Anna Sokołowska - O wspólnotach inaczej

Page 1

80

KULTURA

Anna Sokołowska

o Wspól-

i

n

PoPULARNA

2oo9

Nrł z (z'1)

notach

aczej .,,łł'spóInoty

intenrJoualnŻ'jrk;

now&metodapl&nowama trze^ nI mxeSZ,RtflnXOWeJ nxm z'yodnie z,założe-

nxami idei zrównowez,onego roz,www

ANNA soKoŁo\\ Niniejszy anvk-uł Po\i : '

.

Zjednoczonvch n., : -n()tami intencjonr:'. ::. w Żoo4 roku.Jako rr' ttirv dołączyłrmdu ---. rzy micszkeli \r'mu:-. -

Nasza pomoc jako i'.'-

p()mocy Przy Prz\: pieniędzy na celc J :: -.

Pierrvszy konr.i: .

nego życia i

pracl'z'.

Po powrocie d,r

-

'

Po..t

.

mar. Dośćszl'bk,,' t..' poruszany na grunc:r' :

.

jakich mogłam od :e'' . braneg,t w czasic f .. wych innych grup

rJ-

:

wiele z nich prorr'.r;z:: W zoob roku rr :-:-..

uzupełnillm swojl ''r' . jakic zebnlarn w cz:. . -

"

orez fotografrc zr"1-- -..

ryczny wl.rniar pr.L.r' :. _ 2oo7 roku. W*p, ,. - -

w

teresującewslm\m -

najbardziej akrurlni.:

''

-

n1ch wydają się stlr.' ''''._ snej cl.rvilizacj i Zach, Jest wiosenne przed:

'

łożonena obrzezach '. ka opowiada o hisro:.r siały zostać spełnion.-.

'_ mieszkanie dla kilku: -. ?.r".*rUry to osied-. 'kimkohviek innvm :,:.

l o zDtrzonel

d()

slcl:; --

glównegr' pl]Cu uli('7: *.

:'

ny Domcm Wspólnr:.'. : co zmuszać mieszk_r:'-

lub na rowerze. gr,'r:-,' -wejącym ne lawkr.'|' :'.: rviącym się rutrj dz;.'. ' ^' Tcren zerząd7]':-'.' ' ustalejący zasrdr' dz:.:: - :'' ptlszczeg,ilnę budr i'r .

.

to niewielkie blizn' -i:. CzęściwspriIne o.ic.'-_ ze.sadzie umo\n u '. .: kłe osiedle domórł' '.:' Począwszy od nicz. . rvspćllnotolwch, p,_ _:. _.

.