Page 1

ZESTAW ZADAē TESTOWYCH DO CZĉĝCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO NA ZAKOēCZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĉû EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 1.Dokonując oceny wstĊpnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan ĞwiadomoĞci, ogólne wraĪenie, droĪnoĞü dróg oddechowych, oddech B. droĪnoĞü dróg oddechowych, oddech, krąĪenie, stan ĞwiadomoĞci C. ogólne wraĪenie, stan ĞwiadomoĞci, droĪnoĞü dróg oddechowych, oddech D. ogólne wraĪenie, stan ĞwiadomoĞci, oddech krąĪenie 2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krąĪeniem uáoĪysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokoĔczynowej D. bezpiecznej 3. Podczas jazdy rowerem 9 letni cháopiec przewróciá siĊ i doznaá záamania otwartego koĞci podudzia z obfitym krwawieniem. Jest przytomny, przeraĪony zaistniaáą sytuacją z cierpiącym wyrazem twarzy. Co naleĪy zrobiü w pierwszej kolejnoĞci? A. dokonaü stabilizacji uszkodzonej koĔczyny poprzez unieruchomienie dwóch sąsiednich stawów B. zatamowaü krwawienie C. zapewniü komfort cieplny –– przykrycie kurtką, kocem itp. D. wezwaü pomoc 4. Skaleczenia i mniejsze rany moĪna przemyü: A. jodyną B. wodą utlenioną C. wodą z kranu D. nie moĪna niczym myü 5. Jak dáugo powinna trwaü ocena oddychania u osoby nieprzytomnej? A. okoáo 5sek B. okoáo 10sek C. okoáo 15sek D. okoáo 20sek 6. Zaznacz prawidáową odpowiedĨ. Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosáej naleĪy wykonaü: liczba uciĞniĊü klatki piersiowej liczba oddechów

A. 20 : 1 B. 20 : 2 C. 30 : 2 D. 30 : 5


7. Dla osób bez wyksztaácenia medycznego zalecany stosunek oddechów do uciĞniĊü klatki piersiowej u dziecka wynosi: A. 2 : 15 B. 5 :15 C. 2 : 30 D. 1 : 3 8. Podczas przerwy 12 –– letni cháopiec zakrztusiá siĊ kĊsem jabáka. Jest przytomny, nie moĪe mówiü, ma trudnoĞci w oddychaniu. Jakie czynnoĞci naleĪy u niego wykonaü: A. 5 uderzeĔ miĊdzy áopatkami, naprzemiennie z 5 uciĞniĊciami nadbrzusza do momentu usuniĊcia ciaáa obcego lub utraty przytomnoĞci B. 5 uderzeĔ miĊdzy áopatkami, do momentu usuniĊcia ciaáa obcego, lub utraty przytomnoĞci C. 5 uciĞniĊü nadbrzusza do momentu usuniĊcia ciaáa obcego lub utraty przytomnoĞci D. zachĊcaü do kaszlu do momentu usuniĊcia ciaáa obcego lub utraty przytomnoĞci 9. Udzielając pomocy 4 letniemu dziecku, u którego przed chwilą doszáo do oparzenia gorącą wodą koĔczyn dolnych naleĪy w pierwszej kolejnoĞci: A. posmarowaü oparzone miejsce maĞcią B. zastosowaü na oparzone miejsce Ğrodek odkaĪający ( np. Panthenol, spirytus) C. scháodziü miejsce oparzenia zimną wodą D. zaáoĪyü jaáowy opatrunek 10. W zatáoczonym sklepiku szkolnym jedna z uczennic osunĊáa siĊ nagle na ziemiĊ, prawdopodobnie zemdlaáa. Jakie bĊdzie postĊpowanie w tym przypadku? A. wezwanie pomocy B. zapewnienie dostĊpu ĞwieĪego powietrza C. zastosowanie pozycji czterokoĔczynowej D. prawidáowe b i c 11. Poszkodowany w czasie wypadku doznaá wielu obraĪeĔ. Które z podanych objawów, bądĨ obraĪeĔ Ğwiadczą o zagroĪeniu Īycia? A. záamanie koĔczyny górnej B. ból w okolicy lĊdĨwiowej C. blada, cháodna i spocona skóra D. zwichniĊcie barku z jego stáuczeniem 12. Cháopiec po upadku z drabiny z wysokoĞci 3 m leĪy na ziemi i jĊczy. Co naleĪy zrobiü w pierwszej kolejnoĞci: A. odciągnąü go w bezpieczne miejsce B. próbowaü postawiü na nogi C. podaü Ğrodek p/bólowy w tabletce D. nie ruszaü do czasu przybycia zespoáu ratownictwa medycznego 13. DoraĨne dziaáanie w przypadku silnego krwawienia ze zranionej koĔczyny górnej obejmuje: A. zaciĞniĊcie paska powyĪej krwawienia


