: wuapaa.com – die redaktion, Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 1, 9020 Klagenfurt. Druck: Mohorjeva-Hermagoras, Adi-Dassler-Gasse 4, 9073 Viktring/Vetrinj. Druckauflage: 4.200 Stück. Herstellungsort: Klagenfurt. Vertrieb: zugestellt durch Post.at. Irrtümer, Satzund Druckfehler vorbehalten. Bei den Texten haben wir aus Gründen der Lesbarkeit auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Es sind jedoch immer beide Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen.

Posojilnica Bonus, 16  
Posojilnica Bonus, 16  

Posojilnica Bonus, 16

Advertisement