Issuu on Google+


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1-, 2-, 3- ê³ìíàòí³

êâàðòèðè, ˺ðìîíòîâà, 8. Åë³òíèé æèòëîâèé áóäèíîê ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ!!! Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ êâàðòèð. ßê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âõ³äí³ áðîíüîâàí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà ñò³í. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544; (096) 5441335

16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 93000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 71,6 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 100000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 25/12/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 4/5-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ âìîíòîâàíà, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/15/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/18/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âàííà ïëèòêà, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. áóä., 34.2/17.6/8.8 êâ.ì., íîâ³ äâåð³, â/ò - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/12,1/7,1 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, øàôà-êóïå, 26700. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/18/5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 200000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, ñ/â ïëèòêà, ëàì³íàò, íà ñò³íàõ øïàëåðè, çàñêëåíèé òà áàëêîí, äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, 30000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Á³ëÿ Ïðîäóêòîâîãî ðèíêó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 27500, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 4-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 28500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 34 êâ.ì., 4-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 29500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí,

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 40 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 34500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 33500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20.1/9.2 êâ.ì, êîòåë, ãàðíèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà íîâà, ëîäæ³ÿ, 41000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëà, ì/ï, ïåðåïëàíîâàíà, 29500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 27900, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ïîâí³ñòþ ç ðåìîíòîì, òðóáè, ñàíòåõí³êà, ïðîâîäêà ïîì³íÿí³, 256000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ñ/â ïëèòêà, ÷èñòà êâàðòèðà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 47,1 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 48/25/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, åëåêòðè÷íå îïàëåííÿ, ñ/â îêðåìî, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28.4 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 40000. Òåë: (096) 9771194 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, âèõ³ä íà äîðîãó, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32,5/18/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, â/ò - îêðåìî, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 30500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, ñ/â îêðåìî, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 29/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì., áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèêîâ³, áàëêîí ì/ï, ºâðîðåìîíò, 36000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, áîéëåð, õîðîøà ñòîëÿðêà, ï/â, áàëêîí, ï³äâàë, 30000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, âåëèêèé áàëêîí, ñàíâóçîë, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 39/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà êóõíÿ, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, 28000. Òåë: (067) 9103444 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, 23500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/5 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, çàñêëåíèé òà îáøèòèé âàãîíêîþ áàëêîí, õîðîøà ñòîëÿðêà, 26000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18,5/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 192000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí, 25500. Òåë: (067) 9103444

³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 32/16,5/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ïàðêåò, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 4/5Ö, 32/16,5/6 êâ.ì, ñâ³æèé ðåìîíò, 315000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 25/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè â áëîö³, áëî÷íà ñèñòåìà, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 21000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 26/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì, 226200. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/12/7 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåííèé, ë³ôò íîâèé, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 20 êâ.ì, ðåìîíò, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 110000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 43/21/11 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 316000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 42 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³äåíñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 48 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 19,4 êâ.ì, 2 óìèâàëüíèêè, áàëêîí çàãàëüíèé, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 19,5 êâ.ì, êóõíÿ íà 7 ñ³ìåé, ñ/â, íà ãîðèù³-ñóøêà á³ëèçíè, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 28 êâ.ì, ðåìîíò, 13000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31/20/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ëàì³íàò, íîâà êîëîíêà, áàëêîí ïëàñò³ê, ì/ï â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21.9/11.7/4.7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 19500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàéäàðà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 51/24/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, êîòåë, ñòÿæêà, ë³ôò, òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 50500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, 304500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, íîâ³ ðàä³àòîðè, ñàíòåõí³êà, ëàì³íàò, ñ/â ïëèòêà, õîðîøà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 33900. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 33/12,6/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ äâåð³, ë³ôò ïðàöþº, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, æèëèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, áåç áàëêîíó, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ëîä泿, 34000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 12-À, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, 308850, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ï³äëîãà ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/24/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, 152000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ãîñòèíêà”, 19/12 êâ.ì, ðåìîíò, ë³ôò, 180000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ãóðòîæèòîê, º äîçâ³ë íà áàëêîí, áîéëåð, ìåáë³, ïëèòêà êóõíÿ, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 20/12 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà ç ãóðòîæèòêà, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 17000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 33000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 17,6/7,6 êâ.ì, áëîê íà 4 ñ³ì’¿, äóø ³ òóàëåò íà 2 ñ³ì’¿, ðåìîíò, 17000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 80000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, ð-í àâòîâîêçàëó, 2/9Ö, 37,5/18,7/10 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, áàëêîí, êëàäîâêà, 280500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äåì’ÿí÷óêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 6000ãðí-1ì.êâ. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äåì’ÿí÷óêà, 5/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 44,5/24/13 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 47500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 44 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äðàãàí÷óêà, 1/5Ö, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 295200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43/18/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåíèé, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, áàëêîí-ëîäæ³ÿ, 37500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, “÷åøêà”, ºâðîðåìîíò, 296000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 297000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/24/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 34/18/9 êâ.ì., 5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 31000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17.5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ 6 êâ.ì, çàë-ëàì³íàò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 380000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 12/14Ö, 39/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 287000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 7/9Ö, 39* êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, 311600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, æèëèé ñòàí, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çàìêîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/7 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 34000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ê.Ñàâóðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 37/20/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, áàëêîí, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Ê.Ñàâóðè, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 45 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 1200äîë-1ì.êâ. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 34500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êâ.Îñíîâ’ÿíåíêà, íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, àëå º ïàðê³íã, îô³ñè, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 368000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, öåíòð 4-8 ïîâåðõè â³ä 47 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä.,ââåä. â åêñïë., 9800ãðí./ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 33,7/18,7/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18.8/8.3 êâ.ì, ðåìîíò ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà, 33000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/27/8 êâ.ì, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 33/13/8.2 êâ.ì, 25500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/17/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âàííà áåç ðåìîíòó, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/17,1/8 êâ.ì, 279000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êè¿âñüêà, 5/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 254200, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó â ðàéîí³ àâòîâîêçàëó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïîáóòîâàï òåõí³êà, áðîíåäâåð³, ë³ôò ïðàöþº, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 9/9Ï, 34/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, 279000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êí.Âîëîäèìèðà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì, ñò³íè ïîôàðáîâàí³, êóõíÿ ïëèòêà, ñ/â ïëèòêà, âåëèêà âàííà, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/17/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, â³êíà ó äâ³ð 37000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., 30500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 32,5/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñ/â ðàçîì, øïàëåðè, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 5/5Ö, 31/17/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 246000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äãîòîâëåííà äî ðåìîíòó, º áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, 25500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 9103444 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/19,2/5,5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, êóòîâà, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 29500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/13/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ãàçîâà êîëîíêà, äóøîâà êàá³íêà, 23500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 38/19/9 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/10 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ì/ï â³êíà, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 47/22/13 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, á/ç, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12,5/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, êóõíÿ ³ ñ/â ïëèòêà, âìîíòî-

3

âàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/19,5/4,5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 21000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12.5/3.4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèê, áîéëåð, 19300, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãîñòèíêà, 19/12/4 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, áåç áàëêîíà, 19300. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 30/18/5 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 22/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 22500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12.5/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ºâðîðåìîíò, 24500. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, 188000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãîñòèíêà, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, áàëêîí, âñå íîâå, äóøîâà êàá³íêà, êîìóí³êàö³¿, êàáåëüíå, ³íòåðíåò, 17500, 148750ãðí. :101R Êâàðò.â Ðîâíî 1êïðîäàþ [11.03.2014 8:34:43] ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, íîâîáóäîâà, Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êîïåðíèêà, “ãîñòèíêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàíñàðäíèé ïîâåðõ, ê³ìíàòà 14 êâ.ì, + ê³ìíàòà 6 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, òóàëåò, ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³é, ãàç, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîïåðíèêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 37,1/22,6/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³êíà äâåð³ ñó÷àñí³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 31500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîçâ³ë íà áàëêîí, 32000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 29/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïðîâîäêà ³ ñàíòåõí³êà çàì³íåí³, áðîíåäâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 244000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áóäèíêó 13 ðîê³â, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïîðÿä ðèíîê, òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà, 28000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/20/7 êâ.ì, 252300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/8 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 240000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 34/18/9 êâ.ì, 27000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 40/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, â³êíà â äâ³ð, áàëêîí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëàì³íàò, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 50/22/11,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, øàôà-êóïå, ì/ï â³êíà, ³òàë³éñüêà êóõíÿ, äóøîâà êàá³íêà, æàëþç³, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 280000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/13/11 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, 243000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972


4

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/19/8,4 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà â 2 ê³ìíàòíó, 12 òà 7,4 êâ.ì, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 207825ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, áàëêîí, 26500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37,5 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êîöþáèíñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 24 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, êóõíÿ íà 6 ñ³ìåé, äóø íà ïîâåðñ³, êóòîâà, ì/ï â³êíà, 14000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóð÷àòîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/15/6,5 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, ñ/â ðàçîì, ïàðêåò, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 2 ê³ìíàò, º çåìëÿ, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êóð÷àòîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5,5 êâ.ì, 16500. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, ï³äâàë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 248000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 18,1 êâ.ì, ì/ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, êëàäîâêà, 12000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ, 272000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ºâðîðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà, ïðàëüíà ìàøèíà, ï³äâåäåíà â ê³ìíàòó, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 19/13,8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì³ñöå ï³ä ïðàëüíó ìàøèíó, 13500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 18/12 êâ.ì, ðåìîíò, øïàëåðè, 9000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30,6/7,1 êâ.ì. Òåë: (096) 8392564 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/7.1 êâ.ì, “÷åøêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíó, êîëîíêà, 238000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà ̳öêåâè÷à, 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, 33000. Òîðã, òåðìí³îíîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 41.2/19/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äóáîâèé ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, ðåìîíò, 331500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30/13/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðèáóäîâà, 7 êâ.ì êîðèäîð, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 36 êâ.ì, ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/4.5 êâ.ì., ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 26500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12+5/5 êâ.ì, 216000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 28,2/17,2/5,1 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, 184000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 24/14/5 êâ.ì, 18500, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì., ðåìîíò, 22500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12/5 êâ.ì, íåçàâåðøåííèé ðåìîíò, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, äîêóìåíòè ãîòîâ³, 16400, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31,7/12,5/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ðàçîì, ëîäæ³ÿ 5,5 êâ.ì, êóõíÿ ïëèòêà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31,5/18/6,5 êâ.ì, áàëêîí 7ì, ë³ôò íîâèé, êðèøà íå ò³÷å, 200000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 2447624 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 273000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 228000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 191000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/16/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 24/12,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 36/18/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåííà, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 240425ãðí. Òåë: (068) 3351333 Í.Õàñåâè÷à, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 26,7/23 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóõíÿ íà 3 ñ³ì¿, äóø íà 2 ñ³ì¿, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, òåïëà, â äóø³ áîéëåð, 16500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 35/19/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 28900. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 27500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, â³êíà íà äîðîãó, íåâèñîêèé öîêîëü, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/16/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Íàáåðåæíà, öåíòð, 5/5Ö, 31/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 278800ãðí. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íåçàëåæíîñò³, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 34/19/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, äóøîâà êàá³íêà, äàõ øàòðîâèé, ì/ï â³êíà, 34000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íîâèé Äâ³ð, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ï³äâàë, ïàðêîì³ñöå, â äâîð³ 30 êâ.ì çåìë³, ö³íà â³ä ñòàíó ãîòîâíîñò³, 36750. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 2 áàëêîíà, 34200. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 132 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 2 áàëêîíà, 44880. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/7 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³íîëåóì, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 23500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32/18,8/5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 2/5Ö, 22/12/5 êâ.ì, êîëîíêà, æìèëèé ñòàí, 192700, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñ/â ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàçîâà êîëîíêà, êóõíÿ òà ïðèõîæà, 31500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ìåòàëåâ³ âõ³äí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 20000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 170000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 22500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 3/9Ö, 21/12/5 êâ.ì, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 182750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5/182./4.2 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí, 24000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30,5/18/4,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, ïîì³íÿí³ òðóáè, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, 24000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31/19/5,5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äåðåâÿí³ äâåð³, íîâèé ë³ôò, áàëêîí, âàííà-íîâà ïëèòêà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 33/18/9 êâ.ì, 259644ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Î.Îëåñÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ç õîðîøèì ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 265000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ñóõà, òåïëà, ì/ï â³êíà, â³êíà íà ïàðê, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 38/20/7,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/6 êâ.ì, 25500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, áåç áàëêîíà, ì/ï â³êíà, ìåáë³, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 261000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 240000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 36500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, 26000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, á³ëÿ àðêè, ë³ôò ïðàöþº, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, º äîäàòêîâà ê³ìíàòà 5 êâ.ì, øàôà-êóïå, êóõíÿ, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ìåáëüîâàíà, 204000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 320000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí, 224000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íîâ³ òðóáè, â³êíà íà äîðîãó, á/í çàñêëåííèé, ñ/â ðàçîì, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 19,2/13 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, êðèøà ïåðåêðèòà, ë³ôò ïðàöþº, 11500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34.5/17.1/8 êâ.ì, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ñàí-

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

òåõí³êà, îïàëåííÿ, 242250ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, 296000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 314500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 37/18/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 229600. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, ó õîðîøîìó ñòàí³, ñ/â ïëèòêà, êóõíÿ-ïëèòêà, 34000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, çäàíèé, ç 1 ïî 10ïîâ, 49-52ì.êâ., 6150ãðí-1ì.êâ. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîòà ñòåë³ 3,5 ì, êîëîíêà, ãàðäåðîáíà, 34500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/11 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³, 289000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà 32 êâ.ì, êóòîâà, â³êíà íà äîðîãó, 33000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/8-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 41/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 8100ãðí-1ì.êâ. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/6 êâ.ì, ãàðàæ, ï³äâàë, êëàäîâêà, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì, ðåìîíò, 29500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18.3/7.3 êâ.ì., íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà, âèñîêèé öîêîëü, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 28,7/17,5/5,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 30 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 188000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 20000. Òåë: (067) 9103444 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 35/19/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êëàäîâêà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/6 êâ.ì, âñå ïîì³íÿíî, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 22500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíåäâåð³, ñ/â ïëèòêà, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, 31500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, 187000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, 256000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 21/12,5/4,5 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ³íòåðíåò, 21500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, 47 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìîíîë³òíà ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, â³êíà íà ïàðê, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17.5/5.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, â³êíà íà “Õ³ì³ê”, äóøîâà êàá³íà, 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç ðåìîíòó ñó÷àñíîãî, â³êíà íà ïàðê, 212500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30/17,5/5,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 24000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 22/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ñòîëÿðêà, áåç áàëêîíó, 20500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, 32500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõ íå òå÷å, ë³ôò, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,8 êâ.ì, 184000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28.9/17/5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 195500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 23000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 25/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äàõ íå òå÷å, ë³ôò íå ïðàöþº, 18000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 5500ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/5 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ðåìîíò, 183375ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé (3 êâ.ì), õîðîøèé ðåìîíò, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ñîáîðíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 45 êâ.ì, 4-5-6ïîâ., 860äîë-1ì.êâ. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/8 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, 40000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ “Êàøòàíó”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, 27000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, 26000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 270000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ïàíîðàìí³ â³êíà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ö³íà 1ì.êâ.-700-750äîë. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 27500, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 8-10Ö, 4752 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä.,ââåä. â åêñïë., 7000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñòðóòèíñüêî¿, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, 30500, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Òðàêòîðíà, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/23/13 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 33/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ðàçîì, âèñîêèé öîêîëü, áåç áàëêîíà, áðîíåäâåð³, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 17,3 êâ.ì, ðåìîíò, ñâ³òëà, ïðîñòîðà, ì/ï â³êíà, òóàëåò, äóø, êóõíÿ íà ïðîâåðñ³, 14000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 33 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, øïàëåðè, äóøà íåìàº, óìèâàëüíèê, º ì³ñöå ï³ä ïðàëüíó ìàøèííó, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 33/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, â³êíà ïîì³íÿí³, áðîíåäâåð³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 24/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, 24500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð Êàâêàçüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., âèñîêèé öîêîëü, 246500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Öåíòð, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 38/22/6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öåíòð, 4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/5 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 28000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 7/9-ïîâ. áóä., 51/27.8/12.7 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, äâåð³ áðîíüîâàí³, íîâà ñàíòåõí³êà, ï³äâàë, 259250ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 34000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 35/18/9 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 184000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áàëêîí ïëàñòèê, 34000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 39/20/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 378000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/5 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèëèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, 26000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 301000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Øê³ëüíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 37/16/14 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê ï³ä çíîñ, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þ.Ãàãàð³íà, 8/14-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 32,6/13,6/8,9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñîíÿ÷íà, 31000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíà, 35/18.5/8.6 êâ.ì., 6-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, áåç áîðã³â, 29000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/19/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ñ/â ðàçîì, 22500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíèé, ð-í 19 øêîëè, 6/9Ï, 36/18/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 246500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

ËÓÖÜÊ 28 êâ.ì, âóë.Êðèâèé Âàë, 12, •2/2-ïîâ., ñòåë³ 3.7ì, òåëåôîí, ²íòåðíåò, àâò.îïàëåííÿ, ìåòàëîïëàñòè-

êîâ³ â³êíà, âìåáëüîâàíà, êóõíÿ, ãàðíà âàííà, 2-é ïîâåðõ íàä ÷àñòèíîþ êâàðòèðè, äå ñïàëüíÿ, ó äâîð³ öåãëÿíà êëàäîâà, 6êâ.ì, ç áðîí. äâåðèìà. Çàõîäü ³ æèâè! Òåë: (067) 3321005 Ð-í ÒÖ “Íîâà ˳í³ÿ”, 1-é ïîâåðõ, 32 êâ.ì, ðåìîíò. Òåë: (050) 0894195

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 16-ãî Ëèïíÿ, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 30,2/19/6,2 êâ.ì, âåëèêèé ï³äâàë, âåëèê³ ñòåë³, ãàçîâà ãðóáêà, 0,01ãà çåìë³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, îãîðîäæåíî, ñèãíàë³çàö³ÿ, 63000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 16-ãî Ëèïíÿ, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 43 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí ç êîâêîé, êîâðîë³í, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 45/28/7 êâ.ì, 40000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 6-òà Ãâàðä³éñüêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì., íå êóòîâà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ðåìîíò äàõó, ö³íà äîãîâ³ðíà ç õîðîøèì òîðãîì. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, õîðîøèé äîáðîòíèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøà ñòîëÿðêà, 37500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé òà îáøèòèé âàãîíêîþ áàëêîí, òèõèé äâ³ð ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì, 35000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 260000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïîì³íÿí³ â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36.6/11.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ÒÖ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, 39500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/9 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, 37000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/32/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4/9-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, Õì³ëüíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 67 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áîÿðêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, îêðåìèé ãàðàæ, 342000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 35000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 2 ëîä泿, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72/34/12 êâ.ì, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 2 ëîä泿, â³êíà íà 2 ñòîðîíè, ë³ôò, º äîêóìåíòè, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/31/11 êâ.ì, àâò. îïàëåííÿ, ñ/â îêðåìèé, íîâà åëåêòðîïðîâîäêà, çðîáëåí³ ñòåë³, íå êóòîâà, âåëèêèé ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/34/10 êâ.ì, ñòåë³ ïåðåòåðò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè 2 ïîâåðõ, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 3/5Ö, 59,6/33,4/11,2 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, îïàëåííÿ öåíòðàëüíå, 442000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50,2/29/9 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíåäâåð³, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 40/26/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, çâè÷àéíèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×åðíÿêà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70/36 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 53/55/9 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ïàðêåò, íîâ³ äâåð³, ïëèòêà, âàííà, ïðèâàòèçîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/38/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Â.×îðíîâîëà, 4/4Ö, 59/39/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 401200. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâêà, 382500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâ êâ. ì. ºâðîðåìîíò , 344000 ãðí.., òîðã, òåðì³íîâî, Òåë.(0362) 434948; (063) 8599456 ; (098) 7127105; Â.×îðíîâîëà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66/60/14 êâ.ì, ðåìîíò, 110000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 4/5Ö, 43,5/30/5,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 35500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 344000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ³ä³íñüêà, 3/5Ö, 47,6/27,1/8,1 êâ.ì, áàëêîí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ïàðêåò, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ñàðàé, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., 35000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/33/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâèé äàõ, òðóáè, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 46,3/32,8/5,4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ïàðêåò, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., áàëêîí, æèëèé ñòàí, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/29/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, º äîêóìåíòè íà äîáóäîâó áàëêîíó íà 3 â³êíà, º êîëÿñî÷íà ç âîäîþ, ãàçîì, 41500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, òîðã, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, 39000, òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, äóáîâèé ïàðêåò, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâêà, ãàðàæ, 365500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 43,3/5,3 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç áàëêîíà, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, íîâà ãàçîâà êîëîíêà òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, â³êíà íîâ³, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 35500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìàíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà êîëîíêà, 310250ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. áóä., ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãàãàð³íà, 5/5—ïîâ. öåãë. áóä., 35.7/19.8/5.4 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëà, ïåðåòåðò³ ñò³íè, 267750ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì., ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí - óòåïëåíèé, ì/ï â³êíà, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46.5/30/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 39500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâè” 4/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 310250. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãîãîëÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56/43 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, áåç áàëêîíà, 60500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíà âåëèêà ëîäæ³ÿ ç ï³äâàëîì, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè,

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

306000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 43 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, êîëîíêà, áàëêîí, êóòîâà, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ òà îêðåìà ê³ìíàòà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âåëèêèé ñ/â, ãàçîâà êîëîíêà, 49000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 47/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, õîðîøå òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, ïîðÿä äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, øêîëà, 36500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 264000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ “×àéêè”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, òåïëà, 388000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ãóð’ºâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 74/49/8 êâ.ì, óñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, çàêðèòèé äâ³ð, 75000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, 440000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 29,5/22/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, íîâèé äàõ, ñ/â íà äâ³ êâàðòèðè, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 42/32/5 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, îêðåìèé âõ³ä, çðîáëåíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò, êîðèäîð 6 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 41500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/39/7,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 40000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ä.Ãàëèöüêîãî, â³êíà â äâ³ð, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 36000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ä.Ãàëèöüêîãî, íîâîáóäîâà, 6-é ïîâåðõ, öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Äâîê³ìí.êâ. Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/25/5.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Äèðåêòîð³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, äàõ íîâèé, 34000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 17000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 63/28/7,2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ 11 êâ.ì, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 43/27/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñ/â ñóì³ñíèé, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/37/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, òèõèé äâ³ð, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 75/48/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³ 3,5ì, 2 ï³äâàëè, â³òàëüíÿ 32 êâ.ì, º ì³ñöå äëÿ ñòîÿíêè, 88000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 442000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, ÿê³ñíèé ñó÷àñíèé ðåìîíò, óñÿ êâàðòèðà ìåáëüîâàíà òà ç ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, 52000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Äóáåíñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 52/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ÿê³ñíèé ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 264400ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, çâè÷àéíå ïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âèñîêèé öîêîëü, 30000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/34/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà äâåð³, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ëàì³íàò, 722500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 80/16 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ëîä泿, êîíäèö³îíåð, êàì³í, âáóäîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2-êîíòóðíèé êîòåë, 2 ëîä泿, 600000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 74 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 76000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 110 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòî-

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

íîìíå îïàëåííÿ, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/10-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/7 êâ.ì, äîáðîòíèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, øàôà-êóïå, 45000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47,5/27,1/7,4 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7,5 êâ.ì, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, êëàäîâêà, áàëêîí 5.1 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 392000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Æóêîâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, îêðåì³ ê³ìíàòè, ïëàñò. â³êíà, äîáðîòí³ âõ³äí³ äâåð³, ñ/â ïëèòêà, ãàçîâà êîëîíêà, 38500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Æóêîâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 340000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/27/5 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 340000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.9/27.8/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, áàëêîí, 289000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/28/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áðîíåäâåð³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí íå çàñêëåííèé, ñ/â ðàçîì, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/30/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñàðàé ó äâîð³, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Æóêîâñüêîãî, 5/5Ö, 44/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, 294500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ê.Ñàâóðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 52/8 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ëîä泿, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, 67000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 2-é ïîâåðõ, öåãëÿíèé áóäèíîê. Âëàñíèê. Òåë: (093) 2322534 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ÷àñòêîâî ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ñàíòåõí³êà, 391000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì., êëàäîâêà, ï³äâàë, ðåìîíò, 47500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/1äö, 43/26/6 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êè¿âñüêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/37/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êè¿âñüêà, 2/5-ïî��. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåîìíò, 67 êâ.ì, 2 áàëêîíè, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 292000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíå, êðèøà çðîáëåíà, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52,3/29,5/8,7 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, âñ³ òðóáè íîâ³, ìåáë³ çàëèøàþòüñÿ, 460000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 32000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/27/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 62 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí çàñêëåíèé, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 382500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/5,8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, òåëåôîí, áàëêîí çàñêëåíèé, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/6 êâ.ì, áàëêîí, êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 3 â³êíà íà äîðîãó, º

ìîæëèâ³ñòü íà äîáóäîâó, ï³ä á³çíåñ, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 42/28/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ëàì³íàò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43,8/26,2/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàç, îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîïåðí³êà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48.6/27.5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñó÷àñíà ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 467500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50/28/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñó÷àñíà ïëèòêà, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëåíêà, öåíòð, 8/9Ö, 47,8/26,2/6,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 360000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 52/30/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 510000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 52/29/7 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, äîìîôîí, ³íòåðíåò, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êîñòðîìñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 54 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, ìåáëüîâàíà, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, 80 êâ.ì., 2-ð³âí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 40/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, êóõíÿ-ïëèòêà, âåëèêèé áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ìåáë³, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êóð÷àòîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí, ëàì³íàò, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ˺ðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî.ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëåðìîíòîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72/40/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âàííà 8 êâ.ì, ìîæëèâèé òîðã, 115000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 656075ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëåðìîíòîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 278000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ì.Âîâ÷êà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 54 /30/8 êâ.ì, ÷àñòêîâà øòóêàòóðêà, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ̳öêåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 52/37/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðêåò, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàçåïè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 67/35/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 59000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 2/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 48/27/7,7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/5 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, â/ò - ïëèòêà, áîéëåð, 36500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 43000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, ÿê³ñíèé, äîðîãèé, íîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, 8/9- ïîâ. áóä., 52/30/9 êâ.ì., íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí, 39000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, 314500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, 60000. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/6 êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, îêðåì³ ê³ìíàòè. Òåë: (097) 2886501 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45 êâ.ì, 2 â³êíà íà ïðîñïåêò, ï³ä á³çíåñ, º äîçâ³ë íà äîáóäîâó, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 312000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë:

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 49000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 49,8/30,4/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíà, 49000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 2/5Ö, 44 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, 312000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 38000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53,5/18,9/7 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 65/34/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 68700. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí, êëàäîâêà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 54/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, êëàäîâêà, ï³äâàë, ãàðàæ, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 46/30 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà, 2 ê³ìíàòè, áîéëåð, òåïëà âîäà â ê³ìíàò³, ñ/â ïëèòêà, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, 39000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³÷íå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 50,5/26/16 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/27/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 310250ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45,6/29/5,8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, áåç áàëêîíà, 36600. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/7 êâ.ì, ðåìîíò, ÿê³ñíà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà êîëîíêà, êîíäèö³îíåð, 40000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, æèëèé ñòàí, 35000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., áàëêîí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, ö³íà äîã��â³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, ñ/â îêðåìèé, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50,1/30,6/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30,3/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, ãàðíèé æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Òåë³ãè, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 36500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50,4/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, 356700. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/7,5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 369000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Î.Òåë³ãè, 6/9Ï, 50,4/30/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Îðëîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîðèäîð 7 êâ.ì., ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì., 2 êëàäîâêè ïî 2 êâ.ì., 2 áàëêîíè, 52000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

5

Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/7 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, óòåïëåíà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Îñòàôîâà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/27,5/5,5 êâ.ì, êóòîâà,êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï.Ìîãèëè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 46 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ïðèâàòèçîâàíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â, êóõíÿ áåç ãàçó. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï.Ìîãèëè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 53/29/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, øàòðîâà êðèøà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ϳâí³÷íèé “Ìàçäà”, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â/ò - îêðåìî, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàâëþ÷åíêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50/29/7,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðêåò, êîðèäîð-9,5 êâ.ì, ïëèòêà, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 32500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (067) 9103444 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 36000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ïàðêîâà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 43/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïîáóòîâà òåõí³êà, ì/ï â³êíà, ìåáëüîâàíà, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïåðåñîïíèöüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 50/40/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëóáîòêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, æèëèé ñòàí, 66000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2003ð., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, íîâ³ ðàä³àòîðè, 2 áàëêîíè, 40000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ïðèõîäüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 43/29/5 êâ.ì, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, çâè÷àéíèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí, 37000, òîðã. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ïóøê³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 53/35/10 êâ.ì, ðåìîíò, 2 áàëêîíà çàñêëåíí³, ñ/â ðàçîì, 63000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, á³ëÿ öåðêâè, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñòåë³ êàñ³òîíè, ñ/â ïëèòêà, áåç áàëêîíó, º áàëêîí íà ïëîùàäö³, 34500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 272000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 48/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïîì³íÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ëîäæ³ÿ çàñêëåííà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. áóä., æèëà, â³êíà, äâåð³ íîâ³, 48/33/9 êâ.ì., 36000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ìåáëüîâàíà, 35500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, áîéëåð, êëàäî÷êà ì³æ ïîâåðõàìè, áàëêîí ïëàñòèê, ïàðêåò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 316000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 312000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, ðåìîíò 2012ð., ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ñ/â, 320000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, ñòåë³ ïîá³ëåí³, êîëîíêà, 306000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 34500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áðîíåäâåð³, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ãàðäåðîáíà, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 52 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðîá³òíè÷èé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, ÌÏÂ, ñ/â - ïëèòêà, ñàíòåõí³êà íîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, ãîðîä, 308000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñ.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, áðîíåäâåð³, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëàì³íàò, áàëêîí,


6

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

370000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/27/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ï³äâàë, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, 36000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 48/27/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñ/â ðåìîíò, êóõíÿ-ðåìîíò, áðîíåäâåð³, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 37500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41,5/28/6 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êîëîíêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, äàõ-øèôåð, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñòåë³, ñò³íè ïåðåòåðò³, íîâà ñàíòåõí³êà, äàõ íå òå÷å, 311600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, ñó÷àñíà ïëèòêà, 330600. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 46/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áðîíåäâåð³, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 47/38/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïåðåïëàíîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 30 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, º âèòÿæêà ³ ï³äâåäåíà âîäà, 18500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48,1/27,4/7,8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, áîéëåð, øàôà-êóïå, âåëèêèé ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 53.3 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, 336000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 640000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 480000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, áîéëåð, ñòîëÿðêà, ñóõà, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/33/9 êâ.ì, 360000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 52/31/9 êâ.ì, 37000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 48/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé 8 êâ.ì, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà Öåíòð, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 60/10 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êàì³í, êîëîíêà, áàëêîí, 595000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 57,5/35/13 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, 0,03ãà çåìë³, ñàðàé 35 êâ.ì, ï³äâàë, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 478500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 47,4/33,1/6 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 53/12 êâ.ì, íîâà êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49/29,1/7,1 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2 ëîä泿, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 40/33/7,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 68/35/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, áàëêîí, êëàäîâêà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 73000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, áåç ðåìîíòó, 42000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 50 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâà â³êíà íà ïàðê, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 50/32/7,1 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, áåç áàëêîíà, â³êíà íà äîðîãó, á³ëÿ ÖÓÌÓ, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 65 êâ.ì., 65000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 61/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, 2 áàëêîíè çàñêëåíí³, 66000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 44/25/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 57/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 68/38/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåêîðàòèâíèé êàì³í, â³êíà íà òîðåöü ³ ó äâ³ð, òîðã, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 52/33/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, îäíå â³êíî íà Ñîáîðíó, ïàðêåò, áàëêîí ó ñïàëüí³, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 40/23/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â ðàçîì, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè, 2 êîíòóðíèé êîòåë, ãàçîâà ïëèòà, º ë³ôò, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45,5 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 400200, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/10 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 45000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 56/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêèé êîðèäîð, 3 êëàäîâêè, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, 382500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 74,1 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, º äîäàòêîâ³ äâ³ ê³ìíàòè áåç äîêóìåíò³â, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. áóä., 57/30/11 êâ.ì., â/ò îêðåìî, ëîäæ³ÿ - 2 âõîäà, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 57/31/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ íå çàñêëåííà, ë³÷èëüíèêè, ë³ôò íîâèé, äîìîôîí, ïàðêåò, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, á³ëÿ êîñòåëó, êîòåäæ íåçàâåðøåíèé, 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïðîåêò ï³ä ïîêóïöÿ, 304000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ñîáîðíà, á³ëÿ ðåìçàâîäó, “÷åøêà”, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/30/11 êâ.ì, 364000 ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ñîáîðíà, öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áàëêîí, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíå, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 5/9Ï, 48/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 386750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, ºâðîðåìîíò, 600000ãðí. Òåë: (097) 2479647; (0362) 620123 Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, àâò. îïàëåííÿ, áàëêîí, íîâà ñàíòåõí³êà òà ñèñòåìà îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êëàäîâà òà ï³äâàë, 45000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ñò.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 382500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñò.Áàíäåðè, 2/5Ö, 45/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ðåìîíò, 408000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.8 êâ.ì., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (067) 9103444 Ñò.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/5 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, õîðîøà ñòîëÿðêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ñò.Áàíäåðè, 5/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ðåìîíò, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì. + ï³äâàë, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, øàôè-êóïå, ñèãíàë³çàö³ÿ, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 340000, àáî îáì³í íà 1 ê³ìíàòíó ïàíåëüíèé áóäèíîê, + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òåàòðàëüíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 45/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, 1-é ïîâåðõ, öåãëÿíèé áóäèíîê. Òåë: (093) 2322534 Òèííå, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 52,4/28,8/7,8 êâ.ì, ê³ìíàòè 17+11,7 êâ.ì, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Òèõà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 73,5 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïåðåïëàíîâàíà, ì/ï â³êíà, íîâ³ áàòàðå¿, ãîòîâà äî ïðîäàæó, º âèòÿã, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37,8/13,8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 149000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 73 êâ.ì, ñóïåð ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîñóäîìèéêà, òåõí³êà, ìåáë³, 95000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òðàêòîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ëîä泿, îêðåì³ ê³ìíàòè, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 61000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ôàáðè÷íà, “÷åøêà”, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, 400000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., çàñêëåíèé áàëêîí, ïîðÿä äèòÿ÷èé ñàäî÷îê òà ñóïåðìàðêåò, 40000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ôàáðè÷íà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49/28/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 8/9Ö, 48/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 340000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Õàðê³âñüêà, 1/1-ïîâ. äåðåâÿíîãî áóä., 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç çðó÷íîñòåé, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Õàðê³âñüêà, 46 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, æèëèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 30500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Õàðê³âñüêà, 52 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Õâèëüîâîãî, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 51/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 37500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/5 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/8 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 46000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/7 êâ.ì, 38000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öåíòð, á³ëÿ ïàðêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí, êîëîíêà, 310250ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Öåíòð, 2 ïîâåðõ, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 400000. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 ×åáèøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, áîéëåð, 46000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 65/36/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, 391000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/26/6 êâ.ì, êóòîâà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, 360000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 272000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 40000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 ×åðíÿêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.5/28/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åõîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/26/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åõîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 49/26/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, æèëèé ñòàí, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Øåâ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 70/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Øåâ÷åíêà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 57,7/34,7 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîëîíêà, ìåáë³, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, ïàðêåò, ì/ï â³êíà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ë³÷èëüíèêè, ëàì³íàò, êîëîíêà, ìåáë³, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñó÷àñíà ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/30/10 êâ.ì, 34000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíèé ð-í, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï æàëþç³, ñòîëÿðêà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, 58000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ßñíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1/4 ÷àñòèíà òðèê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., öåíòð, 40000ãðí. Òåë: (0362) 620123; (097) 2479647 24-ãî Ñåðïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45/5,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45,5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, áàëêîí, ÷àñòêîâî ìåáëüîâ��íà, ï³äâàë, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, ï³äâ³ñíà ñòåëÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Còóäåíòñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 106 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 484500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà À.Ìåëüíèêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 61/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 2 ï³äâàëà, ë³÷èëüíèêè, 59000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, ï³äâàë, 51000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 62/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷-

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

íèé ðåìîíò, áàëêîí 11 êâ.ì, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, ïðèõîæà, 378000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 À.Ìåëüíèêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëÿ “³ä³íà”, 67 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, ðåìîíò, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, 47000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñ/â ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, çàñêëåíèé áàëêîí, 50000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàã."Ìàëÿòêî", 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/50/10 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, áîéëåð, 71000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.6 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 90/17 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíà çàñêëåíí³, 2 êëàäîâêè, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 81000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, â³ëüíèé ïðîäàæ, 46000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áðîíåäâåð³, 2 áàëêîíà, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/9 êâ.ì, áóäèíîê ïîêð. ïëàíóâ., ñ/â ïëèòî÷êà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, íå êóòîâà, 2 áàëêîíè, 55000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87/50/13.5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íå êóòîâà, 88000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 87/50/13,5 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå êóòîâà, 87000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷³ëüíèê íà îïàëåííÿ ïîêâàðòèðíî, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.Äèâ³ç³¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65 êâ.ì, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, 41000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèòêà, õîðîøà ñòîëÿðêà, çàñêëåí³ áàëêîíè, 50000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 48000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39,5/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, êëàäîâêà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñò³íè ïåðåòåðò³, ì/ï â³êíà, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 44500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/35/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61,3/8,9 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíà, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64.9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 450500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ëàì³íàò, õîðîøà ñòîëÿðêà - ñîñíà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äîáðîòí³ âõ³äí³ äâåð³, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, 43000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42,5/6 êâ.ì, ê³ìíàòè: 17,8+14,3+10,4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà (ç áàøíÿìè), ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/66/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ñ/â, 920000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 110/60/14 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 ñ/â, 103000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 75/61/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåðàññà, ìåáëüîâàíà,

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ïîáóòîâà òåõí³êà, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 52/44/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 100/65/15 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, 2 ñàíâóçëà, 120000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 2 ñàí.âóçëè, ãàðäåðîáí³, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. áóä., 71/42/11 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 63000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, âëàñíèê. Òåë: (096) 6209126 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 71/42/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, äóø, ãàðäåðîáíà, áîéëåð, 64000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ïðèõîæà, êóõíÿ, ìåáë³, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 46000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç ðåìîíòó, îáî¿ â ê³ìíàòàõ, êàñ³òîíè íà ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 391500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 22 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 4/9Ï, 63,7/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 382500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, “õðóùîâêà”, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, ï³äâàë, áåç áàëêîíó, 348500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (067) 9103444 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/44/6 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 40000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 56/35/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, çá³ëüøåííèé áàëêîí, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/8 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, âáóäîâàí³ ìåáë³, åêñêëþçèâíèé äèçàéí, 520000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38/8êâ.ì, ðåìîíò, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, áîéëåð, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 60000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ãàãàð³íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 76/34/14,5 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, äóøåâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 67000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/ /8 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, çá³ëüøåíà, ðåìîíò, 424000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ãàðíà, ð-í ïèâçàâîäà, 4/5Ö, 60,1/37/8,2 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 544000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 396000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., öåíòð, 100/58/10,5 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ãóð’ºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 72/11 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç ðåìîíòó, âèñîê³ ñòåë³, 595000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ãóð’ºâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 74/49/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, çàêðèòèé äâ³ð, º ì³ñöå äëÿ àâòî, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãóð’ºâà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100/68/12,5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, â³êíà íà 3 ñòîðîíè, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãóð’ºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 56/47/6 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 69,6/39,3/11,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/42/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 50000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 78/45/11 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 62000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 352000ãðí. Òåë: (068) 3351333

Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 364500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 68 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ï, 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 382500, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 416000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/37/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, êëàäîâêà, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äâîðåöüêèé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 77 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, åêñêëþçèâíèé äèçàéí, ãàðàæ, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äèðåêòîð³¿, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 72/50,5/12,8 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61,7/45,2/5,1 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 380000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Äóáåíñüêà, ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äîêóìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 100/56,4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 3 ëîä泿, 115000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/9,5 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10Ï, 79/ 39 +10 âñòàâêà/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò ïî âñ³é êâàðòèð³, åêñêëþçèâíà êóõíÿ ç äóáà, 442000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 445500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2 áàëêîíà, áðîíåäâåð³, ë³íîëåóì, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Åíåðãåòèê³â, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/44,7/5,3 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, 393600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, 296000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, 424000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ðåìîíò, 444000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/35/7 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 50000. Òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 59/33/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, ñ/â îêðåìî, ï³äëîãà-ïëèòêà, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàðòèðà â öåíòð³, 150 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. âìîíòîâàí³ ìåáë³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ àâòî, äèò.ìàéäàí÷èê, 120000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 63/39/9,1 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáëüîâàíà, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73 êâ.ì, 730000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 54000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9,8 êâ.ì, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 62 êâ.ì., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 51000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿, ïàðêåò, áîéëåð, 388000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022


1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/35/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 50000, âëàñíèê. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì, 48000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Êè¿âñüêà, á³ëÿ ÇÎØ N12, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 142/85/14 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íåñòàíäàðòíå ïëàíóâàííÿ, ïàðêîâêà, 155000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 56/40/6 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 372000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, 2 ëîä泿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 520000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 60 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì., óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/43/14 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 59/39/5,5 êâ.ì, 336000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ñ/â îêðåìî, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ë³÷èëüíèêè, 44000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëåíêà, 3-é ïîâåðõ, öåãë. áóä., 58/37/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 900000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Êîðîëåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 68000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/42/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Êîðîëüîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 64/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, öîêîëü âèñîêèé, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/41.7/7 êâ.ì, “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áîéëåð, áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, 374000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/41/8 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, 352000ãðí., òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 82/41/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïàðêåò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, äîáóäîâàíà òåðàñà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì, “õðóùîâêà”, íå êóòîâà, áîéëåð, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèê, 391000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êîðîëüîâà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., 64/47/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, áóäèíîê ó äâîð³, 46000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 64,5/38,5/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, 47000, òîðã, òåðìí³îâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 552000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5Ö, 52/36/6,1 êâ.ì, êîëîíêà, ðåìîíò êëàñè÷íèé, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 60/40/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, áðîíåäâåð³, ì/ï â³êíà, áàëêîí, ï³äâàë, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.1/45.8/5.3 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (096) 2447624 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/46/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 53000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 60/38/7 êâ.ì, íå æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (096) 5441335 Ëåðìîíòîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 105/45,6/9,6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïàðêåòíà äîøêà, ë³÷èëüíèêè, 130000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 103 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 130000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, 5-6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 115000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëèïñüêîãî, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ï³äâàë 70 êâ.ì, ãàðàæ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 63/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, òðåáà ì³íÿòè ï³äëîãó, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14Ö, 67,7/45/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ðåìîíòó 8 ðîê³â, 467500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êóòîâà, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., õîðîøèé ðåìîíò, äîáðîòí³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ñ/â ïëèò÷êà, 50000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ïåðåêðèòèé äàõ, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 62,4/42/8,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, êóòîâà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 50500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåïëà, íå êóòîâà, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/45/10 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2 áàëêîíè, ï³äâàë, 450500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 65/45/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíà, ï³äâàë, òåïëà, âèñîêèé öîêîëü, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³, ñ/â îêðåìèé, íå êóòîâà, òåïëà, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì., ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/47/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, 485000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/8 êâ.ì, ðåìîíò, ³ñïàíñüêà ïëèòêà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ï³äâàë, 60000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 67/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 61/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 50500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 ̳ðþùåíêà, 61/47/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 61,6/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â ëîä泿 ï³äâàë, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 47500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 69/43/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 52500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàëèé Óçâ³ç, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/44/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 2 âõîäè, âëàñíå ïîäâ³ðÿ, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì., íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/40/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 63,2/45,5/7,7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ñïàëüí³, â³òàëüíÿ, ñòîëîâà, êóõíÿ, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, 61000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, øàôà-êóïå, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 5/5Ö, 55,1/39,5/6,2 êâ.ì, äàõ øàòðîâèé, æèëèé ñòàí, 369750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 59.2/36.1/7.4 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, êîëîíêà, ëîäæ³ÿ, 412250ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, òåïëà, ñóõà, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 86/59/9 êâ.ì, 72000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 2 ëîä泿, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 Í.Õàñåâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 90/40 êâ.ì, äâîð³âíåâà, êîòåäæ, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 67000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 478500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 58/42/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, òåïëà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 404550. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7.5 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ äâåð³, çðó÷íå ì³ñöå, 399500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/8 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 392000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, òåïëà, 49500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/43 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áðîíåäâåð³, ñ/â îêðåìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³íòåðíåò, 2 ï³äâàëè, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/44/7 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò: çàì³íåíà ïðîâîäêà, òðóáè, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 440000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 59/44/6,6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/43/8,5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò ó âàíí³/òóàëåò³, íîâà êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñòîëÿðêà - äóáîâà, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ ³ ñ/â - ïëèòêà, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, äâ³ ëîä泿, 376000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Î.Òåë³ãè, 58,1/43,2/8,2 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, ìåáë³, ñâ³é äâ³ð, ãàðàæ, 527000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Òåë³ãè, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 47000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 58 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Îñòàôîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/10 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Îñòàôîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 65/45/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ϳâí³÷íèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/42/9 êâ.ì, ðåìîíò, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ϳâí³÷íèé, 5/10-ïîâ. áóä., 62.8/37.5/9.5 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.6/35/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, 46000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, 36500. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ïàâëþ÷åíêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 2 áàëêîíà, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàâëþ÷åíêà, 3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 98 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 95000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàâëþ÷åíêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 98/70/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, öåíòðàëüíå îïëåííÿ, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 368000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 100000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 100 êâ.ì, 100000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/35/7.4 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 484500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 59/35/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 59/37/7,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëóáîòêà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîì³íÿí³ òðóáè, ï³äëîãà, êîëîíêà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 120/60/18 êâ.ì, ðåìîíò, âìîí-

òîâàí³ ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàì³í, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïîøòîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 68000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïóõîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, áîéëåð, ç êóõí³ âèõ³ä íà áàëêîí, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/58/9,3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áåç áàëêîíà, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í Þâ³ëåéíèé 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, ó õîðîøîìó ñòàí³, òåïëà, ñîíÿ÷íà, 40000. Òåë: (067) 9103444 Ð.Øóõåâè÷à, 1/8-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/40/10 êâ.ì, íå êóòîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 54000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 65,9/38,9/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ñóøêà íà ïîâåðñ³, ñ/â ïëèòêà, 49000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè ãàçó òà âîäè, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, 42500. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/59/9,6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îäíà ê³ìíàòà ç ðåìîíòîì, ñ/â ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 68 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðóñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 57/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 46500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðóñüêà, 1/5Ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, 368000. Òåë: (0362) 430792; (067) 9467716 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. ïàí. áóä., 56/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 56 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæíà âèêîðèñòàòè ï³ä á³çíåñ, 3 â³êíà íà äîðîãó, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 59 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 â³êíà â äâ³ð, 1 íà äîðîãó, äîáóäîâàíèé âåëèêèé áàëêîí, ïîãð³á, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 49/35/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, ñ/â îêðåìî, ñîíÿ÷íà, ÷èñòà, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³íîëåóì, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 395000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/38/5,5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, 336000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35,4/13,2 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, øàòðîâèé äàõ, 440000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., äàõ - øàòðî, 343000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 67/39/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, áîéëåð, ìåáë³, êîíäèö³îíåð, 96000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ð-í ˺ðìîíòîâà), 63/ /10 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, âåëèêà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, âåëèêèé êîðèäîð, 570000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, â³êíî ó äâ³ð, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ë³íîëåóì, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 595000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 70000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9Ö, 70/45 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5Ö, 60/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, îáì³í íà áóäèíîê + äîïëàòà, 504000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ òà ïðèõîæà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, 67000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 480000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 487200. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/40/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê ãàçó òà âîäè, ñâ³æèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ íà áóñ, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/9 êâ.ì, ïàðêåò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 7000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Ïåòëþðè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 55,4/38,9/6,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ïàðêåò, âìîíòîâàíà ñïàëüíÿ, êóõíÿ, øàôà-êóïå, 49500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà (öåíòð) 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ëîäæ³ÿ, 41000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ñîáîðíà 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 58000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59.2/36,1/7,4 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, âèñîêèé öîêîëü, 408000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ, 44500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî, ê³ìíàòè îêðåìî, º âñ³ äîêóìåíòè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé ñòàí, 440000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 54/49/6 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 54/45/5,5 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65/8,5 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ïàðêåò, ãàðäåðîáíà, çàë, ñïàëüíÿ, äèòÿ÷à, 114000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 430000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 49/28/7.2 êâ.ì, 38500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 6/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 98 êâ.ì, øòóêàòóðêà ï³ä ïîêðàñêó, ï³ä îáî¿, ïîøïàêëüîâàíî, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 101/53/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/40,1/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, öåíòð, 4-é ïîâåðõ, “ñòàë³íêà”, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, 675000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíó, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ “²ñòàìáóëó”, 2-ð³âíåâà, 104 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 89000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòåôàíîâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 85/44/8,3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³äâàë, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/9,3 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 2 ëîä泿, äâà ï³äâàëè, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ï³äâàëà, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áîéëåð, â³êíà äåðåâÿí³, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòóäåíòñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/ êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòóäåíòñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 106/70/10,5 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ì/ï â³êíà, óòåïëåíà, 61000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òåàòðàëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/36/7 êâ.ì, êóòîâà, 2 â³êíà íà áàçàð, ï³ä îô³ñ, ì/ï â³êíà, áåç áàëêîíà, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 63,6/35/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé

7

ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 48500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, óñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, ãàçîâà êîëîíêà, áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, 65000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Öåíòð, 8/9-ïîâ. áóä., 60/39/7.5 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâ³ äâåð³, çâè÷àéíèé ñòàí, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åáèøåâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/9,5 êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, ï³äâàë, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 46500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êð³ì âàííè ³ òóàëåòà, â³êíà íîâ³, áàëêîíè çàñêëåí³, 46500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 399500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, 376000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åáèøåâà, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åáèøåâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðâîíîã³ðñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ñàóíà, áàñåéí, çåìë³ 0,13ãà â ñï³ëüíîìó êîðèñòóâàíí³. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 60/44/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 90/52/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, 66000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74 êâ.ì, 59000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 ×åðíÿêà, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 90/51/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåïëàíîâàíà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 552500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 64/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Øåâ÷åíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 67/44/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, ãàðàæ, 2 ëîä泿, 70000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øåâ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90/45/9 êâ.ì, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (067) 9103444 Þâ³ëåéíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñîñíîâà ñòîëÿðêà, äóáîâèé ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60/9,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âàííà ïëèòêà, â³êíà äâåð³ ïîì³íÿí³, áàëêîí ïëàñò³ê, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíå, Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/42/9 êâ.ì, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ßâîðíèöüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

ËÓÖÜÊ Êè¿âñüêèé ìàéäàí, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 480000ãðí. Òåë: (095) 5862658

1.04

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24-ãî Ñåðïíÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 129 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 92/52/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 55000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Â.Äèâ³ç³¿, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 77/54/9 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ÌÏÂ, ï³äëîãà - ïàðêåòíà äîøêà, ñò³íè ôàêòóðí³, 416000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Â.Äèâ³ç³¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 77/54/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, ôàêòóðí³ ñò³íè, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 115/68/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ëîä泿, áàëêîí, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 121,4/88,6/32,8 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êàì³í, ë³÷èëüíèêè, 220000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, á³ëÿ Àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõí³êóìó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 62/40/6 êâ.ì., äàõ íîâèé, 42000.


8

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 92/53/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 456000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Âåðáîâà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 93/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïàðêåò, â³êíà äåðåâ’ÿí³, ÷óãóíí³ áàòåðå¿, êëàäîâêà, 2 áàëêîíà, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 74/42/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóõíÿ, âàííà ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 2 êëàäîâêè, íå êóòîâà, â äèòÿ÷³é ºâðîðåìîíò, 58000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 100 êâ.ì, ðåìîíò, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, 800000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, 100 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 150/83/14,2 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 150000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, 10/11 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 72/44/9 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâêà, ìîæíà çðîáèòè äâîð³âíåâó, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 75/55/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèê, íîâ³ òðóáè, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ïëèòêà, 467500ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ÌÏÂ, äâ³ ëîä泿, ñ/â - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ìèðó ïðîñï., 4/6-ïîâ. öåãë. áóä., 80/67/6,4 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 1 ê³ìíàòà çðîáëåíà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 78 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 73/9,7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 73000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 90/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 74,4/44,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82/55/8.4 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 79/50/10 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, ëîäæ³ÿ, êóõíÿ-ïëèòêà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 72000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74/46/10 êâ.ì, 75000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 76/51/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 95/63/10 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 áàëêîíà, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ëàì³íàò, äâîõð³âíåâèé ïîãð³á, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, åë³òíà ïåðåïëàíîâàíà êâàðòèðà ç äèçàéíåðñüêèì ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 688000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 100 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåëüáîâàíà, 86000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 125 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 120000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 74/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 85000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, (îáêîì³âêà), 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, îêàòíèé íîâèé äàõ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

1.05

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

ãàðÿ÷à âîäà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 220 êâ.ì, ãàðàæ, 90000. Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êí.Îëüãè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 270/134/181 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100/64/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêåò, 74000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/60/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâ³ ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ë³÷èëüíèêè, 39500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ϳâí³÷íèé, 101/80/10 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïóøê³íà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 100/8 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíà, ë³ôò ïðàöþº, êëàäîâêà, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 106 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ â ïëèòö³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 102/64/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìîæëèâèé îáì³í íà äâ³ 1 ê³ìíàòí³ êâàðòèðè, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/ /13 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, 440000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, ëàì³íàò, âàííà-ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, êóõíÿ âìîíòîâàí³ ìåáë³, êîíäèö³îíåð, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/64/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³íîëåóì, ïàðêåò, áàëêîí çàñêëåíèé, 50500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñîáîðíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 140 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ñ/â, 2-ð³âíåâà, ãàðàæ, 160000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, â³ä çàáóäîâíèêà áåç ïåðåãîðîäîê, ãàðàæ, 105000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öåíòð, äâîð³âíåâà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 140 êâ.ì, êóõíÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 110000, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ðåìîíò, ñòåíêà, áëî÷íà ñèñòåìà, 13500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Äîðîøåíêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18,8 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³ íà ïîâåðñ³, 14000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, âñ³ âèãîäè, 101875ãðí. Òåë: (068) 3351333 ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó Í.Õàñåâè÷à, öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ñîáîðíà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íîñò³ íà ïîâåðñ³, êóõíÿ íà 4 ñ³ì¿, 9500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ôàáðè÷íà, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 19000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, êîñìåòèêà, ïàðêåò, â/ò îêðåìî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì��íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., 16-ãî Ëèïíÿ, 2-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 210 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 170000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/63/9,4 êâ.ì, ðåìîíò, 2 áàëêîíà, ïàðêåò, êàì³í, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 92 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 103/9,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104/66/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, â³êíà äåðåâÿí³, ë³÷èëüíèêè, 3 áàëêîíà, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 101 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 3 êîðèäîðè, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 129/18 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîòåë,

Á³ëà Êðèíèöÿ. Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, 2 áàëêîíè, 357000ãðí. Òåë: (0362) 404041; (096) 1279895 Îëåêñàíäðà Áåðåçíå. Òðèê³ìí.êâ., dzðíåíñüêà. Òåë: (097) 9007532; (03653) 56993 (Áåðåçíå) Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Âåëèêèé Îëåêñèí. Îäíîê³ìí.êâ. 2/2Ö, 42/24/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 199750. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Çäîëáóí³â 2, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 25500. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 75/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/40/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 27000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72/8 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, âåíåö³àíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 1/4Ö, 41/27/5,8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 234000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3926389; (095) 3621033 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/73/8 êâ.ì, 300000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. ºâðîðåìîíò, 64 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í íà гâíå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 144000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 46/24/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà øòóêàòóðêà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 18000. Òåë: (096) 7488495, (0362) 400600, Òåòÿíà Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7Ö, 45,6/24/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 164000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â, Òðèê³ìí.êâ. 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/48/10 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 5/9Ï, 33/12,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 196800. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 1-ïîâ. öåãë. áóä., 2-êîíòóðíèé êîòåë, 41 êâ.ì., 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 24000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñ³ ìåáë³, 270000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 7/9Ï, 68/48/10 êâ.ì, ðåìîíò, 306000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. ñåðåäí³ ïîâåðõè, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (97) 5061080 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (098) 9265252 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. Ðîá³òíè÷à, 5/5Ö, 37/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 139400. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ., íîâà, â íîâîáóäîâ³, 41 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (099) 3798932; (066) 3701838 Õîòèíü. Äâîê³ìí.êâ., 49 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, çåìë³ 2 ñîò, 140000ãðí. Òåë: (098) 3612364

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, êð³ì 1-ãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, äî 30000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âèêóï, áóäü-ÿêó êâàðòèðó â ì³ñò³, ìîæíà ç áîðãàìè, ìîæíà íå ïðèâàòèçîâàíó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 20000, “ìàëîñ³ìåéêó”, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç áîðãàìè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Âîëîäèìåðà, Ãàãàð³íà, Ìåëüíèêà, Øóõåâè÷à, Ñòðóòèíñüêî¿, â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Î.Äóíäè÷à, 5, àáî 5-À ë³âå êðèëî", “ìàëîñ³ìåéêó”, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíà. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Äâîê³ìíàòíó Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í ìàñèâ Âèãîâñüêèé, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé áóäèíîê, äî 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê äî 50000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê, äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Äî 40000, öåíòð, ñïàëüí³ ðàéîíè, ðîçëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Êè¿âñüêà, Ñ.Áàíäåðè, Ä.Ãàëèöüêîãî, ̳öêåâè÷à, Ãðóøåâñüêîãî, â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìëèí³âñüêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïîâíîö³íííó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêð. ïëàíóâ. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: 8 (050) 3757125 Öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

Òðèê³ìíàòíó

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ϳâí³÷íèé, ÒÐÖ"×àéêà", ïîâíîö³ííó, ðîçãëÿíó âñ³ ðåàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 7488495 Áîÿðêà, êâàðòèðó â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í ìàñèâ Âèãîâñüêîãî, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í íîâîðáóäîâà, äî 324000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, 2-5 -ïîâ. öåãë. áóä., ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í, àáî ìàëîñ³ìåéêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, â ïðèì³ñüê³é çîí³ ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 18000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 22000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., íîâîáóäîâà, äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê, äî 28000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 635389, 431950

Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 40000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé, öåãëÿíèé áóäèíîê äî 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Ìîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 ϳâí³÷íèé. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ð-í Ëüíîêîìá³íàòó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1.11

Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Ãîðîäèùå. Áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êàì’ÿíà Ãîðà. Áóäèíîê. Òåë: (0362) 227362; (098) 2056029

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àâòîâîêçàë, Ãàãàð³íà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ñò.Áàíäåðè âóë. Çäàì 1-2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³, WI-FI, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (095) 9381985 Àäð: http://posutochno.rovno.ua

1, 2, 3-ê³ìí.

êâàðòèðè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Åêîíîì òà á³çíåñ-êëàñ. Àâòîâîêçàë, öåíòð, “Çëàòà Ïëàçà”, Áàíäåðè, ³ä³íñüêà, ïð.Ìèðó, Êí.Îëüãè, äîáà/150-300ãðí, 3ãîä/80-100ãðí. Wi-Fi, ïîáóòòåõí³êà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Äîêóìåíòè 3 êàòåãîð³¿. Òåë: (096) 3709137, (0362) 263173

1, 2, 3-ê³ìí.êâ.

Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Àâòîâîêçàë, öåíòð, Ñò.Áàíäåðè, ïð.Ìèð��, ³ä³íñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, Ïàðêîâà. Àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòòåõí³êà, Wi-Fi. Äîêóìåíòè 3 êàò. 150-270ãðí/äîáà, 80-100ãðí/3 ãîä. Âëàñíèê. Òåë: (096) 4638451; (063) 7900264; (066) 8041258 Àäð: www.kvartira.rv.ua

1- , 2- , 3-ê³ìí. êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Åêîíîì ³ ñóïåð êëàñó, ïðåñòèæí³ ðàéîíè, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè, ³íòåðíåò, âëàñíèê, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 Àäð: www.rivne-house.com 1- , 2- , 3-ê³ìí.

êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ï³÷ ÑÂ×, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (050) 4359228, (097) 3878258; (0362) 430428

1- , 2- , 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî Áàíäåðè, ³íø³ ð-íè. Àâòîñòîÿíêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ³íòåðíåò. Âëàñíèê. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ìèðó ïðîñï., “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, öåíòð. Âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, âèäàºìî äîêóìåíòè, ïîðÿä ñòîÿíêà. Òåë: (096) 1837520; (0362) 629049

1-, 2-, 3-, 4-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, Öåíòð, Ìàêàðîâà, Ïàðêîâà, Äóáåíñüêà âóë., ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, 2-ñïàëüíå ë³æêî, á³ëîñí³æíà ïîñò³ëü, ìåáë³, âèäàºìî êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, àâòîñòîÿíêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, Òåë: (096) 1123917, (050) Ìîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó 8466928

×îòèðèê³ìíàòíó

âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

1-, 2-, 3-, 4-,

5-ê³ìí.êâ. Àáñîëþòíèé êîìôîðò. гçí³ ðàéîíè. Ñóïóíèêîâå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. Æèòëî â гâíîìó. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 120-300ãðí/äîáà. Êîíô³öåíö³éíî. 3430230, (067) 3603706 Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: Êâàðòèðó àáî áóäèíîê, òåðì³íîâî. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464 (0362) 431054; (097) 9674377

²íø³

Êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³. Òåë: (067) 9417506; (067) 3009323 Êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó, äî 18000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230, (067) 3603706 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464, (067) 3603706 Êâàðòèðó, òåðì³íîâî, ïîêð. ïëàíóâ., ó âëàñíèêà. Òåë: (067) 3430330, (067) 3640464

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Òåðì³íîâî êóïëþ îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 9528212

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàêàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

õîëîäèëüíèê, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ñòîÿíêà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 2604624

1-, 2-, 3-, 5-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî Öåíòð, “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, Ïàðêîâà, Ìèðó ïðîñï. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, âèäàºìî äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 629049; (098) 3046250, (093) 6809762

2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî •á³ëÿ1-, “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòå-

ëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Çäàì ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ðàéîí öåíòðó,àë³çíè÷íîãî âîêçàëó, “Åï³öåíòð”, ÁÊ “Õ³ì³ê”. Âñ³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ. Òåë: (096) 3453337, (098) 5597799

1-, 2-ê³ìí.êâ. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. 120-300ãðí/äîáà. Êîëîíêà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ñó÷àñíà ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. ×èñòî. Çàòèøíî. Êîíô³äåíö³éíî. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-ê³ìí.êâ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê, 3õâ. äî àâòîñòîÿíêè. Àêö³éíà ö³íà - 150ãðí./äîáà. Òåë: (067) 3630385, (066) 7771904 120/300ãðí./äîáà. Àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, öåíòð, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíå. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, ïðàë.ìàøèíêà, êàáåëüíå ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, ñâ³æà ïîñò³ëü. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425, (099) 3662464

140ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä, ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

À.Àáñîëþòíî êîìôîðòíî, çàòèøíî, çðó÷íî. 1-ê³ìí.êâ., Áàíäåðè âóë. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ âèãîäè, ïîñóä, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

Àâòîâîêçàë. ϳâí³÷íèé. Öåíòð. Áîÿðêà. Þâ³ëåéíèé. Ãàðÿ÷à âîäà, âñ³ âèãîäè. ³ä 120ãðí/äîáà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Âëàñíèê. Òåë: À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, (098) 5382425; (099) 3662464 âñÿ òåõí³êà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362)

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.êâ.

400669; (093) 4130458 ÀÃðóøåâñüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà,

Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷- áàëêîí çàñêëåíèé, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåíîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ìîíò. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458


1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, Àâòîâîêçàë, àáî Ñ.Áàíäåðè, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîìåáë³, õîëîäèëüíèê, òèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñóä, ÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäî- Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 ðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãî431035; (094) 9661035, (066) äè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7886453, (098) 3367916 Àâòîâîêçàë, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 7900264 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïî- êà Òåë: (0362) 237076; (096) òèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîê- ïîòèæíåâî. çàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðå- 4638451 ìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, (0362) 431212; (094) 9661212 êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà (0362) 237076; (096) 4638451 òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïî- Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; äîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, (096) 4638451 íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) Á³ëÿ “×àéêè”, íåìåáëüîâàíà, àëå ìîæå 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua áóòè ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà 1100ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà 400669; (097) 3297714 á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøè- (095) 6286167; (063) 7900264 íà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäî- ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, áîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; 431212; (067) 3625032 (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåêàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèí- ôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) (0362) 647252; (050) 3757125 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåòåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãî- ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) äèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, Á��ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí.+ êîìó- ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, íàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, 3625032 òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðî- Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 áîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëî- ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; äèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. (096) 4638451 Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëå- äèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, ôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3757125 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëå- ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (0362) 431212; (067) 3625032 (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëå- Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, äåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: äè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, (0362) 647252; (050) 3757125 êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: Á³ëÿ ÐÓÌÓ, ìàëîñ³ìåéêà. Òåë: (097) (0362) 237076; (096) 4638451 9130588 Á³ëÿ æ/ä âîêçàëó, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, Á³ëÿ ÐÓÌó, íåìåáëüîâàíà, 2000ãðí + 1500ãðí, âëàñíèê. Òåë: (097) 2886501 ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðî3297714 ðåìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿, òåðì³íîâî, ç 01.02.2014ð. ò è ø í î , ê à á å ë ü í å , ã à ð ÿ ÷ à â î ä à , Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÁ³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, òè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåá³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíå- â î . Ï î ì ³ ñ ÿ ÷ í î . Í å ä î ð î ã î ! Ò å ë : âî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñ- Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïî- òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, òèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) (063) 7900264 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåâîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) (0362) 237076; (096) 4638451 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåÁ³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åíìîíò, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 íÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîÁ³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà äèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãî- 431212; (067) 3625032 äè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åí(0362) 237076; (096) 4638451 íÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîÁ³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà äèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ, 647252; (050) 3757125 DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, 9661212 òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òå- 4638451 ëåâ³çîð, 1400ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèø(0362) 400669; (097) 3297714 íà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüî- Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëî- âî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ äèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüî- Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëå- áîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåÁ³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüî- ëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, õîëîäèëü- òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íèê, 3200ãðí. Òåë: (097) 7523083 íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåÁ³ëÿ àâòîâîêçàëó, ëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, 3757125 çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåÏîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷âî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, 431212; (067) 3625032 óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîÁ³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïî- (0362) 237076; (096) 4638451 äîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ïàðèæ”, ïîãîäèííî, ïî(096) 4638451 äîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå (097) 5546402

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Áîÿðêà, 3-é ïîâåðõ, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 6-é ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×åðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2100ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåìåáëüîâàíà, 1200ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ãàãàð³íà, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1200ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ãàãàð³íà, 2-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êàâêàçüêà, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êâàðòèðà â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2 ïâîåðõ, ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (096) 9690785 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, áîéëåð, 1800ãðí. :111R Êâàðò.â ÐîâíîÑÄÀÞ [10.03.2014 18:26:57] Îäíîê³ìí.êâ. Ð-í ϳâí³÷íèé, ðåìîíò, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàíâóçîë îáëèöüîâàíèé ïëèòêîþ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëü Òåë: (097) 7523083 (097) 7523083 Êè¿âñüêà, íåìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå ÒÁ, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Ðîìàíà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êóð÷àòîâà, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳öêåâè÷à, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2300ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

Íàáåðåæíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò (ùå í³õòî íå æèâ), ìåáëüîâàíà, 2000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, äëÿ 1-¿¿ ä³â÷èíè, 1100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Îðëîâà, öåãëÿíèé áóäèíîê, ë³ôò ïðàöþº, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí. Òåë: (097) 7523083 ϳâí³÷íèé, 2-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð, 1500ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåîìíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, òåõí³êà, ìåáë³ íå íîâ³, 1600ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïèðîãîâà, á³ëÿ ðèíêó, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 2000ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

9

Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äâîê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-, Öåíòð. ²íø³ ðàéîíè. •Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò.

Àâòîñòîÿíêà. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 À.Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í.2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ïîäîáîâî! Ïîãîäèííî! ãîòåëþ òà âëàñíî¿ Ïîòèæíåâî! гçí³ ðàéîíè. Àëüòåðíàòèâó äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåÏîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³. Ñó÷àñí³ âî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêìåáë³. Ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîì- çàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ôîðòí³, çàòèøí³, 120-300ãðí/äîáà. ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäÊîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿ òà äîêó- æåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) ìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèêè. 3625032; (0362) 431212 Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464 Á³ëÿ “Åëüäîðàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíå- ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîâî. гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåê- ëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåíòîâàí³, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, ³íòåðíåò, íÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) çàòèøí³. 130-250ãðí. Àâòîñòîÿíêà. 9004293 Âëàñíèê. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåí- Á³ëÿ “×àéêà”, 2-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, áàíþ. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) æàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 430428; (098) 4496716 Á³ëÿ “×àéêè”, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) (067) 4187960 Àäð: 400669; (097) 3297714 www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ “×àéêè”, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîÏîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âè- ðîøîìó ñòàí³, 2400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: ãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) (0362) 400669; (093) 4130458 249395; (097) 4515444 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3-ïîâ. áóä., ìåáëüîâàíà, Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïî- âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. ñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 643685; (067) 4187960 Àäð: Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, www.posutochno.rovno.ua êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîÏîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, äèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, 647252; (050) 3757125 êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüÁ³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, íå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèÃàãàð³íà, Ð-í “Áðóêë³íà”, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õî- òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. ëîäèëüíèê, ÒÂ, ïðàëüíà ìàøèíêà, 2000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðå- Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ ìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ìàêàðîâà, âî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! ÏîãîÑ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâà- Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, íà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 äèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Þâ³ëåéíå, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîÑ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, ëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíêà, â õî1800ãðí. Òåë: (096) 9690785 431212; (067) 3625032 íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ðîøîìó ñòàí³, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ìàÑ.Áàíäåðè, öåãëÿíèé áóäèíîê, ìåáëüîâà- Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ëåíüêèõ ä³òåé, 1500ãðí. + å/å, Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à íà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òå- ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåâîäà ïî ë³÷èëüíèêàõ. Òåë: (067) âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ëåâ³çîð, 2200ãðí. Òåë: (097) 7523083 ëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáî7229907, (050) 2657271 ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. ÂëàñÑ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ðåìîíò, ïàðêåò, ïëàñ- âî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) íèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 òèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïðàëüíà ìà- 3625032 Ìàêàðîâà, äëÿ ñ³ì’¿, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. øèíà, õîëîäèëüíèê, 3000ãðí. Òåë: (097) Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèÃðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 7523083 òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüî- íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, âàíà, 1700ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (097) 7645429 (067) 3625032 â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèç- Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèÁ³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâè431212 íà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, êîâ³ â³êíà, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿí- òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; êà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëî- çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæ- 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 (050) 3757125 äèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, íåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, Á³ëÿ ÐÓÌó, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; 431212; (067) 3625032 ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí, íà òðèâàëèé õîðîøèé ñâ³æèé ðåìîíò. Òåë: (0362) (063) 7900264 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 òåðì³í. Òåë: (097) 7645429 400669; (097) 3297714 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, Ñîáîðíà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ, àáî ñòóäåíò³â, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáî- 1700ãðí+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 635389, 1600ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (097) Á³ëÿ ÒÖ “×àéêà”, 2-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, âî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 431950 6457736, (099) 2860718 òåëåâ³çîð, ïðàëüíà, êîëîíêà, 1800ãðí. + Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðå- Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí. Òåë: ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãî- ìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, (067) 7978726 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, ëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãà647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèø- 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 ðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, íà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëî- ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëå- Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîêîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700ãðí. Òåë: äîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. ôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 (098) 5779974 ëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òå- Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâåðõ, äèçàéíå- 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó ëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáî“Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèç- âî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: ðñüêèé ðåìîíò, 4000ãðí. Òåë: (097) Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ 6457736, (099) 2860718 íà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáî- (0362) 431212; (067) 3625032 êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèÖåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à ìåáë³, âî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåâîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, 4638451 íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) ëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîÃðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, âî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íå- 3757125 äîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíå- (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ 3625032 âî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáàÌèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: ä³òåé, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, www.posutochno.rovno.ua ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, (067) 3625032 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ñó- Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 1600ãðí + Ìèðó ïðîñï., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïî- òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãî- Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 òèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïî- äèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) (0362) 237076; (096) 4638451 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, 1700ãðí. Òåë: (096) ðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, 9661212 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåâëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 9690785 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à ìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè, Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, Ìëèí³âñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèí- äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 íî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: 3297714 3297714 (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, www.posutochno.rovno.ua ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäÄóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïî- æåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) òåðì³í, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. ãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. 9004293 Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 430736; òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ª.Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðå- Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâà- Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðå- (068) 0462154 ìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà íà, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (067) ìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîêâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, òèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîìøèíà, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: 7978726 âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. (0362) 400669; (097) 3297714 Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, Öåíòð, ìåáë³, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà, ìîæíà äëÿ äâîõ ä³â÷àò ñòóäåíòîê, 1300ãðí Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õî+ ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâè7978726 òàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëü- ëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòî- 4130458 ÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿, Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 íå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèí1400ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåíî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüî- ôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; Íàáåðåæíà, (067) 4187960 Àäð: 1300ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) âàíà, òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; 3297714 (050) 3757125 www.posutochno.rovno.ua (099) 2860718


10

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Òîðíàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, äëÿ ñòóäåíò³â, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “ѳëüïî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñîí³”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìåìîð³àëó “Ñëàâè”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåë��áà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðèíêó “Ñàãàéäà÷íèé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×îðíîâîëà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ —

³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, õîëîäèëüíèê, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, 2100ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáë³, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2700ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êàâêàçüêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Âîëîäèìèðà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1800ãðí + ñâ³òëî, âîäà ïî ë³÷èëüíèêó. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îñòðîçüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ñâ³æèé ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, 67/37/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êîñòðîìñüêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Êîñòðîìñüêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, áîéëåð, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êîñòðîìñüêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, 2600ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ˺ðìîíòîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ëåðìîíòîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 2800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳ðþùåíêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ºâðîðåìîíò, 2700ãðîí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè, 50% îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèí-

íî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., íåìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï.Ìîãèëè, 3-é ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, íåìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, áàëêîí çàñêëåíèé, 2800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ìîæíà äëÿ áðèãàäè ÷îëîâ³ê³â. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñò.Áàíäåðè, 3-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñò.Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñòðóòèíñüêî¿, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñòðóòèíñüêî¿, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1500ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áîéëåð, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ×åðíÿêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

Òðèê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Öåíòð òà ³íø³ ðàéîíè. Ñó÷àñí³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò, êîìôîðòí³, çàòèøí³. Àâòîñòîÿíêà. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716; (050) 4359228 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 C.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 2250ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “Áðóêë³í”, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÐÓÌó, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, º õîëîäèëüíèê, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ë³ôò ïðàöþº, íåìåáëüîâàíà, 1900ãðí. :111R Êâàðò.â ÐîâíîÑÄÀÞ [11.03.2014 9:05:02] Òðèê³ìí.êâ. ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, áàëêîí çàñêëåíèé, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083 (097) 7523083 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Â.×îðíîâîëà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, âîäà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2700ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, 1-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ãàãàð³íà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, õîëîäèëüíèê, ³íòåðíåò, êàáåëüòíå Òá, 1800ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ãðóøåâñüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áîéëåð, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2400ãðí.+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, æèëèé ñòàí, 2600ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ë³ôò ïðàöþº, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Êîðîëåíêà, æèëèé ñòàí, 2000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 ˺ðìîíòîâà, 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 6000ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336

Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (097) 7645429 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Î.Äóíäè÷à, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (096) 9690785 ϳâí³÷íèé, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 3000ãðí. Òåë: (097) 7523083

ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíà, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðàí³øå íå çäàâàëàñü, 2800ãðí. + å/å, âîäà. Ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Ïîêðîâñüêèé, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 3500ãðí. Òåë: (097) 7523083 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, 6 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 3500ãðí.+ñâ³òëî. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, 3700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, 2-ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2300ãðí. + êîì.ï. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3200ãðí., äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, º âñå. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ìåáë³, òåõí³êà, 4000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Öåíòð, öåãëÿíèé áóäèíîê, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (097) 7523083

×îòèðèê³ìíàòíó Ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ Êâàðòèðà. Áóäü-ÿêèé ð-í, ñòóäåíòàì, ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

Áóäèíêè Áóäèíîê Ãðàáíèê, 3 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, êàì³í, ãàðàæ, 8000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ×åðâîí³ ãîðè, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ñó÷àñíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäèíîê, Ïàâëþ÷åíêà, ìåáëüîâàíèé, âñ³ âèãîäè, 2000ãðí. Òåë: (097) 7523083 Áóäèíîê, Þâ³ëåéíà, 4 ê³ìíàòè, îêðåìîñòîÿ÷èé, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, 2700ãðí. Òåë: (097) 7523083 Áóäèíîê, âñÿ òåõí³êà, ìåáë³, ºâðîðåìîíò, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäèíîê, íîâèé, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð, íîâèé ðåìîíò, 7000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ³ä³íñüêà, 1000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, Á.Áîðîâöÿ, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Ïîëîâèíà áóäèíêó, Òèííå, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Òèííå, áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîí, âñÿ òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×àñòèíà áóäèíêó, ìåáëüîâàíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà, ì³ñöå äëÿ à/ì, 3600ãðí. Òåë: (097) 7523083

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Ç ºâðîðåìîíòîì, ïðîñï.Ïåðåìîãè, âñ³ ìåáë³ òà òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (063) 1272007 Çäàì êâàðòèðó Ò²ËÜÊÈ äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â. Òåë: (063) 4575913

