Page 1

0


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer, Anje de Jong, Janneke Wiebenga, Gerrit Bakker, Senda de Groot en Nienke Zwart (WWMD nieuws) DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 10,00 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: jannekejonker@hotmail.com Klachten bezorging: 0516-471384 WEBSITE: www.dehimrik.nl ADVERTENTIES: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik Tel.: 0516-481250 / spoed 0516-480808

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord Kerkdiensten Burgerlijke stand Ouderensoos WWMD HVC Uitnodiging Feestelijke ouderavond De Bôge ‘t Kelderke Uitnodiging + Verslag Plaatstelijk Belang E.M.M. Skoalkrant fan de Bôge

Praatje bij voorplaatje. Foto opbouw Hemrivent. Van Website Hemrivent.

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

Mei 2013 Juni 2013

Zaterdag 17 mei Zaterdag 14 juni

Maandag 12 mei Maandag 9 juni

Alarmnummer: 112 Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. -Voorwoord. Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.

1


Dorpsgenoten, De lente is goed begonnen, we hebben al kunnen genieten van het mooie weer. Ook tijdens de NLdoet zaterdag 22 maart troffen de diverse projecten in Hemrik het met het weer; alle geplande activiteiten konden daardoor worden uitgevoerd. Alle vrijwilligers nogmaals bedankt bij de hulp in de speeltuin, begraafplaats, potgrondactie en aanleg pannaveld. Het dorpssteunpunt bedankt voor het klaarmaken van de lunch en De Bining voor de gastvrijheid. Al met al een zaterdag waar veel werk is verzet en waar wij als Hemrik weer trots op kunnen zijn. Het pannaveld wordt nu neergelegd. Het veld heeft een drainbeton ondergrond. Dat betekent dat het veld altijd droog is, ook bij natte weersomstandigheden. Rondom het veld komt een degelijk hekwerk en in het hekwerk worden de doelen verwerkt. Op het veld kunnen straks drie balsporten worden gespeeld; naast voetbal zijn dat volleybal en tennis. Dit veld is mogelijk gemaakt door enkele subsidieverstrekkers en financiële inbreng van Plaatselijk Belang, De Bining, SVH en De Bôge. In de volgende Doarpsrounte wordt er aandacht besteed aan de opening van het pannaveld. De opening staat voorlopig gepland op vrijdagavond 23 mei. Afgelopen december is de dorpsspiegel-enquête gehouden onder de bewoners van Opsterland. In Hemrik zijn zo’n 120 enquêtes steekproefsgewijs onder alle leeftijden gehouden. Wij hebben de afgelopen maand de uitslag van de gemeente ontvangen. Er zijn geen opvallende verschuivingen ten opzichte van de vorige dorpsspiegel voor Hemrik. In de komende Plaatselijk Belang-vergadering zal ik de uitkomst van de dorpsspiegel nader toelichten. Wij zullen zaken die niet in onze dorpsvisie zitten, meenemen om er zo voor te zorgen dat de visie een levend, actueel document is. De resultaten van de dorpsspiegel zijn binnenkort te lezen op www.dorpsspiegels.nl. De boorlocatie aan de Jan Evertswijk wordt dit jaar in gebruik genomen. De firma Tulip Oil heeft 12 maart een uitleg gegeven aan belangstellenden wat er allemaal gaat plaatsvinden inclusief de installatie en aanleg van de gasbuis richting Ureterp. Er is een presentatie beschikbaar van die avond en deze is te vinden op de website van De Himrik. Het is bedoeling dat er binnenkort nog een bijeenkomst komt rondom de winning van het gas in verband met de winningsvergunning. Voor meer informatie en/of vragen kunt u de contactpersoon van Tulip Oil benaderen onder het emailadres joost.dendulk@tulipoil.com. Noteert u alvast de datum van de voorjaarsvergadering 16 april a.s. in uw agenda. De agendapunten staan verderop in deze Doarpsrounte genoemd. Tot ziens op onze ledenvergadering! Binne Visser, voorzitter Plaatselijk Belang De Himrik

