__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


2


Doarpsrounte De Himrik REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Wiebenga Nienke Zwart Gerrit Bakker

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda Kerkdiensten Vrijwilliger van de maand W.W.M.D. SVH nieuws Koningsspelen Avondvierdaagse Ledenvergadering Laatste Eer NL Doet EMM ‘t Kelderke Witte Kerk Oud Ijzer actie

Klachten bezorging: 0516-471384 DRUKWERK. De Bôge Abonnementsgeld € 10,00 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 325 Praatje bij voorplaatje. Vrijwilligers in actie voor NL Doet. Foto: Olke Dijksma Website: dehimrik.nl

Verschijningsdatum:

Adverteren: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

Rapen en nieten (08.30 Multiruimte van de Bining)

Mei 2013

Zaterdag 11 mei

Maandag 6 mei

Woensdag 8 mei

Juni 2013

Zaterdag 15 juni

Maandag 10 juni

Woensdag 12 juni

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.

3


VOORWOORD.

Zwembad Hemrik Vanmorgen lag er nog ijs in het zwembad. Je moet er niet aan denken dat je in dat water moet zwemmen. Maar het wordt anders. Het is altijd nog goed gekomen met het weer. Ook dit jaar zet bestuur van Zwembad Hemrik zich weer voor de volle honderd procent in om er een goed zwemseizoen van te maken. Dit jaar staat er geen grote renovatie op het programma. Wel moet er het nodige onderhoud gepleegd worden en zal er iets aan de bestrating gedaan worden. Onderhoud betekent hoofdzakelijk schoonmaken. De bodem van het bad willen we dit jaar schoonmaken. Het schoonmaken, het bovenste gladde laagje verwijderen, zal niet mechanisch maar handmatig gebeuren, met schop en kruiwagen. De tegels rond het zwembad zijn elk jaar een punt van zorg. Het is belangrijk dat het tegelpad vlak is, de provincie controleert hier op. Voldoet het tegelpad niet aan deze criteria dan kan dit tot sluiting van het bad leiden. Elk jaar zien we op veel plaatsen toch weer verzakkingen. Dit komt hoofdzakelijk omdat er enige uitspoeling is richting het bad. Evenals vorig jaar willen we een deel kleine tegels vervangen door grote tegels om een egaler tegelpad te realiseren. Om deze werkzaamheden uit te voeren willen we een beroep doen op de inwoners van Hemrik. Een en ander zal de komende zaterdagen plaatsvinden. Het laatste weekend van mei gaat het bad open en zal het bad tot boven gevuld moeten zijn. Vanaf deze plaats vraag ik vrijwilligers die mee willen helpen het bad zwemklaar te maken zich op te geven bij het bestuur. Niet in de laatste plaats wil ik die andere vrijwilligers hier ook noemen: de EHBO’ers en de Reddendzwemmers. Laat het duidelijk zijn dat er zonder deze mensen geen zwembad meer in Hemrik zou zijn. Voorafgaand aan het zwemseizoen wil ik hun alvast bedanken voor hun inzet. Rest ons een warme zomer en het bad vol met spelende kinderen. Als hoogtepunt is er natuurlijk de zwemvierdaagse. Namens het bestuur wens ik u veel plezier in ons Hemriker Zwembad. Tjalling Nijboer Voorzitter Zwembad **********************************************************************************

4


AGENDA. Dag Zaterdag Zaterdag Zondag Woensdag Maandag Dinsdag Donderdag Woensdag Woensdag Ma-Vr

Datum 13-04 13-04 14-04 17-04 22-04 23-04 25-04 01-05 08-05 13-17 mei

Tijd 08.00 20.00 15.00 20.00 17.00

Wat is er te beleven OUD IJZER ACTIE Bingo – ‘t Kelderke Klein Kunst Koor – Witte Kerk Ledenvergadering - de laatste Eer Oud papier Binnenroute KIJKLES GYMNASTIEK KIJKLES GYMNASTIEK Oud papier Buitenroute Oud papier Poasen Avondvierdaagse Hemrik

07.30 07.30 17.00

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

**********************************************************************************

PRIKBORD.

