Page 1

FIT WELD

300

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

Vysoký výkon

Kompaktné rozmery Rýchle zapálenie oblúka

Nový MIG/MAG zvárací zdroj Kemppi FitWeld 300 otvára cestu k efektívnejšiemu a úspornejšiemu stehovému zváraniu v ťažkej priemyselnej výrobe. Tento 300 A zvárací zdroj je špeciálne skonštruovaný pre prácu v náročných podmienkach pri stehovaní v lodiarskom či inom ťažkom priemysle. Vďaka svojim vlastnostiam a zváracím charakteristikám predstavuje efektívnu, ekonomickú a vysokokvalitnú náhradu MMA zváracích zdrojov pri zváraní stehových zvarov.

Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Tel.: 043/400 34 30 • e-mail: welding@vaw.sk • www.vaw.sk

FMicroTack IT WELD

V lodiarskom priemysle, ako aj v ďalších odvetviach ťažkého strojárskeho priemyslu, sa pre stehovanie tradične využíva technológia zvárania metódou MMA. Zváranie obaľovanou elektródou má svoje miesto aj v modernom zváraní, avšak táto technológia sa spája s niektorými nevýhodami, ktorými sú: nižšia produktivita, tvorba väčšieho množstva rozstreku alebo vyššia energetická náročnosť. Vzhľadom na nižšie rýchlosti zvárania pri metóde MMA v porovnaní so zváraním MIG/MAG a k nutnosti čistenia zvaru od rozstreku vznikajúcom pri MMA zváraní je táto metóda menej efektívna a produktívna ako metóda zvárania s odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére. V súčastnej dobe sa dôležitým aspektom stáva aj energetická náročnosť zdroja. Cena elektrickej energie sa zvyšuje a výrazne ovplyvňuje prevádzkové náklady. Príkon konvenčných MMA zváracích zdrojov vysoko prevyšuje spotrebu moderných MIG/MAG zváračiek. V niektorých prípadoch je spotreba elektrickej energie pri MMA zváracom zdroji až dvojnásobná v porovnaní so spotrebou moderného MIG/MAG invertora od firmy Kemppi. Napriek všetkým výhodám bolo až doteraz nasadenie MIG/MAG zváracích zdrojov pre náročné stehovacie aplikácie limitované ich rozmermi a príliš veľkou hmotnosťou. Vývojové oddelenie firmy Kemppi podrobne analyzovalo daný problém a vyšpecifikovalo charakteristiky nového zváracieho zdroja, ktorý by bol na mieru ušitý podmienkam stehového zvárania trupov lodí alebo iných oceľových konštrukcií. Úlohou tímu vývojárov bolo navrhnúť ľahký a kompaktný MIG/MAG zvárací zdroj, ktorý by bolo možné jednoducho presúvať po pracovisku, dostať ho aj na ťažko prístupné miesta, pričom by mal umožňovať zváranie prúdom až 300 A. Úsilie bolo korunované úspechom a výsledkom vývoja je úplne nový zvárací zdroj, ktorý nesie označenie FitWeld 300. Zvárací zdroj FitWeld 300 je postavený na invertorovej technológii a umožňuje zváranie metódou MIG/MAG s maximálnym prúdom 300 A pri 20% zaťažení. Zdroj je možné použiť pre zváranie s oceľovým plným alebo trubičkovým drôtom s priemerom 0,8 až 1,2 mm, nerezovým drôtom s priemerom 0,8 až 1,2 mm alebo hliníkovým drôtom s priemerom 1,0 až 1,2 mm. FitWeld 300 má vo svojom tele integrovaný podávač drôtu pre 5 kg cievky s priemerom 200 mm, ktorý je osadený dvojkladkovým podávacím mechanizmom. Keďže jeho telo je vyrobené zo špeciálneho tvrdeného a vysoko odolného plastu, celý zvárací zdroj váži iba 14,5 kg. Vybavenie nového zváracieho zdroja tou najmodernejšou technológiou sa podpísalo na jeho vysokej efektivite a zváracích charakteristikách. V porovnaní s usmerneným 300 A zváracím zdrojom Kemppi Tylarc 303 pre zváranie s obalenou elektródou je FitWeld 300 až o 57% energeticky efektívnejší a úspornejší.

300

Rýchle a vysoko efektívne pulzné stehovanie garantuje minimálne vnesenie tepla do spoja

