Page 1


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 1-, 2-, 3- ê³ìíàòí³

êâàðòèðè, ˺ðìîíòîâà, 8. Åë³òíèé æèòëîâèé áóäèíîê ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ!!! Ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ êâàðòèð. ßê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, âõ³äí³ áðîíüîâàí³ äâåð³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà ñò³í. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544; (096) 5441335

16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 93000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 71.6 êâ.ì, â³êíà â äâ³ð, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 25/12/6 êâ.ì, 25000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Còðóòèíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí ïëàñòèêîâèé, 30500 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 À.Ìåëüíèêà, 4/5-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êóõíÿ âìîíòîâàíà, 28000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/15/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³ëüíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñàíâóçîë îêðåìî, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 29500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 À.Ìåëüíèêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. áóä., 34.2/17.6/8.8 êâ.ì., íîâ³ äâåð³, â/ò - îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 À.Ìåëüíèêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26700. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 25500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 200000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ Ïðîäóêòîâîãî ðèíêó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500 òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 4-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 28500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 34 êâ.ì., 4-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, 29500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèëèé ñòàí, 26000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ê³ëüöÿ “Äðóæáà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí,

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 40 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 34500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 33500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20.1/9.2 êâ.ì, êîòåë, ãàðíèé ñòàí, â³êíà ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà íîâà, ëîäæ³ÿ, 41000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 25000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. áóä., 34/18/9 êâ.ì., æèëà, ì/ï, ïåðåïëàíîâàíà, 29500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/15/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 31000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 27900, òîðã. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ïîâí³ñòþ ç ðåìîíòîì, òðóáè, ñàíòåõí³êà, ïðîâîäêà ïîì³íÿí³, 256000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, 32500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 8/8-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28.4 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 40000. Òåë: (096) 9771194 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 28,4/16/5,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, ìåáëüîâàíà, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27500 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, â/ò - îêðåìî, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 30500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/5 êâ.ì, ñ/â îêðåìî, íîâ³ äåðåâ’ÿí³ ñêëîïàêåòè, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 26500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì., áðîíüîâàí³ äâåð³, â³êíà ïëàñòèêîâ³, áàëêîí ì/ï, ºâðîðåìîíò, 36000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà êóõíÿ, áàëêîí íåçàñêëåííèé, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, 28000. Òåë: (067) 9103444 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 39000 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, 23500. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18,5/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 192000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, áàëêîí, 25500. Òåë: (067) 9103444 ³ä³íñüêà, 4/5Ö, 32/16,5/6 êâ.ì, ðåìîíò, 315000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 ê³ìíàòè â áëîö³,

êóõíÿ íà 2 áëîêà, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 26/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì, 226200. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, 35/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, æèëèé ñòàí, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 27500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 20 êâ.ì, ðåìîíò, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 110000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 43/21/11 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 316000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 42 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 32500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Âåðáîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 45/20/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, êóõíÿ íà 7 ñ³ìåé, ñ/â, íà ãîðèù³-ñóøêà á³ëèçíè, 13000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 28000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/19/5 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 31500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 21.9/11.7/4.7 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 19500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàéäàðà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 51/24/13 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, êîòåë, ñòÿæêà, ë³ôò, òåõ³÷íèé ïîâåðõ, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, 304500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ãðóøåâñüêîãî, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, ïàðêåò, 33500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, æèëèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ä.Ãàëèöüêîãî, 12-À, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ï³äëîãà ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37,5/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, 308850, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181

Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/24/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, 152000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãîñò³íêà, 19/12 êâ.ì, ðåìîíò, 180000ãðí, ë³ôò. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, ïåðåïëàíîâàíà ç ãóðòîæèòêà, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/12 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 33000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 15 êâ.ì, ðåìîíò, 80000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, ð-í àâòîâîêçàëó, 2/9Ö, 37,5/18,7/10 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí, êëàäîâêà, 280500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Äâîðåöüêà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 30/12/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñàðàé, ïîãð³á, ì³ñöå äëÿ ñòîÿíêè à/ì, 30000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äðàãàí÷óêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âèñîêèé öîêîëü, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äðàãàí÷óêà, 1/5Ö, 44 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 295200. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43/18/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâå ïåðåïëàíóâàííÿ íà äâ³ ê³ìíàòè, 296000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì., íîâîáóäîâà, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/24/14 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, ÷åøêà, ºâðîðåìîíò, 296000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 39/20/9 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 298150, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/24/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 ª.Êîíîâàëüöÿ, 34/18/9 êâ.ì., 5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 31000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, ðåìîíò, 30000 òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 38000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 380000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 12/14Ö, 39/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 287000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 7/9Ö, 39 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ðåìîíò, 311600. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ê.Ñàâóðè, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, äîáóäîâàíèé áàëêîí, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/9.5 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 34500. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, öåíòð 4-8 ïîâåðõè â³ä 47 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 9800ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êâ³òêè-Îñíîâÿíåíêà, íîâîáóäîâà, 46 êâ.ì, 1-ïîâ. öåãë. áóä., º ïàðê³íã, îô³ñè, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 368000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 33.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 31000 òîðã. Òåë: (098) 4455131 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18.8/8.3 êâ.ì, ðåìîíò ì/ï â³êíà, ñàíòåõí³êà íîâà, 33000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/27/8 êâ.ì, 36000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, 33/13/8,2 êâ.ì, 25500. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 24/12/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 22500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34,5/17,1/8 êâ.ì, 269700, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êè¿âñüêà, 5/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 254200, àáî îáì³í íà äâîê³ìí.êâ., ð-í àâòîâîêçàëó, + äîïëàòà. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïîáóòîâà òåõí³êà, áðîíåäâåð³, ë³ôò ïðàöþº , 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, áðîíüîâàí³ äâåð³, 32000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êè¿âñüêà, 9/9Ï, 34/18/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, 279000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êí.Âîëîäèìèðà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6 êâ.ì, ñò³íè ïîôàðáîâàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 37000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Âîëîäèìèðà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåííèé, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Âîëîäèìèðà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì., 30500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 32.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 637159; (067) 1544686 Êí.Îëüãè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 30000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Îëüãè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êí.Îëüãè, 5/5Ö, 31/17/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 246000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 30/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 25500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 9103444 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, êóòîâà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, êóõíÿ íà 4 ñ³ì¿, îêðåìà ê³ìíàòà äå º ñ/â, ñóøêà, 11500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/13/5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, áàëêîí, 24000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/13/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåííèé, ãàçîâà êîëîíêà, äóøîâà êàá³íêà, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 38/19/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/10 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 37500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 47/22/13 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí, ì/ï â³êíà, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 32 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12,5/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, êóõíÿ ³ ñ/â ïëèòêà, äàõ íå òå÷å, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 21/12/5 êâ.ì., ðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 21000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18/12.5/3.4 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, â³êíà ïëàñòèê, áîéëåð, 19300, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Ðîìàíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19/12/4 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà,

3

íîâ³ äâåð³, áîéëåð, 19300. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 30/18/5 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 22/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 22500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6,5 êâ.ì, 188000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîïåðíèêà, “ãîñòèíêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ìàíñàðäíèé ïîâåðõ, ê³ìíàòà 14 êâ.ì, + ê³ìíàòà 6 êâ.ì, ÷àñòêîâ³ âèãîäè, òóàëåò, ìîæëèâå ðîçøèðåííÿ êîìóí³êàö³é, ãàç, 100000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîïåðíèêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37,1/22,6/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, â³êíà, äâåð³ ñó÷àñí³, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 31500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, äîçâ³ë íà áàëêîí, 32000 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïðîâîäêà ³ ñàíòåõí³êà ïîì³íÿíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, ðåìîíò, 244000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/20/7 êâ.ì, 252300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, 240000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êîñòðîìñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 40/17/8 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, â³êíà â äâ³ð, áàëêîí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëàì³íàò, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 50/22/11,5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, øàôà-êóïå, ì/ï â³êíà, ³òàë³éñüêà êóõíÿ, äóøîâà, áàëêîí, æàëþç³, 56000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 280000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîñòðîìñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòðîìñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 207825ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 40 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîöþáèíñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ó õîðîøîìó ñòàí³, 14000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êóð÷àòîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5,5 êâ.ì, 16500. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, ï³äâàë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 248000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/8 êâ.ì, æèëèé, 31500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìàíàòà â ãóðòîæèòêó, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008


4

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, äóø íà ïîâåðñ³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, øïàëåðè, 9000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳ðþùåíêà, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., 30,6/7,1 êâ.ì. Òåë: (096) 8392564 ̳öêåâè÷à, 34/18/9 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, 33000. Òîðã, òåðìí³îíîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, çàòèøíèé äâ³ð, 26000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 36 êâ.ì, ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 41/20/11 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, âèñîêèé öîêîëü, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/4.5 êâ.ì., ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, 26500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/12,5/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 216000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/14/5 êâ.ì, ðåìîíò, 18500 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 273000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì., ðåìîíò, 22500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12/5 êâ.ì, íåçàâåðøåíèé ðåìîíò, ÷îðíîâà øòóêàòóðêà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 16500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, äîêóìåíòè ãîòîâ³, 16400, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31,5/18/6,5 êâ.ì, áàëêîí 7ì, ë³ôò íîâèé, êðèøà íå ò³÷å, 200000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (096) 2447624 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 228000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ðåìîíò, 191000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/15/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 21/12.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 22500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 240425ãðí. Òåë: (068) 3351333 Í.Õàñåâè÷à, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 26.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 24/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 1/-5ïîâ. öåãë. áóä., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 28000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì., ðåìîíò, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Íàáåðåæíà, öåíòð, 5/5Ö, 31/16,5/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 278800. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 34/19/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 34000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/19/7 êâ.ì, ðåìîíò, 33500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Íîâèé Äâ³ð, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ï³äâàë, ïàðêîì³ñöå, â äâîð³ 30 êâ.ì çåìë³, ö³íà â³ä ñòàíó ãîòîâíîñò³, 36750. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Íîâèé Äâ³ð, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 2 áàëêîíà, 34200. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâèé Äâ³ð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, 2 áàëêîíà, 44880. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â – ïëèòêà, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåíèé, 31000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/7 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³íîëåóì, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 2/5Ö, 22/12/5 êâ.ì, êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 192700, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, ìåòàëåâ³ âõ³äí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 20000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/5 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, æèëèé ñòàí, 170000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Äóíäè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí çàñêëåííèé, ë³÷èëüíèêè, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 3/9Ö, 21/12/5 êâ.ì, áàëêîí, æèëèé ñòàí, 182750. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 21/11/5 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 27500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30.5/182./4.2 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, 24000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 30,5/18/4,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí, êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, ïîì³íÿí³ òðóáè, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 31/19/5,5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äåðåâÿí³ äâåð³, íîâèé ë³ôò, áàëêîí, âàííà-íîâà ïëèòêà, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 33/18/9 êâ.ì, 259644ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Îëåñÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 34/20/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí çàñêëåíèé, 31000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 30/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, íå êóòîâà, ñóõà, òåïëà, ì/ï â³êíà, â³êíà íà ïàðê, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïàðêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, êîëîíêà, ó õîðîøîìó ñòàí³, ìåáëüîâàíà, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ïèðîãîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/21/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 30000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ïóøê³íà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/6 êâ.ì, 25500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 261000. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 240000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 36500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ð.Øóõåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 43 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17,5/8 êâ.ì, 26000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 32000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, 32000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, º äîäàòêîâà ê³ìíàòà 5 êâ.ì, øàôà-êóïå, êóõíÿ, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, 26000. Òåë: (067) 9103444 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ìåáëüîâàíà, 204000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 320000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, áàëêîí, 224000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/19/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, äóáîâà ñòîëÿðêà, 28000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 31/17/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/18/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 270000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, æèëèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, êðèøà ïåðåêðèòà, ë³ôò ïðàöþº, 11500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 6000ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 27000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 29 êâ.ì, ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 25500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 26000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ñêëîïàêåòè, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñòåë³ ïåðåòåðò³, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåííèé, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 296000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/18/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, òåïëà, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9Ï, 34,5/17,5/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, æèìëèé ñòàí, 229600. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 29 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ðåìîíò, 34000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 6150ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/12 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, êîëîíêà, ãàðäåðîáíà, 34500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/8-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 41 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 8100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/6 êâ.ì, ãàðàæ, ï³äâàë, êëàäîâêà, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 28.7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì, ðåìîíò, 29500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18.3/7.3 êâ.ì., íîðìàëüíèé ñòàí, ïëàñòèê, ñàíòåõí³êà, âèñîêèé öîêîëü, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 30 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 188000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 28/16/6 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³, 20000. Òåë: (067) 9103444 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 35/19/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êëàäîâêà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/6 êâ.ì, âñå ïîì³íÿíî, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 22500 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/8 êâ.ì, 256000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 21/12,5/4,5 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè,

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ³íòåðíåò, 21500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìîíîë³òíà ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, â³êíà íà ïàðê, 47000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30 êâ.ì, 24000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17.5/5.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, â³êíà íà “Õ³ì³ê”, äóøîâà êàá³íà, 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äóøîâà êàá³íà, áåç áàëêîíó, 24000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 22/12/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ñòîëÿðêà, áåç áàëêîíó, 20500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 30000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåíèé, òåïëà ï³äëîãà, 32500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, 32500 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 25/12/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 18000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 27/13/7,8 êâ.ì, 184000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (063) 8599456 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 5500ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 38/18/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, º òåõí³÷íèé ïîâåðõ, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, ÐÓÌ 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/5 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, ðåìîíò, 183375ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/13/5.5 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé (3 êâ.ì), õîðîøèé ðåìîíò, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 30000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ “Êàøòàíó”, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì., õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ñòàí, 27000. Òåðì³íîâî. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, íîâîáóäîâà, íàïîðàìí³ â³êíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 232000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòðóòèíñüêî¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 27500 òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 8-10Ö, 4752 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóä.,ââåä. â åêñïë., 7000ãðí./ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Òðàêòîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 32000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Òðàêòîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/23/13 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ñâ³òëà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 14000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñå ïîì³íÿíå, ìåáëüîâàíà, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, ìåáëüîâàíà, 35000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ôàáðè÷íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, 30000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 33/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà ñó÷àñíà, â³êíà ïîì³íÿí³, áðîíåäâåð³, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õàñåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 35/19/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 28900. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 38/22/6 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 38000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öåíòð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä. Òåë: (067) 7862918 Öåíòð, 4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/5 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 28000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 7/9-ïîâ. áóä., 51/27.8/12.7 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., ðåìîíò, 34000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 35/18/9 êâ.ì., êîëîíêà, æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/15/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 30000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 184000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâîáóäîâà, 47,1 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (063) 7330330

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áàëêîí ïëàñòèê, 34000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 32500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/21/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â 35000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 27000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/25/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèêè, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 29/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíó, âèõ³ä íà äîðîãó, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/19/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, 301000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Þâ³ëåéíà, 35/18.5/8.6 êâ.ì., 6-ïîâ. áóä., æèëèé ñòàí, áåç áîðã³â, 29000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/19/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ñ/â ðàçîì, 22500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíèé, ð-í 19 øêîëè, 6/9Ï, 36/18/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 246500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 16-ãî Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îãîðîäæåíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 63000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 24 Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì, “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí, íåïðîõ³äíèé äâ³ð, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 45/28/7 êâ.ì, 40000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 6-òà Ãâàðä³éñüêà 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì., íå êóòîâà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ðåìîíò äàõó, ö³íà äîãîâ³ðíà ç õîðîøèì òîðãîì. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 À.Ìåëüíèêà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 260000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïàðêåò, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, ñ/â-ïëèòêà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 À.Ìåëüíèêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëÿ “Ôðåøó”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36.6/11.7 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 46000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Á³ëÿ ÇÎØ N12,

4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â³ëüíà, 50000. Âëàñíèê. Òåë: (097) 5050557, (063) 2678653 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/6 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, 39500 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì., ïëèòêà, íîâà êîëîíêà, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé, ï³äâ³ñí³ ñòåë³, â³êíà ì/ï, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ö³íà 297000ãðí. Òåë: (099) 1389403 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/9 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, 37000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/32/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4/9-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 67 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 35000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/34/10 êâ.ì, ñòåë³ ïåðåòåðò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 3/5Ö, 59,6/33,4/11,2 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 442000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Äèâ³ç³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 360000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.×îðíîâîëà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîðó÷ çóïèíêà, õîðîøåå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, 360000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/38/6 êâ.ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Â.×îðíîâîëà, 4/4Ö, 59/39/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 401200. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6,3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Â.×îðíîâîëà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ºâ êâ. ì. ºâðîðåìîíò , 344000 ãðí.., òîðã, òåðì³íîâî, Òåë.(0362) 434948; (063) 8599456 ; (098) 7127105; Â.×îðíîâîëà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66/60/14 êâ.ì, ðåìîíò, 110000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 4/5Ö, 43,5/30/5,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 35500. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45/31/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, 45/6 êâ.ì, ðåìîíò, áåç ðåìîíòó, 38500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 344000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ³ä³íñüêà, 3/5Ö, 47,6/27,1/8,1 êâ.ì, áàëêîí, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 72/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ïàðêåò, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.2 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ñàðàé, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67.7 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 2 òåïë³ ëîä泿, 90000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/33/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 46.3 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, âèñîê³ ñòåë³, ïàðêåò, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì., 35000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 70/43/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3-ïîâ. áóä., áàëêîí, æèëèé ñòàí, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, òîðã, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 41500, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, 39000 òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Âåðáîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 37000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45/29/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íîâ³ â³êíà, äâåð³, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, â³êíà íîâ³, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 35500 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. áóä., ºâðîðåìîíò, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 45/32/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 46/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.4/29.7/5.8 êâ.ì., ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí - óòåïëåíèé, ì/ï â³êíà, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46.5/30/6.5 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 39500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, ð-í “Ñîâè” 4/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, êîëîíêà, 310250. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, êóòîâà, áåç áàëêîíà, 60500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/7.5 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 36000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 47/28/6 êâ.ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãðóøåâñüêîãî, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, êîëîíêà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà øàôà-êóïå, òåïëà, 388000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãðóøåâñüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 36500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãðóøåâñüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 264000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, 440000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 29,5/22/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, íîâèé äàõ, ñ/â íà äâ³ êâàðòèðè, äóø íà 4êâàðòèðè, 27500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà ç ãóðòîæèòêà, 41500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/39/7.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 40000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ä.Ãàëèöüêîãî, â³êíà â äâ³ð, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 36000 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ä.Ãàëèöüêîãî, íîâîáóäîâà, 6-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Äâîê³ìí.êâ. Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38500, òîðã. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äâîðåöüêà, 1-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äåì’ÿí÷óêà, 7/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå êóòîâà, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáë³, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äåì’ÿí÷óêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 62/35/9 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ, íå êóòîâà, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/25/5.5 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äèðåêòîð³¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/34/6,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Äèðåêòîð³¿, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äèðåêòîð³¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, äàõ íîâèé, 34000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòà, 17000, òîðã. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 63 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 44/35/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, 40000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äóáåíñüêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., çâè÷àéíà, 51/37/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ñòåë³ 3,6ì, òèõèé äâ³ð, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/28/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, 42500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, 43500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ª.Êîíîâàëüöÿ, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49/27/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåíèé 8 êâ.ì, 2 êëàäîâêè, 2 ë³ôòè, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/34/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 46000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 êîíòóðíèé êîòåë, 2-³ ëîä泿, 600000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, 6/10-ïîâ. áóä., áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, 37000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ª.Êîíîâàëüöÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47,5/27,1/7,4 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 48000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7,5 êâ.ì, íîâîáóäîâà, êëàäîâêà, áàëêîí-5,1êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 392000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 72 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 60000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Æóêîâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/5 êâ.ì, ïðîõ³äí³, çâè÷àéíèé ñòàí, 340000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Æóêîâñüêîãî, 5/5Ö, 44/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèëèé ñòàí, 297500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ê.Ñàâóðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 2 áàëêîíà, êóõíÿ ìåáëüîâàíà, 67000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ʳêâ³äçå, 2-é ïîâåðõ, öåãëÿíèé áóäèíîê. Âëàñíèê. Òåë: (093) 2322534 Êàâêàçüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/7 êâ.ì., êëàäîâêà, ï³äâàë, ðåìîíò, 47500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàâêàçüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/1äö, 43/26/6 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, îêðåìèé âõ³ä. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êè¿âñüêà, 79-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 46000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 49/27/7,5 êâ.ì, ðåìîíò, óòåïëåíà, ñîíÿ÷íà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, ìåáëüîâàíà, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà ³ òðóáè, ìåáëüîâàí³ – êóõíÿ, ñïàëüíÿ, êîðèäîð 46000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, âñ³ òðóáè íîâ³, ìåáë³ çàëèøàþòüñÿ, 460000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 328000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 292000ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 32000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì, 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., íå êóòîâà, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 38500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Îëüãè, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 62 êâ.ì, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí çàñêëåíèé, 57000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, 304000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/21/4 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/21/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ï³äâàë, 28500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/31/6 êâ.ì, êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/28/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äâåð³ áðîíüîâàí³, ëàì³íàò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîïåðí³êà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîïåðíèêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6,3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ãàðàæ, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîïåðíèêà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3ÖÁ, 42/28/6.3 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè ç äâîõ ñòîð³í, óòåïëåíà, ð å ìî í ò , ò å ï ë à ï ³ ä ë î ã à , î ê ð å ìè é ââîä ñâ³òëà, àâò.îïàë., ï³äâàë, ãàðàæ ó äâîð³ (öåãëÿíèé), 320000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà íåç.áóä³âí. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7819441, âëàñíèê Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 50/28/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 57000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëåíêà, öåíòð, 8/9Ö, 47,8/ 26,2/6,3 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 42/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âèñîêèé öîêîëü, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 360000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 52/30/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 510000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîðîëüîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïëàñò.â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êîñòðîìñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, çàòèøíèé äâ³ð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êîñòðîìñüêà, 80 êâ.ì., 2-ð³âí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êóð÷àòîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóð÷àòîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 39/25/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêèé áàëêîí, 36000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êóð÷àòîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëàì³íàò, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

˺ðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî.ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (050) 6789544 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 656075ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 48/30/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ìåáëüîâàíà, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëåðìîíòîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ñòàí, áîéëåð, ñ/â ïëèòêà, êîðèäîð-ïëèòêà, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé â ïëàñòèêó, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 278000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ì.Âîâ÷êà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 ̳öêåâè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, öåíòð ì³ñòà, 47500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ̳öêåâè÷à, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 44000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, äâåð³ áðîíüîâàí³, áîéëåð, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/32/5 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, â/ò - ïëèòêà, áîéëåð, 36500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìàêàðîâà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 43000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49 êâ.ì, ÿê³ñíèé, äîðîãèé, íîâèé ðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, 8/9- ïîâ. áóä., 52/30/9 êâ.ì., íîâà ñàíòåõí³êà, õîðîøèé ñòàí, 39000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì., 3 â³êíà íà äîðîãó, ï³ä êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, 60000. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè âàãîí÷èêîì, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 49000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîðìàëüíèé æèëèé ñòàí, 312000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 49,8/30,4/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, 312000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 37000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, 38000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 54/33/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ó âàãîíö³, êîëîíêà, ïàðêåò, êëàäîâêà, äàõ íå òå÷å, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 65/34/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 68700. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. áóä., 54/35/6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/30/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, äâåð³, áàëêîí, êëàäîâêà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìëèí³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 46/30 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìëèí³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â-ïëèòêà, 39000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìëèí³âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/39/13 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Õàñåâè÷à, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 39 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³÷íå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Õàñåâè÷à, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 50,5/26/16 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü ïåðåïëàíóâàííÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, 320000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íàáåðåæíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, æèëèé ñòàí, 35000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íàáåðåæíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì., áàëêîí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/9 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ê³ìíàòè îêðåì³, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 50,1/30,6/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, 47000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30,3/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, ãàðíèé æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 280000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/32/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê, 36500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Î.Òåë³ãè, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50,4/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, 356700. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Î.Òåë³ãè, 6/9Ï, 50,4/ 30/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Îðëîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Îðëîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîðèäîð 7 êâ.ì., ëîäæ³ÿ 5.2 êâ.ì., 2 êëàäîâêè ïî 2 êâ.ì., 2 áàëêîíè, 52000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/7 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, óòåïëåíà, 46000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/30/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 46000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ï.Ìîãèëè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ïåðåïëàíîâàíà ç ãóðòîæèòêà, ïðèâàòèçîâàíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â, æèëèé ñòàí, êóõíÿ áåç ãàçó, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï.Ìîãèëè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, ì/ï â³êíà, íîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, õîðîøèé ðåìîíò, äóø, óìèâàëüíèê, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ϳâí³÷íèé “Ìàçäà”, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., áåç ðåìîíòó, 36500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â/ò - îêðåìî, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 32500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/31/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, áðîíåäâåð³, íîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 37500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/30/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35000. Òåë: (067) 9103444 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 36000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ïàðêîâà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 43/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáëüîâàíà, 49000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïåðåñîïíèöüêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 50/40/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïåðåñîïíèöüêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 38/27 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîëüîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 40500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïóøê³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/35/10 êâ.ì, ðåìîíò, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, 63000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ð-í Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, á³ëÿ öåðêâè, 38500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, 272000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49,8/27/7,2 êâ.ì, ðåìîíò, äàõ íå òå÷å, 2 ë³ôòè, áàëêîí 7,7 êâ.ì, 44000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 4/10-ïîâ. áóä., æèëà, â³êíà, äâåð³ íîâ³, 48/33/9 êâ.ì., 36000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, áîéëåð, êëàäî÷êà ì³æ ïîâåðõàìè, áàëêîí ïëàñòèê, ïàðêåò, 40000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 36000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ð.Øóõåâè÷à, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 316000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 312000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ð.Øóõåâè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, çðîáëåíèé ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ñ/â, 320000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 34500 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, çàòèøíèé äâ³ð, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâÿçêà, 36000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 33000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 41/23/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/24/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñ/â-ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, êëàäîâêà, 308000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ðóñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/32/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñ.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí, ëàì³íàò, äâåð³ áðîíüîâàí³, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ëàì³íàò, áàëêîí, 370000ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, 36000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ñ.Áàíäåðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45/16 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, 41000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 36000. Òåë: (067) 9103444 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 37500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 46 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, äâåð³ áðîíüîâàí³, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41,5/28/6 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êîëîíêà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, äàõ-øèôåð, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, ñó÷àñíà ïëèòêà, 330600. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñ.Áàíäåðè, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ãóðòîæèòîê, ðåìîíò, ê³ìíàòè ñóì³æí³, âèòÿæêà, ï³äâåäåíà âîäà, äóø ³ êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, 18500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48,1/27,4/7,8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, áîéëåð, øàôà-êóïå, âåëèêèé ï³äâàë, ëîäæ³ÿ, 43500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 53.3 êâ.ì, ï³ñëÿ ðåìîíòó, 336000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 640000ãðí., òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Äåì’ÿí÷óêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 480000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, õîðîøèé ðàéîí, 40000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, íå êóòîâà, áîéëåð, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 52/31/9 êâ.ì, 37000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñàãàéäà÷íîãî, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 478500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñîáîðíà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, íîâà êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/28,1/9,2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âõ³ä îêðåìî, öîêîëüíèé ïîâåðõ, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 45 êâ.ì, êóòîâà, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 2 ëîä泿, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 40/33/7.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 68/35/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîê³ ñòåë³, áàëêîí, êëàäîâêà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 73000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, áåç ðåìîíòó, 42000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 65 êâ.ì., 65000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 44/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, áàëêîí, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïîì³íÿí³ â³êíà, äâåð³, ñ/â - â³äì³ííèé ñòàí, äóøîâà êàá³íêà, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 66/42/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 44/25/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 41000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 40/23/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè, 39000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â – ïëèòêà, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/33/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, âèñîê³ ñòåë³, ïàðêåò, áàëêîí ó ñïàëüí³, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 49/28/7,2 êâ.ì, 38500, òåðì³íîâî. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913

