Page 1

PORTFOLIO

PAWAT PHANKESORN


PAWAT PHANKESORN POOM ( ภูมิ ) 25 / 12 / 1995 faculty of architecture department of industrial design KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG e-mail pawatphankesorn@gmail.com facebook pawat phankesorn line id poomswg 081-979-5363

Ps Ai Rhino


การออกแบบลายผาโดยใช inspiration จากลวดลายที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอด เวลาของปลา emperior angle fish ซึ่ง อาศัยอยูในทองทะเล ความสวยงามของ จังหวะริ้วลายตามธรรมชาตินี้ เมื่อผสมผสานกับสีเขียวฟาที่โดดเดนของทองทะเล กอใหเกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้น รวมถึงการเลือก ใช ส ี ท ี ่ ม ี ค วามตั ด กั น ก อ ให เ กิ ด ความสวย งามโดดเด น แม ใ นความหมายของการ เอาตัวรอดในธรรมชาติ สีที่โดดเดนเกินไป อาจหมายถึงการดึงดูดอันตรายใหเขามา


RUS


SSIA


U R

A I S S


R U S S IA


FINAL

PATTERN


ในปจจุบันปริมาณผักในอาหารตามสั่งนอยมากจนถึงขั้นบาง เมนูแ ทบจะไมม ี เลย filli ตระหนั ก ถึ งความรู  ส ึ ก ที ่ ว  า งเปล า และ ต อ งการเติ ม เต็ ม มื ้ อ อาหารแต ล ะมื ้ อ ให ส มบู ร ณ แ บบ จึ ง ได ก  อ ตั ้ ง แบรนด และผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ ข ึ ้ น เพื ่ อ ตอบสนองความต อ งการ ของผู  บ ริ โ ภค ที ่ ต  อ งการรั ก สุ ข ภาพ เพราะถึ ง แม เ ราจะอยู  ใ น สั ง คมแห ง ความเร ง รี บ และเป น สำเร็ จ รู ป ตลอดเวลา ก็ ไ ม ไ ด หมายความว า เราจะเลื อ กสิ ่ ง ที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ให เ ราตั ว เราไม ไ ด


INTRODUCE I have a plate of food, But I feel the miss.


x

x x1/4

2X

x

1/4X

1/4X

1/4X

1/4X

1/4X

x

x


R 119 G 167 B 64

6 100 100 1

R 222 G 30 B 38

C M Y K

2 16 97 0

R 251 G 208 B 21

PUMPKIN YELLOW

C M Y K

59 15 100 1

TOMATO RED

C M Y K

BROCCOLLI GREEN


EVE


ERYWHERE


Ê‹ Ç ¹»ÃСͺ·Õ è Ê Ó¤Ñ Þ 1. ¡Ø Œ § à¤Â

95 %

3. ¹é Ó µÒÅ

2 %

2. à¡Å× Í

3 %

¼ÅÔ µ áÅÐ¨Ñ ´ ¨Ó˹‹ Ò Ââ´Â ¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹á»ÃÃÙ»ÊѵǏ¹éÓªØÁª¹·‹ÒËÔ¹

