__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

0


1


Doarpsrounte De Himrik REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Wiebenga Nienke Zwart Gerrit Bakker

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda Kerkdiensten Vrijwilliger van de maand W.W.M.D. Himmeldei Koningsspelen – ‘t Kelderke Jaarvergadering Zwembad + Zwembadnieuws Avondvierdaagse Uitnodiging 60+ reis Nieuws van de SVH Iepenloftspul Opsterlân 2013 Open Atelier Route Opsterland Kleurplaat

Klachten bezorging: 0516-471384 DRUKWERK. De Bôge Abonnementsgeld € 10,00 Bankrek.nr. 373704763 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 325 Praatje bij voorplaatje. Koningsspelen en koningsontbijt. Foto’s: Anje de Jong en de Bôge.

Volgende maand alweer de laatste Doarpsrounte van dit seizoen.

Website: dehimrik.nl Adverteren: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Verschijningsdatum:

Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

Rapen en nieten (08.30 Multiruimte van de Bining)

Juni 2013

Zaterdag 15 juni

Maandag 10 juni

Woensdag 12 juni

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.

2


VOORWOORD. Dorpsgenoten, 30 april 2013 zal de boeken ingaan als een historisch moment. Prins Willem Alexander is nu koning. Waarschijnlijk heeft iedereen de troonsoverdracht gezien. Het hele land heeft een aantal dagen in het teken hiervan gestaan. De aftrap was natuurlijk op vrijdag 26 april met een ontbijt op school en daarna de koningsspelen. Iedereen kreeg een mooi t- shirt en bal. Dat moet een heel geregel zijn geweest om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Maar dit was niet het enige wat georganiseerd moest worden. Ons eigen school- en dorpsfeest gaat ook gewoon door en daar komt ook het één en ander bij kijken. Ook bij ons is er een opvolging, niet van de troon maar van de volksspelen commissie. Niet zo groots opgezet zoals bij de Oranjes, maar zeker niet minder belangrijk. De commissie gaat met veel enthousiasme van start. Zij willen u de mogelijkheid geven om u op vrijdagavond al aan te melden voor deelname aan de volksspelen. Daarom zitten zij bij de entree en daar kunt u ook een donatie doen ten behoeve van de prijzenpot. Ons prachtige feest begint als vanouds op vrijdagavond met cabaret/theater voor jong en oud en de avond wordt afgesloten met een leuk stukje live muziek. Ook de zaterdag is voorzien van een mooi programma. We beginnen natuurlijk met de optocht.Hier zullen de komende weken de nodige uurtjes in geïnvesteerd worden om met een mooie, versierde wagen mee te rijden. Na de optocht zullen de kinderen gezamenlijk lunchen. Dat is ook nodig, ze moeten weer voldoende energie hebben om voluit te gaan met de school spelletjes. Daarna kunnen ze natuurlijk weer los gaan bij de kermis, als de vaders en moeders hun best doen bij de volksspelen. De zaterdag wordt knallend afgesloten door........ (dat kunt u later lezen in het programmaboekje), maar we zijn er trots op dat we ze hebben. De zondag starten we met een kleine route voor de versierde wagens. Aansluitend start het matinee voor jong en oud. De kermis is er natuurlijk ook bij. Verder is er muzikale omlijsting en de trekking van de loterij, waarbij we ook deze keer een mooie hoofdprijs hebben. Voor verdere details betreffende het programma, verwijs ik u door naar het programma boekje dat binnenkort bij u bezorgd wordt.

