Doarpsrounte de Himrik Oktober 2012

Page 1Doarpsrounte De Himrik REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Jonker Nienke Zwart Gerrit Bakker Klachten bezorging: 0516-471586 DRUKWERK. De Bôge Abonnementsgeld € 10,00 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 350 Praatje bij voorplaatje. Het zwemseizoen is weer afgesloten met het hondenzwemmen. Foto: Olke Dijksma Wie helpt mee rapen en nieten We zoeken mensen die elke maand een ochtend willen meehelpen bij het rapen en nieten van de Doarpsrounte. Info en opgave: drdehimrik@hotmail.com

INHOUD: Inhoudsopgave Van de redactietafel Agenda Voorwoord Sint Maarten Kerkdiensten Vrijwilliger van de maand W.W.M.D. S.V.H. Drumband Plaatselijk Belang Nieuws uit de Bining Dorpssteunpunt Historische Werkgroep Hemrik (HWH) Algemene Ledenvergadering E.M.M. Nieuws van Sinterklaas ‘t Kelderke Bericht van de huisarts

Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

KOPY INLEVEREN KAN TOT 15 November 2012 Verschijningsdatum 24 november

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.


EEN NIEUWE DOARPSROUNTE! Met trots presenteren we jullie de nieuwe Doarpsrounte van De Himrik! Als redactie hebben we hier de afgelopen maanden met veel plezier aan gewerkt. De grootste veranderingen ten opzichte van de oude Doarpsrounte zijn dat de schoolkrant en het clubblad van de korfbalvereniging zijn toegevoegd, het grotere formaat en de uitstraling. Op de omslag, een ontwerp van Gerrit Bakker, komt voortaan elke maand een actuele foto, gemaakt in ons dorp, te staan. Door het gekozen A4-formaat komen tekst en beeld beter tot hun recht. We werken aan nieuwe rubrieken waarmee we het leesplezier willen vergroten. Zo is er elke maand een voorwoord van een vertegenwoordiger van een dorpsvereniging. Dit nummer bijt Teije Marra van het zwembadbestuur het spits af op pagina 3. Verder starten we met de rubriek “De vrijwilliger van de maand”, op pagina 6). De Doarpsrounte is een prima middel om de vele vrijwilligers in ons dorp eens voor het voetlicht te brengen. Aan de grote aanlevering van nieuwsberichten door de verenigingen in het dorp voor deze eerste editie merken we dat het enthousiasme voor een nieuwe dorpskrant ook onder de rest van De Himrik leeft. Heeft u algemene vragen, opmerkingen of tips voor de nieuwe Doarpsrounte, dan kunt u contact opnemen met de redactie (drdehimrik@hotmail.com). Ook zijn we benieuwd naar reacties op dit eerste exemplaar! Veel leesplezier! De redactie (Doetsje, Gerrit, Nienke, Janneke en Anje) ********************************************************************************** Abonnementen en advertenties Doarpsrounte De eerste dorpskrant ligt nu voor u. Wij zijn er al heel trots op. Toch moet er qua opzet nog het één en ander geregeld worden. Vanaf de laatste week van oktober en in november gaan we huis aan huis langs om te informeren of u een abonnement wilt nemen. Kosten € 10,00 per jaar. In diezelfde periode worden bedrijven benaderd om advertentieruimte af te nemen. Vanaf januari 2013 moet dat afgerond zijn en is ook de financiële kant geregeld. Ondanks dat we het proberen het te voorkomen, kan het zijn dat we tegen onvoorziene situaties aanlopen. Is dat bij u het geval, zoek dan even contact met ons via het e-mailadres of bel Harry Berga 06-31153255. Dan zoeken we een oplossing.

AGENDA Dag Woensdag Zaterdag Woensdag Zaterdag Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zaterdag Woensdag Woensdag Zaterdag

Datum 17-10 20-10 24-10 27-10 5-11 7-11 9-11 10-11 10-11 14-11 14-11 24-11

Tijd Hele dag 20.30 20.00 20.00 17.00 14.00 10.00

Wat is er te beleven Oud papier Buitenroute Reünie HVC Oud papier Poasen Hemrivent Oud papier Binnenroute Vergadering EMM Bingo Visclub Sint Maarten Halloween disco - Kelderke Ouderensoos Oud papier Buitenroute Intocht Sinterklaas

Spreekuur Dorpssteunpunt Hemrik. Voorlopig is er elke vrijdag van 9.00-10.00 uur alleen telefonisch spreekuur. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u bellen en/of mailen. Op het moment dat u komt te beschikken over de officiële lijst van omtinkers vervalt het telefonisch spreekuur. Tel. 06-12034130 . Mail: dorpssteunpunthemrik@kpnmail.