2


AGENDA. Dag Datum Tijd Wat is er te beleven Woensdag 16-04 20.00 Ledenverg. PB - Koetshuis Donderdag 17-04 19.00 Feestelijke ouderavond Donderdag 24-04 07.30 Oud papier Binnenroute (vervangende datum) Woensdag 30-04 07.30 Oud papier Buitenroute Zaterdag 03-05 20.00 Filmavond Kelderke Maandag 05-05 19.30 Mixtoernooi HVC Woensdag 07-05 07.30 Oud papier Poasen Zaterdag 10-05 14.00 Repair cafe Zaterdag 10-05 19.00 Gym uitvoering Thor Zaterdag 17-05 19.00 Gym uitvoering SVH Maandag 19-05 20.00 Ledenvergadering HVC Woensdag 21-05 19.00 Voorverkoop Zwembad met aansluitend vergadering Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

PRIKBORD. *********************************************************************************

Wedstrijden it Stikelbearske. 13 april 27 april 11 mei

De Tjonger Nijelamer De Helomavaart Langelille De Hooivaart Gersloot

6.00 – 11.45 6.00 - 11.45 05.30 – 11.15

Als je te laat dreigt te komen, bel met de wedstrijdleider *********************************************************************************

Van wie is deze …… Ik heb hier een dikke kat omlopen cypers met 2 witte sokjes en 2 witte kousjes is niet gecastreerd. Informatie bij de Familie Broers, Manege 5. *********************************************************************************

Boekenmarkt. Om de kas te spekken organiseert Chr. Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” uit Wijnjewoude weer een boeken- en platenmarkt. Deze markt wordt gehouden op zaterdag 3 mei a.s. van 9.00 tot 13.00 uur. Hebt u nog boeken of platen die u wel kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen met Aukje Veenstra, tel. 0516-481409. U kunt ze ook vrijdagmiddag 2 mei vanaf 13.00 uur brengen in “Het Trefpunt”. Op de markt kunt u een kopje koffie of thee met koek gebruiken. We heten u graag van harte welkom. Bestuur en leden “ Looft den Heer”. 3


Te huur Trilplaat inc. Benzine Per dag € 35,Halve dag € 20,-

Verticuteermachine Per dag € 30,Halve dag € 17,50

Steenknipper Per dag € 15,Halve dag € 10,-

Borg € 50,-. Bij brengen en halen rekenen wij bezorgkosten Bloemen & KadohuisWilma 0516-480668 *********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik. 13 april 17 april 18 april 19 april 20 april 27 april 04 mei 11 mei

10.00 uur 19.30 uur 19.30 uur 22.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. C. Nieboer Ds. P. Crom Ds. A.J. Jonker

Langezwaag, Palmzondag Hemrik, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal Langezwaag, Goede Vrijdag Hemrik, Paaswake Langezwaag, Pasen met paasontbijt Lippenhuizen, Consistorie Langezwaag Lippenhuizen

Aan de diensten tijdens de 40-dagentijd wordt medewerking verleend door de gelegenheidscantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra. In verband met een probleem met de kachels in de kerk van Lippenhuizen, maken we de komende tijd meer gebruik van de kerken in Langezwaag en Hemrik. Op de zondagen is er vanaf 09.30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie in de dienstdoende kerk. **********************************************************************************

Gezellige paasworkshop in De Bining ‘Het was gezellig en de deelnemers reageerden enthousiast.’ Minke Faber uit Hemrik blikt tevreden terug op de paasworkshop die zij op vrijdagavond 4 en maandagavond 7 april gaf in De Bining. Ze verwelkomde op beide avonden in totaal tien deelnemers. Die gingen na afloop met een prachtig langwerpig paasstukje op een steigerhouten plankje naar huis. In de herfst is Minke van plan opnieuw een workshop bloemschikken te geven rondom het herfstthema. De workshops bloemschikken zijn een nieuwe activiteit in De Bining en passen bij het streven van Doarpsrounte om meer activiteiten in ons dorpshuis te organiseren. Foto Stefina van der Bij ******************************************************************************

Burgerlijke stand: Nieuwe bewoners Binnenwei 79 - Eelke de Vries en Marijke Clevering (Zijn nog aan het verbouwen) 01-05-2014 - Tjalling Harkeswei 63 – Jan Sytze Jonker uit Terwispel en Rinske de Jong uit Lippenhuizen. Verhuizing: Melle v.d.Wal en Gerda Doevedans – van Compagnonsfeart 47 naar Gorredijk 4


*********************************************************************************

Gemeenteraadsverkiezingen in Hemrik. Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad weer geweest. In Hemrik is er op de volgende manier gestemd:

