Page 1


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 93000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 93000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 71.6 êâ.ì., ðåìîíò, 2 â³êíà íà äîðîãó, 2 ó äâ³ð, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 25/12/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Còðóòèíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí ïëàñòèêîâèé, 30500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 À.Ìåëüíèêà, 4/5-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 230000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/15/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/14/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, áðîíüîâàí³ äâåð³, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/18/8.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âàííà ïëèòêà, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. áóä., 34.2/17.6/8.8 êâ.ì., íîâ³ äâåð³, â/ò - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/12.1/7.1 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, øàôà-êóïå, 26700. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/18/5 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êóõíÿ òà âàííà, âåëèêèé áàëêîí, 25500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèëèé ñòàí, 18500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 200000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 4-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 28500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 34 êâ.ì., 4-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 29500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 40 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 34500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 33500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20.1/9.2 êâ.ì, êîòåë, ãàðíèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà íîâà, ëîäæ³ÿ, 41000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëà, ì/ï, ïåðåïëàíîâàíà, 29500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31,7/12,5/7,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ 5ì, 23500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áîÿðêà, Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,6/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, â³òàëüíÿ, 2 øàôè íà áàëêîí³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000. Òîðã,

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Áóêîâèíñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóêîâèíñüêà, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 40/21/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ðîçâîäêà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ÌÏ â³êíà, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì., ðåìîíò, 27900, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, òðóáè, ñàíòåõí³êà, ïîì³íÿí³, 256000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïë.â³êíà, áð.äâåð³, ñàíâóçîë ïëèòêà, ÷èñòà êâàðòèðà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28.4 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 42000. Òåë: (096) 9771194 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 29 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32.5/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèê íà âîäó, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/6 êâ.ì, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä, 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñ/â ïëèòêà, ïëàñò.â³êíà, ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, ãàç.êîëîíêà, áàëêîí, 31500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 220000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ â³êíà ï³ä ìåòàëîïëàñòèê, íîâ³ áðîíüîâàí³ äâåð³, 31500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, â/ò - îêðåìî, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 30500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äåðâ’ÿí³ â³êíà, 31000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñàíâóçîë, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 2/2ÖÁ, 30/17/6 êâ.ì., êàï.ðåìîíò, çàì³íåíà ï³äëîãà, ïðîâîäêà, âñ³ òðóáè, ïåðåòåðò³ ñò³íè òà ñòåë³, çàñêëåíèé áàëêîí, 281600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 4/5ÖÁ, 31/17/6 êâ.ì., “õðóùîâêà”, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³øà ñòîëÿðêà, íîâ³ âõ³äí³ áðîí.äâåð³, â/ò îêðåìî, ï³äâàë, 281600ãðí. Òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñòåë³/ñò³íè ïåðåòåðò³, âàííà ïëèòêà, áàëêîí - 4ì, êîëîíêà, 24000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì., áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèêîâ³, áàëêîí ì/ï, ºâðîðåìîíò, 36000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, 2 /5ÖÁ, 31/19/5 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñòîëÿðêà, áàëêîí, ï³äâàë, 30000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà êîëîíêà, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 30000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, áàëêîí, áîéëåð, êóõíÿ, 264000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, íîâ³ äîðîã³ âõ³äí³ äâåð³, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18,7/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, òðóáè, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ìîæëèâèé îáì³í, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì., ðåìîíò, 28000. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, 23500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 32/16.5/6 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ïàðêåò, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18,5/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 192000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí, 25500. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 26/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 25/ /6 êâ.ì, 200000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/12/7 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ë³ôò íîâèé, 26500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, 213200ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, ë³ôò ïðàöþº, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 20 êâ.ì, ðåìîíò, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 110000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 43/21/11 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 316000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 42 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³äåíñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/12,5/8,8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 29000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì., ðåìîíò, 35000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà êóõíÿ, áàðíà ñò³éêà, áîéëåð, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6,2 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîëîíêà, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ÿê³ñíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 32500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, 28000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17,4/7,6 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 32500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâêà, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, äàõ ñóõèé, ï³ä’¿çä ÷èñòèé, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31,2/18,6/6,25 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, òåðì³íîâî, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28/20 êâ.ì, ðåìîíò, 13000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 19.4 êâ.ì, áàëêîí, 1 ãàç.ïëèòà íà 2 õàçÿéêè, â îêðåì. ê³ìí. 2 óìèâàë.,2 óí³òàçè íà 3 ñ³ì’¿, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 28 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ íà 7 ñ³ìåé, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4 /5ÖÁ, 31/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, ñ/â ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîííèé äåêîð ñòåë³, âìîíòîâàíà ñó÷àñíà êóõíÿ, ïîðó÷ äèò.ñàäî÷îê, 32000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/20/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â+ò ïëèòêà, ëàì³íàò, íîâà êîëîíêà, áàëêîí, äâåð³ ïîì³í., ïë.â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, âåëèêèé áàëêîí, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 11500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21.9/11.7/4.7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 19500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 21000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãàãàð³íà, 8/12-ïîâ. öåãë. áóä., 33/14/8,9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³êíà íà ÒÐÖ “×àéêà”, íîâà âñÿ ñàíòåõí³êà, â³êíà, äâåð³, áîéëåð, ìåáë³ ³ êóõíÿ, 31500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 8/14-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32.6/13.6/8.9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, ð-í ÐÄÃÓ, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 264000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãàéäàðà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, 35500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãðóøåâñüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, ñòîÿíêà, â³êíà â äâ³ð, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøåâñüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ìåòàëåâ³ äâåð³, óòåïëåíà, ïëèòêà, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì., ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, ñ/â ïëèòêà, çàñêëåíèé áàëêîí, êëàäîâêà, 33900. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, ïàðêåò, ñ/â-ïëèòêà, 33500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33/12.6/8 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïë.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ äâåð³, ë³ôò ïðàöþº, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/12.6/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ë³ôò ïðàöþº, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ÌÏÂ, äâåð³ íîâ³, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî, ð³ê òîìó - ðåìîíò äàõó, 224000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ãðóøåâñüêîãî, æèëèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì., ðåìîíò, áåç áàëêîíó, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ëîä泿, 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 12-À, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/18,7/7 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, 287550, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/24/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/24/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 29/12,7/8,8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, 152000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8,1 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, äîçâ³ë íà áàëêîí, áîéëåð, ìåáë³, ïëèòêà êóõíÿ, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/12 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, áåç áàëêîíó, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/17/5 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, õîðîøèé ðåìîíò, 19500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 33000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 17.6/7.6/- êâ.ì, áëîê íà 4 ñ³ì’¿, äóø ³ òóàëåò íà 2 ñ³ì’¿, ðåìîíò, áàëêîí ç êóõí³, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 80000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Ä.Ãàëèöüêîãî, ð-í àâòîâîêçàëó, 2/9Ö, 37,5/18,7/10 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, áàëêîí, êëàäîâêà, 295200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äåì’ÿí÷óêà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 1-10ïîâ., 46-150 êâ.ì., 6000ãðí./êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äåì’ÿí÷óêà, 5/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 44.5/24/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., á/ç, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ê³ìíàòà ïîä³ëåíà, êóõíÿ, ìåáë³, 47500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äåì’ÿí÷óêà, 5/11-ïîâ. öåãë. áóä., 45/24/13 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 49500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/16/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Äðàãàí÷óêà, 1/5Ö, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 295200.

Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/18/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äðàãàí÷óêà, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/17/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âàííà, òóàëåò ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, 44500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äðàãàí÷óêà, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/16/11 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà Áîÿðêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 218700, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Äóáåíñüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ íà äâ³ ê³ìíàòè, 296000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, â³äðåìîíòîâàíèé äàõ, íå “ìàëîñ³ìåéêà”, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí, äàõ íå òå÷å, 28500, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Äóáåíñüêà, 9/9Ï, 34,5/17,5/9 êâ.ì, íå “ìàëîñ³ìåéêà”, æèëèé ñòàí, 221000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äóáåíñüêà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 216000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 23500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, áàëêîí ëîäæ³ÿ, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, “÷åøêà”, ºâðîðåìîíò, 296000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ 291600, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 45500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/24/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 34/18/9 êâ.ì., 5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 31000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äîðîãèé ñó÷àñíèé, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì., ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 38000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì., ðåìîíò, ëîäæ³ÿ 6 êâ.ì. çàñêëåíà, çàë-ëàì³íàò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñò³íè/ñòåë³ ïîøòóêàòóðåí³, ëàì³íàò, âàííà, êîðèäîð, áàëêîí, ïîðó÷ çóïèíêà, 343200ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/7,7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10ÏÁ, 34/18/9 êâ.ì., äîáðîòíèé ñòàí, ïëàñò.â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, 32000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 12/14Ö, 39/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 287000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 7/9Ö, 39 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, 311600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çàìêîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, êîëîíêà, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çàìêîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/7 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ê.Ñàâóðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 37/20/7.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíèé áàëêîí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ê.Ñàâóðè, öåãëà, íîâîáóäîâà, 45 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 1200/êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 34500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, 255200ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êâ.Îñíîâ’ÿíåíêà, íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, 1-é-ïîâ. ïàí. áóä., ïàðê³íã, îô³ñè, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 368000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, öåíòð, 4-8 ïîâåðõè, â³ä 47 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, 9800ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

3

Êè¿âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç áàëêîíîì, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 228000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6 êâ.ì, 33/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31000. Òåë: (098) 4455131 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/19/6 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 264000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 2/5Ö, 33,7/18,7/5,6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 254200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18.8/8.3 êâ.ì, ðåìîíò ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà, 33000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, çàòèøíèé äâ³ð, 27000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, 242000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/27/8 êâ.ì, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, 33/13/8.2 êâ.ì., 25500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âàííà áåç ðåìîíòó, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/17,1/8 êâ.ì, 251100, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 5/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 254200, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Âîëîäèìèðà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Êí.Âîëîäèìèðà, 4 /5ÖÁ, 36/17/6 êâ.ì., ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, ïëàñò.â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ì³æê³ìíàòí³ äåðåâ.äâåð³, âõ³äí³ áðîíüîâàí³, 37000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì., ñò³íè ïîôàðá., â êóõí³ ðîáî÷à ñò³íà ïëèòêà, â+ò ïëèòêà, âåëèêà âàííà, á/ç, ì/â, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/17/6 êâ.ì., ïîêð.ïëàí., ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí, áîéëåð, áðîí.äâåð³, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, êîäîâèé çàìîê, 325600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, ôiëüòð ïèòíîé âîäè, çàñêëåíèé áàëêîí, êëàäîâêà, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Âîëîäèìèðà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ô³ëüòðè, áàëêîí çàñêëåíèé, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., 30500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 32.5/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñàíâóçîë ñï³ëüíèé, â ê³íìíàò³ øïàëåðè, ïë.â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñå ïåðåòåðòî, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, ñòîëÿðêà ñòàðà, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êí.Îëüãè, 5/5Ö, 31/17/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 246000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, º áóä.ìàòåð³àëè, 25500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, áóäìàòåð³àëè, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 26000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, êóòîâà, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/19.2/5.5 êâ.ì, ðåìîíò, á/ç, â+ò


4

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 229600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

ïëèòêà, ïë.â³êíà, áð.äâåð³, êóòîâà, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 9103444 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 30,8/18,3/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ ïåðåïëàíîâàíà, äîêóìåíòè, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí-àðêà, ïë.â³êíà, áð.äâåð³, íîâà êîëîíêà, ë³÷. íà âîäó, 29500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, áåç ðåìîíòó, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 216000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/13/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 24500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 38/19/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ì/ï â³êíà, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 37500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 47/22/13 êâ.ì, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/19.5/4.5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 21000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12.5/3.4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèê, áîéëåð, 19300, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ãîñòèíêà”, 19/12/4 êâ.ì, ðåìîíò, ïë.â³êíà, áîéëåð, ìåáë³, áåç áàëêîíà, ìîæë.çá³ëüø. ïëîù³ 12 êâ.ì, 19300. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12.5/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, âñå çàì³íåíå, ï³ñëÿ ºâðîðåìîíòó, ùå í³õòî íå æèâ, òîðã, 215600ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18,5/12,5/5,4 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíî, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, áîéëåð, ìåáë³, ë³÷èëüíèêè, 19300. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Ðîìàíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19/12/4 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, áåç áàëêîíó, 19300. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 30/18/5 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, 188000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîïåðíèêà, “ãîñòèíêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàíñàðäíèé ïîâåðõ, ê³ìíàòà 14 êâ.ì, + ê³ìíàòà 6 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, òóàëåò, ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³é, ãàç, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîïåðíèêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 27000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîçâ³ë íà áàëêîí, 32000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 29/16.5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíò.êóõíÿ, øàôà-êóïå, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30,2/16,5/6,2 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, ñêëîïàêåòè, áðîíüîâàí³ âõ³äí³ äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí, 31500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 244000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áóäèíîê íîâèé 12 ðîê³â, ï³ä’¿çä ïîâí³ñòþ â³äðåìîíòîâàíèé, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/8 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 240000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Êîñòðîìñüêà, (íîâîáóäîâà), ðåìîíò, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37.5 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí, 50500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 40/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 63 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, äâîð³âíåâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 280000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Êîñòðîìñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/16/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåïëàíîâàíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 207825ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ë³ôò ïðàöþº, ç äàõîì ïðîáëåì íåìàº, òåðì³íîâî, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, áàëêîí, 26500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/7,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ñó÷àñí³ ìåáë³, 34500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîöþáèíñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ó õîðîøîìó ñòàí³, êóòîâà, ì/ï â³êíà, 15500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êîöþáèíñüêîãî, 3/9Ö, 40,2/19,2/10,6 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 282900. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîöþáèíñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12.1 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâèé äàõ, 8500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êóð÷àòîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/15/6.5 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, íîâ³ äâåð³, ïàðêåò, ìîæë.äîáóä. 2-õ ê³ìí. º çåìëÿ, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êóð÷àòîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 32/15/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 35000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êóð÷àòîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5.5 êâ.ì., 16500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, êëàäîâà, ñ/â îêðåìî, ìîæíà çá³ëüøèòè êóõíþ ÷è âàííó, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, ï³äâàë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 248000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 18.1 êâ.ì., ïë.â³êíà, êóõíÿ íà 8 ÷îë., òóàë. íà 2 ÷îë., êëàäîâêà, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3 /14ÖÁ, 38/19/9 êâ.ì, ñ/â îêðåìèé, êëàäîâà, âåëèêèé áàëêîí, ó äâîð³ äèò.ìàéäàí÷èê, õîðîøèé ñòàí, ïîðóä øêîëè, 31000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä, 38/18/9 êâ.ì, ïîêð.ïëàí., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ïåðåòåðòî, äåðåâ.ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ, 3 êëàäîâêè, 264000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì., 30000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 31500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 18.1 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà íà 8 ê³ìí., äóø íà 1 ïîâ., áðîíüîâ äâåð³, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 19/13.8/- êâ.ì, ïåðåò.ñò³íè, òóàë./êóõíÿ íà 2 ñ³ì’¿, ì³ñöå ï³ä ïðàë.ìàøèíó, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 9000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳öêåâè÷à, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, 33000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

̳öêåâè÷à, 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, 33000. Òîðã, òåðìí³îíîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/13/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðèáóäîâà, 7 êâ.ì êîðèäîð, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 36 êâ.ì., ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 41,3/19,3/11 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, óòåïëåíèé áóäèíîê, ç ìåáëÿìè, 41000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 41.2/19/12 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðêåò äóá, êóõíÿ, øàôà, òóìáà äëÿ âçóòòÿ, ïðîñòîðà, 343200ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 41/20/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí, âèñ.öîêîëü, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíò.ìåáë³, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, äâåð³ áðîíüîâàí³, íîâà ñàíòåõí³êà, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåðì³íîâî, 33000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/4.5 êâ.ì., ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35.3/17.4/8.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 26500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, 27500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä. 28/12/5 êâ.ì, 216000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 28.2/17.2/5.1 êâ.ì, ðåìîíò, 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28,5/18/5 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êóõíÿ çàëèøàºòüñÿ, ì/ï â³êíà, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, 184000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 186300ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/14/5 êâ.ì., ðåìîíò, 18500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, çàì³íåí³ äâåð³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êóõíÿ - ñó÷àñíà ïëèòêà, â³êíà â äâ³ð, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì., ðåìîíò, 22500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 16500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/14/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ðîçøèðåíà ïëîùà, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30.7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, 30000. Òåë: (098) 6495926; (03652) 20870 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 17000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 17000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, äîêóìåíòè ãîòîâ³, 16400, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31.7/12.5/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñòåë³ ïåðåò., ñ/â ðàçîì, ëîäæ³ÿ 5.5 êâ.ì, êóõíÿ ïëèòêà, âìîíò.êóõíÿ, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31,5/18/6,5 êâ.ì, áàëêîí 7ì, ë³ôò íîâèé, êðèøà íå ò³÷å, 200000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 2447624 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 200000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 228000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 191000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíèé, 4/9Ï, 34,5/17,5/9 êâ.ì, ðåìîíò, 32000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (097) 8634289 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/16/6.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/15/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, äàõ ïåðåêðèòèé, ñóõà, ïîðó÷ çóïèíêà, öåíòð ì³ñòà, 228800ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 24/12.2/- êâ.ì., æèëèé ñòàí, 22500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 36/18/6 êâ.ì., àâò.îïàë., óòåïëåíà ç âóëèö³, áàëêîí ïë.â³êíà, äàõ çðîáëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 240425ãðí. Òåë: (068) 3351333 Í.Õàñåâè÷à, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, æèëèé ñòàí, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 16500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Í.Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/5 êâ.ì, òåðì³íîâî, 27500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Í.Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/19/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 28900. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 24500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/16/6 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí., êîëîíêà, ì/ï â³êíî, â³êíà íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, â³êíà íà äîðîãó, íåâèñîêèé öîêîëü, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 37 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå íîâå, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ïðîâîäêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Íàáåðåæíà, öåíòð, 5/5Ö, 31/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 278800. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 34/19/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, á/ç, âàííà ñó÷àñíà ïëèòêà, äóø.êàá³íà, äàõ øàòðîâèé, ì/â, 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/7 êâ.ì, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 280000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/18.8/5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí 6.5 êâ.ì, ïë.â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/18.8/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ òðóáè, êîëîíêà, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Î.Äóíäè÷à, 2/5Ö, 22/12/5 êâ.ì, êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 192700, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17,6/5,4 êâ.ì, êóõíÿ, â/ò ïëèòêà, ê³ìíàòà áåç ðåìîíòó, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâ³ äâåð³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 3/5ÖÁ, 31/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñ/â ïëèòêà, ïëàñò.â³êíà, ãàçîâà êîëîíêà, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ òà ïðèõîæà, 32500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 22500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, âåëèêèé çàñêëåíèé áàëêîí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, áîéëåð, 21000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 20000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 170000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. áóä., 30/19/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, â/ò ïëèòêà, íîâèé ë³ôò, 27500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/19/5.5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5/182./4.2 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñòåë³ ñò³íè ïåðåòåðò³, ë³÷èëüíèêè, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ïðîâîäêà, â³êíà, ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Îëåñÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 30/17/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ñóõà, òåïëà, íåêóòîâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, âåëèêèé ñóõèé ï³äâàë, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîëîíêà, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, êîëîíêà, õîðîøèé ñòàí, ìåáë³, 30000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/20,7/7,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, “÷åø-

êà”, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 38/20/7.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, êîëîíêà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, àâò.îïàë., 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïèðîãîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13,5/7 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, äâåð³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33,5/19/6 êâ.ì, òåðì³íîâî, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31 êâ.ì, òåðì³íîâî, 25000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/6 êâ.ì, 25500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ð. Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, çàëèøàþòüñÿ øàôà-êóïå, êóõíÿ, 240000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä, 34/18/8.5 êâ.ì, ðåìîíò, â+ò ïëèòêà, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, áåç áàëê, ïë.â³êíà, áðîí.äâåð³, áîéëåð, øàôà-êóïå, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 240000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/24/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, òåðì³íîâî, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì, 26000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáë³. Òåë: (096) 9174286

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, 32000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, á³ëÿ àðêè, ë³ôò ïðàöþº, 29000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíòó 4 ðîêè, 28500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ìåáëüîâàíà, 204000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 320000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 42000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 29500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí, 224000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ñ/â áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, 33500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 29 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 29 êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/8 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/9 êâ.ì, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñòîëÿðêà, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, 296000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 32000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 29/-/7.5 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, â+ò - ïëèòêà, êóõíÿ-ïëèòêà, 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Ïåòëþðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/20/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà â äâ³ð, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Ñòð³ëüö³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41/20/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Ñòð³ëüö³â, Òèííå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40,5/20,5/8,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåíà âåëèêà ëîäæ³ÿ 6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, çäàíèé, ç 1 ïî 10-ïîâ., 49-52 êâ.ì, 6150ãðí./êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32 êâ.ì, êóòîâà, âèñîê³ ñòåë³, ïîðó÷ çóïèíêà, â³êíà íà äîðîãó, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîêè³ ñòåë³, êîëîíêà, ãàðäåðîáíà, 34500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/12 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîòà ñòåë³ 3.5ì, êîëîíêà, ãàðäåðîáíà, 34500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35.1/18/8.2 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñîáîðíà, 1/8-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 41/-/12 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³â., íîâîáóä., àâò.îïàë., ç 1 ïî 8-ïîâ., 8100ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/6 êâ.ì, ãàðàæ, êëàäîâêà, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 28.7/17.5/5.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì., ðåìîíò, 29500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18.3/7.3 êâ.ì., íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà, âèñîêèé öîêîëü, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 5500ãðí./êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 30 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 188000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35/19/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 20000. Òåë: (067) 9103444 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 195000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 21500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, áðîí.äâåð³, ñ/â ïëèòêà, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, êîðèäîð, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ê³ìíàòà òà âàííà ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êîðèäîð îáøèòèé âàãîíêîþ, 193600ãðí. Òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, 256000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, íîâ³ äâåð³, çðîáëåí³ â³äêîñè, â³êíà íà ïðèâàòíèé ñåêòîð, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., 47 êâ.ì, íîâîáóäîâà, â³êíà íà ïàðê, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/17.5/5.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 24000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17.5/5.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, â³êíà íà “Õ³ì³ê”, äóøîâà êàá³íà, 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äóøîâà êàá³íà, áåç áàëêîíà, 24000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 22/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 19000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 33/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, âñå çàì³íåíî, 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõ íå òå÷å, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõ íå òå÷å, ë³ôò, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 25/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 18000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,8 êâ.ì, 184000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/8 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, 21000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ñîáîðíà, 9/9ÖÁ, 28.9/17/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ðåìîíò, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êëàäîâêà, 202400ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/5 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ðåìîíò, 183375ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé (3 êâ.ì), õîðîøèé ðåìîíò, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3ÖÁ, 40/20/11 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, 3 â³êíà íà äîðîãó, âèã³äíî ï³ä êîìåðö³þ, çóïèíêà ïîðó÷, 299200ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, öåãëà, íîâîáóäîâà, 45 êâ.ì., 4-5-6ïîâ., 860/êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/8 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, 40000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë:


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

(0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9Ö, 24/12/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 184500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñîáîðíà, á³ëÿ “Êàøòàíó”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, 27000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì., 26000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ òðóáè, â³êíà íà äîðîãó, áàëêîí íå çàñêë., ñ/â ðàçîì, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 246400ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñòðóòèíñüêî¿, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 28/17/7 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, 27500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, øòóêàò., ïàíîðàìí³ â³êíà, äàõ.êîòåëüíÿ, 700-750/êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áîéëåð, æèëèé ñòàí, 29000. Òåë: (098) 4455131

Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 8-10Ö, 4752 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ââåäåíèé â åêñïëóàòàö³þ, 7000ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òðàêòîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/17/13 êâ.ì, ðåìîíò â êóõí³, ñ/â-ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 47000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Òðàêòîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 45/23/13 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 22/17/- êâ.ì, ðåìîíò, 2 ê³ìí. â ãóðòîæèòêó 17+10ì.êâ., ñòåë³ ñò³íè ïåðåò., ñ/â òà êóõíÿ íà 2 ñ³ì’¿, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ðàçîì, âèñîêèé öîêîëü, áåç áàëêîíó, áð.äâåð³, öåíòð.îïàë., 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 17.3 êâ.ì, ðåìîíò, ñâ³òëà, ïðîñòîðà, ïë.â³êíà, òóàë., äóø, êóõíÿ íà ïðîâåðñ³, 14000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/13/7 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíî â êóõí³, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, â³êíà ÌÏ, êóõíÿ íà 5 ñ³ìåé, º ì³ñöå äëÿ ïðàëüíî¿ ìàøèíè, 144000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 33 êâ.ì, 2 ê³ìí. ó ãóðòîæèòêó, 18.5+14.5 êâ.ì, êóõíÿ íà 5 ê³ìí, ïë.â³êíà, ïåðåò.ñòåë³, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33/18/8 êâ.ì, äâåð³ áðîíüîâàí³, íîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 30000, òîðã Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Öåíòð 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, ñ/â îêðåìèé, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 240000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Öåíòð, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 38/22/6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/5 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 28000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 7/9-ïîâ. áóä., 51/27.8/12.7 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 34000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ð-í “²ñòàìáóëó”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., ãàðíà êâàðòèðà, ðåìîíò, ïîðó÷ çóïèíêà, ïàðê, öåíòð ì³ñòà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 35/18/9 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 184000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, 47,1 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (063) 7330330 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áàëêîí ïëàñòèê, 34000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/20/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20,1/9,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/5 êâ.ì., çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, 26000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 216000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/25/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèêè, ãàç, ñâ³òëî, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 48/25/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³â., åë.îïàë., â+ò îêðåìî, ïë.â³êíà, áð.äâåð³, ñòÿæêà, ëîäæ³ÿ, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/23/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áàëêîí, áóäèíîê çäàíèé, 296000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 301000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Øê³ëüíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 37/16/14 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àâò.îïàë., 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíà, 35/18.5/8.6 êâ.ì., 6-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, áåç áîðã³â, 29000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/19/7 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 22500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/21/10 êâ.ì, âåëèêà ïðîñòðà êâàðòèðà â çâè÷àéíîìó æèëîìó

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ñòàí³, áàëêîí, 30000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Þâ³ëåéíèé, Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/18/9 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/22/8 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï, ïîì³íÿí³ äâåð³, 19000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17,5/5,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà íà ïàðê “Õ³ì³ê”, òåïëà, 23500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/8 êâ.ì, ðåìîíò, äåðåâ’ÿíèé ñêëîïàêåò, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, ñò³íè, ñàíâóçîë - ïëèòêà, 18500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïî÷àòèé ðåìîíò, äàõ çðîáëåíèé, òåðì³íîâî, 16500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,5 êâ.ì, ðåìîíò, ñêëîïàêåò äåðåâ’ÿíèé, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ë³ôò çàâæäè ïðàöþº, ðåìîíò äàõó, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

ËÓÖÜÊ Öåíòð, 1-éïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì, âåëèêèé ï³äâàë, ìîæëèâà äîáóäîâà. Òåë: (050) 0813676; (098) 8380208

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñèãíàë³çàö³ÿ, 63000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 45/28/7 êâ.ì, 40000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

6-òà Ãâàðä³éñüêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì., íå êóòîâà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ðåìîíò äàõó, ö³íà äîãîâ³ðíà ç õîðîøèì òîðãîì. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9ÏÁ, 49/29/8 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, òèõèé äâ³ð ç äèò.ìàéäàí÷èêîì, 37500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49,4/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ñ/â, âàííà -ïëèòêà, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíîê³ìí.êâ., 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, çðîáëåíèé äàõ, ë³ôò ïðàöþº, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 9/9ÏÁ, 49/29/8 êâ.ì, ïëàñò.â³êíà, çàñêëåíèé òà îáøèòèé âàãîíêîþ áàëêîí, òèõèé äâ³ð ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì, 35000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 260000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñ/â áåç ðåìîíòó, 38500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 42500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 42500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 40 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36.6/11.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Á³ëÿ ÇÎØ N12,

4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â³ëüíà, 50000. Âëàñíèê. Òåë: (097) 5050557, (063) 2678653

Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì., ïëèòêà, íîâà êîëîíêà, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, â³êíà ì/ï, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ö³íà 297000ãðí. Òåë: (099) 1389403 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/9 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, 37000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/32/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4/9-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 67 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 35000.

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/38/12 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, íåçàê³í÷åíèé ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñ/â ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, 2 ëîä泿, 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/34/10 êâ.ì, ñòåë³ ïåðåò., àâò.îïàë., ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè 2-ïîâ., 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, 5/5ÖÁ, 60/31/11 êâ.ì, àâò.îïàë., ñ/â îêðåìî, íîâà ïðîâîäêà, çðîáëåí³ ñòåë³, ïåðåðîáëåíèé âîäîïðîâ³ä, íå êóòîâà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

Â.Äèâ³ç³¿, 3/5Ö, 59,6/33,4/11,2 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóäèíêó 10 ðîê³â, îïàëåííÿ öåíòðàëüíå, 442000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, çâè÷àéíèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ÷èñòà, îõàéíà, íå êóòîâà, 41500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.×îðíîâîëà, 1/2 -ïîâ. öåãë. áóä., ïîðó÷ çóïèíêà, õîðîøå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³÷íå, 360000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Â.×îðíîâîëà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/38/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Â.×îðíîâîëà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 69/40/12 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áðîíüîâàí³ äâåð³, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43.5/30/5.3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,5/30/5,3 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 369000. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.×îðíîâîëà, 4/5ÖÁ, 44/30/6 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, áðîí.äâåð³, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, êîäîâèé çàìîê, 396000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâ êâ. ì. ºâðîðåìîíò , 344000 ãðí.., òîðã, òåðì³íîâî, Òåë.(0362) 434948; (063) 8599456 ; (098) 7127105; Â.×îðíîâîëà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/60/14 êâ.ì, ðåìîíò, 110000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ.öåãëà+ðàêóøíÿê, íîâîáóäîâà, 66 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóò. òåõí³êà, ìîæíà çàñåëÿòèñÿ, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 4/5Ö, 43,5/30/5,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, ãàðíå ì³ñöå ï³ä îô³ñ, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì., ðåìîíò, 35500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/8 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, “÷åøêà”, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 344000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

³ä³íñüêà, 3/5Ö, 47,6/27,1/8,1 êâ.ì, áàëêîí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîòåëüíÿ, ïàðêåò, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/7 êâ.ì, êîëîíêà, ó õîðîøîìó ñòàí³, â³êíà â äâ³ð, òåðì³íîâî, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ñàðàé, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., êîëîíêà, 43000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/33/7 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 46.3 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ïåðåòåòò³ ñòåë³, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., 35000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 35000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., áàëêîí, æèëèé ñòàí, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, 35000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, íå âèâåäåíà ³ç æèòë.ôîíäó, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 35000, òîðã. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 49500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., 39000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì., 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ãàðàæ, ìåáë³, ïåðåòåðòî, ïàðêåò, ì/ï òà äåðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâêà, â ö³íó âõîäèòü ãàðàæ! 378400ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Âåðáîâà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, íå êóòîâà,

òåðì³íîâî, 40000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/-/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ã.Ñàãàéäà÷íîãî, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïë., àâò.îïàë., ì/â, âìîíòîâàíà êóõíÿ, á/ç, 50500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, ñ/â-îêðåìî, 41500, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 295000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ìåòàëî-ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà êîëîíêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ñàíâóçîë-ïëèòêà, 321200ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. áóä., ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³ ïî äîìîâëåíîñò³, òåðì³íîâî, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35.7 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 31500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì., ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí - óòåïëåíèé, ì/ï â³êíà, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 5/5ÖÁ, 35.7/19.8/5.4 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³ 11.6 êâ.ì, 8.2 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, äàõ ïåðåêðèòèé, 277200ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46.5/30/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 39500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâè” 4/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 310250. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 2 â³êíà íà âóëèöþ, áåç áàëêîíó, 60500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 41000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè ãàçó/âîäè, 316800ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãðóøåâñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ãðóøåâñüêîãî, 2/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³ëüíà, 323000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, äóøåâà êàá³íà, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 48500, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4ÖÁ, 45 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ òà îêðåìà ê³ìíàòà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âåëèêèé ñ/â, ãàçîâà êîëîíêà, 49000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 264000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Ãðóøåâñüêîãî, Öåãëÿíèé áóäèíîê, 44,7/29 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 412250. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ “×àéêè”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, òåïëà, 388000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 30/20/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 29000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, 440000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80/50/13,3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñòåë³ 3.7ì, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãóðüºâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 74/49/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, çàêðèòèé äâ³ð, 75000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ãóðüºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 29.5/22/7 êâ.ì, ðåìîíò, ïë.â³êíà, áð.äâåð³, íîâèé äàõ, ñàíâóçîë íà 2 êâàðò., äóø íà 4 êâ., 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãóðüºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 80/50/13.3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áóä. ÁÎÑ, ïîâí. äåìîíòàæ, äàõ çàì³íåíèé, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48 êâ.ì, æèëèé, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 42/32/5 êâ.ì., ïåðåïëàí., îêðåìèé âõ³ä, êàï.ðåìîíò, êîðèäîð 6 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/30/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233

Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, 41500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/39/7.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âñ³ âèãîäè, 40000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. Ä.Ãàëèöüêîãî, â³êíà ó äâ³ð, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Äàðâ³íà, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/36/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, “÷åøêà”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äâîê³ìí.êâ. Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äâîðåöüêà, 1-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 74 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äåì’ÿí÷óêà, 7/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 80/-/11.5 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., íå êóòîâà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íîâà ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äåì’ÿí÷óêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 62/35/9 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³â., àâò.îïàëåííÿ, çäàíèé â åêñïë., îôîðìë. äîê.-ïåðåóñòóïêà, ëîäæ³ÿ, 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äèðåêòîð³¿, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 56/33/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïë.â³êíà, â+ò ïëèòêà, ñàíòåõí.íîâà, â³êíà ó äâ³ð, êîëîíêà, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/25/5.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6.5 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Äèðåêòîð³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, äàõ íîâèé, 34000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äîáðîëþáîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 37/24/7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 17000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 63/28/7 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ºâðîðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äîðîøåíêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 45/30.4/8.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâò.îïàë., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, îêðåìèé âõ³ä, ìîæë.äîáóäîâè 2-ïîâåðõó, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 56/32/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàëåííÿ, äâ³ ëîä泿 çàñêëåí³, ãàðäåðîáíà, 63000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äðàãîìàíîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50.6/33.5/5.7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, á/ç, ñó÷.êàõåëü, ê³íì.îêðåì³, 2 øàôè-êóïå, êóõíÿ âìîíò., 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 43/27/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áåç áàëêîíà, äîêóìåíòè, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50,7/37,9/6,6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, íå êóòîâà, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/37/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ñòåë³ 3.6ì, òèõèé äâ³ð, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 75/48/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ì³ñöå äëÿ ñòîÿíêè, 88000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 52000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì., ïîêð.ïëàí., ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³ òà ñó÷àñíà òåõí³êà, 457600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 264400ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49/27/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, á/íå çàñêëåíèé, 2 êëàäîâêè, 2 ë³ôòè, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/34/9 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5ÖÁ, 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâò.îïàë., ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà òà äâåð³, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, 704000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, ðåìîíò, 76000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 2 ëîä泿, 600000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/60/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2 çàñêëåíèõ ëîä泿, 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, 2 ðâíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/10-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, øàôà-êóïå, 45000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 41000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47.5/27.1/7.4 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, ïë.â³êíà, áð.äâåð³, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, 49000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7,5 êâ.ì, êëàäîâêà, áàëêîí 5.1 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 392000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48,3/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 328000. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 1-ïîâ., çàã. ïë. 68 êâ.ì., 2 áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 45000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Æóêîâñüêîãî, 4/5ÖÁ, 43/27/6 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ã³ïñîêàðòîííèé äåêîð ñòåë³, ëàì³íàò, ãàçîâà êîëîíêà, îáëàøòîâàíèé áàëêîí, êëàäîâà,

5

3 ï³äâàëè, 38500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,9/27,8/6 êâ.ì, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 287000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Æóêîâñüêîãî, 5/5Ö, 44/28/6 êâ.ì, êì³íàòè ïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, 297500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çàìêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, êîëîíêà, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ê.Ñàâóðà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, áîéëåð, áàëêîí, 50000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ê.Ñàâóðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 52/-/8 êâ.ì., ðåìîíò, 2 ëîä泿, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, 67000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 33500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ʳêâ³äçå, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/7,1 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà ç òðèê³ìí.êâ., ïàðêåò, ïëèòêà ñ/â, êóõíÿ, ì/ï, áðîíåäâåð³, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì., êëàäîâêà, ï³äâàë, ðåìîíò, 47500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êàâêàçüêà, 3/9ÖÁ, 47/27/7 êâ.ì, ïîêð.ïëàí., ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ñ/â îêðåìî, ÷àñòêîâî çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, áàëêîí, 413600ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, â/ò ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâ³ øïàëåðè, âáóäîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/7 êâ.ì., íîâà äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà, ïëàñò.â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 45000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

Êàëíèøåâñüêîãî, 1/1äö, 43/26/6 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êàëíèøåâñüêîãî, 40/6 êâ.ì, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 20500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåì³ ê³ìíàòè, íå êóòîâà, êîëîíêà, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ñ/â ïëèòêà, êóõíÿ-ïëèòêà, ì/â, ñòåëÿ, ñò³íè ïåðåòåðò., ï³äëîãà-ëàì³íàò, çàëèø. êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 49/27/7.5 êâ.ì, ðåìîíò, óòåïëåíà, ñîíÿ÷íà, áàëê. 8 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí., øàôà-êóïå, ãàðäåðîáíà, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ÷àñòêîâî, ï³äâ³ñíà ñòåëÿ, ëàì³íàò, áàëêîí, êîëîíêà, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, áàëêîí, êîëîíêà, ï³äâàë, ó äâîð³ äèò.ìàéäàí÷èê, ïîðó÷ øêîëè, äèò.ñàäî÷îê, 45000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â áåç ðåìîíòó, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/33/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 348300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íå êóòîâà, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 292000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, Á³ëÿ ÇÎØ N12, 12/14ÖÁ, 50/30/8 êâ.ì., ïîêð.ïëàí., ì/ï â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ñ/â îêðåìî, áîéëåð, íîâà åë.ïëèòà, 352000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êë.Ñàâóðà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 49/28/8,2 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êë.Ñàâóðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, âõ³ä ç áàëêîíó, 384000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êí.Âîëîäèìèðà, 2/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 60 êâ.ì., àâò.îïàë., êîòåë, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè â ñ/â, êóõí³, êîðèäîð³. ª 1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ, 1200/êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì., ðåìîíò, 32000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 42,6/28/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåíèé, äàõ ïåðåêðèòèé íîâèé, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25,5/6 êâ.ì, 38500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 62 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí çàñêëåíèé, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, óòåïëåíèé áàëêîí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, òåðì³íîâî, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, êîíäèö³îíåð, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9ÖÁ, ïîêð.ïëàí., ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, ñó÷.ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîíäèö³îíåð, ïîðó÷ çóïèíêà, 396000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà


6

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, äâåð³ áðîíüîâàí³, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, êîëîíêà, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/6 êâ.ì, áàëêîí, êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, âëàñíèê. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/6 êâ.ì, áàëêîí, êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/28/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 37500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ³çîëüîâàí³ ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, 36500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîïåðí³êà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 315000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ãàðàæ â äâîð³, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, ï³ä ðåìîíò, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ïëèòêà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, 38500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6.3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò â ïðîöåñ³, àâò.îïàë., òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Êîïåðíèêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3ÖÁ, 42/28/6.3 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ç äâîõ ñòîð³í, óòåïëåíà, ð å ìî í ò , ò å ï ë à ï ³ ä ë î ã à , î ê ð å ìè é ââîä ñâ³òëà, àâò.îïàë., ï³äâàë, ãàðàæ ó äâîð³ (öåãëÿíèé), 320000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà íåç.áóä³âí. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7819441, âëàñíèê Êîðîëåíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/26,2/6,3 êâ.ì, ³çîëüîâàí³ ê³ìíàòè, õîðîøèé ñòàí 387750. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êîðîëåíêà, öåíòð, 8/9Ö, 47,8/ 26,2/6,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53.7/33/8 êâ.ì., ðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 360000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/34/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ç íîâèìè ñó÷àñíèìè ìåáëÿìè, 67000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 2 ð³âíåâà, 54 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, 2 ð³âíåâà, ìåáëüîâàíà, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êîñòðîìñüêà, 80 êâ.ì., 2-ð³âí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/35,6/14 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñ/â - ñó÷àñíà ïëèòêà, 41000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, “÷åøêà”, áàëêîí, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êîöþáèíñüêîãî, 3/9Ö, 66/36/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 6970ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, 35500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ë.Óêðà¿íêè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí, ï³ä áàëê. 1 ñîòêà ãîðîäó, àâòîí. îïàëåííÿ, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ˺ðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/8 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ˺ðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî.ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ˺ðìîíòîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ˺ðìîíòîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/38/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè òà òåõí³êîþ, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëåðìîíòîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72/40/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âàííà 8 êâ.ì, 115000. Òîðã. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 656075ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàí., 48/30/10 êâ.ì, ðåìîíò, ñòîëÿðêà, ïëèòêà, á/ç, ì/â, â+ò, ëàì³íàò, ìåáë³ ñö÷àñí³, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ëåðìîíòîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48.3/-/11 êâ.ì, áîéëåð, â/ò - ïëèòêà, êîðèäîð-ïëèòêà, â ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 52/32/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ñàíâóçîë ïëèòêà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 278000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/32/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿíèé ïàðêåò, êîëîíêà, íîâèé äàõ, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43,5/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ì.Âîâ÷êà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Ì.Õâèëüîâîãî, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 51 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ñâ³é äâ³ð, àâò.îïàë., 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 47500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 54/36/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 47500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ̳öêåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ òà âõ³äí³ äâåð³, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳öêåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëèòêà ó âàíí³, ñòåë³ ïåðåò., êóõíÿ âìîíòîâàíà, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳öêåâè÷à, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàçåïè ãåòüìàíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 67/35/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 59000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/24/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðòî, íîâà âàííà, êóõíÿ, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñòîëÿðêà çàì³íåíà, âåëèêà êëàäîâêà, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48,8/35,7/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, áîéëåð, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/5 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, 38000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/5 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, â/ò - ïëèòêà, áîéëåð, 36500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 43000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò äîðîãèé, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì., ÿê³ñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, 8/9- ïîâ. áóä., 52/30/9 êâ.ì., íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí, 39000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 8/9ÏÁ, 52/30/9 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñàíòåõí³êà, âàííà ïëèòêà, çàì³íåí³ òðóáè, áàëêîí çàñêëåíèé, 325600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 41500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, êóòîâà, ï³ä á³çíåñ, 1 â³êíî íà ìàéäàí, 2 ó äâ³ð, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, 60000. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 49.8/30.4/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 49000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 312000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ñ/â ïëèòêà, ïîì³íÿí³ òðóáè, 41000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, 390000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ÷èñòà, ñóõà, öåíòð, 38000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, 312000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì., ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 38000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 54/33/7 êâ.ì, áàëêîí íå çàñêë, ñ/â ïëèòêà, êîëîíêà, ïàðêåò, êëàäîâêà, äàõ íå òå÷å, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 41000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41,9/26,6/5,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â ðåìîíò, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/35/7 êâ.ì, “÷åøêà”, áåç ðåìîíòó, 440000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 65/34/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïë.â³êíà, âèñîòà 2.7ì, ï³âäåííà ñòîðîíà, 68700. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí, êëàäîâêà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 54/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 46/30 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â-ïëèòêà, 39000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³÷íå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 50.5/26/16 êâ.ì, ðåìîíò, ìàéæå ïîâíîö³ííà êâàðòèðà, ìîæë.ïåðåïë., ïðèâàòèç., 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/-/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò ëèøå â 1 ê³ìí., ì/â, áðîí.äâåð³, êîëîíêà, â³êíà íà ïðî¿çäíó ÷àñòèíó, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.6/29/5.8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè 17.8+11.2, âèñîêèé öîêîëü, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, 36600. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³êíà íà äîðîãó, íå âèâåäåíà ç æèòëîâîãî ôîíäó, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 36600. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/27/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, ë³÷èëüíèêè, 36600, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Íàáåðåæíà, 1/5ÖÁ, 40/27/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, áðîí.äâåð³, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, íîâà ñàíòåõí³êà, íå êóòîâà, 325600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì., 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ñòîëÿðêà, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, êîíäèö³îíåð, ñ/â ïëèòêà, 40000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, æèëèé ñòàí, 280000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Íåêðàñîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 2 ê³ìí. ïðîõ³äí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ñîò çåìë³, íå ïðèâàòèç., ï³ä á³çíåñ, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., áàëêîí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/34/8 êâ.ì, “÷åøêà”, âåëèêà ëîäæ³ÿ, òåðì³íîâî, 45000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/31/6 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 36000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30,6/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ âõ³äí³ äâåð³, êîëîíêà, 47500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50.1/30.6/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïë.â³êíà, áð.äâåð³, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30,3/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìèé, ãàðíèé æèëèé ñòàí, 280000ãðí. Òåë: (067) 3630327

Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì., 280000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, â³êíà íà äîðîãó, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê, 36500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, íà ñò³íàõ øïàëåðè, ë³íîëåóì, áàëêîí, ë³÷èëüíèê íà ãàç, 325600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Î.Òåë³ãè, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, áåç áàëêîíó, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Òåë³ãè, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/7.5 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îðëîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîðèäîð 7 êâ.ì., ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì., 2 êëàäîâêè ïî 2 êâ.ì., 2 áàëêîíè, 52000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, ç âìîíòîâàíèìè ìåáëÿìè, 46000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, 37000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Îñòàôîâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45,5/30/6 êâ.ì, òåðì³íîâî, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ï.Ìîãèëè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 46 êâ.ì, ïðèâàò., ê³ìí.îêðåì³, â+ò, êóõíÿ àëå áåç ãàçó, êîðèñò. çàã.êóõíåþ, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï.Ìîãèëè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 53/29/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï.Ìîãèëè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 34 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ì/â, íîâ³ äâåð³, ðåìîíò, ñâ³é äóø, óìèâàëüíèê, òóàë. íà 2 ñ³ì’¿, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ϳâí³÷íèé “Ìàçäà”, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â/ò - îêðåìî, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïàâëþ÷åíêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71,4/32,7/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàâëþ÷åíêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71/33/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíåå îïàëåííÿ, ðåìîíò çðîáëåíèé 2012ð., ï³äâàë, 540000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ïë.â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 32500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46,2/30/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/-/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/â, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè íà êóõí³ òà âàíí³, áåç áàëêîíó, ñ/â ðàçîì, 43500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (067) 9103444 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 36000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïåðåñîïíèöüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 50/40/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïëåííÿ,