SPETTER SPIETER SPATER IN HET HEMRIKKER ZWEMBADWATER. Wat zou Hemrik zijn zonder zwembad? Gelukkig is het bad nog steeds open en konden we ook in het seizoen 2012 de borstjes weer natmaken. Het zomerweer werkte dit seizoen niet altijd mee, maar toch hebben we vele badgasten mogen ontvangen. Onder die gasten is de lagere-schoolgaandejeugd uit Hemrik sterk vertegenwoordigd. En ook al zit het weer niet altijd mee, er zijn altijd wel een paar kinderen uit het dorp te porren die ook dan nog willen zwemmen. Jammer genoeg was het zwembad ook wel eens gesloten. Soms zat het weer niet mee en soms konden we ook geen toezichthouders krijgen. Het zwembad wordt gerund door vrijwilligers en die kunnen (natuurlijk) niet altijd bij het bad zitten. Ze moeten ook gekwalificeerd zijn. Dat betekent dat ze of een cursus EHBO moeten hebben gevolgd of een cursus Zwemmend Redder (ja, zo heet dat). En hoe meer EHBO-ers en hoe meer Zwemmend Redders er onder onze vrijwilligers zijn, hoe vaker het zwembad open kan zijn. Het afgelopen seizoen konden we op kosten van de gemeente Opsterland vijf nieuwe EHBO-ers opleiden en aan ons team toevoegen. Ook kregen we subsidie van de gemeente om vijf nieuwe Zwemmend Redders op te leiden. Die hopen we volgend seizoen in te kunnen zetten. De winter van 2011-2012 zorgde voor dolle ijspret en mooie plaatjes, maar was het zwembad minder goed gezind. De strenge vorst die menige laurier en rododendron funest is geworden, had het ook op onze pompinstallatie voorzien. Dat was een fikse schadepost. Gelukkig wilden de kinderen uit het dorp zich wel de longen uit het lijf zwemmen om de sponsoractie bij de Zwem4daagse een succes te laten worden. Die actie leverde het zwembad maar liefst â‚Ź 2231,80 op! Daarmee kon een groot deel van de kosten van de nieuwe pomp worden gedekt (en konden we een van de sponsors de lucht in laten gaan!). Een andere belangrijke bijdrage ontvingen we uit de klantenkaartactie van de Attent-supermarkt Faber uit Lippenhuizen! Vooral met deze acties, subsidies, donaties en sponsorbijdragen en natuurlijk onze vrijwilligers, kunnen we het zwembad openhouden. Laten we hopen tot in lengte van dagen! Teije Marra Bestuur Zwembad. *******************************************************************************************


SINT MAARTEN.

Beste inwoners van Hemrik en omstreken, Ook dit jaar organiseert de oudervereniging van obs. De Bôge het Sint Maarten feest. Aangezien Sint Maarten op een zondag valt hebben wij als ouderverenging besloten om het dit jaar op

zaterdagavond 10 november te vieren. Alle deelnemende kinderen in de basisschoolleeftijd worden verdeeld in groepjes. De jongste kinderen lopen met hun lampion in de straten bij de Bining. De kinderen van groep 3 lopen de Andryssingel en Ikesingel. De kinderen vanaf groep 4 mogen zelf een route uitkiezen. De routes zijn verdeeld in een cirkel rond de Himrik. U krijgt dus als inwoner van dit gebied één groep van de deelnemende kinderen aan de deur. TIP: verpakt snoep is hygiënischer! Wat de kinderen bij u krijgen geven zij na afloop van de tocht, bij de Bining, aan de organisatie. Alles wordt verdeeld en voor ieder kind wordt een tas met lekkers gemaakt. Tijdens het verdelen kijken de kinderen film in de sportzaal. Deze film wordt bekostigd van het geld wat de kinderen hebben ingezameld tijdens de lampionnentocht. En het resterende geld is voor het Hemriker zwembad.

Woon jij in Hemrik of aan een route waar wij lopen? En ga jij naar een andere basisschool dan de Bôge? Dan kun je toch meedoen aan het Sint Maartenfeest. Ook je ouders kunnen met een groepje meelopen. Als je mee wilt doen kun je dit telefonisch doorgeven aan: Oudervereniging De Bôge, Minke de Boer 0516 - 47 13 81 MAAR LET OP: DOE DIT VOOR 31 OKTOBER 2012.

Thuiswedstrijden HVC. 19.15 20.15 21.15

HVC1 Advendo 1 HVC1 LVC 3 HVC2 TVC

19-10-12 19-10-12 19-10-12

J STAAL W STOKER J BOONSTRA

19.15 HVC2 Hevoc '89 10 9-11-12 J BOONSTRA 20.15 HVC1 Steggerda 1 9-11-12 J STAAL 21.15 HVC1 Advendo 2 9-11-12 T HANSMA **********************************************************************************


Al it moaie wat wy yn dit libben krije, ha wy mar te lien... Ûnutwisber binne ùs oantinkens... Lâns dizze wei wolle wy eltsenien hertlik tank sizze foar al it meilibben (yn hokker foarm dan ek), tiidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn leave man, ùs suorchsume en ûndernimmende heit en pake

Jan van der Wal Foar ùs wie it ta grutte stipe. Tige tank derfoar. De Himrik, septimber 2012 Willy van der Wal-Terpstra Femmieke Visser van der Wal Rinze Visser Jens Meinte Feline Tineke van der Wal Auke Koopman **********************************************************************************

KERKDIENSTEN VAN DE PROT. GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK. 21 okt. 10.00 ds. A.J. Jonker Langezwaag 28 okt. 10.00 ds. A.J. Jonker Lippenhuizen 4 nov. 10.00 ds. W. Roobol Langezwaag 11 nov. 10.00 Dienst door Gemeenteleden Lippenhuizen 18 nov. 10.00 ds.A.J. Jonker Langezwaag Heilig Avondmaal **********************************************************************************