Tot ziens op of bij het feestterrein, René Dikkens voorzitter EMM **********************************************************************************

3


4


AGENDA. Dag Ma-Vr Maandag Woensdag Woensdag Donderdag!!! Zaterdag Zaterdag Zaterdag Vrijdag Woensdag Woensdag Ma-Vr

Datum 13-17 mei 21-05 22-05 22-05 23-05 25-05 25-05 25-05 31-05 29-05 05-06 17-21 juni

Tijd 17.00 20.00 14-16.30 19.30 17.00 10-00 14.00 15.00 19.00 07.30 07.30 19.00

Wat is er te beleven Avondvierdaagse Hemrik Ledenvergadering HVC Spelmiddag gymnastiek Vergadering “Goedteplak” Oud papier Binnenroute!!!!! Kinderkleding verkoop Dorpshuis L’huizen Open huis HEMSTEE Opening Zwembad Voetballen - Kelderke Oud papier Buitenroute Oud papier Poasen Zwemvierdaagse Hemrik

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

**********************************************************************************

PRIKBORD.

Kinderkleding & speelgoed verkoop (voor iedereen die, 2e hands, kinderkleding en speelgoed wil kopen en verkopen)

Zaterdag 25 mei in dorpshuis ‘de Mande’ in Lippenhuizen. 10.00 uur tot 13.00 uur. Voor vragen en aanmelden : 0513-464706 / 0513-460085 geertje.schipper@ziggo.nl (kleine vergoeding i.v.m. huur dorpshuis) ***************************************************************************

Viswedstrijd van HSV “It Stikelbearske”. HEREN 21 mei 4 juni

De Boorn PMkanaal

Oldeboorn Gerkesklooster

18.30 - 21.30 18.30 - 21.30

DAMES EN JEUGD 22 mei Opst.compagnonsvaart 12 juni De Boorn

Trambrug W.woude Oldeboorn

18.30 - 21.30 18.30 - 21.30

BASISSCHOOLWEDSTRIJD 29 mei Opst.compagnonsvaart

Trambrug W.woude

18.30 - 20.00

Als je te laat dreigt te komen, bel dan met de wedstrijdleider. *********************************************************************************

5


OPROEP VAN DRUMBAND EENSGEZINDHEID: Gezocht: spelers voor op grote trom en pauk. Heb je interesse in het bespelen van deze instrumenten (ook voor kleine trom en lyra ben je welkom) kom dan op maandagavond tussen 20.00 en 21.00 bij ons muziek maken. We nodigen vooral mannen uit om te solliciteren. We zijn niet veeleisend, humor en gezeligheid staan voorop. *********************************************************************************

Feestelijke opening ’t Hem Stee in Hemrik HEMRIK – ’t Zuider Stee opent zaterdag 25 mei de nieuwe locatie in Hemrik: ’t Hem Stee. In de voormalige basisschool De Bôge zijn dertien appartementen gebouwd, waarvan vijf rolstoeltoegankelijk. Het belooft een feestelijk gebeuren te worden, de opening van de nieuwe locatie. Mensen kunnen binnenlopen vanaf 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Om 14.30 uur zal de officiële opening plaatsvinden. Er is pantomime, een rodeostier, er zijn lekkere hapjes en drankjes, en de kinderen kunnen zich vermaken op springkussens. Enkele appartementen zullen open zijn, zodat bezoekers binnen kunnen kijken. Iedereen is van harte welkom! *********************************************************************************

KERKDIENSTEN VAN DE PROT. GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK. 12 mei 19 mei 26 mei 02 juni 09 juni

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ds. C.P. Meijer Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. W.H. Roobol Dienst door Gemeenteleden

Hemrik Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen

Pinksteren

KERKDIENSTEN VAN DE GEREF.KERK WIJNJEWOUDE – HEMRIK Predikant : ds. E.J.van den Brink Bouekers 2 , 9247 AR Ureterp tel: 0512-750231 Kerkelijk werker Herv.Gemeente Wijnjewoude : dhr.M. van Heijningen tel:050 - 5774230 Adres kerkgebouwen: Merkebuorren 34 te Wijnjewoude www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl en het kerkje aan de Binnenwei 8 te Hemrik-Lippenhuizen. Hierachter bevindt zich “It Ûtsicht”. Een prachtige ontmoetingsruimte welke ook te huur is voor bijv. vergaderingen en bijeenkomsten. Er is een keukentje met toebehoren aanwezig. Info. bij dhr.R.de Boer Lippenhuizen.Tel.0513-465282 Kerk Weinterp: Tsjerkereed 2 - Kerk Duurswoude: Breeberchspaed 1 DIENSTEN Donderdag 9 mei Zondag 12 mei

