Page 1

30 януари - 5 февруари 2010 г.

година XVIII, цена 2.50 лв.

www.capital.bg

#04 ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 20

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 16

TЕХНОЛОГИИ ЛОГИ ИИ стр. 37

Добре дошли в Бомбардирстан

След ремонта на кабинета рекламации

iХитът тъът е в режим еж жим на изчакване аккване ИЛЮСТРАЦИЯ: СТУДИО „ЕНТУСИАЗЪМ“

КОМЕНТАР

Политически мутанти а пръв поглед въпросът за генно модифицираните организми (ГМО) - най-често растения, чийто геном е променен, за да са по-устойчиви на болести и химикали, изглежда сложен. Причината за това е, че по темата се води ожесточена война между два лагера, чиито крайни мнения не дават много възможности за компромис. Или трябва да ядем храни мутанти, които ще убият нас и цялата планета, или сме обречени на глад и болести. Всъщност, ако въпросът за ГМО се разгледа спокойно, може да бъде формулирана адекватна политика, която да използва предимствата на „подобрените“ растения и да предпази всички ни от проблемите, свързани с тях. В момента България променя законодателството си за ГМО, така че да отговаря на европейските директиви. Брюксел обаче е оставил много голяма свобода на отделните държави да дефинират собствена политика по въпроса. България сега няма представа какво ще прави по-нататък. Политиците около жълтите павета в София по принцип никога не са били силни в измислянето на по-далечни стратегии, а въпросът за ГМО е важен. Той е свързан с визия за важни сектори като земеделието, опазването на околната среда, включително и (макар и косвено) туризма. След поправките в закона разрешенията или забраната за отглеждане на ГМО ще се издават от администрацията. Ако няма формулирана ясна политика, разнопосочните действия на чиновниците ще родят само уродливи мутанти. Иначе казано, ще вземем само недостатъците от ГМО храните и ще пропуснем предимствата. K

Н

Игра на гени България либерализира Закона за генетично модифицираните организми без ясна политика какво да прави

На стр. 8 - 12

ISSN 1310-7984 издаде лицензираното издание 9 771310 798024

04

„Светът през 2010“(The World In 2010) на The Economist на БЪЛГАРСКИ

поръчай в интернет НА


2

30 януари - 5 февруари 2010 г.

KАПИТАЛ

НАВИГАТОР

K1

30 януари - 5 февруари 2010 г.

WcX]bTû û kYbTûĀâ»ĉû`Vâ

www.capital.bg

#04 ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 20

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА стр. 16

TЕХНОЛОГИИ ЛОГИ ИИ стр. 37

Добре дошли в Бомбардирстан

След ремонта на кабинета рекламации

iХитът тъът е еж жим на в режим аккване изчакване ИЛЮСТРАЦИЯ: СТУДИО „ЕНТУСИАЗЪМ“

КОМЕНТАР

5da^h^mZg`^þ bihUch^

Н

TûdeoVûdcW`YXûVodecfogû \Tû WYbbcû acX]i]k]eTÈ b]gYûceWTb]\a]ûÞ(24ßû ÈûbT^ÈlYfgcûeTfgYb]t ûl]]gcûWYÈ bcaûYûdecaYbYb û\TûXTûfTûdcÈhfÈ gc^l]V]ûbTûUc`Yfg]û]ûj]a]_T`] û ]\W`Y[XTûf`c[Ybâû5e]l]bTgTû\Tû gcVTûY ûlYûdcûgYaTgTûfYûVcX]ûc[YfÈ gclYbTûVc^bTûaY[XhûXVTû`TWYeT û l]]gcû_eT^b]ûabYb]tûbYûXTVTgû abcWcûVo\ac[bcfg]û\Tû_cadecÈ a]fâû.`]ûgetUVTûXTûtXYaûjeTb]û ahgTbg] û_c]gcûnYûhU]tgûbTfû]û kt`TgTûd`TbYgT û]`]ûfaYûcUeYlYÈ b]ûbTûW`TXû]ûUc`Yfg]âû'fonbcfg û T_cûVodecfogû\Tû(24ûfYûeT\W`YÈ XTûfdc_c^bc ûac[YûXTûUoXYûiceÈ ah`]eTbTûTXY_VTgbTûdc`]g]_T û _ctgcûXTû]\dc`\VTûdeYX]afgVTÈ gTûbTûêdcXcUeYb]gYëûeTfgYb]tû]û XTûdeYXdT\]ûVf]l_]ûb]ûcgûdecÈ U`Ya]gY ûfVoe\Tb]ûfûgtjâ 'ûacaYbgTû&o`WTe]tûdecaYbtû \T_cbcXTgY`fgVcgcûf]û\Tû(24 û gT_TûlYûXTûcgWcVTetûbTûYVecdY^È f_]gYûX]eY_g]V]âû&es_fY`ûcUTÈ lYûYûcfgTV]`ûabcWcûWc`taTûfVcÈ UcXTûbTûcgXY`b]gYûXoe[TV]ûXTû XYi]b]eTgûfcUfgVYbTûdc`]g]_Tû dcûVodecfTâû &o`WTe]tûfYWTûbtaTûdeYXfgTÈ VTû_T_VcûnYûdeTV]ûdcÈbTgTgo_âû 5c`]g]k]gYûc_c`cû[o`g]gYûdTÈ VYgTûVû7ci]tûdcûde]bk]dûb]_cÈ WTûbYûfTûU]`]ûf]`b]ûVû]\a]f`tÈ bYgcûbTûdcÈXT`Ylb]ûfgeTgYW]] ûTû Vodecfogû\Tû(24ûYûVT[Ybâû8c^ûYû fVoe\TbûfûV]\]tû\TûVT[b]ûfY_gcÈ e]û_Tgcû\YaYXY`]Ygc ûcdT\VTbYgcû bTûc_c`bTgTûfeYXT ûV_`sl]gY`bcû ]ûÞaT_Teû]û_cfVYbcßûghe]\aTâ 7`YXû dcdeTV_]gYû Vû \T_cbTû eT\eYmYb]tgTû ]`]û \TUeTbTgTû \TûcgW`Y[XTbYûbTû(24ûnYûfYû]\È XTVTûcgûTXa]b]fgeTk]tgTâû%_cû btaTûiceah`]eTbTûtfbTûdc`]È g]_T ûeT\bcdcfclb]gYûXY^fgV]tû bTûl]bcVb]k]gYûnYûecXtgûfTacû hecX`]V]ûahgTbg]âû.bTlYû_T\TÈ bc ûnYûV\YaYaûfTacûbYXcfgTgoÈ k]gYûcgû(24ûjeTb]gYû]ûnYûdecÈ dhfbYaûdeYX]afgVTgTâ

7 Предложенията за промени в

Игра на гени България либерализира Закона за генетично модифицираните организми без ясна политика какво да прави

На стр. 8 - 12

„Светът през 2010“(The World In 2010) на The Economist на БЪЛГАРСКИ

поръчай в интернет НА

пенсионната система Малко и

берализира Закона за генетично модифицираните организми без ясна политика какво да прави

10-11 Милиарди от семки. Агресивните бизнес стратегии на

13 Последно изстискване.

16-17 След ремонта - рекламации. Обявяването на Илиян

производителите на ГМО водят до окрупняването на пазара на храни

12 Мутанти за закуска. В България контролът по етикетирането на ГМ храни е слаб

ка въпроси

23 Най-добре пазената тайна в държавата. По примера на

ТЕХНОЛОГИИ 36-37 iХитът е в режим на изчакване. Таблетът на Apple не предизвика второ пришествие. Пазарният му успех зависи от софтуера за него и мултимедийното съдържание

срещу ТЕЦ в Чехия

30 Промяната на Обама. Американският президент сменя целите си с нови и по-реалистични

СПОРТ

ОБЩЕСТВО СТР. 31-32 Другото лице на кризата. Пет истории за мигрантофобията в Италия

МЕДИА И РЕКЛАМА 38 Бордъркакво? Александра 33 bTV се продава на собствениците на ProBG. До десет дни се чака сделката да бъде обявена

Директор продукти и операции Владимир Петков

Бранд мениджър Мария Михайлова Издава “Икономедиа” АД регистрирано в СГС под №11665/2004

СВЯТ

28 Вие сте виновни, че ще се удавим. Микронезия протестира

Административен директор Нели Христова

Търговски и маркетинг директор Веселка Данчева

Михов за вицепремиер предизви-

нейните фермери са вкопчени в отчаяна битка с неясен край

Изпълнителен директор Филип Харманджиев

7 Оскъпяването на магистрала „Люлин“ 19-километров учебник

предшествениците си Бойко Борисов и Сергей Игнатов скриха договорите с „Майкрософт“

26-27 Пълен блокаж. Гърция и

44

Системата с ваучери дава дефекти

БИЗНЕС

КОМПАНИИ 43 / Стоки и продажби 50 / ИМОТИ 52 / ПРЕДПРИЕМАЧ 54 / ФИНАНСИ 58 / МОЯТ КАПИТАЛ 62

КОМЕНТАР

&^h`Uþþ edþephu

П Докога ще зимуват банките

Жекова има силата и храбростта да атакува медал на олимпиадата във Ванкувър

ФИНАНСИ Липсата на нови кредити и влошаването на старите ще продължават да изяждат печалбите в сектора СНИМКА: MUFFET

Мария ИВАНОВА *XVTû`]û\Tûbt_cWcûYûgT^bT ûlYûVûdcf`YXbTgTûWcÈ X]bTûUTb_cVcgcû_eYX]g]eTbYûbTûdeT_g]_Tû\TaÈ eo\bTâû)cUeTgTûbcV]bTûY ûlYûdeY\ûĀĉÛĉûWâûbYnTÈ gTûnYû\TdclbTgûXTûfYûdecaYbtg ûfg]WT ûeT\U]È eTûfY ûbTûdT\TeTûXTû]aTû]ûXcfgTgolbcûXcUe]û decY_g] û_c]gcûXTûUoXTgûi]bTbf]eTb]âû7onYÈ VeYaYbbcûVb]aTb]YgcûbTûUTb_Ye]û]û]_cbca]È

Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД София жк „Дружба“ 1, ул. „Илия Бешков“ №3 телефон за контакти: 02/42 25 900 За проблеми с разпространението: тел.: 02/ 93 76 349 е-mail: sales@economedia.bg Хонорари се изплащат в сряда от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Пощенските пратки се изпращат на адрес: София 1000, ул. „Иван Вазов“ 20 „Икономедиа“ АД няма отношение към поднесената информация в публикуваните в „Капитал“ реклами. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите.

През 2009 г. банковите заеми се увеличиха само с 3.6% на годишна база

fg]ûcfgTVTûde]_cVTbcûVoejhûcfY\TYa]tûeofgû bTûdecU`Yab]gYû\TYa] û_c]gcûfYûhVY`]l]jTû dclg]ûlYg]e]_eTgbcû\TûYXbTûWcX]bTû]ûfgcd]È jTûdYlT`U]gYûbTûUTb_]gYûbTdc`cV]bTâû'û_eTtû bTûĀĉĉ×ûWâûXY`ogûbTû`cm]gYû_eYX]g]ûVYlYûbTXÈ jVoe`tûÛĉáûcgûcUn]tûcUYaû_eYX]g]û\Tûi]ea]û ]ûXcaT_]bfgVTâû%ûfdceYXûTbT`]\Tgce]gYûd]È _ogû]aûdeYXfgc]âû ФИНАНСИ 58

cab]gYû`]ûU]g_TÈ gTûaY[XhûaTWqcfÈ b]k]gYû7TehÈ aTbû]û(TbXT`iû VoVûê'`TfgY`]È bogûbTûdeofgYb]gYëèû%_cûbYûÈû de]dcabYgYûf]ût û\TncgcûVûacÈ aYbgTûÞf`YXVTn]gYûXha]ûac[Yû XTûV]ûdec\VhlTgûabcWcûfgeTbÈ bcßûVûUo`WTef_TgTû]_cbca]È _TûfYûVcX]ûdcXcUbcûfeT[Yb]Yâ 4gûYXbTûfgeTbTûfTû`cm]gYû bcV]b]û]ûdecWbc\]âû0TgcûbTÈ de]aYeûclT_VTb]tgTû\Tûeofgû bTûUY\eTUcg]kTgTâû.ûfocUnYÈ b]tû_TgcûgcVT ûlYûê%`YbûaT_ëû bYûhfdtûXTûd`Tg]û`]jV]gYûdcû cU`]WTk]]gYûf]û]`]ûXTûdcfg]WÈ bYûfdceT\haYb]Yûfû_eYX]gce]È gYûf]âû)TûbYûWcVce]a ûlYûdeY\]È XYbgogû&TeT_û4UTaT ûbTû_cWcÈ gcûdeYX]ûc_c`cûWcX]bTûVf]lÈ _]ûeT\l]gTjTûXTûeYm]ûdecUÈ `Ya]gYûbTûfVYgcVbTgTû]_cbcÈ a]_Tû_TgcûfûaTW]lYf_]û[YÈ \o` ûfoncûfYû\TXojVTû]ûXTVTû bT\TXûVûbt_c]ûcgû]XY]gYûf]â 6TXVTncgcûVûf`hlTtûY ûlYûf]û ]aTaYû]û]_cbca]lYf_]û(TbÈ XT`iâû)T ûdYlT`U]gYûbTûUTb_]È gYûdTXTg ûbcûdTXbTjTû]û`]jV]È gYûdcûXYdc\]g]gY û_cYgcûdo_û UYmYûcfbcVbcûhf`cV]Yû\TûYXbTû dcÈfgTU]`bTû]û_eYX]g]eTnTû UTb_cVTûf]fgYaTâû%û]ûfTa]È gYûUTb_Ye]ûVYlYûclT_VTgûdcÈ fYe]c\b]ûeofgcVYûVûbt_c]ûV]È XcVYû_eYX]g]ûdeY\ûgT\]ûWcX]È bTûÞW^\åþghfåþ¾·ßâû5eY\ûfYXÈ a]kTgTûê:cegû3c_fëûdo_ûbTÈ deTV]ûdoeVTgTû_cd_TûbTûfgehÈ VTn]tûbTXûøĉûa`bâûYVecûdecÈ Y_gû\TûbYUcfgoeWTlûVû7ci]tû ÞW^\åþghfåþ¾ăßâû5eTV]gY`fgVcÈ gcûfoncûeYm]ûXTûYûdcÈcdg]a]fÈ g]lbcû]û\T`c[]ûeofgûbTû]_cbcÈ a]_TgTûcgûĉâþáû\TûgT\]ûWcX]bTâ )T`YlûfaYûcgûa]fo`gT ûlYû Vf]l_]ûgY\]ûbcV]b]ûcUeT\hÈ VTgûhfgc^l]VûgeYbXâû3]gcûdo_û Þ\Tûfo[T`Yb]Yßûac[YûgVoeÈ XcûXTû\TtV]a ûlYûc[]V`Yb]YÈ gcûVû]_cbca]_TgTûVYlYûfYûhfYÈ nTâû3cûdcbYûb]ûcfgTVTûXTûfYûbTÈ XtVTaY ûlYû]aTûdoeV]ûde]\bTÈ k]û]ûgcVTûf_cecûnYûfYûf`hl]âû 'fYûdT_ûfdcabYgYûf]ûÈû]ûVû_b]È WTgTû(TbXT`iû\TWhU]ûU]g_TÈ gT ûbcûfdYlY`]ûVc^bTgTâû K

КОМПАНИИ

СТОКИ И ПРОДАЖБИ

43 Походът към Кавказ. Морският и речният флот се състезават за ферибота до Русия

50-51 Хапче „Печалба”. Фармацевтичният пазар бележи неочаквано висок ръст през миналата година

46 Metro за големи. Компанията залага на професионални клиенти, които ще привлича със собствени марки

ИМОТИ 52-53. Висок старт. „Форт Нокс“ започна изграждането на 130-метрова офис сграда в София

Главен редактор Галя Прокопиева Първи заместник главен редактор Станка Тошева Управляващ редактор „Икономика“ в „Икономедиа“ Васил Атанасов Заместник главни редактори Галина Александрова, Алексей Лазаров Отговорен редактор: Йово Николов (editors@capital.bg) Редактор on-line: Момчил Милев Отговорен секретар: Деян Христов (dido@capital.bg); Специален кореспондент: Иван Михалев (investigations@capital.bg); Политика: Сибина Кръстева, Велина Господинова, Елена Старидолска, Панайот Ангарев, Росен Босев, Люба Йорданова (politics@capital.bg); Икономика: Вера Денизова, Велизар Великов, Калина Горанова (government@capital.bg); Международна икономика и политика: Илин Станев, Светломира Гюрова, Огнян Георгиев, Цветелина Манолова (globus@capital.bg); Общество: Ирина Ценкова (society@capital.bg); Медиа и реклама: Борислав Кандов, Весислава Антонова, Зорница Стоилова (media@capital.bg); Технологии: Андриан Георгиев, Асен Георгиев, Ясен Пекунов (technology@capital.bg); Спорт: Георги Филипов, Елеонора Тарандова (sport@capital.bg); Компании: Теодора Василева, Десислава Николова, Маргарита Вачкова, Константин Николов (companies@capital.bg); Стоки и продажби: Зорница Маркова, Жана Иванова; Имоти: Яна Бодурова (imoti@capital.bg); Предприемач: Mара Георгиева, Силвия Радославова (predpriemach@capital.bg); Финанси: Емил Ангелов, Николай Стоянов, Мария Иванова (finance@ capital.bg); Моят Капитал: Василена Христова (mycapital@capital.bg); Кариери: Екатерина Попова, Боряна Пенева, Таня Обущарова (karieri@capital.bg); Капитал Light: Богдан Русев, Биляна Димова, Росица Илиева, Янко Терзиев, (capitel@capital.bg); Фоторепортери: Асен Тонев, Надежда Чипева, Цветелина Ангелова (photo@capital.bg); Дизайн и инфографики: Ася Колева, Антония Тилева (asyak@capital.bg); Дизайн и предпечатна подготовка: Тихомир Колев, Калина Колибарска, Лили Георгиева, Марияна Попова, Мария Маркова, Нана Бурска (INdesigners@capital.bg); Секретар: Михаил Вълканов; Уредник: Светозар Германов

www.capital.bg

50 Хапче „Печалба“

K2

Представителство на „Икономедиа“ АД в гр. Варна: Варна 9000, ул. „Братя Миладинови“ 86 вх.Б ет.2, тел. 052/ 601 651 Мирослав Петров

Директор реклама Румяна Георгиева

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА Предложените промени в пенсионната система не са реформа

K2

30 януари - 5 февруари 2010 г.

52 Висок старт

02/ 9376 349 02/ 9376 173 02/ 9376 279 abonament@capital.bg

съвсем недостатъчно

ТЕМА НА БРОЯ 8-9 Игра на гени. България ли-

02/ 9376 444 02/ 9376 236 reklama@capital.bg

Uec^ûÙĉ½ ûWcX]bTû 

 Човешки ресурси тел. 02/ 9376 289 факс: 02/ 9376 440 е-mail: jobs@capital.bg

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ 7 И новото правителство скри договорите с „Майкрософт“ Като едно време

02/ 9376 122 02/ 9376 440 pisma@capital.bg

 Реклама тел. факс: e-mail:

e-mail:

издаде лицензираното издание 04

 Редакция тел. факс: e-mail:

 Абонамент тел. факс:

)33. 

9 771310 798024

1000 София, ул. „Иван Вазов“ 20

ПРЕДПРИЕМАЧ

47 Преносимост на квадрат. Технологичният свят ще се вълнува от малки компютри, енергоефективност и виртуални десктопи през 2010 г., прогнозират от Deloitte

54-55 Сложна работа. Проектозаконът за занаятите раздели правната и икономическата комисия в парламента

48 Крачун и Малчо. Шведската Saab беше спасена от малкия производител на спортни коли Spyker

56-57 Вино, сирене и 7 млн. евро. Как български продукти мо-

K3 КАРИЕРИ

гат да се рекламират с пари на Европейската комисия

ФИНАНСИ

6-7 Криза на покрива. Кирил Дяков от „Брамак покривни системи“ сменя посоката на бизнеса, за да го спаси

04 ГОДИНА VIII, 30 ЯНУАРИ - 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

60 Вицепрезидентът на Visa Европа Никос Кабанопулос: В България под 2% от разплащанията са електронни 61 Новината за смъртта на еврото... Брюксел се притесни, че икономическите дисбаланси в еврозоната са опасност за стабилността на единната валута

COOL BRITANNIA

ЕДИ СТИВЪНС ОТ MOLOKO В НОВИЯ АЛБУМ НА BLUBA LU

МОЯТ КАПИТАЛ 62 Искам си парите. RED HOT CHILLI PIPERS "ИЗГУБЕНИЯТ СИМВОЛ" РАЛИ НА ЛЕД ФЕЛИНИ ПО НОТИ

„Капитал“ и „Дневник“ използват за опаковането на изданията си торбички, изработени от DEGRALEN®. Те се разграждат в природата за 24 месеца, което е над 100 пъти по-бързо, отколкото обикновените полиетиленови торбички.

1

При връщане от чужбина е възможно да си възстановите част от платените данъци за доходи или покупки

„Икономедиа“ АД е член на „Одит бюро по тиражите“


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

sedmicata.capital.bg

3

СЕДМИЦАТА

Борисов с подкрепа за еврото в Берлин

Рокади в Стопанската академия - Свищов

Пуснаха от ареста един от водачите на „Наглите“

ВИЗИТА На България трябва да

МЕРКИ Доц. Андрей Захариев, един от замесените в скандала със Стопанската академия в Свищов, вече няма да е заместник-ректор. Това реши свиканият от ректора доц. Величко Адамов в сряда академичен съвет на висшето учебно заведение. Заедно с неговата позиция бяха закрити и четири места за заместник-декани в академията. Обяснението за тези промени е финансовата криза, която налага свиване на разходите. Доц. Андрей Захариев е един от преподавателите, управлявали фирми с офшорни капитали, които в момента са разследвани за пране на пари. Самият Захариев заяви през седмицата, че излиза в едногодишна „творческа отпуска“, за да пише дисертация. Останалите замесени в скандала преподаватели начело с ректора Адамов засега запазват постовете. Междувременно на интернет страницата на академията беше съобщено, че скандалният плевенски бизнесмен Красимир Георгиев-Черничкия и половинката му - фолкпевицата Магда, са временно отстранени от учебни занятия.

РЕШЕНИЕ Софийският апела-

се даде честен шанс за влизане в еврозоната, но страната трябва да бъде разглеждана отделно от другите европейски държави. Това каза германският канцлер Ангела Меркел след срещата си с българския премиер Бойко Борисов в Берлин в понеделник. По време на срещата стана ясно, че България и Германия ще продължат и разширят сътрудничеството си в областите на икономиката, сигурността и енергийната политика. Вашата страна ще реализира голям брой инвестиции в близките години, при което ние с удоволствие ще я подкрепяме, каза федералният канцлер на срещата с Борисов. Двамата са разговаряли и за включването на България в шенгенското пространство. Премиерът съобщи, че е запознал Ангела Меркел със стъпките, които вътрешното и финансовото министерство са направили по линия на Шенген, на присъединяването към еврозоната, с мерките, които сме взели по отношение на организираната престъпност, специализираните прокурорски състави и съдилища.

Народното събрание одобри новите министри в кабинета Очаквано премиерът Бойко Борисов не срещна трудности в парламента при гласуването на промените в правителството. Въпреки че от залата отсъстваше дори председателят на Народното събрание Цецка Цачева, депутатите от ГЕРБ с тези от „Атака“ и „Синята коалиция“ формираха мнозинство от 127 души срещу 69 против от ДПС и БСП. Новите министри - на външните работи Николай Младенов и на отбраната Аню Ангелов (на снимката вдясно), веднага се заклеха. Бившият титуляр в МВнР Румяна Желева не дойде, за да предаде поста на наследника си, въпреки че именно заради оставката й след провала й като кандидат за еврокомисар се наложиха промените в правителството. Остана неясно дали и кога ще има и структурни промени, след като Борисов ОБяви, че ще покани проф. Илиян Михов в кабинета още на страница 16 СНИМКА: КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ

тивен съд освободи от ареста един от тарторите на групата за отвличания, станала известна като „Наглите“. Антон Петров-Хамстера е с променена мярка за неотклонение - от арест в парична гаранция от 20 000 лв. Според магистратите повече от 40 дни откакто е зад решетките, за него няма събрани нови материали. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов реагира, че „щом Хамстера е навън, ще трябва да гарантираме сигурността на някои хора, които са съдействали на разследването“. Петров беше един от 25-те задържани в операциите „Наглите“ и „Наглите 2“. До този момент обаче 20 от тях вече са пуснати. Хамстера е работил за застрахователната компания „Лев инс“ и е в близки отношения с бившата барета и бивш съветник в ДАНС Алексей Петров. Имал е и общ бизнес с бившия депутат от БСП Захари Захариев. Според адвоката му Ваня Траянова обвинението срещу Хамстера се основава единствено на белязана банкнота от 100 лв., която обаче е открита в портмонето на съпругата му.


4

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

СЕДМИЦАТА Половината болници ще бъдат закрити до края на 2010 г.

ЧИСЛО НА СЕДМИЦАТА

3.1

РЕФОРМА Поне половината от 350-те болници в България ще престанат да работят до края на годината заради новите критерии на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 24-часово дежурство, лекари, които работят с основен трудов договор, и медицинска апаратура. Първи от пазара ще отпаднат 21 клиники, които не са сключили договор с НЗОК по нито една клинична пътека (алгоритъм за лечение и заплащане на медицински услуги). Под въпрос е съществуването и на още 158 болници, които ще могат да лекуват около половината от досегашните си пациенти. За 185 болници, предимно в големите градове, нищо няма да се промени. От НЗОК не успяха да кажат колко от болниците, с които няма да работят, са държавни, общински или частни. Очакваше се закритите отделения да бъдат преобразувани в заведения за долекуване, продължителен престой и хосписи, но се оказа, че пари за това в момента няма.

пункта се покачва бизнес климатът през януари в сравнение с декември, по данни на НСИ. Подобрението е заради по-оптимистичните нагласи на мениджърите в строителството и услугите.

WWW АНКЕТА

Магистрала „Люлин“ ще струва повече от предвиденото Държавата ще приеме част от исканията за оскъпяване на строителството на магистрала „Люлин“, поставени от турската компания „Мапа Ченгиз“. Фирмата изпрати общо 38 възражения по договора за строителството на 19 км отсечка и поиска допълнително финансиране. Според неофициална информация от Агенция „Пътища“ исканията на изпълнителя са за увеличаване на цената между 40 и 60 млн. евро. Международна надзорна компания ще анализира възраженията, след което ще се подготви анексът с актуализираните срокове и цена до 10 февруари. По договор магистралата трябва да е готова до края на тази година. Тогава изтича предприсъединителната програма ИСПА, по която 111 млн. евро са за магистралата. СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

КОЕ Е ПО-ВАЖНОТО СЪБИТИЕ СПОРЕД ВАС Не съм оттук и съм за малко

40.37%

52.57% Концертът на AC/DC на 14 май

7.06% Финалът за купата на България на 12 май (по план) В анкетата са участвали 1090 души, гласували на capital.bg

Държавата подготвя ВиК мрежата за концесия РЕФОРМА Правителството възнамерява да отдаде на концесия всички ВиК мрежи в страната от началото 2011 г., обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев след посещението си в Германия в рамките на правителствената делегация. Целта е да се привлекат инвестиции за обновяване на водопроводите и намаляване на загубите по водоснабдителните системи, които в момента са над 50%. До края на март общините трябва да прехвърлят активите си на новосъздадените асоциации по ВиК, в които ще имат 65% собственост, останалите ще са на държавата. Правилата за концесионирането и публично-частните партньорства ще са готови до средата на 2010 г., най-вероятно договорите ще бъдат със срок от 20 до 35 години. В изработването им може да се включи и Германската асоциация по водите. По думите на Плевнелиев обаче новите концесии няма да са по модела на „Софийска вода“.

Пощенските пратки вече се получават на едно гише в София ПРОМЯНА От 25 януари получаването на пощенски пратки от страни извън ЕС в София става на едно гише (№13) на ул. „Веслец“, където е централата на Столичната митница. Това е част от пилотния проект на „Български пощи“ и митниците, чрез който се цели да се премине към по-бързо обслужване. Едното гише е нача-

лото на бъдещия Национален център за специализирана обработка на международните пратки, който трябва да заработи за цялата страна през пролетта. През седмицата стана ясно още, че отпада и задължителният преди това EORI номер за пратки, за които не се дължи мито, т.е. такива до 150 евро.

Останалите клиенти на „Български пощи“ трябва да попълнят данъчна декларация, като това може да бъде направено собственоръчно или от служител на компанията срещу заплащане. Промяна в обслужването ще има и при колети, изпратени от държави - членки на Европейския съюз. Те ще бъдат доста-

вяни до пощенските станции по местоживеене или до адреса на получателя. Тези пратки вече няма да се представят пред митническите служби. Новият начин на обработване на пратките ще позволи да отпадне и плащането на 4 лв. такса на пощите. Проверка на „Капитал“ и „Дненвик“ показа, че в пове-

чето случаи получаването на пратки сега отнема около 10-15 минути, а не няколко часа, както беше доскоро. И след промяната обаче много от клиентите на пощите и митниците с пратки на стойност над 150 евро, за които е нужен и EORI номер, продължават да чакат на няколко гишета, преди да получат своя колет.


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

5

СЕДМИЦАТА ЕС обмисля помощ за Гърция

МВФ размрази помощта за Румъния

Франция може да забрани бурките

ПОДКРЕПА ЕС даде сигнал в чет-

КАПИТАЛ Международният валутен фонд (МВФ) реши да размрази следващите два транша от стендбай кредита на Румъния, след като страната обеща да задвижи бързо болезнените реформи, необходими за преодоляване на рецесията. Подкрепяният от крехко парламентарно мнозинство кабинет на премиера Емил Бок е изправен пред тежката задача да наложи сериозни ограничения на разходите и да се справи с недоволството от планираните съкращения на 100 000 души от държавната администрация. Мисията на МВФ обяви, че ще препоръча на борда през февруари да отблокира траншовете, спрени в края на миналата година поради политическия хаос в страната. Румъния одобри строг бюджет за 2010 г., като планира да свие бюджетния дефицит, който през 2009 г. достигна 7.3% от БВП. Същевременно ЕС също освободи помощта за Румъния, с което само през февруаримарт Букурещ ще получи около 3.3 млрд. евро свежи пари.

ОГРАНИЧЕНИЯ Франция е на път напълно да забрани бурките, като след шестмесечни дебати парламентарна комисия препоръча да не се разрешава носенето им в обществения транспорт, болниците, училищата и държавните учреждения. Решението на комисията атакува двата вида мюсюлманско облекло за жените - бурката и никабът, които напълно скриват лицата им, а не всички забрадки. Комисията препоръча и въвеждането на санкции за жените, които не спазват забраната, като отказ на документ за пребиваване във Франция или на социални помощи. Управляващите настояваха за пълна забрана и глоби, докато опозицията твърдеше, че ограниченията няма да са особено адекватни, тъй като едва 1900 жени в цялата страна носят пълно покривало. Френските медии коментираха, че текстът е формулиран много внимателно, за да не може да бъде атакуван от Конституционния съд или от Европейския съд за правата на човека.

въртък, че няма да изостави Гърция и да допусне дълговата криза на Атина да застраши еврозоната, въпреки че Франция и Германия отрекоха вече да са подготвили спешен спасителен план. „Съвсем ясно е, че икономическите политики не са само национална грижа, но и европейска грижа“, каза пред репортери в Брюксел президентът на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. Посланието беше затвърдено и испанския премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро, който заяви: „Клубът на еврото е силен клуб със силни връзки и взаимна подкрепа. Нека никой не се съмнява в това.“ Вероятно в случай на нужда Гърция ще получи помощ от страните в еврозоната и еврокомисията, но без участието на МВФ. За момента обаче ЕС не иска да изяснява как ще помогне на Гърция, за да не отслабва натиска върху Атина да се справи с проблемите си и да не предизвиква паника на финансовите пазари.

Бърнанкe с втори мандат начело на ФЕД Председателят на Федералния резерв на САЩ Бен Бърнанкe получи одобрението на американския Сенат за втори четиригодишен мандат. Преизбирането му обаче беше съпроводено с разгорещени дебати и стана с рекордно малко гласове за цялата 32-годишна история на процедурата, в която сенаторите имат думата кой да оглави централната банка на страната. Седемдесет сенатори одобриха, а 30 отхвърлиха номинацията му от президента Барак Обама. Основните критики срещу Бърнанкe бяха заради неясната му роля в предизвикването или поне неспособността да се предвиди и предотврати най-тежката от десетилетия криза в САЩ и света. Все пак агресивните му действия попречиха рецесията да прерасне в депресия. СНИМКА: REUTERS

Давос 2010: Край на кризата, но не и на проблемите СРЕЩА И тази година настроението на Световния икономически форум в Давос беше далеч от оптимизма. След мрачния форум през 2009 г. този път политици и представители на бизнеса и неправителствените организации се срещнаха в малко по-спокойна атмосфера, за да заключат, че най-лошото от икономическата криза вероятно е отмина-

ло, но предстоящите задачи не са никак леки. Френският президент Никола Саркози, използва случая да атакува банките и световната финансова система, заявявайки, че „глобализацията е излязла извън контрол“. Саркози призова за ремонт на капитализма и отрече високите заплати и бонуси на работещите във финансовия сектор. Реч-

та на Саркози, съчетана с планове в САЩ и Великобритания за орязване на дейностите на много от големите банки, предизвикаха паника сред световните финансисти. На специална среща в Давос много от топбанкерите се срещнаха с политическите лидери, за да поискат глас в дебата за реформите на системата. Другата горе-

ща тема бе предстоящата криза със задълженията на много от държавите. Най-голяма тревога предизвиква Гърция с нейните гигантски задължения, които заплашват еврозоната. Гръцкият премиер Георгиос Папандреу заяви, че страната му няма намерение да излиза от еврозоната, и обвини за атаките срещу нея спекулатори, които ис-

кат да подкопаят силата на еврото. Папандреу също така отрече да има планове ЕС да налее пари в гръцката икономика, за да я спаси. Специално внимание в Давос бе отделено и на трагедията в Хаити, като координаторът на ООН Бил Клинтън призова за конкретна частна помощ за възстановяването на островната държава.

За тези полети на NIKI през февруари и март удвояваме броя на милите за „topbonus”. Информация на www.flyniki.com/topbonus

partner of

Гореща линия за клиенти 02-4917506 (градски или междуградски разговори на цени различни от мобилната мрежа). Или резервирайте чрез Вашата туристическа агенция.


6

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ // МНЕНИЯ Снимка на седмицата

Колело, покрито със сняг е облегнато на стената на сграда в централен Берлин. Цялата седмица северо-източната част от Европа беше смразена от арктически студ СНИМКА: REUTERS

iPad Обама

КАПИТАЛНО

Новото устройство на Apple засенчи годишната реч на президента на САЩ Борислав КАНДОВ Барак Обама и Apple имат поне едно общо качество - мненията за тях винаги са били полярни Он- и офлайн действията на американския президент и на Стив Джобс винаги предизвикват полярни реакции - или се приемат за пътеводна светлина по пътя към Спасението, или за най-голямата-глупост-която-някой-е-правил. Средно положение няма. Една година след началото на мандата си Обама се подготвяше за първата си реч „За състоянието на съюза“ - традиционно изказване на американските президенти в началото на всяка година. Както почти всичко около него, и подготовката не мина без драматични събития. Първоначално тя бе насрочена за 2 февруари. Но в същия ден е премиерата на първия епизод от последния сезон на сериала Lost, фанатично следен от ми-

лиони американци. След шумни протести в блогове и социални мрежи администрацията на Обама се предаде и насрочи речта за традиционния ден - последния вторник на януари. За лош късмет на същата дата вече бе насрочено друго голямо събитие - презентацията на iPad, таблетът на Apple. Както всеки нов продукт на компанията от mp3 плеъра iPod насам той бе натоварен с огромни очаквания и надежди - че най-накрая ще създаде пазар за този тип устройства, че ще се превърне в спасителната сламка за издателите на печатни медии, че ще революционизира работата в класните стаи и университетските зали и т.н. Дали това ще се случи, тепърва ще видим. Но първото постижение, с което iPad може да се похвали, е почти тоталното удавяне на речта на Барак Обама в социалните мрежи (а в днешно време който владее социалните мрежи - успява). Статистика на сайта за анализи на социални мрежи trendrr.com е красноречива в мрежата за микроблогинг Twitter iPad е генерирал в пъти

Медийна сергия

по-голям интерес от Обама. Пикът на споменаванията на новия таблет е достигнал близо 60 хил. туита, докато връхната точка за речта на президента е дошла при малко над 30 хил. Докато течеше 90-минутното представяне на таблета, Twitter генерира близо 600 хил. съобщения, съдържащи ключовата дума iPad. Още по-притеснително за президентската администрация е, че американските потребителите на Twitter дори и 24 часа по-късно продължават да обсъждат предимно устройството на Apple. А колкото и странно да изглежда, на глобално ниво е било точно обратното. Дори и традиционните медии обръщат повече внимание на таблета. Днес в сайта си NYTimes имат 17 публикации за iPad и само 10 за Обама. Редакторите на WallStreet Journal са сложили устройството на челно място в секцията с най-следените теми. Речта на Обама все пак е на видно място на заглавната страница на wsj.com. The Economist пък предпочетоха да сложат Стив Джобс в образа на месия на корицата си, докато за Барак Обама остава само малка отправка. K

„Да докажем, че Министерството на отбраната съществува заради българската армия, а не обратното.“ ген. Аню Ангелов, новият министър на отбраната, на церемонията по встъпването му в длъжност, цитиран от в. „24 часа“ „Няма как да се постигнат средноевропейски доходи за три години, нужни са поне два мандата.“ Симеон Дянков, финансов министър, цитиран от в. „24 часа“ „Радо Крана ме мутризира, в гребането имах други прякори. Не искам да влизам в такава светлина, никога не съм участвал в престъпни организации.“ Радослав Каратанчев, новият директор на дружество „Академика 2000“, пред в. „7 дни спорт“ „У нас има голям проблем с инфлацията на автобиографии, всяко излизане отвъд Калотина се представя като специализация на Запад.“ Владимир Шопов, политолог, пред в. „Сега“Туит на седмицата: Това е определеният от последователите на @CapitalBg в социалната мрежа Twitter (позволяваща на потребителите да споделят мисли в 140 знака) туит на седмицата. Тук ще можете да откривате победителя всяка седмица.


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

7

Позицията на „Капитал“

КОМЕНТАРИ АНАЛИЗИ

komentari.capital.bg

И новото правителство скри договорите с „Майкрософт“

Като едно време Вместо да създава нова структура за борба с корупцията, правителството може да заложи на безкомпромисната публичност и прозрачност.

Близо пет години „Капитал“ води съдебни битки в опит да извади на бял свят споразуменията, сключени от бившите министри Димитър Калчев, Николай Василев и Даниел Вълчев за доставка на софтуер „Майкрософт“. Около договорите бяха повдигнати много въпроси, основният от които е доколко всъщност те въобще са изгодни за данъкоплатците. Две поредни правителства - на Сакскобургготски и на Станишев, направиха всичко възможно за

да не разкрият тайната. Тъжната новина е, че тези похвати са на път да станат и стил на кабинета „Борисов“. Въпреки че в началото Бойко Борисов даде заявка за пълна публичност (един пример информационната система на Министерския съвет), днес говорителят на правителството Николай Боев и министърът на образованието Сергей Игнатов също като предшествениците си категорично отказват да разкрият договорите с мотив, че ще нарушат интере-

сите на две частни фирми... Няма да открием топлата вода, като кажем, че прозрачността е най-сигурното средство за борба с корупцията. Не случайно Конвенцията на ООН срещу корупцията ясно посочва, че при управлението на публични финанси всяка държава трябва да предприеме конкретни стъпки, „основани на прозрачност, състезателност и обективни критерии в процеса на вземане на решения, които са ефективни, inter alia, по от-

ношение на предотвратяването на корупцията“. Нежеланието на новата власт да разкрие информация за въпросните съмнителни сделки ярко контрастира с амбицията да бъде създаден изцяло нов орган („БорКор“) за борба с длъжностните престъпления. Такава структура е повече от безсмислена, при положение че основните принципи за превенцията на корупцията - прозрачност и публичност, са оставени на заден план. K

Предложенията за промени в пенсионната система

Малко и съвсем недостатъчно

Липсата на кураж и опитът псевдореформата да бъде съобразена с желанията на всички на практика я блокира в зародиш.

„Големият недостатък е, че този модел (на пенсионната система в България - бел. ред.) не работи в застаряващи общества, каквото е българското.“ Цитатът е от темата на броя за пенсионната реформа, която в „Капитал“ написахме в средата на октомври. Тогава (а и доста преди това) всъщност беше ясно, че нещо радикално трябва да се промени в българското социално осигуряване и че място за „тупкане на топката“ вече почти няма. Защото в България малкото работещи трябва да издържат много пенсионери при модел, в който всички са бедни. Е, три месеца по-късно социалното ми-

нистерство излезе с предложения за промени (виж. стр. 13), които обаче трудно могат да бъдат наречени реформа. Те по-скоро приличат на последен опит за закърпване на положението. По-притеснителното обаче е липсата на кураж и опитът псевдореформата да бъде съобразена с желанията на всички, което на практика я блокират още в зародиш. Да не говорим, че липсата на политическа воля да се направят промени, които няма да бъдат посрещнати добре от голяма част от гражданите, отваря широко вратите и за изключително вредни предложения като това на синдикатите да се върнат регула-

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

ции, отменени преди две десетилетия. За да можем всички да се радваме на по-спокойни и богати старини, няколко неща трябва да се разберат и приемат. Пенсионна реформа трябва да има. Част от нея ще е изискването да се работи повече и по-дълго. Вероятно солидарността в системата ще намалее, а получаването на по-висока пенсия ще е много по-лична задача на всеки. Със сигурност ще има много съпротива. Но ако промените се ограничат до местене на цифрички в сегашния модел... Тогава със съжаление ще трябва да цитираме този коментар още много пъти. K

Оскъпяването на магистрала „Люлин“

19-километров учебник

Недовършеното трасе нагледно показва как не трябва да се работи. И е полезен урок в бъдеще.

Когато се говори за магистрала „Люлин“, е нормално да се използва превъзходна степен. Това е най-късият, най-сложният и най-скъпият на километър аутобан в България. Съвсем скоро магистралата ще бъде и най-бавно строеният и най-поскъпналият след подписан договор път. Истината е, че тази развръзка беше очаквана. Наивно е да се мисли, че турската компания „Мапа Ченгиз“ ще завърши строителството

в срок или ще плати неустойки, след като вече три години държавата се бави и все още не е отчуждила всички терени, нужни за изграждането му. Нито пък е осигурила преместване на електропровод, който пречи на строежа. А не е намерила и място за депо за земната маса. Пак тя не е дала на изпълнителя добър проект, нито пък е следила графика и качеството на изпълнението. Заради всичко това сега

„Мапа Ченгиз“ иска удължаване на срока и подписване на анекс за увеличаване на цената на проекта. И поне частично ще го получи. Полошото обаче е, че има вероятност този анекс да не е единственият начин, по който данъкоплатците ще платят за допуснатите вече грешки. Магистралата се финансира с малко над 111 млн. евро по програма ИСПА, която изтича на 31 декември 2010 г. Ако проектът не приключи

до тази дата, България губи европейското финансиране. В срок от една година имаме право да завършим магистралата с национални средства, но и ако това не се случи – ще връщаме пари на Брюксел. Тази история има и добра страна. Недовършеното 19-километрово трасе нагледно показва на всички как не трябва да се работи. А едни добре предоговорени условия могат да се окажат много полезен опит и при други проекти. K


8

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г. tema.capital.bg

ТЕМА НА БРОЯ

ИГРА НА ГЕНИ България либерализира Закона за генетично модифицираните организми без ясна политика какво да прави Силвия РАДОСЛАВОВА

„Ти търсиш знание и мъдрост, така както някога и аз... Горещо се надявам, че удовлетворяването на твоите знания няма да бъде змия, която ще те ухапе, както се случи с мен.“ „Франкенщайн, или модерният Прометей“, Мери Шели

Когато повечето хора чуят за генно модифицирани организми, първата асоциация най-често е нещо подобно на чудовището, сглобено от д-р Виктор Франкенщайн в известния роман - зловещ мутант, който в крайна сметка ще убие своите създатели. Кампаниите срещу промените в ДНК на растения и животни са напълнили главите ни с образи на рибо-домати, картофокучета и прочее неестествени същества. Войната за и против генно модифицираните организми (за кратко нататък ще ги наричаме ГМО) се води отдавна и е много ожесточена. От едната страна са традиционалистите, които смятат, че намесата на човека в ДНК на различни

видове може да доведе до катастрофални последици. Срещу тях са привържениците на ГМО, за които промените в генома могат да са ключ към решаване на проблема със световния глад и много болести. Този спор вече засяга много по-пряко и нас. Управлението на ГЕРБ предлага промени в закона за генно модифицираните организми, които либерализират сегашния режим. Тази либерализация няма да засяга пряко храните, а освобождаването в околната среда и пускането на пазара на ГМО продукти, които не са храни, а култури. Абсолютната забрана за някои видове и територии ще отпадне. Вместо това се въвежда разрешителен режим, според който за всеки генно модифициран вид ще се получава отделно одобрение. Оправданието на правителството е, че промените се налагат, за да се уеднакви нашето законодателство с европейското, и това наистина е така. Държавите в ЕС обаче имат много различна ГМО политика и директивите на съюза са направени така, че да позволят известна свобода. В България до момента няма практически никаква стратегия за отношението на администрацията по този въпрос. Това обаче не попречи приемането на поправките в

закона да предизвикат сериозно противопоставяне не само сред природозащитниците, но и сред политиците.

Лобистки натиск „Най-патетичните говорители срещу законопроекта бяха БСП и ДПС и Лъчезар Тошев от „Синята коалиция“, който е силно фиксиран към антибиотичните маркери и има чисто редакционни забележки“, разказва зам.министърът на околната среда и водите Евдокия Манева. БСП е едната от партиите, които са най-консервативни към законопроекта, и най-вероятно ще проведе сериозна кампания срещу приемането му, като разчита това да е една от първите и големи опозиционни акции. Първият залп в тази война беше даден от Сергей Станишев, който обясни в интервю за вестник „24 часа“, че докато е бил премиер, е бил подложен на много сериозен „лобистки“ натиск за либерализация на отглеждането на ГМО, но не се е поддал. Станишев не уточни кой е оказвал натиск, а само пояснява, че става въпрос и за български, и за чужди икономически субекти. Според неофициална информация разговорите са били на ниво посолство на САЩ в България, а чуждият икономически субект найвероятно е американската компанията Monsanto, която е найголемият играч на пазара в производството и търговията с хибридни семена (вижте повече на стр. 10). Николай Черкезов,

посочен като лице за контакт на корпорацията в България, не пожела да коментира. Големите мултинационални компании отдавна провеждат информационни и разяснителни кампании за ГМО между журналисти, политици и хора от бизнеса, като финансират пътувания в различни страни. На такива посещения в САЩ, Сърбия и Бразилия са пътували и български журналисти. А преди няколко години членове на тогавашната комисия по земеделие в парламента, сред които Евдокия Манева, Юнал Тасим, Стоян Кушлев и др., са били на посещение в американския щат Айова и в централата на „Монсанто“ по програма на Американската агенция за международно развитие. „Посетихме Айова, там се запознахме с процедурите на освобождаване на ГМО в околната среда. Не е имало подкупени, не сме контактували с мултинационални компании“, обяснява зам.-министър Манева. „След като се върнахме, пове-

РЕФЕРЕНДУМ

90% от хората ще са против, ако има референдум за ГМО, твърди депутатът от ДПС Юнал Тасим.

чето колеги бяха разколебани дали трябва да има такова производство в България, но имаше двама, които бяхме категорчно против, още повече че тогава България беше кандидатчлен на ЕС. Единият човек бях аз, другият - Евдокия Манева. Това мнение ние го изразихме на официален обяд с американския посланик тогава“, разказва депутатът от ДПС Юнал Тасим. ДПС са другата партия, която е категорично против отглеждането на ГМ култури, и поиска по-дълъг срок между първо и второ четене на закона. „При положение че допуснем промените, които сега се предлагат от управляващите, веднъж започнато, означава, че следващите години, дори да не произвеждаме ГМО, вече ще е известно, че сме държава с ГМО и така ще загубим цели водещи сектори - тютюн, грозде, българската роза, зеленчуци, които са марки“, заявява Тасим. По думите му, ако се стигне до референдум, 90% от хората ще са против. Все пак ДПС отрича позицията им срещу ГМО да е свързана с поминъка на електората им - отглеждането на тютюн. В същото време признават, че запазването на ориенталския тютюн чист от ГМО е една от целите им. Производителите също не са единни в позицията си. Официалното становище на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) изразява подкрепа, защото посвободният режим ще позво-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

9

ТЕМА НА БРОЯ >> 

5 факта за ГМО в България

01 02 03 04 05

Първият Закон за генетично модифицираните организми в България е приет през 2005 г., дотогава почти няма регулация по отношение на освобождаване на ГМО в околната среда, прилага се само наредба, която не налага сериозни ограничения върху дейността. През 1999 г. в България са направени първите опити за засаждане на хибридна царевица с патент на компанията „Монсанто“, те са унищожени. Досега е имало само едно подадено искане за получаване на разрешително за отглеждане на ГМ памук, което е получило отговор „не“, защото липсвала информация в документацията. България не е свободна от ГМО, защото на територията на Европейската общност за пазара са разрешени 31 вида от различни култури, сред тях царевица, памук и соя. По данни на Асоциацията на земеделските производители в България общо около 80% от фуражите в ЕС са ГМ, а според правилата на общия европейски пазар България няма право да ги спира или забранява.

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГМО В ОКОЛНАТА СРЕДА

1

2

3

Заявителят (физическо или юридическо лице) подава заявление до министъра на околната серда и водите за освобождаване на определен хибрид на определена територия с досие и оценка на риска за здравето на човека и околната среда. Министърът на околната серда и водите изпраща заявлението и досието на ЕК и всички страни - членки на ЕС .

Същевременно досието се изпраща на комисия, която включва 15 учени от различни области, в която като наблюдатели присъстват и представители на неправителствени организации.

4

След получаването на становища от ЕК страните члнки и комисията от учени стартира обществено обсъждане със заинтересуваните страни; то продължава два месеца.

5

След всички тези процедури и при положителни становища министърът на околната среда и водите издава или не издава разрешение по предложение на комисията към МОСВ.

ли по-висока конкурентоспособност и внедряване на иновации. А отношението на малките и средните фермери е поскоро отрицателно, обяснява Ивелин Желязков, земеделски производител и биотехнолог. Подкрепата на АЗПБ според него е в резултат от натиска на корпорациите.

Как ще се промени ЗГМО Промените в закона имат две основни цели - да бъдат отменени общите забрани за култури и територии, на които те се отглеждат, и да въведе по-строг контрол за работа в контролирани условия, като например лаборатории. Регулацията ще остане разпределена между министерствата на околната среда и водите и министерството на земеделието. Допустимите количества ГМО в хранителните продукти и етикетирането на тези продукти, както и досега ще се контролира от министерството на здравеопазването (виж стр. 12). Споровете са за два текста от закона. В сегашния ЗГМО има член, който изрично забранява освобождаването в околната среда и пускането на пазара на тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури, а другият засяга отстоянията на ГМ посеви от защитените територии от „Натура 2000“. Проблемът с отстоянията е свързан с възможността посевите с ГМО да замърсят чрез пренос на полени от вятъра, насекоми или птици посевите от околните пространства. Идеята е общите забрани да отпаднат, като вместо това решенията ще се вземат поотделно за всяка култура. „Разрешителната процедура ще е толкова сложна (виж инфографика), че е абсурдно да се твърди, че ще освобождаваме от утре ГМО“, обяснява Евдокия Манева. За опасността от замърсяване на околната среда тя коментира, че са запазени достатъчно големи отстояния, за да се избегне опрашване. Критики от неправителствения сектор обаче има и заради процедурите за контрол. „Вдига се всяко законово ограничение и забрана и се дава пълна свобода на изпълнителната власт да забранява по свое усмотрение по една доста облекчена процедура“, казва адв. Свилен Овчаров от екоорганизацията „Зелени адвокати“. Заради забележки за прехвърлянето на отговорност само към един орган идеята на МОСВ, с която да бъде опоровергано недоверието на хората към институциите, е процедурата да минава и през парламента и едва ако НС гласува положително, да бъде издаден административният акт за разрешение за пускане на ГМО в околната среда или на пазара за всеки отделен хибрид. Това е почти невъзможно, защото НС не може да взема административни решения. Евдокия Манева увери, че ако правната комисия в пар-

ламента се произнесе положително, в ЗГМО ще има такава поправка.

Хармонизация на законодателството - еднозначна заповед с двузначен смисъл Нуждата от либерализация на ЗГМО се налага, защото сега действащият закон е приет, преди България да стане член на ЕС, и съдържа несъответствия с европейските директиви или поне такива са мотивите, с които е внесен проектозаконът. Тези директиви са две едната засяга работата с ГМО в лабораторни условия, а другата - освобождаването им в околната среда (решение, което всяка страна взима за себе си за определена площ, в определен регион) и пускането на пазара на ГМО като продукт или съставка на продукт. „От края на 2008 г. има доклад за оценка на ЗГМО, който е извършен от експерти от Австрия и Германия и който е платен от ЕК. В него имаме забележки, засягащи освобождаване на ГМО в околната среда и пускане на пазара“, обяснява зам.-минис-

Общите забрани в Закона за ГМО отпадат, а решенията ще се взимат за всяко отделна култура. търът на околната среда и водите Евдокия Манева. Пълната забрана за пускане на пазара на определени култури и освобождаването на ГМО в определени територии според думите й е в най-голямо противоречие с европейските норми. Освен това според Манева ЕК е отворила наказателна процедура към България през 2009 г. заради недобре хармонизираното законодателство. Критиците на промените в закона съзират известна конспирация в това твърдение. Съвсем основателно. За изненада писмото засяга само приспособяването на българското законодателство към директива, чието транспониране предизвика по-малко спорове в общественото пространство, защото изисква по-строги режими за работа с ГМО в контролирани условия, а наказателната процедура е в предварителната си административна фаза. (Фактически либерализирането на българския Закон за генетично модифицираните организми в по-голяма степен се опира на оценката, направена от австрийските и германските експерти.) Свилен Овчаров коментира, че това е нелогично, защото всички държави - членки на ЕС, са скептични по отношение на ГМО и ако се разбере, че има отворена наказателна процедура срещу някоя държава, евроскептицизмът ще скочи десетки пъти. Процедура може да бъде отворена след две години, а междувременно

се очаква да се променят европейските директиви“, обяснява Овчаров. „Депутат от комисията по околната среда и водите ми обясни защо се бърза - защото след време ЕК ще ни поиска дневна глоба със задна дата заради забавянето - 1.1.2007“, допълва той.

Първо се разрешава, после се забранява Въпреки че европейските директиви разрешават по принцип отглеждането на ГМО, те позволяват отделните държави да не допускат освобождаването им в околната среда чрез т.нар. защитна клауза. Тя се задейства, ако въз основа на нови научни знания, че даден ГМО има риск за човешкото здраве или околната среда, за определен срок да бъде забранен за употреба и продажба. Така Австрия, Гърция, Унгария, Франция, Люксембург и Германия са забранили употребата и продажбата на иначе позволената за отглеждане в ЕС ГМ царевица MON810 в ЕС. Евдокия Манева обяснява, че предпазната клауза не означава забрана въобще и може да се случи само за отделен продукт с конкретен отделен аргумент. Така излиза, че България първо трябва да разреши всичко, а после да забранява един по един хибриди. Все пак има и друг вариант - Ирландия например се обяви за свободна от ГМО зона. „Парламентът им просто прие едно решение, политическа декларация, с която по-скоро задължи изпълнителната власт да прави такива процедури и оценки на риска, които винаги да водят до забраняване на пускане в природата и винаги да налага предпазна клауза за пускане на пазара“, разказва адвокатът Овчаров. Според думите му традиционно консервативният ЕС е взел решение за либерализация на ГМО под натиска на Световната търговска организация, но има много начини държавите сами да се предпазят, а ЕК би си затворила очите за това, още повече че директивата позволява известна свобода в това отделните държави сами да определят процедурите как да се предпазят. И така, противниците на ГМО могат да си отдъхнат - либерализацията на закона не означава задължително разрешаване на генно модифицираните организми. Какво ще се случи отсега нататък зависи от политиката на правителството и е много важно тя да е ясно формулирана - искаме ли България да е зона, свободна от ГМО, или ще разрешим на земеделците да купуват по-устойчивите семена. Каквото и да е решението обаче, то трябва да бъде казано ясно, и то след много разговори с всички засегнати. Защото генно модифицираните организми може и да не са чудовища, но мъглявата и неясна политика ражда именно това. K По темата работи още Елена СТАРИДОЛСКА


10

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ТЕМА НА БРОЯ

Милиарди от семки

Агресивните бизнес стратегии на производителите на ГМО водят до окрупняването на пазара на храни Калина ГОРАНОВА

Ако преди време най-мразеният човек от антиглобалистите беше Бил Гейтс, днешните ултралеви имат нов враг - компаниите, които произвеждат генно модифицирани организми (ГМО). В хейт-листа на крайно зелените днес начело са глобални корпорации като Monsanto, Dow Chemicals и DuPont. Насочването на толкова мощни компании към производството на семена не е случайно. Според данните на Световната търговска организация за 2008 г. приходите от стокообмена на храни се нареждат на трето място след търговията с петролни продукти и стомана и желязо. Двигател на бизнеса на компаниите са научните разработки. Фирмата с най-голям пазарен дял в сектора - Monsanto, например годишно отделя по 1 млрд. долара за проучвания и подобрения на продуктите си. Разработките на компаниите са насочени към производството на т.нар. кешови култури. Такива са царевицата, соята, рапицата, памукът. Култури с огромно приложение в хранително-вкусовата промишленост, които могат да се явяват заместители на много други основни продукти, като месото например, или се използват като фу-

Бразилски фермери жънат генно модифицирана соя раж за животните. „Monsanto в момента разработва соя с повишено съдържание на омега-3 мастни киселини, които могат да я направят алтернатива на рибата“, разказва акад. Атанас Атанасов, ръководител на „Агробиоинститут“, държавен институт, занимаващ се с изследвания в областта на биотехнологиите. Тези култури се използват и за производства на биогорива, което допълнително стимулира тяхното отглеждане и реализацията им. Основните производители на ГМО са САЩ, Канада и Бразилия, както и Индия и Китай. Там количеството на ГМ култури към конвенционалните надминава половината, като съотношението е различно в зависимост от вида на културата. По данни на ISAAA, световна неправителствена организация за технологии в биоземеделието, през 2008 г. 13.3 млн. селскостопански производители са засели 125 млн. хектара в 25 страни по света с генно модифицирани растения. Атрактивността на семената се крие в това, че те са по-устойчиви на различни вредители и температурни промени. Респективно добивът е по-гарантиран.

Храната - това съм аз В основата на опасенията на критиците на ГМО стои патентоването, което позволява биологичните видове да се концентрират в ръцете на малко на брой мултинационални гиганти. Основното, с което търгуват корпорациите в сектора и помежду си, е интелектуалното право. Те на практика продават интелектуално право за ползването на генно модифицирани семена за срок от една година. На следващата година

фермерите отново трябва да се обърнат към компанията, ако искат да се радват на същата реколта, като нямат право да запазват семена за следващата година. Патентът дава право на компанията да съди собствениците на съседните земеделски имоти, ако случайно в тяхната продукция са попаднали генно модифицирани семена, тъй като ползват семената им, без да са платили за тях. За разнасянето на ГМО семената спомагат естествените природни процеси като летенето на пчелите или вятъра. Пословична стана историята

ПОСТЪПЛЕНИЯ

11.7 млрд. долара са приходите на Мonsanto за 2009 г.

на 78-годишния канадски фермер Пърси Шмайзер. През 1996 г. в Канада за пръв път корпоративният гигант Monsanto въвежда в земеделието семена на генно модифицирана соя, рапица, царевица и памук. Две години по-късно фермерът от провинция Саскечуан открива генно модифицирана рапица сред своите 320 хектара. Това откритие е направено и от Monsanto. Корпорацията започва дело срещу него. Съдебната битка трае 10 години. В крайна сметка юридическата сага приключва с хепиенд за Шмайзер и той става носител на алтернативната Нобелова награда за отстояване правото на поми-

СНИМКА: REUTERS

нък. „От ГМО не можеш да се върнеш към биопродукция или традиционно биоземеделие. До няколко години цялата продукция става ГМО. В момента в Канада соята и царевицата са изцяло ГМО и затова отглеждаме други култури“, обяснява Пърси Шмайзер. Историята му обаче е една от малкото щастливи и по-скоро изключение. Повечето фермери не могат да си позволят финансово да водят дела срещу корпоративния гигант.

Ще ти дам всичко Компанията е създател и на най-известния хербицид в света - RoundUp. Тотален хербицид, който унищожава всичко, но Monsanto създаде растения, устойчиви на химикала. Така на практика компанията затваря цикъла, като предлага всичко необходимо за отглеждането на културата, а всички останали хербициди стават излишни. Това прави продуктите на Monsanto, които са поскъпи от конвенционалните семена, изключително атрактивни. Продуктовата гама на компанията постоянно се разширява, а бизнесът със семена се окрупнява. От 1983 г. насам Monsanto е реализирала 70 придобивания. Сред закупените от гиганта фирми са редица компании, производители на семена. През 2005 г. Monsanto придобива Seminis - световен лидер в семената на плодове и зеленчуци с над 3500 вида в портфолиото си. Покупката е на стойност 1.4 млрд. долара, без да се броят многомилионните дългове на Seminis, чийто правоприемник става Monsanto. През 2006 г. пък поделението на гиганта American Seeds Incorporation (създадено през 2004 г.) при-

добива още регионални компании в бизнеса със семена като Diener Seeds, Kruger Seed Company и др. През 2005, 2006 и 2007 г. компанията е най-активна в разширяването на бизнеса си на базата на придобивки. Приходите на най-мощната компания в сектора за 2007 г. са в размер на 8.3 млрд. долара, а за 2008 г. те са нараснали на 11.3 млрд. долара. За 2009 г. обаче ръстът не е така драстичен. Тогава компанията отчита оборот от 11.7 млрд. долара и 2.1 млрд. печалба. Представители на неправителствени организации изказаха предположението, че интересът на компанията към навлизането на нови пазари ще нарасне.

Последната крепост Пазарът, на който компаниите, произвеждащи ГМО, реализират най-малки успехи, е европейският. Към момента страните от ЕС (с изключение на Испания и Португалия и някои от новите членове като Чехия, Словакия и Румъния) са найрестриктивни в решенията си за допускането ГМ растения на тяхна територия (виж стр. 8-9). Все пак и съюзът не се оказа непробиваем по отношение на вноса на такива храни. През май 2003 г. САЩ, Канада и Аржентина подадоха жалба в Световната търговска асоциация (СТО), че техните фермери губят милиони евро годишно заради строгите правила на ЕС за търговия с генно модифицирани продукти. На 26 септември 2006 г. международната търговска организация отсъди, че ЕС е приложил de facto мораториум и така е нарушил търговските правила. ЕС реши да не обжалва решението. Критиците на ГМО си обяс-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

11

ТЕМА НА БРОЯ >> но обвинена от американското правосъдие за това, че неин служител е предложил 50 000 долара подкуп на представител на правителството на Индонезия. Компанията не оспори твърденията и се съгласи с глоба от 1.5 млн. долара.

Като една човешка длан

няват големите успехи на мултинационалните корпорации по света със силното лоби, с което разполагат на най-високи нива. Rufus H. Yerxa, един от заместник генералните директори на СТО, е бивш служител на Monsanto, който е отговарял за законодателни промени и връзките на компанията с Европа и Африка на правителствено и обществено ниво. Според критици служители на Monsanto има и в администрациите на Клинтън и Буш, както и в ресорните контролни агенции по храните на САЩ. През 2005 г. Mosanto беше официал-

Понякога обаче натискът върху правителствата може да дойде и отвътре. Асоциацията на земеделските производители в България например излезе със становище, че рестриктивната политика по отношение на отглеждането на ГМО на българска територия ще лиши земеделските производители от възможността да се възползват от новите технологии“. На другия полюс обаче са биопроизводителите. Притеснението им е породено от факта, че за да бъдат сертифицирани като такива, земята две години преди това не трябва да е пръскана с хербициди, както и да е имало ГМ растения. Появата на такива в близост подлага на риск биопроизводителя. Биоземеделието позволява да се произвежда продукт в повисокия ценови сегмент, който да е конкурентен на европейския пазар. Държавата в крайна сметка сама трябва да реши какво земеделие иска да развива. Държави като Гърция и Австрия например решиха, че генно модифицираните култури ще се отразят зле на туризма, който допринася в по-голяма степен за брутния им вътрешен продукт. Подобни малки пазари като българския едва ли представляват голям интерес за мултинационалните корпорации. Те обаче при всички положения са възможност за производителите на ГМО да печелят повече влияние и да популяризират продукцията си в Европа. K

За и против ГМО ъпросите около ГМО и тяхното въздействие в общия случай нямат еднозначен отговор. От двете страни на барикадата са природозащитниците и една част от представителите на научната общност. „Капитал“ се допита до Светла Николова, д-р на природните науки и председател на сдружение „Агролинк“, и проф. Иван Минков, ръководител катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“ в Пловдивския университет, за да ви представят двете гледни точки. Вие сами изберете своята истина. Поне докато животът ви предложи някоя по-достоверна.

ГМ инженерството увеличава добивите, което ще позволи светът да се справи с глада в Африка Контра: Гладът по света е социален и политически проблем, а не производствен. Генетичното инженерство може да доведе до по-голяма несигурност и глад, тъй като ще започнат да се отглеждат монокултури, които са неустойчиви на болести и вредители Про: ГМ растения са устойчиви на вредители и болести, сухоустойчиви и устойчиви на действието на хербициди, което може да увеличи производството.

Земята, на която са се отглеждали ГМ култури, повече не може да се използва за развиване на конвенционално или биологично земеделие Про: Съвместното съществуване на ГМ и не ГМ култури е невъзможно. В страни като Канада след 10 години отглеждане на ГМ рапица и соя вече не може да се отглежда каквато и да било друга рапица и соя освен генетично модифицирана. Контра: Няма научни данни. Биологичното земеделие би могло да се страхува от случайно присъствие на останали ГМ семена от предишната култура. Ако случайно това е същата култура, това лесно се избягва със сеитбооборота.

Заразяването (чрез пренос на полени от вятъра и летящите насекоми) на конвенционалните посеви с ГМО е необратим процес Про: Замърсяването чрез пренос на полени от вятъра и насекоми е не само необратим, но и неконтролируем от човека процес. Контра: За ГМО се използва терминът случайно присъствие (adventitious presence). Тео-

С мисъл за семейството! www.residentialpark-sofia.com

Създателите на Business Park Sofia

ретично след 25-30 м преносът е практически нулев или далеч по-нисък от допустимия праг.

ГМ влияе негативно на биоразнообразието Про: Генетичното инженерство като част от индустриалното земеделие се основава на монокултурите и така застрашава биразнообразието. Мултинационалните компании предлагат ограничен брой хибриди без оглед на особеностите на региона. Контра: Въпросът има два аспекта - прехвърляне на гени в диворастящи видове, като не всички растения имат такива еквиваленти, и застрашаването на насекоми, които се хранят с ГМ растения, които и сега много по-масово се унищожават от химическите инсектициди. Напротив, ГМ насаждения, устойчиви на хербициди, обуславят по-малко използване на химикали и са по дружелюбни към биоразнообразието.

Консумацията на ГМ храни е вредна за човешкото здраве, появяват се алергични реакции към новите субстанции Про: Bt протеинът, произвеждан от MON810, за разлика от естествено произвеждания от бацилите е модифициран допълнително, което го прави патогенен. Проведените изследвания показват намалена имунна система при мишките, причинени от протеина Crylab. Други ефекти: отравяне и нарушения на функциите на черния дроб и бъбреците. Контра: Съществува огромен масов експеримент с 15-годишно използване на ГМ храни в САЩ от около 250 милиона души, без американската наука да е сигнализирала за подобна вредност. Установени са някои алергии от нови белтъци, необичайни за даденото растение и храната, произвеждана от него, но тези алергии ги има и при конвенционалните храни. K

02 976 9 976


12

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ТЕМАТА НА БРОЯ

Мутанти за закуска

В България контролът по етикетирането на ГМ храни е слаб, а възможността ви за информиран избор - почти нулева Ирина ЦЕНКОВА

(Р)еволюция? жителите й са взели над 1000 проби от храни, съдържащи соя, царевица и ориз и техните продукти. И ако се съди по отчетените резултати, някои от любимите на децата ви вафли и кренвирши съдържат ГМО в граници, които надхвърлят случайното им попадане там. И това видимо не си личи.

Колко ГМО изядохте днес “Не съм пръскал, комшиите пръскаха и след два дена - унищожение. Аз си купих един препарат от „Георги Кирков“, пробвах го на тревата и тя изсъхна. Всичко е на природата - каквото тя даде.“ Така приведеният над няколко стръка целина дядо от пазара на „Графа“ отговаря на всеки въпрос, съдържащ в себе си сложната комбинация от думите генетично модифицирани организми (ГМО). Вашата чиния обаче знае притеснително повече. Докато в страната ни тече шумна дискусия около законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ГМО, милиони българи предъвкват протеста по темата, здраво стиснали дневната си пакетирана доза (вкусна) генетична модификация. Да, българите консумират ГМО с храната си - при това поне от 2004. Всъщност вероятно от доста по-отдавна. През 2004 обаче това започва да се отчита от създадената тогава Национална лаборатория за контрол на генетично модифицирани храни към Столичната РИОКОЗ. За шест години слу-

В Европейския съюз са разрешени за употреба в храни 5 вида памук, 12 вида царевица, 3 вида рапица, 3 вида соя и 1 хибрид на захарното цвекло, обясняват от МЗ. Всички те са преминали през сложна процедура от изпитания и тестове за безопасност и в крайна сметка са допуснати на пазара с решение на Европейската комисия, която поддържа и регистър, в който са описани. Като член на общността България приема, консумира и (би трябвало да) се подчинява на установените за ЕС регламенти. В законодателството на съюза основният нормативен документ, който се занимава с генетично модифицираните храни и фуражи, е регламент 1829/2003. Българският му еквивалент е Законът за храните. Ако прочетете двата документа, ще останете с впечатлението, че ви отправят сходно послание: потребителят трябва да има възможност за информиран избор по отношение на храната, която консумира. Така, ако вие решите, че не искате да изпробвате дългосрочните ефекти на ГМО върху себе си, трябва да можете да се ориентирате за наличието или липсата на хибриди от етикетите на продуктите. В европейската общност

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

е определен праг от 0.9% съдържание на ГМО в хранителните продукти. Това е праг на допустимост, количествата под който се приемат за случайни или „технически неизбежни“ замърсявания (тяхната неизбежност също подлежи на доказване). Тази норма не е еднаква за различните страни по света (например в Корея е 3%, в Япония - 5%) и не означава, че от всичко над нея могат да ви поникнат рога, образно казано. Но е сигурен критерий за надпис в стилистиката „Продуктът съдържа ГМО“, а при по-прецизните може дори да бъде описан хибридът и съответната модифицирана култура. И това правило важи дори за всичко онова, което ви продават като непакетирана храна. Методите за количествено оп-

Българите консумират ГМ храни, без етикетите да ги предупреждават за това. ределяне на генетично модфицирана ДНК са с висока чувствителност. Процентът съдържание се изчислява въз основа на стандартна права от 0 до 5%. В случаите, когато се открие по-голямо съдържание, в лабораторния протокол от теста се отбелязва > (по-голямо) от 5%. Независимо от процентното съдържание всичко над 0.9 % трябва да фигурира на етикета на продукта като „съдържа ГМО“ с уникалната си идентификация, обяснява Цвета Георгиева, завеждащ Национална референтна лаборато-

рия „Анализ на генетично модифицирани храни“. (Между другото по думите й в лабораторията, в която работи, обикновено идват за проби хора, които искат да докажат чистотата на продуктите си - вносители и износители и търговци на биопродукти). Експертите твърдят, че количеството ГМО във вафлата ви не я прави по-опасна. Задачата на описанието на етикета е просто да подпомогне информирания ви избор.“Концентрацията не е нещо вредно, което трябва да е в границата на допуск. Няма гранична стойност. Няма отрови, има дози, но това не е отрова, вредно вещество или нещо такова“, казва Цвета Георгиева.

Грешки в превода Всички хуманни иначе правила, свързани с потребителското ви право на информиран избор обаче, се сблъскват с недобронамерената си българска реализация. Защото по всяка вероятност вие дори не можете да си представите как изглежда надлежно етикетирана ГМ храна и в момента ровите в дебрите на несъзнателната си памет за подобен предупредителен надпис. За периода на досегашното си съществуване лабораторията (2004-2009) към столичната РИОКОЗ е изследвала над 1000 проби на различни соеви продукти, колбаси, царевични зрънчовци. Всяка година в процент от пробите (достигащ до над 10) се доказва съдържание на ГМО над прага от 0.9%. За този период е открит един неразрешен хибрид соев протеин, внос от Бразилия („незабавно изтеглен от митница-

та“ според доклада на лабораторията). Междувременно „от всички изследвани проби само на две проби - царевично брашно и соев лецитин, беше посочено на етикета, че съдържат генетично модифицирани съставки“, отчита докладът. Отговорни за контрола на храните от внос и на тези, пуснати на пазара, предоставени от други европейски страни по линия на свободната търговия в общността, са органите на държавния здравен контрол, Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), обясняват от Министерството на здравеопазването. Всъщност регионалните инспекторати са тези, които трябва да съставят актове на нарушителите, след като бъдат информирани за резултатите от лабораторията към СРИОКОЗ. Оттам нататък обаче системата се пропуква. Показателна за принципите на санкциониране е информацията от Министерството на здравеопазването - през 2009 г. Столична РИОКОЗ е съставила един (!) акт за установяване на нарушение в етикетирането на генетично модифицирана храна. Въпреки че заложените в закона глоби едва ли биха изплашили особено производителя (търговеца), който предлага опакована радост. Според Закона за храните глобата за „грешки“ при етикетирането е в параметрите между 250 и 3000 лв. - сума, която трудно може да се определи като респектираща. Всъщност, за да е „чиста“ храната, която консумирате, контролът трябва да засяга не само готовите хранителни продукти, но и всички техни съставки на всеки етап от развитието им и пътя до производителя. Така на практика животът на храната, която сервирате, зависи не само от Закона за храните и Министерството на здравеопазването, а и от Закона за ГМО и Министерството на околната среда и водите и решенията, които се взимат в тази посока. „Не се внасят крайни продукти, съдържащи ГМО. Но се внася например соев лецитин от други страни. Вафлата обаче се прави тук“, обяснява Свилен Овчаров от „Зелени адвокати“. Контролът върху спазването на законите и правилата по етикетирането на практика се оказва почти фиктивен. Проблемът не е в това дали ГМО ще ви навреди някога, а във вашия информиран избор. Има ли значение надписът на опаковката? Ще купите ли на детето си шоколад със соев лецитин, ако знаете, че приблизително 2/3 от соята по света е ГМО (дори не подозирате каква част от храната, която ядете, съдържа соя и соеви продукти) и тази, която то стиска в целофана, е именно такава? Вие имате право да прецените информирано. Защото изборите, които правим днес, имат значение за утрешния ден. Дотогава - добър ГМ апетит! K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

politikonomika.capital.bg

13

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Последно изстискване

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK/КАПИТАЛ

Предложените промени в пенсионната система са опит за закрепване на положението Екатерина ПОПОВА Идеята за повишаване на

Пенсионната възраст

Революцията в пенсионния модел се отлага. Поне засега. Консултативният съвет от експерти, създаден, за да реформира осигурителната система, избра еволюционния подход. Той реши да запази и да модернизира сегашните три стълба на модела - първи солидарен, втори задължителен с индивидуални пенсионни сметки за родените след 1959 г. и трети доброволен. Основният аргумент за този избор: така се гарантира сигурност чрез многообразие на източниците на доходи за хората, след като излязат от пазара на труда. Основната критика към него - че така реална пенсионна реформа просто няма да се случи. Отново. Положението в момента обаче е драматично - 4 млрд. лв. дефицит за 2010 г. Въпреки това експертите се въздържат от радикални мерки и се опитват да закърпят положението с промени в отделни елементи на системата.

срещна масов отпор миналата година. Тя продължава да е актуална, но паралелно с нея се лансира и нейна модификация: скок на изисквания осигурителен стаж при запазване на възрастта от 63 г. за мъжете и 60 г. за жените. От 2012 г. обаче, за да могат да се пенсионират, мъжете ще трябва да са се осигурявали 40 години, а жените - 37 години Сега са достатъчни три години по-малко. Изискването за осигурителен стаж на жените ще продължи да расте с по шест месеца годишно от 2015 г., докато се изравни с това на мъжете. Все пак хората, навършили необходимата възраст, ще могат да се пенсионират с три години по-малък опит, но и с по-ниска пенсия. „Увеличението на стажа не е значително. Според статистиката на Националния осигурителен институт средният стаж на мъжете, пенсионирани през 2008 г., е 38.5 години, а на жените 35.8 години“, обясни идеята зам. социалният министър Христина Митрева. Повишената продължителност на живота също е важна причина - сега броят на пенсионерите е почти равен на броя на заетите. През 2040 г. около 35% работещи ще издържат 65% неработещи - пенсионери и деца. Има и силен аргумент от гледна точка на хората - по-дългият осигурителен стаж води до по-висока пенсия. Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch, обаче се съмнява в ефекта от

увеличението на стажа или възрастта: „Административните мерки не пораждат интерес хората да спестяват, а да излязат по-бързо от системата. Когато беше премахнато ранното пенсиониране, изведнъж имаше рязък бум на инвалидните пенсии.“ Според него „въвеждането на нови ограничения без стимули ще провокира едно безкрайно гонене на котка и мишка между държавата и хората. Всяка система, основана на насилствена солидарност, поражда стремеж към грабеж. Всеки се опитва да се облагодетелства на гърба на другия“, категоричен е Богданов. Румяна Георгиева от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) също определя усложняването на достъпа до пенсия не като усъвършенстване, а само като „максимално изцеждане“ на сега действащия пенсионен модел. В условията на безработица тя смята предлаганото изискване за стаж за твърде голя-

„Всяка система, основана на насилствена солидарност, поражда стремеж към грабеж.“ ЛЪЧЕЗАР БОГДАНОВ, Industry Watch

Целият текст на capital.bg

мо и в крайна сметка водещо до по-късно пенсиониране. „Принципно ще се стигне до увеличаване на възрастта“, добави Георгиева. Според нея това обаче трябва да стане не след пет, а след 20-30 години, за да могат да се приспособят хората чисто финансово. Синдикатите реагират крайно негативно на всички предложения за увеличаване на стажа или възрастта за пенсия. КНСБ отказва всякакъв дебат за възрастта, а на предложението за стажа отвръща с контрамярка, премахната преди години: ако стажът се увеличи, в Кодекса на труда да се възстанови закрилата от уволнение за хората с три години преди пенсия. Иска се също разширяване на периодите, признавани от държавата за трудов стаж, без да е положен труд. „Да избирам между вдигането на възрастта и вдигането на стажа е като да избирам дали да ме обесят или да ме удушат. Тепърва ще търсим очевидно някакъв среден път, като обърнем повече внимание на важни периферни фактори, които влияят върху достъпа до пенсия, като например преизчисляването на годините стаж в първа и втора категория труд“, коментира вицепрезидентът на „Подкрепа“ Димитър Манолов. Има и трети, много по-гъвкав вариант, убедени са независими експерти. „Пенсионната възраст трябва да е в диапазон и всеки да може да избира сам. Например: пълен размер на пенсията ми се полага на 65-годишна възраст, но мога да се пенсионирам и на 62 г. с намалена пенсия или - живот и здраве - на 67 г. с увеличена“, смята Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултанти. Георги Ангелов, старши икономист в институт „Отворено общество“, вижда решението в автоматичното обвързване на пенсионната възраст с продължителността на живота. „Но според мен възрастта за пенсиониране трябва да се премахне и всеки сам да избира кога да се пенсионира. Ако тази промяна се съчетае с преминаване към капиталово натрупваща система, всеки сам ще може да избира какви суми да спестява и за какво време. Така хората ще имат стимул да не укриват доход“, добави той. Впрочем повечето експерти подкрепят идеята цялата лична осигурителна вноска за пенсия (сега 7.1%) да отива в

Задължителните индивидуални партиди а либералните икономисти говорят дори за 10%. Григор Димитров, директор „Социално и здравно осигуряване“ в Българската стопанска камара, посочва още един канал за увеличаване на парите в личните пенсионни сметки чрез намаляване на таксите на пенсионните фондове. „Фондовете вече натрупаха достатъчно средства, структурата им е

изградена, не са необходими толкова пари за квалификация на хората и информационни системи“, аргументира се той. Сега за администриране отиват 5% от всяка осигурителна вноска и 1% от управлявания актив. Още при предишното правителство е внесено предложение за постепенно намаляване и на двете такси. „Това може да стане постепенно с 0.2-0.3 процентни пункта на година до достигане на приемливи нива“, уточни Димитров. Експертите виждат бъдещето на втория стълб и в т.нар. мултифондове, когато на хората се предлагат различни видове инвестиционни пакети - агресивен, балансиран и консервативен. „Така отговорността ще е поделена между фонда и осигурения. Всеки ще може да избере в какъв портфейл да се инвестират парите му в зависимост от възрастта си“, посочи Григор Димитров. Дори ако обсъжданите мерки станат факт,

Дефицитът във фонд „Пенсии“ ще остане огромен. Като основна причина зам. социалният министър Христина Митрева посочва намаляването на осигурителната вноска - от 34.7% преди реформата в края на 1999 г. тя се е свила до 16% в момента. „За този период приходите от вноски са се увеличили с 68%, а разходите - почти два пъти и половина“, каза Митрева. Тези данни наливат вода в мелницата на синдикатите - те са категорични, че намаляването на вноските не само трябва да спре, но и да се върне назад. За компенсация КНСБ предлага държавата да намали някои от данъците, например ДДС. КРИБ вижда изход в оптимизиране на разходите на осигурителната система, както и в освобождаването на фонд „Пенсии“ от плащания, които не са свързани с осигурителния принос на пенсионерите. Социалното министерство предлага друг начин за стабилизиране на солидарния стълб - държавата да емитира дългосрочни облигации, които да бъдат изкупени от частните пенсионни фондове. „Това е емитиране на дълг, но ако се даде добра доходност на фондовете, защо те да изнасят парите си в чужбина“, попита риторично Григор Димитров. Икономистите категорично отхвърлят пускането на нови дългови инструменти, защото ще доведе до дефицит в бюджета. Вместо това съветват да се използват средствата, натрупани в Сребърния фонд. Всички промени трябва да отговарят на две условия - да са устойчиви и да са приети с консенсус, единодушни са всички страни в дебата за бъдещето на пенсионната система. За всеки случай, дали за да има достатъчно време, или за да се подсигури срещу обществено недоволство, правителството се готви да въведе новите мерки към края на мандата - от 2012 г. K


14

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Вратите се затвааарят Проблемите на Гърция направиха борбата на България за еврозоната още по-трудна Велизар ВЕЛИКОВ, Вера ДЕНИЗОВА

България ще трябва още дълго да чука на вратата на еврозоната, преди тя да се отвори. Не, този път проблемът не е в правителството.

То показа добра воля да отговори на критериите и се превърна в отличник по фискална стабилност, но няма сигурност, че страната ще бъде допусната до прословутата вече чакалня на еврозоната. Може би защото сега всички погледи са вперени в двойкаджиите. Дълговите проблеми на страни като Гърция и Португалия продължават да се задълбочават, с което подклаждат съмненията за устойчивостта на политиките, водени от новите страни - членки на ЕС. Влизането в еврозона-

та до края на мандата бе обявено като стратегическа цел на сегашното правителство. Приемането на еврото всъщност означава излизане на по-бърза писта за догонване на жизнения стандарт в Европа (още виж карето). Затова засега всички нови политики на икономическия екип на правителството изглеждат съобразени с голямата цел, но дали те ще са достатъчни да сломят нарастващата

Политическа съпротива към новодошлите в еврозоната е нещо прак-

Премиерът Бойко Борисов не получи еднозначен отговор от германския канцлер тически непредсказуемо. Проблемът е, че решението за приемането ни всъщност е политическо и се взема след сложни дипломатически преговори, доколкото за влизане в чакалнята - ERM II, няма формални крите-

рии. Ето защо за българските евронадежди беше важно какво ще каже германският канцлер Ангела Меркел след срещата й с премиера Бойко Борисов в началото на седмицата в Берлин. Неофициално се знаеше, че основна-

та цел на визитата на българския министър-председател е да получи категоричната подкрепа на Германия за по-скорошното ни влизане в еврозоната. „Германия не може да се меси във взимането на решения на Европейска-

тори подобриха прогнозите си за развитие и на България. Правителството също даде такава заявка - чрез конвергентната програма, която се изготвя основно от Министерството на финансите и Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП). В документа са посочени три сценария на развитие в зависимост от това колко бързо

светът излиза от кризата. Реалистичната прогноза е икономиката на България да нарасне с 0.3% от БВП. За сравнение, в бюджета за 2010 г. беше заложен спад от 2% (тази прогноза сега е намерила място като песимистичен сценарий). Оптимистичното допускане е за икономически растеж от 1% (виж таблицата). Според правителствените икономисти след кризата изцяло ще се промени и структурата на растежа и неговият локомотив ще е износът. С това пък обясняват очакванията за рязък спад на дефицита по текущата сметка (сочен като един от основните проблеми на страната допреди година). Допускането е, че потреблението, притокът на капитали, съответно и вносът ще падат повече, отколкото експортът. „За ноември България за пръв път от 17 месеца насам има ръст на износа на нетна основа и се нарежда сред 5-те държави в света с най-висок ръст на износа - Чили, Украйна, Словакия и Чехия“, обясни при представянето на програмата финансовият министър Симеон Дянков. В докумен-

Да си внесеш растеж

К

он... каква?“ Това е реакцията на повечето хора, при споменаване на конвергентната програма на страната, която се изготвя и представя на Брюксел всяка година.

Логично. Съдържанието й е твърде специализирано за широката аудитория, а и досега никой не й отделяше достатъчно внимание. Звездният час на документа настъпи, след като стана ясно, че тя ще послужи за нещо като икономическа визитка пред Европейската комисия при оценката дали България да бъде допусната във валутния механизъм ERM II (чакалнята на еврозоната). В нея се описва каква икономическа политика и секторни реформи възнамерява да провежда правителството до 2012 г. И още - дали е спазило вече поетите ангажименти за осигуряване на фискална стабилност. „Вярвам, че оценката ще е висока“, заяви уверено финансовият министър Симеон Дянков. По време на криза подобен документ е любо-

питен и по още една причина - в него са посочени прогнозите за развитието на икономиката в следващите няколко години.

Стабилност Документът за пореден път потвърждава вече обявените от правителството политики: запазване на валутния борд до приемането на страната в еврозоната, задължително при сегашния валутен курс, намаляване на дълга, както и поддържане на балансиран бюджет. Другите ангажименти са за приключване на вече обявените структурни реформи - в здравеопазването, образованието, администрацията и пенсионната система. По думите на Дянков крайната цел е България да стане средноевропейска страна като доходи „в рамките на мандат и половина - два мандата“. Още един ангажимент на кабинета е до няколко години България да стане държавата с най-ниски данъци в ЕС. Това означава понижаване на осигурителната тежест с 5 процентни пункта, а ДДС с 4 пункта до 16% при сегашни 20%. Политиката на

по-ниски данъци винаги е била посрещана положително от бизнеса и икономистите. Тя стимулира предприемачеството, увеличава притока на инвестиции и изсветлява икономиката. Според Георги Ангелов от „Отворено общество“ обаче е по-добре да се намалят осигуровките с още 10 процентни пункта, вместо да се понижава ставката на ДДС, тъй като така ще се запазят повече работни места. „Подкрепям реформите, заложени в конвергентната програма, повечето от тях са смислени. Остава да бъдат и изпълнени“, допълва Ангелов. Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии заяви, че в програмата няма изненадващи предложения, което гарантира стабилност. „Остава да представим документа пред ЕК добре и убедително“, казва Ганев. Бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов пък коментира пред „Дненвик“, че ако има недостатък, той е липсата на адекватни антикризисни мерки. Аргументът му е, че програмата е базирана изцяло

на това какво може да се случи навън.

Локомотивът на растежа Всъщност до голяма степен съживяването на икономиката ни (малка и отворена) зависи от случващото се на международните пазари. След все по-обнадеждаващите новини отвън много чужди и български анализа-

Влизането в еврозоната ПЛЮСОВЕ - Премахва се валутният риск - Ниски лихвени проценти - Премахване на транзакционните разходи - Приток на чужди инвестиции - По-добра ценова прозрачност

- Освобождаване от необходимостта да се поддържат огромни валутни резерви МИНУСИ - Възможно покачване на цените - Отказ от парична политика - Силната валута отслабва износа

ПРОГНОЗА Ръст на БВП в % Инфлация в % (средна за годината) Текуща сметка в % от БВП Безработица в % Източник: АИАП

2010 0.3 2.4 -6.7 7.1

2011 3.8 3.2 -4.2 6.9

2012 4.8 3.2 -3.8 6.5


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

15

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА да, е, че Меркел настоя кандидатурата на страната ни да бъде разглеждана отделно, а не в контекста на проблемния източноевропейски регион. Коментарът на Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии, беше такъв: „Меркел беше вълшебно неясна. Все още нищо не е ясно и остава това правителство да убеди останалите страни, че България няма да прави

Гръцки номера

Ангела Меркел

СНИМКА: REUTERS

та централна банка и има критерии, които трябва да се изпълнят“, беше сдържаният отговор на германския канцлер на въпроса дали е реалистично София да приеме еврото до две години. Това, което дава някаква надеж-

та е записано, че експортът ще продължи положителното си развитие от края на 2009 г. и очакванията са да е с реален ръст от 3.3% през тази година. Така до две години износът на стоки ще е възстановил обемите от 2008 г., а вносът да е с около 4 млрд. евро по-малък. На практика прогнозите на правителството означават, че и предприемачите при настройването си към новите икономически реалности ще трябва да разчитат много повече на външни партньори, отколкото на вътрешния пазар. Има и още нещо - високите ръстове на доходите от годините преди кризата скоро няма да се върнат, а „цената“ на достигането на средноевропейския стандарт на живот ще е повишена производителност на труда.

Балансиран подход Освен сравнително добра новина за бизнеса евентуален растеж от 0.3 % предполага и повече приходи в бюджета. По изчисления на финансовото министерство - около 400450 млн. лева. По-голямата сума от тях ще отиде

Позицията на Берлин може да се окаже важна, особено след като Гърция стана поредната страна, която хвърли петно върху и без това разнебитения имидж на региона. Южната ни съседка, която прие еврото през 2002 г., беше наречена слабото звено на еврозоната, след като допусна бюджетен дефицит от близо 13% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за миналата година, или над четири пъти повече в сравнение с изискваните за влизането в зоната 3%. Българските икономисти може и да виждат ясно всички предимства на нашата икономика - стегнат бюджет,

за здравеопазване, ако реформата там продължи. Въпреки това излишъци в хазната не се очакват. Всъщност най-голямата въпросителна е дали и тази година бюджетът няма да излезе (контролирано или поради други фактори) на червено. Причините - отложените от миналата година плащания към частния сектор и натискът държавата да харчи повече, за да стимулира потреблението и фирмите. Справка искането на президента Георги Първанов за дефицит до 2% с цел да не се поставя във фризера реалният бизнес, което остана без категоричен отговор от премиера Бойко Борисов. В интервю за агенция „Фокус“ обаче Дянков беше недвусмислен: „Винаги съществува избор между това - ако сега отпуснем средства, ще сме по-популярни политически и аз ще съм по-популярен като финансов министър, ако мога да раздам малко повече пари. Обаче след това ще имаме, първо, по-голяма инфлация вследствие на по-висок дефицит и, второ - след известно време

нисък външен дълг, валутна стабилност. По-далечните анализатори обаче гледат онзи южен проблемен пояс - Гърция, Италия, Испания и Португалия, и някак естествено добавят България. Същите анализатори спекулираха с „абсурдната хипотеза“ (по израза на президента на Европейската централна банка) Атина да излезе от еврозоната, монетарният съюз да се разпадне (на стр. 61), а курсът на еврото удари шестмесечно дъно. Лошото в цялата ситуация е, че в очакване да се види как ще бъдат решени проблемите на страни, които не спазват маастрихтските критерии, като Гърция и Португалия, може за пореден път да се отложи разглеждането на нови кандидатури за еврозоната.

Ще кандидатстваме През седмицата президентът на ЕЦБ Жан-Клод Трише в интервю за немското списание Focus се изказа много въздържано за аспирациите на България да приеме еврото, като в познат стил посочи, че страната ни, както и Румъния, може да вле-

увеличаване на данъци.“ В същото време той не крие, че през цялото първо тримесечие на тази година бюджетът ще е с дефицит заради разплащанията към частния сектор. И уточнява, че хазната за януари може да приключи на червено от 600 до 700 млн. лв. (около 1% от прогнозирания БВП). След това обаче правителството ще реализира излишъци на месечна база и така в края на годината да се стигне до балансиран бюджет. Дори и при това положение остават някои рискове. В конвергентната програма е записано, че в средносрочен план такива са забавяне на вътрешното търсене и икономическия растеж, по-малко данъчни постъпления заради намаляващия внос, лошо усвояване на средствата от еврофондовете и застаряване на населението, съответно натиск върху пенсионната система. Програмата обаче е само част от домашното, което трябва да подготвят управляващите по пътя към еврото. По-важната част е да покажат воля за промяна.

зе в еврозоната едва тогава, „когато му дойде времето“. Строгите критерии „трябва да се изпълнят не само към един определен момент, а дългосрочно“. Няколко пъти досега ЕЦБ заемаше подобна позиция, като акцентираше върху устойчивостта на покриване на критериите. Именно липсата на устойчивост стана причината да се откаже на Литва през 2006 да приеме еврото, въпреки че единственият критерий, който страната не изпълняваше, беше инфлационният, а разликата от не-

Позицията на Берлин може да се окаже важна, особено след проблемната Гърция. обходимата стойност бе едва 0.1%. В миналото предишното правителство неофициално беше съветвано да се въздържа дори от кандидатстване в ERM II, за да не стане неудобно, като получи отказ - то слушаше. Пак неофициално високият дефицит по теку-

щата сметка на платежния баланс беше посочван като допълнителен проблем. Сега обаче и този дисбаланс се свива (вижте втория текст). Рецесията свали драстично и инфлацията - единственият критерий, който дълго време беше проблематичен. По същество няма аргументи за отказ. Новото правителство, изглежда, ще рискува и ще подаде кандидатура официално. „Показахме, че можем да правим стабилна фискална политика“, заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в интервю за агенция „Фокус“ през седмицата. И още: „Въпросът е дали сега можем да покажем на друго, по-важно ниво, че сме и много сериозен кандидат за влизане в ERM ІІ.“ „Това е един много сложен процес, изключително сложен, особено зад кулисите“, каза през седмицата управителят на БНБ Иван Искров. Въпреки заявеното от правителството намерение кандидатурата да бъде подадена Искров отново припомни аргументите, които обуславяха пасивността на предния кабинет: „На практи-

ка е възможно Европейската централна банка да наложи вето дори при евентуално положителни нагласи в Европейската комисия и Европейския съвет.“ Преди важната стъпка, която ще изправи ЕЦБ пред решение да пусне България в ERM II или да откаже (за това ще са нужни официални аргументи), предстои още нещо. През следващите месеци в Брюксел и Франкфурт ще бъде дискутирана конвергентната програма на правителството, която е „финансово досие“ за кандидатурата на България (вижте втория текст). Оценката от еврокомисията трябва да бъде дадена до май. Това оставя още малко време на Бойко Борисов и неговите министри да започнат да убеждават Европа, че страната ни завива в правилна посока - да се покаже напредък в реформите, да се появят резултати от борбата срещу престъпността, да бъде постигнат пробив в усвояването на еврофондовете. За добро или лошо тези политически аргументи ще бъдат важни, когато дойде време ЕЦБ да решава.


16

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

След ремонта рекламации Обявяването на Илиян Михов за вицепремиер предизвика въпроси, на които Борисов не отговори Велина ГОСПОДИНОВА

В сряда премиерът Бойко Борисов призна пред депутатите, че прави първите сериозни промени в правителството „по принуда“.

Илиян Михов, професор по макроикономика в бизнес училището INSEAD Провалът на кандидатурата на Румяна Желева за еврокомисар и оставката й от поста на министър на външните работи наистина застави Борисов да ремонтира кабинета си, преди да изтекат първите му шест месеца. Двамата нови министри - Николай Младенов на външните работи и досегашният му заместник в отбраната Аню Ангелов - вече също министър, бяха приети добре. Получиха широка подкрепа в парламента и гласуването в пленарната зала беше предрешено и безпроблемно - ГЕРБ плюс „Атака“, плюс „Си-

нята коалиция“. Поправянето на „грешката“ (по Бойко Борисов) с провала на Румяна Желева обаче не изчисти объркването около състава на правителството. Дали репликата на премиера от миналата сряда, че готви още една, структурна промяна в Министерския съвет с назначаването за вицепремиер на професора по макроикономика в бизнес училището INSEAD Илиян Михов, е била „изтървана случайно“ (както се опитват да обяснят депутати от ГЕРБ), дали с този анонс Борисов е искал да свали напрежението око-

°¹½¦ ¬Ÿ§¦£Ÿ±¤ª§±¤¡ ¹ª¢Ÿ¯§¾

ло кадровите си решения, или пък тества как ще се възприеме подобен политически ход, може да каже единствено самият той. Без точни отговори и аргументи обаче кандидатурата на Михов потъна в догадки, предположения, уточнения и дори отрицание. В тази гъста информационна мъгла въпросите, на които Борисов трябваше да даде отговор, но засега отказва да го направи, изглеждат така. Първо:

Кога и дали ще има още един вицепремиер? За пръв път името на пре-

±Í×ͱÍ×ÄÁu®ÏÄÃÐÄÿÑÄÊ ÑÄÊ Ó¿ÉÐ °ÄÉÏÄÑ¿ÏÇ¿Ñ ÑÄÊ Ó¿ÉÐ OFFICE SIBBG

£ÍÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÄÊÇÑÄÌ¿ÁÄÐÑÌÇÕÇÇÐÎÇпÌÇÞ ÇÍÀØÇÌÐÉÇÑÄÐÙÁÄÑÇÁ¯ÄÎÒÀÊÇÉ¿ ÙÊ¿ÏÇÞ ­±©¯§±­®§°«­ ÍÑ°ÙÝÆ¿Ì¿ÇÆÿÑÄÊÇÑÄÁ ÙÊ¿ÏÇÞ ¤ÃÌÍÃÍÀÏÍÌ¿ËÄÏÄÌÇÄÌ¿°ÑÍÊÇÖÌ¿ÍÀØÇ̿ÿÐÑ¿ÏÑÇÏ¿ÎÏÍÄÉÑÆ¿ÎÍÃËÞÌ¿Ì¿ÐÙØÄÐÑÁÒÁ¿ØÇÑÄÀÒÃÉÇÇÐÄÏÂÇÇÆ¿ÎÏÍÿÅÀ¿ Ì¿ÁÄÐÑÌÇÕÇÐÌÍÁÇÐÙÍÏÙÅÄÌÇÞ ÍÑÂÍÁ¿ÏÞØÇÌ¿ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÑÄÇÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞÆ¿ÃÇÆ¿ÈÌ ÃÍÐÑÙÎÌÍÐÑÇÌÍÏË¿ÊÌÇÏ¿ÀÍÑÌÇÒÐÊÍÁÇÞÌ¿ Æ¿ÄÑÇÑÄÁÑÞÔ ÀÒÃÇÑÏÄÁÍ¿ÁÌÞÉÍÇÓÇÏËÇÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÄÊÇ ±ÄÁÄÏÍÞÑÌÍÎÏÄÃÎÍÊ¿Â¿Ñ ÖÄÐÎÏÍÄÉÑ¿ËÍÅÄÿÐÄÆÊÍÒÎÍÑÏÄÀÇÇÿÐÄÐÑÇÂÌÄÃÍÇÆÉÏÇÁÞÁ¿ÌÄÌ¿ÐÁÍÀÍÃÌ¿Ñ¿ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÞ ÖÏÄÆÇÆÉÊÝÖÁ¿ÌÄÍÑοƿϿ̿ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÄÊÇ ²ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÌÇÞÑÐÙÁÄÑÌ¿°§ ÎÍÃÉÏÄÎÞÌ¿ËÄÏÄÌÇÄÑÍÌ¿°ÑÍÊÇÖÌ¿ÍÀØÇÌ¿Æ¿ÄÐÑÄÑÇÆÇÏ¿ÌÄÌ¿ÂÏ¿ÃÐÉ¿Ñ¿ÐÏÄÿÇÆ¿ÐÙÆÿÁ¿ÌÄ Ì¿ÎÍ ÃÍÀÏÇÒÐÊÍÁÇÞÆ¿ÎÏÍÿÅÀ¿Ì¿ÎÄÖ¿ÑÌÇÇÆÿÌÇÞ ÎÏÇÐÊÄÃÌÇÑÄÒÐÊÍÁÇÞ ÐÎÏÍÄÉѿÿÐÄ¿ϿÌÑÇÏ¿ ÖÄÃÍÐÄ¿×ÌÇÑÄÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÄÊÇØÄÎÍÊÒÖ¿ÑÃÍÐÑÙÎÃÍÄÉÐÎÊÍ¿Ñ¿ÕÇÞÑ¿Ì¿ÌÍÁÇÑÄËÍÃÄÏÌÇ ÍÀÄÉÑÇÎÏÇÎÏÍÆÏ¿ÖÌÇÇÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÇÒÐÊÍÁÇÞ ÁÐÄÉÇÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÄÊÿ¿ϿÌÑÇÏ¿ ÖÄÌ¿ÀÙÃÄØÇÑÄÍÀÄÉÑÇØÄÎÏÄÃʿ¿¡°§¶©§ÎÄÖ¿ÑÌÇÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÞÎÏÇÎÏÍÆÏ¿ÖÌÇÇ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÇÒÐÊÍÁÇÞÆ¿ÇÆÿÑÄÊÇÑÄ ©¿ÑÍÒÖ¿ÐÑÌÇÕÇÌ¿ÄÃÇÌÇÐÙØÇοƿÏÐËÞÑ¿ËÄ ÖÄÎÏÇÑÄÐÌÄÌÇÞÑ¿Ì¿Ì¿×ÇÑÄÉÍÊÄÂÇпÌÄÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÌÇ°ÙÝÆÙÑÌ¿ÇÆÿÑÄÊÇÑÄÁ  ÙÊ¿ÏÇÞÍÀÄÃÇÌÞÁ¿ÇÆÿÑÄÊÐÑÁ¿ ÉÍÇÑÍÎÏÍÇÆÁÄÅÿÑÌ¿ÃÆ¿ÂÊ¿ÁÇÞ¬¿×ÇÑÄÖÊÄÌÍÁÄпÅÇÆÌÄÌÍÆ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÇÿÌÄÐÄ ÃÍÎÒÐÉ¿ÑοƿÏÌÇÇÆÉÏÇÁÞÁ¿ÌÇÞ ÉÍÇÑÍÿÃÍÁÄÿÑÃÍÆ¿ÑÏÒÃÌÞÁ¿ÌÄÌ¿ÃÍÐÑÙο̿ÖÇÑ¿ÑÄÊÇÑÄÃÍÉÍÄÑÍÇÿÄÆ¿ÂÊ¿ÁÇIJÎÏ¿ÁÇÑÄÊ ÌÇÞÑÐÙÁÄÑÌ¿°§ ÁÇÌ¿ÂÇÄÍÑÐÑÍÞÁ¿ÊÎÍÆÇÕÇÞÑ¿ ÖÄÌÇÉÍÈÌÞË¿ÎÏ¿ÁÍuÃÙÏÅ¿Á¿Ñ¿ ÍÀØÇÌÇÑÄ Î¿ÏÑÇÇ ÓÇÏËÇÇÊÇÖ¿ÐÑÌÇÐÒÀÄÉÑÇ uÿÐÙÆÿÁ¿ ÃÍÎÒÐÉ¿ÇÊÇÑÙÏÎÇÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÞÌ¿ÐÁÍÀÍÿѿ̿ËÄÃÇÇÑÄ ÖÏÄÆË¿ÌÇÎÒÊÇÏ¿ÌÄÌ¿ÎÙÑÇØ¿Ñ¿Æ¿ÑÞÔÌÍÑÍÐÁÍÀÍÃÌÍ Ï¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄ°ÇÂÒÏÌÇÐËÄ ÖÄ°ÑÍÊÇÖÌ¿ÍÀØÇÌ¿ ¿ÇÁÐÇÖÉÇÍÐÑ¿Ì¿ÊÇÍÀØÇÌÇÁÐÑÏ¿Ì¿Ñ¿ ØÄÌ¿ËÄÏÞÑÌ¿ÖÇÌÇÑÄÆ¿ÇÆÎÙÊÌÄ ÌÇÄÌ¿ÂÍÏÌÇÑÄÒÐÊÍÁÇÞ ÁÇÌ¿ÂÇ ÉÍ¿ÑÍÐÑ¿Á¿ÃÒË¿Æ¿cÍÀÇÖ¿ÈÌÍÑÍsÍÑÿÁ¿ÌÄÌ¿ËÄÐÑ¿Æ¿ÎÍÐÑ¿ÁÞÌÄÌ¿ÀÒÃÉÇÆ¿ÁÄÐÑÌÇÕÇ °ÙÆÿÁ¿ÌÄÑÍÌ¿ËÄÃÇÇÇÑÞÔÌÍÑÍÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄÌÄÄÎÏÍÐÑÍÀÇÆÌÄЧÆÿÑÄÊÇÑÄÇÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÄÊÇÑÄÇÆÎÙÊÌÞÁ¿Ñƿÿֿ ÍÑÇÆÉÊÝÖÇÑÄÊÄÌÍÀØÄÐÑÁÄÌÇÌÑÄÏÄÐÇ¿ϿÌÑÇÏ¿ÑÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÌ¿Ñ¿ÐÁÍÀÍÿ̿ϿÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÞÁ¿ÌÄÌ¿ËÌÄÌÇÞÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞ ±ÍÁ¿ÄÉÍÌÐÑÇÑÒÕÇÍÌÄÌÁÙÎÏÍÐÇËÄÏÇÊÍƿ̿׿ѿÐÁÍÀÍÿ¡Ñ¿ÆÇÁÏÙÆÉ¿²ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÌÇÞÑÐÙÁÄÑÌ¿°§ ÎÍÃÂÍÑÁÞÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÌ¿ ÐÏÄØ¿ËÄÅÃÒÇÆÿÑÄÊÇÑÄÇÏ¿ÆÎÏÍÐÑÏ¿ÌÇÑÄÊÇÑÄ Ì¿ÉÍÞÑÍÿÀÙÿÑÍÀÐÙÃÄÌÇÐÙÁËÄÐÑÌÇÑÄËÄÏÉÇƿ¿ϿÌÑÇÏ¿ÌÄÌ¿ÎÊÒÏ¿ÊÇÆË¿ Ì¿ËÄÃÇÈÌÇÞοƿÏÁÒÐÊÍÁÇÞÑ¿Ì¿ÇÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ¿ÉÏÇÆ¿

подавателя по макроикономика в INSEAD Илиян Михов беше споменато от премиера миналата сряда, когато обяви двете министерски рокади. Тогава Борисов разкри, че е имал идея да привлече в правителството като вицепремиер Кристалина Георгиева, като това е трябвало да стане през „март-април“, когато е възможно да приключи ангажиментите си в Световната банка. „Съгласие да дойде като министър (бел. ред - от Сингапур, където живее и работи в момента), който да ми помага в наблюдението на икономиката и пряко влиянието на финансовите операции, които правителството прави, и заедно с другите министри ще предложа структурна промяна. Ще дойде г-н Илиян Михов“, каза първо Борисов. А след това на уточняващ журналистически въпрос като министър ли идва или като вицепремиер отговори: „Вицепремиер.“ Това намерение да предложи проф. Михов за трети зам. министър-председател Борисов потвърди и на следващия ден. Само след седмица обаче след гласуването на промените в правителството в кулоарите на парламента на журналистически въпроси кога да очакваме предложението за избор на трети вицепремиер Борисов помоли журналистите да не го питат „за нероден Петко“. Второ: Ако предстои структурна промяна в Министерския съвет, кога във времето ще се случи тя? С изявленията си миналата седмица Борисов създаде впечатлението, че тя ще бъде

СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

предложена заедно с новите назначения в правителството. Впоследствие беше допълнено, че това най-вероятно ще стане през „април-май“. А тази сряда Борисов заяви буквално: „Мое право е да си наблюдавам екипа и в зависимост от резултатите да преценя дали да го подсиля или не. Мога да го направя и след две, и след три години.“ Така въпреки уверенията на Борисов, че ще има развръзка до края на изтичащата седмица, това така и не се случи. До редакционното приключване на броя нямаше информация и за резултатите от

В атаката срещу Михов се включиха лидерите на „Синята коалиция“ и отделни икономисти в България. неофициалната среща на премиера с Илиян Михов, който дойде специално за нея от Сингапур. Уклончивото въвеждане на името на макроикономиста Михов активира лавина от коментари и раздели политици и икономисти на

Лагери за и против „Кой е чувал за Илиян Михов и намеренията му“, беше реакцията Антон Кутев, член на изпълнителното бюро на БСП. Лидерът на социалистите Сергей Станишев определи изявленията на Борисов за трети вицепремиер като „кризисен PR“. „Тази заявка в лицето на г-н Михов беше направена, за да се замаже провалът с бъл-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

17

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА гарския кандидат за еврокомисар, да се отвлече вниманието“, каза Станишев. И докато резервите по отношение на кандидатурата на Илиян Михов от страна на опозицията са обясними, то съвсем по талибански асиметрична изглеждаше атаката срещу него от страна на лидерите на „Синята коалиция“ Иван Костов и Мартин Димитров. За разлика от Кутев като икономисти и от двамата се очаква да имат по-добра представа кой е Илиян Михов и какви тези застъпва. Костов и Димитров обаче прицелиха няколко изречения от едно негово интервю на Михов пред „Дневник“ миналия септември, в което той разсъждава върху възможностите да се контролира инфлацията при валутен борд. Контролът на инфлацията е един от проблемите, който се поставя при обсъжданията за възможния път на България към еврото. Тезата на Михов е, че възможен вариант е модификация в правилата на борда, която позволява стерилизация на ликвидност чрез издаване на ценни книжа при силен приток на капитали и обратно - при изтичане. (По същество теоретичното предложение далеч не поставя под въпрос ограниченията на валутния борд.) Въпреки това лидерите на „Синята коалиция“ изопачиха думите на Михов, обявиха го едва ли не за таран срещу борда, надуха измислената заплаха като балон и започ-

Какво значи, че премиерът иска нов член в найважната част от екипа - икономистите. Иска ли го всъщност? наха да стрелят по него. Иван Костов тръгна с класическото обвинение, че икономистът не познава местната действителност. „Той не е информиран, че БНБ води антициклична политика“, каза някогашният премиер пред БНТ. Мартин Димитров стигна твърде далеч. В интервю пред „24 часа“ нахвърля обвинения от типа, че с тези си идеи Михов работел за „група хора (тарикати, олигарси), които през 1997 г. са обезценили лева и през хиперинфлация са си обезценили кредитите“...“сега искали да направят това отново“. Цялата атака се разви на фона на категоричните и обосновани аргумен-

ти на самия Илиян Михов, който старателно в медия след медия обясняваше, че вижда евентуалната си работата в правителството като „координация на действията между централната банка, между министъра на финансите и при срещи с Европейската централна банка“. Всеки, който искаше да слуша, щеше да разбере и че идеите му за борда нямат нищо общо със „срутването му“. Взе да става почти смешно, когато тази седмица пред „Новинар“ професорът от INSEAD каза: „За да се спре този дебат, всяка сутрин новините трябва да започват с изявлението: И днес Илиян Михов заяви, че модифицирането на борда не е на дневен ред и няма да се разглежда, докато той е в това правителство.“ Основанието за поведението на лидерите на „Синята коалиция“ може да бъде само политическо. И Костов, и Димитров на няколко пъти дават да се разбере, че биха искали да се включат в икономическата и антикризисната политика на кабинета „Борисов“. От партията на бившия премиер обявиха, че пишат собствена програма за справяне с кризата и ще я предложат, защото според тях правителството не се справя. В същото време изразяват недоумение защо желанието им да участват се отклонява. В „минимизирането“ на Михов се включиха и отделни представители на макроикономическата общност в България, вероятно със собствени аргументи, отново базирани на едностранно водената дискусия около интервюто му за борда. Старши икономистът от институт „Отворено общество“ Георги Ангелов направи следното изявление пред PRO.BG. „Той (Илиян Михов) е получил образование в чужбина, но засега не е показал много голям интерес към България, не е предлагал реформи и т.н. Единственото, което предложи, е тази много злополучна модификация на валутния борд. Единственото нещо, с което Илиян Михов е известен, е по-добре да не бъде известен. По-сериозният въпрос е, че не можем да разберем дали е привърженик на бюджетния дефицит или не - и това вече е проблем.“ Всъщност Михов е известен с доста други свои тези, научни разработки и сбъднати прогнози, изказвани включително и в интервюта в България (по-

„За да се спре този дебат, новините трябва да започват с изявлението: И днес Илиян Михов заяви, че модифицирането на борда не е на дневен ред и няма да се разглежда, докато той е в това правителство.“ ПРОФ. ИЛИЯН МИХОВ, макроикономист пред в. „Новинар“

Развитие по темата на capital.bg

подробен анализ по този въпрос правим на www. capital.bg). Професионалната общност би трябвало да има лесен достъп до тях. В разгорялата се „дискусия“, която по същество не е толкова за икономическата политика, колкото „за Михов“, се включиха и други икономисти, които бяха позитивно настроени към идеята човек с подобна квалификация да се включи в правителството. „Това, което взема премиерът в негово лице, е още доста конски сили, мощност в кабинета, но вече наистина трябва да се реши структурно той какво ще поеме и как ще бъде използвана тая нова мощност от страна на премиера... той със сигурност влиза подкрепа на реформаторския дневен ред на

това правителство“, каза пред „Панорама“ по БНТ миналата седмица Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Във всеки случай предимствата от евентуалното (вече) включване на макроикономиста в правителствения екип беше предварително опаковано в негативизъм и недоверие.

Какво правим? След като преди седмица подхвърли номинацията на Илиян Михов за вицепремиер, без да я обоснове и вероятно с цел да отмести темата от Румяна Желева, министър-председателят скочи в нов капан, от който през последни дни не взе решение как да излезе. Едва ли твърде дълго, в разгара на кризата и под тежкото наблюдение на инвеститорите

и Европейската централна банка (която всеки момент ще бъде предизвикана да каже пуска ли България в т.нар. чакалня на еврото - стр. 14) правителството може да си позволи да бъде с двама вицепремиери и половина. Борисов може би разчита на time-out по темата, но с отлагането се натрупват още повече въпроси и структурни напрежения. Какво значи, че премиерът иска нов член в найважната за момента част от екипа - икономистите. Иска ли го всъщност? Ще има ли промяна в политиката и на какво да вярваме, когато в една и съща седмица министър-председателят казва, че бюджетният дефицит тази година ще е 1%, а финансовият министър се зарича, че дефицит няма да има? Не е сериозно. K


18

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Хроники на съдебните феодали ВСС установи сериозни съмнения в правотата на председателя на Благоевградския окръжен съд Красимир Аршинков Росен БОСЕВ изглежда тясно специализирана - някакъв председател на някакъв провинциален окръжен съд най-вероятно се е възползвал от положението си, за да може жена му (адвокат) да печели повече дела.

Това е една история, която на пръв поглед

Същият този председател подал без основание жалба до полицията, за да може да разбере кои са

хората, които го критикуват в някакъв интернет форум. Тази история не е тясно специализирана. Тя засяга всички ни. Историята на председателя на Благоевградския окръжен съд Красимир Аршинков е показателна за това как един местен магистратски началник може да създаде сериозни съмнения относно своите действия, а ръководеният от него съд

да заприлича на всичко друго, но не и на институция, която се ползва с доверие. Което е опасно, защото съмнението ражда несигурност, а една от целите на правосъдието е да внушава точно обратното - сигурност. В края на миналата година мандатът на председателя на Благоевградкия окръжен съд (БлОС) Красимир Аршинков изтече, той обаче беше номини-

Красимир Аршинков, и.д. председател на Благоевградския

Как да узурпираме съдебен регион в четири Какво показа докладът на ВСС от проверката в Благоевград Росен БОСЕВ

Стъпка първа: Предложете за свои заместници бившите колежки на съпругата ви адвокат Противно на общоприетата практика в страната, Красимир Аршинков е назначил трима магистрати за свои заместници, всичките от които да отговарят само за граждански дела (в София например всеки един от заместниците на председателя на Софийския градски съд отговаря за различен ресор - наказателно, гражданско, търговско или административно право): „До месец декември 2009 г. в БлОС е имало трима заместникпредседатели: Румяна Бакалова, Катя Бельова, Росен Василев. (След намаляване на една зам.председателска бройка от ВСС и изтичане на мандата на съдия Росен Василев заместник-председателите остават двама, считано от декември 2009 г.) И тримата колеги са били назначени за замeстник-председатели по предложение на административния ръководител Красимир Аршинков, работят в областта на гражданското правораздаване и по право председателстват трите въззивни граждански състава.“ Това не е всичко - трима от гражданските съдии, назначени по предложение на Красимир Аршинков, са бивши адвокати и колеги на съпругата му Михаела Аршинкова: „Изложените по-горе обстоятелства за назначенията на Румяна Ба-

калова, Иванка Бикова и Емилия Топалова сочат обективирано в предложенията на административния ръководител предпочитание към попълване на гражданското отделение на управлявания от него съд с външни за системата кадри. В рамките на една година и два месеца (от 21.03.2005 г. до 15.05.2006 г.) в БлОС последователно са предложени за съдии (и съответно назначени от ВСС) трима бивши адвокати, колеги на адвоката Аршинкова.“ Случайно или не, с тези свои кадрови решения Красимир Аршинков практически свежда до минимум вероятността човек, различен от избраните от него, да гледа граждански казуси.

Стъпка втора: Дайте на тези заместници да гледат делата, по които адвокат е съпругата ви Съпругата на Красимир Аршинков Михаела Аршинкова е един от най-известните адвокати по граждански дела в града. Комисията внимателно изследва делата, по които тя се е явявала, и открива странни съвпадения: „За периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. в системата са открити 100 дела с участието на адв. Аршинкова, от които са намерени: 7 броя на доклад на съдия Василев; 12 броя - на доклад на съдия Бакалова; по 3 броя на доклад съответно на съдия Бельова и съдия Бикова и 15 броя - на доклад на съдия Топало-

ва. Изброените пет съдии са били докладчици по поне 40 дела с участието на адв. Аршинкова, т.е. поне по 40% от нейните дела.“ И това не е всичко. Начинът, по който съпругът й разпределя постовете в съда, води до това, че наложен от него съдия гледа всички нейни второинстанционни дела: „С оглед длъжността и материята, по която работят зам.-председателите (гражданско право), специализацията на съдиите Бикова и Топалова (също в областта на гражданското право) и разпределението на съдиите по състави (три въззивни граждански състава) второинстанционните дела, включително и тези с участието на адв. Аршинкова, всякога са били разглеждани от състав, оглавяван от зам.-председателя Бакалова или от състав, председателстван от някой от останалите двама зам.-председатели, съвместно със старши член съдия Бикова или съдия Топалова.“

2009 г. делата в БлОС се разпределят на различните съдии автоматично и със софтуер (т.е. на случаен принцип). Идеята на подобно разпределяне (както се казва в доклада) е да се елиминира „субективният фактор при поименното разпределение на делата на съдиите от страна на съответния ръководител.“ Проверката на ВСС констатира и друго: „При проверката бяха установени следните данни: от началото на 2009 г. до 16.09.2009 г. 24 броя граждански дела са били разпределени ръчно; за 2008 г. при 2928 осъществени разпределения ръчно са били разпределени общо 475 (граждански и наказателни) дела, от които 66 броя са били граждански дела; за 2007 г. при 3154 осъществени разпределения ръчно са били разпределени 741 броя дела (около 24%), от които 224 броя са били граждански дела. Съществен е фактът, че от ръчно разпределените граждански дела 164 броя (около 74%) са били с определен докладчик съдия Бикова.“ Коментарът на комисията е еднозначен: „При анализа на горните данни

Тази поредица от факти формира достатъчна база, за да се приеме, че съществуват достатъчно основания за обосновано подозрение за конфликт на интереси.

Стъпка трета: Не е задължително да разпределяте делата на случаен принцип Комисията констатира, че от ноември


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

19

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

окръжен съд

СНМИКА: DARIKNEWS

ран за нов от председателя на Софийския апелативен съд ген. Веселин Пенгезов. Петте години, през които Аршинков управляваше съда, бяха белязани от серия скандали, като свързващото между повечето от тях бяха думите конфликт на интереси. Главният съдебен инспектор Анна Караиванова определи района като проблемен и уточни, че след София оттам се получават най-много жалби. Множеството сигнали за евентуални нарушения в региона станаха причина в края на миналата година ВСС да отложи избора за председател на БлОС и да изпрати комисия от свои членове Божидар Сукнаров, Галина Захарова и Капка Костова, да направят проверка. Последните отидоха на място, срещнаха се с различни магистрати и граждани от региона, броиха ръчно дела и изготвиха доклад с констатации, който беше приет „за сведение“ от ВСС тази седмица. Обнадеждаващо е, че местните магистрати, които са недоволни от политиката на Аршинков, претърпяха метаморфоза и от анонимни форумци застанаха с имената си и разказаха своите притеснения

пред комисията. Полъх на надежда носи и самият доклад - показва задълбочен анализ и е пример за това как съдебната власт може да проявява самокритичност. Докладът е изключително предпазлив откъм констатациите, в същото време налага изводи, които стряскат и плашат. Всичко това най-вероятно щеше да остане скрито, ако казусът „Аршинков“ не беше станал известен на национално ниво. Представяме основните констатации в доклада с

Съмнението ражда несигурност, а правосъдието трябва да внушава точно обратното - сигурност. текста по-долу, тук цитираме само този пасаж, защото е показателен: „При ситуация на потенциален конфликт, каквато се създава между съпрузи - административен ръководител на орган на съдебната власт и адвокат с активна практика пред същия орган на съдебна власт, е необходимо лицето, заемащо публична длъжност, особено

внимателно да съблюдава принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност и предвидимост с цел да поддържа доверието на обществото и с поведението си да го убеждава, че рискът от реална конфронтация е осуетен. “ Притеснително е, че при обсъждането на доклада тази седмица във ВСС някои от членовете на му (Петър Стоянов и Стефан Петров) поставиха под въпрос дали той въобще трябва да се публикува. За щастие разумът надделя и текстът беше качен в страницата на ВСС. „Няма какво да ви кажа на вас“ беше коментарът на Красимир Аршинков пред „Капитал“. След това той се обади за да каже: „Изнесените данни не са верни за да не ги нарека лъжи. Делата се разпределеят по правилата.“ Веселин Пенгезов, който номинира Аршинков за втори мандат, каза за „Капитал“, че ще се запознае с доклада и тогава ще прецени дали да преразгледа номинацията си. Оттук нататък топката е във Висшия съдебен съвет - той трябва да реши дали може да даде на човек, създал толкова много съмения, втори мандат.

стъпки временната комисия не може обосновано и категорично да отхвърли съмненията, че в БлОС съществуват условия за правораздаване в полза на определени привилегировани страни и адвокати за сметка на останалите граждани. От началния момент на въвеждане на системата за случайно разпределение до 16.09.2009 г. наказателните дела са били разпределяни изключително ръчно. Както по отношение на тях, така и по отношение на гражданските дела не са били създадени механизми, позволяващи контрол върху причините за ръчно разпределение и гарантиращи прозрачност и обективност на разпределението.“

Стъпка четвърта: Ако имате анонимни критици - използвайте целия репресивен апарат, за да разберете кои са Преди година във форума на радио „Дарик“, под публикация за правораздаването в Благоевград започва непринудена дискусия. Там се събират над 2500 мнения, повечето от които са на магистрати и адвокати. Изнесени са сигнали за евентуални нарушения. Миналия юли човек с никнейм Колчо пуска следното съобщение: „Уважаеми председателю, не се разхождай неглиже в Банско, защото незнайно как може случайно да ти се стовари от небето тух-

ла или керемида...“ Това съобщение кара председателя на БлОС Красимир Аршинков да подаде жалба до директора на полицията в града, с която да поиска „съдействие за идентифициране на анонимните лица, изнесли във форума „клевети и обиди“ по негов и на семейството му адрес“. Дали заради личността на Аршинков или поради друга причина, прокуратурата и полицията действат повече от експедитивно. Против законовите разпоредби (без да има санкцията на съда) директорът на полицията в Благоевград изпраща искане до „Дарик“ да му бъде предоставена информация за „IP адресите, времевите сесии и всички информационни данни на посочени интернет потребители“. Логично получава отказ (няма конкретни основания за предоставяне на лични данни). Правоохранителните органи не спират дотук - в края на август районната прокуратура в Благоевград започва разследване за закана за убийство („може случайно да ти се стовари от небето тухла или керемида“). Този факт дава зелена светлина на полицията, която още на следващия ден претърсва офиса на „Дарик радио“ в София, за да събере IP адресите на хората, писали критичните коментари срещу Аршинков. На драго сърце разслед-

ващите предоставят тази информация на председателя на окръжния съд, който по този начин разбира кой го критикува в интернет. Най-интересното е, че образуваното по негово искане разследване е прекратено от прокуратурата след разкриването на IP адресите с мотив, че няма данни за извършено престъпление.

Докладът на ВСС коментира тези факти така: „Както магистратите, така и гражданите следва да бъдат убедени, че в Република България правото на свободно изразяване е защитено на най-високо ниво и че няма и не може да бъде допусната репресия срещу лица, които изразяват отрицателно мнение за някого.“

Офшорни фирми • Регистриране на офшорни фирми в 38 страни по света. • Готови фирми в 10 страни - САЩ (Делауер, Уайоминг, Юта, Невада, Ню Йорк, Вашингтон ДС), Великобритания, Кипър, Белиз, Британски Вирджински острови, Сейшелски острови и др. • Откриване на банкови сметки на фирми и физически лица, с възможност за интернет банкиране, в най-големите банки в Унгария, Австрия, Швейцария, Кипър,

Латвия, Лихтенщайн и др. • Готова компания с банкова сметка в унгарска банка за един ден. • Секретарски услуги (адрес, телефон, факс) в Унгария, САЩ, Великобритания и др. • Осигуряване на номинални директори и акционери. • Пълна дискретност. • Безплатна информационна брошура.

Лавеко ЕООД 1462 София, ул. Адриана Будевска № 2, вх. 2, ет. 5, ап. 42 Тел.: +359-2-953-2989 • GSM: +359-888-126-013 Факс: +359-2-953-3502 • E-mail: bulgaria@laveco.com WEB SITE: WWW.LAVECO.COM THE LAVECO GROUP

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - КИПЪР - УНГАРИЯ - РУМЪНИЯ


20

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Добре дошли в Бомбардистан

В Афганистан нищо не е такова, каквото го знаем. Дори войната Текст и снимки ПАНАЙОТ АНГАРЕВ, Кабул - Кандахар

Всяко движение на силите на НАТО се следи зорко от местните жители

Този репортаж трябваше да започне по друг начин. С история за трима български военни, които на 18 януари спасиха живота на турския министър на отбраната Вежди Гьонюл. Същия ден той трябвало да посети афганистанската столица Кабул, но след тяхно предупреждение за готвени терористични атаки визитата е отменена. Последвалите атентати се разминаха без жертви и със седем убити терористи. След ракетното нападение срещу българския контингент в Кандахар, при което бяха ранени четирима рейнджъри, няма как да не започнем с обстоятелствата около този инцидент. Защото дори накратко изброени, те са индикатор за това срещу какво са изправени чуждите военни в Афганистан. Страната, в която само за секунди един прекрасен ден може да

стане истински ад - стрелба, ракети и жертви. Атаката срещу българския контингент дойде в момента, в който на посещение в база „Кандахар“ беше министърът на отбраната Николай Младенов. Въпреки че на пръв поглед изглежда логично талибаните да се активизират при визита на военен министър от НАТО (бъдете сигурни, че те знаеха за нея още на втория ден - беше съобщено по местното радио в Кабул), нападението срещу българския лагер беше просто част от нескончаемата серия от заплахи срещу базата. Няколко дни преди посещението в Кандахар е била получена разузнавателна информация за заплаха от атентатор камикадзе. По време на пристигането на Младенов в базата постъпи нова информация - за готвена ракетна атака срещу летището в Кандахар. Часове след нападението започна издирването на двама терористи, които са се промъкнали на територията на базата. Въпреки предварителната информация резултатът е, че никой от сигналите не помогна да се спре това, което се случи с българските войници. Нито един от атентаторите не беше заловен. И в крайна сметка талибаните все пак си свършиха своето.

Невидимият враг Независимо че в Афганистан има близо 86 000 чуж-

ди военни, днес страната е много по-опасна от 2001 г., когато започна съюзническата операция срещу талибаните. Ако сте имали възможността да бъдете в Афганистан преди няколко години и случайно сте се разходили по улиците на Кабул, забравете сега за това. Рискувате или да станете жертва на поредния бомбен взрив, или да бъдете отвлечени и продадени на талибаните, които ще искат откуп (обикновено чрез видеозапис, на който са ви опрели нож до гърлото). За да се разходите днес по улиците на който и да било град в страната, ще ви трябват каска, бронежилетка, бронирани джипове, 5-6 души охрана от специалните части, пистолет или автомат под ръка. А това, което ще слушате през цялото време на вашия престой, най-вероятно ще е: „Кола 1, мини вдясно, на пътя има купчини пясък, която я нямаше сутринта“, „Притисни този с каруцата“ или „Мини напред и блокирай кръстовището, за да преминем“. Дори не се учудвайте, ако ви кажат: „В жабката има пистолет за теб. Ако ни нападнат, използвай го“, защото след 2-3 дни в страната е трудно да си представиш, че може да се движиш невъоръжен. От 2006 г. инцидентите в Афганистан са нараснали от 6577 до 18 322 през миналата година. Близо 75% от случаите са атентати с импровизирани взривни устройства. Атаките срещу съюзническите войски стават чрез коли-бомби, които се взривяват във военни-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

21

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА сами. Излезли с автоматите от поделението и направили пропускателен пункт на пътя. Таксата за преминаване била по сто афгана (2 долара) на човек. Чуждите военни и частните охранители, които пазят посолства и делегации, не се доверяват много на местните сили за сигурност. Едно от най-големите притеснения на специалния отряд, който охраняваше българската делегация в Афганистан, беше именно от атентат при престоя на военния министър в Кабул. Защото трябваше само някой от местните полицаи да издаде програмата на министъра (срещу 20 долара), за да бъде извършен атентат срещу българската делегация. Официална статистика на похищенията не се води. Ако някой изчезне, обикновено се разбира само ако той е гражданин на западна държава - САЩ, Великобритания или Франция. Тогава се задействат службите за сигурност и частни охранителни фирми, за да спасят похитения.

2010 г.? Не, 1389 г.

Специален отряд охраняваше министър Николай Младенов при посещението му в Афганистан

Ако корупцията може да бъде разбрана (поради силните й традиции и у нас), усещането за пътуване векове назад във времето е нещо, което преследва всеки, който посети Афганистан. Това, както и липсата на всякаква култура минира каквато и да било стратегия, приложена от силите на НАТО в страната. Според афганистанското летоброене днес би трябвало да сме 1388-1389 г., а не 2010 г. Сега си представете как са живели хората по това време - липса на всякаква хигиена, незачитане на човешкия живот, правото на оръжието и на по-силния. Това е Афганистан и днес. За образование не може да става дума. Над 80% хората в столицата Кабул живеят в незаконни жилища без канализация и електричество. „Дават им се пари да си направят канализация под земята. Те обаче правят открити канали и пак всичките мръсотии се разливат по улиците. После всичко изсъхва от високите температури и се носи във въздуха“, разказват дипломати. Вървейки по улиците, виждате как месото, което се продава, е изложено на прах, насекоми и слънце. Отношенията сред афганистанците също са останали някъде в миналото. Гледката афганецът да е качил овца на задната седалка на колата си, а жена му ходи пеша след тях, не е изключение. Жените нямат никакви права в страната. Те продължават да се купуват и продават. За да се ожениш, трябва да имаш поне 30 хил. долара за булка. Поради бедността обаче това е невъзможно за повечето мъже. Затова хомосексуализмът е широко разпространен в страната. Това може да се види особено добре в афганистанската армия, където често отношенията между командир и войник са далеч над професионалните.

Решението? Българският контингент в Кандахар се грижи за охраната на летището

те бази, импровизирани взривни устройва на пътя или обстрел с ракети, китайско производство. „Найопасно е, когато се движиш по пътя и тръгнеш да изпреварваш. Колата пред теб отбива и ти минаваш покрай нея. В този момент тя се взривява“, разказват българските рейнджъри в Кабул. „Политическата обстановка продължава да е нестабилна. Броят на инцидентите е нараснал с една трета през 2009 г. в сравнение с 2008 г., обяснява командирът на българския контингент в Афганистан полк. Петко Лилов. Над 530 български военни участват в операцията на многонационалните сили на НАТО ISAF в страната. Според Лилов целта е да се поддържа нестабилност, за да могат талибаните да постигнат политическите си цели - да участват в управлението на държавата.

Корупция, престъпност и... “До 2007 г. беше спокойно и хората бяха доволни. След това започнаха да остават без работа и отново се появиха терористите. Заради бедност хората започнаха да предпочитат да воюват на страната на талибаните“, обяснява Амрадин Хакшанос. Той е от групата на таджиките. По думите на Амрадин талибаните убеждават бедните да им сътрудничат с аргумента, че когато дойдат на власт, за тях ще има работа и храна. „Говорят им, че сега Афганистан е аме-

риканска държава, а трябва да стане ислямска“, допълва таджикът. „В Кабул има 3.5 млн. души. Близо 1500 души живеят в палатки, това са бедни хора, податливи на влияние и са изпълнители на терористични актове, поръчани от талибаните“, посочва и полк. Лилов. Проблемът е най-голям в провинцията, където хората нямат никакъв поминък. Те се издържат с отглеждането на опиум и с търговия с оръжие. Един автомат „Калашников“ струва на черния пазар около 600 долара. Картечниците вървят по 1200 долара. Тъй като търговията с наркотици дава на талибаните неограничен на практика финансов ресурс, те предлагат и доста по-добро заплащане за своите въоръжени отряди. Ако войник в афганистанската армия получава малко над 200 долара заплата, то талибаните привличат бойците си с възнаграждения от над 400 долара. Бедността е причина и за нарасналия брой на отвличанията и огромната корупция в страната. „Достатъчно е да дадеш два долара на охраната на летището в Кабул и може да влезеш вътре с автомат , разказва охранител, който стигнал с „Калашников” до самолет, на който трябвало да се качи негов клиент. Най-фрапантният случай е с рота от новата афганистанска армия. След като командирът й избягал със заплатата на войниците, те решили да си я съберат

Засега то се търси в новата американска стратегия за Афганистан. Със сигурност вече разбрали срещу какво са се изправили - безскрупулни бойци, производители и трафиканти на наркотици и тотално различна култура, силите на НАТО искат да предадат отговорността за сигурността в страна на афганистанската армия и полиция и постепенно да се изтеглят. Завършилата в четвъртък в Лондон донорска конференция имаше за цел именно да набере средства за изграждане на сектора за сигурност в страната (виж стр. 22). В момента само провинция Кабул е под контрола на местната полиция и армия. Остават още 33 провинции. За тях ще трябва да се грижат армията и полицията на Афганистан, които трябва да достигнат 400 хил. души в следващите пет години. Тогава чуждите войски ще започнат да се изтеглят. Разбира се, успехът на тази нова стратегия също е под въпрос, когато става дума страна като Афганистан. Достатъчно показателен е примерът с взвод афганистански войници, които били обучавани от силите на НАТО. При една съвместна операция с натовските войници те попадат на засада от талибаните. При първите изстрели афганистанците се прехвърлят на страната на нападателите и започват да стрелят срещу доскорошните си съюзници. Ако след всичко, което прочетохте, все пак не сте разбрали какво е Афганистан и сте решили да посетите страната, вслушайте се внимателно, преди да напуснете летището в Кабул. Често ще чуете местните жители да ви поздравяват с израза „добре дошли в рая“. Не им вярвайте. Истината е, че те го казват с насмешка, защото от рая до ада разстоянието е само едно копче. Достатъчно е да бъде натиснато. K


22

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

В търсене на решение за Афганистан

СНИМКА: REUTERS

На една маса с талибаните Донорската конференция в Лондон загатна за нов подход към решаване на ситуацията в Афганистан Цветелина МАНОЛОВА

А

ко доскоро във всички разговори за Афганистан се споменаваха само военни операции и увеличаване на контингенти, новият рефрен е политическа стратегия и преговори.

След като миналата година международните сили дадоха рекорден брой жертви, а ситуацията, вместо да се подобри, се влоши, западните правителства се оказаха принудени да потърсят нов подход в решаването на ситуацията в Афганистан. Или както го опреде-

лиха част от коментаторите (и не посмяха да го нарекат директно политиците) - нова стратегия за изтегляне оттам. Тя ще залага на политическия фактор, както стана ясно още в дните преди сочената като изключително важна конференция за Афганистан, която се прове-

де на 28 януари в Лондон. Това, както се разбра, ще означава на масата за преговори да бъде поканен досегашният враг талибаните. В Лондон говорител на афганистанския президент Хамид Карзай каза, че правителството на размирната страна ще покани пред-

ставители на талибаните да участват в Съвета на старейшините (Лоя Джирга), за да бъде намерено политическо решение на конфликта. „Ако нямаме политическа стратегия, която да включва някаква форма на преговори, ще бъде много трудно да постигнем успех в Афганистан“, коментира пред „Капитал“ в навечерието на конференцията Даниел Корски от Европейския съвет по външна политика. Едва ли има западен политик обаче, който да може да обясни безпроблемно подобен ход, след като необходимостта да бъдат неутрализирани талибаните беше основният мотив за присъствието на международните сили в Афганистан и извинението за дадените там човешки жертви. Както коментира обаче в сп. Spiegel Кристиан Нееф, „Афганистанската история показва, че ако радикалите не бъдат поканени на масата, всеки опит за помирение е обречен на провал“. А според британския премиер Гордън Браун международната общност трябва да „обърне вълната“ в Афганистан до средата на тази година. Въпреки скептицизма, който цареше в навечерието на конференцията, участниците я оцениха като успешна. „Мисля, че конференцията беше успешна по една, поне за мен, основна причина - това са много ясните и категорични ангажименти, които афганистанското правителство пое пред международната общност както в областта на сигурността, така и в областта на възстановяването“, каза българският външен министър Николай Младенов пред БНТ, като уточни, че става дума за конкретни области като борбата с корупцията и образованието. Сред ключовите решения на конференцията е създаването на фонд за реинтеграция на по-умерените талибани - идея, която вече беше обсъждана и отхвърлена преди две години. Целта е да бъдат привлечени на страната на добрите бедните селяни, които най-често поради липса на препитание се включват в редиците на талибаните. През първата година за този фонд ще бъдат отделени 140 млн. долара. Отпускането на финансирането стана, след като афганистанското правителство се ангажира с конкретен план за борба с корупцията. Все пак притесненията, че тези средства могат

на практика да бъдат използвани за купуване на още оръжия за талибаните, остават. Затова ще бъде създадена външна мисия за мониторинг. Друго ключово решение на форума бе до края на тази година (ако, разбира се, условията за това са налице) да започне предаването на властта от международните сили на афганистанската армия и полиция в провинциите, където няма бунтовническа активност. Целият процес трябва да завърши до пет години. Това съвпада и с предложената от американския президент Барак Обама стратегия. По думите на държавния секретар Хилари Клинтън обаче в никакъв случай не става дума за „стратегия за напускане“. „Става въпрос за създаване на условия, които ще позволят на афганистанските сили да поемат управлението във всяка зона при пълна сигурност. А ние ще продължим да подкрепяме афганистанските си партньори по време на прехода“, обясни тя в Лондон. За целта ще бъдa увеличена значително числеността на афганистанската армия и полиция, която в края на 2011 г. трябва да наброява 300 000 души. В интервю за Би Би Си Карзай призна обаче, че ще са необходими поне 15 години, преди неговата страна да може сама да поеме финансирането на своята армия и полиция. Стана ясно и че съставът на многонационалните сили също ще бъде увеличен до 130 000 души, като САЩ и европейските държави от НАТО вече взеха решение за изпращане на допълнителни 37 хил. войници в страната, но те няма да се използват за бойни действия, а за изграждане на екипи за обучение на местните сили. В Кандахар български и американски военни например вече са започнали да обучават военнослужещи от 205-и корпус на армията на Афганистан. Предвижда се изграждането на още 424 подобни екипа. Постигнатото на конференцията в Лондон вече беше оспорено от талибаните, които в ислямистки сайтове го нарекоха пропаганда. Вероятно може да се очаква тяхната ответна реакция под формата на нови атаки. При всички случаи обаче международната общност едва ли има много други полезни ходове в страната, която е известна като „гробницата за империи“ освен наистина да покани „врага“ на масата. K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

23

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Най-добре пазената тайна в държавата По примера на предшествениците си Бойко Борисов и Сергей Игнатов скриха договорите с „Майкрософт“ Росен БОСЕВ*

ворът е удължен (отново тайно) за още три години. Последният анекс (вече за 60 000 лиценза) беше подписан в края на 2007 г. от Николай Василев. Въпросният договор изтича през май 2008 г., но министърът се презастрахова, като подписва ново споразумение. За разлика от предшественика си Василев провежда конкурс, който обаче е чисто формален - условията за изпълнител са така зададени, че единствено фирмите ЦАПК „Прогрес“ и консорциум СТАК (СТЕМО и „Акт софт“) могат да участват. Печелят първите. Предложената от близката до БСП фирма цена е по 1375 лв. на пакет. По това време цената на продуктите Windows XP Pro и Office XP Pro (какъвто до голяма степен е и предметът на поръчката) в произволен IT магазин e по-малко от 700 лв... СТЕМО едва ли са били чак толкова потиснати от загубения конкурс, защото в края на 2006 г. те взимат поръчка от Министерството на образованието и науката. Единственото, което знаем, е, че предметът на поръчката е „Предоставяне на лицензионни права за ползване на операционна система и офис пакети на “Майкрософт“ в средните училища, университети и научни институти в България“, а цената е 4 522 500 долара. Министерството категорично отказва да разкрие за колко лиценза става дума.

Пълна мъгла

Българската администрация е трайно обвързана с „Майкрософт“ СНИМКА: АСЕН ТОНЕВ

„Имаме един проблем това е изтичането на информация“, призна през тази седмица вътрешният министър Цветан Цветанов. Това откровение обаче води след себе си и един парадокс: въпреки че секретни доклади, справки и т.н. постоянно изтичат от българските специални служби като от пробита кофа, държавата все пак успява да скрие от обществото много нелицеприятни истини, особено когато наистина желае да го направи. Такъв е случаят с договорите за доставка на софтуер на „Майкрософт“ за нуждите на

държавната администрация, университетите и училищата. След като две поредни правителства - на Сакскобургготски и на Станишев, отказаха да разкрият информация за условията, при които са сключени договорите, тяхната продължителност, предмет, клаузи при неизпълнение и дори... обща стойност, кабинетът „Борисов“ пое щафетата на непублична политика и на свой ред също отказа да огласи какво се съдържа в споразуменията с технологичния гигант. Това стана въпреки направените от Бойко Борисов заявки за пълна публичност и въпреки множеството подозрения относно клаузите, заложени в договорите.

Предистория Трайното обвързване на държавата с „Майкрософт“ започва преди близо осем години. През март 2002 г. тогавашният министър на държавната администрация Димитър Калчев сключва лицензно споразумение с Microsoft Ireland Operations Limited за доставянето на лицензни пакети софтуер. Едно от условията на договора е посредник по сделка-

та да бъде ЦАПК „Прогрес“. Основен акционер във фирмата и неин управител е Пламен Матеев - бивш член на Висшия съвет на БСП. Дружеството явно симпатизира на „Позитано“ 20, защото преди години дарява компютри на централата на партията. Притеснителното в случая е, че не е проведен конкурс или търг за избор на друг посредник („Майкрософт“ продава продуктите си индиректно, но различните посредници предлагат различни цени). Обяснението е, че конкурс не може да има, тъй като само софтуерният гигант държи правата на продуктите си. Управляващите забравят да обсъдят и факта, че съществува и софтуер с отворен код, който може да е безплатна алтернатива. След първото сключено споразумение през март 2002 г. правителството подписва в условията на конспирация още пет анекса, а в края на 2004 г. дого-

Държавата прави всичко възможно, за да защитава интересите на две частни фирми.

През 2006 г. „Капитал“ поиска от Министерския съвет договорите, сключени от Димитър Калчев. Тогавашният директор на Правителствената информационна служба Таня Джаджева отказа с мотив, че предоставянето на договорите може да доведе до „нелоялна конкуренция между търговци“. На няколко пъти с дребни трикове юристите на Министерския съвет отлагаха съдебното дело по случая, но в крайна сметка в края на 2007 г. съдът отмени отказа. В продължение на повече от четири месеца правителството отказваше да се съобрази със съдебното решение, като през март 2008 отново отказа да предостави информацията. Мотивът този път беше, че... сключеният договор между държавата и ЦАПК „Прогрес“ е резултат от по-ранно споразумение, подписано лично от... Бил Гейтс. “Капитал“ обжалва поредния отказ, като на няколко пъти юрисконсултите на МС станаха причина делото да бъде отложено. Стигна се до асбурдната ситуация правителството да изпрати за свой представител експерт, който така и не можа да докаже, че има юридическа правоспособност и беше отстранен от съда. Въпреки пречките делото в крайна сметка беше приключено и през март 2009 г. Административният съд - София-град, отмени отказа на правителството. Срещу решението Прави-

телствената информационна служба подава нова жалба, на базата на която Върховният административен съд (ВАС) насрочва дело. Междувременно „Капитал“ изпрати запитване до наследника на Таня Джаджева - Николай Боев, с което той беше приканен да преразгледа решението договорите на Калчев да останат скрити. Говорителят на новото правителство въобще не отговори на запитването, а по време на съдебното заседание двамата юрисконсулти, изпратени от Министерския съвет, поддържаха жалбата си. В крайна сметка тази седмица поредната жалба на Министерския съвет беше отхвърлена като недопустима, а делото - прекратено. Идентичен е случаят с договора за доставка на продукти „Майкрософт“, подписан от Министерството на образованието и науката през 2006 г. Тогавашният министър Даниел Вълчев отказа да предостави договорите с мотив, че информацията за тях се съдържа в регистъра за обществени поръчки. Твърдение, което не отговаря на истината. Проста справка в регистъра показва, че там има данни само за датата, на която е сключен договорът, обща формулировка на предмета (доставка на лицензи) и общата цена и изпълнителя. “Капитал“ обжалва отказа на министъра на образованието, но ВАС го отхвърли. Междувременно Законът за достъп до обществена информация беше променен, като в него беше въведено понятието „за обществен интерес“, т.е. дори и да има търговска тайна, държавният орган може да преодстави информацията, ако това ще е в полза на обществото. На базата на поправките „Капитал“ поиска отново договорите от МОН, но оттам пак отказаха. Започна ново дело пред ВАС, като междувременно властта беше сменена. „Капитал“ поиска новият министър на образованието Сергей Игнатов да предостави информация за договора, но той отказа с мотив, че тя се съдържа... в регистъра за обществените поръчки. Общото между двата случая е, че държавата прави всичко възможно, за да защитава интересите на две частни фирми, които получават нашите пари, без въобще да знаем каквито и да било подробности за сделките и условията, при които те са сключени. Другият извод е, че заявката, направена от правителството „Борисов“ „за пълна прозрачност“, може да се окаже нищо повече от кухо пожелание. K

*Авторът на този текст е страна във висящ съдебен спор относно достъпа до въпросните договори. Настоящата публикация по никакъв начин няма за цел да въздейства на вътрешното убеждение на съдиите, които ги решават


24

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА

Цената на (без)действието Как инвестициите в качествено образование могат да подобрят икономическата среда Люба ЙОРДАНОВА

В

края на миналата година, само ден преди Коледа, университетски преподаватели от цяла Великобритания се противопоставиха на решението на британското правителство да намали бюджета за висше образование с над половин милиард лири. „Не можеш да взимаш подобни мерки и да не очакваш последици. Ще видим безработни препода-

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

ватели и по-големи класове, а висшето образование няма да може да даде своя принос за икономиката“, каза тогава Сали Хънт, главен секретар на съюза на преподавателите, цитирана от в. „Гардиън“. Великобритания беше последвана от редица други държави, които съкратиха бюджетите си за образование заради световната икономическа криза. Само месец след решението на кабинета на Гордън Браун обаче Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)

публикува доклад*, в който доказва точно обратната теза - държавите трябва да инвестират именно в по-високи образователни стандарти, за да подобрят дългосрочно икономическото си положение. Резултатите важат в голяма степен и за България, където нивото на ученици и студенти пада стремглаво. Нивото на младите българи по математика и природни науки например ги нарежда на 36-о място от общо 77 страни по данни на Института за икономически изследвания в

ТЕЖКИ ПРАТКИ НА ОЛЕКОТЕНИ ЦЕНИ ЦЕНА

ss

e xpr

– 20% UP SS tan da rd

S

&U PS Exp ed ite d

UP

pr Ex

E s&

es

10 кг+

100 кг+

WWW.INTIME.BG 0700 1 88 77 „ИН ТАЙМ“ ООД – ОТОРИЗИРАНА ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГИТЕ НА UPS

ver a S

Мюнхен - далеч след отличиците от Тайван и Република Корея.

Ами ако... В изследването си експертите от OECD използват резултатите от образователния тест PISA и други международни инструменти, за да докажат връзката между когнитивните умения (измерени с постиженията по математика и природни науки) и икономическото развитие. Те стигат до заключението, че дори малки подобрения в знанията и уменията на гражданите могат да имат огромно влияние върху бъдещото икономическо състояние. Според авторите на изследването проф. Ерик Ханушек и проф. Лудгер Вьосман ползите от подобна стъпка, измерени в брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, надминават тези от краткосрочни бизнес стратегии. Ханушек и Вьосман основават изследването си на тезата, че човешкият капитал играе важна роля за икономическия успех на една държава през последните две десетилетия. Идеята е, че икономики с по-високо образовани граждани си поставят по-ефективни цели и са по-склонни да прилагат нововъведения и новаторски методи, отколкото такива, в които човешкият капитал е с второстепенно значение. Авторите дават пример със скромната цел резултатите от PISA за всяка страна да се увеличат с 25 точки през следващите 20 години. Ако тази цел се изпълни, стойностите на БВП на страните от OECD биха се увеличили с общо 115 трилиона долара до 2090 г. Така БВП на глава от населението се очаква да бъде около 25% над обичайното си ниво. Ако пък държавите достигнат резултатите от PISA на Финландия (най-добре представилата се страна), пол-

зите биха били 260 трилиона долара. Според проф. Ерик Ханушек резултатите за България биха могли да се сравняват с тези на Турция, която би отчела ползи от над 3000 млрд. долара, ако подобри представянето си на PISA с 25 точки. „Тези резултати не казват как трябва да се променят училищата, но показват цената на бездействието“, обобщават експертите.

С лист и молив “Да постигнеш високи резултати на PISA изис-

Образователната система трябва да се стреми към по-високи резултати. ква значителни промени в образователната система“, коментира за „Капитал“ един от авторите на изследването - проф. Ерик Ханушек от Станфордския университет. Екипът му препоръчва на държавите да въведат високи стимули за училища, ученици и учители, които са постигнали успехи в работата или обучението си. Голям ефект според експертите имат и периодичните национални изпитвания и тестове, оценяващи представянето на отделните училища. Така училищната политика се децентрализира, дава автономия на учебните заведения и предлага на родителите широк избор от училища. Ханушек признава, че въвеждането на тези мерки варира в различните държави, но е категоричен в едно: „Системата трябва да се стреми към по-високи резултати.“ Защото ефект върху по-доброто икономическо развитие дава само и единствено качеството на образованието, измерено в повече постижения на учениците, а не дължината на обучени-

ето или модернизирането на образователната среда (като например оборудването с компютри). В доклада си авторите предлагат дори по-радикални мерки. Според тях реформата може да включва и политика по отношение на учителите - обучения на работещите в системата или, ако се налага, смяна на някои от тях. Друг начин една държава да инвестира в човешкия си капитал е да дава възможност на младите да учат в страни с по-добри образователни системи, но също и да им предлага шанс да се върнат след това в родината си. Както Ханушек и Вьосман отбелязват: „Просто не е възможно да променим обучението за една нощ.“ Програмите за подобро обучение в училищата изискват време да бъдат реализирани и да окажат влияние върху учениците. Подобрението пък няма да бъде видяно, докато по-добре образованите ученици започнат работа и вложат уменията и идеите си в развитието на страната. Ползите за икономиката обаче ще продължат да се проявяват и след края на реформата в образованието. Именно заради това дългосрочните стратегии в никакъв случай не трябва да бъдат пренебрегвани. И това важи включително за периода на световна икономическа криза, когато политиките на държавите са обърнати по-скоро към актуалното състояние на безработицата. Изследване на Световната банка от април миналата година показа, че кризата е възможност за промени в икономиката и образователната система. Въпросът е как ще я използваме.

*Hanushek, Eric A., Woessmann, Ludger (2010): The High Cost of Low Educational Performance. OECD


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

25

ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА Причините за съвременния икономически растеж

Труд, капитал и още нещо

ности е неизменен феномен на икономическото развитие независимо от вида на организация на икономиката. С вижданията на Солоу за растежа са свързани и няколко устойчиви във времето факта, известни като „стилизираните факти на Калдор“****: Трудът и капиталът получават относително постоянни дялове от съвкупния доход Количеството капитал, което се пада на един зает, както и производството на един зает нарастват с постоянни темпове в дългосрочен план, като в крайна сметка отношението капитал/производство остава относително постоянно във времето. Възвращаемостта на капитала е сравнително постоянна, докато реалните заплати нарастват с времето Teмповете на икономически растеж варират значително от страна до страна.

Само машини не стигат Тези факти са в голямата си част обяснени от теорията на Солоу и може би до ден днешен щеше все още да се смята, че инвестициите в машини и заводи решават всички проблеми на растежа, ако историята не беше дала няколко нови урока. След десетилетия на състезание във всички области, в т.ч. и в областта на икономиката, равносметката показва, че не само че държавите не се сближават по своите икономически показатели, а дори може да се счита, че ножицата между богатите и бедните продължава да се разтваря. Казано иначе, при натрупването на физически капитал, дори и да се случва в едни и същи размери навсякъде, крайният икономически резултат може да се окаже коренно различен за различните държави. Разликата се състои в наличието или отсъствието на други фактори или явления, съпътстващи растежа, които са не по-малко важни от натрупания капитал.

Калоян ГАНЕВ*

Интересно е да отбележим, че въпросът е точно толкова стар, колкото е стара и икономическата наука (особено ако приемем, най-вече по традиция, че Адам Смит е първият икономист). Също толкова интересно е, че окончателен отговор на този въпрос все още липсва, което дава поле за нови теории. Понятието икономически растеж се е превърнало в част от ежедневието на всеки от нас. Чуваме го от финансовия министър, когато обяснява защо ще харчи повече или по-малко, както и от кварталния бакалин, когато се оправдава за повисоките цени на своите стоки. В това няма нищо лошо - след като всички ние сме експерти в областта на футбола и политиката, защо да не бъдем експерти и по макроикономика. При тази твърде широка употреба на термина обаче като че ли малко хора си задават въпроса какво движи растежа в съвременния свят.

Еволюция на теорията Икономистите често са обвинявани, че винаги знаят как да се оправдаят за нещо, в което не са успели докрай, и това оправдание винаги се крие в „околната среда“. Например в случая за оправдание е лесно да се използва фактът, че смислена и достатъчно завършена теория за дългосрочния растеж е създадена за пръв път едва през 1956 г. от Нобеловия лауреат Робърт Солоу**, а за едва половин век не може да се даде дефинитивно обяснение на толкова сложен феномен. Макар и това оправдание да изглеж-

да задоволително, в случая то е ненужно. Човешкото познание за икономическия растеж и причините за него определено се е развило съществено от Солоу насам и продължава да се развива. Интересно обобщение на последните развития в теорията и емпириката на растежа ни дават в своето изследване Чарлз Джоунс и Пол Роумър*** от изминалата 2009 г. В неокласическата теория на Солоу, за да стане една страна по-богата, е необходимо средствата за производство (капиталът), които се падат на всеки работник, да се увеличат. Това са и уроците на историята още от времето на Индустриалната революция. Ако се съди по постигнатите резултати, в тези уроци, изглежда, са се вслушали страните и на запад, и на изток от Берлинската стена, тъй като през всичките десетилетия след Втората световна война създаването на нови производствени мощ-

Новият растеж В цитираното изследване на Джоунс и Роумър (последният между другото основоположник на новата теория на ендогенния растеж) са посочени няколко нови стилизирани факта, които успешно систематизират както причините за съвременния растеж, така и за различията между развитието на отделните нации. Като първа причина за растежа са посочени глобализацията и урбанизацията. Именно те са спомогнали за нарастването на потоците от хора, стоки, пари и идеи, т.е. увеличили са размера на пазарите, а оттам и потенциала за растеж. Вторият феномен е постоянно нарастващото население, съчетано с ускоряващ се икономически растеж, особено през последните две столетия. Нов, но донякъде и стар, стилизиран факт е сериозната вариация в темповете на икономически растеж на отделните страни. Оказва се, че кол-

кото повече е изостанала една страна от новите технологии, с толкова по-малко нараства нейният брутен вътрешен продукт в дългосрочен план. Явлението, което поставя сериозна въпросителна пред възможността да се обясни икономическият растеж посредством количествата труд и капитал, влагани в производството (в духа на старите теории за растежа), е свързано преди всичко с равнищата на т.нар. обща факторна производителност. Те показват драстично различни стойности за различните икономики. Някак естествено в този контекст равнището на човешки капитал във всяка отделна страна се появява като сериозен фактор, даващ обяснение за продължителното нарастване на дохода на глава от населението. Можем да обобщим неформално, че хората се събират в компактни общества по-лесно, след като пречките пред тяхната мобилност отпадат. Когато са заедно, те лесно обменят идеи, а нарасналият обем от идеи и знания и по-лесното им разпространение сред компактни групи хора водят до по-високо равнище на образованост. Така хората стават по-производителни при едно и също равнище на производствени мощности, а оттам се увеличава и самото производство, т.е. резултатът е икономически растеж. Нерешен остава един основен въпрос - въпросът за това дали по-добрите институции водят до по-висок растеж. Това, което се наблюдава, е, че новите факти на растежа са свързани и със стремеж към постигане на оптимални институции - по-качествени закони, по-добри училища и университети, по-силно гарантирани права на собственост. Ако накратко трябва да се направи препоръка към икономическата политика на България, за да се постигне по-висок растеж, тя е - инвестирайте в качествена наука и образование, гарантирайте неприкосновеността на частната собственост и осигурете качествено законодателство, което е еднакво за всички. Неизпълнението на тези условия означава само едно - да оставим икономическия си растеж в историята. K

*Авторът е преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози ** Solow, R. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 65-94 *** Jones, C., and P. Romer (2009): The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital, NBER Working Paper 15094 ****Kaldor, N. (1961): Capital Accumulation and Economic Growth, in Lutz, F. and F. Hague, editors, The Theory of Capital, St. Martins Press, pp. 177-222


26

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г. sviat.capital.bg

СВЯТ

Пълен блокаж Гърция и нейните фермери са вкопчени в отчаяна битка с неясен край, от която страда и България Апостолис ФОТИАДИС

Гледката на българския премиер Бойко Борисов, преговарящ с фермерите на граничния пункт Промахон преди няколко дни, раздразни някои и учуди много повече хора в Гърция. В страна, където проблемите традиционно не излизат от семейния кръг, случилото се беше доказателство, че проблемите на Гърция вече започват да се простират извън нейните възможности. Опозицията използва случая да нападне правителството, като бившият външен министър Дора Бакояни обвини премиера Георгиос Папандреу, че „обикаля европейските столици, докато чужд държавен ръководител разговаря с гръцките фермери. Това е срам за правителството и срам за страната“.

Добър инструмент, лоши чувства Блокадите на Промахон и на още 30 ключови места по националната пътна и жп мрежа, както и на няколко пристанища, през последните две седмици предизвикаха последствия далеч отвъд ло-

шите чувства. За гръцкия бизнес това означава още един удар в допълнение към рецесията. Според президента на федерацията на гръцките износители Кристина Сакелариди „действията на фермерите ще нанесат 200 млн. евро загуби от неосъществен износ“. Освен че запасите от суровини се изчерпват, производствените разходи също са се вдигнали, казва председателят на атинската промишлена камара Павлос Раванис. „Освен това транспортните компании повишиха цените с 5% през този период“, допълва той. Блокадите нанасят щети и на самите фермери. „През тези няколко дни българските супермаркети, както и тези в други балкански държави започнаха да се зареждат с продукти от Италия и Турция. Нови играчи влязоха на места, където традиционно работят гръцките износители“, казва Георгиос Полухронакис от камарата на износителите на плодове, зеленчуци и сокове Incfruit Hellas. Причината тежките блокади по границите да се повтарят е, че те са добър инструмент за фермерите да накарат правителството да реагира на исканията им - при това такъв, изпробван успешно в миналото. Земеделският министър Катерина Бацели спешно привика техни представители за разговори тази седмица, макар че движението далеч не е толкова централизирано като преди. Дори да имаше единен лидер, с който Бацели да преговаря за блокадите в цялата страна обаче, тя надали щеше да постигне нещо същест-

вено - посланието на Атина бе, че пари няма. Конфронтацията предстои да стане още по-тежка. Както и при предишни такива случаи, мнозинството от гърците страдат от действията на фермерите. Ето защо донякъде агресивната българска позиция този път е разбираема и дори извинима. „Не казвам, че земеделците нямат сериозни проблеми, казва пред „Капитал“ 30-годишният безработен Христос Пепонис. Но в период, когато всяка страна се бори да се справи с трудностите, трябва да очакваме последствия. Това не е двустранен проблем - България просто защитава интересите си. Ние нямаше ли да направим същото?“ Хората все повече виждат в протестите егоистичен начин за искане на повече пари от празната хазна в момент, когато всички останали ще получат по-малко. Донякъде това е вярно, донякъде не. Държавата дължи на земеделците 300 млн. евро в забавени субсидии от еврофондовете, които обеща да изплати в следващите няколко месеца. Фермерите обаче искат и допълнителни облаги от правителството на Папандреу заради неясните пред изборни обещания, които той направи към тях. Всъщност това е и първият рикошет от щедрата на думи предизборна кампания, която водеше управляващата партия.

Черната дупка на Гърция Гръцкото земеделие се основава на малки семейни ферми, като кооперативните стопан-

Позната гледка: ядосаните фермери блокираха над 30 важни транспортни точки ства остават сравнително малко, въпреки всички усилия през изминалите 30 години в ЕС. В този сектор са заети 528 хил. души, или 12% от общата работна сила. Въпреки това той произвежда само 3% от националния БВП (16 млрд. долара годишно). Земеделието е и секторът, който се облагодетелства най-силно финансово от европейската интеграция на Гърция. От 2007 г. до 2013 г. гръцките земеделци ще полу-

РАЗГЛЕЗЕНИ

17.5 млрд. евро са земеделските субсидии на Гърция за периода 2007-2013 г.

чат 2.56 млрд. евро на година. Според Еврокомисията това е страната, която получава най-много субсидии на хектар в съюза от членството си досега. Къде отидоха всички тези пари, се питат в Гърция? „От години еврофондовете пристигат с идеята да бъдат ползвани за модернизирането и реформирането на сектора в Гърция. Това не се случи“, казва либералният политик Андреас Андрианополус. „Фермерите знаят от години, че трябва да се реформират и субсидиите ще намаляват, защо не са взели никакви мерки? Да искаш пари, когато всички знаем, че няма вече никакви, не прави добро впечатление. Същото се отнася и за намесата на чужди политици в национален проблем. Те не биваше да провокират такива ситуации в момент, кога-

то страната се опитва да се справи с кризата.“ Очевидно е, че гръцкото земеделие пропиля огромна възможност през последните две десетилетия. Години наред гръцките власти пренебрегваха европейските правила и проверки, като много хора получаваха пари, без да бъдат проверявани дали произвеждат онова, което декларират, или дали обработват земята, която им принадлежи. Разпределението на парите ставаше и на база партийни връзки или регионални пристрастия, като така бе позволено на неконкурентоспособните и на недобросъвестните да получават субсидии без проверки. До края на миналата година само 2% от производителите в Северна Гърция например са инвестирали в модерна техника и инфраструктура в по-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

27

СВЯТ дълго от партийни и синдикални интереси и поддържано от държавни гаранции за задълженията на фермерите към частни банки (които покриваха загубите от продажбите на нерентабилни посеви), сега ще трябва да се промени. От една страна, гръцките власти ще са под много по-зоркия поглед, под който икономиката на страната бе поставена от Брюксел. От друга, общата европейска земеделска политика фаворизира все повече едрите земеделски стопанства за сметка на малките и така много гръцки фермери са заплашени реално да останат без субсидии при стриктно прилагане на правилата.

Един срещу друг

в цяла Гърция

СНИМКА: REUTERS

летата си. Все повече стоки като зърното, тютюна, царевицата и памука стигат до пазара на цени, пониски дори от производствените. Пред „Капитал“ проф. Наполеон Маравегиас от Катедрата по политология в университета в Атина обясни, че „на производствено ниво стана много трудно да се правят качествени продукти на конкурентни цени, предимно заради организационни и технически дефицити. А на ниво дистрибуция се забелязва силно неравенство между малките фермери и големите хранителни гиганти, като вторите се възползват от слабостта на първите. Така ситуацията прилича често на Третия свят, като земеделците получават смешни цени за стоката си, докато потребителите плащат много повече в супермаркетите“. Това положение, окуражавано

Фермерите обаче не могат да отстъпят толкова лесно. Да се върнат от барикадите си с поражение ще означава загубата на едно ефективно средство за борба с правителството и неговата политика по земеделието. Атина пък има още по-сложна дилема. Тези блокади вредят на международната й репутация в период, в който тя й трябва повече от всякога. Гърция се бори за евтин кредит и в същото време уверява Брюксел, че може да се справи с бюджетния си дефицит и публичната задлъжнялост. Значими отстъпки пред протестиращите са немислими, защото те ще доведат до вълна от искания в другите сектори, а силово решение може да разруши социалния мир в Гърция. Качеството на живот в страната се свлече надолу, като 25% от младите са безработни, много от тях - дългосрочно. Общата безработица е над 10%, а до края на годината се очаква да скочи още. На този фон картини на полицаи, арестуващи фермери, със сигурност ще доведат до бунтове, подобни на онези от миналата и по-миналата година. Ето защо и министърът по гражданска защита Михалис Хрисозоидис повтаря непрекъснато, че полицията няма да се изправи срещу фермерите. Единственият път напред минава по тънката линия между болезнен компромис от страна на фермерите и някаква форма на държавна подкрепа за онези, които са заплашени от фалит в следващите месеци, без да им се дава твърде много. Това далеч не е идеално решение. Но и Гърция в момента далеч не е идеална държава. K

Безпомощен съюз Ирина НОВАКОВА, Брюксел

Ч

ленството в Европейския съюз би трябвало да предотврати точно проблеми като тези на българскогръцката граница.

Все пак свободното придвижване на хора и стоки между страните членки са два от основополагащите принципи на ЕС. В момента обаче Брюксел гледа към блокадата на границата също толкова безпомощно, колкото и София. На 22 януари - пет дни след началото на протестите, Европейската комисия призова Гърция да вдигне блокадата на фермерите и предупреди, че в противен случай ще свика техническа среща, за да поиска обяснения от властите в Атина. Седмица по-късно техническата среща се

състоя в Брюксел - но с българските власти, защото гърците още не бяха отговорили на спешните искания на еврокомисията. Към момент, когато загубите за българската икономика възлизаха на десетки милиони евро, Брюксел намекна за наказателна процедура срещу Гърция за нарушаване на европейското право. Предвид дължината на подобни процедури (често с години) тази новина едва ли е донесла успокоение на българските превозвачи. На теория ЕК има правен инструмент - “ягодовият регламент” от 1998 г., приет след сходен проблем между Франция и Испания. Френски фермери систематично блокират границата с Испания през 90-те и унищожават испански ягоди, защото смятат, че износът им подби-

ва цените на собствената им продукция. Гърция е нарушила няколко от членовете на “ягодовото правило”; според Джонатан Тод, говорител на комисията, Атина не е предупредила София и Брюксел преди блокадата, не е предоставила алтернативни маршрути за пренос на стоки и не е споделила с Брюксел намеренията си за корективни мерки. Това действително позволява на еврокомисията да започне административна санкция срещу Гърция заради блокадата и дори да я глоби на по-късен етап. За българския бизнес обаче ползата от това ще бъде само морална. Брюксел вече отказа да вземе страна по българските искания за компенсации от Гърция, които бяха определени от еврокомисията като двустранен въпрос. K


28

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

СВЯТ

Вие сте виновни, че ще се удавим

ху околната среда, която е от 1991 г. Чехия е страна по конвенцията, тя е въведена с директива в европейското право, а чешкият закон постановява, че такава оценка може да поиска „всяка държава, чиято територия ще бъде засегната от значими последици“. В конвенцията се постановява извършването на трансгранични оценки на въздействието, когато те са поискани от друга държава. Колкото и изненадана да е била, Прага прие да вземе микронезийските възражения предвид. „Можехме и да не го направим“, казва пред „Капитал“ Петра Рубичкова от чешкото екоминистерство. „Бяхме в процес на финализиране на решението. Направихме го, за да сме отговорни.“ Объркването обаче продължава - Рубичкова не можа да уточни в какъв точно вид ще бъде включена микронезийската гледна точка в решението и каза, че Чехия е направила „коментар по техния коментар и той ще присъства в заключителното решение“.

От другия край на света Микронезия протестира срещу ТЕЦ в Чехия Огнян ГЕОРГИЕВ

Микронезия е миниатюрна държава в южния Тих океан, чиито съседи са Полинезия и Меланезия. Намира се на хиляди километри от Европа и единствената пряка връзка със Стария континент, която има, е името й, което идва от старогръцки и значи малки острови. Устецки край е част от Бохемия и е регион в Чехия, разположен на границата с Германия. Според статистика от 2009 г. това е регионът с най-висока безработица в страната. Повечето хора там най-вероятно не могат да посочат Микронезия на картата, с което може би си приличат с повечето микронезийци, които надали имат дори бегла идея къде се намира чешка Бохемия. Представете си сега изненадата, с която на 3 декември в чешкото Министерство на околната среда са отворили писмото на колегите си от микронезийското правителство, с което са били уведомени, че Микронезия се надява Прага да откаже разрешително за ремонта на най-големия си ТЕЦ „Прунеров 2“. Писмото издава из-

ключително добро познаване на случая и подчертава, че ремонтът няма да използва най-добрата възможна технология и така няма да намали с максимално възможното вредните емисии. Така, заключават островитяните, „сериозните последствия за околната среда застрашават нашата държава“. В резултат чешкото правителство отлага решението си с месец и половина, като тази седмица го отложи отново, явно в опит да намери изход от ситуацията.

Като по Крайтън Дотук звучи като роман. И донякъде е - в „Състояние на страх“ на Майкъл Крайтън островната държава Вануту завежда дело срещу САЩ заради замърсяването, което евентуално ще я потопи. В случая обаче идеята не е дошла от книга, а от Копенхаген. На срещата с библейски мащаби миналия декември в датската столица присъстваха представители на 192 държави, които в продължение на две седмици обсъждаха проблемите, свързани с глобалното затопляне и климатичните промени. Неправителствени организации, правителства и медии се срещаха непрекъснато в залите на „Бела център“. На една от тези срещи, изглежда, чешкото крило на „Грийнпийс“ е представило на групата на малките островни държави плановете за ремонт

НИКОЙ НЕ Е ТВЪРДЕ ДАЛЕЧ...

Случаят „Прунеров 2“ 110 хил. души 702 кв. км 607 острова 246 хил. тона. емисии към 1994 г.

12328 км Чехия

Микронезия

ПРУНЕРОВ 2 въглеродни емисии 7.1 млн. тона CO2

3.8 млн. т

4.1 млн. т

енергийна ефективност 42%

38% 5 блока x 210 MW

сега

2 x 210 3 x 250 MW MW

предложение

на „Прунеров“, срещу които то води кампания от 2008 г. насам. Да припомним, че тази група беше най-недоволна от изхода на форума в Копенхаген и заяви, че дори 1 градус повишение на температурите в следващия век ще доведе до изчезването на цели държави. Микронезия очевидно е решила да подкрепи реториката с действия. „Като нация, директно застрашена от ефектите на климатичните промени, ние не вижда-

2 x 210 3 x 250 MW MW

искане

ме никаква важна причина да се строят нови централи с въглища, които да ускоряват промените. Има много алтернативни начини за добиване на енергия“, се казва в писмото до чешките власти, в което се припомня че „Прунеров 2“ е 18-ият най-голям замърсител в ЕС и неговият дял от глобалните вредни емисии е 0.021%. В искането си островната държава се позовава на Конвенцията за оценка на въздействието вър-

Тази седмица драмата трябваше да има развръзка. Чешкото министерство трябваше да се произнесе по плановете на компанията ЧЕЗ да модернизира централата. То обаче възложи на международен одитор да извърши нова оценка, преди да издаде решение. „Очевидно става въпрос за икономически и политически натиск и това е една от причините да решим, че искаме независима международна компания да извърши това“, призна Рубичкова. Министерството спори с ЧЕЗ още от 2008 г., когато компанията представя плановете си за подмяна на три от реакторите с нови, по-мощни. Те ще постигнат 33% енергийна ефективност, което е достатъчно за само частично обновени мощности. „Грийнпийс“ и независимата правозащитна организация „Гарде“, която работи в областта на климатичните промени, обаче настояват, че планираният ремонт е подмяна изцяло на мощностите и трябва да се оценява като нова централа, при което необходимата ефективност е 42% и задължава ЧЕЗ да използва най-добрата възможна технология. От компанията настояха пред „Капитал“, че го правят, но максимумът, който могат да постигнат при дадените обстоятелства, е 39%. И в двата случая емисиите

ще са по-ниски от настоящите, но разликата ще доведе до 9-12 млн. тона СО2 повече в планирания срок от 25 години, казва Иржи Нежиба от „Гарде“. „Новият министър от Зелената партия, който дойде през ноември, не очакваше да взима никакви политически решения“, коментира Нежиба. „ЧЕЗ е най-мощната компания в тази част на Европа и е на практика държава в държавата. Така че натиск със сигурност има.“ В министерството са недоволни, че са получили само един вариант за решение от ЧЕЗ. Компанията пък заявява, че ако й бъде отказано, ще ползва ТЕЦ-а до края на експлоатацията му през 2020 г., като така няма да има намаление на емисиите. Няма официално изследване на общественото мнение в Чехия по въпроса, но предвид съгласието на околните общини с ремонта и високата безработица в региона ЧЕЗ вероятно е далеч по-популярна от Микронезия.

Да, но... Споровете за процент-два повече и фактът, че „Прунеров“ е само капка в морето от световни емисии, не може да засенчи ефекта, който искането ще има върху начина, по който светът гледа на въглеродните емисии. Конвенцията досега бе ползвана само от съседни държави и Микронезия е първата, която я задейства от такова разстояние. Островната държава обаче не е член по нея и ако Чехия даде зелена светлина на проекта, няма ясен правен механизъм, по който Микронезия да търси отговорност от Прага. Ако и други държави последват примера й обаче, това може да се промени. „Извънредно опасно е да се твърди, че една ТЕЦ повече няма значение“, казва юристът Тим Малок от британската активистка организация ClientEarth. „Емисиите в Чехия допринасят за риска от прекрачване на критични точки в световната климатична система. От това Микронезия ще страда.“ Запитан от „Капитал“ какво мисли за случая, председателят на конвенцията на ООН по климатичните промени Иво де Бор каза, че той е „симптоматичен за глобалната загриженост за това как произвеждаме енергия и ще се случва все по-често“. Така че пазете световния атлас - може да ви потрябва при следващата рехабилитация на „Марицаизток 2“. K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

29

СВЯТ Професорът по устойчиво развитие

Бетина Лавил: Зелените инвестиции са икономическа необходимост

З

ащо се провали климатичната среща в Копенхаген в края на миналата година?

В Копенхаген имаше три основни проблема. Първият беше, че във формата на ООН е много трудно да се водят преговори, защото всяка държава, дори най-малката, иска нейното мнение да бъде чуто и наложено. Второто е, че всеки иска да спаси планетата и всички дойдоха в Копенхаген, а това не е атмосфера на класически дипломатически преговори. Третият проблем беше, че Обама не е господ. Освен това американският президент беше притиснат от вътрешнополитически ограничения и не искаше да се ангажира с нещо, което не може да бъде прокарано през Конгреса.

При зелените технологии Европа е водеща за момента, но не трябва да намалява темпото, защото САЩ и Китай се включват в надпреварата. В датската столица се видя, че има обща визия и разминаване в подхода. Положителното е, че вече всички осъзнават климатичните проблеми и са чувствителни към тях. Големият урок от Копенхаген е, че богатите страни (без Европа) казват: ще го направим, но с нашия собствен ритъм и с нашите собствени средства. А бедните страни казват: нищо няма да направим, ако не ни платите. Всъщност в Копенхаген имаше и добри резултати, като най-важното е, че дори Китай се съгласи да има механизъм за наблюдение на намаляването на вредните емисии. Лошото е, че цялата среща премина в такава конфликтна атмосфера, че накрая всъщност нямаше никакво споразумение, а просто една декларация, направена от държавните глави. И прего-

ворите оттук нататък ще бъдат още по-сложни.

САЩ и Китай се включват в надпреварата и топят тази преднина. Световната конкуренция в следващите 30 години ще бъде точно в тази сфера и страните, които не се включат навреме, ще изостанат. Зелените инвестиции са не само екологична необходимост, но и икономическа.

Очаквате ли на следващата конференция в Мексико в края на годината да се постигне обвързващ глобален климатичен договор? Има и положителни, и отрицателни сигнали. Много негативен знак е, че Обама загуби едно място в Сената. Освен това репутацията на учените, изследващи климатичните промени, пострада напоследък. А и след сблъсъка в Копенхаген има огромно разочарование. Ако трябва да опишем атмосферата в датската столица с една дума, това беше подозрителност. И е изключително обезпокояващо, че най-важната климатична среща премина под този знак. Но има и положителни признаци. Например държавните глави са разбрали, че трябва по-добре да се подготвят за следващата среща. След преговорния шок и ужас в Копенхаген те не могат да си позволят още един такъв провал. Освен това организацията там беше ужасна и мисля, че в Мексико ООН ще бъдат много по-внимателни в това отношение. Много важно е и какво се случва в САЩ - дотогава Обама може да е постигнал някои важни приоритети като здравната реформа и да е по-свободен, но пък да не забравяме загубата на мнозинството в Сената. В Мексико ще има и повече реализъм за целите, което също е положително.

Европа се смята за водеща сила в климатичните преговори и лидер в зелените технологии. Продължава ли да е такава? Да, още е основна движеща сила. ЕС сам е поел най-тежките ангажименти (стратегията 20-20-20) и освен това държи да си ги изпълнява. Видя се, разбира се, че има проблеми и страните от Централна и Източна Европа са много по-скептични, но така или иначе целите са поставени и трябва да се изпълняват от всички. При зелените технологии Европа е водеща за момента, но не трябва да намалява темпото, защото

Зелената вълна ще предизвика не само политическа и икономическа, но и социална революция, която изисква промени в съзнанието и начина на живот. Виждате ли напредък?

„Климатичните промени застрашават начина на живот на нашите деца“ СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

ПРОФИЛ Бетина Лавил е адвокат и асоцииран професор по устойчиво развитие в университета „Версай Сен Кентен ан Ивлин”. Доктор по съвременна литература, възпитаничка на френския висш Институт за политически науки и на висшето Национално училище за администрация. През 1991-1992 г. е била ръководител на кабинета на френския министър на околната среда Брис Лалонд (в момента той е посланик, ръководещ преговорите по климатичните промени), до 1993 г. е съветник за околната среда на премиера Пиер Береговоа, а след това започва работа към президентството като съветник на френския държавен глава Франсоа Митеран по въпросите на околната среда и устойчивото развитие. От 1997 до 2001 г. е съветник за териториалното устройство и околната среда в кабинета на премиера Лионел Жоспен.

Кяма как да се предизвика промяна в поведението на който и да било човек, без да се налагат санкции и да има задължения. Особено в страни, в които животът е труден. Хората и компаниите трябва да видят веднага какви са

краткосрочните ползи от екологичните мерки, за да се постигне дългосрочно развитие. Точно това е ролята на правителствата - със зелена фискална политика да им помогнат да видят икономическите предимства. Освен това трябва да разберем, че климатичните промени застрашават начина на живот не на нашите внуци, а на нашите деца. Замърсеният свят е един много опасен свят. Той застрашава не само природния баланс, но и баланса на живот на хората и тяхното здраве. Помислете за риска от наводнения, всякакви природни бедствия и екологични катастрофи, както и евентуални конфликти заради последствията от климатичните промени. Интервюто взе Светломира ГЮРОВА


30

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

СВЯТ та на Обама, нарочно поставена в единия ъгъл на залата камера следеше всяка реакция на зрителите. Избирателната машина на Дейвид Плуфе отново се завърта на бързи обороти и в следващите дни със сигурност ще бъде анализирано кои послания на президента са били най-добре приети. Целувките и сърдечните прегръдки в началото на публичното гледане са кратки, после настъпва неловко мълчание и нервно очакване на речта. Някои спорят унило, че най-голямата грешка на Обама е била да се показва твърде често с Тимъти Гайтнър и Лари Самърс, защото така изглежда като оплетен от интригите на Уолстрийт. Финансовият министър и икономическият съветник на президента са дълбоко непопулярни сред обикновените демократи. Очакването в залата 44-ият президент някак да рестартира политиката си и да възроди надеждата е почти непоносимо.

Новите (стари) приоритети

Може ли Обама да го направи отново?

СНИМКА: REUTERS

Промяната на Обама Американският президент сменя целите си с нови и по-реалистични Ваня ЕФТИМОВА, Южна Каролина

След една трудна първа година и много започнати, но незавършени обещания може ли Обама още веднъж да запали американците, че промяната идва? В дългоочакваната си реч „За състоянието на съюза“ американският президент явно смекчи целите за следващите годи-

ни от мандата си, а опитът за връщане на магията бе подправен с доза реализъм. След загубата на сенатското място в Масачузетс перспективата за още поражения в междинните избори за Конгреса през ноември и видимото недоволство на американците, че излизането от кризата не става по-бързо, Обама и екипът му се опитват да си възвърнат политическата инициатива. Затова годишното изказване пред Конгреса бе добре подготвено, а събитията около него - грижливо оркестрирани. Неочаквано обратно във Вашингтон бе върнат Дейвид Плуфе, мениджърът на успешната кандидатпрезидентска кампания от 2008 г., за да излъска позагубилия блясъка си бранд на промяната. Плуфе не последва Обама в Белия дом, а предпочете да пише книги. Неговoто първо действие сега бе пък да изпрати имейл до някогашната армия от доброволци

в хиляди локални комитети да се събере отново и да гледа заедно речта. Каква промяна може да настъпи само за малко повече от година - по време на кандидатпрезидентската кампания в щабквартирата на демократите в Колумбия, столицата на Южна Каролина, почти денонощно влизаха и излизаха тълпи двайсет и нещо годишни младежи. Сега да слушат речта на президента са се събрали едва трийсет души - учителки и домакини на средна възраст, няколко будни пенсионери и социални работници. В Южна Каролина, както и на повечето места, където имаше подобни публични гледания на реч-

Американският президент смекчи целите за следващите години от мандата си.

Равносметките на изминалата първа година от мандата на Обама често се въртяха около един и същ въпрос: къде е слабото място на администрацията му - в самите идеи за реформи или в прокарването им. От речта стана ясно, че според Обама е по-скоро второто. С безпрецедентен жест той си призна, че някои от упреците за лошо обясняване на избирателите са били заслужени. В новата си програма Обама „преопакова“ старите си идеи за затягане на финансовата регулация, нова енергийна стратегия, инвестиции в инфраструктурата, реформа в образованието и здравеопазването като стъпки за дългосрочно стабилизиране на икономиката. Но фактът, че здравното осигуряване - големият приоритет на 2009 г. - дойде чак към 40-ата минута на речта, бе отчетен от повечето анализатори като рязко свиване на амбициите. Освен емоционален призив към конгресмените да не се отказват от реформата и една хаплива реплика към критиците - „ако някой има по-добър план, нека ми го покаже“ - Обама така и не обясни как точно вижда излизането от патовата ситуация, в която попадна реформата, след като демократите загубиха абсолютното си мнозинство в Сената. „Работни места! Работни места! Той най-после го схвана!“, емоционално въздъхват сподвижниците в Колумбия и с всяко изречение на Обама, че намаляването на безработицата е приоритет №1 за 2010 г., настроението се повдига със средно пет градуса. Всъщност това, което президентът обяви в речта си, е: „Истинският мотор за нови работни места в тази страна винаги ще бъде американският бизнес. Но правителството може да създаде условията, необходими на бизнеса да се разширява и да назначава повече работници.“

Този далеч по-реалистичен подход включва предложения за 30 млрд. долара от върнатите от големите банки кредити по спасителния план да бъдат прехвърлени към малки локални финансови институции за заеми за дребния бизнес; ускорено възстановяване на капиталовите разходи и освобождаване от данъци на инвестициите на малкия бизнес. Обама настоя и Сенатът да гласува проектозакона за насърчаване на създаване на работни места в сектора на екологично чистата енергия, който вече мина през Камарата на представителите в Конгреса. Президентът обяви и новата цел в следващите пет години: САЩ да удвоят износа си и страната агресивно да търси нови пазари - идея, посрещната с бурни ръкопляскания и от републиканци, и от демократи. При следващото изречение - че Америка трябва да продължи политиката на подкрепа на свободния пазар, много демократи обаче демонстративно отказаха да аплодират.

Отново към центъра „Старият Обама се завърна“, казва Шаронда, гимназиална учителка, която е прекарала много дни на телефона в изборния щаб по време на горещото лято на 2008 г. Всъщност речта на президента Обама звучеше много като предишните на кандидат-президента Обама. Той направи реверанс към недоволното ляво крило на демократите с обещанието да работи за премахването на забраната за служба на гейове и лесбийки в американската армия (без обаче да уточнява как и кога). Основната му стратегическа цел обаче бе да привлече към себе си отново избирателите в центъра. Обама отговори и на трите им големи опасения - огромния бюджетен дефицит (с обещание за замразяване на всички разходи освен тези за национална сигурност до края на мандата), защитата от терористични атаки (през 2009 г. са заловени и убити много повече членове на „Ал Каида“, отколкото през 2008 г.) и господстващата политическа култура във Вашингтон („Няма да престана да се опитвам да я променя“). „Идеята за удвояване на експорта за пет години звучи интересно, щеше ми се обаче президентът да каже какъв е точно планът“, обяснява Роуза, пенсионирана счетоводителка. „Притеснително е обаче, че много от демократите в Конгреса, изглежда, няма да подкрепят новите планове на Обама. Колко от обещаното ще бъде постигнато“, пита тя. Обама сигурно никога повече няма да се радва на безрезервната вяра от 2008 г., когато за всички той символизираше всичко. Но сподвижниците му за пръв път от много месеци насам, изглежда, имат чувството, че той улавя пулса на избирателите. K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

31

obshtestvo.capital.bg

ОБЩЕСТВО >>

Другото лице на кризата Пет истории за мигрантофобията в Италия Текст и снимки: Райна КАСТОЛДИ, Милано

Гневните лица на десетки чернокожи, чупещи стъклата на витрини и автомобили в южноиталианския град Розарно, смутиха света в средата на януари. Размириците започнаха, след като двама африканци бяха простреляни със сачми от бели младежи.

Нападението изкара на улицата работниците от местната фабрика - африкански имигранти. Във възникналите сблъсъци бяха ранени най-малко 37 души, половината от тях полицаи. Накрая италианските власти настаниха стотици имигранти, основно от Гана и Нигерия, във временен център в град Кротоне, а жилищата им бяха сринати с булдозери. Мнозина италианци се почувстваха засрамени от лекотата, с която институции и полиция допуснаха напрежението да се изостри до такава крайност. Високопоставени държавни служители обвиниха мафията в подстрекателство на ксенофобските изстъпления. Областта Калабрия, в която се намира Розарно, е известна като територия на местната престъпна организация ндрангета, считана за по-жестока и влиятелна дори от сицилианската мафия. В Розарно - малък град, чийто основен поминък е отглеждането на цитрусови

Икономическата криза изостри ксенофобските настроения в Италия плодове, работят между 1500 и 2500 сезонни работници, голяма част от които са нелегални африкански имигранти. Те живеят в изоставени фабрики без ток и вода, разчитат на брането на мандарини или домати и се местят из цяла Южна Италия в зависимост от сезона. Получават по 25 евро на ден на черно, а ита-

Грозното насилие в Розарно е симптом на болести, които отдавна раздират Италия. лианските им работодатели са главно малки производители, които са принудени да продават реколтата си на безценица на местните престъпни организации и търсят най-евтината работна ръка. Срещу всичко това властите изглеждат безсилни. Събитията в Розарно предизвикаха силна реакция.

Дори традиционно консервативни вестници като Libero и Il giornale изявиха своята солидарност с имигрантите. Главният редактор на Il giornale Виторио Фелтри провокира на първа страница с голямо заглавие „Този път негрите имат право!“, употребявайки съзнателно политически некоректното „негри“. Грозното насилие в Розарно е симптом на болести, които отдавна раздират Италия - пропастта между богатия Север и бедния Юг, имигрантския наплив към страната и засилващата се ксенофобия. Когато към това се прибавят икономическата криза и нарастващата безработица, нерядко се стига до това, което неотдавна Corriere della Sera определи като „война за работа между бедни“. Според данни на CARITAS (доброволна католическа организация, която осигурява храна, дрехи и подслон на бездомните) през последните 2-3 години броят на италианците, които се обръщат за по-

СНИМКА: REUTERS

мощ към тях, драстично се е увеличил. Докато през 90-те години CARITAS беше спасение най-вече за нелегалните имигранти, които можеха да разчитат на паница топла храна и чифт дрехи, днес все повече са италианците, които не успяват да свържат двата края и се редят на опашката за пакет спагети, олио и консерви. Особено затруднени са разведените мъже между 40 и 50 години, които след разпадането на семейството между изплащането на детските издръжки и наема за ново жилище се оказват новите бедни на Италия. Там обаче се чувстват унизени, защото трябва да делят подслон с огромната маса имигранти с най-различни съдби и истории. Като тези на Ани, Сузил и Едуард, с които „Капитал“ се срещна в Милано. От другата страна са италианците Емануела и Енрико. Това са пет лични истории, в които се преплитат мигрантофобията и икономическата криза в Италия. K

Ани от България, болногледачка, безработна

А

ни е на 45 години, дребна, жилава и напрегната. В Италия е от три години. Дошла е, без да знае дума италиански, за да гледа една възрастна жена, след като повече от 20 години е работила като сервитьорка в Албена. Дългите зими без никаква работа в родния й град Каварна и двамата студенти за издържане са я накарали да поеме големия риск, когато от позната научава, че спешно се търси болногледачка. Смята, че й е провървяло, защото е попаднала на добри хора, които са й направили редовен договор. Останала без работа след смъртта на жената, за която се е грижила, но после намира нова. Ани разказва за работно-

то си време като болногледачка - два часа почивка на ден, през които излиза и се разхожда или чете в близката библиотека; един ден седмично почива от 8 до 13.30, през останалото време е неотлъчно до жената, за която се грижи. Както повечето болногледачки е получавала 700-800 евро на месец плюс храна и подслон. Мислила е да работи в старчески дом - „нямат нищо общо с тези, с които сме свикнали, тук приличат на луксозни хотели“, но не би могла да си позволи да плаща наем за жилище и да изпраща пари на семейството си. Вече няколко пъти е сменяла работата си, този път чакането е най-дълго. Сега тя е един от е един от многобройните имигранти, които търсят работа в Италия.


32

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ОБЩЕСТВО

>> стр. 31 Другото лице на кризата

Едуард от Перу, санитар

Е

дуард е на 35 години, в Италия е от 5 години, от 3 работи в дом за болни от Алцхаймер в Милано. Първо съпругата му си е намерила работа като болногледачка по домовете, а той и двете им деца, родени в Перу, дошли по-късно. И двамата са изкарали курсове за специализирани санитари на собствени разноски. Това, което поразява, е ведростта и спокойствието, с което Едуард се грижи за своите пациенти - храни ги, мие ги, говори им с респект

и се опитва да поддържа диалог с прескачащите им мисли, което видимо ги успокоява. Изненадващо за възрастта си заявява, че работата му харесва и не му тежи, защото помага на хората. Откакто имат постоянна работа, двамата с жена му са си купили жилище в покрайнините с 30-годишен кредит. Работят за по 1100 евро на месец и мислят да се установят тук. Едуард смята, че много хора не си намират работа, защото избират много и не умеят да се пригодят към изискванията.

Сузил от Шри Ланка, портиер

С

узил е дошъл до приюта на CARITAS, за да прибере далечен роднина. В Италия е от 14 години и продължава да говори много лош, неразбираем италиански. Двамата с жена му са портиери в сграда в центъра на града, децата им са родени тук. Работил е 4 години като чистач по обекти, от 10 години е портиер. Намерил е това място, след като предишният портиер (южняк) се е пенсионирал

и се оказало, че няма италианци, кандидати да чистят и охраняват петте осеметажни входа на сградата. Това, че жилището му е осигурено от работното място и не трябва да плаща наем, му позволява да пести по 2/3 от заплатата си. Купил си е кола, връща се веднъж годишно в Шри Ланка с цялото си семейство. Неговото положение предизвиква завист у останалите имигранти, на италианците също им се струва привилегировано.

кар и с малко, социалния минимум, и така нямат достъп до почти никакви облекчения. В класа на 12-годишния й син е дошъл нов съученик от Еквадор, който е повтарял вече две години, учи съучениците си да пушат и ги кара да пишат нецензурни обиди по училищните стени. Емануела е убедена, че синът й рискува да бъде изключен от училище само защото се е сприятелил с повтарящ чужденец. В класа на малката й дъщеря учебният материал напредва бавно, защото много от децата не са италианчета и

им е трудно да следят уроците. Тъй като не може да си позволи частно училище, Емануела участва в подписка в подкрепа на новата директива на Министерството на образованието, която определя таван от 30% чужденци в клас. Когато минава покрай портиерната, Емануела не пропуска да коментира силната миризма на азиатска кухня и дори не си спомня, че когато е дошъл от Сицилия тук, на север, баща й дълги месеци не е могъл да си намери стая под наем само защото е бил южняк.

училище да се отказва от вековната си връзка с кръста само за да изглежда политически коректно спрямо новопоявилите се религии. С типичната за северняците смес от ирония и самокритика казва, че италианците сами са си виновни, защото позволяват неспазването на правилата от чужденците, а след като нарушенията се превърнат в обща практика, проявяват нетърпимост. „Ако глобата за неправилно паркиране е минимум 38 евро, а ако кучето ви изцапа в градинката и сте без пликче, в което да съберете фекалиите - 50 евро, властите трябва да са също толкова стро-

ги с нарушенията на всички. А ние от криворазбрана добрина години наред не предприехме нищо, когато се провеждаха петъчните молитви на ислямските центрове.“ Тогава тротоарите се преизпълваха с молещи се, обувки и безпорядък; по време на молитвата живеещите дори трудно стигаха до входовете на жилищата си, а по-късно ислямският център на булевард Jenner стана известен като гнездо на терористи от Гуантанамо. „За мен наистина няма значение кой от каква националност е, подчертава Енрико. Важното е правилата да са еднакви за всички.“

Емануела от Италия, секретарка

Е

мануела работи като секретарка в адвокатска кантора в сградата, която пази Сузил. Тя е на възрастта на Ани, също като нея дребна, жилава и напрегната. Току-що е получила годишния отчет за разходите на входа и се е натъкнала на заплатата на Сузил - 1300 евро. След 20 години стаж нейната собствена заплата не надминава 1300 евро заедно с надбавките за 2 деца. Нейният „проблем“ е, че и двамата с мъжа й работят и доходите им винаги надхвърлят, ма-

Енрико от Италия, ревизор

Р

аботодателят на Емануела - Енрико, 52-годишен ревизор на свободна практика, има 3 деца на училищна възраст. Разказва за предложението да се махнат от класните стаи кръстовете като религиозен символ, който наранява чувствителността на децата от други вероизповедания. Повдига скептично рамене, когато споменава за сюрреалистичното решение на един училищен директор в Мантуа да замени името Коледа с Празник на светлината. Енрико не е практикуващ католик, но смята, че е прибързано италианското


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

33

madpr.capital.bg

МЕДИЯ И РЕКЛАМА

bTV се продава на собствениците на ProBG До десет дни се очаква сделката да бъде обявена

Собственикът на СМЕ Роналд Лаудер скоро ще прибави към списъка си от канали и bTV СНИМКА: BLOOMBERG

Весислава АНТОНОВА

Д

о няколко седмици българският тв пазар може да се окаже отново с два основни играча, които ще управляват съдържанието на 44.5% от аудиторията. Дългоочакваната сделка за покупката на bTV ще бъде обявена в седмицата след 1 февруари. Новият собственик на българската компания на Рупърт Мърдок ще бъде Central European Media Enterprises (СМЕ). Новината беше разпространена от „Ройтерс“, цитирайки „източник, запознат с въпроса и близък до преговорите“. Информацията не беше потвърдена официално, но тя не е изненадваща за пазара. Интересът на СМЕ към канала е отдавна и през последните месеци все поупорито се твърдеше, че е въпрос на време сделката да бъде финализирана. Още след като компанията на милиардера Роналд Лаудер придоби през лятото на 2008 г. българските ProBG (тогава TV2) и RingBG (тогава „Ринг тв“), се появиха информации, че Лаудер преговаря и за bTV, и дори че двете покупки са договаряни в пакет. Според „Ройтерс“ покупката ще е за 500 млн. евро, но два източника на „Капитал“ в България коментираха, че стойността е пониска. Продажбата на bTV се забави заради кризата и коригирането на прогнозите за българския рекламен пазар, което доведе до намаляване не цената. Когато в началото на лятото на 2008 г. се появи информацията, че Мърдок иска да продаде „Болкан нюз корпорейшън“ (компанията му в България), се прогнозираше, че каналът ще струва около 1 млрд. евро. Сега се говори, че цената е паднала почти три пъти. Консултантът на News

Corp. и CME и собственик на рекламни агенции Красимир Гергов обаче отказа да потвърди дали сделката за покупка на bTV от СМЕ е пред финализиране. Той каза пред „Дневник“, че се водят преговори, но според него не са на финалната права и след два месеца ще може да се каже същото.

Операции Преди седмица СМЕ обяви, че продава участието си в украинските телевизионни канали „Сту-

Създаването на повече конкуренция ще остане за след цифровизацията... дио 1+1“ и „Кино“ на притежаваната от Игор Коломойский компания Harley Trading Limited за 300 млн. долара, платени в брой, а плащанията по сделката ще бъдат финализирани до два месеца. Според източници на „Капитал“ СМЕ ще финансира покупката си в България благодарение на продажбата в Украйна. По повод тази сделка президентът и главен изпълнителен директор на СМЕ Адриан Сърбу коментира: „Продажбата на украинските ни операции е найдобрата стратегичес ка опция за нас в сегашното състояние на пазара. Ще ни позволи да се съсредоточим върху съществуващите ни начинания в Европейския съюз и в страните - кандидатки за ЕС. Продажбата ще ни даде повече оперативна и стратегическа гъвкавост, ще увеличи ликвидността ни и ще ни помогне да се концентрираме върху електронните медии и интернет.“ Вицепрезидентът по корпоративната комуникация в СМЕ Романа Томазова не пожела да коментира сделката за bTV. От

лондонския офис на News Corp. също не отговориха. Директорът на отдел „Корпоративни комуникации“ в bTV Петя Терзиева, отказала коментар на „Ройтерс“, не коментира и пред българските медии, но потвърждава, че „телевизията разговаря с няколко компании и мнозина проявяват интерес“. Реплика, която се превърна в дежурна през последната половин година.

Променен пазар Директорът на медиа агенцията Mindshare Лили Георгиева коментира пред „Капитал“, че не очаква „много големи промени на пазара след такава сделка. От една страна, CME не успяха да допринесат много за развитието на ProBG, откакто станаха собственици. От друга, същата компания има сериозни постижения на румънския, чешкия и други тв пазари. Това ни дава надежда, че промените ще са само в положителна посока за bTV. Единственото, което ни притесняваше, е фактът, че CME принципно са ориентирани към вътрешно производство и местни програми (особено в Румъния), а пък българската аудитория е малко разглезена в това отношение със скъпи, международни формати, което, ако се промени, може да доведе до спад в гледаемостта на bTV“. Най-положителното според нея е, че групата на bTV „ще включва вече четири канала, което ще им позволи да ги таргетират за различни целеви аудитории и така да разширят портфолиото си от рекламодатели. Очакваме новият собственик да препозиционира ProBG, и то към женската целева група основно“. Директорът на медиа агенция InitiativeMedia Club Катерина Буюклиева е категорична, че „това, което е важно за нас и за нашите клиенти - рекламо-

дателите, е да разработим най-добрата медийна стратегия, така че тяхната реклама да стигне до правилната аудитория“. На въпроса дали придобиването на bTV от CME може да доведе до промяна на цените на рекламно време Катерина Буюклиева отговори: „В тази сфера могат да разсъждават техните конкуренти.“ Те обаче ни отказаха коментар. През последната година обаче конкуренцията между тв каналите става все по-остра и пазарът все

по-интересен за хората, които купуват рекламно време. „Смяна на лидерството при тв каналите може да настъпи единствено ако наистина драстично се промени качеството на програмите, купувани от bTV, и се премине изцяло към местно, вътрешно производство, а от друга страна, MTG удвоят усилията си, които и без това не са малки в момента и не откраднат значителни пазарни дялове от bTV“, каза Лили Георгиева. Каквото и да напра-

вят конкурентите, когато ProBG и bTV обаче попаднат в ръцете на един собственик - СМЕ, ще изчезне и последната надежда за създаване на разнообразие и повече плурализъм на телевизионния пазар. Той от години се владее от двата основни играча - каналите около bTV и „Нова тв“. Първоначално CME бяха сочени като потенциална сериозна заплаха за статуквото. Но явно създаването на повече конкуренция ще остане за след цифровизацията...


34

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

МЕДИА И РЕКЛАМА

„Запазете спокойствие и продължавайте“ е слоганът на кампания на британското правителство през 1939 г. по време на бомбардировките над Лондон ИЛЮСТРАЦИЯ: THANLAND

Да запазиш хладнокръвие PR агенциите преминават сравнително спокойни през кризата Зорница СТОИЛОВА

Годината на премерените очаквания и обещания. На простите интегрирани решения. И на умерения оптимизъм. Така ще изглежда 2010 г. в представите и прогнозите на представителите на българския PR бизнес. Попитахме ги за грешките, промените и поуките от изминалата година и целите и стремежите им за новата.

На прага Поглеждайки назад към 2009 г., PR практиците в България очер тават няколко линии в поведението на клиен-

тите си, но общата дума, която ги обединява, е предпазливост. „Много от мениджърите, които контролираха бюджети, действаха първосигнално и ги намалиха. Имаше индустрии, които се поддадоха на общото настроение и свиха инвестициите си, но не толкова по необходимост, а по-скоро „за да спестят някой лев“, спомня си Радина Ралчева, управляващ директор на Go Green Communications. Въпреки че равносметката е около 20% съкращаване на бюджетите повсеместно, PR агенциите казват, че не им се е налагало да съкращават хора или да намаляват заплати. И в целия сектор - от големите агенции, част от международни вериги, през по-малките до новосъздадените - настроението е умерено оптимистично. Дори очакват през 2010 г. PR бюджетите да се увеличат или да се запазят на нивата от добрите години за бизнеса. Според Любомир Аламанов, управляващ директор на PR агенция APRA Porter Novelli, кризата е оздравителен процес за всички. „Не можем да се оплакваме от природните закони, просто трябва да се адаптираме към новите условия“, казва той полунашега, полусериозно. Светлана Савова, генерален директор на V+O Communication,

е на мнение, че именно трудната икономика е започнала да отсява истинската PR експертиза от непрофесионалистите. Въпреки това обаче един от негативните й ефекти, признава тя, е подбиването на цени. „Част от компаниите, които си търсят PR агенция заради кризата, понякога решават чисто финансово проблема, избирайки най-евтиното“, коментира тя. Но добавя, че има и такива, които започват да търсят стратегически консултанти, които да ги съветват как да се държат в публичното пространство в дългосрочен план. Също както при рекламния бизнес, в PR индустрията сега е активният сезон на конкурсите. И отново подобно, „пичовете“ (конкурс на рекламен език бел. ред.) страдат от същите недостатъци - или са ценови, или са на парче. „Бизнесът все още

Оптимизмът на PR бизнеса се дължи на откриването на нови бизнес ниши и появата на нови клиенти, които са осъзнали необходимостта от PR услуги.

не планира годишно“, признава Ради Георгиев, управляващ директор на PR агенция „От-До Консулт“, и обръща внимание, че все още в България PR конкурсите се организират за конкретна кампания, събитие или въвеждане на продукт на пазара. „Някои се сещат, че имат нужда от PR обслужване в кризисни моменти или са се сблъскали с черен PR и искат да им решиш проблема. И след това забравят за теб до следващия път, когато имат проблем“, разказва той. Докато правилният подход по думите му е да се изгради дълготрайна връзка между PR агенцията и клиента. Генералният директор на агенция V+O Communication Bulgaria Светлана Савова се съгласява. „Може би със 75% от клиентите, с които сме започнали съществуването си, до момента продължаваме партньорство, което означава сериозен ангажимент, инвестиция и натрупване на опит на самия екип“, казва тя и обяснява, че ако искат да запазят настоящите си клиенти, агенциите трябва да предлагат добавена стойност, без да очакват повишаване на бюджетите. Според нея онези, които развиват опита си и се стремят да разширяват портфолиото от услуги според това, което е нужно в момента на PR пазарa, ще запазят клиентите си и ще ги увеличат.

стоятелства, много агенции не могат да си позволят да изпуснат тази възможност. „Случвало е да сме 20 агенции на конкурс за публичен проект. Дори рекламни агенции участват за PR проекти“, разказва Любомир Аламанов от APRA Porter Novelli. Той разказва, че заради редицата неразбории и неясноти в сегашните процедури Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) е поискала среща с кабинета на Бойко Борисов и ще настоява за повече „прагматичност в условията на търговете“. Теодора Бунчева, която оглавява New Moment PR, част от комуникационната група New Moment New Ideas Company, смята, че една от положителните тенденции в сектора през 2010 г. ще бъде търсенето на интегрирани решения. Тя обяснява, че в момента често се явяват на конкурси заедно с рекламната агенция от холдинга. От една страна, клиентите правят това с цел да оптимизират разходите, но от друга, окрупняването на услугите дава по-ефективни резултати за цялостната кампания. „Така се работи по-добре екипно и се обмисля стратегически през всички канали. Постига се по-голямо единомислие и синхрон в реализацията на кампанията“, обобщава Бунчева.

Източници на оптимизъм

Безспорно за PR агенциите и техните клиенти социалните мрежи и блоговете са на дневен ред, а дигиталният PR се очертава като една от най-търсените услуги в сектора. „Всички клиенти искат Facebook или блог, защото са чували, че е модерно“, обобщава Ради Георгиев от „От-До Консулт“ и добавя, че онлайн кампаниите не само трябва да се обмислят и управляват внимателно, но и да предлагат качествено съдържание на потребителите. Затова и PR агенциите са предпазливи, когато предлагат на свои клиенти онлайн решения, и не отричат класическите инструменти на PR-а. Според Любомир Аламанов ключът е в правилния микс от офлайн и онлайн медии. „Все още има определени групи от хора в България, които не можеш да достигнеш чрез интернет“, аргументира се той. PR практиците признават, че един от рисковете, който крие използването на социални медии в работата им, е, че клиентите все още не са напълно готови да се сблъскат директно с потребителите. И да приемат критика. Теодора Бунчева от New Moment PR казва, че в интернет първо трябва да се научиш да слушаш, а след това и да реагираш адекватно на онова, което ти казват хората. „Най-голямото предизвикателство при използването на социалните медии ще е да се докаже, че работят, т.е. да се измери ефективността от кампаниите“, обръща внимание тя. K

Част от оптимизма на PR бизнеса се дължи на откриването на нови бизнес ниши и появата на нови клиенти, които са осъзнали необходимостта от PR услуги. Така например сред найнетипичните компании, обявили конкурс за PR консултация, са юридическа кантора, онлайн магазин и уеб базирана услуга, която предлага превантивни мерки срещу междуфирмената задлъжнялост. От една страна, това се дължи на факта, че PR-ът е по-евтин инструмент от рекламата. Но от друга, PR агенциите започват да се търсят през тази година и като свързващ мост между различни бизнеси, които могат да си бъдат взаимно полезни. Честа практика е например, агенциите да организират т.нар. networking (от англ. - мрежа) събития, на които събират своите клиенти от различни индустрии и на които се създават успешни партньорства. Според PR практиците друга ниша с възможност за растеж тази година ще бъдат връзките с институциите (Public Affairs). Със свиването на бюджетите на компаниите голяма част от агенциите на пазара откриват източник на приходи в публичния сектор предимно чрез участие в конкурси за информационни кампании за различни европейски проекти. Въпреки че в сектора има известно предубеждение към тромавите процедури на търговете и често предизвестените победители, притиснати от финансовите об-

Възходът на дигиталния PR


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

35

НАУКА

Какво ни държи на земята Нова теория за гравитацията може би ще обясни природата на тази сила Текст: Ясен ПЕКУНОВ, Илюстрация: Ася КОЛЕВА

П

риродните закони за разлика от човешките са задължителни. Никой не може да пренебрегне гравитацията. И всъщност никой не знае какво точно представлява тя. Освен може би един холандски физик... Той е Ерик Верлинде от университета на Амстердам, специалист в областта на доста абстрактната Струнна теория, която е възникнала донякъде заради неприятностите, които именно гравитацията създава на физиката. Но да започнем от

Ябълката на Нютон Великият английски физик е първият, който описва действието на гравитационната сила. Анекдотът разказва, че той „открил“ земното притегляне, когато една ябълка го ударила по главата. Уви, тази история е невярна, както разкри ръкопис, който английското кралското научно дружество публикува преди няколко дни. Иде реч за оригиналните бележки на Уилям Стъкъли, прочут археолог и първи биограф на сър Исак Нютон. В тях той разказва как Нютон е мислел за земното притегляне и когато видял как една ябълка пада, съобразил, че очевидно земята я привлича. И така гравитацията била описана като сила на привличане между телата, която действа на голямо разстояние. Около два века и половина по-късно Айнщайн създал Теорията на относителността, където гравитацията получила малко по-прецизно описание и вече зависела от кривината на пространство-времето, която се получава вследствие на наличието на обект с някак-

ва маса. Неусетно гравитацията получила статут на една от четирите фундаментални сили. Никой не знаел защо я има и какво я причинява, но понеже действала върху всичко, физиците решили, че тя е вродено свойство на материята подобно на електромагнетизма и ядрените сили. Тогава започнали проблемите. Фундаменталните сили (освен гравитацията) се

Повече по темата на capital.bg описват от т.нар. стандартен модел. Тези сили се пренасят между парчетата материя от особени частици (т.нар. частици на взаимодействието). Гравитацията не се вписва в стандартния модел, а мистичният гравитон, който би трябвало да я пренася, така и не е открит.

А ако всички грешат? Вероятно това е въпросът, който си е задал д-р Ерик Верлинде, преди да подходи към гравитацията по удивително прост, но съвсем нов начин. Теорията му е оповестена в началото на януари (arXiv:1001.0785v1) и вече получи положителни отзиви от известни физици, например от Нобеловия лауреат Джерадус'т Хоофт. Какво е новото при Верлинде? Първо той допуска, че гравитацията не е фундаментална сила. Вместо това постулира, че гравитацията е следствие от количеството информация и мястото на тази информация в пространството. Физиците наричат материята информация, а пространство-времето е просто място, където се съхранява тази информация.

Тръгвайки оттук, в един достъпен и прост вид д-р Верлине извежда уравненията на Нютон и Айнщайн. В основата на подхода се оказва ентропията. Ентропия се нарича спонтанната (и статистически обоснована) склонност на материята да заема хаотично разположение. Ентропията е онова, което не позволява да подхвърлените нагоре камъчета да паднат на земята и да изпишат „Ну, погоди!“ например. Според модела на проф. Верлинде гравитацията е следствие на ентропията, тоест е ентропийна сила, което лесно се доказва от съвсем класически уравнения, включващи температура, маса и енергия. Ученият споделя, че ако по този начин бяха изведени само законите на Нютон, то това можеше да е просто случайност. Но методът позволява да се изведат и законите на Айнщайн за гравитацията. Ако гравитацията, която подрежда Вселената и управлява закономерно движението на небесните обекти, е ентропийна сила, то природата проявява чудесно чувство за хумор - излиза, че стремежът на материята към хаос е отговорен за подредеността на Вселената. Работата на д-р Верлинде повдига и още един интересен въпрос. Цялата елегантна и убедителна теория изисква и второ допускане. И то е, че ние живеем в

Холограмна Вселена Това вече звучи малко смахнато. Ако сме склонни да наричаме идеите на Стивън Хокинг и Якоб Бекенщайн, двама от найголемите физици на човечеството, смахнати. Те твърдят, че информацията, която съдържа една черна дупка, е кодирана на повърхността й. Ако за-

местим информация с материя, достигаме до идеята за холограма - съдържанието на черната дупка е холограма на повърхността й. Вселената, поне според сегашните ни разбирания, представлява един голям балон, който постоянно се разширява с определена скорост. Гравитацията противодейства на този процес и между другото има точно такава сила, тъй че разширение-

то да позволи материята да стои заедно няколко десетки милиарди години. Вселената е толкова огромна сфера, че количеството информация в нея надвишава количеството информация на повърхността на сферата. Това нарушава закона за запазване на енергията, който е основният закон на физиката. Нищо и никога не може да го наруши. За да избегнат парадокса, физиците постулират, че вът-

решността на сферата (материята във Вселената) е холографско изображение на информацията на повърхността. Холограма по определение е двумерно изображение, което изглежда триизмерно следствие на отражение на светлината. Ако хипотезата на д-р Ерик Верлинде за гравитацията се потвърди, тя ще е поредното силно доказателство в полза на холограмна Вселена. K


36

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ТЕХНОЛОГИИ

Устройството е „дебело“ един сантиметър и отзад има алуминиева обвивка СНИМКА: REUTERS

Общите приходи от продажби

iХитът е в режим на изчакване За много хора премиерата на iPad е като втора Коледа в рамките на месец. Очакванията за таблет компютъра на Apple бяха грандиозни.

Таблетът на Apple не предизвика Второ пришествие. Пазарният му успех зависи от софтуера за него и мултимедийното съдържание Андриан ГЕОРГИЕВ

На него се гледа(ше) като на продукт, който ще промени няколко индустрии завинаги. Подобно нещо е по силите на Apple, тъй като компанията на Стив Джобс вече разби статуквото с iPod и iPhone. Спекулациите започнаха от вграден соларен панел и стигнаха дотам, че таблетът може да пристигне на сцената в комплект с еднорог. Вестникари и книгоиздатели, за които е трудно да капитализират своето съдържание онайн, също таяха надежда, че таблетът на Apple може да се наложи като платформа за продажба на цифро-

ви издания. Високите очаквания се сблъскаха с iPad - таблет с цветен екран и вид на огромен iPod Touch. „Той е много по-интимен от лаптоп и много по-мощен от смартфон.“ Така Стив Джобс анонсира продукта на премиерата в Сан Франциско в сряда. В своите характеристики таблетът попада някъде по средата между умните телефони и преносимите компютри. Затова iPad ще трябва да се намести като нова продуктова категория в това тясно за момента пространство. В противен случай ще се наложи като нишов продукт за верни фенове на Apple. Едно е сигурно - iPad е част от визията на Apple за бъдеще с компютри, управлявани с докосване, но без клавиатури. Посока, подкрепяна от гиганти като Motorola, Dell и Lenovo, които също разработват свои таблети. Някои от тях ще бъдат с Android, операционната система на Google. Разликата с конкуренцията е, че iPad има помалко функции, но като цяло предлага по-интуитивно управление на софтуера.

iPad of the Union* Той има процесор, който е собствено производство на Apple. Всички, които вече са го тествали, твърдят, че е супербърз. Всъщност при хардуера изненадата е, че няма някаква голяма изненада. Така че най-интерес-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

37

ТЕХНОЛОГИИ

на iPad могат да надминат $2 млрд. до края на 2011 г. СНИМКА: REUTERS

ПРОДАЖБИ

5.1 млн. броя iPad могат да навлязат на пазара до края на 2011 г. според анализатора Яир Райнер от Oppenheimer.

КОНКУРЕНЦИЯ

15 долара е най-високата цена за електронна книга на iPad, най-ниската е $8. За сравнение - повечето издания за Kindle струват $10. Четецът на Amazon се продава за $489.

НАЧАЛЕН ТЛАСЪК

140 хил. приложения за iPhone работят и за iPad.

Какво има под екрана

И iPad струва...

 9.7-инчов IPS дисплей 1GHz процесор Apple A4 Wi-Fi, Bluetooth, GPS компас, акселерометър VGA изход високоговорител, микрофон живот на батерията - 10 ч. модифицирана версия на iPhone OS

 С Wi-Fi: $499 - 16 GB $599 - 32 GB $699 - 64 GB налични през март в САЩ С Wi-Fi и 3G: $629 - 16 GB $729 - 32 GB $829 - 64 GB налични през април в САЩ

Защо с AT&T Много американски потребители на iPhone и iPod Touch се оплакват от оператора AT&T заради лошата клетъчна мрежа. От Apple обаче продължават своето партньорство с големия американски телеком. Намерението на технологичната компания е да продава iPad със специални по-евтини абонаменти на AT&T. За момента тарифните планове са два: $15 за 250MB и $30 за неограничен интернет. Потребителите могат да прекъснат услугата по всяко време, тъй като няма

задължаващи договори. Въпреки че конкурентът Verizon също се сочеше като потенциален кандидат за дистрибуция на iPad, Apple избира ексклузивно AT&T и заради по-развитата Wi-Fi мрежа. Бившият щатски държавен монополист поддържа повече от 20 хил. зони за безжичен интернет в ресторанти, хотели и летища. iPad няма да бъде заключен към един оператор, но няма да сработи с конкурентните оператори T-Mobile и Verizon, тъй като поддържа друга честота.

ните неща се очакват от софтуера. Първото нещо, което трябва да се отбележи, е, че приложенията за iPhone могат да работят на iPad. Това ще улесни разработчиците в писането на приложения за таблета. Сред тях достойно място ще заемат игрите. На презентацията например беше показанa специална версия на Need for Speed. Големият 9.7-инчов екран стимулира създаване на софтуер, по-близък като функционалност до компютър, отколкото до смартфон. Една от програмите е iBooks, откъдето могат да се поръчват и четат книги. Най-вероятно таблетът няма да погуби Kindle, защото четецът на Amazon има по-удобен екран за четене на дълги текстове, без да натоварва прекомерно очите. Освен това издателите, подписали споразумение с Apple, са по-малобройни от библиотеката на Amazon. Той е предназначен за хардкор читатели, докато iPad се цели в по-широка аудитория. Това са хора, които вършат малко неща пред компютъра, но все пак не са доволни от него. Те може би искат да купят MacBook, защото са чували, че е по-удобен, но високата цена ги е спирала. Затова по-скоро iPad ще се наложи като устройство за четене, гледане на видео и игри, когато човек е излегнат на дивана или в движение. По-скоро достъпната цена от $499 за таблет с Wi-Fi ще помогне повече хора да се сдобият с него. „Истинският въпрос е, предвид че не може да го вкарате в джоба си, дали върши повече работа от iPhone и дали ще оставите компютъра си вкъщи, след като iPad не прави толкова, колкото може един лаптоп“, обясни за „Капитал“ Едуард Айгерман, бивш старши инженер в Apple. iPod и iPhone успяха, защото в съзнанието на хората имат нещо отличително, което ги изстрелва пред конкуренцията. „Софтуерните приложения за iPhone го превърнаха в хит. Фактът, че iPod съхранява цялата ви музика в джоба и че чрез iTunes може да купите още песни, го направиха хит. Двете устройства могат да вършат много неща, но има само едно нещо, което кара хората да говорят за тях“, коментира за „Капитал“ маркетинговият консултант Лора Рийс.

iDontknow... В iPad засега не се откроява нещо революционно и затова анализаторите подхождат със смесени чувства. Дни преди премиерата, когато Apple не коментира слуховете, че ще представи таблет, цената на акциите на компанията се рееше над $210. Ден по-късно те паднаха под $200. Партньорството с американския телеком AT&T също не е добра новина за много потребители на iPhone, които се оплакват от лошата мрежа на водещия щатски телекомуникационен оператор. Разочарованите

посочват още, че им липсва камера, Flash (т.е. Farmville остава зад борда) и едновременната работа на няколко софтуера (не може да слушате музика, докато браузвате в интернет). Не всички обаче са толкова резервирани. „Тези и други нови възможности ще се появят скоро за iPad. Не е важен хардуерът, а софтуерът и медийното съдържание“, коментира за „Капитал“ Хуан Антонио Гинер, президент на Innovation, консултантска фирма в областта на медиите. Със сигурност сред партньорите на iPad няма да е Netflix, доставчикът на видео по поръчка. От компанията обявиха, че поне в близко бъдеще ще се фокусират върху по-големи екрани. Таблетът има ограничена свързаност, няма USB порт (!) и ще се управлява от iTunes. Пълният контрол на Apple обаче не е задължително лошо нещо. „Това предотврати появата на много вируси и позволи на Apple да контролира натоварването на клетъчната мрежа на операторите“, казва Eд Айгерман. Липсата на Flash ще ускори работата на процесора, добавяме ние. Айгерман обяснява липсата на камера с водените в момента преговори между AT&T и Apple. Телекомът е настоял, че уебвидеото ще натовари твърде много неговата мрежа, и затова ги е разменил за по-изгодни абонаменти за мобилен интернет, твърди бившият инжeнер в Apple. Понякога обаче пълният контрол създава проблем. „Досега никой не успя да произведе клавиатура за iPhone. Apple просто не разрешава. Защо? Тъй като те са изчаквали да пуснат iPad. Ако планирате да пишете много, от Apple ще искат да ви продадат по-голямо и скъпо устройство“, казва Айгерман. А какво мислите за името на новия таблет? „Apple отиде твърде далеч с i-имената“, смята Лора Рийс. „iPad е най-лошото име, което Apple някога са измисляли“, добавя интернет експертът Никълъс Кар. „Освен това iPad е марка продукти за лична хигиена в Америка“, допълва Ед Айгерман. Разбира се, успехът на продукта не зависи от суровото сравнение между хардуерни спецификации, а от решенията на потребителя, който иска проста и удобна технология. В този смисъл от значение са неща като името на продукта и това дали хората ще се притесняват да вадят таблет, докато са на опашка, в обществения транспорт или на улицата. Скоро ще узнаем дали Apple ще поправи нещо, или хората ще загърбят „пропуските“ на iPad, както се случи с iPhone на ук на скептиците.

*В деня на премиерата на iPad американският президент Барак Обама изнесе годишната реч, озаглавена State of the Union („Състоянието на съюза“).


38

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г. sport.capital.bg

СПОРТ

Бордъркакво?

Раданова в последна олимпийска битка

Александра Жекова има силата и храбростта да атакува медал на олимпиадата във Ванкувър Елеонора ТАРАНДОВА

Александра Жекова (вляво) преследва медал във Ванкувър

Какво е това бордъркрос? Казват му мотокроса на сноуборда и тази дисциплина има шанс много скоро да излезе от анонимност в България, ако Александра Жекова успее да оправдае очакванията за медал от зимната олимпиада във Ванкувър 2010. Така че всичко е в ръцете или по-точно в краката на 22-годишната софиянка, която е най-оптимистичният член от българския екип за игрите от 12 до 28 февруари. България праща 18 състезатели в шест спорта - биатлон, шорттрек, ски алпийски дисциплини, ски бягане, сноуборд и шейни и делегация от общо 41 души, финансирана с близо 400 хил. лв. от министерството на спорта. За сравнение на предишните две олимипиади в Солт лейк сити и Торино квотите бяха 21, но тогава имаше поне четирима състезатели по фигурно пързаляне начело с двойката Албена Денкова и Максим Стависки. Сега има една-единствена свежа на-

СНИМКА: REUTERS

дежда за медал в отбора и това е жадната за победи Сани. Тя има квоти в две дисциплини - бордъркрос и паралелен гигантски слалом. Дори звездата в шорттрека Евгения Раданова, която е двукратна олимпийска вицешампионка, признава, че този път „ще е изключително трудно да се стигне финал“: „Смятам, че има едно друго име в българския тим, което трябва да се следи внимателно. Това е Александра Жекова.“ Уникалното за чаровната софиянка е, че ще е единствената състезателка, която кара в два толкова различни старта. Бордъркросът всъщност е найновата дисциплина в олимпийското семейство. Състезанието представлява ожесточена битка между спускащи се сноубордисти, по-свирепа от обиколките в NASCAR и включваща непрестанно, но позволено бутане и ръгане с лакти. Това е един от най-вълнуващите, забавни и грабващи зрителя зимни спортове. За да стигнат финала, състезателите преминават през редица скокове и тесни завои, като всеки един се посреща с различна техника. „Ще изглежда невероятно по телевизията, вълнува се Жекова. Толкова е забавно. Съоръженията и пис-

тите са просто перфектни, но и трябва много да се трудиш“, обяснява тя пред американския всекидневник „Телюрайд дейли планет“. Жекова отива на втората си олимпиада след Торино, където беше още незряла, много амбицирана, но просто не издържа напрежението. Сани има вече пет подиума (три втори места и едно трето на бордъркрос и едно трето на паралелен гигантски слалом) от общо 69 старта за Световната купа. След последните стартове за малката купа в бордъркроса тя е на трета позиция след канадките Маей Рикер и Доминик Малте. Успехите й се дължат на много талант и здрава подготовка на световно равнище, финансирана предимно от БФСки. Двамата с баща й Виктор Жеков, който е и неин треньор, са луди глави, тренират безпощадно и целогодишно. През лятото тя кара сърф и мотори, после следват лагери в Южна Америка и състезания в Чили, където по това време са и найдобрите сноубордисти. Жекова е между най-добрите в света и има силата и храбростта да атакува медал във Ванкувър, прогнозират специалистите в дисциплината.

ФИНАНСИРАНЕ НА ОЛИМПИЙСКАТА ПОДГОТОВКА* Федерации Биатлон Кънки Ски Шейни * в хил. лв.

2006 473.9 360.0 35.4 53.7

2007 511.8 407.7 38.3 -

2008 437.8 423.8 65.0 -

2009 499.3 442.3 -

Общо 1 923.0 1 634.7 138.8 53.7 Източник: МФВС

Докато Жекова се движи по гребена на вълната, за Раданова предстоящата олимпиада ще бъде изключително трудно изпитание. За 33-годишната софиянка това е последният шанс да спечели златен медал и ако успее, това ще бъде фантастичен край на забележителната й спортна кариера, в която има общо три медала от олимпиади (сребърен на 500 м в Солт лейк сити '02 и Торино '06 и бронзов на 1500 м в Солт лейк сити). Заради изискванията на Международната федерация по кънки (ISU) като превенция за тежки падания през последните четири-пет години ледът по пистите се правеше все по-мек, а на Жени ставаше все по-трудно да е в челните позиции. С годините тя натежа и сега с нейните 54 кг ще е още по-трудно да се конкурира с 40-килограмови азиатки. Раданова от пет години се бори със сериозни проблеми в кръста, което направи още по-тежко участието в коронната й дисциплина 500 м. Вместо да се съсредоточи отново върху нея, тя реши да се състезава във всички дисциплини, защото всяка може да й донесе медал. „Рисковано е да се състезавам само в една дисциплина. При едно спречкване на пистата и край“, обяснява Раданова и признава, че не изпитва психическо напрежение от големите очаквания за нейното представяне. Наскоро българката е имала възможност да разузнае как върви подготовката на конкуренцията. „Съперничките ми бяха във форма, в която никога не съм ги виждала. Освен това има състезателки от Европа, които също вече са на световно ниво. Да се надявам, че до стартовете на игрите те няма да могат да задържат тази топ форма, а моята ще се подобри“, каза Жени преди европейското първенство в Дрезден, където преди седмица спечели бронзов медал на 1500 метра и остана пета във финала на 1000 метра. Тя допълни, че в последните четири години е останала на леда, за да помогне по-скоро на целия отбор и с една надежда да използва последния си шанс за злато, въпреки че е съзнавала колко ще е трудно. В шорттрека България има шест квоти при жените по две на 500 и 1500 м и една на 1000 м и при мъжете на 1000 м. Освен Раданова на старта ще застанат Марина Георгиева и Асен Пандов.

Биатлонът изгърмя патроните при жените Още от миналия февруари се знаеше, че само мъжкият отбор по биатлон ще пътува за олимпиадата във Ванкувър. Женски отбор няма. Онези момичета начело с единствената олимпийска шампионка от Нагано '98 Екатерина Дафовска, които в продължение на три олимпийски цикъла успяваха да вземат точки и медали, вече прекратиха кариерата си. Нови та-

ланти така и не изгряха. Това е и спортът, в който държавата вложи най-много средства за олимпийска подготовка (виж таблицата). Федерацията не може да се оплаче от липса на грижи и условия. Подготовката на националите беше изнесена изцяло в чужбина - в Алпите и Финландия. От романтичен спорт с участието на 15 страни биатлонът се превърна в една от най-маркетинговите зимни дисциплини, но българите не успяха да се възползват. Като резултати биатлонистите на България трудно намират място между първите 40 на Световните купи, а на олимпиадата положението ще е още по-тежко. Нямаме дълга скамейка от състезатели, много точно отбеляза председателят на федерацията по биатлон Васил Тончев. За Канада ще пътуват Мартин Богданов, Красимир Анев, Владимир Илиев, Михаил Клечеров и Мирослав Кенанов, четирима от тях ще се представят в индивидуалната дистанция на 20 км, в спринта на 10 км и при щафетите, като един ще е резерва. Те имат нищожен шанс при щафетите да влязат в първите 12, но това силно зависи от представянето на другите тимове. Единствената квота при жените беше за четвъртата от игрите в Нагано '98 и европейска шампионка от 2006 Павлина Филипова, но точно на финала в началото на месеца тя обяви, че се оттегля от четвъртата за нея олимпиада по здравословни причини. На нейното място влиза Нина Кленовска, бивша Кадева, но тя едва ли ще намери място в първите 40. В алпийските дисциплини България ще бъде представена от двама скиори по на 36 и 33 години - Килиан Албрехт и Стефан Георгиев, и една дама - Мария Киркова. Голямата мечта на австриеца с български паспорт Албрехт, който миналия уикенд завърши на 21-а позиция в слалома за Световната купа в Кицбюел, е да влезе в топ 10 в слалома. Албрехт има четвърто място от игрите в Солт лейк сити, но тогава е бил на 28 години. И в ски бягането положението не е обещаващо. Преди точно 30 години Иван Лебанов донесе първия медал (бронзов) за България от зимна олимпиада в Лейк Плесид. Сега тримата състезатели с квоти в тази дисциплина - Веселин Цинзов, Антония Григорова и Теодора Малчева, отиват с идеята да запишат участие. „Нивото на ски бягането у нас е, меко казано, ниско, направо трагично, смята Лебанов. Има 2-3 момченца и момиченца с добри резултати, но трябва да им се даде и възможност да се реализират следващите години.“ Което значи, че няма да е сега. И ако през годините успехите на българския зимен спорт преминаха през дисциплини като ски бягане, биатлон, шорттрек и фигурно пързаляне, сега може би е ред да научим какво е бордъркрос. K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

39

imena.capital.bg

ИМЕНА Строители на капитализма

ДИАЛЕКТИКА

 Главният редактор на „Капитал Light“ БОГДАН РУСЕВ събра приятели и почитатели в Pop Art Cafe през изминалата седмица, за да представи сборника си с разкази THE SINGLES COLLECTION 1999-2009. Както става ясно от заглавието, двайсет и четирите истории в книгата са сбор от най-добрите му творби - от първите два сборника с разкази: „Електрочакра“ (2001) и „Вълшебна нощ“ (2002), които е практически невъзможно да си намерите в оригиналните им издания; през първата приказка от „12 приказки от Белегаст“ (номинирана за наградата „Хеликон“); най-добрите парчета от романа „Ела при мен“ (2007); и чисто нов, непубликуван откъс от предстоящата детска фантастична книга „Безкрайният път“ (която се очаква през май 2010). Джаз певицата Миленита забавляваше гостите на купона.

Изпълнителният директор на Apple Стив Джобс представи таблета iPad и отново завъртя колелото на машината, която превърна компютърния производител в една от най-печелившите компании в света ИЛЮСТРАЦИЯЛ ИВАН КУТУЗОВ

БезЦветна телевизия „Нова тв“ свали Милен Цветков от екран

Т

елевизионните водещи с характер сякаш постепенно започнаха да излизат от мода. Кой ще загуби от този факт: медиата, аудиторията или и двете заедно. През седмицата стана ясно, че един от най-популярните водещи на „Нова тв“, Милен Цветков, вече няма да е лице на предаването „Здравей, България“. Колежката му Лора Крумова остава да води сутрешното предаване, но все още не е ясно кой ще й бъде партньор. От PR екипа на „Нова“ обясниха, че видими промени в сутрешния блок на медиата ще има в средата на февруари.

PR-ът на „Нова“ Станислава Кунева обясни, че „махането на Милен Цветков е програмно решение. Работим с Милен върху други идеи за реализацията на нов общ проект“, коментира тя. „Нова“ не даде адекватно обяснение защо всъщност махат Милен Цветков от екран. Решението дори не бе подкрепено с рейтингите на сутрешния блок. Водещият отказа всякакви подробности за промяната. Той каза, че ще има официално съобщение от медиата и „от него ще разберете всичко“. Цветков обясни, че за момента не е ясно дали той ще продължи работата си с „Нова тв“. През 2000 г. предаването „Здравей, България“ тръгна с участието на Милен Цветков. Мнозина смятат, че изявите на Цветков са допринесли за разра-

ботването на този часови пояс и оттогава насам телевизионната аудиторията сутрин непрекъснато се увеличава за сметка на радиото. След това Цветков стана лице на вечерните новини, а по-късно напусна не само „Нова тв“, но и медиите. Водещият се завърна с предаването си „Часът на Милен Цветков“, а от 19 януари 2009 г. започна отново да се изявява в „Здравей, България“, след като предишният екранен партньор на Лора Крумова - Георги Коритаров, беше отстранен след скандал. Каквито и да са причините за отстраняването на водещия, телевизионната картина все повече изглежда като нарисувана от някакъв паралелен разум, който иска медиите да изглеждат еднакви, равни, безхарактерни и предимно жълти.

 Бащата на тенисистката Сесил Каратанчева - РАДОСЛАВ КАРАТАНЧЕВ, беше назначен за шеф на „Академика 2000“ от спортния министър Свилен Нейков. Дружеството стопанисва спортни бази като Зимния дворец в София, зала „Фестивална“, стадион „Академик“ и тенис комплекса „София“ в Борисовата градина. Каратанчев

беше треньор на дъщеря си, която беше хваната в употреба на допинг. През 2005 г. той обясняваше, че непълнолетната тогава Сесил е била бременна и затова в организма й били установени високи нива на нандролон. След изтърпяването на двегодишното наказание Каратанчева играе за Казахстан. Каратанчев, извастен с прозвищато Радо Крана, е бивш гребец, какъвто е и Нейков. В зората на демокрация той гравитираше около застреляния покъсно Иво Карамански, наричан още романтичния образ на българската мафия. Попитан защо се е спрял на бащата на Сесил, министърът отговори така: „Той е човек с много силна воля, с опит в управлението и може да премахне всички схеми на корупция.“

 Преди да открие талантите на България, новото риалити предаване на bTV - „България търси талант“, откри своите диджей звезди. Водещите и журито на новото шоу разгорещиха страстите в столичния клуб „Маскара“. Алекс Раева, ХИЛДА КАЗАСЯН, Любен Диловсин и продуцентът МАГИ ХАЛВАДЖИЯН застанаха на диджейския пулт и всеки направи собствен сет с любими парчета.

ТАКА КАЗА ПРЕМИЕРЪТ „С новата апаратура ще се прави разрез в размер на 1.5 милиметра вместо старите операции, при които като ярета ги режеха по средата.“ Бойко Борисов при откриване на нова медицинска ангиографска лаборатория

ВИЦ НА СЕДМИЦАТА Предвид плачевните познания по география, които демонстрира бившият външен министър Румяна Желева на изслушването за еврокомисар, Изпълнителната комисия на партия ГЕРБ решила да опресни познанията на депутатите си. Събрали парламентарната група на ГЕРБ в зала „Изток“ на Народното събрание, опънали карта на света на стена-

та и лекторът започнал да ги препитва: - Кой ще покаже къде е Америка? Скочила самоотвержено Цецка Цачева, помаяла се малко и посочила Америка на картата. - Чудесно - казал лекторът, а сега ми кажете кой е открил Америка? - Цецка - отговорили в хор депутатите от ГЕРБ.


04


брой #04, година XVIII

30 януари - 5 февруари 2010 г.

52 Висок старт

44

Системата с ваучери дава дефекти

www.capital.bg

50 Хапче „Печалба“

K2

БИЗНЕС

КОМПАНИИ 43 / Стоки и продажби 50 / ИМОТИ 52 / ПРЕДПРИЕМАЧ 54 / ФИНАНСИ 58 / МОЯТ КАПИТАЛ 62

КОМЕНТАР

Битка по пътя омните ли битката между магьосниците Саруман и Гандалф във „Властелинът на пръстените“? Ако не припомнете си я, защото в момента (следващите думи може да ви прозвучат много странно) в българската икономика се води подобно сражение. От една страна са лошите новини и прогнози. Като например очакванията за ръст на безработицата. И съобщения като това, че „Ален мак“ не успя да плати лихвите по облигациите си или да постигне споразумение с кредиторите си. Да не говорим, че президентът Барак Обама, на когото преди около година всички разчитаха да реши проблемите на световната икономика като с магически жезъл, също се задъхва и дава назад в някои от идеите си. Радващото в случая е, че си имаме и икономически Гандалф. Да, печалбите на банките падат, но паднаха и лихвите по депозитите, което пък беше основно условие за една по-стабилна и кредитираща банкова система. А и самите банкери вече очакват посериозни ръстове в някои видове кредити през тази година (виж. стр. 58). През седмицата „Форт Нокс“ пък направи първата копка на струващия над 60 млн. евро проект за небостъргач в София (виж. стр. 52). Правителството също реши да е по-оптимистично и заложи ръст на икономиката от 0.3% за тази година. Далеч сме от мисълта, че всички тези новини образуват устойчив тренд. Нито пък (за съжаление) може твърдо да заявим, че оживлението в икономиката вече се усеща. Но поне ни остава да се надяваме, че има първи признаци и това скоро ще се случи. Все пак спомнете си - и в книгата Гандалф загуби битката, но спечели войната. K

П Докога ще зимуват банките Липсата на нови кредити и влошаването на старите ще продължават да изяждат печалбите в сектора ФИНАНСИ

СНИМКА: MUFFET

Мария ИВАНОВА Едва ли за някого е тайна, че в последната година банковото кредитиране на практика замръзна. Добрата новина е, че през 2010 г. нещата ще започнат да се променят, стига, разбира се, на пазара да има и достатъчно добри проекти, които да бъдат финансирани. Същевременно вниманието на банкери и икономи-

През 2009 г. банковите заеми се увеличиха само с 3.6% на годишна база

сти остава приковано върху осезаемия ръст на проблемните заеми, които се увеличиха почти четирикратно за една година и стопиха печалбите на банките наполовина. В края на 2009 г. делът на лошите кредити вече надхвърля 10% от общия обем кредити за фирми и домакинства. А според анализаторите пикът им предстои. ФИНАНСИ 58


42

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

K2 СЕДМИЦАTA М.О.Л. Годината започна добре за изпълнителния директор на Ford Алан Мълали. Компанията му отчете първата си годишна печалба от пет години насам - 2.7 млрд. долара, докато конкурентите се задъхват под контрола на държавата и заради спад в продажбите.

Премиите в застраховането се свиват с 4.2%

Продажбите на бира спадат с 11%

„Дънди“ замрази проекта си в България

НАДОЛУ Застрахователни-

ПРОМЯНА Продажбите

ЗЛАТО Канадската „Дънди

ят сектор отбеляза спад от 4.2% на годишна база на записаните премийни приходи към края на ноември 2009 г., показва статистиката на Комисията за финансов надзор. Намаляването на премиите е с 1.5% в общото и с 18.5% в животозастраховането. Към края на единадесетмесечието общият обем на реализираните приходи в сектора е 1.5 млрд. лв. За същия период изплатените обезщетения в общото застраховане се увеличават с 15.6%, а тези в животозастраховането - с 12.4%.

на бира през 2009 г. бележат спад от 11% в сравнение с 2008 г. Това показват данните на Съюза на пивоварите. Компаниите, членуващи в съюза „Болярка - ВТ“, „Загорка“, „Каменица“, „Карлсберг - България“ и „Ломско пиво“, са реализирали близо 4.9 млн. хектолитра бира през 2009 г. Изнесени са 51 421 hl - главно за Румъния и Македония. Над 66 млн. лв. са инвестициите в българската пивоварна индустрия през 2009 г. за производство, търговски марки, реклама, обучение.

прешъс металс“ замрази проекта си в България след дългогодишно чакане на екоразрешителни. Компанията, разработваща златното находище в Челопеч, купи металургичния завод „Цумеб“ в Намибия, почти изцяло преработващ челопешкия концентрат. Инвеститорите искаха да изградят такъв в Челопеч. „Новата компания струва 33 млн. долара, като има още 18 млн. долара дългове“, обяви Алекс Нестор, директор корпоративни и външни отношения в „Челопеч майнинг“.

ПЕТРОЛ 81.89 6.I.10

85

75

Цифром

1239 лв. стойност на 1000 лв., инвестирани в БГ40 преди една година Източник: БФБ

65

55

45

39.55 18.II.09

35 28.I.09

$/барел 1 барел=158.9 л

28.VII.09

28.I.10

Източник: Datastream

ДОЛАР/ЛЕВ 1.42

1.4004 28.I.10 1.39

1.36

Сделки и проекти

1.33

 Алтернативният телеком оператор „Спектър нет“ придоби официално конкурентната компания „Орбител“. Акциите на „Орбител“ са прехвърлени на новия собственик, а сумата от близо 5 млн. евро по сделката е изплатена, съобщиха от компанията купувач.

1.3

1.2920 27.XI.09 1.27

28.X.09

13.XII.09

28.I.10

Източник: Reuters Investor

 Със заповед на Столичната община временно се спира изграждането на новостроящия се мол „Сердика център“, като ще бъде наложена и парична глоба. Причината за крайната мярка е установеното затваряне на улица „Попова шапка“, която се използва като строителна площадка и за която не е издадено надлежно разрешително за ползването й. Преди около две седмици на строителите на мола бяха съставени два акта, отново за неправомерно затваряне на пътни ленти, но на бул. „Ситняково“. Започна изграждането на ветроенергиен парк „Суворово“. Инсталацията е с обща енергийна мощност 60 MW, а инвеститор в него е испанската фирма Eolika. Общата стойност на проекта е 108 млн. евро, като 11 млн. от тях са кредит от Черноморската банка за търговия и развитие. Паркът е съфинасиран и от Европейската банка за възстановяване и развитие, която ще отпусне 60 млн. евро.

ИНДЕКСИ DJIA, Ню Йорк CAC 40, Париж Hang Seng, Хонконг 200

Шест кандидата останаха в търга за речна информационна система Само шест кандидата продължават в търга за изграждането на речна информационна система по река Дунав, организиран от ДП „Пристанищна инфраструктура“. Четири от общо 10-те консорциума бяха отстранени след разглеждане на документите им. Търгът по

европрограмата „Транспорт“ започна през декември 2009 г. С най-ниски ценови оферти са обединението „Булрис 2009“ (13.5 млн. лв.), в което са компютърната CNSys и държавната „Строителство и възстановяване“ и обединението „Контракс“ (14.6 млн. лв.). СНИМКА: ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

175 150 125 100 28.I.2009 г. = 100

75 28.I.09

28.VII.09

28.I.10

Източник: Reuters Investor

СЛОВОМ „България все още може да привлича чужди капитали. Според мен има несъответствие между много добрата среда, която предоставя страната, и мнението в чужбина за нея. Бихме искали да се знае за стабилността на валутния борд, за ниската инфлация и цялостната стабилност на банковия сектор.“ Клаус-Петер Цайтингер, председател на надзорния съвет на „Прокредит банк България“

„Очакваме през 2010 г. да започнем да виждаме ефектите от правителствените програми за стимулиране. Основно това ще се случи през първото полугодие, но и до края на годината процесът няма да спре. Основното предизвикателство пред икономическия растеж ще бъде това, че безработицата ще остане висока.“ Дидие Абато, старши консултант по търговия с акции в Saxo Bank

„От около 5800 фирми, вписани в Камарата на строителите в България, близо 1500 не подновиха регистрацията си през миналата година, а това значи, че губят правото си да практикуват. Очаквам още толкова да отпаднат и през тази.“ Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България

„Доброволното здравно осигуряване се приема като начин за корекция на задължителното, а не като начин за надграждане на съществуващата система. Само включването на частните фондове в системата обаче няма да реши проблемите. „ Мими Виткова, председател на асоциацията на здравните фондове.

„Пазарите вече са в процес на подготовка за финансовата регулация, която ще последва безпрецедентната разточителност на данъкоплатците. Скоро ще се събудят и за предстоящото финансово цунами. За правителствата е най-добре бързо да сложат точка на самовнушението, че вършат много по-добра работа от предшествениците си.“ Кенет Рогоф, преподавател по икономика в Харвард


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

43

kompanii.capital.bg

КОМПАНИИ ФЕРИБОТНИ ВРЪЗКИ

Походът към Кавказ

Украйна Русия Иличевск

Кавказ

Румъния Грузия Поти Батуми Варна

Морският и речният флот се състезават за ферибота до Русия

България

Турция

Калина ГОРАНОВА ИНФОГРАФИКА: АСЯ КОЛЕВА

ве български компании се състезават за транспортния коридор по море до Кавказ, изборът ще бъде направен тази седмица и тъй като критериите са неясни, изходът трудно може да бъде прогнозиран. От едната страна е Параходство „Български морски флот” (БМФ), собственост на германско-българския консорциум „Кей джи маритайм шипинг“. От другата - превозвачът по Дунав, Параходство „Българско речно плаване” (БРП), собственост на „Химимпорт”. Решението кой да оперира фериботната линия Варна - Кавказ, ще вземе Морската администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Интересно как.

Ферибот Линията беше открита на 3 март 2009 г. по силата на двустранна спогодба между министерствата на транспорта на България и Руската федерация. Тя е важна, защото дава възможност товарите за Русия да се транспортират директно, без да се минава през Украйна. От декември в пристанището в Кавказ има митница. Това разширява възможностите пред българските превозвачи, тъй като там вече ще могат да се обработват и акцизни стоки. Според споразумението България и Русия трябва да имат по един пристанищен оператор, един жп и един морски превозвач. Досега мястото на последния от българска страна стоеше вакантно. Причината беше, че министерството се забави с наредбата за избора му. Така по линията оперираше единствено руският кораб „Авангард”. През декември миналата година наредбата най-

сетне беше готова и обнародвана в Държавен вестник. Тя постави четири условия към кандидатите, на които в момента отговарят и БМФ, и БРП. Ето какви са те: 1. регистриран предмет на дейност - превоз на товари по море (това е основната дейност на БМФ и е записана в предмета на дейност на БРП) 2. притежава опит в дейността превоз на железопътни товарни вагони (БРП) и/или контейнери по море не по-малко от 5 години (БМФ) 3. притежава документ

До момента руският кораб е направил едва 12 курса по линията. за съответствие, който удостоверява изпълнението на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (и двете фирми отговарят) 4. е финансово стабилен, професионално компетентен и с добра репутация В предходен вариант на наредбата (предложен от предишното правителство, но необнародван в Държавен вестник) имаше и пето условие - кандидатът да е имал средногодишен оборот от превоз на товари по море от 20 млн. лв. за последните пет години, част от които жп. На този критерий отговаря БМФ, като няма данни БРП да извършва морски превози. Държавата има специални изисквания и към кораба. Причината е, че пристанището в Кавказ е много плитко. „Корабът трябва да е с до 4.8 м газене, до 22 м ширина и до 150 м дължина”, обяснява Сергей Църнаклийски, изпълнителен директор на Морска администрация. И двете компании канди-

дати в момента нямат такъв. Условието на държавата е до две години корабът да е пуснат на вода. Така още поне година и половина - минималното време, необходимо за построяване на нов кораб, по линията ще се движи само руският „Авангард”. На въпроса как ще бъде направен изборът Църнаклийски отговори, като прочете изискванията към кандидатите. В наредбата няма количествени ангажименти, като например размер на инвестиции или минимално количество товари. Там се казва единствено, че „при равни комплексни оценки на по-предно място се класира кандидатът с по-голям опит в дейността - превоз на железопътни товарни вагони и/ или контейнери по море“. Едната фирма е правила едното, другата - другото, как ще бъдат сравнени, така и не става ясно.

Какво печели победителят Въпреки мащабните планове за развитието на фериботната линия, до момента единственият опериращ руския кораб е направил едва 12 курса, като превозените товари до 7 декември 2009 г. са малко над 14.7 хил. тона. Първоначалните разчети предвиждаха 250 хил. тона на година. Около 90% от превозените товари са били внос от Русия, основно петролни продукти. От Кавказ към България са транспортирани 304 пълни и 21 празни вагона, от България за Русия пълните са едва 43, а празните 235. Гарантиран бизнес към момента явно няма. Това означава, че бъдещият превозвач трябва да има друга стратегия. За БМФ тя е да „завземе“ и други дестинации в Черно море, като комбинира курса Варна - Кавказ с други съседни пристанища - например в Турция и Грузия. „Идеята ни е да го

разширим и заедно с другата ни фериботна линия до Украйна и Грузия да можем да покриваме основни пристанища в Черно море“, обясни Кирил Домусчиев, съсобственик в консорциума „Кей джи маритайм шипинг“, приватизирал БМФ. Втората възможност за приходи и печалба е да се привлекат нови клиенти, които търгуват стоки от и към Русия. „Ако изберат нас, ще трябва сами активно да търсим товари. Фериботните превози в Черно море, заради липсата на товари покрай

кризата, са на загуба“, коментира Домусчиев. Разходите по фериботната линия от Варна до Украйна и Грузия за 2009 г. (БМФ е морски превозвач по линията) са 7.5 - 8 млн. долара. Приходите са 5 млн. долара. „На практика сме на загуба от 2.5 - 3 млн. долара“, допълни още той. Освен нови ниши избраният превозвач ще трябва да инвестира и значителна сума. „Цената на един кораб ново строителство, който да отговаря на условията, е от порядъка на 25-30 млн. долара. Инвестицията може да се въз-

върне за минимум 10 години. „Водим преговори с две корабостроителници - една българска и една в Китай”, коментира още той. От БРП не отговориха на въпросите на „Капитал“ защо се интересуват от линията и какви са плановете на дружеството, ако спечели. Колкото и несигурен да изглежда бизнес моделът, след като има конкуренция, вероятно има потенциал за печалби. Остава да видим кой ще спечели и с каква стратегия ще тръгне. Към Кавказ. K


44

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КОМПАНИИ

Купонна система

Моделът за разпределение на ваучерите за храна ражда проблеми и за държавата, и за компаниите Зорница МАРКОВА

Вече 15 компании имат разрешение да издават ваучери. Ако не работят две години, не се спазват, има нелоялна конкуренция и изниква въпросът доколко те са полезни за бюджета по време на криза.

Купонна система в по-нов вариант

Купища писма от недоволни работодатели задръстват пощата на финансовото министерство. Съдържанието е едно и също и е в стил „дайте още купони за служителите ни“. Пригласят им и синдикатите, които вдигат лозунга „Запазете топлата храна на работниците“. Това не е откъс от филм за комунистическа Куба, а реална случка в България от миналата година. Някъде през лятото операторите на ваучери за храна бяха поизхарчили годишната си квота и настояваха лимитът да бъде увеличен. Сега пак има напрежение сред фирмите, които издават купони. Един от най-големите играчи отново превиши квотата си и има заповед на Министерството на финансите да му се отнеме разрешителното за работа. А други нови компании са се насочили към пазара с идеята да завземат мястото му. Този казус обаче показа, че системата на ваучерите не функционира безпроблемно, правилата

До 2002 г. никой в България не беше чувал за ваучери за храна. В момента около 300 хил. служители (около 10% от работещото население на страната) получават всеки месец талончета, с които могат да отидат в ресторантите или хранителните магазини и да платят с тях. Работодателят поема разходите за ваучерите, но спестява данъци чрез тях. Във всеки случай той не плаща 10% данък върху доходите, които трябва да внесе, ако даде същата сума на служителите си като бонус, но под формата на социални разходи. Ако пък тези пари са част от заплата, тогава се дължат и осигуровки. Така той спестява до над 30% от стойността на ваучера - пари, които иначе трябва да внесе в бюджета. И в двата случая държавата се лишава от приходи „в името на социалното“, както казват привържениците на този модел. Ваучерната система е разпространена именно в държавите със социален уклон. Не случайно найголемите оператори на талони в Европа са френски компании. Именно те още през 2001-2002 г. започнаха да лобират купоните да се въведат и в България. Това стана по време на

правителството на НДСВ през 2003 г. и не без участието на синдикатите. До 2007 г. нямаше данъчни облекчения и на практика системата не функционираше. След това се определи, че 40 лв. на месец на работник ще са необлагаеми, а от началото на миналата година сумата се качи на 60 лв. За да няма напрежение върху бюджета, още с въвеждането им е поставена и обща квота, която трябваше да се разпределя между операторите на ваучери. През 2003 бяха направени и първите конкурси за оператори. Те са посредниците между държавата, от една страна, и работодателите и търговците, от друга. Първо седем компании получиха лиценз, а през следващите години се присъединиха и нови. До 2007 г. обаче фирмите само трупаха квоти, без да ги използват. С въвеждането на данъчните облекчения операторите започнаха да продават талони на работодателите по натрупаните си квоти до момента. Колкото постари бяха фирмите, толкова повече ваучери можеха да издават.

Бизнес моделът Като регулиран пазар бизнесът с ваучери функционира по по-особен начин. Моделът е следният - oт едната страна е държавата, която определя квотите. По средата са операторите с определен брой ваучери, които могат да продадат през годината. Те

сключват договор с работодателите срещу комисиона. Работодателите плащат номинала на ваучера, разходите за отпечатване то и комисионата. Операторът подписва и договор с магазините и ресторантите и от тях получава комисиона. По информация на фирмите от бранша комисионите варират между 2 и 5%. Всички плащания се случват през специална банкова сметка, до която министерството има достъп и следи всички движения. Освен това всеки месец фирмите дават справка в НАП. Друго ус-

ловие пред операторите е да имат капитал от над 2 млн. лв. Бизнесът се определя като нискорисков и сравнително гарантиран. Затова и интересът към него расте и в момента вече има 15 фирми, които искат да продават ваучери. След началото на 2007 г. бизнесът тръгна и интересът на фирмите беше голям, разказа и Людмила Елкова, която през този период беше директор „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. “Този бизнес е хубав. Перспективен. Колкото по-рано завземеш позиции

Кой предлага ваучери Трите големи френски компании с лиценз от 2003 г. - „Содексо“, „Аккор“ и „Чек дежене“. „Томбоу“ - също е сред първите на пазара. Създадена е през 1992 г., когато собственик е „Трон“ на Красимир Стойчев и Ангел Първанов. „Призма лукс“ - също участва при първото раздаване на лицензите. Сега си сътрудничи с „Аккор“. „Етап-адресс“ - има лиценз от 2003 г. Това е една от най-големите автобусни компании. „Виабел“ - с лиценз от 2003 г. и ползва малко над половината от квотата си. Собстве-

ност е на белгийска компания. „Фидуция“ - с лиценз от 2005 г., но работи от миналата година. „Поултрипродъктс“ - фирма на Христо Ковачки. Не е активна. „Билла сървисиз“ част от BILLA. Издава ваучери само за собствените си магазини. „ВМ Финанс груп“ - има лиценз от 2005 г., но едва в края на миналата година започна дейността си. От 2009 имат лиценз: „Чек кадок България“, „Аккор сървисиз тике ресторант“, „ЦБА асет мениджмънт“, „Либърти фуд сървисиз“, „Май меню сървисис“.

на пазара, толкова по-добре“ - така мениджърът на една от първите български фирми на този пазар - „Томбоу“, Манол Курдаланов, мотивира решението да кандидатства за лиценз още през 2003 г. “Бизнесът ни е интересен, защото действително има ниска възвращаемост, но и нисък риск. Има голяма предсказуемост в момента, в който завъртиш колелото. Клиентската маса е стабилна, защото компаниите поръчват ваучери всеки месец“, казаха и от „ВМ Финанс груп“, които имат лиценз от 2005 г., но едва сега започват да работят и имат стабилен интерес към ваучерите. Колкото повече стават фирмите, толкова оборотът им ще намалява, защото ще трябва да разпределят една и съща квота на по-малки парчета. Затова компаниите търсят начини да заобикалянтна квотите за завземане на пазарния дял на конкурентите си.

По крива пътека Като изразходва квотата си, на практика една компания не може да поема повече клиенти и трябва да ги препрати към свой конкурент. През първите две години обаче наредбата, която регулира ваучерите, не беше изчистена и позволяваше заобикаляне на квотната граница. Още повече че в нея пишеше как квотата не трябва да се надвишава, но нямаше предвидена санкция.


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

45

КОМПАНИИ

те ще загубят лиценза

СНИМКА ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА

Документът не беше и еднозначен в частта колко е голяма квотата. “Допускаше се двойно тълкуване на наредбата. Така някои компании смятаха квотата си с натрупване от предишните години“, разказва Манол Курдаланов. Реално фирми продаваха повече от позволеното, но не бяха санкционирани, съобщи източник на „Капитал“ от финансовото министерство. Това се е случило както през 2007 г., така и през 2008 г. Найосезаемото нарушение е направила една от трите големи френски компании за ваучери - „Чек дежене“.

и знаеха, че ще бъдат санкционирани. Предупреждавали сме ги на срещи неведнъж“, каза тя. От „Чек дежене“ не приемат, че лицензът им е отнет основателно, и обжалват заповедта на министерството. Те искат да спрат нейното предварително изпълнение по съдебен път. Срокът за произнасяне още не е изтекъл. Пред „Капитал“ управителят на компанията Марк Бюисон и генералният директор Чавдар Ваклев посочиха няколко мотива в своя защита. Първо, с превишаването на собствената си квота те не надхвърляли общата сума, опреде-

На своя глава

Една фирма е надвишила квотата си почти двойно през 2009 г.

За да спре тази порочна практика, от началото на миналата година Министерството на финансите направи нова промяна в наредбата. Вече еднозначно е записано, че квотата се дава година за година и е равна за всички оператори. Освен това, ако някой я надвиши, ще загуби лиценза си. Въпреки това ограничение „Чек дежене“ е надвишила квотата си и през 2009 г. Източник на „Капитал“ съобщи, че и този път надвишението е близо два пъти. В резултат в началото на януари Министерството на финансите издаде заповед да се отнеме лицензът на френския оператор. Людмила Елкова потвърди: „Чек дежене“ надхвърляха квотите и през 2008, и през 2009 г.

лена за ваучери за миналата година. Имало компании, които въобще не работят и не са си използвали своите бройки. „Когато се издава обща квота, трябва да бъде изпълнена максимално, за да има поголям достъп на хората до ваучерите“, каза Бюисон. Второ, Министерството на финансите всеки месец е виждало колко ваучери се издават и осребряват и надвишението не било изненада. Трето, с принципа на равните квоти министерството ограничавало пазара и възможността бизнесът на компанията да расте. „Многократно

сме информирали министерството за несъвършенствата на системата“, посочи Чавдар Ваклев. Конкурентите естествено са недоволни от превишената квота на „Чек дежене“. Представител на един от операторите на ваучери посочи, че по този начин компаниите не се съревновавали при равни условия. Получава се така, че едни фирми спазват квотите, други - не и завладяват повече клиенти и пазарен дял. Освен това колкото повече клиенти привличат, големите оператори намаляват разходите си и по този начин предлагат и по-ниски цени. Това изкривява конкуренцията, казва Манол Курдаланов. Други пък виждат в отнетия лиценз възможност да разширят позиции. Ако разрешителното на „Чек дежене“ се отнеме след съдебните спорове, компанията няма да може да си го върне три години. Така нейните клиенти ще могат да се обслужват от конкурентите й.

Разклонения Квотният режим ражда още едно изкривяване. Фирмите се опитват да заобиколят лимита, като създават нови компании и с тях кандидатстват за нов лиценз. Или пък големите правят партньорство с малките и използват техните квоти. Така например от миналата година новата на пазара „Чек кадок България“ има разрешение за оператор. Тя се управлява от генералния директор на „Чек дежене“ Чавдар Ваклев. Същият е случаят с новорегистрираната „Аккор сървисиз тике ресторант“, която е разклонение на един от топ 3 операторите в България - „Аккор сървисиз България“. Има и друга техника за прекрачване на квотата. В доклада към финансовия си отчет „Аккор“ е посочила, че има договор за обслужване с „Призма лукс“ - друг оператор за ваучери. Френската компания „напълно обслужва клиентите и търговската мрежа на „Призма лукс“, пише в отчета. Участници на пазара разказаха, че често се използва схемата, при която по-големите фирми си сътрудничат с по-малките. В някои случаи те делят комисионата, която получават от работодателите или търговските обекти. За да се ограничи клонирането, през седмицата излезе поредната промяна в наредбата. Компаниите трябва да подадат декларации, в които да обявят

своята свързаност с други оператори. Ако се докаже връзката в една „икономическа група“, те ще получат обща квота. И това не е гаранция, че ще спре раздробяването на фирмите. В България до момента не е намерен ефективен метод, който да разкрива общите връзки между различните компании. А дори и да има такъв, той лесно може да се заобиколи чрез регистрацията на офшорни компании.

Въпросителните Подобно изкривяване отприщва дискусията доколко ваучерната система е ефикасна и дали негативните последствия от нея не са по-големи. Привържениците й застават на мнението, че освен социалния елемент системата на ваучерите има и пошироко положително влияние. „С помощта на ваучерите може да се бори сивата икономика. Всички, които работят с тях, трябва да са на светло. Бюджетът не е на загуба заради ваучерите, защото в него влизат приходите от ДДС, когато ваучерите се осребряват“, коментира изпълнителният директор на „Содексо“ Жан Истас. Зад това твърдение застават всички оператори. От другата страна обаче са критиците на ваучерната сиситема, която не се вписва в данъчната философия на България. При плосък данък всякакви други данъчни преференции не са желателни, твърдят макроикономистите. Вторият аргумент против е свързан с кризата и логиката на бюджета, при който и тази година старанието е да се ограничат разходите и да се увеличат всички приходи. А при обща квота от около 200 млн. лв за миналата година загубите за бюджета са били между 20 и 60 млн. лв. (от спестен данък върху доходите и осигуровки). На трето място идва желанието на компаниите по-скоро да заобикалят квотния принцип, отколкото да го спазват. Ако тенденцията продължи, може да се надвиши сумата, която държавата и бездруго е предвидила като бюджетна загуба. И не на последно място е твърдението, че всеки бизнес е най-добре да се прави при изключително свободна конкуренция и режим. От всичко това може да се направи изводът, че ако не веднага, то през следващите години ще се наложи да се събуди дискусията за бъдещето на данъчно освободените ваучери. K


46

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КОМПАНИИ

Metro за големи

Компанията залага на професионални клиенти, които ще привлича със собствени марки Зорница МАРКОВА

Т

ежко присъствие от мениджъри в черни костюми членовете на борда на директорите, регионалния представител за Централна и Източна Европа, търговци от различни отдели, маркетинг мениджърът.

Емилиян Абаджиев разказа за новата стратегия на Metro Cash&Carry СНИМКА: ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Една от малките зали на „Грандхотел София“ събра поне дузина български и чужди директори на Metro Cash&Carry, за които очевидно това, което имаха да кажат, е важно. Доказват го няколко факта - първо, Metro рядко дава пресконференции от този тип - с журналисти в зала със столове, които да седнат и да слушат (обикновено им показва нещо из магазините). Второ - присъствието на директори чужденци беше забележително. И трето - тази пресконференция е нещо като част от турнето на групата, което започна преди месеци в Германия, а сега явно е дошъл ред и на България. Сценарият е един - да се представят

Собствените марки на веригата Досега Metro имаше над 60 собствени марки (продукти, които са поръчани от веригата на определен производител и върху които се поставя бранд на Metro) в различни ценови класове. Сега всички ще се концентрират в шест бранда, като всеки е строго профилиран към определена група клиенти. Например HoReCa Select ще е марката за основни храни, която ще се предлага в хотелите и ресторантите. Логото включва звезди и готварска шапка и като се погледне, веднага се вижда за кого е предназначено. Останалите марки покриват всички видове професионални клиенти - тоест заведения, ресторанти, кафенета, барове, магазинчета. Веригата създава и специален отдел за обслужване на клиенти. Това ще са хората, които ще имат персонално отношение към ключовите клиенти, ще ги консултират в избора на асортимент. Ще се въведе и нова услуга Metro Drive. Веригата ще доставя стока до ключови клиенти. Целта е да стигнем и до тези, на които им е трудно да идват до нас, обясни генералният директор на компанията Емилиян Абаджиев.

Посланията Така както се бяха събра-

ли част от най-големите мениджъри на Metro в залата на софийския хотел, сигурно така са се срещали месеци наред в залата на някой тежък офис, за да мислят стратегия срещу кризата. От получения резултат може да се извади един основен извод: Metro залага предимно на собствените марки. Това решение е в общия тон на останалите търговски вериги, при които собствените брандове добиват все по-ключово значение. Тези продукти са с по-ниски цени наймалкото защото в стойността им няма разходи за реклама. При дискаунтърите собствените марки заемат повече от половината асортимент, но делът им расте и при традиционните вериги. В доклада към финансовия отчет на германската група е посочено, че Metro може да се възползва от търсенето към собствени марки. В него се цитират данни, че тези продукти са достигнали 48% от общото портфолио на класическите вериги и над 90% при дискаунтърите. Амбициите на веригата в България са делът на Private Labels да достигне до 20%от оборота до две години. В момента те имат 10%, като половината от тях са от български производители.

Следваща стъпка Другото послание, което пролича от презентацията на първата чужда верига в България, беше, че тя ще се стреми да задълбочи профила си на търговец за професионалните клиенти. Напоследък тя като че ли се беше отдалечила от този си профил, като в магазините на Metro можеха да пазаруват свободно и крайни клиенти. В същото време с навлизането на дискаунт веригите, с по-голямата конкуренция и стремежа за „изпилване“ на цените, професионалните клиенти можеха да намерят по-ниски цени от тези на Metro в други вериги. И тъй като не е лесно да накараш един производител да намали драстично цената си и да го убедиш, че ти трябва да получиш най-изгодните условия, решението е веригата сама да разработи и наложи марки, които са комбинация между качество и най-ниска цена. Типично по германски срещата започна точно в уречения час. И завърши с храна. Изцяло приготвена от новите собствени марки на веригата. K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

47

КОМПАНИИ

Преносимост на квадрат

нат специфични потребителски нужди, като бъдат сравнени със смартфоните, от една страна (които все още са прекалено малки за гледане на видео и качествено сърфиране), и нетбук компютрите и лаптопите, от друга (които са твърде големи и тежки)“, твърдят анализаторите на Delloite в своя доклад Technology Predictions 2010. Въпреки че е трудно да се дават прогнози за продажби на устройства, които реално все още не са на пазара, анализите сочат, че през първите 12 месеца от появата на интернет таблетите те ще генерират около 1 млрд. долара, се казва още в доклада. Най-притеснени от появата на тази група устройства трябва да са производителите на електронни четци, а не толкова тези на преносими компютри и умни телефони, смятат още от Deloitte.

Технологичният свят ще се вълнува от малки компютри, енергоефективност и виртуални десктопи през 2010 г., прогнозират от Deloitte

Законът на Мур ще важи и през 2010

Асен ГЕОРГИЕВ

Полупроводниковата индустрия десетилетия наред удвоява броя на транзисторите, които се събират на квадратен сантиметър силициева пластина, на всеки 18 до 24 месеца. Това е т.нар. Закон на Мур. Повишената гъстота обаче едва ли ще доведе до създаването на помощни откъм изчислителни способности чипове, смятат от Deloitte. Според анализа на компанията е по-вероятно поголемият брой транзистори да позволят създаването на „достатъчно добри“ чипове, които използват по-малко електричество, струват по-малко и заемат по-малко място. „Имайки предвид сегашните нива на растеж на мобилните компютри, идващи от евтините лаптопи и ултраевтините нетбук компютри, прогнозираме, че следващите няколко генерации от компютърни чипове вероятно ще бъдат оптимизирани откъм цена, с внимание към енергийната ефективност и не толкова към повишаването на производителността“, твърдят от Deloitte. И докато ситуацията ще е подобна и при умните телефони, и при таблетите, някои сегменти като сървърния ще продължат да разчитат на висока производителност, но те няма да регистрират значителен ръст.

Повечето родители обикновено се страхуват от разглезени деца, защото е много трудно да им се откаже нещо. Технологичните компании обаче обичат разглезени потребители. Защото те са склонни да харчат повече пари за нови устройства и приложения, които улесняват и подобряват живота им. Нетбук компютрите се превърнаха в хит през последните две години - тези малки и евтини преносими устройства предлагат базова функционалност и висока мобилност на изключително поносима цена. Този съвсем нов сегмент успя да генерира значителни продажби за изключително кратко време, а през 2009 се превърна в най-бързо развиващата се част от технологичния пазар, генерирайки повече от четвърт от общия брой продадени преносими компютри. Успоредно с това, донякъде повлияни от успеха на iPhone, смартфон продажбите също достигнаха нови висини. И точно когато може би си мислим, че нещата ще се успокоят, на сцената ще се появи нова група устройства... нещо средно между нетбук компютър и умен телефон. Това са интернет таблетите, или NetTabs, както ги наричат анализаторите от Delloite, които поставят на преден план тази перспективна ниша в началото на прогнозите си за технологичния пазар през 2010 г. „Очаква се NetTabs да срещ-

Дигитална „облачност“ ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

ПАЗАР

55 55 млрд. долара са приходите от „облачни“ услуги за 2009 г. Прогнозите на Deloitte са за 20% ръст, или пазар през 2010, достигащ 70 млрд. долара.

В следващия брой

K

#5

очаквайте прогнозите на Deloitte за развитието на телекомуникационния сектор.

За т.нар. cloud computing се говори много през последните няколко години. Това е новата парадигма за разпространение на софтуерни продукти - поддържани и обслужвани на отдалечени от потребителския офис машини. Първите стъпки в новата облачна парадигма вече са направени. Някои от най-популярните офисни приложения - като тези за писане на документи, съхраняване и обмен на файлове и др., вече отлетяха в небесата. И въпреки че масовият потребител все още се притеснява за сигурността на тези системи, от Deloitte прогнози-

рат раздвижване на този сектор през 2010 в посока нагоре. „През 2010 cloud computingът ще расте по-бързо от други сегменти на технологичния бизнес, но пак няма да достигне нивата, които предричат най-големите поддръжници на модела“, се казва в доклада Technology Predictions 2010. Интересно е, че очакваният ръст не е при големите корпорации, а по-скоро в потребителския сегмент и при малкия и средния бизнес. Въпреки че оценките варират (заради различните дефиниции), през 2009 „облачните“ услуги са донесли около 55 млрд. долара. Прогнозите на Deloitte са за 20% ръст, или пазар през 2010, достигащ 70 млрд. долара, отмъквайки част от приходите на традиционния софтуерен модел. „Вярваме, че има значителни преимущества, предлагани от cloud computing-а за някои приложения и ситуации, но не за всички. Вероятно ще има ръст в тези сегменти (където не се пази критична информация), където предлагането на динамично нарастващи и виртуализирани ресурси през интернет и като услуги прави добър бизнес смисъл“, се казва в доклада на Deloitte.

Виртуални компютри или терминал на бюрото В големите компании обикновено има стотици компютри. Те трябва да се сменят през няколко години, защото се амортизират наистина бързо. Когато става дума за корпорация, това са много пари. През 2010 вероятно все повече мениджъри ще се замислят за алтернативи в тази насока. Един от вариантите, който според анализаторите на Deloitte е твърде реалистичен, е прибягването до т.нар. виртуални десктоп машини. Това е технология за централизирано управление и поддържане на корпоративните компютърни системи, до които служителите имат достъп през евтини терминали. Плюсовете на този подход се изчерпват с намаляването на разходите за нови персонални компютри и поддръжката им. Минусите се изразяват най-вече в ограничаване свободата на служителите. „Безпрецедентното съчетание на корпоративни приоритети като намаляване на разходите, енергийна ефективност, по-добра сигурност и персонална продуктивност вероятно ще засилят разпространението на виртуални компютри“, твърдят от Deloitte. Ако трябва да обобщим в едно изречение: 2010 ще бъде годината на евтините, свързани, сигурни и ефективни устройства и приложения. В прогнозата на Deloitte се споменава също така и водещата роля на отделния краен потребител, която ще влияе дори на корпоративните решения при закупуване на нова техника, както и фокуса на индустрията към екорешения, който едва ли може да изненада някого... K


48

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КОМПАНИИ

Изпълнителният директор на Spyker Виктор Мюлер обеща да направи ренесанс в Saab

СНИМКА: BLOOMBERG

Крачун и Малчо Шведската Saab беше спасена от малкия производител на спортни коли Spyker Константин НИКОЛОВ тази седмица с изкупуването на далеч по-голям и утвърден производител шведската Saab. Spyker спаси Saab от

Сигурна смърт

Като изключим автомобилните ентусиасти, не са много хората, които са чували за Spyker. Холандският производител на спортни коли стана известен най-вече с навлизането си във Формула 1 през 2007 г., но престоят му в шампионата продължи едва година. Латинското мото на компанията от градчето Зееволде е Nulla tenaci invia est via, което в груб превод означава „няма непреодолими пътища за силните“ и много точно описва амбициите й. А те се „подплатиха“ през

след като в последния възможен момент сключи сделка с досегашния собственик General Motors. Холандците плащат 74 млн. долара в брой и предоставят на американския гигант преференциални акции за 326 млн. долара в новосъздадения производител Saab Spyker Automobiles. Сделката ще бъде подкрепена със заем за 400 млн. евро (563 млн. долара) от Европейската инвестиционна банка, гарантиран от шведското правителство. Дотук със сухите числа. Ако се използва пример от българските приказки, комбинацията между двете компании може да бъде определена като „Крачун и Малчо“. Разликите са огромни. Saab не е сред най-големите

АВТОБУТИК

23

автомобила са продажбите на Spyker през първата половина на 2009 г. и общо 250 от 2000 г. досега, на средна цена от 200 000 долара.

ПРОДАЖБИ

40

хиляди автомобила е пласирала шведската компания Saab през цялата 2009 г. спрямо 95 000 през 2008 г., а приходите й са над 1 млрд. евро.

автомобилни компании в света, но продаде 39 903 автомобила през 2009 г. с общи приходи за над 1 млрд. евро. За сравнение - Spyker пласира общо 23 коли „ръчно производство“ през първата половина на 2009 г. с общи приходи от 4.1 млн. евро. Интеграцията на два толкова различни по мащаб и култура бизнеси може да срещне трудности. Въпреки тези притеснения участниците в сделката са обнадеждени. „Очакваме с нетърпение да станем част от следващата глава в богата история на Saab“, заяви изпълнителният директор на Spyker Виктор Мюлер. Той допълни, че очаква Saab след време да произвежда над 100 000 автомобила на година и така компанията да се върне на печалба, което не й се е случвало от 2001 г. За последната си отчетна година - 2008, загубата беше 3 млрд. шведски крони (412 млн. долара). Но подобна цел е много трудно осъществима в настоящата икономическа среда и състоянието на автомобилния пазар. Всъщност допреди дветри седмици много малко хора вярваха в оцеляването на шведския производител. Saab беше една от четирите марки заедно с Hummer, Saturn и Pontiac, които General Motors обяви за продажба или закриване след излизането си от процедура на фалит през юни м.г. Рontiac вече остана в историята, Saturn все още търси купувач, а Hummer беше продаден на китайската Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery. От Sаab се интересуваше друг „бутиков“ производител на коли - шведският Koenigsegg Group AB, но той се отказа през ноември, което принуди GM да започне постепенно „затваряне“ на производството. Новините за приближаващия фалит сринаха и без това ниските продажби в САЩ, които през миналата година достигнаха едва 8680 броя, въпреки че някои дилъри свалиха цените си с над 8000 долара за модели, струващи около 40 хил. долара. Разговорите със Spyker също бяха застрашени от провал до последния момент. В GM не криеха неодобрението си към най-големия акционер в холандския купувач: руската банка „Конверс“, която е собственост на милиардера Александър Антонов. Сделката получи зелена светлина чак след като Spyker обяви, че Антонов е продал

дела си на Tenaci Capital, инвестиционната компания на Виктор Мюлер. След цялата драма сделката със Spyker беше приета с облекчение и надежда от 3400 служители на шведската компания. Но все още никой не може да предвиди дали не предстоят съкращения. Мюлер успокои работещите в Saab, че няма да има уволнения, а тъкмо обратното - ще бъдат увеличени капацитетът и произвежданите модели. Шведското правителство също е доволно от развитието, тъй като си спестява общественото недоволство от закриването на местна икона. Saab подготвя излизането на два нови модела, чийто дебют беше спрян преди месеци от GM. Новите собственици съобщиха, че премиерата на колите ще продължи по план със съдействието на американците. Единият модел - 9-5, се произвежда в Швеция, а GM прави другия - 9-4X, в завода си в Мексико. „Една от причините за хвърлените сериозни усилия от страна на Spyker в придобиването на Saab е потенциалът на новите продукти“, заяви пред CNN Money Джеймс Бел, анализатор в специализирания автомобилен сайт Kelley Blue Book. Но въпреки

Възродения оптимизъм много наблюдатели остават скептично настроени към успешното съживяване на марката. General Motors, компания с далеч по-голямо ноу-хау и опит от Spyker, се провали в Saab. Тогава какви шансове може да има Spyker - фирма, която общо в историята си от 2000 г. досега е продала 250 автомобила на средна цена от 200 000 долара? А и от създаването си преди 60 години като подразделение на шведски самолетостроител досега Saab винаги е действала в определен пазарен сегмент и е имала сериозен успех единствено на три пазара: Швеция, САЩ и Великобритания. „Трудно можем да си представим как някой може да направи от Saab самостоятелен успешен бизнес след години на сериозни загуби“, заяви пред в. Guardian професор Гарел Рийс, директор на Центъра за автомобилни изследвания в Сardiff Business School. Всички работещи в Saab и милиони почитатели на марката се надяват оптимистите, а не песимистите да се смеят последни в шведската сага. K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

49

КОМПАНИИ

Спасяването на олигарха Дерипаска

че борсата в Хонконг е предпочетена заради по-малките бюрократични спънки, които поставя пред чуждестранните компании. Разрешението е получено едва в края на миналата година след внимателно проучване от страна на борсовите власти, и то след като „Русал” е преструктурирала дълга си. Поради рисковете регулаторът ограничи кръга на участниците само до големите инвеститори. На малките беше забранено да участват, а в проспекта се предупреждава, че компанията може да рухне под тежестта на дълговете си. Като един от най-големите рискове, за които предупреждава проспектът, е предстоящият през октомври падеж на заем за 4.5 млрд. долара, твърди Times. Една от клаузите на споразумението с кредиторите за преструктуриране на задълженията е била ”Русал” да стане публична компания. Очевидно нейният основен собственик и главен директор Олег Дерипаска изпълнява точно това условие, смята „Время новостей“. След емисията делът на Дерипаска в компанията намаля от 53.35% на 47.59%. Той вече не притежава контролния пакет. Това обаче е малка загуба на фона на постигната печалба - с помощта на емисията и подкрепата на държавната банка ВЭБ Дерипаска успява да запази една от ключовите си компании. И пак с помощта на ВЭБ той може отново да си върне контрола върху нея, ако банката му продаде дела си от над 3%.

С помощта на Кремъл милиардерът успя да продаде скъпо акции от алуминиевия производител „Русал“ Маргарита НАСЕВА взето от семейството на Муамар Кадафи. По-съществени дялове акции купиха фондовете на Ротшилд NR Investments и Paulson & Co на Джон Поулсън, всеки с около 0.47% от акциите. През седмицата „Русал“ направи вторично листване на акциите си за търговия и в Париж на борсата Euronext.

Особености на руското IPO С шампанско и дванайсеткилограмова алуминиева матрьошка руският олигарх Олег Дерипаска отпразнува пускането на акции на неговата компания „Русал“ на фондовата борса в Хонконг. За някои това може да изглежда пир по време на криза, но Дерипаска определено има за какво да почерпи. Благодарение на емисията акции и с помощта (за пореден път) от Кремъл той е на път да запази ключовите си активи въпреки кризата. По време на първичното публично предлагане на „Русал“, водещ производител на алуминий в света, бяха продадени 10.64% от акциите й за сумата от 2.24 млрд. долара. Цената на борсата в Хонконг от 10.8 хонконгски долара за акция означава, че компанията на Дерипаска струва малко над 21 млрд. долара, изчислява Reuters. Както се очакваше, няколко инвеститора, включително руската държавна банка Внешэкономбанк (ВЭБ), изкупиха над една трета от книжата. ВЭБ придоби 3.15%, превръщайки се в най-голям миноритарен акционер. Сред другите по-големи миноритарни акционери е либийският фонд Libyan Investment Authority. Според Platts той управлява активи на стойност 65 млрд. долара, а по информация на „Ведомости“ решението за придобиване на акции в „Русал“ е било

Макар че в сряда, първия ден от редовната търговия с акции на „Русал” в Хонконг, книжата на компанията поевтиняха с над 10%, Дерипаска запази самообладание и заяви, че това е обяснимо. Анализатори обаче изразиха учудване от високата цена. “Не е чак толкова зле, като се имат предвид проблемите на компанията. Сега акциите се опитват да уцелят равнището, при което цената ще се стабилизира. Но аз не препоръчвам да се купува тази акция. Тя е доста сложна за средния [по големина] инвеститор от гледна точка на съдебните искове“, заяви пред Reuters управляващият директор на Tanrich Securities Джексън Уонг. Според него акцията ще стане атрактивна при ниво от 9 хонконгски долара. Питър Лай от DBS Vickers пък въобще не съветва клиентите си да купуват книжата на „Русал”. Инвеститорите имат основания да са предпазливи, от една страна, заради огромната задлъжнялост на компанията (след преструктурирането на нейните дългове те възлизат на 14.9 млрд. долара), както и заради юридическите рискове, свързани с подаден в лондонски съд иск от бившия партньор на Дерипаска Майкъл Чорни. Чорни се надява чрез съда да получи част от компанията. Дерипаска обаче извади късмет, тъй като по стечение на обстоятелствата емисията съвпада с възход на цените на алуминия и това неминуемо ще подкрепи акциите. За миналата го-

Отново в играта

Олигархът, за когото кризата вече свърши дина на Лондонската борса за метали алуминият поскъпна с 46%, но в бъдеще ръстът може да бъде ограничен, тъй като производителите започнаха да пускат в експлоатация спрени преди време мощности. Друга подкрепа, която спаси олигарха, дойде от държавата. Не за пръв път Кремъл се притича на помощ на Дерипаска. Неотдавна Внешэкономбанк отпусна на Дерипаска 4 млрд. долара и с това заплахата блокиращият пакет в никеловия гигант „Норильский никель” да премине в ръцете на чужденци беше преборена. А строителните компании на олигарха са сред фирмите, които полз-

ЗАГУБА

868 млн. долара е нетната загуба на „Русал” за първото полугодие на 2009 г. при продажби на стойност 3.7 млрд. долара.

СНИМКА: REUTERS

ват кредити за строителството на съоръженията за зимната олимпиада в руския курорт Сочи през 2014 г. Листването на „Русал” обаче е знаково по няколко причини. То бие цял куп рекорди - първото листване на борсата в Хонконг за тази година, първата руска компания, която прави първична емисия в Хонконг, и първото първично публично предлагане на неазиатска компания на хонконгската борса. През миналата година градът приюти най-голям брой IPO (първично публично предлагане) в света с надеждата, че така ще постигне целта си и ще се утвърди като най-голямата борса в Азия, изпреварвайки шанхайската. И най-важното. Емисията на акции на „Русал“ е

Победа за самия Олег Дерипаска Идеята за IPO е от 2007 г. Два предишни опита за емисии в Лондон и Хонконг се провалиха. Третият, за двойно листване в Хонконг и Париж, на няколко пъти беше отлаган заради задълженията на „Русал”. Източник от компанията твърди,

Така от един от най-пострадалите от кризата руски олигарси Олег Дерипаска съумява да излезе от нея, без да загуби нито един ключов актив, пише руското издание на Newseek. Само допреди половин година той уверено вървеше към фалит. Смятан за един от любимите олигарси на Путин, Дерипаска се опитваше доскоро да изгради чрез кредити корпоративна империя отвъд границите на Русия с политическата и икономическата благословия на своя сюзерен. Но финансовата криза обезцени активите му и той бе принуден да продаде своите 18% в канадския производител на авточасти Magna International, 25% в австрийската строителна компания Strabag, 9.99% от германската строителна компания Hochtief, както и британския производител на вановете Maxus. И ето, че в началото на годината Дерипаска бе спасен. Банките кредитори искаха той да върне 2 млрд. долара, за да преструктурират останалите дългове. С емисията в Хонконг той получи повече от нужните му 2 млрд. долара. Така кризата за него приключи, оповести руското издание на Newsweek. Олигархът сякаш се разделя единствено с мечтата за международна бизнес империя. Поне засега. K


50

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КОМПАНИИ // СТОКИ И ПРОДАЖБИ

Хапче „Печалба“

Фармацевтичният пазар бележи неочаквано висок ръст през миналата година Десислава НИКОЛОВА

Статистиките, докладите и изследванията са единодушни - българите са едни от най-боледуващите европейци. Нещо повече - те са и пациентите, принудени да отделят най-много лични средства за здраве и за лекарства - около 3 млрд. лв., в допълнение към задължените здравни вноски. Именно недостигът на обществени средства за скъпи лекарства и некачественото здравеопазване заедно с истерията около свинския грип са причините според статистиката всеки българин да пие над 33 опаковки лекарства годишно. Така фармацевтичният пазар надмина и най-оптимистичните прогнози и отбеляза ръст на продадените медикаменти и хранителни добавки от 8.1% до 1.7 млрд. лв.

Отличниците са същите За поредна година класацията на компаниите, продали наймного лекарства, в стойностно изражение се оглавява от „Актавис”. Дружеството, собстве-

ност на исландеца Тор Бьорголфсон, през миналата година се раздели с един от трите си завода в България - в Разград, но и обнови портфолиото си от продукти с нови за пазара генерични лекарства. В класацията на 10-те компании - лидери по продажби, обаче има съществени размествания. Швейцарската Novartis изпревари традиционния втори българската „Софарма”, найвече заради увеличените покупки на медикаментите им от държавата и заради доброто представяне на генеричното й поделение Sandoz. Всъщност това е тенденция във фармацевтичната индустрия в световен мащаб. Оригиналните концерни изобретяват все по-малко нови лекарства, патентите на досегашните им бестселъри отпадат и те залагат на развитието на собствени генерични фирми. По същия начин SanofiAventis би имала много по-сериозен дял в топ 10 (вероятно втори или трети по продажби), ако резултатите й се изчисляваха заедно с генеричната й дивизия Zentiva. Продажбите на „Софарма” - както за износ, така и на вътрешния пазар, съществено са се увеличили. Компанията е безспорен лидер в продажбите на лекарства без рецепта и производител на най-продавания медикамент в България - аналгин (виж таблицата). Най-забележим в топ 10 е скокът при другия швейцарски гигант - Roche, който от шесто се изкачва на четвърто място. Сред 10-те най-продавани медикамента по стойност са два продукта на компанията за ле-

ПАЗАР НА ЛЕКАРСТВА В БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г. Опаковки Изменение (млн.бр.) спрямо 2008 (%) Общо 248.9 -0.7 По канали на разпространение Аптечен 202.5 -1.8 Болничен 46.4 4.3 По начин на предписване С рецепта 171.5 1.6 Без рецепта 77.4 -5.6

Стойност (млн.лв) 1.719

Изменение спрямо 2008 (%) 8.1

1.420 297.6

6.9 14.1

1422. 6 295.8

9.2 3.2

ТОП 10 НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ КОМПАНИИ* Позиция Фирма Actavis Novartis Sopharma ROCHE GlaxoSmithKline Sanofi-Aventis Servier Pfizer Menarini Bayer

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение спрямо 2008 г. 2007 (%) 1 -0.3 3 10.8 2 2.4 5 41.8 7 11.0 4 6.0 6 11.9 9 16.8 8 1.9 12 14.7

2008 1 3 2 6 5 4 7 8 9 10

* по продажби в стойност

ТОП 5 НАЙ-ПРОДАВАНИТЕ ВИДОВЕ ЛЕКАРСТВА

ДИСТРИБУТОРИТЕ НА МЕДИКАМЕНТИ (% пазарен дял)

Респираторна система 8.81% 29.52% Други

17.1% Други

23.97% Сърдечно съдова система

20% Хигия 19.8% Либра

14.16% Нервна система

11% Антибиотици

12.54% Обмяна на веществата

21.03% Софарма трейдинг

2.1% Фаркол

19.98% Стинг

Източник: IMS Health

чение на рак. Тя е производител и на антивирусния бестселър Tamiflu, който заради свинския грип се качи от 1106 на 85 място в класацията на най-предписваните медикаменти.

Ръст на хартия През миналата година бизнесът с медикаменти е станал по-печеливш, поне на хартия. Причината е активността на пазара на болниците. За разлика от предишни години повишението на продажбите в аптеки е по-ниско от това в болниците. Въпреки забележимия двуцифрен ръст в болниците там приходите са само на хартия, защото клиниките по правило не си плащат доставките в рамките на средно две години. Болничният пазар е 297 млн. лв., дълговете на болниците за лекарства - 280 млн. лв., като около една четвърт от тях са просрочени. При намален брой купени опаковки в аптеките приходите на дружествата са по-високи. Една от причините за това са увеличените цени на лекарствата, които се контролират от държавата. През последните три години комисията по цените не позволяваше увеличения и удържаше цените на производител на най-ниските нива в ЕС. Заради това от България бяха изтеглени около 400 продукта, които трябваше да се продават под себестойност.

Печалби на дребно От цялостното разнообразие и ниските цени като цяло печелят пациентите. Това би било с пълна сила вярно, ако не се има предвид, че през миналата година част от аптеките в


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

51

СТОКИ И ПРОДАЖБИ // КОМПАНИИ ПРОДАЖБИ

РЪСТ

висок от очаквания ръст, тъй като причините за това са обективни - заболеваемостта е висока, а пациентите не се лекуват добре. Забележимо обаче продължава да остава малкото участие на държавата и обществените фондове в заплащането на лекарствата.

НЕДОСТАТЪЧНО

1.7

8.1% 297

млрд. лв. са продажбите на лекарства през 2009 г. Основната част от тях са купени от пациентите със собствените им пари.

е ръстът в продажбите на медикаменти в стойност. Прогнозите за 2010 г. обаче не надвишават 5% и то само за лекарствата с рецепта.

млн. лв. е стойността на медикаменти, купени от 350-те болници. Числото сочи, че клиниките нямат пари да лекуват качествено.

ОБЩ ПАЗАР НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ Брой опаковки 22 089 199

Хранителни добавки

Ръст спрямо 2008 7.10%

Стойност в млн. лв.* 119.8

Ръст спрямо 2008 11.29%

* крайна цена с ДДС

ТОП 10 ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЛЕКАРСТВА БЕЗ РЕЦЕПТА формират близо 60% от целия ОТС пазар в стойност и над 62.5% в опаковки

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

България затвориха. От около 4300 - 4500 в предишните години в момента аптеките са около 3800 на брой. Заради двуцифрения ръст на пазара през 2007 и част от 2008 г. част от собствениците направиха неразумно високи инвестиции в нови, скъпи обекти, които сега трудно изплащат. В България е ограничен и броят на правоспособните фармацевти, които могат да отпускат лекарства. В момента заплатите им са високи и представляват съществена част от разходите на аптеките. В същото време надценките върху лекарствата за търговия на дребно, от които би трябвало да печелят аптеките, намаляха. Пример за това как част от тях компенсират загубата на приходи от основните продажби (лекарства, чиято цена се регулира от държавата) е ръстът в стойност на продажбите на продукти без рецепта и хранителни добавки. Най-търсените лекарствени продукти без рецепта са обезболяващите с близо 21% пазарен дял (в стойност), следвани от продуктите за лечение на простуда и грип. При хранителни добавки водят комбинациите от витамини и минерали с близо 15% пазарен дял (в стойност), следвани от продуктите, предназначени за подпомагане на лечението на ставни проблеми. Концентрацията в този сегмент е изключително силна - топ 10 на производителите на лекарства без рецепта формират около 60% от пазара в стойност и над 62.5% в опаковки. Според Деян Денев, директор на асоциацията на чуждестранните фармацевтични компании, е нормално пазарът да има по-

Sopharma Novartis Actavis Bayer Menarini GlaxoSmithkline Bristol Myers Boots Johnson&Johnson Engelhard * крайна цена с ДДС

Брой опаковки 12 332 192 4 035 926 12 587 895 4 677 319 2 529 928 2 172 606 3 399 011 1 981 246 1 646 091 1 251 625

Ръст спрямо 2008 -4.93% 7.14% -4.66% 28.50% -11.37% -28.36% -17.70% -33.89% -2.23% 0.08%

Пазарен дял 16.54% 5.41% 16.88% 6.27% 3.39% 2.91% 4.56% 2.66% 2.21% 1.68%

Стойност в млн. лв.* 25 24.7 23.1 19.1 15.5 13.2 12.3 11.8 8.5 7.4

Ръст спрямо 2008 0.42% 16.06% 7.19% 42.12% -6.98% 1.96% -10.31% -26.80% 1.64% 3.95%

Пазарен дял 9.32% 9.24% 8.61% 7.15% 5.81% 4.94% 4.61% 4.40% 3.18% 2.77%

Пазарен дял 2.74% 1.22% 1.36% 7.03% 1.52% 1.54% 4.95% 0.69% 3.42% 0.64%

Стойност в млн. лв.* 10.7 5.2 3.8 3.7 3.5 3.3 2.9 2.7 2.5 2.5

Ръст спрямо 2008 -8.98% -11.63% 10.05% 22.61% 24.31% 6.77% 25.09% 33.80% -2.85% 23.52%

Пазарен дял 8.97% 4.35% 3.21% 3.15% 2.96% 2.83% 2.50% 2.26% 2.13% 2.11%

Пазарен дял 10.66% 3.83% 1.36% 5.00% 1.50% 6.80% 1.97% 1.07% 3.25% 1.06%

Стойност в млн. лв.* 12.5 11.8 5.9 5.91 5.3 5.0 4.6 4.4 4.3 3.9

Ръст спрямо 2008 -1.41% 60.65% -16.35% 3.56% -17.51% 29.48% -1.82% 17.13% 19.53% 39.09%

Пазарен дял 4.66% 4.43% 2.21% 2.20% 1.99% 1.87% 1.74% 1.67% 1.62% 1.48%

Пазарен дял 0.73% 0.92% 0.47% 0.74% 0.36% 0.72% 0.32% 0.25% 5.54% 0.39%

Стойност в млн. лв.* 3.2 2.4 2.2 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5

Ръст спрямо 2008 -13.97% 12.29% 6.07% -30.30% 16.51% -10.12% -47.67% 57.98% 64.46% -8.72%

Пазарен дял 2.72% 2.06% 1.91% 1.53% 1.52% 1.47% 1.42% 1.42% 1.34% 1.26%

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ формират близо 35% от целия ОТС пазар в стойност и над 25% в опаковки

Walmark Wyeth Borola Actavis Neopharm Vitagold Boiron Naturpharma Adipharm CSC * крайна цена с ДДС

Брой опаковки 604 472 268 429 300 759 1 552 136 336 372 339 658 1 092 968 151 668 755 490 141 363

Ръст спрямо 2008 -8.86% -23.77% -1.94% 32.67% -6.12% 36.53% 21.07% 20.20% -11.17% 8.90%

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ БЕЗ РЕЦЕПТА формират близо 24% от целия ОТС пазар в стойност и над 36% в опаковки

Analgin Aspirin protect Tylol hot Paracetamol Fervex Acetysal Upsarin c Oscillococcinum Spiritus aethylic Aspirin C * крайна цена с ДДС

Брой опаковки 7 949 625 2 856 024 1 012 509 3 725 478 1 116 395 5 069 811 1 469 955 800 318 2 425 813 790 295

Ръст спрямо 2008 -3.90% 50.70% -21.38% 0.31% -25.88% 10.02% -12.22% 12.81% 3.80% 21.25%

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ формират близо 17% от целия ОТС пазар в стойност и над 10% в опаковки

Centrum A To Zinc Neorenal Citrosept Restavit Ginkoprim Max Sanostol Flax Oil Arthrostop Rapid Actavit Lutein complex * крайна цена с ДДС

Брой вопаковки 162 153 203 379 103 288 162 837 80 619 158 343 70 059 54 992 1 223 696 86 117

Ръст спрямо 2008 -26.00% -21.86% 2.88% -17.73% 13.18% -14.04% -35.24% 98.78% 50.07% -9.78%

Източник: IMS Health

Необходимите разходи Интересно за пазара ще е и поведението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). През миналата година се очакваше сериозен дефицит в бюджета й заради новия позитивен списък - лекарствата, които се плащат от здравната каса, здравното министерство и болниците. „Докато през май 2009 г. преди въвеждането на списъка НЗОК е покривала лекарства за 27.5 млн. лв. месечно, през следващите месеци тази сума е спаднала на 22 млн. лв. и едва след това възстанови подобни нива“, коментира Денев. Той допълва, че освен че държавата започна да заплаща 50 скъпи нови лекарства, нови около 400 генерични медикамента вече също се покриват и това балансира разходите на здравната каса за медикаменти. Тъй като през тази година НЗОК е с непроменен бюджет за медикаменти, компаниите препоръчват да се направи анализ на необходимите средства за лекарства, но да не се въвеждат отново листи на чакащите или да се намалят нивата на покритие. Във всяка от групите има генерични медикаменти, които лекуват по същия начин. Проблем обаче е, че в България Министерството на здравеопазването, здравната каса и държавните болници имат наймалък ангажимент към заплащането на лечението на пациентите в целия ЕС (средно 33-40% при средно 83% в ЕС). Анализ на потребностите може да се направи и по самия пазар - покупките на лекарства с рецепта са за 1.4 млрд. лв., като по-голямата част е платена в брой от пациентите. „Това, което се случи през миналата година, е само една малка стъпка България да се приближи до лекарствените терапии в Централна и Източна Европа - не сравнявам с останалите световни пазари. Отношението към скъпо струващите медикаменти на тежко болните пациенти все още е такова, че за плащането им от обществените фондове се говори като за разходи, все едно някой гори пари на площада. Никой не изчислява, че ако един пациент се лекува бързо и правилно, той ще бъде отново здрав. Което пък излиза много по-евтино на обществото“, коментира Кунчо Трифонов, регионален мениджър на световната анализаторска компания за фармацевтичния пазар IMS Health. Според прогнозата му 2010 г. няма да бъде лека за сектора, ръст ще има само при медикаментите с лекарско предписание, а продажбите на останалите продукти ще останат на същите нива. K


52

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г. imoti.capital.bg

ИМОТИ

Висок старт „Форт Нокс“ започна изграждането на 130-метрова офис сграда в София Яна БОДУРОВА

Ако човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, то може да се каже, че в ранния следобед на 29 януари в София един инвеститор изглеждаше като великан. А мечтата беше висока около 130 метра и направена от много, много желязо и още повече бетон. Всъщност това беше денят, в който беше направена първата крачка към материализирането й. След близо година, прекарана в проектиране, и още една в набавяне на разрешителни, започна изграждането на 126-метровата офисна кула Fort Capital. Ако всичко върви по план, след три години, когато строителството трябва да приключи, тя ще е най-високата сграда в страната и единствената, подобрила рекордните засега 103 метра на столичния хотел „Родина“. В облаци обаче остава една не по-маловажна част от съдбата на проекта - дали след изграждането си Fort Capital ще успее да подобри и някой от рекордите за постигната доходност, или ще заеме челно място в по-мрачната статистика на лоши вложения.

Колко струва небето Инвеститор в изграждането на Fort Capital е компанията, специализирана в търговия с метали „Форт

Нокс“. Архитектурният проект е дело на световноизвестното проектантско бюро Atkins в партньорство с българското студио „А & А архитекти“.Според изчисленията на изпълнителния директор на „Форт Нокс“ Георги Иванов само в строителството и довършителните работи ще бъдат вложени близо 60 млн. евро. Данните от финансовия отчет на компанията за миналата година пък показват, че за близо 15-декаровия терен с лице към столичния булевард „Цариградско шосе“ (виж картата) са инвестирани 5.1 млн. лв. В допълнение в последните работни дни на декември компанията плати и 600 хил. лв., за да получи разрешителното за строеж. По думите на Иванов сградата ще струва около 20% по-малко от това, което са показвали първоначалните разчети. Причината е в поевтиняването на основните строителни материали като цимент и желязо, а и намаляването на заплатите на работниците в сектора.

Въпрос на време, но и на проект „Сградата, която Atkins ни предложиха в самото начало, беше с височина 200 метра. Когато разбраха какви са средните наемни нива на офиси в България, попитаха сигурни ли сме, че искаме да започнем този проект“, разказва Георги Иванов от „Форт Нокс“. Тогава отговарят „да“, но с уговорката, че мащабите ще бъдат намалени. По думите му компанията има готовност да финансира със собствени средства изграждането

Вечер от върховете на високата сграда лазерни лъчи ще осветяват нощното небе.

ИНВЕСТИЦИЯ

60 млн. евро ще струва изграждането на Fort Capital. Само за разрешителното за строеж са платени 600 000 лв.

ИКОНОМИЯ

20% по-евтино ще излезе строителството на проекта спрямо първоначалните разчети на инвеститора.

Повече по темата на capital.bg

Кой кой е „Форт Нокс“ е една от най-големите български компании, специализирани в търговията с черни метали от Русия и Украйна. Паралелно с този бизнес фирмата е и един от първите и най-големи инвеститори във ваканционни комплекси на българското Черноморие. В момента продължава да развива и този си бизнес, като основно продава жилища на руския пазар. „Форт Нокс“ е сред топ 200 на най-големите български компании за 2008 с приходи от близо 80 млн. лв. Atkins е сред най-големите международни архитектурни бюра с реализирани проекти по целия свят. Сред

най-емблематичните сгради, дело на компанията, са 304-метровият седемзвезден хотел „Бурж ал Араб“ в Дубай, каkто и високият 204 метра Световен търговски център в Бахрейн, който използва революционна технология за самозахранване с енергия от вятъра. „А & А архитекти“ е основана през 2005 г. от арх. Асен Милев, арх. Ангел Захариев и арх. Мартин Георгиев. За кратката си история компанията вече се е наложила като едно от най-иновативните бюра в страната. Нейно дело са сграда номер 5 и 8 в „Бизнес парк София“, за които архитектите спечелиха награди от конкурса „Сграда на годината“.

на проекта и това е една от причините да го започне. Затова и не се притеснява от сегашното състояние на пазара на офиси и може да си позволи риска да започне изграждането, надявайки се, че когато сградата е готова, икономиката ще е поела нагоре и компаниите ще имат нужда от нови и поголеми офиси. От друга страна, завършването на сградата ще съвпадне с откриването на метростанция заедно с подземен буферен паркинг, намиращи се в непосредствена близост (виж картата), което ще направи локацията още по-атрактивна. Основният плюс на сградата обаче е в гъвкавото вътрешно разпределение на площите. Проектът дава възможност да бъдат наети както големи, така и малки офиси, а в същото време търговските площи, отредени за заведения за хранене и услуги, са достатъчни да предоставят на работещи-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

53

ИМОТИ

ПЛАН НА ПРОЕКТА Сливница Калотина

Център

м Ло

19

ско

ц ан

ро

Сл

ив

ст

ет

ни

се шо

ия

ПАРАМЕТРИ

Костинброд Петрохан

о шосе градск

Ботев

ца

я

ен м

Бъ

и рк па нг

Перник Благоевград

Пловдив Бургас Боровец

ри Ца ко

с ад

гр Capital Fort

е ос ш Пловдив ГРАФИКА: АСЯ КОЛЕВА

ИЛЮСТРАЦИЯ: „А & А АРХИТЕКТИ“

те всичко необходимо.

В клуба на неботърсачите Собствениците на „Форт Нокс“ далеч не са единствените предприемачи, които са заровили глави в облаците над България. Кризата обаче приземи ентусиазма на повечето от тях. Отложено например е строителството на съвместния проект на германската компания ECE и братя Домусчиеви за 180-метрова кула върху терена на бившия завод „Балканкар Средец“. В мъгла остава бъдещето и на проекта на братята Стефан и Красимир Джанкови за строителството на два небостъргача в квартал „Сердика“. Неясна е съдбата и на стометровата кула „Ропотамо плаза“ в близката до центъра част на бул. „Цариградско шосе“, както и на 110-метрова офис сграда зад централна гара, която трябваше да изгради испанската компания „Риофиса“.

В клуба на небостъргачите обаче има и съвсем нови попълнения, които не се отказват от проектите си. Броени месеци преди началото на строителството на Fort Capital мениджърите на дружеството „Арко тауърс“ АДСИЦ платиха рекордната до момента строителна такса от 3.514 млн. лв., за да получат разрешително за изграждането на комплекс, включващ две 124-метрови кули. Проектът е в столичния квартал „Банишора“ върху терен от 48 дка. Според неофициална информация предвидената инвестиция за изграждането му е над 250 млн. евро, като се очаква строителството да отнеме четири години. Към момента обаче не е ясно кога точно ще започне изграждането му. По думите на главния архитект на столицата Петър Диков в близките месеци общината ще издаде още едно скъпо разрешително за изграждане на голям обект. Той обаче отказа да назове името на компанията, която ще го получи. Според неофициална информация това ще е стометрова сграда, като адресът й ще е отново на „Цариградско шосе“. Найвероятно става дума за проект на българската компания „Галакси пропърти груп“, в която сред акционерите са собствениците на „Винпром Пещера“. Теренът се намира в близост до отбивката за летище София. Тези три проекта са признак, че все още има инвеститори в строителството и недвижимите имоти. Те не са много, но пък проектите им са различни от досега видяното на пазара.

Варна

о ск

е дз по

ри

а лг

ад гр ри Ца осе ш

М

 максимална височина на сградата - 126 м Разгъната застроена площ (РЗП) - 80 088 м2 Площ на терена - 14 680 м2 РЗП подземно - 28 708 м2 РЗП надземно - 51 380 м2 брой етажи над земята - 28 брой етажи под земята - 2 очакван брой служители 4000 бр. Офиси Клас А - 42 300 м2 Висока сграда - 31 510 м2 Ниска сграда - 10 790 м2 Търговски площи - 7018 м2 Шоуруми - 3069 м2 Заведения за хранене 2330 м2 Конферентна зала 604 м2 Фитнес - 284 м2 Детски кът - 303 м2 Други - 428 м2 Складове - 2 022 м2 Паркоместа - 717 бр. подземни - 670 бр. на терен - 47 бр.


54

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г. predpriemach.capital.bg

ПРЕДПРИЕМАЧ

Сложна работа Законът, предизвикал най-голямото разделение в новото Народно събрание, се оказа този за... занаятите.

Проектозаконът за занаятите раздели правната и икономическата комисия в парламента Мара ГЕОРГИЕВА

Внесеният от Министерския съвет проект за изменения и допълнения на досега съществуващия закон мина на първо четене в парламентарната икономическа комисия с 14 гласа за и 9 въздържали се, но беше отхвърлен от правната, където трима гласуваха против, а 18 се въздържаха. Промените бяха изготвени от икономическото министерство и подкрепени от правителството.

Реалности... Проблемите в закона не са от вчера - той е приет през 2001 г., буквално в последните 10 минути от работата на 38-ото Народно събрание и се базира на германския закон (който впрочем е променен през 2003 г.). Най-голямата критика към досега действащата регулация е обхватът й - законът определя като занаяти 127 дейности. Между тях има чисто индустриални занимания като корабостроенето, както и дейности, изискващи лицензиране, като изготвянето на спиртни напитки. В списъка са и регулирани от държавата професии като заварчик и масажист. Включени са и дейности в областта на строителството, които се регулират от други закони. „Само с известна доза въображение могат да се определят като занаяти ресторантьорството, медийната техника и медийният дизайн“, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. За всички, които ги упражняват, според досегашната практика се изисква двойна задължителна регистрация - по Търговския закон и по Закона за занаятите. Което пък означава членство в регионална занаятчийска камара с произтичащите от това задължения - плащане на членски внос и наличие на майсторски или калфенски свидетелства.

Изпитите за получаването на тези свидетелства се провеждат също от камарите, след като кандидатът си плати таксата за явяване. Има случаи, когато не се признават дипломи от държавни професионални училища и хората са задължени да се явяват допълнително на изпит пред членове на камарата, за да докажат уменията си, обясни министър Трайков. Ако всичко това не е изпълнено, регионалните структури имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения. И те го правят.

...и предложения С промените в закона се предлага отпадане на двойната регистрация и

Между първо и второ четене проектозаконът трябва да сближи позициите.


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

55

ПРЕДПРИЕМАЧ

СНИМКА: SHUTTERSTOCK

съответно - на задължителното членство в камарите. Съществено е намален броят на занаятите от 127 на 54. Предлага се директно признаване на държавни дипломи от професионални училища, без нуждата от препотвърждаване на знания пред изпитна комисия. В приложното поле на закона влизат само физически лица - занаятчии или граждански дружества на няколко физически лица, които ще се вписват в регистър БУЛСТАТ. Проектът предлага също Националната занаятчийска камара да се регистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това отнема изключителните й права и я приравнява с останалите браншови организации в страната. Записано е броят на регионалните камари, които сега са във всеки областен град, да се намали на шест. Проектозаконът предвижда кметовете да

налагат глоби, ако липсва каквато и да било регистрация на стопанските субекти.

Пазарът най-добрият регулатор Едно от възраженията срещу предложения законопроект е, че промените са много и съществени. Това изисква изработване на нов закон, а не промени в стария, смята Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд и един от авторите на действащия Закон за занаятите. Според него проблемите произтичат от неразбиране на закона. „Законът за занаятите урежда възможността тези 127 дейности да бъдат извършвани по избор на този, който ги извършва. Ако иска да ги извършва по търговски начин, ако иска - по занаятчийски. Как той ще организира своето предприятие зависи от неговата свободна преценка“, смята Белазелков. На същото

мнение е и Мариана Попова, юридически съветник на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти. Според нея „наистина в момента този закон не се разбира. Но проблемът е, че не се разбира именно от занаятчийската камара, която принуждава хората да се регистрират, независимо че са избрали да упражняват дейност по Търговския закон. А това е недопустимо“. Привържениците на задължителното членство в камарата смятат, че така се гарантират и интересите на потребителите, защото камарата налага стандарти и следи за спазването им. За противниците на този подход пазарът е най-добрият регулатор и няма смисъл една съсловна организация да има повече права от подобни браншови сдружения. Според Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, трябва да се върви в обратната посока на сега съществуващото законодателство и да отпадне задължителното регистриране. „Всеки, който иска да рискува и смята, че може да прави нещо, трябва да има максимално свобода и възможност да започне дейност, когато е необходимо“, смята Костадинова. Според нея, „ако репутацията на една камара не е причината за един занаятчия да стане член, каквато и задължителност да му слагате, това винаги ще бъде по-скоро пречка за него, отколкото ще служи за някакви положителни ефекти“.

Още за и против Оказва се, че депутатите не могат да постигнат съг ласие и за силно редуцирания брой на занаятите и намаляването на броя местни структури на Националната занаятчийска камара. Сред народните представители в двете комисии няма единомислие по въпроса колко и кои да бъдат дейностите, включени в списъка, но повечето са убедени, че той се нуждае от прецизиране. Председателите на регионалните занаятчийски камари пък изпратиха петиция, в която изразяват опасенията си, че „с промените в закона се унищожава организираното занаятчийство в страната и се нарушават самоуправлението и представителството на занаятчийското съсловие“. Против намаляването на броя на регионалнитеДефиниране на проблеми Според икономическото министерство проблемите в действащия Закон за занаятите са: Наличие на обременяващ квазилицензионен режим, изискващ задължително членство и регистрация и по Закона за занаятите Задължение за полагане на изпит пред камара за издаване на майсторско/калфенско свидетелство за доказване на професионални знания и умения на лица с вече придобити професионални образование и квалификация Наличие на публичноправен юридически орган (камара), който дублира функции на административни органи и институции като Търговски регистър, МОН, Комисия за защита на потребителите Oбременяване на бизнеса с такси и изисквания

занаятчийски камари се обяви председателят на икономическата комисия Мартин Димитров. Според него „това е намеса в работата на тези хора“. Димитров смята, че проектът орязва много от професиите, които са занаяти. „Много се увеличават глобите, които ще бъдат налагани, което също не мога да приема. Аз съм за либерализация, но трябва да има някаква, макар и минимална, регулация. Защото, ако някой ви поправи лошо колата, умирате“, добави Димитров. Искра Фидосова, председател на парламентарната комисия по правни въпроси, заяви, че подкрепя премахването на двойния принцип на регистрация и въвеждането на доброволно членство в занаятчийските камари. Но не приема, след като е записано, че регионалните камари стават юридически лица с нестопанска цел и се самоуправляват, няколко страници в проекта да съдържат разписание на техни задължения. „Неприемливо е и записаното задължение актовете за установяване на административни на-

рушения да се възлагат на кметовете на населени места“, заяви Фидосова. Тя обясни въздържането от подкрепа по време на обсъжданията в комисията с желанието проектът да бъде изчистен от правна гледна точка. „Нашата комисия не гледа закона по целесъобразност, а само от правна гледна точка. И тъкмо от правна гледна точка текстовете трябва да бъдат много сериозно прецизирани и редактирани“, обясни тя. Председателят на икономическата комисия Мартин Димитров смята, че между първо и второ четене проектозаконът трябва да бъде променен така, че да сближи позициите. Според него не бива да се допуска, след като законопроектът бъде гласуван, да стане обект на огромна обществена полемика и отново да се иска неговото изменение. „Въпреки достойнствата, които има, той трябва да бъде направен така, че да получи по-сериозна обществена подкрепа, а не да се превърне в нова разделителна линия в българското общество“, смята Димитров. K


56

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ПРЕДПРИЕМАЧ

Вино, сирене и 7 млн. евро

Българско сирене, моля

Сирене с виното е добра комбинация. По една чиста случайност точно тези продукти са първите, които България има шанс да налага в чужбина с пари от Европейската комисия. Млечният сектор вече спечели два проекта за финансиране на рекламни кампании, а винарската индустрия подаде документи и чака решението на Брюксел.

Вино за Острова

Как български продукти могат да се рекламират с пари на Европейската комисия Мара ГЕОРГИЕВА

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

„Вкусете традицията“, както е мотото на кампанията на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), предвижда тригодишни промоции на качествени български вина във Великобритания и Ирландия. Бюджетът на програмата е над 1.8 млн. евро. Ако Европейската комисия я одобри, ще я финансира безвъзмездно с 941 416 евро. Българската държава ще предостави 513.5 хил. евро, а НЛВК - 363.7 хил. евро. Програмата предвижда да бъдат популяризирани минимум десет поскъпи качествени български вина. Но няма да се акцентира върху конкретни марки, защото такива са условията за финансиране от ЕС. Целта на промоциите е потребителите и индустриалците да бъдат информирани за многообразието на българските вина изобщо, за тяхната история и традиции. Кампанията ще продължи три години и включва поредица от рекламни дейности - издаване на брошури и календари, изготвяне на видеофилми за винарни, дегустации, участие в големи търговски изложения. От Националната лозаро-винарска камара обясниха, че очакват в резултат на кампанията страната да си върне позициите на тези пазари, където сега продажбите на български вина са символични. В кампанията ще могат да се включат членовете на НВЛК, които са около 50 при съществуващи приблизително 220 винарски изби в страната.

В началото на годината Европейската комисия одобри друга българска промоционална програма - за рекламиране на бяло саламурено сирене и кашкавал в Германия и Испания. Инициативата е на Националната асоциация на млекопреработвателите и е с бюджет 3.170 млн. евро. Еврокомисията финансира половината от стойността й. Останалите средства се разделят между държавата и браншовата организация в съотношение 30:20. „Това е първата одобрена от Брюксел българска програма, която е подадена самостоятелно от една браншова организация“, уточни Михаил Тачев, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. „Целта е да възобновим стари бизнес отношения и да създадем нови. Германия е традиционен пазар на традиционни български продукти - някога сме изнасяли годишно до 8000 тона сирене, сега - около 500 тона“, обясни Тачев. Програмата ще започне през май 2010 г. и ще приключи през април 2013 г. Тя не е ориентирана към бранд, нито цели промотиране на определен производител, уточнява Ди-

Предложенията се събират два пъти в годината до 31 март и до 30 ноември. ляна Славова, изпълнителен директор на Националната асоциация на млекопреработвателите. Предвиждат се изложби, продуктови презентации за дистрибутори и търговци, издаване на брошури, на книги с рецепти и DVD-та, организиране на семинари с учители и ученици. Замислени са презентации в професионални кулинарни школи в Германия и Испания. Специално създаден уебпортал ще предоставя актуална информация за млечните продукти и ползата от тях. Онлайн игра за млади хора ще им позволи да научат как млякото се превръща в сирене. По време на всеки етап (начало, ферма, фабрика) потребителят ще трябва да отговори на различни въпроси, за да получи определен брой кредити и да премине към следващото ниво. Предвиждат се също дегустации в 40 точки на продажби - в Берлин, Франкфурт, Мюнхен,


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

57

ПРЕДПРИЕМАЧ Щутгарт и Кьолн, както и в Мадрид, Барселона, Валенсия и Севиля. Дегустациите ще бъдат всяка година по 160 дни за всяка от двете държава. Очаква се да бъдат изядени 68 хил. мостри (34 хил. в Испания и още толкова в Германия) в специално изработени опаковки от 100-150 г с логото на програмата. За изпълнител на замисленото след покана и открит конкурс за подаване на оферти е избрано гръцкото дружество Economotechniki. Компанията е учредена през 1998 г. в Солун и предоставя консултантски услуги в сферата на бизнеса, развитието, промотирането и рекламата. Най-близката задача на Economotechniki е да избере мото на програмата. През септември миналата година бе дадено начало на подобна промоция под наслов „Европейско сирене, моля!“. Програмата се изпълнява от другата браншова организация в сектора - Асоциацията на млекопреработвателите в България, съвместно с кипърската Асоциация на говедовъдите. Целта на инициативата е съвместна реклама на български и кипърски млечни продукти

Парите не се предоставят на отделни фирми, а само на сдружения на производители. в Русия и Украйна. Двете браншови сдружения са работили за подготовката на проекта около година. Предложението се състезавало с други 30, от които само 11 получили финансиране от Брюксел. Кампанията за представяне на българско и кипърско сирене ще продължи три години. Тя започна с промоции по време на международно изложение за храни в Москва от 15 до 18 септември 2009. Предвидени са участия в други специализирани изложения, дегустации, телевизионна, радио- и печатна реклама, билбордове, разпространение на листовки. За всичко това са планирани 5 млн. евро. Три милиона от тях са за кипърската браншова организация, а останалите два - за българската. Половината от тези два милиона са предоставени безвъзмездно от Европейската комисия, 600 хил. евро са от Държавен фонд „Земеделие“, а Асоциацията

на млекопреработвателите в България е осигурила 400 хил. евро. Проектът „Европейско сирене, моля!“ се изпълнява от белгийската организация за промоция на храни Agropromotion Sprl. Тя е избрана на търг в конкуренция с германска, гръцка и кипърска фирма. „Това е първият български проект, получил финансиране от Брюксел за промоция на храни и земеделски продукти, който вече се реализира“, уточни Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България. Според Зоров след старта на промоцията броят на желаещите да продават млечни продукти в Русия и Украйна се увеличил. Лиценз за износ в Русия имат 10 български фирми, а други четири чакат одобрение. За продажби в Украйна разрешително има само една компания. Някога експортът на българско сирене за бившия Съветски съюз е достигал 20 хил. тона на година, а сега в Руската федерация се продават само около 500 тона, уточни Димитър Зоров.

Само сдружения Евросъюзът от години отпуска безвъзмездно пари за промоционални програми. Схемата е отработена - Европейската комисия предоставя безвъзмездно 50% от исканата сума, 30% от парите трябва да се дадат от съответната държава членка и поне 20% да се осигурят от кандидатстващата организация. Парите не се предоставят на отделни фирми, а само на представителни сдружения на производители или асоциации на производители и търговци на земеделски или хранителни продукти. Има и специално изработени критерии за представителност (виж карето). Предложенията се събират два пъти в годината - до 31 март и до 30 ноември. Пролетната сесия е за проекти, които възнамеряват да популяризират европейски храни в точно определени трети страни извън ЕС (виж карето), а есенната - за кампании в рамките на евросъюза. Промоционалните програми не трябва да рекламират конкретни търговски марки, а храни и продукти, представяни като европейски. Целта е да се налага логото на общността и в същото време да се насърчава националният износ. Практиката показва, че фирми

Срещу кризата

Критерии

Европейската комисия одобри 13 програми от 11 страни членки, с които трябва да се подпомогне продажбата на мляко и млечни произведения в Европейския съюз. Те са с общ бюджет 35.8 млн. евро, като ЕС участва със 17.9 млн. евро. Програмите имат период на действие от три

 сдружението трябва да е създадено най-малко две години преди подаването на промоционалната програма да има членове, чийто пазарен дял за продуктите, които са обект на програмата, е най-малко 30 на сто да притежава собствено електронно или книжно издание, отразяващо дейността му.

години и са част от мерките, които Европейската комисия предложи през юли 2009 г. предвид тежкото положение на пазара за мляко и млечни продукти. Най-голямо финансиране получават три програми на Франция на обща стойност 13.9 млн. евро.В кои държави Страните извън ЕС, в които могат да се осъществяват промоционални програми, са Южна Африка, Македония, Австралия, Босна и Херцеговина,

организира

Китай, Южна Корея, Хърватия, Индия, Япония, Косово, Черна гора, Норвегия, Нова Зеландия, Русия, Сърбия, Швейцария, Турция, Украйна.

от сектора в промоция често използват кампаниите, финансирани от ЕС, за да рекламират паралелно свои продукти със свой бюджет. Кандидатите попълват заявление по образец, прилагат допълнителни документи (виж карето) и подават комплекта в Министерството на земеделието и храните. Ако бъдат одобрени на национално ниво, проектите се изпращат в Брюксел, където ЕК има последната дума. Сдруженията са длъжни да изберат компания (може и повече от една), която ще изпълнява програмата. Това може да стане преди или след подаването на документите в земеделското министерство, но не по-късно от 30 дни след нейното одобряване от Европейската комисия. K

под патронажа на:

с подкрепата на:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

СВЕТОВНАТА БАНКА

четвърта годишна енергийна конференция за Югоизточна Европа

Новата стратегия за развитие на енергетиката: Конкуренция, устойчивост, ефективност, по-чиста среда 23 февруари 2010, хотел “Шератон”, София

в партньорство с:

със съдействието на:

За повече информация и регистрация: www.capital.bg/energy, тел. (02) 810 55 87, 8105 510


58

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г. finansi.capital.bg

ФИНАНСИ

Докога ще зимуват банките

ДЯЛ НА ЛОШИТЕ КРЕДИТИ(В %) спрямо общия обем отпуснати кредити (без овърдрафти)

16 14 12 10 8 6 4 2 0 III 2008

VI 2008

IX 2008

XII 2008

Фирмени Потребителски

III 2009

VI 2009

IX 2009 XII 2009

Ипотечни Други за домакинства

Общо

ГОДИШЕН РЪСТ НА ЛОШИТЕ КРЕДИТИ (В %) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 III 2008

VI 2008

IX 2008

XII 2008

Фирмени Потребителски

III 2009

VI 2009

IX 2009 XII 2009

Ипотечни Други за домакинства

Общо

МЕСЕЧЕН РЪСТ НА ЛОШИТЕ КРЕДИТИ (В %) 50 40 30

Липсата на нови кредити и влошаването на старите ще продължават да изяждат печалбите в сектора и през следващите месеци Мария ИВАНОВА

20 10 0 -10 -20 -30 III 2008

VI 2008

IX 2008

XII 2008

Фирмени Потребителски

III 2009

VI 2009

Ипотечни Други за домакинства

IX 2009 XII 2009 Общо

СРЕДНИ ЛИХВИ ПО НОВООТПУСНАТИ КРЕДИТИ (В %) 16

Обикновено по нашите географски ширини зимата трае около 2-3 месеца.

14 12 10 8 6 I 2008

IV 2008

VII 2008

X 2008

корпоративни (в евро)

I 2009

IV 2009

потребителски (в левове)

VII 2009 X 2009 ипотечни (в евро)

СРЕДНИ ЛИХВИ ПО НОВОПРИВЛЕЧЕНИ ДЕПОЗИТИ (В %) в левове за срок до 1 година

9 8 7 6 5 4 3 I 2008

IV 2008 за фирми

Източник: БНБ

VII 2008

X 2008

I 2009 IV 2009 за домакинства

VII 2009 X 2009

В банковия сектор обаче кредитната дейност на финансовите институции замръзна още в края на есента на 2008 г. и вече над година остава скована от ледените ветрове на световната криза. Kредитният портфейл на българските банки за изминалата година се е увеличил едва с 1.7 млрд. лв., показват данните на БНБ. Това е доста скромно постижение в сравнение с отчетените 11.2 млрд. лв. за 2008 г. и 13.7 млрд. лв. за 2007 г. Така в края на изминалата година общият обем на заемите, които банките са предоставили на фирмите и домакинствата възлиза на 50.1 млрд. лв., като се увеличава с 3.6% на годишна база. Всъщност обаче дори и този минимален процент е повисок от реалния. По време на кредитния бум банките правеха всичко възможно да растат, като един от начините беше да

продават пакети от вземания на банките си майки или на техни извънбалансови фондове. Сега тенденцията е обратна и според данните на БНБ през 2009 г. българските финансови институции са върнали в балансите си над 1.5 млрд. лв. кредити, така че реално ръстът (ако го има) е минимален. Според статистиката най-голям ръст е отбелязан при жилищните заеми, които са нараснали с 8.4% за година. При потребителските и фирмените увеличението е съответно с 6.9% и 4.4%. Обяснението за тези тенденции са, разбира се, кризата и влошената икономическа среда, които повишиха риска пред финансовите институции и съответно доведоха до затягане на критериите им при отпускане на заеми. Едновременно с това потребителите също преосмислиха поведението си и голяма част отложиха намеренията си за теглене на кредит.

Обръща ли се трендът Според изпълнителния директор на Пощенска банка Асен Ягодин може да се очаква, че през тази година финансовите институции ще започнат да обръщат малко повече внимание към отпускането на заеми. “2009 беше годината на депозитите, те ще са от значение и през 2010 г., но погледите ще се обръщат и към кредитите”, обяснява той. По думите му сегментите, които ще движат пазара през годината, ще са ипо-

течните заеми и оборотното финансиране на бизнеса. На организиран през седмицата от в. “Пари” форум представителите на банковия сектор обявиха, че очакват през 2010 г. кредитирането да започне да се отпушва. Все пак през последните няколко месеца представителите на сектора вече нееднократно обявяват, че не би било реалистично да се очаква кредитирането да се върне до равнищата си отпреди кризата, когато на годишна база банковите портфейли нарастваха с по около 4060% в различните сегменти. Макар и засега банкерите да не се ангажират с конкретни прогнози за по-забележимо начало на този процес, потвърждение на думите им може да се открие в завръщането на почти изчезналите през изминалата година реклами на кредитни продукти. Сигнали за раздвижване има и в статистическите данни за лихвените проценти по новоотпусканите заеми, които през последните месеци започват плавно да се понижават, следвайки бавно намаляването на лихвите по привличаните от банките депозити (виж графиките). Причините за тази тенденция се коренят донякъде в намалялото усещане за риск на международните пазари, което понижи цената на ресурса им. Застраховката срещу фалит на българското правителство по плащането на дълговете му (т. нар. Credit Default Swap) падна от нива около 700 до 200 пункта,


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

59

ФИНАНСИ което също се отразява благотворно и на местните банки. Въпреки тези признаци обаче едно от основните послания, които секторът излъчва в момента, е необходимостта от подходящи проекти, които да бъдат финансирани. “Вината за свитото кредитиране не е в банките - в обстановка на намалена икономическа активност много трудно се намират добри проекти за финансиране”, изтъква Сашо Чакалски, изпълнителен директор на Българската банка за развитие. “Предпоставки за кредитиране има, но все пак трябва да сме по-сигурни”, посочва и изпълнителният директор на Общинска банка Васил Тренев. В неформални разговори някои от представителите на бранша пък обясняват, че в резултат на кризата в момента огромна част от кандидатстващите за заеми фирми просто не са в състояние да покрият изискванията на банките и техните системи за оценка на риска.

Топящи се печалби

ИЛЮСТРАЦИЯ: IANDUFFY

Според представителите на банковия сектор през 2010 г. кредитирането постепенно ще започне да се отпушва.

Всъщност повишената предпазливост и по-консервативното отношение на финансистите съвсем не са лишени от логика. Доказва го продължаващото нарастване на проблемните заеми в банковите портфейли. Според статистиката към края на 2009 г. техният дял вече надхвърля 10% от общия обем на отпуснатите от банките кредити за бизнеса и домакинствата (без овърдрафтите). Само за една година размерът им набъбна от 1.1 до 4.1 млрд. лв. За да смекчат негативните ефекти от влошаването на портфейлите, банките трябваше да заделят все по-големи провизии за бъдещи загуби и обезценки, а това от своя страна се отрази и на финансовите им резултати. Към края на ноември печалбата на сектора

достигна 701 млн. лв., като отбеляза спад с 46.8% спрямо година по-рано. Направената в края на 2009 г. прогноза на БНБ също предвижда финансовият резултат на сектора за годината да е наполовина по-малък от реализираните през 2008 г. 1.4 млрд. лв. “Голяма част от печалбите на банките отидоха за неутрализиране на ефектите от ръста им, но все пак нивото на лошите кредити остава под средното за региона”, коментира Асен Ягодин. Думите му се потвърждават и от публикувания през

УВЕЛИЧАВАНЕ

3.6% е ръстът на банковото кредитиране за 2009 г. Процентът обаче е по-малък заради обратно изкупени заеми.

седмицата годишен отчет на управляваната от него Пощенска банка. Според документа печалбата на кредитната институция към края на 2009 г. намалява до 20 млн. лв. спрямо отчетените 90.5 млн. лв. през 2008 г. Спокойно може да се очаква, че подобна ще е картината, която ще разкрият и годишните отчети на останалите институции. Данните на БНБ за финансовите резултати на банките излизат на 29 януари, след редакционното приключване на „Капитал“, но последното тримесечие ръстът на лошите кредити е 1 млрд. лв., което е с около 300 млн. лв. повече от предходното. Всъщност не би било изненада и ако част от банките приключат годината със загуба, осо-

ОЧАКВАЙТЕ на 22 февруари специално издание на в. Капитал

Салон г. Автомобилите на 2010 в Европа и в България Калейдоскоп Абу Даби – новата световна автостолица МОБИЛНИЯ С В ЕТ ЪТ Н А А ВТО

Р И 2 0 0 9 Г. ИНА IX 28 НОЕМВ Б Р О Й 6 ( 4 8 ) ГОД АЛНО ИЗДАНИЕ | БИЗНЕС | СПЕЦИ

-9000лв.

-25%

0лв. -2000лв. -30 00 -11 000лв. -35% -5000лв.

-30% -15 000л в. -22% -17% -7000лв.

. -10 000лв -15%

-10%-5%

-20 000лв.

упувай К сега е моментът

Тема на броя:

Объркани ли са потребителите от все по-големия избор на автомобили? Продажбите през 2009 и прогнозите за 2010 Автосалон Детройт 2010 – тенденции и премиери Формула 1 – криза, очаквания, промени

Заявете вашата реклама до 11 февруари

контакти за реклама: тел.: 02/9376 444 adsales@economedia.bg

бено като се има предвид статистиката към края на септември, според която близо една трета от тях отбелязаха съвсем минимални печалби от под 1 млн. лв. Прогнозите на международните анализатори също очертават поне още няколко трудни месеца пред сектора. Според предвижданията на Unicredit Group в последния им доклад за банковия сектор в Централна и Източна Европа пикът на необслужваните заеми в България тепърва предстои, като до края на 2011 г. загубите на банките от отписване на активи ще достигнат 3.7 млрд. лв. В края на миналата година остро влошаване на качеството на активите през 2010 г. прогнозираха и анализаторите от Deutsche Bank Research, според които делът на необслужваните заеми в България и Румъния ще достигне 15-20%. Очаквания за пик на проблемните кредити през 2010 г. обявиха и от МВФ и Raiffeisenbank. При такъв сценарий кредитните институции ще бъдат принудени да отделят все по-голяма част от приходите си под формата на провизии, което носи загуби. Падащите лихви по кредитите на фона на скъпо привлечените депозити през 2009 г. също ще продължава да топи печалбите им дори и след края на тазгодишната зима. Все пак порочният кръг (замръзнало кредитиране - проблеми за длъжниците - лоши кредити - проблеми за банките - замръзнало кредитиране) все някъде и някога трябва да се прекъсне. Банките могат да дочакат това да стане от само себе си (рискувайки да загубят) или да подпомогнат разплитането на нишката с повече кредитиране (рискувайки да загубят). Първите, които се осмелят може да се опарят, но може и да спечелят. K

ВЛОШАВАНЕТО НА ПОРТФЕЙЛИТЕ Общо кредити (без овърдрафт)

37.78 млрд. лв.

ДЕКЕМВРИ 2008

Общо лоши кредити

4.11 млрд. лв. други за домакинства

0.13 млрд. лв.

ипотечни

0.87 млрд. лв. потребителски

фирмени

0.95 млрд. лв.

2.16 млрд. лв.

Общо кредити (без овърдрафт)

36.85 млрд. лв.

ДЕКЕМВРИ 2009

Общо лоши кредити

1.08 млрд. лв. други за домакинства

0.05 млрд. лв. ипотечни

0.19 млрд. лв. потребителски

фирмени

0.34 млрд. лв.

0.6 млрд. лв.

ГРАФИКА: АСЯ КОЛЕВА

Източник: БНБ


60

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

ФИНАНСИ

Вицепрезидентът на Visa Европа

Никос Кабанопулос: В България под 2% от разплащанията са електронни бира се, за тази цел ще ни трябва подкрепата на правителството и на държавата, но трябва да си свършим и нашата работа да се разшири обхватът на местата, които приемат карти, и съответно да се въведат иновативни продукти като предплатените и безконтактните продукти, които ще предложим в България през тази година, както и разплащанията през мобилен телефон. Другото нещо е да продължаваме да промотираме ползата от дебитните карти - например няма никакъв смисъл да ходиш до банкомата да си изтеглиш пари, за да си купиш чифт обувки, при положение че е много по-лесно да платиш с дебитната карта.

виждат в Европа, както и поради факта, че дебитните карти са популярен продукт тук.

Какво е съотношението между дебитни и кредитни карти за България?

Как се отрази кризата върху Visa Европа и върху бизнеса й в България? Като цяло кризата не ни засегна чак толкова - отбелязваме 4% ръст при употребата на нашите продукти. Всъщност над 70% от нашия бизнес се базира на дебитните продукти, които са устойчиви на рецесията, и това е добро обяснение защо кризата не ни се отрази толкова зле. При кредитните карти очаквахме спад, защото хората не ги използват за толкова големи суми или толкова често, колкото преди. Вече виждаме обаче, че плавно започваме да излизаме от кризата. В България отбелязваме отличен растеж - 48% увеличение на изразходваните средства в търговските обекти, което е добър знак. Като резултат от това не почувствахме ефектите от кризата, макар че очакваме лек и плавен спад на бизнеса поради спада на икономиката. Но доколкото основната цел на нашия бизнес е да се осъществи преминаване от плащане в брой към плащане с карти, а електронните разплащания представляват около 2% в България, имаме 98% потенциал да растем, ако се направи този преход.

Намалялото банково кредитиране не доведе ли до увеличаване на употребата на кредитни карти? Нашите данни показват 28% ръст на ползването им, но не знам дали е заради намалелия достъп до други кредити. Нашата цел обаче не е хората да потънат в дългове, а да се премине от кешови към картови разплащания, защото те имат някои основни предимства - попрозрачни са, по-лесни са за ползване и са по-сигурни.

Какви са прогнозите ви за българския пазар през 2010 г.? Все още очакваме растежът да е двуцифрен, но не знаем дали ще е толкова висок, колкото беше през 2009 г. Но сме оптимисти поради признаците за излизане от кризата, които се

По отношение на употребата около 55% от изразходените средства са чрез кредитни и около 45% чрез дебитни карти. Що се отнася до издадените карти - 400 хиляди са кредитни и 1.7 млн. дебитни, като около 30 хиляди от тях са бизнес карти.

Къде се използват повече - на POS терминали или за онлайн разплащания? Определено при директни разплащания в търговски обекти, супермаркети, бензиностанции. Делът на онлайн разплащанията все още е нисък, но очакваме и там да бъде отбелязан растеж, както се случва в Европа, където 20% от бизнеса ни е онлайн. Така че очакваме нещата и тук да се променят, особено след като въведем много високи мерки за сигурност.

Въвеждането на мобилните разплащания в България също ли ще е през 2010 г.? Не - този проект все още е пилотен в осем други страни. Но вярваме в мобилните разплащания и смятаме, че те са бъдещето, защото всеки има по един, че и по два мобилни телефона. Те ще могат да се използват за извършване на плащания вместо с карта с телефон, както и за получаване на SMS-и за транзакции, направени с картата. В момента обаче още тестваме технологията.

Липсата на такива мерки ли е причината за ниския дял или недоверието на хората към онлайн разплащането? Всъщност вече предлагаме услугата Verified by Visa за осигуряване на сигурност на разплащанията. Смятам, че тя предлага възможно най-високото ниво на защита на транзакциите, но и в момента продължаваме да работим по други идеи, за да станат онлайн разплащанията точно толкова сигурни, колкото и директните.

Какви са бъдещите ви планове за България? Един от приоритетите ни за 2010 г. е да покажем каква е добавената стойност от електронните разплащания. Според един доклад, който излезе миналата година, много страни имат проблем с т.нар. сива икономика. Този доклад твърди, че колкото по-висок е делът на електронните разплащания, толкова повече спада процентът на сивата икономика, която по оценка на този доклад представлява около 37% от българската икономика. Затова тази година ще работим с уважавани сдружения и организации в посока увеличаването на плащанията с карти - от една страна, за да се намали сивата икономика, и от друга, за да се стимулира икономически растеж, тъй като според наше проучване увеличаването с 1% на картовите плащания води до 0.5% ръст на БВП. Раз-

„През 2010 г. ще предложим безконтактни картови разплащания на българския пазар.“ СНИМКА: ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

ПРОФИЛ Никос Кабанопулос е вицепрезидент на Visa Европа и генерален мениджър за гръцкия офис на организацията от 2005 г. В компанията работи от 1998 г., като отначало заема позицията на мениджър, който координира връзката между Visa Европа и банките членове в Гърция, Кипър и Израел. В момента ръководи отношенията между организацията и нейните банки членове в Гърция, Кипър и България, като координира и различни дейности на Visa. Предишният му професионален опит включва две години работа във Ford Credit Europe, където е отговарял за поддържането на мрежата от търговци на финансовите продукти. Преди това Кабанопулос е работил шест години в сектора на финансовите услуги в САЩ.

Какви мерки взимате за борба с измамите при картовите разплащания? Една от мерките е налагането на т.нар. PCI DSS стандарт - това е глобална програма, която осигурява сигурност при търговеца. Имаме изискване към всички банки, с които работим, да направят така, че търговците да не съхраняват дълго време данни от картите. Друга програма, която влезе в експлоатация през декември и която планираме да предлагаме на повече банки тази година, е Real Time Risk Scoring. При нея за всяка транзакция на базата на предварителни параметри се прави оценка на риска в реално време, при самото й извършване.

Каква част от търговците в България са покрили PCI DSS стандарта?

„В България нивото на измами при картите е един евроцент на всеки изхарчени 100 евро, което е под средното за Европа, така че явно се справяте добре.“

„Колкото по-висок е делът на електронните разплащания в дадена страна, толкова повече спада процентът на т.нар. сива икономика в нея.“

Нямам точния процент, но това е задължение, което изискваме за всички европейски страни и България трябва да го изпълнява. При вас нивото на измами при картите е един евроцент на всеки изхарчени 100 евро, което е под средното за Европа, така че явно се справяте добре. Интервюто взе: Мария ИВАНОВА


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

61

ФИНАНСИ

СНИМКА: REUTERS

Новината за смъртта на еврото...

Брюксел се притесни, че икономическите дисбаланси в еврозоната са опасност за стабилността на единната валута Константин НИКОЛОВ

В

началото на 2008 г. израелският инвеститор Ави Тьомкин „хвърли бомбата“ в свой материал в списание Forbes, като прогнозира, че краят на единната европейска валута ще настъпи до три години. Анализаторът обясни апокалиптичните си предвиждания с големите различия между страни като Италия, Испания и Франция, които са особено чувствителни към безработицата и съответно са против рестриктивните монетарни мерки в еврозоната, и държави като Германия, Австрия и Люксембург, за които борбата с инфлацията е основна част от фискалната им политика. „В крайна сметка недоволните италианци и испанци ще се върнат към лирата и песото, а впоследствие ще бъдат последвани и от възраждането на марката и франка“, написа тогава Тьомкин и посъветва инвеститорите да се откажат от дългосрочните си вложения в евро. И както си му е редът, всички забравиха за ексцентричната прогноза. Сега, две години по-късно, горе-долу същото послание излиза не от заинтересуван валутен инвести-

тор, а от самата Европейска комисия. Германското списание Spiegel цитира изтекъл доклад от Брюксел, в който се казва, че дисбалансите в еврозоната отслабват доверието в еврото. „Разликите в конкурентоспособността между страните членки са повод за сериозни притеснения за еврозоната като цяло“, е основният извод в изнесена презентация от генерална дирекция „Икономически и финансови

От създаването си еврото поскъпна спрямо долара с около 40%. въпроси“ през финансовите министри от еврогрупата. Изчисленията в доклада сочат, че единната валута е надценена с над 10% в Гърция, Испания и Португалия - това показва донякъде с колко тези страни ще трябва да намалят заплатите (което те не искат да направят) или да увеличат производителността (което те не успяват да направят). В Брюксел най-големи опасения буди икономическото състояние на държавите с огромни дефицити в текущата сметка - Гърция, Испания, Ирландия и Португалия. Гръцкият бюджетен де-

фицит надхвърли четири пъти поставеното от Европейския съюз ограничение от 3% от БВП, а държавният й дълг достигна 120% от БВП - най-високият в еврозоната и два пъти по-висок от изискването за приемане на единната валута. Според правилата на Пакта за стабилност и растеж на ЕС страните членки не може да имат бюджетен дефицит над 3% от БВП. Но в резултат на кризата много държави, в това число и водещите икономики Германия, Франция и Великобритания, надвишиха наложените фискални ограничения. Докладът на еврокомисията (която досега не е отрекла съществуването му) предизвиква внимание, тъй като за пръв път на такова високо ниво се отделя внимание на трудности като конкурентоспособността и дисбалансите, които до неотдавна бяха табу. Огромните разлики се забелязват с просто око в прогнозите на еврокомисията, според които Гърция е отчела дупка в текущата сметка от 8.8% от БВП през м.г., Испания 5.4%, а Португалия 10.2%. В същото време Германия отчита излишък от 4%, Люксембург 9.4%, Холандия 3.1%, а Финландия 1.1%. Песимизъм за бъдещето на еврото лъха и от из-

казванията на Нуриел Рубини, който се слави като човека, предвидил настоящата криза. Известният като Dr. Doom (буквално Д-р Гибел) преподавател в Нюйоркския университет заяви, че никога не е бил по-негативно настроен за участта на монетарния съюз. „Разпадането на еврозоната може да се случи до няколко години“, пророкува Рубини в интервю пред Bloomberg TV. Според икономиста Испания, а не Гърция е по-големият проблем пред единната валута, защото е четвъртата най-голяма икономика в еврозоната и има повисока безработица - около 19%. „Ако Гърция потъне, ще е проблем главно за еврозоната. Но ако се случи с Испания, ще е пълно бедствие“, прогнозира Рубини. Рисковата премия по 10-годишните испански държавни облигации спрямо тези на Германия (които се считат за еталон) се повиши със седем базисни пункта до 90 - най-високата от април м.г. „Основният износ на Испания сега са някакви хартийки, обезпечени с активи, чиято реална стойност е далеч под очакваната“, се казва в комен-

тар на специализирания блог за европейски финанси A Fistful of Euros. Според Рубини монетарният съюз може да се раздвои на силен център и по-слаба периферия, като някои държави може да се откажат от еврото. Досега историята на еврото беше против теориите на скептиците - от създаването й единната валута поскъпна спрямо долара с около 40%. Последните новини около фискалните проблеми на Португалия и Гърция обаче смъкнаха еврото до шестмесечно дъно спрямо долара. А това е само началото на проблемите и ако в добрите години в еврозоната имаше разногласия каква политика да се води, сега те ще се изострят още повече. Така че, ако инвестиционната стратегия на Тьомкин още е насочена към спад на европейската валута, може и да го чакат добри дни. Европа обаче е инвестирала прекалено много пари, време и политически компромиси, за да го погребе при първия трус. Новината за смъртта на еврото е силно преувеличена за разлика от тази за огромните проблеми в еврозоната. K


62

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г. my.capital.bg

МОЯТ КАПИТАЛ

Искам си парите При връщане от чужбина е възможно да си възстановите част от платените данъци за доходи или покупки Стефан АНТОНОВ

ната сума надхвърли даден размер, може да се вземе и комисионна. При различните фирми той варира от 7 до 12%. В България тази ниша вече е заета от посреднически компании. Има дори и специализация, като фирмите за студентски бригади предлагат възстановяването като част от целия си пакет с услуги за студентите, други фирми се специализират в определен тип данъци (подоходни или ДДС), а някои компании обслужват приоритетно корпоративни клиенти. Според Евелина Борисова от „Юрокеш“ помощта на специалисти е необходима и по още една причина. Човек дори при най-сериозен подход все пак може да се обърка, а и данъчните администрации търсят повод, за да откажат възстановяване. Тогава наистина трябва подготвен представител, който да защити интереса на клиентите си. Общото във всички случаи е, че се полагат усилия цената на услугата да е по-ниска от парите, които човек може да си получи, и в крайна сметка дори възстановяването на някакви си 100 долара да има смисъл. Такава е приблизителната сума за възстановяване на доход от 1000, обложен в САЩ.

Как процедираме

Първо паспортен контрол, а после си искам възстановяване на данъците

СНИМКА: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Какви документи трябват

Бил сте на бригада или по работа в чужбина, или просто се връщате от почивката си с покупки. За разлика от обикновено този път можете да сте доволен от големите данъци, защото можете да си възстановите и голяма сума след завръщането в България. Например студентите, които прекарват лятото в Съединените щати, успяват да получат обратно между 700 и 800 долара, показа допитване сред учещи и представители на специализираните компании. Логиката е ясна - човек не живее там, където си е платил данъците, и затова си получава парите обратно, или поне част от тях, след свое-

Пазете си фишовете към заплатата! Те са един от документите, доказващи правото на възстановяване на платен данък. За разлика от България в много държави човек получава ежемесечна и дори ежеседмична подробна разбивка каква е брутната му заплата и за какво са му направени удръжки. Ако нямате фиш, може да използвате и самия документ, показващ плате-

ните данъци, а най-сигурно е, ако пазите и фишовете, и платежното. Ако пък не разполагате с нито един от двата документа, забравете за парите си. Когато става въпрос за покупки, задължително пазете касовите бележки. Често обаче за възстановяване се приемат фискални документи за покупки на по-висока стойност (над 50 валутни единици).

то завръщане в родината. В най-масовия случай на физическите лица се възстановяват платените

глия и Ирландия, а в последно време дори има пренасочване на интереса към работа в Австралия и затова вече е прокарана пътека за възстановяване на данъци дори и от там. Начините за възстановяване на данъците са два - самостоятелно и чрез посредник. В първия случай човек трябва да извърви целия път и да попълни бумагите сам. Вторият вариант е посредник да свърши цялата работа, като удържи такса. Стандартно тя е под 100 долара, а в случай че възстанове-

Подоходни данъци и осигуровки Възможността е налице в много държави без оглед дали са в Европейския съюз. Затова и според експертите типичният профил на клиент е студент на бригада в САЩ или специалист, работил временно по проект. Нараства обаче и броят на българите със сезонна работа в Ан-

Обичайната практика е да се посети офисът на съответната посредническа компания. Там на място консултантите се запознават с казуса на своя клиент и разполагаемите документи. Точно от техния преглед може да се направи приблизителна оценка колко пари може да се възстановят. Цената обаче е различна. В някои посредници например е установен праг на сумите за възстановяване, под който се събира стандартна такса, а над нея се удържа комисионна. Тя вече се смята като процент от парите за възстановяване. Точно това може да послужи и като сигнал дали фирмата, която сте избрали да посредничи, е коректна. „Ако на клиент му се вземат парите още в самото начало, може след това да се окаже, че е надплатил. Затова ние консултираме клиентите си дали таксата ни надхвърля парите, които може да си получат. Възнаграждението си удържаме, след като неговият чек пристигне, защото преценката ни може да е поразлична от тази на данъчната администрация в съответната държава“, казва Пламена Вълчева от Taxback International. „Освен от лоши практики клиентите може да се опарят и от откровени измамници“, допълва тя. Най-честата измама е посредническата компания да подаде грешна форма пред данъчните в съответната държава. Налице са множество примери, при които интернет базирани „фирми“ без физически офиси взимат парите на хората, а резултатите след това са неясни. Дори наистина да обслужат клиента

си, някои фирми пускат декларации, при които го представят като постоянно пребиваващ или дори гражданин на съответната държава. Ако такава декларация се подаде пред данъчната администрация в САЩ, човекът рискува да получи и доживотен отказ на виза. Има още един сравнително сигурен начин за проверка на фирмите посредници. Най-сериозните компании ползват услугите на лицензиран счетоводител при възстановяването на данъци от САЩ и някои други държави. Той помага за документалната обработка на декларациите, а право на клиента е да поиска данни за лицензирания счетоводител и документ, показващ, че той наистина работи с посредника. Реакцията в този случай може да послужи и като ориентир на клиентите дали да се доверят на определена компания. Друга възможност да си върнете малко пари е, ако в чужбина сте купували

Стоки за лична употреба ДДС може да се възстанови на летището преди заминаване. Там има специални бюра, на които да се представят събраните касови бележки. За българите като граждани на ЕС важат някои ограничения пред връщането на данък при покупка от друга страна от съюза. Ако покупката е за крайна употреба, ДДС не се възстановява. Това е възможно, ако купувачът е данъчно задължено лице (едноличен търговец или земеделец), но процедурата е много усложнена. Другият вариант е, ако като физическо лице сте регистриран по Закона за ДДС, като тогава данъкът се възстановява от Националната агенция за приходите по общия ред както за фирма. Възстановяване на ДДС за физически лица след сделки от ЕС обаче не се предлага от специализираните фирми, защото процедурата е много сложна. В този случай единствено решение е гражданите да имат регистрация по общия ред на Закона за ДДС и по него да си възстановяват данъчен кредит, когато имат право. Ако обаче дадена вещ е купена в трета страна (извън ЕС), ДДС за нея може да се възстанови, но ще се иска плащане в България. Задължително изискване на държавите, от които се иска възстановяване, е стоката да е неразопакована и неизползвана при напускането на държавата. Това се доказва с печат от съответната митническа администрация. Допълнително изискване има стоките да не са акцизни - цигари, алкохол, автомобили, енергийни продукти и др. В този случай възстановяване на ДДС не е възможно. Получаване обратно на платения там данък обаче означава плащане тук. Възстановяване на ДДС от САЩ е много трудно, защото там няма ДДС, а данък оборот и процедурите наистина са тежки.


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

63

МАЛКИ ОБЯВИ ¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

§y›z}x

§y›z}x

§y›z}x

–xyxØ~–Ø}xz|

€~–xyx

€~–xyx

ÉÁc«Ê¿ÃÍÐÑr ÃÍËÄÑÏÍÐÑ¿ÌÕÇÞ ÐÑ¿ÄÌ ÉÁË ÄÑ Æ¿ÏÄËÍÌÑ

«±¥®Ùž°¨ Ùj“­¥ ­¡®§«Ùµ«®¢d Ù ¡«Ù~} ÙÙ§Ÿ © Ù¢¯ Ù ÙÙ Ù®¯¥ Ù«¯¨¥´ª«Ù®·®¯«¼ª¥¢

ž†¯„ØÂØØ

£§Ùj·­Ÿ¢ª¥³d ÙÙ °¨ Ùj~¢¨¥Ù©¢¨d Ù ®¯¢ª ÙÙ Ù§Ÿ © Ù¢¯ Ùٟ¥®«§ Ù¬ª¢¨Ù ٠ً¯¨¥´¢ª Ù¬­«¡ŸÙ ®¢Ù®Ùª«Ÿ«Ù«ž¤Ÿ¢£¡ª¢ žz}xØÂØØ

~‚–xyxØ~–Ø }xz|

}„†®ØÂØ

x€™‚~{€x‚™Ÿz}Ø €z–‚xy™‚z›z}Ø ~™ ‹ŒÙ“‚Š—Ù ٍ}~‹Š…Ù Œ‹‰‚–‚Š…œ

ØØØ ØØØ

ØØØ

ØØØ

ØØØ ØØØ

ØØ

~‚–xyxØ Ø ~–Ø}xz| ™˜{›¥Ÿ™‚z›z} |x•x˜™} ­ ٌˆ‹… €¨Ÿª¯Ù ف£°©¼¯ Ž†­ ØØØ

€~–xyx| ªŒ„…„Ø Ø®„ª„¬‡¯ÙÙ ªÙ ¨Ÿª¯ÙÙ °¨¥³ÙªÙ ­¡Ù ­Š©…‡©

ØØ

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§

€xšxš˜z}ؙ|~‚™ €xšxš˜z}ؙ|~‚™ €xšxš˜z}ؙ|~‚™ €~–xyxØxx€‚x|z}‚™Øy؁~™§ ®¯¢ª ÙÙ© ٓ¢ª¯·­ ÙÙÙ$41 ®¯¢ª ÙÙ© Ù§Ÿ Ùj¤®¡ª¥§d ÙÙÙ$41 ®¯¢ª ÙÙ© Ù§Ÿ Ùj‹Ÿ´Ù‡°¬¢¨d ÙÙÙ$41 ®¯¢ª ÙÙ© Ù°¨ Ùj”¢­§«Ÿªd ÙÙÙ$41 ®¯¢ª ÙÙ© Ù§Ÿ Ùj¥¯«µd ÙÙÙ$41Ù ®¯¢ª ÙÙ© Ù§Ÿ Ùj‰¨¡«®¯dÙ ÙÙÙ$41

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

€-–xyx ~‚–xyxØ~–Ø}xz|Øy؁~™§

‚¢€™Ø–xؘx{œ™Ø˜x؁y~™Ø{›™z}‚™Ø

‹±¥®ÙŸÙ¯·­ «Ÿ®§« ¡©¥ª¥®¯­¯¥Ÿ¢ªÙ§«©¬¨¢§® ®Ù¬¨«¶ÙÙ© Ù§Ÿ ÙjŽ¯°¡¢ª¯®§¥Ù ­¡d ž°¨ ÙjŽ¥©¢«ª«Ÿ®§«Ùµ«®¢dÙٞ°¨ Ùj‹§«¨«Ÿ­·®¯¢ªÙ¬·¯d Ÿ¥®«§«Ùª¥Ÿ«ÙªÙ®¥®¯¢©¥Ù¥Ù¡«Ÿ·­µ¥¯¢¨ª¥Ù­ž«¯¥

ŒŠ…„«¨„ØØ#30 ® ؋Š…د„†®؊ŽØ Ø#30 ® 

‰ ¤¥ª¥ÙªÙ¬·­Ÿ«®¯¢¬¢ªªÙ¯·­ «Ÿ®§Ù°¨¥³ ž°¨ Ùj¥¯«µd Ù°¨ Ùj€­±Ù… ª¯¥¢Ÿd Ù°¨ Ùjˆ¢ ¢d Ù°¨ ÙjŽ·ž«­ªd ž°¨ Ùj“­Ù‹®Ÿ«ž«¡¥¯¢¨d ٞ°¨ ÙjŒ¯­¥­²Ù‚Ÿ¯¥©¥¦d °¨ Ùj§«Ÿ®§¥d ٞ°¨ Ùj و¢Ÿ®§¥d Ù°¨ Ùj}¨ž¥ªd ¥Ù¡­° ¥Ù³¢ª¯­¨ª¥Ù°¨¥³¥ÙŸÙ ­ َ«±¥¼

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØØØ ØØØ MDDGACP?GBMK P?GDDCGQCL @E ØUUU P?GBMK @E

¬¤£¡§¥§«§ §«­±§ –xyxØ~–Ø}xz| ˜„‰Œ‡ŽØŠ¨ŠŒ…©„¯Ø ‰­„… Ø®؍µØŽ†­„«¯„Ø ‹„­†Ž¯„؍‡Ž†®„ة؁”˜Ø ”Œª„Ø¬„ØŠ‰Š­ŠØØ ‹?­†Ž¯‡Ø‹Š¬‡±‡‡

ž†¯„ØØ­© ®

²°ª²¢§

€~–xyx ‡·¶Ù§Ÿ Ùj~«¼ªd °¨ ÙjŽ¢§Ÿ«¼dÙ ±†¯„ØÂØØ

˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡º KM@ ØØØØ

ØØ

²°ª²¢§

£¯²¢§

€~–xyx

€~–xyx

€~–xyx

555 2-,#0 %

 ÙÙfÙ®¯¦ª¥Ù © ¤¥ª¥ «±¥®¥ Ù}§¯Ù Ù ‚“ j‰¨¡«®¯dÙ

°†Œ®„ج„ØØØ ¯Š„²‰‡ Œ…ÙfÙÙ¡§ Ù§Ÿ ©Ù® ­¡¥ ªÙÙ§©Ù«¯ÙŽ«±¥¼ ±†¯„ØÂØØ

œ™Ø؉© ® Ž«±¥¼ ÙÙ ž°¨ Ùj“­Ù~«­¥®Ù(((d Ù ±†¯„ØÂØØ

„­¢£¡ª¢ÙªÙ¯«ª¢­Ù §®¢¯¥ Ù®·Ÿ©¢®¯¥©¥Ù ¥Ù«­¥ ¥ª¨ª¥Ù §«ª®°©¯¥Ÿ¥Ù¤Ù ¬­¥ª¯¢­¥Ù¥Ù‰‘ ÙÙ Ž¢­Ÿ¥¤ªÙ¬«¡¡­·£§ ÙÙ

”†¬‹­„Ž¯„Ø…ŠŽ©‰„

ØØ

ØØ

ØØ

‚†­ ØØ ØØØ

ØØ

€xy}~ Ÿz‚~y~–}~ ~”›œ—yx}z

¢‚€œ–}™Ÿz‚y~ ˜„Øy„³‡ºØ‹†³†¯Ø¨‡¬¯†ØØ°‡Œ®‡ØŠŽØ{‡Ž„ˆ Ø ‚„ˆ©„¯ ؃Š¯‰Š¯ª

ي©¥­ª¢ÙªÙ¬­«¡°§¯¥Ù¥Ù¤Ÿ«¡¥

Ù«¡¢ª¢ÙªÙ¬­¢ «Ÿ«­¥Ù¥Ù¯·­ «Ÿ®§Ù§«­¢®¬«ª¡¢ª³¥¼ÙªÙ §¥¯¦®§¥Ù¢¤¥§Ù

ه«¨¥´¢®¯Ÿ¢ªÙ¥Ù§´¢®¯Ÿ¢ªÙ§«ª¯­«¨ÙªÙ¬«­·´§¥¯¢Ù

ً­ ª¥¤³¥¼ÙªÙ©«­®§¥¼Ù¯­ª®¬«­¯Ù

ى¥¯ª¥´¢®§«Ù®§¨¡¥­ª¢ÙŸÙŽ~„Ù~°­ ® ˜„Ø‹Š©†²†Ø‡¯°ŠŒ®„±‡ºØKM@ ØØØØ K?GJØQ=QJ?TAFCTQCR CLEGLCCPGLE AMK

Œ„©¯Š ²†ŽŠ©Š…¯„Ø ‰„¯ŽŠŒ„Ø

™›{~}œ›‚ Ž†­ Ø ØØ Ø Ø

VVV BUÙÙÙSMN BNL

Ø¡~€™ ؁z}}™ž™ Øz€–z‚x Ø{~€}™˜™ ØØ ØØ

±Ÿª­¬

‚x›~}Ø ˜xØ |x›{xØ ~”§yx Ø ­© Ø ¬„Ø Ø ®Ø Ø

Ø ­© Ø ¬„Ø Ø ®

“‚Š…‚Ù Ž}Ù ~‚„Ù Ž

~­«¦Ù ¬°ž¨¥§³¥¥ Ù ¯Ù ªÙ ¬°ž¨¥§³¥¼Ù Ù Š´¥ªÙ ªÙ ¬¨Ù¶Ùª¢

~‚‚¢{™Ø Ø ¬„Ø ‹Š©†²†Ø ŠŽØ Ø ‹¨­‡‰„±‡‡

Ø ¬„Ø ‹Š©†²†Ø ŠŽØ Ø ‹¨­‡‰„±‡‡

Ø ¬„Ø ‹Š©†²†Ø ŠŽØ Ø ‹¨­‡‰„±‡‡ ¢§®¯Ù ªÙ «ž¼Ÿ¯Ù ‰¨§¯Ù «ž¼ŸÙ Ÿ§¨»´ŸÙ ®©«Ù ¯¢§®¯Ù ž¢¤Ù ¤¬¤¢ª¥Ù ¤ª³¥Ù ¥Ù µ­¥±¯«Ÿ¢Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù ‰«¨¼ Ù «¯ž¢¨¢£¢¯¢Ù Ÿ¥¡Ù ªÙ «ž¼Ÿ¯ ¨«ª¥¯¢Ù ¤Ù ¯¢§°¶¥¼Ù ž­«¦Ù ¯­¼žŸÙ ¡Ù ž·¡¯Ù ¡«ª¢®¢ª¥Ù ŸÙ ­¢§¨©ª¥¼Ù «±¥®Ù ¥¨¥Ù ¥¤¬­¯¢ª¥Ù ¬«Ù ¬«¶¯Ù ¥¨¥Ù ¬«Ù ±§®Ù ª¢Ù ¬« §·®ª«Ù «¯Ù ®­¼¡ Ù Ù ´® Ù Œ¨¶ª¢¯«Ù ®¢Ù ¥¤Ÿ·­µŸÙ Ÿª®«Ÿ«Ù ŸÙ ž­«¦Ù ŸÙ ­¢§¨©ª¥¼Ù «±¥® Ù ®Ù ¬¨¯¢£ª«Ù ª­¢£¡ª¢Ù ¬«Ù

Œ„¬‹­„´„Ž†­¯„؍®†Ž‰„Ø' ,Ø %3 1Ø '!Ø3 1 %1$Ø ‹Œ‡Ø~””Øx–Ø ؞œ ؎‡Ž­ºŒØ¯„؍®†Ž‰„Ž„Øi™‰Š¯Š®†…‡„cØx–Ø

¥¨¥Ù®Ù¬«¶¢ª®§¥Ù¤¬¥®ÙªÙ¡­¢®َ«±¥¼Ù Ù¬§Ù ه«®¯¡¥ªÙ¥©¥¯­«ŸÙ€¢«­ ¥¢ŸÙ Ù¤Ùj‰¨§¥Ù«ž¼Ÿ¥dٟ Ùj‡¬¥¯¨

x…ØŒ†ØØ¯„ØŒ†Ø‰­„®¯‡ºØŠ°‡؁ŠØ°‡ºØ ؏­ Øi™©„¯Øy„¬Š©cØ,Ø ؎†­ Ø ØØ Ø °„‰Ø ØØ ØC K?GJØPCIJ?K?A?NGR?J @E Ø~°‡Øy„Œ¯„Ø ØØØ Ø|‡ŒŠ­„©Ø†ŽŒŠ©

>> мобилна версия

karieri.bg


Това е вярно, но само ако го вярвате!

Пророците са онези, които виждат по-далеч от останалите. В България има хора, които виждат в бизнеса си по-далеч, хора, които създават стойност и подобряват живота ни. Те заслужават признанието ни, а ние заслужаваме да ги познаваме. Участвайте в най-вдъхновяващото бизнес събитие на годината, вижте или номинирайте личностите в българския бизнес на www.businessperson.bg

˜‰™¼–¢—™


брой #04, година IX

30 януари - 5 февруари 2010 г.

www.karieri.bg

. стр

K3

4-5

КАРИЕРИ

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

PRO.FILE: КИРИЛ ДЯКОВ

Криза на покрива Тодор БОЖИНОВ ирил Дяков постоянно гледа нагоре. Професионално изкривяване. Управителят на „Брамак покривни системи” оглежда покривите на повечето сгради, покрай които минава. Признава, че това понякога може да е опасно, особено ако шофира. Изводът от дългогодишните наблюдения на Дяков за жалост е по-скоро песимистичен: „Ако минете из центъра на всеки по-голям град в България, ще видите, че покривите са в ужасно състояние, но никой не взима никакви мерки.” Всъщност от края на 2008 г. това бездействие е напълно логично - бизнесът с покривни системи е пряко свързан със строителния, който пък не е в най-добрия си период. Въпреки това обаче „Брамак” продължава да поддържа лидерската си позиция на пазара за покриви с дял от 34%. Двата завода - край с. Столник и в Силистра, мо-

гат да произвеждат при двусменен режим съответно около 16 и 12 млн. керемиди годишно. Около 30% от това количество са износ за Сърбия, Косово, Албания и Македония. Австрийската „Брамак” влиза в България през 1998 г. със закупуването и обновяването на завода за керемиди в Силистра. Преди две години отваря и заводът до с. Столник, в който са инвестирани около 15 млн. лв. Кирил Дяков идва в компанията през 2001 г., след като няколко години е бил представител на швейцарски фирми в България. Вижда обява в „Кариери“ и само след едно интервю с главния мениджър от Австрия двамата вече имат уговорена среща в Силистра, за да започнат работа по същество. За деветте си години в „Брамак“ Дяков е получавал няколко предложения за работа в други компании - някои от тях регионални. Отказал е всички, за-

щото вижда „още работа за себе си по развитието на покривната култура в България”. На този етап вниманието му е изцяло насочено към справяне с „великата чума”, както нарича кризата. Големият и внезапен спад в поръчките компанията компенсира с разработването на услуга в непопулярен до този момент сегмент - ремонт на стари покриви. Разбира се, освен това се оптимизират разходите и се намаляват складовите наличности. Въпреки проблемите компанията продължава да изпълнява социалната си програма, като ремонтира за своя сметка покривите на домове за нуждаещи се, комуни за наркозависими, манастири, църкви и други социални заведения. А отговорът на въпроса защо го правят, когато самите те имат трудности, е много лесен: „Защото, който има нужда, точно сега има още по-голяма нужда...” на стр. 6-7


2

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КАРИЕРИ // KARIERI.BG

Обратна връзка НА СТРАНИЦА ВТОРА публикуваме със съкращения най-актуалните теми от форума и блoга на www.karieri.bg, както и най-интересните коментари от статиите в предишния брой на „К3 Кариери“. Оригиналният правопис на мненията от сайта е запазен.

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

ОТ БЛОГА

На кръстопът

4

Т

В банките икономическата диплома не винаги е задължителна Като бакалавър не съм завършила икономическа специалност, но сега магистратурата ми е „Финансов мениджмънт“. Има ли възможност да ме вземат на работа в банка? Нямам опит или стаж в банка. Анонимен

Всъщност и двете решения на този казус имат своите плюсове и минуси. При първото група хора остават на улицата без никакъв доход или в най-добрия случай със символично обезщетение от бюрото по труда. При това в някои случаи става дума за лоялни на фирмата специалисти, от които предприятието може би отново ще има нужда, когато кризата отмине. От друга

страна, рязането на “живо месо” води до най-бързи положителни резултати - съкращаване на разходи и реорганизация на производството. Второто решение би означавало всички да запазят работата си, но и всички да загубят част от дохода си. Защото в повечето случаи компенсациите от държавния бюджет са значително по-ниски от половината заплата, която губят хората, минали на половин работен ден. Все пак, избрайки това решение, работодателят ще съхрани всичките си ценни хора и ще може да разчита на тяхната лоялност в бъдеще. Може би някои от вас вече са били страна в такъв тежък избор и имат конкретни впечатления? Споделете ги. K

Re:

правят по-малко разходи.

 Най-добре да се уволнява, така или иначе трябва да платят обезщетение. С намаляване на заплатата може и ефектът да е полош, но пък ще се спестят пари за обезщетения, а и има голям шанс по-кадърните да отлетят другаде.

инж. Филип

 На първо време бих разбрал кои са разходните пера, които мога да оптимизирам. На второ време бих разбрал от мениджърите си кои хора биха съкратили, тъй като считат, че няма нужда от тях. Съкращавайки ги, така ще се оптимизират човешките ресурси - ще останат по-ефективните, които от своя страна ще

ПЪРВА РАБОТА

ЦВЕТА СИРМАЙ*

Екатерина ПОПОВА ези дни един изпълнителен директор разказа как се чудел кое да избере - дали да съкрати половината си хора, или да отреже наполовина работното време на всички.

KАПИТАЛ

23 - 29 януари 2010 г.

КАРИЕРИ // МЕНИДЖМЪНТ

тен ден.

От значение в този случай би била бакалавърската Ви степен - дали тя е с хуманитарна или с техническа насоченост. Важно е също дали и какъв професионален опит имате до момента. Шансовете да Ви назначат в банка значително се увеличават, ако в магистърската програма има повече курсове, близки до банковата сфера. Не е без значение и към каква конкретна позиция се стремите. Има позиции, за които икономическото образование е задължително. Все пак четиригодишният курс на обучение в областта на икономиката развива множество умения и дава по-голяма представа за пазара и икономическите принципи, върху които е базиран. В банките има обаче и някои изпълнителски позиции, за които не е необходимо специализирано образование. За тях е достатъчно няколкомесечно

Блогърите са новите собственици на работодателската ви марка

Както всичко останало, така и трудовият пазар в България търпи своето развитие. Все повече се обръща внимание на образованието и на учебното заведение, в което то е придобито. Засега магистърската степен няма голяма тежест при намирането на работа, но с времето това ще се промени. В Европа и САЩ всяка степен след бакалавър се цени високо не само заради придобитите знания - тя индиректно разкрива много и за личността на човека. Това, че той е продължил да учи, говори например за неговата мотивация, амбициозност, последователност, ориентираност към резултата, умение за поставяне на ясни цели, както и за тяхното постигане. Не е за пренебрегване и фактът, че по време на обучението за магистърска степен човек разширява мирогледа си в изучаваната наука и получава възможност за създаване на мрежа от контакти - едно от най-важните неща в днешния бизнес свят.

На българския пазар навлизат все повече чуждестранни компании. Там за повечето позиции магистърската степен е задължително условие. Моите преки наблюдения показват, че това вече не е изискване само в международните, но и в много български компании. Образованието и получената степен се ценят все по-високо от работодателите. Този процес ще продължава, особено ако в образователната ни система се направят промени, които да доведат до повисоко качество и по-добър имидж на българските вузове. Това ще стимулира все повече млади и амбициозни българи да продължат обучението си и да получат магистърска степен, и то в България.

* Цвета Сирмай е консултант в ConsulTeam Recruitment and Selection

K3 Всички отговори от „Първа работа“ четете в едноименната рубрика на KARIERI.bg

Компаниите вече не са еднолични притежатели на своята работодателска марка - тя е в ръцете (или клавиатурите) на онези стотици онлайн потребители, които всеки ден пишат и говорят за нея в блогове, интернет форуми, социални мрежи и сайтове за микроблогинг. Те могат да повлияят върху решението на потенциалните служители само с един статус във Facebook и Twitter или само с едно изречение в блога си. Найужасяващото за работодателите обаче е, че всичко това става без тяхното знание, съгласие или одобрение.

Опасните блогове Блогъри и потребители на социалните мрежи всекидневно се оплакват от шефа си, коментират работния си ден, глупостта на отдела по човешки ресурси, лудостта на висшия мениджмънт и хиляди други малки нещица, които ги влудяват или пък ги карат да се чувстват добре на работното място. Работодателите трябва да са хиляди пъти по-внимателни в действията си отпреди, тъй като скоростта, с която се разпространява информацията (особено негативната), и броят на хората, до които достига, са многократно по-големи отпреди 5, 10 или 20 години. Научно доказано е, че хората възприемат по-лесно и се влияят по-силно от негативната информация. Още повече ако тя е споделена от първо лице, единствено число от техен приятел във Facebook или Twitter. Многобройни са също форумите и сайтовете, където доволни и най-вече недоволни служители споделят какво е да работиш в компанията Х. Компаниите често са безпо-

мощни да контролират или поне да следят тази неспирна лавина от коментари. „Потокът от информация става все по-голям, но има софтуер, който извършва блог мониторинг например. Немалко компании наемат специален човек, най-често зачислен към РR отдела, чиято задача е да проследява информацията онлайн, да участва и модерира дискусията и да е в активен диалог с различните публики на фирмата в интернет“, коментира Жюстин Томс, маркетинг мениджър на ABC Design&Communication. Калина Петрова, съуправител на Publicis Dialog, смята, че не е толкова трудно да се следи излизащото в интернет пространството. „Няма нужда да дебнеш всичко, а само важната за теб информация“, казва тя. „Има специализирани агенции, които предлагат само онлайн мониторинг, и специализирани PR агенции, които могат да режисират вашата марка приоритетно в онлайн среда“, добавя Петрова. Според нея най-важно е да се следят правилните източници и да се познават навиците на потребителя на марката. „Коментарите за наши продукти се следят от маркетинг отдела, а за компанията като работодател - от HR специалисти“, споделя Милва Караджова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в „Белла - България“. В момента във фирмата няма специална длъжност, чиито задължения са свързани със социалните медии, „но идеята не ни е чужда“, казва Караджова. Жюстин Томс съветва компаниите с по-иновативно мислене да заложат на общуването с блогъри. „Смятам, че както се познават ресорните журналисти, със сигурност следва да се познават и ресорните блогъри“, убедена е тя. Според неотдавнашна анкета на AMI Communications 25% от блогърите в България са публикували съобщения, получени от PR професионалисти. „Въпросът е дали компаниите и блогърите говорят на един език“, предупреждава Калина Петрова. Според нея много от големите корпорации смятат за унизително да търсят приятелството и одобрението на пишещите в интернет, но компаниите, ко-

„Смятам, че както се познават ресорните журналисти, със сигурност следва да се познават и ресорните блогъри“ ЖЮСТИН ТОМС, мениджър на ABC Design&Communication

 никога дори не ми е хрумвало да коментирам работата си, шефа си, колегите си или нещо свързано с работата си във ФБ, блога ми или някоя друга социална група/мрежа в нета! също така имам 147 приятели във ФБ и никога досега не съм видял някой от тях да коментира работата си... Дон

Кихот (..::be green::..) тенденцията е уловена. като собственик на блог с уникално голям брой посетители НИКОГА не съм писала за конкретни марки, продукти, фирми. Дори някоя фирма да ми предложи пари за да пиша за нейните продукти, не бих го направила, ако не приемам и не използвам продуктите. Да бъдеш блогър е отговорност и няма пари, които да платят за изграденото доверие на читателите с години. камелия

Grimm

Digital Rebel Ако се съкрати времето, по-кадърните и опитните ще напуснат. Те няма да пропуснат шанса да печелят повече пари на друго място. След няколко месеца фирмата няма да е в много по-добра позиция, дори и с доста по-малко хора на вече пълен рабо-

Re: Онлайн работодатели

Таня ОБУЩАРОВА

вътрешнофирмено обучение. Моят съвет към вас и към всички останали във вашето положение е да се насочите към летните стажове, които банките предлагат чрез университетските кариерни центрове и форуми. Така ще придобиете реален опит в тази сфера и ще се запознаете с начина на работа. Стажът ще бъде предимство при търсенето на постоянна работа след това, тъй като ще получите препоръки. Ако се представите добре, не е изключено самата банка, в която сте на стаж, да ви предложи назначение. Не е изключено след стажа самата вие да предпочетете друго поле за професионална изява.

Магистратурата ще става все по-важно условие за работа Бакалавър съм по бизнес администрация от Американския университет в България. Струва ли си да следвам магистратура - ще расте ли тежестта на магистърската диплома при търсене на работа? Ще повиша ли по този начин конкурентоспособността си на пазара на труда в България? Анонимен

Онлайн работодатели

 Два такива казуса наблюдавах отстрани. И в двата случая беше взето оптималното решение половината хора съкратени, на другата половина намалена заплатата. Накрая имаше и хепиенд - оцелелите сами напуснаха при първа възможност. victor troska

ОТ ФОРУМА КАНДИДАТСВАНЕ

HR мурафети / или как да четете обявите за работа Новаците в търсенето на работа сигурно са смутени от всичките гръмки фрази в обявите на HR специалистите. Следващите редове вероятно няма да са ви от сериозна полза, но поне ще ви накарат да се усмихнете и ще Ви снабдят с необходимата доза цинизъм. HR тълковен речник Изисквания: - комуникативни умения - можете ли да говорите? Добре. А да лъжете? Още по-добре. Ще ви е нужно за да заблуждавате клиентите или поне

да работите. - желание за работа в динамична среда - няма да имате офис, а и да има рядко ще влизате в него. - Висше образование не ни интересува какво сте учили. Просто се надяваме че ако сте учили допълнително 5 години, може и да можете да четете. - Шофьорска книжка - работата е свързана с обикаляне, ако не сте разбрали. Не сте ли разбрали? Ще разберете. Как сте с бъбреците? Не нищо опасно. Колата малко друса.

- Работа с компютър това там върху бюрото не е точно компютър. Да това! Дето е като телевизор и онова правоъгълното с копчетата. Да компютъра е под бюрото. Не ритай компютъра! Виждали сте компютър? Добре :) - Комуникативност и инициативност - не ни пука с кого ще си говорите, стига да е на български и да вади пари. - продавач консултант - ако сте мъж над 25 не кандидатствайте. Търсим жена под 25 но закона не ни разрешава да го

напишем Компанията предлага: -гъвкаво работно време работен ден от минимум 16 часа. Не ни пука от колко до колко часа ще ги броите, но по-малко няма да ви стигнат. -доходи, обвързани с резултата - минимална заплата и евентуално процент. Няма да сте доволен но не ни пука. Григоров Да добавя и аз - изискване за умения и опит във водене на преговори, в обява за офис сътрудник... Мира Иванова

 Вие се бъзикате, обаче то хич не е за смях. Според авторите нa една реална обява търсеният човек трябва да е офис-мениджър, търговски мениджър, производствен координатор, митнически агент, специалист логистика, специалист ЗБУТ, специалист ИСО, специалист ЧР, малко счетоводител и не знам какво още. На спечелилия - честито! Апропо, фирмата не е българска, така че не само ние ги умеем тези мурафети...

Timur&commandos


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

3

МЕНИДЖМЪНТ // КАРИЕРИ Бизнес с кауза

Опит за сближаване Българската IT компания „ТехноЛогика“ среща образованието с реалния бизнес Радина КОЛЕВА

ИЛЮСТРАЦИЯ: SHUTTERSTOCK

Образованието е далеч от потребностите на бизнеса. Тази констатация не е нова и едва ли скоро ще престане да бъде вярна, защото, изглежда, не притеснява университетите кой знае колко. Разбира се, подготовката на качествени специалисти не е отговорност единствено на средните и висшите училища. Работодателите имат интерес да участват активно в този процес, защото поголямата част от човешкия им капитал идва от български учебни заведения. Все повече компа-

нии осъзнават този факт и вземат инициативата в собствените си ръце. Софтуерната компания „ТехноЛогика“ смята за необходимост бизнесът да допринася за качественото образование и професионалната реализация на младите хора в България и поддържа тясно сътрудничество с академичните среди и средните училища. „ТехноЛогика“ има дългогодишни традиции в това отношение - още от 1993 г. „В началото контактите се изразяваха в отделни инициативи, които впоследствие прераснаха в проекти и програми. Стремим се да бъдем катализатор на устойчиво сътрудничество между бизнеса и образованието“, казва Огнян Траянов, собственик и управител на компанията.

Висше образование В края на 2003 г. в Техническия университет - София (ТУ), стартира про-

грамата „Инженерно образование - солидно и работещо“, чиято цел е да повиши качеството на подготовката на бъдещите инженери, да увеличи интереса на студентите и работодателите към това образование и да стимулира съвместни практически разработки на университетите и предприятията. Програмата включва дарение на софтуер с търговска стойност 2.5 млн. евро, който всяка година се обновява и поддържа; обучение на преподавателите, майсторски класове, лекции на гостуващи лектори от бизнеса, срещи на завършващи студенти с индустриални предприятия, търсещи млади специалисти. В проекта са включени и два университета от Македония - Скопският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Битолският университет „Св. Климент Охридски“. В обучението на магистри от специалност „Сто-

панско управление“ в ТУв вече за трети пореден семестър е включена създадената от „ТехноЛогика“ система за управление на човешки ресурси HeRMeS. „В учебната

„Голяма победа в битката за модерно образование ще е моментът, когато бизнесът започне да възлага на вузовете поръчки за иновативни разработки.“ ОГНЯН ТРАЯНОВ, управител на „ТехноЛогика“

програма се стремим да покажем на студентите възможностите, които предлага една модерна информационна система за управление на персонала, като акцентираме върху ползите, които тя носи на мениджърите. Всеки следващ семестър обогатяваме и развиваме представянето на HeRMeS, съобразявайки се с интереса и въпросите, поставени от студентите в предходни групи“, обяснява Траянов. От тази учебна година системата HeRMeS е включена и в програмата на бакалаврите от четвърти курс в специалност „Стопанско управление“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Обучението включва лекции и упражнения, които се водят от консултант от „ТехноЛогика“. В рамките на дисциплината „Организационна теория“ за магистри в Стопанския факултет на СУ лектор от „ТехноЛогика“ води упражнения и по „Моделиране на бизнес процеси с ARIS“. Във факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ компанията организира конкурси, за които осигурява наградния фонд, както и безплатни семинари и обучения по най-новите информационни технологии. Като фирма, специализирана в информационните технологии и същевременно опознала образованието в същата сфера, „ТехноЛогика“ вижда още една „дупка“ между теорията и практиката липсата на съвременни учебни пособия. Компанията издава учебници по дисциплини от специалност „Информационни системи“ във ФМИ. „Двете части на „Сборник от задачи по програмиране на С++“ са първите издания от поредицата, която носи името „Библиотека ТехноЛогика“. През юли 2009 г. от печат излезе и третият учебник - „Ориентирана към услуги архитектура“. Автори на изданията са преподаватели от ФМИ, а цялостната издателска дейност по проекта се осъществява и финансира от „ТехноЛогика“, разказва Траянов. В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) вече има 30 безплатни лиценза за софтуера Primavera, a работата с него е част от учебния план. През втория семестър на тази академична година като избираема дисциплина в УАСГ специалист от фирмата ще води обучение по управление на проекти с Primavera P6.

Средно образование С развитието на партньорствата с университетите „ТехноЛогика“ решава да се обърне и към средните училища като звено от подготовката на бъдещи IT специалисти. Една от инициативите е дарението на екземпляри от „Сборник от задачи по програмиране на С++“, направено на математическите и природо-математическите гимназии в страната. Във всички програми, насочени към образованието, участва мениджмънтът на „ТехноЛогика“, както и „ДиТра“ - дъщерната фирма на „ТехноЛогика“ за софтуер за инженерно проектиране. За Огнян Траянов най важното е, че инициативите са дългосрочни и се развиват и допълват с нови елементи всяка година: „Затова е трудно да се направи точно математическо изчисление относно стойността на програмите. За 2009 г. например по груби изчисления сме инвестирали над 50 хил. лева в различни образователни проекти. Отделно трябва да прибавим човешкия ресурс и времето - служителите на „ТехноЛогика“ отделят определен брой часове всяка седмица, за да преподават в различни университети, провеждат курсове за преподаватели, разработват учебни пособия, предоставят поддръжка, рекламират изданията“, споделя той. Ефектите от инициативите на „ТехноЛогика“ за образованието са очевидни. От една страна, компанията подготвя собствени потенциални служители - 70% от стажантите остават на работа във фирмата, а от друга - вплита практиката в университетската теория. „Първата голяма победа в битката за модерно и устойчиво развиващо се образование е моментът, в който бизнесът започне да възлага на вузовете и БАН задачи и проекти, свързани с иновативната дейност - оптимизация на производството и използваните ресурси и най-вече нови изделия и технологии. Ясно е, че това не само ще осигури финансиране за преподаватели и екипи, които отговарят на съвременните изисквания, но и ще подобри качеството на образованието, обогатявайки го с реални задачи, които ще са основа на дипломни работи, дисертационни и други научни трудове“, обобщава Траянов. Бизнесът подава топката към образованието. Остава то да се окаже добър играч. K


4

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КАРИЕРИ // МЕНИДЖМЪТ

Как да управлявам млад екип?

И

мам повече от 10 години трудов стаж в различни фирми. Миналата година бях преназначен за ръководител на отдел. Сътрудниците ми са млади хора с голям потенциал, но все още малък опит. Искам да им помагам да се учат и развиват, като им посочвам грешките и пропуските. При цялата ми добронамереност към тях обаче те често се обиждат от забележките ми - сърдят се, не работят с настроение. Дори миналата седмица едно от момичетата се беше разплакало. Как да ги накарам да разберат, че всичко е за тяхно добро? 34 г., икономист, Плевен

Re: I За мен няма значение дали са млади или не, дали са опитни или не служителите ми. Важното е да успея да ги убедя, че могат. Да ги предизвикам да искат. Да знаят, че ще ги защитя. Това ги мотивира да търсят, да проверяват, да изискват и в крайна сметка да получим желания от всички резултат. Няма никакъв смисъл да се опитваш директно да предаваш опита си малко са тези, които ще те слушат със зяпнала уста. Обикновено те са и недостатъчно амбицирани за твоите очаквания. Предизвикай ги да предлагат решения и да спорят с

теб - тогава ще имаш съмишленици. Роботизираните изпълнители не са резултатни. Пешев I Важното е да използваш найсилния мотивиращ фактор. Не, не са парите. Това е усещането за собствена значимост. Недей забравя, че всеки е главният герой в собствения си филм. Трябва да им обясниш защо е важно (не защо се налага) да правят това, което правят. Когато сгрешат, трябва да можеш да им обясниш какви са възможните последствия от грешките им. И най-важното е да е със спокоен тон, без излишни емоции. Както се казва, нищо лично, просто бизнес. DIDI8

ЮЛИЯНА ДОБРЕВА* Не очаквайте младите ви сътрудници да вникнат в дълбочината на вашите мотиви. Те трябва да узреят за това и вместо да се бунтуват или разстройват, да се възползват от вашия опит и зрялост. По принцип хората трудно понасят критиката, особено ако е от някого, облечен с власт и влияние. Още повече, когато са все още млади и неопитни, заявяват високи претенции и демонстрират прекомерно самочувствие, зад които крият страховете и опасенията си. Забележките и съветите ги нараняват, възприемат ги като лична обида и съмнение в техните възможности. Много е важен начинът, по който поднасяте критиката си - дали е справедлива, достатъчно конструктивна и отнесена към конкретни грешки. Недопустимо е да съдържа негативни оценки, нападки и обобщения за цялостната личност. Мястото, времето и тонът също са от значение. Всяко нещо с времето си, особено когато трябва да се гради доверие. Не бързайте с помощта си, не ги обгрижвайте безкрайно, не може да ги предпазите от всички грешки. Има проблеми, с които човек трябва да се сблъска, за да си извади поука. Направете така, че да се чувстват спокойни и самостоятелни, да изграждат добри отношения помежду си, да си вярват и помагат и да знаят, че ще застанете зад тях. Сигурно това, което споделяте, не се отнася за всички. Продължете да помагате

ИЛЮСТРАЦИЯ: AСЯ КОЛЕВА

Търси се бизнес личност „Капитал“ и „Нова тв“ обявяват конкурс за успешен мениджър Екип на „БИЗНЕС ЛИЧНОСТ НА ГОДИНАТА“

Жури

на тези, които са готови да приемат съвети и искат да се учат от вашия опит. Постепенно техният брой ще се увеличава. Ще дойде времето, когато и най-резервираните сами ще ви потърсят за помощ.

* Юлияна Добрева е психолог, сертифициран мениджър по управление на персонала. Тя е управляващ съдружник на компанията за психологичен подбор, оценка и обучение на персонал „Д&Д груп“ ООД. Можете да й пишете на e-mail: psiholog@capital.bg.

K3 Новия казус от „Психолог в офиса“ можете да намерите ведноименната рубрика на KARIERI.bg

Как си представяте успешния български бизнесмен? Ако експериментирате и попитате наоколо, вероятно ще получите разнообразни отговори. Не е изключено да стане дума за червени куфарчета, обществени поръчки, спечелени при съмнителни обстоятелства, лъскави коли. Ще се намерят такива, които ще говорят за визия, лидерство, поемане на риск и отговорност. Но и други, според които фор-

 Магдалена Малеева, бивш тенисист и основател на инициативата за устойчиво развитие „Горичка“ Дарина Стоянова, президент, „Хенкел България“ Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Уникредит Булбанк

 Петко Димитров - съдружник, PriceWaterhouseCoopers - България Борислав Стефанов - зам. изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Якоб Андерсън - изпълнителен директор на „Нова тв“ Галя Прокопиева - главен редактор, „Капитал“

мула за успешен и едновременно почтен бизнесмен в България не съществува. Не вярваме в това и като журналисти, които пишат за бизнес, познаваме обратни примери. „Капитал“ прие предложението на „Нова телевизия“ заедно да инвестираме усилия, време и медиен ресурс за проекта „Бизнес личност на годината“. Винаги сме били внима-

телни с класациите и конкурсите. Този път решихме да рискуваме. Ще успеем, ако кампанията „Бизнес личност“ помогне поне малко за публичното „декриминализиране“ на предприемачеството, успеха и печалбата. Целта ни е да разграничим добрите от лошите практики, като открием първите и им дадем публичност. Зад това стоят хора и те заслужават уважение


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

5

МЕНИДЖМЪТ // КАРИЕРИ

Състезание в три етапа

БИЗНЕС ЛИЧНОСТ НА ГОДИНАТА

Бизнес успехът и устойчивостта ще бъдат водещи критерии при избора на победител

1. Автоби-

2. Финансови данни за вашата

3. Отговор на три въ-

ография или линк към профила ви в LinkedIn.

компанията за 2007, 2008, 2009 г.*: приходи, заети, EBITDA, възвращаемост на капитала (ROE), възвръщаемост на активите (ROA), пазарна капитализация, ако дружеството е публично.

проса в сайта, свързани с корпоративната социална отговорност, постиженията на компанията ви през 2009 г. и личната мотивация за спечелване на конкурса

В

проекта "Бизнес личност на годината" могат да участват изпълнителни директори, собственици и съсобственици със съществено участие в управлението на компаниите, в които има поне 5% българско участие и не са държавна собственост. Може да участват и чужди мениджъри. Конкурсът ще премине през три етапа. Първият включва подаване на заявления за участие от кандидатите. То става през интернет на адрес businessperson. bg и ще продължи през целия февруари. Изискват се професионална автобиография и финансови данни за компанията, която управляват кандидатите (виж графиката). Те ще трябва да отговорят и на три въпроса в сайта, свързани

ЯКОБ АНДЕРСЪН

Кандидатстване на: http://www.businessperson.bg Първи етап

Втори етап

31 I - 28 II

3 III

Необходима информация

с корпоративната социална отговорност, постиженията на компанията през 2009 г. и личната мотивация за спечелване на конкурса. Читателите и зрителите също ще могат да правят свои номинации, ако кандидатите им отговарят на предварителните критерии. Трябва да се посочат име, позиция и компания, след което представител на организаторите ще се свърже с номинираните мениджъри и ще ги покани за участие. След получаване на кандидатурите пътят до финала ще премине през още два етапа. В първия (между 3 и 15 март) от всички успешно приети кандидатури и номинации ще бъдат избрани 20 полуфиналисти, които продължават напред. Те ще бъдат определени от междинно жури, съставено от представители на "Капитал" и NOVA TV. За критерий ще се използват финансовите данни, подадени в специална матрица. В последния, трети, етап ще бъдат определени 10 финалисти, също от междинното жури. От тях голямото жури ще излъчи победителя на базата на

*За 2009 ще се изисква само за финалистите

16 III Обявяване на 10 финалисти от 20-те полуфиналисти след проучването във втори етап

17 III - 4 IV Проучване на финалистите от голямото жури. Критерии и тегла: Бизнес успех - 30% тегло в оценката Устойчивост - 30% тегло в оценката Корпоративна социална отговорност - 20% тегло в оценката Лични качества на кандидата 20% тегло в оценката

бизнес успех, устойчивост, корпоративна социална отговорност и лични качества на кандидатите. Първите два критерия влизат с тегло 30%, а останалите - с 20%. Всеки от седемте членове на журито

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НОВА ТВ“

управленски и лидерски качества. Победителят ще бъде избран от жури, след като е покрил успешно широк набор от критерии. Надяваме се проектът да послужи като пример за оформянето и вдъхновяването на следващото поколение лидери в България.

да създаде добавена стойност за бъдещите поколения в бизнеса. Как наградата ще помогне за това? Наградата „Бизнес личност на годината“ ще се връчва всяка година на този, който е постигнал отлични резултати и е показал изключителни

Избор на 20 полуфиналисти - става от вътрешно жури на „Капитал“ и „Нова тв“: критерий специална матрица на база финансовите показатели подадени от кандидатите

Проучване на 20те полуфиналисти на база финансовите показатели, предоставени от кандидатите в първата фаза на конкурса, и избор на 10 финалисти

Трети етап

Искаме да вдъхновим следващото поколение лидери Защо решихте да участвате в организирането на този конкурс? „Нова телевизия“ и MTG са изключително ангажирани с инициативи, които имат положително въздействие върху обществото. Компанията MTG развива програма за корпоративна социална отговорност, наречена “Модерна oтговорност”, която е постоянна и интегрирана част от всекидневния й бизнес. През изминалата година чрез предаването „Вип брадър 3“ и с активното участие на зрителите „Нова телевизия“ дари няколко милиона лева за различни благотворителни каузи. Целта на такива програми е да поемат инициативата. Това ни отличава в правенето на бизнес. Вярваме, че „Бизнес личност на годината“ може

3 - 15 III

Защо решихте да поканите „Икономедиа“ за съорганизатор? „Икономедиа“ има изключителни познания за бизнес сектора в България. В лицето на читателите на „Капитал“ например ние виждаме потенциалните кандидати за наградата. Много сме щастливи да си партнираме с „Капитал“ в тази инициатива и нямаме търпение да започнем да получаваме заявления за участие. K

5 - 6 IV 15 IV Всеки от 7-те членове на журито независимо от останалите ще поставя оценка от 1 до 10 по критериите и на базата на събраната в конкурса информация за кандидатите - финансови данни за компанията, личната мотивация на кандидата и оценката на личните му качества според партньори и служители. Печели този, който има най-висока сумарна обща оценка.

Голямото жури определя победителя

Обявяване на победителя

Източник: „Капитал“

ще поставя оценка от 1 до 10 по отделните критерии независимо от останалите. Печели този, който има найвисока обща оценка. Методологията е разработена с помощта на

агенцията за подбор на кадри Monday, която ще събира информацията за личните качества на кандидатите. "Бизнес личността на годината" ще бъде обявена на 15 април. K

и признание. Защото създават стойност и така финансират по-добро качество на живот за останалите. Задачата е трудна. В широките медийни образи бизнесмен и онова, което се обозначава като “добре облечен бизнесмен” (несполучлив израз сам по себе си), е твърде размито, защото нечестната игра не се наказва. Печалбата често е плод на експлоатация на чужд труд, а не възнаграждение за поет риск, инициативност, талант и усилия. Новото BMW е повод за завист и съмнения, а не заслужен атрибут на успеха. Съкращенията са знак за провал, а не за здравословна реакция на кризата. Самата криза подлага на изпитание не просто непрофесионалните опортюнисти, но и тези, които по стечение на обстоятелствата се оказват в засегнат сектор, по волята на съдбата – на малък пазар и в нечиста среда за правене на бизнес. Как ще избираме? Нямаме претенция, че критериите в кон-

курса са абсолютни и безспорни. Те отразяват нашия и на екипа от “Нова” микс от ценности. Бизнес успехът и устойчивостта на компаниятa имат най-голямо тегло. Но отчитаме иновативност, лични качества, социална отговорност и добри практики (виж другия текст). За “меките критерии”, които не се измерват просто с числа от екселска таблица, разчитаме на агенцията за подбор на кадри „Мъндей“, на информацията, която събираме по журналистически път, и на преценката на журито, което поканихме (виж карето). Не можем да съдим само по числата, защото приемаме, че състоятелните бизнес лидери освен печалба носят етика и ангажираност – не само в собствената организация, но за средата и обществото. Формите за кандидатстване и номиниране на “Бизнес личност” са на сайта на проекта www. businessperson.bg, както и допълнителна информация за конкурса. Хайде, ако ви харесва – предлагайте. K


6

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КАРИЕРИ // PRO.FILE

Криза на покрива

Кирил Дяков от „Брамак покривни системи“ сменя посоката на бизнеса, за да го спаси Тодор БОЖИНОВ

Кирил Дяков: „90% от покривите в България плачат за саниране“ някои довършителни работи и това беше. Остана ни само секторът на ремонтите. Така че в момента вниманието ни е насочено към клиента, който смята да санира покрива си. Разбира се, доставката към крайния клиент ще е чрез нашите дистрибутори, но фокусът на маркетинг мероприятията ни ще е насочен към ремонтите.

Предлагате продукти във всички ценови сегменти - икономичен, среден и висок. Кой е най-популярен в момента?

Защо решихте да се преориентирате от корпоративните клиенти към крайния потребител? Защото големите обекти изчезнаха. Например масовото застрояване на Черноморието свърши, а там продавахме стотици хиляди декари керемиди, защото обектите бяха големи. Строителството на всякакви ваканционни и курортни селища, хотели просто спря. Почувствахме промяната много рязко, сякаш като отрязано с нож след 31 август 2008 г. нещо стана... В покривния бизнес найсилни са септември, октомври и част от ноември. А за тези месеци през същата година продавахме по-слабо, отколкото през пролетта, което не беше нормално. Поръчките намаляха с около 25%. Тогава заводът ни в Силистра работеше на трисменен режим и бяхме принудени да минем към двусменен, който пък през февруари 2009 г. редуцирахме до едносменен (виж „Трудното решение”). През пролетта на 2009 г. имаше

Средният сегмент, защото съотношението между цена и качество е много добро. Но в същото време високият сегмент запази своите абсолютни обеми в сравнение с периода преди кризата. Това според мен е логично и показва, че за луксозния сегмент и в най-трудни времена има клиенти. А икономичният ценови сегмент процентно намалява. Отдавам това на факта, че там конкуренцията е много голяма. Нашите найевтини продукти са с около 2030% по-скъпи от конкурентите, независимо дали са български, сръбски или гръцки. А и парите станаха скъпи и всеки, който ги цени, гледа да намери оптималното съотношение между качество и цена. Ние бяхме може би единствената фирма в бранша, която миналата година не намали своите цени просто защото няма накъде повече да намаляваме. Не можем да смъкнем цените с 30-40%, защото това означава да продаваме под себестойността. Намаленията при останалите компании показват, че когато конюнктурата е била добра, някои са про-

Трудното решение

Освободихме добри специалисти Алтернативата беше да оставим всички, но на половин заплата

С

лед няколко оптимизации на сменния режим в завода ни в Силистра през февруари 2009 г. стигнахме до неприятна и непопулярна мярка - трябваше да съкратим разходите за заплати. Бяхме в „окото на урагана” и това трябваше да се случи веднага. Дълго мислихме дали да не накараме работниците да вземат платените си отпуски и след това да се възползваме от държавната програма за компенсации при преминаване на половин работен ден. Две седмици проучвахме въпроса за компенсациите. Стигнахме до извода, че въпреки тази програма хората нямаше да могат да посрещат всекидневните си нужди с половин заплата. В крайна сметка преценихме, че е по-добре, ако ще режем, да режем наведнъж, а не на парче. Сметнахме, че предприемането на полумерки ще доведе до полурезултати и така ще страдат всички. Затова решихме, че тези, които останат в предприятието, трябва да получават възнагражденията си в пълен размер, а не всички да взимат по малко и накрая да постигнем едно голямо нищо. Бяхме принудени да съкратим цялата втора смяна плюс част от поддръжката на завода в Силистра - общо около 20 души. Независимо че хората не бяха толкова много, решението беше много трудно. Най-страшното е да гледаш човека в очите и да му казваш колко много го цениш, но че трябва да се разделиш с него. Процесът беше още понеприятен заради факта, че въпросните хора бяха работили в завода дълги години, буквално живееха с него и с производството, някои от тях бяха изключителни специалисти. В крайна сметка отношението на останалата част от служителите към работата стана още по-отговорно. Те реално си дадоха сметка, че за да оцелеем, разходите трябва да бъдат минимализирани. От чистачката (без да подценявам нейната роля) до специалистите хората разбраха колко е важно качеството, колко е важно бракът да бъде възможно най-нисък и нещата да се изпипват максимално добре. Всички работеха с ясната представа, че колкото са по-малки разходите, ще бъдем по-конкурентоспособни, по-лесно ще се продаваме на пазара и ще можем да сме по-гъвкави по отношение на отстъпките. Мисля, че това беше правилното решение, защото алтернативата - да оставим всички, но на половин заплата, означаваше стагнация за всички.

СНИМКА: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

давали с много голям марж и са реализирали огромни печалби. В това няма нищо лошо, но ми е много интересно как нашите конкуренти ще оправдаят вдигането на цените си, когато нещата се стабилизират.

Колко струва ремонтът на един покрив? Конкретната цена зависи от много неща - най-вече от избора на керемида и от състоянието на дървената конструкция отдолу. Ако се налага тя да се смени, цената нараства. Тогава за един покрив от 150 кв.м. стойността на материалите може да стигне между 2500 и 3000 лв. Цената на ремонта е доста относителна и зависи от сложността на покрива, необходимостта от скеле, местоположението на обекта и т.н.

На пазара има и други материали за покриви, различни от традиционните керемиди. Притеснявате ли се от тази конкуренция? Не. От конкуренцията печели цялото общество. Техническият център на групата „Брамак“ също усъвършенства покритието на керемидите. Много скоро „Брамак България“ ще въведе т.нар. протектор покритие, което ще гарантира още по-добра защита и по-красива визия на покрива. Планираме да правим и специално термофолио за подобра изолация и повишаване на енергийната ефективност. Ние предлагаме също соларни панели, които се вграждат в покрива. Имаме готовност и за фотоволтажни панели, но приложението им е свързано със субсидии от страна на дър-


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

7

PRO.FILE // КАРИЕРИ ВИЗИТКА ЖИТЕЙСКИ ФАКТИ 

роден на 1 юли 1960 г. неженен

ОБРАЗОВАНИЕКомпанията брой служители - 147 оборот за 2008 г. 29 млн. лв. ръст спрямо 2007 г. - 20% пазарен дял - 34%

 ВИИ „Карл Маркс”, „Международни икономически отношения“ (1981 - 1986)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ „Машиноекспорт”, търговец в отдела за внос на леярско оборудване (1986 - 1989) FDC, Швейцария, представител за България (1989 - 1992) „Дии ентерпрайс”, представител за България (1992 - 1995) EBMS - България, управител (1995 - 2001) „Брамак покривни системи”, управител (2001 -)

жавата. Стараем се да предлагаме енергоспестяващи продукти - изискващи по-малко енергийни разходи за производството им, от една страна, и помагащи на потребителя да намали своите енергийни разходи, от друга. Работи се за развитието на съвършено нов тип повърхност на традиционната керемида, която ще пречиства въздуха. Но нека не избързваме.

Как контролирате качеството на поставяне на вашите продукти? Това е изключително важно, тъй като лошото поставяне на продукта компрометира самия продукт. Още през 2002 г. започнахме активни обучения на строителни фирми за покривната система на „Брамак” - технология на монтажа, какво се прави, как се прави, защо се прави, един куп особености. През 2003 г. основахме т.нар. клуб „Брамак и приятели”. Негови членове са всички строителни фирми, които са минали през наши обучения и са получили сертификат. А такъв се дава едва след като дадената фирма или бригада монтира покрив и нашият инженер по покривните системи оцени монтажа. Чрез този документ ние гарантираме правилния монтаж, и то на разумна цена. В момента работим с над 260 строителни фирми и бригади. Всяка година има състезание за най-красив покрив в различни категории - обществена сграда, частна сграда, историческа сграда, саниране и т.н. А и е полезно всички наши партньори поне веднъж в годината да се съберат на едно място и

да говорят помежду си, да обменят опит. Особено преди кризата имаше доста добро взаимодействие. Сега те са по-скоро конкуренти.

Определяте се като новатори на пазара за покриви. Променя ли се нагласата на хората към тази част от строителния процес като към нещо важно? Мисля, че да. Смея да твърдя, че ние от „Брамак” бяхме тези, които изменихме картината на пазара на покриви. Хората престанаха да говорят просто за керемиди, заговори се за покривна система. След нас и конкурентите ни започнаха да употребяват този термин. Вече има някакво пречупване в разбирането на клиентите. Разбира се, това е и въпрос на възможности, но най-важните елементи на покрива вече се избират много внимателно и хората правят разлика между дишащо и недишащо фолио например. Дават си сметка и че не е желателно и много дългосрочно под керемидите да има евтина битумна хартия. От тази гледна точка пазарът се развива добре. Допреди идването на „Брамак” 99.9% от покривите бяха с хоросан, с кал или с черна битумна хартия. Не се слагаше нито вентилация, нито изолация, нищо. Това, което ние започнахме да предлагаме, беше непознато. Наистина направихме много по отношение на покривната култура.

Какво трябва да има на един покрив освен керемиди, за да се нарича покривна система? Много неща. Преди всичко цел-

„Просто трябва да свикнем с това, което е, и да приемем, че големите обеми са само приятен спомен.“ „Вече има пречупване в разбирането на клиентите - хората престанаха да говорят просто за керемиди, заговори се за покривна система.“

та на покривната система е да осигури вентилацията на подпокривното пространство и оттам да подобри самата изолация на цялата постройка. Разбира се, покривът не трябва да допуска навлизането на влага и на вода в сградата, но от друга страна, трябва да позволява безпрепятственото отделяне на влажността от помещенията. Само ако тези условия са изпълнени, може да бъде предотвратена появата на мухъл, плесени и неприятности от този род.

Лесно ли се намират специалисти за такова производство? Не особено лесно. Но проблемът вече не е толкова голям, колкото беше през 2007 и 2008 г. В момента предлагането надвишава търсенето. При нас технологията не е кой знае колко сложна, хората се учат. Не е и толкова проста, разбира се - има електроника, има прецизиране, настройка на инструменти и машини, следене на показатели. Има и голяма специфика в поддръжката на тази инсталация. Тя трябва да се прави превантивно, а не да се чака някъде да възникне проблем. Това е истинският майсторлък.

мейства искат нов покрив, но останалите две не искат. Правят се един куп срещи, те се карат пред нас и не може да се вземе решение. Затова за нас е по-добре да има някаква регламентация и ако мнозинството от дадена кооперация пожелае нещо, то да се случва въпреки нежеланието на останалите. Не съм юрист и не мога да кажа дали хората могат да бъдат заставени да участват в някакъв ремонт, но в противен случай се получава така, че едни плащат, а другите са само консуматори, което не е нормално. По някакъв начин законът трябва да бъде бърз и действен в такива случаи. Веднъж споменахме за това на колегите от Австрия и се оказа, че и при тях съществува подобен проблем. А щом те не са се справили, представете си ние как ще се справим...

Оптимистично или песимистично сте настроен за 2010 г.? Мисля, че въпреки всички предвиждания и заклинания тази година ще е да не кажа по-лека, но поне по-предвидима, оттам и по-успешна от миналата. Иначе просто трябва да свикнем с това, което е, и да приемем, че големите обеми са само приятен спомен. И да правим нещата както трябва - безкомпромисно качество, още потясно взаимодействие със строителните фирми и с бригадите, които работят с нашия продукт. И разбира се, още услуги в новия сегмент, върху който сме се фокусирали - възстановяване на стари покриви.

Ще се върнат ли обемите от времето преди кризата? Ще се върнат, но може би след шест-седем години. Ако сега се огледате, 90% от покривите в България плачат за саниране. Но за да се стигне дотам, трябва банките да развържат кесиите, а хората да се успокоят и да имат увереност в своето утре. Доколкото съм чел статистика, спестяванията са доста високи. Въпросът е клиентите да започнат да харчат спестените пари, а за да стане това, те трябва да са уверени, че няма да загубят работните си места. K

Чуйте и вижте Кирил Дяков на KARIERI.bg

За кого искате да прочетете в Pro. File? Пишете ни на karieri@capital. bg. Всички текстове от тази поредица можете да намерите в рубрика Pro.File на KARIERI.bg.

Предложили сте изменения в Закона за управление на етажната собственост. Защо сте се ангажирали с това и за какво точно става въпрос? Направихме го, защото започнахме да се сблъскваме с ужасни ситуации в кооперациите от по няколко семейства. Нашите регионални мениджъри се бяха хванали за главата и постоянно ходеха на събрания в кооперации, в които примерно три се-

НОВИНИ 212 млн. безработни през 2009 г. Броят на безработните по света е достигнал 212 млн. души през 2009 г., алармира Международната организация на труда (МОТ) в своя годишен доклад Global Employment Trends. От началото на кризата в края на 2007 г. до момента без работа са останали 34 млн. души. Световното ниво на безработицата се е повишило с 0.9 процентни пункта до 6.6% - най-високото ниво, измервано някога. Броят на безработните ще остане висок и през 2010 г., прогнозира МОТ. Нови 3 млн. ще останат без работа в развитите страни и Европейския съюз през тази година.

Дни на холандското образование Между 31 януари и 4 февруари в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна ще се проведат информационни дни на холандското образование. На тях потенциалните кандидати ще могат да се срещнат с представителите на осем холандски университета и да се запознаят с възможностите за финансиране. За 2010-2011 г. таксата за висше учебно заведение в Холандия ще бъде 1672 евро, като студентите могат да получат заем от холандското правителство, който покрива тази такса в пълен размер. График с датите на изложението можете да намерите на www.karieri.bg.

СУ организира платени стажове От началото на тази година 75 студенти от Факултета по математика и информатика и Философския факултет на Софийския университет (СУ) ще могат да се включат в платени стажове в 11 фирми и организации. СУ стартира проект за организиране, провеждане и създаване на методология за студентски стажове, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд. Партньори по проекта са 11 фирми от ИТ бизнеса, от сферата на управлението на човешките ресурси и консултантските услуги.

K3 #05 K3 Нина Миткова, управител на „Чиполино“ Задайте й въпроси на www.karieri.bg

Всички новини за управление на персонала и кариерното развитие четете на KARIERI.bg


8

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КАРИЕРИ // ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Мениджъри без граници

ИЛЮСТРАЦИЯ: МИХАИЛ ВЪЛКАНОВ

Ръководителите на международни екипи трябва да познават особеностите на отделните нации Боряна ПЕНЕВА

Кое е важното

Когато варите супа, използвате различни продукти. След като поврят известно време заедно, те губят специфичните си вкус и аромат, за да ги „предадат“ на бульона. В купата за салата нещата стоят различно. И там има микс от зеленчуци, но макар и разбъркани, те запазват своите вкусови характеристики и различия в рамките на цялото. Не оставайте с погрешно впечатление - няма да си говорим за рецепти. Тази аналогия обаче добре илюстрира промяната в отношението и очакванията от работата с международни екипи. Докато преди време се приемаше за нормално различните да се оставят да „поврат“ в казана до пълното им претопяване, сега все повече компании се стараят да извлекат полза от съчетаването (и сблъсъка в положителния смисъл на думата) на различните култури. Това обаче си е предизвикателство за мениджърите, които трябва да се научат да управляват по нов начин. В България вече има немалко ръководители, които оперират на регионално ниво. Повечето са част от „трансгранични“ екипи на компаниите майки и често рапортуват на началници извън страната. Това налага да опознават в крачка националните особености на съседите. И не само. Две са ключовите послания, около които се обединяват мениджърите със солиден опит „отвъд границите“ - опознаване и общуване.

Освен за бизнеса на Henkel в България Дарина Стоянова отговаря и за Албания. „Когато ми възложиха Албания, аз се запознах толкова надълго и нашироко с тяхната история и култура, че в момента знам за страната почти толкова, колкото знам за България. Това ми помага не само в отношенията ми с хората, а и за развитието на бизнеса“, разказва Стоянова. Историческата близост между Албания и Италия я вдъхновява за една нестандартна идея - тя предлага на централата да въведат в балканската страна марка, която не се разпространява в региона, но влиза в асортимента на Henkel Италия. Въпреки че противоречи на стандартната практика в компанията, решението се оказва повече от успешно. Когато говори за управление на международни екипи, Емилия Радивоева, старши мениджър „Бизнес развитие“ на

Повече по темата на karieri.bg Avon за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), поставя акцента върху опознаването на хората с техните личностни, но и национални особености. „Например една по-емоционална дискусия би стреснала унгарските колеги, които са по-спокойни и умерени, докато сърбите и македонците биха се включили с цялата си балканска енергия във всеки разгорещен спор“, коментира наблюденията си тя. Умелото управление на тези различни характеристики налага сериозно надграждане на мениджърските умения, както и воля за използване на различни подходи към една и съща ситуация: „За мен беше трудно да не се изкушавам директно да прилагам един работещ в една държава метод или инструмент в друга само защото той е дал резултат“, споделя Диана Стоева от „Майкрософт Бълга-

рия“. В сътрудничество с други свои колеги тя управлява развитието на човешките ресурси на компанията в пет страни. На по-оперативно ниво Саша Безуханова от Hewlett-Packard, която ръководи над 1000 души в 27 държави, поставя необходимостта от ясно дефиниране на индивидуалните и съвместни дейности, прецизно „документиране на задачите, резултатите и правилната мотивация при постигането им“. За да се случи това, от съществено значение, разбира се, е

Комуникацията Личното общуване е най-пълноценно, но рядко е възможно, когато екипите са пространствено разделени. „Такива срещи мога да си позволя четири-пет пъти годишно“, казва Безуханова. За щастие напредъкът на технологиите позволява комуникацията да се случва дистанционно. При това телефоните все по-

често се заместват от имейлите, конферентните разговори, Skype и други инструменти за мигновена размяна на съобщения. Добре е тези контакти да са регламентирани. В „Майкрософт“ например имат планирани дневни и седмични разговори. Пламен Господинов - управляващ директор на DuPont Titanium Technologies за България и мениджър „Развитие“ на компанията в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), пък подчертава значението на периодичните общи срещи между хората от екипа, в рамките на които обменят добри идеи, практики, успехи и допуснати грешки.

Рисковете Когато управлявате смесени или дистанционни екипи, съществува сериозен риск да останете „нечувствителен“, предупреждава Саша Безуханова. Това означава, че простран-Добра практика: Как управляват различията в „Хенкел“ Германската група „Хенкел“ има 53 хил. служители от 110 националности. Цели 80% от тях работят извън федералната република. При тези условия въпросите, свързани с управлението на различията, стават все по-ключови за развитието на организацията. Затова през 2007 г. компанията въвежда нова позиция - глобален мениджър по управление на различията. Той или по-скоро тя, защото става дума за дългогодишна служителка в организацията, е базирана в централата в Германия и оттам следи да няма дискриминация при назначаването, повишаването и заплащането. Нейно задължение е също да

поощрява формирането на разнородни от гледна точка на пол, възраст и национална принадлежност екипи. Като част от програмата за развитие и обучение на ключови служители в „Хенкел“ има изградена система за международна мобилност. Талантите в организацията получават възможност да работят за около две години в чужда страна. За улесняване на работата на мобилните служители и експатриатите пък в някои страни са създадени специални „места за срещи“, където новодошлите могат бързо и лесно да установят контакт с местни колеги, както и с други „пътуващи“ мениджъри, за да обменят идеи и опит.

ството или чисто културните специфики могат да функционират като „филтър“ и да попречат на мениджъра да усети, че сътрудникът му изпитва разочарование, не е достатъчно мотивиран или просто има потребност от съвет и подкрепа. Опасно е да подценявате особеностите на средата, подчертават експертите с опит. Същото важи обаче и за прекомерното желание да се съобразите с националните специфики. По време на едно обучение например Дарина Стоянова се сблъсква с желанието на някои от албанските й колеги да получат поособено отношение. Аргументът им е, че в тяхната национална култура критиката не се възприема добре. „Познаването на това различие за мен е важно. Това обаче не означава, че няма да ги критикувам, ако се налага, а просто, че ще отделя повече време да обясня позицията си. Не може да използваме културните си различия за оправдание“, обобщава тя. За да извлече полза от „шарения“ си екип, мениджърът трябва да се научи да познава различията и да бъде чувствителен към тях, но едновременно с това да изгради специфичната идентичност на отдела си. Ако има нещо, което може да попречи на българите в тези взаимоотношения, това със сигурност не са уменията и познанията. Нито дори липсата на опит. Препъникамъните се коренят преди всичко в особеностите на българската национална психология, която обуславя ниското самочувствие и често безкритичното възприемане на всичко, което идва отвън, на принципа „щом е чуждо, значи е добро“. Рецептата за успех всъщност е, че няма такава. Или поне няма модели, които могат да се прилагат повсеместно и безкритично. Затова Саша Безуханова залага на смелост и иновативност. Съветът й към нейните колеги: „Да си позволят свободата да създадат свой модел и стратегия и да ги защитават.“ K


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

9

КАРИЕРИ

ADIDAS"ULGARIA%!$ ADAUGHTERCOMPANYOFADIDAS'ROUP!' AGLOBALLEADERINTHESPORTINGGOODSINDUSTRY HASCURRENTLYVACANCYFORBELOWPOSITIONFOROUR3OFIAOFFICE

!##/5.4!.42EF"'!## 9OURJOB t 2EPORTSTOTHE&INANCE-ANAGER t 2ETAILACCOUNTINGPOSTINGOFSTOREDAILYSALES CARDPAYMENTSANDCOLLECTIONS t !NALYSISANDRECONCILIATIONSOFRETAILSTOREINFORMATION t &OLLOW UPOFCLIENTSANDSUPPLIERS t 'ENERALLEDGERACCOUNTINGTRANSACTIONS t 0REPARATIONOFAD HOCREPORTS 9OURPROFILE t 2ELEVANTUNIVERSITYDEGREEFINANCE ACCOUNTANCY ECONOMICS t %XPERIENCEINASIMILARPOSITIONWITHANINTERNATIONALCOMPANY t %XPERIENCEWITHACCOUNTINGSOFTWAREPACKAGES !LLCANDIDATESAREREQUIREDTOHAVEGOODCOMMANDOF%NGLISHANDPROFICIENCYIN-S/FFICEAPPLICATIONS0LEASE ADDRESSYOUR#6SIN%NGLISHWITHARECENTPHOTOINDICATINGTHEREFERENCENOTOHR ADIDASBGUNTIL&EBRUARYTH 3HORT LISTEDAPPLICANTSWILLBECONTACTEDFORANINTERVIEW

«ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿ÑÙÏÂÍÁÐÉ¿ÓÇÏË¿ÑÙÏÐÇÿ̿ÆÌ¿ÖÇ

¯ÄÂÇÍÌ¿ÊÄÌËÄÌÇÃÅÙÏ À¿ÆÇÏ¿ÌÁ°ÍÓÇÞ ÇÐÑÄÏÇÑÍÏÇÞÌ¿ÃÄÈÌÍÐÑ°ÍÓÇÈÐÉ¿ÍÀÊ¿ÐÑǽÂÍƿοÃÌ¿ ÙÊ¿ÏÇÞ ®ÏÄÃʿ¿ËÄ¡Ç t®ÏÄÃÇÆÁÇÉ¿ÑÄÊÐÑÁÍÑÍ Ã¿ ÃÍÉ¿ÅÄÑÄ ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÇÆË¿ ÐÇ Á ÒÐÊÍÁÇÞÑ¿ Ì¿ ÁÇÐÍÉÍÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌ¿ÐÏÄÿ t°ÑÇËÒÊÇÏ¿ØÍÁÙÆÌ¿ÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄ ÑÁÙÏÿƿÎÊ¿Ñ¿ ÀÍÌÒÐÌ¿ÐÇÐÑÄË¿ ÑÞÐÌÍ ÍÀÁÙÏÆ¿ÌÍÐÎÍÐÑÇÂÌ¿ÑÇÑÄÑÙÏÂÍÁÐÉÇÏÄÆÒÊÑ¿ÑÇ t¯¿ÀÍÑ¿ÁÐÏÄÿÐÒÑÁÙÏÃÄÌÇÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÐÑ¿ÌÿÏÑÇ t°ÊÒÅÄÀÄÌ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÇÉÍËÎÝÑÙÏ t®ÏÍÓÇÊÇÏ¿ÌÇÁÙÑÏÄ×ÌÍÓÇÏËÄÌÇÍÀÒÖÄÌÇÞ §ÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞ t­ÎÇÑÌ¿ËÄÌÇÃÅÙÏÐÉ¿ÎÍÆÇÕÇÞÁÑÙÏÂÍÁÐÉ¿ÓÇÏË¿ ËÇÌÇËÒËÂÍÃÇÌÇ t²ÑÁÙÏÃÄÌÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÄÌÍÎÇÑÐÃÍÉ¿Æ¿ÌÇÑÙÏÂÍÁÐÉÇÏÄÆÒÊÑ¿ÑÇ t²ËÄÌÇÄÆ¿ÁÍÃÄÌÄÌ¿ÎÏÄÂÍÁÍÏÇ tŸÌ¿ÊÇÑÇÖÌÇÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ t­ÎÇÑÁÏÙÉÍÁÍÃÄÌÄÑÍÌ¿ÄÉÇÎÇÏ¿Æ×ÇÏÞÁ¿ÌÄÑÍÌ¿ÃÇÐÑÏÇÀÒÑÍÏÐÉ¿ËÏÄÅ¿ t®ÏÄÆÄÌÑ¿Ñ¿ÕÇÍÌÌÇÒËÄÌÇÞ t¡Ê¿ÃÄÄÌÄÌ¿¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÇÇÊÇÓÏÄÌÐÉÇÄÆÇÉ t¡ÇÐ×ÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ­ÐÌÍÁÌÇÆ¿ÃÙÊÅÄÌÇÞ t¯ÙÉÍÁÍÃÄÌÄÇÍÏ¿ÌÇÆÇÏ¿ÌÄÌ¿ÄÉÇÎÍÑÑÙÏÂÍÁÕÇ t§ÆÂÏ¿ÅÿÌÄÇÏ¿ÆÁÇÑÇÑÄÌ¿ÑÙÏÂÍÁÐÉ¿ÃÇÐÑÏÇÀÒÑÍÏÐÉ¿ËÏÄÅ¿ÐÕÄÊÒÁÄÊÇ Ö¿Á¿ÌÄ̿οƿÏÌÇÞÌÇÃÞÊ tŸÌ¿ÊÇÆ̿οƿϿ̿ÎÍÁÄÏÄÌ¿Ñ¿ÑÄÏÇÑÍÏÇÞ t®ÍÃÏÍÀÌÍÐÊÄÃÄÌÄÌ¿ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÇÑÄÓÇÏËÇÇÎÏÍÃÒÉÑÇÇÐÇÐÑÄË¿ÑÇÆÇÏ¿ÌÄ Ì¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞÑ¿ t§ÆÂÍÑÁÞÌÄÌ¿ÎÏÍÂÌÍÆÇÇÎÊ¿ÌÌ¿ÃÄÈÐÑÁÇÄÆ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄ̿οƿϿÇÎÏÇ Ê¿Â¿ÌÄÑÍËÒ «ÍÊÞ ÇÆÎÏ¿Ø¿ÈÑÄÉ¿ÌÃÇÿÑÒÏÇÑÄÐÇÌ¿¿ÃÏÄÐHR?PROJECT ABVBG


10

KĐ?Đ&#x;Đ˜Đ˘Đ?Đ›

30 Ń?Đ˝ŃƒĐ°Ń€Đ¸ - 5 Ń„ĐľĐ˛Ń€ŃƒĐ°Ń€Đ¸ 2010 Đł.

ĐšĐ?Đ Đ˜Đ•Đ Đ˜

Committed to excellence

4HE"ULGARIAN !MERICAN#REDIT"ANK A LEADINGFINANCIALINSTITUTIONIN"ULGARIA IS LOOKINGFORANAMBITIOUS OUTSTANDINGAND ENERGETICPERSONFORTHE POSITIONOF

!DMINISTRATIVE!SSISTANT 4HE JOBHOLDER WILL BE RESPONSIBLE FOR THE SMOOTH ORGANIZATION OF THE ADMINISTRATIONPROCESSOFTHEOFFICE 2ESPONSIBILITIES t ANAGEANDORGANIZEADMINISTRATIONWORKATTHEOFFICE t 3 CHEDULEAPPOINTMENTSHANDLECORRESPONDENCEANDFILEDOCUMENTS t ! NSWERTHETELEPHONEANDGIVEINFORMATIONTOCALLERS t 0 REPAREPROGRAMSOFMEETINGSCONCERNINGORGANIZATIONALASPECTS t " USINESSCORRESPONDENCEANDTRANSLATIONS 0ROFILEOFTHESUCCESSFULCANDIDATE t & LUENTIN%NGLISHu%NGLISHAND!MERICAN3TUDIESORLAST SEMESTERPREFERABLE t % XCELLENTINTERPERSONALANDCOMMUNICATIONSKILLS t 7 ILLINGTOLEARNNEWTHINGS t # OMPUTERLITERACY 0LEASESENDYOURDETAILED#6 RECENTPHOTOANDMOTIVATIONLETTERIN %NGLISHTO"!#" ATE MAILHR BACBBGORVISITHTTPWWWBACBBGENAPPLYPHP 0LEASESUBMITYOURDOCUMENTSNOTLATERTHANTH&EBRUARY /NLYSELECTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED

Prospects. Built-in. Let your career take off at Rutronik. Rutronik is one of Europe’s leading distributors of active, passive and electromechanical components offering excellent opportunities for future success and development. A forward thinking company with highly dynamic aims and ambitions. Rutronik GmbH has more than 1.100 employees in ofďŹ ces throughout Europe. Due to continued expansion within Bulgarian market, we want to build up our sales organisation and are currently looking for the following position for our ofďŹ ce in SoďŹ a:

Field Sales Engineer (m/w) Do you have good knowledge of the electronics industry? Do you feel as much at home in sales as in technical matters? Is selling in your blood and what is more, do you have a solid knowledge of electronic components at your disposal? Could you gather sales and/or R&D experience previously, ideally on the electronics industry with a component distributor or an electronics component manufacturer? Are you a born-and-bred salesperson and do you believe that your success lies in selling? If so, we are offering a creative position within an excellent organisation! After comprehensive training on our product range and sales philosophy, your task will be to built up an active buying customer base. Strategic customer planning and targeting of new customers will be an essential part of your role. Your internal sales team and our technical specialists will also work closely with you. Our efďŹ cient logistics department and an organisation with a short decisionmaking path structure will be working as backup to ensure that you always will be able to deliver on your customer promises. We can offer you a position within a fast moving and rapidly expanding European company with excellent training opportunities and an attractive remuneration package. Are you interested? Then please send us your application (CV and Covering Letter) – written in English or German language - stating your salary requirements and your possible date of entry. If you require further information please contact our area sales manager: Mr. Ladislaus Reiter Phone number: +49 (0) 171 6 29 21 70 E-mail: rutronik-careers@rutronik.com

www.rutronik.com

Consult | Components | Logistics | Support


KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

11

КАРИЕРИ -ERCK"ULGARIA%!$

"ULGARIANSUBSIDIARYOFGLOBAL RESEARCHANDDEVELOPMENTORIENTED0HARMACEUTICALSAND#HEMICALS COMPANY -ERCK +'A! 'ERMANY FOCUSING BY -ERCK 3ERONO DIVISION ON .EURODEGENERATIVE DISEASES #ARDIO-ETABOLIC#ARE#ARDIOLOGY %NDOCRINOLOGY $IABETOLOGY &ERTILITYAND/NCOLOGY

БЕСА ВАЛЕЙ УАЙНЪРИ, производител на виното ЕNIRA, търси да назначи управител/търговски директор

Изисквания: • Висше образование – маркетинг и/или финанси • Владеене на английски или немски език – писмено и говоримо • Местоживеене – Пловдив, Пазарджик или София • Опит на ръководна позиция Отговорности: • Финансова администрация • Управление на продажбите на българския пазар • Управление на човешките ресурси Предлагаме: • Атракционен пакет (заплата и бонус) • Автомобил • Отлични работни условия • Трудов договор и осигуровки

Кандидатите трябва да изпратят CV и мотивационно писмо на български и английски език, както и очаквания за възнаграждение на следния e-mail адрес: ventsi@ecm.bg

ISLOOKINGFORANEXPERIENCEDPROFESSIONALFORTHEPOSITIONOF

+%9!##/5.4-!.!'%2.%52/$%'%.%2!4)6%$)3%!3%3 2ESPONSIBILITIES t0ROMOTING OUR PRODUCTS TO HEALTH CARE PROFESSIONALS t+EEPINGCONTACTSWITHTHE-EDICAL#OMMISSIONS HOSPITALS IN ORDER TO ENHANCE KNOWLEDGE OF THE PRODUCTS AND TO AND.()& GENERATESALES t0REPARINGRUNNINGREPORTSANDDOCUMENTATION t"UILDINGANDMAINTAININGRELATIONSHIPSWITHTARGETPARTNERS +/,STOACHIEVE.ATIONALOBJECTIVES 2EQUIREMENTS t5NIVERSITYDEGREEIN-EDICINE t3TRONGSALES PRESENTATIONANDCONSULTATIVESELLINGSKILLS t%XPERIENCEINSALESOF.EURO PRODUCTSFORATLEASTYEARS t0ROACTIVEANDRESPONSIBLEPERSONWITHCREATIVETHINKING t%XPERIENCEINTHEAREAOF-ULTIPLE3CLEROSISISTHEASSET t&LUENT%NGLISH t#OMPUTERLITERATE t3ELFMOTIVATEDANDCREATIVE t#LEANDRIVINGLICENSE 7EOFFER t#OMPETITIVEREMUNERATIONPACKAGE t#OMPANYTRAINING t#OMPANYCAR LAPTOPANDMOBILEPHONE )FYOUFEELYOUPOSSESSTHEKNOWLEDGE EXPERIENCEANDDRIVETHATWEARELOOKINGFOR PLEASESENDYOUR#6WITHPHOTO ,ETTEROF-OTIVATIONIN%NGLISHTOROSSITSAPETROVA MERCKBGBEFORE&EBRUARY /NLYSHORT LISTEDCANDIDATESWILLBECONTACTED!LLAPPLICATIONSWILLBETREATEDSTRICTLYCONFIDENTIAL

ˆ+0-'!DVISORY%//$ISAWHOLLYOWNEDSUBSIDIARYOF+0-'"ULGARIA//$ANDAMEMBERFIRMOFTHE+0-'NETWORKOFINDEPENDENT MEMBERFIRMSAFFILIATEDWITH+0-')NTERNATIONAL#OOPERATIVEr+0-')NTERNATIONALs A3WISSENTITY!LLRIGHTSRESERVED0RINTEDIN"ULGARIA

%XPERTISECOUPLEDWITHDEVOTIONTOSTREAMLINEEFFICIENCY

4HISISANEXCITINGCAREEROPPORTUNITYTOJOIN'ENERALI"ULGARIA PARTOFONEOF !CCOUNTING -ETHODOLOGIST THEMOSTSIGNIFICANTPLAYERSONTHEGLOBALINSURANCEANDFINANCIALPRODUCTS 2EF!-'" MARKET'ROWINGINACHALLENGINGBUSINESSENVIRONMENTTHEORGANIZATIONISKEEN TOATTRACTANOUTSTANDINGPROFESSIONALTOPROVIDERIGHT HANDSUPPORTTOTHETOP MANAGEMENTBYBRINGINGVALUETHROUGHDRIVE EXPERTISEANDGUIDANCE

"ASED3OFIA

4HEJOBHOLDERWILLREPORTTOTHE#HIEF&INANCIAL/FFICERANDWILLPROVIDE METHODOLOGICALGUIDANCETOTHE(OLDINGCOMPANIESONTHEAPPLICATIONOFA UNIFIEDSETOFACCOUNTINGPRINCIPLESANDSTANDARDS-AJORDUTIESOFTHEPOSITION INCLUDESETTINGUPANDMONITORINGTHEIMPLEMENTATIONOFRELEVANTACCOUNTING METHODOLOGIESANDSTANDARDSTHATFITTHEBUSINESSDEVELOPINGASETOF ACCOUNTINGPOLICIESANDPROCEDURESTOLENDUNIFORMITYOFTHEOVERALLFINANCE FUNCTIONINTHE(OLDINGANDENSURETHATALLFINANCETEAMSFOLLOWCOMMON PRINCIPLESFORPROCESSES ACCOUNTINGTREATMENTS 3!0SYSTEMMAINTENANCE ETCESTABLISHINGTHEPRINCIPLESOF!CCOUNT-ANAGEMENTINTHEGROUP DEFINING THEMETHODOLOGY ACCOUNTCONTENTS MANAGERS DATAOWNERSMONITORINGTHAT ACCOUNTINGDATATRANSLATESTHEBUSINESSACCURATELYTOFINANCIALSTATEMENTSAND REPORTSINVIEWOFFACILITATINGANALYSISANDDECISIONMAKINGBYTHEMANAGEMENT SUPERVISINGACCOUNTINGTRANSACTIONSONADAILYBASISANDPROVIDINGADHOCADVICE ONTHEIRAPPROPRIATEBOOKINGANDTAXIMPLICATIONSIDENTIFYINGWAYSTOOPTIMIZE ANDMAKEEFFICIENTTHEACCOUNTINGPROCESSANDELIMINATEMANUALOPERATIONS #RUCIALPREREQUISITEFORTHESUCCESSONTHISROLEISASTRONGHANDS ONEXPERIENCE INSOLVINGCOMPLEXACCOUNTINGISSUESINTHEINSURANCESECTOR/UTSTANDING COMMUNICATION SUPERIORORGANIZATIONALANDPLANNINGCAPABILITYAREAMONGST SOUGHTJOBCHARACTERISTICS/THERKEYREQUIREMENTSINCLUDE t -ASTERqSDEGREEIN!CCOUNTINGAND#ONTROLOR&INANCE t -INIMUMYEARSEXPERIENCEAS#HIEF!CCOUNTANT PREFERABLYGAINEDINANON LIFEINSURANCECOMPANYORINEXTERNALAUDITOFINSURANCEBUSINESS t %XCELLENTKNOWLEDGEOF)&23 .!3ANDTAXATION t !BILITYTOSEETHEpBIGPICTUREqANDSELF DRIVENAPPROACH t 3TRONGTEAMWORKINGANDCOACHINGATTITUDE t &LUENT%NGLISH t !WARENESSOF3!0ISANADVANTAGE 4HEPROFESSIONALSINTERESTEDINTHISPOSITIONSHOULDSENDACOVERLETTER ANDACOMPREHENSIVE#6IN%NGLISHTOPEOPLEANDCHANGE KPMGCOM ORTO+0-'"ULGARIA//$ 0EOPLEAND#HANGE'ROUP ! "ULGARIA "OULEVARD 3OFIA "ULGARIA0LEASEQUOTEREFERENCE!-'"ONALL CORRESPONDENCE#LOSINGDATEFORAPPLICATIONSIS&EBRUARY $OCUMENTSWILLBETREATEDINSTRICTCONFIDENTIALITY ,ICENSE.O

KPMGBG

Î×ÀÊÂÀÉÒÅ ÏÐÅÇ ÌÀÐÒ ÑÏÅÖÈÀËÍÈÒÅ ÈÇÄÀÍÈß ÍÀ ÈÊÎÍÎÌÅÄÈÀ

ÌÎßÒÀ ÊÀÐÈÅÐÀ

ÌÎßÒÀ ÊÎÌÏÀÍÈß

Êàê äà òúðñèì ðàáîòà ïî âðåìå íà êðèçà Ïúòåâîäèòåëÿò ÌÎßÒÀ ÊÀÐÈÅÐÀ èíôîðìèðà êàíäèäàò-ñòóäåíòèòå, ñòóäåíòèòå è ìëàäèòå ïðîôåñèîíàëèñòè çà òåíäåíöèèòå íà ïàçàðà íà òðóäà, è êîíñóëòèðà ìëàäèòå õîðà â èçáîðà íà ïðîôåñèÿ. Êîìïàíèèòå ìîãàò äà ñå ïðåäñòàâÿò êàòî ðàáîòîäàòåëè ïðåä õîðà, êîèòî çàïî÷âàò ñâîåòî ïðîôåñèîíàëíî ðàçâèòèå.

Çàÿâåòå âàøàòà ðåêëàìà äî 17 ôåâðóàðè

Ïàçàðúò íà òðóäà â êðèçà: ïúòåâîäèòåë çà åêñïåðòè Èçäàíèåòî ÌÎßÒÀ ÊÎÌÏÀÍÈß å ïðåäíàçíà÷åíî çà åêñïåðòè, ñðåäíè è âèñøè ìåíèäæúðè, êîèòî èìàò âå÷å íàòðóïàí îïèò. Öåëòà íà òîâà èçäàíèå å äà ïðåäñòàâè êîìïàíèèòåðàáîòîäàòåëè íà õîðàòà, êîèòî çàåìàò ðúêîâîäíè äëúæíîñòè. êîíòàêòè çà ðåêëàìà: òåë.: 02/ 9376 444, adsales@economedia.bg


12

KАПИТАЛ

30 януари - 5 февруари 2010 г.

КАРИЕРИ // ОБУЧЕНИЕ

$%0!24-%.4/&"!,+!. 3,!6)#!.$/2)%.4!,345$)%3

-!34%2q3$%'2%%).

0/,)4)#3!.$%#/./-)#3/&#/.4%-0/2!29%!34%2.!.$ 3/54(%!34%2.%52/0% ±HE$EPARTMENTOF"ALKAN 3LAVICAND/RIENTAL3TUDIESISOFFERINGFORTHEACADEMICYEARA-ASTERqS DEGREEIN0OLITICSAND%CONOMICSOF#ONTEMPORARY%ASTERNAND3OUTH%ASTERN%UROPE 0ROGRAMME!IMS t PREPARESTUDENTSFORCAREERSINBUSINESSES GOVERNMENT .'/SANDINTERNATIONALORGANIZATIONSOPERATINGIN3%% t STRENGTHENTHESKILLSANDDEEPENTHESPECIALIZEDKNOWLEDGEOFPEOPLEALREADYFOLLOWINGSUCHCAREERS t PREPARESTUDENTSFOR0H$STUDY 4HE PROGRAMME PROMOTES AND STRENGTHENS RESEARCH IN THE AREA OF %ASTERN AND 3%% INVOLVING THE GRADUATE STUDENTSINRELEVANTRESEARCHPROJECTS %NTRY2EQUIREMENTS#ANDIDATESSHOULDHOLDAFIRSTDEGREEPREFERABLYINPOLITICSORECONOMICS BUTANYOTHER FIELDWILLBECONSIDERED#ANDIDATESAREREQUIREDTOSUBMITTHEFOLLOWINGDOCUMENTS !NAPPLICATIONFORMWITHAPERSONALSTATEMENTOFPURPOSE #URRICULUM6ITAE #ERTIFIEDCOPIESOFFIRSTDEGREEANDRELATEDTRANSCRIPTS TRANSLATEDINTOEITHER%NGLISHOR'REEKWHERENECESSARY 0ROOFOFPROFICIENCYIN%NGLISH 4WOLETTERSOFRECOMMENDATION 0ROOF OF JOB EXPERIENCE OF OTHER FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY OR OF HOLDING A POSTGRADUATE DEGREE WILL BE ADDITIONALLYEVALUATED ,ANGUAGEOFINSTRUCTION%NGLISH $URATION4HEPROGRAMMELASTSMONTHS BUTMAYBEEXTENDEDTOMONTHSUNDERSPECIALCIRCUMSTANCES &EES_ 3CHOLARSHIPS!LIMITEDNUMBERWAIVERSOFTUITIONFEES PERSEMESTER AREAVAILABLEFORSTUDENTSWITHASTRONG ACADEMICRECORD !PPLICATION&ROM$ECEMBER &ORFURTHERINFORMATIONANDDETAILEDINSTRUCTIONONAPPLICATIONPROCEDURE PLEASEVISIT WWWBSOSUOMGRUNDER0OSTGRADUATEORCONTACT 4HE'RADUATESECRETARY $EPARTMENTOF"ALKAN 3LAVICAND/RIENTAL3TUDIES 5NIVERSITYOF-ACEDONIA %GNATIASTR 4HESSALONIKI 'REECE 4ELFAX 

EMAILMPESECR UOMGR


CMYK Капитал Light стр. 1

04 ГОДИНА VIII, 30 ЯНУАРИ - 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

COOL BRITANNIA ЕДИ СТИВЪНС ОТ MOLOKO В НОВИЯ АЛБУМ НА BLUBA LU

RED HOT CHILLI PIPERS "ИЗГУБЕНИЯТ СИМВОЛ" РАЛИ НА ЛЕД ФЕЛИНИ ПО НОТИ

1


CMYK Капитал Light стр. 2

2

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 3

интро Главен редактор Богдан Русев Редакция Биляна Димова Росица Илиева Янко Терзиев Визия Ася Колева Фотография Цветелина Ангелова Реклама adsales@economedia.bg 02/9376444 Контакт light@capital.bg

© Ангел Коцев

КЪДЕ Е МЛЯКОТО? Това беше един от въпросите ни към Еди Стивънс от Moloko, когато разбрахме, че в момента се намира в студиото на Bluba Lu в „Лозенец“. За щастие Тео Чепилов имаше много по-смислени въпроси към него, например как се е стигнало до безпрецедентната и много радваща ситуация водещ британски продуцент да работи по новия албум на българска група, така че се получи доста интересен разговор (на стр. 4). Оставаме в музиката и със следващото интервю - с Red Hot Chilli Pipers, които също бяха в София (на стр. 8) и ни махнаха главите с уникалните си рок кавъри, изсвирени на шотландски гайди. (Добре де, петте бързи големи уискита сигурно също помогнаха малко.) Продължаваме пътешествието в Южна Америка (на стр. 12) и започваме ново -

в Далечния изток (на стр. 14). След това даваме думата на трима мъже, които си разбират от материята: Янко Терзиев припомня киното на Фелини, за да обясни защо новият мюзикъл „Девет“ е толкова голям (на стр. 16); Йордан Ефтимов припомня няколко хиляди години литературна история, за да обясни защо новата книга на Дан Браун е толкова популярна (на стр. 18); а Александър Бойчев разговаря с Ален Прост и вече смята, че новата Dacia Duster ще промени историята (на стр. 20). В рубриката за ревюта (от стр. 22 до стр. 25) имаме ресторант, сладкарница, таблет, още една кола и още един филм, а броят завършва с три разказа от трима автори, които се казват Иван: съответно Димитров (на стр. 26), Дойков (на стр. 28) и Ланджев (на стр. 30).

Богдан Русев 3


CMYK Капитал Light стр. 4

лица

ПРОДУЦЕНТ С ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ:

Еди Стивънс

... В СТУДИОТО НА

ОТ MOLOKO...

Bluba Lu

Текст Тео Чепилов Снимки Ангел Коцев

2010 се очертава като годината на Bluba Lu - в средата на януари те са в студиото си и записват нов албум с английски продуцент. При това не кой да е, а Еди Стивънс - кийбордист на Moloko, Freakpower, Zero 7 и Ройшин Мърфи, както и скаут за таланти на свободна практика. Резултатът от усилената им триседмична звукозаписна сесия ще види бял свят тази есен. Но понеже не можехме да чакаме толкова дълго, просто трябваше да разберем какво се случва в студиото им. Дори и да не се сещате за Еди Стивънс, със сигурност познавате Moloko. Но ако не си спомняте концерта им в Зала 1 на НДК през 2003, най-вероятно не сте били там. Думите са безсилни да го опишат, така че да го наречем страхотен. Въпреки това от близо два часа и половина шоу в съзнанието ни са останали основно Ройшин Мърфи, която се търкаляше по сцената, увита в червен чаршаф, и един кийбордист с бомбе и костюм като някой от друзята на Алек Деларж, който блъскаше с крака по пианото. Е, това беше Еди Стивънс. Отново с шапка, само че доста по-практична за климатичните условия в зимна София, Еди пуши цигара пред студиото на Bluba Lu в Лозенец. Има развлачен ирландски акцент и армейско яке в традицията на Травис Бикъл. Носи под рамо ожулен лаптоп със светеща ябълка, скрита под лейкопласт с крив надпис Adam & the Ants. Съвсем уверено ме повежда по криволичещите улички към мястото, където си проверява имейлите всеки ден преди началото на сесията. Оказва се биокафенето на площад „Журналист“, където той си поръчва фреш и ме гледа очаквателно, за да започна с въпросите. Аз естествено не съм сигурен дали цялото нещо се случва наистина и дали алармата на часовника ми няма да извие глас всеки момент. Все пак дори в най-смелите си фантазии не вярвам някой да е предполагал, че един ден българска банда ще записва с английски продуцент, който е бил в UK тop 10 с три различни банди. Оказва се, че както винаги съдбата бие по размах на фантазията всички сценаристи. През мистериозна негова приятелка на име Джаки Еди Стивънс се озовава за пореден път в България миналата година. Предишните два включват шеметно разбиване преди споменатия вече концерт в НДК и не по-малко приятно изкарване

4

през 2008 при гостуването на Ройшин Мърфи. „Повечето в групата бяхме от типа хора, които пристигаме, оставяме си багажа в хотела и излизаме, спомня си Еди. Така стана и в София - мотахме се по улиците с Дейв китариста и после на някой му хрумна, че едно питие може би не е чак толкова лоша идея. И така до 4 сутринта.“ С такова начало на историята не е за чудене, че той само си е търсел повод да се върне отново у нас. „Тази моя приятелка е българка, но живее във Франция - видяхме се в Букурещ и дойдохме с кола до България. Така де - и тя ми пусна албума им World Melancholy, разказва разпалено Еди. Исках да видя какво се случва на музикалната сцена тук и Bluba Lu изглеждаха точно като нещо, в което искам да бъда замесен.“ Оставало само да се свържат с тях, затова въпросната Джаки се появила в студиото, без да познава Koka Tsarski (Константин Кацарски) или Dimpas (Димитър Паскалев), и просто им казала: „Познавам този човек и вие трябва да работите с него.“ Без съмнение това било предложение, на което Bluba Lu не можели да устоят. Пък и след като преплуваха целия път от мрачния ъндърграунд на 90-те и лейбъла „Жълта музика“ чак през Ламанша до лейбъла на LTJ Bukem с две (!) песни, включени в компилацията му Earth Vol. 7, кой да записва с Еди Стивънс, ако не те? „Много интересни хора са, коментира англичанинът първите си впечатления от бандата, Имат фантазия и не се страхуват да експериментират музиката им покрива огромен спектър.“ Концепцията за албума, който се записва в момента: в продължение на три седмици в студиото изсвирват всички инструменти и изпяват всички вокали, а през останалото време импровизират. После Еди Стивънс се прибира в Лондон и застава пред 25-те си синтезатора, за да си играе с всички тези терабайти звуци, докато не стигне до един час музика. „Непрекъснато търся нов саунд. Има някои експериментални неща, при които вече е минал половин час от албума, а всичко, което си чул, е хъркане и падащи по пода листа. Харесват ми подобни неща, имат атмосфера“, коментира вкуса си в момента той. По-късно Koka Tsarski ми разказва как, след като си събул обувките и разчистил работната си маса в студиото, подредил на нея цял куп болтове и гайки и ги накарал да измислят парче със звуците, които 6 издават.

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 5

лица

5


CMYK Капитал Light стр. 6

лица

4

„За мен вдъхновението за музика може да дойде отвсякъде. Например вървиш по улицата и дори само звукът от краката ти по настилката вече е музика - има ритъм, има пулс“, обяснява Еди и почуква с лъжица по чашата, за да илюстрира думите си, „Това е и подходът ми в студиото - окей, имаш барабани, бас и пиано, но какво още можеш да извадиш от тях като звук? Не е толкова философия, колкото импровизация. Както навремето са намирали нови начини за свирене на инструментите си. Добре е, че в студиото можеш да вземеш много тихи звуци и да ги направиш силни. Примерно това (потапя сламката си в портокаловия шейк) може да стане част от ритъма в някое парче (при потапянето шейкът се излива от чашата)... но беше по-добре да не го правя. Винаги става така. Вчера изпуснах бутилка бира в студиото, но пък поне получихме звук от експлозия.“ Напълно в духа на тези творчески търсения Еди отказва да бъде развеждан из София - вместо това предпочита сам да открие града. Koka Tsarski разказва, че тъкмо отивал с колата си да го вземе на първата сутрин от престоя му, когато получил следното съобщение: „Джеймс, днес ще се разходя.“ Освен че се оправя в квартала по-добре от повечето новодомци, Еди вече пише на кирилица и се престрашава да пуска по някоя българска любезност. Явно за този прогрес помага натоварената му нощна програма. Какво по-добро занимание след 12 часа записи от това да се разбиеш в Swinging Hall или в Sofia Live Club? На опитите да го предупредят, че нощна София не е най-безопасното място на света, Еди отговорил с история как преди години били на гостуване в Грузия по покана на премиера. Имали охрана, която не им разрешавала да сядат в заведенията, защото било прекалено опасно, и Еди просто им избягал. Човек,

6

който е оцелял в Тбилиси, явно може да се грижи сам за себе си. В топ десет на любимите теми на Еди Стивънс първите пет позиции са заети от студийната техника: примерно носталгия по магнетофоните, които малко по малко изчезват заради безумно високата цена на лентата. „Срамота е, защото има нещо романтично във въртящите се ролки на красивата стара машина“, въздъхва тежко той. Иначе, като всеки нормален мъж, Еди не спира да говори за органа си - но в неговия случай става въпрос за Hammond. Научавам, че зад огромната кутия на този инструмент се крият тоун-уийл генератор и хиляди въртящи се дискове, работещи на принципа на подредени чаши с вино, които почукваш с пръст последователно, за да получиш звукова вълна. От любов към органа си Еди го разглобил и след два месеца опити да го събере обратно се наложило да го върне в магазина. „Но като става въпрос за техника - не можеш да биеш пианото, добавя след кратък размисъл той. Гледах снощи лайв на JP3 в Sofia Live Club и се замислих... В едно пиано Steinberg има 11 000 движещи се части - като някаква фабрика е отвътре, а успява да извади толкова красив звук.“ (Между другото, баща му е написал книга, която се казва „100 начина за използване на кламера“.) Все пак като един пълен с енергия човек Еди не може да седи заключен в студиото - последните два месеца на миналата година е прекарал в Америка на турне със Zero 7 - една от най-интересните електронни групи през последните години. Но дори и даунтемпо банда като тях не успява да задържи духа му в бутилката. Еди се усмихва доволно: „Доста объркахме публиката. Непрекъснато гледах една двойка, които изглеждаха така, сякаш са се запознали на Simple Things и седяха прегърнати на първия ред. Чакаха тяхната

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 7

лица песен, за да могат да се целунат, а ние го избихме на дарк-степ и по средата на шоуто те започнаха да се споглеждат и да се чудят какво се случва.“ Въпреки че се разхожда с големите групи, Еди е останал с един крак здраво стъпил в ъндърграунда. Сред последните му проекти са албум за словашка певица, записан в старо имение по средата на нищото с акустични инструменти, допълнени със звуци от сградата и всичко, което му се е изпречило пред погледа. „Всеки музикант има глад да направи нещо ново и експериментално“, коментира методите си той. „И когато получат този шанс, е много приятно. Имаш усещането, че нещо се случва в стаята. Това чувствам и сега - с тези записи.“ Разказва ми и за една полска група, с която се е запознал в делтата на Ла Плата до Буенос Айрес. „За първи път се срещаме и те ме взеха на една малка лодка с четири места. Влязохме в реката, пресякохме делтата, направихме си пикник в чужда собственост и после на прибиране ни свърши бензинът точно по средата на реката. До края на това малко приключение нямаше повече за какво да си говорим, така че решихме да работим заедно.“ Опитвам се да науча повече за музиката на митичните поляци с вокал аржентинец и той ми запява началото на албума им - меланхолична мелодия и текст на английски, който се превежда като „хванах те да правиш секс с дърво“. „Понеже нямам мениджър и агент и не съм особено мотивиран да си намеря мениджър и агент - интересува ме да се запознавам с хора от уста на уста, слага картите на масата Еди. А понеже нямам амбиции да стана богат и известен и така нататък - искам да правя музика заради самата музика.“ Естествено стигаме до Moloko и той си признава, че този период му липсва. „Една от главните ми роли в групата беше да се грижа за лайв шоуто и когато всичко приключи, изведнъж се получи тази огромна празнина, казва Еди, но веднага се усмихва широко. Но в крайна сметка - няма смисъл да роня сълзи за това. За съжаление дните на шоу като това на Moloko са преброени. Подобни мащабни продукции стават все по-трудни, защото индустрията вече не ги финансира. Знам, че и сега сигурно има начин да се направи това, но не ми харесва идеята всички да станем корпоративни и всичко да зависи от спонсорството. Представи си шоу, в което правиш пауза от 15 минути за реклама. Преди десет години много музиканти не се асоциираха изобщо с корпоративния свят - отказваха да правят реклами, отказваха да получават награди. Сега никой вече не може да си позволи този лукс.“ Опитвам се да разсея апокалиптичната посока с малко тур истории - все пак на 18 години вече е свирил рамо до рамо с младия Норман Кук (по-известен кaто Fatboy Slim) в групата му Freakpower, не може да не се е случило нещо интересно там. Кой знае защо след десетминутна битническа история за счупен климатик, димящ двигател, пропадащ покрив на турбуса и много нагласени мацки от Словакия пак се стига до Moloko. А именно - последните им часове заедно след финалния концерт на бандата, който по случайност е бил в Турция: „На отиване имахме усещането, че това е последният ни гиг заедно. Когато попитахме колко далеч е хотелът, по типично турски маниер ни казаха 30 минути. Четири часа по-късно все още бяхме на пътя край морето. А напоследък доста пътувахме и понякога ставаше уморително. Всички бяхме леко изнервени. Но точно този път аз имах ужасяващ скандал с Ройшин. С викане и със сълзи - пълна програма. Не знаех какво ще се случи занапред. Цялото пътуване получи един особен старт. На следващия ден се сдобрихме и направихме това шоу, което беше толкова приятно. Даже без да знаем, че ни е последното. На плажа. В Турция. Пред наистина страхотна тълпа. И след това част от тази наистина страхотна тълпа ни заведе на плажно парти, скрито на няколко километра между дюните. И там, пред лагерния огън с тези непознати, с които бяхме станали приятели, аз си казах, че не може да стане по-хубаво. И точно тогава изгря слънцето. Ройшин реши, че всички трябва да скочим в морето и естествено всички го направиха.“ След тази история и двамата помълчаваме - сякаш в памет на групата, която вече не е с нас. Дали Moloko ще се съберат някога отново и дали Еди ще участва в групата точно в момента няма значение. Той се връща в студиото на Bluba Lu, където се продуцира новата българска музикална история.

7


CMYK Капитал Light стр. 8

лица

RED HOT, ЛИБЕ ЛЕ, RED HOT CHILLI PIPERS НАЙ МИ БИЛИ ГАЙДАРИ ОТ ГЛАЗГОУ От Росица Илиева

„В момента сме в звукозаписното студио в Глазгоу и работим върху новия албум. Идваме тук в 6:00 сутринта, тръгваме си след полунощ и нямаме време да слушаме нищо друго освен собствените ни нови парчета.“ Кевин е един от тримата гайдари, а Грегър а.k.а. G-Man - китаристът. Иначе в ансамбъла са осем души (плюс барабани, перкусии и клавир), но докато другите записват, тези двамата не се пестят да дават интервюта. Абсолютни шотландци са - носят фънки килтове (никакво каре, да живее черното), пият уиски (разредено с капка вода) и свирят така, че светът се тресе. Oслушваме се за модерното им звучене от 2004, но след британското шоу за таланти „Кога ще стана известен?“ вече няма никакви въпросителни. Red Hot Chilli Pipers имат три албума, два от тях са платинени, а на 21 януари се доказаха и в страната, позната със своите сто каба гайди - на чудесното парти за 200-ия рожден ден на Ballantine's. ПОСЛЕДНИЯТ ПЪТ, КОГАТО СЕ ПОЧУВСТВАХТЕ ГОРДИ ОТ РАБОТАТА СИ? Май беше във Вашингтон. Бяхме поканени от

ЩОМ ЗНАЕТЕ, ЧЕ ИМАМЕ ГАЙДИ В БЪЛГАРИЯ, ЗНАЧИ ЗНАЕТЕ И ДРУГИ НЕЩА ЗА НАС? Е, не много... Освен че това е страна с

шотландския министър-председател в библиотеката на Конгреса, за да се представим пред група от най-важните сенатори и хора от правителството на САЩ. След шоуто един от сенаторите ни каза: „Пичове, тази сграда стои тук от двеста и петдесет години и никога не се е раздвижвала така!“

много горда история и красива природа. По това всъщност прилича на Шотландия.

ЧИЯ БЕШЕ ИДЕЯТА ДА СМЕСИТЕ ТРАДИЦИОННОТО ЗВУЧЕНЕ НА ГАЙДИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ПАРЧЕТА? Това е решение, което взех-

ме цялата банда, когато се събрахме за пръв път. Традиционната шотландска музика е жива и вълнуваща, а ритъмът й много прилича на бийта в рока, така че ни си се стори съвсем естествено да ги смесим така. КОЙ КРЪСТИ ГРУПАТА RED HOT CHILLI PIPERS? Едно момиче на име Джилиън. Беше приятелка на Стюарт Каселс и веднъж си подреждаше дисковете по категории. От едната страна бяха всичките с рок, а от другата - тези с традиционна шотландска музика. Стюарт видя, че е сложила диска на Red Hot Chili Peppers в шотландската част и когато я попита защо, тя отговори: „Опа, извинете! Помислих, че се казват Red Hot Chilli Pipers.“ ['Pipers' на английски е гайдари.]

Обичаме ги. Някой път с удоволствие бихме свирили с тях на живо. Брилянтна рок банда - жалко, че напоследък не излизат на сцена.

ИНАЧЕ ХАРЕСВАТЕ ЛИ RED HOT CHILI PEPPERS?

ТРИМА ОТ ВАС СА ЗАВЪРШИЛИ КРАЛСКАТА АКАДЕМИЯ ПО МУЗИКА И ДРАМА В ШОТЛАНДИЯ. НА КАКВО ДРУГО, ОСВЕН ДА СВИРИТЕ НА ГАЙДИ, ВИ НАУЧИХА ТАМ? Научихме много - както

за музиката на нашата страна, така и за традиционната музика на други страни, в които се свири на гайди. Харесва ни да се срещаме с гайдари от целия свят и винаги ни е много интересно да откриваме как свирят те и каква е конструкцията на музиката им. Всъщност сме слушали и български гайди. Невероятен инструмент! Вярно е, че имате оркестър със сто гайди, нали? Звучи изумително. Дано се срещнем с гайдари, докато сме в София.

8

КЪДЕ РАЗВЪЛНУВАХТЕ ПУБЛИКАТА СИ НАЙ-МНОГО? Струва ни се, че беше на рок фестивал в Корея. Убедени сме, че ни бяха ангажирали по погрешка, защото са ни помислили за Red Hot Chili Peppers. Имаше 120 000 души и всичките пощуряха. Установихме, че гайдите са популярни по целия свят.

Да, наистина сме добри приятели. Последното парти беше от Грегър G-Man. Трябваше да сме костюмирани за Нова година и G-Man дойде като Елвис.

ПРИЯТЕЛИ ЛИ СТЕ? РАЗКАЖЕТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ СИ КУПОН.

НАЙ-ГОРЕЩИЯТ ВИ ГИГ ДОСЕГА? Вероятно на партито, което направихме в Лондон за Иън Макгрегър и сър Пол Макартни. Беше разбиващо! Честно, великата музика и великите музиканти ни вдъхновяват, а когато сър Пол каза, че обича музиката ни, беше още по-специално. РАЗБРАХМЕ, ЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ПЛАТИНЕНИЯ СИ ДИСК ОТ ШОТЛАНДСКИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СТЕ НАПРАВИЛИ КОНЦЕРТ НА ТАЙМС СКУЕЪР ИЗВЪН СЦЕНАРИЯ... Това наистина беше

много специален момент. Таймс скуеър се тресеше. Дори ченгетата от нюйоркската полиция танцуваха. Премиерът не танцуваше, обаче го видяхме да пляска с ръце на някои мелодии. ЗНАЕМ, ЧЕ В БЪКИНГАМСКИЯ ДВОРЕЦ СЕ РАДВАТ ДА СВИРИТЕ ЗА ТЯХ, НО НЕ И КОЯ Е ЛЮБИМАТА ПЕСЕН НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО. Предполагаме, че любимата й е „God Save the Queen“.

Всъщност тя е голям фен и често танцува на келтския фолклорен фестивал. Сигурни сме обаче, че любимото парче на дъщеря й, принцеса Ана, е „Highland Cathedral“. ВИЖДАЛИ ЛИ СТЕ Я ДА ТАНЦУВА?

Нямаме разрешение да отго-

ворим на този въпрос. МОЖЕ БИ ПЕЕ?

И на този също.

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 9

9


CMYK Капитал Light стр. 10

места

До края на света:

ОГНЕНА ЗЕМЯ, ПАТАГОНИЯ И ИГУАСУ ПЪТЕШЕСТВИЕТО В ЮЖНА АМЕРИКА ПРОДЪЛЖАВА ПО ЛЕГЕНДАРНО ШОСЕ, ПРЕЗ ВЪРХОВЕ, ЛЕДНИЦИ И ВОДОПАДИ, СРЕД МИЛОДОНИ И КОАТИ, В КОМПАНИЯТА НА ПЕТИМА БЪЛГАРСКИ „ТЕРОРИСТИ” От Константин Иванов

Никога досега не съм мислил за себе си като за терорист. Но ето ме - препречил пътя на автобуса, за който имаме билети с дата и час, след като се оказва, че не ни пазят места. Трябва да го хванем, защото след това гоним връзка. Когато обикаляш твърде много за малко време, всеки ден има значение. „Абе чилийците хич не ги бива, ако ги сравняваме с аржентинците”, казва един от великолепната ни петорка. През това време най-добре говорещият испански от нас убеждава фирмата да ни намери микробус, за да пуснем рейса на свобода. Двете момичета в групата не знаят дали да се смеят, или да плачат. Намираме се в Пуерто Наталес - брулено от ветровете градче на брега на Тихия океан в южната част на Чили. Известен е с милодона - триметров, озъбен, годзилоподобен звяр, който те посреща на входа на града в естествен размер. Дори кошчетата за боклук са с неговата форма. Има го и по табелките с имената на улиците. Скелетът на чудовището е открит в пещера край Пуерто Наталес и става символ на едноетажното градче. А причината да сме на края на света са Торес дел Пайне - върхове от отделена от Андите планинска верига, които не можем да изкачим, но поне можем да погледаме от отсрещното било. Най-напред по стар български обичай ни взимат 30 долара за вход за националния парк, което е три пъти повече, отколкото за местни. След това тръгваме през равната, бясно ветровита пустош, сред която стърчат Торес дел Пайне. Зърваме ги за кратко, а след това те се скриват в мъгла и не се показват дори на следващия ден, след като сме ги чакали повече от час в трупащия сняг. Преди да стигнем до тази Милодония, се разходихме из околностите на Усуая, в Аржентина - пак на Огнена земя, но в другия ъгъл. Мечтата ми да стъпя там е още от осемдесетте, когато по телевизията показваха едноименната френска поредица, подобна на сегашния „Сървайвър”. Състезателите бяха базирани в Ушуая, както му казваха тогава, но по цял ден трябваше да се доказват из блатата, зъберите и реките на района. В наши дни организираният транспорт те стоварва на паркинга на последния пощенски клон на планетата. След като си подпечаташ картичките, бутан от нетърпеливи френски лелки, тръгваш по крайбрежната пътека. От другата страна на протока Бийгъл се виждат

10

снежни върхове, които се падат в Чили. На идване самолетът театрално се завъртя над тях, преди да ни стовари в Усуая. Гората прилича на букова, но не е. Папратите и лианите в нея също не са като тези, които сме виждали. Между краката ни се шмугват зайци, привнесени от европейските преселници. Когато сядаме да изядем сандвичите си, отвисоко долита малък ястреб. Започва да ни заобикаля отдалеч, но интересът му към мръвката го кара да свива непрекъснато радиуса на концентричните кръгове. Получава награда за смелостта, но след това иска нова хапка. Къш, хищна птицо!

Пейзаж от Огнена земя

Далеч по-добре се представя друго грабливо пиле, което засичаме на верандата на хижа „Лопес”, далеч на север от Усуая, в Езерния район на Аржентина. Хижарят оставя кренвирши, които птицата отмъква начаса и с плавен полет над зъберите отнася в неизвестна посока. И така три пъти! „Явно ги правят с месо за разлика от българските”, шегува се единият от компанията, докато се опитва да снима царственото хвъркато. Гледката отвисоко е главозамайваща - планините са високи и сини, езерата между тях се преливат едно в друго, а по бреговете са се наредили симпатични дървени бунгала със зелена морава между дърветата, пристан и място за барбекю. До най-високия хълм се е разположила бившата резиденция “Шао Шао”, която сега подслонява голфъри, средна ръка латиноамерикански бизнес и шоу звезди. Те могат дори да си представят, че са в местната Швейцария - недалечният град Барилоче се хвали с централноевропейския си пейзаж от островърхи сгради, а по централния му площад се разхождат... санбернари, с които да се снимаш. Пътят оттук на юг е легендарен, почти като американското шосе 66, макар че номерът му е друг. За аржентинската Рута 40 трубадури са пели песни с китари и, ако искате да се правите на Джак Керуак, трябва да се натоварите на автобус и да пътувате 33 часа през пустошта. Асфалт няма, затова оградна мрежа предпазва предното стъкло на автобуса от хвърчащи камъни и се пътува като в полицейска кола през гетото. Но пък ви хранят три пъти на ден, пускат филми, а седалката се спуска толкова назад, че може и да се поспи. Рута 40 преминава покрай Чалтен. Преди десет години това е било зачукано селце,

Ледникът Перито Морено

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 11

където чуждестранните трекъри се отбиват, за да видят класическите върхове Фиц Рой и Серо Торе. На първия успяваме да се полюбуваме отблизо, докато се отразява в тюркоазените води на високопланинско езеро. Вторият обаче остава скрит в мъглата. Алпинистите могат да спорят с часове дали първото изкачване на Фиц Рой е било честно - с помощта на компресор, за да забиват по-лесно катераческите клинове. Но пък не е лесно да си на връх, остър като игла, където перманентно духа вятър с 200 км/ч. Още малко по на юг по Рута 40 е ледникът Перито Морено. Той продължава да настъпва с по няколко метра на година. Огромните късове се изсипват с трясък, особено следобед, когато слънцето ги стопли. Отвисоко ледената пустиня се простира до хоризонта, набръчкана като огромно парче бял велур. Всъщност не само бял - светлината се променя непрекъснато и ледът може да е синкав, сивкав, средиземноморско зелен. Накратко - който не обича студа и пустошта, да не ходи в Патагония. По-добре да се отправи към водопадите Игуасу - далечдалеч на север, на границата на Аржентина и Бразилия. (Контрабандистите продължават до близкия парагвайски град Сиудад дел Есте, който е латиноамерикански безмитен Дубай. През трите държави лесно се минава за половин час.) Когато съпругата на президента Рузвелт видяла Игуасу, въздъхнала: „Горката Ниагара!” Водата се излива на няколко нива километри наред през джунглите. По бетонни пътечки влизаме директно в Дяволското гърло. Стихията се изсипва от десетки метри височина на сантиметри от любопитните ни физиономии. За секунди ставаме мокри, но не ни пука. Въпреки хилядите хора наоколо си мисля, че никога няма да забравя грохота, пяната, пръските, следобедната тропическа буря, мързеливата игуана, любопитното лисицоподобно коати, което изприпка по парапета над бездната, и въобще чувството, че пред мен беше едно от чудесата на света.

Поглед към Фиц Рой Водопадите Игуасу

А какво стана с отвличането на автобуса в Чили ли? След час преговори дойде микробус специално за нас. Отпътувахме с него в момента, в който пристигна полицията, извикана от транспортната фирма, за да се разправя с нас. Gran suerte! Продължава в следващия брой

11


CMYK Капитал Light стр. 12

места

ИНДОКИТАЙ ДНЕС:

ТАЙЛАНД

ПЪРВА СЕРИЯ ОТ АЗИАТСКОТО НИ ПЪТУВАНЕ, В КОЯТО НЕ СЕ КАЗВА НИЩО ЗА МЕСТНАТА КУХНЯ Текст Нели Христова Снимки Александър Костадинов

Ноември. Началото на сухия сезон в тази част на света. В Банкок е два часа следобед, температурата е около 33 градуса, но високата влажност прави усещането за горещина още по-силно. Имаме само няколко часа в града, преди да вземем полета за Пукет рано на следващата сутрин. Затова, а и заради часовата разлика, разходката ни е доста объркана. Хващаме такси от хотела до Марбъл темпъл. Храмът изглежда впечатляващо с драконовите опашки и ярките цветове по покрива. Разхождаме се в градините, потънали в спокойствие и тишина. Туристи няма, защото е неделя привечер и не е време за посещение на такива места. По-късно решаваме, че е добра идея да намерим място за вечеря, но наоколо няма нищо, което да прилича поне малко на ресторант. Докато гледаме съсредоточено картата и се опитваме да разгадаем къде можем да хапнем, до нас спира един тук-тук. Тук-тук е името на мотоциклетните таксита в Тайланд. Нямат брояч, а пътниците се возят в двуколесно ремарке, монтирано върху мотор. Ремаркето е покрито и има дори някакво подобие на мигачи. Питаме шофьора дали може да ни закара до място, където да вечеряме. Той любезно пита какво предпочитаме - морска храна или тайландска кухня. Залагаме на морската храна и се качваме, без да попитаме за цената. Това е грешка, както ще разберем малко покъсно. С шофьорите на тук-тук трябва да се договориш, преди да се качиш, като пазарлъкът е задължителен. Доста често возенето с тук-тук е по-скъпо от нормалните таксита, но определено е по-атрактивно. Опитът ни впоследствие показва, че това е най-евтиният туктук, който сме плащали при престоя си в Банкок, и най-скъпата сметка за вечеря. Шофьорът ни взима само 40 бата - около 1.60 лева. На мястото, където ни оставя, морската храна определено е прясна, но сметката ни за три бири, една салата и три основни ястия е 3000 бата - 120 лева. (За сравнение, вечерята ни в “Баан Кханита”, автентичен тайландски ресторант с отлична кухня и атмосфера, носител на две кулинарни награди, е 3800 бата (152 лева), а в нея влизат осем питиета, предястия, четири основни ястия, кафе и десерти.) След кратка разходка из Банкок, сблъсък с цветовете на нощния пазар в близост до Сиам скуеър и разгорещени преговори с още няколко шофьори на тук-тук се прибираме в хотела. Полетът до Пукет е кратък - реално около час. Наемаме такси до кея, от който тръгват лодките за островите Пи Пи. Сутрешната е заминала и трябва да изчакаме тази в два следобед. Имаме време и решаваме да отидем до Пукет таун. Ниските олющени

12

сгради, сергиите, прахолякът - нищо общо с представата ми за един от най-известните тайландски курорти. Успяваме да купим чифт сандали и да изядем по един сандвич, преди да стане време да се връщаме обратно. Пътуване в Рая. Само така мога да опиша двата часа на лодката до Пи Пи. Усещането е нереално, все едно участваш във филм. Водата е кристално синя и чиста и се слива с цвета на небето. От време на време минават рибарски лодки, а островите, които приближаваме, изглеждат като скали, пораснали от водата. Резервирали сме бунгала в хотел “Вайкинг плейс”, който по предварителна информация трябва да е близо до основния кей. Предприемчиви шофьори на лодка такси ни убеждават, че единственият начин да стигнем дотам е по вода. След подозрително кратко плаване ни оставят в един залив наблизо, където се оказва, че до нашето място трябва да вървим обратно по плажа, а в един момент плажът свършва. Следва катерене на стръмен склон, снабден с въжета в помощ на туристите, докато най-накрая стигаме полускритата в джунглата рецепция на нашия хотел. Бунгалата са разхвърляни из гората по хълма, издигнати на колове, с кокетни тераси и хамаци. Стаичките са малки, но романтични - може би заради мрежите против насекоми, които покриват леглото и приличат на балдахин. Еднодневната разходка с лодка около островите определено си струва. Удоволствието е толкова по-евтино, колкото повече хора участват. Ние сме трима и плащаме по 900 бата на човек. Цената включва лодката, шнорхел и плавници, обяд и напитки. Водата е топла и приятна за гмуркане, а цветовете на рибите са толкова много, че съжаляваме, че нямаме апарат за подводни снимки. Най-известната спирка от разходката е заливът Мая бей, където е сниман “Плажът” с Леонардо ди Каприо. Обядваме на маймунския плаж, но маймуните са се скрили в джунглата заради току-що заплющелия отникъде дъжд. Пришпорени от прииждащата буря, не успяваме да разгледаме пещерата на викингите (?), но внезапните промени на времето в този регион са нещо обичайно. За разлика от Пи Пи, където природата е господарка, на другия ден Пукет ни посреща с пълни с живот улици. Може би контрастът е толкова голям, защото за единствената си вечер на острова избрахме Патонг бийч - място, което е най-известно с нощния си живот. Вечерта започва с разходка за снимки, която провалям. Зазяпвам се във витрината на едно шивашко ателие, на която е изложена страхотна рокля в японско-китайски стил. Търговецът това и

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 13

чака, излиза и бързо успява да ме убеди да вляза в магазина. В Тайланд шивашката индустрия е доста добре развита и обичайно се ръководи от индийци. Там е възможно да си поръчаш днес почти цял нов гардероб и всичко да е ушито и готово до утре вечерта. Ателиетата са едно до друго и голяма част от тях носят имената на известни моделиери - Армани, Версаче... Избираш от каталога на съответната марка, харесваш плата, взимат ти мерките и до утре е готово. На повечето места дори не правят междинна проба. Цената е такава, каквато я спазариш. На мен това ми е първи опит и плащам 80 долара за копринена блуза с къс ръкав в златно. Впоследствие разбирам, че за тези пари съм можела да си купя поне три. (За сравнение, наш познат беше поръчал в Банкок три костюма с по две ризи за всеки, още три панталона и три връзки за общо 300 евро, като в цената дори беше включен безплатен трансфер от летището до ателието.) На другия ден се връщаме в столицата за среща с групата, с която започва организираната част от нашата екскурзия в Индокитай. В Банкок определено има какво да се види. Маршрутът е стандартният туристически - кралският дворец, храмът със смарагдовия Буда, полегналият Буда, златният Буда, къщата на Джим Томпсън, Чайна Таун, пазарите. За тези места може да се прочете във всеки каталог, така че пропускам описанието им. По-интересното е, че обиколката се случва с градския транспорт във всичките му разновидности - автобуси, скай трейн (градска железница с релси над нивото на улицата), лодки. През Банкок минава реката Чао Прая и няколко изкуствено направени канала, колкото да могат да наричат града азиатската Венеция. Да използваш речния транспорт в Банкок си е предизвикателство, тъй като слизането и качването на спирките става за секунди и е като на абордаж - трябва да си бърз и много внимателен. Вечерта сме отделили за изследване на нощния живот. Вече сме чули, че центърът на секс индустрията в Банкок е Патпонг. Отиваме дотам, но когато таксито ни оставя, известно време не успяваме да разберем дали сме на правилното място. Единственото, което виждаме, е пазар, на който се продават всевъзможни неща. До момента, в който до нас не се приближава един местен гражданин и ни пита дали не искаме да посетим пинг-понг шоу. Вече сме чували достатъчно за това, така че първоначално отказваме да го последваме. Но той е толкова настоятелен, че си казваме: “Какво пък, трябва да видим нещо толкова типично за Тайланд.” Питаме младежа колко ще струва, отговорът е 100 бата на човек. Човекът ни води на място, което иначе трудно бихме открили, тъй като отвън не е обозначено като бар. Главните актриси се

оказват на достопочтена възраст, а телата им са далеч от представите за тайландската грациозност. Няма да описвам шоуто. Достатъчно е да кажа, че изпиваме бирите си точно за десет минути и бързаме да напуснем. Това правят и много други туристи като нас. Искаме сметката, която се оказва 4800 бата. В нея са включени питиетата на момичетата, нашият вход, който всъщност е по 900 бата, и т.н. Заформя се лек скандал. В крайна сметка тримата решаваме, че за по една бира и точно това шоу е достатъчно да платим по 500 бата, хвърляме парите и след още няколко гневни реплики напускаме заведението. А иначе Патпонг представлява три успоредни съседни улици със забавления за мъже. На едната има момичета, на другата травестити, а на третата момчета - за всеки вкус по нещо. Проституцията в Тайланд е легална. За едноседмичния си престой в страната разбираме, че двойките бял с азиатка са нещо обичайно и нормално. Много мъже идват на почивка в Тайланд и си наемат момиче за целия престой. Славата на тайландските масажи е заслужена и съвсем не е задължително да завършват със секс. Поне на местата, където ние ходихме, нито веднъж не ни се случи да ни предложат нещо различно от масаж. Салоните са на всяка крачка, а момичетата събират клиентите си от улицата с настоятелното “Масааааас сър, мадам!”. Повечето салони са малки и обичайно със стъклени витрини към улицата, което не е точно предпоставка за отпускане и спокойствие. Разбира се, има и скъпи и луксозни центрове, където масажът се случва в комфортна и релаксираща обстановка. Ние опитваме и от двата типа. Класическият тай масаж е с дрехи, като на повечето места осигуряват халати. Включва много стречинг и на моменти боли, но след това човек се чувства като нов и всеки мускул е отпуснат. Масажът на ходилата на принципа на рефлексотерапията също е доста приятен. Една седмица със сигурност не стига, за да вземеш всичко, което Тайланд може да ти предложи. Страната съчетава в себе си поне три неща, които си струват - древна история, неземна природа и интересен микс от цветове, аромати и стил на живот. Така че вероятно ще се върнем пак, може би в комбинация с пътешествие в Лаос и Мианмар, които допълват образа на днешен Индокитай. Продължава в следващия брой

13


CMYK Капитал Light стр. 14

„Девет”

ФЕЛИНИ ПО НОТИ МЮЗИКЪЛЪТ „ДЕВЕТ” Е ЗА СЛАДКАТА БОЛКА НА ТВОРЧЕСТВОТО От Янко Терзиев

Който е заставал пред празен лист (платно, сцена, партитура), познава особеното чувство на пустота, безпомощност и очакване на нещо, което би трябвало да е наоколо, но в момента го няма и само от случая и вдъхновението зависи дали ще се появи. А вдъхновението е плашлива птица. Малко шум в системата на твореца я прогонва за дълго. А самата система няма как да е херметична - животът се просмуква на талази в нея. Примерът Федерико Фелини е в подобно състояние след „Сладък живот“ (1960), покрил го със слава. Преди него има 6 игрални филма, 2 новели, сърежисирал е с Алберто Латуада „Светлините на вариетето“ (1950). Сметката прави седем филма и половина, всички очакват следващия в списъка да е шедьовър. В книгата си „Аз, Фелини“ режисьорът описва положението така: „Блокирах като режисьор, както блокират писателите. Имах продуцент, договор, бях в „Чинечита“, всички бяха готови и ме чакаха. Онова, което не знаеха, беше, че филмът ми беше избягал. Те бяха монтирали декорите, а аз не можех да напипам сантименталния живец. Заеквах и говорех глупости, когато Мастрояни ме питаше за ролята си. Беше толкова доверчив. Те всички ми вярваха. Наричаха ме Магьосника.

14

Къде се бе дянала моята магия?“

Мюзикълът

За готовия филм „Осем и половина“ (Otto e mezzo, 1963) Фелини пише, че се получил „честен до неприличие“. Вътре Гуидо (Мастрояни) е прочут режисьор, оттеглил се в скъп курорт до Рим, за да върне творческата си сила. В мислите му и наяве нахлуват всички, които зависят от него - продуцентът, сценаристът-критик, съпругата (Анук Еме), любовницата (Сандра Мило), изплъзващата се муза (Клаудия Кардинале), споменът за майката. Спасява го връщането в детството при дебелата проститутка, която танцува румба на плажа. Изненадващо се появява съпругата интелектуалка, заварва го с простоватата любовница, вдига скандал не за изневярата, а за лошия му вкус към жените. Неговото отмъщение е въображаем харем, в който са затворени всичките му минали и настоящи, притежавани или мечтани жени. Финалът е импровизиран парад, воден от клоуни под прожекторите на плажа в съпровод на игрива музика (Нино Рота, флейта). Гуидо го дирижира с мегафон и радостта на дете. Върти се хороводът на хората в неговия живот - а зрителят постепенно разбира, че филмът, който така и не се получаваше, е бил самият “Осем и половина”. Няма изкуство без себеразкриване и чувство за празник, казва простичко Фелини.

Нотите са в тъканта на „Осем и половина”. Методът на режисьора е всичко на снимачната му площадка да става в съпровод на музика (диалозите се синхронизирали после в студио). Не случайно актьорите при Фелини се движат като в едновременен танц. Забелязал го и бродуейският композитор Мори Йестън, който започнал да пише песните през 1973, а мюзикълът бил готов през 1982 . Йестън го нарекъл „Девет“ (Nine) - от „Осем и половина“ плюс музика. Девет е и възрастта на героя като момче, в решителните за формирането му спомени от строгото католическо детство. В ролята на режисьора Гуидо е Раул Хулия, мюзикълът стига 729 представления, печели 5 награди „Тони“. Действието е пренесено около Венеция, епизодът с харема на жените е поставен като увертюра и финал. На всяка от тях е отредена по песен, за да изиграе историята си, съпругата е с право на две изпълнения. Едното е разочарование от Гуидо като мъж (изневерите му), другото е, че е използвал нейния живот (до дословните й реплики при скарванията) във филмите си. През 2003 мюзикълът е успешно възроден с нова хореография и Антонио Бандерас в главната роля (съпругата е Мери Стюарт Мастерсън), играе се 283 пъти, носи още 2 награди „Тони“. Фелини така и не успява да види филма си в сценичен вариант, но от

книгата му разбираме колко е бил любопитен да го стори. Филмът Екранизацията е възложена на Роб Маршъл, бивш хореограф с опит от Бродуей, показал филмови умения с „Чикаго“ (2002, 6 оскара) и (донякъде) с „Мемоарите на една гейша“ (2005, 3 оскара). Сценарият е осигурен от Майкъл Толкин (написал „Играчът“ за Олтман) и Антъни Мингела, който знае за какво става дума по линията Фелини. Първият избор за Гуидо е Хавиер Бардем, но след статуетката за работата при братя Коен испанецът си взема почивка от киното, като се оправдава с преумора. Без много надежди Маршъл праща сценария на Даниъл Дей-Люис и в отговор получава видео, на което актьорът показва, че може да пее и танцува. Ролята на съпругата пасва идеално на Марион Котийар (решително най-добрата във филма) - французойката вече е показала като Едит Пиаф в „Живот в розово“ („Оскар“ за главна женска роля), че няма проблеми в сценична среда. Пенелопе Крус преборва Деми Мур и Кейти Холмс за ролята на любовницата, голямата дама Джуди Денч е без конкуренция като несменяемата художничка по костюмите и наставляващ изповедник на отказващия да порасне Гуидо. Поппевицата Фърги e в предизвикателната роля на плажната проститутка

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 15

истории

РЕЖИСЬОРИ В КРИЗА „АМЕРИКАНСКА НОЩ” (LA NUIT AMERICAINE, 1973)

Франсоа Трюфо сам е в ролята на режисьора Феран, снимащ евтина мелодрама в Ница. Някога той е искал да бъде висок автор като Орсън Уелс, сега просто е доволен да бъде зад камерата с верния екип около себе си, а магията на правенето на кино е неговият опиум. Филмовото семейство е показано като микрокосмос на живота, случват се бременност и смърт, влюбвания и разминавания. Предаващата се пред възрастта звезда (Валентина Кортезе) се утешава с алкохол. С партньора си (Жан-Пиер Омон) са били любовници далече в миналото, тогава той е бил легенда за жените, сега е готов да признае хомосексуалната си природа. Годеницата на суетния и объркан главен герой (Жан-Пиер Лео) избягва с каскадьора, той намира утешение за една нощ при недостъпната холивудска звезда (Жаклин Бисе). Героят на Трюфо казва: „Снимането на филм е като пътуване с дилижанс из Дивия запад - тръгваш към красиво приключение, а след половината път единствената ти надежда е да останеш жив.” „Американска нощ” е за това, че измисленият целулодиден свят е по-хармоничен от истинския. Самото заглавие е термин за нощни снимки през деня с филтри на камерата

„Осем и половина”

„АХ, ТОЗ ДЖАЗ” (ALL THAT JAZZ, 1979)

Сарагина. На Катрин ЗитаДжоунс е предложено да бъде недосегаемата звезда и внасяща спокойствие муза. Но актрисата е недоволна от късото си екранно време и иска повече реплики и песни, затова на нейно място е повикана по спешност Никол Кидман, с едномесечно бебе на ръце. Легендарно ще остане участието на София Лорен като всеопрощаващата майка, самата тя олицетворяваща италианското кино (един от гвоздеите в шоуто се казва „Cinema Italiano“) поне толкова, колкото и самият Фелини. “Девет“ е достоен послушник в храма на маестрото, без да заменя гледането на оригиналния филм. Мюзикълът е изпълнен със замах и блясък, големите звезди нямат вокални грижи. Джуди Денч напомня класата и достолепието на Марлене Дитрих, Пенелопе Крус е секси покоряваща и на трапец. Дей-Люис може всичко от Хамлет до мюзикъл (без жилката на романтична уязвимост). Трогателна реална драма има в изпълнението на Марион Котийар. Спомените от детството минават в стилно черно-бяло, като излъчват почит и познаване на големите неореалистични филми. “Девет“ е за това, че успехът на твореца минава през истината за него самия. Изкуство има само там, където е вградено страдание. А в него неизбежно участваме и с телата си.

Боб Фос е в положението на Фелини след „Сладък живот”, когато пристъпва към най-изповедния си филм. Получил е цялото признание в професията с „Кабаре”, но опитът му за сериозен немузикален филм („Лени”) е отхвърлен от критиците и публиката. Малцина знаят, че докато го е монтирал и едновременно репетирал „Чикаго” на Бродуей, е получил тежък инфаркт. Приключил е петгодишната си връзка с танцьорката Ан Рейнкинг, а мимолетната любов с Джесика Ланг само е наранила и двамата. Личната му история става тази на Джо Гидиън (Рой Шайдър), хореограф и режисьор, живеещ саморазрушително (алкохол, стимуланти, цигари, жени). Продуцентите имат проблем с еротиката в мюзикъла му, напразно монтира автобиографичен филм, в който кабаретен комедиант се шегува със смъртта. В шоуто на живота му участват бившата му жена (Лелънд Палмър), постоянната му любовница (самата Ан Рейнкинг) и обичната му дъщеря. Между опитите да събере парчетата на разбития си живот Джо води откровени разговори с мистериозно красив ангел на смъртта (Джесика Ланг). Тя го приема в прегръдките си след най-успешния му номер („Bye, Bye Life“). Боб Фос се е зареждал с Фелини и преди „Ах, този джаз”. Мюзикълът му „Сладка Чарити” (1969, с Шърли Маклейн в главната роля) е с либрето по „Нощите на Кабирия”. И двата филма са за неунищожимата вяра в доброто в човека въпреки всички доказателства за обратното, през които преминава едно лековерно момиче.

„СПОМЕНИ ОТ ЗВЕЗДЕН ПРАХ” (STARDUST MEMORIES, 1980)

Уди Алън напразно е опитал завой към сериозност с „Интериори”, обвинили са го в плагиатство на Бергман. Отговорът му е „Спомени от звезден прах” - вътре сам играе режисьор, когото всички питат кога отново ще започне да прави комедии. В почит към „Осем и половина” Уди снима филма в черно-бяло, разполага действието (филмов семинар) в курортно градче до море, слага работно заглавие Woody Allen No. 4 (после в интервю обяснява, че е „само половин Фелини“). В ретроспектива са щастливите моменти с двете му любовници - едната спокойно-женствена (Мари-Кристин Баро), другата невротично-талантлива (Шарлот Рамплинг). Филмът започва с два въображаеми влака, които се разминават. Уди е в нещастния влак, пълен с гневни критици и искащи забавлението си фенове. Отсрещният е с щастливи и усмихнати хора, оттам му праща въздушна целувка красива като видение жена (Шарън Стоун във филмовия си дебют). Тя ще бъде музата, която ще го преследва в сънищата му, но реалността на семинара ще я противопостави на флиртуващо срещу слава момиче от „Плейбой” (реалната плеймейтка за 25-годишнината на изданието Кенди Ловинг). Финалът на Уди Алън е да се остави на течението на живота и желанието на публиката (явяват се дори извънземни, които искат комедии). Примирението му е на фона на песента на Луис Армстронг, дала заглавието на филма.

15


CMYK Капитал Light стр. 16

истории

АВТОРЪТ ОТ ПРЕДИШНИЯ ДЕН „ИЗГУБЕНИЯТ СИМВОЛ“ НА ДАН БРАУН

© Dan Courter

От Йордан Ефтимов

„Ангели и демони“

Цяло лято редакторите в отделите за книги на западните медии тръпнаха какво ли ще стане със света на 15 септември. Тогава се очакваше приливната вълна да промени целия пазар, помитайки дори колоси като новите бест- и фастселъри на Лий Чайлд и Джеймс Патерсън. Навсякъде, където книгите имат постоянно място в медиите, най-обсъжданата тема бяха издателските планове и как издаването на новия Дан Браун може да обърка плановете на всички останали. Коментарите се опираха на търговската логика, според която юли е месецът, най-подходящ за премиера на всякакви трилъри, и включваха понякога напълно конспиративни теории за това дали отлагането на световната премиера за края на сезона оставя време за продажби на останалите. На 15 септември взривът беше по-тих от бомба, експлодираща на дъното на Марианската падина, но всички отбелязаха, че имаме нов световен рекорд по начален тираж - „Изгубеният символ“ бе отпечатан в 6.5 милиона бройки. Мен лично вълната ме настигна в Сърбия, където списанията „Нин“ и „Време“ отбелязаха, че за първия ден само две книжарници са продали общо двеста и нещо бройки - достатъчно, за да може отново книга не на родния им език да оглави класациите за седмични продажби. У нас са го постигали само Дан Браун и Джоан Роулинг. Не и този път. Българското издание стана факт на 22 ноември и логично излезе на челна позиция. Но се задържа само месец, за да отстъпи пред следващото пазарно чудо - вампирските романи за влюбени юноши (при това в случая не романите на Стефани Майър, които отвоюваха терена в началото на учебната година, а „Дневниците на

16

вампира“ на Л. Дж. Смит и „Измамена“ на П.С. и Кристин Каст). „От памтивека тайната винаги е била как да умреш.“ Първото изречение на „Изгубеният символ“ е достатъчен повод за едни да продължат с интерес, а за други - да се откажат още в книжарницата. Естествено за всяка книга е така, но въпросът, който всички си задават сега, е доколко успешно се развива Дан Браун в рамките на жанра си. Онези, които обичат трилъри, не са се хванали на въдицата дори на „Шифърът на Леонардо“ - далеч по-типичен случай на книга за бързо прелистване. Там рецептата за планирани на всеки няколко страници нови мистерии и разставянето на също толкова близки дистанции на нови герои бе спазена желязно. „Изгубеният символ“ се различава не толкова по стила (макар всички рецензенти да обръщат внимание на забавянето му), колкото по смяната на една атрактивна тема с друга. На мястото на Христос и Мария Магдалена тук са поставени създателите на САЩ, на мястото на Лувъра - сградата на Капитолия, на мястото на Джокондата - банкнотата на долара. Нормално е американският пазар да реагира положително. Читателите на трилъри обаче няма да постигнат удовлетворение от много по-активното присъствие в новия роман на съвременни технологии. Майкъл Крайтън или Лий Чайлд са онези, които разбират истински от това. Жертвите на Дан Браун са от друг тип. Това не са обичайните нехуманитари, които търсят трилъри за убиване на времето, а хора с артистични интереси или поне самомнение за себе си като културно насочени натури. Въпрос на читателска самоидентификация. В един от най-популярните

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 17

истории

български интернет форуми - forum.bg-mamma.com, може да се прочете типичното мнение за Дан Браун: „Е, какво му е на Дан Браун? Романите му са интересни и увлекателни. Доста може да се научи от тях. Дори не бях чувала за илюминати и масони, но Браун ме заинтригува. Леонардо да Винчи - знаех го като име, свързвах го само с Лиза, но след „Шифърът“ се интересувах от него, живота му.“ Доста можело да се научи - ето ключа към съкровището. Дан Браун е истински майстор в подхвърлянето на всевъзможно тривиално културологично познание, с което можеш да блеснеш на всяко парти. И сега е така. „Изгубеният символ“ не е „История на американския народ“ на Пол Джонсън, нито „Бог и златото“ на Уолтър Ръсел Мийд, но за онези, които хал хабер си нямат от историческо познание, тъкмо романът ще даде всичко необходимо за една уж по-сложна представа за историята на САЩ. Дан Браун дори не знае как работи един учен и в чудесна, може би отмъстителна, но съвсем не долнопробна рецензия за The Daily Beast авторът на „Светата кръв и Свещеният граал“ Майкъл Бейджънт отбелязва, че едва ли има изследовател по света, който да се задоволи с библиотека от 500 книги.

„Шифърът на Леонардо“

И онези, които разбират от науките за миналото, и онези, които работят в индустрията, ще открият тонове грешки в претендиращия да знае много и в двете посоки Браун. На самия 15 септември миналата година „Гардиън“ публикува забавна статия под заглавието „20-те най-слаби изречения на Дан Браун“, където главно ставаше дума за това как Браун не е в час с нищо от съвременните технологии: пише например, че една модерна кола (била тя и Smart) може да изкара сто километра с по-малко от литър в резервоара, и преплита краката на темата за самолетите и строителните смеси. Бейджънт пък отбелязва, че чуденето защо думата за Бог в Стария завет отначало стои в множествено число, Елохим, е безпредметно за всеки студент първокурсник по религиознание. Но силата на автора на „Шифърът на Леонардо“ и „Изгубеният символ“ е тъкмо в популярното познание, с което обилно поръсва страниците на романите си. Ей така, в движение, той те светва за едно или друго и действа като Уикипедия - защо да уча в университет, като всичко го има тук. Защото колко от феновете му не са убедени, че вече наистина знаят най-важното за Леонардо да Винчи?

„Шифърът на Леонардо“

Успехът на Дан Браун е възможен само в епоха, в която на знанието се гледа като на строго охранявана тайна, достъпна само от вътрешен човек, от информатор от службите. На някакво ниво този тип читателско съзнание е същият, който превърна в събитие на 2008 Георги Стоев, а на 2009 - Боби Цанков. Но има и друго - читателите на псевдороманите за българската организирана престъпност нямат амбиции за културно ниво, те се задоволяват да научат грубата истина за един свят на социален дарвинизъм. Браун се различава от Цанков и Стоев не само по познанията си в структурирането на трилъра, а и по опита си като учител в гимназия. Но времето му е ограничено. (Макар и да предизвика както очаквани пародии като „Шлиферът на Леонардо“ на Ивайло Диманов, така и „сериозни“ български отмъщения като „Заплахата Дан Браун“ на перчещия се с принадлежността си към някаква ложа Димитър Недков.) Но масоните в реалността не са това, което са масоните от книгите. Дан Браун си отива. Колко ли ще издържи властта на вампиристите?

„Ангели и демони“

17


CMYK Капитал Light стр. 18

истории

РАЛИ НА ЛЕД АВТОМОБИЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА КУПА ANDROS СА НАЙ-ЗРЕЛИЩНИЯТ ЗИМЕН СПОРТ

© Renault

От Александър Бойчев

Когато преди няколко месеца хванах епизода на Top Gear, в който Кларксън и компания се забавляваха да открият най-добрия автомобил със задно предаване за 1500 английски лири, просто ми беше забавно да ги гледам как катерят острите серпентини към алпийския курорт Вал Торенс. Изобщо не съм подозирал, че през декември и аз ще се озова в най-високо разположения ски курорт в света (2300 метра), за да наблюдавам най-оспорваното и вълнуващо състезание на лед - първия кръг от шампионата за купата Andros, и да се замисля за нова страст - дрифтове на лед. Andros e френски производител на... конфитюри, сладка, сиропи, сокове, плодови кисели млека и други десерти, съдържащи мляко или плодове. В първия миг никога не бихте се досетили какво е общото между един йогурт с горски ягоди и моторния спорт. Тайната се крие в едно истинско мъжко приятелство и споделена страст към.... ръгбито. Във Франция ръгбито е изключително популярен спорт, подобно на крикета във Великобритания. Приятелството между ръгбиста Макс Амерс и управителя на Andros Фредерик Гервозон е причината при един зимен уикенд с техни общи другари те да решат да се посъстезават на заледен участък с коли. Спортният дух и надпреварата пък провокират Амерс да

18

организира турнир между останалите си приятели. След няколко години неофициални състезания през 1990 за пръв път се провежда купата Andros. В последните 20 години семейното предприятие инвестира усилия и средства в култивирането на едно от найзрелищните зимни забавления в Европа - състезания на лед. Сред знаменитите участници в надпреварата са рали легендите Жак Лафит и Ари Ватанен, Жан Луи Шлесер и много други. Освен във Вал Торенс шампионатът за купата Andros обхваща още шест писти - пет в други локации във Френските Алпи и една в андорския курорт Грандвалира. Карането върху лед е суперзрелищно, като включва живописни дрифтове и майсторско слаломиране. Този спорт е много вълнуващ, а няколко автомобилни компании го подкрепят със своите отбори. BMW, Toyota, FIAT и Skoda са в играта от години, а преди време тук са участвали активно Opel и KIA. Макар и на външен вид състезателните болиди да приличат на серийните си еквиваленти Auris, BMW 1 и Fabia, под каросерията те се различават твърде малко помежду си, тъй като регламентът изисква те да са с тръбно шаси, с шестцилиндрови трилитрови бензинови мотори с мощност от 340 конски сили, да бъдат със задвижване на четирите колела, а гумите им да

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 19

истории

СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА КУПАТА ANDROS ПОНЯКОГА СА ПО-ТЕЖКИ ОТ ФОРМУЛА 1 Ален Прост e четирикратен шампион във Формула 1 и втори във вечната класация на най-престижното автомобилно състезание по брой победи. Френският състезател е сред най-уважаваните пилоти в света на високите скорости изобщо. Прякорът му е Професора заради чистия и много интелигентен стил на шофиране. В купата Andros той участва от няколко години, като вече е двукратен шампион през 2007 и 2008. ГОСПОДИН ПРОСТ, ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ ОТБОРА НА DACIA? Исках да продължа участието си в

купата Andros. Търсех нов партньор. За мен беше важно това да е нова кола и нов проект. Трябваха ни само няколко срещи с хората от Dacia, за да се договорим. Реших, че това е отлична възможност както за мен, така и за Dacia като марка, за да се опитаме да стигнем до върха. Разбира се, моят имидж е много важен за този проект. Но искам да подчертая, че ми беше много лесно да взема това решение, защото говорим за чисто човешка симпатия между мен и хората от отбора. ВИЕ УЧАСТВАТЕ В КУПАТА ANDROS ОТ МНОГО ГОДИНИ. КАКВО Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ТАКЪВ ТИП СЪСТЕЗАНИЕ? Най-важното нещо е да уцелите подходящите настрой-

ки на автомобила, подходящите гуми, подходящите атмосферни условия. Всеки път, когато излизате на пистата, трябва да адаптирате стила си според обстоятелствата. Трябва също така да подобрявате автомобила си всеки път - а това не е лека задача. КОЕ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИМСТВО НА DACIA DUSTER В ТАЗИ НАДПРЕВАРА? Колата има добро шаси, което е чудесна основа

за по-нататък. Двигателят ни е от Nissan, защото те имат отличен V6. Голямо предимство е, че това е много компактна кола, с много нисък център на тежестта. С времето ще можем да я подобрим още, но ще трябват още тестове. КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ЗА СЕЗОНА? ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ ЛИ ПОБЕДИ ИЛИ ДОРИ ШАМПИОНАТА? О, да. Ще спечелим състе-

зания. [Към деня на редакционно приключване на броя Ален Прост и Dacia вече бяха спечелили две от седемте състезания.] Много е трудно в началото, но с всеки уикенд и всяка следваща надпревара ще ставаме все по-добри. А МОЖЕТЕ ЛИ ДА СРАВНИТЕ КУПАТА ANDROS КАТО НАПРЕЖЕНИЕ С ФОРМУЛА 1? Физически Andros не е голямо предизвика-

телство. Психически обаче понякога е дори по-тежко.

са Contintental Ice Racing Contact 3. По този начин както уменията на пилотите, така и възможностите на механиците и инженерите в бокса са определящи за победата на трасето. От тази година в надпреварата се включва и Dacia с новия модел Duster, чиято серийна премиера предстои по-късно през 2010. Разбира се, в серийното си изпълнение офроуд автомобилът на румънския производител ще бъде доста по-различен и за съжаление не толкова мощен като състезателната кола. Заводският отбор в купата Andros обаче притежава един гигантски коз срещу конкуренцията - Ален Прост. Четирикратният шампион във Формула 1 е изключителен състезател - след като няколко пъти е бил шампион в Andros с други марки, сега е на второ място в общата ранглиста по брой победи на лед (29). В състезанията на Andros, макар и в новосформираната купа за електрически бъгита, участва и синът на Ален - младия Никола. По време на тренировките, квалификациите и самото състезание се убедихме в качествата на великия шампион. Проблеми с гумите и технически дефекти му попречиха да спечели първия манш от надпреварата. Във втория обаче той беше безапелационен, като успя да изкара своята Dacia до първото място пред бясно атакуващата го Skoda, считана за основен

опонент в шампионата. Пистата за ледени състезания се намира в самия курорт Вал Торенс. Тя е оградена и отделена встрани от големите хотели, като през времето, когато тук не се провежда кръг от купата Andros, всеки желаещ може да се поупражнява в каране на лед - с инструктор и специално пригодена за целта кола. Организацията на място е впечатляваща - публиката може да гледа състезанието от изкуствено създаден остров, около който се извива снежната писта, или на някой от дузината гигантски екрани, разпръснати около и в близост до трасето. Финалът на първия манш е найемоционалната част от цялата надпревара. Състезанието се води на тъмно, а огромни прожектори осветяват ледения улей, който служи за трасе. Студът е кучешки, но на никого не му пука - воят на двигателите вдига адреналина до висша степен, а публиката постоянно се мести на вълни между различните горещи точки край пистата, от които може да наблюдава яростните дрифтове и оспорваните изпреварвания в завой. Дори като обикновен ски курорт, Вал Торенс е чудесно място - всичко, което Банско си мечтае да бъде. Но само там ще видите истинската емоция на лед, скрита в сблъсъка между човека и машината.

19


CMYK Капитал Light стр. 20

мода

ANIMЃE

Фотография Бояна Бонева Стил Джина Шеовска Модели Клара и Георги

Поло Jean Paul Gaultier 550 лв. от Gioya, панталон Бrigada 100 лв. и обувки Ben Sherman 190 лв. от HotSpot, сако Stefanel 240 лв.

Каскет 150 лв. и колан 75 лв. Jean Paul Gaultier, поло Who’s Who 480 лв., панталон High 605 лв. всичко от Gioya, обувки Hush Puppies 205 лв.

20

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 21

мода

Риза с вратовръзка Ben Sherman 100 лв., жилетка 100 лв. и шал 50 лв. Firetrap, дънки Gas 160 лв., обувки Levi’s 125 лв., всичкo от Hot Spot Риза 75 лв., сако 195 лв., чанта 65 лв., колан 25 лв., панталон 105 лв. всичко от Sinequanone, обувки Replay 203 лв.

21


CMYK Капитал Light стр. 22

ревю

NEW LIDE ВКУСНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ © Надежда Чипева От Невена Панайотова

Елегантният и закачлив интериор във витаминени цветове привлича от улицата и влизането в New Lide става от само себе си. Спокойно можем да го наречем първото cr perie caf в града, т.е. кафене за палачинки (иначе популярни заведения във Франция и особено в САЩ). Тъй като първото впечатление обикновено е най-правилното, удобният и стилен вид на салона ни дава обещанието, че след като прекрачим прага, няма да съжаляваме нито за миг. Всичко създава усещането за малък оазис в градската джунгла заради светлозелените стени и цикламения цвят на бара. Усещането се допълва от дизайнерските бели маси и столове, които изглеждат като излезли от рисунка и хармонират с цветовете на диваните и стените. Белите камъни, саксиите с цветя, картините в бамбукови рамки и бамбуковите пана са акцентите в интериора. Двубоят пушачи - непушачи тук завършва наравно, но в случай че първите все пак надделеят като бройка, вентилацията поглъща всичко толкова бързо, че нищо не достига до съседната маса. Истинското изживяване обаче започва със сравнително бързото пристигане на поръчката, чието изпълнение можете да наблюдавате по всяко време и от почти всеки ъгъл на салона. Менюто е достатъчно богато, без да бъде отегчително дълго, и преговаря по нов начин някои от познатите формули. Най-елементарните продукти са придобили съвсем ново звучене, а изисканите свежи салати и различните предястия разнообразяват обяда или вечерята. Сандвичите, вариациите на тема риба и патица, както и ястията в специалния раздел под 200 калории (където се набляга на салати с филе от сьомга, сушени домати и други здравословни съставки) компенсират калоричността на всичко останало. Маринованото патешко филе със запечени със сусам зеленчуци (15.50 лв.) е неповторимо в комбинация с портокалов сос, но консумирането му

22

по бързата процедура е абсолютно противопоказно. И все пак - палачинките. Палачинките и гофретите тук са единствени по рода си, тъй като за приготвянето на повечето се използва специално брашно от малц, а за останалите - царевично. И солените, и сладките се правят на момента, но в зависимост от плънката се поднасят топли или охладени до нужната температура. Солената част ни изкушава със спаначена палачинка със сушени домати и мус от сирена (6 лв.), в който съвсем деликатно се откроява присъствието на сирене рокфор. След това угощение дълго избираме между ананасова палачинка с бадемова сметана и карамелов сладолед (5.20 лв.) или ягодова с мараскино крем и шоколадов сладолед (6 лв.). Тъй като все не успяваме да решим, накрая вземаме и двете, както и хрупкава йогурт гофрета с плодово сорбе и карамелизирани банани (5.60 лв.). Последните не са само в малките каренца от горната страна, но и вътре в самата нея. Неописуемо вкусно. Сандвичите, телешките и пилешките бургери са идеални за случаи, в които хронометърът ни притиска безмилостно, защото се приготвят за нула време и задоволяват глада на секундата. Обърнете внимание и на дискретния бар, който е няколко стъпала по-надолу. Бежово-златистият интериор контрастира с този от първия етаж, а светещите первази на стъпалата, кожените сепарета и дървените маси предразполагат към отпускащи разговори на по едно малко. Най-доброто време да се отбиете тук всъщност е по всяко време, защото New Lide работи денонощно. New Lide бул. „Дондуков“ №15 тел. 02 481 13 97

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 23

ревю

MEMENTO УЮТ И СПЕЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ От Биляна Димова

-6 градуса в 10.30 сутринта. Дъхът буквално спира. Точно в този момент мечтая за свят, в който телепортацията е новото такси. Да, но в друг живот... Намирам частното си спасение по пътя на „Раковска“. На ъгъла с ул. „Гурко“ познатата табела на бара Mono е заменена с друга - Memento, и с влизането се изненадвам. Малки дървени столчета, оцветени в бяло, накацали около дървени масички, кокетничат в светло топло пространство. Разнася се аромат на току-що смляно кафе, тиха музика допълва атмосферата, а под големи стъклени похлупаци са се сгушили шоколадови кексове, кроасани и сладки. Зад тях бели керамични буркани се извисяват като стена. Червени свещници греят от всяка маса, осветяват нежно меките кафяви и зелени възглавници и вече съм сигурна - точно в този момент тук ми е мястото. Уютната обстановка е достатъчна да ви привлече за първия контакт с обновеното пространство, но онова, което ще задържи вниманието ви за дълго, е фино подготвеното меню. Особена гордост представлява еспресо селекцията на заведението, подбрана от някои от най-добрите сортове кафе в света и внасяна от Англия (5.80 лв. за 40 ml) - Jamaica Blue Mountan, Clifton Mount Estate, Geisha, Hacienda La Esmeralda Santa Teresa Estate. (Последното печели 7 години международни награди за най-добро кафе.) За онези, които предпочитат да заменят кафето с чай, ще издадем една тайна - вдясно от бара ще откриете метални кутийки, в които се намират мостри от предлаганите в заведението чайове, понякога в изненадващи комбинации (3.80 лв. за 350 ml).

ната ниша между края на работния ден и вечерните излизания. След 18:00 барът предлага After Work меню, в което на почит са аперитивите (10 вида, 6.50 лв. за 100 ml до 250 ml), с които вървят безплатни хапки. Специална е и селекцията от червени и бели вина. Чаша вино се предлага за 4.00 лв. до 6.00 лв., но при бутилките (които можете да закупите и за вкъщи) разнообразието е по-голямо. Белите предложения (750 ml от 20 до 77 лв.) малко отстъпват на червените (750 ml от 30 до 225 лв.), сред които се отличават Manzoni Bricco, Petrolo Galatrona, Amarone della Valpolicella.

Memento си поставя за цел да бъде запълващото място в праз-

Memento е на ул. „Г.С. Раковски“ 106

© Цветелина Ангелова

ЧЕСТИТ ДА БЪДЕ ТОЗИ ДЕН СЛЕД ДВА ВЕКА НА ЗДРАВЕ BALLANTINE'S СЕ ВЛИВА МЕКО И В БИБЛИЯТА НА УИСКИТО От Росица Илиева

Имаме повод да си налеем, защото точно двеста години след рождението на създателя най-влиятелната книга за уиски в света награждава неговото творение и официално го обявява за „уиски суперзвезда, което ни дава причина да живеем“. След глътка от скоча на Джордж Балантайн сме по-уверени и постигаме пълен консесус с автора на Whisky Bible и най-солидния експерт в бранша Джим Мъри. Той описва Ballantine's като „игрива хармония, в която са балансирани зърнени вкусове, лек малц и мек опушен ефект“. За да вникнем стабилно в тези пропорции, симетрично отпиваме четири пъти - по веднъж за всеки край на Шотландия, откъдето е събрано най-доброто от малцовите уискита за 2009 и 2010: глътка за Спейсайд, глътка за Хайленд, о-о-още една за Лоулендс и-и-и-и за остров Айли. Всяко от тях е отлежало минимум три години до последната капка, преди да се слее с останалите и да ни даде увереност да довършим всичко започнато. Ето така се живее двеста години.

23


CMYK Капитал Light стр. 24

ревю

OPEL INSIGNIA АВТОМОБИЛЪТ, БЕЗ КОЙТО НЕ МОЖЕМ От Александър Бойчев

Трябва да има причина Opel Insignia да стане веднъж Автомобил на годината в Европа и втори път Aвтомобил на годината в България. Трябва да има нещо специфично и готино в този нов модел, произвеждан в германските фабрики на Opel. Няколко месеца след официалната му премиера, след 1100 километра зад волана на Insignia, любопитството ми в крайна сметка намери отговора на загадката. Opel Insignia изглежда фантастично, има свой собствен стил на пътя и по всичко личи, че успешно ще положи новото начало за Opel - най-здравата и перспективна част от някогашната сила General Motors. Insignia наследява моделите Vectra, които бяха известни като много надеждни и здрави, но ужасно скучни, пластмасови и безинтересни. Новият Opel е обратното на всичките ви предразсъдъци за марката - той е с елегантен и толкова агресивен дизайн, че за пътниците на задния ред мястото за главата не е много, а при качване трябва да внимавате да не се ударите в скосената по естетически съображения линия на купето. Освен това Insignia е добре сглобена - в интериора видимо е мислено за подредбата на различните шалтери, като времето за свикване с контролните уреди е в рамките на минута. Insignia e и с чудесно пътно поведение - колата е достатъчно сигурна и стабилна, за да няма изненадани, а за оптимален резулат можете да я поръчате и със задвижване 4х4. Окачването е достатъчно балансирано, като забелязваме положителната тенденция сред автопроизводителите да уцелват точната твърдост на возенето, която не вреди на бъбреците ви. (Нещо, което някак си не им се получаваше в първите години на новия век.)

беше особено любопитен заради актуалната тенденция в по-големи автомобили да се монтират малки по кубатура агрегати, като по този начин се ограничава количеството вредни емисии в изгорелите газове. В резюме може да се каже, че 1.6-литровият турбомотор е напълно достатъчен за задвижването на големия Opel при разход от около 8.5 литра/100 км, като в нито един момент няма да се почувствате слабо моторизирани. Единствено при наклон ще трябва да превключите една до две предавки надолу на отлично синхронизираната шестстепенна ръчна скоростна кутия. Препоръчваме при прегледа с екстри да изберете кожен салон с електрическа седалка за водача и подгряване. Много е полезно през зимата, а за лятото е опцията за вентилиране и охлаждане. Жалко е, че охлаждащата функция не се предлага и за спътника до водача. Недостатъците на Insigniа обаче са твърде малко, за да развалят усещането ви, че се возите в автомобил с имидж. Новият имидж на Opel.

Изпитахме автомобил, задвижван от 1.6-литров бензинов мотор с турбокомпресор и мощност от 180 конски сили. Този двигател ни

Opel Insignia Sport 1.6 Turbo се продава за 50 200 лева.

НА ГРЕБЕНА НА ВЪЛНАТА 9 PC TABLET НА ARCHOS Е ДОСТА АКТУАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧАЛОТО НА 2010 От Момчил Карабулев

Ако уменията ни да разчитаме знаците на технологичните тенденции не ни подведат, тази година ще бъде знаменателна за издателския бизнес. За да сме в час с актуалното, започваме 2010 г. с поглед към един от първите нови таблети, достигнали до пазара - 9 PC Tablet на френската компания Archos. Всъщност на него спокойно може да гледате и като на нетбук с Windows 7 Starter, но в много по-компактна и удобна форма и допълнен с някои екстри. Подобно на нетбук използва процесор Atom, в случая Z510 с тактова честота 1.1GHz, който не е особено пъргав, но пък има ниска консумация на енергия. Благодарение на това таблетът няма вентилатор за охлаждане, тежи малко над 800 грама и е 17 мм в най-дебелата си част. Включена е 1GB RAM памет в комбинация с твърд диск с капацитет 60GB, от който на практика са достъпни около половината. За разлика от повечето нетбуци тук графичната част е поверена на системата Intel GMA500, един от чиито таланти е хардуерното ускорение при възпроизвеждане на определени формати full HD видео. USB портът е само един (повече чрез порт репликатор), а освен него са добавени 1.3МР уеб камера, Bluetooth, стерео говорители и, разбира се, Wi-Fi. Пълен заряд на батерията стига за около 4 часа работа. Другата отличителна черта на таблета е неговият сензорен дисплей с диагонал 8.9“ (1024x600 пиксела), който обаче се възприема от системата като мишка, а това има и своите недостатъци. Например в браузъра не може да превъртате страници с жест (подобно на смартфон), защото така ще селектирате част от съ-

24

държанието, а трябва да използвате страничната скролираща лента. (Решението идва с Firefox и допълнително разширение за него, което отстранява това неудобство.) За управлението на таблета е добавен и комплект от оптичен тракпойнт и два бутона, които заедно успешно репликират поведението на компютърна мишка и са удобни, когато го държите в ръце. Въвеждането на текст става чрез виртуална клавиатура, но няма проблем да включите и външна. Archos 9 PC Tablet е интересен хибрид, който освен за сърфиране в интернет е подходящ и за четене на електронни книги и документи, провеждане на видеоконферентни разговори, мултимедийна употреба и, общо взето, за повечето неща, за които бихте ползвали един нетбук с Windows. Не осигурява бързина на работа като тази с лаптоп, но заслужава внимание заради допълнителните възможности, удобството от компактната форма и добрата ергономичност. 1069 лв. от archos.bg

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 25

МИЛА ОТ АЛЯСКА В „ЧЕТВЪРТИЯТ ВИД“ СОВИТЕ ПАК НЕ СА ТОВА, КОЕТО СА, ГАДИНКИТЕ МРЪСНИ От Богдан Русев

Извънземните в киното биват три типа. Първите обикновено са от един биологичен вид и не идват с мир, а по някаква друга причина: например, защото искат да колонизират/унищожат нашата планета („Денят на независимостта“) или защото ни възприемат като интересен дивеч („Хищникът“). Вторите са по-симпатични и по-шарени като присъствие: например многобройните видове извънземни в една далечна галактика от „Междузвездни войни“ или на Земята от „Мъже в черно“. Третите са загадъчни, неразбираеми и не ги виждаме през по-голямата част от филма („Пророчеството“, „Контакт“ и особено важната в случая класика на Спилбърг „Близки срещи от третия вид“). Е, извънземните в „Четвъртият вид“ са от четвърти вид - толкова безпричинно злобни, че сигурно в свободното си време пишат коментари в български интернет форуми. Честно, до края на филма така и не става ясно защо правят такива мизерии на жителите на малкото градче Ноум, щата Аляска, но след като излязох от киното, три часа пуцах на Space Invaders, за да им отмъстя от името на цялото човечество. Заглавието идва от сравнително остроумната концепция за скала на контактите с извънземни, при която среща от първия вид е визуален контакт с НЛО, материални доказателства за посещение на извънземни на Земята е контакт от втория вид, общуване с извънземните е близка среща от третия вид (както в едноименния филм на Спилбърг), а четвъртият вид е... отвличане. И така, „Четвъртият вид“ започва като документален филм, монтиран от истински свидетелства на очевидци и драматизации

на събитията с участието на Мила Йовович (надлежно тагната с надпис „Мила Йовович, актриса“) и режисьора на филма Олатунде Осунсанми, който е в ролята на режисьора на филма. В реално съществуващото градче Ноум, щата Аляска (филмът всъщност е сниман в България, а Гери от Butchers Bar е била body double на Мила Йовович) има нереален брой проверки от ФБР през последните няколко десетилетия, проведени по един и същ повод: всички жители на градчето сънуват едни и същи кошмари, в които първо на прозореца идва една сова, а после всичко им се губи. Психоложката, която е драматизирана от Мила Йовович, започва да ги изследва с хипноза и сравнително бързо достига до фрапантния извод, че кошмарите от сънищата на хората се случват наистина. И така нататък. (Разбира се, „документалният“ момент е художествена измислица и кинематографичен похват, както в подобните „Проклятието Блеър“ и по-новият „Паранормална активност“.) Идеята не е лоша, а Мила Йовович е добър избор за ролята на силна жена, измъчвана от собствените си демони - все пак е играла в три серии на „Заразно зло“. Ако наистина се налага да гледате друг филм с извънземни, който няма абсолютно нищо общо с „Аватар“, този поне е само 98 минути.

Я СЕ СТЕГНЕТЕ Народът казва, че жена, която не се бори с годините си, остарява по-бавно. Склонни сме да смятаме, че в случая народът пак говори глупости. Нито една жена, която уважава външния си вид, не се оставя изцяло в ръцете на случайността. На същото мнение са и изследователите от Nivea „Грижа за кожата“ в Beiersdorf, които са оптимизирали успешната формула на DNAge и в началото на новата година ни представят нов продукт за стягането й - NIVEA VISAGE DNAge Cell Renewal Firm & Glow. Прясното попълнение в серията DNAge увеличава темпа на клетъчно възобновяване и предпазва клетъчното ДНК от външни влияния. Благородната му функция се дължи на съдържащия се в него креатин - вълшебен подарък от природата, който стимулира производството на колаген, отговорен за запазване плътността на кожата.

Новият продукт за дневна грижа с мигновен разкрасяващ ефект е рожба на най-актуалните научни изследвания, които ефективно комбинират мощната съставка креатин с фолиева киселина - есенциален витамин, известен в ролята си на стимулатор на клетъчното възобновяване. Ето как продуктът стимулира производството на нови клетки в епидермиса, за да направи кожата поплътна. Разкрасяващата формула съдържа и светлоотразяващи пигменти, придаващи на тена освежен и сияен вид. Освен новия DNAge Cell Renewal Firm & Glow е подобрена цялата серия, която се състои от продукти за дневна, нощна и околоочна грижа. NIVEA VISAGE DNAge Cell Renewal Firm & Glow е в магазините за козметика на препоръчителна цена от 24 лв. за 50 ml.

25


CMYK Капитал Light стр. 26

разкази

НЕВИДИМАТА ЛИНИЯ От Иван Димитров

Жената седеше зад бюрото в единия край на стаята. Беше малко над трийсет, с кестенява коса на ситни къдрици, които обвиваха рамената й. - За интервюто в три, нали?

- Бихте ли се справили с подобна работа? Как сте с английския? - Ползвам английски, немски и руски. - Руски? Не сте ли прекалено млад, за да знаете руски?

- Да.

- Първо го учих в училище, после в университета. Нямаше как да избягам от него.

- Надявам се, че нямате спешна работа. Може да се наложи да изляза за малко.

Тя сгърчи устните си в усмивка.

- Не, нямам. Единствената ми работа днес е да присъствам на това интервю - отвърна той и безуспешно се опита да се засмее.

- Не харесвам руския. Сигурно ви се струва глупаво, но е така. Не ми харесва как звучи.

Приближи се към бюрото, но на два метра от него спря, сякаш там беше начертана невидима разделителна линия.

- Глупаво е, наистина, но какво да ви правим.

- Много ли обикаляте по интервюта? - Криза е... - Добре поне, че проявявате разбиране. Някои хора не разполагат с излишно време и се отказват. Не можем да чакаме, викат, все едно не са дошли по работа... Да не би в ходенето по интервюта за работа да се крие някакво удоволствие? Имате ли някаква представа? От нерви той беше изпуснал последните няколко думи. - Представа за какво? - Изпитвате ли удоволствие, когато ходите на интервю за работа? Дясната й ръка не слизаше от мишката на компютъра, пълзеше по бюрото и огласяше стаята с неравномерно и нервно цъкане. - Предполагам... Предполагам, че е възможно, но аз не изпитвам.

- Но защо ви е било да бягате?

Тя се изправи от мястото си, но остана зад бюрото. - Това, че ползвате три езика, ви прави най-добрият кандидат. Той се опита да престъпи невидимата линия, но не успя. - Всъщност не идвам по обявата за помощен персонал, а по другата - бързо продължи мъжът. - Двете бяха поместени една до друга и първо видях тази за помощния персонал, но нямаше да я запомня, ако не беше втората обява. - Втората обява? - Да! Тя отново се тръшна на стола зад бюрото, пресегна се към бутилката с минерална вода на бюрото, отпи и попита: - Какво смятате за втората обява? Вие сте първият човек, който се интересува от нея.

- Колко жалко. Значи сега ви е неприятно?

- Не съм в състояние да кажа друго, освен че това е точно работата, която търся.

- Не, не...

- Кандидат по втората обява.

- Щом хората не искат да изчакат и си тръгват, излиза, че въобще не им се работи. - Естествено - засмя се Григор. - Хората са лентяи. В това няма нищо необичайно.

- Отдавна предложение за работа не ме е заинтригувало толкова, а аз имам сериозен опит в тази област. Бил съм какво ли не. Но в последно време бях загубил интерес. Стоях си вкъщи, гледах телевизия, четях книги, потъвах.

Ръката с мишката замръзна за момент.

- Щом сте могли да си го позволите.

- Колко души се явиха досега? - продължи той. - Много ли?

- О, мога. Разполагам със средства, с които мога да преживявам.

- Както ви казах, няколко просто си тръгнаха. Ако не броим тях, да са минали пет-шест души, и нито един не изглеждаше сериозен! Отначало изглеждат заинтересовани, после нещо им става. Ужас!

- Да преживявате?

- Хората въобще не знаят какво им се работи. - Това е най-лошото по време на криза. Човек свиква с работата си, колкото и безсмислена и глупава да е тя. В началото не му харесва, но скоро свиква и когато трябва да смени тази професия с друга, се опъва. На инат се опъва. Казват, че човек гради живота си върху семейство, деца и така нататък, но той го гради върху навици. Не му вярвайте, когато ви каже, че се опитва да избяга от тях. След кратка пауза ръцете й заиграха с клавиатурата. Той се огледа. От дясната й страна се издигаха рафтове с книги на чужди езици, някои от които бяха туристически гайдове. Вляво на стената се беше облегнал неголям диван с червено покривало. - Извинете - каза тя, - но спешно трябваше да изпратя един мейл. Но сега... Сега можем да започваме. Можем ли? Той се размърда неспокойно на мястото си и кимна. Защо се изнервяше по време на интервютата, а не преди или след тях? - Какво ви привлече в обявата? Всъщност по коя обява идвате? Когато се чухме по телефона, вероятно съм ви попитала и сте ми казали, но не съм си записала. - Не ме питахте. Иначе попаднах на две обяви. Видях, че търсите помощен персонал за хотела. Някой, който да идва да разтребва сутрин, да слага закуска на гостите, да пуска пералнята, да простира и сгъва вече изсъхналото пране, но...

26

- Е, без излишни разходи. Мога да си позволя да стоя вкъщи, да гледам телевизия, да чета книги и да се виждам с приятели вечер. Ама не става. Нещо трябва да се случва. - Разбира се. От съседната стая се разнесе бебешки рев. - Извинете, бебето се събуди и трябва да прекъснем интервюто за малко. Ще го приспя и ще се върна веднага. - Няма проблеми. Както казах, разполагам с достатъчно време. Тя излезе и го остави сам. Сега, когато тя не беше пред него, невидимата линия изчезна и той се доближи до бюрото. Докосна го с ръка - дъб, стара изработка. Знаеше това много добре, преди пет месеца го уволниха от дърводелския цех. Приятелите му го съветваха да прави мебели по поръчка, но той се опъваше. Дървото му беше опротивяло, работеше му се с друг материал, но не знаеше с какъв. Често се питаше дали не би било добре да завърши нещо, но нямаше представа какво. Беше на 29 и щеше да завърши след четири, пет или шест години. Струваше му се прекалено късно. Той заобиколи бюрото и надзърна в монитора. Отворен профил във фейсбук. Кой ли няма фейсбук? В съседната стая тя успокояваше бебето, говореше му, изпя му и песничка. То бързо престана да плаче. Той чу шумолене и стъпки и се върна на мястото си. - Прощавайте за прекъсването, но бебетата не могат да чакат -

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 27

© Ина Бъчварова

рече тя. - Знам. - Вие имате ли деца?

слухове за предстоящи уволнения заради кризата. Как те успяха да развалят атмосферата в цеха, тъй като никой не знаеше дали утре ще се върне на работа.

- Направете си дете, моля ви! Не можете да си представите колко положително влияе на мъжа едно дете!

Един ден го извикаха при директора. Подозираше за какво и вървеше бавно, сякаш искаше да отложи уволнението. Когато се изправи пред него, имаше чувството, че ще припадне, но в момента, в който го чу, нещо му стана. Завладя го лекота, беше почти щастлив и се измъкна от цеха на бегом. Вече нищо не го свързваше с това място. Все едно беше преодолял гравитацията.

- Първо трябва да си намеря жена.

- Уволнете мен!

- Това е доста по-трудно, признавам - съгласи се тя.

- Сигурен ли сте? Не се намират много хора, които са готови да бъдат уволнени.

- Не. - А жена? - Мислех, че едното върви с другото... Тоест не.

Откакто се върна в стаята, тя стоеше от другата страна, пред вратата. Невидимата линия се беше разположила между тях. - Да минем към работата, какво ще кажете? - Търсите да уволните някого, ако правилно съм разбрал? - Точно така. Но не мога да уволня никого от персонала. Вършат си работата добре и няма да е добре за екипа. Затова реших да наема някой, когото да уволня. - Може ли да попитам защо? - усмихна се той. Тя се върна зад бюрото и отново сложи ръка върху мишката. - Искам да уволня някого още откакто отворихме хотела. Но в началото той почти не носеше доходи, постоянно бяхме на ръба на фалита. После се омъжих и родих. Парите ми трябваха. Сега найсетне положението е стабилно, но екипът е добър. Ще е лудост да го разваля, като уволня някого. Отначало не беше повярвал, че в графата за работа се натъкна на обява, в която търсеха да уволнят някого. Щом я видя, си спомни последната си работа в цеха. Спомни си как изведнъж се разнесоха

- По обяви в интернет се намират хора за всичко. Аз искам да бъда уволнен. Тя се развълнува. Пръстите й пуснаха мишката и заиграха доволно по бюрото. - Искате ли първо да обсъдим формалностите? Той кимна. Щеше да работи няколко седмици. Трябваше да се старае да бъде един от най-добрите работници. Тя щеше да го награди с бонус за добре свършена работа и когато преценеше, но не по-късно от втория месец, щеше да му се разкрещи без никаква причина, да го обижда, да го нарича мърльо, неудачник, а той не биваше да казва нищо. След уволнението щяха да му изплащат неустойки в продължение на три месеца. - Как ви звучи? - попита го накрая тя. - Страхотно. Най-добрата работа за мен. Невидимата линия изчезна и не се появи повече.

27


CMYK Капитал Light стр. 28

разкази

ОТ ХАРТИЯ От Иван Ланджев

Обикновено тези грозновати сгради си имат заглавия и обикновено заглавията им съдържат ненужно дълги съкращения. И името на някой светец, което седи нелепо като кръпка след съкращението. Това е формулата на всяка държавна институция - съкращение плюс светец. И винаги има поддържана градинка и стълби, които не можеш да сбъркаш. Качих се по стълбите. Горе ми отвориха тежката олющена врата и влязох в помещението. Заключиха след мен. Съдейки по лицето на младежа вътре, реших, че ми е връстник или най-много с годинадве по-голям. Беше направо изумително спретнат за място като това и си личеше, че има обноски. Стоеше прав, а аз бях предупреден, че е интелигентен. В стаята на съседното легло се мъдреше още един, доста по-възрастен, но той не обели дума през цялото време и нито веднъж не ме погледна. Имаше и трето, празно легло. По пода навсякъде бяха разпръснати празни листи формат А4. Отворих бележника си, но не попитах нищо. Младежът започна сам да говори. В курсив съм отбелязал някои от нещата, които си мислех и които ми направиха впечатление още на място. Предварително се извинявам за целия брътвеж, който следва. - Вижте, аз знам защо сте тук. И други са идвали преди вас, но нищо не съм им казал. Умишлено им говорих глупости. Само аз мога да ви разкажа за Него, защото съм единственият достоен наследник на това изкуство. Но Той е родоначалникът. Ще ви предам житейския Му път накратко такъв, какъвто съм го описал в книгата си - която нарочно не издават вече три пъти, защото ги е страх. Неудобен съм... Тук младежът стана и започна дълга премерена реч, която сякаш беше грижливо наизустена - явно беше от книгата му, която, признавам, не съм чел, а и все пак вече три пъти не са я издавали. Говореше бавно и изразително. Изненада ме безпогрешната логическа нишка, която може да следва един такъв човек. Успях да си запиша горе-долу следното: - Историографията по въпроса е тревожно бедна, но аз съм провел самостоятелни изследвания. Този, за когото сте дошли да ме питате (тук разбирам, че явно съм дошъл да го питам за някого), е разнасял вестниците в едно забравено не толкова от бога, колкото от държавните органи село. И още тази наглед нищожна особеност представлявала досадна отлика в очите на съселяните Му. Червендалести здрави хора, лишени от каквито и да е бръчки по челата, те не се взирали в нищо, а просто маркирали заобикалящото с поглед, според който в живота няма нищо сложно, тайно и интересно (така гледат полицаите в наши дни, а навярно така са гледали и преди това). Понеже подозирали, че чете вестниците, което личало от начина Му на изразяване, селяните Му лепнали крайно обидния прякор Философа (до края на историята няма да научим името Му, нито някаква конкретна информация за периода или мястото). Имайте предвид, че всичко това се случва още в онези далечни времена, в които направата на лодки от вестник съвсем не е била толкова масово и разпространено занимание! И нищо в бита и родословното Му дърво не е подсказвало, че може да е притежател на такова рядко дарование. Той не живеел в отдалечена къща и не бил много странен - поне не толкова, че съселяните Му да го отритнат още преди да са разбрали за лодките. Бил разсеян и не обичал да се меси в работите на другите. Ако имаше такава възможност, не би се месил излишно и в своите собствени. Съседствал мирно на една и съща ограда със съвсем нормални, неталантливи хора, които никак не умеели да правят лодки от вестник, а и за миг не си помисляли, че това изобщо било възможно. Докато не го видели с очите си. Когато се разчуло какво умее да прави, те поискали от Него да ги научи. Той не можел, а за съжаление и не бил способен да им обясни защо не може да ги научи, разбирате ли това? (Не разбирах.) Сам не знаел как прави тези странни неща с ръцете си, защо точно на Него се е паднала дарбата да прави лодки от вестник. Понякога

28

съжалявал за тази дарба, защото нямал приятели и всички в селото Му завиждали. Когато оставал сам, дори кълнял на висок глас, ето така: „Боже, защо си ме направил да мога да правя лодки от вестник? Да ме вземат мътните с тези глупости!” Не бил много добър в клетвите. Не Го бивало и в земеделската работа, която другите вършели без всякакви затруднения. Нито пък в домакинската, където една сгодна съпруга би Му била от полза. Само че сгодните жени в селото искали да бъдат съпруги на мъже, които ги бивало в земеделската работа. Истината е, че в редица дейности Той съвсем не бил сред най-сръчните. Но пък правел чудесни лодки от вестник, а нас това ни интересува, нали? (въобще не ме интересуваше и се чувствах като скапан стенограф, задължен да записва тези глупости; и всичко заради едната оценка после...). Ще ви разкажа за метода му. Значи, сгъва хартията умело, с минимум движения, обръщайки детайлно внимание на лицевата сгъвка, вижте (тук взе един от празните листи на земята и много бързо ми показа нещо, посочи и някакви мерни единици, които за пръв път чувах, затова не ги цитирам, както и цял наниз от страховита научна терминология). И така, щом пуснел лодката в някоя локва, тя плавала съвсем като истинска и било несравнимо удоволствие да се гледа. В тези моменти, докато наблюдавал как творението му си плава необезпокоявано по тихата равна повърхност на локвата, се чувствал достатъчно щастлив. И обикновено тези моменти приключвали, когато някой от селяните минел край локвата и нарочно стъпквал направеното с думите: „На ти сега лодка от вестник, да те еба в мръхльото да те еба!” (извинявам се за езика, но това са му казвали). Обикновено това били същите селяни, които по-рано изгаряли от желание и те да се научат да правят лодки от вестник, но когато Го питали как се прави, Той не знаел какво да им каже, помните ли? Те не Му вярвали. Добрата новина е, че нямало как да стъпчат всички лодки (ебаси добрата новина, не издържах да изляза и да изпуша една цигара; псувах с всички сили специалността си). Имало още много, за които не знаели. Той ги държал в легени вкъщи. Може би това ви се струва налудничаво. Но е напълно основателно. Защото селяните подозирали, че може да има такива лодки, които не са стъпкали още, но нямало как да се доберат до тях. Това неистово натоварвало всекидневието им и дори им пречело в земеделската работа. Те Го коментирали. А Той дори си измислил хитър начин да ги измами. Навън в локвите пускал само тези лодки, за които не се е престаравал (уверявам ви, че и те били много хубави), а у тях, в легените, държал тези, за които е отделил най-много време и труд. Неговите шедьоври. Понеже нямал толкова легени, а ако си купи, щели да го усетят, той понякога слагал най-хубавите си лодки и в кухненски съдове тенджери, дълбоки чинии и тигани. Имал и три в едно буре, пълно догоре с вода. Не всички селяни тъпчели лодките. Имало и такива, които го вземали на подбив и му казвали, че се занимава с тъпотии, защото лодките от вестник са нетрайни и щом се намокрят малко, се похабяват лесно. Тоест, те са лодки, които не е добре да пускаш във вода. И какви лодки са тогава? Той не се сърдел дори на подобни аргументи. Лягал си стоплен и се чувствал уютно, споходен от извънредно приятната мисъл, че оставя нещо след себе си. Не взел предвид нетрайната природа на вестникарската хартия и си въобразявал, че нещата Му наистина ще го надживеят. Общо взето, бил достатъчно щастлив човек. Смъртта Го настигнала по време на Голямата Суша, сполетяла селото преди няколко века, трябва да си проверя за точната датировка. Всичките му лодки изгорели. Съселяните Му спрели да Го коментират. В последвалите епохи хората, дори тези извън селото, естест-

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 29

© Ина Бъчварова

вено научиха технологията и я развиха. Самото занимание се разпространи бързо по всички слоеве на обществото. Даже минаваше за престижно в някои кръгове. Започнаха теоретични спорове, развиха се школи и течения, които опорочиха изкуството Му и стигнаха до такива извращения, като например направата на шапки от вестник. Шапки! Но бяха открити и редица ценни иновации например, че копирната хартия формат А4 върши по-добра работа от всеки вестник и прави продукта по-траен. Затова ги карам да ми доставят такава тук, в ателието, тя е най-добрата. Например хартията от вашия бележник не става за нищо и никакви лодки няма да излязат от нея. Но всичко е наред, вие не сте длъжен да знаете такива неща... Не издържах повече. Този човек наистина си мислеше, че се намира в личното си ателие, където по цял ден се занимава с възвишената дейност да прави хартиени лодки. А тази логичност в лудостта му ме дразнеше най-много. Не спря дотук: - Да минем наистина на това, което ви е довело при мен. Не сте сбъркали - векове по-късно, днес, аз съм Неговият единствен достоен наследник. Но ония не спират да ми пречат. Не ме оставят да работя, повтарят ми, че съм твърде млад. И, знаете ли, те имат право. Аз съм твърде млад! Бях твърде млад първия път, когато се напих лошо. Защото след това повърнах - за което се оказах достатъчно зрял. Твърде млад съм, за да загубя косата си, това не е справедливо, но ония го направиха така, мисля, че отровиха храната (аха, да си дойдем на думата). Гледате ме скептично, прав сте, нямам доказателства. Но не ми и трябват, за да бъда прав. Така. Твърде млад бях, когато родителите ми се разведоха. Твърде млад бях, когато роднините започнаха да умират, а също бях твърде млад за момента, в който вече стана все едно дали някои са живи или не. Първия път, когато разкървиха физиономията ми, бях твърде млад за това. Но като се замисля, точно това беше и причината да ми я разкървят. Мисля, че имаше и чужденци, намесени в тая работа. Казали са им. Защото съм им неудобен. Твърде млад съм, за да бъда перспективен млад майстор в това, което правя - такъв, на когото старите да помагат. Ще бъда перспективен млад майстор на техните години. А тогава и аз няма да помагам на твърде младите. Така става. Бях твърде млад за първия си път. Късмет, че тя беше точно на колкото трябва. После продължих да бъда твърде млад със следващите. Броят на жените ми надвишава чувствително броя на годините ми, но когато ме питате за броя на жените, а това е крайно недискретно (длъжен съм да го отбележа), ще смутолевя нещо скромно (обърнете внимание, че

през цялото време нищо не съм го питал). В противен случай ще кажете, че се правя и е невъзможно - твърде млад съм. Бях твърде млад първия път, когато опитах забранени неща. Твърде млад съм, за да ги спра. Те и тук има откъде да се намерят. Твърде млад съм за книгите, които съм чел, за мислите, които нахлуват в главата ми, твърде млад съм за това, което съм създал. И за това, което още не съм. Твърде млад съм за хубавите си лодки, затова понякога ги представям като чужди, а лошите оправдавам с младостта си. Винаги, когато създам от хартия нещо, което да е достатъчно вечно, се притеснявам, че съм твърде млад за това и нямам моралното право да го постигам. Твърде млад съм, за да боравя умело с ирония. Защото иронията е победоносна насмешка над собствената агония, а аз съм твърде млад, за да агонизирам. Вие едва ли разбирате това, защото просто сте ограничен, да не кажа тъп. Казах го... Иронията е подобаващо умиране - с усмивка на уста, с пълна чаша, с подходящ саундтрак. Иронията е панацея, отредена на старите. А аз съм твърде млад и неприлично жив. Твърде млад съм, за да ме слушат високопоставените глупаци, от които съм зависим в своята страна и в своята работа (тук го гепих: не се беше сетил, че понятието глупак по необходимост влиза в обема на понятието високопоставен). Изводът е, че моята работа би била по-приятна някъде извън моята страна. Защото тук съм твърде млад, за да ми плащат, колкото трябва. Ще започнат да ми плащат колкото трябва, едва когато вече не трябва, сигурен съм. Ако се случи някаква непоправима нелепост... А аз очаквам Непоправимата Нелепост, защото се съмнявам да ме оставят така и... даже е много вероятно, това, което си записвате, да е последният разговор с мен и... Ако това се случи и взема, че умра, оставяйки красив труп в разцвета на силите си - тогава вероятно ще кажат: „Ужас, та той беше твърде млад!” И тогава за пръв и последен път ще са прави! Разбирате ли? Нормално е да не разбирате... Тук се ухили до уши, видимо доволен от патоса на това последно, леко наивно, но симпатично изказване за умирането и красивия труп. Доста тъпо формулирано впрочем. Лудите могат да живеят дълго, стига да не ги занимаваш. Бас държа, че тоя няма да остави никакъв красив труп, ами ще пребъде до дълбока и безцветна старост в тази съборетина с гръмка абревиатура. Но всичко това са все пак предположения. Крайно време беше да си ходя. Когато патологията се превърне в тема на практиката ти, това е сигурен белег, че си сбъркал специалността. Пак се прецаках. Трябваше да запиша да уча нещо друго. И не мога да разбера защо никой не ми отключва.

29


CMYK Капитал Light стр. 30

разкази

ПРОЗРАЧНИТЕ ХОРА От Иван Дойков

Хубава сутрин, слънцето успява да се промуши между високите сгради. Няколко лъча стигат до улицата и пръскат отражения по витрините на магазините. Фигури прелитат по тротоара, тракат токчета, носи се миризма на кроасани и препечено кафе, клаксони свирят нетърпеливо. Седем без десет е, някои стават рано, въпреки че никой не е поставил такова изискване. Млечнобелият воал на спокойното утро отстъпва място на още един ден на безцелно лутане и излишно присъствие. Някои бързат повече от другите, носят чадъри срещу всякакви евентуалности, а чантите им ги предпазват от различни натрапници. Моментите на уединение и скрита наслада идват рядко, хората рано сутрин се опитват да ги използват докрай, разкопчават палтата си, вдишват дълбоко от утринната роса, обещанието за ново начало ги опива. Пара се издига от уличните шахти, оформя лица и устни във въздуха, по телата им се стича пот, фигурите им изпъкват сред разкривените очертания на предметите, ходещи бутилки на Ван Гог. Опитват се да докоснат нещата на улицата - захвърлен кашон, приклекнала котка, капачка от бира. Невидимите им ръце се плъзгат по дрехите на бързащите хора, но само ги правят по-студени и вглъбени. Скоро безименните фигури се отказват, сутрешният бриз нежно разлива топлия им дъх из пустите улици. Ели работи усилено, вижда ги как влизат през вратата - ето ги двойният шоколад, кафето с мляко, дългата лаваца, кроасанът със сирене. Минават всеки ден по това време, не непременно в този ред. На Ели й е забавно да ги гледа, влизат с едно такова самочувствие и отделеност от нещата, въпросът “искате ли и мляко” ги сепва, не искат да бъдат разкривани толкова лесно. Бързо грабват напитките и едва дочутото “приятен ден” се стапя във въздуха още преди вратата на магазинчето да се е затворила. Ели се съсредоточава върху работата си, не й харесва, когато опашката стига до вратата, хората започват да сумтят под носа си и да бърчат чела. Понякога се отнася в мислите си в такива напрегнати моменти, оставя ръцете си сами да се движат. Представя си как има свое собствено кафене, с червени завеси на прозорците и столове от ковано желязо. Сервират се само торти и кремове, всичко се приготвя в сладкарничката под нейната грижа, обича да гледа как хората разговарят и си хапват на спокойствие, опитва се да скрие усмивката си, когато полива цветята. От няколко сутрини тя започва да разпознава присъствието му. Вратата на кафенето се отваря със замах, бодро и отривисто, нахлуващият с него въздух дразни сетивата с миризмата на тютюн. Погледът му винаги шари по рафтовете, сякаш търси да опита нещо ново, което някак си е пропуснал. Поставя покупките на касата, объркано се опитва да събере всичко в джобовете на сакото си, докато Ели не му предложи торбичка. Не си отива веднага, пуши отвън пред кафенето, скоро се слива с потока от сака и костюми, който се скрива в околните сгради. След работа го вижда на отсрещния тротоар, прави се, че не я забелязва, рови си нещо в чантата, тя го подминава. Прибира се в апартамента си, слаба светлина се процежда през пердетата на прозорците, на масата има трохи от хляб, хладилникът скрибуца и се опитва да тръгне. Пуска телевизора, образите се сменят един след друг, еднакви са всичките, носят досада и скука. Поглежда в килера, там е влажно, бързо пуска пералнята, не й се стои тук повече. Притопля си яденето в микровълновата, има същия блудкав вкус като вчера. Когато излизат заедно на вечеря, тя изпитва приятна възбуда през целия ден. Пред очите й са неговата игла за вратовръзка, избръснатото му лице, тънкият ръб на панталона, лъснатите до блясък обувки. Държи се галантно, отваря вратата на таксито, изчаква я да се качи. Тя го държи под ръка, когато влизат в ресторанта. Докато вечерят, тя скришом гледа непринудената му усмивка, разговарят на различни теми, той не се спира много на работата си. Разказва й за почивката си в Гърция с приятели, как е било из-

30

© Ина Бъчварова

ключително забавно и как планира отново да пътува дотам. Обича планините, всеки уикенд ходи някъде, харесва му чистият въздух и усещането за простор. Ели никога не е ходила на планина, не иска да се цапа, а и всичките приготовления й идват малко в повече. Приисква й се обаче да отиде с него, заедно да вдишват мириса на борове и топъл чай, да изкачват високите върхове и да стоят на ръба на стръмни пропасти. Когато влизат в неговия апартамент, в главата й е разбъркано, мечти и неосъществени желания се блъскат едни в други, погледът й харесва всичко, което се изпречва пред пътя й. Няколко дни по-късно напразно очаква обаждане от него. Работи мълчаливо в кафето, кичур коса е спуснат на челото й. Когато все пак се появява една сутрин, тя само го поглежда и започва да приготвя кафето му. Той отново си рови в джобовете, този път няма нищо в тях. - Нали знаеш, това е най-близкото кафе до работата ми - казва той и гледа някъде встрани. В този момент Ели си мисли за прозрачните хора, как очертанията им се стапят в светлината на новия ден.

04/30 януари - 5 февруари 2010 г.


CMYK Капитал Light стр. 31

31


CMYK Капитал Light стр. 32

Capital-30.01.2010  

седмичен вестник

Advertisement