Page 1

PB Online Sp. z o.o. lipiec 2010 – styczeń 2012

Barometr Miast Badanie atrakcyjności polskich miast Damian Dec, Członek Zarządu PB Online Sp. z o.o.


Na czym polega badanie? Projekt „Barometr Miast” realizowany jest przy współpracy z samorządami małych i średnich miast polskich. Chętne miasta zapraszają swoich mieszkańców do wypełnienia ankiety poprzez zamieszczenie na stronie www Urzędu Miasta baneru z indywidualnym linkiem do ankiety. Celem badania jest określenie potrzeb i stopnia zadowolenia mieszkańców z różnych aspektów życia w swoim mieście.

W badaniu udział bierze obecnie 30 miast. Projekt ma jednak charakter ciągły, więc w każdej chwili bezpłatnie mogą przyłączyć się do niego nowi uczestnicy. Miasta biorące udział w Projekcie „Barometr Miast” 2

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Kwestionariusz ankiety Pytania zawarte w ankiecie dotyczą różnych zagadnień, które wpływają na komfort życia w mieście. Uwzględnione obszary to przede wszystkim:

Oferta edukacyjna

Oferta kulturalna

Oferta rekreacyjna

Poziom bezpieczeństwa

Rynek pracy

Praca administracji lokalnej

Usługi komunalne i pozostała infrastruktura techniczna

Komfort życia z uwzględnieniem specyfiki różnych grup społecznych (dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne itp.)

3

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Znajomość i ogólna ocena miasta Większość ankietowanych mieszkańców dobrze zna swoje miasto i ocenia je na tyle pozytywnie, że planuje w nim pozostać. Stopień znajomości miasta

Poziom zadowolenia z miasta

Czy planuje Pan/i mieszkać tu w przyszłości?

Bardzo dobra – 45%

Bardzo zadowolony/a lub zadowolony/a – 37%

Zdecydowanie tak 21%

Dobra – 33%

Raczej tak – 31% Przeciętnie zadowolony/a – 39%

Średnia – 15%

Bardzo słaba lub słaba – 7%

4

Nie wiem – 25% Bardzo niezadowolony/a lub niezadowolony/a – 24%

Zdecydowanie lub raczej nie – 23%

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Pozytywne określenia miasta Najczęściej wskazywane pozytywne określenia miasta to:

Najrzadziej wskazywane pozytywne określenia Miasta to: Nowoczesne – 3%

Pro-ekologiczne – 3%

5

Rozwijające się – 40% Zielone – 37%

Ciche – 31% Ciekawe architektonicznie – 19% Przyjazne – 18% Zadbane – 18% Klimatyczne – 17%

Bezpieczne – 16%

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Negatywne określenia miasta Najczęściej wskazywane negatywne określenia miasta to:

Nudne, bez klimatu – 36%

Najrzadziej wskazywane negatywne określenia Miasta to:

Nieatrakcyjne turystycznie – 29%

Szare (brak zieleni) – 9%

Zaniedbane – 25%

Nieprzyjazne – 8%

Brudne/zaśmiecone - 27% W stagnacji – 27% Niebezpieczne – 18% Statyczne – 18% Nieciekawe architektonicznie – 16%

Brzydkie - 8%

6

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Rekreacja i sport w mieście Ocena elementów infrastruktury rekreacyjno – sportowej* okazała się dość zróżnicowana. Najlepiej oceniane elementy:

Hale sportowe do gier zespołowych – 3,85 Boiska do gry w piłkę nożną – 3,71

Baseny – 3,50

Boiska do gry w koszykówkę – 3,35 7

Najgorzej oceniane elementy: Ściany wspinaczkowe – 1,92 Długość ścieżek rowerowych – 2,49

Korty tenisowe – 2,61 *w skali od 1 - bardzo niezadowolony/a do 5 - bardzo zadowolony/a

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Oferta kulturalna miasta Oferta kulturalna miast została oceniona dość negatywnie. W skali od 1 - bardzo niezadowolony/a do 5 - bardzo zadowolony/a ocenę powyżej 3,00 uzyskały jedynie:  Oferta bibliotek – 3,63  Imprezy plenerowe – 3,35  Koncerty muzyki rozrywkowej - 3,15  Zajęcia artystyczne organizowane przez domy kultury – 3,07

Respondenci częściej biorą jednak udział w imprezach kulturalnych niż sportowych. W ilu imprezach sportowych jako kibic/widz uczestniczył/a Pan/i w ostatnich 6 miesiącach?