5

Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 46/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ñó÷àñíèé êàõåëü, ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 400200, òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñîáîðíà, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/10 êâ.ì., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 62000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/9 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 45000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. áóä., 57/30/11 êâ.ì., â/ò - îêðåìî, ëîäæ³ÿ - 2 âõîäà, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/31/11 êâ.ì, ñ/â îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, âëàñíèê. Òåë: (098) 3433989 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 57/31/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ëîäæ³ÿ íå çàñêëåííà, ë³÷èëüíèêè, ë³ôò íîâèé, äîìîôîí, ïàðêåò, 46000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, êîòòåäæ, 60 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 304000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/29/6 êâ.ì, áàëêîí, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñîáîðíà, ÷åøêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 57/30/11 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 364000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíå, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 5/9Ï, 48/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 386750. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ñîáîðíà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 2/5Ö, 45/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ðåìîíò, 408000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.8 êâ.ì., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâåð³, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, 5/5Ö, 44/29/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ðåìîíò, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ñò.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48.1/27.4/7.8 êâ.ì. + ï³äâàë, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, øàôè-êóïå, ñèãíàë³çàö³ÿ, 45500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå “Áðóêë³í”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 700äîë-1ì.êâ. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ñòîëÿðêà, 39000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/9Ï, 48/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 340000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, 1-é ïîâåðõ, öåãëÿíèé áóäèíîê. Òåë: (093) 2322534 Òèííå, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 52,4/28,8/7,8 êâ.ì, ê³ìíàòè 17 êâ.ì+11,7 êâ.ì, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Òèõà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïåðåïëàíîâàíà, ì/ï â³êíà, íîâ³ áàòàðå¿, ãîòîâà äî ïðîäàæó, º âèòÿã, 52000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37,8/13,8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 149000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèõà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 73 êâ.ì, ñóïåð ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ïîñóäîìèéêà, òåõí³êà, ìåáë³, 95000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ôàáðè÷íà, 8/9Ö, 48/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 340000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ôàáðè÷íà, ÷åøêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 400000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Õàðê³âñüêà, 46 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, æèëèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, 30500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Õàðê³âñüêà, 52 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, áåç ðåìîíòó, 27500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Õâèëüîâîãî, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, ñâ³é äâ³ð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õì³ëüíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 38500 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, ì/ï â³êíà, âèñîêèé öîêîëü, 37500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/5 êâ.ì., ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 41000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/32/7 êâ.ì, 38000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öåíòð, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Öåíòð, 2 ïîâåðõ, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 400000. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 ×åáèøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, áîéëåð, 46000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/6 êâ.ì, êóòîâà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, 360000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808


6

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 65 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 44/33/6 êâ.ì, ðåîìíò, ïåðåïëàíîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 272000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí çàñêëåíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 40000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä, íîâîáóäîâà. Òåë: (050) 3754824 ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 ×åðíÿêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìîæëèâèé îáì³í, 50000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42.5/28/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 35000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Øåâ÷åíêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Øåâ÷åíêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 46/29/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, âåëèêèé áàëêîí, 50000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Øåâ÷åíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/8 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, øàòðîâèé äàõ, ì/ï â³êíà, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 36500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/7 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ë³÷èëüíèêè, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/30/10 êâ.ì, 34000, òîðã. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Þâ³ëåéíèé ð-í, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/48/8 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 38000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 48/27/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï æàëþç³, ñòîëÿðêà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, 58000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ßñíà , 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 73/39/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 71000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ßñíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 72 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854

ËÓÖÜÊ Ð-í ÃÌ “Òàì Òàì”, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîðèäîð ³ âàííà - íàòÿæí³ ñòåë³, ë³÷èëüíèêè, êâàðòèðà ï³ä äåðæîõîðîíîþ. Òåë: (095) 7493882

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24-ãî Ñåðïíÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, õîðîøèé ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, áàëêîí, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ï³äâàë, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ë³íîëåóì, ì/ï â³êíà, ï³äâ³ñíà ñòåëÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, 59000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 51000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 À.Ìåëüíèêà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, äâåð³ áðîíüîâàí³, ï³äâàë, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 51000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 62/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/10 êâ.ì., ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60,2/6.7 êâ.ì, ðåìîíò, çàñêëåí³ áàëêîíè öåãëÿíèé ãàðàæ 44500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Á³ëÿ “³ä³íà”, 67 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, êîëîíêà, ðåìîíò, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Á³ëÿ “Ìàçäè”, 4/9-ïîâ. áóä., ì/ï â³êíà, áåç ðåìîíòó, 45000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 4-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàã."Ìàëÿòêî", 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 79/50/10 êâ.ì., ðåìîíò, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, áîéëåð, 71000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., “ñòàë³íêà”, æèëèé ñòàí, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, çàòèøíèé äâ³ð 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Á³ëÿêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.6 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Áóêîâèíñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 90 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 81000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, â³ëüíèé ïðîäàæ, 46000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 48500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (050) 9638835 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/35/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, çàòèøíèé äâ³ð 60000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Áóêîâèíñüêà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 87 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 87000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 89/45/12 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ë³÷èëüíèêè, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Â.Äèâ³ç³¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 41000, òîðã. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Â.Äèâ³ç³¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 48000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 44500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíà, 51000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/10 êâ.ì, ÷åøêà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 480000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Â.×îðíîâîëà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 103 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ç áàøíÿìè, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, ëîäæ³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Â.×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110/66/14 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ñ/â, 920000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ³ä³íñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 75/61/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, åëåêòðîïëèòêà, òåðàññà, ì³ñöå äëÿ àâòîìîá³ëÿ, ìåáëüîâàíà, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ³ä³íñüêà, 3/6-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 52/44/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 38500. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 ³ä³íñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 81/47/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ô³ëüòðè íà âîäó, ãàðàæ, 105000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³ôò ïðàöþº, 55000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 81/16 êâ.ì, ðåìîíò, âèñîê³ ñòåë³, äàõîâà êîåòëüíÿ, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 2 ñàí.âóçëè, ãàðäåðîáí³, äàõîâà êîòåëüíÿ, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/9 êâ.ì, ðåìîíò, 47000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. áóä., 71/42/11 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 63000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïàðêåò, áîéëåð, 64000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 71/42/11 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, âëàñíèê. Òåë: (096) 6209126 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì, 2 âåëèêèõ áàëêîíè, çàñêëåí³, 46000 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, îáî¿ â ê³ìíàòàõ, êàñ³òîíè íà ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 391500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Âåðáîâà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, áàëêîí íå çàñêëåííèé, ðåìîíò, 19000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 4/9Ï, 63,7/39/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, æèëèé ñòàí, 382500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðáîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 40500, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 38000. Òåë: (067) 9103444 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/34/7 êâ.ì, ðåìîíò, ïîêð. ïëàíóâ., 55000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 50/39/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè, ëàì³íàò, 47000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/44/6 êâ.ì., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Ãàãàð³íà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/8 êâ.ì, äóáîâèé ïàðêåò, âáóäîâàí³ ìåáë³, åêñêëþçèâíèé äèçàéí, 520000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ãàãàð³íà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/8 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, çá³ëüøåíà, ðåìîíò, 424000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãàðíà, ð-í ïèâçàâîäà, 4/5Ö, 60,1/37/8,2 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 544000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100/58/10,5 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 396000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãóð’ºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 56/47/6 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãóðºâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé äâ³ð, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ä.Ãàëèöüêîãî, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ-çàñêëåííà, ñ/â îêðåìî, 54500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, îêðåìî, ñàíòåõí³êà ïîì³íÿíà, 2 áàëêîíà íå çàñêëåíí³, 51000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/42/8 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., 50000, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,6/39/4,9,3 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êó¿íÿ, ì/ï â³êíà, 45000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ä.Ãàëèöüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 78/45/11 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, ëîäæ³ÿ íà 2 ê³ìíàòè, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áðîíåäâåð³, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 352000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 364500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9Ï, 67/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 382500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/36/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 416000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ä.Ãàëèöüêîãî, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 61/37/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äâîðåöüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 115/56/15 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ 73000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äèðåêòîð³¿, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 72/50,5/12,8 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 85000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 50/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 56000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äðàãàí÷óêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 82000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 92 êâ.ì., êîëîíêà, æèòëîâèé ñòàí, õîðîøå ì³ñöå, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Äóáåíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 380000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Äóáåíñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äóáîâà ñòîëÿðêà, 43500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Äóáåíñüêà, ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì., ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, äîêóìåíòè íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 3 ëîä泿, 115000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/37/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/10Ï, 79/39 + 10 âñòàâêà/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò ïî âñ³é êâàðòèð³ åêñêëþçèâíà êóõíÿ ç äóáà, 442000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 445500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ª.Êîíîâàëüöÿ, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 79/65/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³êàâå ïåðåïëàíóâàííÿ, 2 ëîä泿, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, ïëèòêà, ãàðàæ â ö³íó íå âõîäèòü, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ôðåø”, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., áàëêîí, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 42000.

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/45/5,3 êâ.ì, æèëèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ï³äâàë, 47000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 ʳêâ³äçå, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, àâòîíîìíå ï³÷íå îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, æèëèé ñòàí, 296000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/8 êâ.ì, ðåìîíò, 424000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êàâêàçüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ðåìîíò, 444000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàâêàçüêà, öåíòð, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/35/7 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 50000. Òîðã. Ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðòèðó + äîïëàòà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êàëíèøåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/33/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîëîíêà, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàðòèðà â öåíòð³, 150 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò. âìîíòîâàí³ ìåáë³, îêðåìèé âõ³ä, ì³ñöå äëÿ àâòî, äèò.ìàéäàí÷èê, 120000. Òîðã. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ð-í äåíòàìåä, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73 êâ.ì, 73000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/38/10 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 54000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Êè¿âñüêà, 6/14-ïîâ. öåãë. áóä., 71/40/9,8 êâ.ì, 408000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êè¿âñüêà, 62 êâ.ì., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ï³äãîòîâëåíà äî ðåìîíòó, 51000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66,2/38/9 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³ ³ âåëèê³, 48500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿, ïàðêåò, áîéëåð, 388000 ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí, 48500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì. êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 400000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, â³ëüíà äî ïðîäàæó, 67 êâ.ì, 2 áàëêîíè, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/35/8 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êè¿âñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/37/9 êâ.ì, 50000, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Êè¿âñüêà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì, 48000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, âåëèêèé êîðèäîð, áîéëåð, êóõíÿ â ïëèòö³, âàííà êóòîâà, ëîäæ³ÿ â ïëàñòèêó, ë³ôò ïðàöþº, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, á³ëÿ ÇÎØ N12, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Âîëîäèìèðà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/64/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåííà, âèñîêèé öîêîëü, 55000 òîðã. Òåë: (098) 4455131 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 142 êâ.ì, íåñòàíäàðòíå ïëêàíóâàííÿ, ïàðêîâêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45,4/29,6/5,5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, êóõíÿ ³ êîðèäîð áåç ðåìîíòó, êîíäèö³îíåð, ë³÷èëüíèêè, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 372000ãðí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ñòàí æèëèé, 2 ëîä泿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 520000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 64000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êí.Îëüãè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, ñèãíàë³çàö³ÿ, 64000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/35/6 êâ.ì., óòåïëåíà, çàñêëåíèé áàëêîí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 76/43/14 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êí.Ðîìàíà, 2/5Ö, 59/39/5,5 êâ.ì, 336000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Êí.Ðîìàíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, 44000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53/36/6 êâ.ì, ðåìîíò, 320000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êí.Ðîìàíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/36/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, äâåð³ áðîíüîâàí³, 54000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/39/5,6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 450000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/36/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà,

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

êîëîíêà, 100000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Êîðîëåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 57,4/39,3/5,6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, çâè÷àéíèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 68000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/42/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Êîðîëüîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 63,9/41,7/6 êâ.ì, ðåìîíò, º äîáóäîâàíèé áàëêîí òà ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ìåáë³, 54000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/41/8 êâ.ì, íå êóòîâà, áóäèíîê ó äâîð³, 352000ãðí., òîðã. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Êîðîëüîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 82/41/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïàðêåò, ïàðêåò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, ³íòåðíåò, äîáóäîâàíà òåðàñà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58/42/6 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 45500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðîëüîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 64.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, 47000, òîðã, òåðìí³îâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Êîñòðîìñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/42/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êîñòðîìñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 552000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5Ö, 52/36/6,1 êâ.ì, êîëîíêà, ðåìîíò êëàñè÷íèé, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.1/45.8/5.3 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (096) 2447624 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/46/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 53000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 60/38/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîòëÿðåâñüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/42/8 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, êóòîâà, 344000ãðí. Òåë: (068) 3351333 ˺ðìîíòîâà, 8, åë³òíèé áóäèíîê, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñí³ áóäìàòåð³àëè, ³íä. îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, ïë. â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ÷èñòîâà ñòÿæêà. Òåë: (0362) 432335; (096) 5441335 Ëåðìîíòîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 104/45/9 êâ.ì, ïàðêåò, ñòîëîâà, 3 ñïàëüí³, 80000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 103 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 130000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, 2-ð³âíåâà, 5-6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 115000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 1 ê³ìíàòà íå æèëà, òðåáà ì³íÿòè ï³äëîãó, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â îêðåìî â ïëèòö³, ë³ôò ïðàöþº, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 11/14Ö, 67,7/45/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ðåìîíòó 8 ðîê³â, 467500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/14-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 53000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, ïåðåêðèòèé äàõ, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, òåïëà, íå êóòîâà, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 65/45/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíà, ï³äâàë, òåïëà, âèñîêèé öîêîëü, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳ðþùåíêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55 êâ.ì, ðåìîíò, 55000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/6 êâ.ì., ðåìîíò, êîëîíêà, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/47/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êîëîíêà, 485000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, îäíà ê³ìíàòíà ïðîõ³äíà, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/48/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/6 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, 52000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 56000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ̳ðþùåíêà, 4/5Ö, 61/47/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 425000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975

̳ðþùåíêà, 61/47/6 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 440000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 61,6/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â ëîä泿 ï³äâàë, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 70/35/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îêðåìèé âõ³ä, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, íîâà ñàíòåõí³êà, 47500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 71/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â-ïëèòêà, íîâà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, 50000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 45000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìàêàðîâà, 69/43/10 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 52500, òîðã. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 44000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/9 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàëèé óçâ³ç, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/44/14 êâ.ì, ðåìîíò ó ê³ìíàò³ ³ ñ/â, àâòîíîìíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,01ãà, 60000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì., íîâèé áóäèíîê, ðåìîíò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 75000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 43000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 55/39/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/39/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñ/â – ïëèòêà, 42000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/40/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/37/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ºâðîðåìîíò, øàôà-êóïå, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., 5/5Ö, 55,1/39,5/6,2 êâ.ì, äàõ øàòðîâèé, æèëèé ñòàí, 369750. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ìèðó ïðîñï., 59.2/36.1/7.4 êâ.ì., êîëîíêà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, æèëèé ñòàí, 48000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ìèðó ïðîñï., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ðåìîíò, 48000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ìèðó ïðîñï., 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/36/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 48000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 86/59/9 êâ.ì, 72000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 391200ãðí. Òåë: (068) 3351333 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 58 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, 55500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/7 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 478500. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/7,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, òåïëà, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 404550. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 392000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Íàáåðåæíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 60/39/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâ³ äâåð³, 49500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/44/7 êâ.ì, çðîáëåíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò, çàì³íåíà ïðîâîäêà, òðóáè, º ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 440000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Î.Äóíäè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñ/â îêðåìî, ñèãíàë³çàö³ÿ, ³íòåðíåò, 2 ï³äâàëè, 53000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/43/8,5 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, æèëèé ñòàí, 372000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò ó âàíí³/òóàëåò³, íîâà êóõíÿ, 2 ëîä泿, ñòîëÿðêà - äóáîâà, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Î.Äóíäè÷à, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, êóõíÿ ³ ñ/â-ïëèòêà, ïàðêåò, äóáîâà ñòîëÿðêà, äâ³ ëîä泿, 376000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Î.Òåë³ãè, 58,1/43,2/8,2 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ñâ³é äâ³ð, ãàðàæ, 527000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Îðëîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 47000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Îñòàôîâà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/7 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Îñòàôîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/41/10 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 60000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (097) 3696239 Îñòàôîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 59/41/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, êîëîíêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 58000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Îñòàôîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 65/45/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 62000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ϳâí³÷íèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/42/9 êâ.ì, ðåìîíò, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377


1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ϳâí³÷íèé, 5/10-ïîâ. áóä., 62.8/37.5/9.5 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 43000, òåðì³íîâî, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62.6/35/8 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, òåðì³íîâî, 46000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/9 êâ.ì, 36500. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ïàâëþ÷åíêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, 98/70/8 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, öåíòðàëüíå îïëåííÿ, 110000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàâëþ÷åíêà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 368000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ïàðêåò, 376000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ïàâëþ÷åíêà, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïàðêîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 100 êâ.ì, 100000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 59/35/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 58000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïåðåñîïíèöüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ÷åøêà, 59/37/7,5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïîïîâè÷à, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 95/62/15 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïóõîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, êóòîâà, áîéëåð, ³ç êóõí³ âèõ³ä íà áàëêîí, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïóøê³íà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, áåç áàëêîíó, 53000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 1/8-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íîâà ñòîëÿðêà, îãîðîäæåíî, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ðåìîíò, áàëêîí, âèñîêèé öîêîëü, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 74/40/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, 45000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ð.Øóõåâè÷à, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/40/10 êâ.ì, íå êóòîâà, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 54000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áîëåð, ë³÷èëüíèêè, äåðåâÿíà ñòîëÿðêà. Òåë: (098) 0420383; (093) 8385095 Ð.Øóõåâè÷à, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 65,9/38,9/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ñóøêà íà ïîâåðñ³, ñ/â â ïëèòö³, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ðè뺺âà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 59/36/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, 4-õ êâàðòèðíèé áóäèíîê, çîâí³ êîðî¿ä, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ðóñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, äåðåâ’ÿí³ â³êíà, 46500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ðóñüêà, 1/5Ö, ÷åñüêèé ïðîåêò, 368000. Òåë: (0362) 430792; (067) 9467716 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 120000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, æèëèé ñòàí, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, 3 â³êíà íà äîðîãó, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 49/35/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, õîðîøèé ðàéîí 60000. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äâàë, òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/38/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 395000 ãðí. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 52/36/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 39500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì, ðåìîíò, 336000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., äàõ-øàòðî, çâè÷àéíèé ñòàí, 343000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñ.Áàíäåðè, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/10 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîíäèö³îíåð, 85000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/10 êâ.ì, ñò³íè ³ ñòåë³ ïåðåòåðò³, âåëèêà ëîäæ³ÿ, áàëêîí, âåëèêèé êîðèäîð, 570000ãðí, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, äâà çàñêëåíèõ áàëêîíà, äàõ â â³äì³ííîìó ñòàí³, 480000 ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñ.Áàíäåðè, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, â³êíî ó äâ³ð, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ë³íîëåóì, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êóõíÿ ñòóä³ÿ, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9Ö, 70/45 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5Ö, 60/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, îáì³í íà áóäèíîê + äîïëàòà

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

504000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/8 êâ.ì, 2 ð³âíåâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/6 êâ.ì, íîâ³ â³êíà, äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 480000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 487200. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, çàñêëåí³ áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, 56500. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êóòîâà, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 57000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 60/40/8 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê ãàçó òà âîäè, ñâ³æèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, 496000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ãàðàæ íà áóñ, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 72500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ëîäæ³ÿ, 41000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70,5/47,1/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âñ³ â³êíà âèõîäÿòü íà ñîáîðíó, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ëîäæ³ÿ, 44500. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62.4 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/44/7 êâ.ì, â³éñüêîâå ì³ñòå÷êî, ê³ìíàòè îêðåìî, º âñ³ äîêóìåíòè, ïàðêåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 440000 ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, æèëèé ñòàí, êîëîíêà, 45000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 54/49/6 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 54/45/5,5 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåííèé, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, ïàðêåò, ãàðäåðîáíà, çàë, ñïàëüíÿ, äèòÿ÷à, 114000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 43000 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì, ÷àñòêîâî ðåìîíò, 58000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ñîáîðíà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., 86 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 1000/ êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 101/53/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ïîêð. ïëàíóâ., ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ãàðàæ, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/40/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíó, 39000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 74/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 70000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 41000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 65000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñîáîðíà, öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, 80000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì., 304000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/42/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Ñò.Áàíäåðè, á³ëÿ “²ñòàìáóëó”, 2-ð³âíåâà, 104 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 89000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/38/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âèñîêèé öîêîëü, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, 2 ëîä泿, 2 ï³äâàëè, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòóäåíòñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/ êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, 366000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ñòóäåíòñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, êîëîíêà, 44000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Ñòóäåíòñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 106/70/10,5 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ì/ï â³êíà, óòåïëåíà, 61000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèõà, 2/10-ïîâ. öåãë. áóä., åë³òíèé áóäèíîê, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ïàðêåò, ³òàë³éñüêà øòóêàòóðêà, ñèãðàë³çàö³ÿ, ìåáëüîâàíà, 145000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/39/6 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 43500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 135 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ð³âíåâà, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, 8/9-ïîâ. áóä., 60/39/7.5 êâ.ì., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, íîâ³ äâåð³, çâè÷àéíèé ñòàí, 49000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35/6 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åáèøåâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., âèñîêèé öîêîëü, ï³äâàë, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åáèøåâà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62,1/37/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, æèëèé ñòàí, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 46500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â³êíà íîâ³, áàëêîíè çàñêëåí³, 46500 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, 376000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 ×åáèøåâà, 7/10-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 48500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42,5/6 êâ.ì, ê³ìíàòè: 17,8+14,3+10,4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ×åðíÿêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 90 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 66000.þ Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 74 êâ.ì, 59000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 ×åðíÿêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 2 áàëêîíè, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 2 ð³âíåâà, 93.7 êâ.ì, áîéëåð, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 63000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×îðíîâîëà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 110/60/14 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 ñ/â, 103000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/44/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Øåâ÷åíêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90/45/9 êâ.ì, îáêîì³âñüêèé áóäèíîê, æèëèé ñòàí, 75000. Òåë: (067) 9103444 Øê³ëüíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 76 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þ.Ãàãàð³íà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, áàëêîí ³ç ñïàëüí³, íå çàñêëåííèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Þâ³ëåéíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/10 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 71000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., íîâèé áóäèíîê, â õîðîøîìó ñòàí³, òåïëà, ñîíÿ÷íà, òåðì³íîâî, 40000. Òåë: (067) 9103444 Þâ³ëåéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, âàííà ïëèòêà, â³êíà äâåð³ ïîì³íÿí³, áàëêîí ïëàñò³ê, 44000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíå, Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì., ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/42/9 êâ.ì, 38500. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377

1.04

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 24-ãî Ñåðïíÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 129/85/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 73/53/8 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 55000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Â.Äèâ³ç³¿, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 77/54/9 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, ï³äëîãà-ïàðêåòíà äîøêà, ñò³íè-ôàêòóðí³, 416000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ³ä³íñüêà, á³ëÿ Àâòîòðàíñïîðòíîãî òåõí³êóìó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîòðåáóº ðåìîíòó, 62/40/6 êâ.ì., äàõ íîâèé, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Âåðáîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 98 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 92/53/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 456000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Âåðáîâà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, æèëèé ñòàí, 2 áàëêîíà, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, 6/10-ïîâ. öåãë. áóä., 78/48/11,2 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, 48000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248

Âåðáîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 76/47/11 êâ.ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, 58000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, æèëèé ñòàí, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, 800000ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 Ãðóøåâñüêîãî, ðåìîíò, 100 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Çàìêîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 62/45/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 132/110/11 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 76/54/9 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ëîä泿, ì/ï â³êíà, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äâ³ ëîä泿, ñ/â-îêðåìî, ë³÷èëüíèêè, 440000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êè¿âñüêà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 80/56/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ñò³íè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 2 áàëêîíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2êëàäîâêè, 64000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 71 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 71000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðîëüîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèëèé ñòàí, 72000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 66000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 74/54/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/55/10 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 60500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Íåçàëåæíîñò³, 4-ïîâ. öåãë. áóä., 78 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 90000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Íåçàëåæíîñò³, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí íå çàñêëåííèé, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, áðîíåäâåð³, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 62/46/6 êâ.ì, ðåìîíò, òåïëà, ñâ³òëà, íîâ³ ñò³íè, ñòåëÿ, òðóáè, ïðîâîäêà, êîëîíêà, äóõîâêà, ï³äâàë, 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïàâëþ÷åíêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 69,5/49,5/9,1 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/48/6 êâ.ì, íîâà ñòîëÿðêà, ñàíòåõí³êà, ðåìîíò, 57000, òîðã. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 82/55/8.4 êâ.ì., æèëèé ñòàí, âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 74/46/10 êâ.ì, 75000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Ñ.Ïåòëþðè, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 115.6 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, åë³òíà ïåðåïëàíîâàíà êâàðòèðà ç äèçàéíåðñüêèì ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 688000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñòðóòèíñüêî¿, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 82/48/11 êâ.ì, ðåìîíò, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð, (îáêîì³âêà), 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 110 êâ.ì, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/45/6 êâ.ì., ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, îêàòíèé íîâèé äàõ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 45000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 5061080, (093) 1165176

1.05

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ì/ï â³êíà, êîñìåòèêà, ïàðêåò, â/ò îêðåìî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíå, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 100 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 38000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., 16-ãî Ëèïíÿ, 2 ð³íåâà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 170000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, 60000, ìîæëèâèé îáì³í ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., äâîõð³âíåâà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ãðóøåâñüêîãî, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., æèëèé ñòàí, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 104/66/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ïàðêåò, íîâ³ äâåð³, â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 101 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ìåáëüîâàíà, áîéëåð, ëàì³íàò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 56500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/61/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Äóáåíñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 51000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êè¿âñüêà, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êîòåë, ãàðÿ÷à âîäà, ñêâàæèíà, ì³ñöå äëÿ ñòîÿíêè, 2 ïîâåðõîâèé ãàðàæ 120 êâ.ì, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Êí.Îëüãè, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 270/134/181 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ëåðìîíòîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 104/45/9 êâ.ì, ïàðêåò, ñòîëîâà, â³òàëüíÿ, êàá³íåò, 3 ñïàëüí³, 80000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ìëèí³âñüêà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/60/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, 39500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ϳâí³÷íèé, 101/80/10 êâ.ì, 50000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ïóøê³íà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, îáì³í íà 1 ê³ìíàòíó â öåíòð³ ç äîïëàòîþ, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 102/70/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/13 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 440000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, ñ/â ï³äëîãà êåðàì³÷íà ïëèòêà, ëàì³íàò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, êîíäèö³îíåð, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñîáîðíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ñ/â, äâîð³âíåâà, ãàðàæ, 160000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ., Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, äàõîâà êîòåëüíÿ, ãàðàæ, 105000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, äâîð³âíåâà êâàðòèðà, 7/7-ïîâ. öåãë. áóä., 140 êâ.ì, êóõíÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 110000 òîðã, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ ÇÎØ ¹12. ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, ïðèâàòèçîâàíà, 13 êâ.ì, æèëèé ñòàí, âèãîäè òà êóõíÿ íà ïîâåðñ³, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 10000, òîðã. Òåë: (097) 4933198 Àäð: oa0807@bigmir.net Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ðåìîíò, ñòåíêà, áëî÷íà ñèñòåìà, 13500 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Äîðîøåíêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18.8 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³ íà ïîâåðñ³, 14000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, âñ³ âèãîäè, 101875ãðí. Òåë: (068) 3351333 ʳìíàòà ó ãóðòîæèòêó Í.Õàñåâè÷à, öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, 13 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà, 180000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 7585695 Ñîáîðíà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 12 êâ.ì, ðåìîíò, çðó÷íîñò³ íà ïîâåðñ³, êóõíÿ íà 4 ñ³ì¿, 9500 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ôàáðè÷íà, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 19000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëà Êðèíèöÿ. Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ñàðàé, ëüîõ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áàáèí. Îäíîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32/14/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 14500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áåðåçíå. Òðèê³ìí.êâ., dzðíåíñüêà. Òåë: (097) 9007532; (03653) 56993 (Áåðåçíå) Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/35/10 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õë³â, 10500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Â.Îëåêñèí, Îäíîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/14/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàì³íåíà ïðâîäêà, âîäîïîñò, òåïëà ï³äëîãà, ëàì³íàò, 20500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Îëåêñèí, Îäíîê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 23/12/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç áàëêîíó, 17500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Îëåêñèí. Îäíîê³ìí.êâ. 2/2Ö, 42/24/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 199750. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Âåëèêèé Îëåêñèí. Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 49/8 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåëèêèé Îëåêñèí. Îäíîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/24/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, ï³äâàë, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîðáàê³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåí-

7

íÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîðáàê³â, Äâîê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/34/8,5 êâ.ì, ðåìîíò, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîòåë íà îïàëåííÿ, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîðáàê³â, Äâîê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/34/8,5 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîðîäèùå, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùà, Äâîê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 45/34/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ñàðàé, 18000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîùà, Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, â³êíà íà öåíòð, ï³ä îô³ñ, àïòåê, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáíî. Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 57/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, êîëîíêà, 36500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ªâïàòîð³ÿ, Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 10õâ. äî ìîðÿ. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â 2, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/8 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Äâîê³ìí.êâ. 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí, ï³äâàë, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ì³ñöå ï³ä 2-³ âàííè, áåç áàëêîíó, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, ï³äâàë, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 56/38/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, ï³äâàë, ì/ï â³êíà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 57/40/6 êâ.ì, íå êóòîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñå ïîì³íÿíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 37000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2, Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 56/35/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí íå çàñêëåííèé, ï³äâàë, ñó÷àñíà ïëèòêà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â 2. Äâîê³ìí.êâ., 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, íèçüêèé öîêîëü, 29000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â 2. Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/37/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áåç áàëêîíà, 25500. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 2. Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 65000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â 3. Îäíîê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 30.2 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1-ïîâ. öåãë. áóä., ï³ä êîìåðö³þ, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 36/25/6 êâ.ì, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 22000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 34/23/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â, êóõíÿ-ïëèòêà, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, 2 ïîãð³áà, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 54/44/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, 29000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 27000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/26/12 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà ç ãóðòîæèòêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, êóõíÿ ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, 32900. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Îäíîê³ìí.êâ. 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 18500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Îäíîê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàë³íêà, 32/19/6 êâ.ì, ðåìîíò, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Îäíîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, ïîðó÷ âîêçàë, 21500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Îäíîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õðóùîâêà, 31/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè âåëèê³, îáî¿ , àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, âåíåö³àíêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 42000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³â, Òðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 304000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Çäîëáóí³â, ×îòèðèê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/73/8 êâ.ì, 30000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 55/33/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/29/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâ³ â³êíà, ï³äâàë, ñàðàé, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 39 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/29/6.2 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà,