â·Ã. 087-277-8934

ลิต

ÍÓàÀͤÅͧ·‹ÍÁ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃкÕè

¹é Ó Ë¹Ñ ¡ ÊØ · ¸Ô 500 ¡ÃÑ Á

ภัณ

ตร

าด

ºŒÒ¹º‹ÍÁ‹Ç§ ËÁÙ‹·Õè 4 µÓºÅ·ÃÒ¢ÒÇ

ฑ์ก ะ ป

ิจ า ก จ

ัด ัง ห ว

้ ว ซี๊ดดด เปรีย

ซานนน

Ê‹ Ç ¹»ÃСͺ·Õ è Ê Ó¤Ñ Þ 1. ¡Ø Œ § à¤Â

95 %

3. ¹é Ó µÒÅ

2 %

2. à¡Å× Í

3 %

¼ÅÔ µ áÅÐ¨Ñ ´ ¨Ó˹‹ Ò Ââ´Â ¡ÅØ‹ÁÇÔÊÒË¡Ô¨ªØÁª¹á»ÃÃÙ»ÊѵǏ¹éÓªØÁª¹·‹ÒËÔ¹

â·Ã. 087-277-8934 ¹é Ó Ë¹Ñ ¡ ÊØ · ¸Ô 500 ¡ÃÑ Á

ลิต

ÍÓàÀͤÅͧ·‹ÍÁ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃкÕè

ภัณ

ตร

าด

ºŒÒ¹º‹ÍÁ‹Ç§ ËÁÙ‹·Õè 4 µÓºÅ·ÃÒ¢ÒÇ

ฑ์ก ะ ป

ิจ า ก จ

ัด ัง ห ว

้ ว ซี๊ดดด เปรีย

ซานนน


freak คือสื่อสิ่งพิมพที่มีความตั้งใจที่จะตีแผความใจราย ของมนุษย ผานกราฟกและสัญลักษณภาพ ที่ปราศจากความ ซั บ ซ อ นใดๆ และแสดงออกมาในรู ป แบบของบรรจุ ภ ั ณ ฑ แ มลง ทอดกรอบซึ่งเปนอาหารทองถิ่นของคนไทย ดวยความหมาย วา นก เปนสัตวในขั้นที่ 2 หรือ 3 ของหวงโซอาหาร พวกมัน กินแมลงเปนอาหารแตทวา มนุษยซึ่งเปนสัตวที่อยูในจุดบนสุด ของหวงโซอาหารที่ตองการทรัพยากรตางๆมากมายแมกระทั่ง อาหารที่นกไดกินเขาไป ตามรางกายของนกเหลานั้นจึงเต็มไป ด ว ยบาดแผลและวั ต ถุ ท ี ่ ไ ม ไ ด ม าจากการต อ สู  ต ามธรรมชาติ


ทำไมเมื่อเราโตขึ้น เรามักกลับไปหวนนึกถึงอดีตอยูบอยๆเสมอ เหมือนกับที่เรา มักจะบนอยูบอยๆวาชอบเพลงในสมัยเกาๆมากกวาเพลงในปจจุบัน นั้นเปนเพราะวา ชวงวัยรุนคือวัยแหงความวางเปลาและออนไหว เพลงที่พวกเขาฟงเปรียบเสมือนกับ เปนเพื่อนคนหนึ่งที่พูดภาษาเดียวกับเขารูเรื่อง เขาใจในสิ่งที่พวกเขารูสึก เปนเหมือนกับ สิง่ ทีพ ่ ด ู แทนความรูส ก ึ อยูข า งใน และเปนความทรงจำทีอ่ ยูใ นใจของพวกเขาไดอยางไมลม ื


ผมจึงไดออกแบบกราฟก และ packaging กลองโดนัท ที่เปรียบเทียบรสชาติ ตางๆของโดนัทรสดั้งเดิมทั้ง 4 ชนิด กับอารมณเพลง 4 รูปแบบอารมณที่สะเทือน ใจวัยรุน ไดแก ความคิดถึง ความเศรา ความรักแสนหวาน และความรักแบบเพื่อน โดยใชภาพ illustration สรางตัวแทนของวัยรุนเหลานั้น พรอมกับ caption ที่ เมื่อนึกถึงวัยรุนพวกเขาจะมาพรอมกับคำพูดเทๆ ซึ้งๆ ที่กินใจบาง หรือเพอเจอบาง


“ เธอผานเขามาเพือ่ เปลีย่ นแปลง โดนัทธรรมดา ใหพเิ ศษขึน้ ตลอดไป ”

ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค ควรเก็บไวในที่แหงและเย็น อุณหภูมิไมเกิน 25 C หลีกเลี่ยงแสงแดด ความรอน และสารเคมี บรรจุภัณฑนี้ไมสามารถเขาไมโครเวฟได เมื่อเปดแลวควรบริโภคใหหมดภายในวันเดียว

สอบถามแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ 0-2739-4432 ผลิตและจัดจำหนายโดย บริษท ั ซีพแี รม จำกัด 153-154 , 161 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 www.cpram.co.th

ข้อมูลโภชณาการ หนึง่ หนวยบริโภค : 1 ถุง (70 กรัม) จำนวนหนวยบริโภคตอถุง : 1 คุณคาทางโภชณาการตอหนึง่ หนวยบริโภค

พลังงานทัง้ หมด 190 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่ ไขมันทัง้ หมด ไขมันอิม่ ตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ใยอาหาร น้ำตาล โซเดียม

รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน* 5 ก. 8 % 25 ก. 13 % 5 มก. 2 % 5 ก. 30 ก. 10 % 1 ก. 4 % 10 ก. 140 มก. 6 % รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน

วิตามินเอ 4% วิตามินบี1 4% วิตามินบี2 4% แคลเซียม 6% เหล็ก 6% *รอยละของปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนำใหบริโภคตอวันสำหรับคนไทยอายุตง้ั แต 6 ป ขึน ้ ไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูท  ต ่ี อ  งการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรไดรบ ั สารอาหารตางๆดังนี้ นอยกวา ไขมันทัง้ หมด นอยกวา ไขมันอิม ่ ตัว นอยกวา โคเลสเตอรอล คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ไยอาหาร โซเดียม นอยกวา

65 20 300 300 25 2,400

ก. ก. มก. ก. ก. มก.

พลังงาน (กิโลแคลอรี)่ ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4

ไขมันทรานส 0 กรัม บริโภคแตละนอยและออกกำลังกายเพือ ่ สุขภาพ

“ เธอผานเขามาเพือ่ เปลีย่ นแปลง โดนัทธรรมดา ใหพเิ ศษขึน้ ตลอดไป ” ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค ควรเก็บไวในที่แหงและเย็น อุณหภูมิไมเกิน 25 C หลีกเลี่ยงแสงแดด ความรอน และสารเคมี บรรจุภัณฑนี้ไมสามารถเขาไมโครเวฟได เมื่อเปดแลวควรบริโภคใหหมดภายในวันเดียว

สอบถามแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ 0-2739-4432 ผลิตและจัดจำหนายโดย บริษท ั ซีพแี รม จำกัด 153-154 , 161 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 www.cpram.co.th

น้ำตาล

พลังงาน

*10%

*15%

ไขมัน 5 กรัม

*8%

โซเดียม 140 มิลลิกรัม

น้ำหนักสุทธิ กรัม 70 Net Weight g

*6%

ข้อมูลโภชณาการ หนึง่ หนวยบริโภค : 1 ถุง (70 กรัม) จำนวนหนวยบริโภคตอถุง : 1 คุณคาทางโภชณาการตอหนึง่ หนวยบริโภค

พลังงานทัง้ หมด 190 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่ ไขมันทัง้ หมด ไขมันอิม่ ตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ใยอาหาร น้ำตาล โซเดียม

รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน* 5 ก. 8 % 25 ก. 13 % 5 มก. 2 % 5 ก. 30 ก. 10 % 1 ก. 4 % 10 ก. 140 มก. 6 % รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน

วิตามินเอ 4% วิตามินบี1 4% วิตามินบี2 4% แคลเซียม 6% เหล็ก 6% *รอยละของปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนำใหบริโภคตอวันสำหรับคนไทยอายุตง้ั แต 6 ป ขึน ้ ไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูท  ต ่ี อ  งการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรไดรบ ั สารอาหารตางๆดังนี้ นอยกวา ไขมันทัง้ หมด นอยกวา ไขมันอิม ่ ตัว นอยกวา โคเลสเตอรอล คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ไยอาหาร โซเดียม นอยกวา

65 20 300 300 25 2,400

ก. ก. มก. ก. ก. มก.

พลังงาน (กิโลแคลอรี)่ ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4

ไขมันทรานส 0 กรัม บริโภคแตละนอยและออกกำลังกายเพือ ่ สุขภาพ

โดนัทเครื่องเทศ

โดนัทออริจินัล

สวนประกอบทีส ่ ำคัญ (Ingredients)

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ถุง 10 กรัม

190 กิโลแคลอรี่

*คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

สวนประกอบทีส ่ ำคัญ (Ingredients)

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ถุง 10 กรัม

190 กิโลแคลอรี่

น้ำตาล

พลังงาน

*10%

*15%

ไขมัน 5 กรัม

*8%

โซเดียม 140 มิลลิกรัม

น้ำหนักสุทธิ กรัม 70 Net Weight g

*6%

*คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

วันที่ผลิต 111260 M วันหมดอายุ 201260 8

Calona Oil แปงสาลี น้ำตาล ไขไก มาการีน วิกกลูเต็น นมผง ยีสต เกลือเสริมไอโอลีน ใชวต ั ถุกนั เสีย (INS 202 , INS 282) เจือสีธรรมชาติ (INS 160a(ii) แตงกลิน่ เลียนธรรมชาติ (Nature Identical Flavor Added) อิมลั ซิไฟเออร (INS 322(i) , INS471 , INS475 , INS477 , INS481 , INS492 , INS494) สารใหความขนเหนียว ขอมูลสำหรับผูแ พอาหาร : มีแปงสาลี นม ไข ถัว่ เหลือง