B. uniesienie koĔczyny i bezpoĞrednie uciĞniĊcie miejsca krwawienia C. opuszczenie koĔczyny poniĪej poziomu serca D. uniesienie koĔczyny i zaáoĪenie opaski uciskowej 14. W przypadku obraĪeĔ miĊsni, koĞci i stawów moĪemy zmniejszyü obrzĊk w nastĊpujący sposób: A. bandaĪując opatrunkiem elastycznym B. stosując ciepáy kompres C. stosując zimny okáad D. polewając wodą przez 10 minut 15. Kto ma prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych kompetencji: A. tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami B. personel medyczny, bo za popeánione báĊdy grozi odpowiedzialnoĞü karna C. kaĪdy czáonek spoáeczeĔstwa D. przeszkoleni wolontariusze PCK 16. W przypadku krwawienia z nosa naleĪy: A. poáoĪyü poszkodowanego na plecach B. pochyliü gáowĊ krwawiącego mocno do przodu, ucisnąü skrzydeáka nosa, C. poáoĪyü zimny kompres na czoáo D. odchyliü gáowĊ do tyáu i poáoĪyü zimny kompres na kark 17. Zaczerwienienie i Ğwiąd skóry, szybko narastające obrzĊki, utrudnione oddychanie to objawy wstrząsu: A. septycznego B. kardiogennego C. krwotocznego D. anafilaktycznego 18. Nieprzytomną kobietĊ w widocznej ciąĪy z zachowanym oddechem ukáadamy w pozycji bezpiecznej na: A. na prawym boku B. na lewym boku C. na plecach z gáową powyĪej poziomu serca D. na plecach z nogami ugiĊtymi w stawach kolanowych 19. Obserwując objawy takie jak: zaczerwienienie i silny ból skóry, pĊcherze z páynem surowiczym, znaczny obrzĊk tkanek - oparzenie zakwalifikujesz jako: A. oparzenie stopnia I B. oparzenie stopnia II C. oparzenie stopnia III D. oparzenie stopnia IV 20. Gáównym miĊĞniem oddechowym jest: A. przepona


B. m. piersiowy wiĊkszy C. m. prosty brzucha D. m. miĊdzyĪebrowy 21. Chorego przytomnego, z podejrzeniem zawaáu miĊĞnia sercowego, naleĪy w oczekiwaniu na pomoc i transport uáoĪyü: A. w pozycji leĪącej na plecach B. w pozycji siedzącej C. w pozycji wygodnej dla chorego D. w pozycji na lewym boku 22. Kierowca samochodu osobowego po zderzeniu z drzewem pozostaje w pozycji siedzącej w aucie. Co moĪe usprawiedliwiaü szybkie wydobycie mĊĪczyzny, zanim przybĊdą sáuĪby ratunkowe? A. záamanie koĞci udowej i ramienia B. nielogiczne odpowiedzi na pytania C. koniecznoĞü podjĊcia sztucznego oddychania D. zgáoszenie przez poszkodowanego znacznego bólu pleców 23. WskaĪ twierdzenie prawdziwe. W przypadku podtopienia: A. wstĊpne leczenie zaleĪy od tego czy woda byáa sáodka czy sáona B. u ofiary toniĊcia zatrzymanie oddechu zwykle poprzedza zatrzymanie krąĪenia C. moĪe dojĞü do wycháodzenia organizmu nawet w klimacie Ğródziemnomorskim D. prawdziwe b i c 24. JesteĞ Ğwiadkiem wypadku drogowego, podczas którego samochód osobowy uderzyá w áup linii wysokiego napiĊcia. Kierowca siedzący wewnątrz pojazdu sprawia wraĪenie nieprzytomnego, a zerwane druty iskrząc zwisają nad pojazdem: A. postarasz siĊ odsunąü druty drewnianym narzĊdziem i wydobyü poszkodowanego B. wyáączysz stacyjkĊ samochodu, aby nie doszáo do wybuchu paliwa C. z bezpiecznej odlegáoĞci wezwiesz straĪ poĪarną i pogotowie energetyczne D. zaáoĪysz rĊkawice ochronne i ocenisz oddech i tĊtno ofiary 25. Która z wymienionych przyczyn jest najczĊstszym powodem niedroĪnoĞci dróg oddechowych u osób dorosáych? A. uraz krtani i tchawicy B. ciaáo obce C. zaleganie wydzieliny D. utrata przytomnoĞci 26. Osoba poraĪona prądem o wysokim napiĊciu moĪe doznaü: A. znacznych oparzeĔ B. záamaĔ koĞci C. powaĪnych zaburzeĔ rytmu serca D. wszystkich powyĪszych


27. Jedną z podstawowych czĊĞci wyposaĪenia kaĪdego turysty, narciarza, a takĪe apteczki samochodowej powinno byü: A. zestaw szyn do unieruchamiania záamanych koĔczyn B. folia termoizolacyjna C. leki przeciwbólowe D. Ğrodek odkaĪający 28. BezpoĞrednio po stwierdzeniu u dziecka braku oddechu naleĪy: A. samemu zadzwoniü po ambulans B. oceniü krąĪenie C. wezwaü pomoc okrzykiem D. wykonaü 5 skutecznych wdechów 29. U nieprzytomnej ofiary wypadku drogowego drogi oddechowe udraĪniamy przez: A. odchylenie gáowy B. uniesienie Īuchwy C. podáoĪenie rĊki pod kark D. nie udraĪniamy bo moĪemy zaszkodziü 30. Przy podejrzeniu záamania koĔczyny naleĪy: A. nastawiü koĞci w osi koĔczyny B. unieruchomiü w zastanej pozycji C. podaü doustnie lek p/bólowy o silnym dziaáaniu D. obandaĪowaü koĔczynĊ w celu zmniejszenia obrzĊku 31. Przy obfitym krwawieniu z rany naleĪy: A. unieĞü koĔczynĊ B. zastosowaü opatrunek uciskowy C. wáoĪyü tampon w gáąb rany D. a i b są prawidáowe 32. W przypadku oparzenia nie naleĪy: A. cháodziü rany oparzeniowej B. zakáadaü opatrunku C. przebijaü pĊcherzy D. zdejmowaü ubrania jeĞli da siĊ áatwo usunąü 33. Ocena oddychania u osoby nieprzytomnej wymaga: A. badania sáuchem, wzrokiem lub z pomocą lusterka B. usuniĊcia wydzieliny z jamy ustnej C. zastosowania rĊkoczynu czoáo-Īuchwa D. zastosowania chwytu Rauteka 34. JesteĞ Ğwiadkiem napadu drgawkowego u ucznia w szkole. Poza tobą są inni Ğwiadkowie. Co robisz? A. starasz siĊ ochroniü gáowĊ cháopca przed urazami B. przeciwdziaáasz drganiom ciaáa


C. szukasz sprzĊtu w celu zabezpieczenia przed przygryzieniem jĊzyka D. ukáadasz cháopca w pozycji bocznej i odchodzisz aby zatelefonowaü po pomoc 35. W jakich okolicznoĞciach naleĪy unikaü bezpoĞredniej wentylacji usta-usta: A. podejrzenie zatrucie cyjankami B. podejrzenie zatrucie tlenkiem wĊgla C. podejrzenie zatrucia Ğrodkami fosforoorganicznymi D. wszystkie prawdziwe 36. 16-letnia uczennica zostaáa znaleziona na podáodze mieszkania w gáĊbokiej Ğpiączce. Wokóá niej leĪą puste opakowania po lekach. ZostaáeĞ wezwany przez matkĊ dziewczyny do pomocy. Jak postąpisz, co zrobisz w pierwszej kolejnoĞci: A. ocenisz ABC i pójdziesz po pomoc B. wyĞlesz matkĊ do telefonu C. podasz zatrutej wĊgiel aktywowany D. sprowokujesz wymioty 37. W krajach rozwiniĊtych pierwszą przyczynĊ zgonu w populacji dorosáej stanowią: A. nastĊpstwa urazów B. udary mózgu C. choroby ukáadu krąĪenia D. choroby nowotworowe 38. Specyfika resuscytacji kobiety ciĊĪarnej polega na: A. zmianie proporcji oddechów do uciĞniĊü mostka B. uáoĪeniu kobiety na prawym boku C. wiĊkszym zagroĪeniu aspiracją treĞci Īoáądkowej D. przeszkodzie w podjĊciu defibrylacji 39. Objawy, które mogą wskazywaü na uszkodzenie krĊgosáupa to: A. zaburzenia czucia powyĪej záamania B. mechanizm urazu C. dreszcze D. wszystkie powyĪsze 40. Do prawdopodobnych przyczyn nagáej utraty przytomnoĞci nie naleĪą: A. zespóá bezdechu nocnego B. napad drgawek C. omdlenie D. hipoglikemia 41. Drgawki gorączkowe u dzieci są wynikiem: A. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych B. gwaátownego skoku temperatury C. są związane z upoĞledzeniem umysáowym D. mogą prowadziü do tzn. Ğmierci áóĪeczkowej