********************************************************************************* BOEKEN- EN PLATENMARKT. Chr. Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” uit Wijnjewoude houdt weer haar jaarlijkse boeken- en platenmarkt op zaterdag 4 mei 2013. Deze markt wordt gehouden van 9.00 – 14.00 uur in “Het Trefpunt”, Merkebuorren 34 in Wijnjewoude, tel. 0516-481409

***************************************************************************

Viswedstrijd van HSV “It Stikelbearske”. 21 april 5 mei

De Broeresloot De Zwemmer

Rotstergaast Westergeest

06.00 - 11.00 05.30 – 11.00

Als je te laat dreigt te komen, bel dan met de wedstrijdleider. *********************************************************************************

NIEUWS VAN DE OUDERENSOOS. Woansdei 20 Maart. De Soos giet op reis. Mar ja wêr hinne? Der waard keasen om nei it túnsintrum yn Drachten te gean. No dat hie wol minder kent, der waard omraak oan de blomkes snuufd!! Der waard troch lettere besykers klage dat der hast gjin geur mear oan de blommen siet! Sa sjogge jo mar wer: it is altyd oppasse wat as jo dogge. Nei de kofje en gebak, dat tige goed smakke, koe elts noch in blomke oanskaffe foar de peaske dagen. De grutste ferrassing wie fansels de bywêzigens fan ús ald lid Alie de Vries. It hat har en ek ús bêst foldien. Alie moai dast der by wiest. Nij alle kofje, gebak en blommen binne we wer op hûs ta set en ha wy op disse wize it seizoen ôfsletten. We winskje elts in moaie simmer ta! En hoopje jim allegear op de earstfolgjende SOOS wer te treffen. Mei de golle groetnis It Bestjoer.

5


6


KERKDIENSTEN VAN DE PROT. GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK. Geen opgave ontvangen.

KERKDIENSTEN VAN DE GEREF.KERK WIJNJEWOUDE – HEMRIK Predikant : ds. E.J.van den Brink Bouekers 2 , 9247 AR Ureterp tel: 0512-750231 Kerkelijk werker Herv.Gemeente Wijnjewoude : dhr.M. van Heijningen tel:050 - 5774230 Adres kerkgebouwen: Merkebuorren 34 te Wijnjewoude www.pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl en het kerkje aan de Binnenwei 8 te Hemrik-Lippenhuizen. Hierachter bevindt zich “It Ûtsicht”. Een prachtige ontmoetingsruimte welke ook te huur is voor bijv. vergaderingen en bijeenkomsten. Er is een keukentje met toebehoren aanwezig. Info. bij dhr.R.de Boer Lippenhuizen.Tel.0513-465282 Kerk Weinterp: Tsjerkereed 2 Kerk Duurswoude: Breeberchspaed 1 DIENSTEN Zondag 14 april Zondag 21 april Zondag 28 april Zondag 5 mei

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 19.30 uur 9.30 uur 19.30 uur

Ds.G.J. van Wieren uit Twijzelerheide Ds.H.van Heijst uit Drachten Ds.J.v/d Veen uit Heerenveen in Ger.Kerk Ds.E.J.v/d Brink Praisedienst m.m.v. band “Breeze” Ds.E.J. v/d Brink Zangdienst in gebouw “de Driehoek”

