__MAIN_TEXT__

Page 1


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

2014

1


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

2


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

3


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

2014 4


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid 7 ВИДЕОХОЛИКА 2014 МЕЖДУНАРОДEН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ИЗДАНИЕ Vll 1 - 7 АВГУСТ / ВАРНА / БЪЛГАРИЯ

7 VIDEOHOLICA 2014 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL EDITION Vll 1 - 7 AUGUST / VARNA / BULGARIA

7 се явява хипер функционално число с множество характерни символни и смислови обременености. Според мнозина, 7 е свещено или основно число, символ на началото и сътворението. Други, определят 7 като златната среда между първото число 1 и странното 13. Според трети, 7 символизира края или смъртта, именно заключвайки в цикъл от 7 редица човешки явления, след които не следва нищо. Има и разбирания, според които 7 символизира хармонията, свързаността и цялостта, събирайки 3 като символ на нематериалното и идейното с 4 - символ на материалното. Ако в тази ирационална синкретичност диспозицията на 7 е и основа (начало), и среда, и край, и всичко взето заедно, то математиката определено е забавна, а едно хипотетично артистично изследване - силно любопитно.

The 7 appears to be a hyper functional number featuring multiple typical symbolic and meaningful encumbrances. According to many, 7 is a sacred or primal number, a symbol of beginning and creation. Others define 7 as the golden mean between the first number 1 and the odd 13. According to some, 7 symbolizes the end or death, because it closes a series of various human phenomena in a cycle of 7, after which nothing happens. There are concepts, according to which 7 symbolizes harmony, connectivity and integrity bringing together 3 as a symbol of the intangible and ideological and 4 - as that of intangible. If in this irrational syncretism the disposition of 7 is also a base (beginning), medium, end, and all taken together, then the math is definitely funny and a hypothetical artistic study - very curious. In its 7th year, VIDEOHOLICA recognizes 7 as its own existential performativity, but not to highlight its existing complex symbolism but to provoke new multidirectional thinking, associations and interpretations beyond the real potentiality of 7. What does 7 count for/ depict? What is more and what is less than 7? Is 7 enough? Where is the place of 7 in today’s multitudinous/ multifunctional world? With these and other questions we are searching for poetic, abstract, ironic, conditional, metaphoric and literal comments on the moving image, committed to decompose the audio-visual and conceptual matrix of the figure 7.

В 7-та си година, ВИДЕОХОЛИКА припознава 7 като собствена екзистенциална перформативност, но не за да подчертае неговата вече съществуваща комплексна символика, а за да провокира ново многопосочие на мислене, асоциации и интерпретации, далеч отвъд реалната потенциалност на 7. Какво изброява/ изобразява 7? От какво е повече и от какво е по-малко 7? Достатъчно ли е 7? Къде е мястото на 7 в днешния многочислен / многофункционален свят? С тези и други въпроси се търсят поетични, абстрактни, иронични, условни, преносни и буквални коментари на подвижния образ, ангажирани да декомпозират аудио-визуалната и концептуална матрица на цифрата 7.

2014 / Pavlina Mladenova & Neno Belchev *** This year’s edition of VIDEOHOLICA will be accompanied by an international panel discussion on the issues in front of the festivals for video art and opportunities for alternative video art distribution and creating on-site archive of video art in Bulgaria. Panelists will be: Iara Boubnova (curator, Bulgaria/Russia), Antonio Geuza (curator, Italy/Russia), Jason Waite (curator, USA) Leung Mee-ping (curator / artist, Hong Kong), Markus Huber (festival manager, Germany).

2014 / Павлина Младенова u Нено Белчев *** Изданието на фестивала ще бъде съпътствано от международен дискусионен панел по проблематиката пред фестивално представяне на видео изкуство и възможностите за алтернативна видео арт дистрибуция и създаване на он-сайт архив на видео изкуство у нас. Участници в панела ще са: Яра Бубнова (куратор, България/Русия), Антонио Джеуза (куратор, Италия/ Русия), Джейсън Уейт (куратор, САЩ), Лей Ми-Пинг (куратор/ артист, Хонг Конг), Маркус Хубер (фестивален мениджър, Германия).

***

***

5

7


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Ела при мен! 2014 / 05:06 / цвят / 4:3 / SD Хана Тай / Астралия

Come to Me! 2014 / 05:06 / colour / 4:3 / SD Hanna Tai / Australia

“Ела при мен!” е видео без звук, заснето на мобилен телефон, за животни, които идват към мен. Протягам ръката си подканящо и се надявам, че те ще ми се доверят.

“Come to Me!” is a silent video shot on my mobile phone of animals coming towards me. I hold out my hand and hope they will trust me.

Пясък, буря и дървото на Лорънс 2013 / 02:28 / цвят / 16:9 / HD Еял Сегал / Израел

Sand, Storm & Lawrence Tree 2013 / 2:28 / colour / 16:9 / HD Eyal Segal / Israel

Това видео беше заснeто през октомври 2012 г. в Уади Рум, Йордания. На Запад, Уади Рум може би е най-популярен с връзката си с британския офицер T. E. Лорънс, известен като Лорънс Арабски, който преминава през това място няколко пъти по време на арабското въстание от 191718. Живял и мистериозно умрял в тази област. Това е причината, за заглавието на тази работа. Творбата се занимава със самотата, силата и интроспекцията. Поетичното и естествено състояние на ума. Оригиналният саундтрак, който бе композиран специално от Исаак Шушан, придаде вътрешен глас и завършеност на тази творба.

This video was shot in October, 2012 in Wadi Rum, Jordan. In the West, Wadi Rum may be best known for its connection with British officer T. E. Lawrence, known as Lawrence of Arabia who passed through several times during the Arab Revolt of 1917–18. Lived and mysteriously died in this area. This is the reason for the title of this work. The work deals with loneliness, strength and Introspection. Poetic and nature state of mind. The original sound track that was composed by Izaak Shushan for this work - completed this piece and gave her the inner voice.

http://www.hannatai.com/

6


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

3 кадъра 2013 / 07:00 / цвят / 16:9 / FHD Джеймс Сназел / Обединено кралство

3 Frames 2013 / 07:00 / colour / 16:9 / FHD James Snazell / UK

“3 кадъра” се състои от три кадъра, взети от 16-мм филм, които се повтарят безконечно и се превръщат в изследване на визуалния ритъм чрез движение на повторението и наслояването на тези три кадъра. Звукът подсилва въздействието им с помощта на 3 сек. звук от елеватор, която всеки път, когато започне просвирването от начало, създава многопластов процес, който надгражда неусетно върху продължителността на парчето. Като база за целия филм използвани са 7 кадъра: 4 за началото и заглавията и 3 за основната част на филма.

“3 Frames” consists of 3 frames taken from a 16mm film leader, which are looped and developed into an exploration of visual rhythm through movement of the repetition and layering of the 3 frames. The audio heightens this by using a 3 second sound loop of a tape machine that each time it loops plays on top of itself creating a layered process that builds imperceptibly over the duration of the piece. 7 frames are used as a base for the whole film, 4 for the beginning titles and 3 for the main film.

Скала 2013 / 02:29 / цвят и чернобяло / 16:9 / HD Aлександър Йохан Андреасен Швеция/Норвегия

En stein (A rock) 2013 / 02:29 / colour and B&W / 16:9 / HD Aleksander Johan Andreassen Sweden/Norway

Едно пътуване за връзката на един човек към специална скала.

A journey about one person‘s relationship to a special rock.

http://www.snazell.com/

7


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Всеки игрален филм на моя твърд диск, 3 пиксела висок и ускорен до 7000% 2013 / 00:30 / цвят / 16:9 / HD Райън Мъри / САЩ

Every Feature Film on My Hard Drive, 3 Pixels Tall and Sped Up 7000% 2013 / 00:30 / colour / 16:9 / HD Ryan Murray / USA

Това абстрактно видео се състои от 240 игрални филма, които вървят едновременно, смачкани в 3 пикселни високи цветни ивици, за да се поберат в един кадър висок 720 пиксела и ускорени до 7000%. Огромната маса от медии, които имаме под ръка, създават една абстракция на цвета и продължителността на киното.

This abstract video is composed of 240 feature films, running simultaneously, squashed in to 3 pixel tall stripes of colour to fit into a 720 frame and sped up 7000%. The mass amount of media we have at our fingertips creates an abstraction of the colour and duration of the cinema.

Погълната изцяло 2014 / 04:04 / цвят / 16:09 / FHD Хейди Кумайо / САЩ

Swallowed Whole 2014 / 04:04 / colour / 16:9 / FHD Heidi Kumao / USA

В “Погълната изцяло” пустият, дезориентиращ фантазен пейзаж представлява моето пропадане в дълбок подземен свят, след счупването на гръбнака ми, по време на пързаляне с шейна. Лечението на счупените ми прешлени бе “стабилизация” в индивидуално изработени скоби за гръбнак (тип „мидена черупка”), докато костите бяха напълно изцелени. Моят опит в продължение на три и половина месеца „легнала по гръб” бе чувството, че съм като хваната в капан, сама под повърхността на замръзнало езеро: животът продължаваше около мен, докато аз го наблюдавах изотдолу. Това усещане се превърна в ядрото, от което създадох този филм.

In “Swallowed Whole” the desolate, disorienting dreamscape represents my fall into a deep netherworld after breaking my back while sledding. The treatment for my broken vertebrae was “stabilization” in a custom-made clam shell back brace until the bone healed. My experience of lying supine for three and a half months felt like being trapped alone under a frozen lake: life continued on around me while I looked up from below. This sensation became the kernel from which I created this film.

http://www.schmurray.com/murray/

http://www.heidikumao.net/

8


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Неясно доказателство 2013 / 00:45 / цвят / 16:9 / FHD Maкс Хатлер Обединено кралство/Германия

Unclear Proof 2013 / 00:45 / colour / 16:9 / FHD Max Hattler / UK/Germany Do You need more proof? Sensational crystal-clear footage of shape-shifting UFOs, recorded under the influence in Farra di Soligo, Veneto, Italy.

Имате ли нужда от повече доказателства? Сензационно, кристално ясно кадри от променящи формата си НЛО, които са записани под влияние в Фара ди Солиго, Венето, Италия.

http://www.maxhattler.com/

Просветление: Утрин (Illuminazioni: Mattina) 2014 / 03:14 / цвят / 16:9 / FHD Лизи Прада / Испания

Illuminazioni: Mattina 2014 / 03:14 / colour / 16:9 / FHD Lisi Prada / Spain Two verses, 7 syllables. Many languages and multiple layers of meaning. Landscapes with power lines, literally. Power lines of battle. Power lines of poem, pentagram lines... About the unspeakable and the untranslatable. Written during WW1, ‘Mattina’ is taken here for finding their audiovisual expression as well as matter for reflection to illustrate, on the one hand, the inability to speak the unspeakable through language, second, the difficulty of translating poetry into other languages.

Два стиха, седем срички. Много езици и многопластови значения. Пейзажи с електропроводи, буквално. Силови линии на битка. Силови линии на поема, линиипентаграми... За неизразимото и непреводимото. Написана през Първата световна война, “Mattina” е използвана тук с цел намиране на тяхното аудиовизуално изразяване, както и като тема за размисъл, за да илюстрира, от една страна, невъзможността да се изговори неизразимото чрез езика, и от друга, трудността при превода на поезията на други езици.

http://www.produccionesinmateriales.com/bio.html

9


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Светъл сън (7) 2014 / 02:35 / цвят / 16:9 / HD Беате Гьордес / Германия

Lucid Dream (7) 2014 / 02:35 / colour / 16:9 / HD Beate Goerdes / Germany

Размишлявайки върху един сън, в който мистериозни коловози и места са някакси познати, но същевременно и странни, натрапчиви и досадни, числото 7 непрекъснато се появява в различни привидения и разкрива някаква мистика, на фона на летливи мъждукащи градски пейзажи, впечатления от пътувания и вълна от вода...

Looking back on a dream in which mysterious tracks and locations are somehow familiar but also strange, insistent and irritating. The number 7 continously shows itself in different apparitions and reveals a kind of mystik, amid volatile flickering cityscapes, travel impressions and a water wave...

Сигурна ли си? ... 2014 / 02:10 / цвят / 4:3 / SD Барбара Гуриери (от Барбара Гуриери Груп) Италия

Are You Sure?... 2014 / 02:10 / colour / 4:3 / SD Barbara Gurrieri (of Barbara Gurrieri Group) Italy

Това е видео анимация, в която размишлявам върху елементите на колебанието на човешкото същество. Опитвам се да разбера този код като катализатор на всекидневния ни живот. Аз се интересувам от култа към простите ежедневни действия. Понякога, моят привилегирован регистър е ироничен и социален, с цел да бъдат върнати много изображения на механични навици, които, благодарение на посредничество наситено с тънка ирония, се променят, докато приемат гротесков и парадоксален характер.

It’s a video animation in which I’m reflecting on elements about the hesitation of the human being. I’m trying to figure out this code, as a catalyser of daily experience. I’m interested in the cult of simple everyday actions. Sometimes, my privileged register is ironic and social, with the aim to give back many images of mechanical habits that, thanks to subtle ironic mediation, change until they assume a grotesque and paradoxical character.

http://www.beategoerdes.kulturserver-nrw.de/

10


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Мозък 2014 / 17:05 / цвят / 16:9 / FHD Орен Лавие / Израел

Brain 2014 / 17:05 / colour / 16:9 / FHD Oren Lavie / Israel

Рейк преживява медицинска процедура, изразяваща се в проникване на устройство в мозъка й и контролирано от медицинска сестра, която й задава познавателни и любопитни въпроси. Рейк не може да си спомня точно коя е. Всичко, което знае е, че това е било важно в някакъв момент. Тя е художник.

Rake is going through a medical procedure, confined to a device penetrating her brain and monitored by a nurse who’s asking her cognitive and prying questions. She can’t exactly remember who she was. All she knows is that it was important at some point. She was an artist.

Наистина страхотна идея 2014 / 06:02 / цвят / 16:9 / FHD Джон Слепиън / САЩ

A Really Great Idea 2014 / 06:02 / colour / 16:9 / FHD John Slepian / USA

Парчето е хумористична концептуална видео-творба, вдъхновена от ранното концептуално изкуство, която буквално прави мисленето на художника видимо. Формално, видеото кореспондира с влиятелни пърформанси и видео-творби от средата на 1960-1970-те години, в които простите действия на художниците са структурирани с цел да се създаде творба (Брус Науман, Марина Абрамович и Юлай, Tehching Hsieh) и/или идеята сама по себе си е творбата (Лорънс Уайнър, Йoko Oнo). Как работи като тези ще или биха могли да функционират в нашата епоха на технологии?

The piece is a humorous conceptual video work, inspired by early Conceptual Art, that literally makes the thinking of the artist visible. Formally, it refers to the influential performance and video work of the mid-1960s-1970s in which simple actions by the artists were structured in order to make a piece (Bruce Nauman, Marina Abromovich and Ulay, Tehching Hsieh) and/or the idea alone was the piece (Lawrence Weiner, Yoko Ono). How would, or could, work like this function in our age of technology?

http://www.orenx.com/

http://www.johnslep.net/

11


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Токийско метро 2014 / 05:00 / цвят / 16:9 / FHD Юлиус Браун / САЩ

Tokyo Subway 2014 / 05:00 / colour / 16:9 / FHD Julius Brown / USA

„Токийско метро” е видео, целящо да подсили спокойствието в едно иначе оживено пространство, като едновременно предава оживеността присъща за характера на това пространство.

Tokyo subway is designed to increase calmness in an otherwise busy space, while simultaneously conveying the inherent busy nature of the space.

Светлината разделя квадрата 2012 / 04:48 / цвят / 01:01 / HD Кимбърли Бърли / САЩ

Light Divides the Square 2012 / 04:48 / colour / 1:1 / HD Kimberly Burleigh / USA

За да създам тази компютърна анимация, аз формирах виртуално флуидно тяло в компютър и след това създадох ромоляща повърхност, като периодично й причинявах смущения с невидими променящи формата си обекти. Хвърлих виртуална светлина върху течността и когато лъчите на светлината преминаваха през повърхността, те се пречупваха и създадоха “слънчеви отражения” върху друга повърхност, намираща се под повърхността на течността.

To create this computer animation, I formed a virtual fluid body in the computer and then created a rippling surface by periodically perturbing it with invisible shape-shifting objects. I cast a virtual light on the fluid and as the rays of light passed through the surface they refracted and created the “rippling caustics” on another surface placed beneath the fluid surface.

http://www.juliusbrown.tv/

http://www.kimberlyburleigh.com/

12


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Видоизменени реалности 2013 / 01:52 / цвят / 16:9 / FHD клаРа апаРасио йолди / Испания / UK

TransMuted Realities 2013 / 01:52 / colour / 16:9 / FHD claRa apaRicio yoldi / Spain/UK

Абстрактна живопис, направена от 7 видоизменени лога на водещите световни марки. Визуално претоварване, повторение, лъскави цветове, рекламна хипноза, противоречие, непълни послания, манипулация... Визия за реалността и информацията, с която следващите поколения ще разполагат за нашето настояще. Кино, телевизия, интернет, книги, вестници са околна ни среда. Те изграждат посланията на социалния организъм; установяват смисъл в живота. Bездесъщността на марките и рекламата. “Това е то. Това е, което има значение: Преживяването на даден продукт?!”

This abstract painting is made with 7 transmuted logos from some of the world’s leading brands. Image overload, repetition, flashy colours, advertising hypnosis, contradiction, incomplete messages, manipulation... This is our vision of reality and the information that next generations will have about our present. Cinema, television, Internet, books, newspapers are our environment. They build the messages of the social organism. They establish meaning in life. Brands and adverts ubiquity. “This is it. This is what matters: The experience of a product?!”

Ядрен черeн шум 2013 / 03:41 / цвят / 16:09 / FHD Жеробийм Фендерсон / Австрия

Nuclear Black Noise 2013 / 03:41 / colour / 16:9 / FHD Jerobeam Fenderson / Austria

“Ядрен черeн шум” е аудиовизуална композиция, базираща се върху добавъчен синтез, визуализирани трептящи мотиви на осцилоскоп. В стремеж, да се получи възможно най-близката връзка между образ и звук, и двата (звукът и образът) са пресъздадени от едни и същи вълни. Левите/десните аудио-канали предизвикват вертикални/ хоризонтални отклонения на катодния лъч на осцилоскопа. Полученото изображение показва точното представяне на акустични вълни.

“Nuclear Biack Noise” is an audiovisual composition, based on additive synthesis, visualized as lissaious patterns on an oscilloscope. In an attempt to get the closest possible correlation between image and sound, both are created from the same waveforms. Left/right audio channels cause vertical/horizontal deflection of the oscilloscope’s cathode ray. The image shows an exact representation of the acoustic waves.

http://www.aclararte.com/

http://www.jerobeamfenderson.net/

13


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Фокус-Дефокус 2013 / 05:40 / цвят + чернобяло / 16:9 / FHD Аделина Попнеделева / България

Focus-Defocus 2013 / 05:40 / colour + B&W / 16:9 / FHD Adelina Popnedeleva / Bulgaria

Настоящето е преход между минало и бъдеще, разположено на миг от отминаващото и предстоящето. Видеото „Фокус-Дефокус” показва актуалната ситуация в България, седем години след приемането на страната в Европейския съюз, чрез протестите, които продължават повече от 240 дни, както и кадри от запустели и подпалени сгради и живота на улицата, в които се съдържа описание и анализ на минало и настояще и предчувствия за бъдещето. Вторият фокус относно ролята на изкуството се поставя чрез противопоставяне на визуалното и субтитрите.

Present is a transition between past and future, a moment between passing and coming time. The video “Focus-Defocus” shows the current situation in Bulgaria, seven years after the country’s admission to the European Union, through the unrests that have lasted for more than 240 days as well as through footage of abandoned and torched buildings and life on the street, which contains a description and analysis of the past and present and a prevision of the future. On the second plan, the video is focused on the role of art by contrasting of the visual with the subtitles.

Два Юпитера 2014 / 04:01 / чернобяло / 16:9 / FHD Ема Хай / САЩ

Two Jupiters 2014 / 04:01 / B&W / 16:9 / FHD Emma High / USA

В нумерологията, 2014 година е свързана с числото 7. Това благоприятно число предвещава време, когато трябва да бъдем аналитични и самонаблюдателни. Време - да се вглъбим в себе си и да разкрием корените на непроявени духовни нужди и желания, които искаме да култивираме. Голяма част от моята работа лежи върху основата на самооценъчното изразяване чрез неидентифициран пейзаж. Това видео е носител на потенциала, който числото 7 е въплътило, в опит да се създаде сън наяве, непроявено желание чрез пътуване.

In numerology, 2014 is associated with the number 7. This auspicious number represents a time to be analytical and selfexamining. A time to draw inward and unroot the unmanifested spiritual needs and desires that we wish to cultivate. Much of my work is based on the foundation of self-referential expression through an unidentified landscape. This video carries the potency that 7 imbibes in an effort to create a waking dream, unmanifested desire through travel. http://www.emmahigh.com/

14


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Репичка 2013 / 04:20 / цвят / 16:9 / HD Диего Рамирез / Австралия

Radish 2013 / 04:20 / colour / 16:9 / HD Diego Ramirez / Australia

Репичка е антропоморфен персонаж с главарепичка, който изпълнява от самия художник и който първоначално се появява в работата на Рамирез като метафоричен имигрант, изкълчено създание без име, пол или гражданство, безсмислено петно. Въпреки че в първоначалното си разбиране за този типаж, художникът е бил решен да избягва културни специфики, иронични връзки между фигурата на ряпа и неговата собственна културна идентичност, те много скоро се появяват от само себе си.

Radish is an anthropomorphic character with a radish head –performed by myself- that originally appeared in my work as a metaphorical immigrant, a dislocated creature without name, gender or citizenship, a meaningless blob. Although in my original conception of the character I was committed to eschewing cultural specificity, ironic connections between the figure of the radish and my cultural identity soon began to emerge.

Момиче с лице 2013 / 06:48 / цвят / 16:9 / HD Владо Ковачев

A Girl With a Face 2013 / 06:48 / colour / 16:9 / HD Vlado Kovachev

След неуспешен концерт, вокалистката на второразредна рок банда полага неистови усилия да премахне перфектния си, самовъзстановяващ се грим.

After an unsuccessful concert singer of the rock band knockoffs frantic efforts to remove her perfect, self-healing makeup.

http://www.diego-ramirez.net/

http://www.studio-geometria.net/

15


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Работа в развитие: Привързаност 2011-2013 / 07:00 / цвят / 16:9 / HD Едуард Марили / Бразилия

Work in Process: Affection 2011-2013 / 07:00 / colour / 16:9 / HD Edward Marily / Brazil

В “Привързаност”, групата се занимава с морала и загубата на чистота, символи на плътта и духа, чрез извършване на суров театрален експеримент пред глуха аудитория. Доброто и Злото биват разделени, когато въпроси като секс, смърт, маргиналност, и необходимостта от разбиране на отделните личности, засегнати от тях биват изложени. Видеото се фокусира върху непреднамерена аудиовизуална композиция, която обхваща преходността и изменчивостта на процесите на сътрудничество в развитие.

A lonely Msensorial decides to resurrect ideas in the form of puzzles when his room gets invaded. In “Affection”, the group deals with morality and lost purity, symbols of flesh and spirit, by performing a raw theatrical experiment to a deaf audience. Good and Evil gets divided when issues such as sex, death, marginality, and the necessity of understanding individuals affected by it are exposed. The piece focus in non-predetermined audiovisual composition that embraces transience and mutability on collaborative developmental processes.

Изпускане 2013 / 07:38 / цвят / 16:9 / FHD Живко Даракчиев / Франция/България

Leak (Fuite) 2013 / 07:38 / colour / 16:9 / FHD Jivko Darakchiev / France/Bulgaria

Течаща мивка постепенно наводнява обзаведен апартамент. Надигащата се вода събужда обектите в пространството, които влизат в деликатен балет. Водата се оттегля и всичко се връща на мястото си, преди целият процес да се рестартира, да започне отново. Филмът постепенно се разделя от “реалността” и звука ни води на далеч. Приближаваме се към вътрешностите на цикличната система под декора поглед към механиката на ежедневието.