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Hemelvaartsdag ds.E.J.van den Brink ds.E.J. van den Brink , bevestiging ambtsdragers Dhr.M.van Heijningen in Herv.Kerk Weinterp Zondag 19 mei 1 ste Pinksterdag : geloofsbelijdenis –en doopdienst Ds.E .J. van den Brink PINKSTERFEEST Wijnjewoude voor programma zie krant en /of www.pinksterfeest.org Zondag 26 mei 9.30 uur ds.W.M. Schinkelshoek van Easterbierum 19.30 uur Themadient in Trefpunt/Ger.Kerk Wijnjewoude Zondag 2 juni 9.30 uur Ds.E.J. v/d Brink / koffie na de dienst

*************************************************************************** 6


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND JAN QUARRÉ Jan Quarré werd in 1949 geboren in Berlikum. Hij trouwde in 1972 met Tini Renkema. Ze kregen drie kinderen: Joke, Sido en Henk Jan. Jan was achtereenvolgens onderwijzer aan een school in St. Annaparochie en de LOM-school in Grootebroek. In 1980 verhuisde het gezin naar Hemrik, waar Jan hoofd (later directeur) van de christelijke basisschool Rehoboth werd. In 1993 werd hij ook directeur van Votum Nostrum in Wijnjewoude. Zijn vrouw Tini overleed in 2004. In 2006, het jaar dat Jan met prépensioen ging, trouwde hij met Tiny Jubels. Het stel woont aan de Ikesingel. Wat doe je zoal aan vrijwilligerswerk? ‘Ik ben voorzitter van de Voedselbank Opsterland, kerkenraad PKN Lippenhuizen-Hemrik en Dorpssteunpunt Hemrik. Daarnaast ben ik penningmeester van de diaconie Lippenhuizen-Hemrik en de stichting Art Super van de Witte Kerk en rijd ik als chauffeur op de Plusbus.’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Mijn werk slokte voorheen een groot deel van mijn tijd op. Nu ik met pensioen ben, zet ik me graag in voor kerk en samenleving, zolang ik natuurlijk gezond blijf. Ik denk dat het sociale aspect in mij ruim vertegenwoordigd is. Wanneer ik iets voor een ander kan betekenen, dan heb ik daar veel tijd voor over. Ook vind ik een drijfveer in mijn geloof.’ Kun je iets meer vertellen over je vrijwilligerstaken? ‘Bij de Voedselbank zit ik vergaderingen voor en heb ik contact met de provinciale en af en toe landelijke afdelingen. Stichting Jarige Job valt onder mijn hoede. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen van ouders die zijn aangesloten bij de Voedselbank als ze jarig zijn een pakket krijgen met een kadootje en traktatie voor op school. Eens per maand geef ik de namen van kinderen door die hiervoor in aanmerking komen. Het is natuurlijk heel treurig als mensen niet kunnen rondkomen, maar zeker de kinderen mogen hiervan niet de dupe worden. Als voorzitter van de kerkenraad leid ik vergaderingen en treed ik, indien nodig, als gezicht van de kerk naar buiten in de publiciteit. De diaconie Lippenhuizen-Hemrik ondersteunt goede doelen, maar kan ook mensen in het dorp, die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, ondersteunen in de vorm van geld of zorg. De diaconie is er dus ook voor niet-kerkelijke leden. Het Dorpssteunpunt ligt mijns inziens in het verlengde van de diaconie. In 2008 is het steunpunt in Hemrik opgezet. Na vier jaar hebben we het wekelijkse spreekuur in de Bining beëindigd vanwege een te lage opkomst. Sinds 1 januari zijn we overgegaan op het netwerk van omtinkers. Elke wijk heeft een eigen omtinker die je kunt inschakelen als je zorg of hulp nodig hebt, bijvoorbeeld iemand die je boodschappen doet of vervoert naar het ziekenhuis. Het Dorpssteunpunt organiseert ook etentjes voor alleengaanden, alleenstaanden en 65-plussers. Dat is een geschikt moment om sociale contacten te leggen! Tijdens NLDoet zorgen mensen van het Dorpssteunpunt er voor dat de klussers te eten krijgen en ze verrichten zelf ook tuinklussen. Zestigplussers en mensen die minder mobiel zijn, kunnen de Plusbus inschakelen. Elke vrijdagmorgen vervoer ik vanaf 8 uur mensen van A naar B in Opsterland, Heerenveen en soms nog verder weg. Een leuke bezigheid. Met sommige klanten die ik al jaren vervoer, heb ik een vertrouwensrelatie opgebouwd.’ Heb je als vrijwilliger nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Dat er in ons dorp geen mensen buiten de boot vallen en iedereen tot zijn of haar recht kan komen. Ook moet Hemrik een school houden.’ 7