***************************************************************************

7


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND JETTIE DE BOER Jettie de Boer, geboren in 1970 in Wolvega, woont samen met haar man Jan, dochter Annemiek (13) en zoon Niels (11) aan de Andryssingel. Jettie studeerde werktuigbouwkunde aan de HTS in Enschede. Ze werkt nu als vergunningverlener Waterwet bij Wetterskip Fryslân. In haar vrije tijd houdt Jettie van motorrijden -‘alleen als het mooi weer is’- en op zondag ‘kuierje’ met vriendin Astrid van de Wolfshaar. Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Toen de kinderen nog klein waren, ben ik door De Hummelmande in Lippenhuizen gevraagd om bestuurslid te worden van de psz. Dat bood me de ideale gelegenheid om meer betrokkenheid bij de kinderen op de psz te krijgen. Om dezelfde reden zit ik nu vijf jaar in de medezeggenschapsraad van basisschool De Bôge. De laatste twee jaar ben ik voorzitter van de MR. Daarnaast ben ik badjuf in het Hemriker zwembad en geef ik elke dinsdag volleybaltraining aan de jeugd van 12 tot 15 jaar. Een echte puberleeftijd. Voor mij des te meer een uitdaging om ze wat bij te brengen.’ Kun je iets vertellen over de Avondvierdaagse Hemrik, waarvan jij mede-oprichtster bent? ‘Vier jaar geleden heb ik er samen met Astrid en Jessie Knol voor gezorgd dat Hemrik een eigen Avondvierdaagse kreeg. In een week dat het ons dorp qua planning goed pastte. Het leek ons goed om iedereen in Hemrik aan het wandelen te krijgen en we boden natuurlijk een stuk gezelligheid om met elkaar te lopen. De eerste Avondvierdaagse was het meeste werk om te organiseren. We moesten een stichting oprichten, sponsors zoeken en routes uitstippelen, maar de belangstelling was boven verwachting. In het 2e jaar liep ook de basisschool uit Lippenhuizen mee. De laatste twee jaar zitten we op circa 300 deelnemers per keer. We hopen dat er ook steeds meer volwassenen meedoen, want het evenement is voor alle leeftijden. Elk jaar proberen we een soort ‘stunt’ te bedenken. Vorig jaar stonden er bij de finish levende standbeelden. Dit jaar hebben we studenten van de scholen in Oosterwolde en Drachten gevraagd met iets creatiefs te komen. We laten ons verrassen!’ Wat is jouw rol binnen de organisatie van de Avondvierdaagse? ‘Vergaderen over de Avondvierdaagse doen Astrid en ik tijdens onze wekelijkse kuiertocht. Als penningmeester houd ik me tussen februari en mei bezig met de subsidieaanvragen en sponsorwerving en ik organiseer de vrijwilligers. We hebben op papier maar liefst 25 vrijwilligers staan die willen meehelpen bij het oversteken en stempelen. Zonder vrijwilligers zou het feest niet doorgaan. Gelukkig is iedereen even enthousiast. Astrid en ik lopen van tevoren ook alle wandelroutes van 5 en 10 kilometer na. Als een route te saai is, proberen we deze te verleggen.’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Ik vind het leuk om anderen een plezier te doen en zelf beleef ik er ook veel lol aan. In de week van de Avondvierdaagse ben ik van vier uur ‘s middags tot half negen ‘s avonds in touw, is er nauwelijks tijd om te eten, maar ik heb het er graag voor over. Qua deelnemersaantal hoeft de Hemriker Avondvierdaagse van mij niet veel groter. Dan hebben we ook meer mensen nodig voor de organisatie. Volgend jaar vieren we ons lustrum. We willen dan met iets gaan uitpakken, maar het moet aan de andere kant wel behapbaar blijven.’ Heb je als vrijwilliger nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Verkeersremmende maatregelen op de twee kruispunten op de Binnenwei. En natuurlijk allemaal meelopen van 13 tot en met 17 mei!’ 8