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, îêðåìà ê³ìíàòà, äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 650ãðí. Òåë: (067) 7229907 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “ѳëüïî”, äëÿ õëîïö³â, ì³ñöå 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Â.Äèâ³ç³¿, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Àðñåí”, äëÿ 2 ä³â÷àò, áåç âëàñíèêà, ì³ñöå 450ãðí. Òåë: (067) 7229907 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì. Òåë: (067) 1683282 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì. Òåë: (067) 3188470 ijâ÷èí³. Òåë: (03622) 58736 Äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â. Òåë: (067) 7229907 Çàî÷íèêàì. Òåë: (0362) 240365; (067) 3600963 Çäàì ê³ìíàòó 2-3 õëîïöÿì. Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, á³ëÿ ÇÎØ ¹12. Òåë: (066) 6280174 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó äëÿ ñ³ì’¿, 1000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìåáëüîâàíà, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Çäàì ê³ìíàòó

ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, âñ³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì. Òåë: (097) 3036624 ʳêâ³äçå, á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ì³ñöå äëÿ õëîïöÿ, ç âëàñíèêîì, 350ãðí. Òåë: (067) 7229907 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ʳìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 6280174 Êè¿âñüêà, îêðåìà ê³ìíòà äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, 550ãðí. Òåë: (067) 7229907 Êí.Îëüãè, îêðåìà ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, ºâðîðåìîíò, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, 600ãðí. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Îñòàôîâà, äëÿ ä³â÷àò-ñòóäåíòîê, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ð.Øóõåâè÷à, ì³ñöå äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 350ãðí. + å/å. Òåë: (067) 7229907 Ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, âñ³ âèãîäè. Òåë: (098) 7944790 Ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (098) 4496566 Ôàáðè÷íà, äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, 350ãðí. Òåë: (067) 7229907 Õëîïöþ. Òåë: (098) 7479675 Õëîïöÿì ðîáî÷èì, ñòóäåíòàì, ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ³ä³íñüêà, âëàñíèê. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 ×åðíÿêà, äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, ì³ñöå 400ãðí. Òåë: (067) 7229907

ËÓÖÜÊ Â³çüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó, íà ï³äñåëåííÿ äî îäíîãî õëîïöÿ, áåç ãîñïîäàð³â, ð-í ËÏÇ. Òåë: (0332) 721320; (066) 4269391

1.19

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó 1-, 2-ê³ìíàòíó

êâàðòèðó çí³ìó äëÿ ñåáå. Ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíó, áàæàíî ç òåõí³êîþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (066) 2671277

Àáî äâîê³ìí.êâ., Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêè”, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, ñ³ì’ÿ. Òåë: (096) 3453337 Áóäü-ÿêèé ð-í äî 1500ãðí. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìîëîäà ïàðà íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718


1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

ѳì’ÿ, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

Äâîê³ìíàòíó Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ ÇÎØ N12, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, ñ³ì’ÿ. Òåë: (096) 3453337 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

Òðèê³ìíàòíó Íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ѳì’ÿ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ Áóäü-ÿêèé ð-í. Îäíîê³ìí.êâ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêó. Áóäü-ÿêèé ð-í. Æèòëî äî 3000ãðí, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 8634289 ʳìíàòó, ì³ñöå, äëÿ ä³â÷àò, õëîïö³â. Òåë: (067) 7229907 Êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî, ó âëàñíèêà. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í ìîëîäà ïàðà. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ä³â÷àòà ïðàöþþ÷³, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, åë³òíèé áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Êâàðòèðó. ϳâí³÷íèé, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 Êâàðòèðó. Ïîðÿäí³ ëþäè. Òåë: (096) 7488495 Êâàðòèðó. Þâ³ëåéíà, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ. íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474; (097) 4788845 гâíå íà Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

1.30

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ 17êì â³ä гâíîãî, âèðîáíè÷î-àäì³í³ñòðàòèâíå ïðèì³ùåííÿ, 509 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,2ãà, 85000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 8êì â³ä гâíîãî, ñêëàäñüêà áàçà, 1500 êâ.ì, º çåðíîñõîâèùå òà âè-âî ì/ï â³êîí, çåìë³ 0,8ãà, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ñêâàæèíà, îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Â.Æèòèí. Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ,öåãëÿíå, 1500 êâ.ì, òåðèòîð³ÿ - á³ëüøå 1ãà, îãîðîäæåíà øèôåðîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Âåëèêèé Æèòèí, Ìàãàçèí ä³þ÷èé ç îáëàäíàííÿì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 722500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãîðîäîê. Ïðèì³ùåííÿ 800 êâ.ì., ç ä³þ÷èì á³çíåñîì, 0.50ãà ïðèâàòèçîâàíî, õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, õîðîøèé ï³ä’¿çä, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîùà. Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éí³ (àäì³í.áóä³âë³, ñêëàäè, áîêñè), êàï³òàëüí³ ñïîðóäè 2000 êâ.ì., öåãëÿí³, êîìóí³êàö³¿, 1.5ãà çåìë³, 120000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Êâàñèë³â, âèðîáíè÷à áàçà, 3 àíãàðè, ñòîëÿðíèé öåõ, öåõ ïî âèðîáíèöòâó áðóê³âêè, êîìóí³êàö³¿, òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ, çåìë³ 0,22ãà, 130000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êîëîäåíêà, ïðèì³ùåííÿ, 1200 êâ.ì, çåìë³ 0,42ãà, ê³ìíàòà, ñ/â, äâà ñåïòèêà, ïîæåæíà ÿìà, 7 áëîê³â, õîëîäèëüíà êàìåðà, 90000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîëîäåíêà. ijþ÷èé àâòîðåìîíòíèé êîìïëåêñ, ìàãàçèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, áîêñè ç ÿìîþ, ìèéêà, øèíîìîíòàæ, 0.19ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 4400000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Êîðåöü, çàâîä, 5000 êâ.ì, 3 ïîâåðõè, 7 ïðèì³ùåíü, àâòîìèéêà 50 êâ.ì, âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 200 êâ.ì, êàôå-ðåñòîðàí òà ìàãàçèí. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ìëèí³âñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, 100 êâ.ì., 0.12ãà, 25êì â³ä гâíîãî, 19000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Ïðèì³ùåííÿ

âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 5êì â³ä ì.гâíå. Òåë: (067) 3816986

Ïðîäàì â Çäîëáóí³âñüêîìó ð-í³: ñ/ã ï³äïðèºìñòâî, êîíöåðâíèé çàâîä, ñâèíàðíèê, ïðèì³ùåííÿ 700 êâ.ì. Òåë: (097) 7342366

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Àäì³í³ñòðàòèâíî-

Áóäèíêè

ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 Áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7523083 ×àñòèíó áóäèíêó àáî áóäèíîê. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336

Áóäèíêè Òèì÷àñ³âêó, ð-í âóë.Ëüâ³âñüêî¿. Òåë: (096) 6903999

1.23

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889

3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Äà÷íà ä³ëÿíêà íà áóä.ìàòåð³àëè. Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä äà÷ó, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (096) 0301888 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà àâòîìîá³ëü. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Íîâà Óêðà¿íêà, îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com

1.28

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

Àäì³íïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ðèááàçè, ϳâí³÷íèé, 200 êâ.ì, 2 âõîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ó÷áîâèé êëàñ, âåëèêèé ãàðàæ, 2960ãðí/êâ.ì. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Àíãàð 1600 êâ.ì. Òåë: (097) 7342366 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 16 êâ.ì., âñ³ êîìóåí³êêàö³¿, ñàí.âóçîë, 18000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, êàôå, ïðàöþþ÷å, 240 êâ.ì, ç îáëàäíàííÿì òà ìåáëÿìè, 1200000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, ïðèì³ùåííÿ (ä³þ÷èé á³çíåñ), 200 êâ.ì., ðåìîíò, îáëàäíàííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå, 170000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóä³âåëüíèê³â, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, ãàðàæ íà âåëèêèé àâòîáóñ, îõîðîíÿºòüñÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóò³ê 12 êâ.ì, ó õîðîøîìó ì³ñö³, âèñîêà ñòåëÿ, êëàäîâêà, ïðèì³ðî÷íà, ì.гâíå, ðå÷îâèé ðèíîê, âóë.Çàìêîâà. Òåë: (067) 9119336 Â.×åðíÿêà, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåíÿ, ðåìîíò, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 250 êâ.ì, êóõíÿ, ñ/â, îïàëåííÿ çà ðàõóíîê òåïëîâî¿ ìåðåæ³, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, 54 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âàãîí÷èê ïîáóòîâèé. Òåë: (0362) 644353, 629905 Âåðåñàÿ, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, 34,6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, êî-

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ìóí³êàö³¿, ïîæåæíà îõîðîíà, ïàðêîâêà, ï³ä ìàãàçèí, êàôå, îô³ñ, àïòåêó, 40500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ñêëàä, 650 êâ.ì, º ëåá³äêà 20ì, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 30 êâ.ì, ï³ä ïåðóêàðíþ, îô³ñ, ãðàòè, ïàðê³íã, ïëèòêà íà ï³äëîç³, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, 69000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, ïðèì³ùåííÿ, 350 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà ï³ä àâòî, 160000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãðóøåâñüêîãî, ïðèì³ùåííÿ, 35 êâ.ì, ï³ä ïåðóêàðíþ, ìàãàçèí, 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, ñ/â, ðåìîíò, òåëåôîí, çðó÷íèé ï³ä¿çä, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ijþ÷èé ñòîìàòêàá³íåò, á³ëÿ ϳâí³÷íîãî, 74 êâ.ì, ðåíòãåí-êàá³íåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Äâîðåöüêà, ãàðàæ öåãëÿíèé, áåç ÿìè, 3,2õ5,8 êâ.ì, 2200. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äâîðåöüêà, ãàðàæ, ï³ä ìàëåíüêèé áóñ, íåìà åëåêòðèêè, íå ïîøòóêàòóðåíî, 2500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, ìàãàçèí, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 71 êâ.ì, íîâîáóäîâà, öîêîëü, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com Êàâêàçüêà, ïðèì³ùåííÿ, 250 êâ.ì, 6 êàá³íåò³â, äóøåâà êàá³íà, 2 ñ/â, êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáë³, 150000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êàôå ä³þ÷å, öåíòð ì³ñòà, 150 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êè¿âñüêà, âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, 200/20 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà ³ 0,2ãà, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ, 200/40 êâ.ì, ðîç÷èííîãî âóçëà, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/15-16-35 êâ.ì, 3-ê³ìíàòè, ñ/â, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëî, âîäà, îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, 65000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ̳öêåâè÷à, ïðèì³ùåííÿ 55 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 88000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (0362) 434012; (067) 5814035, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Äóáåíñüêà, 130 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 70000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 70 êâ.ì., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà äëÿ àâòî, 95000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, á³ëÿ ãîòåëþ “Ìàðëåí”, ç îáëàäíàííÿì, 50000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ìàãàçèí, ð-í ðèíêó, 90 êâ.ì., 180000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàçåïè, îô³ñ, 65 êâ.ì, 52800. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàéñòåðíÿ ñòîëÿðíà, 10 âåðñòàò³â. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Ìàêàðîâà, ïðèì³ùåííÿ, ïåðóêàðíÿ, 27 êâ.ì, 2 îêðåì³ ê³ìíàòè, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ 85 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 52 êâ.ì., 85000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìëèí³âñüêà, îô³ñ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, ñèãíàë³çàö³ÿ, 45 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7618899 Íåæèòëîâå, ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà íîâîáóäîâà, öîêîëü, ïîâíîö³íí³ â³êíà 20 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 153000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íåçàâåðøåíå, áóä³âíèöòâî Êè¿âñüêà ð-í çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà, êîðîáêà öåãëÿíà, 150 êâ.ì, öîêîëü, + 2 ïîâåðõè, íàêðèòî, ä³ëÿíêà 0,065ãà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Îô³ñ 95 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä ª.Êîíîâàëüöÿ, 55000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Îô³ñ öåíòð 57 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Îô³ñ, Ñ.Áàíäåðè, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, ìåáëüîâàíèé, 57000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Îô³ñ/ìàãàçèí. Ñîáîðíà, öåíòð, 15-ïîâ. öåãë. áóä., + ï³äâàë 10 êâ.ì., 750000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (097) 2479647; (0362) 620123 Îô³ñíå, ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 45 êâ.ì, ðåìîíò, 595000, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì â íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ï.Ìîãèëè, á³ëÿ ïèâçàâîäó, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 540000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ï.Ìîãèëè, ãàðàæ, 100 êâ.ì, 3 ãàðàæà, öåãëÿíèõ, íå çðó÷íèé çà¿çä, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï.Ìîãèëè, ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-îô³ñí³, 80 êâ.ì, 55 êâ.ì, 95 êâ.ì, 90 êâ.ì, 180 êâ.ì, 1-3 ïîâåðõè, ïðîäàºòüñÿ ÷àñòèíàìè, ðåìîíò,

ñ/â, 52000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï.Ìîãèëè, ñêëàä, 350 êâ.ì, íå îòîïëþºòüñÿ, ñâ³òëî, âîäè íåìà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, íåìà òóàëåòó, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ϳâí³÷íèé, ìàãàçèí, ä³þ÷èé, ç îáëàäíàííÿì, 70 êâ.ì., 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì, âóë.Îñòàôîâà, 3. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950 Ïðèì³ùåííÿ 16 ëèïíÿ, 360 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ìîæëèâà ðåêîíñòðóêö³ÿ, äîáóäîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ 16 ëèïíÿ, 60 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1000000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Äóáåíñüêà, íåæèòëîâå, 100 êâ.ì, ðåìîíò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ïðèì³ùåííÿ Êí.Ðîìàíà, 100 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ, äóæå ïðîõ³äíå ì³ñöå, ³äåàëüíî ï³ä ìàãàçèí àáî êàôå, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð Êàâêàçüêà, 4 ïîâåðõîâà áóä³âëÿ, 3200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð, Â.×îðíîâîëà, 175 êâ.ì, öîêîëüíå, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 3168000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ êàôå ð-í, ϳâí³÷íèé 108 êâ.ì, 55000. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, îô³ñ, ìàãàçèí, 56 êâ.ì, 46000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, öåíòð, îêðåìîñòîÿ÷å 250 êâ.ì, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ, Ñîáîðíà, á³ëÿ “Ëàãóíè”, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí, îêðåìèé âõ³ä, óïîðÿä.ïîäâ³ð’ÿ, ðåìîíò, äîìîôîí, ñèãíàë³ç., 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, 90 êâ.ì, õîðîøèé äî¿çä, 45000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ ôåðìè ï³ä ðîçá³ð òà ïðèì³ùåííÿ ïîðó÷. Òåë: (067) 9614863 Ïðèì³ùåííÿ, Áîÿðêà, 180 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñàí.âóçîë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 105000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçåë, 18000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 27 êâ.ì., 33000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Îñòàôîâà 65+30 êâ.ì, òàìáóð, ðåìîíò, 810000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 44 êâ.ì. (3 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñàí.âóçîë), ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Òåàòðàëüíà ïëîùà, 90 êâ.ì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 180000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, 130 êâ.ì., ï³ä àïòåêó, áàíê, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 230000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íåæèòëîâå ̳öêåâè÷à öåíòð 2/3Ö, 95 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, 142500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 70 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, (ä³þ÷èé ìàãàçèí), çðó÷íå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 140000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, Â.×îðíîâîëà, 200 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 12000ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ñêëàä íà Þâ³ëåéíîìó, 660 êâ.ì + îô³ñ + âèñòàâêîâèé çàë, çà¿çä ôóðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, 3200ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ñîáîðíà, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 23 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âîäà, ñâ³òëî, áåç â³êîí, ñòÿæêà, êàíàë��çàö³ÿ, áåç òåïëà, ïðîõîäèòü òåïëîòðàñà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ïðèì³ùåííÿ, òîðãîâî-îô³ñí³, 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 72000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñò.Áàíäåðè, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71 êâ.ì, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñ/â, ìåáë³, 440000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, 115 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñòàðèöüêîãî, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, áåç ðàìïè, áåç îïàëåííÿ, îô³ñ 16 êâ.ì, ãàðàæ 24 êâ.ì, ãàç 4ì, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ 2ì, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòîëÿðíèé öåõ. Òåë: (099) 0249309 Ôàáðè÷íà, áàçà, 290/17 êâ.ì, âèðîáíè÷èé ñêëàä, âèñîòà ñòåë³ 6ì, 220Â, 380Â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,17ãà, âîäà, òåëåôîí, 87500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, êàôå, 550 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 300000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíå, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, äîêóìåíòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 55000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 52000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 65 êâ.ì, 30 êâ.ì, ðåìîíò, òîðåöü, öîêîëü. Òåë: (067) 3630327 ×åðíÿêà, ïðèì³ùåííÿ 70 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, 80000. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ìàãàçèí íà ðèíêó “ϳâí³÷íèé”, 10 êâ.ì, ç ìåáëÿìè. Òåë: (095) 4210352 Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 150 êâ.ì, Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, 6500ãðí/êâ.ì. Òåë: (066) 9471928 Ïðîäàì. Ðèáíå ãîñïîäàðñòâî 11ãà, 25êì â³ä Ëóöüêà, ñòàâè çàðèáëåí³ 100%. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ë³, ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Òåë: (096) 6359139 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-Äóáíî, ïðèâàòèçîâàíå, ïðèçíà÷åííÿ-ñòîëÿðíèé öåõ, òà ïðèâàòèçîâàíà ç/ä 0.32ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Îðåíäà Êëåâàíü-2. Öåíòð, ê³ìíàòà 33 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ, ïîðó÷ ðèíîê, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, çóïèíêà ìàðøðóòêè. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2885525; (0362) 270138

вÂÍÅ Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ïðèì³ùåííÿ, 220 êâ.ì, îòîïëþºòüñÿ, ð³âíà ï³äëîãà, ë³÷èëüíèêè, îõîðîíà, ìîæëèâî ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí, ñêëàä, º îô³ñè, 25ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ïðèì³ùåííÿ ôàñàäíå, 1-é ïîâåðõ, ðåìîíò, çàêðèòà ïàðêîâêà, 140 êâ.ì, 12000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Á³ëÿ ðèíêó, ïðèì³ùåííÿ, 88 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 175ãðí/êâ.ì., ïåðøèõ òðè ì³ñÿö³ ìîæëèâà çíèæêà. Òåë: (098) 4455131 Áîêñ ÿìà 100 êâ.ì. Òåë: (067) 7693577 ³ä³íñüêà, ïðèì³ùåííÿ, 300 êâ.ì, äâà âõîäè, ìîæíà ÷àñòèíàìè, áåç ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ï³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ, ìîæëèâèé ïðîäàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8634289 ijþ÷èé ñòîìàòêàá³íåò ç ðåíãåí-êàá³íåòîì, 74 êâ.ì, â ð-í³ Ï³âí³÷íîãî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Æèòèí, ñêëàä, 350 êâ.ì., ðàìïà, êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâî ï³ä ÑÒÎ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, ï³ä ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ç êàôåòåð³ºì. Òåë: (067) 3626687

Çäàºòüñÿ â îðåíäó òîðãîâèé áóò³ê â öåíòð³ ì³ñòà, òîðãîâèé öåíòð “Îë³ìï”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 620520; (095) 4822153 Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 160 êâ.ì, âóë.Îñòàôîâà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950 Êàôå, á³ëÿ ÇÎØ N12, 200 êâ.ì., ä³þ÷å, ç îáëàäíàííÿì, âåñ³ëüíèé çàë, çðó÷íå ì³ñöå, ñòîÿíêà, 16000ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (067) 7070132, (066) 8533858 Êè¿âñüêà, ïðèì³ùåííÿ, ñêëàä. Òåë: (067) 8725309 Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, ðåìîíò, ñàíâóçîë, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïðèì³ùåííÿ 23 êâ.ì, íàâïðîòè ðèíêó àâòîçàï÷àñòèí. Òåë: (067) 3825970 Ïðèì³ùåííÿ Â.×îðíîâîëà, 135 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, 160ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Ä.Ãàëèöüêîãî, 50 êâ.ì, 50ãðí/êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Êè¿âñüêà, ôàñàäíå, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 200 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 170ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Êí.Îëüãè, 107 êâ.ì, îêðåìå, êîìóí³êàö³¿, 100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Ìèðó ïðîñï., 300 êâ.ì, ïåðøèé ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, êîíäèö³îíåðè, 80ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 400 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 160 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 70ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð 16 ëèïíÿ, 30 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 125ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ Öåíòð 16 ëèïíÿ, 40 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 200ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ ×åðíÿêà, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, ï³ä ìàãàçèí, 150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ ×åðíÿêà-Ãàãàð³íà, 160 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêîâêà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 105ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêîâêà, 160ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ á³ëÿ ïèâçàâîäó, 120 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâêà, 110ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, 60 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 1-é ïîâ., ºâðîðåìîíò, 5600ãðí + êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, Ãàãàð³íà, 130 êâ.ì, îêðåìèé ïîâåðõ, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ïàðêîâêà, 62ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí Îñòàôîâà, 160 êâ.ì, 100ãðí./ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàä÷üê³, ð-í Áóä³âåëüíèê³â, 300 êâ.ì., öåãëÿí³, ñâ³òëî, âîäà, 0.15ãà çåìë³ (îðåíäà), 50000. Òîðã. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000.

11

Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 153 êâ.ì, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè, 200ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, 360 êâ.ì, ïîâåðõè àâòîíîìí³ ç îêðåìèìè âõîäàìè, ö³êàâà ïðîïîçèö³ÿ ï³ä á³çíåñ. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ñêëàä, Êóð÷àòîâà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ñ.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèõ³ä íà öåíòðàëüíó ÷àñòèíó âóëèö³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ñêëàä ç ðàìïîþ 400 êâ.ì. Òåë: (067) 7693577 Ñêëàäè, º ð³çí³ âàð³àíòè, ï³ä âèðîáíèöòâî òà çáåð³ãàííÿ. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 160 êâ.ì, ðåìîíò. Òåë: (067) 3630327 ßìà â áîêñ³ ï³ä àâòîáóñ. Òåë: (095) 3372281

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîíòåéíåð, àáî êóíã. Òåë: (067) 3625501 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³þ äî 50 êâ.ì., â ëþäíîìó ì³ñö³. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ àáî ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí êðàñè, 65-80 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí. Îðåíäà. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ïðèì³ùåííÿ, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

1.50

Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ïðîäàì. Ìàñèâ Îçåðöå, äà÷ó 0.06ãà, º áóäèíî÷îê, ãàðàæ, 2 ñàðà¿; çåìëÿ òà áóäèíîê ïðèâàòèçîâàí³, º äåðåâà, êóù³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 8486156

вÂÍÅ 1/2 êîòåäæà, 140 êâ.ì, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãàðàæ, áðóê³âêà, ºâðî ïàðêàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Àãðîïåðåðîáêè, áóäèíîê, êîòòåäæ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 150/139/16 êâ.ì, íà 4 ñ³ì¿, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, çåìë³ 0,005ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 72000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á.Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 350 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåáëüîâàíà, ñàóíà, ìåáëüîâàíà, áàñåéí, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 4840000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90/15 êâ.ì, ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â 5,5 êâ.ì, êîíäèö³îíåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 100000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ “Ãàçîòðîíó”, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ “Òåêñòèëüíèêà”, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ñàí.âóçîë, 0.06ãà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ óäðîïàðêó, áóäèíîê, 320 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ ÇÎØ N8, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ðåìîíò, îêðåìèé äâ³ð, çåìëÿ, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 180/10,2 êâ.ì, áåç â³êîí, íàêðèòî ìåòàëî÷åðåïèöåþ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 73000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ â áóäèíêó íà 2 àâòî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, êîðîáêà öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 450000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Á³ëÿ Ïèâçàâîäó, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âëàñíèê. Òåë: (0362) 631485; (097) 6533614 Á³ëÿ àâòîäðîìó, êîìóí³êàö³¿, 2 ïîâåðõè, 157/83/22 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06, 1003000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âíóòð³øí³ ðîáîòè, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ÷îðíîâà ðîáîòà, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, 150 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 90000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, 0.10ãà çåìë³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 407500ãðí. Òåë: (068) 3351333 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çåìë³ 0,04ãà, 32000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 0.10ãà, 90000, òîðã,


12

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüò.äî¿çä, 82000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 115 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ãàðàæ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 970000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Áàñ³âêóòñüêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñòàðèé íà 2 âõîäè, 1 ÷àñòèíà 2ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2 ÷àñòèíà 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áîÿðêà, 1/2áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 110 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äëîãà ç ï³ä³ãð³âîì, çåìë³ 0,03ãà, ãàðàæ, ëüîõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7618899 Áîÿðêà, 1/4 áóäèíêó, äåðåâ’ÿíî-öåãëÿíèé, 45/25/20 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, ñ/â, à/îïàëåííÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.025ãà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 220000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Áîÿðêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 75 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 70000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áîÿðêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 216 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 105000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áîÿðêà, ïîëîâèíà áóäèíêó, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, ãàðíèé çà¿çä, 45000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.06ãà, 120000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, , 0.05ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 100000. Òåë: (067) 9103444 Áóäèíîê, ì.гâíå, ð-í “Ãàçîâèê”, âëàñíèê. Òåë: (093) 2322534 Áóäèíîê, ì.гâíå, ð-í “Ðàéñüêèé ñàä”. Òåë: (093) 2322534 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 280 êâ.ì., ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.10ãà, îãîðîäæåíî, àñôàëüò.äî¿çä, 280000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835  ð-í³ àâòîäðîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 2 ïîâåðõè, äîáðîòíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 ³ä³íñüêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 6 ñîò çåìë³, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 250000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âàâèëîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, 107/3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, çà¿çä ñï³ëüíèé ³ç ñóñ³äàìè, 105000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâ., óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, 105000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåñíåâå, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãëÿíå, âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, íàêðèòå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, õîðîøèé äî¿çä, 0.10ãà, 58000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåùàã³íà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170/4 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âèøíåâà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ðåìîíò, 1,5 ïîâåðõó, çðó÷íîñò³, 105000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ð³âíà, 770000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 90/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìêà, çàë ïðîõ³äíèé, âðåìÿíêà, 2 ê³ìíàòè, ãàç, ñàðàé, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 óäðîïàðê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, êîìóí³êàö³¿, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, ãàðàæ, çåìë³ 0,06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 óäðîïàðê, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîñòàíäàðò, 0.10ãà, 340000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 óäðîïàðê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ãàáðèë³âñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ãàðàæ, 65000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776

• •

Ãëèíêè âóë., 1/2 áóäèíêó, çàãàëüíà ïëîùà 40 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 0.02 çåìë³. Òåë: (068) 3165956 Ãîãîëÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100/5 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, äóøîâà êàá³íêà, òóàëåò íà âóëèö³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðàáíèê, ïîëîâèíà áóäèíêó, 60 êâ.ì, 57000. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 Ãðàáíèê, ïîëîâèíà áóäèíêó, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, ãàç, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0439ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 467500, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðèãîðåíêà, áóäèíîê, êîòòåäæ, 160/4 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 6 ê³ìíàò, çåìë³ 0,04ãà, âîäà ñêâàæèíà, ãàç, âåëèêèé äâ³ð, êîìóí³êàö³¿, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 80/70/10 êâ.ì, ñ/â, êóõíÿ, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, 733500ãðí. Òåë: (068) 3351333

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³ —

Ä.Ãàëèöüêîãî, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 160/7 êâ.ì, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 70000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà âóë., áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 140 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, îêðåìî ñòîÿ÷èé ãàðàæ, 0.06ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæåíî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äâîðåöüêà âóë, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò çåìë³. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Äâîðåöüêà, 1/4 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 51/30/10 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, áåç ðåìîíòó, 0.015ãà, ñàðàé, çóïèíêà ïîðó÷, îêðåìèé âõ³ä, 280000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Äâîðåöüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 1 ïîâåðõ çðîáëåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøåííÿ ä³ëÿíêè íà 0,07ãà, 85000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, àâàð³éíèé ñòàí, 12000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äâîðåöüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, 2 ïîâåðõè, êóõíÿ, ñ/â, 4 ê³ìíàòè, êîðèäîð, îêðåìèé âõ³ä, çåìë³ 0,04ãà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äåì’ÿí÷óêà, áóäèíîê, 206 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ãàðàæ, 110000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîáðà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, áåñ³äêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,01ãà, ñàðàé, ñàäî÷îê, 75000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äîâæåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 210/6 êâ.ì, íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ 5ì, ìîíîë³òíå ïåðåêðèòòÿ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äîðîøåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, êëàäîâêà, ãàç, ñâ³òëî, ïîòð³áíî äîáóäóâàòè ñ/â, ë³òíÿ êóõíÿ, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîðîøåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 46 êâ.ì, ñ/â, êóõíÿ, º ì³ñöå ï³ä ñàðàé, áåç çåìë³, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, êóõíÿ, ñ/â, 2 ñïàëüí³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ ìàøèíè, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çàïîð³çüêà, áóäèíîê, 28/14/10 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ âèãîäè, äâ³ð ïðîõ³äíèé, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çàïîð³çüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òóàëåò, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîëîò³¿â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, 366750ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàðáèøåâà, áóäèíîê, 120 êâ.ì, ç ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 380V, 160000ó.î., òîðã. Òåë: (0362) 282675; (067) 9867013 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êàðáèøåâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 75/4 êâ.ì, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 90000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 60/20 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, ïåðñïåêòèâíå ì³ñöå ï³ä ³íâåñòèö³¿, 71000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Âîëîäèìèðà, á³ëÿ ÇÎØ ¹5, 1/2 áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 520000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Êí.Âîëîäèìèðà, áóä., 80 êâ.ì, 4 ê³ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè íà 2 ñòîðîíè, 5.2 ñîò, ì/ï â³êíà, àâò.îïàë., óòåïëåíèé, âîäà, ñåïòèê, 76000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 520000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîâåëüñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 220/7 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 220/180 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàç íà ä³ëÿíö³, åëåêòðèêà, 110000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîìàðîâà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 187/6 êâ.ì, öîêîëü, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ãàç, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîìàðîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 70/4 êâ.ì, ñ/â ðàçîì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîîïåðàòèâíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200/2,3 êâ.ì, º â³êíà, äâåð³, êîìóí³êàö³¿, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà , áóäèíîê ñó÷àñíèé, ìåáëüîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ºâðîðåìîíò, 3520000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Êîñòðîìñüêà, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.05ãà, 220000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 300 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 2235000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 220000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà-Áóêîâèíñüêà, êîòåäæ, íà 2 ñ³ì’¿, 160 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, êîðî¿ä, 140800ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Êðåìåíåöüêà, 20, áóäèíîê, 100 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950 Êðîïèâíèöüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, îêðåìèé ñåïò³ê, êîòåë, ãàç, áîéëåð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,02ãà, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êóáàíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, ãàç, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, íå æèëèé, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóë³øà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 140/6 êâ.ì, íàêðèòà ìåòàëî-ïðîô³ëåì, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êþð³, áóäèíîê öåãëÿíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 80/60/12 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëèòîâñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 38/4 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Ëóöüêå ê³ëüöå íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 1-èé ïîâåðõ æèëèé ñòàí, 90 % ãîòîâíîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 765000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìàëèé Óçâ³ç, ÷àñòèíà áóäèíêó, 60/1 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îêðåìèé âõ³ä, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàëîð³âíåíñüêà, áóäèíîê, 100/12 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, êóõíÿ, ãàç, âîäà, 85000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìåæîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 38,8 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 38,8/27,9 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìåíäå뺺âà, ÷àñòèíà áóäèíêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, êóõíÿ, ãàç, âîäà, ïîãð³á, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, 0,01ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,01ãà ï³ä ñ/ã, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìîëîä³æíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 230 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñåïò³ê, êàíàë³çàö³ÿ çàâåäåíà, 100000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìîëîä³æíå, Ðåøåòí³êîâà âóë, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ., 100 êâ.ì., 2 òóàëåòè, 2 êóõí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîäæåíî, 130000. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Ìîíîìàõà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 160/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ãàðàæ, íà 2 âõîäè, 4 ê³ìíàòè, 2 êóõí³, 2 ñ/â, âñ³ âèãîäè, çåìë³ 0,06ãà, 100000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Äâ³ð, Ñåðïàíêîâà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äãîòîâëåíèé ï³ä ôàðáóâàííÿ, 0.095ãà, 1040000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Í.Äâ³ð, êîòåäæ, 165 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, 1000000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ì³æ гâíå ³ Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 156 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, 357000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950 Íîâà, áóäèíîê, 290/24 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, 98000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâèé Äâ³ð, 200 êâ.ì., íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 140000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, ôàñàä, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1012000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 250 êâ.ì, ãàðàæ, ì³ñöå ï³ä áàíþ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 250 êâ.ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1584000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, íîâèé, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, æèëèé ñòàí, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, êîðî¿ä, çðó÷íèé äî¿çä, 0.10ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.10ãà, 63000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, öåãë.áóäèíîê, 150 êâ.ì, ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ôàñàä, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íîâèé äâ³ð, áóäèíîê, êîìóí³êö೿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.073ãà, 24000. Òåë: (067) 9103444 Íîâîäâ³ðñüêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 40/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ãàç, ëüîõ, õë³â, êîëîäÿçü, íàêðèòî áëÿõîþ, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîñàëÿ, ÷àñòèíà áóäèíêó, 64/3 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, ãàðàæ, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ñó÷àñíèé “ï³ä êëþ÷”, 0.11ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 200000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïîïîâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 3344000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïîøòîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 45 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòèíà äâîðó, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïðèõîäüêà, Áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, 637500. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïðèõîäüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 51,7/0,0281 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, º ì³ñöå ï³ä ìàøèíó, êóõíÿ, ñ/â, 2 ï³äâàëè, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í “Ë³í³é”, 1/2 áóäèíêó öåãëÿíîãî, 85 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 750000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ð-í “Ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäà, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, âîäîñïàä, 0.07ãà, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ð-í “Ë³í³é”, íîâèé íåçàâåðøåíèé, 80% ãîòîâíîñò³, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ + êîðî¿ä, ºâðîïàðêàí, êàì³í, 0.06ãà, 1600000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Ð-í “Ùàñëèâå”, êîòåäæ, 150 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çåìë³ 0,025ãà, 90000, òîðã. Òåë: (098) 4455131

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 270 êâ.ì, êàì³í, áàñåéí, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 2024000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, íîâèé, ºâðîñòàíäàðò, áàñåéí, 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., îêðåìî ñòîÿ÷èé, âñ³ çðó÷íîñò³, ç ðåìîíòîì, ãàðàæ, 0.06ãà çåìë³, 100000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 80 êâ.ì., öåãëÿíèé, ãàðàæ, “âðåì’ÿíêà”, 0.04ãà, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêà, 48,8/28,2/7,3 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, äâ³ð íà 2 ñ³ì’¿, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, 70000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, çåìë³ 0,07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ì³ñöå ï³ä äîáóäîâó, 2 ê³ìíàòè, ï³äâàë, ãàç, 27500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðàäèâèë³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 75/5 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ñ/â, êóõíÿ, 3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, âåðàíäà, íåäîáóäîâàíèé ãàðàæ, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ðèíêîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 637500. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ðóäíºâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 41,7/1,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñ/â, êóõíÿ, º çåìëÿ äëÿ äîáóäîâè, ïðèâàòèçîâàíà, â ñï³ëüíîìó êîðèñòóâàíí³, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðóäíºâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 81/3 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, îêðåìèé âõ³ä, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, áóäèíîê øëàêîâèé, 100 êâ.ì, îêðåìîñòîÿ÷à ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ñàìîëþêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 100 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâå, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñêëÿðåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1408000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ñîáîðíà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ï³ä çíîñ, 65000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 52 êâ.ì, ðåìîíò, ñâ³é äâ³ð, îãîðîäæåíî, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ÷àñòèíà áóäèíêó, ñ/â, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, 73.2 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Òåë³ãè, ÷àñòèíà áóäèíêó, 100/3 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä, îáëàøòîâàíèé äâ³ð, 87000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèííå, 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíî-øëàêîâèé, 2 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, êîëîäÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 295000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë, áóäèíîê öåãë., 130 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, çðó÷íå ì³ñöå, 125000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, áóäèíîê 330 êâ.ì, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, 21816000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 250 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿, öîêîëü, êóõíÿ, ãàðàæ, 1500000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 1320000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, áóäèíîêå, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, áàñåéí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1936000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, íåç.áóä. öåãë., 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, 0.13ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 85000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 280 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, Ëóãîâà áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë., 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.07ãà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, ìåáë³, 2 ãàðàæà, 0.20ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðàâà ñòîðîíà, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 85 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.06ãà, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òîëñòîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 26,9/2 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïðèâàòèçîâàíà, òóàëåò, íåìຠäóøà, ñàðàé, çåìë³ 0,02ãà íåïðèâàòèçîâàíà, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òîëñòîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 80/2 êâ.ì, ðåìîíò, 80,3/55/10 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, âðåìÿíêà, ãàðàæ, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ó.Ñàì÷óêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 56/1 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, º ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 2 ïîâåðõè, êîòåë, êîëîíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,01ãà, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Õàðê³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 50/1 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà

0,01ãà, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Õîëìñüêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæí³ âîðîòà, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 1100000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ö³îëêîâñüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, â öîêîë³ êîìîðà, 98000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öàðñüêå Ñåëî, áóäèíî, 320 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, ãàðíèé êðàºâèä, 3168000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, 125000, òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, 2-ïîâ.., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.05ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, íåç.áóä., öåãë., 180 êâ.ì., âñòàíîâëåíí³ â³êíà, äâåð³, íàêðèòå, îøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷, 0.10ãà, 80000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Öåíòð, á³ëÿ îðãàííîãî çàëó, 1/2 áóäèíêó öåãëÿíîãî, 100 êâ.ì, 2 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 800000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Öåíòð, êîòåäæ 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíèé, 2 ãàðàæà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê, 250êâ.ì, 3 ïîâåðõè, 6 ê³ìíàò, 2 ñ/â, ðåìîíò, âáóäîâàíà êóõíÿ ³ ÷àñòêîâî ìåáë³, ãàðàæ, âîëüºðè, ³íø³ áóä³âë³, 1040000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 ×åõîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 45/2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàçîâà êîëîíêà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×îðíîâîëà, êîòåäæ ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 162 êâ.ì, ãàðàæ, çåìë³ 0,03ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êîìóí³êàö³¿, îêðåìèé çà¿çä, óòåïëåíèé, 110000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ùàñëèâå, êîòåäæ, 150 êâ.ì, âëàñíèé äâ³ð, 2 ïîâåðõè, â³òàëüíÿ, ãàðäåðîáíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 ßâîðíèöüêîãî, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 600/7 êâ.ì, 3 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, 110000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. 12êì â³ä Ëóöüêà, ñ.Ãîðîäíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 69 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàçîâå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ëüîõ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (095) 8517608 25 êì â³ä гâíîãî, 1-øà ë³í³ÿ äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ñâ³òëî, îãîðîäæåíà, 10õâ äî ïîòÿãó, ôðóêòîâèé ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9468907 Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 160 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ, 0.10ãà, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàáèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (068) 0205505 Áàðìàêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 10 ðîê³â áóäèíêó, öîêîëü + 2 ïîâåðõè, 400 êâ.ì, ìîæëèâî íà 2 ñ³ì’¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1190000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàðìàêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.10ãà, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 0.35ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, 0.254ãà, ïðèâàòèçîâàíàî, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Áóäèíîê öåãëÿíèé, 15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125 Áóäèíîê-òèì÷àñ³âêà, Ïåâæà, гâíåíñüêî¿ îáë., º ëüîõ, çàëèòèé ôóíäàìåíò íà áóäèíîê, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà. Òåë: (093) 8480958 Áóõàð³â, áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, ð³÷êà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, 10000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008  ð-í³ ã³äðîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 98 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, 600000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Â.Îìåëÿíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, áóäèíîê íà 2 ñ³ì’¿, îêðåì³ âõîäè òà çà¿çäè. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4255985 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.24ãà çåìë³, 135000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîðîäèùå, 1/2 áóäèíêó, 160 êâ.ì. Òåë: (093) 2322534 Ãîðîäîê, áóäèíîê, 200/90/15 êâ.ì, 2002ð, çàáóäîâè, çàâåðøåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ. ÀÍ “Âàøà

îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ãîùà, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 0.12ãà çåìë³, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 8 ñîò çåìë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áî÷àíèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, ºâðîðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, âåðàíäà, ï³äâàë, 2 ñàðà¿, ðåìîíò, çåìë³ 0,33ãà, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ãîðáàê³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ãàç ó áóäèíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êóðîçâàíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 627576; (098) 6065582 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ìíèøèí, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 5 ê³ìíàò, âîäà â áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìë³ 0,35ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 15000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ìÿòèí, äà÷à, 86/14,5 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òðóáè íà ãàç, íà âîäó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,145ãà, 15000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Âè÷àâêè, áóäèíîê, ñòàðèé, ïðèâàòèçîâàíà çåìë³, 30000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (098) 8266497 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Áîðåìåëü, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³êíà íîâ³, çåìë³ 0,2ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 38000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêèé ð-í, Æîðí³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, çåìë³ 0,8ãà, 2 ê³ìíàòè, ïîòðóáóº ðåìîíòó, 1 ãà çåìë³ íå ïðèâàòèçîâàíî, êîëîäÿçü, 6000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêèé ð-í, Çàðóääÿ, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ñàðàé, 30000ãðí. Òåë: (0362) 267008; (098) 8310478 Äóáåíñüêèé ð-í, Ìîëîäàâî, áóäèíîê êàìÿíèé, 3 ê³ìíàòè, ñâ³òëî, ï³÷, çåìë³ 0,65ãà, ñàäîê, ãàðíà ïðîïîçèö³ÿ äëÿ â³äïî÷èíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó, á³ëÿ ïàðêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.015ãà, 1980000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Çäîëáóí³â, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 100 êâ.ì, äåðåâÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,95ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿, 40000. Òåë: (03652) 24258; (096) 3419397 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, 8 êì. â³ä гâíîãî, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 156 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàç, ñâåðäëîâèíà, çåìë³ 0,17ãà, 348000, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Äîðîãîáóæ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ðåìîíò, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âîäà, ãàç ïîðó÷, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,7ãà, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ì/ï â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 156 êâ.ì, 5 ê³ìíàò, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, ñâ³òëî, ðîçâåäåí³ êîìóí³êàö³¿, 75000. Òåë: (0362) 628428; (068) 7276016 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîðâáèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, 60.3 êâ.ì, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, 1369000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåïëèöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499 Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåïëèöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499 Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, âîäà ó áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàóíà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.07ãà, á³ëÿ îçåðà, 24000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíîã³ðñüê, ìàñèâ “Áîðêîâñüêèé”, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39ãà, êðèíèöÿ, òóàëåò, îãîðîäæåíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499 Êëåâàíü-II, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 10 ñîò çåìë³. Òåë: (096) 5429112, (066) 1452228, (093) 0270771 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.30ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, õîðîøèé æèëèé ñòàí. íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.12ãà, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, íàêðèòå, 0.12ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 130 êâ.ì, 75 % ãîòîâíîñò³, 0,06ãà, 792000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îøòóêàòóðåíî, ïîøïàêëüîâàíî, ñòÿæêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.06ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 88000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132


1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, ïàðêàí, 0.09ãà, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7680080; (068) 0054120 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïðèâàòèçîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4777291 Êîðíèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, 46000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàìÿíà ãîðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 84/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 3 êìíàòè, ñ/â, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàëèé Îëåêñèí, áóäèíîê øëàê. áëîêè, 67,7/40/12,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 476000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, áóä., öåãë., 3õ5ì, ñâ³òëî, ãàç, 0.25øà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåõ.ïàñïîðò ÁÒ², á³ëÿ òðàñè, 43000ãðí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ìëèí³âñüêèé ð-í, Îç볿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 239 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìíèøèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà, 3 ê³ìíàòè, ëüîõ, ñàðàé, çåìë³ 0,35ãà ï³ä ñ/ã, 8000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íåâ³ðê³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,4ãà, 5000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâà Óêðà¿íêà, á³ëÿ îçåðà ϳùàíå, äà÷à öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, “Ñõ³äíèé”, “Íåòêàíùèê”, áàíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 212500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, á³ëÿ îçåðà “Ï³ùàíå”, öåãëÿíà, 2-ïîâ., ìàíñàðäíîãî òèïó, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò çåìë³, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷íèé ìàñèâ Çàõ³äíèé ïåðøèé, âóë.Áóçêîâà, íîâèé áóäèíîê 9õ9ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ 6õ7ì, 380V, 26000ó.î., òîðã. Òåë: (0362) 282675; (067) 9867013 Îáàð³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, ñàí.âóçîë, 0.18ãà çåìë³, ñàä, 125000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 гâíåíñüêèé ð-í, 10-15êì â³ä гâíîãî, áóäèíêè, â³ä 20000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ë³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìë³ 0,15ãà íå ïðèâàòèçîâàíà, ñòàðà áóä³âëÿ, 4 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ñ/â, 3000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 125 êâ.ì., 0.12ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ñàä, áàíÿ, 115000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 0.10ãà, 95000. Òîðã. Àáî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 48000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 300 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, ñêëîïàêåòè, ãàðàæ, êóõíÿ, ñ/â, çåìë³ 0,1ãà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä., öåãë., 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.10ãà, 110000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Áî÷àíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ïðèõîæà, ãàç á³ëÿ õàòè, âîäè íåìà, çåìë³ 0,2ãà, 7000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Áóùà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ðåìîíò, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âîäà, îòîïëåííÿ ãàçîâ³ êîíâåêòîðè, êîëîíêà, çåìë³ 0,4ãà, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 200 êâ.ì, â³êíà, çåìë³ 0,1ãà, ñâ³òëî ðîçâåäåíå, ãàç ïîðÿä, 80000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, âàííà, óòåïëåíèé, çåìë³ 0,54ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíü-Ãðàä, áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, ãàç, ñ/â, ó õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Áóäèíîê, 100 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 45000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.12ãà, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 130 êâ.ì, öåãëÿíå, â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, 550000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 6.5x9ì, ÷åðâîíà öåãëà, øèôåð, ìàíñàðäà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.08ãà, 136000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ðÿ, çåìë³ 0,06ãà, 170 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, 140000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîùà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, âëàñíèê. Òåë: (093) 1486378 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 60 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.75ãà, õîðîøèé äî¿çä, 225000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Äüäüêîâè÷³, áóäèíîê 120 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàäîê, ëüîõ, êðèíèöÿ, ãàç ïîðÿä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,55ãà, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, 120 êâ.ì, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 45000, òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Æîáðèí, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, âëàñíèê. Òåë: (097) 5292492 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â 2, ÷àñòèíà áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, ãàç á³ëÿ áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 49,5/6,5 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, äóøîâà êàá³íêà, ñ/â, çåìë³ 0,065ãà, ãàðàæ, ñàðàé, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, áóäèíîê, 190 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, ëüîõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5720523 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 84 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, êîëîäÿçü, ãàç ïî âóëèö³, ñâ³òëî, ïîðó÷ îçåðî, 80000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 225403 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàìÿíà ãîðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, 5õ7 êâ.ì, êóõíÿ, ãðóáêà, çåìë³ 0,06ãà, òåïëèöÿ, ñàðàé, ñàä, 8500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, 850000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 300 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 616000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, ïàíñüêèé ìàñèâ, 5êì â³ä гâíîãî, íîâèé ñó÷àñíèé ìàºòîê, 0.24ãà, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, 5 ê³ìíàò, 2 ïîâ., ñàä, 1200000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê, öåãë., 4 ê³ìí., æèëèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 0.15ãà çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, æèëèé, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, íàêðèòèé, çåìë³ 0,125ãà, ñàðàé, ãàç ïî âóëèö³, 18000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, ïîëîâèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 8500. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6822049 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.06ãà çåìë³, 82000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê ñó÷àñíèé, 240 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 3080000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 130 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, 765000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 157 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 140 êâ.ì, êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,06ãà, 5 ê³ìíàò, ìåáë³, 105000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 1188000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì., 0.12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ñòàí, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 90% ãîòîâíîñò³, öåãëÿíèé, íîâèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 160 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 0.10ãà, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, 162 êâ.ì, ãàðàæ, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.08ãà, ñâ³òëî, ãàç, 58000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011

гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 192 êâ.ì, 2 âõîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó â гâíîìó, âëàñíèê. Òåë: (067) 9958164 гâíåíñüêèé ð-í, Êîð÷³âÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 168/22,8 êâ.ì, ãàðàæ, íàêðèòî ÷åðåïèöåþ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëèé Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíî-øëàêîâèé, 3 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 0.5ãà, 400000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ìèëîñò³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ãàç ïîðó÷, êîëîäÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, 29500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ìëèí³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà. Òåë: (050) 8774777 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 8õ10 êâ.ì, âåðàíäà 4õ8 êâ.ì, õë³â, ëüîõ, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà. Òåë: (096) 4429494 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êàì³í, 200000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60 êâ.ì, êîëîäÿçü, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 220000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, êîëîäÿçü, òåïëèöÿ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 144000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 7õ7 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, á³ëÿ îçåðà, ãàçèô³êîâàíà, êàì³í, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ìàíñàðäà, õîðîøèé ðåìîíò, êàì³í, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç ïîðÿä, 0.06ãà, 200000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, ºâðîñòàíäàðòó, ìåáëüîâàíà, 65000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, 90/6 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, ãàðàæ, êóõíÿ, âåðàíäà, ãîðèùå, ñàðàé, ãàç, ñâ³òëî, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, ó õîðîøîìó ñòàí³, 7õ7 êâ.ì, óòåïëåíà, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé, 2 ãðóáêè, ãàç íà ä³ëÿíö³, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò, ï³ä êîðî¿äîì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.06ãà, 23000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ Çàõ³äíèé, 0.06ãà, äà÷à öåãëÿíà, 3 ïîâ., 100 êâ.ì, 2 ñ/â, ºâðîðåìîíò, ãàç, ñâåðäëîâèíà, 760000ãðí, îáì³í. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, íàêðèòî øèôåðîì, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, îãîðîäæåííî, ñàäîê, êîëîäÿçü, 14000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 12000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 3 ïîâåðõè, ãàç, ïàðêåò, òåðàñà 4ì., êàì³í, ñàä, êðèíèöÿ, ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 135 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 633000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 80/43/18 êâ.ì, 3 îêðåì³ ê³ìíàòè, çåìë³ 0,18ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ, 452400. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä³âíèöòâî, 160 êâ.ì., ëèöþâàëüíà öåãëà, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 70000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 10õ10 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ñåïò³ê, çåìë³ 0,08ãà, 36000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, ïîëîâèíà áóäèíêó, 79.1 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, ðåìîíò, óòåïëåíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 1144000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, áóäèíîê öåãëÿíèé, 175 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, â³êíà, 748000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê ñó÷àñíèé íîâîáóäîâà, ìàíñàðäíîãî òèïó, 85000, òîðã. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê ñó÷àñíèé, 160 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 85000. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, õîðîøèé ñòàí, 0.30ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, ϳäãàéö³, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, øèôåð, íåìຠïåðåãîðîäîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà-êîëîäÿçü, ëüîõ, ñàäîê, ñàðàé, 12000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåñîïíèöÿ, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85 ñîò, ð³âíà, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (068) 0422180, Òàìàðà Àíäð³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Ðàäóõ³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120 êâ.ì, âîäà, îïàëåííÿ, ãðóáêè, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìë³ 0,5ãà. Òåë: (068) 7299823; (095) 8272256 гâíåíñüêèé ð-í, Ðîãà÷³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 60/13 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ãàçîâ³ ãðóáêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

гâíåíñüêèé ð-í, Ñàïîæèí, áóäèíîê, 70 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãàçó íåìàº, 15000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ñàòè¿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70/100 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, ãàç, êîòåë, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñòàâîê, 18000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ñòàðîæóê³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, çåìë³ 0,3ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 2 ê³ìíàòè, íå æèëèé, êóõíÿ, ãàç ïîðó÷, 4500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ñóñüê, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 70/7 êâ.ì, ðåìîíò, âèä íà îçåðî, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ãàç â áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 102000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 30000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Òðèêîïö³, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 7õ10 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñàéäèíã, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìë³ 0,15ãà, ñ/â, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Õîð³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàðàé, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà ³ 0,38ãà ï³ä ñ/ã, 10000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Õîòèíü, áóäèíîê öåãëÿíèé, çâè÷àéíèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, êîðèäîð, êóõíÿ, áåç âèãîä, ãàçèô³êîâàíèé, ñàäîê, çåìë³ 0,45ãà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàê³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 84 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîê, 200000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Øóáê³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, áëî÷íèé, 5 ê³ìíàò, îáøèòî ñàéäèíãîì, íàêðèòî ìåòàëî÷åðåïèöåþ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,31ãà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, áóäèíîê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,46ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñàä, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðàä³â, Ìëèí³âñüêèé ð-í, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, 340000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Ðàäèâèë³âñüêèé ð-í, Ìèõàéë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìë³ 0,68ãà, 7õ12 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ñâ³òëî, ñàðàé, ïîãð³á, 16000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãë., 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, 37000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ËÓÖÜÊ Äà÷à, ìàñèâ Äóáí³âñüêèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, º áóäèíîê, 7õ4ì, ñàðàé, òåïëèöÿ ñêëÿíà. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0332) 757708, çàïèòóâàòè Ãðèãîð³ÿ ²âàíîâè÷à Ìàñèâ ijáðîâà, äà÷ó ñàäîê, äîãëÿíóòà, òåïëèöÿ, ñàðàé, º áóäèíî÷îê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà. Òåë: (0332) 726476

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. 25êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê, º ãàç, âîäà, óñ³ íàäâ³ðí³ ñðîðóäè, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 8062883 Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, øòóêàòóðåíèé, 200ì â³ä öåíòð. ïëîù³, 20ì äî ð³÷êè, ç/ä, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ºâðîîïàëåííÿ. Òåë: (050) 8707846 Âîëÿ-Ëþáèò³âñüêà, 50êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê íîâèé, íåçàâåðøåíèé, 10õ8ì, º ñâ³òëî, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ñàä, ïîáëèçó òðàñè. Òåë: (098) 5152496; (050) 8689248 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, âóëèöÿ ãàçèô³êîâàíà, ïîðó÷ ñòàâîê. Òåë: (095) 5289112 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ì.Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê öåãë. íîâèé, áåç âíóòð. ðîá³ò, æèòë.ïë.98êâ.ì. Ïîáëèçó ð³÷êà, ë³ñ, ãàðíå ì³ñöå, ç/ä 0.35ãà. Òåë: (097) 9027897 Äóáèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, áóäèíîê ïðèâàòèçîâàíèé 8õ10ì, ãîðîä 0.40ãà, ñòàâîê, ñàäîê, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. Òåë: (067) 9818804; (099) 9542762 Ëàâð³â, ìàñèâ Êâ³òíåâèé, äà÷íó ä³ëÿíêó 0.06ãà, º ìåòàëåâèé êîíòåéíåð 3õ4ì, ç ãàçîâîþ ïëèòîþ òà áàëîíîì, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (099) 7503304, ³êòîð Òàðàñîâå, íåçàëåæíó ÷àñòèíó áóäèíêó, çàã.ïë.160 êâ.ì, óñ³ çðó÷íîñò³, ó õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (095) 5433555

ÏÎÏÈÒ Ëóöüê, â³çüìó â îðåíäó äà÷ó, ìàñèâ Ñòðóì³âêà, ijáðîâà àáî Äóáí³âñüêà. Òåë: (095) 3394180, Àíÿ гâíå, 1/2 áóäèíêó â ì³ñò³ àáî íåïîäàë³ê. Òåë: (0362) 224336 гâíå, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêó ðîçóìíó ïðîïîçèö³þ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíå, áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Òåë: (067) 3603706, (067) 3430230 гâíå, áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, áóäèíîê ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3640464; (067) 3430230 гâíå, áóäèíîê. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, â ìåæàõ ì³ñòà, áóäèíîê, äî 60000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷ó, äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Òèííå, Íîâèé Äâ³ð, Êîëîäåíêà, Êîñòðîìñüêà áóäèíîê, äîðîãî. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, íà õóòîð³, äî 30000ãðí. Òåë: (067) 3625501

гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó ó Íîâ³é Óêðà¿íö³, Êàì’ÿí³é Ãîð³, äëÿ ñåáå. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

1.60

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Çäàì 2 ê³ìíàòè ó âëàñíîìó áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, â ð-í³ âóë.Áîãà÷óêà. Òåë: (098) 5152496; (050) 8689248 Ïðîäàì. Ëèïèíè, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó 0.20 òà 0.24ãà. Òåë: (050) 2030405; (050) 1568766 Ïðîäàì. Ñòðóì³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 1.70ãà, íàä äîðîãîþ. Òåë: (050) 2030405

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëÿ Àãðîïåðåðîáêè, 2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, êîæíà ïî 0,1ãà, ïðèâàòèçîâàí³ ï³ä áóä³âíèöòâî, áåç ïîñåðåäíèê³â, íåäîðîãî. Òåë: (097) 2191875 Á³ëÿ Àåðîïîðòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6ãà, ï³ä êîìåðö³þ, 500000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ Àåðîïîðòó, ôàñàäíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 6ãà ï³ä áóä³âíèöòâî ÒÐÊ, íàä òðàñîþ Êè¿â-×îï, º ïðîåêò ³ âñ³ ä��çâ³ëüí³ äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ óäðîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 300000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ Çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,28ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, æèòëîâîãî áóäèíêó, ðåñòîðàíó, 370 êâ.ì, 750000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ Çîîïàðêó, âåëèêèé âèá³ð çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, â³ä 0.095 äî 0.10ãà., äîêóìåíòè, â³ä 7000 äî 23000/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,095ãà, ï³ä ñ/ã, 7000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,095ãà, ôóíäàìåíò 10,5õ11 êâ.ì, àðìîâàíèé êàðêàñ, ï³äâàë, ãàç ïî âóëèö³, âàãîí÷èê, 19000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 18000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, 106000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæíà áóäóâàòè, 104000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 130000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.103ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 141000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 0.10ãà, êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ êîìóíêàö³¿, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ àâòîðèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 23000. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâîì, ð-í íîâîáóäîâ, 21000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 1-øà ë³í³ÿ, 010ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 18500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, 180000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ãàç, ñâ³òëî, 273000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìîæëèâ³ñòü áóä³âíèöòâà, ãàç, ñâ³òëî, àñôàëüò. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ð³âíà, 3500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, 50õ20ì, 96000ãðí. Òåë: (098) 6203889 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 136400ãðí. Òåë: (067) 1970494 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, á³ëÿ áóäèíê³â, ð³âíèíà, 180000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 170000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674

13

Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 136000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â êóò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåðåä íîâîáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4ãà, ï³ä êîìåðö³þ, çåìëÿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 200000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áÿîðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Â.×îðíîâîëà, 2 ñóì³æí³ ä³ëÿíêè, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, á³ëÿ îçåðà, çóïèíêà ïîðó÷, êîæíà ïî 240000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 0.08 äî 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä, 30800ãðí/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ö³íâ äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïðàâèëüíî¿ ôîðìè, 308000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ãðàáíèê, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 82 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, áóäèíîê ï³ä çíîñ, 1056000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, äåðæàêò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Äâîðåöüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 247000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Çà “Ãàçîâèêîì”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äåðæàêò, ì³æ áóäèíêàìè, ïðîïëà÷åí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò, ñóñ³äè æèâóòü ïîñò³éíî, 440000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àâòîáàçà 4000 êâ.ì, 1500000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 0.19ãà, 80000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 06ãà, ï³ä ÑÒÎ, íàä äîðîãîþ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 150000, òîðã. Òåë: (098) 4455131 Êè¿âñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2886501 Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä ñ/ã, äåðæàâíèé àêò, 10000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 29000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,18ãà, ï³ä êîìåðö³þ, ó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³, ï³ä ÀÇÑ, àâòîñàëîí, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 220000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Êîñòðîìñüêà, íàâïðîòè “Ðåíîìå”, 1 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 ̳ðþùåíêà, 7.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 58000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ̳öêåâè÷à, öåíòð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.045ãà, äåðæàêò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 320000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, çà “Åï³öåíòðîì”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 120000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15, 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿, 10000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, á³ëÿ ïîë³êë³í³êè ¹3, íåïîäàë³ê çàïðàâêè, 120000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (097) 4747476 Ìàêàðîâà, ð-í “Åï³öåíòðó”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 12000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Ìîëîä³æíà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5600ãðí/ñîòà, òåðì³íîâî. Àáî îáì³í íà à/ì DzË-130+äîïëàòà. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Í.Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 163000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 Íîâèé Äâ³ð Õë³áîðîá³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çäêîìóí³êàö³¿, 352000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 22000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 15000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, á³ëÿ êàôå “Áàáóñ³”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6459005 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 37õ32 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíà, º


14

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

ïðîåêò, ð³âíèíà, 19500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 18700, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, 282000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êóòîâà, ãàç, ñâ³òëî, 162000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿, 396000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ïèâçàâîä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Òèííå, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ãàç, ñâ³òëî, 270000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º äîêóìåíòè, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, 130000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðàâà ñòîðîíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 423000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 370000ãðí. Òåë: (067) 1970494 Ìàðê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, äåðæàêò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, 484000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Òèííå, 0.12ãà ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 26000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ð³âíà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òåë: (067) 6763820, âëàñíèê Òèííå-Àãðîïåðåðîáêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóëà ñòàðà õàòà, 40000, òîðã, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ÷è àâòî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Öàðñüêå Ñåëî, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé, õîðîøå ì³ñöå, 85000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, á³ëÿ îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâíåèé äî¿çä. Äîðîãî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132¿ Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 0.10 äî 0.30ãà, 32000ãðí/0.01ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ì³ñüê³, 247000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 440000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Öåíòð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,046ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 17000. Òîðã, òåðì³íîâî. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, á³ëÿ ìîëèòîâíîãî áóäèíêó, 2 ë³í³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 240000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä çàáóäîâó, 78300, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äîðîãà ïîðó÷. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ñâ³òëî, 18000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. Àíòîï³ëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, íàâïðîòè òåëåâèøêè, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 7453208 Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî÷àòîê ñåëà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 110500. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Áàáèí, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ îçåðà, îáæèòèé ð-í, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, Íàëèâàéêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 119000. Òåë:

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè —

(0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 1827550 Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.7ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 1827550 Â.Îëåêñèí, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåëèêèé Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 119000. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðõ³â, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïîðó÷ ñîñíîâèé ë³ñ, ÷óäîâå îçåðî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, â³ä 6800 äî 40000ãðí./0.01ãà. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ ë³ñ, 35000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 Ãðóøâèöÿ-I, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàç, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 45000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (050) 6815133 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñàòè¿â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435385; (067) 4915460 ÇÎáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, êîìóí³êàö³¿, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 6500. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Çá³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, çðó÷íèé äî¿çä, 10000. Òåë: (067) 9103444 Çá³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.14ãà, 13000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ê³ìíàòè, âîäà, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,3ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè Ëóöüê-×åðí³âö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º öåãë.áóäèíîê, 20êì â³ä Ëóöüêà, 43000ãðí. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, ï³ä ÀÇÑ, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ð³âíà, âèñèïàíèé äî¿çä, 13000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º öåã.áóäèíîê 3õ5ì, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ãàç, äåðæ.àêò, 43000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ ãîòåëþ “Øâåéöàð³ÿ”, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0253483, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ñâ³òëî, ãàç, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ðàéîí íîâîáóäîâ, á³ëÿ ïîâîðîòó íà Ãîðîäèùå, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà ç ïðàâîì çâåäåííÿ æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ïðèâàòèçîâàí³, ð³âí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, 5000. Òåë: (099) 3819887 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 9 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çíàõîäèòüñÿ ñåðåä çàáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, 12êì â³ä ð³âíîãî, 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà, 47000ãðí, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,09ãà. Òåë: (097) 9042594 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, çàáóäîâàíèé ìàñèâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 105300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, áàãàòî ïðîïîçèö³é - íà âèá³ð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1-øà ë³í³ÿ, 0.15ãà, äîðîãà âèñèïàíà ùåáíåì, ïîðó÷ ãàç, âîàä, ñâ³òëî, 11000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, çðó÷íå ì³ñöå, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, äâ³ ñóñ³äí³ ä³ëÿíêè ïî 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 106000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, äðóãà ë³í³ÿ, 4000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä

• •

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ñàä³âíèöòâî, 31000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî êè¿âñüê³é òðàñ³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 1 ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, 44000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.10ãà, ð-í íîâîáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóäèíîê, àëüòàíêà, ñòàâ, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 220000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, 97000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, ð-í Íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 1709223 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íàÿâí³ âñ³ êîìóí³êàö³¿, ð³âíà, êóòîâà, 106600ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 16000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.155ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3736236 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàñåëåíà âóëèöÿ, 16500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.14ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, 8500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,079ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 13000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, 15000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,3ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ äàëåêî, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 270000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 220000ãðí. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 2,25ãà, ï³ä ñ/ã. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ð-í íîâîáóäîâ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, á³ëÿ îçåðà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 132000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 9000 äî 14000, êîìóí³êö೿. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñàä, âîäà, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 0682105 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 84000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíà âóëèöÿ, 159000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 17600ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ äîêóìåíòè, íåïîäàë³ê áóäóþòüñÿ, òð³øêè êîñîã³ð, 60000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 22000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.135ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, òåðì³íîâî, 57200ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿, 119000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 200ì â³ä êàôå “Äà÷à”, 0.15ãà, ç äîêóìåíòàìè, 25õ60, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, á³ëÿ ôåðìè, 23 ñîòè, ïðÿìîêóòíà, ð³âíà, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ïîðó÷ ë³ñ, 18000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 55000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, Êàøòîíîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, á³ëÿ íîâîáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 9906930 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 87000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, (Àâòîäðîì) 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, 14000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèñèïàíà äîðîãà, 29000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 7.5 ñîò, ð³âíà, ï³ä çàáóäîâó, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ìîëîä³æíà, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 22000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, á³ëÿ Àéâåíãî, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, 0.2ãà, 20õ100ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 176000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà âèá³ð, â³ä 0.06 äî 0.12ãà, 11000-28000. Òåë: (067) 1970494, Ìàðê гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 158500ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.23ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 255000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433640; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 24000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà-Àéâåíãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä êîìåðö³þ, 22000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8610351 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 9786554 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, åëåêòðèêà ïîðó÷, áëîêè íà ôóíäàìåíò, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, 47000ãðí., âëàñíèê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñàðàé÷èê, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ìàãàçèí, îçåðà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä äà÷ó, îáì³í íà çàåì.ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³, àáî àâòî, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435256, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ñàä, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèç., 47000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7, ï³äâàë, ñàä, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ãàç, öåíòð, 61000ãðí. Àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3625501, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,23ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 640700; (097) 3982050 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,6ãà, ç öåãëÿíèì ïðèì³ùåííÿì 1000 êâ.ì, º âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7ì, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ãàç, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ðèíêîâà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (03622) 52336 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, â îáì³í íà îäíî-, äâî-, òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî, 150000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè íà âèá³ð, â³ä 9000 äî 25000. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðó÷ îçåðî, ë³ñ, ñâ³òëî, âëàñíèê. Òåë: (093) 8709542 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïðâàòèçîâàíà ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, ñâ³òëî, âëàñíèê. Òåë: (093) 8709542 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 25000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, 64000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí Ìàëèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 132000ãðí. Òåë: (0362) 400700; (067) 4540089 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, Âåðåñíåâå, Òèííåå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ãàðíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433640; (097) 0467674 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ñâ³òëî ïîðó÷, 72000ãðí. Òåë: (099) 7383543; (063) 2239808

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îá’¿çíî¿, 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Ïîíåáåëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàðíèé äî¿çä, 113000ãðí. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíåíñüêèé ð-í, Õð³ííèêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà. Òåë: (067) 3815259 гâíåíñüêèé ð-í, Øîñòàê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (067) 3623671 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1237277 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (098) 3030301 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ñàä, ñòàðèé áóäèíîê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàç ïîðó÷. Òåë: (03622) 53118; (096) 5186014 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ôóíäàìåíò 11/11, íåïîäàë³ê àñôàëüò, º âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî, 52000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (0362) 224336 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1683707 гâíåíñüêèé ð-í, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, â ðîçòðî÷êó, áåç â³äñîòê³â, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: Íîâà Óêðà¿íêà, Êàì’ÿíà Ãîðà, Áðèù³. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4277702 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä äà÷ó, 13000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä äà÷ó. Âëàñíèê. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüòí³ ä³ëÿíêè íà âèá³ð. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, 0.064ãà, ñâ³òëî, ãàç, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, 2õâ. äî çóïèíêè, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 13000ãðí. Òåë: (096) 0301888, âëàñíèê Øïàí³â. çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950; (067) 8564482; (050) 3751975

гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, òåðì³íîâî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 25000ãðí. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, äëÿ ñåáå. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, ççåìåëüíà ä³ëÿíêà ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, 15 êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, â ðàä³óñ³ 10êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 3430230; (067) 3603706

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

1.70

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áëîêè ç ðàêóøíÿêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ëóöüê,

Âèñîêà ÿê³ñòü. ̳öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (063) 3102170

500ì â³ä ãîò."Ëó÷åñüê", çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåë: (067) 3320824; (099) 2683796

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Ðîâàíö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä, 7000ãðí/0.01ãà. Òåë: (066) 9471928 Ó ìåæàõ ì.Ëóöüêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.103ãà, âóë.Òðóòêîâñüêîãî, 33, 500ì â³ä âóë.Ëüâ³âñüêî¿. Òåë: (067) 3321005

1000ãðí - öåãëà,

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Îçä³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (097) 8472348 ϳääóáö³, âóë.Íîâîêîò³âñüêà 37, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.23ãà, 500ì â³ä Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêî¿ öåðêâè 1745ð., 100ì íåàñôàëüòîâàíîãî äî¿çäó, 10êì â³ä ð³âíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çðîáëåíî òåõóìîâè íà åëåêòðèêó. Òåë: (067) 3321005 Ïðèâàòèçîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ñìò.Ðîêèí³, Ëóöüêîãî ð-íó (ð-í øêîëè). Òåë: (098) 2680485 Ñòðóì³âêà, âóë.Ñêëÿðåíêà, 23, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, äóæå äîáðå ì³ñöå äëÿ çàáóäîâè, åëåêòðèêà ï³äâåäåíà, 500ì â³ä ð³âíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, 50ì â³ä àñôàëüòîâàíîãî äî¿çäó. Òåë: (067) 3321005

àñôàëüò, âàïíî, â³äñ³â, öåãëà âîãíåòð., ïåðåïàë, öåìåíò, ùåá³íü, á³ëèé ï³ñîê, ãëèíà, ïåðåãí³é, òîðôîêð., áëîêè ôóíäàìåíòí³, êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêè, áóäâ³äõ., ÷îðíîçåì. Àâòîêðàí-ìàí³ïóë. 9ò, åêñêàâàòîð, ñàìîñêèä, âèâåç. áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 264837, 224585; (067) 3622511, (098) 5988164

AEROC

ÏÎÏÈÒ Ð³âíå, Ìàêàðîâà-Ïðæåâàëüñüêîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, Íîâèé Äâ³ð, Êîëîäåíêà, Òèííå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (095) 7365095; (098) 2466972 гâíå, Òèííå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706, (067) 3640464 гâíå, çà çîîïàðêîì, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 гâíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, äîðîãî. Òåë: (067) 4540089 гâíå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áîêñó. Òåë: (096) 0301888 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3009323; (067) 3640464 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 9103444 гâíå, ïåðåäì³ñòòÿ, çåì.ä³ëÿíêó â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Áàðìàêè, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, Êâàñèë³â, Îìåëÿíà, Òèííå, Âåðåñíåâå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äî 20êè â³ä ð³âíîãî, ìîæëèâî íåïðèâàòèçîâàíó, íå äîðîæ÷å 20000ãðí. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ/ã, àáî ñàä³íèâíèöòâî, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, îôîðìëåííÿ çà ì³é ðàõóíîê. Äëÿ ñåáå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907

Òåëåôîí äèëåðà: Òåë: (0362) 430003; (098) 0001222

Àðìàòóðà, âèðîáè íà ñåïòèê, îðãñêëî, êîëîíà áåòîííà, øâåëåð, êóòíèê, êðóãëÿê. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890

Àñôàëüò

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ãëèíà, çåìëÿ, öåãëà, áëîêè ôóíäàìåíòí³; âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â; ïîñëóãè êðàí-ìàí³ïóëÿòîð, åêñêàâàòîð, DzË-ñàìîñêèä. Òåë: (050) 3781444

Áàëêè, êðîêâè, áàëêè, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, áëîê-õàóñ, ôàëüñ-áðóñ, òà ³íøå. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5842037 Áåòîí, ðîç÷èí, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ó ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 625440; (067) 2759137 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (096) 3401893 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (097) 8051638 Áåòîíîçì³øóâà÷, 0.2 êóá., 220Â, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Áåòîíîçì³øóâà÷, 220Â, 150ë, 200ë, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256


1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

15

Áëîêè áóä³âåëüí³

20õ20õ40, 20õ12õ40, áëîêè êîëîò³ íà ïàðêàí, êóòîâ³. Öåãëà êîëîòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

ªâðîïàðêàíè, áëîêè

Êàì³íü

áðóê³âêà ïðåñîâàíà, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, - áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (096) 3643090

Ôàñàäíèé - â³ä 40ãðí/êâ.ì. ²íòåð’ºðíèé - â³ä 100ãðí/êâ.ì. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 3072879 Àäð: гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18Ä

Áëîêè áóä³âåëüí³

â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 10õ20õ40. Áëîêè êîëîò³ “ðâàíèé êàì³íü”. ϳíîáëîêè ãàçîñèë³êàòí³ 20õ30õ60 âèðîáíèöòâà Á³ëîðóñ³ÿ (Ëþáàíü), AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü). Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, “Ïðîêåðàì” (²â.-Ôðàíê³âñüê). Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

Áëîêè áóä³âåëüí³ â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 12õ20õ40, áëîê êîëîòèé 10õ20õ40, áðóê³âêà, ºâðîïàðêàíè ð³çíèõ âèä³â, âèñîêà ÿê³ñòü, äîñòàâêà. Òåë: (098) 3030301

Áëîêè áóä³âåëüí³,

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (096) 8086067 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ñåðòèô³êîâàí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, àáî çäàì â îðåíäó. Òåë: (068) 0223929 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêå, â îðåíäó, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêîñïëàâíå ç íàñòèëàìè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, â îðåíäó, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå “Plettac”, â îðåíäó, çàõèñíà ñ³òêà. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê, 4,5õ2,5 êâ.ì. Òåë: (097) 4632160

³äñ³â (ãðàí³òíèé

òà áàçàëüòîâèé), ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³áðîïðåñîâàí³, 10õ20õ40, 20õ20õ40. Âèñî- êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êà ÿê³ñòü, òî÷í³ ðîçì³ðè. Íàéïðèâàáëèâ³ø³ êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). ö³íè! Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³

â àñîðòèìåíò³, âèñîêî¿ ÿêîñò³, “ðâàíèé êàì³íü”. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (067) 3816986 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, ì³öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³, äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117

Áëîêè íà ïàðêàí

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903

³äñ³â áàçàëüòîâèé,

ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ùåá³íü, ãðóíò, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (097) 4671643

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë “êîëãîñïíèê”. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (067) 2601903

Âàòà ÞͲÇÎË

(öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷) äëÿ äàõ³â, ìàíñàðä, ñò³í, ñòåëü, ï³äëîã, ÃÊ ïåðåãîðîäîê. Ìåõàí³÷íèé ñïîñ³á íàíåñåííÿ, áåç â³äõîä³â. Ö³íà â³ä 6ãðí/êâ.ì. Òåë: (099) 9188913, (067) 9402864 Àäð: гâíå, Êàâêàçüêà âóë., 7, îô.311

Âèãîòîâëåííÿ ç íàòóðàëüíî¿ äåðåâèíè: Äâåð³, â³êíà ç³ ñêëî-ïàêåòîì, àðêè, ñõîäè òà ñõ³äí³ ìàðø³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ âèðîá³â ç áëÿõè. Òåë: (096) 4355977 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé ï³ä çàìîâëåííÿ, òîíóâàííÿ ëàêîì, âð³çàííÿ ôóðí³òóðè, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (096) 6283138 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé, ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, ìåáë³â. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ ç äåðåâèíè ñõîä³â òà ñõ³äöåâèõ ìàðø³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615

Âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âèðîá³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (096) 3934577, (068) 0734577, (095) 8312665 Âèãîòîâëåííÿ

³äñ³â

“ðâàíèé êàì³íü” ç ôàñêîþ. Áëîêè êóòîâ³ (3 ñòîðîíè “ðâàí³”). Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 Òåë: (0362) 431303, (098) 5454502

Áëîêè íà ïàðêàí

ãëàäê³, 10õ20õ40, ç íàáîðíèìè ñòîâï÷èêàìè 25õ20õ40. Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6

Áëîêè ï³íîáåòîíí³, êåðàìçèò, öåãëà, ï³ñîê áóä³âåëüíèé, ùåá³íü, êðèõòà ìàðìóðîâà, äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (098) 8308472 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 7øò. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áðóê³âêà ïðåñîâàíà,

áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, òîðôîêðèõòà, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ÷îðíîçåì. Äîñòàâêà à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (098) 0080108, (063) ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, 4128840

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ìèòèé ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãëèíà, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóò, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é ãðàí³òíèé, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206303; (067) 3636475, (096) 7421975 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (068) 4243718 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 7375063 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (098) 7265847 ³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 ³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, êàì³íü, äîñòàâêà, àâòîìîá³ëåì ÌÀÇ, ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: (067) 3609750; (050) 9507106

³äñ³â,

ãëèíà, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, çåìëÿ, öåãëà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, âèâåçåííÿ áóäâ³äõîä³â, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (097) 4632160

áëîêè, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ, ºâðîïàðêàíè. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (098) 0281015, Ìèêîëà

Áðóê³âêà, ð³çàíà, ãðàí³òíà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Áóä³âåëüí³ ëåñà, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ â îðåíäó: âàãîí÷èê (5õ2.5õ2.5), âèøêà-òóðà, ðèøòóâàííÿ, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, à îðåíäó. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 0301888

³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321 ³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, äîñòàâêà à/ì DzË. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065 ³êíà, äâåð³ ôàáðè÷í³, ÿê³ñí³, íåäîðîãî, øèðîêèé àñîðòèìåíò, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíèé çàì³ð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434069; (067) 4537478 Âàãîíêà ñîñíîâà, â³ëüõîâà, áëîê-õàóñ, äîøêà îáð³çíà, íåîáð³çíà, äîøêà äëÿ ï³ëîãè, áðóñ, ïë³íòóñ, øàë³â, øòàï³ê, ðåéêà, êóòíèê. Òåë: (097) 5942351; (050) 3750613 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 5õ2.5õ2.5, óòåïëåíèé, îáøèòèé, ìåàëåâ³ äâåð³, ïëàñò.â³êíî ç ãðàòàìè, åë.êîíâåêòîð, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 435256 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, òåïëèé, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501

Ãëÿíöåâ³ ºâðîïàðêàíè

ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ãàðàæ³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ ï³ä çàìîâëåíÿ àðî÷íèõ êîðîáîê, äâåðåé, â³êîí ç äåðåâèíè, áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615 Âèãîòîâëåííÿ

ªâðîïàðêàíè. â àñîðòèìåíò³. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: гâíå, ïðîâóëîê Ðîá³òíè÷èé, 6

Ãðàí³òí³ â³äõîäè â³ä âèðîáíèöòâà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Äâåð³ áðîíüîâàí³, íåñòàíäàðòí³, íà âóëèöþ, çàìêè ñåéôîâ³, îçäîáëåííÿ íà âèá³ð, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 284030; (067) 7574309 Äâåð³ â ï³ä¿çä ç êîäîâèì çàìêîì, àáî äîìîôîíîì, “ï³ä êëþ÷”, äâåð³ â êîòåäæ, ìåòàëåâ³, îäíî-äâîñòóëêîâ³, ìîíòàæ. Òåë: (063) 6069860 Äâåð³ äâîñòóëêîâ³, äåðåâ’ÿí³, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 Äâåð³ ç ö³ííèõ ïîð³ä äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äâåð³ ñîñíîâ³, íîâ³. Òåë: (067) 1449723 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (096) 6283138 Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñóõà, ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (0362) 438327; (067) 3822306, (050) 8232370 Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, ÿñåí, äóá). Ñòîëÿðíà, áóä³âåëüíà, áðóñ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ðåéêà. Äîøêà ëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Äîøêà äóáîâà, ñóõà, 0.50-0.25ìì, ñòîëÿðíà. Òåë: (095) 7669100 Äîøêà íåîáð³çíà ìîðåíîãî äóáà, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (066) 9801498 Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Äîøêà ñòîëÿðíà, ñóõà òà ñâ³æîïèëåíà, äóá, ÿñåí, êëåí, ëèïà, â³ëüõà. Òåë: (098) 7267005 Äîøêà ñóõà, äóá, ÿñåí, ÷åðâîíèé äóá. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äîøêà ñóõà, ñîñíîâà, 50ìì, 25ìì, ëèïà, 25ìì, 50ìì, äóáîâà, 50ìì, 30ìì. Òåë: (096) 3402854; (093) 7480171 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà, äóá, òîâù.50ìì. Òåë: (097) 5682700; (067) 9639556 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Äîøêà, áàëêà, êðîêâà, ðåéêà. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 1882337, (095) 8335539, (097) 8226621

Äîøêè, áàëêè, áðóñè, êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëÿí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5395672; (0362) 433526 Äóáîâèé ïàðêåò. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

òà ìîíòàæ ìåòàëåâèõ êàðêàñ³â, ñõîäîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàòîì, áàëêîí³â, ñåêö³é îãîðîæ³, âîð³ò òà ³íøèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (0362) 222480; (067) 6037190

ªâðîïàðêàíè ãëÿíöåâ³

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ìåòàëåâèõ çàáîð³â, âîð³ò. Òåë: (050) 2362124 Âèøêà-òóðà, áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com óäðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Ãàçîáëîêè

ãàçîñèë³êàòí³ â-âà AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü, Áºëàðóñü (Ëþáàíü)), 20õ30õ60, 10õ40õ60. ϳíîáëîêè â-ãî âèðîáíèöòâà. Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40. Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, Ì-75, öåìåíò, øèôåð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

â àñîðòèìåíò³. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: гâíå, ïðîâóëîê Ðîá³òíè÷èé, 6

ªâðîïàðêàíè

20 âèä³â, 48ãðí ïëèòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

ªâðîïàðêàíè. Àðìîâàí³. Âèá³ð •ôîðì. Ô³ãóðí³ ñòîâï÷èêè. Áëîêè íà ñòîâï÷èêè. Âè¿çä íà çàì³ðè, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (097) 7482280

Êåðàìçèò, äîñòàâêà. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302

Êîâàí³ âèðîáè.