8

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë, áàëêîí çàñêëåíèé, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ. 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ï³äâàë, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Ìàëîñ³ìåéêà, ê³ìíàòà, êóõíÿ, ñ/â, 102300ãðí. Òåë: (096) 7077785 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîëîíêà, 21500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 3926389; (095) 3621033 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 54.5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 32000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 60/38/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/12 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, óòåïëåíà, ëîäæ³ÿ, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ. ºâðîðåìîíò, 64 êâ.ì, ìîæëèâèé îáì³í íà гâíå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., “õðóùîâêà”, 64 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çîðÿ, Îäíîê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45/16/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çîðÿ, Òðèê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 2 ëîä泿 çàñêëåíí³, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çîðÿ, Òðèê³ìí.êâ. 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 72,5/48/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 144000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 45.6 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 18500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 37/20/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 21500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. ïîêð. ïëàíóâ., 43 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ. 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 74/12 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåîìíò, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ. 3/7Ö, 45,6/24/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 164000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â, Äâîê³ìí.êâ. 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 51/28/7,5 êâ.ì, ðåìîíò, áðîíüîâàí³ äâåð³, ëîäæ³ÿ óòåïëåíà, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â, Îäíîê³ìí.êâ. 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, ðåìîíò, áîéëåð, äâ³ øàôè-êóïå, ³íòåðíåò, òåëåôîí, êëàäîâêà, 23000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â, Îäíîê³ìí.êâ. 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìàëîñ³ìåéêà, 36/17/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé, ïëèòêà, ñ/â, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40/26/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ. 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, 270000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ. 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, íå êóòîâà, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â. Ìîëîä³æíà, 5/9Ï, 33/12,5/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 196800. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/13/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, óòåïëåíà, 23500. Òåë: (0362) 432692; (067) 3515248 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ. 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 270000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 1-ïîâ. öåãë. áóä., 2-êîíòóðíèé êîòåë, 41 êâ.ì., 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò, 24000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàñèë³â. Ï’ÿòèê³ìí.êâ., 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 103/98/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. Ìîëîä³æíà, 7/9Ï, 68/48/10 êâ.ì, ðåìîíò, 306000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ. ñåðåäí³ ïîâåðõè, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (97) 5061080 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2300062; (063) 1541114 Êëåâàíü-1, Äâîê³ìí.êâ. 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ï³äâàë, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (067) 7650157 Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ. 38 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, âëàñíèê. Òåë: (098) 9265252

Êëåâàíü. Îäíîê³ìí.êâ., íîâà, â íîâîáóäîâ³, 41 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (099) 3798932; (066) 3701838

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ —

Êëåâàíü. Ðîá³òíè÷à, 5/5Ö, 37/18/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 139400. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êîðåöü, Îäíîê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 16000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðåöü. Òðèê³ìí.êâ. 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 26500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êðèì, Êðàñíîïåðåêîïñüê, Îäíîê³ìí.êâ. 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, äóøîâà êàá³íà, áîéëåð, êîíäèö³îíåð, ì/ï â³êíà, 130000ãðí. Òåë: (095) 2140271 Ìàëèé Óçâ³ç. Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 68/44/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Ëþáîìèðêà, Äâîê³ìí.êâ. 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/25/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 19500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Ëþáîìèðêà. Äâîê³ìí.êâ. 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, 20000. Òåë: (0362) 432692; (096) 6597874 Í.Óêðà¿íêà, Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, áàëêîí, 0,2ãà ãîðîäó, 0,03ãà á³ëÿ áóäèíêó, ãàðàæ, ñàðàé, 2 ëüîõè, 2 êîòëà, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâà Ëþáîìèðêà. Îäíîê³ìí.êâ. 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34 êâ.ì, ðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí óòåïëåíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, 15000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâà Ëþáîìèðêà. Òðèê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 63/58/11 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îðæ³â, Äâîê³ìí.êâ. 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ñ/â ðàçîì, ïëèòêà, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, ñàðàé, ãðÿäêà, ãàðàæ, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Îðæ³â. Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 49 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äåðåâ’ÿíà ñòîëÿðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 21000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îðæ³â. Äâîê³ìí.êâ. 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ï³äâàë, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïëîñêà, Äâîê³ìí.êâ. 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ ë³ñ, 10000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñàòè¿â, Òðèê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 79/43/11,5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàäîê, 0,1ãà á³ëÿ áóäèíêó, 23000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñìèãà, Äâîê³ìí.êâ. 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45,8/26,1/7,6 êâ.ì, ï³äâàë, êëàäîâêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 240000ãðí. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706 Òó÷èí, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, ìåáë³, º äîçâ³ë íà äîáóäîâó 3 ïîâåðõó, âàííà ïëèòêà, òóàëåò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2áàëêîíà, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õîòèíü. Äâîê³ìí.êâ., 49 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, çåìë³ 2 ñîò, 140000ãðí. Òåë: (098) 3612364 Öóìàíü, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, ãàðàæ, áàíÿ, áàëêîí, 19000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øïàí³â. Äâîê³ìí.êâ. 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., 52/28/9 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Øóáê³â, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 49/28/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, ëüîõ, âåëèêà ëîäæ³ÿ çàñêëåííà, ñ/â îêðåìî, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øóáê³â, Äâîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., æèëèé ñòàí, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øóáê³â. Îäíîê³ìí.êâ. 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 39.3 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 14000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ϳâí³÷íèé, ÒÐÖ"×àéêà", ïîâíîö³ííó, ðîçãëÿíó âñ³ ðåàëüí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ì³ñòà àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áîÿðêà, êâàðòèðó â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Áóäü-ÿêèé ð-í äî 22000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, 2-5-ïîâ. öåãë. áóä., ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í, äåøåâî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í, äîðîãî. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìàëîñ³ìåéêó äî 18000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà, äî 324000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé áóäèíîê. Òåë: (0362) 635389, 431950

Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêð. ïëàíóâ., íîâîáóäîâó, äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê, äî 28000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444  ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, êð³ì 1-ãî òà îñòàííüîãî ïîâåðõ³â, äî 30000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âèêóï, áóäü-ÿêó êâàðòèðó â ì³ñò³, ìîæíà ç áîðãàìè, ìîæíà íå ïðèâàòèçîâàíó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 20000, “ìàëîñ³ìåéêó”, ìîæíà áåç ðåìîíòó, ç áîðãàìè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 25000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Âîëîäèìèðà, Ãàãàð³íà, Ìåëüíèêà, Øóõåâè÷à, Ñòðóòèíñüêî¿, êâàðòèðó â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàñèâ Âèãîâñüêîãî, íîâîáóäîâó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Î.Äóíäè÷à, 5, àáî 5-À ë³âå êðèëî", “ìàëîñ³ìåéêó”, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ðîçóìí³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíà. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Äâîê³ìíàòíó Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 35000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, äîðîãî. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé áóäèíîê, äî 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóäü-ÿêèé ð-í, öåãëÿíèé áóäèíîê, ðåìîíò, äî 5000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Äî 40000, öåíòð, ñïàëüí³ ðàéîíè, ðîçëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Êè¿âñüêà, Ñ.Áàíäåðè, Ä.Ãàëèöüêîãî, ̳öêåâè÷à, Ãðóøåâñüêîãî, êâàðòèðó â ïàíåëüíîìó áóäèíêó. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Ìàñèâ Âèãîâñüêîãî, íîâîáóäîâó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìëèí³âñüêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïîâíîö³íííó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêð. ïëàíóâ. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: 8 (050) 3757125 Öåíòð, áåç ðåìîíòó, äåøåâî. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

À.Àáñîëþòíî êîìôîðòíî, çàòèøíî, çðó÷íî. 1-ê³ìí.êâ., Áàíäåðè âóë. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìåáë³, âñ³ âèãîäè, ïîñóä, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431035; (094) 9661035, (066) 7886453, (098) 3367916

Òåðì³íîâî êóïëþ îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (050) 9528212

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

1.11

Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî Êâàðòèðè òà öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàáóäèíêè ÇÄÀÞ êàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîÊâàñèë³â. Áóäèíîê, äâ³ ê³ìíàòè, 2 ïîâåð- äèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñõè, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: 1600ãðí, +ë³÷èëüíèêè. Òåë: (096) 3453337 (094) 9661212; (067) 3625032 1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àâòîâîêçàë, Ãàãàð³íà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, Ñò.Áàíäåðè âóë. Çäàì 1-2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Âñ³ çðó÷íîñò³, WI-FI, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (095) 9381985 Àäð: http://posutochno.rovno.ua

1, 2, 3-ê³ìí.

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.

1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí.êâ.

Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, ñòîÿíêà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 2604624

1-, 2-, 3-, 5-

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî Öåíòð, “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, Ïàðêîâà, Ìèðó ïðîñï. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, 2-ñïàëüíå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, âèäàºìî äîêóìåíòè. Òåë: (0362) 629049; (098) 3046250, (093) 6809762

1, 2, 3-ê³ìí.êâ.

Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Àâòîâîêçàë, öåíòð, Ñò.Áàíäåðè, ïð.Ìèðó, ³ä³íñüêà, Ä.Ãàëèöüêîãî, Ïàðêîâà. Àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîáóòòåõí³êà, Wi-Fi. Äîêóìåíòè 3 êàò. 150-270ãðí/äîáà, 80-100ãðí/3 ãîä. Âëàñíèê. Òåë: (096) 4638451; (063) 7900264; (066) 8041258 Àäð: www.kvartira.rv.ua

1- , 2- , 3-ê³ìí. êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Åêîíîì ³ ñóïåð êëàñó, ïðåñòèæí³ ðàéîíè, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð. Âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè, ³íòåðíåò, âëàñíèê, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 Àäð: www.rivne-house.com 1- , 2- , 3-ê³ìí.

1- , 2- , 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî Áàíäåðè, ³íø³ ð-íè. Àâòîñòîÿíêà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ³íòåðíåò. Âëàñíèê. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716

1-, 2-, 3-, 4-

êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Çäàì ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ðàéîí öåíòðó,àë³çíè÷íîãî âîêçàëó, “Åï³öåíòð”, ÁÊ “Õ³ì³ê”. Âñ³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ. Òåë: (096) 3453337, (098) 5597799

1-, 2-ê³ìí.êâ. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. 120-300ãðí/äîáà. Êîëîíêà, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, ñó÷àñíà ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. ×èñòî. Çàòèøíî. Êîíô³äåíö³éíî. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-ê³ìí.êâ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Ïðàëüíà ìàøèíêà, õîëîäèëüíèê, 3õâ. äî àâòîñòîÿíêè. Àêö³éíà ö³íà - 150ãðí./äîáà. Òåë: (067) 3630385, (066) 7771904 120/300ãðí./äîáà. Àâòîâîêçàë, ϳâí³÷íèé, öåíòð, Áîÿðêà, Þâ³ëåéíå. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Âñ³ çðó÷íîñò³, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, ïðàë.ìàøèíêà, êàáåëüíå ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, ñâ³æà ïîñò³ëü. Êîíô³äåíö³éíî, êâèòàíö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425, (099) 3662464

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, Ìèðó ïðîñï., “Âåëìàðò”, Áîÿðêà, öåíòð. Âñ³ çðó÷íîñò³, âåëèêå ë³æêî, íàêðîõìàëåíà ïîñò³ëü, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, âèäàºìî äîêóìåíòè, ïîðÿä ñòîÿíêà. Òåë: 140ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäî(096) 1837520; (0362) 629049

1-, 2-, 3-, 4-

²íø³

1-, 2-, 3-, 4-,

5-ê³ìí.êâ. Àáñîëþòíèé êîìôîðò. гçí³ ðàéîíè. Ñóïóíèêîâå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðàëüíà ìàøèíà. 120-300ãðí/äîáà. Êîíô³öåíö³éíî. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ òåõí³êà, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ÀÃðóøåâñüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

Àâòîâîêçàë. ϳâí³÷íèé. Öåíòð. Áîÿðêà. Þâ³ëåéíèé. Ãàðÿ÷à âîäà, âñ³ Àâòîâîêçàë, àáî Ñ.Áàíäåðè, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèãîäè. ³ä 120ãðí/äîáà. Ïîãîäèíìåáë³, õîëîäèëüíèê, íî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ìåáë³, ïîáóòîâà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñóä, òåõí³êà. Êîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿. êàáåëüíå ÒÁ. Êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) Áåç ïîñåðåäíèê³â. Âëàñíèê. Òåë: 431035; (094) 9661035, (066) (098) 5382425; (099) 3662464

êâàðòèðè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Åêîíîì òà á³çíåñ-êëàñ. Àâòîâîêçàë, öåíòð, “Çëàòà Ïëàçà”, Áàíäåðè, ³ä³íñüêà, ïð.Ìèðó, Êí.Îëüãè, äîáà/150-300ãðí, 3ãîä/80-100ãðí. Wi-Fi, ïîáóòòåõí³êà. Áåç ïîñåðåä1-, 2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî íèê³â. Äîêóìåíòè 3 êàòåãîð³¿. Òåë: á³ëÿ “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòå(096) 3709137, (0362) 263173 ëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà,

ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, Öåíòð, ÌàêàðîÌîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó âà, Ïàðêîâà, Äóáåíñüêà âóë., âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: ãàðíèé ³íòåð’ºð, êàáåëüíå òåëåáà(097) 6457736, (099) 2860718 ÷åííÿ, 2-ñïàëüíå ë³æêî, á³ëîñí³æíà ïîñò³ëü, ìåáë³, âèäàºìî êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, àâòîñòîÿíêà. Ïîãîäèííî, ïîäîáîÁóäèíîê àáî äà÷ó. Òåë: (068) 6994658 âî, Òåë: (096) 1123917, (050) Áóäü-ÿêèé ð-í. ʳìíàòó àáî áóäü-ÿêå 8466928

ïðèì³ùåííÿ, ï³äñîáíå, äëÿ ñåáå, ìîæíà áåç ðåìîíòó òà âèãîä. Òåë: (096) 4590909 Àäð: Pedagog80@yandex.ru Áóäü-ÿêó. Áóäü-ÿêèé ð-í. Êâàðòèðó ó âëàñíèêà, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3640464 Êâàðòèðó àáî áóäèíîê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. Òåë: (067) 9417506; (067) 3009323

4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä, ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Îäíîê³ìíàòíó

Òðèê³ìíàòíó

×îòèðèê³ìíàòíó

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

ËÓÖÜÊ

êâàðòèðè. Àâòîâîêçàë, àâòîðèíîê, Ñ.Áàíäåðè, öåíòð. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñóïóòÁóäü-ÿêèé ð-í, äî 40000. Òåë: (0362) íèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ï³÷ ÑÂ×, ³íòåðíåò, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåí400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í, íîâîáóäîâà. Òåë: (0362) íþ. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (050) 4359228, (097) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïàíåëüíèé öåãëÿíèé, äî 3878258; (0362) 430428 45000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (067) 9103444 Áóäü-ÿêèé ð-í. Íîâîáóäîâó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 Ìîæëèâî ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ïîâíîö³íííó êâàðòèðó, â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ, çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125

Êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, äî 18000, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3603706 Êâàðòèðó. Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ ó âëàñíèêà, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3430330; (067) 3640464 гâíå, æèòëî, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3430230; (067) 3603706

áîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

7886453, (098) 3367916

Àâòîâîêçàë, ìåáë³, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (094) 9661212 Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ “×àéêè”, íåìåáëüîâàíà, àëå ìîæå áóòè ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1100ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 3-é ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ÊÏ. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, íåìåáëüîâàíà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, äëÿ ñ³ì’¿, òåðì³íîâî, ç 01.02.2014ð. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, á³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãîäè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3é ïîâ., ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1400ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî,


1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîãîäèíî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (063) 2133896

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (097) 1631996; (063) 6325125 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîäè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî,

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Ïàðèæ”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Áîÿðêà, 3-é ïîâåðõ, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 6-é ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×åðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2100ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1400ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, íåìåáëüîâàíà, 1200ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ãàãàð³íà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåëåâ³çîð, 1500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 Ãàãàð³íà, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1200ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

Ãàãàð³íà, á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãàãàð³íà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 1400ãðí. Òåë: (097) 7885629 Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ä.Ãàëèöüêîãî, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, 1700ãðí. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, 4 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ª.Êîíîâàëüöÿ, ìåáë³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìøèíà, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êàâêàçüêà, ðåìîíò, ìåáë³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êâàðòèðà â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2 ïâîåðõ, ìåáëüîâàíà, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (096) 9690785 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, íåìåáëüîâàíà, ³íòåðíåò, êàáåëüíå ÒÁ, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Êí.Îëüãè, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îñòðîçüêîãî, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1300ãðí +ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (096) 3453337 Êí.Ðîìàíà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êóð÷àòîâà, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ìàêàðîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ìàêàðîâà, äëÿ ñ³ì’¿, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1700ãðí. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ìèðó ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ìèðó ïðîñï., ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ,

âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Ìëèí³âñüêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Íàáåðåæíà, ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, 1300ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Íàáåðåæíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàçîâà êîëîíêà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò (ùå í³õòî íå æèâ), ìåáëüîâàíà, 2000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 2-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, äëÿ 1-¿¿ ä³â÷èíè, 1100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, 2 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, áîéëåð, 1500 ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 ϳâí³÷íèé, á³ëÿ “Ìàçäè”, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, òåõí³êà, ìåáë³ íå íîâ³, 1600ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, äëÿ ñ³ì’¿ àáî ïðàöþþ÷èõ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïèðîãîâà, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, ìåáë³, ºâðîðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó ç îêðåìèì âõîäîì, 2000ãðí. + êîì.ï. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Ïîäîáîâî! Ïîãîäèííî!

Ïîòèæíåâî! гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³. Ñó÷àñí³ ìåáë³. Ïîáóòîâà òåõí³êà. Êîìôîðòí³, çàòèøí³, 120-300ãðí/äîáà. Êîíô³äåíö³éíî. Êâèòàíö³¿ òà äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèêè. Òåë: (098) 5382425; (099) 3662464

Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. гçí³ ðàéîíè. Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, ³íòåðíåò, çàòèøí³. 130-250ãðí. Àâòîñòîÿíêà. Âëàñíèê. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ. Òåë: (0362) 430428; (098) 4496716 Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ð-í “Áðóêë³íà”, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ÒÂ, ïðàëüíà ìàøèíêà, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñ.Áàíäåðè, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (097) 7645429 Ñ.Áàíäåðè, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, 1700ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 1700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 2000ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, äëÿ ïðàöþþ÷èõ, àáî ñòóäåíò³â, 1600ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, 2-ïîâåðõ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 4000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) 9661212 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (096) 7569310

Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáë³, æèëèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, ìîæíà äëÿ äâîõ ä³â÷àò ñòóäåíòîê, 1300ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿, 1400ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ìåáëüîâàíà. Òåë: (096) 4386785 Öåíòð, ìîæëèâî íà íåòðèâàëèé òåðì³í, 2000ãðí. + êîì.ïîñëóãè. Òåë: (067) 7229907, (096) 1595772 Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 1500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Äâîê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-, Öåíòð. ²íø³ ðàéîíè. •Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò. Àâòîñòîÿíêà. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Ïîì³ðí³ ö³íè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258; (050) 4359228 1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 À.Ìåëüíèêà, 3 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2200ãðí. Òåë: (067) 7978726 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Á³ëÿ “Åëüäîðàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ “×àéêà”, 2-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “×àéêè”, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ “×àéêè”, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2400ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ Àâòîâîêçàëó. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 3-ïîâ. áóä., ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÐÓÌó, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, õîðîøèé ñâ³æèé ðåìîíò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ÒÖ “×àéêà”, 2 ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, êîëîíêà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáà-

9

÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ òåõí³êà, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ³íòåðíåò, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (097) 1631996; (063) 6325125 Á³ëÿ àâòîðèíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Òîðíàäî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, äëÿ ñòóäåíò³â, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Äèíàìî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìàãàçèíó “ѳëüïî”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñîí³”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (096) 2732796 Á³ëÿ ìåìîð³àëó “Ñëàâè”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (093) 9004293 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåìçàâîäó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðèíêó “Ñàãàéäà÷íèé”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751


10

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Áîÿðêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè (ñâ³òëî, âîäà). Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.×îðíîâîëà, 2 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 2000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáë³, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (097) 7645429 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (096) 9690785 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (067) 7978726 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ê³ìíàòè íåïðîõ³äí³, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 1600ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, 2100ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7978726 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîðìàëüíèé ñòàí, ìåáë³, äëÿ ïðàöþþ÷èõ àáî ñ³ì’¿, 1800ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Âîëîäèìèðà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòÿ, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1800ãðí + ñâ³òëî, âîäà ïî ë³÷èëüíèêó. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êí.Îñòðîçüêîãî, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ñâ³æèé ðåìîíò, 1700ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êîðîëüîâà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, óñ³ çðó÷íîñò³, áîéëåð, ïîðó÷ ñòîÿíêà, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Êîñòðîìñüêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ºâðîðåìîíò, òåëåôîí, ïîáóòîâà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (095) 4456751 Êóð÷àòîâà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳ðþùåíêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ̳öêåâè÷à, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ºâðîðåìîíò, 2700ãðîí. Òåë: (098) 5779974 Ìàêàðîâà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ —

Ìàêàðîâà, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè, 50% îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., íåìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, äëÿ ñ³ì’¿, 1600ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íàáåðåæíà, 3 ïîâåðõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íîâîáóäîâà, 80 êâ.ì, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ï.Ìîãèëè, 3-é ïîâåðõ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 1500ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ϳâí³÷íèé, íåìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, 1600ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ð-í Áóäèíîê îô³öåð³â, ìåáëüîâàíà. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, äëÿ ñ³ì’¿, 1700ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 1900ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ìîæíà äëÿ áðèãàäè ÷îëîâ³ê³â. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñò.Áàíäåðè, 3-é ïîâ., ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, 1500ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñò.Áàíäåðè, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ãàðíà, äëÿ îõàéíèõ ëþäåé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ñòðóòèíñüêî¿, ÷àñòêîâî ìåáë³, 1500ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâå. Òåë: (096) 3923445 Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, êîëîíêà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ãàçîâà êîëîíêà, òåëåôîí, äîêóìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, âëàñíèê. Òåë: (0362) 284276; (097) 5546402 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ×åðíÿêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, êîëîíêà, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, ç ðåìîíòîì, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ñ³ì’¿, ìîæíà ç ä³òüìè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Òðèê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Öåíòð òà ³íø³ ðàéîíè. Ñó÷àñí³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³, ³íòåðíåò, êîìôîðòí³, çàòèøí³. Àâòîñòîÿíêà. Çâ³òí³ äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Ìèòòºâå ïîñåëåííÿ äî 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü.

Òåë: (0362) 433742; (098) 4496716; (050) 4359228 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 C.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âñÿ íåîáõ³äíà òåõí³êà, 2250ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 À.Ìåëüíèêà, 6 ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 À.Ìåëüíèêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ó õîðîøîìó ñòàí³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ “Áðóêë³í”, ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ìîæíà äëÿ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíà, ðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, äëÿ ñ³ì’¿, 2200ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, æèëèé ñòàí, º õîëîäèëüíèê, 2000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Â.Äèâ³ç³¿, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, 1800ãðí. Òåë: (098) 5779974 Â.Äèâ³ç³¿, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðàí³øå íå çäàâàëàñü, 3000ãðí. + ë³÷èëüíèêè, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (096) 1595772, (050) 2657270 Â.Äèâ³ç³¿, ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1900ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Â.×îðíîâîëà, 4 ïîâåðõ, ðåìîíò, âîäà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2700ãðí. Òåë: (098) 5779974 ³ä³íñüêà, 1-é ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ñèãíàë³çàö³ÿ, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, âñÿ òåõí³êà, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ãðóøåâñüêîãî, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, áîéëåð, 1700ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ä.Ãàëèöüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 2400ãðí.+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (096) 9690785 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, æèëèé ñòàí, 2600ãðí. Òåë: (067) 7978726 Äóáåíñüêà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Äóáåíñüêà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿, 1500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ª.Êîíîâàëüöÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîðîøèé ðåìîíò, 1800ãðí + ë³÷èëüíèêè, äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êàâêàçüêà, ìåáëüîâàíà, õîðîøèé ðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí + êîìïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êè¿âñüêà, 2 ïîâåðõ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Òåë: (067) 7978726 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2900ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëåíêà, æèëèé ñòàí, 2000ãðí. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2500ãðí. Òåë: (097) 7645429 Êîðîëüîâà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, òåëåôîí, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Êîðîëüîâà, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Ëåðìîíòîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äîðîãî, âëàñíèê, ïåðåäîïëàòà. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 Ëåðìîíòîâà, 80 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, äàõîâà êîòåëüíÿ, 6000ãðí, êîìïîñëóãè. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ëåðìîíòîâà, íîâîáóäîâà, äîðîãî, ïåðåäîïëàòà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïëàòîñïðîìîæíèõ ëþäåé, áàæàíî äëÿ ñ³ì’¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ºâðîðåìîíò, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (097) 7645429 Î.Äóíäè÷à, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 3200ãðí. Òåë: (096) 9690785 Î.Äóíäè÷à, êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ðåìîíò, 2400ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726 Î.Äóíäè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2300ãðí. Òåë: (096) 9690785 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2300ãðí. Òåë: (067) 7978726

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ñó÷àñíà êâàðòèðà äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 3500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, 6 ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 3500ãðí.+ñâ³òëî. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ìåáëüîâàíà, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, 3700ãðí. Òåë: (067) 7978726 Ñîáîðíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, 2500ãðí. Òåë: (098) 5779974 Ñîáîðíà, áîéëåð, ìåáëüîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7645429 Ñîáîðíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Õîðîøèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 1600ãðí + êîìóíïîñëóãè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Öåíòð, 2-ïîâåðõ, ìåáëüîâàíà, 2300ãðí. + êîì.ï. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, 3200ãðí., äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, º âñå. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Òåë: (067) 9874348 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 4000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ×àéêà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (050) 9823703

×îòèðèê³ìíàòíó Ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 3000 + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ Êâàðòèðà. Ñòóäåíòàì àáî ñ³ì’¿. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776

Áóäèíêè 1/2 áóäèíêó, ð-í Áîÿðêè. Òåë: (068) 0534141 Á.Áîðîâöÿ, ï³âáóäèíêó, ìåáëüîâàíà. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Áóäèíîê Ãðàáíèê, 3 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, êàì³í, ãàðàæ, 8000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ×åðâîí³ ãîðè, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, ºâðîðåìîíò, 3000ãðí. Òåë: (098) 5779974 Áóäèíîê ñó÷àñíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäèíîê, âñÿ òåõí³êà, ìåáë³, ºâðîðåìîíò, 4000ãðí. + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäèíîê, íîâèé, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, äâ³ð, íîâèé ðåìîíò, 7000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ³ä³íñüêà, 1000ãðí + ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Êîòåäæ, Âàñèëü÷åíêà, Öåíòð, ºâðîðåìîíò, âëàñíèê, ïåðåäîïëàòà, äîðîãî. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 Ïîëîâèíà áóäèíêó, Òèííå, îêðåìèé äâ³ð, ìåáëüîâàíèé, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Òèííå, áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2500ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Öåíòð, êîòåäæ, âñå ºâðî, äîðîãî, ïåðåäîïëàòà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, ìåáë³, ðåìîí, âñÿ òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Çäàì êâàðòèðó Ò²ËÜÊÈ äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â. Òåë: (063) 4575913

Áóäèíêè Çäàì òèì÷àñ³âêó ð-í ñïèðòçàâîäó, äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿. Òåë: (095) 4116579

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ í³÷íîãî êëóáó Ìàãíàò, ìàñàíäðà, â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, äëÿ äâîõ õëîïö³â. Òåë: (098) 4668002 Âðåì’ÿíêà, äëÿ ñòóäåíò³â, 800ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì, Âåðáîâà. Òåë: (067) 3188470 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9429406; (093) 6758396 ijâ÷àòàì-çàî÷íèöÿì, ð-í Àâòîâîêçàëó. Òåë: (067) 9542069 ijâ÷èí³ íåäîðîãî. Òåë: (0362) 281127; (096) 4508934 ijâ÷èí³, Ñ.Áàíäåðè. Òåë: (097) 9124021 ijâ÷èí³, Öåíòð. Òåë: (067) 1489686 ijâ÷èí³. Òåë: (03622) 58736 Äâîì çàî÷íèêàì. Òåë: (098) 2714414 Äëÿ ä³â÷èíè, áåç ãîñïîäàðÿ, Öåíòð, 400ãðí. Òåë: (096) 2695654 Äëÿ ñòóäåíò³â-çàî÷íèê³â. Òåë: (067) 7229907 Äóáåíñüêà, äëÿ ä³â÷èíè, ê³ìíàòà íà äâîõ, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 Çàî÷íèêàì. Òåë: (068) 1368177 Çäàì ê³ìíàòó 2-3 õëîïöÿì. Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, á³ëÿ ÇÎØ ¹12. Òåë: (066) 6280174 Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó äëÿ ñ³ì’¿, 1000ãðí + ñâ³òëî. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