9


Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 ********************************************************************************* Gaat de Hemriker jeugd weer korfballen? Vanuit WWMD is er initiatief gestart om de kinderen van de basisschool kennis te laten maken met korfbal. Op dit moment heeft WWMD slechts één team op de rails staan. Dit is een seniorenteam. Om korfbal in de toekomst in Hemrik overeind te houden is het zaak om jeugdleden te werven. Door het organiseren van enkele instuifmiddagen hebben enthousiaste kinderen op professionele wijze kunnen “ruiken” aan korfbal. Tijdens deze instuifmiddagen is gebleken dat er belangstelling is voor korfbal. Het bestuur geeft daarom de mogelijkheid om op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur een training te volgen. Het mooist denkbare wat hieruit kan voortvloeien is dat er volgend seizoen een jeugdteam in de competitie kan meedraaien. Het moet gezegd worden dat de medewerking vanuit de basisschool de Bôge optimaal is. De Bôge heeft ook meegedaan aan een schoolkorfbalwedstrijd in de sporthal te Jubbega. Drie teams hebben daaraan deelgenomen. Tijdens de gymles hebben leden van WWMD, voorafgaand aan het toernooi, de kinderen basisregels van korfbal aangeleerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de teams met een goed resultaat het toernooi konden afsluiten. WWMD is niet de enige vereniging in Hemrik met te weinig actieve leden. Onlangs is er een verkennend overleg geweest tussen verschillende verenigingen voor het oprichten van een “omni” vereniging. Wanneer men lid is van een “omni” kun je sport beoefenen bij alle aangesloten verenigingen. Het idee hierachter is dat je elkaar kunt helpen om teams in de benen te houden. Als bestuur en leden proberen we de jeugd weer bij WWMD te betrekken en wie weet staan er volgend wedstrijdverslagen van jeugdleden in onze dorpskrant. Het bestuur Wedstrijdprogramma R6N

17677

R6N

17679

R6N

17680

R6N

17682

14-42013 28-42013 12-52013 26-52013

WWMD 1

Kinea 3

11:00

De Bining

1G sabcdef

Kinea 3

WWMD 1

11:30

2K def

WWMD 1

LDODK/AH Gorredijk 6 WWMD 1

11:00

Sportcomplex De Knipe De Bining Sportpark Oostenburg

1g sabcdef

DIO 4

10

11:30

1G sabcdef


Tussenstand veldcompetitie Veld R6N # Team Gespeel d 1 WWMD 2 2 Kinea 3 2 3 DIO 4 2 4 LDODK/AH 2 Gorredijk 6

Punten

Gewonnen

Verloren

Gelijk

4 2 2 0

2 1 1 0

0 1 1 2

0 0 0 0

WWMD 1 – DIO 4

Goals voor 24 20 17 13

Goals tegen 12 18 17 27

Doelsaldo 12 2 0 -14

7 april

De eerste thuiswedstrijd op het nog steeds bruine grasveld begon om 11 uur. Natuurlijk vooraf gegaan door een bakkie koffie en het veld weer uitleggen. Hoe moest dat ook alweer, waar is dat en dat gebleven, enfin het was weer even wennen. Zo ook met de temperatuur, het zonnetje begon zijn best te doen maar in het begin was het best fris. Onze tegenstanders uit Oosterwolde hadden enigszins moeite moeten doen om een team bij elkaar te vinden want men begon met maar liefst zes spelers uit de A1. Het valt dus te begrijpen dat we serieus aan de bak moesten want we hadden bij wijze van spreken hun ouders kunnen zijn..Jelmer zorgde bij ons voor jeugdig elan omdat Hjerke nog niet kon meedoen. Al vrij snel nadat scheidsrechter Marten het beginsignaal floot was Nienke doeltreffend met een schot van afstand, altijd lekker om op voorsprong te komen. DIO deed spoedig iets terug waarna er van vakken gewisseld werd. Opnieuw een snelle goal, ditmaal van Sipke, zorgde voor een 2-1 voorsprong. Daarna ging het wat moeizamer en slechts met een vier drie voorsprong gingen we de pauze in. We waren tot zover niet echt gelukkig met het afronden van kansen en dat kwam ook door de tegenstander die goed en fanatiek partij gaven. Nadat beide ploegen in de tweede helft een keer gescoord hadden kwam Jildau in het veld voor Nanna. Zij wist weldra te scoren uit een doorloopbal en bracht eindelijk een verschil van twee op het scorebord. Toen Jelmer vrij snel daarna een kansje onder de korf verzilverde was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Tegen het einde ging de moegestreden Tryntsje uit het veld en kwam Nanna terug. Tryntsje viel op door haar fanatieke inzet wat ondermeer duidelijk werd op de manier hoe ze enkele malen een bal die dreigde buiten de lijnen te gaan met de meest fraaie duikvluchten binnen wist te houden! Hierna scoorde Nanna nog twee maal van afstand en een dame van DIO bracht tenslotte de eindstand op 11 tegen 6. De doelpunten van onze kant werden als volgt verdeeld. Jelmer vier maal, Nanna en Jildau twee keer en Nienke, Sipke en Klaas allen eentje. Klaas

