Page 1

SPRZĘT

styczeń 2012

Sennheiser ADN Cyfrowy system konferencyjny

tekst

Arkadiusz Kowalski Muzyka i Technologia

głosu. Pod kopułką mikrofonu znajduje się podświetlany pierścień służący do informowania rozmówcy np. o zbliżającym się końcu czasu na wypowiedź. Mikrofon dla przewodniczącego posiada dodatkowo dwa przyciski: jeden pozwala skasować listę oczekujących lub przerwać wypowiedź delegata; drugi

Niemiecka solidność – te dwa słowa idealnie opisują giganta rynku pro audio, jakim jest Sennheiser. Wysokiej klasy mikrofony, słuchawki i systemy konferencyjne; lata badań nad rozwojem produktów; tysiące zadowolonych klientów. Producent nie spoczywa jednak na laurach i wprowadza kolejne produkty. W 2011 roku nadszedł czas na wszechstronny system konferencyjny z graficzną konfiguracją i sterowaniem.

umożliwia udzielenie głosu pierwszemu z oczekujących w kolejce do rozmowy. Używający opisywanej jednostki ma nadrzędne przywileje i może w każdej chwili włączyć się do rozmowy. W przypadku większej ilości prowadzących każdy z nich ma równorzędne prawa. Jak wspomniałem wcześniej, podświetlenia przekazują różne informacje w  zależności od ustawień. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znaj-

Sennheiser rozszerzył swoją ofertę o nowy system

woczesnej, stonowanej stylistyce. Pierwsza prze-

dziecie Państwo w dalszej części artykułu.

konferencyjny, który umożliwi zorganizowanie za-

znaczona jest dla prowadzącego, druga dla delega-

Na koniec dwie ważne informacje. Wbudowany

równo skromnej, jak i rozbudowanej konferencji.

tów uczestniczących w rozmowie. Pod względem

głośnik wyłącza się w trakcie działania mikrofonu (bez

Całość działa w domenie cyfrowej, dzięki czemu

parametrów są identyczne. Obie mają wbudowane

względu na styl prowadzonej konferencji), co pozwa-

cechuje się bezproblemową konfiguracją oraz za-

w podstawę dwa głośniki oraz wejście do podłącze-

la uniknąć niepotrzebnych sprzężeń i przydźwięków.

rządzaniem. Przyjrzyjmy się, co może nam zaofe-

nia słuchawek (jack 3,5 mm) z regulatorem głośności.

Istnieje także możliwość dokupienia uchwytów za-

rować nowy produkt niemieckiego producenta

Dwa podświetlane pierścienie informują o aktualnym

bezpieczających przewody przed przypadkowym

i z jakich elementów się składa.

etapie konwersacji.

odłączeniem (TR1).

Mikrofon dla delegatów posiada umieszczony po-

ADN C1 i D1 - mówimy i słyszymy

środku podstawki podświetlany przycisk służący

ADN CU1 - mózg

Do prowadzenia rozmów przeznaczone są dwa

(w zależności od ustawień) do bezpośredniego włą-

Opisane wyżej jednostki to narzędzia do prowadze-

rodzaje jednostek: C1 i D1, obie utrzymane w no-

czenia się do rozmowy lub zgłoszenia chęci zabrania

nia rozmów. Styl prowadzenia konferencji zależy na-

50

www.muzyka-tech.pl


SPRZĘT

styczeń 2012

C y fr ow y syst e m konfe ren cyjny

Conference Manager zarządzanie konferencją Conference Manager to preinstalowane oprogramowanie w jednostce centralnej CU1. Dzięki niemu ustalamy wszelkie szczegóły i  zasady prowadzenia konferencji. ADN umożliwia dostęp do wspomnianej aplikacji na trzy sposoby. Wszystko możemy skonfigurować przy pomocy potencjometrów i małego ekranu znajdującego się na panelu przednim jednostki CU1. Choć mamy dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji, nie zawsze jest on wygodny, a ludziom nie związanym z branżą może okazać się wręcz nieintuicyjny. To tak, jakby konfigurować system z  poziomu tekstowego, choć wolelibyśmy zrobić to z  udziałem grafiki. Nie zmienia to jednak faktu, że są ludzie, którzy lubią tak pracować. SenZaraz po włączeniu jednostki ekran informuje nas o stylu konferencji, liczbie uczestników oraz o poziomie głośności wbudowanych głośników w C1 i D1.