Âèãîòîâëåííÿ âîð³ò, îãîðîæ, ðåø³òîê, áàëêîí³â, òîùî. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085 Êîâðîë³í, äîñòàâêà. Òåë: (097) 4382615

Êîïàííÿ êîëîäÿç³â

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Áëîêè áóä³âåëüí³ 10õ20õ40, 20õ20õ40, áëîêè íà ïàðêàí, áàëÿñèíè. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

ªâðîïàðêàíè. òà ñåïòèê³â ç ïåðåëèâîì òà äðåíàæåì, ïðîäàæ êðóã³â äî íèõ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, áåòîíí³ êðèøêè. ×èùåííÿ òà ïîãëèáëåííÿ êðèíèöü. Òåë: (096) 9701811

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêîâ³, êðèøêè äî íèõ, íåäîðîãî, äîñòàâêà. Òåë: (067) 1970287 Ëàì³íàò, 10ãðí/ëèñò. Òåë: (096) 4617607 Ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìàíñàðäí³ â³êíà, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, óòåïëþâà÷, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ

Çàõèñíà ñ³òêà íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Çëèâè, ïàðàïåòè, áîðäþðè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, ³íøå. Òåë: (067) 3816986

Êàì³íè ï³ä êëþ÷. Äèçàéí. Ìîíòóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Åêñêëþçèâ. Òåë: (067) 1628128

Êàì³íü áàçàëüòîâèé,

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ã³äðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. (Íèçüê³ ö³íè). Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310

â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ãðóíò, ùåá³íü, øóòåð. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: Ìåòàëî÷åðåïèöÿ çà ãóðòîâèìè ö³íàìè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640, (093) (067) 9708978; (0362) 683660 7121366 Êàì³íü áóòîâèé ðîæåâèé. Òåë: (096) 3662600 Êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (096) 2695430 Êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ìàíñàðäí³ â³êíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406


16

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

Ùåá³íü,

áóòêàì³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, öåãëà, øóòåð, ï³íîáëîêè, âèâ³ç áóäñì³òòÿ. Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (0362) 434275; (050) 3781444

âëàñíå âèðîáíèöòâî, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20. Òåë: (099) 5010907; (097) 7348322

Öåãëà ÷åðâîíà

òà á³ëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, ãðóíò íà Ùåá³íü, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, âèìîñòêó. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, ñì³òòÿ. Òåë: (095) 5355663; (097) âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: 7516430 (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, óòåïëþâà÷, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìîíòàæ-äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî, îðåíäà, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3625501 Îíäóë³í, 40 ëèñò³â, çåëåíîãî êîëüîðó, Ôðàíö³ÿ. Òåë: (096) 9337326

ϳñîê áóä³âåëüíèé,

â³äñ³â, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü, ùåá³íü, øóòåð, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì ÊàìàÇ. Òåë: (067) 4929053; (095) 8765033; (0362) 683751

ϳñîê â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 ϳñîê â ì³øêàõ, öåãëà, öåìåíò, â³äñ³â, ùåá³íü, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362 ϳñîê â ì³øêàõ, öåìåíò, öåãëà ïî øòó÷íî, âàïíî, äîñòàâêà. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302

ϳñîê, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë ñàìîñèêä, 6ò. Òåë: (067) 3630332 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà àâòîìîá³ëåì ÌÀÇ, ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: (067) 3609750; (050) 9507106

ϳñîê, ùåá³íü,

â³äñ³â, ðîç÷èí âàïíÿíèé, âàïíî, áåòîí, âèâ³ç ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Òåë: (096) 9353799; (0362) 628955

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, êàì³íü. Òåë: (067) 3816986 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãí³é, êåðàìçèò, âàïíî, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229

Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé 2000øò, ïðÿì³ ïîñòàâêè. Òåë: (095) 6140068 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-25. Òåë: (097) 9249555 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé ïðÿì³ ïîñòàâêè ç êàðºðó. Òåë: (098) 4956333 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, Ì-30, âèñîêî¿ ÿêîñò³, äîñòàâêà. Òåë: (063) 9372860 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, ÿê³ñíèé. Òåë: (097) 7014615; (066) 3001839 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ëåãêîñïëàâí³, ç íàñòèëàìè (äåðåâ’ÿí³, àëþì³íåâ³) ïðîôåñ³éí³ 2õ3õ0.7ì, ͳìå÷÷èíà, âèñîòà äî 100ì. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ñàéäèíã

ϳñîê,

áóòêàì³íü, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì, öåãëà, êðóãè êîëîäÿçí³, ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä, âèâåçåííÿ ϳñîê, â³äñ³â (Ðîñ³ÿ, Êàíàäà, Ïîëüùà). Ñîô³òè, âàãîíêà áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ÷îðíî- áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 434089; ÏÂÕ, ïîë³êàðáîíàò, ñîñíîâà âàãîíêà. Òåë: çåì, òîðôîêðèõòà, ùåá³íü áàçàëü- (066) 0491745 (0362) 435135; (097) 1868406; (098) òîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü áóòîâèé, ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü 7478310 ãëèíà. Äîñòàâêà à/ì DzË, ÊàìÀÇ. áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, Ñåïòèêè íà 10êóáì, 3.30õ3.30õ1.25ì, Òåë: (096) 5024061, (063) 4128840 äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) êâàäðàòíèé. Òåë: (067) 7816104 ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé,

ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

ϳñîê, ï³ñîê

436012; (098) 7704280; (066) 8520321 Ïàðêåò äóá ÿñåí 15-22ìì., ïàðêåòíà äîøêà â³ä 90 äî 140ìì., äîâæèíà 1-1.6ì. Òåë: (050) 3751486 Ïàðêåò: äóá, ÿñåí. Ïàðêåòíà äîøêà. Òåë: (067) 3607659, (063) 1194666, (063) 4904180 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ïëèòêà òðîòóàðíà

ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (097) 2845097; (0362) 434502; (067) 3377509 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé ð³çíèõ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600

Ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ ç äóáà òà ÿñåíà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, âèñîòà äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

Öåãëà âîãíåòðèâêà

÷åðâîíà, áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, ëèöþâàëüíà ì.²â.-Ôðàíê³âñüê, Ì-150, ãàçîáëîêè. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

Öåãëà ëèöþâàëüíà ð³çíèõ âèðîáíèê³â: ì.²â.-Ôðàíê³âñüê “Ïðîêåðàì”, ÑÁÊ ì.Ðîìíè; “ªâðîòîí” ì.Í.Ðîçä³ë, Á³ëà Öåðêâà. “˳òîñ” ì.Ëóãàíñüê. Áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Öåãëà

15 âèä³â, â³ä 45ãðí/êâ.ì, ïëèòêà ôàñàäíà “ðâàíèé êàì³íü” 7 âèä³â, áîðäþðè, ïàðàïåòè, âîäîçëèâè, øàïêè íà ñòîâï÷èêè. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Ïëèòêà òðîòóàðíà, â³áðîïðåñîâàíà, ïëèòêà ëèöþâàëüíà. Òåë: (067) 3816986 Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

äîñòàâêà òà âèâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Öåãëà, öåìåíò, øèôåð, áëîêè, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229

Öåãëà,

â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, ãëèíà, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ñåïòèêè, ðàêóøíÿê, âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ, ïîñëóãè êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, Ç²Ë ñàìîñêèä. Òåë: (0362) 434098; (067) 7027560 Öåìåíò Ì-500, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Öåìåíò, ÿê³ñíèé, ì³í³ìàëüíà ïàðò³ÿ 2ò. Òåë: (097) 7014615; (066) 3001839 Øòàõåòè íàï³âêðóãë³ äëÿ ïàðêàíó. Òåë: (067) 1970287 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ùåá³íü (ãðàí³ò, áàçàëüò). ³äñ³â (ãðàí³ò, áàçàëüò). Êàì³íü (ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé). ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (098) 4421331, (050) 3384098

Áàëêè 14õ14, äîâæ.4ì. Òåë: (0332) 757708, çàïèòóâàòè Ãðèãîð³ÿ ²âàíîâè÷à Áëîêè (ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³, ïåðåñò³íí³), “ðâàíèé êàì³íü”, áðóê³âêó, çàë³çîáåòîíí³ îãîðîæ³, áåòîíí³ êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, ñõîäè òà ³íø³ áåòîíí³ âèðîáè Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078 Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áóäèíêè, áàí³ òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè, íåäîðîãî, ï³ä “êëþ÷”. “˳ñ öå äóøà - ìè ïðàöþºìî ç äóøåþ”. Òåë: (050) 6719303

³äñ³â, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê äð³áíèé òà êðóïíèé, öåãëà á³ëà òà ÷åðâîòà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, íà, ãëèíà, êåðàìçèò, ÷îðíîçåì, òîðôîêâ³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), ðèõòà, äðîâà, âóã³ëëÿ. Âèâ³ç ñì³òòÿ òà ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâ- ñí³ãó. Òåë: (050) 1566665; (067) 3618487 êà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ Â³êíà äåøåâî, 5øò., ïîäâ³éíèõ, äâåð³ 10-11ò (7 êóá.ì). Âèâåçåííÿ âõ³äí³, êîòåë ãàçîâèé, âñå á/â. Òåë: (050) ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 9405305 3609750; (0362) 627796 Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîÙåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé ð³çíèõ íñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ôðàêö³é, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, âèâ³ç ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (098) 9071417 ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, Âèãîòîâëÿºìî: ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äîñòàâêà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. Êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, öåãëà ñèë³êàòíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104, (050) 3384090 äà÷í³ áóäèíêè, êàðêàñí³ áàí³, ê³îñêè, Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ïàâ³ëüéîíè, êîíòåéíåðè, áèòîâêè, áóä. âàâ³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) ãîí÷èêè, ãàðàæ³, áëîê-ïîñòè, ãàðàæ³ òà ³í. ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. ßê³ñíî, íàä³éíî, â÷àñ3630332 íî!!! Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 1992466 Äîøêè äëÿ ï³äëîãè,

Ùåá³íü (ãðàí³òíèé

Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (067) 3377509; (0362) 434502 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà. Òåë: (067) 7325143 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, äîñòàâêà. Òåë: (098) 3030301 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, êàì³íü, äîñòàâêà àâòîìîá³ëåì ÌÀÇ, ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: (067) 3609750; (050) 9507106 Ùåá³íü, ãðàí³òíèé, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Òåë: (098) 9033840 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526

âàãîíêó, ïë³íòóñ, áëîê-õàóñ, ìîíòàæíó ðåéêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (066) 1922029; (067) 2740222

Çäàì.  îðåíäó áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (050) 2030405; (050) 5160605 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîìïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðîêèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (050) 7015157; (068) 0274679 ϳñîê êðóïíî- òà äð³áíîçåðíèñòèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, öåãëà, äîñòàâêà. Âèâåçó ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9049130; (063) 4117874; (097) 5590422 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê â ì³øêàõ, öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà, ÷îðíîçåì, äðîâà. Äîñòàâêà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (099) 3374034; (096) 9943100 ϳñîê, ùåá³íü, öåãëà, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëþ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (050) 6097986; (098) 9125884 Ïðîäàì. Äîøêè îáð³çí³ òà íåîáð³çí³, áàëêè, êðîêâè, ñâ³æîïèë òà ñóõ³, äðîâà,

Öåãëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãëèíó, ÷îðíîçåì, äðîâà, ãí³é, æîì, çåìëþ íà âèìîñòêó; âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (066) 7181178; (066) 7181172 Øïàëè çàë³çîáåòîíí³; äâîòàâðè, ìåòàëåâ³ òðóáè; äóá êðóãëÿê, äîøêà äëÿ ï³äëîãè. Òåë: (0332) 757593; (067) 3329246

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, áóäü-ÿêå. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 435256 Âàòó ì³íåðàëüíó, ³íøå. Òåë: (067) 3625501 ʳëüöÿ áåòîíí³, äëÿ ñåïòèêà, ç êðèøêîþ. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 Öåãëó á/â. Òåë: (067) 3625501

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

Êóïóºìî ïîñò³éíî ºâðîï³ääîíè á/â, ñòàíäàðòí³ òà ïîëåãøåí³, ð³çíèõ òèïîðîçì³ð³â, áåç îáìåæåíü ñîðòíîñò³ òà ÿêîñò³. ³ä 100øò., òðàíñïîðò çà íàø ðàõóíîê. Òåë: (0332) 713703; (050) 0769223; (067) 4465557

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Àâòîêðàíà ïîñëóãè ÊÒÀ-18, ÊÒÀ-25. Òåë: (068) 2300004; (096) 9353799

Àâòîêðàíà ïîñëóãè,

10ò. Ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (067) 3608862, (099) 0128672 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, áóð³ííÿ ï³ä ïàë³ (øïàëè) äà³ì. 125-300ìì. Òåë: (099) 9443721, (093) 5563535 Áóð³ííÿ ñêâàæèí (ñâåðäëîâèí). Òåë: (067) 7111187, (097) 3383502 Âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà êîòåäæ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿. ˳ö.N177229 â³ä 13.07.2005ð. ÐÎÄÀ. Òåë: (0362) 644353, 629905

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ôóíäàìåíò³â, ïëàíóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ òà âèâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì DzË. Òåë: (067) 3633427

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó, à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Ïîñëóãè åâàêóàòîðà. Òåë: (098) 3785011

Åêñêàâàòîðà,

êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, ñàìîñêèäà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, äîñòàâêà: öåãëà, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ÷îðíîçåì, áðóê³âêà, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, ðàêóøíÿê. Òåë: (0362) 434275; (050) 3781444


1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

Êðàí

ìàí³ïóëÿòîð, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ: öåãëà, ñåïòèêè, áðóê³âêà, êîëîäÿçí³ êðóãè, ï³íîáëîêè, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, âàãîí÷èêè, êîíòåéíåðè, ê³îñêè, ïîñëóãè Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð. Òåë: (0362) 434098; (067) 7027560

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè,

âñòàíîâëåííÿ ïîðåáðèê³â, òðàìáóâàííÿ â³áðîïëèòêîþ. Òåë: (096) 5639182

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè. ßê³ñíî. Òåë: (098) 0186623 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîñêè. Òåë: (097) 8051638 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, äîùàòî¿ ï³äëîãè, âà̳í³-åêñêàâàòîðà ãîíêè, ñàéäèíãó, ã³ïñîêàðòîíó, âñòàíîâëåíïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, íÿ â³âêîí òà äâåðåé, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, òðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 230998; (067) 1687567 ãðóíòó. Òåë: (067) 4918576 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàí- Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, òàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (097) 5431709 çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Ïîñëóãè Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïë³íòóñó, áàãåò. Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) 2218410 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðì³í³-åêñêàâàòîðà: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëî- áóâàííÿ, âëàøòóâàííÿ áàëêîí³â âàãîíêîþ. âàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. ³äâå- Òåë: (0362) 431410; (096) 5867311 çåííÿ ãðóòíó à/ì DzË. Òåë: (0362) 632175; Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (067) 6826274 (096) 3644333 Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ïîêëåéêà øïàëåð, Ïðîåêòóâàííÿ áóä³âíèöòâà, êîòåäæ³â, áó- ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, â³äêîñ³â, øïàêëþâàíäèíê³â, çäà÷à ï³ä êëþ÷, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâó- íÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) âàííÿ, ˳ö.ÀĹ040474, â³ä 06.06.12ð. Òåë: 8145005 (096) 4748992 Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè, ëàì³íàòó, âàãîíêè. Òåë: Ðåìîíò òà (098) 5146196; (03622) 59112 îáëàäíàííÿ Âëàøòóâàííÿ â³äêîñ³â, øïàêëþâàííÿ, øïàëåð, ëàì³íàò, ë³íîëåóì. Òåë: ïðèì³ùåíü êëåºííÿ (096) 3401893 Âëàøòóâàííÿ äàõó, ïåðåêðèòòÿ ñòàðèõ äàõ³â ìåòàëî÷åðåïèöåþ òà ìåòàëîïðîô³ëåì, ï³äøèâêà ï³äñîô³òó òà âëàøòóÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ âàííÿ âîäîçëèâíî¿ ñèñòåìè. Òåë: (067) 7898973 Àâàð³éí³ ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Óñóíåííÿ ïðîò³êàíü. Ðåìîíò êðàí³â, ñèôîí³â. Òåë: Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (0362) 431314; (068) 0036474 (0362) 436373; (097) 2385533 Àâàð³éíå â³äíîâëåííÿ “çíèêëîãî ñâ³òëà”, Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. ïðè¿çä çà 30 õâ., âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Òåë: (096) 0436998 Âñ³ âèäè ðåìîíòó, ºâðîðåìîíòó, íåäîðîÒåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Áåòîíí³ ðîáîòè, çàëèâàííÿ ñòÿæêè. Òåë: ãî, ÿê³ñíî. Òåë: (068) 0263576 Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. (068) 6283401 Áåòîíí³ ðîáîòè, ñòÿæêà. Òåë: (0362) Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474 273376; (095) 2090376 Âñòàíîâëåííÿ

1.86

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

Áðèãàäà âèêîíóº

àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ, çàì³íà âíóòð³øí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: êîòë³â, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàíííÿ, (096) 1888459, (066) 1468085 ã³ïñîêàðòîí, äåêîðàòèâíà øòóêà- Âñòàíîâëåííÿ áîéëåð³â, êîëîíîê, ã³äðîïðàëüíèõ ìàøèí, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. òóðêà, øïàëåðè. Íàòÿæí³ ñòåë³ òà áîêñ³â, Âèêëèê áåçêîøòîâíèé. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (097) ³íøå. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 2385533, (063) 2293434 4117846, (066) 6707687; (0362) Âñòàíîâëåííÿ áðîíüîâàíèõ, ì³æê³ìíàò266384 íèõ, äåðåâ’ÿíèõ, ÌÄÔ äâåðåé, âð³çàííÿ,

Áðèãàäà âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ã³ïñîêàðòîí, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïëèòêè, âàãîíêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, áåòîíí³ ðîáîòè, ³íøå. Åëåêòðîðåìîíòí³ ðîáîòè. Çð³çàííÿ äåðåâ. Òåë: (068) 7298776

Áðèãàäà âèêîíóº

ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, çàëèâêà ñòÿæîê, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ìîíòàæ âàãîíêè. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (067) 2935720, (097) 7328166

Áðèãàäà

âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, áåòîíí³ ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. ßê³ñíî. Òåë: (098) 3615226

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ³ âíóòð³øí³é ðåìîíò. Òåë: (096) 7175277 ³äêðèâàííÿ äâåðíèõ çàìê³â áåç ïîøêîäæåííÿ. Ðåìîíò òà çàì³íà çàìê³â. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005 Âàíòàæí³, åëåêòðîòåõí³÷í³, ñàíòåõí³÷í³, ñòîëÿðí³ ïîñëóãè, ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. “Äîìîâà ñëóæáà” âè¿çä äî çàìîâíèêà áåçêîøòîâíèé. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â àâòîìîá³ëåì DzË. Òåë: (098) 9033840 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0345229 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (067) 3630332 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ äåðåâ’ÿíèõ ñõîä³â. Òåë: (0362) 608713; (093) 8157207

Âèêîíóºìî îïàëåííÿ,

âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³þ, âñòàíîâëåííÿ êîòë³â, ãëèáèííèõ íàñîñ³â, íàñîñíèõ ñòàíö³é, ç³ ñâîãî àáî ìàòåð³àëó çàìîâíèêà. Ãàçîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè. ˳ö. N458522 â³ä 10.02.2009ð. ÌÐÐÁÓ. Òåë: (0362) 431849; (097) 8177917

ðåìîíò çàìê³â. Òåë: (096) 8583788, (050) 8145005 Âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â. Çàì³íà òðóá íà ìåòàëîïëàñòèê, ïîë³ïðîï³ëåí. Çàì³íà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá. Íàð³çàííÿ ð³çüáè. ϳäêëþ÷åííÿ ñàíòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (096) 7951143 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, êðàí³â, óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò áîéëåðà, êîëîíêè, êîòëà. ×èùåííÿ. Ïîñëóãè ñàíòåõí³êà. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò âèìèêà÷³â, ðîçåòîê, íàâ³øóâàííÿ ëþñòð. Ðîçâåäåííÿ ïðîâîäêè. Ãàðàíò³ÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (050) 8145005, (097) 2385533 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüí³ òà ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, âñòàíîâëåííÿ çàì³íà êîòë³â, ðàä³àòîð³â, ðóøíèêîñóøîê, ñèñòåì îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (0362) 683870; (067) 3637573 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Åëåêòðî-ìîíòàæí³ ðîáîòè, áîéëåðè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ïîñóäîìèéí³ ìàøèíè. Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) 2218410 Åëåêòðîðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà êàáåëÿ íà ââîä³, ïåðåì³ùåííÿ ë³÷èëüíèêà, çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ àâòîìàò³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, ìóðóâàííÿ, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ. Òåë: (0362) 273376; (095) 2090376 Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè òà ñàíòåõðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà, ðåìîíò ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè: ìåòàëåâ³ âîðîòà, êîçèðêè ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, ê³îñêè, ãàðàæ³. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 6283138 Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (068) 6283401 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äîñòàâêà áóäìàòåð³àë³â. Òåë: (067) 6826274; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò “ï³ä êëþ÷” áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äèçàéíåðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 6826274 Êîïàííÿ- ìóðóâàííÿ ñåïòèê³â, êîëîäÿç³â, ðîçâåäåííÿ âîäè, êàíàë³çàö³ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 7631792 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Òåë: (097) 5431709 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (068) 6283401 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò ó êâàðòèð³, áóäü-ÿêèé, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (098) 8844570

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, øïàêëþâàííÿ ñòåë³ ³ ñò³í, êëåºííÿ øïàëåð, ÿê³ñíî íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 6826274 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í òà ï³äëîãè, ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ. Êîíñóëüòàö³¿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 621812; (097) 9348367 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5431709 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 430860 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (0362) 261328; (067) 2659591 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ ñòÿæêè. Òåë: (097) 8051638 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â, âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, áðóê³âêè, âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó òà óñ³õ âèä³â ï³äëîã. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Ëèöþâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, êëåºííÿ øïàëåð, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè. Òåë: (098) 8844570 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ âàãîíêè, áëîê-õàóç, ñàéäèíã, ã³ïñîêàðòîí. Òåë: (098) 2451618 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêðàòîíó, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ëàì³íàòó, ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ìîíòàæ ïàðèëîê, âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â. Òåë: (096) 3003335 Ìîíòàæ âàãîíêè. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, “Àðìñòðîíã”, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6826274

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó,

øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Ìîíòàæ êàðêàñíî-ùèòîâèõ ñïîðóä ç äåðåâà. Òåë: (098) 2451618 Ìîíòàæ ïàðèëîê, âñ³ âèäè ðîá³ò ïî äåðåâó. Òåë: (098) 2451618 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, Êàíàäà, Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, 30 êîëüîð³â, âàãîíêè, ï³äñîô³òó, ðèíâè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ï³äëîãà, ëàì³íàò, ôàíåðà, ë³íîëåóì. Òåë: (096) 3502083 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Øïàêëþâàííÿ. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (096) 7277948; (095) 6476929 Ìóðóâàííÿ ãðóáîê, ÷èñòêà ñàæ³, ãðóáîê, òà ³íøå. Òåë: (097) 3862113 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ãðóáîê, ïå÷åé, ³íøå. Òåë: (097) 5616691 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ïå÷åé, îçäîáëåííÿ ôàêòóðíîþ øòóêàòóðêîþ, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221 Îááèâàííÿ äâåðåé, ÿê³ñíî. Òåë: (096) 9777750; (066) 0984256 Îáøèâàííÿ áóäèíê³â ñàéäèíãîì, âàãîíêîþ, ï³äñîô³òè, ðèíâè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”. Òåë: (096) 4742882 Îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, äåêîðàòèâíî øòóêàòóðêà, “êîðî¿ä”. Òåë: (097) 5762190 ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (067) 6826274 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) 2218410 Ïîñëóãè åëåêòðèêà ñàíòåõí³êà, êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, ëèöþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ïîá³ëêà, êàìÿí³ òà áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (098) 3305205; (097) 7683420 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (096) 1952680 Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996 Ïîñëóãè: ñàä³âíèêà, îáð³çêà äåðåâ, ùåïëåííÿ, îêóë³ðîâêà. Òåë: (068) 7631792

Ïðîêàò ³íñòðóìåíòà:

Ðåìîíò ïðèì³ùåíü, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Òåë: (050) 5097565 Ðåìîíò ó êâàðòèð³, âèð³âíþâàííÿ ñò³í, äåìîíòàæ³, ìîíòàæ äâåðåé, ã³ïñîêàðòîíó, ïëèòêè, ëàì³íàòó, øïàëåð. Ïîïåðåäí³é êîøòîðèñ. Ïèñüìîâà ãàðàíò³ÿ. Òåë: (050) 8145005, (096) 8583788 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ôóíäàìåíòè, ìóðóâàííÿ, ñòÿæêà, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã. Òåë: (096) 5713809; (050) 7516887

Ðåñòàâðàö³ÿ âàíí, òåðì³í 䳿 äî 20 ðîê³â, ãàðàíò³ÿ, ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, ÿê³ñí³ ïåðåâ³ðåí³ ìàòåð³àëè, êîðîòêèé òåðì³í âèêîíàííÿ ðîáîòè. Òåë: (068) 0602115, (066) 2387768

Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè, ÿê³ñíî, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âëàñíèé áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (067) 6826274 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 6374524 Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì. Òåë: (098) 8408301 Ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, øïàêëþâàííÿ, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401 Ôàðáóâàííÿ. Òåë: (067) 6826274 Øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó òà ³íøèõ âèä³â äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè. Øâèäêî. ßê³ñíî. Òåë: (067) 3607659, (063) 1194666, (063) 4904180 Øë³ôóâàííÿ, äåðåâÿíèõ ï³äëîã, ïàðêåò, äîøêà, ôàíåðà, ëàêóâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, íîâ³ ìàøèíè 220Âò, áåç ïèëó, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 454589; (067) 9475030 Øïàêëþâàííÿ ñò³í òà ñòåë³, â³äêîñ³â òà ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (096) 4075111 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â, êëåºííÿ øïàëåð áóäü-ÿêèõ. Òåë: (067) 6826274

Øïàêëþâàííÿ,

ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, êëåºííÿ øãïàëåð, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 Øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè âñ³õ òèï³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ïë³íòóñ³â, îáðîáêà â³äêîñ³â. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (097) 5431709 Øòóêàòóðåííÿ í³ìåöüêîþ ñòàíö³ºþ, âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Ïî ìàÿêàõ, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 7541210, (095) 5855466 Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ òà áåçìàÿ÷íå âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Øâèäêå âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (093) 6695050 Øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, çàðîáëåííÿ â³äêîñ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 289391; (066) 0398545 Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Âèêîíóºìî ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè ç ºâðîðóáåðîéäó òà ìåòàëîïðîô³ëþ, ðåìîíò ñòàðèõ ïîêð³âåëü, äàõ³â, áàëêîí³â, ãàðàæ³â. óäðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Ïðîìèñëîâà ïîá³ëêà ïðèì³ùåíü. Òåë: (050) 2065385 Âíóòð³øíº òà çîâí³øíº îçäîáëåííÿ; ôóíäàìåíò, êëàäêà, ïîêð³âëÿ, áðóê³âêà, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ïëèòêà. Òåë: (099) 7267767, Àíäð³é; (097) 8022428, ²ëëÿ

ïåðôîðàòîðè, â³äá. ìîëîòêè, øë³ôìàøèíè 220Â, áîëãàðêè, áåíçî-, åëåêòðî- òà äèñêîâ³ ïèëè, ðóáàíêè, ëîáçèêè, ïëèòêîð³çè. Áåòîíîçì., ãàçîíîêîñàðêè, çâàð. àïàðàòè. Êîìïðåñîðè, òðàìáóâàëüí³ ìàøèíè. Ãåíåðàòîðè. Òåë: (0362) 234351; (067) 9093455; (067) 9024366 Àäð: гâíå, Ñò.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ïåðøîãî ó÷èëèùà ÂÏÓ N1

Ðåìîíò áåíçîïèë,

ìîòîêîñ, íàñîñ³â, çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 4266688, (050) 3392852 Àäð: гâíå, Ñàãàéäà÷íîãî, 12

Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033 Ðåìîíò êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Òåë: (097) 8051638

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó,

íàñîñè, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: (067) 3326421; (050) 2742458

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.

Îáñëóãîâóâàííÿ. Ïðèÿìêè, íàñîÐåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè. Òåë: (096) ñè, âîäà “ï³ä êëþ÷”. ßê³ñòü ãàðàí2759276 òóþ. Òåë: (095) 5755705

Êîâàíà áðàìà

Ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³¿ ó êâàðòèðàõ, ïðèâàò.áóäèíêàõ, òåõí³÷íèõ ïðèì³ùåííÿõ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

òà äîñòàâêà. Òåë: (066) 4401148; (096) 7685558 Êàì³íè, ïå÷³, áàðáåêþ, îçäîáëåííÿ. Òåë: (050) 3378455; (096) 4750392 Ìóðóâàííÿ ïàðêàí³â, îáëèöþâàííÿ áóäèíêó öåãëîþ, çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, º âëàñí³ ùèòè íà îïàëóáêó, áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (050) 6167269 Ðåìîíò êâàðòèð îô³ñ³â áóäèíê³â, äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà. Òåë: (050) 3399161; (050) 0757527

â³ä 3000ãðí. Êóçíÿ “Ôàéíà êîâêà”. Êàòàëîã ç ö³íàìè íà ñàéò³: www.fayna-kovka.prom.ua. Òåë: (050) 2962314; (097) 6139185

Ïðîôåñ³éíèé ìîíòàæ

Òåë: (099) 7401095; (097) 8544994

ÄÀÕÈ ðåìîíò òà ïåðåêðèòòÿ ºâðîðóáåðîéäîì: áóäèíêè, êâàðòèðè, ìàãàçèíè, ãàðàæ³, ñêëàäè, äà÷³, áàëêîíè. Ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îíäóë³í, øèôåð, ðèíâè, êîçèðêè, ï³äâ³êîííÿ. Ìîíòàæ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â

Ñâåðäëîâèíè

íà âîäó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: íà çàìîâëåííÿ. 3090514 (096) 3918453

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

17

Øàôà, íîâà, 170õ72õ52ñì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Øàôà-êóïå íîâà, â ïåðåäïîê³é, øèðèíà 1.3ì, âèñîòà 2.35ì, ãëèáèíà 0.6ì, êîë³ð “âèøíÿ”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3012955 Øàôè-êóïå â³òàëüí³, êîìï’þòåðí³â ñòîëè ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 3721771 Øàôè-êóïå, êóõí³, â³òàëüí³, îô³ñí³ ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (050) 2362124 Øàôè-êóïå, êóõí³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Âè¿çä äèçàéíåðà, äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) 6283138 Øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà

Òåë:

(099)

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ç ÄÑÏ íà çàìîâëåííÿ, çà ³íäèâ³äóàëüíèì äèçàéíîì òà ðîçì³ðàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (066) 0421517 Äèâàí á/â, íåäîðîãî. Òåë: (0332) 715311; (096) 6856259 Øàôà òðèäâåðíà ç àíòðåñîëÿìè, êîðè÷íåâà, 500ãðí. Òåë: (050) 7138841

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

2.01

Ìåáë³

2.01 Ìåáë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠ³òàëüíÿ á/â, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9708978; (0362) 683660 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü, øàô-êóïå, äèòÿ÷èõ ê³ìíàò, îô³ñíèõ ìåáë³â, êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (050) 2362124 Âèãîòîâëåííÿ, â³äíîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò êîðïóñíèõ ìåáë³â. Áåçêîøòîâíèé ðîçðàõóíîê âàðòîñò³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788

Âèãîòîâëÿºìî: ìåáë³ VITAL: êóõí³, â³òàëüí³, ïåðåäïîêî¿, øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ ç ÄÑÏ äëÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Ö³íè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644410; (098) 7169584; (050) 4359787 Àäð: www.VITAL06.okis.ru Äèâàí ï³äë³òêîâèé, á/â. Òåë: (097) 7442125 Äèâàí, êð³ñëî. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êóõí³ òà ñïàëüí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êóõí³, øàôè-êóïå, â³òàëüí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (096) 6283138 Êóõíÿ, á/â. Òåë: (0362) 288907; (096) 6801900 Êóõíÿ, ñâ³òëî-êîðè÷íåâà, äîâæ.2,8ì, âèñîòà 2,5ì, â õîðîøîìó ñòàí³, 400ãðí. Òåë: (0362) 620192; (098) 6184773 Êóõíÿ, ñâ³òëî-êîðè÷íåâà, äîâæ.2,8ì, âèñîòà 2,5ì, â õîðîøîìó ñòàí³, 400ãðí. Òåë: (098) 6184773 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî äåðåâ’ÿíå ç ìàòðàöîì ïðóæèííèì, äâîñòîðî��í³ì, òðþìî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 ˳æêî, äèâàí, ñò³íêà, ïðèõîæà. Òåë: (067) 3370807 ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ì’ÿêèé êóòî÷îê á/â. Òåë: (068) 6242474 Ìåáë³ äëÿ êàô å, ï ³ ö å ð ³ ¿ . Ò å ë : (097) 7342366 Ïåðåäïîê³é äîâæèíà 4ì., ó õîðîøîìó ñòàí³, äçåðêàëî 1000ãðí. Òåë: (098) 4640251 Ïåðåòÿãóâàííÿ äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëü÷èê³â íà äîìó. Çàì³ðè áåçêîøòîâí³, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðåìîíò, çì³íà äèçàéíó, âäîìà ó çàìîâíèêà (áåç âèâîçó). ßê³ñíî, çà äîñòóïíîþ ö³íîþ. Òåë: (099) 3366675; (067) 1640213, Ñàøà Ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò, çàì³íà ïîïåðåäíüîãî äèçàéíó ì’ÿêèõ ìåáë³â. Òåë: (0362) 431627 Ïîëèöÿ äëÿ êíèã òà àïàðàòóðè. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 Ïîëèöÿ äëÿ êíèã, äîâæ. 1,7ñì. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483

Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 8672882 Ðåìîíò, ïåðåòÿãóâàííÿ, çì³íà äèçàéíó ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðîáîòà â ìàéñòåðí³ àáî íà äîìó. Òåë: (068) 5838627, (066) 7389840 Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê”, ç äâîìà øàôàìè, 2 ë³æêà ç ìàòðàöàìè, 2 øèôè òðîäâåðí³, ñò³íêà äîâæ.3,4ì, ïîë³ðîâàíà, ìÿêà ÷àñòèíà, ç äâîìà êð³ñëàìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê”, ç äâîìà øàôàìè, äâ³ øàôè òðîäâåðí³ ç àíòðèñîëÿìè, ìÿêà ÷àñòèíà ç ðîçêëàäíèìè êð³ñëàìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñò³ëüö³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, áàðí³, 15øò., 200ãðí./øò. Òåë: (067) 2649912 Ñò³íêà “Àãàò”, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (068) 0223929 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð. Òåë: (050) 8145103 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095

