Page 1

¨ØÅÊÒà ʹÃ.à¡Òʧ

¢‹ÒÇÊÒÃà¾×Íè áç§Ò¹ä·Â ´ŒÇ¤ÇÒÁˋǧã ฉบับประจําเดือน เมษายน-มิถนุ ายน 2555

ผอ.สนร.สวัสดี พี่นองแรงงานไทยที่ เดินทางมาทํา งานใน ไตหวัน ลวนฝนวาจะมีรายไดเพียงพอเลี้ยงดูพอแม สงเสียลูกเมียทางบา น ถือวา เปนความตั้งใจที่ ดี ซึ่ ง หลาย ๆ คนประสบความสํ า เร็ จ ทํ า ให ครอบครัวพ นความลํา บาก มี ส ตางคเหลื อเก็ บ แตก็มี อีกไมนอ ยที่ดั บฝน ตัวเองดว ยการเดิ นไปสู หนทางแห งหายนะ ไมวา จะเพราะความอยากรู อยากลอง เพื่อแกปญหาชีวิต แกเหงา ฯลฯ คง นึ ก ภาพกั น ออกแล ว ว า หนทางแห ง หายนะคื อ อบายมุ ข ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ทั้ ง บุ ห รี่ สุ ร ายาเมา ยาเสพติด การพนัน .... ทั้งที่รูอยูแกใจดีวาลวน นําพาใหชีวิตตกต่ํา ลง จนไมเหลือแมกระทั่ง...... ลมหายใจ ... ใ น โ อ ก า ส วั น ต อ ต า นย า เ ส พ ติ ด โ ล ก 26 มิถุนายน สนร.เกาสง จึงขอนําวันสําคัญนี้มา เป น เรื่ อ งบอกกล า วแก พี่ น อ งแรงงานไทยให ตระหนักและตักเตือนตัวเอง รวมทั้งเพื่อนฝูงญาติ พี่นองใหพึงระวัง หลีกใหหางหนทางแหงหายนะ ทั้งหลาย เพื่อจะไดบรรลุผลสําเร็จตามความฝน ที่อุตสาหยอมจายเงินจํานวนมากเดินทาง และเอา หยาดเหงื่อแรงกายเขาแลก ขอเปนกําลังใจใหพี่นองแรงงานไทยเดินบน เสนทางที่มีความสําเร็จรออยูขางหนา....ทุกคน เชิ ญ อา น เหตุ ดั บ ฝ น ของการทํ า งานใน ไตหวัน ไดในฉบับนี้

บรรณาธิการ..... ¹Ò§ÊÒÇ¢ÇÑÞµÒ Áѧ¡ÃÃѵ¹ ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÊíҹѡ§Ò¹áç§Ò¹ àÁ×ͧà¡Òʧ â·Ã. 093-3304322 ¹Ò§ÊÒǾԹÂØ´Ò á¨‹Á¨Ñ¹·ÃÈÃÕ Ãͧ¼ÙŒÍíҹǡÒÃÏ â·Ã. 093-2742432 ¹Ò§ÊÒÂÊÇÒ· á«‹¨Ù : Å‹ÒÁ â·Ã. 092-9635721

ติอตอ สนร.เกาสง ชั้น 14 อาคารฉางกูซื่อเมาตาโหลว (อาคาร Grand 50) หมินจูอีลู ซันหมินซี เมืองเกาสง โทร.07-3927620,3958745, 3926614 โทรสาร. 07-3925914 เว็บไซต http://kaohsiung.mol.go.th สายดวน สํานักงาน CLA ไตหวัน 1955 กด 5


¨íÒṡÂÒàʾµÔ´µÒÁ¡ÒÃÍÍ¡Ä·¸Ôì µ‹ÍÃкº»ÃÐÊÒ· 4 »ÃÐàÀ· 1. ประเภทกดประสาท ได แ ก ฝ น มอร ฟ น