nheiser – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników – wprowadził graficzny sposób zarządzania i konfigurowania systemu. Możemy więc dokonać tego na dwa sposoby. Pierwszy to podłączenie klawiatury, myszki i  monitora bezpośrednio do CU1. Drugi to zarządzanie ustawieniami zdalnie.

tomiast od jednostki centralnej. Od CU1 zależny jest

do czterystu osób. Do jednego urządzenia ADN PS

Wystarczy podłączyć jednostkę centralną do sieci

każdy aspekt: czy działają głośniki znajdujące się w C1

możemy podłączyć do siedemdziesięciu jednostek

LAN, na laptopie podłączonym do sieci zainstalować

i D1, czy delegat musi czekać na zabranie głosu i ile

konferencyjnych (połączenie proste) lub do czter-

odpowiednie oprogramowanie (klienta Conference

czasu ma na wypowiedzenie się. To tylko przykłady.

dziestu, jeśli połączymy je w topologii pierścienia.

Manager) i wszystko staje się dziecinnie proste. Klient

Zanim jednak dokładnie omówię rodzaje możliwych

W całej konferencji – prostej czy złożonej – może

komunikuje się z CU1 poprzez protokół MediaC-

konfiguracji, pozwolę sobie opisać fizyczną część jed-

znajdować się do dziesięciu prowadzących.

trl. Zdalne zarządzenie ma sens w wielu sytuacjach.

nostki.

Jednostkę ADN PS po zamocowaniu tzw. uszu mo-

Wyobraźmy sobie na przykład konferencję w firmie

Na panelu przednim z lewej strony znajduje się

żemy umieścić w skrzyni rack. Z przodu znajdziemy

(jednostka centralna została bezpiecznie schowana

włącznik zasilania. Kierując wzrok w prawo, ujrzymy

diody informujące, które porty są użyte. Do dys-

w serwerowni). Prowadzący konferencję ma laptop

ekran i potencjometry odpowiedzialne za poruszanie

pozycji mamy dwa porty do połączenia jednostek

i dzięki niemu zdalny dostęp do zarządzania. Unika

się po menu. Rodzaj konferencji można ustawić przy

konferencyjnych i port o  nazwie DATA służący do

zbędnego bałaganu w postaci dodatkowych urzą-

pomocy wspomnianego ekranu i manipulatorów.

połączenia ADN PS z jednostką centralną CU1 lub

dzeń i narażenia jednostki na przypadkowe uszko-

Można, ale nie trzeba. Istnieje możliwość podłącze-

kolejnym PS.

dzenia. Co najważniejsze, choć nie musi orientować

nia monitora, klawiatury i myszki. Z tyłu znajdują się wyjście na monitor w standardzie VGA i dwa porty USB. Oprócz klawiatury i myszki można podłączyć do nich dysk twardy lub pendrive, jeśli chcemy nagrać konferencję. W  takiej konfiguracji musimy zastosować jednak HUB USB. Z tyłu obudowy znajdziemy także wejście i wyjście audio (XLR), dwa porty przeznaczone do podłączenia jednostek C1 i D1, port sieci LAN, wentylator i gniazdo zasilania. W przypadku CU1 istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia czterdziestu uczestników konferencji. Odległość między jednostką centralną a  pierwszą jednostką konferencyjną wynosi maksymalnie 80 m. Optymalna odległość między połączonymi szeregowo jednostkami konferencyjnymi wynosi od 2 do 5 m. Wszystkie połączenia wymagają kabli SDC CBL RJ45 – dostępnych w różnych długościach (2–50 m).

ADN PS - zwiększenie ilości uczestników konferencji

Diody informują o używanych portach. ADN PS możemy zamontować w skrzyni rack po zamontowaniu tzw. uszu.

W jednym systemie konferencyjnym możemy podłączyć dodatkowo do piętnastu urządzeń ADN PS. Pozwala to rozszerzyć liczbę uczestników konferencji www.muzyka-tech.pl

51


SPRZĘT

styczeń 2012

Cyf r ow y syst em konfe r e nc yj n y

Jednostka przewodniczącego – z prawej strony znajdują się przyciski funkcyjne.

Jednostka delegata – by zabrać głos, należy nacisnąć podświetlany przycisk pośrodku podstawki (w zależności od stylu konferencji).

się, jak wszystko jest podłączone, ma możliwość kon-

mikrofonem zachowuje się jak w trybie bezpo-

nolegle; na ile sekund przed zakończeniem czasu

trolowania przebiegu rozmów.

średniego dostępu.

przyznanego rozmówcy zacznie informować go

Ciekawą funkcją w graficznym zarządzaniu jest moż-

• Push to talk. Analogicznie jak w trybie over-

system (poprzez mruganie podświetlanej obwódki

liwość wgrania zdjęcia sali konferencyjnej, podpisania

ride. Rożnica polega na sposobie włączenia się

pod mikrofonem). Wszystkie powyższe ustawienia

imieniem i nazwiskiem uczestników oraz rozmiesz-

do rozmowy. Delegat będzie słyszalny pod wa-

prowadzący mogą zmieniać w czasie rzeczywistym.

czenia ich w przestrzeni. Dzięki takiemu rozwiązaniu

runkiem trzymania wciśniętego przycisku w cen-

nie sposób pogubić się nawet w przypadku dużych

tralnej części jednostki D1. Obwódka mikrofonu

Dodatkowe możliwości

przedsięwzięć. Takie rozwiązanie ucieszy także reali-

zapali się podobnie jak w przypadku dwóch po-

Sygnał zbierany z mikrofonów możemy przekiero-

zatora konfigurującego cały system, zaoszczędzi mu

przednich trybów – w trakcie zabierania głosu.

wać na zewnętrzny system PA. W tej sytuacji istnieje

bowiem krążenia między salą a serwerownią. I  na

Powyższe trzy tryby nie wymagają prowadzącego,

możliwość wyciszenia głośników znajdujących się

koniec – rozwiązanie to ułatwi konfigurację systemu.

a tym samym jednostki C1. Możliwe jest ustalenie

w C1 i D1. Prowadzący może regulować głośność

liczby osób mówiących jednocześnie lub oczekują-

na wyjściu w czasie rzeczywistym. Istnieje także

Style konferencji

cych (w zależności od trybu). Liczba wspomnianych

możliwość włączenia korekcji oraz wprowadzenia

ADN pozwala na cztery style prowadzenia rozmów;

osób mieści się w zakresie 1–10. W  sytuacjach,

dodatkowego źródła dźwięku. Nagranie konferencji

trzy z nich nie wymagają jednostki C1:

kiedy uczestnicy są zdyscyplinowani lub mamy do

również nie stanowi problemu. Można nawet nagrać

• Direct Access. Po skończeniu przemówienia

czynienia z małymi konferencjami, są to rozwiązania

na oddzielne kanały sygnały z poszczególnych mikro-

przez jednego mówcę system daje prawo głosu

wystarczające.

fonów, przekłada się to jednak na objętość takiego

następnemu oczekującemu w kolejce. Musiał

Tryb Request przeznaczony jest dla większych

nagrania.

on wcześniej nacisnąć przycisk na podstawce

lub bardziej rozbudowanych konferencji. Wymaga

Funkcją wartą odnotowania jest XLR Mix Minus – po-

jednostki D1 (microphone key). Z chwilą za-

on minimum jednego prowadzącego. Maksymal-

zwalająca na opóźnienie sygnału wchodzącego i wy-

palenia się czerwonej obwódki pod kopułką

na liczba prowadzących to dziesięć osób. Z chwilą

chodzącego do CU1. Ma to szczególne znaczenie

mikrofonu zostaje on aktywowany, a mówca

zgłoszenia chęci włączenia się do rozmowy delegata

w wideokonferencjach i konferencjach zdalnych.

tym samym zostanie usłyszany przez innych

prowadzący widzi takowe oczekiwanie. Przyznaje

Inne ciekawe opcje to możliwość zastosowania

uczestników.

głos delegatowi, może mu przerwać, dodać coś

trzypasmowej korekcji i ustawienia poziomów

• Override. Całość odbywa się podobnie jak

od siebie. W tym przypadku niezbędne jest zarzą-

sygnałów na wejściu i wyjściu oraz automatyczne

w trybie powyżej, z  tą różnicą, że w  chwi-

dzanie przy pomocy Conference Manager. W tym

wyłączenie głośników w jednostce delegata czy

li naciśnięcia przycisku Mikrofon rozmówca

trybie możemy ustalić: czas, jaki ma na rozmowę

prowadzącego podczas przemowy – ta ostatnia

może włączyć się bezpośrednio do rozmowy

delegat; ile razy może zgłosić chęć do włączenia się

to dobry sposób na wyeliminowanie nieprzyjem-

bez oczekiwania na swoją kolej. Pierścień pod

w dyskusję; ilu uczestników może oczekiwać rów-

nych niespodzianek w postaci sprzężeń.

52

www.muzyka-tech.pl


styczeń 2012

C y fr ow y syst e m konfe ren cyjny

Przykłady połączeń: topologia pierścienia (u góry) i połączenie proste (na dole).