11


12


UITNODIGING Op dinsdag 23 en donderdag 25 april a.s. zijn er feestelijke gymlessen. Ouders, pake(s) en beppe(s) en andere belangstellenden zijn van harte welkom om tijdens het uur dat uw kind gymnastiek heeft, te komen kijken naar de speciaal voorbereide les. Deze feestelijke kijkles vervangt de uitvoering die dit jaar komt te vervallen. Alle kinderen komen in gym tenue: jongens wit t-shirt + blauw sportbroekje, meisje gympakje. Voor iedere deelnemer is na afloop een verassing. Iedereen is van harte welkom!

Gymbestuur SVH

13


De Koningsspelen zijn een vrolijke en gezellige dag voor alle kinderen in het basisonderwijs. De Koningssportdag vormt het hart van de Koningsspelen en wordt voorafgegaan door een gezond maar bovenal feestelijk Koningsontbijt. Het ontbijt wordt gratis geleverd door Jumbo Supermarkten in samenwerking met enkele leveranciers. In de pakketten zit in ieder geval brood, zuivel en fruit, dat de scholen bij een Jumbo-winkel in de buurt kunnen ophalen. Ook krijgen de scholen servetten en placemats. Is er geen winkel in de buurt, dan wordt er voor een oplossing gezorgd. Aanvullende informatie hierover krijgt u op een later moment van ons. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 8.30 - 9.30 uur

gezond en feestelijk Koningsontbijt op school

9.30 uur

landelijke, gezamenlijke aftrap met het koninklijk paar (live op tv en radio)

Vanaf 9.45 uur

scholen zijn vrij om hun Koningssportdag in te vullen

Onze school doet mee met de Koningsspelen op vrijdag 26 april. Om 9.45 uur beginnen de koningsspelen. Deze staan in het teken van bewegen en sport. De kinderen krijgen die dag als aandenken een oranje bal, die ze ook tijdens de koningsspelen kunnen gebruiken. Elke school mag zelf bedenken, wat ze gaan doen. Wij willen Hemrikers inschakelen, die bij een (sport)vereniging zitten en die een onderdeel willen organiseren. We zetten die ochtend de Ds. De Boerwei af van 10 -12 uur. Willen de bewoners hun auto parkeren bij De Bining? Het sportveld, het plein en de Bining kunnen ook gebruikt worden voor dit doel. We denken daarbij aan voetbaldoelschieten, korfbalspelletjes, volleyballen, tafeltennissen en wat je maar meer kunt bedenken. Mensen die (met hun vereniging) mee willen doen, kunnen zich melden bij info@deboge.nl. We proberen er een leuk feest van te maken voor de 90 kinderen op onze school!

14


15


V.l.n.r. Bavo Tolman, Jurre Berga, Janna Achttien, Tom v.d. Vinne en Berend de Boer Het winnende team van De Bôge tijdens het zaalschoolkorfbaltoernooi in de sporthal in Jubbega. Dit werd gehouden op woensdag 27 maart, ook voor de scholen uit Jubbega en Hoornsterzwaag. We deden vanuit Hemrik mee met 3 teams, een team uit groep 3 en 4, een team uit groep 5 en 6 en een team uit groep 7 en 8. De spelers van groep 3 en 4 van De Bôge werden in hun poule eerste. **********************************************************************************