ดับฝนดวยยาเสพติด.... "คนเสพตาย คนขายติดคุก" เปนขอความที่ได ยิ น ได ฟ ง จนติ ด ปากติ ด หู แต ก ลั บ ไม ส ร า งความ สะดุ ง สะเทื อ นให แ ก บ างคน ลงทุ น เอาชี วิ ต เอา อนาคตของตัวเองเปนเดิมพัน ยอมใหยาเสพติดมา เปนนายตัวเอง กดประสาท กลอมประสาทไมเวน วัน ปลอยใหฤทธิ์ของยากัดกินรางกายไปวันละนิด ละนอยอยางเลือดเย็นจนลืมสงสารรางกายที่กวา จะเติ บ ใหญ ม าจนทุ ก วั น นี้ ไ ด จ ากเลื อ ดในอกแม จากขาวปลาอาหารที่พอหามาดวยหยาดเหงื่อ ลืม ความหวงใยของคนทางบาน.... โทษของยาเสพติ ด นอกจากจะทํ า ลาย ตัวเองจากคนปกติกลายเปนคนตาขวาง จากคน พูดรูเรื่องกลายเปนคนสติไมส มประกอบแลว ยัง ทํ า ลายเงิ น ทองที่ ห ามาได ทํ า ลายงานการที่ มี สามารถทํานายอนาคตใหแบบฟนธงโดยไมตองพึ่ง หมอดูไดวา ไมจบในมุงสายบัว ก็กลายเปนซากผี ดิบเดินได สํา หรับ โทษทางกฎหมาย ในไตห วัน ระบุ โทษไวแรงพอ ๆ กับประเทศไทย หากถูกเจาหนาที่ ตํ า รวจจั บ ก็ ต อ งเข า ไปนอนในคุ ก หากนายจ า ง ตรวจพบไมสงตํารวจก็ถูกสงกลับทันทีไมมีเงื่อนไข กลั บ เมื อ งไทยไปแล ว ยั ง ถู ก ขึ้ น บั ญ ชี ดํ า ห า ม เดินทางออกนอกประเทศอีกตางหาก สนร.เกาสง จึงขอวิง วอนให พี่นอ งแรงงานไทยนั่งคิ ดนอนคิ ด ทบทวนใหรอบคอบกอนตัดสินใจ ดวยความหวงใย เปนอยางยิ่ง ่

เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับ ประสาท ยากลอ ม ประสาทเครื่ อ งดื่ ม มึ น เมา ทุ ก ชนิ ด รวมทั้ ง สาร ระเหย เชน ทินเนอร แล็กเกอร น้ํามันเบนซิน กาว เปน ตน มั ก พบว าผู เ สพติ ดมี ร างกายซู บ ซี ด ผอม เหลืองออนเพลีย ฟุงซาน อารมณ เปลี่ยนแปลงงาย 2. ประเภทกระตุนประสาท ไดแก ยาบา ยาอี กระทอม โคเคน อาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิต สับ สนหวาดระแวง บางครั้ง มีอ าการคลุ ม คลั่ ง หรือทําในสิ่งที่คนปกติ ไมกลาทํา เชน ทํารายตนเอง หรือฆาผูอื่น เปนตน 3. ประเภทหลอนประสาท ไดแก แอลเอสดี และ เห็ดขี้ควาย เปนตน อาการประสาทหลอน ฝนเฟอง เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแวว ไดยินเสียง ประหลาด หรื อ เห็ น ภาพหลอนที่ น า เกลี ย ดน า กลั ว ควบคุ ม ตนเองไมได ในที่สุดมักปวยเปนโรคจิต 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุน กดและหลอนประสาทร ว มกั น มั ก มี อาการ หวาดระแวง ความคิดสับ สนเห็นภาพลวงตา หูแวว ควบคุมตนเองไมไดและปวยเปนโรคจิตได ËÒ¡¾º¡ÒÃàʾ ¡ÒäŒÒÂÒàʾµÔ´ã¹¡ÅØÁ‹ áç§Ò¹ä·Â¢Íãˌᨌ§à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õµè Òí ÃǨ·ÃÒº ËÃ×Í á¨Œ§ ʹÃ.à¡Òʧ à¾×Íè ´íÒà¹Ô¹¡ÒûÃÐÊÒ¹¡Ñº ˹‹Ç§ҹ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§µ‹Íä» ¢Í์¹ÂéÒí ÍÕ¡¤Ãѧé Ç‹Ò à»š¹¡ÒÃàµ×͹´ŒÇ¤ÇÒÁ ˋǧ㤹ä·Â´ŒÇ¡ѹ ¹Ð¨ÐºÍ¡ãËŒ....