Metóda MicroTack bola špeciálne vyvinutá firmou Kemppi pre stehové zváranie tenkých oceľových, nerezových alebo titánových plechov. S touto stehovacou metódou sa môžete stretnúť pri nových zváracích zdrojoch Kemppi Mastertig MLS ACDC. Predstavuje efektívny spôsob spájania materiálov do hrúbky 4 mm s minimálnym tepelným ovplyvnením základného materiálu a garanciou vysokej kvality stehového spoja. Zváranie touto metódou umožňuje pokroková technológia zváracieho zdroja Mastertig MLS ACDC. MicroTack využíva pre stehové zváranie krátke ale efektívne pulzy vysokého prúdu, pri ktorých dochádza k vzájomnému natavovaniu spojovaných materiálov. Vďaka krátkemu pulznému času a vysokému prúdu je do zvarového spoja vnesené iba minimálne množstvo tepelnej energie. Dokonalým riadením množstva tepla dodaného do zvaru je teplom ovplyvnená zóna malá a nedochádza k deformácii alebo k prepáleniu základného materiálu. S problémom prepaľovania sa môžu zvárači stretnúť pri konvenčnom TIG stehovaní, pri ktorom je kontrola prievaru zložitejšia a stehovanie tenkých materiálov kladie vyššie nároky na skúsenosti a zručnosť zvárača. Malé ale vysokokvalitné stehové zvary vytvorené metódou MicroTack sú takmer totožné so zvarmi vyhotovenými pri laserovom zváraní, a to tak po stránke vzhľadovej, ako aj po stránke kvalitatívnej. Použitie metódy MicroTack je veľmi jednoduché. Po nastavení výšky zváracieho prúdu a dĺžky času zvárania stačí namieriť volfrámovou elektródou do stredu zvarovej medzery v mieste kde chceme vykonať bodový zvar a stlačiť spúšť horáka. Jediným stlačením vytvoríte rovnomerný a symetrický stehový závar. Táto jednoduchá technika umožňuje dramaticky zvýšiť produktivitu stehovania a umožňuje aj automatizáciu tohto procesu. Vďaka rýchlosti stehovacieho pulzu nestihne povrch materiálu zoxidovať a základný materiál neprichádza o legujúce prísady. Pri stehovaní nerezových plechov je odolnosť stehových spojov voči korózii rovnaká ako odolonosť základného materiálu.

Pri konvenčných MIG/MAG zváracích zdrojoch, ktoré nemajú dokonale riadený oblúk dochádza pri štarte oblúka k vzniku rozstreku, nakoľko na jeho zastabilizovanie po zapálení je potrebný určitý čas. Bodové zvary vykonané takýmito zdrojmi vykazujú aj nižšiu kvalitu a integritu. Pre eliminovanie spomenutých problémov je FitWeld 300 vybavený špeciálnym riadiacim systémom QuickArc. Tento systém zaisťuje opakované bezchybné zapálenie oblúka aj pri zváraní s trubičkovým drôtom s priemerom 1,2 mm. Vďaka rýchlej stabilizácii oblúka je zapálenie čisté, takmer bez rozstreku a kvalita zvarov excelentná. FitWeld 300 je prvým zváracím zdrojom, v ktorom je prvý krát použitý nový podávací mechanizmus vyvinutý firmou Kemppi – GT WireDrive. Vyznačuje sa spoľahlivosťou, precíznosťou a dlhou životnosťou, aby vydržal záťaž opakovaných štartov a ukončení zvárania pri charaktere práce, na aký je tento zdroj skonštruovaný. Ďalšou novinkou použitou v zdroji FitWeld 300 je systém Kemppi Brights. Jedná sa o Úspora elektrickej energie so zdrojom FitWeld systém osvetlenia vnútra podávača prostredníctvom LED diódy. Toto 18 Konvenčný 300 A MMA zvárací zdroj vylepšenie výrazne uľahčuje výmenu cievky pri práci v málo osvetlených 16 Konvenčný 300 A MIG/MAG zvárací zdroj priestoroch, čo ocenia napríklad zvárači v lodiarskom priemysle, kde sa 14 FitWeld 300 veľká časť zváracích operácií vykonáva v tmavých priestoroch trupov 12 lodí. Plynulé nastavenie parametrov, a to aj počas procesu zvárania, 10 8 umožňuje jednoducho zvoliť ideálne zváracie parametre. FitWeld má 6 zabudovaný ochranný obvod, ktorý zabráni naštartovaniu oblúka v 4 prípade, že nie je zaznamenaný prietok ochranného plynu. FitWeld 300 2 stavia svoj úspech na kvalite, efektivite, ergonómii a rýchlom riadení 50A 100A 150A 200A 250A 300A oblúka. Predstavuje revolučné riešenie pre aplikácie využívajúce Zvárací prúd stehové zváranie v ťažkej strojárskej výrobe.

Pre efektívne využitie tejto metódy je nutné dodržať pre ňu stanovenú toleranciu zvarovej medzery. Napríklad pri stehovaní plechov s hrúbkou 2 mm musí byť použitá zvarová medzera menšia ako 0,2 mm. MicroTack vyžaduje vyššiu precíznosť pri zváraní, nakoľko špička elektródy by mala smerovať čo najpresnejšie do stredu zvarovej medzery. Avšak musíme si uvedomiť, že všetky metódy, ktoré zaručujú nízky tepelný príkon do zvaru kladú vyššie nároky na prípravu zvaru a precíznosť práce zvárača, bez ohľadu na to či Uhol držania horáku a vzdialenosť elektródy sa už jedná o stehové alebo kontinuálne zváranie. od povrchu základného materiálu pri metóde MicroTack. Pri ručnom

Skúsenosti s nasadením tejto metódy do praxe jasne stehovaní môže byť keramická demonštrujú jej produktivitu. Praktické testy ukázali, hubica opretá o základný materiál že stehovanie MicroTack je v porovnaní s tradičným TIG a slúžiť ako opora. stehovaním o 20 až 50% produktívnejšie v závislosti od typu zvaru a hrúbky materiálu. Zvary prevedené metódou MicroTack vykazujú lepšie mechanické vlastnosti a zároveň majú aj vyššiu dekoratívnu hodnotu.