AVONDVIERDAAGSE HEMRIK Het bestuur van Stichting Avondvierdaagse Hemrik is al weer druk met de organisatie van de 4 e avondvierdaagse in Hemrik. Net als de vorig jaar hebben we de 5 en de 10 km. Er zijn weer 5 avonden, waarvan er 4 gewandeld moeten worden. Op vrijdag is de laatste wandeldag, die we natuurlijk weer een feestelijk tintje willen geven. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk sportievelingen, om het succes van vorig jaar minimaal te evenaren. Alles even op een rij: Datum: 13 t/m 17 mei 2013 Startlocatie: De Bining Starttijden: 10 km vanaf 17.30 uur en de 5 km vanaf 18.00 uur Kosten: 4 avonden € 4,00, 1 avond (met medaille) € 3,00. Mocht je meelopen zonder medaillewens dan vragen we € 1,00 per avond onkostenvergoeding. Zwartlopen is niet toegestaan. Aanmelding: bij voorkeur op www.avondvierdaagse-hemrik.nl onder vermelding van je naam, afstand, hoeveel avonden je mee wilt doen en uiteraard voor de hoeveelste keer je mee doet. Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 14 mei. Wanneer je niet beschikt over een computer kun je ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren bij Jettie de Boer, Andryssingel 14. NB: Kinderen vanaf groep 7 mogen alleen lopen (uiteraard op eigen risico), al zouden we het wel erg gezellig vinden als ook hun ouders mee zouden doen. Kinderen van groep 6 of lager mogen alleen wandelen onder begeleiding van een volwassene. Het bestuur

16


OUDPAPIERAKTIE HEMRIK-LIPPENHUIZEN-TERWISPEL Werkwijze: Bij het dorpshuis van Lippenhuizen komen twee inzamelauto's van de gemeente. Eén rijdt naar Terwispel en één naar Hemrik. De auto's worden bemand met 1 man, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren toen de auto’s door 2 man werden bemand. Er zijn drie dorpen en twee auto's, dus 1x per 12 weken zijn wij vrij. Een vuilnisauto kan ongeveer 7 ton papier laden. Aanwezig zijn bij het dorpshuis van Lippenhuizen: 18.00 uur Bij een normale rit ben je om 20.30 uur terug in Hemrik. De auto rijdt naar Hemrik en begint direkt in Lippenhuizen te laden: Buorren, Boerestreek, Binnenwei, hele dorp Hemrik, Binnenwei, stukje Sparjebird, Slûsleane, Compagnonsfeart, en aan het einde van de Berchleane staat het oud-papier van het Himrikerpaad klaar. Daarna gaat het naar Lippenhuizen, waar beide auto's elk van een kant af het dorp Lippenhuizen afwerken. Daarna word je weer afgezet bij het dorpshuis in Lippenhuizen. VRIJWILLIGERS GEVRAAGD! Er is een grote groep vrijwilligers. Doordat er zo veel zijn hoeven ze maar één keer per jaar mee. Om het aantal vrijwilligers op peil te houden vragen we hierbij nieuwe vrijwilligers. De coördinator is Hjerke de Boer 0516-471381. Graag hier aanmelden! Opbrengst oude papier-aktie 2012. In 2012 werd er 218.037 kg papier ingezameld. Dat was iets minder dan in 2011. (233.426 kg). Dat leverde € 2514 euro op. Dit bedrag wordt verdeeld onder WWMD en de Ouderraad van OBS De Bôge. Aan alle vrijwilligers een woord van dank! Ook dank aan de inwoners, die trouw hun papier bij de weg zetten. Om het milieu en de bomen te sparen is oud papier apart inzamelen de moeite waard! **********************************************************************************

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Hemrik Ledenvergadering op woensdag 17 april 2013, aanvang 20.00 uur Locatie: multifunctionele ruimte in de Bining te Hemrik Agenda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Opening Notulen ledenvergadering 2012 Mededelingen en ingekomen stukken Verslag penningmeester Verslag kascommissie Lidmaatschap Friese Federatie Rondvraag Sluiting

Onze vereniging verzorgt zowel begrafenissen als crematies. Onze uitvaarverzorger: Dag èn nacht bereikbaar

Uitvaartverzorging Martien Nijboer Tillewei 11-A, 9289 HB Drogeham Tel: 0512-331420 17

BELANGRIJK!!