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ ì/ï â³êíà. Ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïåðåñîïíèöüêà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 57/31/8,5 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, êàï³òàëüíèé ºâðîðåìîíò, 57000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëóáîòêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/32/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, 2 áàëêîíè, 50000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ïîïîâè÷à, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 76 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïðèõîäüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42,6/29,5/5,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/24/7,9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ï³÷íå-ãàçîâå îïàëåííÿ, ñàðàé, áàæàíî ï³ä îô³ñ, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/35/10 êâ.ì, ðåìîíò, 63000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í Ïîêðîâñüêîãî ÒÖ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 39500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ð-í Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, á³ëÿ öåðêâè, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, 34500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 272000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 48 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49.8/27/7.2 êâ.ì, ðåìîíò, äàõ íå òå÷å, 2 ë³ôòè, áàëêîí 7.7 êâ.ì., 44000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñò³íè, ñòåë³ - ïåðåòåðò³, ëîäæ³ÿ- çàñêëåíà, 344400. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. áóä., æèëà, â³êíà, äâåð³ íîâ³, 48/33/9 êâ.ì., 36000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, áîéëåð, áàëêîí ïëàñòèê, ïàðêåò, 330000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 316000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 312000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, çðîáëåíèé ðåìîíò 2012ð, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ñ/â, 320000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 280000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10ÏÁ, 48/29/7 êâ.ì, áðîí.âõ³äí³ äâåð³, ë³íîëåóì, øïàëåðè, ñòåë³ ïîá³ëåí³, â êóõí³ ³ âàíí³é ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 316800ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âõ³ä. äâåð³ íîâ³, ï³äâàë, ñóøêà, äàõ íå òå÷å, ë³ôò ïðàöþº, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ãàðäåðîáíà, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, ÌÏÂ, ñ/â ïëèòêà, ñàíòåõí³êà íîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, 308000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ðîá³òíè÷èé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, “÷åøêà”, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîëîíêà, ëîäæ³ÿ, òåðì³íîâî, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 41500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 53/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíò.øàôà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë/ç, ïëàñò.â³êíà, º òåõí.ïîâ., 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,9/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/5,1 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, 370000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/5,8 êâ.ì, êóòîâà, ï³âàë, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 46/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, äâåð³ áðîíüîâàí³, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 47/38/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïåðåïëàíîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, ñ/â-ïëèòêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, êóõíÿ ðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 40000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 53.3 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, 336000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 640000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 480000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/31/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 59/38,4/10 êâ.ì, ðåìîíò, ñòîëÿðêà, ñò³íè ïåðåòåðò³, ïëèòêà ñ/â, íå êóòîâà, áàëêîí íà 2 ê³ìíàòè çàñêëåíèé, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 372600, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 57/35/7.4 êâ.ì., 53000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 53/-/12 êâ.ì, íîâà êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/28.1/9.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âõ³ä îêðåìî, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2 ëîä泿, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ñ/â-ïëèòêà, 46500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 40/33/7.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 68/35/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, áàëêîí, êëàäîâêà, ìîæë.äîáóä. ìàíñàðäó, çàë, 73000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, áåç ðåìîíòó, 42000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 65 êâ.ì., 65000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ñ/â â³äì³ííèé ñòàí, äóø.êàá³íà, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, áàëêîí, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/8 êâ.ì, êóòîâà, 66000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, “ñòàë³íêà”, ñòåë³ 3ì, 2 áàëêîíè, ñ/â òà êóõíÿ ç ðåìîíòîì, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66/42/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66 êâ.ì, â³ëüíå ïëàíóâ., ³òàë³éñüê³ ðàä³àòîð, åë.ïàêåòè “Ðåõàó”, àâòîíîìêà äàõ, 5990ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 44/25/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 57/-/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 68/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, äåêîð.êàì³í, â³êíà íà òîðåöü òà ó äâ³ð, 65000, òîðã. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 52/33/7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 1 â³êíî íà Ñîáîðíó, âñ³ äîêóì.íà àâò.îïàë., ïàðêåò, áàëêîí, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/23/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.5 êâ.ì., ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñó÷.êàõåëü, ñàíòåõí³êà, ïë.â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/10 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 45000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 56 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 74.1 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. áóä., 57/30/11 êâ.ì., â/ò îêðåìî, ëîäæ³ÿ - 2 âõîäà, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 57/31/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ íå çàñêëåíà, ë³÷. íà âîäó, ë³ôò íîâèé, äîìîôîí, ïàðêåò, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè, àáî îáì³í íà 2 îäíîê³ìí.êâ., 52000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/31/11 êâ.ì, âàííà, òóàëåò ðîçä³ëüí³, º ë³÷èëüíèêè íà âîäó áåç ðåìîíòó. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3433989 Ñîáîðíà, ÐÅÌçàâîä, 6/9ÖÁ, ïîêð.ïëàí., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 2 áàëêîíè ç êîæíî¿ ê³ìíàòè, 3 êëàäîâêè, âåëèêèé êîðèäîð, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, 396000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, á³ëÿ ðåìçàâîäó, “÷åøêà”, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/30/11 êâ.ì, 364000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ñîáîðíà, êîòåäæ íåäîáóäîâàíèé, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïðîåêò ïîêóïöÿ, 304000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñîáîðíà, öåãëà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüí., 53-70 êâ.ì, 1-9-ïîâ., 5300/1êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áàëêîí, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, öåíòð, 4/4ÖÁ, “ñòàë³íêà”, ê³ìíàòè îêðåì³, êëàäîâêà, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, êàì³í, ïåðåòåðòî, êóõíÿ ³ âàííà ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí, 616000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, öåíòð, 4/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí 49/28/7.2 êâ.ì., 38500, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíå, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, ºâðîðåìîíò, 500000ãðí. Òåë: (097) 2479647; (0362) 620123 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, àâò.îïàë., áàëêîí, íîâà ñàíòåõí³êà òà ñèñòåìà îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êëàäîâà, ï³äâàë, 45000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ñò.Áàíäåðè, 1/5ÖÁ, 44/27/6 êâ.ì., àâò.îïàë., ñòåë³ ïåðåòåðò³, ïàðêåò, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, ãàðíå ì³ñöå,

396000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., 36000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

Ñò.Áàíäåðè, 2/5Ö, 45/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ðåìîíò, 408000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.8 êâ.ì., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41.5/28/6 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êîëîíêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, äàõ-øèôåð, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñòåë³, ñò³íè - ïåðåòåðò³, íîâà ñàíòåõí³êà, äàõ íå òå÷å 311600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/5 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, õîðîøà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

Ñò.Áàíäåðè, 5/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, â ñòà䳿 ðåìîíòó, 323000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 30 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, âèòÿæêà, ï³äâåäåíà âîäà (äóø ³ êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿), 18500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñò.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì. + ï³äâàë, ñ/â - ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, øàôè-êóïå, ñèãíàë³çàö³ÿ, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì., ðåìîíò, ïàðêåò, áîéëåð, øàôà-êóïå, âåëèêèé ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, íå êóòîâà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, òåðì³íîâî, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 68 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³â., â³ëüíå ïëàíóâ., ïðàö. ë³ôò, áðîí.äâåð³, ì/â, äàõ êîòåëüíÿ, 700/êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 67 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 57500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñòðóòèíñüêî¿, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, êîëîíêà, 32500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 340000, àáî îáì³í íà 1 ê³ìíàòíó, ÏÁ + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñòóäåíòñüêà, 2-ïîâ. öåãë. áóä., 51/36/7 êâ.ì, àâò.îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà òà ñòîëÿðêà. ϳä îô³ñ, 53500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òåàòðàëüíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/8,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Òåàòðàëüíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 45/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèõà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 73.5 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³â., ïåðåïëàí., ìàíñ.ïîâ., ïë.â³êíà, íîâ³ áàòàðå¿, ãîòîâà äî ïðîäàæó, âèòÿã, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37.8/13.8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 149000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 73 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 760000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òðàêòîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, àâò.îïàëåííÿ, 2 ëîä泿, îêðåì³ ê³ìíàòè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 61000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ôàáðè÷íà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/9 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, äîáóäîâàíèé áàëêîí ç ïîãðåáîì. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 39000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â ó õîðîøîìó ñòàí³, ñòàðà ïëèòêà, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ïîêð.ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê òà ñóïåðìàðêåò, 40000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, “÷åøêà”, òåðì³íîâî, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Õàðê³âñüêà, 1/1-ïîâ. äåðåâ. áóä., 50 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, áåç çðó÷í., â ñà䳿 ðåìîíòó, âîäà, ãàç, îïàë., 6 êâàðò.áóä., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Õàðê³âñüêà, 46 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, æèëèé ñòàí, 3 ñîò çåìë³, 30500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Õàðê³âñüêà, 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Õì³ëüíà, ð-í ïèâçàâîäó, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., àâò.îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 37500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/5 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 46000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/7 êâ.ì., 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 140 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 110000, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Öåíòð, Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåïëà, ë³íîëåóì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, á³ëÿ ïàðêó, 3/5ÖÁ, “õðóùîâêà”, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, áàëêîí, íîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ïàðê, íàéâèã³äí³øå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 321200ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Öåíòð, 2 ïîâåðõ, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 400000. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 ×åáèøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ òåõí³êà, áîéëåð, 370000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 60 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ãàðíå ïëàíóâ., ïë.â³êíà, áàëêîí, àâò.îïàë., 2-êîíò.êîòåë, ñòÿæêà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 1/10ÖÁ, 65/36/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâò.îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé, âèñîêèé öîêîëü, ïåðåïëàíóâàííÿ ìîæëèâå, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 396000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/14 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 272000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 40000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, êîëîíêà, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíîê³ìí.êâ., 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 ×åðíÿêà, 65 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóäèíîê çäàíèé, 360000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ×åðíÿêà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 70/36 êâ.ì, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâèé îáì³í, 50000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.5/28/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åõîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/26/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàí., 57.7/34.7/- êâ.ì, ðåìîíò, ñòåë³ 3.65ì, áîéëåð, àâò.îïàë., íåìຠë³ôòà, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/28/7 êâ.ì, ðåìîíòó 6 ðîê³â, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, íå êóòîâà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7 êâ.ì, íîâà ñàíåòõí³êà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/30/10 êâ.ì., 34000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 35000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò ãàðíèé, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, íà òåïëî, òåðì³íîâî, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíèé ð-í, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï æàëþç³, ñòîëÿðêà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, 58000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ï³äâàë, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/23/6 êâ.ì, ñêëîïàêåòè, âàííà, òóàëåò ïëèòêà, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåðì³íîâî, 47000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/28/8 êâ.ì, ÷èñòà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, â³êíà âèõîäÿòü â äâ³ð, íå êóòîâà, 45500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ßñíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ßñíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 73/42/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâîäêà, ì/ï â³êíà, ïîì³íÿí³ äâåð³, 72000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

ËÓÖÜÊ Ãîí÷àðà, ïîáëèçó “Òàì-Òàì”, 10/10-ïîâ., íîâîáóäîâà, 80êâ.ì, äèçàéí, ºâðîðåìîíò, êîíäèö³îíåð, òåïëà ï³äëîãà, íàòÿæí³ ñòåë³, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñóïóòíèêîâå ÒV, ²íòåðíåò, ïàðê³íã, 665000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì. Òåë: (050) 5210729

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24 Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 39000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.5 êâ.ì., ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, áàëê., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, ï³äâ³ñíà ñòåëÿ, áàëêîí + ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66.1/39/9.6 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, ïåðåò.ñò³íè, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, áîéëåð, â³êíà íîâ³, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39,4/9,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàì³íåíà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, êóõíÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ãàç, âîäà, 59000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

À.Ìåëüíèêà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 51000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 62/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9,75 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîòîëêè ïåðåòåðò³, 42000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, øïàëåðè, êóòîâà, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 66/39/9,3 êâ.ì, ñêëîïàêåòè, çàì³íåí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, áîéëåð, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Á³ëÿ “³ä³íà”, 67 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, ðåìîíò, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ëîäæ³ÿ, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, 47000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñ/â ïëèòêà, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, çàñêëåíèé áàëêîí, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàã."Ìàëÿòêî", 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/50/10 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, áîéëåð, 71000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.6 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/37/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïðîäàºòüñÿ ç ìåáëÿìè, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62,5/38,5/10,8 êâ.ì, íîâ³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïëèòêà, êóòîâà, óòåïëåíà, ñóõà, âåëèêà êóõíÿ, êîëîíêà, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áîòàí³÷íà, Áàñ³â Êóò, 1ÖÁ, áóäèíîê 80-90-õ ðîê³â, àâò.îïàë., îêðåìèé âõ³ä, âåëèê³ îêðåì³ ê³ìíàòè, ìîæëèâèé òîðã, 528000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 90/17 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòüá äîáóäîâè, 81000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, â³ëüíèé ïðîäàæ, 46000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, 53000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, äâåð³ áðîíüîâàí³, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 87/50/13.5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íå êóòîâà, 87000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87/50/13.5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íå êóòîâà, 88000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Áóêîâèíñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèê, äàõîâà êîòåëüíÿ, 640000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/38/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 46500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ.ì, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì., 41000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà, õîðîøà ñòîëÿðêà, çàñêëåí³ áàëêîíè, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,6/39/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/35/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64.9/-/10 êâ.ì, ïîêð.ïëàí., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 2 áàëêîíè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ë³÷èëüíèêè ãàçó ³ âîäè, 466400ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9ÏÁ, 64/38/9 êâ.ì., ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ëàì³íàò, õîðîøà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äîáðîòí³ âõ³äí³ äâåð³, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, 43000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà (íîâîáóäîâà) 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà (ç áàøíÿìè), ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Â.×îðíîâîëà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/65/14 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñâîÿ êîòåëüíÿ, 110000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/65/14 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâà áàëêîíè, 111000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.×îðíîâîëà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 118/60/19,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, äîðîãà ïîáóòîâà òåõí³êà, 200000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/65/14,4 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 120000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/66/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ñ/â, 920000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 120/65/19 êâ.ì, ðåìîíò, ñàíòåõí³êà íîâà, êîíäèö³îíåðè, òåïëà ï³äëîêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 140000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 88000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 120 êâ.ì., ÷îðíîâ³ ðîáîòè, øòóêàò., ðîçâåä. âñ³ êîìóí³êàö³¿, äóø.êàá., âàííà, 122000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, 75/61/9 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîí.îïàë., âèñîòà 3ì, åë.ïëèòêà, òåðàññà, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 55000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 1200000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/47/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, 840000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 81/47/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâò.îïàë., ô³ëüòðè íà âîäó, ãàðàæ ïîðó÷, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 2 ñàí.âóçëè, ãàðäåðîáí³, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 2 ëîä泿, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 69/40/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, ñàíòåõí³êà íîâà, ëàì³íàò, êîâðîë³í, 50500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 80/55/10 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ì³æê³ìí. äâåð³ äóáîâ³. Âèã³äíà ïðîïîçèö³ÿ äëÿ á³çíåñó, 68500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. áóä., 71/42/11 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 63000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, ñàíòåõí³êà, áîéëåð, 64000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 6209126 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/41/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, 50500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì., 2 âåëèêèõ áàëêîíè çàñêëåí³, 46000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/38/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïëèòêà, íîâ³ äâåð³, ºâðîñòåë³, 51500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç ðåìîíòó, øïàëåðè â ê³ìíàòàõ, êàñåòîíè íà ñòåë³, â+ò ïëèòêà, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 22 êâ.ì, â 3-ê³ìí êâàðòèð³ ïðîäàþòüñÿ 2 ê³ìíàòè: 12.6+9.4, ì/â â³êíî ç âèõîä. íà áàëê, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Âåðáîâà, 4/9Ï, 63,7/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 382500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 40500, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 1/5ÖÁ, 58/42/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, íå êóòîâà, ï³äâàë, áåç áàëêîíó 360800ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/6 êâì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (067) 9103444

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/44/6 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/-/7 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, áàëêîí ç³ ñïàëüí³, íå çàñêëåíèé, àâò.îïàëåííÿ, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 56/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/8 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, âáóäîâàí³ ìåáë³, (åêñêëþçèâíèé äèçàéí), 520000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, ïëàñò.â³êíà, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, ëîäæ³ÿ, øàôà-êóïå, ïîáóò.òåõí³êà, 60000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ãàãàð³íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74,6/22/15 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, “÷åøêà”, ïîâí³ñòþ ïåðåïëàíîâàíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, ñòîëîâà, êóõíÿ, 67000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/ /8 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, çá³ëüøåíà, ðåìîíò, 424000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ãàðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/37/8,2 êâ.ì, ðåìîíò, 533000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ãàðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5Ö, 60,1/ 37/8,2 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 544000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 396000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 74/49/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, ì³ñöå äëÿ à/ì, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãóð’ºâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 46/35/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñòîëÿðêà äåðåâî, â³êíà ñêëîïàêåòè, âàííà, òóàëåò, êóõíÿ - ïëèòêà, áàëêîí ñêëî-

ïàêåò, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãóð’ºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/47/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íåçàñêëåíèé, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãóð’ºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãóðüºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/-/11 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, ê³ìíàòè: 15, 20, 22 êâ.ì. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãóðüºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/47/6 êâ.ì., 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãóðüºâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/47/6 êâ.ì., 1 ê³ìíàòà ïðîõ., ì/â, ñòåë³ ïåðåòåðò³, á/ç, â+ò ïëèòêà, äâåð³ áðîí., äàõ íå òå÷å, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/ /10 êâ.ì, “÷åøêà”, öîêîëü âèñîêèé, 440000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ñ/â îêðåìî, 54500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/39,3/11,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, äóáîâ³ äâåð³, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60,4/35,6/7,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 51000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/8 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ñàíòåõí³êà íîâà, 2 áàëêîíè íå çàñêë., ñòîëÿðêà, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/42/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 50000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 76,6/44/10,2 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, áîéëåð, áðîíüîâàí³ äâåð³, õîðîø³ â³êíà, 63000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, 78/45/11 êâ.ì, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìí., áîéëåð, áðîí.äâåð³, 62000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, ì/â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 352000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 364500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/40/10 êâ.ì, ðåìîíò äîðîãèé, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ï, 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 382500, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 416000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/37/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äåì’ÿí÷óêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, â³ä 1 äî 9-ïîâ., â³ä 46 êâ.ì. äî 160 êâ.ì, â³ä 1-ê³ì. äî 4- ê³ìí., 6000/1 êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äèðåêòîð³¿, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 72/50.5/12.8 êâ.ì., ïîòðåáóº ðåìîíòó, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äèðåêòîð³¿, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/43/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 54000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/36/6 êâ.ì., êàï.ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, ì/â, ëàì³íàò, êîëîíêà, ë³÷. ãàçó, ï³äâàë, êóõíÿ òà ïðèõîæà, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äðàãàí÷óêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 96/55/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, 130000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äðàãàí÷óêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 95 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàëåííÿ, 82000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Äóáåíñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 380000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Äóáåíñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

Äóáåíñüêà, ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äîêóìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 105/57/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 3 ëîä泿 çàñêëåí³, 116500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, 60/9.5 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 63/43/10 êâ.ì, ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 80/50/10 êâ.ì, ðåìîíò, ç³ âñòàâêîþ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10Ï, 79/39 + 10 êâ.ì, âñòàâêà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàð-

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. êåò, 442000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 75/48/12 êâ.ì., ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí, 52000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/39 êâ.ì, ðåìîíò, 445500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/65/9 êâ.ì., ðåìîíò, ö³êàâå ïåðåïë., 2 ëîäæ./çàñê., ì/â, äóá. ïàðêåò., ïëèòêà, ãàðàæ â ö³íó íå âõîäèòü, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

ª.Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ª.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5Ö, 52/36/6,1 êâ.ì, êîëîíêà, ðåìîíò, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Åíåðãåòèê³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñåë³, ñò³íè, ì/ï â³êíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/44,7/5,3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 393600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Çàìêîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³÷íå, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, 296000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 60/-/9 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60.4/-/10 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 55000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, 424000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ðåìîíò, 444000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/35/7 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 50000. Òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/33/6 êâ.ì, æèëìé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êâàðòèðà â öåíòð³, 150 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. âìîíòîâàí³ ìåáë³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ àâòî, äèò.ìàéäàí÷èê, 120000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 55/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë., îêðåì³ ê³ìíàòè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ì³ñöå ï³ä àâòî, 49000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/44/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 52000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 47500. Òåë: (097) 8634289 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 47000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 63/29/9.1 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì., ð-í “Äåíòàìåä”, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/37/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73 êâ.ì., 73000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 54000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9,8 êâ.ì, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 6/9ÏÁ, ãàðíèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, ìåòàëî-ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, íîâèé ë³ôò, áîéëåð, 466400ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êè¿âñüêà, 62 êâ.ì., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 51000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. áóä., ðåìîíò, â³ëüíà, 67 êâ.ì., 2 áàëêîíè, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 41500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66.2/38/9 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, æèëèé ñòàí, â+ò ïëèòêà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, ïàðêåò, áîéëåð, 388000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/9 êâ.ì., ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, âìîíò.êóõíÿ, çàñêëåí³ áàëêîíè, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, â³ëüíà, ãîòîâà äî ïðîäàæó, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/35/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì., 50000, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì., 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 60/-/8 êâ.ì, ðåìîíò, âåëèêèé êîðèäîð, áîéëåð, êóõíÿ â ïëèòö³, âàííà êóòîâà, ëîäæ³ÿ â ïëàñòèêó, ë³ôò ïðàöþº, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

7

Êè¿âñüêà, á³ëÿ ÇÎØ N12, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Âîëîäèìèðà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/64/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, âèñîêèé öîêîëü, 55000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 142 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íåñòàíäàðòíå ïëàíóâàííÿ, 155000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45.4/29.6/5.5 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, êóõíÿ ³ êîðèäîð áåç ðåì., êîíäèö³îíåð, á/íå çàñêë., ðåì.äàõó, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/40/6 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 372000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, 2 ëîä泿, ïîêð. ïëàíóâ., 520000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, 64000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/53/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîêð. ïëàíóâ., 2 çàñêëåíèõ ëîä泿, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ïîòîëêè, 64000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60.7/47/6 êâ.ì, 4 â³êíà íà äîðîãó, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, îêðåìèé âõ³ä, äîçâ³ë íà äîáóäîâó áàëê. 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì., óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Êí.Ðîìàíà ïðîñï.,

4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 42000. Òîðã. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/43/14 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/40/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 344000ãðí. Òåë: (096) 9174286 Êí.Ðîìàíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 59/39/5,5 êâ.ì, 336000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, 44000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 54000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëåíêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 57.4/39.3/5.6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, çâè÷àéíèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57,4/39,3/5,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êîëîíêà, ñ/â, êóõíÿ-ïëèòêà, íîâà ñòîëÿðêà, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ìåáëüîâàíà, àâò.îïàë., 69000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëåíêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, 85 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âåë.êîðèäîð, êëàäîâêà, ïåðåò.ñòåë³, ïàíîðàìí³ â³êíà, ì/â, 120000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 63.9/41.7/6 êâ.ì., ðåìîíò, äîáóä. áàëêîí òà ï³äâàë, àâò.îïàë., ïë.â³êíà, âìîíò.ìåáë³, ñóï.òåëåá., 54000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/42/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 55000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/41.7/7 êâ.ì, “õðóùîâêà”, 1 ê³ìí. ïðîõ³äíà, ëàì³íàò, íîâ³ áàòàðå¿, áîéëåð, áàëêîí, ï³äâàë, íå êóòîâà, 387200ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/41/8 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, 352000ãðí., òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/42/7,5 êâ.ì, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ï³äâàë, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè íà îòîïëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (097) 7800199 Êîðîëüîâà, 3 /6ÖÁ, 55 êâ.ì., “õðóùîâêà”, ïåðåòåðòî, áîéëåð, ïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³ äóáîâ³, áàëêîí çàñêëåíèé, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 404800ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/-/6 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â îêðåìî - ïëèòêà, âñ³ ë³÷., ì/â, á/ç, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63,8/46,4/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 47500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 64/46/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 47000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 64/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 64/47/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, áóäèíîê ó äâîð³, 46000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

Êîðîëüîâà, 3/6Ö, 64/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/43/9 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 64.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êîðîëüîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, 47000, òîðã, òåðìí³îâî.


8

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100/56/14 êâ.ì, ðåìîíò ñó÷àñíèé, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 92000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 96/52/14 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 95000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êîñòðîìñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/45/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, 70000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 552000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60/40/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, (ðåì. ðîçïî÷àòî â 1ê³ìí.), âñ³ ë³÷., áð.äâåð³, ïë.â³êíà, áàëêîí, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/46/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/7 êâ.ì, “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëåðìîíòîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 104/45/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, ñòîëîâà, 3 ñïàëüí³, ì/ï â³êíà, 75000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ëåðìîíòîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 105 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ äâåð³, â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 130000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëåðìîíòîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 80.6/48.8/10.2 êâ.ì., ðåìîíò äèçàéíåðñüêèé (àíãë. ñòèëü), äóáîâèé ïàðêåò, àâò.îïàë., 2 áàëê., 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 103 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 130000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, 5-6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 115000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 63/-/8 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò 2 ê³ìí. ç ðåì., 1 ê³ìíàòà íå æèëà, òðåáà ì³íÿòè ï³äëîãó, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî â ïëèòö³, ë³ôò ïðàöþº, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14Ö, 67,7/45/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ðåìîíòó 8 ðîê³â, 467500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. ïàí. áóä., 62/38/8 êâ.ì, ïîêð.ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, äîáðîòí³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 62.4/42/8.5 êâ.ì., ðåìîíò, â+ò ïëèòêà, ïë.â³êíà, íîâà ñàíòåõí., á/íåç, ïàðêåò, äàõ ïåðåêð., 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ïåðåêðèòèé äàõ, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåïëà, íå êóòîâà, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 65/45/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, òåïëà, âèñ.öîêîëü, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìèé, íå êóòîâà, òåïëà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/49/9 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê 1997ð., òåðì³íîâî, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ðåìîíò â êóõí³ ³ â 1 ê³ìíàò³, ê³ìíàòè îêðåì³, 61000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 61/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, á/ç, îäíà ê³ìí.ïðîõ³äíà, 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì., ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/47/6 êâ.ì, ðåìîíò, 429300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïîáóò.òåõí³êà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/49/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, â/ò ³ñïàíñüêà ïëèòêà, êîíäèö³îíåð, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 68000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 56000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, çàì³íåí³ âõ³äí³ äâåð³, 2 ëîä泿, 2 ï³äâàëà, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 67/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳ðþùåíêà, 4/5ÖÁ, 67/43/10 êâ.ì, ïîêð.ïëàí., ê³ìíàòè îêðåì³, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, ñ/â ³ êóõíÿ ïëèòêà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 492800ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

̳ðþùåíêà, 61/47/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ̳öêåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳öêåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàçåïè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 86,5/46/10 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 70 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/45/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, åêîìàòåð³àëè, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8.5 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, á/ç, â+ò ïëèòêà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 48500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, êóòîâà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 47500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â-ïëèòêà, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 50000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 69/43/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 52500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà-Áîÿðêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì., íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì., ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 63.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 61000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/40/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, øàôà-êóïå, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/36/6 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, 42500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 59.2/36.1/7.4 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/38/7 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, âåëèêèé áàëêîí, îïàëåííÿ öåíòðàë³çîâàíå, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìèðó ïðîñï., 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 84/53/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 70000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìèðó ïðîñï., 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 86/59/9 êâ.ì., 72000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 445500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/48/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà 2 âìîíòîâàí³ øàôè-êóïå, 55500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/50/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 55000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 95/53/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, ìàíñàðäà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78/50/10 êâ.ì., ïåðåïëàí., ïëèòêà, ëàì³íàò, ì/â, áðîíüîâ.äâåð³, ëîäæ³ÿ, øàôà-êóïå, ë³÷èëüíèêè, ñ/â îêðåìî, 75500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78/52/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, ëîäæ³ÿ, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 380700. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 47500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/8 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 392000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, 49500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 8/9ÖÁ, 60/39/7.5 êâ.ì., ïîêð.ïëàí., çâè÷àéíèé ñòàí, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, çðó÷íå ì³ñöå, 413600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/43/- êâ.ì., ðåìîíò, ì/â, âìîíò.ìåáë³, áðîí.äâåð³, ñ/â îêðåìî, ñèãíàë³ç., 2 ï³äâàëè, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/44/6.6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/43/8,5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò ó âàíí³/òóàëåò³, íîâà êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñòîëÿðêà äóáîâà, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ ³ ñ/â - ïëèòêà, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, äâ³ ëîä泿, 376000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Î.Äóíäè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/60/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, 40500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/38/9 êâ.ì, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Î.Òåë³ãè, 58,1/43,2/8,2 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, ìåáë³, ãàðàæ, 527000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Òåë³ãè, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 47000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Îñòàôîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/10 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Îñòàôîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 65/45/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 62000.

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 ϳâí³÷íèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/42/9 êâ.ì, ðåìîíò, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ϳâí³÷íèé, 5/10-ïîâ. áóä., 62.8/37.5/9.5 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.6/35/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, 46000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì., 36500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ïàâëþ÷åíêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 2-ð³âíåâà, 98/70/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, öåíòð.îïëåííÿ, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/50/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 435000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/10 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîì³íÿíà ïðîâîäêà, ì/ï â³êíà, 46500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 368000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 95000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 100 êâ.ì., 100000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïåðåñîïíèöüêà, öåíòð, 4/5ÖÁ, 59/35/7.4 êâ.ì, ïîêð.ïëàí., ó ñïàëüí³ òà äèòÿ÷³é ðåìîíò, ïåðåòåðòî, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, áàëêîí, 501600ãðí. Òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ïåòëþðè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 56/36/6 êâ.ì, êîëîíêà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 120 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàì³í, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïîïîâè÷à, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 95 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîøòîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 68000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïîøòîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, êîíäèö³îíåð, ìåáëüîâàíà, 68000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ïóõîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, áîéëåð, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóõîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, áîéëåð, ³ç êóõí³ âèõ³ä íà áàëêîí, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ïóõîâà, 8/9Ï, 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 374000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áåç áàëêîíó, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62,2/43/8 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 105/65/15 êâ.ì, àâò.îïàë., ìîæëèâ³ñòü äîáóä., ìàíñàðäíîãî òèïó, ëîäæ³ÿ, äâåð³ ç àðêîþ, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 1/8-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, áîéëåð, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 77,5/42/9 êâ.ì, ï³äëîãà äåðåâî, íå êóòîâà, êëàäîâêà, ç³ âñòàâêîþ, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 328000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/37,2/9,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, â³êíà íà 2 ñòîðîíè, ï³äâàë, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/40/10 êâ.ì, íå êóòîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 435000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/38/9 êâ.ì, íå êóòîâà, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/59/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ áåç ðåìîíòó, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, 42500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/59/9.6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñì.ðåìîíò, 1 ê³ìí. ç ðåì., â+ò ïëèòêà, âõ³äí³ áðîí.äâåð³, ë³÷. íà ãàç, âîäó, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äåðåâ’ÿí³ âõ³äí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðèëüºâà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 59/36/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, îãîðîäæåíî, 4-õ êâàðòèð-

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ íèé áóä., ççîâí³ êîðî¿ä, öåíòð.êàíàë³ç, ì/â, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðóñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 46500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ðóñüêà, 1/5Ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, 368000. Òåë: (0362) 430792; (067) 9467716 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49/35/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³êíà â äâ³ð, 40000. Òåë: (098) 4455131 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, çàñêëåííèé áàëêîí, ï³äâàë, ãàðíèé ñòàí, 400000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (095) 1376100; (067) 3620232 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., çâè÷àéíèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 42000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 395000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, 336000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 77000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9ÖÁ, ïîêð.ïëàí., àâò.îïàë., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìîæëèâèé òîðã, 660000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, àâò.îïàë, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, 67000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 480000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/40/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, àâò.îïàë., ë/ç, âìîíò.ñó÷.ìåáë³, ï³äâàë 10 êâ.ì, 67500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ 453600. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 47000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/40/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê ãàçó òà âîäè, ñâ³æèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/41/7 êâ.ì., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/38/9 êâ.ì, òåðì³íîâî, 60000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì., 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óòåïëåí³ òà çàñêëåí³ áàëêîí, ëîäæ³ÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, 70000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69/30/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 62500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 68 êâ.ì, 72500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñâîáîäè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 140/88/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ç 1 ïî 10ïîâ., 5180ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 55/39/7 êâ.ì., ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí, ì/â, áðîí.äâåð³, ñ/â ïëèòêà, ãàðàæ, ñàðàé, 62000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ, 44500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 49 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 1 ê³ìí. ïðîõ., ìîæíà ï³ä îô³ñ, ì/â, äâåð³ äåðåâ’ÿí³, ïàðêåò, áàëêîí ç êóõí³, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70.5/47.1/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âñ³ â³êíà âèõîäÿòü íà Ñîáîðíó, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 82.2 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ê³ìí.îêðåì³, êîëîíêà, âèñîê³ ñòåë³, º ïëàí, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 65/48/6.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áóä. ÁÎÑ, àâò.îïàë., ì/â (3-êàìåðí.), ñòîëÿðêà, áðîí.äâåð³, ÷àñòê.ìåáë³, ï³äâàë, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 80/54/9 êâ.ì., 2 â³êíà íà Ñîáîðíó, 2 íà Øê³ëüíó, ì/â, 2 áàëê. ïëàñòèê, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî, ê³ìíàòè îêðåìî, âñ³ äîêóìåíòè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé ñòàí, 440000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 54/49/6 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 45000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 100 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 135 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâîð³âíåâà, 2 ñàíâóçëè, 105000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/34/6 êâ.ì., 40000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñîáîðíà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65/-/8.5 êâ.ì., ðåìîíò, àâò.îïàë., ìîæëèâî ìåáëüîâ., ïàðêåò, ãàðäåðîáíà, çàë, ñïàëüíÿ, äèòÿ÷à, 114000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 51000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 58000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ñîáîðíà, 6 /9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.2/47/10 êâ.ì, ïîêð.ïëàí., íîâà ñòîëÿðêà, áðîí.äâåð³, ñò³íè òà ñòåë³ ïåðåòåðò³, ïàðêåò, 492800ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. öåãë. áóä., 86 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 59/-/8 êâ.ì., ÷àñò.ðåìîíò, ïîì³í.â³êíà, ò+â ïëèòêà, ë³÷. íà âñå, ë³ôò ïðàöþº, äàõ íå òå÷å, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì., ëîäæèÿ, 41000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíó, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³ä á³çíåñ, 3 â³êíà íà äîðîãó, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 61 êâ.ì., äîêóìåíòè ãîòîâ³ íà âèâåäåííÿ ³ç æèòëîâîãî ôîíäó, 1 â³êíî íà Ñò.Áàíäåðè, 120000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/42/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, òåëåôîí, ë³÷. íà âîäó, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/42/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïë.â³êíà, êîëîíêà, â+ò îêðåìî, ñîíÿ÷íà, ÷èñòà, 42500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñò.Áàíäåðè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/5.5 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò (íà ñòà䳿 ïðîâåä.), á/ç, êîëîíêà, êóõíÿ ðåìîíò, ï³äâàë, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ñò.Áàíäåðè, 4/5Ö, 62/47/6 êâ.ì, ðåìîíòó 5 ðîê³â, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/5,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 315700ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35,4/13,2 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, øàòðîâèé äàõ 440 000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/ /11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíà, äàõ â â³äì³ííîìó ñòàí³, 480000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ “²ñòàìáóëó”, 2-ð³âíåâà, 104 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 89000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòåôàíîâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 87/44/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/-/9.3 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ëîä泿, 2 ï³äâàëè, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/39/9 êâ.ì, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 68/39/10,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 61000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 68/40/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, íåçàê³í÷åíèé ðåìîíò, 520000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 68/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, áóäèíîê 2002ð., 2 áàëêîíè çàñêë., ñàíâóçîë ðàçîì, íîâ³ äâåð³, ì/â, 61500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòðóòèíñüêî¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 376000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñòðóòèíñüêî¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 69/36/9 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 63000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòóäåíòñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/ êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòóäåíòñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 44000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñòóäåíòñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 106/70/10.5 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâî ïåðåïëàí. íà 4 ê³ìí., àâòîí. îïàë., áîéëåð, ì/ï â³êíà, óòåïëåíà, 61000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèõà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 90 êâ.ì., åë³òíèé áóä., äèçàéíåð.ðåìîíò, ñòåëÿ 3ì, ïàðêåò, ³òàë³éñüêà øòóêàòóðêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáë³, 145000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63,6/35/8 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 12 êâ.ì, ïàðêåò, 48500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 63.6/35/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 100/58/10,5 êâ.ì, 800000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Öåíòð, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñò.â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 67000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Öåíòð, 8/9-ïîâ. áóä., 60/39/7.5 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâ³ äâåð³, çâè÷àéíèé ñòàí, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Öåíòð, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åáèøåâà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62.1/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äàõ ïåðåêðèòèé ó 2012ð., ë³ôò ïðàöþº, æèëèé ñòàí, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åáèøåâà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, 2 ëîä泿, òåïëà, íå êóòîâà, â 2012ð. - êàïðåìîíò äàõó, 336000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ×åáèøåâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ìåáë³, 2 ëîä泿, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 380000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åáèøåâà, 5/10ÏÁ, 67/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, ì/ï â³êíà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áðîí.äâåð³, ñ/â ïëèòêà, 413600ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì., ðåìîíò, 376000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åáèøåâà, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åáèøåâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñåë³, ñò³íè, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðâîíîã³ðñüêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 2 ð³âíåâà, 93.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 63000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðâîíîã³ðñüêà, íîâîáóäîâà, ñàóíà, áàñåéí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ãàðíå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ, áåç áàëêîíó, òåðì³íîâî, 39500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42,5/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 336000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3630327 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 90/52 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 66000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74 êâ.ì, 59000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ×åðíÿêà, 3/10ÖÁ, 90/51/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâò.îïàë., áóäèíîê çäàíèé, ïåðåïëàíóâàííÿ ìîæëèâå, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 572000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60/40/- êâ.ì, ïåðåïëàí., êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, 57000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51 êâ.ì, ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, ñóõà, 43000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ×åðíÿêà, 9/10ÖÁ, 125/-/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, àâò.îïàë., áóäèíîê çäàíèé, ïåðåïëàíóâàííÿ ìîæëèâå, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 748000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ×åõîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 60500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Øåâ÷åíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 70000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Øåâ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90/45/9 êâ.ì., îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (067) 9103444 Þâ³ëåéíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 355000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Þâ³ëåéíå, Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/42/9 êâ.ì, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâèé áóäèíîê, êâàðòèðà â õîðîøîìó ñòàí³, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 40000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/47/11 êâ.ì, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåíèé, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/9 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 ßâîðíèöüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 96 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 81600. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ßâîðíèöüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 96 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.04

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24 Ñåðïíÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, ðåìîíò, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 110000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 24-ãî Ñåðïíÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 105000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 55000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Â.Äèâ³ç³¿, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 77/54/9 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ÌÏÂ, ï³äëîãà - ïàðêåòíà äîøêà, ñò³íè ôàêòóðí³, 416000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

³ä³íñüêà, á³ëÿ Àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõí³êóìó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 62/40/6 êâ.ì., äàõ íîâèé, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 98 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ïàðêåò, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 77 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765


1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 92/53/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 456000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Âåðáîâà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 78/48/11,2 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 48000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Âåðáîâà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 93/57/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàì³íåí³ äâåð³, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 76,4/47,4/10,7 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, êóõíÿ, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 76/47/11 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, ïë.â³êíà, äåð.ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ, á/ç, äóá.ïàðêåò, 58000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 61.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³íîëåóì, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 83/54/9,3 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 85/51 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 65000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 61/45/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí., äóá.ïàðêåò, â+ò ñó÷àñíà ïëèòêà, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 100 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., öåíòð, 824000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Ãðóøåâñüêîãî, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, 800000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 150/83/14,6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâîð³âíåâà, ç ìåáëÿìè, 150000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61,8/44,7/5,3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âåëèêà ïëîùà, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/48/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äëîãà ëàì³íàò, 83000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 72/66/5,6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 ëîä泿, áîéëåð, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 55500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 76/54/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 77/56/10 êâ.ì, ðåìîíò, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïëèòêà, êàõåëü, çàñêëåíèé áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, 61000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ÌÏÂ, äâ³ ëîä泿, ñ/â îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 71/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 70000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, 71/52/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâ³ âñ³ òðóáè, â+ò ïëèòêà, ñó÷.êóõíÿ, ïë.â³êíà, 2 á/ç, 71000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, 71/46/8 êâ.ì., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 86 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 72000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, 75/49/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íîâà ñàíòåõí., ì³äí³ òðóáè, íîâà ïðîâîäêà, 66000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74/54/9 êâ.ì, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 75/54/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåò.ñòåë³, óòåïëåíà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ò+â ïëèòêà, ïë.â³êíà, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 101 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïåðåïëàíîâàíà ç 5-ê³ìí., äàõ çðîáëåíèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 72/57/6,2 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áóäèíîê óòåïëåíèé, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ìîæíà ïåðåïëàíîâóâàòè, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íåçàëåæíîñò³ ìàéäàí, 4-ïîâåðõ, 78 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 90000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Íåçàëåæíîñò³, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 76/10 êâ.ì, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69,5/49,5/9,1 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69,5/49,5/9,1 êâ.ì, ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, êóòîâà, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïåòëþðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ìåáë³, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 73,3/48,2/7,7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç âìîíòîâàíèìè ìåáëÿìè, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, óòåïëåíà ççîâí³, çàñêëåíèé áàëêîí, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà, 76000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82/55/8.4 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/50/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí çàñêëåí³, ïàðêåò, áîéëåð, 72000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/50/10 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, íå êóòîâà, äóáîâèé ïàðêåò, áîéëåð, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74/46/10 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Ïåòëþðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 115.6/62.2/- êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2-ð³âíåâà, 3-4-ïîâ., 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, åë³òíà, ïåðåïëàíîâàíà, ç äèçàéíåðñüêèì ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 688000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, 80 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíò.êóõíÿ, øàôà-êóïå, 3 áàëêîíà, 69000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/61/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë,

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/64/9êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 82/48/11 êâ.ì, ðåìîíò, ïë.â³êíà, âåë.êóõíÿ, áàëêîí íà äâ³ ñòîðîíè, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 72000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð, Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 134,7/56,7/24,6êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ïîâ., 2 ñàíâóçëà, 2 ëîä泿, ï³äâàë, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, êîòåë, 105000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 71/48/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Öåíòð, (îáêîì³âêà), 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, îêàòíèé íîâèé äàõ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 84/56/9,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³äì³ííèé ºâðîðåìîíò, 3 ê³ìíàòè ìåáëüîâàí³, óòåïëåíà ççîâí³, 67000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74/50/6,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 57000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.05

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍŠ³ä³íñüêà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 210/144/16 êâ.ì, ðåìîíò, òðèð³âíåâà êâàðòèðà, 2 ñ/â, 185000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøåâñüêîãî, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100/80/9,5 êâ.ì, 2 ëîä泿, îäíà çàñêëåíà, 76000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 2 ñàíâóçëè, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/63/10 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåëÿ, ñò³íè. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³/ñò³íè, 80000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íîâèé äâ³ð, Ãðèãîðåíêà, 6 ê³ìíàò, 165 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâèé òàíòõàóñ, òðèð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.02ãà, òåðì³íîâî, 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 150,7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâîð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíà ïàíîðàìà, 90000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. 16-ãî Ëèïíÿ, öåãëà, 2-ð³âíåâà, 210 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâ. 2 ê³ìíàòè, ñàíâóçîë, êóõíÿ, 3-ïîâ: 3 ê³ìí., ñ/â, àâò.îïàë, 170000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/63/9.4 êâ.ì, 2 áàëêîíè îáøèò³, ïàðêåò, êàì³í, îáì³í íà 2-ê³ìí.+äîïëàòà àáî 2-ê³ìí+äà÷à, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, êîñìåòèêà, ïàðêåò, â/ò îêðåìî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 100/-/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äóáåíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104/66/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, â³êíà äåð., ñòîëÿðêà, ë³÷. íà âîäó, 3 ë/ç. Îáì³í íà äâ³ 2-ê³ìí., 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äóáåíñüêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 101 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèêîâ³, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 êîðèäîðè, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/60/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâ³ ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ë³÷èëüíèêè, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ïóøê³íà, 3-ïîâ. öåãë. áóä., 2-ð³âíåâà, 200 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êàì³í, 3-4 ïîâåðõè, 130000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðíà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ñòðóòèíñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç ïåðåãîðîäîê + ãàðàæ, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 2 ð³âíåâà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 103 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 56500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êí.Îëüãè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 270 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ëåðìîíòîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 104/45/9 êâ.ì, ïàðêåò, ñòîëîâà, â³òàëüíÿ, êàá³íåò, 3 ñïàëüí³, 75000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ϳâí³÷íèé, 101/80/10 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïóøê³íà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 100 êâ.ì, ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñòîëÿðêà, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/ /13 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, 440000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ëàì³íàò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 140 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ð³âíåâà, ãàðàæ, 160000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, ï’òèê³ìí.êâ., 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, çàì³íåí³ äâåð³ âõ³äí³, 62000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 103/67/17 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³/ñò³íè, 2 ì/ï â³êíà, òóàëåò ïëèòêà, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102,4/60/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ìëèí³âñüêà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/65/9 êâ.ì, òåðì³íîâî, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Àâ³àòîð³â, á³ëÿ àåðîïîðòó, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 19,1 êâ.ì, ðåìîíò, ó ê³ìíàò³ º åëåêòðîë³÷èëüíèê, âîäà, çðîáëåíèé ðåìîíò, 12000, õîðîøèé òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó áëî÷íîãî òèïó (4 ê³ìíàòè â áëîö³), 13500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äîðîøåíêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 36,7/18/8 êâ.ì, áóâøèé ãóðòîæèòîê (º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ñ/â), öîêîëüíèé ïîâåðõ, 14000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Äîðîøåíêà, 18.8 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³ íà ïîâåðñ³, 14000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, âñ³ âèãîäè, 101875ãðí. Òåë: (068) 3351333

ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó Í.Õàñåâè÷à, öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ʳìíàòè Ñ.Áàíäåðè, 18, 12 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 150000ãðí. Òåë: (097) 5961786 ʳìíàòè â ãóðòîæèòêó, Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 19000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ʳìíàòè â ãóðòîæèòêó, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 609828; (096) 4866731 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, 9500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, ð-í Ëüîíîêîá³íàòó, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ðåìîíò, ñòí³êà, áëî÷íà ñèñòåìà, 13500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13 êâ.ì, ïîðÿä ç ñóïåðìàðêåò “Âîïàê”, æèëèé ñòàí, 10000 òîðã. Òåë: (097) 4933198 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 11,8 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà, òåðì³íîâî, 8500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîöþáèíñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíî, ó õîðîøîìó ñòàí³, íîâèé äàõ, 8500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 12,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â íà 2, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, 12500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, ñàâóçîë íà 2-õ, ÷àñòêîâî ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, äèâàí, 9000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 17,3 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 13000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñâ³é áàëêîí, êóõíÿ íà òðè ñ³ì’¿, ïðèâàòèçîâàíà, 10000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëà Êðèíèöÿ, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 49/35/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñòîëÿðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Áàáèí. Îäíîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32/15/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 14500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áåðåçíå. Òðèê³ìí.êâ., dzðíåíñüêà. Òåë: (097) 9007532; (03653) 56993 (Áåðåçíå) Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Áóãðèí. Òðèê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 64,8/40/7,8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, ñàðàé, ï³äâàë, äàõ íå òå÷å, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Îëåêñèí, Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 24000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Â.Îëåêñèí. Êâàðòèðà, 41,4/24 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,02ãà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 4360883 Âåëèêèé Îëåêñèí. Äâîê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41,4/25/7,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ëîäæ³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.015ãà, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãîðáàê³â, Îäíîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 15000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãîðáàê³â. Äâîê³ìí.êâ., Øê³ëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, 2 êâàðòèðè íà ïîâåðñ³, äàõ íå òå÷å, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãîùà, Òðèê³ìí.êâ. 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàðàé, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ãðóøâèöÿ. Äâîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, êîòåë, êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 21500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøâèöÿ. Òðèê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/8,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ñàðàé, 0.02ãà, 24000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Äóáíî. Äâîê³ìí.êâ., ð-í Ãðóøåâñüêîãî, 3/5Ö, 43,5/29,5/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, 187000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â-ïëèòêà,

ì/ï â³êíà, 26500, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ. 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâèé îáì³í íà ð³âíîö³ííó. Òåë: (0362) 647613; (097) 8327628 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, 30000. Òåë: (097) 4836920; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/31/8 êâ.ì., 21000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 29 êâ.ì., ïëàñò.â³êíà, áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, 20000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, êîëîíêà, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 18000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 29 êâ.ì., 20000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 20000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ïîðÿä øêîëà, ñàäî÷îê, 35000. Òîðã. Òåë: (097) 3522267; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., ðåìîíò, 35000. Òîðã. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, öåíòð ì³ñòà, 50 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 24000. Òåë: (097) 3522267; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/7 êâ.ì, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66,5/56/10,5 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèêè, âåëèêà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., Øåâ÷åíêà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï, äâåð³, ñàíòåõí³êà, ïëèòêà, ïåðåïëàíîâàíà, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6êâ.ì, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ñ/â ðàçîì, êîëîíêà, ÌÏÂ, êóòîâà, ïëàí íà äîáóäîâó, 240000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 32 êâ.ì., 19000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 35 êâ.ì., ê³ìí. 16 êâ.ì., êóõíÿ 19 êâ.ì., áåç âàííè òà òóàëåòó, º ì³ñöå äîáóäóâàòè, 10000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, “õðóùîâêà”, 29.5 êâ.ì., êîëîíêà, 19000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìí. 17.2 êâ.ì., êóõíÿ 9 êâ.ì., ïëàñò.â³êíà, ðåìîíò, 22000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3926389; (095) 3621033 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ 6-¿ øêîëè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 32 êâ.ì., 15000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ 6-¿ øêîëè, íîâèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35.5 êâ.ì., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 23000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 30 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 19000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 28 êâ.ì., ÷àñòèíà áóäèíêó, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 22000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü ïåðåîôîðìëåííÿ êðåäèòó, “õðóùîâêà”, 24000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ øêîëè N6, 3/5ÖÁ, “ìàëîñ³ìåéêà”, 32.8 êâ.ì., áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâå ïåðåîôîðìëåííÿ êðåäèòó, 22000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. ºâðîðåìîíò, 64 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í íà гâíå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/5 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñâ³é äâ³ð, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/73/8 êâ.ì., 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Çîðÿ, Äâîê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Çîðÿ, Îäíîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 20000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Çîðÿ. Äâîê³ìí.êâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/36/9 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 144000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., 3 /7-ïîâ. öåãë. áóä., 46/24/10 êâ.ì, àâò.îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 18000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600, Òåòÿíà Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 45/20/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 20000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 76/68/10 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7Ö, 45,6/24/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 164000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â, Äâîê³ìí.êâ. 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáë³, 54/36/9 êâ.ì, 292400ãðí. Òåë: (096) 9174286 Êâàñèë³â, Òðèê³ìí.êâ. 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 65/47/9 êâ.ì, 318200ãðí. Òåë: (096) 9174286 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41/14 êâ.ì, ÌÏÂ, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â³êíà-íà äâ³ ñòîðîíè, á/á, ìîæë. äîáóäîâè, 200000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41/26,5/10 êâ.ì, ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà òà ïðîâîäêà, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5 -ïîâ. öåãë. áóä., 41 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, 270000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/34/9,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ,

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âåëèêà çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ìåáë³, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41.6 êâ.ì., êóõíÿ 6.7 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñò.â³êíà, 30000. Òîðã. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 12/17/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 105/41/25 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, êóõíÿ, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 5/9Ï, 33/12,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 196800. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 1-ïîâ. öåãë. áóä., 2-êîíòóðíèé êîòåë, 41 êâ.ì., 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29,8/15/5 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, çàì³íåí³ òðóáè, â ê³ìíàò³ ðåìîíò, 21500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 24000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. ñåðåäí³ ïîâåðõè, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (97) 5061080 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/48/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/36,9/8,3 êâ.ì, äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, äâåð³ ïîì³íÿí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/48/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, õîðîøà ï³äëîãà, êàì³í, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. ×îòèðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 86/76/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (098) 9265252

Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. Ðîá³òíè÷à, 5/5Ö, 37/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 139400. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìàëèé Óçâ³ç. Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/44/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íîâà Ëþáîìèðêà, Òðèê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, 27000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Îðæ³â, Îäíîê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 16500, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñìèãà. Äâîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ëîäæ³ÿ, 45.8 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 22500. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706 Õîòèíü. Äâîê³ìí.êâ., 49 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, çåìë³ 2 ñîò, 140000ãðí. Òåë: (098) 3612364

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

Çäîëáóí³â. Äâî-, òðèê³ìí.êâ., äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çîðÿ. Äâî-, òðèê³ìí.êâ., äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644 Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ., âóë. 1 Òðàâíÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâî-, òðèê³ìí.êâ., â ïàí. áóä. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., äî 30000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî 2-ê³ìí.êâ., íîâîáóäîâó, áàæàíî ìàñèâ “Âèãîâñüêèé”. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Àáî 2-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, 1-é ïîâåðõ, ï³ä îô³ñ, äî 40000-45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, öåãë. áóä., íå 1-é ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî äâîê³ìí.êâàðòèðó, äîðîãî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Á³ëÿ “Ïîêðîâñüêîãî”, äî 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ “×àéêè”, “õðóùîâêó”, äî 28000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ N12, ³ä³íñüêà, öåíòð, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ç ðåìîíòîì, öåãë. àáî ïàí áóä., äî 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ ¹23, ïàí. áóä., äî 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2, 3, 4 ïîâ., íå “ìàëîñ³ìåéêà”, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ϳâí³÷íèé, ÒÐÖ"×àéêà", ïîâíîö³ííó, ðîçãëÿíó âñ³ ðåàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., 1, 2, 3-é ïîâ., äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

9

Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 18000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 7488495 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í, “ìàëîñ³ìåéêà”. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, “ìàëîñ³ìåéêó”, 18000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, áåç ïîñåðåäíèê³â íåäîðîãî. Òåë: (098) 7265877 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 20000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ç á³ëüøîþ ê³ìíàòîþ, äî 22000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 8-ãî ïîâ., áåç ðåìîíòó, äî 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå îñòàíí³é ïîâåðõ, äî 29000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., 2-5 ïîâåðõ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, êð³ì 1-ãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, äî 30000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âèêóï, áóäü-ÿêó êâàðòèðó â ì³ñò³, ìîæíà ç áîðãàìè, ìîæíà íå ïðèâàòèçîâàíó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãîñòèíêó, äî 17000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äî 18000, “ìàëîñ³ìåéêó”. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äî 20000, “ìàëîñ³ìåéêó”, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç áîðãàìè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ç ê³ìíàòîþ íå ìåíøå 16 êâ.ì, äî 22000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ç ðåìîíòîì, äî 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Âîëîäèìèðà, Ãàãàð³íà, À.Ìåëüíèêà, Ð.Øóõåâè÷à, Ñòðóòèíñüêî¿, ïàíåëüíèé áóäèíîê. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàëîñ³ìåéêó, äî 20000, ùîá ê³ìíàòà áóëà íå ìåíøå 12 êâ.ì. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íå Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, ç áàëêîíîì, äî 20000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íå ïåðøèé, íå îñòàíí³é ïîâåðõ, ùîá áóëà âåëèêà êóõíÿ, äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Î.Äóíäè÷à, 5, àáî 5-À ë³âå êðèëî", “ìàëîñ³ìåéêó”, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Íîâóñà”, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð-í Áîÿðêè. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ó íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Õðóùîâêó, íà 5-ìó ïîâåðñ³, äî 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Õðóùîâêó, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ç ðåìîíòîì, äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, “õðóùîâêó”, äî 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, ï³ä îô³ñ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Þâ³ëåéíèé ð-í. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 17000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Äâîê³ìíàòíó 1, 2, 3, 4-é ïîâåðõ, áóäü-ÿêèé ð-í, äî 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, Ð.Øóõåâè÷à, äî 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî òðèê³ìí.êâ., Áóêîâèíñüêà. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî òðèê³ìí.êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé. Òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Á³ëÿ “Ïîêðîâñüêîãî”, ïîêð. ïëàíóâ., äî 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, öåíòð, “÷åøêó” àáî íîâîáóäîâó, áåç ðåìîíòó, ñåðåäí³é ïîâåðõ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ÇÎø ¹12, â 14-è ïîâåðõîâîìó áóäèíêó, äî 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., äî 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., äî 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, ÷åñüêîãî ïðîåêòó, äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, êð³ì Þâ³ëåéíîãî, äî 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàí. áóä., äî 35000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  íîâîáóäîâ³, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà


10

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

Â.Äèâ³ç³¿, àáî òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äî 40000, öåíòð, ñïàëüí³ ðàéîíè, ðîçëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 ª.Êîíîâàëüöÿ, Â.Äèâ³ç³¿, àáî òðèê³ìí.êâ., êð³ì ïåðøîãî ³ îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, Ñ.Áàíäåðè, Ä.Ãàëèöüêîãî, ̳öêåâè÷à, Ãðóøåâñüêîãî, ïàíåëüíèé áóäèíîê. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êîðîëåíêà, àáî òðèê³ìí.êâ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êð³ì ϳâí³÷íîãî ³ Þâ³ëåéíîãî, ïàí. àáî öåãë áóä., äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ˺ðìîíòîâà, àáî òðèê³ìí.êâ., äî 120000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàí áóä., ñåðåäí³é ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó, çà 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîâíîö³íííó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ —

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.êâ.

Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ñòîÿíêà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 2604624

1-, 2-, 3-, 5-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî Öåíòð, “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, Ïàðêîâà, Ìèðó ïðîñï. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, âèäàºìî äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 629049; (098) 3046250, (093) 6809762

Ïîêð. ïëàíóâ. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: 8 (050) 3757125 Õðóùîâêó 2, 3, 4-é ïîâåðõ, öåíòð, äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, “õðóùîâêó”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, á³ëÿ 1-î¿ øêîëè, äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Öåíòð, ïîêð. ïëàíóâ., ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, äî 80000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Òðèê³ìíàòíó Àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Á³ëÿ “×àéêè”, “õðóùîâêó”, äî 40000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ïàí. áóä., äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, “÷åøêó”, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, “÷åøêó”, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, “÷åøêó”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 40000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàí. áóä., äî 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Áóêîâèíñüêà, ïàí. áóä., 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 14. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà âóë. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ìîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 ϳâí³÷íèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ïàí àáî öåãë. áóä., íå 1-é, íå îñòàíí³é ïîâåðõ, äî 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, äî 39000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàí. áóä., äî 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Öåíòð, öåãë. áóä., ç ðåìîíòîì, àáî ÷îòèðèê³ìí.êâ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125 Þâ³ëåéíà, äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Áîÿðêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, ç ðåìîíòîì, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

×îòèðèê³ìíàòíó Àáî ï’ÿòèê³ìí.êâ., Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ãàãàð³íà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ñò.Áàíäåðè âóë. Çäàì 1-2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³, WI-FI, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (095) 9381985 Àäð: http://posutochno.rovno.ua

1, 2, 3-ê³ìí.

êâàðòèðè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Åêîíîì òà á³çíåñ-êëàñ. Àâòîâîêçàë, öåíòð, “Çëàòà Ïëàçà”, Áàíäåðè, ³ä³íñüêà, ïð.Ìèðó, Êí.Îëüãè, äîáà/150-300ãðí, 3ãîä/80-100ãðí. Wi-Fi, ïîáóòòåõí³êà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîêóìåíòè 3 êàòåãîð³¿. Òåë: (096) 3709137, (0362) 263173

1, 2, 3-ê³ìí.êâ.

Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Àâòîâîêçàë, öåíòð, Ñò.Áàíäåðè, ïð.Ìèðó, ³ä³íñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, Ïàðêîâà. Àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòòåõí³êà, Wi-Fi. Äîêóìåíòè 3 êàò. 150-270ãðí/äîáà, 80-100ãðí/3 ãîä. Âëàñíèê. Òåë: (096) 4638451; (063) 7900264; (066) 8041258 Àäð: www.kvartira.rv.ua

60ãðí./ãîä. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåïëà êâàðòèðà, ãàðÿ÷à âîä³ ö³ëîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ³íø³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (067) 7277938, (093) 4314290

1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-, 2-ê³ìí.êâ. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. 120-300ãðí/äîáà. Êîëîíêà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ñó÷àñíà ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. ×èñòî. Çàòèøíî. Êîíô³äåíö³éíî. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1- , 2- , 3-ê³ìí. êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Åêîíîì ³ 120/300ãðí./äîáà. ñóïåð êëàñó, ïðåñòèæí³ ðàÀâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, éîíè, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Âñ³ öåíòð, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíå. Ïîçðó÷íîñò³, äîêóìåíòè, ³íòåð- ãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåò, âëàñíèê, ïîäîáîâî, ïî- íåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, ñó÷àñí³ òèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåíìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, íÿ. Òåë: (0362) 430428; (097) ïðàë.ìàøèíêà, êàáåëüíå ñó3878258; (050) 4359228 Àäð: ïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, ñâ³æà www.rivne-house.com ïîñò³ëü. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (098) 1- , 2- , 3-ê³ìí. 5382425, (099) 3662464 êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ï³÷ ÑÂ×, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (050) 4359228, (097) 3878258; (0362) 430428

1- , 2- , 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî Áàíäåðè, ³íø³ ð-íè. Àâòîñòîÿíêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ³íòåðíåò. Âëàñíèê. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ìèðó ïðîñï., “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, öåíòð. Âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêå ë³æêî, íàêðîõÆèòëî â гâíîìó. Íåäîðîãî. Òåë: (067) ìàëåíà ïîñò³ëü, êàáåëüíå òåëåáà3430230, (067) 3603706 ÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, âèäàºìî Êâàðòèðó àáî áóäèíîê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) äîêóìåíòè, ïîðÿä ñòîÿíêà. Òåë: 431054; (097) 9674377 Êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³. Òåë: (067) 9417506; (096) 1837520; (0362) 629049

²íø³

(067) 3009323 Êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó, äî 18000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 Êâàðòèðó, òåðì³íîâî, ïîêð. ïëàíóâ., ó âëàñíèêà. Òåë: (067) 3430330, (067) 3640464

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

Àâòîâîêçàë. ϳâí³÷íèé. Öåíòð. Áîÿðêà. Þâ³ëåéíèé. Ãàðÿ÷à âîäà, âñ³ âèãîäè. ³ä 120ãðí/äîáà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1-, 2-, 3-, 4-

140ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä, ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

À.Àáñîëþòíî êîìôîðòíî, çàòèøíî, çðó÷íî. 1-ê³ìí.êâ., Áàíäåðè âóë. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ âèãîäè, ïîñóä, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, Öåíòð, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, Äóáåíñüêà âóë., ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2-ñïàëüíå ë³æêî, á³ëîñí³æíà ïîñò³ëü, ìåáë³, Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â âèäàºìî êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: àâòîñòîÿíêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáî(0362) 460563; (067) 3465715; (095) âî, Òåë: (096) 1123917, (050) À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ 3168027 8466928 òåõí³êà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 400669; (093) ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Òåðì³íîâî êóïëþ îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 9528212

1.11

Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1-, 2-, 3-, 4-,

5-ê³ìí.êâ. Àáñîëþòíèé êîìôîðò. гçí³ ðàéîíè. Ñóïóíèêîâå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. 120-300ãðí/äîáà. Êîíô³öåíö³éíî. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

4130458 ÀÃðóøåâñüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Àáî 2-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàêàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, Àâòîâîêçàë, àáî Ñ.Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîìåáë³, õîëîäèëüíèê, äèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñóä, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäî(094) 9661212; (067) 3625032

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

ðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

Àâòîâîêçàë, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ •äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïî-

òèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (094) 9661212 Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêè”, íåìåáëüîâàíà, àëå ìîæå áóòè ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1100ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, “ìàëîñ³ìåéêà”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 9130588 Á³ëÿ ÐÓÌó, íåìåáëüîâàíà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿, òåðì³íîâî, ç 01.02.2014ð. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, á³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãîäè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3é ïîâ., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1400ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3200ãðí. Òåë: (097) 7523083

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó •ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîäè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ çàë.âîêçàëó,

â ãóòðîæèòêó, ìîæëèâî äëÿ ñ³ì’¿, àáî äëÿ õëîïö³â, ä³â÷àò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1100ãðí. + å/å. Òåë: (096) 1595772

çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðî•ð åÁ³ëÿ ìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ïàðèæ”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ óäèíêó îô³öåð³â, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Áîÿðêà, 3-é ïîâåðõ, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Â.Äèâ³ç³¿, 6-é ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×åðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2100ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåìåáëüîâàíà, 1200ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

³ä³íñüêà, ñó÷àñíèé, ñâ³æèé ðåìîíò, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ãàãàð³íà, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1200ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

Ãàãàð³íà, á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ä.Ãàëèöüêîãî, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, 1700ãðí. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ª.Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìøèíà, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êàâêàçüêà, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êâàðòèðà â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàðòèðó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êè¿âñüêà, 2 ïâîåðõ, ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (096) 9690785 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, áîéëåð, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, 1800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êè¿âñüêà, íåìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå ÒÁ, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Ðîìàíà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êóð÷àòîâà, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ˺ðìîíòîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, 2800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ìàêàðîâà, äëÿ ñ³ì’¿, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032


1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ìèðó ïðîñï., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Ìëèí³âñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726

Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Öåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) 9661212 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáë³, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, ìîæíà äëÿ äâîõ ä³â÷àò ñòóäåíòîê, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿, 1400ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Þâ³ëåéíèé,

÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, â³ëüíà 1100ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (097) Íàáåðåæíà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 1300ãðí + 0565256, (050) 2657271

ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Íàáåðåæíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò (ùå í³õòî íå æèâ), ìåáëüîâàíà, 2000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, äëÿ 1-¿¿ ä³â÷èíè, 1100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Îðëîâà, öåãëÿíèé áóäèíîê, ë³ôò ïðàöþº, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí. :111R Êâàðò.â ÐîâíîÑÄÀÞ [07.02.2014 16:06:11] Îäíîê³ìí.êâ. ̳öêåâè÷à, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, â³äì³ííà ³íôðàñòð Òåë: (097) 7523083 (097) 7523083 ϳâí³÷íèé, 2 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð, 1800ãðí.+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, òåõí³êà, ìåáë³ íå íîâ³, 1600ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Ïîäîáîâî! Ïîãîäèííî!

Ïîòèæíåâî! гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³. Ñó÷àñí³ ìåáë³. Ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîìôîðòí³, çàòèøí³, 120-300ãðí/äîáà. Êîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿ òà äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèêè. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, ³íòåðíåò, çàòèøí³. 130-250ãðí. Àâòîñòîÿíêà. Âëàñíèê. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (098) 4496716 Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ð-í “Áðóêë³íà”, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ÒÂ, ïðàëüíà ìàøèíêà, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð-í ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà. êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ³íòåðíåò, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ð-í ϳâí³÷íèé, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, öåãëÿíèé áóäèíîê, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 2200ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïàðêåò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüâàí³ äâåð³, íàòÿæí³ ñòåë³, ñó÷àñí³ ìåáë³, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, 1700ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ, àáî ñòóäåíò³â, 1600ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñòóäåíòàì àáî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâåðõ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 4000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Äâîê³ìíàòíó

1-, 2-, 3-, Öåíòð. ²íø³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò. Àâòîñòîÿíêà. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212

16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 À.Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í.2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Àáî 3-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Á³ëÿ “Åëüäîðàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ “×àéêà”, 2-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “×àéêè”, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ “×àéêè”, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3-ïîâ. áóä., ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ñâ³æèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Òîðíàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, äëÿ ñòóäåíò³â, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “ѳëüïî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñîí³”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìåìîð³àëó “Ñëàâè”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðèíêó “Ñàãàéäà÷íèé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×îðíîâîëà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà

â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, 2100ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ëèòêîþ, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèë., òåëåâ³çîð, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáë³, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ., ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2700ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êàâêàçüêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Âîëîäèìèðà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1800ãðí + ñâ³òëî, âîäà ïî ë³÷èëüíèêó. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îñòðîçüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ñâ³æèé ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, 67/37/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êîñòðîìñüêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Êîñòðîìñüêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ³íòåðíåò. áîéëåð, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êîòðîìñüêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, 2600ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ëåðìîíòîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳ðþùåíêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ºâðîðåìîíò, 2700ãðîí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700ãðí. Òåë: (096) 7488495, Òåòÿíà Ìàêàðîâà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè, 50% îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., íåìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï.Ìîãèëè, 3-é ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

ϳâí³÷íèé,

äëÿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæëèâî íà òðèâàëèé òåðì³í,

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð.

11

2500ãðí. + å/å, âîäà. Òåë: (097) Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, º õîëîäèëüíèê, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. 0565256, (050) 2657271 Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

ϳâí³÷íèé, íåìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, íà òðèâàëèé òåðì³í, âëàñíèê. Òåë: (068) 0073969; (067) 2873623 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 2800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ìîæíà äëÿ áðèãàäè ÷îëîâ³ê³â. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñò.Áàíäåðè, 3-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñò.Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñòðóòèíñüêî¿, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, çàñêëåííèé áàëêîí, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñòðóòèíñüêî¿, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1500ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé ðåìîíò, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, öåãëÿíèé áóäèíîê, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 ×åðíÿêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Òðèê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Öåíòð òà ³íø³ ðàéîíè. Ñó÷àñí³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò, êîìôîðòí³, çàòèøí³. Àâòîñòîÿíêà. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716; (050) 4359228 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 C.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 2250ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “Áðóêë³í”, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÐÓÌó, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Â.×îðíîâîëà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, âîäà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2700ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, 1-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ãàãàð³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, õîëîäèëüíèê, ²íòåðíåò, 1800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ãðóøåâñüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áîéëåð, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2400ãðí.+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, æèëèé ñòàí, 2600ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ë³ôò ïðàöþº, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. :111R Êâàðò.â ÐîâíîÑÄÀÞ [07.02.2014 16:37:53] Òðèê³ìí.êâ. Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ë³ôò ïðàöþº, íå ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (097) 7523083 (097) 7523083 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 ˺ðìîíòîâà, 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 6000ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ëåðìîíòîâà, 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, âñå ºâðî, äîðîãî, âëàñíèê, ïåðåäîïëàòà. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (097) 7645429 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Î.Äóíäè÷à, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (096) 9690785 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 3000ãðí. :111R Êâàðò.â ÐîâíîÑÄÀÞ [07.02.2014 16:38:43] Òðèê³ìí.êâ. Öåíòð, öåãëÿíèé áóäèíîê, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 (097) 7523083

ϳâí³÷íèé,

ñâ³æèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, çäàºòüñÿ âïåðøå, 3000ãðí. + å/å, âîäà ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271

Ïîêðîâñüêèé, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, 6 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 3500ãðí.+ñâ³òëî. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, 3700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, 2-ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2300ãðí. + êîì.ï. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3200ãðí., äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, º âñå. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

×îòèðèê³ìíàòíó Ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíà, öåãëÿíèé áóäèíîê, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, îêðåìîñòîÿ÷èé, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, 2700ãðí. Òåë: (097) 7523083

²íø³ Êâàðòèðà. Êí.Îëüãè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Áóäèíêè Áóäèíîê Ãðàáíèê, 3 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, êàì³í, ãàðàæ, 8000ãðí. Òåë: (098) 5779974


12

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

Áóäèíîê ×åðâîí³ ãîðè, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ñó÷àñíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäèíîê, Ïàâëþ÷åíêà, íåîáõ³äí³ ìåáë³, âñ³ âèãîäè, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Áóäèíîê, âñÿ òåõí³êà, ìåáë³, ºâðîðåìîíò, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäèíîê, íîâèé, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð, íîâèé ðåìîíò, 7000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Âàðêîâè÷³. Áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, äëÿ ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 2089876 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ³ä³íñüêà, 1000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, Òèííå, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, ìåáëüîâàíèé. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Òèííå, áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîí, âñÿ òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×àñòèíà áóäèíêó, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ à/ì, 3600ãðí. Òåë: (097) 7523083

Äâîê³ìíàòíó Çäàì äâîê³ìí.êâ., âìåáëüîâàíó êâàðòèðó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ð-í ãîò."Ëó÷åñüê", º òåëåôîí. Òåë: (050) 3782546 Çäàì äâîê³ìí.êâ., ïîáëèçó ÐÀÃÑó, óñ³ ìåáë³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 1508632; (096) 9702882

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ õëîïöÿ, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, 450ãðí. Òåë: (067) 7229907 Á³ëÿ ìåä-êîëåäæó, äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 400ãðí. Òåë: (097) 0565256 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (097) 0565256 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ “ѳëüïî”, ê³ìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèêà, ï³ä êëþ÷, ç áàëêîíîì, îêðåìèé õîëîäèëüíèê, 500ãðí. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ãóðòîæèòîê, ð-í çàë.âîêçàëó, ê³ìíàòà, 1100ãðí. + å/å. Òåë: (096) 1595772, (050) 2657270 ijâ÷àòàì, Ñ.Áàíäåðè. Òåë: (067) 9429406; (093) 6758396 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì, àáî ïðàöþþ÷³é ä³â÷èí³. Òåë: (067) 3188470 ijâ÷èí³. Òåë: (03622) 58736 ijâ÷èí³. Òåë: (093) 4344039 Äëÿ äâîõ ïðàöþþ÷èõ õëîïö³â, ð-í í³÷íèé êëóá “Ìàãíàò”, â ÷àñíîìó ñåêòîð³. Òåë: (098) 4668002 Çàî÷íèêàì, á³ëÿ Àâòîâîêçàëó. Òåë: (050) 2837885 Çàî÷íèêàì. Òåë: (098) 2714414

Çäàì ê³ìíàòó 2-3 õëîïöÿì. Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, á³ëÿ ÇÎØ ¹12. Òåë: (066) 6280174 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó äëÿ ñ³ì’¿, 1000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìåáëüîâàíà, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Çäàì ê³ìíàòó ä³â÷àòàì, ÷èñòî, çðó÷íî, çàòèøíî. Òåë: (097) 4620781 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ʳìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 6280174 Êè¿âñüêà, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, õîðîø³ óìîâè, 800ãðí. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 ̳ñöå â ê³ìíàò³ ä³â÷èí³. Òåë: (067) 3188470 ̳ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷àò. Òåë: (098) 0749395 Î.Äóíäè÷à, á³ëÿ ÒÖ"Íîâóñ", ì³ñöå äëÿ ä³â÷èíè, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì âëàñíèê. Òåë: (098) 4496566 Õëîïöÿì ïðàöþþ÷èì. Òåë: (098) 4668002 Õëîïöÿì, ñòóäåíòàì, çàî÷íèêàì, âëàñíèê. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 Õëîïöÿì. Òåë: (067) 5282445; (093) 8268031

ËÓÖÜÊ Â³çüìó íà êâàðòèðó â ð-í³ ïåäêîëåäæó, ä³â÷èíó. Òåë: (095) 3471940 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, 33-é êâàðòàë. Òåë: (050) 8754249 Äëÿ äâîõ ä³â÷àò. Òåë: (050) 1644275

Çäàì ê³ìíàòè ó âëàñíîìó áóäèíêó, ð-í âóë.Äóáí³âñüêî¿, âñ³ çðó÷íîñò³, ²íòåðíåò, ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì àáî ïîäîáîâî. Òåë: (095) 3262516 Çäàì ê³ìíàòó â òðèê³ìí.êâ., äëÿ 2-õ õëîïö³â, ð-í ËÏÇ. Òåë: (099) 7848541; (096) 1253758 Çäàì ê³ìíàòó äëÿ äâîõ ä³â÷àò, ìîæíà çàî÷íèöü, ïîáëèçó ãîòåëþ “Ëó÷åñüê”. Òåë: (050) 1516708

1.19

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó 1-, 2-ê³ìíàòíó

êâàðòèðó çí³ìó äëÿ ñåáå. Ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíó, áàæàíî ç òåõí³êîþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (066) 2671277

Àáî äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Àáî äâîê³ìí.êâ., Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ —

Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêè”, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîðÿäí³ ëþäè. Òåë: (096) 7488495 Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ѳì’ÿ, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

Äâîê³ìíàòíó Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ ÇÎØ N12, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (097) 7523083 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

Òðèê³ìíàòíó Íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ѳì’ÿ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ ʳìíàòó, ì³ñöå â ê³ìíàò³. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 ʳìíàòó. ʳìíàòó, ÷îëîâ³ê. Òåë: (096) 3857649 Êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî, ó âëàñíèêà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 3000ãðí, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 8634289 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, åë³òíèé áóäèíîê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ïðàöþþ÷³ ä³â÷àòà. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. ϳâí³÷íèé íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Þâ³ëåéíà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083

Êàôå ä³þ÷å, öåíòð ì³ñòà, 150 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

ËÓÖÜÊ Á=1 Îáì³íÿþ 1/3 ñòàðîãî ïðîáëåìíîãî áóäèíêó, íà ñòà䳿 ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü âóë.×åõîâà íà æèòëî Ëóöüê, гâíå, 120000ãðí. Òåë: (095) 5709119

1.28

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

Áóäèíîê íà êâàðòèðó. Áóäèíîê ó ñåë³, îáì³í íà êâàðòèðó â гâíîìó, ç ìîºþ äîïëàòîþ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ. íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474 гâíå íà Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

1.30

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 8êì â³ä гâíîãî. Áàçà ñêëàäñüêà, 1500 êâ.ì, çåðíîñõîâèùå, âèðîáíèöòâî ì/ï â³êíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ä³ëÿíêà 0.80ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Áàáèí. Ìàãàçèí, ä³þ÷èé, 100 êâ.ì., çåìë³ 0.08ãà, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíî, 380Âò, âîäÿíå îïàëåííÿ, á³ëÿ òðàñè Êè¿â-×îï, íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó â ì.гâíå. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Ãîðîäîê. Ïðèì³ùåííÿ 800 êâ.ì., ç ä³þ÷èì á³çíåñîì, 0.50ãà ïðèâàòèçîâàíî, õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, õîðîøèé ï³ä’¿çä, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîùà. Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éí³ (àäì³í.áóä³âë³, ñêëàäè, áîêñè), êàï³òàëüí³ ñïîðóäè 2000 êâ.ì., öåãëÿí³, êîìóí³êàö³¿, 1.5ãà çåìë³, 120000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Êâàñèë³â. Âèðîáíè÷à áàçà, 3 àíãàðè, ä³þ÷èé ñòîëÿðíèé öåõ, öåõ ïî âèðîáíèöòâó áðóê³âêè, êîìóí³êàö³¿, òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ, 130000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êîëîäåíêà. ijþ÷èé àâòîðåìîíòíèé êîìïëåêñ, ìàãàçèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, áîêñè ç ÿìîþ, ìèéêà, øèíîìîíòàæ, 0.19ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 4400000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Êîëîäåíêà. Ïðèì³ùåííÿ 1200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.42ãà, òóàëåò, 2 ñåïòèêè, ïîæåæíà ÿìà, õîëîäèëüíà êàìåðà, 800000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Íîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ ECO êàá³íè: ìîäóëüí³ ê³îñêè ç³ ñêëîïëàñòèêà. Òåë: (063) 7330330

Àäì³í³ñòðàòèâíî, ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ, Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì, 1-èé ïîâåðõ, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Àäì³í³ñòðàòèâíî-

ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471

Àäì³íïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ðèááàçè, ϳâí³÷íèé, 200 êâ.ì, 2 âõîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ó÷áîâèé êëàñ, âåëèêèé ãàðàæ, 2960ãðí/êâ.ì. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 16 êâ.ì., âñ³ êîìóåí³êêàö³¿, ñàí.âóçîë, 18000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, êàôå, ïðàöþþ÷å, 240 êâ.ì, ç îáëàäíàííÿì òà ìåáëÿìè, 1200000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, ïðèì³ùåííÿ (ä³þ÷èé á³çíåñ), 200 êâ.ì., ðåìîíò, îáëàäíàííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå, 170000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, 54 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

1.23

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889

Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè ìîðñüê³, 3-5-20-40 òîí, ê³îñê òîðãîâèé ³ âàãîí÷èê. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Êîíòåéíåðè íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842

̳öêåâè÷à, ïðèì³ùåííÿ 55 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 88000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (0362) 434012; (067) 5814035, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Äóáåíñüêà, 130 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 70000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259

Ìàãàçèí ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 70 êâ.ì., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà äëÿ àâòî, 95000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, á³ëÿ ãîòåëþ “Ìàðëåí”, ç îáëàäíàííÿì, 50000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ìàãàçèí, ð-í ðèíêó, 90 êâ.ì., 180000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàéñòåðíÿ ñòîëÿðíà, 10 âåðñòàò³â. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ 85 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 52 êâ.ì., 85000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìëèí³âñüêà, âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ, 1800êâ.ì, 2-ïîâ., öåãëÿíå, áîêñè, 33 ñîò, 300000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Íåæèòëîâå, ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà íîâîáóäîâà, öîêîëü, ïîâíîö³íí³ â³êíà 20 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 153000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, ïðèì³ùåííÿ, 231 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 3 îêðåì³ âõîäè, ìîæëèâî ïðîäàæ ïî ÷àñòèíàì, 150000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Îô³ñ, 95 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ª.Êîíîâàëüöÿ, 55000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Îô³ñ, ð-í Ãàçîòðîíó, 60 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, 55000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233

Îô³ñ/ìàãàçèí. Ñîáîðíà, öåíòð, 15-ïîâ. öåãë. áóä., + ï³äâàë 10 êâ.ì., 750000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (097) 2479647; (0362) 620123 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 57 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Îô³ñíå, ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 45 êâ.ì, ðåìîíò, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ìëèí³âñüêèé íàïðÿ- (0362) 460563; (067) 3465715; (095) ìîê, á³ëÿ òðàñè, 100 êâ.ì., 0.12ãà, 25êì 3168027 â³ä гâíîãî, 19000. Òåë: (0362) 434012; á³ëÿ ïèâçàâîäó, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, (097) 5061080, (050) 9638835, (067) Ï.Ìîãèëè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, êóõ7070132 íÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 560000ãðí. Òåë: (099)

Áóäèíîê, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 ×àñòèíó áóäèíêó àáî áóäèíîê. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Çí³ìó îäíî-, äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó, íåäîðîãî. Òåë: (066) 5217336

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Äà÷íà ä³ëÿíêà íà áóä.ìàòåð³àëè. Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä äà÷ó, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (096) 0301888 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà àâòîìîá³ëü. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Íîâà Óêðà¿íêà, îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com

Áóêîâèíñüêà, 2-ïîâåðõ, 140 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 672000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Îäíîê³ìíàòíó

3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Áóäèíêè

ËÓÖÜÊ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com ʳîñê, íà öåíòðàëüíèé ïðîäóêòîâîìó ðèíêó, ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (067) 1527517

Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé ³ êîíòåéíåð. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Âàãîí÷èê ïîáóòîâèé. Òåë: (0362) 644353, 629905

Ãàãàð³íà, ïðèì³ùåííÿ, 350 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà ï³ä àâòî, 160000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ijþ÷èé ñòîìàòêàá³íåò, á³ëÿ ϳâí³÷íîãî, 74 êâ.ì, ðåíòãåí-êàá³íåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Äóáåíñüêà, ìàãàçèí, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, ïðèì³ùåííÿ, 74 êâ.ì, ðåìîíò, âèõ³ä íà ïðîõ³äíó âóëèöþ, âîäà, òåïëî, åëåêòðèêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñàíâóçîë, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Çäîëáóí³âñüêèé ð-í. Êîíñåðâíèé çàâîä, ñâèíàðíèê. Òåë: (097) 7342366

7383543; (097) 4747476 ϳâí³÷íèé, ìàãàçèí, ä³þ÷èé, ç îáëàäíàííÿì, 70 êâ.ì., 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., Êîðîëüîâà, ä³þ÷èé ïðîä.ìàãàçèí, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 120 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, ïàðêîâêà, 110ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Áóä³âåëüíèê³â, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêå, 200 êâ.ì, ãàðàæ, îõîðîíÿºòüñÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2800ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà, 300 êâ.ì, äâà âõîäè, ìîæíà ÷àñòèíàìè, ôàñàä, áåç ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿. ï³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ Ä.Ãàëèöüêîãî, 50 êâ.ì, 50ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Êí.Îëüãè, 107 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ï³ä êàôå, ìàãàçèí, ñàëîí êðàñè, 100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Êí.Ðîìàíà, 100 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ, äóæå ïðîõ³äíå ì³ñöå, ³äåàëüíî ï³ä ìàãàçèí àáî êàôå, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ ˺ðìîíòîâà, 80+110 êâ.ì, ï³âï³äâàëüíå, 2 âõîäè, á³ëÿ áàíêó 6000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, óìèâàëüíèê, ñâ³òëî, âîäà, îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, îêðåìèé âõ³ä, 530000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ Ìèðó ïðîñï., 153 êâ.ì, â ïðîõ³äíîìó ì³ñö³, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 200ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 160 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ï³ä á³çíåñ, 70ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð 16 ëèïíÿ, 30 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ï³ä òîðã³âëþ, 125ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ ×åðíÿêà, 86 êâ.ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, 150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ ×åðíÿêà-Ãàãàð³íà, 160 êâ.ì, ðåìîíò, âåëèê³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 105ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå åëåêòðîîïàëåííÿ, ïàðêîâêà, 160ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 52000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, 300 êâ.ì, ï³äâàëüíå, îêðåìèé âõ³ä, äîêóìåíòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 55000. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ êàôå, ϳâí³÷íèé ð-í, 108 êâ.ì., 55000. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Ä.Ãàëèöüêîãî, 50 êâ.ì, 21000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äóáåíñüêà, 100 êâ.ì., ðåìîíò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñí³, Ãðàáíèê 707,4 êâ.ì, 2 ïâîåðõè, 3 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.21ãà â îðåíä³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, Ãàãàð³íà, 130 êâ.ì, îêðåìéè ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 62ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, öåíòð, îêðåìîñòîÿ÷å, 250 êâ.ì., òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíî-àäì³í³ñòðàòèâíå, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ, Ñîáîðíà, á³ëÿ “Ëàãóíè”, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí, îêðåìèé âõ³ä, óïîðÿä.ïîäâ³ð’ÿ, ðåìîíò, äîìîôîí, ñèãíàë³ç., 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com Ïðèì³ùåííÿ ôàñàäíå, Êè¿âñüêà, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 170ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Ïðèì³ùåííÿ ôåðìè ï³ä ðîçá³ð òà ïðèì³ùåííÿ ïîðó÷. Òåë: (067) 9614863 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð Êàâêàçüêà, îô³ñíå, 3200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð, Â.×îðíîâîëà, 175 êâ.ì, öîêîëüíå, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 3168000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð, Â.×îðíîâîëà, 200 êâ.ì, ïåðøèé ïîâåðõ îêðåìèé âõ³ä, ÷óäîâå ì³ñöå á³ä áóäü- ÿêèé á³çíåñ, 12000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Ïðèì³ùåííÿ, Áîÿðêà, 180 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñàí.âóçîë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 105000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ã.Ìàçåïè, 100 êâ.ì, (3 ê³ìíàòè ïî 30 êâ.ì), êîðèäîð, 1-ïîâ., îêðåìèé âõ³ä ç ôàñàäó, 2 ïàðêîâî÷íèõ ì³ñöÿ, ñàíâóçîë, áîéëåð, òåëåôîí, 850000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ïðèì³ùåííÿ, Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçåë, 18000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Êàâêàçüêà, 250 êâ.ì, 6 êàá³íåò³â, äóøîâà êàá³íà, êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáë³, 150000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Ïðèì³ùåííÿ, Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 27 êâ.ì., 33000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 44 êâ.ì. (3 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñàí.âóçîë), ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Òåàòðàëüíà ïëîùà, 90 êâ.ì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 180000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, 130 êâ.ì., ï³ä àïòåêó, áàíê, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 230000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íåæèòëîâå, ̳öêåâè÷à, öåíòð, 2/3Ö, 95 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, 142500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 70 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, (ä³þ÷èé ìàãàçèí), çðó÷íå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 140000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñêëàä íà Þâ³ëåéíîìó, 660 êâ.ì + îô³ñ + âèñòàâêîâèé çàë, çà¿çä ôóðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, 3200ãðí/êâ.ì. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñò.Áàíäåðè, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71 êâ.ì, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñ/â, ìåáë³, 440000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ñò.Áàíäåðè, îô³ñ, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, ìåáë³, 57000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, 115 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñòîëÿðíèé öåõ. Òåë: (099) 0249309 Öåíòð, êàôå, 550 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 300000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Öåíòð, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (îô³ñ, ìàãàçèí), 56 êâ.ì., 46000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

×åðíÿêà, ïðèì³ùåííÿ 70 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, 80000. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Êàá³íåò â îðåíäó, 11 êâ.ì., çà àäðåñîþ : гâíå, Ñîáîðíà âóë, 263. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 3633160 Êàôå, Â.×îðíîâîëà, 150 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 4937807

Êàôå, á³ëÿ ÇÎØ N12, 200 êâ.ì., ä³þ÷å, ç îáëàäíàííÿì, âåñ³ëüíèé çàë, çðó÷íå ì³ñöå, ñòîÿíêà, 16000ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (067) 7070132, (066) 8533858 Êí.Îëüãè, ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñóïåðìàðêåò, “ñåêîíä-õåíä”, 200 êâ.ì, 85ãðí/êâ.ì, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 100 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â, êóõíÿ, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, ðåìîíò, ñàíâóçîë, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïåðóêàðíÿ ç îáëàäàííÿì. Òåë: (067) 3605741 Ïðèì³ùåííÿ 23 êâ.ì, íàâïðîòè ðèíêó àâòîçàï÷àñòèí. Òåë: (067) 3825970 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 100 êâ.ì, ðåìîíò, 10000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (098) 4455131 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó “×àéêà”, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå., 150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (098) 4455131 Ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, 40êâ.ì. Òåë: (067) 3605741 Ïðèì³ùåííÿ â ð-í³ 12 øêîëè, 220 êâ.ì, îïàëþºòüñÿ, ð³âíà ï³äëîãà, ë³÷èëüíèê, îõîðîíà, îæëèâî ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí àáî ñêëàä, îô³ñè, 25ãðí/ êâ.ì. Òåë: (097) 8634289

Ïðèì³ùåííÿ ñêëàä÷üê³, ð-í Áóä³âåëüíèê³â, 300 êâ.ì., öåãëÿí³, ñâ³òëî, âîäà, 0.15ãà çåìë³ (îðåíäà), 50000. Òîðã. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, Ñ.Áàíäåðè, 6000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè+öîêîëü, 360 êâ.ì, ïîâåðõè àâòîíîìí³ ç îêðåìèìè âõîäàìè, ö³êàâà ïðîïîçèö³ÿ ï³ä á³çíåñ. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ñêëàä, Êóð÷àòîâà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ñêëàäè íà òåðèòî𳿠â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, â³ä 150 êâ.ì äî 1000 êâ.ì, 15ãðí/êâ.ì. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 ßìà â áîêñ³ ï³ä àâòîáóñ. Òåë: (095) 3372281

ËÓÖÜÊ

 îðåíäó îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ì.Ëóöüêó ïî âóë.Ïîòåáí³ ïîðó÷ ñêëàäó “Äåë³âåð³” òà ÒÍÒ. ª âåëèêà àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà òà êîìóí³êàö³¿, çðîáëåíèé ðåìîíò. Òåë: (0332) 260797; (050) 3397002

 îðåíäó âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 100-700 êâ.ì. Áîêñè äëÿ ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. Çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, îõîðîíà, ö³íà â³ä 7ãðí/êâ.ì. Òåë: (050) 3782022 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïî àâòîðåìîíòó êâàë³ô³êîâàíîìó ìàéñòðó. Òåë: (099) 3228903

ÏÏ ²íòåðêîð çäຠâ îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ íà 3-ìó ïîâåðñ³, 37.5 êâ.ì, ãàðàæ 72 êâ.ì òà âíóòð³øí³é äâ³ð 180 êâ.ì, öåíòð, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47. Òåë: (050) 9787634; (066) 6043704 ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîíòåéíåð, àáî êóíã. Òåë: (067) 3625501 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³þ äî 50 êâ.ì., â ëþäíîìó ì³ñö³. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ àáî ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí êðàñè, 65-80 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí. Îðåíäà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ïðèì³ùåííÿ, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

1.50

Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 150 êâ.ì, Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, 6500ãðí/êâ.ì. Òåë: (066) 9471928

òà ïðîäàºìî ãîòîâ³ •á óÂèãîòîâëÿºìî äèíêè, ðåñòîðàíè, ãîòåë³ ç

Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä, âèðîáíèöòâî, 72 êâ.ì, ç³ ñâ³òëîì òà îõîðîíîþ, â ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³, 70000ãðí. Òåë: (095) 5709119 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-Äóáíî, ïðèâàòèçîâàíå, ïðèçíà÷åííÿ-ñòîëÿðíèé öåõ, òà ïðèâàòèçîâàíà ç/ä 0.32ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

îöèë³íäðîâàíîãî áðóñó. Òåë: (097) 7342366 Àäð: e-mail:www.udk-zahid.com. Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027

Îðåíäà

вÂÍÅ

Êëåâàíü-2. Öåíòð, ê³ìíàòà 33 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ, ïîðó÷ ðèíîê, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, çóïèíêà ìàðøðóòêè. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2885525; (0362) 270138

вÂÍŠijþ÷èé ñòîìàòêàá³íåò ç ðåíãåí-êàá³íåòîì, 74 êâ.ì, ϳâí³÷íèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Åêñêëþçèâíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Æèòèí, ñêëàä, 350 êâ.ì., ðàìïà, êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâî ï³ä ÑÒÎ, 90000. Òîðã,

Á.Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 350 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, ñàóíà, â³äêðèòèé áàñåéí, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 4840000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, 137 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,025ãà, 580000 ãðí. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Á³ëÿ “Àãðîïåðåðîáêè”, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 1/2, 145 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 720000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Á³ëÿ “Òåêñòèëüíèêà”, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ñàí.âóçîë, 0.06ãà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ óäðîïàðêó, áóäèíîê ñó÷àñíèé, 320 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089


1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Á³ëÿ óäðîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, îãîðîäæåíî, 650000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ óäðîïàðêó, öåãëÿíèé áóäèíîê, 180 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³³, 2 ïîâåðõè, 4ê³ìíàòè, ãàðàæ, 600000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Á³ëÿ ÇÎØ N8, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ðåìîíò, îêðåìèé äâ³ð, çåìëÿ, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöå, áóäèíîê, íîâîáóäîâà 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ â áóäèíêó, 720000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, áóäèíîê öåãëÿíèé, 140 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 475000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê

Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ð³âíà, 770000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 óäðîïàðê, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîñòàíäàðò, 0.10ãà, 340000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 óäðîïàðê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ãàáðèë³âñüêà âóë., íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, ïîøòóêàòóðåíî, 10 ñîò, ãàðàæ, 65000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ãàéîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, ïîãð³á, ë³÷èëüíèêè, óêîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âíóòð³øí³ ðîáîòè, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 90000. Òîðã, Ãëèíêè âóë., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 1/2 áóäèíêó, çàãàëüíà ïëîùà 40 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 0.02 çåìë³. Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, Òåë: (068) 3165956 öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ÷îðíîâà ðîáîòà, 62000. Òîðã, Ãîðîõîâè÷, êîòåäæ, öåãë., 145 êâ.ì, íà 2 ñ³ì’¿, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 1 ïîëîâèíà 145 êâ.ì, 1ïîâ.-â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ò+â, 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 2-ïîâ. 3 ñïàëüí³, ò+â, îêðåìèé âõ³ä, 5 ñîò, Á³ëÿ çîîïàðêó, áóä., öåãëà, 200 êâ.ì, íîâîáóä., 2-ïîâ., ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿ ï³äêëþ÷åí³, ôàñàä îçäîáë., 10 ñîò, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, 150 êâ.ì., çåìë³ 10 ñîò, 90000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604

Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, 0.10ãà çåìë³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 70 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.01ãà, 480000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 407500ãðí. Òåë: (068) 3351333 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ïîëîâèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 32000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 0.10ãà, 90000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, ë³òíÿóõíÿ, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 2ïîâåðõè, 128 êâ.ì, êóõíÿ, â³òàëüíÿ, ãàðàæ, ñ/â, 3ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 130000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüò.äî¿çä, 82000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé 115 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, âñ³ âèãîäè ³ çðó÷íîñò³ º â áóäèíêó, ä³ëÿíêà 0.08ãà, ãàðàæ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 970000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Áàñ³â êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 360 êâ.ì, ãàðàæ, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 400000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áàñ³âêóòñüêà, áóäèíîê, 180 êâ.ì, 230000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîæåíîâà, áóä., öåãëà, 400 êâ.ì, 2-ïîâ., 6 ê³ìí., 2 ñ/âó, âåëèêà êóõíÿ, âàííà, 2 ãàðàæà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 9 ñîò, îãîðîäæ., 150000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, 1/2 áóäèíêó, 50 êâ.ì., 3 ñîò çåìë³, ãàðíèé çà¿çä, 45000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áîÿðêà, 1/4 áóäèíêó äåðåâ.-öåãë., 45/25/20 êâ.ì, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 0.025ãà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 220000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 75 êâ.ì., çåìë³ 8 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áîÿðêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 216 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 105000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.06ãà, 120000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, , 0.05ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóäèíîê, ð-í Ãàçîòðîíó, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, 100000. Òåë: (067) 9103444 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 280 êâ.ì., ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.10ãà, îãîðîäæåíî, àñôàëüò.äî¿çä, 280000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

 ð-í³ àâòîäðîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 2 ïîâåðõè, äîáðîòíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Â.Ìîíîìàõà, áóä., öåãëà, 70 êâ.ì, îêðåìî ñòîÿ÷èé, 2 ê³ìí, â+ò, êóõíÿ, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, êâ³òíèê, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 162 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êîòåë, 105000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, êîòåäæ ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 162 êâ.ì, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, êîìóí³êö೿, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, óòåïëåíèé, 880000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ³ä³íñüêà, áóäèíîê, ðåìîíò, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 636772; (050) 5057822

³ä³íñüêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 6 ñîò çåìë³, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 250000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðáîâà, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâ., óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Âåðáîâà, íîâèé, 100% ãîòîâíîñò³, 245 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, 6 ê³ìíàò, 2 ñàíâóçëà, ãàðàæ, åëåêòðîâîðîòà, 0,09 ãà. Äîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431215; (067) 3827544

Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, 105000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåñíåâå, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãëÿíå, âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, íàêðèòå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, õîðîøèé äî¿çä, 0.10ãà, 58000. Òîðã,

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð.

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

89000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðàáíèê, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 120000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãðàáíèê, áóäèíîê, 82 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 6 ñîò çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ãðàáíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, 60 êâ.ì., 57000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Ãðàáíèê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., íîâîáóäîâà, 75 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ 27 êâ.ì., âñ³ âèãîäè, ³äåàëüíèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.041ãà, 150000. Òåë: (096) 3844322 Ãðàáíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0439ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 467500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðàíè÷íèé ïðîâ., áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 78 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ñàðàé, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, 120000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, 733500ãðí. Òåë: (068) 3351333

Äâîðåöüêà âóë., áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 140 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, îêðåìî ñòîÿ÷èé ãàðàæ, 0.06ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæåíî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äâîðåöüêà âóë, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Äâîðåöüêà, 1/4 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 51/30/10 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, áåç ðåìîíòó, 0.015ãà, ñàðàé, çóïèíêà ïîðó÷, îêðåìèé âõ³ä, 280000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Äâîðåöüêà, áóäèíîê, 140 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 5-ê³ìíàò, 130000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äâîðåöüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 70 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îãîðîäæåíî, 63000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äí³ïðîâñüêà, áóä., öåãë., 133 êâ.ì, 1-ïîâ., 3 ê³ìí., êóõíÿ, â+ò, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ãàðàæ, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, 6 ñîò, 128000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äîáðà, ð-í Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 710000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äîðîøåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíîãî, 56 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, îïàëåííÿ, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóíàéñüêà, áóä., øëàê+öåãëà, 70 êâ.ì, 4 ê³ìí, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò íà âóëèö³, æèëèé ñòàí, 6 ñîò, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çîëîò³¿â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, 366750ãðí. Òåë: (068) 3351333 Çîëîò³¿â, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 682431; (067) 6314463 Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêà, áóä., äåðåâ.+öåãë., 90 êâ.ì, 1-ïîâ., 3 ê³ìí., êîðèäîð, âåðàíäà, âèãîäè, ìîæë.äîáóä., 8.6 ñîò, ïîðó÷ 2 øêîëè, 120000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êí.Âîëîäèìèðà, áóä., 80 êâ.ì, 4 ê³ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè íà 2 ñòîðîíè, 5.2 ñîò, ì/ï â³êíà, àâò.îïàë., óòåïëåíèé, âîäà, ñåïòèê, 76000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 520000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 88 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 81000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðíèíñüêà, áóä., öåãë., 2-ïîâ., 314 êâ.ì, ñòåë³ 2.7ì, òåëåôîí, ãàç, õîë./ãàð.âîäà, îïàë., îãîðîäæ., ï³äâàë, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 24 ñîò, 180000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà , áóäèíîê íîâèé ñó÷àñíèé, 285 êâ.ì, ìåáëüîâàíèé, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 3520000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Êîñòðîìñüêà, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.05ãà, 220000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 300 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 2235000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 220000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà-Áóêîâèíñüêà, êîòåäæ, íà 2 ñ³ì’¿, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïî 0.05ãà, êîðî¿ä, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 1408000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ë.Óêðà¿íêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 240 êâ.ì, êîòåëüíÿ, 2 áàëêîíè, 250000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ëóöüêå ê³ëüöå, áóäèíîê íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 1-èé ïîâåðõ æèëèé, 90 % ãîòîâíîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 765000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìàëîð³âíåíñüêà, áóä., äåðåâ., 128 êâ.ì., 1-ïîâ., 2 âõîäè, âñ³ âèãîäè, 20 ñîò, ïîðó÷ îçåðî 147500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìåæîâà, áóäèíîê, 41.3 êâ.ì, 2 ê³ìí., êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ãàç, öåíòð.êàíàë³ç., çàã.äâ³ð, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìîëîä³æíå, Ðåøåòí³êîâà âóë, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ., 100 êâ.ì., 2 òóàëåòè, 2 êóõí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîäæåíî, 130000. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê

Í.Äâ³ð, (á³ëÿ öåðêâè), êîðîáêà ç áëîê³â, íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 150 êâ.ì, ïåðåêðèòòÿ áåòîííå, 0.1ãà, º ñóñ³äè, 296000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Í.Äâ³ð, âóë.Ñåðïàíêîâà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, 1040000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Íîâèé Äâ³ð, 200 êâ.ì., íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 140000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íîâèé Äâ³ð, áóä., öåãë., 150 êâ.ì, ñó÷àñíå ïëàíóâ., 1-ïîâ. ÷îðíîâà øòóêàò., 3 ê³ìí., çàë, â+ò, ôàñàä, ïîäâ³ð’ÿ íå âïîðäê., 10 ñîò, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, óòåïëåíèé, ôàñàä, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1012000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 250 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 68 êâ.ì., çåìë³ 8 ñîò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, íîâèé, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ôàñàä, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, æèëèé ñòàí, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 7.3 ñîò, º àêò, 24000. Òåë: (067) 9103444 Íîâèé Äâ³ð, êîòåäæ, 165 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, 1000000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Íîâèé Äâ³ð, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, êîðî¿ä, çðó÷íèé äî¿çä, 0.10ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.10ãà, 63000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé äâ³ð, áóäèíîê, 350 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 3 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,24ãà, ñòàâîê, ñàäîê, 150000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Íîâîäâ³ðñüêà, áóä., öåãëà, 110 êâ.ì, 5 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, æèëèé ñòàí, ãàç, ñåïòèê, öåíòð. âîäîïîñò., ñàðàé, ï³äâàë, òåïëèöÿ, 8 ñîò, 115000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íüþòîíà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 3 êì³íàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î㳺íêà, ð-í ðåìçàâîäó, áóäèíîê, 2ïîâåðõè, 233/95/28 êâ.ì, óòåïëåííèé, 2 âõîäè, ãàðàæ, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ, 1800000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (095) 1376100; (067) 3620232 Îñòàôîâà, 1/2 áóäèíêó, 76 êâ.ì, áåç ðåìîíó, 2 ê³ìí., âåë.êóõíÿ, 2 îêðåìèõ âõîäà, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ñó÷àñíèé “ï³ä êëþ÷”, 0.11ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 200000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïàíô³ëîâö³â, áóä., öåãëà, 225 êâ.ì, 7 ê³ìí., êóõíÿ 14 êâ.ì, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âîäà, êàíàë³ç.-öåíòð., íåçàâåðø.ðåìîíò, 4 ñîò, 200000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïîïîâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíèé, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 3344000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïóøê³íà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, 135 êâ.ì, êàíàë³çàö³ÿ, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í “Ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2 ïîâ., ìàíñàðäà, õîðîøèé ðåìîíò, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, âîäîñïàä, 0.07ãà, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ð-í “Ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 95 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 560000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ð-í “Ë³í³é”, íîâèé, íåçàâåðøåíèé, 80% ãîòîâíîñò³, 200 êâ.ì, 2-ïîâ., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, ºâðîïàðêàí, êàì³í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 1600000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Ð-í “ë³í³é” ïîëîâèíà áóäèíêó, 48,8/28,2/7,3 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ð-í “ë³í³é”, 1/2 áóäèíêó, 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, çåìë³ 4 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 270 êâ.ì, 3 ñïàëüí³, êàì³í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, îãîðîæà, 2024000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333

Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, íîâèé, ºâðîñòàíäàðò, áàñåéí, 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., îêðåìî ñòîÿ÷èé, âñ³ çðó÷íîñò³, ç ðåìîíòîì, ãàðàæ, 0.06ãà çåìë³, 100000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 80 êâ.ì., öåãëÿíèé, ãàðàæ, “âðåì’ÿíêà”, 0.04ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Ð-í Ïðèõîäüêà, áóäèíîê ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, 637500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ðàéîí Ïðèõîäüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 95 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 836000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Ñâîáîäè, êîòåäæ, 140 êâ.ì., íîâîáóäîâà, â³ä çàáóäîâíèêà, áåç âíóòð.ðîá³ò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 3 ñïàëüí³, 2 ñàíâóçëà, àâò.îïàë., 73000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñêëÿðåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êö೿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1408000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ñêîðîïàäñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîòåëüíÿ, ñàðàé, áàíÿ, 160000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, 73,2 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, ì/ï â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòàðèöüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 180000 ãðí. Òåë: (097) 6113999 Ñòàðèöüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.035ãà, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèíí³âñüêà, 2/3 áóäèíêó, 96 êâ.ì, 2-ïîâ., ðåìîíò, 3 ê³ìí., êóõíÿ, 6.3 ñîò, 3 ñîò â îðåíä³, 78000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë, áóäèíîê öåãë., 130 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, çðó÷íå ì³ñöå, 125000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, áóäèíîê ñó÷àñíèé, 330 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 2816000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 250 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîìóí³êö೿, êàì³í, êîòåëüíÿ, ãàðàæ íà 2 à/ì, 170000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 4 ñïàëüí³, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 1320000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, ìàíñàðäíîãî òèïó, 250 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñàóíà, áàñåéí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1936000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, íåç.áóä. öåãë., 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, 0.13ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 85000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 280 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êö೿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë., 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.07ãà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, ìåáë³, 2 ãàðàæà, 0.20ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðàâà ñòîðîíà, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 85 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.06ãà, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, ëóãîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ïîëüñüêèé 60 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òè÷èíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 218 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîòåëüíÿ, îãîðîäæåíà, 390000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õàðê³âñüêà, 1/4 áóä.äåðåâ., 40 êâ.ì, 1 ê³ìí., êóõíÿ, ãàç ó ãðóáêàõ, âîäà, ñâ³òëî, áåç çåìë³, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Õåðñîíñüêà, áóäèíîê, 160 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ñòÿæêà, ôàñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õîëìñüêà, áóäèíîê îêðåìèé, 220 êâ.ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ì/ï â³êíà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ãàðàæíâ âîðîòà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1100000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, áóäèíîê, 320 êâ.ì, âòîðñüêèé ïðîåêò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, 3168000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, 2-ïîâ.., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.05ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, íåç.áóä., öåãë., 180 êâ.ì., âñòàíîâëåíí³ â³êíà, äâåð³, íàêðèòå, îøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷, 0.10ãà, 80000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., çåìë³ 5 ñîò, 125000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Öåíòð, êîòåäæ 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, 2 ãàðàæà, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê, 250 êâ.ì, 3ïîâ., 6 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ðåìîíò, âáóäîâàíà êóõíÿ ³ ÷àñòêîâî ìåáë³, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 1200000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

×åðâîí³ Ãîðè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì, öîêîëü, + ïîâåðõ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Øåêñï³ðà, 1/4 áóä., 43.4 êâ.ì, 2 ê³ìí., êîðèäîð, êóõíÿ, â+ò, êàï.ðåìîíò, ôàñàä-êîðî¿ä, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ ç ï³äâàëîì, 49000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ùàñëèâå, êîòåäæ, 150 êâ.ì, âëàñíèé äâ³ð, 2 ïîâåðõè, ãàðäåðîáíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. 25 êì â³ä гâíîãî, 1-øà ë³í³ÿ äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ñâ³òëî, îãîðîäæåíà, 10õâ äî ïîòÿãó, ôðóêòîâèé ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9468907

Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 160 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ, 0.10ãà, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 10 ðîê³â áóäèíêó, öîêîëü + 2 ïîâåðõè, 400 êâ.ì, íà 2 ñ³ì’¿, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1190000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàðìàêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.10ãà, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 0.35ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Áðîííèêè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, 0.254ãà, ïðèâàòèçîâàíàî, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóãðèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, 297500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Áóäèíîê öåãëÿíèé, 15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125  ð-í³ ã³äðîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 98 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, 600000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Â.Îìåëÿíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, áóäèíîê íà 2 ñ³ì’¿, îêðåì³ âõîäè òà çà¿çäè. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4255985 Âåëèêèé Îëåêñèí, áóäèíîê øëàê., áëîêè, 67,7/40/12,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 476000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.24ãà çåìë³, 135000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîðîäîê, áóäèíîê, 200/90/15 êâ.ì, 2002ð, çàáóäîâè, çàâåðøåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ãîùà, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 0.12ãà çåìë³, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 8 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áî÷àíèöÿ, áóäèíîê øëàêîâèé, ç íàäâ³ðíèìè áóä³âëÿìè, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 622362; (097) 2070448 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ãîðáàê³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ãàç ó áóäèíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Äîðîãîáóæ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ä³ëÿíêà 0.75ãà, 285000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êðàñíîñ³ëëÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100/40 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êóðîçâàíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 627576; (098) 6065582 Ãîùàíñüêèé ð-í, Íîâîñòàâö³, öåãëÿíèé áóäèíîê ³ç çðó÷íîñòÿìè, ä³ëÿíêà 0.30ãà, ãàç, ñâ³òëî, 280000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ðÿñíèêè, áóä., äåðåâ., 52êâ.ì., ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, âîäà-ñêâàæèíà, ôóíä. íà ñàðàé, 25 ñîò ï³ä áóä-âî, 27 ñîò ï³ä ñ/ã, 10500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ðÿñíèêè, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà. Òåë: (097) 1265058; (096) 96081978 Ãîùàíñüêèé ð-í, Òó÷èí, 1/2 áóäèíêó, äåðåâî, 65/44/12.5 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé, 0.23ãà, 120000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Áîðåìåëü, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 310000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, Ìîëîäàâî, áóäèíîê êàì’ÿíèé, 3 ê³ìíàòè, ñàä, ÷óäîâèé êðàºâèä, 120000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040 Äóáð³âêà, áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìí., âåðàíäà, ï³÷íå îïàë., ëüîõ, êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷, 65 ñîò, ñàä, ôðóêò.äåð., 7000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, (á³ëÿ Ãîðãàçó), 1/2 áóäèíêó, öåãëà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 3 ê³ìíàòè, ðåìîíò, 3 ñîò, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, 46000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëà, 2 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 30000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëà, 3 ê³ìíàòè, 50 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 7 ñîò, 33000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 3 ê³ìíàòè, áàëêîí, âñ³ çðó÷íîñò³, 5 ñîò, öåíòð ì³ñòà, îêðåìèé âõ³ä, 42000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 1 ê³ìíàòà, 43 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 3 ñîò, çàãàëüíèé âõ³ä, 25000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/3 áóäèíêó, öåãëà, 2 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, 50 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, öåíòð, 2 ñîò, ïðèâàò., çàãàëüíèé âõ³ä, 40000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, ³ëè âóë., 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ºâðîðåìîíò, 2 ñîò, 27000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, ̳öêåâè÷à âóë., 1/6 áóäèíêó, á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 2 ê³ìí., êóõíÿ, 2 êîðèäîðè, 38 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 27000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, Ñòàðîìèëüñüêà âóë., áóäèíîê, 2-ïîâåðõè, öåãëà, íàêðèòèé îíäóë³íîì, ïëàñò.â³êíà, îáãîðîæåíèé, 70% ãîòîâíîñò³, 9 ñîò, 36000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, Ñòàðîìèëüñüêà âóë., äà÷à, ìàíñàðäíîãî òèïó, áåç ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, 9 ñîò, 15000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, Ùåïê³íà, áóä., öåãë., 2-ïîâ., öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ï³äâàë, 1-ïîâ. æèëèé, 2-ïîâ. á³ëîâ³ ðîáîòè, 167 êâ.ì., ïëàñò.â³êíà, 130000. Òîðã. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, á³ëÿ àâòîàîêçàëó, 1/2 áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, 3 ñîò, îêðåìèé âõ³ä, 30000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2ê³ìíàòè, êóõíÿ, äóøîâà êàá³íà, òóàëåò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,105ãà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. Òåë: (096) 7077785 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, ï³ä ïëèòêîþ, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò çåìë³, 39000. Òåë: (096) 1761160 Çäîëáóí³â, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ïîâåðõè, 3ê³ìíàòè, êóõíÿ, äóøîâà êàá³íà, òóàëåò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,01ãà, ñàðàé. Òåë: (096) 7077785 Çäîëáóí³â-2, áóäèíîê, öåãë., 2-ïîâ., 5 ê³ìíàò, 200 êâ.ì., 1-é ïîâåðõ ºâðîðåìîíò, 2-é ïîâåðõ

13

ïîøòóêàòóðåíî, 9 ñîò, 100000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ²âà÷ê³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êîðèäîð, ãàç ïîðó÷, ëüîõ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 30 ñîò. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Á³ëàø³â, áóäèíîê, öåãëà, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, ãðóáêè, âîäÿíå îïàëåííÿ, ñàä, 16000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Áîãäàø³â, áóäèíîê êàì³íü, îáøèòèé ñàéäèíãîì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, 3 ê³ìíàòè, 8 ñîò çåìë³, 32000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Áîãäàø³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 15 ñîò, 40000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Áîãäàø³â, áóäèíîê, 58 êâ.ì, ãàç, êðèíèöÿ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (067) 7536964 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, áóäèíîê, öåãëà, 5 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, õë³â, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, ìîëîäèé ñàä, 25 ñîò, 55000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, öåíòð, áóäèíîê, 66,5 êâ.ì., âîäîïðîâ³ä, ãàç ïîðó÷, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,17ãà. Òåë: (097) 3791360 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, øëàê, 4 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êðèíèöÿ, ãàç, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, 40000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ̳çî÷, áóäèíîê, öåíòð, áåç ðåìîíòó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷, 7000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Îðåñò³â, äà÷à, 2 ê³ìíàòè, 10 ñîò çåìë³, 5500. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ñòåïàí³âêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ, 3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, êóõíÿ, ëüîõ, ãàç ïîðó÷, 22 ñîò, 12000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 8êì. â³ä гâíîãî, 156 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàç, ñêâàæèíà, ñåïòèê, ä³ëÿíêà 0.17ãà, 324000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 2028645; (067) 8833946

Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, âîäà ó áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàóíà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.07ãà, á³ëÿ îçåðà, 24000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíîã³ðñüê, ìàñèâ “Áîðêîâñüêèé”, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39ãà, êðèíèöÿ, òóàëåò, îãîðîäæåíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499

Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, 850000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êëåâàíü-1, 1/2 áóäèíêó, öåãë., çåìë³ 20 ñîò, 8500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.30ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, õîðîøèé æèëèé ñòàí. íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.12ãà, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, íàêðèòå, 0.12ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îøòóêàòóðåíî, ïîøïàêëüîâàíî, ñòÿæêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.06ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 88000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, ïàðêàí, 0.09ãà, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7680080; (068) 0054120 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïðèâàòèçîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4777291

Êîðíèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, 46000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í., ˳ñîï³ëü, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06 ãà, îãîðîæà, ñâåðäëîâèíà, ãàç, åëåêòðèêà, ñàä. Òåë: (099) 0239688

̳æ гâíå, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 156 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, 357000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìëèí³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8774777 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, áóä., öåãë., 3õ5ì, ñâ³òëî, ãàç, 0.25øà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåõ.ïàñïîðò ÁÒ², á³ëÿ òðàñè, 43000ãðí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ìëèí³âñüêèé ð-í, Îç볿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 239 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Íîâà Óêðà¿íêà, á³ëÿ îçåðà ϳùàíå, äà÷à öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, “Ñõ³äíèé”, “Íåòêàíùèê” , áàíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 212500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975


14

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, á³ëÿ îçåðà “Ï³ùàíå”, öåãëÿíà, 2-ïîâ., ìàíñàðäíîãî òèïó, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò çåìë³, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îáàð³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, ñàí.âóçîë, 0.18ãà çåìë³, ñàä, 125000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îáàð³â, ïîëîâèíà áóäèíêó, 79,1/42,6/18,1 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 4335000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Îñòðîçüêèé ð-í, 2êì â³ä Îñòðîãà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 ñîò, 80000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, ñàðàé, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 125 êâ.ì., 0.12ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ñàä, áàíÿ, 115000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 0.10ãà, 95000. Òîðã. Àáî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 48000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà êðèíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 9 ñîò, 33000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä., öåãë., 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.10ãà, 110000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóäèíîê, àëüòàíêà, ñòàâ, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêà Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, ä³ëÿíêà 0.54ãà, 85000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 65 êâ.ì, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Æèòèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 200 êâ.ì, óòåïëåíà, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 600000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóä., öåãëà, 200 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé, 2-ïîâ., çàâåðøåíèé, 6 ñîò, 150000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê, 7 ê³ìíàò, ë³òíÿ êóõíÿ, 106000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê. Òåë: (068) 0604727 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 3 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, áóäèíîê, 100 êâ.ì, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 51 ñîò, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíãðàä, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä-1, áóä., 3 ê³ìí, êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà 11 êâ.ì, ðåìîíò, ãàç, ïîãð³á, ñàðàé, 35 ñîò, ãàðíå ì³ñöå, ïîðó÷ ð³÷êà, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ðåìîíò, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âñ³ âèãîäè, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 62000. Òåë: (097) 8634289 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, 100 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 6 ñîò, 45000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à äåðåâ’ÿíà, îáêëàäåíà öåãëîþ, êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ãàç ïîðó÷, 0.24ãà, 160000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à íåçàâåðøåíà, 6.5x9ì, ÷åðâîíà öåãëà, íàêðèòà øèôåðîì, ìàíñàðäà, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 136000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.12ãà, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, îãîðîäæåíî, 170 êâ.ì, ä³ëÿíêà 0.06ãà, 140000òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, äà÷íèé ìàñèâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäîê, áóä., öåãëà, 120 êâ.ì, 2-ïîâ., 11.5õ10.5, 4 ê³ìí., â+ò, ïàðîâå îïàë., õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, áóäèíîê, 60/40 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.40ãà, 15500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ-I, 1/3-áóäèíêó, 57 êâ.ì, 3 ê³ìí., êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 15500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 15 ñîò, âñ³ çðó÷íîñò³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 4 ê³ìí., 120 êâ.ì, ñâ³òëî, âîäà ãàç, ÷àñòêîâî íåçàâåðøåíèé, àñôàëüò.ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿, 45000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, áóäèíîê, 75 êâ.ì, 3ê³ìíàòè, ðåìîíò, 360000ãðí. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, æèëèé ñòàí, 0,25 ãà. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, áóäèíîê, 190 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, ëüîõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5720523 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 84 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 300 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ä³ëÿíêà 0.15ãà, 616000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, ïàíñüêèé ìàñèâ, íîâèé ñó÷àñíèé ìàºòîê, 0.24ãà, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, 5 ê³ìíàò, 2 ïîâ., 2 ñ/â, ìåáë³, ñàä, 1200000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê, öåãë., 4 ê³ìí., æèëèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 0.15ãà çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, æèëèé, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, äåðåâ’ÿíèé çðóá ç áðóñà, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.125ãà, ãàç ïîðó÷,

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³ —

140000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, äà÷à äåðåâ’ÿíà, 70 êâ.ì, íà 2 âõîäè, 4 ê³ìíàòè, 2 êóõí³, ãàç, áåç ñ/â, 0.04ãà, 176000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-1, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, êàì³í, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàäîê, 0,15 ãà çåì. ä³ëÿíêà. Âëàñíèê. Òåë: (068) 6498819 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6822049 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóä., öåãë., 180 êâ.ì, 2-ïîâ., 1-ïîâ. çàâåðøåíèé, 2-ïîâ. íåçàâåðø. 1ê³ìí., 12 ñîò, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 160000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.06ãà çåìë³, 82000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê ñó÷àñíèé, 240 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåîìíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 3080000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 130 êâ.ì, êîìóí³êö೿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, 765000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ñêâàæèíà, 5 ê³ìíàò, ºâðîðåìîíò, 105000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâèé, 187 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 118800ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâèé, 3ïîâåðõè, 200 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, ñàä, 130000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 70 % ãîòîâíîñò³, 190 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, 80000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 150 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-â³òàëüíÿ, òðè ê³ìíàòè, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, 150000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 157 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 100% ãîòîâíîñò³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì., 0.12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ñòàí, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 90% ãîòîâíîñò³, öåãëÿíèé, íîâèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 160 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 0.10ãà, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëà, 2-ïîâåðõè, 12 ñîò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 60000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, 162 êâ.ì, ãàðàæ, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.08ãà, ñâ³òëî, ãàç, 58000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 115 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ñåïòèê, ñåïòèê, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, áóäèíîê, öåãë., 62 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 22 ñîò, 57000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êðèíè÷êè, áóä., äåðåâ., 60 êâ.ì, 2 ê³ìí., êóõíÿ, âåðàíäà, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷, 17 ñîò, ãîðîä, âèíîãðàäíèê, 10500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êóñòèí³, áóäèíîê, ³ç çðó÷íîñòÿìè, 39000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Ì.Æèòèí, áóäèíîê öåãë.-øëàêîâèé, 3 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 0.5ãà, 400000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2ïîâåðõè, 52 êâ.ì, 3ê³ìíàòè, êîëîäÿçü, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 11000 òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâ., êîëîäÿçü, òåïëèöÿ, ñàðàé, 0.06ãà, 144000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ìàíñàíäðà, õîðîøèé ðåìîíò, êàì³í, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, 200000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, êðèíèöÿ, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 10000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, 12000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãë., 60 êâ.ì, 2 ê³ìí, êóõíÿ, âåë.íàêðèòà òåðàñà, êàì³í, ïë.â³êíà, ìåòàëî÷åð., ë³òíÿ êóõíÿ, 6 ñîò, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò, ï³ä êîðî¿äîì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.06ãà, 23000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, êîëîíêà, êàì³í, ñåïòèê, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 200000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 3 ïîâåðõè, ãàç, ïàðêåò, òåðàñà 4ì., êàì³í, ñàä, êðèíèöÿ, ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, ºâðîñòàíäàðò, ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 135 êâ.ì, ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ä³ëÿíêà 0.18ãà, 633000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, âñ³ âèãîäè, 413100. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê, 192 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ñàóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãë., 220 êâ.ì., 16õ14, ñòÿæêè, øòóêàò., ñâ³òëî, ãàç, ôàñàä-ëèöþâàëüí.öåãëà, 7.3 ñîò, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä³âíèöòâî, 160 êâ.ì., ëèöþâàëüíà öåãëà, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 70000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ä³ëÿíêà 0.08ãà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàóíà, ëüîõ, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, óòåïëåíà, ñàóíà, á³ëüÿðäíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 1144000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê, 202 êâ.ì, êîìóí³êö೿, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 380000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, áóäèíîê öåãëÿíèé, 175 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, óòåïëåíèé, ñòÿæêà, â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 260 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ãàðàæ, ï³äâàë, 100000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, õîðîøèé ñòàí, 0.30ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, 160 êâ.ì., âñå çðîáëåíî, 15 ñîò, 85000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, öåãëÿíèé, 85000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, öåãëÿíèé, 85000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Îðæ³â, 2 ïîâåðõè, 1 ïîâåðõ æèëèé ñòàí, 0,15 ãà, âñ³ çðó÷íîñò³. Òåë: (068) 3231801 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåñîïíèöÿ, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85 ñîò, ð³âíà, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (068) 0422180, Òàìàðà Àíäð³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãëà, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, 15 ñîò ï³ä ñ/ã, 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, ×åðâîí³ Ãîðè, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, 2 ïîâåðõ æèëèèé ñòàí, 157 êâ.ì. Òåë: (097) 46878201 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàê³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 84 êâ.ì, öåíòð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 200000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíêè, 10-15 êì â³ä гâíîãî, â³ä 20000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, 120 êâ.ì, âîäà, îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 7299823 (095) 8272256

гâíå, ÷àñòèíà áóäèíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê íåäîðîãî. Òåë: (097) 7055321 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, íà õóòîð³, äî 30000ãðí. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó ó Íîâ³é Óêðà¿íö³, Êàì’ÿí³é Ãîð³, äëÿ ñåáå. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, ÷àñòèíà áóäèíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó, âïîðÿäêîâàíó. Òåë: (066) 8160422

Ðàä³â, Ìëèí³âñüêèé ð-í, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ ðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, 340000, ìîæëèâèé îáì³í íà òðèê³ìíàòíó. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãë., 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, 37000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.1ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ãàç, åëåêòðèêà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434

ËÓÖÜÊ

Åë³òíèé

1.60

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëÿ “Àãðîïåðåðîáêà”, äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïî 0,10 ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 2191875 Á³ëÿ Àåðîïîðòó, ôàñàäíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè, ïðîåêò, äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ óäðîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 300000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, 0.10ãà, äîêóìåíòè, â³ä 7000 äî 23000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, ð³âíà, 88000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 136400ãðí. Òåë: (067) 1970494 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 106000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Á³ëÿ Çîîïàðêó, ì³æ áóäèíêàìè, ð³âíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, âèñèïàíà äîðîãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, á³ëÿ ä³ëÿíêè, 104000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ,

Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 141000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê

Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 0.10ãà, êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ êîìóíêàö³¿, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ÒÖ “Åï³öåíòð”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 7000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

òðèïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê, â öåíòð³ Ëóöüêà, âóë.Êîïåðí³êà 28. Òåë: (066) 7454675; (095) 7448766

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâîì, ð-í íîâîáóäîâ, 21000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

ʳâåðö³âñüêà,

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 1-øà ë³í³ÿ, 010ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

áóäèíîê 72 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ 16 êâ.ì, óñ³ âèãîäè, ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (050) 3633420; (050) 3780603 ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, øòóêàòóðåíèé, 200ì â³ä öåíòð. ïëîù³, 20ì äî ð³÷êè, ç/ä, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ºâðîîïàëåííÿ. Òåë: (050) 8707846 Áóäèíîê 2-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðîâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, Áîðîõ³â, ʳâåðö³âñüêîãî ð-í, 0.35ãà, ïðèâàò, òåðì³íîâî. Òåë: (095) 3124866 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ì.Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê öåãë. íîâèé, áåç âíóòð. ðîá³ò, æèòë.ïë.98êâ.ì. Ïîáëèçó ð³÷êà, ë³ñ, ãàðíå ì³ñöå, ç/ä 0.35ãà. Òåë: (097) 9027897 Äóáèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, áóäèíîê ïðèâàòèçîâàíèé 8õ10ì, ãîðîä 0.40ãà, ñòàâîê, ñàäîê, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. Òåë: (067) 9818804; (099) 9542762 Êîëêè, áóäèíîê. Òåë: (097) 9503244 Ìîùàíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, áåç ãàçó, êðèíèöÿ, 50 ñîò, 6000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Îñòð³â’ÿ, áóäèíîê 120 êâ.ì, Øàòñüêèé ðàéîí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, âîäà. Òåë: (068) 3005721; (096) 7562799

Ñâ³òÿçü, áóäèíîê 10õ10ì, 600ì â³ä îçåðà, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñàä ä³ëÿíêà 0.26ãà, ìîæíà ï³ä çàáóäîâó. Ìîæëèâèé îáì³í íà äâîê³ìí.êâ., ó Ëóöüêó. Òåë: (068) 0727135 ×àðóê³â, ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿, îáì³íÿþ íà ãàðàæ, à/ì òîùî, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Âîëèíñüêà îáë., ñòàðèé áóäèíîê çà ì³ñòîì, ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, ç õîðîøèì äî¿çäîì. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965 гâíå, 1/2 áóäèíêó â ì³ñò³ àáî íåïîäàë³ê. Òåë: (0362) 224336 гâíå, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêó ðîçóìíó ïðîïîçèö³þ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíå, áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Òåë: (067) 3603706, (067) 3430230.

гâíå, áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî 15000-25000, áåç ïîñåðåäíèê³â. Àáî êóïëþ áóäèíîê â ñåë³ ï³ä çíîñ, ï³ä äà÷³, 5000-10000. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3602023 гâíå, áóäèíîê ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 гâíå, áóäèíîê, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (067) 3023064 гâíå, â ìåæàõ ì³ñòà, áóäèíîê, äî 60000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 гâíå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, ïåðåäì³ñòÿ, áóäèíîê, äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 18500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ñâ³òëî, ãàç, 273000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 273000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 370000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðîïëà÷åíî öåíòð.âîäîïîñò., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãåîäåç.ïëàí, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ çîîïàðêó, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ð³âíà, 3500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, ôóíäàìåíò, ï³äâàë, âàãîí÷èê ÷åðåïàøêà, 150000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, 50õ20ì, 96000ãðí. Òåë: (098) 6203889 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâîì, ìîæíà áóäóâàòè, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, 170000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 153000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 170000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 13000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ çîîïàðêó, ïîðó÷ çàïðàâêà “Ãàçîâèê”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 136000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Áîÿðêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåðåä íîâîáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë:

(0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6.5 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.×îðíîâîëà, 2 ñóì³æí³ ä³ëÿíêè, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, á³ëÿ îçåðà, çóïèíêà ïîðó÷, êîæíà ïî 240000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, äî 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàðíèé êðàºâèä, 30800/ãðí/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ãðàáíèê, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïðàâèîëüíî¿ ôîðìè, 1056000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

ijëÿíêà çåìåëüíà 0.07ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí ×åðâîí³ Ãîðè (á³ëÿ äîìó ìîëèòâè), ð³âíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Äâîðåöüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 247000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Çà “Ãàçîâèêîì”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, ì³æ áóäèíêàìè, ïðîïëà÷åí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò, ñóñ³äè æèâóòü ïîñò³éíî, 440000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, á³ëÿ çîîïàðêó, º âèá³ð, ö³íè äîãîâ³ðí³. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 0.19ãà, 80000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Êîñòðîìñüêà, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 29000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 220000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Êîñòðîìñüêà, íàâïðîòè “Ðåíîìå”, 1 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476

̳ðþùåíêà, 7.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 58000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ̳öêåâè÷à, öåíòð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.045ãà, äåðæàêò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 320000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ìàêàðîâà, çà “Åï³öåíòðîì”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 120000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ìàêàðîâà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 15 ñîò + 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, 10000/îäíà. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, á³ëÿ ïîë³êë³í³êè ¹3, íåïîäàë³ê çàïðàâêè, 120000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìîëîä³æíà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5600ãðí/ñîòà, òåðì³íîâî. Àáî îáì³í íà à/ì DzË-130+äîïëàòà. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâèé Äâ³ð Õë³áîðîá³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 352000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 22000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 15000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, á³ëÿ êàôå “Áàáóñ³”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6459005 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 203000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, 282000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 150000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãàðíèé êðàºâèä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 396000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ð-í Àâòîðèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 23000. Òåë: (067) 9103444 Òèííå, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Òèííå, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 423000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 370000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 484000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Òèííå, 0.12ãà ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 26000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, Ãàøåêà âóë, 14 ñîò, á³ëÿ äîðîãè, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, âîäà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, 310000ãðí. Òîðã. Òåðì³íîâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü, êâàðòèðó, àâòî, áóä.ìàòåð³àëè. Òåë: (067) 3400493, âëàñíèê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ð³âíà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òåë: (067) 6763820, âëàñíèê

Òèííå-Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.14ãà, êîìóí³êàö³¿, ñòàðèé áóäèíîê, 320000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Öàðñüêå Ñåëî, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé, õîðîøå ì³ñöå, 85000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, á³ëÿ îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâíåèé äî¿çä. Äîðîãî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132¿ Öàðñüêå Ñåëî, Ïðèëóæíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà â³ä 0.10 äî 0.30ãà, 32000ãðí/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 247000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öåíòð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 17000. Òîðã, òåðì³íîâî. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, 2 ë³í³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 240000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äîðîãà ïîðó÷. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ñâ³òëî, 18000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî÷àòîê ñåëà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 110500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàáèí, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ îçåðà, îáæèòèé ð-í, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, Íàëèâàéêà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 119000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Îëåêñèí, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåëèêèé Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 119000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, êîìóí³àö³¿, 6800 äî 40000ãðí/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Ãîðîèùå, ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.15ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íîâèé ìàñèâ, 35000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089

Äèê³â, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5408823 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,19ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 6442884 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñàäîê, 500ì äî çóïèíêè, êðèíèöÿ, àëüòàíêà, ìåòàëåâèé êîíòåéíåð, 5000. Òåë: (067) 2659590 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè Ëóöüê-×åðí³âö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º öåãë.áóäèíîê, 20êì â³ä Ëóöüêà, 43000ãðí. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, ï³ä ÀÇÑ, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Çîðÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 279170; (067) 3810783

Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ð³âíà, âèñèïàíèé äî¿çä, 13000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132

Êóñòèí, ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.12ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º öåã.áóäèíîê 3õ5ì, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ãàç, äåðæ.àêò, 43000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ ãîòåëþ “Øâåéöàð³ÿ”, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0253483, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ñâ³òëî, ãàç, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ðàéîí íîâîáóäîâ, á³ëÿ ïîâîðîòó íà Ãîðîäèùå, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà


1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ç ïðàâîì çâåäåííÿ æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ïðèâàòèçîâàí³, ð³âí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, 5000. Òåë: (099) 3819887 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 9 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çíàõîäèòüñÿ ñåðåä çàáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, 7000. Òåë: (068) 0520117 гâíåíñüêèé ð-í, 12êì â³ä ð³âíîãî, 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà, 47000ãðí, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1-øà ë³í³ÿ, 0.15ãà, äîðîãà âèñèïàíà ùåáíåì, ïîðó÷ ãàç, âîàä, ñâ³òëî, 11000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, çðó÷íå ì³ñöå, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 32000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 105300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 106000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 31000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, 120000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, 11000. Òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí íîâîáóäîâ, ð³âíà, çðó÷íèé äî¿çä, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 14 ñîò, 13000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî êè¿âñüê³é òðàñ³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 1 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè 12 ñîò, 44000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.10ãà, ð-í íîâîáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 220000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 97000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, ð-í Íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 1709223 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 16000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.155ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3736236 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàñåëåíà âóëèöÿ, 16500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.14ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, 8500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êö೿, 264000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 220000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ð-í íîâîáóäîâ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 132000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî ïîðó÷, ïîðó÷ áóäèíêè, 15500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â³ä 9000 äî 14000, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 2235153 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñàä, âîäà, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,145ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñòàðèé áóäèíîê, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 80000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (067) 9133585 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 0682105 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 84000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 159000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 17600ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæëèâèé îáì³í íà ãàðàæ. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ äîêóìåíòè, íåïî-

äàë³ê áóäóþòüñÿ, òð³øêè êîñîã³ð, 60000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðàá³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 2 ë³í³ÿ â³ä òðàñè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60200ãðí. Òåë: (096) 9174286 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ -1, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 48000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 22000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.135ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 57200ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, õîðîøèé äî¿çä, 119000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êóòîâà, 106600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Æîáðèí, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ äîðîãà, ñâ³òëî, ãàç, òåëåôîí, ïîðó÷ ð³÷êà, 2500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 200ì â³ä êàôå “Äà÷à”, 0.15ãà, ç äîêóìåíòàìè, 25õ60, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, á³ëÿ ôåðìè, 23 ñîòè, ïðÿìîêóòíà, ð³âíà, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, âîäà, ñâ³òëî, ð³âíà, 12000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïîðó÷ ë³ñ, 18000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, Êàøòîíîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, á³ëÿ íîâîáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, (Àâòîäðîì) 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, 14000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèñèïàíà äîðîãà, 29000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 7.5 ñîò, ð³âíà, ï³ä çàáóäîâó, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ìîëîä³æíà, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 22000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ïîëüîâà âóë., çåì.ä³ëÿíêà 30 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 0.12ãà, 11000 äî 28000. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, á³ëÿ Àéâåíãî, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, 0.2ãà, 20õ100ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 176000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 158500ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.23ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 255000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà, ïðè â’¿çä³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 24000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà-Àéâåíãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 180000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8610351 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 9786554 гâíåíñüêèé ð-í, Êóñòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12.6ãà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 7000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 23000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Ìèëîñò³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 11000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, 47000ãðí., âëàñíèê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñàðàé÷èê, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ìàãàçèí, îçåðà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä äà÷ó, îáì³í íà çàåì.ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³, àáî àâòî, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435256, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ñàä, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèç., 47000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7, ï³äâàë, ñàä, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ãàç, öåíòð, 61000ãðí. Àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3625501, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, 90000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, öåãëÿíå ïðèì³ùåííÿ, 1000 êâ.ì, íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7ì, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ãàç, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, äîâãà, ïîõèëà, 18000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ðèíêîâà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (03622) 52336 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 150000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 11000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, âëàñíèê. Òåë: (097) 5876773 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ñâ³òëî, 200000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, 64000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà â³ä 9000 äî 25000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 132000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, Âåðåñíåâå, Òèííå, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ãàðíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ñâ³òëî ïîðó÷, 72000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îá’¿çíî¿, 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 65000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1237277 гâíåíñüêèé ð-í, Øóáê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 9591299 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ôóíäàìåíò 11/11, íåïîäàë³ê àñôàëüò, º âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî, 52000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1683707 гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ð³âíà, 6000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, âåëèêèé âèá³ð çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä êîìåðö³þ. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, â ðîçòðî÷êó, áåç â³äñîòê³â, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: Íîâà Óêðà¿íêà, Êàì’ÿíà Ãîðà, Áðèù³. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4277702 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä äà÷ó, 13000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä äà÷ó. Âëàñíèê. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, 0.064ãà, ñâ³òëî, ãàç, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, 2õâ. äî çóïèíêè, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 13000ãðí. Òåë: (096) 0301888, âëàñíèê

Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

âî íå ïðèâàòèçîâàíó, îôîðìëåííÿ çà ì³é ðàõóíîê. Äëÿ ñåáå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, òåðì³íîâî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 25000ãðí. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, äëÿ ñåáå. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, 15 êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, â ðàä³óñ³ 10êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3430230; (067) 3603706

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

1.70

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áëîêè ç ðàêóøíÿêó

Âèñîêà ÿê³ñòü. ̳öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (063) 3102170

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 1000ãðí - öåãëà,

óðêà Ïîëîíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.06ãà, ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (050) 1542206 Ð-í Âèøêîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10 àáî 0.20ãà. Òåë: (050) 2657225

Ðîâàíö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä, 7000ãðí/0.01ãà. Òåë: (066) 9471928

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Ëþáîìëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïîíàä òðàñîþ Êè¿â-ßãîäèí. Òåë: (050) 3784727; (098) 5883431

Ìàñèâ Ïðîì³íü, äà÷íà ä³ëÿíêà 0.06ãà. Òåë: (050) 6107455; (050) 5404993

ϳäãàéö³,

çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïîðÿä íîâîáóäîâè, õîðîøèé äî¿çä. Òåë: (067) 7517738; (066) 0073374

àñôàëüò, âàïíî, â³äñ³â, öåãëà âîãíåòð., ïåðåïàë, öåìåíò, ùåá³íü, á³ëèé ï³ñîê, ãëèíà, ïåðåãí³é, òîðôîêð., áëîêè ôóíäàìåíòí³, êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêè, áóäâ³äõ., ÷îðíîçåì. Àâòîêðàí-ìàí³ïóë. 9ò, åêñêàâàòîð, ñàìîñêèä, âèâåç. áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 264837, 224585; (067) 3622511, (098) 5988164

AEROC

ϳääóáö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.36ãà (3 ä³ëÿíêè ðàçîì ç³ ñòàðèì áóäèíêîì), ãàç ïîðó÷, çóïèíêà ìàðøðóòêè. Òåë: (063) 6836433

Ðîìàí³â Ëóöüêîãî ð-íó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä + º ùåá³íü, íåïîäàë³ê ë³ñ, 63000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì. Òåë: (095) 4028015 Ñìò.Òîð÷èí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (095) 9126692 ×àðóê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, ç ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì òà êîìóí³êàö³ÿìè, òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Ð³âíå, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³, àáî á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (067) 9103444 гâíå, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíå, á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706, (067) 3640464 гâíå, çà çîîïàðêîì, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3640464 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â õîðîøîìó ì³ñö³, äîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 4540089 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áîêñó. Òåë: (096) 0301888 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3009323; (067) 3640464. гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíå, ïåðåäì³ñòòÿ, çåì.ä³ëÿíêó â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðè•äóÁðóê³âêà (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áóä³âåëüí³ ëåñà, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ â îðåíäó: âàãîí÷èê (5õ2.5õ2.5), âèøêà-òóðà, ðèøòóâàííÿ, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, à îðåíäó. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ñåðòèô³êîâàí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, àáî çäàì â îðåíäó. Òåë: (068) 0223929 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêå, â îðåíäó, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêîñïëàâíå ç íàñòèëàìè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, â îðåíäó, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå “Plettac”, â îðåíäó, çàõèñíà ñ³òêà. Òåë: (0362) 435256 ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë “êîëãîñïíèê”. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (067) 2601903 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (068) 4243718 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 7375063 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (098) 7265847 ³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 ³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ³êíà äåðåâ’ÿí³ äâåð³ á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 ³êíà äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì 140õ140ñì, 215õ160ñì. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 ³êíà ç³ ñêëîì á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 ³êíà ïëàñòèêîâ³ â³ä 400ãðí/ êâ.ì. Òåë: (067) 3602953; (066) 7921261 ³êíà, äâåð³ ôàáðè÷í³, ÿê³ñí³, íåäîðîãî, øèðîêèé àñîðòèìåíò, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíèé çàì³ð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434069; (067) 4537478 Âàãîíêà ñîñíîâà, ëèïîâà, ðåéêè, êóòíèêè, øàë³âêà, øòàï³ê, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 5õ2.5õ2.5, óòåïëåíèé, îáøèòèé, ìåàëåâ³ äâåð³, ïëàñò.â³êíî ç ãðàòàìè, åë.êîíâåêòîð, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 435256 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, òåïëèé, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Âàãîí÷èê, ðîçì.4,5õ2,5õ2,1ì. Òåë: (097) 4632160

Âèãîòîâëåííÿ ç

Òåëåôîí äèëåðà: Òåë: (0362) 430003; (098) 0001222 Áàçàëüò, ãðàí³ò, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (0362) 434841; (097) 2356614 Áàëêè, êðîêâè, áàëêè, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, áëîê-õàóñ, ôàëüñ-áðóñ, òà ³íøå. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5842037

Áåòîí, ðîç÷èí, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ó ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 625440; (067) 2759137 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Áåòîíîçì³øóâà÷, 0.2 êóá., 220Â, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Áåòîíîçì³øóâà÷, 220Â, 150ë, 200ë, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256

Áëîêè áóä³âåëüí³

гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4614397 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (097) 7950040 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Íîâèé Äâ³ð, Á³ëà Êðèíèöÿ, Òèííå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Áàðìàêè, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, Êâàñèë³â, Îìåëÿíà, Òèííå, Âåðåñíåâå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, гâíå, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äî 20êè â³ä ð³âíîãî, ìîæëèâî íåïðèâàòèçîâàíó, íå äîðîæ÷å 20000ãðí. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ/ã, àáî ñàä³íèâíèöòâî, ìîæëè-

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, Ì-30, âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ áåçêîøòîâíà. Òåë: (068) 1659117; (099) 9450738 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 4210023 Áëîêè êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, ì³öí³. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 2811500 Áëîêè ï³íîáåòîíí³, êåðàìçèò, öåãëà, ï³ñîê áóä³âåëüíèé, ùåá³íü, êðèõòà ìàðìóðîâà, äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (098) 8308472 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 7øò. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

20õ20õ40, 20õ12õ40, áëîêè êîëîò³ íà ïàðêàí, êóòîâ³. Öåãëà êîëîòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Áëîêè áóä³âåëüí³

â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 10õ20õ40. Áëîêè êîëîò³ “ðâàíèé êàì³íü”. ϳíîáëîêè ãàçîñèë³êàòí³ 20õ30õ60 âèðîáíèöòâà Á³ëîðóñ³ÿ (Ëþáàíü), AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü). Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, “Ïðîêåðàì” (²â.-Ôðàíê³âñüê). Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

íàòóðàëüíî¿ äåðåâèíè: Äâåð³, â³êíà ç³ ñêëî-ïàêåòîì, àðêè, ñõîäè òà ñõ³äí³ ìàðø³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ âèðîá³â ç áëÿõè. Òåë: (096) 4355977 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé ï³ä çàìîâëåííÿ, òîíóâàííÿ ëàêîì, âð³çàííÿ ôóðí³òóðè, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (096) 6283138 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé, ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, ìåáë³â. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (050) 2362124

15

Âèãîòîâëåííÿ ç äåðåâèíè ñõîä³â òà ñõ³äöåâèõ ìàðø³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615

Âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âèðîá³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (096) 3934577, (068) 0734577, (095) 8312665 Âèãîòîâëåííÿ

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942 Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ãàðàæ³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåíÿ àðî÷íèõ êîðîáîê, äâåðåé, â³êîí ç äåðåâèíè, áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ìåòàëåâèõ çàáîð³â, âîð³ò. Òåë: (050) 2362124 Âèøêà-òóðà, áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com óäðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Äâåð³ áðîíüîâàí³, íåñòàíäàðòí³, íà âóëèöþ, çàìêè ñåéôîâ³, îçäîáëåííÿ íà âèá³ð, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 284030; (067) 7574309 Äâåð³ â ï³ä¿çä ç êîäîâèì çàìêîì, àáî äîìîôîíîì, “ï³ä êëþ÷”, äâåð³ â êîòåäæ, ìåòàëåâ³, îäíî-äâîñòóëêîâ³, ìîíòàæ. Òåë: (063) 6069860 Äâåð³ âõ³äí³ äåðåâ’ÿí³ á/â, óòåïëåí³. Òåë: (067) 6873452 Äâåð³ âõ³äí³, äåðåâÿí³, äâîéí³, áåç êîðîáêè. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502 Äâåð³ ç ö³ííèõ ïîð³ä äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äâåð³ ñîñíîâ³ íîâ³. Òåë: (067) 1449723 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (096) 6283138

Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, ÿñåí, äóá). Ñòîëÿðíà, áóä³âåëüíà, áðóñ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ðåéêà. Äîøêà ëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Äîøêà íåîáð³çíà ìîðåíîãî äóáà, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (066) 9801498 Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095

Äîøêà ñóõà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (0362) 438327; (050) 8232370, (067) 3822306 Äîøêà ñóõà, äóá, ÿñåí, ÷åðâîíèé äóá. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äîøêà ñóõà, ñîñíîâà, 50ìì, 25ìì, ëèïà, 25ìì, 50ìì, äóáîâà, 50ìì, 30ìì. Òåë: (096) 3402854; (093) 7480171 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Äîøêà, ñóõà ñòîëÿðíà, äóá, òîâùèíà 50ìì. Òåë: (097) 5682700; (067) 9639556

Äîøêè, áàëêè, áðóñè, êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëÿí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5395672; (0362) 433526 Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Çàõèñíà ñ³òêà íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com

Êàì³íè ï³ä êëþ÷. Äèçàéí. Ìîíòóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Åêñêëþçèâ. Òåë: (067) 1628128 Êàì³íü áóòîâèé ðîæåâèé. Òåë: (096) 3662600 Êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (096) 2695430


16

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü Êîíòåéíåð, êóíã àáî âàãîí÷èê. Òåë: (098) 1127796 Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 ѳòêó îãîðîæ³ á/â. Òåë: (067) 2408664; (098) 2211232 Öåãëó á/â. Òåë: (067) 3625501

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ àíãàð, õë³â êëþ÷êîâèé, ïëèòè, çåðíîíàâàíòàæóâà÷, ïðîòðóþâà÷, çåðíîî÷èñíó ìàøèíó. Òåë: (050) 9936211 Êóïëþ ãîòîâ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãàðàæí³ âîðîòà ç ðàìêîþ òà äîñòàâêîþ ïî ì.Ëóöüêó, ñìîëó áóä³âåëüíó. Òåë: (095) 5709119

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

Àâòîêðàíà ïîñëóãè,

10ò. Ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (067) 3608862, (099) 0128672

Âèáèâàííÿ, ñâåðäë³ííÿ áåòîíó, îòâîðè, ïðîéîìè, í³øè, çáèâàííÿ øòóêàòóðêè, ïëèòêè, ïàäóã, çí³ìàííÿ íà á³ëó. Òåë: (0362) 224071; (095) 4709299 Âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà êîòåäæ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿. ˳ö.N177229 â³ä 13.07.2005ð. ÐÎÄÀ. Òåë: (0362) 644353, 629905

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó, à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Ïîñëóãè åâàêóàòîðà. Òåë: (098) 3785011

̳í³-åêñêàâàòîðà

ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. Òåë: (067) 4918576

Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303

Öåãëà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629794; (097) 1545924

ìàíñàðäí³ â³êíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, óòåïëþâà÷, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìîíòàæ-äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî, îðåíäà, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3625501 Îíäóë³í, 40 ëèñò³â, çåëåíîãî êîëüîðó, Ôðàíö³ÿ. Òåë: (096) 9337326

øïîíòîâàíà äîøêà, áëîê-õàóñ. Òåë: (096) 3003335; (066) 1060737 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Öåãëà ëèöþâàëüíà ð³çíèõ âèðîáíèê³â: ì.²â.-Ôðàíê³âñüê “Ïðîêåðàì”, ÑÁÊ ì.Ðîìíè; “ªâðîòîí” ì.Í.Ðîçä³ë, Á³ëà Öåðêâà. “˳òîñ” ì.Ëóãàíñüê. Áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Öåãëà

1.86

Áóäèíêè, áàí³ òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè, íåäîðîãî, ï³ä “êëþ÷”. “˳ñ öå äóøà - ìè ïðàöþºìî ç äóøåþ”. Òåë: (050) 6719303 ³äñ³â, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê äð³áíèé òà êðóïíèé, öåãëà á³ëà òà ÷åðâîíà, ãëèíà, êåðàìçèò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, äðîâà, âóã³ëëÿ. Âèâ³ç ñì³òòÿ òà ñí³ãó. Òåë: (050) 1566665; (067) 3618487 Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (098) 9071417

Ïëèòêà òðîòóàðíà

ϳñîê áóä³âåëüíèé 15 âèä³â, â³ä 45ãðí/êâ.ì, ïëèòêà ôàñàäíà “ðâàíèé êàì³íü” 7 âèä³â, áîðäþðè, ïàðàïåòè, âîäîçëèâè, øàïêè íà ñòîâï÷èêè. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

ªâðîïàðêàíè

â ì³øêàõ, ìèòèé, ð³÷êîâèé. Âàïíî. ³äñ³â ó ì³øêàõ. Ãëèíà. Êåðàìçèò ôàñîâàíèé. Ùåá³íü ãðàí³òíèé ó ì³øêàõ. Öåìåíò Ì-500 ó ì³øêàõ. Öåãëà ÷åðâîíà áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, âîãíåòðèâêà, ïîøòó÷íî. Äîñòàâêà. Âàíòàæíèêè. Âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ. Òåë: (0362) 400205; (098) 8660199, (050) 5636136 20 âèä³â, 48ãðí ïëèòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44 Êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 Êîâðîë³í, äîñòàâêà. Òåë: (097) 4382615 Êðèìñüêèé ðàêóøíÿê, íåäîðîãî. ßê³ñíèé. Òåë: (097) 7014615 Êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêîâ³, êðèøêè äî íèõ, íåäîðîãî, äîñòàâêà. Òåë: (067) 1970287 Ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìàíñàðäí³ â³êíà, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, óòåïëþâà÷, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ã³äðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. (Íèçüê³ ö³íè). Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ çà ãóðòîâèìè ö³íàìè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640, (093) 7121366 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³,

ϳñîê â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (097) 2845097; (0362) 434502; (067) 3377509 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé ð³çíèõ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (097) 2356614 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ϳñîê, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë ñàìîñèêä, 6ò. Òåë: (067) 3630332 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, âàïíî, ãí³é, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 Ïàðêåò äóá ÿñåí 15-22ìì., ïàðêåòíà äîøêà â³ä 90 äî 140ìì., äîâæèíà 1-1.6ì. Òåë: (050) 3751486

Ïëèòêà òðîòóàðíà, ôàñàäíà, áîðäþðè, âîäîçëèâè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé 2000øò, 4,40ãðí/øò. Òåë: (097) 9249555 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-25, ÿê³ñíèé, äîñòàâêà. Òåë: (063) 3102170 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, 1800øò, 4,40ãðí/øò. Òåë: (095) 6140068 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, ïðÿì³ ïîñòàâêè ç êàð’ºðó, 4,40ãðí/øò. Òåë: (098) 4956333 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ëåãêîñïëàâí³, ç íàñòèëàìè (äåðåâ’ÿí³, àëþì³íåâ³) ïðîôåñ³éí³ 2õ3õ0.7ì, ͳìå÷÷èíà, âèñîòà äî 100ì. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ñàéäèíã

Ùåá³íü (ãðàí³ò, áàçàëüò). ³äñ³â (ãðàí³ò, áàçàëüò). Êàì³íü (ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé). ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (098) 4421331, (050) 3384098 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (097) 2356614 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äîñòàâêà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. Êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, öåãëà ñèë³êàòíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104, (050) 3384090 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 1992466

Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (067) 3377509; (0362) 434502

(Ðîñ³ÿ, Êàíàäà, Ïîëüùà). Ñîô³òè, âàãîíêà ÏÂÕ, ïîë³êàðáîíàò, ñîñíîâà âàãîíêà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310 Ñåïòèêè íà 10êóáì, 3.30õ3.30õ1.25ì, êâàäðàòíèé. Òåë: (067) 7816104 Ñêëî, îðãñêëî. Òåë: (0362) 683684 Ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ ç äóáà òà ÿñåíà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òðóáè âîäîïðîâ³äí³, ÷àâóíí³, ä³àì.100ìì. Òåë: (068) 0223929 Òðóáè âîäîñò³÷í³ îöèíêîâàí³ â êîìïëåêò³. Òåë: (068) 0218529 Òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, âèñîòà äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

Ùåá³íü, ãðàí³òíèé, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367

Öåãëà âîãíåòðèâêà

Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

÷åðâîíà, áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, ì.²â.-Ôðàíê³âñüê, Ïàðêåò: äóá, ÿñåí. Ïàðêåòíà äîøêà. Òåë: ëèöþâàëüíà (067) 3607659, (063) 1194666, (063) Ì-150, ãàçîáëîêè. Äîñòàâêà. Òåë: 4904180 (0362) 400789; (067) 7917333 Ïàðêåò äóá, ÿñåí, ôàíåðà, ñàéäèíã, ï³íîïëàñò, ïàðêåòíà äîøêà, ëàì³íàò, âàãîíêà, äîùàòà

Öåãëà, öåìåíò, øèôåð, ï³íîáëîêè, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229 Öåìåíò Ì-500, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Øâåëåð, 240õ90ìì, 2 øò. Òåë: (096) 3914096 Øòàõåòè íàï³âêðóãë³ äëÿ ïàðêàíó. Òåë: (067) 1970287 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Öåãëà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Cóø³ííÿ áåòîíó ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæ÷å +5 ãðàäóñ³â Öåëüñ³ÿ, ñóø³ííÿ ñò³í, ïëèò ïåðåêðèòòÿ ï³ñëÿ ïðîò³êàíü, ñèðèõ ï³äâàë³â ïåðåä ã³äðî³çîëÿö³ºþ. Òåë: (063) 7330330 Áåòîíí³ ðîáîòè, ñòÿæêè. Òåë: (0362) 273376; (098) 7251095 Áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â âèêîíຠâñ³ âèäè ðåìîíòíèõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (0362) 431314; (068) 0036474

Áðèãàäà âèêîíóº

âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàíííÿ, ã³ïñîêàðòîí, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, øïàëåðè. Íàòÿæí³ ñòåë³ òà ³íøå. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 4117846, (066) 6707687; (0362) 266384

Âèãîòîâëÿºìî:

ïåðåâåçåííÿ, çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Áðèãàäà âèêîíóº ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, çàëèâêà ñòÿæîê, âêëàäàííÿ äà÷í³ áóäèíêè, êàðêàñí³ áàí³, ê³îñêè, ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, äåêîïàâ³ëüéîíè, êîíòåéíåðè, áèòîâêè, áóä. âàðàòèâíà øòóêàòóðêà, ìîíãîí÷èêè, ãàðàæ³, áëîê-ïîñòè, ãàðàæ³ òà ³í. òàæ âàãîíêè. Ñàíòåõí³÷í³ ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. ßê³ñíî, íàä³éíî, â÷àñðîáîòè. ßê³ñíî, íåäîðîãî. íî!!! Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417 Çäàì â îðåíäó áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, Òåë: (067) 2935720, (097) 7328166 ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 2030405; (050) 5160605

Áðèãàäà

âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ ïî êðèìñüêèé, 20õ20õ40ñì, ç äîñòàâìàÿêàõ, ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â, ëèêîþ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) öþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, 3075038, Îëåêñàíäð ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, áåòîíí³ Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîì- ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, óòåïïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðî- ëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. êèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, ßê³ñíî. Òåë: (098) 3615226

Êàì³íü-ðàêóøíÿê

äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. 7015157; (068) 0274679

Òåë:

(050)

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ,

ïðîôíàñòèë, “Ruukki “Syper Katepal”, ïîâíà òàö³ÿ äàõó. Çàì³ðè òà áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) (096) 8990250

Finnera”, êîìïëåêäîñòàâêà 9035429;

ϲÍÎÁËÎÊÈ ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ âèðîáíèê: Á³ëîðóñü, Îáóõ³â, Áðîâàðè; öåãëà æîâòî-ï³ùàíîãî òà ÷åðâîíîãî êîëüîðó, Á³ëîðóñü, ì.̳íñüê, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (03366) 93818 (Ðàòíî); (097) 7171691; (099) 3627425 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (050) 9515210; (098) 5868945

Öåãëà ÷åðâîíà

òà á³ëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, ãðóíò íà âèìîñòêó. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (095) 5355663; (097) 7516430 ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, áóäü-ÿêå. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 435256 Âàòó ì³íåðàëüíó, ³íøå. Òåë: (067) 3625501 Äð³ò êîëþ÷èé â ð³çíèõ ðîçì³ðàõ. Òåë: (096) 1617788 ʳëüöÿ áåòîíí³ äëÿ ñåïòèêà. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 3953836 ³äíîâëåííÿ â³êîííèõ, äâåðíèõ â³äêîñ³â, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ë³íîëåóìó. Òåë: (0362) 208859; (067) 3893835 Âèâ³ç áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0345229 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (067) 3630332 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802

Âèãîòîâëåííÿ ³ ìîíòàæ äåðåâ’ÿíèõ ñõîä³â, à òàêîæ ïî ìåòàëîêàðêàñó ³ áåòîíó. Òåë: (098) 4460124; (050) 2428265 Âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ áàëêîííèõ ðàì, ëîäæèé, â³êîí, äâåðåé, çàâîä âèðîáíèê. Òåë: (063) 7330330

Âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàëåðè, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, ïàðêåò, ëàì³íàò. Òåë: (098) 8981755; (093) 3493175 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (097) 8051638 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (097) 5431709 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ìîíòàæ âàãîíêè, çàì³íà äâåðåé. Òåë: (098) 4460124; (050) 2428265


1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, âëàøòóâàííÿ áàëêîí³â âàãîíêîþ. Òåë: (096) 5867311 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (067) 6826274 Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, ï³äëîãè, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ôàíåðè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ñàéäèíãó, âàãîíêè, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ñàóí. Òåë: (096) 3003335; (066) 1060737 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659591 Âêëàäàííÿ òà øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó. Òåë: (0362) 637434; (068) 3200073

Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè, ëàì³íàòó, âàãîíêè. Òåë: (098) 5146196; (03622) 59112 Âêëàäàíÿ ïëèòêè. Òåë: (0362) 273376; (098) 7251095 Âêëàäàíÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè. Òåë: (0362) 637434; (068) 3200073 Âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 Âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ. Òåë: (096) 3953836 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474 Âñòàíîâëåííÿ äàõ³â, ð³çíèõ êîíñòðóêö³é, âèñîêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (097) 4964362 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, êðàí³â, óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922

óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ åë.ïðîâîäêè. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 7726012 Äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè, âåíåö³àíêà. Òåë: (098) 8981755; (093) 3493175 Äåìîíòàæ âèñîòíî¿ òðóáè. Òåë: (096) 6834478 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 ªâðîðåìîíò, áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 7631416

ªâðîðåìîíò. Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ñòÿæêè, øòóêàòóðåííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, âàãîíêè òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 8061668

Çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ. Òåë: (0362) 273376; (098) 7251095 Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè: ìåòàëåâ³ âîðîòà, êîçèðêè ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, ê³îñêè, ãàðàæ³. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 6283138 Çíèùåííÿ æóêà êîðî¿äà, øàøåëÿ, äåðåâîòî÷öÿ â äåðåâÿíèõ áóäèíêàõ, êîíñòðóêö³ÿõ ç äåðåâà, ìåáë³â. Òåë: (063) 7330330 Çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7175277 Çîâí³øíº ³ âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ ïðèì³ùåííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ. Òåë: (066) 7556200 Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êëåºííÿ øïàëåð, ïë³íòóñ³â, ìèòòÿ â³êîí. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963 Êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (068) 6283401 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äîñòàâêà áóäìàòåð³àë³â. Òåë: (067) 6826274; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äèçàéíåðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 6826274 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Òåë: (097) 8051638 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðïòèð. Òåë: (068) 6283401 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Òåë: (097) 5431709 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ôàðáóâàííÿ ñí³æêîþ âàïíîì, êëåºííÿ øïàëåð, øïàêëþâàííÿ ñòåë³ ñò³í, â³äêîñ³â, ÿê³ñíî íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, øïàêëþâàííÿ ñòåë³ ³ ñò³í, ôàðáóâàííÿ ñí³æêîþ, âàïíîì, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 261328; Òåë: (067) 2659591 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 6826274

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í òà ï³äëîãè, ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ. Êîíñóëüòàö³¿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 621812; (097) 9348367 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5431709 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêè. Òåë: (097) 8051638 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 626898; (096) 4190182 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (050) 6682105 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (0362) 637434; (068) 3200073 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêðàòîíó, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ëàì³íàòó, ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ìîíòàæ ïàðèëîê, âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â. Òåë: (096) 3003335 Ìîíòàæ âàãîíêè. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, “Àðìñòðîíã”, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ð³çíèõ ð³âí³â, øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ îáî¿â, ïîêðàñêà, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, êëåºííÿ áàãåò³â, êàñ³òîí³â, àðìñòðîíã. Òåë: (098) 2608629

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó,

2.01 Ìåáë³

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð.

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

17

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, Êàíàäà, Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, 30 êîëüîð³â, âàãîíêè, ï³äñîô³òó, ðèíâè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ï³äëîãà, ëàì³íàò, ôàíåðà, ë³íîëåóì. Òåë: (096) 3502083

³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) ˳æêî äâîÿðóñíå, äåðåâÿíå. Òåë: (098) çèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, ãà0011153; (063) 9531151 ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ çîâ³ òà åëåêòðîïëèòè. Âñÿ òåõí³êà 6682105 Ì’ÿêà ÷àñòèíà á/â: äèâàí, 2 êð³ñëà, ö³íà äîØïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòó- ãîâ³ðíà. Òåë: (067) 4187960; (095) 9381985 ç ãàðàíò³ºþ. Ìîæëèâèé ãóðò. Òåë: Ãàçîâó êîëîíêó, á/â. Òåë: (067) 1542465 ðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ âàãîíêè, (067) 7096689, (050) 2910904, Êîëîíêè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) Ì’ÿêèé êóòî÷îê á/â. Òåë: (068) 6242474 (067) 6040087 Ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8118354 5762190

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ñàéäèíãó, ï³äñîô³òó, ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Ìîíòàæ â³êîí, äâåðåé. Òåë: (096) 7726012

Êóïëþ á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, ìîæëèâî ó íåðîáî÷îìó ñòàí³, êîòëè Ê×Ì, áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Òåë: (096) 5023483

Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ãðóáîê, ïå÷åé, ³íøå. Òåë: (097) 5616691 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â ³ ïå÷åé, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (097) 6455725 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ãðóáîê, òàíäèð³â, îçäîáëåííÿ ïðèðîäíèì êàìåíåì. Òåë: (096) 5708935; (050) 9233905 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ïå÷åé, îçäîáëåííÿ ôàêòóðíîþ øòóêàòóðêîþ, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221 Îááèâàííÿ äâåðåé, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 246403; (096) 9777750 Îáøèâàííÿ áóäèíê³â ñàéäèíãîì, âàãîíêîþ, ï³äñîô³òè, ðèíâè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”. Òåë: (096) 4742882 Îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, äåêîðàòèâíî øòóêàòóðêà, “êîðî¿ä”. Òåë: (097) 5762190 ϳäãîòîâêà êâàðòèð äî ðåìîíòó çíÿòòÿ íàá³ëó, çáèâàííÿ øòóêàòóðêè, äåìîíòàæ â³êîí, äâåðåé, ï³äëîãè. Òåë: (0362) 208859; (067) 3893835 ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (067) 6826274 Ïëèòî÷í³ ðîáîòè, â³ä 70ãðí. Òåë: (097) 2255686 Àäð: ss2170@gmail.com Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, ë³÷èëüíèê³â, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (063) 7332108; (096) 7755716 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (096) 1952680 Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996

Ïðîêàò ³íñòðóìåíòà:

Øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè âñ³õ òèï³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, âêëàäàííÿ ë³íîëåóìó, ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 208859; (067) 3893835 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ïë³íòóñ³â, îáðîáêà â³äêîñ³â. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998

Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ïîêëåéêà øïàëåð, çàðîáëåííÿ â³äêîñ³â, íåäîðîãî. Òåë: (066) 0398545; (0362) 289391 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (097) 5431709 Øïàêëþâàííÿ. Òåë: (097) 4529909 Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ òà áåçìàÿ÷íå âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Øâèäêå âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (093) 6695050 Øòóêàòóðåííÿ, ïåðåòåðàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ïîêðàñêà, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 242682 Øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà, âêëàäàííÿ ï³äëîãè. Òåë: (050) 6682105 Øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ. Òåë: (0362) 273376; (098) 7251095 Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áðèãàäà âèêîíóº áóä³âåëüíî-îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè êâàðòèð òà áóäèíê³â, øòóêàòóðíî-ìàëÿðí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ðîáîòè ç äåðåâîì. Òåë: (097) 7365531 Âèêîíóºìî ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè ç ºâðîðóáåðîéäó òà ìåòàëîïðîô³ëþ, ðåìîíò ñòàðèõ ïîêð³âåëü, äàõ³â, áàëêîí³â, ãàðàæ³â. óäðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Ïðîìèñëîâà ïîá³ëêà ïðèì³ùåíü. Òåë: (050) 2065385 Äåêîðàòèâíèé ðîçïèñ ñò³í, äèçàéí ³íòåð’ºð³â, àâòîðñüêèé íàãëÿä. Òåë: (095) 2458903

ïåðôîðàòîðè, â³äá. ìîëîòêè, øë³ôìàøèíè 220Â, áîëãàðêè, áåíçî-, åëåêòðî- òà äèñêîâ³ ïèëè, ðóáàíêè, ëîáçèêè, ïëèòêîð³çè. Áåòîíîçì., ãàçîíîêîñàðêè, çâàð. àïàðàòè. Êîìïðåñîðè, òðàìáóâàëüí³ ìàøèíè. Ãåíåðàòîðè. Òåë: (0362) 234351; (067) 9093455; (067) 9024366 Àäð: гâíå, Ñò.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ïåðøîãî ó÷èëèùà ÂÏÓ N1

Êëåþ øïàëåðè â³ä 7ãðí/êâ.ì, âêëàäàþ ëàì³íàò â³ä 15ãðí/êâ.ì, ðîá³òè ç ã³ïñîêàðòîííèìè êîíñòðóêö³ÿìè â³ä 25ãðí/êâ.ì òà ³í. Òåë: (095) 7416208

Ïðîïîíóºìî

(0362) 644948 Ìåáë³, ì’ÿê³, íîâ³, ôàáðè÷í³. Òåë: (098) 7147565 Ìÿê³ ÷àñòèíè, äèâàíè, ë³æêà ç ìàòðàöàìè, ñîôè, êóòî÷îê â ê³ìíàòó, ñò³íêè, ñïàëüí³, êóõí³, øàôè-êóïå. Òåë: (0362) 626087; (068) 0227731 Ïåðåäïîê³é äîâæèíà 4ì., ó õîðîøîìó ñòàí³, äçåðêàëî 1000ãðí. Òåë: (098) 4640251 Ïåðåäïîê³é íåäîðîãî. Òåë: (066) 0440892

Ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðåìîíò, çì³íà äèçàéíó, âäîìà ó çàìîâíèêà (áåç âèâîçó). ßê³ñíî, çà äîñòóïíîþ ö³íîþ. Òåë: (099) 3366675; (067) 1640213, Ñàøà Ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò, çàì³íà ïîïåðåäíüîãî äèçàéíó ì’ÿêèõ ìåáë³â. Òåë: (0362) 431627 Ïîëè÷êó äëÿ êíèã, 1,70 ì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ïðèõîæà, á/â. Òåë: (0362) 626087; (068) 0227731 Ñïàëüíèé ãàðí³òóð, ë³æêà ç ìàòðàöàìè, øàôà ç àíòðèñîëÿìè. Òåë: (097) 5259874 Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê”, ç äâîìà øàôàìè, 2 ë³æêà ç ìàòðàöàìè, 2 øàôè òðîäâåðí³, ç àíòðèñîëÿìè, ìÿêó ÷àñòèíó ç 2 êð³ñëàìè ðîçêëàäíèìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê”, ç äâîìà øàôàìè, 2 øàôè òðîäâåðí³ ç àíòðèñîëÿìè, 2 ë³æêà ç íîâèìè ìàòðàöàìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñò³ë ðîçêëàäíèé 80ãðí. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Ñò³ëüö³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, áàðí³, 15øò., 200ãðí./øò. Òåë: (067) 2649912 Ñò³íêà “Àãàò”, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (068) 0223929 Ñò³íêà “Ãîðèíü”, øêàô, ñåðâàíò, êð³ñëà ðîçêëàäí³ 2øò. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502 Ñò³íêà á/â. Òåë: (099) 2028645; (067) 8833946 Ñò³íêà â çàë, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5701676 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Øàôà íîâà 170õ72õ52 ñì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Øàôè, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3423723 Øàôè-êóïå, êóõí³, â³òàëüí³, îô³ñí³ ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (050) 2362124 Øàôè-êóïå, êóõí³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Âè¿çä äèçàéíåðà, äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) 6283138

Øàôè-êóïå, êóõí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ. Ïîì³ðí³ ö³íè, âèñîêà ÿê³ñòü. Òåë: (098) 3865132, (099) 1906344 Øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà

Ðåìîíò “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (097) 5232926; (050) 3754911

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â “ï³ä êëþ÷”. óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, âàãîíêà, øïàêëþâàííÿ, ëàì³íàò, âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 7726012

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ç ÄÑÏ íà çàìîâëåííÿ, çà ³íäèâ³äóàëüíèì äèçàéíîì òà ðîçì³ðàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (066) 0421517 Ñò³íêà “Âîëèíü”, á/â òà äèâàí ³ äâà ðîçêëàäí³ êð³ñëà â êîìïëåêò³. Òåë: (050) 6650980

Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033

Ðåìîíò êâàðòèð, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìàëÿðí³ ðîáîòè, øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (098) 8981755; (093) 3493175 Ðåìîíò êâàðòèð, ïåðåòèðàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ëèöþâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ñàíòåõí³êè. Òåë: (0362) 269532; Òåë: (093) 1924759 Ðåìîíò ïðèì³ùåíü, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Òåë: (050) 5097565 Ðåìîíò ïðèì³ùåíü. Òåë: (097) 8051638 Ðåìîíò òà îçäîáëåííÿ ï³ä êëþ÷. Òåë: (097) 2255686 Ðåìîíò òà îçäîáëåííÿ ïðèì³ùåíü áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (097) 2255686 Ðåìîíòí³ ðîáîòè øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 208859; (067) 3893835

Ðåìîíòíî- áóä³âåëüí³ ïîñëóãè: øòóêàòóðåííÿ, ìóðóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ñàíòåõí³÷í³, åëåêòðî-ðåìîíòí³ ðîáîòè. ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (097) 5422560, (096) 7951143 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 204579; (097) 4359465 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (098) 6304541; (095) 7020755 Ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, âíóòð³øí³, çîâí³øí³. Òåë: (096) 3679562

Ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³

ðîáîòè (ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, ïîë³ìåð-ï³ùàíà ÷åðåïèöÿ), âëàøòóâàííÿ ñîô³òó, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. Îçäîáëåííÿ ôàñàä³â: ñàéäèíã, ï³íîïëàñò, ì³í.âàòà. Òåë: (097) 6919170

Ðåñòàâðàö³ÿ âàíí, òåðì³í 䳿 äî 20 ðîê³â, ãàðàíò³ÿ, ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, ÿê³ñí³ ïåðåâ³ðåí³ ìàòåð³àëè, êîðîòêèé òåðì³í âèêîíàííÿ ðîáîòè. Òåë: (068) 0602115, (066) 2387768 Ðåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè. Òåë: (096) 2759276 Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè, ÿê³ñíî, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âëàñíèé áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (067) 6826274 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 6374524 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â. Òåë: (050) 6682105 Ôàðáóâàííÿ. Òåë: (067) 6826274

Øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó òà ³íøèõ âèä³â äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè. Øâèäêî. ßê³ñíî. Òåë: (067) 3607659, (063) 1194666, (063) 4904180 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, â³äêîñ³â, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (096) 4075111 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â, êëåºííÿ øïàëåð áóäü-ÿêèõ. Òåë: (067) 6826274 Øïàêëþâàííÿ, â³äíîâëåííÿ â³äêîñ³â, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 629743; (067) 7626862 Øïàêëþâàííÿ, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (050) 6682105

øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Âêëàäàííÿ Øïàêëþâàííÿ, ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, êëåºííÿ (097) 8051638; (050) 6682105 øãïàëåð, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ òà

Òåë: (099) 7401095; (097) 8544994

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó,

íàñîñè, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: (067) 3326421; (050) 2742458

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

Ñâåðäëîâèíè

íà âîäó. Îáñëóãîâóâàííÿ. Ïðèÿìêè, íàñîñè, âîäà “ï³ä êëþ÷”. ßê³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (095) 5755705

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

2.01

2.10

Ìåáë³

2.01 Ìåáë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü, øàô-êóïå, äèòÿ÷èõ ê³ìíàò, îô³ñíèõ ìåáë³â, êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ: êóõí³, øàôè-êóïå, äèòÿ÷³, ñïàëüí³ òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (098) 3865132, (099) 1906344

Âèãîòîâëÿºìî: ìåáë³ VITAL: êóõí³, â³òàëüí³, ïåðåäïîêî¿, øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ ç ÄÑÏ äëÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Ö³íè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644410; (098) 7169584; (050) 4359787 Àäð: www.VITAL06.okis.ru Äèâàí, êð³ñëà ë³æêà. Òåë: (096) 3738534 Äèâàí, êð³ñëî. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äèâàíè, íîâ³, ÿê³ñí³. Òåë: (096) 4076387 Êð³ñëî-ë³æêî,á/â. Òåë: (097) 1904852 Êóõí³ òà ñïàëüí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êóõí³, øàôè-êóïå, â³òàëüí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (096) 6283138 Êóõíÿ, ñâ³òëî-êîðè÷íåâà, äîâæ.2,8ì, âèñîòà 2,5ì, ö³íà äîãîâ³ðíà, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 6184773 Êóõîííèé êóòî÷îê. Òåë: (098) 9591299 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Á/â òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè 800-2500ãðí; Ãàçîâ³ ïëèòè, åëåêòðî-ïëèòè êåðàì³êà 800-1500ãðí, ïîñóäîìèþ÷³ ìàøèíêè 800ãðí; Ïðàëüí³ ìàøèíè â³ä 800ãðí; Õë³áîï³÷êè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, ïèëîñìîêè 100ãðí, êîòëè òà ³íøå. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792 Âîäîíàãð³âà÷ íà 10ë. Òåë: (0362) 240261; (098) 5431034 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîë³÷èëüíèê 100ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 Êàìåðà ìîðîçèëüíà. Òåë: (098) 9591299 Êîíäèö³îíåðè. Ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3821320 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Äí³ïðÿíêà”, íîâà, â óïàêîâö³. Òåë: (097) 6879528 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Íîê³à íîâèé. Òåë: (098) 7112091 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Îá³ãð³âà÷ ìîá³ëüíèé “Îòòî”, á/â, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (095) 7054110 Îá³ãð³âà÷³ Í-750ÂÐ, ÍÑ-750ÂÐ. Òåë: (067) 2408664; (098) 2211232 Ïèëîñìîê “Äîíä³”, íîâèé, êóõîííèé êîìáàéí, Äí³ïðîïåòðîâñüê. Òåë: (098) 6305282 Ïëèòà “Ì³ëàíî” 500ãðí. Òåë: (097) 4864024

Ðåìîíò ïðàëüíèõ

òà ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïèëîñìîê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çàï÷àñòèíè. Ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Ãàðàíò³ÿ. Äîñòàâêà. Âè¿çä òà ä³ãíîñòèêà. Òåë: (097) 9874700; (0362) 434365 Àäð: гâíå, Ñîáîðíà, 1

Ïîáóòîâà òåõí³êà

á/â ͳìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò ïðîâ³äíèõ ͳìåöüêèõ ô³ðì “Bosh”, “Siemens”, “AEG”, “Ðrivileg”. Ìîðî-

Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí, “Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí, “Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïðàëüíà ìàøèíêà-àâòîìàò, 700 ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076 Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “²íäåç³ò”, äâîêàìåðíèé, 2ì, ãàðíèé ñòàí. Òåë: (096) 4044411 Õîëîäèëüíèê “Àòëàíò”, âèñîòà 175ñì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 1200ãðí. Òåë: (097) 5441108 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â, òðèõêàìåðíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, äâîêàìåðíèé, ãàðíèé ñòàí, òîðã. Òåë: (096) 4044411 Õîëîäèëüíèê á/â. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê á/â. Òåë: (098) 6945037 Õîëîäèëüíèê, á/â, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (067) 7275858

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Õîëîäèëüíèê “Àòëàíò”, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, ìîðîçèëüíà êàìåðà îêðåìà ç âåðõó, ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó, 800ãðí Òåë: (0332) 241390; (099) 7735037

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠ̳êðîõâèëüîâó ï³÷, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³, á/â. Òåë: (068) 0525704 ̳êðîõâèëüîâó ï³÷, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (097) 4130640 Õîëîäèëüíèêè á/â ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (097) 7954385 Õîëîäèëüíèêè á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336

Õîëîäèëüíèêè,

ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè òà ³íøå. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 Õîëîäèëüíèêè. Òåë: (098) 6945037

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè. Òåë: (097) 8904504 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí íåðîçêîäîâàíèé “Ñàìñóíã” “æàáêà”, 100 ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðàä³îòåëåôîí “Ïàíàñîí³ê” ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 695194 9.00-18.00; (095) 2047291 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

2.30

Êîòåë Ê×Ì 4Ì íîâèé, á/â, òèòàí íà òâåðäå ïàëèâî íîâèé, ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (067) 8889055

Ïðàëüíó ìàøèíêó á/â, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335

2.40

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äçåðêàëî 0.60õ0.70ñì, íîâå. Òåë: (067) 6873452 Äçåðêàëî íàñò³ííå íåäîðîãî. Òåë: (0362) 289780 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êèëèì íàòóðàëüíèé. Òåë: (067) 6873452 Êèëèìè, á/â. Òåë: (067) 9271066; (03622) 55762 Êîâäðà âàòíà íåäîðîãî. Òåë: (0362) 289780 Êîâäðà ïóõîâà, ïîëóòîðíà, 2 ïîäóøêè, 2 ïîêðèâàëà ïîëóòîðí³, íàï³ðíèêè, ïàëàö 3,5õ2ì, äîð³æêà 4,5ì, êîâäðè íà îâ÷èí³ 2øò. Òåë: (0362) 265267 Êîâäðè àòëàñí³, ïîëóòîðí³, 2øò, ÷åðâîí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 226542; (067) 7908522 Êîâäðè, ï³âòîðàñïàëüí³, àòëàñí³, ïóõîâ³, 2øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 226542; (067) 7908522 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ìàòðàöè, 2øò, á/â, õîðîøèé ñòàí, 70õ190õ23ñì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 226776; (067) 3624916 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàìîâàð åëåêòðè÷íèé. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ñâ³÷êè, âèãîòîâëÿþ íà çàìîâëåííÿ, ð³çí³. Òåë: (067) 7259166 Ñòîëîâ³ ëîæêè, âèëêè ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Äâà êèëèìè 2õ3ì, ÷åðâîíèé òà çåëåíèé. Òåë: (050) 9931497, Íàòàë³ÿ

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè áàéêîâ³, âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

2.60

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, 2-êîíòóðí³ êîòëè, íåäîðîãî, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Áîéëåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Òåë: (067) 7265631

Ãàçîâà êîëîíêà “Þíêåðñ”, 950ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâà êîëîíêà (Ðîñ³ÿ), á/â. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403

Ãàçîâèé êîòåë “Äàíêî”, á/â, 850ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãîð³ëêè äëÿ ãàçîçâàðêè. Òåë: (068) 0218529

Êîòåë ãàçîâèé á/â “Êâàçàð”, 500ãðí. Òåë: (050) 3751531 Êîòåë åëåêòðè÷íèé “Ïðîòåðì”, á/â, 380Â. Òåë: (050) 3751531 Êîòëè íîâ³, äâîêîíòóðí³, ãàçîâ³. Òåë: (067) 7275858 Êîòëè òâåðäîïàëèâí³ “ÁÅÏÀÑ” â³ä âèð-êà, ïîòóæ. â³ä 16-400êÂò, ³íòåðâàë çàâàíòàæåííÿ ïàëèâîì 8-12ãîä, âèãîòîâëÿºìî óòåïëåí³ äèìîâ³ òðóáè ç í/æ ñòàë³. Òåë: (067) 3638730 Àäð: www.bepasenergo.com.ua ˳÷èëüíèê òðèôàçíèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Íàãð³âà÷ ïðîòî÷íî¿ âîäè. Òåë: (097) 2727603; (066) 2550648 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ïëèòà “Áðåñò” 4 êàìôîðíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7621161 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 644353, 629905 Óìèâàëüíèê, â õîðîøîìó ñòàí³, 120ãðí. Òåë: (097) 5441108

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áàëîí ãàçîâèé, 450ãðí. Òåë: (0332) 268170; (095) 1557116 Äóøîâà êàá³íà. Òåë: (03327) 57550 Êîòåë “Ôëîðèäà” ãàçîâèé, 1500ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 1988822

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ïåðåòÿãóâàííÿ ðåìîíò ìåáë³â. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Ðåìîíò ãàçîâèõ êîëîíîê, êîòë³â, ïëèò. Òåë: (0362) 264156; (097) 0435670 Ðåìîíò ì³êðîõâèëüîâèõ, ïèëîñìîê³â, ïðàëüíèõ ìàøèí, òà ³í. ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (097) 4130640 Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (068) 0525704

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 4455000 Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Òåë: (067) 9059366 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 286632 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî, ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 7288215 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ð å ì î í ò ï î á ó ò î â è õ õ î ë î ä è ë ü•íèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, âèêëèê ìàéñòðà ïëàòíèé. Òåë: (050) 6313413 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Êàéçåð”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ”, AEG òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ. Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

Êâ³òè òà ðîñëèíè

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àëîå áàãàòîð³÷íèé. Òåë: (0362) 683870 (гâíå) Ãí³é, ïåðåãí³é. Äîñòàâêà à/ì DzË, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 5395672, (068) 3320832 Çåðíî ÿ÷ìåíþ. Òåë: (068) 0400496 Êàðòîïëÿ äð³áíà, íàñ³ííºâà. Òåë: (068) 0223929 Ïøåíèöÿ. Òåë: (067) 7751691 Òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600


18

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

2.72 Ñîáàêè

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

2.72

Ñîáàêè

2.72 Ñîáàêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Çà ñèìâîë³÷íó ïëàòó òàêñó, êîáåëü, ï³äë³òîê, äóæå ãàðíèé. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Öóöåíÿòà äðàòõàðà, â³äì³ííèé åêñòåð’ºð, òà ðîáî÷î¿ ÿêîñò³, â³ä ÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â. Òåë: (068) 5627233 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà. Òåë: (050) 4384445

Öóöåíÿòà ñåðåäíüîàç³àòñüêî¿ â³â÷àðêè. Òåë: (066) 3409653; (096) 8913491

2.75

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè —

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Àâòîìèéíèêè, 8.00-20.00, âèõ³äí³ ïëàâàþ÷³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîñëþñàð. Òåë: (096) 3871252 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àâòîñëþñàð, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííî 9.00-17.00, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 433736, (095) 6876736 Àâòîñëþñàð, ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê. Òåë: (097) 4360521 Àâòîñëþñàð. Òåë: (050) 3755295 Àãåíò ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3879755

Àãåíòè ç ïðîäàæó.

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ç/ï 3800 + áîíóñè. Íå àãåíòñòâî. ª Àêâàð³óì 62ë, á/â: êîïðåñîð, êðèøêà, øòó÷í³ ðîñëèíè, êàì³ííÿ, ñàäîê, ïîì’ÿêøóâà÷ âîäè. êàð’ºðíèé ð³ñò. Òåë: (097) 6459128 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: Âîä³é êàò."Â", “Ñ”, ç/ï 3000ãðí, îô³ö³éíå ïðà- Åêñïåäèòîð, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè Êîìïëåêòóâàëüíèê àâòîçàï÷àñòèí, äîñâ³ä ðîÒåë: (050) 9931497, Íàòàë³ÿ ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Àêâàð³óìè, îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Ãí³é, ïåðåãí³é. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Æåðåáåöü, 1.9 ðîê³â. Òåë: (068) 7689771 Çåðíî ïøåíèö³, òà ÿ÷ìåíþ. Òåë: (068) 0223929 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ì³íþ. Òåë: (096) 6981291 ʳíü, 5 ðîê³â, â³ç. Òåë: (066) 8157259

ʳíü, 8 ðîê³â, 6000ãðí; Êîáèëà, 8 ðîê³â, 6000ãðí. Òåë: (096) 2122104 Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Êîáèëà, 8 ðîê³â. Òåë: (096) 1506594 Êîáèëà, â³ç, óïðÿæ. Òåë: (096) 7236157 Êîçà, 2 ðîêè. Òåë: (096) 1506594 Êîðîâà, êîí³. Òåë: (067) 9728631 Êîðîâè ìîëîä³. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Êðîëåíÿòà. Òåë: (066) 6950828 Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³, ð³çíîãî â³êó, äåøåâî. Òåë: (067) 3635251 ѳíî âòþêàõ. Òåë: (096) 3510525 ѳíî, ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (067) 1027735 Ñâèíÿ æèâîþ âàãîþ àáî òóøêîþ. Òåë: (097) 7158120 Ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (0362) 619482 (гâíå); (067) 7306310 Ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (097) 9999032 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) Òåëè÷êà ìÿñî-ìîëî÷íî¿ ïîðîäè “êàáàðä³íêà”. Òåë: (098) 0923404 Àäð: thebestvas@rambler.ru Òåëÿ óïðÿæ ê³ííà, ñàíè ê³íí³, ïëóã ê³ííèé. Òåë: (067) 1027735 Öóöåíÿòà ïåê³íåñà, ì.Ëóöüê, íåäîðîãî. Òåë: (050) 8065045 ×åðâîíîâóõ³ ÷åðåïàõè ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) 1123895 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

ÐÎÁÎÒÀ

3.01

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, ç/ï â³ä 1500ó.î., òåðì³íîâî, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà, îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì, ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ (6 ì³ñÿö³â, ð³ê), ²íòåðíåò ðåºñòðàö³ÿ, àíêåòè, ñòðàõîâêè. Âàêàíñ³¿ ó Ïîëüù³: øâà÷êè, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, â î ä ³ ¿ - ä à ë å ê î á ³ é í è ê è , ñ/ ã ð î á î ò è , ôåðìè òà ³í. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (0332) 723738 (Ëóöüê); (099) 3469381 Àäð: Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 гçíîðîáî÷³ (Ïîëüùà). ˳ö. À ¹399965. Òåë: (067) 3541085 Ðîáîòà â ͳìå÷÷èí³: íÿíÿ, äîãëÿäàëüíèöÿ, äîìîãîñïîäàðêà. Ç/ï â³ä 9000ãðí, çíàííÿ ìîâè íå âèìàãàºòüñÿ. ˳ö. À ¹399965. Òåë: (067) 3541085 Ðîáîòà â ÎÀÅ òà íà êðó¿çíèõ ëàéíåðàõ, çíàííÿ à/ìîâè (ïðîä. áðåíäîâîãî îäÿãó, õîñòåñ, êîñìåòîëîã, ìàñàæèñò, ïåðóêàð, ìàéñòåð ç ìàí³êþðó. ˳ö.À¹585167. Òåë: (067) 3541085

Ðîáîòà âäîìà íåâàæêà òà ö³êàâà (îáðîáêà êîðåñïîíäåíö³¿), â³ä ÏÏ “Íîâàö³ÿ”, ç/ï 2500ãðí/ì³ñÿöü. Ðåã³îí, ñòàòü, â³ê, áóäü-ÿê³. ³ä Âàñ: äâà êîíâåðòè íà àäðåñó. ²íôîðìàö³þ íàäñèëàºìî áåçêîøòîâíî! Àäð: 87502, Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáë., à/ÿ 2075. e-mail: novaship@list.ru. Ðîáîòà çá³ð ÿã³ä ó Ô³íëÿí䳿 íà ë³òî, ñåçîí 3 ì³ñÿö³ (ïîëóíèöÿ, ÷îðíèöÿ). Ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳ö.Àà ¹507915, â³ä 11.07.2011ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (098) 2016567; (099) 5247778; (050) 4750514 Àäð: fintrud.com.ua

Ðîáîòà ó Ô³íëÿí䳿

ñåçîííèé çá³ð ïîëóíèö³. Ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳ö. Àà ¹507915, â³ä 11.07.2011ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (063) 7947589; (099) 4363744; (096) 8090817; (050) 4750514 Àäð: fintrud.com.ua Ðîáîòà: òåïëèö³ ïàðíèêè, ôåðìè, îâî÷åáàçè, ì’ÿñîêîìá³íàòè, ðèááàçà (ð³çí³ ñïåö³àëüíîñò³, ç/ï âèñîêà), ñ/ã ðîáîòè, ïåðåáèðàííÿ ÿáëóê, øâà÷êè, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, â³çîâà ï³äòðèìêà. Òåë: (050) 7325315; (096) 8708768

(0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ïåðóêàðíþ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñè, ãðàô³ê ðîáîòè-ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Àäì³í³ñòðàö³ÿ

òîðãîâî¿ ô³ðìè ïðîâîäèòü íàá³ð ïåðñîíàëó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, êóð’ºð, âàíòàæíèê, ïàêóâàëüíèê. Ç/ï 2500-4750ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (067) 4924090

Áàðìåí, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 1 ðîêó, ãðàô³ê ðîáîòè í³÷í³ çì³íè, ç/ï 900ãðí. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736 Áàðìåí, îô³ö³àíò, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâî, õîðîøèé êîëåêòèâ, äîäîìó ðîçâîçÿòü, çàáåçïå÷óþòü õàð÷óâàííÿì, ç/ï 750ãðí/ò + %. Òåë: (063) 6289653, (098) 7999500 Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Áðèãàäà ë³ñîðóá³â, ïèëîðàìíèê³â, ìîíòåð³â êîë³é, ð³çíîðîáî÷èõ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (063) 2516551 Áðîêåð ìèòíèé, (ñåðòèô³êàò), äîñâ³ä ðîáîòè, êîìóí³êàáåëüíèé, ç/ï ñòàâêà+%. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, гâíå. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ì.гâíå, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Áóä³âåëüíèêè,

áåòîíÿð³, ãîòîâ³ äî ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ â òîðãîâ³é ñôåð³ íà çèìîâèé ïåð³îä. Íå àãåíòñòâî. Ç/ï 3500ãðí. Òåë: (0362) 623022

Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, ç/ï â³ä 1400 ó.î., òåðì³íîâî, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóõãàëòåð, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2 ðîê³â, çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ 8v, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-17.00, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Áóõãàëòåð, âïåâíåíèé êîðèñòóâà÷ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ç êàñîþ, 1Ñ, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä. - âèõ, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (095) 6876736, (098) 7999500 Áóõãàëòåð, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 3 ðîê³â, ãðàô³ê ðîáîòè 7.00-20.00, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Áóõãàëòåð, äîñâ³ä ðîáîòè íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500

 çâ’ÿçêó ç â³äêð. íîâîãî ô³ë³àëó â гâíîìó òîðãîâà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó: 4 ð³çíîðîáî÷èõ, 3 òîðãîâèõ, 2 âîä³ÿ, 2 åêñïåäèòîðà, ñåêðåòàðÿ. Ìîæíà áåç ä/ð. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç ïîñåëåííÿì àáî êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ç/ï 2475-4750ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 623022, (067) 4924090  ìåðåæåâó êîìïàí³þ, íàâ÷àííÿ, êàðºðíèé ð³ñò, ãàðàíòîâàíà âèïëàòà. Òåë: (095) 1376100; (067) 3620232  ïîë³òè÷íó ïàðò³þ, êîìóí³êàáåëüí³ ïðàö³âíèêè, ç/ï 4500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 ³äá³ðíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòè, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê íà ñêëàä àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 130ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê, ç/ï 1800ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âàíòàæíèê, ðîáîòà íà ñêëàä³, ñòàíäàðòíèé ãðàô³ê ðîáîòè, 1800ãðí. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736 Âàíòàæíèêè íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Âàíòàæíèêè.

Òåë: (0362) 439241

Âàõòåð, 1/2äîáè, 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàõòåð, 1äåíü/2äîáè, ç/ï 1300ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é åêñïåäèòîð, ç/ï â³ä 2000ãðí, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ êàò."Â","Ñ". Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é êàò."Â", “Ñ”, “Å”, ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò."Â", “Ñ”, âîä³é êàò."Å" ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

öåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò."Â", ïî ì³ñòó, ç/ï 2000ãðí, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò."Ñ", ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é êàò.C, D, Å, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 1 ðîêó, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-15.00, ñá.íä.-âèõ, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (063) 6289653, (098) 7999500 Âîä³é êàò.D, äîñâ³ä ðîáîòè, íà àâòîáóñ, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Âîä³é êàò.Â, Ñ íà ïåêàðíþ (í³÷í³ çì³íè), îô³ö³éíèé ñòàæ âîä³ííÿ 2 ðîêè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (098) 7999500 Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å, â³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³, ç/ï â³äðÿäíà. Òåë: (095) 6876736, (098) 7999500 Âîä³é êàò.Â, Ñ, à/ì 2-3ò, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, 5äí./ò, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736 Âîä³é êàò.Â, Ñ, ïðàöþâàòè íà ñêëàä³, ãðàô³ê ðîáîòè 5äí³â â òèæäåíü, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Âîä³é êàò.Â, ãðàô³ê ðîáîòè ñòàíäàðòíèé, ç/ï 2100ãðí. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Âîä³é êàò.Å, â³äðÿäæåííÿ ïî çàõ³äí³é Óêðà¿í³, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî â³ä 3 ðîê³â, à/ì 3-4ò. Òåë: (098) 7999500, (095) 6876736 Âîä³é êàò.Å, ñòàæ âîä³ííÿ, ç/ï â³ä 4000ãðí. Òåë: (063) 6289653, (098) 7999500 Âîä³é êàò.Ñ íà àñåí³çàòîð, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Âîä³é êàò.Ñ, à/ì “Ìåðñåäåñ”, 10ò (ôóðãîí), ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 3630332 Âîä³é, êàò."Â", “Ñ”, “Å”, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é, êàò."Â", “Ñ”, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Âîä³é, êàò."Ñ", ïî Óêðà¿í³. Òåë: (0362) 621251; (067) 3636670 Âîä³é-åêñïåäèòîð, âîä³é ç âëàñíèì àâòî äî 2ò. Òåë: (067) 3600207; (0362) 608026 Âîä³é-åêñïåäèòîð, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2ðîê³â, âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åíÿ êàò.Â, òðàíñïîðò êîìïàí³¿ Fiat, îô³ö³éíî, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.íä.-âèõ. Òåë: (098) 7999500, (095) 6876736 Âîä³é-åêñïåäèòîð. Äîñòàâêà òîâàð³â ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, äîñâ³ä ðîáîòè íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Âñòàíîâëþâàëüíèê ì/ï â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äâ³ðíèê, ç 9 äî 15ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äâ³ðíèê, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äèçàéíåð, áàæàíî ìàòè äîñâ³ä ðîáîòè â ïîë³ãðàô³¿, çíàííÿ äèçàéíåðñüêèõ ïðîãðàì, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 433736, (063) 6289653 Äèçàéíåð, çíàííÿ “Ôîòîøîï”, “Êîðàë”, “Ðåòóø”. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèñïåò÷åð, àêòèâíà, êîìóí³êàáåëüíà, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 1äîá./2äîá., ç/ï 1500ãðí. Òåë: (095) 6876736, (098) 7999500 Äèñïåò÷åð, ïðèéîì çàìîâëåíü, ïðèâ³òí³ñòü òà ÷³òêà äèêö³ÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 12 ãîä. â äåíü/2äí. âèõ. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736 Äèñïåò÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äèñïåò÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Äîäàòêîâèé íàá³ð

ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³ ç äèðåêòîðîì. Òåë: (094) 9669241 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê äëÿ âïåâíåíèõ ñòóäåíò³â. Òåë: (093)8243098 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³, áåç â³êîâèõ îáìåæåíü, ïåðñïåêòèâà ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã. Òåë: (0362) 436271 Äîìîãîñïîäàðêà, ç 10 äî 16ãîä, 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äîìîãîñïîäàðêà, ç 10 äî 16ãîä, 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äîìîãîñïîäàðêà, ïîðÿäíà, îõàéíà, âì³ííÿ ãîòóâàòè - îáîâ’ÿçêîâî, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-16.00, ñá., íä. - âèõ., ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Äîìîãîñïîäàðêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äðóêàð, ÷îëîâ³ê ç òåõí³÷íîþ îñâ³òîþ, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736

Åêïåäèòîðè

ïî ì.гâíå ³ ïî îáëàñò³. Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 3000 äî 4500ãðí. Òåë: (097) 6459128

Åêñêàâàòîðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åêñïåäèòîð, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî, â³äïîâ³äàëüíèé ÷îëîâ³ê, ìàòåð³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ç/ï 2400ãðí. Òåë: (063) 6289653, (098) 7999500

6äí./ò, ç/ï 1700ãðí+%. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Åêñïåäèòîð-âîä³é, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê 4 ðîçðÿäó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Åëåêòðèê íà âèðîáíèöòâî, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-17.00 ñá.íä. - âèõ., ç/ï 3500ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-19.00, ñá. íä. -âèõ., ç/ï â³ä 2200ãðí. Òåë: (063) 6289653, (095) 6876736 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-19.00, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Åëåêòðèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Åëåêòðèê. Òåë: (067) 8423957; (050) 3702082 Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèê, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2 ðîê³â, íàï³âàâòîìàò, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (098) 7999500, (095) 6876736 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç 9 äî 17ãîä, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç 9 äî 18. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï, äîñâ³ä ðîáîòè ç áóäìàòåð³àëàìè, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâãîñï, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâãîñï, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâñêëàäîì (âèðîáíèöòâî), äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ãðàô³ê ðîáîòè çâè÷àéíèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Çàì³ñíèê äèðåêòîðà. Ç/ï äîãîâ³ðíà. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

Çàðîá³òîê äëÿ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé (Ïåðåâàãà äëÿ òèõ, õòî çíຠÏÊ òà ³íòåðíåò). Ñï³âáåñ³äà îáîâ’ÿçêîâà. Òåë: (095) 2203096

Çàðîá³òîê

äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, ïîñò³éíà ðîáîòà, ð³çí³ âàêàíñ³¿, äîñòîéíèé çàðîá³òîê, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 4924090

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Âèìîãè: â/î, çíàííÿ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ô³íàíñ³â. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325 Çáèðàëüíèê ìåáë³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèê-ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê, ç/ï 50% â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèêè-ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

áîòè, â/î, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, íä. - âèõ., ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Êîìïëåêòóâàëüíèê-âàíòàæíèê (ðîáîòà íà ñêëàä³), áåç ø/ç, ç/ï 2400ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Êîíñóëüòàíò

ïî òîâàðó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä 2600 äî 3500ãðí. Òåë: (0362) 439241

Êðàâåöü, ðåìîíò òà ïîøèòòÿ îäÿãó, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2 ðîâê³â, êîìóí³êàáåëüíà, ç/ï 2000ãðí + %. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Êðåäèòíèé åêñïåðò â áàíê, äîñâ³ä ðîáîòè â áàíê³âñüê³é ñôåð³, ñòàâêà + %. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500

Êóð’ºð ïî ì³ñòó

òà îáëàñò³. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: (0362) 623022

Êóð’ºð, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâî. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü. Ç/ï 1500-2000ãðí. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî Êóð’ºðè ïî äîñòàâö³ àâ³îêâèòê³â. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Êóõàð, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 3äí./3äí., 9.00-22.00, äî 55 ðîê³â, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (095) 6876736, (063) 6289653

Ëèöþâàëüíèê ïëèòêîþ (ä/ð íà •åë.ïëèòêîð³çö³), ç/ï â³ä 2000ãðí;

ϳäñîáíèê (íà âíóòð³øí³ ðîáîòè), ç/ï â³ä 1500ãðí; Åëåêòðîçâàðíèê (îïàëåííÿ, âîðîòà, áàëêîíè), ç/ï â³ä 2000ãðí; Äîìîãîñïîäàðêà (ïðèáèðàííÿ, ãîòóâàííÿ ¿æ³), ç/ï â³ä 1500ãðí. Ðîáîòà ó ïðèâàòíîìó Òåë: (067) 3602023 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ì/ï â³êîí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàéñòåð-ïðèéìàëüíèê íà ÑÒÎ, äîñâ³ä ðîáîòè, çíàííÿ ÏÊ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï ñòàâêà +%. Òåë: (063) 6289653, (098) 7999500 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàí³êþðíèöÿ, õîðîø³ óìîâè ïðàö³, íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 9694935 Ìàðêåòîëîã â/î, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (03622) 54130 Ìàðêåòîëîã, â/î, äîñâ³ä, ðîáîòà ç ñàéòîì òà ôîðóìîì, ç/ï 2500-3500ãðí. Òåë: (067) 3541085 Ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà, åêñêàâàòîðà, ôðîíòàëüíîãî íàâàíòàæóâà÷à, àâòîêðàí³âíèê, âîä³é íà ÁºëÀÇ, âîä³é âñõ êàòåãîð³é, çâàðþâàëüíèê, åëåêòðîñëþñàð. Òåë: (093) 2403166 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåäè÷íà ñåñòðà, äîñâ³ä ðîáîòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ìåíåäæåð â³ää³ëó çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ç 9 äî 18ãîä, â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó,

êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç Çåìëåâïîðÿäíèê, ñåðòèô³êîâàíèé, ëþäüìè. Ç/ï 3500ãðí. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Òåë: (095) äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0249364 Iíæåíåð â ñåðâ³ñíèé öåíòð, çíàííÿ åëåê- 0713863 òðîí³êè, ñàíòåõí³êè â³òàºòüñÿ, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 435629 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Iíæåíåð-êîìïëåêòóâàëüíèê (çíàííÿ àâòîçàï÷àñòèí), â/î,÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè, ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 433736, (063) 6289653 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êëàñè÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Êàñèð, ãðàô³ê ðîáîòè 1äí./2äí., ç/ï 120ãðí/çì³íó. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, 2 äí³/2 äí³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Òåë: (097) 2385723 Êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë íà îô³ñíó ðîáîòó: êåð³âíèê òà ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 435308 Êîì³ðíèê íà ñêëàä, â³äïîâ³äàëüíèé òà ÷åñíèé ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (063) 6289882, (0362) 433736 Êîì³ðíèê íà ñêëàä. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 2400ãðí. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Êîì³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè í³÷í³ çì³íè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653

Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâåëüíèé çàë. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ, â òîðãîâèé êîìïëåêñ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó (åëåêòðîòåõí³êè), îñâ³òà â³äïîâ³äíà, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.-ñêîðî÷åíèé äåíü. Òåë: (063) 6289653, (098) 7999500 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 20ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 19ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ðåêëàìè (òîðã³âåëüíà ô³ðìà), â/î, äîñâ³ä 3 ðîêè, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ç ðåêëàìè, â íîâèé ïðîåêò, äîñâ³ä ðîáîòè ðåêëàìíîãî àãåíòà, ìåíåäæåðà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, ïðåçåíòàáåëüíèé âèãëÿä. Òåë: (063) 7330330

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (áîðîøíî, öóêîð), â/î, äîñâ³ä, íàÿâí³ñòü ïðàâ, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (067) 3541085

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (ì³êðîäîáðèâà), â/î àãðîíîì³÷íà, äîñâ³ä, íàÿâí³ñòü ïðàâ, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 435629 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (ñ/ã òåõí³êà), â/î, äîñâ³ä, ç/ï 4000ãðí, íàÿâí³ñòü ïðàâ. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (÷îëîâ³ê, æ³íêà) ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí, ìîæëèâî áåç äîñâ³ä ðîáîòè, òà êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2500ãðí. + %. Çàáåçïå÷èìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ïî îáñëóãîâóâàííþ ô³çè÷íèõ îñ³á, äîñâ³ä ðîáîòè â áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, â/î, äîñâ³ä â òîðã³âë³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ ÏÊ, îô³ñí³ ïðîãðàìè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá. íä. -âèõ. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736 Ìåíåäæåð ïî òóðèçìó, â/î, äîñâ³ä îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ïî òóðèçìó. Òåë: (050) 3756790; (096) 1247049 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000 + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð òîðãîâîãî çàëó, îñâ³òà â³äïîâ³äíà, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ïîâíèé ñîö.ïàêåò, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Ìåíåäæåð ôîòîñòóä³ÿ. Òåë: (067) 2616156

Ìåíåäæåð ç ï³äáîðó ïåðñîíàëó. Ïåðåâàãà äëÿ òèõ, õòî çíຠÏÊ òà ³íòåðíåò. Ñï³âáåñ³äà îáîâ’ÿçêîâà. :301R ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ðàáîòó [06.11.2010 12:38:05] @Type-A = Øóêàþ* ïàðòíåðà äëÿ ðîáîòè â ³íôîðìàö³éí³é á³çíåñ. Ñîö³àëüíèé çàõèñò íà åâðîïåéñüêîìó ð³âí³ ãàðàíòîâàí Òåë: (095) 2203096, (097)5413050 (095) 2203096, (097)5413050 Ìåíåäæåð-êîíñóëüòàíò â Çàðóáåæíûé îôèñ. Òðåáîâàíèÿ: âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì. Îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò â ñô. ïðîäàæè óñëóã. Ç/ï: ñòàâêà + % + áîíóñû. Òåë: (098) 6090325; (0362) 435308 Ìåíåäæåð-êîíñóëüòàíò, âèìîãè: â³ëüíå âîëîä³ííÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè: àíãë³éñüêà, ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà, ìîâè Áëèæíüîãî ñõîäó òà À糿, ä/ð. Òåë: (098) 6090325; (0362) 435308 Ìåíåäæåð-ëîã³ñò ç âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèñîêà ç/ï. Òåë: (096) 9337326 Ìåð÷àíäàéçåð, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîëîäèé, àêòèâíèé ÷îëîâ³ê, ç áàæàííÿì ïðàöþâàòè, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ìåòàëîîáðîáíèê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, íä. - âèõ., ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 433736, (063) 6289653 Ìîíòàæíèê, âîä³éñüê³ ïðàâà êàò.Â, Ñ, ç/ï â³ä 2600ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500

Ìîíòàæíèê. Äîñâ³ä ðîáîòè òà âëàñíèé ³íñòðóìåíò, ç/ï âèñîêà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìîíòàæíèêè ñòàëåâèõ, çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é, ìàøèí³ñò áóðîâî¿ óñòàíîâêè, ÊÀÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2352828

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, ìåð÷åíäàéçåðè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè. Ç/ï â³ä 2600ãðí. + %. Íå àãåíñòâî. Òåë: (0362) 431307, 236307 Íàóêîâèé ïðàö³âíèê, â/î (õ³ì³ê, ô³çèê, ìàòåìàòèê), ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 435629 Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîäàæó, â/î, äîñâ³ä, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Îáâàëüùèê ì’ÿñà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 435629 Îáâàëþâàëüíèê ì’ÿñà â ìàãàçèí, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-14.00, ç/ï 1500ãðí + 2%. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Îáâàëþâàëüíèê ì’ÿñà, ãðàô³ê ðîáîòè íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 1500ãðí +%. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Îáâàëþâàëüíèê ìÿñà. Òåë: (067) 8423957; (050) 3702082 Îáë³êîâåöü, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.íä. - âèõ, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Îïåðàòîð 1Ñ íà âèïèñêó íàêëàäíèõ, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 433736, (095) 6876736


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð.

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåð³â ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè: êîðîòêîñòðîêîâà òîðã³âëÿ, ïîðòôåëüíå ³ ïîçèö³éíå êåðóâàííÿ êàï³òàëîì, ô³íàíñîâèé ³íæèí³ðèíã òà ñòðóêòóðí³ ïðîäóêòè. Íàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284

Îïåðàòîð ç âèïèñêè, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 1 ðîêó â òîðã³âë³, âïåâíåíèé êîðèñòóâà÷ ÏÊ, ïðîãðàìè 1Ñ, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00 ïí.-ïò., ç/ï 2000ãðí. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, 1äåíü/2äí³, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, 1äåíü/2äí³, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð íà âèïèñêó íàêëàäíèõ, â³ëüíå âîëîä³ííÿ ïðîãðàìè 1Ñ, øâèäêèé íàá³ð, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736

Îïåðàòîð ïî çáîðó

Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, îñâ³òà â³äïîâ³äíà, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê çàêëàäó, ç/ï 750ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Ïí.- Ñá. Ç/ï 1500ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00. Ç/ï 2400ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî

çàìîâëåíü, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï â³ä 3000 äî 4000ãðí. Òåë: (097) Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà, 6459128 ïîñò³éíà ðîáîòà. Âèìîãè: êîÎïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáó, ìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîäîáà/äâ³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáó, âàí³ñòü. Ç/ï 3500-4500ãðí. Òåë: (0362) 439242 äîáà/äâ³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð-êàñèð, â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200ãðí/äîáó. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð, â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ç/ï 200ãðí/äîáó, 1äåíü/2äí³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñ-ìåíåäæåð íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ àíãë. ìîâè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ ÏÊ, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.íä. âèõ., ç/ï 1500ãðí+%. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Îô³ñ-ìåíåäæåð, ïðîãðàìè MS Office, internet, äîñâ³ä ðîáîòè íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³ áàæàíî, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ÷³òêà äèêö³ÿ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Îô³ñ-ìåíåäæåð, ÷³òêà äèêö³ÿ, çíàííÿ óêð. ìîâè, ìîæíà áåç ä/ð, çíàííÿ ÏÊ, ä³ëîâîäñòâà, 1Ñ, îô³ñíèõ ïðîãðàì, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Îô³ñíèé ïåðñîíàë ó êîìïàí³þ â çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 435308 Îô³ñíèé ïåðñîíàë ó êîìïàí³þ ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñòàâêà + %. Òåë: (0362) 435308 Îô³ñíèé ïåðñîíàë, ó çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî â³ää³ëó. Äîñòîéíà ç/ï. Òåë: (0362) 435308 Îô³ö³àíò, áàðìåí, ïîçì³ííèé ãðàô³ê, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 750ãðí. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736 Îõîðîííèê, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îõîðîííèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1ä./2ä., ç/ï 1500ãðí. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Îõîðîííèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1äîá/2äîá, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 433736, (063) 6289653 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 1800ãðí. Òåë: (097) 2385723

Îõîðîííèê.

Òåë: (0362) 623022

Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îõîðîííèêè. Òåë: (096) 7470055 ϳäðîá³òîê äëÿ â÷èòåë³â, ñòóäåíò³â, òà àêòèâíèõ ïåíñ³îíåð³â. Òåë: (095) 1376100; (067) 3620232

Ïàêóâàëüíèê

íà ñêëàä, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 3000ãðí. Òåë: (067) 4924090

Ïàêóâàëüíèê õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 7.00-20.00, ò./ò., ñá. - ñêîðî÷åíèé, íä. - âèõ., ç/ï 1600ãðí. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ïàêóâàëüíèêè íà õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï 1900ãðí+%. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïåêàð (õë³áîáóëî÷í³ ³ êîíäèòåðñüê³ âèðîáè), îñâ³òà â³äïîâ³äíà, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè í³÷í³ çì³íè 18.00-5.00, ç/ï âê³íö³ çì³íè. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ïåêàð³ íà âèï³÷êó âàôë³, ç/ï 3000ãðí, ãðàô³ê ðîáîòè ïî 12 ãîäèí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 100ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 90ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàðÿ, äîñâ³ä ðîáîòè, Ãîðîäîê. Òåë: (096) 2866285 Ïåðóêàð óí³âåðñàë, ìàí³êþðíèöÿ áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (098) 5911844 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà %, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïåðóêàð³-óí³âåðñàëè. Òåë: (0362) 636402 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ç 9 äî 18ãîä, 3 äí³/2 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ç 9 äî 18ãîä, 3 äí³/3 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 1500/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîêî¿âêà, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâî, ãðàô³ê ðîáîòè ç 9.00-21.00, 1äîáà/2äîáè, îõàéí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïîêð³âåëüíèêè, ï³äñîáíèêè, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (067) 3541085 Ïîì³÷íèê çàâñêëàäà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïîì³÷íèê çàâñêëàäó, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ (ìîæíà ñòóäåíò), ïîòèæíåâèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 650ãðí/ò. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736

Ïîñóäîìèéíèöÿ, (ïîñóäîìèéíà ìàøèíà), ïîòèæíåâèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (063) 6289653, (098) 7999500 Ïîñóäîìèéíèöÿ, áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ïîçì³ííèé ãðàô³ê, äîäîìó ðîçâîçÿòü. Òåë: (095) 6876736 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò./ò., ç/ï 650ãðí/ò. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï 700ãðí/ò. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 650ãðí/òèæäåíü, ïîòèæíåâèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (098) 7999500, (095) 6876736 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï â³ä 1300ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï â³ä 1000ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ÿáëóê, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781

Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä, íà ïîñò³éíîþ ðîáîòó, ç/ï â³ä 2000ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä. - âèõ³äíèé. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8-00-18.00. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2500ãðí. Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (097) 3879755 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèö³ â øâåéíèé öåõ, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ñòàíäàðòíèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíî, ìàñîâèé ïîøèâ æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1700+%. Òåë: (0362) 433736, (063) 6289653 Ïðèáèðàëüíèöÿ â êàôå, â³äïîâ³äàëüíà, îõàéíà, ãðàô³ê ðîáîòè 2äí/2äí. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ïðèáèðàëüíèöÿ ó “Ñóïåðìàðêåò”. Òåë: (067) 8423957; (050) 3702082 Ïðèáèðàëüíèöÿ, 2äí./2äí., 11.00-21.00, äâà îá³äè ïî 1 ãîäèí³, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï ñòàâêà. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïðèáèðàëüíèöÿ, â 2 çì³íè, ç/ï 1000ãðí. Òåë: (0362) 435629 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 2äí./2äí., ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 1300ãðí, ç 9 äî 17ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 130ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 750ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äîáó. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äîáó. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåë: (067) 8423957; (050) 3702082 Ïðèéìàëüíèê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ñá.íä. âèõ³äíèé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 15ãîä, ñá.íä âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 16ãîä, ñá.íä âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ç 9 äî 18ãîä, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ç 9 äî 18ãîä, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ïðîäàâåöü (áàêàë³ÿ), 2 äí³ ÷åðåç 2, 8.00-20.00, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ïðîäàâåöü (ëàêîôàðáîâà ïðîäóêö³ÿ), äîñâ³ä, ïðàâà êàò.Â, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ïðîäàâåöü (ì’ÿñíèé ìàãàçèí), äîñâ³ä, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 8.00-20.00, ç/ï 500ãðí/òèæäåíü + 2% â³ä îáîðîòó. Òåë: (0362) 435629 Ïðîäàâåöü (ì’ÿñíèé ìàãàçèí), äîñâ³ä, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 8.00-20.00, ç/ï â³ä 1300ãðí. Òåë: (067) 3541085 Ïðîäàâåöü (øê³ðÿíà ãàëàíòåðåÿ), ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-21.00, 2äí/2äí, ç/ï 1500ãðí+%. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïðîäàâåöü áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â “ñåêîíä-õåíä”, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ìàãàçèí, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-21.00, 2äí./2äí., ç/ï 1700ãðí. Òåë: (063) 6289653, (095) 6876736 Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 2äí./2äí., ç/ï 100ãðí/äåíü + 2%. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â³ää³ë ãàñòðîíî쳿. Òåë: (067) 8423957; (050) 3702082 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 20ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè, 3 äí³/3äí³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3äí³/3äí³, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3äí³/3äí³, ç/ï 90ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 20ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â â áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà êóðè-ãðèëü, ç/ï 700 ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ç 10 äî 19ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ç 10 äî 19ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà ïèâî, ç 10 äî 22ãîä, 2äí³/2äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³êó, ç 9 äî 18ãîä. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³÷í³ òîâàðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü îäÿãó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (067) 3541085 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîìèñëîâèé, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ó “Ñóïåðìàðêåò”, â³ää³ë ãàñòðîíîì³ÿ. Òåë: (067) 8423957; (050) 3702082 Ïðîäàâåöü ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (068) 0604727 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó, ç 9 äî 15ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ðîáîòà íà ðèíêó, ç 9 äî 15ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü, â òîðã³âåëüíèé öåíòð “Çëàòà ïëàçà”. Òåë: (093) 6443189; (067) 2743736 Ïðîäàâåöü, ïðàöþâàòè ïîçì³ííî, 8.00-20.00, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, 3 äí³/3 äí³, ç 10 äî 20ãîä, ç/ï 140ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, ç 9 äî 22ãîä, ç/ï 200ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò (öèôðîâà òåõí³êà, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè òà àêñåñóàðè), â³ëüíèé êîðèñòóâà÷ ÏÊ. Òåë: (095) 6876736, (063) 6289653 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, â³ää³ë äèòÿ÷îãî îäÿãó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, îõàéí³ñòü, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-21.00, ç/ï 1500ãðí + %. Òåë: (098) 7999500 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, êîìóí³êàáåëüíà, â³äïîâ³äàëüíà, àêòèâíà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-21.00, 2äí./2äí., ç/ï 1800ãðí +%. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîö.ïàêåò, ç/ï 1900ãðí+%. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, òîâàðè äëÿ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá. íä.-âèõ., ç/ï 1800ãðí. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653

ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó. Òåë: (098) 6846421

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò,

Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740 Òîêàð-ôðåçåðóâàëüíèê, äîñâ³ä ðîáîòè ì³í³ìàëüíèé, ïîòèæíåâèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê áåç àâòî, ä³â÷èíà, äîñâ³ä ðîáîòè àáî áåç, ÷åñíà, â³äïîâ³äàëüíà, ðîáîòà ïî ì³ñòó. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê ç âëàñíèì à/ì, ðîáîòà ïî ì³ñòó, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ç/ï ñòàâêà+%, â³äøêîäîâóºòüñÿ àìîðòèçàö³ÿ, âèòðàòè íà ïàëèâî òà ì.çâ’ÿçîê. Òåë: (098) 7999500, (063) 6289653

÷îëîâ³ê/æ³íêà, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2700ãðí. + % â³ä ïðîäàæ. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18,00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè áóä.ìàòåð³àë³â. Ç/ï 2500ãðí. + %, ùîòèæíåâà. Íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïðîìîóòåð, çàéíÿò³ñòü ÷àñòêîâà, ì³í³ìóì 2 ãîäèíè íà äåíü, îïëàòà ïîãîäèííî 10ãðí/ãîä. Òåë: (063) 6289653, (0362) 433736 Ïðîìîóòåðè òà ðîçïîâñþäæóâà÷³ ëèñò³âîê, òåðì³íîâî, îïëàòà ïîäåííî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 гåëòîð, áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 2000-3000ãðí. Òåë: (066) 1452000, (098) 7999500 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, íà ìåòàëîáàçó, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçíîðîáî÷³, æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 433736, (098) 7999500 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ç 9 äî 18ãîä, íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç 9 äî 18ãîä, íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 гçíîðîáî÷èé, ç/ï 3000ãðí, ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ðåàë³çàòîð,

ïðîìãðóïà òîâàð³â, º êàð’ºðíèé ð³ñò, íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï â³ä 3000+ ïðå쳿. Òåë: (097) 6459128

Ðîá³òíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00., Íä-âèõ³äíèé. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ ïåíñ³îíåð³â. Âèìîãè: êîììóí³êàáåëüí³ñòü, îïåðàòèâí³ñòü. Òåë: (095) 2203096, (093)8243098 Ñåêðåòàð, ç/ï 1800ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñåêðåòàð, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñëþñàð íà ÑÒÎ, ç/ï ñòàâêà + %. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Ñëþñàð-åëåêòðèê, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð-åëåêòðèê, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ñïåö³àë³ñò

ç ïðîäàæó, ïðîì.ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 3500 + áîíóñè. Ìîæíà áåç äîñâ³äó. Òåë: (094) 9669241

Ñïåö³àë³ñò ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òà ³íñòðóìåíò³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîëÿð, äîñâ³ä ðîáîòè íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, ç/ï 140ãðí/äí. +%. Òåë: (0362) 433736, (095) 6876736 Ñòîëÿð, äîñâ³ä ðîáîòè íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³, ç/ï 150ãðí/äåíü +%. Òåë: (0362) 433736, (095) 6876736 Ñòîðîæ â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, 1äîáà/3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîðîæ íà àâòîñòîÿíêó, 1äåíü/3äíÿ, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñóïåðâàéçåð, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 2500ãðí, +%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñóïåðâàéçåð, ç/ï â³ä 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

ÒΠçàïðîøóº åêñïåäèòîð³â-êóð’ºð³â, ìåíåäæåð³â ç ïðîäàæó, íà ïîñò³éíó îñíîâó. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Íå àãåíñòâî. Òåë: (093) 1571938, (094) 9672093

Òåðì³íîâî! Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï â³ä 2800ãðí. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êàð’ºðíèé ð³ñò. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü

Òåñò-êóð’ºðè,

ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ç/ï 150-350ãðí/äåíü. Íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Òåë: (0362) 623022

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà, åêîíîì³÷íà îñâ³òà, ìîæëèâî áåç äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðáóâàëüíèê. Òåë: (098) 3759883 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Õë³áîïåêàð, êîíäèòåð, îñâ³òà â³äïîâ³äíà, äîñâ³ä ðîáîòè, âèùà òåõí³÷íà îñâ³òà, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, í³÷í³ çì³íè, ç/ï ï³ñëÿ çì³íè. Òåë: (095) 6876736, (063) 6289653 Õóäîæíèê, â³äïîâ³äíà îñâ³òà àáî äîñâ³ä, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 435629

Ö³ëåñïðÿìîâàíèì,

êîìóí³êàáåëüíèì ìîëîäèì ëþäÿì ÏÏ ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, º êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 623022

Øâà÷êà àòåëüº. Òåë: (093) 5744282 Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 1500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 2000ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâà÷êà òà çàêð³éíèöÿ, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Øâà÷êà, ïîøèòòÿ æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 433736 Øâà÷êà. Òåë: (067) 9340069 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Â íîâèé áàð ïîòð³áí³: îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, àäì³í³ñòðàòîð, ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåë: (099) 6373869; (099) 7910735

³çüìó íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó ØÂÀ×ÊÓ ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïðîìèñëîâîìó øâåéíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ó ì.Ëóöüê. Òåë: (0332) 728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

³çüìó íà ðîáîòó âî䳿â êàò.D, DÅ, íà àâòîáóñ (ì³æíàðîäí³ ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ), ç äîñâ³äîì ðîáîòè â òóðô³ðìàõ. Òåë: (050) 2661912 ³çüìó íà ðîáîòó îô³ö³àíò³â òà ïîñóäîìèéíèöþ, ì.Ëóöüê. Òåë: (0332) 727137; (050) 2600383

³çüìó íà ðîáîòó

ó ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ çà ì³ñòîì (15êì) ïðîôåñ³éíîãî êóõàðÿ íà ãàðÿ÷³ ñòðàâè, îô³ö³àíò³â, îïëàòà ïîòèæíåâà, ðîáî÷à çì³íà 7 äí³â ç ïðîæèâàííÿì. Òåë: (050) 7140418; (098) 7556570

³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, êàò.Ñ, D, E. Òåë: (050) 2764534; (067) 3615154

Íà ìåáëåâó ôàáðèêó ïîòð³áíà øâåÿ-çàêð³éíèöÿ. Òåë: (050) 7010097 ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ðîáîòó øâà÷îê. Òåë: (0332) 265495; (0332) 266927

âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó (êîíñóëüòàö³éíà ñôåðà), ÷îëîâ³ê/æ³íêà, ìîæëèâî áåç

äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåðà ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè òà ìåíåäæåðè ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ïðàö³âíèêè â îõîðîíó, âàõòîâèé ìåòîä, ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ, òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, çàðïëàòà â³ä 1800ãðí ³ âèùå/ì³ñÿöü. Òåë: (098) 5967193; (099) 4555229 Ïîòð³áí³: àí³ìàòîð â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó (êàôå), àäì³í³ñòðàòîðè çàëó, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, ï³öìàéñòðè, ñóø³-ìàéñòðè, êóõàð³-êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³, âî䳿 ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Òåë: (099) 7522226; (099) 5055556; (095) 6551001

Ïîòð³áåí ñòàðøèé

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ÿáëóê, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðîïîíóºìî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 8881191; (067) 4224292 Ðîáîòà â îô³ñ³ (ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè), ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 3788378

Ñàëîí “ÌèËåíà” çàïðîøóº íà ðîáîòó ïåðóêàð³â ç äîñâ³äîì òà êîñìåòîëîãà. Òåë: (050) 4758570, Îëåíà

3.05

Øóêàþ ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí íå ïðîäîâîëü÷à ãðóïà, æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè àäì³í³ñòðàòîðîì 4 ðîêè. Òåë: (096) 5991333 Á³îëîãà, ì³êðîá³îëîãà, õ³ì³êà. Òåë: (099) 3135547 Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, õëîïåöü. Òåë: (098) 7162167 Áóäü-ÿêó. Õëîïåöü. Òåë: (097) 8366397 Áóäü-ÿêó. ×îëîâ³ê. Òåë: (0362) 400526 (гâíå) Áóäü-ÿêó. ×îëîâ³ê. Òåë: (0362) 628261 (гâíå); (067) 8663275 Áóäü-ÿêó. ×îëîâ³ê. Òåë: (066) 9889697 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (068) 0024337 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (098) 3728161 Áóõãàëòåðà çà ñó÷ì³ñíèöòâîì äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (099) 1651020 Âîä³ÿ âëàñíèé à/ì, âàíòàæíèé. Òåë: (0362) 613855(гâíå); (066) 4488190 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Âîä³ÿ ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòîôóðãîíîì 5ò. Òåë: (067) 9250673

Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ, Ä, Å, çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ. Òåë: (097) 6459005 Âîä³ÿ íà ìàðøðóòíå òàêñ³ íà àâòîáóñ, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ âñ³ êàòåãîð³¿, ÷îëîâ³ê 30ð, äîñâ³ä ðîáîòè 7 ðîê³â, áåç ø/ç. Òåë: (067) 1726125 Âîä³ÿ, º âëàñíèé ëåãêîâèé à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Âîä³ÿ, âëàñíèé âàíòàæíèé áóñ, äî 2ò, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (098) 9622776; (093) 1329002 Âîä³ÿ, çâàðþâàëüíèêà. Òåë: (0362) 231487; (068) 0602580 Âîä³ÿ, êàò."Â", “Ñ”, “Ä”, “Å”, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, º â³çà. Òåë: (097) 4581680

Âîä³ÿ, êàò."Â,Ñ", ïî Óêðà¿í³, äîñâ³ä ðîáîòè 10 ðîê³â, ìîæëèâî çà êîðäîí. Òåë: (097) 5408823 Âîä³ÿ, êàò. Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè 20 ðîê³â. Òåë: (0362) 270906; (067) 3913538 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

Âîä³ÿ, âëàñíèé àâòî DzË-130, êóíã, ïðè÷³ï, â/ï 10ò. Òåë: (096) 3888438 Âîä³ÿ, âëàñíèé àâòîìîá³ëü DzË-130, áîðò, òåíò, â/ï 6ò. Òåë: (096) 3888438 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, äîñâ³ä ðîáîòè 10 ðîê³â. Òåë: (068) 2304117

Äîãëÿäàëüíèö³, îñâ³òà ìåäè÷íà òà ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè 15 ðîê³â â ñ³ì’ÿõ. ³äïîâ³äàëüíà, äîáðîçè÷ëèâà. Òåë: (098) 3027016 Åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 454541 Åëåêòðèêà. Òåë: (097) 8662584

ïðîäàâåöü ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí Åëåêòðîìîíòåðà, ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà, çíàííÿ ïî âóë.Âåòåðàí³â (33-é êâàðòàë). ÏÊ. Òåë: (0362) 222739 Àäð: Òåë: (099) 2122227, ²ííà Ïåòð³âíà gortop3000@mail.ru Ïîòð³áåí îô³ö³àíò òà êóõàð. Òåë: (0332)

ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï â³ä 3500 + ïà- 726262, ï³ñëÿ 12.00 (Ëóöüê); (050) ëèâî + áîíóñè. Ìîæëèâî áåç 6518664 äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (095) Ïðîïîíóºìî ðîáîòó: Êðåäèòíèé êîíñóëüòàíò â ì³æíà- 0713863 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ç/ï â³ä 3000ãðí, Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ïðîäàâö³ íà â³ää³ë ðîäíó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Áåç äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî. Òåë: (0362) “êàâà-÷àé”, òåðì³íîâî. Òåë: (050) äîñâ³äó. Áåç îñâ³òè. Òåë: (067) 430740; (097) 2385723 2800053, Äìèòðî Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ç/ï â³ä 5000ãðí, Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: áàðìåí, àäì³í³ñòðà6581399; (0362) 400197

Ïðîïîíóºìî

Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³

ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïî âóë.Ëüâ³âñüê³é. Òåë: (099) 2122227, ²ííà Ïåòð³âíà

Ô³ðìà â³çüìå

íà ðîáîòó ìîëîäèõ ëþäåé íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: âàíòàæíèêè,òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ðåàë³çàòîðè, ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, îô³ñ-ìåíåäæåðè. Ç/ï 2600-4700ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (097) 6459128

19

òîð, îô³ö³àíòè, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (0332) 255298; (095) 4580758

Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè íà ïîñàäó òîðãîâîãî ïðåäñòàâíèêà, ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì, ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 2585855; (050) 9071364

Iíæåíåðà-ìåõàí³êà, ʲϳÀ, íàëàä÷èêà îáëàäíàííÿ, çâàðíèêà, òîêàðÿ. Òåë: (068) 1458373 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0488877 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 7986820 Ïðèáèðàëüíèö³ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, áóäèíê³â, îô³ñ³â, êâàðòèð, ðåêîìåíäàö³¿. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963 Ïðîäàâöÿ, äîãëÿäàëüíèö³, æ³íêà. Òåë: (096) 3791721 Ïðîäàâöÿ, ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, òåëåôîí³ñòà, àáî áóäü-ÿêó. Òåë: (096) 7235012 Ïðîìîâòåðà. Òåë: (097) 4630472


20

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

Ñàíòåõí³êà, çâàðþâàëüíèêà, ÿê³ñíî âèêîíóþ âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (096) 7787581 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 264858 (гâíå); (096) 5775599 Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, º âëàñíèé ïàñàæèðñüêèé àâòîìîá³ëü “Îïåëü-Ìîâàíî”, 8 ì³ñöü, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 1090191 Øóêàþ ðîáîòó ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ó ì.Ëóöüêó, º äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (095) 6085463

3.10

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ÏÎÒвÁͲ Äîìîãîñïîäàðêà, ïîðÿäíà, îõàéíà, âì³ííÿ ãîòóâàòè - îáîâ’ÿçêîâî, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-16.00, ñá.,íä. - âèõ., ç/ï 100ãðí/äí. Òåë: (098) 7999500, (0362) 433736 Íÿíÿ (ðåêîìåíäàö³¿ îáîâ’ÿçêîâî), îõàéíà, â³äïîâ³äàëüíà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-16.00, 5äí./ò, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (095) 6876736 Íÿíÿ (ðåêîìåíäàö³¿ îáîâ’ÿçêîâî), îõàéíà, â³äïîâ³äàëüíà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-16.00, 5äí/ò, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (098) 7999500

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, â³ðóþ÷à. Òåë: (063) 3712842; (099) 2273849 Íÿí³ æ³íêà â/î. Òåë: (096) 5991333

3.20

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ â-âà ͳìå÷÷èíè, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â, íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïðåäñòàâëþ ³íòåðåñè Âàøîãî á³çíåñó â øåíãåí çîí³. ϳäïðèºìåöü, â/î, ÏÌÆ. Òåë: (063) 7637072, Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Ïðîïîíóºìî ñï³âïðàöþ àâòîåëåêòðèêó. Òåë: (0362) 619503; (067) 3811501 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ äëÿ âëàñíèê³â àâòîìîá³ë³â âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ â³ä 4 äî 20ò, îáëàäíàíèõ ìàí³ïóëÿòîðîì íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Òåë: (067) 3602096 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Ëàíîñ, 2007ð., â åêñïëóàòàö³¿ ó 2008ð, çåëåíèé ìåòàë³ê, òèòàíè, íîâà ãóìà çèìîâà, ãàç-áåíçèí, 98000êì, â³äì³ííèé ñòàí, äîãëÿä-³äåàëüíèé. Òåë: (097) 6496792 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Òàâð³ÿ, ï³êàï, 130000êì, 15000ãðí. Òåë: (0332) 281483

×åð³-Àìóëåò-À15 2008ð., 1.6ë, áåíçèí, áåæåâî-ñ³ðèé “ìåòàë³ê”, ïðîá³ã 49000êì, íå áèòèé, íå êðàøåíèé, êîíäèö³îíåð, ÀÂÑ, åë.ïàêåò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³äåàëüíèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1768107

'

9

FIAT

Ô³àò-Ô³îð³íî 1998ð, 1.4ë, áåíçèí, 15000ãðí. Òåë: (068) 0205505

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðò 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, ñèí³é “ìåòàë³ê”, õåò÷áåê, 1300. Òåë: (097) 6787621 Ôîðä-Ôîêóñ 2007ð., 1.6ë, áåíçèí, ÷îðíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (063) 8193816

R

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

Audi

Àóä³ À-6 1995ð., 2.8ë, áåíçèí, 5-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, ABS, ARB, êîíäèö³îíåð, òîíóâàííÿ, ìàãí³òîëà, CD, MP-3, 74800ãðí, òîðã. Òåë: (068) 9347574 Àóä³-100 1984ð., 2.0ë, äèçåëü, 5-ñò.ÊÏÏ, ñ³ðèé, ã/ï êåðìà, ëþê, 33000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6028069

Mazda

Ìàçäà-323 1996ð., ñ³ðáíèé ìåòàë³ê, ñåäàí, 1.5ë, 5-ñò.ÊÏÏ, 40000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ìàçäà-626, 1988ð. Òåë: (067) 8366967

W

Nissan

ͳññàí-Ñàíí³. Òåë: (067) 7275858

Y

Îïåëü-Âåêòðà-Â, 1990ð., 2.0ë, ³, 5-ñò.ÊÏÏ ñåäàí, ÷åðâîíèé, ïðîá³ã 248, íîâà ãóìà, 32800ãðí, òîðã. Òåë: (067) 1385668; (096) 1371337 Îïåëü-Êàäåòò, 1986ð., 1,6ë., äèçåëü, íà ïîâíîìó õîäó, ðæàâ÷èíè íåìà, ïåðåáðàíèé ìîòîð, ìàãí³òîëà, ôàðêîï, 2800 òîðã. Òåë: (067) 2659590

n

Toyota

Òîéîòà-Êàð³íà 1996ð., 1.6ë., åëåêòðîïàêåò, ëþê, ñèí³é êîë³ð. Òåë: (098) 2144496

q

s

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2101 1974ð., êàïðåìîíò äâèãóíà, õîäîâî¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5401948 ÂÀÇ-2101 1979ð., 1.1ë, ñ³ðèé, 10660ãðí. Òåë: (066) 4116257 ÂÀÇ-2106 1984ð., 1.6ë, êàðáþðàòîð, 5- ñò, æîâòèé, 8480 ãðí. Òåë: (066) 4134940 ÂÀÇ-21063 1986ð., 1.3 ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (068) 5633317 ÂÀÇ-21063 1988ð, áåæåâèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6989547 ÂÀÇ-21063 1990ð., ñâ³òëî-áåæåâèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, 16000ãðí. Òåë: (099) 6429771

ÂÀÇ-21063 1990ð., ñâ³òëî-áåæåâèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, 16000ãðí. Òåë: (099) 6429771 ÂÀÇ-2107 1995ð., á³ëèé, 1.5ë, 4-ñò.ÊÏÏ, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÂÀÇ-2109 1988ð., 21000ãðí. Òåë: (098) 5774810 ÂÀÇ-2109 2000ð., 1.5ë., ó õîðîøîìó ñòàí³, 16000ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÂÀÇ-210994 2008 ð, 1,6 ë, êàðáþðàòîð, 5- ñò, ÷îðíèé, õå÷òáåê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (068) 0352863 ÂÀÇ-2112 2006ð., 1.6³, 5-ñò.ÊÏÏ, çåëåíèé ìåòàë³ê, íîâà, ö/ç, 45920ãðí, òîðã. Òåë: (068) 4242532

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ-21 “Âîëãà” 1967ð., íà õîäó + çàï÷àñòèíè. Òåë: (099) 3318384

w

ÇÀÇ

ÇÀÇ “Ñëàâóòà” 2003ð., 1.2ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, ÷åðâîíèé, òèòàíîâ³ äèñêè, 26400ãðí, òîðã. Òåë: (068) 7298850 ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566 ÇÀÇ-110557 “Òàâð³ÿ”, ï³êàï, 2007ð., ó õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 4872583; (067) 8520686

‚

ÏÎÏÈÒ

Àóä³-À6, 2001ð., óí³âåðñàë, êâàòðî, øê³ðà, 52800ãðí. Òåë: (097) 5548240

â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, ö³ë³, ³äåàëüí³, ïðîáëåìí³. Äîðîãî! Øâèäêèé ðîçðàõóíîê! Ïîñëóãè åâàêóàòîðà! Òåë: (067) 8736777

ÁÌÂ-320 1992ð., ÀÊÏ, 2.0ë, áåíçèí, âåëþð, åë.ïàêåò, òèòàíîâ³ äèñêè, êîë³ð ÷îðíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà, àáî îáì³í íà ì³êðîàâòîáóñ. Òåë: (067) 8368469

ÁÌÂ-730, ìîíî³íæåêòîð, ÊÏÏ-àâòîìàò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, âåëþðîâèé ñàëîí, äèñêè, çèìîâà ãóìà, åë/ïàêåò, åë/ëþê, íîâèé àêóìóëÿòîð, ðàä³àòîð, êàïðåìîíò ï³äâ³ñêè, ïðîéäåíî ÒÎ, íåäîðîãî. Òåë: (050) 5299327

£

Chevrolet

Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562

3

Dacia

Äà÷³ÿ-Ëîãàí 2008ð., 1.4ë, MPI, ã³äðîï³ä-÷ êåðìà, AIRBAG ö/ç, äâîñòîðîííÿ ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà ãóìà, 62500ãðí, òîðã. Òåë: (050) 5731501; (097) 3841378

4

Daewoo

À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì 1988-2001ð. ç äîêóìåíòàìè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì 1988-2001ð., äèçåëü, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåë: (0362) 434647 (гâíå) À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî íåñïðàâíèé. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2135552 Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (096) 0301888

Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890

@

IFA

IÔÀ-50. Òåë: (0362) 206937; (096) 4369745

S

Mercedes

[

Peugeot

Ìåðñåäåñ-Âàð³î-512 1997 ð, 2,9 ë, TD, ÷åðâîíèé, ñïàðêà, 16 ì³ñöü, 78. 660 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5070425

Ïåæî-Ïàðòíåð 2010ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 74000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Ïåæî-Ïàðòíåð 2012ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 19000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364

_

Renault

Êóïëþ àâòî “Àóä³-À6" ÒIJ 1996ð., áèòèé, ãíèäèé, ãîð³ëèé, íåñïðàâíèé. Òåë: (068) 3164344

Ðåíî-Òðàô³ê 2007ð., á³ëèé, ïàñàæèð, 6-ñò.ÊÏÏ, âèñîêèé, äîâãèé, åëåêòðîïàêåò, íîâà ãóìà, ðåìåí³, ô³ëüòðè íîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3608445

Êóïëþ àâòî: ÂÀÇ, “Ìîñêâè÷”, ÃÀÇ, ÓÀÇ, “Ìàçäà”, ÁÌÂ, “Ìåðñåäåñ”, “Õþíäàé”, “Ðåíî”, “Ïåæî”, “ѳòðîåí”, òà ³íø³ ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè òà áåç. Ðîçðàõóíîê ìèòòºâî. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Êóïëþ àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé íà âîëèíñüê³é ðåºñòðàö³¿ (ìîæëèâèé äð³áíèé ðåìîíò). Òåë: (066) 9262989; (066) 4404169

Êóïëþ àâòîìîá³ëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.02

Ïîçàøëÿõîâèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Êàää³ 2005 ð, 2,0 ë, äèçåëü, 5ñò, á³ëèé, 5 ì³ñöü, ïðîá³ã 220 000 êì, íîâà ãóìà, 50êÂò, ABS,ARB. Òåë: (050) 8405165; (096) 0300264 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò2 1989ð., 1.7ä, ïàñàæèðñüêèé, 25000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ-4301 1996ð., 6.2ë, äèçåëü, 5-ñò, ñèí³é, íîâà ãóìà, 5ò, òåðìîáóäà 18 êóá.ì, 65000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 2859073; (097) 3953487 ÃÀÇ-51 ñàìîñêèä 1974ð., íà õîäó, ó ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (099) 2293029 ÃÀÇ-51, 52 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (0362) 629794 (гâíå); (097) 1545924 ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1980ð., 10000ãðí. Òåë: (097) 6943890

ÃÀÇ-53 1992ð., äèçåëü, ôóðãîí; ÃÀÇ-53 1988ð., áåíçèí, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ-53 ãàç-áåíçèí 17000ãðí. Òåë: (066) 8944694

ÃÀÇ-53-ñàìîñêèä, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 4565619, Ñëàâ³ê

x

ÇÈË

Ç²Ë ÌÌÇ-4502, ãàç-áåíçèí. Òåë: (067) 7027560

DzË-130, áîðò-òåíò, ãàç/áåíçèí, 8 áàëîí³â. Òåë: (096) 3888438 DzË-130, ôóðãîí + ïðè÷³ï ôóðãîí, ãàç/áåíçèí, 14 áàëîí³â. Òåë: (096) 3888438 DzË-4502 1988ð., çåëåíèé, áåíçèí, ñàìîñêèä, 5.5ò, êàïðåìîíò, íîâà ãóìà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (096) 2727078

|

戓˂

ÊàìÀÇ-55-11. Òåë: (0362) 206937; (096) 4369745



ÌÀÇ

ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321 ÌÀÇ-53371 1993ð., ç ïðè÷³ïîì ÌÀÇ-8926 1993ð, ö³íà 65000ãðí, õîðîøèé ñòàí, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (096) 3855405, (066) 6533141

„

ÐÀÔ

ÐÀÔ, âàíòàæîïàñàæèð, ðîáî÷èé ñòàí, 9000 ãðí. Òåë: (097) 6285496

†

ÓÀÇ

ÏÎÏÈÒ

ÓÀÇ (òàáëåòêà), ôóðãîí, ìàëîòîíàæíèé, 1986ð. Òåë: (067) 3600379

ÓÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (097) 6943890

ÓÀÇ-469 ï³ñëÿ

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷-2137. Òåë: (067) 8366967 Ìîñêâè÷-2141 ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

Ðåíî-Òðàô³ê 2005ð., 1.9ë, 6-ñò.ÊÏÏ, ïðîá³ã 160000êì, âàíòàæîïàñàæèð, 7+1, 11900. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (093) 0270771, (095) 7027422 Àäð: www.valera-avto.com.ua

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

A/ì

BMW

â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà íå íà õîäó àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (095) 7976157; (097) 5759549

Ôîðä-Êóð’ºð, 1998ð., äèçåëü, àáî ïîì³íÿþ íà âàíòàæ³âêó. Òåë: (050) 2364977; (097) 1644801 Ôîðä-Òðàíçèò 1996ð., 2.5 òä, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé, íîâà ãóìà, ã/ï, ÀÂÑ, 36500ãðí. Òåë: (066) 5481665 Ôîðä-Òðàíçèò, 1979ð., 2,5ë, äèçåëü, 24000ãðí. Òåë: (098) 0332329

Êóïëþ ÀÂÒÎ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 1986ð., 4-äâåðíèé, ð³äíà ôàðáà, 1.3ë, áåíçèí, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1985ð., 1.3ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ, á³ëèé êîë³ð, 18000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 1992ð., ñ³ðèé, 2.0ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âåëþð, ëþê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 62, 1987ð., 1,8ë, ñòàí â³äì³ííèé, ñ³ðèé, 3000. Òåë: (097) 2255686 Ôîëüêñâàãåí-Ïîëî 1993ð., 1.0ë, ³íæåêòîð, 5ñò, ÷åðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7351404

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890 Àâòîìîá³ëü ç êóçîâîì á/í, ðîçìèòíåíèé íà ³íâàë³äà, àáî íå çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó. Òåë: (096) 0301888 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé ïî ðåàëüí³é ö³í³. Òåë: (067) 3625501 Àóä³ 1987-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌ 1990-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455

Opel

Àóä³-100 1989ð, ñ³ðèé, õîðîøèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364

,

3.05 Øóêàþ ðîáîòó —

Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741

4.03

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ñâ³æîïðèãíàí³, âàíòàæí³, ì³êðîàâòîáóñè, áóñè: “Ìåðñåäåñ”, “Ôîëüêñâàãåí”, “Ðåíî”, òà ³íø³. Ïðîäàæ. Îáì³í. Êðåäèò. Àâòîâèêóï. Ïðèãîí ï³ä çàìîâëåííÿ. Çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Îïåëü-Ìîâàíî 2006ð., 2.5ë., òóðáîäèçåëü, 6ñò.ÊÏÏ, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, äîâæèíà áóäè 3.30ì., âèñîòà 1.9ì., 3.5ò., 88000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (097) 6459005

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 ÔÀ 2006ð., 3ò, ³çîòåðì. Òåë: (0362) 613855(гâíå); (066) 4488190

9

FIAT

Ô³àò-Äóêàòî 2007 ð, 2,3ë, äèçåëü, 6- ñò, çåëåíèé, íîâà çèìîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëáâà÷, ABS,ARB, 103 500 ãðí, òîðã. Òåë: (067) 6032059; (068) 0523646

Ô³àò-Ô³îð³íî 2012ð, ïàñàæèð, 1.3ë, ïðîá³ã 7000êì, 13500. Òåë: (068) 0249364

:

Ford

êàïðåìîíòó, ãàç-áåíçèí, ìåòàëåâèé äàõ, 30000ãðí. ÃÀÇ-2705 “Ãàçåëü”, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ãàç-áåíçèí, 25000ãðí. Òåë: (050) 3782240; (097) 5939222 ÏÎÏÈÒ Ç²Ë-130, ñàìîñêèä, áîðòîâèé àáî áóäêó, ìîæíà áåç äîêóìåíò³â. Òåë: (067) 7600408

4.05

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîêðàí ÊÑ-3562-Á, äåøåâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (066) 7945181, Âîëîäèìèð

Áóëüäîçåð ÄÒ-75, êîìáàéí áóðÿêîâèé ÊÑ-6Á, êîìáàéí “Íèâà”, ïëóã, òðàíñïîðòåðè. Òåë: (067) 9614863 Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842

Äî òðàêòîðà Ò-16: ðàìó, ÊÏÏ, êóçîâ òà ³í.; çàï÷àñòèíè äî Ò-40: òðàíñì³ñ³þ, êàá³íó, çàäí³ äèñêè, ðóëüîâå òà ³í.; äâèãóí äî Ò-25 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåë: (066) 0278892; (096) 2928247 Åêñêàâàòîð ÞÌÇ-ÅÎ2621. Òåë: (097) 4632160 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã

ÊÒÍ îäíîðÿäíèé, íàâ³ñíèé, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (097) 3726548 ÊÒÍ, äâîðÿäíèé, ïðè÷³ïíèé, Ïîëüùà, 10500ãðí. Òåë: (097) 2965995 Êàðòîïëåêîïà÷ â õîðîøîìó ñòàí³, äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 0426932 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ ê³ííèé. Òåë: (097) 5401948 Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082 Êàðòîïëåñàäæàëêà äâîðÿäíà, íàâ³ñíà äî òðàêòîðà, ðàäÿíñüêà, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0332) 293054 (Ëóöüê) Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí “Âîëüâî-1130", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Âîëüâî-830", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí ÊÑ-6Á. Òåë: (096) 6981291 Êîìáàéí áóðÿêîêîïàëüíèé “Riecam RBM-300" 1997ð. Òåë: (097) 3014790, Îëåã Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082

Êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé “Äîì³íàòîð-98" 1994ð, æàòêà 4.2ì, ñ³÷êàðíÿ, õîðîøèé ñòàí, ç äîêóìåíòàìè, ö³íà 340000ãðí. Òåë: (096) 3855405, (066) 6533141 Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: “Âîëüâî”, “Êëààñ”, “Äæîí ijð”, MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó. Òåë: (050) 1849978; (098) 7421737 Êîñàðêà ðîòîðíà. Òåë: (096) 6981291

Êîñàðêà òðàêòîðíà, ñåãìåíòíà; Ãðàáàëêà, òðàêòîðíà, 6ì, ñêëàäíà. Òåë: (096) 3554722 Êîñàðêà, òðàêòîðíà, íåäîðîãî, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 5876773

Êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³, ãðàáàðêè, áîðîíè, êîïà÷êè, êóëüòèâàòîðè, ïëóãè, ñ³âàëêè, îáïðèñêóâà÷³, ñàäæàëêè. Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüí³ “Àííà”, “Áîëüêî”, “Êàðëèê”, “Ãð³ììå” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006 Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082 Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 Êóëüòèâàòîð øèðèíà 3,6ì. Òåë: (0362) 270877; (067) 9612694 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 ̳í³-òðàêòîð ÌÒÇ-082, Á³ëîðóñü, 4õ4, áëîêèðîâêà ïåðåäíüîãî ìîñòà, ðåâåðñ, ÂÂÏ ã³äðàâë³êà, íàâ³ñêà, ïëóã êîðïóñíèé, êîñàðêà, ãðàáë³, ïðè÷³ï 3750. Òåë: (03656) 32400 ̳í³-òðàêòîð Ñåíòàé 24 Â, 2010 ð, ðåì³ííèé. Òåë: (050) 5110710; (067) 9131550 Ìàí³ïóëÿòîð. Òåë: (0362) 206937; (096) 4369745 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274 Ìîòîïîìïó â êîìïëåêò³, á/â. Òåë: (067) 7972667

Íàâàíòàæóâà÷ íà íàâ³ñêó äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÞÌÇ, âèñîòà ï³äéîìó 3.2ì, â/ï 3ò, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñèïó÷èõ ìàòåð³àë³â (âóã³ëëÿ, ï³ñîê, ùåá³íü). Òåë: (097) 4975300 Îáïðèñêóâà÷ 400ë, á/â. Òåë: (067) 7972667

Îáïðèñêóâà÷³ 400-800ë, êàðòîïëåñàäæàëêè, êàðòîïëåêîïà÷³, ðîçêèäà÷³ ì³íäîáðèâ, êîñàðêè ðîòàö³éí³, ãðàáàðêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ãðóíòîôðåçè. Òåë: (067) 9288191; (066) 3878894 Îãîðîòà÷ äëÿ êàðòîïë³, òðàêòîðíèé. Òåë: (067) 2735093

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ïëóã ï’ÿòèñêèáîâèé, 5000 ãðí. Òåë: (097) 6285496

Ïëóã, 5-òè êîðïóñíèé, 5000ãðí. Òåë: (096) 3855405, (066) 6533141

Òðàêòîð ÄÒ-75 áóëüäîçåð, ìîæëèâèé îáì³í íà “Á³ëîðóñ” ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 7917561 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ìàëà êàá³íà ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 6486269 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 âåëèêà êàá³íà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 8622070 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 ìàëà êàá³íà 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 4474008 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà, òðàêòîð Ò-16. Òåë: (097) 2669952 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð Ò-16 1980ð., ç äîêóìåíòàìè, äâèãóí Ä-21 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ã³äðàâë³÷íà ï³äâ³ñêà, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (050) 5521906, ï³ñëÿ 18.00

Òðàêòîð Ò-25 1993ð., ç êàá³íîþ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³ òà Ò-25 áåç êàá³íè 1984 òà 1990ð. Êàðòîïëåêîïà÷êè äâî-, îäíîðÿäí³, íîâ³ òà á/â; ïðåñï³äáèðà÷³ “Êëààñ”, “ѳïìà”, “Âåëüãåð” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006

Òðàêòîð Ò-25 1994ð. ç êàá³íîþ, Ò-25 1990ð. áåç êàá³íè ó â³äì³ííîìó ñòàí³; êîìáàéíè êàðòîïëå- òà çåðíîçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, ð³çí³ ìàðêè; áîðîíè, êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³; ïëóãè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêè òà ³í. ç Ïîëüù³. Òåë: (099) 0834091; (067) 1253737 Òðàêòîð Ò-25 1990ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 1220729

Òðàêòîð Ò-25 2011ð, ìàéæå íîâèé. Òåë: (066) 6678437 Òðàêòîð Ò-40. Òåë: (097) 7647004

Òðàêòîð Ò-70ÑÌ, ö³íà 20000ãðí. Òåë: (096) 3855405, (066) 6533141 Òðàêòîð ÞÌÇ-6, 23000ãðí; Ïðè÷³ï îäíîâ³ñíèé, Ò-25, 26000ãðí. Òåë: (068) 6246394 Òðàêòîð âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, äâèãóí ÌÒÇ-80, ïëóã, êóëüòèâàòîð ó êîìïëåêò³, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 9616689

Òðàêòîð Ò-25, ó ì.Ëóöüêó. Òåë: (050) 1669111; (096) 1399028 Òðàêòîð, ÌÒÇ-80, 1981ð., Ãîùà. Òåë: (096) 2130173 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

Òðàêòîðè ÌÒÇ, (á/â òà íîâ³). Êîì•áàéíè: “Äîí”, “Á³çîí”, “˳äà”, TS-59;

“Êåéñ”, “Êëààñ-Ìåãà”, “Äæîí-ijð”. Áóðÿêîêîìáàéí “Êëÿéíå”, “Õîëìåð”. Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé. Ïðè÷³ï ÃÊÁ. Ç/÷ äî ÑÊ-5 “Íèâà”; ÊÏÏ äî DzË-130, âîðîòà ãàðàæí³. Òåë: (03342) 93214 (Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé); (097) 2777435; (050) 6711093 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîðè ÿïîíñüê³, äèçåëüí³ â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ; ïðîäàì ëîïàòó ç ðàìîþ äî òðàêòîðà Ò-25 (çàâîäñüêó). Ïðîäàì ïëóã äâîêîðïóñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (0332) 704684 (Ëóöüê); (050) 6227109 Òðàêòîðè Ò-40 1991ð., Ò-25 1988ð.; ÌÒÇ-80 1991, 1994ð.; çàï÷àñòèíè á/â: ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÞÌÇ. Òåë: (067) 3609149; (050) 9936211

Ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ñàäæàëêè, îáïðèñêóâà÷³, îáãîðòà÷³, ÊÒÍ, îäíî òà äâîðÿäí³. Òåë: (096) 9798533 Ïðåñ-ï³äáèðà÷ “ѳãìà”, “Ôàìàðîë”, “Âåëäåð”. Òåë: (096) 6981291

Òðàêòîðè

Ïðåñï³äáèðà÷³, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ òà ³í. ñ/ã òåõí³êó òà çàï÷àñòèíè. Àñîðòèìåíò òîâàðó íà ñàéò³: www.fermeragro.com.ua. Òåë: (0332) 767912 (Ëóöüê); (066) 3542104; (066) 5281360 Ïðè÷³ï “2ÏÒÑ-3", 3ò. Òåë: (050) 2364977; (097) 1644801 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, ñàìîðîáíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 2795769 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà ÏÒÑ-4 çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 6869600 Ïðè÷åïè íîâ³ îäíîâ³ñí³, â³éñüêîâ³, øàñ³ íà ðåñîðàõ äî ì³í³-òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêî¿ òåõí³êè (òðàêòîðè, ìîòîáëîêè), ðåñòàâðàö³ÿ âîäÿíèõ ïîìï òà øåñòåðåíü, ðåìîíò ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741 Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà: êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³, êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîïà÷êè, òðàêòîðè, êîñàðêè òà ³íøà òåõí³êà. Òåë: (067) 3910253; (066) 8701542

ѳâàëêà áóðÿ÷íà ÑÑÒ-12, õîðîøèé ñòàí, 10000ãðí. Òåë: (096) 3855405, (066) 6533141 Ñàäæàëêà íà ïëóã. Òåë: (050) 2364977; (097) 1644801 Ñàíè ê³íí³ ìåòàëåâ³. Òåë: (097) 5401948 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019

Òðàêòîð ÄÒ-75 áóëüäîçåð, ìîæëèâèé îáì³í íà “Á³ëîðóñ” ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 7917561

íîâ³ (Êèòàé), ìîòîáëîêè á/â (ßïîí³ÿ), íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ìîòîáëîêè, ì³í³-êîìáàéíè, åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êðåäèò, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, ñåðâ³ñ. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823

ÏÎÏÈÒ Äèñê íà çàäí³ êîëåñà, äëÿ ì³æðÿäêîâîãî îáðîá³òêó. Òåë: (067) 7972667

Êóïëþ òðàêòîð ËÒÇ-55 60, ÌÒÇ, Ò-40, â áóäü-ÿêîìó, ñòàí³ çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåë: (067) 7011703; (095) 7435783 Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. Òåë: (063) 3121882 Òðàêòîð ÞÌÇ: çàäí³ øèíè. Òåë: (067) 1027735

4.10

Àâòîçàï÷àñòèíè

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîìàãí³òîëà, íîâà, çàïàêîâàíà, çà ï³â ö³íè. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314

Àâòîøðîò. Çàï÷. äî: “Àóä³-80, -À4, -À-100, -À6 1996ð, 2000ð, (1.8-2.3) 2.6, 2.8, 1.8Ò²; ”Ìåðñåäåñ": -124; -Ñ-202; -210; “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ” 1.9ÒÄ, 1.8Ò², 2000ð; -Ôåë³ö³ÿ", 1.3á. Ãóìà çèìîâà R-13 -14 -15, -16; Ìàçäà 6-26 1990ð, 2.0³. Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3. Òåë: (0362) 611620; (067) 7348206, (066) 7009595


4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð.

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

Ìîòîöèêë “Ì³íñê”, 405-äâèãóí, ³äåàëüíèé ñòàí. Òåë: (066) 6678437 Ìîòîöèêë “Óðàë”, 1500ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 1988822

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ñêóòåð “Äåô³àíò”, 4-òàêòíèé, Êèòàé. Òåë: (097) 0487826 Ñêóòåð, ßïîí³ÿ, çàðåºñòðîâàíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5876773 Ñêóòåð, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5876773

ÏÎÏÈÒ Êóïëþ ìîïåä “Àëüôà Ñàáóð”, 110êóá.ñì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (063) 6836433

4.30

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëîñèïåä ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 1449723

Äèñêè ìåòàëåâ³ äî à/ì “Àóä³”, R15 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè ìåòàëåâ³ ç àâòîãóìîþ íîâîþ äî à/ì ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493; (097) 2528912, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó)

Äîêóìåíòè: Òðàêòîð Ò-74; ÃÀÇ-24 “Âîëãà”, ÃÀÇ-52. Òåë: (096) 3554722

Âåëîñèïåäè

Ô³øêà äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Øèíè. Òåë: (096) 5701602; (066) 7789260 çàï÷àñòèíè äëÿ

Avia

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

BMW

ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Fiat

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Çàï÷àñòèíè áóðÿêîêîìáàéí Ðîïà. Òåë: (098) 6167174

Çàï÷àñòèíè äî ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, DzË, ÃÀÇ-53; ðàìè ç äîêóìåíòàìè òà äâèãóíè äî ð³çíèõ â³ò÷èçíÿíèõ âàíòàæíèõ à/ì. Ïðîäàì âàíòàæí³ à/ì ï³ä çàìîâëåííÿ, ð³çíèõ ìàðîê. Ïðè÷åïè DzË, ÊàìÀÇ-ÃÊÁ8350. Òåë: (03368) 22701 (Ðîæèùå); (098) 8359273 Çàï÷àñòèíè. ÂÀÇ-2101: äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, 2800ãðí; 5-ñò.ÊÏÏ äî ÂÀÇ-2107, 1500ãðí; Ô³àò-Ô³îð³íî: íàï³ââ³ñ³, 2øò. Ñòåíä äëÿ ðåãóëþâàííÿ ôîðñóíîê äèçåëüíèõ äâèãóí³â, 1600ãðí. Òåë: (097) 7403306 Êàðáþðàòîðè íîâ³ íà ÃÀÇ-53, ÇÀÇ-40, “Òàâð³ÿ”, “Ìîñêâè÷-412"Þ âèðîáíèöòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ”Ïåêàð"Þ äâèãóí ÓÄ-1. Òåë: (050) 3522453 Êåðìîâ³ ìåõàí³çìè DzË, ÃÀÇ, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ; Ãóìà 4øò. 205õ65õ16 (ë³òî) 400ãðí; Êîëåñà á/â 22.5 íà ÌÀÇ, DzË, Êîëõ³äà (ïðè÷³ï); Äèñêè êîë³ñí³ á/â íà ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ²ÔÀ; ÊÏÏ øâèäê³ñíà íà DzÑ, DzË-157; Ñòàðòåðè á/â, íåäîðîãî ÊàìÀÇ, Ò-40, Ò-25; Ñêëî ëîáîâå. Òåë: (067) 7706658

Êîèáàéí “Äæîí-ijð 965, 975, 985": çàï÷àñòèíè, æàòêà 5ì., ç ð³ïàêîâèì ñòâîëîì. Òåë: (097) 0748424

Êîë³íâàëè äî Ò-40, ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-80, ÞÌÇ, Ò-150, à/ì “Âîëèíÿíêà”, Ìîñêâè÷-408, Ìîñêâè÷-412, ÂÀÇ-2101, 2106, 2108, ÃÀÇ-69, ÓÀÇ-469, ÃÀÇ-24, Ãàçåëü, ÃÀÇ-51, 52, 53, DzË-164, -130; ïàëèâí³ íàñîñè. Çàï÷àñòèíè äî à/ì ÓÀÇ òà “Âîëãà”. Òåë: (03357) 23077 (Êàì³íü-Êàøèðñüêèé); (050) 5676752 ÌÒÇ-80: êðàá. Òåë: (097) 2669952 Ìîñêèâ÷: êàðäàí, êðèëà. Òåë: (068) 0218529 Íîâà ãóìà ç ͳìå÷÷èíè äî ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòî, â³äì³ííà ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ â³ä âèðîáíèêà, 1 ð³ê. Òåë: (066) 3757799; (096) 7827986

Îòîïëþâà÷ àâòîíîìíèé, áåíçèí. Êîæóõ áëîêà Ò-40. Òåë: (096) 3554722 Ïî çàï÷àñòèíàõ “ͳññàí-Ïð³ìà-Ñòàð” òà “Ðåíî-Òðàô³ê”: 2006ð., äâèãóí 1.9ë, äèçåëü, 6-ñò.ÊÏÏ, äîâãà áàçà. Òåë: (050) 5865007 Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ðàä³îñòàíö³ÿ äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Ñêàòè äî DzË-131. Òåë: (068) 7937393; (068) 0349117

Òðàêòîð Ò-25, Ò-40 íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 0893092 Òðàêòîð Ò-25: ïàëèâíèé íàñîñ, ñòàðòåð. Òåë: (067) 2735093 Òðàêòîð Ò-40: êîðîáêà ç ïðîì³æóòêîþ, äâèãóí, ïåðåäí³é ì³ñò, êîøèê, êðàá, êîë³íâàë, ðåâåðñ, øàòóíè, ÃÏ, çàï÷àñòèíè âåäó÷îãî, òà ³í. Òåë: (097) 2669952

Peugeot

Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Îïòèêà, äåòàë³ ï³äâ³ñêè òà äâèãóíà à/ì ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Øèðîêèé âèá³ð. Òåë: (0362) 610655, 59086; (067) 9001208; (067) 7747671

Opel

Renault

Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ðåíî-Òðàô³ê: äâèãóí 2.2ë., áåíçèí. Òåë: (097) 6459005

ѲÒÐΪÍ. Çàï÷àñòèíè ïðîïîíóº ìàãàçèí “Çàõ³äàâòî”. Òåë: (03622) 59086; (067) 9001208; (067) 7747671; (0362) 610655 Àäð: гâíå, Ìëèí³âñüêà, 25 (â ïðèì³ùåíí³ “гâíåíàñ³ííÿîâî÷”) Ô³àò-Äóêàòî 1999ð., ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0488891 Ô³àò-Óíî: äèñê ìåòàëåâèé R13 1øò, êîâïàêè îðèã³íàëüí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Isuzu

Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

KIA

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mazda

Ìàçäà-3 2004ð., õåò÷áåê: íàêëàäêà íà ïåðåäí³é ïîð³ã, êðèøêà íà çàïàñêó ï³ä ³íñòðóìåíòè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mercedes

Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ-208, -308: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2735093 Ìåðñåäåñ-Áåíö 290 â 210 êóçîâ³, 2,5ë., äèçåëü: ÀÊÏ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 1030303

Ìåðñåäåñ-³òî: äèñê êîëåñà R16. Òåë: (050) 3751531 Ìåðñåäåñ: äâèãóí ç êîðîáêîþ. Òåë: (097) 7594023 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissa

̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 0301888

4.50

Àâòîïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

òà íà çàìîâëåííÿ íà âñ³ âèäè àâòîìîá³ë³â. Çàì³íà, ðåìîíò òð³ùèí ³ ñêîë³â àâòîñêëà. Ïðàöþºìî íà âè¿çä³. Òåë: (067) 6608443, (099) 2495882

Ìàãàçèí “Àâòîðàé”

ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó, íîâ³ (Óêðà¿íà, Á³ëîðóñ³ÿ, Êèòàé) òà á/â (ͳìå÷÷èíà). Âåëîøîëîìè â íàÿâíîñò³. Ïðîâîäèìî ðåìîíò âåëîñèïåä³â, ìîïåä³â òà ìîòîöèêë³â (ðîçòî÷óºìî öèë³íäðè), ðåñòàâðóºìî êîë³íâàëè “ßâà”, ²Æ, “̳íñüê”, ÌÒ. Òåë: (0362) 683283; (097) 6458307; (067) 9393460

Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Ô²ÀÒ, ÏÅÆÎ, ÐÅÍÎ,

ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÓÇÎÂÀ

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Àâòîñêëî â íàÿâíîñò³

Audi

Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Àóä³: äâèãóí ç êîðîáêîþ. Òåë: (067) 8366967 çàï÷àñòèíè äëÿ

²íø³ Çäîëáóí³â. Ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

4.50 Àâòîïîñëóãè

Âåëîñèïåäè

4.30 Âåëîñèïåäè

Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Àêóìóëÿòîð äî ëåãêîâîãî àâòî. Òåë: (063) 3121882 Áàëîíè ãàçîâ³ ï³ä ãàç-ìåòàí. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Ãóìà 205õ60õ15 çèìîâà. Òåë: (067) 7816104 Äâèãóí 6 òóðáî-äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 1120262 Äâèãóí äî Ôîëüêñâàãåí 1,6 ë, Ôîðä ѳºðà, 1, 8 ë,TD, ïàëèâíóàïàðàòóðó, äî àâòîìîá³ëÿ Òîéîòà 2,0 ë, TD, ÊÏÏ äî àâòîìîá³ëÿ Ôîëüêñâàãåí, 5-ñò. Òåë: (050) 9253831 Äâèãóíè Ä-240 ÌÒÇ, Ä-144 Ò-40, “ÊàìÀÇ-740". Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Äèñêè ëåãêîñïëàâí³ 4øò. Òåë: (066) 8944694

21

Ïðîäàì. Ãàðàæ öåãëÿíèé ó êîîïåðàòèâ³, ð-í ËÏÇ, îõîðîíà, ñâ³òëî, 25000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì àáî ãàðàæ ó ³íøîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (095) 5709119

Skoda

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: âàæ³ëü (ðè÷àã). Òåë: (0362) 643685; (067) 41867960 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

Òîéîòà-Êåìð³: ñò³éêè ïåðåäí³ íîâ³. Òåë: (098) 2144496 Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ-28-35, äî 1992ð, 2.4ë, äèçåëü: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóïèö³ ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, â çáîð³, ðåø³òêà â çáîð³, áàê êîìïëåêòíèé ç êðèøêîþ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò-Â3, 1.6ë, òä³ 5-ñò.ÊÏÏ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 9518961 Ôîëüêñâàãåí-Ò5: ïåðåäíÿ ÷àñòèíà. Òåë: (068) 7937393; (068) 0349117 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÂÀÇ

ÂÀÇ-01-09: ÊÏÏ, êåðìîâ³ êîëîäêè, ìàõîâèêè, âàëè êåðìîâèõ êîëîíîê, áëîêè, ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 5546169 ÂÀÇ-06: äâèãóí ïî çàï÷àñòèíàõ, ÊÏÏ. Òåë: (099) 2032724

ÂÀÇ-2101-2107, -2108, -2109: çàï÷àñòèíè á/â; ðîáî÷³ äâèãóíè 2101-2106, 2108, ó õîðîøîìó ñòàí³; ãàç íà àâòî ïðîïàí-áóòàí; àâòîãóìà R13, R14, êóçîâè ÂÀÇ-2101, 03, 07, 08, 09. Àáî ïîð³æó ïî ôðàãìåíòàõ. Òåë: (050) 9010021 ÂÀÇ-2121: ì³ñò ïåðåäí³é á/â 300ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÂÀÇ: áàãàæíèê. Òåë: (096) 3953836 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÃÀÇ

ÃÀÇ-24 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 7932862 ÃÀÇ-24: âîäÿíèé íàñîñ, çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1027735

ÃÀÇ-24: êàïîò, êðèëî çàäíº. Òåë: (050) 3751531 ÃÀÇ-3110: êðèøêà áàãàæíèêà, áàëêà, äèñê êîëåñà. Òåë: (050) 3751531 ÃÀÇ-53 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 7932862 ÃÀÇ-53: ÊÏÏ, á/â. Òåë: (050) 9515210; (098) 5868945 ÃÀÇ-53: ÊÏÏ, ðåñîðè, òà ³í. Òåë: (068) 0345229 ÃÀÇ-53: äâèãóí, ÊÏÏ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 279170 (гâíå); (067) 3810783

ÃÀÇ-53: äâèãóí. Òåë: (096) 3554722

ÃÀÇ-53: ðîçäàòî÷íà êîðîáêà íà ÊÏÏ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

ÃÀÇ-53: ðåäóêòîð, ì³ñò; DzË-130: ÊÏÏ; Âîäÿíèé ðàä³àòîð íà “Íèâà” ÑÊ-5. Òåë: (096) 3554722 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Ãàçåëü: êðèëî ïåðåäíº, ñòàðèé òèï. Òåë: (050) 3751531

Òåë: (0362) 450774; (097) 4802335; (093) 4763147

ÇÈË

çàï÷àñòèíè äëÿ

DzË-130 ôóðãîí ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 4632160

DzË-130 íà/ïî çàï÷àñòèíàõ, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (097) 5781786 DzË-130, ÃÀÇ-52. Òåë: (0362) 249149 (гâíå); (067) 3638720 DzË-130: áàãàæíèê. Òåë: (067) 3635251 DzË-130: ì³ñò ã³ïî¿äíèé â çáîð³. Òåë: (067) 7027560

4.40

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

DzË: çàï÷àñòèíè á/â, äîêóìåíòè. Òåë: (096) 3888438 DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ÌÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ-5337: êóçîâ. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ-5549, çàäí³é ì³ñò, â³äì³ííèé ñòàí, 2200 ãðí. Òåë: (066) 0483240 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ÌÀÇ: êîëåñà R300-11, 2øò, ÊÀÌÀ. Òåë: (096) 3554722 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (096) 3871252 Ìîñêâè÷-2140 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 7932862 Ìîñêâè÷: ÊÏÏ, ðàä³àòîð, ìîòîð, áëîê, áàëêà, ëîáîâå ñêëî. Òåë: (099) 2032724

ÐÀÔ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÐÀÔ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 7932862

ÓÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÓÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Óðàë

çàï÷àñòèíè äëÿ

Óðàë, ÊàìÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

ÏÎÏÈÒ Ç²Ë-130: ðàìà. Òåë: (097) 4632160 ÊÏÏ äî à/ì ÇÀÇ-1105 “Òàâð³ÿ” 1.1. Òåë: (096) 2135552 Êóïëþ âîäÿíèé ðàä³àòîð äî òðàêòîðà ÞÌÇ-6ë. Òåë: (066) 5491006 Ëàïó, ïàâóê. Òåë: (097) 4632160

4.20

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîãàðàæ 16.5 êâ.ì., ².ѳðêà âóë., êîîïåðàòèâ “Çà êåðìîì”. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200

Âèãîòîâëåííÿ

Çàï÷àñòèíè, àêñåñóàðè äî êèòàéñüêèõ òà ÿïîíñüêèõ ñêóòåð³â, ðåìîíò, ä³àãíîñòèêà. Ëóöüê, ð-ê “Çàâîêçàëüíèé”, ÒÖ Ïàñàæ, ìàã. “Ñàìóðàé÷èê”. Òåë: (0332) 794919; (095) 0364636; (063) 8511500

Çâàðþâàëüí³ òà ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, òåðì³íîâî, øâèäêî. ϳäãîòîâêà ï³ä ôàðáóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ. Òåë: (050) 5857735 Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

Ðåìîíò ï³äâ³ñîê, äâèãóí³â, êîðîáîê ïåðåäà÷, ðèõòóâàëüíî-çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ôàðáóâàííÿ, ðåìîíò ï³ñëÿ ÄÒÏ; ðåìîíò åëåêòðîîáëàäíàííÿ, ä³àãíîñòèêà. Òåë: (0332) 726246; (050) 1761459

4.56

Àâòîòóðè

4.56 Àâòîòóðè

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942 Ãàðàæ “÷åðåïàøêà”. Òåë: (067) 7275858 Ãàðàæ Êðåéäÿíà, 37,4 êâ.ì, öåãëÿíèé, ÿìà, ï³äâàë, 6300. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàðàæ Ð.Øóõåâè÷à, 42 êâ.ì, ï³äâàë, çðó÷íèé äî¿çä, 12000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Äæåðåëî”, á³ëÿ Áàðìàê³â, º ÿìà, 25000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (096) 6789171

Ãàðàæ, Â.Äèâ³ç³¿, ñó÷àñíèé ðå•ìîíò, íà ï³äëîç³ òà â îãëÿäîâ³é ÿì³

ïîêëàäåíà ïëèòêà, öåãëÿíèé, ñóõèé, 24 êâ.ì., âèñîòà 3.1ì, âîðîòà óòåïëåí³ ï³ä áóñ 2.5õ2.5ì., åëåêòðèêà. Òåë: (099) 4882265, (097) 6046295 Ãàðàæ, ³ä³íñüêà, öåãëÿíèé, 8000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Ãàðàæ, Äâîðåöüêà, 2000ó.î. Òåë: (0362) 282430 Ãàðàæ, Êóð÷àòîâà, êîîïåðàòèâ “Òóðèñò”, ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë: (067) 9075538

Ãàðàæ, ÏÌÊ-100, 2-é ïîâåðõ, ñóõèé, ñâ³òëî, îøòóêàòóðåíèé. Òåë: (098) 3677462 Ãàðàæ, êîîï."Àâàíãàðä-Ìàçäà", ª.Êîíîâàëüöÿ, 7-À, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñâ³òëî, îïàëåííÿ, îõîðîíà, àáî îáì³í íà àâòî, çåì.ä³ëÿíêó ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com Ãàðàæ, êîîï."Íèâà". Òåë: (067) 1248099; (066) 4050515 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, öåãëÿíèé, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ãàðàæ, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, êîîïåðàòèâ “Íàôòîâèê”, Þâ³ëåéíèé, ï³äâàë, ñâ³òëî, îõîðîíà, ÿìà. Òåë: (067) 3621563, (067) 3621402 Ãàðàæ, öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Êîëåñî”, Ñòàðèöüêîãî âóë, ÐÓÌ, ï³ä áóñ, ï³äâàë, ÿìà, ñâ³òëî, îõîðîíà. Òåë: (067) 3621563, (067) 3621402

Ãàðàæ, êîîï. “Êîëåñî”, 2-ïîâ, öåãë, ÿìà, ï³äâàë, ñâ³òëî, îõîðîíà, ö³íà äîãîâ³ðíà; Ãàðàæ, êîîï. “Êîëåñî”, âèñîòà 2.6ì, ï³ä áóñ, öåãë., ÿìà, ï³äâàë ïî ïåðèìåòðó, ñâ³òëî, 29000ãðí. Òåë: (096) 3627130 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Êîëåñî”, ð-í Þâ³ëåéíèé. Òåë: (096) 8744490 Ãàðàæ. Òåë: (093) 4344039 Ãàðàæ³ âåëèê³, àáî çäàì â îðåíäó. Òåë: (050) 8774777 Ãàðàæ³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905

Îö³íêà ãàðàæ³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

DzË-130: ðåäóêòîð ïðîñòèé, ÷óëîê, ñòóïèö³, íàï³âîñ³, ðàä³àòîð, öèë³íäð íà ï³äéîì êóçîâà òîùî. Òåë: (050) 7395444; (067) 4502527 DzË-131: â³çîê çàäí³é â çáîð³, ðåäóêòîðà ìîñò³â, ðåñîðè íîâ³, êàðäàíè, ãîëîâêè áëîêó, êàá³íè, ÊÏÏ â³äáîðó ïîòóæíîñò³. Òåë: (067) 1255402 DzË-131: äâèãóí, ðàä³àòîð 3, 4 ñåêö³éí³, ì³ñò ïåðåäí³é â çáîð³, êóëàêè ïîâîðîòí³ ïåðåäíüîãî ìîñòà, òÿãè ðåàêòèâí³, ðîçäàòî÷íà ÊÏÏ, êàðäàíè, ëåá³äêà. Òåë: (095) 5230015; (096) 5701602 DzË-131: äâèãóíè, ãîëîâêè áëîêó ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðåäóêòîðà, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË-313: êîëåñà á/â 7øò. Òåë: (067) 3631450

Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Çâàðþâàííÿ, ðåìîíò àâòîìîá³ë³â, ðèõòóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (098) 3759883 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ðåìîíò õîäîâî¿ àâòîáóñ³â “Áîãäàí”, “Åòàëîí”, “²âàí”, “Ìåðñåäåñ”, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (095) 3372281 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ãàðàæ öåãëÿíèé, 19 êâ.ì, ÿìà, ï³äâàë, îõîðîíà, êîîï."Òåêñòèëüíèê", ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà 61. Òåë: (095) 1900079

Ãàðàæ, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, ïîáëèçó ðèíêó “Çàâîêçàëüíèé”. Òåë: (050) 6107455; (050) 5404993

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àïàðàò çâàðþâàëüíèé, 220/380Âò. Òåë: (067) 5845684 Àïàðàò òðóáîêàáåëåøóêà÷ âèçíà÷ຠâñå ï³ä çåìëåþ, õ³ì³÷íèé ñêëàä ìåòàë³â, äåôåêòè. Òåë: (063) 4049474 Àöåòèëåíîâèé àïàðàò. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529 Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (096) 7335694 Áåòîíîçì³øóâà÷. Îðåíäà. Òåë: (096) 3953836 Áåòîíîçì³øóâà÷. Îðåíäà. Òåë: (098) 6945037 Áî÷êà ³ êóíã â³éñüêîâèé. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ ç ªâðîïè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com ³äëÿêóâà÷ äëÿ ñîáàê íîâèé. Òåë: (068) 8936626 Âåðñòàò. Òåë: (067) 6893793 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³, ôðåçåðíèé “ÔÑØ-1À”, ðåéñìóñ “ÑÐ-6", áóäü-ÿê³ çàï÷àñòèíè íà ”ÔÑØ-1À", íåäîðîãî. Òåë: (066) 7264000; (096) 5472529 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåë: (0362) 282430; (050) 3751486 Âåðñòàòè äëÿ ïðîñòî¿ ãèðëÿíäè, 300ãðí. Òåë: (068) 1458373 Âåðñòàòè ñòîëÿðí³, ìåòàëîîáðîáí³. Òåë: (0362) 644353, 629905 Äâèãóí DzÄ, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (066) 8157259 Äâèãóí ç ðåäóêòîðîì. Òåë: (0362) 683684 Äð³ò êîëþ÷èé. Òåë: (067) 1449723

ªìê³ñòü 25, 75 êóá.ì., òà 3, 5, 10 êóá.ì., äâóòàâð, ðàä³àòîðè îïàëàííÿ (÷óãóí). Îáëàäíàííÿ êîâáàñíîãî öåõó. Òåë: (067) 9614863 ªìê³ñòü ñòàëåâà, ãîðèçîíòàëüíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ªìí³ñòü 1000ë, âàãà ºìíîñò³ 60êã. Òåë: (067) 3901299 Åëåêòðîäâèãóíè 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 10, 15, 30, 75, 90êÂò, â³ä 70 äî 3000îá/õâ., òåëüôåðè Ðîñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, âåíòèëÿòîðè ð³çí³ â³ä N2 äî N8. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè á/â 3000îá/õâ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Åëåêòðîäâèãóíè, äâèãóí ðåäóêòîð, ïåðåòâîðþâà÷ ÷àñòîòè. Òåë: (098) 3177010 Åëåêòðîäâèãóíè, ìàëîïîòóæí³. Òåë: (067) 5845684 Åëåêòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529


22

«Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð. w

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè —

Åëåêòðîäâèãóíè ð³çí³, ìîæëèâî íåðîáî÷³ ðåäóêòîðè: ìîòîððåäóêòîðè, òåëüôåðè, àáî êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, íàñîñè Ê, ÊÌ, Ø, ÑÌ, òà ³íø³. Òåë: (067) 3835694 Çàï÷àñòèíè äî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ: ðàìè, çàìêè, õîìóòè, àíêåðà, ä³àãîíàë³, äîìêðàòè, ïîðó÷í³, íàñòèëè òà ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Çàï÷àñòèíè äî îïàëóáêè (ñò³éêè, òðèíîãè, êîðîíè, áàëêè òà ³íøå). Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Êîòëè ïàðîâ³, ª 1/9, êîíâåêòîðè, âåíòèëÿòîðè. Òåë: (067) 3835694 Ëàìïè ³íäèêàòîðè, ²Í 8, -14, -16, -17, -18, ðàä³îëàìïè. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Ìîòîêîñó (òðèìåð), ãàçîíîêîñàðêó, áåíçîïèëó, â³äá³éíèé ìîëîòîê, åëåêòðî³íñòðóìåíò, ³íøå. Òåë: (096) 0301888 Îïàëóáêó, áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, áóä³âåëüíó ëþëüêó, áåòîíîçì³øóâà÷, ìîòîêîñó, ãàçîíîêîñàðêó, êîìïðåñîð, áåíçîãåíåðàòîð, â³äá³éíèé ìîëîòîê, ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ïàòðîí òîêàðíèé 250ìì, á/â. Òåë: (097) 3860102 Ðèøòóâàííÿ. Òåë: (098) 6945037

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

Åëåêòðîêîðìîð³çêà. Òåë: (096) 7335694 Çàãîòîâêè ëàì³íîâàíî¿ ÄÑÏ äëÿ ìåáë³â. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720 Êèñíåâèé áàëîí, ïðîïàíîâèé áàëîí. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529 Êèñíåâèé ðåäóêòîð. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529 Êóíã ïîëüñüêèé â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 1617788 ̳øêè ïîë³ïðîï³ëåíîâ³, á/â. Òåë: (097) 8051638 Ìàíåêåíè, òîðñè æ³íî÷³, íåäîðîãî. Òåë: (097) 1211665

Ìåòàëîøóêà÷ ïðîôåñ³éíèé, ïîøóê 3ì. Ãàðàíò³ÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 3858903 Ìåòàëîøóêà÷. Òåë: (097) 2727603; (066) 2550648 Ìîíòàæíèé äîìêðàò. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529 Íåîäèìîâ³ ìàãí³òè, ìîæëèâî çóïèíÿòè ïðèëàäè, âîäè, ãàçó, ñâ³òëà, âèêîðèñòîâóþòü ó ìåáëåâ³é ôóðí³òóð³, â ïîáóòîâ³é ãàëóç³, ãåíåðàòîðàõ, äâèãóíàõ àâòî. Òåë: (095) 6542817; (098) 3341440 Àäð: zikhay3@rambler.ru Îáëàäíàííÿ äëÿ â-âà â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â 20õ20õ40, íà 4 ôîðìè, ç òèðñè, â³äñ³âê, îðåíäà 45ãðí/äåíü. Äîñòàâêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ áëîê³â íà 4 ôîðìè, ö³íà 4800ãðí. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 3625501 Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî. Îðåíäà. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Îïàëóáêà ãîðèçîíòàëüíà “Doka-350", â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Îïàëóáêà, ñò³éêè òåëåñêîï³÷í³ 2-3.5ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Îñòèëÿòîð çâàðþâàëüíèé. Òåë: (067) 5845684 ϳääîíè íîâ³ 800, 1200, 1000, 1200 ëþáèõ ìîäåô³êàö³é EVRO. Òåë: (096) 1617788 Ïèëè ARMUT PREMIUM â áóõòàõ 30ãðí/1ì. Òåë: (096) 1617788

Ïèëîðàìà îáð³çíèé âåðñòàò, öèðêóëÿðêà, âàéìà çðîùåííÿ äåðåâèíè. Òåë: (097) 7342366 Ïðèñòð³é àíòèñîí äëÿ âî䳿â. Òåë: (068) 8936626 гçàê ïðîïàíîâî-àöåòèëåíîâèé. Òåë: (068) 0218529 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ç äîøêàìè â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ëåãêîñïëàâí³, âèøêà-òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, îðåíäà. Òåë: (0362) 435256; (096) 2135552 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, îöèíêîâàíå 2õ3õ0.7ì, âèñîòà äî 100ì, â-âà ͳèå÷÷èíè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, íà êîëåñàõ, äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ðèøòóâàííÿ ôàñàäíå â îðåíäó: ðàìè, ïîðó÷í³, ä³àãîíàë³, íàñòèëè, äîìêðàòè, àíêåðà, õîìóòè. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, â³áðîðåéêà, êîìïðåñîð, ï³ñêîñòðóéíèé àïàðàò. Îðåíäà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ðóêàâèö³ ðîáî÷³ â³ä 2-7 íèòîê, ãóðòîì â³ä 3,15-5 ãðí. Òåë: (096) 1617788 ѳòêà äëÿ ðèøòóâàíü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Ñàäîâ³ ñóâåí³ðè. Òåë: (067) 3416667 Ñòîëè-ðèøòóâàííÿ ìóëÿðñüê³-òðè êîìïëåêòè ïî ö³í³ áðóõòó. Òåë: (0362) 279873; (067) 1347226 Òðàíñôîðìàòîð çâàðþâàëüíèé ÂÄÃ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Òðîñ ìåòàëåâèé ä³àì.12ìì. Òåë: (067) 5845684 Òðîñ ìåòàëåâèé ä³àì.20ìì. Òåë: (067) 1027735 Øèíîìîíòàæí³ òà áàëàíñèðóâàëüí³ ñòàíêè, á/â (ͳìå÷÷èíà), ï³äéîìíèê á/â (×åõ³ÿ), ñòåíä ðîçâàë-ñõîäæåííÿ ëàçåðíèé. Òåë: (067) 9271068

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áî÷êà öåìåíòîâîçà, êîíòåéíåð íà ÃÀÇ-53, ãàðàæ, äâèãóí òà êîðîáêà äî ÃÀÇ-53, ÃÀÇ-52; âàêóóìíèé íàñîñ; øë³ôóâàëüíó ìàøèíó äëÿ ìîçà¿÷íî¿ ï³äëîãè. Òåë: (066) 6950828 Âàãîí÷èê 2õ3.5ì, á/â áåç ì³ñöÿ, ìîæíà ï³ä ìàãàçèí. Òåë: (066) 8095970

Âåðñòàò òîêàðíèé 16Ê20, á/â; áî÷êè ìåòàëåâ³ ï³ä âîäó 2, 3êóá, ïëàñòìàñîâ³ 1êóá; êîìïðåñîð 380Â; òðóáîð³ç ïðîìèñëîâèé 380Â; âèòÿæêè 380Â, âèñîê. ³ íèçüê.òèñêó, øàôè, ñòîëè ìåòàëåâ³, äâèãóíè àñèíõðîíí³. Òåë: (050) 5388958 Ïèëîðàìà ñòð³÷êîâà, Îäåñà; âåðñòàò øèíîìîíòàæíèé “Õîõìàí”, á/â, ͳìå÷÷èíà, íåäîðîãî. Ìîæëèâèé îáì³í íà òðàêòîð. Òåë: (050) 9201878 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷, ïåðôîðàòîð, äðåëü, â³äá³éíèé ìîëîòîê, áîëãàðêó, ³íøå, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêà, ëþëüêà áóä³âåëüíà, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Âàãîí÷èó áóä³âåëüíèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ç ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980 Äâèãóí ðåäóêòîð “3ÌÏ”, åëåêòðîäâèãóí â³ä 1-11ÊÂò. Òåë: (098) 3177010 Äåôåêòîñêîï, ìåòàë³çàòîð. Òåë: (063) 4049474

Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400; ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ òàëü åëåêòðè÷íó, áîëãàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â/ï â³ä 500êã äî 5ò òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (095) 4989079; (096) 2242148

5.02

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

Iíòåðíåò-ìàãàçèí

Äåòàëüí³øå íà íàøîìó ñàéò³ torgoborud.com.ua. Òåë: (067) 6960784; (050) 9255595; (0362) 620160 Àäð: ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.214 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó êàôå, áàðó, ³äàëüí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàð³â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ïðåñ äëÿ ÿáëóê òà âèíîãðàäó. Òåë: (067) 5845684 Ñòåëàæ³ ðîçá³ðí³, êóòíèê. Òåë: (098) 0059231 Õîëîäèëüíà â³òðèíà äëÿ îõîëîäæåííÿ âîäè, 1,7õ60õ60ñì. Òåë: (067) 7972667 Øàôà æàðî÷íà á/â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà á/â, ï³ä âîäó, äâåð³ ñêëÿí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà ï³ä âîäó, ñêëÿí³ äâåð³, 1-, 2 äâåðí³, â³ä 350-1400ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ßùèêè ïëàñòèêîâ³ 30êã, 200øò. Òåë: (067) 7816104

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ ªìê³ñòü àëþì³í³ºâà, õàð÷îâà, 892ë. Òåë: (050) 9648913; (098) 0552683

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êîï³þâàëüíèé àïàðàò íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 683684 Ïðèíòåð êîëüîðîâèé, ëàçåðíèé, ÍÐ-960. Òåë: (067) 9409117 Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

5.03

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

Àïàðàò ðîçëèâíîãî ïèâà. Òåë: (098) 9963952 Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, ëàð³, õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) 3622044 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400 Ïèâí³ êåãè. Òåë: (098) 9963952 Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634 ßùèêè ç-ï³ä áàíàí³â. Òåë: (067) 9250673

5.10

гçí³ ïîñëóãè

Äîïîìîæó ïðîäàòè, îáì³íÿòè êâàðòèðó, áóäèíîê, á³çíåñîâ³ îá’ºêòè, áóäèíîê â ñåë³. Ïðîôåñ³éíèé ï³äõ³ä. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (067) 3602202, (093) 0270771 Çð³çàííÿ äåðåâ, ð³çàííÿ äðîâ. Òåë: (096) 3953836 Êîíñóëüòàö³¿ ç êîðåêö³¿ âàãè, ìàñàæ, ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ, ô³òíåñ òðåíåð. Òåë: (095) 1376100; (067) 3620232 Êîíñóëüòàö³¿ ëîãîïåäà òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé. Äèïë.ÐÂN43077275 â³ä 31.05.2012ð. ÐÄÃÓ. Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà, 26, ñóïåðìàðêåò “Íîâóñ”, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà Êîñ³ííÿ òðàâè òà äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. Òåë: (0362) 435256 Êîñ³ííÿ òðàâè, äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. ßê³ñíî, îõàéíî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Íàëàøòóâàííÿ êîìï’þòåð³â, ìàíæåò³â, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ïðîãðàì. Òåë: (097) 7538449 Íàïèñàííÿ â³ðø³â. Òåë: (063) 4576071 Íàñòðîéêà ôîðòåï³àíî. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàì’ÿòíèêè áàçàëüòîâ³, ìîçà¿÷í³, ìîíîë³òí³ â³ä 500 ãðí. Äîñòàâêà, âñàòíîâëåííÿ, ðåìîíò. Òåë: (0362) 637434; (068) 3200073

Ïàì’ÿòíèêè

5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè 5.10 гçí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196 Âñòàíîâëåííÿ Windows XP, Seven, àíòèâ³ðóñíîãî ÏÇ, ÷èñòêà â³ä â³ðóñ³â, ðîçáëîêóâàííÿ êîìï’þòåðà â³ä â³ðóñ³â. Òåë: (068) 8454004

Âñòàíîâëåííÿ Windows, Linux, Unix, íàëàøòóâàííÿ ìîäåì³â, ïðèíòåð³â, ñêàíåð³â, ë³êóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ â³ðóñ³â, ñòâîðåííÿ åëåêòðîííî-öèôðîâèõ êëþ÷³â. Òåë: (098) 0687489 Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

íàäìîãèëüí³ ç ãðàí³òó. гçí³ êîëüîðè, ô³ãóðíà ð³çêà. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âèãîòîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãîòîâ³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà â³ä 1200ãðí. Ñåçîííà çíèæêà. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, N1) Ïàì’ÿòíèêè.

Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â. Òåë: (066) 4499896 Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî îáëàäíàííÿ, ä³àãíîñòèêà, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ìîí³òîðè TFT, í³ìåöüê³, ïëîñê³ â³ä 300ãðí. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792 Íîóòáóê ç ͳìå÷÷èíè ÍÐ Pavilion ZV5000, ³äåàëüíèé ñòàí, ÀÌÄ 1,6 Ããö, ÎÇÓ: 512 MB 15,4 ìàòîâèé äèñïëåé DWD-RW HDD: 60 Gb, 1300 ãðí, òîðã. Òåë: (097) 5503472 Ïðèíòåð. Òåë: (0362) 233637; (067) 9334502

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Øâåéíà ìàøèíà “Ñ³íãåð”. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Øâåéíà ìàøèíà íîæíà. Òåë: (097) 6455725 Øâåéíà ìàøèíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Øâåéíà ìàøèíêà “Ïîä³ëüñüê-142", òóìáà, ïåäàëü. Òåë: (0362) 623746

5.05

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàíêà 3, 1ë, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 289780 Áàíêè 0.5, 1, 3ë. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 ³òðèíè õîëîäèëüí³ á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ³òðèíè õîëîäèëüí³, á/â, ð³çíÿ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âèïàðíèêè äëÿ õîëîäèëüíèõ êàìåð. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³ á/â 200, 300, 400, 700ë, ðîçì³ðè 0.09-2.1ì Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³, á/â, 200, 300, 400, 700, 1000ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìàøèíà âçáèâàëüíà ÌÂ-35. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìëèííèöÿ á/â, ì³êñåð äëÿ êîêòåéë³â á/â, ñîêîäàâêà á/â, ãðèëü äëÿ êóð 6, 9, 24øò. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493

â³ä 19.03.1992ð. Çàìîâëåííÿ ïî SMS “ϲÁ + Âàø³ òåëåôîíè” íà íîìåðè: Ò åë: (096) 2000369; (066) 5006066 Îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àêâàð³óì³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348

5.12

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 5-6ò ôóðãîí. Òåë: (067) 9250673 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ñòâîðåííÿ òà ðîçêðóòêà ãðóï â êîíòàêò³, ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â êîíòàêò³. Òåë: (098) 2261969

5.13

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

àâòîìîá³ëåì äî 2ò ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, íåäîðîãî. Òåë: (097) 4985422

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ â/ï äî 2.7ò + 2 ì³ñöÿ, ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Òåë: (097) 4687059, (050) 6562899 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì. ì³êðîàâòîáóñîì “Ô³àò-Äóêàòî” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ðàä³îàïàðàòóðè. Òåë: (097) 8904504 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ðåìîíò

òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.17

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì Ç²Ë áîðòîâèé 5ò. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ.˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì. Òåë: (0362) 231487; (068) 0602580 Äîñòàâêà â³äñ³âó, ùåáåíþ, öåãëè. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïåðåïðîäàæíà ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òåë: (096) 0301888

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 ³äåî, ôîòîçéîìêà íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³, âñ³ ñâÿòà: Âåñ³ëëÿ, Äèòÿ÷³ ðàíêè, Äí³ íàðîäæåííÿ, Áàíêåòè, Êîðïîðàòèâè, ïðîôåñ³éíà òåõí³êà òà äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 8951853; (066) 0390359 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü â³ä 1500ãðí., çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîìï’þòåðíå îôîðìëåííÿ, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5702627 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âñ³ âèäè. Òåë: (097) 5287347 ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïåðñîíàëüí³ 3D çàñòàâêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, êë³ïè. Îñîáèñòèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 6632050

³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà òà ÿê³ñíèé â³äåîìîíòàæ, ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî, çðàçêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 6722435; (095) 8366098 Âèãîòîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ êîðîâà¿â, òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 9890235 Âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ â³òðèí, ñòåëàæ³â ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Òåë: (096) 8002610 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó, ð³çí³ êîëüîðè, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ãðàí³òí³ â³ä 1200 ãðí. Òåë: (0362) 637434; (068) 3200073 Âèãîòîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â, ºâðîâ³êíà, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³ ç äåðåâèíè. Òåë: (095) 1613475 Âèãîòîâëåííÿ òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 4525266 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ øàôè-êóïå, êîìï’þòåðí³ ñòîëè, ïðèõîæ³. Òåë: (096) 8002610

ïîñëóãè, ö³ëîäîáîâî, âàãà äî 3.5ò. Òåë: (067) 1000020

Àâòîåâàêóàòîð

ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. Òåë: (096) 1103889

Áàçàëüò, ãàáðî, ãðàí³ò (óñ³õ êîëüîð³â). Ô³ãóðíà ð³çêà, õóäîæíº îôîðìëåííÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ çà âàøèìè çðàçêàìè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Ö³íà ïàì’ÿòíèêà â³ä 1800ãðí. Âñòàíîâëåííÿ, âêëàäàííÿ ïëèòêè. Òåë: (0362) 437942; (096) 1888472 Àäð: гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô³ñ 217 Ïåðåêëàäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 204115 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ì³í³ åêñêàâàòîðà, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, ø³èäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890 Ïîñëóãè ìëèíà, ïîäð³áíåííÿ, öóêðó íà öóêðîâó ïóäðó, çåðíà íà êðóïó, äåðòü, ïåðöþ, ñóõàð³â ³ ò.ä. Òåë: (063) 7330330 Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî ôîòîãðàôà, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ïîñëóãè ñàä³âíèêà: ñòðèæêà ãàçîí³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (067) 3625501 Ïîñëóãè òàìàäè âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿, êîðïîðàòèâè. Òåë: (097) 1196796 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782 Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðåíåò. Òåë: (068) 8454004 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Ïðîôåñ³éíà â³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819 Ñâÿòêóâàííÿ äèòÿ÷èõ Äí³â íàðîäæåíü â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ ÒÖ"Íîâóñ". Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà âóë, 26 Ñêîøóâàííÿ òðàâè, ãàçîí³â, îõàéíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Òåë: (067) 3625501 Ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (0362) 435256 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ñòðèæêà ãàçîí³â ãàçîíîêîñàðêîþ. ßê³ñíî. Òåë: (096) 2135552 Ñòðèæêà ãàçîí³â, êîñ³ííÿ òðàâè. Òåë: (096) 0301888 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 439092 Ôîòîïîñëóãè, çéîìêà âåñ³ëü óðî÷èñòèõ ïîä³é ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â, ôîòîìîíòàæ. Òåë: (0362) 236539; (097) 9600426 Ôîòîïîñëóãè, ôîòîäðóê, ðîçðîáêà òà äðóê ôîòîêíèã, ñëàéä-øîó, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2576617; (097) 7938955

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ

Çàìîâòå “Çîëîòó êðåäèòêó” “Universal Gold” â³ä 16-70 ðîê³â, áåçêîøòîâíî ïî SMS. Ñâ³ä. À00¹406206 ÇÀÒ ÊÁ “Ïðèâàòáàíê”

Åâàêóàòîðà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³ ö³ëîäîáîâî, íåäîðîãî. Ôîðìà îïëàòè äîâ³ëüíà. Òåë: (067) 3624965

Àâòîåâàêóàòîð

̳í³-åêñêàâàòîðà

Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà äî 5ò. Òåë: (0362) 245465; (098) 1127796 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ðåíî-Ïðåì³óì”, â/ï 22ò òà ³íøèìè à/ì, â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. ³çüìó ïîïóòí³é âàíòàæ. ˳ö.À 485128. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207 Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Àâòîïîñëóãè

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì³êðîàâòîáóñîì “Ìåðñåäåñ-Áåíö” ïî Ëóöüêó òà îáëàñò³, äî 2.5ò, íåäîðîãî. Òåë: (099) 2578069, Ïàâëî Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ à/ì “Îïåëü-Ìîâàíî”, 8 ì³ñöü, âåëèêèé áàãàæíèê, ïî¿çäêè íà ðèíêè. ˳ö.ÀŹ188774, 15.03.13ð. ÓÒ²Ó. Òåë: (066) 1090191

Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì; ðîç÷èùåííÿ ñí³ãîâèõ çàìåò³â òà âèâåçåííÿ ñí³ãó. Òåë: (050) 8483994

5.20

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

ÌÀÇ ìàí³ïóëÿòîð, 9ò, Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Ïðîäàì: ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçüí³, áëîêè ôóíäàìåíòí³, öåãëà âîãíåòðèâêà. Òåë: (067) 3622511, (0362) 224585, 264837, (098) 5988164 Âàíòàæàí³ ïåðåâåçåííÿ, áîòðîâèé, ñàìîñêèä. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367

Àâòîðñüê³ áàêàëàâðñüê³, äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, á³çíåñ-ïëàíè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³ ç ð³çíèõ äèñöèïë³í, íåäîðîãî. Òåë: (098) 2261969 Àíãë³éñüêà ìîâà: êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 204115 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àðõåîëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, êóëüòóðîëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ìåíåäæìåíò: êîíòðîëüí³ êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³. Òåë: (068) 8454004 Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîòòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437


5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

6.20

Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á/â ͳìå÷÷èíà: òåëåâ³çîðè ð³çí³ ä³àãîíàë³, º íîâ³, â³äåî-äâ³éêè, òà áàãàòî ³íøîãî â àñîðòèìåíò³. Äð³áíèö³. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792 ³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610

Åëåêòðîïðîãðàâà÷, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, áåç êîëîíîê + ïëàò³âêè çàðóá³æíî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿ åñòðàäè, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827

Ïîñëóãè ç íàïèñàííÿ êîíòðîëüíèõ, êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ àâòîðñüêèõ ðîá³ò ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ñóïðîâ³ä äî çäà÷³. Òåë: (0362) 453334; (067) 3640228 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 436271 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ: “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 435308 Ïðîâîäèìî òðåí³íã ç ô³íàíñîâî¿ ãðàìîòíîñò³ Cash Flow. Çàïèñ òà äîâ³äêè çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325 Ðåïåòèòîðñòâî ç ó÷íÿìè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, äîïîìîãà ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, ðåäàãóâàííÿ òåêñòó. Òåë: (096) 5702311 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, Òåë: (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (0362) 283314; (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü â³äá³ð òà ïðàöåâëàøò. ìåíåäæåðà ïî óïðàâë. ô³í. àêòèâàìè òà ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Óðîêè ç ó÷íÿìè 1-7 êëàñ³â. Òåë: (097) 2376147 (066) 9684442 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 ×åñüêà ìîâà: óðîêè. Òåë: (097) 2704434 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âèêîíóþ äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³, êóðñîâ³, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç ìàðêåòèíãó, ìåíåäæìåíòó, äîêóìåíòîçíàâñòâà æóðíàë³ñòèêè, ïåäàãîã³êè òà ³í. ãóìàí³òàðíèõ ³ ñîö³àëüíèõ äèñöèïë³í. Òåë: (0332) 250410; (050) 9129641; (093) 8238901 Ìàòåìàòèêà: äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ øêîëÿð³â, ï³äãîòîâêà äî òåñò³â. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880

ÏÎÒвÁͲ вÂÍÅ Àíàòîì³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, ïðàâîçíàâñòâî, ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðîëîã³ÿ, ïîë³òîëîã³ÿ: ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³. Òåë: (0362) 622250

5.40

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ³çîê ³íâàë³äíèé. Òåë: (068) 7068418 Ãëþêîìåòåð äëÿ âèì³ðþâàííÿ öóêðó â êðîâ³ ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 231487; (068) 0602580 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äåðìàòîâåíåðîëîã âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñàâ÷óê Â.Â. ïðèéìຠõâîðèõ ç 10.00 äî 14.00, âèõ³äíèé ñóáîòà, íåä³ëÿ. ˳ö. N597184 â³ä 17.02.2012ð. ÌÎÇÓ. Òåë: (067) 3643042 Àäð: ì.гâíå, Ñò.Áàíäåðè âóë., 15-À, (àïòåêà N110). Êîëÿñêà ³íâàë³äíà. Òåë: (068) 5074868 Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñèä³ííÿ â âàííó íîâå. Òåë: (098) 2144496 Ñò³ë ïðèë³æêîâèé íîâèé. Òåë: (098) 2144496 Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Õîäóë³ äëÿ ³íâàë³äà. Òåë: (068) 7068418

5.60

Çâóêîâ³ êîëîíêè 25Ê3-12Å. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Çâóêîâ³ êîëîíêè ç äèíàì³êàìè. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Êîëîíêè äî ñòåðåîìàãí³òîôîíà. Òåë: (098) 3433989 Ìóçèêàëüíî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (068) 6242474 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ðàä³îïðèéìà÷ “Ðîñ³ÿ”, 20ãðí, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Äåó”, ä³àã.37ñì, 400ãðí. Òåë: (068) 0523615 Òåëåâ³çîð “Åë³ò”, ä³àã.37ñì, ïóëüò, ìàéæå íîâèé, 370ãðí. Òåë: (097) 4130640 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí”, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí³êà”, á/â, 200 ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Òåëåâ³çîð “Ìåðèä³àí”, ä³àã.32ñì, êîëüîðîâèé, 800ãðí. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Ñîí³”. Òåë: (0362) 289780 Òåëåâ³çîð ä³àã.151ñì., íîâèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òåëåâ³çîð, 350 ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076 Òåëåâ³çîðè “Îð³îí”, “Åëåêòðîí”, ÄÂÄ, ìàãí³òîôîí “Ìàÿê”. Òåë: (097) 8904504 Òåëåâ³çîðè LG, â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7621161

Òåëåâ³çîðè Äîñèòü âàãàòèñÿ. Æèòòÿ íå â³÷íå. Êóïóé òåëåâ³çîðè çà ïðèºìíèìè ö³íàìè âæå çàðàç. Òåë: (097) 2924796 Àäð: гâíå, Êí.Ðîìàíà, 12 (ïðèì³ùåííÿ ãàñòðîíîìó “Óêðà¿íà”) Ôîòîàïàðàò “Çåí³ò”, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ôîòîçá³ëüøóâà÷, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ (êîìïëåêò ç³ âñòàíîâëåííÿì â³ä 775ãðí). Ãàðàíò³ÿ, ðåìîíò òà ïðîøèâàííÿ òþíåð³â. ³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåðè. Òåë: (096) 5525735; (068) 5630960; (066) 9311279 Ñóïóòíèêîâå

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àäâîêàòñüê³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Ñâ³ä N797 â³ä 21.04.2011ð. ÐÎÊÊÀ. Òåë: (097) 8941606, (050) 3753123, (093) 1437301 Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739 Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, ºäèíèé ïîäàòîê, þðèäè÷íèõ, ô³çè÷íèõ îñ³á, îáë³ê, â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë: (0362) 642855; (066) 2621208 Âåäåííÿ áóõãàëòå𳿠äëÿ ÏÏ, ô³çè÷íèõ îñ³á, ï³äãîòîâêà âñ³õ ôîðì çâ³òíîñò³. Òåë: (093) 0044604; (066) 8255175 Âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà, âïîðÿäêóâàííÿ äîêóìåíò³â ñèñòåìàòèçàö³ÿ, åêñïåðòèçà, êàðòîíóâàííÿ ñïðàâ, îïèñè, àêòè, ïðîòîêîëè, ³ñòîðè÷í³ äîâ³äêè. Òåë: (097) 5503472 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Ïîñëóãè áóõãàëòåðñüêèõ çäà÷à çâ³ò³â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3728161 Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé ïðàâà, ïðàâîâèé àíàë³ç äîãîâîð³â, ³íøèõ äîêóìåíò³â. Òåë: (066) 4499896 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

òåëåáà÷åííÿ. Ïðîäàæ, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ïðîäàæ, ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0332) 285556; (066) 1980828

Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

6.01 Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Åíöèêëîïåä³ÿ âåëèêà ðàäÿíñüêà, äèòÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ. Òåë: (098) 6305282

6.40

³äåîìàãí³òîôîí “Åëåêòðîí³êà ÂÌ-12". Òåë: (067) 1542465 Ìóçè÷íèé öåíòð, ìàãí³òîëà, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (097) 4130640 Òåëåâ³çîðè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (097) 4130640 Òåëåâ³çîðè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354

6.30

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ôîòîàïàðàò öèôðîâèé, 8,2 ìåãàï³êñåëÿ, 500 ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076 Ôîòîàïàðàòè “Çåí³ò-Å”, ÔÅÄ, “Çîðêèé”; âàë³çà ç³ çáóëüøóâà÷åì äëÿ ôîòîäðóêó; øâåéíà ìàøèíêà “×àéêà”, ðó÷íà, ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 9931497, Íàòàë³ÿ

ÏÎÏÈÒ Ä³àô³ëüìè â³ò÷èçíÿí³ ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ̳êðîñêîï ÌÁÑ-10, êîìïëåêòóþ÷³ äî íüîãî. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Äâèãóí Ìåðêóð³ äî ÷îâíà á/â. Òåë: (098) 2144496

Êóïëþ ãóìîâèé íàäóâíèé äâîì³ñíèé ÷îâåí, ìîæëèâî á/â. Òåë: (099) 2722863, ²ãîð Êóðòêè, êîìá³íåçîíè øòàíè ó õîðîøîìó ñòàí³, á/â íåäîðîãî. Òåë: (0362) 627397; (067) 9936865 Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ëèæ³. Òåë: (0362) 683684 ̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Íàìåò áðåçåíòîâèé, 4-ì³ñíèé, Ìîñêâà, òðèêóòíèé, 200ãðí. Òåë: (098) 6203889 Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ðàêåòêè äîðîñë³, äèòÿ÷³ á/â íåäîðîãî. Òåë: (0362) 695194 9.00-18.00; (095) 2047291 Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” - äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

ÏÎÏÈÒ Êóïëþ ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ 2000ãðí. Òåë: (063) 6836433

äî

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

8.10

Ïîäàðóþ êîøåíÿ, 2 ì³ñÿö³, õëîï÷èê. Òåë: (0362) 635997 Ïîäàðóþ ìàëåíüêó ñîáàêó. Òåë: (067) 7663096 Ïðîïîíóºìî ñóêó ñòàôòåð’ºðà ÷èñòîêðîâíó, ç öóöåíÿòàìè, ó â³äïîâ³äàëüí³ ðóêè. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Ñîáàêà, 1ð³ê, äóæå ãàðíà. Òåë: (067) 7663096 Öóöåíÿ-ï³äë³òîê â³â÷àðêè, 7 ì³ñÿö³â; ä³â÷èíêà á³ëîãî îêðàñó, ñòåðèë³çîâàíà, 4 ì³ñÿö³; öóöåíÿòà (ìàìà ñòàô-òåð’ºð), â³äïîâ³äàëüíèì ëþäÿì. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Öóöåíÿòà â äîáð³ ðóêè. Òåë: (096) 5441881

8.15

6.40 Ôîòî, ê³íî, îïòèêà,

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Ïîäàðóíêè

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ÂÒÐÀÒÈ Âòðà÷åíèé ñîáàêà ïîðîäè òàêñà â ð-í³ ïèâçàâîäó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé îêðàñ, 2 ðîêè. Äîïîìîæ³òü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (0362) 621316; (068) 0362857 Çàãóáëåíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â ó ì.Ëóöüêó, â ð-í³ “ñòàðîãî” ðèíêó-ïðîñï.Âîë³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (095) 5532537, ²ãîð Çíàéäåíî ñîáàêó ïîðîäè ðîòâåéëåð ÷îðíî-êîðè÷íåâî¿ ìàñò³, êîáåëü, êóï³ðîâàíèé õâ³ñò, â³êîì ïðèáëèçíî 3-5 ðîê³â, øóêàºìî ãîñïîäàðÿ. Òåë: (0332) 760641 (Ëóöüê); (066) 8101876, ï³ñëÿ 18.00

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

9.01

Îäÿã òà âçóòòÿ

Àâòîìàò äëÿ áàðó. Òåë: (067) 7479179

Áàÿí 1970ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Êëàâ³øí³ ³íñòðóìåíòè, ï³äñèëþâà÷³, ïóëüòè. Òåë: (067) 7275858 Êîëîíêè. Òåë: (099) 2028645; (067) 8833946 Ìóçè÷íî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Äçâîíèêè ñòàðîâèíí³, ãàñîâ³ ëàìïè, ñòàð³, äîâîºíí³, æîâò³, ôàðôîðîâ³. Òåë: (0362) 270461; (097) 7029825 Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

23

Êð³ñëî äèòÿ÷å äëÿ ãîäóâàííÿ. Òåë: (067) 4625009 ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì. Òåë: (067) 4625009 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã âèñîêî¿ ÿêîñò³, òðè êîìïëåêòà, íà ä³â÷èíêó â³ä 5 äî 10ì³ñ., íîâ³ ç åòèêåòêàìè ³ç Àíã볿. Òåë: (0362) 437884; (096) 1034034 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ðþêçàê-êåíãóðó “׳êêî”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9409117 Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ “Äæîá³”, 250ãðí. Òåë: (067) 9262603 Ñò³ëü÷èê-ãîéäàëêà ç ³ãðàøêàìè, ìóçèêîþ ³ â³áðàö³ºþ, ñâ³òëî-ñàëàòîâà, â³ä 0ì³ñ. Òåë: (0362) 437884; (096) 1034034

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Äèòÿ÷å ë³æå÷êî-ìàíåæ, Ïîëüùà ç ïåëåíàëüíèì ñòîëèêîì, ìóçèêîþ, ñèí³é, 700ãðí. Òåë: (050) 6107455; (050) 5404993

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè äèòÿ÷³, áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

9.20

Ïàðôóìè òà êîñìåòèêà

9.20 Ïàðôóìè òà êîñìåòèêà

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Êîæóõ â³éñüêîâèé, á³ëèé, íîâèé, ðîçì. 50-52. Òåë: (067) 9250673 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Êðîñ³âêè øê³ðÿí³ “Íàéê”, íîâ³, îáì³í íà ìîí³òîð ÒÑÒ á/â. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Êóðòêà íîâà ðîçì.52, 550ãðí, ÷îáîòè øê³ðÿí³ ðîçì.38. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êóðòêà ÷îëîâ³÷à, øê³ðÿíà. Òåë: (067) 9271066; (03622) 55762 Êóðòêà øê³ðÿíà ÷îðíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, òóôë³ ÷îðí³ øê³ðÿí³ ÷îëîâ³÷³ íåäîðîãî. Òåë: (0362) 695194 9.00-18.00; (095) 2047291 Êóðòêè ÷îëîâ³÷è, ÷îáîòè, ÷åðåâèêè. Òåë: (0362) 683684 Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íàï³âøóáà ç íóò𳿠ðîçì.50-52, øóáà ç îíäàòðè ðîçì.50-52, ÷îëîâ³÷³ ÷åðåâèêè ðîçì.43. Òåë: (098) 6305282 Îäÿã æ³íî÷èé, á/â, ðîçì.44-52., ïàëüòà, äóáëåíêè, êóðòêè, ïóõîâèêè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Îäÿã, á/â, çèìîâèé, æ³íî÷èé, ïëàù ïàëüòî ðîçì.44-46, 2äóáëüîíêè, æ³íî÷³, øóáà æ³íî÷à ç êðîëèêà ðîçì.48-50. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Îäÿã, âçóòòÿ 8ãðí/êã. Òåë: (097) 4864024 Ïëàù ÷îëîâ³÷èé ðîçì.54, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 695194 9.00-18.00; (095) 2047291 Ïëàù ÷îëîâ³÷èé ðîçì.54, íîâèé. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øòàíè âîâíÿí³. Òåë: (0362) 695194 9.00-18.00; (095) 2047291 Øóáà ç íóò𳿠ðîçì.52, äîâãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706 Øóáà ó õîðîøîìó ñòàí³, ðîçì.52, 54. Òåë: (067) 8916210 Øóáè ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 627397; (067) 9936865

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Íàï³âøóáà íîâà, øòó÷íà, êîðè÷íåâà, ðîçì³ð 46-48, õàðê³âñüêîãî âèðîáíèöòâà, 500ãðí. Òåë: (0332) 251829; (095) 5143177

9.10

Äèòÿ÷³ òîâàðè

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

6.01

Ðàä³î ïðèëàäè (Àñö³ëîãðàô, Ãåíåðàòîð), ðàä³î äåòàë³. ³äåîìàãí³òîôîí (åëåêòðîí³êà) ÂÌ12, ÂÊ12. Ãîäèííèêè íàðó÷í³ “Ðàêåòà”, “Ëó÷”. Òåë: (097) 1253331 Ôàðôîðîâ³ ñòàòóåòêè ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Òåë: (0362) 627397; (067) 9936865

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

Âñòàíîâëåííÿ òà íàëàøòóâàííÿ Windows, ïðîãðàì, äðàéâåð³â, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 2261969 Ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè: àâòîðñüê³ äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, á³çíåñ-ïëàíè, ðåôåðàòè çà á³áë³îòå÷íèìè äæåðåëàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (066) 4499896 Åêîíîì³÷í³, ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, çàäà÷³, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963 Iñòîð³ÿ, ïðàâî: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, äèïëîìè. Òåë: (0362) 622250 Êîìï’þòåðí³ êóðñè, äëÿ ä³òåé, äîðîñëèõ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ. Òåë: (066) 4499896 Êóðñè “ªøêî”, õîðîøèé ñòàí, àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà. Òåë: (0362) 260507; (067) 8631862 Ìàòåìàòèêà óðîêè ó÷íÿì 5-11 êëàñ³â ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (093) 5052947; (097) 2723040 Ìàòåìàòèêà, óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ òà çàíÿòòÿ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Íàâ÷àííÿ òàíö³â, áàëüí³, ñïîðòèâí³, ñõ³äí³, äëÿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Òåë: (067) 1644575; (066) 0438079 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³ ä³òåé, äîðîñëèõ, ìîæëèâèé âè¿çä äî ó÷íÿ. Òåë: (098) 2261969 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ, íåäîðîãî. Òåë: (068) 8454004 Íàâ÷ó ïðîôåñ³éíî ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 622250 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

w «Îá'ÿâà» ¹5 (209) w 12 ëþòîãî 2014 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè

Êîñìåòèêà ô³ðìè “FOREVER LIVING Products”, âèñîêîÿê³ñíà. Òåë: (098) 5690282, ï³ñëÿ 15.00

9.30

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âåëèêà êàðòîïëÿ. Òåë: (097) 7158120 Çåðíî êóêóðóäçè, 1400êã. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (096) 3914096 Êàáàí, æèâîþ âàãîþ, â³ê 12 ì³ñÿö³â, âàãà 150êã, âèðîùåíèé áåç á³îäîáàâîê. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200

Êàðòîïëÿ, 10ò. Òåë: (097) 5781786

Êàðòîïëÿ, 150êã, 3,5ãðí/êã. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954

ѳê Àëîº Âåðà,

íàòóðàëüíèé, äîïîìàãຠïðè ñåðöåâî-ñóäèííèõ, øëóíêîâèõ õâîðîáàõ, òà ³íøèõ. Òåë: (098) 6846421 Öóêðîâà ïóäðà, 9ãðí/êã. Òåë: (063) 7330330

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Êàïóñòà íà êâàøåííÿ òà ñâ³æîãî âæèâàííÿ, äóæå õîðîøîãî ñîðòó. Òåë: (050) 9528203 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ñâèí³ íà ì’ÿñî, â³äãîäîâàí³ íàòóðàëüíèìè êîðìàìè. Òåë: (067) 3611309

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êàðòîïëþ, êóïóþ ïîñò³éíî. Òåë: (096) 9644226, (067) 3640908

Êóïëþ: êàðòîïëþ,

ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Òåë: (097) 9186053, (097) 2352172

Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939 Ñîþ, ïøåíèöþ, îâåñ, ÿ÷ì³íü, æèòî, ãîðîõ, çåðíîâ³äõîäè. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ êàðòîïëþ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, äîðîãî. Òåë: (095) 1230089; (098) 0404542

9.50

²íø³ òîâàðè

8.10 Ïîäàðóíêè

³ääàì â äîáð³ ðóêè ïóõíàñòå êîøåíÿ, õëîï÷èêà. Òåë: (096) 2419357 ³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò. Òåë: (097) 4159767 ³ääàì êîøåíÿò ÷îðíîãî îêðàñó ñèá³ðñüêî¿ ê³øêè â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (096) 4116973; (063) 6979965, Òàíÿ ³ääàì. Êîøåíÿò ó äîáð³ ðóêè, º òðèìàñíà ê³øêà, ÷îðíèé òà á³ëèé êîòèê. Ïåíñ³îíåðêà áóäå âäÿ÷íà çà áóäü-ÿêó äîïîìîãó äëÿ ì³í³-ïðèòóëêó. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940 ³ääàì. Ïåñèê³â ìîëîäèõ, ñåðåäíüîãî çðîñòó; ÷îðíîãî êóäëàòîãî ñîáàêó, ñåðåäíüîãî ðîñòó, ó äîáð³ ðóêè. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940 ³çüìó ó ïîäàðóíîê øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³ (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Êîøåíÿòà ó äîáð³ ðóêè. Òåë: (0332) 243749 (Ëóöüê); (050) 2558518

ÏÎÏÈÒ

Ìîíåòè ðàäÿíñüê³ òà ³íîçåìí³, þâ³ëåéí³ ðóáë³ ÑÐÑÐ, êíèãè. Òåë: (066) 4499896

Êîøåíÿòà, ÷îðíî-á³ëèé îêðàñ, õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, ñ³ðî-á³ëèé îêðàñ, ãëàäêîøåðñí³, ó õîðîø³ ðóêè, íà âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2-3 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6203889

Êíèãè, ëèñò³âêè ð³çíî¿ òåìàòèêè. Òåë: (068) 8454004

Ìîíåòè, áàíêíîòè, êíèãè, çíà÷êè, ìåäàë³, ëèñò³âêè, ìàðêè. Òåë: (098) 2261969

Ïîäàðóþ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7099981

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Àâòîêð³ñëî, á/â, äî 4 ðîê³â. Òåë: (095) 7054110 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âåëîñèïåä, äî 12ðîê³â, á/â. Òåë: (095) 7054110 Ãîéäàëêà ìóçè÷íà “Ãðàêî”, íîâà, 5øâèäêîñòåé ãîéäàííÿ. Òåë: (095) 7054110 Äåðåâ’ÿíå ë³æå÷êî, ç ìàòðàöîì, 450ãðí. Òåë: (067) 9262603 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ãîéäàëêà äåðåâ’ÿíà, ðþêçàê-êåíãóðó. Òåë: (0362) 240193; (095) 1431451 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, 400 ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076 Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ “Òàêî”, òðàíñôîðìåð, á/â. Òåë: (067) 9262603 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584 Êîëÿñêà ë³òíÿ, á/â, Ïîëüùà, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (095) 7054110 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277

9.50 ²íø³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Âóã³ëëÿ ñîðòîâå, àíòðàöèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 3393578; (097) 1358980 Äåðåâî âîëîñüêîãî ãîð³õà íà ìåáë³. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 Äðîâà äóáîâ³ äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229

Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³. Ðóáàí³, ð³çàí³, ïîñò³éíî â ïðîäàæ³. Òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (068) 3320832; (0362) 433526

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (098) 7704280; (066) 8520321; (0362) 436012 Äðîâà, äóá, ãðàá, äîñòàâêà. Òåë: (093) 5563535 Ôóñ îë³éíèé 96% æèðíîñò³. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190


"Об'ява" (2014) №05  

Інформаційний тижневик