Príkon v kVA

Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Tel.: 043/400 34 30 • e-mail: welding@vaw.sk • www.vaw.sk

MÁJ 2009

Kovenčné stehovanie

MicroTack


INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenia Počas procesu zvárania dochádza k emitácii plynov, dymov a tuhých častíc. Zloženie jednotlivých škodlivín je závislé od použitej zváracej metódy, ako aj od typu zváraného a prídavného materiálu. Plynné škodliviny vznikajú reakciou ochranných plynov s plynmi v okolitej atmosfére. Tuhé častice vznikajú predovšetkým z prídavných zváracích materiálov. Najväčším nebezpečenstvom pre zvárača sú veľmi jemné častice s veľkosťou do 0,4 μm, ktoré prenikajú do alveol na pľúcach a krvným riečišťom sa dostávajú do tela, kde sa usadzujú. Tieto usadeniny môžu podľa chemického zloženia spôsobiť vážne poškodenie zdravia a zapríčiniť vznik rakovinových nádorov. Preto je nutné pri všetkých zváracích prácach zaistiť maximálnu kvalitu ovzdušia a zaistiť prevádzku pracoviska podľa stanovených hygienických predpisov. Nemecký výrobca odsávacích a filtračných zariadení – firma TEKA, ponúka rozsiahly sortiment jednotiek pre ochranu pracovného prostredia pri zváraní, brúsení a ďalších príbuzných technológiách v kovospracujúcom priemysle. K dispozícii má produkty od odsávačov, cez mobilné a stacionárne filtračné jednotky, zváracie stoly s odsávaním až po ochranné zásteny. V tomto článku by sme si bližšie predstavili rad mobilných odsávacích zariadení. Mobilné odsávacie zariadenia môžeme rozdeliť na vysoko podtlakové a stredne podtlakové. Vysoko podtlakové jednotky majú vysoký sací výkon avšak objem odsatého vzduchu je relatívne nízky. Vzduch odsávajú v blízkosti miesta zvárania pomocou malých štrbinových výsutiek alebo sa dajú využiť na odsávanie prostredníctvom špeciálneho horáku vybaveného odsávaním. Stredne podtlakové jednotky majú podtlak okolo 3 kPa avšak umožňujú odsatie a filtráciu väčšieho objemu vzduchu. Pre odsávanie využívajú samonosné hubice alebo ich je možné napojiť na zváracie stoly s odsávaním, ktoré sa tešia čoraz väčšej popularite.

Zariadenie Handycart

Zástupcom vysoko podtlakových filtračných a odsávacích jednotiek od firmy TEKA je Handycart s plnoautomatickým čistením. Jeho sací výkon je až 22,6 kPa a množstvo odsávaného vzduchu je 320 m3/h. Zariadenie je vybavené vysokokvalitným patrónovým filtrom s účinnosťou ≥99%. Handycart je určený na odsávanie prachu a výparov vznikajúcich pri zváraní. Štandardne sa dodáva s dvomi sacími hrdlami s priemerom 50 mm. V prachovom zachytávači je zachytený odsatý prach, ktorý sa odstraňuje pomocou PE vrecúšok. Handycart je možné vybaviť chemickým filtrom s aktívnym uhlím, ktorý slúži na filtráciu plynných škodlivín vznikajúcich pri zváraní. Uplatnenie nachádza pri zváraní malých zvarencov, na staveniskách v lodiarskom priemysle či v autoopravárenských dielňach. Rad stredne podtlakových odsávacích jednotiek otvára zariadenie Protector s dvoj alebo štvormetrovým odsávacím ramenom otočným o 360° a maximálnym množstvom odsatého vzduchu 1110 m3/h. Zariadenie je vhodné pre nižšie zaťaženie a je určené na odsávanie výparov vznikajúcich pri zváraní nelegovaných ocelí. Odsatý vzduch prechádza mechanickým predfiltrom, v ktorom dochádza k oddeleniu hrubých nečistôt. Následne je vzduch vedený cez jemný filter, ktorý odlučuje aj malé prachové čiastočky a plynné škodliviny. Protector čistí odsatý vzduch s efektivitou vyššou ako 99%.

Caremaster je mobilná mechanická odsávacia a filtračná jednotka certifikovaná inštitútom odborového zväzu pre bezpečnosť a ochranu zdravia - BGIA pre najvyššiu triedu filtrácie - W3. Caremaster spĺňa všetky kritéria pre filtráciu splodín zo zvárania aj vysokolegovaných ocelí s obsahom niklu a chrómu vyšším ako 30%. Práve pri zváraní týchto materiálov vznikajú splodiny, ktoré sú vo veľkej miere karcinogénne. Caremaster môže byť vybavený jedným alebo dvomi odsávacími ramenami. Tak ako Protecor je Caremaster osadený predfiltrom pre odlúčenie hrubých nečistôt. Vysoko odolná filtračná kazeta zaisťuje dokonalé prečistenie odsatého vzduchu. Zariadenie môže byť taktiež vybavené filtrom s aktívnym uhlím pre filtráciu škodlivých plynov vznikajúcich pri zváraní. Caremaster má optickú a akustickú kontrolu filtra, ako aj počítadlo prevádzkových hodín. Ďalšou mechanickou filtračnou jednotkou spĺňajúcou zaradenie do triedy filtrácie W3 je zariadenie Cleanmaster. Na rozdiel od Caremastra je jednotka Cleanmaster vybavená aj filtračnými taškami s veľkou filtračnou plochou. Ich úlohou je zachytiť hrubé nečistoty z odsatého vzduchu, a tým zvýšiť životnosť mechanického predfiltra a hlavného filtra, cez ktoré je odsatý vzduch následne filtrovaný. Opäť je jednotka k dispozícii v prevedení s jedným alebo dvomi odsávacími ramenami s dĺžkou 2 ,3 alebo 4 metre. Cleanmaster je ideálnou jednotkou pre vysokoúčinné odsávanie a filtráciu prachových a plynných častíc vznikajúcich pri MIG/MAG a TIG zváraní na stredne vyťažených pracoviskách. Pre priemyselné použitie s vysokou záťažou sú najvhodnejšie zariadenia vybavené PTFE patrónovými filtrami s teflónovou membránou. PTFE filtre dokážu odfiltrovať aj tie najmenšie pevné častice s rozmermi iba 0,1 až 0,4 μm. Do tejto kategórie patrí 98,9 % častíc nachádzajúcich sa v splodinách, ktoré vznikajú pri zváraní.

VAW Welding s.r.o.

Cleanmaster

Filtračné patróny pracujú na princípe povrchovej filtrácie a sú vysoko účinné aj pri aplikáciách kde konvenčné filtračné kazety pracujú na hranici svojich možností. Nasaté prachové častice nevnikajú do filtračného média, ale sú odlúčené na jeho povrchu. Filtračné patróny sa čistia stlačeným vzduchom, pričom pri čistení zostáva filtračný náboj v zariadení a do pracovného priestoru sa nedostávajú žiadne nečistoty.

Caremaster s dvomi odsávacími ramenami.

Firma TEKA vyrába dva modely pojazdných odsávacích a filtračných zariadení, ktoré sú vybavené patrónovými filtrami. Jedná sa o zariadenia Strongmaster a Cartmaster v prevedení s jedným alebo dvomi odsávacími ramenami. Strongmaster je ideálnou jednotkou pre odsávanie a filtráciu splodín vznikajúcich pri TIG, MIG/MAG, MMA zváraní, ako aj pri rezaní plazmou. Zariadenie spĺňa zaradenie do triedy W3 podľa atestácie BGIA. Po odsatí sú hrubé nečistoty odlúčené v oddeľovači predfiltra a následne je odsatý vzduch vedený cez nábojový filter s PTFE laminovaním. Chemické čistenie vzduchu zabezpečuje filter s aktívnym uhlím. K štandardnému vybaveniu patrí Strongmaster optická aj akustická kontrola filtra, zabudované mechanické utesnenie filtra vyvinuté firmou TEKA či počítadlo prevádzkových hodín. Čistenie patrónového filtra sa pri zariadení Strongmaster prevádza cez servisné dvere pomocou prúdu stlačeného vzduchu. Patrónový filter zostáva v zariadení a nečistoty usadené v ňom sú pri čistení zachytené v zásuvke, z ktorej sa jednoducho po skončení čistenia vysypú. Jednotka Cartmaster je na rozdiel od zariadenia Strongmaster vybavená filtrom triedy BGIA M s automatickým čistením pomocou systému POWER-SPRÜH. Nasýtenie filtra, ako aj všetky ostatné funkcie kontroluje riadiaca jednotka zariadenia. Pri dosiahnutí medznej hodnoty dôjde k automatickému spusteniu čistiacej sekvencie. Pomocou stlačeného vzduchu a rotačnej dýzy dôjde k šetrnému očisteniu filtračného patrónu a nazberaný prach je možné jednoducho odstrániť prostredníctvom integrovaného zberného zásobníku. Čistenie môže byť vykonané aj počas prevádzky zariadenia a nie je nutné kvôli nemu prerušovať prácu. Mobilné jednotky TEKA zaisťujú spoľahlivé odsávanie a filtráciu škodlivín so zvárania v súlade s najprísnejšími normami a zároveň umožňujú firme flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky výroby vďaka možnosti jednoduchého presúvania po pracovisku. Najnovšie technológie zaručujú vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť filtrov pri zachovaní vysokého stupňa odlúčenia pevných a plynných častíc.

- séria špeciálnych TIG horákov Rad profesionálnych TIG horákov i-HEAD bol navrhnutý pre zváranie na ťažko prístupných miestach a v náročných pozíciách. Vyrábajú sa v troch prevedeniach, ktoré plne pokryjú všetky potreby zváračov pri zváraní aj tých najkomplikovanejších zvarkov. Horáky série i-HEAD sú dodávané tak vo vzduchom ako aj vodou chladenej verzii. Model WTB-Ball je vybavený guľovým kĺbom a k dispozícii má až 10 rôznych vymeniteľných hláv. Vymeniteľné hlavy môžu mať klasické alebo nízkoprofilové prevedenie pre zváranie v stiesnených podmienkach. Vyrábajú sa s uhlom sklonu 180°, 90°, 70°, alebo 50°. Kĺbové prevedenie horáku WTB-Ball umožňuje rotáciu hlavy o 360° pri zmene sklonu v rozsahu 70°. TIG horák WTF-Flex je osadený vysoko flexibilným telom. Zvárač ho môže ohnúť do ľubovoľného uhla a prispôsobiť sklon tela horáku aktuálnym požiadavkám. Pri výbere hlavy horáku má zvárač opäť k dispozícii 10 rôznych prevedení, tak ako je tomu pri horáku WTB-Ball. Horák s rotačným krkom WTR-Roto je navrhnutý tak, aby zvládol prácu aj v tých najužších miestach. Krk horáka sa môže otáčať o 360° a zvárač si jednoducho nastaví polohu, ktorú potrebuje.

i-HEAD Flex WTF - flexibilné telo

i-HEAD Ball WTB - kĺbové telo

i-HEAD Roto WTR - rotácia hlavy 360°

VAW Welding s.r.o.


INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

Mobilné odsávacie a filtračné zariadenia Počas procesu zvárania dochádza k emitácii plynov, dymov a tuhých častíc. Zloženie jednotlivých škodlivín je závislé od použitej zváracej metódy, ako aj od typu zváraného a prídavného materiálu. Plynné škodliviny vznikajú reakciou ochranných plynov s plynmi v okolitej atmosfére. Tuhé častice vznikajú predovšetkým z prídavných zváracích materiálov. Najväčším nebezpečenstvom pre zvárača sú veľmi jemné častice s veľkosťou do 0,4 μm, ktoré prenikajú do alveol na pľúcach a krvným riečišťom sa dostávajú do tela, kde sa usadzujú. Tieto usadeniny môžu podľa chemického zloženia spôsobiť vážne poškodenie zdravia a zapríčiniť vznik rakovinových nádorov. Preto je nutné pri všetkých zváracích prácach zaistiť maximálnu kvalitu ovzdušia a zaistiť prevádzku pracoviska podľa stanovených hygienických predpisov. Nemecký výrobca odsávacích a filtračných zariadení – firma TEKA, ponúka rozsiahly sortiment jednotiek pre ochranu pracovného prostredia pri zváraní, brúsení a ďalších príbuzných technológiách v kovospracujúcom priemysle. K dispozícii má produkty od odsávačov, cez mobilné a stacionárne filtračné jednotky, zváracie stoly s odsávaním až po ochranné zásteny. V tomto článku by sme si bližšie predstavili rad mobilných odsávacích zariadení. Mobilné odsávacie zariadenia môžeme rozdeliť na vysoko podtlakové a stredne podtlakové. Vysoko podtlakové jednotky majú vysoký sací výkon avšak objem odsatého vzduchu je relatívne nízky. Vzduch odsávajú v blízkosti miesta zvárania pomocou malých štrbinových výsutiek alebo sa dajú využiť na odsávanie prostredníctvom špeciálneho horáku vybaveného odsávaním. Stredne podtlakové jednotky majú podtlak okolo 3 kPa avšak umožňujú odsatie a filtráciu väčšieho objemu vzduchu. Pre odsávanie využívajú samonosné hubice alebo ich je možné napojiť na zváracie stoly s odsávaním, ktoré sa tešia čoraz väčšej popularite.

Zariadenie Handycart

Zástupcom vysoko podtlakových filtračných a odsávacích jednotiek od firmy TEKA je Handycart s plnoautomatickým čistením. Jeho sací výkon je až 22,6 kPa a množstvo odsávaného vzduchu je 320 m3/h. Zariadenie je vybavené vysokokvalitným patrónovým filtrom s účinnosťou ≥99%. Handycart je určený na odsávanie prachu a výparov vznikajúcich pri zváraní. Štandardne sa dodáva s dvomi sacími hrdlami s priemerom 50 mm. V prachovom zachytávači je zachytený odsatý prach, ktorý sa odstraňuje pomocou PE vrecúšok. Handycart je možné vybaviť chemickým filtrom s aktívnym uhlím, ktorý slúži na filtráciu plynných škodlivín vznikajúcich pri zváraní. Uplatnenie nachádza pri zváraní malých zvarencov, na staveniskách v lodiarskom priemysle či v autoopravárenských dielňach. Rad stredne podtlakových odsávacích jednotiek otvára zariadenie Protector s dvoj alebo štvormetrovým odsávacím ramenom otočným o 360° a maximálnym množstvom odsatého vzduchu 1110 m3/h. Zariadenie je vhodné pre nižšie zaťaženie a je určené na odsávanie výparov vznikajúcich pri zváraní nelegovaných ocelí. Odsatý vzduch prechádza mechanickým predfiltrom, v ktorom dochádza k oddeleniu hrubých nečistôt. Následne je vzduch vedený cez jemný filter, ktorý odlučuje aj malé prachové čiastočky a plynné škodliviny. Protector čistí odsatý vzduch s efektivitou vyššou ako 99%.

Caremaster je mobilná mechanická odsávacia a filtračná jednotka certifikovaná inštitútom odborového zväzu pre bezpečnosť a ochranu zdravia - BGIA pre najvyššiu triedu filtrácie - W3. Caremaster spĺňa všetky kritéria pre filtráciu splodín zo zvárania aj vysokolegovaných ocelí s obsahom niklu a chrómu vyšším ako 30%. Práve pri zváraní týchto materiálov vznikajú splodiny, ktoré sú vo veľkej miere karcinogénne. Caremaster môže byť vybavený jedným alebo dvomi odsávacími ramenami. Tak ako Protecor je Caremaster osadený predfiltrom pre odlúčenie hrubých nečistôt. Vysoko odolná filtračná kazeta zaisťuje dokonalé prečistenie odsatého vzduchu. Zariadenie môže byť taktiež vybavené filtrom s aktívnym uhlím pre filtráciu škodlivých plynov vznikajúcich pri zváraní. Caremaster má optickú a akustickú kontrolu filtra, ako aj počítadlo prevádzkových hodín. Ďalšou mechanickou filtračnou jednotkou spĺňajúcou zaradenie do triedy filtrácie W3 je zariadenie Cleanmaster. Na rozdiel od Caremastra je jednotka Cleanmaster vybavená aj filtračnými taškami s veľkou filtračnou plochou. Ich úlohou je zachytiť hrubé nečistoty z odsatého vzduchu, a tým zvýšiť životnosť mechanického predfiltra a hlavného filtra, cez ktoré je odsatý vzduch následne filtrovaný. Opäť je jednotka k dispozícii v prevedení s jedným alebo dvomi odsávacími ramenami s dĺžkou 2 ,3 alebo 4 metre. Cleanmaster je ideálnou jednotkou pre vysokoúčinné odsávanie a filtráciu prachových a plynných častíc vznikajúcich pri MIG/MAG a TIG zváraní na stredne vyťažených pracoviskách. Pre priemyselné použitie s vysokou záťažou sú najvhodnejšie zariadenia vybavené PTFE patrónovými filtrami s teflónovou membránou. PTFE filtre dokážu odfiltrovať aj tie najmenšie pevné častice s rozmermi iba 0,1 až 0,4 μm. Do tejto kategórie patrí 98,9 % častíc nachádzajúcich sa v splodinách, ktoré vznikajú pri zváraní.