โดนัทสูตรสมุนไพร

BUT

VE E RY B O DY

ESCA

โดนท ั ร

 โรน คา

เครือ่ งเทศ แปงสาลี น้ำตาล ไขไก มาการีน วิกกลูเต็น นมผง ยีสต เกลือเสริมไอโอลีน ใชวต ั ถุกนั เสีย (INS 202 , INS 282) เจือสีธรรมชาติ (INS 160a(ii) แตงกลิน่ เลียนธรรมชาติ (Nature Identical Flavor Added) อิมลั ซิไฟเออร (INS 322(i) , INS471 , INS475 , INS477 , INS481 , INS492 , INS494) สารใหความขนเหนียว ขอมูลสำหรับผูแ พอาหาร : มีแปงสาลี นม ไข ถัว่ เหลือง

or issi ng flav

TU LF

วันที่ผลิต 111260 M วันหมดอายุ 201260 8

m

PE

IN

จากนำ้ มนั ด อก งั้ เดมิ สด

I T RY T O SLEEP

I S E E YO U R F A C E

blu e flavor

NOT FOR REST

TU LF โดนทั สมนุ ไพร


“ เธอผานเขามาเพือ่ เปลีย่ นแปลง โดนัทธรรมดา ใหพเิ ศษขึน้ ตลอดไป ” ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค ควรเก็บไวในที่แหงและเย็น อุณหภูมิไมเกิน 25 C หลีกเลี่ยงแสงแดด ความรอน และสารเคมี บรรจุภัณฑนี้ไมสามารถเขาไมโครเวฟได เมื่อเปดแลวควรบริโภคใหหมดภายในวันเดียว

สอบถามแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ 0-2739-4432 ผลิตและจัดจำหนายโดย บริษท ั ซีพแี รม จำกัด 153-154 , 161 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 www.cpram.co.th

ข้อมูลโภชณาการ

น้ำตาล

พลังงาน

*10%

*15%

ไขมัน 5 กรัม

*8%

โซเดียม 140 มิลลิกรัม

น้ำหนักสุทธิ กรัม 70 Net Weight g

*6%

ข้อมูลโภชณาการ

พลังงานทัง้ หมด 190 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่

พลังงานทัง้ หมด 190 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี่

หนึง่ หนวยบริโภค : 1 ถุง (70 กรัม) จำนวนหนวยบริโภคตอถุง : 1

หนึง่ หนวยบริโภค : 1 ถุง (70 กรัม) จำนวนหนวยบริโภคตอถุง : 1 คุณคาทางโภชณาการตอหนึง่ หนวยบริโภค

ไขมันทัง้ หมด ไขมันอิม่ ตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ใยอาหาร น้ำตาล โซเดียม

รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน* 5 ก. 8 % 25 ก. 13 % 5 มก. 2 % 5 ก. 30 ก. 10 % 1 ก. 4 % 10 ก. 140 มก. 6 % รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน

วิตามินเอ 4% วิตามินบี1 4% วิตามินบี2 4% แคลเซียม 6% เหล็ก 6% *รอยละของปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนำใหบริโภคตอวันสำหรับคนไทยอายุตง้ั แต 6 ป ขึน ้ ไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูท  ต ่ี อ  งการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรไดรบ ั สารอาหารตางๆดังนี้ นอยกวา ไขมันทัง้ หมด นอยกวา ไขมันอิม ่ ตัว นอยกวา โคเลสเตอรอล คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ไยอาหาร โซเดียม นอยกวา

65 20 300 300 25 2,400

ก. ก. มก. ก. ก. มก.