42. Aparat AED posiada wymienione poniĪej elementy oprócz: A. pamiĊü rejestrującą przebieg zdarzenia B. áyĪki do wykonania defibrylacji C. moduá analizujący rytm serca D. system poleceĔ gáosowych 43. U ofiary raĪenia piorunem zalecanym postĊpowaniem ratunkowym jest: A. priorytetowe wezwanie straĪy poĪarnej B. podjĊcie resuscytacji krąĪeniowo-oddechowej C. natychmiastowe ocháodzenie ciaáa D. nie naleĪy podejmowaü jakichkolwiek czynnoĞci przed przybyciem pogotowia ratunkowego 44. Chusta trójkątna moĪe byü stosowana w celu: A. unieruchomienia záamania przedramienia B. jako temblak podtrzymujący zranioną koĔczynĊ C. jako zaimprowizowany opatrunek D. wszystkie prawdziwe 45. Pierwszy krok w postĊpowaniu z ofiarą zatrucia czadem to: A. przeprowadzenie badania wstĊpnego B. zebranie wywiadu C. ocena ABC D. usuniĊcie ofiary z toksycznej atmosfery 46. U nieprzytomnej osoby dorosáej znalezionej zimą na dworze, ocenĊ oddychania prowadzimy przez: A. dziesiĊü sekund B. dwadzieĞcia sekund C. póá minuty D. jedną minutĊ 47. Podejrzewając zawaá serca u osoby dorosáej naleĪy podjąü wymienione niĪej czynnoĞci, z wyjątkiem: A. zmierzyü tĊtno i ciĞnienie B. uáoĪyü chorego w pozycji leĪącej na wznak i unieĞü koĔczyny dolne C. zapewniü dostĊp ĞwieĪego powietrza D. podaü aspirynĊ jeĪeli ratowany jest przytomny 48. W przypadku zakrztuszenia osoby dorosáej pierwszą pomoc rozpoczynamy od: A. wygarniĊcia rĊką zawartoĞci jamy ustnej B. uniesienia rąk do góry C. zabiegu Heimlicha D. uderzeĔ w okolicĊ miĊdzy áopatkową


49. Które z obraĪeĔ ciaáa, u osoby kierującej pojazdem, są najbardziej charakterystyczne dla mechanizmu urazu typu „„kolumny kierownicy””? A. obraĪenia twarzy i szyi B. záamania mostka i Īeber C. zwichniĊcie stawu biodrowego D. záamanie koĔczyny dolnej 50 Wiek charakterystyczny dla wystĊpowania drgawek gorączkowych u dzieci to: A. okres noworodkowy B. miĊdzy 6 miesiącem a 5 r.Ī. C. najczĊĞciej u cháopców do 1 r.Ī. D. miĊdzy 1 a 3 r.Ī. 51. W jakim odsetku przypadków w nagáym zatrzymaniu krąĪenia wystĊpuje oddech agonalny? A. 2-5% B. 20% C. 30% D. 40% 52. NajwiĊkszą utratĊ krwi krąĪącej naleĪy podejrzewaü w przypadku záamania: A. koĞci twarzoczaszki B. koĞci udowej C. koĞci ramiennej D. wieloodáamowego záamania miednicy 53. W odpowiedzi na zagraĪającą hipotermiĊ reakcją obronną organizmu bĊdzie: A. zwolnienie metabolizmu B. zwolnienie oddychania i zwolnienie akcji serca C. zatrzymanie oddechu i drĪenie miĊĞni D. wzrost napiĊcia miĊsni szkieletowych i drĪenie miĊĞniowe 54. JeĪeli dotąd zdrowe niemowlĊ (6 miesiĊczne) zaczyna nagle oddychaü z trudem, wydaje dziwne dĨwiĊki, sinieje na twarzy - to podejrzewasz: A. napad drgawek B. zadáawienie C. odruch „„wstrzymania oddechu”” D. zapalenie oskrzeli 55. JesteĞ Ğwiadkiem wypadku drogowego z udziaáem pieszego, który zostaá potrącony przez samochód. Ofiara potrącenia leĪy na skraju jezdni i nie moĪe wstaü. Co powinieneĞ zrobiü w tej sytuacji: A. pomóc stanąü poszkodowanemu na nogi B. przesunąü samodzielnie poszkodowanego na chodnik C. nie ruszasz poszkodowanego poniewaĪ podejrzewasz uraz krĊgosáupa D. uáoĪyü poszkodowanego w pozycji bezpiecznej aby siĊ nie zacháysnąá