VAW Welding s.r.o.

Cleanmaster

Filtračné patróny pracujú na princípe povrchovej filtrácie a sú vysoko účinné aj pri aplikáciách kde konvenčné filtračné kazety pracujú na hranici svojich možností. Nasaté prachové častice nevnikajú do filtračného média, ale sú odlúčené na jeho povrchu. Filtračné patróny sa čistia stlačeným vzduchom, pričom pri čistení zostáva filtračný náboj v zariadení a do pracovného priestoru sa nedostávajú žiadne nečistoty.

Caremaster s dvomi odsávacími ramenami.

Firma TEKA vyrába dva modely pojazdných odsávacích a filtračných zariadení, ktoré sú vybavené patrónovými filtrami. Jedná sa o zariadenia Strongmaster a Cartmaster v prevedení s jedným alebo dvomi odsávacími ramenami. Strongmaster je ideálnou jednotkou pre odsávanie a filtráciu splodín vznikajúcich pri TIG, MIG/MAG, MMA zváraní, ako aj pri rezaní plazmou. Zariadenie spĺňa zaradenie do triedy W3 podľa atestácie BGIA. Po odsatí sú hrubé nečistoty odlúčené v oddeľovači predfiltra a následne je odsatý vzduch vedený cez nábojový filter s PTFE laminovaním. Chemické čistenie vzduchu zabezpečuje filter s aktívnym uhlím. K štandardnému vybaveniu patrí Strongmaster optická aj akustická kontrola filtra, zabudované mechanické utesnenie filtra vyvinuté firmou TEKA či počítadlo prevádzkových hodín. Čistenie patrónového filtra sa pri zariadení Strongmaster prevádza cez servisné dvere pomocou prúdu stlačeného vzduchu. Patrónový filter zostáva v zariadení a nečistoty usadené v ňom sú pri čistení zachytené v zásuvke, z ktorej sa jednoducho po skončení čistenia vysypú. Jednotka Cartmaster je na rozdiel od zariadenia Strongmaster vybavená filtrom triedy BGIA M s automatickým čistením pomocou systému POWER-SPRÜH. Nasýtenie filtra, ako aj všetky ostatné funkcie kontroluje riadiaca jednotka zariadenia. Pri dosiahnutí medznej hodnoty dôjde k automatickému spusteniu čistiacej sekvencie. Pomocou stlačeného vzduchu a rotačnej dýzy dôjde k šetrnému očisteniu filtračného patrónu a nazberaný prach je možné jednoducho odstrániť prostredníctvom integrovaného zberného zásobníku. Čistenie môže byť vykonané aj počas prevádzky zariadenia a nie je nutné kvôli nemu prerušovať prácu. Mobilné jednotky TEKA zaisťujú spoľahlivé odsávanie a filtráciu škodlivín so zvárania v súlade s najprísnejšími normami a zároveň umožňujú firme flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky výroby vďaka možnosti jednoduchého presúvania po pracovisku. Najnovšie technológie zaručujú vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť filtrov pri zachovaní vysokého stupňa odlúčenia pevných a plynných častíc.

- séria špeciálnych TIG horákov Rad profesionálnych TIG horákov i-HEAD bol navrhnutý pre zváranie na ťažko prístupných miestach a v náročných pozíciách. Vyrábajú sa v troch prevedeniach, ktoré plne pokryjú všetky potreby zváračov pri zváraní aj tých najkomplikovanejších zvarkov. Horáky série i-HEAD sú dodávané tak vo vzduchom ako aj vodou chladenej verzii. Model WTB-Ball je vybavený guľovým kĺbom a k dispozícii má až 10 rôznych vymeniteľných hláv. Vymeniteľné hlavy môžu mať klasické alebo nízkoprofilové prevedenie pre zváranie v stiesnených podmienkach. Vyrábajú sa s uhlom sklonu 180°, 90°, 70°, alebo 50°. Kĺbové prevedenie horáku WTB-Ball umožňuje rotáciu hlavy o 360° pri zmene sklonu v rozsahu 70°. TIG horák WTF-Flex je osadený vysoko flexibilným telom. Zvárač ho môže ohnúť do ľubovoľného uhla a prispôsobiť sklon tela horáku aktuálnym požiadavkám. Pri výbere hlavy horáku má zvárač opäť k dispozícii 10 rôznych prevedení, tak ako je tomu pri horáku WTB-Ball. Horák s rotačným krkom WTR-Roto je navrhnutý tak, aby zvládol prácu aj v tých najužších miestach. Krk horáka sa môže otáčať o 360° a zvárač si jednoducho nastaví polohu, ktorú potrebuje.

i-HEAD Flex WTF - flexibilné telo

i-HEAD Ball WTB - kĺbové telo

i-HEAD Roto WTR - rotácia hlavy 360°

VAW Welding s.r.o.