พลังงาน (กิโลแคลอรี)่ ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4

ไขมันทรานส 0 กรัม

“ เธอผานเขามาเพือ่ เปลีย่ นแปลง โดนัทธรรมดา ใหพเิ ศษขึน้ ตลอดไป ” ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค ควรเก็บไวในที่แหงและเย็น อุณหภูมิไมเกิน 25 C หลีกเลี่ยงแสงแดด ความรอน และสารเคมี บรรจุภัณฑนี้ไมสามารถเขาไมโครเวฟได เมื่อเปดแลวควรบริโภคใหหมดภายในวันเดียว

สอบถามแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ 0-2739-4432 ผลิตและจัดจำหนายโดย บริษท ั ซีพแี รม จำกัด 153-154 , 161 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 www.cpram.co.th

คุณคาทางโภชณาการตอหนึง่ หนวยบริโภค

ไขมันทัง้ หมด ไขมันอิม่ ตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ใยอาหาร น้ำตาล โซเดียม

รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน* 5 ก. 8 % 25 ก. 13 % 5 มก. 2 % 5 ก. 10 % 30 ก. 4 % 1 ก. 10 ก. 6 % 140 มก. รอยละของปริมาณทีแ่ นะนำตอวัน

วิตามินเอ 4% วิตามินบี1 4% วิตามินบี2 4% แคลเซียม 6% เหล็ก 6% *รอยละของปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนำใหบริโภคตอวันสำหรับคนไทยอายุตง้ั แต 6 ป ขึน ้ ไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูท  ต ่ี อ  งการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรไดรบ ั สารอาหารตางๆดังนี้ ไขมันทัง้ หมด นอยกวา ไขมันอิม ่ ตัว นอยกวา โคเลสเตอรอล นอยกวา คารโบไฮเดรตทัง้ หมด ไยอาหาร โซเดียม นอยกวา

65 20 300 300 25 2,400

ก. ก. มก. ก. ก. มก.

พลังงาน (กิโลแคลอรี)่ ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4

ไขมันทรานส 0 กรัม

โดนัทเครื่องเทศ

โดนัทโรยน้ำตาล

บริโภคแตละนอยและออกกำลังกายเพือ ่ สุขภาพ

บริโภคแตละนอยและออกกำลังกายเพือ ่ สุขภาพ

สวนประกอบทีส ่ ำคัญ (Ingredients)

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ถุง 10 กรัม

190 กิโลแคลอรี่

*คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

สวนประกอบทีส ่ ำคัญ (Ingredients)

แปงสาลี น้ำตาล ไขไก มาการีน วิกกลูเต็น นมผง ยีสต เกลือเสริมไอโอลีน ใชวต ั ถุกนั เสีย (INS 202 , INS 282) เจือสีธรรมชาติ (INS 160a(ii) แตงกลิน่ เลียนธรรมชาติ (Nature Identical Flavor Added) อิมลั ซิไฟเออร (INS 322(i) , INS471 , INS475 , INS477 , INS481 , INS492 , INS494) สารใหความขนเหนียว ขอมูลสำหรับผูแ พอาหาร : มีแปงสาลี นม ไข ถัว่ เหลือง

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ถุง 10 กรัม

190 กิโลแคลอรี่

น้ำตาล

พลังงาน

*10%

*15%

ไขมัน 5 กรัม

*8%

โซเดียม 140 มิลลิกรัม

น้ำหนักสุทธิ กรัม 70 Net Weight g

*6%

*คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

วันที่ผลิต 111260 M วันหมดอายุ 201260 8

SHINING N E E B E Y O U H AV

R YOU’

วันที่ผลิต 111260 M วันหมดอายุ 201260 8

เครือ่ งเทศ แปงสาลี น้ำตาล ไขไก มาการีน วิกกลูเต็น นมผง ยีสต เกลือเสริมไอโอลีน ใชวต ั ถุกนั เสีย (INS 202 , INS 282) เจือสีธรรมชาติ (INS 160a(ii) แตงกลิน่ เลียนธรรมชาติ (Nature Identical Flavor Added) อิมลั ซิไฟเออร (INS 322(i) , INS471 , INS475 , INS477 , INS481 , INS492 , INS494) สารใหความขนเหนียว ขอมูลสำหรับผูแ พอาหาร : มีแปงสาลี นม ไข ถัว่ เหลือง

S TA R

YO U H AV E LO V E

E

E IN

MBR E Y M

B U T N OW

life flavor

TU LF ทั รสเครอื่ งเทศ โดน

D E S E RV U O Y BC

sw

ACE

r eet flavo

TU LF โรยนำ้ ตาล โดนทั


SKETCH


Profile for Pawat Phankesorn

Pawat Phankesorn PortFolio  

Industrial Design KMITL

Pawat Phankesorn PortFolio  

Industrial Design KMITL

Advertisement