Liczba imprez

8

Imprezy sportowe

Imprezy kulturalne

0

40%

17%

1

18%

20%

2

15%

21%

3

7%

13%

więcej niż 3

20%

29%

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Oferta miasta dla dzieci Respondenci, którzy są rodzicami dzieci w wieku 1-12 lat (26%) i 13-18 lat (10%) ocenili także ofertę, jaką miasto kieruje do dzieci*. Ankietowane osoby najmniej zadowolone są z oferty skierowanej do najmłodszych (oceny zaznaczone na czerwono). Jakość oferty edukacyjnej

Jakość oferty ośrodków sportowych

Gimnazjum 3,13

Obiekty infrastruktury sportowej - 3,25

Szkoła podstawowa – 3,07

Zajęcia dla dzieci 13-18 lat – 3,15

Szkoła średnia – 2,92

Zajęcia dla dzieci 1-12 lat– 2,63

Jakość oferty instytucji kultury

Zajęcia dla dzieci 13-18 lat – 3,02

Jakość oferty dla najmłodszych Wyposażenie (2,75) i liczba (2,51) placów zabaw Liczba miejsc w przedszkolach – 2,05

Zajęcia dla dzieci 1-12 lat – 2,52

Liczba miejsc w żłobkach – 1,74

* w skali od 1 - bardzo niezadowolony/a do 5 - bardzo zadowolony/a 9

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Rozwój zawodowy i kariera Niemal ¾ respondentów uważa, że ich miasto w niewielkim lub w żadnym stopniu nie zapewnia swoim mieszkańcom perspektywy rozwoju zawodowego i kariery. W jakim stopniu Pana/i miasto zapewnia perspektywy rozwoju zawodowego i kariery? 1% 5%

20%

36%

W ogóle nie zapewnia W niewielkim stopniu

W przeciętnym stopniu W dużym stopniu W bardzo dużym stopniu 38%

Co ciekawe, nie zaobserwowano natomiast zależności między wielkością miast, a stopniem zapewnienia perspektywy rozwoju zawodowego. 10

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Drogi i komunikacja miejska W ocenie infrastruktury drogowej najlepiej wypadły*:  Bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach -3,50  Skomunikowanie miasta z innymi miastami regionu – 3,22 Natomiast najsłabiej ocenione zostały:  Liczba miejsc parkingowych – 2,56  Stan nawierzchni ulic i dróg – 2,47

*w skali od 1 – zupełnie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam

71% respondentów potwierdziło, że w ich mieście istnieje komunikacja miejska. Z ich oceny komunikacji miejskiej* wynika, że: Plusy

Minusy

• Kierowcy są uprzejmi i życzliwi – 3,19 • Komunikacja kursuje punktualnie -3,19 • Pojazdy są nowoczesne i wygodne – 3,15

• Pojazdy są przepełnione (ścisk) – 3,24 • Pojazdy są w zimie ogrzewane a w lecie klimatyzowane – 2,70 • Częstotliwość kursowania autobusów jest zadawalająca – 2,75

11

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Woda i śmieci w mieście Jakość wody w mieście oceniana jest przez większość respondentów dość dobrze.

Proszę ocenić jakość wody w Pana/i mieście.

12%

6% 9% Bardzo niska Niska

Śmieci segregowane są przez 70% ankietowanych mieszkańców.

Większość respondentów, którzy segregują śmieci uważa, że pojemników do segregacji śmieci jest w ich mieście zbyt mało (61%).

12

Przeciętna

30%

Wysoka 43%

Z kolei osoby, które nie segregują śmieci, najczęściej (56%) jako główną tego przyczynę wskazują brak odpowiednich pojemników w pobliżu miejsca zamieszkania.