Partijen

OB PvdA CDA CU VVD OL D66 FNP BAS Totaal 2010 150 38 24 13 39 41 15 15 335 2014 115 41 52 14 38 45 24 29 16 374 In procenten: 2010 44,78 11,34 7,16 3,88 11,64 12,24 4,48 4,48 100 2014 30,75 10,96 13,90 3,74 10,16 12,03 6,42 7,75 4,28 100 Het opkomstpercentage in Hemrik in 2010 was 59,08%, in 2014 was dat 65,73% Het opkomstpercentage in Opsterland in 2010 was 57,36%, in 2014 was dat 59,53% Van de plaatselijke kandidaten hebben er 4 meer dan 25 voorkeurstemmen gehaald. Gea de Vries (OB) 56 Jan Quarré (CDA) 60 Tjalling Nijboer (VVD) 29 Welmoed Zwerver (OL) 27 Zowel Gea de Vries als ondergetekende zitten de komende vier jaar in de steunfractie van hun partij. Jan Quarré. *********************************************************************************

Verslag van de ouderensoos. 13 maart 2014. Spultsjemiddei op de Himrik. It wie wer safier de Club fan 13 gie wer útein. De striid tusken de 13 doarpen fan Opsterlân brânde los. De earste priis is in grutte beker, de twadde in beker en de tredde in lytse beker. Noch nea hie de Himrik sa' n beker won, dus der moast striid levere wurde. Wat noch nea earder bard is yn de ofrûne 28 jier De HEMRIK hat de twadde priis. No wiene der boase tongen dy’t seinen dat der ferkeard teld wie, mar wol foar de donder, jo kinne telle as net .Foar it earst yn de prizen en dan ek noch wol de twadde. We mochten de moaie beker meinimme en koene grutsk sjen litte dat wy echt de beker ( dus de twadde priis) won ha. Mei golle groetnis fan de winners! 19 maart 2014. Us lêste soos middei fan dit seisoen,wat soe der op it programma stean? We kamen sa as gewoanlik by elkoar yn de Bining. Dêrnei yn ferskate auto’s stapt en ôfset nei it túnsintrum op de Gerdyk. De blomkes stiene der moai en fleurig foar, wat wolle jo ek mei sok waar! Doe’t wy alles besjoen hiene en de mage begong te jokjen, binne wy ôfset nei de “ Vergulde turf’’. Blinder wat smakke it gebak en de kofje doe lekker. It bestjoer winske elts in goede reis nei hûs en in moaie simmer ta Oan’t sjen yn it nije seisoen.

It Bestjoer Soos Hemrik. 5


Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 ********************************************************************************* 12-4-2014 13-4-2014 19-4-2014 20-4-2014 10-5-2014 17-5-2014 18-5-2014 25-5-2014

Wordt Kwiek E3 WWMD 1 Udiros E2 DOW/Wéz Handich 7 WWMD E1 Harich E2 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 6 WWMD 1

WWMD E1 Forward 1 WWMD E1 WWMD 1 Udiros E2 WWMD E1 WWMD 1 Samen Een 1

10:00 10:00 9:30 10:30 10:00 11:00 10:00 10:00

Wordt Kwiek Hiem De Bining Sportcomplex Nieuwehorne Sportcomplex De Burgerkamp De Bining HARICH Reduzum De Bining

VKC 3 – WWMD 1 30 maart 2014 Voor deze tweede wedstrijd togen wij met een heleboel jeugd (Rense, Anke, Jelmer en Dennis) naar Siegerswoude. Ondanks dat de klok de nacht ervoor een uur vooruit moest worden gezet, was iedereen op tijd. De tegenpartij was iets later van de partij. Gelukkig konden we buiten in de zon wachten totdat de kleedkamers en kantine open gingen, nog belangrijker, de koffie werd aangezet. Naast Anke kwam Loltsje ons vandaag ook versterken. WWMD kwam aan het begin van de wedstrijd wat traag op gang. Gelukkig niet zo erg als vorige wedstrijd (toen 20 minuten werd gewacht op het openingsdoelpunt), maar VKC was de bovenliggende partij. Tot aan de rust kwam de stand wat gelijk, wat na de rust goed werd doorgepakt. Dennis en Anke waren er inmiddels ingekomen, Jelmer loste de zeer verdienstelijk gespeelde Rense na 40 minuten af. We stonden een korte tijd waarachtig aan kop. Dat duurde echter niet lang, VKC speelde als een geöliede machine. Nadat mijn eigen dame het veld moest verlaten door een onopzettelijke aanraking met Hjerke zijn elleboog, kon ik er daarna zelf ook af. Door ijs en Klaas zijn goede zorgen kon ik de wedstrijd van de kant bekijken. Erik leek mij ook te komen vergezellen, maar kon gelukkig door (sterker geslacht ..?). We verloren de partij met 15-13, maar het was desondanks een mooie wedstrijd. Doelpuntenmakers waren; Hjerke 3, Dennis, Rense en Nanna allen 2, Grietje, Loltsje, Anke en Jelmer allen 1. *********************************************************************************

LAATSTE OPROEP!