8


Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 ********************************************************************************* Kinea 3 – WWMD 1 28 april Na een weekje rust was Kinea wederom onze tegenstander. We waren mooi op tijd gearriveerd in de Knipe op het fraaie sportcomplex. Voetbal, survival, tennis, basketbal en korfbal op dezelfde locatie, mooi dat het zo kan. Het meest opvallend voor ons is het bijzonder fraaie kunstgrasveld, een lust voor het oog. Het is niet ingestrooid met zand of rubberkorrels maar gewoon een lekkere, volle mat. Zeg maar het betere werk dus. Het wordt voor Hjerke de eerste wedstrijd na een kleine operatie aan de knie en zo starten we voor het eerst sinds lange tijd weer in onze vaste basisopstelling. Voor ons vertrouwd maar door de tegenstander gevreesd. Toch denken de jeugdige tegenstanders hier anders over want men neemt brutaal een 0 – 2 voorsprong. Op zich geen ramp maar het lijkt er dan al op dat we een moeilijke wedstrijd tegemoet gaan. Het volgende doelpunt is voor ons maar Kinea scoort wederom en maakt het verschil weer twee. We zijn bepaald niet erg gelukkig in het afronden van de vele kansen die we krijgen, bij Kinea ligt het percentage veel hoger. Bij rust is de stand nog steeds een verschil van twee, namelijk vijf tegen drie. Na de pauze komen we wat beter in ons spel en waarachtig zijn we in staat om de tegenstander aan het wankelen te krijgen, het heeft even geduurd maar het wordt een kwestie van erop en erover. Het killersinstinct van ons is ontwaakt en geactiveerd door het lekkere weer. Zonder overigens te suggereren dat we oppermachtig zijn maar we spelen bekeken en op de automatische piloot de overwinning veilig. Dit zal ook wel moeten gezien de pijntjes die het presteren van het team beïnvloeden. De scheidsrechter fluit voor de laatste keer bij de stand van 6 – 8. Onze vierde overwinning op rij en weer twee punten erbij! Volgende week is het Bevrijdingsdag dus meer tijd om te herstellen voor de laatste thuiswedstrijd tegen LDODK. De doelpunten werden vandaag als volgt verdeeld: Hjerke drie, Nienke twee en Erik, Trientsje en Klaas allen eentje. Klaas.

WWMD 1 – Kinea 3

14 april

Voor onze tweede thuiswedstrijd kwam Kinea uit de Knipe op bezoek. De Knipsters hadden een heel blik jonge lui opengetrokken. Gelukkig kwamen Tjesse en Anke ons bijstaan. Hjerke is nog geblesseerd en Tryntsje was een weekendje weg. Net zoals de beloofde zon voor deze zondag nog even uitbleef, zo deed de score. We creëerden genoeg kansen, maar het afronden kwam er nog niet van. De aanval van Kinea kwam ook niet van de grond. Hoewel de dames en heren van Kinea genoeg snelheid hadden, kwam er weinig actie in de taxi. Na de rust met een kopje thee, kwam de zon dan eindelijk door. Ook het scoren kwam goed op gang. Jannie maakte nog een fenomenaal afstandsschot nadat zij gelijk daarna het veld verliet voor Jildau, onze super reserve. De wedstrijd eindigde in een overwinning van 18-7, waarin iedereen heeft gescoord! Tjesse en Nienke beiden 4, Klaas 3, Nanna 2 en Jannie, Anke, Jildau, Sipke en Erik allen 1.