W momencie, gdy okaże się, że liczba

Podsumowanie

obsługiwanych uczestników przez CU1

Musimy przygotować małą lub ogromną konfe-

jest niewystarczająca, istnieje możliwość

rencję?

połączenia dwóch jednostek. Takowe

Sennheiser ADN na pewno nas nie zawiedzie.

połączenie jest możliwe także w sposób

System konferencyjny ADN pozwala przeprowa-

zdalny, niekoniecznie z jednostką CU1.

dzić każdy typ konferencji w każdych warunkach,

Warunkiem jest tu kompatybilność z prze-

choć nie ekstremalnych. Producent gwarantuje

syłaniem i obieraniem komunikatów steru-

poprawne działanie już od 10ºC. W stanie spo-

jących w standardzie ASCII oraz połącze-

czynku temperatury mogą być minusowe. Ilość

nie z siecią LAN.

osób, jaka może uczestniczyć w konferencji, jest R E K L A M A

SPRZĘT


SPRZĘT

styczeń 2012

Cyf r ow y syst em konfe r e nc yj n y

imponująca. Zaletą jest możliwość obsługiwania

kabli, tylko potwierdza profesjonalizm niemieckie-

rządzania konferencją. Profesjonalnie, nowocze-

konferencji zdalnych. Dodatkowe oprogramowa-

go producenta. Istotnym elementem zrozumienia

śnie i intuicyjnie – tak w trzech słowach mógłbym

nie, pomagające wyliczyć długość potrzebnych

potrzeb konsumenta jest system graficznego za-

podsumować system konferencyjny ADN.

WYBRANE PARAMETRY ADN C1 i D1 Temperatura pracy

10°–40°C

Wejście słuchawkowe

3,5 mm stereo jack

Moc wyjściowa gniazda słuchawkowego

50 mW/16 Ω

DHT (1 kHz)

0,03% /50 mW/16 Ω

Wymiary (S × W ×D) bez szyjki

185 × 63 × 140 (mm)

Waga

ok. 700 g

Głośnik: Charakterystyka częstotliwościowa

100 Hz –14,5 kHz

Stosunek sygnał-szum

>70 dB (A)

Mikrofon: Charakterystyka kierunkowości

superkardioidalna

Charakterystyka częstotliwościowa

190 Hz – 14,5 kHz

CU1 Temperatura pracy

5°–50°C

Napięcia w gnieździe RJ45 EtherCAT

52,8 V

Pobór prądu

245 W

Wymiary (S × W × D)

417 × 100 × 345 (mm)

Waga

ok. 6,5 kg

XLR IN Rezystancja wejściowa

RIN >10 KΩ

Poziom wejściowy

maks. +18 dBu / min. −18 dBu

Poziom nominalny

+7,5 dBu

XLR OUT Rezystancja wyjściowa

ROUT <100 Ω

Charakterystyka częstotliwościowa (−3 dB)

20 Hz – 14,5 kHz; −3 dB

Poziom wyjściowy

maks. +11 dBu

Poziom nominalny

+6 dBu

DHT (1 kHz)

<0,02% A-ważona przy +7,5 dBu

Stosunek sygnał-szum

>80 dB A-ważona przy +11 dBu

ADN PS Temperatura pracy

5°–50°C

Napięcia w gnieździe RJ45 DATA

52,8 V

Pobór prądu

52,8 V

Wymiary (S × D × G)

482,5 × 168 × 100 (mm)

Waga

ok. 4,6 kg

ADN Software Client (Wymagania dla wersji PC)

54

Procesor

min. Intel Pentium 4 lub AMD Athlon XP, 2 GHz

Pamięć RAM

min. 1.5 GB

HDD

min. 150 MB wolnego miejsca

System

min. Windows XP Professional

CENA

SPRZET DOSTARCZYŁ

ADN CU1 – 1 2070 PLN netto ADN C1 – 1 950 PLN netto ADN D1 – 1 770 PLN netto ADN TR1 – 30 PLN netto SDC CBL RJ45-2 (2 m) – 60 PLN netto SDC CBL RJ45-10 (10 m) – 170 PLN netto SDC CBL RJ45-50 (50 m) – 330 PLN netto

Aplauz, Łomianki-Dąbrowa tel. 22 751 42 39 www.aplauzaudio.pl

www.muzyka-tech.pl

November 2011  

...we continued the ADN campaign, through advertisements (2 releases) as well as publicity (2 releases).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you