Page 1

P O R T F O L ING. ARCH. PAVLÍNA SÝKOROVÁ

O


STANICE VODNÍHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, atelier Petra Hájka a Jaroslava Hulína


ZADÁNÍ_Současná města hledají nové rozvojové plochy. Jednou z rezerv Prahy je řeka Vltava. Je nutné mít na paměti, že Vltava je veřejným prostorem a ne parcelou k trvalému zastavění. Pokud by Vltava byla brána jako další možné místo potenciálního rozvoje, jedno z možných řešení jsou plovoucí objekty. Tyto objekty by pak měly být veřejně prospěšnými, či sloužit především veřejnosti a reagují na potřeby města, území (městu) přináší novou funkci. UPŘESNĚNÍ_ Jedná se o návrh plovoucího zařízení o rozměrech 50m x 10,6 m. Vltava svádí díky své atmosféře a umístění k vytvoření “krásných ” objektů v podobě například plovoucí galerie, lázní, objektů, které využívají především atmosféry místa - Vltavy. Při hledání odpovědi se proto na řeku Vltavu koukám z jiného úhlu a to z funkčního hlediska - hledám program, který by vycházel z využití řeky a který s řekou úzce souvisí.

záchranná služba

155

112

stanice vodního záchranného systému

158 poříční policie

150 hasiči na Vltavě

STANICE VODNÍHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU _ Funkce sloužící veřejnosti, potřebná, kde řeka je hlavní činitel. Jedná se o objekt, která bude sloužit jako stanice/základna pro poříční policii ČR, hasiče na Vltavě a rovněž zde bude zastoupen ošetřující lékař. LOĎ - STROJ_Návrh stanice VZS vychází jednoznačně ze své funkce, kdy důraz je kladen právě na ní a estetika je až druhořadá. Stanice je založena na stejném principu jako válečné lodě, ponorky, námořní lodě, kde se vlastně jedná o technické stroje, které jsou přesně stvořeny pro plnění určité operace - ochrana, bezpečnost, boj, výzkum a jiné. Stanice VZS funguje jako stroj, stroj pro ochranu a zabezpečení území vodních ploch. Jedná se o kompaktní objekt - loď na řece Vltavě, který v sobě integruje veškeré vybavení.


1. zadané rozměry plovoucího zařízení 2. vytvoření kotevních stání pro lodě

1,8m

50m 10,6m

5. vnější tvar objektu

6. vjezd lodí, kryté kotviště pro lodě

3. využití vnitřní části (podpalubí)

7. otvory pro vjezd/výjezd aut

4. vytvoření paluby v této části hlavní velín, lodě, auta

8. kotvení u nábřeží vstup do objektu vjezd/výjezd aut

Centrálním prostorem objektu je hlavní pracoviště - velín. Zde jsou pracovní místa pro 9 policistů + 2 hasiči + lékař. Odtud vede hlavní podélná komunikace umožňující rychlý oboustranný přistup - k lodím a autům. Celkově je navrženo provozní schéma, aby při zásahu byl výjezd co nejrychlejší, a proto důležité provozy jsou umístěny v úrovni paluby, pohyb je tak v případě zásahu horizontální.

TECHNICKÉ PARAMETRY délka: 50 m šířka: 10,6 m maximální ponor: 1,8 m výška nad hladinou: max. 4,6 m celková výška: 6,3 m výtlak: 705t