9


Wedstrijdprogramma

R6N

17680

12-5-2013

R6N

17682

26-5-2013

WWMD 1 DIO 4

LDODK/AH Gorredijk 6 WWMD 1

11:00

De Bining

11:30

Sportpark Oostenburg

Tussenstand Veld # 1 2 3 4

R6N Team

Gespeeld

Punten

WWMD DIO 4 Kinea 3 LDODK/AH Gorredijk 6

4 4 4 4

8 4 2 2

Gewonnen Verloren 4 2 1 1

0 2 3 3

Gelijk 0 0 0 0

Goals voor 50 37 33 32

Goals Doelsaldo tegen 25 25 36 1 44 -11 47 -15

********************************************************************************* Himmeldei Hemrik Hemrik is weer eens goed schoongemaakt. De groepen 5 t/m 8 van basisschool De B么ge verzamelden vrijdagmiddag 19 april in ons dorp tientallen vuilniszakken vol zwerfvuil. Ruim veertig kinderen kregen bij de school van Omrin, die de materialen beschikbaar stelde, vuilniszakken, handschoenen en grijpers uitgereikt. Daarna liepen ze onder begeleiding van de juffen, meesters en ouders een route. Weer terug op school bedankte Harry Berga namens Plaatselijk Belang de himmelaars voor hun geweldige inzet. En er lag vanuit PB voor iedereen een verrassing klaar: snoep en een flesje drinken. Door alle deelnemende leerlingen aan de Himmelwike in Opsterland is dit jaar maar liefst 1920 kilo zwerfafval opgeruimd! Laten we er met elkaar voor zorgen dat het ook zo schoon blijft.

Harry Berga van Plaatselijk Belang bedankt de himmelploeg.

10


11


Koningsspelen Hemrik: skelteren, flessenvoetbal, skippyballen… Ze hadden er lang naar uitgekeken. De regen kon de pret dan ook niet drukken tijdens de Koningsspelen in Hemrik. De kinderen van basisschool De Bôge kwamen vrijdagmorgen 26 april met een stralende glimlach op hun gezicht en sportief gekleed naar school. Veel kinderen waren ook nog eens feestelijk uitgedost in de kleuren rood-wit-blauw-oranje. Koningsontbijt In de klas wachtte hen een heerlijk en feestelijk koningsontbijt. Als aandenken aan deze historische dag lagen er voor iedereen een oranje Koningsspelen 2013 T-shirt en een oranje bal klaar. Om half tien volgden alle kinderen in de multifunctionele ruimte de landelijke aftrap door prins WillemAlexander en prinses Maxima op televisie. Vervolgens werd er enthousiast gedanst op het Koningsspelenlied ‘Bewegen is gezond’. Bewegen en sport Na de pauze begonnen de Koningsspelen die in het teken van bewegen en sport stonden. Deze vonden plaats op het veld en het plein bij de school. Kinderen gingen in groepjes flessenvoetballen, skippyballen en basketballen. In de sportzaal van De Bining had de Hemriker gymnastiekvereniging een hindernisbaan met hoepels, pionnen en verkleedkleren georganiseerd. Rollende spelen Op de Ds. De Boerwei, die tussen 10 en 12 uur speciaal voor de Koningsspelen was afgezet, waren de rollende spelen: met skeelers en skelters. Veel skelters waren prachtig versierd.