Çäàì ê³ìíàòó â ãóðòîæèòêó, ìåáëüîâàíà, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714

Çäàì ê³ìíàòó

ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, âñ³ çðó÷íîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì. Òåë: (097) 3036624 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 800ãðí. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ʳìíàòà äëÿ 2 õëîïö³â, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 6280174 Êè¿âñüêà, äëÿ õëîïöÿ, áåç âëàñíèêà, 480ãðí. Òåë: (067) 7229907 Êè¿âñüêà, äëÿ õëîïöÿ, ç âëàñíèêîì, ì³ñöå 400ãðí. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Êè¿âñüêà, îêðåìà ê³ìíàòà, äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, 550ãðí. Òåë: (067) 7229907 Êí.Îëüãè, îêðåìà ê³ìíàòà, äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, ºâðîðåìîíò, 600ãðí. Òåë: (067) 7229907 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, ê³ìíàòà íà äâîõ, ì³ñöå 350ãðí. Òåë: (067) 7229907 ̳ðþùåíêà, äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, õîðîø³ óìîâè, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907 ̳öêåâè÷à, äëÿ õëîïö³â, áåç âëàñíèêà, ì³ñöå 500ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ïðàöþþ÷³é ä³â÷èí³. Òåë: (096) 3370698 Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ñòóäåíòàì àáî ïðàöþþ÷èì, ìåáëüîâàí³, 2 ê³ìíàòè, â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (068) 0488692; (096) 0597983 Ñòóäåíòàì, ñòóäåíòà-çàî÷íèêàì, Áàñ³â Êóò, âñ³ çðó÷íîñò³, â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ³íòåðíåò. Òåë: (098) 4496566 Õëîïöÿì ðîáî÷èì, ñòóäåíòàì, ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ³ä³íñüêà, âëàñíèê. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 ×åðíÿêà, ì³ñöå äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðîæèâàííÿì âëàñíèö³, 400ãðí. Òåë: (067) 7229907

ËÓÖÜÊ Äëÿ äâîõ ä³â÷àò. Òåë: (050) 1644275 Çäàì 2 ê³ìíàòè ó âëàñíîìó áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, â ð-í³ âóë.Áîãà÷óêà. Òåë: (098) 5152496; (050) 8689248 Ðàéîí ÃÏÇ. Òåë: (095) 2107153

1.19

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, ñ³ì’ÿ. Òåë: (096) 3453337 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Íà òðèâàëèé òåðì³í, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

Òðèê³ìíàòíó Íà òðèâàëèé òåðì³í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ѳì’ÿ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458

²íø³ Áóäü-ÿêèé ð-í. ×àñòèíó áóäèíêó àáî áóäèíîê. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Áóäü-ÿêó. Áóäü-ÿêèé ð-í. Êâàðòèðó, òåðì³íîâî, ó âëàñíèêà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Áóäü-ÿêó. Æèòëî äî 3000 ãðí, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 8634289 ʳìíàòó, ì³ñöå â ê³ìíàò³, äëÿ ä³â÷àò, õëîïö³â. Òåë: (067) 7229907, (050) 2657271 Êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776

ËÓÖÜÊ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó

Îäíîê³ìíàòíó

Òåðì³íîâî çí³ìó êâàðòèðó â Ëóöüêó äî 1500ãðí. Òåë: (097) 0854743; (095) 5223782

1-, 2-ê³ìíàòíó

êâàðòèðó çí³ìó äëÿ ñåáå. Ç ðåìîíòîì, ìåáëüîâàíó, áàæàíî ç òåõí³êîþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960; (066) 2671277

Àáî Äâîê³ìí.êâ. Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, ÇÎØ ¹12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ ×àéêè, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, Ñîáîðíà, ñ³ì’ÿ. Òåë: (096) 3453337 Áîÿðêà, Þâ³ëåéíèé, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áóäü-ÿêèé ð-í äî 1500. Òåë: (0362) 635389, 431950 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Áóäü-ÿêèé ð-í. Êâàðòèðó, òåðì³íîâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ, ñ³ì’ÿ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ѳì’ÿ, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

Äâîê³ìíàòíó Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

1.23

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889 3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Äà÷íà ä³ëÿíêà íà áóä.ìàòåð³àëè. Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä äà÷ó, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (096) 0301888 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà íà àâòîìîá³ëü. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, Íîâà Óêðà¿íêà, îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com

ËÓÖÜÊ Á=1 Îáì³íÿþ 1/3 ñòàðîãî ïðîáëåìíîãî áóäèíêó, íà ñòà䳿 ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü âóë.×åõîâà íà æèòëî Ëóöüê, гâíå, 120000ãðí. Òåë: (095) 5709119

1.28

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

8êì â³ä гâíîãî íà гâíå. Áóäèíîê çàâåðøåííèé, ç óñ³ìà âèãîäàìè, 223 êâ.ì, íà êâàðòèðó. Òåë: (068) 0330969 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ. íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, íà òðèê³ìí.êâ. Òåë: (068) 6242474; (097) 4788845 гâíå íà Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ. íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Ñìèãà íà гâíå. Äâîê³ìí.êâ. íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706

1.30

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Â.Æèòèí. Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, öåãëÿíå, 1500 êâ.ì, òåðèòîð³ÿ-á³ëüøå îäíîãî ãåêòàðà, îãîðîäæåíà øèôåðîì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808


1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

Âåëèêèé Æèòèí, ìàãàçèí ä³þ÷èé ç îáëàäíàííÿì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 722500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ãîðîäîê. Ïðèì³ùåííÿ 800 êâ.ì., ç ä³þ÷èì á³çíåñîì, 0.50ãà ïðèâàòèçîâàíî, õîðîøå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, õîðîøèé ï³ä’¿çä, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîùà. Ïðèì³ùåííÿ êîìåðö³éí³ (àäì³í.áóä³âë³, ñêëàäè, áîêñè), êàï³òàëüí³ ñïîðóäè 2000 êâ.ì., öåãëÿí³, êîìóí³êàö³¿, 1.5ãà çåìë³, 120000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Çäîëáóí³â, òîðãîâî-îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, 170 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 1 ïîâåðõ ìàãàçèí, 2 ïîâåðõ îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êâàñèë³â, áàçà, 1100 êâ.ì, íàôòî-áàçà, äâà ðåçåðâóàðè, 1,1ãà çåìë³, º çàë³çíà êîë³ÿ, º íàñîñíà îïåðàòîðñüêà áóä³âëÿ, 750000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êâàñèë³â. Âèðîáíè÷à áàçà, 3àíãàðè, ñòîëÿðíèé öåõ, öåõ ïî âèð-âó áðóê³âêè, êîìóí³êàö³¿, òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ, çåìë³ 0,22ãà, 130000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êîëîäåíêà. ijþ÷èé àâòîðåìîíòíèé êîìïëåêñ, ìàãàçèí, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, áîêñè ç ÿìîþ, ìèéêà, øèíîìîíòàæ,çåìë³ 0,19ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 4400000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êîëîäåíêà. Ïðèì³ùåííÿ, 1200 êâ.ì, çåìë³ 0,42ãà, ê³ìíàòà, ñ/â, äâà ñåïòèêà, ïîæåæíà ÿìà, 7 áëîê³â, õîëîäèëüíà êàìåðà, 90000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîðåöü. Çàâîä, 5000 êâ.ì, 3ïîâåðõè, 7ïðèì³ùåíü, àâòîìèéêà 50 êâ.ì, âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä, ÑÒÎ 200 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ìëèí³âñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, 100 êâ.ì., 0.12ãà, 25êì â³ä гâíîãî, 19000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 5êì â³ä ì.гâíå. Òåë: (067) 3816986 ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 6-òà Ãâàðä³éñüêà, íåæèòëîâå ïðèì³ùåíÿ, òèïîãðàô³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1155ãà, 350000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Àâòîâîêçàë, ïðèì³ùåííÿ, êàôå ïðàöþþ÷å, 240 êâ.ì, ç îáëàäíàííÿì òà ìåáëÿìè, 1200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

Àäì³í³ñòðàòèâíî-

ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 200 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (097) 7048471 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 16 êâ.ì., âñ³ êîìóåí³êêàö³¿, ñàí.âóçîë, 18000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, ïðèì³ùåííÿ (ä³þ÷èé á³çíåñ), 200 êâ.ì., ðåìîíò, îáëàäíàííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íå ì³ñöå, 170000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóä³âåëüíèê³â, àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, ãàðàæ íà âåëèêèé àâòîáóñ, îõîðîíÿºòüñÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 350/êâ.ì. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóêîâèíñüêà, ïðèì³ùåííÿ, 2 ïîâåðõ, 140 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 672000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Â.×îðíîâîëà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 165 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 380Âò, 330000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ³ä³íñüêà, ä³þ÷èé ìàãàçèí, 54 êâ.ì., 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âàãîí÷èê ïîáóòîâèé. Òåë: (0362) 644353, 629905 Âàãîí÷èê, áî÷êà 3 ³ 6 êóá.ì, áóäêà ç ìàøèíè. Òåë: (0362) 245465; (067) 9348489 Âèðîáíè÷î-àäì³í³ñòðàòèâíå ïðèì³ùåííÿ 509 êâ.ì, 17 êì. â³ä гâíîãî, õîðîøèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,2ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 85000 òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ãàãàð³íà, ïðèì³ùåííÿ, 350 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà ï³ä àâòî, 160000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äóáåíñüêà, ìàãàçèí, 200 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Äóáåíñüêà, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 100 êâ.ì, ðåìîíò, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 ÅCO êàá³íè: ìîäóëüí³ ê³îñêè ç³ ñêëîïëàñòèêà. Òåë: (063) 7330330 Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, àâò.îïàëåííÿ, ðåìîíò, âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com ʳîñê, íà ïðîäóêòîâîìó ðèíêó, ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (067) 1527517 Êàâêàçüêà, ïðèì³ùåííÿ, 250 êâ.ì, 6 êàá³íåò³â, äóøåâà êàá³íà, 2 ñ/â, êóõíÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìåáë³, 150000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êàôå ä³þ÷å, öåíòð ì³ñòà, 150 êâ.ì., ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êè¿âñüêà, ïðèì³ùåííÿ, 17 êâ.ì, â³êíà íà äîðîãó, áåç îêðåìîãî âõîäó, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè ìîðñüê³ 3-5-20-40 òîí, ê³îñê òîðãîâèé, âàãîí÷èê. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

Êîíòåéíåðè íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Êîðîëüîâà, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 84,5/4 êâ.ì, ðåìîíò, óòåïëåíå, ì/ï â³êíà, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 84500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðîëüîâà, òîðãîâî-îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, 196 êâ.ì, òîðãîâèé öåíòð, â³ëüíå ïðèçíà÷åííÿ 650äîë-1ì.êâ. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 210 êâ.ì, ðåìîíò, êîìóí³êàö³¿, îêðåìèé âõ³ä, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 90/15-16-35 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, ë³÷èëüíèêè, îêðåìèé âõ³ä, 65000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ̳öêåâè÷à, ïðèì³ùåííÿ 55 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 88000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (0362) 434012; (067) 5814035, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Ãàãàð³íà, 135 êâ.ì., íîâèé, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 130000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, Äóáåíñüêà, 130 êâ.ì., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 70000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ìàãàçèí ä³þ÷èé ïðîäóêòîâèé, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 70 êâ.ì., çðó÷íèé ï³ä’¿çä, ïàðêîâêà äëÿ àâòî, 95000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí ä³þ÷èé, á³ëÿ ãîòåëþ “Ìàðëåí”, ç îáëàäíàííÿì, 50000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ìàãàçèí, Êîðîëüîâà ä³þ÷èé, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàãàçèí, ð-í ðèíêó, 90 êâ.ì., 180000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ìàéñòåðíÿ ñòîëÿðíà, 10 âåðñòàò³â. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ 85 êâ.ì., ðåìîíò, 55000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìèðó ïðîñï., ïðèì³ùåííÿ, 52 êâ.ì., 85000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íåæèòëîâå, ïðèì³ùåííÿ ³ä³íñüêà íîâîáóäîâà, öîêîëü, ïîâíîö³íí³ â³êíà, 20 êâ.ì, ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, 153000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Íåçàâåðøåíå, áóä³âíèöòâî Êè¿âñüêà ð-í çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà, êîðîáêà öåãë., 150 êâ.ì, öîêîëü+ 2 ïîâåðõè, ä³ëÿíêà 0.065ãà â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ 595000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Îô³ñ, Á³ëà, 50 êâ.ì, àäì³í-îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Îô³ñíå, ïðèì³ùåííÿ Ñò.Áàíäåðè, 45 êâ.ì, ðåìîíò, 595000, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó ç ðåìîíòîì â íîâîáóäîâ³. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ï.Ìîãèëè, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 560000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ϳâí³÷íèé, àäì³íïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì, º äâà âõîäè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ó÷áîâèé êëàñ, âåëèêèé ãàðàæ, 2960ãðí-1êâ.ì. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ϳâí³÷íèé, ä³þ÷èé ñòîìàòêàá³íåò, 74 êâ.ì, º ðåíãåí-êàá³íåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ϳâí³÷íèé, ìàãàçèí, ä³þ÷èé, ç îáëàäíàííÿì, 70 êâ.ì., 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 ϳâí³÷íèé, ïðèì³ùåííÿ êàôå, 108 êâ.ì, 55000. Òåë: (067) 9103444 Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì, âóë.Îñòàôîâà, 3. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950 Ïðèì³ùåííÿ Ãðàáíèê òîðãîâî-îô³ñí³ 707,4 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ Ìëèí³âñüêà âèðîáíè÷³, 2 ïîâåðõè, áîêñè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.33ãà, 300000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ Î.Äóíäè÷à, íåæèòëîâå, 231 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êîìóí³êàö³¿, 150000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Ä.Ãàëèöüêîãî, 50 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 21000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Ìàçåïè ãåòüìàíà, 100 êâ.ì, áîéëåð, îêðåìèé âõ³ä, 3 ê³ìíàòè ïî 30 êâ.ì, 850000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ, Ñîáîðíà, á³ëÿ “Ëàãóíè”, 115 êâ.ì., 9 ê³ìí, îêðåìèé âõ³ä, óïîðÿä.ïîäâ³ð’ÿ, ðåìîíò, äîìîôîí, ñèãíàë³ç., 72000. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 0301888 Àäð: www.vlasna-rv.com Ïðèì³ùåííÿ, Áîÿðêà, 180 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, ñàí.âóçîë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 105000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçåë, 18000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 27 êâ.ì., 33000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Ìèðó ïðîñï., 52 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Îñòàôîâà, 65 êâ.ì, + 30 êâ.ì, òàìáóð, ðåìîíò, 810000. Òåë:

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

(0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, Ñò.Áàíäåðè, 44 êâ.ì. (3 îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, ñàí.âóçîë), ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 42000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, Òåàòðàëüíà ïëîùà, 90 êâ.ì., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, 180000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, á³ëÿ ïðîä.ðèíêó, 130 êâ.ì., ï³ä àïòåêó, áàíê, ìàãàçèí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 230000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íåæèòëîâå ̳öêåâè÷à öåíòð 2/3Ö, 95 êâ.ì, ðåìîíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 142500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, 70 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, (ä³þ÷èé ìàãàçèí), çðó÷íå ïðîõ³äíå ì³ñöå, 140000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñ.Áàíäåðè, îô³ñ ç îêðåìèì âõîäîì, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, ìåáë³, 57000. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 Ñ.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 71 êâ.ì, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 3 êàá³íåòè, ñ/â, ìåáë³, 440000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ñêëàäñüêà áàçà, 8êì â³ä гâíîãî, 1500 êâ.ì, º çåðíîñõîâèùå òà âè-âî ì/ï â³êîí, çåìë³ 0,8ãà, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ñêâàæèíà, îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Ñîáîðíà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 58 êâ.ì, º â³êíà, ñ/â, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñò.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ìàãàçèí, 115 êâ.ì., õîðîøèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ñòîëÿðíèé öåõ. Òåë: (099) 0249309 Öåíòð, êàôå, 550 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 300000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Öåíòð, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 56 êâ.ì, 46000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Öåíòð, îô³ñ, 57 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ 300 êâ.ì, ï³äâàëüíå, îêðåìèé âõ³ä, äîêóìåíòè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 55000 òîðã. Òåë: (097) 8634289 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå, îêðåìî ñòîÿ÷å, 250 êâ.ì, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9103444 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 300 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿, 52000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 65 êâ.ì +30 êâ.ì, ðåìîíò, òîðåöü, öîêîëü. Òåë: (067) 3630327 ×åðíÿêà, ïðèì³ùåííÿ 70 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, ºâðîðåìîíò, 80000. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Þâ³ëåéíà, ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 660 êâ.ì, îô³ñ, âèñòàâêîâèé çàë, çà¿çä ôóðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, 3200ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ìàãàçèí íà ðèíêó “ϳâí³÷íèé”, 10 êâ.ì, ç ìåáëÿìè. Òåë: (095) 4210352 Íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 150 êâ.ì, Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, 6500ãðí/êâ.ì. Òåë: (066) 9471928 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä, âèðîáíèöòâî, 72 êâ.ì, ç³ ñâ³òëîì òà îõîðîíîþ, â ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³, 70000ãðí. Òåë: (095) 5709119 Ïðîäàì. Êîíòåéíåð ç ì³ñöåì íà ðèíêó “Ïðèâ³ç”, íåäîðîãî. Òåë: (0332) 280441; (066) 4759302 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 5êì â³ä Ëóöüêà, òðàñà Ëóöüê-Äóáíî, ïðèâàòèçîâàíå, ïðèçíà÷åííÿ-ñòîëÿðíèé öåõ, òà ïðèâàòèçîâàíà ç/ä 0.32ãà, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154

Îðåíäà Êëåâàíü-2. Öåíòð, ê³ìíàòà 33 êâ.ì., îêðåìèé âõ³ä, âèõ³ä íà öåíòðàëüíó âóëèöþ, ïîðó÷ ðèíîê, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, çóïèíêà ìàðøðóòêè. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2885525; (0362) 270138

вÂÍÅ Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ïðèì³ùåííÿ 220 êâ.ì, îòîïëþºòüñÿ, ð³âíà ï³äëîãà, ë³÷èëüíèê, îõîðîíà, ìîæëèâî ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí àáî ñêëàä, º îô³ñè, 25 ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 8634289 Á³ëÿ ÒÖ “×àéêà”, ïðèì³ùåííÿ, 86 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 150 ãðí/êâ.ì. Òåë: (098) 4455131 Áîêñ ç ÿìîþ, 100 êâ.ì. Òåë: (067) 7693577 Áóäü-ÿêèé ð-í, ñêëàäè, º ð³çí³ âàð³àíòè, ï³ä âèðîáíèöòâî òà çáåð³ãàííÿ. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ³ä³íñüêà, ïðèì³ùåííÿ 300 êâ.ì, äâà âõîäè, ôàñàä, áåç ðåìîíòó, êîìóí³êàö³¿, ï³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ, ìîæëèâèé ïðîäàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8634289 ª.Êîíîâàëüöÿ, îô³ñ 95 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, 55000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Æèòèí, ñêëàä, 350 êâ.ì., ðàìïà, êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ìîæëèâî ï³ä ÑÒÎ, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà. Òåë: (067) 3626687 Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 160 êâ.ì, âóë.Îñòàôîâà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950 Êàôå, á³ëÿ ÇÎØ N12, 200 êâ.ì., ä³þ÷å, ç îáëàäíàííÿì, âåñ³ëüíèé çàë, çðó÷íå ì³ñöå, ñòîÿíêà, 16000ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (067) 7070132, (066) 8533858

Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, ðåìîíò, ñàíâóçîë, 900ãðí. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 ϳâí³÷íèé, ä³þ÷èé ñòîìàòêàá³íåò ç ðåíãåí-êàá³íåòîì, 74 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ïèâçàâîä, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 100 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â, êóõíÿ, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ïèâçàâîä, ôàñàäíå ïðèì³ùåííÿ, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, çàêðèòà ïàðêîâêà, 140 êâ.ì, 12000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ïðèì³ùåííÿ 23 êâ.ì, íàâïðîòè ðèíêó àâòîçàï÷àñòèí. Òåë: (067) 3825970 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí Îñòàôîâà 160 êâ.ì, 100ãðí/ êâ.ì. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ïåðóêàðíþ, àïòåêó, Âåðåñíåâå, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (068) 0604727 Ïðèì³ùåííÿ ñêëàä÷üê³, ð-í Áóä³âåëüíèê³â, 300 êâ.ì., öåãëÿí³, ñâ³òëî, âîäà, 0.15ãà çåìë³ (îðåíäà), 50000. Òîðã. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïðèì³ùåííÿ, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, 360 êâ.ì, ïîâåðõè àâòîíîìí³ ç îêðåìèìè âõîäàìè, ö³êàâà ïðîïîçèö³ÿ ï³ä á³çíåñ. Òåë: (067) 3630327 Ïðèì³ùåííÿ, ï³ä îô³ñ, ñêëàä, Êóð÷àòîâà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ñ.Áàíäåðè, ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Ñêëàä ç ðàìïîþ, 400 êâ.ì. Òåë: (067) 7693577 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 160 êâ.ì, ðåìîíò. Òåë: (067) 3630327 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, 1-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, 5600ãðí, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ßìà â áîêñ³ ï³ä àâòîáóñ. Òåë: (095) 3372281

ËÓÖÜÊ Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ïî àâòîðåìîíòó êâàë³ô³êîâàíîìó ìàéñòðó. Òåë: (099) 3228903

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áóäü-ÿêèé ð-í, ïðèì³ùåííÿ, ïðîõ³äíå ì³ñöå, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Êîíòåéíåð, àáî êóíã. Òåë: (067) 3625501 Êîíòåéíåð, êóíã àáî âàãîí÷èê. Òåë: (098) 1127796 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä êîìåðö³þ äî 50 êâ.ì., â ëþäíîìó ì³ñö³. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ àáî ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ, â îðåíäó. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñàëîí êðàñè, 65-80 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïðèì³ùåííÿ, îðåíäà, ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

1.50

Áóäèíêè òà äà÷³

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Êè¿âñüêà îáë. Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, áóäèíîê, 80 êâ.ì, 46/15 êâ.ì, âåðàíäà, ñàä, îãîðîä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, àêò íà çåìëþ, 150000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 4194617 Êðèì, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, ñàä, ïîðÿä ìîðå, 6000ãðí. Òåë: (095) 3924081 Ïðîäàì. Ìàñèâ Îçåðöå, äà÷ó 0.06ãà, º áóäèíî÷îê, ãàðàæ, 2 ñàðà¿; çåìëÿ òà áóäèíîê ïðèâàòèçîâàí³, º äåðåâà, êóù³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 8486156 Ðûâíå. Áûëÿ àâòîäðîìó, áóäèíîê 905 ãîòîâíîñòû, 2 ïîâåðõè, 157 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 1003000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ðûâíå. Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåíòðàëüí³ êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,073ãà, º àêò, 24000. Òåë: (067) 9103444 Ðûâíå. Ïðèõîäüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàðàæ, îãîðîäæåíî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 637500. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ðûâíå. Ð-í Ðèíêîâîú, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 150 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 637500. Òåë: (0362) 635389, 431950

вÂÍÅ 16-ãî Ëèïíÿ, ÷àñòèíà áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 75000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ “Òåêñòèëüíèêà”, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ñàí.âóçîë, 0.06ãà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Àãðîïåðåðîáêè, íîâîáóäîâà, 1/2 áóäèíêó, 145 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, îêðåìèé âõ³ä, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, 720000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ ÇÎØ N8, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ðåìîíò, îêðåìèé äâ³ð, çåìëÿ, 80000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Á³ëÿ Çîîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâîáóäîâà, 2 ïîâåðõè, êîìóí³êàö³¿, 96000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ Çîîïàðêó, áóäèíîê, 150 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, 90000. Òåë: (0362) 433647; (067) 7762604 Á³ëÿ Ìîíîìàõà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, æèëèé ñòàí, îêðåìèé âõ³ä, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ã³äðîïàðê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòÿæêà, êîìóí³êàö³¿, 2 ïîâåðõè, 4ê³ìíàòè, ãàðàæ â áóäèíêó, çåìë³ 0,06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327

Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âíóòð³øí³ ðîáîòè, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, 157 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.025ãà, 580000ãðí. Òåë: (096) 6597874 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, ÷îðíîâà ðîáîòà, 62000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ãàðàæ, 0.10ãà çåìë³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 60000. Òîðã. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, áóäèíîê, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, öîêîëü, 5ê³ìíàò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 32000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 407500ãðí. Òåë: (068) 3351333 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 0.10ãà, 90000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 128 êâ.ì, êóõíÿ, â³òàëüíÿ, ãàðàæ, ñ/â, 3 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 130000. Òåë: (096) 6597874 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 0.06ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüò.äî¿çä, 82000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áàñ³â êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 360/14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 3 ïîâåðõè, âåðàíäà, êîðèäîð, êóõíÿ, ñ/â, áàëêîí, õîë, 6 ê³ìíàò, ãàðàæ, 400000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áàñ³â êóò, áóäèíîê, 180/7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, 5 ê³ìíàò, ñ/â, êóõíÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,07ãà, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áàñ³âêóòñüêà, áóäèíîê, 180 êâ.ì, 230000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîæåíîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 400/9 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 2 ïîâåðõè, 6 ê³ìíàò, 2 ñ/â, êóõíÿ, 2 ãàðàæà, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áîÿðêà, 1/2 áóäèíêó, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, ãàðíèé çà¿çä, 45000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Áîÿðêà, 1/4 äåðåâÿíî-öåãëÿíîãî áóäèíêó, 45/25/20 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿, çåìë³ 0,025ãà, 220000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Áîÿðêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 75 êâ.ì, 70000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Áîÿðêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå 216 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 105000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áîÿðêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.06ãà, 120000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, êîòåäæ, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, , 0.05ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, 100000. Òåë: (067) 9103444 Áóäèíîê, ì.гâíå, ð-í “Ãàçîâèê”, âëàñíèê. Òåë: (093) 2322534 Áóäèíîê, ì.гâíå, ð-í “Ðàéñüêèé ñàä”. Òåë: (093) 2322534 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 280 êâ.ì., ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.10ãà, îãîðîäæåíî, àñôàëüò.äî¿çä, 280000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835  ð-í³ àâòîäðîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ñó÷àñíèé, 2 ïîâåðõè, äîáðîòíèé, â õîðîøîìó ñòàí³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 ³ä³íñüêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 6 ñîò çåìë³, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 250000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðáîâà, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâ., óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.08ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 130 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîðåìîíò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, 105000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåðåñíåâå, íåç.áóä³âíèöòâî, 180 êâ.ì., öåãëÿíå, âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, íàêðèòå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, õîðîøèé äî¿çä, 0.10ãà, 58000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âîëèíñüêà, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, ð³âíà, 770000ãðí. Òåë: (0362) 434948; (098) 7127105 óäðîïàðê, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., ñó÷àñíèé, ºâðîñòàíäàðò, 0.10ãà, 340000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 óäðîïàðê, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 90 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 0.08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Ãàáðèë³âñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, ïîøòóêàòóðåíî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ãàðàæ, 65000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ãàéîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 50/2,27 êâ.ì, ê³ìíàòà, êóõíÿ, ñ/â, ïîãð³á, ë³÷èëüíèêè, âîäà, ãàç, êîëîíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,0227ãà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