A leaking sink progressively inundates a furnished apartment. The rising water awakens the objects in the space, which enter into a slow ballet. The water withdraws and everything returns to its place, before the whole process restarts. The film progressively divorces from ‘reality’ and the soundtrack drifts farther away. We approach the entrails of the cyclical system below the dеcor – a glimpse into the mechanics of the everyday.

http://www.msensorial.com/

http://www.jivko.org/

16


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Роден в Близкия Изток 2014 / 03:05 / цвят / 16:9 / HD Арезу Зибаей / Иран

Born In Middle East 2014 / 03:05 / colour / 16:9 / HD Arezou Zibaei / Iran

Чуйте моя глас: Аз съм тук, в сърцето на Близкия Изток. В ръцете на Персийския залив чак до Средиземно море. В държавите, които олицетворяват желанието на човечеството за цивилизация, желанието за правила написани от премиера. Аз съм тук, сред страните богати на петрол. Петрол - богатството, което се превърна в пожар в живота на хората от Близкия Изток. Аз съм тук, в страните, където животът на никой не си струва толкова, колкото на неговите равни на Запад. Да, аз съм тук, с разтревожени очи, аз не искам война, също така страха от война! Чуй гласа ми!

Hear my voice; I’m here in the heart of Middle East. In the arms of Persian Gulf to Mediterranean. In Countries which are humankind civilization desire, The desire of premier written rules, I’m here, among the oil rich countries, Oil, the wealth which became fire in the life of Middle East people, I’m here in the countries which life of nobody is worth same as his western equivalent, Yes I’m here, With worried eyes, I don’t want war, Also the fear of war, Hear my voice!

Джинси “Мустанг” 2013 / 07:12 / цвят / 16:9 / 4K Марко Шифелбайн / Германия

Mustang Jeans 2013 / 07:12 / colour / 16:9 / 4K Marko Schiefelbein / Germany

Жената пред камерата разказва история на едно преживяване, което тя е имала. Въпреки, че тя описва случката доста подробно, историята изглежда малко вероятна, или дори неправдоподобна. Оказва се, че тя не е нейна, а по-скоро това е една история от реклама, която тя преразказва от гледна точка на главния герой. Творбата „Джинси “Мустанг” представя абстрактен образ на човек, който е възприел образите и историите от света на рекламата.

A womаn is sitting in front of a camera telling a story about an experience she had. Even though she is able to describe the happenings quite detailed, the story also seems to be unlikely or implausible. It turns out not to be hers rather thаn a story from a commercial which she is retelling out of the perspective of the main character. The work MUSTANG JEANS draws an abstract image of a human that has internalized the images and stories of the world of advertising. http://www.markoschiefelbein.com/

17


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Кукла 2013 / 04:01 / цвят / 16:9 / FHD Витек Зиемишевски / Полша

Puppet (Pajacyk) 2013 / 04:01 / colour / 16:9 / FHD Witek Ziemiszewski / Poland

Филмът “Куклa” изследва изминаващото време на живота ни. Създава реалност като взета от сън - състояние, в което не съществува време.

The movie ‘Puppet’ shows the passing time of our lives. I create there reality like from a dream, which is a state in which the time does not exist. http://www.witekziemiszewski.art.pl/

Един мъж, осем камери 2014 / 02:20 / черно бяло / 4:3 / HD Нарен Уилкс / Обединено кралство

One Man, Eight Cameras 2014 / 02:20 / B&W / 4:3 / HD Naren Wilks / UK

Един мъж изследва един любопитен феномен в кръгла стая, в която към него се присъединяват 7 клонинги, за да образуват временно ротационно симетричен свят.

A man in a circular room explores a curious phenomenon, in which he is joined by 7 clones to temporarily form a rotationally symmetric world. http://www.naren.co.uk/

18


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Пътешествие (В края: Началото) 2014 / 06:37 / цвят / 16:9 / FHD По-Йен Уанг / Тайван

The Voyage (In the End: The Beginning) 2014 / 06:37 / colour / 16:9 / FHD Po-Yen Wang / Taiwan

“Пътешествие” е визуално стихотворение, богато на символи, които ни напомнят за едно пътуване през пространството и времето. Чрез комбиниране на линейни и кръгови понятия за време, “Пътешествие” дава възможност на зрителите да изпитат вечния цикъл на ражданията и умиранията. Визуалната поема може да се разглежда като ода за плодородието или като описание на мечти, които са отворени за оборване на фройдистки интерпретации.

“The Voyage” is a visual poem rich in symbols that brings to mind a journey through space and time. By combining the linear and circular concepts of time, “The Voyage” attempts to enable viewers to experience the eternal cycle of births and deaths. The visual poem can also be considered as an ode to fertility or as a description of dreams that are opened for daring Freudian interpretations.

K 2014 / 04:00 / цвят / 2:3,7 / HD група APOTROPIA / Италия

K 2014 / 04:00 / colour / 2:3,7 / HD group APOTROPIA / Italy

„K” е видео пърформанс, заснет през 2012 по време на зимното слънцестоене. Виолетовият цвят е в единия край на спектъра на видимата светлина, точно преди невидимия ултравиолетов цвят.

K is a video performance shot during the 2012 winter solstice. The colour violet is at one end of the spectrum of visible light just before the invisible ultraviolet. http://www.apotropia.com/

19


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Денят на кървавите венци 04:50 / 16:9 / цвят / 16:9 / HD Димитър Димитров / България

The Day of the Bleeding Gums 2014 / 04:50 / colour / 16:9 / HD Dimitar Dimitrov / Bulgaria

Трябва спокойно да изчакаш своята вълна и да се оставиш да те отведе там, където дори смъртта е само повод за съзерцание.

You should calmly wait for your wave and let it take you where even death is just cause for contemplation.

Археология на паметта. Инсталация 2013 / 03:36 / цвят / 16:9 / FHD Влад Басараб / Румъния

The Archaeology of Memory Installation 2013 / 03:36 / colour / 16:9 / FHD Vlad Basarab / Romania

Аз съм избрал да работя с книги, защото те са исторически символи на знанието и колективната памет. Видеото е запис през определени интервали от време на инсталация от глинени книги, които се разтварят в течение на седем дни под въздействието на капеща вода. Разрушителният аспект, присъстващ в разпадането на глинените книги, препраща на метафорично ниво към разрушаването на ума и паметта от превратностите на живота и времето.

I have chosen to reference books because they are historic symbols of knowledge and collective memory. The video is a time-lapse recording of an installation of clay books being dissolved over the course of 7 days by dripping water. The deconstructive aspect present in the disintegration of clay books, references on a metaphoric level the breaking down of the mind and memory through the vicissitudes of life and time. http://www.basarab-art.com/

20


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Раз/д/умно 2014 / 06:01 / цвят / 16:9 / FHD Катерина Георгиева и Цвета Ерменкова България

Раз/д/умно (Reasonably-Wordily) 2014 / 06:01 / colour / 16:9 / FHD Katerina Georgieva & Tzveta Ermenkova Bulgaria

„Раз/д/умно” е видео проект, който се базира изцяло върху думите като най-простия и силен носител на значения. В основата на идеята стоят седемте дни от седмицата и думите, които населяват живота през тези дни. Това са съчетания, които във внушението си трябва да постигнат усещане за цялост и завършеност. Седемте образа, които споделят своите думи затварят един цикъл, който носи в себе си голяма част от живота.

“Reasonably-Wordily” is a video project that is entirely based on the words as the simplest and most powerful carrier of meanings. The seven days of the week and the words that fill up life during these days stand in the basis of the idea. These are a collocation, which in their suggestion must achieve a sense of wholeness and completeness. The seven characters, who share their words, close a cycle that bears in itself a big portion of life.

Отклонение в прането 2013 / 01:53 / цвят / 16:9 / HD Елена Колинс Харви / САЩ

Laundry Deviation 2013 / 01:53 / colour / 16:9 / HD Elena Collins Harvey / USA http://www.elenahcollins.com/

21


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Zima (Русия, 2013) 2013 / 13:15 / цвят / 16:9 / HD Кристина Пикчи / Италия

Zima (Russia, 2013) 2013 / 13:15 / colour / 16:9 / HD Cristina Picchi / Italy

Портрет на един сезон - пътешествие през Северна Русия и Сибир, чрез чувствата и мислите на хората, които трябва да се справят с едно от най-суровите климатични условия в света; реалност, където границата между живота и смъртта е толкова тънка, че понякога е почти несъществуваща, където цивилизацията едновременно постоянно се бори и обхваща природата и нейните миленистични правила и ритуали. Едно отражение върху живота, адаптация и неизменните циклите на съществуване.

A portrait of a season - a journey through North Russia and Siberia, through the feelings and thoughts of the people who have to cope with one of the world’s harshest climates; a reality where the boundary between life and death is so thin that is sometimes almost nonexistent, where civilization constantly both fights and embraces nature and its millenarian rules and rites. A reflection on life, adaptation and the immutable cycles of existence.

Сирин 2014 / 15:00 / чернобял / 16:9 / FHD Кателина Кънчева & Крум Янков / България

Sirin 2014 / 15:00 / B&W / 16:9 / FHD Katelina Kancheva & Krum Yankov / Bulgaria

Мъж и жена притиснати от обстоятелства: мъжът е болен, а жената се грижи за него докато любовта им умира. “За да развържеш възела е нужно да го запалиш - той изгаря и двете въжета увисват свободни.”

Man and woman trapped by circumstances: the man is sick, and the woman takes care of him while their love dies. “To untie knots have to light it - it burns and the both ropes hang down free.”

http://www.cristinapicchi.com/

22


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Индиго – електрик 2013 / 23:35 / цвят/ 16:9 / FHD Жан-Жулиен Колет, Белгия / Франция

Electric Indigo 2013 / 23:35 / colour / 16:9 / FHD Jean-Julien Collette, Belgium/France http://vimeo.com/jjmovie

Изоставени дванайсет кадъра 2013 / 03:00 / цвят / 16:9 / FHD Ричърд Ашрауън Шотландия / Обединено Кралство

Twelve Frames Left 2013 / 03:00 / colour / 16:9 / FHD Richard Ashrowan / Scotland / UK Filmed in the abandoned Russian mining town of Pyramiden on the island of Spitzbergen in the high Arctic, the film is structured around 12 abandoned 35mm film frames found on the floor of a cinema projection room. The town of Pyramiden was a communist utopia that existed due to its mines, which were deemed unprofitable as capitalism replaced the old order, when the whole town was evacuated. The film is a kind of lament for the utopia of celluloid dreams, dreams of light and colour.

Заснет в изоставено руско миньорско градче Пирамида на остров Шпицберген в дълбоката Арктика, филмът е структуриран около 12 изоставени 35-mm филмови кадъра намерени на пода на кинозала. Градът Пирамида представлява комунистическата утопия, съществувал благодарение на мините си, които са счетени за нерентабилни, когато капитализмът заменя стария ред, и когато целият град е бил евакуиран. Филмът е един вид елегия за утопията на целулоидните мечти, мечти от (за) светлината и цветовете.

http://www.ashrowan.com/

23


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Да разберем медиите 2014 / 02:26 / цвят / 16:9 / HD Юрий Юкимов Швец / Украйна

Understanding Media 2014 / 02:26 / colour / 16:9 / HD Yuriy Yukhimov Shvets / Ukraine

Всички медии са “разширения” на нашите човешки сетива, тела и ум. Тест на нова система за контрол на движението за видео продукция, изкривен украински телевизионен tv сигнал с прожектор насочен (с внимание насочено) към Дарт Вейдър, който е бил отхвърлен като кандидат за президентските избори през май 2014. Всъщност, не е съдържанието, а медиите като технология се тези, които оказват най-голямо влияние върху нас, напълно преустройвайки нашия житейски опит.

All media are “extensions” of our human senses, bodies and mind. Test of new motion control system for video production, a distorted Ukrainian TV signal with a spotlight on Darth Vader having been rejected to become a candidate on presidential elections in May 2014. It’s not the content but media as a technology itself has the greatest impact totally reconstructing our life experience.

Без връзка 2014 / 02:24 / цвят / 16:9 / FHD Андреас Марес / Австрия

Unrelated 2014 / 02:24 / colour / 16:9 / FHD Andreas Mares / Austria

Може ли информацията да гарантира оцеляване? Можете ли да оцелеете без докосване?

Can information guarantee survival? Can you survive without touch? http://www.andreas.mares.at/

24


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Хотцанак (За Вашата собствена безопасност) 2013 / 05:11 / цвят / 16:9 / HD Исибене Онедера / Испания

Hotzanak (For Your Own Safety) 2013 / 05:11 / colour / 16:9 / HD Izibene Onederra / Spain I told him I was a filmmaker... and nothing has changed. Amid these landscapes traipses the soul, at times certain, at others uncertain of its own existence, while the body is and is and is and has no place of its own.

Казах му, че съм режисьор ... и нищо не се промени. На фона на тези пейзажи се скита душата - по някое време сигурна, в друго време несигурна за собственото си съществуване, докато тялото съществува, и съществува, и съществува, но няма свое собствено място (свой собствен дом?).

http://www.kimuak.com/

Me(an) („АЗ/Мен”) 2013 / 06:45 / цвят / 16:9 / FHD Ясунори Кавамацу / Япония

me(an) 2013 / 06:45 / colour / 16:9 / FHD Yasunori Kawamatsu / Japan

В моята видео творба използвам текста „АЗ/Мен”, който пускам в олио. Но можете да намерите други думи в „МЕН” („ME”). На „МЕН” ми се струва, че „АЗ/Мен” не съм просто „АЗ/Мен”, когато прониквам в олиото. „АЗ/Мен” се изравнява с други неща. В този случай, „АЗ/Мен” си губи индивидуалността, те стават еднакви в моите творби. Всичко става предмет.

In my video works use the text of ME that put into the oil. But you can find the other words in ME. It is appeared to “ME is not just ME” when penetration to oil. The ME get equalization to other things. In this case, ME is lost individuality, those become equal in my works. Everything become object. http://www.kawamatsuyasunori.com/

25


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Странникът 2013 / 04:57 / цвят / 16:9 / HD Адам Форестър / САЩ

The Stranger 2013 / 04:57 / colour / 16:9 / HD Adam Forrester / USA

Това повествователно кратко видео обрисува самотен персонаж, който изгражда подслон в пущинака, спи там и след това разрушава подслона си на следващата сутрин. Тази творба има за цел да кодифицира цикъл от изграждане и разрушаване, който може да се разглежда както като абсурден, така и като просветление.

This narrative short video work portrays a lone character who builds a shelter in the wilderness, sleeps there, and then destroys the shelter the next morning. This work aims to codify a cycle of making and unmaking that can be seen as both absurd and illuminating.

Изпълнен със огнeна страст 2013 / 02:15 / цвят / 4:3 / DVD NTSC Рейн Върмет / Канада

Full of Fire 2013 / 02:15 / colour / 4:3 / DVD NTSC Rhayne Vermette / Canada

Има няколко алтернативи за изгнаниците. Завръщането у дома може да бъде отложено за неопределено бъдеще; човек може настани като заместител; и на последно място, винаги съществува лудостта.

There are few alternatives for exiles. The homecoming may be postponed to an indeterminate future; one could settle for a replacement; and lastly, there is always madness.

http://www.adamforrester.com/

26


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Затворник 2014 / 03:47 / colour / 16:9 / FHD Ани Круус Финландия/Обединено Кралство

A Prisoner 2014 / 03:47 / colour / 16:9 / FHD Anni Kruus / Finland/UK “A Prisoner” is a study of the chaotic state of a mental illness. The subject, the prisoner hovers at the boundary of physical and psychological, reality and fantasy - unable to distinguish one from the other. The erratic body moves fluidly between frames frustrating the viewer and the gaze that tries to understand and define it.

“Затворник” е обект на проучване на хаотичното състояние на психично заболяване. Субектът-затворник витае на границата на физическото и психическото, реалността и фантазията – неспособен да разграничи едното от другото. Блуждаещото тяло се движи плавно между кадрите възпрепятствайки зрителя и втреченият му поглед, който се опитва да го разбере и да го определи.

http://www.flickr.com/annikaarina/

Седем минути марсилско утро 2014 / 03:32 / цвят / 16:9 / HD Грег Д. Коен / САЩ

Seven Marseille Morning Minutes 2014 / 03:32 / colour / 16:9 / HD Greg D. Cohen / USA

Това е серийно проучване на сетивното усещане за пейзаж, памет и време... особено, тъй като те са обусловени от тази най-земна от времевите мерки: седемдневната седмица. Седем идиосинкратични “пейзажа”, направени в седем поредни сутрини, от балкона на тавански апартамент в старото пристанище на Марсилия, всеки представен в сегмент от седем секунди, след което се повтарят в седем последователни комбинации, преди пейзажът на града да отстъпи на един по-метафоричен “взаимно обвързан пейзаж”.

A serial exploration of the sensory experience of landscape, memory, and time... particularly as they are conditioned by that most earthly of temporal measures: the seven-day week. Seven idiosyncratic “landscapes,” made on seven consecutive mornings, from the balcony of an attic apartment in the Old Port of Marseilles, each presented in seven-second segments, are then repeated in seven subsequent combinations, before the landscape of the city gives way to a more metaphorical “interscape”. http://www.reasarch.com/

27


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Цялото президентско войнство 2014 / 03:00 / цвят / 16:9 / HD Рембранд Куибало / САЩ

All the President’s Men 2014 / 03:00 / colour / 16:9 / HD Rembrandt Quiballo / USA

Това видео съдържа кадри за американските президенти, които бяха популяризирани по време на ерата на масмедии. В живописната композиция са представени президентските двойници, които стават неразличими от своите „оригинали”, намеквайки за среда, в която изображението е всичко, а същността е случайна.

This video piece contains footage of U.S. presidents who were popularized during the age of mass media. Within the painterly composition are presidential impersonators who become indistinguishable from their counterparts, intimating an environment where image is everything and substance is incidental.

В примката 2011 / 01:16 / цвят / 16:9 / SD Том Милнс / Обединено Кралствo

In The Loop 2011 / 01:16 / colour / 16:9 / SD Tom Milnes / UK

Късометражният филм “В примката” е история за любовта, занаятите и музеите. Работещият с напрежение художник създава годежен пръстен от един макет на музей, закупен от магазина за подаръци към музея. Тази преплетена история илюстрира с хумор различните социални напрежения между художник и институция.

The short film “In the Loop” is a story of Love, Craft and Museums. The struggling artist creates an engagement ring out of a maquette of the museum purchased from the museum’s gift shop. This interwoven story humorously illustrates the various social pressures between artist and institution.

http://www.rembrandtquiballo.com/

http://www.tommilnes.com/

28


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

Дупка в града 2014 / 03:43 / цвят / 16:9 / HD Маргарита Новикова / Русия

Hole in the City 2014 / 03:43 / colour/ 16:9 / HD Margarita Novikova / Russia

Видеото изследва седем странни безполезни пространства (“дупки”) в Берлин. Те дължат своя произход на моята родина - Русия: дупките са следите от ерата на Източен и Западен Берлин. По време на работата ми над видеото, започна руската инвазия в Украйна. Фактът, че моята страна е агресор е много болезнен за мен. Жълтосиният украински флаг се появява в измислен берлински пейзаж, стилизиран като компютърна игра, за да се свърже миналото и днешното време и за да подкрепи украинското гражданско общество в борбата му за свобода и справедливост.

The video is an investigation of the seven strange useless spaces (“holes”) in Berlin. They owe their origin to my native country, Russia: the holes are the traces of East and West Berlin era. During my work on the video Russian invasion into Ukraine started. The fact that my country is an aggressor is very painful for me. The yellow-blue Ukrainian flag appears in a fabricated Berlin landscape stylized as a computer game to connect past and nowadays and to support the Ukrainian civil society in its struggle for freedom and justice.

Нулева идентичност 2013 / 07:04 / цвят / 16:9 / SD Сандра Дьорем / Словения

Zeroidentity 2013 / 07:04 / colour / 16:9 / SD Sandra Dorem / Slovenia

Това видео е резултат от 3-седмично научно изследване на импровизаторския танц и видео редактирането като инструмент, който е хореографски артистичен продукт.

This video is a result of 3 weeks research in improvisational dance and video editing as a tool, which is choreographing artistic product.

http://margarita-novikova.wix.com/mnovikova

29


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

Ехото на кръговете 2014 / 29:00 / цвят / 16:9 / FHD Лам Кин Хунг / Хонг Конг

The Echoes of Circles 2014 / 29:00 / colour / 16:9 / FHD Lam Kin Hung / Hong Kong

Фабулата на филма е заплетена около извънземни, изпращащи съобщения от Космоса до Земята с цел осъществяване на посещение. Едно сляпо момиче във Фукушима, един студент-домошар в Сеул и един използван i-Phone, в търговски център за стоки втора употреба в Хонг Конг са получатели на съобщенията. Смесват се процеси за създаване на реалност и фантастика. Филмът представя трима герои, които споделят еднаква история, но реакциите им са различни. Междувременно се преплитат различни ежедневни истории, които създават втори слой на разказа.

The story of the movie is about the extra-terrestrial from outer space sending messages to the Earth seeking a way for a visit. A blind girl in Fukushima, a college student homebody in Seoul and a pre-owned for sale iPhone in second-hand shopping mall of Hong Kong have responses for those messages. In the movie are mixed with Non-fiction and fiction creation processes. It hired three characters to share a similar story but have different responses. Meanwhile, the movie covers different daily life in the world and create a second layer of story. This experimental structure creation offered greater freedom to the story teller and viewer to interpret the messages of the story.

35 30”35’ N,12 36”0’ E 2014 / 03:48 / цвят / 16:9 / HD Марк Нейс (известен като Суун) / Белгия

35 30”35’ N,12 36”0’ E 2014 / 03:48 / colour / 16:9 / HD Marc Neys (aka SWOON) / Belgium

35 30”35’ N, 12 36”0’ E е поглед върху нашата “защитена” Европа. Икономически граници и главорезите, които правят пари срещу хората, които търсят по-добър живот.

35 30”35’ N, 12 36”0’ E is a view on our “protected” Europe. Economic borders and the money making thugs versus people looking for a better life. http://swoon-videopoetry.com/

30


Videoholica 2014 Видеохолика 2014Видеохолика Видеохолика 2014 Vid Видеохолика 2014 членове на журито Videoholica2014 2014 Videoholica jury members 2014 членов

Яра Бубнова

Iara Boubnova

България куратор и художествен критик

Bulgaria curator and art critic

Санчирчимeг Ванчинжав

Sanchirchimeg Vanchinjav

Монголия / Германия художник, Златен видеохолик 2013

Mongolia / Germany artist, Golden videoholic 2013

Мария Василева

Maria Vassileva

България куратор и художествен критик

Bulgaria curator and art critic

Антонио Джеуза

Antonio Geusa

Италия независим куратор и художествен критик

Italy independent curator and art critic

Лей Ми-пинг

Leung Mee-ping

Хонг Конг художник и куратор

Hong Kong artist and curator

Джейсън Уейт

Jason Waite

САЩ куратор

USA curator

31


014 2014 Видеохолика спомоществуватели 2014 Videoholica Videoholica 2014 2014 Видеохолика sponsors 2014 Видеохолика Videoholica 2014 2014 спомоществуватели Видеохолика 2014 Cпомоществуватели на ВИДЕОХОЛИКА 2014

Sponsors of the event. VIDEOHOLICA 2014

Логистична подкрепа

Logistic Support

Медийни партньори на Видеохолика

Videoholica Media Partners

32


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

33


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

34


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

35


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

36


Видеохолика 2014 спомоществуватели Videoholica 2014 Видеохолика Videoholica 2014 2014 Videoholica sponsors 2014 Видеохолика Видеохолика 2014 2014 спомоще Vid

37


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

38


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА се организира от сдружение ВИДЕОХОЛИКА. Седмото издание на фестивала се осъществява с безвъзмездната финансовата подкрепа на фондация АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ, koято се явява основен спомоществувател на събитието. ВИДЕОХОЛИКА 2014 е част от кандидатурата на град Варна за Европейска столица на културата 2019 и частично се финансира от фонд КУЛТУРА на община Варна. Каталогът на международния видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2014 се осъществява с безвъзмезната финансова помощ на господин Гауденц Б. Руф. Плакатът и програмата на ВИДЕОХОЛИКА 2014 се осъществяват с помощта на студио АфектМедия. Седмото издание на фестивала се осъществява още с подкрепата на Галерия ГРАФИТ, Галерия и социален клуб СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВО, Галерия “8”, Куклен театър ВАРНА, летен клуб ХОРИЗОНТ и клуб МЕНТОЛ.