*********************************************************************************

NIEUWS UIT ’T KELDERKE: De maand april was Bingo maand, tenminste er zijn weer heel wat prijsjes mee naar huis gegaan. Een Succes dus. Mei maand is sport maand, we gaan weer voetbal funnen! Voor jongens en meisjes. En wel op vrijdag! 31 mei. Net als vorig jaar is ook groep acht en jeugd t/m 16/17jaar van harte welkom. Start is 19:00 uur. Inleg geld is €3,Met lekker broodje hamburger van de bbq na! Zaterdag 8 juni is it Kelderke dicht ivm de dorpsfeesten. Zegt het voort, zegt het voort!!! Groeten van het jeugdbestuur!

12


13


Jaarvergadering Zwembad Hemrik. Datum: woensdag 22 mei 2013 Plaats: de Bining (podium) Agenda: 1. Opening 20:00 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Verslag 2012 4. Financieel overzicht 5. Verslag kascommissie 6. Bestuursverkiezing:  aftredend en herkiesbaar Jessie Knol-Bruinsma, Hjerke de Boer en Janneke Jonker;  aftredend en niet herkiesbaar: Korrie de Jong-Lenos;  nieuwe bestuursleden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. 7. Planning en bemensing 2013  de zwemvierdaagse vindt plaats van 17 t/m 21 juni.  nieuwe zwemmend redders: Rudi Achttien, Eldert Jan Wiebenga, Sigrid Hoogland, Mariska Dootjes, Piet Bruinsma en Roel Ekkels zijn bezig met een cursus zwemmend redden. Op 19 juni doen zij examen. 8. Toezichtsplan 9. Rondvraag 10. Sluiting Voorafgaand aan de vergadering zal de voorverkoop van de abonnementen plaatsvinden van 19:00 tot 20:00. Binnenkort komen we weer met de donateurskaarten bij u langs. We zullen u dan ook vragen of u voortaan via automatische incasso wil betalen. Een donateurskaart kost € 5. Maar een hogere bijdrage mag natuurlijk ook!

Het zwembad zal op zaterdag 25 mei om 15:00 weer open gaan.

Het zwembadbestuur

14


15


Zwembadnieuws Het is weer zover!!! Zaterdag 25 mei gaat het zwembad in Hemrik om 15.00 uur weer open (als het weer het toelaat natuurlijk).

Openingstijden ’s middags van 15:30-17:00 (in het weekend en in de zomervakantie van 15:00-17:00) ’s avonds van 19:00-20:30 Zondagavond gesloten Bij slecht weer is het bad gesloten

Abonnementen Gezin € 37,50 (voorverkoop: € 35) Volwassene € 17,50 (voorverkoop: € 16,50) Kind € 14,50 (voorverkoop: € 13,50)

Dagkaarten Volwassene € 1,50 Kind € 1,20 Niet-zwemmende bezoekers € 0,40

Donateurs Donateur van het zwembad kun je worden voor € 5,00 per jaar. Donateurs hebben als nietzwemmers vrije toegang tijdens de openingstijden.

Aanvullende informatie Kinderen t/m 14 jaar kunnen nog op het gezinsabonnement zwemmen. Vanaf 15 jaar ben je “volwassen”. Dan moet je dus een abonnement voor een volwassene kopen! Ook voor een kinderabonnement mag je niet ouder zijn dan 14 jaar. Voorverkoop abonnementen op woensdag 22 mei van 19:00 tot 20:00, voorafgaand aan de jaarvergadering in de Bining.

16


Waarschijnlijk heeft u zich allang opgegeven, maar ……….

Avondvierdaagse Hemrik 13, 14, 15, 16 en 17 mei startlocatie: De Bining starttijden: 10 km tussen 17.30 - 18.00 uur (vr 17.30 uur) 5 km tussen 18.00 - 18.30 uur (vr 18.15 uur) Voor wie: Kosten:

VOOR IEDEREEN, JONG EN MINDER JONG 4 avonden € 4,00, 1 avond (met medaille) € 3,00. Mocht je meelopen zonder medaillewens dan vragen we € 1,00 per avond onkostenvergoeding. Zwartlopen is niet toegestaan.

