Page 1


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, 30000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1-, 2-, 3- ê³ìíàòí³

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 40 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 34500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 33500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ñóïåðìàòêåòó “Ôðåø”, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20.1/9.2 êâ.ì, êîòåë, ãàðíèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà íîâà, ëîäæ³ÿ, 39000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï, ïåðåïëàíîâàíà, 29500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

êâàðòèðè, ˺ðìîíòîâà, 8. Åë³òíèé æèòëîâèé áóäèíîê ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ!!! Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ êâàðòèð. ßê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âõ³äí³ áðîíüîâàí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà ñò³í. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544; (096) 5441335

1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³

â ñó÷àñíîìó, öåãëÿíîìó 6-ïîâ. áóäèíêó, Ëèòîâñüêà, ë³ôò, ³íø³ çðó÷íîñò³ äëÿ âëàñíèê³â êâàðòèð. Ö³íà â³ä çàáóäîâíèêà, íà âèã³äíèõ óìîâàõ. À òàêîæ çäàºòüñÿ â îðåíäó, àáî ïðîäàºòüñÿ ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ïë. 300 êâ.ì. Òåë: (067) 3823947, (050) 4354784

1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, áàëêîí ïëàñòèê, 32000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 93000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 71.6 êâ.ì, ðåìîíò, â³êíà íà äîðîãó, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 25/12/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 4/5-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ âìîíòîâàíà, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, 30000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. áóä., 34.2/17.6/8.8 êâ.ì, íîâ³ äâåð³, â/ò - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30/13/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, êóõíÿ, øàôà-êóïå, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 200000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 24/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, íåêóòîâà, ðåìîíò äàõó, 21000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 4-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 28500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 34 êâ.ì, 4-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 29500, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Áîÿðêà, 1-4 ïîâåðõ ÖÁ, 37,31-38.75 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 450/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 1/9Ï, 34,5/17,59 êâ.ì, áàëêîí, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, æèëèé ñòàí, 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 34/18/9 êâ.ì, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì., ðåìîíò, 27900, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 330000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808

Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/14/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 32600. Òåë: (097) 8986951 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 28000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà (ùàñëèâå), 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 38/17/15 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 43000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 28,4/16/5,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, ìåáëüîâàíà, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 33/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ÷èñòà, îõàéíà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, â/ò - îêðåìî, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12.5/5 êâ.ì, áàëêîí, â³êíà íà ³ä³íñüêó. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 39/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà êóõíÿ, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, 28000. Òåë: (067) 9103444 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêè, äàõîâà êîòåëüíÿ, 39000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

³ä³íñüêà, 2/9Ö, 43/22/13 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, áåç ðåìîíòó, 39000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, 23500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 39 êâ.ì, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ì/ï, ºâðîðåìîíò, 33000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí, 25500. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 4/5Ö, 32/16,5/6 êâ.ì, ðåìîíò, 35000 àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 26/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/7,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äàõ øàòðîâèé, 32000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

³ä³íñüêà, 5/5Ö, 36/20/7,5 êâ.ì, ãàðíèé, æèëèé ñòàí, äàõ øàòðîâèé, 32000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé 5 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 20 êâ.ì, ðåìîíò, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 110000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 43/21/11 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 395000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ãàéäàðà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 51 êâ.ì, êîòåë, 50500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàðíà, (ïèâçàâîä) 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 36000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

öîêîëü, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãîñòèíêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9Ö, 17,3/13/3 êâ.ì, ðåìîíò, 16500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/17/13 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 43/17/13 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/18/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 45000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43/18/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî ïåðåïëàíóâàííÿ íà äâ³ ê³ìíàòè, 330000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Äóáåíñüêà, 29.5/17.6/6 êâ.ì, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 26000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Äóáåíñüêà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 46000. Òåë: (096) 7372765 Äóáåíñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 25000. Òåë: (068) 3351333 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, “÷åøêà”, ºâðîðåìîíò, 350000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/8 êâ.ì, íîâà ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, íîâ³ òðóáè, 32000. Òåë: (068) 3351333 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/24/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 34/18/9 êâ.ì, 5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 31000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 31000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, 39 êâ.ì, ëàì³íàò, 39000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 380000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/8 êâ.ì, ÷åøêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 38000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òàìáóð íà 2 êâàðòèðè, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, 2 øàôè-êóïå, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, 35000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî, ï³äâàë, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 29500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ãðóøåâñüêîãî, 5/9Ï, 31/12,7/7,1 êâ.ì, ãàðíèé, æèëèé ñòàí, 29000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 31000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/13/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ãðóøåâñüêîãî, æèëèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/7 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454541; (050) 4354656

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 42 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, äîìîôîí, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 45/20/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34,9/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ïîâíîö³ííà, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, â öîêîë³-ìàãàçèí, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòà âãóðòîæèèòêó, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/20/6 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/17/6 êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21.9/11.7/4.7 êâ.ì, êîñìåòèêà, 19500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, á³ëÿ öåíòðó, ñåðåäí³é ïîâåðõ, æèëèé ñòàí, 26000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ä.Ãàëèöüêîãî, 12-À, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/24/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/14/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, “ìàëîñ³ìåéêà”, 27000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ãîñòèíêà, ðåìîíò, 16000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 15500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãîñò³íêà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 160000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãîñòèíêà, 24/13/3 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 16500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, áðîíåäâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/12 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 17000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 33000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 80000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Äâîðåöüêà âóë,

(çà “Ëàãóíîþ”, 10õâ. äî öåíòðàëüíîãî ïðîä.ðèíêó), íîâîáóäîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36.8/15.5/9.7 êâ.ì, 2 áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 900/1 êâ.ì. Ìîæëèâèé òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (067) 6815675 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 45000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé

Äðàãàí÷óêà, 1/5Ö, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 7/9Ö, 39 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Æóêîâñüêîãî, 3/5Ö, 31/17/6 êâ.ì, êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 30500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çàìêîâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çàìêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 34 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïîì³íÿíà ïðîâîäêà, áàëêîí çàñêëåíèé óòåïëåííèé, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ʳêâ³äçå, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 16000. Òåë: (096) 7372765 Êàâêàçüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 25/15/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë, äóøîâà êàá³íêà, ñàðàé, ãðóáêà ãàç, 20500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 34500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ì/ï â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 11/14-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì, ÷åøñüêèé ïðîåêò, áåç ðåìîíòó, 31000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/19/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì³æ Âîïàêîì ³ àâòîâîêçàëîì, 32000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18.8/8.3 êâ.ì, ðåìîíò ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà, 29000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/27/8 êâ.ì, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, 33/13/8.2 êâ.ì, 25500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

3

Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 24/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 23000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34.5/17.1/8 êâ.ì, âåëèêèé áàëêîí, õîðîøèé ñòàí, 30000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 5/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 30000 àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, áðîíåäâåð³, ë³ôò ïðàöþº, 31500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Âîëîäèìèðà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 30000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 32.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòîðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/21/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 28000. Òåë: (097) 8986951 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 25500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 22/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, òåïëà ï³äëîãà íà êóõí³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 9103444 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 11,8/3 êâ.ì, êîðèäîð íà 2 ñ³ì’¿, êóõíÿ òóàëåò äóø íà 6 ñ³ìåé, ñâ³é êóõîíèé êóòî÷îê, 11500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 21000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 20/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, îêðåìà ê³ìíàòà äå º òóàëåò, äóø, 11500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 38/19/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 37500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 47/22/13 êâ.ì, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 12 êâ.ì, ðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà, íå êóòîâà, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, äîìîôîí, äàõ íå òå÷å, 8500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 17,1 êâ.ì, ðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, äàõ íå òå÷å, áðîíåäâåð³, äîìîôîí, 9500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/13/5 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ ïî äîìîâëåíîñò³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12.5/3.4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèê, áîéëåð, 19000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ãîñòèíêà, æèëèé ñòàí, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 19000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904


4

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ñ.Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 37,1/22,6/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³êíà òà äâåð³ ñó÷àñí³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 31500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/20/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ñ/â ðàçîì, íîâà êóõíÿ, 33500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Êí.Ðîìàíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, 19300. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãîñòèíêà, 18/12/4 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, áîéëåð, âèòÿæêà, áåç áàëêîíà, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, 19000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, 188000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîïåðíèêà, “ãîñòèíêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàíñàðäíèé ïîâåðõ, ê³ìíàòà 14 êâ.ì, + ê³ìíàòà 6 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, òóàëåò, ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³é, ãàç, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîïåðíèêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîçâ³ë íà áàëêîí, 32000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïðîâîäêà ³ ñàíòåõí³êà çàì³íåíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/22/6 êâ.ì, 30000. Òåë: (097) 8986951 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 34/18/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äóøîâà êàá³íêà, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 30/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ìåáëüîâàíà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 244000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 280000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 40/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, âèñîêèé öîêîëü, ëàì³íàò, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ãàðäåðîáíà, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 280000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîñòðîìñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/16/12 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Êîñòðîìñüêà, 5/5Ö, 45 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³ôò ïðàöþº, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34.5/13/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 33/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîöþáèíñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³àíàòà â ãóðòîæèòêó, êóòîâà, ì/ï â³êíà, 14000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êóð÷àòîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5.5 êâ.ì, 16500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êóð÷àòîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 32000. Òåë: (097) 8986951 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 248000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 32/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, íîâà âàííà, áàëêîí íå çàñêëåííèé, êîëîíêà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, 9000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30.6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 8916210 ̳öêåâè÷à, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

̳öêåâè÷à, 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, 33000. Òîðã, òåðìí³îíîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ðåìîíò, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 25/12/5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/4.5 êâ.ì., ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12+5/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 260000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31,3/12/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåííèé, ñ/â ðàçîì, 26500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì, ðåìîò, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 17400, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (097) 8986951 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, äîêóìåíòè ãîòîâ³, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 16400, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/13/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, ì/ï â³êíà, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31,5/18/6,5 êâ.ì, áàëêîí 7ì, ë³ôò íîâèé, äàõ íå ïðîò³êàº, 200000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 2447624 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 228000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 305000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 191000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàëèíîâñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/17/96 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ïîì³íÿíà ïðîâîäêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 33900. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà âñå, áàëêîí çàñêëåíèé, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ìëèí³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ïîâíîö³ííà, æèëèé ñòàí, 28000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, äàõ íå òå÷å, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³íîëåóì, ë³÷èëüíèêè, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Í.Õàñåâè÷à, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, æèëèé ñòàí, áîéëåð, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 30/18 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äóø, êóõíÿ. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 24/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, êîëîíêà, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 32/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâèé Äâ³ð, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì, 36750. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì, 2 áàëêîíè, 34200. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 132 êâ.ì, 44880. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 23500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Î.Äóíäè÷à, 2/5Ö, 22/12/5 êâ.ì, êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñì.ðåìîíò, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 20000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, æèëèé ñòàí 170000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/13/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 18500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Î.Äóíäè÷à, 3/9Ö, 21/12/5 êâ.ì, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 21500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21/11/5 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31 êâ.ì, ì/ï â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, 24000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5/182./4.2 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Î.Äóíäè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 33/18/9 êâ.ì, 260000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/13/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 24500. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Î.Îëåñÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Îäíîê³ìí.êâ., 18 êâ.ì, ºâðîâ³êíà, ºâðîäâåð³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 4-é ïîâåðõ öåãëÿíîãî áóäèíêó, 110000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 8449800 ϳâí³÷íèé (á³ëÿ “Ìàçäè”), 4/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000, òåðì³íîâî, òîðã.ã Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 9/9-ïîâ. áóä., 35.6/18/9 êâ.ì, æèëà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 21000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/20/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí çàñêëåíèé, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 30/17/6 êâ.ì, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 295000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Ïîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 35/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãîðîä, ãàðàæ, ï³äâàë, áàëêîí, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ð-í öåíòðó, 4-ïîâ. áóä., 30/16/5 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 29000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 30000. Òåë: (097) 8986951 Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì, 26000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ð.Øóõåâè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç áàëêîíà, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/18/5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 22000. Òåë: (096) 7372765 Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., áàëêîí, 13000. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/(18+8)/10 êâ.ì, ÷åøêà, êîëîíêà, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâà ñàíòåõí³êà, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 320000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 27/12/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, øàôà-êóïå, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 33/17/6,4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 29 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, æèëèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 29000. Òåë: (097) 8986951 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 37/18/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9Ï, 34,5/17,5/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 35.6/18/9 êâ.ì, 26500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñàâóðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 37/20/7.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, êîëîíêà, ãàðäåðîáíà, 34500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/8-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 41 êâ.ì, ï³ñëÿ áó4ä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 8100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 36/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ï³äâàë, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/6 êâ.ì, ï³äâàë, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/13/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, 98000. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 2/8-ïîâ. öåãë. áóä., 46/16/13 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 39500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì, ðåìîíò, 29500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18.3/7.3 êâ.ì, íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 46/16/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîòåë, ë³÷èëüíèêè, 40500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, 250000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Ñîáîðíà, 30 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 188000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/18/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äóøîâà êàá³íà, 31500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 26/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/6 êâ.ì, âñå ïîì³íÿíî, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 22500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, 256000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 24000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17.5/5.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà íà “Õ³ì³ê”, äóøîâà, 25000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 8/9 -ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñó÷àñíà ñàíòåõí³êà, íîâà ñòîëÿðêà, ï³ä³â³ñí³ ñòåë³, áîéëåð, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ºâðîðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 25/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 18000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,8 êâ.ì, 184000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 38/18/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé (3 êâ.ì), õîðîøèé ðåìîíò, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

Ñîáîðíà, 3/5Ö, 38/19/9 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, áàëêîí, 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ “Êàøòàíó”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, 27000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 20000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, 26000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ñò.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 19,2/13 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, äàõ ïåðåêðèòèé, ë³ôò ïðàöþº, 11500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 700-750/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé äîðîãèé ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 35000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñòóäåíòñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ãàçîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òðàêòîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/17/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (097) 8986951 Óðàë: ÊÏÏ. Òåë: (097) 4632160 Ôàáðè÷íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 17,4 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ï³äëîãà áåòîííà ñòÿæêà, 2 ì/ï â³êíà, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, ì³ñöå íà ñ/â, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, 14000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, ìåáëüîâàíà, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 30500. Òåë: (097) 8986951 Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33/18/8 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/12.5/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 23500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ôàáðè÷íà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³ôò íå ïðàöþº, 21000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 38/22/6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 26500, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 28000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 33000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 35/18/9 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðâîíîã³ðñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 36/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 330 000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 184000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47/20/8 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 44000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/16,5/6,1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/25/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèêè, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 301000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Þâ³ëåéíà, 35/18.5/8.6 êâ.ì, 6-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, áåç áîðã³â, 29000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

ËÓÖÜÊ Âåëèêîãàáàðèòíó, 40 êâ.ì, ê³ìíàòà 19 êâ.ì, êóõíÿ 13 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, ð-í ËÏÇ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Ìîæëèâèé îáì³í íà äâîê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 9804353; (095) 4249951 Ãðóøåâñüêîãî, 1, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., â³ä âëàñíèêà. Òåë: (050) 5454830

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³

â ñó÷àñíîìó, öåãëÿíîìó 6-ïîâ. áóäèíêó, Ëèòîâñüêà, ë³ôò, ³íø³ çðó÷íîñò³ äëÿ âëàñíèê³â êâàðòèð. Ö³íà â³ä çàáóäîâíèêà, íà âèã³äíèõ óìîâàõ. À òàêîæ çäàºòüñÿ â îðåíäó, àáî ïðîäàºòüñÿ ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ïë. 300 êâ.ì. Òåë: (067) 3823947, (050) 4354784

16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îãîðîäæåíî, ñèãíàë³çàö³ÿ, 63000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 51/35/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, º ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 45/28/7 êâ.ì, 40000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

6-òà Ãâàðä³éñüêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì., íå êóòîâà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ðåìîíò äàõó, ö³íà äîãîâ³ðíà ç õîðîøèì òîðãîì. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/34/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 40500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ÷åøêà, ðåìîíò, 38500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 260000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ â³êíà, 32000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 45000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36.6/11.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, óòåïëåíèé áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 38000. Âëàñíèê. Òåë: (097) 0054175, (099) 1389403 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/9 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, 37000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, æèëà, ê³ìíàòè îêðåì³, êîðèäîð 7 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì, 2 êëàäîâêè ïî 2 êâ.ì, áàëêîí, 46000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 8/9-ïîâ. áóä, áîéëåð, ïëèòêà, øàôà-êóïå, âìîíîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 67 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 35000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, áåç áàëêîíà, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 2 ëîä泿, äàõîâà êîòåëüíÿ, 70000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/38/8 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 40000. Òåë: (097) 8986951 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 38000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ÷åøêà, ðåìîíò, 46000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.×îðíîâîëà (íîâîáóäîâà) 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38,2/9 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 85000. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Â.×îðíîâîëà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, “õðóùîâêà”, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/38/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Â.×îðíîâîëà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ç êóïîëàìè, ñòÿæêè, ïàðêîâà çîíà, 70000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâ êâ. ì. ºâðîðåìîíò , 344000 ãðí.., òîðã, òåðì³íîâî, Òåë.(0362) 434948; (063) 8599456 ; (098) 7127105; Â.×îðíîâîëà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66 êâ.ì, ðåìîíò, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 75 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 2-ð³âíåâà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 35500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 344000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45/31/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, íîâà êîëîíêà, íå êóòîâà, 38500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

³ä³íñüêà, 3/5Ö, 47,6/27,1/8,1 êâ.ì, áàëêîí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ñàðàé, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/48/11 êâ.ì, áàëêîí, æèëèé ñòàí, íîà ñàíòåõí³êà, 60000. Òåë: (097) 8986951 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2 áàëêîíà, 86000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/33/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., 35000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5Ö, 52/29/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ³ä³íñüêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, äàõîâà êîòåëüíÿ, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/6,3 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ê³ìíàòè îêðåì³, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 70/43/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2 óòåïëåíí³ ëîä泿, äàõîâà êîòåëüíÿ, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., áàëêîí, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 40500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, ìåáëüîâàíà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, òåïëà, ñâ³òëà, 37000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Âåðáîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ïëèòêà, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 42 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, áåç áàëêîíà, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, ï³ä êîìåðö³þ, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45/31/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, áåç áàëêîíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, â³êíà íîâ³, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 35500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. áóä, ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 45000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35.7 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëî, ì/ï â³êíà, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì, ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí óòåïëåíèé, ì/ï, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 46/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46.5/30/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 39500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 52/32/7 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ òóðáè, ñ/â òà êóõíÿ ïëèòêà, íîâà ïðîâîäêà, ï³äâàë, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî (ð-í ×àéêè), 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåïëà, 480000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ ç ï³äâàëîì, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, êóòîâà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 47 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, êîëîíêà, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, òà â³òàëüíÿ çàëèøàþòüñÿ, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., çàëèøàºòüñÿ óöõíÿ, ãàçîâà ïëèòà íîâà, áîéëåð, ïðèõîæà, ñò³íêà â çàë³, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ðåìîíò, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (067) 3175917 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, 440000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 74/60/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñòåëÿ 4 ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, 86000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ïëàíóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, íîâîáóäîâà, 6 ïîâåðõ, 80 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 480000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Äâîê³ìí.êâ. Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/25/5.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Äèðåêòîð³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, äàõ íîâèé, 34000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., çàã.ïë. 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 17000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 63/28/7.2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Äðàãàí÷óêà, 2/5Ö, 68/38/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 75000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Äðàãàí÷óêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 60/38/11 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëàì³íàò, ñ/â ïëèòêà, 61000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/37 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíà, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 75/48/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, 88000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 75/48/14 êâ.ì, âèñîòà ñòåë³ 3.70ì, ðåìîíò, ä³þ÷èé êàì³í, ñ/â â ïëèö³, áîéëåð, 65000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 Äóáåíñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/8 êâ.ì, 43000. Òåë: (096) 7372765 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 50700. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/34/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 êîíòóðíèé êîòåë, 2 ëîä泿 600000. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808

ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5Ö, 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 75000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/10-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47,5/27/7,4 êâ.ì, Robðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7,5 êâ.ì, êëàäîâêà, áàëêîí, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 490000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/28/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Çàìêîâà, 2/5Ö, 47/28/7,5 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì, êëàäîâêà, ï³äâàë, ðåìîíò, 44500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êàâêàçüêà, 50/30/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êàâêàçüêà, öåíòð, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 47/27/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 552000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Êàëíèøåâñüêîãî, 1/1Ö, 43/26/6 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 60/35/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 êîíòóðíèé êîòåë, ñòîÿíêà, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 36000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 43000. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êè¿âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ÷åøñüêèé ïðîåêò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 50000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, “Ìîíîìàõ”, 36000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, òðóáè, ñòîëÿðêà, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 8/14-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 52/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 292000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, 42500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, Àâòîâîêçàë, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, âñ³ òðóáè íîâ³, ìåáë³ çàëèøàþòüñÿ, 460000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êë.Ñàâóðè, íîðâîáóäîâà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 63.4/33.3/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êí.Âîëîäèìèðà, 63/48/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (096) 7372765 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 32000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, äàõ íå òå÷å, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/39/10 êâ.ì, ÷åøñüêèé ïðîåêò, õîðîøèé ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, 62000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 62 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 57000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31/21/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ï³äâàë, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñó÷àñíèé áàëêîí, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/6 êâ.ì, áàëêîí, êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 38500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîïåðí³êà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Êîïåðíèêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3ÖÁ, 42/28/6.3 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ç äâîõ ñòîð³í, óòåïëåíà, ð å ìî í ò , ò å ï ë à ï ³ ä ë î ã à , î ê ð å ìè é ââîä ñâ³òëà, àâò.îïàë., ï³äâàë, ãàðàæ ó äâîð³ (öåãëÿíèé), 410000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà íåç.áóä³âí. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7819441, âëàñíèê Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, 57000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëåíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47,8/27/6,3 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 44000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êîðîëåíêà, öåíòð, 8/9Ö, 47,8/26,2/6,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 44000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áàëêîí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 42/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñòåë³ ïåðåòåðò³, äîáóäîâàíèé áàëêîí, ñ/â îêðåìî, âèñîêèé öîêîëü, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 360000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 52/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 490000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êîñòðîìñüêà (íîâîáóäîâà) 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 2 ð³âíåâà, 54 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ð³âíåâà, ìåáëüîâàíà, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 85 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâîð³âíåâà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, ÷îðíîâà ï³äëîãà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, 2 ð³âíåâà, ìåáëüîâàíà, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/32/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 72000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Êîñòðîìñüêà, 80 êâ.ì., 2-ð³âí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîöþáèíñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ïîêð. ïëàíóâ., 44000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàí³

ìåáë³, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êóð÷àòîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëåðìîíòîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/54/14 êâ.ì, íîðâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 80000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Ëåðìîíòîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëèòîâñüêà, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 64 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çäà÷à ë³òîì, 950-980äîë-1ì.êâ. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/8 êâ.ì, ÷åøñüêèé ïðîåêò, ºâðîðåìîíò, 48000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, 400000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, ïðèõîæà, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äàõ çðîáëåíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359 Ì.Âîâ÷êà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ì.Âîâ÷êà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 44000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67 êâ.ì, ÷åøñüêèé ïðîåêò, íå êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 56000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ìàçåïè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 67/35/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 59000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 40500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/34/7 êâ.ì, äâåð³ áðîíüîâàí³, ºâðîðåìîíò, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 46000. Òåë: (096) 7372765 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 48/32/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. áóä, 52/30/9 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/31/9 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, êóõíÿ, ñ/â ðåìîíò, ñóõà, îõàéíà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 39500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 43000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, ÿê³ñíèé, äîðîãèé, íîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/34/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 40500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåîìíò, ÷àñòêîîâ ìåáëüîâàíà, 570000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìàëèíîâñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 50 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 1-4ïîâ. 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, 60000. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

Ìèðó ïðîñï., 1/5Ö, 44/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí, 32000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 35000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444

Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 49000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 46/30/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ïëèòêà, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, 312000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 38000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 43/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â áåç ðåìîíòó, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 45 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí, êëàäîâêà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 54/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äâàë, 42500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàèòà â ãóðòîæèòêó, 46 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 52/39/13 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. Ìîãèëè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, 36600. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íàáåðåæíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 43/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, æèëèé ñòàí, 35000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íàáåðåæíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., áàëêîí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/7.5 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ íà äîáóäîâó, âèñîêèé öîêîëü, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, ÷åøêà, æèëèé ñòàí, 47000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 51,1/30,6/6,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè íà âñå, òåïëà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Òåë³ãè, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 350000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/35/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (096) 7372765

Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 38500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Îðëîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Îñòðîâñüêîãî, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40/30/5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, êàì³í, ë³÷èëüíèêè, áðîíåäâåð³, ïðîâîäêà ì³äíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñàðàé, çåìëÿ, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ϳâí³÷íèé, (“ Ìàçäà”), 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/27/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè, â/ò - îêðåìî, 37500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 39000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 32500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (067) 9103444 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 36000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ì/ï â³êíà, ìåáëüîâàíà, 49000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êóõíÿ ï³ä ïëèòêîþ äâåð³ âõ³äí³ ïîì³íÿí³, 40000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ïåðåñîïíèöüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 38/27 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëüîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, áàëêîí, 352000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Ïîëüîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 40500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïóøê³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/35/10 êâ.ì, ðåìîíò, 63000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïóøê³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñóõà, òåïëà, ñîíÿ÷íà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 36500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 272000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí, êëàäîâêà, ïîãð³á, óòåïëåíà ï³íîïëàñòîì, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 48/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 36500. Òåë: (068) 3351333

5

Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. áóä, æèëà, â³êíà, äâåð³ íîâ³, 48/33/9 êâ.ì, 36000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, áîéëåð, êëàäî÷êà ì³æ ïîâåðõàìè, áàëêîí ïëàñòèê, ïàðêåò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 316000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/34/9 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, ºâðîðåìîíò, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 46000. Òåë: (096) 7372765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 34500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 34000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 41/23/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâà ñòîëÿðêà, øàôà-êóïå, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 390000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëàì³íàò, áàëêîí, 370000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 48/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïàðêåò, áðîíåäâåð³, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 39000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 47/38/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïåðåïëàíîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 41/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, êîíäèö³îíåð, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâêà, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 48/22,7/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 640000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 480000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 85 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 65000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/33/9 êâ.ì, â³êíà íà äîðîãó, áåç ðåìîíòó, 400000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/31/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ñâîáîäè, öåíòð, 1/1Ö, 34,7/25/5 êâ.ì, êîëîíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³ä îô³ñ, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñîáîðíà ÐÓÌ 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 58/36/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 44000. Òåë: (096) 7372765 Ñîáîðíà, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/43/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 37000. Òåë: (096) 7372765 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 45 êâ.ì, êóòîâà, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 40 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñòü³íè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, áåç ðåìîíòó, 42000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/26/5.3 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ñ/â-îêðåìî, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 34500, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áàëêîí, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, êóòîâà, 66000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, 34500. Òåë: (097) 8986951 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/34/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 53000. Òåë: (097) 8986951 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/23/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765


6

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå çàì³íåíå, ìàãàçèí"̳ëàí", 47000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50/32/8 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 53/32/11 êâ.ì. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/10 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 56/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 74.1 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. áóä., 57/30/11 êâ.ì, â/ò îêðåìî, ëîäæ³ÿ - 2 âõîäà, ë³÷èëüíèêè, 45500 Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, öåíòð, 4/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 49/28/7.2 êâ.ì, 38500, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/26/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 36500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Õì³ëüíà, ð-í ïèâçàâàäó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 38500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Öåíòð, “÷åøêà”, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì. + ï³äâàë, ñ/â - ðîçä³ëüí³, áîéëåð, øàôè-êóïå, ñèãíàë³çàö³ÿ, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 43500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 33500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 39000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/7 êâ.ì, 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 5/9-ïîâ. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 47000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, Çàìêîâà 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/7,5 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Öåíòð, íîâîáóäîâà, öåíòð ì³ñòà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ë³ôò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ×åáèøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, áîéëåð, 46000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åáèøåâà, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/9 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà (íîâóñ), 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 55000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, êóòîâà, ï³ä á³çíåñ, 380000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/33/6 êâ.ì, ðåìîðíò, ïåðåïëàíîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 272000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòèêà, ë³÷èëüíèêè, 40000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ×åðíÿêà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, íîâîáóäîâà, 61.6/33.5/12 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 70000ó.î. + îôîðìëåííÿ, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3609969; (0362) 280487 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 62/34/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïàíîðàìí³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 72000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâèé îáì³í, 50000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

Ñò.Áàíäåðè, 5/5Ö, 41/26/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ñóì³æí³, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 36500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 5/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.5/28/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 8/9Ö, 51/32/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 55000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíå, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 8/9Ö, 46 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, (çóïèíêà Ïîáóòðàä³îòåõí³êà), 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., çðîáëåíèé ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 41/26/6 êâ.ì, âëàñíèê. Òåë: (068) 569301723; (0362) 231264 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, êîëîíêà, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 36000. Òåë: (068) 3351333 Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., 36000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³, 38000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 37500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ñò.Áàíäåðè, 4/5Ö, 43/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Ñò.Áàíäåðè, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28 êâ.ì, íîâà ñòîëÿðêà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 40000. Òåë: (068) 3351333

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 65,1/35,6/13,5 êâ.ì, ðåìîíò, 66000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ñòðóòèíñüêî¿, 3/9Ö, 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, âèñîê³ ñòåë³, 65000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000, àáî îáì³í íà 1 ê³ìíàòíó ÏÁ + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 1/10Ö, 65,1/35,6/13,5 êâ.ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 66000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñòóäåíòñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/10 êâ.ì, ÷åøêà, êîëîíêà, íå êóòîâà, 49500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Òåàòðàëüíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 45/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòèàí, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 39000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 73 êâ.ì, ñóïåð ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîñóäîìèéêà, òåõí³êà, ìåáë³, 95000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ôàáðè÷íà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, “õðóùîâêà”, 32000. Òåë: (096) 7372765 Ôàáðè÷íà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/32/7 êâ.ì, 35000. Òåë: (096) 7372765 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë, 36000. Òåë: (068) 3351333 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 38500, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 37500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 49/28/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 38500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õàðê³âñüêà, 46 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, æèëèé ñòàí, 3 ñîò, 26500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Õàðê³âñüêà, 52 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Õàñåâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ï³÷íå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

×åõîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/26/7 êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Øåâ÷åíêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, áàëêîí 4 ì, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 13/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí 10 ì, ë³ôò ï³ñëÿ ðåìîíòó, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, áàëêîí çàñêëåíèé, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51,4/29,3/8,7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, óòåïëåíà, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ñ/â îêðåìî, áàëêîí çàñêëåíèé, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Þâ³ëåéíà, 3/9Ï, 52/31/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/30/10 êâ.ì, 34000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Þâ³ëåéíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, êîíäèö³îíåð, áîéëåð, ëîäæ³ÿ çàñêëåííà, 42500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Þâ³ëåéíà, 6/9Ï, 51/30/8,2 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíèé, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, â/ò - ïëèòêà, áîéëåð, 36500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï æàëþç³, ñòîëÿðêà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, 58000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, á³ëÿ öåðêâè, 37500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, 36500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ßñíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 73/39/14 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â

ï³äëîãè, 71000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ßñíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

ËÓÖÜÊ Äâîê³ìí.êâ., Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, âëàñíå îïàëåííÿ ºâðîðåìîíò (â³ä âëàñíèêà). Òåë: (095) 0364636 Ð-í ËÏÇ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51 êâ.ì, ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, 437000ãðí., òîðã. Òåë: (050) 2238725

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ À.Ìåëüíèêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 61 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, 59000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 70/45/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà, 2 ë³ôòà, êëàäîâêà, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 64000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/36/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóòîâà, 2 ë/ç, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ìåáëüîâàíà, 42500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 450000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà, 44500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ïàðêåò, êóõíÿ ïîòðåáóº ðåìîíòó, 44500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Á³ëÿ “³ä³íà”, 67 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, ðåìîíò, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 3/5-ïîâ. áóä, 58/42/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4-ïîâ. áóä., 63 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, êîñìåòèêà, ïàðêåò, â/ò îêðåìî, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 81000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, â³ëüíèé ïðîäàæ, 46000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 114/70/15 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 105000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, äâåð³ áðîíüîâàí³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 87 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå êóòîâà, 87000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷³ëüíèê íà îïàëåííÿ ïîêâàðòèðíî, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.Äèâ³ç³¿, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 78,9/38,9/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, áîéëåð, êîðèäîð ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 78/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, ì/ï â³êíà, äóáîâ³ äâåð³, êëàäîâêà 12 êâ.ì, 40500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 60/34/9,4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ë/ç, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 61000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 41000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 69 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà, 2 áàëêîíà, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. áóä., õîðîøèé ðåìîí, 2 ëîä泿, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 45000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Â.Äèâ³ç³¿, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 65/38/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ñ/â îêðåìî, äâà áàë-

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

êîíà óòåïëåíí³, 54000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, 135000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ, 1130000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåêîíñòðóêö³ÿ, 2 áàëêîíà, âèñîòà ñòåë³ 2,8 ì, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 120000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

³ä³íñüêà, 5/9Ö, 85 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, ìåáëüîâàíà, ô³ëüòðè, ë³÷èëüíèêè, 105000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 81/16 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ñàíòåõí³êà, òåïëà ï³äëîãà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 2 ñàí.âóçëè, ãàðäåðîáí³, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. áóä, 71/42/11 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 63000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ï³ñëÿ ðåìîíòó, ãàðäåðîáí³, áîéëåð, 64000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 2 áàëêîíà, ë³÷èëüíèêè, ë³ôò ïðàöþº, äîìîôîí, 46500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì, 2 âåëèêèõ áàëêîíè çàñêëåí³, 46000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 40000. Òåë: (097) 8986951 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âèãîâñüêîãî, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87/50/13 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 87000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 58/42/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, íå êóòîâà, âèñîêèé öîêîëü, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 43500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (067) 9103444 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ºâðîðåìîíò, “õðóùîâêà”, 42000. Òåë: (068) 3351333

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/44/6 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 50/39/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ïðîâîäêà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ñ/â ðàçîì, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/42/8 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, äâåð³ áðîíüîâàí³, âìîíòîâàí³ ìåáë³, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, 61000. Òåë: (097) 8986951 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 56/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/8 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, âáóäîâàí³ ìåáë³, (åêñêëþçèâíèé äèçàéí) 520000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Ãàãàð³íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/35/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, 53000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ãàãàð³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, çá³ëüøåíà, ðåìîíò, 520000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 396000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãóð’ºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 74/49/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì³ñöå äëÿ à/ì, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãóðüºâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, “õðóùîâêà”, áàëêîí, 42000. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/6 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 54000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/42/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78/45/11 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, 42000. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 44000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ÷åøêà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ìåáëüîâàíà, 70000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 75/38/8,5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí 12 êâ.ì, º äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóòîâà, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ï, 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â³ëüíà, 44000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ö, 70 êâ.ì, íà 50% çðîáëåíèé ºâðîðåìîíò, áàëêîí ç îïàëåííÿì, äîçâ³ë íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 60000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 416000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 61 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, êëàäîâêà, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè, 44000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 115/56/15 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 5-6ïîâ., 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 50/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Äóáåíñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äîêóìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ê³ìíàòè çá³ëüøåí³ çà ðàõóíîê ëîäæ³é, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêè, äàõîâà êîòåëüíÿ, 47000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/42/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, êóòîâà, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/33/7 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 50000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ª.Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Åíåðãåòèê³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/12 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, ñàðàé, ï³äâàë, 56000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Åíåðãåòèê³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çàìêîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³êíà íà ðèíîê ðå÷îâèé, 46000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 350000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 62/42/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ʳêâ³äçå, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/42/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ëîäæ³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 56000. Òåë: (068) 3351333 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, 424000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/35/7 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 50000. Òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 59/33/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàðòèðà â öåíòð³, 150 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. âìîíòîâàí³ ìåáë³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ àâòî, äèò.ìàéäàí÷èê, 120000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 80/50/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñóõà, òåïëà, â³êíà íà 2 ñòîðîíè, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 63/39/9.1 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, (ð-í “Äåíòàìåä”), òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73 êâ.ì, 73000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíà, êëàäîâêà, ï³äâàë, êîëîíêà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 54000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9,8 êâ.ì, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ÌÏÂ, ñ/â - ïëèòêà, 45000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 6/9Ï, 64/37/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 62 êâ.ì, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 50000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿, ïàðêåò, áîéëåð, 480000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/35/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 50000, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì, 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

Êè¿âñüêà, á³ëÿ ÇÎØ N12, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Âîëîäèìèðà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, äàõ ïîðåìîíòîâàíèé, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Âîëîäèìèðà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, 40000. Òåë: (096) 7372765 Êí.Îëüãè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 56/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âèñîêèé öîêîëü, äîáóäîâàíèé áàëêîí, ëîäæ³ÿ 12 êâ.ì, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 142 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêîâêà, 155000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/40/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 372000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îëüãè, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêè, 63000. Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/39/10 êâ.ì, ÷åøñüêèé ïðîåêò, õîðîøèé ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, 62000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì., óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/43/14 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 51/35/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 60/45/15 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, äåêîðàòèâíà ñòîëÿðêà, êóòîâà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, äâåð³ áðîíüîâàí³, 54000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 58/37/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëåíêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, “Ëåáåäèíêà”, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 95000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/42/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 55000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/41/8 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, 352000ãðí., òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 58/42/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïîì³íÿí³ â³êíà, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 62000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Êîðîëüîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, 47000, òîðã, òåðìí³îâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 82/50/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Êîñòðîìñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 50000. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,


1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

552000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîñòðîìñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 56000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/42/10 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, êóõíÿ ïðîäîâæ çà ðàõóíîê ëîä泿, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5Ö, 52/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, ðåàëüíèé ïðîäàæ 47000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60/40/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.1/45.8/5.3 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (096) 2447624 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/46/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 53000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Êóð÷àòîâà, 4/5Ö, 68/40/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 82000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ë.Òîëñòîãî, (òèõèé öåíòð), 1/3Ö, 62,5/43,7/7 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, âèñîòà 2,80ì, êîëîíêà, ï³äâàë, ó äâîð³ ãàðàæ. Òåë: (0362) 430792; (067) 9467716 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (096) 5441335 Ëåðìîíòîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ äâåð³, ñèãíàë³çàö³ÿ, 130000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëåðìîíòîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/49/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àíãë³éñüêèé äèçàéí, âàðòèðè, ìåáëüîâàíà, 105000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 103 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 130000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, 5-6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 115000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 54/7,8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, äåðåâÿí³ äâåð³, êîëîíêà, âèñîêèé öîêîëü, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.4 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷åøêà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ïåðåêðèòèé äàõ, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåïëà, íå êóòîâà, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, 41500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òèõèé äâ³ð, 51000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì., ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 67/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳öêåâè÷à, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/42/9 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ëîä泿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ̳öêåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 50000. Òåë: (068) 3351333 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 70/35/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, öîêîëüíèé ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 47500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/35/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîêð. ïëàíóâ., 36000. Òåë: (096) 7372765 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñó÷àñíà ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 2 áàëêîíà, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., òåõí³÷íèé ïîâåðõ, ì/ï â³êíà, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ ³ ñ/â-ñó÷àñíà ïëèòêà, êëàäîâêà, 420000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Ìàðêà Âîâ÷êà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/46/10 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 580000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì., íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 60000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, ñòîëîâà, 61000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 55/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 55/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 58/39/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëèòêà ñó÷àñíà, îäíå â³êíî íà äîðîãó, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/6,2 êâ.ì, êîëîíêà, äàõ øàòðîâèé, 40000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Ìëèí³âñüêà, 2/9Ï, 66 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, 55500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/34/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 460 000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ äâåð³ âõ³äí³, 460000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Íîâèé Äâ³ð, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áåç ïåðåãîðîäîê, 2 áàëêîíè, ï³äâàë (12 êâ.ì), 40500, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 59/44/6.6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/44/7 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ïðîâîäêà, ë³÷èëüíèêè, 500000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/41/7 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 550000. Òåë: (096) 7372765 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, íîâ³ òðóáè, ï³äâàë, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 45000. Òåë: (068) 3351333 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 75/57/12 êâ.ì, 55000. Òåë: (096) 7372765 Î.Äóíäè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, â/ò, íîâà êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñòîëÿðêà - äóáîâà, 43000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/43/8,5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2 áîéëåðè, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïàðêåò â êóõí³, ïëèòêà ëàì³íàò, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Î.Äóíäè÷à, 5/9Ï, 66/38/10 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/12 êâ.ì, áîéëåð, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 40000. Òåë: (068) 3351333 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ï³äâ³êîííÿ ìàðìóðîâ³, 2 ë/ç, ñ/â ðàçîì, ñó÷àñíèé äèçàéí, øàôà-êóïå, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ ³ ñ/â-ïëèòêà, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, äâ³ ëîä泿 470000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Î.Äóíäè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Òåë³ãè, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, æèëèé ñòàí, 43000. Òåë: (096) 7372765 Î.Òåë³ãè, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Î.Òåë³ãè, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Îðëîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 72/50/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, ê³ìíàòà çá³ëüøåíà çà ðàõóíîê ëîä泿, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 47000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Îñòàôîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/10 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Îñòàôîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 65 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 62000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï.Ìîãèëè, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 70/43/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, â³êíà äåðåâÿí³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ϳâí³÷íèé, 5/10-ïîâ. áóä, 62.8/37.5/9.5 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.6/35/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, 45000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, 36500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/33/9.4 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 41500. Òåë: (068) 3351333 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 368000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, íîâîáóäîâà, ìåáëüîâàíà, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 100 êâ.ì, 100000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/8 êâ.ì, ÷åøêà, æèëèé ñòàí, á³ëÿ àâòîøêîëè, 50000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 59/35/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 58000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîë³ñüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 84/50/12 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, åëåêòðîòåõí³êà, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, ï³äâàë, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 120 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàì³í, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/37/9 êâ.ì, â³êíà çàì³íåí³, ó äâîõ ê³ìíàòàõ òà êóõí³ ºâðîðåìîíò, 50000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 Ïîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/37/9 êâ.ì, â³êíà çàì³íåí³, ó äâîõ ê³ìíàòàõ òà êóõí³ ºâðîðåìîíò, 50000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ïîïîâè÷à, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 95/12/15 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîøòîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 68000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ïîøòîâà, 2/3Ö, 69/42/8 êâ.ì, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, òèõèé öåíòð, 68000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïóõîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà, 44000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïóøê³íà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 64/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ïåðåòåðò³, ïàðêåò, â³êíà ÷àñòêîâî ïîì³íÿí³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïóøê³íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ëîä泿, 65000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ð.Øóõåâè÷à, 1/8-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ç³ âñòàâêîþ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., âñòàâêà, äâà áàëêîíè, õîðîøèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ð.Øóõåâè÷à, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 77 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, âñòàâêà, 48000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/40/10 êâ.ì, íå êóòîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 54000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/45/10 êâ.ì, áîéëåð, äâåð³ áðîíüîâàí³, âìîíòîâàí³ ìåáë³, íîâà ñàíòåõí³êà, 60000. Òåë: (097) 8986951 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/59/6.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíîê³ìíàòíó, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 65/40/9 êâ.ì, 430000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Ð.Øóõåâè÷à, 9/9Ï, 66/40/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êðèøà êàï³òàëüíà, áóäèíîê â äâîðàõ, òåðì³íîâî, 35000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ðóñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 57/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 46500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 105/70/20 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, êóõíÿ âåëèêà, âèñîê³ ñòåë³, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 42500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 395000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/38/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 77000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, 336000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., íå êóòîâà, 45500. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 67/39/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, êîíäèö³îíåð, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà, 85000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 67000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9Ö, 70/45 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 67000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/48/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 655000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 480000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/36/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, êóòîâà, 57000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàçó òà âîäè, ñâ³æèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 68/42/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ ïðîäîâæåíà çà ðàõóíîê áàëêîíó, 72500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà ÁÎÑ, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, äîðîãèé äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 86000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ, 45500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 78 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62,4/44,3/7,4 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïåðåïëàíîâàíà, ï³äëîãà ïàðêåò, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì, (â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî), ê³ìíàòè îêðåìî, º âñ³ äîêóìåíòè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, æèëèé ñòàí, 550000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 123 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 2 ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 105000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 74 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, â³êíà íà ñîáîðíó, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, 86 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìîíîë³ò, ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, â³êíà íà ïàðê, 1000ó.î./êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 70 êâ.ì, ðåìîíò, ïîì³íÿíà ïðîâîäêà, ñ/â îêðåìî, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ãàðäåðîáíà, ãàðàæ, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 59/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íî³ â³êíà, 49500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì., ëîäæ³ÿ, 41000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ñîáîðíà, öåíòð, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 750000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808

Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíó, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9Ö, 58/36/8 êâ.ì, äîáðîòíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 75000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 49/35/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/36/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (096) 7372765 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 142/85/14 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 130000. Òåë: (096) 7372765 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, âåëèêà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, âåëèêèé êîðèäîð, 650000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ “²ñòàìáóëó”, 2-ð³âíåâà, 104 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 89000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 104 êâ.ì, ðåìîíò, óòåïëåíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèõà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 125000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Òîëñòîãî, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 62/44/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíà, ãàðàæ, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 42000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38/8 êâ.ì, ëîäæ³ÿ, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 42000. Òåë: (068) 3351333 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 48000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ôàáðè÷íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, çâè÷àéíèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 63/38/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 2 ë/ç, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 4-ïîâ., 59.2/36.1/7.4 êâ.ì, êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 8/9-ïîâ. áóä, 60/39/7.5 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâ³ äâåð³, çâè÷àéíèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 46500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Öåíòð, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòðò³ ñòåë³, ñò³íè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, 46500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êð³ì âàííè ³ òóàëåòà, â³êíà íîâ³, áàëêîíè çàñêëåí³, 46500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, 376000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åáèøåâà, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åáèøåâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðâîíîã³ðñüêà, íîðâîáóäîâà, ãàðàæ, ñàóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, êîòåë, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ï³ñëÿ áóä³âåëüíè³â, 66000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74 êâ.ì, 59000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 65000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 ×åðíÿêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 93 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâîð³âíåâà, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øåâ÷åíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Øåâ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90/45/9 êâ.ì, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (067) 9103444 Øê³ëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 76 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Þâ³ëåéíå, Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâèé áóäèíîê, êâàðòèðà â õîðîøîìó ñòàí³, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 40000. Òåë: (067) 9103444 ßâîðíèöüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 96 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

1.04

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24-ãî Ñåðïíÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 129 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå

7

îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 105000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 55000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Áóêîâèíñüêà, 1/5Ö, 82/56/10 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 3 áàëêîíè, ãàðäåðîáíà, 70000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, á³ëÿ Àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõí³êóìó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 62/40/6 êâ.ì., äàõ íîâèé, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 98 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 92/53/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 456000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíè, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 76/47/11 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, äóáîâèé ïàðêåò, 58000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/46/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 54000. Òåë: (097) 8986951 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, 800000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 84/53/12 êâ.ì, áàëêîí, 45000. Òåë: (068) 3351333 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/45/5 êâ.ì, êîëîíêà, áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 42000. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 132/110/11 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 550000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 70/46/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ëîä泿, 5 êâ.ì, ï³äâàë, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 90/65/10 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, âåëèêèé êîðèäîð, 3 ëîä泿, 600000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 80/56/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 êëàäîâêè, 64000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Âîëîäèìèðà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 95/75/9 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, æèòëîâèé ñòàí, 45500. Òåë: (068) 3351333 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 71/52/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 71000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 85/65/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 89000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 72000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ëåðìîíòîâà, 6/9Ö, 73,9/47/9 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 70000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳öêåâè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72/7,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áðîíåäâåð³, 3 êëàäîâêè, 2 áàëêîíà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳öêåâè÷à, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 74/54/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ïàðêåò, ï³äâàë, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íåçàëåæíîñò³ ìàéäàí, 4-ïîâåðõ, 78 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 90000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 62/46/6 êâ.ì, ðåìîíò, òåïëà, ñâ³òëà, íîâ³ ñò³íè, ñòåëÿ, òðóáè, ïðîâîäêà, êîëîíêà, äóõîâêà, ï³äâàë, 43500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 61 êâ.ì, ðåìîíò, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82/55/8.4 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78/51/8 êâ.ì, áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74/46/10 êâ.ì, 75000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Ïåòëþðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ëîääæ³ÿ çàñêëåíà, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, åë³òíà ïåðåïëàíîâàíà êâàðòèðà, ç äèçàéíåðñüêèì ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 860000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 76/50/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, âàííà 6 êâ.ì, 2 êîðèäîðè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîëîíêà, 64000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 72 êâ.ì, ðåìîíò, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòóäåíòñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë, ðåìîíò,Þ áàëêîí çàñêëåíèé, 50000. Òåë: (068) 3351333

Öåíòð, (îáêîì³âêà), 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, îêàòíèé íîâèé äàõ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 ×åðíÿêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 123 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 130 êâ.ì, äâîð³âíåâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 73500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765


8

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

1.05

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., 16-ãî Ëèïíÿ, 2 ð³âíåâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 170000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, 60000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 92 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2-3 ïîâåðõè, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 103 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104/66/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 101 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíà, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áîéëåð, êóõíÿ, 56500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 129/18 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîòåë, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ñêâàæèíà, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 99/65/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè, 4 ëîä泿, 61000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ë³÷èëüíèêè, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ϳâí³÷íèé, 101/80/10 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïîë³ñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 250/150/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2-õ ð³âíåâà, ìåáëüîâàíà, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïóøê³íà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ó õîðîøîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/70/14 êâ.ì, ðåìîíò, êàì³í, êóõíÿ çá³ëüø çà ðàõóíîê ëîä泿, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 65500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 580000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÿê³ñíèé ðåìîíò, 2 óòåïëåí³ ëîä泿, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîíäèö³îíåð, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñîáîðíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 140 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ñ/â, 2-ð³âíåâà, ãàðàæ, 160000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

ìîíò, âñå ïîì³íÿíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 25500. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, â³êíà íîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âàííà ïëèòêà ñó÷àñíà, 26000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 27000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72/8 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, âåíåö³àíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ï³äâàë, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, õîðîøèé ñòàí, áåç ïîñåðåäíèê³â àáî îáì³íÿþ. Òåë: (097) 7422826 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3926389; (095) 3621033 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. ºâðîðåìîíò, 64 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í íà гâíå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/73/8 êâ.ì, 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 144000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7Ö, 45,6/24/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 20000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ. 6/9Ï, 54/30/9 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 31000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/30/9 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 31000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. “ìàëîñ³ìåéêà”, 3-ïîâåðõ, 34 êâ.ì., êóõíÿ 9 êâ.ì., ê³ìíàòà 18 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (068) 5391930 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 5/9Ï, 33/12,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 22500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 7/9Ï, 68/48/10 êâ.ì, ðåìîíò, 36000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. ñåðåäí³ ïîâåðõè, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (97) 5061080 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êëåâàíü-2. Òðèê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àáî îáì³í íà гâíå. Òåë: (097) 8093762; (050) 9811992

Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. Ðîá³òíè÷à, 5/5Ö, 37/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 17000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìàëèé Óçâ³ç. Äâîê³ìí.êâ. 60/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 45000. Òåë: (097) 8986951 Ìàëèé Óçâ³ç. Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/41/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âëàñíèé äâ³ð, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Õîòèíü. Äâîê³ìí.êâ., 49 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, çåìë³ 2 ñîò, 140000ãðí. Òåë: (098) 3612364

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Ãóðòîæèòîê, Êí.Îñòðîçüêîãî, 26 êâ.ì, áàëêîí, ñåêö³éíà ñèñòåìà, 17500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ôàáðè÷íà, 18Rob êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 9000. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó Í.Õàñåâè÷à, öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ʳìíàòè. Òåë: (068) 0534141

ËÓÖÜÊ Ïîáëèçó Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, äâ³ ê³ìíàòè ó ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, ñêëîïàêåòè, áàëêîí. Òåë: (050) 6907841

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Áåðåçíå. Òðèê³ìí.êâ., dzðíåíñüêà. Òåë: (097) 9007532; (03653) 56993 (Áåðåçíå) Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Ãîðîäèùå. Äâîê³ìí.êâ. 41 êâ.ì. гâíåíñüêèé ð-í. Òåë: (096) 3842986 Ãîùà. Äâîê³ìí.êâ. 50 êâ.ì, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, öåíòð. Òåë: (066) 5315438 Çäîëáóí³â 2, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Äâîê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/40/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ñó÷àñíèé ðå-

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, “×àéêà”, ïîâíîö³ííó, ðîçãëÿíó âñ³ ðåàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ÇÎØ N12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó “×àéêà”, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Áîÿðêà, ïàí. áóä. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í äî 22000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, “ìàëîñ³ìåéêà”. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà äî 324000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé áóäèíîê. Òåë: (0362) 635389, 431950

Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., íîâîáóäîâà, äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê, äî 28000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154  ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, êð³ì 1-ãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, äî 30000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 18000, “ìàëîñ³ìåéêó”. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äî 20000, “ìàëîñ³ìåéêó”, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç áîðãàìè. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 25000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Äîðîãî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êâàðòèðó. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Âîëîäèìèðà, Ãàãàð³íà, Ìåëüíèêà, Øóõåâè÷à, Ñòðóòèíñüêî¿, ïàí. áóä. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Íîâîáóäîâó, áàæàíî ìàñèâ “Âèãîâñüêîãî”, àáî 2-ê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Î.Äóíäè÷à, 5, àáî Äóíäè÷à 5-À ë³âå êðèëî, “ìàëîñ³ìåéêó”, íåäîðîãî, äëÿ ñåáå. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Îäíîê³ìí.êâ. Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 2-5-é ïîâåðõ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Þâ³ëåéíèé ð-í. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Äâîê³ìíàòíó Á³ëÿ ÇÎØ N12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðåìîíò, äî 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê, ðåìîíò, äî 50000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Äî 40000, öåíòð, ñïàëüí³ ðàéîíè, ðîçëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Äîðîãî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, Ñò.Áàíäåðè, Ä.Ãàëèöüêîãî, ̳öêåâè÷à, Ãðóøåâñüêîãî, ïàí. áóä. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìëèí³âñüêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: 8 (050) 3757125 Öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Áóäèíîê. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 18000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464

Àâòîâîêçàë,

á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “ѳëüïî”, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1500ãðí. + ë³÷èëüíèêè. ³ëüíà. Òåë: (067) 7229907 Àâòîâîêçàë, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ •äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïî-

Îäíîê³ìíàòíó

òèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (094) 9661212

Òåðì³íîâî êóïëþ îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 9528212

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

1.11

Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àâòîâîêçàë, Ãàãàð³íà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ñò.Áàíäåðè âóë. Çäàì 1-2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³, WI-FI, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (095) 9381985 Àäð: http://posutochno.rovno.ua

1 àáî 2-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, ÒÐÖ “×àéêà”, öåíòð, çàë³çí. âîêçàë, ³íø³ ð-íè. Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³. Âñ³ óìîâè äëÿ êîìôîðòíîãî â³äïî÷èíêó. Êîíô³äåíö³éíî. Åêîíîì ³ VIP êëàñ. 150-300ãðí/äîáà. Çâ³òí³ äîêóì. 3êàò. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1, 2, 3-ê³ìí.

êâàðòèðè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Åêîíîì òà á³çíåñ-êëàñ. Àâòîâîêçàë, öåíòð, “Çëàòà Ïëàçà”, Áàíäåðè, ³ä³íñüêà, ïð.Ìèðó, Êí.Îëüãè, äîáà/150-300ãðí, 3ãîä/80-100ãðí. Wi-Fi, ïîáóòòåõí³êà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîêóìåíòè 3 êàòåãîð³¿. Òåë: (096) 3709137, (0362) 263173

1, 2, 3-ê³ìí.êâ.

Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Àâòîâîêçàë, öåíòð, Ñò.Áàíäåðè, ïð.Ìèðó, ³ä³íñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, Ïàðêîâà. Àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòòåõí³êà, Wi-Fi. Äîêóìåíòè 3 êàò. 150-270ãðí/äîáà, 80-100ãðí/3 ãîä. Âëàñíèê. Òåë: (096) 4638451; (063) 7900264; (066) 8041258 Àäð: www.kvartira.rv.ua

1- , 2- , 3-ê³ìí. êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Åêîíîì ³ ñóïåð êëàñó, ïðåñòèæí³ ðàéîíè, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè, ³íòåðíåò, âëàñíèê, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 Àäð: www.rivne-house.com 1- , 2- , 3-ê³ìí.

Òðèê³ìíàòíó

²íø³

ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñóä, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

ËÓÖÜÊ

êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ï³÷ ÑÂ×, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåíÀáî 4-, 5-ê³ìí.êâàðòèðó, ìîæíà ïàíåëêó, íþ. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 4359228, (097) Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 40000. Òåë: (0362) 3878258; (0362) 430428

400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàåíåëüíèé, öåãëÿíèé áóäèíîê, äî 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà âóë. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 ϳâí³÷íèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., ó âëàñíèêà. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ó âëàñíèêà, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464

1- , 2- , 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî Áàíäåðè, ³íø³ ð-íè. Àâòîñòîÿíêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ³íòåðíåò. Âëàñíèê. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ìèðó ïðîñï., “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, öåíòð. Âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, âèäàºìî äîêóìåíòè, ïîðÿä ñòîÿíêà. Òåë: (096) 1837520; (0362) 629049

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, Öåíòð, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, Äóáåíñüêà âóë., ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2-ñïàëüíå ë³æêî, á³ëîñí³æíà ïîñò³ëü, ìåáë³, âèäàºìî êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, àâòîñòîÿíêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, Òåë: (096) 1123917, (050) 8466928

Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàêàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.êâ.

Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ñòîÿíêà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 2604624

1-, 2-, 3-, 5-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî Öåíòð, “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, Ïàðêîâà, Ìèðó ïðîñï. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, âèäàºìî äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 629049; (098) 3046250, (093) 6809762

2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî •á³ëÿ1-, “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòå-

ëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 1-, 2-, 3-ê³ìí.êâàðòèðè. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-ê³ìí.êâ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê, 3õâ. äî àâòîñòîÿíêè. Àêö³éíà ö³íà - 150ãðí./äîáà. Òåë: (067) 3630385, (066) 7771904

140ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä, ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

À.Àáñîëþòíî êîìôîðòíî, çàòèøíî, çðó÷íî. 1-ê³ìí.êâ., Áàíäåðè âóë. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ âèãîäè, ïîñóä, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ÀÃðóøåâñüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ðàéîí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

Àâòîâîêçàë, àáî Ñ.Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê,

Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêè”, íåìåáëüîâàíà, àëå ìîæå áóòè ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1100ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, íåìåáëüîâàíà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, á³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãîäè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3é ïîâ., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1400ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó •ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ä³â÷àòàì. Òåë: (096) 2584375 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäî-


1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

ðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîäè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 900ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîëîäòëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàë.ìàøèíêà, 1800ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ïàðèæ”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñ-

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

òîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Áîÿðêà, 3-é ïîâåðõ, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóêîâèíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí; ê³ìíàòà áåç ìåáë³â, 1500ãðí + å/å. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Â.Äèâ³ç³¿, 6-é ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1400ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåìåáëüîâàíà, 1200ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1200ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

Ãàãàð³íà, á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ä.Ãàëèöüêîãî, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äëÿ ñòóäåíò³â àáî ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Äóáåíñüêà, 1000ãðí. + êîì.ïîñëóãè, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, àáî îäèíîêèõ ïðàöþþ÷èõ. ³ëüíà. Òåë: (067) 7229907 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ àòåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (068) 8241664 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ª.Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìøèíà, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Çäàì 1-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Çäàì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ïë.Ïåðåìîãè. Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, êîëîíêà. Ïåðåäîïëàòà. Âëàñíèê. Òåë: (098) 4317564, Ñâ³òëàíà Áîãäàí³âíà Êàâêàçüêà, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (068) 8241664 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, íå ìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå, 1800ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Êí.Îñòðîçüêîãî,

ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, êîëîíêà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1400ãðí. + ë³÷èëüíèêè. ³ëüíà. Òåë: (067) 7229907 Êí.Ðîìàíà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êóð÷àòîâà, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (098) 2741210 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ìàêàðîâà, 4-ïîâåðõ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700ãðí. + ê.ï. Òåë: (097) 8634289 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, äëÿ ñ³ì’¿, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ìèðó ïðîñï., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Ìëèí³âñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Íàáåðåæíà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 1300ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Íàáåðåæíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò (ùå í³õòî íå æèâ), ìåáëüîâàíà, 2000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, äëÿ 1-¿¿ ä³â÷èíè, 1100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, òåõí³êà, ìåáë³ íå íîâ³, 1600ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, âñ³ çðó÷íîñò³, âàé-ôàé, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (050) 9823703 ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì’¿, àáî ïðàöþþ÷èõ, íåäîðîãî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, ³íòåðíåò, çàòèøí³. 130-250ãðí. Àâòîñòîÿíêà. Âëàñíèê. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåí-

íþ. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (098) 4496716 Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ð.Øóõåâè÷à, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1600ãðí. Òåë: (098) 2741210 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (068) 8241664 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (098) 2741210 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí+ñâ³òëîî. Òåë: (097) 8986951 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (068) 8241664 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, ïðàëîüíà ìàøèíà, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (098) 2741210 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, êîëîíêà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñòóäåíò³â, 1600ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (068) 8241664 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) 9661212 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáë³, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, ìîæíà äëÿ äâîõ ä³â÷àò ñòóäåíòîê, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿, 1400ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ïîðÿäíèì ä³â÷àòàì. Òåë: (096) 2695654 Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äâîê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-, Öåíòð. ²íø³ ðàéîíè. •Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò. Àâòîñòîÿíêà. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212

16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 À.Ìåëüíèêà, 3-ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (097) 8634289 À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Á³ëÿ “Åëüäîðàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ “×àéêà”, 2-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. Á³ëÿ “×àéêè”, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ “×àéêè”, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3-ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ñâ³æèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Òîðíàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, äëÿ ñòóäåíò³â, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “ѳëüïî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293

9

Á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñîí³”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìåìîð³àëó “Ñëàâè”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ìåáë³, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, 1800ãðí. + ë³÷. ñâ³òëà òà ãàçó. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðèíêó “Ñàãàéäà÷íèé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (068) 8241664 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êâ³ìíàòè îêðåì³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (098) 2741210 Áóäü-ÿêèé ð-í, 4200ãðí. Òåë: (096) 1617788 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Â.×îðíîâîëà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0527682 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (068) 8241664 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (098) 2741210 ³ä³íñüêà, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (068) 8241664 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, 2100ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáë³, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, 2200ãðí. Òåë: (098) 2741210 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî,


10

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Âîëîäèìèðà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1800ãðí + ñâ³òëî, âîäà ïî ë³÷èëüíèêó. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îñòðîçüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ðåìîíòîì, 1700ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, íåìåáëüîâàíà, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳ðþùåíêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìàêàðîâà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè, 50% îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2300ãðí. Òåë: (098) 2741210 Ìèðó ïðîñï., íåìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2000ãðí. Òåë: (098) 2741210 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Íàáåðåæíà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (068) 8241664 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï.Ìîãèëè, 3-é ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, íåìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, ìåáë³, ³íòåðíåò, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (066) 4435235 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (098) 2741210 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 52 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 4000ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ìîæíà äëÿ áðèãàäè ÷îëîâ³ê³â. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñò.Áàíäåðè, 3-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñò.Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñòðóòèíñüêî¿, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1500ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâåðõ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 4000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ìîæå áóòè íà íåòðèâàëèé òåðì³í, 3000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 0565256 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ã³äðîìàñàæíèé áîêñ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, íîâà ì’ÿêà ÷àñòèíà, õëîïöÿì 2600ãðí, ä³â÷àòàì 2100ãðí. Òåë: (097) 7968895, ³êòîð Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ —

Öåíòð, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ×åðíÿêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Òðèê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Öåíòð òà ³íø³ ðàéîíè. Ñó÷àñí³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò, êîìôîðòí³, çàòèøí³. Àâòîñòîÿíêà. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716; (050) 4359228 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 C.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 2250ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, 2400ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “Áðóêë³í”, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ “×àéêà”, óñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (063) 2133896 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (096) 7569310 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, ÷àñòêîâî ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4904132 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, º õîëîäèëüíèê, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Â.Äèâ³ç³¿,

á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Àðñåí”, ìåáëüîâàíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, 2 áàëêîíè, íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî äëÿ ïîðÿäíèõ ä³â÷àò, 1800ãðí. + êîì.ïîñëóãè. ³ëüíà. Òåë: (097) 0565356 Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (098) 2741210 ³ä³íñüêà, 1-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2400ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà,

ºâðîðåìîíò, íà òðèâàëèé òåðì³í, 3000ãðí+ ë³÷èëüíèêè. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7978726 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëåíêà, æèëèé ñòàí, 2000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (068) 8241664 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí. Òåë: (098) 2741210 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (098) 2741210 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, 2400ãðí. Òåë: (068) 8241664 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2100ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2100ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ëåðìîíòîâà, 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 6000ãðí+ïîñëóãè. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 0033754 Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2200ãðí. Òåë: (068) 8241664 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2400ãðí. Òåë: (098) 2741210 Î.Äóíäè÷à, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí+êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, áîéëåð, ºâðîðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (098) 2741210 Ñîáîðíà, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 3500ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2100ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, áîéëåð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2700ãðí. Òåë: (068) 8241664 Õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, 2-ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2300ãðí. + êîì.ï. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 3200ãðí, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, º âñå. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 4000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

×îòèðèê³ìíàòíó Ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ìåáëüîâàíà. Òåë: (050) 3393760

²íø³ Êâàðòèðà. Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (096) 4386785

Áóäèíêè Áóäèíîê ñó÷àñíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäèíîê, âñÿ òåõí³êà, ìåáëüîàíèé, ºâðîðåìîíò, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóäèíîê, íîâèé, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð, íîâèé ðåìîíò, 7000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Áóäèíîê, ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, âñ³ âèãîäè, 3000ãðí. Òåë: (098) 2741210 Âðåì’ÿíêà, á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. Òåë: (096) 4075886 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ³ä³íñüêà, 1000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Ïîëîâèíà áóäèíêó, Òèííå, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Òèííå, áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 3000ãðí + ÊÏ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Çäàì îäíîê³ìí.êâ., âóë.Âåòåðàí³â, TV, õîëîäèëüíèê, îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (068) 8449800 Çäàì îäíîê³ìí.êâ., ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 1700ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (050) 1690660; (093) 0160089 Çäàì. Æèòëî äëÿ ïðè¿çäæèõ ðîá³òíèê³â: äâ³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, îêðåìèé âõ³ä. Òåë: (066) 5058650

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

Çäàì. Êâàðòèðó Ò²ËÜÊÈ äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (063) 4575913 Îäíîê³ìí.êâ., ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, ïîáëèçó ðèíêó “Çàâîêçàëüíèé”, âìåáëüîâàíà, ÷èñòà òà çàòèøíà, óñ³ âèãîäè, ïîáëèçó àâòîñòàíö³ÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0332) 737244; (050) 2677947 Øåâ÷åíêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (050) 3786549

Äâîê³ìíàòíó Ïîáëèçó Ïîêðîâñüêî¿ öåðêâè, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé. Òåë: (050) 3781034

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëà, äëÿ õëîïöÿ, ì³ñöå, áåç âëàñíèêà, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ õëîïö³â, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 ³ä³íñüêà, äëÿ ä³â÷èíè, ì³ñöå 450ãðí. Òåë: (067) 7229907 Âåðáîâà, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 600ãðí, 2-ê³ìí.êâ. ðîçðàõîâàíà íà 2 ä³â÷àò. Òåë: (067) 7229907 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ijâ÷àòàì ïðàöþþ÷èì, àáî çàî÷íèöÿì. Òåë: (067) 2232015 ijâ÷àòàì. Òåë: (067) 3631831 ijâ÷àòàì. Òåë: (096) 6158678; (066) 8013911 ijâ÷àòàì. Òåë: (098) 2741210 Äâîì ïðàöþþ÷èì õëîïöÿì. Òåë: (096) 3436908 Äóáåíñüêà, äëÿ ä³â÷èíè, ê³ìíàòà, ç âëàñíèêîì, 450ãðí. Òåë: (067) 7229907 Çàî÷íèêàì. Òåë: (068) 1368177; (0362) 231635

Çäàì ê³ìíàòó 2-3 õëîïöÿì. Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, á³ëÿ ÇÎØ ¹12. Òåë: (066) 6280174 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó äëÿ ñ³ì’¿, 1000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìåáëüîâàíà, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

ê³ìíàòó ä³â÷àòàì, ÷èñòî, •ç ðÇäàì ó÷íî, çàòèøíî. Òåë: (097) 4620781, âëàñíèê

Çäàì ê³ìíàòó

ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, âñ³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ʳìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 6280174 ʳìíàòà. Òåë: (067) 9156547 ʳìíàòà. Òåë: (097) 0527682 Êè¿âñüêà, îêðåìà ê³ìíàòà äëÿ õëîïöÿ, àáî ä³â÷èíè, 700ãðí., ê³ìíàòà ï³ä êëþ÷, áåç âëàñíèêà. Òåë: (067) 7229907 Êí.Îñòðîçüêîãî, äëÿ ä³â÷èíè, ì³ñöå â ãóðòîæèòêó, 350ãðí, ê³ìíàòà ðîçðàõîâàíà íà 2 ä³â÷àò, âñ³ çðó÷íîñò³. Òåë: (067) 7229907 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., äëÿ ä³â÷èíè, ì³ñöå 350ãðí. Òåë: (067) 7229907 Êîðîëüîâà, Þâ³ëåéíèé, äëÿ õëîïö³â, áåç âëàñíèêà, ì³ñöå 400ãðí, ê³ìíàòà 650ãðí. Òåë: (067) 7229907 ̳ñöå â ê³ìíàò³ ïðàöþþ÷³é ä³â÷èí³. Òåë: (067) 3188470 ̳ñöÿ â ê³ìíàò³, ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³. Òåë: (068) 7275950 Î.Òåë³ãè, äëÿ ä³â÷èíè, ê³ìíàòà, ç âëàñíèêîì, 450ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ð.Øóõåâè÷à, ì³ñöå äëÿ ä³â÷èíè, õîðîø³ óìîâè, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ñîáîðíà, öåíòð, îêðåìà ê³ìíàòà, áåç âëàñíèêà, äëÿ 1 àáî 2 õëîïö³â, ì³ñöå 500ãðí. Òåë: (097) 0565256 Õëîïöþ. Òåë: (098) 7479675 Õëîïöÿì, Áîÿðêà, 300ãðí. Òåë: (098) 6327337 Öåíòð, õëîïöÿì-ñòóäåíòàì. Òåë: (096) 3263835; (098) 9265171

Áóäü-ÿêèé ð-í äî 1500ãðí. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, ñ³ì’ÿ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 4520129 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ð-í àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ѳì’ÿ, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

Äâîê³ìíàòíó Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

Òðèê³ìíàòíó

Áóäèíêè ×àñòèíà áóäèíêó. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (066) 5296196; (099) 2687720 Äëÿ ñ³ì’¿ ç äèòèíîþ. Áåç ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ð-í ÐÀÃÑó, 40-, 33-é êâàðòàë, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (066) 5736904

1.23

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó 1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

Îäíîê³ìíàòíó 1-, 2-ê³ìíàòíó

êâàðòèðó çí³ìó äëÿ ñåáå. Ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíó, áàæàíî ç òåõí³êîþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (066) 2671277 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå àáî Êâàñèë³â. Æèòëî íà æèòëî. Òåë: (097) 7422826 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ. íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474; (097) 4788845 гâíå íà Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

1.30

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Â.Æèòèí. Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÑÒÎ, 350 êâ.ì, öåãë., 1-ïîâåðõ, ñâ³òëî, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, àñôàëüò.äî¿çä, âîðîòà, îãîðîäæåíî, 0.10ãà (îðåíäà), 65000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 Âåëèêèé Æèòèí. Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, 1500 êâ.ì, òåðèòîð³ÿ-á³ëüøå îäíîãî ãåêòàðà, îãîðîäæåíà øèôåðîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Âèðîáíè÷î-àäì³í³ñòðàòèâíå ïðèì³ùåííÿ, 17êì â³ä гâíîãî, ïë. 509 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 85000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ãîùà. Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éí³ (àäì³í.áóä³âë³, ñêëàäè, áîêñè), êàï³òàëüí³ ñïîðóäè 2000 êâ.ì., öåãëÿí³, êîìóí³êàö³¿, 1.5ãà çåìë³, 120000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259

Êëåâàíü. ð-í çàìêó (á³ëÿ öåðêâè), •ïðèì³ùåííÿ 500 êâ.ì., 40 ñîò çåìë³, ìîæëèâèé îáì³í íà áóä.ìàòåð³àëè, àâòîìîá³ëü, êâàðòèðó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3602023

Êîëîäåíêà. ijþ÷èé àâòîðåìîíòíèé êîìïëåêñ, ìàãàçèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, áîêñè ç ÿìîþ, ìèéêà, øèíîìîíòàæ, ä³ëÿíêà 0.19ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 4400000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Êîðåöüêèé ð-í. Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 2045,1 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3376152

Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ìëèí³âñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, 100 êâ.ì., 0.12ãà, 25êì â³ä гâíîãî, 19000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàëèé Æèòèí. Ìàãàçèí ä³þ÷èé ç îáëàäíàííÿì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Ïðèì³ùåííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó

вÂÍÅ

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

²íø³ ʳìíàòó, ì³ñöå â ê³ìíàò³. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í ó âëàñíèêà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

³çüìó íà êâàðòèðó 1-2-õ õëîïö³â, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà íà ï³äñåëåííÿ, öåíòð, âóë.Êîïåðíèêà, ïîáëèçó ìàã."Åêâàòîð". Òåë: (067) 1133353; (095) 5607447 ³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ìîëîäó ñ³ì’þ, óñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìî â³ä ãîñïîäèí³, ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿. Òåë: (095) 0371702

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 5êì â³ä ì.гâíå. Òåë: (067) 3816986

ËÓÖÜÊ

1.19

1.28

гâíå,

Íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ѳì’ÿ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

ËÓÖÜÊ

Çäàì ê³ìíàòó äëÿ äâîõ õëîïö³â, ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿. Òåë: (095) 4243956

âóë.×åõîâà íà æèòëî Ëóöüê, 120000ãðí. Òåë: (095) 5709119

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889

3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Äà÷íà ä³ëÿíêà íà áóä.ìàòåð³àëè. Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä äà÷ó, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (096) 0301888 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà àâòîìîá³ëü. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Íîâà Óêðà¿íêà, îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com

ËÓÖÜÊ Á=1 Îáì³íÿþ 1/3 ñòàðîãî ïðîáëåìíîãî áóäèíêó, íà ñòà䳿 ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü

Àäì³í³ñòðàòèâíî-

ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, êàôå ïðàöþþ÷å, 240 êâ.ì, ç îáëàäíàííÿì òà ìåáëÿìè, 1200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, ïðèì³ùåííÿ (ä³þ÷èé á³çíåñ), 200 êâ.ì., ðåìîíò, îáëàäíàííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå, 170000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóä³âåëüíèê³â, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, ãàðàæ íà âåëèêèé àâòîáóñ, îõîðîíÿºòüñÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 350/êâ.ì. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, 54 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 4.5õ2.5ì. Òåë: (097) 4632160 Âàãîí÷èê ïîáóòîâèé. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ã.Ìàçåïè, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 100 êâ.ì, 1 ïîâ., âõ³ä ç ôàñàäó, îêðåìèé âõ³ä, 2 ïàðêîâ. ì³ñöÿ, ñâ³é ñàíâóçîë, áîéëåð, òåëåôîí, 850000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ã.Ìàçåïè, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, 31 êâ.ì, ä³þ÷à ïåðóêàðíÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âåëèê³ â³òðèíí³ â³êíà, îêðåìèé âõ³ä, 71000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

ijþ÷à ïåðóêàðíÿ, öåíòð, 57 êâ.ì., ç îáëàäíàííÿì, 110000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 ijþ÷å êàôå, öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ì.гâíå. Ïî õîðîø³é ö³í³. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ijþ÷èé ìàãàçèí (ïðîäóêòîâèé), ð-í àâòîâîêçàëó, íåäîðîãî. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ijþ÷èé ñòîìàòêàá³íåò, ϳâí³÷íèé, 74 êâ.ì, ðåíãåí-êàá³íåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Äóáåíñüêà, ìàãàçèí, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 74 êâ.ì, ðåìîíò, âèõ³ä íà ïðîõ³äíó âóëèöþ,


1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

âîäà, òåïëî, åëåêòðèêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñàíâóçîë, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Æóêîâñüêîãî âóë,

íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 48 êâ.ì, ï³ä êîìåðö³þ, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, îêðåìèé âõ³ä, ôàñàä, â³òðèíà, çðó÷íèé ï³ä¿çä, ïîæåæíà òà îõîðîííà ñèãíàë³çàö³ÿ, çàõèñí³ ðîëåòè, ³íòåðíåò, 600000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (050) 4356046; (0362) 438094

Çäîëáóí³âñüêà, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, 3000 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.27ãà, 225000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com ʳîñê ñêëÿíèé ó ã³ïåðìàðêåò³ “Ôîçç³”. Òåë: (067) 7259166; (067) 3601322 ʳîñê, öåíòðàëüíèé ïðîäóêòîâèé ðèíîê. Òåë: (067) 1527517; (099) 3425189

Êàôå ä³þ÷å, öåíòð ì³ñòà, 150 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, ïðèì³ùåííÿ, 1200 êâ.ì, çåìë³ 0,42ãà, ê³ìíàòà, ñ/â, 2 ñåïòèêà, ïîæåæíà ÿìà, 7 áëîê³â, õîëîäèëüíà êàìåðà, 90000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè ìîðñüê³ 3, 5, 20, 40ò, ê³îñê ìåòàëåâèé áåç ì³ñöÿ. Òåë: 0362) 245465 Êîíòåéíåðè íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Êîðîëåíêà, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 158 êâ.ì, ï³äâàëüíå, 160000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîöþáèíñüêîãî, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 62 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà ñâ³òëî, âîäó, ãàç, ñ/â, ïðèâàòèçîâàíà, 85000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/15-16-35 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, ë³÷èëüíèêè, îêðåìèé âõ³ä, 65000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìàãàçèí Ñîáîðíà, 87 êâ.ì, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (0362) 434012; (067) 5814035, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Äóáåíñüêà, 130 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 70000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259

Ìàãàçèí ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 70 êâ.ì., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà äëÿ àâòî, 95000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, á³ëÿ ãîòåëþ “Ìàðëåí”, ç îáëàäíàííÿì, 50000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ìàãàçèí, ð-í ðèíêó, 90 êâ.ì., 180000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàéñòåðíÿ ñòîëÿðíà, 10 âåðñòàò³â. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Ìèðó ïðîñï., á³ëÿ êàôå “Ãàâàíà”. Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ 43 êâ.ì. Îêðåìèé âõ³ä, àâòîðñüêèé äèçàéí, áàíê³âñüêèé ñòàíäàðò çàõèñòó, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 3638977; (0362) 436316 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ 85 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 52 êâ.ì., 85000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íàáåðåæíà, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, 520 êâ.ì, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íåæèòëîâå, ãîòîâî ï³ä ðåìîíò, ìîæíà ïî 260 êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Íåæèòëîâå, ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà íîâîáóäîâà, öîêîëü, ïîâíîö³íí³ â³êíà 20 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 17500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íåçàâåðøåíå, áóä³âíèöòâî Êè¿âñüêà ð-í çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà, 150 êâ.ì, öîêîëü+ 2 ïîâåðõè, íàêðèòî, ä³ëÿíêà 0,065ãà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 70000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 231 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìຠ3 îêðåì³ âõîäè, ìîæëèâî ïðîäàæ ïî ÷àñòèíàõ, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Îô³ñ, 95 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ª.Êîíîâàëüöÿ, 55000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Îô³ñíå, ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 45 êâ.ì, ðåìîíò, 65000, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì â íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ϳâí³÷íèé, ìàãàçèí, ä³þ÷èé, ç îáëàäíàííÿì, 70 êâ.ì., 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ϳâí³÷íèé, ïðèì³ùåííÿ, êàôå, 108 êâ.ì, 55000. Òåë: (067) 9103444 Ïåðóêàðíÿ ä³þ÷à 70 êâ.ì, ðåìîíò, ïðîôåñ³éíå îáëàäíàííÿ, êîìóí³êàö³¿, 80000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ Áóä³âåëüíèê³â òîðãîâî-îô³ñí³ 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîòðåáóº ðåîìíòó, ñòîÿíêà äëÿ ìàøèí, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ Ãàãàð³íà, òîðãîâî-îô³ñí³, 77 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ Êè¿âñüêà, òîðãîâî-îô³ñí³ 240 êâ.ì, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Ïðèì³ùåííÿ Êí.Îñòðîçüêîãî, 136 êâ.ì, 3 âåëèêèõ çàëè, ñ/â, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, øóìî³çîëÿö³ÿ, àâòîíîìêà, ðåìîíò, 2 âõîäè, 950000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ïðèì³ùåííÿ Êóð÷àòîâà, òîðãîâî-îô³ñí³, 358 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.36ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 232700. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ Ï.Ìîãèëè, ïèâçàâîä, îô³ñíå, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 540000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ïðèì³ùåííÿ Ñîáîðíà, òîðãîâî-îô³ñí³ 3082 êâ.ì, öåãëÿíå, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ Ñòðóòèíñüêî¿, íåæèòëîâå, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, ³ä³íñüêà, 47.5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, öåíòð, îêðåìî ñòîÿ÷å, 250 êâ.ì, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ, Ñîáîðíà, á³ëÿ “Ëàãóíè”, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí, îêðåìèé âõ³ä, óïîðÿä.ïîäâ³ð’ÿ, ðåìîíò, äîìîôîí, ñèãíàë³ç., 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com

Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàäè, áîêñè, ÑÒÎ, Ñîáîðíà âóë, Þâ³ëåéíèé ð-í, 800 êâ.ì., 0.35ãà çåìë³, ïðèâàòèçîâàíî, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Áîÿðêà, 180 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñàí.âóçîë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 105000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçåë, 18000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Îñòàôîâà 65+30 êâ.ì, òàìáóð, ðåìîíò, 81000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 44 êâ.ì. (3 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñàí.âóçîë), ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Òåàòðàëüíà ïëîùà, 90 êâ.ì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 180000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, ×åðíÿêà, òîðãîâî-îô³ñí³, 27 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ë³÷èëüíèêè, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, 130 êâ.ì., ï³ä àïòåêó, áàíê, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 230000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íåæèòëîâå ̳öêåâè÷à öåíòð, 2/3Ö, 95 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, 130000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 70 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, (ä³þ÷èé ìàãàçèí), çðó÷íå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 140000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñàëîí-ïåðóêàðíÿ ä³þ÷à, 5 ðîáî÷èõ ì³ñöü, 40 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 6370920 Ñîáîðíà, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, 53 êâ.ì, â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ âõ³ä, ìîæíà çðîáèòè â³êíî, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, 115 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñòîëÿðíèé öåõ. Òåë: (099) 0249309 Ñòðóòèíñüêî¿, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, 42 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, âñ³ äîêóìåíòè, ðåìîíò êîñìåòè÷íèé, âñ³ âèãîäè, àëå ñàíâóçëà íåìàº, ïðèáóäîâà, 25200. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 1 ïîâåðõ, 137 êâ.ì, 2 âõîäè, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ìîæå áóòè ï³ä êàôå, ìàãàçèí, 1500000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Öåíòð, êàôå, 550 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 300000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Öåíòð, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (îô³ñ, ìàãàçèí) 56 êâ.ì., 46000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Öåíòð, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 9-é ïîâåðõ, ïë. 128 êâ.ì, 7 êàá³íåò³â, ñ/â, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 Þâ³ëåéíà, ìàãàçèí, 100 êâ.ì, ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, 126000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 150 êâ.ì, Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, 9200ãðí/êâ.ì. Òåë: (066) 9471928 Ïàâ³ëüéîí òîðãîâèé, íà ðèíêó “Ëó÷åñüê”, 7.5 êâ.ì. Òåë: (0332) 255056; (095) 8699860 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä, âèðîáíèöòâî, 72 êâ.ì, ç³ ñâ³òëîì òà îõîðîíîþ, â ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³, 70000ãðí. Òåë: (095) 5709119 Ïðîäàì àáî îáì³íÿþ ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ 300 êâ.ì òà ïèëîðàìó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.4ãà, ñåëî Ñëîâàòè÷³. Òåë: (050) 5287208; (098) 4305956

Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ (àíãàð) 1700 êâ.ì, øèð. 24ì, äîâæ. 72ì, â ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 3165139 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-Äóáíî, ïðèâàòèçîâàíå, ïðèçíà÷åííÿ-ñòîëÿðíèé öåõ, òà ïðèâàòèçîâàíà ç/ä

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

0.32ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Îðåíäà Çäàþòüñÿ â îðåíäó âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ â ì.Çäîëáóí³â, 300ì â³ä àâòîìàã³ñòðàë³ Ð³âíå-Õìåëüíèöüêèé ïëîùåþ 100-1000 êâ.ì, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ö³ëîäîáîâà îõîðîíà, âèã³äí³ ö³íè. Òåë: (067) 3636730

• Çäîëáóí³âñüêà ðàéñïîæèâñï³ëêà çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ êàôå “Ñ³ì-ñ³ì” ì.Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 20.05.2014ð. î 10.00 çà àäðåñîþ: ì.Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà â ó ë . , 1 2 , â ï ð è ì ³ ù å í í ³ ð à é ñ ï îæèâñï³ëêè Òåë: (03652) 25564 Çäîëáóí³âñüêà ðàéñïîæèâñï³ëêà çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó “Áóäêîìôîðò” ì.Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 21.05.2014ð. î 10.00 çà àäðåñîþ: ì.Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12, â ïðèì³ùåíí³ ðàéñïîæèâñï³ëêè Òåë: (03652) 25564 ̳çîöüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó “Óí³âåðìàã” 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 2.6 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñìò.̳çî÷, Á.Õìåëüíèöüêîãî, 12, Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 05.05.2014ð. î 15.00 çà àäðåñîþ. Òåë: (03652) 25564 Àäð: Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12, â ïðèì³ùåíí³ ðàéñïîæèâñï³ëêè ̳çîöüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó “Óí³âåðìàã” 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 17.3 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñìò.̳çî÷, Á.Õìåëüíèöüêîãî, 12, Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 05.05.2014ð. î 10.00 çà àäðåñîþ. Òåë: (03652) 25564 Àäð: Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12, â ïðèì³ùåíí³ ðàéñïîæèâñï³ëêè ̳çîöüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó “Óí³âåðìàã” 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 18 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñìò.̳çî÷, Á.Õìåëüíèöüêîãî, 12, Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 05.05.2014ð. î 11.00 çà àäðåñîþ. Òåë: (03652) 25564 Àäð: Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12, â ïðèì³ùåíí³ ðàéñïîæèâñï³ëêè ̳çîöüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó ñ.Íîâà Ìîùàíèöÿ ïëîùåþ 384.3 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñ.Íîâà Ìîùàíèöÿ, Öåíòðàëüíà âóë., 32, Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 05.05.2014ð. î 14.00 çà àäðåñîþ. Òåë: (03652) 25564 Àäð: Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12, â ïðèì³ùåíí³ ðàéñïîæèâñï³ëêè ̳çîöüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïðèéìàëüíî-çàãîò³âåëüíîãî ïóíêòó ïëîùåþ 128 êâ.ì., ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ñ.Áóäåðàæ, Ðàäÿíñüêà âóë, 44, Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 05.05.2014ð. î 12.00 çà àäðåñîþ. Òåë: (03652) 25564 Àäð: Çäîëáóí³â, Ôàáðè÷íà âóë., 12, â ïðèì³ùåíí³ ðàéñïîæèâñï³ëêè

Òîðãîâ³ ïðèì³ùåííÿ

â öåíòð³ ì³ñòà, â îðåíäó, ð³çí³ ïëîù³. Ö³íà: 1-é ïîâåðõ 120ãðí./êâ.ì., 2-é ïîâåðõ 100ãðí./êâ.ì. Ïàñàæ “Þí³ñòü”. Òåë: (0362) 225972; (067) 6815675 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ 250 êâ.ì, á³ëÿ çóïèíêè, ôàñàä âèõîäèòü íà Ñîáîðíó, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8634289 ßìà â áîêñ³ ï³ä àâòîáóñ. Òåë: (095) 3372281

ËÓÖÜÊ Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ (êàá³íåò), 1-é ïîâåðõ, 18 êâ.ì, âóë.Êîïåðí³êà. Òåë: (066) 7199861 Îðãàí³çàö³ÿ çäຠîô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, âóë.Õìåëüíèöüêîãî, öîêîëü 17.2 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ 19.3 êâ.ì; ãàðàæ - 72.3 êâ.ì, ç âíóòð. äâîðîì 110 êâ.ì. Òåë: (050) 9787634; (066) 6043704 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, öîêîëü 17.2 êâ.ì, 3-é ïîâåðõ 19.3 êâ.ì; ãàðàæ - 72.3 êâ.ì, ç âíóòð³øí³ì äâîðîì 110 êâ.ì. Òåë: (050) 9787634; (066) 6043704

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîíòåéíåð, àáî êóíã. Òåë: (067) 3625501 Êóïëþ ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³þ äî 50 êâ.ì, â ëþäíîìó ì³ñö³. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ àáî ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí êðàñè, 65/80 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí. Îðåíäà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

1.50

Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ïðîäàì. Ëîêà÷³, áóäèíîê 97 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ï³äâàë, ãàðàæ, 2 õë³âè, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, âñ³ âèãîäè. Òåë: (03374) 21589 (Ëîêà÷³); (050) 6907841 Ïðîäàì. Ëóöüê, ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿, ÷àñòèíó áóäèíêó, çàã.ïë. 31 êâ.ì, æèòë.ïë.16 êâ.ì, ãàç, âîäà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â, êàíàë³çàö³ÿ. Òåë: (099) 1409042; (095) 1109314

вÂÍÅ

Çäàºòüñÿ â îðåíäó

Á³ëÿ “Òåêñòèëüíèêà”, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ñàí.âóçîë, 0.06ãà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ ÇÎØ N2, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ìàíñàðäíîãî òèïó, â³êíà, äâåð³, êîìóí³êàö³¿, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ÇÎØ N8, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ðåìîíò, îêðåìèé äâ³ð, çåìëÿ, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Çîîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, 96000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ ÌÏÊ “Òåêñòèëüíèê”, ÷àñòèíà áóäèíêó, 56 êâ.ì, êîòåë, êîëîíêà, æèëèé ñòàí, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, êîëîíêà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ ÌÏÊ Òåêñòèëüíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, 69 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ÌÏÊ Òåêñòèëüíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ïî 150 êâ.ì äâ³ ÷àñòèíè, ïî 0.05ãà, 2 ïîâ., íà 2 âõîäè, 4 ê³ìí., êîì. ïîðó÷, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 68000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ÐÓÌó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, æèëèé ñòàí, óòåïëåíèé, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

òîðãîâèé áóò³ê â öåíòð³ ì³ñòà, òîðãîâèé öåíòð “Îë³ìï”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 620520; (095) 4822153

Á³ëÿ àâòîäðîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé, äîáðîòíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, 0,11ãà çåìë³. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715

вÂÍŠijþ÷èé ñòîìàòêàá³íåò ç ðåíãåí-êàá³íåòîì, 74 êâ.ì, ϳâí³÷íèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Äóáåíñüêà, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 100 êâ.ì., ðåìîíò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Æèòèí, ñêëàä, 350 êâ.ì., ðàìïà, êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâî ï³ä ÑÒÎ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Çäàþòüñÿ â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ (îô³ñí³, ³íø³) 20 êâ.ì, 17 êâ.ì, ³íø³ â öåíòð³ ì³ñòà, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ñòîÿíêà àâòî, âñ³ óìîâè äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó, âèã³äí³ ö³íè. Òåë: (067) 3636730 Îô³ñ, öåíòð, 57 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, ðåìîíò, ñàíâóçîë, 900. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, ìàñàæíèé êàá³íåò ç îáëàäíàííÿì 15 êâ.ì, ðåìîíò, 1000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ïðèì³ùåííÿ 23 êâ.ì, íàâïðîòè ðèíêó àâòîçàï÷àñòèí. Òåë: (067) 3825970 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ ãîòåëþ Ìèð, 1 ïîâåðõ, ôàñàäíå, îêðåìèé âõ³ä, 160 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ ïèâçàâîäó, ôàñàäíå, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, çàêðèòà ïàðêîâêà, 140 êâ.ì, 12000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ïðèì³ùåííÿ â ðàéîí³ ðèíêó, ïëîùà 88 êâ.ì. Îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 175ãðí./êâ.ì. Ïåðøèõ òðè ì³ñÿö³ ìîæëèâà çíèæêà. Òåë: (098) 4455131 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 60 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 1-é ïîâ., ºâðîðåìîíò, 5600ãðí.+êîìóí ïîñëóãè. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí Îñòàôîâà, 160 êâ.ì, 100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ñêëàä, Êóð÷àòîâà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ñêëàäè, º ð³çí³ âàð³àíòè, ï³ä âèðîáíèöòâî òà çáåð³ãàííÿ. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Á³ëÿ àâòîäðîìó, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ , 157 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 125000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 145 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, îêðåìèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, 8400. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âíóòð³øí³ ðîáîòè, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, 140 êâ.ì, íîâîáóäîâà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ÷îðíîâà ðîáîòà, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 215 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 92 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñàíâóçîë, âìîíòîâàíâà êóõíÿ, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, 71000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, 150 êâ.ì., çåìë³ 10 ñîò, òåðì³íîâî, 90000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604

Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, 0.10ãà çåìë³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çåìë³ 0.04ãà, 32000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3 ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâî, 56 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, 2 ïðîõ³äí³, êóõíÿ â êîðèäîð³, ãàç â ãðóáêàõ, âõ³ä ç äîðîãè, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 74 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 72000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, 41.3 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, ãàç, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, æèëèé ñòàí, âñ³ âèãîäè, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòèíà áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 68000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âîäà, ñâ³òëî, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòèíà áóäèíêó, 43.4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 0.10ãà, 90000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, 2 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, îêðåìèé âõ³ä, 750000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüò.äî¿çä, 82000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â êóò, ÷àñòèíà áóäèíêó, 100 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áàñ³â êóò, ÷àñòèíà áóäèíêó, 85 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñàðàé, ñåïòèê, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áàñ³â êóò, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíîãî, 48.9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, 1/2 áóäèíêó öåãëÿíîãî, 106 êâ.ì, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.035ãà, â+ò, 91000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, 1/2 áóäèíêó, 50 êâ.ì, 3 ñîò, ãàðíèé çà¿çä, 45000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 75 êâ.ì., 8 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áîÿðêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 216 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 105000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áîÿðêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 41.7 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 45 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áîÿðêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 45/25/20 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.025ãà, 250000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Áîÿðêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 59 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, îãîðîäæåíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 52500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 84 êâ.ì, ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, 73000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.06ãà, 120000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, , 0.05ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóäèíîê (5êì äî ÖÓÌó), 178 êâ.ì, 2-ïîâ., óòåïëåíèé, âíóòð³øí³ ðîáîòè, êàðêàñè íà ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ãàç, ñâ³òëî, âîäà ñêâàæèíà, 12 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Áóäèíîê öåãëÿíèé, çà ÏÌÊ-100, á³ëÿ Êîëîäåíêè, 55000. Òåë: (098) 0893092 Áóäèíîê, ð-í Ãàçîòðîíó, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Áóäèíîê, ñó÷àñíèé, “ï³ä êëþ÷”, â îäíîìó ç ïðåñòèæíèõ ðàéîí³â ì³ñòà, 0.10ãà, ãàðàæ, àëüòàíêà, ê³ìíàòà â³äïî÷èíêó, ñàóíà, áàñåéí. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 15 ñîò, 100000. Òåë: (067) 9103444 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 280 êâ.ì., ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.10ãà, îãîðîäæåíî, àñôàëüò.äî¿çä, 280000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Â.×îðíîâîëà, êîòåäæ, “Ùàñëèâå” 162 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, òåïëà ï³äëîãà, í³ìåöüêèé êîòåë, ãàðàæ ç àâòîìàòè÷íèìè âîðîòàìè, ë³÷èëüíèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 105000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Â.×îðíîâîëà, êîòåäæ, 220 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, 105000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

³ä³íñüêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 6 ñîò çåìë³, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 250000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âàñèëü÷åíêà, êîòåäæ, 130 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êîòåë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.015ãà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 95000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

Âàñèëü÷åíêà, êîòåäæ, ðàéîí 12øêîëè, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 130/80/14 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êîòåë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, 95000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Âåðáîâà, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâ., óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Âåðåñíåâå, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãëÿíå, âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, íàêðèòå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, õîðîøèé äî¿çä, 0.10ãà, 58000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ð³âíà, 770000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 óäðîïàðê, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîñòàíäàðò, 0.10ãà, 340000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

11

óäðîïàðê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ãàáðèë³âñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ïîøòóêàòóðåíî, 10 ñîò, ãàðàæ, 65000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ãðàáíèê, 1/2 áóäèíêó, 60 êâ.ì., 57000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ãðàáíèê, áóä., öåãë., 140 êâ.ì, õîëë, ñ/â, êóõíÿ 14 êâ.ì, ñàóíà, 2 ê³ìí., ëîäæ³ÿ, ñ/â, ìåáë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 209000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 Ãðàáíèê, áóäèíîê, 82 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ãðàáíèê, áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, ºâðîðåìîíò, 220 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 430000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ãðàáíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, 98000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ãðàáíèê, 1/2 äåðåâ’ÿíîãî áóäèíêó, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, ãàç, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0439ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 55000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðàáíèê, áóäèíîê, íàâïîðîòè ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, öåãëÿíèé, 1960ð., 60 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0556ãà, 85000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äâîðåöüêà âóë., áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 140 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, îêðåìî ñòîÿ÷èé ãàðàæ, 0.06ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæåíî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äâîðåöüêà âóë, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò çåìë³. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Äâîðåöüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 78 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.035ãà, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äâîðåöüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíîãî, 70 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, 63000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîáðà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, áåñ³äêà, çåìë³ 0,10ãà, ñàðàé, ñàäî÷îê, 75000, õîðîøèé òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çîëîò³¿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 88 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 81000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êë.Ñàâóðè, áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 450000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê, 80 êâ.ì, 4 ê³ìí., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè íà 2 ñòîðîíè, 5.2 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, àâò.îïàë., óòåïëåíèé, âîäà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êí.Âîëîäèìèðà, ïîëîâèíà áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, 95 êâ.ì, öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 2551279 Êí.Âîëîäèìèðà, ïîëîâèíà áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, âóçåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 600000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808

Êîñòðîìñüêà, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.05ãà, 220000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 220000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîòåäæ, 140 êâ.ì, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãàðàæ, ºâðîïàðêàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîòåäæ, ð-í “Ùàñëèâå”, 150 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çåìë³ 0.25ãà, 90000, òîðã. Òåë: (098) 4455131

Ëóöüêå ê³ëüöå, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 1-èé ïîâåðõ æèëèé, 90 % ãîòîâíîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 90000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳ðþùåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âðåì’ÿíêà, ñàðàé, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìîëîä³æíå, Ðåøåòí³êîâà âóë, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ., 100 êâ.ì., 2 òóàëåòè, 2 êóõí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîäæåíî, 130000. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, äóø, êàì³í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, 200 êâ.ì., íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 140000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, ãàðäåðîáíà, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 250 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 320000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, íîâèé, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, ñòàðèé, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 7.3 ñîò, àêò, 24000. Òåë: (067) 9103444

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, æèëèé ñòàí, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132


12

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, êîðî¿ä, çðó÷íèé äî¿çä, 0.10ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.10ãà, 63000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, öåãë.áóäèíîê, 150 êâ.ì, ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ôàñàä, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íîâîáàðìàöüêà, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ºâðîðåìîíò äèçàéíåðñüêèé, áàñåéí, àëüòàíêà, 600000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Íîâîáàðìàöüêà, áóäèíîê, 300 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 470000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904

ϳâí³÷íèé, áóäèíîê öåãëÿíèé, 50 êâ.ì, áåç âèãîä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 40000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ñó÷àñíèé “ï³ä êëþ÷”, 0.11ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 200000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèõîäüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 3 ê³ìíàòè, ãàðàæ + äðóãèé ïîâåðõ, ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.03 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ïðèõîäüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 3 ê³ìíàòè, ãàðàæ + äðóãèé ïîâåðõ, ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.03 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ïóøê³íà, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, íîâîáóäîâà, 135 êâ.ì, 7 ê³ìíàò, ãàðàæ, 890000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Ð-í “ë³í³é”, 1/2 áóäèíêó, 4 ñîò, 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 70000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, âîäîñïàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ãàðàæ, 3300000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, íîâèé, ºâðîñòàíäàðò, áàñåéí, 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., îêðåìî ñòîÿ÷èé, âñ³ çðó÷íîñò³, ç ðåìîíòîì, ãàðàæ, 0.06ãà çåìë³, 100000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îãîðîäæåíèé, êàì³í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 1600000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 80 êâ.ì., öåãëÿíèé, ãàðàæ, “âðåì’ÿíêà”, 0.04ãà, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêà 48,8/28,2/7,3 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, äâ³ð íà 2 ñ³ì’¿, 46000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, 85 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, æèëèé ñòàí, 700000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ð-í “ë³í³é”, ÷àñòèíà áóäèíêó, îêðåìèé ñåïòèê, êîòåë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðèíêîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íàêðèòèé, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 75000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, êîòåäæ, 162 êâ.ì, õîðîøå ïëàíóâàííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 120000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, 73.2 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 50000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ñòåïàíèøèíà, áóäèíîê, 260 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, òåðì³íîâî, 235000. ÀÍ “³ä³í”. Òåë: (098) 6244634; (050) 6724904 Òåðíîï³ëüñüêà, áóäèíîê ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, 75000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë, áóäèíîê öåãë., 130 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, çðó÷íå ì³ñöå, 125000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, íåç.áóä. öåãë., 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, 0.13ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 85000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèííå, ïîëîâèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 335000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Òèííå, ÷àñòèíà áóäèíêó, 50 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.227ãà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, ÷àñòèíà áóäèíêó, 96 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà â îðåíä³, 72000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèííå, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, ãðóáêè, ãàç, âîäà, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Òèííå, Ëóãîâà áóäèíîê öåãëÿíèé, ïîëüñüêèé 60 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 41000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë., 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.07ãà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³ —

Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, ìåáë³, 2 ãàðàæà, 0.20ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðàâà ñòîðîíà, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 85 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.06ãà, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì, çåìë³ 5 ñîò, 125000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, 2-ïîâ.., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.05ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, íåç.áóä., öåãë., 180 êâ.ì., âñòàíîâëåíí³ â³êíà, äâåð³, íàêðèòå, îøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷, 0.10ãà, 80000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå ñåëî, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 3 ïîâ., ãàç, ñâ³òëî, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öåíòð, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 26.9 êâ.ì, ðåìîíò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, áóäèíîê, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Öåíòð, êîòåäæ, 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, 2 ãàðàæà, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, 135 êâ.ì, ãàðàæ, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, 53 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, 42500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, 76 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âåëèêà êóõíÿ, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, 80 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×àñòèíà áóäèíêó, 59 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, 0,03 ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 260742; (067) 5936307

×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ ãîðè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 500000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 ×åðâîí³ ãîðè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 140 êâ.ì, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðâîí³ ãîðè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 210 êâ.ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðâîí³ ãîðè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 2 ïîâ., 180 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×îðíîâîëà, áóäèíîê, êîòåäæ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 162 êâ.ì, ãàðàæ, çåìë³ 0,03ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êîìóí³êàö³¿, óòåïëåíèé, 110000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Øåïåòèíñüêà, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ âèãîäè, ë³÷èëüíèêè, îêðåìèé äâ³ð, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 80000. Òåë: (093) 9157581 Þâ³ëåéíà, áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 70 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé äâ³ð, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíå, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. 25 êì â³ä гâíîãî, 1-øà ë³í³ÿ äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ñâ³òëî, îãîðîäæåíà, 10õâ äî ïîòÿãó, ôðóêòîâèé ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9468907 60 êì. â³ä гâíîãî, áóä., 60 êâ.ì, 3 ê³ìí., êóõíÿ, âåðàíäà, çåìë³ 1ãà òà 0.40ãà ñàäîê, ãàç ó ñåë³, êðèíèöÿ, íàäâ.áóä³âë³, 15000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359

Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 160 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ, 0.10ãà, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 10 ðîê³â áóäèíêó, öîêîëü + 2 ïîâåðõè, 400 êâ.ì, íà 2 ñ³ì’¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 135000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàðìàêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.10ãà, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áåðåçí³âñüêèé ð-í., Ãóáê³â, (“Íàäñëó÷àíñüêà Øâåéöàð³ÿ”), áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, ë³ñ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Áè÷àëü, áóäèíîê, 103 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 31500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Áðîííèêè, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 0.35ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, 0.254ãà, ïðèâàòèçîâàíàî, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 61.1 êâ.ì òà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, â ñåë³ Êëåâàíü-1, гâíåíñüêî¿ îáë, âîäà, ãàç, âèãîäè â äâîð³. Òåë: (050) 8064425

ä³ëÿíêà 0.37ãà, 39000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåïëèöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499

Áóäèíîê öåãëÿíèé,

Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåïëèöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499

15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, 105000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.24ãà çåìë³, 135000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðõ³â, äà÷à, öåãëÿíà, 5 ê³ìíàò, ãðóáêà, ñâ³òëî, âîäà (êðèíèöÿ), íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìë³ 0.10ãà, 15000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Ãîëîâíèöÿ, áóäèíîê, ãàç, ñàðàé öåãëÿíèé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.32ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 280293 Ãîëîø³â, áóäèíîê ñòàðèé (Ëóöüêèé íàïðÿìîê), 50 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 0.25ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç ïîðó÷, âîäà (êðèíèöÿ), äî ñåëà íîâà äîðîãà, 5000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444

Ãîðîäîê, Áóäèíîê, 200/90/15 êâ.ì, 2002ðîêó çàáóäîâè, çàâåðøåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ãîùà, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 0.12ãà çåìë³, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèìîí³â, öåíòð ñåëà, öåãëÿíèé, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, âîäà êðèíèöÿ, 0.30ãà çåìë³, ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà, 22000. Òåë: (067) 7351462, âëàñíèê Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 8 ñîò çåìë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 56 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ãîðáàê³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ãàç ó áóäèíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êðàñíîñ³ëëÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êóðîçâàíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 627576; (098) 6065582 Ãîùàíñüêèé ð-í, ϳäë³ñêè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, ϳäë³ñêè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, îãîðîäæåíî, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Áîðåìåëü, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³êíà íîâ³, çåìë³ 0,2ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 38000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêèé ð-í, Ìîëîäàâî, áóäèíîê, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ãàç, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.39ãà ïðèâàòèçîâàíà, 17500. Òåë: (067) 3601912 Äóáåíñüêèé ð-í, Ìîëîäàâî, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàç, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 17500. Òåë: (067) 3601912 Äóáåíñüêèé ð-í, Ïëîñêà, 5êì â³ä Äóáíî, áóäèíîê âåëèêèé äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.3ãà, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (093) 6153886 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040

Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, 15êì â³ä гâíîãî, 3 ê³ìíàòè, 74/46/28 êâ.ì., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ãàç, öåíòð ñåëà, âëàñíèê. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 1242500, (093) 3300958 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, ñåïòèê, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, îïàëåííÿ, ÷åðåïèöÿ, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, áóäèíîê, ìàíñàðäíîãî òèïó, íîâîáóäîâà, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Çäîëáóí³â-Çäîâáèöÿ,

áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., 80% ãîòîâíîñò³, 156 êâ.ì., öîêîëüíèé, ï³äâàë, åëåêòðîô³êîâàíèé, ãàç 3ì â³ä áóä³âë³, àñôàëüò, 20ì çóïèíêà, 0.10ãà, ö³íà 65000. Òåë: (068) 7276016, (068) 0372509, âëàñíèê Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Áîãäàø³â, áóäèíîê, 58 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êðèíèöÿ, ãàç, ëüîõ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàçèô³êîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (067) 7536964 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, áóäèíîê, 100 êâ.ì, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.51ãà, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê ñòàðèé ãàç, áóäèíîê, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ â öåíòð³ ñåëà, ì³öíèé ôóíäàìåíò 60,3 êâ.ì, ë³òíÿ êóõíÿ, 16000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 130 êâ.ì, 3 ñïàëüí³, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Êîøàò³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 8êì â³ä гâíîãî, öåãëÿíèé áóäèíîê, 156 êâ.ì, 2 ïîâ., ãàç, ñåïòèê, 0.17ãà, 40000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ì³æ гâíå ³ Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 156 êâ.ì, çåìåëüíà

Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, âîäà ó áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàóíà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.07ãà, á³ëÿ îçåðà, 24000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíà ãîðà, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êàì’ÿíà ãîðà, áóäèíîê, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, ñàðàé, ãàç, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êàì’ÿíîã³ðñüê, ìàñèâ “Áîðêîâñüêèé”, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39ãà, êðèíèöÿ, òóàëåò, îãîðîäæåíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499

Êëåâàíü, 1/2 áóäèíêó, 48,2/26,8/6,5 êâ.ì, áåç çðó÷íîñòåé, îêðåìèé äâ³ð, 19000òîðã àáî îáì³í íà 1 ê³ìí. â ì. гâíå. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êëåâàíü-1, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëà, çåìë³ 20 ñîò, 8500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Êëåâàíü-II, áóäèíîê, öåíòð, ºâðîâ³êíà, ºâðîïàðêàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, 18000. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2696918 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.30ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, õîðîøèé æèëèé ñòàí. íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.12ãà, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, íàêðèòå, 0.12ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îøòóêàòóðåíî, ïîøïàêëüîâàíî, ñòÿæêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.06ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 88000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, ïàðêàí, 0.09ãà, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7680080; (068) 0054120 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïðèâàòèçîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4777291

Êîðíèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, 46000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, áóä., öåãë., 3õ5ì, ñâ³òëî, ãàç, 0.25øà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåõ.ïàñïîðò ÁÒ², á³ëÿ òðàñè, 43000ãðí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ìëèí³âñüêèé ð-í, Îç볿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2010ð., 239 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Ðàä³â, áóäèíîê, 100 êâ.ì, öåãë., 3 ê³ìí., ìàíñàðäíîãî òèïó, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 0.25ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, 0.30 ãà ï³ä ñ/ã, 21000, òîðã. Òåë: (098) 4455131

Íîâà Óêðà¿íêà, á³ëÿ îçåðà ϳùàíå, äà÷à öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, á³ëÿ îçåðà “Ï³ùàíå”, öåãëÿíà, 2-ïîâ., ìàíñàðäíîãî òèïó, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò çåìë³, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îáàð³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, ñàí.âóçîë, 0.18ãà çåìë³, ñàä, 125000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îñòðîã, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, äâåð³ áðîíüîâàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïåðåâåðåä³â, áóäèíîê, 80 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ñêâàæèíà,ê îåòë, ë³òí³é äóø, ëüîõ, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

гâíåíñüêèé ð-í, Ãîëèø³â, áóäèíîê, ìàíñàðäíîãî òèïó, îøòóêàòóðåíèé, ï³ä øèôåðîì, ãàç, âîäà ïîðó÷, ñâ³òëî, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0.25ãà çåìë³, äîðîãà âèñèïàíà, ïîðó÷ ð³÷êà, 25000. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 125 êâ.ì., 0.12ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ñàä, áàíÿ, 115000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 0.10ãà,

95000. Òîðã. Àáî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 48000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä., öåãë., 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.10ãà, 110000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Áóäèíêè, 10-15êì â³ä гâíîãî, â³ä 20000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 60 êâ.ì, âëàñíèê. Òåë: (098) 3843701 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 200 êâ.ì, óòåïëåíà, çåìë³ 0,1ãà, ñâ³òëî ðîçâåäåíå, ãàç ïîðÿä, 80000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, áóäèíîê, öåãë., 100 êâ.ì, 4 ê³ìí., ñ/â, âàííà, àâò.îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, 0.54ãà, õë³â, ëüîõ, îãîðîäæåíî, 85000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 65 êâ.ì, áåç âèãîä, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, ãàç, ñâ³òëî, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 100 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, êðèíèöÿ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 547/20 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ïîøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, ñåïò³ê, 0.2ãà, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîëèø³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 22500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä, áóäèíîê, 120 êâ.ì, êàì³í, ãàðàæ, ï³äâàë, ñàä, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä-2, áóäèíîê, 170 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, áàíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, âîäà, æèëèé ñòàí, ñåïòèê, ãàç ïîðó÷, 250000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, 100 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 6 ñîò, 45000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, 2-ïîâ., öåãëÿíèé, 132 êâ.ì., âîäà (ñêâàæèíà), ñåïòèê, ñ/â, ãàðàæ, 2 òåïëèö³, 53000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.12ãà, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, äà÷íèé ìàñèâ, 0.08ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 130 êâ.ì, 0.11ãà, 55000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 120 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, 120 êâ.ì, ñâ³òëî, âîäà, ãàç, îáøèòèé, ÷àñòêîâî íåçàâåðøåíèé, àñôàëüò.ï³ä’¿çä, 45000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, ðåîìíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, 450000ãíðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 54/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, âîäà êðèíèöÿ, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 62/16 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, áóäèíîê, 190 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, ëüîõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5720523 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 84 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, 100000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ïîâåðõè, 5 ê³ìíàò, 1200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 110 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ëüîõ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà. Òåë: (096) 2901244 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê, öåãë., 4 ê³ìí., æèëèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 0.15ãà çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, æèëèé, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, íàêðèòèé, çåìë³ 0,125ãà, ñàðàé, ãàç ïî âóëèö³, 18000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6822049 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.06ãà çåìë³, 82000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 40 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëüîõ, õë³â, êðèíèöÿ, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 97 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êîòåë, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì., 0.12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ñòàí, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 90% ãîòîâíîñò³, öåãëÿíèé, íîâèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 160 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 0.10ãà, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãë., 2-ïîâåðõè, 12 ñîò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 60000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, 162 êâ.ì, ãàðàæ, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.08ãà, ñâ³òëî, ãàç, 58000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 115 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ñåïòèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ñàíâóçëà, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ïîëîâèíà áóäèíêó, гâíåíñüêà 114 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, ãàðàæ, 95000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, áóäèíîê, 200 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 5 ê³ìíàò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öîêîëü, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êóñòèí, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 46500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëèé Îëåêñèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 5 ê³ìíàò, ñâ³òëî, ãàç, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàì³í, ñ/â, ñàðàé, 20000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïâîåðõè, êðèíèöÿ, òåïëèöÿ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 180000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, áåç ãàçó, âîäè, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ºâðîðåìîíò, 760000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 55 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, îãîðîäæåíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, êàì³í, îãîðîäæåíî, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, êàì³í, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, êàì³í, ä³ëÿíêà 0.06ãà, 250000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê, 50 êâ.ì, ñêâàæèíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê, 65 êâ.ì, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âîäà, êðèíèöÿ, òåïëèöÿ, ñàä, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, 12000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò, ï³ä êîðî¿äîì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.06ãà, 23000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâ., 4 ê³ìí., ãàç, âîäà (êðèíèöÿ), 0.11ãà, ãàðàæ, áàíÿ, óòåïëåíà, 26000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé”, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáë³, ãàç, âîäà, áàíÿ, 19000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, äà÷à, 2-ïîâ., 65 êâ.ì, 3 ê³ìí., êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷, ãðóáêà òà êàì³í, 0.06ãà, 15500, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 3 ïîâåðõè, ãàç, ïàðêåò, òåðàñà 4ì., êàì³í, ñàä, êðèíèöÿ, ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîñåë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120 êâ.ì, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîñòàâö³, áóäèíîê, 25 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âåðàíäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430090 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, öåãëÿíèé áóäèíîê. Òåë: (050) 5971065; (0362) 289453 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, 1/2 áóäèíêó öåãëÿíîãî, 80/43/18 êâ.ì, 3 îêðåì³ ê³ìíàòè, 0.18ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ, 52000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä³âíèöòâî, 160 êâ.ì., ëèöþâàëüíà öåãëà, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 70000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 152 êâ.ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, ïîëîâèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, 79 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 52000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âåðàíäà, êóõíÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàóíà, õë³â, ëüîõ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425


1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê, 2 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, ãàç ó áóäèíêó, 012ãà, ïîðó÷ çóïèíêà òà çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ, 27000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê, 202 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 40000 Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, ïîëîâèíà áóäèíêó, 85 êâ.ì, ãàç. âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 0292184 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîòåë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 350000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, ïàðîâå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, õîðîøèé ñòàí, 0.30ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.28ãà, âëàñíèê. Òåë: (068) 0534097 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, 160 êâ.ì, âñå çðîáëåíî, 15 ñîò, 85000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, öåãëÿíèé, 85000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåñîïíèöÿ, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85 ñîò, ð³âíà, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (068) 0422180, Òàìàðà Àíäð³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Ïîäîëÿíè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 3 ê³ìíàòè, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ðîãà÷³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 50 êâ.ì, îãîðîäæåíî, 21500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ãàç, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 12000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, 15 ñîò ï³ä ñ/ã, 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàê³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 84 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 250000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Øóáê³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80/25 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ñòàðèé áóäèíîê, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.43ãà. Òåë: (03622) 53118; (096) 5186014

Ðàä³â, Ìëèí³âñüêèé ð-í, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, 42000, àáî îáì³í íà òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ðàäóõ³âêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì, âîäà, îïàëåííÿ, ãðóáêè, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà. Òåë: (067) 7299823; (095) 8272256 Ñàïîæèí, áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 2617342

Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãë., 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, 37000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ËÓÖÜÊ Ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿, ÷àñòèíó áóäèíêó, çàã.ïë. 31 êâ.ì, æèòë.ïë.16 êâ.ì, ãàç, âîäà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â, êàíàë³çàö³ÿ. Òåë: (099) 1409042; (095) 1109314

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, øòóêàòóðåíèé, 200ì â³ä öåíòð. ïëîù³, 20ì äî ð³÷êè, ç/ä, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ºâðîîïàëåííÿ. Òåë: (050) 8707846 Áðàíè Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó áóäèíîê øëàêîâèé, ëüîõ, 2 ñàðà¿, º çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (095) 5227388 Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñ.ϳääóáö³, 9êì â³ä ì.Ëóöüê, 2 ê³ìíàòè, ó÷àñòîê 16.5 ñîòèõ, º ñàä, êðèíèöÿ, ëüîõ, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç. Òåë: (050) 8555758; (093) 5249383 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, âóëèöÿ ãàçèô³êîâàíà, ïîðó÷ ñòàâîê. Òåë: (050) 7005674 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ì.Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê öåãë. íîâèé, áåç âíóòð. ðîá³ò, æèòë.ïë.98êâ.ì. Ïîáëèçó ð³÷êà, ë³ñ, ãàðíå ì³ñöå, ç/ä 0.35ãà. Òåë: (097) 9027897 ʳâåðö³âñüêèé ð-í, Öóìàíü, áóäèíîê, 65 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (068) 0525720 Ìàñèâ Âåñíÿíêà äà÷ó, ó õîðîøîìó ì³ñö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, º áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, çðó÷íèé äî¿çä, ïîðó÷ ð³÷êà, ë³ñ. Òåðì³íîâî. Òåë: (0332) 243069; (099) 4353236 ×àðóê³â, ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿, îáì³íÿþ íà ãàðàæ, à/ì òîùî, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Ð³âíå, Òèííå, Êîëîäåíêà, ÍÅîâèé Äâ³ð, Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê, äîðîãî. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, áóäèíîê âñ³ âèãîäè, äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêó ðîçóìíó ïðîïîçèö³þ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 гâíå, áóäèíîê, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíå, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 гâíå, áóäèíîê, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, áóäèíîê, ÷àñòèíà áóäèíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, â ìåæàõ ì³ñòà, áóäèíîê, äî 60000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 гâíå, ïîëîâèíà áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706

×àñòèíó áóäèíêó, Ñ.Áàíäåðè, ̳ðþùåíêà. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715

1.60

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷ó äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, íà õóòîð³, äî 30000ãðí. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó ó Íîâ³é Óêðà¿íö³, Êàì’ÿí³é Ãîð³, äëÿ ñåáå. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, áóäèíîê ó íàïðÿìêó Ãîù³, ç êîìóí³êàö³ÿìè (ãàç, âîäà, ñâ³òëî). Ö³íà äî 30000, òîðã. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êí.Âîëîäèìèðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ âñ³ íà ä³ëÿíö³, 55000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359

Ñòðóì³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêó 0.18ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãàç, âîäà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³. Òåë: (050) 5270756

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëÿ “Àãðîïåðåðîáêà”, äâ³ ä³ëÿíêè 0.1ãà êîæíà, áåç ïîñåðåäíèê³â, íåäîðîãî. Òåë: (097) 2191875 Á³ëÿ “Åï³öåíòðó”, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 6500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ Áóðøòèíó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.096ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,095ãà, ôóíäàìåíò 1,6ì, àðìîâàíèé êàðêàñ, ï³äâàë, ãàç ïî âóëèö³, âàãîí÷èê-÷åðåïàøêà, 19000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 11000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 0.10ãà, êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ êîìóíêàö³¿, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ àâòîðèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 23000. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâîì, ð-í íîâîáóäîâ, 21000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 1-øà ë³í³ÿ, 010ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 17000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàïðàâêè, ïîðó÷ ÀÇÑ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.14ãà, 57000. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà (ïîðó÷ çàïðàâêà Ãàçîâèê), ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, 50õ20ì, 96000ãðí. Òåë: (098) 6203889 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, êîìóí³êàö³¿, 440000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ð³âíà, 180000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 170000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 13000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 53000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359 Áàñ³â êóò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 115000, òîðã. Òåë: (097) 8634289

Þâ³ëåéíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 17125. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 85000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË.

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ï³ä êîìåðö³þ, âåëèêèé âèá³ð. Òåë: (067) 9103444 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 0.19ãà, 80000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êíÿãèí³ Îëüãè, á³ëÿ àâòîäðîìó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (050) 3781444

Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïî÷àòîê ñåëà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàáèí, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ îçåðà, îáæèòèé ð-í, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, Íàëèâàéêà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 13500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Îëåêñèí, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåëèêèé Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Êîñòðîìñüêà, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 29000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

̳ðþùåíêà, 7.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 58000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàêàðîâà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 15 ñîò + 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, 10000/êîæíà. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 150000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476

Ìàêàðîâà, ð-í “Åï³öåíòðó”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 12000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Ìîëîä³æíà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5600ãðí/ñîòà, òåðì³íîâî. Àáî îáì³í íà à/ì DzË-130+äîïëàòà. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 22000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 15000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, á³ëÿ êàôå “Áàáóñ³”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6459005 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 18700, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êö೿, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.40ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Òåðíîï³ëüñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóäèíîê ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ 75000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Òèííå, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 11000, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Òèííå, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 130000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808

Òèííå, 0.12ãà ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 26000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, Ãàøåêà âóë, 14 ñîò, á³ëÿ äîðîãè, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, âîäà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, 290000ãðí. Òîðã. Òåðì³íîâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü, êâàðòèðó, àâòî, áóä.ìàòåð³àëè. Òåë: (067) 3400493, âëàñíèê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ð³âíà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òåë: (067) 6763820, âëàñíèê

Òèííå-Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóëà ñòàðà õàòà, 40000, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ÷è àâòî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Öàðñüêå Ñåëî, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé, õîðîøå ì³ñöå, 85000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, á³ëÿ îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâíåèé äî¿çä. Äîðîãî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Áîÿðêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåðåä íîâîáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 17000. Òîðã, òåðì³íîâî. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6.5 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.×îðíîâîëà, 2 ñóì³æí³ ä³ëÿíêè, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, á³ëÿ îçåðà, çóïèíêà ïîðó÷, êîæíà 240000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ö³íâ äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãðàáíèê, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 2 ë³í³ÿ, 240000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äîðîãà ïîðó÷. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.085ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 9500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ñâ³òëî, 18000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñàòè¿â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435385; (067) 4915460

Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 6500. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à, öåãëÿíèé áóäèíîê, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë: (067) 7536964 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, 19êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä çàáóäîâó, 0.25ãà ñàäîê, 500ì äî çóïèíêè, êðèíèöÿ. Òåë: (067) 2659590 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êðèíèöÿ, àëüòàíêà, êîíòåéíåð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè Ëóöüê-×åðí³âö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º öåãë.áóäèíîê, 20êì â³ä Ëóöüêà, 43000ãðí. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, ï³ä ÀÇÑ, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà (íîâèé ìàñèâ á³ëÿ òðàñè гâíå-Ëóöüê), 10êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷, 60000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430792;,(067) 9467716 Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ð³âíà, âèñèïàíèé äî¿çä, 13000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Êîðíèí, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 6500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, ˳ñîï³ëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñâåðäëîâèíà, ãàç, ñâ³òëî, ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 0239687

Êóñòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.125ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 48000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (097) 9212158 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º öåã.áóäèíîê 3õ5ì, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ãàç, äåðæ.àêò, 43000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ïîíåáåëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàðíèé äî¿çä, 113000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ñâ³òëî, ãàç, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ðàéîí íîâîáóäîâ, á³ëÿ ïîâîðîòó íà Ãîðîäèùå, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà ç ïðàâîì çâåäåííÿ æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ïðèâàòèçîâàí³, ð³âí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.27ãà, ï³ä êîìåðö³þ, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50ì â³ä òðàñè гâíå-Êè¿â, äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, 5000. Òåë: (099) 3819887 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 9 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çíàõîäèòüñÿ ñåðåä çàáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, íà áåðåç³ îçåðà, 6.5ì Êîçëèíñüêèé ë³ñ, ãàç, åëåêòðèêà ïîðó÷. Âëàñíèê.

Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646 гâíåíñüêèé ð-í, 12êì â³ä ð³âíîãî, 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà, 47000ãðí, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 3000. Òåë: (068) 8936626 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1-øà ë³í³ÿ, 0.15ãà, äîðîãà âèñèïàíà ùåáíåì, ïîðó÷ ãàç, âîàä, ñâ³òëî, 11000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, çðó÷íå ì³ñöå, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 14 ñîò, 13000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, äðóãà ë³í³ÿ, 4000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 44000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðàâà ñòîðîíà, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 13000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí íîâîáóäîâ, ð³âíà, çðó÷íèé äî¿çä, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò , âñ³ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íîâèé ìàñèâ, çåì.ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 8000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.10ãà, ð-í íîâîáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, ð-í Íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 1709223 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, 3 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 0.7ãà, 0.43ãà, 0.25ãà. Òåë: (098) 3843701 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, öåíòð ñåëà, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 16000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (067) 9389296 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.155ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3736236 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàñåëåíà âóëèöÿ, 16500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.14ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, 8500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, äåðæàêò, ï³ä áóä³âíèöòâî, âëàñíèê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4386785 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (067) 9389296 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ð-í íîâîáóäîâ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, óëü÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (067) 9389296 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 9000 äî 14000, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà. Òåë: (050) 3781444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä, âîäà, ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä, âîäà, ñâ³òëî. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 0682105 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ñòàðèé áóäèíîê, 250000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, íîâèé çàáóäîâàíèé ìàñèâ, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 17000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ôóíäàìåíò, êîìóí³êàö³¿, ìîæëèâèé îáì³í ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7275858 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 0.15ãà, íîâèé çàáóäîâàíèé ìàñèâ, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 15000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, 0,25 ãà., ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 200ì çà êàôå “Äà÷à”, 0.15ãà, ç äîêóìåíòàìè, 25õ60, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, á³ëÿ ôåðìè, 23 ñîò, ïðÿìîêóòíà, ð³âíà, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

13

гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïîðó÷ ë³ñ, 18000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 55000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, Êàøòîíîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, á³ëÿ íîâîáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà ï³ä çàáóäîâó, 0.2ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âëàñíèê, 6500. Òåë: (0362) 434084 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, (Àâòîäðîì) 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, 14000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèñèïàíà äîðîãà, 29000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ìîëîä³æíà, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 22000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåì.ä³ëÿíêà 0.125ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 13000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 176000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà, ïðè â’¿çä³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 24000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà-Àéâåíãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä êîìåðö³þ, 22000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8610351 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 9786554 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 11000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, åëåêòðèêà ïîðó÷, áëîêè íà ôóíäàìåíò, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, 47000ãðí., âëàñíèê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñàðàé÷èê, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ìàãàçèí, îçåðà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä äà÷ó, îáì³í íà çàåì.ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³, àáî àâòî, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, êóòîâà, 11000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435256, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ñàä, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèç., 47000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7, ï³äâàë, ñàä, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ãàç, öåíòð, 61000ãðí. Àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3625501, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7ì, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ãàç, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ðèíêîâà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (03622) 52336 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî, ï³ä áóä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 300000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 11000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 25000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, âëàñíèê. Òåë: (067) 3846220 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, 64000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, Âåðåñíåâå, Òèíåå, ãàðíèé äî¿çä, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ñâ³òëî ïîðó÷, 72000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âëàñíèê. Òåë: (097) 3481917 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îá’¿çíî¿, 20 ñîò, ð³øåííÿ ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Ñòàâêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæàêò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5702363 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000, òîðã. Òåë: (067) 6813635, (066) 8539359


14

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, öåíòð ñåëà, 180000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.34ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 25000, òîðã. Òåë: (067) 3100545, (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1237277 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1683707 гâíåíñüêèé ð-í, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, â ðîçòðî÷êó, áåç â³äñîòê³â, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: Íîâà Óêðà¿íêà, Êàì’ÿíà Ãîðà, Áðèù³. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 6000. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4277702 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ 0.60ãà ï³ä ÑÒÎ, á³ëÿ äîðîãè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä äà÷ó, 13000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä äà÷ó. Âëàñíèê. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàäîâà, ñåðåä æèëèõ äóäèíê³â, â³ä Îìåëÿíè íà ë³âî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 4000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, 0.064ãà, ñâ³òëî, ãàç, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, 2õâ. äî çóïèíêè, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 13000ãðí. Òåë: (096) 0301888, âëàñíèê ßëîâè÷³, 20êì â³ä Ëóöüêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.80ãà, ïîðó÷ ë³ñ. Òåë: (095) 8391854

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè —

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áëîêè ç ðàêóøíÿêó

Âèñîêà ÿê³ñòü. ̳öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (063) 3102170

Áëîêè íà ïàðêàí

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Áàçàëüòîâèé

1000ãðí - öåãëà,

â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, òîðô, ÷îðíîçåì, êàì³íü. Äîñòàâêà. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà. Òåë: (067) 2601903

ãëàäê³, 10õ20õ40, ç íàáîðíèìè ñòîâï÷èêàìè 25õ20õ40. Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË.

àñôàëüò, âàïíî, â³äñ³â, öåãëà âîãíåòð., ïåðåïàë, öåìåíò, ùåá³íü, á³ëèé ï³ñîê, ãëèíà, ïåðåãí³é, òîðôîêð., áëîêè ôóíäàìåíòí³, êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêè, áóäâ³äõ., ÷îðíîçåì. Àâòîêðàí-ìàí³ïóë. 9ò, åêñêàâàòîð, ñàìîñêèä, âèâåç. áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 264837, 224585; (067) 3622511, (098) 5988164

AEROC

ÏÎÏÈÒ Ð³âíå, Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 гâíå, Á³ëÿ çîîïàðêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, Ìàêàðîâà-Ïðæåâàëüñüêîãî çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³, àáî á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (067) 9103444 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áîêñó. Òåë: (096) 0301888 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Íîâèé Äâ³ð, Á³ëà Êðèíèöÿ, Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Áàðìàêè, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, Êâàñèë³â, Îìåëÿíà, Òèííå, Âåðåñíåâå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äî 20êè â³ä ð³âíîãî, ìîæëèâî íåïðèâàòèçîâàíó, íå äîðîæ÷å 20000ãðí. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ/ã, àáî ñàä³íèâíèöòâî, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, îôîðìëåííÿ çà ì³é ðàõóíîê. Äëÿ ñåáå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, òåðì³íîâî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 25000ãðí. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, äëÿ ñåáå. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (096) 0301888

7003006

Àäð:

Áåòîí, ðîç÷èí, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ó ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 625440; (067) 2759137

Áëîêè ï³íîáåòîíí³, êåðàìçèò, öåãëà, ï³ñîê áóä³âåëüíèé, ùåá³íü, êðèõòà ìàðìóðîâà, äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (098) 8308472 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 240õ40õ60ñì. Òåë: (097) 6450401; (068) 0076634 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 7øò. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Áëîêè

Áåòîí,

Àðìàòóðà, âèðîáè íà ñåïòèê, îðãñêëî, êîëîíà áåòîííà, êóòíèê, øâåëåð, êðóãëÿê. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890

Àñòîí

Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Áåòîíîçì³øóâà÷, 0.2 êóá., 220Â, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Áåòîíîçì³øóâà÷, 220Â, 150ë, 200ë, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473

â³áðîïðåñîâàí³ “ðâàíèé êàì³íü”, öåãëà, áóä³âåëüíèé áëîê. Äîñòàâêà ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (098) 5836356

Áðóê³âêà ïðåñîâàíà,

Áëîêè áóä³âåëüí³,

Áðóê³âêà ð³çàíà ãðàí³òíà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Áóä³âåëüí³ ëåñà, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ â îðåíäó: âàãîí÷èê (5õ2.5õ2.5), âèøêà-òóðà, ðèøòóâàííÿ, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, à îðåíäó. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 0301888

Áóä³âåëüíå

Áàëêîíè â³ä “À äî ß”

â³áðîïðåñîâàí³, 10õ20õ40, 20õ20õ40. Âèñîêà ÿê³ñòü, òî÷í³ ðîçì³ðè. Íàéïðèâàáëèâ³ø³ ö³íè! Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6

Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ â àñîðòèìåíò³, âèñîêî¿ ÿêîñò³, “ðâàíèé êàì³íü”. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (067) 3816986

ïîâíå îáëàøòóâàííÿ, äèçàéí, ðîçóìí³ ð³øåííÿ. ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³äâ³êîííÿ, âîäîâ³äëèâè, ìîñêèòí³ ñ³òêè, æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ãàðàíò³ÿ, êîìôîðò, ÿê³ñòü. Òåë: (0362) 401543; (096) 4459354; (097) 6494015; (050) 8821663

Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà Ì-30 âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (093) 2650117

Áëîêè íà ïàðêàí

“ðâàíèé êàì³íü” ç ôàñêîþ. Áëîêè êóòîâ³ (3 ñòîðîíè “ðâàí³”). Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. ÌîæÁàëêè, êðîêâè, áàëêè, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, ëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. âàãîíêó, áëîê-õàóñ, ôàëüñ-áðóñ, òà ³íøå. Òåë: (0362) 431303, (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5842037

DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065

³äñ³â,

ãëèíà, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, çåìëÿ, öåãëà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (097) 4632160 ³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

³êíà òà Áàëêîíè

ùåá³íü, áàçàëüò, ãðàí³ò, ï³ñîê, áåòîí, çåìëÿ, ãëèíà, âèâ³ç ñì³òòÿ, êîïàííÿ êîòëîâàí³â. Òåë: (050) 3758250; (063) 7320331; (098) 6230449

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, áàçàëüò, ãðàí³ò, ï³ñîê, áåòîí, çåìëÿ, ãëèíà, âèâ³ç ñì³òòÿ, êîïàííÿ êîòëîâàí³â. Òåë: (050) 3758250; (063) 7320331; (098) 6230449 ³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ãëèíà. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 643980; (096) 6209050 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé,

ðèøòóâàííÿ â îðåíäó, áåòî- äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903 íîçì³øóâà÷, øë³ôóâàëüíà ìàøèí- ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, êà, áåíçîïèëà. Òåë: (0362) äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, 450145; (067) 3811473

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ãëèíà, çåìëÿ, öåãëà, áëîêè ôóíäàìåíòí³; âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â; ïîñëóãè êðàí-ìàí³ïóëÿòîð, åêñêàâàòîð, DzË-ñàìîñêèä. Òåë: (050) 3781444

³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466

³äñ³â, êàì³íü, áëîêè, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ, ºâðîïàðêàíè. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (098) 0281015, Ìèêîëà

20õ20õ40, 20õ12õ40, áëîêè êîëîò³ íà ïàðêàí, êóòîâ³. Öåãëà êîëîòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

ãðàí³òíèé. ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, âñ³ ôðàêö³¿. Òîðô. ×îðíîçåì. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (067) 2601903

Áëîêè áóä³âåëüí³

Àñôàëüò

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë “êîëãîñïíèê”. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

³äñ³â áàçàëüòîâèé,

Áåòîíîçì³øóâà÷³ 170ë, 200ë, 250ë, 320ë. Ðåìîíò áåòîíîçì³øóâà÷³â. Òåë: (096) 7413189

Æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³ 25, 16ìì; äåðåâ"ÿí³ 25, 50ìì; âåðòèêàëüí³ 127, 89ìì. Ðîëåòêè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³. Çàõèñí³ ðîëåòè. Ñåêö³éí³ âîðîòà. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Òåë: (0362) 620529, 623254, 225044, 226780 Àäð: ì.гâíå, âóë.Äîðîøåíêà, 30

³äñ³â áàçàëüòîâèé,

ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ùåá³íü, ãðóíò, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (097) 4671643

ãðàí³òíèé, ùåá³íü, áóò.êàì³íü, ï³ñîê ìèòèé, ãëèíà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì. Áðóê³âêà áàçàëüòîâà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Äîñòàâêà à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (098) ³äñ³â, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì 9274300

Áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065 Òåëåôîí äèëåðà: Òåë: (0362) 430003; (098) 0001222

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü ï³ùàíèê, òîðô, ãëèíà, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5024061; (063) 4128840 ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903

³äñ³â áàçàëüòîâèé,

ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíà. Áóäñì³òòÿ âèâ³ç. Òåë: (0362) 628406; (050) 4354219; (067) 1246162

Ñìò.Ðîêèí³, Ëóöüêîãî ð-íó (ð-í øêîëè), ïðèâàòèçîâàíó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, 50000ãðí Òåë: (098) 2680485 Ñîêèðè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ç ïëàíîì ï³ä çàáóäîâó, ìîëîäèé ñàä, êóù³. Òåë: (050) 8273137; (067) 3321349 ×àðóê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, ç ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì òà êîìóí³êàö³ÿìè, òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

Òåë: (096) svit-dekoru@mail.ru

³äñ³â (ãðàí³òíèé

òà áàçàëüòîâèé), ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

Áàðåëüºôè

Ðîâàíö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä, 9500ãðí/0.01ãà. Òåë: (066) 9471928

Êðóïà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.30ãà. Òåë: (050) 9415507 Íà ïî÷àòêó ñåëà Ïðîì³íü, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïðèâàòèçîâàíó 0.15ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîáëèçó òðàñè, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåðì³íîâî. Òåë: (098) 5333943; (093) 4361787

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Áîðîõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0.55ãà, ï³äâåäåíà ë³í³ÿ åëåêòðîïåðåäà÷, çà¿çä ç³ ñòîðîíè ëèïèíñüêèõ ñîðòä³ëÿíîê, ïîðÿä íîâîáóäîâè. Òåë: (097) 8554819; (066) 6297823 Çàáîðîëü, 3êì â³ä Ëóöüêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, ï³ä çàáóäîâó, ãàç, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, òåðì³íîâî. Òåë: (095) 4343057; (050) 2362622

гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, 15 êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ñåðòèô³êîâàí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0301888

Á ó ä ³ â å ë ü í å ð è ø ò ó â à í í ÿ , âè ø•êè-òóðè, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (096) 2135552, (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêå, â îðåíäó, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêîñïëàâíå ç íàñòèëàìè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, â îðåíäó, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå “Plettac”, â îðåíäó, çàõèñíà ñ³òêà. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (098) 8408301 Áóäêà ç ìàøèíè ³ áî÷êà íà âîäó. Òåë: (0362) 245465

äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (068) 4243718 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 7375063 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (098) 7265847

ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ìîñê³òíà ñ³òêà, â³äëèâè òà ï³äâ³êîííÿ. Òåë: (066) 5207521, (067) 1153135 Àäð: гâíå, Ï.Ìîãèëè, 25 (ð-í ïèâçàâîä)

³êíà, äâåð³ ôàáðè÷í³, ÿê³ñí³, íåäîðîãî, øèðîêèé àñîðòèìåíò, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíèé çàì³ð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434069; (067) 4537478 Âàãîíêà ñîñíîâà, ëèïîâà, ðåéêè, êóòíèêè, øàë³âêà, øòàï³ê, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 5õ2.5õ2.5, óòåïëåíèé, îáøèòèé, ìåàëåâ³ äâåð³, ïëàñò.â³êíî ç ãðàòàìè, åë.êîíâåêòîð, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 435256 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, òåïëèé, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501

Âàïíî ãàøåíå

òà ãðóäêîâå, â³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, êåðàìçèò, êàì³íü, êðèõòè êîëüîðîâ³, áëîêè ï³íî- òà ãàçîáåòîíí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò ñàìîñêèäàìè â³ä 3 äî 30ò. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226

Âàòà ÞͲÇÎË

(öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷) äëÿ äàõ³â, ìàíñàðä, ñò³í, ñòåëü, ï³äëîã, ÃÊ ïåðåãîðîäîê. Ìåõàí³÷íèé ñïîñ³á íàíåñåííÿ, áåç â³äõîä³â. Ö³íà â³ä 6ãðí/êâ.ì. Òåë: ³äñ³â, ï³ñîê, (099) 9188913, (067) 9402864 Àäð: ùåá³íü, êàì³íü, êåðàìçèò, øóòåð, гâíå, Êàâêàçüêà âóë., 7, îô.311 êàì³íü ï³ùàííèê, òîðôîêðèõòà, Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé ï³ä çàòîðôîáðèêåò, ãí³é, âèâ³ç áóä³âåëü- ìîâëåííÿ, òîíóâàííÿ ëàêîì, âð³çàííÿ íèõ â³äõîä³â. Òåë: (0362) 683562; ôóðí³òóðè, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (096) (097) 2342459, (050) 1845070 6283138 ³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600

Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé, ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, ìåáë³â. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (050) 2362124


1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âèðîá³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6608443, (095) 8312665, (099) 2495882 Âèãîòîâëåííÿ

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Äâåð³ â ï³ä¿çä ç êîäîâèì çàìêîì, àáî äîìîôîíîì, “ï³ä êëþ÷”, äâåð³ â êîòåäæ, ìåòàëåâ³, îäíî-äâîñòóëêîâ³, ìîíòàæ. Òåë: (063) 6069860 Äâåð³ ç ö³ííèõ ïîð³ä äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, çàñêëåí³, ðîçì.0,8õ1,95ì, äåøåâî, á/â. Òåë: (0362) 435652 Äâåð³ ñîñíîâ³, íîâ³. Òåë: (067) 1449723 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (096) 6283138 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³. Òåë: (095) 1020648

Äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ªâðîïàðêàíè, áëîêè

ªâðîïàðêàíè.

Ç²Ë (6ò), ÊàìÀÇ (12ò), DAF (30ò). Ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, êðèõòà, âàïíî, òèðñà. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. ˳ö. À N352344 â³ä 18.07.2007ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226

ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, òîðô, áàçàëüò. Òåë: (097) 2998630

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Áëîêè áóä³âåëüí³ 10õ20õ40, 20õ20õ40, áëîêè íà ïàðêàí, áàëÿñèíè. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñóõà, ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (0362) 438327; (067) 3822306, (050) 8232370

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ìåòàëåâèõ çàáîð³â, âîð³ò. Òåë: (050) 2362124 Âèðîáè ç áëÿõè, ï³äâ³êîííèêè. Òåë: (067) 7818092

Âèðîáè ç ãðàí³òó:

ï³äâ³êîííÿ, ïëèòêà, ñò³ëüíèö³, ñõîäèíêè, áðóê³âêà. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãðàí³ò - äîâãîâ³÷íî, íàä³éíî, ñòèëüíî. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, N1) Âèøêà-òóðà, áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com

Âõ³äí³, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ 80õ198ñì, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, ç êîðîáêîþ, çàìêîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5991333 Âõ³äí³, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ 80õ198ñì, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, ç êîðîáêîþ, çàìêîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5991333 óäðîáàð’ºð. Òåë: (067) 7818092 óäðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñóõà, ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (099) 9443721 Äîøêà íåîáð³çíà ìîðåíîãî äóáà, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (066) 9801498 Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Äîøêà ñòîëÿðíà ñóõà, äóá, ÿñåí, ÷åðåøíÿ, ñîñíà ï³ä çàìîâëåííÿ ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, áðóñ. Òåë: (0362) 270673; (068) 0154240 Äîøêà ñóõà ñòîëÿðíà, äóá. Òåë: (097) 5682700; (067) 9639556 Äîøêà ñóõà, äóá, ÿñåí, ÷åðâîíèé äóá. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äîøêà ñóõà, ñîñíîâà, 50ìì, 25ìì, ëèïà, 25ìì, 50ìì, äóáîâà, 50ìì, 30ìì. Òåë: (096) 3402854; (093) 7480171 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà, äóá òîâù.50ìì. Òåë: (097) 5682700; (067) 9639556 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Äîøêè ñîñíîâ³, îáð³çí³, íåîáð³çí³, áðóñ, ðåéêà ð³çíèõ ðîçì³ð³â, äîñòàâêà. Òåë: (067) 7845732

Äîøêè, áàëêè, áðóñè, êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëÿí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê-õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942 Äð³ò êîëþ÷èé. Òåë: (067) 1449723 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5395672; (0362) 433526

ªâðîïàðêàíè ãëÿíöåâ³

Ãàçîáëîêè. Äîñòàâêà. Ðîçâàíòàæåííÿ. Ïåðåðàõóíîê. Òåë: (067) 3602096 Ãëèíà, ÷îðíîçåì, â³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ìèòèé ï³ñîê. Òåë: (096) 3608333

Ãëÿíöåâ³ â àñîðòèìåíò³. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: гâíå, ïðîâóëîê Ðîá³òíè÷èé, 6

ªâðîïàðêàíè

ïàðêàíè, ÿê³ñíà ïîâåðõíÿ, ïîäâ³éíå àðìóâàííÿ, ãàðàíòîâàíà ÿê³ñòü áåòîíó. Òåë: (067) 7276544 Àäð: www.zabor.rv.ua

Ãðàí³òí³ â³äõîäè â³ä âèðîáíèöòâà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Äâåð³ áðîíüîâàí³, íåñòàíäàðòí³, íà âóëèöþ, çàìêè ñåéôîâ³, îçäîáëåííÿ íà âèá³ð, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 284030; (067) 7574309

Êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (096) 2695430 Êàì³íü áóòîâèé; ï³ñîê; â³äñ³â; ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé; âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà áóä.â³äõîä³â. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 Êàì³íü ëàáðàäîð³ä ÷îðíèé. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483

Êàì³íü ïðèðîäíèé

Äîñòàâêà

òà ìîíòàæ ìåòàëåâèõ êàðêàñ³â, ñõîäîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàòîì, áàëêîí³â, ñåêö³é îãîðîæ³, âîð³ò òà ³íøèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (0362) 222480; (067) 6037190

Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847

Êàì³íü áóòîâèé,

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

Âèãîòîâëåííÿ

15

ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàíò³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì òîðôîêðèõòà. Áðóê³âêà áðóê³âêà ïðåñîâàíà, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êî- áàçàëüòîâà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Äîñòàâëîò³ ç ôàñêîþ. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ êà à/ì ÊàìÀÇ, DzË. Òåë: (096) áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, - áîð- 7244066 äþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (096) 3643090

Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ãàðàæ³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â. Òåë: (050) 2362124

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

20 âèä³â, 49ãðí ïëèòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

ªâðîïàðêàíè.

äëÿ ëàíäøàôòó. г÷êîâèé, âàëóíè, ìàðìóð, êâàðöèò, ñëàíåöü, òðåìîë³ò, àíäåçèò, öåîë³ò, ãàëüêà òà êðèõòà äëÿ âîäîéì, âîäîñïàä³â, ñòðóìê³â, êàñêàä³â, ðîçàð³¿â, àëüï³éñüêèõ ã³ðîê òà äåêîðàòèâíîãî äèçàéíó. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226

Ìàí³ïóëÿòîð

Êàì³íü ïðèðîäíèé ï³ùàíèê, ñëàíåöü äëÿ ëèöþâàííÿ êàì³í³â, îáëàøòóâàííÿ ³íòåð’ºðà. Âñ³ âèäè ïîð³çêè â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (050) 5694161; (098) 5019921

Êàì³íü

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìîíòàæ-äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî, îðåíäà, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3625501 Îíäóë³í, 40 ëèñò³â, çåëåíîãî êîëüîðó, Ôðàíö³ÿ. Òåë: (096) 9337326

ϳñîê áóä³âåëüíèé,

â³äñ³â, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ùåá³íü, øóòåð, ãðóíò. Äîñòàâêà âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 16ò. Ïðîäàæ öåãëè Ì - à/ì ÊàìàÇ. Òåë: (067) 4929053; 75 Ì - 100, áðóê³âêè, áëîê³â áóä³âåëüíèõ, (095) 8765033; (0362) 683751 êîëîòèõ. Äîñòàâêà, çàâàíòàæåííÿ - âèâàíòàæåííÿ ïëèò ïåðåêðèòòÿ. Òåë: (098) 2020800

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Æàëþç³ âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³, ìîñê³òí³ ñ³òêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà. Òåë: (096) 9677284 Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Çàõèñíà ñ³òêà íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com

Çëèâè, ïàðàïåòè, áîðäþðè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, ³íøå. Òåë: (067) 3816986 Êàì³íè ï³ä êëþ÷. Äèçàéí. Ìîíòóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Åêñêëþçèâ. Òåë: (067) 1628128

Êàì³íü áàçàëüòîâèé,

Ôàñàäíèé - â³ä 40ãðí/êâ.ì. ²íòåð’ºðíèé - â³ä 100ãðí/êâ.ì. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 3072879 Àäð: гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18Ä

Êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, óòåïëþâà÷, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ

Êåðàìçèò (íàñèïîì,

ïîë³ïðîï³ëåíîâ³ ì³øêè, “á³ã-áåãè”). Ôðàêö³¿ 5-10ìì, 10-20ìì, 20-40ìì. Ìîæëèâà äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè â³ä 5 äî 60 êóá.ì. Ïåðåðàõóíîê. ÒçΠ“Äåì³ñ”. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, (067)1347226

Êîâàí³ âèðîáè.

ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ã³äðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. (Íèçüê³ ö³íè). Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310

Âèãîòîâëåííÿ âîð³ò, îãîðîæ, ðåø³òîê, áàëêîí³â, òîùî. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (096) 1888459, Ìåòàëî÷åðåïèöÿ çà ãóðòîâèìè ö³íàìè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640, (093) (066) 1468085

â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, Êîâðîë³í, äîñòàâêà. Òåë: (097) 4382615 ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ãðóíò, ùåá³íü, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: Êîïàííÿ êîëîäÿç³â (067) 9708978; (0362) 683660 Êàì³íü áóòîâèé (ï³ùàíèê ñëàíåöü) äëÿ áóä³âíèöòâà ïàðêàí³â (ðîæåâîãî êîëüîðó) ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 5694161; (098) 5019921 Êàì³íü áóòîâèé ðîæåâèé. Òåë: (096) 3662600 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903

òà ñåïòèê³â ç ïåðåëèâîì òà äðåíàæåì, ïðîäàæ êðóã³â äî íèõ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, áåòîíí³ êðèøêè. ×èùåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ êðèíèöü. Òåë: (096) 9701811

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé,

ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 7121366 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640 3609750; (0362) 627796 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ìàíñàðäí³ â³êíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âîäîñòîêè, ñàéäèíã, â³êíà äàõîâ³. Òåë: (067) 7818092 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, óòåïëþâà÷, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

ϳñîê áóä³âåëüíèé

Êðèõòà ìàðìóðîâà,

êâàðöèòíà, áàçàëüòîâà, ãðàí³òíà, ãàëüêà ð³÷êîâà äëÿ ìîçà¿÷íèõ ðîá³ò, ôàñàä³â, ëàíäøàôòíîãî òà äåêîðàòèâíîãî äèçàéíó. Âèá³ð êîëüîð³â òà ôðàêö³é. Äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226 Êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêîâ³, êðèøêè äî íèõ, íåäîðîãî, äîñòàâêà. Òåë: (067) 1970287 Êóíã, êîíòåéíåð ³ âàãîí÷èê. Òåë: 0362) 245465 Ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìàíñàðäí³ â³êíà, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (097) 1868406; (098) 7478310

ϳñîê â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 ϳñîê â ì³øêàõ, öåìåíò, öåãëà, â³äñ³â, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362 ϳñîê, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü áóò, êàì³íü ï³ùàíèê, òîðô, ãëèíà, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê ìèòèé. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5315947 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 ϳñîê, â³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847 ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903

â ì³øêàõ, ìèòèé, ð³÷êîâèé. Âàïíî. ³äñ³â ó ì³øêàõ. Ãëèíà. Êåðàìçèò ôàñîâàíèé. Ùåá³íü ãðàí³òíèé ó ì³øêàõ. Öåìåíò Ì-500 ó ì³øêàõ. Öåãëà ÷åðâîíà áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, âîãíåòðèâêà, ïîøòó÷íî. Äîñòàâêà. Âàíòàæíèêè. Âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ. Òåë: (0362) 400205; (098) 8660199, (050) 5636136

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â. Êàì³íü áóòîâèé. ×îðíîçåì. Òîðô. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â; ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé ð³çíèõ ôðàêö³é;êàì³íü áóòîâèé; âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ϳñîê, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë ñàìîñèêä, 6ò. Òåë: (067) 3630332 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, âèâ³ä áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669


16

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé; êàì³íü áóòîâèé; âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äîñòàâêà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü áóò, êàì³íü ï³ùàíèê, òîðô, ãëèíà, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (098) 0080108 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. Êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, öåãëà ñèë³êàòíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104, (050) 3384090

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé,

ϳñîê, ùåá³íü,

â³äñ³â, êàì³íü, çåìëÿ â³ä 50êã äî 40ò. Òåë: (097) 4546583

Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ëåãêîñïëàâí³, ç íàñòèëàìè (äåðåâ’ÿí³, àëþì³íåâ³) ïðîôåñ³éí³ 2õ3õ0.7ì, ͳìå÷÷èíà, âèñîòà äî 100ì. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

ϳñîê, ùåá³íü,

Ðèøòóâàííÿ äëÿ öåãëÿíî¿ êëàäêè, 4 ìåòðîâ³, òðóá÷àò³, 8 ñò³éîê, 20 ïàëüö³â. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646

ϳñîê, ùåá³íü,

Ðèøòóâàííÿ. Îðåíäà. Òåë: (098) 6945037 Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíà, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3633427

â³äñ³â, êàì³íü, øóòåð, êàì³íü, âàïíÿê, òîðôîêðèõòà, òîðôîáðèêåò, êåðàìçèò, ãí³é, ãëèíà, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 683562; (097) 2342459, (050) 1845070 â³äñ³â, ðîç÷èí âàïíÿíèé, âàïíî, áåòîí, âèâ³ç ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Òåë: (096) 9353799; (0362) 628955

Ñàéäèíã

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (067) 7931669; (050) 2965552 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, êåðàìçèò, âàïíî. Òåë: (068) 0345229

ϳñîê, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065

ϳñîê,

áóòêàì³íü, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì, öåãëà, êðóãè êîëîäÿçí³, ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 434089; (066) 0491745 ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

(Ðîñ³ÿ, Êàíàäà, Ïîëüùà). Ñîô³òè, âàãîíêà ÏÂÕ, ïîë³êàðáîíàò, ñîñíîâà âàãîíêà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310

Ñåïòèêè íà 10êóáì, 3.30õ3.30õ1.25ì, êâàäðàòíèé. Òåë: (067) 7816104 Ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ ç äóáà òà ÿñåíà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, âèñîòà äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Öåãëà Ì-75, Ì-100 ïåðåïàë; ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (097) 4632160

• Öåãëà á³ëà, ÷åðâîíà, âîãíåòðèâêà, ëèöþâàëüíà. Äîñòàâêà, ðîçâàí-

òàæåííÿ, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226 Öåãëà ÷åðâîíà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, êðóãè íà ñåïòèê, ³íøå. Òåë: (096) 7504581

Öåãëà

Ïàðàïåòè. Òåë: (067) 7818092 Ïàðêåò äóá ÿñåí 15-22ìì., ïàðêåòíà äîøêà â³ä 90 äî 140ìì., äîâæèíà 1-1.6ì. Òåë: (050) 3751486 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïëèòà ÄÑÏ, ëàì³íîâàíà, ñâ³òëà, äîâæ.2,75ñì, øèðèíà 1,83ñì, òîâùèíà 20ìì, 2 øò. Òåë: (0362) 648057

Ïëèòêà òðîòóàðíà

Ïëèòêà òðîòóàðíà, ôàñàäíà, áîðäþðè, âîäîçëèâè, ïàðàïåòè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé Ì-25. Òåë: (097) 9249555 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé íåäîðîãî. Òåë: (097) 7014615; (066) 3001839 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé. Òåë: (095) 6140068 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé. Òåë: (097) 7014615; (066) 3001839 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé. Òåë: (098) 4956333 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-25, ÿê³ñíèé, äîñòàâêà. Òåë: (097) 2811500; (063) 9372860

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, áóäü-ÿêå. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 435256 Âàòó ì³íåðàëüíó, ³íøå. Òåë: (067) 3625501 Äâåð³ âõ³äí³ á/â. Òåë: (097) 8051638 ʳëüöÿ áåòîíí³ äëÿ ñåïòèêà. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, íîâ³ òà á/â. Òåë: (067) 3812803 Öåãëó á/â. Òåë: (067) 3625501 Øèôåð, ñ³òêà äëÿ îãîðîæ³, á/â. Òåë: (0362) 279217; (098) 4459426

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Á/â ìåòàëî÷åðåïèöþ, ðóáåðîéä àáî îíäóë³í, íà ïåðåêðèòòÿ ñòàðîãî äàõó. Òåë: (095) 0138577; 797051 Êóïëþ ãîòîâ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãàðàæí³ âîðîòà ç ðàìêîþ òà äîñòàâêîþ ïî ì.Ëóöüêó, ñìîëó áóä³âåëüíó. Òåë: (095) 5709119

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áëîêè (ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³, ïåðåñò³íí³), “ðâàíèé êàì³íü”, öåãëà “ðâàíèé êàì³íü”, 3.5ãðí/øò. Ðîáî÷³ äí³ ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ, 8.00-16.00. Âèõ³äí³ ñóáîòà-íåä³ëÿ. Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078 Áðóê³âêà, çàë³çîáåòîíí³ îãîðîæ³, áåòîíí³ êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, ñõîäè òà ³íø³ áåòîíí³ âèðîáè. Ðîáî÷³ äí³ ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ, 8.00-16.00. Âèõ³äí³ ñóáîòà-íåä³ëÿ. Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Àâòîêðàíà ïîñëóãè ÊÒÀ-18, ÊÒÀ-25. Òåë: (068) 2300004; (096) 9353799

Àâòîêðàíà ïîñëóãè,

10ò. Ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (067) 3608862, (099) 0128672 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, áóð³ííÿ ï³ä ïàë³ (øïàëè) äà³ì. 125-300ìì. Òåë: (099) 9443721, (093) 5563535

Áóäèíêè,

Áóð³ííÿ ñêâàæèí (ñâåðäëîâèí). Òåë: (067) 7111187, (097) 3383502

áàí³ òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè, íåäîðîãî, ï³ä “êëþ÷”. ˳ñ öå äóøà - ìè ïðàöþºìî ç äóøåþ. Òåë: (050) 6719303

Âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà êîòåäæ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿. ˳ö.N177229 â³ä 13.07.2005ð. ÐÎÄÀ. Òåë: (0362) 644353, 629905

Ãåîëîã³ÿ ï³ä áóä³âíèöòâî. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 4793971 Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè:

Äîøêè äëÿ ï³äëîãè,

äîñòàâêà òà âèâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Öåãëà,

â³áðîïðåñîâàíà, ïëèòêà ëèöþâàëüíà. Òåë: (067) 3816986

Ùåá³íü, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

Öåìåíò Ì-500, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271

Öåìåíò á³ëèé, ñ³ðèé. Øèôåð ïëîñêèé (1,5õ3ì; 1,5õ1,2ì). Äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (0362) 279873; (067) 7600408; (067) 1347226 Øòàõåòè íàï³âêðóãë³ äëÿ ïàðêàíó. Òåë: (067) 1970287 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ùåá³íü (ãðàí³ò, áàçàëüò). ³äñ³â (ãðàí³ò, áàçàëüò). Êàì³íü (ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé). ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (098) 4421331, (050) 3384098

̳í³-åêñêàâàòîðà

Âèâåçåííÿ

áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, ïî5ò ïîñëóãè, âèêîíàííÿ âñ³õ âèä³â ñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë: çåìëÿíèõ ðîá³ò: êîòëîâàíè, òðàí(0362) 433446; (098) 7800600 øå¿, ñåïòèêè, ñòàâêè, ïëàíóâàííÿ çåìë³, çàâàíòàæåííÿ òà âèâåçåííÿ Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. ñì³òòÿ, ³íø³ âèäè çåìëÿíèõ ðîá³ò. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 Òåë: (098) 3785011 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303

âàãîíêó, ïë³íòóñ, áëîê-õàóñ, ìîíòàæíó ðåéêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (066) 1922029; (067) 2740222

â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ñåïòèêè, ðàêóøíÿê, âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñ15 âèä³â, â³ä 47ãðí/êâ.ì, ïëèòêà ôàñàäíà - êèä. Òåë: (0362) 434098; (067) “ðâàíèé êàì³íü” 7 âèä³â, áîðäþðè, ïàðàïå- 7027560

Ïëèòêà òðîòóàðíà,

Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, öåãëà, êàì³íü áóòîâèé, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367

Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (098) 9071417 Äîñòàâêà, äåøåâî: ï³ñîê, ùåá³íü, öåãëà òà ³íøå äëÿ áóä³âíèöòâà. Ïîñëóãè ñàìîñêèäîì 1-30 òîí. Òåë: (066) 2723557

Öåãëà, öåìåíò, øèôåð, ï³íîáëîêè. Òåë: (068) 0345229

òè, âîäîçëèâè, øàïêè íà ñòîâï÷èêè. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Öåãëà ÷åðâîíà

Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ãðóíò íà âèìîñòêó. Äîñòàâêà à/ì 4-â³ñíèì, â/ï 30-35ò. Òåë: (097) 9077451

Ùåá³íü, ï³ñîê,

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

òà á³ëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êå- Ïîñëóãè ì³í³- åêñêàâàòîðà, 4ò. Êîïàííÿ ðàìçèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà, òîð- òðàíøåé, ñåïòèê³â, ôóíäàìåíò³â òà ³íøå. ôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, ãðóíò íà Òåë: (096) 4082002 âèìîñòêó. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (095) 5355663; (097) Ïîñëóãè 7516430

Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 1992466 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (067) 2601903 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (068) 7585535 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (096) 4217264 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà. Òåë: (098) 7265847 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

áóòêàì³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, öåãëà, øóòåð, ï³íîáëîêè, âèâ³ç áóäñì³òòÿ. Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (0362) 434275; (050) 3781444

ϳñîê, ùåá³íü, öåãëó, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëþ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (050) 6097986; (098) 9125884 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 3381564; (098) 7585943 Ñóõ³ äóáîâ³, â³ëüõîâ³, ÿñåíîâ³, ñîñíîâ³ äîøêè. Òåë: (050) 8887209; (067) 2993268

Öåãëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëÿ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (066) 7181178; (066) 7181172 Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ÷îðíîçåì, òîðô, çåìëÿ íà âèìîñòêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (050) 5299520, Ëóöüê

â³äñ³â, êàì³íü, çåìëÿ, â³ä 50êã äî 40ò. Òåë: (097) 4546583

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, ãðàí³ò òà ïåðåêðèòòÿ, âàãîí÷èêè, êîíòåéíå- Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, áàçàëüò ð³çíèõ ôðàêö³é, â/ï 8-30ò. Ç äîñ- ðè, ê³îñêè, ïîñëóãè Ç²Ë ñàìîñêèä, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) òàâêîþ. Òåë: (050) 9450064; (095) åêñêàâàòîð. Òåë: (0362) 434098; 7800600 3272280 (067) 7027560

ãðàí³òíèé. ³äñ³â. ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé. ×îðíîçåì. Òîðô. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Ùåá³íü,

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, öåãëà, êàì³íü áóòîâèé, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, êàì³íü. Òåë: (067) 3816986

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ì³í³-åêñêàâàòîðà: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. ³äâåçåííÿ ãðóòíó à/ì DzË. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333

Ïîñëóãè

ìàí³ïóëÿòîðà-åâàêóàòîðà. Ïðîäàæ öåãëè, áëîê³â, ï³íîáëîê³â òà íàòóðàëüíîãî êàìåíþ. Òåë: (067) 2550185, ²âàí

1.86

Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâàð³éí³ ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Óñóíåííÿ ïðîò³êàíü. Ðåìîíò êðàí³â, ñèôîí³â. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Àâàð³éíå â³äíîâëåííÿ “çíèêëîãî ñâ³òëà”, ïðè¿çä çà 30 õâ., âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Àðìàáåòîí, ñâåðë³ííÿ, ïîð³çêà, âèáèâàííÿ, ðóéíóâàííÿ, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 279217; (098) 4459426 Áåòîíí³ ðîáîòè, çàëèâàííÿ ñòÿæêè. Òåë: (068) 6283401 Áåòîíí³ ðîáîòè, ìóðóâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ. Òåë: (0362) 648476; (097) 1559505 Áåòîíí³ ðîáîòè, ñòÿæêè. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (066) 6707687; (097) 4117846

Áðèãàäà âèêîíóº

âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàíííÿ, ã³ïñîêàðòîí, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, øïàëåðè. Íàòÿæí³ ñòåë³ òà ³íøå. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 4117846, (066) 6707687; (0362) 266384 Áðèãàäà âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîí•òíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ã³ïñîêàðòîí, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïëèòêè, âàãîíêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, áåòîíí³ ðîáîòè, ³íøå. Åëåêòðîðåìîíòí³ ðîáîòè. Çð³çàííÿ äåðåâ. Òåë: (068) 7298776

Áðèãàäà âèêîíóº

Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (050) 3384090 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (067) 3630332 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 Âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ áàëêîííèõ ðàì, ëîäæ³é, â³êîí, äâåðåé, çàâîä-âèðîáíèê. Òåë: (063) 7330330 Âêëàäàííÿ áðóê³âêè, ÿê³ñíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4832875; (066) 0408720 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, âàãîíêè, ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà. Òåë: (068) 6894808 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (097) 5431709 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, âëàøòóâàííÿ áàëêîí³â âàãîíêîþ. Òåë: (0362) 431410; (096) 5867311 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòó. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ç ãàðàíò³ºþ. Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (050) 9796403, (096) 6158352 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (067) 6826274 Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè, ëàì³íàò, ïàðêåòíà äîñêà, ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè, áëîê-õàóñ, ã³ïñîêàðòîí, àðìñòðîíã, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì. Òåë: (096) 4742882; (093) 8660960

Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ëàì³íàòó, òîùî. ßê³ñíå øë³ôóâàííÿ, êîìïëåêñíà ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ äåðåâ’ÿíèõ ï³äëîã. Òåë: (067) 3607659, (063) 4904180 Âêëàäàííÿ ïëèòêè ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè ëàì³íàòó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ, øïàëåð. Âèêîíóºìî ðîáîòó ï³ä êëþ÷. Òåë: 067) 2659590 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659591 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659591 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ïîêëåéêà øïàëåð, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, â³äêîñ³â, øïàêëþâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

Âëàøòóâàííÿ äàõó, ïåðåêðèòòÿ ñòàðèõ äàõ³â ìåòàëî÷åðåïèöåþ òà ìåòàëîïðîô³ëåì, ï³äøèâêà ï³äñîô³òó òà âëàøòóâàííÿ âîäîçëèâíî¿ ñèñòåìè. Òåë: (067) 7898973 Âíóòð³øí³ ðîáîòè “ï³ä êëþ÷”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 Âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ç ãàðàíò³ºþ. Âèñîêà ÿê³ñòü. äîñòóïíà ö³íà. Òåë: (050) 9796403, (096) 6158352 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (097) 8697474 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ç ãàðàíò³ºþ. Òåë: (050) 9796403; (096) 6158352 Âñ³ âèäè ðåìîíòó êâàðòèð òà îô³ñ³â, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, ïëèòêà, ëàì³íàò òà áàãàòî ³íøîãî. Àäð: dimon-kanc@i.ua Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474

ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, Äîøêè îáð³çí³ òà íåîáð³çí³, áàëêè, êðîêêëåºííÿ øïàëåð, çàëèâêà ñòÿæîê, âè, ðåéêè, ð³çíî¿ äîâæèíè òà øèðèíè, ç âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 6728204 äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ìîíòàæ âàãîíêè. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Êåðàìçèò íàñèïîì ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (067) Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ òà ðåìîíçàâàíòàæåííÿ çåìë³ òà áóä³âåëüíîãî 2935720, (097) 7328166 òíî-áóä³âåëüíèõ ïîñëóã, áðèãàäà, ìîæëèòà ôàñîâàíèé. Êðèõòà ìàðìóðîâà ñì³òòÿ, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êîâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (096) 7951143, ð³çíèõ êîëüîð³â. Ïðàöþºìî ç ïàííÿ òðàíøåé ï³ä êîìóí³êàö³¿, ôóíäàìåí- Áðèãàäà ìàéñòð³â ç ºâðîðåìîíòó. Òåë: (097) 5422560 òè, êîòëîâàíè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ñåïòèêè, (0362) 266384; (096) 4406574 ÏÄÂ. Òåë: (067) 3602096

Ëèñò îöèíêîâàíèé, ïëîñêèé, ðèôëåíèé. Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü òà ìåòàëîïðîô³ëü äâîñòîðîíí³é êîëüîðîâèé, Ïîëüùà, ͳìå÷÷èíà. ̳íâàòà, âëàñíå âèðîáíèöòâî. Òåë: (050) 7249777; (097) 9143605

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ,

ïðîôíàñòèë, “Ruukki “Syper Katepal”, ïîâíà òàö³ÿ äàõó. Çàì³ðè òà áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) (096) 8990250

÷èñòêà òà âèêîïóâàííÿ ñòàâê³â. ²íø³ âèäè çåìëÿíèõ ðîá³ò. Òåë: (067) 4918576

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé ï³ä âîäî- òà ãàçîïîñòà÷àííÿ, ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè, ÷èñòêà òà êîïàííÿ ñòàâê³â, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåííÿ òà âèâåçåííÿ çåìë³, áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ñàìîñêèäè DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (096) 1103889

Finnera”, êîìïëåê- Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, äîñòàâêà êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ôóíäàìåíò³â, ïëà9035429; íóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåí-

ϳíîáëîêè 20õ30õ60ñì, õîðîøî¿ ÿêîñò³, öåìåíò. Äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. Òåë: (063) 4777326; (050) 6891579; (096) 9905080 ϳñîê êðóïíî òà äð³áíîçåðíèñòèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, öåãëà, äîñòàâêà. Âèâåçó ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9049130; (063) 4117874; (097) 5590422

íÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ òà âèâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì DzË. Òåë: (067) 3633427

Åêñêàâàòîðà,

êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, ñàìîñêèäà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîÙåá³íü (ãðàí³òíèé âàí³â, òðàíøåé, äîñòàâêà: öåãëà, òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ÷îðíîçåì, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), áðóê³âêà, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, ðàï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêóøíÿê. Òåë: (0362) 434275; (050) ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì êà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ Ç²Ë, ÊàìÀÇ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: 3781444 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ (095) 8625177; (050) 2715808 Êðàíñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì 3609750; (0362) 627796 ÊàìÀÇ, DzË, íèçüê³ ö³íè; ïîñëóãè åêñêàâàòî- ìàí³ïóëÿòîð, äîñòàâêà, ðîçâàíòàÙåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé ð³çíèõ ðîì “ðà÷îê”. Òåë: (050) 2218476; (097) æåííÿ: öåãëà, ñåïòèêè, áðóê³âêà, êîëîäÿçí³ êðóãè, ï³íîáëîêè, ïëèòè ôðàêö³é; â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé; 9982091

Áðèãàäà

âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, áåòîíí³ ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. ßê³ñíî. Òåë: (098) 3615226

Áóäèíîê “ï³ä êëþ÷” Âíóòð³øí³, îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 7175277; (063) 8857714 ³äêðèâàííÿ äâåðíèõ çàìê³â áåç ïîøêîäæåííÿ. Ðåìîíò òà çàì³íà çàìê³â. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005 ³äíîâëåííÿ â³äêîñ³â, øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³. Òåë: (0362) 249197; (098) 2594317 Âàíòàæí³, åëåêòðîòåõí³÷í³, ñàíòåõí³÷í³, ñòîëÿðí³ ïîñëóãè, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. “Äîìîâà ñëóæáà” âè¿çä äî çàìîâíèêà áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Âèáèâàííÿ í³ø, äâåðíèõ ïðîéîì³â, ðîçáèâàííÿ ñò³í, ñâåðäë³ííÿ îòâîð³â. Òåë: (093) 7352059 Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362

Âñòàíîâëåííÿ

àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ, çàì³íà êîòë³â, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085 Âñòàíîâëåííÿ áîéëåð³â, êîëîíîê, ã³äðîáîêñ³â, ïðàëüíèõ ìàøèí, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 2385533, (063) 2293434 Âñòàíîâëåííÿ áðîíüîâàíèõ, ì³æê³ìíàòíèõ, äåðåâ’ÿíèõ, ÌÄÔ äâåðåé, âð³çàííÿ, ðåìîíò çàìê³â. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005

Âñòàíîâëåííÿ

îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ (ïîë³ïðîï³ëåí, ìàòàëîïëàñòèê, ì³äü). Âñòàíîâëåííÿ êîòë³â, âîäîíàãð³âà÷³â. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíà. Ïîðÿäí³ñòü. Òåë: (067) 3811473; (0362) 450145 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, êðàí³â, óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò áîéëåðà, êîëîíêè, êîòëà. ×èùåííÿ. Ïîñëóãè ñàíòåõí³êà. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, íàâ³øóâàííÿ ëþñòð. Ðîçâåäåííÿ ïðîâîäêè. Ãàðàíò³ÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (050) 8145005, (097) 2385533 óäðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (068) 6470384 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàê-


1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

2.01 Ìåáë³

Îáøèâàííÿ áóäèíê³â ñàéäèíãîì, âàãîíêîþ, ï³äñîô³òè, ðèíâè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”. Òåë: (096) 4742882 Îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, äåêîðàòèâíî øòóêàòóðêà, “êîðî¿ä”. Òåë: (097) 5762190 ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (067) 6826274

Çàëèâêà ôóíäàìåíò³â,

Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â, òîùî. Ïðîôåñ³éíî, ìîæëèâèé âè¿çä çà ì³ñòî. Òåë: (096) 7755716; (063) 7332108 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, ëèöþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ïîá³ëêà, êàì³íí³ òà áåòîíí³ ðîáîòè, ìóðóâàííÿ, îãîðîæ³. Òåë: (098) 3305205; (097) 7683420 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, ëèöþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ïîá³ëêà, êàìÿí³ òà áåòîíí³ ðîáîòè, ìóðóâàííÿ çàáîð³â. Òåë: (098) 3305205; (097) 7683420 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 206100 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (066) 0473796; (097) 4984334 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (096) 1952680 Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996

ïëàíóâàííÿ (ðîçì³òêà) ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ öåãëîþ, áëîêàìè, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòîâàíà. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473 Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè òà ñàíòåõðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà, ðåìîíò ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè: ìåòàëåâ³ âîðîòà, êîçèðêè ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, ê³îñêè, ãàðàæ³. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 6283138 Çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ðîáîòè “ï³ä êëþ÷”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7175277 Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êëåºííÿ øïàëåð, øïàêëþâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÿê³ñíî. Òåë: (068) 7605725 Êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (068) 6283401 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äîñòàâêà áóäìàòåð³àë³â. Òåë: (067) 6826274; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äèçàéíåðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 6826274

Êîïàííÿ- ìóðóâàííÿ ñåïòèê³â, êîëîäÿç³â, ðîçâåäåííÿ âîäè, êàíàë³çàö³ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 7631792 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Òåë: (097) 5431709 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 6826274

• Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í òà ï³äëîãè, ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ. Êîíñóëüòàö³¿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 621812; (097) 9348367

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíóêè, ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 261328; (067) 2659591 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè. ßê³ñíî. Òåë: (067) 1331185 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êàìåíåì. Òåë: (097) 8697474 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êëåºííÿ øïàëåð, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, ³íøå. Òåë: (0362) 648476; (097) 1559505 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5431709 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, øïàêëþâàííÿ, òà ³í. ðîáîòè. Òåë: (096) 5641215 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, øïàêëþâàííÿ, òà ³íø³ ðîáîòè. Òåë: (096) 5641215 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â. Òåë: (068) 0343545 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, ìóðóâàííÿ ïåðåãîðîäîê, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 4595026 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ. Òåë: (096) 2245727 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 626898; (096) 4190182 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401

Ëèöþâàííÿ, ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêðàòîíó, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ëàì³íàòó, ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ìîíòàæ ïàðèëîê, âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â. Òåë: (096) 3003335 Ìîíòàæ âàãîíêè. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, “Àðìñòðîíã”, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6826274

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó,

ïîêð³âåëü, ñàéäèíã, áëîê-õàóñ, âàãîíêà, ã³ïñîêàðòîí, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, âêëàäàííÿ ï³äëîãè, ïàðêåòó, ñàóíè, áàí³. Òåë: (096) 3003335; (066) 1060737

Ïîêð³âëÿ äàõ³â,

âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè, óòåïëåííÿ äàõ³â. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9871443

Ïðîêàò ³íñòðóìåíòà:

ïåðôîðàòîðè, â³äá. ìîëîòêè, øë³ôìàøèíè 220Â, áîëãàðêè, áåíçî-, åëåêòðî- òà äèñêîâ³ ïèëè, ðóáàíêè, ëîáçèêè, ïëèòêîð³çè. Áåòîíîçì., ãàçîíîêîñàðêè, çâàð. àïàðàòè. Êîìïðåñîðè, òðàìáóâàëüí³ ìàøèíè. Ãåíåðàòîðè. Ðåìîíò åë.³íñòðóìåíòó Òåë: (0362) 234351; (067) 9093455; (067) 9024366 Àäð: гâíå, Ñò.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ïåðøîãî ó÷èëèùà ÂÏÓ N1

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â,

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 6374524 Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì. Òåë: (098) 8408301 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â. Òåë: (097) 8051638

Ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³¿ ó êâàðòèðàõ, ïðèâàò.áóäèíêàõ, òåõí³÷íèõ ïðèì³ùåííÿõ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

Ðåìîíò áåíçîïèë,

Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, êëàäêà öåãëè, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (067) 1572400 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ñòÿæêà, áåòîíóâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí. Òåë: (067) 2713251

Ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³

âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, Êàíàäà, Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, 30 êîëüîð³â, âàãîíêè, ï³äñîô³òó, ðèíâè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ï³äëîãà, ëàì³íàò, ôàíåðà, ë³íîëåóì. Òåë: (096) 3502083

Ðåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè. Òåë: (096) 2759276 Ðîçáèâàííÿ áåòîíó, ñòÿæêè, îááèâàííÿ ïëèòêè, ñâåðäë³ííÿ îòâîð³â ï³ä êàíàë³çàö³þ, âîäó, îïàëåííÿ, ãàç. Òåë: (050) 2251988

Ìî íòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Òåë: (096) 7277948, (095) 6476929

Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: Îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ. Ìîíòàæ ë³÷èëüíèê³â âîäè, ô³ëüòð³â, ìîíòàæ òåïëèõ ï³äëîã, ðàä³àòîð³â, êîòë³â. гçíèé âèá³ð ìàòåð³àë³â: ïîë³ïðîï³ëåí, ìåòàëîïëàñò, REXAY, ÒÈÑÈ, Yponor. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (097) 4253230

âèêîíóºìî øòóêàòóðí³ òà áåòîíí³ ðîáîòè. Óòåïëåíÿ äàõ³â òà ôàñàä³â. Øâèäê³ñòü, ÿê³ñòü òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåë: (050) 3708494

Ðåìîíò ó Âàø³é ê³ìíàò³: ã³ïñîêàðòîí, øïàêë³âêà, ï³äëîãà. ßê³ñòü, äîñâ³ä, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (099) 7401095; (097) 8544994, Ñåðã³é

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó,

Ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401

Ôàðáóâàííÿ. Òåë: (067) 6826274

Øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó,

Ñâåðäëîâèíè

³íøèõ âèä³â äåðåâ’ÿíèõ ï³äëîã. Êîìïëåêñíà ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ ï³äëîã. ßê³ñíî. Ïðîôåñ³éíèì îáëàäíàííÿì. Òåë: (067) 3607659, (063) 4904180

Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êëåºííÿ øïàëåð, âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 230998; (067) 1687567 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â, êëåºííÿ øïàëåð áóäü-ÿêèõ. Òåë: (067) 6826274 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³ òà ñò³í, ôàðáóâàííÿ ñí³æêîþ, âàïíîì, êëåºííÿ øïàëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ï³äâ³ñí³ ñòåë³. Òåë: (096) 5844508 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, ôàðáóâàííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954

Øïàêëþâàííÿ,

Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè âñ³õ òèï³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð, ïë³íòóñ³â, îáðîáêà â³äêîñ³â. Òåë: (0362) 630118; Òåë: (096) 5396535 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401

Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð òà DVD, íåäîðîãî. Òåë: (096) 1261530 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Øàôà íîâà 170õ72õ55ñì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Øàôà-êóïå íîâà, â ïåðåäïîê³é, øèðèíà 1.3ì, âèñîòà 2.35ì, ãëèáèíà 0.6ì, êîë³ð “âèøíÿ”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3012955 Øàôè-êóïå, â³òàëüí³, êîìï’þòåðí³ ñòîëè ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 3721771 Øàôè-êóïå, â³òàëüí³, êîìï’þòåðí³ ñòîëè ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 3721771 Øàôè-êóïå, êóõí³, â³òàëüí³, îô³ñí³ ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (050) 2362124 Øàôè-êóïå, êóõí³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Âè¿çä äèçàéíåðà, äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) 6283138 Øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ç ÄÑÏ íà çàìîâëåííÿ, çà ³íäèâ³äóàëüíèì äèçàéíîì òà ðîçì³ðàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (066) 0421517 Äâîñïàëüíå ë³æêî, òðþìî ç ïóôîì, ñò³ë-òóìáó, êîìï’þòåðíèé ñò³ë, øàôó ÷îòèðèäâåðíó, äâ³ òóìáè, á/â. Òåë: (066) 4421641

íà âîäó. Îáñëóãîâóâàííÿ. Ïðèÿìêè, íàñîñè, âîäà “ï³ä êëþ÷”. ßê³ñòü Øàôà òðèäâåðíà ç àíòðåñîëÿìè, êîðè÷íåâó, 2.15õ1.33õ0.56ì, 500ãðí, òîðã. Òåë: ãàðàíòóþ. Òåë: (095) 5755705 (050) 7138841

äîøêè, âêëàäàííÿ òà ðåñòàâðàö³ÿ. Ñâåðäëîâèíè Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473 íà âîäó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: Øë³ôóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ ïàðêåòó òà (096) 3918453

Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (097) 5431709

Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033 Ðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ, ëàì³íàò, ñàíòåõí³êà, òà ³íøå. Òåë: (096) 9953010 Ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 8051638 Ðåìîíò ïðèì³ùåíü, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Òåë: (050) 5097565 Ðåìîíò ïðèì³ùåíü, øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ñòåë³, äîñâ³ä ðîáîòè Òåë: (096) 5844508 Ðåìîíò ðóáåðî¿äîâèõ äàõ³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (068) 6470384 Ðåìîíò ó êâàðòèð³, âèð³âíþâàííÿ ñò³í, äåìîíòàæ³, ìîíòàæ äâåðåé, ã³ïñîêàðòîíó, ïëèòêè, ëàì³íàòó, øïàëåð. Ïîïåðåäí³é êîøòîðèñ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (050) 8145005, (096) 8583788

Ïðîôåñ³éíî

Óòåïëåííÿ,

Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401

ìîòîêîñ, íàñîñ³â, çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 4266688, (050) 3392852 Àäð: гâíå, Ñàãàéäà÷íîãî, 12

çà ö³íó. ˳ö.ÀÀ ¹068300 24.04.04ð., ÂÎÄÀ. Òåë: (0332) 231510; (050) 9071397 Êëåþ øïàëåðè â³ä 8ãðí/êâ.ì, âêëàäàþ ëàì³íàò â³ä 18ãðí/êâ.ì, ðîá³òè ç ã³ïñîêàðòîííèìè êîíñòðóêö³ÿìè â³ä 30ãðí/êâ.ì òà ³í. Òåë: (095) 7416208 Ìóðóâàííÿ ïàðêàí³â, îáëèöþâàííÿ áóäèíêó öåãëîþ, çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, º âëàñí³ ùèòè íà îïàëóáêó, áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (050) 6167269

íàñîñè, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: ôàñàä³â íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿ (067) 3326421; (050) 2742458 øòóêàòóðêè, “áàðàíåê”, “êîðî¿ä”. Âëàñí³ ðèøòóâàííÿ. Ö³íè ïîì³ðí³, Ñâåðäëîâèíè äîãîâ³ðí³. Òåë: (050) 7017928; (067) 7274757 íà âîäó. Ãëèáèíí³ íàñîñè “ÂîÔàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåìîíäîë³é”, îáñàäí³ òðóáè ÍÏÂÕ. Òåë: òàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401 (050) 1927878

ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, êëåºííÿ Ïðî÷èùåííÿ øãïàëåð, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ òà âîäîíàãð³âà÷³â, ãàçîâèõ êîëîíîê, ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) ïðîìèâàííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ òà 6682105 âîäîïîñòà÷àííÿ. Ðåìîíò. ßê³ñòü. Øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóÃàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3811473; êàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. (0362) 450145

ðîáîòè (ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, ïîë³ìåð-ï³ùàíà ÷åðåïèöÿ), âëàøòóâàííÿ ñîô³òó, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. Îçäîáëåííÿ ñàéäèíã, ï³íîïëàñò, Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàð- ôàñàä³â: áóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ ì³í.âàòà. Òåë: (097) 6919170

Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ãðóáîê, ïå÷åé, ³íøå. Òåë: (097) 5616691 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ïå÷åé, îçäîáëåííÿ ôàêòóðíîþ øòóêàòóðêîþ, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221

Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè, ÿê³ñíî, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âëàñíèé áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (067) 6826274

Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, âèñîòí³ ðîáîòè ÿê³ñíî, äîñâ³ä ðîìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèáîòè. Òåë: (097) 6374524; (050) öÿ, øèôåð, îíäóë³í. Óòåïëåííÿ 8633870 áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, òà îçäîáëåííÿ. Ðåìîíòí³ ðîáîòè. Óòåïëåííÿ ôàñàä³â ßê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ïîðÿäí³ñòü. Òåë: áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, íàíåñåííÿ (067) 3811473; (0362) 450145 “êîðî¿äó”, “áàðàíåêà” òà ³í. Òåë: Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ (097) 8051638; (050) 6682105

øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ïîá³ëêà, ïîêðàñêà, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 615890; (068) 0311409 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Åëåêòðèê, âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â. Òåë: (096) 3037897 Åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â, ïðîôåñ³éíî, ìîæëèâèé âè¿çä çà ì³ñòî. Òåë: (063) 7332108; Òåë: (096) 7755716 Åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè âíóòð³øíüîãî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (098) 6639108 Àäð: sanyn2005@ukr.net Åëåêòðîðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà êàáåëÿ íà ââîä³, ïåðåì³ùåííÿ ë³÷èëüíèêà, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ àâòîìàò³â. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêè, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

2.10

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëî•ä èÁ/â ëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè

2.01

Ìåáë³

2.01 Ìåáë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠ³òàëüíÿ 4õ1.9õ0.6, õîðîøèé ñòàí, 1100ãðí, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (063) 1569010 ³òàëüíÿ á/â, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9708978; (0362) 683660 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü, øàô-êóïå, äèòÿ÷èõ ê³ìíàò, îô³ñíèõ ìåáë³â, êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (050) 2362124 Âèãîòîâëåííÿ, â³äíîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò êîðïóñíèõ ìåáë³â. Áåçêîøòîâíèé ðîçðàõóíîê âàðòîñò³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788

Âèãîòîâëÿºìî: ìåáë³ VITAL: êóõí³, â³òàëüí³, ïåðåäïîêî¿, øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ ç ÄÑÏ äëÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Ö³íè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644410; (098) 7169584; (050) 4359787 Àäð: www.VITAL06.okis.ru

800-2500ãðí; Ãàçîâ³ ïëèòè, åëåêòðî-ïëèòè êåðàì³êà 800-1500ãðí, ïîñóäîìèþ÷³ ìàøèíêè 800ãðí; Ïðàëüí³ ìàøèíè â³ä 800ãðí; Õë³áîï³÷êè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, ïèëîñìîêè 100ãðí, êîòëè òà ³íøå. Òåë: (067) 3828809 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîë³÷èëüíèê 100ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 Êîíäèö³îíåðè ïîáóòîâ³, ïðîìèñëîâ³, âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ. Âåíòèëÿö³ÿ. Òåë: (0362) 629429 Êîíäèö³îíåðè. Ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3821320 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Äí³ïðÿíêà”, íîâà, â óïàêîâö³. Òåë: (097) 6879528 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Ïîáóòîâà òåõí³êà

á/â ͳìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò Øòóêàòóðåííÿ ñò³í Äèâàí 2 êð³ñëà íåäîðîãî. Òåë: (098) ïðîâ³äíèõ ͳìåöüêèõ ô³ðì “Bosh”, “Siemens”, “AEG”, “Ðrivileg”. Ìîðî6253313 òà ñòåëü, çàëèâàííÿ ñòÿæêè, Äèâàí ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. çèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, ãàïëèòêà, óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Òåë: Òåë: (098) 6253313 çîâ³ òà åëåêòðîïëèòè. Âñÿ òåõí³êà (096) 9509422 Äèâàí, êð³ñëî. Òåë: (050) 6378615; (097) ç ãàðàíò³ºþ. Ìîæëèâèé ãóðò. Òåë: 0326028 (067) 7096689, (050) 2910904, Øòóêàòóðåííÿ í ³ ì å ö ü ê î þ Êð³ñëî-ë³æêî á/â. Òåë: (097) 1904852 (067) 6040087 ñòàíö³ºþ, âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷è-

íîì. Ïî ìàÿêàõ, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 7541210, (095) 5855466 Øòóêàòóðåííÿ ïî “ìàÿêàõ”. Òåë: (097) 8051638 Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ òà áåçìàÿ÷íå âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Øâèäêå âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (093) 6695050 Øòóêàòóðêà ïî ìàÿêàõ. Òåë: (067) 7143277 Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Âèêîíóºìî âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: äàõè, êëàäêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà òà ³í. Òåë: (095) 0684826, Ñåðã³é; (093) 8039681 Âèêîíóºìî ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè ïðèì³ùåíü, ºâðîïåéñüêà ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ íà âèêîíàí³ ðîáîòè, ö³íè ïîì³ðí³, âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (066) 9980777

Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ òà çîâí³øíèõ ðîá³ò: øïàêë³âêà, øòóêàòóðêà, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³. Ôàñàäí³ ðîáîòè: ïîêëåéêà ï³íîïëàñòó, ì³íâàòè, íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíèõ øòóêàòóðîê, ïîêð³âë³ ç ÏÂÕ ïîêðèòòÿì. Òåë: (099) 4440008 ÄÀÕÈ - ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (095) 0684826, Ñåðã³é; (093) 8039681 Çàì³íà òðóá, ë³÷èëüíèê³â, óí³òàç³â, óìèâàëüíèê³â, ðàä³àòîð³â, ìîíòàæ îïàëåííÿ, êîòë³â, êîëîíîê, áîéëåð³â, êàíàë³çàö³ÿ, òåïëà ï³äëîãà, âîäîïðîâ³ä, ÿê³ñòü âèùà

Êóõí³ òà ñïàëüí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êóõí³, øàôè-êóïå, â³òàëüí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (096) 6283138 ˳æêà ìåòàëåâ³ 250ãðí. Òåë: (098) 6203889 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî 2 ÿðóñíå, ñîñíîâå, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 8013155 ˳æêî äåðåâ’ÿíå 2 ÿðóñíå. Òåë: (098) 0011153 ˳æêî äåðåâ’ÿíå ç ìàòðàöîì ïðóæèííèì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 ˳æêî, äâîÿðóñíå, äåðåâÿíå. Òåë: (098) 0011153 ˳æêî-êîëèñêà äåðåâ’ÿíå, íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (068) 0036885 ˳æêî-êîëèñêà äåðåâ’ÿíå, íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6175385 ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ì’ÿêèé êóòî÷îê á/â. Òåë: (068) 6242474 Ïåðåäïîê³é äîâæèíà 4ì., ó õîðîøîìó ñòàí³, äçåðêàëî 1000ãðí. Òåë: (098) 4640251 Ïåðåòÿãóâàííÿ äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëü÷èê³â íà äîìó. Çàì³ðè áåçêîøòîâí³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Ïîëèöÿ äëÿ êíèã. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ïîëè÷êà äëÿ êíèã. Òåë: (095) 1020648 Ïðèõîæà. Òåë: (096) 7475268 Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê”, ç äâîìà øàôàìè ç àíòðèñîëÿìè, äâà ë³æêà ç ìàòðàöàìè, 2 øàôè òðèäâåðí³, ìÿêà ÷àñòèíà, ç äâîìà êð³ñëàìè ðîçêëàäíèìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñïàëüíÿ, ë³æêà ç ìàòðàöàìè, äâ³ øàôè òðèäâåðí³, ñò³íêà, ì’ÿêà ÷àñòèíà. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñò³ëüö³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, áàðí³, 15øò., 200ãðí./øò. Òåë: (067) 2649912

Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí, “Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí, “Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïðàëüíà ìàøèíà. Òåë: (0362) 287143; (097) 1882270 Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â, òðèõêàìåðíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281 Õîëîäèëüíèê á/â, äîñòàâêà ïî ì³ñòó. Òåë: (098) 6945037 Õîëîäèëüíèê á/â. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7275858 Õîëîäèëüíèê, ç ͳìå÷èííè. Òåë: (096) 4437006 Õîëîäèëüíèê, ðîáî÷èé, îäíîêàìåðíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 6296878 Öåíòðèôóãà. Òåë: (0362) 242318

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠ̳êðîõâèëüîâ³ ïå÷³. Òåë: (098) 6945037 Ïèëîñîñ á/â ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (068) 0154470 Ïðàëüíó ìàøèíó ðàäÿíñüêó. Òåë: (098) 6945037 Õîëîäèëüíèê â³ä 150ãðí. Òåë: (097) 7954385 Õîëîäèëüíèêè á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Õîëîäèëüíèêè íåðîáî÷³ òà á/â. Òåë: (098) 6945037 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336

17

Õîëîäèëüíèêè,

ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè òà ³íøå. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Åë/ïëèòó, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (0332) 797051; (095) 0138577

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàõèñí³ ÷îõëè. Òåë: (097) 7538449 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí íîâèé, íå ðîçêîäîâàíèé, 120ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ïëàíøåòîôîí Lenovo S930, 6 Äþéì³â, 2ñ³ì, 4 ÿäðà, Dolby stereo + áàãàòî ïîäàðóíê³â (÷îõëè, çàõèñí³ ïë³âê³, âèñîêî-ÿê³ñíà ãàðí³òóðà). Òåë: (097) 7538449 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ñìàðòôîí 4 ÿäåðíèé ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7538449 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ×îõëè-áàìïåðè äî Lenovo P780, ð³çíîêîëüîðîâèé, ìàòîâèé, ïðîçîðèé ïëàñòèê. ßê³ñòü. Òåë: (097) 7538449

2.30

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áîéëåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Òåë: (067) 7265631

Ãàçîâ³ êîëîíêè á/â, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, êîòëè 2-êîíòóðí³. Ãàðàíò³ÿ. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Ãàçîâà ãîð³ëêà. Òåë: (095) 1020648

Ãàçîâà êîëîíêà “Þíêåðñ”, 950ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâèé êîòåë “Äàíêî”, á/â, 850ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Êîòåë Ê×Ì-4Ì Ð³âíå, íîâèé, ÊÑÒ-16 íîâèé, òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî íîâèé. Òåë: (067) 8889055 Êîòåë Ê×Ì-4Ì Ð³âíå-1. Òåë: (0362) 683541 Êîòåë Ê×Ì-4Ì. Òåë: (068) 0218529 Êîòåë íà òâåðäå ïàëèâî òà ãàç, Ê×Ì. Òåë: (098) 5036339 Êîòëè ãàçîâ³, êîëîíêè, ðàä³àòîðè “RODA” âèðîáíèöòâà ͳìå÷÷èíè. Ç ïåðøèõ ðóê. Òåë: (0362) 629429 Êîòëè òâåðäîïàëèâí³. Òåë: (0362) 620558 ˳÷èëüíèê òðèôàçíèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ïëèòà 4-êîíôîðíà. Òåë: (067) 7275858 Ïëèòà ãàçîâà ó õîðîøîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (0362) 287143; (097) 1882270 Ïëèòà ãàçîâà, á/â. Òåë: (03622) 54529; (068) 7631406 Ïëèòà ãàçîâà. Òåë: (098) 6253313 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³ á/â. Òåë: (096) 3662772 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (068) 0218529 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 644353, 629905

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áàëîí ãàçîâèé, 450ãðí. Òåë: (0332) 268170; (095) 1557116 Êîòåë-êîëîíêà “Ôëîðèäà” ãàçîâèé, 1000ãðí. Òåë: (095) 1988822

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Á/â ãàçîâ³

êîëîíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (067) 3811473; (0362) 450145 Êîëîíêè ãàçîâ³. Òåë: (096) 9677284 Êîëîíêè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Êîòåë “Æàðîê”. Òåë: (096) 7351404 Êîòåë Ê×Ì-4Ì. Òåë: (096) 7351404

Êóïëþ á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, ìîæëèâî ó íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (096) 5023483; (0362) 435739 Ïðàëüíó ìàøèíêó á/â, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ðàä³àòîðè íîâ³ òà á/â. Òåë: (096) 7351404 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335

2.40

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàíêè ñêëÿí³. Òåë: (068) 1368177; (0362) 231635


18

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

Ãîäèííèê “×àéêà”, æ³íî÷èé â æîâò³é îïðàâ³, Ðîñ³ÿ. Òåë: (0362) 648057 Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé 1200ãðí. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîäóøêè, ðîçì.70õ70ñì. Òåë: (098) 0059231 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

2.72

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè —

2.60

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâèõ àíòåí, ïåðåãëÿä ðîñ³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ áåçêîøòîâíèõ êàíàë³â òà çàêîäîâàíèõ, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (067) 3600028 ϳäêëþ÷åííÿ áîéëåð³â, ïðàëüíèõ ìàøèí, ïîñóäîìèéîê, åëåêòðîïëèò, ñòàá³ë³çàòîð³â íàïðóãè. Òåë: (063) 2240008 Ðåìîíò ãàçîâèõ êîëîíîê, êîòë³â, ïëèò. Òåë: (0362) 264156; (097) 0435670 Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (0362) 288902

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 4455000 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, õîëîäèëüíèêà, ì³êðîõâèëüîâêè, òåëåâ³çîðà. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä. Ïðèéíÿòí³ ö³íè. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Òåë: (067) 9059366 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ìîí³òîð³â, àäàïòàö³ÿ êîëüîðó, çâóêó, âè¿çä äî çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ìîí³òîð³â, âè¿çä ïî îáëàñò³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969; (067) 6477055 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî öèôðîâîãî ³ ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ, çàì³íà ê³íåñêîï³â, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (067) 3600028 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 286632 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (098) 0112424 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 282812; (097) 5809792 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 635403, 435490

Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, ïîáóòîâèõ òà ïðîìèñëîâèõ, îâåðëîê³â, äåòàë³ (áóäü-ÿê³). Òåë: (096) 3737771, Ïàâëî

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ð å ì î í ò ï î á ó ò î â è õ õ î ë î ä è ë üíèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, âèêëèê ìàéñòðà ïëàòíèé. Òåë: (050) 6313413 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Êàéçåð”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ”, AEG òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ. Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Öóöåíÿòà àëàáàÿ, íåäîðîãî, 1,5 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6521854 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Òåë: (050) 6468679

Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Òåë: (067) 3828809

2.73

ʳøêè

2.73 ʳøêè

2.75

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àêâàð³óìè, îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Áäæîëè, âóëèêè, ìåä ñò³ëüíèêîâèé, 55ãðí/1êã. Òåë: (067) 8892157; (050) 8817212 Áäæîëè. Òåë: (097) 0681680; (0362) 201443 Áäæîëîñ³ì’¿ ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 1368175 Âóëèêè ç áäæîëàìè, äâà âóëèêà ïóñòèõ, öåíòðèôóãà íà 4 ðàìêè. Òåë: (0362) 242318; (095) 4868656 Âóëèêè ç áäæîëàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 242318 (гâíå)

Âóëèêè, áäæîëî-ïàêåòè. Òåë: (096) 3979731 Iíäèêè. Òåë: (0362) 200208 (гâíå); (096) 7467402 Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êîáèëà, 7 ðîê³â, ðîáî÷à, 7500ãðí, Âîëèíñüêà îáë. ʳâåðö³âñüêèé ð-í. Òåë: (099) 7404283 Êîáèëà, 8 ðîê³â. Òåë: (096) 1506594 Êîçà, 2 ðîêè. Òåë: (096) 1506594 Êîçà, 3.5 ðîêè. Òåë: (066) 1620097

Êîìá³êîðì äëÿ êðîëèê³â òà øèíøèë ç òðîâ’ÿíèì áîðîøíîì (âëàñíå âèðîáíèöòâî). Êðîëèêè ïîðîäè á³ëèé ïàíîí òà ñð³áëÿñòèé, 2-4 ì³ñÿö³, ïðèâèò³. гâíåíñüêà îáë. Òåë: (096) 9659565 Êîí³. Òåë: (098) 8313621 Êîðåéñüêà ñâèíîìàòêà, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3635251 Êîðåéñüêà ñâèíîìàòêà, ïîðîñÿòà íåäîðîãî. Òåë: (067) 3635251

Êîðîâà ìîëîäà, ìîëî÷íà, õîðîøà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4761104 Êîðîâà, 5 ðîê³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 270602 Êîðîâà, ìîëîäà. Òåë: (0362) 274453; (096) 1279510 Êîðîâà, òåëÿ. Òåë: (098) 3425098

Êîðîâà. Òåë: (050) 6227227 Êîðîâè, 2øò., ìîëîä³. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162

Êðîëèöÿ âàã³òíà “âåë³êàí” àáî îáì³íÿþ íà çåðíî. Òåë: (050) 8843343 ѳíî, ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (067) 1027735 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) Òåëèöÿ 5 òèæí³â, â³ä âåëèêî¿ ìîëî÷íî¿ êîðîâè, 18ãðí/êã, ð-í ëóöüêîãî öóêðîâîãî çàâîäó. Òåë: (095) 4517179 Òåëè÷êà ìîëî÷íî¿, í³ìåöüêî¿ ïîðîäè, íà êîðîâó, 1.5 ì³ñÿö³, ì.Áåðåñòå÷êî. Òåë: (066) 7709140 Òåëÿ. Òåë: (0362) 274453; (096) 1279510 Óïðÿæ ê³ííà, ïëóã ê³ííèé. Òåë: (067) 1027735 ×åðâîíîâóõ³ ÷åðåïàõè ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) 1123895 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

ÐÎÁÎÒÀ

Òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 2706114

ç 10.06 ïî 31.08, â ñóïåðìàðêåò íà îç.Ñâ³òÿçü ïîòð³áí³ êàñèðè, êóõàð³, ìåíåäæåðè òîðãîâîãî çàëó. Îïëàòà ïðàö³ âèñîêà. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Òåë: (095) 6185026

Êîøåíÿòà: øîòëàíäñüêà âèñëîâóõà òà áðèòàíñüêà, 2 ì³ñÿö³, ë³ëîâ³. Òåë: (098) 4193146

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600

Íà ë³òí³é ïåð³îä

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

Òîðô, ÷îðíîçåì,

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

2.72 Ñîáàêè

Êâ³òè òà ðîñëèíè

Ãí³é, ïåðåãí³é. Äîñòàâêà à/ì DzË, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 5395672, (068) 3320832 Ãí³é. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Ãðå÷êà, âèêà. Òåë: (098) 9971032 Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (0362) 235886 Êàðòîïëÿ íàñ³ííºâà. Òåë: (096) 7335694 Êóùîâ³ ñóíèö³. Òåë: (095) 1020648 Ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 0321551

Ñîáàêè

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè áàéêîâ³, âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

3.01

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609

Íà ë³òí³é ïåð³îä ç 10.06 ïî 31.08 äëÿ ðîáîòè â áàðàõ íà îç.Ñâ³òÿçü ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, êóõàð³, ïîñóäîìèéíèöÿ. Îïëàòà ïðàö³ âèñîêà. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Òåë: (095) 6185026

Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì, ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ, ²íòåðíåò ðåºñòðàö³ÿ, àíêåòè, ñòðàõîâêè. Âàêàíñ³¿ ó Ïîëüù³: øâà÷êè, áóä³âåëüíèê è , ç â à ð þ â à ë ü í è ê è , â î ä ³ ¿ - ä à ë åêîá³éíèêè, ñ/ã ðîáîòè. Äîãëÿäàëüíèö³ ó ͳìå÷÷èíó. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (0332) 723738 (Ëóöüê); (099) 3469381 Àäð: Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25.

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 4 ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó îñâ³òí³õ ïðîäóêò³â. Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5413050 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àâòîñëþñàð. Òåë: (067) 9682875 Àãåíò ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3879755 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ïåðóêàðíþ ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Áðèãàäà ë³ñîðóá³â, ïèëîðàìíèê³â, ìîíòåð³â êîë³é, ð³çíîðîáî÷³, ç/ï âèñîêà. Òåë: (063) 2516551 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³íèêè ÷îëîâ³êè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³òíèêè, ÷îëîâ³êè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Áóõãàëòåð, ÎÊÐ: ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð, äåðæàâíà ñëóæáà, íà êîíêóðñí³é îñíîâ³, íà ïåð³îä äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè. Ãîðîäîöüêèé âèïðàâíèé öåíòð. Òåë: (0362) 618076  á³çíåñ-ïðîåêò ïîòð³áíî 4 ëþäèíè ç êîìåðö³éíèì ìèñëåííÿì. Äåòàë³ íà ñï³âáåñ³ä³, çàïèñ çà òåëåôîíîì. Òåë: (093) 8243098

 â³ää³ë ïðîäàæó ïîòð³áåí êóð’ºð áåç âëàñíîãî àâòî. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 3000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 431307, 236307 ³äá³ðíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

³çüìó íà ðîáîòó: Ïëèòî÷íèêà; Ìàéñòðà ïî âíóòð³øí³õ ðîáîòàõ ( ø ï à ë å ð è , ô à ð á ó â à í í ÿ ) ; Ä î ìðîá³òíèöþ (âì³ííÿ ãîòóâàòè); ϳäñîáíèêà; Åëåêòðîçâàðþâàëüíèêà. Ðîáîòà ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó. Íå àãåíñòâî. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3400493 Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòè ÷îëîâ³ê, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï 130ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (066) 7940460 Âàíòàæíèêè íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè ÷îëîâ³è, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàõòåð æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1300ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (097) 2385723 Âàõòåð-æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âèã³äíèé çàðîá³òîê äëÿ àìá³ö³éíèõ ëþäåé. Ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàíÿò³ñòü áåç ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü. Òåë: (097) 5413050, (095) 2203096 Âîä³é - àñåí³çàòîð. Òåë: (067) 3630374

Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å, ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é êàò.Â, Ñ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, ïî ì³ñòó, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é êàò.Ñ íà à/ì ÌÀÇ-5551, ñàìîñêèä, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 627796; (067) 3609750 Âîä³é êàò.Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é, êàò.Â, Ñ, Å, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é, êàò.Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é-åêñïåäèòîð ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè ÷îëîâ³êè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-15.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, â³ê íåîáìåæåíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, â³ê íåîáìåæåíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äèçàéíåð, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, çíàííÿ Ôîòîøîï Êîðàë Ðåòóø. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèñïåò÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Äèñïå÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äëÿ ââåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâî¿ ïîë³òèêè ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè. Òåë: (097) 5413050; (095) 2203096 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê äëÿ ñòóäåíò³â òà çàî÷íèê³â, ïîäðîáèö³ íà ñï³âáåñ³ä³. Ðåçþìå íàäñèëàòè. Òåë: (097) 5413050 Àäð: E-mail: lorako@meta.ua Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã Òåë: (0362) 436271 Äîìîãîñïîäàðêà ñòàðøà æ³íêà ïîðÿäíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åêñêàâàòîðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åêñïåäèòîð -âîä³é, ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê 4 ðîçðÿäó îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Åëåêòðèê äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ƴíêè, âèãîòîâëåííÿ æàëþç³. Òåë: (098) 4634215 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-17.00, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ñá. íä. âèõ, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï äîñâ³ä ðîáîòè ç áóäìàòåð³àëàìè, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâãîñï ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâãîñï ÷îëîâ³ê, ñá., íä., ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàì³ñíèê äèðåêòîðà, íà ô³ðìó, ç/ï äîãîâ³ðíà. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Âèìîãè: â/î, çíàííÿ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ô³íàíñ³â. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325

Çáèðàëüíèê ìåáë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèê - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê, ç/ï 50% â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèêè - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Çåìëåâïîðÿäíèê, ñåðòèô³êîâàíèé, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0249364 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êëàñè÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 2/2 äí³, æ³íêà. Òåë: (067) 3851648 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó, ãðàô³ê ðîáîòè 2/2 äí³. Òåë: (097) 2385723 Êîì³ðíèê íà ñêëàä. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 2500ãðí. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Êîìïàí³ÿ çàïðîøóº ðîçïî÷àòè êàð’ºðó ó âèã³äíîìó á³çíåñ³. Âèñîêà ç/ï, â³ëüíèé ãðàô³ê. Âàøà ïåðøà ñõîäèíêà - ñï³âáåñ³äà. Òåë: (097) 5413050, (095) 2203096 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Êîíñóëüòàíòè, ìåíåäæåðè òà ³íø³ êîìóí³êàáåëüí³ ïðàö³âíèêè. Òåë: (097) 0314139

Êóð’ºð, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâèé. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü. Ç/ï 1500-2000ãðí. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî Êóð’ºð. Òåë: (068) 7509700, (093) 8385122 Êóð’ºðè ïî äîñòàâö³ àâ³àêâèòê³â. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. Ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

Ëèöþâàëüíèê ïëèòêîþ (ä/ð íà âî•äÿí.ïëèòêîð³ç³), âíóòð. ðîáîòè (øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ); Äîìðîá³òíèöÿ (êóõàð), íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü; Óëåêòðîçâàðþâàëüíèê (âîðîòà, îïàëåííÿ); ϳäñîáíèê (ð³çíîðîáî÷èé) ÿêèé ïðàöþâàâ íà âí.ðîáîòàõ. Ðîáîòà â ïðèâ. áóäèíêó. Òåë: (067) 3602023

Ëþäè, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ â ìåðåæåâîìó ìàðêåòèíãó, â³ëüíèé ãðàô³ê, äîäàòêîâèé çàðîá³òîê 50-250ó.î. ³ á³ëüøå, ³ñíóº ïîäàðóíêîâà ñèñòåìà. Òåë: (097) 0314139 ̳æíàðîäíà ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâîäèòü êîíêóðñ äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ç â/î (áàæàíî åêîíîì³÷íîþ). Òåë: (0362) 435308 Ìàéñòåð ºâðîïåéñüêîãî ìàí³êþðó. Òåë: (067) 1527517; (099) 3425189 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàëÿð-øòóêàòóð, ñëþñàð-ñàíòåõí³ê, ñòàæ ðîáîòè. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473 Ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà, åêñêàâàòîðà, àâòîêðàí³âíèê, âîä³é íà áåëàç, âî䳿 âñ³õ êàòåãîð³é, çâàðíèê, åëåêòðîñëþñàð, òîêàð, ìîòîðèñò, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2403166 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740 Ìåäè÷íà ñåñòðà æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910 Ìåíåäæåð â³ää³ëó çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. êîìïë. ñò. +%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã.çàë., ç/ï 2000ãðí., ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó ðó÷íîãî ³íñòðóìåíòó, çàñîá³â óêð³ïëåííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè, âëàñíèé à/ì. Òåë: (067) 1920216; (099) 0534144 Ìåíåäæåð ç ðåêëàìè. Îïëàòà ïðàö³ - %. Âñ³ äåòàë³ çà òåëåôîíîì. Òåë: (093) 8243098

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2800ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2500ãðí. + %. Çàáåçïå÷èìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 2900ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð-ëîã³ñò ç âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèñîêà ç/ï. Òåë: (096) 9337326

Ìîíòàæíèê. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì, ç/ï âèñîêà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8.00-18.00. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Îïåðàòîð - àäì³í³ñòðàòîð, ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð - àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáà, ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð-êàñèð â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñ-ìåíåäæåð íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îõîðîííèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 1800ãðí. Òåë: (097) 2385723 Îõîðîííèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648 Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïåêàð³ íà âèï³÷êó âàôë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 12 ãîäèí, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 90ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè ç/ï â³ä 100ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Òåðì³íîâî ïîòð³áåí íà ðîáîòó â ïðèâàòíó äðóêàðíþ ì.Ëóöüêà äðóêàð îôñåòíîãî äðóêó, ð³çàëüíèê ïàïåðó òà êàðòîíó íà ñòîïîð³çêó. Òåë: (0332) 295125; (095) 5173987 Òåðì³íîâî íà ë³òí³é ïåð³îä ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè òà áàðìåíè, ç/ï ùîòèæíåâà. Òåë: (066) 6004002

3.05

Øóêàþ ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï %. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïèëîðàìíèê. Òåë: (098) 4404300 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ãðàô³ê ðîáîòè 3/2 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910 Ïîêî¿âêà ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàä, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàä, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Ïí.-Ñá. Ç/ï 1500ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Ç/ï 2600ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà. Òåë: (068) 7509700, (093) 8385122 Ïîñóäîìèéêà, øàøëè÷íèê, ðåñòîðàí “Ñòàìáóë”. Òåë: (0362) 236092; (098) 5833384 Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910 Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó êîìóí³êàáåëüí³ ëþäè, äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåêëàìíèõ àêö³é â òîðãîâèõ ïóíêòàõ ì³ñòà. Ç/ï ïîòèæíåâà, â³ä 800ãðí./òèæäåíü. Òåë: (0362) 402093; (093) 1571938 Ïîòð³áíà íà ïîñò³éíó ðîáîòó æ³íêà (â³ê íåîáìåæåíèé) äëÿ ïðèáèðàííÿ êâàðòèð. Íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Áàæàíî ïðîæèâàþ÷à â ðàéîí³ âóëèöü: Ñò.Áàíäåðè, Êí.Îëüãè, Â.×îðíîâîëà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (098) 0321041; (093) 5348386 Ïðàö³âíèê íà âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ÷îëîâ³ê. Òåë: (067) 8313024 Ïðàö³âíèê ïî îáðîáö³ êàìåíþ. Òåë: (096) 9263005; (066) 2553942

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ïîëóíèöü, âèøåíü, ÷åðåøåíü, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781

Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèêè â á³çíåñ-ïðîåêò 4 ëþäèíè ç êîìåðö³éíèì ìèñëåííÿì. Òåë: (097) 5413050; (095) 2203096 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (067) 3879755 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8-00-18.00. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè äëÿ ñêëåþâàííÿ êîíâåðò³â íà äîìó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (068) 4002017, 10.00-14.00 Ïðàö³âíèêè êîìóí³êàáåëüí³ â ïîë³òè÷íó ïàðò³þ, ç/ï 4500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê/ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00, Íä.- âèõ³äíèé. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï â³ä 2800ãðí. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò. Ã/ð: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðèáèðàëüíèöÿ æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-17.00, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 750ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, æ³íêà ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá.íä. âèõ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá.íä. âèõ³äí³, ç/ï 130ãðí/äå6íü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè ñá.íä. âèõ³äíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, áåç ø/ç, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 08.00-15.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 08.00-16.00, ñá.íä âèõ., ìîæëèâî æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷àòà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷àòà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü áóäìàòåð³àë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ê³îñê ³ãðàøîê. Òåë: (068) 0004404 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â äîñâ³ä ðîáîòè, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí, +% æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü æ³íêà, ïðîäãðóïà, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, 10.00-20.00, ç/ï 140ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿãó, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, ç/ï 90ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîîòè 3/3 äí³, ç/ï 100ãðí/äåíü, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â â áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü êóðåé ãðèëü æ³íêà, ç/ï 700ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ò/ò, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ò/ò. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà ïðîäóêòîâèé ðèíîê, ïðîìèñëîâ³ òîâàðè. Òåë: (096) 1706041 Ïðîäàâåöü ïèâà, ìîëîä³ ÷îëîâ³êè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-22.00, 2/2 äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â â ìàãàçèí. Òåë: (0362) 262773 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà æ³íêà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, 09.00-22.00, ç/ï 200ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ïðîìãðóïà æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ñàíòåõí³êè, ãðàô³ê ðîáîòè 019.00-18.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ñàíòåõí³êè, òîâàðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó 09.00-15.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó ç 9.00-15.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàí ÷îëîâ³ê/æ³íêà, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2700ãðí. + % â³ä ïðîäàæ. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïðîäàâåöü. Òåë: (068) 7631524 Ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè áóä.ìàòåð³àë³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï 2600ãðí. + %, ïîòèæíåâî. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïðîìîóòåðè òà ðîçïîâñþäæóâà÷³ ëèñò³âîê åíåðã³éí³ ìîëîä³ ëþäè, òåðì³íîâî îïëàòà ùîäåííà. Òåë: (0362) 432910 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

19

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 гçíîðîáî÷³ äëÿ çåìåëüíèõ ðîá³ò, âêëàäàëüíèêè êàáåëÿ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2352828 гçíîðîáî÷³. Òåë: (067) 9682875 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, íä., âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 гçíîðîáî÷èé, áàæàíî ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Òåë: (095) 7541903 гçíîðîáî÷èé, ÷îëîâ³ê, ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ðîá³òíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00., Íä.-âèõ³äíèé. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì äëÿ àêòèâíèõ ³ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, âèñîêèé çàðîá³òîê áåç ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, â/î íåîáîâ’ÿçêîâà. Òåë: (097) 5413050; (095) 2203096 Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñïåö³àë³ñò ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òà ³íñòðóìåíò³â, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîðîæ àâòîñòîÿíêè, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äí³, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñòîðîæ â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñóïåðâàéçåð ÷îëîâ³ê, âëàñíèé à/ì, ç/ï 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñóïåðâàéçåð, ç/ï â³ä 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740

Òîêàð. Òåë: (096) 8169749 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, æ³íêà, ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 5000ãðí, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæëèâî áåç à/ì. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ìîæëèâî áåç à/ì, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê. Òåë: (068) 7509700, (093) 8385122 Óêðà¿íñüêà êîìïàí³ÿ çàïðîøóº áàæàþ÷èõ îòðèìàòè çíàííÿ òà ðîçïî÷àòè êàð’ºðó ó á³çíåñ³. Âàø ïåðøèé êðîê - ñï³âáåñ³äà. Òåë: (095) 2203096

Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåð³â ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè: êîðîòêîñòðîêîâà òîðã³âëÿ, ïîðòôåëüíå ³ ïîçèö³éíå êåðóâàííÿ êàï³òàëîì, ô³íàíñîâèé ³íæèí³ðèíã òà ñòðóêòóðí³ ïðîäóêòè. Íàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: ìåíåäæåðà ïî óïðàâë³ííþ ô³í. àêòèâàìè òà ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 435308 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà, åêîíîðì³÷íà, áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôëîðèñò, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôëîðèñò, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øâà÷êà ìåáë³â, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øâà÷êà íà ìåáë³ æ³íêà, ç/ï 2000ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 432910 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ìîëîä³ õëîïö³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Øïàêëþâàëüíèêè, ïëèòî÷íèêè, ã³ïñîêàðòîíùèêè, ìàëÿðè, øòóêàòóðè, ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (068) 2411492 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, æ³íêà, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Â êàôåòåð³é ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, àäì³í³ñòðàòîð, ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåë: (099) 6373869; (099) 7910735  í³÷íèé êëóá ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé. Òåë: (066) 5223666

³çüìó íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó ØÂÀ×ÊÓ ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïðîìèñëîâîìó øâåéíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ó ì.Ëóöüê. Òåë: (0332) 728261, 9.00-17.00; (050) 5395421 ³çüìó íà ðîáîòó âî䳿â-äàëåêîá³éíèê³â. Òåë: (050) 5524607; (096) 4425800 ³çüìó íà ðîáîòó ìàøèí³ñòà åêñêàâàòîðà ðîáîòà ó ì.Ëóöüêó, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (066) 3762774; (097) 1440605 ³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, êàò.Ñ, D, E. Òåë: (050) 2764534; (067) 3615154 ³çüìó íà ðîáîòó ñòîëÿðà-âåðñòàòíèêà. Òåë: (050) 1320046

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó îïåðàòîðà ÏÊ, â îô³ñ, êðåäèòíîãî åêñïåðòà (ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè), ç/ï âèñîêà; ð³çàëüíèêè ñêëà, ñåêðåòàðÿ, 12 â³ëüíèõ âàêàíñ³é ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà. Òåë: (0332) 723846; (096) 3834195; (099) 9465541; (063) 9928350

Çàïðîøóºìî

Àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí íå ïðîäîâîëü÷à ãðóïà, æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè àäì³í³ñòðàòîðîì 4 ðîêè. Òåë: (096) 5991333 Áóä³âåëüíèê³â, áðèãàäà. Òåë: (097) 3865964 Áóä³âåëüíèê³â. Áðèãàäà. Òåë: (0362) 262359, 203174 (гâíå) Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684

Áóäü-ÿêó òèì÷àñîâó, ðàçîâó, í³÷íèé ÷àñ, ìîæëèâèé âè¿çä, ÷îëîâ³ê. Òåë: (096) 7951143 Áóäü-ÿêó, 3/3, áàæàíî ç ïîäåííîþ îïëàòîþ. Òåë: (097) 0724106 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, æ³íêà 39 ðîê³â, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (096) 9415726 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, ïîçì³ííî, åëåêòðîìîíòåð. Òåë: (096) 2363505 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê 40 ðîê³â, ìîæëèâî áóä³âåëüíèêà, ï³äñîáíèêà. Òåë: (068) 0520340 Áóäü-ÿêó. Ƴíêà ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (096) 3791721 Áóäü-ÿêó. Õëîïåöü. Òåë: (067) 5809298 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ôîðìè âëàñíîñò³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 6576288 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, çäà÷à çâ³ò³â. Òåë: (066) 8208922 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (098) 3728161 Áóõãàëòåðà ïî ñóì³ñíèìöòâó, çíàííÿ ÏÊ, “1Ñ Áóõãàëòåð³ÿ”, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 4193146 Áóõãàëòåðà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 6576288 Âîä³ÿ âëàñíèé àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 9250673 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

Ïðîäàâöÿ ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 3859563 Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 36 ðîê³â. Òåë: (0362) 222739 Ðîáîòó íà áóä³âíèöòâ³. Òåë: (096) 2245727 Ðîáîòó õîðîøó, ìîëîäèé, â³äïîâ³äàëüíèé, êîìóí³êàáåëüíèé ÷îëîâ³ê 33 ðîêè, â/î, çíàííÿ ÏÊ, âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ, áåç ø/ç, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (096) 4590909 Ñàíòåõí³êà, çâàðþâàëüíèêà, ÿê³ñíî âèêîíóþ âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (096) 7787581 Ñòîðîæà, îõîðîííèêà áåç ø/ç. Òåë: (096) 3059968 Ñòîðîæà, îõîðîííèêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (096) 3059968 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, 1/3, ÷îëîâ³ê 55 ðîê³â. Òåë: (0362) 264858; (096) 5775599 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, ïîðÿäíèé, â³äïîâ³äàëüíèé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÷îëîâ³ê 50ðîê³â. Òåë: (096) 2904847 Ñòîðîæà. Òåë: (068) 2264556 Ñòîðîæà. Òåë: (068) 2264556

3.10 3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ÏÎÒвÁͲ Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 0528817 Íÿí³ æ³íêà â/î. Òåë: (096) 5991333

3.20

Ïîòð³áí³ âî䳿

íà ðîáîòó íà òàêñ³ ç âëàñíèì à/ì. Íàäàþ ë³öåíç³éíó ï³äòðèìêó äëÿ ðîáîòè íà òàêñ³. Òåë: (067) 3618464 Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè íà àâòîìèéêó ð-í Âèøêîâà, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (066) 0527683 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó âàíòàæíèêè, ð³çíîðîáî÷³, ï³äñîáíèêè, îõîðîíö³, ïàêóâàëüíèêè. Òåë: (0332) 723846; (096) 3834195; (099) 9465541; (063) 9928350 Ïîòð³áíà õàòíÿ ðîá³òíèöÿ (ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ïðèáèðàííÿ, ïðàñóâàííÿ), 8.00-17.00, ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ, 1500-2000ãðí (â³ä ÿêîñò³). Òåë: (050) 3781243

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ïîëóíèöü, âèøåíü, ÷åðåøåíü, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðîïîíóºìî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 8881191; (067) 4224292 Ðîáîòà â îô³ñ³ (ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè), ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 3788378

Ñ/ã ðîáîòè, ïðîïîëþâàííÿ òà çá³ð ïîëóíèö³, ïîëüîâ³ ðîáîòè, òåïëèö³, ïàðíèêè, ôåðìè, ì’ÿñîêîìá³íàòè, ðèááàçà, øâà÷êè, áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, íàÿâí³ñòü çàêîð. ïàñïîðòó, â³çîâà ï³äòðèìêà. Òåë: (050) 7325315; (096) 8708768

(0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ ç âëàñíèì àâòî “Ôîëüêñâàãåí-ËÒ-35", áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, â³äêðèòà â³çà. Òåë: (096) 1677999 Âîä³ÿ êàò. Â, Ñ, Å, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0345910 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ, Ä, Å, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, º øåíãåí â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ. Òåë: (097) 6459005 Âîä³ÿ, º âëàñíèé ëåãêîâèé à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Âîä³ÿ, êàò.Â, Ñ, Ä, Å, çàêîðäîííèé ïàñïîðò, øåíãåíñüêà â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì ó ÏÏ, ÒçÎÂ, ÔÎÏ, çàãàëüíà ñèñòåìà, ºäèíèé ïîäàòîê, çäà÷à çâ³ò³â. Òåë: (068) 6576288 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (066) 8208922 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, áóä³âíèöòâî, òîðã³âëÿ, ïîñëóãè, ñòàæ ðîáîòè. Òåë: (068) 6576288 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çàãàëüíà ñèñòåìà, ºäèíèé ïîäàòîê, ÏÄÂ. Òåë: (0362) 260043 Åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 454541 Åëåêòðèêà. Òåë: (097) 8662584 Åëåêòðîìîíòåðà, ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 222739 Ç ìîíòàæó, äåìîíòàæó áåòîíó, çåìëÿí³ ðîáîòè, ïðèáèðàííÿ áóä.â³äõîä³â, àáî ³íøó ðîáîòó, 2 ÷îëîâ³êè. Òåë: (0362) 628261; (067) 8663275 Iíæåíåð-ìåõàí³ê, ʳϳÀ, åëåêòðèê, íàëàãîäæóâàëüíèê îáëàäíàííÿ, çâàðíèê, òîêàð. Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 1458373 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0488877 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 7986820 Ìàñàæèñòà. Òåë: (098) 9265171 Îô³ñ-ìåíåäæåðà, âèùà îñâ³òà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Îõîðîííèêà, ñòîðîæà. Òåë: (097) 1157182 Îõîðîíöÿ, ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, áåç ø/ç, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 9265171 Ïîâàðà, ïîì³÷íèêà ïîâàðà, äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàíî íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë: (066) 1620097 Ïðèáèðàëüíèöi, ïîñóäîìèéíèöi íà âå÷ið ç 18:00, ì.Ðiâíå. Òåë: (097) 5491033 Ïðèáèðàëüíèö³ íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë: (098) 4193146 Ïðîäàâöÿ æ³íêà äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 7934454

Ïðîäàâöÿ êàâè,

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ â-âà ͳìå÷÷èíè, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â, íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïðîïîíóºìî ñï³âïðàöþ àâòîåëåêòðèêó. Òåë: (0362) 619503; (067) 3811501 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

íà ðîáîòó ïåðóêàð³â, ìàéñòð³â Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì ìàí³êþðó, ìàñàæèñò³â, àäì³í³ñòðà- äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé òîðà. Òåë: (050) 3399080 “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â áàð ïîòð³áí³: îô³ö³àíò, ïîì³÷íèê êóõàðÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ. Òåë: (098) 5814664 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: àí³ìàòîð â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó (êàôå), àäì³í³ñòðàòîðè çàëó, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, ïîì³÷íèêè áàðìåí³â. ï³öìàéñòðè, ñóø³-ìàéñòðè, êóõàð³-êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³. Òåë: (099) 7522226; (099) 5055556; (095) 6551001; (066) 1244446 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³, òåõïðàö³âíèêè,áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï ùîòèæíåâà. Òåë: (066) 6004002 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè äîìàøíüîãî ïåðñîíàëó, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, ç/ï â³ä 10000ãðí ãàðàíòîâàíà + ïðåì³ÿ, ñï³âáåñ³äà ç ïðÿìèì ðîáîòîäàâöåì. Âèìîãè: ïîðÿäí³ñòü, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (050) 5165552; (097) 9798426; (063) 9536679 Ïîòð³áåí áàðìåí ó êàôå. Òåë: (095) 2197638

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019

'

Audi

Àóä³-100 1987ð., 2.3ë, ãàç-áåíçèí, 33600ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359 Àóä³-100 1989ð., 2.0ë, áåíçèí, 45600, òîðã. Òåë: (098) 1598857 Àóä³-80, 1989 ð., 1,8 êàðáþðàòîð, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074

£

Chevrolet

Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562 Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562 Øåâðîëå-Íèâà 2006ð., 1.7ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, ïðîá³ã 105 000 êì, 5-ñò, ñð³áëÿñòèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, âñå êð³ì øê³ðè, 99600ãðí, òîðã. Òåë: (096) 1144426

4

Daewoo

Äåó-Íåêñ³ÿ 2007ð., 1.5ë, ³íæåêòîð, 5- ñò, ñèí³é, ìàãí³òîëà. Òåë: (050) 2003974 Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741 Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741

6

Daihatsu

Äàéõàòñó-ѳð³îí 2000ð., õåò÷áåê, àâòîìàò, áåíçèí 1ë, êîíäèö³îíåð, åë.ïàêåò, ï³ä³ãð³â äçåðêàë, 4 ïîäóøêè áåçïåêè, ABS, ³ììîá³ëàéçåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç. Òåë: (050) 4356046

9

FIAT

àáî â êàâ’ÿðí³, ä³â÷èíà, äîñâ³ä ðîáîòè, çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòó, êî- Ô³àò-Ïàíäà. Òåë: (097) 7498892 ìóí³êàáåëüí³ñòü. Òåðì³íîâî. Òåë: Ô³àò-Òåìïðà 1993ð., 2.0ë, åë.ïàêåò, 3500. Òåë: (067) 7938961 (097) 1459460 Ïðîäàâöÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ñòàæ ðîáîòè, òîðã³âåëüíà îñâ³òà. Òåë: (0362) 208062; (097) 9146669

Ô³àò-Ô³îð³íî 1993ð., 1.7ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, âàíòàæíè é ï³êàï, 31000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3322468; (097) 7676642


20

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðò 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, ñèí³é “ìåòàë³ê”, õåò÷áåê, 1300. Òåë: (097) 6787621 Ôîðä-Ô³ºñòà 2008ð., 1.4ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê. Òåë: (097) 1859149 Ôîðä-Ôþäæèí 2008ð., 1.4ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, àâòîìàò, âèøíåâèé ìåòàë³ê, õå÷òáåê, âñå êð³ì øê³ðè, ç ñàëîíó. 120 000 ãðí, òîðã. Òåë: (098) 1276557

I

KIA

ʳà-Áåñòà 1998 ð, 2,2 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, êîðåêòîð ôàð, 9 ì³ñöü, 36000 ãðí, òîðã. Òåë: (066) 0228324

R

Mazda

Ìàçäà-323 1996ð., ñ³ðáíèé ìåòàë³ê, ñåäàí, 1.5ë, 5-ñò.ÊÏÏ, 40000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ-124 1987ð., äèçåëü, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, øê³ðà, 58000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3603933

W

Nissan

ͳññàí-Ïð³ìàÑòàð 2005ð., 1.9ë, CDI, ë³òíÿ, çèìîâà ãóìà, 125000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 5927564 ͳññàí-Ñàíí³ 1992ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7275858 ͳññàí-Ñàíí³ 1993ð., 2.0ë, äèçåëü, ³í³âåðñàë, ó õîðîøîìó ñòàí³, 50000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359

Y

Opel

Îïåëü-Àñêîíà 1988ð., 1.8ë, áåíçèí, 19200ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359 Îïåëü-Âåêòðà-À 1991ð., 1.8 ë, ³íæåêòîð, 5ñò, ô³îëåòîâèé ìåòàë³ê, â³äì³ííèé ñòàí, 58800ãðí, òîðã. Òåë: (095) 6912355 Îïåëü-Âåêòðà-À, 1992 ð, 1,7ä, ïðîá³ã 226 000 êì, 5- ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, âñå êð³ì øê³ðè òà êîíäèö³îíåðó, 57600 ãðí, òîðã. Òåë: (099) 4998419 Îïåëü-Âåêòðà-Ñ 2008ð., 1.9ë, CDTI, 6-ñò, ñð³áíèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, ïðîá³ã 84000êì, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3322468; (097) 7676642 Îïåëü-Êàäåò, ñåäàí, 1.6ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ 1986ð., çåëåíèé “ìåòàë³ê”, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíóâàííÿ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6907841 Îïåëü-Êàäåòò 1986ð., 1.6ë, äèçåëü, íà ïîâíîìó õîäó, ðæàâ÷èíè íåìàº, ïåðåáðàíèé äâèãóí, ìàãí³òîëà, ôàðêîï, òîðã. Òåë: (067) 2659590 Îïåëü-Êîìáî 1998 ð, 1,4 ë, áåíçèí, 5- ñò, ñèí³é, äèêè òèòàíîâ³, öåíòðàëüíèé çàìîê, âàíòàæíèé ï³êàï, 51 600 ãðí, òîðã. Òåë: (068) 1220279 Îïåëü-Êîìáî 2005ð., 1.7ë, äèçåëü, ïðîá³ã 220 000 êì, 5- ñò, 5 ì³ñöü, âñå êð³ì øê³ðè, ñèí³é, 102000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 9451153 Îïåëü-Ìîâàíî 2000 ð, 2,8 ë, TD, 5- ñò, 232 000 ïðîá³ã, ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ARB 2øò., 7 ì³ñöü, 78000ãðí, òîðã. Òåë: (066) 3428381

[

Peugeot

Ïåæî-Åêñïåðò 2006ð., 1.9 ë, äèçåëü, 5-ñò, á³ëèé, 8 ì³ñöü, ïðîá³ã 125000êì, 117600ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7157282

_

Renault

Ðåíî-14 1981ð., 1.2ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 4- ñò, áåæåâèé ìåòàë³ê, 5-òè äâåðíèé, 16000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 4041868 Ðåíî-Êàíãî 2000ð., 1.9ë, äèçåëü, 5- ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, 55 êÂò, íîâà ãóìà.þ ã³äðîï³äñèëþâà÷, DVD, òîíóâàííÿ. Òåë: (096)7611438; (093) 8373678 Ðåíî-Êàíãó 2003ð., 1.5ë, ÒD, 5-ñò, æîâòèé, äèñêè òèòàíîâ³, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, 86000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4984739 Ðåíî-Êë³î 2003ð., 1.4ë., êîíäèö³îíåð, ã/ï êåðìà, ó õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (099) 1905554

n

Toyota

Òîéîòà-Êàð³íà-2XL 1992ð., 1.6ë, êàðáþðàòîð, çåëåíèé ìåòàë³ê, 2 êîìïëåêòè ãóìè, òîðã. Òåë: (068) 3215294

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 1986ð., 4-äâåðíèé, ð³äíà ôàðáà, 1.3ë, áåíçèí, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2 1988ð.. 1.6ë, äèçåëü, 5-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, õå÷òáåê. Òåë: (098) 9454780 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1985ð., 1.3ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ, á³ëèé êîë³ð, 18000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòòà 1987ð., 1.6ë, äèçåëü, 33000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 8588960 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 1992ð., ñ³ðèé, 2.0ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âåëþð, ëþê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

s

ÂÀÇ

ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-11183 Ëàäà Êàëèíà 2006 ð, 1,6 ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê, ³íæåêòîð, íîâà ãóìà, âñå êð³ì øê³ðè, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 4787401 ÂÀÇ-2106 1981ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5- ñò, êîðè÷íåâèé, CD, MP-3, 10 000 ãðí, òîðã. Òåë: (095) 1835544 ÂÀÇ-21063 1993ð., áåæåâèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7989547 ÂÀÇ-2107 1990ð., åêñïîðòíèé âàð³àíò, 1.5ë, êàðáþðàòîð, 4-ñò, áåæåâèé, 16000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 8403448 ÂÀÇ-2107 1995ð., á³ëèé, 1.5ë, 4-ñò.ÊÏÏ, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÂÀÇ-2107 1996ð., áåæåâèé. Òåë: (050) 6784155

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ —

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

ÂÀÇ-2107 2008ð., ñ³ðèé êîë³ð, 47000êì, â³ä âëàñíèêà. Ìîæëèâèé îáì³í íà òðàêòîð ÌÒÇ. Òåë: (095) 2168087

Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

ÂÀÇ-2108 1988 ð, 1,3 ë, êàðáþðàòîð, õå÷òáåê,÷åðâîíèé, îáì³í, 24 000 ãðí, òîðã. Òåë: (097) 1433658 ÂÀÇ-21099 1993ð., 1,5 ë, êàðáþðàòîð, 5- ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ëþê, 24 000 ãðí, òîðã. Òåë: (097) 0199683 ÂÀÇ-21099 1997ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, çåëåíèé, 37200ãðí, òîðã. Òåë: (095) 6912355 ÂÀÇ-21099 2001ð., 1.5ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, ìîðåíà, öåíòðàëüíèé çàìîê, 38400ãðí, òîðã. Òåë: (098) 2786588 ÂÀÇ-21099 2004ð., 1.5 ë, ³íæåêòîð, ãàç-áåíçèí, 5- ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ìóçèêà, øê³ðà. Òåë: (093) 6957120 ÂÀÇ-21099 2006ð., 1.5ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, áåíçèí, âèøíåâèé ìåòàë³ê, ïðîá³ã 75 000 êì, 6/100êì, íîâà ãóìà, êîðåêòîð ôàð, ôàðêîï, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7962674; (068) 7633910 ÂÀÇ-2111 2004ð., 1.5 ë, êàðáþðàòîð, ³íæåêòîð, 5- ñò, ÷îðíèé, äèñêè òèòàíîâ³, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, 46000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 8457388 ÂÀÇ-21119 2009ð., ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, 7000êì, 5500ó.î. Òåë: (098) 8641273 ÂÀÇ-2115 2007ð., 1,6 ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, 5- ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, âåëþð, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (066) 7993591 ÂÀÇ-2172 “Ïð³îðà”, ìîæëèâà îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (068) 1581562

Òåðì³íîâèé âèêóï

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ-3110 êàðáþðàòîð, ïðîá³ã 17000êì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 242318 (гâíå) ÃÀÇ-3110, áåíçèí, êàðáþðàòîð, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (0362) 242318; (095) 4868656

w

ÇÀÇ

ÇÀÇ “Òàâð³ÿ-Íîâà” 2001ð., 20000êì îðèã³íàëüíîãî ïðîá³ãó, â³äì³ííèé ñòàí, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 2764534 ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566 ÇÀÇ-Òàâð³ÿ-Íîâà-11024 2004 ð, 1,2 ë, êàðáþðàòîð, ãàç-áåíçèí+ìåòàí, ñèí³é, õå÷òáåê, ôàðêîï, 28000 ãðí, òîðã. Òåë: (068) 2221939; (063) 4704917

‚

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷-2141. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Ìîñêâè÷-ÀÇËÊ-408, 1974 ð, 1,5 ë, êàðáþðàòîð, 4- ñò, á³ëèé, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çùàö³ÿ, 8000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 8865322

ÏÎÏÈÒ

A/ì â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, ö³ë³, ³äåàëüí³, ïðîáëåìí³. Äîðîãî! Øâèäêèé ðîçðàõóíîê! Ïîñëóãè åâàêóàòîðà! Òåë: (067) 8736777 À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì 1988-2001ð. ç äîêóìåíòàìè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì 1988-2001ð., äèçåëü, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåë: (0362) 434647 (гâíå) À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî íåñïðàâíèé. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2135552 Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (096) 0301888

Àâòîìîá³ëü ³íîìàðêó ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ äî 30000ãðí, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (098) 1598857 Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890

Àâòîìîá³ëü äî 25000ãðí, áàæàíî íà õîäó. Òåë: (067) 9707359 Àâòîìîá³ëü ç êóçîâîì á/í, ðîçìèòíåíèé íà ³íâàë³äà, àáî íå çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó. Òåë: (096) 0301888

Àâòîìîá³ëü, áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåðì³íîâèé âè¿çä, äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé ïî ðåàëüí³é ö³í³. Òåë: (067) 3625501 Àóä³ 1987-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌ 1990-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455

àâòî: ëåãêîâ³ òà âàíòàæí³, ð³çí³ ìàðêè òà ìîäåë³, áóäü-ÿêèé ð³ê âèïóñêó, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè òà áåç. Ãîò³âêà çà 20 õâèëèí. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Ôîëüêñâàãåí äî 1992ð. íåäîðîãî, áóäü-ÿêèé ñòàí. Òåë: (067) 9707359 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.02

Ïîçàøëÿõîâèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ËóÀÇ-969Ì 1991ð., 4-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, äæèï, äóãè, ïîðîãè, êåíãóðÿòíèê, äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 0506957; (097) 3787198

Òîéîòà-Ïðàäî-120 2007ð., ãàç/áåíçèí. Òåë: (097) 7048471

ÏÎÏÈÒ ÓÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (097) 6943890

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Îïåëü-Ìîâàíî 2001ð., ì³êðîàâòîáóñ, ïàñàæèðñüêèé, êîðè÷íåâèé, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (066) 1090191 Îïåëü-Ìîâàíî 2006ð., 2.5ë., òóðáîäèçåëü, 6ñò.ÊÏÏ, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, äîâæèíà áóäè 3.30ì., âèñîòà 1.9ì., 3.5ò., 88000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (097) 6459005 ÕÀÇ-3230 2005ð., 4.0ë, äèçåëü, 5- ñò, æîâòèé, 23 ì³ñöÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, äâèãóí äî àâòî Ìåðñåäåñ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7359558

9

FIAT

Ô³àò-Äîáëî ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9271068

Ô³àò-Ô³îð³íî 2012ð, ïàñàæèð, á³ëèé, ñâ³æîïðèãíàíèé, 1.3ë, ïðîá³ã 7000êì, 13500. Òåë: (068) 0249364

:

Ford

Ôîðä-Òðàíçèò 1991ð., 2.5 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, ïðîá³ã 250 000 êì, âèñîêèé, ñåðåäí³é, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, 2 òîíè, õîðîøèé ñòàí, 8ë, íà 100êì. Òåë: (050) 7140084 Ôîðä-Òðàíçèò 1999 ð, 2,5 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, ìàêàñ³, çèìîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ABS, ARB, 81000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 3283072 Ôîðä-Òðàíçèò 2006ð., 2.4ë, TD, 6-ñò, ñèí³é, ïðîá³ã 210000 êì, ìàëîâàíòàæíèé ôóðãîí, ABS, ARB, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 0519046

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ-612 2000ð., 2.9ë, ÒD, 5- ñò, çåëåíèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ïðîá³ã 390 000 êì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, âàíòàæíî- ïàñàæèðñüêèé, 5 ì³ñöü, ðîçïàøîíêà, 12ë íà 100 êì, äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 4752605; (066) 9037419 Ìåðñåäåñ-Âàð³î-512 1997ð., 2.9ë, TD, 5-ñò, óí³âåðñàë, ñïàðêà, ïàñàæèðñüêèé, 16 ì³ñöü, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (096) 5070425 Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-312 1997ð., 2.9ë, äèçåëü, 5- ñò, ÷îðíèé, íîâà ãóìà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ëþêABS,ARB, 9 ì³ñöü, ìàêñ³, 10 000 ãðí, òîðã. Òåë: (067) 8590485 Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-315 2008ð. Òåë: (067) 3322468; (097) 7676642

W

Nissan

ͳññàí-Ïð³ìàñòàð 2007ð, 2.0ë, 15000. Òåë: (067) 7938961

[

Peugeot

Ïåæî-Æ5, íà çàï÷àñòèíè, 2,5ë äèçåëü, äîêóìåíòè. Òåë: (097) 8775176

Ïåæî-Ïàðòíåð 2010ð, ïàñàæèð, 1.6ë, á³ëèé, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 74000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Ïåæî-Ïàðòíåð 2012ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 19000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364

_

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò-Á4 1996 ð, 1,6 ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, 5- ñò, ñèí³é ìåòàë³ê, óí³âåðñàë, ïðîá³ã 200 000 êì, âñå êð³ì øê³ðè, 78 000ãðí, òîðã. Òåë: (050) 5176784 Ôîëüêñâàãåí Ò-4 1997 ð, 2,5 ë , CDI, 5- ñò, ñèí³é, ö/ç, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ABS,ARB, 7 ì³ñöü, ïðîá³ã 280 000 êì, 75 êÂò. Òåë: (050) 1523980; (096) 9489577 Ôîëüêñâàãåí-Êðàôòåð 2007ð., 2.5ë, CDI, 6-ñò, á³ëèé, 120 êÂò, ìàêñ³ áàçà, âñå êð³ì øê³ðè, 185000ãðí, òîðã. Òåë: (050) 6652384 Ôîëüêñâàãåí-Ò4 1998ð., 1.9ë, TD, 5- ñò, á³ëèé, 9 ì³ñöü, ñåðåäíÿ áàçà, ïðîá³ã 220 000 êì, ã/ï êåðìà, êîðåêòîð ôàð, ôàðêîï, 110000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 3354141 Ôîëüêñâàãåí-Ò4 1998ð., 2.5ë, ÒD, 5- ñò, çåëåíèé, 9 ì³ñöü, ïðîá³ã 213000êì, 85êÂò. Òåë: (096) 1301351 Ôîëüêñâàãåí-Ò4 1999ð., 1,9 ë, ÒDI, 5-ñò, ÷åðâîíèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ABS,ARB, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, 9 ì³ñöü, 110000ãðí, òîðã. Òåë: (066) 7668113 Ôîëüêñâàãåí-Ò5 2007 ð, 2,5 ë, äèçåëü, 6ñò, á³ëèé, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð, ïðîá³ã 175000êì, 198000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 4854304

Ôîëüêñâàãåí-Ò5 2007ð., 2.5ÒIJ, •ïàñàæèð, äîâãà áàçà, 6-ñò.ÊÏÏ, êîí-

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

4.03

q

Renault

Ðåíî-Ìàñòåð 2000ð., 2.8ë, TD², 5-ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, 5 ì³ñöü. Òåë: (050) 3750799

äèö³îíåð, åë.ïàêåò, ìîæëèâèé îáì³í íà ëåãêîâèé àâòî, êâàðòèðó, íåçàâåðåøåíå áóä³âíèöòâî, ³íø³ âàð³àíòè îáì³íó. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3602023 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò2 1989ð., 1.7ä, ïàñàæèðñüêèé, 25000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ “Ãàçåëü” 2001ð., ãàç-áåíçèí, òåðìî-áóäà, òåðì³íîâî, 20400ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7944366 ÃÀÇ-4301 1996ð., 6.2ë, äèçåëü, 5-ñò, ñèí³é, íîâà ãóìà, 5ò, òåðìîáóäà 18 êóá.ì, 65000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 2859073; (097) 3953487 ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1980ð., 10000ãðí. Òåë: (097) 6943890

ÃÀÇ-53 1992ð, äèçåëü, ôóðãîí. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ-53, êóçîâ-òåíò 4ì. Òåë: (050) 6756601

x

ÇÈË

Ç²Ë “Êîëãîñïíèê”, ãàç/áåíçèí, ðåéñîâèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1555601 Ç²Ë ÌÌÇ-4502 “ñàìîñêèä”, ãàç-áåíçèí. Òåë: (097) 4632160 Ç²Ë ÌÌÇ-555 ó õîðîøîìó ñòàí³, 24000ãðí. Òåë: (097) 6943890 DzË-130 1990ð., 4750 ì êóá, 5- ñò, ñèí³é, õîðîøèéô ñòàí, ñàìîñêèä, ïðîá³ã 50 000 êì, 57 000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 6969774; (096) 9529801 DzË-130 ãàç-áåíçèí, ôóðãîí, ó õîðîøîìó ñòàí³, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 270673 (гâíå); (068) 0154240

DzË-130 ãàç/áåíçèí. Òåë: (067) 1572400 DzË-130 ñàìîñêèä ó õîðîøîìó ñòàí³, 27000ãðí. Òåë: (097) 6943890 DzË-130, áîðò, ìîæëèâèé îáì³í, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 279217; (098) 4459426 DzË-130, áîðòîâèé, íà õîäó, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (050) 2394922

DzË-4505 ñàìîñêèä, ó õîðîøîìó ñòàí³, äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåë: (050) 9450064; (095) 3272280

|

戓˂

ÊàìÀÇ-5410 1994ð, õîðîøèé ñòàí, íîâà ãóìà, 9000. Âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Òåë: (096) 3554722



ÌÀÇ

ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321

4.05

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842

Ãðàáàëêà 7-ìåòðîâà, ã³äðàâë³÷íà, êîñàðêà ñåãìåíòíà. Òåë: (096) 3554722 Åêñêàâàòîð Zeppelin ZM-15, 0,75ñì, êóá (êîâø) 1993 ð, ïîâ³òðÿíå îõîëîäæåííÿ, 12706 ìîòîãîäèí êîë³ñíà áàçà, ðîáî÷èé ñòàí, 160000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3322468; (097) 7676642 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã Çåðíîáèðàëüíèé êîìáàéí “Äæîí ijð”, ïðåñ äëÿ òþêóâàííÿ ñîëîìè. Òåë: (067) 2691490

Êàðòîïëåêîïà÷ 2-ðÿäíèé, âèðîáíèöòâà Ïîëüùà, ö³íà äîãîâ³ðíà. ª âèá³ð. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Êàðòîïëåêîïà÷ â õîðîøîìó ñòàí³, äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 0426932 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082 Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí “Âîëüâî-1130", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Âîëüâî-830", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082

Ðåíî-Òðàô³ê 2006ð., 1.9ë, 13500. Òåë: (067) 7938961

Êîìáàéí îäíîðÿäíèé áóðÿêîçáèðàëüíèé “Ïîñåéäîí” 1990ð. Äèòÿ÷èé êâàäðîöèêë, ÊÏÏ-àâòîìàò. ÊÏÏ äî Ãîëüô-2, äèçåëü. Òåë: (096) 5438661; (096) 5925689

Ðåíî-Òðàô³ê 2007ð., á³ëèé, ïàñàæèð, 6-ñò.ÊÏÏ, âèñîêèé, äîâãèé, åëåêòðîïàêåò, íîâà ãóìà, ðåìåí³, ô³ëüòðè íîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3608445

Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè, êîïàëêè, îäíî, äâîðÿäí³, ñàäæàëêè, ñ³âàëêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ôðåçè, áîðîíè. Òåë: (096) 9798533

Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082 Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 Ëåìåõè. Òåë: (068) 0153717 ̳í³-òðàêòîð. Òåë: (067) 2933006 ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Ìîëîòàðêà äëÿ çåðíà. Òåë: (050) 2394922 Ìîòîáëîê á/â, ßïîí³ÿ. Òåë: (097) 2686082 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274

Îáïðèñêóâà÷³ 400-800ë, êàðòîïëåñàäæàëêè, êàðòîïëåêîïà÷³, ðîçêèäà÷³ ì³íäîáðèâ, êîñàðêè ðîòàö³éí³, ãðàáàðêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ãðóíòîôðåçè. Òåë: (067) 9288191; (066) 3878894 Îãîðîòà÷ äëÿ êàðòîïë³, òðàêòîðíèé. Òåë: (067) 2735093

Ïðåñï³äáèðà÷³, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ òà ³í. ñ/ã òåõí³êó òà çàï÷àñòèíè. Àñîðòèìåíò òîâàðó íà ñàéò³: www.fermeragro.com.ua. Òåë: (0332) 767912 (Ëóöüê); (066) 3542104; (066) 5281360 Ïðè÷åïè íîâ³ îäíîâ³ñí³, â³éñüêîâ³, øàñ³ íà ðåñîðàõ äî ì³í³-òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ïðè÷åïè äî ëåãêîâèõ à/ì òà ìîòîáëîê³â, çà ö³íîþ çàâîäó-âèðîáíèêà. Òåë: (093) 0160089; (093) 7086595

Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè

Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîð: ÌÒÇ-82, âåëèêà êàá³íà. Äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï 2ÏÒÑ6, -4; ïåðåäí³é âåäó÷èé ì³ñò äî ÌÒÇ; òðàêòîð Ò-25, áî÷êó ÌÆÒ, 9êóá³â. Òåë: (067) 7815979; (050) 5983307 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

Òðàêòîðè ÌÒÇ, (á/â òà íîâ³). Êîì•áàéíè: “Äîí”, “Á³çîí”, “˳äà”, TS-59; “Êåéñ”, “Êëààñ-Ìåãà”, “Äæîí-ijð”. Áóðÿêîêîìáàéí “Êëÿéíå”, “Õîëìåð”. Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé. Ïðè÷³ï ÃÊÁ. Ç/÷ äî ÑÊ-5 “Íèâà”; ÊÏÏ äî DzË-130, âîðîòà ãàðàæí³ 3.10õ3.10ì. Òåë: (03342) 93214 (Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé); (097) 2777435; (050) 6711093 Òðàêòîðè Ò-40, Ò-40ÀÌ, ó õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40ÀÌ ç êðàíîì, ËÒÇ-60; êîëåñà äëÿ ì³æðÿäíîãî îáðîá³òêó, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 2699328 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîðè ÿïîíñüê³, äèçåëüí³ â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ; ïðîäàì ëîïàòó ç ðàìîþ äî òðàêòîðà Ò-25 (çàâîäñüêó). Ïðîäàì ïëóã äâîêîðïóñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (0332) 704684 (Ëóöüê); (050) 6227109 Òðàêòîðè Ò-40 1991ð., ÌÒÇ-80 1994ð., ÞÌÇ 1987ð.; çåðíîíàâàíòàæóâà÷ ÇÌ-60; çàï÷àñòèíè á/â: ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÞÌÇ. Òåë: (067) 3609149; (050) 9936211

äî êèòàéñüêî¿ òåõí³êè (òðàêòîðè, ìîòîáëîêè), ðåñòàâðàö³ÿ âîäÿíèõ ïîìï òà øåñòåðåíü, ðåìîíò ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741

Ðîòîðí³ êîñàðêè â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà: êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³, êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîïà÷êè, òðàêòîðè, êîñàðêè òà ³íøà òåõí³êà. Òåë: (067) 3910253; (066) 8701542 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð, äâîêîðïóñíèé ïëóã, ïëóã äëÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï äâîâ³ñíèé, ñàìîñêèä, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3808237 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 âåëèêà êàá³íà. Òåë: (097) 2669952 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 ç âåëèêîþ êàá³íîþ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 1 âëàñíèê, 2000 ìîòîãîäèí. Òåë: (095) 8622070 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562

Òðàêòîð Ò-16, 350 ìîòîãîäèí. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü)

Òðàêòîð Ò-25 1994ð. ç êàá³íîþ, Ò-25 1990ð. áåç êàá³íè ó â³äì³ííîìó ñòàí³; êîìáàéíè êàðòîïëå- òà çåðíîçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, ð³çí³ ìàðêè; áîðîíè, êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³; ïëóãè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêè òà ³í. ç Ïîëüù³. Òåë: (099) 0834091; (067) 1253737

Òðàêòîðè

íîâ³ (Êèòàé), ìîòîáëîêè á/â (ßïîí³ÿ), íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ìîòîáëîêè, ì³í³-êîìáàéíè, åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êðåäèò, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, ñåðâ³ñ. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823

ÏÎÏÈÒ Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. Òåë: (096) 7351404

4.10

Àâòîçàï÷àñòèíè

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àâòîøðîò. Çàï÷. äî: “Àóä³-80, -À4, -À-100, -À6 1996ð, 2000ð, (1.8-2.3) 2.6, 2.8, 1.8Ò²; ”Ìåðñåäåñ": -124; -Ñ-202; -210; “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ” 1.9ÒÄ, 1.8Ò², 2000ð; -Ôåë³ö³ÿ", 1.3á. Ãóìà çèìîâà R-13 -14 -15, -16; Ìàçäà 6-26 1990ð, 2.0³. Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3. Òåë: (0362) 611620; (067) 7348206, (066) 7009595 Ãóìà 205õ60õ15 çèìîâà. Òåë: (067) 7816104 Ãóìà 235õ65õ17R Òåë: (067) 7744671 Ãóìà á/â 215õ65 R16Ñ. Òåë: (068) 0153717 Äâèãóí 6 òóðáî-äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 1120262 Äâèãóíè Ä-240 ÌÒÇ, Ä-144 Ò-40, “ÊàìÀÇ-740". Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Äâèãóíè äî ðåôðèæåðàòîðà “Òåðìî-ʳíã”, 1-¿ êîìïëåêòíîñò³. Òåë: (050) 9450064; (095) 3272280 Äåòàë³ ïî êóçîâó “Ïåæî-ïàðòíåð”, “Àóä³-100", ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñê âóçüêîãî êîëåñà 9,5-42 1500 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Äèñêè äî àâòîìîá³ëÿ Ôîëüêñâàãåí ðîçì³ð R-14, òèòàíîâ³ òà ìåòàëåâ³, ðîçáîëòîâêà 4õ100. Òåë: (098) 4141718

Äèñêè ìåòàëåâ³ äî à/ì “Àóä³”, R15 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493; (097) 2528912, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó)

ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÓÇÎÂÀ

Òðàêòîð Ò-25, ñâ³æîïðèãíàíí³ ç Ïîë³ù³, º âèá³ð, òà ííàâ³ñíå îáëàäíàííÿ äî íèõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Òðàêòîð ÞÌÇ ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (098) 9971032 Òðàêòîð ñàìîðîáíèé ç äâèãóíîì D-240, Ç äâèãóíîì ÌÒÇ-80, â êîìïëåêòàö³¿ º ïëóã òà êóëüòèâàòîð. Òåë: (096) 9616689 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Îïòèêà, äåòàë³ ï³äâ³ñêè òà äâèãóíà à/ì ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Øèðîêèé âèá³ð. Òåë: (0362) 610655, 59086; (067) 9001208; (067) 7747671


4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

Êóïëþ â³íüö³ ç ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ ìàõîâèê³â DzË, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; ÞÌÇ, íîâ³ òà á/â. Òåë: (096) Ãàðàæ ìåòàëåâèé â êîîï."Çàë³çíè÷íèê", 2730215 (096) 9853847 ð-í çàë³çí âîêçàëó. Òåë: (099) 5133044; çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2101-07, 2108-099, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) ÂÀÇ-2103: êàðäàííèé âàë, ðåäóêòîð. Òåë: (096) 3554722 Çàï÷àñòèíè äî ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, DzË, ÃÀÇ-53; ðàìè ç äîêóìåíòàìè, äâèãóíè äî â³ò÷èçíÿíèõ âàíòàæíèõ à/ì. гçí³ âàíòàæí³ à/ì ï³ä çàìîâëåííÿ. Ïðè÷åïè DzË, ÊàìÀÇ-ÃÊÁ8350. Àâòîêðàí ÊðÀÇ, òåëåñêîï, 10ò, 93ð., Òåë: (03368) 22701 (Ðîæèùå); (098) 8359273 Çàï÷àñòèíè äî Êàìàç, ïàëèâíà àïàðàòóðà, ñòàðòåð, ñêëîî÷èñíèê, òà ³í. Òåë: (097) 8775176

Çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêî¿ ìîòîòåõí³êè çà ãóðòîâèìè ö³íàì. Òåë: (095) 0364636 Çàï÷àñòèíè. ÂÀÇ-2101: äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, 2800ãðí; 5-ñò.ÊÏÏ äî ÂÀÇ-2107, 2300ãðí; Ô³àò-Ô³îð³íî: íàï³ââ³ñ³, 2øò. Ñòåíä äëÿ ðåãóëþâàííÿ ôîðñóíîê äèçåëüíèõ äâèãóí³â, 2000ãðí. Òåë: (097) 7403306 Êîë³íâàëè Ò-40, ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-80, ÞÌÇ, Ò-150, ÑÌÄ, Ìîñêâè÷-408, -412, ÂÀÇ-2101, 2106, 2108, ÃÀÇ-69, ÓÀÇ-469, ÃÀÇ-24, Ãàçåëü, ÃÀÇ-51, 52, 53, DzË-164, -130; ñòàð³ ïàëèâí³ íàñîñè, ôîðñóíêè. Òåë: (03357) 23077 (Êàì³íü-Êàøèðñüêèé); (050) 5676752 Êîìáàéí “Âîëüâî-830" ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Êîìáàéí “Âîëüâî-830": êîëåñî ïåðåäíº 14,9-24 1500ãðí; êîëåñî çàäíº 280-15,5 1000ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Ìàãí³òîëà ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 7265877 Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ðàä³îñòàíö³ÿ äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474

Òðàêòîð Ò-25, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 0893092 Òðàêòîð Ò-25: ãóìà 6.00-16 500ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Òðàêòîð Ò-25: ïàëèâíèé íàñîñ, êàá³íà, ñòàðòåð. Òåë: (067) 2735093 Òðàêòîð Ò-40: äâèãóí, çàäí³é ì³ñò, êîë³íâàë, êðàá, êîðçèíà, áîðòîâ³, ðåâåðñ, êàïîò, öèë³íäð, ìàõîâèê ç êîðïóñîì. Òåë: (097) 2669952 Ô³øêà äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Øèíè ë³òí³ 175õ70, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (098) 7265877 Øèíè. Òåë: (096) 5701602; (066) 7789260 çàï÷àñòèíè äëÿ

Audi

Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Avia

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

BMW

ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (050) 6985989 Äåó-Ëàíîñ: äâèãóí ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (050) 6985989 çàï÷àñòèíè äëÿ

Fiat

Ô²ÀÒ, ÏÅÆÎ, ÐÅÍÎ,

Ôîðä-Òðàíçèò 1987-1996ð., 2.5ë, äèçåëü, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ôîðä-Ô³ºñòà 1990ð., íà ãàçó, íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, íà çàï÷àñòèíè, 5000ãðí. Òåë: (050) 6650980 Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Isuzu

Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

KIA

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mazda

Ìàçäà-3 2004ð., õåò÷áåê: íàêëàäêà íà ïåðåäí³é ïîð³ã, êðèøêà íà çàïàñêó ï³ä ³íñòðóìåíòè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissan

ͳññàí: äâèãóí 2.0ë, äèçåëü, ñâ³æèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9707359 çàï÷àñòèíè äëÿ

Opel

Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êîðñà 2000ð., 1.7 ë, äèçåëü, 5- ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, âñå êð³ì øê³ðè, 74000ãðí, òîðã. Òåë: (050) 5815770 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Peugeot

Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ô³àò-Äóêàòî 1999ð., ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0488891 Ô³àò-Óíî: äèñê ìåòàëåâèé R13 1øò, êîâïàêè îðèã³íàëüí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà, Ôîðä-Ìîíäåî, Ôîðä- Åñêîò, Ôîðä-Ïóìî: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 9518961; (093) 4030777 Ôîðä-ѳºððà-Ñêîðï³î: ì³ñò, äèñêè ìåòàëåâ³, ôàðè, ìàõîâèê, êîøèê òà äèñê ç÷åïëåííÿ. Òåë: (097) 3376152 Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

ÃÀÇ-24: âîäÿíèé íàñîñ, çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1027735

ÃÀÇ-24: äîêóìåíòè; ÃÀÇ-52: äîêóìåíòè; Òðàêòîð Ò-74: äîêóìåíòè. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ-53 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ÃÀÇ-53, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0345229 ÃÀÇ-53: äâèãóí 1000 ãðí; ãåíåðàòîð 200 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ÃÀÇ-53: äâèãóí, ÊÏÏ, ðåñîðè. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669

ÃÀÇ-53: êóçîâ, ñàìîñêèäíèé, ç ï³äéîìíèêîì. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ-53: ðàìà 1000ãðí; ðåñîðà ïåðåäíÿ 150ãðí; ï³äðåñîðíèê 100ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349

ÃÀÇ-53: ðåäóêòîð; DzË6 ÊÏÏ; ÃÀÇ-52, -53: ðàä³àòîð; ÃÀÇ-53: ì³ñò. Òåë: (096) 3554722

Renault

çàï÷àñòèíè äëÿ

Skoda

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: âàæ³ëü (ðè÷àã). Òåë: (0362) 643685; (067) 41867960 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

Òîéîòà-Êàìðà: ñò³éêè ïåðåäí³, íîâ³. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-3 1.6 ë, äèçåëü, TDI, 5- ñò: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 9518961; (093) 4030777 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ-28-35, äî 1992ð, 2.4ë, äèçåëü: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóïèö³ ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, â çáîð³, ðåø³òêà â çáîð³, áàê êîìïëåêòíèé ç êðèøêîþ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

²íø³

Ìîòîöèêë ²Æ-Þï³òåð-2, 1969ð. Òåë: (096) 2901244 Ïîâíèé ðåìîíò âåëîñèïåä³â òà âåëîñèïåäíèõ êîë³ñ. Òåë: (067) 2713251 Ñêóòåð “Äåô³àíò”, 4-òàêòíèé, Êèòàé. Òåë: (097) 0487826 Ñêóòåð ßïîí³ÿ. Òåë: (0362) 270673 (гâíå); (068) 0154240

Çäîëáóí³â. Ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

4.30

Âåëîñèïåäè

Âåëîñèïåä, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 1449723

Âåëîñèïåäè

ÇÈË

DzË-130, ÃÀÇ-52. Òåë: (0362) 249149 (гâíå); (067) 3638720 DzË-130: ì³ñò ã³ïî¿äíèé â çáîð³. Òåë: (097) 4632160 DzË-130: ìîñòè, ñòóïèö³, ãàëüì³âí³ êîëîäêè. Òåë: (050) 2394922 DzË-131: â³çîê çàäí³é â çáîð³, ðåäóêòîðà ìîñò³â, ðåñîðè íîâ³, êàðäàíè, ãîëîâêè áëîêó, êàá³íè, ÊÏÏ â³äáîðó ïîòóæíîñò³. Òåë: (067) 1255402 DzË-131: äâèãóí, ðàä³àòîð 3, 4 ñåêö³éí³, ì³ñò ïåðåäí³é â çáîð³, êóëàêè ïîâîðîòí³ ïåðåäíüîãî ìîñòà, òÿãè ðåàêòèâí³, ðîçäàòî÷íà ÊÏÏ, êàðäàíè, ëåá³äêà. Òåë: (095) 5230015; (096) 5701602 DzË-131: äâèãóíè, ãîëîâêè áëîêó ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðåäóêòîðà, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 DzË-131: êîëåñà á/â 7øò. Òåë: (067) 3631450 DzË-131: êóíã, øèíè. Òåë: (096) 5623306 DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË: äâèãóí 3000 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 DzË: êîë³íâàë øë³ôîâàíèé 500 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349

ÌÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ “êîëãîñïíèê”, ñàìîñêèä: êóçîâ ç ï³äéîìíèêîì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ-5337, áîðòîâèé: êóçîâ 4.5õ2.5ì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷-2140: çàï÷àñòèíè á/â. Òåë: (068) 0218529 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÓÀÇ

ÓÀÇ-469: ÷àñòèíà êóçîâà, êð³ñëà ïåðåäí³ ç ôàðòóõàìè, êàïîò òà ïåðåäíþ ðåø³òêó, êåíãóðÿòíèê. Òåë: (067) 3808237 ÓÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 çàï÷àñòèíè äëÿ

Óðàë

Óðàë, ÊàìÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

ÏÎÏÈÒ ÃÀÇ-53: àâòîãóìó 240õ508. Òåë: (068) 0345229 ÃÀÇ-69 íà çàï÷àñòèíè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9886494 Ãàçåëü: êóçîâ áîðòîâèé, ïëàòôîðìà. Òåë: (050) 2394922 ÊÏÏ äî à/ì ÇÀÇ-1105 “Òàâð³ÿ” 1.1. Òåë: (096) 2135552 Êóíã. Òåë: (068) 8936626

4.50

Àâòîïîñëóãè

Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

Àâòîñêëî â íàÿâíîñò³

ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó, íîâ³ (Óêðà¿íà, Á³ëîðóñ³ÿ, Êèòàé) òà á/â (ͳìå÷÷èíà). Âåëîøîëîìè â íàÿâíîñò³. Ïðîâîäèìî ðåìîíò âåëîñèïåä³â, ìîïåä³â òà ìîòîöèêë³â (ðîçòî÷óºìî öèë³íäðè), ðåñòàâðóºìî êîë³íâàëè “ßâà”, ²Æ, “̳íñüê”, ÌÒ. Òåë: (0362) 683283; (097) 6458307; (067) 9393460

çàï÷àñòèíè äëÿ

̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 0301888

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Ìàãàçèí “Àâòîðàé”

Òåë: (0362) 450774; (097) 4802335; (093) 4763147

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

4.50 Àâòîïîñëóãè

4.30 Âåëîñèïåäè

ÃÀÇ-53: ðîçäàòî÷íà êîðîáêà íà ÊÏÏ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 ÃÀÇ-66: òåíò, äóãè äî êóçîâà. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 ÃÀÇ-69: çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 2669952 ÃÀÇ-ÑÀÇ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 6943890 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Mercedes

Nissa

4.20

Çäàì íà òðèâàëèé òåðì³í ãàðàæ öåãëÿíèé, ï³ä ñêëàä, ìàéòåðíþ, ð-í ËÏÇ, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 5709119 Ïðîäàì. Ãàðàæ öåãëÿíèé ó êîîïåðàòèâ³, ð-í ËÏÇ, îõîðîíà, ñâ³òëî, 25000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì àáî ãàðàæ ó ³íøîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (095) 5709119

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ-208, -308: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2735093 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

(063) 2591421 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, â êîîï."Àâòîìîá³ë³ñò-3", âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, ïîáëèçó ðèíêó “Çàâîêçàëüíèé”, ï³äâàë íà âåñü ãàðàæ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ç ðîçøèðåííÿì, 46000ãðí. Òåë: (066) 3502181

ÃÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìàçäà-626, 2.0ë: ÊÏÏ, ãîëîâêà, àìîðòèçàòîðè òà ³íøå. Òåë: (098) 4774057

Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ðåíî-Òðàô³ê, Îïåëü-³âàðî 2001 -2008ð., ïî çàï÷àñòèíàõ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2172886 Ðåíî-Òðàô³ê: äâèãóí 2.2ë., áåíçèí. Òåë: (097) 6459005

ѲÒÐΪÍ. Çàï÷àñòèíè ïðîïîíóº ìàãàçèí “Çàõ³äàâòî”. Òåë: (03622) 59086; (067) 9001208; (067) 7747671; (0362) 610655 Àäð: гâíå, Ìëèí³âñüêà, 25 (â ïðèì³ùåíí³ “гâíåíàñ³ííÿîâî÷”)

ÂÀÇ-2121. Òåë: (097) 6943890 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Ìàçäà-929, 1989ð.: ôàðè 2øò, ãàáàðèò ë³âèé, “ðåøîòêà”. Òåë: (097) 9823305 Îïåëü Àñêîíà, ñåäàí: çàäí³ äâåð³, ïðàâå ïåðåäíº êðèëî, êåðìîâó ðåéêó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 235886 Òðàêòîð ÞÌÇ: çàäí³ øèíè. Òåë: (067) 1027735

4.40

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âèãîòîâëåííÿ

òà íà çàìîâëåííÿ íà âñ³ âèäè àâòîìîá³ë³â. Çàì³íà, ðåìîíò òð³ùèí ³ ñêîë³â àâòîñêëà. Ïðàöþºìî íà âè¿çä³. Òåë: (067) 6608443, (099) 2495882 Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Çâàðþâàííÿ, ðåìîíò êóçîâà àâòîìîá³ëÿ. Òåë: (098) 5774810 Çâàðþâàííÿ, ðèõòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ, ëåãêîâ³ àâòî òà àâòîáóñè. Òåë: (098) 3759883 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ðåìîíò õîäîâî¿ àâòîáóñ³â “Áîãäàí”, “Åòàëîí”, “²âàí”, “Ìåðñåäåñ”, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (095) 3372281 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

Ãàðàæ “×åðåïàøêà” ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7275858 Ãàðàæ ìåòàëåâèé áåç ì³ñöÿ, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3843701

Ãàðàæ íà 2 àâòî,

êîîïåðàòèâ “Êðèñòàë”, Äâîðåöüêà âóë. Òåë: (097) 7048471 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Äæåðåëî”, á³ëÿ Áàðìàê³â, º ÿìà, 25000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 6789171 Ãàðàæ ÷åðåïàøêà. Òåë: (098) 6253313 Ãàðàæ, Ãàãàð³íà. Îðåíäà. Òåë: (067) 7275858 Ãàðàæ, Äâîðåöüêà, 2000ó.î. Òåë: (0362) 282430 Ãàðàæ, êîîï."Àâàíãàðä-Ìàçäà", ª.Êîíîâàëüöÿ, 7-À, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñâ³òëî, îïàëåííÿ, îõîðîíà, àáî îáì³í íà àâòî, çåì.ä³ëÿíêó ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com Ãàðàæ, êîîï."Àâòîëþáèòåëü", Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, öåãëÿíèé, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ãàðàæ, êîîï."Íèâà". Òåë: (096) 2300592 Ãàðàæ, êîîï. “Òóðèñò”, ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë: (067) 9075538 Ãàðàæ, êîîï. Àòîëþáèòåëü, ð-í ÏÌÊ-100, ñâ³òëî, áåç ÿìè, ñóõèé. Îðåíäà. Òåë: (0362) 430886; (067) 3638043 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725 Ãàðàæ, öåãëÿíèé, 24 êâ.ì, ï³äâàë, ñâ³òëî, óòåïëåíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3350969

Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Äâîðåöüêèé”, 40 êâ.ì., 2 ÿìè, äâåð³ ï³ä áóñ, âèñîòà 3.4ì, îïàëåííÿ. Òåðì³íîâî ïðîäàì. Òåë: (095) 8287050 Ãàðàæ³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãàðàæ³, ìåòàëåâ³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Çäàì ãàðàæ, êîîï. “Íèâà” àáî ïðîäàì. Òåë: (097) 5287347 Êîîï."Àâòîëþáèòåëü", Êóð÷àòîâà, ãàðàæ, ñâ³òëî, ÿìà, ïðèâàòèçîâàíèé, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890

Çâàðþâàëüíî- èõòóâàëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ, ðåìîíò áàìïåð³â, àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (099) 7541615; (067) 7473739 Àäð: Ëóöüê âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

ßê³ñíèé òà íåäîðîãèé ðåìîíò àâòîìîá³ë³â: çâàðþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ðèõòóâàííÿ, óñóíåííÿ êîðîç³éíèõ óøêîäæåíü, çàì³íà áóäü-ÿêèõ åëåìåíò³â êóçîâà. Òåë: (066) 1220430

4.56

21

Ãâèíò ç áðîíçîâîþ ãàéêîþ, áðîíçîâà ãàéêà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Ãðàòè ìåòàëåâ³, íà â³êíà ðîçì.1,4õ1,4ì. Òåë: (098) 0059231 Äîìêðàò 5ò. Òåë: (0362) 683541 Äðàáèíà-òðàíñôîðìåð. Îðåíäà. Òåë: (0362) 436095; (098) 8323279, Äìèòðî ªìê³ñòü ñòàëåâà, ãîðèçîíòàëüíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ªìí³ñòü 1000ë, âàãà ºìíîñò³ 60êã. Òåë: (067) 3901299 Åëåêòîðîäâèãóíè, äâèãóí-ðåäóêòîð, ïåðåòâîðþâà÷ ÷àñòîòè. Òåë: (098) 3177010 Åëåêòðîäâèãóí, äâèãóí ðåäóêòîð, ðåäóêòîð. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Åëåêòðîäâèãóíè 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 10, 15, 30, 75, 90êÂò, â³ä 70 äî 3000îá/õâ., òåëüôåðè Ðîñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, âåíòèëÿòîðè ð³çí³ â³ä N2 äî N8. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò. Òåë: (0362) 683541 Åëåêòðîñ³÷êàðíÿ. Òåë: (067) 8889055 Åìê³ñòü íà 1,5 ì.êóá, íà ìåòàëåâ³é ï³äñòàâö³, âèñîòà 1,8ì. Òåë: (098) 0059231 Çàãîòîâêè ëàì³íîâàíî¿ ÄÑÏ äëÿ ìåáë³â. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720 Çí³ìà÷³ ï³äøèïíèê³â ìåòàëåâ³. Òåë: (098) 3843701 Êàðêàñ ï³ä âèíîãðàä, òðóá 18ì, àðìàòóðà 45ì. Òåë: (098) 0059231 Ìåòàëîøóêà÷. Òåë: (097) 2727603; (066) 2550648 Ìîòîïîìïà. Òåë: (098) 4312685 Íåîäèìîâ³ ìàãí³òè (ìîæëèâî çóïèíÿòè ïðèëàäè, âîäè, ãàçó, ñâ³òëà). Âèêîðèñòîâóþòü ó ìåáëåâ³é ôóðí³òóð³, â ïîáóòîâ³é ãàëóç³, ãåíåðàòîðàõ, äâèãóíàõ. Òåë: (095) 6542817; (098) 3341440 Àäð: zikhay3@rambler.ru Îáëàäíàííÿ äëÿ â-âà â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â 20õ20õ40, íà 4 ôîðìè, ç òèðñè, â³äñ³âê, îðåíäà 45ãðí/äåíü. Äîñòàâêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ áëîê³â íà 4 ôîðìè, ö³íà 4800ãðí. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 3625501 Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî. Îðåíäà. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Îïàëóáêà ãîðèçîíòàëüíà “Doka-350", â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Îïàëóáêà, ñò³éêè òåëåñêîï³÷í³ 2-3.5ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ïàÿëüíà ëàìïà, íîâà. Òåë: (0362) 648057

Ïèëîðàìè ñòð³÷êîâ³, çàòî÷íå îáëàäíàííÿ, îáð³çí³ âåðñòàòè, ïíåâìîìîëîò, îáëàäíàííÿ êîâàëüñüêå. Ìîæëèâèé îáì³í íà áóäìàòåð³àëè, ä/î âåðñòàòè, ³íñòðóìåíòè, ³íøå. Òåë: (050) 6148278, (097) 8667102 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ç äîøêàìè â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ëåãêîñïëàâí³, âèøêà-òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, îðåíäà. Òåë: (0362) 435256; (096) 2135552 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, îöèíêîâàíå 2õ3õ0.7ì, âèñîòà äî 100ì, â-âà ͳèå÷÷èíè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, íà êîëåñàõ, äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ðèøòóâàííÿ ôàñàäíå â îðåíäó: ðàìè, ïîðó÷í³, ä³àãîíàë³, íàñòèëè, äîìêðàòè, àíêåðà, õîìóòè. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, â³áðîðåéêà, êîìïðåñîð, ï³ñêîñòðóéíèé àïàðàò. Îðåíäà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ѳòêà äëÿ ðèøòóâàíü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com ѳòêà ìåòàëåâà, âèñîòîþ 1,5ì. Òåë: (098) 0059231 Ñàäîâ³ ñóâåí³ðè. Òåë: (067) 3416667 Ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, âåðòèêàëüíèé, 220V, 0.5êÂò, ñâåðäëî íà 16, âèñîòà âåðñòàòà 17.ì. Òåë: (097) 3376152 Ñòàíêè äåðåâîîáîðîáí³, ôðåçåðí³, ðåéñìóñ, çàï÷àñòèíè áóäü-ÿê³. Òåë: (066) 7264000; (096) 5472529 Ñòåëàæ³ ðîçá³ðí³ ìåòàëåâ³, êóòíèê ¹63. ¹50. Òåë: (098) 0059231 Ñòîâï÷èêè ç òðóá ä³àì.40ìì. Òåë: (098) 0059231 Ñòîëè-ðèøòóâàííÿ ìóëÿðñüê³-òðè êîìïëåêòè ïî ö³í³ áðóõòó. Òåë: (0362) 279873; (067) 1347226 Òåïëèöÿ ðîçá³ðíà ìåòàëåâà, íîâà, ðîçì.2õ4ì. Òåë: (098) 0059231

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ HUSQVARNA

Àâòîòóðè

4.56 Àâòîòóðè

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àïàðàò òðóáîêàáåëåøóêà÷ ï³ä çåìëåþ. Òåë: (063) 4049474 Àïàðàò òðóáîêàáåëåøóêà÷ ï³ä çåìëåþ. Òåë: (063) 4049474 Áàëîí êèñíåâèé, ïðîïàíîâèé. Òåë: (0362) 683541 Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (096) 7335694 Áåòîíîçì³øóâà÷. Îðåíäà. Òåë: (097) 8051638 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ ç ªâðîïè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com ³çêè, 1.3õ0.7ì. Òåë: (098) 3843701 Âàë äåðåâîîáðîáíèé äëÿ öèðêóëÿðêè. Òåë: (0362) 683541 Âåðñòàò. Òåë: (067) 6893793 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåë: (0362) 282430; (050) 3751486 Âåðñòàòè ñòîëÿðí³, ìåòàëîîáðîáí³. Òåë: (0362) 644353, 629905

Áåíçîìîòîðíà òåõí³êà, Øâåö³ÿ: êóëüòèâàòîðè, áåíçîïèëè, ãàçîíîêîñàðêè, ðåéêîð³çè, êóùîð³çè, ïîâ³òðåäóâêè. Ðåìîíò òà ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Çàïàñí³ ÷àñòèíè. Ñïåöîäÿã. Òåë: (0332) 789850; (067) 3617915

Àïàðàò çâàðþâàëüíèé, 1-2 ôàçè. Òåë: (050) 6756601

Âåðñòàò òîêàðíèé ²Ò-1Ì òà ÑÀÊ äèçåëüíèé. Íàìåò â³éñüêîâèé. Òåë: (050) 1677829 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáåòîííèõ áëîê³â ç ìåòàëîïëàñòèêîâèìè ôîðìàìè, òåðì³íîâî, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5502739 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Àðìàòóðó, äð³ò. Òåë: (097) 6580337 Áåòîíîçì³øóâà÷ 160-180ë. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Áåòîíîçì³øóâà÷, ïåðôîðàòîð, äðåëü, â³äá³éíèé ìîëîòîê, áîëãàðêó, ³íøå, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3625501 Áîëãàðêó “Ìàê³òà”. Òåë: (096) 9263005; (066) 2553942 Áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêà, ëþëüêà áóä³âåëüíà, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³


22

«Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð. w

Âàãîí÷èó áóä³âåëüíèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ç ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980 Äâèãóí-ðåäóêòîð, 3ÌÏ, åëêåòðîäâèãóí â³ä 1-11 êÂò. Òåë: (098) 3177010 Äåôåêòîñêîï, ìåòàë³çàòîð, ³íøå. Òåë: (063) 4049474 Åëåêòðîäâèãóíè ð³çí³, ìîæëèâî íåðîáî÷³ ðåäóêòîðè: ìîòîððåäóêòîðè, òåëüôåðè, àáî êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, íàñîñè Ê, ÊÌ, Ø, ÑÌ, òà ³íø³. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè, àâòîìàòè÷í³ âèìèêà÷³, äâèãóíè ÓÄ-15, -25. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàï÷àñòèíè äî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ: ðàìè, çàìêè, õîìóòè, àíêåðà, ä³àãîíàë³, äîìêðàòè, ïîðó÷í³, íàñòèëè òà ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Çàï÷àñòèíè äî îïàëóáêè (ñò³éêè, òðèíîãè, êîðîíè, áàëêè òà ³íøå). Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Êîòëè ïàðîâ³, ª 1/9, êîíâåêòîðè, âåíòèëÿòîðè. Òåë: (067) 3835694 Ëàìïè-³íäèêàòîðè ²Í-8, 14, 16, 17, 16, ðàä³îëàìïè. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Ìåòàëîïðîêàò, á/â, êóòíèê, àðìàòóðà, øâåëåð, òðóáà. Òåë: (0362) 279217; (098) 4459426 Ìîòîêîñó (òðèìåð), ãàçîíîêîñàðêó, áåíçîïèëó, â³äá³éíèé ìîëîòîê, åëåêòðî³íñòðóìåíò, ³íøå. Òåë: (096) 0301888 Îïàëóáêó, áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, áóä³âåëüíó ëþëüêó, áåòîíîçì³øóâà÷, ìîòîêîñó, ãàçîíîêîñàðêó, êîìïðåñîð, áåíçîãåíåðàòîð, â³äá³éíèé ìîëîòîê, ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ïåðôîðàòîð. Òåë: (096) 9263005; (066) 2553942

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400; ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ òàëü åëåêòðè÷íó, áîëãàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â/ï â³ä 500êã äî 5ò òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (095) 4989079; (096) 2242148

5.02

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.05

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè —

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàíêè 0.5, 1, 3ë. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Áàíêè á/â 0.25ë., 0.5ë, 1ë. Òåë: (0362) 607926 ³òðèíè õîëîäèëüí³ á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ³òðèíè õîëîäèëüí³, á/â, ð³çíÿ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âèïàðíèêè äëÿ õîëîäèëüíèõ êàìåð. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³ á/â 200, 300, 400, 700ë, ðîçì³ðè 0.09-2.1ì Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³, á/â, 200, 300, 400, 700, 1000ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìàøèíà âçáèâàëüíà ÌÂ-35. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìëèííèöÿ á/â, ì³êñåð äëÿ êîêòåéë³â á/â, ñîêîäàâêà á/â, ãðèëü äëÿ êóð 6, 9, 24øò. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó êàôå, áàðó, ³äàëüí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàð³â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ñòåëàæ³ â³òðèíè, ïðèëàâêè ç õðîìîâàíèõ òðóá, ÄÑÏ, ñêëà. Òåë: (097) 3721771 Ñòåëàæ³, â³òðèíè, ïðèëàâêè ç õðîìîâàíèõ òðóá, ÄÑÏ, ñêëà. Òåë: (097) 3721771 Òîðãîâà â³òðèíà “îñòð³âîê”, 5 ñåêö³é, âõ³ä çàêðèâàºòüñÿ ðîëåòîþ, ï³äñâ³òêà 220 V ðîçåòêà. Òåë: (097) 3376152 Øàôà æàðî÷íà á/â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà á/â, ï³ä âîäó, äâåð³ ñêëÿí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà ï³ä âîäó, ñêëÿí³ äâåð³, 1-, 2 äâåðí³, â³ä 350-1400ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ßùèêè ïëàñòèêîâ³ 30êã, 200øò. Òåë: (067) 7816104

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, ëàð³, õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) 3622044 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400 Ôð³çåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

³äåî-, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. ßê³ñíèé çâóê, ïîñëóãè òàìàäè, ïîë³ãðàô³ÿ, ÄÂÄ, âè¿çä ïî îáëàñò³, êîìïëåêñíî íåäîðîãî. Òåë: (097) 1852202 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü â³ä 1500ãðí., çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, äí³â íàðîäæåíü: îðèã³íàëüíèé ñöåíàð³é, ñó÷àñíèé ìîíòàæ, â³äåîêë³ïè, ïåðñîíàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Òåë: (067) 7317281; (093) 7400944 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîìï’þòåðíå îôîðìëåííÿ, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5702627 ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïåðñîíàëüí³ 3D çàñòàâêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, êë³ïè. Îñîáèñòèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 6632050

³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåî-, ôîòîçéîìêà, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (097) 6457684; (066) 5738899 ³äåî-, ôîòîçéîìêà, âñ³ âèäè. Òåë: (097) 5287347 ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà òà ÿê³ñíèé â³äåîìîíòàæ. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Çðàçêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 6722435; (095) 8366098 ³äåîçéîìêà òà ÿê³ñíèé â³äåîìîíòàæ. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Çðàçêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 6722435; (095) 8366098 Âåñ³ëüí³ ôîòîïîñëóãè, ôîòîäðóê, ðîçðîáêà òà äðóê ôîòîêíèã, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2576617; (097) 7938955 Âåñ³ëüíà ôîòîçéîìêà, çàïèñ íà ÄÂÄ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (097) 6457684; (066) 5738899 Âèãîòîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ êîðîâà¿â, òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 9890235 Âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ: äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäè, ïë³íòóñ, ëèñòâà. Òåë: (096) 1412668

Âèãîòîâëåííÿ

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ïðèíòåð êîëüîðîâèé, ëàçåðíèé, ÍÐ-960. Òåë: (067) 9409117 Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

5.03

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

ïàì’ÿòíèê³â ç ãàáðà, áàçàëüòó, ãðàí³òó áóäü-ÿêîãî ðîçì³ðó, ôîðìè òà êîíô³ãóðàö³¿. ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ô³ãóðíà ð³çêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ðåã³îíàëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ñåçîíí³ çíèæêè äî 20%. Òåë: (067) 3631837; (096) 7485280; (03657) 63344 Àäð: e-mail: mamchur.vit@mail.ru

5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êîìï’þòåðè, íîóòáóêè, ïëàíøåòè, îðãòåõí³êà. Òåë: (0362) 265844 Ìîäåì, á/â, “Ñïð³íò”. Òåë: (067) 1449723 Ìîí³òîð Ñàìñóíã á/â, ïðèíòåð Êåíîí á/â. Òåë: (097) 3721771 Ìîí³òîð Ñàìñóíã á/â. Òåë: (097) 3721771 Íàëàøòóâàííÿ ïîâíå êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, ïëàíøåò³â, ñìàðòôîí³â, âñòàíîâëåííÿ WINDOWS, Linux, Android, êâàë³ô³êîâàí³ ïîðàäè, ï³äá³ð êîìïëåêòóþ÷èõ. Òåë: (097) 7538449

Íåäîðîãî: âñòàíîâëåííÿ Windows, Linux, Unix; íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàì, ìîäåì³â, ïðèíòåð³â, ñêàíåð³â; ë³êóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ â³ðóñ³â; îáñëóãîâóâàííÿ ëîêàëüíèõ ìåðåæ. Òåë: (098) 0687489 Íîóòáóê Àñóñ. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Íîóòáóê. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ïëàíøåò ó õîðîøîìó ñòàí³, 1300ãðí. Òåë: (096) 9677284 Ðåìîíò êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, íà äîìó. Çàì³íà äèñïëå¿â. Âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Ñèñòåìíèé áëîê íîâèé, Windows7, ïðîöåñîð Intel i5 3.3-3.7GHz/s1155, ìàòåðèíêà Gigabyte GA-B75M-D3V, ÎÏ 4Ãáò, 1000Ãáò â³í÷åñòåð, 4250ãðí. Òåë: (096) 2167725 Ñèñòåìíèé áëîê, Windows7, ïðîöåñîð Intel i5 3.3-3.7GHz/s1155, ìàòåðèíêà Gigabyte GA-B75M-D3V,4ãáò îïåðàòèâíà ïàìÿòü, 1000Ãáò. Òåë: (096) 2167725

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Øâåéíà ìàøèíà ïîä³ëüñüêà á/â, ðó÷íà. Òåë: (068) 1368177; (0362) 231635 Øâåéíà ìàøèíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Øâåéíà ìàøèíêà “Ç³íãåð”. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825

Áàãàòîêàìåðíà â³äåî- òà ôîòîçéîìêà âåñ³ëü. Ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ FuUHD. Âèãîòîâëåííÿ ðåêëàìíèõ ðîëèê³â, êë³ï³â, ô³ëüì³â çà ³íäèâ³äóàëüíèì ñöåíàð³ºì. Õóäîæíÿ ôîòîçéîìêà, âèïóñêí³, âåñ³ëüí³ ôîòîêíèãè. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî. Äîñâ³ä ðîáîòè íà òåëåáà÷åíí³. Ïîì³ðí Òåë: (0362) 609478; (098) 6295687, (067) 7954347, (095) 1214173 Àäð: www.videovv.com Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïåðåïðîäàæíà ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òåë: (096) 0301888 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà ÿê³ñíî. Òåë: 0362) 615353

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 ³äåî,òà ôîòîçéîìêà. ßê³ñíî, õóäîæíüî òà ïðîôåñ³éíî. Çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ â³äåîêàìåðîþ ç ïîñë³äóþ÷èì ìîíòàæåì íà Âàø ñìàê. Òåë: (0362) 615353 ³äåî- òà ôîòîçéîìêà íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³: âåñ³ëëÿ, äèòÿ÷³ ðàíêè, Äí³ íàðîäæåííÿ, áàíêåòè, êîðïîðàòèâè, ïðîôòåõí³êà òà äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 8951853, (066) 0390359

Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó, ð³çí³ êîëüîðè, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â, ºâðîâ³êíà, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³ ç äåðåâèíè. Òåë: (095) 1613475 Âèãîòîâëåííÿ òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 4525266 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429

Çð³çàºìî äåðåâà òà ïîð³çêà íà äðîâà. Òåë: (097) 4364991 Çð³çàííÿ äåðåâ áåíçîïèëîþ. Òåë: (097) 1157182 Çð³çàííÿ òà îáð³çàííÿ äåðåâ, ïîñëóãè áåíçîïèëîþ. Òåë: (0362) 231254 Êîíñóëüòàö³¿ ëîãîïåäà òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé. Äèïë.ÐÂN43077275 â³ä 31.05.2012ð. ÐÄÃÓ. Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà, 26, ñóïåðìàðêåò “Íîâóñ”, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà Êîñ³ííÿ òðàâè òà äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. Òåë: (0362) 435256 Êîñ³ííÿ òðàâè, äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. ßê³ñíî, îõàéíî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìèòòÿ â³êîí. ×èùåííÿ êèëèì³â, äèâàí³â. Çíÿòòÿ, ïðàííÿ, íàâ³øóâàííÿ òþë³, ãàðäèí. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Îáð³çàííÿ äåðåâ, êóù³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè, ïåðåêîïóâàííÿ ãîðîäó. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

òàò ãàðàíòîâàíèé. Òåë: (050) 1552059, Âàëåíòèíà

5.12

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîáóäïîñëóãè

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

Âèãîòîâëåííÿ

ç áàçàëüòó, ãðàí³òó (óñ³õ êîëüîð³â). ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 438529; (098) 5381723; (099) 7427527 Àäð: Êè¿âñüêà, 8 (“Ñïîðòòîâàðè”, “Óêðïîøòà”), âõ³ä ÷åðåç “Îùàäáàíê”

Ïàì’ÿòíèêè

íàäìîãèëüí³ ç ãðàí³òó. гçí³ êîëüîðè, ô³ãóðíà ð³çêà. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âèãîòîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãîòîâ³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà â³ä 1200ãðí. Ñåçîííà çíèæêà. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, N1) Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì, âèâ³ç ôàñîâàííîãî ñì³òòÿ. Ïåðå¿çäè êâàðòèð. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ì³í³ åêñêàâàòîðà, åêñêàâàòîðà, ïëàíóâàííÿ, äåìîíòàæ áóä³âåëü, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, øâèäêî, â³äâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890 Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî ôîòîãðàôà, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, íÿí³, äîìîãîñïîäàðêè. Òåë: (0362) 430740 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, íÿí³, äîìîãîñïîäàðêè. Òåë: (0362) 430740 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, ïî÷àòêîâ³ êëàñè, â÷èòåëü-ìåòîäèñò, ³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè. Òåë: (098) 4197311 Ïîñëóãè ñàä³âíèêà: ñòðèæêà ãàçîí³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (067) 3625501 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782

ì³í³ åêñêàâàòîðà, åêñêàâàòîðà, ïëàíóâàííÿ, äåìîíòàæ áóä³âåëü, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, øâèäêî, â³äâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890

гçí³ ïîñëóãè

5.10 гçí³ ïîñëóãè

Ïàì’ÿòíèêè

Ïîñëóãè,

Ôð³çåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

5.10

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðåíåò. Òåë: (068) 8454004 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Ïðîôåñ³éíà â³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251

Ðåìîíò îäÿãó, ïîøèòòÿ ÷îõë³â íà àâòîìàøèíè, ïîøèòòÿ ðèìñüêèõ øòîð ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 266595; (067) 3602953

Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061

ðåêëàìè! Ñâ³òëîâ³ êîðîáè, ë³òåðè, âèâ³ñêè, òàáëè÷êè, êóòî÷êè ñïîæèâà÷à, ñòåíäè. Ðåêëàìí³ ùèòè òà êîíñòðóêö³¿, âêàç³âíèêè, òðîòóàðí³ ùèòêè, äðóê áàíåð³â, àô³ø, ïëàêàò³â, â³çèòîê, ôëàºð³â. Ðåêëàìà íà òðàíñïîðò³, îôîðìëåííÿ òîðãîâèõ òî÷îê. Òåë: (067) 4986085; (0362) 406041 Âèñîêîÿê³ñíèé êîëüîðîâèé ëàçåðíèé äðóê â³ä 2ãðí, ö³íè íèçüê³. Òåë: (0362) 222127 Àäð: 007_sp@rambler.ru Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Äðóê À4 ÷/á òà ÷/á êñåðîêîﳿ â³ä 19êîï, êîëüîðîâèé ëàçåðíèé äðóê â³ä 2ãðí, äðóê ôîðìàòó À1 ÷/á 5-20ãðí, äðóê ôîðìàòó À1 êîëüîðîâèé 6-30ãðí. Òåë: (0362) 222127 Àäð: 007_sp@rambler.ru Äðóê ôîðìàòó À1 â³ä 5ãðí, ö³íè íèçüê³. Òåë: (0362) 222127 Àäð: 007_sp@rambler.ru Äðóê ôîòî â³ä 1.25ãðí. Ïîñëóãè òèðàæóâàííÿ íà ð³çîãðàô³ äîêóìåíò³â òà áëàíê³â â³ä 0.035êîï. Òåë: (0362) 222127 Àäð: 007_sp@rambler.ru Êîëüîðîâèé êñåðîêñ â³ä 2ãðí, ö³íè íèçüê³. Òåë: (0362) 222127 Àäð: 007_sp@rambler.ru Ñòâîðåííÿ òà ðîçêðóòêà ãðóï â êîíòàêò³. Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â êîíòàêò³. Òåë: (098) 2261969

5.13

êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, DzË-ñàìîñêèä. Äîñòàâêà: öåãëà, áðóê³âêà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, êîëîäÿçí³ êðóãè, êîíòåéíåðè, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (0362) 434089; (066) 0491745

Àâòîåâàêóàòîð

àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³ ö³ëîäîáîâî, íåäîðîãî. Ôîðìà îïëàòè äîâ³ëüíà. Òåë: (067) 3624965

Àâòîåâàêóàòîð

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àäì³í³ñòðóâàííÿ, ðåìîíò, íàñòðîéêà òà ìîäåðí³çàö³ÿ êîìï’þòåð³â, ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â, â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿. Òåë: (0362) 247312, (067) 3600028 Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196 Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196

ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207

Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Âñòàíîâëåííÿ Windows (XP, Seven), àíòèâ³ðóñíîãî ÏÇ, ÷èñòêà â³ä â³ðóñ³â, ðîçáëîêóâàííÿ êîìï’þòåðà â³ä â³ðóñ³â. Òåë: (068) 8454004

Àâòîïîñëóãè à/ì DzË, ñàìîñêèä, äîñòàâêà: ùåá³íü, ï³ñîê, ãëèíà, ëîì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ³íøå. Òåë: (068) 9908356

Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â. Òåë: (066) 4499896

Àâòîïîñëóãè

Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî òà ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ, ä³àãíîñòèêà. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688

Ðåñòàâðàö³ÿ òà âèð³âíþâàííÿ ñòàðèõ ïàì’ÿòíèê³â. Òåë: îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðî(0362) 633125, ï³ñëÿ 19.00; (050) Âñòàíîâëåííÿ ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîì7657924 ï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî òà

Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819 Ñâÿòêóâàííÿ äèòÿ÷èõ Äí³â íàðîäæåíü â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ ÒÖ"Íîâóñ". Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà âóë, 26 Ñêîøóâàííÿ òðàâè, ãàçîí³â, îõàéíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Òåë: (067) 3625501 Ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (0362) 435256 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ñòðèæêà ãàçîí³â ãàçîíîêîñàðêîþ. ßê³ñíî. Òåë: (096) 2135552 Ñòðèæêà ãàçîí³â, êîñ³ííÿ òðàâè. Òåë: (096) 0301888 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (097) 6935177 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 439092 Ôîòî-, â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî: âè¿çíà òà ñòóä³éíà ôîòîçéîìêà, ïîðòôîë³î, çéîìêà ä³òåé, âåñ³ëüí³ òà øê³ëüí³ ôîòîêíèãè, ôîòîìîíòàæ, ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ. Òåë: (067) 7317281; (093) 7400944 Ôîòîïîñëóãè, çéîìêà âåñ³ëü óðî÷èñòèõ ïîä³é ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â, ôîòîìîíòàæ. Òåë: (0362) 236539; (097) 9600426

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àêâàð³óì³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348

Ñõóäíåííÿ, ÿê ïîá³÷íèé åôåêò î÷èñòêà îðãàí³çìó, ï³äâèùåííÿ ³ìóí³òåòó, ðåçóëü-

ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Âñòàíîâëåííÿ òà íàëàøòóâàííÿ Windows, ïðîãðàì, äðàéâåð³â. Âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 2261969 Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íàëàøòóâàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Òåë: (097) 7538449 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò òà âñòàíîâëåííÿ õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí. Òåë: (096) 9953010

Ðåìîíò

òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.17

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Çàâàíòàæåííÿ, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ ð³çíèõ âàíòàæ³â êðàíîì ìàí³ïóëÿòîðîì. òåë: (0362) 434275; (097) 4632160; (050) 3781444

Àâòîïîñëóãè

ÌÀÇ ìàí³ïóëÿòîð, 9ò, Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Ïðîäàì: ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçüí³, áëîêè ôóíäàìåíòí³, öåãëà âîãíåòðèâêà. Òåë: (067) 3622511, (0362) 224585, 264837, (098) 5988164

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ (ï³ñîê, •ùåá³íü, â³äñ³â), âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (050) 2965552; (067) 7931669 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, äîñòàâêà ùåáåíþ, ï³ñêà, â³äñ³âó. Òåë: (0362) 680740; (097) 2269232

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

à/ì “Ìåðñåäåñ-814", â/ï 5ò, ôóðãîí, îá’ºì 36 êóá.ì., äîâæèíà 6.05ì. ˳ö. N112375 â³ä 24.05.2006ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (066) 8546129 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó,


5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòî â/ï 10ò, 50 êóá.ì, ïî Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì ì³êðîàâòîáóñîì “Ôîëüêñâàãåí-LT” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

ïî Óêðà¿í³ à/ì “Ìåðñåäåñ-1827", 48 êóá.ì., ôóðãîí, â/ï 10ò. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375358 â³ä 02.10.2007ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (098) 5838246, (050) 7574014 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ.˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì ÊàìÀÇ, DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. ˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âàíòàæí³ àâòîïåðåâåçåííÿ â/ï äî 2ò. + 2 ì³ñöÿ, ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, áóäü-ÿêèé âàíòàæ äî 6ì. Ö³ëîäîáîâî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 3624965 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Åâàêóàòîðà

ïîñëóãè. Ö³ëîäîáîâî. Òåë: (067) 1000020 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÏ “Àðãàò-Þë”

(åêñïåäèö³éíî-òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè). Ñëóæáà ïîïóòíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â. Òåë: (0362) 638046, 638057; (067) 3600291, 3620072 Àäð: argat1@meta.ua Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (067) 2601903 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (068) 7585535 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (096) 4217264 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü. Òåë: (098) 7265847 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ñàìîñêèäàìè ÊàìÀÇ, DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ðåíî-Ïðåì³óì”, â/ï 22ò òà ³íøèìè à/ì, â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. ³çüìó ïîïóòí³é âàíòàæ. ˳ö.À 485128. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè ãóñåíè÷íèì òà êîë³ñíèì “áîáêåòîì”. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì. Òåë: (050) 8483994 Ïîñëóãè âàíòàæíèìè à/ì: Ç²Ë “Êîëãîñïíèê” ç ïðè÷åïîì, Ç²Ë áîðòîâèé, ç ïðè÷åïîì: äîñòàâêà öåãëè, ùåáíþ, ï³ñêó, àðìàòóðè 12ì, ë³ñó, âèâ³ç ñì³òòÿ òà ³í. Òåë: (0332) 256339; (050) 1535657

5.20

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîðñüê³ áàêàëàâðñüê³, äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, á³çíåñ-ïëàíè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³ ç ð³çíèõ äèñöèïë³í, íåäîðîãî. Òåë: (098) 2261969 Àíàòîì³ÿ, ³ñòîð³ÿ, ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ, ïðàâî òà ³í. äèñöèïë³íè: äèïëîìí³, êóðñîâ³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 4590909, (066) 2127217 Àäð: Pedagog80@yandex.ru Àíàòîì³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, ïðàâîçíàâñòâî, ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðîëîã³ÿ, ïîë³òîëîã³ÿ:

ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³. Òåë: (0362) 622250 Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ä³òåé 1-3 êëàñ³â. Òåë: (098) 0779698 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àðõåîëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, êóëüòóðîëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ìåíåäæìåíò: êîíòðîëüí³ êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³. Òåë: (068) 8454004 Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîòòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437 Ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè: àâòîðñüê³ äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, á³çíåñ-ïëàíè, ðåôåðàòè çà á³áë³îòå÷íèìè äæåðåëàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (066) 4499896 Iñòîð³ÿ, ïðàâî: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, äèïëîìè. Òåë: (0362) 622250 Êîìï’þòåðí³ êóðñè, äëÿ ä³òåé, äîðîñëèõ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ. Òåë: (066) 4499896 Ìàòåìàòèêà, óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ òà çàíÿòòÿ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Íàâ÷àííÿ òàíö³â, áàëüí³, ñïîðòèâí³, ñõ³äí³, äëÿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Òåë: (067) 1644575; (066) 0438079 Íàâ÷ó äèòèíó ÷èòàòè, ï³äãîòîâêà äî øêîëè. Òåë: (098) 0779698 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³ ä³òåé, äîðîñëèõ, ìîæëèâèé âè¿çä äî ó÷íÿ. Òåë: (098) 2261969 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ, íåäîðîãî. Òåë: (068) 8454004 Íàâ÷ó ïðîôåñ³éíî ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 622250 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846

ϳäãîòîâêà äî ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. Äîñâ³ä÷åíèé â÷èòåëü, 20 ðîê³â ïåðàãîã³÷íîãî ñòàæó. Òåë: (096) 5702311 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà. Ïî÷àòêîâ³ êëàñè. Ó÷èòåëü -ìåòîäèñò, ³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè. Òåë: (098) 4197311 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 436271 Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ï³äãîòîâêà ä³òåé äî øêîëè. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, Òåë: (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (0362) 283314; (063) 1727631 Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè, 25ãðí/ãîä. Òåë: (0362) 244840; (098) 0998384 Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Òåë: (098) 8377894 Óðîêè ïîëüñüêî¿ ìîâè íîñ³ºì ìîâè. Òåë: (096) 2695654 Óðîêè ôîðòåï³àíî, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó. Òåë: (098) 0779698 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Ìàòåìàòèêà: äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ øêîëÿð³â, ï³äãîòîâêà äî òåñò³â. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ôàõîâî âèêîíóþ êîíòðîëüí³ êóðñîâ³ òà äèïëîìí³ ðîáîòè ç ³ñòîðè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í. Òåë: (097) 5758936

5.40

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãëþêîìåòåð íîâèé íåäîðîãî. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ãëþêîìåòð íîâèé, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3984483 Ãëþêîìåòð. Òåë: (068) 1368177; (0362) 231635 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äåðìàòîâåíåðîëîã âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñàâ÷óê Â.Â. ïðèéìຠõâîðèõ ç 10.00 äî 14.00, âèõ³äíèé ñóáîòà, íåä³ëÿ. ˳ö. N597184 â³ä 17.02.2012ð. ÌÎÇÓ. Òåë: (067) 3643042 Àäð: ì.гâíå, Ñò.Áàíäåðè âóë., 15-À, (àïòåêà N110). Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6

w «Îá'ÿâà» ¹16 (220) w 30 êâ³òíÿ 2014 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè

ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñèä³ííÿ â âàíó íîâå. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

5.60

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àäâîêàòñüê³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Ñâ³ä N797 â³ä 21.04.2011ð. ÐÎÊÊÀ. Òåë: (097) 8941606, (050) 3753123, (093) 1437301 Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Ïîñëóãè áóõãàëòåðñüêèõ çäà÷à çâ³ò³â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3728161 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

6.10

Äîìàøí³ êîìï’þòåðè òà åëåêòðîí³êà

6.10 Äîìàøí³ êîìï’þòåðè òà åëåêòðîí³êà

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ðàäÿíñüê³ òà ³íîçåìí³ ìîíåòè, ìàðêè, ìåäàë³, çíà÷êè, êíèãè. Òåë: (066) 4499896 Ñòàðîâèíí³ äçâîíèêè, ãàñîâ³ ëàìïè äîâîºíí³, æîâò³, ôàðôîðîâ³. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825

6.40

Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ôîòîàïàðàò “Êåíîí” íåäîðîãî. Òåë: (0362) 609385 Ôîòîàïàðàò “ÔÅÄ”. Òåë: (0362) 648057

ÏÎÏÈÒ Ä³àô³ëüìè â³ò÷èçíÿí³ ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ̳êðîñêîï ÌÁÑ-10, êîìïëåêòóþ÷³. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Philips LSD 27" 2200ãðí, òîðã. ìàòðèöÿ AMVA, Full Hd, âìîíòîâàí³ êîëîíêè, ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ñóïóòíèêîâîãî òþíåðà, ÷è Ò2 öèôðîâîãî òþíåðà. Òåë: (0362) 247312, (067) 3600028

Äâèãóí “Ñóäçóê³” 6 ê.ñ., äî ÷îâíà. Òåë: (050) 9181606 Àäð: korsar-bark@i.ua Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ëîäêà “Áàðê 310" á/â, ñòàí äîáðèé. Òåë: (050) 9181606 Àäð: korsar-bark@i.ua ̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Íàìåò áðåçåíòîâèé, 4-ì³ñíèé, Ìîñêâà, òðèêóòíèé, 200ãðí. Òåë: (098) 6203889 Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” - äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á/â ͳìå÷÷èíà: òåëåâ³çîðè ð³çí³ ä³àãîíàë³, º íîâ³, â³äåî-äâ³éêè, òà áàãàòî ³íøîãî â àñîðòèìåíò³. Äð³áíèö³. Òåë: (067) 3828809 ³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610 ³äåîìàãí³òîôîí êàñåòíèé “Åëåêòðîí³êà ÂÌÖ-8220", íîâèé. Òåë: (0362) 648057

Åëåêòðîïðîãðàâà÷, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, áåç êîëîíîê + ïëàò³âêè çàðóá³æíî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿ åñòðàäè, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Çâóêîâ³ êîëîíêè 25Ê3-12Å. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Êîíñîëü íàñò³ííèé, ï³ä òåëåâ³çîð, íîâèé, ñð³áíèé, âèòðèìóº âàãó äî 60êã, äîâæ.63ñì, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231 Ìóçèêàëüíî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (068) 6242474 Íàâ³ñíà ï³äñòàâêà äëÿ òåëåâ³çîðà, êîíñîëü, íàñò³ííà, íîâà, ñð³áíà, âèòðèìóº âàãó äî 60êã, äîâæ.63ñì. Òåë: (098) 0059231 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ðàä³îïðèéìà÷ “Ðîñ³ÿ”, 20ãðí, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí”, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Òåëåâ³çîð “Ìåðèä³àí”, ä³àã.32ñì, êîëüîðîâèé, 800ãðí. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Ô³ë³ïñ”, 500ãðí. Òåë: (096) 4437006 Òåëåâ³çîð ä³àã.151ñì., íîâèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òåëåâ³çîðè Toshiba 54ñì, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (067) 3600028 Ôîòîàïàðàò “Çåí³ò”, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ôîòîçá³ëüøóâà÷, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Òåëåâ³çîð ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Òåëåâ³çîðè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354

6.30

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàÿí “Ìåëîä³ÿ”. Òåë: (03622) 53118; (096) 5186014

Áàÿí 1970ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Ìóçè÷íî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Íàñòðîéêà, ðåìîíò ï³àí³íî, ôîðòåï³àíî, ðîÿëü. Ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ òà ïåðåíåñåííÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ÂÒÐÀÒÈ

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

8.15

6.40 Ôîòî, ê³íî, îïòèêà,

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

6.20

³ääàì. Öóöåíÿò â³â÷àðêè íå÷èñòîêðîâíèõ. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 ³çüìó ó ïîäàðóíîê øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³ (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Êîøåíÿòà, ÷îðíî-á³ëèé îêðàñ, õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, ñ³ðî-á³ëèé îêðàñ, ãëàäêîøåðñí³, ó õîðîø³ ðóêè, íà âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2-3 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6203889 Ïîäàðóþ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7099981 Öóöåíÿòà çì³øàíî¿ ïîðîäè â³â÷àðêè òà òåð’ºðà. Òåë: (0362) 242810 Öóöåíÿòà ñåðåäíüî¿ ïîðîäè òåð’ºðà. Òåë: (0362) 242810

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

8.10

Ïîäàðóíêè

 ìàðøðóòíîìó òàêñ³ ¹ 4 ïîáëèçó çàë³çí. âîêçàëó Ëóöüêà ãàãóáëåíî íîóòáóê ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà äîñòîéíó âèíàãîðîäó. Òåë: (097) 4718929 Âòðà÷åíèé ñîáàêà ïîðîäè òàêñà â ð-í³ ïèâçàâîäó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé îêðàñ, 2 ðîêè. Äîïîìîæ³òü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (0362) 621316; (068) 0362857

8.20

Ïîâ³äîìëåííÿ, ïðîõàííÿ

8.20 Ïîâ³äîìëåííÿ ïðîõàííÿ

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ N002233, âèäàíå гâíåíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 07.10.2010ð. íà ³ì’ÿ ÃËÓÙÓÊ ²ëîíè Ìèêîëà¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ¹09248158, âèäàíèé гâíåíñüêèì Äåðæàâíèì Áàçîâèì Ìåäè÷íèì Êîëåäæåì, íà ³ì’ÿ ÑÀÂÈ× Ìà𳿠Ëåîí³ä³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì. Ïðîïîíóþ ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó òà ï³äòðèìêó ëþäèí³ ïîõèëîãî â³êó çà óìîâè óñïàäêóâàííÿ æèòëà. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (096) 4590909, (066) 2127217

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

9.01

Îäÿã òà âçóòòÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Êîìá³íåçîí äèòÿ÷èé, çèìîâèé, íà îâ÷èíö³, äëÿ ä³â÷èíêè 2-3 ðîêè, 300ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167 ˳æå÷êî-êîëèñêà íà øàðí³ðàõ ç øóõëÿäîþ, ìàòðàöîì, ïîäóøå÷êîþ, áàëäàõ³íîì, çàõèñíîþ ñìóæêîþ, 1300ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè äèòÿ÷³, áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

9.20

Ïàðôóìè òà êîñìåòèêà

9.20 Ïàðôóìè òà êîñìåòèêà

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áåðö³ ðîçì.45. Òåë: (068) 1368177; (0362) 231635 Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Âçóòòÿ, îäÿã ç ªâðîïè, 10ãðí/êã. Òåë: (097) 4864024 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþì æ³íî÷èé Ô³íëÿíä³ÿ, ðîçì.50. Òåë: (068) 1368177; (0362) 231635 Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Êóðòêà øê³ðÿíà ÷îëîâ³÷à ðîçì.48. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Îäÿã “ñåêîíä-õåíä”, ñîðòîâàíèé, ç ìàãàçèíó. Òåë: (067) 9098562 Îäÿã á/â, ë³òí³é, çèìîâèé. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Îäÿã òà âçóòòÿ á/â -8 ãðí./êã, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2913313; (066) 1001548

Æàäîðå (Jadore) Ôðàíö³ÿ ïàðôóìè 75ìë, ijîð; Ôàðèíãåéò àáñîëþò 50ìë, Ôðàíö³ÿ, ijîð. Òåë: (068) 5838696; (050) 2276684

9.30

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êàáàí, æèâîþ âàãîþ, â³ê 12 ì³ñÿö³â, âàãà 150êã, âèðîùåíèé áåç á³îäîáàâîê. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200 Êàðòîïëÿ äîñòàâêà. Òåë: (098) 5856307 Êàðòîïëÿ. Òåë: (067) 2706114

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Îäÿã

Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641

Ñåêîíä-Õåíä. Îðèã³íàë. Äåøåâî. Òåðì³íîâî. Òåë: (095) 8287050

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, ðîçì.40-42, ðîáîòà äèçàéíåðà Àííè ×åëèøê³íî¿, òàë³ÿ êîðåãóþòüñÿ êîðñåòîì, ìîäåëü “Àííà”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4775708 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (098) 6253313 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

8.10 Ïîäàðóíêè

³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêå ÷îðíå êîøåíÿ, ä³â÷èíêó, ïðèâ÷åíó äî ëîòêà. Òåë: (095) 4243956, Ëóöüê ³ääàì êîøåíÿò ÷îðíîãî îêðàñó ñèá³ðñüêî¿ ê³øêè â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (096) 4116973; (063) 6979965, Òàíÿ ³ääàì ïåñèêà, ÷îðíîãî êóäëàòîãî, íåâåëèêîãî, 10 ì³ñÿö³â, ó äîáð³ ðóêè. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940 ³ääàì öóöåíÿ, ÷îðíîãî îêðàñó, áåç õâîñòèêà, ä³â÷èêó. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 ³ääàì. Êîøåíÿò ó äîáð³ ðóêè, º ïóõíàñò³, òðèêîë³ðí³, ðóä³, ç ãîëóáèìè î÷èìà. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 ³ääàì. Êîøåíÿò ó äîáð³ ðóêè, º òðèìàñíà ê³øêà, ÷îðíèé òà á³ëèé êîòèê. Ïåíñ³îíåðêà áóäå âäÿ÷íà çà áóäü-ÿêó äîïîìîãó äëÿ ì³í³-ïðèòóëêó. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940 ³ääàì. Ïåñèê³â ìîëîäèõ, ñåðåäíüîãî çðîñòó; ÷îðíîãî êóäëàòîãî ñîáàêó, ñåðåäíüîãî ðîñòó, ó äîáð³ ðóêè. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940 ³ääàì. Ñîáàêó ñèá³ðñüêî¿ â³â÷àðêè, ñòîÿ÷³ âóõà, ñòåðèë³çîâàíó, äëÿ îõîðîíè òà ³ãîð ç ä³òüìè. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965

23

Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âåëîñèïåä “Ëåêñóñ”, çåëåíèé, ðó÷êà çí³ìàºòüñÿ, 350ãðí. Òåë: (097) 0282182 Âçóòòÿ ë³òíº, âåñíÿíå, îñ³ííº íà ä³â÷èíêó 1-4 ðîê³â, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³ (÷åðåâè÷êè, òàïî÷êè, áîñîí³æêè, ÷îáîòè ãóìîâ³ ³ ò.ä.). Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Âîçèê “Åâåðñëî”, ô³îëåòîâèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (097) 0282182 Åëåêòðîìîòîöèêë 800ãðí. Òåë: (098) 6327337 Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ á/â äëÿ õëîï÷èêà 1100ãðí. Òåë: (096) 9497727 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Êð³ñëî äèòÿ÷å äëÿ ãîäóâàííÿ. Òåë: (067) 4625009 ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì. Òåë: (067) 4625009 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã á/â äëÿ õëîï÷èêà. Òåë: (096) 9497727 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 ϳäë³òêîâèé ñàìîêàò. Òåë: (097) 4802335 Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ðþêçàê-êåíãóðó “׳êêî”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9409117

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ïóõîâèê æ³íî÷èé, ðîçì.50, 1200ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Îäÿã íîâèé òà âçóòòÿ íà ðåàë³çàö³þ. Ìàãàçèí. Òåë: (096) 2913313, (066) 1001548

9.10

Äèòÿ÷³ òîâàðè

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536

Êàðòîïëþ âåëèêó. Òåë: (096) 5188677

Êàðòîïëþ, ïîñò³éíî. Òåë: (067) 3640908, (096) 9644226

Êóïëþ: êàðòîïëþ,

ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Òåë: (097) 9186053, (097) 2352172 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939 Ñîþ, ïøåíèöþ, îâåñ, ÿ÷ì³íü, æèòî, ãîðîõ, çåðíîâ³äõîäè. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720

9.50

²íø³ òîâàðè

9.50 ²íø³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³, òîðôîáðèêåò. Òåë: (068) 0345229 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (068) 3320832; (0362) 433526

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (098) 7704280; (066) 8520321; (0362) 436012 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä. Òåë: (067) 7931669; (050) 2965552 Äðîâà: äóá, ñîñíà, òîðôîáðèêåò. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ïàìïåðñè, ï³äêëàäêè, ïåëþøêè. Òåë: (0362) 224056


"Об'ява" (2014) №16  

Тижневик реклами та оголошень

"Об'ява" (2014) №16  

Тижневик реклами та оголошень

Advertisement