Äèâàí, êð³ñëî ðîçêëàäíå, ðîçêëàäà÷êó. Òåë: (0362) 631485; (097) 6533614

2.10

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëî•ä èÁ/â ëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè 800-2500ãðí; Ãàçîâ³ ïëèòè, åëåêòðî-ïëèòè êåðàì³êà 800-1500ãðí, ïîñóäîìèþ÷³ ìàøèíêè 800ãðí; Ïðàëüí³ ìàøèíè â³ä 800ãðí; Õë³áîï³÷êè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, ïèëîñìîêè 100ãðí, êîòëè òà ³íøå. Òåë: (067) 3828809 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîäóõîâêà “Êàðïàòè”. Òåë: (097) 7442125 Åëåêòðîë³÷èëüíèê 100ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 Êîíäèö³îíåðè. Ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3821320 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Äí³ïðÿíêà”, íîâà, â óïàêîâö³. Òåë: (097) 6879528 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïèëîñîñ “Çåëìåð”, ìèþ÷èé, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1973919

Ïîáóòîâà òåõí³êà

á/â ͳìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò ïðîâ³äíèõ ͳìåöüêèõ ô³ðì “Bosh”, “Siemens”, “AEG”, “Ðrivileg”. Ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ òà åëåêòðîïëèòè. Âñÿ òåõí³êà ç ãàðàíò³ºþ. Ìîæëèâèé ãóðò. Òåë: (067) 7096689, (050) 2910904, (067) 6040087

Ïîñóäîìèéíà ìàøèíà, á/â. Òåë: (096) 7672021 Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí, “Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí, “Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Ðåìîíò ïðàëüíèõ

òà ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïèëîñìîê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çàï÷àñòèíè. Ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Ãàðàíò³ÿ. Äîñòàâêà. Âè¿çä òà ä³ãíîñòèêà. Òåë: (097) 9874700; (0362) 434365 Àäð: гâíå, Ñîáîðíà, 1

Ñâ³òèëüíèê äåííîãî ñâ³òëà, á/â, 30ãðí. Òåë: (0362) 240365; (067) 3600963 Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “Àòëàíò”, á/â, 175ñì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1000ãðí. Òåë: (097) 5441108 Õîëîäèëüíèê “Äîíáàñ”. Òåë: (097) 7442125 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â, òðèõêàìåðíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281 Õîëîäèëüíèê, á/â, äîñòàâêà. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) 3370807

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíà äîñòàâêà ïî Ëóöüêó. Òåë: (066) 7021026; (096) 7149357, Íàçàð


18

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè —

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Õîëîäèëüíèêè á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Õîëîäèëüíèêè ñòàð³, ïðàëüí³ ìàøèíêè. Òåë: (0362) 631485; (096) 7759011 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336 Õîëîäèëüíèêè, á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (097) 7954385

Õîëîäèëüíèêè,

ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè òà ³íøå. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Àéôîí 5F”, íîâèé â êîðîáö³, ÑØÀ, íåâåðëîê, 6700ãðí. Òåë: (0362) 454589; (067) 9475030 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Ìîòîðîëà Â-360", ôîòî, â³äåî, á/â, 350ãðí. Òåë: (0362) 240365; (067) 3600963 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Íîê³à-310", íà äâ³ ñ³ì êàðòè. Òåë: (098) 7112091 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

2.30

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîìàòèêà äëÿ ÷àâóííîãî êîòëà “Åôåêò”, 950ãðí. Òåë: (0362) 680268 Áîéëåðè åëåêòðè÷í³, 10-200ë, áóôåðí³ ºìêîñò³, êîñâèíîãî íàãð³âó, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Áîéëåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ãàçîâà ãîð³ëêà. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 Ãàçîâà êîëîíêà “Þíêåðñ”, 950ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâèé êîòåë “Äàíêî”, á/â, 850ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Êîëè ãàçîâ³, Óêðà¿íà, ²òàë³ÿ, Òóðå÷÷èíà, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Êîíâåêòîðè ãàçîâ³, ïîòóæí³ñòü 2-5êÂò, ñòàëåâ³ òà ÷àâóíí³, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé Ê×Ì, á/â, 600ãðí. Òåë: (068) 3231816 Êîòëè òâåðäîïàëèâí³, àâòîìàòè÷íèé ðåæèì, âåðõíº ãîð³ííÿ, Ïðèáàëòèêà, Óêðà¿íà, ïîòóæí³ñòü 20-60êÂò, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 ˳÷èëüíèê òðèôàçíèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ïëèòà “Áðåñò” 4 êàìôîðíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7621161 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, òðóáè îöèíêîâàíí³ òà ç íåðæàâ³éêè. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè, ðàä³àòîðè, òðóáè, ô³êèíãè, âñå äëÿ âîäè, îïàëåííÿ òà êàíàë³çàö³¿. Òåë: (097) 8177917 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 644353, 629905

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êàðíèçè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, äåðåâ’ÿí³ ç êîëüöàìè â³ä 30ãðí. Òåë: (0362) 680268 Êàðíèçè, ðîçì.2,6ñì, 1,8ñì. Òåë: (096) 3420132 Êèëèì íàòóðàëüíèé, 1,4õ2ì, áîðäîâèé, á/â. Òåë: (0362) 240365; (067) 3600963 Êèëèìè, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9271066 Êîâäðè 2øò, ïîëóòîðí³, ïîäóøêè, ïîêðèâàëà, íàï³ðíèê äëÿ ïóõó, ïàëàö ïîëüñüêèé 3,5õ2ì, äîðîæêà 4,5ì, êîâäðà íà îâ÷èí³. Òåë: (0362) 265267 Êîâäðè, 2øò, ïîëóòîðí³, â õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 226542; (067) 7908522 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ìàòðàöè ïðóæèíí³, îðòîïåäè÷í³, íèçüê³ ö³íè, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 268769; (096) 5709386 Ïåðèíà äâîñïàëüíà. Òåë: (096) 3420132 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè áàéêîâ³, âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

2.60 2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâèõ àíòåí, ïåðåãëÿä ðîñ³éñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ áåçêîøòîâíèõ êàíàë³â òà çàêîäîâàíèõ, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (067) 3600028 Ðåìîíò êîëîíîê êîòë³â, ïëèò. Òåë: (0362) 264156; (097) 0435670 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí, õîëîäèëüíèêà, ì³êðîõâèëüîâêè, òåëåâ³çîðà. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä. Ïðèéíÿòí³ ö³íè. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî öèôðîâîãî ³ ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ, çàì³íà ê³íåñêîï³â, âè¿çä ïî ðàéîíó. Òåë: (067) 3600028 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 286632 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà, ìîæëèâèé âè¿çä, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (096) 7288215 Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, ïîáóòîâèõ òà ïðîìèñëîâèõ, îâåðëîê³â, äåòàë³ (áóäü-ÿê³). Òåë: (096) 3737771, Ïàâëî

Ð å ì î í ò ï î á ó ò î â è õ õ î ë î ä è ë üíèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, âèêëèê ìàéñòðà ïëàòíèé. Òåë: (050) 6313413 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Êàéçåð”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ”, AEG òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ. Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

Êâ³òè òà ðîñëèíè

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ãàçîâ³ ïëèòè, êîòëè, ãàçîâ³ êîëîíêè, åëåêòðîäâèãóíè. Òåë: (0362) 631485; (096) 7759011 Êîëîíêè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Êîòåë Ê×Ì Ð³âíå. Òèòàí íîâèé, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, åëåêòðîäâèãóíè. Òåë: (067) 8889055 Ïðàëüíó ìàøèíêó á/â, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335

2.40

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ñîáàêè ÿãäòåð’ºðà, êîáåëü òà ñóêà. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965 Öóöåíÿ ïîðîäè åñòîíñüêà ãîí÷à, 1 ð³ê. Òåë: (068) 5138794 Öóöåíÿòà Äðàòõàðà, â³ä ÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â, ìàéáóòí³ óí³âåðñàëè, â³ê 2ì³ñÿö³. Òåë: (068) 5627233; (066) 7467086 Öóöåíÿòà âèñîêîïîðîäí³, í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè ç äîêóìåíòàìè ÊÑÓ, ùåïëåí³, ïðîãåëüì³íòîâàí³, ì.Ëóöüê. www.lubart.at.ua Òåë: (050) 5815688 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Òåë: (067) 3828809

2.73

Ãóðòîâî-

Êàðòîïëÿ íàñ³ííºâà. Òåë: (068) 0223929 Ñàäæàíö³ ãîëëàíäñüêî¿ ìàëèíè, ñîðòîâ³, ìîæëèâà ãóðòîâà ïàðò³ÿ. Òåë: (0332) 757593; (067) 3329246 Òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600

ʳøêè

2.73 ʳøêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ʳò äëÿ âÿçêè, øîòëàíäñüêèé-â³ñëîóõèé. Òåë: (063) 0608597

2.75

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àêâàð³óìè, îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Áóðÿê êîðìîâèé, âåëèêèé, 1.5ãðí/êã, 2ò; êàðòîïëþ ÿê³ñíó, õàð÷îâó âåëèêó, 5ãðí/êã. Òåë: (0332) 790995; (067) 9340992 Áóðÿê êîðìîâèé, êàðòîïëÿ. Òåë: (067) 3642234 Áóðÿê³ êîðìîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1181148 Äî¿ëüíèé àïàðàò, íîâèé â óïàêîâö³. Òåë: (093) 8480958 Äð³áíà êàðòîïëÿ íà êîðì òà ã³ð÷èöÿ äëÿ ïîñ³âó. Òåë: (050) 9063730; (096) 3392910 ʳíü ðîáî÷èé, ãí³äî¿ ìàñò³, 12 ðîê³â. Òåë: (097) 0308881; (095) 7732599 ʳíü, 5 ðîê³â, â³ç. Òåë: (066) 8157259 ʳíü. Òåë: (096) 5624398 Àäð: vikaprit@mail.ru Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êë³òêà äëÿ ïàïóãè, âèñîòà 165ñì, 950ãðí. Òåë: (0362) 680268 Êîáèëà, 8 ðîê³â. Òåë: (096) 1506594 Êîáèëè, 6 ì³ñÿö³â, 1.5 ðîêè. Òåë: (098) 9712852, (098) 2184004 Êîçà, 2 ðîêè. Òåë: (096) 1506594 Êîçà, 3.5 ðîêè. Òåë: (066) 1620097 Êîí³. Òåë: (096) 5744758 Êîðìîâèé áóðÿê, ÿ÷ì³íü. Òåë: (068) 0400496 Êîðîâà ò³ëüíà ç òðåò³ì òåëÿì. Òåë: (068) 8277995 Êîðîâè ³ òåëèö³ ìîëîä³. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³, äåøåâî. Òåë: (067) 3635251

Ðåàë³çóþ äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ êóð÷àòà áðîéëåðè (RÎSS-308), ì’ÿñî-ÿº÷í³ (²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð), êà÷åíÿòà (ìóëëàðä, Áëàãîâàðêà), ³íäèêè áðîéëåð (Á²Ã-6): êîìá³êîðìè, ïîâíîö³íí³, áåç àíòèá³îòèê³â òà ñòèìóëÿòîð³â ðîñòó. Òåë: (098) 5268442 ѳíî òà ñîëîìà âòþêàõ. Òåë: (067) 1027735 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) Òåëÿ. Òåë: (067) 1027735 ×åðâîíîâóõ³ ÷åðåïàõè ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) 1123895 Êóðÿ÷èé ïîñë³ä ñóõèé, 5 ì³øê³â. Òåë: (097) 9284623 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

Áóçîê, á³ëèé, ç÷åïëåíèé, ã³íãêîá³ëîáà. Òåë: (0362) 683634 Ãí³é, ïåðåãí³é. Äîñòàâêà à/ì DzË, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 5395672, (068) 3320832 Ãí³é. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162

ðîçäð³áíèé ñêëàä ðåàë³çóº çåðíà (ôóðàæíå òà íàñ³ííåâå), òîâ÷, âèñ³âêè, æîì ãðàíóëüîâàíèé, ìàêóõà, öóêîð, áîðîøíî, ñ³ëü, ïîâíîö³íí³ êîìá³êîðìè äëÿ òâàðèí òà ïòèö³. Òåë: (097) 2896669, (098) 5268442

Ñîáàêè

2.72 Ñîáàêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

Áàëîí ãàçîâèé, 450ãðí. Òåë: (0332) 268170; (095) 1557116 Êîòåë “Ôëîðèäà” ãàçîâèé, 1500ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 1988822

2.72

ÐÎÁÎÒÀ

3.01 •

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì, ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ (6 ì³ñÿö³â, ð³ê), ²íòåðíåò ðåºñòðàö³ÿ, àíêåòè, ñòðàõîâêè. Âàêàíñ³¿ ó Ïîëüù³: øâà÷êè, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, âî ä ³ ¿ - ä à ë å ê î á ³ é í è ê è , ñ/ ã ð î á î ò è , ôåðìè òà ³í. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (0332) 723738 (Ëóöüê); (099) 3469381 Àäð: Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 Ïðîäàâåöü ëîòåðå¿ (Ðîêèòíå), ç/ï ñòàâêà + %. Òåë: (067) 3541085

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

гçíîðîáî÷³ (Ïîëüùà). ˳ö. À ¹399965. Òåë: (067) 3541085 Ðîáîòà â ÎÀÅ òà íà êðó¿çíèõ ëàéíåðàõ, çíàííÿ à/ì (ïðîä. áðåíäîâîãî îäÿãó, õîñòåñ, êîñìåòîëîã, ìàñàæèñò, ïåðóêàð, ìàéñòåð ç ìàí³êþðó). ˳ö.À¹585167. Òåë: (067) 3541085 Ðîáîòà âäîìà íåâàæêà òà ö³êàâà (îáðîáêà êîðåñïîíäåíö³¿), â³ä ÏÏ “Íîâàö³ÿ”, ç/ï 2500ãðí/ì³ñÿöü. Ðåã³îí, ñòàòü, â³ê, áóäü-ÿê³. ³ä Âàñ: äâà êîíâåðòè íà àäðåñó. ²íôîðìàö³þ íàäñèëàºìî áåçêîøòîâíî! Àäð: 87502, Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáë., à/ÿ 2075. e-mail: novaship@list.ru Ðîáîòà: òåïëèö³ ïàðíèêè, ôåðìè, îâî÷åáàçè, ì’ÿñîêîìá³íàòè, ðèááàçà (ð³çí³ ñïåö³àëüíîñò³, ç/ï âèñîêà), ñ/ã ðîáîòè, ïåðåáèðàííÿ ÿáëóê, øâà÷êè, íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòó, â³çîâà ï³äòðèìêà. Òåë: (050) 7325315; (096) 8708768

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîåëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè ç ä³àãíîñòè÷íèì îáëàäíàííÿì. Òåë: (0362) 435629 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Àâòîìèéíèêè, 8.00-20.00, âèõ³äí³ ïëàâàþ÷³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àâòîñëþñàð. Òåë: (050) 3755295 Àãåíò ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3879755 Àäì³í³ñòðàòîð (ïåðóêàðíÿ), ïí.-ïò., 14.00-20.00, ñá.-íä. - ïîâíèé äåíü, 1 âèõ³äíèé, ç/ï 900ãðí. Òåë: (067) 3541085 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ïåðóêàðíþ ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñè, ãðàô³ê ðîáîòè ïîðçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Áðèãàäà ë³ñîðóá³â, ïèëîðàìíèê³â, ìîíòåð³â êîë³é, ð³çíîðîáî÷³, ç/ï âèñîêà. Òåë: (063) 2516551 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³ò÷èêè ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³ò÷èêè ÷îëîâ³êè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

 êóð’ºðñüêèé â³ää³ë ç äîñòàâêè ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ ïîòð³áåí êóð’ºð-êîíñóëüòàíò. Ç/ï ïîòèæíåâà, âèñîêà. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (093) 1571938; (0362) 236307 ³äá³ðíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòè ÷îëîâ³ê, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï 130ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (066) 7940460 Âàíòàæíèêè íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè ÷îëîâ³ê, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàõòåð æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 1300ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàõòåð-æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é åêñïåäèòîð ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 2000ãðí, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, êàò.Â, Ñ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å êàò., ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí, ç/ï 5000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, Ñ, âîä³é Å êàò. Ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é êàò.Â, Ñ, ç/ï 3000ãðí, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, ïî ì³ñòó ç/ï 2000ãðí., ñá., íä., âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é êàò.Ñ íà à/ì ÌÀÇ-5551, ñàìîñêèä, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 627796; (067) 3609750 Âîä³é êàò.Ñ, à/ì “Ìåðñåäåñ”, 10ò (ôóðãîí), ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 3630332 Âîä³é êàò.Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é íà òàêñ³. Òåë: (096) 1129135 Âîä³é, êàò.Â, Ñ, Å, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é, êàòåãîð³é Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè ÷îëîâ³êè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-15.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá. íä. âèõ, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äèçàéíåð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, çíàííÿ Ôîòîøîï Êîðàë Ðåòóø. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèñïåò÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Äèñïå÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äëÿ îáñëóãè ³íâàë³äà, îïëàòà ïî äîìîâëåííîñò³. Òåë: (0362) 281127; (096) 4508934 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã Òåë: (0362) 436271 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äîìîãîñïîäàðêà, ñòàðøà æ³íêà ïîðÿäíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Åêñêàâàòîðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åêñïåäèòîð - âîä³é ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê 4 ðîçðÿäó îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Åëåêòðèê äîñâ³ä ðîáîòè 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åëåêòðèê äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Åëåêòðîãàçîçâàðþâàëüíèê, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Åíåðãåòèê, â/î, äîñâ³ä. Òåë: (0362) 435629 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ñá., íä., âèõ³äí³, 9.00-17.þ00, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâãîñï äîñâ³ä ðîáîòè ç áóäìàòåð³àëàìè, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ÷îëîâ³ê, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâãîñï ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâãîñï ÷îëîâ³ê, ñá.íä. âèõ., ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàêóï³âåëüíèê òîâàðó, íàÿâí³ñòü àâòî, çíàííÿ 1Ñ, 8.00-13.00, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Çàì³ñíèê äèðåêòîðà. Ç/ï äîãîâ³ðíà. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Âèìîãè: â/î, çíàííÿ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ô³íàíñ³â. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325 Çáèðàëüíèê ìåáë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèê - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê, ç/ï 50% â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèêè - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çåìëåâïîðÿäíèê, ñåðòèô³êîâàíèé, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0249364 Iíæåíåð â ñåðâ³ñíèé öåíòð, çíàííÿ åëåêòðîí³êè, ñàíòåõí³êè â³òàºòüñÿ, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 435629 Iíæåíåð ç êîìïëåêòóâàííÿ, â/î òåõí³÷íà. Òåë: (067) 3541085 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ.. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 2/2 äí³, æ³íêà. Òåë: (067) 3851648 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó, ãðàô³ê ðîáîòè 2/2 äí³. Òåë: (097) 2385723 Êîì³ðíèê íà ñêëàä. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 2400ãðí. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Êîìóí³êàáåëüí³ ïðàö³âíèêè â ïîë³òè÷íó ïàðò³þ ç/ï 4500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Êóð’ºð, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâî. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü. Ç/ï 1500-2000ãðí. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî Êóð’ºðè ïî äîñòàâö³ àâ³îêâèòê³â. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Êóõàð, 10.00-22.00, ç/ï 700ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 435629 ̳æíàðîäíà ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâîäèòü êîíêóðñ äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ç â/î (áàæàíî åêîíîì³÷íîþ). Òåë: (0362) 435308 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà, åêñêàâàòîðà, íàâàíòàæóâà÷à, âîä³é íà Á³ëÀÇ, âîä³é âñ³õ êàòåãîð³é, çâàðíèê, åëåêòðîñëþñàð, òîêàð, ìîòîðèñò, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2403166 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó æ³íêà. Òåë: (0362) 430740 Ìåäè÷íà ñåñòðà æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910 Ìåíåäæåð â³ää³ëó çáóòó. Ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. çàë. ñò.2000 ãðí. +%, ÷îëîâ³ê, æ³ôíêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã. êîìïë. ñò. +%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, íàÿâí³ñòü âîä. ïðàâ. õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, íàÿâí³ñòü âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ, õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (çàï÷àñòèíè), â/î, äîñâ³ä íå îáîâ’ÿçêîâèé, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (÷îëîâ³ê, æ³íêà) ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó çàòÿãóâàëüíèê ÷îëîâ³÷îãî âçóòòÿ, ç äîñâ³äîì ðîáîòè àáî ó÷åíü, çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà. Òåë: (050) 9049114

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2500ãðí. + %. Çàáåçïå÷èìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755 Ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè, â/î, äîñâ³ä â òîðã³âë³, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð, åêñïåäèòîð, ïðàö³âíèê íà ñêëàä. Òåë: (067) 3620024 Ìåíåäæåð-ëîã³ñò ç âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèñîêà ç/ï. Òåë: (096) 9337326

Ìîíòàæíèê.

Ñá. Ç/ï 1500ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00. Ç/ï 2400ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910 Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðàö³âíèê íà âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ÷îëîâ³ê. Òåë: (067) 8313024

Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä,

Äîñâ³ä ðîáîòè òà âëàñíèé ³íñòðóìåíò, ç/ï âèñîêà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755

íà ïîñò³éíîþ ðîáîòó, ç/ï â³ä 2000ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä. - âèõ³äíèé. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

Ìîíòàæíèêè ñòàëåâèõ òà çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é, ìàøèí³ñò áîðîâî¿ óñòàíîâêè, ìåõàí³çàòîð, ñëþñàð ïî ðåìîíòó ã³äðàâë³÷íîãî àãðåãàò³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (093) 2352828 Íàóêîâèé ïðàö³âíèê, â/î (õ³ì³ê, ô³çèê, ìàòåìàòèê), ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 435629 Îïåðàòîð àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáà, ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí/äîáà, äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ 1ä/2ä ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ 1ä/2ä, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð-êàñèð â ³íòåðíåò êëóá ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñ-ìåíåäæåð íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îõîðîíåöü ðàìïè, 5 äí³â ÷åðåç 2, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (067) 3541085 Îõîðîíåöü, äîáà ÷åðåç òðè, ïî ì³ñòó, ç/ï â³ä 1500ãðí. Òåë: (067) 3541085 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, ç/ï 1800ãðí, Òåë: (097) 2385723 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648 Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïåêàð³ íà âèï³÷êó âàôë³ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï 3000ãðí, ãðàô³ê ðîáîòè 12 ãîäèí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 100ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 90ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³. Òåë: (096) 8392564 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, 3/3 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740 Ïîêî¿âêà ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîêð³âåëüíèêè, ï³äñîáíèêè, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (067) 3541085 Ïîì³÷íèê çàâñêëàä, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàäó, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Ïí.-

Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8-00-18.00. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2500ãðí. Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (097) 3879755 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðèáèðàëüíèöÿ æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-17.00, ñá., íä., âèõ³äí³, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 750ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íå ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 130ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè ñá.íä. âèõ. ÷îë.. æ³í.. áåç ø/ç ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-15.00, ñá.íä âèõ³äíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-16.00, ñá.íä âèõ., ìîæëèâî æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷àòà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ïð 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷èíà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü áóäìàòåð³àë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îãî îäÿãó, æ³íêà, ç/ï 1600ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü æ³íêà, ïðîäãðóïà, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, 10.00-20.00, ç/ï 140ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿãó, ç/ï 1600ãðí., äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, ç/ï 90ãðí/äåíü+%. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè ç/ï 2000ãðí, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â â áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà êóðè ãðèëü æ³íêà, ç/ï 700ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ò/ò, ä³â÷èíà.. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà ïèâî, ìîëîä³ ÷îëîâ³êè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-22.00, 2/2 äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³êó, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, 9.00-22.00, ç/ï 200ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà æ³íêà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîìãðóïà æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ñàíòåõí³êè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó ç 9.00-15.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó ç 9.00äî 15.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, ÷îëîâ³ê/æ³íêà, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2700ãðí. + % â³ä ïðîäàæ. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18,00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè áóä.ìàòåð³àë³â. Ç/ï 2500ãðí. + %, ùîòèæíåâà. Íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïðîìîóòåðè òà ðîçïîâñþäæóâà÷³ ëèñò³âîê åíåðã³éí³ ìîëîä³ ëþäè, òåðì³íîâî îïëàòà ùîäåííà. Òåë: (0362) 432910 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, íà ìåòàëîáàçó ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçíîðîáî÷³, ïí.-ïò., 8.00-17.00, ç/ï 70 ãðí/äåíü. Òåë: (067) 3541085 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, íä., âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 гçíîðîáî÷èé, ÷îëîâ³ê, ç/ï 3000ãðí, ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ðèõòóâàëüíèê àâòîìîá³ë³â. Òåë: (098) 3759883 Ðîá³òíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00., Íä-âèõ³äíèé. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êöà³áåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñïåö³àë³ñò ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òà ³íñòðóìåíò³â, ç/ï äîãî³ðíà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîðîæ â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîðîæ íà àâòîñòîÿíêó, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äí³, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñóïåðâàéçåð ÷îëîâ³ê, âëàñíèé à/ì, ç/ï 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñóïåðâàéçåð, ç/ï 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Òåðì³íîâî! Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï â³ä 2800ãðí. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êàð’ºðíèé ð³ñò. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740

19

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

Òîêàð, 5-6 ðîçðÿä. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9156501

Òîêàð, äîñâ³ä äîáîòè. Òåë: (096) 8169746 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê (íàïî¿), íàÿâí³ñòü àâòî, äîñâ³ä â³ä 1-ãî ðîêó. Òåë: (0362) 435629 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê ç àâòî (êîíäèòåðêà), äîñâ³ä. Òåë: (067) 3541085 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, æ³íêà, ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 5000ãðí, ìîæëèâî áåç à/ì. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, æ³íêà, ÷îëîâà³ê, ç/ï â³ä â³ä 3000ãðí., äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæëèâî áåç à/ì. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåð³â ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè: êîðîòêîñòðîêîâà òîðã³âëÿ, ïîðòôåëüíå ³ ïîçèö³éíå êåðóâàííÿ êàï³òàëîì, ô³íàíñîâèé ³íæèí³ðèíã òà ñòðóêòóðí³ ïðîäóêòè. Íàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: ìåíåäæåðà ïî óïðàâë³ííþ ô³í. àêòèâàìè òà ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 435308 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê ç/ï âèñîêà, åêîíîì³÷íà îñâ³òà ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ô³ðìà íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó â³ää³ë ïðîäàæó ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ çàïðîøóº òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â, ïðîäàâö³â, ìåð÷åíäàéçåð³â. Ç/ï âèñîêà. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî ðîñòó, ï³äãîòîâ÷³ êóðñè ìåíåäæåð³â çà ðàõóíîê ô³ðìè. Òåë: (0362) 402093, 431307, òåëåôîíóâàòè Ïí.-Ñá, 9.00-18.00 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè, ç/ï â³ä 2500ãðí, Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðìàöåâò-ïðîâ³çîð, äîñâ³ä â³ä 3-õ ðîê³â, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (067) 3541085 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá. íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôëîðèñò, æ³íêà äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôëîðèñò, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôðåçåðóâàëüíèê, çóáî-ôðåçåðóâàëüíèê, âåðñòàòíèê øèðîêîãî ïðîô³ëþ, ñëþñàð ðåìîíòíèê, ìåõàíí³ê. Òåë: (067) 3620024 Õóäîæíèê, â³äïîâ³äíà îñâ³òà àáî äîñâ³ä, ç/ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 435629 Øâà÷êà íà ìåáë³ æ³íêà, ç/ï 1500ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øâà÷êà íà ìåáë³ æ³íêà, ç/ï 2000ãðí+5. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâà÷êà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0367719 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 432910 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ìîëîä³ õëîïö³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 3630332 Øèí��ìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, æ³íêà, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, æ³íêà, ÷îëîâ³ê, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Â³çüìó íà ðîáîòó â àòåëüº øâà÷êó. Òåë: (050) 9405305 ³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, êàò.Ñ, D, E. Òåë: (050) 2764534; (067) 3615154 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, êóõàð³ òà òåõïðàö³âíèêè, ç/ï ùîòèæíåâà. Òåë: (066) 6004002 Íàéìó ëþäåé äëÿ âñòàíîâëåííÿ çàë³çîáåòîííèõ çàáîð³â. Òåë: (099) 7024928

Ïîòð³áåí íà ðîáîòó ìèéíèê íà àâòîìèéêó. Òåë: (095) 6438270 Ïîòð³áåí íà ðîáîòó êîíäèòåð-òåõíîëîã, áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè 3-5 ðîê³â, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (093) 8124356, Âàäèì Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó ïðàö³âíèêè â îõîðîíó, âàõòîâèé ìåòîä, ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ, òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, çàðïëàòà â³ä 1800ãðí ³ âèùå/ì³ñÿöü. Òåë: (098) 5967193; (099) 4555229 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó: áàðìåí, àäì³í³ñòðàòîð, îô³ö³àíòè, êóõàð òà ìóçè÷íèé êîëåêòèâ, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåë: (0332) 255298; (095) 4580758 Ïîòð³áí³ êóõàð³, îô³ö³àíòè. Òåë: (0332) 757565; (066) 8709333; (066) 8709399 Ïîòð³áí³: àí³ìàòîð â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó (êàôå), àäì³í³ñòðàòîðè çàëó, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, ï³öìàéñòðè, ñóø³-ìàéñòðè, êóõàð³-êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³, âî䳿 ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Òåë: (099) 7522226; (099) 5055556; (095) 6551001; (066) 1244446 Ïîòð³áíà õàòíÿ ðîá³òíèöÿ (ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ïðèáèðàííÿ, ïðàñóâàííÿ), 8.00-17.00, ïîíåä³ëîê-ï’ÿòíèöÿ, 1500-2000ãðí (â³ä ÿêîñò³). Òåë: (050) 3781243 Ïðîïîíóºìî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 8881191; (067) 4224292 Ðîáîòà â îô³ñ³ (ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè), ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 3788378

Ñàëîí “ÌèËåíà” çàïðîøóº íà ðîáîòó ïåðóêàð³â ç äîñâ³äîì òà êîñìåòîëîãà. Òåë: (050) 4758570, Îëåíà Ñåçîííà ðîáîòà íà Ñâ³òÿç³, ïîì³÷íèöÿ ïî ãîñïîäàðñòâó. Òåë: (050) 7576215, Îëåíà

Ô³ðìà â³çüìå

íà ðîáîòó çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàð³â, ìîðîçèëüíà êàìåðà, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (067) 1643050

3.05

Åëåêòðèêà. Òåë: (097) 8662584 Åëåêòðîìîíòåðà, ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà, çíàííÿ ÏÊ. Òåë: (0362) 222739 Êîì³ðíèêà, íà ñêëàä, ÷îëîâ³ê 39 ðîê³â, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 0724106 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0488877 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 7986820 Ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó, ÷îëîâ³ê, â/î. Òåë: (0362) 629928 (гâíå) Îõîðîíöÿ, äîñâ³ä ðîáîòè â îõîðîí³, ïðîõîäèâ ñëóæáó â ÇÑÓ. Òåë: (068) 5536405 Àäð: vishnevskij.dmitrij@mail.ru Îõîðîíöÿ, êóð’ºðà. Òåë: (096) 1095398 Ïîâàðà, ïîì³÷íèêà ïîâàðà, äîñâ³ä ðîáîòè, áàæàíî íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Òåë: (066) 1620097 Ïðèáèðàëüíèö³, ôàñóâàëüíèö³, ïîñóäîìèéêè, âàõòåðà. Òåë: (067) 7822322 Ïðèáèðàëüíèö³, ôàñóâàëüíèö³, ïîñóäîìèéêè, ôàõòåðà. Òåë: (067) 7822322 Ïðèáèðàëüíèö³. Òåë: (0362) 249053 Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 36 ðîê³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222739 Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 39ðîê³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 7934454 Ïðîäàâöÿ, òåëåôîí³ñòà. Òåë: (096) 7235012 Ðàä³îòåëåãðàô³ñòà. Òåë: (068) 0421956 Ñàíòåõí³êà, çâàðþâàëüíèêà, ÿê³ñíî âèêîíóþ âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (096) 7787581 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, 1/3, ÷îëîâ³ê 54 ðîêè. Òåë: (0362) 264858; (096) 5775599 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, ïîðÿäíèé, â³äïîâ³äàëüíèé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÷îëîâ³ê 50ðîê³â. Òåë: (096) 2904847

3.10

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Íÿí³ æ³íêà â/î. Òåë: (096) 5991333 Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, ïðèáèðàëüíèö³. Òåë: (097) 9906930 Íÿí³, æ³íêà 35 ðîê³â. Òåë: (096) 8568719 Íÿí³. Òåë: (097) 4702227

3.20

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Øóêàþ ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí íå ïðîäîâîëü÷à ãðóïà, æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè àäì³í³ñòðàòîðîì 4 ðîêè. Òåë: (096) 5991333 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (03622) 57608; (096) 3530245 Áðèãàäà ìàéñòð³â ïî ºâðîðåìîíòó. Òåë: (097) 4117846 Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, òåðì³íîâî. Òåë: (066) 9889697 Áóäü-ÿêó. Õëîïåöü. Òåë: (067) 5809298 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, çàãàëüíà ñèñòåìà, ºäèíèé ïîäàòîê, þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè, ñêëàäàííÿ çäà÷³ çâ³òíîñò³. Òåë: (066) 8208922 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, ìîæëèâî ó ô³çè÷íî¿ îñîáè, ñòàæ 15ðîê³â. Òåë: (099) 1651020 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, þðèäè÷í³ òà ô³çè÷í³ îñîáè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (063) 4045420 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (098) 3728161 Âèõîâàòåëü ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè øóêຠðîáîòó íÿí³, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 3682775 Âîä³ÿ âñ³ êàòåãî𳿠áåç ø/ç. Òåë: (093) 6932555 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Âîä³ÿ ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòîôóðãîíîì 5ò. Òåë: (067) 9250673 Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ êàò."Â", “Ñ”, “Ä”, “Å”, º çàêîðäîííèé ïàñïîðò, â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ. Òåë: (097) 6459005 Âîä³ÿ, º âëàñíèé ëåãêîâèé à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Âîä³ÿ, âëàñíèé àâòîìîá³ëü, ѳòðîåí-Æäàìï³. Òåë: (067) 7099979 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, âñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, òà ôîðìè âëàñíîñò³, ñòàæ 15ðîê³â. Òåë: (099) 1651020 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (063) 4045420 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çâ³òí³ñòü, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, ïëàòíèê³â ÏÄÂ. Òåë: (068) 2303472 Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ì³æíàðîäí³ âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, åêñïîðò. Òåë: (068) 2304117 Åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 454541

Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ â-âà ͳìå÷÷èíè, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â, íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïðåäñòàâëþ ³íòåðåñè þðèäè÷íèõ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á. Âèêîíàííÿ îäíîðàçîâèõ àáî ïîñò³éíèõ äîðó÷åíü ïî ì.гâíå òà îáëàñò³. Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) 2218410 Ïðîïîíóºìî ñï³âïðàöþ àâòîåëåêòðèêó. Òåë: (0362) 619503; (067) 3811501 Ïðîïîíóþ äî ñï³âïðàö³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, â ³íôîðìàö³éíèé êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð. Òåë: (067) 5282445; (093) 8268031 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ äëÿ âëàñíèê³â àâòîìîá³ë³â âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ â³ä 4 äî 20ò, îáëàäíàíèõ ìàí³ïóëÿòîðîì íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Òåë: (067) 3602096 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Äåî-Ñåíñ 2003ð, 1.3ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, 5ñò, ïðîá³ã 117 000 êì, òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, 42300ãðí, òîðã. Òåë: (050) 5466460 Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019 Ôîëáêñâàãåí-Ïàññàò 1988ð., ÷åðâîíèé, 1.6ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, óí³âåðñàë, ïðîá³ã 230000êì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua

$

Alfa Romeo

Àëüôà-Ðîìåî-75 1989 ð, 1,6 ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, 5-ñò, ïðîá³ã 190000êì, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, áîðòîâèé êîìï’þòåð, 24700ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9350682; (067) 3570636

'

Audi

Àóä³ 100 1990 ð, 2,5 ë, ÒDI, 5-ñò, ñèí³éìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ëþê, 44000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 8202739


20

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Àóä³ Â-4 1992ð., 2.0ë, áåíçèí, ÷îðíèé êîë³ð, 5-ñò ÊÏÏ; ËóÀÇ-969Ì “Âîëèíü”, 1992ð., 40ê.ñ., õàê³, òâåðäèé âåðõ. Òåë: (067) 3320826; (050) 9909646 Àóä³-100 1089ð., 2.2ë, ãàç-áåíçèí, 5-ñò, ñèí³é ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, ãóìà R-15, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, 55000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7298814 Àóä³-100 1991ð., 2.3ë, ãàç-áåíçèí, 5- ñò, á³ëèé, äèñêè òèòèàíîâ³, íîâà ãóìà, åëåêòðîïàêåò, ABS,ARB, äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 6896144; (067) 3621152 Àóä³-80, 1989ð., 1,8ë., åëåêòðîïàêåò, ÷îðíèé. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074

£

Chevrolet

Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562

4

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ â îðåíäó. Òåë: (096) 1129135 Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741

9

FIAT

Ô³àò-125Ð, ñåäàí, ó õîðîøîìó ñòàí³, 9000ãðí, àáî ïîì³íÿþ íà ³íøèé àâòîìîá³ëü. Òåë: (097) 2886529 Ô³àò-Ñêóäî 2002 ð, 2,0 ë, äèçåëü, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êîðåêòîð ôàð, ºâðîêåðìî, ABS, 92 000 ãðí, òîðã. Òåë: (050) 6705678 Ô³àò-Ò³ïî “Fiat-Tipo” 1.4ë, áåíçèí, çåëåíèé, õåò÷áåê, 1993ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, ö/ç, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, 28000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7915900 Ô³àò-Ô³îð³íî 1998ð., 1.4ë, áåíçèí, 12000ãðí. Òåë: (068) 0205505

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðò 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, ñèí³é “ìåòàë³ê”, õåò÷áåê, 1300. Òåë: (097) 6787621 Ôîðä-Êîíåêò 2006ð., 1.8ë, á³ëèé, 55êÂò, àâòîíîìêà, âîëèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ, çàðåºñòðîâàíèé âåðåñåíü 2013ð., 93500ãðí, òîðã. Òåë: (066) 4443132 Ôîðä-ѳºððà 1987ð., 1.8ë., áåíçèí, ñâ³æèé äâèãóí, íå áèòà, íå ãíèëà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 24000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7944366

R

Mazda

Ìàçäà- 323 1986ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, ñ³ðèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, âåëþð, 26000ãðí. òîðã. Òåë: (097) 7647635 Ìàçäà-323 1996ð., ñ³ðáíèé ìåòàë³ê, ñåäàí, 1.5ë, 5-ñò.ÊÏÏ, 40000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ìàçäà-626 1986ð., 1.6ë., áåíçèí, ñèíÿ, ñåäàí, 15000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 1598857

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ-Áåíñ-310 1995ð., 2.9ë, äèçåëü, 5-ñò, á³ëèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ìàãí³òîëà “Ï³îíåð”, 2ò, 39600ãðí, òîðã. Òåë: (095) 2426783

U

Mitsubishi

̳öóá³ñ³ Êîëüò 2006ð., 1.3ë., áåíçèí, ò³ïòðîí³ê, êîíäèö³îíåð, ôàðáîâàíà, íå áèòà, 77000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359 ̳öóá³ñ³-Êîëüò, 2008ð., àâòîìàò, ãíèëà âèøíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7618899

Y

Opel

Îïåëü-Àñòðà 1995ð, 1.8ë, ìîíî³íæåêòîð, 5-ñò.ÊÏÏ, ñèí³é, óí³âåðñàë, òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà ãóìà çèìîâà òà ë³òíÿ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 4822549 Îïåëü-³âàðî 2008ð., 2.0ë, 84 êÂò, äèçåëü6- ñò, á³ëèé, 84 êÂò, íîâà çèìîâà ãóìà, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7041414 Îïåëü-Êàäåòò 1988ð., 1.3ë, ìîíî³íæåêòîð, áåíçèí, 5- ñò, óí³âåðñàë, âèøíåâèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, 37000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 3631415 Îïåëü-Îìåãà 1999ð., 2.5ë., ³íæåêòîð, àâòîìàò, êë³ìàò-êîíòðîëü, ñåäàí, 56000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359

_

Renault

Ðåíî-9 1986ð., 1.4ë, áåíçèí, íîðìàëüíèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà; “Ôîëüêñâàãåí-ËÒ28" 1987ð., äèçåëü, ðîáî÷èé ñòàí, àáî îáì³í íà òðàêòîð. Òåë: (066) 8128594, (097) 9978488 Ðåíî-Êàíãó 2008ð., 1.5ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, ARB, 114000 ãðí, òîðã. Òåë: (068) 0319433

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Á-2 1987ð., 1.6ë., áåíçèí, óí³âåðñàë, 19000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 4504618 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 1986ð., 4-äâåðíèé, ð³äíà ôàðáà, 1.3ë, áåíçèí, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2 1987ð., êàðáþðàòîð, áåíçèí, 5- ñò, ÷åðâîíèé, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà çèìîâà, ñèãíàë³çàöÿ, ìàãí³òîëà, òîíóâàííÿ, 31000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 1030398 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2 1992ð., 1,6 ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 5- ñò, á³ëèé, õå÷òáåê, òîíóâàííÿ, 40000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 0621273 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1985ð., 1.3ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ, á³ëèé êîë³ð, 18000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³ 2010 ð, 1,9 ë, äèçåëü, 77êÂò, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, êðó¿ç-êîíòðîëü, åëåêòðîïàêåò, 51 000 ïðîá³ã, äîãîâ³ðíà, îáì³í. Òåë: (095) 4893500; (099) 3217501 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 1992ð., ñ³ðèé, 2.0ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âåëþð, ëþê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ —

Ôîëüêñâàãåí-Ïîëî 1993ð., 1.0ë, ³íæåêòîð, 5- ñò, ÷åðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7351404

s

ÂÀÇ

ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ- 2109 1995ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, âèøíåâèé, õå÷òáåê, íîâà ãóìà, 32000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 2125527 ÂÀÇ-2101 1980ð., 1.2ë, êàðáþðàòîð, 4- ñò, ÷åðâîíèé, 9 000 ãðí, òîðã. Òåë: (095) 1835544 ÂÀÇ-2101, äîáðèé ñòàí, 6200ãðí. Òåë: (096) 8307548 ÂÀÇ-2103 1980ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 4-ñò, áåæåâèé, 10000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 9963572 ÂÀÇ-2103 1980ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 4- ñò, áåæåâèé, ìàãí³òîëà, ïðîá³ã 109000êì, 13700ãðí, òîðã. Òåë: (050) 2027578; (066) 7964286 ÂÀÇ-2104 1979ð., ÷åðâîíèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë, 10750ãðí. Òåë: (099) 4204489 ÂÀÇ-2104 2004 ð, 1,5 ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, á³ëèé, ãàç-áåíçèí, óí³âåðñàë, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, 30000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 7123160 ÂÀÇ-21043 2007ð., ðîç³áðàíèé, ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä 1992ð. Òåë: (097) 7342366 ÂÀÇ-21043 2002ð., 1,5 ë, êàðáþðàòîð, 5ñò, ÷åðâîíèé, ôàðêîï, 28200ãðí, òîðã. Òåë: (096) 2742843 ÂÀÇ-2105 1988ð., 1.2ë, êàðáþðàòîð, 4-ñò, âèøíåâèé, 14000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 1394379 ÂÀÇ-2106 1981ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5- ñò, êîðè÷íåâèé, CD, MP-3, 10 000 ãðí, òîðã. Òåë: (095) 1835544 ÂÀÇ-2106, 1988ð., ãàç-áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, 12500ãðí. Òåë: (093) 0574028; (098) 7224702 ÂÀÇ-2107 1995ð., á³ëèé, 1.5ë, 4-ñò.ÊÏÏ, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÂÀÇ-21093 1995ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5- ñò, ãðàíàòîâèé, òþí³íã, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, ñàëîí-øê³ðà, 39000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 6005179 ÂÀÇ-21093 2006ð., 1.5ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, 39200ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6151896 ÂÀÇ-211040 2009ð., 1.6ë, ³íæåêòîð, 16 êëàïàí³â, 5- ñò, ÷îðíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, 63000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9338768; (099) 4442940 ÂÀÇ-2121 “Íèâà” 1991ð., 1,6 ë, áåíçèí, õàêê³, äæèï, ïîðîãè, äòñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, 40 000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5992162 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ-2412, óí³âåðñàë. Òåë: (096) 4429494

w

ÇÀÇ

ÇÀÇ “Ñëàâóòà” 1.2ë, áåíçèí, ïðîá³ã 78000êì, çåëåíèé êîë³ð. Òåë: (067) 2651544 ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566 ÇÀÇ Òàâð³ÿ, 2007ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0332) 281483

‚

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷-2141. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162

ÏÎÏÈÒ À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì 1988-2001ð. ç äîêóìåíòàìè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì 1988-2001ð., äèçåëü, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåë: (0362) 434647 (гâíå) À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî íåñïðàâíèé. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2135552 Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (096) 0301888 Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890

Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890 Àâòîìîá³ëü ç êóçîâîì á/í, ðîçìèòíåíèé íà ³íâàë³äà, àáî íå çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó. Òåë: (096) 0301888 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé ïî ðåàëüí³é ö³í³. Òåë: (067) 3625501 Àóä³ 1987-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌ 1990-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

Êóïëþ ÀÂÒÎ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà íå íà õîäó àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (095) 7976157; (097) 5759549

Êóïëþ àâòîìîá³ëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.02

Ïîçàøëÿõîâèêè

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-21213, Íèâà, 2003ð., 45000ãðí. Òåë: (066) 8944694 Òîéîòà-Ïðàäî-120 2007ð., ãàç/áåíçèí. Òåë: (097) 7048471 Ôîëüêâàãåí-Ïàññàò-Á-5 1999ð., 1.8ë, òóðáîáåíçèí, 5-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, âñå êð³ì øê³ðè, òîíóâàííÿ, óí³âåðñàë, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0473964

ÏÎÏÈÒ ÓÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (097) 6943890

4.03

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ñâ³æîïðèãíàí³, âàíòàæí³, ì³êðîàâòîáóñè, áóñè: “Ìåðñåäåñ”, “Ôîëüêñâàãåí”, “Ðåíî”, òà ³íø³. Ïðîäàæ. Îáì³í. Êðåäèò. Àâòîâèêóï. Ïðèãîí ï³ä çàìîâëåííÿ. Çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Àâòîáóñ ²âåêî-Ìàíãî 1997ð., çîëîòèñòèé ìåòàë³ê, 5.8ë, äèçåëü, ì’ÿêèé ñàëîí, òåëåâ³çîð, êîíäèö³îíåð, 27 ì³ñöü, ñâ³æîïðèãíàíèé, ðîçìèòíåíèé, ãóìà 17.5, 15ë/100êì, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (050) 5299327 Îïåëü-³âàðî 2005ð, ñâ³æîïðèãíàíèé, äîâãèé, 1.9ë, 6-ñò.ÊÏÏ, ïðîá³ã 167000êì, ïî äîêóìåíòàõ, âàíòàæîïàñàæèð, õîðîøèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Îïåëü-Ìîâàíî 2006ð., 2.5ë., òóðáîäèçåëü, 6ñò.ÊÏÏ, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, äîâæèíà áóäè 3.30ì., âèñîòà 1.9ì., 3.5ò., 88000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (097) 6459005

2

Citro¸n

ѳòðîºí-Äæàìï³ 1996ð., 1.9ë, TDI, 5- ñò, âàíòàæíèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷, 8 ì³ñöü, íîâà ãóìà, ARB, 8 ì³ñöü, íîâà ãóìà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7308359; (099) 4381126

9

FIAT

Ô³àò-Ô³îð³íî 2012ð, ïàñàæèð, 1.3ë, ïðîá³ã 7000êì, 13500. Òåë: (068) 0249364

:

Ford

Ôîðä-Òðàíçèò-Êîíåêò 2009ð., 1.8ë, äèçåëü, 66êÂò, 5-ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ñåðâîêåðìî, åëåêòðîïàêåò. Òåë: (095) 3537447

@

IFA

Iveco

Iâåêî 1989ð., 2.5ë, äèçåëü, âàíòàæíèé, á³ëèé, ñåðåäíÿ áàçà, 45000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6259633; (068) 7585215

S

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

[

Peugeot

Ïåæî-Áîêñåð 2000ð., ñèí³é, 2.5ë, äèçåëü, ñåðåäí³é, íèçüêèé, âàíòàæîïàñàæèð, ã/ï, åë.ï³äéîìíèêè, ìóçèêà, õîðîøèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ïåæî-Ïàðòíåð 2010ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 74000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Ïåæî-Ïàðòíåð 2012ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 19000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364

_

Renault

Ðåíî-Òðàô³ê 2007ð., á³ëèé, ïàñàæèð, 6-ñò.ÊÏÏ, âèñîêèé, äîâãèé, åëåêòðîïàêåò, íîâà ãóìà, ðåìåí³, ô³ëüòðè íîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3608445

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí Ò-4 2001ð., 2,5 ë, TDI, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, ARB, 9 ì³ñöü, 120000 ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7910207 Ôîëüêñâàãåí-LT-35 1998ð., 2,8 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé íîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³ãàö³ÿ, ã/ï êåðìà, 6 ì³ñöü, 96êÂò, 86000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 1619299 Ôîëüêñâàãåí-LT-35 1999ð, 2,5 TD, 5-ñò, á³ëèé, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, 9 ì³ñöü, 120000ãðí, òîðã. Òåë: (050) 7075157 Ôîëüêñâàãåí-LT28 1990ð., 2.4ë, äèçåëü, 5-ñò, ñ³ðèé, ìàêñ³ áàçà, 30000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 2259491 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ35 ïàñàæèð 8+1, 2.5ë, 80êÂò, âèñîêèé, ïðîá³ã 187000êì, ÀÁÑ, ìóçèêà, ñàëí ëþêñ, ðîçêëàäí³ ñèä³ííÿ, â³äì³ííèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò2 1989ð., 1.7ä, ïàñàæèðñüêèé, 25000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

t

Mercedes

Ìåðñåäåñ 1988ð., 4.0 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, ïðîá³ã 250 000 êì, ñïàðêà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 1432430 Ìåðñåäåñ-208 1991ð., 2.3ë, äèçåëü, á³ëèé, 3.5ò, 43200ãðí, òîðã. Òåë: (095) 4700154

Êàðòîïëåçáèðàëüíèé êîìáàéí “Äðóæáà”. Òåë: (095) 8151225 Êàðòîïëåêîïà÷ 2 ðÿäíèé ×åñüêèé. Òåë: (050) 6987117 Êàðòîïëåêîïà÷ 2-ðÿäíèé, âèðîáíèöòâà Ïîëüùà, ö³íà äîãîâ³ðíà. ª âèá³ð. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Êàðòîïëåêîïà÷ â õîðîøîìó ñòàí³, äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 0426932 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷, îäíîðÿäíèé, íàâ³ñíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 3726548 Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082 Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí “Âîëüâî-1130", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Âîëüâî-830", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Íèâà ÑÊ-5"; Òðàêòîð ÞÌÇ-6, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 4234664 Êîìáàéí Íèâà ÑÊ-5, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (096) 1707488 Êîìáàéí áóðÿêîêîïàëüíèé “Riecam RBM-300" 1997ð. Òåë: (097) 3014790, Îëåã Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: “Âîëüâî”, “Êëààñ”, “Äæîí ijð”, MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó. Òåë: (050) 1849978; (098) 7421737 Êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³, ãðàáàðêè, áîðîíè, êîïà÷êè, êóëüòèâàòîðè, ïëóãè, ñ³âàëêè, îáïðèñêóâà÷³, ñàäæàëêè. Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüí³ “Àííà”, “Áîëüêî”, “Êàðëèê”, “Ãð³ììå” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006 Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082 Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 ̳í³-òðàêòîð Ñåíòàé 24 Â, 2010 ð, ðåì³ííèé. Òåë: (050) 5110710; (067) 9131550 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274 Íàâàíòàæóâà÷ Áîëãàð³ÿ äèçåëü. Òåë: (067) 7693577

Íàï³âïðè÷³ï Schmitz

ÃÀÇ

ÃÀÇ-31029 1996ð., 2.5ë, áåíçèí, 5- ñò, ñ³ðèé, äèñêè òèòàíîâ³, âñå êð³ì øê³ðè òà êîíäèö³îíåðà, 16000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 4356367 ÃÀÇ-33023, 2006ð., äóåò-ïîäîâæåííèé, ãàç-ìåòàí. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 ÃÀÇ-4301 1996ð., 6.2ë, äèçåëü, 5-ñò, ñèí³é, íîâà ãóìà, 5ò, òåðìîáóäà 18 êóá.ì, 65000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 2859073; (097) 3953487 ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1980ð., 10000ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÃÀÇ-53 ñàìîñêèä, áåíçèí, äèçåëü, ³ç çàï÷àñòèíàìè, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1559443 ÃÀÇ-53, ãàç-áåíçèí, 18000ãðí. Òåë: (066) 8944694 ÃÀÇ-53, äèçåëü. Òåë: (067) 3635313

x

ÇÈË

DzË, ñàìîñêèä, ÌÌÇ-4502, ãàç-áåíçèí. Òåë: (097) 4632160 DzË-130 ñàìîñêèä ó õîðîøîìó ñòàí³, 27000ãðí. Òåë: (097) 6943890 DzË-130, äèçåëü, êóíã. Òåë: (095) 8151225 DzË-130, áîðò-òåíò, ïðè÷³ï-ôóðãîí, çàï÷àñòèíè á/â íà à/ì DzË. Òåë: (096) 3888438 DzË-130. Òåë: (067) 1572400

|

戓˂

ÊàìÀÇ-5411, ñàìîñêèä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3807675



ÌÀÇ

ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321

†

ÓÀÇ

ÓÀÇ-330301 1985ð., 2,5 ë, áåíçèí, êàðáþðàòîð, 4- ñò, ñèí³é, íîâà ãóìà, ôóðãîí, âàíòàæíèé, äâîõìîñòîâèé, 20000 ãðí, òîðã. Òåë: (066) 9096333 ÓÀÇ-469 1088ð., 2,5 ë, áåíçèí, 4- ñò, çåëåíèé, õîðîøèé ñòàí, òåíòîâàíèé, 32 000 ãðí, òîðã. Òåë: (067) 1600580; (050) 5420160

ÏÎÏÈÒ Ç²Ë-130, ñàìîñêèä, áîðòîâèé àáî áóäêó, ìîæíà áåç äîêóìåíò³â. Òåë: (067) 7600408

4.05

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

IÔÀ-50, íîâèé, íîâà ãóìà, àêóìóëÿòîð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3807675 IÔÀ-50, ñàìîñêèä, ðîáî÷èé ñòàí. Òåë: (066) 0407033

D

Ìåðñåäåñ-609 1988ð, 4,0 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, ïðîá³ã 250 000 êì, ñïàðêà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 1432430 Ìåðñåäåñ-616 2004ð., 2.7 ë, CDI 5-ñò, á³ëèé, ðåôðåæåðàòîð, ñïàðêà, 3,5 òîíè, òàõîãðàô, ABS. Òåë: (067) 3643082 Ìåðñåäåñ-Âàð³î-512 1997ð., 2.9ë, TD, 5-ñò, óí³âåðñàë, ñïàðêà, ïàñàæèðñüêèé, 16 ì³ñöü, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (096) 5070425

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîïåðåêèäà÷ äî àâòîìîá³ëÿ Ìîñêâè÷, ÂÀÇ. Òåë: (097) 7442125 Áîðîíè âàæê³, ïðîòèâîâ³ñè. Òåë: (098) 6365788 Áóëüäîçåð ÄÒ-75, êîìáàéí áóðÿêîâèé ÊÑ-6Á, êîìáàéí “Íèâà”, ïëóã, òðàíñïîðòåðè. Òåë: (067) 9614863 Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842 Åêñêàâàòîð ÞÌÇ-ÅÎ2621. Òåë: (067) 7027560 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã Åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷ 1, 2ò. Òåë: (067) 7693577

ðàä³àòîð äî DzË-130. Òåë: (099) 7359139; (098) 5169673 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 âåëèêà êàá³íà. Òåë: (097) 2669952 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (095) 8622070 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ï³ñëÿ ðåìîíòó, 45000ãðí. Êóïëþ òîïëèâíó àïàðàòóðó íà äèçåëü ×-2. Òåë: (066) 8128594, (097) 9978488 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ѳíòàé, á/â, ö³íà ëîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 9157589 Òðàêòîð Ò-16, 350 ìîòîãîäèí. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Òðàêòîð Ò-16. Òåë: (097) 2669952 Òðàêòîð Ò-25 1993ð., ç êàá³íîþ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³ òà Ò-25 áåç êàá³íè 1984 òà 1990ð. Êàðòîïëåêîïà÷êè äâî-, îäíîðÿäí³, íîâ³ òà á/â; ïðåñï³äáèðà÷³ “Êëààñ”, “ѳïìà”, “Âåëüãåð” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006

Òðàêòîð Ò-25 1994ð. ç êàá³íîþ, Ò-25 1990ð. áåç êàá³íè ó â³äì³ííîìó ñòàí³; êîìáàéíè êàðòîïëå- òà çåðíîçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, ð³çí³ ìàðêè; áîðîíè, êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³; ïëóãè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêè òà ³í. ç Ïîëüù³. Òåë: (099) 0834091; (067) 1253737 Òðàêòîð Ò-25 2011ð, ìàéæå íîâèé. Òåë: (066) 6678437 Òðàêòîð Ò-25, ñâ³æîïðèãíàíí³ ç Ïîë³ù³, º âèá³ð, òà ííàâ³ñíå îáëàäíàííÿ äî íèõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Òðàêòîð Ò-40. Òåë: (068) 6259545 Òðàêòîð ÞÌÇ-6 ìàëà êàá³íà, 22000ãðí. Òåë: (067) 7790751 Òðàêòîð íà áàç³ Ç²Ë-130, 4õ4, äâèãóí ÑÌÄ-21, 130ê.ñ., ïðè÷³ï 2.5ò, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (097) 3515473 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð-ì³í³ “Êóáîòà”, ïîâíèé ïðèâ³ä, 23.5 ê.ñ. (ßïîí³ÿ), ç ôðåçîþ, òà êàðòîïëåêîïà÷. Òåë: (096) 1115356, (067) 7143562 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîðè ÌÒÇ, (á/â òà íîâ³). Êîìáàéíè: “Äîí”, “Á³çîí”, “˳äà”, TS-59; “Êåéñ”, “Êëààñ-Ìåãà”, “Äæîí-ijð”. Áóðÿêîêîìáàéí “Êëÿéíå”, “Õîëìåð”. Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé. Ïðè÷³ï ÃÊÁ. Ç/÷ äî ÑÊ-5 “Íèâà”; ÊÏÏ äî DzË-130, âîðîòà ãàðàæí³ 3.10õ3.10ì. Òåë: (03342) 93214 (Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé); (097) 2777435; (050) 6711093 Òðàêòîðè Ò-25 1980-2000ð., ïðèãíàí³, ç Ïîëüù³, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 3610506; (067) 2862999 Òðàêòîðè Ò-25. Ïëóãè 3-êîðïóñí³. Òåë: (096) 4829353 Òðàêòîðè Ò-40, Ò-40ÀÌ, ó õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40ÀÌ ç êðàíîì, ËÒÇ-60; ïëóã òðèêîðïóñíèé, êîëåñà äëÿ ì³æðÿäíîãî îáðîá³òêó, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 2699328 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîðè ÿïîíñüê³, äèçåëüí³ â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ; ïðîäàì ëîïàòó ç ðàìîþ äî òðàêòîðà Ò-25 (çàâîäñüêó). Ïðîäàì ïëóã äâîêîðïóñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (0332) 704684 (Ëóöüê); (050) 6227109

1990ð., áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, çñóâíèé äàõ, âîðîòà. Îñ³ BPW. Ðåéñîâèé ñòàí, 4900ó.î. Òîðã. Òåë: (097) 9451605

Íàï³âïðè÷³ï äî à/ì ÌÀÇ, àâòîêðàí •ÊÑ-3575 íà áàç³ Ç²Ë-133Ãß. Òåë: (097) 7342366

Îáïðèñêóâà÷³ 400-800ë, êàðòîïëåñàäæàëêè, êàðòîïëåêîïà÷³, ðîçêèäà÷³ ì³íäîáðèâ, êîñàðêè ðîòàö³éí³, ãðàáàðêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ãðóíòîôðåçè. Òåë: (067) 9288191; (066) 3878894 Îãîðîòà÷ äëÿ êàðòîïë³, òðàêòîðíèé. Òåë: (067) 2735093 Ïëóãè ÷îòèðè- ³ ï’ÿòèêîðïóñí³. Òåë: (095) 8151225 Ïðè÷³ï 2-ÏÒÑ9. Òåë: (095) 8151225 Ïðè÷³ï äî òðàêîðà, êóëüòèâàòîð. Òåë: (067) 8630552 Ïðè÷³ï îäíîâ³ñíèé äî òðàêòîðà Ò-25, áåç äîêóìåíò³â, 3500ãðí. Òåë: (067) 7790751 Ïðè÷åïè íîâ³ îäíîâ³ñí³, â³éñüêîâ³, øàñ³ íà ðåñîðàõ äî ì³í³-òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ïðè÷åïè äî ëåãêîâèõ à/ì òà ìîòîáëîê³â, çà ö³íîþ çàâîäó-âèðîáíèêà. Òåë: (093) 0160089; (093) 7086595

Òðàêòîðè

Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêî¿ òåõí³êè (òðàêòîðè, ìîòîáëîêè), ðåñòàâðàö³ÿ âîäÿíèõ ïîìï òà øåñòåðåíü, ðåìîíò ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741 Ðîòîðí³ êîñàðêè â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà: êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³, êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîïà÷êè, òðàêòîðè, êîñàðêè òà ³íøà òåõí³êà. Òåë: (067) 3910253; (066) 8701542 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð, äâîêîðïóñíèé ïëóã, ïëóã äëÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï äâîâ³ñíèé, ñàìîñêèä. Òåë: (067) 3808237 Òåëüôåð, âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 0,5ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5186020 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 1992ð., ìàëà êàá³íà, äâèãóí Ä-240; ïàòðîí òîêàðíèé 300, ç çâîðîòí³ìè êóëà÷êàìè; ÊÏÏ, áëîê öèë³íäð³â, ãîëîâêà òà ³í, äî ÌÒÇ-80 òà

íîâ³ (Êèòàé), ìîòîáëîêè á/â (ßïîí³ÿ), íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ìîòîáëîêè, ì³í³-êîìáàéíè, åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êðåäèò, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, ñåðâ³ñ. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823

Óïðÿæ ê³ííà, ñàíè ê³íí³, ïëóã ê³ííèé. Òåë: (067) 1027735

ÏÎÏÈÒ Òðàêòîð ËÒÇ-55, Ò-40ÀÌ. Òåë: (098) 6365788

4.10

Àâòîçàï÷àñòèíè

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Áóäà àâòîìîá³ëüíà. Òåë: (067) 4161047 Ãóìà 205õ60õ15 çèìîâà. Òåë: (067) 7816104 Ãóìà äî àâòîìîá³ëÿ ðîçì.195õ65õ15ñì. Òåë: (097) 7442125 Ãóìà ë³òíÿ “Kimno”, á/â, 195õ65 R15, 4øò., 800ãðí òà “Óí³ðîÿëü”, á/â, 195õ65


4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÌÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ-5337, áîðòîâèé: êóçîâ, 4,5õ2,5 êâ.ì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ÓÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÓÀÇ-469: ÷àñòèíà êóçîâà, êð³ñëà ïåðåäí³ ç ôàðòóõàìè, êàïîò, êåíãóðÿòíèê. Òåë: (067) 3808237 ÓÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Óðàë

çàï÷àñòèíè äëÿ

Óðàë, ÊàìÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

ÏÎÏÈÒ

KIA

çàï÷àñòèíè äëÿ

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

R15, 4øò., ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 1400ãðí; “Ôåð³ñòîí”, R13, Ì+Ñ, á/â, 2øò., 400ãðí. Òåë: (066) 4443132

Àâòîøðîò. Çàï÷. äî: “Àóä³-80, -À4, -À-100, -À6 1996ð, 2000ð, (1.8-2.3) 2.6, 2.8, 1.8Ò²; ”Ìåðñåäåñ": -124; -Ñ-202; -210; “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ” 1.9ÒÄ, 1.8Ò², 2000ð; -Ôåë³ö³ÿ", 1.3á. Ãóìà çèìîâà R-13 -14 -15, -16; Ìàçäà 6-26 1990ð, 2.0³. Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3. Òåë: (0362) 611620; (067) 7348206, (066) 7009595 Äâèãóí 6 òóðáî-äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 1120262 Äâèãóí äî Ôîëüêñâàãåí 1,6 ë, Ôîðä ѳºðà, 1, 8 ë,TD, ïàëèâíóàïàðàòóðó, äî àâòîìîá³ëÿ Òîéîòà 2,0 ë, TD, ÊÏÏ äî àâòîìîá³ëÿ Ôîëüêñâàãåí, 5-ñò. Òåë: (050) 9253831 Äâèãóíè Ä-240 ÌÒÇ, Ä-144 Ò-40, “ÊàìÀÇ-740". Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Äèñê âóçüêîãî êîëåñà 9,5-42, 1500 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Äèñêè ìåòàëåâ³ äî à/ì “Àóä³”, R15 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè ìåòàëåâ³ ç àâòîãóìîþ íîâîþ äî à/ì ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493; (097) 2528912, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó)

Òðàêòîð Ò-25: ïàëèâíèé íàñîñ, êàá³íà, ñòàðòåð. Òåë: (067) 2735093 Òðàêòîð Ò-40: äâèãóí, ÊÏÏ, êîë³íâàë, êîðçèíà, ìàõîâèê ç êîðïóñîì, äèñê, êàïîò, öèë³íäð, çàï÷àñòèíè Òåë: (097) 2669952 Òðàêòîð: êóëüòèâàòîð. Òåë: (067) 8630552 Ô³øêà äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 ×åðð³-Àìåëåò: äèñêè îðèã³íàëüí³ ç ë³òíüîþ ãóìîþ, 4øò. Òåë: (097) 1768107 Øèíè. Òåë: (096) 5701602; (066) 7789260 çàï÷àñòèíè äëÿ

Audi

Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Àóä³: äèñêè ñòàëüí³ R15 íà 4 øïèëüêè 4 øò, 600 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 çàï÷àñòèíè äëÿ

Avia

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

BMW

ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ, ïî çàï÷àñòèíàõ, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 6911154; (098) 2678020; (093) 1179353

ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÓÇÎÂÀ çàï÷àñòèíè äëÿ

Fiat

Ô²ÀÒ, ÏÅÆÎ, ÐÅÍÎ,

çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Çàï÷àñòèíè ÌÒÇ:

âåäó÷³ ïðîñò³ ïåðåäêè, ð³çíå; Ò-25: äâèãóí ïåðøî¿ êîìïëåêòíîñò³; Ò-40: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 3800319 Çàï÷àñòèíè äî ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, DzË, ÃÀÇ-53; ðàìè ç äîêóìåíòàìè òà äâèãóíè äî ð³çíèõ â³ò÷èçíÿíèõ âàíòàæíèõ à/ì. Ïðîäàì âàíòàæí³ à/ì ï³ä çàìîâëåííÿ, ð³çíèõ ìàðîê. Ïðè÷åïè DzË, ÊàìÀÇ-ÃÊÁ8350. Òåë: (03368) 22701 (Ðîæèùå); (098) 8359273 Êåðìîâ³ ìåõàí³çìè DzË, ÃÀÇ, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ; Ãóìà 4øò. 205õ65õ16 (ë³òî) 400ãðí; Êîëåñà á/â 22.5 íà ÌÀÇ, DzË, Êîëõ³äà (ïðè÷³ï); Äèñêè êîë³ñí³ á/â íà ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ²ÔÀ; ÊÏÏ øâèäê³ñíà íà DzÑ, DzË-157; Ñòàðòåðè á/â, íåäîðîãî ÊàìÀÇ, Ò-40, Ò-25; Ñêëî ëîáîâå. Òåë: (067) 7706658 Êîìáàéí Âîëüâî-830 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Êîìáàéí Âîëüâî-830: êîëåñî ïåðåäíº 14,9-24, 1500 ãðí, êîëåñî çàäíº 280-15,5, 1000 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ̳í³âåí: àâòîìîá³ëüí³ ñèä³ííÿ, 5øò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 4617607 Íàâàíòàæóâà÷: äâèãóí Ä. Òåë: (067) 7693577 ϳääîí äî Ôîðä, 1.6ë, ÎÕÑ; òðîñ 18ìì. Ðåäóêòîð íà äâ³ ïåðåäà÷³, ðåäóêòîð 1/16. Òåë: (0332) 708520; (050) 5877453 Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ðàä³îñòàíö³ÿ äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Ò-25: ãóìà 6.00-16, 500 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Òðàêòîð Ò-150: äâèãóí. Òåë: (095) 8151225

ѲÒÐΪÍ. Çàï÷àñòèíè ïðîïîíóº ìàãàçèí “Çàõ³äàâòî”. Òåë: (03622) 59086; (067) 9001208; (067) 7747671; (0362) 610655 Àäð: гâíå, Ìëèí³âñüêà, 25 (â ïðèì³ùåíí³ “гâíåíàñ³ííÿîâî÷”)

Ô³àò-Äóêàòî 1999ð., ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0488891 Ô³àò-Óíî: äèñê ìåòàëåâèé R13 1øò, êîâïàêè îðèã³íàëüí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-Òðàíçèò 1987-1996ð., 2.5ë, äèçåëü, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Isuzu

Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Mercedes

Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ-208, -308: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2735093 Ìåðñåäåñ-Áåíñ-207: äâèãóí 2.4ë, äèçåëü ç ÊÏÏ òà äâèãóí äî àâòîìîá³ëÿ Ôîðä-ѳºððà 1.8ë, ÒD. Òåë: (050) 9253831 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ìåðñåäåñ: ìîòîð 2,2ë., äèçåëü, 2,5ë., äèçåëü. Òåë: (097) 1154854 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissa

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Opel

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÃÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÃÀÇ-24: âîäÿíèé íàñîñ, êîøèê ç÷åïëåííÿ, òà ³í. Òåë: (067) 1027735 ÃÀÇ-51, -52: âàë êàðäàííèé çàäíüîãî ìîñòó â çáîð³. Òåë: (050) 8145103 ÃÀÇ-51: ÊÏÏ. Òåë: (0332) 708520; (050) 5877453 ÃÀÇ-53 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349

ÃÀÇ-53. Òåë: (067) 4161047 ÃÀÇ-53: äâèãóí 1000 ãðí, ãåíåðàòîð 200 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ÃÀÇ-53: äâèãóí, ðåñîðè, ÊÏÏ, òà ³í. Òåë: (068) 0345229 ÃÀÇ-53: ðàìà 1000 ãðí, ðåñîðà ïåðåäíÿ 150 ãðí, ï³äðåñîðíèê 100ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ÃÀÇ-53: ðîçäàòî÷íà êîðîáêà íà ÊÏÏ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 ÃÀÇ-66: òåíò, äóãè äî êóçîâà. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 ÃÀÇ-67: çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 2669952 ÃÀÇ-ÑÀÇ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 6943890 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Ìàãàçèí “Àâòîðàé”

Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Renault

Ðåíî-25: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 9707359 Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ðåíî-Òðàô³ê, Îïåëü-³âàðî 2001-2008ð., 1.9ë, 2.5ë, 2.0ë, äèçåëü, êóçîâí³ äåòàë³, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (067) 2172886 Ðåíî-Òðàô³ê, äèñêè ëåãêîñïëàâí³, ë³òíÿ ðèçèíà 4øò. Òåë: (066) 8944694 Ðåíî-Òðàô³ê: äâèãóí 2.2ë., áåíçèí. Òåë: (097) 6459005 çàï÷àñòèíè äëÿ

Skoda

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: âàæ³ëü (ðè÷àã). Òåë: (0362) 643685; (067) 41867960 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Øêîäà-Ôàá³ÿ: äâèãóí, ç óñ³ìà íàâ³ñíèìè, ñòàðòåð, ³íæåêòîð, ãåíåðàòîð, ïîìïè, â çáîð³, ÊÏÏ. Òåë: (096) 1078714 Àäð: manynajoi@mail.ua çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Â-3. Òåë: (067) 4161047 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ-28-35, äî 1992ð, 2.4ë, äèçåëü: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóïèö³ ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, â çáîð³, ðåø³òêà â çáîð³, áàê êîìïëåêòíèé ç êðèøêîþ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2101-07, 2108-099, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü)

4.20

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Çàï÷àñòèíè, àêñåñóàðè äî êèòàéñüêèõ òà ÿïîíñüêèõ ñêóòåð³â, ðåìîíò, ä³àãíîñòèêà. Ëóöüê, ð-ê “Çàâîêçàëüíèé”, ÒÖ Ïàñàæ, ìàã. “Ñàìóðàé÷èê”. Òåë: (0332) 794919; (095) 0364636; (063) 8511500 Ìîòîöèêë “Ì³íñê”, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (066) 6678437 Ìîòîöèêë “Óðàë”, 1500ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 1988822 Ìîòîöèêë âàíòàæíèé “Ìóðàâåé”, ó õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòî ç ìîºþ äîïëàòîþ. Òåðì³íîâî. Òåë: (096) 6983633 Ìîòîöèêë Óðàí Ì-67 1991ð, ðîáî÷èé ñòàí. Òåë: (03652) 20996 Ìîòîöèêîë ²Æ Ïëàíåòà-3. Òåë: (097) 8086377 Ñêóòåð “Äåô³àíò”, 4-òàêòíèé, Êèòàé. Òåë: (097) 0487826

Ìîïåä “Àëüôà Ñàáóð”, 110êóá.ñì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (063) 6836433 Ìîòîöèêë ²Æ Ïëàíåòà. Òåë: (068) 5138794

4.30

Âåëîñèïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëîñèïåä “Àèñò”. Òåë: (067) 1449723

Âåëîñèïåäè

Òåë: (0362) 450774; (097) 4802335; (093) 4763147

ÇÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÇÀÇ-Äåó: ãóìó ç äèñêàìè, 4øò., ðîçì.175-65-14. Òåë: (095) 8843359

DzË-130, ÃÀÇ-52. Òåë: (0362) 249149 (гâíå); (067) 3638720

DzË-130. Òåë: (067) 4161047 DzË-130: êàá³íà, 25000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 4700154 DzË-130: êîìïëåêò øàòóí³â. Òåë: (050) 8145103 DzË-130: ì³ñò ã³ïî¿äíèé â çáîð³. Òåë: (067) 7027560 DzË-130: ðàìó ç ìîñòàìè òà êàá³íîþ, äâèãóí, áàëîíè íà ãàç-ìåòàí òà ³í. Òåë: (067) 4502527; (050) 7395444 DzË-130: ðåäóêòîð ïðîñòèé, ÷óëîê, ñòóïèö³, íàï³âîñ³, ðàä³àòîð, öèë³íäð íà ï³äéîì êóçîâà òîùî. Òåë: (050) 7395444; (067) 4502527 DzË-131: â³çîê çàäí³é â çáîð³, ðåäóêòîðà ìîñò³â, ðåñîðè íîâ³, êàðäàíè, ãîëîâêè áëîêó, êàá³íè, ÊÏÏ â³äáîðó ïîòóæíîñò³. Òåë: (067) 1255402 DzË-131: äâèãóí, ðàä³àòîð 3, 4 ñåêö³éí³, ì³ñò ïåðåäí³é â çáîð³, êóëàêè ïîâîðîòí³ ïåðåäíüîãî ìîñòà, òÿãè ðåàêòèâí³, ðîçäàòî÷íà ÊÏÏ, êàðäàíè, ëåá³äêà. Òåë: (095) 5230015; (096) 5701602 DzË-131: äâèãóíè, ãîëîâêè áëîêó ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðåäóêòîðà, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 DzË-131: êîëåñà á/â 7øò. Òåë: (067) 3631450 DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË: äâèãóí 3000 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 DzË: êîë³íâàë øë³ôîâàíèé, 500 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 çàï÷àñòèíè äëÿ

戓˂

ÊàìÀÇ: çà��÷àñòèíè. Òåë: (099) 3482599

²íø³ Ãàðàæ³ âåëèê³, ñìò.Ìëèí³â, àáî çäàì â îðåíäó. Òåë: (050) 8774777 Çäîëáóí³â. Ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠ̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 0301888

4.50

Àâòîïîñëóãè

4.50 Àâòîïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Àâòîçâàðþâàëüí³

ðîáîòè, çàì³íà åëåìåíò³â êóçîâà. Òåë: (096) 1888459, (066) 1468085

Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

Àâòîñêëî â íàÿâíîñò³ òà íà çàìîâëåííÿ íà âñ³ âèäè àâòîìîá³ë³â. Çàì³íà, ðåìîíò òð³ùèí ³ ñêîë³â àâòîñêëà. Ïðàöþºìî íà âè¿çä³. Òåë: (067) 6608443, (099) 2495882 Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ðåìîíò àâòîìîá³ë³â çâàðþâàííÿ, ðèøòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (098) 3759883 Ðåìîíò õîäîâî¿ àâòîáóñ³â “Áîãäàí”, “Åòàëîí”, “²âàí”, “Ìåðñåäåñ”, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (095) 3372281 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ÇÈË