ดับฝนดวยเหลา…… เหลายาปลาปง...เปนของคูชายไทยคงไมมี ใครเถียง แตหากรูจักรินและร่ําสุราอยางพอเหมาะ พอควร ไมจิบจนอาเจียนก็คงไมเปนปญหา แต จากที่ สนร.เกาสงรับรูรับฟงและตองเขาไปรวมวง (จัดการปญ หา) ดวยทุ กครั้ ง เพราะเหตุเกิ ดจาก เหล า ที่ ริ น ลงคอสร า งวี ร กรรมไว ก า ยกอง ขอ ยกตัวอยางมาเลาสูกันฟงสักเรื่องสองเรื่องพอหอม ปากหอมคอ….. รายแรก นายขุนร่ํา สุราบาน กับนายยี่สิบ แปดดีกรี คนบา นเดียวกันตั้งวงสุราฮาเฮดวยกัน จนเมามายเชนเคย จากที่คุยกันออกรสก็เริ่มจะฟง ไมเขาหู ปลอยสิงสาราสัตวออกจากปากแลกกัน ไปมา ไมนานผีสุราเขาสิงนายขุนร่ําฯ เห็นนายยี่สิบ แปดฯ เปนปลาชอน ควาไมหนาสามทุบหัวจนนาย ยี่สิบแปดฯ ตองซมซานกลับที่พักและนอนไมไดสติ ทั้งฤทธิ์เหลาและบาดแผล จนเพื่อนหอพักเดียวกัน มาพบพาตัวสงโรงพยาบาลอาการปางตาย หมอ ตอ งผ า ตั ด สมองที่ ถู กกระทบกระเทื อ นไปหลาย รอบ จนพอจะลุกนั่งฟงคุยไดบาง แตกะโหลกที่ถูก ทุบยุบหายไปขา ง สายตาก็ผิดปกติไมเหมือนเดิม ทํางานไมไดอีกตอไป ตองกลับเมืองไทยไปอยูเปน ภาระของครอบครัว .... รายที่สอง นายกระแช กับนายอุ รุนพี่กับ รุน นอ งโรงงานเดี ยวกัน ตั้ง วงสุ ราตามกิ จ วั ตรสุ ด สัปดาห พอเริ่มเมาไดที่เริ่มออกอาการหมั่นไสไม ชอบหน า ซึ่ ง กั น และกั น กลายเป น ข อ ถกเถี ย ง ลุ ก ลามใหญ โ ต ใช อ วั ย วะสํ า หรั บ ยื น เดิ น สั ม ผั ส ใบหนา อีกฝา ย จนวงสุราตองพากันมวนเสื่อแยก ยา ยแตกคนละทิศละทาง นับเวลาจากวงแตกไป ชั่วโมงกวา ๆ เพื่อนคนงานมาพบนายกระแช นอน หมอบอยูกับพื้น มีนายอุถือไมยืนอยูขาง ๆ เพื่อน พานายกระแช ส ง โรงพยาบาล อาการสาหั ส ไม รูสึกตัว อยูรพ.ไดไมนานก็หยุดหายใจ สวนนายอุ ถูกตํารวจจับเขาคุกตามกฎหมายบานเมือง...

ตัวอยางที่ยกมาใหอาน 2 เรื่องนี้ สนร. เกาสงไม อ ยากให เ กิ ด ขึ้ น อี ก เลยกั บ พี่ น อ ง แรงงานไทย ไม เ พี ย งการทะเลาะวิ ว าท เท า นั้ น รวมไปถึ ง การกิ น เหล า แล ว ทํ า งาน ไมไดในวันรุงขึ้น หรือเกิดอุบัติเหตุจ นพิการ ทํา งานไมไดอีกตอไป ฉะนั้น...โปรดอยา ใช สุราเปนตัวดับฝนการหาสตางคในไตหวัน ขอ แนะนํา....หากยังหยุ ดไมได จ ริง ๆ ก รุ ณ า ส ว ม ห ม ว ก กั น น อ ค กั น ก า ร ถู ก กระทบกระเทือนทางศีรษะระหวา งการดื่ม สุรา !!!! ÃдѺ¤ÇÒÁàÁÒ ¢Ñ¹é ·Õè 1 ¹Ñ¡»ÃҪޏ ¾Ù´ÁÒ¡ ¾Ù´ä´Œ·¡Ø àÃ×Íè § ÃÙ·Œ ¡Ø àÃ×Íè § ¡Ùà¡‹§ ¢Ñ¹é ·Õè 2 àÈÃÉ°Õ àËÅŒÒËÁ´¡ÙÍÍ¡àͧ ¡ÙÁµÕ §Ñ ¤ æ ¢Ñ¹é ·Õè 3 ÈÔÅ»¹ àÃÔÁè ÌͧÃíÒ·íÒà¾Å§ Ìͧ䴌·¡Ø à¾Å§ ൌ¹ä´Œ·¡Ø á¹Ç ¢Ñ¹é ·Õè 4 ¨ÍÁÂØ·¸ ã¤ÃÁÕàÃ×Íè §ºÍ¡¡Ù ËÙËÒàÃ×Íè § ÃÙÊŒ ¡Ö ˹ѧà˹ÕÂÇ ¤§¡Ãоѹ ¢Ñ¹é ·Õè 5 à·¾ ËÒµÑÇä´Œ ¤Ô´Ç‹Ò·íÒÍÐäÃäÁ‹ÁãÕ ¤ÃàËç¹ äÅ‹µËÕ ÇÑ ªÒǺŒÒ¹ áË¡»Ò¡µÐ⡹