LAATSTE OPROEP!

VOORTBESTAAN WWMD HANGT AAN EEN ZIJDEN DRAADJE! WWMD ZOEKT VOOR HET NIEUWE SEIZOEN: EEN TRAINER/COACH VOOR DE JEUGD. Anouk de Boer heeft het tot nu toe perfect gedaan, maar is vanwege school niet meer inzetbaar. EEN PENNINGMEESTER, PER DIRECT! WORDT DIT NIET INGEVULD, DAN IS WWMD GENOODZAAKT EINDE DIT SEIZOEN TE STOPPEN MET DE JEUGD EN IS ER VOLGEND JAAR ALLEEN NOG EEN SENIORENTEAM IN DE ZAALCOMPETITIE. AANMELDINGEN BIJ TJALLING NIJBOER, VOORZITTER

6


Nieuws van HVC. Wedstrijd Thor/HVC MB1 – HeVoC ’89 MB2. We moesten om kwart over 7 spelen in de Bining in Hemrik. De eerste set begonnen we matig en stonden we al gauw achter met 11-2, maar toen kwam Bente aan de opslag en haalden we meteen 10 punten achter elkaar. Daarna waren er een aantal lange rallys waarin zo nu en dan prachtig spel te zien was. Julia maakte het spel in haar opslag af en we wonnen met 25-20! De tweede set begonnen we gretiger en kregen snel punten. Daardoor begonnen we wat nonchalant te worden en moesten we er nog hard voor werken om uiteindelijk toch nog met 26-24 te winnen….. De derde set hadden wij t betere spel maar door een aan tal slordige foutjes stonden we zomaar achter met 20-23. Het werd toen heel erg spannend en het publiek ging nog meer achter ons staan. Het werd 21-23, 22-23, 23- 23, 24-23 en toen…….? Toen moesten we het punt overspelen en toen……..jaaaaaaaa wonnen we toch nog met 25-23!!! Eindelijk weer een wedstrijd met 3-0 gewonnen en als beloning kregen we van coach Jan chips en drop!! Volgende week moeten we tegen de Tsjûkemarders en ik zou zeggen laten we daar ook gaan winnen met 3-0 (wie weet kunnen we nog kampioen worden) Nynke de Boer **********************************************************************************

Beste mensen, Heeft u nog niet, of slecht werkende spullen in huis, die u zelf niet meer aan de praat krijgt, kom dan 10 mei naar het mfc. “De Bining”, het Repair Café is dan geopend van 2 tot 4 uur. Wellicht lukt het dan om samen met de mensen van het Repair Café de problemen op te lossen, zodat de slogan “Weggooien? Mooi niet!” ook voor uw spullen geld en u er weer lange tijd gebruik van kan maken. Of kom alleen langs voor een kopje koffie, en kijk wat er mogelijk is. Dus kom 10 mei naar het “Repair Café“in de “De Bining”. Vragen? Bel 0516471906 of mail naar dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl

7


8


Nieuws uit het Kelderke.

Make- up avond voor de jeugd groot succes! 22 maart jl. was er voor de meiden in de Hemrik een make-up avond georganiseerd. Anneke de Jong had deze avond de leiding genomen om de meiden wat van make-up kennis te voorzien. Hierna ging zij met 1 van de meiden aan de slag om te laten zien hoe je het best make-up kon aanbrengen. Vervolgens mochten de meiden in tweetallen zelf aan de slag om elkaar leuk op te maken. De avond was een groot succes! Anneke, bedankt voor je bijdrage! Het jeugdbestuur **********************************************************************************

9


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor: Ledenvergadering Plaatselijk Belang De Himrik Datum: woensdag 16 april 2014 Tijd: 20.00 uur Plaats: Het Koetshuis Agenda 1. Opening 2.

Ingekomen stukken

3.

Mededelingen

4.