NIEUWS VAN DE OUDERENSOOS. Op 14 november komen de heer en mevrouw Hoekstra langs bij de ouderensoos om te vertellen over hun werken, leven en wonen op de binnenvaart. Alles soosmiddagen zijn in de Bining en beginnen om 14.00 uur. Wie graag vervoer wil hebben naar de soos kan zich in verbinding stellen met: Fokje Nijboer -471576 Janke Oldenburger -471298 Boukje de Boer -471242 **********************************************************************************

NIERSTICHTING. De opbrengst van de collecte van de Nierstichting is € 567,76. Alle collectanten en gulle gevers “hartelijk dank”. W. de Groot-Bijma Binnewei 107 Hemrik - T.471407 **********************************************************************************VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

Jan Visser Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Ik was nog niet eens getrouwd, toen ik op mijn achttiende jaar penningmeester van het bestuur van toneelvereniging De Harmonie werd. Dit paste goed bij mij, want rekenen is mijn sterkste punt. Bij De Harmonie speelde ik al vanaf mijn dertiende. En als je ergens lid van bent, dan vind ik het logisch dat je ook meewerkt in het bestuur. Daarna heb ik in Hemrik allerlei vrijwilligerswerk gedaan.’ Wat voor vrijwilligerwerk? ‘Dertig jaar was ik penningmeester bij De Harmonie, 5 jaar secretaris van het korfbalbestuur, 12 jaar secretaris van zwembadbestuur, 5 jaar bestuurslid van de NLTO-afdeling Hemrik-WeinterpLippenhuizen. En penningmeester van het dorpshuisbestuur ben ik sinds vijftien jaar. Ik heb ze in dit bestuur allemaal overleefd. Ha, ha!’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘De leefbaarheid in een dorp moeten we hoog houden. Dan is het plezierig om er te wonen. Vrijwilliger zijn is voor mij geen straf. Ik ben het type van: niet zeuren, maar aanpakken. Als dorpsgenoot Fokke Stoker een belronde doet met de vraag of we met ‘ons groepje mannen’ kunnen komen vegen bij het dorpshuis, dan staan we direct voor hem klaar. We hebben tijdens het vegen ook nog eens veel lol. Naast het financiële beheer voor het dorpshuis koop ik spullen, bijvoorbeeld barbecuevlees, in. Donderdagavond is mijn uitgaansavond. Dan sta ik, nadat ik zelf gevoetbald heb, achter de bar.’ Op welk resultaat dat je als vrijwilliger in Hemrik hebt geboekt, ben je het meest trots? ‘Ons multifunctionele gebouw. De schoolkinderen onder één dak bij de sporthal. Magnifiek! Ik hoor van veel mensen die bij ons komen sporten: wat hebben jullie het hier mooi voor elkaar!’ Het is tegenwoordig voor verenigingen en clubs lastig om vrijwilligers te vinden. Hoe kijk jij hier tegenaan? ‘Dat mensen geen tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen, vind ik flauwekul. Daar kun je tijd voor vrijmaken. Alles staat en leeft met vrijwilligerswerk. ’ Heb je als vrijwilliger nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Een trapveldje voor de jeugd bij De Bining. Ik hoop dat dit snel gerealiseerd wordt.’KORFBALVERENIGING W.W.M.D. WWMD 1 – SIOS 4

Hemrik, zondag 30-9-2012

Ook deze zonnige (alweer!) zondagmorgen mogen we het mooie veld van WWMD weer op. Tegenstander is Sios uit Wolvega, een team dat nogal wat ruimer in de dames en heren zit dan wij. Ons team bestaat uit 8 dames en heren en dat aantal “ haldt net oer”. Wat aanvulling zou best mogen. In de eerst helft blijkt al dat wij gemakkelijker scoren dan de tegenstander . We gaan dan ook met een mooie voorsprong de rust in. Na de thee scoort WWMD door, terwijl Sios blijft zoeken naar de doelpunten. Een mooie zwieper aan de paal van mijn vakgenoot helpt ons net niet aan het volgende doelpunt. Mijn dame reageert ad rem en “ zwiept” ook even. De scheidsrechter grijpt nu toch in, een gevolgen maar niet meer doen! Ach, alle partijen zien de humor er wel van in. De eindstand van deze wedstrijd is 13-4. Doelpunten zijn gemaakt door: Nienke 1, Nanna 2, Erik, 1, Tryntsje 2, Klaas 3, Hjerke 4. Tijdens het veld opruimen brengt Aukje het nieuws dat Annie Bouma weer geopereerd is (sterkte Annie!). In de kantine wat drinken en napraten, dit keer ook over serieuze, trieste zaken. Daar zijn we óók teamgenoten voor. Volgende wedstrijd is op 14 oktober uit naar Samen Een, Giethoorn. ‘ Wat minder nocht oan mei syn allen fanwege it soart tsjinstander, mar we gean d’r plat foar” ! Tryntsje Berga DIO 3 – WWMD 1 De start van het nieuwe seizoen begint op negen september, een uitwedstrijd in Oosterwolde. We zijn vroeg vertrokken zodat we rustig, onder het genot van een bakje koffie, eens kunnen kijken hoe het met de conditie staat. Het blijkt dat eigenlijk iedereen op zijn dan wel haar eigen manier wat getraind heeft om een goede start te kunnen maken, eigenlijk niks nieuws derhalve… Zo vlak voor de wedstrijd breekt de zon door en dit zorgt voor een prachtige dag. Wel blijft het veld lang nat en daardoor is de blauw/gele bal voortdurend glad, veel balverlies dus. DIO heeft ook een goede voorbereiding achter de rug en ze maken een gedreven indruk, meestal zijn wij daar ongevoelig voor maar dit was helaas van korte duur. Het eerste afstandschot van hun was gelijk raak, dat moet wel een toevalstreffer zijn. Dit is tenslotte ook de mening van de doelpuntenmaker, mooi niet dus.. Het blijkt dat DIO heel slim en met het nodige geluk aan hun zijde steeds meer bij ons wegloopt. Vandaar een reeds onoverbrugbaar verschil bij de pauze. Wij grossieren in het missen van kansen, zij zijn een stuk efficiënter. Enfin de ommekeer moet maar na de thee komen. Ik moet zeggen dat we beter spelen, maar nog steeds de mooiste kansen om zeep helpen. Gelukkig gaat niet alles mis, we weten uiteindelijk toch negen goals te maken. Hjerke is nog altijd doeltreffend met vier stuks, Nanna maakt er twee en Janny, Nienke en Klaas allen eentje. Onze tegenstander scoort aanmerkelijk meer, maar liefst twintig maal! Het lijkt wel of ze al in de zaal begonnen zijn. Korte evaluatie, slecht begin en dit kan alleen maar beter de volgende keer. Klaas.