• •

11

Ãëèíêè âóë., 1/2 áóäèíêó, çàãàëüíà ïëîùà 40 êâ.ì., æèëèé ñòàí, 0.02 çåìë³. Òåë: (068) 3165956 Ãîðîõîâè÷, áóäèíîê öåãëÿíèé, êîòòåäæ, 145/5 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ñ/â, 3 ñïàëüí³, îêðåìèé âõ³ä, çåìë³ 0,05ãà, 89000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîðîõîâè÷, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 215 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðàáíèê, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 4 êì³íàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, êîìóí³êö೿, 120000. Òåë: (096) 6597874 Ãðàáíèê, áóäèíîê, 60 êâ.ì, 57000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 82 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ãðàáíèê, ÷àñòèíà áóäèíêó, 50 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 65000 òîðã. Òåë: (098) 4455131 Ãðàáíèê, 1/2 äåðåâ’ÿíîãî áóäèíêó, ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0439ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 467500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ãðàíè÷íèé ïðîâ., áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 78/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, 2 âõîäè, âðåìÿíêà, ñàðàé, ãàðàæ, çåìë³ 0,05ãà, 120000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãðóøåâñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âñ³ âèãîäè, 733500ãðí. Òåë: (068) 3351333 Ä.Áàãàë³ÿ, ÷àñòèíà áóäèíêó, 165 êâ.ì, ðåìîíò, 125000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äâîðåöüêà âóë., áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 140 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ðåìîíò, îêðåìî ñòîÿ÷èé ãàðàæ, 0.06ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîæåíî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Äâîðåöüêà âóë, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò çåìë³. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Äâîðåöüêà, 1/4 öåãëÿíîãî áóäèíêó, 51/30/10 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³, áåç ðåìîíòó, çåìë³ 0,015ãà, ñàðàé, îêðåìèé âõ³ä, 280000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Äâîðåöüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 78 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.035ãà, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äâîðåöüêà, áóäèíîê, 140 êâ.ì, íîâîáóäîâà ñó÷àñíèé ðåìîíò 5 ê³ìíàò, 130000. Òåë: (096) 6597874 Äâîðåöüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äí³ïðîâñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 133 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 128000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äîáðà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, áåñ³äêà, çåìë³ 0,1ãà, ñàðàé, ñàäî÷îê, 75000 õîðîøèé òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 28 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ïðèâàòèçîâàíà, îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóíàéñüêà, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, íàâ³ñ äëÿ ìàøèíè, 125000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóíàéñüêà, áóäèíîê, 70/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â íà âóëèö³, 75000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çîëîò³¿â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êîìóí³êàö³¿, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, 366750ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêà, áóäèíîê, 90/8,6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, âåðàíäà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà, 120000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.02ãà, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Âîëîäèìèðà, 1/2 áóäèíêó, 4 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 520000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Êí.Âîëîäèìèðà, áóä., 80 êâ.ì, 4 ê³ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè íà 2 ñòîðîíè, 5.2 ñîò, ì/ï â³êíà, àâò.îïàë., óòåïëåíèé, âîäà, ñåïòèê, 76000, òîðã. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 520000ãðí. Òåë: (068) 3351333 Êí.Âîëîäèìèðà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 88 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, áåç ðåìîíòó, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 2 êîòëà, 81000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðíèíñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 314/24 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, òåëåôîí, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, ï³äâàë, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 180000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.05ãà, 220000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòðîìñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 220000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êðåìåíåöüêà, 20, áóäèíîê, 100 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950 Ë.Òîëñòîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, 130 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ãàðàæ, 120000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ë.Óêðà¿íêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 240 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâîáóäîâà, êîðèäîð, ê³ìíàòà, çàë, êîòåëüíÿ, ñïàëüíÿ, 2 äèòÿ÷³, ñ/â, âñ³ çðó÷íîñò³, 250000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765


12

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Ë.Óêðà¿íêè, ÷àñòèíà áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, âñ³ âèãîäè, êàíàë³çàö³ÿ, ñàä, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ë³í³¿, 1/2 áóäèíêó öåãëÿíîãî, 85 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, æèëèé ñòàí, 750000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ë³í³¿, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäà, õîðîøèé ðåìîíò, ëàíäøàôòíèé äèçàéí, âîäîñïàä, çåìë³ 0,07ãà, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ë³í³¿, áóäèíîê, íîâèé, íåçàâåðøåíèé, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìåòàëî ÷åðåïèöÿ + êîðî¿ä, îãîðîäæåíèé, êàì³í, çåìë³ 0,06ãà, 1600000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ëèòîâñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, 42500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëóöüêå ê³ëüöå, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 1-èé ïîâåðõ, 90% ãîòîâíîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 765000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ìàëîð³âíåíñüêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 128 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, 147500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìåæîâà, áóäèíîê, 41.3 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âñ³ âèãîäè, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìîëîä³æíå, Ðåøåòí³êîâà âóë, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãë., 2-ïîâ., 100 êâ.ì., 2 òóàëåòè, 2 êóõí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîäæåíî, 130000. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Í.Õàñåâè÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, 92 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïàðêîâêà, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íåñòåðîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 320 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ñåïòèê, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ, 300000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâèé Äâ³ð, 200 êâ.ì., íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 140000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150/10 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 3 ê³ìíàòè, çàë, ñ/â, ïîäâ³ðÿ íå âïîðäêîâàíå, 110000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ë³÷èëüíèêè, ñàä, 185000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, 244 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 2 âõîäè, 2 êóõí³, ãàðàæ, êîìóí³êö೿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 146000. Òåë: (096) 6597874 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, êîðîáêà ç áëîê³â, íàêðèòà ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ìàíñàðäà, çåìë³ 0,1ãà, 296000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, êîòåäæ, 165 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, 1000000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, íîâèé, “ï³ä êëþ÷”, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, æèëèé ñòàí, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê, öåãëÿíèé, íîâèé, 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ºâðîñòàíäàðò, “ï³ä êëþ÷”, ãàðàæ, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 120000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 220 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, âõ³äí³ äâåð³, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, êîðî¿ä, çðó÷íèé äî¿çä, 0.10ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâèé Äâ³ð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 0.10ãà, 63000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, öåãë.áóäèíîê, 150 êâ.ì, ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, íàêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ôàñàä, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Íîâèé äâ³ð, íîâîáóäîâà, 200 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äãîòîâëåíèé ï³ä ïîêðàñêó, çåìë³ 0,095ãà, 1040000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Íîâîäâ³ðñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 110/8 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 5 ê³ìíàò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç, ñåïò³ê, âîäà, ñàðàé, ï³äâàë, òåïëèöÿ, çåìë³ 0,08ãà, 115000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íüþòîíà, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Îñòàôîâà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 76 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 2 îêðåìèõ âõîäà, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ϳâí³÷íèé, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ñó÷àñíèé “ï³ä êëþ÷”, 0.11ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 200000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ïàíô³ëîâö³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 225/4 êâ.ì, íåçàâåðøåíèé ðåìîíò, 7 ê³ìíàò, êóõíÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ öåíòðàëüíà, 200000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèõîäüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 200000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïóøê³íà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 135 êâ.ì, ãàðàæ, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, º ì³ñöå äëÿ òåðàñè, 92000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í “Ë³í³¿”, 1/2 áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 80 êâ.ì, 70000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê öåãëÿíèé, 5 ê³ìíàò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 3351333 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, íîâèé, ºâðîñòàíäàðò, áàñåéí, 0.06ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 100 êâ.ì., îêðåìî ñòîÿ÷èé, âñ³ çðó÷íîñò³, ç ðå-

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³ —

ìîíòîì, ãàðàæ, 0.06ãà çåìë³, 100000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ð-í “ë³í³é”, ï³â-áóäèíêó, 80 êâ.ì., öåãëÿíèé, ãàðàæ, “âðåì’ÿíêà”, 0.04ãà, 70000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, 48,8/28,2/7,3 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, æèëèé ñòàí, äâ³ð íà 2 ñ³ì’¿, 391000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ð-í Ãàçîòðîíó, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9103444 Ñ.Áàíäåðè, áóäèíîê øëàêîâèé, 100 êâ.ì, îêðåìîñòîÿ÷à ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, ÷àñòèíà áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñâîáîäè, áóäèíîê, êîòòåäæ, 140/2 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 3 ñïàëüí³, 2 ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 73000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñêëÿðåíêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 120 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ñàéäèíã, ãàðàæ, 140000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñêîðîïàäñüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 250/20 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, êóõíÿ, çàë, êàì³í, 4 ñïàëüí³, ãàðäåðîáíà, êàá³íåò, ñàðàé, áàíÿ, ñòàâî÷îê, 160000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñëîâ’ÿíñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, öåãëÿíîãî, 273 êâ.ì, ãàðàæ, êîìóí³êö೿, 110000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 73.2 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Ñòàðèöüêîãî, áóäèíîê, 70/4 êâ.ì, æèëèé ñòàí, çðó÷íîñò³, óòåïëåíà ï³íîïëàñòîì, ì/ï â³êíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,04ãà, 58000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòàðèöüêîðãî, áóäèíîê ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ, 73,2 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 408000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Òèíí³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.03ãà, 78000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèííå, 1/2 öåãëÿíî-øëàêîâîãî áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ðîçïî÷àòèé ðåìîíò, êîëîäÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,03ãà, 295000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë, áóäèíîê öåãë., 130 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, îáëàøòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, çðó÷íå ì³ñöå, 125000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 250 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, öîêîëü-êóõíÿ, 5-ê³ìíàò, êàì³í, êîòåëüíÿ, êëàäîâêà, ãàðàæ, ñ/â, áàëêîí, 1500000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Òèííå, íåç.áóä. öåãë., 200 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïëàñò.â³êíà, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, 0.13ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 85000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, Ëóãîâà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ïîëüñüêèé 60âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 365500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Òèííå, Òèíí³âñüêà âóë., 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 80 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.07ãà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, öåãëÿíèé, 220 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, ìåáë³, 2 ãàðàæà, 0.20ãà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ïðàâà ñòîðîíà, 150000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 85 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.06ãà, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òè÷èíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 218/11 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ãîñòèííà, êàá³íåò, òàìáóð, êîòåëüíÿ, ñ/â, 2 ñïàëüí³, áåñ³äêà, 390000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Õàðê³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, ãàç â ãðóáêàõ, âîäà, ñâ³òëî, áåç çåìë³, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Õåðñîíñüêà, áóäèíîê, 160/3 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãðàí³òí³ ï³äâ³êîííÿ, ôàñàä çðîáëåíèé, º ñòàðà õàòà, çåìë³ 0,03ãà, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ö³îëêîâñüêîãî, ÷àñòèíà áóäèíêó, äåðåâ’ÿíîãî, ïîãð³á, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,05ãà, 125000, òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Öàðñüêå Ñåëî, êîòåäæ, 200 êâ.ì., öåãëÿíèé, 2-ïîâ.., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.05ãà, àñôàëüò.äî¿çä, 90000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, íåç.áóä., öåãë., 180 êâ.ì., âñòàíîâëåíí³ â³êíà, äâåð³, íàêðèòå, îøòóêàòóðåíî, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, ãàç ïîðó÷, 0.10ãà, 80000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, 50 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 Öåíòð, áóäèíîê öåãëÿíèé, íåïîäàë³ê îðãàííîãî çàëó, 100 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 800000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Öåíòð, êîòåäæ, 200 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, 2 ãàðàæà, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê, 250 êâ.ì, 3ïîâåðõè, 6ê³ìíàò, 2 ñ/â, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, äâ³ð-ê³ñòêà, ãàðàæ, âîëºðè, 1040000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 ×îðíîâîëà, áóäèíîê, êîòåäæ ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 162 êâ.ì, ãàðàæ, çåìåëüíà

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

ä³ëÿíêà 0,03ãà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êîìóí³êàö³¿, 110000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Øåêñï³ðà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 43,4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ê³ìíàòè, êîðèäîð, êóõíÿ, ñ/â, ñâ³æèé ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ ç ï³äâàëîì, 49000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øòåéíãåëÿ, ÷àñòèíà áóäèíêó, æèëèé ñòàí, âñ³ âèãîäè, îêðåìèé âõ³ä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. 12êì â³ä Ëóöüêà, ñ.Ãîðîäíèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 69 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàçîâå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ëüîõ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (095) 8517608 25 êì â³ä гâíîãî, 1-øà ë³í³ÿ äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ñâ³òëî, îãîðîäæåíà, 10õâ äî ïîòÿãó, ôðóêòîâèé ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 9468907 Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, 160 êâ.ì., êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàðàæ, 0.10ãà, 48000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàáèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (068) 0205505 Áàðìàêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, öîêîëü + 2 ïîâåðõè, 400 êâ.ì, ìîæëèâî íà 2 ñ³ì’¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 1190000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Áàðìàêè, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ï³ä ìåòàëî÷åðåïèöåþ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.10ãà, 55000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 0.35ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áðîííèêè, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ñâ³òëî, 0.254ãà, ïðèâàòèçîâàíàî, 30000, òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Áóäèíîê öåãëÿíèé, 15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125  ð-í³ ã³äðîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 98 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, 600000ãðí. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Â.Îìåëÿíà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, áóäèíîê íà 2 ñ³ì’¿, îêðåì³ âõîäè òà çà¿çäè. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4255985 Âåðåñíåâå, áóäèíîê, íîâèé, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, 0.24ãà çåìë³, 135000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîðîäèùå, 1/2 áóäèíêó, 160 êâ.ì. Òåë: (093) 2322534 Ãîðîäîê, áóäèíîê, 200/90/15 êâ.ì, 2002ð, çàáóäîâè, çàâåðøåíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ. ÀÍ “Âàøà îñåëÿ”. Òåë: (0362) 430749; (067) 9467715 Ãîùà, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 0.12ãà çåìë³, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 8 ñîò çåìë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 25 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 êì³íàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 56 êâ.ì, 3 êì³íàòè, ãàç, âîäà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áî÷àíèöÿ, áóäèíîê øëàêîâèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 622362; (097) 2070448 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ãîðáàê³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, ãàç ó áóäèíêó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Ãîùàíñüêèé ð-í, Êóðîçâàíè, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 627576; (098) 6065582 Ãîùàíñüêèé ð-í, ϳäë³ñêè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 69 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, âîäà, ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 30000. Òåë: (096) 6597874 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ïîäîëÿíè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 80 êâ.ì, 2 âõîäè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,63ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (097) 3542408 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèìîí³â, áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, ãàç, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâèé äàõ, 9õ12 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,4ãà, ñâ³òëî, âëàñíèê, 200000ãðí. Òåë: (099) 9880015; (098) 2732095 Ãîùàíñüêèé ð-í, Òó÷èí, 1/2 äåðåâÿíîãî áóäèíêó, 65/44/12,5 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ïîãð³á, ñàðàé, ãàç ïîðó÷, çåìë³ 0,23ãà, 120000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ãîùàíñüêèé ð-í, Òó÷èí, áóäèíîê, 72/12 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Âè÷àâêè, áóäèíîê, ñòàðèé, ïðèâàòèçîâàíà çåìë³, 30000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (098) 8266497 Äåìèä³âñüêèé ð-í, Áîðåìåëü, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,

1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

â³êíà íîâ³, çåìë³ 0,2ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 38000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Äóáåíñüêèé ð-í, Ìîëîäàâî, êàìÿíèé áóäèíîê, 3ê³ìíàòè, ñâ³òëî, ï³÷, çåìë³ 0,65ãà, ñàäîê, ãàðíå ì³ñöå, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040 Çäîëáóí³â, áóäèíîê, 120 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, êîëîäÿçü, ñåïò³ê, æèëèé ñòàí, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, áóäèíîê, 3ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (096) 7077785 Çäîëáóí³â, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, ñ/â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,015ãà, ñàðàé, 160000ãðí. Òåë: (096) 7077785 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, óëü÷à, áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7536964 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, 130 êâ.ì, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, ñòàðèé, ëûòíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, 136000. Òåë: (0362) 635389, 431950 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ì.Ìîùàíèöÿ, áóäèíîê, äåøåâî. Òåë: (0362) 275490 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 156 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàç, ñâåðäëîâèíà, ñåïòèê, çåìë³ 0,17ãà, 348000 òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, òåïëèöÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499 Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, öåãëÿíà, 2-ïîâåðõè, 3 ê³ìíàòè, âîäà ó áóäèíêó, ãàç ïî âóëèö³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàóíà, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.07ãà, á³ëÿ îçåðà, 24000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíîã³ðñüê, ìàñèâ “Áîðêîâñüêèé”, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.39ãà, êðèíèöÿ, òóàëåò, îãîðîäæåíî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (066) 4154499 Êëåâàíü-II, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 10 ñîò çåìë³. Òåë: (096) 5429112, (066) 1452228, (093) 0270771 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, 220 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì., õîðîøèé æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 0.30ãà çåìë³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, íîâèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, “ï³ä êëþ÷”, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîðî¿ä, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, 0.12ãà, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 200 êâ.ì., 2-ïîâåðõè, õîðîøèé æèëèé ñòàí. íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 0.12ãà, îãîðîäæåíî, 115000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, íàêðèòå, 0.12ãà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 40000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 130 êâ.ì, 75 % ãîòîâíîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 792000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 150 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îøòóêàòóðåíî, ïîøïàêëüîâàíî, ñòÿæêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.06ãà, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 88000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îøòóêàòóðåíî, ãàðàæ, ïàðêàí, 0.09ãà, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7680080; (068) 0054120 Êîðåöüêèé ð-í, Ìîðîç³âêà, 5êì â³ä öåíòðó, áóäèíîê, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïðèâàòèçîâàíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.35ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4777291 Êîðíèí, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ÷îðíîâà ñòÿæêà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ãàðàæ, 0.12ãà çåìë³, 46000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êîñòîï³ëü, áóäèíîê, 90 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàëèé Îëåêñèí, áóäèíîê áëîêè, 67,7/40/12,5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 476000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, áóä., öåãë., 3õ5ì, ñâ³òëî, ãàç, 0.25øà ï³ä áóä³âíèöòâî, òåõ.ïàñïîðò ÁÒ², á³ëÿ òðàñè, 43000ãðí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Ìëèí³âñüêèé ð-í, Îç볿â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 239 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 Íåçàâåðøåíå, áóä³âíèöòâî Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ì³æ гâíå ³ Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 156 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, 357000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Íîâà Óêðà¿íêà, á³ëÿ îçåðà ϳùàíå, äà÷à öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî â áóäèíêó, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012;

(097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, “Ñõ³äíèé”, “Íåòêàíùèê”, áàíÿ, òåïëèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 212500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, á³ëÿ îçåðà “Ï³ùàíå”, öåãëÿíà, 2-ïîâ., ìàíñàðäíîãî òèïó, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ãàç, ñâ³òëî, âîäà - êðèíèöÿ, 6 ñîò çåìë³, 19000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îáàð³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 150 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðäåðîáíà, ñàí.âóçîë, 0.18ãà çåìë³, ñàä, 125000. Òîðã. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Îáàð³â, ïîëîâèíà áóäèíêó, 79,1/42,6/18,1 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Îñòðîçüêèé ð-í, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 70/43 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, êîìîðà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìë³ 0,43ãà, êîëîäÿçü, 10500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, áóäèíîê, çåìë³ 0.15ãà, ãàç á³ëÿ áóäèíêó. Òåë: (097) 8063073, (097) 1311196 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, áóäèíîê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431054; (097) 9674377 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, 125 êâ.ì., 0.12ãà çåìë³, ºâðîðåìîíò, ñàä, áàíÿ, 115000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, ó õîðîøîìó ñòàí³, 127000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, öåãëÿíèé, 160 êâ.ì., íîâèé, ðåìîíò, 0.10ãà, 95000. Òîðã. Àáî îáì³í íà 2-ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 160 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 48000. Òîðã. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, îãîðîäæåíå, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä., öåãë., 180 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, “ï³ä êëþ÷”, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, 0.10ãà, 110000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Áè÷àëü, áóäèíîê, 103 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, 200 êâ.ì, ïåðåãîðîäêè, ïåðåêðèòòÿ, ãàç ïîðÿä, 80000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ.ì, 4ê³ìíàòè, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, çåìë³ 0,54ãà, õë³â, ëüîõ, 85000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêà Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 115 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.34ãà, 65000. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 2 ïîâåðõè, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, ç ä³þ÷èì á³çíåñîì, âëàñíèê. Òåë: (068) 0604727 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 200/6 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé, 2 ïîâåðõè, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê, 170/12 êâ.ì, íîâîáóäîâà, 7 ê³ìíàò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 106000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 100/10 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, áàíÿ, êîëîäÿçü, 50000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 302/15 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âîäà, ñâ³òëî, ñåïò³ê, êîòåë, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, 103000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíü-ãðàä, áóäèíîê, 120 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, ï³äâàë, ñàä, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíü-ãðàä, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, 100 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 45000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê, ï³äâàë, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, 16000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à äåðåâÿíà, îáêëàäåíà öåãëîþ, 1 ê³ìíàòà, êîðèäîð, êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, çåìë³ 0,24ãà, 160000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à öåãëÿíà, íîâîáóäîâà, 130 êâ.ì, â³êíàçåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, 550000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à öåãëÿíà, íîâîáóäîâà, 6,5x9 êâ.ì, íàêðèòà øèôåðîì, ìàñàíäðà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 136000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, 180 êâ.ì., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 0.12ãà, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, îãîðîäæåíî, çåìë³ 0,06ãà, êîìóí³êàö³¿, 140000 òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000 òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäîê, áóäèíîê, 190/10 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, õîë, ñ/â, êóõíÿ, çàë, êàá³íåò, ãàðäåðîáíà, 3ñïàëüí³, ãàðàæ, êîòåë, 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

гâíåíñüêèé ð-í, Ãðàá³â, áóäèíîê, 145,4/25 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, íàêðèòî øèôåðîì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ Ïåðøà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ïðèõîæà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çåìë³ 0,25ãà, êîëîäÿçü, ãàç ïîðó÷, 19000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 60 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.75ãà, õîðîøèé äîúçä, 225000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, ijáð³âêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ãîðîä, ñàä, êîëîäÿçü, ïîãð³á, õë³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,3ãà. Òåë: (096) 9259830; (095) 4262935 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 120 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, âñ³ çðó÷íîñò³, ö³íà äîãîâ³ðíà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê, 4ê³ìíàòè, 120 êâ.ì, ñâ³òëî, âîäà, ãàç, ÷àñòêîâî íåçàâåðøåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 45000 òîðã. Òåë: (050) 3755546; (098) 9475913 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, áóäèíîê, 160 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, äâåð³ áðîíüîâàí³, êîìóí³êö೿, 143000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, áóäèíîê, 75 êâ.ì, 3 êì³íàòè, ðåìîíò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ãàðíèé äî¿çä, 360000ãðí. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, íåç.áóä³âíèöòâî, öåãë., 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.10ãà, 45000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ÷åðåïèöÿ, ôàñàä, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, âñ³ âèãîäè, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, æèëèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ˳äàâî, áóäèíîê öåãëÿíèé, ïîòðåáóº ðåìîíòó, õë³â, ëüîõ, ñàä, 10500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, áóäèíîê, 190 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, ëüîõ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5720523 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, áóäèíîê, 97/14 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, 2 êîðèäîðè, ñ/â íà âóëèö³, ãàç, âîäà, êîëîíêà, çåìë³ 0,14ãà, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 84 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, ñàä, êîëîäÿçü, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,75ãà, 7000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êàìÿíà Ãîðà, äà÷à, 2 ïîâåðõè, 2 ê³ìíàòè, êîëîäÿçü, ãàç ïî âóëèö³, ñâ³òëî, ïîðó÷ îçåðî, 8000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4449838 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 150 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, âñ³ âèãîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, 85000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, áóäèíîê, íîâèé, çåìë³ 0,24ãà, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 5ê³ìíàò, 2ïîâåðõè, 2 ñ/â, ìåáë³, 1200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, áóäèíîê, öåãë., 4 ê³ìí., æèëèé, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 0.15ãà çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, æèëèé, 75000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü 1, áóäèíîê, 200 êâ.ì, êàì³í, ðåìîíò, ï³äâàë, ãàðàæ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñåïò³ê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, âëàñíèê. Òåë: (068) 6498819; (097) 3731839 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, áðóñ, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, çåìë³ 0,125ãà, ñàðàé, ãàç ïî âóëèö³, 18000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, áóäèíîê öåãëÿíèé, 195/11 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 8 ê³ìíàò, êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, 72000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.67ãà, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-1, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, 8500. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, æèëèé ñòàí, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, ÷àñòèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 6822049 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, õîðîøå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 5 ê³ìíàò, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.06ãà çåìë³, 82000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 180/12 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 2 ïîâåðõè, çåìë³ 0,12ãà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 160000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2ïîâåðõè, 140 êâ.ì, êóõíÿ, êîìóí³êàö³¿, ñêâàæèíà, çåìë³ 0,06ãà, 5ê³ìíàò, ìåáë³, 105000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 60000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâèé, 3 ïîâåðõè, 200 êâ.ì, êîìóí³êö೿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, 95000. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 150 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, ãàðàæ, çå-


1.50 Áóäèíêè òà äà÷³

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, 150000. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 220 êâ.ì., 0.12ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, õîðîøèé ñòàí, 100000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, 47000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 90% ãîòîâíîñò³, öåãëÿíèé, íîâèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 160 êâ.ì., ìàíñàðäíîãî òèïó, 0.10ãà, 65000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåç.áóä³âíèöòâî, 162 êâ.ì, ãàðàæ, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.08ãà, ñâ³òëî, ãàç, 58000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 115/6 êâ.ì, ÷èñòîâà ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåïò³ê, 90000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 130 êâ.ì, 2 ñàíâóçëà, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 200 êâ.ì, ñòÿæêà, êîðîáêà, êîìóí³êö೿, 110000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 89000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ âèãîäè, ãàç, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, 120000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ì.Æèòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, 80 êâ.ì, çðó÷íîñò³, ðåìîíò, çåìë³ 0,5ãà, 400000ãðí, õîðîøèé òîðã. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, äà÷à, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, ãàç, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 200000 ãðí, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 2 ïîâåðõè, êîëîäÿçü, òåïëèöÿ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, 144000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ìàñàíäðà, õîðîøèé ðåìîíò, êàì³í, çðó÷íîñò³, ãàç ïîðÿä, çåìë³ 0,06ãà, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà, çåìë³ 0,06ãà, 3 ïîâåðõè, 100 êâ.ì, 2ñ/â, ºâðîðåìîíò, ãàç, 760000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, 12000. Òåë: (0362) 430736; (068) 0462154 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, 2 ïîâåðõè, 1ê³ìíàòà, êóõíÿ, êàì³í, ôðóêòîâ³ äåðåâà, îãîðîäæåííî, ïðèâàòèçîâàíà, 12000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, 2 ïîâåðõè, ãàðàæ, ï³äâàë, ãàç, êàì³í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, 55/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, çåìë³ 0,06ãà, êðèíèöÿ, ñåïò³ê, êàì³í, ñ/â, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, äà÷à, 65/6 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, çàë, êóõíÿ, ïðèõîæà, 2 ê³ìíàòè, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êîëîäÿçü, ãàç, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 2 ïîâåðõè, 52 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñâ³òëî, îãîðîäæåíî, ä³ëÿíêà 0.06ãà, 11000, òîðã. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, öåãëÿíà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ºâðîðåìîíò, ï³ä êîðî¿äîì, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 0.06ãà, 23000. Òîðã. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâàóêðà¿íêà, äà÷à, 3 ïîâåðõè, ãàç, ïàðêåò, òåðàñà 4ì., êàì³í, ñàä, êðèíèöÿ, ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, äà÷à, ºâðîñòàíäàðòó, ìåáëüîâàíà, 65000 òîðã. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, 1/2 áóäèíêó, 80/43/18 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, çåìë³ 0,18ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ ç çðó÷íîñòÿìè, 452400. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, áóäèíîê, 192 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, ñàóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä., öåãëÿíå, 2-ïîâåðõè, 200 êâ.ì., îøòóêàòóðåíî, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 65000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåç.áóä³âíèöòâî, 160 êâ.ì., ëèöþâàëüíà öåãëà, ì/ï â³êíà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, êîìóí³êàö³¿, 0.08ãà, 70000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 152/20 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, çåìë³ 0,2ãà, ñêâàæèíà, ë³òíÿ êóõíÿ, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, êîìóí³êö೿, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò 65000. Òåë: (096) 6597874 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê, 220/16 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, íàêðèòî ÷åðåïèöåþ, 80000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñèí, ÷àñòèíà áóäèíêó, 40 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 122250ãðí. Òåë: (068) 3351333 гâíåíñüêèé ð-í, Îëèøâà, áóäèíîê, 50/23 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ëüîõ, ìîëîäèé ñàäîê, çåìë³ 0,23ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, ë³ñ, 15000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé, íîâèé, ñó÷àñíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 85000, òîðã. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, õîðîøèé ñòàí, 0.30ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 55000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, áóäèíîê, íîâèé, ñó÷àñíèé, 160 êâ.ì, âñå çðîáëåíî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, 85000. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåâåðåä³â, áóäèíîê, 80 êâ.ì, çåìë³ 0,5ãà, 2 ê³ìíàòè, ñ/â, òåëå-

ËÓÖÜÊ Áóäèíîê 4-ê³ìíàòíèé, âóë.Ôðàíêà, ä³ëÿíêà 0.05ãà, àáî ïîëîâèíó, 2ê³ìíàòè, îêðåìèé âõ³ä. Íåäîðîãî. Ìîæëèâèé îáì³í, îðåíäà. Òåë: (050) 2558518

Åë³òíèé òðèïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê, â öåíòð³ Ëóöüêà, âóë.Êîïåðí³êà 28. Òåë: (066) 7454675; (095) 7448766 Ìàñèâ ijáðîâà, äà÷ó ñàäîê, äîãëÿíóòà, òåïëèöÿ, ñàðàé, º áóäèíî÷îê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà. Òåë: (0332) 726476

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. 25êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê, º ãàç, âîäà, óñ³ íàäâ³ðí³ ñðîðóäè, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (050) 8062883 Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, øòóêàòóðåíèé, 200ì â³ä öåíòð. ïëîù³, 20ì äî ð³÷êè, ç/ä, öåãëÿí³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ºâðîîïàëåííÿ. Òåë: (050) 8707846 Âîëÿ-Ëþáèò³âñüêà, 50êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê íîâèé, íåçàâåðøåíèé, 10õ8ì, º ñâ³òëî, ãàç, âîäà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, ñàä, ïîáëèçó òðàñè. Òåë: (098) 5152496; (050) 8689248 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.50ãà, âóëèöÿ ãàçèô³êîâàíà, ïîðó÷ ñòàâîê. Òåë: (095) 5289112 Ãîðîõ³âñüêèé ð-í, ì.Áåðåñòå÷êî, áóäèíîê öåãë. íîâèé, áåç âíóòð. ðîá³ò, æèòë.ïë.98êâ.ì. Ïîáëèçó ð³÷êà, ë³ñ, ãàðíå ì³ñöå, ç/ä 0.35ãà. Òåë: (097) 9027897 Äóáèùå, ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, áóäèíîê ïðèâàòèçîâàíèé 8õ10ì, ãîðîä 0.40ãà, ñòàâîê, ñàäîê, âñ³ íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. Òåë: (067) 9818804; (099) 9542762 ×àðóê³â, ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿, îáì³íÿþ íà ãàðàæ, à/ì òîùî, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

ÏÎÏÈÒ Âîëèíñüêà îáë., ñòàðèé áóäèíîê çà ì³ñòîì, ïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ, ç õîðîøèì äî¿çäîì. Ðîçãëÿíó âàð³àíòè. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965 гâíå, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì³ñò³, ïåðåäì³ñò³, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêó ðîçóìíó ïðîïîçèö³þ. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíå, Òèííå, Íîâèé Äâ³ð, Êîëîäåíêà, Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, äîðîãî. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, àáî íåïîäàë³ê ì³ñòà, áóäèíîê. Òåë: (0362) 224336 гâíå, áóäèíîê ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Òåë: (067) 3603706; (067) 3430230 гâíå, áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3640464; (067) 3430230 гâíå, áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî 15000-25000, áåç ïîñåðåäíèê³â. Àáî êóïëþ áóäèíîê â ñåë³ ï³ä çíîñ, ï³ä äà÷³, 5000-10000. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (067) 3602023 гâíå, áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, â ìåæàõ ì³ñòà, áóäèíîê, äî 60000. Òåë: (0362) 400669; (093) 4130458 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷ó, äî 25000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíîê, íà õóòîð³, äî 30000ãðí. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äà÷ó ó Íîâ³é Óêðà¿íö³, Êàì’ÿí³é Ãîð³, äëÿ ñåáå. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë., Á³ëÿ гâíîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, äëÿ ñåáå, çà 10-20 êì., çà àäåêâàòíîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ì. гâíå, íå àãåíòñòâî. Òåë: (098) 7176888

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ôîí, êîòåë, ñêâàæèíà, ãàðàæ, áàíÿ, ëüîõ, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ïåðåñîïíèöÿ, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 85 ñîò, ð³âíà, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (068) 0422180, Òàìàðà Àíäð³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Ïîäîëÿíè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, âîäà, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ãàðàæ, çåìë³ 0,14ãà, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ðàäóõ³âêà, áóäèíîê, 120 êâ.ì, âîäà, îïàëåííÿ, ãðóáêè, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà. Òåë: (068) 7299823; (095) 8272256 гâíåíñüêèé ð-í, Ðåøóöüê, áóäèíîê, 220 êâ.ì, ïîòð³áí³ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè â ñåðåäåí³, 71000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ðèñâÿíêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, 52/25 êâ.ì, æèëèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, æèëèé ñòàí, ãàçîâå îïàëåííÿ, 16000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ãàç, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 102000. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 0,15ãà ï³ä ñ/ã, 30000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Øóáê³â, áóäèíîê, ãàç, âîäà, ãîðîä, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,4ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 9949887 гâíåíñüêèé ð-í, áóäèíêè, 10-15 êì â³ä гâíîãî â³ä 20000. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ðàä³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1ãà, 340000, àáî îáì³í íà 3 ê³ìí.êâàðòèðó. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Òàéêóðè, áóäèíîê, öåãë., 100 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, 15 ñîò çåìë³, àñôàëüò.äî¿çä, 37000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Öåãëÿíèé áóäèíîê â ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

1.60

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëÿ Àâòîðèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,17ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 23000. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ö³íè äîãîâ³ðí³. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,095ãà, ôóíäàìåíò 1.6 ìåòðà, àðìîâàíèé êàðêàñ, ï³äâàë, ãàç ïî âóëèö³, âàãîí÷èê, 19000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðîïëà÷åíî öåíòðàëüíå âîäîïîñòà÷àííÿ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 19000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 9103444 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ìîæíà áóäóâàòè, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, 170000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ á³ëÿ ä³ëÿíè, 104000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 130000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 153000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, êîìóí³êàö³¿ íåäàëåêî, 170000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 136000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Á³ëÿ ÏÌÊ-100, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ ÒÐÖ"×àéêà", 0.10ãà, êîìåðö³éíå ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ êîìóíêàö³¿, 100000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâîì, ð-í íîâîáóäîâ, 21000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, 1-øà ë³í³ÿ, 010ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 28000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çàâîäó “Àãðîïåðåðîáêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 18500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿, 13000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Á³ëÿ çîîïàðêó, 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, ð³âíà, 3500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 23000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.098ãà, 50õ20ì, 96000ãðí. Òåë: (098) 6203889 Á³ëÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Áîÿðêà, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñåðåä íîâîáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 50000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áîÿðêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,065ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 Â.×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ö³íâ äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, âëàñíèê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4386785 Ãàçîâèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðîïëà÷åí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüò, ñóñ³äè æèâóòü ïîñò³éíî, 440000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 Ãðàáíèê, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835

ijëÿíêà çåìåëüíà 0.07ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí ×åðâîí³ Ãîðè (á³ëÿ äîìó ìîëèòâè), ð³âíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 9252434 Äðåâëÿíñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.045ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ï³ä êîìåðö³þ, âèëèêèé âèá³ð. Òåë: (067) 9103444 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 0.19ãà, 80000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Êîñòðîìñüêà, 0.10ãà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, ïðèâàòèçîâàíà, 29000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132

Êîñòðîìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, 1 ë³íÿ â³ä äîðîãè, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 200000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ̳ðþùåíêà, 7.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 58000. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ìàêàðîâà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 0,15ãà, +0,15ãà, êîìóí³êàö³¿, 10000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, 120000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 120000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 15000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìîëîä³æíà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 5600ãðí/ñîòà, òåðì³íîâî. Àáî îáì³í íà à/ì DzË-130+äîïëàòà. Òåë: (093) 5563535, âëàñíèê Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, ïîðó÷ ìàðøðóòêà, 22000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 15000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Íîâèé Äâ³ð, á³ëÿ êàôå “Áàáóñ³”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.37ãà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6459005 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 18700 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ð³âíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 163000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Ñâîáîäè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, 0.10ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 20000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 Òèííå, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 23000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,08ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, âóëèöÿ çàáóäîâàíà, 130000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóëà ñòàðà õàòà, 40000 òîðã ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ÷è àâòî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òèííå, 0.12ãà ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñåðåä çàáóäîâ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 26000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Òèííå, Ãàøåêà âóë, 14 ñîò, á³ëÿ äîðîãè, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, âîäà, ñâ³òëî, ãàç íà ä³ëÿíö³, 310000ãðí. Òîðã. Òåðì³íîâî. Ìîæëèâèé îáì³í íà êîìåðö³éíó íåðóõîì³ñòü, êâàðòèðó, àâòî, áóä.ìàòåð³àëè. Òåë: (067) 3400493, âëàñíèê Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ð³âíà, àñâàëüòîâàíèé äî¿çä, 30000. Òåë: (067) 6763820, âëàñíèê Öàðñüêå Ñåëî, 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 50000. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé, õîðîøå ì³ñöå, 85000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Öàðñüêå Ñåëî, 0.20ãà, á³ëÿ îçåðà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâíåèé äî¿çä. Äîðîãî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132¿ Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïûä áóäûâíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñàä, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (0362) 280515 Öåíòð, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 110000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Öåíòð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,045ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 320000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 ×åðâîí³ Ãîðè, 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíèíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 17000. Òîðã, òåðì³íîâî. ë³êàðí³, 0.06ãà, öåíòðàë³çîâàí³ êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 75000. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 ×åðâîí³ Ãîðè, Âåðåñíåâå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä çàáóäîâó, 78300 òîðã. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñóñ³äè áóäóþòüñÿ, 240000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, äîðîãà ïîðó÷. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 ×åðâîí³ ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ð³âíà, ñâ³òëî, 18000. Òåë: (0362) 400669; (097) 3297714 ×îðíîâîëà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 2 ñóì³æí³ ä³ëÿíêè, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íåïîäàë³ê, á³ëÿ îçåðà, çóïèíêà ïîðó÷, êîæíà, 240000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË. Àíòîï³ëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, íàâïðîòè

òåëåâèøêè, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 7453208 Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.27ãà, öåíòð, ï³ä ê îìåðö³þ, ê îìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646 Á³ëà Êðèíèöÿ, ïî÷àòîê ñåëà, äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 110500. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Áàáèí, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå á³ëÿ îçåðà, îáæèòèé ð-í, 12000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 9500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Áàðìàêè, Íàëèâàéêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, äîõçä, êîìóí³êàö³¿, 119000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 1827550 Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.7ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. Òåë: (067) 1827550 Â.Îëåêñèí, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8500. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Âåëèêèé Æèòèí, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 119000. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975 Âåðõ³âñüê, 15 ñîò, ð-í íîâîáóäîâ, ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñåðåä çàáóäîâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 8000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 3500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 Ãðóøâèöÿ-I, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ãàç, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 45000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (050) 6815133 Äèê³â, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 5408823 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñàòè¿â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,5ãà, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435485; (067) 4915460 Çäîëáóí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ï³ä ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, 55000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ó¿çäö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ï³ä çàáóäîâó, 0,25ãà ñàäîê, êðèíèöÿ, àëüòàíêà, ìåòàëåâèé êîíòåéíåð. Òåë: (067) 2659590 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, á³ëÿ òðàñè Ëóöüê-×åðí³âö³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, º öåãë.áóäèíîê, 20êì â³ä Ëóöüêà, 43000ãðí. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.80ãà, Äóáåíñüêèé íàïðÿìîê, á³ëÿ òðàñè, ï³ä ÀÇÑ, 68000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 434012; (097) 5061080, (050) 9638835, (067) 7070132 Êàì’ÿíà ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.065ãà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, ñâ³òëî, áàíÿ, ãàç, 2000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, ð³âíà, âèñèïàíèé äî¿çä, 13000. Òåë: (0362) 434012; (067) 7070132 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, ˳ñîï³ëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, îãîðîæà, ñâåðäëîâèíà, ãàç, åëåêòðèêà, ñàä, ïîðó÷ æ/ä ïëàòôîðìà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 0239688 Ìëèí³âñüêèé ð-í, Áðèù³, 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º öåã.áóäèíîê 3õ5ì, ëüîõ, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ãàç, äåðæ.àêò, 43000ãðí. Âëàñíèê. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ñâ³òëî, ãàç, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.1ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ðàéîí íîâîáóäîâ, á³ëÿ ïîâîðîòó íà Ãîðîäèùå, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.1ãà, äëÿ ñàä³âíèöòâà ç ïðàâîì çâåäåííÿ æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ïðèâàòèçîâàí³, ð³âí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, äâ³ ä³ëÿíêè ïîðó÷ ïî 0.14ãà, ïðèâàòèçîâàí³, ï³ä áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, 5000. Òåë: (099) 3819887 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 9 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çíàõîäèòüñÿ ñåðåä çàáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (099) 3819887, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ð³âíà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ ïîðó÷, íà ìåæ³ âîäîéìà, 50ì äî ë³ñó. Âëàñíèê. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà, 7000. Òåë: (068) 0520117 гâíåíñüêèé ð-í, 12êì â³ä ð³âíîãî, 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ïðèâàòèçîâàíà, 47000ãðí, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Âëàñíèê. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 1 ë³í³ÿ

• •

13

â³ä äîðîãè, 44000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä çàáóäîâó, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, çàáóäîâàíèé ìàñèâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 105300. Òåë: (096) 5418518; (050) 5652181 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 1-øà ë³í³ÿ, 0.15ãà, äîðîãà âèñèïàíà ùåáíåì, ïîðó÷ ãàç, âîàä, ñâ³òëî, 11000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 10 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, ñàäîâî-îãîðîäíÿ, çðó÷íå ì³ñöå, 3000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,06ãà, äðóãà ë³í³ÿ, 4000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðàéîí íîâîáóäîâ, ð³âíà, çðó÷íèé äî¿çä, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà, 13000. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, 0.10ãà, ð-í íîâîáóäîâ, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10000. Òåë: (067) 9103444 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, ð-í Íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà, âëàñíèê. Òåë: (067) 1709223 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, º ôóíäàìåíò, êîèóí³êàö³¿, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 16000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.155ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 3736236 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.10ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàñåëåíà âóëèöÿ, 16500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, 0.14ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, íîâèé ìàñèâ, 8500. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, ð-í íîâîáóäîâ, 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, õîðîøèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,14ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ñòàðèé áóäèíîê, 2ñàðà¿, ïîãð³á, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 80000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (067) 9133585 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.11ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 13000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 15000. Òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 9000-14000, ç êîìóí³êàö³ÿìè. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî ïîðó÷, 15500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º âñ³ äîêóìåíòè, íåïîäàë³ê áóäóþòüñÿ, 60000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñàä, âîäà, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, áóä³âåëüòíèé âàãîí÷èê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ñàä, 9000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 0682105 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðàá³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ÷åðåç 2 ä³ëÿíêè, 6000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 6500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Æîáðèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ äîðîãà, ñâ³òëî, ãàç, òåëåôîí, ïîðó÷ ð³÷êà, 2500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, 200ì â³ä êàôå “Äà÷à”, 0.15ãà, ç äîêóìåíòàìè, 25õ60, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, á³ëÿ ôåðìè, 23 ñîòè, ïðÿìîêóòíà, ð³âíà, ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä çàáóäîâó. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, âîäà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷, ð³âíà, 12000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,50ãà, ïîðó÷ ë³ñ, 18000 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, Êàøòîíîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.16ãà, á³ëÿ íîâîáóäîâ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 0558477 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà ãîðà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, (Àâòîäðîì) 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ì³æ çàáóäîâàìè, 14000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 0.30ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, âèñèïàíà äîðîãà, 29000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 7070132, (050) 9638835


14

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, 7.5 ñîò, ð³âíà, ï³ä çàáóäîâó, 7500. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, Ìîëîä³æíà, 0.18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 22000. Òåë: (067) 5814035, (063) 5822259 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, çàáóäîâàíà âóëèöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, 20õ100 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 176000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä êîìåðö³þ, 22000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, àñôàëüòîâàíèé ï³ä ¿çä, ð³âíà ïðè â ¿çä³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, ð-í àâòîäðîìó, 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 24000. Òåë: (099) 2430080, (096) 8757011 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (050) 8610351 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, âëàñíèê. Òåë: (067) 9786554 гâíåíñüêèé ð-í, Êóñòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.126ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 7000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ì.Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 23000 òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Ìèëîñò³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî ïî ìåæ³, 11000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, 11000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, 47000ãðí., âëàñíèê, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, îãîðîäæåíî, ñàðàé÷èê, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ìàãàçèí, îçåðà. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä äà÷ó, îáì³í íà çàåì.ä³ëÿíêó â ïåðåäì³ñò³, àáî àâòî, ìîÿ äîïëàòà. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, ñâ³òëî, ãàç, ð³âíà, 6500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, îáì³íÿþ íà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíà, êðèíèöÿ, êîíòåéíåð, ïîðó÷ ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (0362) 435256, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Çàõ³äíèé-2", 0.06ãà, ñâ³òëî, ãàç, îãîðîäæåíî, ñàä, ïîðó÷ îçåðà, ë³ñ, ïðèâàòèç., 47000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ìàñèâ “Ñõ³äíèé”, 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7, ï³äâàë, ñàä, îãîðîäæåíî, ñâ³òëî, ãàç, öåíòð, 61000ãðí. Àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3625501, âëàñíèê гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,6ãà, ç öåãëÿíèì ïðèì³ùåííÿ 1000 êâ.ì, âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 4455131 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ôóíäàìåíò 6õ7ì, ïðèâàòèçîâàíà, ñâ³òëî, ãàç, âëàñíèê, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ðèíêîâà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (03622) 52336 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,17ãà, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,17ãà. Òåë: (0362) 619422; (096) 3067926 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,2ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, äîâãà, ïîõèëà, 18000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,105ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (097) 5876773 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ìàñèâ Ìëèí, ïîðó÷ îçåðî, ë³ñ, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (093) 8709542 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ îçåðî, ë³ñ, âëàñíèê. Òåë: (067) 3846220 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,15ãà, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, ñâ³òëî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3846220 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,16ãà, ïåðøà ë³í³ÿ â³ä äîðîãè, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 25000 òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8.4 ñîò, á³ëÿ îçåðà, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, 64000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431692; (067) 2689854 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, Âåðåñíåâå, Òèííå, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ç ãàðíèì äî¿çäîì. Òåë: (097) 0467674; (066) 6513776 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, ñâ³òëî ïîðó÷, 72000ãðí. Òåë: (0362) 224336; (099) 7383543 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, ïåðïåíäèêóëÿðíî äî îá’¿çíî¿, 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 7000. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêèé ð-í, Õîòèíü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,51ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, º ñòàðèé áóäèíîê, º ñâ³òëî, 16000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà äëÿ ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 1237277 гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, º ôóíäàìåíò, 11/11 êâ.ì, íåïîäàë³ê àñôàëüò, âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî, 52000ãðí. Òåë: (097) 4747476; (063) 2239808

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè —

гâíåíñüêèé ð-í, ßñåíèíè÷³, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 1683707 гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.13ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 6000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, äà÷íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, â ðîçòðî÷êó, áåç â³äñîòê³â, âëàñíèê. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: Íîâà Óêðà¿íêà, Êàì’ÿíà Ãîðà, Áðèù³. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.60ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé ïðîäàæ ÷àñòèíàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 4277702 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä äà÷ó, 13000ãðí. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ï³ä äà÷ó. Âëàñíèê. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.vlasna-rv.com гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíåíñüêèé ð-í, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, 0.064ãà, ñâ³òëî, ãàç, ÷àñòêîâî îãîðîäæåíî, 2õâ. äî çóïèíêè, ïîðó÷ ë³ñ, îçåðî, 13000ãðí. Òåë: (096) 0301888, âëàñíèê Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 635389, 431950, (067) 8564482; (050) 3751975

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Á³ëÿ гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â ðàä³óñ³ 10êì. Òåë: (067) 3640464; (067) 3603706 гâíå, Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî ÷è ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3640464 гâíå, Ìàêàðîâà-Ïðæåâàëüñüêîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Òåë: (0362) 635389, 431950 гâíå, àáî гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (067) 9103444 гâíå, á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3603706; (067) 3640464 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî áîêñó. Òåë: (096) 0301888 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ìîæíà ï³ä ñàä³âíèöòâî. Òåë: (067) 3009323; (067) 3640464 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àáî â ïåðåäì³ñò³, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (0362) 433643; (067) 3800907 гâíå, ïåðåäì³ñòòÿ, çåì.ä³ëÿíêó â ì³ñò³ àáî ïåðåäì³ñò³ çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (097) 6457736, (099) 2860718 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Áàðìàêè, Êîëîäåíêà, ×åðâîí³ Ãîðè, Êâàñèë³â, Îìåëÿíà, Òèííå, Âåðåñíåâå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, äî 20êè â³ä ð³âíîãî, ìîæëèâî íåïðèâàòèçîâàíó, íå äîðîæ÷å 20000ãðí. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåì.ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âíèöòâî, ñ/ã, àáî ñàä³íèâíèöòâî, ìîæëèâî íå ïðèâàòèçîâàíó, îôîðìëåííÿ çà ì³é ðàõóíîê. Äëÿ ñåáå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äëÿ ñåáå, òåðì³íîâî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî 25000ãðí. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äà÷ó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 435256 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, äëÿ ñåáå. Òåë: (067) 3625501 гâíåíñüêà îáë, гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (096) 0301888 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, Îáàð³â, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä áóä³âíèöòâî, àáî ñòàðó õàòó, äëÿ ñåáå, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 4590909 Àäð: Pedagog80@yandex.ru гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, 15 êì â³ä гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (096) 2135552 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ï³ä ñ\ã ïðèçíà÷åííÿ. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022 гâíåíñüêà îáë., гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Òåë: (0362) 433648; (067) 5810022

â³äõîä³â. Ö³íà â³ä 6ãðí/êâ.ì. Òåë: (099) 9188913, (067) 9402864 Àäð: гâíå, Êàâêàçüêà âóë., 7, îô.311

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

1.70

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ âèðîá³â ç áëÿõè. Òåë: (096) 4355977 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé ï³ä çàìîâëåííÿ, òîíóâàííÿ ëàêîì, âð³çàííÿ ôóðí³òóðè, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (096) 6283138 Âèãîòîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ äâåðåé, ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, ìåáë³â. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (050) 2362124

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Âèãîòîâëåííÿ

â³áðîïðåñîâàí³, 10õ20õ40, 20õ20õ40. Âèñîêà ÿê³ñòü, òî÷í³ ðîçì³ðè. Íàéïðèâàáëèâ³ø³ ö³íè! Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6

êîâàíèõ âèðîá³â áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (096) 3934577, (068) 0734577, (095) 8312665

Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³

Áëîêè ç ðàêóøíÿêó

â àñîðòèìåíò³, âèñîêî¿ ÿêîñò³, “ðâàíèé êàì³íü”. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ. Òåë: (067) 3816986 Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, ì³öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³, äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117

Áëîêè íà ïàðêàí

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË.

ÏÎÏÈÒ

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Áëîêè áóä³âåëüí³,

Âåëèêèé Îìåëÿíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà. Òåðì³íîâî. Äåøåâî. Òåë: (050) 8065532; (097) 8731501 Ðîâàíö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîðÿä êîìóí³êàö³¿, ãàðíèé êðàºâèä, 7000ãðí/0.01ãà. Òåë: (066) 9471928

Ëóöüêèé ð-í, Áîãóø³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,12ãà. Òåë: (095) 7676373 Ëóöüêèé ð-í, Áîðîõ³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,56ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåë: (063) 1704279; (066) 1079330 Ëóöüêèé ð-í, Ãàðàçäæà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0,18ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Òåë: (066) 6435809 Îçä³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (097) 8472348 Ðîìàí³â Ëóöüêîãî ð-íó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ï³ä çàáóäîâó, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä + º ùåá³íü, íåïîäàë³ê ë³ñ, 63000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì. Òåë: (095) 4028015 ×àðóê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, ç ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì òà êîìóí³êàö³ÿìè, òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 15000ãðí. Òåë: (095) 5709119

Âèñîêà ÿê³ñòü. ̳öí³, ð³âí³, â³äá³ðí³. Ö³íà â³ä âèðîáíèêà. Äîñòàâêà. Òåë: (068) 1659117; (063) 3102170

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ 1000ãðí - öåãëà, “ðâàíèé êàì³íü” ç ôàñêîþ. Áëîêè êóòîâ³ (3 ñòîðîíè “ðâàí³”). Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 Òåë: (0362) 431303, (098) 5454502

Áëîêè íà ïàðêàí

Âèãîòîâëåííÿ

Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíå “Plettac”, â îðåíäó, çàõèñíà ñ³òêà. Òåë: (0362) 435256

³äñ³â (ãðàí³òíèé

òà áàçàëüòîâèé), ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì), âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë “êîëãîñïíèê”. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ùåá³íü, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 ³äñ³â ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (067) 2601903

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

Âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ãàðàæ³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëåííÿ

³äñ³â

áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, òîðôîêðèõòà, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ÷îðíîçåì. Äîñòàâêà à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (098) 0080108, (063) 4128840

àñôàëüò, âàïíî, â³äñ³â, öåãëà âîãíåòð., ïåðåïàë, öåìåíò, ùåá³íü, á³ëèé ï³ñîê, ãëèíà, ïåðåãí³é, òîðôîêð., áëîêè ôóíäàìåíòí³, êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêè, áóäâ³äõ., ÷îðíîçåì. Àâòîêðàí-ìàí³ïóë. 9ò, åêñêàâàòîð, ñàìîñêèä, âèâåç. áóäâ³äõîä³â. Òåë: (0362) 264837, 224585; (067) 3622511, (098) 5988164

AEROC

ãëàäê³, 10õ20õ40, ç íàáîðíèìè ñòîâï÷èêàìè 25õ20õ40. Ïàðàïåòè, êðèøêè. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, ðîçâàíòàæåííÿ. Òåë: (0362) 431303; (098) 5454502 Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6

Áëîêè ï³íîáåòîíí³, êåðàìçèò, öåãëà, ï³ñîê áóä³âåëüíèé, ùåá³íü, êðèõòà ìàðìóðîâà, äîñòàâêà, ïåðåðàõóíîê. Òåë: (098) 8308472 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 7øò. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Òåëåôîí äèëåðà: Òåë: (0362) 430003; (098) 0001222

Àðìàòóðà, âèðîáè íà ñåïòèê, îðãñêëî, êóòíèê, øâåëÿð, êðóãëÿê, òðóáè ìåòàëåâ³. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Áàëêè, êðîêâè, áàëêè, äîøêè äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêó, áëîê-õàóñ, ôàëüñ-áðóñ, òà ³íøå. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 5842037 Áåòîí, ðîç÷èí, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ó ì³øêàõ. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 625440; (067) 2759137 Áåòîíîçì³øóâà÷ ³ øëåéôìàøèíà â îðåíäó. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó, 220Âò, 150ë. Òåë: (096) 3953836 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Áåòîíîçì³øóâà÷, 0.2 êóá., 220Â, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Áåòîíîçì³øóâà÷, 220Â, 150ë, 200ë, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Áåòîíîçì³øóâà÷, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (096) 7335694

Áëîêè áóä³âåëüí³

20õ20õ40, 20õ12õ40, áëîêè êîëîò³ íà ïàðêàí, êóòîâ³. Öåãëà êîëîòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

Áëîêè áóä³âåëüí³

â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 10õ20õ40. Áëîêè êîëîò³ “ðâàíèé êàì³íü”. ϳíîáëîêè ãàçîñèë³êàòí³ 20õ30õ60 âèðîáíèöòâà Á³ëîðóñ³ÿ (Ëþáàíü), AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü). Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, “Ïðîêåðàì” (²â.-Ôðàíê³âñüê). Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

Áðóê³âêà ïðåñîâàíà,

áëîêè, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ, ºâðîïàðêàíè. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (098) 0281015, Ìèêîëà

Áðóê³âêà ð³çàíà ç ãðàí³òó. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Áóä³âåëüí³ ëåñà, â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ â îðåíäó: âàãîí÷èê (5õ2.5õ2.5), âèøêà-òóðà, ðèøòóâàííÿ, îïàëóáêà, áåòîíîçì³øóâà÷, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, à îðåíäó. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (098) 8408301 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ñåðòèô³êîâàí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò çàìîâíèêà. Òåë: (096) 0301888 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, â îðåíäó. Òåë: (096) 8086067 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêå, â îðåíäó, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ëåãêîñïëàâíå ç íàñòèëàìè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, â îðåíäó, äîñòàâêà, ìîíòàæ, äåìîíòàæ. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. Òåë: (096) 0301888

³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê, ìèòèé ï³ñîê, ÷îðíîçåì, ãëèíà, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóò, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, áàçàëüòîâèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é ãðàí³òíèé, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 206303; (067) 3636475, (096) 7421975 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (068) 4243718 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 4217264 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (096) 7375063 ³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (098) 7265847 ³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé, ÷îðíîçåì, ïåðåãí³é. Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 ³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ³äñ³â, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, êàì³íü, äîñòàâêà, àâòîìîá³ëåì ÌÀÇ, ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: (067) 3609750; (050) 9507106 ³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321 ³äñ³â, ùåá³íü, ï³ñîê, áåòîí, ðîç÷èí âàïíÿíèé, öåìåíòíèé, äîñòàâêà à/ì DzË. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, Òåë: (095) 8070112; (096) 2763065 ³êíà äåðåâ’ÿí³, á/â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 ³êíà äåðåâ’ÿí³, çàñêëåí³, 1,4õ1,4ì, 2,15õ1,6ì. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 ³êíà, äâåð³ ôàáðè÷í³, ÿê³ñí³, íåäîðîãî, øèðîêèé àñîðòèìåíò, ãàðàíò³ÿ, áåçêîøòîâíèé çàì³ð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 434069; (067) 4537478 Âàãîíêà ñîñíîâà, ëèïîâà, ðåéêè, êóòíèêè, øàë³âêà, øòàï³ê, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 5õ2.5õ2.5, óòåïëåíèé, îáøèòèé, ìåàëåâ³ äâåð³, ïëàñò.â³êíî ç ãðàòàìè, åë.êîíâåêòîð, â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 435256 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, êîíòåéíåð, çäàì â îðåíäó. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, òåïëèé, â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Âàãîí÷èê óòåïëåíèé. Òåë: (068) 3351346

Âàòà ÞͲÇÎË

(öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷) äëÿ äàõ³â, ìàíñàðä, ñò³í, ñòåëü, ï³äëîã, ÃÊ ïåðåãîðîäîê. Ìåõàí³÷íèé ñïîñ³á íàíåñåííÿ, áåç

òà ìîíòàæ ìåòàëåâèõ êàðêàñ³â, ñõîäîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàòîì, áàëêîí³â, ñåêö³é îãîðîæ³, âîð³ò òà ³íøèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (0362) 222480; (067) 6037190

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ñõîäèíêîâèõ ìàðø³â, íàâ³ñ³â ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ìåòàëåâèõ çàáîð³â, âîð³ò. Òåë: (050) 2362124 Âèøêà-òóðà, áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ â îðåíäó. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com óäðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