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl

Bardzo wysoka


Czystość i zieleń w mieście Według respondentów największym problemem z czystością w ich mieście są niesprzątane odchody zwierząt leżące na chodnikach i trawnikach (3,50)*. Okazuje się także, że wg respondentów miasto zapewnia nie tylko za małą liczbę śmietników do segregacji śmieci – znaczna część osób nie zgodziła się także z opinią, że na ulicach jest wystarczająca liczba koszy na śmieci (2,75).* Dość pozytywnie oceniana jest natomiast zieleń w miastach* – większość respondentów raczej zgadza się z tym, że: 3,47

• Miasto dobrze dba o tereny zielone (w tym parki).

3,38

• Parki są w mieście czyste, dobrze zagospodarowane i służą mieszkańcom miasta jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

3,34

• W moim mieście jest wystarczająca ilość terenów zielonych (w tym parków). * w skali 1 – zupełnie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam

13

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Bezpieczeństwo w mieście Respondenci ocenili stopień bezpieczeństwa w swoim mieście dość dobrze*. Najwięcej osób zgadza się ze stwierdzeniami: • Straż miejska i policja zbyt rzadko patroluje okolice mojego zamieszkania – 3,56, • Obawiam się o bezpieczeństwo mojego dziecka, gdy pozostaje poza domem – 3,15. Najmniej osób zgadza się ze stwierdzeniami:

• W środkach komunikacji miejskiej i na ulicach grasują złodzieje kieszonkowi – 2,69 • Staram się wrócić do domu przed zmrokiem, ponieważ na ulicach mojego miasta nie jest bezpiecznie wieczorem i w nocy – 2,88. * w skali 1 – zupełnie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam 14

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Przystosowanie miasta dla niepełnosprawnych Większość mieszkańców badanych miast uważa, że raczej lub zdecydowanie nie są one przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Czy miasto jest przyjazne ludziom niepełnosprawnym (brak barier architektonicznych – obecność podjazdów, ramp, platform itp.)?

Zdecydowanie tak – 2% Raczej tak – 17% Ani tak, ani nie – 22% Zdecydowanie nie- 27% Raczej nie – 32%

15

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Urząd Miasta Oceniając* jakość pracy Urzędu Miasta respondenci nie wykazali szczególnego niezadowolenia jak również zadowolenia z któregoś aspektu - średnie oceny zbliżają się do wartości 3,0 (ani się zgadzam, ani się nie zgadzam).

Najwięcej respondentów zgodziło się z tym, że: • Strona internetowa Urzędu zawiera przydatne, aktualne i łatwo dostępne informacje – 3,52 • Urząd rzetelnie informuje o swoich planach np. nowych inwestycjach, przedsięwzięciach -3,16 • Godziny pracy Urzędu są dla mnie dogodne – 3,07

Najwięcej respondentów nie zgodziło się z tym, że: • Procedury stosowane przez Urząd są jasne i zrozumiałe -2,97 • Urząd jest dostosowany do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi – 2,82 • Sprawy klientów Urzędu są szybko załatwiane – 2,76. * w skali 1 – zupełnie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam 16

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


Przyłącz się do Barometru Miast Chcesz poznać szczegółowe wyniki badania? Wejdź na: www.barometrmiast.pl – zakładka „Raporty z badania”, lub www.pbonline.pl/customers/pages/nasze-badania

Badanie jest kontynuowane. Zapraszamy wszystkie małe i średnie miasta do przyłączenia się do badania! Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej projektu:

17

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl


PB Online Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz pytania dotyczące tego badania lub jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem badania metodą kwestionariusza internetowego, zapraszamy do kontaktu.

18

PB Online Sp. z o. o.

Biuro w Warszawie:

ul. Budziszyńska 33A/3;

al. Jerozolimskie 91/400A;

54-434 Wrocław

02-001 Warszawa

tel./fax 71 332 37 02,

tel./fax 22 621 03 86,

PB Online Sp. z o.o., tel./fax 71 332 37 02, biuro@pbonline.pl, www.pbonline.pl

Barometr miast - wyniki badania internetowego  

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania atrakcyjności małych i średnich miast polskich. Mieszkańcy miast biorących udział w projekci...