BININGKAMP W.W.M.D.

Hemrik, 7 juli 2012

Na afloop van het korfbalseizoen werd het Biningkamp georganiseerd voor de jeugd. In dit geval waren dat de E’s en de B’s. Van zaterdagmiddag tot en met zondagochtend met z’n allen op het korfbalveld bij de Bining leuke, sportieve dingen doen. Eerst wat balspelen o.l.v. Erik. Het zwemmen in het Hemrikker zwembad was ondanks de regen toch een succes. De patat smaakte prima (lekker gebakken door Jan). Wat later op de avond was er de dropping met de E’s en een deel van de B’s. Het bleek dat we na wat omzwervingen gedropt waren in (de bossen van) Beetsterzwaag. De jongste jeugd mocht de weg terug zoeken. Gelukkig vonden we met z’n allen de weg terug en viel het met de blaren mee (wel moe!). Eenmaal terug, stond de vuurkorf gezellig aan. Nog even praten, wat drinken en lekkers en daarna zochten de E’s hun tent op. Na een (vrij rustig) nachtje slapen nog even met z’n allen ontbijten en daarna tent opbreken. Een hele mooie afsluiting voor de WWMD-jeugd. Wij vonden het erg leuk dat we er bij waren. Het nieuwe seizoen 2012-2013 helaas geen jeugd meer bij WWMD. Bestuur van WWMD (Hanneke, Hessel, Tjalling) en ook Paulien en eventuele anderen: Tige dank foar jim ynset foar WWMD en foar it organisearjen fan dit geselliche Biningkamp foar de jeugd! Tryntsje en Eke Berga WWMD – Forward Deze tweede wedstrijd van het seizoen konden we aantreden op ons eigen veld tegen Forward. Aangezien we niet trainen konden we deze wedstrijd de korf moeilijk raken. Dit werd nog duidelijker toen Klaas de bal van zijn tegenstander kreeg, om het schot nog eens te proberen. Hoogtepunt uit de wedstrijd was de wonderschone snoekduik van Trynstje. De bal rolde vlakbij de lijn, in de richting van de tegenstander, door Trynstje haar actie bleef de bal in handen van WWMD. De wedstrijd werd verloren met 4-12. Na de wedstrijd werd Tjeerd van der Tuin, die al 25 jaar wedstrijden fluit uit naam van WWMD, in het zonnetje gezet door de KNKV. In bijzijn van vrouw, zoon en publiek kreeg Tjeerd een penning. Gefeliciteerd! Team GS Punten G V Gelijk Goals v Goals t Doelsaldo DIO 3