The International Video Art Festival VIDEOHOLICA is organized by VIDEOHOLICA Аssociation. The seventh issue of the festival has been realized with the gratuitous financial support of AMERICA FOR BULGARIA Foundation, being the main sponsor of the event. VIDEOHOLICA 2014 is a part of the candidature of Varna for European Capital of Culture 2019 and it is partly supported by the fund CULTURE of Varna Municipality. The catalogue of the International Video Art Festival VIDEOHOLICA 2014 has been realized with the gratuitous financial support of Mr. Gaudenz B. Ruf. The poster and the programme of the VIDEOHOLICA 2014 has been realized with the support of studio AffectMedia. The seventh issue of the festival VIDEOHOLICA 2014 has also been realized with the support of Gallery GRAFFIT, Gallery “8”, Gallery and social club CONTEMPORARY SPACE, Varna Puppet Theatre, summer club HORIZONТ and club MENTHOL. Curators: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Куратори: Павлина Младенова, Нено Белчев

Jury: Iara Boubnova (Bulgaria), Sanchirchimeg Vanchinjav (Mongolia/Germany), Maria Vassileva (Bulgaria), Antonio Geusa (Italy/Russia), Leung Mee-ping (Hong Kong) and Jason Waite (USA/Neatherlands).

Жури: Яра Бубнова (България), Санчирчимег Ванчинжав (Монголия/Германия), Мария Василева (България), Антонио Джеуза (Италия/Русия), Mи-пинг Лей (Хонг Конг) и Джейсън Уейт (САЩ/Холандия).

Panel participants: Iara Boubnova (Bulgaria), Antino Geusa (Italy), Leung Mee-Ping (Hong Kong), Jason Whate (USA), Markus Huber (Germany) анд Margarida Mendes (Portugal)

Участници в дискусиония панел: Яра Бубнова (България), Антонио Джеуза (Италия), Mипинг Лей (Хонг Конг), Джейсън Уейт (САЩ) и Маркус Хубър (Германия) и Маргарида Менджис (Португалия)

Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev, Sylvia Sulkova

Комуникации: Павлина Младеновa, Нено Белчев, Силвия Сълкова

Graphic design: Pavlina Mladenova, Neno Belchev [ NЪ16:9 ]

Хуgожествено оформление и иgеен замисъл: Павлина Младеновa, Нено Белчев [ NЪ16:9 ]

Technical assistants: Sylvia Sulkova, Pavel Shanov, Samuil Petkov, Cveta Haydarova, Cеsar Pimentel, Adriana Kyulevchelieva

Технически асистенти: Силвия Сълкова, Павел Шанов, Самуил Петков, Цвета Хайдърова, Сезар Пиментел, Адриана Кюлевчелиева

Print: Affect Media (Varna, Bulgaria), Mania Design Studio (Sofia, Bulgaria), Eco bags Bulgaria (Sofia, Bulgaria), Anukk Studio (Varna, Bulgaria)

Печат: Aфект Mедия (Варна), Мания Дизайн Студио (София) Еко Торбички България (София), Студио Анукк (Варна)

Webmaster: Pavlina Mladenova

Уеб администрация: Павлина Младенова

Technical maintenance: Petar Atanasov, Neno Belchev, Pavel Shanov

Технически екип: Петър Атанасов, Нено Белчев, Павел Шанов

Translation: Tsonka Belcheva, Pavlina Mladenova

Превод: Цонка Белчева, Павлина Младенова Спомоществователи: Фондация “Америка за България” (София) Община Варна - Програмата за творчески проекти Наградата “Гауденц Б. Руф” - Програма за подпомагане 2014 (София)

Supporters: America for Bulgaria Foundation (Sofia, Bulgaria) Varna Municipality - Programme for creative projects (Varna, Bulgaria) The Gaudenz B. Ruf Award - Support Programme 2014 (Sofia, Bulgaria)

Affect Media (Варна), Мегалан ООД (София)

Affect Media (Varna, Bulgaria), Megalan Ltd (Sofia, Bulgaria)

Галерия ГРАФИТ (Варна), Държавен куклен театър (Варна), Клуб Ментол (Варна), Летен клуб Хоризонт (Варна), Приморски плувен комплекс (Варна), СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВО(Варна), община Варна.

Club Menthol (Varna, Bulgaria), contemporary space (Varna, Bulgaria), GRAFFIT Gallery (Varna, Bulgaria), Primorski Swimming Complex (Varna, Bulgaria), State Puppet Theater (Varna, Bulgaria), Summer Club HORIZONТ (Varna, Bulgaria)

Частни дарители: Арно Брией (Франция)

Private donors: Arnaud Brihay (France)

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/ 39


014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014

24 40


Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Videoholica 2014 Видеохолика 2014 Vid

2013 - 2008 25 41


013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013

42


Videoholica 2013 Videoholica 2013 Vid Видеохолика 2013 Видеохолика 2013Видеохолика Videoholica 2013 Видеохолика 2013Видеохолика Videoholica 2013 Вид [НЕ НА ФОКУС!] ВИДЕОХОЛИКА 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ИЗДАНИЕ Vl 1 – 6 АВГУСТ 2013, ВАРНА

[OUT OF FOCUS!] VIDEOHOLICA 2013 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL EDITION Vl 1 – 6 AUGUST 2013, VARNA, BULGARIA

6-то издание на ВИДЕОХОЛИКА пледира разфокусиране:

The 6th VIDEOHOLICA edition has pleaded defocusing:

Визуално: ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира против зациклящия мейнстрийм „всичко да бъде на фокус” и против луксозното рекламно изображение, което е дигитално подобрено и изчистено от „грешки”.

Visually: VIDEOHOLICA [OUT OF FOCUS!] pleads against the idling mainstream tendency “everything to be in focus” and against the luxurious advertising image, which is digitally improved and cleaned up from “mistakes”.

Творчески: ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за творчески подход, който не следва угодния наклон на тенденциите; онзи подход, който използва иносказателен език и казва нещата без да ги посочва, говори „между редовете” и не „фокусира” камерата директно в дадена точка.

Creatively: VIDEOHOLICA [OUT OF FOCUS!] pleads for a creative approach, which doesn’t follow the convenient slant of the tendencies. It is that approach, which uses allegorical language and speaks about things without pointing them out, describes them between the lines without “focusing” the camera directly in a point.

Политически: ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за алтернативния поглед върху проблемите на съвременното общество, които не са във фокуса на новините, и които не присъстват в политическия анализ на световната общност.

Politically: VIDEOHOLICA [OUT OF FOCUS!] pleads those alternative views of the problems of today’s society, which are out of focus of the news, and which are not on the agenda of the political analysis of the global community. VIDEOHOLICA [OUT OF FOCUS!] pleads that outburst of “creative insanity”, after which the world is not the same any more.

ВИДЕОХОЛИКА [НЕ НА ФОКУС!] пледира за онзи пристъп на творческа лудост, след който светът вече не е същият.

[OUT OF FOCUS!] is both “blur” and “fog”, but it is also beyond this.

[НЕ НА ФОКУС!] е и „блър” и „мъгла”, но и нещо отвъд това. 2013 / Pavlina Mladenova & Neno Belchev 2013 / Павлина Младенова и Нено Белчев *** *** The International Video Art Festival Videoholica 2013 was hold from1st to 6th of August in Varna under the title [OUT OF FOCUS!], with an appeal for a visual, artistic and political defocusing. 147 video art works by 138 artists, who have been selected from a total of 289 videos of 222 authors, competed for the official awards of Videoholica - GOLD, SILVER, BRONZE AND YOUNG VIDEOHOLIC.

Международният видео арт фестивал Видеохолика 2013 се проведе от 1 до 6 август във Варна под мотото [НЕ НА ФОКУС!], с апел за визуално, творческо и политическо разфокусиране. За официалните призове на Видеохолика - ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН, БРОНЗОВ И МЛАД ВИДЕОХОЛИК, се състезаваxa 147 видео арт произведения от 138 автори, които са селектирани от общо 289 видеа на 222 автора.

The presentation program of Videoholica 2013 included: Athens Video Art Festival - presentation and special selection 2013, which was presented by the festival curator Eirini Olympiou (Greece); program manager Asena Gunal (Turkey) presented recent projects and initiatives of DEPO Center for Art, Culture and Debate in Istanbul; Bulgarian curator Vladiya Mihaylova (Vaska Emanouilova Gallery, Sofia) came to Videoholica 2013 with her latest curatorial project “On the Suspense or How to Hide a Bomb under the Table”, which presents young Bulgarian artists working in video art; GOLD VIDEOHOLIC 2012 Marcantonio Lunardi (Italy) talked about his last film “Choir”; video artists Max Hattler (UK / Germany) and Sune Petersen (Denmark) talked about their work as artists and will present their join audio-visual performance HATTLERIZED MOTORSAW.

Презентационната програма на Видеохолика 2013 включваше: Специална селекция 2013 на Атински видео арт фестивал бе представена от кураторката Еирини Олимпиу (Гърция); Програмният мениджър Асена Гунал (Турция) представи последните проекти на центъра за изкуство, дебат, култура DEPO в Истанбул; Българската кураторка Владия Михайлова (Галерия Васка Емануилова, София) гостува на Видеохолика 2013 с последния си кураторски проект „За съспенса или как се скрива бомба под масата”, който представя млади български автори, работещи с видео изкуство; Златният Видеохолик 2012 Маркантонио Лунарди (Италия), представи на срещаразговор последния си филм „Хорът”; Видео артистите Макс Хатлер (Великобритания / Германия) и Сун Питерсен (Дания) освен, че говориха за работата си на художници, ще представиха и съвместния си аудио-визуален пърформанс HATTLERIZED MOTORSAW.

***

*** 43


013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013

Tanihgui Negen Domog (Незнайна приказка) ЗЛАТЕН ВИДЕОХОЛИК 2013 2013 / 05:50 / цвят / 4:3 / FHD Санчирчимeг Ванчинжав / Монголия/Германия

Tanihgui Negene Domog (Unknown Fairy Tale) GOLD VIDEOHOLIC 2013 2013 / 05:50 / colour / 16:6 / FHD Sanchirchimeg Vanchinjav / Mongolia/Germany

http://sanchira.tumblr.com/

http://sanchira.tumblr.com/

Денят започва с утрото и завършва с нощта. Може ли да се сравнят различните периоди на деня с различни възрасти? Утрото е весело като играещо дете; по пладне сияе като млада жена; а вечерта е мъдра като старица? Дневните цикли са персонифицирани от три млади жени пред юрта в голата степ. Всеки път, когато едната от жените обикаля юртата, периодът от деня се променя. Тази сънищна история е вдъхновена от старите монголски традиции, гатанки и легенди.

A day starts with the morning and ends with the night. Can one compare the times of the day with the different ages of our people? The morning as merry as a playing child, midday as radiant as a young woman and the evening as wise as an old lady? The times of the day are epitomised by three young ladies standing next to a single yurt on bare steppe. Every time one of the three ladies walks around the yurt, the time of the day changes. This oneiric story was inspired by old Mongolian traditions, riddles and legends.

Пейзаж СРЕБЪРЕН ВИДЕОХОЛИК 2013 2009 / 07:00 / цвят / 16:9 / FHD Джеймс Сназел / Великобритания

Scape SILVER VIDEOHOLIC 2013 2009 / 07:00 / colour / 16:9 / FHD James Snazell / UK

http://www.snazell.com/

http://www.snazell.com/

Работата „Пейзаж” изследва начина, по който архитектура и география могат да бъдат отнесени към внушаема повърхност на абстракция, като се използват цифрови снимки на лондонското метро и берлинския U-Bahn и звуци от Централната гара на Берлин за създаване на поредица от движещи се изображения. С това се търси да се деконструира триизмерната архитектурна среда в “перспективи на плоскост”, което на свой ред отново изгражда критична чувствителност към конкретните, рационализирани пространства на градската картография.

Scape examines the way in which architecture and geography can be subsumed into a suggestible surface of abstraction, with digital still images of the London Underground and Berlin U-Bahn and sounds from Berlin’s Hauptbanhof being used to create sequences of moving images. That look to deconstruct the three- dimensional built environment into ‘perspectives of flatness’, which in turn re-construct a critical sensibility toward the concrete, rationalized spaces of urban cartography.

44


Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Vid

Последователни взаимодействия БРОНЗОВ ВИДЕОХОЛИК 2013 2013 / 01:54 / цвят / 16:9 / HD Анна Гарнър / САЩ

Sequential Interactions BRONZE VIDEOHOLIC 2013 2013 / 01:54 / colour / 16:9 / HD Anna Garner / USA

http://www.annagarner.com/

http://www.annagarner.com/

Художничката пръсва пет балона пълни с мляко, продупчвайки ги с игла, която държи между зъбите си. Формата и съдържанието балоните е като кърмеща женска гръд и подсказват майчински отношения, но актът на спукването им е в противоречие с подобно взаимоотношение. Безполезното взаимодействие между художничката и обектите задава въпроса какво всъщност се печели от тези повторени противоречия.

The artist successively breaking open five milk filled balloons with a pin held between her teeth. The mammary shape and contents of the hovering balloons suggest a tender and motherly relationship yet the antagonistic act of bursting them runs counter to this. Despite the discomfort of the act, each balloon is successively popped. The action portrays a futile and antagonistic exchange between the artist and the objects questioning what is gained in the repetition of these adverse altercations.

Не я убивай! БГ ВИДЕОХОЛИК 2013 2013 / 03:02 / цвят / 16:9 / DVD PAL Липовански/Ненова/Мечев / България

Don’t Kill Her! BG VIDEOHOLIC 2013 2012 / 03:02 / colour / 16:9 / DVD PAL Lipovansky/Nenova/Mechev / Bulgaria

www.arenamedia.net

www.arenamedia.net

Живеем в общество, чийто стойности са вятър и мъгла. Лицемерно, претенциозно и фалшиво. Прави се политика от културата, но никога културна политика. Мултикултурализъм? Интегриране на ромите, мразейки циганите... Завладявайки пространства, като се разрушават училища. Предразсъдъците размазват реалността и след това я разединяват. Не, не, не... Не я убивай!

We live in a society whose values ​​are wind and fog. Hypocritical, pretentious and false. Doing politics from the culture, but never a cultural policy. Multi-culturalism? Integrating the Roma, while hate Gypsies. Conquista spaces while demolishing schools. Prejudices blur reality and then disintegrate. No, no, no... Don’t kill her!

45


013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013

Мълчанието на прасето 2013 / 02:58 / цвят / 16:9 / FHD Лора Димова / България/Финландия

Silence of the Pig 2013 / 02:58 / colour / 16:9 / FHD Lora Dimova / Bulgaria/Finland

http://www.vakkerlo.com/

http://www.vakkerlo.com/

В нощта едно прасе се промъква на детска площадка и изследва какво се случва там. Прасето е само, защото хората не проявяват желание да играят с прасета, тъй като те са твърде мръсни и създаващи бъркотия животни. Животното се опитва да пази тишина, така че никой да не може да забележи присъствието му. Прасето открива колко красив и чуден е светът наоколо. Чувството за самота изчезва и новооткритото щастие се появява в сърцето на съществото.

In the evening a pig sneaks into a children playground and explores what goes on there. The pig is alone, because humans are not eager to play with pigs, as they are too dirty and messy animals. The animal tries to keep it quiet, so nobody can notice its presence. The pig discovers how beautiful and wondrous the world around is. The feeling of loneliness fades away and a new found happiness emerges from within the heart of the creature.

Аз мога. Ти можеш. 2012 / 07:25 / цвят / 16:9 / FHD Марко Шифелбайн / Германия

I can. You can. 2012 / 07:25 / colour / 16:9 / FHD Marko Schiefelbein / Germany

http://www.markoschiefelbein.de/

http://www.markoschiefelbein.de/

Една жена седи на дивана, фокусирайки в камерата железния си поглед и изведнъж започва да говори. Тя развива един тих и спокоен монолог, който разкрива нейния свят от мисли и идеи. Монологът, в началото създаден самостоятелно, започва да се заплита в противоречия, разкъсван между различни възгледи и идеологии. Той е резултат от фрази, взети от различни реклами, които са обединени в един непрекъснато продължаващ монолог. Оказва се, че монологът се командва и прехвърля от рекламата.

A woman is sitting on a couch while focusing her iron view into the camera and suddenly starts to talk. Out of her grows a canny and calm monologue that manifests her world of thoughts and ideas. The at first independently created monologue starts to get tangled up into contradictions, torn between different views and ideologies. It is a result of phrases taken out from different commercials that were combined into a continuously ongoing monologue. The monologue turns out to be commanded and alienated by advertisement.

46


Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Vid

Като че ли… 2013 / 00:39 / цвят / 16:9 / ФХД Анна Адам / Унгария/Франция

As If… 2013 / 00:39 / colour / 16:9 / FHD Anna Adam / Hungary/France

http://www.annaadam.net/

http://www.annaadam.net/

Анна Адам изследва в своите проекти както въздействията и последиците от предишни и настоящи политически и икономически събития върху човешките взаимоотношения, така и поведенческите изменения на населението към материални блага. “Като, че ли...” поставя под въпрос еволюцията на властовите отношения, които може да съществуват между автобиографичната и колективната история и посочва как в днешна Унгария, някои хора са принудени да си спомнят това, което винаги са искали да забравят.

Anna Adam explores in her projects the impacts and the consequences of Hungary’s some former as well as current political and economical events on human relationships, as well as on the behavioral modifications of the population towards material goods and the constantly changing urban landscape. The “As if...” questions the evolution of the power relationship that might exist between autobiographical and collective history as well as memory, and points out how, in today’s Hungary, some people are forced to remember what they always wanted to forget.

Доклад 2010-2011 / 03:30 / цвят / DVD PAL Йоханес Хуго / Германия

Report 2010-2011 / 03:30 / colour / DVD PAL Johannes Hugo / Germany

Видеокамера бива разглобявана по време на запис пред огледалото от художника. Докато върви демонтирането на механичните елементи, манипулирайки със страст до строг контрол, видеокасетата продължава да записва акта на собственото си разрушаване. В този случай, официалната работа с изображението стига до точка, където двете страни на реалността започват да се сливат и да генерират един процес, поне основно помалко повлиян.

A video camera is disassembled during recording in front of a mirror by the artist. While dismantling the mechanic elements, handling from passion to also raw control, the video tape keeps on recording the act of its own destruction. In that case, the formal work with the image comes to a point, where two states of reality begin to merge and generate an at least basically less influenced process.

47


013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013

((в стазис)) 2013 / 02:45 / цвят / 4:3 / цифровизиран 16 мм Аарон Зегерс / Канада

((in stasis)) 2013 / 02:45 / colour / 4:3 / digitized 16 mm Aaron Zeghers / Canada

http://www.aaronzeghers.com/

http://www.aaronzeghers.com/

Медитация чрез хибернация за предотвратяване на депресията причинена от сезоните. Създадено със стробоскопичен LED контактен принтер Franken-Milne на 16 мм. Музика от Sigur Ros.

A hibernation meditation to ward off seasonal depression. Created with the Franken-Milne strobe-o-scopic LED contact printer on 16 mm. Music by Sigur Ros.

Кучетата, които лаят, не хапят 2012 / 07:00 / цвят / 16:9 / FHD Алона Родех / Израел

Barking Dogs Don’t Bite 2012 / 07:00 / colour / 16:9 / FHD Alona Rodeh / Israel

http://www.alonarodeh.com/

http://www.alonarodeh.com/

„Кучета, които лаят, не хапят” е видео творба, която се състои от две части - ден и нощ. Двете части показват празната витрина на търговска галерия. Галерията навлиза в цикличен процес, който изглежда е автоматичен и само-причиняващ се: хвърлена е димна бомба в пространството от неизвестен източник от горе. Един по един, всички механизми за защита на тази типична градска търговска площ започват да се задействат в оркестрирано изпълнение. Не са открити нарушители или досадни посетители, само минувачи, които не забелязват този акт. Зрителят остава единствен свидетел на тази драма в нейната цялост.

Barking Dogs don’t Bite is a video piece composed of two parts – Day and Night. Both sections show a vacant storefront commercial gallery space. The gallery enters a cyclical process that seems to be automatic and self-inflicted: a smoke bomb is thrown into the space from an unknown source from above - one by one, all the defense mechanisms of this typical urban commercial space begin to act, in an orchestrated performance. There are no intruders or trespassers, only passers-by who do not notice the action. Instead, the viewer remains the sole witness to this drama in its entirety.

48


Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Vid

Лагер 2011 / 07:13 / цвят / 4:3 / DVD NTSC Питър Фройнд/ САЩ

Camp 2011 / 07:13 / colour / 4:3 / DVD NTSC Peter Freund / USA

http://www.pfreund.com/

http://www.pfreund.com/

Двама разказвачи, говорещ арабски и мандарин, смесват оригинален и цитиран коментар на политическия и театралния смисъл на думата “лагер”. Филмът е извлечен визуално от разнообразни документални и игрални филми, представяйки неочаквани сходства между изображението на концентрационен лагер и предизвикателната естетика (игра на английските думи: camp и campy). Всеобхващащият колаж и експозиция подсказват за ролята на фантазията в травматичната историческа памет и етични корени на пищното забавление.

Two narrators, one speaking Arabic and the other Mandarin, mix original and cited commentary on the political and theatrical senses of the word “camp.” The film draws visually from a diversity of documentary and fiction film sources, presenting unexpected convergences between the figure of the concentration camp and campy aesthetics. The overarching collage and exposition suggest the role of fantasy in traumatic historical memory and the ethical root of flamboyant enjoyment.

Морфет 2013 / 06:36 / цвят / 16:9 / FHD Магда Матвеев / Германия/Австралия

Morphette 2013 / 06:36 / colour / 16:9 / FHD Magda Matwiejew / Germany/Australia

Морфет е кратък анимационен филм за емблематичните образи, които представят женствеността от средата на 1800 г. до началото на 1900г - вън-изнесени фантазии, които културата произвежда.

Morphette is a short animated film about the iconic images that represented femininity from the mid 1800s to the early 1900s. the Externalized Fantasies that culture produces.

49


013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013

Разработване-Движение №1 2011 / 03:00 / цвят / 16:9 / FHD Давид Родригез Химено / Испания

Develop-Movement No.1 2011 / 03:00 / colour / 16:9 / FHD David Rodríquez Gimeno / Spain

Панорамна реконструкция разработена в Антарктида. Ходейки по паралели на картезианската геометрия авторът ги превръща в концентрични. Колкото по-на юг - толкова по-на север. Реконструкция на паметта и сближаването към пространството.

Panoramic reconstruction developed in Antarctica. Walking the Cartesian geometry were parallels became concentric. Were more south is north. Memory reconstruction of the approximation to the space.

Момиче на моста 2012 / 06:53 / цвят / 4:3 / DVD PAL Камила Л. Хаукедал & Антони Тезир Норвегия

Piken Pa Broen (Girl on a Bridge) 2012 / 06:53 / colour / 4:3 / DVD PAL Camilla L. Haukedal & Anthony Tessier / Norway The video is a reflection on movement and time. It’s a great distance in the timeframe painting and video in film one captures the movement in real time while in a painting the movement lies in the imagination. As an extension of the moment captured on canvas, we wanted to create a painting where the movement is present. The piece was filmed over a longer period of time. The aspect of time is emphasized through a change in the light, shown through an actual event, a sunset.

