Page 1


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

3

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 380000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

вÂÍÅ 1-, 2-, 3- ê³ìíàòí³

êâàðòèðè, ˺ðìîíòîâà, 8. Åë³òíèé æèòëîâèé áóäèíîê ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ!!! Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ êâàðòèð. ßê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âõ³äí³ áðîíüîâàí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà ñò³í. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544; (096) 5441335 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, áàëêîí ïëàñòèê, 32000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 93000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 71.6 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâî êîìåðö³íîãî ïðèçíà÷åííÿ, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 25/12/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Còðóòèíñüêî¿, ðåìîíò, áàëêîí ïëàñòüèêîâèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, 30500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 À.Ìåëüíèêà, 4/5-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ âìîíòîâàíà, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. áóä., 34.2/17.6/8.8 êâ.ì, íîâ³ äâåð³, â/ò - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/5.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ÀÍ “Ã²Ä Ð²ÅËÒ²” Êðàù³ îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â ì.гâíå. Çàëèøòå çàÿâêó: info@gidrealty.com.ua. Òåë: (0362) 454322; (096) 3844322; (067) 3004163 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 25/6 êâ.ì, êîëîíêà, 180000ãðí. Òåë: (0362) 286035; (098) 7989493 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 200000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 4-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 28500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 34 êâ.ì, 4-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 29500, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 40 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 34500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 33500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïðîäóêòîâîãî ðèíêó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ñóïåðìàòêåòó “Ôðåø”, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20.1/9.2 êâ.ì, êîòåë, ãàðíèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà íîâà, ëîäæ³ÿ, 39000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï, ïåðåïëàíîâàíà, 29500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Áîÿðêà, 1-4 ïîâåðõ ÖÁ 37,31-38.75 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 450/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 27900. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ïîâí³ñòþ ç ðåìîíòîì, òðóáè, ñàíòåõí³êà, ïðîâîäêà ïîì³íÿí³, 330000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåáëüîâàíà, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 33/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 29/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, â/ò - îêðåìî, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, Öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, íîâ³ äâåð³, âõ³äí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327

³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 39/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà êóõíÿ, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, 28000. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, 23500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 39 êâ.ì, áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèê, áàëêîí ì/ï, ºâðîðåìîíò, 33000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 19 êâ.ì, ðåìîíò, 180000ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 20 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 17500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18,5/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 192000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí, 25500. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 4/5Ö, 32/16,5/6 êâ.ì, ðåìîíò, 315000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 25/12 êâ.ì, 13500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 25/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 26/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì, 226200ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 20 êâ.ì, ðåìîíò, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 110000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 43/21/11 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 395000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 42 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³äåíñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 48 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913

Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 45/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íå êóòîâà, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34.9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìàãàçèí-öîêîëü, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., âèñîêèé öîêîëü, ïåðåïëàíîâàíà, íàòÿæí³ ñòåë³, ëàì³íàò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 33500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 19.5 êâ.ì, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 28 êâ.ì, ðåìîíò, 13000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

âîäêà, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 38500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/24/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, 152000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/13/3 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãîñò³íêà, ðåìîíò ñâ³æèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 160000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, áåç áàëêîíó, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 33000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 80000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Ä.Ãàëèöüêîãî, ð-í àâòîâîêçàëó, 2/9Ö, 37,5/18,7/10 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, áàëêîí,

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/20/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21.9/11.7/4.7 êâ.ì, êîñìåòèêà, 19500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàéäàðà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 51 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà, 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàéäàðà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ãàéîâà âóë, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà 21.6 êâ.ì., êóõíÿ 10.1 êâ.ì., êîðèäîð 3.4 êâ.ì., âàííà 2.8 êâ.ì., ïîãð³á, ãàçîâèé ë³÷èëüíèê, êîëîíêà, âîäà, ñàðàé, çåìë³ 2.27 ñîò, ïðèâàòèçîâàíî. Òåë: (098) 5247539 Ãîñòèíêà, ³ä³íñüêà, 4/5Ö, 19 êâ.ì, ðåìîíò, 171000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãîñòèíêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9Ö, 17,3/13/3 êâ.ì, ðåìîíò, 156750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, 304500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ãðóøåâñüêîãî, 5/9Ï, 31/12,7/7,1 êâ.ì, ãàðíèé, æèëèé ñòàí, 313500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,/17,5/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ áàòàðå¿, ñàíòåõí³êà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, 33900. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, æèëèé ñòàí, 23000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ä.Ãàëèöüêîãî, 12-À, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, íîâà ïðî-

ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 7/9Ö, 39 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, 311600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ê.Ñàâóðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 34500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êâ³òêè-Îñíîâÿíåíêà, íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, 1-ïîâ. öåãë. áóä., º ïàðê³íã, îô³ñè, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 460000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18.8/8.3 êâ.ì, ðåìîíò ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà, 29000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåîìíò, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/27/8 êâ.ì, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 33/13/8.2 êâ.ì, 25500. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ï³äâàë, 21500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 24/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 23000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/17,1/8 êâ.ì, 290000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 5/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 254200, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Êè¿âñüêà, 9/9Ï, 34/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, 279000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

êëàäîâêà, 313500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Äðàãàí÷óêà, 1/5Ö, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 295200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/18/13 êâ.ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43/18/13 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ íà äâ³ ê³ìíàòè, 330000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Äóáåíñüêà, 29.5/17.6/6 êâ.ì, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 26000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, áîéëåð, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, äàõ íîâèé, ïðàöþþ÷èé ë³ôò, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, ÷åøêà, ºâðîðåìîíò, 350000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/24/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 34/18/9 êâ.ì, 5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 31000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, óòåïëåíèé áàëêîí, 38000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Êí.Âîëîäèìèðà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì, ñò³íè ïîôàðáîâàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 37000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 32.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 22/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, äâåð³ áðîíüîâàí³, êóòîâà, 27500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5Robæèëèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 9103444 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 21000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, 11500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23/13/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, 23500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23/13/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/20/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/22/13 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 38/19/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 38/19/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 47/22/13 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,

ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîðâîáóäîâà, 41/20/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâåð³ áðîíüîâàí³, 37500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, áàëêîí çàñêëåíèé, ðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12.5/3.4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèê, áîéëåð, 19000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êí.Ðîìàíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19/12/4 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáëüîâàíà, 19300. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, 188000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, êàáåëüíå, ³íòåðíåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êí.Ðîìàíà? 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, íîâà ñòîëÿðêà, 31500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êîïåðíèêà, “ãîñòèíêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàíñàðäíèé ïîâåðõ, ê³ìíàòà 14 êâ.ì, + ê³ìíàòà 6 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, òóàëåò, ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³é, ãàç, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîïåðíèêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 37.1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 31500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîçâ³ë íà áàëêîí, 32000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/20/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, íîâà êóõíÿ, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/20/6 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåïëàíîâàíà, ë³÷èëüíèêè, íîâà ñòîëÿðêà, 34000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 244000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 27000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, øêîëà, 28000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/20/7 êâ.ì, 252300ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 280000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 40/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 40/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, íðîâîáóäîâà, âèñîêèé öîêîëü, áàëêîí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, ïîêð. ïëàíóâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 280000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, ëâôò ïðàöþº, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 34000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/13,/11 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, 243000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/19/8.4 êâ.ì, ðåìîíò, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, áàëêîí, ë³ôò, 26500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 207825ãðí. Òåë: (068) 3351333


4

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ — Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, 26000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ð.Øóõåâè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîðâîáóäîâà, 43 êâ.ì, áåç áàëêîíó, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîöþáèíñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòàâ ãóðòîæèòêó, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñàä, 14000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êóð÷àòîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5,5 êâ.ì, 16500. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674 Êóð÷àòîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 35 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâàë, êëàäîâêà, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, ï³äâàë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 248000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 9000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, òóàëåò íà 2 ñ³ì’¿, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 9000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30,6 êâ.ì, âëàñíèê. Òåë: (067) 8916210 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíó, íîâà êîëîíêà, 28000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

̳öêåâè÷à, 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, 33000. Òîðã, òåðìí³îíîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 36 êâ.ì, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 41/20/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò,Þ âèñîêèé öîêîëü, íîâà ñàíòåõí³êà, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 25/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/4.5 êâ.ì., ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 26500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12,5/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 260000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 24/14/5 êâ.ì, 18500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì, ðåìîò, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 17400, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5 êâ.ì, áàëêîðí, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5 êâ.ì, 193500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, äîêóìåíòè ãîòîâ³, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 16400, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31,5/18/6,5 êâ.ì, áàëêîí 7ì, ë³ôò íîâèé, êðèøà íå ò³÷å, 200000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 2447624 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 228000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 305000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 191000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 27000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 240425ãðí. Òåë: (068) 3351333 Í.Õàñåâè÷à, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, áîéîëåð, 16500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/19/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 28900. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Í.Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 32/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34.6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 34000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23/12/5 êâ.ì, ðåîìíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/18.8/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Î.Äóíäè÷à, 2/5Ö, 22/12/5 êâ.ì, êîëîíêà, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 192700. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì, êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 31500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñì.ðåìîíò, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 20000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, æèëèé ñòàí, 170000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Î.Äóíäè÷à, 3/9Ö, 21/12/5 êâ.ì, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 182750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21/11/5 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30.5 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/19/5.5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5/182./4.2 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, 24000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, 240000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, 24000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, 24000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 33/18/9 êâ.ì, 260000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Îëåñÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ϳâí³÷íèé (á³ëÿ “Ìàçäè”), 4/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000, òåðì³íîâî, òîðã.ã Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 9/9-ïîâ. áóä., 35.6/18/9 êâ.ì, æèëà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 21000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/20/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áàëêîí çàñêëåíèé, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 30/17/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, 295000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/6 êâ.ì, 25500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ð-í öåíòðó, 4-ïîâ. áóä., 30/16/5 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 29000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 240000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ð.Øóõåâè÷à, 22500. Áåç êîì³ñ³é. Òåë: (097) 2206787 Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 36500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâà ñàíòåõí³êà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ìåáëüîâàíà, 204000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 320000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 33 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 33500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí, 224000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â óãðòîæèòêó, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 19.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 11500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 6000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 29 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34.5 êâ.ì, ï³ä áóä³âíèöòâî, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, 26500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áîéëåð, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 37000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 229600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9Ï, 34,5/17,5/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 256500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 35.6/18/9 êâ.ì, 26500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñàâóðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/7.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 6150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, êîëîíêà, 34500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/8-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 41 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 8100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 36/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/6 êâ.ì, ãàðàæ, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/6 êâ.ì, ï³äâàë, êëàäîâêà, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, áàëêîí, 40000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 28.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì, ðåìîíò, 29500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18.3/7.3 êâ.ì, íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîðâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, êîòåë, ë³÷èëüíèêè, 40500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 30 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 188000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 26/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 20000. Òåë: (067) 9103444 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/6 êâ.ì, âñå ïîì³íÿíî, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 22500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21 êâ.ì, ðåìîíò, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 22000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12,5/5 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, 225000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, 256000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, 47 êâ.ì, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17.5/5.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà íà “Õ³ì³ê”, äóøîâà, 25000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 23500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 32500. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 25/12/6 êâ.ì, 18000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 25/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 18000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,8 êâ.ì, 184000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28.9 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ñó÷àñíèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 23000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 23000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 5500ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 38/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/5 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ðåìîíò, 183375ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé (3 êâ.ì), õîðîøèé ðåìîíò, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ “Êàøòàíó”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, 27000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, 26000. Òåë: (067) 9103444 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 700-750/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, 27500. Òåë: (098) 4455131 Ôàáðè÷íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìåíàòà â ãóðòîæèòêó, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 14000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 33 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 17000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, áîïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 20000. Òåë: (097) 8634289 Ôàáðè÷íà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äàõ íå òå÷å, 19500. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/ 6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 38/22/6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öåíòð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 26500, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 28000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, äâåð³ áðîíüîâàí³, 30000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 33000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 30/16/5 êâ.ì, ñòàí æèëèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560

Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 35/18/9 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðâîíîã³ðñüêà, 1/3Ö, 40 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 285000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ×åðâîíîã³ðñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 36/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 330000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 184000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47.1 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 28000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47.1 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, áàëêîí, 26000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 48/25/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïëàñòèêîâ³

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 301000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Þâ³ëåéíà, 35/18.5/8.6 êâ.ì, 6-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, áåç áîðã³â, 29000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 28000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Þâ³ëåéíèé, ð-í 19 øêîëè, 6/9Ï, 36/18/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 246500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

ËÓÖÜÊ Ãðóøåâñüêîãî, 1, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., â³ä âëàñíèêà. Òåë: (050) 5454830

Îäíîê³ìí.êâ., 39.5 êâ.ì, âóë.гâíåíñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (063) 2127873; (067) 7704269; (099) 2598712 Ð-í ÒÖ “Íîâà ˳í³ÿ”, 1-é ïîâåðõ, ðåìîíò. Òåë: (050) 0894195

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/29/8 êâ.ì, áåç áàëêîíó, âèñîêèé öîêîëü, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 35500. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 16-ãî Ëèïíÿ, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 30.2 êâ.ì, âåëèêèé ï³äâàë, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.01ãà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 16-ãî Ëèïíÿ, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ï³ä îô³ñ, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 16-ãî Ëèïíÿ, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîâðîë³í, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 45/28/7 êâ.ì, 40000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 6 Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, ñòîëÿðêà, 37500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 6 Ãâàðä³éñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 35000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

6-òà Ãâàðä³éñüêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì., íå êóòîâà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ðåìîíò äàõó, ö³íà äîãîâ³ðíà ç õîðîøèì òîðãîì. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 260000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

ÀÍ “Ã²Ä Ð²ÅËÒ²” Êðàù³ äâîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â ì.гâíå. Çàëèøòå çàÿâêó: info@gidrealty.com.ua. Òåë: (0362) 454322; (096) 3844322; (067) 3004163 Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36.6/11.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/9 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, 37000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/32/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, æèëà, ê³ìíàòè îêðåì³, êîðèäîð 7 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì, 2 êëàäîâêè ïî 2 êâ.ì, áàëêîí, 46000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 8/9-ïîâ. áóä, áîéëåð, ïëèòêà, øàôà-êóïå, âìîíîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/7,8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 390000ãðí. Òåë: (0362) 286035; (098) 7989493

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 67 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36900. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 35000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áîÿðêà, íîâîáóäîâà, 1-4 ïîâåðõ ÖÁ, 49.22-53.84 êâ.ì, 450/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72/34/12 êâ.ì, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72/34/12 êâ.ì, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/31/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ïðîâîäêà, íå êóòîâà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Â.Äèâ³ç³¿, 3/5Ö, 59,6/33,4/11,2 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 10 ðîê³â, îïàëåííÿ öåíòðàëüíå, 442000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 50.2 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 50.2 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà (íîâîáóäîâà) 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38,2/9 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ãàðíèé ðåìîíò - ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ïðèâàòèçîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, ïàðêåò, ïðèâàòèçîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/38/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâ êâ. ì. ºâðîðåìîíò , 344000 ãðí.., òîðã, òåðì³íîâî, Òåë.(0362) 434948; (063) 8599456 ; (098) 7127105; ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 35500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 344000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

³ä³íñüêà, 3/5Ö, 47,6/27,1/8,1 êâ.ì, áàëêîí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 389500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ñàðàé, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., 35000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51,5/29/10 êâ.ì, àòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 460800ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

³ä³íñüêà, 5/5Ö, 52/29/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, 450000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., áàëêîí, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 40500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/29/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äîêóìåíòè íà äîáóäîâó, 41500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ãàðàæ, ìåáëüîâàíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâêà, ñàíâóçî îêðåìèé, 43000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 5/5Ö, 40,1/26,3/5,5 êâ.ì, êîëîíêà, 332500, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43.3 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíó, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, â³êíà íîâ³, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 35500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. áóä, ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 45000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35.7/19,8/5.4 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 31500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì, ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí óòåïëåíèé, ì/ï, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46.5/30/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 39500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãîãîëÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/43 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîãîëÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/43 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ãðóøåâñüêîãî, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, áåç áàëêîíó, 60500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, áåç áàëêîíó, 60500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, êîëîíêà, 49000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 264000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ ×àéêè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, òåïëà, 480000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, 440000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 29.5 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 27500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 29.5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, âèñîê³ ñòåë³, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãóðüºâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 74/49/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, áàëêîí, çàêðèòèé äâ³ð, 75000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 42/32/5 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 42/32/5 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47.5 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47.5 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîîâ ìåáëüîâàíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, êëàäîâêà, áàëêîí-5,1 êâ.ì, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ÷àñòêîâî ìåáë³, 490000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7.5 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Æóêîâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Æóêîâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ï³äâàë, ïàðêåò, 40000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/30/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, 42000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Ê.Ñàâóðà, íîâîáóäîâà, 6/10Ö, 63,4/33,33/10,85 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, çäà÷à â åêñïëóàòàö³þ 2014ð., 460750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 41500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, ðåîìíò, 41500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, â³êíà â äâ³ð, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 36000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ä.Ãàëèöüêîãî, íîâîáóäîâà, 6-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Äâîê³ìí.êâ. Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äâîðåöüêà, íîâîáóäîâà, 74 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äåì’ÿí÷óêà, 7/11-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáëüîâàíà, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äåì’ÿí÷óêà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, 62/35/9 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äåì’ÿí÷óêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 62/35/9 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/25/5.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913

Äèðåêòîð³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, äàõ íîâèé, 34000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòà, 17000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/37/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/37/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 75/48/14 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, 3.þ70ì., ðåìîíò, êàì³í, áîéëåð, 65000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 52000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 52000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 264400ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ïîòðåáóº ðåìîíòó, âèñîêèé öîêîëü, 30000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 49/27/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 êëàäîâêà, 2 ë³ôòà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/34/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 85000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 80/16 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 85000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 80/16 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîíäèö³îíåð, 85000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28.6/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2 ëîä泿, ÷àñòêîâî ðåìîíò, êóõíÿ òà øàôà-êóïå ïî äîìîâëåíîñò³, 45000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 êîíòóðíèé êîòåë, 2 ëîä泿, 600000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/10-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Çàìêîâà, 2/5Ö, 47/28/7,5 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, íå êóòîâà, 427500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ê.Ñàâóðà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 63,4/33/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 436500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì, êëàäîâêà, ï³äâàë, ðåìîíò, 44500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàâêàçüêà, öåíòð, ÷åøêà, 47/27/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñòàí õîðîøèé. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Êàëíèøåâñüêîãî, 1/1Ö, 43/26/6 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êè¿âñüêà 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/37/9 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 420000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êè¿âñüêà 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êè¿âñüêà, 7/14-ïîâ. öåãë. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ìåáëüîâàíà, 51000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 292000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52.3 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52.3 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, Àâòîâîêçàë, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, âñ³ òðóáè íîâ³, ìåáë³ çàëèøàþòüñÿ, 460000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 32000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/27/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/27/6 êâ.ì, áåç ðåìîðíòó, 41000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåáëüîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñó÷àñíèé áàëêîí, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/6 êâ.ì, áàëêîí, êîëîíêà, åâðîðåìîíò, ìîæëèâà äîáóäîâà. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîïåðí³êà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãè, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6.3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êîïåðíèêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3ÖÁ, 42/28/6.3 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ç äâîõ ñòîð³í, óòåïëåíà,

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ð å ìî í ò , ò å ï ë à ï ³ ä ë î ã à , î ê ð å ìè é ââîä ñâ³òëà, àâò.îïàë., ï³äâàë, ãàðàæ ó äâîð³ (öåãëÿíèé), 410000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà íåç.áóä³âí. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7819441, âëàñíèê Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48.6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 55000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Êîðîëåíêà, öåíòð, 8/9Ö, 47,8/26,2/6,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 360000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 52/30/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 490000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

Êîñòðîìñüêà, 80 êâ.ì., 2-ð³âí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ˺ðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî.ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëåðìîíòîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72/40/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 115000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëåðìîíòîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72/40/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 115000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 656075ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 48 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåáëüîâàíà, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 48/30/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ëåðìîíòîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48.3 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48.3 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, áîéëåð, ëàì³íàò, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 278000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ̳öêåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/37/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ̳öêåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/37/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳öêåâè÷à, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñèãíàë³çàö³ÿ, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳öêåâè÷à, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 44000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 2/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7.7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 48 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîîâ ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. áóä, 52/30/9 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàêàðîâà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 43000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, ÿê³ñíèé, äîðîãèé, íîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/34/9 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 40000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, â³êíà â äâ³ð, 36000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, 37000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, íîâîáóäîâà, àâòîíîìêà, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 570000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìèðó ïðîñï., 1/5 -ïîâ. öåãë. áóä., çàãàëüíà ïëîùà 46 êâ.ì, êóõíÿ 6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, õîðîøèé æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2886501 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45 êâ.ì, äîçâ³ë íà äîáóäîâó, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45 êâ.ì, ï³ä á³çíåñ, äîçâ³ë íà äîáóäîâó, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, 60000. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 49.8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 49.8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 49000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 49000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, 312000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 38000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 54/33/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðêåò, êëàäîâêà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 54/33/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53.5 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53.5 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 65/34/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 68700. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 65/34/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ê³ìíàòè îêðåì³, 68700. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí, êëàäîâêà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 39000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ìîãèëè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 46 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìîãèëè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 46 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìîãèëè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 34 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, óìèâàëüíèê, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìîãèëè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 34 êâ.ì, ðåìîíò, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 50.5 êâ.ì, ðåìîíò, ïðèâàòèçîâàíà, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà âãóðòîæèòêó, ïåðåïëàíîâàíà, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ÿê³ñíà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëàì³íàò, 40000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, æèëèé ñòàí, 35000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., áàëêîí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/7.5 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ íà äîáóäîâó, âèñîêèé öîêîëü, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, îêðåìé ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 50 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 50.1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30.3/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327

Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Î.Òåë³ãè, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 350000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50,4/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, 356700ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Îñòàôîâà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îñòàôîâà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ϳâí³÷íèé, (“ Ìàçäà”), 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/27/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè, â/ò - îêðåìî, 37500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. Ïàâëþ÷åíêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 50 êâ.ì, áåç ðåìîíåòó, ïàðêåò, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6,3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (067) 9103444 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ó õîðîøîìó ñòàí³, 32500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 36000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ïåðåñîïíèöüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 50/40/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïåðåñîïíèöüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 50/40/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëóáîòêà ãåòüìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 66000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïîëóáîòêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 66000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 40000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ïðèõîäüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 43/29/6 êâ.ì, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, êîëîíêà, áàëêîí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 37000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 272000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 49.8 êâ.ì, ðåìîíò, 44000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä., 49/8.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 50000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 420000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. áóä, æèëà, â³êíà, äâåð³ íîâ³, 48/33/9 êâ.ì, 36000, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 35500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, áîéëåð, êëàäî÷êà ì³æ ïîâåðõàìè, áàëêîí ïëàñòèê, ïàðêåò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 316000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 312000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïîá³ëåí³ ñò³íè, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 36000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 34500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñ/â-ïëèòêà, áàëêîí, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, êëàïòèê ãîðîäó, 390000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëàì³íàò, áàëêîí, 370000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, 36000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ñ.Áàíäåðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6,5 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 380000ãðí. Òåë: (0362) 286035; (098) 7989493 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, äâåð³ áðîíüîâàí³, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, ÷åãêà, áåç ðåìîíòó, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41.5 êâ.ì, êîëîíêà, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41.5 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 30 êâ.ì, ðåìîíò, 18500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, âîäà, 18500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, áîéëåð, ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, 43500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 53.3 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, 336000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/11-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà, ÷àñòêîîâ ìåáëüîâàíà, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 640000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 480000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/33/9 êâ.ì, â³êíà íà äîðîãó, áåç ðåìîíòó, 400000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 42000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 52/31/9 êâ.ì, 37000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñàâóðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/8 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, 67000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñàâóðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52 êâ.ì, ðåìîíò, 67000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñàãàéäà÷íîãî, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/40/8 êâ.ì, ðåîìíò, ïåðåïëàíîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 57.5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðàæ, ï³äâàë, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 57.5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, ï³äâàë, ãàðàæ, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

5

Ñîáîðíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 47.4 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 47.4 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 53/12 êâ.ì, êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56 êâ.ì, æèëèé ñòàí, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2 ëîä泿, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 68/35 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, 73000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 68/35/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, 73000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 50 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, áåç áàëêîíó, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, áåç ðåìîíòó, 42000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43 êâ.ì, ÷àñòêîâè éðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîðíòó, ï³äâàë, áàëêîí, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/26/5.3 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, êîñìåòè÷íèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ñ/â-îêðåìî, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 34500, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/42/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 44/25/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 44/25/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 57 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 57/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 68/38/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 68/38/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, áàëêîí âïîðÿäêîâàíèé, 70000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 52/33/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, âèñîê³ ñòåë³, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, âèñîê³ ñòåë³, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèêè, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.5 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.5 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/10 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 45000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. áóä., 57/30/11 êâ.ì, â/ò îêðåìî, ëîäæ³ÿ - 2 âõîäà, ë³÷èëüíèêè, 45500 Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè, âëàñíèê. Òåë: (098) 3433989 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/31/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, äîìîôîí, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/31/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, äîìîôîí, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 400200ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñîáîðíà, ð-í Êîñòåëó, âíîâîáóäîâà, êîòåäæ, 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïðîåêò-ï³ä ïîêóïöÿ, 380000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áàëêîí, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Ñîáîðíà, 1/5Ö, 45,8/29/8 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 294500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíå, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³, 38000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (067) 9103444

Ñò.Áàíäåðè, 4/5Ö, 43/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 380000. Òåë:


6

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

(0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàðíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Ñò.Áàíäåðè, 5/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 427500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, 3 â³êíà íà ñîíÿ÷íó ñòîðîíó, 50000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65/37/14 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 68 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 700/ êâ.ì. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 68 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 700/ êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 380000, àáî îáì³í íà 1 ê³ìíàòíó ÏÁ + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 1/10Ö, 65,1/35,6/13,5 êâ.ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 627000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 52,4/28,8/7,8 êâ.ì, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ öåãëÿíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327

Òèííå, 1/3Ö, 52,4/28,8/7,8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ãàðàæ, 361000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òèõà , 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 149000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèõà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 73.5 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïåðåïëàíîâàíà, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèõà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 73.5 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïåðåïëàíîâàíà, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïîáóòîâà òåõí³êà, 149000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 73 êâ.ì, ñóïåð ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîñóäîìèéêà, òåõí³êà, ìåáë³, 95000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òðàêòîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ëîä泿, ê³ìíàòè îêðåì³, 61000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 38500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Õàðê³âñüêà, 1/1Ä., 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âîäà, ãàç, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õàðê³âñüêà, 1/1Ä., 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õàðê³âñüêà, 46 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, æèëèé ñòàí çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 30500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Õàðê³âñüêà, 52 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Õâèëüîâîãî, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 51/6 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õâèëüîâîãî, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 51/6 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õì³ëüíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, 28500, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Öåíòð, “÷åøêà”, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì. + ï³äâàë, ñ/â - ðîçä³ëüí³, áîéëåð, øàôè-êóïå, ñèãíàë³çàö³ÿ, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 43500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíà, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 33500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 46000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 39000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 5/9-ïîâ. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 47000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, 3 â³êíà íà äîðîãó, 50000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, á³ëÿ ïàðêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ó õîðîøîìó ñòàí³, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ×åáèøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, áîéëåð, 46000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 65/36/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, ïåðåïëàíîâàíà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 46000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, êóòîâà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, 380000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 272000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòèêà, ë³÷èëüíèêè, 40000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 ×åðíÿêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907

×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.5/28/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åõîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

×åõîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49/26/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 95000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 70/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 95000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Øåâ÷åíêà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 57.7 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, áîéëåð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Øåâ÷åíêà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 57.7 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ñòîÿíêà äëÿ à/ì, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/30/10 êâ.ì, 34000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674

Þâ³ëåéíà, 6/9Ï, 51/30/8,2 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Þâ³ëåéíèé, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, â/ò - ïëèòêà, áîéëåð, 36500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï æàëþç³, ñòîëÿðêà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, 58000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, á³ëÿ öåðêâè, 37500. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, 36500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ßñíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

ËÓÖÜÊ Äâîê³ìí.êâ., â ãóðòîæèòêó, òåðì³íîâî, âóë.Êîâåëüñüêà, 1. Òåë: (095) 4075707

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ

10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62/39/9.5 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí. Òåë: (099) 6260224 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.5 êâ.ì, ðåìîíò, êîíåäèö³îíåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Còóäåíòñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 57000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 À.Ìåëüíèêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, íîâà ñàíòåõí³êà, 59000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 62 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, ïðèõîæà, 450000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 À.Ìåëüíèêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè, 44500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

ÀÍ “Ã²Ä Ð²ÅËÒ²” Êðàù³ òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè â ì.гâíå. Çàëèøòå çàÿâêó: info@gidrealty.com.ua. Òåë: (0362) 454322; (096) 3844322; (067) 3004163 Á³ëÿ “³ä³íà”, 67 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, ðåìîíò, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 3/5-ïîâ. áóä, 58/42/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4-ïîâ. áóä., 63 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 47000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âïîðÿäêîâàíèé áàëêîí, 50000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.6 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, êîñìåòèêà, ïàðêåò, â/ò îêðåìî, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 90 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 81000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, â³ëüíèé ïðîäàæ, 46000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, äâåð³ áðîíüîâàí³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè, 55000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87/50/13.5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 88000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 87 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 87000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷³ëüíèê íà îïàëåííÿ ïîêâàðòèðíî, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 41000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 50000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 48000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, êëàäîâêà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. áóä., õîðîøèé ðåìîí, 2 ëîä泿, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 45000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Â.Äèâ³ç³¿, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64.9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 2 áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè, 53000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, áîéëåð, 43000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ, 1130000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 120 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 122000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 110/60/14 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 103000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 75/61/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîáüóòîâà òåõí³êà, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ãàðíà, ð-í ïèâçàâîäà, 4/5Ö, 60,1/37/8,2 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 544000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 416000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 61 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè, êóõíÿ, 44000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äåì’ÿí÷óêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äèðåêòîð³¿, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 72 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 85000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, ï³äâàë, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 50 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

³ä³íñüêà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52/44/6 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 120000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/47/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 105000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 81 êâ.ì, ðåìîíò, òåïë àï³äëîãà, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 2 ñàí.âóçëè, ãàðäåðîáí³, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 80/55/10 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 68500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. áóä, 71/42/11 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 63000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, 64000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì, 2 âåëèêèõ áëêîíè çàñêëåí³ 46000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 391500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 22 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 19000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Âåðáîâà, 4/9Ï, 63,7/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 382500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, ï³äâàë, áåç áàëêîíó, 41000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (067) 9103444 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 50/39/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/44/6 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåîìíò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/7 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 56/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/8 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, âáóäîâàí³ ìåáë³, åêñêëþçèâíèé äèçàéí, 520000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 60000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ãàãàð³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/8 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, çá³ëüøåíà, ðåìîíò, 530000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100/60/10,2 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 396000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 74 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì³ñöå äëÿ à/ì, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãóð’ºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/47/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãóð’ºâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/47/6 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãóðºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/11 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, 70000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 54500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/42/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 50000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 78/45/11 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, áîéëåð, êóòîâà, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 352000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 364500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ï, 67/39/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ , â³ëüíà, 418000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Äóáåíñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 380000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Äóáåíñüêà, ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äîêóìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ª,Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/9.5 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ª.Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Åíåðãåòèê³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 350000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60.4 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, 424000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ðåìîíò, 444000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/35/7 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 50000. Òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 59/33/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàðòèðà â öåíòð³, 150 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. âìîíòîâàí³ ìåáë³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ àâòî, äèò.ìàéäàí÷èê, 120000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 55/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 63 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73 êâ.ì, 73000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 53000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êè¿âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 550000ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 4/5Ö, 62/40/8 êâ.ì, êîëîíêà, ãàðíèé, æèëèé ñòàí, 522500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 54000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9,8 êâ.ì, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 62 êâ.ì, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 50000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿, ïàðêåò, áîéëåð, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 67 êâ.ì, 2 áàëêîíè, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/35/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 50000, âëàñíèê. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì, 48000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 60/8 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êè¿âñüêà, á³ëÿ ÇÎØ N12, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 142 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 155000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45.4 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ï³äâàë, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 372000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äîçâ³ë íà äîáóäîâó, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì., óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/43/14 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 51/35/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 54000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 57.4 êâ.ì, êîëîíêà, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëåíêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 85 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 120000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/42/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/41/8 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, 352000ãðí., òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 82/41/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 58000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ â³êíà, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì, “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, 46000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 64/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, 46000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 64.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Êîðîëüîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, 47000, òîðã, òåðìí³îâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 552000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, çðîáëåíî âñå, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5Ö, 52/36/6,1 êâ.ì, êîëîíêà, ðåìîíò, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.1/45.8/5.3 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (096) 2447624 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/46/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 53000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60/38/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Ë.Òîëñòîãî, (òèõèé öåíòð), 1/3Ö, 62,5/43,7/7 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, âèñîòà 2,80ì, êîëîíêà, ï³äâàë, ó äâîð³ ãàðàæ. Òåë: (0362) 430792; (067) 9467716 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (096) 5441335 Ëåðìîíòîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 105 êâ.ì, ñèãíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 130000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëåðìîíòîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80.6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 105000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 103 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 130000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, 5-6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 115000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14Ö, 67,7/45/8 êâ.ì, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíòó 8 ðîê³â, 467500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. ïàí. áóä., 62/38/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ïåðåêðèòèé äàõ, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåïëà, íå êóòîâà, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ì.Âîâ÷êà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/46/10 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, 580000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/45/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/45/10 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2 áàëêîíè, ï³äâàë, 53000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì., ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 48000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 62/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳ðþùåíêà, 61/47/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 61.6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 70/35/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, íå êóòîâà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 47500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 69/43/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 52500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì., íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, áàëêîí,


1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ëîäæ³ÿ, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 55/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 63.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç ë³÷èëüíèê³â, 61000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/40/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, áåç ðåìîíòó, çàòèøíèé äâ³ð, 44500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 5/5Ö, 55,1/39,5/6,2 êâ.ì, äàõ øàòðîâèé, æèëèé ñòàí, 369750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 48500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 86/59/9 êâ.ì, 72000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, â³êíà, 55500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 478500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78/50/10 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 59000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, òåïëà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 404550ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7.5 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, íîâ³ äâåð³, â³êíà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 47000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 460000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 49500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/43 êâ.ì, ðåìîðíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ñèãíàë³çàö³ÿ, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/44/7 êâ.ì, çðîáëåíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò, çàì³íåíà ïðîâîäêà, òðóáè, ë³÷èëüíèêè íà òåïëî, 500000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Î.Äóíäè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, â/ò, íîâà êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñòîëÿðêà - äóáîâà, 43000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/43/8,5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ ³ ñ/â-ïëèòêà, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, 2 ëîä泿, 470000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Òåë³ãè 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Î.Òåë³ãè, 58,1/43,2/8,2 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ñâ³é äâ³ð, ãàðàæ, 527000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 47000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Îñòàôîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/10 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Îñòàôîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 65/45/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ϳâí³÷íèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/42/9 êâ.ì, ðåìîíò, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ϳâí³÷íèé, 5/10-ïîâ. áóä, 62.8/37.5/9.5 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.6/35/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, 45000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, 36500. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ïàâëþ÷åíêà, 1/23-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 98 êâ.ì, ìåáëüîâàíà, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàâëþ÷åíêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 98/70/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 110000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 368000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 100 êâ.ì, 100000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 59/35/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò,

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ï³äâàë, 58000.þ Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 120 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàì³í, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/37/9 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, ºâðîðåìîíò, 50000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïîïîâè÷à, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 95 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîøòîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ðåìîíò, 68000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïóõîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, áîéëåð, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áåç áàëêîíó, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïóøê³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 105/65/15 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 105000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/8-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, íîâà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/40/10 êâ.ì, íå êóòîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 54000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 65.9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 49000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 42500. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 68 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2886501 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíîê³ìíàòíó, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 65/40/9 êâ.ì, 430000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíå. Áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 100000. Òåë: (067) 9103444 Ðè뺺âà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 59/36/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, îãîðîäæåíî, êàíàë³çàö³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðóñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 46500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/5,5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, äåøåâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 120000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 49 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 42500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/5.5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ï³äâàë, êîëîíêà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 395000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, “õðóùîâêà”, áåç ðåîìíòó, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, 336000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 67 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/10 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, âåëèêà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, âåëèêèé êîðèäîð, 650000ãðí, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿ 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/48/6 êâ.ì, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 67000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9Ö, 70/45/êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ï³äâàë, 67000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 480000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/40/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, 67500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìêà, ñâ³æèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 487200ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/36/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 57000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàçó òà âîäè, ñâ³æèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, 72500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 5180ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ, 44500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 49 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïàðêåò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ëîäæ³ÿ, 41000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 65/48/6.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82.2 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìèñîê³ ñòåë³, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 80/54/9 êâ.ì, 70000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.4 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî, ê³ìíàòè îêðåìî, âñ³ äîêóìåíòè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, æèëèé ñòàí, 550000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 54/49/6 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 100 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêåò, 114000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 38500, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., 86 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 101 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 70 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 59 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 49500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, öåíòð, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, 750000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíó, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñò.Áàíäåðè, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, ãàðàæ, 55000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Ñò.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ãàðàæ â äâîð³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ “²ñòàìáóëó”, 2-ð³âíåâà, 104 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 89000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62 êâ.ì, ðåìîðíò, 2 ï³äâàëè, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 68/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 61500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñòðóòèíñüêî¿, ÌÆÊ, 104 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò,2 ëîä泿, óòåïëåíà - ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñòóäåíòñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/ êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòóäåíòñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 106 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, óòåïëåíà, 61000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèõà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 90 êâ.ì, ñèãíàë³çàö³ÿ, 145000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 63.6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 450000ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ôàáðè÷íà, 6/9Ö, 63,5/38 /7,6 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí 475000 àáî îáì³í 1+ 1. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/7 êâ.ì, 38000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 4-ïîâ., 59.2/36.1/7.4 êâ.ì, êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, äâåð³ áðîíüîâàí³, íîâà ñàíòåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Öåíòð, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, ëîäæ³ÿ, 65000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Öåíòð, 8/9-ïîâ. áóä, 60/39/7.5 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâ³ äâåð³, çâè÷àéíèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 46500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Öåíòð, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åáèøåâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64 êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, ï³äâàë, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 46500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êð³ì âàííè ³ òóàëåòà, â³êíà íîâ³, áàëêîíè çàñêëåí³, 46500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, íå êóòîâà, 47000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, 376000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åáèøåâà, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åáèøåâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðâîíîã³ðñüêà, íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ãàðàæ, ñàóíà, áàñåéí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 64 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42,5/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 66000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74 êâ.ì, 59000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 ×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60/40 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ºâðîðåìîíò, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øåâ÷åíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 67/44/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Øåâ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90/45/9 êâ.ì, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (067) 9103444 Øê³ëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 76 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/41/11 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Þâ³ëåéíå, Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/42/9 êâ.ì, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ó õîðîøîìó ñòàí³, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 40000. Òåë: (067) 9103444 ßâîðíèöüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 96 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 98 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 92/53/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 456000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 93/54/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 76/47/11 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ïàðêåò, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 61.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, 800000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, 100 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., äàõîâà êîòåëüíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Êè¿âñüêà, 4/8-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 79 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 87500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 71.2 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áîéëåð, 57000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 75/55/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ äâåð³, 55000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 80 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 55500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâ³ ëîä泿, ñ/â-îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 550000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 90/65/10 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, âåëèêèé êîðèäîð, 3 ëîä泿, 600000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 71 êâ.ì, 71000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 75/49/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, áàëêîí, 66000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 75/54/10 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 78 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 90000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Î.Òåë³ãè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80/60/10 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïåòëþðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 100000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82/55/8.4 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74/46/10 êâ.ì, 75000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 80 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 115.6 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, åë³òíà ïåðåïëàíîâàíà êâàðòèðà ç äèçàéíåðñüêèì ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 860000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 75 êâ.ì, ÷àñòêîâè éðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 58000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 82/48/11 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Öåíòð, (îáêîì³âêà), 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, îêàòíèé íîâèé äàõ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

1.05

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ËÓÖÜÊ

вÂÍÅ

Ãîðä³þê, 20-à (ð-í ÒÖ “Ãëîáóñ”), 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/35/10 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ºâðîâ³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè âîäè, ï³äâàë, êëàäîâêè, ïàðêîâêà, ³íôðàñòðóêòóðà. Òåë: (050) 0757359

Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Òðèê³ìí.êâ., âóë.Êðàâ÷óêà, 64 êâ.ì, 2 ëîä泿, 6/9-ïîâ. áóä., ïàðêåò, ïëèòêà â ñ/â, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (050) 1677222; (067) 7704269; (093) 6977111

1.04

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ À.Ìåëüíèêà, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 78.2 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 55000, òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Â.Äèâ³ç³¿, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 80 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, áîéëåð, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

³ä³íñüêà, á³ëÿ Àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõí³êóìó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 62/40/6 êâ.ì., äàõ íîâèé, 42000.

Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/13 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 580000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., 16-ãî Ëèïíÿ, 2 ð³âíåâà, 210 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 170000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/63/9.4 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 103 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104/66/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 101 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîòåë, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êí.Îëüãè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100/64/8 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 74000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/60/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 39500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ϳâí³÷íèé, 101/80/10 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïóøê³íà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

7

Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 102/64/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâà ñòîëÿðêà, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ëàì³íàò, êîíäè³îíåð, ìåáëüîâàíà, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 50500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 140 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ñàíâóçëà, ãàðàæ, 160000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 105000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍŠʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Äîðîøåíêà, 18.8 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, 14000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, âñ³ âèãîäè, 101875ãðí. Òåë: (068) 3351333 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, 9500. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó Í.Õàñåâè÷à, öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ôàáðè÷íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

ËÓÖÜÊ Ïîáëèçó Êè¿âñüêîãî ìàéäàíó, äâ³ ê³ìíàòè ó ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, ñêëîïàêåòè, áàëêîí. Òåë: (050) 6907841

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëà Êðèíèöÿ. Äâîê³ìí.êâ. 2/2Ö, 47,6/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðàæ, ñàðàé, 40000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Á³ëà Êðèíèöÿ. Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ñàíòåõí³êà, 41000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Áåðåçíå. Òðèê³ìí.êâ., dzðíåíñüêà. Òåë: (097) 9007532; (03653) 56993 (Áåðåçíå) Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Çäîëáóí³â 2, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Äâîê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/40/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 25500. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, â³êíà íîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âàííà ïëèòêà ñó÷àñíà, 26000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 27000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72/8 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, âåíåö³àíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ. 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà, àáî îáì³íÿþ íà ð³âíîö³ííó â гâíîìó. Òåë: (0362) 647613; (097) 8327628 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 3/4 -ïîâ. öåãë. áóä., 40/27/6,5 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 275000ãðí. Òåë: (067) 3938196 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3926389; (095) 3621033 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. ºâðîðåìîíò, 64 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í íà гâíå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., 2/4 -ïîâ. öåãë. áóä., 58/40/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 286000ãðí. Òåë: (067) 3938196 Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/73/8 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 144000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 46/24/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 18000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495

Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7Ö, 45,6/24/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 164000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/12,5/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 5/9Ï, 33/12,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 196800. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 7/9Ï, 68/48/10 êâ.ì, ðåìîíò, 306000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. ñåðåäí³ ïîâåðõè, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (97) 5061080


8

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/48/10 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114

Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. Ðîá³òíè÷à, 5/5Ö, 37/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 139400. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîëîäåíêà. Îäíîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 34/20/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 28000. Òåë: (0362) 400600; (096) 7488495 Ìàëèé Óçâ³ç. Òðèê³ìí.êâ. 1/2Ä., 68/44/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õîòèíü. Äâîê³ìí.êâ., 49 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, çåìë³ 2 ñîò, 140000ãðí. Òåë: (098) 3612364

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, “×àéêà”, ïîâíîö³ííó, ðîçãëÿíó âñ³ ðåàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áîÿðêà, â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í, “ìàëîñ³ìåéêà”, äî 22000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, “ìàëîñ³ìåéêà”. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, 2-5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 7488495 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 18000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà, äî 324000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó ð³çí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé áóäèíîê. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê 28000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, êð³ì 1-ãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, äî 30000. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 20000, “ìàëîñ³ìåéêó”, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç áîðãàìè. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 25000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Âîëîäèìèðà, Ãàãàð³íà, À.Ìåëüíèêà, Ð.Øóõåâè÷à, Ñòðóòèíñüêî¿, â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàñèâ Âèãîâñüêîãî, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Î.Äóíäè÷à, 5, àáî Äóíäè÷à 5-À ë³âå êðèëî, “ìàëîñ³ìåéêó”, íåäîðîãî, äëÿ ñåáå. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ —

Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Äî 40000, öåíòð, ñïàëüí³ ðàéîíè, ðîçëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Êè¿âñüêà, Ñ.Áàíäåðè, Ä.Ãàëèöüêîãî, ̳öêåâè÷à, Ãðóøåâñüêîãî, â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàñèâ Âèãîâñüêîãî, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìëèí³âñüêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: 8 (050) 3757125 Öåíòð, áåç ðåìîíòó íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

Êâàðòèðó àáî áóäèíîê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êâàðòèðó, â íîâîáóäîâ³. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó, äî 18000ó.î., òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 Êâàðòèðó, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 Êâàðòèðó, òåðì³íîâî, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ó âëàñíèêà. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó, ó âëàñíèêà, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Òåðì³íîâî êóïëþ îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 9528212

1.11

Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ

1- , 2- , 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî Áàíäåðè, ³íø³ ð-íè. Àâòîñòîÿíêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ³íòåðíåò. Âëàñíèê. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716

1-, 2-, 3-, 4ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ìèðó ïðîñï., “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, öåíòð. Âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, âèäàºìî äîêóìåíòè, ïîðÿä ñòîÿíêà. Òåë: (096) 1837520; (0362) 629049

1-, 2-, 3-, 4ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, Öåíòð, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, Äóáåíñüêà âóë., ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2-ñïàëüíå ë³æêî, á³ëîñí³æíà ïîñò³ëü, ìåáë³, âèäàºìî êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, àâòîñòîÿíêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, Òåë: (096) 1123917, (050) 8466928

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàêàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.êâ.

Àâòîâîêçàë, Ãàãàð³íà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ñò.Áàíäåðè âóë. Çäàì 1-2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³, WI-FI, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (095) 9381985 Àäð: http://posutochno.rovno.ua

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî Öåíòð, “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, Ïàðêîâà, Ìèðó ïðîñï. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, âèäàºìî äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 629049; (098) 3046250, (093) 6809762

Îäíîê³ìíàòíó

1, 2, 3-ê³ìí.

1, 2, 3-ê³ìí.êâ.

Äâîê³ìíàòíó

Áóäü-ÿêèé ð-í, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîðâîáóäîâà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé áóäèíîê, äî 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê, äî 50000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

1- , 2- , 3-ê³ìí. êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ï³÷ ÑÂ×, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (050) 4359228, (097) 3878258; (0362) 430428

Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ñòîÿíêà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 2604624

Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Àâòîâîêçàë, öåíòð, Ñò.Áàíäåðè, ïð.Ìèðó, ³ä³íñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, Ïàðêîâà. Àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòÁ³ëÿ àâòîâîêçàëó àáî “Ìàëÿòêî”. Òåë: òåõí³êà, Wi-Fi. Äîêóìåíòè 3 êàò. 150-270ãðí/äîáà, 80-100ãðí/3 ãîä. (0362) 454561; (097) 5609560 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) Âëàñíèê. Òåë: (096) 4638451; 430736; (068) 0462154 (063) 7900264; (066) 8041258 Àäð: Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., ÀÍ “Âàøà www.kvartira.rv.ua îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715

çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè, ³íòåðíåò, âëàñíèê, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 Àäð: www.rivne-house.com

²íø³

êâàðòèðè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Åêîíîì òà á³çíåñ-êëàñ. Àâòîâîêçàë, öåíòð, “Çëàòà Ïëàçà”, Áàíäåðè, ³ä³íñüêà, ïð.Ìèðó, Êí.Îëüãè, Îäíîê³ìí.êâ. Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) äîáà/150-300ãðí, 3ãîä/80-100ãðí. 430749; (067) 9467715 Wi-Fi, ïîáóòòåõí³êà. Áåç ïîñåðåäÏîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, íèê³â. Äîêóìåíòè 3 êàòåãîð³¿. Òåë: ðîçãëÿíó âñ³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) (096) 3709137, (0362) 263173 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíà. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä, ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Òðèê³ìíàòíó Àáî 4-, 5-ê³ìí.êâàðòèðó, ìîæíà ïàíåëêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 40000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 ϳâí³÷íèé. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125

1,2-ê³ìíàòí³ êâ. Àâòîâîêçàë, ÒÐÖ “×àéêà”, öåíòð, çàë³çíè÷íèé âîêçàë ³ ³íø³ ðàéîí³ ì³ñòà. Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³. Åêîíîì ³ VIP êëàñ. 150-300ãðí/äîáà, 100-150ãðí/äî 5ãîä. Çâ³òí³ äîêóìåíòè 3 êàò. Êîíô³äåíö³éíî. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1- , 2- , 3-ê³ìí. êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Åêîíîì ³ ñóïåð êëàñó, ïðåñòèæí³ ðàéîíè, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Âñ³

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

1-, 2-, 3-, 5-

1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-ê³ìí.êâ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê, 3õâ. äî àâòîñòîÿíêè. Àêö³éíà ö³íà - 150ãðí./äîáà. Òåë: (067) 3630385, (066) 7771904 140 ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

À.Àáñîëþòíî êîìôîðòíî, çàòèøíî, çðó÷íî. 1-ê³ìí.êâ., Áàíäåðè âóë. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ âèãîäè, ïîñóä, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ÀÃðóøåâñüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

Àâòîâîêçàë, àáî Ñ.Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñóä, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

Àâòîâîêçàë, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ •äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïî-

òèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (094) 9661212 Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêè”, íåìåáëüîâàíà, àëå ìîæå áóòè ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1100ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí, + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, âëàñíèê, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (063) 2202922 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, íåìåáëüîâàíà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, á³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãîäè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3é ïîâ., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1400ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷-

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó •ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (097) 1631996; (095) 6627938 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîäè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 900ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðî•ð åÁ³ëÿ ìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîëîäòëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàë.ìàøèíêà, 1800ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ïàðèæ”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Áîÿðêà, 3-é ïîâåðõ, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 6-é ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×åðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2100ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåìåáëüîâàíà, 1200ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ãàãàð³íà, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1200ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

Ãàãàð³íà, á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ä.Ãàëèöüêîãî, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, 1700ãðí. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ª.Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìøèíà, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032


1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êàâêàçüêà, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êè¿âñüêà, 2 ïâîåðõ, ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (096) 9690785 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, íå ìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå, 1800ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Ðîìàíà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êóð÷àòîâà, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, äëÿ ñ³ì’¿, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (095) 8114490 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà. Òåë: (097) 2886501 Ìèðó ïðîñï., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Ìëèí³âñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726

Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Íàáåðåæíà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 1300ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Íàáåðåæíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò (ùå í³õòî íå æèâ), ìåáëüîâàíà, 2000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, äëÿ 1-¿¿ ä³â÷èíè, 1100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, 2 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, òåõí³êà, ìåáë³ íå íîâ³, 1600ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì’¿, àáî ïðàöþþ÷èõ, íåäîðîãî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåê-

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

òîâàí³, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, ³íòåðíåò, çàòèøí³. 130-250ãðí. Àâòîñòîÿíêà. Âëàñíèê. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (098) 4496716 Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî. Òåë: (097) 2886501 Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (096) 9690785 ѳì¿, àáî äâîì ä³â÷àòàì. Òåë: (096) 2695654 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, 1700ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñòóäåíò³â, 1600ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) 9661212 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáë³, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, ìîæíà äëÿ äâîõ ä³â÷àò ñòóäåíòîê, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿, 1400ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà. Òåë: (050) 2393760 Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äâîê³ìíàòíó

1-, 2-, 3-, Öåíòð. ²íø³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò. Àâòîñòîÿíêà. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212

16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 À.Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í.2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Á³ëÿ “Åëüäîðàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ “×àéêà”, 2-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “×àéêè”, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ “×àéêè”, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3-ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâè-

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ñâ³æèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (097) 1631996; (095) 6627938 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Òîðíàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, äëÿ ñòóäåíò³â, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “ѳëüïî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñîí³”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìåìîð³àëó “Ñëàâè”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, 1800ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðèíêó “Ñàãàéäà÷íèé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Á³ëÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó “×àéêà”, 2 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 1800ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó “×àéêà”, 3 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 3000ãðí. Òåë: (097) 8634289 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 Áóäü-ÿêèé ð-í ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Òåë: (0362) 225227 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×îðíîâîëà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, 2100ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáë³, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Âîëîäèìèðà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1800ãðí + ñâ³òëî, âîäà ïî ë³÷èëüíèêó. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îñòðîçüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ðåìîíòîì, 1700ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, íà òðèâàëèé òåðì³í, â³ëüíà. Òåë: (067) 7229907 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳ðþùåíêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ºâðîðåìîíò, 2700ãðîí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè, 50% îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., íåìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï.Ìîãèëè, 3-é ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, íåìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè. Òåë: (067) 7986928 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ìîæíà äëÿ áðèãàäè ÷îëîâ³ê³â. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñò.Áàíäåðè, 3-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñò.Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ñòðóòèíñüêî¿, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1500ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ôàáðè÷íà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 244928 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâåðõ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 4000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ×åðíÿêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Òðèê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Öåíòð òà ³íø³ ðàéîíè. Ñó÷àñí³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò, êîìôîðòí³, çàòèøí³.

9

Àâòîñòîÿíêà. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716; (050) 4359228 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 C.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 2250ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “Áðóêë³í”, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, ÷àñòêîâî ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4904132 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, º õîëîäèëüíèê, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Â.×îðíîâîëà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, âîäà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2700ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, 1-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ãðóøåâñüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áîéëåð, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãóðüºâà, ïèâçàâîä, ìåáëüîâàíà, ç õîëîäèëüíèêîì, 1600ãðí. + ë³÷èëüíèêè, ìîæå áóòè äëÿ õëîïö³â â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2400ãðí.+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, æèëèé ñòàí, 2600ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, íà òðèâàëèé òåðì³í, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëåíêà, æèëèé ñòàí, 2000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 ˺ðìîíòîâà, 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 6000ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (097) 7645429 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Î.Äóíäè÷à, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, 6 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 3500ãðí.+ñâ³òëî. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, 3700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (098) 5779974


10

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

Ñîáîðíà, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2100ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, 2-ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2300ãðí. + êîì.ï. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, 3200ãðí, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, º âñå. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Öåíòð, ìåáë³, òåõí³êà, 4000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

×îòèðèê³ìíàòíó Ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà. Òåë: (050) 2393760

²íø³ Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 1600ãðí+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 635389, 431950

Áóäèíêè 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç, ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (068) 0534141

Áàñ³â Êóò, äëÿ ñ³ì’¿, îêðåìèé âõ³ä, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ÷àñòêîâî çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4750960 Áóäèíîê Ãðàáíèê, 3 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, êàì³í, ãàðàæ, 8000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ×åðâîí³ ãîðè, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ñó÷àñíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäèíîê, âñÿ òåõí³êà, ìåáëüîàíèé, ºâðîðåìîíò, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Áóäèíîê, íîâèé, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð, íîâèé ðåìîíò, 7000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ³ä³íñüêà, 1000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Âðåìÿíêà, ð-í ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. Òåë: (096) 4075886 Êîòåäæ, Öåíòð, âñå ºâðî, ïåðåäîïëàòà, âëàñíèê, äîðîãî, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 ϳâ áóäèíêó, Á.Áîðîâöÿ, âñ³ óäîáñòâà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Ïîëîâèíà áóäèíêó, Òèííå, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Òèííå, áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2500ãðí. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269

Òðèê³ìíàòíó Çäàì òðèê³ìí.êâ., ó õîðîøîìó ñòàí³, ïðîñï.Ìîëîä³. Òåë: (050) 1536337

²íø³ Çäàì æèòëî íåäîðîãî: áóäèíîê, õë³â, ãîðîä, îêðåìî â³ä âëàñíèêà â îðåíäó íåäîðîãî. Òåë: (096) 3859600 Çäàì. Äâîê³ìí.êâ., âìåáëüîâàíó, º âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ð-í ïðîñï.Ïåðåìîãè, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 3267677

Ïîäîáîâî ó Ëóöüêó: îäíî-, äâî-, òðèê³ìí.êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, ç ºâðîðåìîíòîì, ïîáóòîâà òåõí³êà, WI-FI, êàáåëüíå TV, íåäîðîãî. Íàäàþòüñÿ çâ³òí³ äîêóìåíòè. Òåë: (066) 7288014; (068) 7254127

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ä³â÷èí³ ñòóäåíòêè, àáî ïðàöþþ÷î¿. Òåë: (096) 2584375 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ õëîïö³â, áåç âëàñíèêà, ì³ñöå 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Áîÿðêà, õëîïöÿì, óìîâè ÷àñòêîâ³, ö³íà 300 ãðí. Òåë: (098) 6327337  öåíòð³ ì³ñòà, õëîïöþ, ñòóäåíòó çàî÷íèêó. Òåë: (096) 3263835; (098) 9265171

³çüìó íà êâàðòèðó ïðèöþþ÷ó ä³â÷èíó. Êâàðòèðà áåç ãîñïîäàðÿ. Òåë: (068) 7605691 Âåðáîâà, ì³ñöå â ê³ìíàò³, ä³â÷èí³ çàî÷íèö³. Òåë: (067) 3188470 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ijâ÷àòàì çàî÷íèöÿì, öåíòð. Âëàñíèê. Òåë: (097) 9210464 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ óìîâè, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9429406; (093) 6758396 Äâîì ä³â÷àòàì. Òåë: (067) 3631831 Äâîì ïðàöþþ÷èì ä³â÷àòàì. Òåë: (067) 2232015 Äëÿ ä³â÷àò, ϳâí³÷íèé. Òåë: (096) 8002646 Äëÿ ïðàöþþ÷î¿ ä³â÷èíè. Òåë: (096) 3370698 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó äëÿ ñ³ì’¿, 1000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìåáëüîâàíà, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Çäàì ê³ìíàòó ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, âñ³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì. Òåë: (097) 3036624 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ʳìíàòà â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³. Òåë: (096) 9608197; (0362) 266386 ʳìíàòà ä³â÷èí³, íåäîðîãî, á³ëÿ ìåäêîëåäæó. Òåë: (096) 1664256; (093) 7679001 ʳìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 6280174 ʳìíàòà äëÿ ñòóäåíò³â çàî÷íèê³â. Òåë: (096) 3834342

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ —

ʳìíàòà ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ïîäîáîâî. Âëàñíèê. Òåë: (098) 4496566 ʳìíàòà õëîïöþ, çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, áåç ãîñïîäàðÿ. Òåë: (099) 0724131 ʳìíàòà-ìàíñàðäà äëÿ äâîõ ïðàöþþ÷èõ õëîïö³â. Òåë: (098) 4668002 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., äëÿ ä³â÷èíè, ç âëàñíèöåþ, 350ãðí. Òåë: (067) 7229907 Êîðîëüîâà, Þâ³ëåéíèé, äëÿ õëîïö³â, áåç âëàñíèêà, ì³ñöå 400ãðí, ê³ìíàòà 650ãðí. Òåë: (067) 7229907 ̳ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷àò. Òåë: (098) 0749395 ̳ñöÿ â ê³ìíàòàõ äëÿ õëîïö³â àáî ä³â÷àò, ïðèâàòíèé ñåêòîð, âõ³ä îêðåìèé, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Òåë: (068) 7275950 Íà êîðîòêèé òåðì³í, àáî äëÿ çàî÷íèê³â. Òåë: (068) 1368177 Íàáåðåæíà, äëÿ ä³â÷èíè, îêðåìà ê³ìíàòà, ç âëàñíèöåþ, õîðîø³ óìîâè, 700ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ñòóäåíòàì, âñ³ âèãîäè. Òåë: (098) 7944790 Õëîïöÿì ðîáî÷èì, ñòóäåíòàì, ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ³ä³íñüêà. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747

Ð-í Áîÿðêè, Þâ³ëåéíîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

ËÓÖÜÊ

Áóäèíêè

³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò, ð-í ïëîù³ Âîç’ºäíàííÿ, íåäàëåêî â³ä ìåìîð³àëó, âñ³ âèãîäè, îêðåìî, áåç ãîñïîäàð³â. Òåë: (097) 7459664 ³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ 33-é êâàðòàë, ìîæíà ïðàöþþ÷îãî. Òåë: (050) 9427484

1.19

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

Òðèê³ìíàòíó Íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ѳì’ÿ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ Êâàðòèðó, òåðì³íîâî, ó áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, ó âëàñíèêà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í ïîðÿäí³ ëþäè. Òåë: (096) 7488495

×àñòèíó áóäèíêó àáî áóäèíîê. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

1.21

Îáì³í - Ðîç'¿çä

Îäíîê³ìíàòíó

1.21 Îáì³í - Ðîç’¿çä

вÂÍÅ

1-, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó çí³ìó äëÿ ñåáå. Ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíó, áàæàíî ç òåõí³êîþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (066) 2671277

Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ ×àéêè, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, ñ³ì’ÿ. Òåë: (096) 3453337 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî, ñ³ì’ÿ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Ð-í Áîÿðêè, Þâ³ëåéíîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â, Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ð-í Þâ³ëåéíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1513937 Ð-í àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 ѳì’ÿ, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

Äâîê³ìíàòíó Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, ñ³ì’ÿ. Òåë: (096) 3453337 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

3=1+1 Òðèê³ìí.êâ. Ïàâëþ÷åíêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65.7/38/7.3 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (068) 3328591

1.23

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889 3=1 Òðèê³ìí.êâ., Öåíòð, íà Îäíîê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 223260; (096) 3964542

3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Äà÷íà ä³ëÿíêà íà áóä.ìàòåð³àëè. Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä äà÷ó, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (096) 0301888 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà àâòîìîá³ëü. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Íîâà Óêðà¿íêà, îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com

ËÓÖÜÊ Á=1 Îáì³íÿþ 1/3 ñòàðîãî ïðîáëåìíîãî áóäèíêó, íà ñòà䳿 ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü âóë.×åõîâà íà æèòëî Ëóöüê, гâíå, 120000ãðí. Òåë: (095) 5709119

Îáì³íÿþ áóäèíîê, ñ.Áàê³âö³ 110êâ.ì, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, 0.50ãà ³ òðèê³ìí.êâ., ì.Ëóöüê, 4/5-ïîâ. áóä., íà âåëèêîãàáàðèòíó êâàðòèðó. Àáî ïðîäàì áóäèíîê. Òåë: (066) 4355082

1.28

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ. íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474; (097) 4788845 гâíå íà Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 ѳìôåðîïîëü íà гâíå. Áóäèíîê, íà æèòëî, ìîæëèâèé ïðîäàæ. Òåë: (096) 0886839

1.30

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

êîìóí³êàö³¿, òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ, 130000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Êëåâàíü. ð-í çàìêó (á³ëÿ öåðêâè), •ïðèì³ùåííÿ 500 êâ.ì., 40 ñîò çåìë³, ìîæëèâèé îáì³í íà áóä.ìàòåð³àëè, àâòîìîá³ëü, êâàðòèðó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåðì³íîâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3602023

Êîëîäåíêà, ä³þ÷èé àâòîðåìîíòíèé êîìïëåêñ, ìàãàçèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, áîêñè ç ÿìîþ, ìèéêà, øèíîìîíòàæ, çåìë³ 0,19ãà, ïðèâàòèçîâà, 4400000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîðåöü. Çàâîä 5000 êâ.ì, 3 ïîâåðõè, 7 ïðèì³ùåíü, àâòîìèéêà, ï³ä ñêëàä, ÑÒÎ, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, î÷èñí³ ñïîðóäè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êîðåöüêèé ð-í. Çåðíîñõîâèùå, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, 2045 êâ.ì. Òåë: (097) 3376152

Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ìëèí³âñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, 100 êâ.ì., 0.12ãà, 25êì â³ä гâíîãî, 19000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ ECO êàá³íè: ìîäóëüí³ ê³îñêè ç³ ñêëîïëàñòèêà. Òåë: (063) 7330330 Àâòîâîêçàë, êàôå ïðàöþþ÷å, 240 êâ.ì, ç îáëàäíàííÿì òà ìåáëÿìè, 1200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Àäì³í³ñòðàòèâíî-

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

вÂÍÅ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 17êì â³ä гâíîãî. Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-àäì³í³ñòðàòèâíå, 509 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 85000. Òåë: (098) 4455131 8êì â³ä гâíîãî. Áàçà ñêëàäñüêà, 1500 êâ.ì, çåðíîñõîâèùå òà âè-âî ì/ï â³êîí, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, çåìë³ 0,80ãà, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Â.Æèòèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 1500 êâ.ì, òåðèòîð³ÿ á³ëüøå îäíîãî ãåêòàðà, îãîðîäæåíà øèôåðîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Âåëèêèé Æèòèí. Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÑÒÎ, 350 êâ.ì, öåãëÿíå, ñâ³òëî, âîäà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, îãîðîäæåíî, 65000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Âåëèêèé Æèòèí, ìàãàçèí ä³þ÷èé ç îáëàäíàííÿì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 722500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãîùà. Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éí³ (àäì³í.áóä³âë³, ñêëàäè, áîêñè), êàï³òàëüí³ ñïîðóäè 2000 êâ.ì., öåãëÿí³, êîìóí³êàö³¿, 1.5ãà çåìë³, 120000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Êâàñèë³â. Áàçà âèðîáíè÷à, 3 àíãàðè, ä³þ÷èé ñòîëÿðíèé öåõ, öåõ ïî âèðîáíèöòâó áðóê³âêè,

ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, ïðèì³ùåííÿ (ä³þ÷èé á³çíåñ), 200 êâ.ì., ðåìîíò, îáëàäíàííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå, 170000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóä³âåëüíèê³â, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, ãàðàæ íà âåëèêèé àâòîáóñ, îõîðîíÿºòüñÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 350/êâ.ì. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, 54 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âàãîí÷èê ïîáóòîâèé. Òåë: (0362) 644353, 629905 Âàãîí÷èê, ðîçì.4,5õ2,5ì. Òåë: (067) 7027560

ijþ÷à ïåðóêàðíÿ, öåíòð, 57 êâ.ì., ç îáëàäíàííÿì, 110000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Äóáåíñüêà, ìàãàçèí, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com

Êàôå ä³þ÷å, öåíòð ì³ñòà, 150 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êí.Îñòðîçüêîãî, ïðèì³ùåíÿ ï³äñîáíå, 136 êâ.ì, 3 âåëèêèõ çàëè, ñ/â, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, øóìî³çîëÿö³ÿ, àâòîíîìêà, ðåìîíò, 2 âõîäè, 950000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êîëîäåíêà, ïðèì³ùåííÿ, 1200 êâ.ì, çåìë³ 0,42ãà, ê³ìíàòà, ñ/â, 2 ñåïòèêà, ïîæåæíà ÿìà, 7 áëîê³â, õîëîäèëüíà êàìåðà, 90000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/15-16-35 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, ë³÷èëüíèêè, îêðåìèé âõ³ä, 65000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (0362) 434012; (067) 5814035, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Äóáåíñüêà, 130 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 70000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259

Ìàãàçèí ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 70 êâ.ì., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà äëÿ àâòî, 95000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, á³ëÿ ãîòåëþ “Ìàðëåí”, ç îáëàäíàííÿì, 50000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ìàãàçèí, ð-í ðèíêó, 90 êâ.ì., 180000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàéñòåðíÿ ñòîëÿðíà, 10 âåðñòàò³â. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ 85 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 52 êâ.ì., 85000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (îô³ñ, ìàãàçèí), öåíòð, 56 êâ.ì, 46000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ Äóáåíñüêà 100 êâ.ì, ðåìîíò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Íåæèòëîâå, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 161 êâ.ì, Ê.Ñàâóðè 14, ïåðøèé ïîâåðõ, , îêðåìèé âõ³ä, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåë: (095) 4288921; (067) 3708140 Íåæèòëîâå, ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà íîâîáóäîâà, öîêîëü, ïîâíîö³íí³ â³êíà, 20 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 161500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íåçàâåðøåíå, áóä³âíèöòâî Êè¿âñüêà ð-í çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà, êîðîáêà öåãëÿíà, 150 êâ.ì, öîêîëü+ 2 ïîâåðõè, ä³ëÿíêà 0.065ãà, â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Îô³ñ 95 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä ª.Êîíîâàëüöÿ, 55000. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674

Îô³ñ àáî ñàëîí â öåíòð³ ïî âóë.̳öêåâè÷à, 2/3Ö, çàãàëüíà ïëîùà 95 êâ.ì, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè 63 òà 32 êâ.ì, â³êíà íà ìàéäàí, îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, ïàðêîâêà, ä³þ÷èé. Òåë: (050) 3754873 Îô³ñ öåíòð 57 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Îô³ñ, Ñ.Áàíäåðè, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíà, 57000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913

Îô³ñíå, ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 45 êâ.ì, ðåìîíò, 595000, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì â íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ï.Ìîãèëè, Ïèâçàâîä, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 540000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ϳâí³÷íèé, ä³þ÷èé ñòîìàòêàá³íåò, 74 êâ.ì, ðåíãåí-êàá³íåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ϳâí³÷íèé, ìàãàçèí, ä³þ÷èé, ç îáëàäíàííÿì, 70 êâ.ì., 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ïðèáóäîâàíå, íåæèòëîâå, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 41 êâ.ì, Ñòðóòèíñüêî¿ 41, (á³ëÿ ÌÐÅÂ), 2 ð³âí³, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (095) 4288921; (067) 3708140 Ïðèì³ùåííÿ 16 ëèïíÿ, 60 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1000000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ 16 ëèïíÿ, îêðåìå, 360 êâ.ì, Robêîìóí³êàö³¿, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ ª.Êîíîâàëüöÿ, 74 êâ.ì, ðåìîíò, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà 47,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ Ãàãàð³íà, íåæèòëîâå, 300000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ Ä.Ãàëèöüêîãî, 110 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, íåæèòëîâå, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ Ä.Ãàëèöüêîãî, 50 êâ.ì, íåæèòëîâå, 21000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ Êàâêàçüêà, 250 êâ.ì, 6 êàá³íåò³â, äóøåâà êàá³íà, 2 ñ/â, êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáëüîâàíà, 135000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïðèì³ùåííÿ Êí.Ðîìàíà 100 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ, äóæå ïðîõ³äíå ì³ñöå, ³äåàëüíî ï³ä ìàãàçèí àáî êàôå, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Êîðîëåíêà, ï³äâàëüíå, 160000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ Êîöþáèíñüêîãî, 62 êâ.ì, ðåìîíò, 85000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ Î.Äóíäè÷à, 231 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè ð-í “Ìàãíàòà” 45 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 3500+êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïðèì³ùåííÿ Ñòðóòèíñüêî¿, íåæèòëîâå, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ Ôàáðè÷íà 660 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 300000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð Â.×îðíîâîëà, 175 êâ.ì, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, êîììóí³êàö³¿, âåëèêèé ïîò³ê ê볺íò³â, 3168000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð Â.×îðíîâîëà, 200 êâ.ì, ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìèé âõ³ä, ÷óäîâå ì³ñöå á³ä áóäü ÿêèé á³çíåñ, 12000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð Êàâêàçüêà, îô³ñíà 4 ïîâåðõîâà áóä³âëÿ, 3200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî - ñêëàäñüêå, Äâîðåöüêà, 50 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ä³ëÿíêà 0.14ãà, 38000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî - ñêëàäñüêå, Äâîðåöüêà, 50 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, ñêâàæèíà, ä³ëÿíêà 0.14ãà, 38000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 65êâ.ì.+30êâ.ì. ðåìîíò, öîêîëü, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ êàôå ð-í, ϳâí³÷íèé 108 êâ.ì, 55000. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 270 êâ. ì, 8 êàá³íåò³â, îêðåìèé âõ³ä, ñ/â, ë³÷èëüíèêè, 105000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, öåíòð, îêðåìîñòîÿ÷å 250 êâ.ì, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ, Ñîáîðíà, á³ëÿ “Ëàãóíè”, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí, îêðåìèé âõ³ä, óïîðÿä.ïîäâ³ð’ÿ, ðåìîíò, äîìîôîí, ñèãíàë³ç., 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, 90 êâ.ì, õîðîøèé äî¿çä, 45000, òîðã. Òåë: (097) 8634289

Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàäè, áîêñè, ÑÒÎ, Ñîáîðíà âóë, Þâ³ëåéíèé ð-í, 800 êâ.ì., 0.35ãà çåìë³, ïðèâàòèçîâàíî, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Áîÿðêà, 180 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñàí.âóçîë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 105000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçåë, 18000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Îñòàôîâà 65+30 êâ.ì, òàìáóð, ðåìîíò, 810000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 44 êâ.ì. (3 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñàí.âóçîë), ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Òåàòðàëüíà ïëîùà, 90 êâ.ì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 180000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, 130 êâ.ì., ï³ä àïòåêó, áàíê, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 230000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íåæèòëîâå ̳öêåâè÷à öåíòð 2/3Ö, 95 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, 142500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 70 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, (ä³þ÷èé ìàãàçèí), çðó÷íå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 140000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Âëàñíèê. Òåë: (068) 0604727

Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, 115 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñòîëÿðíèé öåõ. Òåë: (099) 0249309 Öåíòð, êàôå, 550 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 300000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Öåíòð, òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ, 1 ïîâåðõ, 137 êâ.ì, 2 âõîäè, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ìîæå áóòè ï³ä êàôå, ìàãàçèí, ³íøå, 1500000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Öåíòðàëüíèé ïðîäóêòîâèé ðèíîê, ê³îñê, ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (067) 1527517

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 150 êâ.ì, Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, 6500ãðí/êâ.ì. Òåë: (066) 9471928 Ïàâ³ëüéîí òîðãîâèé íà ðèíêó “Ëó÷åñüê”, 7.5 êâ.ì. Òåë: (0332) 255056; (095) 8699860 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä, âèðîáíèöòâî, 72 êâ.ì, ç³ ñâ³òëîì òà îõîðîíîþ, â ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³, 70000ãðí. Òåë: (095) 5709119 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-Äóáíî, ïðèâàòèçîâàíå, ïðèçíà÷åííÿ-ñòîëÿðíèé öåõ, òà ïðèâàòèçîâàíà ç/ä 0.32ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Îðåíäà 15êì â³ä гâíîãî. Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, 50 êâ.ì., ï³ä ìàãàçèí, êàôå, ïåðóêàðíþ. Òåë: (097) 5535110, (097) 3833303

вÂÍÅ Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ, 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, 160 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, çàêðèòà ïàðêîâêà, 140 êâ.ì, 12000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Áîêñ ç ÿìîþ 100 êâ.ì. Òåë: (067) 7693577

Æèòèí, ñêëàä, 350 êâ.ì., ðàìïà, êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâî ï³ä ÑÒÎ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Çäàºòüñÿ â îðåíäó òîðãîâèé áóò³ê â öåíòð³ ì³ñòà, òîðãîâèé öåíòð “Îë³ìï”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 620520; (095) 4822153

Êàá³íåò â îðåíäó, 11 êâ.ì., çà àäðåñîþ : гâíå, Ñîáîðíà âóë, 263. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 3633160 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, ðåìîíò, ñàíâóçîë, 900. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 ϳâí³÷íèé, ä³þ÷èé ñòîìàòêàá³íåò, ðåíãåí-êàá³íåò, 74 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ϳâí³÷íèé, ìàñàæíèé êàá³íåò, ç îáëàäíàííÿì, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 1000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ïðèì³ùåííÿ 23 êâ.ì, íàâïðîòè ðèíêó àâòîçàï÷àñòèí. Òåë: (067) 3825970 Ïðèì³ùåííÿ Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå åëåêòðîîïàëåííÿ, ïàðêîâêà, 160ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà, 300 êâ.ì, äâà âõîäè, ìîæíà ÷àñòèíàìè, ôàñàä, áåç ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿. ï³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ Ä.Ãàëèöüêîãî, 50 êâ.ì, 50ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Êè¿âñüêà ôàñàäíå, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, öîêîëüíè éïîâåðõ 200 êâ.ì, 170ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Êí.Îëüãè, 107 êâ.ì, îêðåìå, êîìóí³êàö³¿, ï³ä êàôå, ìàãàçèí, 100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Ìàéäàí íåçàëåæíîñò³, 400 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Ìèðó ïðîñï., 153 êâ.ì, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ï³ä êàôå, ìàãàçèí, 200ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Ìèðó ïðîñï., 300 êâ.ì, ïåðøèé ïîâåðõ, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåðè, 80ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Ïèâçàâîä, 120 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, ïàðêîâêà, 110ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 160 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, íà ïåðåõðåñò³, ï³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ 70ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð 16 ëèïíÿ, 30 êâ.ì, ï³ä òîðã³âëþ, 125ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð 16 ëèïíÿ, 40 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, âåëèê³ â³êíà, äóæå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 200ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ ×åðíÿêà, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, 150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ ×åðíÿêà-Ãàãàð³íà, 160 êâ.ì, íîâå, ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì, âåëèê³ â³òðèíí³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 105ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ â ðàéîí³ ðèíêó, 88 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 175ãðí/ êâ.ì. Òåë: (098) 4455131


1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè Ïðèì³ùåííÿ äëÿ ðåìîíòó âçóòòÿ. Òåë: (0362) 208529; (067) 7729216 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, Ãàãàð³íà, 130 êâ.ì, îêðåìèé ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïàðêîâêà, 62ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí Îñòàôîâà, 160 êâ.ì, 100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä øâåéíèé öåõ, 53 êâ.ì, 380/220â, õîðîøå ì³ñöå, íåäîðîãî, îðåíäà. Òåë: (0362) 630722 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð, 160 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, Ñ.Áàíäåðè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, ðåìîíò,2 ïîâåðõè+öîêîëü, 360 êâ.ì, ïîâåðõè àâòîíîìí³ ç îêðåìèìè âõîäàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ñêëàä, Êóð÷àòîâà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ïðèì³ùåííÿ, ð-í ϳâí³÷íèé. Òåë: (0362) 208529; (067) 7729216 Ñêëàä ç ðàìïîþ 400 êâ.ì. Òåë: (067) 7693577 Ñêëàäè, º ð³çí³ âàð³àíòè, ï³ä âèðîáíèöòâî òà çáåð³ãàííÿ. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 1 ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, 5600ãðí + êîìóí³êàö³¿. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ßìà â áîêñ³ ï³ä àâòîáóñ. Òåë: (095) 3372281

ËÓÖÜÊ

Çäàì â îðåíäó ñêëàä 120 êâ.ì òà çäàì àáî ïðîäàì îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ì.Ëóöüêó ïî âóë.Ïîòåáí³, º àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà òà êîìóí³êàö³¿, çðîáëåíèé ðåìîíò. Òåë: (0332) 260797; (050) 3397002 Çäàì â îðåíäó ñêëàäè â ñ.Ìàÿêè, 1500êâ.ì, 400êâ.ì, 1200êâ.ì, îõîðîíà ö³ëîäîáîâà, ï³ä’¿çä, îãîðîæåíà òåðèòîð³ÿ, äåøåâî. Òåë: (067) 3320024

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîíòåéíåð, àáî êóíã. Òåë: (067) 3625501 Êóïëþ ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³þ äî 50 êâ.ì, â ëþäíîìó ì³ñö³. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ àáî ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí êðàñè, 65/80 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí, çí³ìó â îðåíäó. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

1.50

Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëèêà Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, ä³ëÿíêà 0.54ãà, 85000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Êðåìåíåöü, áóäèíîê öåãëÿíèé, âóë.Êîâåëüñüêà, º ñâ³òëî, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà. Òåë: (096) 7454157 Ïðîäàì. Ëîêà÷³, áóäèíîê 97 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ï³äâàë, ãàðàæ, 2 õë³âè, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, âñ³ âèãîäè. á/ê Àíæåëêà Òåë: (03374) 21589 (Ëîêà÷³); (050) 6907841 гâ³íå. Ãðàáíèê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 140 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, îãîðîäæåíî, 209000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

вÂÍÅ 1/2 êîòåäæó, 140 êâ.ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 0.05ãà, ïðèâàòèçîâàíà, çåìëÿ, ãàðàæ, áðóê³âêà, ºâðî ïàðêàí -ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 16-ãî Ëèïíÿ, ÷àñòèíà áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ÀÍ “Ã²Ä Ð²ÅËÒ²” Êðàù³ áóäèíêè â ì.гâíå. Çàëèøòå çàÿâêó: info@gidrealty.com.ua. Òåë: (0362) 454322; (096) 3844322; (067) 3004163 Á.Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 350 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàñåéí, ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Á³ëÿ “Òåêñòèëüíèêà”, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ñàí.âóçîë, 0.06ãà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ óäðîïàðêó, ñó÷àñíèé áóäèíîê, 320 êâ.ì, 2 ïîâåðõè + öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÿê³ñí³ ìåáë³, ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Á³ëÿ ÇÎØ N8, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ðåìîíò, îêðåìèé äâ³ð, çåìëÿ, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ â áóäèíêó íà 2 à/ì, ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327

Á³ëÿ àâòîäðîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé, äîáðîòíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, 0,11ãà çåìë³. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Á³ëÿ àâòîäðîìó, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 157 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, 100300. Òåë: (0362) 635389, 431950 Á³ëÿ ã³äðîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, 4 ê³ìíàòè, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âíóòð³øí³ ðîáîòè, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, âñ³ âèãîäè, ³äåàëüíèé ñòàí, çåìåëüíà öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãà- ä³ëÿíêà 0.041 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ðàæ, ÷îðíîâà ðîáîòà, 62000. Òîðã, 140000. Òåë: (096) 3844322 òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) Ãðàáíèê, ïîëîâèíà áóäèíêó, ï³ä ðåêî5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 íñòðóêö³þ, ãàç, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, çåÁ³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, ìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0439ãà, ïðèâàòèçîâàíà, íîâîáóäîâà, ôàñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 467500, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 96000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, 150 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 90000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604

Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, 0.10ãà çåìë³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/2 áóäèíêó, 45/32/9 êâ.ì, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,01ãà, 350000ãðí. Òåë: (0362) 286035; (098) 7989493 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 407500ãðí. Òåë: (068) 3351333 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ïîëîâèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 32000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 0.10ãà, 90000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüò.äî¿çä, 82000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â êóò, 1/2 áóäèíêó, õîðîøèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 2 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, çåìë³ 0,026ãà, îêðåìèé âõ³ä, 750000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Áàñ³â êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 115 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ãàðàæ, 970000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www. agent.rv.ua Áàñ³âêóòñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíîãî, 48.9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, 1/4áóäèíêó, 45/25/20 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,025ãà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áîÿðêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 75 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 70000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áîÿðêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 216 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 105000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áîÿðêà, ïîëîâèíà áóäèíêó, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ãàðíèé äî¿çä, 45000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.06ãà, 120000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, , 0.05ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóäèíîê (5êì äî ÖÓÌó), 178 êâ.ì, 2-ïîâ., óòåïëåíèé, âíóòð³øí³ ðîáîòè, êàðêàñè íà ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ãàç, ñâ³òëî, âîäà ñêâàæèíà, 12 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269

Áóäèíîê öåãëÿíèé, çà ÏÌÊ-100, á³ëÿ Êîëîäåíêè, 55000. Òåë: (098) 0893092 Áóäèíîê, ð-í Ãàçîòðîíó, âñ³ âèãîäè çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 280 êâ.ì., ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.10ãà, îãîðîäæåíî, àñôàëüò.äî¿çä, 280000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áóëüáè Áîðîâöÿ, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, 80 êâ.ì, 110000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 636772; (066) 0399971

³ä³íñüêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 6 ñîò çåìë³, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 250000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðáîâà, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâ., óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, 105000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåñíåâå, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãëÿíå, âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, íàêðèòå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, õîðîøèé äî¿çä, 0.10ãà, 58000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âîëèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âðåì’ÿíêà, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ð³âíà, 770000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 óäðîïàðê, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîñòàíäàðò, 0.10ãà, 340000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 óäðîïàðê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ãàáðèë³âñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ãàðàæ, 65000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ãîðîõîâè÷, áóäèíîê öåãëÿíèé, 145 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, îêðåìèé âõ³ä, 89000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîðîõîâè÷, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðàáíèê, ïîëîâèíà áóäèíêó, 60 êâ.ì, 57000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Ãðàáíèê, áóäèíîê, íàâïîðîòè ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0556ãà, 807500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðàáíèê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, íîâîáóäîâà, 75 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ 27 êâ.ì,

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Ãðóøåâñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, 733500ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíîãî, ïîãð³á, êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Äâîðåöüêà âóë., áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 140 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, îêðåìî ñòîÿ÷èé ãàðàæ, 0.06ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæåíî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äâîðåöüêà âóë, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò çåìë³. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Äâîðåöüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 78 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.035ãà, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äîáðà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, áåñ³äêà, çåìë³ 0,10ãà, ñàðàé, ñàäî÷îê, 75000, õîðîøèé òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóíàéñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Åë³òíèé áóäèíîê Í.Äâ³ð, 250 êâ.ì, (ç ãàðàæåì, ì³ñöåì ï³ä áàíþ), 0.01ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Çàë³çíè÷íà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 85 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñàðàé, ñåïòèê, â³òàëüíÿ, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîëîò³¿â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, 366750ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, íåïðèâàòèçîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 60 êâ.ì, ï³ä áóä³âíèöòâî, 71000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Âîëîäèìèðà, 1/2 áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 600000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 520000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê, 80 êâ.ì, 4 ê³ìí., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè íà 2 ñòîðîíè, 5.2 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, àâò.îïàë., óòåïëåíèé, âîäà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Êîîïåðàòèâíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 200 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê, 285 êâ.ì, ìåáëüîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 3520000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

Êîñòðîìñüêà, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.05ãà, 220000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 300 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà 0.10ãà, 2235000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 220000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà-Áóêîâèíñüêà, êîòåäæ íà 2 ñ³ì¿, êîæíà ÷àñòèíà 160 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ïî 0.05ãà, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, 1408000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Êðîïèâíèöüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé ñåïòèê, ãàç, áîéëåð, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ë.Òîëñòîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 80 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ãàðàæ, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ë.Óêðà¿íêè, ÷àñòèíà áóäèíêó, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, êàíàë³çàö³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëèòîâñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0275ãà, îêðåìèé âõ³ä, 42500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ëóöüêå ê³ëüöå, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 1-èé ïîâåðõ æèëèé, 90 % ãîòîâíîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 765000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìàêàðåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, ñàä, ãîðèùå, áåç ñâ³òëà, âîäè, ãàçó, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìåæîâà, áóäèíîê, ïîòðåáóº ðåìîíòó, êàíàë³çàö³ÿ, âñ³ âèãîäè, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìîëîä³æíå, Ðåøåòí³êîâà âóë, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ., 100 êâ.ì., 2 òóàëåòè, 2 êóõí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîäæåíî, 130000. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Ìîíîìàõà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Äâ³ð, áóäèíîê ç áëîê³â, íàêðèòî ìåòàëî ÷åðåïèöåþ, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, çåìë³ 0,10ãà, 320000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Í.Õàñåâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, 92 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïàðêîâêà, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâèé Äâ³ð, 200 êâ.ì., íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 140000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê ñòàðèé, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.073ãà, äåðæàêò, 24000. Òåë: (067) 9103444 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 3 ê³ìíàòè, 110000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, óòåïëåíèé, ôàñàä, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, 1012000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 250 êâ.ì, 2 âõîäè, ãàðàæ, âìîíòîãâàí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà

0.10ãà, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, íîâèé, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, æèëèé ñòàí, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, êîðî¿ä, çðó÷íèé äî¿çä, 0.10ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 220 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé ïðîåêò, 4 ê³ìíàòè, ä³ëÿíêà 0.10ãà, ãàðàæ, 670000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.10ãà, 63000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, öåãë.áóäèíîê, 150 êâ.ì, ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ôàñàä, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Îñòàôîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 76 êâ.ì, âåëèêà êóõíÿ, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ñó÷àñíèé “ï³ä êëþ÷”, 0.11ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 200000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ϳäêîâè, áóäèíîê 170 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 0.08ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåë: (0362) 270784; (097) 5861321 Ïîïîâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíèé, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 3344000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ïóøê³íà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 2 ïîâåðõè, 135 êâ.ì, ãàðàæ, 890000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ð-í “Ùàñëèâå”, êîòåäæ, 150 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.025ãà, 90000, òîðã. Òåë: (098) 4455131

Ð-í “ë³í³é” ïîëîâèíà áóäèíêó, 48,8/28,2/7,3 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, äâ³ð íà 2 ñ³’¿, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333

Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, íîâèé, ºâðîñòàíäàðò, áàñåéí, 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., îêðåìî ñòîÿ÷èé, âñ³ çðó÷íîñò³, ç ðåìîíòîì, ãàðàæ, 0.06ãà çåìë³, 100000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 80 êâ.ì., öåãëÿíèé, ãàðàæ, “âðåì’ÿíêà”, 0.04ãà, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, 70000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ð-í “ë³í³é”, öåãëÿíèé áóäèíîê 270 êâ.ì, 3 ñïàëüí³, çàë, êàì³í, ãàðàæ, áàñåéí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, îãîðîæà, 2024000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ð-í ˳í³é, 1/2 áóäèíêó öåãëÿíîãî, 85 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìë³ 0,04ãà, æèëèé ñòàí, 700000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ð-í ˳í³é, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäà, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, âîäîñïàä, çåìë³ 0,07ãà, ãàðàæ, 3300000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ð-í ˳í³é, áóäèíîê, íîâèé, íåçàâåðøåíèé, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, îãîðîäæåíèé ºâðîïàðêàíîì, êàì³í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 1600000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ðè뺺âà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 59 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îãîðîäæåíî, êàíàë³çàö³ÿ, 52500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðèíêîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 637500. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ðóäíºâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 41.7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, áóäèíîê, 100 êâ.ì, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, ÷àñòèíà áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñâ³òàíêîâà, áóäèíîê, 84 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, îêðåìèé âõ³ä, 73000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñâîáîäè, êîòåäæ, 140 êâ.ì, íîâîáóäîâà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñêëÿðåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1408000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ñëîâ’ÿíñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, 273 êâ.ì, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 73.2 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Òåðíîï³ëüñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, 637500. Òåë: (0362) 635389, 431950 Òèíí³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 78000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, êîëîäÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, 335000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë, áóäèíîê öåãë., 130 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, çðó÷íå ì³ñöå, 125000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, íàäâà³ðí³ áóä³âë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ä³ëÿíêà 0.25ãà, 1320000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Òèííå, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè+ï³äâàë+ìàíñàðäíîãî òèïó, 250 êâ.ì, ñàóíà, áàñåéí, çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1936000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Òèííå, áóäèíîê, 300 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 2816000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Òèííå, íåç.áóä. öåãë., 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, 0.13ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 85000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 280 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíê à0.08ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

Òèííå, Ëóãîâà áóäèíîê öåãëÿíèé, ïîëüñüêèé 60 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë., 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.07ãà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, ìåáë³, 2 ãàðàæà, 0.20ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðàâà ñòîðîíà, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 85 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.06ãà, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òîëñòîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, áåç ðåìîíòó, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, íåïðèâàòèçîâàíà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õàðê³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Õîëìñüêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 1100000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, 125000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, 2-ïîâ.., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.05ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, íåç.áóä., öåãë., 180 êâ.ì., âñòàíîâëåíí³ â³êíà, äâåð³, íàêðèòå, îøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷, 0.10ãà, 80000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Öåíòð, áóäèíîê, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, 53/49 êâ.ì, ñ/â, ñâ³òëî, âîäà, ãàç, 382500ãðí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 260742; (067) 5936307 Öåíòð, êîòåäæ 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ãàðàæà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî ÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³, çåìë³ 0,07ãà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 500000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ×îðíîâîëà, áóäèíîê, êîòåäæ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 162 êâ.ì, ãàðàæ, çåìë³ 0,03ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êîìóí³êàö³¿, óòåïëåíèé, 110000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Øåêñï³ðà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 43.4, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ùàñëèâå, êîòòåäæ 150 êâ.ì, âëàñíèé äâ³ð, 2 ïîâåðõè 3 ñïàëüí³, â³òàëüíÿ, êóõíÿ ç âèõîäîì íà òåðàññó, âàííà, ãàðäåðîáíà, ä³ëÿíêà 0.03ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. 25 êì â³ä гâíîãî, 1-øà ë³í³ÿ äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ñâ³òëî, îãîðîäæåíà, 10õâ äî ïîòÿãó, ôðóêòîâèé ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9468907 60êì, â³ä гâíîãî, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.40ãà, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 15000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 160 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ, 0.10ãà, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàáèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíó ³íø³ âàð³àíòè. Òåë: (093) 8065885 Áàðìàêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 10 ðîê³â áóäèíêó, öîêîëü + 2 ïîâåðõè, 400 êâ.ì, ìîæëèâî íà 2 ñ³ì’¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1190000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàðìàêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.10ãà, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áåðåçí³âñüêèé ð-í, Ñîñíîâå, áóäèíîê. Òåë: (067) 7986928

Áðîííèêè, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 0.35ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, 0.254ãà, ïðèâàòèçîâàíàî, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Áóäèíîê öåãëÿíèé, 15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125

11

Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.24ãà çåìë³, 135000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîðîäîê, Áóäèíîê, 200/90/15 êâ.ì, 2002ðîêó çàáóäîâè, çàâåðøåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ãîùà, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 0.12ãà çåìë³, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèìîí³â, öåíòð ñåëà, öåãëÿíèé, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, âîäà êðèíèöÿ, 0.30ãà çåìë³, ïîðó÷ ë³ñ, ð³÷êà, 22000. Òåë: (067) 7351462, âëàñíèê Ãîùàíñüêèé ð-í, Ôåäîð³âêà, öåíòð ñåëà, áóäèíîê, ðåìîíò, ãàç, êðèíèöÿ, ïîðó÷ êëóá, öåðêâà, ìàãàçèí, àâòîáóñíà çóïèíêà, âåëèêà ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 3114323 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 8 ñîò çåìë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ãîðáàê³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ãàç ó áóäèíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êóðîçâàíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 627576; (098) 6065582 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ì’ÿòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ãàç, âîäà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ðÿñíèêè, áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíà ä³ëÿíêà, 0,5 ãà. Òåë: (096) 9608197; (0362) 266386

Äåìèä³âñüêèé ð-í, Âè÷àâêè, áóäèíîê, ñòàðèé, ïðèâàòèçîâàíà çåìë³, 30000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (098) 8266497 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Áîðåìåëü, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³êíà íîâ³, çåìë³ 0,2ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 38000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêèé ð-í, Ìîëîäàâî, öåíòð, áóäèíîê, 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.39ãà, ïðèâàòèçîâàíî, àñôàëüò.äî¿çä, 17500. Òåë: (067) 3601912 Äóáåíñüêèé ð-í, Ïëîñêà, 5êì â³ä Äóáíî, áóäèíîê âåëèêèé äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.3ãà, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (093) 6153886 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040 Äóáðîâèöüêèé ð-í, Âèñîöüê, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ç áðóñó, ï³ä ðîçá³ð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 1368177 Çäîëáóí³â, áóäèíîê, 2 ê³ì6àòè, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ð-í, Êóíèí, áóäè•íîê,Çäîëáóí³âñüêèé öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, ðåìîíò, ç å ìë ³ 1 5 ñî ò á ³ ë ÿ á ó ä è í ê ó , ö ³ í à 220000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (068) 3061166

Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, 8 êì. â³ä гâíîãî, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 156 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàç, ñåïòèê, çåìë³ 0,17ãà, 348000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 156 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, ñâ³òëî, êîìóí³êàö³¿, ãàç ïîðÿä, 70000. Òåë: (068) 0377509; (068) 7276016 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, ãàç, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, ôóíäàìåíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 136000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 156 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Iâàíè÷³, áóäèíîê öåãëÿíèé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãñàä, 10000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåïëèöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499

Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, âîäà ó áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàóíà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.07ãà, á³ëÿ îçåðà, 24000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíà ãîðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, æèëèé ñòàí, âåðàíäà, ïîãð³á, ñêâàæèíà, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êàì’ÿíîã³ðñüê, ìàñèâ “Áîðêîâñüêèé”, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39ãà, êðèíèöÿ, òóàëåò, îãîðîäæåíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499

Êëåâàíü, ïîëîâèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíîãî, 48,2/26,8/6,5 êâ.ì, áåç âèãîä, îêðåìèé äâ³ð, 190000, àáî îáì³í íà Îäíîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êëåâàíü-II, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 10 ñîò çåìë³. Òåë: (096) 5429112, (066) 1452228, (093) 0270771 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.30ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, õîðîøèé æèëèé ñòàí. íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.12ãà, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, íàêðèòå, 0.12ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îøòóêàòóðåíî, ïîøïàêëüîâàíî, ñòÿæêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.06ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 88000. Òîðã,


12

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, ïàðêàí, 0.09ãà, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7680080; (068) 0054120 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïðèâàòèçîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4777291

Êîðíèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, 46000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàìÿíà ãîðà, äà÷à, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2028645; (067) 8833946 Êóíèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 55/20 êâ.ì, ðåìîíò, ñàðàé, ïîãð³á, 18000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, áóä., öåãë., 3õ5ì, ñâ³òëî, ãàç, 0.25øà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåõ.ïàñïîðò ÁÒ², á³ëÿ òðàñè, 43000ãðí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ìëèí³âñüêèé ð-í, Îç볿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 239 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìîëîäàâî, áóäèíîê êàì’ÿíèé, 3 ê³ìíàòè, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.65ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327

Íîâà Óêðà¿íêà, á³ëÿ îçåðà ϳùàíå, äà÷à öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, “Ñõ³äíèé”, “Íåòêàíùèê”, áàíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 212500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, á³ëÿ îçåðà “Ï³ùàíå”, öåãëÿíà, 2-ïîâ., ìàíñàðäíîãî òèïó, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò çåìë³, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâîìàëèíñüê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàðàæ, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Îáàð³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, ñàí.âóçîë, 0.18ãà çåìë³, ñàä, 125000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîëèø³â, áóäèíîê, ìàíñàðäíîãî òèïó, îøòóêàòóðåíèé, ï³ä øèôåðîì, ãàç, âîäà ïîðó÷, ñâ³òëî, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 0.25ãà çåìë³, äîðîãà âèñèïàíà, ïîðó÷ ð³÷êà, 25000. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080 гâíåíñüêèé ð-í, 10-15êì â³ä гâíîãî, áóäèíêè â³ä 20000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, 15êì â³ä гâíîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 84 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîê, 250000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 125 êâ.ì., 0.12ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ñàä, áàíÿ, 115000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 0.10ãà, 95000. Òîðã. Àáî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 48000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä., öåãë., 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.10ãà, 110000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 60/13 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ãàç, ñêâàæèíà, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 200 êâ.ì, óòåïëåíà, çåìë³ 0,1ãà, ñâ³òëî ðîçâåäåíå, ãàç ïîðÿä, 80000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 50 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âëàäèñëàâêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 107 êâ.ì, 2 ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, 18000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê 100 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 45000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, öåãëÿíèé, âîäà, ñåïòèê, 2 òåïëèö³, 53000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, âîäà, æèòëîâèé ñòàí, ñåïòèê, ñ/â íà âóëèö³, ãàç ïîðÿä, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.12ãà, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäîê, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 156 êâ.ì, ëüîõ, ãàðàæ, âîäà, 39900. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.75ãà, õîðîøèé äî¿çä, 225000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðó÷, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, ijáð³âêà, áóäèíîê, ãîðîä, ñàä, êîëîäÿçü, ïîãð³á, õë³â. Òåë: (095) 4262935; (097) 1601101 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê 120 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê 4 ê³ìíàòè, 120 êâ.ì, ãàç, îïàëåííÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 45000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 90 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 18000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, çåìë³ 0,50ãà,

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³ —

500000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóäóâë³, 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â 2, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëà, 130 êâ.ì, äâà ïîâåðõè, 0.10 ãà ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, ÷àñòèíà áóäèíêó. Òåë: (068) 0587054; (068) 0039519 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, áóäèíîê, 190 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, ëüîõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5720523 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 84 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, 850000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê, “ïàíñüêèé ìàºòîê”, çåìë³ 0,24ãà, ãàðàæ, 5ê³ìíàò, 2ïîâåðõè, 2ñ/â, ìåáë³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 1200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, öåãëÿíèé áóäèíîê 300 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ä³ëÿíê à0.15ãà, 616000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê 60 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 69/20 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê, öåãë., 4 ê³ìí., æèëèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 0.15ãà çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, æèëèé, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, íàêðèòèé, çåìë³ 0,125ãà, ñàðàé, ãàç ïî âóëèö³, 18000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-1, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 8500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6822049 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, гâíåíñüêà, ñó÷àñíèé áóäèíîê 240 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, äîðîã³ ìåáë³, ä³ëÿíêà 0.15ãà, 3080000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.06ãà çåìë³, 82000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 130 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, 765000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 187 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, ä³ëÿíêà 0.12ãà, 1188000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, îêðåìèé, 157 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ä³ëÿíêà 0.06ãà - ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì., 0.12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ñòàí, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 90% ãîòîâíîñò³, öåãëÿíèé, íîâèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 160 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 0.10ãà, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, 162 êâ.ì, ãàðàæ, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.08ãà, ñâ³òëî, ãàç, 58000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 115 êâ.ì, ñåïòèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 130 êâ.ì, 2 ñàíâóçëà, 70000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, êîðîáêà, êîìóí³êàö³¿, 110000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 89000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí ,íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 5ê³ìíàò, 2 ñ/â, 0.12ãà, óïîðÿäêîâàíî - ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 124 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ìàñàíäðà, ðåìîíò, êàì³í, çðó÷íîñò³, çåìë³ 0,06ãà, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, êîëîäÿçü, òåïëèöÿ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 180000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàì³í, ñ/â, ñàðàé, 20000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, çåìë³ 0,06ãà, 3 ïîâåðõè, 100 êâ.ì, 2 ñ/â, ºâðîðåìîíò, ãàç, ñâåðäëîâèíà 110ì, 760000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé 8õ10ì, âåðàíäà 2.5õ10, õë³â, ëüîõ, ñàä, îãîðîäæåíà. Òåë: (067) 5967726 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, æèëèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à â ãàðíîìó ì³ñö³, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 5971065; (0362) 289453

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò, ï³ä êîðî¿äîì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.06ãà, 23000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 12000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 3 ïîâåðõè, ãàç, ïàðêåò, òåðàñà 4ì., êàì³í, ñàä, êðèíèöÿ, ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, ºâðîñòàíäàðò, ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, ãàç, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 31000. Òåë: (097) 8634289 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, 1/2 öåãëÿíîãî áóäèíêó, 80/43/18 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, çåìë³ 0,18ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ, çðó÷íîñò³, 489600ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 135 êâ.ì, ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ä³ëÿíêà 0.18ãà, 633000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê, 70 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ñâ³òëîî, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä³âíèöòâî, 160 êâ.ì., ëèöþâàëüíà öåãëà, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 70000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, ïîëîâèíà áóäèíêó, 79.1 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 43350000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ä³ëÿíêà 0.08ãà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, óòåïëåíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ñàóíà, 1144000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, âåðíäà, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 27000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê ñó÷àñíèé 160 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 85000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, öåãëÿíèé, 85000. Òåë: (0362) 433640; Òåë: (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, ïðîõ³äí³, òâåðäîïàëèâíèé êîòåë, çåìë³ 0,25ãà, 350000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, õîðîøèé ñòàí, 0.30ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îðæ³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ï³ä çíîñ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 12500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåä³ëè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 65 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ï³÷íå îïàëåííÿ, 10500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåñîïíèöÿ, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85 ñîò, ð³âíà, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (068) 0422180, Òàìàðà Àíäð³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Ñòàâêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,156ãà, âîäà, ãàç, ïðèâàòèçîâàíà, 150000ãðí. Òåë: (067) 7901015 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 102000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 30000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907

Ðàä³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, 340000, àáî îáì³í íà 3 ê³ìí. êâàðòèðó. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ðóäà-Êðàñíà, áóäèíîê, 47 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãë., 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, 37000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Õîäîñè, áóäèíîê, âðåì’ÿíêà, ôóíäàìåíò, ñàä ïîðó÷, ë³ñ, ð³÷êà, 12000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Öåãëÿíèé áóäèíîê â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ËÓÖÜÊ Áóäèíîê äâîïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, äà÷íèé ìàñèâ ijáðîâà, º ãàç, ñâåðäëîâèíà, êàíàë³çàö³ÿ, 3 ôàçè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà. Òåë: (095) 1450042 Äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, º çà¿çä ç âóë.Äóáí³âñüêî¿ òà гâíåíñüêî¿, º áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé öåãëÿíèé, õîðîøèé ñàä, âîäà, ñâ³òëî. Òåë: (066) 7847492 Ìàñèâ Äóáí³âñüêèé, äà÷íó ä³ëÿíêó 0.0671ãà, ç äåðåâ’ÿíèì áóäèíî÷êîì. Òåë: (066) 8462988; (050) 8760350 Ïîáëèçó öåíòðó, áóäèíîê íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 3-ôàçè, ãàðíèé êðàºâèä ïîáëèçó ð.Ñòèð. ªìêîñò³ ìåòàëåâ³ äâîêóáîâ³. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901

Ñòðóì³âêà,

âóë.Ëèñåíêà, 50, áóäèíîê íîâèé öåãëÿíèé, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà ³ äâåð³, 255 êâ.ì, º ãàç, âîäà, åëåêòðèêà, âóëèöÿ àñôàëüòîâàíà, ä³ëÿíêà 0.12ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (099) 0291555

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, øòóêàòóðåíèé, 200ì â³ä öåíòð. ïëîù³, 20ì äî ð³÷êè, ç/ä, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ºâðîîïàëåííÿ. Òåë: (050) 8707846 Áîðîâè÷³, áóäèíîê öåãëÿíèé ïîáëèçó ð.Ñòèð, 80 êâ.ì, º ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.40ãà, âåëèêèé ñàðàé, 3 ïðèáóäîâè, 70000ãðí. Òåë: (096) 6255839

Áîðîâè÷³, áóäèíîê öåãëÿíèé ïîáëèçó ð.Ñòèð, 80 êâ.ì, º ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.40ãà, âåëèêèé ñàðàé, 3 ïðèáóäîâè, 70000ãðí. Òåë: (096) 6255839 Áîðîõ³â, ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, 4êì â³ä Ëóöüêà, ç ñòîðîíè Ëèïèí, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, â³ä âëàñíèêà, òåðì³íîâî. Òåë: (063) 4365072; (066) 3771624 Áðàíè Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó áóäèíîê øëàêîâèé, ëüîõ, 2 ñàðà¿, º çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (095) 5227388

Âåëèêà Ãîðîäíèöÿ (äóáí³âñüêèé íàïðÿìîê), áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 69 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàçîâå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ëüîõ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, â³ä âëàñíèêà, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (095) 8517608 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, âóëèöÿ ãàçèô³êîâàíà, ïîðó÷ ñòàâîê. Òåë: (050) 7005674 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ì.Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê öåãë. íîâèé, áåç âíóòð. ðîá³ò, æèòë.ïë.98êâ.ì. Ïîáëèçó ð³÷êà, ë³ñ, ãàðíå ì³ñöå, ç/ä 0.35ãà. Òåë: (097) 9027897

Äåðíî ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, º õë³â, ëüîõ, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, º âñ³ äîêóìåíòè. Òåë: (099) 6290670; (093) 3824585 Äóáèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, áóäèíîê ïðèâàòèçîâàíèé 8õ10ì, ãîðîä 0.40ãà, ñòàâîê, ñàäîê, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. Òåë: (067) 9818804; (099) 9542762 ʳâåðö³âñüêèé ð-í, Ðîìàøê³âêà, áóäèíîê, 7õ10 êâ.ì, ãîðîä 0,16ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñêâàæèíà, êîëîäÿçü, õîðîøèé ï³ä¿çä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7468030; (063) 9389545 Ìàñèâ Âåñíÿíêà äà÷ó, ó õîðîøîìó ì³ñö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, º áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, çðó÷íèé äî¿çä, ïîðó÷ ð³÷êà, ë³ñ. Òåðì³íîâî. Òåë: (0332) 243069; (099) 4353236 Ìèëóø³, áóäèíîê çà ïîëüñüêèì ïðîåêòîì, ï³âòîðàïîâåðõîâèé, çàâåðøåíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñìò.Òîð÷èí, 0.25ãà. Òåë: (095) 8982335; (067) 6883235 Ñòð³ëü÷å Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, ïîðó÷ ãàçîïðîâ³ä, ìîæíà ï³ä äà÷ó. Òåë: (098) 3554818 ×àðóê³â, ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿, îáì³íÿþ íà ãàðàæ, à/ì òîùî, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

Øåïåëü, áóäèíîê öåãëÿíèé, 110 êâ.ì., âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.36ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2254406

ÏÎÏÈÒ Ð³âíå, Òèííå, Íîâèé Äâ³ð, Êîëîäåíêà, Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, áóäèíîê ÷è 1/2 áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíå, áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêó ðîçóìíó ïðîïîçèö³þ. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 гâíå, áóäèíîê. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíå, â ìåæàõ ì³ñòà, áóäèíîê, äî 60000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 гâíå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷ó, äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, íà õóòîð³, äî 30000ãðí. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó ó Íîâ³é Óêðà¿íö³, Êàì’ÿí³é Ãîð³, äëÿ ñåáå. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó, âïîðÿäêîâàíî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (068) 0002097

×àñòèíó áóäèíêó, Ñ.Áàíäåðè, ̳ðþùåíêà. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715

1.60

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëÿ “Åï³öåíòðó”, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 6500. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 Á³ëÿ Àãðîïåðåðîáêè, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äâ³ ð³âíîö³íí³, ïî 0,10ãà êîæíà, ïðèâàòèçîâàãí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, áåç ïîñåðåäíèê³â, íåäîðîãî. Òåë: (097) 2191875 Á³ëÿ óäðîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 300000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,095ãà, ôóíäàìåíò 1,6ì, àðìîâàíèé êàðêàñ, ï³äâàë, ãàç ïî âóëèö³, âàãîí÷èê-÷åðåïàøêà, 19000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, á³ëÿ áóäèíê³â íåïîäàë³ê, ð³âíèíà, 180000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095, 0.10ãà, äîêóìåíòè, 7000 äî 23000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.106ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, 29900. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 136400ãðí. Òåë: (067) 1970494 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, âîäîïðîâ³ä, 106000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, êîìóí³êàö³º¿ íåäàëåêî, 170000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.103ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 141000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Á³ëÿ ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ãàç, ï³ä ä³ëÿíêîþ. Âëàñíèê. Òåë: (096) 4060441 Á³ëÿ ÐÓÌó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06 ãà, ï³ä çàáóäîâó, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåë: (0362) 270784; (097) 5861321

Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 0.10ãà, êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ êîìóíêàö³¿, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ àâòîðèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 23000. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ àåðîïîðòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî ÒÐÊ, á³ëÿ òðàñè Êè¿â-×îï, º ïðîåêò ³ âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâîì, ð-í íîâîáóäîâ, 21000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 1-øà ë³í³ÿ, 010ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 18500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, 180000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî, 273000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 1 ë³í³ÿ, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿, 273000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 370000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, 50õ20ì, 96000ãðí. Òåë: (098) 6203889 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 13000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ çîîïàðêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0675ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 59000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Áîÿðêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåðåä íîâîáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 2 ñóì³æí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, á³ëÿ îçåðà, çóïèíêà ïîðó÷, êîæíà 240000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, á³ëÿ òðàñè, ãàðíèé êðàºâèä, 30800ãðí/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ö³íâ äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Ãàçîâèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàâíèé àêò, ì³æ áóäèíêàìè, ïðîïëà÷åí³ êîìóí³êàö³¿, 440000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãðàáíèê, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 82 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, êîìóí³êàö³¿, 115000. Òåë: (097) 8634289 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, áóäèíîê ï³ä çíîñ, 1056000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Äâîðåöüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 247000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 0.19ãà, 80000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (095) 8114490 Êí.Âîëîäèìèðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 55000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Êîñòðîìñüêà, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 29000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 220000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê

̳ðþùåíêà, 0,07ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 522500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳ðþùåíêà, 7.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 58000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàêàðîâà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 0.15, 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿, 10000, ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 120000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Ìàêàðîâà, ð-í “Åï³öåíòðó”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 12000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Ìîëîä³æíà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5600ãðí/ñîòà, òåðì³íîâî. Àáî îáì³í íà à/ì DzË-130+äîïëàòà. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 22000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 15000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, á³ëÿ êàôå “Áàáóñ³”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6459005 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 18700, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 163000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 352000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî, 282000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êóòîâà, ãàç, ñâ³òëî, àñôàëüò, 162000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãàðíèé êðàºâèä, êîìóí³êàö³¿, 360000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Òèííå, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Òèííå, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 11000, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 Òèííå, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, 130000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ï³äêëþ÷åííÿ äî ãàçó, ñâ³òëà, 27000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 423000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äîêóìåíòè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 370000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 484000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

Òèííå, 0.12ãà ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 26000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, Ãàøåêà âóë, 14 ñîò, á³ëÿ äîðîãè, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, âîäà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, 290000ãðí. Òîðã. Òåðì³íîâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü, êâàðòèðó, àâòî, áóä.ìàòåð³àëè. Òåë: (067) 3400493, âëàñíèê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ð³âíà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òåë: (067) 6763820, âëàñíèê

Òèííå-Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóëà ñòàðà õàòà, 40000, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ÷è àâòî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Öàðñüêå Ñåëî, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé, õîðîøå ì³ñöå, 85000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, á³ëÿ îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâíåèé äî¿çä. Äîðîãî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132¿ Öàðñüêå Ñåëî, Ïðèëóæíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10, 0.30ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âèõ³ä äî îçåðà, ñîë³äí³ ñóñ³äè, êîìóí³êàö³¿, 32000/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Öàðñüêå Ñåëî, Ïðèëóæíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïîõèëà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 247000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua Öåíòð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 260742; (067) 5936307 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 17000. Òîðã, òåðì³íîâî. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362)


1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Òåë: (094) 9665256, www.vlasna-rv.com

×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 78300ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 240000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äîðîãà ïîðó÷. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.063ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, 16000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 21000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ñâ³òëî, 18000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ñâ³òëî, ãàç, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ðàéîí íîâîáóäîâ, á³ëÿ ïîâîðîòó íà Ãîðîäèùå, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà ç ïðàâîì çâåäåííÿ æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ïðèâàòèçîâàí³, ð³âí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.27ãà, ï³ä êîìåðö³þ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, 5000. Òåë: (099) 3819887 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 9 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çíàõîäèòüñÿ ñåðåä çàáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ (ãàç, åë.åíåðã³ÿ), íà ìåæ³ âîäîéìà, çà 50ì ë³ñ. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË.

Á²ËÀ ÊÐÈÍÈÖß, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, âëàñíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 8608449 Àäð: s.anton2014@mail.ru Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ñóì³æí³ 0.19ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (095) 4288921; (067) 3708140 Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî÷àòîê ñåëà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 110500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàáèí, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ îçåðà, îáæèòèé ð-í, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, Íàëèâàéêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 119000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Îëåêñèí, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåëèêèé Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 119000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóí³êàö³¿, 6800 äî 40000ãðí/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðõ³âñüêà ñ/ð, Øîñòàê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà ïðèâàòèçîâàíà ï³ä çàáóäîâó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3623671

Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (097) 5936554 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íîâèé ìàñèâ, ïîðó÷ ë³ñ, 35000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua

Ãðóøâèöÿ-I, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàç, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 45000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (050) 6815133 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñàòè¿â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435385; (067) 4915460

Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.4ãà, ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5873570, (068) 6199635 Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 6500. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Êóíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (068) 0533557 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,25ãà ñàäîê, êðèíèöÿ, àëüòàíêà, ìåòàëåâèé êîíòåéíåð. Òåë: (067) 2659590 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êðèíèöÿ, àëüòàíêà, êîíòåéíåð. Òåë: (067) 2659590 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè Ëóöüê-×åðí³âö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º öåãë.áóäèíîê, 20êì â³ä Ëóöüêà, 43000ãðí. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, ï³ä ÀÇÑ, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà (íîâèé ìàñèâ á³ëÿ òðàñè гâíå-Ëóöüê), 10êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, ñâ³òëî ³ ãàç ïîðó÷, 60000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430792;,(067) 9467716 Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ð³âíà, âèñèïàíèé äî¿çä, 13000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàìÿíîã³ðñüê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (093) 1147355; (093) 6435828 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, ˳ñîï³ëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ó ñàäîâî-îãîðîäíüîìó òîâàðèñòâ³ “Ñâ³òàíîê”, îãîðîæà, ñâåðäëîâèíà, ãàç, åëåêòðèêà. Òåë: (099) 0239688 Ìåæèðè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 9443736 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º öåã.áóäèíîê 3õ5ì, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ãàç, äåðæ.àêò, 43000ãðí. Âëàñíèê.

Îëåêñàíäð

Àäð:

гâíåíñüêèé ð-í, 12êì â³ä ð³âíîãî, 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà, 47000ãðí, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, 15 ñîò, 300ì â³ä öåíòó ñåëà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå. Òåë: (096) 8392753 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çàáóäîâàíèé ìàñèâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 105300ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, 44000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1-øà ë³í³ÿ, 0.15ãà, äîðîãà âèñèïàíà ùåáíåì, ïîðó÷ ãàç, âîàä, ñâ³òëî, 11000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, çðó÷íå ì³ñöå, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, äðóãà ë³í³ÿ, 4000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,9ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 1298254 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 106000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, äîêóìåíòè, 31000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, çðó÷íèé äîõçä, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.14ãà, 13000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.10ãà, ð-í íîâîáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî ä³ëÿíö³, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 220000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 97000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, ð-í Íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 1709223 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 16000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.155ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3736236 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàñåëåíà âóëèöÿ, 16500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.14ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, 8500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ×åðâî³í ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 270000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 220000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ð³âíà, 15000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ð-í íîâîáóäîâ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 132000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 10êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ ë³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3623953

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, êîìóí³êàö³¿, â³ä 9000 äî 14000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä, âîäà, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º ñòàðèé áóäèíî÷îê ï³ä çíîñ, 250000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.01ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0348723 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 0682105 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 84000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 159000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, äîêóìåíòè, ìîæëèâèé îáì³í íà ãàðàæ ç à/ì, 17600ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, õîðîøèé äî¿çä, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 22000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.135ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äîêóìåíòè, 57200ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 15000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 17000. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 119000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 200ì çà êàôå “Äà÷à”, 0.15ãà, ç äîêóìåíòàìè, 25õ60, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, á³ëÿ ôåðìè, 23 ñîò, ïðÿìîêóòíà, ð³âíà, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïëàí íà áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òåë: (0362) 243303 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, 18000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 55000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà âèá³ð. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ï³ä ÑÒÎ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, á³ëÿ äîðîãè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, Êàøòîíîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, á³ëÿ íîâîáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, (Àâòîäðîì) 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, 14000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèñèïàíà äîðîãà, 29000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ìîëîä³æíà, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 22000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, ÏÌÊ-100, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà âèá³ð, â³ä 0.06 äî 0.12ãà, 11000 28000. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 100000ãðí. Òåë: (0362) 286035; (098) 7989493 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 20õ100 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 176000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.072ãà, ð³âíà, äåðæàêò, 10300. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 158500ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.23ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 255000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ð³âíà, äî¿çä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 24000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà-Àéâåíãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä êîìåðö³þ, 22000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8610351 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 9786554 гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëà Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà ï³ä çàáóäîâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, åëåêòðèêà ïîðó÷, áëîêè íà ôóíäàìåíò, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, 47000ãðí., âëàñíèê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñàðàé÷èê, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ìàãàçèí, îçåðà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä äà÷ó, îáì³í íà çàåì.ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³, àáî àâòî, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, ìàñèâ ïðîãðåñ, êîëîäÿçü, êîíòåéíåð, ñâ³òëî, ãàç ï³ä ä³ëÿíêîþ. Âëàñíèê. Òåë: (050) 1852798

гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435256, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ñàä, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèç., 47000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7, ï³äâàë, ñàä, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ãàç, öåíòð, 61000ãðí. Àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3625501, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, öåãëÿíå ïðèì³ùåííÿ, 1000 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7ì, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ãàç, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ðèíêîâà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (03622) 52336 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ð³âíà, åëåêòðèêà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ìîæëèâî íà 2 âëàñíèêà, 300000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíî-, äâî, òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç, 150000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, êîìóí³êàö³¿, 11000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä ñàä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223429; (067) 8669011 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.2ãà, á³ëÿ ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, 230000ãðí. Òåë: (0362) 615111; (095) 7282779 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, 11êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ñâ³òëî, ãàç, ïîðÿä îçåðî, ë³ñ, íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3846220 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà âèá³ð, â³ä 9000 äî 25000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 25000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, 64000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 132000ãðí. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Àäð: www.agent.rv.ua гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, Âåðåñâíåâå, Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ãàðíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ñâ³òëî ïîðó÷, 72000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îá’¿çíî¿, 20 ñîò, ð³øåííÿ ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (097) 2314264; (0362) 436269 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, 180000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.34ãà, ï³ä ³íäèâ³äóàëüíå âèðîáíèöòâî, 25000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1237277 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1683707 гâíåíñüêèé ð-í, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, â ðîçòðî÷êó, áåç â³äñîòê³â, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: Íîâà Óêðà¿íêà, Êàì’ÿíà Ãîðà, Áðèù³. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4277702 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ.Êàðïèë³âêà, 0.16ãà, 87000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä äà÷ó, 13000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä äà÷ó. Âëàñíèê. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, 0.064ãà, ñâ³òëî, ãàç, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, 2õâ. äî çóïèíêè, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 13000ãðí. Òåë: (096) 0301888, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, ñ.Ïîíåáåëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, 0.16ãà, ãàðíèé äî¿çä, 113000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ßëîâè÷³, 20êì â³ä Ëóöüêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.80ãà, ïîðó÷ ë³ñ. Òåë: (095) 8391854

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Çäàì â îðåíäó áåçêîøòîâíî çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ì³ñòà Ëóöüê, ð-í ËÏÇ äëÿ âåäåííÿ ãîðîäí³õ ðîá³ò òåðì³íîì äî 3-õ ðîê³â, ÷èñòèé ÷îðíîçåì íå îãîðîäæåíà. Òåë: (067) 3323746

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó: Æèäè÷èí - 0.18ãà, Êóëü÷èí - 0.20ãà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíêàõ, íåäîðîãî. Íåá³æêà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, º ñâ³òëî, íåäîðîãî, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (099) 3230116 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.06ãà, º ãîòîâ³ äîêóìåíòè ï³ä çàáóäîâó, òà ïëàí áóäèíêó, º ëþê ç âîäîþ, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ çàñåëåí³ áóäèíêè. Òåë: (066) 4884325; (066) 2928251

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.09ãà, óñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ ð³÷êà, ïàðê, ñòàä³îí. Òåë: (099) 5561999

Ëóöüê, 500ì â³ä ãîò."Ëó÷åñüê", çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåë: (067) 3320824; (099) 2683796

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

Ð-í Âèøêîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10 àáî 0.20ãà. Òåë: (050) 2657225

13

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË.

гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, á³ëÿ гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â ðàä³óñ³ 10êì. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, 15 êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552

15 êì â³ä Ëóöüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, Ðàòí³â, ÷îðíîçåì, º äîêóìåíòè ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äîãîâ³ðíà, íåäîðîãî. Òåë: (067) 1034245; (096) 7349576 Êðóïà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.30ãà. Òåë: (050) 9415507

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

Ðîâàíö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä, 7000ãðí/0.01ãà. Òåë: (066) 9471928

Íåá³æêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, óðî÷èùå Á³ëà Ãëèíà. Òåë: (0332) 738646 (Ëóöüê); (067) 3321994, Ìèêîëà Ñîêèðè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåë: (0332) 738646 (Ëóöüê); (067) 3321994, Ìèêîëà Ñîêèðè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ç ïëàíîì ï³ä çàáóäîâó, ìîëîäèé ñàä, êóù³. Òåë: (050) 8273137; (067) 3321349

Ñòðóì³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãàç, âîäà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³. Òåë: (050) 5270756 ×àðóê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, ç ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì òà êîìóí³êàö³ÿìè, òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

1.70

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áëîêè ç ðàêóøíÿêó

ÏÎÏÈÒ Ð³âíå, Ìàêàðîâà-Ïðæåâàëüñüêîãî çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, Òèííå, Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 гâíå, á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äîðîãî. Òåë: (067) 4540089 гâíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (067) 9103444 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (099) 2860718; (0362) 436269 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áîêñó. Òåë: (096) 0301888 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä çàáóäîâó, ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíåíñüêà îáë гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Áàðìàêè, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, Êâàñèë³â, Îìåëÿíà, Òèííå, Âåðåñíåâå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äî 20êè â³ä ð³âíîãî, ìîæëèâî íåïðèâàòèçîâàíó, íå äîðîæ÷å 20000ãðí. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ/ã, àáî ñàä³íèâíèöòâî, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, îôîðìëåííÿ çà ì³é ðàõóíîê. Äëÿ ñåáå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, òåðì³íîâî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 25000ãðí. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, äëÿ ñåáå. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (096) 0301888

Âèñîêà ÿê³ñòü. ̳öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (063) 3102170

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 1000ãðí - öåãëà,

àñôàëüò, âàïíî, â³äñ³â, öåãëà âîãíåòð., ïåðåïàë, öåìåíò, ùåá³íü, á³ëèé ï³ñîê, ãëèíà, ïåðåãí³é, òîðôîêð., áëîêè ôóíäàìåíòí³, êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêè, áóäâ³äõ., ÷îðíîçåì. Àâòîêðàí-ìàí³ïóë. 9ò, åêñêàâàòîð, ñàìîñêèä, âèâåç. áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 264837, 224585; (067) 3622511, (098) 5988164

AEROC

Òåëåôîí äèëåðà: Òåë: (0362) 430003; (098) 0001222 Àðìàòóðà, âèðîáè íà ñåïòèê, îðãñêëî, êîëîíà áåòîííà, êóòíèê, øâåëÿð, êðóãëÿê. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890


14

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

Æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³ 25, 16ìì; äåðåâ"ÿí³ 25, 50ìì; âåðòèêàëüí³ 127, 89ìì. Ðîëåòêè òêàíèíí³, áàìáóêîâ³. Çàõèñí³ ðîëåòè. Ñåêö³éí³ âîðîòà. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè. Òåë: (0362) 620529, 623254, 225044, 226780 Àäð: ì.гâíå, âóë.Äîðîøåíêà, 30

Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 12õ20õ40, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40ñì, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè ð³çíèõ âèä³â. Òåë: (098) 3030301 Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 12õ20õ40ñì, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40ñì, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè ð³çíèõ âèä³â. Òåë: (067) 7325143 Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³, 20õ20õ40, 12õ20õ40, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè ð³çíèõ âèä³â, ÿê³ñí³, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 7325143 Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³, 20õ20õ40,12õ20õ40, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè ð³çíèõ âèä³â, ÿê³ñí³, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (098) 3030301

Áëîêè áóä³âåëüí³,

Àñôàëüò

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ãëèíà, çåìëÿ, öåãëà, áëîêè ôóíäàìåíòí³; âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â; ïîñëóãè êðàí-ìàí³ïóëÿòîð, åêñêàâàòîð, DzË-ñàìîñêèä. Òåë: (050) 3781444 Áàëêè, êðîêâè, áàëêè, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, áëîê-õàóñ, ôàëüñ-áðóñ, òà ³íøå. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5842037

â³áðîïðåñîâàí³, 10õ20õ40, 20õ20õ40. Âèñîêà ÿê³ñòü, òî÷í³ ðîçì³ðè. Íàéïðèâàáëèâ³ø³ ö³íè! Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, Ì-30 âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà. Òåë: (097) 2811500 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, ì³öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³, äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117

Áëîêè íà ïàðêàí

Áàëêîíè â³ä “À äî ß”

Áóä³âåëüíå

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (096) 8086067 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ñåðòèô³êîâàí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêå, â îðåíäó, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêîñïëàâíå ç íàñòèëàìè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, â îðåíäó, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå “Plettac”, â îðåíäó, çàõèñíà ñ³òêà. Òåë: (0362) 435256

³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ùåá³íü, ãðóíò, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (097) “ðâàíèé êàì³íü” ç ôàñêîþ. Áëîêè êóòîâ³ (3 ñòîðîíè “ðâàí³”). Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè 4671643 ïîâíå îáëàøòóâàííÿ, äèçàéí, ðîçóìí³ ð³øåííÿ. ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³äâ³êîííÿ, âîäîâ³äëèâè, ìîñêèòí³ ñ³òêè, æàëþç³: ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ãàðàíò³ÿ, êîìôîðò, ÿê³ñòü. Òåë: (0362) 401543; (096) 4459354; (097) 6494015; (050) 8821663

âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 Òåë: (0362) 431303, (098) 5454502

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë “êîëãîñïíèê”. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Áëîêè íà ïàðêàí

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, âñ³ ôðàêö³¿. Òîðô. ×îðíîçåì. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Áàðåëüºôè

Àäð:

Áåòîí, ðîç÷èí, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ó ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 625440; (067) 2759137 Áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (098) 6945037 Áåòîíîçì³øóâà÷, 0.2 êóá., 220Â, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Áåòîíîçì³øóâà÷, 220Â, 150ë, 200ë, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256

ãëàäê³, 10õ20õ40, ç íàáîðíèìè ñòîâï÷èêàìè 25õ20õ40. Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 Áëîêè ï³íîáåòîíí³, êåðàìçèò, öåãëà, ï³ñîê áóä³âåëüíèé, ùåá³íü, êðèõòà ìàðìóðîâà, äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (098) 8308472 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 7øò. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áðóê³âêà ïðåñîâàíà,

Áëîêè áóä³âåëüí³

³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (067) 2601903

20õ20õ40, 20õ12õ40, áëîêè êîëîò³ íà ïàðêàí, êóòîâ³. Öåãëà êîëîòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 10õ20õ40. Áëîêè êîëîò³ “ðâàíèé êàì³íü”. ϳíîáëîêè ãàçîñèë³êàòí³ 20õ30õ60 âèðîáíèöòâà Á³ëîðóñ³ÿ (Ëþáàíü), AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü). Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, “Ïðîêåðàì”

Áóä³âåëüí³ ëåñà, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ â îðåíäó: âàãîí÷èê (5õ2.5õ2.5), âèøêà-òóðà, ðèøòóâàííÿ, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, à îðåíäó. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 0301888

òíèé, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

³äñ³â,

³êíà äåðåâÿí³, ç³ ñêëîì, á/â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 ³êíà, äâåð³ ôàáðè÷í³, ÿê³ñí³, íåäîðîãî, øèðîêèé àñîðòèìåíò, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíèé çàì³ð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434069; (067) 4537478 ³êíà, äâåð³, äåðåâÿí³, á/â, 50ãðí/îäíå. Òåë: (0362) 637955; (096) 5701804

Âàãîíêà ñîñíîâà, äîøêà ï³äëîãè, áëîê õàóñ, ôàëüøáðóñ. Âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ, äîñòàâêà. ª â íàÿâíîñò³. Òåë: (096) 7937553; (066) 1030334

Äîøêà, áàëêà, êðîêâà, ðåéêà. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 1882337, (095) 8335539, (097) 8226621 Äîøêà, äóáîâà, ñóõà, îáð³çíà, 30ìì.õ2.5ì. Òåë: (099) 9443721 Äîøêà, ñóõà, ñòîëÿðíà, äóá, òîâùèíà 50ìì. Òåë: (097) 5682700; (067) 9639556

Äîøêè, áàëêè, áðóñè,

ãàçîñèë³êàòí³ â-âà AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü, Áºëàðóñü (Ëþáàíü)), 20õ30õ60, 10õ40õ60. ϳíîáëîêè â-ãî âèðîáíèöòâà. Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40. Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, Ì-75, öåìåíò, øèôåð, äîñòàâêà. Òåë: (067) 7917333 Ãëèíà, ÷îðíîçåì, â³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3608333

êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëÿí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5395672; (0362) 433526 Äóáîâèé ïàðêåò. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

ªâðîïàðêàíè ãëÿíöåâ³ Ãëÿíöåâ³ ºâðîïàðêàíè

Âàòà ÞͲÇÎË

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ âèðîá³â ç áëÿõè. Òåë: (096) 4355977 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé ï³ä çàìîâëåííÿ, òîíóâàííÿ ëàêîì, âð³çàííÿ ôóðí³òóðè, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (096) 6283138 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé, ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, ìåáë³â. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ãëèíà, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 643980; (096) 6209050

³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ð³÷êîâèé, áåòîí, ðîç÷èí,

Ãàçîáëîêè

Äîøêà ñóõà, ñîñíîâà, 50ìì, 25ìì, ëèïà, 25ìì, 50ìì, äóáîâà, 50ìì, 30ìì. Òåë: (096) 3402854; (093) 7480171 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà. Òåë: (0362) 644353, 629905

â àñîðòèìåíò³. Òåë: (0362) 431303; (098) (öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷) äëÿ äàõ³â, ìàíñàðä, ñò³í, ñòåëü, â àñîðòèìåíò³. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: гâíå, ïðîâóëîê Ðîá³òíè÷èé, ï³äëîã, ÃÊ ïåðåãîðîäîê. Ìå- 5454502 Àäð: гâíå, ïðîâóëîê Ðîá³òíè÷èé, 6 õàí³÷íèé ñïîñ³á íàíåñåííÿ, áåç 6 ªâðîïàðêàíè â³äõîä³â. Ö³íà â³ä 6ãðí/êâ.ì. Òåë: Ãëÿíöåâ³ (099) 9188913, (067) 9402864 Àäð: гâíå, Êàâêàçüêà âóë., 7, îô.311

Âèãîòîâëåííÿ

³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 ³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466

Âèøêà-òóðà, áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com óäðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Âàãîíêà ñîñíîâà, ëèïîâà, ðåéêè, êóòíèêè, øàë³âêà, øòàï³ê, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 5õ2.5õ2.5, óòåïëåíèé, îáøèòèé, ìåàëåâ³ äâåð³, ïëàñò.â³êíî ç ãðàòàìè, åë.êîíâåêòîð, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 435256 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, òåïëèé, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501

êîâàíèõ âèðîá³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (096) 3934577, (095) 8312665

ùåá³íü, êàì³íü, êåðàìçèò, øóòåð, êàì³íü ï³ùàííèê, òîðôîêðèõòà, òîðôîáðèêåò, ãí³é, âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Òåë: (0362) 683562; (097) 2342459, (050) 1845070

çóïèíêà

³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

ùåá³íü, áàçàëüò, ãðàí³ò, ï³ñîê, áåòîí, çåìëÿ, ãëèíà, âèâ³ç ñì³òòÿ, êîïàííÿ êîòëîâàí³â. Òåë: (050) 3758250; (063) 7320331; (098) 6230449

³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (068) 4243718 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 7375063 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (098) 7265847

âóë., 27 (ê³íöåâà òðîëåéáóñà N3, N1)

ãëèíà, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, çåìëÿ, öåãëà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (097) 4632160

³äñ³â, êàì³íü,

³äñ³â, ï³ñîê, áëîêè, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ, ºâðîïàðêàíè. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (098) 0281015, Ìèêîëà

êàì³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíà. Âè-

ðèøòóâàííÿ â îðåíäó, áåòîâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) íîçì³øóâà÷, øë³ôóâàëüíà ìàøèí2285467; (098) 5738324, ³êòîð êà, áåíçîïèëà. Òåë: (0362) Ïàâëîâè÷ 450145; (067) 3811473 ³äñ³â, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåí-

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903

7003006

(²â.-Ôðàíê³âñüê). Äîñòàâêà. Òåë: (067) 7917333

Àñòîí

Òåë: (096) svit-dekoru@mail.ru

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942 Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ãàðàæ³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ ñõîä³â äåðåâ’ÿíèõ, ç ð³çíèõ ïîð³ä äåðåâèíè. Òåë: (0362) 608713; (093) 8157207 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ìåòàëåâèõ çàáîð³â, âîð³ò. Òåë: (050) 2362124

Âèðîáè ç ãðàí³òó: ï³äâ³êîííÿ, ïëèòêà, ñò³ëüíèö³, ñõîäèíêè, áðóê³âêà. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãðàí³ò - äîâãîâ³÷íî, íàä³éíî, ñòèëüíî. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî

ïàðêàíè, ÿê³ñíà ïîâåðõíÿ, ïîäâ³éíå àðìóâàííÿ, ãàðàíòîâàíà ÿê³ñòü áåòîíó. Òåë: (067) 7276544 Àäð: www.zabor.rv.ua

20 âèä³â, 48ãðí ïëèòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Äâåð³ áðîíüîâàí³, íåñòàíäàðòí³, íà âóëèöþ, çàìêè ñåéôîâ³, îçäîáëåííÿ íà âèá³ð, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 284030; (067) 7574309 Äâåð³ â ï³ä¿çä ç êîäîâèì çàìêîì, àáî äîìîôîíîì, “ï³ä êëþ÷”, äâåð³ â êîòåäæ, ìåòàëåâ³, îäíî-äâîñòóëêîâ³, ìîíòàæ. Òåë: (063) 6069860 Äâåð³ äåðåâÿí³, äâîïîëüí³, áåç êîðîáêè, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 Äâåð³ ç ö³ííèõ ïîð³ä äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

ªâðîïàðêàíè, áëîêè

Äâåð³ íîâ³, ñîñíîâ³, íå ôàðáîâàí³, ïîäâ³éí³, 1.25õ2.05. Òåë: (067) 1331185

áðóê³âêà ïðåñîâàíà, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, - áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (096) 3643090

Äâåð³ ñîñíîâ³, íîâ³. Òåë: (067) 1449723 Äâåð³, âõ³äí³, äåðåâÿí³, óòåïëåíí³, 196õ90ñì. Òåë: (067) 6873452 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (096) 6283138 Äåðåâ’ÿí³ â³êíà ç³ ñêëîì, á/â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700

Äîñòàâêà ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, òîðô, áàçàëüò. Òåë: (097) 2998630

ªâðîïàðêàíè. Àðìîâàí³. Âèá³ð •ôîðì. Ô³ãóðí³ ñòîâï÷èêè. Áëîêè íà

ñòîâï÷èêè. Âè¿çä íà çàì³ðè, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (097) 7482280

ªâðîïàðêàíè.

Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñóõà, ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (0362) 438327; (067) 3822306, (050) 8232370 Äîøêà äóáîâà, ñóõà 0.50-0.25ìì, ñòîëÿðíà. Òåë: (095) 7669100 Äîøêà íåîáð³çíà ìîðåíîãî äóáà, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (066) 9801498 Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095

Äîøêà ï³äëîãè, âàãîíêà, ôàëüøáðóñ, áëîê õàóñ. ßê³ñíî. Íåäîðîãî!!! Òåë: (096) 7937553; (066) 1030334 Äîøêà ñóõà, äóá, ÿñåí, ÷åðâîíèé äóá. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Áëîêè áóä³âåëüí³ 10õ20õ40, 20õ20õ40, áëîêè íà ïàðêàí, áàëÿñèíè. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502


1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ìàíñàðäí³ â³êíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, óòåïëþâà÷, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, âîäîçëèâè, ïàðî-ã³äðîáàð’ºð çà íèçüêèìè ö³íàìè. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3394377 Ìîíòàæ-äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî, îðåíäà, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3625501 Îíäóë³í, 40 ëèñò³â, çåëåíîãî êîëüîðó, Ôðàíö³ÿ. Òåë: (096) 9337326 ϳäîííè äëÿ öåãëè, ºâðîï³äîííè, 20ãðí/øò. Òåë: (0362) 637955; (096) 5701804 ϳíîïëàñò, êîìïëåêòóþ÷³, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434680; (067) 3436767

ϳñîê áóä³âåëüíèé ªâðîïàðêàíè.

Êîìïëåêòàö³ÿ äëÿ ñèñòåì âåíòèëÿö³¿ òà êîíäèö³þâàííÿ: âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â ç òîíêîëèñòîâî¿ ñòàë³ áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (0362) 617055 Êîìïëåêòàö³ÿ äëÿ ñèñòåì âåíòèëÿö³¿ òà êîíäèö³þâàííÿ: âèãîòîâëåííÿ ñï³ðàëüíîíàâèâíèõ, êðóãëèõ, ïðÿìîêóòíèõ ïåðåð³ç³â ïîâ³òðîïðîâîä³â. Òåë: (0362) 617055

Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Çàõèñíà ñ³òêà íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com

Êàì³íè ï³ä êëþ÷. Äèçàéí. Ìîíòóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Åêñêëþçèâ. Òåë: (067) 1628128

Êàì³íü áàçàëüòîâèé, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ãðóíò, ùåá³íü, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (067) 9708978; (0362) 683660 Êàì³íü áóòîâèé ðîæåâèé. Òåë: (096) 3662600 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 Êàì³íü áóòîâèé, ï³ñ÷àíèê ñëàíåöü, äëÿ áóä³âíèöòâà ïàðêàí³â, ðîæåâîãî êîëüîðó, äîñòàâêà. Òåë: (050) 5694161; (098) 5019921 Êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (096) 2695430 Êàì³íü áóòîâèé; ï³ñîê; â³äñ³â; ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé; âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà áóä.â³äõîä³â. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 Êàì³íü ïðèðîäíèé ï³ñ÷àíèê, ñëàíåöü äëÿ ëèöþâàííÿ êàì³í³â, íàëàøòóâàííÿ ³íòåð’ºðà, âñ³ âèäè ïîð³çêè, ï³ä çàìîâëåííÿ, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (050) 5694161; (098) 5019921

Êàì³íü

ϳñîê áóä³âåëüíèé, â³äñ³â, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ùåá³íü, øóòåð, ãðóíò. Äîñòàâêà òà ñåïòèê³â ç ïåðåëèâîì òà äðåíàæåì, ïðî- à/ì ÊàìàÇ. Òåë: (067) 4929053; äàæ êðóã³â äî íèõ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, áåòîíí³ (095) 8765033; (0362) 683751 Êðèìñüêèé ðàêóøíÿê, ÿê³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (097) 7014615; (066) 3001839 Êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêîâ³, êðèøêè äî íèõ, íåäîðîãî, äîñòàâêà. Òåë: (067) 1970287 Ëàì³íàò, 10ãðí/ëèñò, ìîæëèâèé áàðòåð. Òåë: (0362) 288707; (096) 4617607

Ìàí³ïóëÿòîð

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, öåãëà, êàì³íü áóòîâèé, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (067) 7931669; (050) 2965552 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãí³é, êåðàìçèò, âàïíî, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229

ϳñîê â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 ϳñîê â ì³øêàõ, öåìåíò, öåãëà, â³äñ³â, ùåá³íü, ïåðåãí³é, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362

ϳñîê ó ì³øêàõ, ùåá³íü, â³äñ³â ó ì³øêàõ, êåðàìçèò, öåãëà, ïîøòó÷íî, öåìåíò, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (068) 5126155 Àäð: saturn35A@mail.ru ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903

âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 16ò. Ïðîäàæ öåãëè Ì 75 Ì - 100, áðóê³âêè, áëîê³â áóä³âåëüíèõ, êîëîòèõ. Äîñòàâêà, çàâàíòàæåííÿ - âèâàíòàæåííÿ ïëèò ïåðåêðèòòÿ. Òåë: (098) 2020800 Ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìàíñàðäí³ â³êíà, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Òåë: (063) 7330330 Ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, óòåïëþâà÷, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ã³äðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. (Íèçüê³ ö³íè). Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ çà ãóðòîâèìè ö³íàìè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640, (093) 7121366

ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â. Êàì³íü áóòîâèé. ×îðíîçåì. Òîðô. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé ð³çíèõ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé; â³äñ³â; ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé ð³çíèõ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé; âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104

Ñàéäèíã

áóòêàì³íü, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì, öåãëà, êðóãè êîëîäÿçí³, ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 434089; (066) 0491745 ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321 Ïàíåë³ 6õ3ì, 1,5õ1ì. Òåë: (096) 8597901; (067) 3038903 Ïàðêåò äóá ÿñåí 15-22ìì., ïàðêåòíà äîøêà â³ä 90 äî 140ìì., äîâæèíà 1-1.6ì. Òåë: (050) 3751486 Ïàðêåò íîâèé òà á/â. Òåë: (0362) 270784; (097) 5861321 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ïëèòêà òðîòóàðíà

Öåìåíò. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 1882337 Øèôåð á/â ó õîðîøîìó ñòàí³ 50 ëèñò³â, òåðì³íîâî, 20ãðí. Òåë: 0362) 632488

Øëàê âóã³ëüíèé, ñàìîâèâ³ç. Òåë: (096) 3405635 (Ðîñ³ÿ, Êàíàäà, Ïîëüùà). Ñîô³òè, âàãîíêà ÏÂÕ, ïîë³êàðáîíàò, ñîñíîâà âàãîíêà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310 Ñåêö³ÿ ìåòàë³÷íîãî øåñòèãðàííèêà, êîâêà íà çàáîð, 3øò, ðîçì.1,2õ1,2, 550ãðí/îäèí. Òåë: (0362) 680068 Ñåïòèêè íà 10êóáì, 3.30õ3.30õ1.25ì, êâàäðàòíèé. Òåë: (067) 7816104 Ñêëî â³êîííå íà òåïëèöþ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 680270; (096) 7470160 Ñêëîòåêñòîë³ò, îðãñêëî. Òåë: (0362) 683684, Àíàòîë³é Ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ ç äóáà òà ÿñåíà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, âèñîòà äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

Öåãëà âîãíåòðèâêà

15 âèä³â, â³ä 45ãðí/êâ.ì, ïëèòêà ôàñàäíà “ðâàíèé êàì³íü” 7 âèä³â, áîðäþðè, ïàðàïåòè, âîäîçëèâè, øàïêè íà ñòîâï÷èêè. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44 Ïëèòêà òðîòóàðíà, ôàñàäíà, áîðäþðè, âîäîçëèâè, ïàðàïåòè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-25, 1800øò. Òåë: (097) 9249555 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-25, ïðÿì³ ïîñòàâêè. Òåë: (095) 6140068 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, Ì-25 ÿê³ñíèé, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (099) 9450738 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, Ì-30, âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ áåçêîøòîâíà. Òåë: (063) 3102170 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, ïðÿì³ ïîñòàâêè ç êàð’ºðó. Òåë: (098) 4956333 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ëåãêîñïëàâí³, ç íàñòèëàìè (äåðåâ’ÿí³, àëþì³íåâ³) ïðîôåñ³éí³ 2õ3õ0.7ì, ͳìå÷÷èíà, âèñîòà äî 100ì. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

Ðèøòóâàííÿ òðóá÷àò³, 4-ìåòðîâ³ •(êîìïëåêò), 8 ñò³éîê, 20 ïàëüö³â. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646

Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

êèä. Òåë: (0362) 434098; (067) 7027560

Öåìåíò Ì-500, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Öåìåíò, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, ÿê³ñòü. Òåë: (097) 7014615; (066) 3001839

÷åðâîíà, áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, ëèöþâàëüíà ì.²â.-Ôðàíê³âñüê, Ì-150, ãàçîáëîêè. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 7917333

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé,

Êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

Êîâðîë³í, äîñòàâêà. Òåë: (097) 4382615 Êîçèðîê êîâàíèé, á/â. Òåë: (095) 7054110

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ðîç÷èí âàïíÿíèé, âàïíî, áåòîí, âèâ³ç ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Òåë: (096) 9353799; (0362) 628955

ϳñîê, â³äñ³â,

Ôàñàäíèé - â³ä 40ãðí/êâ.ì. ²íòåð’ºðíèé - â³ä 100ãðí/êâ.ì. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 3072879 Àäð: гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18Ä

Êîâàí³ âèðîáè.

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, øóòåð, êàì³íü, âàïíÿê, òîðôîêðèõòà, òîðôîáðèêåò, êåðàìçèò, ãí³é, ãëèíà, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 683562; (097) 2342459, (050) 1845070

êàì³íü, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíà, áåòîí, ðîç÷èí, áóäñì³òòÿ. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (067) 1246162; (050) 4354219; (0362) 628406

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ

Âèãîòîâëåííÿ âîð³ò, îãîðîæ, ðåø³òîê, áàëêîí³â, òîùî. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085

ϳñîê, ùåá³íü â³äñ³â òà âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 681208; Òåë: (067) 7931669 ϳñîê, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë ñàìîñèêä, 6ò. Òåë: (067) 3630332 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíà, äîñòàâêà â ð³çíèõ îáºìàõ. Òåë: (067) 3633427

ϳñîê, â ì³øêàõ, ìèòèé, ð³÷êîâèé. Âàïíî. ³äñ³â ó ì³øêàõ. Ãëèíà. Êåðàìçèò ôàñîâàíèé. Ùåá³íü ãðàí³òíèé ó ì³øêàõ. Öåìåíò Ì-500 ó ì³øêàõ. Öåãëà ÷åðâîíà áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, âîãíåòðèâêà, ïîøòó÷íî. Äîñòàâêà. Âàíòàæíèêè. Âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ. Òåë: (0362) 400205; (098) 8660199, (050) 5636136

êðèøêè. ×èùåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ êðèíèöü. Òåë: (096) 9701811

15

ϳñîê, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà à/ì DzË. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065

Êîïàííÿ êîëîäÿç³â

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

Öåãëà ç äîñòàâêîþ. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700

Öåãëà ëèöþâàëüíà ð³çíèõ âèðîáíèê³â: ì.²â.-Ôðàíê³âñüê “Ïðîêåðàì”, ÑÁÊ ì.Ðîìíè; “ªâðîòîí” ì.Í.Ðîçä³ë, Á³ëà Öåðêâà. “˳òîñ” ì.Ëóãàíñüê. Áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 7917333 Öåãëà

Øòàõåòè íàï³âêðóãë³ äëÿ ïàðêàíó. Òåë: (067) 1970287 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ùåá³íü (ãðàí³ò, áàçàëüò). ³äñ³â (ãðàí³ò, áàçàëüò). Êàì³íü (ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé). ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (098) 4421331, (050) 3384098

Ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé ð³çíèõ ôðàêö³é; â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé; ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé; êàì³íü áóòîâèé; âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äîñòàâêà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. Êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, öåãëà ñèë³êàòíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104, (050) 3384090

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé,

äîñòàâêà òà âèâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128 Öåãëà, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Öåãëà, öåìåíò, øèôåð, ï³íîáëîêè, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229

Öåãëà, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ñåïòèêè, ðàêóøíÿê, âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñ-

ãðàí³òíèé. ³äñ³â. ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé. ×îðíîçåì. Òîðô. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 1992466 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà, ïîñëóãè äîñòàâêè áóäü-ÿêèõ âàíòàæ³â. Òåë: (067) 7325143 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà. Òåë: (0067) 7325143 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà. Òåë: (098) 3030301 Ùåá³íü, ãðàí³òíèé, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271


16

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè — Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303

Ïîñëóãè

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîñêè. Òåë: (098) 6945037 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, äîùàòî¿ ï³äëîãè, âàãîíêà, ñàéäèíã, ã³ïñîêàðòîí, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ ñò³í òà ñòåë³, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 230998; (067) 1687567 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (097) 5431709 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó. Òåë: (097) 5762190

Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïë³íòóñó, áàãåò. Òåë: (097) 2218410 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, öåãëà, êàì³íü áóòîâèé, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367 Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, öåãëà, êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367

Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, ï³ñîê, öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó; ÷îðíîçåì, òîðô, çåìëÿ íà âèìîñòêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (050) 5299520, Ëóöüê Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ãðóíò íà âèìîñòêó. Äîñòàâêà à/ì 4-â³ñíèì, â/ï 30-35ò. Òåë: (097) 9077451

Ïîñëóãè

Ùåá³íü, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áëîêè (ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³, ïåðåñò³íí³), “ðâàíèé êàì³íü”, áðóê³âêó, çàë³çîáåòîíí³ îãîðîæ³, áåòîíí³ êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, ñõîäè òà ³íø³ áåòîíí³ âèðîáè Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078 Áëîêè (ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³, ïåðåñò³íí³), “ðâàíèé êàì³íü”, öåãëà “ðâàíèé êàì³íü”. Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078

Áëîêè ç ðàêóøíÿêó, 20õ20õ40, áåç ïîñåðåäíèê³â, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (095) 7169510; (097) 7660368 Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áóäèíêè, áàí³ òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè, íåäîðîãî, ï³ä “êëþ÷”. “˳ñ öå äóøà - ìè ïðàöþºìî ç äóøåþ”. Òåë: (050) 6719303 ³êíà ìàíñàðäí³ “Rîtî” 110õ70ñì, 90õ50ñì, 2øò., íîâ³. Òåë: (0332) 751175; (095) 8082053 Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (098) 9071417 Äîñòàâêà, äåøåâî: ï³ñîê, ùåá³íü, öåãëà òà ³íøå äëÿ áóä³âíèöòâà. Ïîñëóãè ñàìîñêèäîì 1-30 òîí. Òåë: (066) 2723557

Äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, ïë³íòóñ, áëîê-õàóñ, ìîíòàæíó ðåéêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (066) 1922029; (067) 2740222

Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, áóäü-ÿêå. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 435256 Âàòó ì³íåðàëüíó, ³íøå. Òåë: (067) 3625501 Äóáîâèé ïàðêåò. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 ʳëüöÿ áåòîíí³ äëÿ ñåïòèêà, 3øò, ³ êðèøêó. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 ѳòêó äëÿ îãîðîæ³, á/â. Òåë: (067) 2408764; (098) 2211232 ѳòêó, á/â, â ðàìö³ ³ç êóòíèêà. Òåë: (098) 2211232; (067) 2408764 Öåãëó á/â. Òåë: (067) 3625501

ìàí³ïóëÿòîðà-åâàêóàòîðà. Òåë: (067) 2550185, ²âàí

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Êóïëþ ãîòîâ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãàðàæí³ âîðîòà ç ðàìêîþ òà äîñòàâêîþ ïî ì.Ëóöüêó, ñìîëó áóä³âåëüíó. Òåë: (095) 5709119

Àâàð³éí³ ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Óñóíåííÿ ïðîò³êàíü. Ðåìîíò êðàí³â, ñèôîí³â. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Àâàð³éíå â³äíîâëåííÿ “çíèêëîãî ñâ³òëà”, ïðè¿çä çà 30 õâ., âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Áåòîíí³ ðîáîòè, çàëèâàííÿ ñòÿæêè. Òåë: (068) 6283401 Áåòîíí³ ðîáîòè, ñòÿæêè. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Àâòîêðàíà ïîñëóãè ÊÒÀ-18, ÊÒÀ-25. Òåë: (068) 2300004; (096) 9353799 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, áóð³ííÿ ï³ä ïàë³ (øïàëè) äà³ì. 125-300ìì. Òåë: (099) 9443721, (093) 5563535

Áóð³ííÿ ñêâàæèí (ñâåðäëîâèí). Òåë: (067) 7111187, (097) 3383502 Âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà êîòåäæ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿. ˳ö.N177229 â³ä 13.07.2005ð. ÐÎÄÀ. Òåë: (0362) 644353, 629905

Ãåîëîã³ÿ ï³ä áóä³âíèöòâî. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 4793971 Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè:

Êðàíè ÷àâóíí³ 25ìì; ñêëî 4ìì, 140õ130ñì. Òðóáè îöèíêîâàí³, ä³àì.89ìì, øëàíãè ãóìîâ³ ä³àì.25-50ìì. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîìïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðîêèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (050) 7015157; (068) 0274679

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Finnera”, êîìïëåêäîñòàâêà 9035429;

ϳñîê (äð³áíî òà êðóïíîçåðíèñòèé), ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, áëîêè, öåãëà òà ³í. áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë ñàìîñêèä, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (095) 3148332 ϳñîê êðóïíî òà äð³áíîçåðíèñòèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, öåãëà, äîñòàâêà. Âèâåçó ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9049130; (063) 4117874; (097) 5590422 ϳñîê, ùåá³íü, öåãëà, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëþ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (050) 6097986; (098) 9125884 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 3381564; (098) 7585943 Ïëèòêó ôàñàäíó, ï³ñî÷íîãî êîëüîðó, áîéëåð äëÿ îïàëþâàëüíî¿ ñèñòåìè íà 100ë, â³êíà äåðåâ’ÿí³, 1.5ì. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901

Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ÑÒÅ˲ â³ä åêîíîìíèõ äî ðîçê³øíèõ, åêñêëþçèâíà êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â, ÿê³ñíèé ôîòîäðóê, âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ ñâ³òèëüíèê³â, ñòåëüîâèõ êàðíèç³â òà ïîêëåéêà ïë³íòóñ³â. Ñòåëÿìè ìîæíà ïèøàòèñÿ. Òåë: (0332) 269182; (066) 5922882; (097) 6808868

Öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, ãðóíò íà âèìîñòêó. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (095) 5355663; (097) 7516430 Öåãëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëþ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (066) 7181178; (066) 7181172

çàâàíòàæåííÿ çåìë³ òà áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êîïàííÿ òðàíøåé ï³ä êîìóí³êàö³¿, ôóíäàìåíòè, êîòëîâàíè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ñåïòèêè, ÷èñòêà òà âèêîïóâàííÿ ñòàâê³â. ²íø³ âèäè çåìëÿíèõ ðîá³ò. Òåë: (067) 4918576

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé ï³ä âîäî- òà ãàçîïîñòà÷àííÿ, ôóíäàìåíòè, ñåïòèêè, ÷èñòêà òà êîïàííÿ ñòàâê³â, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåííÿ òà âèâåçåííÿ çåìë³, áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ñàìîñêèäè DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (096) 1103889 Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ôóíäàìåíò³â, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ òà âèâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì DzË. Òåë: (067) 3633427

Åêñêàâàòîðà, êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, ñàìîñêèäà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, äîñòàâêà: öåãëà, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ÷îðíîçåì, áðóê³âêà, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, ðàêóøíÿê. Òåë: (0362) 434275; (050) 3781444 Êîìïëåêñíå áóä³âíèöòâî, áóäèíê³â êîòåäæ³â, íàðóæíå òà âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, åëåêòðèêà, ˳ö.ÀÄ ¹040474 â³ä 06.06.12ð. Òåë: (096) 4743992

Êðàí ìàí³ïóëÿòîð, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ: öåãëà, ñåïòèêè, áðóê³âêà, êîëîäÿçí³ êðóãè, ï³íîáëîêè, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, âàãîí÷èêè, êîíòåéíåðè, ê³îñêè, ïîñëóãè Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð. Òåë: (0362) 434098; (067) 7027560

̳í³-åêñêàâàòîðà

5ò ïîñëóãè, âèêîíàííÿ âñ³õ âèä³â çåìëÿíèõ ðîá³ò: êîòëîâàíè, òðàíøå¿, ñåïòèêè, ñòàâêè, ïëàíóâàííÿ Øïàëè çàë³çîáåòîíí³; äâîòàâðè, ìåòàëåâ³ çåìë³, çàâàíòàæåííÿ òà âèâåçåííÿ òðóáè; äóá êðóãëÿê, äîøêà äëÿ ï³äëîãè. Òåë: ñì³òòÿ, ³íø³ âèäè çåìëÿíèõ ðîá³ò. Òåë: (098) 3785011 (0332) 757593; (067) 3329246

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Êîïàííÿ- ìóðóâàííÿ ñåïòèê³â, êîëîäÿç³â, ðîçâåäåííÿ âîäè, êàíàë³çàö³ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 7631792 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Òåë: (097) 5431709 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 6826274

Ïðîêàò ³íñòðóìåíòà:

ïåðôîðàòîðè, â³äá. ìîëîòêè, øë³ôìàøèíè 220Â, áîëãàðêè, áåíçî-, åëåêòðî- òà äèñêîâ³ ïèëè, ðóáàíêè, ëîáçèêè, ïëèòêîð³çè. Áåòîíîçì., ãàçîíîêîñàðêè, çâàð. àïàðàòè. Êîìïðåñîðè, òðàìáóâàëüí³ ìàøèíè. Ãåíåðàòîðè. Òåë: (0362) 234351; (067) 9093455; (067) 9024366 Àäð: гâíå, Ñò.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ïåðøîãî ó÷èëèùà ÂÏÓ N1

Ïðî÷èùåííÿ

âîäîíàãð³âà÷³â, ãàçîâèõ êîëîíîê, Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í òà ï³äëî- ïðîìèâàííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ òà ãè, ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ. Êîíñóëüòàö³¿ âîäîïîñòà÷àííÿ. Ðåìîíò. ßê³ñòü. áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 621812; Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3811473; (097) 9348367 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, (0362) 450145

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Ùåá³íü, áóòêàì³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, öåãëà, øóòåð, ï³íîáëîêè, âèâ³ç áóäñì³òòÿ. Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (0362) 434275; (050) 3781444

ïðîôíàñòèë, “Ruukki “Syper Katepal”, ïîâíà òàö³ÿ äàõó. Çàì³ðè òà áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) (096) 8990250

ì³í³-åêñêàâàòîðà: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. ³äâåçåííÿ ãðóòíó à/ì DzË. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333

Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (067) 6826274 Âêëàäàííÿ ï³äëîãè, ïàðêåòó, ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, îáøèâàííÿ ñàéäèíãîì, âàãîíêà, áëîêõàóñ. Òåë: (096) 3003335; (066) 1060737

Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äîñòàâêà áóäìàòåð³àë³â. Òåë: (067) 6826274; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äèçàéíåðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 6826274 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8051638 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Òåë: (098) 6945037 Êîïàííÿ òðàíøåé ñåïòèê³â. Òåë: (097) 0841753

1.86

Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ëàì³íàòó, òîùî. ßê³ñíå øë³ôóâàííÿ, êîìïëåêñíà ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ äåðåâ’ÿíèõ ï³äëîã. Òåë: (067) 3607659, (063) 4904180

âíóòð³øí³ ðîáîòè “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (067) 2659591 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659591 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ïîêëåéêà øïàëåð, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, â³äêîñ³â, øïàêëþâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Âêëàäæàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, âëàøòóâàííÿ áàëêîí³â âàãîíêîþ. Òåë: (0362) 431410; (096) 5867311 Âíóòð³øí³ ðîáîòè “ï³ä êëþ÷”. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 Âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ïîáóäóºìî áóäèíîê. Òåë: (0362) 431314; (068) 0036474 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474

ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, òà ³í. ðîáîòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (096) 5641215

Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ òà ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü ï³ä ðåìîíò. Òåë: (097) 5422560, (096) 7951143

Âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ,

âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ (ïîë³ïðîï³ëåí, ìàòàëîïëàñòèê, Áðèãàäà âèêîíóº ì³äü). Âñòàíîâëåííÿ êîòë³â, âîäîâíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: íàãð³âà÷³â. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíà. øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàíííÿ, Ïîðÿäí³ñòü. Òåë: (067) 3811473; ã³ïñîêàðòîí, äåêîðàòèâíà øòóêà- (0362) 450145 òóðêà, øïàëåðè. Íàòÿæí³ ñòåë³ òà Âñòàíîâëåííÿ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (050) ³íøå. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6682105 4117846, (066) 6707687; (0362) Âñòàíîâëåííÿ 266384 àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ, çàì³íà êîòë³â, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: Áðèãàäà âèêîíóº ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, (096) 1888459, (066) 1468085 øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, Âñòàíîâëåííÿ áîéëåð³â, êîëîíîê, ã³äðîêëåºííÿ øïàëåð, çàëèâêà ñòÿæîê, áîêñ³â, ïðàëüíèõ ìàøèí, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. áåçêîøòîâíèé. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, Âèêëèê 2385533, (063) 2293434 äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ìîíòàæ Âñòàíîâëåííÿ áðîíüîâàíèõ, ì³æê³ìíàòíèõ, âàãîíêè. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. äåðåâ’ÿíèõ, ÌÄÔ äâåðåé, âð³çàííÿ, ðåìîíò ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (067) çàìê³â. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, êðàí³â, 2935720, (097) 7328166

Áðèãàäà

óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò áîéëåðà, êîëîíêè, êîòëà. ×èùåííÿ. Ïîñëóãè ñàíòåõí³êà. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, íàâ³øóâàííÿ ëþñòð. Ðîçâåäåííÿ ïðîâîäêè. Ãàðàíò³ÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (050) 8145005, (097) 2385533 óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (050) 6682105

âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, áåòîíí³ ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Ãàçîåëåêòðî- çâàðþâàëüí³ ïîñëóãè, âñòàíîâëåííÿ åëåêòðî- òà ñàíòåõí³÷íèõ ßê³ñíî. Òåë: (098) 3615226 ³äêðèâàííÿ äâåðíèõ çàìê³â áåç ïîøêîäæåííÿ. Ðåìîíò òà çàì³íà çàìê³â. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005 Âàíòàæí³, åëåêòðîòåõí³÷í³, ñàíòåõí³÷í³, ñòîëÿðí³ ïîñëóãè, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. “Äîìîâà ñëóæáà” âè¿çä äî çàìîâíèêà áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (050) 3384090 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (050) 3384090 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (067) 3630332 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0345229 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802

Âèêîíóºìî îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³þ, âñòàíîâëåííÿ êîòë³â, ãëèáèííèõ íàñîñ³â, íàñîñíèõ ñòàíö³é, ç³ ñâîãî àáî ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ãàçîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè. ˳ö. N458522 â³ä 10.02.2009ð. ÌÐÐÁÓ. Òåë: (0362) 431849; (097) 8177917

Âèêîíóþ âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (097)4553966

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè, âñòàíîâëåííÿ ïîðåáðèê³â, òðàìáóâàííÿ â³áðîïëèòêîþ. Òåë: (096) 5639182 Âêëàäàííÿ áðóê³âêè. Òåë: (050) 6682105

ïðèëïä³â, òà ³íø³ ñóïóòí³ ïîñëóãè. Òåë: (097) 2218410

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüí³ òà ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, âñòàíîâëåííÿ, çàì³íà êîòë³â, ðàä³àòîð³â, ðóøíèêîñóøîê, ñèñòåì îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (0362) 683870; (067) 3637573 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (097) 2367408 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ ñò³í òà ñòåë³, ïîá³ëêà, ïîêðàñêà, êëåºííÿ âñ³õ âèä³â øïàëåð, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 616890; (068) 0311409 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 ªâðîðåìîíò ïðèì³ùåíü, ï³ä êëþ÷, ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. Òåë: (098) 4956333

Åëåêòðî-ìîíòàæí³ ðîáîòè, áîéëåðè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ïîñóäîìèéí³ ìàøèíè. Òåë: (097) 2218410 Åëåêòðî-ðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà êàáåëÿ íà ââîä³, ïåðåì³ùåííÿ åëåêòðîë³÷èëüíèêà, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ àâòîìàò³â. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530

Çàëèâêà ôóíäàìåíò³â, ïëàíóâàííÿ (ðîçì³òêà) ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ öåãëîþ, áëîêàìè, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòîâàíà. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473

Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè òà ñàíòåõðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà, ðåìîíò ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè: ìåòàëåâ³ âîðîòà, êîçèðêè ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, ê³îñêè, ãàðàæ³. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 6283138 Çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7175277 Çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 0967175277 Òåë: (096) 7175277 Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (068) 6283401

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè. ßê³ñíî. Òåë: (067) 1331185 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5431709 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ïðèðîäíèì êàìåíåì. Òåë: (098) 6945037 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ãèïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (098) 8844570 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 626898; (096) 4190182 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 0343545 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â, âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, áðóê³âêè, âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, òà óñ³õ âèä³â ï³äëîã. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (067) 6826274

Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîí, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Øïàêëþâàííÿ. Áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (067) 1572400 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêðàòîíó, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (096) 7726012 Ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ëàì³íàòó, ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ìîíòàæ ïàðèëîê, âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â. Òåë: (096) 3003335 Ìîíòàæ âàãîíêè. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, “Àðìñòðîíã”, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³âíîâàíî¿ ï³äëîãè. Òåë: (096) 7726012 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, àðìñòðîíã, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, øòóêàòóðåííÿ, âñ³ âèäè ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (0362) 243439; (067) 9539479

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, Êàíàäà, Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, 30 êîëüîð³â, âàãîíêè, ï³äñîô³òó, ðèíâè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ï³äëîãà, ëàì³íàò, ôàíåðà, ë³íîëåóì. Òåë: (096) 3502083 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ãðóáîê, ïå÷åé, ³íøå. Òåë: (097) 5616691 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ïå÷åé, îçäîáëåííÿ ôàêòóðíîþ øòóêàòóðêîþ, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ïå÷åé, ãðóáîê, ìàíãàë³â, ÿê³ñíî, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221

Ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³¿ ó êâàðòèðàõ, ïðèâàò.áóäèíêàõ, òåõí³÷íèõ ïðèì³ùåííÿõ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

Ðåìîíò áåíçîïèë,

ìîòîêîñ, íàñîñ³â, çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 4266688, (050) 3392852 Àäð: гâíå, Ñàãàéäà÷íîãî, 12 Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033 Ðåìîíò êâàðòèð, ïåðåòèðàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, äåìîíòàæ ñòàðî¿ ïëèòêè, ëèöþâàííÿ íîâîþ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè. Òåë: (0362) 269532; (093) 1924659 Ðåìîíò ïðèì³ùåíü, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Òåë: (050) 5097565 Ðåìîíò ó êâàðòèð³, âèð³âíþâàííÿ ñò³í, äåìîíòàæ³, ìîíòàæ äâåðåé, ã³ïñîêàðòîíó, ïëèòêè, ëàì³íàòó, øïàëåð. Ïîïåðåäí³é êîøòîðèñ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (050) 8145005, (096) 8583788

Ðåìîíò ðóáåðî¿äíèõ äàõ³â. Âèêîíóºìî ÿê³ñíèé ðåìîíò ðåáåðî¿äîâî¿ ïîêð³âë³. Ïåðåêðèòòÿ æèëèõ áóäèíê³â, ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü, ãàðàæ³â. ßê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 6470384 Ðåìîíòíî- áóä³âåëüí³, êîìïëåêñí³ ïîñëóãè “ï³ä êëþ÷”, øâèäêî, ÿê³ñíî, â êîìïëåêñ³, ìîæëèâî ïî ïåðåðàõóíêó. Òåë: (097) 2218410 Ðåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè. Òåë: (096) 2759276 Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè, ÿê³ñíî, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âëàñíèé áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (067) 6826274

Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”, “áàðàíåêà” òà ³í. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 6374524 Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, “êîðî¿ä”, ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíã, àðìñòðîíã, áëîêõàóñ, ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (096) 4742882 Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì. Òåë: (098) 8408301 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â, ðîçðàõóíîê ìàòåð³àë³â. Òåë: (050) 6682105 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â. Òåë: (098) 6945037

Óòåïëåííÿ,

ôàñàä³â íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿ øòóêàòóðêè, “áàðàíåê”, “êîðî¿ä”. Íàâ³øóâàííÿ êàðíèç³â, äçåðêàë, Âëàñí³ ðèøòóâàííÿ. Ö³íè ïîì³ðí³, òîùî. Òåë: (066) 8972474, (096) äîãîâ³ðí³. Òåë: (050) 7017928; 3652023 (067) 7274757

Îáøèâàííÿ áóäèíê³â ñàéäèíãîì, âàãîíêîþ, ï³äñîô³òè, ðèíâè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”. Òåë: (096) 4742882 Îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, äåêîðàòèâíî øòóêàòóðêà, “êîðî¿ä”. Òåë: (097) 5762190 ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (067) 6826274

Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, øèôåð, îíäóë³í. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, òà îçäîáëåííÿ. Ðåìîíòí³ ðîáîòè. ßê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ïîðÿäí³ñòü. Òåë: (067) 3811473; (0362) 450145 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2218410 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â, ïðîôåñ³éíî, ìîæëèâèé âè¿çä çà ì³ñòî. Òåë: (063) 7332108; (096) 7755716 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â, òîùî. Ïðîôåñ³éíî, ìîæëèâèé âè¿çä çà ì³ñòî. Òåë: (063) 7332108; (096) 7755716 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, ëèöþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ïîá³ëêà, êàìÿí³ òà áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (098) 3305205; (097) 7683420 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (0099) 7137362; (067) 4569352 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (066) 04773796; (097) 4984334 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (096) 1952680 Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996 Ïîñëóãè ñàíòåõí³êà. Òåë: (0099) 7137362; (067) 4569352 Ïðîäàâåöü â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí, ç.ï 110 ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 262773

Ôàðáóâàííÿ ñò³í òà ñòåë³. Òåë: (096) 7726012 Ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401 Ôàðáóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ. Òåë: (096) 7726012 Ôàðáóâàííÿ. Òåë: (067) 6826274

Øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, äîøêè, âêëàäàííÿ òà ðåñòàâðàö³ÿ. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473 Øë³ôóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ ïàðêåòó òà ³íøèõ âèä³â äåðåâ’ÿíèõ ï³äëîã. Êîìïëåêñíà ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ ï³äëîã. ßê³ñíî. Ïðîôåñ³éíèì îáëàäíàííÿì. Òåë: (067) 3607659, (063) 4904180 Øïàêëþâàííÿ ñò³í òà ñòåë³, â³äêîñ³â òà ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (096) 4075111 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â, êëåºííÿ øïàëåð áóäü-ÿêèõ. Òåë: (067) 6826274 Øïàêëþâàííÿ ñòåëü è ñò³í, ôàðáóâàííÿ ñí³æêîþ, âàïíîì, êëåºííÿ øïàëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954

Øïàêëþâàííÿ, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, êëåºííÿ øãïàëåð, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

Øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè âñ³õ òèï³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ïë³íòóñ³â, îáðîáêà â³äêîñ³â. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð, áàãåò, îáðîáëåííÿ â³äêîñ³â. Òåë: (0362) 249752; (098) 4786389


1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (097) 5431709

Øòóêàòóðåííÿ áóäèíê³â òà ³íøèõ ïðèì³ùåíü. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (098) 7929659, (097) 1942235 Øòóêàòóðåííÿ í³ìåöüêîþ ñòàíö³ºþ, âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Ïî ìàÿêàõ, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 7541210, (095) 5855466

Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ òà áåçìàÿ÷íå âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Øâèäêå âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (093) 6695050 Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ñòÿæêè. Òåë: (050) 6682105

Øòóêàòóðåííÿ, íàáèòòÿ âàãîíêè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, äåìîíòàæ ñòàðî¿ ï³äëîãè, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (093) 2310369 Øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ. Òåë: (0362) 273376; (098) 8019530 Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926

2.01 Ìåáë³

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

2.01

Ìåáë³

2.01 Ìåáë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠ³òàëüíÿ á/â, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9708978; (0362) 683660 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü, øàô-êóïå, äèòÿ÷èõ ê³ìíàò, îô³ñíèõ ìåáë³â, êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (050) 2362124 Âèãîòîâëåííÿ, â³äíîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò êîðïóñíèõ ìåáë³â. Áåçêîøòîâíèé ðîçðàõóíîê âàðòîñò³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Âèãîòîâëÿºìî:

Âèêîíóºìî áóä³âåëüíî-îçäîáëþâàëüí³ âíóòð³øí³ òà çîâí³øí³ ðîáîòè ã³ïñîêàðòîí, øòóêàòóðíî-øïàêëþâàëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, êëàäêà öåãëè, áåòîíí³ ðîáîòè, ïîêð³âë³. Òåë: (097) 7365531 Âèêîíóºìî ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè ç ºâðîðóáåðîéäó òà ìåòàëîïðîô³ëþ, ðåìîíò ñòàðèõ ïîêð³âåëü, äàõ³â, áàëêîí³â, ãàðàæ³â. óäðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Ïðîìèñëîâà ïîá³ëêà ïðèì³ùåíü. Òåë: (050) 2065385 Âèêîíóºìî: øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í òà ñòåë³, øòóêàòóðí³, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, ìîíòàæ ï³äâ³ñíî¿ ñòåë³, âàãîíêè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ òà ³í. ðîáîòè. Ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (099) 2286964; (098) 2306932

ìåáë³ VITAL: êóõí³, â³òàëüí³, ïåðåäïîêî¿, øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ ç ÄÑÏ äëÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Ö³íè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644410; (098) 7169584; (050) 4359787 Àäð: www.VITAL06.okis.ru

Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ: ºâðîðåìîíò, êîñìåòè÷íèé, “åêîíîì” àáî ëþêñ, ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, âêëàäàííÿ êàìåíþ, õóäîæí³ ðîáîòè, äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè. Òåë: (066) 6286781 ÄÀÕÈ ðåìîíò òà ïåðåêðèòòÿ ºâðîðóáåðîéäîì: áóäèíêè, êâàðòèðè, ìàãàçèíè, ãàðàæ³, ñêëàäè, äà÷³, áàëêîíè. Ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îíäóë³í, øèôåð, ðèíâè, êîçèðêè, ï³äâ³êîííÿ. Ìîíòàæ òà äîñòàâêà. Òåë: (099) 5633807; (050) 5373648; (096) 7685558 Äàõè: ºâðîðóáåðîéä, ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, øèôåð, îíäóë³í, ðåìîíò òà ïåðåêðèòòÿ. Âñòàíîâëåííÿ ðèíâ, âîäîñòîê³â, ï³äâ³êîíü, óòåïëåííÿ ãîðèù, êîìèí³â. Îáøèâàííÿ òà ïåðåêðèòòÿ áàëêîí³â. Òåë: (050) 7004314; (098) 8244538; (066) 7995756 Êàì³íè, ïå÷³, áàðáåêþ, îçäîáëåííÿ. Òåë: (050) 3378455; (096) 4750392

Êîâàíà áðàìà

â³ä 3000ãðí. Êóçíÿ “Ôàéíà êîâêà”. Êàòàëîã ç ö³íàìè íà ñàéò³: www.fayna-kovka.prom.ua. Òåë: (050) 2962314; (097) 6139185

Ìóðóâàííÿ ïàðêàí³â, îáëèöþâàííÿ áóäèíêó öåãëîþ, çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, º âëàñí³ ùèòè íà îïàëóáêó, áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (050) 6167269

Ðåìîíò êâàðòèð, âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: (066) 5229101; (097) 8284737 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: âêëàäàííÿ ï³íîáëîê³â, øòóêàòóðêà, ôàñàäè, áðóê³âêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, ìàëÿðí³ ðîáîòè òà ³í. Òåë: (0332) 293509; (050) 5642645 Ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè: âêëàäàííÿ ìåòàëó òà á³òóìíî¿ ÷åðåïèö³, ìåòàëîïðîô³ëþ, óòåïëåííÿ äàõ³â, âñòàíîâëåííÿ âîäîñòî÷íî¿ ñèñòåìè, ï³äøèâêà ï³äñîô³ò³â. Òåë: (095) 8948709; (095) 6086156

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó, íàñîñè, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: (067) 3326421; (050) 2742458

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó. Îáñëóãîâóâàííÿ. Ïðèÿìêè, íàñîñè, âîäà “ï³ä êëþ÷”. ßê³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (095) 5755705

Äåêîð äëÿ îçäîáëåííÿ ìåáë³â, ïðèì³ùåíü, àëüòàíîê. Òåë: (067) 3033463 Äåðåâ’ÿíå ë³æêî. Òåë: (098) 0011153; (063) 9531151 Äèâàí “Ìàëþê”, ðîçêëàäíèé, äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5824574 Äèâàí á/â, 700ãðí. Òåë: (098) 6253313 Äèâàí ï³äðîñòêîâèé. Òåë: (097) 7442125 Äèâàí, êð³ñëî. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äèâàí. Òåë: (067) 3636481 Êð³ñëî, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6253313 Êð³ñëî-ë³æêî, á/â. Òåë: (097) 1904852 Êð³ñëî-ë³æêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 234940 Êð³ñòà íàï³âì’ÿê³, äóáîâ³, 4øò. Òåë: (0362) 633128 Êóõí³ òà ñïàëüí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êóõí³, øàôè-êóïå, â³òàëüí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (096) 6283138 Êóõíÿ, á/â. Òåë: (097) 7442125 Êóõíÿ, ñâ³òëî-êîðè÷íåâà, äîâæ.2,8ì, âèñîòà 2,5ì, â õîðîøîìó ñòàí³, 400ãðí. Òåë: (0362) 620192; (098) 6184773 ˳æêà ç ìàòðàöàìè, 2øò., ïî 250ãðí. Òåë: (098) 6253313 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî, äåðåâ’ÿíå, äâîñïàëüíå, 2õ170ñì, 600ãðí. Òåë: (0362) 234762 ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ì’ÿêèé êóòî÷îê á/â. Òåë: (068) 6242474 Ìÿêà ÷àñòèíà ç äâîìà ðîçêëàäíèìè ñò³ëüöÿìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ïåðåäïîê³é äîâæèíà 4ì., ó õîðîøîìó ñòàí³, äçåðêàëî 1000ãðí. Òåë: (098) 4640251 Ïåðåòÿãóâàííÿ äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëü÷èê³â íà äîìó. Çàì³ðè áåçêîøòîâí³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Ïîëèöÿ äëÿ êíèã òà àïàðàòóðè, 80ãðí. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 Ïîëè÷êà äëÿ êíèã, äîâæ.1.7ì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ñåðâàíò ñòàðîâèííèé. Òåë: (0362) 436446; (068) 7296554 Ñåðâàíò, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (096) 8019069 Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê” ç äâîìà øàôàìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñò³éêà íà 4 ñòîðîíè, òà ï³äñòàâêà äëÿ ñóìîê àáî âçóòòÿ, â³øàêè. Òåë: (067) 3825970 Ñò³ëüö³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, áàðí³, 15øò., 200ãðí./øò. Òåë: (067) 2649912 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð. Òåë: (050) 8145103 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Øàôà íîâà, ðîçì.170õ72õ52ñì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Øàôà-êóïå íîâà, â ïåðåäïîê³é, øèðèíà 1.3ì, âèñîòà 2.35ì, ãëèáèíà 0.6ì, êîë³ð “âèøíÿ”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3012955 Øàôè êóïå, â³òàëüí³, êîìï’þòåðí³ ñòîëè, ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 3721771 Øàôè, 2øò., òðèäâåðí³ ç àíòðåñîëÿìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Øàôè-êóïå, êóõí³, â³òàëüí³, îô³ñí³ ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (050) 2362124 Øàôè-êóïå, êóõí³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Âè¿çä äèçàéíåðà, äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) 6283138 Øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ñò³íêó ìå6ëåâó, íåäîðîãî. Òåë: (068) 0400496

2.10

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: (096) 3918453 Òåõí³÷íèé íàãëÿä, îáñòåæåííÿ áóä³âåëü, êîíñóëüòàö³¿ ç îðãàí³çàö³¿ ïðîåêòíèõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, êîíòðîëü ÿêîñò³. ÊÑ ñåð³ÿ ÀÅ ¹002332, â³ä 13.05.2013ð. Òåë: (067) 3615016 Öèêëþâàííÿ (øë³ôóâàííÿ) ï³äëîãè, ïëîñêîøë³ôóâàëüíîþ òà áàðàáàííîþ ìàøèíàìè, âêëàäàííÿ ïàðêåòó, äîøêè,

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Á/â òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè 800-2500ãðí; Ãàçîâ³ ïëèòè, åëåêòðî-ïëèòè êåðàì³êà 800-1500ãðí, ïîñóäîìèþ÷³ ìàøèíêè 800ãðí; Ïðàëüí³ ìàøèíè â³ä 800ãðí; Õë³áîï³÷êè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, ïèëîñìîêè 100ãðí, êîòëè òà ³íøå. Òåë: (067) 3828809

Á/â òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, òåëåâ³çîðè. Òåë: (067) 2551884 Ãàçîâ³ ïëèòè òà ãàçîâ³ êîëîíêè. Òåë: (097) 8051638 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîâîäîíàãð³âà÷ íà 10ë., êàñòðóëÿ ñêîðîâàðêà. Òåë: (0362) 240261; (098) 5431034 Åëåêòðîë³÷èëüíèê 100ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 Êîíäèö³îíåðè ïîáóòîâ³, ïðîìèñëîâ³, âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, âåíòèëÿö³ÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3812803 Êîíäèö³îíåðè. Ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3821320 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Sumsung”. Òåë: (097) 2537878 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Äí³ïðÿíêà”, íîâà, â óïàêîâö³. Òåë: (097) 6879528 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Ïîáóòîâà òåõí³êà á/â ͳìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò ïðîâ³äíèõ ͳìåöüêèõ ô³ðì “Bosh”, “Siemens”, “AEG”, “Ðrivileg”. Ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ òà åëåêòðîïëèòè. Âñÿ òåõí³êà ç ãàðàíò³ºþ. Ìîæëèâèé ãóðò. Òåë: (067) 7096689, (050) 2910904, (067) 6040087

Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí, “Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí, “Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïðàëüíà ìàøèíà “Äí³ïðî”, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (096) 8019069 Ïðàëüíà ìàøèíà “Ðèãà”. Òåë: (097) 3875158; (063) 2595859 Ïðàëüíà ìàøèíà “Ñ³ìåíñ”, á/â, 700ãðí. Òåë: (098) 4219076

Ðåìîíò ïðàëüíèõ

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Íîê³à-310", íà äâ³ ñ³ì êàðòè, íîâèé. Òåë: (098) 7112091 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ñìàðòôîí, íîâèé, “Ëåíîâî Ñ-930", 6 äþéì³â, + áàãàòî ïîäàðóíê³â. Òåë: (097) 7538449 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ×îõëè ð³çêîëüîðîâ³, çàõèñí³, äî ñìàðòôîíà “Ëåíîâî Ï-780". Òåë: (097) 7538449

2.30

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áîéëåð, âîäîíàãð³âà÷, 80ë. Òåë: (098) 4219076 Áîéëåðè åëåêòðè÷í³, 10-200ë., êîñâèííîãî òà ïðÿìîãî íàãð³âó, Óêðà¿íà, Ïîëüùà, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Áîéëåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Âîäîçëè⠓ͳêîëü”, á/â, êîðè÷íåâèé. Òåë: (095) 7054110 Âîäîçëèâí³ òðóáè ç îöèíêîâàíî¿ ñòàë³, â çáîð³. Òåë: (0362) 208529; (067) 7729216

Ãàçîâ³ êîëîíêè á/â, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, êîòëè 2-êîíòóðí³. Ãàðàíò³ÿ. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Ãàçîâà êîëîíêà “Þíêåðñ”, 950ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâà ïëèòà, 200ãðí. Òåë: (098) 6253313 Ãàçîâà ïëèòà, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, 400ãðí. Òåë: (096) 2695654 Ãàçîâà ïëèòà, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (03622) 54529; (068) 7631406

òà ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïèëîñìîê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çàï÷àñòèíè. Ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Ãàðàíò³ÿ. Äîñòàâêà. Âè¿çä òà ä³ãíîñòèêà. Òåë: (097) 9874700; (0362) 434365 Àäð: гâíå, Ñîáîðíà, 1 Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “Äîíáàñ”, 2øò, ïðàëüíà ìàøèíà “Òàâð³ÿ”, åëåêòðîäóõîâêà “Êàðïàòè”. Òåë: (097) 7442125 Õîëîäèëüíèê “Äîíáàñ”, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 1601444 Õîëîäèëüíèê “Äîíáàñ”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 300ãðí. Òåë: (0362) 625107 Õîëîäèëüíèê “Ì³íñüê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, äâîêàìåðíèé. Òåë: (0362) 636772; (066) 0399971 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â, òðèõêàìåðíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281 Õîëîäèëüíèê îäíî- òà äâîêàìåðíèé, á/â, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (097) 6456839 Õîëîäèëüíèê, á/â, ç äîñòàâêîþ ïî ì³ñòó. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê, ðîáî÷èé ñòàí, äóæå äåøåâî. Òåë: (096) 1247046

Õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøó ïîáóòîâó òåõí³êó ç ͳìå÷÷èíè ç ãàðàíò³ºþ äî 12-òè ì³ñÿö³â òà ãàðàíòîâàíèì ï³ñëÿãàðàíò³éíèì îáñëóãîâóâàííÿì. Äåòàë³ íà http://evroteh.net. Òåë: (0362) 439123 Õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ͳìå÷÷èíà, ãàðàíò³ÿ äî 12 ì³ñÿö³â, òà ï³ñëÿ ãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: (0362) 439123; (067) 3779343

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíà äîñòàâêà ïî Ëóöüêó. Òåë: (066) 7021026; (096) 7149357, Íàçàð Ïðàñóâàëüíó óñòàíîâêó “Ðîìàøêà-2", íîâó, òåëåâ³çîð ³ìïîðòíèé, á/â, õîëîäèëüíèê îäíîêàìåðíèé, á/â äåøåâî; ïðàëüíó ìàøèíó-àâòîìàò. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ðàäÿíñüê³ ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê, ìîæíà á/â. Òåë: (098) 6253313 Õîëîäèëüíèêè á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Õîëîäèëüíèêè ñòàð³, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ïðàëüí³ ìàøèíè, â ðîáî÷îìó ³ íå ðîáî÷îìó ñòàí³, ç ñàìîâèâåçåííÿì. Òåë: (097) 0400656 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336

Õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè òà ³íøå. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

Õîëîäèëüíèêè. Òåë: (0362) 631485; (096) 7759011

17

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ëàì³íàòó; ëàêóâàííÿ òà øïàêëþâàííÿ. Òåë: (066) 1668415; (067) 8043815

Ãàçîâèé êîòåë “Äàíêî”, á/â, 850ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãîð³ëêà ãàçîâà. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 Êîíâåêòîðè ãàçîâ³, ñòàëåâ³ òà ÷àâóíí³, 2-5êÂò, ö³íà âèðîáíèêà, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Êîòåë Ê×Ì-4 “гâíå 1", ÷àâóíí³ ðàä³àòîðè. Òåë: (068) 0218529 Êîòåë Ê×Ì-4. Òåë: (098) 5695026 Êîòëè ãàçîâ³, â³ò÷èçíÿí³ òà ³ìïîðòí³, “Ïðîìåòåé”, “Àòîí”, “Àòåì”, “гâíåòåðì”, “²ììåðãàç”, “Ãåðìàí”, “Íîáåëü”, íàâ³ñí³ òà íàïîëüí³, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Êîòëè ãàçîâ³, åëåêòðè÷í³, òâåðäîïàëèâí³ òðèâàëîãî ãîð³ííÿ, ðàä³àòîðè, áîéëåðè, íàêîïè÷óâàëüí³ áàêè, âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189 Êîòëè ãàçîâ³, êîëîíêè, ðàä³àòîðè “RODA”, ͳìå÷÷èíà, ç ïåðøèõ ðóê. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189 Êîòëè òâåðäîïàëèâí³, âåðõíº ãîð³ííÿ, àâòîìàòè÷íèé ðåæèì, çàâàíòàæåííÿ ïàëèâîì äî 30ãîä., Óêðà¿íà, Ïðèáàëòèêà, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 ˳÷èëüíèê òðèôàçíèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Íàãð³âà÷ ïðîòî÷íî¿ âîäè. Òåë: (097) 2727603; (066) 2550648 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ïëèòà ãàçîâà á/â. Òåë: (03622) 54529; (068) 7631406 Ðàä³àòîðè ñàâóíí³, òðóáè îöèíêîâàí³ òà ç íåðæàâ³éêè. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³ äëÿ îïàëåííÿ. Òåë: (096) 3662772 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 644353, 629905 Òðóáè íà ñò³íè. Òåë: (067) 3825970

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áàëîí ãàçîâèé, 450ãðí. Òåë: (0332) 268170; (095) 1557116 Êîòåë-êîëîíêà “Ôëîðèäà” ãàçîâèé, 1000ãðí. Òåë: (095) 1988822 Êîòëè äîâãîòðèâàëîãî ãîð³ííÿ íà òâåðäå ïàëèâî, 1 çàâàíòàæåííÿ íà äîáó, ð³çí³ ðîçì³ðè òà ïîòóæíîñò³, ö³íè íèæ÷å ðèíêîâèõ. Òåë: (093) 0708063

Ìèéêó ç í/æ, 60õ80ñì, íîâó, 350ãðí òà âð³çíó ìèéêó í/æ, 45õ80ñì, á/â, 300ãðí. Òåë: (050) 8405301; (068) 7690440

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (067) 3811473; (0362) 450145

Âàííè. Òåë: (0362) 631485; (096) 7759011 Ãàçîâ³ êîëîíêè ñòàð³, â ðîáî÷îìó ³ íå ðîáî÷îìó ñòàí³, ç ñàìîâèâåçåííÿì. Òåë: (097) 0400656 Ãàçîâ³ ïëèòè, ñòàð³, ãàçîâ³ êîëîíêè, áîéëåðè. Òåë: (0362) 631485; (096) 7759011 Êîëîíêè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354

Êîòåë Ê×Ì Ð³âíå. Òèòàí íîâèé, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, åëåêòðîäâèãóíè. Òåë: (067) 8889055 Êóïëþ á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, ìîæëèâî ó íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (096) 5023483; (0362) 435739 Ïðàëüíó ìàøèíêó á/â, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê

Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335

2.40

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ãîäèíèêè ìåõàí³÷í³, íàñòîëüí³ “Ìàÿê”. Òåë: (050) 8145103

Ãîëóáèé êîìïëåêò â ñïàëüíþ: ïîêðèâàëî íà äâîñïàëüíå ë³æêî, øòîðè 2.5ì, 2 ïîäóøêè. Òåë: (098) 0059231 Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äçåðêàëî ó âàíó, íîâå, ðîçì.60õ70ñì, íåäîðîãî. Òåë: (067) 6873452 Äîðîæêà ãóöóëüñüêà ç íàòóðàëüíî¿ ñèðîâèíè, 3õ135ì. Òåë: (067) 6873452 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êèëèì 3õ4ì, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 637968; (093) 2018013 Êèëèìè íàòóðàëüí³ 2õ3ì. Òåë: (050) 9443736 Ìàòðàö, îðòîïåäè÷íèé, íîâèé. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîäóøêè, ðîçì.70õ70ñì. Òåë: (098) 0059231 Ðîçíîñè ç íåðæàâ³éêè, ð³çí³ ðîçì³ðè. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Öåíòðàôóãà ïîáóòîâà “Þëà”. Òåë: (097) 3875158; (063) 2595859 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè áàéêîâ³, âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

2.60

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâèõ àíòåí, ïåðåãëÿä ðîñ³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ áåçêîøòîâíèõ êàíàë³â òà çàêîäîâàíèõ, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (067) 3600028 Îááèâàííÿ ìåáë³â, ìîæëèâî âäîìà ó çàìîâíèêà. Òåë: (0099) 7137362; (067) 4569352 Îáèâàííÿ äâåðåé, ÿê³ñíî. Òåë: (096) 9777750; (066) 0984256 Ðåìîíò ìîðîçèëüíèõ êàìåð. Òåë: (097) 6456839 Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (0362) 288902 Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (097) 3014378; (050) 6853193

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 4455000 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, õîëîäèëüíèêà, ì³êðîõâèëüîâêè, òåëåâ³çîðà. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä. Ïðèéíÿòí³ ö³íè. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî öèôðîâîãî ³ ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ, , çàì³íà ê³íåñêîï³â, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (067) 3600028 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 286632 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Òåë: (097) 6456839

Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, ïîáóòîâèõ òà ïðîìèñëîâèõ, îâåðëîê³â, äåòàë³ (áóäü-ÿê³). Òåë: (096) 3737771, Ïàâëî

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ð å ì î í ò ï î á ó ò î â è õ õ î ë î ä è ë ü•íèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, âèêëèê ìàéñòðà ïëàòíèé. Òåë: (050) 6313413 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Êàéçåð”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ”, AEG òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ. Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

Êâ³òè òà ðîñëèíè

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âàçîí “Ãðîøîâå äåðåâî”, 10ðîê³â. Òåë: (0362) 264965; (095) 1242154 Ãí³é, ïåðåãí³é. Äîñòàâêà à/ì DzË, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 5395672, (068) 3320832 Íàñ³ííºâà êàðòîïëÿ 200êã. Òåë: (03622) 57608; (096) 3530245 Ñàäæàíö³ âèíîãðàäó, âåãåòóþ÷³ òà îäíîð³÷í³, ñòîëîâ³ òà òåõí³÷íèõ ñîðò³â, êîíñóëüòàö³¿ ïî äîãëÿäó çà ðîñëèíàìè. Òåë: (03652) 24326; (096) 6696459

Ñàäæàíö³ ãîëëàíäñüêî¿ ìàëèíè, ñîðòîâ³, ìîæëèâà ãóðòîâà ïàðò³ÿ. Òåë: (0332) 757593; (067) 3329246 Ñóíèö³ êóùîâ³, ïëîäîíîñÿòü äî çèìè, äåøåâî. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747

Òîðô, ÷îðíîçåì, Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, Ç²Ë “êîëãîñïíèê”, 12 òà 6ò. Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600 Òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600

2.72

Ñîáàêè

2.72 Ñîáàêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ìîñêîâñüêî¿ ñòðîæîâî¿ •ò àÖóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Ñîáàêà íàä³éíèé äðóã òà îõîðîíåöü. Òåë: (050) 8319959; (067) 3857686 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Òåë: (067) 3828809

2.73

ʳøêè

2.73 ʳøêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ʳøêà øîòëàíäñüêà âèñëîâóõà, 2,5ðîêè, 450ãðí. Òåë: (0362) 680068 Êîøåíÿòà øîòëàíäñüê³ âèñëîâóõ³, 550ãðí/îäíå. Òåë: (0362) 680068

2.75

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àêâàð³óìè, îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Áäæîëè. Òåë: (068) 0602411; (068) 0348727

êàðïàòñüêî¿ ïîðîäè, •30Áäæîëîñ³ì’¿ ñ³ìåé íà ñ³ì ðàìîê 500ãðí., àáî îäíà ðàìêà 80ãðí. Ñèñòåìà “Äàäàí” òà óêðà¿íñüêà. Òåë: (068) 5141678, ì.Øóìñüê

Áóðÿê êîðìîâèé. Òåë: (068) 0400496 ʳíü. Òåë: (096) 5624398 Àäð: vikaprit@mail.ru ʳíü. Òåë: (096) 5624398vikaprit@mail.ru Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâà, ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 9600679 Êë³òêà äëÿ âåëèêîãî ïàïóãàÿ, ç ï³äñòàâêîþ, âèñîòà 165ñì, 950ãðí. Òåë: (0362) 680068 Êîáèëà, 8 ðîê³â. Òåë: (096) 1506594 Êîáèëà, â³ê 2 ðîêè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 3436908 Êîçà, 2 ðîêè. Òåë: (096) 1506594 Êîçà, 3.5 ðîêè. Òåë: (066) 1620097 Êîçåíÿòà, 2 ê³çêè, âèñîêîìîëî÷íî¿ ïîëòàâñüêî¿ ïîðîäè, 1 ì³ñÿöü. Òåë: (0332) 751175; (095) 8082053 Êîíü 9 ðîê³â, íåäîðîãî, Ëóöüêèé ð-í. Òåë: (097) 8841201 Êîðåéñüê³ ñâèí³, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3635251 Êîðîâà äîáðà. Òåë: (0362) 278106 Êîðîâà ìîëîäà, íåäîðîãî. Òåë: (096) 8585025 Ïàïóãè, “ͳìôà-Êîðåëà”, ìîëîä³, äëÿ ðîçìîâè. Òåë: (067) 4537471 Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³, ð³çíîãî â³êó. Òåë: (067) 3635251

ѳíî â òþêàõ. ñìò.Ãîùà, 15ãðí./øò. Òåë: (068) 0309007 ѳíî òà ÷ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (067) 1027735 ѳíî, ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (096) 8002646 Ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (067) 2657172; (099) 2432052 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) Òåëÿ. Òåë: (067) 1027735 Òþêè ñ³íà. Òåë: (097) 2930358 ×åðâîíîâóõ³ ÷åðåïàõè ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 2706114 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) 1123895 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

ÐÎÁÎÒÀ

3.01

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609 Ïðîäàâöü áðåíäîâîãî îäÿãó, õîñòåñ, êîñìåòîëîã, ìàñàæèñò, ïåðóêàð, ìàéñòåð ç ìàí³êþðó, â ÎÀÅ, çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ˳ö. À ¹585167. Òåë: (067) 3541085

Ðîáîòà âäîìà íåâàæêà òà ö³êàâà (îáðîáêà êîðåñïîíäåíö³¿), â³ä ÏÏ “Íîâàö³ÿ”, ç/ï 2500ãðí/ì³ñÿöü. Ðåã³îí, ñòàòü, â³ê, áóäü-ÿê³. ³ä Âàñ: äâà êîíâåðòè íà àäðåñó. ²íôîðìàö³þ íàäñèëàºìî áåçêîøòîâíî! Àäð: 87502, Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáë., à/ÿ 2075. e-mail: novaship@list.ru.


18

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

Ðîáîòà ñåçîííèé çá³ð ÿã³ä ó Ô³íëÿí䳿 (÷îðíèöÿ). Ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèìîãè: âëàñíèé à/ì + åê³ïàæ 3-4 ÷îëîâ³êè. ˳ö. Àà ¹507915, â³ä 11.07.2011ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (098) 2016567; (099) 5247778 Àäð: fintrud.com.ua

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîåëåêòðèê, ä/ð ç ä³àãíîñòè÷íèì îáëàäíàííÿì. Òåë: (0362) 435629 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Àâòîìèéíèêè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 433683 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àâòîñëþñàð, ä/ð, áåç ø/ç, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Àãåíò ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3879755

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó —

Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å, ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é êàò.Â, Ñ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, ïî ì³ñòó, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é êàò.Ñ íà à/ì ÌÀÇ-5551, ñàìîñêèä, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 627796; (067) 3609750

Âîä³é êàò.Ñ, Å íà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (067) 3600877; (050) 3757088 Âîä³é êàò.Ñ, à/ì “Ìåðñåäåñ”, 10ò (ôóðãîí), ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 3630332 Âîä³é êàò.Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é íà DzË-ñàìîñêèä, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Âîä³é íà àâòîìîá³ëü ç êðàíîì ìàí³ïóëÿòîðîì, äîñâ³ä ðîáîòè, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (067) 7027560 Âîä³é íà êðàí-ìàí³ïóëÿòîð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435629 Âîä³é òàêñ³. Òåë: (096) 1129135

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îõîðîííèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 1800ãðí. Òåë: (097) 2385723 Îõîðîííèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648 Çàâãîñï ÷îëîâ³ê, ñá., íä., ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàì³ñíèê äèðåêòîðà, íà ô³ðìó, ç/ï äîãîâ³ðíà. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

Çàðîá³òîê

Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà, åêñêàâàòîðà, íàâàíòàæóâà÷à, àâòîêðàíîâùèê, âîä³é âñ³õ êàòåãîð³é, çâàðíèê, òîêàð, ìîòîðèñò, åëåêòðîñëþñàð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2403166 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740 Ìåäè÷íà ñåñòðà æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910 Ìåíåäæåð â³ää³ëó çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, ïîñò³éíà ðîáîòà, Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, ð³çí³ âàêàíñ³¿, äîñòîéíèé çàðîá³òîê, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç 4924090 ëþäüìè. Ç/ï 3500ãðí. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Òåë: (095) Çàñòóïíèê êåð³âíèêà 0713863 ó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Âèìîãè: Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. êîìïë. ñò. Âîä³é, ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì. Òåë: Àãåíòè ç ïðîäàæó. +%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 â/î, çíàííÿ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ó (067) 5899747, (063) 6761044 Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, êîìóí³êà- Âîä³é, êàò.Â, Ñ, Å, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã.çàë., ç/ï ñôåð³ ô³íàíñ³â. Çàïèñ íà 2000ãðí., ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; áåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ç/ï Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíîì. Òåë: (067) 3851648 3800 + áîíóñè. Íå àãåíòñòâî. ª Âîä³é, êàò.Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. (098) 6090325 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, êîìóí³êàêàð’ºðíèé ð³ñò. Òåë: (097) 6459128 Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ïåðóêàðíþ ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Àäì³í³ñòðàö³ÿ òîðãîâî¿ ô³ðìè ïðîâîäèòü íàá³ð ïåðñîíàëó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, êóð’ºð, âàíòàæíèê, ïàêóâàëüíèê. Ç/ï 2500-4750ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (067) 4924090 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 636772; (066) 0399971 Áðèãàäà ë³ñîðóá³â, ïèëîðàìíèê³â, ìîíòåð³â êîë³é, ð³çíîðîáî÷³, ç/ï âèñîêà. Òåë: (063) 2516551 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³íèêè ÷îëîâ³êè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³òíèêè, ÷îëîâ³êè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Áóä³âåëüíèêè, áåòîíÿð³, ãîòîâ³ äî ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ â òîðãîâ³é ñôåð³ íà çèìîâèé ïåð³îä. Íå àãåíòñòâî. Ç/ï 3500ãðí. Òåë: (0362) 623022 Áóõàëòåð çà ñóì³ñíèöòâîì, äîñâ³ä ðîáîòè, çäà÷à çâ³òíîñò³. Òåë: (068) 6576288 Áóõãàëòåð, â/î, ä/ð 2ð., ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Áóõãàëòåð-åêîíîì³ñò, â/î, ä/ð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Áóõãàëòåðà àáî ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (097) 8051638

 çâ’ÿçêó ç â³äêð. íîâîãî ô³ë³àëó â гâíîìó òîðãîâà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó: 4 ð³çíîðîáî÷èõ, 3 òîðãîâèõ, 2 âîä³ÿ, 2 åêñïåäèòîðà, ñåêðåòàðÿ. Ìîæíà áåç ä/ð. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç ïîñåëåííÿì àáî êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ç/ï 2475-4750ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 623022, (067) 4924090

Âîä³é-åêñïåäèòîð ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Âîä³é-åêñïåäèòîð, âîä³é ç âëàñíèì àâòî äî 2ò. Òåë: (067) 3600207; (0362) 608026 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè ÷îëîâ³êè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð çà ñóì³ñíèöòâîì, âñ³ âèäè ä³ëüíîñò³, ôîðìà âëàñíîñò³. Òåë: (097) 8051638 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð çà ñóì³ñíèöòâîì, çàãàëüíà ñèñòåìà, ºäèíèé ïîäàòîê, çäà÷à çâ³ò³â. Òåë: (068) 6576288 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-15.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, â³ê íåîáìåæåíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, â³ê íåîáìåæåíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äèçàéíåð, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, çíàííÿ Ôîòîøîï Êîðàë Ðåòóø. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèñïåò÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Äèñïå÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Äîäàòêîâèé íàá³ð ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³ ç äèðåêòîðîì. Òåë: (094) 9669241

Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã Òåë: (0362) 436271 Äîìîãîñïîäàðêà ñòàðøà æ³íêà ïîðÿäíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Åêïåäèòîðè

Çáèðàëüíèê ìåáë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèê - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê, ç/ï 50% â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèêè - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Çåìëåâïîðÿäíèê, ñåðòèô³êîâàíèé, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0249364 Iíæåíåð ç êîìïëåêòóâàííÿ â/î, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Iíæåíåð-åëåêòðîí³ê, â/î, ä/ð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Iíæåíåð-åíåðãåòèê, â/î, ä/ð. Òåë: (0362) 435629 Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êëàñè÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 2/2 äí³, æ³íêà. Òåë: (067) 3851648 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó, ãðàô³ê ðîáîòè 2/2 äí³. Òåë: (097) 2385723 Êîì³ðíèê íà ñêëàä. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 2500ãðí. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Êîíñóëüòàíò ïî òîâàðó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä 2600 äî 3500ãðí. Òåë: (0362) 439241

Êîíñóëüòàíòè, ìåíåäæåðè, ïåäàãîãè, áóõãàëòåðà, ³íæåíåðè, â³éñüêîâ³. Òåë: (097) 0314139 Êîíòðîëåðè-æ³íêè, îõîðîíö³. Òåë: (096) 7470055 Êðåäèòíèé åêñïåðò â/î, ç/ï â³ä 1500-2000ãðí. Òåë: (067) 3541085

Êóð’ºð ïî ì³ñòó

ïî ì.гâíå ³ ïî îáëàñò³. Âèìîãè: òà îáëàñò³. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Íå ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: 3000 äî 4500ãðí. Òåë: (097) (0362) 623022 ³äá³ðíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. 6459128 Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòè ÷îëîâ³ê, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï 130ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (066) 7940460 Âàíòàæíèêè íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè ÷îëîâ³è, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Âàíòàæíèêè. Òåë: (0362) 439241 Âàõòåð æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1300ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (097) 2385723 Âàõòåð-æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âèêëàäà÷ ïîëüñüêî¿ ìîâè, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë: (0362) 435629 Âîä³é åêñïåäèòîð, çíàííÿ ì³ñòà, ãðàô³ê ðîáîòè 1äåíü/1äåíü, ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (097) 5029851 Âîä³é åëåêòðîêàðè. Òåë: (067) 2451600 Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Åêñêàâàòîðíèê íà åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Òåë: (097) 4632160 Åêñêàâàòîðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åêñïåäèòîð -âîä³é, ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê 4 ðîçðÿäó îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Åëåêòðèê äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèê ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Çàâ³äóþ÷èé ãîñïîäàðñòâîì, â/î áàæàíà, çíàííÿ 1Ñ, ä/ð, ç/ï â³ä 1500ãðí. Òåë: (067) 3541085 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-17.00, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ñá. íä. âèõ, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï äîñâ³ä ðîáîòè ç áóäìàòåð³àëàìè, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâãîñï ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Êóð’ºð, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâèé. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü. Ç/ï 1500-2000ãðí. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî Êóð’ºð. Òåë: (067) 5899747, (063) 6761044 Êóð’ºðè ïî äîñòàâö³ àâ³àêâèòê³â. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. Ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

• Ëèöþâàëüíèê ïëèòêîþ (ä/ð íà åë.ïëèòêîð³çö³), ç/ï â³ä 2000ãðí;

ϳäñîáíèê (íà âíóòð³øí³ ðîáîòè), ç/ï â³ä 1500ãðí; Åëåêòðîçâàðíèê (îïàëåííÿ, âîðîòà, áàëêîíè), ç/ï â³ä 2000ãðí; Äîìîãîñïîäàðêà (ïðèáèðàííÿ, ãîòóâàííÿ ¿æ³), ç/ï â³ä 1500ãðí. Ðîáîòà ó ïðèâàòíîìó Òåë: (067) 3602023 ̳æíàðîäíà ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâîäèòü êîíêóðñ äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ç â/î (áàæàíî åêîíîì³÷íîþ). Òåë: (0362) 435308 Ìàéñòåð ç ðåìîíòó âçóòòÿ. Òåë: (0362) 208529; (067) 7729216 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

áåëüí³ñòü, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2800ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (çàï÷àñòèíè), â/î, ä/ð íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2500ãðí. + %. Çàáåçïå÷èìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 2900ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, â/î, ä/ð â òîðã³âë³, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ïî òóðèçìó, â/î, ä/ð áàæàíèé, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435629 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð-ëîã³ñò ç âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèñîêà ç/ï. Òåë: (096) 9337326

Ìåð÷åíäàéçåð. Òåë: (067) 5899747, (063) 6761044

Ìîíòàæíèê. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì, ç/ï âèñîêà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8.00-18.00. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³: ôàñóâàëüíèêè, êóð’ºðè ó â³ää³ë äîñòàâêè, ïðîìîóòåðè. Ç/ï â³ä 2500ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 431307, 402093 Îïåðàòîð - àäì³í³ñòðàòîð, ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð - àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáà, ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Îïåðàòîð ïî çáîðó çàìîâëåíü, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï â³ä 3000 äî 4000ãðí. Òåë: (097) 6459128 Îïåðàòîð-êàñèð â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñ-ìåíåäæåð íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Îõîðîííèê. Òåë: (0362) 623022

Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Ïàêóâàëüíèê íà ñêëàä, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 3000ãðí. Òåë: (067) 4924090

Ïåêàð³ íà âèï³÷êó âàôë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 12 ãîäèí, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 90ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè ç/ï â³ä 100ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï %. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ãðàô³ê ðîáîòè 3/2 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910 Ïîêî¿âêà ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàä, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàä, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Ïí.-Ñá. Ç/ï 1500ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Ç/ï 2600ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî

Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà, ïîñò³éíà ðîáîòà. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Ç/ï 3500-4500ãðí. Òåë: (0362) 439242 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà. 5899747, (063) 6761044

Òåë:

(067)

Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910 Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðàö³âíèê íà âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ÷îëîâ³ê. Òåë: (067) 8313024

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ïîëóíèöü, âèøåíü, ÷åðåøåíü, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä-ìàãàçèí. Òåë: (067) 5899747, (063) 6761044

Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (067) 3879755 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8-00-18.00. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè êîìóí³êàáåëüí³ â ïîë³òè÷íó ïàðò³þ, ç/ï 4500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðàö³âíèêè íà âèðîáíèöòâî áðóê³âêè, ç/ï 100 ãðí/äåíü. Òåë: (067) 3541085 Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê/ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00, Íä.- âèõ³äíèé. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï â³ä 2800ãðí. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæëèâî áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò. Ã/ð: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðèáèðàëüíèöÿ æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-17.00, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Ïðèáèðàëüíèöÿ íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 750ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, æ³íêà ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá.íä. âèõ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá.íä. âèõ³äí³, ç/ï 130ãðí/äå6íü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè ñá.íä. âèõ³äíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, áåç ø/ç, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 08.00-15.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 08.00-16.00, ñá.íä âèõ., ìîæëèâî æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷àòà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷àòà, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü áóäìàòåð³àë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ìàãàçèí ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Òåë: (067) 3010706 Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòó, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (068) 0604727 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â äîñâ³ä ðîáîòè, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí, +% æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü æ³íêà, ïðîäãðóïà, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, 10.00-20.00, ç/ï 140ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿãó, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, ç/ï 90ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîîòè 3/3 äí³, ç/ï 100ãðí/äåíü, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â â áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü êóðåé ãðèëü æ³íêà, ç/ï 700ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ò/ò, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ò/ò. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïèâà, ìîëîä³ ÷îëîâ³êè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-22.00, 2/2 äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà æ³íêà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, 09.00-22.00, ç/ï 200ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ïðîìãðóïà æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ñàíòåõí³êè, ãðàô³ê ðîáîòè 019.00-18.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ñàíòåõí³êè, òîâàðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó 09.00-15.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó ç 9.00-15.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ïðîäàâåöü- êîíñóëüòàíò. Òåë: (067) 5899747, (063) 6761044

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàí ÷îëîâ³ê/æ³íêà, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2700ãðí. + % â³ä ïðîäàæ. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò âçóòòÿ, ã/ð 10.00-22.00, ä/ð, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Ïðîäàâåöü. Òåë: (098) 7710077 Ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè áóä.ìàòåð³àë³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï 2600ãðí. + %, ïîòèæíåâî. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïðîìîóòåðè òà ðîçïîâñþäæóâà÷³ ëèñò³âîê åíåðã³éí³ ìîëîä³ ëþäè, òåðì³íîâî îïëàòà ùîäåííà. Òåë: (0362) 432910 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 гçíîðîáî÷³, íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 636772; (066) 0399971 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, íä., âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 гçíîðîáî÷èé, ÷îëîâ³ê, ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ðåàë³çàòîð, ïðîìãðóïà òîâàð³â, º êàð’ºðíèé ð³ñò, íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï â³ä 3000+ ïðå쳿. Òåë: (097) 6459128

Ðîá³òíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00., Íä.-âèõ³äíèé. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü

Ðîáîòà â Êèºâ³! Ïîòð³áí³ ïðèáèðàëüíèêè ³ ïðèáèðàëüíèö³, îïåðàòîðè ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí (òîðã.öåíòðè, ñóïåðìàðêåòè ³ ò.ä.). Ïðàöåâëàøòóâàííÿ îô³ö³éíå, áåçêîøòîâíå. Ç/ï 2500-5000ãðí. Çðó÷í³ ãðàô³êè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: (096) 1556973, (050) 7208413, (093) 1898760 Ðÿäîâèé áóõãàëòåð, â/î, ä/ð, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 435629 Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ñïåö³àë³ñò ç ïðîäàæó, ïðîì.ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 3500 + áîíóñè. Ìîæíà áåç äîñâ³äó. Òåë: (094) 9669241

Ñïåö³àë³ñò ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òà ³íñòðóìåíò³â, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîëÿðè, ç/ï 4000ãðí, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3620338 Àäð: mega.boris2014@mail.ru Ñòîðîæ àâòîñòîÿíêè, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äí³, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñòîðîæ â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñóïåðâàéçåð ÷îëîâ³ê, âëàñíèé à/ì, ç/ï 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñóïåðâàéçåð, ç/ï â³ä 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Òåñò-êóð’ºðè, ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ç/ï 150-350ãðí/äåíü. Íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Òåë: (0362) 623022 Òåñòóâàëüíèê. Òåë: (067) 5899747, (063) 6761044 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Ôàðáóâàëüíèê àâòîìîá³ë³â. Òåë: (098) 3759883 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðìàöåâò-ïðîâ³çîð, ä/ð â³ä 3-õ ðîê³â, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3541085 Ôàñàäíèêè, 50ãðí/êâ.ì. Òåë: (067) 3541085 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 09.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôëîðèñò, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôëîðèñò, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ö³ëåñïðÿìîâàíèì, êîìóí³êàáåëüíèì ìîëîäèì ëþäÿì ÏÏ ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, º êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 623022 Øâà÷êà ìåáë³â, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øâà÷êà íà ìåáë³ æ³íêà, ç/ï 2000ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 432910 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ìîëîä³ õëîïö³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Øïàêëþâàëüíèêè, ïëèòî÷íèêè, ã³ïñîêàðòîíùèêè, ìàëÿðè, øòóêàòóðè. Òåë: (068) 2411492 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, æ³íêà, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Þðèñò, ñôåðà áóä³âíèöòâî, â/î, ä/ð â³ä 2 ðîê³â, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435629

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Â êàôåòåð³é ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, àäì³í³ñòðàòîð, ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåë: (099) 6373869; (099) 7910735

³çüìó íà ðîáîòó ìàéñòðà ïî ðåìîíòó åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíòó, ç äîñâ³äîì ðîáîòè, íà ðèíîê ì.Ëóöüêà. Òåë: (066) 0800444 ³çüìó íà ðîáîòó ìàøèí³ñòà åêñêàâàòîðà ðîáîòà ó ì.Ëóöüêó, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (066) 3762774; (097) 1440605 ³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, êàò.Ñ, D, E. Òåë: (050) 2764534; (067) 3615154 ³çüìó íà ðîáîòó çâàðþâàëüíèêà-ðèõòóâàëüíèêà àâòîìîá³ë³â. Òåë: (050) 7479255 ³çüìó íà ðîáîòó ïðîäàâö³â ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí, îáîâ’ÿçêîâî çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòà òà äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (050) 6743347; (099) 0250309

³çüìó íà ðîáîòó âî䳿â-äàëåêîá³éíèê³â. Òåë: (050) 5524607; (096) 4425800 Íà ðîáîòó ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ì.Ëóöüê, ïîòð³áåí ïðîäàâåöü, çíàííÿ êàñîâîãî àïàðàòó. Òåë: (095) 1565736

ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï â³ä 3500 + ïàëèâî + áîíóñè. Ìîæëèâî áåç Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ðîáîòó. Òåë: äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (095) (066) 6441113; (050) 2834353 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ïðàö³âíèêè â îõîðî0713863 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, æ³íêà, ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 5000ãðí, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæëèâî áåç à/ì. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ìîæëèâî áåç à/ì, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (067) 5899747, (063) 6761044

Ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ô³ðìè íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ: ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, ìåð÷åíäàéçåðè, ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè. Ç/ï â³ä 2500ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (093) 1571938, (0362) 236307

Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåð³â ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè: êîðîòêîñòðîêîâà òîðã³âëÿ, ïîðòôåëüíå ³ ïîçèö³éíå êåðóâàííÿ êàï³òàëîì, ô³íàíñîâèé ³íæèí³ðèíã òà ñòðóêòóðí³ ïðîäóêòè. Íàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: ìåíåäæåðà ïî óïðàâë³ííþ ô³í. àêòèâàìè òà ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 435308 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà, åêîíîðì³÷íà, áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó ìîëîäèõ ëþäåé íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: âàíòàæíèêè,òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ðåàë³çàòîðè, ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, îô³ñ-ìåíåäæåðè.

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

Ç/ï 2600-4700ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (097) 6459128

íó, âàõòîâèé ìåòîä, ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ, òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, çàðïëàòà â³ä 1800ãðí ³ âèùå/ì³ñÿöü. Òåë: (098) 5967193; (099) 4555229 Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïèâà-êâàñó òà ìîðîçèâà ó ë³òíº êàôå, ð-í Ëüâ³âñüêî¿, âóë.Äàíüøèíà. Òåë: (050) 6743347; (099) 0250309

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ïîëóíèöü, âèøåíü, ÷åðåøåíü, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðîïîíóºìî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 8881191; (067) 4224292

Ïðîïîíóþ ðîáîòó îõîðîíöÿ. Òåë: (095) 2608391

Ðîáîòà â Êèºâ³! Ïîòð³áí³ ïðèáèðàëüíèêè ³ ïðèáèðàëüíèö³, îïåðàòîðè ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí (òîðã.öåíòðè, ñóïåðìàðêåòè ³ ò.ä.). Ïðàöåâëàøòóâàííÿ îô³ö³éíå, áåçêîøòîâíå. Ç/ï 2500-5000ãðí. Çðó÷í³ ãðàô³êè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: (096) 1556973, (050) 7208413, (093) 1898760 Ðîáîòà â îô³ñ³ (ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè), ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 3788378

Ðîáîòà: òåïëèö³, ïàðíèêè, ôåðìè, îâî÷åáàçè, ì’ÿñîêîìá³íàòè, ðèááàçà (ð³çí³ ñïåö³àëüíîñò³, ç/ï âèñîêà), ñ/ã ðîáîòè, ïðîïîëþâàííÿ ïîëóíèö³, øâà÷êè, íàÿâí³ñòü çàê.ïàñïîðòó, â³çîâà ï³äòðèìêà. Òåë: (050) 7325315; (096) 8708768

Ñàëîí-ïåðóêàðíÿ “ÌèËåíà” çàïðîøóº íà ðîáîòó ïåðóêàð³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà ìàéñòðà ìàí³êþðó. Òåë: (095) 4758570

3.05

3.10

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ÏÎÒвÁͲ

Øóêàþ ðîáîòó

Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Àâòîêðàí³âíèêà, âîä³ÿ êàò.Â, Ñ, Å, ÷îëîâ³ê 43 ðîêè. Òåë: (097) 6268521 Àäð: kirilyuk70@mail.ua Àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí íå ïðîäîâîëü÷à ãðóïà, æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè àäì³í³ñòðàòîðîì 4 ðîêè. Òåë: (096) 5991333 Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó íà áóä³âíèöòâ³. Òåë: (0362) 243439; (067) 9539479 Áóäü-ÿêó, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (096) 7956978; (0362) 242935 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, â/î, ä/ð â òîðã³âë³. Òåë: (093) 4894539 Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³. Òåë: (067) 7934454 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, õëîïåöü 24 ðîêè. Òåë: (098) 7162167 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê, â/î. Òåë: (098) 5856307 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê. Òåë: (097) 2537878 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, ìîæëèâî ó ô³çè÷íî¿ îñîáè, äîñâ³ä ðîáîòè 15 ðîê³â. Òåë: (099) 1651020 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, þðèäè÷í³ ³ ô³çè÷í³ îñîáè, çäà÷à çâ³òíîñò³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (063) 4045420 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (098) 3728161

Áóõãàëòåðà, ó ì.гâíå, æ³íêà 35 ðîê³â, äîñâ³ä ðîáîòè: òîðã³âëÿ, ïîñëóãè, åêñïîðò, ³ìïîðò, â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ. Òåë: (063) 8538095 Âîä³ÿ âëàñíèé à/ì. Òåë: (067) 9250673 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ. Òåë: (097) 6459005 Âîä³ÿ, º âëàñíèé ëåãêîâèé à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Âîä³ÿ, âëàñíèé Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð Ìàêñ³. Òåë: (0362) 637955; (096) 5701804 Âîä³ÿ, ç âëàñíèì âàíòàæíèì ³çîòåðì³÷íèì ôóðãîíîì, âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 3ò. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Âîä³ÿ, êàò."Â", “Ñ”, “Ä”, “Å”, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ, êàò."Â", “Ñ”, “Å”, º ñòàæ ðîáîòè. Òåë: (068) 0345910 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

Âîä³ÿ, âëàñíèé à/ì DzË, áîðò-òåíò. Òåë: (096) 3888438 Â÷èòåëÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Òåë: (0362) 268148 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (063) 4045420 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çà ñóì³ñíèöòâîì âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ òà ôîðìè âëàñíîñò³, äîñâ³ä ðîáîòè 15 ðîê³â. Òåë: (099) 1651020 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çâ³òí³ñòü þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ïëàòíèê³â ÏÄÂ. Òåë: (068) 2303472 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ì³æíàðîäí³ âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, åêñïîðò. Òåë: (068) 2304117 Åêñïåäèòîðà, õëîïåöü, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (068) 0512045 Åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 454541 Åëåêòðèêà. Òåë: (097) 8662584 Åëåêòðîìîíòåðà, ñëþñàðà-åëåêòðèêà, çíàííÿ ÏÊ. Òåë: (0362) 222739 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0488877 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 7986820 Îïåðàòîðà ÏÊ. Òåë: (0362) 222739 Àäð: gortop3000@mail.ru Îõîðîíöÿ, ñòîðîæà. Òåë: (097) 1157182 Îõîðîíöÿ, õëîïåöü, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (068) 0512045 Ïîâàðà, ïîì³÷íèêà ïîâàðà, äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàíî íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë: (066) 1620097 Ïðèáèðàëüíèöi, ïîñóäîìèéíèöi íà âå÷ið ç 18:00, ì.Ðiâíå. Òåë: (097) 5491033 Ïðèáèðàëüíèö³, ïîñóäîìèéíèö³. Òåë: (067) 7822322 Ïðîäàâöÿ ïðîì. òîâàð³â, â ïðèì³ùåíí³, ä/ð, ïîðÿäíà, â³äïîâ³äàëüíà. Òåë: (096) 5193034 Ïðîäàâöÿ, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222739 Ïðîäàâöÿ, êàñèðà, áàðìåíà, æ³íêà. Òåë: (098) 9719274 Ïðîäàâöÿ, ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³. Òåë: (096) 7658587 Ïðîäàâöÿ, ïðèáèðàëüíèö³, íÿí³, æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (096) 9031015 гçíîðîáî÷îãî. Òåë: (066) 4255013 Ñàíòåõí³êà, çâàðþâàëüíèêà, ÿê³ñíî âèêîíóþ âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (096) 7787581 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, 1/3, ÷îëîâ³ê 55 ðîê³â. Òåë: (0362) 264858; (096) 5775599 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, ïîðÿäíèé, â³äïîâ³äàëüíèé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÷îëîâ³ê 50ðîê³â. Òåë: (096) 2904847 Ñòîðîæà. Òåë: (0362) 231487 Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ â³ä íàðîäæåííÿ, º äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, â³ðóþ÷à æ³íêà 34 ðîêè, ïîðÿäí³ñòü, îõàéí³ñòü ãàðàíòóþ, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 7596510

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Äîãëÿäàëüíèö³. Òåë: (097) 1644924 Äîìîãîñïîäàðêà, ÷åñíà, ïîðÿäíà, åíåðã³éíà. Òåë: (067) 3835126 Íÿí³ æ³íêà â/î. Òåë: (096) 5991333 Íÿí³, âèõîâàòåëÿ, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0508516 Íÿí³, äîñâ³ä ðîáîòè 10 ðîê³â, äîãëÿäàþ ä³òåé ç 4 ì³ñÿö³â, ìàþ äîáð³ ðåêîìåíäàö³¿ â³ä áàòüê³â, ñìà÷íî ãîòóþ. Òåë: (096) 9021015

3.20

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ â-âà ͳìå÷÷èíè, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â, íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïðîïîíóºìî ñï³âïðàöþ àâòîåëåêòðèêó. Òåë: (0362) 619503; (067) 3811501 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

Àâòîìîá³ëü “Ô³àò-Ô³îð³íî” 1998ð., 1.4ë, áåíçèí, íåäîðîãî, âàð³àíòè îáì³íó. Òåë: (068) 0205505 Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Iñóçó-Ì³ä³ 1995ð., 2.4ë, äèçåëü, 5-ñò, á³ëèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷, 8 ì³ñöü, òîíóâàííÿ, äîâãà áàçà, 50000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7092533 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019 ̳òñóá³ø³-Ãðàíä³ñ 2008ð., ïðîá³ã 164000êì, âñå êð³ì øê³ðè, 7 ì³ñöü, 131000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 2134774

Ôîëáêñâàãåí-Ïàññàò 1988ð., ÷åðâîíèé, 1.6ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, óí³âåðñàë, ïðîá³ã 230000êì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua ×åðð³-QQ, ëþêñ, 2008 ð, æîâòèé, 16 êëàïàí³â, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âñå êð³ì øê³ðè, âåëþð, ïðîá³ã 66000êì, 43000 ãðí, òîðã. Òåë: (067) 1532421 ×åðð³-Àìóëåò 2007ð., 1.6ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, êîíäèö³îíåð, 41000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 5907320; (096) 2115458

'

Audi

Àóä³ 100 1990 ð, 2,5 ë, ÒDI, 5-ñò, ñèí³éìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ëþê, 44000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 8202739 Àóä³ À-6 1997 ð, 2,5 ë, TDI, 6-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà çèìîâà, 103 êÂò, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 9785159 Àóä³-100 1089ð., 2.2ë, ãàç-áåíçèí, 5-ñò, ñèí³é ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, ãóìà R-15, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, 55000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7298814 Àóä³-100 1983ð., 1.8 ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 5-ñò, áåæåâèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîï, òîíóâàííÿ, íîâèé àêá, îáì³í, 30000ãðí. Òåë: (068) 8936116 Àóä³-100 1990 ð, 2,3 ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, ïðîá³ã 300 000 êì, âèøíåâèé ìåòàë³ê, âñå êð³ì øê³ðè òà êîíäèö³îíåðó, 46000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 99674311

Àóä³-100 1990-1991ð., 2.3ë, ãàç/áåíçèí, êë³ìàò-êîíòðîëü, åëåêòðèêà, â³äì³ííèé ñòàí. Ìîæëèâèé îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Àóä³-80, 1989ð., 1,8ë., êàðáþðàòîð, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074

Àóä³-À4 2000ð., 1.8ë, áåíçèí, 4õ4, åëåêòðèêà, ìóçèêà, íåäîðîãî, ìîæëèâèé îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua

£

Chevrolet

Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562

4

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè, â³ä 940ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (068) 8178225 Äåó-Ëàíîñ, îðåíäà. Òåë: (096) 1129135

Äåó-Ëàíîñ, ñ³ðèé, 2007ð, 1.5ë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 4384591; (098) 5226595 Äìèòðî Äåó-Íåêñ³ÿ 2006ð., 1,5ë., áåíçèí, âèøíÿ ìåòàë³ê, ïðîá³ã 122000, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êîíäèö³îíåð, åëåêòðîñêëîï³äéîìíèêè, òåðì³íîâî, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3620337 Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741

9

FIAT

Ô³àò-125R, 1977ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 9000ãðí, àáî îáì³íÿþ íà ÃÀÇ-2410. Òåë: (097) 2886529 Ô³àò-126, ìàëþê. Òåë: (067) 3392483 Ô³àò-Äîáëî 2004ð., ïàñàæèð, 1.9ë, äèçåëü. Òåë: (097) 2886501 Ô³àò-Äîáëî, 2005ð., 1,3ë., ó õîðîøîìó ñòàí³, òèòàíîâ³ äèñêè, âåáàñòà. Òåë: (067) 9271068 Ô³àò-Äóêàòî 1991ð., 2.5ë, äèçåëü, äåøåâî. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901 Ô³àò-Ñêóäî 1996 ð, 1,9 ë, äèçåëü, 5-ñò, á³ëèéô, òèòàíîâ³ äèñêè, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 6878371; (067) 1538936 Ô³àò-Ô³îð³íî 1943 ð, 1.7ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, âàíòàæíè é ï³êàï, 31000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3322468; (097) 7676642

Ô³àò-Ô³îðèíî 1991ð., 1.1 áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 1523601

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðò 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, ñèí³é “ìåòàë³ê”, õåò÷áåê, 1300. Òåë: (097) 6787621 Ôîðä-Åñêîðò 1995ð., 1.6ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, ñèí³é ìåòàë³ê, âñå êð³ì øê³ðè, 44 000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7092533 Ôîðä-Îð³îí 1986ð., 1.4ë, áåíçèí, ÷åðâîíèé, ëþê, ìàãí³òîëà, ñèãíàë³çàö³ÿ, íà õîäó, ì.Ëóöüê. Òåë: (099) 1831265

Ôîðä-ѳºððà 1987ð., 1.8ë., áåíçèí, õåò÷áåê, ñâ³òëî ñ³ðèé “ìåòàë³ê”, ð³äíà ôàðáà, íå ãíèëà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 22000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 7114207 Ôîðä-ѳºððà 1987ð., 2ë, ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. Òåë: (03622) 58791; (098) 8323551

Ôîðä-Ô³ºñòà 1990ð., íà ãàçó, íà õîäó, áåç äîêóìåíò³â, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (050) 6650980

?

Hynday

Õåíäå-Ñîíàòà, 2.7ë, ÀÊÏ, åëåêòðèêà, ñâ³æîïðèãíàííèé, â³äì³ííèé ñòàí, ìîæëèâèé îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua

I

KIA

ʳà-Áåñòà 1998 ð, 2,2 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, êîðåêòîð ôàð, 9 ì³ñöü, 36000 ãðí, òîðã. Òåë: (066) 0228324

R

Mazda

Ìàçäà-323 1996ð., ñ³ðáíèé ìåòàë³ê, ñåäàí, 1.5ë, 5-ñò.ÊÏÏ, 40000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ-Áåíñ-140 1996 ð, 3,5 ë, TD, àâòîìàò, ÷îðíèé, äèñêè òèòàíîâ³, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, øê³ðà, 120 000 ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3841297; (098) 2509056

Y

Opel

Îïåëü Àñêîíà 1988ð., 1.8ë., áåíçèí, õåò÷áåê, êîðè÷íåâèé êîë³ð, 20000ãðí. Òåë: (067) 9707359 Îïåëü-³âàðî 2006ð., 2.5ë, ÑDI, 6-ñò, âñå êð³ì øê³ðè, 9 ì³ñöü, 16000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 2945453 Îïåëü-Âåêòðà-Ñ 2008ð., 1.9ë, CDTI, 6-ñò, ñð³áíèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, ïðîá³ã 84000êì, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3322468; (097) 7676642 Îïåëü-Êàäåò, 1986ð., 1,6ë., äèçåëü, ìàøèíà íà ïîâíîìó õîäó, ðæàâ÷èíè íåìà, ïåðåáðàíèé ìîòîð, ìàãí³òîëà, ôàðêîï, òîðã. Òåë: (067) 2659590 Îïåëü-Êàäåò, ñåäàí, 1.6ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ 1986ð., çåëåíèé “ìåòàë³ê”, òèòàíîâ³ äèñêè, òîíóâàííÿ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6907841 Îïåëü-Îìåãà Â, 1996ð., 2,0ë., 5-ñò.ÊÏÏ, çåëåíèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, êîíäèö³îíåð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5410813 Îïåëü-Îìåãà- 1997ð., 2.0ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, âñå êð³ì øê³ðè, 66000ãðí, òîðã. Òåë: (066) 2828770

_

Renault

Ðåíî-14 1981ð., 1.2ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 4ñò, áåæåâèé ìåòàë³ê, 5-òè äâåðíèé, 16000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 4041868 Ðåíî-25 2.0ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþþâà÷, ìóçèêà, âåëþð, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3602850 Ðåíî-Êàíãó 2000ð., 1.9ë, äèçåëü, 5-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, 55 êÂò, íîâà ãóìà, ã/ï êåðìà, ARB, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, DVD òîíóâàííÿ, 67000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7611438 Ðåíî-Ìåãàíî 2008 ð, 1,5 ë, äèçåëü, 6- ñò, óí³âåðñàë, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ïàíîðàìà, âñå êð³ì øê³ðè, 138 000 ãðí, òîðã. Òåë: (097) 6454619

n

Toyota

Òîéîòà-ѳºíà 2007ð. Òåë: (098) 6007171

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà 1987ð., 1.6ë., äèçåëü, 26000ãðí. Òåë: (096) 7944366 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 1986ð., 4-äâåðíèé, ð³äíà ôàðáà, 1.3ë, áåíçèí, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2 1987ð., êàðáþðàòîð, áåíçèí, 5- ñò, ÷åðâîíèé, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà çèìîâà, ñèãíàë³çàöÿ, ìàãí³òîëà, òîíóâàííÿ, 31000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 1030398 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1985ð., 1.3ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ, á³ëèé êîë³ð, 18000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 1992ð., ñ³ðèé, 2.0ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âåëþð, ëþê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

s

19 ÂÀÇ

ÂÀÇ-11183 Ëàäà Êàëèíà 2006 ð, 1,6 ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê, ³íæåêòîð, íîâà ãóìà, âñå êð³ì øê³ðè, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 4787401

ÂÀÇ-2103 1980ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, çåëåíèé êîë³ð, íà õîäó, 8000ãðí. Òåë: (050) 2420244 ÂÀÇ-2104 2004 ð, 1,5 ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, á³ëèé, ãàç-áåíçèí, óí³âåðñàë, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, 30000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 7123160 ÂÀÇ-2105 1988 ð, 1,2 ë, êàðáþðàòîð, 4- ñò, âèøíåâèé, 14 000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 1394379

ÂÀÇ-2105 1992ð., ñèí³é, 1 âëàñíèê, íà õîäó, ó õîðîøîìó ñòàí³, 5-ñò.ÊÏÏ, åêñïîðòíèé âàð³àíò, 17000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (063) 8228331 ÂÀÇ-21053, 1990ð, õîðîøòé ñòàí, àêóìóëÿòîð, õîäîâà, ï³äâ³ñêà, òðàíñì³ñ³ÿ, íîâ³, áåçêîíòàêòíå çàïàëåííÿ, 6,5ë/100êì, 2000. Òåë: (097) 7478224 ÂÀÇ-2106 1985ð., 1.3 ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 4- ñò, á³ëèé, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4063648 ÂÀÇ-2106 1987ð., 1.3ë, êàðáþðàòîð, 4-ñò, çåëåíèé, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 6011933

ÂÀÇ-2106 2003ð., ñèí³é, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ, ãàç-áåíçèí. Òåë: (096) 7416559, Îëåêñàíäð ÂÀÇ-21063 1993ð., áåæåâèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6989547 ÂÀÇ-2107 1988ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, êîðè÷íåâèé, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 2312613 ÂÀÇ-2107 1995ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 4-ñò, á³ëèé, âåëþð, 23000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 5800155; (095) 9191719 ÂÀÇ-2107 1995ð., á³ëèé, 1.5ë, 4-ñò.ÊÏÏ, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

ÂÀÇ-2107 1984ð., íà õîäó, 8800ãðí. Òåë: (066) 7709243 ÂÀÇ-2108 1987ð., 1.3ë, êàðáþðàòîð, ãàç-áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, áåæåâèé, íîâà çèìîâà ãóìà, õå÷òáåê, 25000ãðí, òîðã. Òåë: (093) 7264761 ÂÀÇ-2172 Ïð³îðà, ìîæëèâà îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (068) 1581562

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ-21 “Âîëãà” 1967ð., íà õîäó. Òåë: (099) 3318384 ÃÀÇ-24 2.4ë, áåíçèí, 4-ñò, ñ³ðèé, 10ë/100êì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, 75 000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 9491520 ÃÀÇ-2411 “Âîëãà” 1990ð., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 270784; (097) 5861321 ÃÀÇ-2412 óí³âåðñàë íà õîäó. Òåë: (096) 4429494

w

ÇÀÇ

ÇÀÇ “Ñëàâóòà” 2006 ð, 1,2 ë, áåíçèí, 58 îîî ïðîá³ã, 5- ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, 24000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 9491520 ÇÀÇ “Òàâð³ÿ-Íîâà” 2001ð., 20000êì îðèã³íàëüíîãî ïðîá³ãó, â³äì³ííèé ñòàí, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 2764534 ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566 ÇÀÇ-110557 “Òàâð³ÿ”, ï³êàï, 2007ð., ó õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Ìîæëèâèé îáì³í íà ñåäàí. Òåë: (095) 4872583; (067) 8520686

ÏÎÏÈÒ

A/ì â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, ö³ë³, ³äåàëüí³, ïðîáëåìí³. Äîðîãî! Øâèäêèé ðîçðàõóíîê! Ïîñëóãè åâàêóàòîðà! Òåë: (067) 8736777 À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì 1988-2001ð. ç äîêóìåíòàìè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì 1988-2001ð., äèçåëü, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåë: (0362) 434647 (гâíå) À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî íåñïðàâíèé. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2135552 Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (096) 0301888

Àâòîìîá³ëü ³íîìàðêó ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ äî 30000ãðí, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (098) 1598857 Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890

Àâòîìîá³ëü äî 25000ãðí, áàæàíî íà õîäó. Òåë: (067) 9707359 Àâòîìîá³ëü ç êóçîâîì á/í, ðîçìèòíåíèé íà ³íâàë³äà, àáî íå çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó. Òåë: (096) 0301888

Àâòîìîá³ëü, áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé ïî ðåàëüí³é ö³í³. Òåë: (067) 3625501 Àóä³ 1987-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌ 1990-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455


20

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

ÇÀÇ “Òàâð³ÿ íîâà”, äî 1500ó.î. Òåë: (098) 0809122

Ìåðñåäåñ-Áåíñ W-210, 1997 ð, 2,9 ë, TD, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, âñå êð³ì øê³ðè, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 7296298 Ìåðñåäåñ-³òî-112 2002ð., 2.2ë, CDI, 5-ñò, ñð³áíèé ìåòàë³ê, âñå êð³ì øê³ðè, 111 000 ãðí, òîðã. Òåë: (063) 5882287 Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-312 1997ð., 2.9ë, äèçåëü, 5- ñò, ÷îðíèé, íîâà ãóìà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ëþêABS,ARB, 9 ì³ñöü, ìàêñ³, 10 000 ãðí, òîðã. Òåë: (067) 8590485 Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð-318 2007ð., 3.0ë, äèçåëü, 6- ñò, á³ëèé, ìàêñ³ áàçà, âñå êð³ì øê³ðè, 210 000 ãðí, òîðã. Òåë: (097)6454619

Êóïëþ

Òåë: (063) 8228331; (066) 7709243 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

Òåðì³íîâèé âèêóï àâòî: ëåãêîâ³ òà âàíòàæí³, ð³çí³ ìàðêè òà ìîäåë³, áóäü-ÿêèé ð³ê âèïóñêó, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè òà áåç. Ãîò³âêà çà 20 õâèëèí. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Ôîëüêñâàãåí äî 1992ð. íåäîðîãî, áóäü-ÿêèé ñòàí. Òåë: (067) 9707359 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.02

Ïîçàøëÿõîâèêè

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, òåðì³íîâî íîâà, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 Íèâà, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741

Iñóäçó-Òðóïåð 1990ð., äèçåëü 4õ4, ñ³ðèé, òþíèíã, â³äì³ííèé ñòàí. Ìîæëèâèé îáì³í, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Òîéîòà-Ïðàäî-120 2007ð., ãàç/áåíçèí. Òåë: (097) 7048471

ÏÎÏÈÒ ÓÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (097) 6943890

4.03

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ñâ³æîïðèãíàí³, âàíòàæí³, ì³êðîàâòîáóñè, áóñè: “Ìåðñåäåñ”, “Ôîëüêñâàãåí”, “Ðåíî”, òà ³íø³. Ïðîäàæ. Îáì³í. Êðåäèò. Àâòîâèêóï. Ïðèãîí ï³ä çàìîâëåííÿ. Çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua ËóàÀÇ-969Ì “Âîëèíÿíêà”, ïðîá³ã 7500êì, ó õîðîøîìó ñòàí³,, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Òåë: (095) 5377428 Îïåëü-Ìîâàíî 2006ð., 2.5ë., òóðáîäèçåëü, 6ñò.ÊÏÏ, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, äîâæèíà áóäè 3.30ì., âèñîòà 1.9ì., 3.5ò., 88000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (097) 6459005 ÔÀÂ, 2006ð., ³çîòåðì³÷íèé ôóðãîí, âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 3ò. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 ÕÀÇ-3230 2005ð., 4,4 ë, äèçåëü, 5- ñò, æîâòèé, 23 ì³ñöÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, äâèãóí “Ìåðñåäåñ”, 158000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 7359558

FIAT

Ô³àò-Ô³îð³íî 2012ð, ïàñàæèð, 1.3ë, ïðîá³ã 7000êì, 13500. Òåë: (068) 0249364

:

Ford

Ôîðä-Òðàíçèò-Êîíåêò 2009ð., 1.8ë, äèçåëü, 66êÂò, 5-ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ñåðâîêåðìî, åëåêòðîïàêåò. Òåë: (095) 3537447

@

IFA

IÔÀ-50, íîâèé, íîâà ãóìà, àêóìóëÿòîð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3807675

S

U

Mitsubishi

̳öóá³ñ³-L300 1989 ð, 2,5 ë, äèçåëü, 4- ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, âåëþð, 8 ì³ñöü, ïðîá³ã 325 000 êì, 36000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 9721263

[

Peugeot

Ïåæî-Áîêñåð 2000ð., ñèí³é, 2.5ë, äèçåëü, ñåðåäí³é, íèçüêèé, âàíòàæîïàñàæèð, ã/ï, åë.ï³äéîìíèêè, ìóçèêà, õîðîøèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ïåæî-Ïàðòíåð 2010ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 74000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Ïåæî-Ïàðòíåð 2012ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 19000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364

_

Renault

Ðåíî-Òðàô³ê 2003ð., 1.9ë, ÒD,6- ñò, ÷îðíèé, äèñêè òèòàíîâ³, íîðâà ãóìà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, 128000 ãðí, òîðã. Òåë: (050) 5031857 Ðåíî-Òðàô³ê 2006ð., 1.9ë, äèçåëü, 6-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, âñå êð³ì øê³ðè, 8 ì³ñöü, 135000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 6454064 Ðåíî-Òðàô³ê 2007ð., á³ëèé, ïàñàæèð, 6-ñò.ÊÏÏ, âèñîêèé, äîâãèé, åëåêòðîïàêåò, íîâà ãóìà, ðåìåí³, ô³ëüòðè íîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3608445

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Ò-4 1996ð., 1,9 ë, ÒD, 5- ñò, á³ëèé, ìàãí³òîëà, CD, ÌÐ-3, ôàðêîï, 1 òîíà, 45000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7590349 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³ 2006 ð, 1,9 ë,TDI, 5- ñò, ñèí³é ìåòàë³ê, âñå êð³ì øê³ðè, 138 000 ãðí, òîðã. Òåë: (097) 6454619 Ôîëüêñâàãåí-Êðàôòåð 2007ð., 2.5ë, CDI, 6-ñò, á³ëèé, 120 êÂò, ìàêñ³ áàçà, âñå êð³ì øê³ðè, 185000ãðí, òîðã. Òåë: (050) 6652384

Ôîëüêñâàãåí-ËÒ35 ïàñàæèð 8+1, 2.5ë, 80êÂò, âèñîêèé, ïðîá³ã 187000êì, ÀÁÑ, ìóçèêà, ñàëí ëþêñ, ðîçêëàäí³ ñèä³ííÿ, â³äì³ííèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ôîëüêñâàãåí-Ò5 2007 ð, 2,5 ë, äèçåëü, 6- ñò, á³ëèé, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåð, ïðîá³ã 175000êì, 198000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 4854304 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò2 1989ð., 1.7ä, ïàñàæèðñüêèé, 25000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ “Ãàçåëü” 1995ð., íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³, ãàç+áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, 5-ñò.ÊÏÏ, äâèãóí 2.4ë, ñ³ðèé, º òåíò. Òåë: (099) 1831265, Ëóöüê

ÃÀÇ, Ãàçåëü, òåðìîáóäà, 2001ð., 19000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7944366 ÃÀÇ-2705, ãàçåëü. Òåë: (096) 6998834 ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1980ð., 10000ãðí. Òåë: (097) 6943890

ÃÀÇ-53 1992ð, äèçåëü, ôóðãîí. Òåë: (096) 3554722

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

9

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ —

á³ëèé êîë³ð, ó õîðîøîìó ñòàí³, 65000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 7341073

Mercedes

Ìåðñåäåñ-316 2004ð., 2,7 ë, äèçåëü, 5- ñò, ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà,ABS,ARB, ìàãí³òîëà, ïðîá³ã 250 000 êì, 145000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 8595392 Ìåðñåäåñ-410 1980ð., 2.4ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, íîâà ãóìà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, CD,MP-3, 2 òîíè, 2 îñ³, îáì³í, òåðì³íîâî, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 8356099; (068) 0096782 Ìåðñåäåñ-410 1989ð., àáî çäàì íà åêñïëóàòàö³þ íà äîâ³ëüíèé òåðì³í. Òåë: (050) 8356099

• Ìåðñåäåñ-709 “Ðåêñ” 1990ð., âàíòàæíèé ÌÀÕ² ôóðãî, ñóö³ëüíî-ìåòàëåâèé, â/ï 4.5ò, 4.0ë, 5-ñò.ÊÏÏ,

ÃÀÇ-53 ñàìîñêèä, áåíçèí, äèçåëü òà çàï÷àñòèíè, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1559443 ÃÀÇ-53 ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí. Òåë: (068) 0345229 ÃÀÇ-53, 1984ð., ãàç-áåíçèí, 7 ëåãêèõ áàëîí³â. Òåë: (096) 1412142

x

ÇÈË

Ç²Ë ÌÌÇ-4502, ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí. Òåë: (097) 4632160 Ç²Ë ÌÌÇ-555 ó õîðîøîìó ñòàí³, 24000ãðí. Òåë: (097) 6943890

DzË, áîðò, òåíò, ãàç-áåíçèí, ïðè÷³ï, ôóðãîí. Çàï÷àñòèíè DzË. Òåë: (096) 3888438 DzË-130 ñàìîñêèä ó õîðîøîìó ñòàí³, 27000ãðí. Òåë: (097) 6943890 DzË-130, äèçåëü êóíã. Òåë: (095) 8151225

DzË-130, ãàç/áåíçèí. Òåë: (067) 1572400

|

戓˂

ÊàìÀÇ, ñàìîñêèä-êîëãîñïíèê, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (099) 6182657; (097) 3476906 ÊàìÀÇ-5410 1994ð, õîðîøèé ñòàí, íîâà ãóìà, 9000. Âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. Òåë: (096) 3554722 ÊàìÀÇ-5411, ñàìîñêèä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3807675



ÌÀÇ

ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321 ÌÀÇ-5549, ñàìîñêèä, äâèãóí 8. Òåë: (067) 3392483

„

ÐÀÔ

ÐÀÔ ïàñàæèðñüêèé 1992ð., á³ëèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó, 6500ãðí, òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (063) 8228331

ÏÎÏÈÒ Êóïëþ: ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, DzË. Òåë: (096) 7838555

4.05

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîíàâàíòàæóâà÷ 3.5ò, äèçåëü, Áîëãàð³ÿ. Òåë: (067) 7693577

Áîðîíà äèñêîâà ÁÄÒ-3, ïðè÷ïíà äî òðàêòîðà ÌÒÇ. Òåë: (097) 3364116; (066) 3707681 Áîðîíà äèñêîâà, îäíîôåêö³éíà, äî òðàêòîðà Ò-25, 3200ãðí. Òåë: (067) 9838270 Áóëüäîçåð ÄÒ-75. Òåë: (067) 3924597 ÂÀÇ-2106 1981ð., ó ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 4872583; (067) 8520686 Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842

Ãðàáàëêà 7-ìåòðîâà, ã³äðàâë³÷íà, êîñàðêà ñåãìåíòíà. Òåë: (096) 3554722 Åêñêàâàòîð Zeppelin ZM-15, 0,75ñì, êóá (êîâø) 1993 ð, ïîâ³òðÿíå îõîëîäæåííÿ, 12706 ìîòîãîäèí êîë³ñíà áàçà, ðîáî÷èé ñòàí, 160000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3322468; (097) 7676642 Åêñêàâàòîð ÞÌÇ, ï³ñëÿ êàï ðåìîíòó. Òåë: (097) 4632160 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã Åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷ 1-2ò, Áîëãàð³ÿ. Òåë: (067) 7693577 Çåðíîçáèðà÷ ÄÎÍ. Òåë: (095) 8151225 Êàðòîïëåçáèðà÷ “Äðóæáà”. Òåë: (095) 8151225

Êàðòîïëåêîïà÷ 2-ðÿäíèé, âèðîáíèöòâà Ïîëüùà, ö³íà äîãîâ³ðíà. ª âèá³ð. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Êàðòîïëåêîïà÷ â õîðîøîìó ñòàí³, äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 0426932 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ îäíîðÿäíèé, íàâ³ñíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàíí³. Òåë: (097) 3726548 Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082

Êàðòîïëåñàäæàëêà, (067) 4207288

íåäîðîãî.

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741

Òåë:

Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí “Âîëüâî-1130", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Âîëüâî-830", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Íèâà”. Òåë: (067) 2657172; (099) 2432052 Êîìáàéí Íèâà-ÑÊ5, 1989ð. Òåë: (096) 0746486 Êîìáàéí áóðÿêîêîïàëüíèé “Riecam RBM-300" 1997ð. Òåë: (097) 3014790, Îëåã Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082

Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: “Âîëüâî”, “Êëààñ”, “Äæîí ijð”, MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó. Òåë: (050) 1849978; (098) 7421737 Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082

Êðàí-áàëêà 10õ40ì, 16 ìåòàë. îïîð, ìîíîðåëüñ. Òåë: (067) 7503442

Ðîòîðí³ êîñàðêè â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ñ/ã òåõí³êà 2013ð., ö³íè âèðîáíèêà, ðîçïðîäàæ. Òåë: (096) 4935741 Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã. Õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà: êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³, êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîïà÷êè, òðàêòîðè, êîñàðêè òà ³íøà òåõí³êà. Òåë: (067) 3910253; (066) 8701542 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð, äâîõêîðïóñíèé ïëóã, ïëóã äëÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï äâîõîñíèé, ñàìîñêèä. Òåë: (067) 3808237 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð 2013ð., äèçåëüíèé äâèãóí, 11 ê.ñ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 0410288 Òðàêòîð Áºëàðóñü ÌÒÇ-80 ç âåëèêîþ êàá³íîþ, â³äì³ííèé ñòàí, îäèí âëàñíèê, 2000. Òåë: (095) 8622070 Òðàêòîð Áåëàðóñ-892 íà âèïëàòó, â³ä 1700ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð Äæ³ìà íà âèïëàòó. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ â îðåíäó ç âèêóïîì, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 8178225 Òðàêòîð ÌÒÇ íà âèïëàòó. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 íà âèïëàòó. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-82 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 8178225 Òðàêòîð ÌÒÇ-82 ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè, àáî ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-82 ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562

Òðàêòîð Ò-16

1990ð., ö³íà 20000ãðí; Òðàêòîð Ò-16 1992ð., ö³íà 22000ãðí. Òåë: Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 (096) 2528970 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 ̳í³-òðàêòîð “Ñåíòàé-24”, 2010ð., ðåì³ííèé. Òåë: (050) 5110710; (067) 9131550 ̳í³-òðàêòîð ÄÒÇ, îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (068) 8178225 ̳í³-òðàêòîð Äîíã-Ôåíã-244, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274 Íàâàíòàæóâà÷ “Áàëêàí-Êàð”, 3ò, 55000ãðí. Òåë: (097) 2886529 Íàâàíòàæóâà÷ ôðîíòàëüíèé ÓÍÎ-053. Òåë: (067) 3924597 Íàï³âïðè÷³ï 12 ì, íà êîëåñàõ ï³ä ñêëàä. Òåë: (067) 3924597 Íàï³âïðè÷³ï ÌÀÇ 97581, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (096) 8597901; (067) 3038903

Òðàêòîð Ò-16, 350 ìîòîãîäèí. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü)

Òðàêòîð Ò-25 1994ð. ç êàá³íîþ, Ò-25 1990ð. áåç êàá³íè ó â³äì³ííîìó ñòàí³; êîìáàéíè êàðòîïëå- òà çåðíîçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, ð³çí³ ìàðêè; áîðîíè, êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³; ïëóãè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêè òà ³í. ç Ïîëüù³. Òåë: (099) 0834091; (067) 1253737 Òðàêòîð Ò-25, ñâ³æîïðèãíàíí³ ç Ïîë³ù³, º âèá³ð, òà ííàâ³ñíå îáëàäíàííÿ äî íèõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü)

Íåäîðîãî, á/â ó â³äì³ííîìó ñòàí³ ìîòîêóëüòèâàòîð (Ôðàíö³ÿ), ñ³âàëêó óí³âåðñàëüíó (Ïîëüùà), â êîìïëåêò³ ç óñ³ì îáëàäíàííÿì. Òåë: (0332) 725338; (095) 8709304; (050) 6091908

Òðàêòîð Ò-25, ó õîðîøîìó ñòàí³, 60000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9838270 Òðàêòîð Ôîòîí, DONGFENG îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð Ôîòîí. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð Ôîòîí. Òåë: (068) 8178225

Îáïðèñêóâà÷³

Òðàêòîð ÞÌÇ-6, â õîðîøîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 6272555, (096) 2425301

400-800ë, êàðòîïëåñàäæàëêè, êàðòîïëåêîïà÷³, ðîçêèäà÷³ ì³íäîáðèâ, êîñàðêè ðîòàö³éí³, ãðàáàðêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ãðóíòîôðåçè. Òåë: (067) 9288191; (066) 3878894 Îãîðîòà÷ äëÿ êàðòîïë³, òðàêòîðíèé. Òåë: (067) 2735093 Ïëóãè 4-, 5-òè êîðïóñí³. Òåë: (095) 8151225 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. Òåë: (067) 2795769 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà Ò-25 òà Ò-40 îäíîâ³ñíèé, 3500ãðí. Òåë: (067) 7790751

Ïðè÷³ï äâîâ³ñíèé íà êðóãó äî ì³í³-òðàêòîðà; ïðîäàì êîìáàéí FAHR; ÊÏÏ äî ÃÀÇ-51; ðåäóêòîð äî ìîòîöèêëà “Ìóðàâåé”. Òåë: (095) 4786322

Ïðè÷³ïè îäíîâ³ñí³, äî ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ òà òðàêòîð³â. Ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêà çåðíîâà äî òðàêòîð³â. Íàâ³ñêà, ïëóãè, â³ç äî òðàêòîðà Ò-16. Òåë: (097) 6459024 Ïðè÷åïè íîâ³ îäíîâ³ñí³, â³éñüêîâ³, øàñ³ íà ðåñîðàõ äî ì³í³-òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ïðè÷åïè äî ëåãêîâèõ à/ì òà ìîòîáëîê³â, çà ö³íîþ çàâîäó-âèðîáíèêà. Òåë: (093) 0160089; (093) 7086595 Ïðîäàì äî òðàêòîðà Ò-16: ðàìó, êóçîâ; çàï÷àñòèíè äî Ò-40: òðàíñì³ñ³þ, ðóëüîâå òà ³í.; äâèãóí äî Ò-25 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, äâèãóí Ò-40 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåë: (066) 0278892; (096) 2928247

Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêî¿ òåõí³êè (òðàêòîðè, ìîòîáëîêè), ðåñòàâðàö³ÿ âîäÿíèõ ïîìï òà øåñòåðåíü, ðåìîíò ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîð ÞÌÇ-6, ç ìàëîþ êàá³íîþ, 23000ãðí. Òåë: (067) 7790751

Òðàêòîð ì³í³ “Êóáîòà” 23.5 ê.ñ., ßïîíñüêèé, ïîâíîïðèâîäíèé, ç ôðåçîþ. Òåë: (096) 1115356, (067) 7143562 Òðàêòîð íà áàç³ Ç²Ë-130, 4õ4, äâèãóí ÑÌÄ-21, 130ê.ñ., ïðè÷³ï 2.5ò, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (097) 3515473 Òðàêòîð ñàìîðîáíèé ç äâèãóíîì D-240, Ç äâèãóíîì ÌÒÇ-80, â êîìïëåêòàö³¿ º ïëóã òà êóëüòèâàòîð. Òåë: (096) 9616689 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð-ÌÒÇ 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 8178225 Òðàêòîð-ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 8178225 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîðè 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (068) 8178225 Òðàêòîðè ÌÒÇ â îðåíäó, âèêóï, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 8178225

Òðàêòîðè ÌÒÇ, (á/â òà íîâ³). Êîì•áàéíè: “Äîí”, “Á³çîí”, “˳äà”, TS-59;

“Êåéñ”, “Êëààñ-Ìåãà”, “Äæîí-ijð”. Áóðÿêîêîìáàéí “Êëÿéíå”, “Õîëìåð”. Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé. Ïðè÷³ï ÃÊÁ. Ç/÷ äî ÑÊ-5 “Íèâà”; ÊÏÏ äî DzË-130, âîðîòà ãàðàæí³ 3.10õ3.10ì. Òåë: (03342) 93214 (Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé); (097) 2777435; (050) 6711093 Òðàêòîðè Ò-25 1980-2000ð., ïðèãíàí³, ç Ïîëüù³, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 3610506; (067) 2862999 Òðàêòîðè Ò-40, Ò-40ÀÌ, ó õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40ÀÌ ç êðàíîì, ËÒÇ-60; ïëóã òðèêîðïóñíèé, êîëåñà äëÿ ì³æðÿäíîãî îáðîá³òêó, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 2699328 Òðàêòîðè Ôîòîí, DONGFENG îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîðè ÿïîíñüê³, äèçåëüí³ â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ; ïðîäàì ëîïàòó ç ðàìîþ äî òðàêòîðà Ò-25 (çàâîäñüêó). Ïðîäàì ïëóã äâîêîðïóñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (0332) 704684 (Ëóöüê); (050) 6227109

Òðàêòîðè

íîâ³ (Êèòàé), ìîòîáëîêè á/â (ßïîí³ÿ), íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ìîòîáëîêè, ì³í³-êîìáàéíè, åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êðåäèò, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, ñåðâ³ñ. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Òðàêòîðè, ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó, ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Óïðÿæ ê³ííà, ïëóã ê³ííèé. Òåë: (067) 1027735

ÏÎÏÈÒ Êóïëþ: ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82, Ò-40. Òåë: (096) 7838555

4.10

Àâòîçàï÷àñòèíè

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîìàãí³òîëà, ç Òîéîòè-Ïðàäî, çà ï³â ö³íè, íîâà, çàïàêîâàíà. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 Àâòîìîá³ëüí³ ñèä³ííÿ ç ̳í³âåíà, 5øò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 288707; (096) 4617607 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àâòîøðîò. Çàï÷. äî: “Àóä³-80, -À4, -À-100, -À6 1996ð, 2000ð, (1.8-2.3) 2.6, 2.8, 1.8Ò²; ”Ìåðñåäåñ": -124; -Ñ-202; -210; “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ” 1.9ÒÄ, 1.8Ò², 2000ð; -Ôåë³ö³ÿ", 1.3á. Ãóìà çèìîâà R-13 -14 -15, -16; Ìàçäà 6-26 1990ð, 2.0³. Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3. Òåë: (0362) 611620; (067) 7348206, (066) 7009595 Àãðåãàòè òà çàï÷àñòèíè äî àâòîìîá³ë³â ÃÀÇ-53, ÃÀÇ-24, ÐÀÇ, Ìîñêâè÷-2140. Òåë: (097) 7932862

Á³î-äèçåëüíå ïàëèâî (òåõíîëîã³ÿ ïåðåðîáêè á/â ðîñëèííî¿ î볿), ë³òð/7ãðí. Òåë: (050) 3782758 Áàê ïàëèâíèé, äî ãðóçîâîãî àâòîìîá³ëÿ, ºìí³ñòþ 170ë., êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ á/â, êëþ÷è, ãîëîâêè ãàº÷í³, ð³çí³. Òåë: (097) 3875158; (063) 2595859 Áàëîíè ãàçîâ³, äëÿ ãðóçîâèõ àâòîìîá³ë³â, ï³ä ãàç-ìåòàí, ³ñïèòàí³ íà 5ðîê³â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Ãóìà 205õ60õ15 çèìîâà. Òåë: (067) 7816104 Ãóìà R16 225õ65, 2øò., 400ãðí. Òåë: (096) 8002646 Ãóìó á/â “Fccelera” 175/70 R-13, 4øò., àêóìóëÿòîð 100. Òåë: (066) 3551595 Äâèãóí 6 òóðáî-äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 1120262 Äâèãóí Ä-2500 (äèçåëü, áîëãàð³ÿ). Òåë: (067) 7693577 Äâèãóí DzÄ. Òåë: (097) 2417019 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-150. Òåë: (095) 8151225 Äâèãóíè Ä-240 ÌÒÇ, Ä-144 Ò-40, “ÊàìÀÇ-740". Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Äâèãóíè ÑÌÄ-14, ÓÄ-2, 2øò. Òåë: (096) 0746486 Äèñêè äî àâòîìîá³ëÿ Ôîëüêñâàãåí ðîçì³ð R-14, òèòàíîâ³ òà ìåòàëåâ³, ðîçáîëòîâêà 4õ100. Òåë: (098) 4141718

Äèñêè ìåòàëåâ³ äî à/ì “Àóä³”, R15 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè ìåòàëåâ³ ç àâòîãóìîþ íîâîþ äî à/ì ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493; (097) 2528912, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó)

ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÓÇÎÂÀ

ð³çíèõ ìàðîê. Ïðè÷åïè DzË, ÊàìÀÇ-ÃÊÁ8350. Òåë: (03368) 22701 (Ðîæèùå); (098) 8359273 Êàðáþðàòîðè íîâ³: ÇÀÇ-40 “Òàâð³ÿ”, ÓÀÇ, “Ìîñêâè÷-412", ÃÀÇ-53, 500ãðí. Äâèãóí ÓÄ-1, 1000ãðí. Òåë: (050) 3522453

Êîë³íâàëè Ò-40, ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-80, ÞÌÇ, Ò-150, à/ì Âîëèíÿíêà, Ìîñêâè÷-408, Ìîñêâè÷-412, ÂÀÇ-2101, 2106, 2108, ÃÀÇ-69, ÓÀÇ-469, ÃÀÇ-24, Ãàçåëü, ÃÀÇ-51, 52, 53, DzË-164, -130; ïàë. íàñîñè; ñòåíä äëÿ ðåãóëþâàííÿ ïàëèâ. íàñîñ³â. Òåë: (03357) 23077 (Êàì³íü-Êàøèðñüêèé); (050) 5676752 Êîëåñà, 4øò, øèíè ë³òí³, “Áàðóì”, 175/70, R13, äèñêè ÂÀÇ, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1200ãðí. Òåë: (098) 7265877 Êîìáàéí “Íèâà”: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2657172; (099) 2432052 Êîìáàéí: øèíè. Òåë: (050) 2009387; (098) 3736364

Êóïëþ á³ë³ ïåðåäí³ äâåð³ äî ÂÀÇ-2105, -07. Òåë: (050) 7677147 Íîâà ãóìà ç ͳìå÷÷èíè äî ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòî, â³äì³ííà ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ â³ä âèðîáíèêà, 1 ð³ê. Òåë: 066) 3757799; (096) 7827986 ϳäéîìíèê äëÿ àâòîìîá³ë³â, ×åõ³ÿ, ñòåíä ðîçâàëó ñõîäæåííÿ ëàçåðíèé. Òåë: (067) 9271068 Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ïðîòèâîâ³ñ äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÞÌÇ. Òåë: (097) 2417019 Ðàä³îñòàíö³ÿ äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Ðåñ³âåð, îá’ºì 600ë. Òåë: (096) 2326203 Òåíò, ÏÂÕ 2õ5ì. Òåë: (067) 3033463

Òðàêòîð Ò-25, Ò-40 íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 0893092 Òðàêòîð Ò-25: ïàëèâíèé íàñîñ, êàá³íà, ñòàðòåð. Òåë: (067) 2735093 Ô³øêà äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Øèíè “Áàðóì”, ðîçì.195õ60õ15. Òåë: (097) 7442125 Øèíè. Òåë: (096) 5701602; (066) 7789260 çàï÷àñòèíè äëÿ

Àóä³ 1987ð.: ïî çàï÷àñòèíàõ, ìàøèíà íà õîäó. Òåë: (097) 9261024 Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Avia

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

BMW

ÁÌ 730: ðîçïîä³ëü÷èé âàë íîâèé. Òåë: (096) 8597901; (067) 3038903 ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ, ïî çàï÷àñòèíàõ, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 6911154; (098) 2678020; (093) 1179353 çàï÷àñòèíè äëÿ

Fiat

Ô²ÀÒ, ÏÅÆÎ, ÐÅÍÎ,

ѲÒÐΪÍ. Çàï÷àñòèíè ïðîïîíóº ìàãàçèí “Çàõ³äàâòî”. Òåë: (03622) 59086; (067) 9001208; (067) 7747671; (0362) 610655 Àäð: гâíå, Ìëèí³âñüêà, 25 (â ïðèì³ùåíí³ “гâíåíàñ³ííÿîâî÷”) Ô³àò-Äóêàòî 1999ð., ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0488891 Ô³àò-Êðîìà, 2.5 òóðáî äèçåëü, íà çàï÷àñòèíè, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (0362) 270784; (097) 5861321 Ô³àò-Óíî: äèñê ìåòàëåâèé R13 1øò, êîâïàêè îðèã³íàëüí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Îïòèêà, äåòàë³ ï³äâ³ñêè òà äâèãóíà à/ì ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Øèðîêèé âèá³ð. Òåë: (0362) 610655, 59086; (067) 9001208; (067) 7747671

Audi

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà, -Åñêîðò, -Ìîíäåî, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 8002646 Ôîðä-ѳºððà, Ñêîðï³î: ì³ñò, äèñêè ìåòàëåâ³, ôàðè, ìàõîâèê, êîðçèíà òà äèñê ç÷åïëåííÿ. Òåë: (097) 3376152 Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

Çàï÷àñòèíè äî ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, DzË, ÃÀÇ-53; ðàìè ç äîêóìåíòàìè òà äâèãóíè Ôîðä-Òðàíçèò 1987-1996ð., 2.5ë, äèçäî ð³çíèõ â³ò÷èçíÿíèõ âàíòàæíèõ à/ì. åëü, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, Ïðîäàì âàíòàæí³ à/ì ï³ä çàìîâëåííÿ, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü)


4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìîñêâè÷-2140: 5695026

Ìîñêâè÷ çàï÷àñòèíè.

Òåë:

çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Isuzu

Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Iâåêî ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (0362) 204579; (097) 4359465 Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

KIA

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mazda

Ìàçäà-3 2004ð., õåò÷áåê: íàêëàäêà íà ïåðåäí³é ïîð³ã, êðèøêà íà çàïàñêó ï³ä ³íñòðóìåíòè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mercedes

Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ-208, -308: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2735093 Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð: ñèä³ííÿ ïðàâå, 300ãðí. Òåë: (0362) 637955; (096) 5701804 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mitsubishi

̳öóá³ñ³-Ñïåéñ-Âàãîí 1992ð.: äâèãóí òà ÊÏÏ àáî àâòîìîá³ëü â ö³ëîìó. Òåë: (050) 9049170 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissa

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Opel

Îïåëü 1,3: øðóç, 2øò, íîâèé, 400ãðí ïàðà. Òåë: (097) 9600679 Îïåëü-³âàðî: áàãàæíèê íà êðèøó. Òåë: (096) 1412142 Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Îïåëü: øðóç, 2øò., íîâèé, 400ãðí/ïàðà. Òåë: (097) 9600679 çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Renault

Ðåíî-11 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 3033463

Ðåíî-25 çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 9707359 Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ðåíî-Òðàô³ê, Îïåëü-³âàðî 2001 -2008ð., ïî çàï÷àñòèíàõ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2172886 Ðåíî-Òðàô³ê: äâèãóí 2.2ë., áåíçèí. Òåë: (097) 6459005 çàï÷àñòèíè äëÿ

Skoda

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: âàæ³ëü (ðè÷àã). Òåë: (0362) 643685; (067) 41867960 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

Òîéîòà-Êåìð³: ñò³éê³ ïåðåäí³, íîâ³. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÓÀÇ-469: ÷àñòèíà êóçîâà äî àâòîìîá³ëÿ, êð³ñëà ïåðåäí³ ç ôàðòóõàìè, êàïîò òà ïåðåäíþ ðåø³òêó, êåíãóðÿòíèê. Òåë: (067) 3808237 ÓÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò -Â3: äâèãóí, ÊÏÏ, ï³äâ³ñêà, ñàëîí ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (068) 0331383; (099) 4441066, Ñåðã³é Ôîëüêñâàãåí: äâèãóí 1.6ë, äèçåëü ç ÊÏÏ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 9253831 Ôîëüêñâàãåí: äâèãóí 1.6ë, äèçåëü. Òåë: (050) 9253831 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2101-07, 2108-099, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) ÂÀÇ-2101: äîêóìåíòè. Òåë: (097) 8775176; (0362) 645545 ÂÀÇ-2101: êàðäàííèé âàë, ñèä³ííÿ, òà ³í. Òåë: (097) 8775176 ÂÀÇ-2101: êàðäàííèé âàë. Òåë: (097) 8775176; (0362) 645545

ÂÀÇ-2103: êàðäàííèé âàë, ðåäóêòîð. Òåë: (096) 3554722 ÂÀÇ-2108: çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 6998834 ÂÀÇ-2121. Òåë: (097) 6943890 ÂÀÇ-99 2007ð.: äâèãóí òà çàäíÿ ÷àñòèíà òà ³í. Òåë: (0332) 299441; (066) 1639259; (095) 4233795 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÃÀÇ-24, çàï÷àñòèíè; ðåñîðè äî à/ì Ìîñêâè÷. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901 ÃÀÇ-24: âîäÿíèé íàñîñ. Òåë: (067) 1027735

ÃÀÇ-24: äîêóìåíòè; ÃÀÇ-52: äîêóìåíòè; Òðàêòîð Ò-74: äîêóìåíòè. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ-24: êàðäàííèé âàë. Òåë: (097) 8775176; (0362) 645545 ÃÀÇ-3110: øàðîâ³ îïîðè íèæí³ íîâ³ Òåë: (096) 8597901; (067) 3038903 ÃÀÇ-51, -52, -53, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 8002646 ÃÀÇ-51, -52: âàë êàðäàííèé çàäíüîãî ìîñòó â çáîð³. Òåë: (050) 8145103 ÃÀÇ-51: áî÷êà, îá’ºì 2ò. Òåë: (096) 2326203 ÃÀÇ-5204: äîêóìåíòè. Òåë: (097) 8775176; (0362) 645545 ÃÀÇ-52: çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 6998834 ÃÀÇ-53 ïî çàï÷àñòèíàõ, äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷, ðåñîðè. Òåë: (0362) 681208; Òåë: (067) 7931669

ÃÀÇ-53: êóçîâ, ñàìîñêèäíèé, ç ï³äéîìíèêîì. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ-53: ðåäóêòîð; DzË6 ÊÏÏ; ÃÀÇ-52, -53: ðàä³àòîð; ÃÀÇ-53: ì³ñò. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ-53: ðîçäàòî÷íà êîðîáêà íà ÊÏÏ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 ÃÀÇ-66 òåíò òà äóãè äî êóçîâà. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 ÃÀÇ-ÑÀÇ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 6943890 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ãàçîâ³ áàëîíè, äëÿ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â, ãàç-ìåòàí, âèïðîáóâàíèé íà 5 ðîê³â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Â2: äâèãóí 1,8, ÊÏÏ 5. Òåë: (097) 9261024 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ-28-35, äî 1992ð, 2.4ë, äèçåëü: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóïèö³ ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, â çáîð³, ðåø³òêà â çáîð³, áàê êîìïëåêòíèé ç êðèøêîþ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Óðàë

çàï÷àñòèíè äëÿ

Óðàë, ÊàìÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

ÏÎÏÈÒ ÊÏÏ äî à/ì ÇÀÇ-1105 “Òàâð³ÿ” 1.1. Òåë: (096) 2135552 Êîìïðåñîð äî ÃÀÇ-69, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (097) 6492153; (066) 1736564

Êóïëþ ÊÏÏ äî à/ì “Ðåíî-Òðàô³ê” 1987-1989ð. Òåë: (050) 9049170 Êóïëþ òåíò á/â, ç äàëåêîá³éíèõ ìàøèí. Òåë: (050) 2535255 ͳññàí-Ñàíí³, 1988ð., 1.7ë, äèçåëü, êîðîáêà ïåðåäà÷, êóçîâ N13. Òåë: (0362) 262028 Îïåëü-Àñêîíà ñåäàí: çàäí³ äâåð³, ïðàâå ïåðåäíº êðèëî, êåðìîâó ðåéêó. Òåë: (097) 9600679 Îïåëü-Àñêîíà, ñåäàí: çàäí³ äâåð³, ïðàâå ïåðåäíº êðèëî, êåðìîâó ðåéêó. Òåë: (097) 9600679 Òðàêòîð ÞÌÇ: çàäí³ øèíè. Òåë: (067) 1027735 Ô³àò-Ïàíäà: ñèä³ííÿ. Òåë: (096) 7498892

4.20

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÃÀÇ

Ñêóòåð “Äåô³àíò”, 4-òàêòíèé, Êèòàé. Òåë: (097) 0487826 ßìàõà 2009ð., 1,25 ì, êóá, ñ³ðèé ìåòàë³ê, 1 öèë³íäð, ïðîá³ã 10000 êì, 15000 ãðí, òîðã. Òåë: (063) 6746421

4.21

Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêë³â òà ìîïåä³â

4.21 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêë³â òà ìîïåä³â

4.30 4.30 Âåëîñèïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëîñèïåä, ó õîðîøîìó ñòàí³, á/â. Òåë: (067) 1449723

Âåëîñèïåäè

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÇÈË

DzË-130, ÃÀÇ-52. Òåë: (0362) 249149 (гâíå); (067) 3638720

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

DzË-131: â³çîê çàäí³é â çáîð³, ðåäóêòîðà ìîñò³â, ðåñîðè íîâ³, êàðäàíè, ãîëîâêè áëîêó, êàá³íè, ÊÏÏ â³äáîðó ïîòóæíîñò³. Òåë: (067) 1255402 DzË-131: äâèãóí, ðàä³àòîð 3, 4 ñåêö³éí³, ì³ñò ïåðåäí³é â çáîð³, êóëàêè ïîâîðîòí³ ïåðåäíüîãî ìîñòà, òÿãè ðåàêòèâí³, ðîçäàòî÷íà ÊÏÏ, êàðäàíè, ëåá³äêà. Òåë: (095) 5230015; (096) 5701602 DzË-131: äâèãóíè, ãîëîâêè áëîêó ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðåäóêòîðà, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 DzË-131: êîëåñà á/â 7øò. Òåë: (067) 3631450 DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Âèãîòîâëåííÿ

戓˂

ÊàìÀÇ-5320, àïàðàòóðà ïàëèâíà, ñòàðòåð, ñêëîî÷èñíèê. Òåë: (097) 8775176 ÊàìÀÇ: ïàëèâíà àïàðàòóðà, ñòàðòåð. Òåë: (097) 8775176 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ

ÌÀÇ-54328: ñêëî ëîáîâå. Òåë: (096) 8597901; (067) 3038903

Ãàðàæ³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãàðàæ³ öåãëÿí³, êîîï."Êîëåñî", ÐÓÌ, Ñòàðèöüêîãî âóë, ï³äâàëè ïî ïåðèìåòðó, ñâ³òëî, îõîðîíà, âîðîòà 2.5õ2.5, 3.0õ2.5. Ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (067) 3621563; (0362) 615660

Ãàðàæ³, öåãëÿíèé Ïóõîâà, Ñòðóòèíñüêî¿, 41Â, Á.Õìåëüíèöüêîãî 14. Òåë: (095) 4288921; (067) 3708140 Ð.Øóõåâè÷à, ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï."Çà êåðìîì", ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (0362) 265719; (067) 2670710 Ñ.Ïåòëþðè, öåãëÿíèé ãàðàæ, ç ïðèâàòèçîâàíîþ çåìëåþ, íà äâà à/ì, ç ï³äâàëîì. Òåë: (050) 5713447

Âèãîòîâëÿºìî ãàðàæ³ áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â: ìåòàëåâ³, îöèíêîâàí³, ç êîëüîðîâîãî ìåòàëîïðîô³ëþ. Äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (098) 9071417; (095) 7699473

Ãàðàæ íà ãàðàæí³é ñòîÿíö³ ¹9, âóë.Ìàìñóðîâà, â’¿çä ç³ ñòîðîíè Ðîâàíö³â. Òåë: (095) 8643079 Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï."Òðàíñïîðò", ð-í àâòîçàâîäó, 6õ3.5ì, îãëÿäîâà ÿìà, ï³äâàë. Òåë: (050) 6857370; (095) 7103769 Ïðîäàì. Ãàðàæ öåãëÿíèé ó êîîïåðàòèâ³, ð-í ËÏÇ, îõîðîíà, ñâ³òëî, 25000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì àáî ãàðàæ ó ³íøîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (095) 5709119

²íø³ Çäîëáóí³â. Ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠ̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 0301888

4.50

Àâòîïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Çâàðþâàííÿ, ðåìîíò êóçîâà. Òåë: (098) 5774810 Çâàðþâàííÿ, ðèøòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ, àâòîìîá³ë³â òà ì³êðîàâòîáóñ³â. Òåë: (098) 3759883 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ðåìîíò õîäîâî¿ àâòîáóñ³â “Áîãäàí”, “Åòàëîí”, “²âàí”, “Ìåðñåäåñ”, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (095) 3372281 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191 Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

4.56 Ãàðàæ öåãëÿíèé 5õ6ì, äâà ïîâåðõè, ç ÿìîþ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà â³ä 0.01ãà äî 0.04ãà, Áîÿðêà, òåðì³íîâî. Òåë: (03622) 58791; (098) 8323551 Ãàðàæ öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, áåç ÿìè, Á³ëà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï."Àâòîëþáèòåëü", Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Äæåðåëî”, á³ëÿ Áàðìàê³â, º ÿìà, 25000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 6789171 Ãàðàæ, Äâîðåöüêà, 2000ó.î. Òåë: (0362) 282430

Òîêàðíèé âåðñòàò. Òåë: (067) 3924597 Àâòîìàòèêà äëÿ ÷óãóííîãî êîòëà “Åôåêò”, 950ãðí. Òåë: (0362) 680068 Àçáåñòîâà òðóáà ä³àìåòð 150-200ìì. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Àïàðàò êîíòàêòíî¿ çâàðêè ÌÒ-1416. Òåë: (0362) 617055 Àöåòèëåíîâèé ãåíåðàòîð, áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ïðîïàíîâèé, ð³çàêè ïðîïàíîâ³ äëÿ çâàðêè, åëåêòðîçâàðêà. Òåë: (068) 0218529 Áåòîíîçì³øóâà÷, ðèøòóâàííÿ, îðåíäà. Òåë: (097) 8051638 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ ç ªâðîïè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ òðóá÷àò³, •4-ìåòðîâ³ (êîìïëåêò), 8 ñò³éîê, 20

ïàëüö³â. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646 Âåðñòàò. Òåë: (067) 6893793 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³, ôðåéçåðíèé “ÔÑØ-1À”, “Ðåéñìóñ ÑÐ-6", áóäü-ÿê³ çàï÷àñòèíè ”ÔÑØ-1À" íåäîðîãî. Òåë: (066) 7264000; (096) 5472529 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåë: (0362) 282430; (050) 3751486 Âåðñòàòè ñòîëÿðí³, ìåòàëîîáðîáí³. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãðàòè ìåòàëåâ³, íà â³êíà ðîçì.1,4õ1,4ì. Òåë: (098) 0059231 Äâèãóí “Äíåïð-11", ÊÏÏ, äâèãóí Þ-4, Ä-8, øâèäê³ñíèé ̳íñê, Ø-58, ðåäóêòîð ”Ìóðàâåé", êîë³íâàë Óðàë, ïîðøíåâà Ï-5. Òåë: (050) 3522453 Äîìêðàò çàë³çíè÷íèé 5ò, êîìïëåêòîâàíèé íàñîñ ñ êðàíàìè, äëÿ âîäÿíîãî îïàëåííÿ. Òåë: (098) 5695026 Äð³ò êîëþ÷èé. Òåë: (067) 1449723 ªìê³ñòü ñòàëåâà, ãîðèçîíòàëüíà. Òåë: (0362) 644353, 629905

Òðàíñôîðìàòîð á/â 100êÂò. Òåë: (067) 7503442 Òðàíñôîðìàòîð çâàðþâàëüíèé, ïîñò³éíîãî ñòðóìó, “ÂÄÔ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Òðîñ ìåòàëåâèé ä³àì.12ìì. Òåë: (067) 5845684 Òðóáà àçáåñòîâà, ä³àì.150, 200, äîâæ.4ì, 5ì. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Òðóáîêàáåëîøóêà÷, âèçíà÷ຠâñå ï³ä çåìëåþ, â ìåòàëàõ, õ³ì³÷íèé ñêëàä. Òåë: (063) 4049474 ßùèêè ç-ï³ä áàíàí³â, á/â, 2ãðí/øò. Òåë: (0362) 637955; (096) 5701804

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ HUSQVARNA

Áåíçîìîòîðíà òåõí³êà, Øâåö³ÿ: êóëüòèâàòîðè, áåíçîïèëè, ãàçîíîêîñàðêè, ðåéêîð³çè, êóùîð³çè, ïîâ³òðåäóâêè. Ðåìîíò òà ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Çàïàñí³ ÷àñòèíè. Ñïåöîäÿã. Òåë: (0332) 789850; (067) 3617915

Âåðñòàò óí³âåðñàëüíèé, äåðåâîîáðîá-

íèé, 380Â; ìëèíîê íà îñèïêó, 380Â. Òåë: ðîáîòè, çàì³íà åëåìåíò³â êóçîâà. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085 ªìí³ñòü 1.5 êóá.ì, íà ìåòàëåâ³é (095) 1341648; (099) 4068733

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

21

âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, íà êîëåñàõ, äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ðèøòóâàííÿ ôàñàäíå â îðåíäó: ðàìè, ïîðó÷í³, ä³àãîíàë³, íàñòèëè, äîìêðàòè, àíêåðà, õîìóòè. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, â³áðîðåéêà, êîìïðåñîð, ï³ñêîñòðóéíèé àïàðàò. Îðåíäà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ѳòêà äëÿ ðèøòóâàíü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com ѳòêà ìåòàëåâà, âèñîòîþ 1,5ì. Òåë: (098) 0059231 Ñàäîâ³ ñóâåí³ðè. Òåë: (067) 3416667 Ñâ³òèëüíèêè ãåðìàòè÷í³, ïðîâ³ä àëþì³í³ºâèé 10ìì. êâ., í³âåë³ð, òåîäîë³ò, ìåäîãîíêà ç åëåêòðîïðèâîäîì, ëàíöþã ÿê³ðíèé. Òåë: (097) 9261024 Ñâåðäëèëüíèé âåðñòàò, âåðòèêàëüíèé, 220V, 0.5êÂò, ñâåðäëî íà 16, 1500ãðí. Òåë: (097) 3376152 Ñòàíêè ñòîëÿðí³, ôðåéçåðíèé ³ ôóãîâî÷íèé, ðó÷íî¿ ðîáîòè. Òåë: (068) 3329800 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé ôóãóâàëüíèé, ìàëîãàáàðèòíèé. Òåë: (068) 2410541 Ñòåëàæ³ ðîçá³ðí³ ìåòàëåâ³, êóòíèê ¹63. ¹50. Òåë: (098) 0059231 Ñòîâï÷èêè ç òðóá ä³àì.40ìì. Òåë: (098) 0059231 Ñòîëè-ðèøòóâàííÿ ìóëÿðñüê³-òðè êîìïëåêòè ïî ö³í³ áðóõòó. Òåë: (0362) 279873; (067) 1347226

Òåïëèöÿ ðîçá³ðíà ìåòàëåâà, íîâà, ðîçì³ðè 2õ4ì. Òåë: (098) 0059231

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

òà íà çàìîâëåííÿ íà âñ³ âèäè àâòîìîá³ë³â. Çàì³íà, ðåìîíò òð³ùèí ³ ñêîë³â àâòîñêëà. Ïðàöþºìî íà âè¿çä³. Òåë: (067) 6608443, (099) 2495882

DzË-130: ðàìó ç ìîñòàìè òà êàá³íîþ, äâèãóí, áàëîíè íà ãàç-ìåòàí òà ³í. Òåë: (067) 4502527; (050) 7395444

çàï÷àñòèíè äëÿ

Ãàðàæ,

Àâòîñêëî â íàÿâíîñò³

4.40

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

ìåòàëåâèé, 6õ4, Ä.Ãàëèöüêîãî, 11, ð-í ðàä³îçàâîäó. Òåë: (093) 8578580

Àâòîçâàðþâàëüí³ Âåëîñèïåäè

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

Ãàðàæ, á³ëÿ ëÿëüêîâîãî òåàòðó, öåãëÿíèé, ÿìà, ñâ³òëî, ïðîäàì. Òåë: (067) 1331185

4.50 Àâòîïîñëóãè

Ðàìó â³ä ìîòîöèêëà “Ìèíñê”, ìîæëèâî ïåðåäíþ âèëêó. Òåë: (067) 4251630 Àäð: smsrnov.srgsy@mail.ru

ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó, íîâ³ (Óêðà¿íà, Á³ëîðóñ³ÿ, Êèòàé) òà á/â (ͳìå÷÷èíà). Âåëîøîëîìè â íàÿâíîñò³. Ïðîâîäèìî ðåìîíò âåëîñèïåä³â, ìîïåä³â òà ìîòîöèêë³â (ðîçòî÷óºìî öèë³íäðè), ðåñòàâðóºìî êîë³íâàëè “ßâà”, ²Æ, “̳íñüê”, ÌÒ. Òåë: (0362) 683283; (097) 6458307; (067) 9393460 Òåë: (0362) 450774; (097) 4802335; (093) 4763147

Ãàðàæ, Êóð÷àòîâà, êîîïåðàòèâ “Òóðèñò”. Òåë: (067) 9075538 Ãàðàæ, ϳâí³÷íèé, êîîï."Íèâà", îðåíäà àáî ïðîäàæ. Òåë: (097) 5287347 Ãàðàæ, êîîï."Àâàíãàðä-Ìàçäà", ª.Êîíîâàëüöÿ, 7-À, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñâ³òëî, îïàëåííÿ, îõîðîíà, àáî îáì³í íà àâòî, çåì.ä³ëÿíêó ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725

ÏÎÏÈÒ

Ìàãàçèí “Àâòîðàé”

Peugeot

Ïåæî Z5, ì³êðîàâòîáóñ, äâèãóí 2.5ë, äèçåëü, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (097) 8775176 Ïåæî-Æ5, 2,5ë., äèçåëü: íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 8775176 Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

(098)

ÓÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Ôîðä-Òðàíçèò: áàãàæíèê íà áóñ 2005 ðîêó. Òåë: (0362) 630722 Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

Àâòîòóðè

4.56 Àâòîòóðè

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ï³äñòàâö³ âèñîòîþ 1.8ì, äëÿ äóøó ³ ïîëèâó. Òåë: (098) 0059231

ªìí³ñòü 1000ë, âàãà ºìíîñò³ 60êã. Òåë: (067) 3901299 Åëåêòðîäâèãóí ç ðåäóêòîðîì 3.5 îá/õâ. Òåë: (0362) 683684, Àíàòîë³é

Åëåêòðîäâèãóíè 18.5êÂò, òà ³íø³. Åëåêòðî-ïîäð³áíþâà÷ (ìëèí) çåðíà. Òåë: (068) 5699356, (097) 5151290 Åëåêòðîäâèãóíè 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 10, 15, 30, 75, 90êÂò, â³ä 70 äî 3000îá/õâ., òåëüôåðè Ðîñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, âåíòèëÿòîðè ð³çí³ â³ä N2 äî N8. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè ìàëîïîòóæí³. Òåë: (067) 5845684 Åëåêòðîäâèãóíè, á/â, 3000îá/õâ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Åëåêòðîäâèãóíè, äâèãóí ðåäóêòîð, ïåðåòâîðþâà÷ ÷àñòîòè. Òåë: (098) 3177010 Çàãîòîâêè ëàì³íîâàíî¿ ÄÑÏ äëÿ ìåáë³â. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, 220/380Âò. Òåë: (067) 5845684 Êàí³ñòðà ìåòàëåâà, 20ë., 200ë. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190

Êàðêàñ ï³ä âèíîãðàä: òðóáè 18 ïîã.ì, àðìàòóðà 45 ïîã.ì. Òåë: (098) 0059231 Êîìïðåñîð DzÔ-55Á. Òåë: (0362) 617055 Êîìïðåñîð ÏÊÑ-3,5. Òåë: (0362) 617055 Êîíñîëü íàñò³ííèé, ï³ä òåëåâ³çîð, íèâèé, ñð³áíà, âèòðèìóº âàãó äî 60êã, äîâæ.63ñì, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231 Ëèñò ì³äíèé 4ìì, ïðîâ³ä ïåðåìîòî÷íèé. Òåë: (097) 9261024

Ìåòàëåâà ºìí³ñòü 2ò, á/â. Òåë: (067) 7503442 Ìåòàëîøóêà÷. Òåë: (097) 2727603; (066) 2550648 Íàâ³ñíà ï³äñòàâêà äëÿ òåëåâ³çîðà, êîíñîëü, íàñò³ííà, íîâà, ñð³áíà, âèòðèìóº âàãó äî 60êã, äîâæ.63ñì. Òåë: (098) 0059231 Íåîäèìîâ³ ìàãí³òè, ìîæëèâî çóïèíÿòè ïðèëàäè âîäè, ãàçó, ñâ³òëà, âèêîðèñòîâóþòü ó ìåáëåâ³é ôóðí³òóð³, ïîáóòîâ³é ãàëóç³, ãåíåðàòîðàõ, äâèãóíàõ àâòî. Òåë: (095) 6542817; (098) 3341440 Àäð: zikhay3@rambler.ru Îáëàäíàííÿ äëÿ â-âà â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â 20õ20õ40, íà 4 ôîðìè, ç òèðñè, â³äñ³âê, îðåíäà 45ãðí/äåíü. Äîñòàâêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ áëîê³â íà 4 ôîðìè, ö³íà 4800ãðí. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 3625501 Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî. Îðåíäà. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Îïàëóáêà ãîðèçîíòàëüíà “Doka-350", â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Îïàëóáêà, ñò³éêè òåëåñêîï³÷í³ 2-3.5ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Îñòèëÿòîð çâàðþâàëüíèé. Òåë: (067) 5845684 Ðåäóêòîð ×-100/20, ×-80/20, Ö2Ó, 100/20. Òåë: (067) 5287042 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ç äîøêàìè â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ëåãêîñïëàâí³, âèøêà-òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, îðåíäà. Òåë: (0362) 435256; (096) 2135552 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, îöèíêîâàíå 2õ3õ0.7ì, âèñîòà äî 100ì, â-âà ͳèå÷÷èíè,

Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáåòîííèõ áëîê³â ç ìåòàëîïëàñòèêîâèìè ôîðìàìè, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5502739 Ðîç÷èííî-çì³øóâàëüíèé àãðåãàò ïðîôåñ³éíèé. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷, ïåðôîðàòîð, äðåëü, â³äá³éíèé ìîëîòîê, áîëãàðêó, ³íøå, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêà, ëþëüêà áóä³âåëüíà, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Âàãîí÷èó áóä³âåëüíèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ç ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980 Äâèãóí ðåäóêòîð 3ÌÏ, åëåêòðîäâèãóí â³ä 1 äî 11 êÂò. Òåë: (098) 3177010 Åëåêòðîäâèãóíè ìàãí³òí³ ïóñêà÷³, àâòîìàòè÷í³ âèìèêà÷³, äâèãóíè ÓÄÅ-15 òà ÓÄÅ-25. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Åëåêòðîäâèãóíè ð³çí³, ìîæëèâî íåðîáî÷³ ðåäóêòîðè: ìîòîððåäóêòîðè, òåëüôåðè, àáî êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, íàñîñè Ê, ÊÌ, Ø, ÑÌ, òà ³íø³. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîð-ðåäóêòîðè, ðåäóêòîðè. Òåë: (067) 5287042 Åëåêòðîäâèãóíè. Òåë: (0362) 631485; (096) 7759011 Çàï÷àñòèíè äî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ: ðàìè, çàìêè, õîìóòè, àíêåðà, ä³àãîíàë³, äîìêðàòè, ïîðó÷í³, íàñòèëè òà ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Çàï÷àñòèíè äî îïàëóáêè (ñò³éêè, òðèíîãè, êîðîíè, áàëêè òà ³íøå). Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Êîòëè ïàðîâ³, ª 1/9, êîíâåêòîðè, âåíòèëÿòîðè. Òåë: (067) 3835694 Ëàìïè ³íäèêàòîðè “²Í-8, -14, -16, -17, 18", ðàä³îëàìïè. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Ëåùàòà ñëåñàðí³, á/â. Òåë: (068) 4248150 Ìîòîêîñó (òðèìåð), ãàçîíîêîñàðêó, áåíçîïèëó, â³äá³éíèé ìîëîòîê, åëåêòðî³íñòðóìåíò, ³íøå. Òåë: (096) 0301888 Îïàëóáêó, áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, áóä³âåëüíó ëþëüêó, áåòîíîçì³øóâà÷, ìîòîêîñó, ãàçîíîêîñàðêó, êîìïðåñîð, áåíçîãåíåðàòîð, â³äá³éíèé ìîëîòîê, ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400; ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ òàëü åëåêòðè÷íó, áîëãàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â/ï â³ä 500êã äî 5ò òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (095) 4989079; (096) 2242148 Êóïëþ ÷àâóííèé ÷àí, ä³àìåòðîì 2ì. Òåë: (068) 2325337


22

«Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð. w

5.02

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êîï³þâàëüíèé àïàðàò “Øàðï” íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 683684, Àíàòîë³é Ïðèíòåð êîëüîðîâèé, ëàçåðíèé, ÍÐ-960. Òåë: (067) 9409117 Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

5.03

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196

Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè —

Ñòåëàæ³, â³òðèíè, ïðèëàâêè, ç õðîìîâàíèõ òðóá, ÄÑÏ òà ñêëà. Òåë: (097) 3721771 Òîðãîâà â³òðèíà “îñòð³âîê” 5 ñåêö³é, âõ³ä çàêðèâàºòüñÿ ðîëåòîþ, ï³äñâ³òêà 220V ðîçåòêà. Òåë: (097) 3376152 Õîëîäèëüíà â³òðèíà äëÿ íàïî¿â. Òåë: (097) 6456839 Øàôà æàðî÷íà á/â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà á/â, ï³ä âîäó, äâåð³ ñêëÿí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà ï³ä âîäó, ñêëÿí³ äâåð³, 1-, 2 äâåðí³, â³ä 350-1400ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ßùèêè ïëàñòèêîâ³ 30êã, 200øò. Òåë: (067) 7816104

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, ëàð³, õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) 3622044 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400 Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

5.10

гçí³ ïîñëóãè

5.10 гçí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

Âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âêëàä à í í ÿ ï ë è ò ê è ( ò ð î ò ó à ð í à , ê åðàì³÷íà), áðóê³âêè. Òåë: (066) 5234039; (096) 1888472 Äîïîìîæó ïðîäàòè, îáì³íÿòè êâàðòèðó, áóäèíîê, á³çíåñîâ³ îá’ºêòè, áóäèíîê â ñåë³. Ïðîôåñ³éíèé ï³äõ³ä. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (067) 3602202, (093) 0270771

Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî, ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êîìï’þòåðè, íîóòáóêè, ïëàíøåòè, îðãòåõí³êà. Òåë: (0362) 265844 Êîìïþòåð “Ñàìñóíã”, á/â, 1000ãðí. Òåë: (0362) 637955; (096) 5701804 Ìîäåì, á/â, “Ñïð³íò”. Òåë: (067) 1449723 Ìîí³òîð Sumsung á/â, ïðèíòåð á/â. Òåë: (097) 3721771

Íåäîðîãî: âñòàíîâëåííÿ Windows, Linux, Unix; íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàì, ìîäåì³â, ïðèíòåð³â, ñêàíåð³â; ë³êóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ â³ðóñ³â; ñòâîðåííÿ åëåêòðîííî-öèôðîâèõ êëþ÷³â; îáñëóãîâóâàííÿ ëîêàëüíèõ ìåðåæ. Òåë: (098) 0687489 Íîóòáóê “Asus”. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ïîâíå íàëàøòóâàííÿ êîìïþòåðíî¿ òåõí³êè, ïëàíøåò³â òà ñìàðôîí³â, óñòàíîâêà, ³íäîâñ, ˳íóêñ, Àíäðî¿ä, ïðîäàæ, ïîðàäè. Òåë: (097) 7538449 Ðåìîíò êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, íà äîìó. Çàì³íà äèñïëå¿â. Âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Ñèñòåìíèé áëîê, Windows7, ïðîöåñîð Intel 1155 2.9GHz/s1155, ìàòåðèíêà Gigabyte GA-B75M-D3V, 4ãáò. Òåë: (067) 3600028

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Øâåéíà ìàøèíà “Ïîä³ëüñüêà”, á/â, ðó÷íà. Òåë: (068) 1368177 Øâåéíà ìàøèíà “Ñ³íãåð”. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Øâåéíà ìàøèíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

5.05

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàíêè 0.5, 1, 3ë. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 ³òðèíè õîëîäèëüí³ á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ³òðèíè õîëîäèëüí³, á/â, ð³çíÿ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âèïàðíèêè äëÿ õîëîäèëüíèõ êàìåð. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429

Iíòåðíåò-ìàãàçèí

Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ãðàí³òí³ â³ä 1200ãðí, áàçàëüòîâ³, ìîçà¿÷í³, ìîíàë³òí³ â³ä 550ãðí, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, âèð³âíþâàííÿ. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Âèãîòîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â, ºâðîâ³êíà, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³ ç äåðåâèíè. Òåë: (095) 1613475 Âèãîòîâëåííÿ òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 4525266 Âèãîòîâëåííÿ òðóáè äèìîõ³äí³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, êðóãë³, êâàäðàòí³, ïðÿìîêóòí³, óòåïëåí³ òà çâè÷àéí³, ä³àì.80-600ìì, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âèãîòîâëÿºìî ïàì’ÿòíèêè ç ãðàí³òó. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493

Æèâà ìóçèêà, âåñ³ëüíà, ÿê³ñíèé çâóê, ñîë³ñòêà, âëàñíèé òðàíñïîðò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 8169169

Çð³çàºìî äåðåâà òà ïîð³çêà íà äðîâà. Òåë: (097) 4364991

Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïåðåïðîäàæíà ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òåë: (096) 0301888 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³, âñ³ ñâÿòà: âåñ³ëëÿ, äèòÿ÷³ ðàíêè, äí³ íàðîäæåííÿ, áàíêåòè, êîðïîðàòèâè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 615353; (067) 8951853

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

³äåî-, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. ßê³ñíèé çâóê, ïîñëóãè òàìàäè, ïîë³ãðàô³ÿ, ÄÂÄ, âè¿çä ïî îáëàñò³, êîìïëåêñíî íåäîðîãî. Òåë: (097) 1852202 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü â³ä 1500ãðí., çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîìï’þòåðíå îôîðìëåííÿ, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5702627 ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïåðñîíàëüí³ 3D çàñòàâêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, êë³ïè. Îñîáèñòèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 6632050

³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåî-, ôîòîçéîìêà, âñ³ âèäè. Òåë: (097) 5287347 ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà òà ÿê³ñíèé â³äåîìîíòàæ, ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî, çðàçêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 6722435; (095) 8366098 ³äåîçéîìêà òà ÿê³ñíèé â³äåîìîíòàæ. Ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Çðàçêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 6722435; (095) 8366098 Âåñ³ëüíà ôîòîçéîìêà, îáðîáêà ìàòåð³àëó, çàïèñ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (066) 5738899 Âèãîòîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ êîðîâà¿â, òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 9890235 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ, äèçàéí òà äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Òåë: (067) 3082340 Âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ: äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäè, ïë³íòóñ, ëèñòâà. Òåë: (096) 1412668

Êîíñóëüòàö³¿ ëîãîïåäà òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé. Äèïë.ÐÂN43077275 â³ä 31.05.2012ð. ÐÄÃÓ. Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà, 26, ñóïåðìàðêåò “Íîâóñ”, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà Êîñ³ííÿ òðàâè òà äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. Òåë: (0362) 435256 Êîñ³ííÿ òðàâè, äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. ßê³ñíî, îõàéíî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìèòòÿ â³êîí. ×èùåííÿ êèëèì³â, äèâàí³â. Çíÿòòÿ, ïðàííÿ, íàâ³øóâàííÿ òþë³, ãàðäèí. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìóçèêà âåñ³ëüíà, ñîë³ñòêà, òðàíñïîðò, âè¿çäè, ÿê³ñíèé çâóê, áàÿí, ñàêñîôîí. Òåë: (096) 8169168 Îáð³çàííÿ äåðåâ, êóù³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè, ïåðåêîïóâàííÿ ãîðîäó. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïàì’ÿòíèêè

ç áàçàëüòó, ãðàí³òó (óñ³õ êîëüîð³â). ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 438529; (098) 5381723; (099) 7427527 Àäð: Êè¿âñüêà, 8 (“Ñïîðòòîâàðè”, “Óêðïîøòà”), âõ³ä ÷åðåç “Îùàäáàíê”

Ïàì’ÿòíèêè íàäìîãèëüí³ ç ãðàí³òó. гçí³ êîëüîðè, ô³ãóðíà ð³çêà. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âèãîòîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãîòîâ³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà â³ä 1200ãðí. Ñåçîííà çíèæêà. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, N1) Ïàì’ÿòíèêè.

Âèãîòîâëåííÿ

Äåòàëüí³øå íà íàøîìó ñàéò³ torgoborud.com.ua. Òåë: (067) 6960784; (050) 9255595; (0362) 620160 Àäð: ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.214 Ëàð³ ìîðîçèëüí³ á/â 200, 300, 400, 700ë, ðîçì³ðè 0.09-2.1ì Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³, á/â, 200, 300, 400, 700, 1000ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìàøèíà âçáèâàëüíà ÌÂ-35. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìëèííèöÿ á/â, ì³êñåð äëÿ êîêòåéë³â á/â, ñîêîäàâêà á/â, ãðèëü äëÿ êóð 6, 9, 24øò. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó êàôå, áàðó, ³äàëüí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàð³â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ïðåñ äëÿ ÿáëóê òà âèíîãðàäó. Òåë: (067) 5845684

ïàì’ÿòíèê³â ç ãàáðà, áàçàëüòó, ãðàí³òó áóäü-ÿêîãî ðîçì³ðó, ôîðìè òà êîíô³ãóðàö³¿. ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ô³ãóðíà ð³çêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ðåã³îíàëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ñåçîíí³ çíèæêè äî 20%. Òåë: (067) 3631837; (096) 7485280; (03657) 63344 Àäð: e-mail: mamchur.vit@mail.ru Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó, ð³çí³ êîëüîðè, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620

4 Áàçàëüò, ãàáðî, ãðàí³ò (óñ³õ êîëüîð³â). Ô³ãóðíà ð³çêà, õóäîæíº îôîðìëåííÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ çà âàøèìè çðàçêàìè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Ö³íà ïàì’ÿòíèêà â³ä 1800ãðí. Âñòàíîâëåííÿ, âêëàäàííÿ ïëèòêè. Òåë: (0362) 437942; (096) 1888472 Àäð: гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô³ñ 217 Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì, âèâ³ç ôàñîâàííîãî ñì³òòÿ. Ïåðå¿çäè êâàðòèð. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ì³í³ åêñêàâàòîðà, åêñêàâàòîðà, ïëàíóâàííÿ, äåìîíòàæ áóä³âåëü, êîïàííÿ òðàí-

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

øåé, ñåïòèê³â, øâèäêî, â³äâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890 Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî ôîòîãðàôà, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, íÿí³, äîìîãîñïîäàðêè. Òåë: (0362) 430740 Ïîñëóãè ñàä³âíèêà: ñòðèæêà ãàçîí³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (067) 3625501 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782

Ïîñëóãè, ì³í³-åêñêàâàòîðà, åêñêàâàòîðà, ïëàíóâàííÿ, äåìîíòàæ áóä³âåëü, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, øâèäêî, â³äâåçåííÿ çåìë³ à/ì DzË, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890 Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðíåò. Òåë: (068) 8454004 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Ïðîôåñ³éíà â³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251

Ðåìîíò îäÿãó, ïîøèòòÿ ÷îõë³â íà àâòîìàøèíè, ïîøèòòÿ ðèìñüêèõ øòîð ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 266595; (067) 3602953

Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819 Ñâÿòêóâàííÿ äèòÿ÷èõ Äí³â íàðîäæåíü â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ ÒÖ"Íîâóñ". Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà âóë, 26 Ñêîøóâàííÿ òðàâè, ãàçîí³â, îõàéíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Òåë: (067) 3625501 Ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (0362) 435256 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ñòðèæêà ãàçîí³â ãàçîíîêîñàðêîþ. ßê³ñíî. Òåë: (096) 2135552 Ñòðèæêà ãàçîí³â, êîñ³ííÿ òðàâè. Òåë: (096) 0301888 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 439092 Ôîòîïîñëóãè, çéîìêà âåñ³ëü óðî÷èñòèõ ïîä³é ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â, ôîòîìîíòàæ. Òåë: (0362) 236539; (097) 9600426

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ, ìîçà¿êà, õóäîæí³ ðîáîòè, âñòàíîâëåííÿ òà ðåñòàâðàö³ÿ, âè¿çä ó ìåæàõ Âîëèíñüêî¿ îáë. Òåë: (066) 8705546; (093) 2377901 Îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àêâàð³óì³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî ôîòîãðàôà: âåñ³ëëÿ, êîðïîðàòèâè, ôîòî, ê³íîðåïîðòàæ³ òà ³í. Òåë: (066) 8705546; (093) 2377901

5.12

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.17

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîáóäïîñëóãè

êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, DzË-ñàìîñêèä. Äîñòàâêà: öåãëà, áðóê³âêà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, êîëîäÿçí³ êðóãè, êîíòåéíåðè, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (0362) 434089; (066) 0491745

Àâòîåâàêóàòîð

àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³ ö³ëîäîáîâî, íåäîðîãî. Ôîðìà îïëàòè äîâ³ëüíà. Òåë: (067) 3624965

Àâòîåâàêóàòîð

Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò òà âñòàíîâëåííÿ õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â òà ìîí³òîð³â, âè¿çä äî çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969; (067) 6477055 Ðåìîíò òîðãîâî-õîëîäèëüíèõ â³òðèí. Òåë: (097) 6456839

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòî â/ï 10ò, 50 êóá.ì, ïî Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. Òåë: (097) 2453250

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì ì³êðîàâòîáóñîì “Ôîëüêñâàãåí-LT” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Àäì³í³ñòðóâàííÿ, ðåìîíò, íàëàøòóâàííÿ, òà ìîäåðí³çàö³ÿ êîìïþòåð³â, ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â, â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿. Òåë: 0362) 247312; (067) 3600028 Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â. Òåë: (066) 4499896 Âñòàíîâëåííÿ òà íàëàøòóâàííÿ Windows, ïðîãðàì, äðàéâåð³â. Âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 2261969

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ìåðñåäåñ-809", áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, âñ³ âèäè çàâàíòàæåííÿ, 5ò, 37 êóá.ì., äîâæèíà 6.20. Òåë: (097) 1882337, (095) 8335539

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ â/ï äî 2.7ò + 2 ì³ñöÿ, ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Òåë: (097) 4687059, (050) 6562899

5.13

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

Çàâàíòàæåííÿ, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ ð³çíèõ âàíòàæ³â êðàíîì ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (067) 7917333, (099) 2284899

áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, äîñòàâêà ùåáåíþ, ï³ñêà, â³äñ³âó. Òåë: (0362) 680740; (097) 2269232

ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

Àâòîïîñëóãè ïî Óêðà¿í³ âàíòàæíèì àâòîìîá³ëåì “Ìåðñåäåñ-2534", 12ò, 50 êóá.ì. ˳ö. N503199 â³ä 01.12.2009ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (067) 8100366

ïåðåâåçåííÿ ÃÀÇ-53, •á îÂàíòàæí³ ðòîâèé, ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ

Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ñòâîðåííÿ òà ðîçêðóòêà ãðóï â êîíòàêò³. Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â êîíòàêò³. Òåë: (098) 2261969

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÌÀÇ ìàí³ïóëÿòîð, 9ò, Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Ïðîäàì: ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçüí³, áëîêè ôóíäàìåíòí³, öåãëà âîãíåòðèâêà. Òåë: (067) 3622511, (0362) 224585, 264837, (098) 5988164

Àâòîïîñëóãè.

Âèãîòîâëåííÿ ðåêëàìè! Ñâ³òëîâ³ êîðîáè, ë³òåðè, âèâ³ñêè, òàáëè÷êè, êóòî÷êè ñïîæèâà÷à, ñòåíäè. Ðåêëàìí³ ùèòè òà êîíñòðóêö³¿, âêàç³âíèêè, òðîòóàðí³ ùèòêè, äðóê áàíåð³â, àô³ø, ïëàêàò³â, â³çèòîê, ôëàºð³â. Ðåêëàìà íà òðàíñïîðò³, îôîðìëåííÿ òîðãîâèõ òî÷îê. Òåë: (067) 4986085; (0362) 406041

Àâòîïîñëóãè

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ïî Óêðà¿í³ à/ì “Ìåðñåäåñ-1827", 48 êóá.ì., ôóðãîí, â/ï 10ò. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375358 â³ä 02.10.2007ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (098) 5838246, (050) 7574014

Àâòîïîñëóãè

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì 5-6ò. Òåë: (067) 9250673 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ.˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

Çàâàíòàæåííÿ, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ ð³çíèõ âàíòàæ³â êðàíîì ìàí³ïóëÿòîðîì. òåë: (0362) 434275; (097) 4632160; (050) 3781444

ïî Óêðà¿í³ à/ì ÊàìÀÇ, DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. ˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ àâòîìîá³ëåì “Ìåðñåäåñ”, 4ò. Òåë: (0362) 208529; (067) 7729216


5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä, áîðòîâèé, Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7931669; (050) 2965552 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, äî 2ò ì³êðîàâòîáóñîì, äåøåâî. Òåë: (068) 0602580

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268, (095) 0555367 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Åâàêóàòîðà ïîñëóãè. Ö³ëîäîáîâî. Òåë: (067) 1000020

Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÏ “Àðãàò-Þë” (åêñïåäèö³éíî-òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè). Ñëóæáà ïîïóòíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â. Òåë: (0362) 638046, 638057; (067) 3600291, 3620072 Àäð: argat1@meta.ua

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

6.40 Ôîòî, ê³íî, îïòèêà,

Ðåïåòèòîðñòâî ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ϳäãîòîâêà äî ÇÍÎ. Ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â. Òåë: (096) 5702311 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, Òåë: (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (0362) 283314; (063) 1727631 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Êâàë³ô³êîâàíèé ðåïåòèòîð ç ô³çèêè. Òåë: (099) 6468354 Ìàòåìàòèêà: äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ øêîëÿð³â, ï³äãîòîâêà äî òåñò³â. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880

5.40

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

Ïîñëóãè Êðàíà-Ìàí³ïóëÿòîðà. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ñàìîñêèäàìè ÊàìÀÇ, DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ðåíî-Ïðåì³óì”, â/ï 22ò òà ³íøèìè à/ì, â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. ³çüìó ïîïóòí³é âàíòàæ. ˳ö.À 485128. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì ÊàìÀÇ, ñàìîñêèä, â/ï 10-12ò. Òåë: (099) 6182657; (097) 3476906 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, â/ï äî 5ò, òåíò. Òåë: (050) 9726727; (067) 8034737; (093) 8058135 Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè ãóñåíè÷íèì òà êîë³ñíèì “áîáêåòîì”. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì. Òåë: (050) 8483994

5.20

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîðñüê³ áàêàëàâðñüê³, äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, á³çíåñ-ïëàíè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³ ç ð³çíèõ äèñöèïë³í, íåäîðîãî. Òåë: (098) 2261969 Àíàòîì³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, ïðàâîçíàâñòâî, ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðîëîã³ÿ, ïîë³òîëîã³ÿ: ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³. Òåë: (0362) 622250 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè øêîëÿðàì 1-6 êëàñ, 25ãðí. Òåë: (098) 0998384 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àðõåîëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, êóëüòóðîëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ìåíåäæìåíò: êîíòðîëüí³ êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³. Òåë: (068) 8454004 Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîòòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437 Âñòàíîâëåííÿ Windows (XP, Seven), àíòèâ³ðóñíîãî ÏÇ, ÷èñòêà â³ä â³ðóñ³â, ðîçáëîêóâàííÿ êîìï’þòåðà â³ä â³ðóñ³â. Òåë: (068) 8454004 Ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè: àâòîðñüê³ äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, á³çíåñ-ïëàíè, ðåôåðàòè çà á³áë³îòå÷íèìè äæåðåëàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (066) 4499896 Iñòîð³ÿ, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êóðñîâ³ òà äèïëîìí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 6061172 Iñòîð³ÿ, ïðàâî: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, äèïëîìè. Òåë: (0362) 622250 Êîìï’þòåðí³ êóðñè, äëÿ ä³òåé, äîðîñëèõ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ. Òåë: (066) 4499896 Êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ: àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ïîëüñüêà, òà ³í. Òåë: (0362) 402118; (097) 2679787 Ìàòåìàòèêà, óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ òà çàíÿòòÿ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Íàâ÷àííÿ òàíö³â, áàëüí³, ñïîðòèâí³, ñõ³äí³, äëÿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Òåë: (067) 1644575; (066) 0438079 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³ ä³òåé, äîðîñëèõ, ìîæëèâèé âè¿çä äî ó÷íÿ. Òåë: (098) 2261969 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ, íåäîðîãî. Òåë: (068) 8454004 Íàâ÷ó ïðîôåñ³éíî ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 622250 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, ïî÷àòêîâ³ êëàñè. Òåë: (098) 4197311 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 436271 Ðåïåòèòåðñòâî, ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ó÷èòåëü-ìåòîäèñò, â³äì³ííèê îñâ³òè Óêðà¿íè. Òåë: (098) 4197311

w «Îá'ÿâà» ¹12 (216) w 2 êâ³òíÿ 2014 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãëþêîìåòð, 100ãðí. Òåë: (068) 1368177 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äåðìàòîâåíåðîëîã âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñàâ÷óê Â.Â. ïðèéìຠõâîðèõ ç 10.00 äî 14.00, âèõ³äíèé ñóáîòà, íåä³ëÿ. ˳ö. N597184 â³ä 17.02.2012ð. ÌÎÇÓ. Òåë: (067) 3643042 Àäð: ì.гâíå, Ñò.Áàíäåðè âóë., 15-À, (àïòåêà N110). Ëàìïà äëÿ âèãð³âàííÿ. Òåë: (067) 6873452 Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñèä³ííÿ ó âàííó, íîâå. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

5.60

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àäâîêàòñüê³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Ñâ³ä N797 â³ä 21.04.2011ð. ÐÎÊÊÀ. Òåë: (097) 8941606, (050) 3753123, (093) 1437301 Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Ïîñëóãè áóõãàëòåðñüêèõ çäà÷à çâ³ò³â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3728161 Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé ïðàâà, ïðàâîâèé àíàë³ç äîãîâîð³â, ³íøèõ äîêóìåíò³â. Òåë: (066) 4499896 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

6.20

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ LED òåëåâ³çîð Sumsung, ä³àã. 26ñì, á/â. Òåë: (098) 2144496; (099)7470074

Á/â ͳìå÷÷èíà: òåëåâ³çîðè ð³çí³ ä³àãîíàë³, º íîâ³, â³äåî-äâ³éêè, òà áàãàòî ³íøîãî â àñîðòèìåíò³. Äð³áíèö³. Òåë: (067) 3828809 ³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610

Åëåêòðîïðîãðàâà÷, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, áåç êîëîíîê + ïëàò³âêè çàðóá³æíî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿ åñòðàäè, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Êîëîíêè çâóêîâ³ “25Ê3-12Å”. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Êîëîíêè çâóêîâ³ ç äèíàì³êàìè, ìàðêè 4ÃÄ/35, 2øò. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Êîëîíêè, â³äåîïëåºð. Òåë: (098) 3433989 Ìàãí³òîëà íà ÑD-äèñêàõ, º ïðîéîì íà ôëåøêó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 264965; (095) 1242154 Ìàãí³òîôîí ïðèñòàâêà “Ðàä³îòåõí³êà Ì-201-ñòåðåî”. Òåë: (050) 8145103 Ìóçèêàëüíî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (068) 6242474 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ðàä³îïðèéìà÷ “Ðîñ³ÿ”, 20ãðí, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 6203889 Ðàä³îïðèéìà÷³ òðè ïðîãðàìí³ “Åëåêòðîí³êà-203", ”Åðà-204". Òåë: (050) 8145103 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí”, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Òåëåâ³çîð “Ìåðèä³àí”, ä³àã.32ñì, êîëüîðîâèé, 800ãðí. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð ä³àã.151ñì., íîâèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òåëåâ³çîð, á/â, êîëüîðîâèé. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Òåëåâ³çîð, êîëüîðîâèé, ä³àã.60ñì, 400ãðí. Òåë: (098) 4219076 Òåëåâ³çîðè “Panasinic” ä³àã.54ñì., 450ãðí, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (067) 3600028 Ôîòîàïàðàò “Çåí³ò”, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ôîòîçá³ëüøóâà÷, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ñóïóòíèêîâå

òåëåáà÷åííÿ. Ïðîäàæ, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ïðîäàæ, ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0332) 285556; (066) 1980828

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Òåëåâ³çîð ³ìïîðòíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Òåëåâ³çîðè ëàìïîâ³. Òåë: (0362) 631485; (096) 7759011 Òåëåâ³çîðè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354

6.30

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàÿí 1970ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãîäèííèê íàñò³ííèé ç áîºì, 1920ð., ͳìå÷èííà. Òåë: (067) 3033463 ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Ìóçè÷íî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Íàñòðîéêà, ðåìîíò ï³àí³íî, ôîðòåï³àíî, ðîÿëü. Ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ òà ïåðåíåñåííÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 ϳàí³íî “Óêðà¿íà”. Òåë: (067) 3636481 Ôîðòåï³àíî “Óêðà¿íà”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 7137012

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

6.01

Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

6.01 Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êíèãà “Çàêîíè ãðîìàäÿíñüê³ ç 1866 ðîêó ïî 1912 ð³ê”, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1913 ð³ê. Òåë: (067) 3033463

ÏÎÏÈÒ Êíèãè, ëèñò³âêè ð³çíî¿ òåìàòèêè. Òåë: (068) 8454004

6.15

²ãðè, ³ãðîâ³ ïðèñòàâêè òà ïðîãðàìè

6.15 ²ãðè, ³ãðîâ³ ïðèñòàâêè òà ïðîãðàìè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êåðìî äî êîìï’þòåðà, 350ãðí. Òåë: (098) 4219076

Äâ³ êàðòèíè, â³äîìîãî õóäîæíèêà Îëåêñàíäðà Âàëåíòè. Òåë: (066) 7468552; (093) 2377901

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

Ðàä³î ïðèëàäè (Àñö³ëîãðàô, Ãåíåðàòîð), ðàä³î äåòàë³. ³äåîìàãí³òîôîí (åëåêòðîí³êà) ÂÌ12, ÂÊ12. Ãîäèííèêè íàðó÷í³ “Ðàêåòà”, “Ëó÷”. Òåë: (097) 1253331 Ðàäÿíñüê³ òà ³íîçåìí³ ìîíåòè, þâ³ëåéí³ ðóáë³ ÑÐÑÐ, êíèãè. Òåë: (066) 4499896 Ñòàð³ ïàïåðîâ³ ãðîø³, ãàñîâ³ ëàìïè, ñòàð³ äîâîºíí³, æîâò³, ôàðôîðîâ³. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825

6.40

Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÂÒÐÀÒÈ

Ôîòîàïàðàò “Olympus X15", 8ìåãàï³êñåë³â, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 1050ãðí; êîíäèö³îíåð LG (7), á/â 1 ñåçîí, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 2100ãðí. Òåë: (050) 8405301; (068) 7690440

Âòðà÷åíèé ñîáàêà ïîðîäè òàêñà â ð-í³ ïèâçàâîäó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé îêðàñ, 2 ðîêè. Äîïîìîæ³òü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (0362) 621316; (068) 0362857

Çàãóáèâñÿ ïåñ

23

˳æå÷êî-êîëèñêà, äåðåâÿíå íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (068) 0036885 ˳æå÷êî-êîëèñêà, äåðåâÿíå íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6175385 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536

ïîðîäè ëàáðàäîð ïàëåâîãî îêðàñó, â ð-í³ âóë.Êëèìà Ñàâóðè, â³äêëèêàºòüñÿ íà êëè÷êó ßðà, ïðîijàô³ëüìè â³ò÷èçíÿí³ ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: õàííÿ ïîâåðíóòè àáî íàäàòè (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðèÿòíîãî ̳êðîñêîï “ÌÁÑ-10", êîìïëåêòóþ÷³ äî íüîãî. ³íôîðìàö³þ çà âèíàãîðîäó. Òåë: ñâåòëî-ñàëàòîâîãî öâåòà ñ áàíà(050) 3341507 Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 íîì ïîñåðåäèíå äåòñêàÿ êðåñëî-êà÷àëêà ñ èãðóøêàìè, ìóçûêîé Ïîâ³äîìëåííÿ, è âèáðàöèåé îòëè÷íûé ïîìîùíèê ïðîõàííÿ ìàìå. Áûëà ó íàñ â îáèõîäå 6 ìåñÿöåâ. Èñïîëüçóåòñÿ îò ñàìûõ ïåðâûõ äíåé. Òåë: (096) 1034034, (0362) 437884 ÏÎÏÈÒ

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

8.20 8.20 Ïîâ³äîìëåííÿ ïðîõàííÿ

Âòðà÷åíó çàë³êîâó êíèæêó, âèäàíó вÑÊÑÓ 1 âåðåñíÿ 2010 ðîêó, íà ³ì’ÿ ×ÅÐÅÂÈÊÀ Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíîþ.

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Äâèãóí “Ìåðêóð³”, 3,3ê.ñ, äî ÷îâíà, á/â. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Êîâçàíè ðîëèêîâ³. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Íàìåò áðåçåíòîâèé, 4-ì³ñíèé, Ìîñêâà, òðèêóòíèé, 200ãðí. Òåë: (098) 6203889 Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ðàêåòêè äëÿ áàäá³íòîíà, äîðîñë³, äèòÿ÷³, äëÿ íàñòîëüíîãî òåí³ñó, äåøåâî. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” - äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ôëÿãè â³éñüêîâ³. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

9.01

Ïîäàðóíêè

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþì æ³íî÷èé, äâîéêà, Ô³íëÿíä³ÿ, ðîçì.48-50. Òåë: (068) 1368177 Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Êóðòêà, ÷îëîâ³÷à, “Âàéòõîðñ ë³äåð”, ÷îðíà, ðîçì.ÕÕL, ç ì³õîâîþ ï³äêëàäêîþ, òóôë³ ç ïåðôîðàö³ºþ, ÷îðí³, øê³ðÿí³, äåøåâî, áðþêè øåðñòÿí³, ðîçì.58. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Êóðòêè êàìóôëÿæí³, ÷îáîòè, ÷åðåâèêè. Òåë: (0362) 683684, Àíàòîë³é Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Îäÿã ñîðòîâàíèé, “ñåêîíä-õåíä”, ç ìàãàçèíó, ãóðòîì, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9098562 Îäÿã òà âçóòòÿ ç ªâðîïè, 1 ãàòóíîê, 10ãðí/êã. Òåë: (097) 4864024 Ïëàù ÷îëîâ³÷èé, á/â, Ëèòâà, çåëåíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, äåøåâî. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Ñîðî÷êè âèøèò³, äèòÿ÷³, ðó÷íà ðîáîòà. Òåë: (068) 0352941 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, òêàíèíà ã³ï’þð, íà ïîÿñ³ âèøèâêà á³ñåðîì, ðåãóëþºòüñÿ êîðñåòîì, ðîçì.46. Òåë: (067) 1972757 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øòàíè âàòí³, ðîçì.52. Òåë: (067) 6873452

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

9.10

Äèòÿ÷³ òîâàðè

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè 8.10 Ïîäàðóíêè

³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ñòîðîæîâî¿ ñîáàêè; êîøåíÿò. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (066) 5518243 ³ääàì çà ñèìâîë³÷íó ïëàòó ñîáàê ê³ìíàòíî¿ ïîðîäè, (ìåòèñè ÷³õóàêñè), ä³â÷àòêà 7 ì³ñÿö³â. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965 ³ääàì êîøåíÿò ÷îðíîãî îêðàñó ñèá³ðñüêî¿ ê³øêè â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (096) 4116973; (063) 6979965, Òàíÿ ³ääàì öóöåíÿ äð³áíî¿ ïîðîäè (ê³ìíàòíå), ìîëîäîãî ñîáàêó, ÷îðíèé, êóäëàòèé êîáåëü ó äîáð³ ðóêè òà ñòåðèë³çîâàíó ä³â÷èíêó. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940 ³ääàì öóöåíÿò íàï³âïóõíàñòèõ á³ëî-ðóäîãî òà ÷îðíîãî îêðàñó, ä³â÷àòêà 3 ì³ñÿö³. Òåë: (0332) 249165 (Ëóöüê); (050) 5317723 ³ääàìî ó äîáð³ ðóêè çíàéäåíó òàêñó (áóëà ç íàøèéíèêîì). ³ääàìî ìîëîäó ïîðîäèñòó â³â÷àðêó, ñòåðèë³çîâàíó. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965 ³çüìó ó ïîäàðóíîê øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³ (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ãàðí³ öóöåíÿòà â äîáð³ ðóêè. Òåë: (097) 4159767 Ãàðí³ öóöåíÿòà â äîáð³ ðóêè. Òåë: (098) 0560959 Êîøåíÿ ñ³ðî-á³ëå, ïóõíàñòå, äîáðèì ëþäÿì. Òåë: (063) 5926106 Êîøåíÿòà, ÷îðíî-á³ëèé îêðàñ, õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, ñ³ðî-á³ëèé îêðàñ, ãëàäêîøåðñí³, ó õîðîø³ ðóêè, íà âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2-3 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6203889 Ïîäàðóþ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7099981 Öóöåíÿòà ãàðí³, â äîáð³ ðóêè. Òåë: (096) 4262919 Öóöåíÿòà çì³øàíî¿ ïîðîäè â³â÷àðêè ³ òåð’ºðà. Òåë: (0362) 242810 Öóöåíÿòà ñåðåäíüî¿ ïîðîäè òåð’ºðà. Òåë: (0362) 242810

8.15

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Êîìá³íåçîí äèòÿ÷èé, çèìîâèé, íà îâ÷èíö³, äëÿ ä³â÷èíêè 2-3 ðîêè, 300ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167 ˳æå÷êî-êîëèñêà íà øàðí³ðàõ ç øóõëÿäîþ, ìàòðàöîì, ïîäóøå÷êîþ, áàëäàõ³íîì, çàõèñíîþ ñìóæêîþ, 1300ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167

Îäÿã òà âçóòòÿ

Ïóõîâèê æ³íî÷èé, ðîçì.50, 1200ãðí. Òåë: (095) 0081484: (096) 6063167

8.10

Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ðþêçàê-êåíãóðó “׳êêî”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9409117

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîêð³ñëî “×³êî”, â³ä 0-13êã. Òåë: (067) 5273807 Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å “GEOBY”, á/â, äî 4 ðîê³â. Òåë: (095) 7054110 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âåëîñèïåä, äî 10ðîê³â, 400ãðí. Òåë: (098) 4219076

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè äèòÿ÷³, áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

9.30

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êàáàí äîìàøí³é, æèâîþ âàãîþ. Òåë: (067) 9275892 Êàáàí, æèâîþ âàãîþ, â³ê 12 ì³ñÿö³â, âàãà 150êã, âèðîùåíèé áåç á³îäîáàâîê. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200 Êàáàí, òóøêà 100-150êã, âèðîùåíèé íà äîìàøí³õ õàð÷àõ, 26ãðí/êã. Òåë: (098) 4774063

Êàðòîïëÿ íàñ³ííåâà, ñîðò “Àëüâàðà”, “Áåðíàäåòòà” òà äð³áíó (ñâèíÿ÷ó). Òåë: (097) 3515473 Ìåä ç âîùèíîþ, ³ç âëàñíî¿ ïàñ³êè. Òåë: (095) 7669100

Ñâèíèíà äîìàøíÿ, æèâà âàãà àáî òóøêà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0462124 Öóêðîâà ïóäðà, 10ãðí/êã. Òåë: (063) 7330330

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Çåðíî ÿ÷ìåíþ óðîæàé 2013ð. Òåðì³íîâî. Òåë: (066) 4883300

Çåðíî êóêóðóäçè îçèìî¿ òà ÿðî¿ ïøåíèö³. Òåë: (095) 7087230; (066) 5577391 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êàðòîïëþ. Òåë: (067) 7887652

Êóïëþ: êàðòîïëþ, ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Òåë: (097) 9186053, (097) 2352172 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939 Ñîþ, ïøåíèöþ, îâåñ, ÿ÷ì³íü, æèòî, ãîðîõ, çåðíîâ³äõîäè. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ êàðòîïëþ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, äîðîãî. Òåë: (095) 1230089; (098) 0404542

9.50

²íø³ òîâàðè

9.50 ²íø³ òîâàðè

Ãîéäàëêà ìóçè÷íà “Ãðàêî”, 6 øâèäêîñòåé ãîéäàííÿ, äî 13 êã, íîâà. Òåë: (095) 7054110 Äèòÿ÷à êîëÿñêà, ÷åðâîíà, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 280895; (097) 1942672 Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà “Òàêî-Ëàðåò”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3601733 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584 Êîëÿñêà ë³òíÿ (Ïîëüùà), ñ³ðî-ñàëàòîâà, 650 ãðí. Òåë: (068) 3329847 Êîëÿñêà ë³òíÿ, á/â, Ïîëüùà, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (095) 7054110 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Êð³ñëî äèòÿ÷å äëÿ ãîäóâàííÿ. Òåë: (067) 4625009 ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì. Òåë: (067) 4625009

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Äåðåâî ãîð³õà íà äðîâà. Òåë: (0362) 633128 Äðîâà áåðåçîâ³, ãðàáîâ³, â³ëüõîâ³, ðóáàí³, íåäîðîãî. Òåë: (098) 5926575 Äðîâà äóá, ñîñíà, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 681208; Òåë: (067) 7931669 Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229

Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³. Ðóáàí³, ð³çàí³, ïîñò³éíî â ïðîäàæ³. Òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 7917333 Äðîâà äóáîâ³, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 636772; (066) 0399971 Äðîâà ñàäîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 3408196; (099) 1906134 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (068) 3320832; (0362) 433526

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (098) 7704280; (066) 8520321; (0362) 436012 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä. Òåë: (067) 7931669; (050) 2965552 Äðîâà, äóáîâ³, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700


"Об'ява" (2014) №12  

Тижневик реклами та оголошень

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you