FIT WELD

300

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

Vysoký výkon

Kompaktné rozmery Rýchle zapálenie oblúka

Nový MIG/MAG zvárací zdroj Kemppi FitWeld 300 otvára cestu k efektívnejšiemu a úspornejšiemu stehovému zváraniu v ťažkej priemyselnej výrobe. Tento 300 A zvárací zdroj je špeciálne skonštruovaný pre prácu v náročných podmienkach pri stehovaní v lodiarskom či inom ťažkom priemysle. Vďaka svojim vlastnostiam a zváracím charakteristikám predstavuje efektívnu, ekonomickú a vysokokvalitnú náhradu MMA zváracích zdrojov pri zváraní stehových zvarov.

Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Tel.: 043/400 34 30 • e-mail: welding@vaw.sk • www.vaw.sk

FMicroTack IT WELD

V lodiarskom priemysle, ako aj v ďalších odvetviach ťažkého strojárskeho priemyslu, sa pre stehovanie tradične využíva technológia zvárania metódou MMA. Zváranie obaľovanou elektródou má svoje miesto aj v modernom zváraní, avšak táto technológia sa spája s niektorými nevýhodami, ktorými sú: nižšia produktivita, tvorba väčšieho množstva rozstreku alebo vyššia energetická náročnosť. Vzhľadom na nižšie rýchlosti zvárania pri metóde MMA v porovnaní so zváraním MIG/MAG a k nutnosti čistenia zvaru od rozstreku vznikajúcom pri MMA zváraní je táto metóda menej efektívna a produktívna ako metóda zvárania s odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére. V súčastnej dobe sa dôležitým aspektom stáva aj energetická náročnosť zdroja. Cena elektrickej energie sa zvyšuje a výrazne ovplyvňuje prevádzkové náklady. Príkon konvenčných MMA zváracích zdrojov vysoko prevyšuje spotrebu moderných MIG/MAG zváračiek. V niektorých prípadoch je spotreba elektrickej energie pri MMA zváracom zdroji až dvojnásobná v porovnaní so spotrebou moderného MIG/MAG invertora od firmy Kemppi. Napriek všetkým výhodám bolo až doteraz nasadenie MIG/MAG zváracích zdrojov pre náročné stehovacie aplikácie limitované ich rozmermi a príliš veľkou hmotnosťou. Vývojové oddelenie firmy Kemppi podrobne analyzovalo daný problém a vyšpecifikovalo charakteristiky nového zváracieho zdroja, ktorý by bol na mieru ušitý podmienkam stehového zvárania trupov lodí alebo iných oceľových konštrukcií. Úlohou tímu vývojárov bolo navrhnúť ľahký a kompaktný MIG/MAG zvárací zdroj, ktorý by bolo možné jednoducho presúvať po pracovisku, dostať ho aj na ťažko prístupné miesta, pričom by mal umožňovať zváranie prúdom až 300 A. Úsilie bolo korunované úspechom a výsledkom vývoja je úplne nový zvárací zdroj, ktorý nesie označenie FitWeld 300. Zvárací zdroj FitWeld 300 je postavený na invertorovej technológii a umožňuje zváranie metódou MIG/MAG s maximálnym prúdom 300 A pri 20% zaťažení. Zdroj je možné použiť pre zváranie s oceľovým plným alebo trubičkovým drôtom s priemerom 0,8 až 1,2 mm, nerezovým drôtom s priemerom 0,8 až 1,2 mm alebo hliníkovým drôtom s priemerom 1,0 až 1,2 mm. FitWeld 300 má vo svojom tele integrovaný podávač drôtu pre 5 kg cievky s priemerom 200 mm, ktorý je osadený dvojkladkovým podávacím mechanizmom. Keďže jeho telo je vyrobené zo špeciálneho tvrdeného a vysoko odolného plastu, celý zvárací zdroj váži iba 14,5 kg. Vybavenie nového zváracieho zdroja tou najmodernejšou technológiou sa podpísalo na jeho vysokej efektivite a zváracích charakteristikách. V porovnaní s usmerneným 300 A zváracím zdrojom Kemppi Tylarc 303 pre zváranie s obalenou elektródou je FitWeld 300 až o 57% energeticky efektívnejší a úspornejší.

300

Rýchle a vysoko efektívne pulzné stehovanie garantuje minimálne vnesenie tepla do spoja

