Page 1

central processing unit (CPU) /sen-trəl ˈprəʊ .ses. ɪ ŋ juˈ.nɪ t/ (noun) a part of a comput er system that controls all the other parts and does the main calculations. procesor: A small utility tests the

stability of your CPU. Proste narzędzie sprawdza stabilność twojego procesora. computer /k əm'pjuˈtə/ (noun) an electronic machine that can store, organize, and find information, do calculations and control other machines komputer: Our monthly reports are prepared by our central

computer. Nasze raporty miesięczne są przygotowywane przez główny komputer. hard disk drive /hɑ :d dɪ sk 'draɪ v/ (noun) a device for storing and ret rieving digital information, primarily computer data dysk twardy: Hard disk keeps all the data stored on your computer. Dysk

twardy przechowuje wszystkie dane znajdujące się na twoim komputerze. internal memory (RAM) /ɪ nˈtɜ rnl ˈmɛ məri/ (noun) the only memory directly accesible to the CPU pamięć operacyjna: The bigger internal memory you have in your computer, the faster it works. Im

więcej pamięci masz w komputerze, tym szybciej on pracuje. keyboard /ˈk iˈ.bɔ ˈd/ 1 (noun) a set of keys used to input information to a computer klawiatura: The

new keyboard structure helps save your wrists. Nowy typ klawiatury pomaga chronić twoje nadgarstki.; 2 (noun) a set of keys used to play a musical instrument klawiatura muzyczna: Who was the inventor of a musical keyboard? Kto stworzył pierwszą klawiaturę muzyczną? monitor /ˈmɒ n.ɪ .tər/ 1 (noun) a screen used to show particular kinds of information monitor: Today's flight details are displayed on the monitor. Szczegóły dotyczące dzisiejszych lotów są wyświetlane na monitorze.; 2 (noun) a piec e of equipment used to check or record sth urządzenie monitorujące: a heart rate monitor pulsometr motherboard /ˈmʌ ð.ə.b ɔ ˈd/ (noun) the main board of a computer, containing all the circuits płyta główna: Motherboard ties everything in your computer together. Płyta główna scala wszystkie

elementy twojego komputera w jedną całość. mouse /maʊ s/ 1 (noun) a small rodent mysz: Większość kobiet boi się myszy. Most women fear mice. ; 2 (noun) a pointing devic e for using a computer mysz: Modern computer mouses come with a

number of additional buttons for more effective work. Nowoczesne myszy wyposażone są w dodatkowe przyciski usprawniające pracę. printer /ˈprɪ n.tər/ 1 (noun) a mac hine for printing text or images on paper drukarka: a colour/laser printer drukarka kolorowa; drukarka laserowa ; 2 (noun) a company or a person whose job is printing books, etc. drukarnia, drukarz: Just give it to the printer. Po prostu oddaj to do drukarni. speaker /ˈspiˈ.kər/ 1 (noun) a pers on who makes a speech mówca: He was a guest speaker at the conference. Przemawiał jako gość na konferencji. ; 2 (noun) the title of a person whose job is to control the discussions in a parliament przewodniczący: the Speaker of the House of Representatives Przewodniczący Izby Reprezentantów ; 3 (noun) a part of a radio, computer or a piec e of musical equipment that the sound comes out of głośnik: A harsch voice of the president came out of the speaker. Z głośnika dobiegał chropowaty głos prezydenta.

PC terms en-pl  

słownik zawierający kilka podstawowych elementów komputera, tłumaczenia terminów wraz z wymową i przykładami w dwóch językach

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you