4

6

3

1

0

72

45

27

Forward 1

4

5

2

1

1

35

37

-2

HHCombi 1

3

4

2

1

0

32

31

1

Samen Een 1

3

4

2

1

0

31

30

1

WWMD 1

4

4

2

2

0

44

39

5

KIOS (R) 4

4

2

1

3

0

37

45

-8

SIOS (W) 4

4

1

0

3

1

25

49

-24

Programma veld. R5H 3105 14-10-2012 R5H 3106 21-10-2012

Samen Een 1 WWMD 1

WWMD 1 KIOS (R) 4

10:00 Sportcomplex Giethoorn 11:00 De Bining


SPORTVERENIGING HEMRIK

Het seizoen van de verschillende subverenigingen van SV Hemrik is weer begonnen. Zo wordt iedereen na de zomerperiode weer fit en lenig. De jeugd via de gymnastiek en jazz. De volwassenen door de aerobic, zaalvoetbal en de badminton. Voor de jeugd ( basisschool) organiseren we vanaf dit seizoen zaalvoetbal. Sinds eind september zijn we iedere donderdag los. Daarnaast gaan we voor 30+ dames dansmix organiseren. Een aantal voetballertjes en dames hebben zich al aangemeld maar ook hier geldt; hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Je kunt je aanmelden via svhemrik@gmail.com. Voor de jazz hadden we voor de vakantie met Eijer Productions afspraken gemaakt voor de invulling van de lessen. Wij waren dan ook onaangenaam verrast toen zij zich na de zomer plots terugtrokken. Op dit moment kunnen we helaas geen jazz aanbieden, maar we zijn druk op zoek naar een docent. De vereniging is dus volop in beweging en wil zoveel mogelijk sporten aanbieden in en rond De Bining. Met vrijwilligers proberen we dat zo goed als mogelijk in te vullen. Uiteraard maken vele handen licht werk. Dus mocht je een steentje aan de club willen bijdragen, meld dit dan bij svhemrik@gmail.com of bel 0516 471284. Lestijden: Dinsdag gym van 15.45-17.45 uur Woensdag aerobic 10.00-11.00 uur Donderdag gym van 15.45-17.45 uur Donderdag zaalvoetbal basisschool 18.00-19.00 uur Donderdag badminton 19.30-20.30 uur Donderdag zaalvoetbal vanaf 20.30 uur Je bent altijd van harte welkom om kennis te maken met onze sporten! **********************************************************************************

DRUMBAND EENSGEZINDHEID

NOODOPROEP

De drumband heeft dringend nieuwe leden nodig! Hoe zou de optocht tijdens het dorpsfeest in Hemrik zijn als we de vrolijke klanken van de drumband moeten missen? En is de Sinterklaasintocht nog wel zo’n gezellige boel als de drumband ontbreekt? Je zult je wel afvragen waarom we deze vragen stellen. Het antwoord is simpel: Drumband Eensgezindheid heeft te maken met een forse terugloop van het ledental. Op dit moment zijn we nog met 15 mensen. Dat is een heel klein groepje. Reden voor de drumband om aan het begin van het nieuwe seizoen 2012/2013 te overwegen om de stekker uit de drumband te trekken. Want: hoe zorg je er met zo’n klein groepje mensen nog voor om bij elk optreden een ploeg op de weg te krijgen? Gelukkig hebben we met z’n allen besloten om ook komend seizoen de schouders er weer onder te zetten en staat het voortbestaan van de drumband – voorlopig – niet meer ter discussie. Toch is dit bericht bedoeld als een NOODOPROEP, want we hebben dringend behoefte aan nieuwe leden om ook in de toekomst verder te kunnen met de drumband. Iedereen is van harte welkom om een repetitie op het podium in De Bining bij te wonen. We zijn daar op maandagavond te vinden van 20.00 tot 21.00 uur. Gezelligheid en muzikaliteit staan bij ons voorop. Ook als je geen noot kunt lezen of nooit eerder een instrument in je handen hebt gehad, ben je welkom. Onze instructeur, Richard Kampstra, brengt met veel liefde en geduld je de fijne kneepjes van het drummen of lyraspelen bij. Namens het bestuur en de leden van Drumband Eensgezindheid, Durk Wagenaar Voorzitter Drumband Eensgezindheid


PLAATSELIJK BELANG De nieuwe Doarpsrounte Wij zijn ontzettend blij dat de eerste dorpskrant van Hemrik voor u ligt. Zo’n 2 jaar geleden naar aanleiding van de Gemeentelijke Dorpsspiegel enquête en daar aansluitend een brainstormsessie met dorpsgenoten kwam naar voren dat een dorpskrant een verrijking voor het dorp zou zijn. Een dorpskrant waarin alle verenigingen van Hemrik en de school hun informatie kunnen delen met alle bewoners. Na enige voorbereiding en het vinden van een enthousiaste redactie is de dorpskrant een feit. Deze dorpskrant ontvangt u 10 maal per jaar tegen een kleine vergoeding van € 10,00 per jaar. Dit is kostendekkend waarbij de sponsoren ook een deel voor hun rekening nemen. Langs deze weg bedanken we alle adverteerders voor hun medewerking. Eind oktober / begin november komen wij de jaarlijkse contributie voor Plaatselijke Belang weer ophalen en vragen we u of u lid wilt worden van de dorpskrant. We wensen de redactieleden veel succes toe met het maken van onze nieuwe Doarpsrounte! Dorpsvisie Bij de Plaatselijk Belang voorjaarsvergadering hebben wij de dorpsvisie gepresenteerd aan de leden. Deze dorpsvisie 2012 is te bewonderen via de website van www.dehimrik.nl. Leefbaarheid in het dorp is zeer belangrijk en krijgt ook steeds meer aandacht van de overheid. Uitgangspunt bij deze dorpsvisie is dan ook het behouden en waar mogelijk het verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp. Met een duidelijke dorpsvisie zijn wij een betere gesprekspartner richting gemeente en andere overheden en instanties. Deze dorpsvisie zal voor Plaatselijk Belang als uitgangspunt dienen voor haar activiteiten voor de komende 3 tot 5 jaar. Overleg B&W Op 19 september hebben wij ons jaarlijkse overleg met B&W van Opsterland gehad in De Bining. Het was een goed onderhoud over de aanstaande projecten, de verkeersveiligheid en de entree van Hemrik. B&W heeft ons verteld over de plannen die de gemeente heeft over de samenwerking met de gemeentes Oost- en Weststellingwerf. Projecten Projecten waar wij als Plaatselijk Belang nu mee bezig zijn om leefbaarheid te verbeteren is een overdekte fietsstalling bij De Bining/De Bôge. In eerste instantie kregen wij een afwijzing van B&W. Na het bezoek van B&W aan Hemrik nemen ze de dit in heroverweging. Ook zijn wij bezig met een pannaveld op het veld, hier kunnen straks onze schoolkinderen en onze jongeren voetballen. Later dit jaar en tijdens de herfstvergadering op 28 november van Plaatselijk Belang volgt er meer informatie rondom deze projecten. Binne Visser, voorzitter PB De Himrik Geld verdienen voor dorp en/of zwembad? Neem dan een klantenkaart van Faber! Uw ontvangt korting op uw aankoop en spaart tevens voor uw club! De klantenkaarten zijn verkrijgbaar in de supermarkt van Faber in Lippenhuizen. Voor meer informatie kijkt u op: www.klantenkaartfaber.nl UW VOORDEEL + ONS VOORDEEL, makkelijk toch?... Bedankt namens het Zwembad Hemrik en Plaatselijk Belang Hemrik!