Видеото е отражение на движението и времето - това е качествен срок в развитието на движещият се образ (картина) и докато в един филм се улавя движението в реално време, то в една картина движението се крие във въображението за зрителя. Като продължение на момента заловен върху платно, ние искахме да създадем картина, където движението е налице. Парчето е заснето за дълъг период от време. Аспектът на време се подчертава, чрез промяна в светлината, показана в самото събитие, на залез слънце.

***

***

50


Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Videoholica 2013 Видеохолика 2013 Vid Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2013 бе организиран и проведен от сдружение ВИДЕОХОЛИКА с подкрепата на Студио АФЕКТ МЕДИЯ, Галерия ГРАФИТ, Варненска художествена галерия, Галерия и социален клуб СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВО, Галерия АРХИС, Куклен театър ВАРНА, Гьоте Институт София, летен клуб ХОРИЗОНТ и клуб МЕНТОЛ.

The International Video Art Festival VIDEOHOLICA 2013 has been organized by VIDEOHOLICA Аssociation with the support of of Studio AFFECT MEDIA, Gallery GRAFFIT, Gallery ARHIS, Gallery and social club CONTEMPORARY SPACE, Varna Puppet Theatre, summer club HORIZONТ, Goethe-Institut Sofia and club MENTHOL. VIDEOHOLICA 2013 was a part of application of Varna for European Capital of Culture 2019 and it was supported by the Programme for creative projects of Varna municipality.

Фестивалът бе част от кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 и бе подкрепен от Програмата за творчески проекти на община Варна.

Curators: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Куратори: Павлина Младенова, Нено Белчев

Jury: Asena Gunal (Turkey), Eirini Olympiou (Greece), Vladiya Mihaylova (Bulgaria), Marcantonio Lunardi (Italy) and Max Hattler (UK/Germany)

Жури: Асена Гунал (Турция), Еирини Олимпиу (Гърция), Владия Михайлова (България), Маркантонио Лунарди (Италия) и Макс Хатлер (Германия/Обединено кралство)

Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Комуникации: Павлина Младенова, Нено Белчев

Graphic design: Петър-Simon, RinaR & НэbЪ 16:9 ©2013

Художествено оформление и идеен замисъл: Петър-Simon, RinaR & НэbЪ 16:9 ©2013

Translation: Tsonka Belcheva.

Превод: Цонка Белчева

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/

51


012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012

52


Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2008 2012 Vide Vid ВИДЕОХОЛИКА 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ИЗДАНИЕ V 30 ЮЛИ – 3 АВГУСТ 2012, ВАРНА

VIDEOHOLICA 2012 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL EDITION V 30 JULY – 3 AUGUST 2012, VARNA, BULGARIA

За всеобща изненада, включително и за изненада на организаторите, 5-ят Международен варненски видео арт фестивал Видеохолика 2012 бе факт.

To everyone’s surprise, including to the surprise of the organizers, the 5th International Video Art Festival Videoholica 2012 in Varna was a fact.

През 2012 отново видео изкуство, в най-разнообразни изпълнения, интерпретации и компилации, програми и локации, лекции и презентации от цял свят, бе показано във Варна от 30 юли до 3 август. Юбилейната пета Видеохолика протече в пет поредни дни и представи шест видео арт компилации в състезателна програма, които бяха оценявани от пет-членно международно жури.

In 2012 year again, video art, in various renderings and compilations, programs and locations, lectures and presentations from all around the world, was shown in Varna from 30 July to 3 August. The fifth jubilee Videoholica run in five consecutive days and will present six video compilations in a competition programme, which will be evaluated by a five-member international jury.

Състезателната програма на Видеохолика 2012 беше разпределена в шест видео арт блока - три т.нар. международни видео арт компилации /БЛОК ИН-ТЕР 1, 2 и 3/, една тематична видео селекция, която говори с обектите вода, море и реки /TОЗИ ПЪТ САМО ВОДИ, РЕКИ И МОРЕТА, БЕЗ НИКАКВИ ТРУДОВИ ХОРА/, една видео арт селекция в пренебрегваната напоследък пропорция на изображението 4:3 /БЛОК 4:3/ и една селекция с видео арт от държави, били част от бившия социалистически блок /EKС-БЛОК/.

The competition programme Videoholica 2012 was assorted in six video art blocks – three, so-called international video art compilations /BLOCK IN-TER 1, 2 and 3/; a selection of themed video that interprets the objects water, rivers and seas /THIS TIME WATERS, RIVERS AND SEAS ONLY, WITHOUT ANY PEOPLE OF LABOUR/; a video art selection in aspect ratio of 4:3, which is being neglected lately /4:3 BLOCK/; and a selection of video art from countries that were part of the former Soviet Bloc /EKS-BLOCK/. After a six-month international Open Call of Videoholica 2012, 192 authors applied with 279 video art works to take part in 2012 year’s festival. Out of these, Videoholica will present 129 videos of 110 authors who will compete for the first official awards in the five-year history of Videoholica, namely GOLD, SILVER, BRONZE AND YOUNG VIDEOHOLIC. The jury of Videoholica 2012, who will adjudge the prizes, includes: Arvidas Zhalpis (artist, curator / Kaunas, Lithuania); Dora Doncheva (curator, gallerist / Varna), Ivo Ivanov (artist, DJ / Sofia) and Elitsa Mateeva (theater critic, director / Varna).

След шестмесечната международна покана за участие във Видеохолика 2012, 192 автора кандидатстваха с 279 видео арт произведения, за да вземат участие в това издание на фестивала. От тях, Видеохолика представи 129 видеа от 110 автори, които се състезаваха за първите официални призове в историята на Видеохолика, а именно ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН, БРОНЗОВ И МЛАД ВИДЕОХОЛИК. Журито на Видеохолика 2012, което разпредели наградите бе в състав: Арвидас Жалпис (артист, куратор / Каунас, Литва); Дора Дончева (куратор, галерист / Варна); Иво Иванов (артист, DJ / София) и Елица Матеева (театрален критик, режисьор / Варна).

Three international video festivals are visiting Videoholica 2012 with presentations and video art selections: Festival “Kaunas mene. Kalbejimasis” (Kaunas, Lithuania), Festival Oodaaq (Rennes, France), International Video Festival in Kansk (Kansk, Russia).

Три чуждестранни видео фестивала с презентации и видео арт селекции гостуваха на Видеохолика 2012 фестивал “Kaunas mene. Kalbеjimasis” (Каунас, Литва), фестивал Oodaaq (Рен, Франция), Международния видео фестивал в Канск (Канск, Русия).

***

***

53 53


012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012

Суспендиране ЗЛАТЕН ВИДЕОХОЛИК 2012 / 02:24 / цвят / 4:3 / DVD PAL Маркантонио Лунарди / Италия

Suspension GOLD VIDEOHOLIC 2012 2012 / 02:24 / colour / 4:3 / DVD PAL Marcantonio Lunardi / Italy

www.marcantonio.eu

www.marcantonio.eu

“Увисване” изразява настроението на автора, притиснат между социалното положение и политическата ситуация около него. Видеото се основава на състоянието на „очакване”: италианците отдавна очакват нещо да се промени. Героите във видеото наблюдават зрителя с едно изчаквателно, скептично отношение и с основния въпрос: “Ще се промени ли нещо?”

“Suspension” expresses the author’s mood squeezed between the social condition and the political situation around him. This work is based on a waiting condition: the Italian citizens expect long since that something changes. Each protagonist observes the viewer with an attitude of expectation and an underlying question: “Will anything change?”

RGB765 СРЕБЪРЕН ВИДЕОХОЛИК 2012 2011-2012 / 01:25 / цвят / 16:9 / FHD Олег Пономарьов / Русия

RGB765 SILVER VIDEOHOLIC 2012 2011-2012 / 01:25 / colour / 16:9 / FHD Oleg Ponomarev / Russia

“RGB 765” е превъплъщението на арт-практиките на Казимир Малевич и на Ив Клайн във видео арт пространството. Това е метод на максимално намаление на формата, която запазва своя арт-статус. Един опит за създаване на ново звено в чисто художествен език, но този път той е създаден за художествени практики на постиндустриалното общество.

“RGB 765” is the incarnation of the of Kasimir Malevich and Yves Klein practices in the video-space. This is the practice of the maximum form reduction, which still keeps its art-status. This is an experience of appearing of new unit in the pure artistic language, this time it is created for art practices of postindustrial society.

54


Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Vid

Меланхолия (Същата още нова) БРОНЗОВ ВИДЕОХОЛИК 2012 2012 / 04:22 / цвят / 4:3 / DVD NTSC Касте Шешкевичиюте / Литва

Melancholy (The Same Yet New) BRONZE VIDEOHOLIC 2012 2012/ 04:22 / colour / 4:3 / DVD NTSC Kastе Seskeviciéte / Lithuania

Меланхолията е състояние на преживяване на неопределена загуба. Актът на поглъщане на пламъка на свещ описва илюзията на присвояване и загуба. Германската поговорка Einmal ist keinmal означава, че това, което се е случило само веднъж, на практика не се е случило, поради което не може да бъде определено като успех или провал. Възрастта не само променя външния вид, но и оставя отпечатък на екзистенциален опит. Той определя реакцията на изпълнителя, чието поведение към пламъка на свеща е само частично съзнателно.

Melancholy is a state when one experiences a loss, but cannot identify what was exactly lost. The act of devouring the candle flame describes an illusion of appropriation and loss. German saying Einmal ist keinmal means that what happened only once, practically did not happen, therefore could not be undone or judged as a success of a failure. Age not only changes the appearance of the body but also leaves a mark of existential experience. It determines the reaction of the performer, whose behaviour towards the candle flame is only partly-conscious.

Часът на облаците и дъжда МЛАД ВИДЕОХОЛИК 2012 2012 / 06:59 / цвят / 16:9 / FHD Кателина Кънчева & Крум Янков / България

The Time of Clouds and Rain YOUNG VIDEOHOLIC 2012 2012 / 06:59 / colour / 16:9 / FHD Katelina Kancheva & Krum Yankov / Bulgaria

Филмът предава едно тревожно настроение: страхът от протичащото време, неговата необратимост. Ние виждаме един неясен обект насред пуст път, неясен за самия себе си - жена пълна с копнеж ...”един копнеж по нищото”.

The film transmit a worrying mood, a fear that time pass us and never reverse back. . We see an unknown object in the middle of deserted road, uncertain of herself – a woman full of longing ... “a longing for nothing”.

55


012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012

Гора в гората 2011 / 05:10 / цвят / 16:9 / HD QNQ/AUJIK (Стефан Ларсон) Швеция/Япония

A Forest within a Forest 2011 / 05:10 / colour / 16:9 / HD QNQ/AUJIK (Stefan Larsson) / Sweden/Japan

www.q-n-q.com

www.q-n-q.com

Водач на име Наши разказва за пътуването си в една тайнствена гора. Тя твърди, че всичко е одушевено, и че дори нещата, които смятаме за синтетични и изкуствени са също толкова свещени колкото растенията и камъните. Наши критикува природата за неспособността й да се развива, хвали технологията за нейната гъвкавост и провъзгласява, че природата трябва да се адаптира към технологиите, за да оцелее.

A guide named Nashi narrates the audience journey in an uncanny forest. Nashi states that everything is animated, and that even the things we consider synthetic and artificial are as sacred as plants and stones. She criticizes nature for its inability to develop and praises technology for its flexibility and proclaims that nature should adapt to technology in order to survive.

Супа от птица лира 2012 / 05:53 / чернобяло / 4:3 / FHD Нарен Уилкс / Обединено Кралство

Lyrebird Soup 2012 / 05:53 / B&W / 4:3 / FHD Naren Wilks / UK

www.naren.co.uk

www.naren.co.uk

Тази творба използва различни композитни гледни точки, за да се изобрази една невъзможна реалност. Две камери се съчетават, за да се създаде илюзията за огледало, през което героят случайно пропада. Филмът е възстановка на един класически скеч на братята Маркс и използва снимачните технологии и техники, които действат подобно на тези, използвани в ерата на нямата комедия. По този начин, аз се надявам директно да направя препратки към експериментирането и игривостта на филмите, създадени през онова време, тъй като смятам, че тези качества ми позволяват да работя върху моите идеи по интригуващ начин.

This work continues where my short film ‘Collide-o-scope’ left off, using composite viewpoints to depict an impossible reality. Here two cameras combine to create the illusion of a mirror, through which a character accidentally stumbles. The film is a re-enactment of a classic Marx Brother’s sketch, and uses filming technology and acting techniques similar to ones used in the silent comedy era. In doing so, I hope to directly reference the experimentation and playfulness characteristic of films made during that time, as I feel that these qualities allow me to explore my ideas in an engaging manner.

56


Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Vid

Йога-сан Под Нулата срещу болестите на цивилизацията 2011 / 01:59 / цвят / 16:9 / DVD PAL Патриция Гилите / Литва

Sub Zero Yogasan vs Diseases оf Civilisation 2011 / 01:59 / colour / 16:9 / DVD PAL Patricija Gilytе / Lithuania Created for femlink | international video collage. Invitation to create a video work on topic WONDER. Inspired by Yog Rishi Swami Ramdevji.

Видеото е създадено за FEMLINK международен видео колаж, като отговор на тяхната покана с тема ЧУДО. Вдъхновено от Йог Риши Свами Рамдеви.

Изтезаване на божур 2011 / 05:25 / цвят / 16:9 / DVD PAL Паскуале Полидори / Италия

Torturing Paeonia 2011 / 05:25 / colour / 16:9 / DVD PAL Pasquale Polidori / Italy

Видеото е част от трилогия, базирана на три парламентарни въпроси, всеки касаещ съвременното изкуство, представени пред Европейската комисия. Целта на трилогията е да се разкрие нелепия характер на бюрократичните схеми, тъмната страна на пазарните стойности и профанирането на теоретичните дефиниции базирани на банални стереотипи чрез съпоставянето на древния, конвенционален образ на красотата свързван с цветята с прочитането на тези въпроси, което излиза извън рамките на словесния им смисъл.

The video is a part of a trilogy based on three parliamentary questions, each on contemporary art presented to the European Commission. The purpose of the trilogy is to reveal the incongruous nature of bureaucratic schemes, the dark side of market values and the violence of theoretical definitions based on banal stereotypes by juxtaposing the ancient, conventional image of beauty related to the flowers, against a reading of the questions which goes beyond their literal meaning.

57


012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012

За предястие 2011 / 04:24 / цвят / 16:9 / DVD PAL Андреас Пашиас / Кипър

For Starters 2011 / 04:24 / colour / 16:9 / DVD PAL Andreas Pashias / Cyprus

В този видео-пърформънс се портретира група от национални стереотипи чрез ястия и съответните продукти за консумация (във формата на сосове за предястие, популярни в традиционната гръцка кухня). Позовавайки се на това меню за тялото като режисирана хореографска методология, художникът позира и се опитва да я превърне чрез движение в представителен туристически артефакт - готов за износ.

In this video-performance, a set of national stereotypes is portrayed through plates and their respective products for consumption (in the form of appetizer dips, popular in traditional Greek cuisine). Referring to this menu for the body as a choreographed methodology, the artist poses and attempts to transform it through movement into a touristic artifact of representation ready for export.

Съберете I и II 2012 / 04:00 / цвят / 16:9 / HD Оуен Ерик Ууд / Канада

Assemble I and II 2012 / 04:00 / colour / 16:9 / HD Owen Eric Wood / Canada

www.owenericwood.com

www.owenericwood.com

Вие гледате това, което камерата е уловила. Изображенията не са манипулирани в пост-продукция с помощта на корекция на цветовете, видео филтри или специални ефекти. Вместо да пусна видеото на монитора или да го прожектирам на плосък екран, аз прожектирах видеото обратно в същото пространство. Докато протича прожекцията, аз влизам в това пространство и да извършвам подобни действия. Това също е заснето с видеокамера. Този процес на презаписване и повторно прожектирането се повтаря, за да се даде възможност на 2-D видеото да си взаимодейства с 3-D пространството, което причинява наблюдаваната деформация на цветовете.

You are watching what the camera captured. The images were not manipulated in post-production by using colour correction, video filters or special effects. In these two videos, I videotaped myself moving objects within a space. Instead of playing the video on a monitor or projecting it on a flat screen, I project the video back into the same space. While the projection is playing, I enter the space and perform similar actions. This is also videotaped. This process of re-recording and re-projection is repeated to allow the 2-D video to interact with 3-D space, which causes the colour distortion seen.

58


Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Vid

Гнарлс Баркли: Смахнат (неофициално видео от почитател) 2012 / 03:38 / цвят / 16:9 / HD Марта Шмид / Полша

Gnarls Barkley: Crazy (unofficial fan art video) 2012 / 03:38 / colour / 16:9 / HD Marta Szmyd / Poland http://www.vimeo.com/user11987142

http://www.vimeo.com/user11987142

This is a private tribute - a fan art - clip to the Gnarls Barkley’s song, “Crazy”. Adaptation is inspired by the original (elements of the composition, frugal colors) while it also puts forwards its own design features (collage of parts of the human body, consistent editing effects). The asceticism of form and clarity of the individual elements consciously emphasize the content of the song. Video was recorded and created entirely at home, as the first audiovisual act of the author.

Видеото е личен израз на уважение към песен на Гнарлс Баркли, “Смахнат”. Адаптацията е вдъхновена от оригинала (елементите на композицията, пестеливите цветове), но същевременно тя изважда напред свои собствени характеристики на дизайна (колаж на части от човешко тяло, постпродукционни ефекти). Аскезмът на формата и яснотата на отделните елементи съзнателно подчертава съдържанието на песента.

Поли, Дженифър и Мелиса 2011 / 04:31 / цвят / 16:9 / HD Диего Рамирес / Австралия

Polly, Jennifer And Melissa 2011 / 04:31 / colour / 16:9 / HD Diego Ramirez / Australia

www.diego-ramirez.net

www.diego-ramirez.net

Андроген, на име Поли си припомня епизод на следкоитусна тревожност, докато Дженифър се изповядва пред свещеник, а Мелиса позира и флиртува кокетно пред зрителя. Отчасти сай-фай, куиър (изчанчен) и хорър (ужас) “Поли, Дженифър и Мелиса” е провокативно видео подлагащо на съмнение бъдещите роли на половете и политиките на идентичността.

An androgyny by the name of Polly recalls an episode of post coital anxiety while Jennifer confesses to a priest and Melissa poses flirtatiously for the viewer. Part sci-fi, queer and horrorPolly, Jennifer and Melissa is a provocative video set in the future querying gender roles and identity politics.

59


012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012

Говорещи картинки 2012 / 06:55 / цвят / 16:9 / HD Йоав Руда / Израел

Talking Pictures 2012 / 06:55 / colour / 16:9 / HD Yoav Ruda / Israel

https://vimeo.com/yoavruda

https://vimeo.com/yoavruda

“Говорещи картинки” съживява неподвижни изображения, придружени от “изречени” текстове, които са автоматично разказани от текст към глас софтуер. Работата се занимава с културни, технологични и художествени въпроси. Творбата “съживява” класически и емблематични образи, които са обществено достояние, както и оригинални фотографии.

‘Talking pictures’ animates still images, accompanied by ‘spoken word’ texts that are auto-narrated by text to voice software. The work deals with cultural, technology & art issues. The work animates classic, iconic, public domain images, as well as original photographs.

The Homogenics 2010 / 03:30 / чернобяло / 4:3 / SD Джерард Фрейксес Рибера / Испания

Тhe Homogenics 2010 / 03:30 / B&W / 4:3 / SD Gerard Freixes Ribera / España

www.gerardfreixes.weebly.com

www.gerardfreixes.weebly.com

Същите хора, живеещи в същите къщи. Стандартизацията превръща всичко в стереотипи. Ситкомът „Семейството Homogenics” е изключителен пример за това.

The same people living in the same houses. Uniformisation turns everything into stereotypes. The Homogenics family sitcom is an extreme example of that.

60


Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Vid

Тези, които грешно съм разбрал и не съм могъл да идентифицирам.. 2011/ 03:11 / цвят / 19:9 / FHD Чиа Ю Чен / Тайван

Those I Misunderstood and Unable to Identify... 2011 / 03:11 / colour / 19:9 / FHD Chia Yu Chen / Taiwan/USA

Едноканално видео, което съчетава живи действия и анимирани графики, е представено като наръчник за общуване. Чрез съпоставяне на баналността и игровите елементи, този проект изразява същността на ограничението и близостта при общуване и разкрива абсурда и безусилната позиция, в която ние се поставяме в живота вследствие на различните социални норми.

A single channel video work combined with live actions and motion graphics, represents itself as a manual for communication. By the juxtaposition of the banalities and game elements, this project tries to express the nature of limitation and closeness within communications, and to reveal the visibility of the absurd and effortless position we situated in life under various social rules.

Да се научиш как се строи 2010-2011 / 05:41 / цвят / 16:9 / FHD Ерика Хефернан / САЩ

Learning How To Build 2010-2011 / 05:41 / colour / 16:9 / FHD Erika Heffernan / USA

www.erikaheffernan.com

www.erikaheffernan.com

„Да се научиш как се гради” ни говори директно за това как нашите предварително обработени знания подпомагат нашата способност за научаване на нова информация. Екранът на това видео е разделен на четири: участниците седят на една маса, пред тях цветни блокове. Компютъризиран глас дава инструкции стъпка-по-стъпка за това как участниците трябва да градят. Зрителите наблюдават как участниците се борят в процеса на градежа. Форматът ни принуждава да сравняваме участниците. 28 души преминават през цикъла на процеса на изграждане, с тяхното разнообразие във възрастта, етническа принадлежност и стилове на учене. Няма две сгради, които да си приличат.

“Learning How To Build” speaks directly to how our preprocessed knowledge and willingness to participate help our ability to learn new information. This video screen is divided into four; participants sit at a table, colorful blocks in front of them. A computerized voice gives step-by-step instructions on how the participant should build. Viewers watch as the participants struggle. The grid format forces us to compare the participants. Who is doing “better”? Who is building the “correct” structure? Who has given up? 28 people cycle through the building process, with a diversity in age, ethnicity and learning styles. No two buildings looked alike.

61


012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012

Сеул електрик 2012 / 07:00 / цвят / 4:3 / 16 мм филм прехвърлен на DVD формат Ричард Туои / Австралия

Seoul Electric 2012 / 07:00 / colour / 4:3 / 16 mm film converted to DVD format Richard Tuohy / Australia

Северноазиатски метрополис. Електрически проводници драпирани като дебели мрежи красят околния уличен пейзаж. Взривове от цветни искри наелектризират рамката. Заснет в Сеул в черно и бяло филмът е оцветен по време на обработката с оцветяваща лампа.

A North Asian metropolis. Electricity wires draped like thick webs adorn the streetscape. Expolsive sparks of colour electrify the frame. Filmed in Seoul in black and white. Colourised during processing using coloured torch light.

Всяка плът е трева 2011 / 07:00 / цвят / 16:9 / HD Иу-Хуй Чуа & Tери Паркър / САЩ

All Flesh Is Grass 2011 / 07:00 / colour / 16:9 / HD Iu-Hui Chua & Terre Unite Parker / USA

Видеото посветено на танца, “Всяка плът е трева”, отразява интимната връзка, която чувстваме, когато танцуваме с природата. Светът танцува с нас така, както и ние танцуваме с него. Движещо се тяло е част от мястото (средата) на всеки танц, точно както хората са част от по-голямата екологична система. Въпреки всички наши усилия, ние не можем да контролираме тази система и ние не сме над нея. „Всяка плът е трева” е нагледно доказателство на общото ни наследство. Това е напомняне за нашето място в чувствения свят. (Заглавната фраза е цитат от Стария завет (Исая 40:6), който е широко цитиран в модерната литература.)

The dance video, All flesh is grass, reflects the intimate connection we feel when dancing with nature. The world is dancing with us, as much as we are dancing with it. The moving body is part of each dance site just as humans are part of the greater ecological system. Despite all our attempts, we cannot control this system and we are not above it. All flesh is grass is visual evidence of our shared heritage. It is a reminder of our place within the sentient world. (The title phrase is a quote from the Old Testament (Isaiah 40:6), which has been widely quoted in modern literature.)

