Page 1


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, áàëêîí ïëàñòèê, 32000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 25/12/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. áóä., 34.2/17.6/8.8 êâ.ì, íîâ³ äâåð³, â/ò - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/13/8 êâ.ì, ðåîìíò, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, 21000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 200000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ Ïèâçàâîäó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/7,2 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, çâè÷àéíèé ñòàí, áðîíåäâåð³, áàëêîí, òîðã, 363000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 4-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 28500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 34 êâ.ì, 4-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 29500, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, 28500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., 35 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³ âìîíòîâàí³, 31000. Òåë: (097) 9057077 Á³ëÿ ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 26000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 40 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 34500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 33500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ñóïåðìàòêåòó “Ôðåø”, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20.1/9.2 êâ.ì, êîòåë, ãàðíèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà íîâà, ëîäæ³ÿ, 39000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï, ïåðåïëàíîâàíà, 29500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Áîÿðêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíèé, 45/25/18 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå ãàçî-ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 231000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Áîÿðêà, 1-4 ïîâåðõ öåãë. áóä., 37.31-38.75 êâ.ì., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 450/êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåííèé, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì., ðåìîíò, 27900, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

êîí çàñêëåííèé, íå êóòîâà, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,9/18/9 êâ.ì, 26500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ïîâíîö³ííà, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â - ñó÷àñíà ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 38/17/15 êâ.ì, ºâðîðåìîíèò, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 28,4/16/5,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåííèé, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, ìåáëüîâàíà, 39000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/18/6 êâ.ì, ÷èñòà, îõàéíà, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, â/ò - îêðåìî, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, â öîêîë³ - ìàãàçèí, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., âèñîêèé öîêîëü, ºâðîðåìîíò, áðîíåäâåð³, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, íàòÿæíà ñòåëÿ, ïàï³ðóñ, ëàì³íàò, òîðã, 368500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 19,5 êâ.ì, êóõíÿ íà 7 ñ³ìåé, ñ/â, ñóøêà á³ëèçíè, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåííèé, ï³äâàë, òåïëà, ñ/â ðàçîì, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12.5/5 êâ.ì, áàëêîí, â³êíà íà ³ä³íñüêó. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/6,7 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà êóõíÿ, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, 28000. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, 23500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 34/17/7 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 22000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ³ä³íñüêà, 39 êâ.ì, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ì/ï, ºâðîðåìîíò, 33000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/13/6 êâ.ì, êîëîíêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâà êîëîíêà, ñ/â ïëèòêa, 23500, òîðã. Òåë: (097) 8634289 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí, 25500. Òåë: (067) 9103444 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 êûìíàòè, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/7,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äàõ øàòðîâèé, 32000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/7.5 êâ.ì., ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, äàõ øàòðîâèé, 32000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 5 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 20 êâ.ì, ðåìîíò, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 110000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 43/21/11 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 395000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 42 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, äîìîôîí, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/12/7 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 26500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 45/20/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, áàë-

Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, áàëêîí, êîëîíêà, 260000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21.9/11.7/4.7 êâ.ì, êîñìåòèêà, 19500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 8/12 êâ.ì, 28/13/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â òà êóõíÿ ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 291500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495, Òåòÿíà Ãàãàð³íà, á³ëÿ öåíòðó, ñåðåäí³é ïîâåðõ, æèëèé ñòàí, 26000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/12 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà ç ãóðòîæèòêà, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíà, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 33000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 80000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Äîçîðöåâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/18/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí çàñêëåííèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/17/11 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, èìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ íà äâ³ ê³ìíàòè, 330000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Ãàãàð³íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17.9 êâ.ì., áëî÷íà ñèñòåìà, 13000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ãàéäàðà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, êîòåë, ñòÿæêà, ë³ôò, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, 35000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/12,8/7,1 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, êóõíÿ ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 319000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/13/7 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, çàñêëåíèé áàëêîí, 319000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495, Òåòÿíà Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 29500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, æèëèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ä.Ãàëèöüêîãî, 12-À, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòèåðòû ñòåëû, ñòûíè, áàëêîí çàñêëåíèé, 29500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìîæëèâî ìåáë³, 30000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ï³äëîãà ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 38500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 15500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/13/3 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Äóáåíñüêà, 29.5/17.6/6 êâ.ì, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 26000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/24/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 34/18/9 êâ.ì, 5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 31000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì., âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 380000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òàìáóð íà 2 êâàðòèðè, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Æóêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/6 êâ.ì, ýâðîðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõíûêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çàìêîâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çàìêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ê.Ñàâóðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, äîáóäîâàíèé áàëêîí, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êàâêàçüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/14/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 34500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18.8/8.3 êâ.ì, ðåìîíò ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà, 29000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/27/8 êâ.ì, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, 33/13/8.2 êâ.ì, 25500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34.5/17.1/8 êâ.ì, âåëèêèé áàëêîí, ó õîðîøîìó ñòàí³, 28500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34.5/17.5/8 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 30000, àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34.4 êâ.ì, ðåìîðíò, ïåðåòåðòû ñòåëû, ñòûíè, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåííèé, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, áðîíåäâåð³, ë³ôò ïðàöþº, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Âîëîäèìèðà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/17/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, áðîíåäâåð³, 407000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí, 26000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, òåïëà ï³äëîãà íà êóõí³, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 9103444 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 11500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 20/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, îêðåìà ê³ìíàòà äå º òóàëåò, äóø, ñóøêà, 11500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 21000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/20/10 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/22/13 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ëàì³íàò, 8500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17.1 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, äîìîôîí, 9500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12,5/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, êóõíÿ ³ ñ/â ïëèòêà ñó÷àñíà, äàõ íå òå÷å, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/13/5 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êí.Îñòðîçüêîãî, ãóðòîæèòîê, 2 ê³ìíàòè, 26 êâ.ì., áàëêîí, ñåêö³éíà ñèñòåìà, 17500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12.5/3.4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèê, áîéëåð, 19000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Ðîìàíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, õîðîøà ñòîëÿðêà, 346500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12/4 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áîéëåð, áåç áàëêîíó, 19000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, 188000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, 26500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîïåðíèêà, “ãîñòèíêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàíñàðäíèé ïîâåðõ, ê³ìíàòà 14 êâ.ì, + ê³ìíàòà 6 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, òóàëåò, ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³é, ãàç, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîïåðíèêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37,1/22,6/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîçâ³ë íà áàëêîí, 32000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/20/6 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, êóõ-

3

íÿ, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, ìåáë³, 374000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 4/6-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, ì/ï â³êíà, 300000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 244000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïîðÿä ðèíîê, òðàíñïîðòíà ðîçâÿçêà, äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 280000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, òåïëà ïûäëîãà, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/14,2/8 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, áàëêîí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëàì³íàò, 44000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, 2-ð³âíåâà, ðåìîíò, êîâðîë³í, ëàì³íàò, ïàíîðàìí³ â³êíà, áðîíåäâåð³, ìåáë³, ë³÷èëüíèêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, 46000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êîñòðîìñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 280000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Êîñòðîìñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³ôò ïðàöþº, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, áàëêîí, 291500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êóð÷àòîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5.5 êâ.ì, 16500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 248000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà âàííà, êîëîíêà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12 êâ.ì, ðåìîíò, ãóðòîðæèòîê, äóø íà ïîâåðñ³, êóõíÿ íà 8 ñ³ìåé, ðåìîíò, ñòåë³ ïåðåòåðò³, øïàëåðè, 9000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/7,1 êâ.ì, ÷åøêà, êîñìåòè÷íèé ñòàí, áåç áàëêîíó, êîëîíêà, 291500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 25500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ̳öêåâè÷à, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

̳öêåâè÷à, 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, 33000. Òîðã, òåðìí³îíîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðåíêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, òðóáè, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå,


4

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5/182./4.2 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí, 264000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Î.Äóíäè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 33/18/9 êâ.ì, 260000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Äóíäè÷à, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 29.3 êâ.ì, ì/ï â³êíà, 24000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 19500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Îëåñÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

êóõíÿ, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, çàñêëåíèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, 310000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/4.5 êâ.ì., ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12+5/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 260000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31.3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì, ðåìîò, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 17400, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõíûêà, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, äîêóìåíòè ãîòîâ³, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 16400, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, ì/ï â³êíà, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 29/18/5 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áåç áàëêîíó, 26500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31,5/18/6,5 êâ.ì, áàëêîí 7ì, ë³ôò íîâèé, äàõ íå ïðîò³êàº, 200000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 2447624 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 228000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 191000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 34500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ìàëèíîâñüêîãî, öåãëÿíèé áóäèíîê, ï³ñëÿ áóä³âåëüíè³â, 1424.28. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/9.6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 33900. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ñòàí, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 297000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìëèí³âñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, 330000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè íà âîäó òà ãàç, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâÿçêà, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè íà âñå, á/ç, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ìëèí³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ïîâíîö³ííà, æèëèé ñòàí, 28000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êðèøà íå òå÷å, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåííèé, ë³íîëåóì, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ äâåð³, 25500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Äâ³ð, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, ï³äâàë, ïàðêîì³ñöå, â äâîð³ 30 êâ.ì çåìë³, ö³íà â³ä ñòàíó ãîòîâíîñò³, 36750. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Äâ³ð, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, 2 áàëêîíà, 34200. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Äâ³ð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 132 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, 2 áàëêîíà, 44880. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Í.Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/19/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåííèé, êîëîíêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 28900. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ìåòàëåâ³ âõ³äí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, áàëêîí íå çàñêëåííèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6/ êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, ãàçîâà êîëîíêà, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ òà ïðèõîæà, 346500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 21500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñì.ðåìîíò, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 20000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/11/5 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30,5/18/4,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, ïîì³íÿí³ òðóáè, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Îäíîê³ìí.êâ., 18 êâ.ì, ºâðîâ³êíà, ºâðîäâåð³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 4-é ïîâåðõ öåãëÿíîãî áóäèíêó, 110000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 8449800 Îñòðîâñüêîãî, Ãðàáíèê, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/17.5 /4+7 êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ϳâí³÷íèé (á³ëÿ “Ìàçäè”), 4/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000, òåðì³íîâî, òîðã.ã Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 9/9-ïîâ. áóä., 35.6/18/9 êâ.ì, æèëà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 21000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/20/5 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, á/ç, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, 295000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ïîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, àÎñòðîçüêèé ð-í, ï³äâàë, áàëêîí, 33500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ð-í öåíòðó, 4-ïîâ. áóä., 30/16/5 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 29000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì, 26000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ð.Øóõåâè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, 325000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ð.Øóõåâè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç áàëêîíà, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, º äîäàòêîâà ê³ìíàòà, 5 êâ.ì, ñàíòåõí³êà, øàôà-êóïå, êóõíÿ, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18+8/10 êâ.ì, ÷åøêà, êîëîíêà, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 320000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâà íà êóõíÿ, 341000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6,4 êâ.ì, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 33500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19,2/13 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, êðèøà ïåðåêðèòà, ë³ôò ïðàöþº, 11500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31,5/12,6/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/17,1/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ë³ôò íà êàðòêàõ, òîðã, 286000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ëû÷èëüíèêè, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/8 êâ.ì, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., âëàñíèê. Òåë: (067) 3784152; (067) 9991495 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 35.6/18/9 êâ.ì, 26500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41/21/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, æèëèé ñòàí, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ï³äâàë, âèñîêèé öîêîëü, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì, ðåìîíò, 29500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18.3/7.3 êâ.ì, íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/16/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîòåë, ë³÷èëü-

íèê ãàçó, 40500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12,5/4,5 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ³íòåðíåò, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, ìàëîñ³ìåéêà, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâå, òîðã, 242000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, 256000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., 47 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, øòóêàòóðêà, â³êíà íà ïàðê, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17.5/5.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà íà “Õ³ì³ê”, äóøîâà, 25000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, â³êíà íà ïàðê, òîðã ïðèñóòí³é, 258500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâÿçêà, ïîðÿä ïàðê “Õ³ì³ê”, 258500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ñó÷ñíèé ðåìîíò, ã³ïñîêàðòîííèé äåêîð ñòåë³, ì/ï â³êíà, ñ/â ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè, 330000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, áîéëåð, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,8 êâ.ì, 184000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28,9/17/5 êâ.ì, ìàëîñ³ìåéêà, ì/ï â³êíà, âåëèêà âàííà, ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êëàäîâêà, 253000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áîéëåð, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, 253000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 253000, òîðã. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåííèé, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 32500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé (3 êâ.ì), õîðîøèé ðåìîíò, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, áàëêîí, 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, Ðåìçàâîä, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35.1/17.2/8.2 êâ.ì., êîìîðà, áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí, 31000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñîáîðíà, á³ëÿ “Êàøòàíó”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, 27000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 20000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, 26000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27/12/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñò.Áàíäåðè, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25.6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 15000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñòðóòèíñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560

Ñòðóòèíñüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñòðóòèíñüêî¿, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 47 êâ.ì, ïûñëÿ áóäûâåëüíèêûâ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòóäåíòñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ïåðåðîáëåíèé ãóðòîæèòîê, áàëêîíó íåìàº, ìàëîñ³ìåéíîãî òèïó, 280000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñòóäåíòñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëû÷èëüíèêè, 29500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòóäåíòñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Óðàë: ÊÏÏ. Òåë: (097) 4632160 Ôàáðè÷íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17.4 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, ìåáëüîâàíà, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, áðîíåäâåð³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/12.5/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 23500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Ôàáðè÷íà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 21000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öåíòð, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 38/22/6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., âëàñíèê. Òåë: (067) 3370807 Öåíòð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 26500, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 28000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, ×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, õðóùîâêà, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, äåðåâÿí³ ñêëîïàêåòè, áðîíåäâåð³, ï³äâàë, 330000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 33000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 35/18/9 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/21/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 38000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öåíòð, íîâîáóäîâà, 60 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 184000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 50000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 301000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Þâ³ëåéíà, 35/18.5/8.6 êâ.ì, 6-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, áåç áîðã³â, 29000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ïîâíîö³ííà, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, çàñêëåíèé áàëêîí, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Þâ³ëåéíèé, ð-í àâòîðèíêó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ßñíà, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 41.5 êâ.ì, ýâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

ËÓÖÜÊ Âåëèêîãàáàðèòíó, 40 êâ.ì, ê³ìíàòà 19 êâ.ì, êóõíÿ 13 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, ð-í ËÏÇ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Ìîæëèâèé îáì³í íà äâîê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 9804353; (095) 4249951 Ãðóøåâñüêîãî, 1, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., â³ä âëàñíèêà. Òåë: (050) 5454830

Îäíîê³ìí.êâ., ð-í ÒÖ “Íîâà ˳í³ÿ”, 1-é ïîâåðõ, ðåìîíò. Òåë: (050) 0894195

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, îãîðîäæåííî, ñèãíàë³çàö³ÿ, 63000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, º ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 45/28/7 êâ.ì, 40000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

6-òà Ãâàðä³éñüêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì., íå êóòîâà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ðåìîíò äàõó, ö³íà äîãîâ³ðíà ç õîðîøèì òîðãîì. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, 412500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/34/9 êâ.ì, ðåìîíò, 40500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 260000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36.6/11.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé, ÿê³ñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³â, 715000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/9 êâ.ì, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ñ/â îêðåìî, áàëêîí, êëàäîâêà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà, òîðã, 407000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, óòåïëåíèé áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 38000. Âëàñíèê. Òåë: (097) 0054175, (099) 1389403 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “õðóùîâêà”, áåç ðåìîíòó, 3-é ïîâåðõ. Òåë: (097) 9057077

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/9 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, 37000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, æèëà, ê³ìíàòè îêðåì³, êîðèäîð 7 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì, 2 êëàäîâêè ïî 2 êâ.ì, áàëêîí, 46000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 8/9-ïîâ. áóä, áîéëåð, ïëèòêà, øàôà-êóïå, âìîíîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 67 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 62/35/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 450000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð, 390500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 35000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 75/40/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 615000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóêîâèíñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, áåç áàëêîíó, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/31/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â îêðåìî, ïåðåðîáëåíèé âîäîïðîâ³ä, íå êóòîâà, âåëèêèé ï³äâàë, 660000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Áóêîâèíñüêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61/32/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 500000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Áóêîâèíñüêà, ð-í àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/7.5 êâ.ì, áàëêîí, áåç ðåìîíòó, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/38/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, áðîíåäâåð³, ñ/â îêðåìî, áàëêîí çàñêëåíèé, êîäîâèé çàìîê, 495000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâ êâ. ì. ºâðîðåìîíò , 344000 ãðí.., òîðã, òåðì³íîâî, Òåë.(0362) 434948; (063) 8599456 ; (098) 7127105; Â.×îðíîâîëà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/60/14 êâ.ì, ðåìîíò, 110000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/35/8.85 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 2 ð³âíåâà, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 35500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/31/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, íîâà êîëîíêà, íå êóòîâà, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47.6/27.1/8.1 êâ.ì., áàëêîí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèòëîâèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, îáëàøòîâàíèé áàëêîí, 550000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 344000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ñàðàé, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/33/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâèé äàõ, òðóáè, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., 35000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàç, ñâ³òëî, 28314. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 70/43/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò äèçàéíåðñüêèé, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2 óòåïëåíí³ ëîä泿, äàõîâà êîòåëüíÿ, ìåáëüîâàíà, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/6.3 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³,47500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., áàëêîí, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 40500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/9ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ìåáëüîâàíà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Âåðáîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 57000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, áåç áàëêîíà, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/5,5 êâ.ì, õðóùîâêà, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, êîëîíêà, ï³äâàë, 418000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ñ/â íîâà ïëèòêà, ëàì³íàò, ã³ïñîêàðòîííà ñòåëÿ, ñó÷àñíà êîëîíêà, 418000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/31/6 êâ.ì, ðåìîíò, 390000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/31/6Rob êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, áåç áàëêîíó, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 385000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ñ/â ïëèòêà, 401500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. áóä, ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 45000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì, ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí óòåïëåíèé, ì/ï, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåìî, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, 345000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (068) 0506836

Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46.5/30/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 39500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/7 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äâàë, íîâà ïðîâîäêà, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíà âåëèêà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, êîëîíêà, á/ç, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, áîéëåð, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ ×àéêè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, òåïëà, 480000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 74/60/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, 86000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, 440000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 38500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, 38500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ä.Ãàëèöüêîãî, íîâîáóäîâà, 6-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Äâîê³ìí.êâ. Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äèðåêòîð³¿, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/8 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êîþ, íîâà ñàíòåõí³êà, âèñîêèé öîêîëü, 638000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/25/5.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Äèðåêòîð³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, äàõ íîâèé, 34000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., çàã.ïë. 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 17000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äðàãàí÷óêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/11 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 61000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà ÁÎÑ, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 48/31/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, ïîãð³á, º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè êàì³í, áåç áàëêîíó, 396000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/37 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 75/48/14 êâ.ì, âèñîòà ñòåë³ 3.70ì, ðåìîíò, êàì³í, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, 65000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ óñ³ ìåáë³, òåõí³êà, 572000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ÿê³ñíèé ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà,


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ ïîáóòîâà òåõí³êà, 539000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 264400ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë/ç, ì/ï â³êíà, ñ/â îêðåìî, ïëèòêà, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, 43500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, çâè÷àéíå ïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âèñîêèé öîêîëü, 330000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/34/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ëàì³íàò, êàì³í, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2 øàôè-êóïå, 935000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, æèëèé ñòàí, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/10-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Æóêîâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, îêðåì³ ê³ìíàòè, ã³ïñîêàðòîííèé äåêîð ñòåë³, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 423500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Æóêîâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ï³äâàë, ïàðêåò, 440000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Çàìêîâà, öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/7.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, íå êóòîâà, 44000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ʳêâ³äçå, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, çàãàëüíèé ï³äâàë, êîëîíêà, 350000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì, êëàäîâêà, ï³äâàë, ðåìîíò, 44500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ì/ï â³êíà, øïàëåðè, ñ/â îêðåìî â ïëèòö³, òîðã, 506000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êàâêàçüêà, 50/30/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êàâêàçüêà, öåíòð, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 47/27/8 êâ.ì, ñòàí õîðîøèé, 552000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Êàëíèøåâñüêîãî, (ïèâçàâîä), 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/1Ö, 43/26/6 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, âèñîêèé öîêîëü, ï³äâàë,43500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 42000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 10/14-ïîâ. öåãë. áóä., 54 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äóáîâ³ ìåáë³, 68000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 7/14-ïîâ. öåãë. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, áàìáóêîâà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, ñ/â ïëèòêà, çàëèøàþòüñÿ óñ³ äîáðîòí³ ìåáë³, 561000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, òðóáè, ñòîëÿðêà, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 8/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 292000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, Àâòîâîêçàë, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, âñ³ òðóáè íîâ³, ìåáë³ çàëèøàþòüñÿ, 460000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Êë.Ñàâóðè, íîâîáóäîâà, ð-í øêîëè N12, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 63.64/33.33/10.85 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 48500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 32000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/25/7 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äâàë, áàëêîí, 37500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êðèøà íå òå÷å, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/21/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ï³äâàë, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñó÷àñíèé áàëêîí, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 38500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,8/26,2/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàç, îïàëåííÿ, á/ç, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ëàì³íàò,

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

á/ç, ï³äâàë, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîïåðí³êà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Êîïåðíèêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3ÖÁ, 42/28/6.3 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ç äâîõ ñòîð³í, óòåïëåíà, ð å ìî í ò , ò å ï ë à ï ³ ä ë î ã à , î ê ð å ìè é ââîä ñâ³òëà, àâò.îïàë., ï³äâàë, ãàðàæ ó äâîð³ (öåãëÿíèé), 410000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà íåç.áóä³âí. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7819441, âëàñíèê Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñó÷àñíà ïëèòêà, 57000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñòåë³ ïåðåòåðò³, äîáóäîâàíèé áàëêîí, ñ/â îêðåìî, âèñîêèé öîêîëü, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áàëêîí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 360000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ÌÏÂ, íîâ³ äâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ñàíò. ³ òðóáè, 451000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êîðîëüîâà, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 52/30/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 490000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 85 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâîõð³âíåâà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ÷îðíîâà ï³äëîãà, 54000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/33/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 715000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/32/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Êîñòðîìñüêà, 80 êâ.ì., 2-ð³âí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, êóõíÿ-ïëèòêà, âåëèêèé áàëêîí íà 2 ê³ìíàòè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáë³, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóð÷àòîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí, ëàì³íàò, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóð÷àòîâà, ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544

Ëåðìîíòîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëèòîâñüêà, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 950-980/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, 400000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 35500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êðèøà çðîáëåíà, ë/ç, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, íîâèé óí³òàç, ë³÷èëüíèêè, 385000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ì.Âîâ÷êà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 350000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ì.Âîâ÷êà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, ó õîðîøîìó ñòàí³, 40500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, áîéëåð, ñ/â ðàçîì, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. áóä, 52/30/9 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/31/9 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, 39500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 43000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/34/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 40500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/ 28/8 êâ.ì, ïîâíîö³ííèé áóäèíîê, çâè÷àéíèé ñòàí, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð, 385000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8Rob êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, íîâîáóäîâà, àâòîíîìêà, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 570000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìàëèíîâñüêîãî, öåãëÿíèé áóäèíîê, 50 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, 60000. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 32500. Òåë: (0362)

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 35000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 49000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 34500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ñàíòåõí³êà íîâà, ñòîëÿðêà, âìîíòîâàí³ êóõîíí³ ìåáë³, òîðã, 401500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, 312000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 38000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 38500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòèóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí, êëàäîâêà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìëèí³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà, êóõíÿ çàãàëüíà, ïðîâîäêà çàì³íåíà, áîéëåð, ñ/â ïëèòêà, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, 429000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/39/13 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Õàñåâè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³÷íå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, êîíäèö³îíåð, ñ/â ïëèòêà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, æèëèé ñòàí, 35000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íàáåðåæíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, êàì³í, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., áàëêîí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/7.5 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ íà äîáóäîâó, âèñîêèé öîêîëü, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë, íå êóòîâà, 385000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51.1 êâ.ì, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè íà âñå, òåïëà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì., 280000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îðëîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/7 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, óòåïëåíà, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îñòðîâñüêîãî, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40/30/5 êâ.ì, êàì³í, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñàðàé, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ϳâí³÷íèé, (“ Ìàçäà”), 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/27/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè, â/ò - îêðåìî, 37500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, âõ³äí³ áðîíåäâåð³, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñòåë³ ³ ñò³íè ïåðåòåðò³, ëàì³íàò, ïëèòêà, 407000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 32500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (067) 9103444 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 36000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàçîâà ïîâåðõíÿ, äóõîâà åëåêòîøàôà, âèòÿæêà, øàôà-êóïå, 462000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ïåðåñîïíèöüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 38/27 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïà-

ëåííÿ, ñ/â ðàçîì, 2 ëîä泿 çàñêëåíí³, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïîëüîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 40500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëüîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, íîâ³ ðàä³àòîðè, 2 áàëêîíà, 429000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ïðèõîäüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïóøê³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3920.4. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 272000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ïîãð³á, ïàðêåò, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. áóä, æèëà, â³êíà, äâåð³ íîâ³, 48/33/9 êâ.ì, 36000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ìåáëüîâàíà, 390500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, áîéëåð, êëàäî÷êà ì³æ ïîâåðõàìè, áàëêîí ïëàñòèê, ïàðêåò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 316000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, á/ç, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/23/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâà ñòîëÿðêà, øàôà-êóïå, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, ãîðîä, 390000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñ.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, áðîíåäâåð³, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòåë³ ïåðåòåðò³, øïàëåðè, ïàðêåò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 473000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áðîíåäâåð³, ïàðêåò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, 605000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Áàíäåðè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, á/ç, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, ðåìîíò, äîáðîòíà ñòîëÿðêà, ñ/â ïëèòêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 495000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/5 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, õîðîøà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, 418000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, êîíäèö³îíåð, 33500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/27/5.5 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, õîðîøà ñòîëÿðêà, ìåáë³, êóõíÿ, ïðèõîæà, øàôà-êóïå, 401500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 41/26/6 êâ.ì, âëàñíèê. Òåë: (0362) 231264; (068) 5693017 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/22,7/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, Öåíòð, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ëîäæ³ÿ, 3 â³êíà íà ñîíÿ÷íó ñòîðîíó, 484000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 640000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 480000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/31/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/31/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ëîäæ³ÿ çàñêëåííà, ëàì³íàò, 550000ãðí. Òåë: (096) 2884484

Ñâîáîäè, öåíòð, 1/1 ÖÄÁ, 34.7/25/5 êâ.ì., êîëîíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, êóòîâà, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/33/7,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, áåç ðåìîíòó, 42000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/26/5.3 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ñ/â-îêðåìî, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 34500, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áàëêîí, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 53 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. Ñîáîðíà, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/10 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. áóä., 57/30/11 êâ.ì, â/ò îêðåìî, ëîäæ³ÿ - 2 âõîäà, ë³÷èëüíèêè, 45500 Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, Öåíòð, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/26/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, áàëêîí, 53000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/23/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, íà 2 ñòîðîíè, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ñàíâóçîë ðàçîì, 385000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, öåíòð, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 57/32/8 êâ.ì, ñòàë³íêà, ïîâí³ñòþ ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 715000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñîáîðíà, öåíòð, 4/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 49/28/7.2 êâ.ì, 38500, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíå, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè 5/5ö; 41/26/6 ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïðîõ³äí³ 36500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., 36000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³, 38000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (067) 9103444

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 53/8 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, 38000, àáî îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó ÏÁ + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñòðóòèíñüêîãî, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³ çà äîìîâëåí³ñòþ, 550000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 73 êâ.ì, ñóïåð ºâðîðåìîíò, êóõíÿ ñòóä³ÿ, ïîñóäîìèéêà, òåõí³êà, ìåáë³, 75000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 38500, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, ïîðÿä äèòÿ÷èé ñàäî÷îê òà ñóïåðìàðêåò, 423500ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 37500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Õàðê³âñüêà, 46 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, æèëèé ñòàí, 3 ñîò, 26500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Õàðê³âñüêà, 52 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Õì³ëüíà, ð-í ïèâçàâàäó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 38500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Öåíòð, “÷åøêà”, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì. + ï³äâàë, ñ/â - ðîçä³ëüí³, áîéëåð, øàôè-êóïå, ñèãíàë³çàö³ÿ, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 43500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ëàì³íàò, êëàäîâêà, òîðã, 418000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 33500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 39000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/7 êâ.ì, 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ëàì³íàò, äóøåâà êàá³íà, âìîíòîâàí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 473000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, 5/9-ïîâ. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 47000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, á³ëÿ ïàðêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, áàëêîí, êîëîíêà, 390500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, íîâîáóäîâà, öåíòð ì³ñòà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ë³ôò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Öåíòð, íîâîáóäîâà, 63, 71, 75, 93 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, 850/1 êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ×åáèøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, áîéëåð, 46000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åáèøåâà, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/9 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, êóòîâà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, 380000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

5

×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, êîëîíêà, 390500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 272000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, á/ç, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòèêà, ë³÷èëüíèêè, 40000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 62/34/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 72000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâèé îáì³í, 50000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, êîëîíêà, áóäèíîê ó äâîð³, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.5/28/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 8/11-ïîâ. öåãë. áóä., 60/30/10 êâ.ì., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðíÿêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 51/32/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 55000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Øåâ÷åíêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, áàëêîí 4ì, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, áåç áàëêîíó, ïàðêåò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ëàì³íàò, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, 36500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 13/14-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí 10ì, ë³ôò ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 13/14-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ÌÏÂ, áðîíåäâåð³, áàëêîí 10 êâ.ì, 2 ë³ôòà, äîìîôîí, 396000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëèòêà, á/ç, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä., 49/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, á/ç, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51,4/29,3/8,7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, óòåïëåííà, ì/ï â³êíà, ñ/â îêðåìî, áàëêîí çàñêëåííèé, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/31/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, 418000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Þâ³ëåéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/31/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, äâåð³ áðîíüîâàí³, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Þâ³ëåéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/31/10 êâ.ì., ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/30/10 êâ.ì, 34000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Þâ³ëåéíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, êîíäèö³îíåð, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Þâ³ëåéíà, 6/9Ï, 51/30/8,2 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Þâ³ëåéíèé, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, â/ò - ïëèòêà, áîéëåð, 36500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï æàëþç³, ñòîëÿðêà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, 58000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, á³ëÿ öåðêâè, 37500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, 36500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ßñíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 73/39/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 71000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ßñíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

ËÓÖÜÊ Ôåäîðîâà, ì.Ëóöüê, âëàñíå îïàëåííÿ ºâðîðåìîíò (â³ä âëàñíèêà). Òåë: (095) 0364636

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/36/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, âèñîêèé öîêîëü, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåííèé, ì/ï â³êíà, 2 ï³äâàëà, ë³÷èëüíèêè, ñ/â ïëèòêà, 59000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 70/45/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, 50500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áðîíåäâåð³, 2 áàëêîíà çàñêëåíí³, êëàäîâêà, ï³äâàë, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí 11 êâ.ì,


6

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

äåðåâÿí³ äâåð³, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 64000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/36/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóòîâà, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, ïðèõîæà, 450000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64 êâ.ì, ðåìîíò, ó õîðîøîìó ñòàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, íå êóòîâà, âàííà îáëèöüîâàíà ïëèòêîþ, 2 áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè, 451000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, æèëèé ñòàí, 44500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåðì³íîâî, 540000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (068) 0506836 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, 438000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 44500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïàðêåò, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Á³ëÿ “³ä³íà”, 67 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, ðåìîíò, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, çàñêëåí³ ëîäæ³ÿ, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà, 517000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 3/5-ïîâ. áóä, 58/42/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4-ïîâ. áóä., 63 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 64000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, êîñìåòèêà, ïàðêåò, â/ò îêðåìî, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/17 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíà çàñêëåíí³, 2 êëàäîâêè, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 81000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, â³ëüíèé ïðîäàæ, 46000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áðîíåäâåð³, 2 áàëêîíà íå çàñêëåíí³, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà, 572000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87/50/13,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íå êóòîâà, 968000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87/50/13,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå êóòîâà, 87000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 107 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äàõîâà êîòåëüíÿ, 93000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ âìîíòîâàí³ ìåáë³, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, 100000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷³ëüíèê íà îïàëåííÿ, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.Äèâ³ç³¿, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 78.9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, áîéëåð, 40500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 61000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 41000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 69 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. áóä., õîðîøèé ðåìîí, 2 ëîä泿, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 45000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Â.Äèâ³ç³¿, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64,9/10 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 áàëêîíè, øïàëåðè, ë³÷èëüíèêè, 583000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Â.Äèâ³ç³¿, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38/9 êâ.ì, ñ/â îêðåìî, 2 áàëêîíà óòåïëåí³, 54000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ, 1130000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/43/8.5 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðå-

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

ìîíò, ï³äâàë, 70000. Àáî îáì³í íà áóäèíîê â ìåæàõ ì³ñòà. Òåë: (098) 4347118

ìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîê³ ñòåë³, 70000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â-ñó÷àñíà ïëèòêà, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, ï³äâàë, 380000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/42/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/42/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 60/9,5 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ó õîðîøîìó ñòàí³, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/16 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, òåïëà ï³äëîãà, äàõîâà êîòåëüíÿ, âèñîê³ ñòåë³, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 2 ñàí.âóçëè, ãàðäåðîáí³, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. áóä, 71/42/11 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 63000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, ïàðêåò, ñó÷àñíà ïëèòêà, äóø, âàííà, ãàðäåðîáíà, áîéëåð, 64000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, ïîêðàùåííå ïëàíóâàííÿ, âëàñíèê. Òåë: (096) 6209126 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè, 46500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåííèé, íîâà ïðèõîæà, êóõíÿ, ìåáë³, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì, 2 âåëèêèõ áàëêîíè çàñêëåí³, 46000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, íå êóòîâà, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 43500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, õðóùîâêà, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, íå êóòîâà, ï³äâàë, áåç áàëêîíó, 451000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, º ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ äîáóäîâè áàëêîíà, 40500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (067) 9103444 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/39/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ïðîâîäêà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ñ/â ðàçîì, á/ç, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/44/6 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ëîäæ³ÿ, âìîòîâàíà øàôà-êóïå, êóõíÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà, 660000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ãàãàð³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/8 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, çá³ëüøåíà, ðåìîíò, 520000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 396000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãóð’ºâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/50/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ñ/â îêðåìî, 550000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãóð’ºâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/43/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, ñ/â îêðåìî, ï³äâàë, êîëîíêà, 550000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/42/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 44000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, êîâðîë³í, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 2 áàëêîíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 473000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/38/9 êâ.ì, äîáðîòíèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, áàëêîíè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôè-êóïå, ãàðäåðîáíà, 462000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äàõ íå ïðîò³êàº, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ª.Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 62/42/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, 424000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/35/7 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 50000. Òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/33/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, ñ/â îêðåìî, ï³äëîãà-ïëèòêà, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàðòèðà â öåíòð³, 150 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. âìîíòîâàí³ ìåáë³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ àâòî, äèò.ìàéäàí÷èê, 120000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 80/50/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñóõà, òåïëà, â³êíà íà 2 ñòîðîíè, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, (ð-í “Äåíòàìåä”), òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73 êâ.ì, 73000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 54000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9,8 êâ.ì, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/37/9 êâ.ì, ÌÏÂ, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíî ïëèòêîþ, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 62 êâ.ì, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 50000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, ïàðêåò, áîéëåð, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/35/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 50000, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì, 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

Êè¿âñüêà, á³ëÿ ÇÎØ N12, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â³ëüíà, 43000. Òåë: (0362) Êí.Âîëîäèìèðà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 67/39/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 3751975 äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 75 êâ.ì, ðåìîíò, äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóòîâà, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 416000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/37/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, êëàäîâêà, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 115/56/15 êâ.ì, äâîð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

(0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 56/30/6 êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 142/85/14 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, 2 ñïàëüí³, 155òèñ.-ï³ä êëþ÷, íåñòàíäàðòíå ïëàíóâàííÿ, ïàðêîâêà, 155000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 500000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 372000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Äóáåíñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì., óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Äóáåíñüêà, 64/40/9 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Äóáåíñüêà, ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äîêó-

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/43/14 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êí.Ðîìàíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/45/15 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ñ/â îêðåìî, îäíà ê³ìíà-

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ òà ïðîõ³äíà, ë³÷èëüíèêè, 44000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ì/ï â³êíà, ñ/â ïëèòêà, áðîíåäâåð³, 54000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/37/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/42/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 55000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/41/8 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, 352000ãðí., òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïîì³íÿí³ â³êíà, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64,5/38,5/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Êîðîëüîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, 47000, òîðã, òåðìí³îâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/14 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, êîòåë, íîâà ñàíòåõí³êà, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2 ì/ï â³êíà, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, ë³íîëåóì, ë³÷èëüíèêè, òîðã, 495000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68 êâ.ì, ðåìîíò, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì., ðåìîíò, ðåàëüíèé ïðîäàæ, 47000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.1/45.8/5.3 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (096) 2447624 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/46/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 53000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Êóð÷àòîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/40/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ðåàëüíèé ïðîäàæ, 82000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ë.Òîëñòîãî, (òèõèé öåíòð), 1/3Ö, 62,5/43,7/7 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, âèñîòà 2,80ì, êîëîíêà, ï³äâàë, ó äâîð³ ãàðàæ. Òåë: (0362) 430792; (067) 9467716 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (096) 5441335

Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 103 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 130000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, 5-6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 115000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, âèñîêèé öîêîëü, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. ïàí. áóä., 62/38/8 êâ.ì, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, äîáðîòí³ ì/ï â³êíà, ñ/â ïëèòêà, 550000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ïåðåêðèòèé äàõ, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåïëà, íå êóòîâà, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ì/ï â³êíà, 41500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì., ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/47/6 êâ.ì., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳öêåâè÷à, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/42/9 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ëîä泿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/35/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 2 ë/ç, äâåð³ ïîì³íÿí³, ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà ïîì³íÿíà, 47500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 2 áàëêîíè, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., òåõí³÷íèé ïîâåðõ, ì/ï â³êíà, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ ³ ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, 2 ç/á, êëàäîâêà, 420000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì., íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, áàëêîí,

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ëîäæ³ÿ, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/37/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/30/6 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/37/6 êâ.ì, ðåìîíò. Òåë: (067) 9676982, (067) 1331185 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/37/6 êâ.ì. Òåë: (067) 9676982

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/38/6 êâ.ì., íå êóòîâà, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, â³ëüíà, 39000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³êíî íà äîðîãó, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55,1/39,5/6 êâ.ì, õðóùîâêà, áåç ðåìîíòó, íîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, òîðã ìîæëèâèé, 418000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/6,2 êâ.ì, êîëîíêà, äàõ øàòðîâèé, 40000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, êîëîíêà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 533500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåïëà, ñóõà, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9.5 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 43000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ìîãèëè, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 70/43/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, ê³ìíàòè îêðåì³, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Äâ³ð, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áåç ïåðåãîðîäîê, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, 40500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äåðåâÿí³ â³êíà, äâåð³, 55500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/34/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/37/6 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí íå çàñêëåíèé, òèõèé äâ³ð, 407000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, äóáîâà êóõíÿ, áàòàðå¿ çàì³íåí³, 500000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Î.Äóíäè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, â/ò, íîâà êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñòîëÿðêà - äóáîâà, 43000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/43/8,5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/10 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/10 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïàðêåò, ëàì³íàò, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/10 êâ.ì, ì/ï â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Îðëîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 72/50/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè çá³ëüøåí³ çà ðõóíîê ëîä泿, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 47000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Îñòàôîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/10 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Îñòàôîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 65/45/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï.Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, á/ç, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï.Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ϳâí³÷íèé, 5/10-ïîâ. áóä, 62.8/37.5/9.5 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.6/35/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, 45000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, 36500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 3-ïîâ. öåãë. áóä., 98 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 95000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 368000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 100 êâ.ì, 100000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/35/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ë/ç, áàëêîí çàñêëåííèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë, äâîðèê, 58000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïîë³ñüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 84/50/12 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîëóáîòêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/37/9 êâ.ì, â³êíà ïîì³íÿí³, ºâðîðåìîíò, 50000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ïîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/37/9 êâ.ì, â³êíà ïîì³íÿí³, â äâîõ ê³ìíàòàõ òà êóõí³-ºâðîðåìîíò, 50000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïîïîâè÷à, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 95/62/15 êâ.ì, íîâîáóäîâà, òåðàñà 30 êâ.ì, ï³äãîòîâëåííà äî ïîêðàñêè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/58/9,3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áåç áàëêîíà, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïóøê³íà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ð-í ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð.Øóõåâè÷à, 1/8-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ëîä泿, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà òåïëî, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., âñòàâêà, äâà áàëêîíè, õîðîøèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ð.Øóõåâè÷à, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/40/10 êâ.ì, íå êóòîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 54000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 600000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í íà Îäíîê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (098) 0420383 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíîê³ìíàòíó, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, êóõíÿ ïðîäîâæåíà çà ðàõóíîê ëîä泿, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðóñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë/ç, äåðåâÿí³ â³êíà, 46500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 105/70/20 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, êóõíÿ âåëèêà, âèñîê³ ñòåë³, 92000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49/35/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñ.Áàíäåðè, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, âõ³äí³ íîâ³ äâåð³, ãàðàæ, 605000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/5,5 êâ.ì, òåðì³íîâî, áåç ðåìîíòó, ñ/â îêðåìî, êîëîíêà, áàëêîí, ï³äâàë, íå êóòîâà, òîðã, 385000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, 336000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, 2 ë/ç, êîíäèö³îíåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/10 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, âåëèêà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, âåëèêèé êîðèäîð, 650000ãðí, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñ.Áàíäåðè, Öåíòð, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ãàðàæ, ìîæëèâèé òîðã, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âåëèêà ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ìåáë³, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/45/- êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 67000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 480000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìêà, ñâ³æèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 655000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàçó òà âîäè, ñâ³æèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/41/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 60000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ ïðîäîâæåííà çà ðàõóíîê áàëêîíó, 72500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ, 45500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 150000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62,4/44,3/7,4 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïåðåïëàíîâàíà, ï³äëîãà ïàðêåò, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008


1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî, âñ³ äîêóìåíòè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 550000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, â³êíà íà ñîáîðíó, 150000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, êîâðè, ãàðäèíè, 750000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà. Òåë: (097) 6985364 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., 86 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, 1òèñ. äîë-1ì.êâ. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â îêðåìî, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, 1 ãàðäåðîáíà, ãàðàæ, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñîáîðíà, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, öåãëÿíèé áóäèíîê, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì., ëîäæ³ÿ, 41000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíó, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/6 êâ.ì, êîëîíêà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, äàõ ïåðåêðèòèé, 379500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ “²ñòàìáóëó”, 2-ð³âíåâà, 104 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 89000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, 2 áàëêîíà çàñêëåíí³, 2 ï³äâàëà, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/11-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 54000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/10 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ï³äâàë, 61500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òîëñòîãî, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ãàðàæ, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/38/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 48000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åñüêèé ïðîåêò. Òåë: (093) 5476511 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 4-ïîâ., 59.2/36.1/7.4 êâ.ì, êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, óñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, 715000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Öåíòð, 8/9-ïîâ. áóä, 60/39/7.5 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâ³ äâåð³, çâè÷àéíèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 46500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Þâ³ëåéíå, Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