ดับฝนดวยการพนัน……. พนันกันไหมวา.....นั่น นี่ โนน เปนคําพูดที่ไดยินกัน จนชินหู พนันกันไดทุกเรื่องตั้งแตฟงเสียงตุกแกรองยัน แขงบอลโลก เปนความสําราญประการหนึ่งที่สรางสีสัน ใหชีวิต แตการเลนพนัน ที่วางเมื่อไรเปนตองลอมวงหาขา ใหครบเพื่อบวกตัวเลขบา ง ทายตัวเลขบนลูก เตา บา ง สรา งหายนะในชีวิตมาแลวหลายราย ยิ่งมาทํา งานตา ง บานตางเมืองยิ่งตองระมัดระวังอดใจไวใหมาก ถึงมาก ที่สุด เพราะการเสียครั้งนี้ขอบอกว า ไมคุมเลยกับที่ไ ด (พนัน) สาว ๆ หนุม ๆ ที่อยูไกลบาน พอเขาใจไดวามีความ เหงา เวลาคิดถึงบานมันก็ตองหาอะไรทําแกเหงากันบาง อยา งเชน สาวโรงงานทอผา กลุมหนึ่งทั้งสาวนอยและ สาวมาก ใชเวลาวางตั้งวงจั่วปอกเดงกันเปนกิจวัตร ถึง ขนาดยามเฝาโรงงานอดรนทนไมไดเขารวมวงดวยซะให รูแลวรูรอด นายจางจับไดแจงเตือนอยูหลายครั้งหลาย ครา ก็ยั งคงแอบตั้งวงทุกคราวที่วา ง จนความอดทน ของนายจางถึงขีดสุด ขอเลิกจางขาพนันทั้งวงจะสงกลับ เมื อ งไทย ชนิ ด ที่ อ อ นวอนเท า ไรไม มี ใ จอ อ น ร อ นถึ ง เจาหนาที่ตองเขาไปชวยเจรจา ในที่สุดตองเปลี่ยนงาน หมดทั้งแกงค ซึ่งนับวายังโชคดีที่มีโรงงานอีกแหงขาด คนงานพอดี จึงยังไมตองตีตั๋วเครื่องบินกลับ หวังวา คงไมไปลอมวงกันอีกที่โรงงานแหงใหม.... ไมเข็ดใหรูกันไป เรียกไดวาฝนเกือบดับ....กับการพนัน !!!!!

กิจกรรมแรงงานไทย…… เมื่อวันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 2555 สนร.เกาสง จัดการแขงขันกีฬาวันแรงงาน ณ สนามกีฬา โรงเรียนมัธยมโหวจิง้ เขตหนานจื่อ เมืองเกาสง ผลการแขงขันกีฬา 3 ประเภท ไดแก ฟุตบอล ทีมชนะเลิศ คือ ทีมเสี่ยวกัง รองอั นดับ 2 คือ ทีมรวงขาว และรองอันดับ 3 ทีมซินฮัว ตะกรอ ทีมชนะเลิศ คือ ทีมฟงซัน รองอันดับ 2 คือ ทีมลองจอง และรองอันดับ 3 ทีมฟรีดอมแมน วอลเลยบอลหญิง ทีมชนะเลิศ คือ ทีมหอดาว รอง อันดับ 2 ทีมอิงเมา และรองอันดับ 3 ทีมหยงคัง

จุลสาร สนร.เกาสง ไตรมาส 3  

จุลสารเพื่อแรงงานไทย ด้วยความห่วงใย

จุลสาร สนร.เกาสง ไตรมาส 3  

จุลสารเพื่อแรงงานไทย ด้วยความห่วงใย