Page 1

แนวคิดการออกแบบบานยุง มุงลดอัตราเสี่ยงโรค ไขเลือดออก มีสวนประกอบ คือ ภายในกลองกระดาษ รูปทรงหาเหลี่ยมคลายบาน จะใชสีดําสลับแดง ซึ่งเปนสีที่ ยุงลายชอบบินเขาหา ดานในจะบรรจุถาดกระดาษสําหรับ เติมน้ําเปลาที่ตองผสมกับผงชีวภาพ ซึ่งความชื้นที่ระเหย ออกมาจะมีคุณสมบัติเปนตัวดึงดูดใหยุงลายเขามาวางไข ซึ่งเมื่อ ยุงลายบินเขามาภายในกลอง จะไมสามารถบิน ออกไปงายๆ เพราะมีการออกแบบเหลี่ยมมุมทําใหหา ทางออกยาก และเมื่อบินเขามาเกาะกับแผนกาวซึ่งพาดไว บริเวณกึ่งกลางกลอง ยุงจะติดกับกาวชนิดพิเศษนั้นไมมี ทางบินไดตอ ซึ่งระหวางที่ติดกับดักกาวนั้น หากมีไข ออกมาจากตัวยุง ไขจะตกลงไปในน้ําและไมสามารถแพร พันธุตอไปได เพราะน้ําผสมผงชีวภาพมีสารกําจัดลูกน้ํา ผสมอยูดวย การทํางานของ "บานยุง" นี้ จึงเปนการตัด วงจรแพรเชื้อและแพรพันธุของยุงลายอยางครบวงจร

ขอแนะนําการใช ควรวางบานยุงในพื้นที่ต่ํา เชน ตามพื้นบาน ตามมุมมืดที่มี ยุงชุกชุม และไมมีพัดลมหรือลมโกรกผาน ควรเปด หลังคาบานยุงเพื่อตรวจสอบระดับน้ําอาทิตยละ 1 ครั้ง และเติมน้ําใหอยูในระดับเสมอ Suggestions: Locate MosHouse in a dark area of your home on the floor, or near floor level, away from the wind. Check water level once a week. Do not let tray become dry. Replace house when glue board is full of mosquitoes.

นวัตกรรมระดับประเทศดานผลิตภัณฑระบบการกําจัดยุงภายใน บานแนวใหม เปนการสรางสภาพแวดลอมที่ยุงชอบ เชน ใชสี ความชื้นและสารลอทางชีวภาพเพื่อกําจัดและปองกันยุงพาหะที่จะ ทําใหเกิดโรคไขเลือดออกและไขชิคุนกุนยา ทั้งนี้ยังเนนการให ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของคน ที่นําแนวคิดของ ความเรียบงายมาประยุกตใชโดยไมตองอาศัยอุปกรณไฟฟาและ ปราศจากสารเคมี รางวัลที่ไดรับ :รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรม (NIA’s Design Innovation Award 2009) ซึ่งจัดโดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ


อางอิง : หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 4 พ.ย. 52 Business Section น.30

บริษัท โก กรีน จํากัด ที่ตั้งบริษัท : 999 อาคารวิทยาศาสตร 2 ชั้น 2 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 Tel/Fax : 02-441 0227 Mobile : 081-152 5776 Website : www.go-green.co.th Email: :gogreen.salaya@gmail.com

เสนทางเศรษฐี ฉบับที่ 250: 1 เม.ย.53 น.35

นิตยสารแปลก ฉบับที่ 1797 : 30 ก.ค.–5 ส.ค.53

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการจดสิทธิบัตรแลว

MosHouseBrochure  

MosHouse Brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you