Page 19

Dél-Dunántúli Gazdaság

19

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Folyamatosan bôvülô szellemi termék portfolió — A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara következetesen építi azt a szellemi termék portfoliót, melyet az Enterprise Europe Network projekt keretein belül kezdett el 2008-ban – nyilatkozta Rabb Szabolcs innovációs osztályvezetô. — Gyakorlatilag minden együttmûködésre hajlandó partner számára nyitott az adatbázisba való bekerülés lehetôsége, legyen az bármilyen cég, vagy éppen a Pécsi Tudományegyetem. A PTE mûhelyébôl sorra kerülnek ki azok a technológiai ajánlatok, melyek alkalmasak a nemzetközi együttmûködés kezdeményezésére, itt a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ munkatársaival dolgozunk együtt. Az a véleményem, hogy hibát követ el az, aki nem használja ki a díjmentes lehetôséget, mellyel gyakorlatilag 50 ország potenciális partnerei érhetôk el. Az alábbiakban – több részletben – bemutatjuk a rendelkezésre álló profilok kivonatait – név nélkül, egyes esetekben a munkanyelven, vagyis angolul. Célunk ezzel a hazai érdeklôdés felkeltése a technológiák iránt, valamint az is, hogy kedvet ébresszünk a hasonló technológiai ajánlatokkal, illetve igényekkel rendelkezôkben a lehetôség iránt. Hidegburkolatok balesetmegelôzô csúszásmentesítése Magyar mikrovállalkozás Angliából származó és általuk továbbfejlesztett csúszásmentesítô technológiát ajánl. Ehhez licenc szerzôdés keretében együttmûködô partnert keres. A technológiát olyan kis- és középvállalkozások részére ajánlja, akik nyitottak egy innovatív technológia alkalmazására középületek fenntartása, fürdôk, wellness központok, uszodák, sportpályák mûködtetéséhez. A technológia alkalmazása minimálisra csökkenti a csúszásos esésekbôl származó balesetek elôfordulását.

teszi lehetôvé. Mûszaki együttmûködésben érdekelt ipari felhasználó partnert keres.

Immunmorfológiai alapú komplex hisztotechnológiai termék- és szolgáltatás család fejlesztése Magyar biotechnológiai kisvállalkozás kifejlesztett egy laboratóriumi eljárást és kapcsolódó eszközöket ép és kóros sejtek biológiai paramétereinek in vitro és in vivo meghatározására. A technológia külsô ágensek sejtbiológiai hatásainak költség- és környezetkímélô, kontrollálható, reprodukálható, gyors vizsgálatára alkalmas mind Számítógépes eljárás és rendszer tetszôleges az egészség-, a környezet-, az élelmiszer-, a kozformájú testeknek 5 tengelyes marógéppel törté- metikai iparban és a mezôgazdaságban. A cég ipari nô pontos megmunkálásának valós idejû szimu- és K+F partnereket keres a tovább fejlesztéshez és lációjára és képi megjelenítésére validációhoz. Egy magyar egyetem kidolgozott és szabadalomra bejelentett számítógépes eljárást és rend- Fúró támasztó készülék speciális szerszámköszert, továbbá az eljárások végrehajtására szolgáló szörû géphez szoftvert, amellyel nagy pontossággal szimulálható Egy gépiparban tevékenykedô magyar kisvála tetszôleges formájú munkadarabok megmunkálá- lalkozás kifejlesztett egy szerszámköszörû gépeksi mûvelete bonyolult szerszámmal. Az eljárás a hez alkalmazható, a hosszú szerszámok élezésémunkadarab modelljének és a megmunkálásnak a hez és gyártáshoz alkalmazható fúró támasztó kétérhatású képi megjelenítésére is alkalmas. Fô elô- szüléket. A készülék alkalmazása jelentôs idômegnye a tetszôleges pontosság és a valós idejû szimu- takarítást eredményezhet, különösen kis sorozat, láció. Az egyetem fejlesztô-, és felhasználó partne- vagy egyedi gyártás során. A cég partnert keres mûreket keres. szaki együttmûködés, gyártási megállapodás, illetve „kereskedelmi megállapodás mûszaki támogatásGyártósorba épített termék- és technológia azo- sal“ keretein belül. nosító és minôsítô rendszer számítógépes megoldása Advanced integrated sustainable biotechnologiAzonosításechnikával foglalkozó magyar kis- cal – bioenergetic climate and environment provállalkozás kifejlesztette búrák és eszközök geomet- tection (BeBiCliEnv) system for various use of riai vizsgálatát számítógépes támogatással. Az azo- microalgae nosító és vizsgálati rendszert minden olyan terüleThe Hungarian SME dealing with bioenergetics, ten mûködô cégnek ajánlja, ahol megbízható, gyors climate and environmental protection offers an inteés objektív ellenôrzés szükséges Jelenleg komoly grated system. The combination of renewable enerreferenciával az izzógyártásnál rendelkeznek. getic, biotechnological, climate change and environA rendszer elônye, hogy gyártási illetve a befe- mental protection processes are adaptable to greenjezés utáni ellenôrzést emberi közremûködés nélkül house gas conversion necessity, territorial condi-

tions and specific needs. Main advantages of the system are zero carbon emission and economic efficiency. The company is looking for investors, financial and technical-commercial cooperation partners. Intelligens kulcstároló szekrény – személyek, kulcsok azonosítása, dokumentált hozzáférés, autonóm üzemmód, rádiófrekvenciás technológia Egy magyar kkv kifejlesztett egy intelligens kulcstároló szekrényt, mely tárolja a kulcsokat, és a kulcsra fûzött rádiófrekvenciás azonosítók segítségével fel is ismeri azokat. Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést, naplózza a kulcsfelvételt és -leadást, azonosítja a kulcsot felvevô személyt. Irodák, üzemek, intézmények számára dokumentálható a hozzáférés a védendô anyagokhoz, eszközökhöz, iratokhoz. Partnert keres a termék további fejlesztéséhez. Rugalmasan elhajló jelzô tábla tartóoszlop gyártása szálerôsítéses kompozit eljárás alkalmazásával Magyar kisvállalkozás kifejlesztett egy új kompozit készítési eljárást, amely alkalmas használt autógumi ôrleménybôl jelzôtáblákat tartó oszlopok elôállítására. A termék nagy szakítószilárdságú, rugalmas, könnyû, tartós, környezetkímélô, balesetcsökkentô. Gyártóknak és olyan felhasználóknak ajánlja, akik a forgalomszervezés, közlekedés területén jelzôtáblákat használnak, valamint más alkalmazásokra is kiterjeszthetô. A cég mûszaki együttmûködés keretében gyártó- ill. fejlesztô partnert keres.

További információ: Császár Gergely 20/44 22 080, e-mail: gcsaszar@pbkik.hu

www.enterpriseeurope.hu Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon (72) 507-126

Fax (72) 507-122

www.pbkik.hu

E-mail: een@pbkik.hu

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

XIV. évf. 3. szám  

Pécs-Baranya gazdaságáról

Advertisement