56. JeĪeli poszkodowany leĪy dáuĪszy czas w pozycji bocznej bezpiecznej, naleĪy odwróciü go na drugi bok po upáywie: A. 15 minut B. 30 minut C. 60 minut D. w Īadnym wypadku nie naleĪy zmieniaü uáoĪenia 57. Termin „„podtopienie ”” naleĪy rozumieü jako: A. przypadek przeĪycia osoby, u której doszáo do duszenia siĊ w wyniku zanurzenia w wodzie B. gwaátowną reakcjĊ organizmu w zetkniĊciu z lodowatą wodą C. „„nurkowy odruch ssaków”” w zetkniĊciu z wodą D. niespodziewane zacháyĞniĊcie podczas zanurzenia w wodzie 58. Która z poniĪszych osób znajduje siĊ w bezpoĞrednim stanie zagroĪenia Īycia? A. osoba, która ma nudnoĞci i wymioty B. osoba krzycząca z bólu C. osoba zacháyĞniĊta D. osoba z krwawiącą raną palca 59. Jeden cykl pracy serca to: A. skurcz przedsionków, rozkurcz komór B. skurcz przedsionków, skurcz komór C. rozkurcz przedsionków, rozkurcz komór D. naprzemienny skurcz i rozkurcz komór 60. Jakie jest prawidáowe postĊpowanie w przypadku podejrzenia udaru cieplnego: A. intensywne scháadzanie przez zanurzenie ciaáa w lodowatej kąpieli B. intensywne scháadzanie przez spryskiwanie ciaáa letnią wodą i owiewanie cháodnym powietrzem C. natychmiastowe podanie leków przeciwgorączkowych D. prawidáowe a i c 61. Najskuteczniejszym mechanizmem utraty ciepáa u czáowieka gdy temperatura otoczenia przewyĪsza temperaturĊ ciaáa jest: A. przewodzenie B. dysocjacja C. parowanie D. konwekcja 62. „„àaĔcuch przeĪycia”” jest modelem záoĪonym z kilku ogniw, które rozwijają dziaáania ratunkowe o coraz wyĪszym stopniu zaawansowania [1], w celu zapewnienia osobie znajdującej siĊ w stanie zagroĪenia Īycia szybkiej i skutecznej pomocy.[2] A. zdanie 1 i 2 prawdziwe, bez związku przyczynowo-skutkowego B. zdanie 1 i 2 prawdziwe powiązane związkiem przyczynowo-skutkowym C. zdanie 1 faászywe, zdanie 2 prawdziwe D. zdanie 1 i 2 faászywe