62


Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Vid

Колекцията 2010 / 03:43 / цвят / 4:3 / SD Филип Габриел Пудло / Полша

The Collection 2010 / 03:43 / colour / 4:3 / SD Filip Gabriel Pudlo / Poland

Една видео-творба, в която се играят игри с обичайните похвати на класическа портретна обрисовка. Тя успява да се установи на предела между фотографията и видеото, като същевременно се създава една парабола между фотографския архетип, класическия портрет, традицията на семейния албум и съвременните изображения, предавани от медиите.

A video work in which games are played with classic portraiture conventions. It is suspended between the verges of photography and video while creating a parable between a photographic archetype, a classical portrait, tradition of a family album and contemporary images transmitted by media.

Прелетни птици 2008 / 04:13 / цвят / 16:9 / FHD Андреас Mарес / Австрия

Zugvogel 2008 / 04:13 / colour / 16:9 / FHD Andreas Mares / Austria

www.andreas.mares.at

www.andreas.mares.at

Птичка се блъсна в моя прозорец. Това събитие е огледалото на собствената ми вътрешно пътуване. Къде мога да застана, да устоя? Където и да отида? Колко време остава? ...

А bird crashes against my window pane. This event is the mirror of my own inner journey. Where do I stand? Wherever I go? How much time remains? ...

63


012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012

64


Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Videoholica 2012 Видеохолика 2012 Vid Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2012 бе организиран и проведен от сдружение ВИДЕОХОЛИКА с подкрепата на Студио АФЕКТ МЕДИЯ, Галерия ГРАФИТ, Варненски Археологически музей, Галерия БУЛАРТ, Галерия АРХИС, Куклен театър ВАРНА и летен клуб ХОРИЗОНТ.

The International Video Art Festival VIDEOHOLICA 2012 has been organized by VIDEOHOLICA Аssociation with the support of of Studio AFFECT MEDIA, Gallery GRAFFIT, Archaeological Museum VARNA, Gallery ARHIS, Gallery BULART, Varna Puppet Theatre and summer club HORIZONТ Curators: Pavlina Mladenova, Nэno Belchev

Куратори: Павлина Младенова, Нено Белчев

Jury: Dora Docheva (Bulgaria), Arvydas Zalpys (Lithuania), Ivo Ivanov (Bulgaria), Elitsa Mateva (Bulgaria)

Жури: Дора Дончева (България), Арвидас Жалпис (Литва), Иво Иванов (България), Елица Матеева (България)

Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Комуникации: Павлина Младенова, Нено Белчев

Graphic design: RinaR & NэbЪ 16:9 ©2012

Художествено оформление и идеен замисъл: RinaR и NэbЪ 16:9 ©2012

Translation: Tsonka Belcheva. Превод: Цонка Белчева

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/

65


011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011

2011 66


Videoholica 2011 Videoholica 2011 Vid Видеохолика 2011 Видеохолика 2011Видеохолика Videoholica 2011 Видеохолика 2011Видеохолика Videoholica 2011 Ви ВИДЕОХОЛИКА 2011 МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ИЗДАНИЕ lV 05 - 12 АВГУСТ 2011 / ВАРНА / БЪЛГАРИЯ

VIDEOHOLICA 2011 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL EDITION lV 05 - 12 AUGUST 2011 / VARNA / BULGARIA

За четвърта поредна година, от 5 до 12 август 2011, във Варна се проведе Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА. Програмата на ВИДЕОХОЛИКА отново бе богата на видео прожекции, презентации и изложби, представящи световния видео арт.

For the fourth consecutive year, the International Video Art Festival VIDEOHOLICA has been held in Varna from 5th to 12th August 2011. 2011 year’s program of VIDEOHOLICA has been bringing an abundance of video screenings, presentations and exhibitions presenting video art on a global scale.

Основната програмата на ВИДЕОХОЛИКА 2011 бе представена в поредица от вечерни видео арт прожекции, на обособени отделни селекции на географски принцип, в открити пространства във Варна, сред които традиционно са вътрешният двор на Археологическия музей, амфитеатърът зад Варненския куклен театър и Музикално кафе LOOK. През 2011 ВИДЕОХОЛИКА бе гост на две нови открити пространства във Варна, а именно Римски терми и Културен дом Хармония.

The main program of VIDEOHOLICA 2011 was a series of evening video screenings grouped according to geographical origin. Screenings will take place in some of VIDEOHOLICA’s traditional locations such as the courtyard of the Archaeological Museum, Varna, the amphitheater at the rear of the Puppet Theater, and Music Café ‘LOOK’. Also, this year VIDEOHOLICA has been hosted by two new open spaces in Varna: the Roman Baths and Cultural House ‘Harmony’. The American gallerist and curator Cohn Drennan (Dallas, USA) was a special guest of VIDEOHOLICA 2011. Besides being chairman of the international jury of VIDEOHOLICA 2011, Mr. Drennan hasl also delivered a lecture on his work as a curator in North America and Europe. The lecture will be held on 11th August 2011 in the Varna City Gallery.

Специален гост на ВИДЕОХОЛИКА 2011 бе американският галерист и куратор Кон Дренан (Далас, САЩ), който освен в качеството си на председател на международното жури на ВИДЕОХОЛИКА 2011, изнесе и лекция за дейността си като куратор в Северна Америка и Европа. Лекцията се проведе на 11 август 2011 във Варненската градска галерия от 16 часа.

Awarded the “Golden Rhyton” by the 18th Festival of Bulgarian Documentary and Animated Film, the video installation ‘Fresh’ by Bulgarian artist Adelina Popnedeleva has been presented by Gallery ‘Bulart’ on 6th August 2011 at 6 p.m. The four videos of ‘Fresh’ narrate, through the portrait of the young character, what has been happening in Bulgaria during the 20-year transition from socialism to democracy. Adelina Popnedeleva’s exhibition was shown under the new initiative of VIDEOHOLICA to present the pioneers of Bulgarian video art.

Видео инсталацията “Fresh” на българската художничка Аделина Попнеделева, с награда от 18-ия Фестивал на българското документално и анимационно кино “Златен ритон”, бе представена в галерия Буларт на 6 агвуст 2011 от 18 часа. Четирите видеа на “Fresh” разказват чрез портрета на младия герой какво се случва в България през 20-тe години преход от социализъм към демокрация. Изложбата на Аделина Попнеделева беше в рамките на новата инициатива на ВИДЕОХОЛИКА да представя първопроходците в Българския видео арт.

Along with the evening screenings of VIDEOHOLICA 2011, in Gallery A ‘ rhis’ there has also been presented: ‘China Is Far Away’ (2011) - a documentary about the Italian film director Michelangelo Antonioni directed by Liu Haiping (China); the ‘Eye of Oodaaq - creating and promoting poetic images’ with lecturers Florian Davin, Isabelle Henrion and Simon Guiochet (Rennes, France) as well as video selections courtesy of the Athens Video Art Festival (Athens, Greece), the Festival of Film and Performing Arts ‘Espressioni’ (Milan, Italy) and KIMUAK Basque Short Films (San Sebastian, Spain). Within VIDEOHOLICA 2011, a photographic exhibition of young artists was opened in Gallery 8 on Aug 10, 18 hours.

Паралелно с вечерните прожекции на ВИДЕОХОЛИКА 2011 в галерия Архис бяха представени още: документален филм за италиански филмов режисьор Микеланджело Антониони „Китай е далече” (2011) на режисьора Лиу Хайпинг (Китай), проектът „Окото на Оодак - създаване и представяне на поетични образи” с лектори Флориан Давин, Изабел Хенрион и Симон Гьоше (Рен, Франция), както и видео селекции предоставени любезно от Атинския видео арт фестивал (Атина, Гърция), Фестивал за филмово и изпълнителско изкуство Еспресиони (Милано, Италия) и KIMUAK - баски късометражни филми (Сан Себастиан, Испания). В рамките на ВИДЕОХОЛИКА 2011, фотографска изложба на млади автори бе открита в Галерия 8 на 10 август от 18 часа.

***

***

2011 67


011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011

Затворена циркулация (В средата на Швеция) 2011 / 02:57 / цвят / 16:9 / HD Матиас Харенстам (Германия / Швеция)

Closed Circuuit (In the Middle of Sweden) 2011 / 02:57 / colour / 16:9 / HD Mattias Harenstam (Germany / Sweden)

Видеото показва тиха улица в жилищен район някъде в Швеция. Постоянно движещата се камера “пътува” надолу по улицата към голяма дупка в края, където бива “погълната” от огромна дъвчеща уста и после се връща отново на същата улица. Камерата слиза отново надолу по улицата към същата дупка, само че този път тя води до гигантски черва, през които “ние” преминаваме, за да се озовем пак на улицата и поредицата започва от самото начало.

The video shows a quiet residential street somewhere in Sweden. The constantly moving camera travels down the street, into a large pothole at the end, is been "swallowed" by a huge chewing mouth and turns up on the same street again. The camera goes down the street again, down the same pothole that this time leads to a giant intestine, which "we" are passed through until we are back on the street from the beginning and the circuit starts over.

Хамелеон 2010 / 02:00 / цвят / 16:9 / DVD PAL CAPTURE (Стефани Казаентре, Ана Мария Гомес и Алиса де Сагазан) / Франция

Chameleon 2010 / 02:00 / colour / 16:9 / DVD PAL CAPTURE group (Stephanie Cazaentre, Ana Maria Gomes, Alice de Sagazan) / France

www.studiocaptureparis.blogspot.com

www.studiocaptureparis.blogspot.com

Разходка на младо момиче, което търси своето място в града.

The video is about the wandering of a young girl who seeks his place in the city.

www.mattiasharenstam.com

68


Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Vid

Супер живот 2011 / 02:59 / цвят / 16:9 / DVD PAL Лин Ченг-Вей / Тайван

Super Life 2011 / 02:59 / colour / 16:9 / DVD PAL Lin Cheng-Wei /Taiwan

Ако мога да притежавам супер сили, мисля, че животът ми ще бъде по-добър. Дори, ако те съществуват само във визуална среда. Аз все още се надявам, че мечтите се сбъдват в този хаотичен свят.

If I can have super powers, I think my life will be better. Even if they only exist in visualization. I still hope the dreams come true in this chaotic world.

Хората от полет 103 2010 / 08:34 / цвят / 16:9 / DVD PAL Фьодор Беленки / Германия/Русия

The People from Flight 103 2010 / 08:34 / colour / 16:9 / DVD PAL Fedor Belenky / Germany/Russia

В резултат на терористично нападение, полет 103 се разбива на парчета в небето над Локърби. Всичките 259 пътници биват изхвърлени от самолета и падат в продължение на две минути към Земята. Някои от тях не губят съзнание. Какво се случва в съзнанието на някого, който пада от самолет? Колко време той е парализиран от страха от смъртта? Колко време отнема преди той да започне да се “установява” в новата си “околна среда”?

Caused by a terrorist attack, Flight 103 broke into smithereens in the sky over Lockerbie. All of the 259 passengers were flung out of the plane and fell over two minutes long down to earth. Some of them didn’t lose their consciousness. What goes on in somebody’s mind who is falling out of a plane? How long is he paralyzed by the fear of death? How long does it take before he starts getting settled in his new “environment”?

69


011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011

Пролетни играчки 2011 / 05:26 / цвят / 4:3 / DVD PAL PetriPaselli (Матео Петри & Лучиано Пасели) Италия

Giochi a carica (Spring Toys) 2011 / 05:26 / colour / 4:3 / DVD PAL PetriPaselli (Matteo Petri & Liciano Paselli) / Italy

На черен фон, като носени от вятъра, се появят играчки. Те се блъскат и скупчват, издавайки звънтене и изпълвайки цялото визуално пространството. То се превръща в безкрайно пространство на колективните спомени, които изглежда идват отвсякъде, за да допринесат за концепцията: ние сме като тези играчки - споделяме спомени, които са само едно устройство в нашето съзнанието отключващо онзи механизъм, който ни позволява да си взаимодействаме емоционално.

A plan of black, in which make their appearance small wind toys. First one at a time and then gradually one after another, these games start to interact with each other on the floor, bumping and stacked against each other in their ringing, filling the entire visual space. Which becomes an infinite space of collective memories that seem to come from everywhere, to contribute to the concept expressed in the scene: we are like those games, share memories, that just a device to turn in our minds that mechanism that allows us to interact emotional with each other.

До Лyната 2009 / 02:53 / цвят / 4:3 / DVD NTSC Юнджи Парк / Южна Корея

To the Moon 2009 / 02:53 / colour / 4:3 / DVD NTSC Yunji Park / South Korea

www.yunjipark.com

www.yunjipark.com

В момента, в който светлината свети сама по себе си, ни позволява да осъзнаем нашата слепота, която ни пречи да се видим един друг отвъд светлината. Светлината не е съществуване, но истината съществува, за да запази разстоянието между нас.

The moment the light shines its self to let us realize our blindness to see each other beyond the light. The light is not an existence but the truth exists to keep the distance between us.

www.petripaselli.com

70


Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Vid

AANAATT 2008 / 04:45 / цвят / 16:9 / DVD PAL Макс Хатлер Германия/Обединеното кралство

AANAATT 2008 / 04:45 / colour / 16:9 / DVD PAL Max Hattler / Germany/UK www.maxhattler.com

www.maxhattler.com

The ever-shifting shape of Analogue Futurism. Several mirrored spaces, multi-colored paper, geometric and indefinable objects are engaged in a dance of reflections, mutual amalgamations and uncontrollable elements - clouds, sunlight and moving shadows.

Непрекъснато променяща се форма на аналоговия футуризъм. Няколко огледално-отразени пространства, многоцветна хартия, геометрични и неопределими обекти са ангажирани в танц на отражения, взаимни сливания и неконтролируеми елементи - облаци, слънчева светлина и движещи се сенки.

Редици (версия 2) 2011 / 03:08 / чернобяло / 4:3 / DVD PAL Марек Грзуб / Полша

Ranks (version 2) 2011 / 03:08 / B&W / 4:3 / DVD PAL Marek Grzyb / Poland

Кратък филм, показващ последиците от унифицирането и имитирането на другите. „Редици” е една алегория на безкритична асимилация и валидиране.

A short film showing the effects of unification and imitate others. RANK is an allegory of uncritical assimilation and validation.

71


011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011

Граница 2011 / 02:56 / цвят / 16:9 / FHD Пьотр Лис / Полша

Margin 2011 / 02:56 / colour / 16:9 / FHD Piotr Lis / Poland

Видеото говори за границите на нашето съзнание; измеренията, които често са трудно разграничими, се свързват, разделени чрез конвенционална граница. Това е опит да се отправи предизвикателство пред това, което е непознато за нас, към края на света на илюзиите, въображението и сетивата.

The video speaks about limits of our consciousness, the dimensions that are often difficult to distinguish connect, separated by a conventional border. It is an attempt to challenge what is unknown to us to end of world of illusions, imagination and senses.

Трансформанс 2010 / 10:00 / цвят / 4:3 / DVD PAL Нина Куртела / Хърватия

Transformance 2010 / 10:00 / colour / 4:3 / DVD PAL Nina Kurtela / Hrvatska

www.ninakurtela.com

www.ninakurtela.com

Transformance активира и документира един пърформанс с петмесечната продължителност. През този период, Нина Kуртела установява като ежедневна практика посещението си на строителен обект и става свидетел на промените в сградата на Uferstudios, Вединг, Берлин – складът за ремонт на трамваи се превръща в център за съвременен танц. Тя е наблюдател на възникването на една институция за изкуство, на създаването на театрална сцена. Камерата действа като свидетел на нейния пърформънс. Творбата се очертава като „изучаване на казус” на срещата на отделния субект с радикалните трансформации на социалните структури и оперативни модели в рамките на изпълнителското общество.

Transformance is a video-event-work that activates and documents a five-month durational performance. Over this period of time, Nina Kurtela establishes a daily practice of visiting and witnessing the changes at the building site of the Uferstudios, Wedding, Berlin - the warehouse for the repair of public trams and buses becomes a dance institution. She is spectator to the making of an institution, an art institution, the making of the theatre stage. The camera acts as a witness to her performing/ witnessing. The piece emerges as a case study of an individual subject's encounter with the radical transformations of social structures and operative models within the performing society.

72


Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Vid

Пробив в плътно обкръжение 2011 / 02:49 / цвят / 4:3 / DVD PAL Уу-Чи Шяо / Тайван

Breakthrough Тight Еncirclement 2011 / 02:49 / colour / 4:3 / DVD PAL Yu-Chi Hsiao / Taiwan

www.vimeo.com/yuchi/videos

www.vimeo.com/yuchi/videos

В тази серия видeа, аз преоткривам отношенията между зрителя, обстоятелствата на живота и самата мен, независимо дали съм изправена пред обектива на камерата или социална среда. Аз се боря с невидима рамка по видим начин и се опитвам да намеря изход. Бях свикнала да използвам различни действия и външен вид, за да конституирам формата или да устоявам на външното влияние. Може би има една виртуална ситуация за устояване на външно влияние. Все пак, реалната истина стои зад виртуалната ситуация в нашия живот.

The serial videos, I still keep finding the relationship between the viewer and life circumstance with me, whether I face camera lens or social environment. It’s the same attitude that I have. I struggle with invisible frame in visible way and try to find an exit. I was used to using different action and appearance to constitute the shape or resistance outside influence. Maybe there’s just a virtual situation for resisting outside influence. However, it’s really true behind the virtual situation in our life.

Изкусно изплъзване (Slick Horsing) 2010 / 02:44 / цвят / 2,4:1 / FHD Кирон Хюсаин / Обединено Кралство

Slick Horsing 2010 / 02:44 / colour / 2,4:1 / FHD Kiron Hussain / UK

Фрагментирана алегория — дама разпалва фоточувствителна си епилепсия вместо опиум.

A fragmented allegory — the lady kindles her photo-sensitive epilepsy in lieu of opium.

73


011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011

След пожара 2010 / 07:09 / цвят / 16:9 / HD Джаки Перконте / Франция

Apres le Feu 2010 / 07:09 / colour / 16:9 / HD Jacques Perconte / France

www.jacquesperconte.com

www.jacquesperconte.com

Работейки върху „След пожара”, аз „прониквах” в моите изображения. Това точно е ефектът, който компресията оказва върху моите образи. „Разбивайки” материята на тъмните зони, компресията събра и оформи сенките. Изображението бе сплескано, създавайки ново символично измерение за пейзажа. Това, което бе разпознаваемо, се бе преобразувало: почвата е прокопана, релсите изскочиха от нея. След пожара, образите все още горят и ландшафтът изчезва.

As I started working on After the Fire, I started breaking through my images. That is exactly the effect compression had on my images. Crushing the substance of the dark areas, compression gathered and shaped the shadows. The image was flattened, creating a new symbolic dimension for the landscape. What used to be recognizable, transformed itself: the soil was dug, the rails jumping off it. Every shadow became a hole, as earth was vanquished and consumed. After the fire, the images are still burning and the landscape disappears.

Още един ритник 2010 / 03:40 / цвят / 4:3 / DVD PAL Ана Чигон / Словения

One More Kick 2010 / 03:40 / colour / 4:3 / DVD PAL Ana Cigon / Slovenia

www.anacigon.si

www.anacigon.si

“Още един ритник” е кратко видео със смислово иронично послание, което бавно се разкрива, докато гледате видеото. Създава се напрежение от недовършеното изречение и от повторението на ритници, които понякога изглеждат болезнени, понякога пълни с енергия, а понякога дори смешни. Напрежението непрекъснато нараства до самия край, когато най-накрая целта и смисълът на пърформанса и всички букви се разкриват във видеото.

"One More Kick" is a short video with a meaningful ironic message that is slowly revealed while watching the video. Tension is created by the unfinished sentence and the repetition of kicks which at times look painful, at times full of energy and at times even funny. The suspense is continuously building up until the very end when finally the whole purpose and meaning of the performance and all letters are revealed in the video.

74


Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Vid

Детоксикация и западаща материя 2011 / 05:00 / цвят / 4:3 / DVD NTSC Чика Мацуда / Япония

Detoxification and Descending Matter 2011 / 05:00 / colour / 4:3 / DVD NTSC Chika Matsuda / Japan

www.chikamatsuda.com

www.chikamatsuda.com

Аварията в атомната централа Фукушима в Япония на 12 март 2011 бе проява на провала на нашата рационалност и бе отричане на нашия начин на консумация на енергия. В момента, там все още се освобождават радиоактивни материали. Животът ни е замърсен и тези токсини ще продължават да се разпространяват във въздуха, водата, и да попиват в земята. Хората ще засадят слънчогледи за детоксикация и може би в близко бъдеще край Фукушима ще бъдат наблюдавани безпомощно разцъфтели слънчогледови полета.

The accident at Fukushima nuclear plant in Japan on March 12th, 2011 was a manifestation of the failure of our rationality and was a denial to our way of the energy consumption. The radioactive materials are still being released at the very moment. Our lives are polluted and these toxins will continue to spread out into the air, water, and go deeper into the land. People will plant sunflowers for detoxification and there may be helplessly bloomed many fields of sunflowers are seen in Fucushima in near future.

Дванадесет незавършени хайку в летаргия Twelve Haikus in Lethargy (Unfinished) 2010 / 07:17 / цвят / 4:3 / DVD PAL 2010 / 07:17 / colour / 4:3 / DVD PAL Емилия Лозева и Дани Уинклер Emilia Loseva & Danny Winkler / UK Обединено Кралство

The passive realism of nature reveals itself through simplicity and lightness. Three lines of verse draw on the correlation between image and phenomena at one temporal point. Using the manoeuvres of this stylized form, the film captures with minimal means of expression the rhythm of the way of things.

Пасивният реализъм на природата се разкрива посредством простота и лекота. Три реда стихове правят корелация между образ и явления в една времева точка. Използвайки ловките тънкости на тази стилизирана форма, филмът улавя с минимални изразни средства ритъма, в който се случват нещата.

75


011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011

Holobomo 2009 / 05:00 / чернобяло / 4:3 / DVD NTSC Оуен Ерик Ууд / Канада

Holobomo 2009 / 05:00 / B&W / 4:3 / DVD NTSC Owen Eric Wood / Canada

www.owenericwood.com

www.owenericwood.com

Какво се случва, когато изображенията започнат да доминират? Всеки ден ние сме бомбардирани от тях. Очите ни са недвижими имоти, за които ламти задвижваната-от-медиите култура, в която живеем. Нашето поле на зрително възприемане прелива от визуално забавление и реклами, които са се увеличили до степен да станат по-важни от нашите собствени спомени и преживявания. Ние се превръщаме в хора обхванати от стимулатори, които често нямат никакво значение за нашия живот.

What happens when the images take over? Every day we are bombarded by images. Our eyes are real estate coveted by the media-driven culture in which we live. Our field of view overflows with visual entertainment and advertisements that have grown to become more important than our own memories and experiences. We become overwhelmed with stimuli that often has no relevance to our lives. ***

76


Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика Видеохолика2011 2011 Videoholica Videoholica2011 2011 Видеохолика Видеохолика2011 2011 Vid Vid Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2011 бе организиран и проведен от сдружение ВИДЕОХОЛИКА с подкрепата на Студио АФЕКТ МЕДИЯ, Фондация АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО, Варненски Археологически музей, Галерия 8, Галерия БУЛАРТ, Галерия АРХИС, Музей Римски терми, Куклен театър ВАРНА, Музикално кафене ЛУУК, Младежка неформална група АМОРФА и Културен дом ХАРМОНИЯ.

The International Video Art Festival VIDEOHOLICA 2011 has been organized by VIDEOHOLICA association with the support of Studio AFFECT MEDIA, Foundation AUGUST IN ART, Archaeological Museum VARNA, Gallery 8, Gallery ARHIS, Gallery BULART, Romans Baths Museum, Varna Puppet Theatre, Music Cafe LOOK, Youth Informal Group AMORPHA & Cultural House HARMONY Curators: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Куратори: Павлина Младенова, Нено Белчев Jury: Adelina Popnedeleva (Bulgaria), Cohn Drennan (USA), Floriane Davin (France), Mariyana Hristova (Bulgaria) & Simon Guiochet (France)

Жури: Аделина Попнеделева (България), Кон Дреннан (САЩ), Марияна Христова (България), Симон Гьоше (Франция) и Флориан Давин (Франция)

Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev Комуникации: Павлина Младенова, Нено Белчев Translation: Tsonka Belcheva Превод: Цонка Белчева

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/

77


011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011 Videoholica 2011 Видеохолика 2011

2010 78


2011 Видеохолика Videoholica 2011 2011 Видеохолика Videoholica 2011 2011 Ви Vid Видеохолика 2010 2010Видеохолика Videoholica 2010 2010Видеохолика Videoholica 2010 ПОДДЪРЖАЙ ИЛЮЗИЯТА ЖИВА! ВИДЕОХОЛИКА 2010 МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ИЗДАНИЕ lll 10 - 18 АВГУСТ / ВАРНА / БЪЛГАРИЯ

KEEP THE ILLUSION ALIVE! VIDEOHOLICA 2010 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL EDITION lll 10 - 18 AUGUST / VARNA / BULGARIA

В процеса на все по-сгъстяваща се иконосфера, мултимедии, хиперреалности и киберкултура, “мрежата от симулакруми” става все по-актуален феномен. Високи технологии, информация, интернет, кликане, теглене, задаване на команди, редактиране на спомени, изрязване на мечти. Изкуството задава ясно и отчетливо въпроса: „Ще ползваме ли всичко това, или ще се превърнем в самото него?” Създадената по този начин “хиперреалност” диктува поведението, възприятията и съзнанието на личността, като това води до загубване на субективността. Мотото на тазгодишното издание на фестивала апелира към запазване на идентичността/ автентичността в процеса на масово модифициране и унифициране на индивида. Понятието „илюзия” е обект на редица културни, социологически, религиозни, философски и психологически изследвания от времето на постмодернизма и продължава да бъде актуален проблем както с положителни, така и с отрицателни конотации. В този смисъл опазването/ съхраняването на нереалното е отрицание на материалния свят и протест срещу всевластието на информационните, социално-културни и политико-икономически спекулации.

In the process of increasingly stiffening economic spheres, multimedia, hyper realities and cybernetic culture, ‘the network of simulacra’ has become increasingly live phenomenon. High technologies, information, Internet, clicking, downloading, setting commands, editing memories, cutting out dreams! The art sets the issue: “Shall we use all this, or shall we transform ourselves into very it?” The “hyper reality”, thus created, dictates personality’s behavior, perception and consciousness, causing loss of subjectivity. The motto of this year’s festival appeals to preserving one’s identity/ authenticity in the process of mass modification and unification of the individual. The term “illusion” is the subject of many cultural, sociological, religious, philosophical and psychological studies from the time of postmodernism, and continues to be a live issue, both with positive and negative connotations. In this sense, the conservation/ preservation of the unreal is a negation of the material world and a protest against the omnipotence of information, socio-cultural and politico-economic speculations.

2010 / Павлина Младенова, Мая Манолова и Нено Белчев

Тhe 3rd edition of VIDEOHOLICA International Video Art Festival took place in Varna between August 10th and August 18th, 2010 accompanying AUGUST IN ART International Biennial of Visual Arts by invitation by the biennial curator Maria Vassileva.

2010 / Pavlina Mladenova, Maya Manolova and Neno Belchev ***

*** Третото издание на Международния видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА се проведе във Варна от 10 до 18 август 2010 в рамките на Международното биенале за визуални изкуства “Август в изкуството” Варна по покана на куратора на биеналето Мария Василева.

The curatorial team of VIDEOHOLICA 2010 composed by Pavlina Mladenova and Neno Belchev selected 152 art pieces by 138 authors from the received 512 videos by 326 artists from 51 countries.

Кураторският екип на ВИДЕОХОЛИКА 2010, в състав Павлина Младенова и Нено Белчев, селектира 152 творби на 138 автори от общо получените 512 творби от 326 артисти от 51 страни.

During the festival 9-day duration, according to the VIDEOHOLICA 2010 motto ‘KEEP THE ILLUSION ALIVE!’, various video selections and projects describing diverse concepts and interpretations of the term ‘illusion’ as a phenomenon discovered and studied with the techniques of video art were screened and presented.

В продължение на 9 дни, ВИДЕОХОЛИКА 2010 представи богата програма от видео прожекции и презентации, представящи разностранни концепции и интерпретации на “илюзията” като феномен, изследван и разкрит с похватите на видео изкуството.

VIDEOHOLICA 2010 main program, part of which thematically divided into the selections ‘East Asia’, ‘Dance’ , ‘BG’, was presented in a series of evening screenings in four different open-air places, such as the inner yard of the Varna Archaeology Museum, the back yard of the Varna Puppet Theatre, the Rakovina open-air stage and the outside space of Music Cafe LOOK. In parallel with the evening screenings of the festival, daily presentations and screenings were hold at the Conference Hall of the Varna Observatory.

Основната програма на ВИДЕОХОЛИКА 2010, част от която тематично обособена в селекциите “Източна Азия”, “Танц” и “БГ”, бе представена в поредица от вечерни прожекции в открити пространства, сред които са вътрешният двор на Археологически музей - Варна, задният двор на Варненски куклен театър, сцена Раковина (Морска градина) и Музикално кафе LOOK, паралелно с вечерни прожекции и презентации представени в зала Конферентна на Варненската Обсерватория.

***

2010

***

79


010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010

Стъпки 2009 / 01:57 / цвят / 4:3 / DVD PAL Виктор Иванов / България

Feet 2009 / 01:57 / colour / 4:3 / DVD PAL Viktor Ivanov / Bulgaria

Видеото представя дълбоко и философско разбиране за кръга на живота. Важността да се обръщаме към миналото, корените ни и да се поучаваме от грешките си, за да се избегне повтарянето на същите грешки, с цел изграждането ни като личности и най-вече като човешки същества. Човечността бавно се губи, така че това е един свеж поглед към човешкото разбиране за живота.

The piece is a profound and philosophical understanding of the circle of life. The importance of looking back, learning from our roots and slip-ups in order to avoid repeating the same mistakes again, which will be helpful in building us up as individuals and most of all as human beings. The humanity is being slowly lost, so this is a refreshing glimpse in the adolescence understanding of life.

Синхронизация 2009 / 02:28 / цвят / 4:3 / DVD PAL Римас Сакалаускас / Литва

Synchronisation 2009 / 05:00 / colour / 4:3 / DVD PAL Rimas Sakalauskas / Lithuania

Както в съня на дете, сгради от съветската епоха започват да водят свой собствен живот в една отделна реалност. „Синхронизация” е съставена от свободни асоциации и малки „невъзможности”. Бавното темпо и космическият саундтрак придават на филма завладяваща атмосфера и вътрешна логика. Сградите от съветската епоха правят гледките монументални и предизвикващи размисъл.

Like in a child’s dream, buildings from the Soviet era start leading their own life in a separate reality. Synchronisation has been compiled from free associations and small impossibilities. The slow tempo and spatial soundtrack give the film a compelling atmosphere and inner logic. Buildings from the Soviet era make the scenes monumental and suggestive.

80


Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Vid

Поздравът 2009 / 06:00 / цвят / 4:3 / DVD PAL Хадас Тапоучи / Израел

Moel-Yad (The Salute) 2009 / 06:00 / colour / 4:3 / DVD PAL Hadas Tapouchi / Israel

“Moel-Yad” е анализ на израелското общество, един социален експеримент, който предлага вникване в израелското миналото и настояще. Видеото задава въпроса: кои са тези елементи, с които ние сме израснали, които ни карат да мразим, и са ни научили да се страхуваме? Въпреки, че наблюдаващите не са сигурни за истинския смисъл на представянето, те са склонни да следват своя инстинкт на чувството, че това представяне е една обида към тях като евреи.

“Moel-Yad” ис an analysis of Israeli society, is a social experiment that provides an insight into Israeli past and present. It asks the question; what are those elements which we have grown up to hate, and taught to fear? Although the observers are unsure of the true meaning of the presentation, they are inclined to follow their instinct in feeling that this presentation is an offence to them as Jews.

AU 2008 / 05:38 / чернобял / 4:3 / DVD PAL Висент Джизберт Солер / Испания

AU 2008 / 05:38 / B&W /4:3 / DVD PAL Vicent Gisbert Soler / Spain

AU е проект, който доказва възможностите на пространствата и предметите от ежедневието в качеството им на творчески художествени инструменти. Творецът търси връзка с тях, като използва движението в същинското му състояние, без да обръща внимание на първоначалната им употреба.

AU is a project which proves the possibilities of daily spaces and objects like creative artistic instrument. The artist is looking for a relation with them using the movement in its pure state, without paying attention to their original use. The idea is partly an answer to the limited spaces and resorts available in the context for possible artistic creations. The use of audiovisual medias takes fundamental part in this project. .

81


010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010

Мета визия 2008 / 04:15 / цвят / 4:3 / DVD PAL Хсин-Уей Чен / Тайван

Meta Vision 2008 / 04:15 / colour / 4:3 / DVD PAL Hsin-Wei Chen / Taiwan

Видеото е комбинация от кадрите от 3 различни филма. Този кратък филм е за начина, по който възприемаме света. В рамките на 3 различни източници, фокусирани върху специфична тема, правейки римейкинг на филми и обогатявайки ги с нови концепции, установяваме, че в известен смисъл ние всички сме слепи, за да бъдем свидетели.

Combined with the footage of 3 different films. This short is about the way we perceive the world. Within 3 different sources focused on specific topic, remaking films and endowing with new concepts, in a way, we’re all blind to witness.

Пътуване до пъпа на света 2007 / 06:30 / цвят / 4:3 / DVD PAL Алекс Касал & Алис Рипол / Бразилия

Journey to the Navel of the World 2007 / 06:30 / colour / 4:3 / DVD PAL Alex Cassal & Alice Ripoll / Brazil

“Пътуване до пъпа на света” е един стоп-моушън филм, направен от режисьорите Алекс Касал и Алис Рипол, с подкрепата на Project Rumos Dance Itau Cultural. Занимавайки се първоначално с театър и танц, бразилските режисьори събират в този филм повече от петдесет изпълнители, за да постигна впечатляващ “човешки пейзаж”.

“Journey to the navel of the world” is a stop-motion movie made by the directors Alex Cassal and Alice Ripoll, with the support from the Project Rumos Dance Itau Cultural. Working originally with theatre and dance, the Brazilian directors gathered in this film more than fifty performers to achieve impressive “human landscapes”.

82


Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Vid

Малкото прасенце извървява дълъг път 2009 / 01:17 / цвят / 4:3 / DVD PAL Гош / Индия/САЩ

A Little Pig Goes a Long Way 2009 / 01:17 / colour / 4:3 / DVD PAL Ghosh / India/USA

В “Малкото прасенце извървява дълъг път” е използвана част от филм от интернет, който е преработен в нов контекст, за да се улови в кадър сатиричното в обикновения и невидим ”спектакъл”, който представлява ежедневното приготвяне на храната ни.

In A ‘ little pig goes a long way’ found footage from the internet is re-contextualized to create a satirical take on the usual and the invisible ‘spectacle’ involved in the daily production of our food.

Кървава красота 2009 / 05:00 / цвят / 16:9 / HD Хуи-Ю Су / Тайван

Bloody Beauty 2009 / 05:00 / colour / 16:9 / HD Hui-Yu Su / Taiwan

“Кървава красота” е ориентирана към забавлението и по-малко kъм проповядващата, провокативна на вид пародия. В тази работа аз исках да привлека зрителя с изключителна красота. Причините за това са прости: исках да направя творба, която да бъде привлекателна както за очите, така и за интелекта; която същевременно би представила многото важни понятия. “Кървава красота” не обсъжда директно насилието или въпроса за насилието в медиите, а по-скоро докосва темата за това как насилието в медиите е станало нещо, което харесваме.

“Bloody Beauty” relies more on an entertaining orientation and goal, and less on a sermonizing, provocative kind of parody. In this work, I wanted to draw the viewer with extraordinary beauty. The reasons for this are simple: I wanted to make work that appealed both to the eye and intellect, to meet the needs of different viewers, which would at the same time present the many important concepts. “Bloody Beauty” does not discuss violence or the issue of violence in the media directly, but rather touches upon the topic of how violence in the media has become something we love.

83


010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010

Made Up 2008 / 04:20 / цвят / 4:3 / DVD PAL Оуен Ерик Ууд / Канада

Made Up 2008 / 04:20 / colour / 4:3 / DVD PAL Owen Eric Wood / Canada

Какво е мъжественост? Какво е да си мъж? Как тази фразеология се прилага за хомосексуалната идентичност? В отговор на хомофобското поведение, наблюдавано сред хомосексуалните мъже, художникът критикува как гейовете са често отхвърляни затова, че са прекалено “женствени”, с твърде “крещящ” вид или “не действат достатъчно в „права” посока.

What is masculinity? What is it to be a man? How do these terms apply to the homosexual identity? In reaction to homophobic behavior observed among gay men, the artist criticizes how gays are often dismissed for being too “effeminate,” too “flamboyant” or not “straight-acting” enough. In Made Up, a gay man speaks of his physical preferences in men.

В “Made Up” един гей говори за своите физически предпочитания към мъже.

Портрет на усмихнат човек 2010 / 04:29 / цвят / 9:16 / DVD PAL Матиас Харестам / Германия/Швеция

Portrait of Smiling Man 2010 / 04:29 / colour / 9:16 / DVD PAL Mattias Harenstam / Germany/Sweden

Един актьор облечен в тъмен костюм и вратовръзка седи на стол. Той е натоварен със задачата да се опитва да се усмихва колкото е възможно по-широко, както и колкото е възможно по-дълго. Цялата сесия продължава почти двадесет минути, а усмивката постепенно се разпадна в една все по-гротескна гримаса.

An actor dressed in a dark suit and tie is sitting on a chair. He has been given the task of trying to smile as broad and long as possible. The entire session lasted almost twenty minutes, and the smile gradually disintegrates into a more and more grotesque grimace

84


Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Vid

госпожица Добреизглежда 2010 / 06:00 / цвят / 16:9 / DVD PAL Чи-Ю Ляо / Тайван

Miss Nice-looking 2010 / 06:00 / colour / 16:9 / DVD PAL Chi-Yu Liao / Taiwan

Вземете секси Бах! 2009 / 04:02 / цвят / 16:9 / DVD PAL Дейвид Ю / Канада/Обединено Кралство

Bringing Sexy Bach 2009 / 04:02 / colour / 16:9 / DVD PAL David Yu / Canada/UK

Това видео е специално направено като интервенция, за да бъде вместено в рамките на филмова прожекция и / или в контекста на телевизионно предаване за целева група. То представлява опит да се разбият “нормите” на рационалните жанрове в рамките на „нагласено” шоупредаване, за да се разкрие пълният абсурд и пародията на техническите похвати на популярната култура, използвани в средата на музикалния видеоклип. ‘Вземете секси Бах!’ представлява сатира и балансира на ръба на абсурда.

This video is specifically made as an intervention to be installed within a film screening and/or television loop context. It attempts to break the “norms” of streamlined genres within a set show-reel to reveal a complete absurdity and parody of popular cultural techniques used within the medium of music video. Bringing Sexy Bach is delightfully and purposefully cringe filled. It is satirical and balances on the edge of absurdity.

85


010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010

Диалог I-V 2008-2009 / 09:45 / цвят / 16:9 / DVD PAL Катарина Грузей / Австрия

Dialogue I-V 2008-2009 / 09:45 / colour / 16:9 / DVD PAL Katharina Gruzei / Austria

Този проект фокусира върху представянето на обременения с информация обмен между две култури с помощта на погледа. В този случай, културата не е среда, а променлива социализация, която всеки човек преживява, и която позволява на всеки човек да стане уникален. С видео инсталации художничката Катарина Гружей се опитва да установи конфликта, който възниква когато разнородните културни, емоционално-натоварени и лични практики и значения се стремят да общуват.

The focus of this project is to outline the information-burdened exchange between two cultures, with the help of the gaze. In this case, culture it is not the background but the varied socialisation which each person experiences, and which lets each person become unique. With the video installations, the artist, Katharina Gruzei, tries to establish the conflict which arises when manifold cultural, emotionally-laden and personal experiences and meanings seek to be communicated.

Колид-O-Скоп 2010 / 03:24 / Ч&Б / 4:3 / цифровизиран Hi8 Нарен Уилкс / Великобритания

Collide-O-Scope 2010 / 03:24 / B&W / 4:3 / digitized Hi8 Naren Wilks / UK

Collide-o-scope е кратко експериментално видео произведение, което смесва естетиката на епохата на нямата комедия с най-новите цифрови техники за манипулация. Работата е създадена с едно заснемане, с един кадър, използвайки само един човек, който едновременно е оператор, актьор и режисьор. Използвайки четири супер-8 камери един човек в една бяла стая се самовъзпроизвежда. Той и неговите клонинги имат 3 минути (докато касетите в камерата се изчерпят) преди да изчезнат.

Collide-o-scope is a short experimental video piece that mixes the aesthetic of the silent comedy era with a latest digital manipulation technique. The work was created in one take and one shot, using only one person to simultaneously film, act and direct. The following synopsis applies: ‘Using four super-8 cameras a man in a white room replicates himself. He and his clones have until the cartridges in the cameras run out (3 minutes) before they disappear.

86


Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Vid

Портрет в изригване 2009 / 03:55 / цвят / 2,4:1 / DVD PAL Мортен Дисгаард / Дания

A Portrait in Eruption 2009 / 03:55 / colour / 2,4:1 / DVD PAL Morten Dysgaard / Denmark

Как представяме формите на идентичност, които съществуват извън националните граници? Мортен Дисгаард изследва границите на личната категоризация и на лично изживяното съществуване. В това видео портретира една личност, чиято лична история се превъплъщава в индивиди, които са не само отделни екземпляри, но представляват също така две и повече други личности. Той поставя под съмнение образите, създадени от медиите. Дисгаард изследва значението на погледа в създаването културна идентичност.

How do we represent forms of identity that exist across national frontiers? Dysgaard work as an artist is to explore the limits of personal categorization and of personally lived existence. “A portrait in eruption” thus portrays an individual in which the personal history transcends itself in individuals who are not only single individuals but also two and more others. Dysgaard wants to question the media created images. As an artist Dysgaard try to do so by writing over, rewriting and examining the significance of the gaze in establishing cultural identity. He wants to present that which the eye does not immediately see.

Натрупване 2010 / 04:00 / цвят / 16:9 / FHD Стефан Хилербранд & Мери Maгсамен / САЩ

Accumulation 2010 / 04:00 / colour / 16:9 / FHD Hillerbrand & Magsamen / USA

Натрупване: Невинността на едно дете се лута в тъмно празно пространство, след което една семейна двойка натрупва тонове непотребни вещи от гаража си: косачка за ливадата, играчки, инструменти, коледни лампички и още сбирщина от предмети, докато образуват цяла планина, която те използват като средство, за да се доберат до друго пространство. Един търговец на вещи минава в далечината и зрителят е оставен да реши дали двойката купува или продава тези вещи, представляващи физическо и емоционално натрупване.

Accumulation, the innocence of a child dangles in a dark void and then a couple piles up tons of stuff from their garage: lawn mower, toys, tools, Christmas lights, and more into a mountain that they climb up as a means to get to another space. An auctioneer rambles away and the viewer is left to decide if the couple is buying or selling their material, physical and emotional accumulation.

87


010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010

BAD H8BIT (Лош навик) 2010 / 04:00 / цвят / 4:3 / DVD PAL Петер Черба / Унгария/Белгия

BAD H8BIT 2010 / 04:00 / colour / 4:3 / DVD PAL Peter Cserba / Hungary/Belgium

“Аз изгубих толкова много време да играя видеоигри, че реших, че трябва да прахосам още повече време, за да покажа какво ще се случи, ако продължаваме да губим времето си.”

“I wasted so much time playing videogames that I decided I should waste even more time to show what happens if you keep wasting your time.”

Завеса 2009 / 09:57 / цвят / 16:9 / DVD PAL Петър Боби / Великобритания

Curtain 2009 / 09:57 / colour / 16:9 / DVD PAL Peter Bobby / UK

“Завеса” разглежда идеята за представлението и зрителите. Камерата прави връзка с фотографията, като изпълнява функция подобна на тази на затвора (обтуратора) на фотоапарат или на очите, това е допълнително подсилено с позоваване на фотографска експозиция, когато камерата, в напълно автоматичен режим, се опитва да балансира интериорните и екстериорните пространства, което се изразява във внезапна и драматична промяна, превръщайки плътната тъкан на завесата в кърваво червено.

‘Curtain’ looks at ideas of representation and spectatorship. The camera referencing photography by performing a function similar to that of a shutter or eye, this is further enhanced by an additional reference to photographic exposure when the camera, in fully automatic mode, struggles to balance the interior and exterior spaces, resulting in a sudden and dramatic shift, rendering the dense fabric curtain blood red.

88


Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Videoholica 2010 Видеохолика 2010 Vid Vid Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2010 бе организиран и проведен от сдружение ВИДЕОХОЛИКА с подкрепата на Община Варна, Фондация Прохелвеция (Цюрих, Швейцария), Швейцарското посолство в България, Община Хамбург (Германия), Фондация Август в изкуството (Варна), Студио за графичен дизайн Сталкер (Варна), Археологически музей (Варна), Куклен театър (Варна), Обсерватория и планетариум (Варна), Музикално кафе LOOK (Варна) и Артин Вижън (Варна).

The International Video Art Festival VIDEOHOLICA 2010 was organized by VIDEOHOLICA Association (Varna, Bulgaria) with the support of Varna Municipality (Bulgaria), Swiss Art Council Pro Helvetia (Zurich, Switzerland), Swiss Embassy in Bulgaria (Sofia, Bulgaria), Hamburg Municipality (Germany), August in Art Foundation (Varna, Bulgaria), Stalker Graphic Design Studio (Varna, Bulgaria), Archaeological Museum (Varna, Bulgaria), State Puppet Theater (Varna, Bulgaria), Observatory and Planetarium (Varna, Bulgaria), Music cafe LOOK (Varna, Bulgaria) and Artin Vision (Varna, Bulgaria).

Куратори: Павлина Младенова, Нено Белчев

Curators: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Жури: Веселина Сариева (България), Диню Ли (Великобритания / Китай), Антони Бенуорт (Швейцария), Йово Панчев (България), Кера Нейджъл (Германия), Андре Аспелмайер (Германия) и Алесандра Арно (Италия)

Jury: Vesselina Sarieva (Bulgaria), Dinu Li (UK / China), Anthony Bannwart (Switzerland), Yovo Panchev (Bulgaria), Kera Nagel (Germany), Andre Aspelmeier (Germany) and Alessandra Arno (Italy) Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Комуникации: Павлина Младенова, Нено Белчев

Translation: Tsonka Belcheva Превод: Цонка Белчева

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/

89


009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009

2009 90


Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Vid Vid ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ ИЛИ ВИДЕО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА ВИДЕОХОЛИКА 2009 МЕЖДУНАРОДЕН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ИЗДАНИЕ ll 4 - 13 АВГУСТ / ВАРНА / БЪЛГАРИЯ

PEKING DUCK OR VIDEO IN TIME OF CRISIS VIDEOHOLICA 2009 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL EDITION ll 4 - 13 AUGUST / VARNA / BULGARIA The motto PEKING DUCK OR VIDEO IN TIME OF CRISIS evidently corresponded with the core aims of VIDEOHOLICA FESTIVAL and also it was definitely provoking, actual, and gave opportunity to stimulate original visual art proposals covering very wide sphere of problems and meanings. In time of global financial crisis, the motto has been in question focused on two contrast models that control the world - luxury and poverty - in the broad sense of the meaning. The motto has also corresponded with the concept of “high” art and the video art as one of the most popular contemporary media, which nowadays is becoming more and more accessible for the artists around the world. In the frames of the PEKING DUCK OR VIDEO IN TIME OF CRISIS motto, this year’s festival edition has given certain directions for approach and development of the idea of international collaboration and partnership, concerning video art phenomenon with its complicated meaning and sense.

Мотото ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ ИЛИ ВИДЕО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА отговаряше убедително на основните цели заложени във фестивала и също така то определено бе провокиращо, актуално и даде възможност за създаване на оригинални визуални творби, засягащи широка сфера от проблеми и значения. В условията на глобална финансова криза, мотото бе фокусирано върху два контрастни модела, които контролират света богатството, излишеството и лукса от една страна, и бедността и недоимъка в широкия смисъл на понятието. Въпросното мото кореспондира също така и с понятието „високо” изкуство от една страна и видео арт като една от най-популярните съвременни художествени форми, които все повече се превръщат в достъпна медия за артисти от целия свят. В рамките на мотото ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ ИЛИ ВИДЕО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА, това издание на фестивала даде определена посока за доближаване и развитие на идеята за международно сътрудничество и партньорство, касаещи видео арт феномена с неговите сложни значения и смисли.

2009 / Pavlina Mladenova, Maya Manolova & Neno Belchev *** The second International Video Art Festival Videoholica 2009 took place over the period of 4 - 13 August in Varna and passed under the PEKING DUCK OR VIDEO IN TIME OF CRISIS motto.

2009 / Павлина Младенова, Maя Манолова и Нено Белчев ***

The venues of the International Video Art Festival Videoholica 2009 were the Varna Archaeological Museum and Varna Puppet Theater.

Второто издание на Международния видео арт фестивал Видеохолика 2009 се състоя от 4 до 13 август във Варна под мотото ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ ИЛИ ВИДЕО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА.

344 videos of 138 artists from 31 countries were submitted to the 2nd edition of the Videoholica festival. The selection of Videoholica 2009 was made by Valeri Chakalov, Tsvetan Krastev, Georgi Krastev, Victor Petkov and Neno Belchev and presented 89 videos by the 71 artists from 31 countries.

Фестивалът се проведе във вътрешния двор и зала Конферентна на Археологически музей Варна, както и в Куклен театър, Варна (заден двор). За Видеохолика 2009 бяха получени 344 творби от 138 художниците от 31 страни. Селекцията на Видеохолика 2009, направена от Валери Чакалов, Цветан Кръстев, Георги Кръстев, Виктор Петков и Нено Белчев, представи 89 видео арт творби на 71 автори от 31 страни.

Besides the conventional video screening, this year’s edition of Videoholica presented the following non-governmental art organizations: Tricky Women festival of animated film (Viena, Austria), S–AIR (Sapporo, Japan), VisualContainer – Italian video art distributor and web video art TV (Milan, Italy) and the NoPassWord №0 festival for contemporary art (Genoa, Italy).

Освен видео арт прожекциите, Видеохолика 2009 представи следните чуждестранни арт инициативи и организации: Фестивал за анимационно кино Tricky Women (Виена, Австрия); S–AIR (Сапоро, Япония); Италиански видео арт дистрибутор VisualContainer (Милано, Италия) и Фестивал за съвременно изкуство NoPassWord №0 (Генуа, Италия).

Videoholica 2009 was realized with the support of Varna Municipality, August in Art Foundation, Stalker Graphic Design Studio - Varna, Varna Archaeological Museum, Varna Puppet Theater. ***

Видеохолика 2009 се осъществи с подкрепата на Община Варна, Фондация Август в изкуството, Студио за графичен дизайн “Сталкер”, Археологически музеи - Варна, Куклен театър – Варна.

2009

***

91


009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009

Проникване 2006 / 04:19 / цвят / 4:3 / DVD PAL Лия Чавес / САЩ/Великобритания

Penetration 2006 / 04:19 / colour / 4:3 / DVD PAL Lia Chavez / USA/UK

Видеото „Проникване” е заснето в цирк Пикадили в Лондон. Видеото изобразява деконструкцията на капиталистическите икони посредством фрагментиране на познати символи и знаци и реаранжирането им в хаотичен, хипнотизиращ визуален колаж. Творбата си поставя за цел да симулира усещането за проникване посредством едномерни повърхности (LCD екрани), свойствени за публичното пространство. Творбата изследва идеята за визуален ритъм, оптично потребление и подсъзнателна визуална култура.

“Penetration” is filmed in London’s Piccadilly Circus, this silent video depicts the deconstruction of capitalist icons by fragmenting familiar symbols and logos and reassembling them in a chaotic, mesmerizing visual collage. It tries to induce a state of simultaneous penetration of and absorption in the one-dimensional surfaces of the LCD screens which characterize this public space. This piece explores the ideas of visual rhythm, optical consumption and subconscious visual culture. The movement of my physical body is the central art medium in this sensation-centered piece.

Момчето, колелото и ябълката 2007 / 04:30 / цвят / 4:3 / DVD PAL Робин Уинъри / Великобритания

The Boy, the Bike and the Apple 2007 / 04:30 / colour / 4:3 / DVD PAL Robin Whenary / UK

Случайна среща: докато момче кара колело по тиха селска алея, една ябълка пада от дървото и се търкулва надолу към него.

A chance encounter: as a boy cycles up a quiet country lane, an apple falls from tree and rolls downhill towards him.

92


Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Vid

Етюд по светлина и форма # 2 2008 / 01:00 / цвят / 4:3 / DVD PAL Естер Джонсън / Великобритания

Study in Light and Form #2 2008 / 01:00 / colour / 4:3 / DVD PAL Esther Johnson / UK

Творбата представлява две време-базирани филмови студийни проучвания на лале, като са проследени промените в продължение на двадесет и четири часов период, съкратени (всяка една) до шестдесет секунди. Кратък, но медитативен поглед върху едно цвете, предизвикало холандската мания по лалетата през 1600 година.

“Study in Light and Form #2” presents two indoor time-lapse film studies of a tulip as it changes over a twenty-four-hour period, condensed into sixty seconds each. A short but meditative look at a flower responsible for the Dutch tulip mania in the 1600s.

Цветя от устата 2009 / 04:43 / цвят / 4:3 / DVD NTSC Чарлз А. Гик / САЩ

Flowers from the Mouth 2009 / 04:43 / colour / 4:3 / DVD NTSC Charles A. Gick / USA

„Цветя от устата” застъпва идеята за красив и завладяващ диалог, когато вербалната комуникация се окаже безплодна. Цветя от устата е видео, свързано с процеса на плодородието. Видеото още представя разхвърляния процес на намиране на плодородна почва, когато вербалната комуникация се е оказала безплодна. Видеото служи като метафора на ограничението на диалога, който използва говор, текст и физически жестове, също така и докосване, но всички те се провалят. Интимно проявление на невидимите явления, които човек изпитва, когато отчаяно се бори да създаде и представи липсващите елементи на красивата, завладяващата и смислова форма на комуникация.

“Flowers from the Mouth” is often related to a birthing process simply conveying the expression of fertility. Beyond this interpretation, it represents the messy process of finding fertile ground when verbal communication is rendered infertile. The video serves as a metaphor for the struggle to tap into a dialogue when spoken words and written text and physical gestures, such as touching, fail. This visceral video is the corporal manifestation of the unseen phenomenon that one feels when desperately struggling to produce the missing components to a beautiful, compelling, and meaningful form of communication.

93


009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009

Полиптих 2008/2009 / 03:58 / цвят / 4:3 / DVD PAL Кристина Божурска / Македония

Polyptych 2008/2009 / 03:58 / colour / 4:3 / DVD PAL Kristina Bozurska / Macedonia

Моят (външният вид на художника) се трансформира в известни творби от съвременността и произведения на художници, които притежават значително влияние върху авторката. Видеото изследва различни аспекти от постмодернизма, въпроси за идентичността, глобализацията. Всяка част от творбата сама по себе си повдига различни проблеми.

My (The artist’s) appearance is transforming in famous works from the modern. Works from artists that significantly influenced on me. This video explores aspects of postmodernism, questions of identity, globalization. Also, every video separately opens different questions.

... ниланд 2009 / 06:45 / цвят / 4:3 / DVD PAL Gruppefisch (Мариус Леневеит / Рико Родригес) Германия/Испания

…niland 2009 / 06:45 / colour / 4:3 / DVD PAL Gruppefisch (Marius Leneweit / Ricio Rodriguez) Spain ... niland 1 is built on the separating line of both water and air being symbolically related to the emotions and common sense; a diffuse fleeting glance of a interline that we cross through from side to side. ... niland 1 builds new landscapes on the sea, the center of which is the breathing between water and tornades currents, a fight for air being interrupted by a mere decline of the water level, allowing the shining of the water surface line. ... niland 1 tells unreasonably through pictures, lets us imagine events, persists on searching and remains uncertain.

“... ниланд 1” е изградена на границата между водата и въздуха, бидейки символично свързана с емоциите и здравия разум; мимолетен поглед върху граничната линия, през която преминаваме непрестанно от едната на другата страна. “... ниланд 1” изгражда нови пейзажи в морето, в центъра на който е дишането между водата и теченията на торнадото, борбата за въздух се прекъсва само от спада на нивото на водата, което позволява появата на тънка линия светлина по повърхността.

94


Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Vid

Ти не си от никакво значение... 2009 / 05:45 / цвят / 4:3 / DVD PAL Андреа Кустич / Хърватия

You Are of No Importance... 2009 / 05:45 / colour / 4:3 DVD PAL Andrea Kustic / Croatia

Видеото проблематизира дегенериращите стойности в съвременното общество. Като цяло не съществува никаква разлика между това, което наричаме „арт система”/”арт индустрия” и „система”/”производство”. Женският глас във видеото представлява системата, а мъжкият - свободно мислещият индивид. Разговорът достига до своя логичен завършек, когато системата използва за първи път местоимението в първо лице „аз”, което предизвиква фатална грешка, а това води неминуемо системата до крах.

The video addressees the problem of degenerative values in soceity today. There is no difference between what is called “the art System” or “the art industry” and “the system” or “the industry” in general. The female voice represents the System and the male a freethinking Individual. The conversation ends when the System uses a first person pronoun “I” for the first time in the whole conversation in the sentence “I’ve thought that you like going nowhere?” which causes a “error” when the Individual replies with “You are of no importance...” and makes the System continuously correct itself.

Силата на текста 2009 / 02:24 / чернобял / 4:3 / DVD PAL Гуидо Салвини / Италия

Strength Text 2009 / 02:24 / B&W / 4:3 / DVD PAL Guido Salvini, Italy

Ръка се опитва да напише чл. 21 от Италианската конституция (относно свободата на словото и печата)*, друга ръка прави всичко възможно, за да я спре.

A hand trying to write article 21 of the Italian Constitution (the one about freedom of expression and print)* another hand doing everything to stop it.

* Чл. 21 от Италианската конституция: Всеки човек има право свободно да изразят собствените си мислех чрез слово, писмено и всички други средства за комуникация.

*Art. 21 of the Italian Constitution: Everyone has the right to express freely their own thought by word, in writing and all other means of communication.

95


009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009

Планинско-водна-живопис 2009 / 06:12 / цвят / 16:9 / DVD PAL Кристин Болевски / Германия

Mountain-water-painting 2009 / 06:12 / colour / 16:9 / DVD PAL Christin Bolewski / Germany

Изхождайки от китайската естетика, традиционната концепция за пейзажна живопис “Шан-Шуй-Хуа” (ПланинаВода-Картина) е превърната в модерен видео арт. Концепцията за перспективен и безкраен свитък е пресъздадена посредством дигитално кино, видео композиране и виртуална камера. Провокирайки западната склонност към наративност и прецизност на значенията, творбата не съдържа конкретен разказ, а се опитва да бъде отворено, дори медитативно произведение на изкуството. По този начин творбата противопоставя отчетливо източните на западните идеали.

Proceeding from Chinese thought and aesthetics the traditional concept of landscape painting “Shan-Shui-Hua” (mountalnwater-painting) is recreated as modern video art.The concept of multi perspective and endless scroll are explored through digital filmmaking, video compositing and virtual camera, depths and particle systems. Challenging the Western preoccupation with narrative and distinct meaning, the work contains no complex narration and attempts to be a meditative open artwork, thus counterpointing Eastern and Western ideals.

Как се чисти локва! 2008 / 01:44 / цвят / 4:3 / DVD PAL Роланд Вегерер / Австрия

How To Clean A Puddle! 2008 / 01:44 / colour / 4:3 / DVD PAL Roland Wegerer / Austria

Скачането в локва ще продъли до окончателния си финал. Онова, което в ранна детска възраст е възпирано, тук достига до своята кулминация. Водата, калта и черните дрехи представляват своеобразни скулптурни изображения с противоположна социална натовареност. Радикалната намеса в локвата, темпото на скокове и замърсените панталони напомнят освободеността на детските игри.

Jumping in a puddle will be continued to an operate and excessive final. What in childhood after a few jumps was stopped is completed here. Water, mud and the black clothing generate short sculptural images and meet in their social definition in opposition. The radical intervention into the puddle of water, the pace of jumps and soiled pants brings us back into the childhood lead.

96


Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Vid

Екзотика 2009 / 05:10 / цвят / 16:9 / DVD PAL Серджо Круз / Португалия

Еxotica 2009 / 05:10 / colour / 16:9 / DVD PAL Sergio Cruz / Portugal/UK

„Екзотика” е резултат на три седмична резидентска програма в Мапуто (Мозамбик) през март 2008, съвместно с португалския хореограф Мигел Перейра. Филмът не е повествователен, но съдържа кадри от живота и ритуалите на африканската култура посредством контакти с местната музикална и танцова общност. С игрови подход към редактирането на звук и образ, “Екзотика” експонира фрагменти от африканската пустош, контрастираща на бетонните блокове, танцовите ритуали и музиката, уловени в съвременния град Мапуто.

“Exotica” is the result of a three-week artistic residence in Maputo (Mozambique) in March 2008 with the Portuguese choreographer Miguel Pereira. The film has no particular narrative, but contains snapshots of the lives and rituals of African culture, through contacts with the local dance and music community. With a playful approach to the framing and editing of sound and image, Exótica frames fragments of the African wilderness that contrast with the concrete blocks and rituals of dance and music as captured in the city of Maputo.

Не ти отново 2009 / 03:49 / цвят / 4:3 / DVD PAL Стюарт Паунд / Великобритания

Not You Again 2009 / 03:49 / colour / 4:3 / DVD PAL Stuart Pound / UK

Весело себемразене в последния сняг.

Joyful self-hate in the recent snow.

97


009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009

Намус Беласи 2008 / 04:12 / чернобял / 4:3 / DVD PAL Фунда Озгюнайдин / Германия

Namus Belasi 2008 / 04:12 / B&W / 4:3 / DVD PAL Funda Ozgunaydin / Germany

Интересува ме произхода на границите, които си поставя човечеството по отношение на пространство, култура, религия и политика, както и генеологията на индивидуалните и социалните идентичности. Част от творбите ми са заети от реални културни общности, докато други представляват собствени интерпретации и са продукт на собствената ми фантазия. Интересува ме по какъв начин изкуството оставя след себе си физически и видими следи в обществото.

My main focus of interest lies in the origins of the boundaries of humanity’s feeling of displacement, culture, religion and political as well as individual and social identities. Some of my composit are taken directly from historical cultural backgrounds, while others are my own interpretation and are also taken from my own imagination. I take a great interest in which day way actual art is leaving behind physical and visual traces in society. My work is mostly based on confused structures in order to create an inspiration to rethink patterns of interrelationships within an organization, social structures and sub-cultural living.

Лунна разходка 2008 / 02:20 / цвят / 4:3 / DVD PAL Мартин Кохут / Чехия/Германия

Moonwalk 2008 / 02:20 / colour / 4:3 / DVD PAL Martin Kohou / Czech Republic/Germany

Видео медитация, създадена посредством прогресивно отваряне на празни видео панели YouTube, изобразяващи процеса на зареждане.

A video meditation created by repeatedly uploading and screen capturing originally empty youtube video including the loading process.

98


Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Vid

Изследване на човешката форма и хуманност # 01 2008 / 02:00 / чернобял / 4:3 / DVD PAL Lemeh42 / Италия

Study on Human Form and Humanity #01 2008 / 02:00 / B&W / 4:3 / DVD PAL Lemeh42 / Italy We have created a choreography based on a sleeping body. Digitally we have impressed the body on an old piece of paper. On the paper it has been written a dream. The act of writing a dream is the clear expression of the uncertainty on which humans live their existence and therefore their own humanity.

Това видео е хореография базирана върху движенията на спящо човешко тяло. По цифров път вместихме тялото върху старо парче хартия. Върху парчето хартия беше описан сън. Актът за написването на сън е ясен израз на неустановеността, в която хората водят тяхното съществуване и оттам и релативността на тяхната хуманност.

Слинки 2008 / 03:46 / цвят / 4:3 / DVD PAL Гордън Кулшоу / Великобритания

Slinky 2008 / 03:46 / colour / 4:3 / DVD PAL Gordon Culshaw / UK

Слинки на машина за бягане. В продължение на почти 4 минути наблюдаваме битките на Слинки да надбяга движещият се колан на фитнес машина. То трябва да се задържи по средата на колана, далеч от ръбовете, които крият смъртоносни пропасти от двете страни, от които може да отпадне само за един миг на невнимание. В този кратък филм се обединяват две твърде различни технологии - едната предназначена за разнообразяване и забавление а другата за поддържане или създаване красива форма на тялото. Авторът импровизира върху съревнованието на тези две занимания.

“Slink/1 slinky on a running machine. For almost 4 minutes we seethe battles of the slinky trying to outrun the moving belt of the running machine. It needs to stay in the middle of the belt, away from the edges, which, though shielding the deadly precipices on either side, threaten to trip it up at anytime should its concentration lapse for just one moment. This short film brings together Iwo very disparate pieces of technology one designed to be diversionary the other to maintain or produce the body beautiful. Combining the two in this way perhaps embodies a battle between these pursuits.

99


009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009

Умиращата вдовица 2008 / 06:19 / цвят / 16:9 / DVD PAL Борис Елдагсен / Германия

The Dying Widow 2008 / 06:19 / colour / 16:9 / DVD PAL Boris Eldagsen / Germany

Видеото се базира на един имейл, в който 59 годишна жена, вероятно умираща от рак се нуждае от данните за банковата Ви сметка в подкрепа на “Добрите дела Господни”. Първата част се състои от оперна ария, свръх драматизирана и използваща пластмасови раци, злато и блясък. В замяна на това втората изтрита сцена поставя зрителя в болнично пространство пред смъртно легло. Звукът на монитора и машината спират.

“The Dying Widow” is based on one email by a 59 year old woman, supposedly dying of cancer and in need of your bank account details to support ‘the Lord’s good work’. The first part is an opera aria, overdramatised and utilising plastic crabs, gold and glitter. As a contrast, the deleted scene puts the viewer into the harsh environment of a hospital deathbed. The sound of monitors and machines takes over.

Аз свалих паметника вчера 2009 / 01:17 / цвят / 4:3 / DVD PAL Надин Киси / Германия

I Toppled Monument Yesterday 2009 / 01:17 / colour / 4:3 / DVD PAL Nadine Kiese / Germany

100


Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Vid

Tишина 2008 / 03:13 / цвят / 16:9 / DVD PAL Ава Лач / Германия

Silence 2008 / 03:13 / colour / 16:9 / DVD PAL Ava Lache / Germany

“Тишина” е експеримент с човешката сянка и невидимите ефекти на пропагандата.

“Silence” is an experiment with the human shadow and the invisible effects of propaganda.

Маса 2009 / 04:10 / цвят / 4:3 / DVD PAL Джъстин Рандолф Томпсън / Италия

Table 2009 / 04:10 / colour / 4:3 / DVD PAL Justin Randolph Thompson / Italy

“Маса” е пърформънс, който изследва идеята за робство в контекста на изкуство и елит. Авторът придържа мраморен плот с изображение на Тиеполо, изобразяващо угощението на Клеопатра. Фигурите на Клеопатра (иронично бяла жена с венециански черти) и Марк Антонио са заобиколени от роби от Африка, които ги обслужват и им поднасят храна. Акцията е озвучена от класическото весело парче на блус певеца Лийдбели “Буржоа Блус”.

“Table” is a performance based video that investigates the idea of servitude in the context of art and the elite. The performance is the simple action of holding up a faux marble inlay tabletop with a representation of Tiepolo’s Banquet of Cleopatra on it. In this image, the figure of Cleopatra (ironically a white woman with Venetian features) and mark Antonio are surrounded by count dwarfs and Africa slaves that serve them their food. The work is driven by a classical yet joyfully composed version of the blues singer Leadbelly’s Bourgeois Blues.

101


009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009

Шумна муха 2008 / 02:43 / цвят / 4:3 / DVD PAL Кристиан Николай / Канада

Ampli fly 2008 / 02:43 / colour / 4:3 / DVD PAL Christian Nikolay / Canada

“Шумна муха” е резултат от усилването на звука на муха чрез различни средства. Различните звуци са записани чрез видео камера и след това монтирани в 3 движения наречени “Композиция в САЩ мажор”. Тази работа е част от серията Атлантида. Атлантида е насочена срещу безотговорността на правителството при използването на изкуството като социално средство върху интелектуалната платформа за политически дискурс.

Ampli fly was the result of amplifying a fly using a pick up, effect pedal and mini amplifier. The various sounds were recorded on a video camera and then assembled into 3 movements entitled: Composition in U.S. A. Major. This work comes from the series Atlantis. ATLANTIS speaks out against government irresponsibility using art as a social vehicle on an intellectual platform for political discourse.

Упражнение № 1 2008 / 04:44 / цвят / 4:3 / DVD PAL Ингер Алфнес / Холандия

Exercise №1 2008 / 04:44 / colour / 4:3 / DVD PAL Inger Alfnes / Netherlands

Видеото изобразява трион забоден в леда на замръзнало езеро. Единствено ледът е в кадър. След известно време трионът започва да се движи бавно по посока на вятъра. Слънцето проблясва в острието. Връзката с повърхността е неясна. Работата повдига редица онтологични проблеми.

The video depicts a saw stuck into the ice on a frozen lake. Only the ice is in frame. No landscape is showing. The saw is standing still then starts moving slowly in the wind. The sun is blinking in the blade. The surface reference as ice is not clear. The work is questioning the ontological difference between still and loving image.

***

***

102


Vid Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Videoholica 2009 Видеохолика 2009 Vid Международният видео арт фестивал ВИДЕОХОЛИКА 2009 бе организиран и проведен от сдружение ВИДЕОХОЛИКА с подкрепата на Община Варна, Фондация “Август в изкуството”, Студио за графичен дизайн “Сталкер”, Варненски Археологически музей и Куклен театър – Варна.

The International Video Art Festival VIDEOHOLICA 2011 has been organized by VIDEOHOLICA association with the support of with the support of Varna Municipality, August in Art Foundation, Stalker Graphic Design Studio, Varna Archaeological Museum and Varna Puppet Theater.

Куратори: Павлина Младенова, Нено Белчев

Curators: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Жури: Валери Чакалов, Цветан Кръстев, Георги Кръстев, Виктор Петков и Нено Белчев (България)

Jury: Valeri Chakalov, Tsvetan Krastev, Georgi Krastev, Victor Petkov and Neno Belchev (Bulgaria)

Комуникации: Павлина Младенова, Нено Белчев

Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Превод: Цонка Белчева

Translation: Tsonka Belcheva

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/

103


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

2008 104


Videoholica 2008 Videoholica 2008 Vid Видеохолика 2008 Видеохолика 2008Видеохолика Videoholica 2008 Видеохолика 2008Видеохолика Videoholica 2008 Ви ВИДЕОХОЛИКА 2008 МЕЖДУНАРОДEН ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ ИЗДАНИЕ l 8 - 15 АВГУСТ / ВАРНА / БЪЛГАРИЯ

VIDEOHOLICA 2008 INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL EDITION l 8 - 15 AUGUST / VARNA / BULGARIA

Дебютът на Международния видео арт фестивала ВИДЕОХОЛИКА 2008 се проведе от 8 до 15 август във Варна, в рамките на шестото издание на Международното биенале за визуални изкуства “АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО”.