půdorys paluba

půdorys podpalubí

řez A -A ´


SPOJENÍ KARLÍN HOLEŠOVICE - CYKLOLÁVKA, atelier Petra Hájka a Jaroslava Hulína


pohledy, jednotlivé úseky lávky

půdorys jednotlivých podpor- vybraných


ZADÁNÍ: Město Praha má řadu míst, která spolu téměř sousedí, a přesto fungují odděleně. Rozděluje je řeka, topografie nebo infrastruktura. Jedním z příkladů jsou čtvrti Holešovice a Karlín. Projekt si klade za cíl najít vhodné propojení pro tyto městské části a “nejen” pro ně. Jako spojení mezi jednotlivými městskými lávkami navrhuji cyklolávku, která bude rozšiřovat stávající cyklistickou síť stezek. Trend využití kola jakožto dopravního prostředku je v Praze zvyšující a myslím, že je třeba toto podpořit právě výstavbou nových úseků, které propojí město. Cyklolávka bude rovněž využívána jako pěší komunikace. KONCEPT: Konceptem projektu se stává vlásečnice v lidském těle. Stejně tak jako lidská vlásečnice prokrvuje celé lidské tělo, zásobuje ho, tento most prokrvuje a spojuje jednotlivé městské části a přináší život mezi ně. Vznikají tak nové vazby mezi jednotlivými mstskými částmi a zároveň přispívá k revitalizaci ostrova Štvanice. Lávka primárně funguje jako cyklostezka. Jsou zde dva pruhy, každý o šíři 1m, další 2 metry jsou určeny pro pěší. Lávka je samostatné těleso, které z velké části vede přes ostrov Štvanice. Na ostrov štvanice vedou 4 sjezdy, či je možné využít 2 schodišť, které se nacházejí v podporách. Některé podpory mají další využití - např. občerstvení, cykloservis, wc. a jiné. Tyto podpory jsou většinou přístupné z prostoru ostrova, napomáhá to k celkové revitalizaci a oživení ostrova.

CYKLOLÁVKA


REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU VODŇANY, architektonická soutěž postup do 2.kola


knihovna

kino

sál

klubovna mateřské centrum

foyer kavárna

koncept

vytvoření prstence provozů kolem sálu,možnost propojitelnosti jednotlivých prostorů

ZADÁNÍ: Jedná se o rekonstrukci stávajícího kulturního domu ve Vodňanech. Projekt si klade za cíl vytvořit reprezentativní stavbu, která bude adekvátní odpovědí, jak z hlediska měřítka (vzhledem k situování v parku), tak právě kvůli důležitosti stavby v rámci města. Dům chce být prostupný, nechce být bariérou v parku, jakýmsi „špuntem“, ale přirozenou součástí parku, kdy samotný exteriér je součástí interiéru objektu a naopak. Celkově by měl být vnímán jako pavilón, kdy hranice mezi exteriérem a interiérem je velice tenká. Přes den by měl být dům živý, přívětivý, otevřený, přes noc by se měl stát majákem pro okolí. Snažím se pracovat se stávajícím objemem domu a vycházet ze současných parametrů. Nechci jasně definovat jednotlivé prostory , ale snažím se vytvořit variabilní prostory, které je možno spojovat či oddělovat, zmenšovat či zvětšovat dle potřeb. Provozy se můžou různě prolínat.

stávající objekt


možnosti propojení prostorů 1/ PLESY, KONCERTY sál+kavárna+foyer+ mateřské centrum

2/ VENKOVNÍ SCÉNA mateřské centrum slouží jako jeviště, venkovní hlediště

3/ VÝSTAVY spojení foyer a kavárny

1NP

2NP

4/ SPOJENÍ S EXTERIÉREM

situace


pohled východní

řez B-B´

řez C-C´


PAVILÓN SLOVANSKÉ EPOPEJE, STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 3.MÍSTO


M1 Širší vztahy řešená parcela stávající zelené plochy

A propojení s vedlejší parcelou

B

vznik “muzejního okrsku”

C

propojení s parkem


=>

KONCEPT Koncept vychází ze samotné idei a rozdělení Slovanské epopeje. Slovanská epopej je cyklus tvořený ze dvou částí/okruhů - český a panslovanský. Cyklus / okruh chápu jako uzavřený navazující řetězec, kde každý objekt v rámci má návaznost na další. Navrhují tak dva okruhy - patra - kde divák bude postupně seznámen s panslovanským a českým okruhem. Tyto okruhy jsou spojeny do jedné uzavřené smyčky vepsáné do koule. Cesta po které divák postupně jde, jeho putovaní pavilónem je tak samo o sobě jakýmsi uzavřeným cyklem poznání.

okruh Panslovanský

okruh Český

1NP

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07

VSTUPNÍ ČÁST VÝSTAVNÍ PROSTOR ŠATNA, ZÁZEMÍ RECEPCE WC ŽENY WC INVALIDÉ SKLAD VÝTAH

2NP

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07

PROSTOR EPOPEJE - PANSLOVANSKÝ OKRUH WC ZAMĚSTNANCI - ŽENY WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI VÝTAH SKLAD WC ŽENY WC MUŽI

3NP

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06

PROSTOR EPOPEJE - ČESKÝ OKRUH ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ WC ŽENY WC MUŽI SKLAD VÝTAH


pohled východní

řezy

pohled severní


LÁZNĚ S VODÁRNOU, atelier Hájek Šépka


Korunní

á

Jičínsk

vizualizace

širší vztahy

situace Zadání: Městské lázně s vodárnou, při zachování současného objemu vody stávající vodárny na Praze 3 - Vinohrady, dodržení předem stanoveného programu městských lázní.

Místo: Praha 3 - Vinohrady, ulice Korunní, Jičínská Koncept: Vychází z prostorového uspořádání struktury vody. Molekuly vody mezi sebou mají pevné uspořádání - síť. Stavba je tak tvořena jednotlivými prostory - “molekulami”, které vytvářejí pevně danou strukturu a definují tak její jasný tvar. Jednotlivé buňky jsou propojeny a vzniká tak větší jednotný celek s druhotným prostorovým členěním. Ve spodní části se nachází vodárna, tvoří tak základ pro další strukturu lázní, která se nachází nad vodárnou. Prostor lázní je dělen na prostor intimní a otevřený. V horním patře nalezneme jednotný propojený prostor s bazény. Spodní buňky vodárny definují mezilehlý volný prostor - parter budovy. Tento meziprostor vytváří koridory, kudy může člověk projít. Stavba se tak nestává bariérou. V tomto meziprostoru je rovněž umístěna kavárna.


1np

2np

4np

3np

5np


pohled

řez podélný

zákres


KOMUNITNÍ CENTRUM, PRAHA - KARLOV, atelier Jana Aulíka


ZADÁNÍ

Bastion na Karlově, Praha 2 - nyní v zchátralém stavu, bez využití, nalézt nové využití. NOVÁ FUNKCE komunitní centrum

KONCEPT

Bastion chápu jako jedinečný objekt složený s dvou částí - kostra (hradba) a výplň (půda) - sám o sobě je tak bastion stavbou. Nechci tak stavět další objekt na samotný bastion, ale chci pracovat s tím, co zde už je.Kostru - hradbu - přirovnávám ke kostře lidského těla.Základní orgán pro fungování lidského těla je srdce. To samé potřebuje i bastion - náplň, která bude bastionu dávát život. Do bastionu vkládám komunitní centrum. Centrum zprostředkovává program pro více skupin lidí z okolí, studie dokazuje, že vhodnou cílovou skupinou jsou: senioři, mládež a lidé s psychickými problémy. Dům není pojat jako sektorový, kde každá skupina je izolovaná, ale naopak dochází k prolínání pohybu, programu - lidé spolu navzájem komunikují a ovlivňují se. Horní část bastionu je upravena na veřejně přistupnou pochozí terasu s možnosti sezení, kterou můžou užívat běžní lidé k relaxování, čtení odpočinku.

bastion

kostra

výplň(půda)


senioři mládež lidé s psychickou poruchou

hmotové schéma

občanská vybavenost okolí KOMUNITNÍ CENTRUM cílová skupina

grafické dílny

skupinová sezení skupinová sezení

rehabelitace

komunikační jádro vstupní část

klubovna

administrativa kinosál

senioři

sál

dílny

knihovna

mládež lidé s psychickou poruchou

studovna


vybrané půdorysy (celkem v objektu 8NP)

sál, grafické dílny

řez A-A´

vstupní část, administrativa

pohled severní

klubovna, kinosál

pohled jižní


DIVADLO,TERAPEUTICKÉ CENTRUM, BYDLENÍ, atelier Hájek Šépka


ZADÁNÍ: Stávající objekt zázemí neuskutečněné "Pražské komorní scény" na náměstí 14. října na Smíchově v Praze. Využití stávajícího objektu, který dnes slouží pro pořádání nekonformních divadelních představení. Tento objekt umožňuje nástavbu. Úkolem je zkombinování několika různých funkcí - stávající divadlo, terapeutické centrum a byty. Otázkou je, v jakém vztahu k sobě zmíněné funkce mají být a jaký vztah bude vytvářet stávající objekt s nově vzniklou nástavbou.

KONCEPT Vychází ze zadání. Hledání nových vazeb, nových spojení, nových přístupů k samotné věci. Zanechávám stávající dům tak jak je, ponechávám jeho funkci experimentálního divadla, pouze rekonstruuji drobné části. Přicházím z novým tělesem, které v sobě nese funkce terapeutického centra a bytů a "vrážím" tento objekt do stávajícího domu. Vznikne tak nový dům, kde jsou všechny funkce spojeny právě přes původní dům - divadlo. Divadlo není jen samo pro sebe, ale ovlivňuje všechny obyvatele a návštěvníky domu. Vždy když vstoupíte do tohoto domu, tak se z vás stane nepřímý divák. Přicházím s koncepcí pavlačí, které spojují celý dům , z nichž se dostanete do divadla terapeutického centra či bytu, zároveň vždy jste divákem divadla díky průhledu na jeviště. Vzniká tak nejen experimentální divadelní scéna, ale celý experimentální prostor dům, nová náplň, nový přístup.

náměstí 14. října

SITUACE nový objekt nástavby stávající budova

KONCEPT


SCHÉMA KONSTRUKCE

POHLED JIH

ŘEZ A´-A


VÝBĚR PATER - 2.NP - stávající budova

4.NP - nástavba

5.NP - nástavba


REKONSTRUKCE SYNAGOGY ČKYNĚ architektonická soutěž


Hlavním principem návrhu muzea regionálního židovství je cesta, která provede návštěvníka postupně celou expozicí. Tato cesta je odkazem na Tóru. Tóra je duchovní cesta judaismu, která provází věřícího životem. Tóra je zaznamenána na dlouhém svitku papíru. Tato symbolika byla použita v návrhu, kdy cesta je znázorněna jako rozvinutý svitek Tóry, po kterém návštěvník kráčí a postupně se seznamuje s expozicí. Jednotlivá témata expozice mají různou charakteristiku a způsob vystavování. Muzeum se snaží zaujmout všechny smysly člověka a snaží se, aby výstava nebyla pouze formální a odříkávala historická fakta, jejím hlavním cílem je, aby návštvník měl z výstavy svůj osobní prožitek.

výstavní panel fotodokumentace, texty, mapy

osvětlení fotografií

popisy, příběhy, naučné texty na stěnách

a/ výstava fotografie na stěnách

výstavní boxy zavěšeno na ocelových lankách expozice synagog modely zmizelých synagog

fotografie na stěnách niky využity pro umístění hmotných exponátů exponát zavěšen interaktivní mapa osídlení Židů v ČR

lavice 3 v 1

hlavní cesta provázející návštěvníka expozicí odkaz na Tóru

historie židovských obcí zmizelé židovské synagogy

oltář

jednotlivé knihy Tóry znázorněny graficky na podlaze

koncept - svitek Tóry čkyňská židovská komunita

grafika na stěnách popisy, příběhy, naučné texty

židovské hřbitovy

police exponáty: knihy, dokumenty

expozice židovská Čkyně fotodokumentace, rámečky digitální fotorámeček+sluchátka lavice 3 v 1 možnost rozložení

promítací plátno police exponáty: knihy, dokumenty

výstavní panely expozice židovské hřbitovy jména zesnulých Židů

b/ koncert

c/ výtv. dílna


lavice 3 v 1 po rozložení 3x více míst k sezení Systém lavic 3 v 1 zásadně šetří místo. Lavice jsou tak součástí muzea a v případě koncertů je lavice rozložena na 3 a je vytvořeno dostatečné množství míst k sezení. Lavice je možné doplnit o opěrky pro pohodlné sezení. Opěráky jde rovněž “scvaknout” dohromady a vytvořit tak stolní desku, dodají se pouze nohy pod desku.

výstavní box

pro exponáty, integrované osvětlení

zavěšeno pomocí ocelových lanek ke stropu a podlaze

vytažení ke stropu, povolení spodních lan

Jsou navrženy výstavní panely z tvrdého plastu. Na panely je možné umístit 2D exponáty (mapy, fotogalerie a jiné). Panel je složen z více dílů, po rozložení je snadné tyto díly přemístit do skladů. Vzhledem k použitému materiálu budou panely lehké a nenáročné na přesun zároven však dostatečně prostorově tuhé. Pro zajištění je panel ukotven do podlahy.


URBANISMUS MALACCA, MALAJSIE, atelier NUS


MALACCA - INTERVENCE : KULTURNÍ OBNOVITELNOST MĚSTA Řešení veřejného prostoru, ochrany památek a celkové udržitelnosti města. Město Malacca, klenot portugalské a holandské koloniální éry, Malaysie. Součást UNESCA.

VIZE Malacca - neustále se rozvíjející město, zachování a podpoření kulturního a historického dědictví, obnovení symboliky města a historickém centra. To vše ve spojení přispívá k udržitelnosti a obnovitelnosti celého města.

CÍLE : oživení centrální části města, přivést lidi do této části : posílení významu zeleně a její růst, vytvoření nových parků

BLIŽŠÍ ZAMĚŘENÍ Historické jádro na východním břehu řeky Malacca.

STRATEGIE : snížit zahuštění centrálního historického jádra města : zajištění různorodosti města, rozmanitosti v případě populačního růstu města. : vytvoření společenství podporující dědictví : vytvoření města, kde se chodec nebojí pohybovat, snížení intenzitu dopravy v okolí historického jádra : vytvoření příjemného prostředí v menším měřítko se smyslem pro komunitu. : dát zpět důraz řece pomocí zpětného získání jejího charakteru a funkce


PROBLÉMY

1 upozadění významu kopce ve městě

2 nepropojenost významných prvků, upozaděný význam kulturního dědictví

3 hlavní dopravní linka protíná historické jádro

4 ztráta vztahu mezi jednotlivými částmi, chybějící propojení

LEGEND


ZÁPADNÍ ČÁST MALACCY


SPOLUPRÁCE S ATELIÉREM OV-A (opočenský valouch architekti) / 2010-11 práce na všech stupních projektové dokumentace


SK Jenštějn vyzvaná soutěž -

1. místo

-spolupráce na studii

Rekonstrukce obchodního střediska na bytové domy, Pec pod Sněžkou vyzvaná soutěž - 1. místo -spolupráce na studii

Rodinný dům Sušice

Rodinný dům Libčice nad Vltavou

-spolupráce na studii, SP, PD

-spolupráce na studii,SP, PD


SPOLUPRÁCE S ATELIÉREM ECHOROST / 2012 Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie, ZOO Praha - 3. cena


Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie, ZOO Praha - 3. místo (2.místo neuděleno)


ING. ARCH. PAVLÍNA SÝKOROVÁ *30.3. 1986

vzdělání: 2012 - diplomová práce na FA ČVUT, atelier Petra Hájka a Jaroslava Hulína, téma Plovoucí objekty - stanice vodního záchranného systému 2005- 2012 FA ČVUT - ateliér Hájek Šépka, Jana Aulíka, prof. Bočana, Petra Suskeho 2009/2010 - studijní stáž National University of Signapore, Urban Design studio 2009 - udělen bakalářský titul, bakalářská práce v rámci ateliéru Hájek Šépka : Multifunkční dům, Smíchov, oponent: Ing. Ondřej Hofmeister 2001-05 Gymnázium Jaroslava Heyrovského praxe: 2007 - 2009: atelier ADR, www.adr.cz, spolupráce na studiích RD a bytových domů 2010 - 2011: ov-a, opočenský valouch architekti, www.ov-a.cz, spolupráce na studiích, zpracování dokumentace pro SP, prováděcí dokumentace 2012 spolupráce s ateliérem Echorost - soutěž Rekonstrukce velkých savců na pavilon Amazonie - 3.místo 2012 atelier Casua - interiér luxusního bytu, rekonstrukce kanceláří Slovanský dům, studie, PD, autorský dozor znalost PC programů: AutoCAD, 3DS MAX (Mental ray, Vray) ADOBE Photoshop, Illustrator, In Design, Rhinoceros, Sketchup cizí jazyk: anglický - pokročilý, francouzský - základy soutěže/workshopy: Pavilón Slovanské epopeje- Central group soutěž - 3. místo Porotherm dům 2008 - 6. místo v soutěži Olověný Dušan 2011, 2008, 2007 - atelier roku - Petr Hájek, Hájek Šépka soutěže ve spolupráci: ov-a : Rekonstrukce nákupního střediska, Pec pod Sněžkou - 1.místo Echorost: Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie, Zoo Praha - 3. místo


Portfolio  

Portfolio prací Pavlína Sýkorová

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you