BESTE INWONERS VAN HEMRIK. Bij het uitkomen van de nieuwe Doarpsrounte hebben we de Bining ongeveer een jaar na de verbouw in gebruik. Voor alle gebruikers een nieuwe ervaring, maar iedereen heeft zijn/haar draai inmiddels wel weer gevonden. Voor het bestuur van de Doarpsrounte was dit een belangrijk jaar om de effecten van de verbouw te zien. Het belangrijkste is natuurlijk hoe de gebruikers reageren op het nieuwe gebouw. Gelukkig kunnen we zeggen dat eigenlijk alle gebruikers heel positief reageren op het eindresultaat. Toegegeven; er zijn mensen die het gebouw van de buitenzijde niet echt mooi vinden, maar qua gebruik van de zaal, kantine, multi-ruimte, spreekkamer en kleedruimtes krijgen we heel positieve reacties, met als gevolg dat bestaande verenigingen met meer plezier gebruik maken van het gebouw. Het nieuwe gebouw leidt ook tot nieuwe initiatieven. Zo is er al geruime tijd een steeds groter wordende groep biljarters actief op de woensdagmiddag en donderdagavond. Ook zijn er recentelijk twee proeflessen gehouden van zaalvoetbal voor kinderen tot 12 jaar. Dit heeft geleid tot een opgave van meer dan 12 kinderen die meedoen! Een fantastisch initiatief dat wederom met inzet van vele vrijwilligers mogelijk is gemaakt. Ook qua feesten en partijen zien we duidelijk toename in gebruik. Dat de kantine, zaal en multi-ruimte zich uitstekend lenen voor bruiloften, begrafenissen, (kinder-)feestje en re端nies hebben we het afgelopen jaar al meerdere malen ervaren. Ook is het mooi om te zien hoe bepaalde gebruikers weer terug zijn gekomen nadat ze zijn weggeweest. Voorbeelden daarvan zijn de bejaardensoos en de toneel vereniging. Wanneer we deze ontwikkeling in de Bining vergelijken met een aantal dorpshuizen in andere dorpen, dan kunnen we blij zijn dat de Bining hier het kloppend hart van de Hemrik blijft. Zo kunnen we laten zien waar een klein dorp groot in is! Als bestuur roepen we dan ook graag dorpsgenoten op die nieuwe initiatieven of activiteiten in de Bining willen en/of kunnen organiseren. Zoals de meeste mensen wel weten, werken we qua beheer van de Bining met vele vrijwilligers. In het volgende nummer de Doarpsrounte besteden we daar meer aandacht aan, want zonder alle vrijwilligers zou bovenstaande niet mogelijk zijn. Mocht u verder suggesties of vragen hebben over het gebruik van de Bining dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het bestuur van de Doarpsrounte. Secretaris: Algemeen en exploitatie: Algemeen Lid: Voorraad en bestellingen: Agendabeheer & Vrijwilligers:

Janny Hendriks Tjalling Nijboer Loes de Boer Jan Visser Ake Jan van der Vinne

0516 471586 0516-471719 0516-471263 0516 471253 0516-471123

**********************************************************************************

DE WITTE KERK. Van 27 oktober t/m 16 december is er weer ART SUPER in de Witte kerk. Openingstijden: Vrijdag, Zaterdag en Zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Kom ook eens een kijkje nemen.