The debut of VIDEOHOLICA video art festival was held in the period 8 – 15 August 2008 in Varna within the framework of the sixth issue of the International Biennial for Visual Arts AUGUST IN ART.

Първото издание на ВИДЕОХОЛИКА представи моментна, но много подробна снимка на съвременното видео изкуство пред българската публика, чрез серия от прожекции на обществени места. Експозиционни позиции на фестивала бяха Радио Варна, Градска художествена галерия (вътрешен двор), Археологически Музей (вътрешен двор), галерия „Актив Арт”, градинката зад Куклен театър и галерия „Георги Велчев” (вътрешен двор). Кураторският екип (Цветан Кръстев и Нено Белчев) селектира 210 творби на 187 автори от общо получените 357 творби от 224 артисти от 49 страни. Дебютното издание на фестивала се осъществи с подкрепата на Община Варна, Фондация Август в изкуството, Радио Варна, Студио за графичен дизайн “Сталкер”, Варненска Градска художествена галерия, Варненски Археологически Музей, галерия „Актив Арт”, Куклен театър - Варна и галерия „Георги Велчев”. Куратори: Цветан Кръстев, Нено Белчев Комуникации: Павлина Младенова, Нено Белчев Превод: Цонка Белчева

This first edition of VIDEOHOLICA presented momentary but very detailed picture of the contemporary video art to the Bulgarian auditorium through a series of projections in public spaces. The art institutions of Varna offered their premises for the VIDEOHOLICA Festival expositions, among which were: The Concert Hall of the Varna City Radio, the inner courtyard of the City Gallery of Varna, the inner courtyard of the Archeological Museum, the Art Gallery “Active Art”, the small garden behind the Puppet Theater, and the inner courtyard of the Art Gallery “Georgi Velchev”. The curatorial team (Tsvetan Krastev and Neno Belchev) selected 210 art pieces by 187 authors from the received 357 videos by 224 artists from 49 countries. The debut issue of the video art festival was realized with the support of Varna Municipality, August in Art Foundation, Stalker Graphic Design Studio, Varna City Radio, Varna City Gallery, Varna Archeological Museum, Art Gallery “Active Art”, Varna Puppet Theater, and Art Gallery “Georgi Velchev”. Curators: Tsvetan Krastev, Neno Belchev Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev Translation: Tsonka Belcheva ***

***

2008 105


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

Мустаката жена 2007 / 01:05 / цвят / 4:3 / DVD PAL Киара Фумаи / Италия

The Moustache Woman 2007 / 01:05 / colour / 4:3 / DVD PAL Chiara Fumai / Italy

Рекламно видео за търговския уебсайт на художничката www.moustachewoman.com, посветен на продажбите на използваните от „мустакатата жена”, дамски жартиери. След провеждането на първия онлайн аукцион сайтът гордо е вписан в списъка на сайтове за възрастни. Порнографията е в окото на гледащия.

An advertising video for the artist’s web site www.moustachewoman.com, a commercial page dedicated to the online selling of the Mustache Woman’s used panties. The author appears dressed with her typical long haired mustaches (made with her grandmother’s hair) and winks at the public. After its first online auction, the Mustache Woman site was proudly listed within adult web sites.

Животни 2006 / 03:00 / цвят / 4:3 / DVD PAL Серджо Круз / Португалия

Animalz 2006 / 03:00 / colour / DVD PAL Sergio Cruz / Portugal

“Животни” представя група момчета, които имат усещането за градския живот в обкръжаващата природа на града. По хореографията на Strictly Dance Fever’s JP Omari, 16 момчета-танцьори на възраст межди 8 и 14 години са насърчавани по време на техния пърформънс да разкрият животните в себе си.

Animalz takes the urban B-Boy skills of Brighton and Hove’s B3 Boys into the city’s surrounding natural landscapes. Cochoreographed by Strictly Dance Fever’s JP Omari, the sixteen 8-14 year-old dancers were encouraged to bring out the animal in themselves in their performances.

106


Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Vid

Космонавт 2008 / 12:00 / цвят / 16:9 / DVD PAL Якоб Белинджер & Джулиане Беер / Австрия

Rocketman 2008 / 12:00 / colour / 16:9 / DVD PAL Jacob Ballinger & Juliane Beer / Austria

Игра с топка 2009 / 02:00/ цвят / 16:9 / DVD PAL Тобиас Стернберг / Швеция

Ballgames 2008 / 02:00 / colour / 4:3 / DVD PAL Tobias Sternberg / Sweden

Познавателната наука току що е започнала да открива името на функцията в нашия визуален контекст, която ни позволява толкова сляпо да интерпретираме мигащата светлина върху белия екран като въображаеми обекти и движения. Това, което виждаме наистина ли е топка и ако е, наистина ли подскача? Това топка провесена за жица и направена да подсача като истинска ли е или е изрязан фрагмент от филм на реално подскачаща топка? Къде се намира линията между тях и дали публиката ще повярва?

Cognitive science have just started to discover and name the functions in our visual cortex that allows us to so blatantly misinterpret flickering lights on a flat surface as to imagine objects and movements. Is it a ball we see, and if so, is it really bouncing? Is a ball suspended from strings and made to look like it is bouncing any less real than the fragmentary mirror images caught from a ball that were actually in motion? And where to draw the line? How much will the audience believe?

107


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

Тестов фантом 2007 / 05:03 / цвят / 16:9 / DVD PAL Робин Кители / Англия

Test Phantom 2007 / 05:03 / colour / 16:9 / DVD PAL Robin Kiteley / England

Тази творба докосва темата за интимността, доверието, паметта и желанието, използвайки кратък монолог, базиран върху анонимни сексуални изживявания. Измененият с ефекти глас е контрапунктиран с изображението на два стари документални филма, илюстриращи образуването на облаци и заснетото движение на рамо с рентгенови лъчи.

This piece touches on themes of intimacy, memory and desire using a short monologue about an anonymous sexual experience. A fractured voice-over is counter pointed with images drawn from archive films illustrating the x-raying of the shoulder and the formation of clouds and weather systems.

Машина на истината 2007 / 10:45 / цвят / 16:9 / DVD PAL Саймън Бенет / Холандия

The Truth Machine 2007 / 10:45 / colour / 16:9 / DVD PAL Simone Bennet / Netherlands

Това е кратък филм за една автомобилна катастрофа. Този експериментален филм, заснет с много усет, работи с изключително семпли изразни средства, създава едно много силно усещане за личен свят. Творба е базирана върху популярна поговорка от близкия изток: Истината е огледало, което пада на земята на хиляди парчета и всеки човек взима своето парче, поглежда го и вижда своето отражение. И всеки решава, че е видял истината ... но не взима под внимание, че истината е пръсната на парчета между всички.

A short film about a car accident based on an old Persian fable: Truth is a mirror which fell to earth in a million pieces, and each human being picked up a piece, looked at it and saw themselves reflected. And each decided they saw the truth…but not realising that truth is splintered among all people.

108


Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Vid

Nijuman No Borei 2007 / 10:00 / цвят / 16:9 / DVD PAL Жан Габриел Перио / Франция

Nijuman No Borei 2007 / 10:00 / colour / 16:9 / DVD PAL Jean-Gabriel Periot / France

Забележително визуално постижение и емоционално пътешествие, в което авторът проследява съдбата на град Хирошима между 1916 и 2006 година, чрез наслагване на снимки от променящото обкръжение на Хирошима.

The film presents almost 600 photographs from 1914 to 2006 showing the continuing existence of the dome before and after the war to the accompaniment of poetic laments. Here is Hiroshima seen via the French director’s eyes over decades. A remarkable visual achievement and an emotional journey, in which Periot overlays photos revolving around one location in Hiroshima.

Една тухла 2006 / 03:33 / цвят / 4:3 / DVD PAL Виктор Петков / България

A Brick 2006 / 03:33 / colour / 4:3 / DVD PAL Viktor Petkov / Bulgaria

Аз, двама мои приятели и една тухла ... Ние решихме да строим къща на небето. Тогава много хора решиха да строят на небето. Тогава на земята се обезлюди и прочисти след това и долу стана горе.

I, two friends of mine and a brick… We decided to build a house in heavens. Then many people decided to build houses in heaven. It become desolate down on earth and purified afterwards down become above.

109


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

Как да направим маса? 2008 / 02:30 / чернобяло / 4:3 / DVD PAL ЛЕМЕХ 42 / Италия

How To Make A Table? 2008 / 02:30 / B&W / 4:3 / DVD PAL LEMEH 42 / Italy

Вдъхновено от популярна италианска детска песничка и ползвайки анимацията като изразно средство, това инструкционно видео анализира иронично основните понятия на идустриалното производство, използвайки известни марки.

Taking inspiration from the famous Italian song from the 80’s, thе animation analyzes ironically the terms of industrial production using a famous brand known for its ambiental care.

Стаята 2007 / 01:00 / цвят / 6 канална инсталация Ира Едуардовна / Русия/САЩ

The room 2007 / 01:00 / colour / 6 channels installation Ira Eduardovna / Russia/USA

Видеото представя разгъвката на хотелска стая. Женска фигура (авторката на видеото), облечена в съветска ученическа униформа, рисува своето очертание на пода. Действието е заснето на 5 етапа, всеки път от различен ъгъл, който се съотнася с разгъвката. Повторението на една и съща „хореография” създава леки разлики, често незабележими, докато факторът време влияе на изживяването и действието се превръща в ирационално. Прозорецът в дъното, показващ движещ се влак, превръща стаята във своеобразен вагон. Евентуално фигурата, седяща в средата на стаята, и нейната сянка се свързват в контура, проектиран на пода.

A spread of a triangle hotel room is presented. A female figure (myself) dressed in an USSR school uniform that also looks like a maid outfit, is drawing an outline on the floor. The action is shot 5 times, every time from a different angle that correlates with the spread. This repetition of the same “choreography” creates slight changes that are almost invisible, yet the time factor influences the experience and the action becomes e-rational. The window in the back, shows a scenery of a train ride, that transforms the room into a train car. Eventually, the female figure stands in the middle of the room, and her shadow fits the outline she traced on the floor.

110


Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Vid

Консумания 2007 / 04:41 / цвят / 16:9 / DVD PAL Самба Фал / Сенегал/Норвегия

Consomania 2007 / 04:41 / colour / 16:9 / DVD PAL Samba Fall / Senegal/Norway

Потреблението се превърна в морал на нашите общества. Дали то цели да унищожи изначалната същност на човешкото същество? Това ли е въпросът, който разглежда този филм? Творбата е вдъхновена от начина ни на консумиране, защо консумираме и влиянието, което изборът на потребление оказва на планетата и на тези, които живеят там.

The consumption became the morality of our societies. Is it spirit to destroy the bases of the human being? Is the question that settles this film. This work is inspired of how we consume, why we consume and which impact our choices of consumption have on the planet and on those who live there.

Разходка 2007 / 08:30 / цвят / 4:3 / DVD PAL Джиничиро Ишии / Япония/Франция

Promenade 2007 / 08:30 / colour / 4:3 / DV PAL Jun’ichiro Ishii / Japan/France

Видеото „Разходка” е метафора на акселерираното човешко общество, което както е показано в творбата започва от 100% или нормална скорост и нараства постъпателно до 128 000% скорост от нормалната. При 128 000% изпълняваната разходка е само 100 метра, но извървяването й отнема 3 часа. Творбата е предизвикателство към Безсмисленото Нещо.

The video work “PROMENADE” is a metaphor for the accelerating human society, which, as depicted here, begins at 100%, or Normal, speed. It accelerates gradually to a speed 128,000% of Normal. In the 128,000% segment, the performance consists of walking just 100 meters, but takes three hours. The work is a challenge to an Un-functional or Meaningless Thing. Furthermore, it addresses the notion of non-function, or “without meaning” in this case; I pose a question to the increasing modern consumerism that results from the Utopian yearnings sought after by humans.

111


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

Енергия! 2007 / 05:00 / чернобяло / 16:9 / DVD PAL Торстен Флейш / Германия

Energie! 2007 / 05:00 / B&W / 16:9 / DVD PAL Thorsten Fleisch / Germany

От обикновена техническа гледна точка телевизионния/ видео екран оживява чрез контролирано излъчване от електрони в тръба с отрицателен заряд (кинескоп). За „Енергия!” неконтролиран високоволтов поток (приблизително 30 000 волта) проявява върху фотографска хартия, която е подготвена да представи нова визуална система на електронна организация. Независимо, че мисленият резултат е абстрактен, той говори за универсалната подредба на света сам по себе си.

From a mere technical point of view the tv/video screen comes alive by a controlled beam of electrons in the cathode ray tube. For ‘Energie!’ an uncontrolled high voltage discharge of approx. 30.000 volts exposes photographic paper which is then arranged in time to create new visual systems of electron organization. Even though the result is abstract it tells a universal story older than the world itself.

Изгледът 2008 / 05:08 / цвят / 16:9 / DVD PAL Люк Ленор / Белгия

The Prospect 2008 / 05:08 / colour / 16:9 / DVD PAL Luk Lenoir / Belgium

В момента на филмиране апартаментът на 15 етаж е необитаем. До не отдавна тук са живели хора, не след дълго тук пак ще живеят хора. В момента тази функция е неактивна. Пространството съществува само за себе си. И по този начин тук не са представени само топките, светлината или колите, а и пространството само по себе си.

This video shot is in a 15th floor building. At the moment of filmin g, the building was somewhere between two conditions. Not so long ago people were living there and not so long from now people will be living there again. At the moment of filming this function was interrupted. The space existed at itself. In this way there is not only movement in the manipulation of the balls and the light, the cars and the sky but also the space.

112


Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Vid

Сам 2008 / 03:06 / цвят / 4:3 / DVD PAL Жежард Рибера / Испания

Aislado 2007 / 03:20 / colour / 4:3 / DVD PAL Gerard Freixes Ribera / Spain

Самотата може да бъде открита на пустинен остров или сред голямата градска тълпа.

Loneliness may be found in a desert island or in the middle of a big urban crowd.

Нека се оженим 2008 / 03:30 / цвят / 3 канална инсталация Мари Магсамен и Стефан Хилербранд / САЩ

Let’s Get Married 2008 / 03:30 / colour / 3 channels installation Mary Magsamen and Stephan Hillerbrand / USA

Този проект е вдъхновен от писаното от Lautremont: Цял живот гледам широкоплещести мъже, които без изключение правят неизброимо количество глупости, нагрубявайки своите последователи и отравящи мозъците им с всяко мислимо значение. Гледайки това ми се прииска да се смея с останалите, но тази странна имитация бе непостижима за мен. Взех нож и разрязах плътта там където двете устни се събират, така че да се получи усмивка. За момент помислих, че съм приключил с живота си. Гледах в огледалото и изследвах уста, която сам хладнокръвно бях обезобразил. Това бе грешка. Поради кръвта, която се стичаше от двете рани за мен бе невъзможно да различа това моята усмивка ли е или на друг човек.

This project was inspired by writing by Lautremont: All my life I have seen narrow shouldered men, without exception, perform innumerable stupid actions, brutalize his fellows and poison minds by every conceivable means. Seeing these things I have desired to laugh and smile with the others, but this strange imitation was impossible for me. I have taken a knife and severed the flesh at the spots where the lips come together, cutting them into a smile. For a moment I thought to have accomplished my end. I looked into the mirror and inspected the mouth I had deliberately butchered. It was a mistake! The blood falling copiously from the two wounds made it impossible to distinguish whether this was really the smile of other men.

113


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

Спусък 2007 / 01:00 / цвят / двуканална инсталация Дженифър Кампбел / Канада

Trigger 2007 / 01:00 / colour / two cannels instalation Jennifer Campbell / Canada

„Спусък” представя устата на художничката, която активира избутване на фотографското жило и придърпването му извън него, с резултат механичното движение на буталото на обратния край на устройството.

Trigger depicts the artist’s mouth activating the push button of a photo cable release and beside it the resulting mechanical movement of the plunger at the opposite end of the device

Исус, Исус Христос 2007 / 03:01 / цвят / 4:3 / DVD PAL Джон Монъгън / САЩ

Jesus, Jesus Christ 2007 / 03:01 / colour / 16:9 / DVD PAL Jon Monaghan / USA

3D компютърна анимация представяща мистичните трансформации на наполовина органична и наполовина синтетична форма. Видеото прераства в своеобразна форма на медитация върху връзката между живот, изкуствено и променената природа в дигиталната ера. Противопоставяйки създание срещу живот формата задава въпроса относно трансцеденталната позиция на човечеството спрямо технологията. Това видео директно интегрира записи на органи, като сърцебиене, предавайки коментара на изкуствения живот и променливостта на нашите тела.

A 3D animated from regenerates itself into 4 different states, based on mythic transformation. The video improves as freak form of meditation on the connection between life, artificial and half synthetic nature in the digital age. This video directly integrates records of real organs, as heartbeat, retranslating the artificial life and instability of our bodies.

114


Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Vid

Плачи, обичан континент 2007 / 07:47 / цвят / 4:3 / DVD PAL Виктор Мутелекеша / Замбия/Норвегия

Cry the beloved continent 2007 / 07:47 / colour / 4:3 / DVD PAL Victor Mutelekesha / Zambia/Norway

Това е опит да се остане истински в крайните човешки емоции, изразени чрез състрадание и жал. Слушайки новините от Африка (моя обичан континент), аз не мога да бъда лош, докато изпитвам носталгия. Сега това, че съм преживял толкова много, че мога да се разплача, е причина да продължа да живея и работя до деня, когато вероятно ще съм щастлив, защото човечеството ще намери разковничето на истинското щастие, въпреки преследването на власт, пари, слава, превъзходство и други.

This is an attempt to remain true to an ultimate human emotion expressed not by will but by pressure from the bowels. Listening to news out of Africa my loved continent, I can stand the bad, hence the nostalgia feeling. Now that I have experienced enough to even make me cry, it should serve a purpose, to allow me look forward and work for a day when I will not cry but be happy, because humanity will have found answers to real happiness other than the pursuit of power, fame, glory, money, superiority over the other.

Пресичане 2007 / 03:45 / цвят / 4:3 / DVD PAL Ненад Недельков / Сърбия

Passing 2007 / 03:45 / colour / 4:3 / DVD PAL Nenad Nedeljkov / Serbia

„Пресичане” представя идеята за състоянието на човешките същества в постоянно движение и връзката между фигура и движението, което тя извършва. Например тичане, ходене или пък различни реакции между отделни хора.

“Passing” presents the idea about the state of the human being in permanent motion and the relation between the figure and its movement. For example running, walking or different reactions between certain people.

115


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

Ямакаши 2007 / 04:36 / цвят / 4:3 / DVD PAL Золт Вазарели / Унгария

Yamakasi 2007 / 04:36 / colour / 4:3 / DVD PAL Zsolt Vasarhelyi / Hungary

„Ямакаши” е явление, най-вече свързвано с имигрантите и/или младежи с произход от предградията във Франция. Това е изкуство на движението (изкуството на изместването), чиято същност е катеренето (“покоряването” от практическа гледна точка) на обекти, намиращи се обикновено в градска, но понякога и в природна среда. Детайлът на видео, озаглавено „Ямакаши” показва борбата на индивида. На пръв поглед изглежда, че главният герой на видеото е планинар или Ямакаши, който се опитва да изкачи една скала.

Yamakasi is an activity mostly engaged in by immigrants and originating from the suburbs of France. It is the art of movement (l’art du déplacement), which consists of the “conquering” – in practical terms, climbing – of objects located usually in the city, but sometimes also in the natural environment. The video piece entitled Yamakasi shows the struggle of the individual. At first, it appears that the protagonist of the video is a mountaineer or yamakasi who is trying to climb a cliff.

Бъдещескоп 2007 / 04:24 / цвят / 4:3 / DVD PAL Беатриз Албугуергу / Португалия

Futureoscope 2007 / 04:24 / colour / 4:3 / DVD PAL Beatriz Albuquerque / Portugal

Творбата проследява и изследва логическа обосновка, която ни позволява да се прогнозират последиците от военните действия и ситуации на базата на настоящите погрешни силови подредби и поради това дава полезна информация за бъдещето (Какво бъдеще ни очаква! Война! Мир!). Това е изследвано посредством лека светлосянъчно-скулптирана среда, формирана от букви/думи, които живеят във виртуална реалност/ площадка/игра, която сама по себе си е мутация на действителността. Това пространство, в което обезумялото бъдеще може действително да се извършва и в рамките на границите на виртуалното пространство тази променлива може да бъде посочена като алтернативно измерение към бъдещето.

This piece observe and explores a logical reasoning that allows us to predict consequences of war actions and situations based on the present belic force rearrangement and therefore gives useful information about the future (How the future will be! War! Peace!). This is explored with a light/shadow-sculpted environment formed by letters/words that live in a virtual reality playground/game area that in itself is a mutation of reality. The space is one in which a real berserk future can actually take place and within the range of this virtual space a variable can be referenced as an alternative dimension to the Future. The sum of all technology and its features as well as its evolution in relation to the present can become a reality in the Future. ***

*** 116


Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Vid Дебютното издание на фестивала се осъществи с подкрепата на Община Варна, Фондация Август в изкуството, Радио Варна, Студио за графичен дизайн “Сталкер”, Варненска Градска художествена галерия, Варненски Археологически Музей, галерия „Актив Арт”, Куклен театър - Варна и галерия „Георги Велчев”. Куратори: Цветан Кръстев, Нено Белчев Комуникации: Павлина Младенова, Нено Белчев Превод: Цонка Белчева

The debut issue of the video art festival was realized with the support of Varna Municipality, August in Art Foundation, Stalker Graphic Design Studio, Varna City Radio, Varna City Gallery, Varna Archeological Museum, Art Gallery “Active Art”, Varna Puppet Theater, and Art Gallery “Georgi Velchev”. Curators: Tsvetan Krastev, Neno Belchev Communication: Pavlina Mladenova, Neno Belchev Translation: Tsonka Belcheva

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/

117


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008

118


Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Vid

119


008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Videoholica 2008 Видеохолика 2008 Съставители и редактори: Павлина Младенова, Нено Белчев

Editors: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Текстове: Павлина Младенова, Нено Белчев и Мая Манолова

Texts by: Pavlina Mladenova, Neno Belchev and Maya Manolova

Превод: Цонка Белчева

Translation: Tsonka Belcheva

Коректори: Цонка Белчева, Силвия Сълкова

Proofreading: Tsonka Belcheva, Sylvia Sulkova

Хуgожествено оформление и иgеен замисъл: Павлина Младенова, Нено Белчев

Graphic design: Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Художник на корицата: Нено Белчев

Artist of the cover page: Neno Belchev

Благодарности на: фондация АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ, община ВАРНА, господин Гауденц Б. Руф, МАНИЯ Дизайн студио, студио АФЕКТМЕДИЯ, Галерия ГРАФИТ, Галерия и социален клуб СЪВРЕМЕННО ПРОСТРАНСТВО, Галерия “8”, Куклен театър ВАРНА, летен клуб ХОРИЗОНТ, клуб МЕНТОЛ и господин Арно Брией.

Thanks to: AMERICA FOR BULGARIA Foundation, VARNA Municipality, Mr. Gaudenz B. Ruf, MANIA Design Studio, Studio AFFECTMEDIA, Gallery GRAFFIT, Gallery “8”, Gallery and social club CONTEMPORARY SPACE, Varna Puppet Theatre, Summer club HORIZONТ, Club MENTHOL and Mr. Arnaud Brihay.

http://www.videoholica.org/

http://www.videoholica.org/

Тираж: 300, първо издание

Edition: 300, first edition

Печат: Мания Дизайн Студио (София)

Print: Mania Design Studio (Sofia, Bulgaria)

Варна, 2014

Varna, 2014

120


Profile for Pavlina Mladenova

Videoholica International Video Art Festival 2014  

The catalog presents the 7th edition of the Videoholica International Video Art Festival, plus a retrospection of the special video art sele...

Videoholica International Video Art Festival 2014  

The catalog presents the 7th edition of the Videoholica International Video Art Festival, plus a retrospection of the special video art sele...

Profile for pavlllina
Advertisement