Page 1

โครงงานออกแบบการใชทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและ รูปลักษณ บรรจุภัณฑสินคาประเภทสมุนไพร สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ กลุม จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จังหวัดสิงหบุรี (Applying the cultural capital context to design and develop branding and packaging appeal to herbal products of the community enterprise in the area of north central provinces group 2 (Sing Buri). ARTD3302 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 201 เสนอ ผศ.ประชิด ทิณบุตร จัดทําโดย นายปวริศ แกวยงกฎ รหัสนักศึกษา 5721311214 กลุม 201 สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป) คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2559


คํานํา โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ในการพัฒนาตราสัญลักษณและ รูปลักษณ บรรจุภัณฑสินคาประเภทสมุนไพร สําหรับกลุมวิสาหกิจในเขตพื้นที่ กลุมจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2 จังหวัดสิงหบุรี โดยผานกระบวนการทํางานขั้นตอน 3 ส. คือ ส1. สืบคนขอมูล ส2. สมมติฐาน ส3. สรุปผลการออกแบบ การศึกษาขอมูลวิเคราะหดวยวิธีการสังเกตลักษณะกราฟกบนบรรจุภัณฑโดย ละเอียด เพื่อทราบถึงขอมูลทั้งขอดีและขอเสียของบรรจุภัณฑแลวนํามาปรับปรุงและแกไขเพื่อพัฒนา รูปลักษณของบรรจุภัณฑ และสรางความสนใจตอกลุมเปาหมายใหสื่อสารและเขาใจในรูปลักษณของ สินคา

นาย ปวริศ แกวยงกฎ ผูออกแบบ


โดยที่ ผู วิ จั ย ได ส รุ ป เป น ข อ มู ล ผลการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ของกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ มี ก ารผลิ ต ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ผานเกณฑการคัดเลือกและสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย เปนขอมูล สรุปสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการความรวมมือรับการพัฒนา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลจริงทางการ ออกแบบการพิมพ (Printing Design) และแนวทางการสรางสรรคตราสัญลักษณ (Corporate Identity Design )และรูปลักษณบรรจุภัณฑ (Package Structural Design) รวม 8 รายดังนี้คือ 1.ชื่อผูประกอบการ กลุมน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น อําเภอคายบางระจัน จํานวน 1 ราย ตารางที่ 1.1 ขอมูลสรุปผลการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับผูประกอบการและผลิตภัณฑของกลุม วิสาหกิจชุมชนน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น ชื่อ-สกุลผูประกอบการ ที่อยู

1.นางศศิวรรณ ขังทอง อายุ 49ป 102/1 หมูที่ 5 ตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี รหัสไปรษณีย 16150 หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร 087-8010886 E-mail/Website Sasiwan53@hotmail.com ตําแหนงที่ตั้งและแผนที่ ตําแหนงที่ตั้ง URl : https://goo.gl/2bzMch ตําแหนงพิกัด14.8135126,100.3613329

ผลิตภัณฑปจจุบัน

เริ่ ม จั ด ตั้ ง กลุ ม ขึ้ น เมื่ อ ป พ.ศ.2549 มี อ าชี พ รั บ ราชการและ เกษตรกรรม โดยผูประกอบการคุณศศิวรรณไดแปนผูริเริ่มการจัดตั้ง กลุม เพราะคุณศศิวรรณ นั้นโดยสวนตัวมีความรูความสามารถในการ คนควาการหาขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเปนพิเศษ และไดรวมรวมสม มาชิกภายในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งกลุมเพื่อสรางรายได ใหกับสมาชิกภายในชุม ชน ปจจุบันกลุมน้ํามันสมุ นไพรเคี่ยวกลั่ น จําหนายสินคาคือ ยาหมองสมุนไพรคลายเสน โลชั่นบํารุงเสนผม


ขอมูลการตลาดของสินคา 1.ยาหมองคลายเสน ราคาปลีก 35 บาท / 50 กรัม ไมรวมคาสงไปรษณีย 2.โลชั่นบํารุงเสนผมสมุนไพร 100 บาท / 50 กรัม ไมรวมคาสงไปรษณีย การผลิตและการจัดจําหนายปจจุบัน 1.ปจจุบันกลุมน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่นมีการผลิตยาคลายเสนจากสมุนไพร เปนสินคาหลัก โดยมี วิธีการปลุกสมุนไพรเอง เพื่อเปนสวนผสม และมีสมาชิกภายในชุมชนเปนกําลังหลักในการผลิต มีรูปแบบ ลักษณะเดียวคือ บรรจุในขวดแกวสูงขนาด 6.7 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางขนาด 4 เซนติเมตร เปน ขวดแกวทรงกระบอก ฝาเกลียว จําหนายโดยตรงเปนการบรรเทาบริเวณที่มีอาการชามือชาเทา หรือ บริเวณที่มีอาการปวดเมื้อย การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน ตารางที่ 1.2 ขอมูลสรุปผลการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น จุดแข็ง (Strengths) 1.มีสถานที่ในการเพาะปลูกสมุนไพรเอง 2.ขวดแกวมีความเปนกลางไมทําปฏิกิริยาใดๆกับ ผลิตภัณฑ มีความปลอดภัยสูง 3.ตนทุนต่ํา สามารถขยายกําลังการผลิตได 4.ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โอกาส (Opportunities) 1.มีหหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนหากสินคาได มาตรฐาน 2.มีสถานที่จําหนายที่เปนแหลงคาขายขนาดใหญ ภายในชุมชน

จุดออน (Weaknesses) 1.ไมมีรูปลักษณที่เดนชัด 2.บรรจุภัณฑยังไมตางจากคูแขงทางตลาด 3.ไมมีการโปรโมทสินคาทางสื่อออนไลน

อุปสรรค (Threats) 1.การติ ดต อกั บผู ประกอบการเป น ไปได คอ นข า ง ลําบาก 2.ยังเขาไมถึงกลุมเปาหมาย 3.ผูประกอบการขาดประสบการณในการแสวงหา ชองทางการในการจําหนายและลงทุน


ความคาดหวังภาพอนาคตขององคกร ผลิตภัณฑและการบริการ ผูประกอบการตองการใหชวยพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณของบรรจุภัณฑ ใหมีแนวทางที่ สอดคลองตามความตองการของผูซื้อในทองตลาด และมีรูปแบบที่นาสนใจ นาเชื่อถือ จดจําไดงาย อาจ สื่อสารถึงอัตลักษณหรือเอกลักษณตามวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดสิงหบุรี ตองการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 1.ตองการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหสื่อถึงวัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดของตน 2.ตองการใหมีตราสัญลักษณ ที่จดจําไดงายมีมาตรฐานเพื่อใชในการจดทะเบียนการคา

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงการมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลของบรรจุภัณฑเชิงลึก ระหวางนักวิจัย ผูประกอบการ ณ ที่ทําการกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น ที่มา : ปวริศ แกวยงกฎ, 2559

ภาพที่ 1.2 คุณ ศศิวรรณ ขังทอง ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น ณ ที่ทํา การกลุมวิสาหกิจน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น จังหวัดสิงหบุรี ที่มา : ปวริศ แกวยงกฎ, 2559


ภาพที่ 1.3 ยาหมองคลายเสน ที่มา : ปวริศ แกวยงกฎ, 2559

ภาพที่ 1.4 เอกสารหนังสือสําคัญ กลุมวิสาหกิจน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น ที่มา : ปวริศ แกวยงกฎ, 2559


ขั้นตอนการสืบคนขอมูล (ส1.) ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชุนกลุมน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น รหัสทะเบียน 1-17-03-03/1-0001 ตั้งอยูที่ 102/1 ตําบล โพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี โดยมี คุณศศิวรรณ ขังทอง เปนผูกอตั้งและจดทะเบียนเปน วิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมน้ํามันสมนุนไพรเคี่ยวกลั่น เริ่มจัดตั้งกอตั้งกลุมขึ้นเมื่อ ป พ.ศ.2549 โดย คุณ ศศิวรรณ ขังทอง เปนผูกอตั้งกลุมและจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน และไดเริ่มรวบรวมสมาชิก ภายในชุมชนมาเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหกับสมาชิกในชุมชนในการมีสวนรวมในการผลิตสินคาของ กลุมน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น กรอบแนวความคิดในการดําเนินงานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ


ผลิตภัณฑที่ผูประกอบการตองการใหชวยพัฒนา

ชื่อสินคา : ยาหมองคลายเสน ประเภทสินคา : ยาสามัญภายนอก สถานะผลิตภัณฑ : เปนเนื้อเหลวออนนุม สีผลิตภัณฑ : สีเขียว สวนผสม : ขมิ้นขัน พริกไทย ดีปลี ใบมะตูม เสลดพังพอน วาสลิน เมนทอล การบูร พิมเสน เทียน น้ํามัน ระกํา สีบรรจุภัณฑ : ขวดแกว ผลิตโดย : กลุมวิสาหกิจชุมชนน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น ที่อยู : 102/1 หมูที่ 5 ตําบลโพสังโฆ อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี รหัสไปรษณีย 16150 เบอรโทร : 087-8010886 Line : 0617436175


ขอมูลสวนประกอบของบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ

สวนประกอบตางๆของบรรจุภณ ั ฑ 1.ฝาเกลียว ขนาด 1.1 เซนติเมตร 2.ขวดแกว ขนาด 50 กรัม 3.ชื่อผลิตภัณฑ 4.ฉลากรอบขวด 5.ขอมูลสรรพคุณ 6.ขอมูลสวนผสมของสมุนไพร 7.ขอมูลที่อยูและเบอรโทรติดตอของผูประกอบการ 8.รูปอัตลักษณของผูประกอบการ ฉลาก (Sticker Labal)


ขอมูลสวนผสมสมุนไพร

1.ขมิ้นชัน ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับผิวหนังมีสุขภาพแข็งแรง 2.พริกไทย ชวยเพิ่มความอบอุนใหกับรางกายและเสริมภูมิตานทานไปดวยในตัว 3.ดีปลี แกอาการปวดเมื่อย แกเสนเอ็นดึงรั้ง 4.ใบมะตูม ชวยรักษาอาการหลอดลมอักเสบ 5.เสลดพังพอน ใชถอนพิษ แมลงกัดตอย 6.วาสลิน ใชเปนสวนผสมเพื่อทําใหเกิดความลื่นมัน และสะดวกในการทานวด 7.เมนทอล มีลักษณะเปนผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม 8.การบูร ชวยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม 9.พิมเสน มีกลิ่นหอม ใชสูด ดม แกวิงเวียนศีรษะ ใชทาแกปวดเมื้อย เคล็ดขัดยอก 10.เทียน ลักษณะเปนเนื้อแวกซเปนสวนผสมทําใหเนื้อยาหมองไมเหลวจนเกินไป 11.น้ํามันระกํา แกปวดเมื้อยกลามเนื้อ แกเคล็ดขัดยอก


ขอมูลขวดแกว

ขอดี 1.มี ค วามเป น กลางและไมทํ าปฏิ กิริ ยาใดๆกับผลิต ภัณฑ ที่บ รรจุ เพื่อใหผู บริโ ภคไดรั บความ ปลอดภัยสูง 2.ในกระบวนการผลิตแกว สามารถใชเศษแกวมาหลอดรวมไปไดดวยเพื่อลดใชทรัพยากร 3.สามารถนํากลับมาใชใหมไดหลายครั้ง โดยไมลดคุณภาพ 4.สามารถทนตอความรอนสูงและเย็นจัดได ขอเสีย 1.แกวไมสามารถยอยสลายไดตามกระบวนการทางชีวภาพ 2.การใชบรรจุภัณฑจากแกวอาจทําใหเกิดอันตรายไดเมื่อแกวแตก 3.การปนเปอนของแกวไมสามารถตรวจจับไดเหมือนกับเศษโลหะ 4.มีน้ําหนักมากกวาขวดพลาสติก พกพาไมสะดวก


การหาขอมูลผลิตภัณฑชนิดเดียวกันในทองตลาด

รูปลักษณของผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน จากการวิเคราะหในผลิตภัณฑชนิดเดียวกันในทองตลาด ในดานรูปลักษณและรูปลักษณ ทําให ทราบถึงปญหากับผลิตภัณฑที่ทําการพัฒนา ทางดวยรูปลักษณะตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑที่ยังไมไดมี การพัฒนาใหไดมาตรฐาน เพื่อนํามาพัฒนากับผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น ตั้งสมมติฐาน ในขั้นตอนตอไป

ซึ่งนําไปสูกระบวนการ การ


ขั้นตอนกการตั้งสมมติฐาน (ส2.) การตั้งสมมติฐานนั้น เปนการนําขอมูลสนับสนุนที่ได ผานกระบวนการสืบคนจากการลงพื้นที่และ สัมภาษณผูประกอบการมาตั้งเปนขอมูลสนับสนุนในการดําเนินการงานออกแบบพัฒนารูปลักษณและ เอกลักษณของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ จากบทสรุปการสัมภาษณและผลการสํารวจขอมูลเบื้องตนทางการออกแบบ ตามขอที่ 6. ภาพรวมความตองการงานออกแบบ (Design Brief) การพัฒนาแบบตราสัญลักษณและ รูปลักษณบรรจุภัณฑใหม (Redesign) Mood & Feel (อารมณและความรูสึกที่ตองการ ใหออกแบบหรือ พัฒนา)

สรุป ผูประกอบการตองการใหพัฒนาผลิตภัณฑโดยเนนลักษณะที่มีความเรียบหรู เรียบงาย มี สีสันสนุก ออกแนวผูหญิง ถูกประหยัด ผลิตภัณฑมีความแข็งแรง ดูทันสมัย เชิงอนุรักษ อยูในราคาที่ไม แพงจนเกินไป แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ การใชทุนทางวัฒนธรรมประจําทองถิ่นมาเปนแนวคิดในกระบวนการออกแบบตราสัญลักษณะ ผสมผสานกับสมุนไพรชนิดตางๆของผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับผลิตภัณฑ และมีความเปนเอกลักษณ อยางเดนชัด


สมมติฐาน คือ จังหวัดสิงหบุรีคือจังหวัดที่เปนเมืองแหงบรรพบุรุษนักรบชาติไทย ผูออกแบบจึงได นําความเปนนักรบในอดีต มาผสมผสานอยูในการออกแบบ แตเนื่องดวยผูประกอบมีความตองการที่ อยากจะใหผลิตภัณฑมีรูปลักษณที่เปนไปในทางสําหรับผูหญิง ผูออกแบบจึงไดตีความจากนักรบที่เปนชาย ในอดีต ก็สมมติฐานขึ้นมาวา หากเปลี่ยนจากผูชายมาเปนผูหญิงก็จะทําใหงานดูออนโยนและนุมลง จึง นํามาผสมผสานกับสมุนไพรของผลิตภัณฑ จึงมีความลงตัวที่มีเอกลักษณของเมืองสิงหบุรีและสมุนไพร ทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ

ภาพการออกแบบตราสัญลักษณ


สวนผสมของสมุนไพรที่นาํ มาใชในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ

นําส วนผสมทั้ งหมดมารางสเก็ ตใหม และนํ ามาผ านกระบวนการออกแบบในโปรแกรมตาม ขั้นตอนตางๆ เพื่อนํามาเปน Background ใหกับ สติ๊กเกอร


การสรางสมมติฐานของขวดแกว ทําการขึ้นรูปทรงขวดแกวและฝาจากโปรแกรม Sketchup 2016 และโปรแกรม illustater cs6


ขั้นตอนการสรุปผลการออกแบบ (ส3.) การสรุปการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ ยาหมองสมุนไพรคลายเสน แบรนด “โอไพร” กลุม วิสาหกิจชุมชนกลุมน้ํามันสมุนไพรเคี่ยวกลั่น ตําบลโพสังโห อําเภอคายบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี รูปลักษณผลิตภัณฑกอนดําเนินงานการออกแบบ

รูปลักษณผลิตภัณฑหลังดําเนินงานการออกแบบ


แนวความคิด การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาวิสาหกิจดานสมุนไพร โดยการใชทุนทางวัฒนธรรมมา พัฒนากระบวนการออกแบบรูปลักษณของบรรจุภัณฑโดยใชความเปนเอกลักษณของจังหวัดคือความเปน เมืองแหงประวัติศาสตรเมืองวีรชนมาผสมผสานกับผลิตภัณฑที่เปนสมุนไพร ใหเชื่อมโยงและมีความ รวมสมัย เพื่อใหตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑไดสื่อสารและเขาใจไดงายกับกลุมเปาหมายวาผลิตภัณฑ สินคาชิ้นนี้เปนผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาจากที่ไหนกลุมไหน ทําใหงายตอการจดจํา การพัฒนาตราสัญลักษณของผลิตภัณฑ

ฉลากแบบใหมของผลิตภัณฑ ขนาด 4X11เซนติเมตร


การออกแบบผลิตภัณฑในโปรแกรม SketchUp 2016


รูปดานตางๆของบรรจุภัณฑ

แบบ Box Pattren


รายงานส่วนบุคคล  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you