HET DORPSSTEUNPUNT. Vanaf september 2008 heeft het dorpssteunpunt zitting in de Bining op de vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur. In de afgelopen jaren zijn er ruim 80 mensen op bezoek geweest en er zijn ruim 30 vragen gesteld. Best een heel aardig resultaat. Je mag best stellen dat het dorpssteunpunt zin heeft. Echter, wanneer je bedenkt dat er de laatste tijd heel weinig vragen zijn en er in totaal al meer dan 140 zittingen zijn geweest, moet je je afvragen of dit de juiste manier is. Wij denken van niet. Daarom willen we het anders doen. Op de manier die al werkt in bijvoorbeeld Terwispel. Daar werken ze met een omtinker. Een persoon in de eigen buurt. Deze persoon is in de eigen straat bekend en kan ook gemakkelijk gevraagd worden. Wij hebben ons best gedaan om in elke buurt één persoon te zoeken die hieraan wil meewerken. Hemrik blijkt een dorp te zijn waar mensen graag iets voor een ander willen betekenen. We hebben bijna geen nee gehad toen we mensen gingen vragen. De lijst met omtinkers ziet er als volgt uit: Andryssingel (Yeb en Elly de Haan), Bûtewei (Annelies Semplonius) Binnenwei 1 (vanaf Lippenhuizen tot en met kom dorp) Jessie Knol, Binnenwei 2 (vanaf kom dorp tot Sparjebird) Janke Wagenaar, Compagnonsfeart 1 (vanaf Lippenhuizen tot brug Berchleane) (Fokke en Sietske Stoker) Compagnonsfeart 2 (vanaf brug Berchleane tot brug Betondyk) (Korrie de Jong) Compagnonsfeart 3 (vanaf brug Betondyk, Slûsleantsje en Evertswyk) (Hinke Taekema) Ds. De Boerwei (Gerda Zandstra), Engbert Pierswei (Gerda Fenstra), Ikesingel (Loes de Boer), Manege (Geesje van der Veen), Poasen (Grietje Veenstra), Honk (Trui van Vegten), Sparjebird (Bea Staamer), Weinterp (Dries van der Hout). Ouderen kunnen ook contact opnemen met Janneke Visser. U krijgt de komende maanden een overzichtelijk lijstje met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Dit lijstje wordt bezorgd door uw eigen omtinker. Tot het moment dat u een officiële lijst hebt kunt u het dorpssteunpunt bereiken op de voor u bekende manier. Namens de werkgroep van het dorpssteunpunt. Jan Quarré. ********************************************************************************** Gratis af te halen: 2 Jonge katjes (nest van 4). 2 Poesjes, beide zwart met streepjes (grijs), lijkt donker cypersch. Ze zijn begin november 9 weken oud en dan mogen ze weg. Interesse: bel 471390, of mail bensink.veenstra@wanadoo.nl. Evert en Lisette, Ds. De Boerwei 9. Hallo. Ik ben Sanne de Boer, 15 jaar. Als u eens oppas nodig bent, dan mag u mij bellen. Ds. De Boerwei 11, Hemrik. 0516471384.


UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” In Hemrik bestaat al sinds jaar en dag de uitvaartvereniging De Laatste Eer Hemrik. Wat kunt u verwachten als u lid bent van de Laatste Eer? In geval van overlijden kunnen de nabestaanden een beroep doen op de uitvaartverzorger van de Laatste Eer Hemrik. U weet dan meteen wie u bij een overlijden kunt bellen. De uitvaartverzorger zorgt er voor dat alles m.b.t. de uitvaart (begrafenis of crematie) van uw dierbare goed geregeld wordt. Tegenwoordig zijn er heel veel mogelijkheden om aan de wensen van de overledene en van de familie gehoor te kunnen geven. Van een aantal “Laatste Eren” in de regio is een bestuurslid tevens bestuurslid van de Aula te Gorredijk. Voordeel hiervan is dat leden tegen minder hoge kosten gebruik kunnen maken van de aula te Gorredijk. Leden van de Laatste Eer Hemrik betalen jaarlijks contributie d.m.v. automatische incasso. In geval van overlijden van een lid van de Laatste Eer, ontvangen de nabestaanden een vergoeding. Heeft u vragen m.b.t. lidmaatschap, overschrijven of overige zaken, neemt u dan contact op met de secretaresse (0516-471491) of penningmeester. Bestuursleden Laatste Eer Hemrik: Renneke de Boer, voorzitter; Roel Ekkels, penningmeester; Tryntsje Berga, secretaresse; Henk Wolter de Jong, lid; Janneke Aans, lid. Onze uitvaarverzorger: Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartverzorging Martien Nijboer Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham Tel: 0512-331420

**********************************************************************************

HISTORISCHE WERKGROEP HEMRIK. In de vorige Doarpsrounte heb ik een oproep geplaatst om enkele enthousiaste mensen te vinden, die samen in een werkgroepje de “voorbije” tijd van ons, o zo mooie Hemrik en omgeving wat verder uit willen diepen. Hier zijn niet de reacties op gekomen waar ik eigenlijk naar zocht, samen nu met G vd Bos , die in de historische informatie punt Jubbega actief is proberen we het nog een keer.

Dus hierbij nogmaals dit verzoek: Wie wil ons hierbij helpen. Welke Historie:??? Nou, zeg maar van de eerste mens tot heden. Vervening, is hier nog wat van bekend?? Tramlijn, Melkfabriek, Grasdrogerij, enz. Oude verhalen. Oude foto’s Oproep aan alle (oud) inwoners van Hemrik Het is belangrijk, dat historisch materiaal in het bezit van particulieren niet verloren gaat en op de juiste manier / plaats bewaard wordt voor de generaties die na ons komen. Heeft u ook materiaal en wilt u dit (eventueel in bruikleen) beschikbaar stellen of schenken. Neem dan contact met ons op. Alles over de Hemrik is welkom, zoals: Boeken, dia’s, krantenknipsels, brochures, foto’s, plakboeken, geluid en filmopnamen, archieven enz. H.W.H. Gosse vd Bos Hepke Tel. tel1@kpnplanet.nl


ALGEMENE LEDENVERGADERING E.M.M. De algemene ledenvergadering van de Vereniging voor School- en Volksfeesten “Eendracht Maakt Macht”, is gepland op woensdag 7 november a.s., om 20:00 uur in De Bining. Hierbij nodigen wij alle leden uit om daarbij aanwezig te zijn. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: Agenda bestuursvergadering E.M.M., 7 november 2012: 1) 2) 3) 4)

5)

6) 7) 8) 9)

