Page 1

Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αιγάλεω 02/2015 - 03/2015

Εκπαιδευόμενες: Λήδα Γεωργιλά, Φανή Γριμάνη, Φωτεινή Θεοχάρη, Ματθίλδη Κορμπά, Χρύσα Κουζούπη, Εύη Κράνη, Βάσια Μαγέτου, Κωνσταντίνα Μπότσα, Κατερίνα Μωραΐτου, Νατάσσα Παπακωνσταντίνου, Άννα Σπύρου, Χριστιάνα Τζανετή. Εκπαιδευτής: Παύλος Σατόγλου.


Τίτλος: Τμήμα Φωτογραφίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αιγάλεω 02/2015 - 03/2015 Φωτογραφίες: Λήδα Γεωργιλά (σελίδες 7 και 10-11) Φανή Γριμάνη (σελίδες 14-15) Φωτεινή Θεοχάρη (σελίδες 18-19) Ματθίλδη Κορμπά (σελίδες 22-23) Χρύσα Κουζούπη (σελίδες 7 και 26-27) Εύη Κράνη (σελίδες 30-31) Βάσια Μαγέτου (σελίδες 7 και 34-35) Κωνσταντίνα Μπότσα (σελίδες 38-39) Κατερίνα Μωραΐτου (σελίδες 42-43) Νατάσσα Παπακωνσταντίνου (σελίδες 46-47) Παύλος Σατόγλου (εξώφυλλο και σελίδα 7) Άννα Σπύρου (σελίδες 50-51) Επιμέλεια ύλης, σελιδοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία: Παύλος Δ. Σατόγλου Αθήνα, Απρίλιος 2015


4


ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ εισαγωγή

5


Σχετικά με τα Κ.Δ.Β.Μ. Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα http://www.kdvm.gr/about: Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). (...) Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. (...) Τα Κ.Δ.Β.Μ., ως μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων και υποσύστημα της δια βίου μάθησης, στοχεύουν -ως προς τους εκπαιδευομένους τους- στα εξής: • Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση • Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών • Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση • Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης • Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες • Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού • Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη • Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στα Κ.Δ.Β.Μ. Στον ιστότοπο των Κ.Δ.Β.Μ (www.kdvm.gr) υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας, συγκεκριμένα ότι είναι ενταγμένα στην κατηγορία Πολιτισμός και Τέχνη και ότι έχουν διάρκεια 25 ώρες.

Σχετικά με τα μαθήματα Φωτογραφίας στο Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω Το Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω (e-mail: kdvm127@gmail.com, τηλ.: 2132044856, φαξ: 2105317829) λειτουργεί με υπεύθυνους τους: Χρύσα Γαβρά (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης) και Παναγιώτη Κότσικα (Υπεύθυνος Οργάνωσης). Για την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2015, τα μαθήματα του προγράμματος Φωτογραφίας γίνονταν σε χώρους του 4ου Γενικού Λύκειου Αιγάλεω, κάθε απόγευμα Τετάρτης και Πέμπτης, κατανεμημένα σε 11 συναντήσεις, με εκπαιδευτή τον Παύλο Σατόγλου (www.pavlos.satoglou.gr).

6


Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω (2/2015 - 3/2015) Στο τμήμα Φωτογραφίας είχαν εγγραφεί 19 εκπαιδευόμενοι, από τους οποίους παρουσιάστηκαν οι 15. Ολοκλήρωσαν τα μαθήματα οι εξής 12: Λήδα Γεωργιλά, Φανή Γριμάνη, Φωτεινή Θεοχάρη, Ματθίλδη Κορμπά, Χρύσα Κουζούπη, Εύη Κράνη, Βάσια Μαγετού, Κωνσταντίνα Μπότσα, Κατερίνα Μωραΐτου, Νατάσσα Παπακωνσταντίνου, Άννα Σπύρου, Χριστιάνα Τζανετή.

© ΛΗΔΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ

© ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ

Ως στόχος των μαθημάτων ορίστηκε η δημιουργία θεματικής ενότητας φωτογραφιών (5-15 εικόνων) από τον καθένα εκπαιδευόμενο, με την αξιοποίηση της προσφερθείσας γνώσης, η οποία περιελάμβανε: • Θεωρητικά μαθήματα για την τεχνική λήψης φωτογραφίας, για τη σύνθεση εικόνων και για την ερμηνεία τους. • Προβολή και σχολιασμό έργων γνωστών φωτογράφων. • Πρακτική εξάσκηση με εξωτερικές και εσωτερικές λήψεις και χρήση διαφορετικών φωτισμών. • Σχολιασμό των φωτογραφιών των εκπαιδευομένων και βελτίωσή τους μέσω προγράμματος επεξεργασίας εικόνας.

© ΒΑΣΙΑ ΜΑΓΕΤΟΥ

© ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΓΛΟΥ

© ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι δημιουργηθείσες ενότητες φωτογραφιών, με την ενδεικτική παράθεση δύο φωτογραφιών από κάθε ενότητα.

7


8


ΛΗΔΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ το γκρίζο της πόλης

9


© ΛΗΔΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ

10


© ΛΗΔΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ

11


12


ΦΑΝΗ ΓΡΙΜΑΝΗ καθημερινότητα

13


© ΦΑΝΗ ΓΡΙΜΑΝΗ

14


© ΦΑΝΗ ΓΡΙΜΑΝΗ

15


16


ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ προσόψεις

17


© ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

18


© ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

19


20


ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΡΜΠΑ νεοκλασικά παλαιάς Αθήνας

21


© ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΡΜΠΑ

22


© ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΡΜΠΑ

23


24


ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ ατίθασα νιάτα

25


© ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ

26


© ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ

27


28


ΕΥΗ ΚΡΑΝΗ άνοιξη

29


© ΕΥΗ ΚΡΑΝΗ

30


© ΕΥΗ ΚΡΑΝΗ

31


32


ΒΑΣΙΑ ΜΑΓΕΤΟΥ από σώμα σε σώμα

33


© ΒΑΣΙΑ ΜΑΓΕΤΟΥ

34


© ΒΑΣΙΑ ΜΑΓΕΤΟΥ

35


36


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΤΣΑ σιωπηλός χορός

37


© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΤΣΑ

38


© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΤΣΑ

39


40


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ τρούλοι

41


© ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ

42


© ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ

43


44


ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ χωρίς εισιτήριο

45


© ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

46


© ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

47


48


ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΥ (...)

49


© ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΥ

50


© ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΥ

51


Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω (02/2015 - 03/2015)  

e-λεύκωμα με έργα που δημιουργήθηκαν στα μαθήματα φωτογραφίας 25 ωρών (από τον Φεβρουάριο ως και τον Μάρτιο 2015), του Κέντρου Διά Βίου Μάθη...

Τμήμα Φωτογραφίας Κ.Δ.Β.Μ. Αιγάλεω (02/2015 - 03/2015)  

e-λεύκωμα με έργα που δημιουργήθηκαν στα μαθήματα φωτογραφίας 25 ωρών (από τον Φεβρουάριο ως και τον Μάρτιο 2015), του Κέντρου Διά Βίου Μάθη...

Advertisement