1.05

1.04 1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24-ãî Ñåðïíÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 129/85/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â îêðåìî, 2 áàëêîíà, ëîäæ³ÿ, ê³ìíàòè îêðåìî, 2 ï³äâàëà, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 85/65 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 55000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 82/56/10 êâ.ì., ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, òðè áàëêîíè, ãàðäåðîáíà, ðåìîíòó 7 ðîê³â, ðåàëüíèé ïðîäàæ, 70000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ³ä³íñüêà, á³ëÿ Àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõí³êóìó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 62/40/6 êâ.ì., äàõ íîâèé, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 98/14,1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, á/ç îáøèòèé äåðåâÿíîþ âàãîíêîþ, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà, ïàðêåò, êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 77 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 92/53/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 456000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61,5/47/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, øïàëåðè, ë³íîëåóì, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, 800000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 73.3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ì/ï â³êíà, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 132/110/11 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/46/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâàë, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80/56/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 2 áàëêîíà, ë/ç, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 êëàäîâêè, 64000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 85/65/10 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 89000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ëåðìîíòîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 73.9/47/9 êâ.ì., ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 70000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ̳öêåâè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 74/54/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë/ç, ï³äâàë, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 81/55/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íåçàëåæíîñò³ ìàéäàí, 4-ïîâåðõ, 78 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 90000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/46/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ ñò³íè, ñòåë³, êîëîíêà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ï³äâàë, 43500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 86/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 72000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61 êâ.ì, ðåìîíò, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82/55/8.4 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74/46/10 êâ.ì, 75000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Ïåòëþðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ãàðäåðîáíà, ñ/â ðàçîì, ë/ç, íîâà ïîñóäîìèéêà, õîëîäèëüíèê, òèõèé ðàéîí, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/50/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, 64000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Öåíòð, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Öåíòð, (îáêîì³âêà), 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

×åáèøåâà, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, ë/ç, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, äîáóäîâàíà âåëèêà ëîäæ³ÿ, ñ/â 5 êâ.ì, 2 êîíòóðíèé êîòåë, ï³äâàë, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74 êâ.ì, 59000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ×åðíÿêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 93 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90/45/9 êâ.ì, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (067) 9103444 Øê³ëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 76 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, îêàòíèé íîâèé äàõ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 ×åðíÿêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 130 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 2 ð³âíåâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 73500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

ËÓÖÜÊ 40-à êâàðòàë, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åñüêèé ïðîåêò. Ìîæëèâèé îáì³í íà äâ³ îäíîê³ìí.êâ. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Òåë: (066) 5450999

×îòèðèê³ìí.êâ., 130 êâ.ì, ïðîñï.Ñîáîðîíîñò³, 5-é ïîâ., ºâðîðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåðè, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí çàñêëåí³ òà óòåïëåí³, ï³ä îõîðîíîþ, ãàðàæ 26 êâ.ì, âèñ.4.5ì, îõîðîíà, ï³äâàë. Òåë: (095) 7438198

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâèé áóäèíîê, êâàðòèðà â õîðîøîìó ñòàí³, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 40000. Òåë: (067) 9103444

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ äâåð³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., 16-ãî Ëèïíÿ, 2-ïîâ. öåãë. áóä., 210 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 170000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2 ð³âíåâà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 92000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 103/9,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 101 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 56500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 99/65/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè, 61000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êí.Îëüãè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 270/134/181 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, çåìëÿ, ãàðàæ, 1 òèñ. äîë. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/60/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâ³ ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ë³÷èëüíèêè, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ϳâí³÷íèé, 101/80/10 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïîë³ñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 250 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ð³âíåâà, ìåáëüîâàíà, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïóøê³íà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, çà ðàõóíîê êëàäîâêè ìîæíà çá³ëüøèòè êóõíþ, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, áîéëåð, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñòîëÿðêà, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñèòêîâî ìåáëüîâàíà, 65500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 2 óòåïëåíí³ ëîä泿, ëàì³íàò, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, âìîíòîâàíí³ ìåáë³, êîíäèö³îíåð, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñîáîðíà, öåãëÿíèé áóäèíîê, 2 ð³âíåâà, ãàðàæ, 160000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., äàõîâà êîòåëüíÿ, â³ä çàáóäîâíèêà áåç ïåðåãîðîäîê, ãàðàæ, 105000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Äîðîøåíêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ñò.Áàíäåðè, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25,7/17,5 êâ.ì, áëîê íà 4 ñ³ì’¿, 15000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Þâ³ëåéíèé, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ïëîùà 14 êâ.ì, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, áëî÷íà ñèñòåìà, êîíäèö³îíåð, ìåáë³, 123000ãðí. Òåë: (098) 0663138

ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó Í.Õàñåâè÷à, öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó, 7 êâ.ì. Òåë: (097) 1762042 ʳìíàòè â ãóðòîæèòêó, Ãàãàð³íà, 20,7 êâ.ì, áàëêîí, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 9075526

ËÓÖÜÊ Ïîáëèçó Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, äâ³ ê³ìíàòè ó ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, ñêëîïàêåòè, áàëêîí. Òåë: (050) 6907841

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëà Êðèíèöÿ, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, 2 áàëêîíè, 2 ãàðàæà, ö³íà îáãîâîðþºòüñÿ, 451000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Á³ëà Êðèíèöÿ, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, ëüîõ, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áàáèí, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, 20500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áàáèí. Îäíîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì.. àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áåðåçíå. Òðèê³ìí.êâ., dzðíåíñüêà. Òåë: (097) 9007532; (03653) 56993 (Áåðåçíå) Áóãðèí, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/35/10 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ãàçîâèé êîòåë, íîâå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, õë³â, àâòî-

íîìíå îïàëåííÿ, 8500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Â.Îëåêñèí, Îäíîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/14/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ëàì³íàò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 20500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Îëåêñèí, Îäíîê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç áàëêîíà, 17500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Îëåêñèí, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîðîäèùå. Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 52/28/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîðîäèùå. Äâîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 41/25/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóòîâà, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Äâîê³ìí.êâ.

Ãîðîäèùå, 41 êâ.ì. Òåë: (096) 3842986 Äóáíî, Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, º äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êðèøà-øàòðîâà, 36500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 25500. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/40/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2. Îäíîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 24000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âèñîêèé öîêîëü, íå êóòîâà, 3250. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, âèñîêèé öîêîëü, â³êíà ïîì³íÿí³, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, â³êíà íîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âàííà ïëèòêà ñó÷àñíà, 26000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55/33/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 27000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, ñàðàé, ï³äâàë, 29000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí çàñêëåííèé, íîâà êîëîíêà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/29/6,2 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåííèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåííèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, ï³äâàë, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Îäíîê³ìí.êâ. 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 18500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Îäíîê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 32/19/6 êâ.ì, ðåìîíò, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, Îäíîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, ïîðó÷ âîêçàë, 21500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 54/41/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, îêðåìèé âõ³ä, âåëèêèé áàëêîí, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 54,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, á³ëÿ ïàðêó, 32000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, ï³äâàë, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/12 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ìåòàëåâ³ äâåð³, ëàì³íàò, óòåïëåííà ëîäæ³ÿ, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. á³ëÿ ÇÎØ ¹6, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72/8 êâ.ì, êóõíÿ ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, âåíåö³àíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â-2, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ. 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 647612; (097) 8327628 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35 êâ.ì, ñàðàé, ïîãð³á, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. Öåíòð, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ï³äâàë, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêèì, ó õîðîøîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (097) 7422826 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. “ìàëîñ³ìåéêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12/6 êâ.ì, áàëêîí, 15500, òîðã. Òåë: (096) 5332755 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 13500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàç, âîäà, 18000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., á³ëÿ ÇÎØ ¹6, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/6 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 308000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/73/8 êâ.ì, 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/6 êâ.ì, ãàðíèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ÌÏÂ, íîâà ñàíòåõí³êà, äàõ ïåðåêðèòèé, óòåïëåíà, 324500, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Çîðÿ, Îäíîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45/16/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çîðÿ, Òðèê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 74/12 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ, Òðèê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 74/71/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåííèé, ï³äâàë, êëàäîâêà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ, Òðèê³ìí.êâ. 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 72/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, ë/ç, ãàçîâå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ñàäîê, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45/16/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 46/24/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 198000ãðí. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 45.6/24/9 êâ.ì., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 20000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êâàñèë³â, Äâîê³ìí.êâ. 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â, Äâîê³ìí.êâ. 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí 7ì, ñ/â îêðåìë, ë³÷èëüíèêè, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â, Îäíîê³ìí.êâ. 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/17/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåííèé, óòåïëåííèé, îáøèòèé, ïëèòêà, ñ/â, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàñèë³â, Ï’ÿòèê³ìí.êâ., 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/98/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 1 ì/ï â³êíî, ë³íîëåóì, ë³ôò íà êàðòî÷êàõ, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ. 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/30/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 31000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ. 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/30/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/30/9 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 31000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 34/16/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 24000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/12.5/9 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, 22500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., “ìàëîñ³ìåéêà”, 3/9-ïîâ. áóä., 35/18/9 êâ.ì., 22000. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 203125; (068) 5391930 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/48/10 êâ.ì., ðåìîíò, 36000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. ñåðåäí³ ïîâåðõè, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (97) 5061080 Êëåâàíü-2. Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64.6 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êëåâàíü. Äâîê³ìí.êâ. 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êëåâàíü. Äâîê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47.1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ï³äãîòîâëåí³ äî ôàðáóâàííÿ, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/18/10 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, 21000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êëåâàíü. Òðèê³ìí.êâ. 52 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 3300ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. Ðîá³òíè÷à âóë., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, 17000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êîðåöü, Îäíîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 16000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðåöü, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, áåç áàëêîíà, 26500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳çî÷, Äâîê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/22/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ëàì³íàò, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, ï³äâàë, ãîðîä, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàëèé Óçâ³ç, Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/44/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 2 âõîäè, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìåæèðè÷³. Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., áåç âîäè, ãàçó, òåïëà, 4000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Ëþáîìèðêà, Äâîê³ìí.êâ. 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ëàì³íàò, ñ/â, ñàðàé, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Ëþáîìèðêà, Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 63/58/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâà Ëþáîìèðêà. Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 20500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

7

Îðæ³â, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà, ñ/â ðàçîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îðæ³â, Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Îðæ³â. Òðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55.1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õë³â, ï³äâàë, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîíåáåëü, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë, ãðÿäêà, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-í. Äâîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., âåëèêà ëîäæ³ÿ, 45,8/26,1/7,6 êâ.ì, ï³äâàë, êëàäîâêà, æèòëîâèé ñòàí, 200000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706 Òó÷èí, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí, õë³â, ëüîõ, 19500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Õîòèíü. Äâîê³ìí.êâ., 49 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, çåìë³ 2 ñîò, 140000ãðí. Òåë: (098) 3612364 Øïàí³â, Äâîê³ìí.êâ. 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 52/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåííèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Øóáê³â. Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/29/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Àáî äâîê³ìí.êâ., ó âëàñíèêà, ðîçãëÿíó âñ³ ðàéîíè. Òåë: (097) 9057077 Àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, “×àéêà”, ïîâíîö³ííó, ðîçãëÿíó âñ³ ðåàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 7488495 Áîÿðêà, ïàí. áóä. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í, â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154  ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, êð³ì 1-ãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, äî 30000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269  öåãëÿíîìó áóäèíêó, äî 28000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Ãîñòèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 9057077 Äî 18000, “ìàëîñ³ìåéêó”. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äî 20000, “ìàëîñ³ìåéêó”, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç áîðãàìè. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 22000, “ìàëîñ³ìåéêó”. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Äî 25000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Äîðîãî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êâàðòèðó. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Âîëîäèìèðà, Ãàãàð³íà, Ìåëüíèêà, Øóõåâè÷à, Ñòðóòèíñüêî¿, ïàí. áóä. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íåäîðîãî, ìîæíà “ìàëîñ³ìåéêó”, ó âëàñíèêà. Òåë: (097) 9057077 Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Íîâîáóäîâó, áàæàíî ìàñèâ “Âèãîâñüêîãî”, àáî 2-ê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Î.Äóíäè÷à, 5, àáî Äóíäè÷à 5-À ë³âå êðèëî, “ìàëîñ³ìåéêó”, íåäîðîãî, äëÿ ñåáå. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Îäíîê³ìí.êâ. Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ àáî íîâîáóäîâó, äî 35000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ó ïðèì³ñüê³é çîí³ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 2-5-é ïîâåðõ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Þâ³ëåéíèé ð-í. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Äâîê³ìíàòíó Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444


8

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

 ïàíåëüíîìó áóäèíêó, ç ðåìîíòîì, äî 45000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975  öåãëÿíîìó áóäèíêó, äî 35000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482  öåãëÿíîìó áóäèíêó, ç ðåìîíòîì, äî 50000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Äî 40000, öåíòð, ñïàëüí³ ðàéîíè, ðîçëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Äîðîãî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, Ñò.Áàíäåðè, Ä.Ãàëèöüêîãî, ̳öêåâè÷à, Ãðóøåâñüêîãî, ïàí. áóä. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìëèí³âñüêà âóë. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: 8 (050) 3757125 Öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ —

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3é ïîâ., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1400ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1- , 2- , 3-ê³ìí. êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Åêîíîì ³ ñóïåð êëàñó, ïðåñòèæí³ ðàéîíè, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè, ³íòåðíåò, âëàñíèê, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 Àäð: www.rivne-house.com

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó,

1- , 2- , 3-ê³ìí.

êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Ïîäîáîâî, ïî- ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: òèæíåâî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñóïóò- (0362) 431212; (067) 3625032 íèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ï³÷ ÑÂ×, À.Àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåí- çàòèøíî, çðó÷íî. 1-ê³ìí.êâ., Àáî 4-, 5-ê³ìí.êâàðòèðó, ìîæíà ïàíåëêó, íþ. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Áàíäåðè âóë. Ïîäîáîâî, ïîðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 4359228, (097) òèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ âèãîäè, Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 40000. Òåë: (0362) 3878258; (0362) 430428

Òðèê³ìíàòíó

400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Äî 45000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà âóë. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 ϳâí³÷íèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ó íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125

²íø³ Áóäèíîê. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìàëîñ³ìåéêó. Òåë: (0362) 436446; (068) 7296554 Êâàðòèðó ó âëàñíèêà, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (098) 0663138 Êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó, äî 18000ó.î., òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 Êâàðòèðó, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 Êâàðòèðó, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, òåðì³íîâî, ó âëàñíèêà. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 Êâàðòèðó, ó âëàñíèêà, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Òåðì³íîâî êóïëþ îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 9528212

1.11

Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Áóäèíîê, íà áàç³ â³äïî÷èíêó “ϳñî÷íå”, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òåëåâ³çîð, äèâàí, õîëîäèëüíèê, ãàçîâà ïëèòà, áåñ³äêà, ìàíãàë, 30 ìåòð³â îçåðî ç ãë³öåðèíîâîþ âîäîþ. Òåë: (097) 9245291

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àâòîâîêçàë, Ãàãàð³íà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ñò.Áàíäåðè âóë. Çäàì 1-2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³, WI-FI, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (095) 9381985 Àäð: http://posutochno.rovno.ua

1 àáî 2-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, ÒÐÖ “×àéêà”, öåíòð, çàë³çí. âîêçàë, ³íø³ ð-íè. Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³. Âñ³ óìîâè äëÿ êîìôîðòíîãî â³äïî÷èíêó. Êîíô³äåíö³éíî. Åêîíîì ³ VIP êëàñ. 150-300ãðí/äîáà. Çâ³òí³ äîêóì. 3êàò. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1, 2, 3-ê³ìí.

êâàðòèðè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Åêîíîì òà á³çíåñ-êëàñ. Àâòîâîêçàë, öåíòð, “Çëàòà Ïëàçà”, Áàíäåðè, ³ä³íñüêà, ïð.Ìèðó, Êí.Îëüãè, äîáà/150-300ãðí, 3ãîä/80-100ãðí. Wi-Fi, ïîáóòòåõí³êà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîêóìåíòè 3 êàòåãîð³¿. Òåë: (096) 3709137, (0362) 263173

1, 2, 3-ê³ìí.êâ.

ïîñóä, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

1- , 2- , 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî Áàíäåðè, ³íø³ ð-íè. Àâòîñòîÿíêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ³íòåðíåò. Âëàñíèê. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ìèðó ïðîñï., “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, öåíòð. Âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, âèäàºìî äîêóìåíòè, ïîðÿä ñòîÿíêà. Òåë: (096) 1837520; (0362) 629049

1-, 2-, 3-, 4-

À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, áîéëåð, 1700ãðí. Òåë: (097) 7523083 À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ÀÃðóøåâñüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, Öåíòð, Ìàêàðî- Àâòîâîêçàë, àáî Ñ.Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âà, Ïàðêîâà, Äóáåíñüêà âóë., ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñóä, á³ëîñí³æíà ïîñò³ëü, ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîâèäàºìî êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) àâòîñòîÿíêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáî431035; (094) 9661035, (066) âî, Òåë: (096) 1123917, (050) 7886453, (098) 3367916 8466928 Àâòîâîêçàë, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í,

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàêàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032

1-, 2-, 3-, 5-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî Öåíòð, “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, Ïàðêîâà, Ìèðó ïðîñï. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, âèäàºìî äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 629049; (098) 3046250, (093) 6809762

1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ.

60ãðí./ãîäèíà. Àâòîâîêçàë àáî àâòîðèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. 2-ñïàëüíå ë³æêî, ãàðÿ÷à âîäà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ñîö³àëüíå æèòëî. Òåë: (067) 7277938, (093) 4314290

1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 1-, 2-, 3-ê³ìí.êâàðòèðè. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 140ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä,

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212

Ïàðêîâà. Àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòòåõí³êà, Wi-Fi. Äîêóìåíòè 3 êàò. 150-270ãðí/äîáà, 80-100ãðí/3 ãîä. Âëàñíèê. Òåë: (096) 4638451; (063) 7900264; (066) 8041258 Àäð: www.kvartira.rv.ua

2000ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (094) 9661212 Á³ëÿ “Ïîë³òîíó”, 12 øêîëè, “÷åøêà”, õîðîøèé ñòàí, ÷èñòà, îõàéíà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (097) 9057077 Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêà”, ç ìåáëÿìè, íîðìàëüíèé ñòàí, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 9057077 Á³ëÿ “×àéêè”, íåìåáëüîâàíà, àëå ìîæå áóòè ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1100ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1650ãðí. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, íåìåáëüîâàíà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, á³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ×àéêè, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2200ãðí. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãîäè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóÀâòîâîêçàë, öåíòð, Ñò.Áàíäåðè, ïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëü- Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà ïð.Ìèðó, ³ä³íñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, íèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ,

Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó •ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîäè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 900ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðî•ð åÁ³ëÿ ìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîëîäòëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàë.ìàøèíêà, 1800ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ïàðèæ”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Áîÿðêà, 3-é ïîâåðõ, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóêîâèíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòà áåç ìåáë³â, 1500ãðí + å/å. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Â.Äèâ³ç³¿, 6-é ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåìåáëüîâàíà, 1200ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1200ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

Ãàãàð³íà, á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ä.Ãàëèöüêîãî, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äëÿ ñòóäåíò³â àáî ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + å/å. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìøèíà, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ª.Êîíîâàëüöÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ñ/â îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, áàëêîí çàñêëåíèé, 1800ãðí. Òåë: (097) 7523083 ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî,

ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Çäàì 1-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êàâêàçüêà, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, íå ìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå, 1800ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Ðîìàíà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êóð÷àòîâà, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (096) 1595772 Ìàêàðîâà, äëÿ ñ³ì’¿, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ìèðó ïðîñï., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Ìëèí³âñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, •çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà,

êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Íàáåðåæíà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 1300ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Íàáåðåæíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò (ùå í³õòî íå æèâ), ìåáëüîâàíà, 2000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, äëÿ 1-¿¿ ä³â÷èíè, 1100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, õîðîøèé ðåìîíò, íå ìåáëüîâàíà, ñ/â îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, 1500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Î.Äóíäè÷à, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1600ãðí. Òåë: (097) 7523083 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, òåõí³êà, ìåáë³ íå íîâ³, 1600ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì’¿, àáî ïðàöþþ÷èõ, íåäîðîãî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

ïîãîäèííî, ïîòèæíå•âî.Ïîäîáîâî, гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåê-


1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

òîâàí³, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, ³íòåðíåò, çàòèøí³. 130-250ãðí. Àâòîñòîÿíêà. Âëàñíèê. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (098) 4496716 Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿,

ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, â³ëüíà, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, 1300ãðí. + åë.åíåðã³ÿ. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Ñîáîðíà, á³ëÿ ìàãàçèíó “̳ëàí”, ðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, òåëåâ³çîð, 2000ãðí., êîìóí³êàö³¿. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñîáîðíà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñòóäåíò³â, 1600ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñòðóòèíñüêî¿, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ñ/â îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, âñÿ ïîáóòîâà, 2200ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) 9661212 Öåíòð, âëàñíèê. Òåë: (096) 2695654 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáë³, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, ìîæíà äëÿ äâîõ ä³â÷àò ñòóäåíòîê, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿, 1400ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Öåíòð,

ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1500ãðí. + å/å, âîäà. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (097) 5109726 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äâîê³ìíàòíó

1-, 2-, 3-, Öåíòð. ²íø³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò. Àâòîñòîÿíêà. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212

16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Á³ëÿ “Åëüäîðàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ “×àéêà”, 2-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “×àéêè”, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ “×àéêè”, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3-ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ Ïèâçàâîäó, ìåáë³, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, 1800ãðí., ë³÷èëüíèêè ñâ³òëà òà ãàçó. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ñâ³æèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 1500ãðí. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Òîðíàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, äëÿ ñòóäåíò³â, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (096) 7488495 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “ѳëüïî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñîí³”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìåìîð³àëó “Ñëàâè”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðèíêó “Ñàãàéäà÷íèé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, âñÿ òåõí³êà òà ìåáë³ íîâ³, íà äîâãèé ïåð³îä, 2200ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (097) 9057077 Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãàãàð³íà, õðóùîâêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ãàçîâà êîëîíêà, ³íòåðíåò, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñ/â îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà: ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáë³, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Âîëîäèìèðà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1800ãðí + ñâ³òëî, âîäà ïî ë³÷èëüíèêó. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îëüãè, á³ëÿ ïàðêó, ìåáëüîâàíà, 2200ãðí., ñâ³òëî. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, ìåáë³, ÷àñòêîâî òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (098) 0663138 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ðåìîíòîì, 1700ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êí.Ðîìàíà, íåìåáëüîâàíà, çâè÷àéíèé ñòàí, êîëîíêà, 1500ãðí, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Êîñòðîìñüêà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ³íòåðíåò, áîéëåð, 2300ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ëåðìîíòîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà: ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, ïèëîñîñ, 2800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳ðþùåíêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ̳ðþùåíêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 1700ãðí., êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (097) 8634289 Ìàêàðîâà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè, 50% îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìåáëüîâàíà, óìîâè, áåç ãîñïîäàðÿ, äëÿ çàî÷íèê³â. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî,

ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., íåìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåìåáëüîâàíà, íà äîâãèé òåðì³í, æèëèé ñòàí, 2000ãðí. Òåë: (098) 0663138 Íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï.Ìîãèëè, 3-é ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, íåìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ñ.Áàíäåðè, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, ºâðîðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (068) 0468169; (093) 7163914 Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, ñâ³æèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (098) 0923393 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ñ/â îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, çàñêëåííèé áàëêîí, 2300ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 52 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ìîæíà äëÿ áðèãàäè ÷îëîâ³ê³â. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Ñîáîðíà,

Þâ³ëåéíèé, ìåáë³, êîëîíêà, áàëêîí, ê³ìíàòè îêðåì³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. + åë.åíåðã³ÿ. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Ñò.Áàíäåðè, 3-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñò.Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñòðóòèíñüêî¿, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, çàñêëåííèé áàëêîí, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñòðóòèíñüêî¿, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1500ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâåðõ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 4000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áîéëåð, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé ðåìîíò, êàáåëüíå, ³íòåðíåò, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2700ãðí. Òåë: (097) 7523083

9

×åðíÿêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083

Òðèê³ìíàòíó

Ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíèé, áåç ðåìîíòó, ìåáë³, 1300ãðí, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (098) 0663138

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Öåíòð òà ³íø³ ðàéîíè. Ñó÷àñí³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò, êîìôîðòí³, çàòèøí³. Àâòîñòîÿíêà. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716; (050) 4359228 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 C.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 2250ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “Áðóêë³í”, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, ñ/â îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, íå ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ ÐÓÌó, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí, ñâ³òëî. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, ÷àñòêîâî ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4904132 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, º õîëîäèëüíèê, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ë³ôò, íå ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (097) 7523083 Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ³ä³íñüêà, 1-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, íà òðèâàëèé òåðì³í, 3000ãðí+ ë³÷èëüíèêè. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 5-ïîâ. ïàí. áóä., ë³ôò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà: ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 2 òåëåâ³çîðè, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êí.Îëüãè, á³ëÿ “Ìàëÿòêî”, ìåáëüîâàíà, 3500ãðí., êîìóí³êàö³¿. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå, 2300ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ñó÷àñí³ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåííèé, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, ºâðîðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (068) 0468169; (093) 7163914 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñ.Ïåòëþðè, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3000ãðí, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2100ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïîñóäîìèéêà, åëåêòðîäóõîâêà, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, 2-ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2300ãðí. + êîì.ï. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 3200ãðí, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, º âñå. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå, õîðîøèé ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (098) 0663138

×îòèðèê³ìíàòíó

²íø³ ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Þâ³ëåéíèé, áëî÷íà ñèñòåìà, äóø íà ïîâåðñ³, ðåìîíò, ìåáë³, 1200ãðí. Òåë: (097) 9057077

Áóäèíêè 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ñ³ì’¿, íà äîâãèé òåðì³í. Òåë: (097) 9057077 Áóäèíîê ñó÷àñíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäèíîê, âñÿ òåõí³êà, ìåáëüîàíèé, ºâðîðåìîíò, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóäèíîê, íîâèé, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð, íîâèé ðåìîíò, 7000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Áóäèíîê, íîâîáóäîâà, Í.Äâ³ð, âëàñíèê. Òåë: (067) 1921665 Âàâ³ëîâà, 1/2 áóäèíêó, 2 ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, 3000ãðí, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ³ä³íñüêà, 1000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ë.Óêðà¿íêè, 2 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, º ì³ñöå äëÿ àâòî, 3600ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ïàâëþ÷åíêà, 1 ê³ìíàòà, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ïîëîâèíà áóäèíêó, Òèííå, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïðèõîäüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, 3 ïîâåðõè, 5 ê³ìíàò, 2 ñ/â, êàì³í, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, 8500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Òèííå, áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ×àñòèíà áóäèíêó, ð-í Áîÿðêè, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Òåë: (068) 0534141 Þâ³ëåéíèé, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 2500ãðí + ÊÏ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó  öåíð³ ñ.Ìàÿêè, âóë.17-ãî âåðåñíÿ, áóäèíîê ¹70, áàæàíî äëÿ æ³íêè ç äèòèíîþ øê³ëüíîãî â³êó, íîâ³ ìåáë³, çðîáëåíèé ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, º äóøîâà êàá³íà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà. Òåë: (0332) 727403 Çäàì îäíîê³ìí.êâ., âóë.Âåòåðàí³â, TV, õîëîäèëüíèê, îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (068) 8449800 Îäíî-äâîê³ìí.êâ., âåëèêîãàáàðèòíó, öåíòð ì³ñòà, íîâîáóäîâà, 1-ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. 3600ãðí + êîìóíïîñëóãè, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (096) 5098303; (050) 9854571 Îäíîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, âìåáëüîâàíó ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ð-í çàë³çí. âîêçàëó. Òåë: (095) 9330049 Îäíîê³ìí.êâ., ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, ïîáëèçó ðèíêó “Çàâîêçàëüíèé”, âìåáëüîâàíà, ÷èñòà òà çàòèøíà, óñ³ âèãîäè, ïîáëèçó àâòîñòàíö³ÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0332) 737244; (050) 2677947

Òðèê³ìíàòíó Çäàì òðèê³ìí.êâ., ð-í ÃÌ “Òàì Òàì”, ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Òåë: (067) 3341505 Ëóöüê, ð-í ïðîñï.³äðîäæåííÿ, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2000ãðí + êîìóíïëàòåæ³. Òåë: (067) 2699328

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 400ãðí., õîðîøèé âàð³àíò. Òåë: (067) 7229907  ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ð-í Áàñ³âêóò, âñ³ çðó÷íîñò³, º ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 1200ãðí, âëàñíèê. Òåë: (097) 9205891 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà äëÿ 2-îõ õëîïö³â, áåç âëàñíèêà, ì³ñöå 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Âåðáîâà, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 600ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7229907 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåìÿíêà, êóõíÿ, ê³ìíàòà. Òåë: (0362) 282664 Ãàãàð³íà, á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, ê³ìíàòà äëÿ õëîïö³â, áåç âëàñíèêà, ì³ñöå 450ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ãàãàð³íà, á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, ì³ñöå äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì, Öåíòð, âëàñíèê. Òåë: (098) 9199069 ijâ÷èí³ íåäîðîãî, äîïîìîãà ³íâàë³äó. Òåë: (0362) 281127; (096) 4508934 ijâ÷èí³, Âåðáîâà. Òåë: (067) 3188470 Äëÿ ä³â÷èíè, 230ãðí. Òåë: (0362) 244840; (098) 0998384 Äëÿ ä³â÷èíè, Ñ.Áàíäåðè. Òåë: (097) 9124021 Äëÿ ä³â÷èíè. Òåë: (0362) 240799 Äëÿ äâîõ õëîïö³â, Áîÿðêà. Òåë: (098) 6327337 Äëÿ äâîõ-òðîõ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò, Ð.Øóõåâè÷à, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 627386; (067) 2656651


10

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

Äëÿ ïðàöþþ÷î¿ ä³â÷èíè. Òåë: (096) 3370698 Äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ. Òåë: (096) 3436908 Äëÿ õëîïöÿ, çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, âëàñíèê. Òåë: (099) 0724131 ª.Êîíîâàëüöÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (096) 6158678; (066) 8013911 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó äëÿ ñ³ì’¿, 1000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìåáëüîâàíà, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Çäàì ê³ìíàòó

ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, âñ³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 ʳìíàòà áåç âëàñíèêà, Ñîáîðíà, öåíòð, ÿêùî äëÿ 1 õëîïöÿ - 1000ãðí., ÿêùî äëÿ 2-îõ, ì³ñöå 500ãðí. Òåë: (097) 0565256 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ʳìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 6280174 Êí.Âîëîäèìèðà, äëÿ õëîïö³â, áåç âëàñíèêà. Òåë: (097) 0565256 ̳ñöå â ê³ìíàò³, âñ³ çðó÷íîñò³. Òåë: (096) 9608197; (097) 1265058

̳ñöå-ë³æêî, â îêðåì³é ê³ìíàò³ äëÿ 2 õëîïö³â, âñ³ âèãîäè. Òåë: (066) 6280174 Í.Õàñåâè÷à, á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ê³ìíàòà ó ãóðòîæèòêó, 850ãðí. Òåë: (067) 72299076, (050) 2657271 Íàáåðåæíà, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, õîðîø³ óìîâè, 650ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ê³ìíàòà ó ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Ñòóäåíòà-çàî÷íèêàì. Òåë: (098) 7944790 Õëîïöþ ïðàöþþ÷îìó, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (0362) 244331 Õëîïöÿì ïðàöþþ÷èì, ñòóäåíòàì. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 Öåíòð, ä³â÷àòàì áåç ïðîæèâàííÿ ãîñïîäàðÿ, âëàñíèê. Òåë: (067) 4908791 ×åðíÿêà, á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, ì³ñöå äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907

ËÓÖÜÊ Â³çüìó â îðåìó ê³ìíàòó ä³â÷èíó, (áåçêîøòîâíî çà óìîâè äîïîìîãè ïî ãîñïîäàðñòâó). Òåë: (0332) 726565; (050) 8058940 Çäàì îêðåìó ê³ìíàòó äëÿ ä³â÷èíè, (áåçêîøòîâíî çà óìîâè äîïîìîãè ïî ãîñïîäàðñòâó). Òåë: (0332) 726565; (050) 8058940

1.19

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó 1-, 2-ê³ìíàòíó

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ —

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ìîæíà íåìåáëüîâàíó, ö³êàâëÿòü âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (098) 0663138 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ, áåç ä³òåé, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Òåë: (097) 7523083 Íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Ð-í Áîÿðêè, Þâ³ëåéíîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

Òðèê³ìíàòíó  öåíòð³, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêà”, â æèëîìó ñòàí³, ó âëàñíèêà. Òåë: (097) 9057077 Íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ѳì’ÿ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ ʳìíàòó, ì³ñöå â ê³ìíàò³. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 ʳìíàòó. ʳìíàòó ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0663138 Êâàðòèðó ó íîâîáóäîâ³, ç ðåìîíòîì, ìîæíà íåìåáëüîâàíó. Òåë: (097) 9057077 Êâàðòèðó, ϳâí³÷íèé, íà òðèâàëèé òåðì³í, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó, äâ³ ïðàöþþ÷³ ä³â÷èíè, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í, íà Þâ³ëåéíîìó. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó, ïîðÿäí³ ëþäè. Òåë: (096) 7488495 Êâàðòèðó, òåðì³íîâî, ó áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, ó âëàñíèêà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Áóäèíêè

1.30

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Â.Æèòèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 1500 êâ.ì, òåðèòîð³ÿ á³ëüøå 1ãà, îãîðîäæåíà øèôåðîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Â.Æèòèí, ìàãàçèí ä³þ÷èé ç îáëàäíàííÿì, 0.02ãà ïðèâàòèçîâàíî. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Âàðêîâè÷³. Ïðèì³ùåííÿ 48 êâ.ì, òîðãîâî-îô³ñí³ îêåðìîñòîÿ÷³, 3 ê³ìíàòè, ï³ä ìàãàçèí, ïåðóêàðíþ, 8000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùà. Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éí³ (àäì³í.áóä³âë³, ñêëàäè, áîêñè), êàï³òàëüí³ ñïîðóäè 2000 êâ.ì., öåãëÿí³, êîìóí³êàö³¿, 1.5ãà çåìë³, 120000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Äåìèä³âêà, ïðèì³ùåííÿ, 2700 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 380Âò, êðàí-áàëêè, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Æèòèí, ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÑÒÎ, 350 êâ.ì, öåãëÿíå, îäíîïîâåðõîâå, ñâ³òëî, âîäà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, âîðîòà, îãîðîäæåíî, çåìë³ 0,10ãà, 65000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Çäîëáóí³â, êàôå, 2 çàëè, êóõíÿ, ñ/â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,02ãà, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Êâàñèë³â. Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷å, öåíòð, 380Â, îãîðîäæåíà òåðèòîð³ÿ. Òåë: (067) 3605502, (096) 6569740 Êëåâàíü. Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä 1727 êâ.ì, ðàìïà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.31ãà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êëåâàíü. ð-í çàìêó (á³ëÿ öåðêâè), ïðèì³ùåííÿ 500 êâ.ì., 40 ñîò çåìë³, ìîæëèâèé îáì³í íà áóä.ìàòåð³àëè, àâòîìîá³ëü, êâàðòèðó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3602023 Êîëîäåíêà. Ïðèì³ùåííÿ, 1200 êâ.ì, çåìë³ 0,42ãà, ê³ìíàòà, ñ/â, 2 ñåïòèêà, ïîæåæíà ÿìà, 7 áëîê³â, õîëîäèëüíà êàìåðà, 90000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîñòîï³ëü. Ìàãàçèí 87 êâ.ì, ïðîìòîâàðè (àâòîçàï+ïåðóêàðíÿ/17 êâ. ì) ìàãàçèí, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Âðåì’ÿíêó, ç³ çðó÷íîñòÿìè ÷è áåç, ö³êàâëÿòü âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 9057077 Äà÷ó, íà ë³òî, íåäîðîãî. Òåë: (067) 6077804 ѳì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í, â áóäü-ÿêîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Òåë: (097) 7523083 ѳì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 ×àñòèíó áóäèíêó àáî áóäèíîê. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×àñòèíó áóäèíêó ÷è áóäèíîê äëÿ ñ³ì’¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (098) 0663138

Äâîê³ìíàòíó

Â.Æèòèí íà гâíå. Áóäèíîê, âëàñíèê, íà îäíîê³ìí.êâ. Òåë: (098) 3843701 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474; (097) 4788845

Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083

1.23

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889

3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Äà÷íà ä³ëÿíêà íà áóä.ìàòåð³àëè. Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä äà÷ó, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (096) 0301888 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà àâòîìîá³ëü. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Íîâà Óêðà¿íêà, îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com Ñìèãà íà гâíå. Äâîê³ìí.êâ. + äîïëàòà, íà îäíî-, äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706

ËÓÖÜÊ Á=1 Îáì³íÿþ 1/3 ñòàðîãî ïðîáëåìíîãî áóäèíêó, íà ñòà䳿 ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü âóë.×åõîâà íà æèòëî Ëóöüê, гâíå, 120000ãðí. Òåë: (095) 5709119

1.28

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

ijþ÷å êàôå, öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ì.гâíå. Ïî õîðîø³é ö³í³. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ijþ÷èé àâòîðåìîíòíèé êîìïëåêñ, ìàãàçèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, áîêñè ç ÿìîþ, ìèéêà, øèíîìîíòàæ, çåìë³ 0,19ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 4400000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ijþ÷èé ìàãàçèí (ïðîäóêòîâèé), ð-í àâòîâîêçàëó, íåäîðîãî. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ijþ÷èé ñòîìàòêàá³íåò, ð-í ϳâí³÷íèé, 74 êâ.ì, ðåíãåí-êàá³íåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Äóáåíñüêà, ìàãàçèí, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Çäîëáóí³âñüêà, òîðãîâî-îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3000/27 êâ.ì, â³ëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 10 ïðèì³ùåíü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,27ãà, 225000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com ʳîñê, íà ïðîäóêòîâîìó ðèíêó. Òåë: (067) 1527517; (099) 3426189

Êàôå ä³þ÷å, öåíòð ì³ñòà, 150 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êè¿âñüêà, ð-í çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, êîðîáêà öåãëÿíà, 150 êâ.ì., öîêîëü + 2-ïîâåðõè, íàêðèòî, 0.065ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 70000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Êí.Îñòðîçüêîãî, ïðèì³ùåííÿ, 136 êâ.ì, 3 âåëèêèõ çàëè, ñ/â, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, øóìî³çîëÿö³ÿ, àâòîíîìêà, ðåìîíò, 2 âõîäè, 950000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êí.Ðîìàíà, ïðèì³ùåííÿ, 100 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ, äóæå ïðîõ³äíå ì³ñöå, ³äåàëüíî ï³ä ìàãàçèí àáî êàôå, âåëèêèé ïîò³ê ëþäåé, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842 Ëüîíîêîìá³íàò, ìàãàçèí, 67 êâ.ì, îáëàäíàííÿ â³òðèíè, õîëîäèëüíèê, êîíäèö³îíåðè, ðåìîíò, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/15-16-35 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëî, âîäà, îïàëåííÿ, íåæèòëîâå, îêðåìèé âõ³ä, 65000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ìëèí³âñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, 100 êâ.ì., 0.12ãà, 25êì â³ä гâíîãî, 19000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîÍîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, âèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) (0362) 434012; (067) 5814035, (067) 3632170 7070132

Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 5êì â³ä ì.гâíå. Òåë: (067) 3816986 Ðèáíå ãîñïîäàðñòâî 100% çàðèáëåíå,

êâàðòèðó çí³ìó äëÿ ñåáå. Ç ðåìîí9.6ãà, 25êì â³ä Ëóöüêà. Òåë: (098) 6003127 òîì, ìåáëüîâàíó, áàæàíî ç Ðèáíå ãîñïîäàðñòâî 11ãà, 25êì â³ä Ëóöüêà, òåõí³êîþ. Òåë: (0362) 643685; Áóäèíîê, íà ì³ñÿöü, íåäîðîãî. Òåë: (096) ñòàâè çàðèáëåí³ 100%. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ë³, ðîçãëÿíó âàð³àíòè. + º æèëèé áó(067) 4187960; (066) 2671277 5701676 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ðàéîí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ “×àéêè”, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, öåíòð, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 9057077 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, ñ³ì’ÿ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäü-ÿêèé ðàéîí, íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 9057077 Áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Äî 1500ãðí. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ìîëîäà ïàðà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ð-í Áîÿðêè, Þâ³ëåéíîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ð-í àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ѳì’ÿ, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ó âëàñíèêà, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (098) 0663138 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

ijþ÷à ïåðóêàðíÿ, öåíòð, 57 êâ.ì., ç îáëàäíàííÿì, 110000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132

äèíîê ç âèãîäàìè. Òåë: (096) 6359139 ßñèíèíè÷³, ïðèì³ùåííÿ, 1300/80 êâ.ì, çåðíîñõîâèùå, êîìóí³êàö³¿, âîäà ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷, ñâ³òëî, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 16 ëèïíÿ, îêðåìå ïðèì³ùåííÿ, 360 êâ.ì, íàÿâí³ âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìîæëèâà ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ äîáóäîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 16 ëèïíÿ, ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1000000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Àäì³í³ñòðàòèâíî-

Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Äóáåíñüêà, 130 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 70000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259

Ìàãàçèí ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 70 êâ.ì., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà äëÿ àâòî, 95000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, á³ëÿ ãîòåëþ “Ìàðëåí”, ç îáëàäíàííÿì, 50000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ìàãàçèí, ð-í ðèíêó, 90 êâ.ì., 180000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ìèðó ïðîñï., á³ëÿ êàôå “Ãàâàíà”. Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ 43 êâ.ì. Îêðåìèé âõ³ä, àâòîðñüêèé äèçàéí, áàíê³âñüêèé ñòàíäàðò çàõèñòó, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 3638977; (0362) 436316 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ 85 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì. ÂëàñÌèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 52 êâ.ì., 85000. íèê. Òåë: (097) 7048471 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, ïðèì³ùåííÿ (ä³þ÷èé á³çíåñ), 200 êâ.ì., ðåìîíò, îáëàäíàííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå, 170000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóä³âåëüíèê³â, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, ãàðàæ íà âåëèêèé àâòîáóñ, îõîðîíÿºòüñÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 350/êâ.ì. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, 54 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, öîêîëü, ïîâíîö³íí³ â³êíà, 20 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 17500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 ³ä³íñüêà, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ, áðîíåäâåð³, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ 31 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, 21000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, òîðãîâî-îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ 280 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âèõ³ä íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, 200000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 4.5õ2.5ì. Òåë: (097) 4632160 Âàãîí÷èê ïîáóòîâèé. Òåë: (0362) 644353, 629905

Âàãîí÷èê á³çíåñîâèé, 5õ3.5, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ïåðóêàðíþ. Ìîæëèâèé îáì³í íà áóä.ìàòåð³àëè (êîñòî÷êó, áëîêè ³íøå). Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Âèðîáíè÷î-àäì³í³ñòðàòèâíå ïðèì³ùåííÿ, 509 êâ.ì, â ãàðíîìó ñòàí³, êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,20ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 85000, òîðã. Òåë: (098) 4455131

Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Îô³ñ, 95 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ª.Êîíîâàëüöÿ, 55000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Îô³ñ, Áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì, ìîñòîâèé êðàí, âèñîòà 11ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 250000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï.Ìîãèëè, Ïèâçàâîä, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 540000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ϳâí³÷íèé, ìàãàçèí, ä³þ÷èé, ç îáëàäíàííÿì, 70 êâ.ì., 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ϳâí³÷íèé, ïðèì³ùåííÿ, êàôå, 108 êâ.ì, 55000. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ Áóä³âåëüíèê³â 200 êâ.ì, òîðãîâî-îô³ñí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòîÿíêà äëÿ ìàøèí, 9000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ Äâîðåöüêà 200 êâ.ì, 10 ê³ìíàò, æèëèé ñèòàí, ðåìîíò, õîðîøèé äî¿çä, îõîðîíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà â îðåíä³, 280000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ Êóð÷àòîâà, 300 êâ.ì, ÑÒÎ àâòîôàðáóâàëüíà êàìåðà, êîìóí³êàö³¿, 100000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ Êóð÷àòîâà, 358 êâ.ì, òîðãîâî-îô³ñí³, 232700. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ ×åðíÿêà, 27 êâ.ì, òîðãîâî-îô³ñí³, îêðåìèé âõ³ä, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëî, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, öåíòð, îêðåìî ñòîÿ÷å, 250 êâ.ì, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ, Ñîáîðíà, á³ëÿ “Ëàãóíè”, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí, îêðåìèé âõ³ä, óïîðÿä.ïîäâ³ð’ÿ, ðåìîíò, äîìîôîí, ñèãíàë³ç., 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com

Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàäè, áîêñè, ÑÒÎ, Ñîáîðíà âóë, Þâ³ëåéíèé ð-í, 800 êâ.ì., 0.35ãà çåìë³, ïðèâàòèçîâàíî, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Áîÿðêà, 180 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñàí.âóçîë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 105000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Ïðèì³ùåííÿ, Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçåë, 18000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Îñòàôîâà, 65 êâ.ì. + 30 êâ.ì., òàìáóð, ðåìîíò, 81000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 44 êâ.ì. (3 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñàí.âóçîë), ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Òåàòðàëüíà ïëîùà, 90 êâ.ì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 180000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, 130 êâ.ì., ï³ä àïòåêó, áàíê, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 230000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 70 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, (ä³þ÷èé ìàãàçèí), çðó÷íå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 140000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñîáîðíà, ìàãàçèí, 87 êâ.ì, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ñò.Áàíäåðè, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ 45 êâ.ì., ðåìîíò, 65000, àáî îáì³í íà 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì ó íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, 115 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñòàðèöüêîãî, òîðãîâî-îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, 3 ïîâåðõè, 1 ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó, ñâ³òëî, ðåìîíò, ï³äâàë, óòåïëåííà, êîðî¿ä, 8000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð, Êàâêàçüêà, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ìîæëèâèé ïîåòàæíèé ïðîäàæ ïðèì³ùåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öåíòð, ×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ, 175 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, êîììóí³êàö³¿, âåëèêèé ïîò³ê ê볺íò³â, 3168000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öåíòð, ×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ÷óäîâå ì³ñöå á³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ, 12000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öåíòð, êàôå, 550 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 300000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Öåíòð, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (îô³ñ, ìàãàçèí) 56 êâ.ì., 46000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Öåíòð, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 9-ïîâ. öåãë. áóä., 128 êâ.ì, 7 êàá³íåò³â, ñ/â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ 95 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Öåíòð, òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ, 1 ïîâåðõ, 137 êâ.ì, 2 âõîäè, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ìîæå áóòè ï³ä êàôå, ìàãàçèí, ³íøå, 1500000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Öåíòð, ̳öêåâè÷à, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 95 êâ.ì, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 130000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ä³þ÷èé á³çíåñ-ñàóíà, 66 êâ.ì, Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1-é ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, äæàêóç³, áàñåéí, âîäîñïàä, ïàðèëêà, ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó, ñ/â, òåðì³íîâî. Òåë: (066) 8087665 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä, âèðîáíèöòâî, 72 êâ.ì, ç³ ñâ³òëîì òà îõîðîíîþ, â ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³, 70000ãðí. Òåë: (095) 5709119 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-Äóáíî, ïðèâàòèçîâàíå, ïðèçíà÷åííÿ-ñòîëÿðíèé öåõ, òà ïðèâàòèçîâàíà ç/ä 0.32ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Îðåíäà óëü÷àíñüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà •êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó ñ.Ñòåïàí³âêà ïî âóë.Ïðèõîäüêà, 27-À, Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 04.06.2014ð. î 10.00 çà àäðåñîþ. Òåë: (03652) 57096, 25564 Àäð: Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à-I, Øåâ÷åíêà âóë.. 97, â ïðèì³ùåíí³ ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà Êîñòîï³ëü. Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, ïëîùåþ â³ä 100 äî 1200 êâ.ì. Ö³íà îðåíäè 8ãðí./êâ.ì. Òåë: (099) 7400320

вÂÍÅ Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî, ïðèì³ùåííÿ, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå åëåêòðîîïàëåííÿ, ïàðêîâêà, âåëèêèé ïîò³ê ï³øîõîä³â, 160ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ ïðîäóêòîâîãî ðèíêó, ïðèì³ùåííÿ ï³ä êàôå, 100 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, êóõíÿ, ñ/â, îêðåìèé âõ³ä, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 10000ãðí. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ðèíêó, ïðèì³ùåííÿ, 88 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 175ãðí/êâ.ì, ïåðøèõ òðè ì³ñÿö³ ìîæëèâà çíèæêà. Òåë: (098) 4455131 Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ, 170 êâ.ì, ìîæëèâèé ïðîäàæ. Òåë: (067) 5628820 Ãàãàð³íà, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 130 êâ.ì, îêðåìèé ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñèãíàë³ç³ö³ÿ, ïàðêîâêà, ³íòåðíåò, 62 ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ä.Ãàëèöüêîãî, ïðèì³ùåííÿ, 50 êâ.ì, ï³ä áóäü-ÿêèé âèä á³çíåñó, 50 ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Äóáåíñüêà, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 100 êâ.ì., ðåìîíò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Æèòèí, ñêëàä, 350 êâ.ì., ðàìïà, êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâî ï³ä ÑÒÎ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Êè¿âñüêà, ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ êîììóí³êàö³¿, 200 êâ.ì öîêîëüíèé ïîâåðõ, 170ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Êí.Îëüãè, ïðèì³ùåííÿ, 107 êâ.ì, îêðåìå, âñ³ êîììóí³êàö³¿, ìîæå áóòè ï³ä: êàôå, ìàãàçèí, ñàëîí êðàñè, 100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ìàéäàí íåçàëåæíîñò³, ïðèì³ùåííÿ, 400 êâ.ì, âåëèêèé ïîò³ê ê볺íò³â, õîðîøèé ðåìîíò, ³äåàëüíî ï³ä âåëèêèé òîðãîâåëüíèé ìàãàçèí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 153 êâ.ì, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè ïî 75 êâ.ì, ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, êàôå, 200ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåðè, ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ï³ä êàôå, 70ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Îô³ñ, öåíòð, 57 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, ðåìîíò, ñàíâóçîë, 900. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, Îñòàôîâà âóë, 160 êâ.ì., 100ãðí./êâ.ì. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüê³ â³ä 40 äî 6000 êâ.ì, 10ãðí/ êâ.ì. Òåë: (067) 3835126 Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ñêëàä, Êóð÷àòîâà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, 300 êâ.ì, 388 êâ.ì, 8ãðí/ êâ.ì. Òåë: (095) 5200652; (068) 0510779 Ñ.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, 160 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, íà ïåðåõðåñò³, ï³ä ëþáèé âèä á³çíåñó, 70ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Òîðãîâ³ ïðèì³ùåííÿ

â öåíòð³ ì³ñòà, â îðåíäó, ð³çí³ ïëîù³. Ö³íà: 1-é ïîâåðõ 120ãðí./êâ.ì., 2-é ïîâåðõ 100ãðí./êâ.ì. Ïàñàæ “Þí³ñòü”. Òåë: (0362) 225972; (067) 6815675 Öåíòð, 16 ëèïíÿ, ïðèì³ùåííÿ, 30 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ï³ä òîðãîâëþ, 125ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 ×åðíÿêà, ïðèì³ùåííÿ, 160 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âåëèê³ â³òðèíí³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 105 ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 ×åðíÿêà, ïðèì³ùåííÿ, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ï³ä³éäå ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, 150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 ×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ, 135 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 160ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

ËÓÖÜÊ

 îðåíäó âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 100-350 êâ.ì. Áîêñè äëÿ ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. Çðó÷íèé äî¿çä, îõîðîíà, ö³íà â³ä 10ãðí/êâ.ì. Òåë: (050) 3782022 ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Çí³ìó ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êîíòåéíåð, àáî êóíã. Òåë: (067) 3625501 Êóïëþ ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³þ äî 50 êâ.ì, â ëþäíîìó ì³ñö³. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ àáî ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí êðàñè, 65-80 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

1.50

Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ïðîäàì. Ëîêà÷³, áóäèíîê 97 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ï³äâàë, ãàðàæ, 2 õë³âè, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, âñ³ âèãîäè. Òåë: (03374) 21589 (Ëîêà÷³); (050) 6907841

вÂÍÅ Á.Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 350 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ñàóíà, â³äêðèòèé áàññåéí, çåìë³ 0,10ãà, 4840000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 73/6,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 4 ê³ìíàòè, áåç âèãîä, öåãëÿíèé ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,065ãà, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ “Òåêñòèëüíèêà”, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ñàí.âóçîë, 0.06ãà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Àâòîäðîìó, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 130 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå ãàçîâå îïàëåííÿ, 765000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ Àâòîäðîìó, áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 231 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, æèëèé ñòàí, çåìë³ 0,08ãà, 1600000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ óäðîïàðêó, ñó÷àñíèé áóäèíîê, 320 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÿê³ñí³ ìåáë³, ä³ëÿíêà 0,10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ ÇÎØ N5, áóäèíîê öåãëÿíèé, 75 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, âèñîê³ ñòåë³, æèëèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, 67000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ÇÎØ N8, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ðåìîíò, îêðåìèé äâ³ð, çåìëÿ, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Çàë.âîêçàëó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, äâîð³âíåâà, êîòåäæíîãî òèïó, îêðåìèé âõ³ä, ì/ï â³êíà, 2 ïîâåðõè, 2 ñïàëüí³, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ Çîîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, 2 âõîäè, ñòÿæêà, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.045ãà, 85000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ Çîîïàðêó, áóäèíîê, 136 êâ.ì, êîòåäæ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, 136000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200


1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Á³ëÿ Ìàãíàòó, 1/2 áóäèíêó, ëüîõ, 800000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ Ïèâçàâîäó, 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çåìë³ 0,04ãà, 32000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ Ïèâçàâîäó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 50 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóõíÿ, ñ/â, 2 ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, ïðèâàòíèé äâ³ð, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ Ïèâçàâîäó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, 2 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 492000ãðí. Òåë: (097) 6379577 Á³ëÿ Ïèâçàâîäó, áóäèíîê øëàêîâèé, 28/2 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, êóõíÿ, 21000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ ÐÓÌó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 49/3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, äóøîâà êàá³íêà, òóàëåò íà âóëèö³, îêðåìèé âõ³ä, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ÐÓÌó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, 2 ê³ìíàòè, º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ÒÐÖ Åêâàòîð, 1/2 áóäèíêó, ãàðàæ, ñàðàé, îêðåìèé çà¿çä, 46 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 258 êâ.ì, âëàñíèê. Òåë: (097) 8662404

Á³ëÿ àâòîäðîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé, äîáðîòíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, 0,11ãà çåìë³. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, ãàðàæ, ï³äâàë, ì/ï â³êíà, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âíóòð³øí³ ðîáîòè, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ÷îðíîâà ðîáîòà, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãë., íîâîáóäîâà, ÷åðåïèöÿ, ì/ï â³êíà, âîäà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, ãàðàæ, 12 ñîò, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 270 êâ.ì, âîäà, ñâåðäëîâèíà, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, 150 êâ.ì., çåìë³ 10 ñîò, òåðì³íîâî, 90000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604

Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãë., 150 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 10 ñîò, 65000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, 0.10ãà çåìë³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 32 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 56 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, 50 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 2 ê³ìíàòè, 12500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó “×àéêà”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 50 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà, õîðîøèé ñòàí, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 0.10ãà, 90000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüò.äî¿çä, 82000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 115 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, ãàðàæ, º ìîæëèâèñòü äîáóäîâè, 970000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Áàñ³â êóò, ÷àñòèíà áóäèíêó, 30 êâ.ì, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, 1/2 áóäèíêó, 50 êâ.ì, 3 ñîò, ãàðíèé çà¿çä, 45000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áîÿðêà, 1/4 áóäèíêó äåðåâÿíî-öåãëÿíèé, 45/25/20 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, ñ/â, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,025ãà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áîÿðêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 550 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 89 êâ.ì, áåç âèãîä, ãà, âîäà, ñåïòèê, ñàóíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, 72000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áîÿðêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ÷àñòèíà, 2 ê³ìíàòè, ãàç, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áîÿðêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 52 êâ.ì, ðåìîíò, êàíàë³çàö³ÿ, ðåìîíò, 88750. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áîÿðêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 64 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, 81000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, áóäèíîê øëàêî-öåãëÿíèé, 60/2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîòåë, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áîÿðêà, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,025ãà, 550000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áîÿðêà, áóäèíîê, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 75 êâ.ì., 8 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áîÿðêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 216 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 105000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.06ãà, 120000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, , 0.05ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012;

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

(097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóäèíîê (5êì äî ÖÓÌó), 178 êâ.ì, 2-ïîâ., óòåïëåíèé, âíóòð³øí³ ðîáîòè, êàðêàñè íà ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ãàç, ñâ³òëî, âîäà ñêâàæèíà, 12 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 66/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, ï³äâàë, îïàëåííÿ â³ä ãðóáêè, òóàëåò íà âóëèö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóäèíîê ð-í àâòîäðîìó, íîâèé, 90% ãîòîâíîñò³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 2 ïîâåðõè, ïîâíîö³ííèõ, 157/83/22 êâ.ì., 0.06ãà, 125000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482

Áóäèíîê öåãëÿíèé, çà ÏÌÊ-100, á³ëÿ Êîëîäåíêè, 50000. Òåë: (098) 0893092 Áóäèíîê, ð-í Ãàçîòðîíó, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Áóäèíîê, ñó÷àñíèé, ìåáëüîâàíèé, çåìë³ 0,10ãà, ãàðàæ, àëüòàíêà, ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó, ñàóíà, áàñåéí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 15 ñîò, 100000. Òåë: (067) 9103444 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 280 êâ.ì., ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.10ãà, îãîðîäæåíî, àñôàëüò.äî¿çä, 280000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Â.×îðíîâîëà, êîòåäæ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 162 êâ.ì, ãàðàæ, çåìë³ 0,03ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êîìóí³êàö³¿, îêðåìèé çà¿çä, óòåïëåíèé, 110000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

³ä³íñüêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 6 ñîò çåìë³, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 250000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðáîâà, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâ., óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, 105000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåñíåâå, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãëÿíå, âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, íàêðèòå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, õîðîøèé äî¿çä, 0.10ãà, 58000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âîëèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 4434189 Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ð³âíà, 770000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 óäðîïàðê, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîñòàíäàðò, 0.10ãà, 340000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 óäðîïàðê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ãàáðèë³âñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ïîøòóêàòóðåíî, 10 ñîò, ãàðàæ, 65000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Ãë³íêè âóë., 1/2 áóäèíêó, 0.023 çåìë³, ìîæëèâ³ âàð³àíòè. Òåë: (068) 3165956 Ãðàáíèê, 1/2 áóäèíêó, 60 êâ.ì., 57000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ãðàáíèê, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, áåç âèãîä, âîäà, âðåìÿíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 120000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðàáíèê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, áàñåéí, 450000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðàáíèê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ñòàðèé áóäèíîê, 460000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðàáíèê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 72/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, âñ³ âèãîäè, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 94000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðàáíèê, áóäèíîê, 82 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ãðàáíèê, áóäèíîê, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ãðàáíèê, 1/2 áóäèíêó, äåðåâ’ÿíèé, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, ãàç, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, 0.0439ãà ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìë³, 55000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ãðàáíèê, áóäèíîê, íàâïîðîòè ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, öåãëÿíèé, 1960 ðîêó, 60 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.0556ãà, 85000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ãðîáíèê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 140 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, õîëë, 2 ñ/â, êóõíÿ, ñàóíà, 2 ê³ìíàòè, ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 209000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Äâîðåöüêà âóë., áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 140 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, îêðåìî ñòîÿ÷èé ãàðàæ, 0.06ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæåíî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äâîðåöüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150/6,5 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, äâà îêðåì³ âõîäè, ìîæëèâî íà 2 ñ³ì’¿, çåìë³ 0,065ãà, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äâîðåöüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 290 êâ.ì, âåðàíäà, ñàóíà, 2 áàëêîíè, ó õîðîøîìó ñòàí³, 330000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà, áóäèíîê, 30 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, êîðèä, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, ñàðàé, ïîãð³á, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äåêàáðèñò³â, áóäèíîê äåðåâÿíî-öåãëÿíèé, 57/9 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, 700000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Äîáðà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, áåñ³äêà, çåìë³ 0,10ãà, ñàðàé, ñàäî÷îê, 75000, õîðîøèé òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êí.Âîëîäèìèðà, 1/2 áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 0,04ãà, 600000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê, 80 êâ.ì, 4 ê³ìí., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè íà 2 ñòîðîíè, 5.2 ñîò,

ï³ä áóä³âíèöòâî, àâò.îïàë., óòåïëåíèé, âîäà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 230/10 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, 2 ïîâåðõè, 230 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñåïò³ê, ãàç, âîäà, îãîðîäæåíî, 235000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ºâðîðåìîíò, áàñåéí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 870000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê, íîâèé êîòåäæ íà 2 ñ³ì’¿, êîæíà ÷àñòèíà 160 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ïî 0,05ãà çåìë³, âñ³ ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿, 1408000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Êîñòðîìñüêà, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.05ãà, 220000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 300 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 2235000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 220000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, ñó÷àñíèé áóäèíîê, 285 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ðÿ, çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, çåìë³ 0,10ãà, 3520000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ë³í³¿, áóäèíîê öåãëÿíèé, 270 êâ.ì, 3 ñïàëüí³, 3 ñ/â, êàá³íåò, çàë, êàì³í, ãàðàæ, áàñåéí, çåìë³ 0,06ãà, îãîðîæà, 2024000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Ëóöüêå ê³ëüöå, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì., 1-ïîâåðõ æèëèé, 90% ãîòîâíîñò³, 0.10ãà, 90000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ìîëîä³æíå, Ðåøåòí³êîâà âóë, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ., 100 êâ.ì., 2 òóàëåòè, 2 êóõí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîäæåíî, 130000. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâèé Äâ³ð, 200 êâ.ì., íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 140000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 78000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 162/2,4 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 3 ïîâåðõè, çåìë³ 0,024ãà, ï³äâàë, ïàðêîâêà, êàì³í, ñ/â, áàëêîí, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 150 êâ.ì, óòåïëåíèé, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ë³òíÿ òåðàñà, ä³ëÿíêà 0,10ãà, 1012000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 130 êâ.ì, êîòåäæ, êîìóí³êàö³¿, 91000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 200/5 êâ.ì, êîòåäæ íà 2 ñ³ì’¿, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, 76000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ãîòîâèé äî ïðîæèâàííÿ, ä³ëÿíêà 0,10ãà, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, íîâèé, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, ñòàðèé, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 7.3 ñîò, àêò, 24000. Òåë: (067) 9103444 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ âñ³ êîìóí³êàö³¿, ôàñàä, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, æèëèé ñòàí, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, êîðî¿ä, çðó÷íèé äî¿çä, 0.10ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïîâí³ñòþ îãîðîäæåíà, 1300000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.10ãà, 63000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 ϳâí³÷íèé, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, ãàðäåðîáíà, îãîðîäæåíî, 110000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, 53,7/10 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âîäà, ãàç, áîéëåð, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ñó÷àñíèé “ï³ä êëþ÷”, 0.11ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 200000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 50 êâ.ì., áåç çðó÷íîñòåé, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíî, 40000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ïîïîâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, ðåìîíò â êëàñè÷íîìó ñòèë³, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíèé, çåìë³ 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 3344000 ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ð-í “Ùàñëèâå”, êîòåäæ, 150 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çåìë³ 0,25ãà, 90000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ð-í “ë³í³é”, 1/2 áóäèíêó, 4 ñîò, 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 70000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, íîâèé, ºâðîñòàíäàðò, áàñåéí, 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., îêðåìî ñòîÿ÷èé, âñ³ çðó÷íîñò³, ç ðåìîíòîì, ãàðàæ, 0.06ãà çåìë³, 100000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 48.8/28.2/7.3 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè

îêðåì³, æèëèé ñòàí, äâ³ð íà 2 ñ³ì’¿, 46000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 80 êâ.ì., öåãëÿíèé, ãàðàæ, “âðåì’ÿíêà”, 0.04ãà, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ð-í ˳í³é, áóäèíîê, íåçàâåðøåíèé, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, îãîðîäæåíèé, êàì³í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 1800000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêà, ñó÷àñíèé áóäèíîê, 240 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, 3080000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ðèíêîâà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãë., 150 êâ.ì., íàêðèòî, â³êíà, åë.åíåðã³ÿ, øòóêàòóðêà âñåðåäèí³, ççîâí³ öåãëà ï³ä ðîçøèâêó, 0.10ãà, 75000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Ñêëÿðåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿ çàâåäåí³ â áóäèíîê, ä³ëÿíêà 0,10ãà, 1408000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ñòàðèöüêîãî âóë., áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, 73.2 êâ.ì., 0.06ãà, 50000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Òåðíîï³ëüñüêà âóë., áóäèíîê, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, øëàêî-öåãëÿíèé, 0.06ãà, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, 75000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë, áóäèíîê öåãë., 130 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, çðó÷íå ì³ñöå, 125000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, áóäèíîê áëî÷íèé, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ì/ï â³êíà, ïëèòêà, ëàì³íàò, 3 ñïàëüí³, êàá³íåò, çàë, êóõíÿ, âîäà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 160000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 4 ñïàëüí³, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, 1320000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, ìàíñàðäà, ºâðîðåìîíò, ñàóíà, áàñåéí, òðåíàæåðíèé çàë, á³ëüÿðä, 4 ñïàëüí³, ãàðàæ, çåìë³ 0,10ãà, 1936000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, áóäèíîê, 330 êâ.ì, ðåìîíò â êëàñè÷íîìó ñòèë³, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ä³ëÿíêà 0,25ãà, ãîòîâèé äî ïðîæèâàííÿ, 2816000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, áóäèíîê, 59,2/6,67 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, 2 êîðèäîðè, ñ/â, êóõíÿ, ï³äñîáêà, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìë³ 0,0667ãà, 77000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèííå, áóäèíîê, 70 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 530000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Òèííå, íåç.áóä. öåãë., 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, 0.13ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 85000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 280 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîììóíàêàö³¿, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ä³ëÿíêà 0,08ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Òèííå, Ëóãîâà âóë, öåãë., ïîëüñüêèé, 60 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.18ãà, 41000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë., 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.07ãà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, ìåáë³, 2 ãàðàæà, 0.20ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðàâà ñòîðîíà, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 85 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.06ãà, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ó.Ñàì÷óêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 75 êâ.ì, ðåìîíò, ïîðÿä áóäèíîê äëÿ ãîñòåé 27 êâ.ì, 1430000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Õîëìñüêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ãàðàæí³ âîðîòà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, 1100000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì, çåìë³ 5 ñîò, 125000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, 2-ïîâ.., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.05ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, íåç.áóä., öåãë., 180 êâ.ì., âñòàíîâëåíí³ â³êíà, äâåð³, íàêðèòå, îøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷, 0.10ãà, 80000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, áóäèíîê áëî÷íèé, 150/5,5 êâ.ì, âîäà, ãàç, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ìîæíà íà 2 ñ³ì’¿, 145000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,025ãà, ãàðàæ, ÷àñòêîâî çðó÷íîñò³, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, áóäèíîê äåðåâÿíî-öåãëÿíèé, 68/3 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð, áóäèíîê, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Öåíòð, êîòåäæ, 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, 2 ãàðàæà, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, 53/40 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîòåë, ñ/â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 260742; (050) 9209878 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âîäà, ñâ³òëî, ãàç, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çðîáëåíèé ôàñàä, 0.06ãà, 120000, òîðã. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 ×åðâîí³ ãîðè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñåïòèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 65500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ùàñëèâå, êîòòåäæ, 150 êâ.ì, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2 ïîâåðõè, 3 ñïàëüí³, â³òàëüíÿ, êóõíÿ, òåðàññà, ñ/â, ãàðäåðîáíà, çåìë³ 0,03ãà, 800000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Þâ³ëåéíå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 151,4/5 êâ.ì, íåçàâåðøåíå, êîìóí³êàö³¿, êîòåë, áàòàðå¿, êàíàë, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, çåìë³ 0,05ãà, 125000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 220 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñèãíàë³çàö³ÿ, àâòîìàòè÷í³ âîðîòà, îãîðîäæåííî, 303000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 160 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ, 0.10ãà, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàáèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. Òåë: (068) 0205505

Áàáèí. Íåçàâåðøåíå

áóä³âíèöòâî, 135 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà. Òåë: (096) 2168545 Áàðìàêè, áóäèíîê, öåãë., 10 ðîê³â áóäèíêó, öîêîëü + 2-ïîâåðõè, âñüîãî 400 êâ.ì., ìîæëèâî íà 2 ñ³ì’¿, 0.25ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, 135000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Áàðìàêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.10ãà, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áåðåçí³âñüêèé ð-í., Ãóáê³â, (“Íàäñëó÷àíñüêà Øâåéöàð³ÿ”), áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, ë³ñ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

11

Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040

Äÿäüêîâè÷³, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, öåíòð, êîìóí³êàö³¿, 0.18ãà, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, 15êì â³ä гâíîãî, 3 ê³ìíàòè, 74/46/28 êâ.ì., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ãàç, öåíòð ñåëà, âëàñíèê. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 1242500, (093) 3300958 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120/6 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, 2 âõîäè, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìë³ 0,06ãà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 50/1,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, îêðåìèé âõ³ä, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, çåìë³ 0,07ãà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä, ãàðàæ, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 87,7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñ/â, 3 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìë³ 0,04ãà, ãàðàæ, êóõíÿ, 57000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, áóäèíîê, 120 êâ.ì, ðåìîíò, êîòåë, âîäà, ñâ³òðëî, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 130000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, 23 õîëè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Çäîëáóí³â-Çäîâáèöÿ,

áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., 80% ãîòîâíîñò³, 156 êâ.ì., öîêîëüíèé, ï³äâàë, åëåêòðîô³êîâàíèé, ãàç 3ì Áðîííèêè, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìå- â³ä áóä³âë³, àñôàëüò, 20ì çóïèíêà, òàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 0.10ãà, ö³íà 65000. Òåë: (068) 0.35ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. 7276016, (068) 0372509, âëàñíèê Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, 0.254ãà, ïðèâàòèçîâàíàî, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Áóäèíîê öåãëÿíèé, 15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125 Âåëèêà Ãîðîäíèöÿ (äóáí³âñüêèé íàïðÿìîê), áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 69 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàçîâå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ëüîõ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, â³ä âëàñíèêà, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (095) 8517608; (097) 3285374 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.24ãà çåìë³, 135000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Ãîðîäèùå,

Ãðàíè÷íà âóë., áóäèíîê, 57 êâ.ì., 15 ñîò çåìë³. Âëàñíèê. Òåë: (097) 8662966 Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ôóíäàìåíò + ïðîåêò íà áóäèíîê, æèòëîâà “âðåì’ÿíêà”, âñ³ êîìóí³êàö³¿ 0.15ãà, 27000, àáî îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Ãîðîäîê, Áóäèíîê, 200/90/15 êâ.ì, 2002ðîêó çàáóäîâè, çàâåðøåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ãîùà, áóäèíîê, 136 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùà, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 0.12ãà çåìë³, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèìîí³â, öåíòð ñåëà, öåãëÿíèé, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, âîäà êðèíèöÿ, 0.30ãà çåìë³, ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà, 22000. Òåë: (067) 7351462, âëàñíèê Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 8 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áî÷àíèöÿ, áóäèíîê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 622362; (097) 2070448 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áóãðèí, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, áåç ðåìîíòó, ñêâàæèíà, àñâàëüò, ä³ëÿíêà 0,25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 33000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ãîðáàê³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ãàç ó áóäèíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ìÿòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100/40 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, íîâèé äàõ, ëüîõ, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, г÷èöÿ, áóäèíîê, 85 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîëîäÿçü, ãàç ïîðó÷, ë³÷, îçåðî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ðÿñíèêè, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 9608197; (097) 1265058 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèìîí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ôåäîð³âêà, õàòà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.8ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3018054 Äåìèä³âñüêèé ð-í., Áîðåìåëü, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³êíà íîâ³, çåìë³ 0,2ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 38000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêèé ð-í, Ìîëîäàâî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, çåìë³ 0,39ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñâàëüò, 17500. Òåë: (067) 3601912 Äóáåíñüêèé ð-í, Ïëîñêà, 5êì â³ä Äóáíî, áóäèíîê âåëèêèé äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.3ãà, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (093) 6153886

Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (067) 7536964 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à-1, áóäèíîê, 110/32 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à-1, áóäèíîê, ñàä, ãîðîä, ãàðàæ, ñàðàé, êîëîäÿçü, ïîãð³á, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,47ãà, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 15500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à-2, áóäèíîê öåãëÿíèé, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ñàðàé, ñâ³òëî, 8500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä, 13000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, 60 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ñàðàé, êðèíèöÿ, 22000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, ñòàðèé, ãàçèô³êîâàíèé, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, öåíòð, ì³öíèé ôóíäàìåíò, ë³òíÿ êóõíÿ, 0.09ãà, 16000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ì³æ ì.гâíå ³ Çäîëáóíîâîì, öåãë., 156 êâ.ì, 0.37ãà, 39000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 Çîç³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, ñêâàæèíà, áåç âèãîä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Iâàíè÷³. Ìëèí³âñüêèé íàïðÿìîê, 20êì â³ä гâíîãî, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.75ãà, çðó÷íèé äî¿çä, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Iëüïèáîêè 2êì â³ä ñìò.Äåìèä³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, ãàç, ñâ³òëî, ñâåðäëîâèíà, ïîðÿä º ñòàâîê, íåäîðîãî. ³ä âëàñíèêà. Òåë: (096) 2120342, Àíäð³é

Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåïëèöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499 Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, âîäà ó áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàóíà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.07ãà, á³ëÿ îçåðà, 24000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíà ãîðà, áóäèíîê, ðåìîíò, ìàíñàðäíîãî òèïó, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ, 22500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 110 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ëüîõ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.094. Òåë: (096) 2901244 Êëåâàíü-1, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëà, çåìë³ 20 ñîò, 8500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Êëåâàíü-II, áóäèíîê, öåíòð, •ºâðîâ³êíà, ºâðîïàðêàí, çåìåëüíà

ä³ëÿíêà 8 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, 18000. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2696918 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.30ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, õîðîøèé æèëèé ñòàí. íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.12ãà, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, íàêðèòå, 0.12ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îøòóêàòóðåíî, ïîøïàêëüîâàíî, ñòÿæêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.06ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 88000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, ïàð-


12

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

êàí, 0.09ãà, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í., Áîêøèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, á³ëÿ ñòàâêà, 72,3 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñàðàé. Òåë: (067) 3645084 Àäð: nelia.gontaruk@mail.ru Êîðåöüêèé ð-í., Ñàìîñòð³ëè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, õë³â, ëüîõ, êîëîäÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,45ãà, ïîðó÷ ãàç. Òåë: (096) 4646580; (050) 2105380 Êîðåöüêèé ð-í., áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñàäîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 222933; (097) 6045533

Êîðíèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, 46000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàìÿíà ãîðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100/10 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàç, ñàä, êîëîäÿçü, ñàðàé, áàíÿ, 2 êàì³íà, ìåáëüîâàíà, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàìÿíà ãîðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, áóä., öåãë., 3õ5ì, ñâ³òëî, ãàç, 0.25øà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåõ.ïàñïîðò ÁÒ², á³ëÿ òðàñè, 43000ãðí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ìëèí³âñüêèé ð-í, Îç볿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2010ð., 239 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìëèí³âñüêèé ð-í., Ðàä³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, âîäà-êîëîäÿçü, ñ/â, çåìë³ 0,25ãà òà 0,30ãà, 16000, òîðã. Òåë: (098) 4455131

Íîâà Óêðà¿íêà, á³ëÿ îçåðà ϳùàíå, äà÷à öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, á³ëÿ îçåðà “Ï³ùàíå”, öåãëÿíà, 2-ïîâ., ìàíñàðäíîãî òèïó, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò çåìë³, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îáàð³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, ñàí.âóçîë, 0.18ãà çåìë³, ñàä, 125000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïîíåáåëü, áóäèíîê, 250 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

гâíåíñüêèé ð-í, Ãîëèø³â, áóäèíîê, ìàíñàðäíîãî òèïó, îøòóêàòóðåíèé, ï³ä øèôåðîì, ãàç, âîäà ïîðó÷, ñâ³òëî, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0.25ãà çåìë³, äîðîãà âèñèïàíà, ïîðó÷ ð³÷êà, 25000. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080 гâíåíñüêèé ð-í, 60êì â³ä гâíîãî, áóäèíîê, 60 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, çåìë³ 1ãà, 0,40ãà ñàäîê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 15000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 80/45 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, õë³â, ãàðàæ, âîäà ó ñóñ³ä³â, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 163 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, áåç îçäæîáëþâàëüíèõ ðîá³ò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 125 êâ.ì., 0.12ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ñàä, áàíÿ, 115000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 0.10ãà, 95000. Òîðã. Àáî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 48000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä., öåãë., 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.10ãà, 110000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Áóäèíêè, 10-15êì â³ä гâíîãî, â³ä 20000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 60 êâ.ì, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, 26000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (098) 3843701 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 200 êâ.ì, ïåðåãîðîäêè, â³êíà, óòåïëåíà, çåìë³ 0,10ãà, 80000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìë³ 0,54ãà, õë³â, ëüîõ, 85000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, íîâà çàáóäîâà, çåìë³ 0,20ãà, ãàðàæ, 800000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê 200 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, 120000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê, 250/20 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ïîâåðõè, çðó÷íîñò³, ìåáëüîâàíà, 200000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ãàç ïîðó÷, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîëîø³â, áóäèíîê, 50 êâ.ì, æèëèé ñòàí, çåìë³ 0,25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç ïîðó÷, âîäà-êîëîäÿçü, 5000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180/7 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ïîâåðõè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåïò³ê, ãàç, âîäà, êîòåë, ñòàâîê, 98000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 132 êâ.ì, âîäà-ñêâàæèíà, ñåïòèê, ñ/â, ãàðàæ, 2 òåïëèö³, 53000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, 100 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 6 ñîò, 45000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, âîäà, æèëèé ñòàí, ñåïòèê, ñ/â íà âóëèö³, ãàç ïîðÿä, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³ —

гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.12ãà, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìë³ 0,08ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000ó.î., òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 130 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, 55000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 97/25 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, õë³â, ëüîõ, ãàç, êîëîäÿçü, 20500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 120 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, 120 êâ.ì, ñâ³òëî, âîäà, ãàç, îáøèòèé, ÷àñòêîâî íåçàâåðøåíèé, àñôàëüò.ï³ä’¿çä, 45000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 90/12 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 18000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Æîáðèí, áóäèíîê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.33ãà, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìë³ 0,25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, ºâðîðåìîðíò, 2 ê³ìíàòè, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 84 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âñ³ çðó÷íîñò³, 7 ê³ìíàòè, 2 êëàäîâêè, êóõíÿ, ïîãð³á, 152000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 300 êâ.ì, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 3 ñïàëüí³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìë³ 0,15ãà, 616000 ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê, íà 0,24ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, 5 ê³ìíàò, 2 ïîâåðõè, 2 ñ/â, ìåáë³, ñàä, 1500000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.60ãà, 100000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê, öåãë., 4 ê³ìí., æèëèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 0.15ãà çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, æèëèé, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, äåðåâÿíèé çðóá ç áðóñà, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, çåìë³ 0,125ãà, ñàðàé, ãàç ïî âóëèö³, 18000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.06ãà çåìë³, 82000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 41 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 52/4 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, çåìë³ 0,04ãà, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 115 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 220 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, îãîðîäæåííî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,18ãà, 132000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 118/12 êâ.ì, ðåìîíò, 5 ê³ìíàò, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, áàíÿ, 2 ãàðàæà, ïîãð³á, 118000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 190 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, áðîíåäâåð³, ãàðàæ, âåðàíäà, õîë, êóõíÿ, ñ/â, 2 ñïàëüí³, çàë, êàì³í, 110000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 200 êâ.ì, áåç îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò, ôàñàä óòåïëåíèé, 98000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì., 0.12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ñòàí, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 250 êâ.ì, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 195000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 43000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 90% ãîòîâíîñò³, öåãëÿíèé, íîâèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 160 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 0.10ãà, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãë., 2-ïîâåðõè, 12 ñîò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 60000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, 162 êâ.ì, ãàðàæ, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.08ãà, ñâ³òëî, ãàç, 58000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 220 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êóñòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, áåç çðó÷íîñòåé, êîòåë, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, çåìë³ 0,40ãà, 40000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 8õ10 êâ.ì, âåðàíäà 8õ4 êâ.ì, õë³â, ëüîõ, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, âëàñíèê. Òåë: (096) 4429494 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 2 êîíâåêòîðà, ãàç, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, êîëîäÿçü, çåìë³ 0,06ãà, ìåáë³, 24000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, âåëèêà ê³ìíàòà 30 êâ.ì, âåðàíäà, êóõíÿ, æèëèé ñòàí, ãàç, êîëîäÿçü, ãàðàæ, çåìë³ 0,06ãà, ñàäîê, 18000, òîðã. Òåë: (097) 8634289

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà-êîëîäÿçü, çåìë³ 0,11ãà, ãàðàæ, áàíÿ, 26000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, ï³äâàë, çåìë³ 0,06ãà, 150000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, êàì³í, äóøåâà êàá³íà, ñåïòèê, ñêâàæèíà, 25000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ìàñàíäðà, ðåìîíò, êàì³í, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç ïîðÿä, çåìë³ 0,06ãà, 250000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, 2 ïîâåðõè, 65 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ âìîòíîâàíà, âîäà-êîëîäÿçü, ãàç ïîáëèçó, çåìë³ 0,06ãà, 15500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, çåìë³ 0,06ãà, 3 ïîâåðõè, 100 êâ.ì, 2 ñ/â, ºâðîðåìîíò, ãàç, ñâåðäëîâèíà, 760000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, 12000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, 4 ê³ìíàòè, ïàðêåò, êàì³í, ñâ³òëî, ãàç, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08/ãà, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò, ï³ä êîðî¿äîì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.06ãà, 23000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, 1/2 áóä., öåãë., 79.1/42.6/18.1 êâ.ì., íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.18ãà, 52000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 135 êâ.ì, ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, âñ³ âèãîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìë³ 0,18ãà, 633000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä³âíèöòâî, 160 êâ.ì., ëèöþâàëüíà öåãëà, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 70000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, ïîëîâèíà öåãëÿíîãî áóäèíêó, 80/43/18 êâ.ì, 3 îêðåì³ ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 52000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, 1/2 áóäèíêó, 5 ê³ìíàò, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, âëàñíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 0292174 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, àñôàëüò, çåìë³ 0,08ãà, 440000 ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, óòåïëåíèé, çåìë³ 0,18ãà, ñàóíà, á³ëüÿðäíà, 1144000 ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, ãàç, çåìë³ 0,12ãà, ïîðó÷ çóïèíêà, çàë³çíà ñòàíö³ÿ, 27000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, õîðîøèé ñòàí, 0.30ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, 160 êâ.ì, âñå çðîáëåíî, 15 ñîò, 85000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, öåãëÿíèé, 85000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåä³ëè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 65 êâ.ì, ðåìîíò, ï³÷íå îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çîâí³ ïîá³ëåíèé, 8000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåñîïíèöÿ, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85 ñîò, ð³âíà, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (068) 0422180, Òàìàðà Àíäð³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Ïîðîçîâå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãíàç, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ãàç ó áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, 0.25ãà ïðèâàòèçîâàíî, 12000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, 15 ñîò ï³ä ñ/ã, 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 220 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ñêâàæèíà, ãàðàæ, áàíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, áóäèíîê, ïîòðåáóº ðåìîíòó, êóòîâà, îêðåìèé âõ³ä, 6800. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà êðèíèöÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàä, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãë., 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, 37000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ËÓÖÜÊ Ìàñèâ Äóáí³âñüêèé, äà÷ó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, º áóäèíîê, 7õ4ì, ñàðàé, òåïëèöÿ ñêëÿíà. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0332) 757708, çàïèòóâàòè ò³ëüêè Ãðèãîð³ÿ ²âàíîâè÷à Ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿, ÷àñòèíó áóäèíêó, çàã.ïë. 31 êâ.ì, æèòë.ïë.16 êâ.ì, ãàç, âîäà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â, êàíàë³çàö³ÿ. Òåë: (099) 1409042; (095) 1109314

Òåðì³íîâî äà÷ó, ìàñèâ Äðóæáà âóë.Âîëîäèìèðñüêà, ¹648, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.074ãà, º ñàä, áóäèíî÷îê ç áëàãîóñòðîºì, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. Òåë: (0332) 726025; (099) 5513010

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, øòóêàòóðåíèé, 200ì â³ä öåíòð. ïëîù³, 20ì äî ð³÷êè, ç/ä, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ºâðîîïàëåííÿ. Òåë: (050) 8707846 Áðàíè Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó áóäèíîê øëàêîâèé, ëüîõ, 2 ñàðà¿, º çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (095) 5227388 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, âóëèöÿ ãàçèô³êîâàíà, ïîðó÷ ñòàâîê. Òåë: (050) 7005674

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ì.Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê öåãë. íîâèé, áåç âíóòð. ðîá³ò, æèòë.ïë.98êâ.ì. Ïîáëèçó ð³÷êà, ë³ñ, ãàðíå ì³ñöå, ç/ä 0.35ãà. Òåë: (097) 9027897 Äóáèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé 8õ10, ãîðîä 0.4ãà, ñòàâîê, ñàäîê. Òåë: (095) 4342567 ʳâåðö³âñüêèé ð-í., Öóìàíü, áóäèíîê, 65 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, âëàñíèê. Òåë: (068) 0525720 Îñòð³â’ÿ, áóäèíîê 120 êâ.ì, Øàöüêèé ðàéîí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, âîäà. Òåë: (068) 3005721; (096) 7562799 Îõîòèí Ëóöüêîãî ð-íó, 15êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê, º õë³â, ëüîõ, âîäîã³í ³ ãàç ï³äâåäåíî äî áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (0332) 718184; 248510 ×àðóê³â, ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿, îáì³íÿþ íà ãàðàæ, à/ì òîùî, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Âîëèíñüêà îáë., áóäèíîê çà ì³ñòîì, äî 70êì â³ä ëóöüêà, ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, äî 20000ãðí. Òåë: (099) 3290811, Âàëåíòèíà Âîëèíñüêà îáë., ñòàðèé áóäèíîê çà ì³ñòîì, ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, ç õîðîøèì äî¿çäîì. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965; (095) 8802702 гâíå àáî íåïîäàë³ê ì³ñòà, áóäèíîê. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíå, Áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, Áóäèíîê ÷è 1/2 áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíå, áóäèíîê öåãëÿíèé á³ëÿ ì³ñòà, ç âèãîäàìè, äî 25000. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 гâíå, áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêó ðîçóìíó ïðîïîçèö³þ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

гâíå, áóäèíîê, ìîæëèâî íåäîáóäîâàíèé, â ìåæàõ ì³ñòà, àáî äî 5êì â³ä гâíîãî. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 гâíå, â ìåæàõ ì³ñòà, áóäèíîê, äî 60000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 гâíå, äîáðîòíèé öåãëÿíèé áóäèíîê Òèííå, Íîâèé Äâ³ð, Êîëîäåíêà, Êîñòðîìñüêà, äîðîãî. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 гâíå, ÷àñòèíó áóäèíêó, áóäèíîê. Òåë: (098) 0663138 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, íà õóòîð³, äî 30000ãðí. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷à, Ãîðîäèùå, äî 25000. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó ó Íîâ³é Óêðà¿íö³, Êàì’ÿí³é Ãîð³, äëÿ ñåáå. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Ãîùà, áóäèíîê, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äî 30000, òîðã, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

×àñòèíó áóäèíêó, Ñ.Áàíäåðè, ̳ðþùåíêà. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715

1.60

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî ì³æ áóäèíêàìè, ãàç ³ ñâ³òëî º íà ìåæ³, òâåðäèé äî¿çä, 180000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 25õ40, ãàç ³ ñâ³òëî ïðîõîäèòü ïî ñôîðìîâàí³é âóëèö³, 273000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 273000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç ³ ñâ³òëî º íà ìåæ³, àñôàëüò, 370000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ “Åï³öåíòðó”, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 6500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ Àåðîïîðòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî ÒÐÊ, º ïðîåêò ³ âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ óäðîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò, äàëåêî â³ä çàë³çíèö³, 300000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â³ä 0,095 äî 0,10ãà, âåñü ïàêåò äîêóìåíò³â, â³ä 7000 äî 23000 ó.î. çà ä³ëÿíêó. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,095ãà, ôóíäàìåíò 10,5õ11 êâ.ì, àðìîâàíèé êàðêàñ, ï³äâàë, ãàç ïî âóëèö³, âàãîí÷èê, 3êóáà äîñêè, 19000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, á³ëÿ áóäèíê³â íåïîäàë³ê, ð³âíèíà,180000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, âóëèöÿ ñôîðìîâàíà, 136400ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 19000. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, âîäà ïî âóëèö³, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 106000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 13000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, êîìóí³êàö³¿ íåäàëåêî, 170000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 21000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 0.10ãà, êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ êîìóíêàö³¿, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ àâòîðèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 23000. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâîì, ð-í íîâîáóäîâ, 21000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 1-øà ë³í³ÿ, 010ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, áåç ïîñåðåäíèê³â, íåäîðîãî. Òåë: (097) 2191875

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 17000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Á³ëÿ çîîïàïðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, 8000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà (ïîðó÷ çàïðàâêà Ãàçîâèê), ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, 50õ20ì, 96000ãðí. Òåë: (098) 6203889 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ òðàñè гâíå-Êè¿â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 15500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áàñ³â êóò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 53000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359

Áîÿðêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåðåä íîâîáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6.5 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 0,08ãà äî 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ãàðíèé êðàºâèä, 30800 ãðí/ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàçîâèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, ïðîïëà÷åí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò, ñóñ³äè æèâóòü ïîñò³éíî, 440000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãðàáí³ê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 24õ34, íà ä³ëÿíö³ áóäèíîê ï³ä çíåñåííÿ, 1056000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ãðàáí³ê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 31õ42ì, êîìóí³êàö³¿, íà ä³ëÿíö³ ïîñàæåíèé ñàäîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ãðàáíèê, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 85000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Äâîðåöüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíà âóëèöÿ, ïîðó÷ çóïèíêà ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, 247000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ï³ä êîìåðö³þ, âåëèêèé âèá³ð. Òåë: (067) 9103444 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 6000. Òåë: (098) 4455131 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,60ãà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ï³ä ÑÒÎ, íàä äîðîãîþ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 0.19ãà, 80000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà0,31ãà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 100000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êí.Âîëîäèìèðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ âñ³ íà ó÷àñòêó, 55000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Êíÿãèí³ Îëüãè, á³ëÿ àâòîäðîìó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (050) 3781444 Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,20ãà, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, 20õ100ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 176000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Êîñòðîìñüêà, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 29000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, 24õ41ì, òåðì³íîâî, 250000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

̳ðþùåíêà, 7.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 58000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàêàðîâà, çà ÒÖ Âåëìàðò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, 24õ45ì, 7300ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 15 ñîò + 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, 10000/êîæíà. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 150000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Ìàêàðîâà, ð-í “Åï³öåíòðó”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 12000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132

Ìîëîä³æíà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5600ãðí/ñîòà, òåðì³íîâî. Àáî îáì³í íà à/ì DzË-130+äîïëàòà. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Í.Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 200000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 22000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 15000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç ³ ñâ³òëî íà ìåæ³, äî ìàðøðóòêè 3 õâèëèíè, 282000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüò, ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿, ì³æ áóäèíêàìè, 352000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êóòîâà, àñôàëüò, ãàç, ñâ³òëî íà ìåæ³, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 162000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 18700, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãàðíèé êðàºâèä, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ çàáóâîâàí³ ñóñ³äè, 360000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,103ãà, 24õ43ì, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, íå â ïîë³, 141000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïàâëþ÷åíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Òåðíîï³ëüñüêà, 0.06ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóäèíîê ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, 75000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Òèííå, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Òèííå, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 11000, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Òèííå, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïî 0,10ãà, êâàäðàòíî¿ ôîðìè, àñôàëüò, ï³äêëþ÷åííÿ äî ãàçó ³ ñâ³òëà âõîäèòü ó âàðò³ñòü, 270000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 423000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, àñôàëüò, 370000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóëà ñòàðà õàòà, 40000, òîðã ìîæëèâèé, îáì³í íà êâàðòèðó ÷è àâòî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 0,20ãà, àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ çóïèíêà, 484000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Òèííå, 0.12ãà ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 26000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, Ãàøåêà âóë, 14 ñîò, á³ëÿ äîðîãè, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, âîäà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, 290000ãðí. Òîðã. Òåðì³íîâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü, êâàðòèðó, àâòî, áóä.ìàòåð³àëè. Òåë: (067) 3400493, âëàñíèê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ð³âíà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òåë: (067) 6763820, âëàñíèê

Öàðñüêå Ñåëî, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé, õîðîøå ì³ñöå, 85000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, á³ëÿ îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâíåèé äî¿çä. Äîðîãî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 0,10ãà äî 0,30ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âèõ³ä äî îçåðà, ñîë³äí³ ñóñ³äè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, â³ä 32000/ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïîõèëà, àñôàëüò, ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿ ïðîõîäÿòü á³ëÿ ä³ëÿíêè, 247000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä¿çä, ä³ëÿíêà ç âèõîäîì äî îçåðà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öåíòð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 17000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ñâ³òëî, 18000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ×îðíîâîëà, 2 ñóì³æí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, á³ëÿ îçåðà, çóïèíêà ïîðó÷, êîæíà 240000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362)


1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, 2-ãà ë³í³ÿ, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 5500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî÷àòîê ñåëà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ 0.10ãà, 13000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Áàáèí, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ îçåðà, îáæèòèé ð-í, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, Íàëèâàéêà âóë., 0.12ãà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 13500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Áðîííèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, 25000ãðí. Òåë: (098) 5306220

Â.Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482, (050) 3751975 Â.Îëåêñèí, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 23 ñîò, ë³òíÿ êóõíÿ, ñâ³òëî, âîäà, ñòàâîê, ö³íà 35000. Òåë: (068) 0354200 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãîùàíñüêèé ð-í, Äìèòð³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.125ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 15000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ïîë³âö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,32ãà, ïðèâàòèçîâàíà, íà ä³ëÿíö³ áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé 66,8 êâ.ì, ñàðàé 52,5 êâ.ì. Òåë: (063) 1711820 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñàòè¿â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435385; (067) 4915460

Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 6500. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàäîê, äî çóïèíêè, êðèíèöÿ, àëüòàíêà, ìåòàëåâèé êîíòåéíåð. Òåë: (067) 2659590 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè Ëóöüê-×åðí³âö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º öåãë.áóäèíîê, 20êì â³ä Ëóöüêà, 43000ãðí. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, ï³ä ÀÇÑ, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà (íîâèé ìàñèâ á³ëÿ òðàñè гâíå-Ëóöüê), 10êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷, 60000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430792;,(067) 9467716 Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ð³âíà, âèñèïàíèé äî¿çä, 13000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í, ïàé 1.6ãà, ÷îðíîçåì, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (097) 9057077

Êîðíèí, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 6500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êóñòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.125ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 48000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (097) 9212158 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º öåã.áóäèíîê 3õ5ì, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ãàç, äåðæ.àêò, 43000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Îáàð³â, ͳêîëàºâñüêà âóë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 27 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3605502; (096) 6569740 Îñòðîçüêèé ð-í, Âåðõ³â, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ ñîñíîâèé ë³ñ, îçåðî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, â³ä 6800 äî 40000 ãðí/ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 220000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ñâ³òëî, ãàç, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ðàéîí íîâîáóäîâ, á³ëÿ ïîâîðîòó íà Ãîðîäèùå, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà ç ïðàâîì çâåäåííÿ æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ïðèâàòèçîâàí³, ð³âí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, 5000. Òåë: (099) 3819887 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 9 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çíàõîäèòüñÿ ñåðåä çàáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, 7000. Òîðã. Òåë: (068) 0520117 гâíåíñüêèé ð-í, 12êì â³ä ð³âíîãî, 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà, 47000ãðí, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com

гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, 2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0,09ãà êîæíà, á³ëÿ ë³ñó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 646171; (068) 8936626 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ (ïðàâà ñòîðîíà), çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 13000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 1298254 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, íîâèé ìàñèâ, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 8000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 44000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1-øà ë³í³ÿ, 0.15ãà, äîðîãà âèñèïàíà ùåáíåì, ïîðó÷ ãàç, âîàä, ñâ³òëî, 11000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, çðó÷íå ì³ñöå, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 14 ñîò, 13000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, äâ³ ñóñ³äí³ ä³ëÿíêè ïî 0,10ãà êîæíà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 106000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, äðóãà ë³í³ÿ, 4000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òî, ãàç, âîäà ïîðó÷, 11000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä ñ/ã, ð³âíà, íà ãîðáî÷êó, 8000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, êîìåðö³éíà, ï³ä êîìåðö³þ, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí íîâîáóäîâ, ð³âíà, çðó÷íèé äî¿çä, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò , âñ³ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä ñàä³âíèöòâî, íîâèé ìàñèâ, º âñ³ äîêóìåíòè, 31000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Áàáèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 35000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.10ãà, ð-í íîâîáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî ä³ëÿíö³, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, ð-í Íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 1709223 гâíåíñüêèé ð-í, Áðîííèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,133ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîõèëà, ïðÿìîêóòíà, âàãîí÷èê, ñàäîê, âèíîãðàäíèê, 7500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 0,25ãà, 0,43ãà, 0,70ãà, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3843701 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,105ãà, àñâàëüò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (096) 4429494 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 16000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âëàñíèê. Òåë: (097) 3481917 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âëàñíèê. Òåë: (098) 0571202 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêà Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿, 9500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàñåëåíà âóëèöÿ, 16500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.14ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, 8500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, 20õ50, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 270000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, 25õ40, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 220000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,73ãà, êîìåðö³éíà, ï³ä á³çíåñ, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ð-í íîâîáóäîâ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 9000 äî 14000, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïðîõîäÿòü âçäîâæ ä³ëÿíêè, 159000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî, 84000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, òåðì³íîâî, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïîðó÷ îçåðî, 17600ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 17000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, íåïîäàë³ê öåðêâè, ï³ä áóä³âíèöòâî, º ñòàðèé áóäèíî÷îê, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà. Òåë: (050) 3781444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10.08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñàä, äåðæàêò, 9500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà. ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 5692240 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, 5500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,40ãà, ë³í³ÿ ãàçó ïî äîðîç³, 150000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 3.5ãà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñ\ã ïðèçíà÷åííÿ, ðàéîí íîâîáóäîâ, 22000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,135ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ äîêóìåíòè, 26õ52ì, òåðì³íîâî, 57200ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, íîâèé çàáóäîâàíèé ìàññèâ, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 15000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, íîâèé çàáóäîâàíèé ìàññèâ, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 17000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, 119000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 200ì çà êàôå “Äà÷à”, 0.15ãà, ç äîêóìåíòàìè, 25õ60, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, á³ëÿ ôåðìè, 23 ñîò, ïðÿìîêóòíà, ð³âíà, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,50ãà, ïîðó÷ ë³ñ, 18000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, ð-í àâòîëåíä, 55000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, 60000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, (Àâòîäðîì) 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, 14000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèñèïàíà äîðîãà, 29000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ìîëîä³æíà, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 22000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â³ä 0.06ãà äî 0.12ãà, â³ä 11000 äî 28000 ó.î. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, ïðèâàòèçîâàíèé ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä¿çä, 158500ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,125ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 15000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíà äîðîãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,20ãà, ï³ä êîìåðö³þ, 22000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,23ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 50õ43ì, 255000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.01ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìàãàçèìíó, ïðîåêò, 12000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà, ïðè â’¿çä³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 24000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8610351 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 9786554 гâíåíñüêèé ð-í, Ì.Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,50ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, åëåêòðèêà ïîðó÷, áëîêè íà ôóíäàìåíò, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, 47000ãðí., âëàñíèê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñàðàé÷èê, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ìàãàçèí, îçåðà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä äà÷ó, îáì³í íà çàåì.ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³, àáî àâòî, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî äà÷³, õîðîøå

ì³ñöå, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, çóïèíêà ïîðó÷, 50000ãðí. Òåë: (097) 9057077 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435256, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ñàä, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèç., 47000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7, ï³äâàë, ñàä, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ãàç, öåíòð, 61000ãðí. Àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3625501, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ðèíêîâà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (03622) 52336 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ð³âíà, ãàç, åëåêòðèêà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç íåïîäàë³ê, 150000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ìîæëèâî íà 2 âëàñíèêà, 300000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 11000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 9000 äî 25000 ó.î. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 3846220 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ïîðó÷ îçåðî, ë³ñ, äîðîãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 3846220 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 25000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 132000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, Âåðåñíåâå, Òèíåå, ãàðíèé äî¿çä, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ñâ³òëî ïîðó÷, 72000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 20500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îá’¿çíî¿, 20 ñîò, ð³øåííÿ ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Ïîðîçîâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (067) 8706592 гâíåíñüêèé ð-í, Ñâÿòòÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ïîðó÷ ë³ñ, äæåðåëî. Òåë: (0362) 642443; (096) 04918315 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,34ãà, ï³ä ³íäèâ³äóàëüíå áóä³âíèöòâî, 25000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (098) 3030301 гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,43ãà, ñàäîê, ñòàðèé áóäèíîê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, êîëîäÿçü, ïîãð³á, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (03622) 53118; (096) 5186014 гâíåíñüêèé ð-í, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, â ðîçòðî÷êó, áåç â³äñîòê³â, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: Íîâà Óêðà¿íêà, Êàì’ÿíà Ãîðà, Áðèù³. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä äà÷ó, 13000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä äà÷ó. Âëàñíèê. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàäîâà, ñåðåä æèëèõ äóäèíê³â, â³ä Îìåëÿíè íà ë³âî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 4000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, 0.064ãà, ñâ³òëî, ãàç, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, 2õâ. äî çóïèíêè, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 13000ãðí. Òåë: (096) 0301888, âëàñíèê ßëîâè÷³, 20êì â³ä Ëóöüêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.80ãà, ïîðó÷ ë³ñ. Òåë: (095) 8391854

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

гâíå, Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, Ìàêàðîâà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äåøåâî. Òåë: (03622) 54106 гâíå, Òèííå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 гâíå, á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, çà çîîïàðêîì, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 9057077 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³, àáî á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (067) 9103444 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áîêñó. Òåë: (096) 0301888 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â õîðîøîìó ì³ñö³, äîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 4540089 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äîðîãî. Òåë: (098) 0663138 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ð-í Ìàêàðîâà-Ïðæåâàëüñüêîãî. Òåë: (0362) 431950; (050) 3751975 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Áàðìàêè, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, Êâàñèë³â, Îìåëÿíà, Òèííå, Âåðåñíåâå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äî 20êè â³ä ð³âíîãî, ìîæëèâî íåïðèâàòèçîâàíó, íå äîðîæ÷å 20000ãðí. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ/ã, àáî ñàä³íèâíèöòâî, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, îôîðìëåííÿ çà ì³é ðàõóíîê. Äëÿ ñåáå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, òåðì³íîâî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 25000ãðí. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, äëÿ ñåáå. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëÿ гâíîãî, â ðàä³óñ³ 10êì, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, 15 êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

1.70

13

AEROC

Òåëåôîí äèëåðà: Òåë: (0362) 430003; (098) 0001222 Àðìàòóðà, âèðîáè íà ñåïòèê, êîëîííà áåòîíà, îðã-ñêëî, êóòíèê, øàåëÿð, êðóãëÿê. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890

Àñòîí

Æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³ 25, 16ìì; äåðåâ"ÿí³ 25, 50ìì; âåðòèêàëüí³ 127, 89ìì. Ðîëåòêè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³. Çàõèñí³ ðîëåòè. Ñåêö³éí³ âîðîòà. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Òåë: (0362) 620529, 623254, 225044, 226780 Àäð: ì.гâíå, âóë.Äîðîøåíêà, 30

Àñôàëüò

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ãëèíà, çåìëÿ, öåãëà, áëîêè ôóíäàìåíòí³; âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â; ïîñëóãè êðàí-ìàí³ïóëÿòîð, åêñêàâàòîð, DzË-ñàìîñêèä. Òåë: (050) 3781444

Áàçàëüòîâèé â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, òîðô, ÷îðíîçåì, êàì³íü. Äîñòàâêà. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà. Òåë: (067) 2601903 Áàëêè, êðîêâè, áàëêè, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, áëîê-õàóñ, ôàëüñ-áðóñ, òà ³íøå. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5842037

Áàëêîíè â³ä “À äî ß”

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áëîêè ç ðàêóøíÿêó

ïîâíå îáëàøòóâàííÿ, äèçàéí, ðîçóìí³ ð³øåííÿ. ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³äâ³êîííÿ, âîäîâ³äëèâè, ìîñêèòí³ ñ³òêè, æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ãàðàíò³ÿ, êîìôîðò, ÿê³ñòü. Òåë: (0362) 401543; (096) 4459354; (097) 6494015; (050) 8821663

Áàðåëüºôè

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Áîãóø³âêà, ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó 0.13ãà 0.25ãà òà 0.22ãà ç âèêîïàíèì ñòàâêîì òà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ñ.Çàáîðîëü, 0.12ãà. Òåë: (0332) 795376; (050) 2950296 Êðóïà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.30ãà. Òåë: (050) 9415507

Ñìò.Ðîêèí³, Ëóöüêîãî ð-íó (ð-í øêîëè), ïðèâàòèçîâàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà (24õ60ì), ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî - 70ì, ãàç300ì, øêîëà, äèòñàäîê ñ³ëüðàäà- 500ì, 50000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (098) 2680485

Âèñîêà ÿê³ñòü. ̳öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (063) 3102170

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 1000ãðí - öåãëà,

Îäíîê³ìí.êâ. Äî 324000, ó íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 635389; (067) 8564482 гâíå, Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464

7003006

Àäð:

Áåòîí, ðîç÷èí, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ó ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 625440; (067) 2759137

Áåòîí,

ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíà. Áóäñì³òòÿ âèâ³ç. Òåë: (0362) 628406; (050) 4354219; (067) 1246162

Ñîêèðè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ç ïëàíîì ï³ä çàáóäîâó, ìîëîäèé ñàä, êóù³. Òåë: (050) 8273137; (067) 3321349 ×àðóê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, ç ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì òà êîìóí³êàö³ÿìè, òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119 ßãîäèí, Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, ï³ä çàáóäîâó, óñ³ äîêóìåíòè, ïðèêîðäîííà çîíà (âëàñíèêó áåçâ³çîâèé â’¿çä â Ïîëüùó), íåäîðîãî. Òåë: (093) 4350776

ÏÎÏÈÒ

Òåë: (096) svit-dekoru@mail.ru

Áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065 àñôàëüò, âàïíî, â³äñ³â, öåãëà âîãíåòð., ïåðåïàë, öåìåíò, ùåá³íü, á³ëèé ï³ñîê, ãëèíà, ïåðåãí³é, òîðôîêð., áëîêè ôóíäàìåíòí³, êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêè, áóäâ³äõ., ÷îðíîçåì. Àâòîêðàí-ìàí³ïóë. 9ò, åêñêàâàòîð, ñàìîñêèä, âèâåç. áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 264837, 224585; (067) 3622511, (098) 5988164

Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (098) 6945037 Áåòîíîçì³øóâà÷, 0.2 êóá., 220Â, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Áåòîíîçì³øóâà÷, 220Â, 150ë, 200ë, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256


14

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

³äñ³â áàçàëüòîâèé,

ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ùåá³íü, ãðóíò, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (097) 4671643

³äñ³â áàçàëüòîâèé,

ãðàí³òíèé, ùåá³íü, áóò.êàì³íü, ï³ñîê ìèòèé, ãëèíà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì. Áðóê³âêà áàçàëüòîâà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (098) 9274300 Áåòîíîçì³øóâà÷³ 170ë, 200ë, 250ë, 320ë. Ðåìîíò áåòîíîçì³øóâà÷³â. Òåë: (096) 7413189

Òåë: (0362) 431303, (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 Áëîêè

Áëîêè áóä³âåëüí³

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, âñ³ ôðàêö³¿. Òîðô. ×îðíîçåì. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Âàòà ÞͲÇÎË

Âèøêà-òóðà, áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåí-

(öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷) äëÿ äó. Òåë: (0362) 435256 www.brm-lesa.com äàõ³â, ìàíñàðä, ñò³í, ñòåëü, óäðî³çîëÿö³ÿ. Òåë: (067) 3629679 ï³äëîã, ÃÊ ïåðåãîðîäîê. ÌåÃàçîáëîêè. Äîñòàâêà. õàí³÷íèé ñïîñ³á íàíåñåííÿ, áåç â³äõîä³â. Ö³íà â³ä 6ãðí/êâ.ì. Òåë: Ðîçâàíòàæåííÿ. Ïåðåðàõóíîê. (099) 9188913, (067) 9402864 Àäð: Òåë: (067) 3602096 гâíå, Êàâêàçüêà âóë., 7, îô.311 Ãëÿíöåâ³

Âèãîòîâëåííÿ ç

³äñ³â, êàì³íü,

20õ20õ40, 20õ12õ40, áëîêè êîëîò³ íà ïàðêàí, êóòîâ³. Öåãëà êîëîòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44 Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 12õ20õ40, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè ð³çíèõ âèä³â, ÿê³ñí³, ö³íè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (067) 7325143 Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 12õ20õ40, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè, ÿê³ñí³, äîñòàâêà. Òåë: (098) 8660544 Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 12õ20õ40, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè, ÿê³ñí³, ö³íè â³ä âèðîáíèêà, äîñòàâêà. Òåë: (098) 3030301 Áëîêè áóä³âåëüí³ ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 4210023

Äîñòàâêà ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 7267626

Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áðóê³âêà ïðåñîâàíà,

ùåá³íü, áàçàëüò, ãðàí³ò, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, áåòîí, çåìëÿ, ãëèíà, òîðôîêðèõòà, âèâ³ç ñì³òòÿ, êîïàííÿ êîòëîâàí³â. Òåë: (050) 3758250; (063) 7320331; (098) 6230449 ³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ìèòèé ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãëèíà. Òåë: (096) 3644333

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 643980; (096) 6209050 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847

áóòîâèé,

áëîêè, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ, ºâðîïàðêàíè. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (098) 0281015, Ìèêîëà

ö³íè! Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6

Áëîêè áóä³âåëüí³, ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 4210023

Áëîêè áóä³âåëüí³, ñò³íîâ³, ïåðåñò³íî÷í³. Òåë: (097) 1511756, (097) 4392942

Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ â àñîðòèìåíò³, âèñîêî¿ ÿêîñò³, “ðâàíèé êàì³íü”. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (067) 3816986 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, Ì-30, âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117

Áëîêè íà ïàðêàí

ãëàäê³, 10õ20õ40, ç íàáîðíèìè ñòîâï÷èêàìè 25õ20õ40. Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6

Áëîêè íà ïàðêàí

“ðâàíèé êàì³íü” ç ôàñêîþ. Áëîêè êóòîâ³ (3 ñòîðîíè “ðâàí³”). Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ.

Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ â îðåíäó: âàãîí÷èê (5õ2.5õ2.5), âèøêà-òóðà, ðèøòóâàííÿ, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, à îðåíäó. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ñåðòèô³êîâàí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0301888

Á ó ä ³ â å ë ü í å ð è ø ò ó â à í í ÿ , âè øêè-òóðè, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (096) 2135552, (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêå, â îðåíäó, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêîñïëàâíå ç íàñòèëàìè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, â îðåíäó, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå “Plettac”, â îðåíäó, çàõèñíà ñ³òêà. Òåë: (0362) 435256 Áóäêà ç ìàøèíè, áî÷êà íà âîäó. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516

³äñ³â (ãðàí³òíèé

òà áàçàëüòîâèé), ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

Âèãîòîâëåííÿ

êîâàíèõ âèðîá³â. Âèãîòîâëåííÿ âîð³ò, îãîðîæ, ðåø³òîê, áàëêîí³â, òîùî. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíáóòîâèé, òàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (096) áóòîâèé, 1888459, (066) 1468085

ªâðîïàðêàíè ãëÿíöåâ³

ïàðêàíè, ÿê³ñíà ïîâåðõíÿ, ïîäâ³éíå àðìóâàííÿ, ãàðàíòîâàíà ÿê³ñòü áåòîíó. Òåë: (067) 7276544 Àäð: www.zabor.rv.ua Ãðàí³òí³ â³äõîäè â³ä âèðîáíèöòâà. Òåë: (098) 2542014 Äâåð³ âõ³äí³, áåç êîðîáêè. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502

³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

Äâåð³ âõ³äí³, ç òîâñòîãî ìåòàëó, á/â, 800ãðí. Òåë: (093) 2541338 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 Äîñêà ñòîëÿðíà, ñóõà, 50, äóá, ÿñåí, ÷åðåøíÿ, ñîñíà, ï³ä çàìîâëåííÿ 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, áàëêè, êðîêâè, áðóñ. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Äîñêè äóáîâ³, ñóõ³, äîâæ.3ì, øèðèíà 40-50ñì, òîâù.5ñì, 3600ãðí/êóá.ì. Òåë: (0362) 208659

³äñ³â, ùåá³íü

Äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè

(ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ Áðóê³âêà ð³çàíà ãðàí³òíà. Òåë: (0362) ôðàêö³é, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, 401604 êàì³íü. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Äîñòàââ³áðîïðåñîâàí³, 10õ20õ40, 20õ20õ40. Âèñî- Áóä³âåëüí³ ëåñà, â îðåíäó. Òåë: (0362) êà à/ì ÌÀÇ-ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: êà ÿê³ñòü, òî÷í³ ðîçì³ðè. Íàéïðèâàáëèâ³ø³ 435256 Àäð: www.brm-lesa.com (067) 4410717; (050) 8834151 ³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, ð³çíèõ ôðàêö³é, êàì³íü áóò., ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé ð³çíèõ ôðàêö³é, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (096) 7421975, (067) 3636475; (0362) 206303 ³äñ³â, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065

³äñ³â,

ãëèíà, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, çåìëÿ, öåãëà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (097) 4632160

Âèãîòîâëåííÿ

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

Âàïíî ãàøåíå

òà ãðóäêîâå, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, êåðàìçèò, êàì³íü, êðèõòè êîëüîðîâ³, áëîêè ï³íî- òà ãàçîáåòîíí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò ñàìîñêèäàìè â³ä 3 äî 30ò. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226

â àñîðòèìåíò³. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: гâíå, ïðîâóëîê Ðîá³òíè÷èé, 6

ªâðîïàðêàíè

20 âèä³â, â³ä 51ãðí ïëèòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

ªâðîïàðêàíè, áëîêè

Âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåíÿ àðî÷íèõ êîðîáîê, äâåðåé, â³êîí ç äåðåâèíè, áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615; (0362) 431937 Âèãîòîâëåííÿ

Ç²Ë (6ò), ÊàìÀÇ (12ò), DAF (30ò). Ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, êðèõòà, âàïíî, òèðñà. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. ˳ö. À N352344 â³ä 18.07.2007ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226

Äîñòàâêà

ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, òîðô, áàçàëüò. Òåë: (097) 2998630

³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321 ³êíà äåðåâÿí³, ç³ ñêëîì, á/â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 5õ2.5õ2.5, óòåïëåíèé, îáøèòèé, ìåàëåâ³ äâåð³, ïëàñò.â³êíî ç ãðàòàìè, åë.êîíâåêòîð, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 435256 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, òåïëèé, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501

Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Äîøêà, ñóõà, 50ìì. Òåë: (067) 3830622 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5395672; (0362) 433526

Âèãîòîâëåííÿ ç äåðåâèíè ñõîä³â òà ñõ³äöåâèõ ìàðø³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615; (0362) 431937

áóòîâèé,

³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé, ãðóíò, ÷îðíîçåì, öåãëà, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367

Áëîêè áóä³âåëüí³,

íàòóðàëüíî¿ äåðåâèíè: Äâåð³, â³êíà ç³ ñêëî-ïàêåòîì, àðêè, ñõîäè òà ñõ³äí³ ìàðø³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615; (0362) 431937

Äîøêè, áàëêè, áðóñè, êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëÿí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942

Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñóõà, ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (0362) 438327; (067) 3822306, (050) 8232370 òà ìîíòàæ ìåòàëåâèõ êàðêàñ³â, ñõîäîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàòîì, áàëêîí³â, ñåêö³é îãîðîæ³, âîð³ò òà ³íøèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (0362) 222480; (067) 6037190

Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñóõà, ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (099) 9443721

Âèðîáè ç ãðàí³òó:

Äîøêà íåîáð³çíà ìîðåíîãî äóáà, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (066) 9801498

ï³äâ³êîííÿ, ïëèòêà, ñò³ëüíèö³, ñõîäèíêè, áðóê³âêà. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãðàí³ò - äîâãîâ³÷íî, íàä³éíî, ñòèëüíî. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, N1)

Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Äîøêà ñîñíîâà, îáð³çíà, íåîáð³çíà, áðóñ, ðåéêè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, äîñòàâêà. Òåë: (067) 7845732 Äîøêà ñóõà ñòîëÿðíà, äóá, òîâù.50ìì. Òåë: (097) 5682700; (067) 9639556

áðóê³âêà ïðåñîâàíà, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, - áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (096) 3643090


1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

15

Êàì³íü

Ôàñàäíèé - â³ä 40ãðí/êâ.ì. ²íòåð’ºðíèé - â³ä 100ãðí/êâ.ì. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 3072879 Àäð: гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18Ä Êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

Êàì³íü,

ªâðîïàðêàíè.

ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, öåãëà, ÷îðíîçåì, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0301022, (097) 4560634

Êåðàìçèò (íàñèïîì,

ïîë³ïðîï³ëåíîâ³ ì³øêè, “á³ã-áåãè”). Ôðàêö³¿ 5-10ìì, 10-20ìì, 20-40ìì. Ìîæëèâà äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè â³ä 5 äî 60 êóá.ì. ÏåÀñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. ðåðàõóíîê. ÒçΠ“Äåì³ñ”. Òåë: Áëîêè áóä³âåëüí³ 10õ20õ40, 20õ20õ40, áëî- (0362) 279873; (067) 7600408; êè íà ïàðêàí, áàëÿñèíè. Àäð: ì.гâíå, (067)1347226 ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

Êîïàííÿ êîëîäÿç³â

ªâðîïàðêàíè.

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502 Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Æàëþç³, âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³, ìîñê³òí³ ñ³òêè, ì/ï â³êíà, âèì³ðþºìî, âñòàíîâëþºìî. Òåë: (0362) 288377; (096) 9677284 Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Çàõèñíà ñ³òêà íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com

• Çëèâè, ïàðàïåòè, áîðäþðè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, ³íøå. Òåë: (067) 3816986 Êàì³íè ï³ä êëþ÷. Äèçàéí. Ìîíòóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Åêñêëþçèâ. Òåë: (067) 1628128

Êàì³íü áàçàëüòîâèé,

â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ãðóíò, ùåá³íü, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (067) 9708978; (0362) 683660 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847

Êàì³íü áóòîâèé,

ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàíò³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì òîðôîêðèõòà. Áðóê³âêà áàçàëüòîâà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, DzË. Òåë: (096) 7244066

Êàì³íü ïðèðîäíèé

äëÿ ëàíäøàôòó. г÷êîâèé, âàëóíè, ìàðìóð, êâàðöèò, ñëàíåöü, òðåìîë³ò, àíäåçèò, öåîë³ò, ãàëüêà òà êðèõòà äëÿ âîäîéì, âîäîñïàä³â, ñòðóìê³â, êàñêàä³â, ðîçàð³¿â, àëüï³éñüêèõ ã³ðîê òà äåêîðàòèâíîãî äèçàéíó. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226

òà ñåïòèê³â ç ïåðåëèâîì òà äðåíàæåì, ïðîäàæ êðóã³â äî íèõ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, áåòîíí³ êðèøêè. ×èùåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ êðèíèöü. Òåë: (096) 9701811

Êðèõòà ìàðìóðîâà,

ϳíîïëàñò òà êîìïëåêòóþ÷³, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434680; (067) 3436767

ϳñîê áóä³âåëüíèé,

â³äñ³â, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ϳñîê, ùåá³íü, øóòåð, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì ÊàìàÇ. Òåë: (067) 4929053; áóòêàì³íü, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì, öåãëà, (095) 8765033; (0362) 683751 ϳñîê â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) êðóãè êîëîäÿçí³, ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, 439056; (097) 3784271 ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ ϳñîê â ì³øêàõ, öåãëà, öåìåíò, â³äñ³â, Ç²Ë ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 450816; (067) áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 434089; 1726362 (066) 0491745 ϳñîê â ì³øêàõ, öåìåíò, â³³äñ³â, ùåá³íü, öåãëà, äîñòàâêà. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 ϳñîê, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü áóò, êàì³íü ï³ùàíèê, òîðô, ãëèíà, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà dzë, ÊàìÀÇ. Òåë: (097) 5315947 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847 ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóò, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ÷îðíîçåì, ãëèíà, òîðô, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà dzë, ÊàìÀÇ. Òåë: (096) 5024061

êâàðöèòíà, áàçàëüòîâà, ãðàí³òíà, ãàëüêà ð³÷êîâà äëÿ ìîçà¿÷íèõ ðîá³ò, ôàñàä³â, ëàíäøàôòíîãî òà äåêîðàòèâíîãî äèçàéíó. Âèá³ð êîëüîð³â òà ôðàêö³é. Äîñòàâêà, ïåϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ðåðàõóíîê. Òåë: (0362) 279873; â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, (067) 7600408; (067) 1347226 ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, Êóíã, êîíòåéíåð, âàãîí÷èê, ïðîäàæ àáî êàì³íü, öåãëà, ÷îðíîçåì, âèâ³ç îðåíäà, º êðàí-ìàí³ïóëÿòîð äî 5òîí. Òåë: áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (068) (0362) 245465; (099) 1141516 0301022, (097) 4560634 Ëàêè äëÿ äåðåâà: ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîêõàóñ, ìåáë³. Òåë: (067) 3629679

Ì/ï â³êíà, ðîçì. 1,5õ1,5ì. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòà÷åðåïèöÿ, äåøåâî, âèñîêà ÿê³ñòü, óêðà¿íñüêå òà ³íîçåìíå âèðîáíèöòâî. Òåë: (097) 0172650 Àäð: evalux@meta.ua

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ

ϳñîê, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065

ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321 Ïàðêåò äóáîâèé, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Ïàðêåò ïëàíî÷íèé, áåðåçîâèé 45 êâ.ì, 45ãðí/ì, äóáîâèé 20 êâ.ì, äåøåâî. Òåë: (095) 5200652; (068) 0510779 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, á/â, äîâæ.6ì, 4øò. Òåë: (068) 0071279; (098) 5191533

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé,

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ çà ãóðòîâèìè ö³íàìè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640, (093) 7121366 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, âîäîçëèâè, ïàðî-ã³äðîáàð’ºð, çà íèçüêèìè ö³íàìè, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3394377 Ìîíòàæ-äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî, îðåíäà, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3625501 Îíäóë³í, 40 ëèñò³â, çåëåíîãî êîëüîðó, Ôðàíö³ÿ. Òåë: (096) 9337326

15 âèä³â, â³ä 47ãðí/êâ.ì, ïëèòêà ôàñàäíà “ðâàíèé êàì³íü” 7 âèä³â, áîðäþðè, ïàðàïåòè, âîäîçëèâè, øàïêè íà ñòîâï÷èêè. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Ïëèòêà òðîòóàðíà

âèãîòîâëåííÿ, âêëàäàííÿ. ßê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 450900, 439710; (067) 7873010 Àäð: гâíå, Ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1.

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669

â³áðîïðåñîâàíà, ïëèòêà ëèöþâàëüíà. Òåë: (067) 3816986

ϳñîê, ùåá³íü,

Ïðîñî÷óâà÷ äëÿ áðóê³âêè, êàìåíþ, öåãëè, áåòîííèõ ïîâåðõîíü. Òåë: (067) 3629679

ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

á³ëà, ÷åðâîíà, âîãíåòðèâ•êà,Öåãëà ëèöþâàëüíà. Äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226

Öåãëà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629794; (097) 1545924

Öåãëà ÷åðâîíà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, •êðóãè íà ñåïòèê, ³íøå. Òåë: (096) 7504581

Öåãëà äîñòàâêà òà âèâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

(Ðîñ³ÿ, Êàíàäà, Ïîëüùà). Ñîô³òè, âàãîíêà ÏÂÕ, ïîë³êàðáîíàò, ñîñíîâà âàãîíêà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â. Êàì³íü áóòîâèé. ×îðíîçåì. Òîðô. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, êàì³íü. Òåë: (067) 3816986

Öåãëà Ì-75, Ì-100 ïåðåïàë; ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (097) 4632160

Öåãëà,

ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â, êàì³íü. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Äîñòàâêà à/ì ÌÀÇ-ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: (067) 4410717; (050) 8834151

â³äñ³â, ðîç÷èí âàïíÿíèé, âàïíî, áåòîí, âèâ³ç ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Òåë: (096) 9353799; (0362) 628955

Ôàðáè ïî ìåòàëó: êîâàí³, öèíêîâàí³, òåðìîñò³éêè ïîâåðõí³. Òåë: (067) 3629679 Ôàðáè ôàñàäí³, ãðóíò³âêè, äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè (êîðî¿ä, áàðàíèê, ãàçáåòîí). Òåë: (067) 3629679

Öåãëà, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé.

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ã³äðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. (Íèçüê³ ö³íè). Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310

Ñàéäèíã

Ïëèòêà òðîòóàðíà

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé,

ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, 2000øò, 6,60ãðí/øò. Òåë: (095) 6140068; (063) 7958099 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, íàð³çàííÿ, äîñòàâêà, áóä³âíèöòâî ïàðêàí³â òà ñïîðóä, ç åêîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó. Òåë: (068) 0392707 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ëåãêîñïëàâí³, ç íàñòèëàìè (äåðåâ’ÿí³, àëþì³íåâ³) ïðîôåñ³éí³ 2õ3õ0.7ì, ͳìå÷÷èíà, âèñîòà äî 100ì. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (098) 6945037 Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ïëèòêà òðîòóàðíà,

Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-30, âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (099) 9450738 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, 1700øò, 6,60ãðí/øò. Òåë: (097) 9249555 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, 1800øò, 6,60ãðí/øò. Òåë: (098) 4956333

Òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, âèñîòà äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ñåïòèêè, ðàêóøíÿê, âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (0362) 434098; (067) 7027560


16

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

ìîñòêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà íà ïîâåðõ, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (050) 7227271; (096) 8000567

Öåãëà ÷åðâîíà

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

̳í³-åêñêàâàòîðà ïîñëóãè 4ò: êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, ôóíäàìåíò³â, ñòàâê³â, ïëàíóâàííÿ òåðèòî𳿠òà ³íø³ çåìëÿí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 4082002

òà á³ëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, ãðóíò íà Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî âèìîñòêó. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî òàæíîãî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 ñì³òòÿ. Òåë: (095) 5355663; (097) 7516430 Ïîñëóãè

Öåìåíò Ì-500, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271

Öåìåíò á³ëèé, ñ³ðèé. Øèôåð ïëîñêèé (1,5õ3ì; 1,5õ1,2ì). Äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226 Öåìåíò, äîñòàâêà. Òåë: (097) 1882337 Øèôåð, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5701676

Øëàê âóã³ëüíèé, ñàìîâèâ³ç. Òåë: (096) 3405635 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

áàí³ òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè, íåäîðîãî, ï³ä “êëþ÷”. ˳ñ öå äóøà - ìè ïðàöþºìî ç äóøåþ. Òåë: (050) 6719303 Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (098) 9071417

Âèãîòîâëÿºìî:

Ùåá³íü (ãðàí³ò, áàçàëüò). ³äñ³â (ãðàí³ò, áàçàëüò). Êàì³íü (ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé). ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (098) 4421331, (050) 3384098

Ùåá³íü (ãðàí³òíèé

òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ äà÷í³ áóäèíêè, êàðêàñí³ áàí³, ê³îñêè, ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) ïàâ³ëüéîíè, êîíòåéíåðè, áèòîâêè, áóä. âàãîí÷èêè, ãàðàæ³, áëîê-ïîñòè, ãàðàæ³ òà ³í. 3609750; (0362) 627796

Ùåá³íü (ãðàí³òíèé

òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Äîñòàâêà à/ì ÌÀÇ-ñàìîñêèä 10ò. Òåë: (067) 4410717; (050) 8834151 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü áóò, êàì³íü ï³ùàíèê, òîðô, ãëèíà, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (098) 0080108

ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. ßê³ñíî, íàä³éíî, â÷àñíî!!! Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417

Âîðîòà ãàðàæí³ ç ðàìêîþ. Òåë: (0332) 260911; (066) 5434373 Äîñòàâêà, äåøåâî: ï³ñîê, ùåá³íü, öåãëà òà ³íøå äëÿ áóä³âíèöòâà. Ïîñëóãè ñàìîñêèäîì 1-30 òîí. Òåë: (066) 2723557 Äîøêà íåîáð³çíà, ïðèðîäíüî¿ ñóøêè, ç æèâèöåþ, ð³çàíà âçèìêó, 40-45ìì. Òåë: (050) 3785027

Äîøêè äëÿ ï³äëîãè,

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â âàãîíêó, ïë³íòóñ, áëîê-õàóñ, ìîíáàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. Êàì³íü áóòîâèé, òàæíó ðåéêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. êàì³íü ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, ï³ñîê, ï³ñîê Òåë: (066) 1922029; (067) 2740222 ìèòèé, öåãëà ñèë³êàòíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104, (050) 3384090

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â. ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé. ×îðíîçåì. Òîðô. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà. Òåë: (098) 3030301 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ïðîäàæ òà äîñòàâêà. Òåë: (067) 7325143 Ùåá³íü, ãðàí³òíèé â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

Äîøêè îáð³çí³, íåîáð³çí³ áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (095) 7848323; (096) 9932080 Äîøêè îáð³çí³ òà íåîáð³çí³, áàëêè, êðîêâè, ñâ³æîïèë òà ñóõ³, äðîâà, âëàñíå âèðîáíèöòâî. Òåë: (099) 5010907; (097) 7348322 Çäàì â îðåíäó áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (050) 5160605; (066) 4287154

Êåðàìçèò íàñèïîì òà ôàñîâàíèé. Êðèõòà ìàðìóðîâà ð³çíèõ êîëüîð³â. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (067) 3602096

Ëèñò îöèíêîâàíèé, ïëîñêèé, ðèôëåíèé. Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü òà ìåòàëîïðîô³ëü äâîñòîðîíí³é êîëüîðîâèé, Ïîëüùà, ͳìå÷÷èíà. ̳íâàòà, âëàñíå âèðîáíèöòâî. Òåë: (050) 7249777; (097) 9143605

Ùåá³íü,

ϳíîáëîêè 20õ30õ60ñì, õîðîøî¿ ÿêîñò³, öåìåíò. Äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. Òåë: (063) 4777326; (050) 6891579; (096) 9905080 ϳñîê êðóïíî òà äð³áíîçåðíèñòèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, öåãëà, äîñòàâêà. Âèâåçó ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

Ùåá³íü, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

DzË, ÊàìÀÇ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8625177; (050) 2715808 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, DzË, íèçüê³ ö³íè; ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì “ðà÷îê”. Òåë: (050) 2218476; (097) 9982091

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê â ì³øêàõ, öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà íîâà òà á/â, ÷îðíîçåì, ãí³é, äðîâà, çåìëÿ íà âèìîñòêó. Äîñòàâêà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (099) 3374034; (096) 9943100 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, ãðàí³ò òà áàçàëüò ð³çíèõ ôðàêö³é, â/ï 8-30ò. Ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 9450064; (095) 3272280 ϳñîê, ùåá³íü, öåãëó, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëþ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (050) 6097986; (098) 9125884 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 3381564; (098) 7585943

Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áðóê³âêà

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, áóäü-ÿêå. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 435256 Âàòó ì³íåðàëüíó, ³íøå. Òåë: (067) 3625501 Äåðåâ’ÿí³ áàëêè. Äîøêó îáð³çíó. Òåë: (096) 2120601 Äîøêè, áðóñ, àðìàòóðó, ìåòàëîïðîêàò. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 Êóíã, êîíòåéíåð àáî âàãîí÷èê. Òåë: (097) 7359936 Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 Êóòíèê, àðìàòóðà, øâåëåð, òà ³íøå. Òåë: (0362) 279217; (097) 8527194 ѳòêó äëÿ îãîðîæ³, á/â. Òåë: (0362) 279217; (097) 8527194 Öåãëó á/â. Òåë: (067) 3625501 Öåãëó á/â. Òåë: (096) 2120601 Øèôåð á/â. Òåë: (0362) 279217; (097) 8527194

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

ì³í³-åêñêàâàòîðà: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. ³äâåçåííÿ ãðóòíó à/ì DzË. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333

Ïîñëóãè

(àâñòð³éêà, àâñòð³éñüêèé êàì³íü, ñòàðå ì³ñòî, öåãëèíà, áåãàòîí, ïîðåáðèê), âèãîòîâëÿºìî òà âêëàäàºìî. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì “Áîáêåò”. Íàâàíòàæóºìî òà ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, áëîêè, ïàëåòè, ï³ëåòè. Òåë: (050) 5461385 Áðóê³âêà, çàë³çîáåòîíí³ îãîðîæ³, áåòîíí³ êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, ñõîäè òà ³íø³ áåòîíí³ âèðîáè. Ðîáî÷³ äí³ ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ, 8.00-16.00. Âèõ³äí³ ñóáîòà-íåä³ëÿ. Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078

Öåãëà á/â, á³ëà òà ÷åðâîíà, øèôåð, áàëêè, êðîêâè äîøêè, âñå á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³,  ì³øêàõ òà íàñèïîì: ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò òà çåìëÿ íà âè-

â³êîí, äâåðåé, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ ñò³í. Òåë: (0362) 230998; (067) 1687567 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, øïàêëþâàííÿ, òà ³íø³ ðîáîòè. Òåë: (096) 5641215 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, âëàøòóâàííÿ áàëêîí³â âàãîíêîþ. Òåë: (0362) 431410; (096) 5867311 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (067) 6826274 Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, äîøêè, ôàíåðè, ï³ä êëþ÷, øë³ôóâàííÿ, öèêëþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàííÿ, ìîíòàæ ïë³íòóñà, ðåñòàâðàö³ÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (096) 5419317 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó, øïàêëþâàííÿ, ïîêðàñêà, ïîêëåéêà øïàëåð, ï³ä êëþ÷, øâèäêî òà ÿê³ñíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659591 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ïîêëåéêà øïàëåð, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, â³äêîñ³â, øïàêëþâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, áðóê³âêè. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè, ëàì³íàòó, âàãîíêè. Òåë: (098) 5146196; (03622) 59112

Âëàøòóâàííÿ äàõó, ïåðåêðèòòÿ ñòàðèõ äàõ³â ìåòàëî÷åðåïèöåþ òà ìåòàëîïðîô³ëåì, ï³äøèâêà ï³äñîô³òó òà âëàøòóâàííÿ âîäîçëèâíî¿ ñèñòåìè. Òåë: (067) 7898973 ìàí³ïóëÿòîðà-åâàêóàòîðà. Ïðîäàæ öåãëè, áëîê³â, ï³íîáëîê³â òà íàòóðàëüíîãî êàìåíþ. Òåë: (067) 2550185, ²âàí

1.86

Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâàð³éí³ ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Óñóíåííÿ ïðîò³êàíü. Ðåìîíò êðàí³â, ñèôîí³â. (36 Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Àâàð³éíå â³äíîâëåííÿ “çíèêëîãî ñâ³òëà”, ïðè¿çä çà 30 õâ., âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533

Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (067) 3631523 Âñ³ âèäè äåìîíòàæíèõ ðîá³ò, ðîçáèâàííÿ, êîïàííÿ, ñâåðë³ííÿ. Òåë: (096) 4342670 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474

Âñòàíîâëåííÿ

àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ, çàì³íà êîòë³â, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ïðîêëàäàííÿ òðóáîïðîâîä³â âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085

Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, áóð³ííÿ ï³ä ïàë³ (øïàëè) äà³ì. 125-300ìì. Òåë: (099) 9443721, (093) 5563535

(098) 8019530

Áóð³ííÿ ñêâàæèí (ñâåðäëîâèí). Òåë: (067) 7111187, (097) 3383502 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ, ìîæëèâå çàâàíòàæåííÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367

ìóðóâàííÿ áëîêàìè, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (067) 1030398

Âñòàíîâëåííÿ áîéëåð³â, êîëîíîê, ã³äðîáîêñ³â, ïðàëîê, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 2385533, (063) 2293434 Âñòàíîâëåííÿ áðîíüîâàíèõ, ì³æê³ìíàòíèõ, äåðåâ’ÿíèõ, ÌÄÔ äâåðåé, âð³çàííÿ, ðåìîíò çàìê³â. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005 Âñòàíîâëåííÿ äâåðåé, âàãîíêè, ëàì³íàòó. Òåë: (03622) 55878; (066) 7924629 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, êðàí³â, óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò áîéëåðà, êîëîíêè, êîòëà. ×èùåííÿ. Ïîñëóãè ñàíòåõí³êà. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, íàâ³øóâàííÿ ëþñòð. Ðîçâåäåííÿ ïðîâîäêè. Ãàðàíò³ÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (050) 8145005, (097) 2385533 óäðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â ºâðîðóáåðî¿äîì. Òåë: (099) 1919266 óäðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (068) 6470384

ïîêð³âåëü. Ôàñàäí³ òà ëàíäøàôòí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 2302210

ìîíò “ï³ä êëþ÷”. Äèçàéí ³íòåð’ºð³â. Òåë: (068) 2302210

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

Áàðàíåê,

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

óòåïëåííÿ ôàñàä³â, íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿ øòóêàòóðêè, “êîðî¿ä”. Âëàñí³ ðèøòóâàííÿ. Ö³íè ïîì³ðí³, Àâòîêðàíà ïîñëóãè ÊÒÀ-18, ÊÒÀ-25. äîãîâ³ðí³. Òåë: (050) 7017928; Òåë: (068) 2300004; (096) 9353799 (067) 7274757 ÏÐÎÏÎÍÓÞ

Àâòîêðàíà ïîñëóãè,

Áåòîíí³ ðîáîòè, ã³äðî³çîëÿö³ÿ, âêëàäàííÿ

10ò. Ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: áðóê³âêè, òà ïåðåáðèê³â, ìóðóâàííÿ öåãëîþ, òà áëîê³â. Òåë: (068) 0351353 (067) 3608862, (099) 0128672 Áåòîíí³ ðîáîòè, çòÿæêè. Òåë: (0362) 273376;

Âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà êîòåäæ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿. ˳ö.N177229 â³ä 13.07.2005ð. ÐÎÄÀ. Òåë: (0362) 644353, 629905

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè:

Áåòîíí³ ðîáîòè,

ðîáîòè, ñòÿæêè, ìóðóâàí- • óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øïàêëþ•íÿÁåòîíí³ öåãëîþ, áëîêàìè. Âëàøòóâàííÿ âàííÿ, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ. ªâðîðå-

Áðèãàäà âèêîíóº

ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, çàëèâêà ñòÿæîê, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ìîíòàæ âàãîíêè. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (067) 2935720, (097) 7328166

Áðèãàäà

çàâàíòàæåííÿ çåìë³ òà áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êîïàííÿ òðàíøåé ï³ä êîìóí³êàö³¿, ôóíäàìåíòè, êîòëîâàíè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ñåïòèêè, ÷èñòêà òà âèêîïóâàííÿ ñòàâê³â. ²íø³ âèäè çåìëÿíèõ ðîá³ò. Òåë: (067) 4918576

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé ï³ä âîäî- òà ãàçîïîñòà÷àííÿ, ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè, ÷èñòêà òà êîïàííÿ ñòàâê³â, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåííÿ òà âèâåçåííÿ çåìë³, áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ñàìîñêèäè DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (096) 1103889 Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ôóíäàìåíò³â, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ òà âèâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì DzË. Òåë: (067) 3633427

Åêñêàâàòîðà,

âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, áåòîíí³ ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. ßê³ñíî. Òåë: (098) 3615226

Áóäèíêè “ï³ä êëþ÷”. Âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 7175277 Áóð³ííÿ, ðåìîíò, òàìïîíàæ ñâåðäëîâèí íà âîäó, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, òà ó âàæêî äîñòóïíèõ ì³ñöÿõ, ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (067) 7723483 ³äêðèâàííÿ äâåðíèõ çàìê³â áåç ïîøêîäæåííÿ. Ðåìîíò òà çàì³íà çàìê³â. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005 Âàíòàæí³, åëåêòðîòåõí³÷í³, ñàíòåõí³÷í³, ñòîëÿðí³ ïîñëóãè, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. “Äîìîâà ñëóæáà” âè¿çä äî çàìîâíèêà áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Âèáèâàííÿ, ñâåðë³ííÿ áåòîíó, îòâîðè, ïðîéîìè, í³øè, çáèâàííÿ ïëèòêè, øòóêàòóðêè, ïàäóã, çí³ìàííÿ íà á³ëó. Òåë: (0362) 224071; (095) 4709299

êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, ñàìîñêèäà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîÂèâåçåííÿ âàí³â, òðàíøåé, äîñòàâêà: öåãëà, Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, áàëêè, øèôåð 6-òè ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ÷îðíîçåì, áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, ïîõâèëüîâèé, äîøêè, âñå á/â. Òåë: (099) áðóê³âêà, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, ðàñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë: 3003989; (093) 6915187 (0362) 433446; (098) 7800600 êóøíÿê. Òåë: (0362) 434275; (050) 3781444 Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ Âèãîòîâëåííÿ áåòòîíèõ ñõîä³â, ïåðåêðèòòÿ ÑÒÅ˲ â³ä åêîíîìíèõ äî ðîçê³øíèõ, åêñêëþçèâíà êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â, ÿê³ñíèé ôîòîäðóê, âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ ñâ³òèëüíèê³â, ñòåëüîâèõ êàðíèç³â òà ïîêëåéêà ïë³íòóñ³â. Ñòåëÿìè ìîæíà ïèøàòèñÿ! Òåë: (0332) 269182; (066) 5922882; (097) 6808868

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, òà óñ³õ âèä³â ï³äëîã. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Êóïëþ ãîòîâ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãàðàæí³ âîðîòà ç ðàìêîþ òà äîñòàâêîþ ïî ì.Ëóöüêó, ñìîëó áóä³âåëüíó. Òåë: (095) 5709119

Finnera”, êîìïëåêäîñòàâêà 9035429;

áóòêàì³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, öåãëà, øóòåð, ï³íîáëîêè, âèâ³ç áóäñì³òòÿ. Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (0362) 434275; (050) 3781444 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì

Áàëêè 14õ14, äîâæ.4ì. Òåë: (0332) 757708, çàïèòóâàòè ò³ëüêè Ãðèãîð³ÿ ²âàíîâè÷à Áëîê-õàóñ, âàãîíêà, äîøêà äëÿ ï³äëîãè. Çàâæäè â íàÿâíîñò³. Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417 Áëîêè (ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³, ïåðåñò³íí³), “ðâàíèé êàì³íü”, öåãëà “ðâàíèé êàì³íü”, 3.5ãðí/øò. Ðîáî÷³ äí³ ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ, 8.00-16.00. Âèõ³äí³ ñóáîòà-íåä³ëÿ. Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078

Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ãðóíò íà âèìîñòêó. Äîñòàâêà à/ì 4-â³ñíèì, â/ï 30-35ò. Òåë: (097) 9077451

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ,

ïðîôíàñòèë, “Ruukki “Syper Katepal”, ïîâíà òàö³ÿ äàõó. Çàì³ðè òà áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) Ùåá³íü, 30ò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) (096) 8990250 1040268

Öåãëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëÿ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (066) 7181178; (066) 7181172 Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ÷îðíîçåì, òîðô, çåìëÿ íà âèìîñòêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (050) 5299520, Ëóöüê

Áóäèíêè,

ñì³òòÿ, ³íø³ âèäè çåìëÿíèõ ðîá³ò. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, äîùàòî¿ ï³äëîãè, âà- Ëìèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ãîíêè, ñàéäèíãó, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, çàì³íà òà ³íø³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) Òåë: (098) 3785011

Êðàí-

äàõ³â. Òåë: (0362) 682803; (096) 6222716 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîòàæ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ áàëêîííèõ ðàì, ëîäæ³é, â³êîí, äâåðåé, çàâîä âèðîáíèê. Òåë: (063) 7330330

ìàí³ïóëÿòîð, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ: öåãëà, ñåïòèêè, áðóê³âêà, êîëîäÿçí³ êðóãè, ï³íîáëîêè, ïëèòè Âèêîíóºìî îïàëåííÿ, ïåðåêðèòòÿ, âàãîí÷èêè, êîíòåéíåêàíàë³çàö³þ, ðè, ê³îñêè, ïîñëóãè Ç²Ë ñàìîñêèä, âîäîïîñòà÷àííÿ, åêñêàâàòîð. Òåë: (0362) 434098; âñòàíîâëåííÿ êîòë³â, ãëèáèííèõ íàñîñ³â, íàñîñíèõ ñòàíö³é, ç³ ñâîãî (067) 7027560 àáî ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ãàçîç̳í³-åêñêàâàòîðà âàðþâàëüí³ ðîáîòè. ˳ö. N458522 5ò ïîñëóãè, âèêîíàííÿ âñ³õ âèä³â â³ä 10.02.2009ð. ÌÐÐÁÓ. Òåë: çåìëÿíèõ ðîá³ò: êîòëîâàíè, òðàí- (0362) 431849; (097) 8177917 øå¿, ñåïòèêè, ñòàâêè, ïëàíóâàííÿ Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîñêè. çåìë³, çàâàíòàæåííÿ òà âèâåçåííÿ Òåë: (097) 8051638

óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øïàêëþâàííÿ. Òåë: (097) 8051638 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, íàòÿæí³ ñòåë³, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3631523

2245727 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ âàãîíêè. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, “Àðìñòðîíã”, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6826274

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó,

øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998

Ìî íòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, •âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ ï³ä ãëÿíåöü. Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. Òåë: (098) 7623442 Ìî íòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Òåë: (096) 7277948, (095) 6476929

Ìóðóâàííÿ ïåðåãîðîäîê, ëèöþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ òà ñòÿæêà ï³ä ïëèòêó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 4595026 Íàòÿæí³ ñòåë³. Òåë: (067) 3631523 Àäð: maksim.sinitsa@gmail.com ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (067) 6826274 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ. Òåë: (096) 7624008 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ äàõ³â. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530 Ïîêð³âåëüí³, áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ òà êàìåíåì. Òåë: (096) 4396407; (096) 5693758 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ ðèçåòîê, âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â, ïðîôåñ³éíî, ìîæëèâèé âè¿çä çà ì³ñòî. Òåë: (063) 7332108; (096) 7755716 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (066) 0473796; (097) 4984334 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (096) 1952680 Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996

Ïðîêàò ³íñòðóìåíòà:

ïåðôîðàòîðè, â³äá. ìîëîòêè, øë³ôìàøèíè 220Â, áîëãàðêè, áåíçî-, åëåêòðî- òà äèñêîâ³ ïèëè, ðóáàíêè, ëîáçèêè, ïëèòêîð³çè. Áåòîíîçì., ãàçîíîêîñàðêè, çâàð. àïàðàòè. Êîìïðåñîðè, òðàìáóâàëüí³ ìàøèíè. Ãåíåðàòîðè. Ðåìîíò åë.³íñòðóìåíòó Òåë: (0362) 234351; (067) 9093455; (067) 9024366 Àäð: гâíå, Ñò.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ïåðøîãî ó÷èëèùà ÂÏÓ N1 Ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³¿ ó êâàðòèðàõ, ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ, òåõí³÷íèõ ïðèì³ùåííÿõ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

Ðåìîíò áåíçîïèë,

Åëåêòðîìîíòàæí³ òà ñàíòåõí³÷í³ •ðîáîòè. Âëàøòóâàííÿ òåïëî¿ ï³äëîãè, îïàëåííÿ. Òåë: (068) 2302210

Åëåêòðîðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà êàáåëþ íà ââîä³, ïåðåì³ùåííÿ ë³÷èëüíèêà, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ àâòîìàò³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530 Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè òà ñàíòåõí³÷íî-ðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà, ðåìîíò ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530 Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äîñòàâêà áóäìàòåð³àë³â. Òåë: (067) 6826274; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äèçàéíåðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 6826274 Êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â. Òåë: (097) 0841753

Êîïàííÿ- ìóðóâàííÿ ñåïòèê³â, êîëîäÿç³â, ðîçâåäåííÿ âîäè, êàíàë³çàö³ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 7631792 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 261328; (067) 2659591 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 6826274

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 1331185 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êàìåíåì, ã³ïñîêàðòîí, âàãîíêà, ëàì³íàò, òà ³íø³ ðîáîòè. Òåë: (096) 5693758; (096) 4396407 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 269532; (093) 1924659 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ òà ñòÿæêà ï³ä ïëèòêó, ìóðóâàííÿ ïåðåãîðîäîê, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 4595026 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè. Òåë: (067) 1331185 Ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

Ëèöþâàííÿ, ïëèòêîþ. Òåë: (068) •6283401

ìîòîêîñ, íàñîñ³â, çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 4266688, (050) 3392852 Àäð: гâíå, Ñàãàéäà÷íîãî, 12 Ðåìîíò äàõ³â, ºâðîðóáåðî¿äîì. Òåë: (099) 1919266 Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033 Ðåìîíò òà ïîêðèòòÿ ðóáåðî¿äîâèõ äàõ³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (068) 6470384 Ðåìîíò ó êâàðòèð³, âèð³âíþâàííÿ ñò³í, äåìîíòàæ³, ìîíòàæ äâåðåé, ã³ïñîêàðòîíó, ïëèòêè, ëàì³íàòó, øïàëåð. Ïîïåðåäí³é êîøòîðèñ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (050) 8145005, (096) 8583788 Ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â. Òåë: (068) 0343545 Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè, ÿê³ñíî, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âëàñíèé áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (067) 6826274 Óêð³ïëåííÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, âèñîòí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 6374524, (050) 8633870

Óòåïëåííÿ ôàñàä³â

áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”, “áàðàíåêà” òà ³í. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì. Òåë: (098) 8408301 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â. Òåë: (097) 8051638

Ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, â³äìîñòêà, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ãðóíòóâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí, çåìëÿí³ ðîáîòè, äåìîíòàæí³ ðîáîòè, êëàäêà áëîê³â, öåãëè, âêëàäàííÿ ïëèòêè, êëàäêà áëîê³â, öåãëè, óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (098) 7906328 ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, •ä åÔàðáóâàííÿ, ìîíòàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401 Ôàðáóâàííÿ. Òåë: (067) 6826274


1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Óòåïëåííÿ,

ôàñàä³â íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿ øòóêàòóðêè, “áàðàíåê”, “êîðî¿ä”. Âëàñí³ ðèøòóâàííÿ. Ö³íè ïîì³ðí³, äîãîâ³ðí³. Òåë: (050) 7017928; (067) 7274757 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â, êëåºííÿ øïàëåð áóäü-ÿêèõ. Òåë: (067) 6826274 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³ òà ñò³í, ôàðáóâàííÿ ñí³æêîþ, âàïíîì, êëåºííÿ øïàëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954

Øïàêëþâàííÿ,

ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, êëåºííÿ øãïàëåð, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

2.01 Ìåáë³

Øòóêàòóðåííÿ ñò³í òà ñòåëü, çàëèâàííÿ ñòÿæêè, ïëèòêà, óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Òåë: (096) 9509422

Ðåìîíò, ðåñòàâðàö³ÿ òà çì³íà äèçàéíó ì’ÿêèõ ìåáë³â. Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430441, (093) 1571932

Øòóêàòóðåííÿ í³ìåöüêîþ ñòàíö³ºþ, âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Ïî ìàÿêàõ, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 7541210, (095) 5855466

Ïåðåòÿãóâàííÿ äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëü÷èê³â íà äîìó. Çàì³ðè áåçêîøòîâí³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Ïîëèöÿ äëÿ êíèã, äîâæ.1,70ñì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ïîëèöÿ äëÿ êíèã. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648

Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ òà áåçìàÿ÷íå âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Øâèäêå âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (093) 6695050 Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ñòÿæêè. Òåë: (097) 8051638 Øòóêàòóðåííÿ, ïåðåòèðàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïîêðàñêà. Òåë: (0362) 242682 Øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ìóðóâàííÿ ïåðåãîðîäîê, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 4595026

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Âèêîíóºìî áóä³âåëüíî-îçäîáëþâàëüí³ âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ðîáîòè ã³ïñîêàðòîí, øòóêàòóðíî-øïàêëþâàëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, êëàäêà öåãëè, áåòîíí³ ðîáîòè, ïîêð³âë³. Òåë: (097) 7365531

Êîâàíà áðàìà

â³ä 3000ãðí. Êóçíÿ “Ôàéíà êîâêà”. Êàòàëîã ç ö³íàìè íà ñàéò³: www.fayna-kovka.prom.ua. Òåë: (050) 2962314; (097) 6139185

Êîìïëåêñí³-âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ðîáîòè ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè (ã³ïñîêàðòîí, øïàëåðè, ëàì³íàò, âàãîíêà, ôàñàäí³ ðîáîòè, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà). Òåë: (050) 9187745, Ñåðã³é

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó,

íàñîñè, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: (067) 3326421; (050) 2742458

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.

Îáñëóãîâóâàííÿ. Ïðèÿìêè, íàñîñè, âîäà “ï³ä êëþ÷”. ßê³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (095) 5755705

Ðåìîíò òà

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ç ÄÑÏ íà çàìîâëåííÿ, çà ³íäèâ³äóàëüíèì äèçàéíîì òà ðîçì³ðàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (066) 0421517 Ñïàëüíÿ “Êåíò” (Ïîëüùà), ìîæëèâî ÷àñòèíàìè; äâà îäíîñïàëüí³ ë³æêà ç ìàòðàöàìè, íîâ³; ñò³ë ï³ä øâåéíó ìàøèíêó “dzíãåð”. Äåøåâî. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 6977539; (066) 7728551

2.10

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

Ô³ðìà âèêîíóº: øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, ïëèòî÷í³, øòóêàòóðí³, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, êëàäêà öåãëè, ñòÿæêó, ï³äëîãó, ìîíòàæ ÃÊË, ï³äâ³ñíî¿ ñòåë³, âàãîíêè, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà òà ³í. ðîáîòè. Òåë: (099) 2286964; (098) 2306932

Á/â òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè 800-2500ãðí; Ãàçîâ³ ïëèòè, åëåêòðî-ïëèòè êåðàì³êà 800-1500ãðí, ïîñóäîìèþ÷³ ìàøèíêè 800ãðí; Ïðàëüí³ ìàøèíè â³ä 800ãðí; Õë³áîï³÷êè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, ïèëîñìîêè 100ãðí, êîòëè òà ³íøå. Òåë: (067) 3828809

Ìåáë³

2.01 Ìåáë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠ³òàëüíÿ á/â, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9708978; (0362) 683660 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ, â³äíîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò êîðïóñíèõ ìåáë³â. Áåçêîøòîâíèé ðîçðàõóíîê âàðòîñò³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788

Âèãîòîâëÿºìî: ìåáë³ VITAL: êóõí³, â³òàëüí³, ïåðåäïîêî¿, øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ ç ÄÑÏ äëÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Ö³íè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644410; (098) 7169584; (050) 4359787 Àäð: www.VITAL06.okis.ru Äèâàí, 3100ãðí, êð³ñëà 1500ãðí. Òåë: (098) 9435467 Äèâàí, íîâèé. Òåë: (063) 4339919

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ïîáóòîâà òåõí³êà, åë/³íñòðóìåíò òà ì’ÿê³ ìåáë³ ç ͳìå÷÷èíè, á/â òà íîâ³: õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, äèâàíè, áîëãàðêè òà ³í. Òåë: (067) 3322259; (050) 9683831

Õîëîäèëüíèêè á/â â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (097) 7954385 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336 Õîëîäèëüíèêè, á/â, òà íåðîáî÷³. Òåë: (098) 6945037

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

2.01

Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â, òðèõêàìåðíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281 Õîëîäèëüíèê, á/â. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê, á/â. Òåë: (098) 6945037 Õîëîäèëüíèê, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (093) 2541338

Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê”, ç äâîìà øàôàìè, 2 ë³æêà, 2 øàôè òðîäâåðí³, ç àíòðèñîëÿìè, ìÿêà ÷àñòèíà ç äâîìà ðîçêëàäíèìè ñòóëàìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñïàëüíÿ, ñâ³òëà, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 1186877 Ñò³íêà, äîâæ.3.4ì, ÃÄÐ, ïîë³ðîâàíà, ñâ³òëà. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Øàôà òðèäâåðíà, á/â, ñò³íêà Ãîðèíü, ñåðâàíò. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502 Øàôà, íîâà, ðîçì.170õ72õ52ñì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Øàôà-êóïå íîâà, â ïåðåäïîê³é, øèðèíà 1.3ì, âèñîòà 2.35ì, ãëèáèíà 0.6ì, êîë³ð “âèøíÿ”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3012955 Øàôè-êóïå, â³òàëüí³, êîìïþòåðí³ ñòîëè, ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 3721771 Øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Øêàôè 2øò, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 636112

íà âîäó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: (096) 3918453

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

Êîòåë ãàçîâèé “Äàíêî”, á/â, 1000ãðí; ë³íîëåóì á/â. Òåë: (050) 9010021

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Âåíòèëÿòîð íàñò³ëüíèé. Òåë: (0362) 289780 Âîäîíàãð³âà÷ íà 10ë. Òåë: (0362) 240261; (098) 5431034 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîñîêîâèæèìàëêà “Ðîñèíêà”. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502 Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 Êîíäèö³îíåðè ïîáóòîâ³, ïðîìèñëîâ³, âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, âåíòèëÿö³ÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3812803 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Äí³ïðÿíêà”, íîâà, â óïàêîâö³. Òåë: (097) 6879528 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Ïîáóòîâà òåõí³êà

á/â ͳìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò ïðîâ³äíèõ ͳìåöüêèõ ô³ðì “Bosh”, “Siemens”, “AEG”, “Ðrivileg”. Ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ òà åëåêòðîïëèòè. Âñÿ òåõí³êà ç ãàðàíò³ºþ. Ìîæëèâèé ãóðò. Òåë: (067) 7096689, (050) 2910904, (067) 6040087 Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí, “Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí,

Êîòëè òâåðäîïàëèâí³, ñòàëåâ³ òà ÷àâóíí³, Óêðà¿íà, Òóðå÷÷èíà, ²òàë³ÿ, àâòîìàòè÷íèé ðåæèì, çàâàíòàæåííÿ ïàëèâîì äî 30ãîä., ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, òðóáè îöèíêîâàíí³ òà ç íåðæàâ³éêè. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (0362) 622362; (097) 2070448 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (096) 3662772 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 644353, 629905

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 8672882

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

Ñâåðäëîâèíè

Ðåìîíò ïðàëüíèõ

òà ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïèëîñìîê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çàï÷àñòèíè. Ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Ãàðàíò³ÿ. Äîñòàâêà. Âè¿çä òà ä³ãíîñòèêà. Òåë: (097) 9874700; (0362) 434365 Àäð: гâíå, Ñîáîðíà, 1

Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401

“Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïðàëüíà ìàøèíà 200ãðí. Òåë: (096) 2901244 Ïðàëüíà ìàøèíà, á/â. Òåë: (093) 2541338 Ïðàëüíà ìàøèíà. Òåë: (097) 3875158; (063) 2595859

Ìåáë³

Øïàêëþâàííÿ, êëåºíåííÿ øïàëåð, ïîá³ëêà. Òåë: (0362) 622155; (067) 7947332 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð òà ïë³íòóñ³â, îáðîáêà â³äêîñ³â. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Äèâàí-ë³æêî, 2 êð³ñëà-ë³æêà, áåæåâ³. Òåë: (03622) 59692; (095) 1498715 Äèâàí-ñîôà, íîâèé. Òåë: (096) 5701676 Êð³ñëà-ë³æêà, 2øò, ö³íà äîãîâ³ðíà, 750ãðí/îäíå. Òåë: (097) 2325119 Êóõîííèé êóòî÷îê, äóáîâèé, á/â. Òåë: (093) 2541338 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî äåðåâ’ÿíå, äâîÿðóñíå. Òåë: (098) 0011153 ˳æêî äåðåâ’ÿíå, ç ìàòðàöîì ïðóæèííèì äâîñòîðîíí³ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Õîëîäèëüíèêè,

ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè òà ³íøå. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Áóäü-ÿê³ àêñåñóàðè äî Lenovo S930, ÷åõëè, çàõèñí³ ïë³âêè, ãàðí³òóðè. Òåë: (097) 7538449 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Ñàìñóíã”, á/â. Òåë: (097) 8904504 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ñìàðòôîí Fly IQ442 Quad Miracle 2, íîâèé, 2 ñ³ì êàðòêè, 1300ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 235886 Òåëåôîí “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (095) 5200652; (068) 0510779 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

2.30

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áîéëåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ãàçîâ³ êîòëè, íàâ³ñí³ òà íàïîëüí³, Óêðà¿íà, ²òàë³ÿ, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524

Ãàçîâà êîëîíêà “Þíêåðñ”, 950ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâà ïëèòà, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (096) 4419073

Ãàçîâèé êîòåë “Äàíêî”, á/â, 850ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Êîíâåêòîðè ãàçîâ³, 2-5êÂò, ñòàëåâ³ òà ÷àâóíí³, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Êîòåë Ê×Ì-4 гâíå-1, àöåòèëåíîâèé ãåíåðàòîð, êèñíåâèé áàëîí, ïðîïàíîâèé, êîìïëåêòîâàíèé íàñîñ ç êðàíàìè äî îïàëåííÿ, ÷àâóíí³ ðàä³àòîðè, ãîð³ëêè. Òåë: (0362) 683541

Êîòëè “Áóëåð’ÿí”, êàì’ÿíêè äëÿ ñàóí, äèìàð³. Òåë: (067) 3629679 Êîòëè ãàçîâ³, â³ò÷èçíÿí³, “Ïðîìåòåé”, “Àòîí”, “Àòåì”, “Äàíêî”, “гâíå-Òåðì”, ñòàëåâ³ òà ÷àâóíí³, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Êîòëè ãàçîâ³, åëåêòðè÷í³, òâåðäîïàëèâí³ òðèâàëîãî ãîð³ííÿ, ðàä³àòîðè, áîéëåðè, íàêîïè÷óâàëüí³ áàêè, âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189 Êîòëè ãàçîâ³, êîëîíêè, ðàä³àòîðè “RODA” âèðîáíèöòâà ͳìå÷÷èíè, ç ïåðøèõ ðóê. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189

Ïëèòà ãàçîâà “Åëåêòà”, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, êèëèì á/â, ìèéêà åìàëüîâàíó, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0332) 716005; (099) 0371617

Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, ïîáóòîâèõ òà ïðîìèñëîâèõ, îâåðëîê³â, äåòàë³ (áóäü-ÿê³). Òåë: (096) 3737771, Ïàâëî

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ð å ì î í ò ï î á ó ò î â è õ õ î ë î ä è ë ü•íèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, âèêëèê ìàéñòðà ïëàòíèé. Òåë: (050) 6313413 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Êàéçåð”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ”, AEG òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ. Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

Êâ³òè òà ðîñëèíè

Êîìá³êîðì äëÿ êðîëèê³â òà øèíøèë ç òðîâ’ÿíèì áîðîøíîì (âëàñíå âèðîáíèöòâî). Êðîëèêè ïîðîäè á³ëèé ïàíîí òà ñð³áëÿñòèé, 2-4 ì³ñÿö³, ïðèâèò³. гâíåíñüêà îáë. Òåë: (096) 9659565 Êîí³. Òåë: (098) 8313621 Êîðîâà, ìîëîäà, òåëÿ, òåëèöÿ. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Êîðîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà, Äóáðîâèöüêèé ðàéîí. Òåë: (068) 6259925

Êîðîâà, 7 ðîê³â, 6500ãðí. Òåë: (066) 6223457 Êðîë³ ïîðîäè ñ³ðèé òà á³ëèé âåëåòåíü. Òåë: (098) 1301849 Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³. Òåë: (067) 3635251 ѳíî òà ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (067) 1027735 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) ×åðâîíîâóõ³ ÷åðåïàõè ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, ìîæëèâî ó íåðîáî÷îìó ñòàí³, 2-êîíòóðí³ êîòëè, êîòëè Ê×Ì, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889

Âàçîíè àëîå, 10øò., ãóðòîì. Òåë: (03622) 55143 Ãí³é, ïåðåãí³é. Äîñòàâêà à/ì DzË, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 5395672, (068) 3320832 Ãí³é. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Ïàëüìà, âèñîòà 3,5ì, â ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ó îô³ñ. Òåë: (03622) 54679; (098) 2069501 Ñàäæàíö³ ê³â³, ìîðîçîñò³éê³, ïëîäîíîñí³. Òåë: (099) 7983065

Ãàçîâ³ êîëîíêè. Òåë: (0362) 288377; (096) 9677284 Ãàçîâ³ êîëîíêè. Òåë: (098) 6945037 Ãàçîâ³ ïëèòè, á/â, òà íåðîáî÷³. Òåë: (098) 6945037

Êóïëþ êîòåë Ê×Ì-4Ì, íîâèé àáî á/â. Òåë: (098) 4818143, (098) 4019894 Ïðàëüíó ìàøèíêó á/â, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335

2.40

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàíêè ñêëÿí³, 3ë., 1ë., äåøåâî. Òåë: (0362) 289780 Âàãà. Òåë: (0362) 282664 Ãîäèííèê “Åëåêòðîí³êà”. Òåë: (097) 8904504 Ãîäèííèê íàñò³ííèé, ͳìå÷èííà, 1920ð., ìåõàí³çì Þíãàíñ Ãóñòàâ Áåêêåð. Òåë: (067) 3828943 Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äçåðêàëî íàñò³ííå, äåøåâî. Òåë: (0362) 289780 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàòðàö â³ä ïðîëåæí³â. Òåë: (063) 4339919 Ìàòðàö òåïëîâèé “Ñåðîãåí”. Òåë: (0362) 633158 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ìàòðàöè á/â ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 0.70õ190ñì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 226776; (067) 3624916 Ìàòðàöè ïðóæèíí³ îòîïåäè÷í³ ð³çí³ ðîçì³ðè, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 268769; (096) 5709386 Îä³ÿëî ïóõîâå, ïîëóòîðíå, ïîêðèâàëî íà 2 ë³æêà, íàï³ëüíèê 5ì, äëÿ ïóõó, ïàëàñ ïîëüñüêèé, äîðîæêà 4,5ì, îä³ÿëî íà îâ÷èí³. Òåë: (0362) 265267 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîäóøêè, ðîçì.70õ70ñì. Òåë: (098) 0059231 Ñåðâ³ç, íîâèé. Òåë: (0362) 240799 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

2.60

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ðåìîíò ãàçîâèõ êîëîíîê, êîòë³â, ïëèò. Òåë: (0362) 264156; (097) 2435670 Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (0362) 288902 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, õîëîäèëüíèêà, ì³êðîõâèëüîâêè, òåëåâ³çîðà. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä. Ïðèéíÿòí³ ö³íè. Òåë: (0362) 404373, (096) 8583788 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, âè¿çä äî çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969; (067) 6477055 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî öèôðîâîãî ³ ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ, çàì³íà ê³íåñêîï³â, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (067) 3600028 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 286632 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ìîðîçèëüíèõ êàìåð âäîìà ó çàìîâíèêà. Òåë: (098) 0112424 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 635403; (0362) 435490 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 282812; (097) 5809792

17

Êîçè, ö³íà äîãîâ³ðíà, Äóáðîâèöüêèé ðàéîí. Òåë: (068) 6259925

Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) 1123895 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

ÐÎÁÎÒÀ

Òîðô, ÷îðíîçåì, Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600 Òó¿ íåäîðîãî. Òåë: (095) 1557116 Ô³í³êîâ³ ïàëüìè, ê³ìíàòí³, ç ãîðøêîì, âèñîòà 150ñì, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 57092 Ô³í³êîâà ïàëüìà, âèñîòà 3ì. Òåë: (096) 3436908

2.72

Ñîáàêè

2.72 Ñîáàêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ïðîäàì. Íåäîðîãî ìîëîäó ñîáàêó, ñòåðèë³çîâàíó, äóæå ãàðíó äëÿ îõîðîíè, ï³âí³÷íà â³â÷àðêà. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965

Ïðîïîíóþ äëÿ â’ÿçêè êîáåëÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè ç õîðîøèì ðîäîâîäîì, êîñòèñòèé, âèùå ñåðåäíüîãî ðîñòó, ðîçâ’ÿçàíèé, â³ê 1.6 ðîêè. Òåë: (095) 4092868; (063) 1021802 Öóöåííÿ äàëìàòèíåöü, 2,5ì³ñÿö³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 260363; (098) 4775658 Öóöåíÿ áóëüäîã, 3 ì³ñÿö³, äëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 260363; (098) 4775658 Öóöåíÿ íå ÷èñòîêðîâíå â³ä Ëàéêè, 1,5ì³ñÿö³. Òåë: (0362) 260363; (098) 4775658 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, â³äì³ííèé ðîäîâ³ä, âàêöèíîâàí³, òàâðîâàí³, äîêóìåíòè ÊÊÓ. Òåë: (066) 0407290; (067) 3602228 Öóöåíÿòà ðîòâåéëåðà, ÷èñòîêðîâí³, 2 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 3799950

2.73

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609

ÇÁ²Ð ïîëóíèö³, âèøí³, ÷åðåøí³, òåïëèö³ ïàðíèêè, ôåðìè, ì’ÿñîêîìá³íàòè, ðèááàçà (ð³çí³ ñïåö³àëüíîñò³, ç/ï âèñîêà), ñ/ã ðîáîòè, ïîëüîâ³ ðîáîòè, øâà÷êè, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè òà åëåêòðèêè, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, â³çîâà ï³äòðèìêà. Òåë: (050) 7325315; (096) 8708768

Íà ë³òí³é ïåð³îä ç 10.06 ïî 31.08 äëÿ ðîáîòè â áàðàõ íà îç.Ñâ³òÿçü ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, êóõàð³, ïîñóäîìèéíèöÿ. Îïëàòà ïðàö³ âèñîêà. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Òåë: (095) 6185026

Íà ë³òí³é ïåð³îä ç 10.06 ïî 31.08, â ñóïåðìàðêåò íà îç.Ñâ³òÿçü ïîòð³áí³ êàñèðè, êóõàð³, ìåíåäæåðè òîðãîâîãî çàëó. Îïëàòà ïðàö³ âèñîêà. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Òåë: (095) 6185026 ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

ʳøêè

2.73 ʳøêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êîøåíÿ ïåðñüêå, 1,5ì³ñÿö³, á³ëå. Òåë: (0362) 260363; (098) 4775658 Êîøåíÿòà ñ³àìñüê³, íåäîðîãî. Òåë: (068) 0489877 Êîøåíÿòà ÷èñòîêðîâí³ øîòëàäñüê³, âèñëîâóõ³ òà ïðÿìîâóõ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Êîøåíÿòà, â³ä ïåðñüêî¿ ê³øêè, òèãðîâèé îêðàñ, á³ëåíüê³, 2 ì³ñÿö³. Òåë: (0362) 260363; (098) 4775658

2.75

3.01

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àêâàð³óìè, îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348

Áäæîëè â óêðà¿íñüêèõ âóëèêàõ (8 ñ³ìåé). Òåë: (095) 1379704; (096) 3441019 Áäæîëè, ñ³ì’¿, ðî¿, â³äâîäêè. Òåë: (097) 4360542; (050) 9251909 Áäæîëè. Òåë: (067) 3635251

Áäæîëîñ³ì’¿, ïàêåòè, 4 ðàìêè óêðà¿íñüê³. Òåë: (097) 4392942, (095) 8727004 Áäæîëîñ³ì’¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 7874083 Äâà âóëèêè ç áäæîëàìè, ïóñò³ âóëèêè ç ðàìêàìè, öåíòðèôóãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 242318; (095) 4868656 ʳíü, 8 ðîê³â, ñïîê³éíèé. Òåë: (067) 8921007 ʳíü. Òåë: (096) 5624398 Àäð: vikaprit@mail.ru Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâà, ñàìîâèâ³ç, Ãîùàíñüêèé ð-í. Òåë: (0362) 235886; (097) 9600679 Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (068) 0314282 Êîáèëà, 8 ðîê³â. Òåë: (096) 1506594 Êîçà, 2 ðîêè. Òåë: (096) 1506594 Êîçà, 3.5 ðîêè. Òåë: (066) 1620097 Êîçà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2505869; (066) 2421399

Êîçåíÿò (ê³çî÷êè), ìàìà - ç ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, ç âåëèêèì âèì’ÿì, ìîëîêî äóæå ñìà÷íå, äî¿òüñÿ ìàéæå ö³ëèé ð³ê. Ö³íà 200ãðí. Òåë: (097) 9857111; (097) 5681976 Àäð: Kyrylchuchka@gmail.com

4 ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó îñâ³òí³õ ïðîäóêò³â. Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5413050 Àâòî ìèéíèê, äâà äí³ îäèí âèõ³äíèé. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Àâòîåëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç ëåãêîâèìè àâòî òà ³íîìàðêàìè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àâòîñëþñàð, äîñâ³ä ðåìîíòó õîäîâî¿, äâèãóíà, ÊÏÏ. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Àâòîñëþñàð, äîñâ³ä ðîáîòè, ç ëåãêîâèìè àâòî òà ³íîìàðêàìè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Àâòîñëþñàð, äîñâ³ä ðîáîòè, ñâ³é ñëþñàðíèé ³íñòðóìåíò îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Àãåíò ç ïðîäàæó òîâàð³â íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä 2700ãðí. Ã/ð: Ïí-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (067) 3879755, íå àãåíñòâî Àãåíòè ç ïðîäàæó ïîë³ãðàô³¿, â³çèòêè, ëèñò³âêè, íàêëåéêè, ç/ï- % â³ä ïðîäàæó. Òåë: (096) 6013454 Àäð: Laonik@ukr.net Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñè, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñè, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Àäì³í³ñòðàòîð ó ïåðóêàðíþ. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Àäì³í³ñòðàòîð ó ñàëîí êðàñè, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (095) 6630960; (068) 7691244 Áàðìåí òà îô³ö³àíòè, ó êàôå, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 7691244; (095) 6630960 Áàðìåí, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèæêè, ðîáîòà â Êèºâ³, âàõòîâèì ìåòîäîì, äâà òèæí³ ÷åðåç äâà àáî òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960


18

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

Áðèãàäà ë³ñîðóá³â, ïèëîðàìíèê³â, ìîíòåð³â êîë³é, óêëàäíèêè êàáåëþ, ð³çíîðîáî÷³, ç/ï âèñîêà. Òåë: (063) 2516551 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ì.гâíå, ç/ï â³ä 150ãðí./äåíü. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ì.гâíå. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ì.гâíå. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, ç/ï âèñîêà, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, òåðì³íîâî, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, òåðì³íîâî, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Áóõãàëòåð êàñèð. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960  á³çíåñ-ïðîåêò ïîòð³áíî 4 ëþäèíè ç êîìåðö³éíèì ìèñëåííÿì. Äåòàë³ íà ñï³âáåñ³ä³, çàïèñ çà òåëåôîíîì. Òåë: (093) 8243098 Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòè, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³, ç/ï â³ä 150ãðí./äåíü. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 150ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ã/ð 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 130ãðí./äåíü. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Âàíòàæíèê, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Âàíòàæíèê, íà ïðîäóêòè, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (066) 7940460 Âàíòàæíèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Âàíòàæíèêè íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Âàõòåð, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1300ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Âàõòåð, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàõòåð, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Âàõòåð, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 1300ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âèã³äíèé çàðîá³òîê äëÿ àìá³ö³éíèõ ëþäåé. Ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàíÿò³ñòü áåç ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü. Òåë: (097) 5413050, (095) 2203096 Âèêëàäà÷ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, îïëàòà ïî÷àñîâî, âèùà ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà, ðîáîòà ï³ñëÿ îá³äíüîãî ÷àñó, Çäîëáóí³â. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Âîä³é åêñïåäèòîð, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ êàò."Â", “Ñ”, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Âîä³é êàò."Ñ", ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí., Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é êàò.Ñ íà à/ì ÌÀÇ-5551, ñàìîñêèä, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 627796; (067) 3609750 Âîä³é, êàò."Â", ïî ì³ñòó, ç/ï 2000ãðí., Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Âîä³é, êàò."Â, Ñ", äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é, êàò."Â, Ñ", äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Âîä³é, êàò."Â, Ñ", ç/ï 3000ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Âîä³é, êàò."Â, Ñ, Å", äîñâ³ä ðîáîòè. Ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Âîä³é, êàò."Â, Ñ, Å", ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Âîä³é, êàò."Â, Ñ, Å", ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é, êàò."Â, Ñ, Å", ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Âîä³é, êàò."Ñ", ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí., Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410

Âîä³é-åêñïåäèòîð,

âîä³é ç âëàñíèì àâòî äî 2ò. Òåë: (067) 3600207; (0362) 608026 Âîä³é-åêñïåäèòîð, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàò “Â, Ñ”, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, Ñá. Íä. - âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ãðàô³ê Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó —

Ãîëîâíèé áóõãàëòåð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ 8", çíàííÿ çàãàëüíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 5000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ãîëîâíèé ìåõàí³ê, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè, ïîñâ³ä÷åíÿ âîä³ÿ êàò."Â", “Ñ”, çíàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Äâ³ðíèê, 9.00-15.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äâ³ðíèê, 9.00-15.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Äâ³ðíèê, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Äèçàéíåð ïîë³ãðàô³¿, âîëîä³ííÿ ãðàô³÷íèìè ðåäàêòîðàìè îáîâÿçêîâå. Òåë: (095) 6630960; (097) 8775056 Äèçàéíåð, çíàííÿ “Ôîòîøîï Êîðàë Ðåòóø”. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèçàéíåð, çíàííÿ “Ôîòîøîï Êîðàë Ðåòóø”. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Äèðåêòîð ìàãàçèíó, äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 2 ðîê³â ó äàí³é ñôåð³, çíàííÿ áóõãàëòåð³¿, çàãàëüíîïîäàòêîâîãî îáë³êó. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Äèñïåò÷åð íà ïåêàðíþ. Òåë: (098) 4781076 Äèñïå÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äèñïå÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Äèñïå÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Äëÿ ââåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâî¿ ïîë³òèêè ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè. Òåë: (097) 5413050; (095) 2203096 Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ³íâàë³äîì. Òåë: (0362) 281127; (096) 4508934 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê äëÿ ñòóäåíò³â òà çàî÷íèê³â, ïîäðîáèö³ íà ñï³âáåñ³ä³. Ðåçþìå íàäñèëàòè. Òåë: (097) 5413050 Àäð: E-mail: lorako@meta.ua Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã Òåë: (0362) 436271 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê 10.00-16.00, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Äîìîãîñïîäàðêà, ç 10.00 äî 16.00, 100ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äîìîãîñïîäàðêà, ïîðÿäíà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äîìîãîñïîäàðêà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Äîìîãîñïîäàðêà, ïðàöþâàòè 10.00-16.00, ç/ï 120ãðí./äåíü. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà, ç/ï äîãîâ³ðíà, íà ô³ðìó, ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ïåðñîíàëîì, âèùà îñâ³òà, ïî óïðàâë³ííþ ïåðñîíàëîì àáî åêîíîì³÷íà. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Çáèðàëüíèê ìåáë³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Çâàðþâàëüíèê-ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê, ç/ï 50% â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Çâàðþâàëüíèêè-ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Çâàðþâàëüíèêè-ðèõòóâàëüíèêè, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Çåìëåâïîðÿäíèê, ñåðòèô³êîâàíèé, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0249364 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êëàñè÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó, íå àãåíòñòâî. Òåë: (0362) 644749; (067) 8423957 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410

Êîì³ðíèê íà ñêëàä, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 2500ãðí. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755

Äîìðîá³òíèöÿ (âì³ííÿ ãîòóâàòè); Ïëèòî÷íèêà; Ìàéñòðà ïî âíóòð³øí³õ ðîáîòàõ (øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ); ϳäñîáíèêà; Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêà. Ðîáîòà ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó. Íå àãåíñòâî. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3400493 Åêñêàâàòîðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Åêñïåäèòîð-âîä³é, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åêñïåäèòîð-âîä³é, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Åëåêòðèê, 4-ãî ðîçðÿäó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, 4-ãî ðîçðÿäó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Åëåêòðèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ƴíî÷èé ìàéñòåð. Òåë: (0362) 221432; (097) 5461931 Çàâ.ñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 9.00-18.00, Ñá, Íä. âèõ³äí³, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Çàâ.ñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâ.ñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, 9.00-18.00, Ñá. Íä. - âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, Ñá. Íä. âèõ³äí³, 9.00-17.00, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, Ñá. Íä. âèõ³äí³, 9.00-18.00. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Çàâãîñï, Ñá. Íä. âèõ³äí³, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï, áóäìàòåð³àëè, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Çàâãîñï, ãðàô³ê Ñá. Íä. âèõ³äí³, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Çàâãîñï, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâãîñï, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Çàâñêëàä, ïðîäàâåöü. Òåë: (050) 3782507

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Âèìîãè: â/î, çíàííÿ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ô³íàíñ³â. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Êîìïàí³ÿ çàïðîøóº â³äïîâ³äàëüíèõ êîíñóëüòàíò³â (ì.гâíå) äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. óäíèé çàðîá³òîê. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë: (050) 9897244 (ç 9.00 äî 18.00) Êîìïàí³ÿ çàïðîøóº ðîçïî÷àòè êàð’ºðó ó âèã³äíîìó á³çíåñ³. Âèñîêà ç/ï, â³ëüíèé ãðàô³ê. Âàøà ïåðøà ñõîäèíêà - ñï³âáåñ³äà. Òåë: (097) 5413050, (095) 2203096 Êîìïëåêòóâàëüíèê íà ñêëàä, äîñâ³ä ðîáîòè ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ òåõí³êîþ, âèùà îñâ³òà. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Êîíñóëüòàíò â öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ òà ïðîäàæó. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Êîðèñòóâà÷è ÏÊ, â³ëüíå âîëîä³ííÿ ÏÊ, ðîáîòà â ³íòåðíåò ìåðåæ³. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Êîñìåòîëîã ó ñàëîí êðàñè, òåðì³íîâî, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Êóë³íàð-ïðîäàâåöü, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Êóð’ºð, äîñâ³ä íå îáîâ’ÿçêîâèé. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü. Ç/ï 1800-2000ãðí. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî

Êóð’ºð, ïðîäàâåöü, òîðãîâèé àãåíò. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 431307, 236307 Êóð’ºð. Òåë: (068) 7509700, (093) 8385122 Êóð’ºðè ïî äîñòàâö³ àâ³àêâèòê³â. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Êóõàð ó ðåñòîðàí, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Êóõàð, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (095) 6630960; (097) 8775056 Êóõàð, äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 2 ðîê³â, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèæêè, ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç 10:00 äî 00:00ãîä. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Êóõàðêà, äîñâ³ä ðîáîòè, òà ñàí³òàðíà êíèæêà îáîâ’ÿçêîâ³, ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960

Ëèöþâàëüíèê ïëèòêîþ (ä/ð íà âîäÿí.ïëèòêîð³ç³), âíóòð³øí³ ðîáîòè ( ø ï à ë å ð è , ô à ð á ó â à í í ÿ ) ; Ä î ìðîá³òíèöÿ (êóõàð), íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü; Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê (âîðîòà, îïàëåííÿ); ϳäñîáíèê (ð³çíîðîáî÷èé) ÿêèé ïðàöþâàâ íà âíóòð.ðîáîòàõ. Ðîáîòà â ïðèâàòíîìó áóäèí Òåë: (067) 3602023

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Ëþäè äëÿ ïðîäàæó òà îðåíäè êâàðòèð, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (095) 6630960; (097) 8775056 ̳æíàðîäíà ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâîäèòü êîíêóðñ äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ç â/î (áàæàíî åêîíîì³÷íîþ). Òåë: (0362) 435308 Ìàéñòåð ïî ºâðîïåéñüêîìó ìàí³êþðó. Òåë: (067) 1527517; (099) 3426189 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ìàí³êþðíèöÿ â ñàëîí êðàñè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ìàí³êþðíèöÿ ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ó ñàëîí êðàñè, òåðì³íîâî. Òåë: (095) 6630960; (068) 7691244 Ìàí³êþðíèöÿ, òåðì³íîâî ó ñàëîí êðàñè. Òåë: (095) 6630960; (097) 8775056 Ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà, åêñêàâàòîðà, íàâàíòàæóâà÷à, âîä³é íà Á³ëÀÇ, âîä³é âñ³õ êàòåãîð³é, àâòîêðàíîâùèê, çâàðíèê, åëåêòðîñëþñàð, òîêàð, ìîòîðèñò. Òåë: (093) 2403166 Ìàøèí³ñò êàòêà, äîñâ³ä ðîáîòè áàæàíèé, ç/ï â³ä 3000. Òåë: (068) 7691244; (095) 6630960 Ìàøèí³ñò êðàíà, äîñâ³ä ðîáîòè áàæàíèé, ç/ï â³ä 3000. Òåë: (068) 7691244 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ìåäè÷íà ñåñòðà, äîñâ³ä ðîáîòè, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ìåíåäæåð â³ää³ëó çáóòó. Ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, 9.00-18.00, â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâèé çàë, ñòàâêà 2000ãðí. + %. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâó êîìïàí³þ, ñòàâêà + %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâó êîìïàí³þ, ñòàâêà + %. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîçàï÷àñòèí, äîñâ³ä ðîáîòè íåìåíøå îäíîãî ðîêó â äàí³é ãàëóç³. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàÿâí³ñòü ïîñâ.âîä³ÿ. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â äàí³é ñôåð³, âëàñíèé òðàíñïîðò. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó åëåêòðîòåõí³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè íåìåíøå îäíîãî ðîêó. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí., ã/ð 10.00-20.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí., ãðàô³ê 10.00-20.00. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, ç/ï 2000ãðí., 10.00-19.00. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ëàêîôàðáîâèõ âèðîá³â, äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 2 ðîê³â, âëàñíå àâòî áàæàíî. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ôàðìàöåôòèê³. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ìåíåäæåð ç ðåêëàìè. Îïëàòà ïðàö³ - %. Âñ³ äåòàë³ çà òåëåôîíîì. Òåë: (093) 8243098

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2900ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, òà êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, òà êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000, îô³ñíà ðîáîòà. Òåë: (068) 7691244; (095) 6630960 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2500ãðí. + %. Çàáåçïå÷èìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2900ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó, ó â³ää³ë³ ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 2900ãðí.+%. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð-ëîã³ñò ç âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèñîêà ç/ï. Òåë: (096) 9337326 Ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå ðîêó. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960

Ìåõàí³ê, âèùà òåõí³÷íà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè áàæàíèé. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ìîëîä³, êîìóí³êàáåëüí³ ïðàö³âíèêè â ïîë³òè÷íó ïàðò³þ. Ç/ï 4500ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ìîëîäøèé îïåðàòîð íà ÀÇÊ. Òåë: (095) 6630960; (097) 8775056 Ìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè òà âëàñíèé ³íñòðóìåíò, ç/ï âèñîêà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Ã/ð: Ïí.-Ñá, Íä. - âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Íàáèðàºìî ïðàö³âíèê³â äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2500ãðí. Ã/ð: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (097) 3879755 Íàáèðàºìî ïðàö³âíèê³â äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2800ãðí, ãðàô³ê: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Íÿíÿ, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè, äîãëÿä çà äâîìà ä³òëàõàìè. Òåë: (095) 6630960; (097) 8775056 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, 1ä/2ä, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, 1ä/2ä, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Îïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí./äîáà, äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáà, ãðàô³ê äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Îïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáà, äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Îïåðàòîð-êàñèð â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200ãðí./äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200ãðí./äîáà. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Îïåðàòîð-êàñèð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ç/ï 200ãðí./äîáà, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Îô³ñ-ìåíåäæåð íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé, ç/ï 2800ãðí. + %. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Îô³ö³àíò, ç/ï 1500ãðí./ì³ñÿöü, äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Îô³ö³àíò, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèæêè îáîâ’ÿçêîâà. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Îô³ö³àíòè, äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå ðîêó, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèæêè, ãðàô³ê ðîáîòè òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü ç 10:00 äî 00:00. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Îô³ö³àíòè, ïðèâàáëèâà çîâí³øí³ñòü, áàæàíèé äîñâ³ä ðîáîòè, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèæêè, ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Îõîðîíåöü, ëþäèíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (068) 7691244 (097) 8775056; (095) 6630960 Îõîðîíåöü, ëþäèíà ÿêà â³äñëóæèëà â àð쳿 àáî ïðàö³âíèê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ç/ï 1500ãðí/ì³ñÿöü, ñóòêè/äâîº. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1 äîáà/2 äîáè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1 äîáà/2 äîáè, ç/ï â³ä 1800ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 1800 ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè, âàõòà 14 òà 30äí³â, ïî Óêðà¿í³, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 2100-4000ãðí. Òåë: (0362) 609035; (067) 2346604 Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí./í³÷. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí./í³÷. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Îõîðîíö³, âàõòà 14äí³â/ì³ñÿöü, îõîðîíà ï³äïðèºìñòâ òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, ç/ï 2100-4000ãðí. Òåë: (067) 4411418; (067) 3220564 ϳöìàéñòåð, òåðì³íîâî ïîòð³áíà ëþäèíà äëÿ âèï³êàííÿ ï³öè, ðåñòîðàí. Òåë: (068) 7691244 Ïàðòíåð³â â óñï³øíó êîìïàí³þ, ïðîñòà ðîáîòà, õîðîø³ ãðîø³. Òåë: (097) 0314139 Àäð: tyna@i.ua

Ïåêàð³ íà âèï³÷êó âàôë³, ç/ï 3000ãðí., ãðàô³ê ðîáîòè ïî 12 ãîäèí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè, ç/ï â³ä 100ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè, ç/ï â³ä 100ãðí./í³÷. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè, ç/ï â³ä 90ãðí./í³÷. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïåðóêàð ó ñàëîí êðàñè, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïåðóêàð óí³âåðñàë. Òåë: (0362) 454302; (067) 2908964 Ïåðóêàð-óí³âåðñàë ó ïåðóêàðíþ, ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ç/ï 50/50. Òåë: (095) 6630960; (068) 7691244 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà %, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè. Íà %. Ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³. Õîðîø³ óìîâè. Íà â³äñîòêàõ. Ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, 9.00-18.00, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç/ï 120ãðí./äåíü. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ã/ð 9.00-18.00, 3 äí³ ÷åðåç 2 äí³, ç/ï 120ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê 9.00-18.00, 3 äí³ ÷åðåç 2 äí³, ç/ï 120ãðí./äåíü. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïîêî¿âêà ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïîêî¿âêà, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 1500ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïîêî¿âêà, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 1500ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîêî¿âêà, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèæêè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïîì³÷íèê Êóõàðÿ, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, äîñâ³ä ðîáîòè, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèãè, ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïîì³÷íèê çàâ.ñêëàä, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïîì³÷íèê çàâ.ñêëàäó, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâ.ñêëàäó, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî гâåíñüê³é îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Ç/ï 2500ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Ïí.-Ñá. Ç/ï 1800ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà. Òåë: (068) 7509700, (093) 8385122 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï â³ä 1300ãðí, ãðàô³ê òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï â³ä 1300ãðí, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, íàÿâí³ñòü ñàí³òàðíî¿ êíèæêè, ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï â³ä 1000ãðí. Òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910

•ì àÏöî³ éò íðî³ á- êåîíí ñêóåëðü ò³ âà íö ³èéêí èâé ³öíåôíîò ð-ð . Òåë: (097) 1558636

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: Êóõàð, îô³ö³àíò. Òåë: (067) 3824174 Ïðàö³âíèê ÑÒÎ, äîñâ³ä ðîáîòè, â íàëàãîäæóâàí³ ðîçâàëó ñõîäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâèé. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïðàö³âíèê â ëîìáàðä, ó çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî â³ää³ëó. Òåë: (068) 7691244 Ïðàö³âíèê íà âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ÷îëîâ³ê. Òåë: (067) 8313024


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

19

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ïðàö³âíèêè â îõîðîíó, âàõòîâèé ìåòîä, ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ, òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, çàðïëàòà â³ä 1800ãðí ³ âèùå/ì³ñÿöü. Òåë: (098) 5967193; (099) 4555229 Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó ïîëóíèö³ â Ëóöüêîìó ðàéîí³, ñ.Ñìîëèã³â. Òåë: (050) 2420727; (050) 9668764

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ïîëóíèöü, âèøåíü, ÷åðåøåíü, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781

Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2400ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè â á³çíåñ-ïðîåêò 4 ëþäèíè ç êîìåðö³éíèì ìèñëåííÿì. Òåë: (097) 5413050; (095) 2203096

Ïðàö³âíèêè íà âèãîòîâëåííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (0362) 430441; (096) 9755881, (093) 1571932 Ïðàö³âíèêè ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï â³ä 2800ãðí. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæíà áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò. Ã/ð: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2850ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðèáèðàëüíèö³. Òåë: (067) 9874348 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 1300ãðí., 9.00-17.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, Ñá. Íä. âèõ.³äí³, ç/ï 130ãðí/äåíü. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 750ãðí. Òåðì³íîâî. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï â³ä 100 ãðí/äîáó. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí./äîáó. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï â³ä 100ãðí./äîáó. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïðèéìàëüíèê âòîð.ñèðîâèíè, Ñá. Íä. âèõ³äí³, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ç/ï 150ãðí./äåíü. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, .00-15.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, 8.00-16.00, Ñá. Íä, âèõ³äí³. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, 8.00-16.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, 9.00-18.00, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, 9.00-18.00, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ãðàô³ê 9.00-18.00, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îã îäÿãó, ç/ï 1600ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îã îäÿãó, ç/ï 1600ãðí. + %. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí., 10.00-20.00. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410

Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí., ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-10.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí., áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè, òðè äí³ ÷åðåç òðè. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü êàíöåëÿð³¿, ïîë³ãðàô³¿, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (068) 7691244 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, ç/ï 90ãðí. + %. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç/ï 100ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí., 10.00-20.00. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â ó áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â ó áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü íà êóðè-ãðèëü, ç/ï 700ãðí./òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà êóðè-ãðèëü, ç/ï 700ãðí/òèæäåíü. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, 10.00-19.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, 10.00-19.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, 10.00-19.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü íà ïèâî, ç 10.00 äî 22.00, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³êó, 9.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³êó, 9.00-18.00. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³÷í³ òîâàðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâ³ òîâàðè. Òåë: (067) 3010706 Ïðîäàâåöü ïðîì.ãðóïà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ïðîì.ãðóïà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü ó â³ää³ë íàïî¿â, íå àãåíòñòâî. Òåë: (0362) 644749; (067) 8423957 Ïðîäàâåöü ó ðîçäð³áíó òîðã³âëþ ÷îëîâ³÷èì îäÿãîì íà ðèíêó “Äèêîãî”. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïðîäàâåöü õë³áíèé ê³îñê äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³. Òåë: (098) 4781076 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ðîáîòà íà ðèíêó, 9.00-15.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ðîáîòà íà ðèíêó, 9.00-15.00. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ðîáîòà íà ðèíêó, 9.00-15.00. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñü, äîñâ³ä ðîáîòè â ñôåð³ òîðã³âë³ áàæàíèé. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïðîäàâåöü, ïðîä.ãðóïà, 3 äí³ ÷åðåç 3 äí³, 10.00-20.00, ç/ï 140ãðí./äåíü. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 9.00-22.00, 200ãðí./äåíü. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 9.00-22.00, ç/ï 200ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, â ìàãàçèí ñïîðòòîâàð³â. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, ìîæëèâî áåç ä/ð. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + % â³ä ïðîäàæó. Ã/ð: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00, Íä.- âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ïðîäàâåöü-ôëîðèñò, ó â³ää³ë êâ³ò³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (095) 6630960; (068) 7691244

Ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè íà áóä.ìàòåð³àëè, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï 2600ãðí.+%, ùîòèæíåâà. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïðîìîóòåðè òà ðîçïîâñþäæóâà÷³ ëèñò³âîê, åíåðã³éí³ ëþäè, òåðì³íîâî, îïëàòà ùîäåííî. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 гâíåíñüêèé ðîê-ãóðò øóêຠðèòì-ñîëî ã³òàðèñòà. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, íà ìåòàëîáàçó, ç/ï 150ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, íà ìåòàëîáàçó, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 гçíîðîáî÷³. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, 9.00-18.00, Íä. - âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, 9.00-18.00, Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910

гçíîðîáî÷èé

íà ñêëàä. Òåë: (067) 3600877; (050) 3757088

гçíîðîáî÷èé, ç/ï 3000ãðí. Ðîáîòà ó ïðèì³ùåíí³. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿, ç ìåäè÷íîþ îñâ³òîþ. Òåë: (068) 7691244

Ðîá³òíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2700ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00., Íä.-âèõ³äíèé. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü

Ðîáîòà â îô³ñ³ (ì.гâíå) äëÿ àêòèâíèõ, êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé. Íàïðÿìîê ðîáîòè - îôîðìëåííÿ äîãîâîð³â ç ê볺íòàìè. Âèñîêèé çàðîá³òîê. Òåë: (067) 2207942 (ç 9.00 äî 18.00)

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â íà ë³òí³é ïåð³îä. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 402093, 431307, 236307 Ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì äëÿ àêòèâíèõ ³ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, âèñîêèé çàðîá³òîê áåç ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, â/î íåîáîâ’ÿçêîâà. Òåë: (097) 5413050; (095) 2203096

Ðîáîòà

íåçàëåæíî â³ä â³êó òà ôàõó, áåç ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë: (098) 9763134; (050) 2527357 Ñåêðàòàð, âèêëàäà÷ íà ïåíñ³¿, äëÿ âèäàííÿ êíèãè, 10% ïðèáóòêó. Òåë: (068) 5807905 Ñåêðåòàð, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ñåêðåòàð, ç/ï 1800ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñåêðåòàð, ç/ï 1800ãðí. + %. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ñåêðåòàð, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèùà îñâ³òà, çíàííÿ: Windows, MS Office, Internet, e-mail., ôàêñ, êñåðîêñ, ïðèâàáëèâà çîâí³øí³ñòü. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàö³¿, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ñêëàäàëüíèê äèâàí³â. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960

Ñëþñàð 5-6 ðîçðÿä. Òåë: (067) 9156501 Ñëþñàð-åëåêòðèê, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ñëþñàð-åëåêòðèê, 1 äîáà ÷åðåç 2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ñëþñàð-åëåêòðèê, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ñîðòóâàëüíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñîðòóâàëüíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ñïåö³àë³ñò ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òà ³íñòðóìåíò³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ñïåö³àë³ñò ôîòî-â³äåî çéîìêè, äîñâ³ä ðîáîòè ç ïîë³ãðàô³ºþ, âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ôîòîøîïîì. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ñòîðîæ â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, 1 äîáà ÷åðåç 3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ñòîðîæ íà àâòîñòîÿíêó, 1 äîáà ÷åðåç 3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ñòîðîæ íà àâòîñòîÿíêó, äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñóïåðâàéçåð, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 2500ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñóïåðâàéçåð, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 2500ãðí. + %. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ñóïåðâàéçåð, ç/ï â³ä 2500 ãðí. + %. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740

Òîêàð. Òåë: (096) 8169749 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, âëàñíèé òðàíñïîðò, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ç/ï â³ä 3000ãðí., äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ðîáîòà â äàí³é ñôåð³ íå ìåíøå ðîêó, âëàñíå àâòî. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê. Òåë: (068) 7509700, (093) 8385122 Óêðà¿íñüêà êîìïàí³ÿ çàïðîøóº áàæàþ÷èõ îòðèìàòè çíàííÿ òà ðîçïî÷àòè êàð’ºðó ó á³çíåñ³. Âàø ïåðøèé êðîê - ñï³âáåñ³äà. Òåë: (095) 2203096

Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåð³â ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè: êîðîòêîñòðîêîâà òîðã³âëÿ, ïîðòôåëüíå ³ ïîçèö³éíå êåðóâàííÿ êàï³òàëîì, ô³íàíñîâèé ³íæèí³ðèíã òà ñòðóêòóðí³ ïðîäóêòè. Íàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: ìåíåäæåðà ïî óïðàâë³ííþ ô³í. àêòèâàìè òà ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 435308 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà, åêîíîì³÷íà îñâ³òà, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Ôàðáóâàëüíèê òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, 9.00-18.00, Ñá. Íä. - âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (067) 3851648; (0362) 432910 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Ôîðìóâàëüíèê ò³ñòà, àáî ïåêàð ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 1500ãðí. + %. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 2000ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 2000ãðí. + %. Òåë: (067) 7053506; (0362) 405410 Øâà÷êà, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçê³â. Òåë: (097) 8775056; (095) 6630960 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Øèíîìîíòàæíèê. Áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Øïàêëþâàëüíèêè, ïëèòî÷íèêè, ã³ïñîêàðòîíùèêè, ìàëÿðè, øòóêàòóðè, ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (068) 2411492 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (093) 2333804; (0362) 405410 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (093) 1858330; (0362) 432910

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Â³çüìó íà ðîáîòó â àâòîìàéñòåðíþ ñïåö³àë³ñòà ïî ðåìîíòó äâèãóí³â òà õîäîâî¿, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé, ì.Ëóöüê. Òåë: (099) 7541615; (067) 7473739 ³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, êàò.Ñ,D,E. Òåë: (050) 2764534; (067) 3615154

³çüìó íà ðîáîòó ïðàö³âíèêà äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â. Òåë: (050) 2071082 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê àáî ðîáîòà â ³íôîðìàö³éí³é ñôåð³, äëÿ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, à òàêîæ äëÿ ñòóäåíò³â ï³äðîá³òîê â ²íòåðíåò³. Òåë: (050) 3787148; (097) 4492137

Çàïðîøóºìî

ïîëóíèöü, âèøåíü, ÷åðåøåíü, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì, •ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ, àíêåòè, ñòðàõîâêè. Âàêàíñ³¿ ó Ïîëüù³: øâà÷êè, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, âî䳿-äàëåêîá³éíèêè, ñ/ã ðîáîòè. Äîãëÿäàëüíèö³, áóä³âåëüíèêè ó ͳìå÷÷èíó. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (0332) 723738 (Ëóöüê); (099) 3469381 Àäð: Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25. Ïðîïîíóºìî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 8881191; (067) 4224292 Ðîáîòà â îô³ñ³ (ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè), ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 3788378

3.05

Øóêàþ ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê Òåë: (0362) 430740 Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Òåë: (0362) 430740 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 262359; (098) 88115701 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (097) 3865964 Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (098) 5636202 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê 40 ðîê³â, ìîæëèâî áóä³âåëüíèêà, ï³äñîáíèêà. Òåë: (068) 0520340 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (068) 0465478 Áóõãàëòåðà, åêîíîì³ñòà, âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè 6 ðîê³â. Òåë: (050) 9626530 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ êàò “”, “Ñ”, “Ä”, “Å”, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ êàò. “”, “Ñ”, “Ä”, “Å”, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, º â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ íà ìàðøðóòíå òàêñ³, íà àâòîáóñ, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ âñ³ êàòåãîð³¿, äîñâ³ä ðîáîòè 10 ðîê³â, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (067) 1726125 Âîä³ÿ, º âëàñíèé ëåãêîâèé à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 454541 Åëåêòðèêà. Òåë: (097) 8662584 Ç ïîêëåéêè àáî ðîçíîñêè ðåêëàìè. Òåë: (095) 5971459 Iíæåíåð-ìåõàí³ê, ʲϳÀ, åëåêòðèê, íàëàãîäæóâàëüíèê îáëàäíàííÿ, çâàðíèê, òîêàð. Òåë: (068) 1458373 Íà áóä³âíèöòâ³. Òåë: (096) 2245727 Îõîðîííèêà, îïåðàòîð ÅÎÌ, âîä³ÿ êàò.Â. Òåë: (068) 2263284 Îõîðîíöÿ, ïîçì³ííó ðîáîòó, ÷îëîâ³ê 38ð., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïîðÿäíèé. Òåë: (067) 1572400 Ïîâàðà, ïîì³÷íèêà ïîâàðà, äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàíî íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë: (066) 1620097 Ïðèáèðàëüíèöi, ïîñóäîìèéíèöi íà âå÷ið ç 18:00, ì.Ðiâíå. Òåë: (097) 5491033 Ïðîäàâöÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ñòàæ ðîáîòè, òîðã³âåëüíà îñâ³òà. Òåë: (0362) 208062; (097) 9146669

ÏÎÒвÁͲ Äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 0528817 Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609 Ƴíêà ïî äîãëÿäó ñòàðî¿ ëþäèíè, çà óìîâè óñïàäêóâàííÿ æèòëà. Òåë: (0362) 240799 Íÿí³, ñòàæ ðîáîòè. Òåë: (097) 4702227 ϳäïðèºìñòâó íà ñêëàä ì.Ëóöüêà, ïîòð³áí³ âàíòàæíèêè. Òåë: (067) 2391136 Ðîáîòà â ³íòåðíåò³, ç/ï 550ó.î. Àäð: milamuha@yahoo.com

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Äîãëÿäàëüíèö³, çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó, äîñâ³ä ðîáîòè, êóðñè ìåäñåñòðè. Òåë: (03622) 54679; (098) 2069501 Íÿí³, âèùà îñâ³òà ãóìàí³òàðíà, äîáðà, â³äïîâ³äàëüíà, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (03622) 54679; (098) 2069501

3.20

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ â-âà ͳìå÷÷èíè, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â, íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïðîïîíóþ, ïàðòíåðñòâî äëÿ âå•äåííÿ ñï³ëüíîãî á³çíåñó (â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ êîìïàí³¿). Âèìîãè: áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ âåäåííþ íîâî¿ ïðèáóòêîâî¿ ñïðàâè. Òåë: (067) 4637925

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Àâòîìîá³ë³ â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà ÇÀÇ, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà, îïëàòà ÷àòèíàìè àáî ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (096) 1175412

Àâòîìîá³ëü “Ô³àò-Ô³îð³íî” 1998ð., 1.4ë, áåíçèí, íåäîðîãî, âàð³àíòè îáì³íó. Òåë: (093) 8065885 Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Ëàíîñ 1,5, 2008ð., ïðîá³ã 73000êì, òåìíî-÷åðâîíà. Òåë: (0362) 637585; (095) 3166258 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019

'

Audi

Àóä³-100 1987ð., 2.3ë., ãàç-áåíçèí, çåëåíà, ñåäàí, âåëþðîâèé ñàëîí, òèòàíè, ó õîðîøîìó ñòàí³, 34800ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359 Àóä³-100 1989ð., 2.0ë., áåíçèí, ñåäàí, ó õîðîøîìó ñòàí³, 45600ãðí, òîðã. Òåë: (098) 1598857 Àóä³-100 1990-1991ð., 2.3ë, ãàç/áåíçèí, êë³ìàò-êîíòðîëü, åëåêòðèêà, â³äì³ííèé ñòàí. Ìîæëèâèé îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Àóä³-100 1993ð., 2.0ë., ãàç-áåíçèí, ñåäàí, á³ëà, çíÿòà ç îáë³êó, 62400ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359 Àóä³-100, 1986ð., 2,0ë., ³íæåêòîð, òåìíî-çåëåíèé ìåòàë³ê. Òåë: (098) 6599215 Àóä³-100, 1989ð., 2,0ë., áåíçèí, ó õîðîøîìó ñòàí³, 44000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 1598857 Àóä³-100, 1993ð., 2,0ë., ãàç-áåíçèí, ñåäàí, á³ëäèé, çíÿòèé ç îáë³êó, ó õîðîøîìó ñòàí³, 60000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359 Àóä³-80, 1989ð., 1,8ë., êàðáþðàòîð, ó õîðîøîìó ñòàí³, ÷îðíà. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074

Àóä³-À4 2000ð., 1.8ë, áåíçèí, 4õ4, åëåêíà ðîáîòó êóõàðÿ. Òåë: (0332) òðèêà, ìóçèêà, íåäîðîãî, ìîæëèâèé 266245, ï³ñëÿ 12.00; (0332) Ïðîäàâöÿ ïðîì òîâàð³, ìåíåäæåðà ïî ðî- îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (096) 1246775, 767497 áîò³ ç ê볺íòàìè. Òåë: (096) 7235012 (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: àí³ìàòîð â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó (êàôå), àäì³í³ñòðàòîðè çàëó, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, ïîì³÷íèêè áàðìåí³â. ï³öìàéñòðè, ñóø³-ìàéñòðè, êóõàð³-êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³. Òåë: (099) 7522226; (099) 5055556; (095) 6551001; (066) 1244446

ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áí³ äèñïåò÷åðè, ìåíåäæåðè, îõîðîííèö³ òà ò³ñòîì³ñ. Òåë: (0332) 230214; (097) 6609444, 9.00-18.00

Ïîòð³áåí çàâ³äóâà÷ ñêëàäó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. Òåë: (066) 9496977

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó æèëóâàëüíèêè ì’ÿñà, îáâàëþâàëüíèêè ìÿñà. Òåë: (066) 9496977

www.valera-avto.com.ua Ïðîäàâöÿ, êàñèðà, áàðìåíà. Òåë: (098) 9719274 Ñàíòåõí³êà, çâàðþâàëüíèêà, ÿê³ñíî âèêîíóþ âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (096) 7787581 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, äîñâ³ä ðîáîòè, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (096) 3059968 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, ïîðÿäíèé, â³äïîâ³äàëüíèé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÷îëîâ³ê 50ðîê³â. Òåë: (096) 2904847 Ñòîðîæà. Òåë: (068) 2264556 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 432910

3.10

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

£

Chevrolet

Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562 Øåâðîëå-Àâåî, íîâèé, â³ä 2841ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 1175412

2

Citro¸n

ѳòðîºí-Äæàìï³, 2004ð., á³ëèé, ïàñàæèð, 2,0ë., äèçåëü, ã/ï, åëåêòðîïàêåò, 7500. Òåë: (097) 4031404

4

Daewoo

Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741 Äåó-Íåêñ³ÿ, 2007ð., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 682803; (096) 6222716

9

FIAT

Ô³àò-125, 1977ð., 10000ãðí. Òåë: (097) 2886529


20

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðò 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, ñèí³é “ìåòàë³ê”, õåò÷áåê, 1300. Òåë: (097) 6787621

?

I

KIA

ʳà-гî, íîâèé, â³ä 2841ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 1175412 ʳà-гî, òåðì³íîâî, ìîæëèâà ïîì³ñÿ÷íà îïëàòà. Òåë: (096) 1175412

R

Mazda

Ìàçäà-323 1996ð., ñ³ðáíèé ìåòàë³ê, ñåäàí, 1.5ë, 5-ñò.ÊÏÏ, 40000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

Y

Opel

Îïåëü-Àñêîíà, 1988ð., 1,8ë., áåíçèí, õåò÷áåê, êîðè÷íåâà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 20000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 1598857 Îïåëü-³âàðî 2004ð., 1.9ë, äèçåëü, 5-ñò, æîâòèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, 9 ì³ñöü, 115500ãðí, òîðã. Òåë: (050) 5353627 Îïåëü-Âåêòðà Á-2001ð., 2.2ë, äèçåëü, 5- ñò, ÷îðíèé ìåòàë³ê, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, ñâ³æîïðèãíàíèé ç ͳìå÷÷èíè, 113300 ãðí, òîðã. Òåë: (066) 9706058; (063) 8718479 Îïåëü-Êàäåò, 1986ð., 1,6ë., äèçåëü, íà ïîâíîìó õîäó, ðæàâ÷èíè íåìà, ìàãí³òîëà, ôàðêîï, òîðã. Òåë: (067) 2659590 Îïåëü-Êàäåò, ñåäàí, 1.6ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ 1986ð., çåëåíèé “ìåòàë³ê”, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíóâàííÿ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6907841

_

Renault

Ðåíî-Êàíãî 2000 ð, 1,9 ë, äèçåëü, 5- ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, 55 êÂò, íîâà ãóìà, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ARB,DVD, 67000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7611438; (093) 8373687

• Ð å í î - Ì å ã à í 1 9 9 6 ð . , ö ³ í à ä îãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 1986ð., 4-äâåðíèé, ð³äíà ôàðáà, 1.3ë, áåíçèí, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1985ð., 1.3ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ, á³ëèé êîë³ð, 18000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

Ôîëüêñâàãåí-Äæåòòà 1987ð., 1.6ë., äèçåëü, 31200ãðí. Òåë: (097) 8588960 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòòà, 1987ð., 1,6ë., äèçåëü, 30000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7785634 Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò Â4, 1994ð., ÷îðíèé, åëåêòðîïàêåò, øê³ðà, òèòàí, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (099) 1905554 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 1992ð., ñ³ðèé, 2.0ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âåëþð, ëþê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

s

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2101, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 279217; (097) 8527194 ÂÀÇ-21013, 1985ð., ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 1050277 ÂÀÇ-21043 2005ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, çåëåíèé, 36300ãðí, òîðã. Òåë: (066) 0700795 ÂÀÇ-21063 1988ð., 1.3ë, êàðáþðàòîð, 4-ñò, áåæåâèé, 20900ãðí, òîðã. Òåë: (066) 6104351; (096) 6093159 ÂÀÇ-2107 1995ð., á³ëèé, 1.5ë, 4-ñò.ÊÏÏ, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÂÀÇ-2107 1996ð., áåæåâèé. Òåë: (050) 6784155

ÂÀÇ-2107 2003ð., 1.5ë, 5-ñò ÊÏÏ, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìóçèêà, ôàðêîï, òîíîâàíèé, ñàëîí âåëþð, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (050) 5676558 ÂÀÇ-21099 2004ð., 1.5ë, ³íæåêòîð, 5- ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, ãàç-áåíçèí, ìóçèêà, øê³ðà, 52800ãðí, òîðã. Òåë: (093) 6957120

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ-3110, êàðáþðàòîð, áåíçèí, ãàðíèé ñòàí, 2002 ð., 17000 êì ïðîá³ãó. Òåë: (0362) 242318; (095) 4868656

w

ÇÀÇ

ÇÀÇ “Ëàíîñ” 2013ð. Ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè (ìîæíà ÷àñòèíàìè). Òåë: (096) 8376262; (066) 1687104, ³òà ÇÀÇ “Ëàíîñ” â³ä 1504ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 1175412 ÇÀÇ “Ëàíîñ”, ìîæëèâà îïëàòà: ÷àñòèíàìè àáî ïîì³ñÿ÷íî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1175412 ÇÀÇ “Ñåíñ”, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1175412 ÇÀÇ “Òàâð³ÿ-Íîâà” 2001ð., 20000êì îðèã³íàëüíîãî ïðîá³ãó, â³äì³ííèé ñòàí, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 2764534 ÇÀÇ “Ôîðçà”, ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 1175412 ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566

‚

À/ì â áóäü-ÿêîìó

Hynday

Õåíäå-Ñîíàòà, 2005ð., ÷îðíèé, 2.7ë, ÀÊÏ, ïðîá³ã 90000êì, åëåêòðèêà, ñâ³æîïðèãíàííèé, â³äì³ííèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ —

À/ì 1988-2001ð., äèçåëü, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

ñòàí³! ϳñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. Äîðîãî! Øâèäêèé ðîçðàõóíîê. Âè¿çä åâàêóàòîðîì. Òåë: (067) 8736777 À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî íåñïðàâíèé. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2135552

Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 8590367 Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (096) 0301888

Àâòî: ÂÀÇ, ÃÀÇ, “Ìîñêâè÷”, ÓÀÇ, “Ìàçäà”, “Õþíäàé”, “Ìåðñåäåñ”, “Àóä³”, “Ôîëüêñâàãåí”, “Îïåëü” òà ³íø³, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè òà áåç. Ðîçðàõóíîê ìèòòºâî. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Àâòîìîá³ëü ç êóçîâîì á/í, ðîçìèòíåíèé íà ³íâàë³äà, àáî íå çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó. Òåë: (096) 0301888

Àâòîìîá³ëü, áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåðì³íîâèé âè¿çä, äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé ïî ðåàëüí³é ö³í³. Òåë: (067) 3625501 Àóä³ 1987-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌ 1990-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455

Êóïëþ. Àâòîìîá³ëü Ìåðñåäåñ, Àóä³, ÁÌÂ, Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô òà áóäü-ÿêèé íà âîëèíñüê³é ðåºñòðàö³¿ (ìîæëèâèé äð³áíèé ðåìîíò). Òåë: (066) 9262989; (066) 4404169 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.02

Ïîçàøëÿõîâèêè

Îïåëü-Ìîâàíî 2001ð., ì³êðîàâòîáóñ, ïàñàæèðñüêèé, êîðè÷íåâèé, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (066) 1090191 ÔÀÂ, âàíòàæíèé, 2006ð., ³çîòåðì³÷íèé ôóðãîí, âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ 3ò. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190

2

ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

Iñóäçó-Òðóïåð 1990ð., äèçåëü 4õ4, ñ³ðèé, òþíèíã, â³äì³ííèé ñòàí. Ìîæëèâèé îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Òîéîòà-Ïðàäî-120 2007ð., ãàç/áåíçèí. Òåë: (097) 7048471 ÓÀÇ, ïàñàæèðñüêèé, â äîáðîìó ñòàí³. Òåë: (050) 8151764; (096) 3399698 Àäð: travellingandmusic@gmail.com

• ÓÀÇ-469 1991ð., ìåòàëåâèé äàõ, äâèãóí ÃÀÇ-24, ñèä³ííÿ â³ä ³íîìàðêè,

ïîâíèé ïðèâ³ä, âñå ïðàöþº, ó õîðîøîìó ñòàí³, 17000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 7341073

4.03

Ìîñêâè÷

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

Citro¸n

ѳòðîºí-Äæàìïåð 2007ð., ì³êðîàâòîáóñ, ïðîá³ã 172000êì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî ç äîïëàòîþ. Òåë: (050) 8401595

9

FIAT

Ô³àò-Ô³îð³íî 2012ð, ïàñàæèð, á³ëèé, ñâ³æîïðèãíàíèé, 1.3ë, ïðîá³ã 7000êì, 13500. Òåë: (068) 0249364

D

Iveco

Iâåêî Òóðáî Äåéë³, 2 ³äåíòè÷í³ âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³, ïî ö³í³ îäíîãî, 1999ð., á³ëèé, îäèí â ðîáî÷îìó ñòàí³, äðóãèé ïîòðåáóº ðåìîíòó, 5500. Òåë: (0362) 435102; (068) 7689788

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ ³òî, 2005ð., ïðèãíàíèé ç ͳìå÷èííè. Òåë: (050) 6218732

Ìåðñåäåñ-608, åâàêóàòîð. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Ìåðñåäåñ-Áåíñ-230 2.3ë, ³íæåêòîð, àâòîìàò, âñå êð³ì øê³ðè, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4184200; (097) 8772898 Ìåðñåäåñ-³òî-108 2002ð., 2.2 ë, CDI, 5-ñò, çåëåíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ABS, ARB, âåáàñòî, åëåêòðîïàêåò, 8 ì³ñöü, 110000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 755017

[

Peugeot

Ïåæî-Áîêñåð 2000ð., ñèí³é, 2.5ë, äèçåëü, ñåðåäí³é, íèçüêèé, âàíòàæîïàñàæèð, ã/ï, åë.ï³äéîìíèêè, ìóçèêà, õîðîøèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ïåæî-Ïàðòíåð 2010ð, ïàñàæèð, 1.6ë, á³ëèé, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 74000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Ïåæî-Ïàðòíåð 2012ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 19000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Ïåæî-Ïàðòíåð, 2006ð., 2,0ë., äèçåëü, á³ëèé, áåç áîêîâî¿ äâåðêè, ñâ³æî ïðèãíàíèé, íà îáë³êó, 66000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Ò-2 1983ð., 1.6ë, äèçåëü, 4-ñò, ñèí³é, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9610012

Ôîëüêñâàãåí-ËÒ35 2005ð., ñåðåäí³é, âèñîêèé, 2.5ë (80êÂò), âàíòàæîïàñàæèð 8+1 + ñïàëüíå ì³ñöå, ÀÁÑ, ìóçèêà, ñàëîí ëþêñ, ðîçêëàäí³ ñèä³ííÿ, â³äì³ííèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ôîëüêñâàãåí-Ò5 2007ð., 2.5ÒIJ, ïàñàæèð, äîâãà áàçà, 6-ñò.ÊÏÏ, êîíäèö³îíåð, åë.ïàêåò, ìîæëèâèé îáì³í íà ëåãêîâèé àâòî, êâàðòèðó, íåçàâåðåøåíå áóä³âíèöòâî, ³íø³ âàð³àíòè îáì³íó. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3602023

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò2 1989ð., 1.7ä, ïàñàæèðñüêèé, 25000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ “Ãàçåëü” 2001ð., ãàç-áåíçèí, òåðìîáóäà, 20000ãðí. Òåë: (096) 7944366

ÃÀÇ Ãàçåëü 2001ð., ãàç-áåíçèí, òåðìîáóäà, 20400ãðí. Òåë: (096) 7944366 ÃÀÇ-69, òåðì³íîâî. Ïðîäàì êîíòåéíåð òà êîïà÷êó. Òåë: (099) 4374774

x

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

çàìîâëåííÿ. Îáì³í àâòî. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua

ÇÈË

Ç²Ë ÌÌÇ-4502 “ñàìîñêèä”, ãàç-áåíçèí. Òåë: (097) 4632160 DzË-130, áîðòîâèé, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 279217; (097) 8527194 DzË-130, ãàç-áåíçèí, ôóðãîí, ö³íà äîãîâ³ðíà, àáî îáì³íÿþ íà ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 DzË-130, äèçåëü, êóíã. Òåë: (095) 8151225

DzË-4316, ãàç/áåíçèí, áðò/òåíò, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (096) 3888438

|

戓˂

ÊàìÀÇ-5511, -55102. Òåë: (067) 3390539; (068) 0603400



ÌÀÇ

ÌÀÇ-500. Òåë: (068) 7584067 ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321

‚

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷ ²Æ-2717, 2005ð., âàíòàæîïàñàæèð, ãàç-áåíçèí, 1,6ë., äâèãóí. Òåë: (097) 9812444; (066) 9307244

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

Ìîñêâè÷-2140 Ëþêñ 1986ð., áåæåâèé, 1 âëàñíèê, ó õîðîøîìó ñòàí³ + çàï÷àñòèíè. Òåë: (050) 5676558 Ìîñêâè÷-2141. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162

Ìîñêâè÷-2715 1986ð., “÷îá³òîê”, 1 âëàñíèê, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïàñàæèðñüêèé. Òåë: (095) 2238176

ÏÎÏÈÒ À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì 1988-2001ð. ç äîêóìåíòàìè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ DAF-45 2000ð., 6.0ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, ôóðãîí, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, 6.5òîí, 45 ì, êóá, ðåéñîâèé ñòàí, 160 ê³íñüêèõ ñèë, íîâà ãóìà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 5816883

À/ì ñâ³æîïðèãíàí³, âàíòàæí³, ì³êðîàâòîáóñè, áóñè: “Ìåðñåäåñ”, “Ôîëüêñâàãåí”, “Ðåíî”, òà ³íø³. Ïðîäàæ. Îáì³í. Êðåäèò. Àâòîâèêóï. Ïðèãîí ï³ä çàìîâëåííÿ. Çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua À/ì ñâ³æîïðèãíàí³, ðîçìèòíåí³, “Ôîëüêñâàãåí-Ò4, -Ò5, -ËÒ35, -46", º àíàëîãè, çàï÷àñòèíè äî íèõ. Ïðèæåíåìî ï³ä

ÏÎÏÈÒ

Àâòî êóïëþ:

ÃÀÇ, DzË, ÓÀÇ, ÊðÀÇ, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÓðÀË, Ò-150, Ê-700, Ê-701, Ê-800, Ò-25, “Ðåíî-Ïðåì³óì, -Ìàãíóì, -̳äëàíä”, ÄÀÔ ÕF, ÑF, “Ñêàí³ÿ”, “²âåêî”, ç äîêóìåíòàìè òà áåç, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ðîçðàõóíîê ìèòòºâî. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Êóïëþ DzË-ÌÌÇ554 “Êîëãîñïíèê”, ñàìîñêèä, áàæàíî äèçåëü. Ìîæíà íåñïðàâíèé àëå ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 6058815

4.05

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áîðîíà äèñêîâà. Òåë: (068) 7584067 ³ç, áîðîíè, ïëóã, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (094) 9660976 Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã

Çàï÷àñòèíè äî êîìáàéíà “Ìàññåé-Ôåðãþñîí” àáî ïðèâåçó ï³ä çàìîâëåííÿ äî ³íøèõ êîìáàéí³â. Òåë: (066) 3430938 Çâàðþâàëüíî- ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ, ðåìîíò áàìïåð³â, àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Âèäàºìî àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò. Òåë: (099) 7541615; (067) 7473739 Àäð: Ëóöüê, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 Çåðíîçáèðàëüíèé êîìáàéí “Äîí”. Òåë: (095) 8151225

Êàðòîïëåêîïà÷ 2-ðÿäíèé, âèðîáíèöòâà Ïîëüùà, ö³íà äîãîâ³ðíà. ª âèá³ð. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082 Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé “Äæîíä³ð-1032". Òåë: (067) 2591490

Êîìáàéí “Äæîíä³ð-530", æàòêà 3ì, ö³íà 5000. Êîðåöüêèé ð-í. Òåë: (096) 6704134 Êîìáàéí ÑÊ-5 “Íèâà”. Òåë: (067) 3390539; (068) 0603400 Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé “Âîëüâî-Àêòèâ-800", 50000ãðí, òîðã. Òåë: (066) 6109005 Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: “Âîëüâî”, “Êëààñ”, “Äæîí ijð”, MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó. Òåë: (050) 1849978; (098) 7421737 Êîñàðêà ê³ííà ç íàâ³ñíèì äî òðàêòîðà, ñ³âàëêà ç íàâ³ñíèì äî òðàêòîðà, â³ÿëêà òà ìîëîòàðêà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 6977539; (066) 7728551 Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082

Êðàí-ìàí³ïóëÿòîð ÀÒËÀÑ 1989ð., âèë³ò 7.5ì, âåðõíº êåðóâàííÿ, âèõ³ä ï³ä ðîòîðíèé êîâø, çàõâàò, ïîòðåáóº ðåìîíòó, çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3623159, (067) 5882222 Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 ̳í³-òðàêòîð ÌÒÇ-082, Á³ëîðóñü, 2-õ öèë³íäðîâèé, áëîêèðîâêà ïåðåäíüîãî ìîñòà, ðåâåðñ, ÂÂÏ ã³äðàâë³êà, ïëóã êîðïóñíèé, êîñàðêà, ãðàáë³, ïðè÷³ï 3750. Òåë: (03656) 32400; (067) 2952836 Ìîòîáëîê ç ïðè÷åïîì. Òåë: (096) 4259484 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274 Íàâàíòàæóâà÷ Áàëêàíêàð, 3ò, 1ò. Òåë: (097) 2886529 Íàï³âïðè÷³ï, íîâèé, áî÷êà 1,8êóá, ðåñîðè äî 2ÏÒÑ4. Òåë: (050) 0279041

Îáïðèñêóâà÷³ 400-800ë, êàðòîïëåñàäæàëêè, êàðòîïëåêîïà÷³, ðîçêèäà÷³ ì³íäîáðèâ, êîñàðêè ðîòàö³éí³, ãðàáàðêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ãðóíòîôðåçè. Òåë: (067) 9288191; (066) 3878894 Îãîðîòà÷ äëÿ êàðòîïë³, òðàêòîðíèé. Òåë: (067) 2735093 Ïëóãè 4 ³ 5 êîðïóñí³. Òåë: (095) 8151225 Ïðåñ äëÿ òþêóâàííÿ ñîëîìè. Òåë: (097) 2886529

Ïðåñï³äáèðà÷³, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ òà ³í. ñ/ã òåõí³êó òà çàï÷àñòèíè. Àñîðòèìåíò òîâàðó íà ñàéò³: www.fermeragro.com.ua. Òåë: (0332) 767912 (Ëóöüê); (066) 3542104; (066) 5281360 Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4, ïëóã 2-êîðïóñíèé, êóëüòèâàòîð, äî òðàêòîð³â ÌÒÇ, ÞÌÇ, Ò-40, íåäîðîãî. Òåë: (068) 6272555, (096) 2425301 Ïðè÷³ï äî à/ì DzË, ÃÊÁ-8328, ö³ëüíî-ìåòàëåâèé, çàäíº òà áîêîâå çàâàíòàæåííÿ. Òåë: (096) 3888438

Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, ðîáî÷èé, 55000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7331985; (099) 9161383 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019

Òðàêòîð ÌÒÇ-80, â õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 3890979 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, îäèí âëàñíèê, 2000 ìîòîãîäèí. Òåë: (095) 8622070 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562

Òðàêòîð Ò-16, 350 ìîòîãîäèí. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü)

Òðàêòîð Ò-25 1994ð. ç êàá³íîþ, Ò-25 1990ð. áåç êàá³íè ó â³äì³ííîìó ñòàí³; êîìáàéíè êàðòîïëå- òà çåðíîçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, ð³çí³ ìàðêè; áîðîíè, êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³; ïëóãè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêè òà ³í. ç Ïîëüù³. Òåë: (099) 0834091; (067) 1253737

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîçàï÷àñòèíè: ãåíåðàòîðè, •ñòàðòåðè íîâ³ òà á/â, çàï÷àñòèíè äî íèõ íîâ³ òà á/â, ÿêîð³, áåíäèêñè, âòóëêè, ôàðêîï, çàäí³ áàëêè, ïåðåäí³/çàäí³ áàìïåðè, äâåð³, ãàëüì³âí³ êîëîäêè. Âòÿãóþ÷³, ù³òêîòðèìà÷³, íîñêè, ïàéêà ù³òîê, êîíòàêòíå çâàðþâàííÿ. ³äñèëêà â ð Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Áàê ïàëèâíèé, êàí³ñòðè á/â, êëþ÷³. Òåë: (097) 3875158; (063) 2595859

Áåíçîíàñîñè ³íæåêòîðí³ á/â, ç •Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³, â³äì³ííèé ñòàí.

³äñèëêà. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Äåòàë³ ïî êóçîâó “Ïåæî-ïàðòíåð”, “Àóä³-100", ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè ìåòàëåâ³ äî à/ì “Àóä³”, R15 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493; (097) 2528912, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó) Äîìêðàò çàë³çíè÷íèé. Òåë: (0362) 683541

ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÓÇÎÂÀ

Òðàêòîð Ò-25, 32000ãðí. Ïðè÷³ï, 4000ãðí. Òåë: (068) 6246394 Òðàêòîð Ò-25, ñâ³æîïðèãíàíí³ ç Ïîë³ù³, º âèá³ð, òà ííàâ³ñíå îáëàäíàííÿ äî íèõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Òðàêòîð Ò-25. Òåë: (068) 3321436

Òðàêòîð Ò-40, íà õîäó, ïëóã, êîñàðêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 9823003 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîð, äâèãóí ÑÌÄ-21, 130ê.ñ., ïðè÷³ï 2-îñíèé, 5ò, áîðòîâèé. Òåë: (097) 3515473 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

Òðàêòîðè ÌÒÇ, (á/â òà íîâ³). Êîì•áàéíè: “Äîí”, “Á³çîí”, “˳äà”, TS-59;

“Êåéñ”, “Êëààñ-Ìåãà”, “Äæîí-ijð”. Áóðÿêîêîìáàéí “Êëÿéíå”, “Õîëìåð”. Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé. Ïðè÷³ï ÃÊÁ. Ç/÷ äî ÑÊ-5 “Íèâà”; ÊÏÏ äî DzË-130, âîðîòà ãàðàæí³ 3.10õ3.10ì. Òåë: (03342) 93214 (Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé); (097) 2777435; (050) 6711093 Òðàêòîðè Ò-40, Ò-40ÀÌ, ó õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40ÀÌ ç êðàíîì, ËÒÇ-55; êîëåñà äëÿ ì³æðÿäíîãî îáðîá³òêó, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 2699328 Òðàêòîðè ÞÌÇ, Ò-40, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (068) 6272555, (096) 2425301 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîðè ÿïîíñüê³, äèçåëüí³ â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ; ïðîäàì ëîïàòó ç ðàìîþ äî òðàêòîðà Ò-25 (çàâîäñüêó). Ïðîäàì ïëóã äâîêîðïóñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (0332) 704684 (Ëóöüê); (050) 6227109

Òðàêòîðè

Îïòèêà, äåòàë³ ï³äâ³ñêè òà äâèãóíà à/ì ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Øèðîêèé âèá³ð. Òåë: (0362) 610655, 59086; (067) 9001208; (067) 7747671 Çí³ìà÷³ ï³äøèïíèê³â, ìåòàëåâ³. Òåë: (098) 3843701 Êëþ÷è. Òåë: (0362) 633158

Êîë³íâàëè Ò-40, ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-80, ÞÌÇ, Ò-150, ÑÌÄ, Ìîñêâè÷-408, -412, ÂÀÇ-2101, 2106, 2108, ÃÀÇ-69, ÓÀÇ-469, ÃÀÇ-24, Ãàçåëü, ÃÀÇ-51, 52, 53, DzË-164, -130; ñòàð³ ïàëèâí³ íàñîñè, ôîðñóíêè. Òåë: (03357) 23077 (Êàì³íü-Êàøèðñüêèé); (050) 5676752 Êóçîâí³ äåòàë³ äî ³íîìàðîê á/â, 1985-1986ð: áàìïåðè ïåðåäí³/çàäí³. Êåðìîâ³ ðåéêè äî ³íîìàðîê á/â, 1981-2006ð., â³äñèëêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð

Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032

Ðàìà ç äîêóìåíòàìè êîìáàéíà “Íèâà”. Òåë: (067) 5255947 Ñèä³ííÿ äëÿ à/ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àñîðòèìåíò îíîâëþºòüñÿ. Ñèä³ííÿ â îñíîâíîìó â³ä: “Renault-Espase”, “Scenic”, “VW Sharan”, ðàçêëàäí³, òðàíñôîðìåðè. Òåë: (066) 6276665 Òðàêòîð Ò-150: äâèãóí. Òåë: (095) 8151225

Òðàêòîð Ò-25, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 0893092 Òðàêòîð Ò-25: ïàëèâíèé íàñîñ, êàá³íà, ñòàðòåð. Òåë: (067) 2735093 Òðàêòîð Ò-40: âåäó÷èé ì³ñò, êîðîáêà, áîðòîâ³ çàäí³. Òåë: (068) 3321436

Ïðè÷³ïè äî çàï÷àñòèíè äëÿ

ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ, ìîòîáëîê³â òà òðàêòîð³â, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêà çåðíîâà äî òðàêòîð³âþ Íàâ³ñêà, ïëóãè, â³ç äî òðàêòîðà Ò-16. Òåë: (097) 6459024

Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêî¿ òåõí³êè (òðàêòîðè, ìîòîáëîêè), ðåñòàâðàö³ÿ âîäÿíèõ ïîìï òà øåñòåðåíü, ðåìîíò ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741

Ðîòîðí³ êîñàðêè â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà: êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³, êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîïà÷êè, òðàêòîðè, êîñàðêè òà ³íøà òåõí³êà. Òåë: (067) 3910253; (066) 8701542 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562

Audi

Àóä³-100 1986ð, çàï÷àñòèíè íåäîðîãî. Òåë: (096) 7944366 Àóä³-100: çàï÷àñòèíè íåäîðîãî. Òåë: (096) 7944366 Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

íîâ³ (Êèòàé), ìîòîáëîêè á/â (ßïîí³ÿ), íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ìîòîáëîêè, ì³í³-êîìáàéíè, åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êðåäèò, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, ñåðâ³ñ. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823

Òðàêòîðè: ÌÒÇ-82, ÒÌÇ-80, âåëèêà êàá³íà. Äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï 2ÏÒÑ6, -4; ïåðåäí³é âåäó÷èé ì³ñò äî ÌÒÇ; òðàêòîð Ò-25, áî÷êó ÌÆÒ, 9êóá³â. Òåë: (067) 7815979; (050) 5983307 Óïðÿæ ê³ííà, ïëóã ê³ííèé. Òåë: (067) 1027735

ÏÎÏÈÒ Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé, øèðèíà çàõâàòà íå ìåíøå 4ì, á/â, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 233309 (гâíå)

4.10

çàï÷àñòèíè äëÿ

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

BMW

ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Àâòîçàï÷àñòèíè

Avia

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (050) 6985989 Äåó-Ëàíîñ: äâèãóí ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (050) 6985989


4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Renault

Ðåíî-11: çàï÷àñòèíè, åëåêòðîìåõàí³çìè, äâåð³, ñêëî, åëåêòðîïðîâîäêà êóçîâà, ïàíåëü ïðèëàä³â, òà ³íøå. Òåë: (067) 3828943

Ðåíî-9, -11, -19, -21, -25, -Êåíãî, -Åñïåéñ, -Ðàï³ä, -Ëàãóíà, -Ìåãàíå, -Òðàô³ê, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

SEAT

Ñåàò-²á³öà, -Ìàëàãà, -Ìàðàáåëà, -Òîëåäî, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð çàï÷àñòèíè äëÿ

Skoda

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: âàæ³ëü (ðè÷àã). Òåë: (0362) 643685; (067) 41867960 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Øêîäà-Ôàâîðèò: çàï÷àñòèíè. Òåë: (068) 3321436 çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

• Òîéîòà-SÍ, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Òîéîòà-Êåìð³: ñò³éê³ ïåðåäí³, íîâ³, íåäîðîãî. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Fiat

Ô²ÀÒ, ÏÅÆÎ, ÐÅÍÎ,

Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

KIA

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mazda

Ìàçäà-3 2004ð., õåò÷áåê: íàêëàäêà íà ïåðåäí³é ïîð³ã, êðèøêà íà çàïàñêó ï³ä ³íñòðóìåíòè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

ѲÒÐΪÍ. Çàï÷àñòèíè ïðîïîíóº ìàãàçèí “Çàõ³äàâòî”. Òåë: (03622) 59086; (067) 9001208; (067) 7747671; (0362) 610655 Àäð: гâíå, Ìëèí³âñüêà, 25 (â ïðèì³ùåíí³ “гâíåíàñ³ííÿîâî÷”) Ô³àò-Äóêàòî 1999ð., ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0488891 Ô³àò-Äóêàòî: äâèãóí ç êîðîáêîþ â çáîð³, 2,8 ÒIJ, ïðîá³ã 218000êì. Òåë: (096) 7418170; (098) 5191533

Ô³àò-Ïàíäà, -Óíî, -гòìî, -Ðåãàòà, -Ò³ïî, -Òåìïðà, -Êðîìà, -Ô³îð³íî, -Äóêàòî, -Ëÿí÷à, -Òåìà: çàï÷àñòèíè á/â. -Ñêóäî 1.9ÒÄ, îðèã³íàë, ñàëîí ïàñàæ., ïî çàï÷àñòèíàõ; -Äîáëî 2001ð., 1.9Ä; -Äóêàòî 1993ð., 2.5ÒÄ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Ô³àò-Óíî: äèñê ìåòàëåâèé R13 1øò, êîâïàêè îðèã³íàëüí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

Ôîðä-Òðàíçèò 1987-1996ð., 2.5ë, äèçåëü, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ô î ð ä - Ô ³ º ñ ò à , -Êóð’ºð, -Åñêîðò 1991ð., 1995ð., -ѳºððà, -Òðàíçèò: çàï÷àñòèíèá/â. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð

Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Hyundaj

Õåíäå-Í-100, -Í-200, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð çàï÷àñòèíè äëÿ

Isuzu

Iñóäçó-̳ä³, -Òðîïåð, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Ìàçäà-323, -626, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð Ìàçäà-Å2000, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 2787049 Ìàçäà-Å2200, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð

Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mercedes

Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ-208, -308: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2735093 Ìåðñåäåñ-211, êóïå: äçåðêàëà. Òåë: (050) 7199384 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mitsubishi

• ̳öóá³ñ³-L200, -L400, -Ïàäæåðî, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð ̳öóá³ñ³-Êîëüò, -Ëàíñåð, -Ãàëàíò 1987-1993ð., 1.5ë, áåíçèí/ãàç: çàï÷àñòèíè á/â. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð

çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissa

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

Vartburg

Âàðòáóðã, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð çàï÷àñòèíè äëÿ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

• Âîëüâî-340, -360, -440, -460, -740, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097)

DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ÂÀÇ-2101-07, 2108-099, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) ÂÀÇ-2101-2107, -2108, -2109: çàï÷àñòèíè á/â; ðîáî÷³ äâèãóíè 2101-2106, 2108, ó õîðîøîìó ñòàí³; ãàç íà àâòî ïðîïàí-áóòàí; àâòîãóìà R13, R14, R16, êóçîâè ÂÀÇ-2101, 03, 07, 08, 09. Àáî ïîð³æó ïî ôðàãìåíòàõ. Òåë: (050) 9010021

ÂÀÇ-2101: äîêóìåíòè. Òåë: (03622) 54106

ÂÀÇ-2108: çàï÷àñòèíè íåäîðîãî. Òåë: (096) 7944366 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÃÀÇ

ÃÀÇ-24: âîäÿíèé íàñîñ, òà ³íøå. Òåë: (067) 1027735 ÃÀÇ-53: ïî çàï÷àñòèíàõ, äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷, ðåñîðè. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669 ÃÀÇ-66: êàá³íà, êîðîáêà ïåðåäà÷, ãîëîâêè áëîêà, áàê. Òåë: (098) 6599215 ÃÀÇ-66: òåíò òà äóãè äî êóçîâà. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ãàçîâ³ áàëîíè. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700

Ìàãàçèí “Àâòîðàé”

Opel

ÓÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÓÀÇ: êîðîáêà ïåðåäà÷. Òåë: (096) 8160257

ÏÎÏÈÒ ÊÏÏ äî à/ì ÇÀÇ-1105 “Òàâð³ÿ” 1.1. Òåë: (096) 2135552 Êàðà: çàäí³é ì³ñò â³ä ïîãðóæ÷èêà. Òåë: (098) 6179249 Àäð: smsrnov.sergsy@mail.ru

Êóïëþ ïëàñòèêîâèé äàõ íåäîðîãî. Òåë: (096) 7498892 Ìàçäà-929, 1989ð.: ôàðè 2øò, ãàáàðèò ë³âèé, ð³øîòêà. Òåë: (097) 9823305 Îïåëü Àñêîíà, ñåäàí: çàäí³ äâåð³, ïðàâå ïåðåäíº êðèëî, êåðìîâó ðåéêó, íå äîðîãî. Òåë: (0362) 235886 Òðàêòîðè ÞÌÇ: çàäí³ øèíè. Òåë: (067) 1027735

4.20

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëîñèïåä “Ñòàðò”, á/â, øîñåéíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944

Ìîïåä “Êàðïàòè”, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (095) 0358024 Ìîòîöèêë ²Æ Ïëàíåòà-4 áåç äîêóìåíò³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 1050277 Ìîòîöèêë ²Æ-Ïëàíåòà-2, -3. Òåë: (097) 8086377 Ìîòîöèêë ÌÒ-12. Òåë: (097) 5158285 Ìîòîöèêë ç êîëÿñêîþ. Òåë: (096) 2901244

Ìîòîöèêë ²Æ-Ïëàíåòà-4. Òåë: •(097) 8590367, ³êòîð

Ñêóòåð “Äåô³àíò”, 4-òàêòíèé, Êèòàé. Òåë: (097) 0487826 Ñêóòåð “Õîíäà-Òàêò”, 2500ãðí. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Ñïîðòáàéê Õîíäà CBR 900RR FireBlade, 2000ð., îá’ºì 919ñì.êóá, â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçõ³äíèêè ïîì³íÿí³, ïîâí³ñòþ ãîòîâèé äî ñåçîíó. Òåë: (068) 7689788; (093) 8235588

ßïîíìîòî.

Ñêóòåðè “ßìàõà”, “Õîíäà”, “Ñóäçóê³”, á/â, âåëèêèé âèá³ð, êîæí³ 10 äí³â íîâ³ ìîäåë³. Çàï÷àñòèíè, ñåðâ³ñ, ðåìîíò, ãàðàíò³ÿ, õîðîøà åêîíîì³ÿ íà áåíçèí³. Ìîæëèâà äîñòàâêà ïî îáëàñò³. Òåë: (063) 2664828

çàï÷àñòèíè äëÿ

Peugeot

Ïåæî-205, -305, -309, -405: çàï÷àñòèíè á/â; “Ïåæî-405" 1995ð., ðåñòàéë³íã, 1.8ë, áåíçèí: çàï÷àñòèíè; ”Ïåæî-Ïàðòíåð", “Ïåæî-407" 2004ð:

4.21

Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêë³â òà ìîïåä³â

4.21 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêë³â òà ìîïåä³â

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÇÈË

DzË-130: äâèãóí, ðåäóêòîð ïðîñòèé, ÷óëîê, êîðïðåñîð, ðàìà ç äîêóìåíòàìè òà ³í. Òåë: (067) 4502527; (050) 7395444 DzË-130: ðåäóêòîð, ì³ñò, ãîëîâêè, ãàç-ðåäóêòîð. Òåë: (096) 3888438

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Çàï÷àñòèíè á/â äî ìîòîöèêëà Ê-750, ÌÒ-9: ïåðåäíþ âèëêó, êðèëî íà êîëÿñêó, íîâå ïåðåäíº êðèëî òà âîäÿíó ïîìïó äî “Ìåðñåäåñ”, äâèãóí äî “Áàðêàñà”. Òåë: (098) 2545471; (096) 5690502

ÏÎÏÈÒ Ìîïåä íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 5109726 Ìîòîöèêë ÌÒ: õâîñòîâèê, äî ÊÏÏ. Òåë: (098) 6179249 Àäð: smsrnov.sergsy@mail.ru Ìóðàâåé: çàäí³ ñòóïèö³, ìîæíà ç êîëåñàìè. Òåë: (067) 4251630 Àäð: smsrnov.sergsy@mail.ru

Âèãîòîâëåííÿ

Âåëîñèïåäè

4.30 Âåëîñèïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëîñèïåä “Äåñíà”, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 4419073 Âåëîñèïåä “Ôîðä”, äëÿ äîðîñëèõ, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (050) 0706015

ßê³ñíèé òà íåäîðîãèé ðåìîíò àâòîìîá³ë³â: çâàðþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ðèõòóâàííÿ, óñóíåííÿ êîðîç³éíèõ óøêîäæåíü, çàì³íà áóäü-ÿêèõ åëåìåíò³â êóçîâà. Òåë: (066) 1220430

ÏÎÏÈÒ Øóêàþ ìàéñòðà, ÿêèé â³äðåìîíòóº ÊÒ-Ì 2-ðÿäíèé, í³â³ñíèé. Òåë: (067) 4207188

4.56

Àâòîòóðè

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942 Ãàðàæ “×åðåïàøêà”, ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (093) 2541338

êîîïåðàòèâ “Êðèñòàë”, Äâîðåöüêà âóë. Òåë: (097) 7048471 Ãàðàæ öåãëÿíèé, Äâîðåöüêà, îãëÿäîâà ÿìà, ñâ³òëî, 25000ãðí. Òåë: (067) 3843846 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Äæåðåëî”, á³ëÿ Áàðìàê³â, º ÿìà, 25000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 6789171 Ãàðàæ, ª.Êîíîâàëüöÿ, 2 ïîâåðõè, ïðèâàòèçîâàíèé ï³ä ì³êðîàâòîáóñ, 5000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàðàæ, Êóð÷àòîâà, êîîï."Òóðèñò". Òåë: (067) 9075538 Ãàðàæ, á³ëÿ ëÿëüêîâîãî òåàòðó, ó õîðîøîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè, 8000ãðí. Òåë: (067) 1331185 Ãàðàæ, êîîï."Àâàíãàðä-Ìàçäà", ª.Êîíîâàëüöÿ, 7-À, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñâ³òëî, îïàëåííÿ, îõîðîíà, àáî îáì³í íà àâòî, çåì.ä³ëÿíêó ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com Ãàðàæ, êîîï."Àâòîëþáèòåëü", Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, öåãëÿíèé, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725 Ãàðàæ, ìåòàëåâèé, ðîçá³ðíèé, ìàéæå íîâèé, áåç ì³ñöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1726125

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àçáåñòîâà òðóáà, ä³àì.150, 200, äîâæ.4-5ì. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Àïàðàò òðóáîêàáåëåøóêà÷ âèçíà÷ຠâñå ï³ä çåìëåþ, â ìåòàëàõ õ³ì³÷íèé ñêëàä, äåôåêòè, òâåðä³ñòü. Òåë: (063) 4049474 Á³äîí äëÿ ìåäó. Òåë: (0362) 282664 Áàëîí êèñíåâèé íåäîðîãî. Òåë: (096) 2901244 Áåíçîòðèìåðè, “Áàéêàë”, “Âàéïåð”, ãóðò, ðîçäð³á. Òåë: (067) 3600400 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (098) 8408301 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ ç ªâðîïè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Âåðñòàò âàëüöîâî÷íèé 3-âàëîâèé 2ì, ôàëüöåîñàäî÷íèé ñòàíîê, çèã-ìàøèíà, êðîìêîêð³é. Òåë: (0362) 620558

Âåðñòàò òîêàðíèé. Êóíã. Òåë: •(097) 8590367, ³êòîð Âåðñòàòè ñòîëÿðí³, ìåòàëîîáðîáí³. Òåë: (0362) 644353, 629905

Âåðñòàòè

äåðåâîîáðîáí³: Ðåéñìóñ JET 32õ25, 380 + íîâ³ âàëè; Óí³âåðñàë FDB ðåéñìóñ, ôóãàíîê, öèðêóëÿðêà, äîëá, çàòî÷, 220Â. Òåë: Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Ñóïóòíèê”, Êîöþáè- (097) 0341880, (095) 3069615; íñüêîãî âóë. Òåë: (067) 4908791 (0362) 431937

Êè¿âñüêà, ãàðàæ “×åðåïàøêà”. Òåë: (096) 1997832 Ìëèí³âñüêà, ãàðàæ êîîï."Ïðèïÿòü", 5000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòàðèöüêîãî, ãàðàæ 2 ïîâåðõè, ÿìà, ï³äâàë, ñóõèé, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 5700. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãâèíò ç áðîíçîâîþ ãàéêîþ, áðîíçîâà ãàéêà. Òåë: (096) 9263005 Ãðàòè ìåòàëåâ³, íà â³êíà ðîçì.1,4õ1,4ì. Òåë: (098) 0059231 Äåðåâîîáðîáíèé âàë äî öèðêóëÿðêè, åëåêòðîñâàðêà. Òåë: (0362) 683541 ªìê³ñòü ñòàëåâà, ãîðèçîíòàëüíà. Òåë: (0362) 644353, 629905

ªìí³ñòü ìåòàëåâà 1.5 êóá.ì, íà ìåòàëåâ³é ï³äñòàâö³ 1.8ì. Êàðêàñ ï³ä âèíîãðàä (òðóá 16ì, àðìàòóðè 45ì). Òåë: (098) 0059231

̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 0301888

Åëåêòðî³íñòðóìåíò, åëåêòðîäâèãóíè, àâòîìàòè÷í³ âèìèêà÷³, äâèãóíè ÓÄ-15, ÓÄ-25. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Åëåêòðîäâèãóí, äâèãóí-ðåäóêòîð, ðåäóêòîð. Òåë: (066) 2553942 Åëåêòðîäâèãóí, òðîõôàçíèé. Òåë: (098) 6179249 Àäð: smsrnov.sergsy@mail.ru Åëåêòðîäâèãóíè ìàëîïîòóæí³. Òåë: (067) 5845684 Åëåêòðîäâèãóíè, 3000îá/õâ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Åëåêòðîäâèãóíè, äâèãóí-ðåäóêòîð, ïåðåòâîðþâà÷ ÷àñòîòè. Òåë: (098) 3177010 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò ÂÄÃ, ïîñò³éíîãî ñòðóìó. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, 380/220Âò. Òåë: (067) 5845684 Êàáåëü ÀÂÂÃ, 3õ90, 1õ75, 100ì, äåøåâî. Òåë: (095) 5200652; (068) 0510779 Êàí³ñòðè æåñòÿí³, 20ë., 60ë. Òåë: (0362) 633158 Êîíòåéíåðè ìîðñüê³ 3-5-20-40òîí ³ ê³îñê ìåòàëåâèé áåç ì³ñöÿ, ïðîäàæ àáî îðåíäà, º êðàí-ìàí³ïóëÿòîð äî 5òîí. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Ìåäîãîíêà, àëþì³í³ºâà. Òåë: (0362) 282664 Ìåòàëîøóêà÷. Òåë: (097) 2727603; (066) 2550648

4.50

äëÿ ïîäð³áíåííÿ çåðíà, ïîòóæí³ñòü, 5.5êÂò, 380Â. Òåë: (068) 0360755

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ãàðàæ ç ï³äâàëîì, 6õ4ì, â êîîïåðàòèâ³ íàâïðîòè ô³ðìè “Ñàôðîí”, ÀÇÑ “Ìàâåêñ”, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî. Ìîæëèâèé îáì³í, êðåäèò (ðîçñòðî÷êà), ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0332) 795376; (050) 2950296 Ãàðàæ öåãëÿíèé êîîï."Ìð³ÿ", ð-í ðèááàçè, òåðì³íîâî, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6664778 Ãàðàæ öåãëÿíèé êîîï."Òóðèñò", ó õîðîøîìó ì³ñö³, àáî çäàì â îðåíäó. Òåë: (066) 5450999 Çäàì íà òðèâàëèé òåðì³í ãàðàæ öåãëÿíèé, ï³ä ñêëàä, ìàéòåðíþ, ð-í ËÏÇ, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 5709119 Ïðîäàì. Àáî çäàì íàòðèâàëèé òåðì³í ãàðàæ öåãëÿíèé ó êîîïåðàòèâ³, ð-í ËÏÇ, îõîðîíà, ñâ³òëî, 25000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì àáî ãàðàæ ó ³íøîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Ìëèí,

Àâòîïîñëóãè

4.50 Àâòîïîñëóãè

4.30

Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191 Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

4.56 Àâòîòóðè

Çäàì ãàðàæ, ñóõèé, öåãëÿíèé, Äâîðåöüêà âóë. Òåë: (096) 2895050; (0362) 402040

ßâó-638, ó õîðîøîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (096) 7420184

DzË-130: ÊÏÏ â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 2120601 DzË-130: äâèãóí íîâèé, ç àðì³éñüêèõ çàïàñ³â, çàêîíñåðâîâàíèé. Òåë: (096) 2120601 DzË-130: ì³ñò ã³ïî¿äíèé â çáîð³. Òåë: (097) 4632160

4.40

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

Ãàðàæ³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãàðàæ³, ìåòàëåâ³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335

Îïåëü-Àñêîíà, -Êàäåòò, -Âåêòðà, -Îìåãà, -Êîìáî, -Ðåêîðä: çàï÷àñòèíè á/â; -Àñòðà 1995ð., óí³âåðñàë, 1.7ë, äèçåëü, íà çàï÷àñòèíè; “Îïåëü-Îìåãà-À”: âñ³ çàï÷àñòèíè; -Êîìáî 2000ð., 1.7ä, çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 8590367, ³êòîð

Òåë: (0362) 450774; (097) 4802335; (093) 4763147

DzË-130, áîðòîâèé, òåíò, 1986ð., ãàç-áåíçèí, íà õîäó, äîãëÿíóòèé ñòàí, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 1572400 Çàï÷àñòèíè äî âåëîñèïåäà. Òåë: (067) 3600400

Ãàðàæ íà 2 àâòî,

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÎÏÈÒ

Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü: àìîðòèçàòîð ïåðåäí³é. Òåë: (0362) 633158 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó, íîâ³ (Óêðà¿íà, Á³ëîðóñ³ÿ, Êèòàé) òà á/â (ͳìå÷÷èíà). Âåëîøîëîìè â íàÿâíîñò³. Ïðîâîäèìî ðåìîíò âåëîñèïåä³â, ìîïåä³â òà ìîòîöèêë³â (ðîçòî÷óºìî öèë³íäðè), ðåñòàâðóºìî êîë³íâàëè “ßâà”, ²Æ, “̳íñüê”, ÌÒ. Òåë: (0362) 683283; (097) 6458307; (067) 9393460

Êóïëþ â³íüö³ ç

Îïåëü 1,3: êóëàêè íàðóæí³ 2 øò, íîâ³, 400ãðí ïàðà. Òåë: (0362) 235886

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ìàõîâèê³â DzË, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, ÞÌÇ, íîâ³ òà á/â. Òåë: (096) 2730215

Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

ÂÀÇ

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷-2140: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 683541 Ìîñêâè÷-2140: ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (095) 3836315 Ìîñêâè÷-412: òðàìáëåðè. Òåë: (0362) 633158

8590367, ³êòîð

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ “êîëãîñïíèê”, ñàìîñêèä: êóçîâ ç ï³äéîìíèêîì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ-5337, áîðòîâèé: êóçîâ 4.5õ2.5ì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 ÌÀÇ: ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 7584067 çàï÷àñòèíè äëÿ

Âåëîñèïåäè

21

Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

Ìîòîïîìïà ÌÏ-400, â äîáðîìó ñòàí³. Òåë: (050) 8151764; (096) 3399698 Àäð: travellingandmusic@gmail.com Íèòêà àëìàçíà, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3843701 Îáëàäíàííÿ äëÿ â-âà â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â 20õ20õ40, íà 4 ôîðìè, ç òèðñè, â³äñ³âê, îðåíäà 45ãðí/äåíü. Äîñòàâêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ áëîê³â íà 4 ôîðìè, ö³íà 4800ãðí. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 3625501 Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî. Îðåíäà. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Îïàëóáêà ãîðèçîíòàëüíà “Doka-350", â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501


22

«Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð. w

Îïàëóáêà, ñò³éêè òåëåñêîï³÷í³ 2-3.5ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Îñòèëÿòîð çâàðþâàëüíèé. Òåë: (067) 5845684 Ïèëîðàìè ñòð³÷êîâ³ “ßñåí”, “Àñòðà”, ö³íà â³ä 33000ãðí. Òåë: (099) 9443721

Ïèëîðàìè ñòð³÷êîâ³, áðóñóâàëüíèé âåðñòàò, âåðñòàò îáð³çíèé, òîðöóâàëüíèé, îáàïóëüíèé, ðåéñìóñ, ôðåçåð òà ³íø³ äåðåâîîáðîáí³ âåðñòàòè. Òåë: (067) 9156501 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, îöèíêîâàíå 2õ3õ0.7ì, âèñîòà äî 100ì, â-âà ͳèå÷÷èíè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, íà êîëåñàõ, äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ðèøòóâàííÿ ôàñàäíå â îðåíäó: ðàìè, ïîðó÷í³, ä³àãîíàë³, íàñòèëè, äîìêðàòè, àíêåðà, õîìóòè. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, â³áðîðåéêà, êîìïðåñîð, ï³ñêîñòðóéíèé àïàðàò. Îðåíäà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ѳòêà äëÿ ðèøòóâàíü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com ѳòêà ìåòàëåâà, âèñîòîþ 1,5ì. Òåë: (098) 0059231 Ñòåëàæ³ ðîçá³ðí³ ìåòàëåâ³, êóòíèê ¹63. ¹50. Òåë: (098) 0059231 Ñòîâï÷èêè ç òðóá ä³àì.40ìì. Òåë: (098) 0059231 Òðóáà ÷àâóííà, 4,5õ15ñì. Òåë: (03622) 54106

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Êîòëè íà òâåðäå ïàëèâî (òîðôîáðèêåò, äðîâà, ùåïà ³í.) ç âåíòèëÿòîðîì ï³ääóâó (ͳìå÷÷èíà) òà åëåêòðîííîþ àâòîìàòèêîþ (Ïîëüùà) 15-200êÂò òà áàíí³ ïå÷³, ìîæëèâå âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàìîâëåíü. Òåë: (03379) 40218; (098) 6831146; (067) 7011731 Ìàíãàë ìåòàëåâèé; áóäà ñîáà÷à, íîâà. Òåë: (0332) 726476 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷, ïåðôîðàòîð, äðåëü, â³äá³éíèé ìîëîòîê, áîëãàðêó, ³íøå, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3625501 Áîëãàðêó “Ìàêèòà”, ïåðôîðàòîð. Òåë: (066) 2553942 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêà, ëþëüêà áóä³âåëüíà, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Âàãîí÷èó áóä³âåëüíèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Âàëüöîâî÷íèé ñòàíîê 3-õ âàëîâèé 2ì, ôàëüöåîñàäî÷íèé ñòàíîê, çèã-ìàøèíó, êðîìêîêð³é. Òåë: (0362) 620558 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³, çàâîäñüê³. Òåë: (096) 2702268 Äâèãóí-ðåäóêòîð 3-ÌÏ, åëåêòðîäâèãóí â³ä 1-11êÂò. Òåë: (098) 3177010 Åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîð-ðåäóêòîðè, ðåäóêòîðè. Òåë: (067) 5287042 Çàï÷àñòèíè äî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ: ðàìè, çàìêè, õîìóòè, àíêåðà, ä³àãîíàë³, äîìêðàòè, ïîðó÷í³, íàñòèëè òà ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Çàï÷àñòèíè äî îïàëóáêè (ñò³éêè, òðèíîãè, êîðîíè, áàëêè òà ³íøå). Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ëàìïè ³íäèêàòîðè ²Í-8, 14, 16, 17, 18, ðàä³îëàìïè. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Ìîòîêîñó (òðèìåð), ãàçîíîêîñàðêó, áåíçîïèëó, â³äá³éíèé ìîëîòîê, åëåêòðî³íñòðóìåíò, ³íøå. Òåë: (096) 0301888 Îïàëóáêó, áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, áóä³âåëüíó ëþëüêó, áåòîíîçì³øóâà÷, ìîòîêîñó, ãàçîíîêîñàðêó, êîìïðåñîð, áåíçîãåíåðàòîð, â³äá³éíèé ìîëîòîê, ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ 100êóá³â äðîâ òâåðäî¿ ïîðîäè, íå äàë³ 50êì â³ä Ëóöüêà, íåäîðîãî. Òåë: (050) 4963220; (067) 2804787 Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400; ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ òàëü åëåêòðè÷íó, áîëãàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â/ï â³ä 500êã äî 5ò òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (095) 4989079; (096) 2242148

5.02

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè —

ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196 Âñòàíîâëåííÿ Windows XP, 7, àíòèâ³ðóñíîãî ÏÇ, ÷èñòêà â³ä â³ðóñ³â, ðîçáëîêóâàííÿ êîìï’þòåðà â³ä â³ðóñ³â. Òåë: (068) 8454004

Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â. Òåë: (066) 4499896 Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî, ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Ipod, 3G, 32Ãá, 650ãðí. Òåë: (0362) 288377; (096) 9677284 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êîìï’þòåðè, íîóòáóêè, ïëàíøåòè, îðãòåõí³êà. Òåë: (0362) 265844 Êîìïþòåð “Ñàìñóíã”, 3000ãðí, â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (097) 2325119 Ìîí³òîð “Ñàìñóíã”, ïð³íòåð “Êåíîí”. Òåë: (097) 3721771 Ìîí³òîð 19äþéì³â, 50ãðí. Òåë: (096) 9792822

Íîóòáóê “Àñóñ”. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Íîóòáóê “ÍД, äâîÿäåðíèé, 3Ãá ÎÇÓ, 500Ãá ÍDD, 1Ãá â³äåîêàðòà, âåáêàìåðà, 2300ãðí. Òåë: (0362) 288377; (096) 9677284 Ïëàíøåò “Ñàìñóíã Ãàëàêñ³ Òàá”, 7 äþéì, 8Ãá, íîâèé, 1300ãðí. Òåë: (0362) 288377; (096) 9677284 Ïîâíå íàëàøòóâàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, ïëàíøåò³â, ñìàðòôîí³â, âñòàíîâëåííÿ WINDOWS, Linux, Android, ïðîäàæ, ïîðàäè, ï³äá³ð êîìïëåêòóþ÷èõ. Òåë: (097) 7538449 Ïðèíòåð. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502 Ðåìîíò êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â íà äîìó. Çàì³íà äèñïëå¿â. Âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

Ðåìîíò òà ìîæäåðí³çàö³ÿ ÏÊ, âñòàíîâëåííÿ Windows òà àíòèâ³ðóñíîãî çàõèñòó, ðåìîíò ïðèíòåð³â. Âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0019340 Ñèñòåìíèé áëîê, Windows7, ïðîöåñîð Intel i5 3.3-3.7GHz/s1155, ìàòåðèíêà Gigabyte GA-B75M-D3V, 4Ãá îïåðàòèâíà ïàìÿòü, 1000Ãá â³í÷åñòåð, íîâèé, 4350ãðí. Òåë: (096) 2167725

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Òêàíèíà. Òåë: (0362) 240799 Øâåéíà ìàøèíà “Ïîäîëüñüêà”, íîâà. Òåë: (0362) 240799 Øâåéíà ìàøèíà “Ñ³íãåð”. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825

5.05

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àïàðàò äëÿ âèðîáíèöòâà ìÿêîãî ìîðîçèâà. Òåë: (095) 3166059 Áàíêè 0.5ë. 1ë. Òåë: (098) 9435467 ³òðèíè õîëîäèëüí³ á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âàãà ìåõàí³÷íà íà 1000êã. Òåë: (068) 7584067 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429

Äåòàëüí³øå íà íàøîìó ñàéò³ torgoborud.com.ua. Òåë: (067) 6960784; (050) 9255595; (0362) 620160 Àäð: ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.214

5.03

Ëàð³ ìîðîçèëüí³ á/â 200, 300, 400, 700ë, ðîçì³ðè 0.09-2.1ì Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìàøèíà âçáèâàëüíà ÌÂ-35. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìëèííèöÿ á/â, ì³êñåð äëÿ êîêòåéë³â á/â, ñîêîäàâêà á/â, ãðèëü äëÿ êóð 6, 9, 24øò. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ìîðîçèâà. Òåë: (095) 3166059 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó êàôå, áàðó, ³äàëüí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ïðåñ äëÿ ÿáëóê òà âèíîãðàäó. Òåë: (067) 5845684 Ñòåëàæ³, â³òðèíè, ïðèëàâêè, ç õðîìîâàíèõ òðóá, ÄÑÏ, ñêëà. Òåë: (097) 3721771 Øàôà æàðî÷íà á/â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà ï³ä âîäó, ñêëÿí³ äâåð³, 1-, 2 äâåðí³, â³ä 350-1400ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400

Philips LSD 27", 2200ãðí, òîðã, ìàòðèöÿ AMVA, ðàçðåøåíèÿ Full Hd, âìîíòîâàí³ êîëîíêè, ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ñóïóòíèêîâîãî, Ò2 öèôðîâîãî òþíåðà. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028

Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196 Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI

Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïåðåïðîäàæíà ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òåë: (096) 0301888 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà FULL HD ÿêîñò³, âñ³ ñâÿòà: âåñ³ëëÿ, äèòÿ÷³ ðàíêè, äí³ íàðîäæåííÿ, áàíêåòè, êîðïîðàòèâè, ïðîôåñ³éíî, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 8951853 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà, ÿê³ñíî, õóäîæíüî òà ïðîôåñ³éíî, çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ â³äåîêàìåðîþ â FULL HD ÿêîñò³, ç ïîñë³äóþ÷èì ìîíòàæåì íà Âàø ñìàê. Òåë: (067) 8951853; (066) 0390359

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 ³äåî, ôîòîçéîìêà, ÿê³ñíî, õóäîæíüî òà ïðîôåñ³éíî, ïðîôåñ³éíà â³äåîêàìåðà â FULL HD ÿêîñò³ 1920õ1080, ç ïîñë³äóþ÷èì ìîíòàæåì íà Âàø ñìàê. Òåë: (067) 8951853; (066) 0390359

Âåñ³ëüíà ìóçèêà. ßê³ñíèé çâóê, ïîñëóãè òàìàäè, ïîë³ãðàô³ÿ, ÄÂÄ, âè¿çä ïî îáëàñò³, êîìïëåêñíî íåäîðîãî. Òåë: (097) 1852202

Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Áàãàòîêàìåðíà â³äåî- òà ôîòîçéîìêà âåñ³ëü. Ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ FuUHD. Âèãîòîâëåííÿ ðåêëàìíèõ ðîëèê³â, êë³ï³â, ô³ëüì³â çà ³íäèâ³äóàëüíèì ñöåíàð³ºì. Õóäîæíÿ ôîòîçéîìêà, âèïóñêí³, âåñ³ëüí³ ôîòîêíèãè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Äîñâ³ä ðîáîòè íà òåëåáà÷åíí³. Ïîì³ðí Òåë: (0362) 609478; (098) 6295687, (067) 7954347, (095) 1214173 Àäð: www.videovv.com

³äåî-, ôîòî.

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

гçí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïàðàò äëÿ âèðîáíèöòâà ìÿêîãî ìîðîçèâà. Òåë: (095) 3166059 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ìîðîçèâà. Òåë: (095) 3166059

³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, äí³â íàðîäæåíü: îðèã³íàëüíèé ñöåíàð³é, ñó÷àñíèé ìîíòàæ, â³äåîêë³ïè, ïåðñîíàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Òåë: (067) 7317281; (093) 7400944 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîìï’þòåðíå îôîðìëåííÿ, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5702627 ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïåðñîíàëüí³ 3D çàñòàâêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, êë³ïè. Îñîáèñòèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 6632050

³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåî-, ôîòîçéîìêà, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ßê³ñíî, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (067) 9828418 ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà òà ÿê³ñíèé â³äåîìîíòàæ, ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî, çðàçêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 6722435; (095) 8366098 Âèãîòîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ êîðîâà¿â, òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 9890235 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ, äèçàéí òà äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Òåë: (067) 3082340 Âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ: äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäè, ïë³íòóñ, ëèñòâà. Òåë: (096) 1412668

Ïàì’ÿòíèêè.

ïàì’ÿòíèê³â ç ãàáðà, áàçàëüòó, ãðàí³òó áóäü-ÿêîãî ðîçì³ðó, ôîðìè òà êîíô³ãóðàö³¿. ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ô³ãóðíà ð³çêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ðåã³îíàëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ñåçîíí³ çíèæêè äî 20%. Òåë: (067) 3631837; (096) 7485280; (03657) 63344 Àäð: e-mail: mamchur.vit@mail.ru Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó, ð³çí³ êîëüîðè, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ïàìÿòíèê³â, ãðàí³òí³ âñ³õ êîëüîð³â â³ä 1200ãðí, áàçàëüòîâ³, ìîçà³÷í³, ìîíîë³òí³ â³ä 550ãðí, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, âèð³âíþâàííÿ. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Âèãîòîâëåííÿ òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 4525266 Âèãîòîâëåííÿ òðóá äèìîõ³äíèõ, ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, ä³àì.80-600ìì, êðóãë³, êâàäðàòí³, ïðÿìîêóòí³, óòåïëåí³, çâè÷àéí³, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493

Çð³çàºìî äåðåâà òà ïîð³çêà íà äðîâà. Òåë: (097) 4364991 Êîíñóëüòàö³¿ ëîãîïåäà òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé. Äèïë.ÐÂN43077275 â³ä 31.05.2012ð. ÐÄÃÓ. Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà, 26, ñóïåðìàðêåò “Íîâóñ”, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà

Êîðåêö³ÿ âàãè, êîíñóëüòàö³ÿ áåç•êîøòîâíà. Òåë: (097) 1558636

Êîñ³ííÿ òðàâè òà äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. Òåë: (0362) 435256 Êîñ³ííÿ òðàâè, äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. ßê³ñíî, îõàéíî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884

Ìàñàæ ë³êóâàëüíèé, òî÷êîâèé, äèòÿ÷èé, àíòèöåëþë³òíèé, êîñìåòè÷íèé. Òåë: (067) 5282445; (093) 8268031

Ìèòòÿ â³êîí. ×èùåííÿ êèëèì³â, äèâàí³â. Çíÿòòÿ, ïðàííÿ, íàâ³øóâàííÿ òþë³, ãàðäèí. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Íàñòðîéêà ôîðòåï³àíî. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Íàñòðîéêà, ðåìîíò ï³àí³íî, ôîðòåï³àíî, ðîÿëü. Ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ òà ïåðåíåñåííÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Îááèâàííÿ äâåðåé, ÿê³ñíî. Òåë: (096) 9777750 Îáð³çàííÿ äåðåâ, êóù³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè, ïåðåêîïóâàííÿ ãîðîäó. Òåë: (0362) 436373, (097) 2385533 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïàì’ÿòíèêè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì, âèâ³ç ôàñîâàííîãî ñì³òòÿ. Ïåðå¿çäè êâàðòèð. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ñàä³âíèêà: ñòðèæêà ãàçîí³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (067) 3625501 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782

Ïîñëóãè, ì³í³ åêñêàâàòîðà, åêñêàâàòîðà, ïëàíóâàííÿ, äåìîíòàæ áóä³âåëü, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, øâèäêî, â³äâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890

Ïàì’ÿòíèêè

Àâòîáóäïîñëóãè

êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, DzË-ñàìîñêèä. Äîñòàâêà: öåãëà, áðóê³âêà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, êîëîäÿçí³ êðóãè, êîíòåéíåðè, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (0362) 434089; (066) 0491745

Àâòîåâàêóàòîð àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³ ö³ëîäîáîâî, íåäîðîãî. Ôîðìà îïëàòè äîâ³ëüíà. Òåë: (067) 3624965

Àâòîåâàêóàòîð

Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðåíåò. Òåë: (068) 8454004 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260

Ðåìîíò îäÿãó, ïîøèòòÿ ÷îõë³â íà àâòîìàøèíè, ïîøèòòÿ ðèìñüêèõ øòîð ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 266595; (067) 3602953

Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819 Ñâÿòêóâàííÿ äèòÿ÷èõ Äí³â íàðîäæåíü â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ ÒÖ"Íîâóñ". Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà âóë, 26 Ñêîøóâàííÿ òðàâè, ãàçîí³â, îõàéíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Òåë: (067) 3625501 Ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (0362) 435256 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ñòðèæêà ãàçîí³â ãàçîíîêîñàðêîþ. ßê³ñíî. Òåë: (096) 2135552 Ñòðèæêà ãàçîí³â, êîñ³ííÿ òðàâè. Òåë: (096) 0301888 Ôîòî, â³äåîçéîìêà, óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîìïþòåðíèé ìîíòàæ, ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (097) 6935177 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 439092 Ôîòî-, â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî: âè¿çíà òà ñòóä³éíà ôîòîçéîìêà, ïîðòôîë³î, çéîìêà ä³òåé, âåñ³ëüí³ òà øê³ëüí³ ôîòîêíèãè, ôîòîìîíòàæ, ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ. Òåë: (067) 7317281; (093) 7400944 Ôîòîçéîìêà âåñ³ëüíà, ç îáðîáêîþ â³äçíÿòîãî ìàòåð³àëó, çàïèñ íà DVD, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (097) 6457684; (066) 5738899

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Â³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â, âè¿çä ïî îáëàñò³. www.Youtube 11jodia. Òåë: (050) 1772873, ²ãîð; (097) 6107769; (093) 5466798

ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207 Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Àâòîïîñëóãè

Çàâàíòàæåííÿ, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ ð³çíèõ âàíòàæ³â êðàíîì ìàí³ïóëÿòîðîì. òåë: (0362) 434275; (097) 4632160; (050) 3781444

Àâòîïîñëóãè

Îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àêâàð³óì³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348

5.12

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ñòâîðåííÿ òà ðîçêðóòêà ãðóï â êîíòàêò³, ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â êîíòàêò³. Òåë: (098) 2261969

5.13

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

íàäìîãèëüí³ ç ãðàí³òó. гçí³ êîëüîðè, ô³ãóðíà ð³çêà. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âèãîòîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãîòîâ³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà â³ä 1200ãðí. Ñåçîííà çíèæêà. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, N1)

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ç áàçàëüòó, ãðàí³òó (óñ³õ êîëüîð³â). ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 438529; (098) 5381723; (099) 7427527 Àäð: Êè¿âñüêà, 8 (“Ñïîðòòîâàðè”, “Óêðïîøòà”), âõ³ä ÷åðåç “Îùàäáàíê”

ãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.17 Áàçàëüò, ãàáðî, ãðàí³ò (óñ³õ êîëüîð³â). Ô³ãóðíà ð³çêà, õóäîæíº îôîðìëåííÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ çà âàøèìè çðàçêàìè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Ö³íà ïàì’ÿòíèêà â³ä 1800ãðí. Âñòàíîâëåííÿ, âêëàäàííÿ ïëèòêè. Òåë: (0362) 437942; (096) 1888472 Àäð: гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô³ñ 217

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

5.10 гçí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Âèãîòîâëåííÿ

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

5.10

íàäìîãèëüíèõ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó (âñ³ êîëüîðè) òà áàçàëüòó. Âñ³ âèäè ðîá³ò. Âñòàíîâëåííÿ. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (0362) 401567; (097) 7819230

Äåôåêòîñêîï, ìåòèàë³çàòîð. Òåë: (063) 4049474 Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, ëàð³, õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) 3622044 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400 Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

Iíòåðíåò-ìàãàçèí

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

Âèãîòîâëåííÿ

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Íåäîðîãî: âñòàíîâëåííÿ Windows, Linux, Unix; íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàì, ìîäåì³â, ïðèíòåð³â, ñêàíåð³â; ë³êóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ â³ðóñ³â; îáñëóãîâóâàííÿ ëîêàëüíèõ ìåðåæ. Òåë: (098) 0687489

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ, á/â: â³òðèíè òà øàôè ÄÑÏ + ñêëî. Òåë: (095) 3596348

Àäì³í³ñòðóâàííÿ, ðåìîíò, íàñòðîéêà òà ìîäåðí³çàö³ÿ êîìïþòåð³â, ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â, â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028 Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ðàä³îàïàðàòóðè. Òåë: (097) 8904504 Ðåìîíò òà âñòàíîâëåííÿ õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ðåìîíò

òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðî-

ÌÀÇ ìàí³ïóëÿòîð, 9ò, Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Ïðîäàì: ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçüí³, áëîêè ôóíäàìåíòí³, öåãëà âîãíåòðèâêà. Òåë: (067) 3622511, (0362) 224585, 264837, (098) 5988164

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ (ï³ñîê, •ùåá³íü, â³äñ³â), âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (050) 2965552; (067) 7931669 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, äîñòàâêà ùåáåíþ, ï³ñêà, â³äñ³âó. Òåë: (0362) 680740; (097) 2269232

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ìåðñåäåñ-809", áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, âñ³ âèäè çàâàíòàæåííÿ, 5ò, 37 êóá.ì., äîâæèíà 6.20. Òåë: (097) 1882337 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

à/ì “Ìåðñåäåñ-814", â/ï 5ò, ôóðãîí, îá’ºì 36 êóá.ì., äîâæèíà 6.05ì. ˳ö. N112375 â³ä 24.05.2006ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (066) 8546129 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòî â/ï 10ò, 50 êóá.ì, ïî Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì ì³êðîàâòîáóñîì “Ôîëüêñâàãåí-LT” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

ïî Óêðà¿í³ à/ì “Ìåðñåäåñ-1827", 48 êóá.ì., ôóðãîí, â/ï 10ò. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375358 â³ä 02.10.2007ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (098) 5838246, (050) 7574014


5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

w «Îá'ÿâà» ¹19 (223) w 21 òðàâíÿ 2014 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè òîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

5.60

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì ÊàìÀÇ, DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. ˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì ÃÀÇ-53, áðòîâèé, ñàìîñêèä, äîñòàâêà â³äñ³âó, ï³ñêó, ùåáíþ, êàìåíþ, öåãëè, äðîâ, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Åâàêóàòîðà

ïîñëóãè, äîâæèíà 6ì, äî 3.5ò. Ö³ëîäîáîâî. Òåë: (067) 1000020 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÏ “Àðãàò-Þë”

(åêñïåäèö³éíî-òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè). Ñëóæáà ïîïóòíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â. Òåë: (0362) 638046, 638057; (067) 3600291, 3620072 Àäð: argat1@meta.ua Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïîñëóãè àâòîâèøêîþ

Òåë: (0362) 629955; (067) 3629679 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (067) 2601903 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (068) 7585535 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (096) 4217264 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (098) 7265847 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ñàìîñêèäàìè ÊàìÀÇ, DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ðåíî-Ïðåì³óì”, â/ï 22ò òà ³íøèìè à/ì, â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. ³çüìó ïîïóòí³é âàíòàæ. ˳ö.À 485128. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè ãóñåíè÷íèì òà êîë³ñíèì “áîáêåòîì”. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì. Òåë: (050) 8483994

5.20

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîðñüê³ áàêàëàâðñüê³, äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, á³çíåñ-ïëàíè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³ ç ð³çíèõ äèñöèïë³í, íåäîðîãî. Òåë: (098) 2261969 Àíàòîì³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, ïðàâîçíàâñòâî, ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðîëîã³ÿ, ïîë³òîëîã³ÿ: ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³. Òåë: (0362) 622250 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666

Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè øêîëÿðàì, 25ãðí/óðîê. Òåë: (0362) 244840; (098) 0998384 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àðõåîëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, êóëüòóðîëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ìåíåäæìåíò: êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³. Òåë: (068) 8454004 Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîòòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437 Âñòàíîâëåííÿ òà íàëàøòóâàííÿ Windows, ïðîãðàì, äðàéâåð³â, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 2261969 Ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè: àâòîðñüê³ äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, á³çíåñ-ïëàíè, ðåôåðàòè çà á³áë³îòå÷íèìè äæåðåëàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (066) 4499896 Iñòîð³ÿ, ïðàâî: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, äèïëîìè. Òåë: (0362) 622250 Êîìï’þòåðí³ êóðñè, äëÿ ä³òåé, äîðîñëèõ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ. Òåë: (066) 4499896 Ìàòåìàòèêà, óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ òà çàíÿòòÿ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Íàá³ð íà êóðñè ïåðóêàð³â, ìàñàæèñò³â. Òåë: (0362) 221432; (097) 5461931 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³ ä³òåé, äîðîñëèõ, ìîæëèâèé âè¿çä äî ó÷íÿ. Òåë: (098) 2261969 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ, íåäîðîãî. Òåë: (068) 8454004 Íàâ÷ó ïðîôåñ³éíî ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 622250 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïîëüñüêà ìîâà: óðîêè äëÿ øêîëÿðûâ. Òåë: (096) 2695654 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, ïî÷àòêîâ³ êëàñè, ó÷èòåëü-ìåòîäèñò, â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè. Òåë: (098) 4197311 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 436271 Ðåïåòèòåðñòâî ç ó÷íÿìè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ï³äãîòîâêà ä³òåé äî øêîëè. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ôîòîøêîëà äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ. Òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ â æàíðàõ ïîðòðåò, ïåéçàæ, íàòþðìîðò, ðåêëàìíå òà âåñ³ëüíå ôîòî. Âèâ÷åííÿ “Ôîòîøîï”. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Ìàòåìàòèêà: äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ øêîëÿð³â, ï³äãîòîâêà äî òåñò³â. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ôàõîâî âèêîíóþ êîíòðîëüí³ êóðñîâ³ òà äèïëîìí³ ðîáîòè ç ³ñòîðè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í. Òåë: (097) 5758936

5.40

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãëþêîìåòð, íîâèé. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äåðìàòîâåíåðîëîã âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñàâ÷óê Â.Â. ïðèéìຠõâîðèõ ç 10.00 äî 14.00, âèõ³äíèé ñóáîòà, íåä³ëÿ. ˳ö. N597184 â³ä 17.02.2012ð. ÌÎÇÓ. Òåë: (067) 3643042 Àäð: ì.гâíå, Ñò.Áàíäåðè âóë., 15-À, (àïòåêà N110). Êîëÿñêà ³íâàë³äíà, ñêëàäàºòüñÿ, ó õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Òåë: (067) 3828943 Êîëÿñêà ³íâàë³äíà. Òåë: (068) 5074868, (050) 8832945 Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñèä³ííÿ ó âàíó, íîâå. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóð-

Àäâîêàòñüê³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Çàõèñò ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. Ïðåäñòàâíèöòâî â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ. Ñâ³ä N797 â³ä 21.04.2011ð. ÐÎÊÊÀ. Òåë: (097) 8941606, (050) 3753123, (093) 1437301 Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739 Äîïîìîãà ïðè ïîâåðíåíí³ äåïîçèò³â, ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî ðîçïèñêàì òà äîãîâîðàì. Òåë: (067) 5854002; (096) 1888524 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Ðåºñòðàö³ÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèâàòèçàö³ÿ îá’ºêò³â, ïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè, âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü, ñóïðîâ³ä, ïîíîâëåííÿ ñòðîêó. Òåë: (067) 5854002; (096) 1888524 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522 Þðèäè÷íà äîïîìîãà, ðîç³ðâàííÿ øëþáó, ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â, âñòàíîâëåííÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äèòèíè, ïîä³ë ìàéíà. Òåë: (067) 5854002

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

6.01

Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

6.01 Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êíèãà Ñâ.ªâàíã볺, íà ñëîâàíñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ìîâàõ, Ñ.Ïåòåðáóðã, 1913ð. Òåë: (067) 3828943 ˳òåðàòóðà. Òåë: (0362) 282664 Ñëîâíèêè, Àíãë³éñüêî-ðîñ³éñüêèé 3òîìè, ðîñ³éñüêî-àíãë³éñüêèé, óêðà¿íñüêî-àíãë³éñüêèé, àíãëî-óêðà¿íñüêèé 2òîìà, òåõí³÷íà ë³òåðàòóðà. Òåë: (03622) 54679; (098) 2069501

ÏÎÏÈÒ

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

Áàÿí “Ìåëîä³ÿ”. Òåë: (03622) 53118; (096) 5186014

Áàÿí 1970ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Äóõîâ³ ³íñòðóìåíòè, òðàìáîí ïîìïîâèé, ñàêñîôîí òåíîð, ×åõ³ÿ, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (03622) 54106 Ïëàò³âêè, ï³ñí³ òà ìåëî䳿 ìèíóëèõ ðîê³â. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 óòàðó àêóñòè÷íó, çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944 Ãðîø³ ñòàð³, ïàïåðîâ³, ñòàðîâèíí³ äçâîíèêè, ãàñîâ³ ëàìïè, ñòàð³ äîâîºíí³, æîâò³, ôàðôîðîâ³. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ìîíåòè, áàíêíîòè, êíèãè, çíà÷êè, ìåäàë³, ëèñò³âêè, ìàðêè. Òåë: (098) 2261969 Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ðàäÿíñüê³ òà ³íîçåìí³ ìîíåòè, ìàðêè, ìåäàë³, çíà÷êè, êíèãè. Òåë: (066) 4499896

6.40

Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

6.40 Ôîòî, ê³íî, îïòèêà,

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ³äåîêàìåðà “Ñîí³”, á/â, ì³í³ êàñåòà. Òåë: (067) 3828943 Ôîòîàïàðàò “Êåíîí”, öèôðîâèé, òåðì³íîâî, äåøåâî. Òåë: (0362) 609385 Ôîòîàïàðàò “ͳêîí”, äçåðêàëüíèé, á/â, çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944

ÏÎÏÈÒ Ä³àô³ëüìè â³ò÷èçíÿí³ ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ̳êðîñêîï ÌÁÑ-10, êîïëåêòóþ÷³ äî íüîãî. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Ôîòîàïàðàò “ͳêîí-D90", çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á/â ͳìå÷÷èíà: òåëåâ³çîðè ð³çí³ ä³àãîíàë³, º íîâ³, â³äåî-äâ³éêè, òà áàãàòî ³íøîãî â àñîðòèìåíò³. Äð³áíèö³. Òåë: (067) 3828809 ³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610 óòàðà, àêóñòè÷íà, á/â , íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944 Äèêòîôîí. Òåë: (096) 4259484

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êîâçàíè ðîëèêîâ³. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483

Åëåêòðîïðîãðàâà÷, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, áåç êîëîíîê + ïëàò³âêè çàðóá³æíî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿ åñòðàäè, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827

Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Çâóêîâ³ êîëîíêè 25Ê3-12Å. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Êîíñîëü íàñò³ííèé, ï³ä òåëåâ³çîð, íîâèé, ñð³áíèé, âèòðèìóº âàãó äî 60êã, äîâæ.63ñì, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231 Íàâ³ñíà ï³äñòàâêà äëÿ òåëåâ³çîðà, êîíñîëü, íàñò³ííà, íîâà, ñð³áíà, âèòðèìóº âàãó äî 60êã, äîâæ.63ñì. Òåë: (098) 0059231 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ðàä³îïðèéìà÷ “Ðîñ³ÿ”, 20ãðí, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Supra” 70ñì, â³äì³ííèé ñòàí, 550ãðí. Òåë: (067) 3600028 Òåëåâ³çîð “Ìåðèä³àí”, ä³àã.32ñì, êîëüîðîâèé, 800ãðí. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Ñîí³”. Òåë: (0362) 289780 Òåëåâ³çîð “ÒÑË”, âåëèêèé, 2005ð., â ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2325119 Òåëåâ³çîð á/â, 150ãðí, â³äåîìàãí³òîôîí, DVD. Òåë: (097) 8904504 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé á/â. Òåë: (097) 3875158; (063) 2595859 Òåëåâ³çîð, á/â, êîëüîðîâèé. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535

̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ñóïóòíèêîâå

Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Òåëåâ³çîð “Äåó”, ÷îðíèé, ä³àã.51ñì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1000ãðí. Òåë: (050) 8401595

8.10

Ïóõîâèê æ³íî÷èé, ðîçì.50, 1200ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167

9.10 Ïîäàðóíêè

Äèòÿ÷³ òîâàðè

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

8.10 Ïîäàðóíêè

³äàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò, 1 ì³ñÿöü, â³ä ïóõíàñòî¿ ê³øêè, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 5599594 ³ääàì êîøåíÿò ÷îðíîãî îêðàñó ñèá³ðñüêî¿ ê³øêè â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (096) 4116973; (063) 6979965, Òàíÿ ³ääàì öóöåíÿ ìàëåíüêî¿ ñîáàêè, äóæå ëàñêàâå, ÷îðíà ä³â÷èíêà, 3 ì³ñÿö³. Òåë: (0332) 249165 (Ëóöüê); (050) 5317723 ³ääàì öóöåíÿ, ÷îðíîãî îêðàñó, áåç õâîñòèêà, ä³â÷èêó. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 ³ääàì. Êîøåíÿò ó äîáð³ ðóêè, º ïóõíàñò³, òðèêîë³ðí³, ðóä³, ç ãîëóáèìè î÷èìà. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 ³ääàì. Ñîáàêó ìîëîäîãî, ÷îðíîãî, êóäëàòîãî. Êîøåíÿò ó äîáð³ ðóêè. Ïåíñ³îíåðêà áóäå âäÿ÷íà çà áóäü-ÿêó äîïîìîãó äëÿ ì³í³-ïðèòóëêó. Òåë: (0332) 726565; (050) 8058940 ³ääàì. Ñîáàêó ñèá³ðñüêî¿ â³â÷àðêè, ñòîÿ÷³ âóõà, ñòåðèë³çîâàíó, äëÿ îõîðîíè òà ³ãîð ç ä³òüìè. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 ³ääàì. Öóöåíÿò ä³â÷àòîê, îáîâ’ÿçêîâî íàøà ñòåðèë³çàö³ÿ. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 ³çüìó ó ïîäàðóíîê øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³ (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Êîøåíÿòà, ÷îðíî-á³ëèé îêðàñ, õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, ñ³ðî-á³ëèé îêðàñ, ãëàäêîøåðñí³, ó õîðîø³ ðóêè, íà âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2-3 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6203889 Ïîäàðóþ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7099981

8.15

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ÂÒÐÀÒÈ Âòðà÷åíèé ñîáàêà ïîðîäè òàêñà â ð-í³ ïèâçàâîäó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé îêðàñ, 2 ðîêè. Äîïîìîæ³òü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (0362) 621316; (068) 0362857

8.20

Ïîâ³äîìëåííÿ, ïðîõàííÿ

8.20 Ïîâ³äîìëåííÿ ïðîõàííÿ

Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê N322329, âèäàíèé ÍÓÂÃÏ 01.09.2012ð. íà ³ì’ÿ ÏÐÎÊÎÏ×ÓÊ Áîãäàíà Þð³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ãðîìàäà “Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ” Àïîñòîëüíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè (íàñòîÿòåëü - ºïèñêîï Îëåã Âåäìåäåíêî) îãîëîøóº çá³ð ïîæåðòâ äëÿ íóæäåííèõ. Ïîæåðòâóâàííÿ ïðèéìàþòüñÿ ó íåä³ëþ 25 òðàâíÿ ï³ä ÷àñ çâåðøåííÿ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóð㳿 ç 9.00 äî 12.00. Òåë: (0332) 740404; (096) 2301777 Àäð: Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 (áóä³âëÿ “Òàêñîñåðâ³ñó”, 3-é ïîâåðõ), ð-í åëåêòðîàïàðàòíîãî çàâîäó.

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

9.01

Îäÿã òà âçóòòÿ

Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé (äî 4 ðîê³â), òðèêîë³ñíèé. Òåë: (067) 4625009 Âçóòòÿ ë³òíº, âåñíÿíå, îñ³ííº íà ä³â÷èíêó 1-4 ðîê³â, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³ (÷åðåâè÷êè, òàïî÷êè, áîñîí³æêè, ÷îáîòè ãóìîâ³ ³ ò.ä.). Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ãîéäàëêà íîâà, äèòÿ÷à, ïåðåíîñíà, âèðîáíèöòâî Ïîëüùà. Òåë: (067) 4625009 Äèòÿ÷èé îäÿã äî 2 ðîê³â (äëÿ ä³â÷èíêè) çà ñèìâîë³÷íó ö³íó. Òåë: (067) 4625009 Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ñêóòåð íà àêóìóëÿòîðàõ. Òåë: (097) 2886529 Ñóêí³ âèïóñêí³ íà ä³â÷àòîê 6-10 ðîê³â, ìîæëèâèé ïðîêàò. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ñóêí³ âèïóñêí³ íîâ³. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Êîìá³íåçîí äèòÿ÷èé, çèìîâèé, íà îâ÷èíö³, äëÿ ä³â÷èíêè 2-3 ðîêè, 300ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167 ˳æå÷êî-êîëèñêà íà øàðí³ðàõ ç øóõëÿäîþ, ìàòðàöîì, ïîäóøå÷êîþ, áàëäàõ³íîì, çàõèñíîþ ñìóæêîþ, 1300ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167

Ìàòðàö äèòÿ÷èé, îñíîâà: êîêîñ, ãðå÷êà, Ïîëüùà; ïîñò³ëü äèòÿ÷à ç áàëäàõ³íîì. Òåë: (050) 9143148

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

9.30

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êàáàí, æèâîþ âàãîþ, â³ê 12 ì³ñÿö³â, âàãà 150êã, âèðîùåíèé áåç á³îäîáàâîê. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200 Êàðòîïëÿ. Òåë: (067) 1027735 Ôóñ îë³éíèé, 97% æèðíîñò³. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Öóêðîâà ïóäðà. Òåë: (063) 7330330

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Íàìåò áðåçåíòîâèé, 4-ì³ñíèé, Ìîñêâà, òðèêóòíèé, 200ãðí. Òåë: (098) 6203889 Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

òåëåáà÷åííÿ. Ïðîäàæ, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ïðîäàæ, ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0332) 285556; (066) 1980828

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

Êíèãè, ëèñò³âêè ð³çíî¿ òåìàòèêè. Òåë: (068) 8454004

6.20

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

6.30

23

Ðóøíèöÿ ÒÎÇ-16 2-ñòâîëüíà. Òåðì³íîâî. Äîçâ³ë NØ-139 â³ä 28.01.1976ð. âèäàíèé гâíåíñüêèì ÌÂÑ. Òåë: (097) 2741342 Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” - äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Êóïëþ: êàðòîïëþ,

289780 Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþì äëÿ âèïóñêíèêà, âåëþð, ñ³ðî-ãîëóáèé, ðîçì.46-48. Òåë: (097) 6985364 Êîñòþì ÷îëîâ³÷èé, ñâ³òëèé, ðîçì.48, çð³ñò 186ñì, äåøåâî. Òåë: (050) 0706015 Êîñòþì, ÷îðíèé, á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ðîçì.46, çð³ñò 185, 500ãðí, òîðã. Òåë: (050) 3755868 Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Îäÿã æ³íî÷èé, á/â, ë³òí³é, çèìîâèé. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Îäÿã ñåêîíä-õåíä ç ìàãàçèíó. Òåë: (067) 9098562 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Ñóêíÿ äëÿ âåñ³ëüíî¿ ìàìè, ÷åðâîíà, ï³äæàê, ðîçì.56, äîâãà, á³ñåð. Òåë: (097) 6985364 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øóáà ç íóòð³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîäåëü “Ëàñòî÷êà”, íîâå ç åòèêåòêîþ. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706

Êóïóºìî ñâèí³ æèâîþ âàãîþ. Òåë: (097) 4392942, (095) 8727004

ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Òåë: Áîñîí³æêè, æ³íî÷³, ðîçì.39-41. Òåë: (0362) (097) 9186053, (097) 2352172 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

9.50

²íø³ òîâàðè

9.50 ²íø³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Äðîâà äóáîâ³, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Äðîâà ðóáàí³ ç äîñòàâêîþ. Òåë: (097) 2269232 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (068) 3320832; (0362) 433526

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (098) 7704280; (066) 8520321; (0362) 436012 Äðîâà, äóá, ñîñíà, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669 Ìîëîêî êîçèíå äîñòàâêà. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Äðîâà, íåäîðîãî. Òåë: (096) 7548769 Ïàìïåðñè, ï³äêëàäêè, ïåëþøêè. Òåë: (0362) 224056


"Об'ява" (2014) №19  

Тижневик реклами та оголошень

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you