Verslag najaarsvergadering d.d. 20 november 2013

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Verslag van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang De Himrik, gehouden op woensdag 20 november 2013 in de Bining te Hemrik. Opening: Om 20.00 uur opent voorzitter Binne Visser de vergadering en heet het aantal van 36 aanwezigen van harte welkom, met een speciaal welkom voor de politieke partijen, gastsprekers Arnold Bosma (Gemeente Opsterland) en Theun Miedema (project N381). Vergaderpunten zijn de financiën, bestuursverkiezing en de N381. Afwezig met kennisgeving zijn: dorpsagent Henk Liemburg, Janneke Jonker (kascommissie) en de VVD. Ingekomen stukken: Geen bijzonderheden. Mededelingen:  Bezoek College van Burgemeester en Wethouders. Tijdens dit bezoek is wederom gesproken over de veiligheid van de kruispunten Binnenwei / Manege en Binnenwei / Manege / Ikesingel. De Gemeente werkt hieraan en is zoekende naar financiële mogelijkheden. Hoe en wanneer dit een vervolg krijgt is nog onduidelijk. Daarnaast is nog besproken of en hoe de gemeente kan ondersteunen bij de uitstraling van het dorp; hiervoor zijn geen mogelijkheden vanuit de gemeente. Eventueel zou er wel gebruik kunnen worden gemaakt van het dorpenbudget.  Kruispunt Sparjebird: Arnold Bosma geeft hierop een korte toelichting.  Sportveld: de financiën zijn rond, mede door een bijdrage van Stichting Begraafplaats van der Sluis. Het sportveld, met vloer van drainbeton en gecoat hekwerk, komt tegen de bosrand, achter de lichtmasten. Het sportveld is voor verschillende doeleinden geschikt en zal 15 x 30 meter groot zijn. Momenteel is het wachten op definitieve offertes. De planning is dat het veld in het voorjaar zal worden aangelegd.

Poastwei: er zijn veel organisaties betrokken bij de aanpassingen van de Poastwei aan de kant van Beetsterzwaag. Bij de ijsbaan / Himrikerpaed komt een vernauwing en ruimte om te parkeren, bij Heidehuizen komt een verhoging. De parkeerplaats halverwege (‘homoparkeerplaats’) komt te vervallen. De paddentrek is in het plan niet meegenomen. Vanuit de vergadering komt de tip om eens te kijken bij Katlijk hoe het hier geregeld is voor de padden. Ook worden er vragen gesteld hoe e.e.a. er komt uit te zien. De tekening wordt getoond.

10


Dorpenbudget: er hebben 3 dorpen deelgenomen aan de pilot; Wijnjewoude, Gorredijk en Luxwoude. Het budget bedraagt €2500 + €0,80 per inwoner en is zodoende bedoeld voor kleine aanvragen. Het kan een dilemma zijn welke aanvragen wel en welke niet worden toegekend. Het is nog niet definitief, maar zoals het nu lijkt gaat het wel door. De Frije Wiken (gericht op recreatie in Zuidoost Friesland): de Wike fan de Frije Wiken afgelopen zomer is tegengevallen. Wij hebben de Frije Wiken de toezegging gedaan om de recreatieondernemers bijeen te roepen om te kijken hoe en wat er georganiseerd kan worden. Komplan: er zaten nog enkele technische weeffoutjes (rondom Ikesingel) in het komplan. Het buitengebied ligt momenteel ter inzage.