63. UmiejĊtnoĞci pierwszej pomocy umoĪliwiają wáączanie siĊ laików do czynnego udziaáu w tzw.„„áaĔcuchu przeĪycia””. W którym ogniwie przypadkowy Ğwiadek znaczenia odgrywa decydującą rolĊ? A. w pierwszym i w drugim B. w pierwszym i trzecim C. w drugim i trzecim D. w drugim i czwartym 64. W sytuacji nagáego zagroĪenia zdrowia/Īycia nadanie sygnaáu „„ na ratunek”” wymaga znajomoĞci: A. numerów ratunkowych pogotowia, policji i straĪy miejskiej B. numerów ratunkowych pogotowia, straĪy poĪarnej i policji C. jednego uniwersalnego numeru ratunkowego w Centrum Zarządzania Kryzysowego D. ogólnokrajowego numeru ratunkowego 65. PoĞredni masaĪ serca: A. naleĪy przerwaü zawsze po upáywie 2 min na 5-10 sek aby sprawdziü tĊtno B. powinien powodowaü wyczuwalną fale tĊtna na tĊtnicach promieniowych C. u dorosáych powinien byü prowadzony w proporcji 15 : 2 D. musi byü rozpoczĊty po stwierdzeniu braku przytomnoĞci i prawidáowego oddechu 66. Wezwanie ZRM pogotowia ratunkowego wymaga od osoby dzwoniącej: A. podania dokáadnych danych personalnych osoby poszkodowanej B. podania miejsca staáego pobytu poszkodowanego C. podania wáasnych danych personalnych D. uprzedniego sprawdzenia czy poszkodowany nie jest pod wpáywem alkoholu 67. Która z ran jest najmniej zagroĪona zakaĪeniem? A. káuta B. szarpana C. postrzaáowa D. ciĊta 68. Które objawy, wymienione poniĪej są charakterystyczne dla oparzenia II stopnia: A. ból i zaczerwienie skóry B. osmalenie rzĊs i brwi C. pojawienie siĊ pĊcherzy z páynem surowiczym D. zwĊglenie tkanek 69. 7 –– letnie dziecko doznaáo rany ciĊtej przedramienia, na skutek zranienia kawaákiem czystego szkáa. WskaĪ jakie postĊpowanie jest zalecane w ramach pierwszej pomocy: A. powierzchniĊ wokóá rany naleĪy przemyü alkoholem B. ranĊ naleĪy przemyü woda utlenioną C. ranĊ naleĪy przemyü roztworem jodyny D. wystarczy zaáoĪyü czysty opatrunek na ranĊ


70. Podczas pobytu w górach jeden z uczestników wycieczki byá pod dziaáaniem bardzo niskiej temperatury i doznaá odmroĪenia palców stop. Jakie powinno byü postĊpowanie doraĨne: A. naleĪy jak najszybciej rozcieraü i masowaü palce stóp B. zanurzyü w bardzo gorącej wodzie na ok. 20 min C. ogrzewaü palce w wodzie o temperaturze nie wyĪszej niĪ ok. 42 st. D. pozostawiü stopy aby ogrzaáy siĊ same w temperaturze pokojowej 71. WskaĪ zdanie faászywe. PostĊpowanie ratunkowe, które ma zapobiegaü rozwiniĊciu wstrząsu u ofiar urazów obejmuje: A. dostĊp do ĞwieĪego powietrza B. pobudzenie do zwiĊkszonej produkcji ciepáa C. tamowanie krwawienia D. okrycie folią termoizolacyjną 72. UĪycie pasów bezpieczeĔstwa w nowoczesnych pojazdach samochodowych ma na celu zmniejszenie ryzyka zgonów: A. o 25 % B. o 50 % C. o 70 % D. prawie o 90%

73. ObjĊtoĞü krwi u dorosáego czáowieka wynosi ok. 70 ml/kg c.c. Utrata jakiej objĊtoĞci moĪe stanowiü bezpoĞrednie zagroĪenie Īycia: A. < 5% B. <10% C. <15% D. > 20% 74. Pierwsza pomoc w przypadku ciaáa obcego w oku polega na: A. przepáukaniu oka kroplami do oczu B. páukaniu czystą wodą, kierując strumieĔ od nosa na zewnątrz oka C. páukaniu wodą destylowaną, kierując strumieĔ do Ğrodka oka D. usuniĊciu ciaáa obcego, poprzez masowanie powieki 75. Wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej jest konieczne w nastĊpujących przypadkach: A. bójka dwóch uczniów, z których jeden ma krwawienie z nosa B. nagáe zasáabniĊcie z utratą przytomnoĞci C. bolesne miesiączkowanie D. bóle brzucha o charakterze przewlekáym 76. Po upadku z roweru cháopiec na krótko straciá przytomnoĞü. Po jej odzyskaniu nie pamiĊta wydarzeĔ bezpoĞrednio poprzedzających uraz. Jaka moĪe byü tego przyczyna: A. cierpi na zaniki pamiĊci B. fizjologiczna odpowiedĨ na stres C. doznaá urazu gáowy i wstrząĞnienia mózgu