Aanmelding: bij voorkeur op www.avondvierdaagse-hemrik.nl onder vermelding van je naam, afstand, hoeveel avonden je mee wilt doen en uiteraard voor de hoeveelste keer je mee doet. Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 14 mei. Wanneer je niet beschikt over een computer kun je ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren bij Jettie de Boer, Andryssingel 14. NB: Kinderen vanaf groep 7 mogen alleen lopen (uiteraard op eigen risico), al zouden we het wel erg gezellig vinden als ook hun ouders mee zouden doen. Kinderen van groep 6 of lager mogen alleen wandelen onder begeleiding van een volwassene. Het bestuur

AVONDVIERDAAGSE HEMRIK ZO GEZELLIG, DOET U OOK WEER MEE!!!

17


18


19


Nieuws van de gymnastiek afdeling SVH Van 11 februari tot 6 april liep de jeugdsponsoractie van de Poiesz. De Poiesz in Gorredijk werd mooi versierd en op 28 februari en 2 maart hebben de kinderen enthousiast gegymd en cupcakes gemaakt in de Poiesz in Gorredijk. 2 Maanden lang zijn er druk sponsormunten gespaard en in de SVH koker gedaan. Ook de gebaksbattle leverde een flinke score op. Het jeugdlid die de meeste sponsormunten inleverde kon een jaar lang gratis sporten bij SVH winnen. De winnaar is geworden: Jitse Zoodsma! Hij leverde maar liefst 815 sponsormunten in. Van harte gefeliciteerd Jitse! Op 19 april zijn 2 bestuursleden met 5 jeugdleden naar Leeuwarden afgereisd voor het Jeugdsponsor Galafeest. Met optredens van Tim Douwsma, Monique Smit en Yes-R werd er gefeest en konden we aan het einde van de avond de cheque ontvangen met het geweldige bedrag van 789,- euro! Iedereen die sponsormunten heeft ingeleverd en meegedaan aan de gebaksbattle voor SVH willen we van harte danken! We zijn enorm blij met deze opbrengst. Gelukkig is juf Gerbrich weer hersteld en kon ze op dinsdag 23 en donderdag 25 april de feestelijke kijklessen geven. Alle kinderen kregen na afloop een gym medaille! Ook op 26 april waren we vertegenwoordigd op de koningsspelen en werd er door de kinderen enthousiast estafette gelopen! Op woensdag 22 mei organiseren we voor alle gymnastiekleden een daverende middag ter compensatie van de gymlessen die afgelopen maanden zijn uitgevallen. We hopen jullie allemaal te begroeten! Van 14.00 – 16.00 worden jullie in de Bining verwacht, wat we gaan doen blijft een verassing! Dat het een succes wordt is gegarandeerd! Met vriendelijke groet, Het gymnastiekbestuur van SVH: Gerdien, Inge, Stevina, Femmieke

20


Iepenloftspul Opsterlân 2013 Foar de twadde kear yn ús bestean is de Stichting Iepenloftspul Opsterlân yn 2013 te gast by It Damshûs yn Nij Beets. Yn it ramt fan it 150-jierrich bestean fan it doarp Nij Beets bringe wy yn juny 2013 it Iepenloftspul De Reade Loper. Kursisten fan in ynboargeringskursus komme nei Nij Beets foar in film oer it doarp yn de earme tiden fan de feanterij. De film is noch net hielendal klear, it stûket hjir en dêr. Mar kursuslieder Veenstra skuort syn publyk op wûnderlike wize wol troch de jûn. De film ferhaalt fan de froulju yn it fean. Oer mem Ruerdsje en dochter Japke dy’t tegearre troch de tiid moatte. Mar ek fan Japkes freondinne Margryt, dochter fan de feanbaas. It liket yn Nij Beets te gean sa’t it altyd giet, mar sa is’t net. Guon minsken wolle feroaring. Mar hoe? Elk makket in eigen kar. Berêstend, mei de kop yn ’t sân, op de barrikaden of de kânsen dy’t delkomme gripend. De Reade Loper is in famyljefoarstelling mei humor foar jong en âld, mei nuvere bylden, frjemde lûden en inkele serieuze noaten. Skriuwers: Rezjy: Data: Plak: Oanfang: Kaartferkeap:

