Julehefter i krig og fred 1940 - 1945 bla i boka

Page 1


JULEHEFTER I KRIG OG FRED

5


6


Tom B. Jensen

JULEHEFTER I KRIG OG FRED 1940–1945

PAX FORLAG A/S, 2016 7


8


INNHOLD FORORD

11

INNLEDNING

15

JULEHEFTER

19

TEGNESERIER

413

JULEBØKER FOR BARN og unge

425

JULESANGER

427

litteraturliste

433

REGISTER

435

Utsnitt av Norsk Ukeblad 1940. Se s. 300. 9


10


Den skjulte folkelesningen Forord av hans

fredrik dahl

Juleheftene hørte julen til, med omslag og lesning som skapte julestemning i huset, like fullt som pyntet tre og risengrynsgrøt med mandel. Mens Bibelen og Lukasevangeliet brakte den religiøse rammen om høytiden, ga juleheftene det mer verdslige lesestoff som hørte julen til. Det ble ingen jul uten julehefter, ble det sagt i norske hjem fra mellomkrigstiden og ut i -årene.

En norsk tradisjon På sett og vis utgjorde de et særnorsk fenomen, for så vidt som de representerte utvidelsen av den på forhånd kjente blad- og foreningsfloraen, den som til sammen definerte den norske tilhørigheten slik man kjente den. Med «julehefte» forstår vi et årlig hefte, gjerne med årstall på omslaget, av et blad/ tidsskrift som utkom regelmessig gjennom året, men som feiret årets avslutning med eget «julenummer», tykkere og dyrere enn vanlig. SPEIDERENS JUL kan være eksemplet, årsavslutningen av bladet SPEIDEREN.

Juleheftet utgikk fra foreningslivet og dets struktur av det (som regel) månedlige foreningsbladet, som ga informasjon til medlemmene. Men med betegnelsen forstår vi også blad som bare utkom som julehefte; særlig da et blad med jule-omslag og fylt av billedkunst og litterære bidrag; mange norske forfattere var hver høst opptatt med å skrive bidrag til bestemte julehefter, og mange dikternavn gjenfinnes i spaltene – Olav Duun, Sigrid Undset, Kristian Elster. Noen vil skille mellom litterære julehefter og andre. De litterære er tema for Tom Brekkes bok Norske julehefter fra , vel det mest substansielle som er skrevet om genren, og som forteller mye om folkelesningen gjennom hundre år. Noen regner derimot bare tegneserieheftene for julehefter, fra KNOLL OG TOTT til NILS OG BLÅMANN og VANGSGUTANE. Slik presenterer Haakon Isachsen dem i Ingen jul uten juleheftene, en bok som utkom i , med fyldig litteraturliste. Den katalogen som her

foreligger, dreier seg om nær sagt alle hefter som utkom i årene –. Det litterære julehefte var forlagsinitiert, men kunne også representere en krets, en sak, en løsere bevegelse, som kanskje bare dukket fram hver jul med et eget hefte, slik som katolikkene var på markedet hver jul med KIMER, I KLOKKER, et rikt illustrert og litterært avansert blad som skulle rekke lenger enn det månedlige ST. OLAV.

Når juleheftet var i hus … Og leserne flokket seg om dette medium. Den store etterspørselen etter julehelgens rituelle lesning markerte en regelmessighet, en tradisjon rundt julen som familier flest overholdt – men som medieforskere og litteraturhistorikere knapt har viet den oppmerksomhet den fortjener. «Når juleheftet var i hus kunne julen begynne» var ordtaket bransjen selv gjerne holdt fram som gyldig, og som kjøperne praktiserte med en regelmessighet som gjorde julehefte-

11


tradisjonen fast og varig gjennom mesteparten av det . århundre, og krigstiden til en særlig periode i denne tid. Selv om forskerne stort sett har oversett den. Juleheftene var altså av mange slag; de var religiøse, politiske eller allmenne: for kvinner, barn eller ungdom; for bygd eller by eller bestemte distrikter; de var misjonerende, insisterende, eller kunstnerisk åpne; de var profesjonsrettet (JOURNALISTENES JULEHEFTE, BRANNMANNENS JUL) eller geografiske (JUL I VESTFOLD), stille og tenksomme eller fylt av urolige tegneserier som KNOLL OG TOTT eller FINBECK OG FIA – de siste i egne hefter fra tidlig på -tallet. Det første egentlige juleheftet utkom i -årene, men glanstiden kom i mellomkrigstiden og varte fram til de nyere medier overtok etter ; da utkom de i størst flora, men ennå i dag kommer julehefter ut. Regelmessig fortsatt, på samme måte som med juletallerkener eller julekort, skjønt i dag i et synkende antall.

Offset-trykk Forutsetningen er i de feste tilfeller

offset-trykk, altså trykk i flere farger, som ble introdusert i Norge rundt forrige århundreskifte. Offset-trykk er – som navnet indikerer – en indirekte trykkmetode. I en offsetpresse blir trykkfarge overført fra en trykkplate til papir via en sylinder som er kledd med en gummiduk. Trykkplaten er preparert slik at når den blir tilført fuktevann og fettholdig farge samtidig, så fester fargen seg på de feltene som skal avgi trykk, mens vannet legger seg som en tynn film over trykkplatens motivfrie felt og hindrer fargen

12

i å feste seg til disse. Slik beskrives metoden i Norsk presses historie. Offset-presser hadde eksistert siden tidlig på -tallet, men de hadde til å begynne med et begrenset anvendelsesområde; de ble gjerne brukt til flerfargetrykk av plakater, etiketter, kart og reklametrykksaker – og julehefter. Etter hvert som det ble utviklet nye teknikker for avfotografering av originaler og overføring fra film til trykkplate, fikk offset-teknikkens tekst- og fotogjengivelse et betydelig kvalitetsmessig løft, og dermed ble også bruksområdene utvidet. Både europeiske og amerikanske dagsaviser var imidlertid avventende, hefteprodusentene derimot positive. Avisene satset på godt utprøvd teknologi – med andre ord på høytrykkspresser, bladene derimot på den nye teknikken. Særlig de kunstnerisk illustrerte heftene med bidrag på glanset papir, kunne dra fordelaktig nytte av offset-metoden.

2. verdenskrig Under krigen – utkom en rik flora av julehefter. Mangfoldigheten er så stor at man må stusse. Ville ikke papirrasjonering, sensur og manglende trykkefrihet begrense antallet i disse årene? Men det ser ikke slik ut. Juleheftene var på plass til den første krigsjulen , og fortsatte å komme ut til . Til en ordentlig jul – og de fleste holdt på at julen skulle være ordentlig, med god stemning og tradisjonell markering selv under krigen – hørte juleheftene. I mengden av dem som utkom, kan man imidlertid skille ut nye formål som blandet seg med gamle. Til de gammeldagse må vi regne alle juleheftene som utkom av vane. Man kan si at de var der for å opprettholde tradisjonen,

til tross for krigen. Men de representerte samtidig en normalitet som innebar en holdning, uskyldig for så vidt som bladene alltid hadde vært der og alltid ville bli, men med et ønske om å gjøre krigstilstanden så kortvarig og ubetydelig som mulig. Derfor fortsatte de å komme ut: ALLE KVINNERS JUL, BARNAS JULEHEFTE, GLADE JUL, JUL I BYGDA, JULENEKET. Men det fantes også noen som yppet til motstand, fortrinnsvis fra ulandet og da særlig fra London. Inn i floraen av norske julehefter fikk vi trykksaker som FRAM, eller LITTLE NORWAY i Canada. Kampen for Norges frihet var budskapet, gjenskapt på omslaget så vel som i innholdet. Og lest – men altså utenlands, av det som den gang het ute-Norge.

En vifte av formål og vilkår Så har vi de religiøse, eller de inderlige: de

hvis skjulte budskap mer lå i retning av et Hold ut! Hold sammen! Og helst i Jesu navn, som EVANGELISTEN, HYRDETONER (utgitt av Trøndelag krets av Indremisjonen), eller de kreftsykes HÅPET, INDREMISJONSBLADETS JULEHEFTE, JUL PÅ SYKEHUSET osv.; hefter der målgruppen var kristne pasienter. Dertil fikk vi under krigen de NSpregede, aktivt politiske, nykommerne med tradisjonelle omslag, men med et nytt og påtrengende innhold: DEN UNGE SOLDAT, HEIM OG ÆTT, HIRDMANNENS JUL, NSkvinnenes månedshefte HEIM OG ÆTT feiret jul hvert år med sitt nr., fra  som julenummer. Dette blad er særlig interessant fordi det skilte seg ut fra de mer martialske og høylytte NS-bladene, i sitt forsøk på å holde en stille, feministisk tone, og der Harriet Backer og andre klassikere fra -tallskunsten


målbar kvinners inderlige fredsønske, i tradisjonelle norske, snøtunge omgivelser. Hvordan disse krigsheftene foldet seg ut i en vifte av formål og vilkår, men like fullt fanges inn av samlebetegnelsen julehefter, er i sannhet et bidrag til folkelesningens historie, slik den har manifestert seg også gjennom krigsårene –. De kan klassifiseres på mange måter. Ordnet etter tema kan det skilles mellom kunsthefter, sportshefter og landbrukshefter – samt et uttall av profesjonshefter for journalister, sjøfolk, soldater og andre yrkesgrupper – ved siden av julehefter for kvinner, barn og ungdom av begge kjønn. Lokalsamfunn må ikke glemmes; nordnorske hefter var særlig populære under krigen, målsak og avholdssak likeledes. Også under krigen ble hver krik og krok av det norske samfunn hjemsøkt, for julehefter skulle alle ha – hver eneste yrkesgruppe, hver enkelt sak, hver region.

Enhver på sin hylle Dette er tankevekkende, og det forteller sitt. Julen hadde nok et religiøst innhold; Jesusbarnet i krybben er den strålende gjennomgangsfigur i heftenes visuelle utforming også under krigen. Men julen representerte også noe annet: Den tjente identiteten, holdt leseren på plass – i bosted, gjerning, kjønn og alder – på tross av krig og omveltning. Enhver på sin hylle, det er juleheftenes skjulte, indre mening. Slik sett kan man si at heftene forteller en historie: historien om Norge.

Vaar ære og vaar makt, julen 1941. Se s. 399. 13


14


INNLEDNING Hvem skulle tro at det i de fem krigsårene – utkom tilsammen omlag  julehefter, julenumre og tegneserier. Det var nesten ikke én forening eller organisasjon og knapt noe forlag som ikke utga ett eller flere julehefter før krigen. Under krigen kom det til nye, og andre forsvant. Mye på grunn av at Nasjonal Samling og Rikskommisæren – Der Reichskommissar für die besetzten Norwegischen Gebiete – også utga julehefter, og la beslag på en del av papirkvoten som ble innført under krigen. Utgiverne fikk bare et brev fra Næringsdepartementet, der departementet – etter innstilling fra Kultur- og Folkeopplysningsdepartementets pressedirektorat – ga beskjed om at bladene skulle slutte å utkomme fra en bestemt dato. Det skulle man ta til følge som del av en «alminnelig nasjonal arbeidsinnsats». Det gjaldt også for tegneseriene. I  utkom det dermed bare to tegneseriehefter: BRUMLE og INGENIØR KNUT BERG.

Alle kommersielle julehefter forsvant fra hyllene fra siste halvdel av året  til etter fredsmåneden mai . Ukebladene ILLUSTRERT, HJEMMET og ALLERS, samt en del kristelige hefter fikk utkomme, men med et redusert antall sider. Også Nasjonal Samling (NS) og Rikskommissariatet utga som nevnt også julehefter. NS hadde juleutgaver av nesten alle sine periodiske utgivelser, samt enkelthefter som for eksempel FRONTKJEMPERNES JUL , ARBEIDSTJENESTEN (A.T.) og A.T.HILSEN FRA NORGE . Det ble også utgitt julehefter utenfor Norge. I Sverige utkom NORGES-NYTT som julehefte i årene –. I alle leirene som nordmenn hadde i Sverige, ble det utgitt leiraviser som hadde julehefter. Med unntak av ett utkom de som stensiler. P-POSTEN, heftet til politisoldatene, kom som trykksak. I London utkom magasinet FRAM fra , med Frank Wathnes julekort som omslag. Selve motivet på det var forbudt i

Norge. Året før, i , utga Regjeringens Informasjonskontor i London NORSK JUL, med Bjarne Høye som redaktør. Han ble senere sjefredaktør i avisen Vårt Land. I Canada ble LILLE NORGE AVISEN utgitt av

15


Little Norway Camp, Toronto, som utga julehefter i perioden –. De tre første årene var det som stensil, i  ble det en trykt utgave. Det Kgl. Norske Generalkonsulat i Rio de Janeiro fikk sendt ut et julehefte i stort format (A), med et fotografi av kong Haakon som bilag. Bladet var på norsk og hadde mye billedstoff om norsk styrker i utlandet. I USA utga Nordmanns-forbundet en eksilutgave av sitt blad, og de hadde julehefter i årene –. Her var E. Hambro den første redaktøren, etterfulgt av C.J. Hambro som bladets redaktør i årene , og i  var det Carl Garmann som ble redaktør.

16

Jeg har i mange år samlet på – og avfotografert – hefter og «juletrykk» fra ulike samlinger og bibliotek, blant annet i Nasjonalbiblioteket. Ifølge Lov om avleveringsplikt skal samtlige norske trykk bli sendt dit for registrering. I denne boka har jeg tatt med alle hefter og blader som har temaet jul på forsiden, men også noen julesanghefter og tre barnebøker som utkom i perioden –. På flere av de heftene som er tatt med, er dessverre omslag blitt tatt av. Noen hefter har det ikke vært mulig å finne, enten fordi de ikke er blitt avlevert fra trykkeriet, eller fordi de i en periode kan ha opphørt på grunn av papirrasjoneringen. I et av de kristelige heftene står det i desembernummeret at bladets julehefte er blitt utsolgt; det er ikke flere numre å få fra utgiver. Jeg har også jaktet på hefter som ikke Nasjonalbiblioteket har hatt, men som det likevel fantes bevarte eksemplarer av, blant annet på Hamar bibliotek, på biblioteket i Ålesund og på menighetskontoret på Voss. Disse har jeg vært og scannet, eller jeg har fått materiale scannet og oversendt som e-post. Hjelp og tips har også kommet fra Tom Brenne, som med sin solide kunnskap om julehefter har hjulpet meg mye. Det har gjennom tidene vært mange ulike redaktør for disse heftene, jeg skal bare nevne noen få. Blant redaktørene var Johannes Birkeli og Johannes Smemo, biskop på henholdsvis - og -tallet. På tidligere Tomb jordbruksskole i Østfold var Lars Korvald redaktør av fredsnummeret. Han ledet Kristelig Folkeparti og ble statsminister i . En annen julehefteredaktør var Oddvar

Folkestad, kjent fra NRK Radio-programmet «Trafikk og musikk» på  tallet. For mange skribenter og tegnere var det vanskelig å få arbeid, og flere av dem gjorde en innsats for juleheftene. Blant dem som skrev i heftene var forfattere som Johan Falkberget, Zinken Hopp, Sverre Vegenor, Øyulf Gran, Egil Aarvik, Johan Bojer og Alfred Hauge – for å nevne noen få av dem. Av tegnere kan nevnes Trygve M. Davidsen, Øyvind Sørensen, Kjell Aukrust, Gerhard Gjerding, Fredrik Matheson og Jens R. Nilssen. Det må også sies at menighetsbladene ble stoppet etter  og det som ble kalt presteopprøret – en kraftfull protest mot Quisling-regjeringen. Gjennom «den Norske kirkes frihetsbrev» markerte  av landets  kapellaner og prester sin motstand mot makthaverne ved å legge ned sitt embete. Biskoper ble arrestert, prester ble avsatt, og de nyinnsatte prestene ville flere steder ikke utgi menighetsblad. Men folk fant råd, og utga med kreativ vri for eksempel JULEHILSEN FRA … og JULEHILSEN TIL … menigheten, slik at tradisjonen i noen grad ble opprettholdt. Og en notis i


Saltdal menighetsblad fortalte julen  at julenummeret skulle gjenoppstå. De juleheftene som utkom julen , forsvant fort på grunn av de siste årenes «tørke» for julelitteraturen. Grunnen til at disse heftene var så populære, var også at de hadde artikler om fengselsopphold og konsentrasjonsleirer, og stoff om de svenske troppene, handelsflåten, norske styrker både i Toronto og i Storbritannia og om andre deltakere i kampen for Norges frihet. Juleheftene for perioden – har mye lokalhistorisk stoff om blant annet julefeiringer; stoff som antakelig ikke finnes på trykk andre steder. En god del slikt stoff ble oppfattet som nøytralt, og ble ikke stoppet av sensuren. Jeg skylder mange en takk for at denne boka er blitt mulig. Fremfor alt må jeg takke Oscar Garnes for hans samling av hefter som jeg fikk overta, og tidligere nevnte Tom Brenne, som har bidratt med mye kunnskap om heftene. Alle i Nasjonalbibliotekets veiledningstjeneste har vært til stor hjelp underveis i arbeidet: Mange takk! Takk også til ansatte ved antikvariater, som har tipset meg når de har kommet over noe som kunne være interessant for mitt prosjekt. Takk til ansatte ved bibliotekene i Hamar og Ålesund for deres hjelp. Mange takk til min kone Jorun for det store arbeidet som ortografisk konsulent. Til slutt en takk til historikeren Hans Fredrik Dahl for forordet hans til boka. Røyken . september  Tom B. Jensen Jul Nordpå, 1941. Se s. 151.

17


18


JULEHEFTER

19A-MAGASINET REDAKTØR :

H. Endsjø. OMSLAGSMALERI : Charles W. Strøm. ILLUSTRASJONER : Trygve M. Davidsen, William Lunden, Otto von Hanno, Øyvind Sørensen, Fredrik Matheson, Edvarda Lie, Arne Johnson og Wm. Guttormsen. UTGIVER : Chr. Schibsted. TRYKK : Chr. Schibsted.

A-Magasinet, Aftenpostens ukebilag. Julen 1940                       

Omslagsside. Karl Hofstad: Streiftog gjennem julefestens religionshistorie. M.B. Landstad: Julesalme. L. Løberg: Stavkirker. Foto. Tob. Kieding: Jan Eriks mamma. Novelle. Lillemor von Hanno: «Selvgjort er velgjort». Betzy Holter: «Nelliken». Lill Herlofson Bauer: Stålkantet kjærlighet. Hasse Z.: Hoppetauget. Bengt Hanlon: Du kommer – så er allting godt ---. Bjarne Aagaard: Khosrus skatt. Gordon Hillman: S-O-S! Skib i nød. Aage Hovmand: Julegaver. Kåseri. Elleve fot mellem vingespissene. A-Magasinets julekonkurranse. A-Magasinets julekryssord. Barnas juleoppgave. Ingrid Norby: Tarantella. Roman. Henry. Tegneserie av Carl Anderson. Fantomet. Tegneserie av Lee Falk og Ray Moore. Lørdags-kroken. Bridgeproblem. Humor-side.

A-MAGASINET REDAKTØR :

H. Endsjø og Haakon Øverland. OMSLAGSTEGNING : Ottar Michalsen. ILLUSTRASJONER : Øyvind Sørensen, Wm. Guttormsen, Ottar Michalsen, Nora Axe, Olav Engebrigtsen, Edvarda Lie, William Lunden, Jørgen Thorsrud, Erling Nielsen og Harald Nilsen. UTGIVER : Chr. Schibsted. TRYKK : Chr. Schibsted.

A-Magasinet, Aftenpostens ukebilag. Julen 1941                           

Omslagsside. K. Visted: Julelyset. Carl Vogt: Julekveld. Dikt. Ben Horne: Jul på en Hedemarks-storgård for femti år siden. Nanna Schwengaard: Krypten. Lill Herlofson Bauer: Selsomt mellemspill. Felix Fedga: Ung dame får sitte på. Roman. Hvad jorden gjemmer. Professoren som eskimohund. Nils-Reinhardt Christensen: Tullik. Helen Nor: Det man ikke vet ---. Ina Talén: Margrete Bjorres julemorgen. Kar de Mumma: De kjedelige dressene. Annik Saxegaard: Til dig – fra mig. Arve Andresen: Daggryets skygger. Roman. Bridge. Premiekonkurranse. Aforismer. Et dyr som alle andre dyr frykter. Hvad viser stjernebilledet? Julekonkurranse. Barnas juleoppgave. Fantomet. Tegneserie av Lee Falk og Ray Moore. Eivind Kolstad: Petter, nissen og trollkjerringen i månefjellet. Eventyr. A-Magasinets julekryssord. Henry. Tegneserie av Carl Anderson. Alto Jervi: Meditation. Noter. Humor-side.

AKTUELL. ILLUSTRERT UKEREVY REDAKTØR :

Per Bratland. ikke angitt. ILLUSTRASJONER : Magne Soone. Fotos: Th. Skotaam, Leif Ørnelund m.fl. UTGIVER : A.s. Ukebladet Aktuell. TRYKK : Aas & Wahls Boktrykkeri A/S, Oslo. OMSLAGSFOTO :

Aktuell 1945                        

Omslagsside: Foto av Lucia. Som vi ser det. Per Bratland: En god jul? Nürnberg – siste kapitel i seiersåret . Hvem vil bli Norges skjønne Lucia? Jacob Brinchman: Visens venner. Arbeidsplassen i gjenreisingens tegn. Et glimt inn i  – fly på størrelse med skip! Aktuells filmbarometer ved Jeppe. Surt og søtt. Aksel Sandemose: Sørlandsbrev. M-øy: Gerd Kjølaas og Kincks novelle «Mot Ballade». Olav Larssen: Erindringer omkring et maleri. Nordahl Grieg: London. Johan Borgen: Dyret. Georg Svendsen: «Radiopalasset» på Marienlyst. Trond Hegna: Stalin. Og så blir det jul på Tyttebærbråtan og i Elvegata i år også. H.Am. ↄ: Hans Amundsen: Fra dag til dag hjemme og ute. Kirkeklokka som sprakk av glede. Postkassa. Sjarm og smil. Are.: Jitterbug – den nye landeplagen. Lørdagskvelden. Kryssord. Tegneserien Trulte. Foto. Verdens største flyhjul.

21


ALLE HJEMS JUL REDAKTØR :

ikke angitt. UTGIVER : J. Steenberg & Co. TRYKK : J. Steenberg & Co.s Boktrykkeri, Drammen. ANMERKNING : Dette var det eneste juleheftet som utkom.

Alle hjems jul 1942

 Julen, lysets fest.  «Drammenser»: Wildenveys ungdomsår i Drammen og Nedre Eiker.  N. Bjørnholm: En hevnakt. Middelalderfortelling.  Ole Bull. Alle tiders norske tonekunstner.  Kunsten å kunne lese.  Axel Carlson: En skitur jeg aldri vil glemme.  Overtro.  Enrico Caruso.  Et Østlandets friluftseldorado.  De tre prinsessene i Berget. Eventyr for barn.  L. Bjørke: Myllargutten.  Grafologien – «videnskapen» som påstår å kunne tyde menneskenes egenskaper etter skriften.  Nina Conaronn: Arvefiender. Novelle.

ALLE KVINNERS BLAD HVORI OPTATT HUS OG HAVE

ALLE KVINNERS BLAD

REDAKTØR :

OMSLAGSFOTO :

Johanna Oftedal. OMSLAGSSIDE : ikke angitt. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo. ANMERKNING : Bladet stanset med nr.   og utkom ikke igjen før .

Alle Kvinners Blad 1940                          

22

Omslagsside. Klærne våre. Brevklubb. Tittelside. God jul  under Betlehemstjernen. Lapskaus til bryllupsmiddag. Hos herr og fru Nygift. Julevinduet skaper julestemning i stuen. Hvem blir Alle Kvinners lykkebarn? Elisabeth og julenissen. Ukens novelle. Alle Kvinners blad. Vi forteller om oss selv. Fotos. Svart trolldom og andre overnaturlige ting på julefesten. Jul i Hallingdal. Fotos. Hvad gir De avkall på i julen iår, for å kunne gi til andre? Har De stjålet? Kjente mennesker svarer på et indiskret spørsmål. De kan ønske Dem hva De vil og få det hvis kabalen går op! Agnes Landmark: Mor våker. Sang. En festlig pakning gjør selv den enkleste gave tiltrekkende. Gull, røkelse og myrra. Morsom julemiddag med dem vi holder av. Hvad får De til jul? Susan Ingles: Hjertets røst. Roman. Alle Kvinners ærespris. På gammeldags julebesøk med moderne utstyr. Alle Kvinners fødselsdagshilsen. Agnes Bjørnstad: Hjemmestell. Lett Deres hjerte.

REDAKTØR :

Johanna Oftedal. ikke angitt. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo.

Alle Kvinners Blad 1941                            

Forside. Lægespørsmål. Skjønnhetspleie. Klærne våre. Lov og rett. Andreas Borch Sandsdalen: God jul. Dikt. H.K.: Følge på skoleveien – følge på livsveien. Fotos. Julestemning i huset. Tegninger og fotos. Den deiligste dagen i livet. Fotos. Ingrid Arnulf: Det var engang. Ma.: Vakker eller moderne, hvad vil De helst være? Er han glad i dig? Hvad betyr kortene? Arne Fjelberg: Fred over jorden, menneske fryd dig. Nissen som hadde snue. Fotos. Stib.: Hvordan klarte husmoren året som gikk? Fruer i Balke-bykomplekset i Oslo forteller. Fotos. Hvetebrødsdager – Livskunst – fru Nygifts problemer og kunsten å gjøre det hyggelig hjemme. Fotos. Dagny Lagerwall: Julegaven. Novelle. Illustr.  kroner for lægeunderet. Jeg hadde tuberkulose og var oppgitt. Hvad skal vi by våre gjester i julen? Fin på håret hele julen kan De være hvis De følger tipsene på denne siden. Fotos. Det pussigste jeg har oplevet. Kjentfolk forteller. Illustr. Hvetebrødsdagene alene i sneødet. Dikterparet Garborg reiste fra byfogdkontoret til Kolbotn midt på vinteren. Foto. Julekveld på Ullevål. Fotos. Tre generasjoner av dukketeatersjefer. Fotos. Lykke. Brudepar. Netta Muskett: Kjærligheten kommer til Askepott. Roman. Det første hjemmet. Alle Kvinners fødselsdagshilsen. Alfhild Kvam: Hjemmestell.


       

ALLE KVINNERS BLAD REDAKTØR :

Johanna Oftedal. OMSLAGSFOTO : ikke angitt. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo.

Alle Kvinners Blad 1942

 Forside.  Lett Deres hjerte. Alle kvinners spørrespalte: Lægespørsmål, Skjønnhetspleie og Blomsterspalten.  Lyset over krybben.  God Jul!  Gjertrud Westergren: Else Maries nye mamma. Novelle.  Eva Ludvigsen Nordsveen: Juleengelen.  «Folk tror fremdeles jeg er ». Ellen Nicola. Fotos.  Stell istand en festlig julepiknik.  – Sokkene, hvisket bruden.  Johanne Korch: Spirende vår. Roman.  Julemenyen .  En festlig innpakning.  I siste sekund.  Ella Bråten: Skilsmissen. Novelle.  Istedenfor julelys. Hjemmestell. En god, varm pyjamas. Klærne våre. Spørsmål og svar.  Fra brevklubben til brudeparene.

Annen dags morgen. Hvordan er det å være privatsekretær? Fotos. Barna skal ha juleselskap i år også. Fotos. Alt foruten kjærlighet. Lykkelige Lykkja. Fotos. Spilleregler til «Julenissens reise». Hvem vinner kjempedukken i ekte norsk bunad? Fotos. Shirley Temple har også juleferie. Fotos. Omslagets bakside: Spillet «Julenissens reise».

ALLE KVINNERS JUL (JULEHEFTE) REDAKTØR :

Johanna Oftedal. Aslaug Tranheim. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo. ANMERKNING : Det utkom ikke noe julehefte i  og  pga. at bladet ble stoppet i juni . OMSLAGSTEGNING :

Alle Kvinners Jul 1940

 Ronald Fangen: Tilbedelsen. Dikt.  Molla Wahl: Tilla Valstad lager til julefest ute og hjemme. Fotos.  Ingvald B. Carlsen: Dråpens hellige natt.  Åse.: Brudekjolen var evakuert. Men –.  Fortell om Deres bestemor … Fotos.  Yngvar Hauge: Rittmesteren åpner polonesen.  Vi lager julemat i år også. Foto.  Krigsbruder og krigsbruddøtre. Foto.  Å gjøre lykke i julen er en drøm mere enn én av oss kjæler for.  I romjula trommer vi sammen venner og kjente til fest og moro.  Bare døtre. Fotos.  Skremmer De Amor på flukt?  Sonja Topping (Henie). Fotos.  Hanna-Kirsti Koch: Er en ung og forelsket, går nybrottsarbeidet som en lek.  Har De møtt skjebnen?  Mitt yndlingsplagg. Fotos.  De kommer til å møte en høi, mørk mann … Øv Deres spåkunst i julens selskaper, og få humøret op!  Solvejg Eriksen: Ingen går ensom i Åsenbyggene. Fotos.  Lek og latter hører julen til.  Småfugl i alle regnbuens farver. Fotos.  Mitt morsomste selskap. Foto.  Hvilke egenskaper har ført Dem til målet, og hvordan var veien? Foto.

23


 Jo.: Hos bureisere og Holmenkollvinnere i Trysil. Fotos.  Hun kostet mig en prinsekrone –, men er verd tusen ganger mer, sier Lennart Bernadotte om sin Karin. Fotos.  Julekveld i barnestuen på Ullevål sykehus. Fotos.  Med Beethoven, Haydn og Bach bak blendede ruter. Fotos.  Spør kortene om fremtiden. Foto.  Barnas sider begynner her. Foto.  Nissens julefunderinger. Sang.  Frøkens fødselsdag.  Har du lyst på denne store nydelige dukken? Boksider. Omslagets bakside med puslespill til dukkekonkurransen.

ALLE KVINNERS BLAD REDAKTØR :

Johanna Oftedal. OMSLAGSFOTO : ikke angitt. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo.

Alle Kvinners Blad 1945                    

Omslagsside. Blomsterspalten. Skjønnhetsspalten. Lægespalten. Klærne våre. Lett ditt hjerte til Klara Klok. Fredsjul har vi gudskelov iår. Ingvald B. Carlsen: Intet kan hindre en stjerne å tindre. Sin fars sønn. Kongefamilien. Fotos. Papirjul. Det vakreste minne fra mitt arbeidsfelt. Skjørteregimente hjemme hos Vibeke og Laurits Falk. Foto. Vivi Laurent: På oppdagerferd i Bibelen. Et lettvint lite kakelag i romjulen. Tyd fremtiden i nyttårsselskapet. Borgerlig ekteskapsepidemi i det svenske kongehus. Foto. Espen Ask: Litt hodebry. Ruth Hellstrøm: Når veien er fylt av kjærlighet. Novelle. Bente Bratt: Hallo – B. ! (Romanavslutning.) Gunvor Iversen: Hjemmestell. Alle Kvinners fødselsdagshilsen. Alle Kvinners kryssord.

ALLE KVINNERS JUL REDAKTØR :

Johanna Oftedal. Aslaug Tranheim. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo. OMSLAGSTEGNING :

Alle Kvinners Jul 1941                      

24

Ingvald B. Carlsen: Solhverv for hjertene bange. H.K.: Gift dig ung. Fotos. Grete Gro: Det er ditt eget verd det kommer an på. Julegaver vi husker … Elisabeth Meyer: Kvinner og kjærlighet nord for polarcirkelen. Fotos. Våre forfedre trodde på disse varsler. Lag selv nissefamilien som gir feststemning til årets julebord. Foto. Klær med herretekke. Vet De hvordan de er? Fotos. Pett Bugge: Det var som en høiere makt hjalp oss hele tiden. Glimt fra en krigsherjet by (Narvik). Foto. Juveler for millioner av kroner og pelsverk verd formuer er i sving under filminnspillinger i store utland. Fotos. Slik taler man for damene i Bergen, Stavanger, Trondheim og i Oslo. Årets vakre unge bruder. Fotos. Karl Ludvig Bugge: Det jeg liker ved yrkeskvinner. Nanna Stenersen: Det jeg ikke liker ved yrkeskvinner. Det spøker på grønnsalen. Fotos. Juleleker. Simon Lund: Barnet i sneen. Titt.: Ektepar av forskjellige årsklasser forteller om den første dagen i sitt nye hjem. Fotos. Ungdom og skjønnhet. Fotos. Festlige julebord med små midler. Fotoss. Den som har stor kjærlighet. A.M.: Jeg er stolt og jeg er glad, sier fru Margith Eriksen, som har hjulpet sin blinde datter frem til en førsteklasses utdannelse. Foto.


ALLE KVINNERS JUL REDAKTØR :

Johanna Oftedal. Georg Schumann. ILLUSTRASJONER : Arne Hegglund. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo. OMSLAGSTEGNING :

Alle Kvinners jul 1942                                       

Tittelside og innholdsfortegnelse. Da de så stjernen. Marie Michelet: Historien om to ringer. Dagny Alm: En gammel medaljong. Fra konfektgutt til teatersjef. Fotos. Ina Talén: Det var julaften. Ingrid Arnulf: Magda og Maurits. Dikt. Emil Smith: Dagliglivet i Norge under den forrige storkrigen. Fotos. Vi avslutter juleballet med en svømmetur i Det indiske osean. Knallsuksess blir juleselskapet med disse lekene. Fruen på Klones. Fotos. Fjellriket Rauland. Foto: Rigmor Dahl (Delphin). Spør meg om noe annet. Peiks julekveld. Tegninger. Helen Stibolt: Idyll under kirkemuren. Fotos. Barnas juletrefest.  kroner i premier. Julens kryssord. Vi pynter oss til julaftens ære. Hun hadde ingen julepakke til ham. Det er juletradisjonene som skaper julefesten. Foto. Fest i huset. Foto. Hva vil De gripe til? Det var en gang –. Fotos. Jul på sykehuset. Fotos. Skyggebilder. Fotos. Kunster med kort. Fotos. Øivind Bolstad: Kjærlighet og spøkelser. Ingrid Arnulf: Er De blomsterelsker? Hvordan er det å sitte modell? Foto. Jorun Johnsen: Tanter søkes til omstreiferbarna på Sørlandet. Foto. Kjærlighetsvarsler. Romantikk og koketteri fra Paris. Berit Lampe: Voksne barn. Illustr. Dennestore dukken er førstepremie i Alle Kvinners barne-konkurranse. De tre små prinsessene. En fortelling for barn. Cirkusnummeret du kan lage selv. Nye, morsomme stilleleker for barn. Engleorkesteret. Festlig pyntet til barnas julebord.

25


 Småsaker som pynter opp på kjøkkenet gjør lykke hos husmoren. Fotos.  Dukker er dyre – men lager vi dem selv kommer de på en slikk av ingenting. Foto.  Med lær og smartness. Fotos + tegning.  Papirplastikk er nytt og morsomt.  Mønstre til leker og broderier.  Si det med piperensere. Foto.  Til tante og onkel fra Vesla.

ALLE KVINNERS JUL REDAKTØR :

Johanna Oftedal. OMSLAGSTEGNING : Nora Axe. UTGIVER : Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. TRYKK : Emil Moestue A/S, Oslo.

Alle Kvinners julegaver 1940                        

26

Omslagsside. Innholdsfortegnelse. Iår lager vi julegavene selv. Til Deres hjertenskjær. Foto og tegning. Applikerte julegaver er tingen iår. Foto. Moro til de minste. Hyggelig arbeid på mørke kvelder. Foto og tegning. Med løvsag og finerplater lager far Noas Ark. Koselige plagg til kalde kvelder. Foto og tegninger. Juleklapper av bare lapper. Tegninger. Av nesten ingenting lager De disse festlige gavene. Foto. Deres beste veninde får et flott trekk til telefon-katalogen. Tegninger. Tøfler er en koselig ting å få. Foto. Varig blomsterprakt som gir et enkelt selskapsbord festpreg, er gaven til en smart ung frue. Foto. Vakker mat er god julegave. Foto. En lubben isbjørnunge. Tegninger. En ny veske av gamle rester er gaven til en kresen venninne. Fotos. Kosteskaftet i ny skikkelse. Fotos og tegninger. Småbarna klipper og klistrer julegaver til hele familien. Gaven til Deres elskede er en nydelig lampe. Foto. Skolepikens julegaveside. Foto. Det er farvene som gjør det. Foto. Hans og Grete lager mor selv til barna. Tegning. Bast er nytt og morsomt. Foto.

ALLERS FAMILIE-JOURNAL REDAKTØR :

E. Bühring-Dehli. Aslaug Tranheim. ILLUSTRASJONER : Nina Axe, Aslaug Tranheim, O.v. Hanno og Maggi Baaring. UTGIVER og trykkeri: A/S Allers familie-journal, Oslo. OMSLAGSTEGNING :

Allers Familie-journal 1940                        

Omslagsside. Kryssord-oppgave. Tittelside. B. Markman: Jul på Færøyane. Gerd Hoff: På hybel. Kelvin Lindemann: Kjærlighetens offer. P. Blessing Dahle: Verdens mest utbredte julesang: Adeste Fidele. Lillemor von Hanno: Da var da. Anne Vernon: Hun var den fullendte type. Finn Amundsen: Vår siste Egeberg-vinner. Foto. De tre Codonas. Foto. Tegneserie. Bamse fra Dukkeland. Tegneserie. Skippern. Dr. X Avis. Einar Jørgen: De hemmelige julegavene. Alfhild Salicath: Maten vår. Krefting: Bridge. I.T.: Betlehemsminner. Reita Lambert: En fetert herre. Roman. Nette og søte i ull. Pikekjoler. Aslaug Bjørnson: Skjønnhetspleie. D. Black: Eventyrerske? Roman. Tegneserie. Pedersens viderverdigheter. Julehumor.


ALLERS FAMILIE-JOURNAL REDAKTØR :

E. Bühring-Dehli. OMSLAGSTEGNING : Aslaug Tranheim. ILLUSTRASJONER : Øyvind Sørensen, S. Goldfarb, Borghild Rud, Aslaug Tranheim, Kaj Olsen, Henning Gran og Olav Eriksen. UTGIVER : A/S Allers Familie-journal, Oslo TRYKK : A/S Allers trykk.

Allers Familie-journal. Julen 1940                              

Omslagsside. Innholdsfortegnelse. Jostein Naadland: So ringjer dei klokkor. Dikt. Syllander Brekke: Sjømannskonens jul. Dikt. Eivind Berggrav: Kritisk jul. Ina Talén: Sole fra Helestrand. Tob. Kieding: Slyng på linjen. Stein Balstad: Dengang var det jul. Rita Mjaun: Splinter og bjelker. Jomfru Sørensen. Filmomtale. Carl Burchard: Leketøjet gjennem tidene. Ben Ames Williams: Pene bukser, må jeg si! Pokerkabalen. Edith Øberg: Knapp til en gullsko. Harald Coucheron: Aasgaardsreien. Cally Monrad: Eit dikt blir til –. Med krøllet hale og nesevis –. Foto. Tegneserie. Bamse fra Dukkeland. Tegneserie. Skippern. Rund eske i løvsagarbeid. Julekryssord med premier. Eli Erichsen: Da Gullbergtrollet fikk juleflesk. Dr. X Avis. Våre intimeste plagg. Alfhild Salicath: Maten vår. D. Black: Eventyrerske? Roman. Julehumor. Reita Lambert: En fetert herre. Roman. Premiekonkurranse i bridge. Tegneserie. Pedersens viderverdigheter.

ALLERS FAMILIE-JOURNAL REDAKTØR :

E. Bühring-Dehli. OMSLAGSTEGNING : ikke angitt. ILLUSTRASJONER : Olav Engebrigtsen, Kaj Olsen, Maggi Baaring, Tullia, P. Bech og Aslaug Tranheim. UTGIVER : A/S Allers familiejournal, Oslo. TRYKK : A/S Allers trykk.

Allers 1941. Nr. 51     

                     

Omslagsside. Kuriositeter. Premiekryssord. Innholdsfortegnelse. Ada Buch: Bruegel. En flamsk maler med budskap til vår tid. Foto. Guttorm Håkonsen: Krestian i Moan. Sture Appelberg: Hevneren fra Ceylon. Leck Fischer: En mann kommer innom. Lilian Chisholm: Elisabeth møter sin skjebne. Arthur Applin: Hun ønsket eventyr. Nøtteknekkersuiten. Spørsmål. Tegneserie. Prins Klåfinger. Tegneserie. Skippern. Monica Ewer: Redd for kjærligheten. Alfhild Salicath: Hus og mat. Ukens mønster. I.T.: Julens budskap i trange tider. Krefting: Bridge. Velklædt til hverdags. Strikket dukkemann. Peter Bendow: Historisk lidenskap. XXVIII. Norske ættegårder. Roska i Gaular. Allers pikeklubb. Dr. X Avis. Ola Berg: Hanen som ikke kunde gale. Eventyr. Tegneserie. Pedersens viderverdigheter. Humor.

ALLERS FAMILIE-JOURNAL REDAKTØR :

Marianne Tandberg. Aslaug Tranheim. ILLUSTRASJONER : Norholt, Erik Engebretsen, Trygve M. Davidsen, Gunnar Moum, Aslaug Tranheim og Nora Axe. UTGIVER : Allers Familiejournal A/S, Oslo. TRYKK : Allers trykk A/S, Oslo. OMSLAGSTEGNING :

Allers Familie-journal 1942                   

Tittelside. Gerh. Arnesen jr.: Fred. Dikt. Mary Cameron: Alt på tverke. Annie Berckenhoff: Den gamle kjolen. Stein Balstad: Julekvelden på Tørmoen. Aage Ravnsborg: Pakken til Andersen. Faith Baldwin: Hustru kontra sekretær. A. Røed: Den virkelige Per Gynt. Foto. Gerd Hoff: Pike på hybel. Krefting: Bridge. Jule-humor. Norske ættegårder. Egil: Ishockey – verdens hurtigste lagidrett. Titt Fasmer Dahl: Allers pikeklubb. Ukens mønstre. Alfhild Salicath: Mat. Torbjørg Løken: Prins Paddehatt og lille Julefryd. Kryssordoppgave. Tegneserie. Skippern.

27


ALLERS FAMILIE-JOURNAL REDAKTØR :

E.J. Dahl. OMSLAGSTEGNING : Aslaug Tranheim. ILLUSTRASJONER : Aslaug Tranheim, Benny Berg-Nilsen, Per Holck og Otto Nielsen. UTGIVER : Allers Familiejournal A/S, Oslo. TRYKK : Allers trykk A/S, Oslo.

Allers Familie-journal 1943                    

28

Tittelside. Ellen Løyning: Den siste julekvelden. Krefting: Bridge. Annik Saxegård: En dame i tredveårene. Ruby M. Ayres: Christine. Espen Ask: Puss op Deres øverste etasje. Inger Hagerup: Kjenner De Ingeborg Vik? Gunnar Gundersen: Blindtarmbetennelse. Gunnar Liknæs: Julekveld. Dikt. Ida Drangsholt: En trofast liten sjel. Christian Peters: Jul i Pioneer Street. Julehumor. Egil: Et gigantisk -meterløp. Norske ættegårder. Sportsklær for hele familien. Mønster. Alfhild Salicath: Mat. Allers pikeklubb. Eli Erichsen: Julekvelden hennes Hanna. Kryssordoppgave. Tegneserier. Skippern og Pedersens viderverdigheter.

ALLERS FAMILIE-JOURNAL REDAKTØR :

Ruth Johannessen. OMSLAGSTEGNING : Aslaug Tranheim. ILLUSTRASJONER : Aslaug Tranheim, Gerda Rydahl, H. Thelander og Per Holck. UTGIVER : Allers Familiejournal A/S, Oslo. TRYKK : Allers trykk A/S, Oslo.

Allers Familie-journal 1944                   

Tittelside. Sigurd Lybeck: Gamle Jakop og rosene. Krefting: Brigde. Hans Borge: Vendepunktet. Agnes O.: Fred på jorden. Dikt. Espen Ask: Puss op Deres øverste etasje. Dorothy Hunt: Ærgjerrig pike. Johannes S. Martens: La sainte chapelle i Paris. Foto. Julehumor. Ole Ellestad: Når lommen skriker. P. Foss: Hvitt skjegg og svart børs. Guttorm Spetland: Da nissen mistet lua si. I.T.: Evangeliet fra Betlehem. Når vi er innendørs. Kjolemønstre. Alfhild Salicath: Julemat. Allers pikeklubb. Kryssordoppgave. Tegneserie. Skippern. Tegneserie: Pedersens viderverdigheter.

ALLERS FAMILIE-JOURNAL REDAKTØR :

E. Bühring-Dehli. Elbjørg Moum. ILLUSTRASJONER : Trygve M. Davidsen, Goldfarb, Povl Norholt, Olav Engebrigtsen, Olav Eriksen, Aslaug Tranheim og Kjell Aukrust. UTGIVER : Allers Familiejournal A/S, Oslo. TRYKK : Allers trykk A/S, Oslo. OMSLAGSTEGNING :

Allers Familie-journal 1945    

                      

Forside. Hans S. Jelstrup: Krig og fred. Dikt. Johan Bojer: Korallen fra Korsika. Reidar Th. Christiansen: Asbjørnsens kjærlighetshistorie. Illustrert med tegninger og foto. Carl Happel: To på julereise. Espen Ask: Puss op Deres øverste etasje. Axel Kielland: Farlige hvetebrødsdager. Roman. Torsten Scheutz: Suzanne Delares fortid. Oddvar Røste: «Slepp» på Storefjell. Foto. Julehumor. Evald Solbakken: Utbombet – tvangsevakuert – på flukt over grensa. Per Flex: Fotografiet. Tegneserie. Bamse og Dukkelise. Tegneserie. Skippern. Tegneserie. Fantomet. Inge Schee: Sylvi prøver livet. Roman. Tegneserie. Pedersens viderverdigheter. Allers pikeklubb. Til barneselskapene. Alfhild Salicath: Mat. E. Holm: Annes jul. Gunnar Liknæs: Fred på jord. Dikt. Krefting: Bridge. Eli Erichsen: Da Perla passet fyrlykten julekvelden. Tankenøtter. I.Th.: Og det skjedde i de dager. Kryssordoppgave.


ARBEIDERUNGDOMMEN REDAKTØR :

Trygve Bratteli. OMSLAGSFOTO : ikke angitt. UTGIVER : Arbeidernes Ungdomsfylking. TRYKK : Arbeidernes Aktietrykkeri, Oslo.

Arbeiderungdommen 1945                        

Forside med foto. Fred og arbeid. Trine: «Glade Jul». Leif K. Nilsen: Ungdommens Folkeforbund. Foto. Per Sogstad: Norsk jul i Sachsenhausen. Lars G. Haugen: Vi er AUF-kamerater. Trygve Bratteli: Det var ifjor ----. Fylkingens landsmøte. Sverre Rostøl: Den beste foredragsholderen. Foto. Gudmund Harlem: En tale. Leif K.-: Kaktus. Arnulf Øverland: Jul i Sachsenhausen. Dikt. Georg Svendsen: Blótfester og Solverv. Foto. Helge Wåle: Hitler-ungdommen lærer omigjen. Foto. Henrik Hjartøy: Bibliotekene i dag. Tidsfordriv i julen. Elling M. Solheim: I demringen. Dikt. Julestemning i okkupert land . Foto. Lasse: Presse. R.H.: Laga og friluftsliv om vinteren. Dagfin O. Runestad: Kamerater på Grini julen . Foto. Tryggve Aakervik: Flyktning og soldat. Foto. Rudolf Hultengreen: Johan Simensen. En ny sosial lyriker. Humor.

A.T.-BLADET

Organ for Norsk Arbeidstjeneste. REDAKTØR : Doery Smith. UTGIVER : Presse- og Opplysningskontoret. TRYKK : Aas & Wahls Boktrykkeri A/S, Oslo.

A.T.-bladet 1940                 

Omslagsside. Ad. Egeberg: Veien tilbake. David Thue: A.T.s skoler – hva de er og vil. Tor Strand: A.T. som skole – og om A.T.s skoler. «Spadens glade kavalerer» erobrer scenen. Jørgen Juve: Folkehjelp på flyende flekken. Badstuene trenger inn i bygdene. Helge Broms: Tanker omkring arbeidstjenesten i Aust-Agder. Byguttenes omvendelsesprosess. Adeg.: «Edda»-leiren i sol og rimfrost. En prat med Hans Andersen. Friluftsjenta: Bli med i kvinnelig arbeidstjeneste til sommeren. Hør hvorledes vi hadde det siste sommer! Tegneserie. Petter i A.T.-leir. Niels J. Mürer: «C.C.C.» – den amerikanske arbeidstjeneste. Et islandsk forslag om arbeidstjeneste fra året . Fra sommerens A.T.-leire. (Bildeserie.) Kåre Keilhau: Arbeidstjeneste og flomkatastrofe. Leir-humør. A.T. på Norges varemesse. Colosseum kino. En vei blir til.

A.T.-BLADET REDAKTØR :

Adolf Egeberg. Fotograf Thorsrud, Oslo. ILLUSTRASJONER : Egeberg. UTGIVER : Presse- og Opplysningskontoret, Oslo. TRYKK : Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo. OMSLAGSFOTO :

A.T.-bladet 1941                     

Omslagsside. Ny livsstil. Adeg.: Finlands frihetskamp –. O. Grahm: Fra den første tid i A.T. F.O. Jørgensen: Arbeidstjenesten i Danmark. Margit Dahle: På Haugtun. Bjarne Amundsen: Det var i fjor sommer. Arne Kobbe: Landet vi eier. Dikt. Teori og praksis. Arne: Dødspatruljen. En skisse fra Finlands vinterkrig . nr.  Merket som vi har løftet. Øyvind Lindeberg: Inntrykk og minner fra våre A.T.-skoler. Høstmønstringen i Oslo. Bildereportasje. nr.  På skogbrannvakt. A.T. landet rundt. Vår egen saga i ord og billeder. Liv i leiren. Bildereportasje fra jenteleirene.  Pallesen: Arbeidstjenesten. Dikt. Våre egne sider. A.T.-gutter og -jenter forteller. Kvinnene har ordet. Vi skriver om bøker. Tegneserie. Petter i A.T.-leir.

29


A.T.-BLADET REDAKTØR :

F. Valeur. OMSLAGSFOTO : ikke angitt. UTGIVER : Presse- og Opplysningskontoret. TRYKK : Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo.

A.T.-bladet 1942                          

30

Omslagsside. F.E.V.: Jul. Et folk finner heim til seg sjøl –. Arne K(obbe): Fiane er det også et sted som heter. Foto. Odd Hoffsnes: Nordland. Tegninger. Månedens portrett. Nestbrigadefører Sunde. Erling Gulbrandsen: Overtyren til . Akershus sveit. Harry Lund: Så ble jeg amatørfotograf. . Vi minnes og reflekterer. Jørgen Haugedal: Tønnes slaktar og julegrisen på Dale. K.A.T. tar fatt på Vestlandet. Øyvind Lindeberg: Julekveld. Dikt. Finn Lien: Finnland mønstrer sin ungdoms-hær. Runeberg: Finnlands nasjonalsang. Margrethe Munthe: Den norske vinter. Skivise. «Tønne»: Befalsmessa ved . Vest-Agder sveit, Finsland, er en av landets vakreste. Criticus: Ikke slik ---. Vår A.T.-litteratur. Løst og Fast. Litt juleknask. A.T. – det nye innslag i bygdebildet. Film og teater. Rypa, røya og reven. Anskaff deg en bankbok. H.K. Sommerfelt: Modellen «Brøyte seg rydning i svarteste skog …» Birger Asker Christiansen: Landnåm. Dikt.  Temperatursvingning som sa seks.

A.T.-BLADET REDAKTØR :

Fr. Valeur. OMSLAGSTEGNING : Fr. Knudsen. UTGIVER : Presse- og Opplysningskontoret, Oslo. TRYKK : Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo.

A.T.-bladet 1943     

              

Omslagsside. V. (Valeur): Julen . V.:  et samholdets år. --Frölich Hanssen: Generalen ønsker A.T. God Jul! Oslo’s spillende hus --- Hos mennene i A.T. musikkskole i Oslo. Fra sesong til sesong i A.T.-idretten – en  års oversikt. Alf Gleng: Målselvdalens kolonisasjon, et nasjonalt storverk. «Anno»: Julens budskap i aktuell belysning. Beth. (Elisabeth Kvaal): A.T.K. på marsj fremover. Jens Haukdal: Troll i ord. Fantomet på Arbeidstjeneste. Parodi. Øyvind Lindeberg: Norsk Jul. Dikt. A.T. landet rundt. Juleknask. Smil bare smil. Leirens Bilde. Foto. På arbeidsfeltene. Foto. Sport og fritid. Foto. Dagens dont- og melodi ---. Fotos. Nordover med generalen. Foto.

A.T.-BLADET REDAKTØR :

Fr. Valeur. ikke angitt. UTGIVER : Presse- og Opplysningskontoret, Oslo. TRYKK : Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo. OMSLAGSFOTO :

A.T.-bladet 1944                   

Omslagsside. Red.: Jul. Jul på arbeidsplassen. Niels Berge: Julaften i storm på Atlanterhavet. «Femkampens» resultat. «Nurm»: Nesten til verdens ende. Einar Nesje: Kulingvarsel. Novelle fra «Femkampen». Beth: Små inntrykk fra A.T.-gjentenes liv og virke Sommeren . Hans Bakken: Forsoningens time. En julefortelling. A.T. nord og syd i landet. Idrettsrevy. Bjørnstjerne Bjørnson: Der ligger et land ---. Einar Nesje: A.T.-gutta kommer. A.T.-gjenter i hverdag og helg. Per Haugen: Jul under Afrikas sol. Puss opp i øverste etasje. Kryssord. Våre medarbeidere – sett med tegnerens øyne. Mens vi venter på julenissen.


EN A.T.-HILSEN FRA NORGE A.T.-hilsen til sine frontkjempere. REDAKTØR : Fred. Valeur. UTGIVER : Arbeidstjenesten. TRYKK : Merkur Boktrykkeri, Oslo.

En A.T.-hilsen fra Norge, julen 1943          

Forside. Vi minnes våre falne. Frontkjemper: Frontjul! Ø.L.: Jul ved fronten. Dikt. Tilegnet A.T.s frontsoldater. Dikt. Hilsen fra Axel Stang. Frölich Hanssen: A.T.-kamerater! A.T.-befal frigitt til krigstjeneste. Nytt fra A.T. Fra idrettsbanen. Fra arbeidsfeltene.

AUSTRVEGR

Månedsblad for frontkjempere og germansk landtjeneste. REDAKTØR : ikke angitt. OMSLAGSTEGNING : Harald Damslet. ILLUSTRASJONER : Finn Wigfors. UTGIVER : Ungdomsførerens stab. TRYKK : Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo.

Austrvegr 1942

 Tittelside.  Vidkun Quisling: Normannafolket skal ikke bare bli fritt – Det skal bli stort.  Axel Stang: Minneord om Gulbrand Lunde. Foto.  Thoralf Gjølberg: Den første jul i et fremmed land. Foto.  Frontkjemperheimer ved Oslo. Foto.  Kirsten Saltvold: En hilsen til frontkjemperne fra deres kamerater i Germansk landtjeneste.  Einar J. Rustad: En hilsen til frontkjemperne fra deres kamerater i Germansk landtjeneste.  Ivar Hjort Svendsen: Seier.  Axel Stang: Per Wang.  Einar Tveito: Den norske legion. Sang.  Sverre Tidemand Ruud: Austrvegr. Foto.  Bjørn Østring: Kamerater og kampfeller. Foto.  Førergarden. Foto.  Erling Winsnes: Den neste stat.  Johanne Martin: Kvinnehirden. Foto.  Også vi –. Hilsen fra Hirdgjentene.  Evig lever minnet deres.  Hilsner fra utefronten.  Hilsner heimefra. Indre bakomslag. Litt å le av …

AUSTRÅT

Karl-Henrik Nøstvik. NSUF i Sør-Trøndelag. TRYKK : Aktietrykkeriet i Trondheim. REDAKTØR UTGIVER :

Austråt 1944             

Tittelside. Dikt. Julen – germanernes fest. Oddmund: Minneord over Kåre Børsting. Gunnar Strømner: Noen ord til medlemmer og førere i landkretsene. Bjørn Hellandsjø: Beredskapsgutter! Gerd: Trønderjenter! Leketøysaksjonen . Til jentene og andre. Grynet: Tanker om ham! jr.: Filosofi. Fra opplæringslederen: Bibliotek. Gottfried Keller: Skjebnerop.

31


        

BAK BLENDINGSPAPIRET

Journalist-humør. Jul . REDAKTØR : Arne Falk. OMSLAGSTEGNING : Arne Wold. ILLUSTRASJONER : Arne Wold, Øyvind Sørensen, Ivar MauritzHansen, Olav Engebrigtsen, Magne Soone, Ridley Borchgrevink, W.M. Guttormsen og Moss-Johnsen. UTGIVER : Oslo Journalistklubb. TRYKK : Aas & Wahls Boktrykkeri, Oslo.

Bak blendingspapiret 1940      

                 

32

Arne Paasche Aasen: Bak blendingspapiret. Dikt. Torolv Kandahl: En historie som ikke ble til. Jacob Dybwad: Oslo-humor. Den beste vits. Paul Gjesdahl: Tanten som begynte å bli glemsom. Ingeniør Pålsbos demoniske sammenkomst. Et kriminalproblem oppstillet av Egil Meidell Hopp. Olav Eide jr.: Kjente menn som samler. Foto. Birger Ruud: Våre hoppere. Foto. Ole Gill Haanshuus: Diamanten. Bastian: Kappsaga. Fridtjof Knutsen: Olsen går videre. Mitt mest spennende øyeblikk. Erling Johnsen: Arven. Sagittarius: Damen i . etasje. Henning Sinding-Larsen: Bildet av lys og sølv. Foto. trykkfeil og penneslipp. Bilder fra Norge med dikt av Ivar Aasen. Quasimodo: Happy end. Kaptein Munk: Det mystiske hus. Dick Bjurstedt: Tennis er noe mer. Foto. Ola Elskling: Den store opplevelsen. Kjærlighetsnovelle. Norske filmskuespillere bak kulissene –. Kan De historie? Legehistorier.

P.Chr.A.: Tre store skøyteløpere og tre berømte baner. Foto. Mefisto: Julaften uten barn – men ellers med alt tilbehør. Equus: Hestens svarte sjel. Foto. Olav Myre: Streiftog i norsk vittighetspresse gjennom  år. Tegninger. Jakob Sande: På hekta. Dikt. Åsmund Sveen: Barneminne. Dikt. Sammenlegningsoppgave. Hvem var morder? Svar på kriminalproblemet på s. . Arne Wold: Juleknask.

BARNA OG VI REDAKTØR :

C. Høier Olaisen. ikke angitt. ILLUSTRASJONER : R-. UTGIVER : Fred E. Valeur. TRYKK : Merkur Boktrykkeri, Oslo. OMSLAGSFOTO :

Barna og vi. 1945. Nr. 1                    

F.E.V.: Så tenner vi lysene … Fra mørke til lys …! Elisabeth Lie: Vi steller til fødsel. BAVI – besøker Ullern barnekrybbe –. Foto. Bøker fra BAVI. BAVI’s mønsterjournal for barneklær. Barna og vi. BAVI løser problemene. Norske barn feirer norsk jul. Foto. Juletrefest. (Mønstre.) BAVI hjelper Dem. Onkel Johan: Hva er konsentrasjon? BAVI Mødreklubb. Strikkesiden. Julegaver. Legenden –. Elisabeth Lie: Juleforberedelser. Tante Irene: Barnas avis. Vi gratulerer. Bjarne Uri jr.: Det ble jul allikevel.


BARNAS JUL

Tillegg til nr.  av Bergen Illustrerte. REDAKTØR : Edvard Welle-Strand. UTGIVER : Bergen Illustrerte A/S. TRYKK : Reklametrykk A/S, Bergen.

Barnas jul. 1940        

Omslagsside. Victor Hoff: Hellige jul! Dikt. Jul på båthvelvet. Illustr. med Einar Bergers malerier. Per Erik Stallo: Sjuren Per. Edvard Welle-Strand: Sauebokken Peter Ure. Foto. Sin egen lykkes smed. Juleleker. Puslespill for store barn.

BARNE-JOL REDAKTØR :

ikke angitt. UTGIVER : Øystese Folkeskule. TRYKK : Øystese trykkeri.

Barne-jol 1944                   

Forside: Hovden: Dikt. Foto. H.T.S.: No er det jol! Dikt. S.K.J. Overøye: Jolehelsinga. Korleis vi har det i fyrste klasse. Helsing frå . klasse. Kva timar eg likar best på skulen. Kva timar eg likar minst på skulen. I Storaas-salen. Foto. Foto av alle elever på Øystese folkeskule /. Gut, . kl.: Joleførebuing før krigen – og no. Gjente, . kl.: Fuglane i julebandet. Gut, . kl.: Då eg var med mor og kjøpte julegåver. Gjente, . kl.: Då det kom tre juletre. Foto. Gjente, . kl.: Julaften. Ho Hansa-Rogna fortel frå skuletida si. Veit du dette? Kryssordoppgåve. Biletgåte – skjemt og kryssordoppgåve. Lars Skeie: Skulen vår dei fyrste krigsåra. Til lesarane.

BARNAS JULEBOK REDAKTØR :

Ola Rudvin.

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

Karl Dahl. Indremisjonsforlaget A/S, Oslo. TRYKK : A/S Indremisjonstrykkeriet, Oslo. UTGIVER :

Barnas julebok 1940             

Tittelside. Innholdsfortegnelse. H.E. Wisløff: Englesangen. M. Halsbog: Den store gåva. Joledikt. Carl Sundby: Da flaskene ville ødelegge Ola Sørgarden. Lars Rustbøle: En sykkelhandel. And. Kvellestad: Kains-gruppen i Krystallpalasset. Harald Stene Dehlin: Hanen og juletorsken. Heidi Olsen: Da Erling ble fri. Oljetreet. Foto. Paul Skiaker: En liten sjelevinner. Då det gjekk ille for Døyparen Johannes. Anders Vassbotn: Barneheimen. Dikt.

33


BARNAS JULEBOK REDAKTØR :

Ola Rudvin.

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER : Trygve UTGIVER :

Indremisjonsforlaget A/S, Oslo. TRYKK : Indremisjonstrykkeriet A/S, Oslo.

Barnas julebok 1941           

34

BARNAS JULEBOK M. Davidsen.

Tittelside og innholdsfortegnelse. Olav Hagesæther: Forferdes ikke. Grundtvig: Guds fred. Dikt. Asta Berg Nilsen: Himmelstigen. Lars Rustbøle: Snøballen. And. Kvellestad: Med ungdommen til fjells. Foto. Ingrid Lang: De nye skiene. Ola Rudvin: Han Herbrand. Paul Skiaker: Veddemålet. Harald Stene Dehlin: Gunnar gjør julerengjøring. O.R.: Betlehem – Jesu fødeby. Foto.

REDAKTØR :

Ola Rudvin.

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER : Trygve UTGIVER :

Indremisjonsselskapet. TRYKK : Indremisjonstrykkeriet A/S, Oslo.

Barnas julebok 1942             

BARNAS JULEBOK M. Davidsen.

Tittelside og innholdsfortegnelse. O.R.: Er Jesus velkommen? Et julespørsmål. Ingrid Lang: Stjernen. And. Kvellestad: Å overvinne den hele verden. Gamle ordtøke. Astri Buer: Den blå kjolen. Nim-spillet – Litt jule-underholdning. Harald Stene Dehlin: Diktaten og tindebestigningen. O.R.: Forliset ved Rockall. Bernt Støylen: Menneske-hjarta er harpa likt. Dikt. Asta Berg Nilsen: «Veg har du alle steder». Egil Aarvik: Kjenner du Jesus, pappa? O.R.: I kamp med tiger og bjørn. To jaktsoger frå Santalistan. Foto.

REDAKTØR :

Olav Rudvin.

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER : Trygve UTGIVER :

Indremisjonsselskapet A/S, Oslo. TRYKK : A/S Indremisjonstrykkeriet, Oslo.

Barnas julebok 1943              

M. Davidsen.

Tittelside og innholdsfortegnelse. H.E. Wisløff: Julestjernen. Zacharias Topelius: Bøn i nødtid. Dikt. Harald Stene Dehlin: Men så kom snøen. O.R.: Lykkjedansen. Foto. Ingrid Lang: Jeg vet hvor du bor. O.R.: Ein gløtt av ungdomsskulane i Noreg. Foto. Asta Berg Nilsen: Lærepengen. And. Kvellestad: Mellom de ytterste skjær. Foto. Egil Aarvik: Onkel Johan forteller. Johan Jensen: Tullingen. Dikt/Sang. Astri Buer: Skrytepaven. N. Høimyr: «Jeg er så glad, så glad». Takker du for julen? Omslagets bakside har notene til Tullingen.


BARNAS JULEBOK REDAKTØR :

Ola Rudvin.

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER : Trygve UTGIVER : TRYKK :

Indremisjonsforlaget, Oslo. Indremisjonstrykkeriet A/S, Oslo.

Barnas julebok 1945                

BARNAS JULEHEFTE M. Davidsen.

Tittelside og innholdsfortegnelse. Christen Hallesby: Juletreet taler. Elsa Joranger: Oles himmeltur. Dikt. And. Kvellestad: Harpespilleren. Spille prikk. Fange nr.  (Knut Rudvin): Jul på Grini. Foto. Jeg går blant engler hvor jeg går! Astri Buer: Slik kan det gå! Olav Rudi: Mannsemne. Gjætarliv for  år sidan. Tvistemåls-treet. Ingrid Lang: Blomster. Ola Rudvin: Heimatt frå dansen. Asta Berg Nilsen: Ti små lys. N. Høimyr: Merkene står igjen. Harald Stene Dehlin: Da bibelhistoria ble ny. En overraskelse til slutt.

REDAKTØR :

E.H. Wang. OMSLAGSTEGNING : Kirsten Thorsen. ILLUSTRASJONER : Ellen Hernæs og S. Broomé. UTGIVER : De Unges Forlag A/S, Oslo. TRYKK : Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger. U TKOM ikke i  og ble stoppet i .

Barnas julehefte 1941         

Ben Enok: Julenatt. I. Areklett: Julens barn. Dikt. Lars Rustbøle: Kaffebønnene. D.E. Kaarle: Hevnen er søt. Anna Ølander: Ragnars eventyr. Tegning av Frykstrand. Olly Rudhammar: Da juleengelen kom til hytta i ødemarken. Anders Moe Rognhaug: Første og siste gang. Premiekonkurranse. Siste omslagsside: Petter Hare og hans make. Tegneserie.

BARNAS JULEHEFTE REDAKTØR :

E.H. Wang. Kirsten Thorsen. ILLUSTRASJONER : Ellen Hernæs, Kirsten Thorsen og Gästa Ottoson. UTGIVER : De Unges Forlag A/S, Oslo. TRYKK : Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger. OMSLAGSTEGNING :

Barnas julehefte 1942        

T.B. Barratt: No kimes i klokker, no synges til fest. Julesalme. E.H.W.(ang): Da de så stjernen, ble de over all måte glade. Lars Rustbøle: En liten forsørger. Anders Moe Rognhaug: Syndefallet. Tegning av Jenny Nystrøm. Kirsten Thorsen: Markedsdagen. Frithjov Iversen: Lamba-Azi-Te. Arvid Ohlsson: Helges sang. Omslagets bakside: Ellen Hernæs: Per-Oles julekveld. Tegneserie.

35


BARNAS JULEHEFTE REDAKTØR :

E.H. Wang. OMSLAGSTEGNING : Kirsten Thorsen. UTGIVER : Norsk litteraturselskap. TRYKK : Oslo Forlagstrykkeri.

Barnas julehefte 1943        

36

Omslagsside. Anders Moe Rognhaug: Av julemannens sekk. Dikt. Anders Moe Rognhaug: Gjennom ormegapet. Lars Rustbøle: Svartebørsen. Olemann får en idé. Tegneserie. Otty Rudhammar: Pekkas nyttårsnatt. Frithjov Iversen: På farten igjen. Hodebry.

BARNAS JULEHEFTE REDAKTØR :

E.H. Wang. OMSLAGSTEGNING : Kirsten Thorsen. ILLUSTRASJONER : Stina Broomé og Ellen Hernæs. UTGIVER : Norsk litteraturselskap. TRYKK : Oslo Forlagstrykkeri.

Barnas julehefte 1945          

Forside. Hellige jul. Julesang. Anna Ølander: Jul hos morfar. Lars Rustbøle: Da Olav bad om ris. Valentin: Brita, aftenbønnen og sigøynerne. Anna Sørbø: Da Arne fikk en søster. Vasti: Jans første fiolin. Slik kan det gå. Premieoppgaven . Slik gikk det da Per skulle plyndre kråkereiret. En sørgelig historie uten ord.

BARNAS SØNDAGSBLAD REDAKTØR :

Sverre Seim. Hans Berg. ILLUSTRASJONER : Ottar Birkeli. UTGIVER : Norsk Søndagsskoleforbund. TRYKK : A/S Indremissionstrykkeriet, Oslo. OMSLAGSTEGNING :

Barnas søndagsblad 1940                  

Forside. Mia Hallesby: Jesus er min beste venn. Så leser vi Juleevangeliet. Randi Anda: «Jeg vil til mor.» Ruth Birkeli: Planten. Ottar Birkeli: Juleregn. Elna Kvellestad: En liten barnehånd og en stor frelser. Gud hører bønn! Foto-side. Olina Dahlseth: Då Olav fekk verta eit vitne for Jesus. Julehilsen fra Norsk Søndagsskoleforbundsstyre. «Jesus elsker alle barna på vår jord.» Dikt. Bjørn Braun: Da Nils holdt stort oppgjør. Sverre Jensen: Les Guds ord! Juleord. Hva svarer du? Bibelske oppgaver – å prøve seg på. Camilla Madsen: Norge-kryssord. Dikt.


BARNAS SØNDAGSBLAD

BARNAS SØNDAGSBLAD

BARNAS SØNDAGSBLAD

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

REDAKTØR :

Sverre Seim.

Chr. Th. Solum. UTGIVER : Norsk Søndagsskoleforbund, Oslo. TRYKK : A/S Indremisjonstrykkeriet, Oslo.

Barnas søndagsblad 1941               

J. Maroni: Guds gåve. Foto. Tora Wisløff: Englevakt. G. Olsen: I Jesu fotefar. Tora Helland: Namnet over alt namn. Dikt. Ruth Birkeli: Jul. Fotos fra aktiviteter. Arvid Foss: Hjarta på rette staden. Sverre Seim: Kross-porten. Elna Kvellestad: Når leiken vert alvor. Elseberg Aksnes: Jolesong. Sverre Jensen: «Det har hendt så mykje sidan eg tok til på sundagsskulen,» seier Berit. Sigrid Thingelstad: Stjerna. Dikt. Vi spør. Du svarer. Sverre Jensen: Les Guds ord! Helge Fevang: Kirke-kryssord.

REDAKTØR :

Sverre Seim.

Sivert Øydvin. UTGIVER : Norsk Søndagsskoleforbund, Oslo. TRYKK : A/S Indremisjonstrykkeriet, Oslo.

Barnas søndagsblad 1942             

J. Støren: Eder er i dag en Frelser født! Foto. Ruth Birkeli: Evas julegaver. Racin Kolnes: Søndagsskoler i China. Arvid Foss: Da Annelise hørte kirkeklokken. Sven Eeg: En julegave til Jesus. Sverre Seim: Tre klokker har noe å si deg. Sverre Jensen: Søndagsskoleingeniøren. Sigrid Thingelstad: Da Knut ble glad igjen. S.R.: Her kommer vi. Elna Kvellestad: Da løftene skulde innfries. Litt av hvert. De hellige tre konger. Gammel folkesang. Jonas Dahl: Dikt.

REDAKTØR :

Sverre Seim.

Sivert Øydvin. Norsk Søndagsskoleforbund, Oslo. TRYKK : A/S Indremisjonstrykkeriet, Oslo. UTGIVER :

Barnas søndagsblad 1943           

Ole B. Meyer: «Og det skjedde i de dager.» K. Petersen: Til fjells på juletrefest. Foto. E. Østeby: Under de velsignende hender. Ruth Birkeli: Solhverv. Andreas Borch Sandsdalen: Julen er Jesus. Dikt. G. Olsen: Jul til sjøs. Foto. Sigrid Thingelstad: Marits store arv. Elna Kvellestad: Litas første misjonsreise. Kan du svare på disse spørsmål? Les Guds ord! Nyttår-kryssord.

37


BARNAS SØNDAGSBLAD

BARNAS SØNDAGSBLAD

BARNEHELG

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

FORSIDETEGNING :

REDAKTØR :

Sverre Seim.

Sivert Øydvin. UTGIVER : Norsk Søndagsskoleforbund, Oslo. TRYKK : A/S Indremisjonstrykkeriet, Oslo.

Barnas søndagsblad 1944             

38

Ludwig Schübeler: «Herrens engel stod for dem!» Hans Høivik: De glemte hedersgjesten. Andreas Borch Sandsdalen: Da er det jul. Dikt. Sverre Jensen: Det hendte i år. Gunda Eliassen: Ranzelinja. Foto. Fotos fra aktiviteter. Spurvenes julegran. Sverre Seim: Hvor er vegen dit hvor lyset bor? Johan Lunde: Vår søndagsskole. Sang. Melodi av Hermod Finnseth. Vet du? Les Guds ord! Camilla Madsen: «Fyrtårn-Kryssord». Skriftsted.

REDAKTØR :

Sverre Seim.

Sivert Øydvin. UTGIVER : Norsk Søndagsskoleforbund, Oslo. TRYKK : A/S Indremisjonstrykkeriet, Oslo.

Barnas søndagsblad 1945                 

Kingo: Salme. Svein Bergstrøm: Fred. Andreas Borch Sandsdalen: Julekveld. Dikt. Elida Fykse: Dokolwane. Foto. Sverre Jensen: «Jordbær med fløte er godt, men –!» Petra Meling: Det nytter å be til Jesus. «Å, eg veit meg eit land langt der uppe mot nord –» Fotos fra Norge. L.B. Asbjørnsen: Fødselsdag i prestegården. En norsk søndagsskole i Göteborg. Foto. Ottar Birkeli: «Slepp». Sigrid Thingelstad: Vesle Tors juletanker . Dikt. Elna Kvellestad: Sommerfred og julefred. Sigrid Thingelstad: En rik, glad jul. Les Guds ord! Kan du gjette? Camilla Madsen: «Slotts-Kryssord». Knud Koch: Dikt.

REDAKTØR :

ikke angitt. Kirsten Thorsen. ILLUSTRASJONER : O. Skagen og Kirsten Thorsen. UTGIVER : Sambaandets forlag. TRYKK : Sambaandets trykkeri, Bergen.

Barnehelg 1940                

Bernt Netland: Lat riket ditt koma! Petra Fleischer: Julie og Mia. Nils Lavik: «Du kan hoppa sjølv!» Gustava Kielland: Gustava og pengeskrinet. Barn i Herrens vingård. Gerhard Haaland: Store-veren. Kari Sandvik: I klækottet. Premiekonkurranse. Th. Myckland: Blant finske flyktningebarn. Foto. Solveig Lavik: Borni gled seg til jol. Dikt. Spørsmål. Anna Antun: Når blomane døyr. O. Bjelland: Fiskefangsten. Kryssordgåte. Litt hodebry. Lille Marie som ville til Himmelen: Gammel barnesang.


BARNEHELG

BARNEHELG

BARNEHELG

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

OMSLAGSTEGNING OG ILLUSTRASJONER :

OMSLAGSTEGNING :

REDAKTØR :

ikke angitt.

Kirsten Thorsen. UTGIVER : Det vestlandske indremisjonsforbund / Sambaandets forlag, Bergen. TRYKK : Sambaandets trykkeri, Bergen.

Barnehelg 1941              

Bjarne Storset: Den største julegaven. …seth.: Småstubber om Halvard. Th. Myckland: Lillegutts bønner. Gustav Nielssen: Gutten som ikke ville erkjenne. Camilla Dyrness: Juleglede. Med kristen ungdom i Amerika. Sigurd Engesæth: Da guttene startet kvinneforening. Kari Sandvik: Offerposane i barnekammerset. Kirsten Thorsen: Sølvpus. Brita Lid: Vår Herre har pynta til Jol! Dikt. Mikal Landro: Framtidsdraumer. Lyse sommerminner. Fra pinseleiren. Foto. Selma Lagerlöf: Den forbudte frukt. Kristofer Janson: Barnetrui. Dikt. Solveig Yndestad. Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden. Til opplesning på julefesten.  Barnetanker.  Krossordgåte.  Kryssordoppgave.

REDAKTØR :

ikke angitt.

Kirsten Thorsen. UTGIVER : Det vestlandske indremisjonsforbund / Sambaandets forlag, Bergen. TRYKK : Sambaandets trykkeri, Bergen.

Barnehelg 1942                

Kari Sandvik: Jul med Jesus. Olav Vikøren: Han Passop. Farvel til Lillegutt. Dikt. Einar Lundby: Vesleper hos onkel. Bernhard Eide: En bønnekamp. A. Leere: Guds ord det er vårt arvegods. Dorthea Svåsand: Med pipa og tobakk. Otto Torvik: En spennende reise i Sentral-Asia. Foto. Sverre Sæbø: Tormod. Knut Hogstad: Valet. Sigurd Engesæth: Barnet. Sang. Agnes Øverland: Siggas jul. Luther som barnepike. Kryssordoppgave. Krossordgåta. «Nøtter» å knekke i julen.

REDAKTØR :

ikke angitt. Ellen Hernæs. ILLUSTRASJONER : Kirsten Thorsen og Ellen Hernæs. UTGIVER : Det vestlandske indremisjonsforbund / Sambaandets forlag, Bergen. TRYKK : Sambaandets trykkeri, Bergen.

Barnehelg 1943    

                

Nils Lavik: Jesus i heimen. Kari Sandvik: Fest i yngres-laget. K.T.B.: Bibeltimen. Dikt. Bernhard Eide: En søndagsskolelærer, en skøyergutt og en stor mann. Da Jesus gikk på jorden. Sang. Birger Aadland: Gud ser deg. B.: Til gutten min. Dikt. N.P. Madsen: Hva Gud ikke kan. Glimt fra konfirmant-undervisningen. Gudrun Nygård Fossdal: Lillesøsters juletanker. Dikt. Ridderens gave. Dikt. Johannes Kvalheim: Dum-Anna. Kolbein Mørkve: Turid si kyrkje-reis. Bersvein Reitan: Far har betalt. Stjernesangen. Ragnvald Fatland: Sommerminner. Når guttene stormer skansen. Foto. Jacob Straume: Kr. , for ein gut. Foto. Kryssord-oppgaver. Krossord-gåta. Kryssord. Bibelske spørsmål. Hårde julenøtter.

39


BARNEHELG REDAKTØR :

ikke angitt. OMSLAGSTEGNING : Ellen Hernæs. ILLUSTRASJONER : Kirsten Thorsen. UTGIVER : Det vestlandske indremisjonsforbund / Sambaandets forlag, Bergen. TRYKK : Sambaandets trykkeri, Bergen.

Barnehelg 1945                 

40

Kari Sandvik: Kjenner du englene? Ingeborg Waagbø: Tores jul. Gunvor Wergeland: Barnebøn. Dikt. Anaton Strand: Da Gerd fikk ny onkel. Matias Orheim: Under Sisiljekruna. Bjørnstjerne Bjørnson: Englene. Dikt. Astri Buer: Den blå blusen. Elna Kvellestad: Et nattlig besøk. Undrast om Gud ser meg no? Ingvald Berland: Engle-Jan. Margrethe Molden-Hagen: Det blanke korset. Sigurd Engesæth: Da far ble tatt av tyskerne, men kom igjen med freden. Småplukk om litt av hvert ---. Spørsmål? Krossord-gåta. Kryssord. Hårde «nøtter» å knekke i julen.

BARNERØSTEN REDAKTØR :

Stefan P. Trøber. OMSLAGSTEGNING : ikke angitt. UTGIVER : Evangelisk forlag, Sarpsborg. TRYKK : «Sarpens» trykkeri, Sarpsborg.

Barnerøsten 1940         

Ruben Dammen: En sønn er oss gitt. I. Areklett: Den rette jul. Dikt. Enok Wangberg: Nils. Maria Holmstrøm: Hyrdegutten. Misjonærene Alfhild Bjerva og Aasta Tuen: Da Shiang Yun sang for de japanske offiserene. Foto. En bønnhørelse. Lars O. Berg: Jul tross alt. Noe du bør vite. Smått og stort.

BARNERØSTEN REDAKTØR :

Stefan P. Trøber. ikke angitt. ILLUSTRASJONER : Lars O. Berg og H.H. UTGIVER : Evangelisk forlag, Sarpsborg. TRYKK : «Sarpens» trykkeri, Sarpsborg. OMSLAGSTEGNING :

Barnerøsten 1941           

Daniel Nilsen: Englebudskapet. Erna Abrahamsen: Når syndere lokker deg. Dikt. K.B.: Det ble julestemning allikevel. Lars O. Berg: Den ensomme. Berta Eik: Det ble glede i himmelen. Arne Kristoffersen: Den store glede. Dikt. Liv Olsen: Ole fikk likevel nye ski. Didrik T. Solli: Kan du tegne Jesus? Hvordan Willy Peters var tapt og funnet. Vår barndoms jul. Nøtter å knekke i julen.


BARNERØSTEN REDAKTØR :

Stefan P. Trøber. OMSLAGSTEGNING : ikke angitt. UTGIVER : Det Evangeliske Bokforlag, Sarpsborg. TRYKK : Centraltrykkeriet, Sarpsborg.

Barnerøsten 1942          

Alf Thorstensen: Den himmelske lovsang. Gunvor Nilssen: To små røde sko. Uten far og mor i India. Trygve Lie: Lille Truls’ drøm. Kunsten. Dikt. Osvald Karlsen: Da Jesus fikk plassen i hjertet. Reidun Nielsen: De fattiges jul. Henrik Eilertsen: Vokt mine får. Karl Tallhaug: Fra tiggergutt til lokomotivfører. Julenøtter å knekke.

BARNERØSTEN REDAKTØR :

Stefan P. Trøber. OMSLAGSTEGNING : ikke angitt. UTGIVER : Det Evangeliske Bokforlag, Sarpsborg. TRYKK : Centraltrykkeriet, Sarpsborg.

Barnerøsten 1943          

Emil Aandahl: Julens største gave. Frihet for fanger. Fanny: Ellen som misjonær. Merket i bibelen. En mors innflytelse. Små naboer. Gunnar Albjart: Solveig ble brukt av Gud. Guttenes virkelige erend. En liten ugagnskråke. Nøtter å knekke i julen.

BARNERØSTEN REDAKTØR :

Stefan P Trøber. ikke angitt. UTGIVER : Det Evangeliske Bokforlag, Sarpsborg. TRYKK : Centraltrykkeriet, Sarpsborg. OMSLAGSTEGNING :

Barnerøsten 1944          

Osvald Karlsen: O jul med din glede. En lykkelig julaften. K.B.: Jens Petter og tvillingene. Olga Nordengen: En ny Anne. K.K-n: Det lille barn. Dikt. Lars Rustbøle: Kubjellene. Lars Berg: Da Karl ikke fikk sove. Ragnv. Gulbrandsen: Det lønner seg å be. Den som søker han finner! Nøtter å knekke i julen.

41


BARNERØSTEN REDAKTØR :

Stefan P. Trøber. OMSLAGSTEGNING : ikke angitt. ILLUSTRASJON : Alf Dal. UTGIVER : ikke angitt. TRYKK : Centraltrykkeriet, Sarpsborg.

Barnerøsten 1945         

42

Stefan P. Trøber: Frelsens herlige gave. Axel Hambræus: «Et lite barn skal lede dem». Torbj. Nordtveit: Gud bøygde meg og då vert eg glad. Ingbjørg L. Elde: Sigrids offer. De forlatte små. Lille Ingerids minne. Thorleif Fredriksen: Juleaften på Island . Brever og hilsener. Nøtter å knekke i julen.

BAUNEN REDAKTØR :

Kr. Bjørnsrud. UTGIVER : Stor-Oslo NSUF. TRYKK : Gjærders trykkeri, Oslo.

Baunen 1942                    

Rolf Sanne: Julehilsen til Føreren. Dikt. «Stoffer»: Et juleeventyr. Julehilsen . Julen inneholder flere gamle tradisjoner enn de fleste aner. Hugo Sverreng: Så ble det jul i år også. Per Sivle: Varde. Dikt. Nordisk jul og gamle juleskikker. Per Sivle: Blod. Dikt. Foto. Per Sivle: Solkverv. Dikt. Foto. Liv: Historien om en gutt. H.W. Aspelien: Troskap og ære. Irene: Litt om idretten i Jentehird og Småhird. H.W. Aspelien: Gjenter og gutter i Stor-Oslo NSUF. «Tønne»: Inga Krokrygg. Nytt fra Oslo krets. Asta Lyng: Oslo Jentehird. Dikt. Norgesmesterskapet i enmannsturn . Babus: Nytt fra Aker krets. Kryssordoppgave. Navnekonkurransen.

BAUNEN

Kampblad for Norsk Ungdom REDAKTØR : Kr. Bjørnsrud. UTGIVER : Stor-Oslo NSUF. TRYKK : Gjærders trykkeri, Oslo.

Baunen 1942a            

Olav Aukrust: Våkn opp! Norges storhetstid. Per Sivle: Gi akt! Dikt. K.R.: Men Norig kan ingin tenkje på –. Erling Winsnes. Unghirdmarinespalten. Jørgen Johannessen: Orienteringssporten. Ungdommens idrett. Blindest er den som ikke vil se! Ungdom på skråplanet. Nytt fra Oslo krets. Nytt fra Aker krets. Ungdomstjenesten vil et ærlig samarbeid med heimen.


BAUNEN REDAKTØR :

Kr. Bjørnsrud. UTGIVER : Stor-Oslo NSUF. TRYKK : Gjærders trykkeri, Oslo.

Baunen 1943           

Omslagsside. O jul med din glede. Odd Behn: Ungdommen. Hugo Sverreng: Jul ved fronten. Vi hilser Frontkjemperne. Også vi –. Arbeidet for soldatene våre skal gå foran. R.: Solverv. -toff: Trollheimen. Jens Tvedt: Det dagast i Noreg. Dikt. Foto. Jentehirden har praktiske arbeidsoppgaver. Aage Christiansen: Vi vil og – kan! Tanker omkring et besøk i verneidrettskurset på Kongsvinger festning.  En hilsen fra fronten.  Til Stor-Oslo NSUF.  Kryssord.

BAUNEN REDAKTØR :

Kr. Bjørnsrud. UTGIVER : Fylkesungdomsstaben, Oslo. TRYKK : Gjærder & Co., Oslo.

Baunen 1944                  

Forside. Vår historiske oppgave er å gjenvinne Nord-Norge. UHM gjør seg klar til ny og større innsats. Kirsten: Alt eller intet. Odd Behn: Leder. Partiforordninger. Hirdmerkene. En GH-tur. Kronerullingen. Frontglimt. Meldinger fra Fylkesungdomsstaben. Arbeidsfronten. Øyulv Gran: Vi er på marsj. Sang. Imponerende utstilling av håndarbeider. Nasjonalungdommen. Premiekonkurranse. Ordonanstjenesten. Idrettsnytt.

BEDRIFTSBLADET REDAKTØR :

Finn Lium. ikke angitt. UTGIVER : A.S. Vinmonopolet, Oslo. TRYKK : N. Rikstrykkeri, Oslo. OMSLAGSFOTO :

Bedriftsbladet 1943         

                

Omslagsside. K.: Jul. Dikt. Leder. Styrets formann, minister Alf L. Whist. Foto. N. Amundsen: Bedriften og vi ved årsskiftet. Sv. Schlytter-Henrichsen: Samarbeid. Høyfjellets jul. K.: Jule- og nyttårsbetraktninger. A.P.: Julesjau i en vin- og brennevinsforretning for over  år siden. Foto. P.D.: Herr redaktør. Oslo-vedhoggere har prestert ca.  reis i Ådalen i sommer. (Flere forfattere). Foto. P.D.s innlegg i forrige nr. har vakt oppmerksomhet. Trondheims-nytt. Julefesten vår. Tegninger. Bergens-nytt. Fra Bergensavdelingens vedhogstleir i Sogn. Foto. Matmons: Trall. Bedriftsbrannvernets øvelser i Bergen går med liv og lyst. Foto. Bedriftssangkor stiftet i Bergen. Hauk: Det er jul! Dikt. Einar Haug: På rundgang gjennom A.S. Vinmonopolet Kongsberg. Fotos og tegninger. Bedriftsidrett. Foto. Års-revy. Personalia. Bedriftsnytt. Hva kan en bedrift gjøre for å videreutdanne og dyktiggjøre sitt personale?

43


BEDRIFTSBLADET REDAKTØR :

Finn Lium. OMSLAGSFOTO : ikke angitt. UTGIVER : A.S. Vinmonopolet, Oslo. TRYKK : N.S. Rikstrykkeri, Oslo.

Bedriftsbladet 1944                     

Omslagsside. K.: Julenatt. Dikt. Leder. L.B.: Overtro omkring julen. Tegning. Norsk vinter. Foto. V.: Jeg skal ha noe godt julebrennevin. Ø.G.: Meditasjon. Adolph Berg: Jul i gamle Bergen. Bergens-nytt. Sjur Fuhr: Fruktvin – dens framtid. K.: Osvoldsreien. Dikt. Hvordan tobakken vår er blitt til. Foto. Trondheims-nytt. Nicolay Amundsen: Bedriftens og vår eksistensberettigelse. P.: Spredte trekk fra et brennevinsbrenneri i -årene. Allsidig trening – og du oppnår humør av god og varig kvalitet. Og så ler vi litt. Flor: Bourgogne. Foto. Bedriftsnytt. Litt av hvert –. Julehilsen til ansatte.

BEDRIFTSBLADET ↄ: VÅR BEDRIFT Bladet skiftet navn ved frigjøringen. REDAKTØR : Kaare Lie. OMSLAGSTEGNING : ikke angitt. UTGIVER : A/S Vinmonopolet, Oslo. TRYKK : J.M. Bech trykkeri, Oslo.

Vår bedrift 1945            

Omslagets innside: Gunnar Lindeman: . Kaare Lie: Vår bedrift. Kr.W. Iversen: Bedriftsbladets redaktør. Harald Mittet: Betraktninger. Alphonse Daudet: Den ærværdige fader Gaucher’s eleksir. Tidligere tider. Foto. Brev fra Vinmonopolets styre til Sosialdepartementet. Minneord over Jørgen Jensen. Bergens avd. Foto. Oss imellom. P.B.: Bestyrermøte. Omkring rasjoneringen. På Hasle en arbeidsdag. Bakomslagets innside: Svein H. Jæger: Forandring av salgstiden.

BERGEN ILLUSTRERTE REDAKTØR :

Edvard Welle-Strand. Ragnar Jørgensen. ILLUSTRASJONER : Bertelsen. UTGIVER : A/S Bergens illustrerte. TRYKK : Reklametrykk A/S, Bergen. FORSIDETEGNING :

Bergen Illustrerte 1940      

                

44

Fotografi fra Trøndelags brede bygder. Tittelside. Andreas Fleischer: Frelseshåpet. Reidar Ravninger: Julegranen på Langøya. Adolph Berg: Gamle Jan og julekvelden i «Bratten». Andreas Poulsen: To bergensviser. «På fjellveien» og «Da Bergens Høitidsstund var kommet». Foto. Tore Sund: En Norgesreise på dialekt. Jan Kloumann: De som lever på skyggesiden i vår by. Perkele: Den blinde kunstner. Foto. Kay Pedersen: Bergens by alltid ny. Foto. Adolph Berg: Proprietæren på Lysekloster. Edvard Welle-Strand: Når spekkhuggeren angriper hvalen. Karl Bergmann: Syndens sold. Johan Bojer: Er det underlig at Trønderne føler sig? Foto. Edvard Welle-Strand: Julekveita. Zinken: Juleinnkjøpene. Vers. Reflex: Ny sjef i gammelt firma. Harmonien jubilerer. Foto. De seks syngende studenter. Foto. Bergenseren med de mange gode ideer. Foto. Ole: Ikke medisin – men mat. Tran. Foto. Erling Welle-Strand: Fetteren fra Batavia på Den Nationale Scene. En norsk reiselivsmann i verdensformat.


BERGEN ILLUSTRERTE REDAKTØR :

Edvard Welle-Strand. FORSIDETEGNING : ikke angitt. ILLUSTRASJONER : L. Hvidsten. UTGIVER : A/S Bergens illustrerte. TRYKK : Reklametrykk A/S, Bergen.

Bergen Illustrerte 1941     

              

Forside. Ove Gude Furu: Fred på jorden. Dikt. Foto: Stamsund kirke, Lofoten. Andreas Fleischer: Julepreken. Foto. Herbrand Lavik: Eksingedalen – fortidens siste skanse på Vestlandet. Foto. Samen Rasmus. Foto. Aage Heinberg: Høstrapsodi fra København. Fotos. Det muntre hjørne. Hvad Bergens mest omsværmede damer ønsker sig til jul. Jørgen Bukdahl: Når hæggen blomstrer i Norge. Dikt. Foto. Prøv nu å finne lykken. Aage Heinberg: De søte danske rosepiker. Foto. Oscar Sund: Bergens fisketorv. Foto. Magn. Hamlander: En tur gjennem Glomdalsmuseet. Foto. Viggo Cavling: Balletten gjennem tiderne. Foto. Edvard Welle-Strand: Distriktslægens julaften. Georg Wasmuth Sejersted: Tropenattens sang. Perkele: Jørgen Bukdahl – en dansk dikter og seer. Tobben Kieding: Jul i Dagfinnsviken. Edvard Welle-Strand: Den siste garntrekking. Foto.

BERGENSGUTTENS JULEBLAD Sammensluttet med «Jule-humør». REDAKTØR og utgiver: Harald Juuhl. TRYKK : Sigurd Olsens boktrykkeri, Bergen.

Bergensguttens juleblad 1940 – Humor og moroblad.

BILDEREVYEN REDAKTØR :

Finn Myklegård. Tegning og foto. UTGIVER : Bilderevyen A/S, Oslo. TRYKK : Aas & Wahls boktrykkeri, Oslo. FORSIDE :

Bilderevyen 1940                         

Forside. Foto av Heinrich George. London etter bombing. Berlin etter bombing. Fotos fra krigen, bl.a. i Frankrike. Fotos fra storfilmen «Postmesteren». Hilde Krahl. Foto. De feirer jul på Bermuda. Hertugparet Windsor. Foto. Det nye kapitel i Edward Windsors begivenhetsrike liv. Foto. Vi besøker Palestina. Foto. Cowboys. Fotos. Forberedelser. Foto. Konge på Balkan, Michael, Romanias nye konge. Foto. Keisere i Østen. Keiser Hirohito og Keiseren av Mansjuko. Foto. Bro i tåke. Foto. Verdensberømte kirker I. Foto. Verdensberømte kirker II. Foto. Verdensberømte kirker III. Foto. Russisk skogbruk. Foto. Bilderevyens leseværelse. Irlenderen. Haven i isørkenen. Illustr. + foto. En stor grå hund. En som regnet riktig. Nærbilde. Akt. Lynet. Foto.

45


BILDEREVYEN REDAKTØR :

Finn Myklegård. UTGIVER : Bilderevyen A/S, Oslo. TRYKK : Aas & Wahls Boktrykkeri, Oslo.

Bilderevyen 1941

 Forside. Foto.  Humorside.  Den karelske folkevandring er blitt gjennomført takket være det finske folkets offervilje.  Vinterkrigen i bilder.  På kamerajakt i dyreriket.  Venezia – Adriaterhavets dronning. Foto.  Motens verksted. Foto.  Mosaikk i tre. Fotos. / Bilderevyens kunstbilag.  Bosch-sanatoriet. Det mest moderne sykehus i verden. Foto.  Dans – rytme – harmoni. Europa danser ikke lenger etter trompetene fra Harlem. Foto.  Jordens erobring. Vinlandskipet som var fire ganger på Amerikaferd.  Gustav Bonde: Vi bygger .  Brevduen.  Høk over høk.  Tro ikke på alt De hører. På besøk bak kulissene i et av verdens største kringkastingsselskaper. Foto.  Bilderevyens fotostudier.

46

BILDEREVYEN REDAKTØR :

Finn Myklegård. UTGIVER : Norden Forlag, Oslo. TRYKK : Aas & Wahls Boktrykkeri, Oslo.

Bilderevyen 1943

 Omslagsside.  Vårt vindu (vitser).  Noe som raker alle – men kanskje mennene mest.  Vi besøker et fjernsynstudio. Foto.  Soldatbarna feirer jul.  Carla Rust privat. Foto.  Det gamle Nürnberg. Foto.  En kuriositet.  Eventyret.  På dyrejakt med kamera. Foto.  Pressefotografen ser alt. Foto.  Verdens eldste vin.  Hjortefot og Sorte ørns etterkommere.  Jul på sykehuset. Foto.  Den merkelige hund.  En liten gjetergutts dag.  Kamp i Shanghai – om fisken!  «Mot». / Filmstjerner. Foto.

BILDEREVYEN REDAKTØR :

Finn Myklegård. Norden forlag, Oslo. TRYKK : Aas & Wahls Boktrykkeri, Oslo. UTGIVER :

Bilderevyen 1944     

                

Omslagsside. Vårt vindu. (Humorstoff). Legenden om Fatimas hellige jomfru. Foto. Unge mesterakrobater. Foto. Den må tidlig krøkes ----. Hvor Spanias okser oppøves for tyrefektningen. Foto. Kinoplakaten. Går det ikke fykende ----. Vet De hvor Berlin nr.  ligger? Foto. En moderne Jonas. Staphorst. En hollandsk fredens oase. Foto. Spennende kriminalroman i fire bilder. En økonomisk frue. Hermetikkbokser uten fortinning. «Auxon» et nytt stoff i den menneskelige plantekost. Når pusztaen skaper moter. Foto. Hos ungarske gjætere. Foto. Et møte. Hele Madrids klokke. Foto. «Lykken kommer». Lystig musikkfilm. Foto. Foto av Maria Holst. Småstoff. Humor.