Page 1


424

DUMINICA RUSALIILOR

Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare

Duhul Domnului a umplut pământul, şi el, care le ţine pe toate laolaltă, cunoaşte orice grai, aleluia.

Înţ 1,7

sau: Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul lui, care locuieşte în noi.

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI umnezeule, care, în misterul sărbătorii de astăzi, sfinţeşti întreaga ta Biserică, din toate popoarele şi neamurile, te rugăm, răspândeşte darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului şi continuă astăzi, în inimile credincioşilor, lucrarea minunată pe care a săvârşit-o bunătatea ta la începuturile predicării evangheliei. Prin Domnul nostru Isus Cristos.

D

Se spune Crezul.

ASUPRA DARURILOR ă-ne, te rugăm, Doamne, harul ca, după cum ne-a făgăduit Fiul tău, Duhul Sfânt să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe şi, cu îndurare, să ne călăuzească la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru.

D

Rom 5,5; 8,11


425

DUMINICA RUSALIILOR

PREFAลขA: Misterul Rusaliilor Tonul solemn


426

Sfânt, sfânt, sfânt... Dacă se foloseşte Canonul roman, se spune În unire propriu.

DUMINICA RUSALIILOR


427

DUMINICA RUSALIILOR

PREFAŢA Misterul Rusaliilor.

V. R. V. R. V. R.

Domnul să fie cu voi! Şi cu duhul tău.

Sus inimile! Le avem la Domnul.

Să-i mulţumim Domnului Dumnezeului nostru! Vrednic şi drept este.

Cu adevărat vrednic şi drept, de cuviinţă şi mântuitor lucru este să-ţi aducem mulţumiri pururea şi în tot locul, ţie, Doamne, Părinte sfânt, atotputernic, veşnic Dumnezeu. Căci, pentru a duce la îndeplinire misterul pascal, tu l-ai trimis astăzi pe Duhul Sfânt şi l-ai revărsat asupra acelora care, prin botez, au înviat împreună cu Cristos şi au devenit copiii tăi. Duhul tău este acela care, la începuturile Bisericii, le-a dăruit tuturor popoarelor harul de a-l cunoaşte pe Dumnezeul cel adevărat, unindu-i pe oamenii de toate limbile în mărturisirea uneia şi aceleiaşi credinţe. De aceea, poporul celor botezaţi, pătruns de bucuria pascală, tresaltă de fericire pe toată faţa pământului. Împreună cu puterile cereşti şi corurile de îngeri, cântăm şi noi imnul măririi tale, zicând fără încetare:

Sfânt, sfânt, sfânt... Dacă se foloseşte Canonul roman, se spune În unire propriu. Ant. la Împărtăşanie

Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi vorbeau despre faptele minunate ale lui Dumnezeu, aleluia.

Fap 2,4.11


428

DUMINICA RUSALIILOR

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE umnezeule, care îi dăruieşti Bisericii tale bunurile cereşti, păstrează în ea harul pe care i l-ai dat, ca puterea Duhului Sfânt, revărsată asupra ei, să lucreze pururi în ea, iar această hrană spirituală să-i fie mereu spre înaintare pe drumul mântuirii. Prin Cristos, Domnul nostru.

D

Se poate folosi formula binecuvântării solemne, pag. ???*. La trimiterea poporului, diaconul, sau, dacă el lipseşte, însuşi preotul cântă sau spune:

Liturghia s-a sfârşit: mergeţi în pace, aleluia, aleluia!

R. Mulţumim lui Dumnezeu, aleluia, aleluia!

La terminarea timpului pascal, se stinge lumânarea pascală, care se recomandă să fie păstrată la loc de cinste în baptisteriu. Ea va fi aprinsă la celebrarea Botezului şi de la ea se vor aprinde lumânările celor botezaţi. Acolo unde credincioşii sunt datori sau obişnuiesc să participe în număr mare la Liturghia din zilele de luni şi marţi după Rusalii, se poate relua Liturghia duminicii Rusaliilor sau se poate spune Liturghia votivă în cinstea Duhului Sfânt, pag. ???*.


753

ANUL B LECTURA I

S-au umplut toĠi de Duhul Sfânt úi au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor 1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11

2,1-11

Î

n ziua Rusaliilor, toĠi ucenicii Domnului se aflau adunaĠi în acelaúi loc. Deodată, din cer a venit un vuiet, ca úi cum s-ar fi pornit un vânt puternic úi a umplut toată casa în care se aflau. ùi a apărut un fel de foc, care se împărĠea în limbi úi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. ToĠi s-au umplut de Duhul Sfânt úi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioúi, veniĠi din toate naĠiunile de sub cer. Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulĠime úi erau uluiĠi, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. În uimirea lor se întrebau nedumeriĠi: „Iată, aceúti oameni care vorbesc nu sunt oare toĠi galileeni? Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? ParĠi, mezi, elamiĠi úi locuitori din Mesopotamia, Iudeea úi Capadocia, de pe Ġărmul Mării Negre, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt úi din Libia, care e aproape de Cirene, cretani úi arabi, romani în trecere, iudei din naútere úi iudei convertiĠi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”. Cuvântul Domnului


Timpul pascal

754

PSALMUL RESPONSORIAL R.:

Ps 103,1ab úi 24ac.29bc-30.31 úi 34 (R.: cf. 30)

Trimite, Doamne, Duhul tĈu, ca sĈ reînnoiascĈ faŗa pĈmântului. sau

Aleluia. 1ab

24ac

29bc

30

31

34

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne Dumnezeule, tu eúti nemărginit de mare! Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne, pământul este plin de creaturile tale! R. Când le iei suflarea, ele mor úi se întorc în Ġărână. Când trimiĠi Duhul tău, ele iau fiinĠă, úi tu reînnoieúti faĠa pământului. R. Slava Domnului în veci să rămână! Să se bucure Domnul de lucrările sale! Plăcute să-i fie cuvintele mele; iar eu mă voi bucura în Domnul! R.


Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile)

LECTURA A II-A

755

Dacă trăim în Duh, în Duh să úi umblăm.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul cĈtre Galateni

16 17

18 19

20

21

22

23

24 25

5,16-25

F

raĠilor, umblaĠi, aúadar, în Duh úi atunci nu veĠi împlini pofta trupului. Căci trupul pofteúte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului; acestea se împotrivesc unul altuia úi astfel nu faceĠi ceea ce aĠi voi. Iar dacă sunteĠi mânaĠi de Duh, nu sunteĠi sub Lege. Faptele trupului sunt cunoscute: adulter, necurăĠie, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, ură, vrajbă, gelozie, mânie, certuri, neînĠelegeri, dezbinări, invidie, beĠie, chefuri úi cele asemenea acestora despre care vă previn aúa cum v-am mai prevenit că aceia care fac astfel de fapte nu vor moúteni împărăĠia lui Dumnezeu. Iar roadele Duhului sunt: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăvoinĠa, bunătatea, încrederea, blândeĠea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. Cei care sunt ai lui Cristos úi-au răstignit trupul cu patimile úi poftele lui. Dacă trăim în Duh, în Duh să úi umblăm. Cuvântul Domnului


Timpul pascal

750

SECVENğA: Vino, Duhule Sfânt, úi trimite din înaltul cerului o rază din lumina ta. Vino la noi, Părinte al săracilor. Vino, împărĠitorule de daruri. Vino, lumina inimilor noastre. Cel mai bun mângâietor, oaspete care aduci bucurie în suflet úi uúurare în inimi. În osteneală tu eúti odihnă, în arúiĠă tu eúti răcoare, iar în lacrimi tu ne eúti mângâiere. Tu, lumină fericită, vino, úi pătrunde în adânc inimile credincioúilor tăi. Fără puterea ta dumnezeiască nimic nu este în om care să nu fie înclinat spre rău. Spală orice pată a sufletului, înlătură uscăciunea inimii, vindecă orice rană. Înmoaie inimile împietrite, încălzeúte-le pe cele reci úi întoarce-le pe cele rătăcite. Celor care au credinĠă úi cred în tine, dă-le cele úapte daruri sfinte. Prin tine virtutea să merite răsplata. Să ajungem la mântuire în bucuria veúnică.


Timpul pascal

756

ALELUIA (Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioúilor tăi, úi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia) EVANGHELIA

Duhul adevărului vă va ajuta să înĠelegeĠi tot adevărul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos dupĈ sfântul Ioan

Î

15,26-27; 16,12-15

n timpul acela, Isus a spus ucenicilor săi: 26 „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine. 27 De asemenea úi voi veĠi da mărturie pentru că de la început sunteĠi cu mine. 16,12 „Multe lucruri aú mai avea de spus, dar acum nu le puteĠi înĠelege. 13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înĠelegeĠi tot adevărul. De fapt, el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi úi vă va face să cunoaúteĠi cele viitoare. 14 El mă va preamări pe mine, pentru că va lua din ceea ce este al meu úi vă va face cunoscut vouă. 15 Tot ce are Tatăl este al meu; de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu úi vă va face cunoscut vouă”. Cuvântul Domnului


* ** ***

Cuv창ntul Domnului *** ** *


Isus promite că după el va veni Duhul mângâietor, atât de important pentru discipoli, încât este mai bine ca el însuşi să plece repede pentru a-l trimite. De fapt, Mângâietorul îi va întări, îi va ridica din durerea datorată despărţirii, dar mai ales îi va conduce la adevăr, la esenţa iubirii lui Dumnezeu, întrupată într-un Fiu care trece prin moarte şi învie obţinând pentru toţi oamenii viaţa veşnică. Discipolii nu pot înţelege acest mister fără ajutorul Duhului, deoarece singuri nu sunt capabili să poarte greutatea sa. în ziua de Rusalii, aşa cum s-a promis, în timp ce toţi sunt împreună - mereu prezentă şi delicată dimensiunea comunităţii în orice eveniment important prezentat în Noul Testament - Mângâietorul vine şi-i umple pe toţi cu sine. Iubirea de care sunt umpluţi îl face prezent imediat şi în mod deplin pe Isus, aşa încât bucuria îi împinge afară, ca să vestească tuturor „lucrările minunate ale lui Dumnezeu”. Şi reuşesc să mărturisească şi credinţa şi fericirea lor în limba fiecărui om pe care îl întâlnesc, chiar şi a străinului. În afară de limbi, probabil discipolii reuşesc să interpreteze necesităţile spirituale, mângâierile pe care fiecare le are înlăuntrul său şi ar vrea să le simtă ascultate. Discipolii vorbesc, conform Duhului, despre iubire, bucurie, pace, răbdare, bunăvoinţă, bunătate, fidelitate, blândeţe, stăpânire de sine, necesităţile pe care le are fiecare înăuntru, dar care poate că, atunci ca şi astăzi, sunt dominate de aroganţă şi de zgomot, izolate în căutarea gloriei deşarte care ne face să ne provocăm şi să ne invidiem unii pe alţii. Mărturia discipolilor are imediat rezultate. De altfel, mângâierea vindecă imediat rănile; atunci când o mamă sărută „bubiţa” copilului ei, durerea dispare imediat, pentru că iubirea este mai puternică. Tot aşa, în faţa vestirii iubirii lui Dumnezeu imediat se reacţionează: există unii care se întreabă („Ce înseamnă asta?”") şi se pune în joc; în schimb, există unii care se închid, se îndepărtează („sunt beţi”). Şi eu, astăzi, aş putea să-mi pun întrebării pentru a mă lăsa mângâiat: sunt în Biserică, în comunitatea credincioşilor, trup mistic al lui Cristos, ca să-l invoc pe Duhul Sfânt? Ceea ce mi s-a dat până acum, m-a făcut să merg în întâmpinarea altuia pentru a-i vorbi - şi a-l asculta - în limba sa? Tiziana Schiavo Da Re De la răsărit până la apus, mai 2009


Coborarea Duhului Sfant  

Pregatire pentru solemnitatea Rusaliilor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you