Entree: Mear ynformaasje:

Bouke Oldenhof en Sikke Marinus Jan Smit 11 (première), 14, 15, 19, 21, 22, 26 en 28 juny 2013 Iepenloftfeanterijmuseum It Damshûs Nij Beets 20.30 oere Op ús webside (www.iepenloft-opsterlân.nl) of oan de kassa fan De Skâns Sport en Cultuur op de Gordyk; 0513 – 46 8600. De kaartferkeap set útein op 13 maaie 2013. Folwoeksenen € 16; bern oantemei 16 jier € 5 www.iepenloft-opsterlan.nl

*********************************************************************************

Persbericht Mantelzorgcafe Thema: "Draagkracht en Draaglast voor mantelzorgers in balans" Op woensdag 15 mei a.s. wordt het mantelzorgcafé georganiseerd door Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn. Het vindt plaats in de Skâns, Loaijersstrjitte 2, 8401 DV te Gorredijk en duurt van 14.00 – 16.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het thema is "Draagkracht en Draaglast voor mantelzorgers in balans" Even tijd en aandacht voor u zelf nemen, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. Voor mantel-zorgers is dat meestal niet zo eenvoudig, immers de zorg voor de ander moet dan overgenomen worden. Toch is het een goed idee om dit zo nu en dan te doen, even een ontspannende activiteit ondernemen om zelf niet overbelast te raken zodat de draagkracht en de draaglast ‘in balans’ blijft. Bent u mantelzorger en heeft u interesse voor deze bijeenkomst? U kunt zich opgeven voor 8 mei door contact op te nemen met Y. Suiveer, tel. 0512-384044/06-25000644, email y.suiveer@timpaanwelzijn.nl. Voor meer informatie of ideeën voor een thema kunt u hier ook terecht. Mocht u problemen hebben met vervoer of oppas, neem dan ook contact op met ons, misschien dat wij iets voor u kunnen regelen.

21


Open Atelier Route Opsterland 2013 De Open Atelier Route wordt gehouden op zondag 19 en maandag 20 mei (beide pinksterdagen) en op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013. Aan de deelnemende kunstenaars is gevraagd een kunstwerk te maken naar aanleiding van het thema: vuur, water, lucht en aarde, de vier elementen. De werken zijn te zien op de overzichtstentoonstelling in Atelier Wijnja te Wijnjewoude, nummer 1 van de route. Het zal bijzonder interessant zijn om te zien hoe elke kunstenaar op “eigen wijze” aan de slag is gegaan met dit thema. Onder de kunstenaars bevinden zich beeldhouwers, keramisten en kunstschilders, maar ook de toegepaste kunsten in de vorm van sieraden, verhalen en viltwerk ontbreken niet in deze Open-Atelier-Route. De route loopt door een landschappelijk en cultureel bijzonder mooi gebied; weilanden, bos, heide en duinen, het stroomgebied van het Alddjip en oude veengebieden wisselen elkaar af. De routebeschrijvingen, met zowel een autoroute als een fietsroute, zijn gratis verkrijgbaar bij alle deelnemende kunstenaars. De deelnemers zijn herkenbaar aan de vlag met het Kunst in Opsterland logo. Op de website www.kunstinopsterland.nl staat alle informatie over de route en het programma. Het laatste nieuws is er te vinden en informatie over de deelnemende kunstenaars met links naar hun eigen websites. De route is ook te downloaden via de website. Startpunten:

Atelier Wynja, Weinterp 50, 9241HE Wijnjewoude. Alie Popkema, Weverswâl 26, 9243 JM Bakkeveen Jacqueline Verhoef, Tolhekbuurt 25, 9245 HX Nij Beets Klaas Klazema, De Helling 3, 8401 TS Gorredijk

De ateliers zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis en publiek is van harte welkom. *********************************************************************************

22


23


24


25

Profile for Plaatselijk Belang Hemrik

Mei web  

Mei web  

Profile for pbhemrik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded