Page 1

ชื่อ นายปวริ ศร์ พูลสวัสดิ์ แผนการเรี ยน วิทย์-คณิ ต โรงเรี ยนหอวัง กรุ งเทพมหานคร สำานักงานเขตพื้นที่การที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


คำำนำำ ในการเข้ารั บการศึ กษาที่ โรงเรี ยนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึ ก ษา มัธยมศึ กษาตอนต้น จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนล้วนได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงยังได้รับ ในสิ่ งที่ไม่อาจหาได้ในตำาราเรี ยน นัน่ ก็คือทักษะการดำารงชีวิตในสังคม ซึ่ งสิ่ งต่างๆเหล่านี้ ล้วน ได้รั บ จากคำา สั่ง สอนของคุ ณ ครู อาจารย์ ผูม้ ี พ ระคุ ณ รวมถึ ง ความรู้ ที่ วิ ท ยากรหลายๆท่ า น นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้ยงั สามารถได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมในห้องเรี ยน กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการเสริ มสร้างความ สามัคคีและมิตรภาพในหมู่คณะ ซึ่ งกิจกรรมและประสบการณ์ท้ งั หมดที่ขา้ พเจ้าได้รับมาตลอด ระยะเวลา 12 ปี นี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมไว้ในแฟ้ มสะสมผลงานฉบับนี้ เพื่อเป็ นส่ วนประกอบใน การพิจารณาการคัดเลือกการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ปวริ ศร์ พูลสวัสดิ์ ผูจ้ ดั ทำา


สำรบัญ เรื่อง คำานำา

หน้ ำ ก

ประวัติ ประวัติส่วนตัว

1

ประวัติการศึกษา

2

ประวัติการเข้ารับอบม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา

3

เกียรติประวัติดา้ นการศึกษา

4

กิจกรรมที่ทาำ ระหว่างเรี ยน

4

การปฏิบตั ิงานเพื่อส่วนรวมและสังคม

5

ผลงาน

6

ความสามารถพิเศษ

6

ความประทับใจต่อตนเอง

7

ความใฝ่ ฝันในอนาคต

8

ความต้องการที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่ วนรวม/สังคม/ประเทศชาติ

8

ภาคผนวก


ประวัติ ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายปวริ ศร์ สัญชาติ ไทย

นามสกุล พูลสวัสดิ์ เชื้อชาติ ไทย

เกิดวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2537

ศาสนา พุทธ มีพี่นอ้ ง 1 คน: หญิง 1 คน เป็ นบุตรคนที่1

เลขที่บตั รประจำาตัวประชาชน 1 1005 01158 87 9 ภูมลิ ำำ เนำ บ้านเลขที่ 1313/3 หมู่3 ซอย สรณคมน์ 31 ถนน สรณคมณ์ แขวงสี กนั

เขตดอนเมือง

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210 ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 1313/3 หมู่3 ซอย สรณคมน์ 31 ถนน สรณคมณ์ แขวงสี กนั

เขตดอนเมือง

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210 E-mail address : panpan_dola@hotmail.com ชื่อบิดา นายพีระพน นามสกุล พูลสวัสดิ์

อาชีพ รัฐวิสาหกิจ

สถานที่ทาำ งาน บริ ษทั การบินไทย จำากัด (มหาชน) โทรศัพท์ติดต่อ 08-4427-2505 ชื่อมารดา นางอิสรี ย ์

นามสกุล พูลสวัสดิ์

สถานที่ทาำ งาน บริ ษทั Hunstman จำากัด (มหาชน)

อาชีพ รับจ้าง โทรศัพท์ติดต่อ 08-9205-2778


ประวัติกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ

สถำนศึกษำ

ปี กำรศึกษำ

คะแนนเฉลีย่

ระดับชั้นประถมศึกษำ

โรงเรี ยนพระหฤทัย

2543-2549

3.76

2549-2552

3.84

2553-ปัจจุบนั

3.70

ดอนเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้ น

โรงเรี ยนหอวัง

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรี ยนหอวัง


ประวัติกำรเข้ ำรับอบรม/ศึกษำดูงำน/ทัศนศึกษำ ลำาดับที่ ชื่อหลักสูตร/โครงการที่เข้ารับการอบรม

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

1

ทัศนศึกษา ช้างและวิถีชีวิตของชาวไทย

27 กุมภาพันธ์ 2555

สยามเนรมิต

2

โครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน

4 มิถุนายน 2554

คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

3

ทัศนศึกษา ดูประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

10 ธันวาคม 2553

อนุสรสถานแห่งชาติ

4

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการเพิ่มประสิ ทธิภาพ 2 ตุลาคม 2550

โรงเรี ยนหอวัง

การเป็ นผูน้ าำ เยาวชนกิจกรรมชุมนุม 5

การทดสอบกำาลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต

4 ตุลาคม 2548

กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่1 กองพลที่1 รักษาพระองค์

เกียรติประวัติด้ำนกำรศึกษำ ลำาดับที่ วัน/เดือน/ปี

ประเภทรางวัล

รางวัลอันดับที่

สถาบัน/หน่วยงาน


1

3 ธันวาคม 2553

ผลการเรี ยนเฉลี่ยรวม 3.76

-

โรงเรี ยนหอวัง

2

2 กรกฎาคม 2552

ผลการเรี ยนเฉลี่ยรวม 3.90

-

โรงเรี ยนหอวัง

3

14 กันยายน 2552

คนดีศรี หอวัง

-

โรงเรี ยนหอวัง

4

26 มิถุนายน 2552

ผลการเรี ยนรวมเฉลี่ย 3.80

-

โรงเรี ยนหอวัง

5

19 มิถุนายน 2551

ผลการเรี ยนรวมเฉลี่ย 3.94

-

โรงเรี ยนหอวัง

กิจกรรมทีท่ ำำ ระหว่ ำงเรียน ลำาดับที่

ปี พ.ศ.

กิจกรรม

สถาบัน/หน่วยงาน

1

19 ธันวาคม 2554

คุมกองเชียร์ กีฬาคณะนักเรี ยน

โรงเรี ยนหอวัง

2

11 พฤศจิกายน 2553 เดินขบวนพาเหรด กีฬาคณะนักเรี ยน

โรงเรี ยนหอวัง

3

31 พฤษภาคม 2555 ร่ วมกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

โรงเรี ยนหอวัง

วันงด

สูบบุหรี่ โลก

กำรปฏิบัติงำน เพือ่ ส่ วนรวมและสั งคม ลำาดับที่ 1

ปี พ.ศ.

ผลงาน/รายการปฏิบตั ิ

4 มิถุนายน 2554 ปลูกป่ าชายเลน ณ โครงการศูนย์อนุรักษ์

ระยะเวลา

หน่วยงาน/สถานที่

1 วัน

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน


ป่ าชายเลน 2

7 พฤษจิกายน 2553

อบต.คลองโคน

จิตอาสา ดูแลผูพ้ ิการและบริ จาคของให้

1 วัน

หญิงชรา

สถานสงเคราะห์คนพิการกา รุ ณยเวศน์(หญิง)

ผลงำน ลำาดับที่

ผลงานประเภท

1.

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่ งประดิษฐ์

ชื่อผลงาน รถบังคับดูดฝุ่ น


2.

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ

ำ ก การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของน้าหมั ชีวภาพในการกำาจัดศัตรู พืช

3.

มิวสิ ควิดีโอ ประกอบเพลง

MV. เพลง หนุ่มเกาหลี

ควำมสำมำรถพิเศษ ลำาดับที่

ความสามารถ

ระดับความสามารถ (ดีมาก/ดี/พอใช้)

1

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ดี

2

ความสามารถทางศิลปะ

ดี

3

ความสามารถทางศิลปะป้ องกันตัวไอคิโด้

พอใช้

ควำมประทับใจต่ อตนเอง ความประทับใจของข้าพเจ้าคือ การที่ขา้ พเจ้าสามารถเป็ นลูกชายที่เป็ นที่ชื่นชมและภาค ภูมิใจ และเป็ นที่ไว้วางใจของคุ ณพ่อและคุ ณแม่ ข้าพเจ้าอาจไม่ใช่ ลูกที่ดีสมบูรณ์ แบบ เพราะ ข้าพเจ้าทำาให้คุณพ่อคุณแม่เสี ยใจบ้างในบางครั้ ง แต่ทุกครั้งข้าพเจ้าจะเข้าใจและยอมรับเหตุผล


และกราบขออภัย คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ทุ ก ครั้ งที่ ทาำ ให้ ท่ า นเสี ย ใจ รวมถึ ง รั บ ฟั ง คำา สั่ ง สอนและ ความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่เสมอ เนื่ องจากข้าพเจ้าทราบดี ว่า คุณพ่อคุณแม่ท่านตำา หนิ ท่าน เตือนก็เพราะท่านรักและห่วงใยเรา ในด้านการทำางาน ข้าพเจ้าประทับใจในความตั้งใจในการทำาให้งานประสบความสำาเร็ จ ลุล่วง ข้าพเจ้าไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคไม่วา่ จะลำาบากยากเย็นแค่ไหน ข้าพเจ้าสามารถเป็ นได้ท้ งั ผูน้ าำ และผูต้ ามที่ดี ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าวิจารณ์ อภิปราย ด้วยหลักเหตุและผลเพื่อ ให้งานออกมาตรงตามเป้ าหมาย ข้าพเจ้ามีการคิดอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน มีการประยุกต์ ข้อผิดพลาดหรื อตัวอย่างงานอื่นๆให้เข้ากับงานของตัวเอง ข้าพเจ้ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็ นที่พ่ ึง ของผูอ้ ื่นได้ และยินดีช่วยผูอ้ ื่นเสมอ ในฐานะนักเรี ยนโรงเรี ยนหอวัง ข้าพเจ้าประทับใจในความรักสถาบันของตนเอง ตลอด ระยะเวลา 6 ปี ที่ ข ้าพเจ้า ได้ศึ ก ษาอยู่ที่ ห อวัง ข้า พเจ้า ได้รั บ ทั้ง ความรู้ ความอบอุ่ น ความรั ก มิตรภาพ และประสบการณ์ ต่างๆมากมาย รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตซึ่ งไม่มีอยู่ในบทเรี ยน ซึ่ ง ข้าพเจ้าได้พยายามตอบแทนโรงเรี ยนอันเป็ นที่รักด้วยการประพฤติตนเป็ นคนดีของสังคม และ พยายามสร้างชื่อเสี ยงให้โรงเรี ยนตามโอกาส แม้วา่ จะไม่มากพอ แต่กเ็ ป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าภูมิใจที่ได้ ทำา

ควำมใฝ่ ฝันในอนำคต ตั้งแต่สมัยเด็กข้าพเจ้าเคยใฝ่ ฝันว่าข้าพเจ้าอยากเป็ นวิศวกร เนื่ องจากข้าพเจ้าชื่ นชอบการ ประดิ ษฐ์สิ่งของต่างๆ และรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และกลไกต่างๆของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า


ในตอนที่ขา้ พเจ้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต้น ญาติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้านับถือเขาเป็ น อย่างมาก ประกอบอาชี พวิศวกร ข้าพเจ้าจึงคิดจะเดิ นตามรอยของเขา จึงได้ตดั สิ นใจจะเลือก เรี ยนสายวิทย์ -คณิ ต แต่เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้าพเจ้าได้คน้ พบ ตนเองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้รักในการจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ขา้ พเจ้ามีความ ใฝ่ ฝันที่จะเข้าศึกษาในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อที่ขา้ พเจ้าจะได้ใช้ท้ งั ความรู้ที่ขา้ พเจ้าได้ ศึกษามา และสิ่ งที่ขา้ พเจ้าถนัด สิ่ งที่ขา้ พเจ้ารัก ถึงแม้ว่าความฝันจะดูยาวไกล แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั ดีใจที่มีความฝันเป็ นแรงผลักดันให้ขา้ พเจ้า เดิ นหน้าต่อไป ซึ่ งสิ่ งนี้ เป็ นแรงบันดาลใจที่ สาำ คัญ ที่ ทาำ ให้ขา้ พเจ้าตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อที่ขา้ พเจ้าจะได้นาำ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษานี้ ไปประกอบอาชีพสถาปนิกในอนาคตได้

ควำมต้ องกำรทีจ่ ะอุทศิ ตนเอง เพือ่ ส่ วนรวม/สั งคม/ประเทศชำติ -ประกอบอาชีพสุ จริ ต -ตั้งใจทำางาน ซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่คดโกงใคร -คำานึงถึงความปลอดภัยของสาธารณชนเป็ นอันดับแรก -ประพฤติตนเป็ นคนดีของสังคม


ภาคผนวก


ทัศนศึกษา ช้างและวิถีชีวิตของชาวไทย สยามเนรมิต

กองเชียร์ กีฬาคณะนักเรี ยน


ปลูกป่ าชายเลน ณ โครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อบต.คลองโคน


จิตอาสา ดูแลผูพ้ ิการและบริ จาคของให้หญิงชรา สถานสงเคราะห์คนพิการการุ ณยเวศน์(หญิง)

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่ โลก


กิจกรรมเดินขบวนเนื่องในวันเข้าพรรษา

port  

portfolio