Metóda MicroTack bola špeciálne vyvinutá firmou Kemppi pre stehové zváranie tenkých oceľových, nerezových alebo titánových plechov. S touto stehovacou metódou sa môžete stretnúť pri nových zváracích zdrojoch Kemppi Mastertig MLS ACDC. Predstavuje efektívny spôsob spájania materiálov do hrúbky 4 mm s minimálnym tepelným ovplyvnením základného materiálu a garanciou vysokej kvality stehového spoja. Zváranie touto metódou umožňuje pokroková technológia zváracieho zdroja Mastertig MLS ACDC. MicroTack využíva pre stehové zváranie krátke ale efektívne pulzy vysokého prúdu, pri ktorých dochádza k vzájomnému natavovaniu spojovaných materiálov. Vďaka krátkemu pulznému času a vysokému prúdu je do zvarového spoja vnesené iba minimálne množstvo tepelnej energie. Dokonalým riadením množstva tepla dodaného do zvaru je teplom ovplyvnená zóna malá a nedochádza k deformácii alebo k prepáleniu základného materiálu. S problémom prepaľovania sa môžu zvárači stretnúť pri konvenčnom TIG stehovaní, pri ktorom je kontrola prievaru zložitejšia a stehovanie tenkých materiálov kladie vyššie nároky na skúsenosti a zručnosť zvárača. Malé ale vysokokvalitné stehové zvary vytvorené metódou MicroTack sú takmer totožné so zvarmi vyhotovenými pri laserovom zváraní, a to tak po stránke vzhľadovej, ako aj po stránke kvalitatívnej. Použitie metódy MicroTack je veľmi jednoduché. Po nastavení výšky zváracieho prúdu a dĺžky času zvárania stačí namieriť volfrámovou elektródou do stredu zvarovej medzery v mieste kde chceme vykonať bodový zvar a stlačiť spúšť horáka. Jediným stlačením vytvoríte rovnomerný a symetrický stehový závar. Táto jednoduchá technika umožňuje dramaticky zvýšiť produktivitu stehovania a umožňuje aj automatizáciu tohto procesu. Vďaka rýchlosti stehovacieho pulzu nestihne povrch materiálu zoxidovať a základný materiál neprichádza o legujúce prísady. Pri stehovaní nerezových plechov je odolnosť stehových spojov voči korózii rovnaká ako odolonosť základného materiálu.

Pri konvenčných MIG/MAG zváracích zdrojoch, ktoré nemajú dokonale riadený oblúk dochádza pri štarte oblúka k vzniku rozstreku, nakoľko na jeho zastabilizovanie po zapálení je potrebný určitý čas. Bodové zvary vykonané takýmito zdrojmi vykazujú aj nižšiu kvalitu a integritu. Pre eliminovanie spomenutých problémov je FitWeld 300 vybavený špeciálnym riadiacim systémom QuickArc. Tento systém zaisťuje opakované bezchybné zapálenie oblúka aj pri zváraní s trubičkovým drôtom s priemerom 1,2 mm. Vďaka rýchlej stabilizácii oblúka je zapálenie čisté, takmer bez rozstreku a kvalita zvarov excelentná. FitWeld 300 je prvým zváracím zdrojom, v ktorom je prvý krát použitý nový podávací mechanizmus vyvinutý firmou Kemppi – GT WireDrive. Vyznačuje sa spoľahlivosťou, precíznosťou a dlhou životnosťou, aby vydržal záťaž opakovaných štartov a ukončení zvárania pri charaktere práce, na aký je tento zdroj skonštruovaný. Ďalšou novinkou použitou v zdroji FitWeld 300 je systém Kemppi Brights. Jedná sa o Úspora elektrickej energie so zdrojom FitWeld systém osvetlenia vnútra podávača prostredníctvom LED diódy. Toto 18 Konvenčný 300 A MMA zvárací zdroj vylepšenie výrazne uľahčuje výmenu cievky pri práci v málo osvetlených 16 Konvenčný 300 A MIG/MAG zvárací zdroj priestoroch, čo ocenia napríklad zvárači v lodiarskom priemysle, kde sa 14 FitWeld 300 veľká časť zváracích operácií vykonáva v tmavých priestoroch trupov 12 lodí. Plynulé nastavenie parametrov, a to aj počas procesu zvárania, 10 8 umožňuje jednoducho zvoliť ideálne zváracie parametre. FitWeld má 6 zabudovaný ochranný obvod, ktorý zabráni naštartovaniu oblúka v 4 prípade, že nie je zaznamenaný prietok ochranného plynu. FitWeld 300 2 stavia svoj úspech na kvalite, efektivite, ergonómii a rýchlom riadení 50A 100A 150A 200A 250A 300A oblúka. Predstavuje revolučné riešenie pre aplikácie využívajúce Zvárací prúd stehové zváranie v ťažkej strojárskej výrobe.

Pre efektívne využitie tejto metódy je nutné dodržať pre ňu stanovenú toleranciu zvarovej medzery. Napríklad pri stehovaní plechov s hrúbkou 2 mm musí byť použitá zvarová medzera menšia ako 0,2 mm. MicroTack vyžaduje vyššiu precíznosť pri zváraní, nakoľko špička elektródy by mala smerovať čo najpresnejšie do stredu zvarovej medzery. Avšak musíme si uvedomiť, že všetky metódy, ktoré zaručujú nízky tepelný príkon do zvaru kladú vyššie nároky na prípravu zvaru a precíznosť práce zvárača, bez ohľadu na to či Uhol držania horáku a vzdialenosť elektródy sa už jedná o stehové alebo kontinuálne zváranie. od povrchu základného materiálu pri metóde MicroTack. Pri ručnom

Skúsenosti s nasadením tejto metódy do praxe jasne stehovaní môže byť keramická demonštrujú jej produktivitu. Praktické testy ukázali, hubica opretá o základný materiál že stehovanie MicroTack je v porovnaní s tradičným TIG a slúžiť ako opora. stehovaním o 20 až 50% produktívnejšie v závislosti od typu zvaru a hrúbky materiálu. Zvary prevedené metódou MicroTack vykazujú lepšie mechanické vlastnosti a zároveň majú aj vyššiu dekoratívnu hodnotu.

Príkon v kVA

Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Tel.: 043/400 34 30 • e-mail: welding@vaw.sk • www.vaw.sk

MÁJ 2009

Kovenčné stehovanie

MicroTack

VAW Welding - Informacny spravodaj  
VAW Welding - Informacny spravodaj  

Informačný spravodaj z oblasti zváracej techniky.