18


NL Doet in Hemrik Ook dit jaar zijn er op 16 maart weer veel vrijwilligers in touw geweest in ons dorp. Het zwembad heeft potgrond verkocht. Helaas was klussen in het zwembad niet te doen in verband met de kou. De speeltuin is weer onkruidvrij en speelklaar. Door vrijwilligers van Het Dorpssteunpunt is geklust bij mensen thuis en er stond om 12:00 uur weer heerlijke snert klaar in De Bining. Kortom een geslaagde actie. Alle vrijwilligers: heel hartelijk dank voor jullie inzet. Plaatselijk Belang De Himrik Groetnis Pia (471371) **********************************************************************************

School- en dorpsfeest 2013: Samen genieten! Met de lang aanhoudende kou ontstaat de neiging om langer in winterslaap te gaan. Het EMMbestuur heeft hier niet aan toegegeven. Immers: Met de voorbereidingen voor het school-/dorpsfeest 2013 was er werk aan de winkel. Gelukkig zijn de voorbereidingen inmiddels grotendeels afgerond en zijn wij als bestuur bezig met het van de laatste puntjes op de beroemde i. Onderstaand alvast een tipje van de sluier. De aftrap van het feest is dit jaar op vrijdagavond 7 juni. Vanaf 20.00 uur kunnen jong en oud met volle teugen genieten van een zeer onderhoudende cabaretvoorstelling. En na afloop van deze voorstelling volgt een passende muzikale omlijsting, ingevuld door een in Noord Nederland bekende artiest. Vervolgens start de zaterdag met de traditionele optocht, met aansluitend spelletjes voor de basisschoolkinderen. De blije kindergezichten die dit elk jaar weer oplevert, doet een ieder altijd weer genieten. Maar daarmee is de zaterdag nog niet voorbij. De vernieuwde volksspelencommissie heeft fantastische nieuwe ideeën ontwikkeld voor niet te versmaden topamusement. En dan, na een korte poedel- c.q. opfrisbeurt (lees, douche of bad), sluit een top-100 band de zaterdagavond af met een geweldig muzikaal optreden. Maar daarmee is de feestkoek nog niet op. Na het succes van vorig jaar staat de zondagmiddag opnieuw in het teken van een gezellige matinee. Optocht, muziek, eigen circusacts, kermis enz.: Gezelligheid voor jong en oud voor 100% gegarandeerd! Oh ja, en dan nog even dit. Het school- en volksfeest is bedoeld voor heel Hemrik e.o. en wordt mogelijk gemaakt door een zeer groot aantal donateurs. Donateurs hebben vrij toegang tot alle activiteiten. Bent u 16 jaar of ouder maar nog geen donateur van EMM, meld u dan z.s.m. aan. De kosten bedragen € 7,50 voor één persoon of € 15,00 voor een gezin. Aanmelding kan door een mailtje te sturen naar e.m.m.hemrik@gmail.com of door het bezorgen van een aanmeldingsbriefje op Andryssingel 26. Graag tot ziens op 7 t/m 9 juni a.s. Bestuur EMM 19


Nieuws uit it kelderke. Afgelopen maand maart was er een leuke film avond georganiseerd in het kelderke. Tijdens het Hemrivent stonden er in de garderobe een aantal vrijwilligers een flinke hoeveelheid jassen op te hangen voor het kelderke. We hebben hier een mooi bedrag op gehaald zodat we weer andere activiteiten kunnen financieren. Vrijwilligers weer hartelijk dank hiervoor! Voor zaterdag 13 april staat er een Bingo op het programma, ook groep 8 is hier van harte welkom. Kom chillen of spelen in het kelderke, zaterdag 13april vanaf 20:00 uur geopend. €0,50 per kaart, er zijn leuke prijzen te winnen!!! Groeten het jeugdbestuur. **********************************************************************************

Nieuwsbrief Witte Kerk Hemrik Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

Maart 2013

www.wittekerkhemrik.nl

Zondag 14 april 2013: Klein Kunst Koor Het Klein Kunst Koor onder leiding van Meindert Bosklopper verzorgt een meezingconcert als afsluiting van het seizoen. Het repertoire van dit veelzijdige koor, dat buiten de gebaande paden durft te gaan, bestaat uit licht klassiek, close harmony en arrangementen van bekende popsongs. Aanvang: 15.00 uur Entree: € 7,50 incl. consumptie, t/m 12 jaar € 2,00 Reserveren : www.wittekerkhemrik.nl Verhuurmogelijkheden Bent u op zoek naar een bijzondere locatie voor een familiefeest, bedrijfspresentatie of workshop, denkt u dan eens aan de Witte Kerk Hemrik. Informatie: 0613 583 577 Tip: Verjaardag met familie of reunie? Woon met z’n allen een voorstelling bij in de Witte Kerk. Dit is de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2012 / 2013. Het bestuur en vrijwilligers van de Witte Kerk Hemrik wensen u een hele fijne zomer toe. Wij zien u graag weer terug in het nieuwe seizoen. **********************************************************************************

20


21


Aanrijdingen met reewild Nu de lentekriebels bij alles en iedereen weer beginnen, willen ook de reeën weer ruimte maken voor de nieuwkomers. De moederdieren(geiten) verstoten hun kroost van vorig jaar omdat er nieuw leven opkomst is en er ruimte moet zijn voor de kleintjes. De mannelijke dieren(bokken) bepalen hun territorium en verjagen met bruut geweld alles wat zij daar niet willen hebben. Vooral de jongere bokken moeten het ontgelden.Als zij dan achtervolgd worden door zo'n plaatsbok dan gaat dit zeer wild en met grote snelheid. In zulke gevallen gebeurt het maar al te vaak dat er wegen overgestoken worden met als gevolg dat er aanrijdingen plaats vinden waarbij, als het meezit alleen de auto beschadigd of vernield wordt maar de bok dood of zwaar gewond achterblijft. Het komt voor dat zo'n gewond dier toch nog de benen neemt en later ergens in het bos een ellendige dood sterft. Zo'n dier zou dus opgezocht en uit zijn lijden verlost moeten worden. De Provincie Fryslân, de Faunabeheereenheid (FBE) de Wildbeheer Eenheden (WBE) en de Vereniging Het Reewild willen graag op de hoogte gebracht worden waar (straat, weg + evt.huisnr. of andere plaatsaanduiding) datum en evt. tijdstip en wanneer er een aanrijding is geweest en of het betreffende dier dood of gewond is. Eventueel voor het later aanbrengen van wildspiegels op vaste oversteekplaatsen. Volgens de wet mag je een aangereden ree niet meenemen. Aanmelden mag wel! Voor de WBE-Midden-Opsterland kan deze melding gedaan worden bij de reewildcoördinator de heer G. Stuiver of eventueel bij een plaatselijke jager. Tel.0516 47 1447 of 06 105 785 62. **********************************************************************************

OUD-IJZER-AKTIE Meegenomen worden alle metalen voorwerpen zoals: • trekkers • fornuizen • fietsen • kachels • motoren • boten • auto’s • slepen • schudders • eggen • enz. enz. Alle metalen: • zink, ijzer, koper, staal, nikkel, enz. Ook accu’s nemen wij weer mee! Banden, diepvriezen en koelkasten nemen wij NIET meer mee.

Zet u de spullen zoveel mogelijk bij de weg!!! Erf opruimen of andere problemen? Bel even met: 471515 Wagenaar, 481953 Voolstra, 471391 Th. Bruinsma, mobiel overdag 0620971664 D. Tolman.

DOE MEE MET DE S.V. Start van de rit: 08.00 uur!! Ook ‘s middags wordt er opgehaald als de route nog niet afgewerkt is. Kunt u zelf niet de spullen bij de weg zetten, hang dan dit papier voor uw raam: we bellen dan bij u aan.

LET OP: LET OP: LET OP: LET OP: We komen niet meer in het najaar langs! De actie is dus nu alleen in het voorjaar! 22


23


24

Profile for Plaatselijk Belang Hemrik

Doarpsrounte April 2013  

Nieuws uit Hemrik

Doarpsrounte April 2013  

Nieuws uit Hemrik

Profile for pbhemrik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded