Page 1


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1-, 2-, 3- ê³ìíàòí³

êâàðòèðè, ˺ðìîíòîâà, 8. Åë³òíèé æèòëîâèé áóäèíîê ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ!!! Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ êâàðòèð. ßê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âõ³äí³ áðîíüîâàí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà ñò³í. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544; (096) 5441335 25/12/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Còðóòèíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí ïëàñòèêîâèé, 30500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/14/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, áðîíüîâàí³ äâåð³, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/18/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âàííà ïëèòêà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. áóä., 34.2/17.6/8.8 êâ.ì., íîâ³ äâåð³, â/ò - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ãàðäåðîáíà, 26700. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/12,1/7,1 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, øàôà-êóïå, 26700. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 26000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Á³ëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/18/5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/18/5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 25500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 200000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Á³ëÿ “²ñòàíáóë”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ãàðíà, ðåìîíò, ïîðó÷ çóïèíêà, ïàðê, öåíòð ì³ñòà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 4-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 28500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 34 êâ.ì., 4-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 29500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 40 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 34500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 33500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20.1/9.2 êâ.ì, êîòåë, ãàðíèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà íîâà, ëîäæ³ÿ, 41000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëà, ì/ï, ïåðåïëàíîâàíà, 29500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31,7/12,5/7,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ 5ì, 23500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áîÿðêà, Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,6/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, â³òàëüíÿ, 2 øàôè íà áàëêîí³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/15/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Áóêîâèíñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóêîâèíñüêà, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 40/21/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ðîçâîäêà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ÌÏ â³êíà, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì., ðåìîíò, 27900, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, çàì³íåí³ òðóáè, ñàíòåõí³êà, 256000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ïëèòêà, ÷èñòà êâàðòèðà, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, 47,1 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (063) 7330330 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28.4 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 42000. Òåë: (096) 9771194 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, âèõ³ä íà äîðîãó, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32,5/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/6 êâ.ì, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, íîâà ï³äëîãà, ïðîâîäêà, âñ³ òðóáè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, 32000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Â.×îðíîâîëà, 2/2ÖÁ, 30/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñ/â ïëèòêà, ïëàñ.â³êíà, ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, ãàç.êîëîíêà, áàëêîí, 31500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, ñòàí æèëèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 240000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 29/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ â³êíà ï³ä ìåòàëîïëàñòèê, íîâ³ áðîíüîâàí³ äâåð³, 31500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, â/ò - îêðåìî, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 30500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 31000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ âõ³äí³ áðîíüîâàí³ äâåð³, âàííà ³ òóàëåò îêðåìî, ï³äâàë, 32000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 2/2 -ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âåëèêèé çàñêëåíèé áàëêîí, òèõèé äâ³ð, º êîëîíêà, 30500. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñòåë³/ñò³íè ïåðåòåðò³, âàííà - ïëèòêà, áàëêîí - 4ì, êîëîíêà, 24000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, îêðåìèé âõ³ä, 237000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ³ä³íñüêà, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì., áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèêîâ³, áàëêîí ì/ï, ºâðîðåìîíò, 36000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, áàëêîí, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, áîéëåð, êóõíÿ, 30000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, íîâ³ äîðîã³ âõ³äí³ äâåð³, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, êîëîíêà, 33500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18,7/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, òðóáè, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ìîæëèâèé îáì³í, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, âåëèêèé áàëêîí, ñ/â, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 2/5ÖÁ, 31/19/5 êâ.ì., ðåìîíò, ñ/ó ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñòîëÿðêà, ïëàñò.â³êíà, áàëêîí, ï³äâàë, 30000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì., ðåìîíò, 28000. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, 23500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16,5/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ïàðêåò, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18,5/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 192000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí, 25500. Òåë: (067) 9103444 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 13500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 26/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 25/-/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 200000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/12/7 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, 213200ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, ë³ôò ïðàöþº, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/12/7 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåííèé, ë³ôò íîâèé, 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 20 êâ.ì, ðåìîíò, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 110000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 43/21/11 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 316000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 42 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,

39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³äåíñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/12,5/8,8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 29000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì., ðåìîíò, 35000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà êóõíÿ, áàðíà ñò³éêà, áîéëåð, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6,2 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîëîíêà, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ÿê³ñíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 32500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 32500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17,4/7,6 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 32500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, äàõ ñóõèé, ï³ä’¿çä ÷èñòèé, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31,2/18,6/6,25 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, òåðì³íîâî, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28/20 êâ.ì, ðåìîíò, 13000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., áàëêîí, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, áàëêîí çàãàëüíèé, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, êóõíÿ íà 7 ñ³ìåé, º ñàíâóçîë, íà ãîðèù³-ñóøêà á³ëèçíè, 13000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, êóõíÿ íà 7 ñ³ìåé, 13000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, 13000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/20/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 31500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, âåëèêèé áàëêîí, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/20/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ëàì³íàò, íîâà êîëîíêà, áàëêîí ïëàñò³ê, äâåð³ ïîì³íÿí³, ì/ï â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, îáî¿, º ì³ñöå ï³ä äóøîâó êàá³íêó, 11500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18/12 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 11500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 4/5ÖÁ, 31/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîííèé äåêîð ñòåë³, âìîíòîâàíà ñó÷àñíà êóõíÿ, ïîðó÷ äèò.ñàäîê, 32000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21.9/11.7/4.7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 19500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 8/12-ïîâ. öåãë. áóä., 33/14/8,9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³êíà íà ÒÐÖ “×àéêà”, íîâà âñÿ ñàíòåõí³êà, â³êíà, äâåð³, áîéëåð, ìåáë³ ³ êóõíÿ, 31500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 8/14-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32.6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 8/14-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32,6/13,6/8,9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, á³ëÿ ïåä³íñòèòóòó, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

Ãàéîâà âóë, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà 21.6 êâ.ì., êóõíÿ 10.1 êâ.ì., êîðèäîð 3.4 êâ.ì., âàííà 2.8 êâ.ì., ïîãð³á, ãàçîâèé ë³÷èëüíèê, êîëîíêà, âîäà, ñàðàé, çåìë³ 2.27 ñîò, ïðèâàòèçîâàíî. Òåë: (098) 5247539 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, ñòîÿíêà, â³êíà â äâ³ð, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøåâñüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ìåòàëåâ³ äâåð³, óòåïëåíà, ïëèòêà, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/13/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 28000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/12,6/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ äâåð³, ë³ôò ïðàöþº, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/12.6/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè òà ñòåë³ ïåðåòåðò³, ÌÏÂ, äâåð³ íîâ³, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî, ðåìîíò äàõó, 224000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ãðóøåâñüêîãî, æèëèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, áåç áàëêîíó, àëå º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 12-À, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/18,7/7 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, 287550ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/24/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 29/12,7/8,8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, 152000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8,1 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 20/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîíó, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïåðåïëàíîâàíà, ãóðòîæèòîê, º äîçâ³ë íà áàëêîí, áîéëåð, ìåáë³, ïëèòêà êóõíÿ, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 33000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, áëîê íà 4 ñ³ì’¿, äóø ³ òóàëåò íà 2 ñ³ì’¿, ðåìîíò, áàëêîí ç êóõí³, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 80000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Ä.Ãàëèöüêîãî, ð-í àâòîâîêçàëó, 2/9Ö, 37,5/18,7/10 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 295200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/16/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Äðàãàí÷óêà, 1/5Ö, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 295200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/17/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âàííà, òóàëåò ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, 44500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äðàãàí÷óêà, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/16/11 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 38/13,2/12,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 32000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äóáåíñüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ íà äâ³ ê³ìíàòè, 296000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, á/ç, áîéëåð, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, â³äðåìîíòîâàíèé äàõ, íå “ìàëîñ³ìåéêà”, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Äóáåíñüêà, 9/9Ï, 34,5/17,5/9 êâ.ì, íå “ìàëîñ³ìåéêà”, æèëèé ñòàí, 221000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äóáåíñüêà, Áîÿðêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 218700ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Äóáåíñüêà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 216000ãðí. Òåë: (067) 3630327 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, “÷åøêà”, ºâðîðåìîíò, 296000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ 291600ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 45500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/24/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

3

ª.Êîíîâàëüöÿ, 34/18/9 êâ.ì., 5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 31000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äîðîãèé ñó÷àñíèé, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì., ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 38000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé áàëêîí 6ì, ëàì³íàò, ïîðÿä çóïèíêà, ìàãàçèíè, 39000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/7,7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, 32000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 12/14Ö, 39/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 287000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 7/9Ö, 39 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, 311600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çàìêîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, êîëîíêà, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êàâêàçüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 30 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, ïåðåïëàíîâàíà, ì/ï â³êíà, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êàâêàçüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, 29000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êàâêàçüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, º ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, áåç áàëêîíó, º ïîãð³á, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 34500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, 1-ïîâåðõ, ïàðê³íã, îô³ñè, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 368000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, öåíòð 4-8 ïîâåðõè, íîâîáóäîâà, 9800ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 8 5/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 254200, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ç áàëêîíîì, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 228000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33,7/18,7/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31000. Òåë: (098) 4455131 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/19/6 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 264000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êè¿âñüêà, 2/5Ö, 33,7/18,7/5,6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 254200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18.8/8.3 êâ.ì, ðåìîíò ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà, 33000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çàòèøíèé äâ³ð, õîðîøèé ðàéîí, 27000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/27/8 êâ.ì, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, 33/13/8.2 êâ.ì., 25500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/17,1/8 êâ.ì, 215100ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êí.Âîëîäèìèð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/17/6 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ïàðêåò, çàñêëåíèé áàëêîí, áîéëåð, 37000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êí.Âîëîäèìèðà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5ÖÁ, 36/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, ïëàñò.â³êíà, çàñêëå-


4

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

íèé áàëêîí, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, âõ³äí³ áðîí., â³êíà ó äâ³ð, 37000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, ôiëüòð ïèòíîé âîäè, çàñêëåíèé áàëêîí, êëàäîâêà, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Âîëîäèìèðà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, ô³ëüòð âîäè, á/ç, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, ô³ëüòðè, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, 30000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., 30500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 32.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 32,5/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñ/â ðàçîì, øïàëåðè, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñå ïåðåòåðòî, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ëàì³íàò, ë³íîëåóì, ñòîëÿðêà ñòàðà, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êí.Îëüãè, 5/5Ö, 31/17/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 246000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êí.Îñòðîçñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâå â³êíî, íîâà ñàíòåõí³êà, âàííà+òóàëåò íîâà ïëèòêà, 165000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, º áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, 26500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, êóòîâà, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 9103444 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/19/5,5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 28000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/19,2/5,5 êâ.ì, ðåìîíò, á/ç, ñ/â ïëèòêà, êóõíÿ-ðîáî÷à ñò³íà, ì/ï â³êíà, êóòîâà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 30,8/18,3/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ ïåðåïëàíîâàíà, äîêóìåíòè, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 216000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, á/ç-àðêà óòåïëåííèé, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, ë³÷ íà âîäó, 29500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 30/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, á/íå çàñêëåííèé, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23/13/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 24500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23 êâ.ì, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/19.5/4.5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12,5/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, êóõíÿ ³ ñ/â-ïëèòêà, äàõ íå òå÷å, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/19,5/4,5 êâ.ì, ðåìîíò, á/ç, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 21000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12.5/3.4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèê, áîéëåð, 19300, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12,5/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, âñå çàì³íåíå, 24500, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18,5/12,5/5,4 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíî, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, áîéëåð, ìåáë³, ë³÷èëüíèêè, 19300. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Ðîìàíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19/12/4 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, áîéëåð, 19300. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Êí.Ðîìàíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19/12/4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, áåç áàëêîíà, 19300. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 30/18/5 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, 188000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîïåðíèêà, “ãîñòèíêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàíñàðäíèé ïîâåðõ, ê³ìíàòà 14 êâ.ì, + ê³ìíàòà 6 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, òóàëåò, ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³é, ãàç, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîïåðíèêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 27000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîçâ³ë íà áàëêîí, 32000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30,2/16,5/6,2 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, ñêëîïàêåòè, áðîíüîâàí³ âõ³äí³ äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí, 31500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 244000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè òà ñòåë³ ïåðåòåðò³, 240000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, áóäèíîê íîâèé 12 ðîê³â, ï³ä’¿çä ïîâí³ñòþ â³äðåìîíòîâàíèé, áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êîñòðîìñüêà (íîâîáóäîâà), ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37.5 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, çàñêëåíèé áàëêîí, 50500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 63 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, äâîð³âíåâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 280000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 207825ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ë³ôò ïðàöþº, ç äàõîì ïðîáëåì íåìàº, òåðì³íîâî, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, áàëêîí, 26500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/17,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, á/íåçàñêëåííèé, ñ/â ðàçîì, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/17.5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ðåìîðíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/7,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ñó÷àñí³ ìåáë³, 34500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîöþáèíñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, õîðîøèé ðåìîíò, êóõíÿ íà 6 ñ³ìåé, äóø íà ïîâåðñ³, êóòîâà, ì/ï â³êíà, 15500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîöþáèíñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ó õîðîøîìó ñòàí³, êóòîâà, ì/ï â³êíà, 15500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êîöþáèíñüêîãî, 3/9Ö, 40,2/19,2/10,6 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 282900. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîöþáèíñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà êðèøà, êóõíÿ, òóàëåò íà ïîâåðñ³, 8500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîöþáèíñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 8500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êóð÷àòîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5.5 êâ.ì., 16500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êóð÷àòîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëàì³íàò, øïàëåðè, 35000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ëåðìîíòîâà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, ðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, êëàäîâà, ñ/â îêðåìî, ìîæíà çá³ëüøèòè êóõíþ ÷è âàííó, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, ï³äâàë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 248000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ì/ï â³êíà, æèëèé ñòàí, êëàäîâêà, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ïåðåòåðòî, ëîäæ³ÿ, 30000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/14ÖÁ, 38/19/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìèé, êëàäîâà, âåëèêèé áàëêîí, ó äâîð³ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, 31000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì., 30000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 31500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ºâðîðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, ï³äâåä â ê³ìíàòó, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ºâðîðåîìíò, ïðàëüíà ìàøèíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñò³íè, òóàëåò ³ êóõíÿ íà 2 ñ³ì’¿, ì³ñöå ï³ä ïðàëüíó ìàøèíó, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 9000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

̳öêåâè÷à, 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, 33000. Òîðã, òåðìí³îíîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36 êâ.ì, ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 41,2/19/12 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñå íîâå, áàëêîí çàñêëåíèé, äóáîâèé ïàðêåò, êóõíÿ, øàôà, 39000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 41,3/19,3/11 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, óòåïëåíèé áóäèíîê, ç ìåáëÿìè, 41000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30/13/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðèáóäîâà, 7 êâ.ì êîðèäîð, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåðì³íîâî, 33000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/4.5 êâ.ì., ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35.3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 26500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, 27500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 35,3/17,4/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 28.2 êâ.ì, ðåìîíò, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28,5/18/5 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êóõíÿ çàëèøàºòüñÿ, ì/ï â³êíà, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12/5 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 216000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 28,2/17,2/5,1 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 186300ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 184000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/14/5 êâ.ì., ðåìîíò, 18500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/11,6/4,2 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 23000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, çàì³íåí³ äâåð³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êóõíÿ - ñó÷àñíà ïëèòêà, â³êíà â äâ³ð, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì., ðåìîíò, 22500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ì/ï â³êíà, 16500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/14/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ðîçøèðåíà ïëîùà, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30.7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, 30000. Òåë: (098) 6495926; (03652) 20870 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 17000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, äîêóìåíòè ãîòîâ³, 16400, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31,7/12,5/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñòåëÿ ïåðåòåðòà, ñ/â ðàçîì, ëîäæ³ÿ, êóõíÿ ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31,5/18/6,5 êâ.ì, áàëêîí 7ì, ë³ôò íîâèé, äàõ íå òå÷å, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 2447624 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, äóæå õîðîøèé æèëèé ñòàí, 200000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 228000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 191000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíèé, 4/9Ï, 34,5/17,5/9 êâ.ì, ðåìîíò, 32000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (097) 8634289 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/15/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/15/6 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, çàñêëåíèé áàëêîí, äàõ ïåðåêðèòèé, ÷èñòà, ñóõà òà àêóðàòíà, ïîðÿä çóïèíêà, 26000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 24 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, æèëèé ñòàí, 22500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, åëåêòðè÷íå àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, 30000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìëèí³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 36/18/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåííà, á/ç, ì/ï â³êíà, äàõ çðîáëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,8/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, íå íàä äîðîãîþ, 29500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 240425ãðí. Òåë: (068) 3351333 Í.Õàñåâè÷à, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, æèëèé ñòàí, êóõíÿ íà 3 ñ³ì’¿, äóø íà 2 ñ³ì’¿, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, òåïëà, â äóø³ áîéëåð, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Õàñåâè÷à, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, áîéëåð, 16500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Í.Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35/19/7 êâ.ì, æëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 28900. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/5 êâ.ì, òåðì³íîâî, 27500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Í.Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/6 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, áàëêîí, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/16/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, â³êíà íà äîðîãó, íåâèñîêèé öîêîëü, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ïðîâîäêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Íàáåðåæíà, öåíòð, 5/5Ö, 31/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 278800. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/19/7 êâ.ì, ðåìîíò, 33500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 280000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 23/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/18.8/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ òðóáè, êîëîíêà, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/18,8/5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Î.Äóíäè÷à, 2/5Ö, 22/12/5 êâ.ì, êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 192700, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17,6/5,4 êâ.ì, êóõíÿ, â/ò ïëèòêà, ê³ìíàòà áåç ðåìîíòó, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñ/â ïëèòêà, ïëàñò.â³êíà, ãàç.êîëîíêà, êóõíÿ òà ïðèõîæà, 32500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, âåëèêèé çàñêëåíèé áàëêîí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, áîéëåð, 21000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, á/ç, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 22500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 20000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 22500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ñò³íè òà ñòåë³ ïåðåòåðò³, æèëèé ñòàí, 170000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. áóä., 30/19/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, â/ò ïëèòêà, íîâèé ë³ôò, 27500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5/182./4.2 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñòåë³ ñò³íè ïåðåòåðò³, ë³÷èëüíèêè, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ïðîâîäêà, â³êíà, ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 23500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5.5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 24000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31/19/5,5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äåðåâÿí³ äâåð³, íîâèé ë³ôò, âàííà-íîâà ïëèòêà, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Îëåñÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ñóõà, òåïëà, ì/ï â³êíà, â³êíà íà ïàðê, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ñóõà, òåïëà, íåêóòîâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, âåëèêèé ñóõèé ï³äâàë, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîëîíêà, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, êîëîíêà, ó õîðîøîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíà, 30000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ïèðîãîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 28/15/7 êâ.ì., çàñêëåíèé áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/20,7/7,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, “÷åøêà”, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/21/8 êâ.ì, ìåáëüîâàíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 40500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïèðîãîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13,5/7 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, íå êóòîâà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, äâåð³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33,5/19/6 êâ.ì, òåðì³íîâî, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31 êâ.ì, òåðì³íîâî, 25000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/6 êâ.ì, 25500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, çàëèøàþòüñÿ øàôà- êóïå, êóõíÿ, 240000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 240000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/24/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, òåðì³íîâî, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì, 26000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 256000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 3515248; (098) 9466553 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, á³ëÿ àðêè, ë³ôò ïðàöþº, 29000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíòó 4 ðîêè, 28500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ìåáëüîâàíà, 204000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 320000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí, 224000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 29500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/19/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, äóáîâà ñòîëÿðêà, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà íà äîðîãó, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ òðóáè, â³êíà íà äîðîãó, á/í çàñêëåííèé, ñ/â ðàçîì, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ñ/â áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, 33500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/8 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/9 êâ.ì, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4,9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/8 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ 7ì., 240000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ñêëîïàêåòè, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñòîëÿðêà, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áîéëåð, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 296000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 229600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9 êâ.ì, 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, á/ç, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñó÷àñíà ïëèòêà, ñ/â ïëèòêà, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 32000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Ïåòëþðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/20/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà â äâ³ð, 30500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Ñòð³ëüö³â, Òèííå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40,5/20,5/8,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåíà âåëèêà ëîäæ³ÿ 6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/11 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, 3 â³êíà íà äîðîãó, âèã³äíî ï³ä êîìåðö³þ, çóïèíêà â ê³ëüêîõ ìåòðàõ, 34000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35.1/18/8.2 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/7,3 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 32500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 2/9—ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì., ðåìîíò, 29500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 28.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18.3/7.3 êâ.ì., íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà, âèñîêèé öîêîëü, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 28,7/17,5/5,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 30 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 188000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 35/19/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 20000. Òåë: (067) 9103444 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñ/â ïëèòêà, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 31500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 21500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, 22000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, 256000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, íîâ³ äâåð³, çðîáëåí³ â³äêîñè, â³êíà íà ïðèâàòíèé ñåêòîð, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5,3 êâ.ì, ðåìîíò, òåïëà, ñóõà, 21500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17.5/5.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, â³êíà íà “Õ³ì³ê”, äóøîâà êàá³íà, 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30/17,5/5,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 24000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 22/12/5 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 19000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, â ê³ìíàò³ íîâå äåðåâ’ÿíå â³êíî, äåðåâ’ÿí³ ñîñíîâ³ äâåð³, ñàíâóçîë ðàçîì, òåðì³íîâî, 18500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 33/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, âñå çàì³íåíî, 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõ íå òå÷å, ë³ôò, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 25/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 18000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äàõ íå òå÷å, ë³ôò íå ïðàöþº, 18000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,8 êâ.ì, 184000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28,9/17/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, âåëèêà âàííà, ñó÷àñíà ïëèòêà, 23000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/8 êâ.ì., ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, 21000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ñîáîðíà, ÁÎÑ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/7 êâ.ì., ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, ñ/â ïëèòêà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøà ñòîëÿðêà, 31000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ñîáîðíà, ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/5 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ðåìîíò, 183375ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé (3 êâ.ì), õîðîøèé ðåìîíò, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñîáîðíà, öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/8 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, 40000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9Ö, 24/12/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 184500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñîáîðíà, á³ëÿ “Êàøòàíó”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, 27000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì., 26000. Òåë: (067) 9103444 Ñòðóòèíñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì, êîëîíêà, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâ³ òðóáè, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, òåðì³íîâî,

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

28500, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñòðóòèíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, 29000. Òåë: (098) 4455131 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 7000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òðàêòîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/23/13 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, ñ/â òà êóõíÿ íà 2 ñ³ì’¿, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 33/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ðàçîì, âèñîêèé öîêîëü, áåç áàëêîíó, áðîíüîâàí³ äâåð³, 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, ñâ³òëà, ïðîñòîðà, ì/ï â³êíà, êóõíÿ íà ïðîâåðñ³, 14000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ñâ³òëî, 14000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/13/7 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíî â êóõí³, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè ó ãóðòîæèòêó, â³êíà ÌÏ, êóõíÿ íà 5 ñ³ìåé, ì³ñöå äëÿ ïðàëüíî¿ ìàøèíêè, 144000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, æèëèé ñòàí, êóõíÿ íà 5 ê³ìíàò, ì/ï â³êíà, äóøà íåìàº, óìèâàëüíèê, 17000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ì/ï â³êíà, 17000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 33/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà ñó÷àñíà, â³êíà ïîì³íÿí³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 38/22/6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, 4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/5 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ â³êíà, äâåð³, 240000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 28000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 7/9-ïîâ. áóä., 51/27.8/12.7 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 34000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 35/18/9 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 184000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áàëêîí ïëàñòèê, 34000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/20/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/21/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 35000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ×åðíÿêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20,1/9,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/23/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áàëêîí, áóäèíîê çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, 296000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 301000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Øê³ëüíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 37/16/14 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê ï³ä çíîñ, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/9 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíà, 35/18.5/8.6 êâ.ì., 6-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, áåç áîðã³â, 29000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/21/10 êâ.ì., âåëèêà ïðîñòîðà êâàðòèðà â çâè÷àéíîìó æèëîìó ñòàí³, áàëêîí, 30000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Þâ³ëåéíèé, Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/18/9 êâ.ì, íîâèé áóäèíîê, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/22/8 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï, ïîì³íÿí³ äâåð³, 19000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17,5/5,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà íà ïàðê “Õ³ì³ê”, òåïëà, 23500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/8 êâ.ì, ðåìîíò, äåðåâ’ÿíèé ñêëîïàêåò, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, ñò³íè, ñàíâóçîë - ïëèòêà, 18500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïîì³íÿíà ñàíòåõí³êà, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïî÷àòèé ðåìîíò, äàõ çðîáëåíèé, òåðì³íîâî, 16500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,5 êâ.ì, ðåìîíò, ñêëîïàêåò äåðåâ’ÿíèé, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ë³ôò çàâæäè ïðàöþº, ðåìîíò äàõó, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

ËÓÖÜÊ Îäíîê³ìí.êâ., 40-é êâàðòàë, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36 êâ.ì., â³ä âëàñíèêà, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (063) 9537738

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 16-ãî Ëèïíÿ, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 30,2/19/6,2 êâ.ì, ï³äâàë, âåëèê³ ñòåë³, ãàçîâà ãðóáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,01ãà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 45/28/7 êâ.ì, 40000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

6-òà Ãâàðä³éñüêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì., íå êóòîâà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ðåìîíò äàõó, ö³íà äîãîâ³ðíà ç õîðîøèì òîðãîì. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9ÏÁ, 49/29/8 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, òèõèé äâ³ð ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì, 37500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49,4/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ñ/â, âàííà -ïëèòêà, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíîê³ìí.êâ., 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, çðîáëåíèé äàõ, ë³ôò ïðàöþº, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 9/9ÏÁ, 49/29/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïëàñò.â³êíà, çàñêëåíèé òà îáøèòèé âàãîíêîþ áàëêîí, òèõèé äâ³ð ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì, 35000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 À.Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 260000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïîì³íÿí³ â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñ/â áåç ðåìîíòó, 38500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 42500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 42500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 40 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, æèëèé ñòàí, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36.6/11.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì., ïëèòêà, íîâà êîëîíêà, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, â³êíà ì/ï, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ö³íà 297000ãðí. Òåë: (099) 1389403 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/9 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, 37000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/32/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4/9-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 67 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 2 áàëêîíè, 3 êëàäîâêè, âåëèêèé êîðèäîð, àêóðàòíèé ï³ä’¿çä, 45000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 35000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/44/7 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 48000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/38/12 êâ.ì, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, íåçàê³í÷åíèé ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñ/â ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, 2 ëîä泿, 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóêîâèíñüêà, 5/5ÖÁ, 60/31/11 êâ.ì., àâò.îïàëåííÿ, íîâà åëåêòîïðîâîäêà, çðîáëåí³ ñòåë³, ïåðåðîáëåíèé âîäîïðîâ³ä, íå êóòîâà, âåëèêèé ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

Áóêîâèíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 43500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áîéëåð, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ³ êîðèäîð ïëèòêà, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Â.Äèâ³ç³¿, 3/5Ö, 59,6/33,4/11,2 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, îïàëåííÿ, 442000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 41500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, õîðîøèé ðåìîíò, ÷èñòà, îõàéíà, íå êóòîâà, 41500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50,2/29/9 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîðó÷ çóïèíêà, õîðîøå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, 360000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Â.×îðíîâîëà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/29/5.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/29/5,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, ïîðó÷ ïàðê, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/38/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Â.×îðíîâîëà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 69/40/12 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áðîíüîâàí³ äâåð³, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,5/30/5,3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,5/30/5,3 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 369000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, áðîíåäâåð³, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áàëêîí çàñêëåíèé, êîäîâèé çàìîê, 45000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòð, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâ êâ. ì. ºâðîðåìîíò , 344000 ãðí.., òîðã, òåðì³íîâî, Òåë.(0362) 434948; (063) 8599456 ; (098) 7127105;

Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 4/5Ö, 43,5/30/5,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, ãàðíå ì³ñöå ï³ä îô³ñ, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì., ðåìîíò, 35500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/8 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/27/6 êâ.ì., ñ/â ïëèòêà, ïëàñò.â³êíà, õîðîøà ñòîëÿðêà, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, “÷åøêà”, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 344000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105

³ä³íñüêà, 3/5Ö, 47,6/27,1/8,1 êâ.ì, áàëêîí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/7 êâ.ì, êîëîíêà, ó õîðîøîìó ñòàí³, â³êíà â äâ³ð, òåðì³íîâî, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ñàðàé, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., êîëîíêà, 43000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 46.3 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ïàðêåò, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/33/7 êâ.ì, ðåìîíò, äàõ â³äðåìîíòîâàíèé, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 48000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., 35000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., áàëêîí, æèëèé ñòàí, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, 35000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/29/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, º äîêóìåíòè íà äîáóäîâó áàëêîíó íà 3 â³êíà, º êîëÿñî÷íà ç âîäîþ, ãàçîì, 41500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, òîðã, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., 39000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì., 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, ìåáëüîâàíà, 43500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ãàðàæ, ìåáëüîâàíà, äóáîâèé ïàðêåò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äå-

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. ðåâ’ÿí³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, ãàðàæ, 43000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5257247 Âåðáîâà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 40000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/8 êâ.ì, ðåìîíò, 33500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíó, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. áóä., ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³ ïî äîìîâëåíîñò³, òåðì³íîâî, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35,7/19,8/5,4 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, º âñ³ äîêóìåíòè, ïðèâàòèçîâàíà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 31500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35.7 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 31500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35.7/19,8/5,4 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, äàõ ïåðåêðèòèé, 31500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì., ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí - óòåïëåíèé, ì/ï â³êíà, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46.5/30/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 39500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâè” 4/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 310250. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãîãîëÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 20+23 êâ.ì, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45,5 êâ.ì, êóòîâà, ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, ìîæëèâî äîáóäîâè, ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí, 60000, âëàñíèê, òîðã. Òåë: (096) 6675006 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 36000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 36000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ãðóøåâñüêîãî, 2/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ð³âíà, 323000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4ÖÁ, 45 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ òà îêðåìà ê³ìíàòà, ðåìîíò, âåëèêèé ñ/â, ãàçîâà êîëîíêà, 49000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

Ãðóøåâñüêîãî, 44,7/29 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 412250. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 264000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, ð-í “×àéêè”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì., êîëîíêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, øàôà-êóïå, òåïëà, 388000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, 440000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80/50/13,3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñòåë³ 3.7ì, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 29,5/22/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâèé äàõ, äóø íà 4 êâàðòèðè, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãóðüºâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 74/49/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, çàêðèòèé äâ³ð, 75000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 42/32/5 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, îêðåìèé âõ³ä, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, êîðèäîð 6 êâ.ì, 45000. Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/30/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233

Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, ðåìîíò, 41500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ãóðòîæèòîê, 41500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/39/7.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âñ³ âèãîäè, 40000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ä.Ãàëèöüêîãî, â³êíà ó äâ³ð, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

5

Äàðâ³íà, á³ëÿ ìîòîòðåêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/36/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, “÷åøêà”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äâîê³ìí.êâ. Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/25/5.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6.5 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Äèðåêòîð³¿, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äèðåêòîð³¿, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äèðåêòîð³¿, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ðàçîì, â³êíà íà àëåþ, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Äèðåêòîð³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, äàõ íîâèé, 34000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 17000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 63/28/7 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äîðîøåíêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 45/30.4/8.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîðîøåíêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30,4/8,7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, îêðåìèé âõ³ä, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 2 ïîâåðõó, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áåç áàëêîíà, äîêóìåíòè, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 44/38/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, 40000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50,7/37,9/6,6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, íå êóòîâà, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/37/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ñòåë³ 3,6 ì, òèõèé äâ³ð, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/37/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òèõèé äâ³ð, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 49/27/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, á/íå çàñêëåííèé, 2 êëàäîâêè, 2 ë³ôòè, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 49/27/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/34/9 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà òà äâåð³, ëàì³íàò, êàì³í, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 80000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, Í/Á, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2-êîíòóðíèé êîòåë, 2 ëîä泿, 600000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/60/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2 çàñêëåíèõ ëîä泿, 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/10-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/7ÖÁ, 45/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, øàôà-êóïå, 45000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, á/ç, ïëèòêà íà ï³äëîç³, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, áîéëåð, ë³÷èëüíèê íà âîäó, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 41000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 49000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ÷àñòêîâ³ ìåáë³, 49000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7.5 êâ.ì, Í/Á, êëàäîâêà, áàëêîí 5.1êâ.ì, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ÷àñòêîâî ìåáë³, 392000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48,3/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 328000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 1-ïîâ., çàã. ïë. 68 êâ.ì., 2 áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 45000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Æóêîâñüêîãî, 4/5ÖÁ, 43/27/6 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, îêðåì³ ê³ìíàòè, ã³ïñîêàðòîííèé äåêîð ñòåë³, ëàì³íàò, ïëàñò.â³êíà, äîáðîòí³ âõ³äí³ äâåð³, 38500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,9/27,8/6 êâ.ì, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 287000., òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ñò³íè ïåðòåðòû, ñàðàé ó äâîð³, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Æóêîâñüêîãî, 5/5Ö, 44/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, 297500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çàìêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, êîëîíêà, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà


6

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

Ê.Ñàâóðà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, áàëêîí, 50000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 33500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ðàçîì, 33500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/7,1 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà ç òðèê³ìí.êâ., ïàðêåò, ïëèòêà ñ/â, êóõíÿ, ì/ï, áðîíåäâåð³, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 45500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ñàíâóçîë îêðåìî, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, çàñêëåíèé áàëêîí, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì., êëàäîâêà, ï³äâàë, ðåìîíò, 47500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, â/ò ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâ³ øïàëåðè, âáóäîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/7 êâ.ì., ðåòðî-ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 45000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

Êàëíèøåâñüêîãî, 1/1äö, 43/26/6 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êàëíèøåâñüêîãî, 40/6 êâ.ì, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç, âîäà, 20500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 914-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåì³ ê³ìíàòè, íå êóòîâà, êîëîíêà, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ñ/â ïëèòêà, êóõíÿ-ïëèòêà, ì/ï â³êíà, ñòåëÿ, ñò³íè ïåðåòåðò³, ï³äëîãà-ëàì³íàò, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ïëèòêà, áîéëåð, åëåêòðè÷íà ïëèòà, 40000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ÷àñòêîâî, ï³äâ³ñíà ñòåëÿ, ëàì³íàò, áàëêîí, êîëîíêà, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â áåç ðåìîíòó, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/33/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 348300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, á/ç, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 5/5ÖÁ, 43/27/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, áàëêîí, ãàç.êîëîíêà, ï³äâàë, â äâîð³ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïîðó÷ øêîëè, äèò.ñàäî÷îê, 45000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íå êóòîâà, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 292000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 55000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, òàìáóð íà 2 ñ³ì’¿, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíå, êðèøà çðîáëåíà, 42500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52,3/29,5/8,7 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, á/ç, ë³÷èëüíèêè âîäè, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êë.Ñàâóðà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 49/28/8,2 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êëèìà Ñàâóðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, âõ³ä ç áàëêîíó, æèëèé ñòàí, 384000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì., ðåìîíò, 32000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 42,6/28/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåíèé, äàõ ïåðåêðèòèé íîâèé, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25,5/6 êâ.ì, 38500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, óòåïëåíèé áàëêîí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, òåðì³íîâî, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, êîíäèö³îíåð, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, ïëèòêà, ñó÷àñíà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, äâåð³ áðîíüîâàí³, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, êîëîíêà, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/5,8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, òåëåôîí, á/ç, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 3 â³êíà íà äîðîãó, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ï³ä á³çíåñ, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/28/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ëàì³íàò, 37500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.8/26.2/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ãàðàæ â äâîð³, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, ï³ä ðåìîíò, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ïëèòêà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, 38500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êîïåðíèêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3ÖÁ, 42/28/6.3 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ç äâîõ ñòîð³í, óòåïëåíà, ð å ìî í ò , ò å ï ë à ï ³ ä ë î ã à , î ê ð å ìè é ââîä ñâ³òëà, àâò.îïàë., ï³äâàë, ãàðàæ ó äâîð³ (öåãëÿíèé), 320000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà íåç.áóä³âí. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7819441, âëàñíèê Êîðîëåíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/26,2/6,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 387750. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êîðîëåíêà, öåíòð, 8/9Ö, 47,8/26,2/6,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53.7/33/8 êâ.ì., ðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 360000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/34/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ç íîâèìè ñó÷àñíèìè ìåáëÿìè, 67000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êîñòðîìñüêà, 5/9ÏÁ, 48/28/7 êâ.ì., ïåðåòåðò³ ñòåë³, íà ñò³íàõ øïàëåðè, ï³äëîãà ë³íîëåóì, ïëàñò.â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çàñêëåíèé áàëêîí, 45000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

Êîñòðîìñüêà, 80 êâ.ì., 2-ð³âí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/35,6/14 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñ/â - ñó÷àñíà ïëèòêà, 41000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/29/7 êâ.ì, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ, 280000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, “÷åøêà”, áàëêîí, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êîöþáèíñüêîãî, 3/9Ö, 66/36/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³Â, 6970ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/27/6 êâ.ì, êîëîíêà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, 35500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êóð÷àòîâà, 41/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, 36000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ë.Óêðà¿íêè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ë.Óêðà¿íêè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, º âåëèêèé áàëêîí, ï³ä áàëêîíîì 0,01ãà ãîðîäó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ˺ðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/8 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ˺ðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî.ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ˺ðìîíòîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ˺ðìîíòîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/38/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè òà òåõí³êîþ, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 656075ãðí. Òåë: (068) 3351333

Ëåðìîíòîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48.3 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ëàì³íàò, áàëêîí, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ñòàí, áîéëåð, ñ/â ïëèòêà, êîðèäîð-ïëèòêà, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåííèé â ïëàñòèêó, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 278000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/32/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿíèé

ïàðêåò, êîëîíêà, íîâèé äàõ, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 52/32/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîì³íÿí³ â³êíà, äâåð³, ñ/â ïëèòêà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43,5/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 47500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7.5 êâ.ì, ñó÷àñíà ïëèòêà, â³êíà íîâ³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ äåðåâÿí³, ê³ìíàòè îêðåì³, 408000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ̳öêåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ òà âõ³äí³ äâåð³, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳öêåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñåë³, ñò³íè, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳öêåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëèòêà ó âàíí³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ âìîíòîâàíà, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳öêåâè÷à, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 44000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ̳öêåâè÷à, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/24/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðòî, íîâà âàííà, êóõíÿ, 32000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñòîëÿðêà çàì³íåíà, âåëèêà êëàäîâêà, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48,8/35,7/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, áîéëåð, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/5 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, â/ò - ïëèòêà, áîéëåð, 36500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 43000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò äîðîãèé, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì., ÿê³ñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, 8/9- ïîâ. áóä., 52/30/9 êâ.ì., íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí, 39000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, âàííà ïëèòêà, íîâ³ òðóáè, áàëêîí çàñêëåíèé, 37000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/28/5 êâ.ì, 41500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, 60000. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ñ/â ïëèòêà, ïîì³íÿí³ òðóáè, 41000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, 390000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîðìàëüíèé æèëèé ñòàí, 312000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,8/28/7,7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí. Òåë: (067) 3605429 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, 312000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì., ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 38000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, êîíäèö³îíåð, ï³äâàë, 41000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41,9/26,6/5,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â ðåìîíò, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ïàðêåò, øàôà-êóïå, ãàçîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, êîíäèö³îíåð, ï³äâàë, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 38500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/35/7 êâ.ì., “÷åøêà”, áåç ðåìîíòó, 44000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, êëàäîâêà, ï³äâàë, âåëèêèé ãàðàæ, 42500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí, êëàäîâêà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 54/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, êëàäîâêà, ãàðàæ, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìîãèëè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ïåðåïëàíîâàíà, ïðèâàòèçîâàíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â, æèëèé ñòàí, êóõíÿ áåç ãàçó, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Õàñåâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ï³÷íå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 50.5 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 22000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 50,5/26/16 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëà-

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ íîâêè, ïðèâàòèçîâàíà, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, êîëîíêà, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, êîëîíêà, âñ³ â³êíà íà ïðî¿çäíó ÷àñòèíó, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, 36600. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³êíà íà äîðîãó, íå âèâåäåíà ç æèòëîâîãî ôîíäó, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 36600. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/27/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, áðîíåäâåð³, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 37000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45,6/29/5,8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì., 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Íàáåðåæíà, 5/5ÖÁ, 43/27/7 êâ.ì., ÿê³ñíà ñòîëÿðêà, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, êîíäèö³îíåð, ñ/â ïëèòêà, 40000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27.7/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, 38500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., áàëêîí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/34/8 êâ.ì, “÷åøêà”, âåëèêà ëîäæ³ÿ, òåðì³íîâî, 45000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/31/6 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 36000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30,6/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ âõ³äí³ äâåð³, êîëîíêà, 47500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30,3/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 280000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. áóä., 49/32/8 êâ.ì, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, íà ñò³íàõ øïàëåðè, ë³íîëåóì, áàëêîí, ë³÷èëüíèê ãàçó, 37000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì., 280000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, â³êíà íà äîðîãó, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê 36500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Î.Òåë³ãè, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, áåç áàëêîíó, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Òåë³ãè, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/7.5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Îðëîâà âóë,

4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, âàííà, òóàëåò îêðåìî, êîðèäîð 7 êâ.ì., ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì.,. 2 êëàäîâêè 2 êâ.ì., áàëêîí, ïàðêåò, âèñîòà 2.7ì, 52000. ³ëüíà. Âëàñíèê. Òåë: (097) 5050557, (063) 2678653; (0362) 683720

Îðëîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîðèäîð 7 êâ.ì., ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì., 2 êëàäîâêè ïî 2 êâ.ì., 2 áàëêîíè, 52000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, ç âìîíòîâàíèìè ìåáëÿìè, 46000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, 37000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, 46000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Îñòàôîâà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27,5/5,5 êâ.ì, êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îñòàôîâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45,5/30/6 êâ.ì, òåðì³íîâî, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ï.Ìîãèëè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, ê³ìíàòè îêðåì³, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï.Ìîãèëè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, ì/ï â³êíà, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, õîðîøèé ðåìîíò, òóàëåò íà 2 ñ³ì’¿, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï.Ìîãèëè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ϳâí³÷íèé “Ìàçäà”, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â/ò - îêðåìî, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ïàâëþ÷åíêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71,4/32,7/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàâëþ÷åíêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71/33/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíåå îïàëåííÿ, ðåìîíò çðîáëåíèé 2012ð., ï³äâàë, 540000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ïàâëþ÷åíêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, á/ç, ïàðêåò, êîðèäîð 9,5 êâ.ì, ïëèòêà, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 32500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46,2/30/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 37500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áåç áàëêîíó, 43500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (067) 9103444 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, íà êóõí³ ³ âàíí³, áåç áàëêîíó, ñ/â ðàçîì, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 36000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ïàðêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïåðåñîïíèöüêà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 57/31/8,5 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, êàï³òàëüíèé ºâðîðåìîíò, 57000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 41000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ïîïîâè÷à, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 76 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïðèõîäüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42,6/29,5/5,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/24/7,9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ï³÷íå-ãàçîâå îïàëåííÿ, ñàðàé, áàæàíî ï³ä îô³ñ, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð-í Ïîêðîâñüêîãî ÒÖ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 39500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ð-í Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, á³ëÿ öåðêâè, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, 34500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 272000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 49,8/27/7,2 êâ.ì, ðåìîíò, äàõ íå òå÷å, 2 ë³ôòè, áàëêîí 7,7 êâ.ì, 44000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ïîì³íÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 49.8 êâ.ì, ðåìîíò, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñåë³, ñò³íè, 34400ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, á/ç, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. áóä., æèëà, â³êíà, äâåð³ íîâ³, 48/33/9 êâ.ì., 36000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, áîéëåð, êëàäî÷êà ì³æ ïîâåðõàìè, áàëêîí ïëàñòèê, ïàðêåò, 330000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 316000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 312000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì., çðîáëåíèé ðåìîíò 2012ð, çàì³íåíà ñòîëÿðêà, ñ/â, 320000ãðí., ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âõ³äí³ äâåð³ íîâ³, ï³äâàë, ñóøêà, äàõ íå òå÷å, ë³ôò ïðàöþº, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ï³äâàë, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, á/ç, ãàðäåðîáíà, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ãàðäåðîáíà, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì., ÌÏÂ, ñ/â-ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 308000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, êîëîíêà, á/ç, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðîá³òíè÷èé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, “÷åøêà”, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîëîíêà, ëîäæ³ÿ, òåðì³íîâî, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/29/7 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, âìîíòîâàíà øàôà, á/ç, ë/ç, ì/ï â³êíà, äåðåâÿí³ äâåð³, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 41500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåí-

íÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ï³äâàë, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,9/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/5,1 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëàì³íàò, áàëêîí, 370000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, ºâðîðåîìíò, êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/5,8 êâ.ì, êóòîâà, ï³âàë, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/27/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41,5/28/6 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êîëîíêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, äàõ-øèôåð, 38500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41.5 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 38500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, äâåð³ áðîíüîâàí³, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/38/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïåðåïëàíîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/38/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, ïåðåïëàíîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, º âèòÿæêà, ï³äâåäåíà âîäà, äóø ³ êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, 18500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, êóõíÿ ðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 40000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 53.3 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, 336000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 640000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 480000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà â êóõí³, á/ç-8 êâ.ì, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/31/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 59/38,4/10 êâ.ì, ðåìîíò, ñòîëÿðêà, ñò³íè ïåðåòåðò³, ïëèòêà ñ/â, íå êóòîâà, áàëêîí íà 2 ê³ìíàòè çàñêëåíèé, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 372600. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 57/35/7.4 êâ.ì., 53000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñîáîðíà, (ð-í êîñòåëó), Í/Á (êîòòåäæ), ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïðîåêò - ï³ä ïîêóïöÿ, 304000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 47,4/33,1/6 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâà êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49/29,1/7,1 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56 êâ.ì, æèëèé ñòàí, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/28,1/9,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âõ³ä îêðåìî, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2 ëîä泿, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 40/33/7.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, áåç ðåìîíòó, 42000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 65 êâ.ì., 65000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, áàëêîí, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, áàëêîí, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, “ñòàë³íêà”, ñòåë³ 3ì, 2 áàëêîíè, ñ/â òà êóõíÿ ç ðåìîíòîì, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/25/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/25/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 60/10 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, ê³ìíàòè îêðåì³, êëàäîâêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, êàì³í, øïàëåðè, ïëèòêà, êîëîíêà, 70000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/23/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45.5 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, íîâà ñàíòåõí³êà ì/ï â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/10 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 45000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. áóä., 57/30/11 êâ.ì., â/ò îêðåìî, ëîäæ³ÿ - 2 âõîäà, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè, àáî îáì³í íà 2 îäíîê³ìí.êâ., 52000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, äîìîôîí, ïàðêåò, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 57/31/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ íå çàñêëåííà, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ë³ôò íîâèé, äîìîôîí, ïàðêåò, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, ÐÅÌ çàâîä, “÷åøêà”, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/30/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 364000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áàëêîí, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, öåíòð, 4/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí 49/28/7.2 êâ.ì., 38500, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíå, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ñò³íàõ øïàëåðè, ïàðêåò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñàíâóçîë ðàçîì, íîâà ñàíòåõí³êà, 45000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., 36000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643

Ñò.Áàíäåðè, 2/5Ö, 45/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ðåìîíò, 408000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.8 êâ.ì., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, íîâà ñàíòåõí³êà, 311600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Ñò.Áàíäåðè, 5/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, 323000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 5/5ÖÁ, 45/27/5 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, õîðîøà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ñò.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì. + ï³äâàë, ñ/â - ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, øàôè-êóïå, ñèãíàë³çàö³ÿ, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/8 êâ.ì., çâè÷àéíèé ñòàí, òèõèé äâ³ð, ïîðó÷ ïðîä.ìàãàçèí, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, 36500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, íå êóòîâà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, òåðì³íîâî, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, êîëîíêà, 32500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, æèëèé ñòàí, åíîâà ñòîëÿðêà, 39000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 340000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òåàòðàëüíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/8,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Òåàòðàëüíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, á/ç, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òåàòðàëüíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 45/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 73 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ ñòóä³ÿ, ïîñóäîìèéêà, òåõí³êà, ìåáë³, 760000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òðàêòîðíà, 1/5ÖÁ, 53/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ëîä泿, îêðåì³ ê³ìíàòè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 61000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ôàáðè÷íà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/9 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, äîáóäîâàíèé áàëêîí ç ïîãðåáîì. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 19000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â ó õîðîøîìó ñòàí³, ñòàðà ïëèòêà, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â - îêðåìî 40000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêð.ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ïîðó÷ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê òà ñóïåðìàðêåò, 40000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, “÷åøêà”, òåðì³íîâî, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/28/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, á/ç, 42500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 49/28/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õàðê³âñüêà, 1/1 äåðåâÿíîãî áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, áåç çðó÷íîñòåé, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, 6 êâàðòèð â áóäèíêó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õàðê³âñüêà, 46 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, æèëèé ñòàí, 3 ñîò çåìë³, 30500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Õàðê³âñüêà, 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Õì³ëüíà, ð-í ïèâçàâîäó, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., àâò.îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 37500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/5 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 46000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Öåíòð, 2 ð³âíåâà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 140 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 110000, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, ïîâí³ñòþ ðåìîíò, 2 áàëêîíà, ïëàñò.â³êíà, ñ/â ïëèòêà, 38000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/7 êâ.ì., 38000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öåíòð, Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåïëà, ë³íîëåóì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, á³ëÿ ïàðêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, áàëêîí, íîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ïàðê, 36500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239

Öåíòð, 2 ïîâåðõ, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 400000. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 ×åáèøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð, 370000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 65/36/12êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé, âèñîêèé öîêîëü, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 2 áàëêîíè, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/26/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, 38500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/14 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 272000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 40000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, êîëîíêà, ìîæëèâèé îáì³í íà îäíîê³ìí.êâ., 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 ×åðíÿêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ 46500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ×åðíÿêà, 65 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóäèíîê çäàíèé, 360000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâèé îáì³í, 50000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 68/34/10 êâ.ì, 4/9 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³, àâòîíîìíå åëåêòðè÷íå îïàëåííÿ, 490000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.5/28/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åõîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49/26/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, æèëèé ñòàí, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Øåâ÷åíêà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., áîéëåð, êîëîíêà, ãàçîâà ïëèòà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíêà, êàáåëüíå, ìåáë³, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, íåìຠë³ôòà, 5000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/28/7 êâ.ì, ðåìîíòó 6 ðîê³â, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, íå êóòîâà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, 36000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/30/10 êâ.ì., 34000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò ãàðíèé, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, íà òåïëî, òåðì³íîâî, 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì., ðåìîíò, ã³ïñîêàðòîííèé äåêîð ñòåë³, äîáðîòíà ñòîëÿðêà, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, 40000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/8 êâ.ì, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8.4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíèé ð-í, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï æàëþç³, ñòîëÿðêà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, 58000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ï³äâàë, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/23/6 êâ.ì, ñêëîïàêåòè, âàííà, òóàëåò ïëèòêà, 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåðì³íîâî, 47000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/28/8 êâ.ì, ÷èñòà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, â³êíà âèõîäÿòü â äâ³ð, íå êóòîâà, 45500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ßñíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ßñíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 73/42/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðîçâîäêà, ì/ï â³êíà, ïîì³íÿí³ äâåð³, 72000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

ËÓÖÜÊ Ãîí÷àðà, ïîáëèçó “Òàì-Òàì”, 10/10-ïîâ., íîâîáóäîâà, 80êâ.ì, äèçàéí, ºâðîðåìîíò, êîíäèö³îíåð, òåïëà ï³äëîãà, íàòÿæí³ ñòåë³, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ñèãíàë³çàö³ÿ, ñóïóòíèêîâå ÒV, ²íòåðíåò, ïàðê³íã, 665000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì. Òåë: (050) 5210729

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24 Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 39000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà 24-ãî Ñåðïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-Ãâàðä³éñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,1/39/9,6 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, 45500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, ï³äâ³ñíà ñòåëÿ, 2 áàëêîíà çàñêëåíí³, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áîéëåð, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,1/39/9,6 êâ.ì, ðåìîíò, ï³äëîãà-ïàðêåò, ïåðåòåðò³ ñò³íè, 2 á/ç, áîéëåð, â³êíà ïîì³íÿí³, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39,4/9,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàì³íåíà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, êóõíÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 59000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 51000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 À.Ìåëüíèêà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 51000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, øïàëåðè, êóòîâà, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 66/39/9,3 êâ.ì, ñêëîïàêåòè, çàì³íåí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, áîéëåð, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60,2 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, öåãëÿíèé ãàðàæ, 44500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Á³ëÿ “³ä³íà”, 67 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, ðåìîíò, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 8/9ÖÁ, 63/39/8 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, çàñêëåíèé òà óïîðÿäêîâàíèé áàëêîí, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàã."Ìàëÿòêî", 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/50/10 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, áîéëåð, 71000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, çàòèøíèé äâ³ð 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.6 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/37/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïðîäàºòüñÿ ç ìåáëÿìè, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿêîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62,5/38,5/10,8 êâ.ì, íîâ³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïëèòêà, êóòîâà, óòåïëåíà, ñóõà, âåëèêà êóõíÿ, êîëîíêà, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áîòàí³÷íà, Áàñ³â Êóò, öåãë. áóä., 90 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, âåëèê³ îêðåì³ ê³ìíàòè, 60000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, â³ëüíèé ïðîäàæ, 46000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, 53000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, äâåð³ áðîíüîâàí³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/35/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, çàòèøíèé äâ³ð 60000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87/50/13.5 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íå êóòîâà, 88000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Áóêîâèíñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷³ëüíèêè íà îïàëåííÿ, äàõîâà êîòåëüíÿ, 640000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Â.Äèâ³ç³¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/38/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 46500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ.ì, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì., 41000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì., ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, ñ/â ïëèòêà, õîðîøà ñòîëÿðêà, çàñêëåí³ áàëêîíè, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,6/39/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39,5/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 á/ç, ï³äâàë, êëàäîâêà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ñò³íè ïåðåòåðò³, ì/ï â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/35/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíà, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. öåãë. áóä., 62/37/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ 38500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì., ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ëàì³íàò, ñòîëÿðà-ñîñíà, ïëàñò.â³êíà, äîáðîòí³ âõ³äí³ äâåð³, áîéëåð, 43000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/54/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, ëàì³íàò, 44000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà (ç áàøíÿìè), ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Â.×îðíîâîëà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/65/14 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñâîÿ êîòåëüíÿ, 110000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 118/60/19,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äèçàéíåðñüêèé ºâðîðåìîíò, äîðîãà ïîáóòîâà òåõí³êà, 200000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/65/14,4 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 120000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/66/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ñ/â, 920000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 120/65/19 êâ.ì, ðåìîíò, ñàíòåõí³êà íîâà, êîíäèö³îíåðè, òåïëà ï³äëîêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 140000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 88000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/47/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, 840000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 2 ñàí.âóçëè, ãàðäåðîáí³, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 69/40/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, ñàíòåõí³êà íîâà, ëàì³íàò, êîâðîë³í, 50500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. áóä., 71/42/11 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 63000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 6209126 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåîìíò, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/41/9 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, 50500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì., 2 âåëèêèõ áàëêîíè çàñêëåí³, 46000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/38/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïëèòêà, íîâ³ äâåð³, ºâðîñòåë³, 51500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, îáî¿ â ê³ìíàòàõ, êàñ³òîíè íà ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 43000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Âåðáîâà, 4/9Ï, 63,7/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 382500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, íå êóòîâà, ï³äâàë, áåç áàëêîíó, 41000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/6 êâì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (067) 9103444

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/44/6 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/8 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, âáóäîâàí³ ìåáë³, åêñêëþçèâíèé äèçàéí, 520000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ãàãàð³íà, 5/9ÖÁ, 65/38/8 êâ.ì., ðåìîíò, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, ïëàñò.â³êíà, áîéëåð, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, øàôà-êóïå, êóõíÿ, ïîáóò.òåõí³êà, 60000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ãàãàð³íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74,6/22/15 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, “÷åøêà”, ïîâí³ñòþ ïåðåïëàíîâàíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, ñòîëîâà, êóõíÿ, 67000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/-/8 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, çá³ëüøåíà, ðåìîíò, 424000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ãàãàð³íà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 68/48/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 68000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãàðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/37/8,2 êâ.ì, ðåìîíò, 533000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ãàðíà, ð-í ïèâçàâîäà, 4/5Ö, 60,1/37/8,2 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 544000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 396000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 67/45/10 êâ.ì, ðåìîíò, 49000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãóð’ºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/11 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ãóð’ºâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 46/35/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñòîëÿðêà äåðåâî, â³êíà ñêëîïàêåòè, âàííà, òóàëåò, êóõíÿ - ïëèòêà, áàëêîí ñêëîïàêåò, 40500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãóð’ºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/47/6 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãóð’ºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/47/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íåçàñêëåíèé, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãóð’ºâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/47/6 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãóð’ºâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/47/6 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ì/ï â³êíà, á/ç, ñ/â ïëèòêà, äâåð³ áðîíüîâàí³, äàõ íå òå÷å, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãóðºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé äâ³ð, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/-/10 êâ.ì., “÷åøêà”, æèëèé ñòàí, öîêîëü âèñîêèé, 440000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, 54500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ-çàñêëåííà, ñ/â îêðåìî, 54500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 69,6/39,3/11,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/39,3/11,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, äóáîâ³ äâåð³, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60,4/35,6/7,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ñàíòåõí³êà ïîì³íÿíà, 2 áàëêîíà íå çàñêëåíí³, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/42/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 50000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,6/39/4,9 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 76,6/44/10,2 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, áîéëåð, áðîíüîâàí³ äâåð³, õîðîø³ â³êíà, 63000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 352000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, 364500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/40/10 êâ.ì, ðåìîíò äîðîãèé, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ï, 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 382500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 416000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9.5 êâ.ì., çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, êëàäîâà íà ïîâåðñ³ òà ï³äâàë, 54000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

7

Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äðàãàí÷óêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 96/55/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, 130000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Äóáåíñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61,7/45,2/5,1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 380000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Äóáåíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äóáîâà ñòîëÿðêà, 43500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Äóáåíñüêà, ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äîêóìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 105/57/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 3 ëîä泿 çàñêëåí³, 116500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 63/43/10 êâ.ì, ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, êóòîâà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 107 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 74000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 80/50/10 êâ.ì, ðåìîíò, ç³ âñòàâêîþ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10Ï, 79/39 êâ.ì, âñòàâêà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, 442000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 50000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/39 êâ.ì, ðåìîíò, 445500ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/65/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/65/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³êàâå ïåðåïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, ïëèòêà, äâåð³-äóáîâ³, ãàðàæ, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9ÏÁ, 75/48/12 êâ.ì., ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, äóáîâèé ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êëàäîâêà, ëîäæ³ÿ, 52000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 51000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 2 áàëêîíà, ë³íîëåóì, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, òåïëî, ï³äâàë, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

ª.Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Åíåðãåòèê³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, áåç ðåìîíòó, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/44,7/5,3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 393600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì., àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 296000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 55000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60.4 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 60/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, 424000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ðåìîíò, 444000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/35/7 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 50000. Òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 59/33/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàðòèðà â öåíòð³, 150 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. âìîíòîâàí³ ìåáë³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ àâòî, äèò.ìàéäàí÷èê, 120000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 55/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ì³ñöå ï³ä ìàøèíó, 49000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 55/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ê³ìíàòè îêðåì³, 49000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000.


8

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/44/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 52000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 47000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì., ð-í “Äåíòàìåä”, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/37/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73 êâ.ì., 73000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 54000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9,8 êâ.ì, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 62 êâ.ì., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 51000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. áóä., ðåìîíò, â³ëüíà, 67 êâ.ì., 2 áàëêîíè, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 41500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,2/38/9 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³ ³ âåëèê³, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè òà ñòåë³ ïåðåòåðò³, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, ïàðêåò, áîéëåð, 388000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, 48500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/9 êâ.ì., ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/35/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì., 50000, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 8/9ÖÁ, 63/38/9 êâ.ì., ðåìîíò, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çàñêëåí³ áàëêîíè, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, â³ëüíà òà ãîòîâà äî ïðîäàæó, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì., 48000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, áîéëåð, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ÷èñòà, îõàéíà, ë/ç, á/ç, áîéëåð, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, âåëèêèé êîðèäîð, áîéëåð, êóõíÿ ïëèòêà, âàííà êóòîâà, ëîäæ³ÿ â ïëàñòèêó, ë³ôò ïðàöþº, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Êè¿âñüêà, á³ëÿ ÇÎØ N12, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Âîëîäèìèðà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/64/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäëæ³ÿ çàñêëåíà, âèñîêèé öîêîëü, 55000. Òåë: (098) 4455131 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45,4/29,6/5,5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, êóõíÿ ³ êîðèäîð áåç ðåìîíòó, êîíäèö³îíåð, ë³÷èëüíèêè, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè çðîáëåí³, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/40/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/5 êâ.ì, ïàðêåò äóáîâèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 372000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 2 ëîä泿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 520000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/53/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîêð. ïëàíóâ., 2 çàñêëåíèõ ëîä泿, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., 60,7/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, îêðåìèé âõ³ä, º äîçâ³ë íà äîáóäîâó áàëêîíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì., óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/43/14 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 51/35/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 59/39/5,5 êâ.ì, 336000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, 44000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 54000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Êîðîëåíêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57,4/39,3/5,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êîëîíêà, ñ/â, êóõíÿ-ïëèòêà, íîâà ñòîëÿðêà, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57,4/39,3/5,6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, çâè÷àéíèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, äîáóäîâàíèé áàëêîí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 54000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63,9/41,7/6 êâ.ì, ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí òà ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 54000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/42/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 55000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Êîðîëüîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, öîêîëü âèñîêèé, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/41,7/7 êâ.ì, “õðóùîâêà”, ëàì³íàò, íîâ³ ðàä³àòîðè, áîéëåð, áàëêîí òà ï³äâàë, íåêóòîâà, ë³÷èëüíèê íà âîäó, 44000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/41/8 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, 352000ãðí., òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/42/7,5 êâ.ì, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ï³äâàë, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 82/41/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïàðêåò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, ³íòåðíåò, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63,8/46,4/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 47500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì, “õðóùîâêà”, íå êóòîâà, áîéëåð, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âõ³äí³ äâåð³ äóáîâ³, â³êíà ó äâ³ð, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 64/47/6 êâ.ì., çâè÷àéíèé õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, áóäèíîê ó äâîð³, 46000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 64/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Êîðîëüîâà, 3/6Ö, 64/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/43/9 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êîðîëüîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, 47000, òîðã, òåðìí³îâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100/56/14 êâ.ì, ðåìîíò ñó÷àñíèé, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 92000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 96/52/14 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 95000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Êîñòðîìñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/45/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, 70000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 552000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5Ö, 52/36/6,1 êâ.ì, êîëîíêà, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, º âñ³ ë³÷èëüíèêè, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, áàëêîí, ï³äâàë, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëåðìîíòîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 104/45/9 êâ.ì, ïàðêåò, ñòîëîâà, 3 ñïàëüí³ 80000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 103 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 130000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, 5-6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 115000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëèïñüêîãî, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, ï³äâàë 70 êâ.ì, ãàðàæ, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2 ê³ìíàòè ç ðåìîíòîì, 1 ê³ìíàòà íå æèëà, òðåáà ì³íÿòè ï³äëîãó, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî â ïëèòö³, ë³ôò ïðàöþº, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14Ö, 67,7/45/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 467500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 53000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. ïàí. áóä., 62/38/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, äîáðîòí³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà, 50000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62,4/42/8,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, ºâðîðóáåðî¿ä, êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 50500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 50500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ïåðåêðèòèé äàõ, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êóòîâà, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåïëà, íå êóòîâà, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/45/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíà, ï³äâàë, òåïëà, âèñîêèé öîêîëü, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìèé, íå êóòîâà, òåïëà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/49/9 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê 1997ð., òåðì³íîâî, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ðåìîíò â êóõí³ ³ â 1 ê³ìíàò³, ê³ìíàòè îêðåì³, 61000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 67/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì., ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/47/6 êâ.ì, ðåìîíò, 429300ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, á/ç, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 50500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/8 êâ.ì., ðåìîíò, ïëàñò.â³êíà, ëàì³íàò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïîáóò.òåõí³êà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600

̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/49/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, â/ò ³ñïàíñüêà ïëèòêà, êîíäèö³îíåð, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 68000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 56000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, çàì³íåí³ âõ³äí³ äâåð³, 2 ëîä泿, 2 ï³äâàëà, 56000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè, ï³äâàë, âõ³äí³ áðîíåäâåð³, 56000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà

̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳ðþùåíêà, 61/47/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ̳öêåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ̳öêåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàçåïè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 86,5/46/10 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 61,6/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â ëîä泿 ï³äâàë, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/35/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/45/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, åêîìàòåð³àëè, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, á/ç, ñ/â ïëèòêà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 48500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, íîâà ñàíòåõí³êà 50000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, êóòîâà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 69/43/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 52500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà-Áîÿðêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì., íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/40/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/36/6 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, 42500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, øàôà-êóïå, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 59.2/36.1/7.4 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì., ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 48000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/38/7 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, âåëèêèé áàëêîí, îïàëåííÿ öåíòðàë³çîâàíå, 48000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìèðó ïðîñï., 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 84/53/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 70000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 445500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/48/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà 2 âìîíòîâàí³ øàôè-êóïå, 55500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 95/53/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, ìàíñàðäà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78/52/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áîéëåð, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, ëîäæ³ÿ, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 380700ãðí. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, òåðì³íîâî, ïîêð. ïëàíóâ., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 47500, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 392000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, 49500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 59/44/6.6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íîâà ñòîëÿðêà, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/44/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, 48000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñ/â îêðåìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³íòåðíåò, 2 ï³äâàëè, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/43/8,5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, íîðìàëüíèé æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êóõíÿ ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò ó âàíí³/òóàëåò³, íîâà êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñòîëÿðêà äóáîâà, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè òà ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ òà ñ/â ïëèòêà, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, 2 ëîä泿, 376000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Î.Äóíäè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/60/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, 40500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/38/9 êâ.ì, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Î.Òåë³ãè, 58,1/43,2/8,2 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 527000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Òåë³ãè, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 47000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îñòàôîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/10 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Îñòàôîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 59/41/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ 58000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 ϳâí³÷íèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/42/9 êâ.ì, ðåìîíò, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ϳâí³÷íèé, 5/10-ïîâ. áóä., 62.8/37.5/9.5 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.6/35/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, 46000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì., 36500. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ïàâëþ÷åíêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 2 áàëêîíà, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/50/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 435000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38/10 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîì³íÿíà ïðîâîäêà, ì/ï â³êíà, 46500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 368000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 100 êâ.ì., 100000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/35/7,4 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, 57000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 59/35/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 59/37/7,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, á/ç, ë/ç, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïåòëþðè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 56/36/6 êâ.ì, êîëîíêà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóõîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ äâåð³, áîéëåð, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóõîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, áîéëåð, ³ç êóõí³ âèõ³ä íà áàëêîí, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ïóõîâà, 8/9Ï, 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 374000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62,2/43/8 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/58/9.3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áåç áàëêîíó, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 1/8-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 77,5/42/9 êâ.ì, ï³äëîãà äåðåâî, íå êóòîâà, êëàäîâêà, ç³ âñòàâêîþ, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 328000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/37,2/9,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, â³êíà íà 2 ñòîðîíè, ï³äâàë, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/38/9 êâ.ì, íå êóòîâà, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/59/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ áåç ðåìîíòó, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì., ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè ãàçó òà âîäè, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, 42500. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/59/9,6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, áðîíüîâàí³ âõ³äí³, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/59/9.6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 43500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 315000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðè뺺âà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 59/36/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðè뺺âà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 59/36/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðóñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 46500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ðóñüêà, 1/5Ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, 368000. Òåë: (0362) 430792; (067) 9467716 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 1 â³êíî íà äîðîãó, 3 â äâ³ð, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 3 â³êíà â äâ³ð, 1 íà äîðîãó, äîáóäîâàíèé âåëèêèé áàëêîí, ïîãð³á, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 49/35/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³êíà â äâ³ð, 40000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ñ.Áàíäåðè, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí 60000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, ñ/â îêðåìî, ñîíÿ÷íà, ÷èñòà, 42500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâàë, òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³íîëåóì, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/5,5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, á/ç â ïëàñòèêó, êîëîíêà, êóõíÿ ðåìîíò, ï³äâàë, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/5.5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ï³äâàë, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé., 395000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, 336000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, â³êíî ó äâ³ð, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ë³íîëåóì, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â îêðåìî â ïëèòö³, âñ³ ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, á/ç, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 75000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì., àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, 67000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 480000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 69000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 453600. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 47000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/40/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê ãàçó òà âîäè, ñâ³æèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/41/7 êâ.ì., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/38/9 êâ.ì, òåðì³íîâî, 60000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì., 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óòåïëåí³ òà çàñêëåí³ áàëêîí, ëîäæ³ÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèêè, 70000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69/30/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàñêëåí³ áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 62500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Ïåòëþðè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55,4/38,9/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, âìîíòîâàíà ñïàëüíÿ òà êóõíÿ, øàôà-êóïå, âàííà ïëèòêà, 49500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñâîáîäè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 140/88/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ, 44500. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 49 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ïàðêåò, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70,5/47,1/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âñ³ â³êíà âèõîäÿòü íà Ñîáîðíó, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ìîæíà ï³ä îô³ñ, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, áàëêîí ç êóõí³ ³ çàëó, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì., (â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî), ê³ìíàòè îêðåìî, âñ³ äîêóìåíòè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, æèëèé ñòàí, 440000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/49/6 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 135 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâîð³âíåâà, 2 ñàíâóçëè, 105000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/34/6 êâ.ì., 40000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/45/5,5 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, á/íå çàñêëåííèé, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 58000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62,2/47/10 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., íîâà ñòîëÿðêà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íà ï³äëîç³ ïàðêåò, ïîðó÷ çóïèíêà, 56000. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 59 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ë³ôò ïðàöþº, äàõ íå òå÷å, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 43000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì., ëîäæèÿ, 41000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíó, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835


1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

Ñò.Áàíäåðè, 4/5Ö, 62 êâ.ì, ðåìîíòó 5 ðîê³â, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/5,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 315700ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35,4/13,2 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 440000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñò.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/-/11 êâ.ì, àâòîíîìíåå îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, äàõ ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 480000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ “²ñòàìáóëó”, 2-ð³âíåâà, 104 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 89000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòåôàíîâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 87/44/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/39/9 êâ.ì, 37500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, 2 ëîä泿, 2 ï³äâàëè, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 68/39/10,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 61000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 3/8-ïîâ. öåãë. áóä., 68/40/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, íåçàê³í÷åíèé ðåìîíò, 520000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñòðóòèíñüêî¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòðóòèíñüêî¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 376000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ñòðóòèíñüêî¿, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 69/36/9 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 63000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòóäåíòñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/ êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòóäåíòñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 44000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Òåàòðàëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/36/7 êâ.ì, êóòîâà, 2 â³êíà íà áàçàð, ï³ä îô³ñ, ì/ï â³êíà, áåç áàëêîíó, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63,6/35/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63,6/35/8 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 12 êâ.ì, ïàðêåò, 48500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63.6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100/58/10.5 êâ.ì, 800000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Öåíòð, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 67000. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Öåíòð, 8/9-ïîâ. áóä., 60/39/7.5 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâ³ äâåð³, çâè÷àéíèé ñòàí, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Öåíòð, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åáèøåâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., âèñîêèé öîêîëü, ï³äâàë, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åáèøåâà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62,1/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, æèëèé ñòàí, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åáèøåâà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, 2 ëîä泿, òåïëà, íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, â 2012ð. ïðîâåäåíî ðåìîíò äàõó, 336000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 ×åáèøåâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, ìåáë³, 2 ëîä泿, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì., ðåìîíò, 376000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åáèøåâà, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åáèøåâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, íîâà ñòîëÿðêà, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ãàðíå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ, áåç áàëêîíó, òåðì³íîâî, 39500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42,5/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/44/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74 êâ.ì, 59000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 ×åðíÿêà, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 90/51/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, º áàëêîíè, 65000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60/40 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ºâðîðåìîíò, 57000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, 57000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 125/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äâîð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê çäàíèé, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áàëêîíè, 85000, òîðã. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895, Îëåêñàíäðà ×åõîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 60500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Øåâ÷åíêà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 70000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Øåâ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90/45/9 êâ.ì., îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (067) 9103444 Þâ³ëåéíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 355000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, âàííà ïëèòêà, â³êíà ³ äâåð³ ïîì³íÿí³, áàëêîí ïëàñò³ê, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Þâ³ëåéíå, Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/42/9 êâ.ì, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâèé áóäèíîê, êâàðòèðà â õîðîøîìó ñòàí³, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 40000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/47/11 êâ.ì, 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåíèé, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/9 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ãàðàæ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233

ËÓÖÜÊ Âîë³ 4, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, 2 áàëêîíè. Òåë: (067) 6979290; (067) 3704718

1.04

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24 Ñåðïíÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, ðåìîíò, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 110000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 92/77/9 êâ.ì, ç³ âñòàâêîþ, ðåìîíò ó êîðèäîð³, äèòÿ÷³é, òóàëåò³, îáì³í íà 1-ê³ìíàòíó, ïàðêåò, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 55000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 91 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ç³ âñòàâêîþ, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 86,6/57/9,6 êâ.ì, ç âñòàâêîþ, ëîäæ³ÿ, êàõåëü íà ï³äëîç³ â êóõí³, 2 áîéëåðè â êóõí³ ³ â âàíí³, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 77/54/9 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ÌÏÂ, ï³äëîãà - ïàðêåòíà äîøêà, ñò³íè - ôàêòóðí³, 416000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

³ä³íñüêà, á³ëÿ Àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõí³êóìó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 62/40/6 êâ.ì., äàõ íîâèé, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 92/53/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 456000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Âåðáîâà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 78/48/11,2 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Âåðáîâà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 93/57/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàì³íåí³ äâåð³, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 76,4/47,4/10,7 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, êóõíÿ, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 83/54/9,3 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãàãàð³íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 84/57/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 85/50/10 êâ.ì, ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, 800000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 824000ãðí. Òåë: (067) 3630327 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 150/83/14,6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâîð³âíåâà, ç ìåáëÿìè, 150000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61,8/44,7/5,3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âåëèêà ïëîùà, êîëîíêà, òåðì³íîâî, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80/50/12 êâ.ì, êâàðòèðà ç âñòàâêîþ, ìîæíà ï³ä êàôå, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/48/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äëîãà ëàì³íàò, 83000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 72/66/5,6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 ëîä泿, áîéëåð, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 55500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 77/56/10 êâ.ì, ðåìîíò, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïëèòêà, êàõåëü, çàñêëåíèé áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, 61000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 78.9 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ÌÏÂ, 2 ëîä泿, ñ/â - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Êí.Îëüãè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 105 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, øàôà-êóïå, êóõíÿ, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 71/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî, 70000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60,3/47/5,5 êâ.ì, íîðìàëüíèé æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, íîâ³ îáî¿, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/47,7/6,5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 72000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/56/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 68000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳öêåâè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 71,9/49,9/7,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äõ ïåðåêðèòèé, 2 ê³ìíàòè áåç ðåìîíòó, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 72/57/6,2 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áóäèíîê óòåïëåíèé, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ìîæíà ïåðåïëàíîâóâàòè, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íåçàëåæíîñò³ ìàéäàí, 4-ïîâåðõ, 78 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 90000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69,5/49,5/9,1 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69,5/49,5/9,1 êâ.ì, ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, êóòîâà, 58000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74,6/46,3/9,1 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë/ç, ïàðêåò ùèòîâèé, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïåòëþðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ìåáë³, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîëóáîòêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/55/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïóøê³íà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 73,3/48,2/7,7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ç âìîíòîâàíèìè ìåáëÿìè, 100000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, óòåïëåíà ççîâí³, çàñêëåíèé áàëêîí, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåõí³êà, 76000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82/55/8.4 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/50/10 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, íå êóòîâà, äóáîâèé ïàðêåò, áîéëåð, 71000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74/46/10 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/68/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, åë³òíà, ïåðåïëàíîâàíà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 688000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 82,1/51/7,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, íå êóòîâà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/61/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/64/9êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ñòóäåíòñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 62/48/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, íîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 134,7/56,7/24,6êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ïîâ., 2 ñàíâóçëà, 2 ëîä泿, ï³äâàë, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, êîòåë, 105000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 71/48/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 65000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Öåíòð, (îáêîì³âêà), 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, îêàòíèé íîâèé äàõ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 84/56/9,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³äì³ííèé ºâðîðåìîíò, 3 ê³ìíàòè ìåáëüîâàí³, óòåïëåíà ççîâí³, 67000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74/50/6,6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 57000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.05

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍŠ³ä³íñüêà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 210/144/16 êâ.ì, ðåìîíò, òðèð³âíåâà êâàðòèðà, 2 ñ/â, 185000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøåâñüêîãî, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100/80/9,5 êâ.ì, 2 ëîä泿, îäíà çàñêëåíà, 76000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äóáåíñüêà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 2 ñàíâóçëè, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 55000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîðîëüîâà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/63/10 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåëÿ, ñò³íè. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìàêàðîâà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðå-

òåðò³ ñòåë³/ñò³íè, 80000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íîâèé äâ³ð, Ãðèãîðåíêà, 6 ê³ìíàò, 165 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâèé òàíòõàóñ, òðèð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.02ãà, òåðì³íîâî, 75000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Î.Äóíäè÷à, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 150,7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâîð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíà ïàíîðàìà, 90000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, êîñìåòèêà, ïàðêåò, â/ò îêðåìî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/-/13 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, 440000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/63/9,4 êâ.ì, ðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 2 ð³âíåâà, 92 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 103 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104/66/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 56500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, ðåìîíò, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ëåðìîíòîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 104/45/9 êâ.ì, ïàðêåò, â³òàëüíÿ, 3 ñïàëüí³, 80000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100/64/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 113/95/9 êâ.ì, ðåìîíò, 74000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/60/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 39500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ϳâí³÷íèé, 101/80/10 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïóøê³íà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 100 êâ.ì, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 62000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 102/64/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/64/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, ï’òèê³ìí.êâ., 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, çàì³íåí³ äâåð³ âõ³äí³, 62000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 103/67/17 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³/ñò³íè, 2 ì/ï â³êíà, òóàëåò - ïëèòêà, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ð.Øóõåâè÷à, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102,4/60/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ìëèí³âñüêà, ï’ÿòèê³ìí.êâ., 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/65/9 êâ.ì, òåðì³íîâî, 51000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Àâ³àòîð³â, á³ëÿ àåðîïîðòó, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 19,1 êâ.ì, ðåìîíò, ó ê³ìíàò³ º åëåêòðîë³÷èëüíèê, âîäà, çðîáëåíèé ðåìîíò, 12000, õîðîøèé òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó áëî÷íîãî òèïó (4 ê³ìíàòè â áëîö³), 13500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äîðîøåíêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 36,7/18/8 êâ.ì, áóâøèé ãóðòîæèòîê (º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ñ/â), öîêîëüíèé ïîâåðõ, 14000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Äîðîøåíêà, 18.8 êâ.ì, êîìóí³êö೿, âñ³ âèãîäè, 14000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, âñ³ âèãîäè, 101875ãðí. Òåë: (068) 3351333

ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó Í.Õàñåâè÷à, öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 11,8 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà, òåðì³íîâî, 8500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êîöþáèíñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíî, ó õîðîøîìó ñòàí³, íîâèé äàõ, 8500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 12,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â íà 2, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, 12500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, ñàâóçîë íà 2-õ, ÷àñòêîâî ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, äèâàí, 9000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë:

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 17,3 êâ.ì, ðåìîíò, òåðì³íîâî, 13000, òîðã. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñâ³é áàëêîí, êóõíÿ íà òðè ñ³ì’¿, ïðèâàòèçîâàíà, 10000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Áàáèí. Îäíîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32/15/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 14500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áåðåçíå. Òðèê³ìí.êâ., dzðíåíñüêà. Òåë: (097) 9007532; (03653) 56993 (Áåðåçíå) Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Áóãðèí. Òðèê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 64,8/40/7,8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, ñàðàé, ï³äâàë, äàõ íå òå÷å, 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Âåëèêèé Îëåêñèí. Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, 24000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Âåëèêèé Îëåêñèí. Äâîê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41,4/25/7,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ëîäæ³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.015ãà, 26500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãîðáàê³â. Äâîê³ìí.êâ., Øê³ëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, 2 êâàðòèðè íà ïîâåðñ³, äàõ íå òå÷å, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøâèöÿ. Äâîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, êîòåë, êîëîíêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 21500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ãðóøâèöÿ. Òðèê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/8,9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ñàðàé, 0.02ãà, 24000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Äóáíî, ð-í Ãðóøåâñüêîãî, 3/5Ö, 43,5/29,5/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, 187000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ. 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 647613; (097) 8327628 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, 30000. Òåë: (097) 4836920; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/31/8 êâ.ì., 21000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 29 êâ.ì., ïëàñò.â³êíà, áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, 20000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, êîëîíêà, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 18000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 29 êâ.ì., 20000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ., 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 20000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6 êâ.ì, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ÌÏÂ, öåíòð, êóòîâà, ïëàí íà äîáóäîâó, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 240000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ïîðÿä øêîëà, ñàäî÷îê, 35000. Òîðã. Òåë: (097) 3522267; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., ðåìîíò, 35000. Òîðã. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, öåíòð ì³ñòà, 50 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 24000. Òåë: (097) 3522267; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/7 êâ.ì, 25500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66,5/56/10,5 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèêè, âåëèêà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 29500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., Øåâ÷åíêà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï, äâåð³, ñàíòåõí³êà, ïëèòêà, ïåðåïëàíîâàíà, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 32 êâ.ì., 19000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 35 êâ.ì., ê³ìí. 16 êâ.ì., êóõíÿ 19 êâ.ì., áåç âàííè òà òóàëåòó, º ì³ñöå äîáóäóâàòè, 10000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, “õðóùîâêà”, 29.5 êâ.ì., êîëîíêà, 19000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìí. 17.2 êâ.ì., êóõíÿ 9 êâ.ì., ïëàñò.â³êíà, ðåìîíò, 22000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3926389; (095) 3621033 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ 6-¿ øêîëè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 32 êâ.ì., 15000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ 6-¿ øêîëè, íîâèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35.5 êâ.ì., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 23000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 30 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 19000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 28 êâ.ì., ÷àñòèíà áóäèíêó, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 22000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ìîæëèâ³ñòü ïåðåîôîðìëåííÿ êðåäèòó, “õðóùîâêà”, 24000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., á³ëÿ øêîëè N6, 3/5ÖÁ, “ìàëîñ³ìåéêà”, 32.8 êâ.ì., áîéëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâå ïåðåîôîðìëåííÿ êðåäèòó, 22000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. ºâðîðåìîíò, 64 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í íà гâíå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

9

Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/5 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñâ³é äâ³ð, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 304000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ ³ áàëêîí, 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/73/8 êâ.ì., 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Çîðÿ. Äâîê³ìí.êâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/36/9 êâ.ì, ðåìîíò, “÷åøêà”, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 144000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 45/20/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 20000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 46/24/10 êâ.ì., àâò.îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 18000, òîðã. Òåë: (096) 7488495; (0362) 400600 Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 34000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 76/68/10 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7Ö, 45,6/24/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 164000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â, Îäíîê³ìí.êâ. 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34 êâ.ì, äâîñòîðîííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, óòåïëåíà, äîáóäîâàíèé êîðèäîð, âëàñíèê. Òåë: (0362) 203113 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41/-/14 êâ.ì., ÌÏÂ, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíò.êóõíÿ, â³êíà íà äâ³ ñòîðîíè, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 200000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41/26,5/10 êâ.ì, ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà òà ïðîâîäêà, 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, 270000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/34/9,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âåëèêà çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ìåáë³, 44000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41.6 êâ.ì., êóõíÿ 6.7 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñò.â³êíà, 30000. Òîðã. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 12/17/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 105/41/25 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, êóõíÿ, 42000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/13/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 23500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 5/9Ï, 33 /12,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 196800. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 1-ïîâ. öåãë. áóä., 2-êîíòóðíèé êîòåë, 41 êâ.ì., 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29,8/15/5 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, çàì³íåí³ òðóáè, â ê³ìíàò³ ðåìîíò, 21500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 24000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/37/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 34000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/48/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, òåðì³íîâî, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/36,9/8,3 êâ.ì, äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, äâåð³ ïîì³íÿí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/48/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, õîðîøà ï³äëîãà, êàì³í, 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. ×îòèðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 86/76/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 36500. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (098) 9265252

Êëåâàíü. Ðîá³òíè÷à, 5/5Ö, 37/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, 139400. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìàëèé Óçâ³ç. Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/44/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàëèé Óçâ³ç. Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/44/14 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.01ãà, 60000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñìèãà íà гâíå. Äâîê³ìí.êâ. íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706 Ñìèãà. Äâîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ëîäæ³ÿ, 45.8 êâ.ì, ï³äâàë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 190000ãðí. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706 Õîòèíü. Äâîê³ìí.êâ., 49 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, çåìë³ 2 ñîò, 140000ãðí. Òåë: (098) 3612364


10

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

Çäîëáóí³â. Äâî-, òðèê³ìí.êâ., äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Çîðÿ. Äâî-, òðèê³ìí.êâ., äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644 Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ., âóë. 1 Òðàâíÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâî-, òðèê³ìí.êâ., â ïàí. áóä. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., äî 30000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî 2-ê³ìí.êâ., íîâîáóäîâó, áàæàíî ìàñèâ “Âèãîâñüêèé”. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Àáî 2-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ ñåáå áåç ïîñåðåäíèê³â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 7265877 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, 1-é ïîâåðõ, ï³ä îô³ñ, äî 40000-45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, öåãë. áóä., íå 1-é ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî äâîê³ìí.êâàðòèðó, äîðîãî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Á³ëÿ “Ïîêðîâñüêîãî”, äî 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ “×àéêè”, “õðóùîâêó”, äî 28000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ç ðåìîíòîì, öåãë. àáî ïàí áóä., äî 33000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ ¹23, ïàí. áóä., äî 27000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2, 3, 4 ïîâ., íå “ìàëîñ³ìåéêà”, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ϳâí³÷íèé, ÒÐÖ"×àéêà", ïîâíîö³ííó, ðîçãëÿíó âñ³ ðåàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., 1, 2, 3-é ïîâ., äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 18000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 7488495 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áîÿðêà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í, “ìàëîñ³ìåéêó”, 18000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 20000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ç á³ëüøîþ ê³ìíàòîþ, äî 22000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 8-ãî ïîâ., áåç ðåìîíòó, äî 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå “ìàëîñ³ìåéêó”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, íå îñòàíí³é ïîâåðõ, äî 29000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., 2-5 ïîâåðõ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972  ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, êð³ì 1-ãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, äî 30000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âèêóï, áóäü-ÿêó êâàðòèðó â ì³ñò³, ìîæíà ç áîðãàìè, ìîæíà íå ïðèâàòèçîâàíó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãîñòèíêó, äî 17000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äî 18000, “ìàëîñ³ìåéêó”. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äî 18000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 Äî 20000, “ìàëîñ³ìåéêó”, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç áîðãàìè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ç ê³ìíàòîþ íå ìåíøå 16 êâ.ì, äî 22000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ç ðåìîíòîì, äî 31000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Âîëîäèìèðà, Ãàãàð³íà, À.Ìåëüíèêà, Ð.Øóõåâè÷à, Ñòðóòèíñüêî¿. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàëîñ³ìåéêó, äî 20000, ùîá ê³ìíàòà áóëà íå ìåíøå 12 êâ.ì. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íå Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, ç áàëêîíîì, äî 20000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ —

Íå ïåðøèé, íå îñòàíí³é ïîâåðõ, ùîá áóëà âåëèêà êóõíÿ, äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Î.Äóíäè÷à, 5, àáî 5-À ë³âå êðèëî", “ìàëîñ³ìåéêó”, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Íîâóñà”, äî 28000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430330, (067) 3603706 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ó íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Õðóùîâêó, íà 5-ìó ïîâåðñ³, äî 25000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Õðóùîâêó, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ç ðåìîíòîì, äî 30000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, “õðóùîâêó”, äî 26000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, ³ä³íñüêà, Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìîæëèâî áåç ðåìîíòó, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 8634289 Öåíòð, ï³ä îô³ñ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Þâ³ëåéíèé ð-í. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 17000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêó”, äî 23000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Äâîê³ìíàòíó 1, 2, 3, 4-é ïîâåðõ, áóäü-ÿêèé ð-í, äî 34000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà À.Ìåëüíèêà, Ð.Øóõåâè÷à, äî 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî òðèê³ìí.êâ., Áóêîâèíñüêà. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Àáî òðèê³ìí.êâàðòèðó, ð-í ϳâí³÷íèé. Òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Á³ëÿ “Ïîêðîâñüêîãî”, ïîêð. ïëàíóâ., äî 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, öåíòð, “÷åøêó” àáî íîâîáóäîâó, áåç ðåìîíòó, ñåðåäí³é ïîâåðõ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ÇÎø ¹12, â 14-è ïîâåðõîâîìó áóäèíêó, äî 43000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., äî 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., äî 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, ÷åñüêîãî ïðîåêòó, äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, êð³ì Þâ³ëåéíîãî, äî 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàí. áóä., äî 35000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  íîâîáóäîâ³, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Â.Äèâ³ç³¿, àáî òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Äî 40000, öåíòð, ñïàëüí³ ðàéîíè, ðîçëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 ª.Êîíîâàëüöÿ, Â.Äèâ³ç³¿, àáî òðèê³ìí.êâ., êð³ì ïåðøîãî ³ îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êè¿âñüêà, Ñ.Áàíäåðè, ̳öêåâè÷à, Ãðóøåâñüêîãî. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êîðîëåíêà, àáî òðèê³ìí.êâ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Êð³ì ϳâí³÷íîãî ³ Þâ³ëåéíîãî, ïàí. àáî öåãë áóä., äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ˺ðìîíòîâà, àáî òðèê³ìí.êâ., äî 120000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàí áóä., ñåðåäí³é ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó, çà 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîâíîö³íííó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Ïîêð. ïëàíóâ. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: 8 (050) 3757125 Õðóùîâêó 2, 3, 4-é ïîâåðõ, öåíòð, äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, “õðóùîâêó”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 37000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, á³ëÿ 1-î¿ øêîëè, äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Öåíòð, ïîêð. ïëàíóâ., ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, äî 80000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

Òðèê³ìíàòíó Àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Á³ëÿ “×àéêè”, “õðóùîâêó”, äî 40000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ïàí. áóä., äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, “÷åøêó”, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, “÷åøêó”, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, “÷åøêó”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 40000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàí. áóä., äî 38000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444

Áóêîâèíñüêà, ïàí. áóä., 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà ª.Êîíîâàëüöÿ, 14. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà âóë. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ìîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3603706, (067) 3430230 ϳâí³÷íèé ð-í. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ïàí àáî öåãë. áóä., íå 1-é, íå îñòàíí³é ïîâåðõ, äî 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, äî 39000, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïàí. áóä., äî 40000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Öåíòð, öåãë. áóä., ç ðåìîíòîì, àáî ÷îòèðèê³ìí.êâ. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125 Þâ³ëåéíà, äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Þâ³ëåéíèé, Áîÿðêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, ç ðåìîíòîì, äî 50000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà

×îòèðèê³ìíàòíó Àáî ï’ÿòèê³ìí.êâ., Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 45000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà Ìîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

²íø³ Æèòëî â гâíîìó. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 ʳìíàòó. ʳìíàòó ÷è áóäü-ÿêå ïðèì³ùåííÿ, ï³äñîáíå äëÿ ñåáå, ìîæíà áåç ðåìîíòó òà âèãîä. Òåë: (096) 4590909; (066) 2127217 Àäð: Pedagog80@yandex.ru Êâàðòèðó àáî áóäèíîê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êâàðòèðó ó íîâîáóäîâ³. Òåë: (067) 9417506, (067) 3009323 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, Öåíòð, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, Äóáåíñüêà âóë., ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2-ñïàëüíå ë³æêî, á³ëîñí³æíà ïîñò³ëü, ìåáë³, âèäàºìî êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, àâòîñòîÿíêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, Òåë: (096) 1123917, (050) 8466928

1-, 2-, 3-, 4-,

5-ê³ìí.êâ. Àáñîëþòíèé êîìôîðò. гçí³ ðàéîíè. Ñóïóíèêîâå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. 120-300ãðí/äîáà. Êîíô³öåíö³éíî. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàêàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

Àâòîâîêçàë. ϳâí³÷íèé. Öåíòð. Áîÿðêà. Þâ³ëåéíèé. Ãàðÿ÷à âîäà, âñ³ âèãîäè. ³ä 120ãðí/äîáà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. ÊàáåëüÎö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â íå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: òåõí³êà. Êîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿. (0362) 460563; (067) 3465715; (095) Áåç ïîñåðåäíèê³â. Âëàñíèê. Òåë: 3168027 (098) 5382425; (099) 3662464 ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.êâ.

Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ñòîÿíêà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 2604624

Òåðì³íîâî êóïëþ 1-, 2-, 3-, 5-

îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 9528212

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî Öåíòð, “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, Ïàðêîâà, Ìèðó ïðîñï. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, Êóïëþ. Îäíîê³ìí.êâ., áåç ïîñåðåäíèê³â, ïå- êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ðåâàãà íîâîáóäîâ³, äî 50 êâ.ì. Òåë: (095) âèäàºìî äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 6863951; (066) 1430951 629049; (098) 3046250, (093) 6809762

²íø³

1.11

Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ.

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àâòîâîêçàë, Ãàãàð³íà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ñò.Áàíäåðè âóë. Çäàì 1-2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³, WI-FI, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (095) 9381985 Àäð: http://posutochno.rovno.ua

1, 2, 3-ê³ìí.

êâàðòèðè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Åêîíîì òà á³çíåñ-êëàñ. Àâòîâîêçàë, öåíòð, “Çëàòà Ïëàçà”, Áàíäåðè, ³ä³íñüêà, ïð.Ìèðó, Êí.Îëüãè, äîáà/150-300ãðí, 3ãîä/80-100ãðí. Wi-Fi, ïîáóòòåõí³êà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîêóìåíòè 3 êàòåãîð³¿. Òåë: (096) 3709137, (0362) 263173

1, 2, 3-ê³ìí.êâ.

60ãðí./ãîä. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåïëà êâàðòèðà, ãàðÿ÷à âîä³ ö³ëîäîáîâî. Êîíô³äåíö³éíî, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ³íø³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (067) 7277938, (093) 4314290

1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî á³ëÿ “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-, 2-ê³ìí.êâ. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. 120-300ãðí/äîáà. Êîëîíêà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ñó÷àñíà ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. ×èñòî. Çàòèøíî. Êîíô³äåíö³éíî. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Àâòîâîêçàë, öåíòð, Ñò.Áàíäåðè, ïð.Ìèðó, ³ä³íñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, Ïàðêîâà. Àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à 120/300ãðí./äîáà. âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòÀâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, òåõí³êà, Wi-Fi. Äîêóìåíòè 3 êàò. öåíòð, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíå. Ïî150-270ãðí/äîáà, 80-100ãðí/3 ãîä. ãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæÂëàñíèê. Òåë: (096) 4638451; íåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, ñó÷àñí³ (063) 7900264; (066) 8041258 Àäð: ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, www.kvartira.rv.ua ïðàë.ìàøèíêà, êàáåëüíå ñó-

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ìèðó ïðîñï., “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, öåíòð. Âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, âèäàºìî äîêóìåíòè, ïîðÿä ñòîÿíêà. Òåë: (096) 1837520; (0362) 629049

ïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, ñâ³æà ïîñò³ëü. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425, (099) 3662464

140ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362)

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3é ïîâ., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1400ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3200ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ

4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä, ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

À.Àáñîëþòíî êîìôîðòíî, çàòèøíî, çðó÷íî. 1-ê³ìí.êâ., Áàíäåðè âóë. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ âèãîäè, ïîñóä, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ÀÃðóøåâñüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Àáî 2-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

Àâòîâîêçàë, àáî Ñ.Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñóä, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

Àâòîâîêçàë, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (050) 9823703 Àâòîâîêçàë, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ •äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïî-

òèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (094) 9661212 Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêè”, íåìåáëüîâàíà, àëå ìîæå áóòè ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1100ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà ïîáóòîâà òåõí³êà, ñ³ì’¿, 1600ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, íåìåáëüîâàíà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿, òåðì³íîâî, ç 01.02.2014ð. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, á³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãîäè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó,

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó •ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîäè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðî•ð åÁ³ëÿ ìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿,


1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ïàðèæ”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Áîÿðêà, 2 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð, 1800ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 Áîÿðêà, 3-é ïîâåðõ, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Â.Äèâ³ç³¿, 6-é ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×åðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2100ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåìåáëüîâàíà, 1200ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, ñó÷àñíèé, ñâ³æèé ðåìîíò, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ³ä³íñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1300ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ãàãàð³íà, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1200ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

Ãàãàð³íà, á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ä.Ãàëèöüêîãî, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, 1700ãðí. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ª.Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìøèíà, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êàâêàçüêà, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êâàðòèðà â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàðòèðó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êè¿âñüêà, 2 ïâîåðõ, ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (096) 9690785 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, áîéëåð, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, 1800ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, çàñêëåíèé áàëêîí, 1200ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Êè¿âñüêà, íåìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå ÒÁ, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îëüãè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êí.Ðîìàíà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êóð÷àòîâà, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳öêåâè÷à, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, â³äì³ííà ³íôðàñòðóêòóðà, 2300ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ìàêàðîâà, äëÿ ñ³ì’¿, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìàêàðîâà, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ

Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ìèðó ïðîñï., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Ìëèí³âñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726

Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Íàáåðåæíà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 1300ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Íàáåðåæíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò (ùå í³õòî íå æèâ), ìåáëüîâàíà, 2000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, äëÿ 1-¿¿ ä³â÷èíè, 1100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, êàáåëüíå ÒÁ, ³íòåðíåò, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, òåõí³êà, ìåáë³ íå íîâ³, 1600ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ϳâí³÷íèé, õîðîøèé ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, 1800ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Ïîäîáîâî! Ïîãîäèííî!

Ïîòèæíåâî! гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³. Ñó÷àñí³ ìåáë³. Ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîìôîðòí³, çàòèøí³, 120-300ãðí/äîáà. Êîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿ òà äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèêè. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ð-í “Áðóêë³íà”, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ÒÂ, ïðàëüíà ìàøèíêà, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, 1700ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ, àáî ñòóäåíò³â, 1600ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñò.Áàíäåðè, öåãë. áóä., ñó÷àñí³ ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2200ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ñòóäåíòàì àáî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâåðõ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 4000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) 9661212 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáë³, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, ìîæíà äëÿ äâîõ ä³â÷àò ñòóäåíòîê, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿, 1400ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ñïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³ÿ ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (063) 2133896 Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äâîê³ìíàòíó

1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 À.Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í.2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Àáî 3-ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Á³ëÿ “Åëüäîðàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ “×àéêà”, 2-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “×àéêè”, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ “×àéêè”, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3-ïîâ. áóä., ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ñâ³æèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 2500ãðí. + åë.åíåðã³ÿ. Òåë: (097) 0565256

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Òîðíàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, äëÿ ñòóäåíò³â, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “ѳëüïî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñîí³”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìåìîð³àëó “Ñëàâè”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðèíêó “Ñàãàéäà÷íèé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×îðíîâîëà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ãàçîâà êîëîíêà, ³íòåðíåò, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, 2100ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà: ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ª.Êîíîâàëüöÿ, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáë³, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäî-

11

áîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Âîëîäèìèðà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1800ãðí + ñâ³òëî, âîäà ïî ë³÷èëüíèêó. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îñòðîçüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ñâ³æèé ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, 67/37/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Êîñòðîìñüêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Êîñòðîìñüêà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ³íòåðíåò, 2600ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Êîñòðîìñüêà, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ³íòåðíåò, áîéëåð, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ˺ðìîíòîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà: ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, ïèëîñîñ, 2800ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳ðþùåíêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ºâðîðåìîíò, 2700ãðîí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè, 50% îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., íåìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï.Ìîãèëè, 3-é ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, íåìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîøòîâà, öåíòð, âëàñíèê. Òåë: (0362) 268791; (067) 3606360 Ïîøòîâà, öåíòð, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 268791; (067) 3606360 Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, íà òðèâàëèé òåðì³í, âëàñíèê. Òåë: (068) 0073969; (067) 2873623 Ñ.Áàíäåðè, ñâ³æèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (098) 0923393 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, çàñêëåííèé áàëêîí, 2800ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ìîæíà äëÿ áðèãàäè ÷îëîâ³ê³â. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñò.Áàíäåðè, 3-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñò.Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñòðóòèíñüêî¿, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, çàñêëåíèé áàëêîí, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ñòðóòèíñüêî¿, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1500ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ÊÒ, ³íòåðíåò, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Öåíòð, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714


12

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êîëîíêà, â³äì³ííà ³íôðàñòðóêòóðà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Öåíòð, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Öåíòð, öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áîéëåð, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ×åðíÿêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Òðèê³ìíàòíó 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 C.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 2250ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “Áðóêë³í”, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÐÓÌó, 4/9-ïîâ. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, º õîëîäèëüíèê, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. áóä., ë³ôò ïðàöþº, íå ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Â.×îðíîâîëà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, âîäà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2700ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, 1-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ãðóøåâñüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áîéëåð, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2400ãðí.+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, æèëèé ñòàí, 2600ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ïàí. áóä., 5-é ïîâåðõ, ë³ôò ïðàöþº, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà: ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 2 òåëåâ³çîðè, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ —

Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Ëåðìîíòîâà, 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 6000ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ìåáëüîâàíà, ²íòåðíåò, êàáåëüíå, 2300ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (097) 7645429 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Î.Äóíäè÷à, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (096) 9690785 Î.Äóíäè÷à, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé ïåð³îä, 1500ãðí + âñ³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, âëàñíèê. Òåë: (067) 9874348 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñó÷àñí³ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåíèé, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðàí³øå íå çäàâàëàñü, 3000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà: õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, 6 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 3500ãðí.+ñâ³òëî. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, 3700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, á³ëÿ ÐÓÌó, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïîñóäîìèéíà, åëåêòðîäóõîâêà, ïðàëüíà ìàøèíà, ñ³ì’¿, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ñîáîðíà, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, 2-ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2300ãðí. + êîì.ï. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3200ãðí., äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, º âñå. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, çàòèøíà, öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Öåíòð, ðåìîíò, ìåáë³, ö³ëîäîáîâî ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, “Âàé-Ôàé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (096) 7569310

×îòèðèê³ìíàòíó Ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ ʳìíàòó, êâàðòèðó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Áóäèíêè Áóäèíîê Ãðàáíèê, 3 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, êàì³í, ãàðàæ, 8000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ×åðâîí³ ãîðè, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíèé. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Áóäèíîê ñó÷àñíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäèíîê, âñÿ òåõí³êà, ìåáë³, ºâðîðåìîíò, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäèíîê, íîâèé, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð, íîâèé ðåìîíò, 7000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âðåì’ÿíêà, á³ëÿ ÇÎØ N12. Òåë: (0362) 282664 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ³ä³íñüêà, 1000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ë.Óêðà¿íêè, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ àâòî, 3600ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ïàâëþ÷åíêà, áóäèíîê, 1 ê³ìíàòà, ïðèâàòíèé ñåêòîð, âñ³ íåîáõ³äí³ ìåáë³, çðó÷íîñò³, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ïîëîâèíà áóäèíêó, Òèííå, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Òèííå, áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîí, âñÿ òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, îêðåìî ñòîÿ÷èé, öåãëÿíèé, îêðåìèé äâ³ð ç ïàðêîâêîþ äëÿ ìàøèíè, ñàíâóçîë -ïëèòêà, ìåáëüîâàíèé, 2700ãðí. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó 60 êâ.ì, ëþäÿì áåç ä³òåé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïîáëèçó ðèááàçè, 2500ãðí + êîìóíàëüí³ (500ãðí). Òåë: (066) 3005313

Çäàì êâàðòèðó Ò²ËÜÊÈ äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â. Òåë: (063) 4575913

Çäàì îäíîê³ìí.êâ. òà äâîê³ìí.êâ., ð-í 33-ãî êâàðòàëó, ïîäîáîâî. Òåë: (095) 7420603; (050) 9401666; (097) 3181145

Äâîê³ìíàòíó Çäàì äâîê³ìí.êâ., öåíòð ì³ñòà. Òåë: (067) 7142986; (066) 9049414

Òðèê³ìíàòíó Çäàì òðèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêèé ìàéäàí, óñ³ âèãîäè, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (099) 7402731; (098) 2688033

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ õëîïöÿ, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, 450ãðí. Òåë: (067) 7229907 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (097) 0565256 Â.Äèâ³ç³¿, ê³ìíàòà äëÿ 2-îõ õëîïö³â, 400ãðí, ì³ñöå ç âëàñíèêàìè. Òåë: (067) 7229907 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì. Òåë: (0362) 620268 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì. Òåë: (067) 3188470 ijâ÷àòàì. Òåë: (03622) 58736 ijâ÷àòàì. Òåë: (066) 7828773; (096) 5706384 ijâ÷àòàì. Òåë: (096) 6158678; (066) 8013911 ijâ÷àòàì. Òåë: (098) 0749395 ijâ÷èí³. Òåë: (0362) 266561; (098) 4317278 Äâîì çàî÷íèêàì. Òåë: (098) 2714414 Äëÿ ä³â÷èíè. Òåë: (0362) 690232 Äóáåíñüêà, îêðåìà ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, ç âëàñíèöåþ, õîðîø³ óìîâè, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Çàî÷íèêàì, âñ³ âèãîäè. Òåë: (098) 7944790

Çäàì ê³ìíàòó 2-3 õëîïöÿì. Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, á³ëÿ ÇÎØ ¹12. Òåë: (066) 6280174 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó äëÿ ñ³ì’¿, 1000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìåáëüîâàíà, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Çäàì ê³ìíàòó ä³â÷àòàì, ÷èñòî, çðó÷íî, çàòèøíî. Òåë: (097) 4620781 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ʳìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 6280174 Êè¿âñüêà, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, õîðîø³ óìîâè, ïðàëüíà ìàøèíêà, 800ãðí. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Î.Äóíäè÷à, äëÿ ä³â÷àò, âëàñíèêè ó âåñíÿíî-îñ³íí³é ïåð³îä â³äñóòí³, 350ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ïîïîâè÷à, âñ³ çðó÷íîñò³, âëàñíèê. Òåë: (096) 9608197 Ïðàöþþ÷³é ä³â÷èí³. Òåë: (067) 3188470 Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ðîáî÷èì õëîïöÿì, ñòóäåíòàì, çàî÷íèêàì, âëàñíèê, ð-í ³ä³íñüêî¿. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 ѳ쒿. Òåë: (066) 5242280 Ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, âñ³ âèãîäè. Òåë: (098) 7944790 Ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ð-í Ñòðóòèíñüêî¿. Òåë: (0362) 245461 Õëîïöþ, ³íòåðíåò, çðó÷íîñò³, áåç ãîñïîäàðÿ. Òåë: (099) 0724131 Þâ³ëåéíà, äëÿ õëîïö³â, ê³ìíàòà äëÿ äâîõ ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèê³â, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907

ËÓÖÜÊ Â³çüìó íà êâàðòèðó áåç ãîñïîäàðÿ, 2 ê³ìíàòè òà êóõíÿ, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, çóïèíêà “Ô³ëàðìîí³ÿ”, õëîïö³â-ñòóäåíò³â, ìîæíà çàî÷íèê³â. Òåë: (098) 3799950 ³çüìó íà êâàðòèðó â ð-í³ ïåäêîëåäæó, ä³â÷èíó. Òåë: (095) 3471940 ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó-ñòóäåíòêó. Òåë: (0332) 284602

Ó âëàñíîìó áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, â ð-í³ âóë.Äóáí³âñüêî¿, çäàì ê³ìíàòó äëÿ ïîðÿäíèõ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0332) 248796; (095) 8160816

1.19

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

вÂÍÅ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êâàðòèðó, ïîðÿäí³ ëþäè. Òåë: (096) 7488495 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ìîëîäà ïàðà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Ìîëîäà ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ϳâí³÷íèé, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð-í “×àéêè”, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 ѳì’ÿ, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Þâ³ëåéíèé, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ

Äâîê³ìíàòíó Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

Òðèê³ìíàòíó Íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ѳì’ÿ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ ʳìíàòó, ì³ñöå ó ê³ìíàò³. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Êâàðòèðó â åë³òíîìó áóäèíêó, ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 3000ãðí, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 8634289 Êâàðòèðó. Äâ³ ïðàöþþ÷³ ä³â÷èíè íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ

Áóäèíêè Áóäü-ÿêèé ð-í, ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ ѳì’ÿ ç 3-õ ÷îëîâ³ê, ÷àñòèíó áóäèíêó, âðåìÿíêó, äî 2000ãðí/ì³ñ, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (096) 2913313 ×àñòèíó áóäèíêó àáî áóäèíîê. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Îäíîê³ìíàòíó

ËÓÖÜÊ

1-, 2-ê³ìíàòíó

Îäíîê³ìíàòíó

Äà÷íà ä³ëÿíêà íà áóä.ìàòåð³àëè. Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä äà÷ó, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (096) 0301888 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà àâòîìîá³ëü. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Íîâà Óêðà¿íêà, îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com

ËÓÖÜÊ Á=1 Îáì³íÿþ 1/3 ñòàðîãî ïðîáëåìíîãî áóäèíêó, íà ñòà䳿 ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü âóë.×åõîâà íà æèòëî Ëóöüê, гâíå, 120000ãðí. Òåë: (095) 5709119

1.28

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

Áóäèíîê íà êâàðòèðó. Áóäèíîê ó ñåë³, îáì³í íà êâàðòèðó â гâíîìó, ç ìîºþ äîïëàòîþ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ. íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474 гâíå íà Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

1.30

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 8 êì â³ä гâíîãî. Ñêëàäñüêà áàçà, 1500 êâ.ì, çåðíîñõîâèùå òà âè-âî ì/ï â³êîí, àñôàëüòîâàíèé äî¿çäçåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, îãîðîäæåíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Áàáèí. Ìàãàçèí, ä³þ÷èé, 100 êâ.ì., çåìë³ 0.08ãà, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíî, 380Âò, âîäÿíå îïàëåííÿ, á³ëÿ òðàñè Êè¿â-×îï, íåäîðîãî. Âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó â ì.гâíå. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Ãîðîäîê. Ïðèì³ùåííÿ 800 êâ.ì., ç ä³þ÷èì á³çíåñîì, 0.50ãà ïðèâàòèçîâàíî, õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, õîðîøèé ï³ä’¿çä, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

²íø³ Ïëàòîñïðîìîæíà

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889

3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

7342366 Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com ʳîñê, íà öåíòðàëüíîìó ïðîäóêòîâîìó ðèíêó. Òåë: (067) 1527517

Êàôå ä³þ÷å, öåíòð ì³ñòà, 150 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êí.Ðîìàíà, 100 êâ.ì., öîêîëüíèé ïîâåðõ, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ³äåàëüíî ï³ä ìàãàçèí àáî êàôå, âåëèêèé ïîò³ê ëþäåé, 50000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè ìîðñüê³, 3, 5, 20, 40òîí, ê³îñê òîðãîâèé ³ âàãîí÷èê. Òåë: (099) 1141516 Êîíòåéíåðè íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Êîðîëåíêà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 158 êâ.ì, 160000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîöþáèíñüêîãî, ïðèì³ùåííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842

̳öêåâè÷à, ïðèì³ùåííÿ 55 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 88000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (0362) 434012; (067) 5814035, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Äóáåíñüêà, 130 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 70000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259

Ìàãàçèí ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 70 êâ.ì., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà äëÿ àâòî, 95000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, á³ëÿ ãîòåëþ “Ìàðëåí”, ç îáëàäíàííÿì, 50000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ìàãàçèí, ð-í ðèíêó, 90 êâ.ì., 180000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàéñòåðíÿ ñòîëÿðíà, 10 âåðñòàò³â. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Ìîêâèí. Ïðèì³ùåííÿ 450 êâ.ì, öåãëÿíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ä³þ÷èé ñòîëÿðíèé öåõ, 1200000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Ï.Ìîãèëè (ïèâçàâîä), îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 560000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ϳâí³÷íèé, ìàãàçèí, ä³þ÷èé, ç îáëàäíàííÿì, 70 êâ.ì., 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ïðèì³ùåííÿ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 159 êâ.ì, âèñîòà 3ì, îêðåìèé âõ³ä, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, äîçâ³ë íà äîáóäîâó, 110000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïðèì³ùåííÿ Â.×îðíîâîëà, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 180000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà, 36.6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ Ä.Ãàëèöüêîãî, 110 êâ.ì, íåæèòëîâå, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ ʳêâ³äçå, 50 êâ.ì, âèâåäåíå ç æèòëîâîãî ôîíäó, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèì³ùåííÿ ˺ðìîíòîâà, 80+110 êâ.ì, ï³âï³äâàëüíå, â³êíà, 2 îêðåì³ âõîäè, áåç ðåìîíòó, á³ëÿ áàíêó, 6000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, óìèâàëüíèê, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 530000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ Í.Õàñåâè÷à, 103 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 113300. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 65000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïðèì³ùåííÿ êàôå, ϳâí³÷íèé ð-í, 108 êâ.ì., 55000. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Âåðáîâà. Òåë: (050) 3752836 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äóáåíñüêà, 100 êâ.ì., ðåìîíò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, öåíòð, îêðåìîñòîÿ÷å, 250 êâ.ì., òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ, Ñîáîðíà, á³ëÿ “Ëàãóíè”, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí, îêðåìèé âõ³ä, óïîðÿä.ïîäâ³ð’ÿ, ðåìîíò, äîìîôîí, ñèãíàë³ç., 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com

Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 52 êâ.ì., 85000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Íåæèòëîâå, ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, öîêîëü, ïîâíîö³íí³ â³êíà 20 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 153000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Îô³ñ, 95 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ª.Êîíîâàëüöÿ, 55000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Îô³ñ, ð-í Ãàçîòðîíó, 60 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, 55000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 57 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Îô³ñíå, ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 45 êâ.ì, ðåìîíò, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ìëèí³âñüêèé íàïðÿ- 3751975 ìîê, á³ëÿ òðàñè, 100 êâ.ì., 0.12ãà, 25êì Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â â³ä гâíîãî, 19000. Òåë: (0362) 434012; ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835, (067) (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 7070132 3168027

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ ECO êàá³íè: ìîäóëüí³ ê³îñêè ç³ ñêëîïëàñòèêà. Òåë: (063) 7330330 Àâòîâîêçàë, êàôå ïðàöþþ÷å, ïëîùà 240 êâ.ì., îáëàäíàííÿ, ìåáë³, 1200000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476

Àäì³í³ñòðàòèâíî ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ Áóä³âåëüíèê³â 200 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Àäì³í³ñòðàòèâíî-

ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471

åí³êêàö³¿, ñàí.âóçîë, 18000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, ïðèì³ùåííÿ (ä³þ÷èé á³çíåñ), 200 êâ.ì., ðåìîíò, îáëàäíàííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå, 170000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 672000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

ð-í. Êîíñåðâíèé •ç àÇäîëáóí³âñüêèé âîä, ñâèíàðíèê. Òåë: (097)

Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ 85 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

ñ³ì’ÿ çí³ìå æèòëî â Ëóöüêó, íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í ì³ñòà îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íåìàº. Òåë: (050) Áóêîâèíñüêà, 2-ïîâåðõ, ïðèì³ùåííÿ 140 4386969; (096) 9744707 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó,

1.23

Äóáåíñüêà, ìàãàçèí, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Ãîùà Ïðèì³ùåííÿ àäì³íáóä³âëÿ, äâà ïîâåðõè 944 êâ.ì, ï³äâàë, 53 êàá³íåòè, ìàéñòåðíÿ öåãëÿíà, 1532 êâ.ì, 6-êðàíáàëîê, âèñîòà 7.70ì., ñêëàä, 890000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãîùà. Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éí³ (àäì³í.áóä³âë³, ñêëàäè, áîêñè), êàï³òàëüí³ ñïîðóäè 2000 êâ.ì., öåãëÿí³, êîìóí³êàö³¿, 1.5ãà çåìë³, 120000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Êâàñèë³â. Âèðîáíè÷à áàçà, 3 àíãàðè, ä³þ÷èé ñòîëÿðíèé öåõ, öåõ ïî âèðîáíèöòâó áðóê³âêè, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, 130000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êîëîäåíêà. ijþ÷èé àâòîðåìîíòíèé êîìïëåêñ: ìàãàçèí, ñêëàäñüêå ïðèì., áîêñè ç ÿìîþ, ìèéêà, øèíîìîíòàæ, 19 ñîò ïðèâàò., 4400000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êîëîäåíêà. Ïðèì³ùåííÿ 1200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.42ãà, ê³ìíàòà, âàííà, òóàëåò, äâà ñåïòèêà, ïîæåæíà ÿìà, 7 áëîê³â, õîëîäèëüíà êàìåðà, 800000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Àäì³íïðèì³ùåííÿ, ð-í ðèááàçè íà ϳâí³÷íîêâàðòèðó çí³ìó äëÿ ñåáå. Ç ðåìîíìó, 200 êâ.ì, äâà âõîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òîì, ìåáëüîâàíó, áàæàíî ç ó÷áîâèé êëàñ, âåëèêèé ãàðàæ, 2960ãðí./êâ.ì. òåõí³êîþ. Òåë: (0362) 643685; Çí³ìó îäíî-, äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó, íå- Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 äîðîãî. Òåë: (066) 5217336 (067) 4187960; (066) 2671277 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 16 êâ.ì., âñ³ êîìóÇí³ìó îäíîê³ìí.êâ. Òåë: (099) 2847103

Àáî 2-ê³ì.êâàðòèðó, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Àáî äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ÇÎØ N12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083, Þëÿ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî, ó âëàñíèêà. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, 54 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ïðèì³ùåííÿ, 47,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé ³ êîíòåéíåð. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Âàãîí÷èê ïîáóòîâèé. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãàãàð³íà, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 1500 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, 300000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ãàãàð³íà, ïðèì³ùåííÿ, 350 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà ï³ä àâòî, 160000. Òîðã,

Ïðèì³ùåííÿ ñêëàäñüêå, ïðèì³ùåííÿ öåõó ðàçîì ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Âñå ïðèâàòèçîâàíî. Òåë: (099) 2352385 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð, 300 êâ.ì, ï³äâàëüíå, îêðåìèé âõ³ä, äîêóìåíòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 300 êâ.ì, 60000. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ öåíòð, 85 êâ.ì, ïðîõ³äíå ì³ñöå, îêðåìèé âõ³ä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8634289


1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

Ïðèì³ùåííÿ, Áîÿðêà, 180 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñàí.âóçîë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 105000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçåë, 18000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Êàâêàçüêà, 250 êâ.ì, 6 êàá³íåò³â, äóøåâà êàá³íà, 2 ñ/â, êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáëüîâàíà, 150000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

Ïðèì³ùåííÿ, Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 27 êâ.ì., 33000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 44 êâ.ì. (3 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñàí.âóçîë), ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Òåàòðàëüíà ïëîùà, 90 êâ.ì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 180000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, 130 êâ.ì., ï³ä àïòåêó, áàíê, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 230000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íåæèòëîâå ̳öêåâè÷à öåíòð, 2/3Ö, 95 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, 142500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 70 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, (ä³þ÷èé ìàãàçèí), çðó÷íå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 140000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñàëîí êðàñè, ̳êåâè÷à, ð-í Ìàéäàíó, 2/3Ö, 98 êâ.ì, 138000, ºâðîðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ä³þ÷èé. Òåë: (063) 4273487 Ñêëàä, Þâ³ëåéíå, 660 êâ.ì. + îô³ñ + âèñòàâêîâèé çàë, çà¿çä ôóðè, 7 ñîò çåìë³, ö³íà 3200ãðí/êâ.ì. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ñò.Áàíäåðè, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71 êâ.ì., ðåìîíò, 0.07ãà çåìë³ ïðèâàòèç., 3 êàá³íåòè, ñ/â, ìåáë³, 440000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñò.Áàíäåðè, îô³ñ, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, ìåáë³, 57000. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913

Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, 115 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñòîëÿðíèé öåõ. Òåë: (099) 0249309 Ñòîìàòêàá³íåò ä³þ÷èé, ð-í ϳâí³÷íèé, 74 êâ.ì., ðåíãåí-êàá³íåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ñòðóòèíñüêî¿, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, Â.×îðíîâîëà, 175 êâ.ì, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, êîììóí³êàö³¿, âåëèêèé ïîò³ê ê볺íò³â, 360000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Öåíòð, Êàâêàçüêà, îô³ñíà 4-ïîâåðõîâà áóä³âëÿ, 3200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ìîæëèâèé ïðîäàæ ïî ïîâåðõàõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Öåíòð, êàôå, 550 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 300000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Öåíòð, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (îô³ñ, ìàãàçèí), 56 êâ.ì., 46000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

×åðíÿêà, ïðèì³ùåííÿ 70 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, 80000. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ijþ÷å, îô³ñíå

ïðèì³ùåííÿ, 50 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä ç âóëèö³, ì³ñöå ï³ä ñòîÿíêó, ºâðîðåìîíò, ð-í ïðîñï.Ãðóøåâñüêîãî, âñ³ äîêóìåíòè, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Âëàñíèê. Òåë: (066) 7836306 Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 150 êâ.ì, Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, 6500ãðí/êâ.ì. Òåë: (066) 9471928 Ïàâ³ëüéîí òîðãîâèé, íà ðèíêó “Ëó÷åñüê”, 7.5 êâ.ì. Òåë: (0332) 255056; (095) 8699860 Ïðèì³ùåííÿ 400 êâ.ì, 18êì â³ä Ëóöüêà, 250ì â³ä òðàñè, àñôàëüòîâàíèé ìàéäàí÷èê 0.50ãà, â’¿çä ï³ä ôóðó, 130000ãðí. Òåë: (066) 3843102; (097) 3259374

Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ñêëàä, âèðîáíèöòâî, 72 êâ.ì, ç³ ñâ³òëîì òà îõîðîíîþ, â ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³, 70000ãðí. Òåë: (095) 5709119 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-Äóáíî, ïðèâàòèçîâàíå, ïðèçíà÷åííÿ-ñòîëÿðíèé öåõ, òà ïðèâàòèçîâàíà ç/ä 0.32ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Îðåíäà

óëü÷àíñüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó ñ.óëü÷à-I, Øê³ëüíà âóë., 1-À, Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîí. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 25.02.2014ð. î 10.00 çà àäðåñîþ: ñ.óëü÷à-I, Øåâ÷åíêà, 97 â ïðèì³ùåíí³ ñïîæèâ÷îãî òîâàðèñòâà. Òåë: (03652) 57096 Êëåâàíü-2. Öåíòð, ê³ìíàòà 33 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ, ïîðó÷ ðèíîê, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, çóïèíêà ìàðøðóòêè. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2885525; (0362) 270138

вÂÍÅ Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå åëåêòðîîïàëåííÿ, ïàðêîâêà, âåëèêèé ïîò³ê ï³øîõîä³â, 48000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 120 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, ïàðêîâêà, 13500/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Áîêñè ï³ä ðåìîíò âàíòàæíèõ àâòî, àâòîáóñ³â, ñïåöòåõí³êè, íà òåðèòî𳿠ùî îõîðîíÿºòüñÿ, âóë.Êè¿âñüêà. Òåë: (098) 4269823; (050) 5415602 Ä.Ãàëèöüêîãî, 50 êâ.ì, ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, ï³ä áóäü-ÿêèé âèä á³çíåñó, 3000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

Æèòèí, ñêëàä, 350 êâ.ì., ðàìïà, êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâî ï³ä ÑÒÎ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Çàìêîâà, ïðèì³ùåííÿ 75 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, á³ëÿ ïðîäóêòîâîãî ðèíêó, âåëèêèé ï³øîõ³äíèé ïîò³ê ê볺íò³â, 15000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

Çäàþòüñÿ â îðåíäó îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà, íàÿâíà ñòîÿíêà àâòîòðàíñïîðòó, âèã³äí³ ö³íè. Òåë: (067) 3636730 Êàôå, á³ëÿ ÇÎØ N12, 200 êâ.ì., ä³þ÷å, ç îáëàäíàííÿì, âåñ³ëüíèé çàë, çðó÷íå ì³ñöå, ñòîÿíêà, 16000ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (067) 7070132, (066) 8533858 Êè¿âñüêà, ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ êîììóí³êàö³¿ + 200 êâ.ì öîêîëüíèé ïîâåðõ, 15000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Êí.Îëüãè, ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñóïåðìàðêåò, ñåêîíä-õåíä, 200 êâ.ì, 85ãðí/êâ.ì., òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êíÿãèí³ Îëüãè, 107 êâ.ì, îêðåìå ïðèì³ùåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü ï³ä: êàôå, ìàãàçèí, ñàëîí êðàñè, 11000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Ìèðó ïðîñï., 60 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ï³ä³éäå ï³ä ïåðóêàðíþ, ìàãàçèí, îô³ñ, 6000/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, Ãàãàð³íà, 130 êâ.ì, îêðåìèé ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñèãíàë³ç³ö³ÿ, ïàðêîâêà, ³íòåðíåò, 8000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, ïèâçàâîä, 100 êâ.ì., ðåìîíò, ñ/â, êóõíÿ, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, ðåìîíò, ñàíâóçîë, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïðèì³ùåííÿ 23 êâ.ì, íàâïðîòè ðèíêó àâòîçàï÷àñòèí. Òåë: (067) 3825970 Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 6000ãðí. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ Á³ëÿ ÇÎØ N12, 220 êâ.ì, îïàëþºòüñÿ, ë³÷èëüíèê, îõîðîíà ï³ä ñêëàä, îô³ñè, 25ãðí/ êâ.ì. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà, 450 êâ.ì, 2 âõîäè, ìîæíà ÷àñòèíàìè, ôàñàä, áåç ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 100 êâ.ì, ðåìîíò, 10000ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (098) 4455131 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó “×àéêà”, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (098) 4455131

Ïðèì³ùåííÿ ñêëàä÷üê³, ð-í Áóä³âåëüíèê³â, 300 êâ.ì., öåãëÿí³, ñâ³òëî, âîäà, 0.15ãà çåìë³ (îðåíäà), 50000. Òîðã. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, ðåìîíò,2 ïîâåðõè+öîêîëü, 360êâ.ì. ïîâåðõè àâòîíîìí³ ç îêðåìèìè âõîäàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ñêëàä, Êóð÷àòîâà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ñêëàäè íà òåðèòî𳿠â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, â³ä 150 êâ.ì. äî 1000 êâ.ì, 15ãðí./êâ.ì. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ 160 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, íà ïåðåõðåñò³, ï³ä áóäü-ÿêèé âèä á³çíåñó, 11200ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Ñòîìàòêàá³íåò, ä³þ÷èé, ðåíãåí-êàá³íåò, 74 êâ.ì, ð-í ϳâí³÷íèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Öåíòð, 16 Ëèïíÿ, 30 êâ.ì ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ï³ä òîðã³âëþ, 3700ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Öåíòð, åêñêëþçèâíå ïðèì³ùåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Øåâ÷åíêà, ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ñåðâ³ñ, 1ê³ìíàòà 17 êâ.ì, âîäà, òóàëåò, ðåìîíò, á³ëÿ öåíòðàëüíîãî ðèíêó. Òåë: (066) 8087278; (096) 8170337 ßìà â áîêñ³ ï³ä àâòîáóñ. Òåë: (095) 3372281

ËÓÖÜÊ

 îðåíäó îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ó ì.Ëóöüêó ïî âóë.Ïîòåáí³ ïîðó÷ ñêëàäó “Äåë³âåð³” òà ÒÍÒ. ª âåëèêà àâòîñòîÿíêà, îõîðîíà òà êîìóí³êàö³¿, çðîáëåíèé ðåìîíò. Òåë: (0332) 260797; (050) 3397002

 îðåíäó âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 100-700 êâ.ì. Áîêñè äëÿ ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. Çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, îõîðîíà, ö³íà â³ä 7ãðí/êâ.ì. Òåë: (050) 3782022 ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîíòåéíåð, àáî êóíã. Òåë: (067) 3625501 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ , ïðîõ³äíå ì³ñöå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³þ äî 50 êâ.ì., â ëþäíîìó ì³ñö³. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ àáî ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí êðàñè 68-80 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí, îðåíäà. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð.

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

1.50

Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Âèãîòîâëÿºìî òà ïðîäàºìî ãîòîâ³ áóäèíêè, ðåñòîðàíè, ãîòåë³ ç îöèë³íäðîâàíîãî áðóñó. Òåë: (097) 7342366 Àäð: e-mail:www.udk-zahid.com. Îö³íêà êâàðòèð, áóäèíê³â òà âñ³õ âèä³â ìàéíà. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027

вÂÍÅ 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 370000ãðí. Òåë: (099) 2367395 1/2 áóäèíêó, 95 êâ.ì, âñ³ óìîâè, öåíòðàë³çîâàíà êàíàë³çàö³ÿ, 0,04 ãà çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (096) 2551279 Àãðîïåðåðîáêè, êîòòåäæ, 150/0,5 êâ.ì, 150/139/16 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 72000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á.Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé 350 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáë³, ñàóíà, áàñåéí, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 550000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Á³ëÿ “Òåêñòèëüíèêà”, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ñàí.âóçîë, 0.06ãà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ óäðîïàðêó, öåãëÿíèé áóäèíîê, 180 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Á³ëÿ ÇÎØ N8, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ðåìîíò, îêðåìèé äâ³ð, çåìëÿ, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, áóäèíîê, íîâîáóäîâà 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, 720000ãðí. Òåë: (067) 3630327

Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, íîâîáóäîâà, æèëèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 765000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, öåãëÿíèé áóäèíîê 140 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, àñôàëüò, ïîðó÷ çóïèíêà, 54000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Á³ëÿ ã³äðîïàðêó, áóäèíîê 320 êâ.ì, 2 ïîâåðõè + öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÿê³ñí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10 ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Á³ëÿ ã³äðîïàðêó, öåãëÿíèé áóäèíîê ìàíñàðäíîãî òèïó, 94 êâ.ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, îãîðîäæåíà, òåðì³íîâî, 75000. Òåë: (067)1970494 Ìàðê Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, Í/Á, 1/2 áóä., 145 êâ.ì, àâò.îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿ ó áóäèíêó, 720000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âíóòð³øí³ ðîáîòè, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, 137 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.025ãà, 580000ãðí. Òåë: (096) 6597874

Áóäèíîê, ð-í Ãàçîòðîíó, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, 100000. Òåë: (067) 9103444 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 280 êâ.ì., ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.10ãà, îãîðîäæåíî, àñôàëüò.äî¿çä, 280000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

 ð-í³ àâòîäðîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 2 ïîâåðõè, äîáðîòíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715

Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 220000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Â.×îðíîâîëà, êîòåäæ ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 162 êâ.ì, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îêðåìèé çà¿çä, 880000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

³ä³íñüêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 6 ñîò çåìë³, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 250000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðáîâà, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâ., óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, 105000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåñíåâå, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãëÿíå, âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, íàêðèòå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, õîðîøèé äî¿çä, 0.10ãà, 58000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âîëèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñàðàé, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ð³âíà, 770000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 óäðîïàðê, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîñòàíäàðò, 0.10ãà, 340000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 óäðîïàðê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ãàáðèë³âñüêà âóë., íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿, ïîøòóêàòóðåíî, 10 ñîò, ãàðàæ, 65000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Ãëèíêè âóë., 1/2 áóäèíêó, çàãàëüíà ïëîùà 40 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 0.02 çåìë³. Òåë: (068) 3165956 Ãîãîëÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100/5 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, äóøîâà êàá³íêà, òóàëåò íà âóëèö³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîðîõîâè÷, êîòåäæ öåãëÿíèé, 145 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, 89000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðàáíèê, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êîìóí³êö೿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 120000. Òåë: (096) 6597874 Ãðàáíèê, áóäèíîê, 82 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 6 ñîò çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ãðàáíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, 60 êâ.ì., 57000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Ãðàáíèê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., íîâîáóäîâà, 75 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ 27 êâ.ì., âñ³ âèãîäè, ³äåàëüíèé ñòàí, çåìåëüíà Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, ä³ëÿíêà 0.041ãà, 150000. Òåë: (096) öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãà- 3844322 ðàæ, ÷îðíîâà ðîáîòà, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) Ãðàáíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 467500. 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, 150 êâ.ì., çåìë³ 10 ñîò, 90000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433647; 8564482; (050) 3751975 (067) 7762604

Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, 0.10ãà çåìë³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 407500ãðí. Òåë: (068) 3351333 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ïîëîâèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 32000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 0.10ãà, 90000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 128 êâ.ì, êóõíÿ, â³òàëüíÿ, ãàðàæ, ñ/â, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 130000. Òåë: (096) 6597874 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüò.äî¿çä, 82000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, öåãëÿíèé áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, õîðîøèé ñòàí, 180000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Áàñ³â êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 115 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, âñ³ âèãîäè ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.8ãà, ãàðàæ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 110000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Áàñ³âêóòñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâÿíèé, 48,9/2,4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, òóàëåò íà âóëèö³, ë³÷èëüíèêè, ãàç, âîäà, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, 1/2 áóäèíêó, 50 êâ.ì., 3 ñîò çåìë³, ãàðíèé çà¿çä, 45000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áîÿðêà, 1/4 áóäèíêó, äåðåâî+öåãëà, 45/25/20 êâ.ì., 1 ê³ìí., êóõíÿ, ñ/â, àâò.îïàëåííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 2.5 ñîò, ìîæë.äîáóäîâè, 220000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Áîÿðêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2ê³ìíàòè, âàííà, êëàäîâêà, âðåìÿíêà, àáî ïîì³íÿþ íà Òðèê³ìí.êâ, âëàñíèê. Òåë: (098) 1746002 Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 75 êâ.ì., çåìë³ 8 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áîÿðêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 216 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 105000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.06ãà, 120000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, , 0.05ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Ãðóøåâñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, 733500ãðí. Òåë: (068) 3351333

Äâîðåöüêà âóë., áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 140 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, îêðåìî ñòîÿ÷èé ãàðàæ, 0.06ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæåíî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äâîðåöüêà âóë, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Äâîðåöüêà, 1/4 áóäèíêó, öåãë., 51/30/10 êâ.ì., 2 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, áåç ðåìîíòó, 1.5 ñîò, ñàðàé, çóïèíêà ïîðó÷, îêðåìèé âõ³ä, 280000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Äâîðåöüêà, áóäèíîê, 140 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 5 ê³ìíàò, 130000. Òåë: (096) 6597874 Äîáðà, ð-í Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà+òóàëåò, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, áåñ³äêà, ä³ëÿíêà 0.10ãà, ñàðàé, ñàä, 710000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äîâæåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 210/6 êâ.ì, íîâîáóäîâà, â³êîí ³ äâåðåé íåìàº, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîíîë³òíå ïåðåêðèòòÿ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îêðåìèé âõ³ä, 24000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çàïîð³çüêà, áóäèíîê, 28 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ âèãîäè, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çàïîð³çüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òóàëåò, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 32000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çîëîò³¿â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, 366750ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êí.Âîëîäèìèðà, áóä., 80 êâ.ì, 4 ê³ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè íà 2 ñòîðîíè, 5.2 ñîò, ì/ï â³êíà, àâò.îïàë., óòåïëåíèé, âîäà, ñåïòèê, 76000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 520000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîìàðîâà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 187/6 êâ.ì, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ãàðàæ, ìàíñàðäíîãî òèïó, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 78 êâ.ì, ãàç, 85000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîîïåðàòèâíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 200/2,3 êâ.ì, º â³êíà, äâåð³, êîìóí³êàö³¿, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîòêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, 234 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ãàç,

Êîñòðîìñüêà, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.05ãà, 220000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 300 êâ.ì, 2 ïîâåðõè + öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 245000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

Êîñòðîìñüêà, íîâèé ñó÷àñíèé áóäèíîê, 285 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, 0.1ãà, 400000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Êîñòðîìñüêà-Áóêîâèíñüêà, íîâèé êîòåäæ íà 2 ñ³ì’¿, êîæíà ÷àñòèíà 160 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ñòÿæêà, êîðî¿ä, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 160000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Êðîïèâíèöüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, îêðåìèé ñåïò³ê, êîòåë, ãàç, áîéëåð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,02ãà, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êóáàíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, íå æèëèé, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóë³øà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 140/6 êâ.ì, åëåêòðèêà ðîçâåäåíà ïî áóäèíêó, âíóòð³øíÿ øòóêàòóðêà, íàêðèòà ìåòàëî-ïðîô³ëåì, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ë.Óêðà¿íêè, ÷àñòèíà áóäèíêó, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êàíàë³çàö³ÿ, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëèòîâñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 53 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 1 ê³ìíàòà, 14 êâ.ì, êîðèäîð, ãîðèùå, ñàäîê, ãîðîä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, áåç ñâ³òëà, âîäè ³ ãàçó, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, áåç êîìóí³êàö³é, êîðèäîð, ñàðàé, ñàäîê, îêðåìèé âõ³ä, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàëîð³âíåíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120/9 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,º âñ³ êîìóí³êàö³¿, îãîðîäæåííî, ñåïò³ê, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 85000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìåæîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâÿíèé, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 38,8/27,9 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º ãàðàæ, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìîëîä³æíà, áóäèíîê, “ï1ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 8-ê³ìíàò, 2-ñàíâóçëà, ìåáëüîâàíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîãð³á, ä³ëÿíêà 0.12ãà, 216000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìîëîä³æíå, Ðåøåòí³êîâà âóë, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ., 100 êâ.ì., 2 òóàëåòè, 2 êóõí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîäæåíî, 130000. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâèé Äâ³ð, (á³ëÿ öåðêâè), êîðîáêà ç áëîê³â, íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 150 êâ, 2-é ïîâ. ìàíñàðäà, ïåðåêðèòòÿ áåòîííå, 10 ñîò, º ñóñ³äè, 296000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Íîâèé Äâ³ð, 200 êâ.ì., íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 140000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íîâèé Äâ³ð, Ñåðïàíêîâà âóë, Í/Á, 200 êâ.ì, 2-ïîâ., àâò.îïàëåííÿ, ï³äãîòîâëåíèé ï³ä ïîêðàñêó, 9.5 ñîò, 1040000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê íîâèé, æèòëîâèé, 250 êâ.ì., äâà ïîâåðõè, ãàðàæ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ãîòîâèé äî ïðîæèâàííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 180000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 250 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 3540 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, 150000. Òåë: (096) 6597874 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 68 êâ.ì., çåìë³ 8 ñîò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, íîâèé, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ôàñàä, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, æèëèé ñòàí, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 7.3 ñîò, º àêò, 24000. Òåë: (067) 9103444 Íîâèé Äâ³ð, êîòåäæ, 165 êâ.ì, 2-ïîâåðõè, ðåìîíò, 1000000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Íîâèé Äâ³ð, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, êîðî¿ä, çðó÷íèé äî¿çä, 0.10ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.10ãà, 63000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, îáæèòèé ãàðíèé áóäèíîê 150 êâ.ì + ãîñòüîâèé áóäèíî÷îê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 160000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Íîâîäâ³ðñüêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 40/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ãàç, ëüîõ, õë³â, êîëîäÿçü, íàêðèòî áëÿõîþ, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâîäâ³ðñüêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íüþòîíà, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Îñòàôîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 76 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï.Ãðèãîðåíêà, êîòåäæ, 160/4 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 3-õ ð³âíåâèé, öåãëÿíèé, 6 ê³ìíàò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, ñêâàæèíà, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ñó÷àñíèé “ï³ä êëþ÷”, 0.11ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 200000. Òåë:

13

(0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïèâçàâîä, 1/3 ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ, 70 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, 1 ñîò, 480000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ïîïîâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíèé, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 380000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Ïðèâ³òíà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 88.2 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñåïòèê, ñâ³òëî, 85000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèõîäüêà, öåãëÿíî-øëàêîâèé áóäèíîê 95 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 95000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Ïðèõîäüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 51,7/0,0281 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,281ãà, ì³ñöå ï³ä ìàøèíó, êóõíÿ, ñ/â, êîðèäîð, 2 ï³äâàëè, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïóøê³íà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, ãàç, âîäà, 92000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð-í “ë³í³é”, 1/2 áóäèíêó, 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, çåìë³ 4 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ð-í “ë³í³é”, áóä., íîâèé, íåçàâåðøåíèé, 80% ãîòîâíîñò³, 200 êâ.ì, 2-ïîâ., ìåòàëî÷åðåïèöÿ + êîðî¿ä, ºâðîïàðêàí, êàì³í, 6 ñîò, 1600000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ð-í “ë³í³é”, áóä., öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2-ïîâ., ìàíñàðäà, õîðîøèé ðåìîíò, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, âîäîñïàä, 7 ñîò, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333

Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, íîâèé, ºâðîñòàíäàðò, áàñåéí, 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãë., 95 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, 4 ñîò, æèëèé ñòàí, 560000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., îêðåìî ñòîÿ÷èé, âñ³ çðó÷íîñò³, ç ðåìîíòîì, ãàðàæ, 0.06ãà çåìë³, 100000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê, 270 êâ.ì, 3 ñïàëüí³, çàë, ãàðàæ, áàñåéí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.6ãà, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæà, 230000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 80 êâ.ì., öåãëÿíèé, ãàðàæ, “âðåì’ÿíêà”, 0.04ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, 48.8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ðè뺺âà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 59 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, îãîðîäæåíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 52500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñàìîëþêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, õîðîøèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâå, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñâ³òàíêîâà, áóäèíîê, 5 ê³ìíàò, îêðåìèé âõ³ä, 73000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñêëÿðåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì. 2 ïîâåðõè, âñ³ êîìóí³êàö³¿ çàâåäåí³ â áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 160000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Òèííå, 1/2 áóäèíêó, äåðåâ., 65/44/12.5 êâ.ì, 3 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, êëàäîâêà, ïîãð³á, öåãë.ñàðàé, 23 ñîò, ãàç ïîðó÷, 120000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë, áóäèíîê öåãë., 130 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, çðó÷íå ì³ñöå, 125000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 250 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿, êîòåëüíÿ, 170000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Òèííå, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè + ï³äâàë + ìàíñàðäà, 250êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 4 ñïàëüí³, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, 220000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Òèííå, íåç.áóä. öåãë., 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, 0.13ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 85000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 280 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, öåãëà, êîììóíàêàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.8ãà, 85000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Òèííå, íîâèé ñó÷àñíèé áóäèíîê 330 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ãîòîâèé äî ïðîæèâàííÿ, 320000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Òèííå, öåãëÿíèé áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 150000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë., 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.07ãà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, ìåáë³, 2 ãàðàæà, 0.20ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðàâà ñòîðîíà, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 85 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.06ãà, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òîëñòîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 80.3 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âðåì’ÿíêà, ãàðàæ, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õîëìñüêà, îêðåìèé áóäèíîê, 220 êâ.ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, 125000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Ö³îëêîâñüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, 98000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, 2-ïîâ.., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.05ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, íåç.áóä., öåãë., 180 êâ.ì., âñòàíîâëåíí³ â³êíà, äâåð³, íàêðèòå, îøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷,


14

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

0.10ãà, 80000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., çåìë³ 5 ñîò, 125000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Öàðñüêå ñåëî, ñó÷àñíèé áóäèíîê, 320 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, ãàðíèé êðàºâèä, 360000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Öåíòð, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Öåíòð, êîòåäæ 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, 2 ãàðàæà, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Öåíòð, ÷àñòèíà áóäèíêó, 53/40 êâ.ì, 3ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîòåë, êîëîíêà, ñ/â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 360000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 260742; (067) 5936307

×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê, 250 êâ.ì, 3-ïîâ., 6 ê³ìí., 2 ñ/â, ðåìîíò, âáóäîâàíà êóõíÿ, äâ³ð ê³ñòêà, ãàðàæ, ³íø³ íàäâ.áóä³âë³, 1200000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336

×åðâîí³ Ãîðè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì, öîêîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ×åðâîí³ ãîðè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åõîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 45/2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç, êîëîíêà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ùàñëèâå, êîòåäæ 150 êâ.ì, ç âëàñíèì ïîäâ³ð’ÿì, 2 ïîâåðõè: 3 ñïàëüí³, â³òàëüíÿ, êóõíÿ ç âèõîäîì íà òåðàñó, âàííà, ãàðäåðîáíà, 0.03ãà, 85000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. 25 êì â³ä гâíîãî, 1-øà ë³í³ÿ äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ñâ³òëî, îãîðîäæåíà, 10õâ äî ïîòÿãó, ôðóêòîâèé ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9468907

Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 160 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ, 0.10ãà, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ Áóãðèíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, 297500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàðìàêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1190000ãðí. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàðìàêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.10ãà, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîðåìåëü, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà+òóàëåò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³êíà íîâ³, 0.20ãà ïðèâàòèçîâàí³, 310000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Áðîííèêè, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 0.35ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, 0.254ãà, ïðèâàòèçîâàíàî, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Áóäèíîê öåãëÿíèé, 15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125  ð-í³ ã³äðîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 98 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, 600000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715

Â.Îëåêñèí,

áóäèíîê, 130 êâ.ì., íà 2 âõîäè, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, 4êì â³ä гâíîãî, õîðîøå ì³ñöå. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3500335 Â.Îìåëÿíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, áóäèíîê íà 2 ñ³ì’¿, îêðåì³ âõîäè òà çà¿çäè. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4255985 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.24ãà çåìë³, 135000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîðîäîê, áóäèíîê, 200/90/15 êâ.ì, 2002ð, çàáóäîâè, çàâåðøåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ãîùà, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 0.12ãà çåìë³, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 8 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áî÷àíèöÿ, áóäèíîê øëàêîâèé, ç íàäâ³ðíèìè áóä³âëÿìè, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 622362; (097) 2070448 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ãîðáàê³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ãàç ó áóäèíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Äîðîãîáóæ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, ðåìîíò, 285000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êóðîçâàíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 627576; (098) 6065582 Ãîùàíñüêèé ð-í, Íîâîñòàâö³, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, ïðè-

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³ —

âàòèçîâàíà, 280000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ðÿñíèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, âëàñíèê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 266386; (097) 1265058 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040 Çäîëáóí³â, (á³ëÿ Ãîðãàçó), 1/2 áóäèíêó, öåãëà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 3 ê³ìíàòè, ðåìîíò, 3 ñîò, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, 46000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëà, 2 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 30000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëà, 3 ê³ìíàòè, 50 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 7 ñîò, 33000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 3 ê³ìíàòè, áàëêîí, âñ³ çðó÷íîñò³, 5 ñîò, öåíòð ì³ñòà, îêðåìèé âõ³ä, 42000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 1 ê³ìíàòà, 43 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 3 ñîò, çàãàëüíèé âõ³ä, 25000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, 1/3 áóäèíêó, öåãëà, 2 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, 50 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, öåíòð, 2 ñîò, ïðèâàò., çàãàëüíèé âõ³ä, 40000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, ³ëè âóë., 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ºâðîðåìîíò, 2 ñîò, 27000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, ̳öêåâè÷à âóë., 1/6 áóäèíêó, á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 2 ê³ìí., êóõíÿ, 2 êîðèäîðè, 38 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 27000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, Ñòàðîìèëüñüêà âóë., áóäèíîê, 2-ïîâåðõè, öåãëà, íàêðèòèé îíäóë³íîì, ïëàñò.â³êíà, îáãîðîæåíèé, 70% ãîòîâíîñò³, 9 ñîò, 36000. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, Ñòàðîìèëüñüêà âóë., äà÷à, ìàíñàðäíîãî òèïó, áåç ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, 9 ñîò, 15000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, Ùåïê³íà, áóä., öåãë., 2-ïîâ., öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ï³äâàë, 1-ïîâ. æèëèé, 2-ïîâ. á³ëîâ³ ðîáîòè, 167 êâ.ì., ïëàñò.â³êíà, 130000. Òîðã. Òåë: (097) 3522269; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, á³ëÿ àâòîàîêçàëó, 1/2 áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, 3 ñîò, îêðåìèé âõ³ä, 30000. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, ï³ä ïëèòêîþ, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò çåìë³, 39000. Òåë: (096) 1761160 Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 100 êâ.ì, äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,095ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ÷àñòêîâî, 40000. Òåë: (03652) 24258; (096) 3419397 Çäîëáóí³â-2, áóäèíîê, öåãë., 2-ïîâ., 5 ê³ìíàò, 200 êâ.ì., 1-é ïîâåðõ ºâðîðåìîíò, 2-é ïîâåðõ ïîøòóêàòóðåíî, 9 ñîò, 100000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³â-2, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2ïîâåðõè, 130 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 454561; (097) 5609560

Çäîëáóí³âñüêèé ð-í,

áóäèíîê, öåãëÿíèé, 1981 ðîêó çàáóäîâè, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, çåìë³ 15 ñîò, â öåíòð³ ñåëà, íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (068) 3061166 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ²âà÷ê³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êîðèäîð, ãàç ïîðó÷, ëüîõ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 30 ñîò. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Á³ëàø³â, áóäèíîê, öåãëà, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, ãðóáêè, âîäÿíå îïàëåííÿ, ñàä, 16000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Áîãäàø³â, áóäèíîê êàì³íü, îáøèòèé ñàéäèíãîì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, 3 ê³ìíàòè, 8 ñîò çåìë³, 32000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Áîãäàø³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 15 ñîò, 40000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, Öåíòð, áóäèíîê êàìÿíèé, 66,5 êâ.ì, âîäîïðîâ³ä, ãàç ïîðó÷, ëüîõ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä 0,17ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3791360 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, áóäèíîê, öåãëà, 5 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, õë³â, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, ìîëîäèé ñàä, 25 ñîò, 55000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çàãðåáëÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé. Òåë: (03652) 42464; (097) 8489731 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 130 êâ.ì, ñ/â, êóõíÿ, çàë, 3ñïàëüí³, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êëàäîâêà, õë³â, ãàðàæ, êîëîäÿçü, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, øëàê, 4 ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êðèíèöÿ, ãàç, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, 40000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ̳çî÷, áóäèíîê, öåíòð, áåç ðåìîíòó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷, 7000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ìàëà Ìîùàíèöÿ, áóäèíîê, äåøåâî. Òåë: (0362) 275490 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Îðåñò³â, äà÷à, 2 ê³ìíàòè, 10 ñîò çåìë³, 5500. Òåë: (097) 4836926; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ñòåïàí³âêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ, 3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, êóõíÿ, ëüîõ, ãàç ïîðó÷, 22 ñîò, 12000. Òåë: (067) 4281510; (03652) 20870 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, âîäà ó áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàóíà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.07ãà, á³ëÿ îçåðà, 24000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíîã³ðñüê, ìàñèâ “Áîðêîâñüêèé”, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39ãà, êðèíèöÿ, òóàëåò, îãîðîäæåíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499 Êëåâàíü, ðàéîí ãîñï³òàëÿ, äà÷à, 70 êâ.ì, 2 âõîäè, 4 ê³ìíàòè, 2 êóõí³, ãàç º (êîíâåêòîðè), áåç ñ/â, 4 ñîò, 176000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Êëåâàíü-1, 1/2 áóäèíêó, öåãë., çåìë³ 20 ñîò, 8500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.30ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë:

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

(0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, õîðîøèé æèëèé ñòàí. íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.12ãà, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, íàêðèòå, 0.12ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îøòóêàòóðåíî, ïîøïàêëüîâàíî, ñòÿæêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.06ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 88000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, ïàðêàí, 0.09ãà, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7680080; (068) 0054120 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïðèâàòèçîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4777291

Êîðíèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, 46000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàëèé Îëåêñèí, áóäèíîê 67.7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, 476000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, áóä., öåãë., 3õ5ì, ñâ³òëî, ãàç, 0.25øà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåõ.ïàñïîðò ÁÒ², á³ëÿ òðàñè, 43000ãðí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ìîëîäàâî, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, 120000ãðí. Òåë: (067) 3630327

Íîâà Óêðà¿íêà, á³ëÿ îçåðà ϳùàíå, äà÷à öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, áàíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 212500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, á³ëÿ îçåðà “Ï³ùàíå”, öåãëÿíà, 2-ïîâ., ìàíñàðäíîãî òèïó, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò çåìë³, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îáàð³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, ñàí.âóçîë, 0.18ãà çåìë³, ñàä, 125000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îç볿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 239 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Îñòð³ã, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Îñòðîçüêèé ð-í, 2êì â³ä Îñòðîãà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 ñîò, 80000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Îñòðîçüêèé ð-í, Òî÷èâèêè, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 2 âõîäè, 3 ê³ìíàòè, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ï³äâàë, ëüîõ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,6ãà, 32000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 203113 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 125 êâ.ì., 0.12ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ñàä, áàíÿ, 115000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 55 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñàðàé, ãàðàæ, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 0.10ãà, 95000. Òîðã. Àáî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 48000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà êðèíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 9 ñîò, 33000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä., öåãë., 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.10ãà, 110000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Æèòèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, öåãëÿíå, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, 600000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Æèòèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 100 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ãàðàæ, áàíÿ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíãðàä, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñêâàæèíà, 62000. Òåë: (097) 8634289 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 65/32 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, 100 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 6 ñîò, 45000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à, 1 ê³ì. + êîðèäîð, êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ãàç ïîðó÷, 24 ñîò, äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî áóäèíêó, 160000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à, êóõíÿ, êîðèäîð, ï³÷íå îïàëåííÿ, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, 6.5x9, ÷åðâîíà öåãëà, íàêðèòå øèôåðîì, ìàíñàðäà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8 ñîò, 136000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.12ãà, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 170 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, 140000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, æèëèé ñòàí, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Äåðåâ’ÿíå, áóäèíîê øëàêî-öåãëÿíèé, 72/25 êâ.ì, ãàçîâ³ êîíâåêòîðè, º ãðóáà íà òâåðäå ïàëèâî, ñàðàé, ãàðàæ, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 15 ñîò, âñ³ çðó÷íîñò³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 4 ê³ìí., 120 êâ.ì, ñâ³òëî, âîäà ãàç, ÷àñòêîâî íåçàâåðøåíèé, àñôàëüò.ï³ä’¿çä, êîìóí³êàö³¿, 45000, òîðã. Òåë: (050) 3755546, (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, áóäèíîê, 75 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ðåìîíò, 360000ãðí. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, áóäèíîê, 190 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, ëüîõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5720523 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 84 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà ãîðà, öåãëÿíà äà÷à, 3 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñåïò³ê, ñàä, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, ìàâèñ “Ïàíñüêèé”, áóä., íîâèé, 24 ñîò, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë., ãàðàæ, 5 ê³ìí., 2-ïîâ, âåëèêèé ñàä, 1200000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, öåãëÿíèé áóäèíîê 300 êâ.ì. ìàíñàðäíîãî òèïó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 70000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, ñåïòèê, æèëèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, 42000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê, öåãë., 4 ê³ìí., æèëèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 0.15ãà çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, æèëèé, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.125ãà, ñàðàé, ãàç ïîðó÷, 140000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-1, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, êàì³í, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, âëàñíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 4195593; (097) 3731839 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6822049 гâíåíñüêèé ð-í, Êîçëèí, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 60/11 êâ.ì, ñâ³òëî, ãàç, âîäîïîñòà÷àííÿ, ñàðàé, õîðîøå ì³ñöå, ïîðÿä ë³ñ, îçåðî, 26500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.06ãà çåìë³, 82000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 120 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 107000. Òåë: (067) 1970494 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 140 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ïâîåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, 98000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, 105000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâèé, 3 ïîâåðõè, 200 êâ.ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çäçåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, 130000. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 70 % ãîòîâíîñò³, 190 êâ.ì, ìàíñàðääíîãî òèïó, 80000. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 150 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, 150000. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 157 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì., 0.12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ñòàí, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 90% ãîòîâíîñò³, öåãëÿíèé, íîâèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 160 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 0.10ãà, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëà, 2-ïîâåðõè, 12 ñîò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 60000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, 162 êâ.ì, ãàðàæ, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.08ãà, ñâ³òëî, ãàç, 58000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 250/8 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êóõíÿ, ñòîëîâà, â³òàëüíÿ, ãàðäåðîáíà, ãàðàæ, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ñó÷àñíèé áóäèíîê 240 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 350000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, öåãëÿíèé áóäèíîê 130 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, àâòîíîìíå ãàçîâå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 88000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, öåãëÿíèé áóäèíîê 187 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 135000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êóíèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, ì/ï â³êíà, ñåïòèê, ñàäîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà ï³ä çàáóäîâó, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êóñòèí³, áóäèíîê, ³ç çðó÷íîñòÿìè, 39000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Ì.Æèòèí, áóä., öåãë.-øëàê., 3 ê³ìí., 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 50 ñîò, 400000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëèé Æèòèí, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, 0,09ãà ï³ä ñ/ã, ñâåðäëîâèíà, ïîãð³á, ãàç ïîðó÷, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëèé Øïàê³â, ÷àñòèíà öåãëÿíîãî áóäèíêó, 130 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,18ãà, ñàðàé, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âàííà, òóàëåò, ãàç, äâ³ ê³ìíàòè, êîòåë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, 12000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãë., 2-ïîâ., êðèíèöÿ, òåïëèöÿ, ñàðàé, 6 ñîò, 144000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãë., 80 êâ.ì, 3 ê³ìí., ìàñàíäðà, ðåìîíò, êàì³í, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç ïîðó÷, 6 ñîò, 200000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò, ï³ä êîðî¿äîì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.06ãà, 23000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, 2ïîâåðõè, 110 êâ.ì, áàíÿ, á³ñåäêà, ñàðàé, îãîðîäæåíà, âîäà, ñâ³òëî, ïîðÿä ë³ñ. Òåë: (096) 7867546 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äåðåâÿíî-öåãëÿíà, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 52 êâ.ì, ñâ³òëî, êðèíèöÿ/, ñàä, ñàðàé, ä³ëÿíêà 0.06ãà, 11000, òîðã. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ Çàõ³äíèé 1, äà÷à, ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ. Òåë: (096) 4259484 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 3 ïîâåðõè, ãàç, ïàðêåò, òåðàñà 4ì., êàì³í, ñàä, êðèíèöÿ, ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, ºâðîñòàíäàðò, ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñåïòèê, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 200000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîñåë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ëüîõ, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.57ãà, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, 18õ12 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âëàñíèê. Òåë: (067) 3038903 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 413100. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê, 192 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ñàóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä³âíèöòâî, 160 êâ.ì., ëèöþâàëüíà öåãëà, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 70000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê, 135 êâ.ì, ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 72000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, 1/2 áóäèíêó, 5 ê³ìíàò, 85 êâ.ì, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, âëàñíèê. Òåë: (068) 0292174 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, ðåìîíò, óòåïëåíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, á³ëüÿðäíà, 130000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, ñâ³òëî, ä³ëÿíêà 0.15ãà, 380000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, æèëèé ñòàí, 130 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, öåãëÿíèé áóäèíîê, 180 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.8ãà, 50000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, íîâèé öåãëÿíèé áóäèíîê 175 êâ.ì., óòåïëåíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, 85000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, ëüîõ, îãîðîäæåíî, 85000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, õîðîøèé ñòàí, 0.30ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, 160 êâ.ì., âñå çðîáëåíî, 15 ñîò, 85000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, öåãëÿíèé, 85000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, öåãëÿíèé, 85000, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Îðæ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, 135 êâ.ì, 2ïîâåðõè, æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (068) 3231801 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåñîïíèöÿ, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85 ñîò, ð³âíà, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (068) 0422180, Òàìàðà Àíäð³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Ðåìåëü, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, âîäà íà ïîäâ³ð’¿, ãàç, êîíâåêòîð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 21000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãëà, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, 15 ñîò ï³ä ñ/ã, 30000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàê³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 84 êâ.ì, 200000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Øóáê³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80/25 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèëèé ñòàí, âîäà, êðèíèöÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 22000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíêè, 10-15 êì â³ä гâíîãî, â³ä 20000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

Ðàä³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, 340000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ËÓÖÜÊ

ʳâåðö³âñüêà, áóäèíîê 72 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ 16 êâ.ì, óñ³ âèãîäè, ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (050) 3633420; (050) 3780603 ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, øòóêàòóðåíèé, 200ì â³ä öåíòð. ïëîù³, 20ì äî ð³÷êè, ç/ä, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ºâðîîïàëåííÿ. Òåë: (050) 8707846 Áóäèíîê 2-ïîâåðõîâèé, öåãëÿíèé, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïðîâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, Áîðîõ³â, ʳâåðö³âñüêîãî ð-í, 0.35ãà, ïðèâàò, òåðì³íîâî. Òåë: (095) 3124866 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ì.Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê öåãë. íîâèé, áåç âíóòð. ðîá³ò, æèòë.ïë.98êâ.ì. Ïîáëèçó ð³÷êà, ë³ñ, ãàðíå ì³ñöå, ç/ä 0.35ãà. Òåë: (097) 9027897

Äåðíî, 26êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê 11õ13ì, íîâèé, öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, 2 êîòëè, íà ãàçòà òâåðäå ïàëèâî, º ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³äâàë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ñàä, çðó÷íèé äî¿çä. Òåë: (097) 5273770; (066) 6942533 Äóáèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, áóäèíîê ïðèâàòèçîâàíèé 8õ10ì, ãîðîä 0.40ãà, ñòàâîê, ñàäîê, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. Òåë: (067) 9818804; (099) 9542762 Êîëêè, áóäèíîê. Òåë: (097) 9503244 Ìîùàíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, áåç ãàçó, êðèíèöÿ, 50 ñîò, 6000. Òåë: (096) 1761160; (03652) 20870 Îñòð³â’ÿ, áóäèíîê 120 êâ.ì, Øàòñüêèé ðàéîí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, âîäà. Òåë: (068) 3005721; (096) 7562799 Ñòðóì³âêà, äà÷ó, äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê, 6õ8ì, êîðèñíà ïëîùà 61 êâ.ì, ãàç ï³äâåäåíèé, ñàðàé, òóàëåò, ï³÷, ìåòàëåâ³ ïàðíèêè, äåðåâà. Òåë: (0332) 248354; (095) 5353640 ×àðóê³â, ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿, îáì³íÿþ íà ãàðàæ, à/ì òîùî, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Âîëèíñüêà îáë., ñòàðèé áóäèíîê çà ì³ñòîì, ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, ç õîðîøèì äî¿çäîì. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965 гâíå, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíêó, íåïîäàë³ê ì³ñòà. Òåë: (0362) 224336 гâíå, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêó ðîçóìíó ïðîïîçèö³þ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíå, áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Òåë: (067) 3603706, (067) 3430230 гâíå, áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 гâíå, áóäèíîê. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, â ìåæàõ ì³ñòà, áóäèíîê, äî 60000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 гâíå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, ïåðåäì³ñòÿ, áóäèíîê, äî 35000. Òåë: (096) 1595791, Àíäð³é; (096) 9634644, ˺íà гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, íà õóòîð³, äî 30000ãðí. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó ó Íîâ³é Óêðà¿íö³, Êàì’ÿí³é Ãîð³, äëÿ ñåáå. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

1.60

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àãðîïåðåðîáêà, äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0,1ãà êîæíà, ïðèâàòèçîâàí³ ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçòàøîâàí³ îäíà á³ëÿ îäíî¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 2191875 Á³ëÿ “Àãðîïåðåðîáêè”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî êîòåäæ³â íà ê³ëüêà ñ³ìåé, ãàç ³ ñâ³òëî íà ìåæ³, àñôàëüò äî ä³ëÿíêè, 42000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Á³ëÿ “Àãðîïåðåðîáêè”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà 1 ë³í³ÿ, ä³ëÿíêà ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 31000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, õîðîøèé ï³ä¿çä, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, 28õ38ì, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, 32000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, âåëèêèé âèá³ð çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïëîùà â³ä 0.095 äî 0.1ãà, âåñü ïàêåò äîêóìåíò³â, â³ä 7000 äî 23000 çà ä³ëÿíêó. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.1ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ãàç, åëåêòðèêà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 136000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.103ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèé ðåëüºô, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, íå â ïîë³, 16000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 0.10ãà, êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ êîìóíêàö³¿, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ÒÖ «Åï³öåíòð», çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ àåðîïîðòó, ôàñàäíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî ÒÐÊ, íàä òðàñîþ Êè¿â-×îï, º ïðîåêò ³ âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Á³ëÿ ã³äðîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, â³ëüíà â³ä çàáóäîâ, äàëåêî â³ä çàë³çíèö³, 34000. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâîì, ð-í íîâîáóäîâ, 21000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë:


1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

(0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 1-øà ë³í³ÿ, 010ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 18500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ð³âíà, 3500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ çîîïàðêó, ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæíà áóäóâàòè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 64000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, ï³äâàë, ãàç ïîðó÷, ôóíäàìåíò 1.6ì., àðìîâàíèé êàðêàñ, âàãîí÷èê-÷åðåïàøêà, 150000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, ð³âíà, 88000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, 50õ20ì, 96000ãðí. Òåë: (098) 6203889 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ôôîðìîâàíà âóëèöÿ, ñâ³òëî ³ âîäîïðîâ³ä ïî âóëèö³, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 12000. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ çîîïàðêó, ì³æ áóäèíêàìè, ð³âíà, 10 ñîò, äåðæ.àêò ï³ä áóä³âí., âèñèïàíà äîðîãà, õîðîøå ì³ñöå äëÿ áóä³âíèöòâà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 104000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Á³ëÿ çîîïàðêó, ïîðó÷ çàïðàâêà “Ãàçîâèê”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Áîÿðêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåðåä íîâîáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6.5 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.×îðíîâîëà, 2 ñóì³æí³ ä³ëÿíêè, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, á³ëÿ îçåðà, çóïèíêà ïîðó÷, êîæíà 240000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, 2 ë³í³ÿ â³ä âóë. ×îðíîâîëà, 35000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Â.×îðíîâîëà, íîâèé ìàñèâ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 0.8 äî 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 3500/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Ãðàáí³ê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè 24õ34ì, íà ä³ëÿíö³ áóäèíîê ï³ä çíåñåííÿ, 120000. Òåë: (067) 1970494 Ãðàáíèê, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 31õ42ì, âñ³ ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿, íà ä³ëÿíö³ ñàäîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

ijëÿíêà çåìåëüíà 0.07ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí ×åðâîí³ Ãîðè (á³ëÿ äîìó ìîëèòâè), ð³âíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Äâîðåöüêà, 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíà âóëèöÿ, ïîðó÷ çóïèíêà ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, 28000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ð-í çîîïàðêó, º âèá³ð, ö³íè äîãîâ³ðí³. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8 ñîò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 0.19ãà, 80000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

Êîñòðîìñüêà, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 29000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ó ïåðø³é ë³í³¿, íàâïðîòè “Ðåíîìå”, 24õ41ì, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 25000. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Êîñòðîìñüêà, íàâïðîòè “Ðåíîìå”, 1-ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, 10 ñîò, ñàä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476

̳ðþùåíêà, 7.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 58000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàêàðîâà, 15 ñîò, íåïîäàë³ê ïîë³êë³í³êè N3, 120000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ìàêàðîâà, çà “Åï³öåíòðîì”, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 120000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 Ìàêàðîâà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 15 ñîò + 15 ñîò, êîìóí³êàö³¿, 10000/îäíà. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìîëîä³æíà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5600ãðí/ñîòà, òåðì³íîâî. Àáî îáì³í íà à/ì DzË-130+äîïëàòà. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâèé Äâ³ð, 0,50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãàðíèé êðàºâèä, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ çàáóâîâàí³ ñóñ³äè, 45000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 22000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 15000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Íîâèé Äâ³ð, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, ó ñòàðîìó çàáóäîâàíîìó ìàñèâ³, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³ ä³ëÿíêè, ñóõå ì³ñöå, 23000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Íîâèé Äâ³ð, Õë³áîðîá³â, 0.10ãà, ì³æ áóäèíêàìè, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿, 40000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, á³ëÿ êàôå “Áàáóñ³”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6459005 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðîåêò, ð³âíà, 19500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, ãàç ³ ñâ³òëî íà ìåæ³, ïîðó÷ çóïèíêà, 32000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Íîâèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 26000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ð-í “Ãàçîâèê”, 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, º äåðæ.àêò, ì³æ áóäèíêàìè, ïðîïëà÷åí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò, ñóñ³äè æèâóòü ïîñò³éíî, 440000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Ð-í Àâòîðèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 23000. Òåë: (067) 9103444 Ð-í çà çîîïàðêîì, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, º 2 ïîðó÷, êîìóí³êàö³º¿ ïîðó÷, íåäîðîãî. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 Òèííå, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Òèííå, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, çàáóäîâàíèé ðàéîí, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 48000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 42000. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.2ãà, àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, ä³ëÿíêà ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ïîðó÷ çóïèíêà, 55000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

Òèííå, 0.12ãà ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 26000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, Ãàøåêà âóë, 14 ñîò, á³ëÿ äîðîãè, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, âîäà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, 310000ãðí. Òîðã. Òåðì³íîâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü, êâàðòèðó, àâòî, áóä.ìàòåð³àëè. Òåë: (067) 3400493, âëàñíèê

Öàðñüêå Ñåëî, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé, õîðîøå ì³ñöå, 85000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, á³ëÿ îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâíåèé äî¿çä. Äîðîãî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132¿ Öàðñüêå Ñåëî, Ïðèëóæíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ä³ëÿíêà ç âèõîäîì äî îçåðà, 50000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, Ïðèëóæíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âèõ³ä äî îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ä³ëÿíêà â³ä 0.1 äî 0.3ãà, â³ä 32000/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 280515 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, àñôàëüòîâàíèé ï³ä¿çä, ì³ñüê³ êîìóí³êàö³¿ ïðîõîäÿòü á³ëÿ ä³ëÿíêè, 28000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Öåíòð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, ðàéîí ̳öêåâè÷à, 4.5 ñîò, äåðæ.àêò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 320000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 17000. Òîðã, òåðì³íîâî. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, 2-ë³í³ÿ, ï³ä çàáóäîâó, 6 ñîò, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 240000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äîðîãà ïîðó÷. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ñâ³òëî, 18000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî÷àòîê ñåëà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çäçåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 110500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàáèí, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ îçåðà, îáæèòèé ð-í, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, Íàëèâàéêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 119000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Îëåêñèí, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåëèêèé Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷,

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

119000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Ãîðîèùå, ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.15ãà ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0,20ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ òðàñà, ë³ñ òà îçåðî, º ìîæëèâ³ñòü äîêóïèòè ùå 0.16ãà, 4000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Õð³ííèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 3815259 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ð-í Íîâîáóäîâ, êîìóí³êàö³¿, ïðîåêò íà áóäèíîê, âëàñíèê, 65000ãðí. Òåë: (096) 2770225 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñàäîê, êðèíèöÿ, àëüòàíêà, ìåòàëåâèé êîíòåéíåð 5000. Òåë: (067) 2659590 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè Ëóöüê-×åðí³âö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º öåãë.áóäèíîê, 20êì â³ä Ëóöüêà, 43000ãðí. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, ï³ä ÀÇÑ, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ð³âíà, âèñèïàíèé äî¿çä, 13000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132

Êóñòèí, ä³ëÿíêà çåìåëüíà 0.12ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º öåã.áóäèíîê 3õ5ì, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ãàç, äåðæ.àêò, 43000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com

Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ ãîòåëþ “Øâåéöàð³ÿ”, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0253483, âëàñíèê Îñòðîçüêèé ð-í, Âåðõ³â, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ ñîñíîâèé ë³ñ, îçåðî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, â³ä 6800 äî 40000ãðí çà 0.01ãà. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 Îñòðîçüêèé ð-í, Âåðõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, ä³ëÿíêà íàä îçåðîì, ïîðó÷ ñîë³äí³ ñóñ³äè, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, 15000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089

гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, 7000. Òåë: (068) 0520117 гâíåíñüêèé ð-í, 12êì â³ä ð³âíîãî, 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà, 47000ãðí, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàí³ ï³ä ñàä³âíèöòâî, íîâèé ìàñèâ, º âñ³ äîêóìåíòè, 3500. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1-øà ë³í³ÿ, 0.15ãà, äîðîãà âèñèïàíà ùåáíåì, ïîðó÷ ãàç, âîàä, ñâ³òëî, 11000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, çðó÷íå ì³ñöå, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, äâ³ ñóñ³äí³ ä³ëÿíêè ïî 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàí³ ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âëàñíèê. Òåë: (050) 5230701; (097) 3817575 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 105300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ êîìóí³êàö³¿, 11000. Òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí íîâîáóäîâ, ð³âíà, çðó÷íèé äî¿çä, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 14 ñîò, 13000. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, äî¿çä, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî Êè¿âñüê³é òðàñ³, (ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ), 1-øà ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, 12 ñîò, 44000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.10ãà, ð-í íîâîáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüò, 23õ45ì, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, 11000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, ð-í Íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 011ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 1709223 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 16000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêà Îìåëÿíà, áóäèíîê ñòàðèé, ñâ³òëî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.155ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3736236 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10 ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî á³ëÿ öåðêâè, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ä³ëÿíêà ì³æ áóäèíêàìè, 25000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê

гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàñåëåíà âóëèöÿ, 16500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.14ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, 8500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ð-í íîâîáóäîâ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 90000ãðí. Òåë: (096) 5188677 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0,11ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò, êîìóí³êàö³¿ âçäîâæ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ çóïèíêà, 18000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11 ãà ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî, 9500. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä ñàä³âíèöòâî + äîïëàòà, îáì³í íà ãàðàæ öåãëÿíèé â гâíîìó. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 16 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ äîêóìåíòè, ïîðó÷ áóäóþòüñÿ, òð³øêè êîñîã³ð, 60000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, â³ä 9000 äî 14000, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,145ãà, ïðèâàòèçîâàíà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ïîãð³á, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 80000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (067) 9133585 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñàä, âîäà, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñàä, âîäà, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,23ãà ï³ä ñ/ã, 9000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,45ãà, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (096) 6149795 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 0682105 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåðì³íîâî, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä ñàä³âíèöòâî, íîâèé ìàñèâ, ïîðó÷ îçåðî, 2000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 48000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 8000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, 0,15ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, íà ïî÷àòêó âóëèö³, êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíêè, õîðîøèé ï³ä’¿çä, 13500. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ðàéîí íîâîáóäîâ, õîðîøèé ï³ä’¿çä äî ä³ëÿíêè, êâàäðàòíî¿ ôîðìè, 2500. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, 0.135ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ äîêóìåíòè, 26õ52ì, òåðì³íîâî, 6500. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êö೿, ð³âíà, êóòîâà, 106600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 200ì â³ä êàôå “Äà÷à”, 0.15ãà, ç äîêóìåíòàìè, 25õ60, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, á³ëÿ ôåðìè, 23 ñîòè, ïðÿìîêóòíà, ð³âíà, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, 18000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, Êàøòîíîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, á³ëÿ íîâîáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äîêóìåíòè òà ïðàâî âëàñíîò³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 270200; (097) 5645073 Àäð: Alexunder_87@bigmir.net гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-1, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º ôóíäàìåíò íà áóäèíîê, ñàðàé, íà ä³ëÿíö³ ãàç, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, (Àâòîäðîì) 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, 14000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.07ãà, áóäèíîê, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ïðèâàòèçîâàíèé ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, 18000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèñèïàíà äîðîãà, 29000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 7.5 ñîò, ð³âíà, ï³ä çàáóäîâó, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ìîëîä³æíà, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 22000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ïîëüîâà âóë., çåì.ä³ëÿíêà 30 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, á³ëÿ “Àéâåíãî”, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 20õ100, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 176000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áàãàòî ä³ëÿíîê ó ×åðâîíèõ Ãîðàõ, ÏÌÊ-100, ïëîùà â³ä 0.06ãà äî 0.12ãà, â³ä 11000 äî 28000. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.23ãà, á³ëÿ Ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, ïðèâàòèçîâàíà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 29000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ð³âíà, ïðè â’¿çä³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 24000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8610351 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 9786554 гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 23000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Ìèëîñò³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7351389 гâíåíñüêèé ð-í, Ìèëîñò³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð-í Íîâîáóäîâ, 15000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, 47000ãðí., âëàñíèê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñàðàé÷èê, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ìàãàçèí, îçåðà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä äà÷ó, îáì³í íà çàåì.ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³, àáî àâòî, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 60000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (03622) 52644; (068) 5688471 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, 7000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, áëîêè íà ôóíäàìåíò, 90000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435256, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ñàä, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèç., 47000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7, ï³äâàë, ñàä, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ãàç, öåíòð, 61000ãðí. Àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3625501, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, öåãëÿíå ïðèì³ùåííÿ 1000 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîñòàâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,075ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 3500, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3060138 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7ì, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ãàç, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ðèíêîâà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (03622) 52336 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çà àâòîðèíêîì, 0.13ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ãàç íåïîäàë³ê, 17000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, º áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 18000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, 31õ81 êâ.ì, ð-í Øêîëè, ìàðøðóòêà êîæí³ 20õâ. Òåë: (096) 4590909; (066) 2127217 Àäð: Pedagog80@yandex.ru гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî + äîïëàòà, îáì³í íà îäíî-, äâî-, òðèê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 17 ñîò, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 11000, òîðã. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ïåðøà ë³í³ÿ, ñâ³òëî, 200000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, 64000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, ð³çí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïðàâî âèáîðó ä³ëÿíêè òà ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ, â³ä 9000 äî 25000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, 15000. Òåë: (0362) 400700, (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ñâ³òëî ïîðó÷, 72000ãðí. Òåë: (099) 7383543, (097) 4747476 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, Âåðåñíåâå, Òèííå, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ãàðíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îá’¿çíî¿, 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, гâíåíñüêà îáë. Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç ïîðó÷, 120000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Ðåìåëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 8042544 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 65000. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1237277 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1683707 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ôóíäàìåíò 11õ11, íåïîäàë³ê àñôàëüò, âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî, 52000ãðí. Òåë: (063) 2239808; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, âåëèêèé âèá³ð çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä êîìåðö³þ. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, â ðîçòðî÷êó, áåç â³äñîòê³â, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: Íîâà Óêðà¿íêà, Êàì’ÿíà Ãîðà, Áðèù³. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4277702 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä äà÷ó, 13000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä äà÷ó. Âëàñíèê. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, 0.064ãà, ñâ³òëî, ãàç, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, 2õâ. äî çóïèíêè, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 13000ãðí. Òåë: (096) 0301888, âëàñíèê

Øïàí³â, àñôàëüòîâàíèé äî¿çäçåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50000,

15

òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ã³ðêà Ïîëîíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.06ãà, ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (050) 1542206

Ðîâàíö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä, 7000ãðí/0.01ãà. Òåë: (066) 9471928

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË.

ϳäãàéö³,

çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïîðÿä íîâîáóäîâè, õîðîøèé äî¿çä. Òåë: (067) 7517738; (066) 0073374 Ñìò.Òîð÷èí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (095) 9126692 ×àðóê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, ç ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì òà êîìóí³êàö³ÿìè, òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Ð³âíå, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì³ñò³, àáî á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (067) 9103444 гâíå, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3800907; (0362) 433643 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó â õîðîøîìó ì³ñö³, äîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 4540089 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà çîîïàðêîì, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3640464 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áîêñó. Òåë: (096) 0301888 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3009323, (067) 3603706 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ð-í çîîïàðêó ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (0362) 224336 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíå, ïåðåäì³ñòòÿ, çåì.ä³ëÿíêó â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4614397 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (097) 7950040 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Íîâèé Äâ³ð, Á³ëà Êðèíèöÿ, Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Áàðìàêè, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, Êâàñèë³â, Îìåëÿíà, Òèííå, Âåðåñíåâå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, гâíå, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2363081, (096) 4609233 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äî 20êè â³ä ð³âíîãî, ìîæëèâî íåïðèâàòèçîâàíó, íå äîðîæ÷å 20000ãðí. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ/ã, àáî ñàä³íèâíèöòâî, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, îôîðìëåííÿ çà ì³é ðàõóíîê. Äëÿ ñåáå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ ì³ñòà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, òåðì³íîâî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 25000ãðí. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, äëÿ ñåáå. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, 15 êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ гâíîãî â ðàä³óñ³ 10êì. Òåë: (067) 340230, (067) 3603706

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

1.70

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áëîêè ç ðàêóøíÿêó

Âèñîêà ÿê³ñòü. ̳öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (063) 3102170


16

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 1000ãðí - öåãëà,

àñôàëüò, âàïíî, â³äñ³â, öåãëà âîãíåòð., ïåðåïàë, öåìåíò, ùåá³íü, á³ëèé ï³ñîê, ãëèíà, ïåðåãí³é, òîðôîêð., áëîêè ôóíäàìåíòí³, êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêè, áóäâ³äõ., ÷îðíîçåì. Àâòîêðàí-ìàí³ïóë. 9ò, åêñêàâàòîð, ñàìîñêèä, âèâåç. áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 264837, 224585; (067) 3622511, (098) 5988164

AEROC

Òåëåôîí äèëåðà: Òåë: (0362) 430003; (098) 0001222 Àðìàòóðà, âèðîáè íà ñåïòèê, îðãñêëî, êóòíèê, øâåëÿð, êðóãëÿê. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Áàëêè, êðîêâè, áàëêè, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, áëîê-õàóñ, ôàëüñ-áðóñ, òà ³íøå. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5842037

Áåòîí, ðîç÷èí, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ó ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 625440; (067) 2759137 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Áåòîíîçì³øóâà÷, 0.2 êóá., 220Â, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Áåòîíîçì³øóâà÷, 220Â, 150ë, 200ë, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256

Áëîêè áóä³âåëüí³

20õ20õ40, 20õ12õ40, áëîêè êîëîò³ íà ïàðêàí, êóòîâ³. Öåãëà êîëîòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Áëîêè áóä³âåëüí³

â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 10õ20õ40. Áëîêè êîëîò³ “ðâàíèé êàì³íü”. ϳíîáëîêè ãàçîñèë³êàòí³ 20õ30õ60 âèðîáíèöòâà Á³ëîðóñ³ÿ (Ëþáàíü), AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü). Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, “Ïðîêåðàì” (²â.-Ôðàíê³âñüê). Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³ ç äîñòàâêîþ. Òåë: (097) 2811500 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, ì³öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Òåë: (068) 1659117 Áëîêè ï³íîáåòîíí³, êåðàìçèò, öåãëà, ï³ñîê áóä³âåëüíèé, ùåá³íü, êðèõòà ìàðìóðîâà, äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (098) 8308472 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 7øò. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550 Áðóê³âêà, ãðàí³òíà, ð³çàíà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Áóä³âåëüí³ ëåñà, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ â îðåíäó: âàãîí÷èê (5õ2.5õ2.5), âèøêà-òóðà, ðèøòóâàííÿ, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, à îðåíäó. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ñåðòèô³êîâàí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêå, â îðåíäó, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêîñïëàâíå ç íàñòèëàìè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, â îðåíäó, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå “Plettac”, â îðåíäó, çàõèñíà ñ³òêà. Òåë: (0362) 435256 ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë “êîëãîñïíèê”. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (067) 2601903 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (068) 4243718 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 7375063

Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Çàõèñíà ñ³òêà íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com

³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (098) 7265847 ³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 ³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ³êíà äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002

Êàì³íè ï³ä êëþ÷. Äèçàéí. Ìîíòóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Åêñêëþçèâ. Òåë: (067) 1628128

³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³, âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³, âèñîêîÿê³ñí³ ìàòåð³àëè, ïðîô³ëü WDS. Ïîì³ðí³ ö³íè. Áàëêîíè “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (098) 0801799; (096) 8759775 ³êíà, äâåð³ ôàáðè÷í³, ÿê³ñí³, íåäîðîãî, øèðîêèé àñîðòèìåíò, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíèé çàì³ð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434069; (067) 4537478 Âàãîíêà ñîñíîâà, ëèïîâà, ðåéêè, êóòíèêè, øàë³âêà, øòàï³ê, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 5õ2.5õ2.5, óòåïëåíèé, îáøèòèé, ìåàëåâ³ äâåð³, ïëàñò.â³êíî ç ãðàòàìè, åë.êîíâåêòîð, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 435256 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, òåïëèé, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Âàãîí÷èê, ðîçì. 4,5õ2,5õ2,1ì. Òåë: (097) 4632160

Âèãîòîâëåííÿ ç íàòóðàëüíî¿ äåðåâèíè: Äâåð³, â³êíà ç³ ñêëî-ïàêåòîì, àðêè, ñõîäè òà ñõ³äí³ ìàðø³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ âèðîá³â ç áëÿõè. Òåë: (096) 4355977 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé ï³ä çàìîâëåííÿ, òîíóâàííÿ ëàêîì, âð³çàííÿ ôóðí³òóðè, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (096) 6283138 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé, ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, ìåáë³â. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (050) 2362124 Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ãàðàæ³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ ç äåðåâèíè ñõîä³â òà ñõ³äöåâèõ ìàðø³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615 Âèãîòîâëåííÿ

Âèøêà-òóðà, áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com óäðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ãðàí³òí³ â³äõîäè â³ä âèðîáíèöòâà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Äâåð³ áðîíüîâàí³, íåñòàíäàðòí³, íà âóëèöþ, çàìêè ñåéôîâ³, îçäîáëåííÿ íà âèá³ð, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 284030; (067) 7574309 Äâåð³ â ï³ä¿çä ç êîäîâèì çàìêîì, àáî äîìîôîíîì, “ï³ä êëþ÷”, äâåð³ â êîòåäæ, ìåòàëåâ³, îäíî-äâîñòóëêîâ³, ìîíòàæ. Òåë: (063) 6069860 Äâåð³ âõ³äí³ äåðåâ’ÿí³ ç íàòóðàëüíî¿ ñèðîâèíè á/â. Òåë: (067) 6873452 Äâåð³ âõ³äí³, äåðåâÿí³, áåç êîðîáêè. Òåë: (0362) 233637 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³, äâîïîëüí³, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 Äâåð³ ç ö³ííèõ ïîð³ä äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (096) 6283138 Äåðåâ’ÿíó âàãîíêó, áëîê-õàóç, ³ì³òàö³ÿ áðóñà, ñòîëÿðíà äîøêà. Òåë: (066) 9847025; (097) 9381730

Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, ÿñåí, äóá). Ñòîëÿðíà, áóä³âåëüíà, áðóñ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ðåéêà. Äîøêà ëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Äîøêà äóáîâà, ñóõà 0,50-0,25ìì, ñòîëÿðíà. Òåë: (095) 7669100 Äîøêà íåîáð³çíà ìîðåíîãî äóáà, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (066) 9801498 Äîøêà ï³ä çàìîâëåííÿ ñâ³æîïèëåíà 25ìì, 30ìì, 40ìì, 50ìì, áðóñ, áàëêè, êðîêâè, âàãîíêà, áëîê-õàóñ, äîøêà ï³äëîãè. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Äîøêà ñòîëÿðíà, ñóõà, 50ìì, äóá, ÿñåí, ÷åðåøíÿ, ñîñíà, 40ìì. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529

Äîøêà ñóõà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (0362) 438327; (050) 8232370, (067) 3822306 Äîøêà ñóõà ñòîëÿðíà äóá 50ìì. Òåë: (097) 5682700; (067) 9639556 Äîøêà ñóõà, äóá, ÿñåí, ÷åðâîíèé äóá. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äîøêà ñóõà, ñîñíîâà, 50ìì, 25ìì, ëèïà, 25ìì, 50ìì, äóáîâà, 50ìì, 30ìì. Òåë: (096) 3402854; (093) 7480171

Äîøêà ñóõà, ñîñíîâà, 50ìì. Òåë: (099) 2352385 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà. Òåë: (0362) 644353, 629905

êîâàíèõ âèðîá³â. Âèãîòîâëåííÿ âîð³ò, îãîðîæ, ðåø³òîê, áàëêîí³â, òîùî. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085

Âèãîòîâëåííÿ

Äîøêè, áàëêè, áðóñè, êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëÿí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942 Äîøêè, áðóñ, áàëêè, êðîêâè, ðåéêà, ð³çíî¿ äîâæèíè ³ ðîçì³ð³â. Òåë: (095) 8468995; (096) 5030988 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5395672; (0362) 433526

ªâðîïàðêàíè ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

Âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåíÿ àðî÷íèõ êîðîáîê, äâåðåé, â³êîí ç äåðåâèíè, áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615

20 âèä³â, 48ãðí ïëèòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ìåòàëåâèõ çàáîð³â, âîð³ò. Òåë: (050) 2362124

Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Êàì³íü áóòîâèé ðîæåâèé. Òåë: (096) 3662600 Êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (096) 2695430 Êàì³íü íàòóðàëüíèé, ïëèòíÿê, íàð³çêà, ãàëüêà ìîðñüêà, ð³÷íà. Òåë: (067) 3682204 Êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 Êîâàíà ñåêö³ÿ íà çàáîð øåñòèãðàííèêà, 3øò, 1,2õ1,2ì, 550ãðí/îäèí. Òåë: (0362) 680068 Êîâðîë³í, äîñòàâêà. Òåë: (097) 4382615 Êðèìñüêèé ðàêóøíÿê, ÿê³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåë: (097) 7014615; (066) 3001839 Êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêîâ³, êðèøêè äî íèõ, íåäîðîãî, äîñòàâêà. Òåë: (067) 1970287 Ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìàíñàðäí³ â³êíà, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, óòåïëþâà÷, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 Ïàíåë³ ðîçì.6õ3ì, 1,5õ1ì. Òåë: (067) 3038903 Ïàðêåò äóá ÿñåí 15-22ìì., ïàðêåòíà äîøêà â³ä 90 äî 140ìì., äîâæèíà 1-1.6ì. Òåë: (050) 3751486 Ïàðêåò äóáîâèé. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

Öåãëà

Ïàðêåò: äóá, ÿñåí. Ïàðêåòíà äîøêà. Òåë: (067) 3607659, (063) 1194666, (063) 4904180 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïëèòà ÄÑÏ ëàì³íîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äîâæèíà 2.75, øèðèíà 1.83ì. Òåë: (0362) 647057

Ïëèòêà òðîòóàðíà

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ

ïåðåâåçåííÿ, çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128 Öåãëà, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Öåìåíò Ì-500 â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Øòàõåòè íàï³âêðóãë³ äëÿ ïàðêàíó. Òåë: (067) 1970287 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ùåá³íü (ãðàí³ò, áàçàëüò). ³äñ³â (ãðàí³ò, áàçàëüò). Êàì³íü (ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé). ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (098) 4421331, (050) 3384098

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ã³äðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. (Íèçüê³ ö³íè). Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ çà ãóðòîâèìè ö³íàìè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640, (093) 7121366 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ìàíñàðäí³ â³êíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, óòåïëþâà÷, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìîíòàæ-äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî, îðåíäà, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3625501 Îíäóë³í, 40 ëèñò³â, çåëåíîãî êîëüîðó, Ôðàíö³ÿ. Òåë: (096) 9337326 ϳñîê â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 ϳñîê â ì³øêàõ, öåìåíò, âàïíî, êåðàìçèò, öåãëà ïîøòó÷íî. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 ϳñîê ó ì³øêàõ, âàïíî ãàøåíå, ì³øêè 40êã, ùåá³íü, öåìåíò, öåãëà ïîøòó÷íî. Òåë: (0362) 613717; (068) 5126155 ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (0362) 432672; (097) 3962338 ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, öåìåíò, â ì³øêàõ. Òåë: (0362) 432672; (097) 3962338

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (097) 2845097; (0362) 434502; (067) 3377509 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ϳñîê, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë ñàìîñèêä, 6ò. Òåë: (067) 3630332 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ.

15 âèä³â, â³ä 45ãðí/êâ.ì, ïëèòêà ôàñàäíà “ðâàíèé êàì³íü” 7 âèä³â, áîðäþðè, ïàðàïåòè, âîäîçëèâè, øàïêè íà ñòîâï÷èêè. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44 Ïëèòêà òðîòóàðíà, ôàñàäíà, áîðäþðè, âîäîçëèâè, ïàðàïåòè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé 2000øò. Òåë: (095) 6140068 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé äîñòàâêà. Òåë: (097) 9249555 Ðàêóøíÿê Êðèìñüêèé. Òåë: (098) 6833007 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-30, âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà. Òåë: (063) 3102170 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, âèñîêî¿ ÿêîñò³ ç äîñòàâêîþ. Òåë: (063) 9372860 Ðâêóøíÿê Êðèìñüêèé. Òåë: (098) 4956333 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ëåãêîñïëàâí³, ç íàñòèëàìè (äåðåâ’ÿí³, àëþì³íåâ³) ïðîôåñ³éí³ 2õ3õ0.7ì, ͳìå÷÷èíà, âèñîòà äî 100ì. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ñàéäèíã

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äîñòàâêà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. Êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, öåãëà ñèë³êàòíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104, (050) 3384090 Ùåá³íü ãðàí³òíèé â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 1992466

Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (067) 3377509; (0362) 434502 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðè•äóÁðóê³âêà (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áóäèíêè, áàí³ (Ðîñ³ÿ, Êàíàäà, Ïîëüùà). Ñîô³òè, âàãîíêà ÏÂÕ, ïîë³êàðáîíàò, ñîñíîâà âàãîíêà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310 Ñåïòèêè íà 10êóáì, 3.30õ3.30õ1.25ì, êâàäðàòíèé. Òåë: (067) 7816104 Ñêëî-òåêñòîë³ò, îðãñêëî. Òåë: (0362) 683684 Ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ ç äóáà òà ÿñåíà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, âèñîòà äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè, íåäîðîãî, ï³ä “êëþ÷”. “˳ñ öå äóøà - ìè ïðàöþºìî ç äóøåþ”. Òåë: (050) 6719303 Âèãîòîâëÿºìî:

Öåãëà âîãíåòðèâêà

÷åðâîíà, áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, ëèöþâàëüíà ì.²â.-Ôðàíê³âñüê, Ì-150, ãàçîáëîêè. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Öåãëà äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629794; (097) 1545924

Öåãëà ëèöþâàëüíà ð³çíèõ âèðîáíèê³â: ì.²â.-Ôðàíê³âñüê “Ïðîêåðàì”, ÑÁÊ ì.Ðîìíè; “ªâðîòîí” ì.Í.Ðîçä³ë, Á³ëà Öåðêâà. “˳òîñ” ì.Ëóãàíñüê. Áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

äà÷í³ áóäèíêè, êàðêàñí³ áàí³, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, êîíòåéíåðè, áèòîâêè, áóä. âàãîí÷èêè, ãàðàæ³, áëîê-ïîñòè, ãàðàæ³ òà ³í. ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. ßê³ñíî, íàä³éíî, â÷àñíî!!! Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417

³äñ³â, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê äð³áíèé òà êðóïíèé, öåãëà á³ëà òà ÷åðâîíà, ãëèíà, êåðàìçèò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, äðîâà, âóã³ëëÿ. Âèâ³ç ñì³òòÿ òà ñí³ãó. Òåë: (050) 1566665; (067) 3618487


1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ªâðîðåìîíò. Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ñòÿæêè, øòóêàòóðåííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, âàãîíêè òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 8061668

Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (098) 9071417

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Áðèãàäà âèêîíóº ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, çàëèâêà Êàì³íü-ðàêóøíÿê ñòÿæîê, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, äåêîêðèìñüêèé, 20õ20õ40ñì, ç äîñòàâðàòèâíà øòóêàòóðêà, ìîíêîþ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) òàæ âàãîíêè. Ñàíòåõí³÷í³ 3075038, Îëåêñàíäð ðîáîòè. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîì- Òåë: (067) 2935720, (097) 7328166 Äîøêè îáð³çí³ òà íåîáð³çí³, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, ð³çíî¿ äîâæèíè òà øèðèíè, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 6728204

ïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðîêèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (050) 7015157; (068) 0274679

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ,

ïðîôíàñòèë, “Ruukki “Syper Katepal”, ïîâíà òàö³ÿ äàõó. Çàì³ðè òà áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) (096) 8990250

Finnera”, êîìïëåêäîñòàâêà 9035429;

ϲÍÎÁËÎÊÈ ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ âèðîáíèê: Á³ëîðóñü, Îáóõ³â, Áðîâàðè; öåãëà æîâòî-ï³ùàíîãî òà ÷åðâîíîãî êîëüîðó, Á³ëîðóñü, ì.̳íñüê, ç äîñòàâêîþ. Òåë: (03366) 93818 (Ðàòíî); (097) 7171691; (099) 3627425

• ѳòêà äëÿ îãîðîæ³, îöèíêîâàíà, ä³àì.5ìì, ðóëîí 10õ1.2ì, 500ãðí; ç ÏÂÕ ïîêðèòòÿì, çåëåíà, ä³àì2.8ìì, ãóðòîâ³ ïàðò³¿. Òåë: (066) 3843102; (097) 3259374

Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ÑÒÅ˲ â³ä åêîíîìíèõ äî ðîçê³øíèõ, åêñêëþçèâíà êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â, ÿê³ñíèé ôîòîäðóê, âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ ñâ³òèëüíèê³â, ñòåëüîâèõ êàðíèç³â òà ïîêëåéêà ïë³íòóñ³â. Ñòåëÿìè ìîæíà ïèøàòèñÿ. Òåë: (0332) 269182; (066) 5922882; (097) 6808868

Öåãëà ÷åðâîíà

òà á³ëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, ãðóíò íà âèìîñòêó. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (095) 5355663; (097) 7516430 ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, áóäü-ÿêå. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 435256 Âàòó ì³íåðàëüíó, ³íøå. Òåë: (067) 3625501 Äåðåâîîáðîáí³ âåðñòàòè. Òåë: (067) 1862526 Êîíòåéíåð, êóíã àáî âàãîí÷èê. Òåë: (098) 1127796 Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 ѳòêó äëÿ îãîðîæ³. Òåë: (067) 8042544 Ôóíäàìåíòí³ áëîêè, á/â, 40-50 øò, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3682204 Öåãëó á/â. Òåë: (067) 3625501 Øèôåð á/â. Òåë: (067) 8042544

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ àíãàð, õë³â êëþ÷êîâèé, ïëèòè, çåðíîíàâàíòàæóâà÷, ïðîòðóþâà÷, çåðíîî÷èñíó ìàøèíó. Òåë: (050) 9936211 Êóïëþ ãîòîâ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãàðàæí³ âîðîòà ç ðàìêîþ òà äîñòàâêîþ ïî ì.Ëóöüêó, ñìîëó áóä³âåëüíó. Òåë: (095) 5709119

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

Áðèãàäà

âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, áåòîíí³ ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. ßê³ñíî. Òåë: (098) 3615226

Áóäü-ÿêèé ðåìîíò ó êâàðòèð³, ÿê³ñíî íå äîðîãî. Òåë: (098) 8844570 ³äíîâëåííÿ â³äêîñ³â, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, áàãåòó, ëàì³íàò, ëèíîëåóì. Òåë: (0362) 208859; (067) 3893835 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (067) 3630332 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 Âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ áàëêîííèõ ðàì, ëîäæèé, â³êîí, äâåðåé. Òåë: (063) 7330330

Âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàëåðè, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, ïàðêåò, ëàì³íàò. Òåë: (098) 8981755; (093) 3493175 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (097) 8051638 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (097) 5431709 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, âëàøòóâàííÿ áàëêîí³â âàãîíêîþ. Òåë: (0362) 431410; (096) 5867311 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (067) 6826274 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659591 Âêëàäàííÿ øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè, ëàì³íàòó, âàãîíêè. Òåë: (098) 5146196; (03622) 59112 Âëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â, êëàäêà ëèöüîâà, ðÿäîâà, ãàçîáåòîí, êåðàìîáëîê, ðàêóøíÿê, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â. Òåë: (098) 9569792 Âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øâèäêî, ÿê³ñíî, ç ãàðàíò³ºþ, íåâèñîê³ ö³íè. Òåë: (050) 9796403; (096) 6158352 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Âñ³ âèäè ðåìîíòó òà óòåïëåííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, äèçàéí, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øâèäêî, ÿê³ñíî, ç ãàðàíò³ºþ, íå âèñîê³ ö³íè. Òåë: (050) 9796403; (096) 6158352 Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474

Âñòàíîâëåííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ, çàì³íà êîòë³â, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085

Âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà êîòåäæ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿. ˳ö.N177229 â³ä 13.07.2005ð. ÐÎÄÀ. Òåë: (0362) 644353, 629905

Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, êðàí³â, óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó, à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Ïîñëóãè åâàêóàòîðà. Òåë: (098) 3785011

̳í³-åêñêàâàòîðà

ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. Òåë: (067) 4918576 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303

1.86

Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Åëåêòðîðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà êàáåëÿ íà ââîä³, ïåðåì³ùåííÿ ë³÷èëüíèêà, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ àâòîìàò³â, êîíñóëüòàö³¿ íå äîðîãî. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè: ìåòàëåâ³ âîðîòà, êîçèðêè ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, ê³îñêè, ãàðàæ³. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 6283138 Çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7175277 Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êëåºííÿ øïàëåð, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äîñòàâêà áóäìàòåð³àë³â. Òåë: (067) 6826274; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äèçàéíåðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 6826274 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Òåë: (097) 5431709

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0303301 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 261328; (067) 2659591 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 6826274 Ëèöþâàííÿ ïëèòêè, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà. Òåë: (096) 2245727

• Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í òà ï³äëîãè, ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ. Êîíñóëüòàö³¿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 621812; (097) 9348367

Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êàìåíåì, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ÿê³ñíî. Òåë: (096) 4396407 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5431709 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì òà ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 2588628 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (097) 8051638 Ëèöþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, êëåºííÿ øïàëåð, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè. Òåë: (098) 8844570 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ëàì³íàòó, ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ìîíòàæ ïàðèëîê, âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â. Òåë: (096) 3003335 Ìîíòàæ âàãîíêè. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êëåºííÿ øïàëåð, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 243439; (067) 9539479 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, “Àðìñòðîíã”, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, òà ³í. Òåë: (097) 8051638

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó,

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè, àðìñòðîíã, ñàéäèíã, áëîê-õàóñ, âàãîíêà, âêëàäàííÿ ï³äëîãè, ïàðêåòó, ïàðêåòíî¿ äîñêè, ëàì³íàò, ìîíòàæ ñàóí. Òåë: (096) 3502083 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, Êàíàäà, Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, 30 êîëüîð³â, âàãîíêè, ï³äñîô³òó, ðèíâè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ï³äëîãà, ëàì³íàò, ôàíåðà, ë³íîëåóì. Òåë: (096) 3502083

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ñàéäèíãó, ï³äñîô³òó, ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Ìîíòàæ â³êîí, äâåðåé. Òåë: (096) 7726012 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Øïàêëþâàííÿ. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (096) 7277948; (095) 6476929

Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ãðóáîê, ïå÷åé, ³íøå. Òåë: (097) 5616691 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ïå÷åé, îçäîáëåííÿ ôàêòóðíîþ øòóêàòóðêîþ, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221 Îááèâàííÿ äâåðåé ÿê³ñíî. Òåë: (096) 9777750; (066) 0984256 Îáøèâàííÿ áóäèíê³â ñàéäèíãîì, âàãîíêîþ, ï³äñîô³òè, ðèíâè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”. Òåë: (096) 4742882 Îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, äåêîðàòèâíî øòóêàòóðêà, “êîðî¿ä”. Òåë: (097) 5762190 ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (067) 6826274

Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â “ï³ä êëþ÷”. óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, âàãîíêà, øïàêëþâàííÿ, ëàì³íàò, âñòàíîâëåííÿ â³êîí, äâåðåé. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 7726012 Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033

Ðåìîíò êâàðòèð, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìàëÿðí³ ðîáîòè, øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (098) 8981755; (093) 3493175 Ðåìîíò ïðèì³ùåíü, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Òåë: (050) 5097565 Ðåìîíòí³ ðîáîòè, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 208859; (067) 3893835

Ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³

ðîáîòè (ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, ïîë³ìåð-ï³ùàíà ÷åðåïèöÿ), âëàøòóâàííÿ ñîô³òó, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. Îçäîáëåííÿ ôàñàä³â: ñàéäèíã, ï³íîïëàñò, ì³í.âàòà. Òåë: (097) 6919170

Ðåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè. Òåë: (096) 2759276 Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè, ÿê³ñíî, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âëàñíèé áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (067) 6826274 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 6374524 Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, îáøèâàííÿ ñàéäèíãîì, âàãîíêîþ, áëîê-õàóñ, ðåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (096) 3003335 Ôàðáóâàííÿ. Òåë: (067) 6826274

Øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó òà ³íøèõ âèä³â äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè. Øâèäêî. ßê³ñíî. Òåë: (067) 3607659, (063) 1194666, (063) 4904180 Øïàêëþâàííÿ ñò³í òà ñòåëü, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ âñ³õ âèä³â øïàëåð, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 615890; (068) 0311409 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³, â³äêîñ³â, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (096) 4075111 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â, êëåºííÿ øïàëåð áóäü-ÿêèõ. Òåë: (067) 6826274 Øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, òà ³í. Òåë: (097) 8051638

Øïàêëþâàííÿ,

ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, êëåºííÿ øãïàëåð, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

Øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè âñ³õ òèï³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, áàãåòó, ë³íîëåóì, ëàì³íàò. Òåë: (0362) 208859; (067) 3893835 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (097) 5431709 Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ òà áåçìàÿ÷íå âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Øâèäêå âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (093) 6695050 Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926

âíóòð³øí³ ðîáîòè: ïëèòêà, äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè, êîíñòðóêö³¿ ç ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè òà ³í. ßê³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåë: (066) 5283354, Îëåêñàíäð Âèêîíóþ ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ïëèòêà, øïàêë³âêà. Òåë: (050) 5676596

Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ: ºâðîðåìîíò, êîñìåòè÷íèé, “åêîíîì” àáî ëþêñ, ïëèòêà ñàíòåõí³êà, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, âêëàäàííÿ êàìåíþ, õóäîæí³ ðîáîòè. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì äî 2-õ òîí, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Òåë: (066) 6286781 Äåêîðàòèâíèé ðîçïèñ ñò³í, äèçàéí ³íòåð’ºð³â, àâòîðñüêèé íàãëÿä. Òåë: (095) 2458903

ªâðîðåìîíò: ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ï³äìóðîâóâàííÿ âàíí, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, øïàêëþâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí òà ³í. Òåë: (099) 3273653 Íàäàºìî ïîñëóãè ç ìîíòàæó ã³ïñîêàðòîíó, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (095) 7079291

Ïðîêàò ³íñòðóìåíòà:

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó,

íàñîñè, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: (067) 3326421; (050) 2742458

óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 8051638

ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (050) 9796403; (096) 6158352 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190

Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996

øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ êëåºííÿ øïàëåð. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â âèêîíóº

óïñîêàðòîí, øïàêë³âêà, ëàì³íàò, âàãîíêà, ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (067) 1572400

óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ åë.ïðîâîäêè. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 7726012 Äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè, âåíåö³àíêà. Òåë: (098) 8981755; (093) 3493175

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð.

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

ªâðîðåìîíò, âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (0362) 204579; (097) 4359465 ªâðîðåìîíò. Òåë: (068) 0583131

Ñâåðäëîâèíè

íà âîäó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: (096) 3918453

2.01 Ìåáë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ, äèçàéí ³ äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (067) 3082340 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü, øàô-êóïå, äèòÿ÷èõ ê³ìíàò, îô³ñíèõ ìåáë³â, êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ: êóõí³, øàôè-êóïå, äèòÿ÷³, ñïàëüí³ òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (098) 3865132, (099) 1906344

Âèãîòîâëÿºìî: ìåáë³ VITAL: êóõí³, â³òàëüí³, ïåðåäïîêî¿, øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ ç ÄÑÏ äëÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Ö³íè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644410; (098) 7169584; (050) 4359787 Àäð: www.VITAL06.okis.ru Äåêîð äëÿ îçäîáëåííÿ ìåáë³â, ïðèì³ùåíü, çàëèøêè ç äåðåâà, ïëàñòèêó. Òåë: (067) 3033463 Äèâàí, äâà êð³ñëà â ³äåàëüíîìó ñòàíí³. Òåë: (067) 1160900; (067) 3804305 Äèâàí, êð³ñëî. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êð³ñëà ðîçêëàäí³, 2øò, 900ãðí/øò. Òåë: (098) 9435467 Êð³ñëà ðîçêëàäí³, 2øò, ñâ³òë³. Òåë: (0362) 233637 Êóõí³ òà ñïàëüí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êóõí³, øàôè-êóïå, â³òàëüí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (096) 6283138 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî äåðåâÿíå ç ïðóæèííèì ìàòðàñîì, äâîñòîðîí³ì. Òåë: (0362) 642157 (098) 3984483 ˳æêî-êîëèñêà, äåðåâ’ÿíå íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (068) 0036885 ˳æêî-êîëèñêà, äåðåâ’ÿíå íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6175385 ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ì’ÿêà ÷àñòèíà á/â: äèâàí, 2 êð³ñëà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 4187960; (095) 9381985 Ì’ÿêèé êóòî÷îê á/â. Òåë: (068) 6242474 Ìÿêà ÷àñòèíà, ñò³íêà â ïðèõîæó, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 225555; (067) 4585636 Ìÿêà ÷àñòèíà. Òåë: (0362) 236424; (096) 8008419 Ïåðåäïîê³é äîâæèíà 4ì., ó õîðîøîìó ñòàí³, äçåðêàëî 1000ãðí. Òåë: (098) 4640251

Ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðåìîíò, çì³íà äèçàéíó, âäîìà ó çàìîâíèêà (áåç âèâîçó). ßê³ñíî, çà äîñòóïíîþ ö³íîþ. Òåë: (099) 3366675; (067) 1640213, Ñàøà Ïîëè÷êà äëÿ êíèã äîâæ.1,7ñì. Òåë: (0362) 642157 (098) 3984483 Ïîëè÷êà äëÿ êíèã òà àïàðàòóðè. Òåë: (095) 1020648; (098) 6245747 Ïðèõîæà ç ðîìà øàôàìè, òåðì³íîâî, íå äîðîãî. Òåë: (066) 0440892 Ñò³ë-êíèæêà, 2 òóìáî÷êè ïðèêðàâàòí³, êíèæêîâ³ ïîëè÷êè. Òåë: (03622) 55432 Ñò³ëüö³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, áàðí³, 15øò., 200ãðí./øò. Òåë: (067) 2649912 Ñò³ëüö³, äóáîâ³, 6øò, 180ãðí/îäèí. Òåë: (0362) 680068 Ñò³íêà “Ïðåì’ºð-Åë³ò”, íîâà, ðîçì.2,7õ2ì, 2200ãðí. Òåë: (067) 4580027 Òðþìî. Òåë: (0362) 642157 (098) 3984483 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Øàôà òðîäâåðíà, ñò³íêà “Ãîðèíü”, ñåðâàíò, á/â. Òåë: (0362) 233637 Øàôà, íîâà, ðîçì.170õ72õ52ñì. Òåë: (0362) 642157 (098) 3984483 Øàôè-êóïå, â³òàëüí³, êîìï’þòåðí³ ñòîëè, ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 3721771 Øàôè-êóïå, â³òàëüí³, êîìïþòåðí³ ñòîëè ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 3721771 Øàôè-êóïå, êóõí³, â³òàëüí³, îô³ñí³ ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (050) 2362124 Øàôè-êóïå, êóõí³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Âè¿çä äèçàéíåðà, äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) 6283138

Øàôè-êóïå, êóõí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ. Ïîì³ðí³ ö³íè, âèñîêà ÿê³ñòü. Òåë: (098) 3865132, (099) 1906344 Øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ç ÄÑÏ íà çàìîâëåííÿ, çà ³íäèâ³äóàëüíèì äèçàéíîì òà ðîçì³ðàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (066) 0421517 Ñò³íêà “Âîëèíü”, á/â òà äèâàí ³ äâà ðîçêëàäí³ êð³ñëà â êîìïëåêò³. Òåë: (050) 6650980

2.10

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ ïåðôîðàòîðè, â³äá. ìîëîòêè, øë³ôìàøèíè 220Â, áîëãàðêè, áåíçî-, åëåêòðî- òà äèñêîâ³ ïèëè, ðóáàíêè, ëîáçèêè, ïëèòêîð³çè. Áåòîíîçì., ãàçîíîêîñàðêè, çâàð. àïàðàòè. Êîìïðåñîðè, òðàìáóâàëüí³ ìàøèíè. Ãåíåðàòîðè. Òåë: (0362) 234351; (067) 9093455; (067) 9024366 Àäð: гâíå, Ñò.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ïåðøîãî ó÷èëèùà ÂÏÓ N1 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, òà ë³÷èëüíèê³â. Òåë: (063) 7332108; (096) 7755716 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (096) 1952680

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

2.01

Ìåáë³

òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëî•ä èÁ/â ëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè 800-2500ãðí; Ãàçîâ³ ïëèòè, åëåêòðî-ïëèòè êåðàì³êà 800-1500ãðí, ïîñóäîìèþ÷³ ìàøèíêè 800ãðí; Ïðàëüí³ ìàøèíè â³ä 800ãðí; Õë³áîï³÷êè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, ïèëîñìîêè 100ãðí, êîòëè òà ³íøå. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

17

Åëåêòðîë³÷èëüíèê 100ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 Êîíäèö³îíåðè ïîáóòîâ³, ïðîìèñëîâ³, âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, âåíòèëÿö³ÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3812803 Êîíäèö³îíåðè. Ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3821320 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Äí³ïðÿíêà”, íîâà, â óïàêîâö³. Òåë: (097) 6879528 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Ñàìñóíã”. Òåë: (097) 2537878 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïèëîñìîê “Ðàêåòà”. Òåë: (0362) 633158 Ïèëîñìîê ìèþ÷èé “Äîíä³”. Òåë: (0362) 626039; (098) 6305282

Ïîáóòîâà òåõí³êà

á/â ͳìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò ïðîâ³äíèõ ͳìåöüêèõ ô³ðì “Bosh”, “Siemens”, “AEG”, “Ðrivileg”. Ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ òà åëåêòðîïëèòè. Âñÿ òåõí³êà ç ãàðàíò³ºþ. Ìîæëèâèé ãóðò. Òåë: (067) 7096689, (050) 2910904, (067) 6040087 Ïîñóäîìèéíà ìàøèíà “Áîø”, á/â. Òåë: (096) 7672021 Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí, “Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí, “Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïðàëüíà ìàøèíà àâòîìàò “ѳìåíñ”. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076

Ðåìîíò ïðàëüíèõ

òà ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïèëîñìîê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çàï÷àñòèíè. Ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Ãàðàíò³ÿ. Äîñòàâêà. Âè¿çä òà ä³ãíîñòèêà. Òåë: (097) 9874700; (0362) 434365 Àäð: гâíå, Ñîáîðíà, 1 Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â, òðèõêàìåðíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281 Õîëîäèëüíèê, á/â, ç äîñòàâêîþ ïî ì³ñòó. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Õîëîäèëüíèêè íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 7442125 Õîëîäèëüíèêè, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Õîëîäèëüíèê “Àïøåðîí”, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6033990; (0332) 712065

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠ̳êðîõâèëüîâó ï³÷. Òåë: (068) 0525704 Õîëîäèëüíèêè á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336

Õîëîäèëüíèêè,

ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè òà ³íøå. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Íîê³à-310", íà 2 ñ³ìêàðòêè, íîâèé. Òåë: (098) 7112091 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Ñàìñóíã”, íåðîçêîäîâàíèé, æàáêà, 100ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðàä³îòåëåôîí “Ïàíàñîí³ê ÊÕ-ÒG1107", ç ÀÂÍ, äåøåâî. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032


18

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

2.30

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîìàòèêà äëÿ ÷àâóííîãî êîòëà “Åôåêò”, 950ãðí. Òåë: (0362) 680068

Á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, 2-êîíòóðí³ êîòëè, íåäîðîãî, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889 Áîéëåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ãàçîâ³ áàëîíè äëÿ ãðóçîâèõ àâòîìîá³ë³â, ï³ä ãàç-ìåòàí, ³ñïèòàí³ íà 5ðîê³â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700

Ãàçîâà êîëîíêà “Þíêåðñ”, 950ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâà ïëèòà, ÷îòèðüîõ êàìôîðíà, á/â, 350ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Ãàçîâà ïëèòà. Òåë: (097) 8051638

Ãàçîâèé êîòåë “Äàíêî”, á/â, 850ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâó êîëîíêó. Òåë: (097) 8051638 Åëåêòðîâîäîíàãð³âà÷ íà 10ë. Òåë: (0362) 240261; (098) 5431034 Êîòåë Ê×Ì 4Ì. Òåë: (096) 7351404

Êîòåë ãàçîâèé á/â “Êâàçàð”, 500ãðí. Òåë: (050) 3751531 Êîòåë åëåêòðè÷íèé “Ïðîòåðì”, á/â, 380Â. Òåë: (050) 3751531 Êîòëè ãàçîâ³, åëåêòðè÷í³, òâåðäîïàëèâí³ òðèâàëîãî ãîð³ííÿ, ðàä³àòîðè, áîéëåðè, íàêîïè÷óâàëüí³ áàêè, âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189 Êîòëè ãàçîâ³, êîëîíêè, ðàä³àòîðè “RODA” âèðîáíèöòâà ͳìå÷÷èíè, ç ïåðøèõ ðóê. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189 Êîòëè òâåðäîïàëèâí³ “Áåïàñ”, ïîòóæí³ñòü â³ä 16-400êÂò, ³íòåðâàë çàâàíòàæåííÿ ïàëèâîì 8-12ãîä, âèãîòîâëÿºìî óòåïëåí³ äèìîâ³ òðóáè ç í/æ ñòàë³. Òåë: (0362) 620558; (067) 3638730 Êîòëè, íîâ³, ãàçîâ³, ͳìå÷÷èíà, ²òàë³ÿ. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422 ˳÷èëüíèê òðèôàçíèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ðàä³àòîðè íîâ³ 180 ðåáåð, íåäîðîãî. Òåë: (096) 7351404 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³ íîâ³. Òåë: (0362) 622362; (097) 2070448 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, òðóáè îöèíêîâàí³ òà ç íåðæàâ³éêè. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 644353, 629905

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè áàéêîâ³, âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

2.60

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Çàñóâêè, íàñîñè, åëåêòðîäâèãóíè, òåëüôåðè, ðåäóêòîðè, êîìïðåñîðè, ìóôòè, çàòâîðè, â³äâîäè, ï³äøèïíèêîâ³ øàðè, ï³äøèïíèêè. Òåë: (099) 6453877 Êîëîíêè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Êîòåë Ê×Ì-4Ì, гâíå. Òåë: (067) 8889055

Êóïëþ á/â ãàçîâ³ êîëîíêè, ìîæëèâî ó íåðîáî÷îìó ñòàí³, êîòëè Ê×Ì, áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Òåë: (096) 5023483 Ïðàëüíó ìàøèíêó á/â, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335

2.40

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâèõ àíòåí, ïåðåãëÿä ðîñ³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ áåçêîøòîâíèõ êàíàë³â òà çàêîäîâàíèõ, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028 Ïåðåòÿãóâàííÿ òà ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Ðåìîíò ãàçîâèõ êîëîíîê, êîòë³â, ïëèò. Òåë: (0362) 264156; (097) 0435670 Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (0362) 288902

Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ìîí³òîð³â, àäàïòàö³ÿ êîëüîðó, çâóêó, âè¿çä äî çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969; (067) 6477055 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 286632 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 635403; (097) 5809792

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ð å ì î í ò ï î á ó ò î â è õ õ î ë î ä è ë üíèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, âèêëèê ìàéñòðà ïëàòíèé. Òåë: (050) 6313413 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Êàéçåð”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ”, AEG òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ. Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

Êâ³òè òà ðîñëèíè

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âàçîí çîëîòèé âóñ. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 Ãí³é, ïåðåãí³é. Äîñòàâêà à/ì DzË, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 5395672, (068) 3320832 Òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600

2.72

Ñîáàêè

2.72 Ñîáàêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Öóöåííÿ ëàáðàäîð-ðåïðèçåð, 4 ì³ñÿö³. Òåë: (067) 1527517 Öóöåíÿò “Äðàò-õàðà”, â³äì³íèé åêñòåð’ºð òà ðîáî÷î¿ ÿêîñò³, â³ä ÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â. Òåë: (068) 5627233 Öóöåíÿòà íåäîðîãî. Òåë: (096) 9031805

2.73

ʳøêè

2.73 ʳøêè

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ãîäèííèê “×àéêà” Ðîñ³ÿ. Òåë: (0362) 647057 Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äçåðêàëî ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6873452 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êàðí³çè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, äåðåâ’ÿí³ ç ê³ëüöÿìè, â³ä 30ãðí. Òåë: (0362) 680068 Êàñòðóëÿ-ñêîðîâàðêà 6ë. Òåë: (0362) 240261; (098) 5431034 Êèëèì ãóöóëüñüêèé. Òåë: (067) 6873452 Êîâäðè ïóõîâ³ 2øò, ïîäóøêè, ïîêðèâàëà íà 2 ïîëóòîðí³ êðàâàò³, íàï³ðíèê äëÿ ïóõó, ïàëàö ïîëüñüêèé 3,5õ2ì, äîðîæêà 4,5ì, êîâäðà ç îâ÷èíè. Òåë: (0362) 265267 Ëîæêè ñòîëîâ³, âèëêè, íîæ³. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Ìàòðàö òèïëîâèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 633158 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ìàòðàöè ïðóæèíí³, îðòîïåäè÷í³, ð³çí³ ðîçì³ðè, íèçüê³ ö³íè, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 268769; (096) 5709386 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Äâà êèëèìè 2õ3ì, ÷åðâîíèé òà çåëåíèé. Òåë: (050) 9931497, Íàòàë³ÿ

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Êîðîâà ï³ñëÿ 2-ãî òåëÿòè. Òåë: (050) 1732893; (097) 4534762 Ìîëîä³ â³âö³ ç ìàëèìè òà á³ëüøèìè ÿãíÿòàìè; ìîëîäà âåëèêà êîçà íà ì’ÿñî. Òåë: (0332) 707309, ï³ñëÿ 19.00 (Ëóöüê); (066) 8894065 Íóòð³¿, âåëèê³, ñàìêè. Òåë: (03652) 42464; (097) 8489731 ѳíî â òþêàõ. Òåë: (096) 3510525 ѳíî, ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (067) 1027735 Ñâèíÿ, êîðìëåíà äîìàøí³ìè õàð÷àìè. Òåë: (097) 1877680 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) Ñòðàóñ àâñòðàë³éñüêèé, â³ê 2 ðîêè, ïðîâåçåíèé ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2071807 Òåëÿ. Òåë: (067) 1027735 Öóöåíÿòà ïåê³íåñà, ì.Ëóöüê, íåäîðîãî. Òåë: (050) 8065045 ×åðâîíîâóõ³ ÷åðåïàõè ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) 1123895 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 4455000

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áàëîí ãàçîâèé, 450ãðí. Òåë: (0332) 268170; (095) 1557116 Êîòåë “Ôëîðèäà” ãàçîâèé, 1500ãðí, ì.Ëóöüê Òåë: (095) 1988822

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ —

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ʳøå÷êà “Âèñëîâóõà-øîòëàíäñüêà”, 5 ì³ñ. Òåë: (097) 8606720 Êîøåíÿ áðèòàíñüêå, ë³ëîâîãî îêðàñó. Òåë: (096) 7475268 Êîøåíÿòà ºâðîïåéñüê³ òà àìåðèêàíñüê³ êîðîòêîøåðñòí³ çà ñèâîë³÷íó ïëàòó. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Êîøåíÿòà ïóõíàñò³ ãëàäêîøåðñí³, íåäîðîãî, ð³çíîãî îêðàñó. Òåë: (0362) 226783; (093) 8606720 Êîøåíÿòà óêðà¿íñüêèé ëåâêîé - áðàæ-ïî¿íò, 2.5ì³ñÿö³, õëîï÷èêè; òàéñüê³ êîøåíÿòà 2 ì³ñÿö³, áëþ-ïî¿íò; êîøåíÿòà áðèòàíñüê³ 4 ì³ñÿö³, îêðàñ ðåä. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965

2.75

ÐÎÁÎÒÀ

3.01

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, ç/ï â³ä 1500ó.î., òåðì³íîâî, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà, îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é íà ÊàìÀÇ ³ç ïðè÷åïîì, ñ.Îæåíèí. Òåë: (068) 4248150

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àêâàð³óì 62ë, á/â: êîïðåñîð, êðèøêà, øòó÷í³ ðîñëèíè, êàì³ííÿ, ñàäîê, ïîì’ÿêøóâà÷ âîäè. Òåë: (050) 9931497, Íàòàë³ÿ Àêâàð³óìè, îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Æåðåáåöü, 9 ì³ñÿö³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7814995 Çåðíî êóêóðóäçè, 1400êã, ñàìîâèâ³ç á³ëÿ Êëåâàíÿ. Òåë: (096) 3914096 ʳíü, 5 ðîê³â, â³ç. Òåë: (0362) 237131; (066) 8157259 Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Êàðòîïëÿ íà êîðì õóäîáè, 180êã, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í. Òåë: (067) 3820394 Êë³òêó äëÿ âåëèêîãî ïàïóãè, âèñò.165ñì, 1250ãðí. Òåë: (0362) 680068 Êîáèëà, 10ðîê³â, â³ç, óïðÿæ. Òåë: (096) 7236157 Êîáèëà, 8 ðîê³â. Òåë: (096) 1506594 Êîçà, 2 ðîêè. Òåë: (096) 1506594 Êîðåéñüêèõ ïîðîñÿò ð³çíîãî â³êó. Òåë: (067) 3635251

ïî Óêðà¿í³. Òåë: (0362) 621251; (067) 3636670

Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, гâíå. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ì.гâíå, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Áóä³âåëüíèêè,

áåòîíÿð³, ãîòîâ³ äî ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ â òîðãîâ³é ñôåð³ íà çèìîâèé ïåð³îä. Íå àãåíòñòâî. Ç/ï Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì, 3500ãðí. Òåë: (0362) 623022

ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ (6 ì³ñÿö³â, ð³ê), ²íòåðíåò ðåºñòðàö³ÿ, àíêåòè, ñòðàõîâêè. Âàêàíñ³¿ ó Ïîëüù³: øâà÷êè, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, âî ä ³ ¿ - ä à ë å ê î á ³ é í è ê è , ñ/ ã ð î á î ò è , ôåðìè òà ³í. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (0332) 723738 (Ëóöüê); (099) 3469381 Àäð: Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 Ðîáîòà â äîìà íåâàæêà òà ö³êàâà (îáðîáêà êîðåñïîíäåíö³¿), â³ä ÏÏ “Íîâàö³ÿ”, ç/ï 2500ãðí/ì³ñÿöü. Ðåã³îí, ñòàòü, â³ê, áóäü-ÿê³. ²íôîðìàö³þ íàäñèëàºìî áåçêîøòîâíî! ³ä Âàñ: äâà êîíâåðòè íà àäðåñó. Àäð: 87502, Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáë., à/ÿ 2075. e-mail: novaship@list.ru

Ðîáîòà ó Ô³íëÿí䳿

ñåçîííèé çá³ð ïîëóíèö³. Ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳ö. Àà ¹507915, â³ä 11.07.2011ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (063) 7947589; (099) 4363744; (096) 8090817; (050) 4750514 Àäð: fintrud.com.ua Ðîáîòà: òåïëèö³ ïàðíèêè, ôåðìè, îâî÷åáàçè, ì’ÿñîêîìá³íàòè, ðèááàçà (ð³çí³ ñïåö³àëüíîñò³, ç/ï âèñîêà), ñ/ã ðîáîòè, ïåðåáèðàííÿ ÿáëóê, øâà÷êè, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, â³çîâà ï³äòðèìêà. Òåë: (050) 7325315; (096) 8708768

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîçâàðþâàëüíèê, ç³ ñâî¿ì çâàðþâàëüíèì àïàðàòîì. Òåë: (067) 1726125 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àâòîñëþñàð, àâòîðèõòóâàëüíèê, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (096) 3871252 Àâòîñëþñàð, ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê. Òåë: (097) 4360521 Àâòîñëþñàð. Òåë: (050) 3755295 Àãåíò ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (097) 3879755

Àãåíòè ç ïðîäàæó.

Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ç/ï 3800 + áîíóñè. Íå àãåíòñòâî. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Òåë: (097) 6459128

Àãåíòè ç ïðîäàæó.

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

Âîä³é, êàò."Ñ",

Áóä³âåëüíèêè,

áåòîíÿð³, ãîòîâ³ äî ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ â òîðãîâ³é ñôåð³ íà çèìîâèé ïåð³îä. Íå àãåíòñòâî. Ç/ï 3500ãðí. Òåë: (0362) 623022

Áóä³âåëüíèêè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, óòåïëåííÿ “ìîêðèì ñïîñîáîì” ïî ì³íåðàëüí³é âàò³ 100ìì, ì³íåðàëêà, ôàðáóâàííÿ, ç/ï 8000-11000ãðí/ì³ñ. Òåë: (067) 4057807 Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, ç/ï â³ä 1400 ó.î., òåðì³íîâî, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

 çâ’ÿçêó ç â³äêð. íîâîãî ô³ë³àëó â гâíîìó òîðãîâà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó: 4 ð³çíîðîáî÷èõ, 3 òîðãîâèõ, 2 âîä³ÿ, 2 åêñïåäèòîðà, ñåêðåòàðÿ. Ìîæíà áåç ä/ð. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç ïîñåëåííÿì àáî êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ç/ï 2475-4750ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 623022, (067) 4924090

 çâ’ÿçêó ç â³äêð. íîâîãî ô³ë³àëó â гâíîìó òîðãîâà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó: 4 ð³çíîðîáî÷èõ, 3 òîðãîâèõ, 2 âîä³ÿ, 2 åêñïåäèòîðà, ñåêðåòàðÿ. Ìîæíà áåç ä/ð. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç ïîñåëåííÿì àáî êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ç/ï 2475-4750ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 623022, (067) 4924090

Àäì³í³ñòðàö³ÿ

òîðãîâî¿ ô³ðìè ïðîâîäèòü íàá³ð ïåðñîíàëó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, êóð’ºð, âàíòàæíèê, ïàêóâàëüíèê. Ç/ï 2500-4750ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (067) 4924090

Àäì³í³ñòðàö³ÿ

òîðãîâî¿ ô³ðìè ïðîâîäèòü íàá³ð ïåðñîíàëó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, êóð’ºð, âàíòàæíèê, ïàêóâàëüíèê. Ç/ï 2500-4750ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (067) 4924090

Äîäàòêîâèé íàá³ð

ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³ ç äèðåêòîðîì. Òåë: (094) 9669241

Äîäàòêîâèé íàá³ð

ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³ ç äèðåêòîðîì. Òåë: (094) 9669241 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê äëÿ âïåâíåíèõ ñòóäåíò³â. Òåë: (093)8243098 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³, áåç â³êîâèõ îáìåæåíü, ïåðñïåêòèâà ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã. Òåë: (0362) 436271 Äîìîãîñïîäàðêà, ç 10 äî 16ãîä, 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äîìîãîñïîäàðêà, ç 10 äî 16ãîä, 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äîìîãîñïîäàðêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Åêïåäèòîðè

ïî ì.гâíå ³ ïî îáëàñò³. Âèìîãè:  ïîë³òè÷íó ïàðò³þ, êîìóí³êàáåëüí³ ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä ïðàö³âíèêè, ç/ï 4500ãðí. Òåë: (0362) 432910; 3000 äî 4500ãðí. Òåë: (097) (093) 1858330 6459128 ³äá³ðíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòè, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 130ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê, ç/ï 1800ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âàíòàæíèê. Ç/ï â³ä 1800ãðí., Íä.-âèõ³äíèé. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. Òåë: (097) 3879755, (0362) 643088, íå àãåíòñòâî Âàíòàæíèêè íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ç/ï 3800 + áîíóñè. Íå àãåíòñòâî. ª Âàíòàæíèêè. êàð’ºðíèé ð³ñò. Òåë: (097) 6459128 Òåë: (0362) 439241 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ïåðóêàðíþ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñè, ãðàô³ê ðîáîòè-ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Âñòàíîâëþâàëüíèê ì/ï â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äâ³ðíèê, ç 9 äî 15ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äâ³ðíèê, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äèçàéíåð, çíàííÿ “Ôîòîøîï”, “Êîðàë”, “Ðåòóø”. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèñïåò÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äèñïåò÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Âàíòàæíèêè.

Òåë: (0362) 439241

Âàõòåð, 1/2äîáè, 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàõòåð, 1äåíü/2äîáè, ç/ï 1300ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é åêñïåäèòîð, ç/ï â³ä 2000ãðí, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ êàò."Â","Ñ". Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é êàò."Â", “Ñ”, “Å”, ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò."Â", “Ñ”, âîä³é êàò."Å" ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é êàò."Â", “Ñ”, ç/ï 3000ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò."Â", ïî ì³ñòó, ç/ï 2000ãðí, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò."Ñ" íà DzË-130, àñåí³çàòîðíèé àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 628735 Âîä³é êàò."Ñ", ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é, êàò."Â", “Ñ”, “Å”, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é, êàò."Â", “Ñ”, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Çàðîá³òîê äëÿ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé (Ïåðåâàãà äëÿ òèõ, õòî çíຠÏÊ òà ³íòåðíåò). Ñï³âáåñ³äà îáîâ’ÿçêîâà. Òåë: (095) 2203096

Çàðîá³òîê

äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, ïîñò³éíà ðîáîòà, ð³çí³ âàêàíñ³¿, äîñòîéíèé çàðîá³òîê, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 4924090

Çàðîá³òîê

äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, ïîñò³éíà ðîáîòà, ð³çí³ âàêàíñ³¿, äîñòîéíèé çàðîá³òîê, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 4924090

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Âèìîãè: â/î, çíàííÿ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ô³íàíñ³â. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325 Çáèðàëüíèê ìåáë³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèê-ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê, ç/ï 50% â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèêè-ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êëàñè÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, 2 äí³/2 äí³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Òåë: (097) 2385723 Êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë íà îô³ñíó ðîáîòó: êåð³âíèê òà ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 435308 Êîìïëåêòóâàëüíèêè äâåðíî¿ ôóðí³òóðè. Äîñâ³ä ðîáîòè àáî áåç. Ç/ï 2000ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (0362) 643088, ðîáîòîäàâåöü Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Êîíñóëüòàíò

Åêïåäèòîðè ïî òîâàðó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä ïî ì.гâíå ³ ïî îáëàñò³. Âèìîãè: 2600 äî 3500ãðí. Òåë: (0362) ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 439241 3000 äî 4500ãðí. Òåë: (097) 6459128 Êîíñóëüòàíò Åêñêàâàòîðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, ïî òîâàðó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 2600 äî 3500ãðí. Òåë: (0362) 3851648 439241 Åêñïåäèòîð, äîñòàâêà òîâàðó ïî гâíåíñüê³é îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (097) 3879755 Åêñïåäèòîð, äîñòàâêà òîâàðó ïî гâíîìó òà îáëàñò³, ç/ï 2800ãðí. + â³äðÿäí³. Òåë: (097) 3879755, íå àãåíòñòâî

Åêñïåäèòîð, äîñòàâêà òîâàðó ïî гâíîìó òà îáëàñò³, ç/ï 2800ãðí. + â³äðÿäí³. Òåë: (097) 3879755, íå àãåíòñòâî Åêñïåäèòîð-âîä³é, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê 4 ðîçðÿäó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åëåêòðèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç 9 äî 17ãîä, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç 9 äî 18. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï, äîñâ³ä ðîáîòè ç áóäìàòåð³àëàìè, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâãîñï, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâãîñï, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ç 9 äî 18ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Êóð’ºð ïî ì³ñòó

òà îáëàñò³. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: (0362) 623022

Êóð’ºð ïî ì³ñòó

òà îáëàñò³. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: (0362) 623022 Êóð’ºð, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâî. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, åíåðã³éí³ñòü. Ç/ï 1500-2000ãðí. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî

Ëèöþâàëüíèê ïëèòêîþ, äîñâ³ä ðî•áîòè, ç/ï äîãîâ³ðíà (ñòàâêà àáî çà

êâ.ì.) ³íø³ âíóòð³øí³ ðîáîòè; ϳäñîáíèê ÿêèé ïðàöþâàâ íà áóä³âíèöòâ³ àáî íà ðåìîíòàõ êâàðòèð; Åëåêòðîçâàðíèêà, äîñâ³ä ðîáîòè, âàð³ííÿ âîð³ò, îïàëåííÿ. Íå àãåíñòâî. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3602023 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ì/ï â³êîí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàí³êþðíèöÿ, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 9694935 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåäè÷íà ñåñòðà, äîñâ³ä ðîáîòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ìåíåäæåð â³ää³ëó çáóòó, ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ç 9 äî 18ãîä, â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð.

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

19

Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

³çüìó íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó ØÂÀ×ÊÓ ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïðîìèñëîâîìó øâåéíîìó ï³äïðèºìñòâ³ ó ì.Ëóöüê. Òåë: (0332) 728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

Îïåðàòîð ïî çáîðó

çàìîâëåíü, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï â³ä 3000 äî 4000ãðí. Òåë: (097) 6459128

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó,

êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè. Ç/ï 3500ãðí. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Òåë: (095) 0713863

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó,

êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè. Ç/ï 3500ãðí. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Òåë: (095) 0713863 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâåëüíèé çàë. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ, â òîðãîâèé êîìïëåêñ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 20ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 19ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ðåêëàìè, â íîâèé ïðîåêò, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè ðåêëàìíîãî àãåíòà, ìåíåäæåðà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, ïðåçåíòàáåëüíèé âèãëÿä. Òåë: (063) 7330330 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí, ìîæëèâî áåç äîñâ³ä ðîáîòè, òà êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï 2700ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (097) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000 + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. + %. Òåë: (097) 0757515

Îïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáó, äîáà/äâ³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáó, äîáà/äâ³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð-êàñèð, â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 200ãðí/äîáó. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð, â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ç/ï 200ãðí/äîáó, 1äåíü/2äí³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñ-ìåíåäæåð íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.- âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (097) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñíèé ïåðñîíàë ó êîìïàí³þ â çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 435308 Îô³ñíèé ïåðñîíàë ó êîìïàí³þ ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñòàâêà + %. Òåë: (0362) 435308 Îô³ñíèé ïåðñîíàë, ó çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî â³ää³ëó. Äîñòîéíà ç/ï. Òåë: (0362) 435308 Îõîðîííèê, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 1800ãðí. Òåë: (097) 2385723

Îõîðîííèê.

Òåë: (0362) 623022

Îõîðîííèê.

Òåë: (0362) 623022

Îõîðîííèêè ÷îëîâ³êè, æ³íêè, âàõòà 14, 30 äí³â, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâííÿ, ç/ï 2100-4000ãðí. Òåë: (0362) 609035; (067) 2346604 Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Ïàêóâàëüíèê

íà ñêëàä, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ìåíåäæåð ç ï³äáîðó ïåðñîíàëó. Ïåðåâà- Ç/ï 3000ãðí. Òåë: (067) 4924090 ãà äëÿ òèõ, õòî çíຠÏÊ òà ³íòåðíåò. Ñï³âáåñ³äà îáîâ’ÿçêîâà. :301R ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ðàáîòó [06.11.2010 12:38:05] @Type-A = Øóêàþ* ïàðòíåðà äëÿ ðîáîòè â ³íôîðìàö³éí³é á³çíåñ. Ñîö³àëüíèé çàõèñò íà åâðîïåéñüêîìó ð³âí³ ãàðàíòîâàí Òåë: (095) 2203096, (097)5413050 (095) 2203096, (097)5413050

Ìåíåäæåð-êîíñóëüòàíò â Çàðóáåæíûé îôèñ. Òðåáîâàíèÿ: âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì. Îïûò ðàáîòû îò 3 ëåò â ñô. ïðîäàæè óñëóã. Ç/ï: ñòàâêà + % + áîíóñû. Òåë: (098) 6090325; (0362) 435308 Ìåíåäæåð-êîíñóëüòàíò, âèìîãè: â³ëüíå âîëîä³ííÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè: àíãë³éñüêà, ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà, ìîâè Áëèæíüîãî ñõîäó òà À糿, ä/ð. Òåë: (098) 6090325; (0362) 435308 Ìåíåäæåð-ëîã³ñò ç âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèñîêà ç/ï. Òåë: (096) 9337326

Ìåíåäæåðè ç³ çáóòó ÷îëîâ³ê, ä³â÷èíà, ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï 2500ãðí. + %. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625 Ìåíåíäæåð ³íôîðìàö³éíîãî â³ää³ëó, âèìîãè: âì³ííÿ ðîáîòè ÏÊ, øâèäêèé íàá³ð, ðîáî÷à ãðóïà ³íâàë³äíîñò³. Òåë: (0362) 625635 Ìîíòàæíèê. Äîñâ³ä ðîáîòè òà âëàñíèé ³íñòðóìåíò, ç/ï âèñîêà. Iíîãîðîäíiì íàäàºìî æèòëî. Ã/ð: Ïí-Ñá, 8.00-18.00, Íä.- âèõiäíèé. Òåë: (098) 6891728

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, ìåð÷åíäàéçåðè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè. Ç/ï â³ä 2600ãðí. + %. Íå àãåíñòâî. Òåë: (0362) 431307, 236307

Íà ðîáîòó íà ñêëàä ïîòð³áåí êîì³ðíèê. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 2500ãðí. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (097) 3879755; (0362) 643088

Ïàêóâàëüíèêè íà ñêëàä. Âèìîãè: ÷îëîâ³êè/æ³íêè, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâèé. Ç/ï â³ä 1800ãðí. + %, ïîòèæíåâî. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü

Ïàêóâàëüíèê

íà ñêëàä, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 3000ãðí. Òåë: (067) 4924090 Ïåêàð³ íà âèï³÷êó âàôë³, ç/ï 3000ãðí, ãðàô³ê ðîáîòè ïî 12 ãîäèí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 100ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 90ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà %, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà â³äñîòêàõ, ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ç 9 äî 18ãîä, 3 äí³/2 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ç 9 äî 18ãîä, 3 äí³/3 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 1500/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàäà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïîì³÷íèê çàâñêëàäó, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàôiê ðîáîòè: 8.00-18.00, Ïí.-Ñá. Ç/ï 2500ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, íå àãåíòñòâî

Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà,

ïîñò³éíà ðîáîòà. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Ç/ï 3500-4500ãðí. Òåë: (0362) 439242

Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà,

ïîñò³éíà ðîáîòà. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîÎïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, âàí³ñòü. Ç/ï 3500-4500ãðí. Òåë: 1äåíü/2äí³, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (0362) 439242 (097) 2385723 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, 1äåíü/2äí³, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Îïåðàòîð ïî çáîðó

çàìîâëåíü, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï â³ä 3000 äî 4000ãðí. Òåë: (097) 6459128

Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï â³ä 1300ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï â³ä 1000ãðí, òèæäåíü/òèæäåíü. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ïîòð³áí³ íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Ç/ï 2000ãðí. + %, ïîòèæíåâî. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ÿáëóê, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2800. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Cá., 8.00-18.00. Òåë: (097) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä, ÷îëîâ³êè, íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ç/ï â³ä 2000ãðí. Ã/ð: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00, Íä.- âèõiäíèé. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (097) 3879755 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï âiä 2800ãðí. Ãðàôiê ðîáîòè: 8.00-18.00. Iíîãîðîäíiì çà íåîáõiäíiñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (097) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³, ç/ï â³ä 2500ãðí, íàâ÷àííÿ, ìîæíà áåç ä/ð, êàð’ºðíèé ð³ñò. Ã/ð: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 1300ãðí, ç 9 äî 17ãîä, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 130ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 750ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äîáó. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äîáó. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèéìàëüíèê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ñá.íä. âèõ³äíèé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 15ãîä, ñá.íä âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ç 8 äî 16ãîä, ñá.íä âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ç 9 äî 18ãîä, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ç 9 äî 18ãîä, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèêè òîâàðó. Ç/ï 2000ãðí. + %. Òåë: (097) 3879755, (0362) 643088, ðîáîòîäàâåöü Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîâîäèòüñÿ íàá³ð óïàêîâùèê³â íà ñêëàä, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1800ãðí. + %. Òåë: (097) 3879755; (0362) 643088, íå àãåíòñòâî Ïðîäàâåöü áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â “ñåêîíä-õåíä”, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 20ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè, 3 äí³/3äí³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3äí³/3äí³, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3äí³/3äí³, ç/ï 90ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 2000ãðí, ç 10 äî 20ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â â áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà êóðè-ãðèëü, ç/ï 700 ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ç 10 äî 19ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ç 10 äî 19ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà ïèâî, ç 10 äî 22ãîä, 2äí³/2äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³êó, ç 9 äî 18ãîä. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³÷í³ òîâàðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Òåë: (067) 3010706

Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîìèñëîâèé, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó, ç 9 äî 15ãîä. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ðîáîòà íà ðèíêó, ç 9 äî 15ãîä. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü, â ê³îñê ³ãðàøîê, ïðîäîâîëü÷èé ðèíîê. Òåë: (068) 5701309; (098) 7710077 Ïðîäàâåöü, ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåë: (067) 8423957; (050) 3702082 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, 3 äí³/3 äí³, ç 10 äî 20ãîä, ç/ï 140ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, ç 9 äî 22ãîä, ç/ï 200ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò â ñêëàä-ìàãàçèí. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, ÷îë./æ³í., ìîæëèâî áåç ä/ð, ç/ï â³ä 2500ãðí. + % â³ä ïðîäàæ, ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625 Ïðîìîóòåðè òà ðîçïîâñþäæóâà÷³ ëèñò³âîê, òåðì³íîâî, îïëàòà ïîäåííî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ïðîïîíóºìî ðîáîòó:

Ñóïåðâàéçåð, ç/ï â³ä 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

ÒΠçàïðîøóº åêñïåäèòîð³â-êóð’ºð³â, ìåíåäæåð³â ç ïðîäàæó, íà ïîñò³éíó îñíîâó. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Íå àãåíñòâî. Òåë: (093) 1571938, (094) 9672093

Òåñò-êóð’ºðè,

Òåñò-êóð’ºðè,

ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ç/ï 150-350ãðí/äåíü. Íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Òåë: (0362) 623022

Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Ïðîïîíóºìî ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï â³ä 3500 + ïàâèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó (êîí- ëèâî + áîíóñè. Ìîæëèâî áåç ñóëüòàö³éíà ñôåðà), ÷î- äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (095) ëîâ³ê/æ³íêà, ìîæëèâî áåç 0713863 ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó. Òåë: (098) 6846421 Óêðà¿íñüêà

Ðåàë³çàòîð,

ïðîìãðóïà òîâàð³â, º êàð’ºðíèé ð³ñò, íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï â³ä 3000+ ïðå쳿. Òåë: (097) 6459128

Ðåàë³çàòîð,

ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåð³â ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè: êîðîòêîñòðîêîâà òîðã³âëÿ, ïîðòôåëüíå ³ ïîçèö³éíå êåðóâàííÿ êàï³òàëîì, ô³íàíñîâèé ³íæèí³ðèíã òà ñòðóêòóðí³ ïðîäóêòè. Íàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ç/ï â³ä 3000ãðí, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ç/ï â³ä 5000ãðí, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåðà ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè òà ìåíåäæåðè ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà, åêîíîì³÷íà îñâ³òà, ìîæëèâî áåç äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ô³ðìà â³çüìå ïðîìãðóïà òîâàð³â, º êàð’ºðíèé ð³ñò, íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì íà ðîáîòó ìîëîäèõ ëþäåé íà ð³çí³ äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï â³ä 3000+ âàêàíñ³¿: âàíòàæíèêè,òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ðåàë³çàòîðè, ìåíåäæåïðå쳿. Òåë: (097) 6459128 ðè ç ïðîäàæó, îô³ñ-ìåíåäæåðè. Ðîá³òíèê íà ñ³ëüñüêî-ãîñïîäàðñüê³ ðîáî- Ç/ï 2600-4700ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä òè, æ³íêà àáî ÷îëîâ³ê. Òåë: (096) 7265799 âàêàíñ³¿. Òåë: (097) 6459128 Ðîá³òíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï âiä 2800ãðí. Ãðàôiê ðîáîòè: 8.00-18.00., Íä.-âèõiäíèé. Iíîãîðîäíiì íàäàºìî æèòëî. Òåë: (097) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ ïåíñ³îíåð³â. Âèìîãè: êîììóí³êàáåëüí³ñòü, îïåðàòèâí³ñòü. Òåë: (095) 2203096, (093)8243098 Ñåêðåòàð, ç/ï 1800ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñåêðåòàð, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñåêðåòàð-ä³ëîâîä äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (03622) 54130 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñêëàä-ìàãàçèí ïðîâîäèòü íàá³ð ìîëîäèõ òà åíåðã³éíèõ ëþäåé, ç/ï â³ä 1800ãðí, ðîçðàõóíîê ïîòèæíåâèé. Òåë: (097) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ñëþñàð-åëåêòðèê, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð-åëåêòðèê, 1äîáà/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ô³ðìà â³çüìå

íà ðîáîòó ìîëîäèõ ëþäåé íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: âàíòàæíèêè,òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ðåàë³çàòîðè, ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, îô³ñ-ìåíåäæåðè. Ç/ï 2600-4700ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (097) 6459128

Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ç 9 äî 18ãîä, ñá. íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ö³ëåñïðÿìîâàíèì,

êîìóí³êàáåëüíèì ìîëîäèì ëþäÿì ÏÏ ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, º êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 623022

Ö³ëåñïðÿìîâàíèì,

êîìóí³êàáåëüíèì ìîëîäèì ëþäÿì ç ïðîäàæó, ïðîì.ãðóïà òîâàð³â, ÏÏ ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó íà íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, º 3500 + áîíóñè. Ìîæíà áåç êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) äîñâ³äó. Òåë: (094) 9669241 623022

Ñïåö³àë³ñò

Ñïåö³àë³ñò

ç ïðîäàæó, ïðîì.ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 3500 + áîíóñè. Ìîæíà áåç äîñâ³äó. Òåë: (094) 9669241

Ñïåö³àë³ñò ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, òà ³íñòðóìåíò³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîðîæ â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, 1äîáà/3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîðîæ íà àâòîñòîÿíêó, 1äåíü/3äíÿ, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñóïåðâàéçåð, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 2500ãðí, +%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, êàò.Ñ, D, E. Òåë: (050) 2764534; (067) 3615154

Íà ìåáëåâó

ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ç/ï ôàáðèêó ïîòð³áíà øâåÿ-çàêð³éíèöÿ. Òåë: (050) 7010097 150-350ãðí/äåíü. Íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ïîòð³áåí íà ðîáîòó ïðîäàâåöü íà ðèíîê “ÇàÒåë: (0362) 623022 âîêçàëüíèé” ì.Ëóöüê, äîñòîéíà çàðîá³òíà

ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï â³ä 3500 + ïàÊðåäèòíèé êîíñóëüòàíò â ì³æíà- ëèâî + áîíóñè. Ìîæëèâî áåç ðîäíó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (095) äîñâ³äó. Áåç îñâ³òè. Òåë: (067) 0713863 6581399; (0362) 400197

Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 гâíåíñüêèé ñêëàä-ìàãàçèí áóä.ìàòåð³àë³â ïðîâîäèòü íàá³ð ôàñóâàëüíèê³â. Ìîæëèâî áåç ä/ð. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. Ç/ï âèñîêà. Òåë: (097) 3879755; (0362) 643088 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, íà ìåòàëîáàçó, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ç 9 äî 18ãîä, íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç 9 äî 18ãîä, íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 гçíîðîáî÷èé, ç/ï 3000ãðí, ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

³çüìó íà ðîáîòó

ó ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ çà ì³ñòîì (15êì) ïðîôåñ³éíîãî êóõàðÿ íà ãàðÿ÷³ ñòðàâè, îô³ö³àíò³â, îïëàòà ïîòèæíåâà, ðîáî÷à çì³íà 7 äí³â ç ïðîæèâàííÿì. Òåë: (050) 7140418; (098) 7556570

Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 1500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 2000ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110

ïëàòà. Òåë: (050) 6907841; (050) 4322478

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ïðîäàâö³ íà â³ää³ë “êàâà-÷àé”, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 2800053, Äìèòðî Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: áàðìåí, àäì³í³ñòðàòîð, îô³ö³àíòè, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (0332) 255298; (095) 4580758 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ïðàö³âíèêè â îõîðîíó, âàõòîâèé ìåòîä, ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ, òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, çàðïëàòà â³ä 1800ãðí ³ âèùå/ì³ñÿöü. Òåë: (098) 5967193; (099) 4555229 Ïîòð³áí³: àí³ìàòîð â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó (êàôå), àäì³í³ñòðàòîðè çàëó, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, ï³öìàéñòðè, ñóø³-ìàéñòðè, êóõàð³-êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³, âî䳿 ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Òåë: (099) 7522226; (099) 5055556; (095) 6551001

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ÿáëóê, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðîïîíóºìî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 8881191; (067) 4224292 Ðîáîòà â îô³ñ³ (ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè), ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 3788378

3.05

Øóêàþ ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí íå ïðîäîâîëü÷à ãðóïà, æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè àäì³í³ñòðàòîðîì 4 ðîêè. Òåë: (096) 5991333 Áóä³âåëüíèêà, ìîæíà çà êîðäîíîì. Òåë: (0362) 628833; (098) 7147803 Áóä³âåëüíèêà. Òåë: (068) 0009662 Áóäü-ÿêó àáî ìàíãàëüùèêà, õëîïåöü 30ðîê³â. Òåë: (067) 5809298 Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, íà áóä³âíèöòâî, ð³çíîðîáî÷èé. Òåë: (096) 2245727 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, ñòîðîæà. Òåë: (097) 2537878 Áóäü-ÿêó, õëîïåöü. Òåë: (050) 2541277 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê 33 ðîêè. Òåë: (0362) 246149; (096) 3939812 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ê. Òåë: (066) 9889697 Áóäü-ÿêó. Ìîëîäèé, â³äïîâ³äàëüíèé, êîìóí³êàáåëüíèé ÷îëîâ³ê 33ðîêè, â/î, çíàííÿ ÏÊ, âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³øåííÿ, áåç ø/ç, ä/ð ìåíåäæåðîì, þðèñòîì. Òåë: (096) 4590909 Àäð: Pedagog80@yandex.ru Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, çàãàëüíà ñèñòåìà, ºäèíèé ïîäàòîê, þðèäè÷í³ ³ ô³çè÷í³ îñîáè. Òåë: (096) 0591007 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, ìîæëèâî ó ô³çè÷íî¿ îñîáè, ñòàæ 15ðîê³â. Òåë: (099) 1651020 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, ìîæëèâî ó ô³çè÷íî¿ îñîáè. Òåë: (066) 8208922 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, þðèäè÷í³ ³ ô³çè÷í³ îñîáè, çäà÷à çâ³òíîñò³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (063) 4045420 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (098) 3728161 Âîä³ÿ âëàñíèé à/ì. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Âîä³ÿ äàëåêîá³éíèêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (097) 1656708; (050) 1674728

Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ êàò."Â","Ñ","Ä", äîñâ³ä ðîáîòè 20ðîê³â. Òåë: (0362) 270906; (095) 8729035 Âîä³ÿ êàò."Å", º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, â³äêðèòà â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ. Òåë: (097) 6459005 Âîä³ÿ íà ìàðøðóòíå òàêñ³ íà àâòîáóñ, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ âñ³ êàòåãîð³¿, ÷îëîâ³ê 30ð, äîñâ³ä ðîáîòè 7 ðîê³â, áåç ø/ç. Òåë: (067) 1726125 Âîä³ÿ, º âëàñíèé ëåãêîâèé à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855


20

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

Âîä³ÿ, äîñâ³ä ðîáîòè, êàò. “Â, Ñ, Ä”, çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Òåë: (096) 1997832 Âîä³ÿ, êàò."Â","Ñ". Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

Âîä³ÿ, âëàñíèé àâòî DzË-130, êóíã, ïðè÷³ï, â/ï 10ò. Òåë: (096) 3888438 Âîä³ÿ, âëàñíèé àâòîìîá³ëü DzË-130, áîðò, òåíò, â/ï 6ò. Òåë: (096) 3888438 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, áóä³âíèöòâî, òîðã³âëÿ, ïîñëóãè. Òåë: (066) 8208922 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ òà ôîðìà âëàñíîñò³, ñòàæ 15 ðîê³â. Òåë: (099) 1651020 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, çäà÷à çâ³òíîñò³. Òåë: (096) 0591007 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, äîñâ³ä ðîáîòè 10 ðîê³â, ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ. Òåë: (068) 2304117 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çà ñóì³ñíèöòâîì, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (063) 4045420 Äîãëÿäàëüíèö³, º äîñâ³ä. Òåë: (067) 6981419 Äîìîãîñïîäàðêè àáî ïðèáèðàëüíèö³, æ³íêà 40 ðîê³â, º ðåêîìåíäàö³¿, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (098) 7789813 Åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 454541 Åëåêòðèêà. Òåë: (097) 8662584 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0488877 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 7986820 Íà áóä³âíèöòâ³. Òåë: (0362) 243439; (067) 9539479 Íÿí³ æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè, ðåêîìåíäàö³¿. Òåë: (096) 4408558 Ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ, äèòèíîþ, ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü, ÷åðãîâî¿, ïðèáèðàëüíèö³. Òåë: (0362) 226783; (093) 8606720 Ïîñóäîìèéíèö³, ïîêî¿âêè, ïðèáèðàëüíèö³, æ³íêà 46ðîê³â. Òåë: (0362) 242939; (096) 7956978 Ïðèáèðàëüíèö³ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, áóäèíê³â, êâàðòèð, º ðåêîìåíäàö³¿, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîëîäà æ³íêà. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963 Ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³. Òåë: (097) 9906930 Ïðèáèðàëüíèö³. Òåë: (0362) 249053 Ïðîäàâöÿ ïðåñè, êàíöòîâàð³â, ïåíñ³îíåðêà. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963 Ïðîäàâöÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ñòàæ ðîáîòè, òîðã³âåëüíà îñâ³òà. Òåë: (0362) 208062; (097) 9146669 Ïðîäàâöÿ, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 7934454 Ïðîäàâöÿ, êàñèðà, áàðìåíà, àáî ñõîæó. Òåë: (098) 9719274 Ðîáîòó âîä³ÿ ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòîôóðãîíîì 5ò. Òåë: (067) 9250673 Ñàíòåõí³êà, çâàðþâàëüíèêà, ÿê³ñíî âèêîíóþ âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (096) 7787581 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, 1/3 äîáè, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 264858 (гâíå); (096) 5775599 Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, º âëàñíèé ïàñàæèðñüêèé àâòîìîá³ëü “Îïåëü-Ìîâàíî”, 8 ì³ñöü, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 1090191 Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè, àáî äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, ì.Ëóöüê. Òåë: (063) 3515752

3.10

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Íÿí³ æ³íêà â/î. Òåë: (096) 5991333 Íÿí³, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963

3.20

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ øóêຠï³äðÿäíèê³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíò³â â 10 êâàðòèðàõ æèëîãî ôîíäó ó ì.гâíå, Ëóöüê, Êîñòîï³ëü, Ñàðíè, Ãîùà, â íàéêîðîòøèé òåðì³í (ëþòèé-òðàâåíü). Îïëàòà ïî áåçãîò³âêîâîìó ðîçðàõóíêó. Òåë: (0362) 241524, 645498 Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ â-âà ͳìå÷÷èíè, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â, íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïðîïîíóºìî ñï³âïðàöþ àâòîåëåêòðèêó. Òåë: (0362) 619503; (067) 3811501 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ äëÿ âëàñíèê³â à/ì âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ â³ä 4 äî 20ò, îáëàäíàíèõ ìàí³ïóëÿòîðîì íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Òåë: (067) 3602096 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå)

3.05 Øóêàþ ðîáîòó —

Àâòîìîá³ë³ ç ͳìå÷÷èíè, ïðÿì³ êîíòàêòè áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 5503472 Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Òðàêòîð ÞÌÇ, ÌÒÇ-80: êîëåñà, ïîêðèøêè ç äèñêàìè ðîçì.9-00-20. Òåë: (096) 4429345

×åð³-Àìóëåò-À15 2008ð., 1.6ë, áåíçèí, áåæåâî-ñ³ðèé “ìåòàë³ê”, ïðîá³ã 49000êì, íå áèòèé, íå êðàøåíèé, êîíäèö³îíåð, ÀÂÑ, åë.ïàêåò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³äåàëüíèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1768107

'

Audi

Àóä³-100 1984ð., 2.0ë, äèçåëü, 5-ñò.ÊÏÏ, ñ³ðèé, ã/ï êåðìà, ëþê, 33000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6028069

£

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ÂÀÇ-2105 1991ð., 1,3 ë, êóàðáþðàòîð, 5- ñò, ÷åðâîíèé, õîðîøèé ñòàí, 20 679 ãðí, òîðã. Òåë: (097) 7006878 ÂÀÇ-2106 1987 ð, 1,5 ë, êàðáþðàòîð, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, 12 000 ãðí, òîðã. Òåë: (066) 5997179 ÂÀÇ-2106 1990ð, áåæåâèé, 1.5ë, êàðáþðàòîð, ïîâíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Òåë: (093) 9736507 ÂÀÇ-2106 1991ð., 1.3ë, á³ëèé, ïðîá³ã 82000êì, áåíçèí. Òåë: (093) 7505705 ÂÀÇ-21063 1986ð., 1.3 ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, 20 500 ãðí, òîðã. Òåë: (068) 5633317 ÂÀÇ-21063 1990ð., ñâ³òëî-áåæåâèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, 16000ãðí. Òåë: (099) 6429771 ÂÀÇ-21063, 1988ð., áåæåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6989547 ÂÀÇ-2107 1995ð., á³ëèé, 1.5ë, 4-ñò.ÊÏÏ, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÂÀÇ-2109 1989ð., 1.3ë êàðáþðàòîð, 5- ñò, âèøíåâèé, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7397616 ÂÀÇ-2109 2000ð., 1.5ë., ó õîðîøîìó ñòàí³, 16000ãðí. Òåë: (097) 6943890

Chevrolet

ÂÀÇ-2109,

1989ð., ñèí³é, 1.3ë, 4-ñò.ÊÏÏ, ó Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè â³äì³ííîìó ñòàí³, ìàãí³òîôîí, îïëàòè. Òåë: (068) 1581562 ôàðêîï, òîíóâàííÿ, 17500ãðí. Òåë: (097) 8147208; (098) 4347144

3

Dacia

Äà÷³ÿ-Ëîãàí 2008ð., 1.4ë, MPI, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, AIRBAG ö/ç, äâîñòîðîííÿ ñèãíàë³çàö³ÿ, íîâà ãóìà, 62500ãðí, òîðã. Òåë: (050) 5731501; (097) 3841378

4

Daewoo

Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741

9

FIAT

Ô³àò-126, ìàëþê. Òåë: (067) 3392483 Ô³àò-Óíî 1985ð., 1.0ë, áåíçèí, 5- ñò, á³ëèé òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà ãóìàê, 8480 ãðí, òîðã. Òåë: (095) 5876283

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðò 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, ñèí³é “ìåòàë³ê”, õåò÷áåê, 1300. Òåë: (097) 6787621 Ôîðä-Îð³îí, 1989ð., 1,4ë, áåíçèí, ÷åðâîíèé. Òåë: (067) 1030398 Ôîðä-ѳºððà 1986ð., 2.0ë. 5-ñò.ÊÏÏ, ÷åðâîíèé, íîâà ãóìà, ö³íà çà äîìîâëåí³òþ. Òåë: (050) 9683510 Ôîðä-Ôîêóñ 2007ð., 1.6ë, áåíçèí, ÷îðíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (066) 6822976

R

Mazda

Ìàçäà-323 1986ð.. 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò.ÊÏÏ, òîíóâàííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ. Òåë: (096) 7630860 Ìàçäà-323 1996ð., ñ³ðáíèé ìåòàë³ê, ñåäàí, 1.5ë, 5-ñò.ÊÏÏ, 40000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

W

Nissan

ͳññàí-Ñàíí³ 1992ð., ñåäàí, áåíçèí, 1,4ë. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422

Y

Opel

Îïåëü-Àñêîíà, 1988ð., ñ³ðèé, àâòîìàò, õîðîøèé ñòàí, 20000, òîðã. Òåë: (096) 4590909 Àäð: Pedagog80@yandex.ru Îïåëü-Âåêòðà-Â, 1990ð., 2.0ë, ³, 5-ñò.ÊÏÏ ñåäàí, ÷åðâîíèé, ïðîá³ã 248, íîâà ãóìà, 32800ãðí, òîðã. Òåë: (067) 1385668; (096) 1371337 Îïåëü-Êàäåò, 1986ð., 1,6ë, äèçåëü, ìàøèíà íà ïîâíîìó õîäó, ðæàâ÷èíè íåìà, ïåðåáðàíèé äâèãóí, ìàãí³òîëà, ôàðêîï, 2800 òîðã. Òåë: (067) 2659590

Îïåëü-Êàäåòò 1985ð., õåò÷áåê, 1.3ë, ÷åðâîíèé, ö/ç, ó õîðîøîìó ñòàí³, 14600ãðí, òîðã. Òåë: (097) 3017755; (066) 9489938 Îïåëü-Îìåãà  1996ð., 5-ñò.ÊÏÏ, ³íæåêòîð, çåëåíèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5410813 Îïåëü-Îìåãà- 1998 ð, 2.0ë, ³íæåêòîð, 5- ñò, ÷îðíèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà çèìîâà ãóìà, åëåêòðîïàêåò, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 8375354

_

Renault

Ðåíî-êåíãî, 1999ð., 1,9ë., äèçåëü. Òåë: (068) 3321436

n

Toyota

Òîéîòà-Êàð³íà 1990ð., 1,6ë, ³íæåêòîð, åëåêòðîïàêåò, ëþê, ñèí³é. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 1986ð., 4-äâåðíèé, ð³äíà ôàðáà, 1.3ë, áåíçèí, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô, 1987ð., 1,3ë., áåíçèí, ÷åðâîíèé. Òåë: (067) 1030398 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1985ð., 1.3ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ, á³ëèé êîë³ð, 18000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1988ð., 1.6ë, ³íæåêòîð, 5-ñò.ÊÏÏ, âèøíåâèé ìåòàë³ê, íîàâ ãóìà, òèòàíîâ³ äèñêè, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, 34730ãðí. Òåë: (067) 2844305 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³ 2007 ð, 2,0 ë, TDI, 5- ñò, ñèí³é ìåòàë³ê,ã³äðîï³äñèëþâà÷, öåíòðàëüíèé çàìîê, åëåêòðîïàêåò, ABS, ARB, 5 ì³ñöü. Òåë: (050) 7835827 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 1992ð., ñ³ðèé, 2.0ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âåëþð, ëþê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò-Â3 1991ð., ñèíõðî 4õ4, 1,8ë, ³íæåêòîð, óí³âåðñàë, áîðòîâèé êîìï’þòåð, åëåêòðîïàêåò, ãàðíèé ñòàí. Òåë: (096) 6809950 Ôîëüêñâàãåí-Ïîëî 1993ð., 1.0ë, ³íæåêòîð, 5ñò, ÷åðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7351404

s

ÂÀÇ

ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2102, 1984ð., ð³äíà ôàðáà, ïîòðåáóº ðåìîíòó ïîðîã³â, 8500ãðí. Òåë: (068) 0037636 ÂÀÇ-2105 1988ð., 1.2ë, 4-ñò.ÊÏÏ, âèøíåâèé, 14000ãðí. Òåë: (096) 1394379

ÂÀÇ-210994 2008 ð, 1,6 ë, êàðáþðàòîð, 5- ñò, ÷îðíèé, õå÷òáåê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (068) 0352863 ÂÀÇ-2112 2006ð., 1.6³, 5-ñò.ÊÏÏ, çåëåíèé ìåòàë³ê, íîâà, ö/ç, 45920ãðí, òîðã. Òåë: (068) 4242532 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

w

ÇÀÇ ÇÀÇ “Ñëàâóòà”

2006ð., 57000êì ïðîá³ãó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 9491520 ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566 ÇÀÇ-110557 “Òàâð³ÿ”, ï³êàï, 2007ð., ó õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 4872583; (067) 8520686

‚

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷, ìîæíà íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (03652) 42464; (097) 8489731 Ìîñêâè÷-2137. Òåë: (067) 8366967

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

Êóïëþ àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé íà âîëèíñüê³é ðåºñòðàö³¿. Ìîæëèâ³ íåçíà÷í³ ïîøêîäæåííÿ. Òåë: (066) 9262989 Êóïëþ àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé íà âîëèíñüê³é ðåºñòðàö³¿. Ìîæëèâ³ íåçíà÷í³ ïîøêîäæåííÿ. Òåë: (066) 9262989

Êóïëþ àâòîìîá³ëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.02

Ïîçàøëÿõîâèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ͳñàí-Õ-Òðåéë 2008ð., 2.5á, ³íæåêòîð, êðîññîâåð, âñå êð³ì øê³ð, äâîñòîðîííÿ ñèíàë³çàö³ÿ, 170000ãðí. Òåë: (067) 5962727

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027

Òîéîòà-Ïðàäî-120

ÏÎÏÈÒ

2007ð., ãàç/áåíçèí. Òåë: (097) 7048471

A/ì

ÏÎÏÈÒ

â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, ùî ïîòðåáóþòü ðåìîíòó, ö³ë³, ³äåàëüí³, ïðîáëåìí³. Äîðîãî! Øâèäêèé ðîçðàõóíîê! Ïîñëóãè åâàêóàòîðà! Òåë: (067) 8736777

ÓÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (097) 6943890

À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì 1988-2001ð. ç äîêóìåíòàìè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì 1988-2001ð., äèçåëü, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåë: (0362) 434647 (гâíå) À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî íåñïðàâíèé. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2135552 Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (096) 0301888 Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890

Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890 Àâòîìîá³ëü ç êóçîâîì á/í, ðîçìèòíåíèé íà ³íâàë³äà, àáî íå çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó. Òåë: (096) 0301888 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé ïî ðåàëüí³é ö³í³. Òåë: (067) 3625501 Àóä³ 1987-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌ 1990-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455

Êóïëþ ÀÂÒÎ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà íå íà õîäó àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (095) 7976157; (097) 5759549

Êóïëþ àâòî “Àóä³-À6" ÒIJ 1996ð., áèòèé, ãíèäèé, ãîð³ëèé, íåñïðàâíèé. Òåë: (068) 3164344

Êóïëþ àâòî: ÂÀÇ, “Ìîñêâè÷”, ÃÀÇ, ÓÀÇ, “Ìàçäà”, ÁÌÂ, “Ìåðñåäåñ”, “Õþíäàé”, “Ðåíî”, “Ïåæî”, “ѳòðîåí”, òà ³íø³ ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè òà áåç. Ðîçðàõóíîê ìèòòºâî. Òåë: (096) 5023483, (066) 2669889

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ñâ³æîïðèãíàí³, âàíòàæí³, ì³êðîàâòîáóñè, áóñè: “Ìåðñåäåñ”, “Ôîëüêñâàãåí”, “Ðåíî”, òà ³íø³. Ïðîäàæ. Îáì³í. Êðåäèò. Àâòîâèêóï. Ïðèãîí ï³ä çàìîâëåííÿ. Çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Îïåëü-³âàðî, áóñ, 2004ð., ïàñàæèð, ïîâíèé ôàðø. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422 Îïåëü-Ìîâàíî 2006ð., 2.5ë., òóðáîäèçåëü, 6ñò.ÊÏÏ, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, äîâæèíà áóäè 3.30ì., âèñîòà 1.9ì., 3.5ò., 88000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (097) 6459005

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 ÔÀ 2006ð., ³çîòåðì, 3ò. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190

9

FIAT

Ô³àò-Äóêàòî 2007 ð, 2,3ë, äèçåëü, 6- ñò, çåëåíèé, íîâà çèìîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëáâà÷, ABS,ARB, 103 500 ãðí, òîðã. Òåë: (067) 6032059; (068) 0523646

:

Ford

Ôîðä-Òðàíçèò 1996ð., 2.5 òä, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé, íîâà ãóìà, ã/ï, ÀÂÑ, 37720ãðí. Òåë: (066) 5481665

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ-240 1981 ð, 2,4 ë, äèçåëü, 5-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà ãóìà, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, ôàðêîï, 30340 ãðí, òîðã. Òåë: (097) 6446303 Ìåðñåäåñ-³òî 1999ð., 2.2öä³, 5-ñò.ÊÏÏ, ÷îðíîé áóñ, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé, 6ì³ñöü, ã/ï êåðìà, 86100ãðí. Òåë: (096) 3560547; (097) 9763507 Ìåðñåäåñ-Âàð³î-512 1997 ð, 2,9 ë, TD, ÷åðâîíèé, ñïàðêà, 16 ì³ñöü, 78. 660 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5070425

_

Renault

Ðåíî-Òðàô³ê 2005ð., 1.9ë, 6-ñò.ÊÏÏ, ïðîá³ã 160000êì, âàíòàæîïàñàæèð, 7+1, 11900. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (093) 0270771, (095) 7027422 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ðåíî-Òðàô³ê 2007ð., á³ëèé, ïàñàæèð, 6-ñò.ÊÏÏ, âèñîêèé, äîâãèé, åëåêòðîïàêåò, íîâà ãóìà, ðåìåí³, ô³ëüòðè íîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3608445

q

ÃÀÇ

ÃÀÇ-51 ñàìîñêèä 1974ð., íà õîäó, ó ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (099) 2293029 ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1980ð., 10000ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÃÀÇ-53, ãàç-áåíçèí, 17000ãðí. Òåë: (096) 1412142 ÃÀÇ-69, òåðì³íîâî. Òåë: (099) 4374774

x

ÇÈË

DzË-130 1990ð., 4750 ì êóá, 5- ñò, ñèí³é, õîðîøèéô ñòàí, ñàìîñêèä, ïðîá³ã 50 000 êì, 57 000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 6969774; (096) 9529801 DzË-130, ãàç-áåíçèí, ôóðãîí, â õîðîøîìó ñòàí³, àáî ïîì³íÿþ íà ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü àáî òðàêòîð. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 DzË-130, äèçåëü. Òåë: (095) 8151225 DzË-130, ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí. Òåë: (067) 7027560

DzË-130, áîðò-òåíò, ãàç/áåíçèí, 8 áàëîí³â. Òåë: (096) 3888438 DzË-130, ãàç/áåíçèí, áîðò. Òåë: (067) 1572400 DzË-130, ôóðãîí + ïðè÷³ï ôóðãîí, ãàç/áåíçèí, 14 áàëîí³â. Òåë: (096) 3888438 DzË-431410, 1990ð., áîðòîâèé, ò/î, ñòðàõîâêà, 13000ãðí. Òåë: (050) 2394922

|

戓˂ 戓˂-5511

ç íàï³âïðè÷åïîì ÌÀÇ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ìîæëèâèé ïðîäàæ îêðåìî. Òåë: (096) 9491520



4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

4.03

t

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Êàää³ 2005 ð, 2,0 ë, äèçåëü, 5ñò, á³ëèé, 5 ì³ñöü, ïðîá³ã 220 000 êì, íîâà ãóìà, 50êÂò, ABS,ARB. Òåë: (050) 8405165; (096) 0300264 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ35 1999ð., 2.5ë, äèçåëü, 75 ê Âò, á³ëèé, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS8 ì³ñöü, äîâãà áàçà, 99240ãðí, òîðã. Òåë: (050) 7075157 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò2 1989ð., 1.7ä, ïàñàæèðñüêèé, 25000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

ÌÀÇ

ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321

†

ÓÀÇ

ÓÀÇ-469 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ãàç-áåíçèí, ìåòàëåâèé äàõ, 30000ãðí. ÃÀÇ-2705 “Ãàçåëü”, âàíòàæîïàñàæèðñüêèé, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ãàç-áåíçèí, 25000ãðí. Òåë: (050) 3782240; (097) 5939222 ÏÎÏÈÒ Ç²Ë-130, ñàìîñêèä, áîðòîâèé àáî áóäêó, ìîæíà áåç äîêóìåíò³â. Òåë: (067) 7600408

4.05

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842 Äâèãóí ÑÌÄ-62 ç òðàêòîðà Ò-150. Òåë: (098) 8017175

Äî òðàêòîðà Ò-16: ðàìó, ÊÏÏ, êóçîâ òà ³í.; çàï÷àñòèíè äî Ò-40: òðàíñì³ñ³þ, êàá³íó, çàäí³ äèñêè, ðóëüîâå òà ³í; Äâèãóí äî Ò-25 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó. Òåë: (066) 0278892; (096) 2928247 Åêñêàâàòîð “ÞÌÇ-ÅÎ-2621". Òåë: (097) 4632160 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã ÊÒÍ äâîðÿäíèé ïðè÷³ïíèé, Ïîëüùà. Òåë: (097) 2965995 Êàðòîïëåçáèðàëüíèé êîìáàéí “Äðóæáà”. Òåë: (095) 8151225 Êàðòîïëåêîïà÷ â õîðîøîìó ñòàí³, äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 0426932 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷, îäíîðÿäíèé, íàâ³ñíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 4315117 Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082 Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí “Âîëüâî-1130", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Âîëüâî-830", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí áóðÿêîêîïàëüíèé “Riecam RBM-300" 1997ð. Òåë: (097) 3014790, Îëåã Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082

Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: “Âîëüâî”, “Êëààñ”, “Äæîí ijð”, MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó. Òåë: (050) 1849978; (098) 7421737 Êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³, ãðàáàðêè, áîðîíè, êîïà÷êè, êóëüòèâàòîðè, ïëóãè, ñ³âàëêè, îáïðèñêóâà÷³, ñàäæàëêè. Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüí³ “Àííà”, “Áîëüêî”, “Êàðëèê”, “Ãð³ììå” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006 Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082 Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 ̳í³-òðàêòîð Ñåíòàé 24 Â, 2010 ð, ðåì³ííèé. Òåë: (050) 5110710; (067) 9131550 ̳í³-òðàêòîð ßïîí³ÿ ïîâíèé ïðèâ³ä. Òåë: (067) 2933006 ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Ìîëîòàðêà, çåðíîâà äî òðàêòîðà, 4000ãðí. Òåë: (050) 2394922 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274

Íàâàíòàæóâà÷ íà íàâ³ñêó äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÞÌÇ, âèñîòà ï³äéîìó 3.2ì, â/ï 3ò, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñèïó÷èõ ìàòåð³àë³â (âóã³ëëÿ, ï³ñîê, ùåá³íü). Òåë: (097) 4975300

Îáïðèñêóâà÷³ 400-800ë, êàðòîïëåñàäæàëêè, êàðòîïëåêîïà÷³, ðîçêèäà÷³ ì³íäîáðèâ, êîñàðêè ðîòàö³éí³, ãðàáàðêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ãðóíòîôðåçè. Òåë: (067) 9288191; (066) 3878894 Îãîðîòà÷ äëÿ êàðòîïë³, òðàêòîðíèé. Òåë: (067) 2735093

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ïëóã 2 êîðïóñíèé. Òåë: (096) 1220729 Ïëóãè 4 ³ 5 êîðïóñí³. Òåë: (095) 8151225 Ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ñàäæàëêè, îáïðèñêóâà÷³, îáãîðòà÷³, ÊÒÍ, îäíî òà äâîðÿäí³. Òåë: (096) 9798533 Ïðåñ-òþêîâêó êëàñ íà êâàäðàòí³ òþêè. Òåë: (098) 8017175

Ïðåñï³äáèðà÷³, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ òà ³í. ñ/ã òåõí³êó òà çàï÷àñòèíè. Àñîðòèìåíò òîâàðó íà ñàéò³: www.fermeragro.com.ua. Òåë: (0332) 767912 (Ëóöüê); (066) 3542104; (066) 5281360 Ïðè÷³ï 2-ÏÒÑ-9. Òåë: (095) 8151225 Ïðè÷³ï äî òðàêòîðà Ò-25, áåç äîêóìåíò³â, 4500ãðí. Òåë: (067) 7790751 Ïðè÷³ï-ïëàòôîðìà 3,5õ8ì. Òåë: (098) 8017175 Ïðè÷³ï-øàñ³, íîâèé, îäíîâ³ñíèé, â³éñüêîâèé íà ðåñîðàõ, äî ì³í³-òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ïðè÷åïè íîâ³ îäíîâ³ñí³, â³éñüêîâ³, øàñ³ íà ðåñîðàõ äî ì³í³-òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêî¿ òåõí³êè (òðàêòîðè, ìîòîáëîêè), ðåñòàâðàö³ÿ âîäÿíèõ ïîìï òà øåñòåðåíü, ðåìîíò ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741 Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà: êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³, êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîïà÷êè, òðàêòîðè, êîñàðêè òà ³íøà òåõí³êà. Òåë: (067) 3910253; (066) 8701542 ѳâàëêà ê³ííà äî òðàêòîðà. Òåë: (098) 2628201 ѳ÷êàðíþ äî êîìáàéíà, øèðèíà 1,1ì. Òåë: (098) 8017175 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019

Òðàêòîð ÌÒÇ-80 1992ð., ìàëà êàá³íà, º ðîçêîïëåêòîâàíèé ÌÒÇ-80, äâèãóí Ä-240; ïàòðîí òîêàðíèé 300, ç çâîðîòí³ìè êóëà÷êàìè. Çàï÷àñòèíè äî äâèãóíà Ä-240. Òåë: (099) 7359139; (098) 5169673 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà. Òåë: (097) 2669952 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ç âåëèêîþ êàá³íîþ, â³äì³ííèé ñòàí, îäèí âëàñíèê, 2000 ìîòî ãîäèí. Òåë: (095) 8622070 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð Ò-16 1980ð., ç äîêóìåíòàìè, äâèãóí Ä-21 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ã³äðàâë³÷íà ï³äâ³ñêà, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (050) 5521906, ï³ñëÿ 18.00 Òðàêòîð Ò-16. Òåë: (097) 2669952

Òðàêòîð Ò-25 1993ð., ç êàá³íîþ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³ òà Ò-25 áåç êàá³íè 1984 òà 1990ð. Êàðòîïëåêîïà÷êè äâî-, îäíîðÿäí³, íîâ³ òà á/â; ïðåñï³äáèðà÷³ “Êëààñ”, “ѳïìà”, “Âåëüãåð” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006 Òðàêòîð Ò-25 1990ð, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 1220729 Òðàêòîð Ò-25 ó äîáðîìó ñòàí³, ïëóã 2-õ êîðïóñíèé, ñàäæàëêà êàðòîïëÿíà ç ïëóãîì, äèêîâà áîðîíà. Òåë: (067) 9584121 Òðàêòîð Ò-25. Òåë: (068) 3321436 Òðàêòîð Ò-40. Òåë: (097) 7647004

Òðàêòîð ÞÌÇ, Ò-40ÀÌ. Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4, ïëóã 2-, 3-êîðïóñí³, òðèêóòêè, òà çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 2425301 Òðàêòîð ÞÌÇ-6 1993ð, âåëèêà êàá³íà, 29000ãðí; Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4, 8000ãðí; Çàï÷àñòèíè ÞÌÇ, çàäí³/ïåðåäí³ äèñêè, ïîêðèøêè; Âåëèê³ áîðîíè; Êîë³íâàë Ò-40; Íàâ³ñêà ÞÌÇ, â çáîð³; Ò-40 “Ìîëäàâàí” 1999ð., 25000ãðí. Òåë: (067) 7705820, (068) 6257266 Òðàêòîð ÞÌÇ-6 ÀË, âåëèêà êàá³íà, ïðèöåï ³ ïëóãè. Òåë: (098) 2422827 Òðàêòîð âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, äâèãóí ÌÒÇ-80, ïëóã, êóëüòèâàòîð ó êîìïëåêò³, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 9616689

Òðàêòîð Ò-25, ó ì.Ëóöüêó. Òåë: (050) 1669111; (096) 1399028 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

Òðàêòîðè ÌÒÇ, (á/â òà íîâ³). Êîì•áàéíè: “Äîí”, “Á³çîí”, “˳äà”, TS-59;

“Êåéñ”, “Êëààñ-Ìåãà”, “Äæîí-ijð”. Áóðÿêîêîìáàéí “Êëÿéíå”, “Õîëìåð”. Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé. Ïðè÷³ï ÃÊÁ. Ç/÷ äî ÑÊ-5 “Íèâà”; ÊÏÏ äî DzË-130, âîðîòà ãàðàæí³. Òåë: (03342) 93214 (Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé); (097) 2777435; (050) 6711093 Òðàêòîðè Ò-40, Ò-40ÀÌ, ó õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40ÀÌ ç êðàíîì, ÞÌÇ, ËÒÇ-60; ïëóã òðèêîðïóñíèé, êîëåñà äëÿ ì³æðÿä-


4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð.

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

戓˂

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÊàìÀÇ: êàðäàííèé âàë, êîøèê ç÷åïëåííÿ, òà ³í. Òåë: (098) 4457308

ÌÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ-5337: êóçîâ, ðîçì.4,5õ2,5ì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ-54328: ñêëî ëîáîâå. Òåë: (067) 3038903 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 3392483 çàï÷àñòèíè äëÿ

íîãî îáðîá³òêó, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 2699328 Òðàêòîðè ÞÌÇ, â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³, âåëèê³ êàá³íè, ç äîêóìåíòàìè, îòâàë â çáîð³, äâèãóí Ä-65, çàäí³é ì³ñò ÞÌÇ â çáîð³, ç êîëåñàìè, ëîíæåðîíè. Òåë: (067) 3323713 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

Òðàêòîðè ÿïîíñüê³, äèçåëüí³ â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ; ïðîäàì ëîïàòó ç ðàìîþ äî òðàêòîðà Ò-25 (çàâîäñüêó). Ïðîäàì ïëóã äâîêîðïóñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (0332) 704684 (Ëóöüê); (050) 6227109 Òðàêòîðè Ò-40 1991ð., Ò-25 1988ð.; ÌÒÇ-80 1991, 1994ð.; çàï÷àñòèíè á/â: ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÞÌÇ. Òåë: (067) 3609149; (050) 9936211

Òðàêòîðè

íîâ³ (Êèòàé), ìîòîáëîêè á/â (ßïîí³ÿ), íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ìîòîáëîêè, ì³í³-êîìáàéíè, åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êðåäèò, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, ñåðâ³ñ. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823

êâè÷-408, Ìîñêâè÷-412, ÂÀÇ-2101, 2106, 2108, ÃÀÇ-69, ÓÀÇ-469, ÃÀÇ-24, Ãàçåëü, ÃÀÇ-51, 52, 53, DzË-164, -130; ïàëèâí³ íàñîñè. Çàï÷àñòèíè äî à/ì ÓÀÇ òà “Âîëãà”. Òåë: (03357) 23077 (Êàì³íü-Êàøèðñüêèé); (050) 5676752 Êîëåñà, 4øò, 205õ55õ16ñì. Òåë: (096) 7659142 Êîìáàéí “Äæîí ijð 965, 975, 985": æàòêà 5ì ç ð³ïàêîâèì ñòîëîì. Òåë: (097) 0748424 ÌÒÇ: êîøèê ç÷åïëåííÿ, öèë³íäð, ã³äðàâë³÷íèé. Òåë: (068) 3321436 Íîâà ãóìà ç ͳìå÷÷èíè äî ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòî, â³äì³ííà ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ â³ä âèðîáíèêà, 1 ð³ê. Òåë: 066) 3757799; (096) 7827986 Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ðàä³îñòàíö³ÿ äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Ðåìîíò òà ïðîäàæ òóðá³í äëÿ ð³çíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ñòðîê âèêîíàííÿ äî 5 äí³â, ãàðàíò³ÿ îäèí ð³ê. Òåë: (067) 3067039 Àäð: globally@mail.ru Ò-40: çàï÷àñòèíè, êîðîáêà ç ïðîì³æóòêîþ, äâèãóí, ïåðåäí³é ì³ñò âåäó÷èé, êîðçèíà, êðàá, áîðòîâ³, êîë³íâàë, ðåâåðñ, ÃÏ ðóëÿ, çàï÷àñòèíè âåäó÷îãî. Òåë: (097) 2669952 Òðàêòîð Ò-150: äâèãóí. Òåë: (095) 8151225 Òðàêòîð Ò-25: ïàëèâíèé íàñîñ, ñòàðòåð. Òåë: (067) 2735093

Òðàêòîð ÞÌÇ: çàäí³ øèíè. Òåë: (067) 1027735 Ô³øêà äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Øèíè. Òåë: (096) 5701602; (066) 7789260 çàï÷àñòèíè äëÿ

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àâòîøðîò. Çàï÷. äî: “Àóä³-80, -À4, -À-100, -À6 1996ð, 2000ð, (1.8-2.3) 2.6, 2.8, 1.8Ò²; ”Ìåðñåäåñ": -124; -Ñ-202; -210; “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ” 1.9ÒÄ, 1.8Ò², 2000ð; -Ôåë³ö³ÿ", 1.3á. Ãóìà çèìîâà R-13 -14 -15, -16; Ìàçäà 6-26 1990ð, 2.0³. Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3. Òåë: (0362) 611620; (067) 7348206, (066) 7009595 Áàê ïàëèâíèé 170ë, êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ á/â, êëþ÷³. Òåë: (097) 3875158; (063) 2595859 Ãóìà 205õ60õ15 çèìîâà. Òåë: (067) 7816104 Äâèãóí 6 òóðáî-äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 1120262 Äâèãóí äî Ôîëüêñâàãåí 1,6 ë, Ôîðä ѳºðà, 1, 8 ë,TD, ïàëèâíóàïàðàòóðó, äî àâòîìîá³ëÿ Òîéîòà 2,0 ë, TD, ÊÏÏ äî àâòîìîá³ëÿ Ôîëüêñâàãåí, 5-ñò. Òåë: (050) 9253831 Äâèãóí ç ðåäóêòîðîì, 3,5îá/õâ. Òåë: (0362) 683684 Äâèãóíè Ä-240 ÌÒÇ, Ä-144 Ò-40, “ÊàìÀÇ-740". Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Äâèãóíè òà çàï÷àñòèíè äî òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493; (097) 2528912, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó)

ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÓÇÎÂÀ

Audi

Àóä³, 1,6ë., áåíçèí, äâèãóí ç êîðîáêîþ. Òåë: (067) 8366967 Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Avia

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

BMW

ÁÌÂ-530, -730: ðîçïîä³ëü÷èé âàë, íîâèé. Òåë: (067) 3038903 ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

ÁÌÂ: äèñêè R15, 4øò., íîâ³, îðèã³íàë, 800ãðí/øò; R16, 4øò., á/â ç ãóìîþ, 500ãðí/øò. Òåë: (050) 6857370 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ: ÊÏÏ (Îïåëü); äâåð³ (ïðàâ³ â çáîð³) äî ÂÀÇ-2109; äâèãóíè äî ÂÀÇ-2105, -2106. Òåë: (050) 9676607; (050) 6685940 çàï÷àñòèíè äëÿ

Fiat

Ô²ÀÒ, ÏÅÆÎ, ÐÅÍÎ, ѲÒÐΪÍ. Çàï÷àñòèíè ïðîïîíóº ìàãàçèí “Çàõ³äàâòî”. Òåë: (03622) 59086; (067) 9001208; (067) 7747671; (0362) 610655 Àäð: гâíå, Ìëèí³âñüêà, 25 (â ïðèì³ùåíí³ “гâíåíàñ³ííÿîâî÷”) Ô³àò-Äóêàòî 1999ð., ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0488891 Ô³àò-Óíî: äèñê ìåòàëåâèé R13 1øò, êîâïàêè îðèã³íàëüí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Îïòèêà, äåòàë³ ï³äâ³ñêè òà äâèãóíà à/ì ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Øèðîêèé âèá³ð. Òåë: (0362) 610655, 59086; (067) 9001208; (067) 7747671

Çàï÷àñòèíè. ÂÀÇ-2101: äâèãóí ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, 2800ãðí; 5-ñò.ÊÏÏ äî ÂÀÇ-2107, 1500ãðí; Ô³àò-Ô³îð³íî: íàï³ââ³ñ³, 2øò. Ñòåíä äëÿ ðåãóëþâàííÿ ôîðñóíîê äèçåëüíèõ äâèãóí³â, 1600ãðí. Òåë: (097) 7403306 Çí³ìà÷³ ï³äøèïíèê³â, ìåòàëåâ³. Òåë: (098) 3843701

Êîë³íâàëè äî Ò-40, ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-80, ÞÌÇ, Ò-150, à/ì “Âîëèíÿíêà”, Ìîñ-

çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Iâåêî: ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (0362) 204579; (097) 4359465 çàï÷àñòèíè äëÿ

KIA

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Lexus

Ëåêñóñ ÐÕ-300: ñò³éê³ ïåðåäí³ ãàçîâ³ íîâ³. Òåë: (050) 3755295

çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìîòîáëîê. Òåë: (050) 3752836 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî à/ì. Òåë: (096) 7351404

Àâòîçàï÷àñòèíè

Isuzu

Mazda

Ìàçäà-3 2004ð., õåò÷áåê: íàêëàäêà íà ïåðåäí³é ïîð³ã, êðèøêà íà çàïàñêó ï³ä ³íñòðóìåíòè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ÏÎÏÈÒ

4.10

çàï÷àñòèíè äëÿ

Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

çàï÷àñòèíè äëÿ

Óïðÿæ ê³ííà, ñàíè ê³íí³, ïëóã ê³ííèé. Òåë: (067) 1027735

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ÓÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Mercedes

Ìåðñåäåñ 2,4ë., äèçåëü: äâèãóí ç êîðîáêîþ, 3500ãðí. Òåë: (097) 7594023 Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ-208, -308: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2735093

Ìåðñåäåñ-³òî: äèñê êîëåñà R16. Òåë: (050) 3751531 Ìåðñåäåñ-Ïð³íòåð: çàâ³ñè çàäí³õ äâåðåé, ìîòîð÷èê íà ï³÷êó, íîâ³. Òåë: (096) 4006335 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissa

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Opel

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ-28-35, äî 1992ð, 2.4ë, äèçåëü: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóïèö³ ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, â çáîð³, ðåø³òêà â çáîð³, áàê êîìïëåêòíèé ç êðèøêîþ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ôîëüêñâàãåí-Ïàñàò-Â3, 1.6ë, òä³ 5-ñò.ÊÏÏ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 9518961 Ôîëüêñâàãåí-Ò5: ïåðåäíÿ ÷àñòèíà. Òåë: (068) 7937393; (068) 0349117 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÂÀÇ

ÂÀÇ-01-09: ÊÏÏ, êåðìîâ³ êîëîäêè, ìàõîâèêè, âàëè êåðìîâèõ êîëîíîê, áëîêè, ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 5546169 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”: äèñêè ëåãêîñïëàâí³ 4øò. Òåë: (096) 1412142 ÂÀÇ-2121: ì³ñò ïåðåäí³é á/â 300ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÃÀÇ

ÃÀÇ-24: êàïîò, êðèëî çàäíº. Òåë: (050) 3751531 ÃÀÇ-3110: êðèøêà áàãàæíèêà, áàëêà, äèñê êîëåñà. Òåë: (050) 3751531 ÃÀÇ-3110: øàðîâ³ îïîðè íèæí³. Òåë: (067) 3038903 ÃÀÇ-51, 52 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (0362) 629794; (097) 1545924 ÃÀÇ-51, ÃÀÇ-52: âàë êàðäàííèé, çàäíüîãî ìîñòó â çáîð³. Òåë: (050) 8145103 ÃÀÇ-53, ÃÀÇ-54, ÐÀÔ, Ìîñêâè÷-2140: çàï÷àñòèíè ³ àãðåãàòè. Òåë: (097) 7932862 ÃÀÇ-53: ïî çàï÷àñòèíàõ, äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷, ðåñîðè. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669 ÃÀÇ-53: ðåñîðà çàäíÿ, ï³äñèëþâà÷ ãàëüì ã³äðîâàêóóìíèé, êîìïëåêò êîðåííèõ ³ øàòóííèõ âêëàäèø³â. Òåë: (050) 8145103 ÃÀÇ-53: ðîçäàòî÷íà êîðîáêà íà ÊÏÏ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Ãàçåëü: êðèëî ïåðåäíº, ñòàðèé òèï. Òåë: (050) 3751531

Peugeot

Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Renault

Ðåíî-11 ïî çàï÷àñòèíàõ, äâåð³ ïåðåäí³, ïàíåëü ïðèëàä³â, åëåêòðîìåõàí³çìè. Òåë: (067) 3033463 Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ðåíî-Òðàô³ê: äâèãóí 2.2ë., áåíçèí. Òåë: (097) 6459005 çàï÷àñòèíè äëÿ

Skoda

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: âàæ³ëü (ðè÷àã). Òåë: (0362) 643685; (067) 41867960 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

Òîéîòà-Êåìð³: ñò³éê³ ïåðåäí³, ãàçîâ³ íîâ³. Òåë: (050) 3755295 Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí ËÒ-28-35, 1992ð: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóï³öè ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, ðåø³òêà, ïîâîðîòè ïåðåäí³, áàê êîìïëåêòíèé ç êðèøêîþ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ôîëüêñâàãåí Ò-4: äâèãóí 2,4ë, ðîáî÷èé. Òåë: (096) 7659142 Ôîëüêñâàãåí Ò-4: ð³çí³ çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 7659142

Óðàë

çàï÷àñòèíè äëÿ

Óðàë, ÊàìÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

ÏÎÏÈÒ ÃÀÇ-53: êîëåñà. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669 ÊÏÏ äî à/ì ÇÀÇ-1105 “Òàâð³ÿ” 1.1. Òåë: (096) 2135552

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Äâèãóí “Äíåïð-11", ”Þï³òåð-4", “Ìèíñê” 3 øâèäê³ñíèé, Ä-8, ðåäóêòîð “Ìóðàâåé”, êîë³íâàë ÓðàË, ïîðøíåâà “Ïëàíåòà”, ³íø³. Òåë: (050) 3522453 Ìîòîöèêë “Óðàë”, 1500ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 1988822

Îö³íêà âñ³õ âèä³â êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027 Ñêóòåð “Äåô³àíò”, 4-òàêòíèé, Êèòàé. Òåë: (097) 0487826 Ñêóòåð “Õîíäà-Òàêòà”, ßïîí³ÿ, 2000ãðí. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529

4.21

Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêë³â òà ìîïåä³â

4.21 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêë³â òà ìîïåä³â

ÏÎÏÈÒ Ðåëå ðåãóëÿòîðà ÐÐ-121,àáî ÐÐ-45, äî ìîòîðîëåðà “Òóðèñò-Ìóðàâåé”. Òåë: (096) 4259484

4.40

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ãàðàæ öåãëÿíèé êîîï."Òåêñòèëüíèê". Òåë: (050) 6033990; (0332) 712065 Ïðîäàì. Ãàðàæ öåãëÿíèé ó êîîïåðàòèâ³, ð-í ËÏÇ, îõîðîíà, ñâ³òëî, 25000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì àáî ãàðàæ ó ³íøîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (095) 5709119

²íø³ Çäîëáóí³â. Ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠ̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 0301888

4.50

Àâòîïîñëóãè

4.50 Àâòîïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Çâàðþâàííÿ êóçîâ³â òà ãëóøíèê³â. Òåë: (067) 1726125 Çâàðþâàííÿ, ðèõòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (098) 3759883 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303

Ðåìîíò äâèãóí³â

âñ³õ ìàðîê àâòîìîá³ë³â (ãàðàíò³ÿ 100000êì). Ðåìîíò õîäîâî¿ ÷àñòèíè òà ³íøîãî. Òåë: (067) 3633155, (097) 4756715, (097) 7452974

Ðåìîíò õîäîâî¿ àâòîáóñ³â “Áîãäàí”, “Åòàëîí”, “²âàí”, “Ìåðñåäåñ”, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (095) 3372281 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191 Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

4.56

Àâòîòóðè

4.56 Àâòîòóðè

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Ìàãàçèí “Àâòîðàé”

Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåò 1994ð.: ïî çàï÷àñòèíàõ, ç äîêóìåíòàìè, äâèãóí ï³ñëÿ êàï ðåìîíòó. Òåë: (067) 7015713 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Îïåëü: ñòóïèö³, àìîðòèçàòîð. Òåë: (0362) 633158 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÓÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

4.20

Îö³íêà ãàðàæ³â. Íàéíèæ÷³ ö³íè íà ïîñëóãè. Òåë: (0362) 460563; (067) 3465715; (095) 3168027

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷ “²Æ-Êîìá³”: çàï÷àñòèíè, á/â. Òåë: (096) 3871252 Ìîñêâè÷-412: òðàìáëåð, âîäÿíèé íàñîñ. Òåë: (0362) 633158 Ìîñêâè÷: çàï÷àñòèíè. Òåë: (03652) 42464; (097) 8489731

21

Ãàðàæ³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãàðàæ³ öåãë., êîîï."Êîëåñî", ÐÓÌ, Ñòàðèöüêîãî, íîâîáóäîâè, ñâ³òëî, îõîðîíà, â³äåî., âîðîòà ï³ä áóñ, ï³äâàëè ïî ïåðèìåòðó, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (067) 3621563, (067) 3621402

Âèãîòîâëåííÿ

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

Òåë: (0362) 450774; (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÇÀÇ

ÇÀÇ-968, ð³çí³ çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 5517178 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÇÈË

DzË-130 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (096) 1743298

DzË-130 íà/ïî çàï÷àñòèíàõ, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (097) 5781786 DzË-130, ÃÀÇ-52. Òåë: (0362) 249149 (гâíå); (067) 3638720 DzË-130: êîìïëåêò ïîðøíåâèõ øàòóí³â. Òåë: (050) 8145103 DzË-130: ëàíöþãè â³ä îæåëåäèö³, 350ãðí/øò. Òåë: (050) 2394922 DzË-130: ì³ñò ã³ïî¿äíèé ç áîºì. Òåë: (067) 7027560 DzË-131: â³çîê çàäí³é â çáîð³, ðåäóêòîðà ìîñò³â, ðåñîðè íîâ³, êàðäàíè, ãîëîâêè áëîêó, êàá³íè, ÊÏÏ â³äáîðó ïîòóæíîñò³. Òåë: (067) 1255402 DzË-131: äâèãóí, ðàä³àòîð 3, 4 ñåêö³éí³, ì³ñò ïåðåäí³é â çáîð³, êóëàêè ïîâîðîòí³ ïåðåäíüîãî ìîñòà, òÿãè ðåàêòèâí³, ðîçäàòî÷íà ÊÏÏ, êàðäàíè, ëåá³äêà. Òåë: (095) 5230015; (096) 5701602 DzË-131: äâèãóíè, ãîëîâêè áëîêó ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðåäóêòîðà, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË-131: ðåäóêòîðè, äâèãóíè, ãîëîâêà áëîêó, ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

DzË: çàï÷àñòèíè á/â, äîêóìåíòè. Òåë: (096) 3888438

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942 Ãàðàæ “÷åðåïàøêà”, àáî çäàì â îðåíäó, âóë.Êîñòðîìñüêà. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422 Ãàðàæ ìåòàëåâèé Êîòëÿðåâñüêîãî 3.40õ6.50ì., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 4271747 Ãàðàæ öåãëÿíèé. Øóõåâè÷à, êîîïåðàòèâ “Çà êåðìîì”, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. Òåë: (0362) 265719; (067) 2670710

Ãàðàæ, Â.Äèâ³ç³¿, ñó÷àñíèé ðå•ìîíò, íà ï³äëîç³ òà â îãëÿäîâ³é ÿì³

ïîêëàäåíà ïëèòêà, öåãëÿíèé, ñóõèé, 24 êâ.ì., âèñîòà 3.1ì, âîðîòà óòåïëåí³ ï³ä áóñ 2.5õ2.5ì., åëåêòðèêà. Òåë: (099) 4882265, (097) 6046295 Ãàðàæ, ³ä³íñüêà, 20 êâ.ì, öåãëÿíèé, 8000ãðí. Òåë: (097) 8634289 Ãàðàæ, Äâîðåöüêà, 2000ó.î. Òåë: (0362) 282430 Ãàðàæ, Êóð÷àòîâà, êîîïåðàòèâ “Òóðèñò”, ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë: (067) 9075538

Ãàðàæ, ÏÌÊ-100, 2-é ïîâåðõ, ñóõèé, ñâ³òëî, îøòóêàòóðåíèé. Òåë: (098) 3677462 Ãàðàæ, êîîï."Àâàíãàðä-Ìàçäà", ª.Êîíîâàëüöÿ, 7-À, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñâ³òëî, îïàëåííÿ, îõîðîíà, àáî îáì³í íà àâòî, çåì.ä³ëÿíêó ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com Ãàðàæ, êîîï. “Êîëåñî”, 2-ïîâ, öåãë, ÿìà, ï³äâàë, ñâ³òëî, îõîðîíà; Ãàðàæ, êîîï. “Êîëåñî”, âèñ.-2.6ì, ï³ä áóñ, öåãë., ÿìà, ï³äâàë, ñâ³òëî, 29000ãðí. Òåë: (096) 3627130 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, öåãëÿíèé, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774

Àçáåñòîâà òðóáà, ä³àì.150ìì, 200ìì, äîâæ.4-5ì. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Àïàðàò çâàðþâàëüíèé, 220-380 Â. Òåë: (067) 5845684 Áàëîí ãàçîâèé. Òåë: (098) 5517178 Áåíçîð³ç ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, íîâèé â êîðèñòóâàíí³ íå áóâ ç äâîìà ôîðñóíêàìè ó êîìïëåêò³, 350ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 637363; (098) 4458008 Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (096) 7335694 Áî÷êà ³ êóíã â³éñüêîâèé. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ ç ªâðîïè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Âåðñòàò. Òåë: (067) 6893793 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåë: (0362) 282430; (050) 3751486 Âåðñòàòè ñòîëÿðí³, ìåòàëîîáðîáí³. Òåë: (0362) 644353, 629905 Âîçèêè ðîçì.70õ1,3ñì. Òåë: (098) 3843701 Ãâèíò ç áðîíçîâîþ ãàéêîþ, òà áðîíçîâó ãàéêó. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Äâèãóí DzÄ, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (066) 8157259 Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò “Ôðåéçåð”. Òåë: (097) 5287347 Äèìîãåíåðàòîðè, íà âèñîêî ÿê³ñíó êîïòèëüíþ, â³ä 1-60 êóá.ì. Òåë: (057) 7201487 Àäð: kasar2005@yandex.ru ªìê³ñòü ñòàëåâà, ãîðèçîíòàëüíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ªìí³ñòü 1000ë, âàãà ºìíîñò³ 60êã. Òåë: (067) 3901299 Åëåêòðîäâèãóí, äâèãóí ðåäóêòîð, ðåäóêòîð. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Åëåêòðîäâèãóíè 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 10, 15, 30, 75, 90êÂò, â³ä 70 äî 3000îá/õâ., òåëüôåðè Ðîñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, âåíòèëÿòîðè ð³çí³ â³ä N2 äî N8. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè 3000îá/õâ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Åëåêòðîäâèãóíè ìàëîïîòóæí³. Òåë: (067) 5845684 Åëåêòðîêîðìîð³çêà. Òåë: (096) 7335694 Çàãîòîâêè ëàì³íîâàíî¿ ÄÑÏ äëÿ ìåáë³â. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720


22

«Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð. w

Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³. Òåë: (0362) 633158 Êîëåñà ÷àâóíí³ ä³àì.25ñì. Òåë: (098) 3843701 Êîïòèëüí³ êàìåðè óí³âåðñàëüí³, ïðîôåñ³éí³ ³ ïîáóòîâ³, êîï÷åííÿ â³ä 50êã/ñóòêè, äëÿ áóäü-ÿêî¿ ïðîäóêö³¿-ìÿñî, ñàëî, ðèáà, ïòàõè, êîâáàñè, ³ ³í. Òåë: (057) 7201487 Àäð: kasar2005@yandex.ru Êóíã ïîëüñêèé â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 1617788 Ëåá³äêà â³éñüêîâà. Òåë: (067) 9728920 ̳øêè ïîë³ïðîï³ëåíîâ³, á/â. Òåë: (097) 8051638

Ìåòàëîøóêà÷ ïðîôåñ³éíèé, ïîøóê 3ì. Ãàðàíò³ÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 3858903 Íèòêà àëìàçíà. Òåë: (098) 3843701 Îáëàäíàííÿ äëÿ â-âà â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â 20õ20õ40, íà 4 ôîðìè, ç òèðñè, â³äñ³âê, îðåíäà 45ãðí/äåíü. Äîñòàâêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ áëîê³â íà 4 ôîðìè, ö³íà 4800ãðí. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 3625501 Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî. Îðåíäà. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Îïàëóáêà ãîðèçîíòàëüíà “Doka-350", â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Îïàëóáêà, ñò³éêè òåëåñêîï³÷í³ 2-3.5ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Îñöèëÿòîð-çâàðþâàëüíèê. Òåë: (067) 5845684 ϳääîíè, íîâ³, 800, 1200, 1000, 1200 ëþáèõ ìîäèô³êàö³é EVRO. Òåë: (096) 1617788 ϳ÷ ìåòàëåâà, â ñàóíó àáî ïàðíèê, øèðèíà ìåòàëó 1ñì. Òåë: (096) 6809950 Ïèëè “ARMUT PREMIUM” â áóõòàõ 30ãðí/ì. Òåë: (096) 1617788

Ïèëîðàìà îáð³çíèé âåðñòàò, öèðêóëÿðêà, âàéìà çðîùåííÿ äåðåâèíè. Òåë: (097) 7342366 Ïðåñ äëÿ ÿáëóê òà âèíîãðàäó. Òåë: (067) 5845684 Ïðèáîðè è àâòîìàòèêà äëÿ òåïëèöü, ³íêóáàòîð³â, ð³çíèõ ïðèì³ùåíü ³ âèðîáíèöòâ. Òåë: (063) 7209239; (057) 7201487 Àäð: kasar2005@yandex.ru Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ç äîøêàìè â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ëåãêîñïëàâí³, âèøêà-òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, îðåíäà. Òåë: (0362) 435256; (096) 2135552 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, îöèíêîâàíå 2õ3õ0.7ì, âèñîòà äî 100ì, â-âà ͳèå÷÷èíè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, íà êîëåñàõ, äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ðèøòóâàííÿ ôàñàäíå â îðåíäó: ðàìè, ïîðó÷í³, ä³àãîíàë³, íàñòèëè, äîìêðàòè, àíêåðà, õîìóòè. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, â³áðîðåéêà, êîìïðåñîð, ï³ñêîñòðóéíèé àïàðàò. Îðåíäà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ðóêàâèö³ ðîáî÷³ â³ä 2-7 íèòîê îïòîì. Òåë: (096) 1617788 ѳòêà äëÿ ðèøòóâàíü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Ñàäîâ³ ñóâåí³ðè. Òåë: (067) 3416667 Ñòîëè-ðèøòóâàííÿ ìóëÿðñüê³-òðè êîìïëåêòè ïî ö³í³ áðóõòó. Òåë: (0362) 279873; (067) 1347226 Ñòð³÷êà òðàíñïîðòåðíà. Òåë: (098) 3843701 Ñóøêà âèñîêî¿ ÿêîñò³, äëÿ ñóøêè, â’ÿëåííÿ, êîï÷åííÿ ì’ÿñà, ðèáè. Òåë: (057) 7201487 Àäð: kasar2005@yandex.ru Òåðìîêàìåðà óí³âåðñàëüíà: âàðî÷íî - êîïòèëüíî - ñóøèëüíèé êîìïëåêñ, âèñîêîòåõíîëîã³÷íà, âèêîíóº âñå. Òåë: (057) 7201487 Àäð: kasar2005@yandex.ru Òðàíñôîðìàòîð ÂÄÃ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Òðîñ ìåòàëåâèé ä³àì.12ìì. Òåë: (066) 6535951 Òðîñ ñòàëüíèé, øèð.20ìì, äîâæ.25ì. Òåë: (067) 1027735 Öèðêóëÿðêà á/â. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ HUSQVARNA

Áåíçîìîòîðíà òåõí³êà, Øâåö³ÿ: êóëüòèâàòîðè, áåíçîïèëè, ãàçîíîêîñàðêè, ðåéêîð³çè, êóùîð³çè, ïîâ³òðåäóâêè. Ðåìîíò òà ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Çàïàñí³ ÷àñòèíè. Ñïåöîäÿã. Òåë: (0332) 789850; (067) 3617915 Âàãîí÷èê 2õ3.5ì, á/â áåç ì³ñöÿ, ìîæíà ï³ä ìàãàçèí. Òåë: (066) 8095970

Âåðñòàò òîêàðíèé ïî ìåòàëó, ó õîðîøîìó ñòàí³, ñòîëè ñëþñàðí³; øàôè ìåòàëåâ³, áî÷êè ìåòàëåâ³ 3 òà 2 êóá.ì, ïëàñòìàñîâ³ 1 êóá.ì. Êîìïðåñîðè ïðîìèñëîâ³ 380Â, òðóáîð³ç ïî ìåòàëó 380Â. Âåðñòàò ñâåðäëèëüíèé, ïðîìèñëîâèé, 380Â. Òåë: (050) 5388958 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò òðóáîêàáåëåøóêà÷ âèçíà÷ຠâñå ï³ä çåìëåþ, õ³ì³÷íèé ñêëàä, äåôåêòè, òâåðä³ñòü. Òåë: (063) 4049474

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè —

Áåòîíîçì³øóâà÷, ïåðôîðàòîð, äðåëü, â³äá³éíèé ìîëîòîê, áîëãàðêó, ³íøå, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêà, ëþëüêà áóä³âåëüíà, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Âàãîí÷èó áóä³âåëüíèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåë: (096) 2702268 Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ç ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980 Åëåêòðîäâèãóíè ð³çí³, ìîæëèâî íåðîáî÷³ ðåäóêòîðè: ìîòîððåäóêòîðè, òåëüôåðè, àáî êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, íàñîñè Ê, ÊÌ, Ø, ÑÌ, òà ³íø³. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè, àâòîìàòè÷í³ âèìèêà÷³, ìàãí³òí³ ïóñêà÷³, äâèãóíè ÓÄ-15, ÓÄ-25, êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàï÷àñòèíè äî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ: ðàìè, çàìêè, õîìóòè, àíêåðà, ä³àãîíàë³, äîìêðàòè, ïîðó÷í³, íàñòèëè òà ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Çàï÷àñòèíè äî îïàëóáêè (ñò³éêè, òðèíîãè, êîðîíè, áàëêè òà ³íøå). Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ ʳëüöÿ íà ñåïòèê ç êðèøêîþ. Òåë: (0362) 633164; (097) 0527682 Êîëþ÷èé äð³ò â ëþáèõ ðîçì³ðàõ. Òåë: (096) 1617788 Êîòëè ïàðîâ³, ª 1/9, êîíâåêòîðè, âåíòèëÿòîðè. Òåë: (067) 3835694 Ìåòàë³çàòîð. Òåë: (063) 4049474 Ìîòîêîñó (òðèìåð), ãàçîíîêîñàðêó, áåíçîïèëó, â³äá³éíèé ìîëîòîê, åëåêòðî³íñòðóìåíò, ³íøå. Òåë: (096) 0301888 Îïàëóáêó, áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, áóä³âåëüíó ëþëüêó, áåòîíîçì³øóâà÷, ìîòîêîñó, ãàçîíîêîñàðêó, êîìïðåñîð, áåíçîãåíåðàòîð, â³äá³éíèé ìîëîòîê, ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ðîêâó, á/â. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302

ãðàâ³òàö³¿, áàòàðåÿ 6800mAh. Ö³íà 1390ãðí. Òåë: (066) 7756366, (067) 5865955 Ïðèíòåð. Òåë: (0362) 233637 Ñèñòåìíèé áëîê ç ìîí³òîðîì, 700ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Øâåéíà ìàøèíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Øâåéíà ìàøèíêà “Ïîäîëüñüêà”. Òåë: (096) 4259484

5.05

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàíêè 0.5, 1, 3ë. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 ³òðèíè õîëîäèëüí³ á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ³òðèíè õîëîäèëüí³, á/â, ð³çíÿ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âèïàðíèêè äëÿ õîëîäèëüíèõ êàìåð. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

Iíòåðíåò-ìàãàçèí

Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400; ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ òàëü åëåêòðè÷íó, áîëãàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â/ï â³ä 500êã äî 5ò òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (095) 4989079; (096) 2242148

5.02

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êîï³þâàëüíèé àïàðàò “Øàðï”, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 683684 Ïðèíòåð êîëüîðîâèé, ëàçåðíèé, ÍÐ-960. Òåë: (067) 9409117 Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

5.03

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196 Âñòàíîâëåííÿ “Windows” “XP”, “Seven”, àíòèâ³ðóñíîãî ÏÇ, ÷èñòêà â³ä â³ðóñ³â, ðîçáëîêóâàííÿ êîìï’þòåðà â³ä â³ðóñ³â. Òåë: (068) 8454004 Âñòàíîâëåííÿ “Windows”, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â. Òåë: (066) 4499896

Âñòàíîâëåííÿ Windows, Linux, Unix, íàëàøòóâàííÿ ìîäåì³â, ïðèíòåð³â, ñêàíåð³â, ë³êóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ â³ðóñ³â, ñòâîðåííÿ åëåêòðîííî-öèôðîâèõ êëþ÷³â. Òåë: (098) 0687489 Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî îáëàäíàííÿ, ä³àãíîñòèêà, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî òà ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Âñòàíîâëåííÿ òà íàëàøòóâàííÿ Windows, ïðîãðàì, äðàéâåð³â, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (098) 2261969 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êîìï’þòåðè, íîóòáóêè, ïëàíøåòè, îðãòåõí³êà. Òåë: (0362) 265844 Ìîí³òîð “Ñàìñóíã”, á/â, ïðèíòåð “Êåíî”, á/â. Òåë: (097) 3721771 Ìîí³òîð “Ñàìñóíã”, á/â, ïðèíòåð “Êåíîí”, á/â. Òåë: (097) 3721771

Ìîí³òîðè TFT, í³ìåöüê³, ïëîñê³ â³ä 300ãðí. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792 Íîâèé ìîí³òîð “Philips” LSD 27", 2200ãðí, òîðã, ìàòðèöÿ AMVA, ðîçøèðåííÿ Full Hd, 2200ãðí, âìîíòîâàí³ êîëîíêè, ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî òþíåðà. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028 Íîâèé ñèñòåìíèé áëîê, “Windows-7", ïðîöåñîð ”Intel Pentium" G2020 2.9GHz/s1155, ìàòåðèíêà Gigabyte GA-B75M-D3V, 4ãáò îïåðàòèâíà ïàìÿòü, 1850 ãðí. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028 Íîóòáóê ç ͳìå÷÷èíè ÍÐ Pavilion ZV5000, ³äåàëüíèé ñòàí, ÀÌÄ 1,6 Ããö, ÎÇÓ: 512 MB 15,4 ìàòîâèé äèñïëåé DWD-RW HDD: 60 Gb, 1350ãðí. Òåë: (097) 5503472

Ïëàíøåò íîâèé, 9.7" ºìí³ñíèé åêðàí, Android 4.1, äâà ÿäðà 1.2Ããö, Bluetooth, ÎÇÓ 1Ãá, HDD 8Ãá, äâ³ êàìåðè, äàò÷èê

Äåòàëüí³øå íà íàøîìó ñàéò³ torgoborud.com.ua. Òåë: (067) 6960784; (050) 9255595; (0362) 620160 Àäð: ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.214 Ëàð³ ìîðîçèëüí³ á/â 200, 300, 400, 700ë, ðîçì³ðè 0.09-2.1ì Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³, á/â, 200, 300, 400, 700, 1000ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìàøèíà âçáèâàëüíà ÌÂ-35. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìëèííèöÿ á/â, ì³êñåð äëÿ êîêòåéë³â á/â, ñîêîäàâêà á/â, ãðèëü äëÿ êóð 6, 9, 24øò. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó êàôå, áàðó, ³äàëüí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàð³â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ñòåëàæ³ ðîçá³ðí³, êóòíèê. Òåë: (098) 0059231 Ñòåëàæ³, â³òðèíè, ïðèëàâêè ç õðîìîâàíèõ òðóá, ÄÑÏ òà ñêëà. Òåë: (097) 3721771 Øàôà æàðî÷íà á/â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà á/â, ï³ä âîäó, äâåð³ ñêëÿí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà ï³ä âîäó, ñêëÿí³ äâåð³, 1-, 2 äâåðí³, â³ä 350-1400ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ßùèêè ïëàñòèêîâ³ 30êã, 200øò. Òåë: (067) 7816104

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà òà ÿê³ñíèé â³äåîìîíòàæ, ïðîôåñ³éíî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî, çðàçêè òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ìîæëèâèé âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (067) 6722435; (095) 8366098 ³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, õîðîøà ÿê³ñòü, äåøåâî, ïðàöþºìî ïîâí³ñòþ. Òåë: (0362) 430257; (067) 1149611 Ââåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà, âïîðÿäêóâàííÿ äîêóìåíò³â ñèñòåìàòèçàö³ÿ, åêñïåðòèçà, êàðòîíóâàííÿ ñïðàâ, îïèñè, àêòè, ïðîòîêîëè, ³ñòîðè÷í³ äîâ³äêè. Òåë: (097) 5503472 Âèãîòîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ êîðîâà¿â, òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 9890235 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ãðàí³òí³ âñ³õ êîëüîð³â â³ä 1200ãðí, áàçàëüòîâ³, ìîçà¿÷í³, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó, ð³çí³ êîëüîðè, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â, ºâðîâ³êíà, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³ ç äåðåâèíè. Òåë: (095) 1613475 Âèãîòîâëåííÿ òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 4525266 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âèãîòîâëþ íà çàìîâëåííÿ ð³çí³ ñâ³÷êè. Òåë: (067) 7259166 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493

Äîïîìîæó ïðîäàòè, îáì³íÿòè êâàðòèðó, áóäèíîê, á³çíåñîâ³ îá’ºêòè, áóäèíîê â ñåë³. Ïðîôåñ³éíèé ï³äõ³ä. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (067) 3602202, (093) 0270771 Æèâà ìóçèêà, ñîë³ñòêà, òðàíñïîðò, ÿê³ñíèé çâóê. Òåë: (096) 8169169 Êîñ³ííÿ òðàâè òà äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. Òåë: (0362) 435256 Êîñ³ííÿ òðàâè, äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. ßê³ñíî, îõàéíî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìóçèêà âåñ³ëüíà ñîë³ñòêà, òðàíñïîðò, âè¿çäè, ÿê³ñíèé çâóê. Òåë: (096) 8169168 Íàñòðîéêà ôîðòåï³àíî. Òåë: (0362) 642157 (098) 3984483 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïàì’ÿòíèêè

íàäìîãèëüí³ ç ãðàí³òó. гçí³ êîëüîðè, ô³ãóðíà ð³çêà. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âèãîòîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Âëàñíå âèðîáíèöÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ òâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãîòîâ³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, ëàð³, õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà â³ä 1200ãðí. Ñåçîííà çíèæêà. Òåë: (098) 2542014, 3622044 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400 гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, ßùèêè ç ï³ä áàíàí³â. Òåë: (067) 9250673 N1)

гçí³ ïîñëóãè

5.10 гçí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïåðåïðîäàæíà ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òåë: (096) 0301888 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³, âñ³ ñâÿòà: âåñ³ëëÿ, äèòÿ÷³ ðàíêè, äí³ íàðîäæåííÿ, áàíêåòè, êîðïîðàòèâè, ïðîôåñ³éíà òåõí³êà. Òåë: (067) 8951853; (066) 0390359 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà, ÿê³ñíî, õóäîæíüî òà ïðîôåñ³éíî, çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ â³äåîêàìåðîþ ç ïîñë³äóþ÷èì ìîíòàæåì íà Âàø ñìàê. Òåë: (0362) 615353; (067) 8951853

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 ³äåî- òà ôîòîçéîìêà, âñ³ âèäè. Òåë: (097) 5287347 ³äåî- òà ôîòîçéîìêà, ïðîôåñ³éíîþ àïàðàòóðîþ, êîìïþòåðíèé ìîíòàæ, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 9628418

³äåî-, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. ßê³ñíèé çâóê, ïîñëóãè òàìàäè, ïîë³ãðàô³ÿ, ÄÂÄ, âè¿çä ïî îáëàñò³, êîìïëåêñíî íåäîðîãî. Òåë: (097) 1852202 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü â³ä 1500ãðí., çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ªìê³ñòü àëþì³í³ºâà, õàð÷îâà, 892ë. Òåë: (050) 9648913; (098) 0552683

5.10

³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîìï’þòåðíå îôîðìëåííÿ, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5702627 ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïåðñîíàëüí³ 3D çàñòàâêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, êë³ïè. Îñîáèñòèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 6632050

Ïåðåêëàäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 204115 Ïîñëóãè êóõàðÿ, ìàíãàëüùèêà. Òåë: (098) 9568165 Àäð: viktor.pavlushenko@ukr.net Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ì³í³ åêñêàâàòîðà, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, ø³èäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890 Ïîñëóãè ìëèíà, ïîäð³áíåííÿ öóêðó íà öóêðîâó ïóäðó, çåðíà íà êðóïó, äåðòü, ïåðöþ, ñóõàð³â. Òåë: (063) 7330330 Ïîñëóãè ìîíòàæíèêà, ã³ïñîêàðòîííèêà, ïëèòêà, âàãîíêà, ëàì³íàò, ñòîëÿðêà. Òåë: (097) 5199443; (068) 0378819 Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî ôîòîãðàôà, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ïîñëóãè ñàä³âíèêà: ñòðèæêà ãàçîí³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (067) 3625501 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782 Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðåíåò. Òåë: (068) 8454004 Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðíåò. Òåë: (068) 8454004 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Ïðîôåñ³éíà â³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819 Ñêîøóâàííÿ òðàâè, ãàçîí³â, îõàéíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Òåë: (067) 3625501 Ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (0362) 435256 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ñòåëàæ³ â³òðèíè, ïðèëàâêè, ç õðîìîâàíèõ òðóá, ÄÑÏ, ñêëà. Òåë: (097) 3721771 Ñòðèæêà ãàçîí³â ãàçîíîêîñàðêîþ. ßê³ñíî. Òåë: (096) 2135552 Ñòðèæêà ãàçîí³â, êîñ³ííÿ òðàâè. Òåë: (096) 0301888 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 439092 Ôîòîïîñëóãè ïðîôåñ³éí³, ôîòîäðóê, ñëàéä-øîó. Òåë: (098) 2576617; (097) 7938955

Ôîòîïîñëóãè, çéîìêà âåñ³ëü óðî÷èñòèõ ïîä³é ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â, ôîòîìîíòàæ. Òåë: (0362) 236539; (097) 9600426 ×èùåííÿ òà ðåñòàâðàö³ÿ âåñ³ëüíèõ ñóêîíü. Òåë: (0362) 268791; (067) 3606360

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, ïðåçåíòàö³é, óðî÷èñòèõ ïîä³é. Çàïèñ DVD, Full HD ôîðìàò, íà âñ³õ âèäàõ íîñ³¿â. Âèñîêà ÿê³ñòü, ïîì³ðíà ö³íà, äîñâ³ä ðîáîòè 12 ðîê³â. Âè¿çä â ìåæàõ îáëàñò³. Òåë: (0332) 710144; (050) 6635021, Ðóñëàí

Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Àâòîïîñëóãè

Îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àêâàð³óì³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â, ï³äñîáíèê³â, ð³çíîðîáî÷èõ, âèêîíóºìî áóäü-ÿê³ ðîáîòè â áóäèíêó òà á³ëÿ áóäèíêó. Òåë: (066) 6500951

Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì, “áîáêåòîì” ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè. Ðîç÷èùåííÿ ñí³ãîâèõ çàìåò³â òà âèâåçåííÿ ñí³ãó. Òåë: (050) 8483994

5.12

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ñòâîðåííÿ òà ðîçêðóòêà ñàéò³â òà ãðóï â êîíòàêò³, ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â êîíòàêò³. Òåë: (098) 2261969

5.13

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÌÀÇ ìàí³ïóëÿòîð, 9ò, Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Ïðîäàì: ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçüí³, áëîêè ôóíäàìåíòí³, öåãëà âîãíåòðèâêà. Òåë: (067) 3622511, (0362) 224585, 264837, (098) 5988164 Âàíòàæí³ àâòîïåðåâåçåííÿ, DzË-130, áîðòîâèé, 5ò. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 5-6ò. ôóðãîí. Òåë: (067) 9250673 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ â/ï äî 2.7ò + 2 ì³ñöÿ, ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Òåë: (097) 4687059, (050) 6562899 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì. ì³êðîàâòîáóñîì “Ô³àò-Äóêàòî” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àäì³í³ñòðóâàííÿ, ðåìîíò, íàñòðîéêà òà ìîäåðí³çàö³ÿ êîìïþòåð³â, ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â, â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028 Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ïîâíå íàëàøòóâàííÿ êîìïþòåðíî¿ òåõí³êè, ïëàíøåò³â òà ñìàðòôîí³â, óñòàíîâêà “Â³íäîóñ”, “˳íóêñ”, “Àíäðî¿ä”, ïðîäàæ, ïîðàäè. Òåë: (097) 7538449 Ðåìîíò êîìï’þòåð³â, íàñòðîéêà îáñëóãîâóâàííÿ, âñòàíîâëåííÿ ÎÑ, àíòèâ³ðóñíèõ ïðîãðàì, ìîäåðí³çàö³ÿ, ÷èñòêà íîóòáóê³â, âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 288826; (067) 3638590 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò òà âñòàíîâëåííÿ õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ðåìîíò

òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.17

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîåâàêóàòîð

àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³ ö³ëîäîáîâî, íåäîðîãî. Ôîðìà îïëàòè äîâ³ëüíà. Òåë: (067) 3624965

Àâòîåâàêóàòîð

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ.˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, 5-6ò ôóðãîí. Òåë: (067) 9250673 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä, áîðòîâèé, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Åâàêóàòîðà

ïîñëóãè, ö³ëîäîáîâî, âàãà äî 3.5ò. Òåë: (067) 1000020 ̳æì³ñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ãîò³âêîâèé, áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê, WI-FI ³íòåðíåò. Òåë: (0362) 273063 Àäð: moskyur@gmail.com

̳í³-åêñêàâàòîðà

ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. Òåë: (096) 1103889 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà äî 5 òîí. Òåë: (0362) 245465 Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà äî 5 òîí. Òåë: (0362) 245465; (098) 1127796 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ðåíî-Ïðåì³óì”, â/ï 22ò òà ³íøèìè à/ì, â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. ³çüìó ïîïóòí³é âàíòàæ. ˳ö.À 485128. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì³êðîàâòîáóñîì “Ìåðñåäåñ-Áåíö” ïî Ëóöüêó òà îáëàñò³, äî 2.5ò, íåäîðîãî. Òåë: (099) 2578069, Ïàâëî Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ à/ì “Îïåëü-Ìîâàíî”, 8 ì³ñöü, âåëèêèé áàãàæíèê, ïî¿çäêè íà ðèíêè. ˳ö.ÀŹ188774, 15.03.13ð. ÓÒ²Ó. Òåë: (066) 1090191

ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207

Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì; ðîç÷èùåííÿ ñí³ãîâèõ çàìåò³â òà âèâåçåííÿ ñí³ãó. Òåë: (050) 8483994


5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.20

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÎÒвÁͲ вÂÍÅ

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîðñüê³ áàêàëàâðñüê³, äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, á³çíåñ-ïëàíè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³ ç ð³çíèõ äèñöèïë³í, íåäîðîãî. Òåë: (098) 2261969 Àâòîðñüê³ êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, ãóìàí³òàðí³ äèñöèïë³íè. Òåë: (097) 5503472 Àíàòîì³ÿ, ³ñòîð³ÿ, ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ, ïðàâî òà ³í. äèñöèïë³íè: äèïëîìí³, êóðñîâ³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 4590909; (066) 2127217 Àíàòîì³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, ïðàâîçíàâñòâî, ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðîëîã³ÿ, ïîë³òîëîã³ÿ: ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³. Òåë: (0362) 622250 Àíãë³éñüêà ìîâà: êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 204115 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî íåäîðîãî. Òåë: (03622) 57292; (050) 3757728 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àðõåîëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, êóëüòóðîëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ìåíåäæìåíò: êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³. Òåë: (068) 8454004 Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîòòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437 Ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè: àâòîðñüê³ äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, á³çíåñ-ïëàíè, ðåôåðàòè çà á³áë³îòå÷íèìè äæåðåëàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (066) 4499896 Åêîíîì³÷í³, ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³, êóðñîâ³, ðåôåðàòè, äèïëîìí³, çàäà÷³, øâèäêî, íåäîðîãî, íå ç ³íòåðíåòó. Òåë: (0362) 233556; (068) 5682963 Iñòîð³ÿ, ïðàâî: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, äèïëîìí³. Òåë: (0362) 622250 Êîìï’þòåðí³ êóðñè, äëÿ ä³òåé, äîðîñëèõ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ. Òåë: (066) 4499896 Êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ: àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ïîëüñüêà, åôåêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 402118; (067) 1116300 Êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ç óñ³õ äèñöèïë³í, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 0033499; (066) 5207187

Ìàòåìàòèêà, ðåïåòèòîðñòâî, óðîêè øêîëÿðàì 5-11 êëàñ³â, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Äîïîìîãà ó âèêîíàíí³ äîìàøí³õ çàâäàíü, ï³äâèùåííÿ óñï³øíîñò³, ë³êâ³äàö³ÿ ïðîãàëèí ó çíàííÿõ, ï³äãîòîâêà äî ÄÏÀ òà ÇÍÎ. гâåíü çíàíü ó÷íÿ çíà÷åííÿ íå ìàº. Òåë: (097) 4620781 Ìàòåìàòèêà, óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ òà çàíÿòòÿ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Íàâ÷àííÿ òàíö³â, áàëüí³, ñïîðòèâí³, ñõ³äí³, äëÿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Òåë: (067) 1644575; (066) 0438079 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³ ä³òåé, äîðîñëèõ, ìîæëèâèé âè¿çä äî ó÷íÿ. Òåë: (098) 2261969 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ, íåäîðîãî. Òåë: (068) 8454004 Íàâ÷ó ïðîôåñ³éíî ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 622250 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ϳäãîòóþ äèòèíó äî øêîëè. ²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ïðàöþþ ç íåâïåâíåíèìè ä³òüìè. Äîïîìîãà ó âèêîíàíí³ äîìàøí³õ çàâäàíü ó÷íÿì ìîëîäøèõ êëàñ³â. Òåë: (097) 4620781

Ïîñëóãè ç íàïèñàííÿ êîíòðîëüíèõ, êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ àâòîðñüêèõ ðîá³ò ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ñóïðîâ³ä äî çäà÷³. Òåë: (0362) 453334; (067) 3640228 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 436271 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ: “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 435308 Ïðîâîäèìî òðåí³íã ç ô³íàíñîâî¿ ãðàìîòíîñò³ Cash Flow. Çàïèñ òà äîâ³äêè çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325 Ðåïåòèðñòâî äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ï³äãîòîâêà äèòèíè äî øêîëè. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, ðåäàãóâàííÿ òåêñòó. Òåë: (096) 5702311 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, Òåë: (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (0362) 283314; (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü â³äá³ð òà ïðàöåâëàøò. ìåíåäæåðà ïî óïðàâë. ô³í. àêòèâàìè òà ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âèêîíóþ äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³, êóðñîâ³, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³ ðîáîòè ç ìàðêåòèíãó, ìåíåäæìåíòó, äîêóìåíòîçíàâñòâà æóðíàë³ñòèêè, ïåäàãîã³êè òà ³í. ãóìàí³òàðíèõ ³ ñîö³àëüíèõ äèñöèïë³í. Òåë: (0332) 250410; (050) 9129641; (093) 8238901 Ìàòåìàòèêà: äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ øêîëÿð³â, ï³äãîòîâêà äî òåñò³â. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880

Óðîêè, ðåïåòèòîðñòâî äëÿ ó÷í³â 1-7 êëàñ³â, äîïîìîãà â ï³äãîòîâö³ äîìàøí³õ çàâäàíü. Òåë: (097) 2376147; Òåë: (066) 9684442

5.40

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äåðìàòîâåíåðîëîã âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñàâ÷óê Â.Â. ïðèéìຠõâîðèõ ç 10.00 äî 14.00, âèõ³äíèé ñóáîòà, íåä³ëÿ. ˳ö. N597184 â³ä 17.02.2012ð. ÌÎÇÓ. Òåë: (067) 3643042 Àäð: ì.гâíå, Ñò.Áàíäåðè âóë., 15-À, (àïòåêà N110). Êð³ñëî-òóàëåò á/â ó õîðîøîìó ñòàí³, õîäóë³. Òåë: (0362) 261200; (097) 0961081 Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñèä³ííÿ ó âàííó, íîâå. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Ñò³ë ïðèë³æêîâèé íà êîëåñàõ, íîâèé. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

5.60

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610 ³äåîìàãí³òîôîí á/â, êàñåòíèé íîâèé ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 647057 Äèêòîôîí ÄÌ-450, ìåãàôîí-ãó÷íîìîâåöü. Òåë: (096) 4259484

Åëåêòðîïðîãðàâà÷, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, áåç êîëîíîê + ïëàò³âêè çàðóá³æíî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿ åñòðàäè, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Çâóêîâ³ êîëîíêè, ç äèíàì³êàìè, ìàðêè 4ÃÄ-35. Òåë: (0362) 642157 (098) 3984483 Ìàãí³òîôîí “Àñòðà”, ñòåðåî-ðàä³îëà ìåëîä³ÿ, ðàä³îïðèéìà÷ “ÂÅÔ-2". Òåë: (097) 7442125 Ìóçèêàëüíî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (068) 6242474 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ðàä³îïðèéìà÷ “Ðîñ³ÿ”, 20ãðí, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí”, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí³êà”, á/â, ä³àã.25ñì, 200ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Òåëåâ³çîð “Ìåðèä³àí”, ä³àã.32ñì, êîëüîðîâèé, 800ãðí. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Ô³ë³ïñ” ä³àã.37, 500ãðí. Òåë: (068) 0525704 Òåëåâ³çîð ä³àã.151ñì., íîâèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òåëåâ³çîðè “Magnum” 70ñì, 2008 ð³ê 520 ãðí., “Thomson” 37ñì, 420 ãðí, òîðã, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028

Òåëåâ³çîðè Äîñèòü âàãàòèñÿ. Æèòòÿ íå â³÷íå. Êóïóé òåëåâ³çîðè çà ïðèºìíèìè ö³íàìè âæå çàðàç. Òåë: (097) 2924796 Àäð: гâíå, Êí.Ðîìàíà, 12 (ïðèì³ùåííÿ ãàñòðîíîìó “Óêðà¿íà”) Ôîòîàïàðàò “Çåí³ò”, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ôîòîçá³ëüøóâà÷, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ (êîìïëåêò ç³ âñòàíîâëåííÿì â³ä 775ãðí). Ãàðàíò³ÿ, ðåìîíò òà ïðîøèâàííÿ òþíåð³â. ³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, êîíäèö³îíåðè. Òåë: (096) 5525735; (068) 5630960; (066) 9311279 Ñóïóòíèêîâå

Àäâîêàòñüê³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Ñâ³ä N797 â³ä 21.04.2011ð. ÐÎÊÊÀ. Òåë: (097) 8941606, (050) 3753123, (093) 1437301 Áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ïåíñ³éíîìó çàêîíîäàâñòâó. Äîïîìîãà, çá³ð äîêóìåíò³â ïî ï³ëüãîâèõ ïåíñ³ÿõ. Òåë: (068) 0250416 Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739

Êîíñóëüòàö³¿ áåçêîøòîâí³ ïî ïðîáëåìíèõ êðåäèòàõ. Ïðåäñòàâíèöòâî ó ñóäàõ. Òåë: (068) 0250416 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Íàäàííÿ þðèäè÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (099) 3508748; (096) 9767464 Ïîñëóãè áóõãàëòåðñüêèõ çäà÷à çâ³ò³â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3728161 Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ äëÿ ïî÷àòêîâîãî áóõãàëòåðà, ðîáîòà â ïðîãðàì³"1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ 7 àáî 8", ïðàêòè÷íà ðîáîòà ç ïåðâèííîþ äîêóìåíòàö³ºþ. Òåë: (093) 0044604; (066) 8255175 Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ̳æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Òåë: (093) 0044604; (066) 8255175 Ïðîôåñ³éíå ââåäåííÿ áóõãàëòåð³¿, äëÿ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ï³äãîòîâêà òà ïîäàííÿ çâ³òíîñò³, â³äíîâëåííÿ îáë³êó, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (093) 0044604; (066) 8255175 Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé ïðàâà, ïðàâîâèé àíàë³ç äîãîâîð³â, ³íøèõ äîêóìåíò³â. Òåë: (066) 4499896 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

6.01

Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

6.01 Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êíèãè, ëèñò³âêè ð³çíî¿ òåìàòèêè. Òåë: (068) 8454004

6.15

²ãðè, ³ãðîâ³ ïðèñòàâêè òà ïðîãðàìè

6.15 ²ãðè, ³ãðîâ³ ïðèñòàâêè òà ïðîãðàìè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Iãðîâà ïðèñòàâêà “Ñîí³ Ïëåéñòåéøí”, ÷³ïîâàíà, 700ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076

6.20

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á/â ͳìå÷÷èíà: òåëåâ³çîðè ð³çí³ ä³àãîíàë³, º íîâ³, â³äåî-äâ³éêè, òà áàãàòî ³íøîãî â àñîðòèìåíò³. Äð³áíèö³. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792

w «Îá'ÿâà» ¹4 (208) w 5 ëþòîãî 2014 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè

òåëåáà÷åííÿ. Ïðîäàæ, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ïðîäàæ, ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0332) 285556; (066) 1980828

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Òåëåâ³çîð. Òåë: (068) 0525704 Òåëåâ³çîðè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354

6.30

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

6.40 Ôîòî, ê³íî, îïòèêà,

8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÂÒÐÀÒÈ

Ôîòîàïàðàò “Êåíîí”, öèôðîâèé, ÷îõîë, çàðÿäêà, êàðòà ïàìÿò³. Òåë: (0362) 609385; (097) 2606489 Ôîòîàïàðàò “Ñàìñóíã”, 8,2 ìåãàï³êñåëÿ, 500ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076 Ôîòîàïàðàò “ÔÅÄ-2", ôîòîçá³ëüøóâà÷, ãëÿíöþâà÷. Òåë: (097) 7442125 Ôîòîàïàðàò “Ôåä” ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 647057 Ôîòîàïàðàòè “Çåí³ò-Å”, ÔÅÄ, “Çîðêèé”; âàë³çà ç³ çáóëüøóâà÷åì äëÿ ôîòîäðóêó; øâåéíà ìàøèíêà “×àéêà”, ðó÷íà, ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 9931497, Íàòàë³ÿ

Âòðà÷åíèé ñîáàêà ïîðîäè òàêñà â ð-í³ ïèâçàâîäó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé îêðàñ, 2 ðîêè. Äîïîìîæ³òü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (0362) 621316; (068) 0362857

ÏÎÏÈÒ Ä³àô³ëüìè â³ò÷èçíÿí³ ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Äâèãóí “Ìåðêóð³”, 3,3ë, äî ÷îâíà, á/â. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Êîñòþì äëÿ ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê. Òåë: (096) 4259484 Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ëèæ³ ã³ðñüê³ êàðâ³íã “Áë³çàðä” 1.7ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 700ãðí. Òåë: (050) 9237077 Ëèæ³. Òåë: (0362) 683684 Ëèæ³. Òåë: (066) 6535951 Ëèæí³ øòàíè, êîìá³íåçîíè ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 627397; (067) 9936865 ̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Íàìåò áðåçåíòîâèé, 4-ì³ñíèé, Ìîñêâà, òðèêóòíèé, 200ãðí. Òåë: (098) 6203889 Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” - äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

ÏÎÏÈÒ Ãàíòåë³, äèñêè äî øòàíãè, á/â. Òåë: (0362) 203113

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

Àâòîìàò ìóçè÷íèé äëÿ áàðó. Òåë: (067) 7479179

Áàÿí 1970ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãîäèííèê íàñò³ííèé ç áîºì ͳìå÷÷èíà 1920ð. Òåë: (067) 3033463 ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Êëàâ³øí³ “ßìàõà”, “Ðîëàíä”, ì³êðîôîíè, ñòðóíè, ã³òàðè, ï³äñèëþâà÷³, ïóëüòè, àê. ñèñòåìè, ñâ³òëîòåõí³êà, ñàêñîôîí, ìîæëèâà îðåíäà, îáì³í. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422 Êíèãà Çàêîíè Ãðîìàäÿíñüê³ 1866-1912ð. Òåë: (067) 3033463 Ìóçè÷íî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Ïëàò³âêè ãðàìîôîíí³, ï³ñí³ òà ìåëî䳿 ìèíóëèõ ðîê³â. Òåë: (0362) 233637 Ñâ’ÿòå ªâàíãå볺 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1812ð. Òåë: (067) 3033463 Ôëåéòà, ñàêñîôîí, êëàðíåò. Òåë: (096) 8169168 Ôëåéòè, á/â, 2øò, “Gemeinhardt”, ç ÑØÀ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ãîëîâêà, êîðïóñ, ìåõàí³êà ïîñð³áíåí³, ôóòëÿð ñ ÷îõëîì â êîìïëåêò³, 2700ãðí/îäíà, òîðã. Òåë: (0362) 635945

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ìîíåòè, áàíêíîòè, êíèãè, çíà÷êè, ìåäàë³, ëèñò³âêè, ìàðêè. Òåë: (098) 2261969 Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

Ðàä³î ïðèëàäè (Àñö³ëîãðàô, Ãåíåðàòîð), ðàä³î äåòàë³. ³äåîìàãí³òîôîí (åëåêòðîí³êà) ÂÌ12. Òåë: (097) 1253331 Ðàäÿíñüê³ òà ³íîçåìí³ ìîíåòè, þâ³ëåéí³ ðóáë³ ÑÐÑÐ, êíèãè. Òåë: (066) 4499896 Ôàðôîðîâ³ ñòàòóåòêè ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Òåë: (0362) 627397; (067) 9936865

6.40

Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

8.10

Çàãóáëåíå ïîðòìîíå ç äîêóìåíòàìè âèäàíèìè íà ³ì’ÿ Ðåâóõà Ð.Â., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (093) 7954805 Çàãóáëåíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â ó ì.Ëóöüêó, â ð-í³ “ñòàðîãî” ðèíêó-ïðîñï.Âîë³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (095) 5532537, ²ãîð Çíàéäåíî ñîáàêó ïîðîäè ðîòâåéëåð ÷îðíî-êîðè÷íåâî¿ ìàñò³, êîáåëü, êóï³ðîâàíèé õâ³ñò, â³êîì ïðèáëèçíî 3-5 ðîê³â, øóêàºìî ãîñïîäàðÿ. Òåë: (0332) 760641 (Ëóöüê); (066) 8101876, ï³ñëÿ 18.00

ÇÍÀÕ²ÄÊÈ Çíàéäåíî äîêóìåíòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ³ì’ÿ Çàõàðóê Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷, ïîâåðíó. Òåë: (097) 5479487

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

9.01

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Äèòÿ÷èé ìàíåæ, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (096) 6750580 Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè äèòÿ÷³, áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

9.20

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Áðþêè øåðñòÿí³ “Ìå÷òà”, ðîçì.58, ÷îëîâ³÷³, â ïîÿñ³ 110ñì, äîâæ.118ñì, ÷îðí³, òåïë³, íîâ³. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Âçóòòÿ. Òåë: (0362) 404142 Êîæóõ â³éñüêîâèé, á³ëèé, íîâèé, ðîçì.50-52. Òåë: (067) 9250673 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Êðîñ³âêè íîâ³ øê³ðÿí³ “Íàéê”, ðîçì. 42-43, ïîì³íÿþ íà ìîí³òîð ÒÔÒ, á/â. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Êóðòêà ÷îëîâ³÷à íîâà ïóõîâèê, ÷îðíà, ðîçì.52, 650ãðí. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êóðòêà øê³ðÿíà, ÷îëîâ³÷à, òåðì³íîâî, “Âàéò-õîðñ ë³äåð”, XXL, ç õóòðÿíîþ ï³äêëàäêîþ. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Êóðòêè ÷îëîâ³÷³, ÷îáîòè, ÷åðåâèêè. Òåë: (0362) 683684 Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íàï³âøóáà íîðêîâà 2000ãðí. Òåë: (097) 4864024 Íàï³âøóáà íóòð³ÿ, ðîçì.50-52. Òåë: (0362) 626039; (098) 6305282 Îäÿã, âçóòòÿ. Òåë: (097) 4864024 Ïëàù ÷îëîâ³÷èé ðîçì.54. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 Ïëàù ÷îëîâ³÷èé, Ëèòâà, ðîçì.54, çåëåíèé, á/â, äåøåâî. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Òóôë³ ç ïåðôîðàö³ºþ, ðîçì.47, ÷îðí³ øê³ðÿí³, ÷îëîâ³÷³, äåøåâî. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 ×åðåâèêè, øê³ðÿí³, çèìîâ³, ͳìå÷÷èíà, ðîçì.43. Òåë: (0362) 626039; (098) 6305282 ×îáîòè øê³ðÿí³ íîâ³, ðîçì.38, 350ãðí. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øòàíè âàòí³ ðîçì.52. Òåë: (067) 6873452 Øóáà îíäàòðà, ðîçì.50-52. Òåë: (0362) 626039; (098) 6305282 Øóáà ÷îðíà ðîçì.52, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706 Øóáè ç íàòóðàëüíîãî õóòðà ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 627397; (067) 9936865

Êîñìåòèêà ô³ðìè “FOREVER LIVING Products”, âèñîêîÿê³ñíà. Òåë: (098) 5690282, ï³ñëÿ 15.00 Ïðîôåñ³éíèé ìàê³ÿæ ÿê³ñíîþ êîñìåòèêîþ, ùî íå âèêëèêຠàëåð㳿, ö³íè ïîì³ðí³, ôîòî ðîá³ò íà ñàéò³ http://vk.com/id163114269. Òåë: (03622) 52644; (068) 5688472

9.30

Íàï³âøóáà íîâà, øòó÷íà, êîðè÷íåâà, ðîçì³ð 46-48, õàðê³âñüêîãî âèðîáíèöòâà, 500ãðí. Òåë: (0332) 251829; (095) 5143177

³ääàì êîøåíÿò ÷îðíîãî îêðàñó ñèá³ðñüêî¿ ê³øêè â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (096) 4116973; (063) 6979965, Òàíÿ ³ääàì. Êîøåíÿò ó äîáð³ ðóêè, º òðèìàñíà ê³øêà, ÷îðíèé òà á³ëèé êîòèê. Ïåíñ³îíåðêà áóäå âäÿ÷íà çà áóäü-ÿêó äîïîìîãó äëÿ ì³í³-ïðèòóëêó. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

³ääàì. Ïåñèê³â ìîëîäèõ, ñåðåäíüîãî çðîñòó; ÷îðíîãî êóäëàòîãî ñîáàêó, ñåðåäíüîãî ðîñòó, ó äîáð³ ðóêè. Òåë: (0332) 726565 (Ëóöüê); (050) 8058940 ³çüìó ó ïîäàðóíîê øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³ (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Êîøåíÿòà â äîáð³ ðóêè. Òåë: (098) 8295502 Êîøåíÿòà ó äîáð³ ðóêè. Òåë: (0332) 243749 (Ëóöüê); (050) 2558518 Êîøåíÿòà, ÷îðíî-á³ëèé îêðàñ, õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, ñ³ðî-á³ëèé îêðàñ, ãëàäêîøåðñí³, ó õîðîø³ ðóêè, íà âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2-3 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6203889 Ïîäàðóþ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7099981 Ïðîïîíóºìî ñóêó ñòàôòåð’ºðà ÷èñòîêðîâíó, ç öóöåíÿòàìè, ó â³äïîâ³äàëüí³ ðóêè. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Òàêñà, â³ê 5-6 ðîê³â, ç óìîâàìè. Òåë: (0362) 226783; (093) 8606720 Öóöåíÿ-ï³äë³òîê â³â÷àðêè, 7 ì³ñÿö³â; ä³â÷èíêà á³ëîãî îêðàñó, ñòåðèë³çîâàíà, 4 ì³ñÿö³; öóöåíÿòà (ìàìà ñòàô-òåð’ºð), â³äïîâ³äàëüíèì ëþäÿì. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Öóöåíÿòà. Òåë: (0362) 633662 (гâíå); (068) 3381638

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

Íîðêîâó øóáó, á/â, ðîçì.48-50. Òåë: (097) 4520676 Îäÿã á/â. Òåë: (097) 4864024

9.10

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êàáàí, æèâîþ âàãîþ, â³ê 12 ì³ñÿö³â, âàãà 150êã, âèðîùåíèé áåç á³îäîáàâîê. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200

Êàðòîïëÿ, 10ò. Òåë: (097) 5781786

ѳê Àëîº Âåðà,

íàòóðàëüíèé, äîïîìàãຠïðè ñåðöåâî-ñóäèííèõ, øëóíêîâèõ õâîðîáàõ, òà ³íøèõ. Òåë: (098) 6846421 Öóêðîâó ïóäðó, 9ãðí/êã. Òåë: (063) 7330330

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ñâèí³ íà ì’ÿñî, â³äãîäîâàí³ íàòóðàëüíèìè êîðìàìè. Òåë: (067) 3611309

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êàðòîïëþ, êóïóþ ïîñò³éíî. Òåë: (096) 9644226, (067) 3640908

Êóïëþ: êàðòîïëþ,

ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Òåë: (097) 9186053, (097) 2352172 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939 Ñîþ, ïøåíèöþ, îâåñ, ÿ÷ì³íü, æèòî, ãîðîõ, çåðíîâ³äõîäè. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ïîäàðóíêè

Ïàðôóìè òà êîñìåòèêà

9.20 Ïàðôóìè òà êîñìåòèêà

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

8.10 Ïîäàðóíêè

8.15

Îäÿã òà âçóòòÿ

23

Êð³ñëî äèòÿ÷å äëÿ ãîäóâàííÿ. Òåë: (067) 4625009 Êóðòî÷êà çèìîâà äëÿ õëîï÷èêà, 140ãðí. Òåë: (098) 9435467 ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì. Òåë: (067) 4625009 ˳æêî êîëèñêà ïëåòåíà ç ëîçè. Òåë: (0362) 690611; (098) 2976733 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ðþêçàê-êåíãóðó “׳êêî”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9409117 Ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ “׳êî-Ïîë³ìåäæ³ê”, 3â1. Òåë: (0362) 270906; (095) 0622812

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ êàðòîïëþ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, äîðîãî. Òåë: (095) 1230089; (098) 0404542

9.50

²íø³ òîâàðè

9.50 ²íø³ òîâàðè

Äèòÿ÷³ òîâàðè

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âåëîñèïåä äâîêîë³ñíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, â³ä 3 ðîê³â. Òåë: (0362) 609385; (097) 2606489 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, äî 10ðîê³â, 350ãðí. Òåë: (0362) 208639; (098) 4219076 Êîëèñêà “Ñ³ìïëèñ³ò³”, 3â1. Òåë: (0362) 270906; (095) 0622812 Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà äèòÿ÷à “×èêî GWD TECH”, çèìîâî-ë³òíÿ, õîðîøèé ñòàí, 850ãðí. Òîðã. Òåë: (097) 3530414 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ ó õîðîøîìó ñòàí³, âåëèê³ êîëåñà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8408755 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Âóã³ëëÿ ñîðòîâå, àíòðàöèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà ç äîñòàâêîþ. Òåë: (050) 3393578; (097) 1358980 Âóã³ëëÿ. Òåë: (068) 0153717 Äåðåâî âîëîñüêîãî ãîð³õà. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002

Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³. Ðóáàí³, ð³çàí³, ïîñò³éíî â ïðîäàæ³. Òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Äðîâà äóáîâ³, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä, ìåòðîâ³, ðóáàí³, äîñòàâêà. Òåë: (098) 9033840

Äðîâà ðóáàí³, ð³çàí³ ð³çíèõ ïîð³ä äåðåâà. Äîñòàâêà. Áóäü-ÿê³ îá’ºìè. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 5052675, (098) 7267005, (093) 7480171 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (068) 3320832; (0362) 433526

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (098) 7704280; (066) 8520321; (0362) 436012 Äðîâà, äóá, ãðàá, äîñòàâêà. Òåë: (093) 5563535 Äðîâà, äóá, ñîñíà, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669


"Об'ява" (2014) №04  
"Об'ява" (2014) №04  

Тижневик реклами та оголошень

Advertisement