Opening Mededelingen en ingekomen stukken Notulen 5 oktober 2011 Financiën • Verslag penningmeester • Verslag kascommissie Bestuur • Aftredend en niet herkiesbaar: Alma Plat • Voorstel nieuw lid: Froukje Wagenaar Voorbereiding 2013 Begroting 2013 • Contributie 2013 Rondvraag Sluiting

**********************************************************************************

SINTERKLAASINTOCHT. Aan alle kinderen en belangstellenden in Hemrik e.o. !!!!!! Sinterklaas komt ook dit jaar weer ons dorp bezoeken. Zaterdag 24 november is het zover en wel om 10.00 uur. Met muziek en graag veel publiek willen we hem een warm welkom heten. De intocht eindigt in de Bining, waar Sint maar ook zeker de hoofdpiet de leiding overneemt. Tot dan. Evenals voorgaande jaren wordt de intocht ondersteund door: Plaatselijk Belang Ondernemersver. Wijnjewoude-Hemrik SVH WWMD


‘T KELDERKE. ’t Kelderke DE jeugdsoos van Hemrik!! Speciaal voor de jeugd va. 12 jaar (middelbare school) die nog niet ver weg gaat stappen maar die wel es wat anders willen dan de tv thuis. ’t Kelderke is iedere zaterdagavond geopend (behalve in de zomervakantie en bij evenementen in de Bining). Je vindt ’t Kelderke onder het toneel van MFC de Bining (ingang aan de rechterzijde van de Bining/veldzijde). Voor 5 euro per jaar ben je lid van ’t Kelderke en ben jij iedere zaterdagavond welkom (eventueel met een introducé). Lekker ff chillen met je vrienden, muziek luisteren, wat drinken, spelletjes doen. (er wordt geen alcohol geschonken). Het hele seizoen worden er activiteiten georganiseerd zoals: FILMAVOND, BINGO, KARAOKE, SPORTEVENEMENT, VOORLICHTINGSAVOND, ZAALVOETBAL en nog veel meer. Alle jongeren uit Hemrik en directe omgeving die hun e-mail adres hebben opgegeven krijgen hiervan bericht. Wil jij ook weten wat er georganiseerd wordt? Geef je e-mail adres aan ons door en/of kijk in de doarpsrounte, (enkele activiteiten zijn ook voor groep 8) Ook organiseren wij in februari het roemruchte KLEINTJE WAMPEX, een avontuurlijke en uitdagende nachtelijke speurtocht/survival. Bij het uitzetten en tijdens de tocht helpen vele enthousiaste vrijwilligers mee om voor de jeugd een onvergetelijke avond te organiseren. Waar een klein dorp groot in kan zijn!! Om al deze activiteiten mogelijk te maken beheren jeugd en begeleiders de garderobe tijdens de Hemrivent. Jeugd, ouders en andere vrijwilligers die daarbij willen helpen of de garderobe mee willen organiseren? Graag, laat het ons weten!! AGENDA: 2012: 13 oktober 27 oktober

Workshop Rappen in ’t Witte Kerkje Garderobe Hemrivent

10 november

Halloween Disco

December 2013: 9 februari ? mei

‘t december-kado-feest-spel Kleintje Wampex Sportevenement

Wat nog meer op de agenda komt! Make-up avond, Voorlichtingsavond, Film, Bingo etc. SEE YOU IN ’T KELDERKE, Jeugdwerk: Jasper Visser, Gerwin de Vries, Imgerd Friso,


Sonja Jacobs, Anneke Nooitgedagt, Sjoukje Hijlkema

FYSIOTHERAPIE EN KINDERFYSIOTHERAPIE IN HEMRIK. Nu kunt u uw zoon of dochter op woensdag in multifunctioneel centrum "de Bining" laten behandelen. Wij behandelen kinderen van 0-16 jaar. Hierbij kunt u denken aan baby's met voorkeurshouding, basisschoolkinderen die moeite hebben met schrijven of tijdens de gymlessen niet met de leeftijdsgenootjes kunnen meekomen. Ernest Verboom heeft zijn opleiding voor kinderfysiotherapie eind juni 2012 succesvol afgerond. Op onze locatie in Gorredijk behandelde Ernest reeds kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Voor advies en/of behandeling van alle motorische problemen van uw kind kunt u hem raadplegen. Op donderdagmiddag is er zitting voor algemene fysiotherapie. De vergoeding voor fysiotherapie komt uit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van het aanvullende pakket dat u bij uw verzekering heeft. De nota's worden rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben, dan krijgt u een nota thuis gestuurd. Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Gorredijk: 0513-462862 of info@fysiogorredijk.nl. **********************************************************************************

SPREEKUUR HUISARTS HEMRIK + BEZORGEN MEDICATIE. Vanaf 1 november 2012 zal huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 2 x / week spreekuur houden in de Bining-Bôge op de volgende dagen: Dinsdag:

13.30 uur – 14.30 uur

Donderdag:

08.30 uur – 10.30 uur

Het spreekuur wordt gehouden in de school. Om de rust in de school te bewaren verzoeken wij u plaats te nemen in de sportkantine, u wordt daar door de huisarts opgehaald. Er bestaat dan ook de mogelijkheid uw medicatie op te halen of te laten bezorgen. Geeft u dit a.u.b. aan bij de assistente als u uw medicatie bestelt. Met vriendelijke groet, namens huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik

F.Lewin