D. ma záamanie podstawy czaszki 77. GroĨne konsekwencje biegunki u maáego dziecka to: A. brak apetytu B. bolesne skurcze Īoáądka C. podraĪnienie okolicy krocza D. ciĊĪkie odwodnienie i niedobór elektrolitów 78. Po wykonaniu defibrylacji metodą zautomatyzowaną, urządzenie AED pracujące zgodnie z wytycznymi 2005 powinno zaleciü: A. ocenĊ tĊtna B. ocenĊ oznak krąĪenia C. ocenĊ oddechu D. podjĊcie resuscytacji krąĪeniowo-oddechowej 79. WáaĞciwa kolejnoĞü postĊpowania z osobą leĪącą na ziemi to: A. ocena bezpieczeĔstwa, wezwanie pomocy, ocena przytomnoĞci i oddechu B. ocena przytomnoĞci, wezwanie pomocy, ocena oddechu C. ocena bezpieczeĔstwa, ocena przytomnoĞci i oddechu, wezwanie pomocy D. ocena bezpieczeĔstwa, ocena przytomnoĞci, woáanie pomocy, ocena oddechu 80. Zabiegi resuscytacyjne naleĪy prowadziü do chwili: A. przyjazdu specjalistycznych sáuĪb medycznych B. gdy poszkodowany zacznie prawidáowo oddychaü C. gdy ulegniesz wyczerpaniu D. wszystkie odpowiedzi są prawidáowe 81. Wykonywanie sztucznych oddechów w trakcie zabiegów resuscytacyjnych ma na celu zapewnienie: A. utlenowania krwi B. zapewnienie wentylacji C. zapewnienie prawidáowej akcji serca D. przywrócenie droĪnoĞci dróg oddechowych 82. Akt prawny zobowiązujący wszystkich obywateli do udzielania pierwszej pomocy to: A. art. 162 Kodeksu Karnego. B. ustawa o PaĔstwowym Ratownictwie Medycznym z 8 wrzeĞnia 2006 r. C. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeĞnia 1997 r. D. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 83. NiezbĊdny element struktury konspektu zajĊü to: A. B. C. D.

temat zajĊü czas trwania zajĊü cele szczegóáowe metody nauczania


84. JesteĞ Ğwiadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km poza miastem. Co robisz w pierwszej kolejnoĞci: A. wyjmujesz telefon komórkowy i dzwonisz do pogotowia B. sprawdzasz bezpieczeĔstwo wáasne i otoczenia C. natychmiast przystĊpujesz do wyciągniĊcia ofiar z samochodu D. sprawdzasz stan swojej apteczki samochodowej 85. NajwaĪniejszą funkcją Ğrodków dydaktycznych jest to, Īe: A. wywoáują przeĪycia uczniów B. uáatwiają percepcjĊ przekazywanych treĞci C. pomagają w wykonywaniu üwiczeĔ D. uatrakcyjniają zajĊcia 86. ĝrodki dydaktyczne, za pomocą których moĪna w procesie nauczania –– uczenia siĊ wykonywaü okreĞlone czynnoĞci, na ogóá praktyczne - to: A. pomoce dydaktyczne. B. techniczne Ğrodki ksztaácenia C. pedagogiczne Ğrodki pracy D. materiaáy dydaktyczne 87. Do czasowników operacyjnych zaliczamy: A. wiedzieü B. rozumieü C. okreĞliü D. ksztaátowaü 88. W czteroetapowej metodzie nauczania umiejĊtnoĞci praktycznych, (nazywanej metodą 4 kroków), etap polegający na wykonaniu przez nauczyciela nauczanej procedury w zwolnionym tempie z omówieniem poszczególnych czynnoĞci to: A. etap pierwszy B. etap drugi C. etap trzeci D. etap czwarty 89. Przygotowanie metodyczne nauczyciela do zajĊü dotyczy tego: A. w jaki sposób prowadzi zajĊcia, jakie zastosuje metody i Ğrodki dydaktyczne B. kiedy i gdzie przeprowadza zajĊcia C. jakie treĞci dobiera i jakimi metodami je przedstawia D. jakie treĞci i Ğrodki dydaktyczne dobiera do przeprowadzenia zajĊü 90. Do metod praktycznych naleĪą: A. metoda projektów, pokaz z objaĞnieniem, metoda przewodniego tekstu B. pokaz z instruktaĪem, wykáad problemowy, ekspozycja C. üwiczenia praktyczne, metoda przypadku, inscenizacja D. pogadanka, metoda czterech kroków, prelekcja

Test Pierwsza Pomoc Przedmedyczna  

Test Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Test Pierwsza Pomoc Przedmedyczna  

Test Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Advertisement