Verslag voorjaarsvergadering dd. 10 april 2013: Goedgekeurd. Financieel verslag: Het financieel overzicht wordt door Pia Marra besproken. Het overzicht omvat de financiële gegevens van plaatselijk belang, jeugd en de speeltuin. Verslag kascommissie: Janneke Jonker (afwezig) en Siep Sinnema hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend. Nieuw lid kascommissie: Aftredend Janneke Jonker, nieuw lid Klaas Faber. Bestuursverkiezing: Harry Berga is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herbenoeming. Pauze N381 – eerste deel door Theun Miedema (Provinsje Fryslân)  Het tracé Drachten – grens Drenthe wordt 100 km; tot Donkerbroek dubbelbaans, vanaf Donkerbroek tot Drentse grens enkelbaans.  Op dit moment zijn al enkele werkzaamheden zichtbaar.  Het eerste deel van het contract omvat het traject van Drachten tot Oosterwolde Noord en start over enkele weken. Hierin zitten bijv. ook alle kruispunten van Weinterp. Dit zal worden uitgevoerd door MNO Vervat (Leek). Het tweede deel van het contract omvat het traject Oosterwolde Noord tot Drentse grens, waarvan de aanbesteding nu loopt. Contract 3 omvat het traject van Oosterwolde Noord tot Oosterwolde Zuid. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine contracten.  Bij Wijnjewoude zullen geen stoplichten meer zijn, maar een verdiepte onderdoorgang van de N381 komen (landschappelijke overweging). De Opperhaudmare blijft grotendeels bestaan. Vanaf Donkerbroek gaat de weg van 4 naar 2 baans.  De knik bij de Tjonger is een politieke keuze geweest. Er komt een nieuwe brug over de Tjonger, maar ook de oude blijft bestaan (parallelweg).  Het complete budget bedraagt €180 miljoen en de oplevering is naar verwachting eind 2015. N381 en bijkomende zaken – tweede deel door Arnold Bosma (Gemeente Opsterland)  Vanaf 2014 zal de buurtbus vaker door Hemrik rijden  Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is in 2010 vastgesteld. Verkeersveiligheid staat hierbij voorop.  Alle gemeentelijke wegen worden 60 km en verkeer van rechts heeft voorrang. Hierdoor neemt vooral de ernst van eventueel letsel af.  Provinsje voert uit, gemeente denkt mee.

11


 

 

Er komen verhoogde kruispunten op bijv. Weinterp, welke gekleurde vlakken van klinkers krijgen. Op de kruispunten zal expliciet aandacht zijn voor kwetsbare groepen. Voor kruispunt Sparjebird geldt dat er ruimte genoeg zal zijn voor groot landbouwverkeer en dat hier ook expliciet aandacht is voor fietsers (fietspad blijft bestaan, maar komt wel aan op kruispunt). Dit kruispunt vorm een mooie markering waar je Hemrik binnenkomt en dit wordt hierdoor visueel ondersteunt. Op het plein is ook ruimte voor een kunstwerk; aan het dorp om hier iets mee te doen. Alle kruispunten t/m Sparjebird zijn al aanbesteed en moeten ook in 2015 worden opgeleverd. Tankstations Wijnjewoude blijven op huidige plek.

Rondvraag:  Dhr. J. Sieswerda: doet een oproep bij de aanwezigen om zich te melden als lid van het stembureau. e De vergoeding bedraagt €70, 1 keer is 19 maart a.s. Graag melden bij de Gemeente.  Mevr. N. Blom: oproep aan vrijwilligers om mee te fietsen bij de intocht van Sinterklaas om de drumband te begeleiden; er zijn nog 3 mensen nodig.  Dhr. K. Faber: heeft enkele vragen over het pannaveld. Geeft daarnaast aan dat de tegels rondom de KOM borden en het plein bij het zwembad niet goed meer liggen. Dit melden we bij het Gemeentebedrijf.  Dhr. H. Geertsma: wat is situatie betreffende de twee kruispunten in het dorp. Dit valt niet onder het project N381, maar zullen we wel proberen erbij in te trekken. Sluiting: om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.

*****************************************************************************************

Het is bijna zover, op 6, 7 en 8 juni is het weer feest! Zoals eerder vermeld beginnen we vrijdag met het Boerenblond. Dat wordt lachen geblazen! Deze avond zal worden afgesloten door zanger Bertus met lekkere meezingers en –dansers. Zaterdag natuurlijk de optocht met aansluitend de kinderspelen. Ook de Volksspelencommissie heeft weer wat in petto ter afsluiting van de middag. ’s Avonds zal het negenkoppige Billboard voor een spetterende avond zorgen. Zij spelen zowel hedendaagse muziek, als ook de bekende classics en doen dat als geen ander! Zondag, nadat iedereen een beetje is uitgeslapen, gaan we nog een keer laten zien wat een mooie versierde wagens iedereen heeft gemaakt, tijdens een “kleintje Optocht”. Dit onder begeleiding van de Oertetters uit Ureterp. Zij zullen aansluitend op het feest terrein nog wat van zich laten horen, afgewisseld door de gezellige mannen van The Great Borrelnootjes. Natuurlijk is er het hele weekend Kermis, deze keer vanaf vrijdag 16:00 uur. Ook kunt u op gezette tijden loten kopen. De trekking is op zondag, met weer een bijzondere hoofdprijs! Meer informatie staat in het programmaboekje, welke binnenkort bij u in de brievenbus zal vallen.

Bestuur E.M.M.

12

April 2014 web  
Advertisement