çàï÷àñòèíè äëÿ

Ãàðàæ ìåòàëåâèé, â îðåíäó, ï³ä îõîðîíîþ, Ïàâëþ÷åíêà, íåäîðîãî. Òåë: (067) 4228936 Ãàðàæ öåãëÿíèé, Øóõåâè÷à, êîîïåðàòèâ “Çà êåðìîì”, ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (0362) 265719; (067) 2670710 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï."Àâòîëþáèòåëü", Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Äæåðåëî”, á³ëÿ Áàðìàê³â, º ÿìà, 25000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 6789171 Ãàðàæ, Äâîðåöüêà, 2000ó.î. Òåë: (0362) 282430 Ãàðàæ, êîîï."Àâàíãàðä-Ìàçäà", ª.Êîíîâàëüöÿ, 7-À, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñâ³òëî, îïàëåííÿ, îõîðîíà, àáî îáì³í íà àâòî, çåì.ä³ëÿíêó ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725 Ãàðàæ³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãàðàæ³, Á³ëà, 35, ïëîùåþ 70 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950

ÏÎÏÈÒ

4.30 Âåëîñèïåäè

Peugeot

Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Îïòèêà, äåòàë³ ï³äâ³ñêè òà äâèãóíà à/ì ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Øèðîêèé âèá³ð. Òåë: (0362) 610655, 59086; (067) 9001208; (067) 7747671

Mazda

Ìàçäà-3 2004ð., õåò÷áåê: íàêëàäêà íà ïåðåäí³é ïîð³ã, êðèøêà íà çàïàñêó ï³ä ³íñòðóìåíòè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

ÂÀÇ-2121: ì³ñò ïåðåäí³é á/â 300ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

DzË-130: íîâ³ çàäí³ ðåñîðè. Òåë: (067) 3631748 DzË-133Ãß: ðåäóêòîð äî çàäíüîãî ìîñòà. Òåë: (067) 3631748 ÊÏÏ äî à/ì ÇÀÇ-1105 “Òàâð³ÿ” 1.1. Òåë: (096) 2135552 Òðàêòîð ÞÌÇ: çàäí³ øèíè. Òåë: (067) 1027735

21

ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó, íîâ³ (Óêðà¿íà, Á³ëîðóñ³ÿ, Êèòàé) òà á/â (ͳìå÷÷èíà). Âåëîøîëîìè â íàÿâíîñò³. Ïðîâîäèìî ðåìîíò âåëîñèïåä³â, ìîïåä³â òà ìîòîöèêë³â (ðîçòî÷óºìî öèë³íäðè), ðåñòàâðóºìî êîë³íâàëè “ßâà”, ²Æ, “̳íñüê”, ÌÒ. Òåë: (0362) 683283; (097) 6458307; (067) 9393460

4.40

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191 Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

4.56

Àâòîòóðè

4.56 Àâòîòóðè

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîãàðàæ 16.5 êâ.ì., ².ѳðêà âóë., êîîïåðàòèâ “Çà êåðìîì”. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200 Á³ëà, ãàðàæ, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, áåç ÿìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Á³ëÿ Àãðîïåðåðîáêè, ãàðàæ öåãëÿíèé, 20 êâ.ì, ñâ³òëî, 10500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ãàðàæ öåãëÿíèé, 18 êâ.ì, ñâ³òëî, 5500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 ³ä³íñüêà, ãàðàæ, áåç ÿìè, ñâ³òëî, 10000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Âèãîòîâëåííÿ

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àïàðàò êîíòàêòíî¿ çâàðêè ÌÒ-1416. Òåë: (0362) 617055 Áàíêè 3ë, á/â. Òåë: (096) 3420132 Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (096) 7335694 Áëÿõè òà âîäîñò³÷í³ òðóáè, á/â. Òåë: (068) 5138794 Áðîíçîâà ãàéêà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ ç ªâðîïè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Âàãè àâòîìîá³ëüí³, 15-30ò, ïåðåñóâí³, ìîæëèâà äîñòàâêà òà íàëàøòóâàííÿ. Òåë: (099) 3803397 Âàãè öèôåðáëàòí³ 150ãðí. Òåë: (096) 3420132 Âåðñòàò. Òåë: (067) 6893793 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåë: (0362) 282430; (050) 3751486


22

«Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Âåðñòàòè ñòîëÿðí³, ìåòàëîîáðîáí³. Òåë: (0362) 644353, 629905

Âåðñòàòè

äåðåâîîáðîáí³: Ðåéñìóñ JET 32õ25, 380 + íîâ³ âàëè; Óí³âåðñàë FDB ðåéñìóñ, ôóãàíîê, öèðêóëÿðêà, äîëá, çàòî÷, 220Â. Òåë: (097) 0341880, (095) 3069615

Âîãíåãàñíèêè ïîðîøêîâ³. Òåë: (0362) 683684 Äð³ò êîëþ÷èé. Òåë: (067) 1449723 ªìê³ñòü 25, 75 êóá.ì., òà 3, 5, 10 êóá.ì., äâóòàâð, ðàä³àòîðè îïàëàííÿ (÷óãóí). Îáëàäíàííÿ êîâáàñíîãî öåõó. Òåë: (067) 9614863 ªìê³ñòü ñòàëåâà, ãîðèçîíòàëüíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ªìí³ñòü 1000ë, âàãà ºìíîñò³ 60êã. Òåë: (067) 3901299 Åëåêòðîäâèãóí, äâèãóí ðåäóêòîð, ðåäóêòîð. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Åëåêòðîäâèãóíè 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 10, 15, 30, 75, 90êÂò, â³ä 70 äî 3000îá/õâ., òåëüôåðè Ðîñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, âåíòèëÿòîðè ð³çí³ â³ä N2 äî N8. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè ìàëîïîòóæí³. Òåë: (067) 5845684 Åëåêòðîêîðìîð³çêà, ìëèí. Òåë: (096) 7335694 Çàãîòîâêè ëàì³íîâàíî¿ ÄÑÏ äëÿ ìåáë³â. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò 220-380Âò. Òåë: (067) 5845684 Êîìïðåñîð DzÔ-55Á. Òåë: (0362) 617055 Êîìïðåñîð ÏÊÑ-3,5. Òåë: (0362) 617055 Ëîïàòà ñàïåðíà, ñîêèðà àðì³éñüêà, áîñîëü ÏÀÁ-2Ì, ðåíãåíìåòð, òåñòåð. Òåë: (097) 9868444 Ìåòàëîøóêà÷ ïðîôåñ³éíèé, ïîøóê äî 3ì, ãàðàíò³ÿ 1.5 ðîêè. Òåë: (097) 3858903 Íàñîñ ç êðàíàìè, 220Âò, äëÿ âîäÿíîãî îïàëåííÿ. Òåë: (098) 5695026 Îáëàäíàííÿ äëÿ â-âà â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â 20õ20õ40, íà 4 ôîðìè, ç òèðñè, â³äñ³âê, îðåíäà 45ãðí/äåíü. Äîñòàâêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ áëîê³â íà 4 ôîðìè, ö³íà 4800ãðí. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 3625501 Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî. Îðåíäà. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Îïàëóáêà ãîðèçîíòàëüíà “Doka-350", â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Îïàëóáêà, ñò³éêè òåëåñêîï³÷í³ 2-3.5ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Îñòèëÿòîð çâàðþâàëüíèé. Òåë: (067) 5845684 Ðàìêà ç ã³ïñà, 95ãðí. Òåë: (0362) 680268 Ðåäóêòîð ×-100-31, ëèñò ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ 1õ1õ0,3ì. Òåë: (098) 6365788 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ç äîøêàìè â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ëåãêîñïëàâí³, âèøêà-òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, îðåíäà. Òåë: (0362) 435256; (096) 2135552 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, îöèíêîâàíå 2õ3õ0.7ì, âèñîòà äî 100ì, â-âà ͳèå÷÷èíè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, íà êîëåñàõ, äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ðèøòóâàííÿ ôàñàäíå â îðåíäó: ðàìè, ïîðó÷í³, ä³àãîíàë³, íàñòèëè, äîìêðàòè, àíêåðà, õîìóòè. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, â³áðîðåéêà, êîìïðåñîð, ï³ñêîñòðóéíèé àïàðàò. Îðåíäà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ѳòêà äëÿ ðèøòóâàíü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Ñàäîâ³ ñóâåí³ðè. Òåë: (067) 3416667 Ñåêö³ÿ ìåòàë³÷íîãî øåñòèãðàííèêà, êîâêà íà çàáîð 3øò, 1,2õ1,2, 550ãðí/îäèí. Òåë: (0362) 680268 Ñêëî-òåêñòîë³ò, îðãñêëî, åëåêòðîäâèãóí ç ðåäóêòîðîì 3,5îá/õâ. Òåë: (0362) 683684 Ñòîëè-ðèøòóâàííÿ ìóëÿðñüê³-òðè êîìïëåêòè ïî ö³í³ áðóõòó. Òåë: (0362) 279873; (067) 1347226 Òðîñ ìåòàëåâèé ä³àì.12ìì. Òåë: (067) 5845684 Òðóáîêàáåëåøóêà÷, âèçíà÷ຠâñå ï³ä çåìëåþ, â ìåòàëàõ, õ³ì³÷íèé ñêëàä, äåôåêòè, òà ³í. Òåë: (063) 4049474 Öèðêóëÿðêà, ñòàíîê îáð³çíèé, âàéìà çðîùåííÿ äåðåâèíè â ùèòè, äêó, ïåêòóñ, ñòàíîê òîêàðíèé, áî÷êà íà êîëåñàõ 6 êóá.ì, çâàðþâàëüíèé àïàðàò ïðîìèñëîâèé. Òåë: (097) 7342366

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè —

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Áåòîíîçì³øóâà÷, ïåðôîðàòîð, äðåëü, â³äá³éíèé ìîëîòîê, áîëãàðêó, ³íøå, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêà, ëþëüêà áóä³âåëüíà, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Âàãîí÷èó áóä³âåëüíèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ç ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980 Åëåêòðîäâèãóíè ð³çí³, ìîæëèâî íåðîáî÷³ ðåäóêòîðè: ìîòîððåäóêòîðè, òåëüôåðè, àáî êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, íàñîñè Ê, ÊÌ, Ø, ÑÌ, òà ³íø³. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè, åëåêòðè÷í³ âèìèêà÷³, ìàãí³òí³ ïóñêà÷³, êàáåëü ïðîâ³ä, äâèãóíè ÓÄ-15, -25. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Çàï÷àñòèíè äî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ: ðàìè, çàìêè, õîìóòè, àíêåðà, ä³àãîíàë³, äîìêðàòè, ïîðó÷í³, íàñòèëè òà ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Çàï÷àñòèíè äî îïàëóáêè (ñò³éêè, òðèíîãè, êîðîíè, áàëêè òà ³íøå). Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Êîòëè ïàðîâ³, ª 1/9, êîíâåêòîðè, âåíòèëÿòîðè. Òåë: (067) 3835694 Ìîòîêîñó (òðèìåð), ãàçîíîêîñàðêó, áåíçîïèëó, â³äá³éíèé ìîëîòîê, åëåêòðî³íñòðóìåíò, ³íøå. Òåë: (096) 0301888 Îïàëóáêó, áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, áóä³âåëüíó ëþëüêó, áåòîíîçì³øóâà÷, ìîòîêîñó, ãàçîíîêîñàðêó, êîìïðåñîð, áåíçîãåíåðàòîð, â³äá³éíèé ìîëîòîê, ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

Øâåéíà ìàøèíêà “Ç³íãåð”, á/â, îðèã³íàë. Òåë: (050) 2312782 Øåðñòÿíà ïðÿæà äëÿ ìàøèííîãî òà ðó÷íîãî â’ÿçàííÿ; íàï³ðíèêè 3øò. + ìàòåð³àë íà íàï³ðíèêè. Òåë: (0332) 726476

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400; ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ òàëü åëåêòðè÷íó, áîëãàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â/ï â³ä 500êã äî 5ò òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (095) 4989079; (096) 2242148

5.02

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Êîï³þâàëüíèé àïàðàò “Øàðï”, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 683684 Ïðèíòåð êîëüîðîâèé, ëàçåðíèé, ÍÐ-960. Òåë: (067) 9409117 Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

5.03

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196 Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî îáëàäíàííÿ, ä³àãíîñòèêà, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîäåì. Òåë: (067) 1449723 Ìîí³òîð “Ñàìñóíã” á/â. Òåë: (097) 3721771 Íåäîðîãî: âñòàíîâëåííÿ Windows, Linux, Unix; íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàì, ìîäåì³â, ïðèíòåð³â, ñêàíåð³â; ë³êóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ â³ðóñ³â; ñòâîðåííÿ åëåêòðîííî-öèôðîâèõ êëþ÷³â; îáñëóãîâóâàííÿ ëîêàëüíèõ ìåðåæ. Òåë: (098) 0687489 Íîóòáóê “Àñóñ”. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ðåìîíò êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, íà äîìó. Çàì³íà äèñïëå¿â. Âñòàíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Áåçêîøòîâíèé âèêëèê. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

Âåðñòàò òîêàðíèé 16Ê20, á/â; áî÷êè ìåòàëåâ³ ï³ä âîäó 2, 3êóá.ì, ïëàñòìàñîâ³ 1 êóá.ì; êîìïðåñîð 380Â; òðóáîð³ç ïðîìèñëîâèé 380Â; âèòÿæêè 380Â, âèñîêîãî òà íèçüêîãî òèñêó, øàôè òà ñòîëè ìåòàëåâ³, äâèãóíè àñèíõðîíí³ 3õ3000, 4õ3000, 1õ1500. Òåë: (050) 5388958 Åë/äâèãóí 11êÂò; á³äîíè ìåòàëåâ³ 40ë. Òåë: (0332) 708520; (050) 5877453 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Øâåéíà ìàøèíà “Ñ³íãåð”, ðó÷íà. Òåë: (096) 3420132 Øâåéíà ìàøèíà “×àéêà 142-Ì”, åëåêòðîïðèâîä òà íîæíèé, 400ãðí. Òåë: (0362) 225253 Øâåéíà ìàøèíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Øêóðè ëîñÿ òà êîçóë³. Òåë: (068) 5138794

5.05

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Îáð³çàííÿ äåðåâ, êóù³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè, ïåðåêîïóâàííÿ ãîðîäó. Òåë: (0362) 436373; (097) 2385533 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

Ïàì’ÿòíèêè

íàäìîãèëüí³ ç ãðàí³òó. гçí³ êîëüîðè, ô³ãóðíà ð³çêà. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âèãîòîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ âàëüí³. Ãîòîâ³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà â³ä 1200ãðí. ÑåçîíÁàíêè 0.5, 1, 3ë. Òåë: (0362) 223398; (093) íà çíèæêà. Òåë: (098) 2542014, 5100564 (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: ³òðèíè õîëîäèëüí³ á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè. гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, ³òðèíè õîëîäèëüí³, á/â, ð³çíÿ ðîçì³ðè. ëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; N1) Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

Âèïàðíèêè äëÿ õîëîäèëüíèõ êàìåð. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400

Iíòåðíåò-ìàãàçèí

(067) 3625032 Âèãîòîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ êîðîâà¿â, òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 9890235 Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ, äèçàéí, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3082340

Ïàì’ÿòíèêè.

Âèãîòîâëåííÿ

íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ðåìîíò

òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.17

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîáóäïîñëóãè

Äåòàëüí³øå íà íàøîìó ñàéò³ torgoborud.com.ua. Òåë: (067) 6960784; (050) 9255595; (0362) 620160 Àäð: ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.214

Ëàð³ ìîðîçèëüí³ á/â 200, 300, 400, 700ë, ðîçì³ðè 0.09-2.1ì Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³, á/â, 200, 300, 400, 700, 1000ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìàøèíà âçáèâàëüíà ÌÂ-35. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìëèííèöÿ á/â, ì³êñåð äëÿ êîêòåéë³â á/â, ñîêîäàâêà á/â, ãðèëü äëÿ êóð 6, 9, 24øò. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó êàôå, áàðó, ³äàëüí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàð³â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ñòåëàæ³ â³òðèíè, ïðèëàâêè ç õðîìîâàíèõ òðóá, ÄÑÏ, ñêëà. Òåë: (097) 3721771 Øàôà æàðî÷íà á/â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà á/â, ï³ä âîäó, äâåð³ ñêëÿí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà ï³ä âîäó, ñêëÿí³ äâåð³, 1-, 2 äâåðí³, â³ä 350-1400ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ßùèêè ïëàñòèêîâ³ 30êã, 200øò. Òåë: (067) 7816104

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ ªìê³ñòü àëþì³í³ºâà, õàð÷îâà, 892ë. Òåë: (050) 9648913; (098) 0552683 Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó ïðîìòîâàð³â: øàôè (ÄÑÏ), ïðèëàâêè ñêëÿí³ (êóá) â àñîðòèìåíò³, ñò³éêà ï³ä îäÿã íà 100 â³øàê³â, ï³ä CD. Òåë: (050) 3781717

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, ëàð³, õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) 3622044 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400 Ôðåéçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

5.10

гçí³ ïîñëóãè

5.10 гçí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïåðåïðîäàæíà ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òåë: (096) 0301888 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà, ÿê³ñíî, õóäîæíüî òà ïðîôåñ³éíî, çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ â³äåîêàìåðîþ ç ïîñë³äóþ÷èì ìîíòàæåì íà Âàø ñìàê. Òåë: (0362) 615353; (067) 8951853

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

³äåî-, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. ßê³ñíèé çâóê, ïîñëóãè òàìàäè, ïîë³ãðàô³ÿ, ÄÂÄ, âè¿çä ïî îáëàñò³, êîìïëåêñíî íåäîðîãî. Òåë: (097) 1852202 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü â³ä 1500ãðí., çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîìï’þòåðíå îôîðìëåííÿ, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5702627 ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïåðñîíàëüí³ 3D çàñòàâêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, êë³ïè. Îñîáèñòèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 6632050 ³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæ-

ïàì’ÿòíèê³â ç ãàáðà, áàçàëüòó, ãðàí³òó áóäü-ÿêîãî ðîçì³ðó, ôîðìè òà êîíô³ãóðàö³¿. ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ô³ãóðíà ð³çêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ðåã³îíàëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ñåçîíí³ çíèæêè äî 20%. Òåë: (067) 3631837; (096) 7485280; (03657) 63344 Àäð: e-mail: mamchur.vit@mail.ru

Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó, ð³çí³ êîëüîðè, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ãðàí³òí³ âñ³õ êîëüîð³â â³ä 1200ãðí, áàçàëüòîâ³, ìîçà¿÷í³, ìîíîë³òí³ â³ä â³ä 550ãðí, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Âèãîòîâëåííÿ ïîâ³òðîïðîâîä³â ñï³ðàëüíîíàâèâíèõ, êðóãëîãî ³ ïðÿìîêóòíîãî ïåðåð³ç³â òà ôàñîííèõ âèðîá³â äëÿ ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (0362) 617055 Âèãîòîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â, ºâðîâ³êíà, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³ ç äåðåâèíè. Òåë: (095) 1613475 Âèãîòîâëåííÿ òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 4525266 Âèãîòîâëåííÿ òðóá äèìîõ³äíèõ, ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, ä³àì.80-600ìì, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911; (067) 3620524 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493 Äîïîìîæó ïðîäàòè, îáì³íÿòè êâàðòèðó, áóäèíîê, á³çíåñîâ³ îá’ºêòè, áóäèíîê â ñåë³. Ïðîôåñ³éíèé ï³äõ³ä. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (067) 3602202, (093) 0270771 Çâàðþâàííÿ êàðêàñ³â. Òåë: (067) 8725309 Êîíñóëüòàö³¿ ëîãîïåäà òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé. Äèïë.ÐÂN43077275 â³ä 31.05.2012ð. ÐÄÃÓ. Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà, 26, ñóïåðìàðêåò “Íîâóñ”, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà Êîñ³ííÿ òðàâè òà äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. Òåë: (0362) 435256 Êîñ³ííÿ òðàâè, äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. ßê³ñíî, îõàéíî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìèòòÿ â³êîí. ×èùåííÿ êèëèì³â, äèâàí³â. Çíÿòòÿ, ïðàííÿ, íàâ³øóâàííÿ òþë³, ãàðäèí. Òåë: (0362) 404373; (096) 8583788

Ïàì’ÿòíèêè

Áàçàëüò, ãàáðî, ãðàí³ò (óñ³õ êîëüîð³â). Ô³ãóðíà ð³çêà, õóäîæíº îôîðìëåííÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ çà âàøèìè çðàçêàìè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Ö³íà ïàì’ÿòíèêà â³ä 1800ãðí. Âñòàíîâëåííÿ, âêëàäàííÿ ïëèòêè. Òåë: (0362) 437942; (096) 1888472 Àäð: гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô³ñ 217

Ïåðåêëàäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 204115 Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòîìîá³ëåì, âèâ³ç ôàñîâàííîãî ñì³òòÿ. Ïåðå¿çäè êâàðòèð. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ì³í³ åêñêàâàòîðà, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, ø³èäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890 Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî ôîòîãðàôà, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, íÿí³, äîìîãîñïîäàðêè. Òåë: (0362) 430740 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, íÿí³, äîìîãîñïîäàðêè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñëóãè ñàä³âíèêà: ñòðèæêà ãàçîí³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (067) 3625501 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Ïðîôåñ³éíà â³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819

êðàíà ìàí³ïóëÿòîðà, åêñêàâàòîðà, DzË-ñàìîñêèä. Äîñòàâêà: öåãëà, áðóê³âêà, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, ï³íîáëîêè, ñåïòèêè, êîëîäÿçí³ êðóãè, êîíòåéíåðè, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (0362) 434089; (066) 0491745

Àâòîåâàêóàòîð

àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³ ö³ëîäîáîâî, íåäîðîãî. Ôîðìà îïëàòè äîâ³ëüíà. Òåë: (067) 3624965

Àâòîåâàêóàòîð

Ñâÿòêóâàííÿ äèòÿ÷èõ Äí³â íàðîäæåíü â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ ÒÖ"Íîâóñ". Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà âóë, 26 Ñêîøóâàííÿ òðàâè, ãàçîí³â, îõàéíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Òåë: (067) 3625501 Ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (0362) 435256 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ñòðèæêà ãàçîí³â ãàçîíîêîñàðêîþ. ßê³ñíî. Òåë: (096) 2135552 Ñòðèæêà ãàçîí³â, êîñ³ííÿ òðàâè. Òåë: (096) 0301888 Òåí³ñ âåëèêèé, íàá³ð ä³òåé â ãðóïó â³êîì 6-10ðîê³â, äëÿ ïðîôåñ³éíèõ çàíÿòü. Òåë: (097) 2248385 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 439092 Ôîòîïîñëóãè, çéîìêà âåñ³ëü óðî÷èñòèõ ïîä³é ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â, ôîòîìîíòàæ. Òåë: (0362) 236539; (097) 9600426

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Äîãëÿä çà ñàäîì: îáð³çàííÿ, ôîðìóâàííÿ êðîí ôðóêòîâèõ äåðåâ, ïðèù³ïëåííÿ òà ³í. Òåë: (0332) 757593; (067) 3329246 Îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àêâàð³óì³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348

5.12

ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207

Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Àâòîïîñëóãè

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334

5.13

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

Çàâàíòàæåííÿ, äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ ð³çíèõ âàíòàæ³â êðàíîì ìàí³ïóëÿòîðîì. òåë: (0362) 434275; (097) 4632160; (050) 3781444

Àâòîïîñëóãè

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

ç áàçàëüòó, ãðàí³òó (óñ³õ êîëüîð³â). ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 438529; (098) 5381723; (099) 7427527 Àäð: Êè¿âñüêà, 8 (“Ñïîðòòîâàðè”, “Óêðïîøòà”), âõ³ä ÷åðåç “Îùàäáàíê”

Àäì³í³ñòðóâàííÿ, ðåìîíò, íàñòðîéêà òà ìîäåðí³çàö³ÿ êîìï’þòåð³â, ë³êóâàííÿ â³ä â³ðóñ³â, â³äíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿. Òåë: (0362) 247312; (067) 3600028 Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî,

ÌÀÇ ìàí³ïóëÿòîð, 9ò, Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Ïðîäàì: ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçüí³, áëîêè ôóíäàìåíòí³, öåãëà âîãíåòðèâêà. Òåë: (067) 3622511, (0362) 224585, 264837, (098) 5988164


5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

w «Îá'ÿâà» ¹9 (213) w 12 áåðåçíÿ 2014 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè

Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Ïîñëóãè áóõãàëòåðñüêèõ çäà÷à çâ³ò³â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3728161 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ìåðñåäåñ-809", áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, âñ³ âèäè çàâàíòàæåííÿ, 5ò, 37 êóá.ì., äîâæèíà 6.20. Òåë: (097) 1882337, (095) 8335539

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòî â/ï 10ò, 50 êóá.ì., ïî Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ â/ï äî 2.7ò + 2 ì³ñöÿ, ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Òåë: (097) 4687059, (050) 6562899 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì. ì³êðîàâòîáóñîì “Ô³àò-Äóêàòî” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ.˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, ñàìîñèêä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (050) 2965552; (067) 7931669 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì Ìåðñåäåñ-709, 3.5ò., 16êóáì., áîðòîâèé, òåíòîâàíèé. Òåë: (098) 3017084; (095) 6541460 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Åâàêóàòîðà

ïîñëóãè. Ö³ëîäîáîâî. Òåë: (067) 1000020

̳í³-åêñêàâàòîðà

Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîòòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437 Ìàòåìàòèêà, óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ òà çàíÿòòÿ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Íàâ÷àííÿ òàíö³â, áàëüí³, ñïîðòèâí³, ñõ³äí³, äëÿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Òåë: (067) 1644575; (066) 0438079 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

Ïîñëóãè ç íàïèñàííÿ êîíòðîëüíèõ, êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ àâòîðñüêèõ ðîá³ò ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ñóïðîâ³ä äî çäà÷³. Òåë: (0362) 453334; (067) 3640228 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 436271 Ðåïåòèòåðñòâî ç ó÷íÿìè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, äîïîìîãà ïðè âèêîíàíí³ äîìàøí³õ çàâäàíü. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, Òåë: (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (0362) 283314; (063) 1727631 Óðîêè, ðåïåòèòåðñòâî ç ó÷íÿìè 1-7 êëàñ³â, äîïîìîãà â ï³äãîòîâö³ äîìàøí³õ çàâäàíü. Òåë: (097) 2376147 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ

ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, Ìàòåìàòèêà: äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ òðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 ãðóíòó. Òåë: (096) 1103889 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÏ “Àðãàò-Þë”

(åêñïåäèö³éíî-òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè). Ñëóæáà ïîïóòíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â. Òåë: (0362) 638046, 638057; (067) 3600291, 3620072 Àäð: argat1@meta.ua

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ðåíî-Ïðåì³óì”, â/ï 22ò òà ³íøèìè à/ì, â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. ³çüìó ïîïóòí³é âàíòàæ. ˳ö.À 485128. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154 Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè ãóñåíè÷íèì òà êîë³ñíèì “áîáêåòîì”. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì. Òåë: (050) 8483994

5.20

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àíãë³éñüêà ìîâà: ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, äîìàøí³ çàâäàííÿ, êîòðîëüí³ ðîáîòè, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ. Âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ï³äðó÷íèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 0049836, Àë³íà Àíãë³éñüêà ìîâà: êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 204115 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï��äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666

Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ øêîëÿð³â, ï³äãîòîâêà äî òåñò³â. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880

5.40

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äåðìàòîâåíåðîëîã âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñàâ÷óê Â.Â. ïðèéìຠõâîðèõ ç 10.00 äî 14.00, âèõ³äíèé ñóáîòà, íåä³ëÿ. ˳ö. N597184 â³ä 17.02.2012ð. ÌÎÇÓ. Òåë: (067) 3643042 Àäð: ì.гâíå, Ñò.Áàíäåðè âóë., 15-À, (àïòåêà N110). Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñèä³ííÿ ó âàííó, íîâå. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Ñò³ë ïðèë³æêîâèé íà êîëåñàõ, íîâèé. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

5.60

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

6.01

Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àäâîêàòñüê³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Ñâ³ä N797 â³ä 21.04.2011ð. ÐÎÊÊÀ. Òåë: (097) 8941606, (050) 3753123, (093) 1437301

Ðîÿëü êàá³íåòíèé “Erart”. Òåë: (066) 7443715; (099) 3319939

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

6.40

Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

8.15

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ðóêîâîäñòâî ïî õ³ðóð㳿, 12 òîì³â, Ìîñêâà, 1960ð. Òåë: (0362) 225253

6.20

ÂÒÐÀÒÈ Âòðà÷åíèé ñîáàêà ïîðîäè òàêñà â ð-í³ ïèâçàâîäó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé îêðàñ, 2 ðîêè. Äîïîìîæ³òü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (0362) 621316; (068) 0362857

8.20 8.20 Ïîâ³äîìëåííÿ ïðîõàííÿ

Ôîòîàïàðàò öèôðîâèé “Êåíî”, äåøåâî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 609385; (097) 2606489

ijàô³ëüìè â³ò÷èçíÿí³ ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

çã³äíî óõâàëè êîëå㳿 ñóää³â ñóäîâî¿ ïàëàòè ç öèâ³ëüíèõ ñïðàâ àïåëÿö³éíîãî ñóäó гâí. îáë. â³ä 27.12.12ð. ð³øåííÿ гâí. ì³ñüêîãî ñóäó â³ä 26.10.12ð. ñêàñóâàòè. Çàÿâó Îñ³ï÷óêà Ï.Ì. ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó áàòüê³âñòâà çàëèøèòè áåç ðîçãëÿäó.

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á/â ͳìå÷÷èíà: òåëåâ³çîðè ð³çí³ ä³àãîíàë³, º íîâ³, â³äåî-äâ³éêè, òà áàãàòî ³íøîãî â àñîðòèìåíò³. Äð³áíèö³. Òåë: (067) 3828809 ³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610 ³äåîìàãí³òîôîí, á/â. Òåë: (098) 0546751 Åëåêòðîïðîãðàâà÷, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, áåç êîëîíîê + ïëàò³âêè çàðóá³æíî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿ åñòðàäè, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ìàãí³òîôîí ïðèñòàâêà “Ðàä³îòåõí³êà”. Òåë: (050) 8145103 Ìóçèêàëüíî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (068) 6242474 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ðàä³îïðèéìà÷ “Ðîñ³ÿ”, 20ãðí, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 6203889 Ðàä³îïðèéìà÷³ ïðèïðîãðàìí³, “Åëåêòðîí³êà 203", ”Åðà 204". Òåë: (050) 8145103 Ñòåðåîïðîãðàâà÷ ç êîëîíêàìè. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí”, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Òåëåâ³çîð “Ìåðèä³àí”, ä³àã.32ñì, êîëüîðîâèé, 800ãðí. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð ä³àã.151ñì., íîâèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òåëåâ³çîð, êîëüîðîâèé, á/â, ìóçè÷íèé öåíòð, á/â. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Òåëåâ³çîð. Òåë: (067) 3370807 Òåëåâ³çîðè Meredian 54ñì., 2008 ð³ê 520 ãðí., Grundig 54ñì, 480 ãðí, òîðã, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 2167725

Òåëåâ³çîðè Äîñèòü âàãàòèñÿ. Æèòòÿ íå â³÷íå. Êóïóé òåëåâ³çîðè çà ïðèºìíèìè ö³íàìè âæå çàðàç. Òåë: (097) 2924796 Àäð: гâíå, Êí.Ðîìàíà, 12 (ïðèì³ùåííÿ ãàñòðîíîìó “Óêðà¿íà”) Ôîòîàïàðàò “Çåí³ò”, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ôîòîçá³ëüøóâà÷, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ñóïóòíèêîâå

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëîñèïåä, ä³àì. êîëåñà 62ñì, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 55169 Äâèãóí ìåðêóð³, 3,3ë., äî ÷îâíà, á/â. Òåë: (098) 2144496; (099) 7470074 Êîâçàíè ðîëèêîâ³. Òåë: (0362) 642157; (098) 3984483 Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìèñëèâñüêà ðóøíèöÿ ²Æ-18, äîçâ³ë ¹Õ-11 â³ä 29.12.95ð. Òåë: (098) 6365788 Íàìåò áðåçåíòîâèé, 4-ì³ñíèé, Ìîñêâà, òðèêóòíèé, 200ãðí. Òåë: (098) 6203889 Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” - äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Êóïëþ ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ äî 2000ãðí. Òåë: (063) 6836433

6.30

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàëàëàéêà, 100ãðí. Òåë: (0362) 225253 Áàÿí 1970ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Ìóçè÷íî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Íàñòðîéêà, ðåìîíò ï³àí³íî, ôîðòåï³àíî, ðîÿëü. Ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ òà ïåðåíåñåííÿ. Òåë: (097) 2385533, (050) 8145005

Îäÿã òà âçóòòÿ

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

Ïîäàðóíêè

8.10 Ïîäàðóíêè

³ääàì êîøåíÿò ÷îðíîãî îêðàñó ñèá³ðñüêî¿ ê³øêè â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (096) 4116973; (063) 6979965, Òàíÿ ³ääàì öóöåíÿ 2.5 ì³ñÿö³, íå ÷èñòîêðîâíó ä³â÷èíêó äð³áíî¿ ïîðîäè, ðóäîãî îêðàñó, ó äîáð³ ðóêè, ì.Ëóöüê. Òåë: (098) 8875156 ³çüìó ó ïîäàðóíîê øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³ (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Êîøåíÿòà, ÷îðíî-á³ëèé îêðàñ, õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, ñ³ðî-á³ëèé îêðàñ, ãëàäêîøåðñí³, ó õîðîø³ ðóêè, íà âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2-3 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6203889 Ïîäàðóþ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7099981 Ñîáàêà, ìåòèñ êîðã³, ä³â÷èíêà 8 ì³ñÿö³â, øóêຠãîñïîäàðÿ. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965

Ïðîäàì îòëè÷íîãî

êà÷åñòâà òðè êîìïëåêòà äåòñêîé îäåæäû íà äåâî÷êó îò 5 äî 10 ìåñ â çàâèñèìîñòè îò êîìïëåêöèè ðåáåíêà. Àáñîëþòíî íîâàÿ ñ ýòèêåòêàìè ïðÿìî èç Àíãëèè, íàì ïî ðàçìåðó íå ïîäîøëà. Òåë: (0362) 437884, (096) 1034034

Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ðþêçàê-êåíãóðó “׳êêî”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9409117

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ë³æå÷êî äèòÿ÷å (ìàòðàö, ïîñò³ëü, áàëäàõ³â), ó õîðîøîìó ñòàí³, 700ãðí. Òåë: (050) 1574597

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè äèòÿ÷³, áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

9.30

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

Êàáàí, æèâîþ âàãîþ, â³ê 12 ì³ñÿö³â, âàãà 150êã, âèðîùåíèé áåç á³îäîáàâîê. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200 Êàðòîïëÿ âåëèêà. Òåë: (096) 0322391 Êàðòîïëÿ âåëèêà. Òåë: (096) 3047991 Êàðòîïëÿ íàñ³ííåâà, ñîðò “Àëüâàðà”, “Áåðíàäåòòà” òà äð³áíó (ñâèíÿ÷ó). Òåë: (097) 3515473

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áóðÿê ñòîëîâèé, 20ò òà äð³áíèé íà êîðì. Òåë: (095) 8625297; (096) 4271867 Âåëèêà, ÷åðâîíà êàðòîïëÿ “Àðîçà”, òà “Áîðîäÿíêà”, æîâòà “Ñàíòå”, òà íàñ³ííåâó “Ñàíòå”. Òåë: (096) 8905797; (095) 4604112 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ñâèíÿ â³äãîäîâàíà íà äîìàøí³õ êîðìàõ. Òåë: (066) 8095970

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êàðòîïëþ, êóïóþ ïîñò³éíî. Òåë: (096) 9644226, (067) 3640908

Êóïëþ: êàðòîïëþ,

ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Òåë: (097) 9186053, (097) 2352172

Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939 Ñîþ, ïøåíèöþ, îâåñ, ÿ÷ì³íü, æèòî, ãîðîõ, çåðíîâ³äõîäè. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

Äèòÿ÷³ òîâàðè

Êóïëþ êàðòîïëþ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, äîðîãî. Òåë: (095) 1230089; (098) 0404542

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536

Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584

8.10

Ïðèÿòíîãî

ñâåòëî-ñàëàòîâîãî öâåòà ñ áàíàíîì ïîñåðåäèíå äåòñêàÿ êðåñëî-êà÷àëêà ñ èãðóøêàìè, ìóçûêîé è âèáðàöèåé îòëè÷íûé ïîìîùíèê ìàìå. Áûëà ó íàñ â îáèõîäå 6 ìåñÿöåâ. Èñïîëüçóåòñÿ îò ñàìûõ ïåðâûõ äíåé. Òåë: (096) 1034034, (0362) 437884

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, äèçàéíåð Àííà ×èëèøêèíà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â îðåíäó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1973919 Êîæóõ â³éñüêîâèé á³ëîãî êîëüîðó íîâèé, ðîçì.50-52. Òåë: (067) 9250673 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Êóðòêà, øê³ðÿíà, ÷îëîâ³÷à, äóáëÿíêà, íåäîðîãî, ðîçì.50-52. Òåë: (067) 9271066 Êóðòêà-ïóõîâèê, ðîçì.52, ÑØÀ, 500ãðí. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êóðòêè ÷îëîâ³÷³, ÷îáîòè, ÷åðåâèêè. Òåë: (0362) 683684 Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Îäÿã æ³íî÷èé, á/â, ë³òí³é, çèìîâèé, ðîçì.48-52. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Îäÿã òà âçóòòÿ ç ªâðîïè, 10ãðí/êã, 1 ãàòóíîê. Òåë: (097) 4864024 Îäÿã, á/â, ë³òí³é, çèìîâèé, æ³íî÷èé. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 ×îáîòè, íîâ³, øê³ðÿí³, ðîçì.38, 350ãðí. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

9.10

23

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Òåëåâ³çîð, ³ìïîðòíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Òåëåâ³çîðè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354

9.01

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÎÏÈÒ òåëåáà÷åííÿ. Ïðîäàæ, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ïðîäàæ, ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0332) 285556; (066) 1980828

Ïîâ³äîìëåííÿ, ïðîõàííÿ

Äîâ³äêà: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÏÎÏÈÒ

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

6.40 Ôîòî, ê³íî, îïòèêà,

6.01 Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Öóöåííÿ, â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (067) 6458040

Êîëÿñêà ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3721771 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Êð³ñëî äèòÿ÷å äëÿ ãîäóâàííÿ. Òåë: (067) 4625009 ˳æå÷êî 120õ60ñì, ãîéäàëêà äåðåâÿíà, ðþêçàê êåíãóðó. Òåë: (0362) 240193; (095) 1431451 ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì. Òåë: (067) 4625009 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536

9.50

²íø³ òîâàðè

9.50 ²íø³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (068) 0345229 Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³. Ðóáàí³, ð³çàí³, ïîñò³éíî â ïðîäàæ³. Òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

Äðîâà ðóáàí³, ð³çàí³ ð³çíèõ ïîð³ä äåðåâà. Äîñòàâêà. Áóäü-ÿê³ îá’ºìè. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 7267005 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (068) 3320832; (0362) 433526 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ìåòðîâêè, ðóáàí³, ð³çàí³ íà êëüîöè, äîñòàâêà. Òåë: (098) 9033840 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (098) 7704280; (066) 8520321; (0362) 436012 Ðîâà äóá, ñîñíà, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (050) 2965552; (067) 7931669

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

Êóïëþ äóáîâ³ â³íèêè äëÿ áàí³. Òåë: (050) 5196088, 10.00-18.00"Об'ява" (2014) №09