Ãàçîáëîêè

ãàçîñèë³êàòí³ â-âà AEROC (ì.Îáóõ³â, ì.Áåðåçàíü, Áºëàðóñü (Ëþáàíü)), 20õ30õ60, 10õ40õ60. ϳíîáëîêè â-ãî âèðîáíèöòâà. Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40. Öåãëà ëèöþâàëüíà ÑÁÊ ì.Ðîìíè, Ì-75, öåìåíò, øèôåð, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

Ãðàí³òí³ â³äõîäè â³ä âèðîáíèöòâà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Äâåð³ áðîíüîâàí³, íåñòàíäàðòí³, íà âóëèöþ, çàìêè ñåéôîâ³, îçäîáëåííÿ íà âèá³ð, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 284030; (067) 7574309 Äâåð³ â ï³ä¿çä ç êîäîâèì çàìêîì, àáî äîìîôîíîì, “ï³ä êëþ÷”, äâåð³ â êîòåäæ, ìåòàëåâ³, îäíî-äâîñòóëêîâ³, ìîíòàæ. Òåë: (063) 6069860 Äâåð³ ç ö³ííèõ ïîð³ä äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Äâåð³ ñîñíîâ³, íîâ³. Òåë: (067) 1449723 Äâåð³, äåðåâ’ÿí³, äâîñòóëêîâ³, á/â, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 Äâåð³, íîâ³, áåç êîðîáêè, 2õ80ñì, 600ãðí. Òåë: (096) 3738534 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (096) 6283138 Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, äóá), ñóõà, ñâ³æîïèëåíà, áàëêè, êðîêâè, ðåéêè, áðóñ. Òåë: (0362) 438327; (067) 3822306, (050) 8232370 Äîøêà (ñîñíà, â³ëüõà, ÿñåí, äóá). Ñòîëÿðíà, áóä³âåëüíà, áðóñ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ðåéêà. Äîøêà ëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Äîøêà íåîáð³çíà ìîðåíîãî äóáà, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (066) 9801498 Äîøêà ï³äëîãè á/â, òîâùèíîþ 30ñì, 15 êâ.ì, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Äîøêà ñîñíîâà, îáð³çíà, íåîáð³çíà, ðåéêà, áðóñ, äîñòàâêà. Òåë: (093) 4410898 Äîøêà ñóõà, äóá, ÿñåí, ÷åðâîíèé äóá. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028


1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

Äîøêà ñóõà, ñîñíîâà, 50ìì, 25ìì, ëèïà, 25ìì, 50ìì, äóáîâà, 50ìì, 30ìì. Òåë: (096) 3402854; (093) 7480171 Äîøêà ñóõà, ñòîëÿðíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Äîøêà, áàëêà, êðîêâà, ðåéêà. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 1882337, (095) 8335539, (097) 8226621

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ϳñîê â ì³øêàõ, öåìåíò, öåãëà ïîøòó÷íî, âàïíî, äîñòàâêà. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302

Ïëèòêà òðîòóàðíà,

ϳñîê, â³äñ³â

â³áðîïðåñîâàíà, ïëèòêà ëèöþâàëüíà. Òåë: (067) 3816986

áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü áóòîâèé, ãëèíà. Äîñòàâêà à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Òåë: (096) 5024061, (063) 4128840

Äîøêè, áàëêè, áðóñè,

ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 ϳñîê, â³äñ³â, êàì³íü, ùåá³íü, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (0362) 432672; (097) 3962338 ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü â ì³øêàõ. Òåë: (0362) 432672; ( 097) 3962338 ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é. Äîñòàâêà à/ì 32ò. Òåë: (068) 8477578; (098) 2513848 ϳñîê, ìèòèé ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ð³çíèõ ôðàêö³é, ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé, ÷îðíîçåì. Òåë: (098) 9033840

êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëÿí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (096) 5395672; (0362) 433526 Äóáîâèé ïàðêåò. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

ªâðîïàðêàíè Êàì³íè ï³ä êëþ÷. Äèçàéí. Ìîíòóâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Åêñêëþçèâ. Òåë: (067) 1628128 Êàì³íü áóòîâèé ðîæåâèé. Òåë: (096) 3662600 Êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (096) 2695430

Êàì³íü

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé,

ùåá³íü (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé), êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì), âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

ϳñîê, ï³ñîê 20 âèä³â, 48ãðí ïëèòà. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (097) 2845097; (0362) 434502; (067) 3377509

ªâðîïàðêàíè, áëîêè

Ôàñàäíèé - â³ä 40ãðí/êâ.ì. ²íòåð’ºðíèé - â³ä 100ãðí/êâ.ì. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò. Òåë: (096) 3072879 Àäð: гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18Ä

áðóê³âêà ïðåñîâàíà, áëîêè áóä³âåëüí³ òà êîëîò³ ç ôàñêîþ. Âèãîòîâëåííÿ: - ïðåñîâàíî¿ áðóê³âêè, - ºâðîïàðêàí³â, - áëîê³â, - áîðäþð³â, - â³äëèâ³â, - ïàðàïåò³â òà êðèøîê. Âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, äîñòóïí³ ö³íè, ñèñòåìà çíèæîê. Òåë: (096) 3643090

ªâðîïàðêàíè. Àðìîâàí³. Âèá³ð ôîðì. Ô³ãóðí³ ñòîâï÷èêè. Áëîêè íà ñòîâï÷èêè. Âè¿çä íà çàì³ðè, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 627995; (097) 7482280

ªâðîïàðêàíè.

Êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 Êîâðîë³í, äîñòàâêà. Òåë: (097) 4382615 Êðóãè êîëîäÿçüí³, ñåïòèêîâ³, êðèøêè äî íèõ, íåäîðîãî, äîñòàâêà. Òåë: (067) 1970287 Ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìàíñàðäí³ â³êíà, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (097) 1868406; (098) 7478310 Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, óòåïëþâà÷, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406

ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü áóòîâèé, ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé, ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, êàì³íü áóòîâèé. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 ϳñîê, ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë ñàìîñèêä, 6ò. Òåë: (067) 3630332 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà àâòîìîá³ëåì ÌÀÇ, ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: (067) 3609750; (050) 9507106 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, ÷îðíîçåì, ãëèíà, äîñòàâêà, â ð³çíèõ îáºìàõ. Òåë: (067) 3633427

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ

ϳñîê, ùåá³íü,

â³äñ³â, ðîç÷èí âàïíÿíèé, âàïíî, áåòîí, âèâ³ç ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Òåë: (096) 9353799; (0362) 628955

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Áëîêè áóä³âåëüí³ 10õ20õ40, 20õ20õ40, áëîêè íà ïàðêàí, áàëÿñèíè. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

ªâðîïàðêàíè.

Àñîðòèìåíò - 25 âèä³â. Íîâ³ çðàçêè ôîðì. Ö³íè âèðîáíèêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Àäð: ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 (0362) 431303; (098) 5454502

Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Çàõèñíà ñ³òêà íà áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 435256 Àäð: www.brm-lesa.com Çëèâè, ïàðàïåòè, áîðäþðè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, ³íøå. Òåë: (067) 3816986

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ã³äðîáàð’ºðí³ ïë³âêè, ìàíñàðäí³ â³êíà, äàõîâ³ äðàáèíè. (Íèçüê³ ö³íè). Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ çà ãóðòîâèìè ö³íàìè â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640, (093) 7121366 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, ͳìå÷÷èíà, ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (097) 1583640 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, “Îíäóë³í”, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, óòåïëþâà÷³, ìàíñàðäí³ â³êíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ïîë³ìåðï³ñ÷àíà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, óòåïëþâà÷, äàõîâ³ äðàáèíè. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406 Ìîíòàæ-äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàíü. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî, îðåíäà, äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (067) 3625501 Îíäóë³í, 40 ëèñò³â, çåëåíîãî êîëüîðó, Ôðàíö³ÿ. Òåë: (096) 9337326 ϳñîê â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 ϳñîê â ì³øêàõ, öåãëà, öåìåíò, ùåá³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, êàì³íü. Òåë: (067) 3816986 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, äîñòàâêà. Òåë: (093) 4410898 ϳñîê, ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 ϳñîê, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321 Ïàðêåò äóá ÿñåí 15-22ìì., ïàðêåòíà äîøêà â³ä 90 äî 140ìì., äîâæèíà 1-1.6ì. Òåë: (050) 3751486 Ïàðêåò: äóá, ÿñåí. Ïàðêåòíà äîøêà. Òåë: (067) 3607659, (063) 1194666, (063) 4904180 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ïëèòêà òðîòóàðíà

15 âèä³â, â³ä 45ãðí/êâ.ì, ïëèòêà ôàñàäíà “ðâàíèé êàì³íü” 7 âèä³â, áîðäþðè, ïàðàïåòè, âîäîçëèâè, øàïêè íà ñòîâï÷èêè. Òåë: (097) 4793908, (093) 5782377 Àäð: Çäîëáóí³â, âóë.8-ãî Áåðåçíÿ, 44

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

15

Ïëèòêà òðîòóàðíà, ôàñàäíà, áóðäþðè, âîäîçëèâè, ïàðàïåòè, êðèøêè íà ñòîâï÷èêè, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 430330; (098) 6539901 Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé 1800øò, 4,8ãðí/øò. Òåë: (095) 6140068 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-25, 2000øò. Òåë: (097) 9249555 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé Ì-30, ÿê³ñíèé, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ áåçêîøòîâíà. Òåë: (063) 3102170 Ðàêóøíÿê êðèìñüêèé, ïðÿì³ ïîñòàâêè ç êàð’ºðó. Òåë: (098) 4956333 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³, ëåãêîñïëàâí³, ç íàñòèëàìè (äåðåâ’ÿí³, àëþì³íåâ³) ïðîôåñ³éí³ 2õ3õ0.7ì, ͳìå÷÷èíà, âèñîòà äî 100ì. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ñàéäèíã ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü. Äîñòàâêà à/ì Ç²Ë - 6ò (4 êóá.ì) òà à/ì ÌÀÇ 10-11ò (7 êóá.ì), âèâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9507106; (067) 3609750; (0362) 627796

(Ðîñ³ÿ, Êàíàäà, Ïîëüùà). Ñîô³òè, âàãîíêà ÏÂÕ, ïîë³êàðáîíàò, ñîñíîâà âàãîíêà. Òåë: (0362) 435135; (097) 1868406; (098) 7478310

Ñåïòèêè íà 10êóáì, 3.30õ3.30õ1.25ì, êâàäðàòíèé. Òåë: (067) 7816104 Ñõîäèíêîâ³ ìàðø³ ç äóáà òà ÿñåíà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, âèñîòà äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

Öåãëà âîãíåòðèâêà

÷åðâîíà, áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, ëèöþâàëüíà ì.²â.-Ôðàíê³âñüê, Ì-150, ãàçîáëîêè. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333

Öåãëà ëèöþâàëüíà ð³çíèõ âèðîáíèê³â: ì.²â.-Ôðàíê³âñüê “Ïðîêåðàì”, ÑÁÊ ì.Ðîìíè; “ªâðîòîí” ì.Í.Ðîçä³ë, Á³ëà Öåðêâà. “˳òîñ” ì.Ëóãàíñüê. Áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Öåãëà

äîñòàâêà òà âèâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Öåãëà, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Öåìåíò Ì-500, â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Öåðåìçèò, äîñòàâêà. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 Øòàõåòè íàï³âêðóãë³ äëÿ ïàðêàíó. Òåë: (067) 1970287 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ùåá³íü (ãðàí³ò, áàçàëüò). ³äñ³â (ãðàí³ò, áàçàëüò). Êàì³íü (ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé). ϳñîê, ï³ñîê ìèòèé. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (098) 4421331, (050) 3384098

Ùåá³íü (ãðàí³òíèé

òà áàçàëüòîâèé) âñ³õ ôðàêö³é, â³äñ³â (ãðàí³òíèé òà áàçàëüòîâèé),

Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, â³äñ³â, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü ðó÷íèé, ìåõàí³÷íèé, äîñòàâêà. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, êàì³íü áóòîâèé, äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Ùåá³íü áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. ³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé. Êàì³íü áóòîâèé, êàì³íü ðó÷íèé òà ìåõàí³÷íèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, öåãëà ñèë³êàòíà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434841; (067) 4202104, (050) 3384090 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé, ï³ñîê, â³äñ³â, êàì³íü, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3630332 Ùåá³íü ãðàí³òíèé, áàçàëüòîâèé. Òåë: (096) 1992466

Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Òåë: (067) 3377509; (0362) 434502

Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê, •â³äñ³â. Äîñòàâêà à/ì 32ò. Òåë: (068) 8477578; (098) 2513848 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, ï³ñîê, ìèòèé ï³ñîê, ÷îðíîçåì, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3608333 Ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, êàì³íü, äîñòàâêà àâòîìîá³ëåì ÌÀÇ, ñàìîñêèä, 10ò. Òåë: (067) 3609750; (050) 9507106 Ùåá³íü, ãðàí³òíèé â ì³øêàõ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 439056; (097) 3784271 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ÷îðíîçåì, ãëèíà, ãðóíò. Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì DzË, ñàìîñêèä. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Âàíòàæíèêè. Òåë: (096) 5395672, (0362) 433526 Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, öåãëà, êàì³íü áóòîâèé. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367 Ùåá³íü, â³äñ³â, ùåá³íü âñ³õ ôðàêö³é, êàì³íü áóòîâèé. Äðîâà, òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ, Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áëîê-õàóñ, âàãîíêà òà äîøêà äëÿ ï³äëîãè. Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417 Áëîêè (ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³, ïåðåñò³íí³), “ðâàíèé êàì³íü”, áðóê³âêó, çàë³çîáåòîíí³ îãîðîæ³, áåòîíí³ êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, ñõîäè òà ³íø³ áåòîíí³ âèðîáè Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078 Áðóê³âêà ãðàí³òíà, ³ç ëàáðàäîðèäó (10 êîëüîð³â), ç äîñòàâêîþ ôóðîþ


16

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè —

Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (096) 3662600; (096) 1992466 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (097) 6978322; (067) 1893802 Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ äåðåâ’ÿíèõ ñõîä³â. Òåë: (0362) 608713; (093) 8157207 Âèêîíóºìî: øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ñòÿæêà, ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, âàãîíêà. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5944525; (0362) 632782

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè,

äî âîð³ò. Ñåðòèô³êàò ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, º áðèãàäè ïî âêëàäàííþ. Êîëîòà 10õ10õ4 â³ä 75ãðí/êâ.ì, ïèëÿíî-êîëîòà, â³ä 105ãðí/êâ.ì, òåðìà÷åíà â³ä 200ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 1400550

Áóäèíêè, áàí³ òà ãîòåëüí³ êîìïëåêñè, ç åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ êàðïàòñüêî¿ ñìåðåêè, íåäîðîãî, ï³ä “êëþ÷”. “˳ñ öå äóøà - ìè ïðàöþºìî ç äóøåþ”. Òåë: (050) 6719303 ³äñ³â, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê äð³áíèé òà êðóïíèé, öåãëà á³ëà òà ÷åðâîíà, ãëèíà, êåðàìçèò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, äðîâà, âóã³ëëÿ. Âèâ³ç ñì³òòÿ òà ñí³ãó. Òåë: (050) 1566665; (067) 3618487 Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (098) 9071417

Âèãîòîâëÿºìî:

äà÷í³ áóäèíêè, êàðêàñí³ áàí³, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, êîíòåéíåðè, áèòîâêè, áóä. âàãîí÷èêè, ãàðàæ³, áëîê-ïîñòè, ãàðàæ³ òà ³í. ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. ßê³ñíî, íàä³éíî, â÷àñíî!!! Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417

Äîøêè äëÿ ï³äëîãè,

âàãîíêó, ïë³íòóñ, áëîê-õàóñ, ìîíòàæíó ðåéêó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (066) 1922029; (067) 2740222 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, êîìïëåêòóþ÷³ ð³çíèõ êðà¿í-âèðîáíèê³â, øèðîêèé âèá³ð, íèçüê³ ö³íè. Çàì³ðè, êîøòîðèñ, äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Òåë: (050) 7015157; (068) 0274679 ϳñîê êðóïíî òà äð³áíîçåðíèñòèé, ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, â³äñ³â, öåãëà, äîñòàâêà. Âèâåçó ñì³òòÿ. Òåë: (050) 9049130; (063) 4117874; (097) 5590422 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê â ì³øêàõ, öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà, ÷îðíîçåì, äðîâà. Äîñòàâêà. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (099) 3374034; (096) 9943100

Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ÑÒÅ˲ â³ä åêîíîìíèõ äî ðîçê³øíèõ, åêñêëþçèâíà êîìá³íàö³ÿ êîëüîð³â, ÿê³ñíèé ôîòîäðóê, âñòàíîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ ñâ³òèëüíèê³â, ñòåëüîâèõ êàðíèç³â òà ïîêëåéêà ïë³íòóñ³â. Ñòåëÿìè ìîæíà ïèøàòèñÿ. Òåë: (0332) 269182; (066) 5922882; (097) 6808868

Öåãëà ÷åðâîíà

òà á³ëà, ï³ñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, êåðàìçèò, òîðôîáðèêåò, äðîâà, òîðôîêðèõòà, ÷îðíîçåì, ãðóíò íà âèìîñòêó. Âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (095) 5355663; (097) 7516430 Øïàëè çàë³çîáåòîíí³; äâîòàâðè, ìåòàëåâ³ òðóáè; äóá êðóãëÿê, äîøêà äëÿ ï³äëîãè. Òåë: (0332) 757593; (067) 3329246

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíí³ ê³ëüöà äëÿ ñåïòèêà, 3øò, ³ êðèøêó. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Áëîêè “Àåðîê Ä-400". Òåë: (098) 0420383; (093) 8385095 Áóä³âåëüíå îáëàäíàííÿ, áóäü-ÿêå. Òåë: (0362) 435256 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 435256 Âàòó ì³íåðàëüíó, ³íøå. Òåë: (067) 3625501 Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 ˳ñ êðóãëÿê: áåðåçà, â³ëüõà, ãðàá, äóá, ñîñíà, à òàêîæ äîøêó îáð³çíó. Òåë: (098) 8068805, (097) 0016725 Öåãëó á/â. Òåë: (067) 3625501

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ ãîòîâ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãàðàæí³ âîðîòà ç ðàìêîþ òà äîñòàâêîþ ïî ì.Ëóöüêó, ñìîëó áóä³âåëüíó. Òåë: (095) 5709119

Êóïóºìî ïîñò³éíî ºâðîï³ääîíè á/â, ñòàíäàðòí³ òà ïîëåãøåí³, ð³çíèõ òèïîðîçì³ð³â, áåç îáìåæåíü ñîðòíîñò³ òà ÿêîñò³. ³ä 100øò., òðàíñïîðò çà íàø ðàõóíîê. Òåë: (0332) 713703; (050) 0769223; (067) 4465557

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ

âñòàíîâëåííÿ ïîðåáðèê³â, òðàìáóâàííÿ â³áðîïëèòêîþ. Òåë: (096) 5639182

Âêëàäàííÿ áðóê³âêè. ßê³ñíî. Òåë: (098) 0186623 Àâòîêðàíà ïîñëóãè ÊÒÀ-18, ÊÒÀ-25. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîñêè. Òåë: (097) 8051638 Òåë: (068) 2300004; (096) 9353799 Áóä³âíèöòâî ñåïòèê³â. Òåë: (096) 6070043 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, äîùàòî¿ ï³äëîãè, âàãîíêà, ñàéäèíã, ã³ïñîêàðòîí, ëèöþâàííÿ Àäð: bandarka@ukr.net ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ ñò³í òà ñòåë³, Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ, áóäèíê³â, êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (0362) 230998; (067) êîòåäæ³â, äåðåâ’ÿíèõ, öåãëÿíèõ, ç ïîâíîþ 1687567 ðîçâîäêîþ ìåðåæ. ˳ö. ÀÄ-040474 â³ä Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèò6.06.12ð. ÄÀÁÊ. Òåë: (096) 4743992 êîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: Áóð³ííÿ ñêâàæèí (ñâåðäëîâèí). Òåë: (097) 5431709 (067) 7111187, (097) 3383502 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, íåäîðîãî. Òåë: (097) Áóð³ííÿ, ðåìîíò, òàìïîíàæ ñâåðäëîâèí 5762190 íà âîäó, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, òà ó âàæêî Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, äîñòóïíèõ ì³ñöÿõ, ìîíòàæ íàñîñíîãî îá- ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó. Òåë: (097) ëàäíåííÿ. Òåë: (067) 7723483 5762190 Âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïàðêåòó, øâèäêî, êîòåäæ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, êîñìïëåêñíèé ðåìîíò ïî ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êâàðòèð ï³ä êëþ÷. Òåë: (050) 9796403; êàíàë³çàö³¿. ˳ö.N177229 â³ä 13.07.2005ð. (096) 6158352 ÐÎÄÀ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïë³íòóñó, áàãåò. Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: êîïàííÿ ñåïòèê³â, Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ôóíäàìåíò³â, ïëà- 2218410 íóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàâàíòàæåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ òà âèâåçåííÿ Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 àâòîìîá³ëåì DzË. Òåë: (067) 3633427 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè: Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (098) 6945037 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ìîíòàæ êîïàííÿ òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðãðóíòó, à/ì DzË, ÊàìÀÇ. Ïîñëóãè áóâàííÿ, âëàøòóâàííÿ âàãîí³â âàãîíêîþ. åâàêóàòîðà. Òåë: (098) 3785011 Òåë: (0362) 431410; (096) 5867311 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ïàðêåò̳í³-åêñêàâàòîðà íî¿ äîøêè. Òåë: (067) 6826274 ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, Âêëàäàííÿ ïëèòêè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, òðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. ãðóíòó. Òåë: (067) 4918576 Òåë: (067) 2659591 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; Âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, áðóê³âêè, âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿- êàìÿíî¿ øàøêè, äîñâ³ä ðîáîòè, ïðîðàõóçäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 âàííÿ ñì’ºòè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, º òðàìáóâàëüíà òåõí³êà. Òåë: (0362) 680448 Àäð: haryton85@gmail.com Ïîñëóãè Âêëàäàííÿ, øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè, ëàì³íàòó, âàãîíêè. Òåë: (098) 5146196; (03622) 59112 Âëàøòóâàííÿ äàõó, ïåðåêðèòòÿ ñòàðèõ äàõ³â ìåòàëî÷åðåïèöåþ òà ìåòàëîïðîô³ëåì, ï³äøèâêà ï³äñîô³òó òà âëàøòóâàííÿ âîäîçëèâíî¿ ñèñòåìè. Òåë: (067) 7898973 Âíóòð³øí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 3953836 Âíóòð³øí³ ðîáîòè ï³ä êëþ÷, ö³íà äîì³í³-åêñêàâàòîðà: êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëî- ãîâ³ðíà. Òåë: (067) 2659590 âàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. ³äâå- Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè, çåííÿ ãðóòíó à/ì DzË. Òåë: (0362) 632175; áðèãàäà. Òåë: (097) 4553966 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, (096) 3644333 êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â, øèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, äîñòóïíà Ðåìîíò òà ö³íà. Òåë: (050) 9796403; (096) 6158352 âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. îáëàäíàííÿ Âñ³ Òåë: (096) 0436998 ïðèì³ùåíü Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474 Âñ³ âèäè øïàêëþâàííÿ. Òåë: (097) 4529909 ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â. Çàì³íà òðóá íà ìåòàëîïëàñòèê, ïîë³ïðîï³ëåí. Çàì³íà Áåòîíí³ ðîáîòè, çàëèâàííÿ ñòÿæêè. Òåë: êàíàë³çàö³éíèõ òðóá. Íàð³çàííÿ ð³çüáè. (068) 6283401 ϳäêëþ÷åííÿ ñàíòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Áðèãàäà âèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîí- Òåë: (096) 7951143 òíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ã³ïñîêàðòîí, Âñòàíîâëåííÿ íàñîñ³â îòîïëåííÿ, çàì³íà ï³äâ³ñí³ ñòåë³, øïàêëþâàííÿ, âêëà- òà âñòàíîâëåííÿ êîòë³â îòîïëåííÿ, ðåäàííÿ ëàì³íàòó, ïëèòêè, âàãîíêà, ìîíò òà âèãîòîâëåííÿ îòîïëåííÿ, çâàðþñòÿæêà, øòóêàòóðêà, ïîêð³âåëüí³ ðî- âàëüí³ òà ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Òåë: (097) áîòè, áåòîíí³ ðîáîòè, ³íøå. Åëåêòðî- 1677262 ðåìîíòí³ ðîáîòè. Çð³çàííÿ äåðåâ. Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, Òåë: (068) 7298776 êðàí³â, óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) Áðèãàäà âèêîíóº ðåìîíòí³ ðîáîòè. óïñîêàðòîí, 2304922 ðîáîòè, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäøïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, óïñîêàðòîíí³ íîñò³, ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ëàì³íàòó. êëåºííÿ øïàëåð, çàëèâêà ñòÿæîê, Òåë: (096) 7726012 âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ, ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, ìîíòàæ ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, âàãîíêè. Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (067) êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 289101; (096) 6158352 2935720, (097) 7328166 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â âèêîíóº âñ³ âèäè ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëàäêà öåãëè, áåòîíí³ ðîáîòè, ôàñàä, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) ïëèòêà, äàõ òà ïîâíà ðåêîíñòðóêö³ÿ áó- 249395; (067) 2654564 äèíê³â. Òåë: (098) 8068805, (097) 0016725 ªâðîðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàÁðèãàäà ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè, ëèöþâàíâèêîíóº âñ³ âèäè ðåìîí- äàííÿ íÿ ïëèòêîþ, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 òíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, øòóêàòóðåííÿ ïî Åëåêòðî-ìîíòàæí³ ðîáîòè, áîéëåðè, ìàøèíêè, ïîñóäîìèéí³ ìàøèíè. ìàÿêàõ, ðåñòàâðàö³ÿ â³äêîñ³â, ëè- ïðàëüí³ Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) öþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, 2218410 ôàðáóâàííÿ ñò³í, ñòåë³, áåòîíí³ Åëåêòðîðåìîíòí³ ðîáîòè, çàì³íà êàáåëÿ ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, óòåï- íà ââîä³, ïåðåì³ùåííÿ ë³÷èëüíèêà, çàì³íà ëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. òà âñòàíîâëåííÿ àâòîìàò³â. Òåë: (0362) ßê³ñíî. Òåë: (098) 3615226 434890; (094) 9664890 Áóä³âåëüíî ðåìîíòí³ ðîáîòè. Òåë: (096) Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòè6070043 Àäð: bandarka@ukr.net êîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåíÂèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà íÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 450816; (067) 1726362 íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà 2304922 ñì³òòÿ. Òåë: (068) 0525268; (095) 0555367 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè: ìåòàëåâ³ âîðîòà, Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â òà êîçèðêè ç ïîêðèòòÿì ïîë³êàðáîíàò, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, áóä³âåëüí³ âàãîí÷èêè, ê³îñêè, ñì³òòÿ. Òåë: (093) 4410898 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ, ãàðàæ³. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 6283138 äîñòàâêà à/ì DzË. Òåë: (0362) 433446; Êàì’ÿí³ òà áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 7683420; (098) 3305205 (098) 7800600 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Òåë: (0362) 206202; (067) 2601903 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (068) 6283401 Òåë: (0362) 206202; (096) 3662600 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò “ï³ä êëþ÷” Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äîñòàâêà áóäìàÒåë: (067) 3630332 òåð³àë³â. Òåë: (067) 6826274; (067) Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. 2654564 Òåë: (096) 2695430 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. 249395; (067) 2654564 Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò “ï³ä êëþ÷” Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. áóäü-ÿêèõ ïðèì³ùåíü, äèçàéíåðñüê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (067) 6826274 Òåë: (096) 3662600

1.86

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 7683420; (098) 3305205 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò, êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Òåë: (097) 8051638 Êîïàííÿ- ìóðóâàííÿ ñåïòèê³â, êîëîäÿç³â, ðîçâåäåííÿ âîäè, êàíàë³çàö³ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 7631792 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð, îô³ñ³â, áóäèíê³â. Òåë: (097) 5431709 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 261328; (067) 2659591 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 6826274 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ ñò³í òà ï³äëîãè, ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ. Êîíñóëüòàö³¿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 621812; (097) 9348367 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5431709 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà. Òåë: (097) 8051638 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 626898; (096) 4190182 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (098) 6945037 Ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â, ³âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, âêëàäàííÿ òà øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Ëèöþâàííÿ, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 430860 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ ºâðîïàðêàí³â. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêðàòîíó, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ âàãîíêè, ñàéäèíãó, ëàì³íàòó, ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ìîíòàæ ïàðèëîê, âñòàíîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â. Òåë: (096) 3003335 Ìîíòàæ âàãîíêè. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, “Àðìñòðîíã”, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (067) 6826274 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (096) 7726012

Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó,

øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, Êàíàäà, Ðîñ³ÿ, Ïîëüùà, 30 êîëüîð³â, âàãîíêè, ï³äñîô³òó, ðèíâè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, àðìñòðîíã, ï³äëîãà, ëàì³íàò, ôàíåðà, ë³íîëåóì. Òåë: (096) 3502083 Ìîíòàæ ñàéäèíãó, â³äêîñ³â. Òåë: (096) 7726012 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó. Øïàêëþâàííÿ. Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó òà ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (096) 7277948; (095) 6476929 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ãðóáîê, ïå÷åé, ³íøå. Òåë: (097) 5616691 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ïå÷åé, îçäîáëåííÿ ôàêòóðíîþ øòóêàòóðêîþ, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221 Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìîíãàë³â, îçäîáëåííÿ ôàêòóðíîþ øòóêàòóðêîþ, åêñêëþçèâíà ïîêðàñêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 222071; (067) 8916221 Îááèâàííÿ äâåðåé, ÿê³ñíî. Òåë: (066) 0984256; (096) 9777750 Îáøèâàííÿ áóäèíê³â ñàéäèíãîì, âàãîíêîþ, ï³äñîô³òè, ðèíâè, óòåïëåííÿ ôàñàä³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ, íàíåñåííÿ “êîðî¿äó”. Òåë: (096) 4742882 Îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè, äåêîðàòèâíî øòóêàòóðêà, “êîðî¿ä”. Òåë: (097) 5762190 ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (067) 6826274 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) 2218410 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 6070043 Àäð: bandarka@ukr.net Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ ðèçåòîê, âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (063) 7332108; (096) 7755716 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, âñòàíîâëåííÿ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ë³÷èëüíèê³â, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (063) 7332108; (096) 7755716 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, ðåìîíò êâàðòèð ï³ä êëþ÷. Òåë: (050) 9796403; (096) 6158352 Ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà. Òåë: (097) 7683420; (098) 3305205 Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Òåë: (096) 1952680 Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996 Ïîñëóãè: ñàä³âíèêà, îáð³çêà äåðåâ, ùåïëåííÿ, îêóë³ðîâêà. Òåë: (068) 7631792

Ïðîêàò ³íñòðóìåíòà:

2.01 Ìåáë³

Ðåìîíò áåíçîïèë,

ìîòîêîñ, íàñîñ³â, çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 4266688, (050) 3392852 Àäð: гâíå, Ñàãàéäà÷íîãî, 12

Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033 Ðåìîíò êâàðòèð, ïåðåòèðàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, äåìîíòàæ ñòàðî¿ ïëèòêè, ëèöþâàííÿ íîâîþ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó òà âàãîíêè. Òåë: (0362) 269532; (093) 1924659 Ðåìîíò êâàðòèð, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ, øïàëåðè, ëàì³íàò, âàãîíêà, ñàíòåõí³êà, íåäîðîãî. Òåë: (096) 9953010 Ðåìîíò ï³ä êëþ÷. Òåë: (097) 5232926; (050) 3754911 Ðåìîíò ïðèì³ùåíü, ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Òåë: (050) 5097565 Ðåìîíòíî- áóä³âåëüí³ ïîñëóãè: øòóêàòóðåííÿ, ìóðóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øïàêëþâàííÿ, ñàíòåõí³÷í³, åëåêòðî-ðåìîíòí³ ðîáîòè. ϳäãîòîâêà ïðèì³ùåíü äî ðåìîíòó. Òåë: (097) 5422560, (096) 7951143 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (096) 7726012

Ðåñòàâðàö³ÿ âàíí, òåðì³í 䳿 äî 20 ðîê³â, ãàðàíò³ÿ, ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, ÿê³ñí³ ïåðåâ³ðåí³ ìàòåð³àëè, êîðîòêèé òåðì³í âèêîíàííÿ ðîáîòè. Òåë: (068) 0602115, (066) 2387768 Ðåñòàâðàö³ÿ ïàðêåòó, ï³äëîãè. Òåë: (096) 2759276 Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè, ÿê³ñíî, âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, âëàñíèé áåòîíîçì³øóâà÷. Òåë: (067) 6826274 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì, ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì. Òåë: (097) 6459005 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (097) 6374524 Óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, íåâåëèê³ îá’ºìè. Òåë: (098) 8408301 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â, ï³íîïëàñòîì, òà ì³íâàòîþ. Òåë: (097) 8051638 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â. Òåë: (098) 6945037 Ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401 Ôàðáóâàííÿ. Òåë: (067) 6826274 Øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó òà ³íøèõ âèä³â äåðåâ’ÿíî¿ ï³äëîãè. Øâèäêî. ßê³ñíî. Òåë: (067) 3607659, (063) 1194666, (063) 4904180 Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, â³äêîñ³â, êëåºííÿ øïàëåð áóäü-ÿêèõ. Òåë: (067) 6826274 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, ôàðáóâàííÿ ñí³æêîþ, âàïíîì, êëåºííÿ øïàëåð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954

Øïàêëþâàííÿ,

ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè, êëåºííÿ øãïàëåð, ëàì³íàò, ëèöþâàííÿ òà ³íøå. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

Øïàêëþâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ïîá³ëêà. Òåë: (0362) 622155; (068) 3329730 Øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ, ôàðáóâàííÿ, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (096) 7726012 Øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ñàéäèíãó, âàãîíêè âñ³õ òèï³â, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, êëåºííÿ øïàëåð, ïë³íòóñ³â, îáðîáêà â³äêîñ³â. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, òà ³íø³ âèäè ðîá³ò. Òåë: (096) 0436998 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (097) 5431709 Øïàêëþâàííÿ, øòóêàòóðåííÿ, ôàðáóâàííÿ, çàðîáëåííÿ â³äêîñ³â, ïîêëåéêà øïàëåð. ßê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (066) 0398545; (0362) 289391 Øòóêàòóðåííÿ í³ìåöüêîþ ñòàíö³ºþ, âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Ïî ìàÿêàõ, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 7541210, (095) 5855466 Øòóêàòóðåííÿ ïî ìàÿêàõ òà áåçìàÿ÷íå âàïíÿíî-ï³ùàíèì ðîç÷èíîì. Øâèäêå âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèñîêà ÿê³ñòü. Ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (093) 6695050 Øòóêàòóðåííÿ, ïîá³ëêà, ëèöþâàííÿ. Òåë: (097) 7683420; (098) 3305205 Øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêè, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (098) 6945037 Ùåá³íü, â³äñ³â áàçàëüòîâèé, ãðàí³òíèé, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé. Òåë: (096) 2695430; (096) 7771926

• •

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

ïåðôîðàòîðè, â³äá. ìîëîòêè, øë³ôìàøèíè 220Â, áîëãàðêè, áåíçî-, åëåêòðî- òà äèñêîâ³ ïèëè, ðóáàíêè, ëîáçèêè, ïëèòêîð³çè. Áåòîíîçì., ãàçîíîêîñàðêè, çâàð. àïàðàòè. Êîìïðåñîðè, òðàìáóâàëüí³ ìàøèíè. Ãåíåðàòîðè. Òåë: (0362) 234351; (067) 9093455; (067) 9024366 Àäð: гâíå, Ñò.Áàíäåðè, 62 (á³ëÿ ïåðøîãî ó÷èëèùà ÂÏÓ N1

Áðèãàäà âèêîíóº áóä³âåëüíî-îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè êâàðòèð òà áóäèíê³â, øòóêàòóðíî-ìàëÿðí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó, ïàðêåòíî¿ äîøêè, ðîáîòè ç äåðåâîì. Òåë: (097) 7365531 Âèêîíóºìî ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè ç ºâðîðóáåðîéäó òà ìåòàëîïðîô³ëþ, ðåìîíò ñòàðèõ ïîêð³âåëü, äàõ³â, áàë-

êîí³â, ãàðàæ³â. óäðî³çîëÿö³ÿ ôóíäàìåíò³â. Ïðîìèñëîâà ïîá³ëêà ïðèì³ùåíü. Òåë: (050) 2065385 Âèêîíóþ ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè: ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ïëèòêà, øïàêë³âêà, âêëàäàííÿ áëîê³â, öåãëè, áåòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (050) 5676596 Âíóòð³øíº òà çîâí³øíº îçäîáëåííÿ; ôóíäàìåíò, êëàäêà, ïîêð³âëÿ, áðóê³âêà, óòåïëåííÿ ôàñàä³â, åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ïëèòêà. Òåë: (099) 7267767, Àíäð³é; (097) 8022428, ²ëëÿ ÄÀÕÈ ðåìîíò òà ïåðåêðèòòÿ ºâðîðóáåðîéäîì: áóäèíêè, êâàðòèðè, ìàãàçèíè, ãàðàæ³, ñêëàäè, äà÷³, áàëêîíè. Ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, îíäóë³í, øèôåð, ðèíâè, êîçèðêè, ï³äâ³êîííÿ. Ìîíòàæ òà äîñòàâêà. Òåë: (066) 4401148; (096) 7685558 Êàì³íè, ïå÷³, áàðáåêþ, îçäîáëåííÿ. Òåë: (050) 3378455; (096) 4750392

Êîâàíà áðàìà

â³ä 3000ãðí. Êóçíÿ “Ôàéíà êîâêà”. Êàòàëîã ç ö³íàìè íà ñàéò³: www.fayna-kovka.prom.ua. Òåë: (050) 2962314; (097) 6139185

Ðåìîíò êâàðòèð îô³ñ³â áóäèíê³â, äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà. Òåë: (050) 3399161; (050) 0757527

Ðåìîíò êâàðòèð, âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: (066) 5229101; (097) 8284737; (099) 6380310

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó,

íàñîñè, îáñëóãîâóâàííÿ. Òåë: (067) 3326421; (050) 2742458

Ñâåðäëîâèíè íà âîäó.

Îáñëóãîâóâàííÿ. Ïðèÿìêè, íàñîñè, âîäà “ï³ä êëþ÷”. ßê³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (095) 5755705

Ñâåðäëîâèíè

íà âîäó. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. Òåë: (096) 3918453

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

2.01

Ìåáë³

2.01 Ìåáë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠ³òàëüíÿ á/â, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9708978; (0362) 683660 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ êóõîíü, øàô-êóïå, äèòÿ÷èõ ê³ìíàò, îô³ñíèõ ìåáë³â, êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (050) 2362124

Âèãîòîâëÿºìî: ìåáë³ VITAL: êóõí³, â³òàëüí³, ïåðåäïîêî¿, øàôè-êóïå, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, ìåáë³ ç ÄÑÏ äëÿ òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Ö³íè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644410; (098) 7169584; (050) 4359787 Àäð: www.VITAL06.okis.ru Äèâàí, êð³ñëî. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êð³ñëî-ë³æêî. Òåë: (097) 1904852 Êóõí³ òà ñïàëüí³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Êóõí³, øàôè-êóïå, â³òàëüí³, äèòÿ÷³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Êîìï’þòåðíèé äèçàéí. Òåë: (096) 6283138 Êóõíÿ, ñâ³òëî-êîðè÷íåâà, äîâæ.2,8ì, âèñîòà 2,5ì, â õîðîøîìó ñòàí³, 400ãðí. Òåë: (098) 6184773 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî äâîÿðóñíå, äåðåâ’ÿíå. Òåë: (098) 0011153 (063) 9531151 ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ì’ÿêà ÷àñòèíà ç äâîìà ðîçêëàäíèìè êð³ñëàìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ì’ÿêèé êóòî÷îê á/â. Òåë: (068) 6242474 Ìåáë³ äîìàøíüîãî âæèòêó, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3370807 Ìåáë³, á/â, äèâàí, êð³ñëî, òàáóðåòêè, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (066) 0440892 Ìÿêà ÷àñòèíà êóõîííà, êóõîííèé ñò³ë, 400ãðí. Òåë: (0362) 641714 Ïåðåäïîê³é äîâæèíà 4ì., ó õîðîøîìó ñòàí³, äçåðêàëî 1000ãðí. Òåë: (098) 4640251 Ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðåìîíò, çì³íà äèçàéíó, âäîìà ó çàìîâíèêà (áåç âèâîçó). ßê³ñíî, çà äîñòóïíîþ ö³íîþ. Òåë: (099) 3366675; (067) 1640213, Ñàøà


2.01 Ìåáë³

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

Ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò, çàì³íà ïîïåðåäíüîãî äèçàéíó ì’ÿêèõ ìåáë³â. Òåë: (0362) 431627 Ïîëèöÿ äëÿ êíèã, àïàðàòóðè. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648

Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â. Äîñòàâêà. Òåë: (097) 8672882 Ðåìîíò, ïåðåòÿãóâàííÿ, çì³íà äèçàéíó ì’ÿêèõ ìåáë³â, ðîáîòà â ìàéñòåðí³ àáî íà äîìó. Òåë: (068) 5838627, (066) 7389840 Ñïàëüíÿ “Ñâ³òàíîê”, ç äâîìà øàôàìè. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Ñò³ëüö³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, áàðí³, 15øò., 200ãðí./øò. Òåë: (067) 2649912 Ñò³ëüö³ ñòîëîâ³, 6øò, 180ãðí/îäèí. Òåë: (0362) 680068 Ñò³íêà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 400398; (0362) 624414 Ñò³íêà, á/â, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (066) 0440892 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð. Òåë: (050) 8145103 Øàôà á/â, ñòàðîãî çðàçêà, íà í³æêàõ, äëÿ îäÿãó, øèðèíà 150ñì, âèñîòà 188ñì, ãëèáèíà 59, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5737095 Øàôà òðèäâåðíà ç àíòðåñîëÿìè, ñò³ë, ñò³ë-òóìáà, äèâàí, êóõîíí³ øêàô÷èêè. Òåë: (096) 7694556 Øàôà-êóïå íîâà, â ïåðåäïîê³é, øèðèíà 1.3ì, âèñîòà 2.35ì, ãëèáèíà 0.6ì, êîë³ð “âèøíÿ”, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3012955 Øàôè-êóïå, êóõí³, â³òàëüí³, îô³ñí³ ìåáë³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Òåë: (050) 2362124 Øàôè-êóïå, êóõí³, âèãîòîâëåííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì. Âè¿çä äèçàéíåðà, äîñòàâêà òà âñòàíîâëåííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë: (096) 6283138 Øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â

íà çàìîâëåííÿ. 3090514

Òåë:

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Õîëîäèëüíèêè á/â, ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Õîëîäèëüíèêè ñòàð³. Òåë: (0362) 231487; (068) 0602580 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336

Õîëîäèëüíèêè,

ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè òà ³íøå. Ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 8051638; (050) 6682105

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

(099) Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Á/â òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè: õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüí³ êàìåðè 800-2500ãðí; Ãàçîâ³ ïëèòè, åëåêòðî-ïëèòè êåðàì³êà 800-1500ãðí, ïîñóäîìèþ÷³ ìàøèíêè 800ãðí; Ïðàëüí³ ìàøèíè â³ä 800ãðí; Õë³áîï³÷êè, ì³êðîõâèëüîâ³ ïå÷³, ïèëîñìîêè 100ãðí, êîòëè òà ³íøå. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792 Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîâîäîíàãð³âà÷ íà 10ë., êàñòðóëÿ-ñêîðîâàðêà íà 6ë. Òåë: (0362) 240261; (098) 5431034 Åëåêòðîë³÷èëüíèê 100ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 Êîíäèö³îíåðè ïîáóòîâ³, ïðîìèñëîâ³, âñòàíîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, âåíòèëÿö³ÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3812803 Êîíäèö³îíåðè. Ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (067) 3821320 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ “Äí³ïðÿíêà”, íîâà, â óïàêîâö³. Òåë: (097) 6879528 Ìîðîçèëüíà êàìåðà. Òåë: (097) 6456839 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Ïîáóòîâà òåõí³êà

á/â ͳìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò ïðîâ³äíèõ ͳìåöüêèõ ô³ðì “Bosh”, “Siemens”, “AEG”, “Ðrivileg”. Ìîðîçèëüí³ êàìåðè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ òà åëåêòðîïëèòè. Âñÿ òåõí³êà ç ãàðàíò³ºþ. Ìîæëèâèé ãóðò. Òåë: (067) 7096689, (050) 2910904, (067) 6040087 Ðåìîíò ïðàëüíèõ

òà ïîñóäîìèéíèõ ìàøèí, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé, ïèëîñìîê³â òà ³íøî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Çàï÷àñòèíè. Ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Ãàðàíò³ÿ. Äîñòàâêà. Âè¿çä òà ä³ãíîñòèêà. Òåë: (097) 9874700; (0362) 434365 Àäð: гâíå, Ñîáîðíà, 1

Ïîñóäîìèéíà ìàøèíà “Áîø”, á/â. Òåë: (096) 7672021 Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí,

“Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Íîê³à-310", 2ñ³ì, íîâèé. Òåë: (098) 7112091 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Ñàìñóíã”, “LG”. Òåë: (097) 8904504 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí “Ñàìñóíã”, íåðîçêîäîâàíèé, æàáêà, 100ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðàä³îòåëåôîí “Ïàíàñîí³ê ÊÕ-ÒG-1107 ç ÀÂÍ”, äåøåâî. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Êîïèè Iphone: 3g,4g,5G íà 2,3,4 ñèì îò 444 ãðí, ñ ÒÂ/Wifi îò 555 ãðí. Lumia, N8,N9, Galaxy Note, ÷àñîôîíû â M o b y. I n . U A ! Ñàéò: h t t p : / / m o b y. i n . u a / Ò å ë : ( 0 9 5 ) 3838182; (063) 6563939

2.30

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (0362) 622362; (097) 2070448 Ñàíòåõí³÷í³ ìàòåð³àëè. Òåë: (0362) 644353, 629905 Òðóáà ÷àâóííà 4,5ìõ15ñì. Òåë: (03622) 54106

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Àâòîìàòèêà äëÿ ÷àâóííîãî êîòëà “Åôåêò”, 950ãðí. Òåë: (0362) 680068 Áîéëåðè, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, ÷èùåííÿ. Òåë: (067) 7265631 Ãàçîâà ãîð³ëêà. Òåë: (098) 6245747; (095) 1020648 Ãàçîâà êîëîíêà “Þíêåðñ”, 950ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Ãàçîâà êîëîíêà, Ðîñ³ÿ, á/â, 220ãðí. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Ãàçîâà ïëèòà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³, 400ãðí. Òåë: (067) 4908791 Ãàçîâèé êîòåë “Äàíêî”, á/â, 850ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Êîòåë Ê×Ì-4 гâíå-1. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529 Êîòåë Ê×Ì-4Ì, áàòàðå¿ á/â. Òåë: (096) 7351404 Êîòëè ãàçîâ³, åëåêòðè÷í³, òâåðäîïàëèâí³ òðèâàëîãî ãîð³ííÿ, ðàä³àòîðè, áîéëåðè, íàêîïè÷óâàëüí³ áàêè, âñòàíîâëåííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189 Êîòëè ãàçîâ³, êîëîíêè, ðàä³àòîðè “RODA” âèðîáíèöòâà ͳìå÷÷èíè, ç ïåðøèõ ðóê. Òåë: (0362) 629429; (067) 3843189 Êîòëè òâåðäîïàëèâí³ “ÁÅÏÀÑ” â³ä âèðîáíèêà, ïîòóæí³ñòü â³ä 16-400êÂò, ³íòåðâàë çàâàíòàæåííÿ ïàëèâîì 8-12 ãîä. Òåë: (0362) 620558 ˳÷èëüíèê òðèôàçíèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ïëèòà “Áðåñò” 4 êàìôîðíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7621161 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³, òðóáè îöèíêîâàí³ òà ç íåðæàâ³éêè. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890

17

ãàðàíò³ÿ. Ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

Êâ³òè òà ðîñëèíè

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

Áàëîí ãàçîâèé, 450ãðí. Òåë: (0332) 268170; (095) 1557116 Êîòåë “Ôëîðèäà” ãàçîâèé, 1500ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 1988822

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ãàçîâ³ êîëîíêè, á/â, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473 Ãàçîâ³ êîëîíêè, á/â. Òåë: (067) 1542465 Ãàçîâ³ êîëîíêè, ñòàð³. Òåë: (0362) 231487; (068) 0602580 Êîëîíêè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354 Êîòåë Ê×Ì-4Ì, áàòàðå¿ íîâ³ òà á/â. Òåë: (096) 7351404 Êîòåë Ê×Ì-4Ì-ð³âíå, íîâèé, á/â, ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (067) 8889055 Ïðàëüíó ìàøèíêó á/â, íåäîðîãî, (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335 Òðóáè á/â, 25-50ìì, 100 ïîãîííèõ ìåòð³â. Òåë: (098) 2515567 (050) 9039624

2.40

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ãí³é, ïåðåãí³é. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Ãí³é, ïåðåãí³é. Äîñòàâêà à/ì DzË, ñàìîñêèä. Òåë: (096) 5395672, (068) 3320832 Ãðå÷êà íà íàñ³ííÿ. Òåë: (0362) 619482; (067) 7306310 Îâåñ íà íàñ³ííÿ. Òåë: (0362) 619482; (067) 7306310 Ïàëüìà, 3,5-4ì, â ïðèì³ùåííÿ ç âèñîêèìè ñòåëÿìè. Òåë: (03622) 54679; (098) 2069501 Ñàäæàíö³ ãîëëàíäñüêî¿ ìàëèíè, ñîðòîâ³, ìîæëèâà ãóðòîâà ïàðò³ÿ. Òåë: (0332) 757593; (067) 3329246 Ñîÿ íà íàñ³ííÿ. Òåë: (0362) 619482; (067) 7306310 Òîðô, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà à/ì Ç²Ë Òåë: (0362) 433446 (гâíå); (098) 7800600

2.72

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âèäåëêè, ÷àéí³ ëîæêè ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³. Òåë: (096) 7694556 Ãîäèííèê íàñò³ííèé ç áîºì, ͳìå÷÷èíà, 1920ð. Òåë: (067) 3033463 Ãîäèííèêè ìåõàí³÷í³, íàñò³ëüí³, “Ìàÿê”. Òåë: (050) 8145103 Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êàðí³çè äîâæ.2,6ñì 1øò, äîâæ.1,8ì 3øò, àëþì³í³ºâ³. Òåë: (096) 3420132 Êàðí³çè, äåðåâÿí³ ç ê³ëüöÿìè, â³ä 30ãðí. Òåë: (0362) 680068 Êîâðèêè, ïàëàñ. Òåë: (096) 7694556 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ìàòðàöè á/â, íåäîðîãî. Òåë: 0671726125 Îä³ÿëà, ïóõîâ³, ïîêðèâàëà, íàï³ðíèê äëÿ ïóõó, ïàëàñ Ïîëüñüêèé, äîðîæêà. Òåë: (0362) 265267 Ïåðèíà äâîñïàëüíà. Òåë: (096) 3420132 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè áàéêîâ³, âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

2.60

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

Ñîáàêà, êîêåð-ñïàí³åëü, àìåðèêàíåöü, áåæåâèé îêðàñ, õëîï÷èê. Òåë: (066) 0400337 Ñîáàêè ÿãäòåð’ºðà, êîáåëü òà ñóêà. Òåë: (0332) 230097; (050) 8257965 Öóöåíÿòà Äðàòõàðà, â³ä ÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â, ìàéáóòí³ óí³âåðñàëè. Òåë: (068) 5627233; (066) 7467086 Öóöåíÿòà âèñîêîïîðîäí³, í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè ç äîêóìåíòàìè ÊÑÓ, ùåïëåí³, ïðîãåëüì³íòîâàí³, ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 5815688 Àäð: www.lubart.at.ua Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. Òåë: (067) 3828809

2.75

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àêâàð³óìè, îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348 Äð³áíà êàðòîïëÿ íà êîðì òà ã³ð÷èöÿ äëÿ ïîñ³âó. Òåë: (050) 9063730; (096) 3392910 Çåðíî ïøåíèö³. Òåë: (096) 6981291 Çåðíî ÿ÷ìåíþ, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (068) 0400496 ʳíü ðîáî÷èé, ãí³äî¿ ìàñò³, 12 ðîê³â. Òåë: (097) 0308881; (095) 7732599 ʳíü, 5 ðîê³â, â³ç. Òåë: (066) 8157259 ʳíü. Òåë: (067) 8921007 Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Êàðòîïëÿ êîðìîâà, 3ãðí/êã, ñàìîâèâ³ç. Òåë: (097) 9600679 Êë³òêà äëÿ ïàïóãè, íà ï³äñòàâö³, âèñ.165ñì, 950ãðí. Òåë: (0362) 680068 Êîáèëà, 600êã. Òåë: (096) 5744758 Êîáèëà, 8 ðîê³â. Òåë: (096) 1506594 Êîáèëà. Òåë: (098) 2597921 Êîáèëè, 6 ì³ñÿö³â, 1.5 ðîêè. Òåë: (098) 9712852, (098) 2184004 Êîçà ê³òíà. Òåë: (099) 6328385 Êîçà, 2 ðîêè. Òåë: (096) 1506594 Êîçè ìîëîä³, ê³òí³. Òåë: (067) 4982214 Êîí³. Òåë: (098) 8313621 Êîðîâà, Ìëèí³âñüêèé ð-í. Òåë: (095) 5976599 Êîðîâè, ãîëàíäñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ÷îðíîðÿáî¿ ïîðîäè, òåëè÷êè, òåëÿòà. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162 Êðîë³. Òåë: (098) 2652440 Îâåñ. Òåë: (0362) 619482; (067) 7306310

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ðåìîíò ãàçîâèõ êîëîíîê, êîòë³â, ïëèò. Òåë: (0362) 264156; (097) 0435670 Ðåìîíò ìîðîçèëüíèõ êàìåð. Òåë: (097) 6456839 Ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Òåë: (0362) 288902 Ðåìîíò ðàä³îàïàðàòóðè. Òåë: (097) 8904504 Ðåìîíò òà ïåðåòÿãóâàííÿ ìÿêèõ ìåáë³â. Òåë: (067) 9059366 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â òà ìîí³òîð³â, âè¿çä äî çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969; (067) 6477055 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â, ìîí³òîð³â, àäàïòàö³ÿ êîëüîðó, çâóêó, âè¿çä äî çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969; (067) 6477055 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âäîìà ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 286632 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 268065; (097) 3923657 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, çàì³íà äâèãóí³â. Òåë: (097) 6456839

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

• Ð å ì î í ò ï î á ó ò î â è õ õ î ë î ä è ë üíèê³â, ìîðîçèëüíèõ êàìåð, ³ìïîðòíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà êîìïðåñîð³â, òåðìîñòàò³â, çàïðàâêà ôðåîíîì, âèêëèê ìàéñòðà ïëàòíèé. Òåë: (050) 6313413 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Êàéçåð”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ”, AEG òà ³í. íà äîìó,

Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939 ß÷ì³íü, êóêóðóäçó, ïøåíèöþ, ïîñò³éíî. Òåë: (0362) 208687; (067) 7990155

ÐÎÁÎÒÀ

Ñîáàêè

2.72 Ñîáàêè

2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â ç ÄÑÏ íà çàìîâëåííÿ, çà ³íäèâ³äóàëüíèì äèçàéíîì òà ðîçì³ðàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî çà ðîçóìíó ö³íó. Òåë: (066) 0421517 Äèâàí á/â, íåäîðîãî. Òåë: (0332) 715311; (096) 6856259

2.10

“Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí, “Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “Äíºïð-2", á/â. Òåë: (03622) 55569 Õîëîäèëüíèê “Äíºïð-2". Òåë: (096) 7694556 Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â, òðèõêàìåðíèé, íåäîðîãî. Òåë: (067) 7317281 Õîëîäèëüíèê, á/â, äîñòàâêà. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê, á/â. Òåë: (098) 6945037 Õîëîäèëüíèê, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3370807 Õîëîäèëüíèê, îäíî- òà äâîêàìåðíèé, õîðîøèé ñòàí, á/â. Òåë: (097) 6456839

Ïðîïîçèö³ÿ!

Òåë: (067) 3320024

ѳíî â òþêàõ, êîðìîâ³ áóðÿêè. Òåë: (03650) 64167; (096) 1224413 ѳíî òà ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (067) 1027735 Ñîÿ. Òåë: (0362) 619482; (067) 7306310 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) Òåëÿ. Òåë: (067) 1027735 ×åðâîíîâóõ³ ÷åðåïàõè ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ

ÂÐÕ êóïëþ.

3.01

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

Ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì, •ðîáî÷³ çàïðîøåííÿ (6 ì³ñÿö³â, ð³ê), 3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

²íòåðíåò ðåºñòðàö³ÿ, àíêåòè, ñòðàõîâêè. Âàêàíñ³¿ ó Ïîëüù³: øâà÷êè, áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, âî ä ³ ¿ - ä à ë å ê î á ³ é í è ê è , ñ / ã ð î á î ò è , ôåðìè òà ³í. ˳ö.À 585191, 10.07.12ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (0332) 723738 (Ëóöüê); (099) 3469381 Àäð: Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 Ðîáîòà âäîìà íåâàæêà òà ö³êàâà (îáðîáêà êîðåñïîíäåíö³¿), â³ä ÏÏ “Íîâàö³ÿ”, ç/ï 2500ãðí/ì³ñÿöü. Ðåã³îí, ñòàòü, â³ê, áóäü-ÿê³. ³ä Âàñ: äâà êîíâåðòè íà àäðåñó. ²íôîðìàö³þ íàäñèëàºìî áåçêîøòîâíî! Àäð: 87502, Ìàð³óïîëü Äîíåöüêî¿ îáë., à/ÿ 2075. e-mail: novaship@list.ru. Ðîáîòà çá³ð ÿã³ä ó Ô³íëÿí䳿 íà ë³òî, ñåçîí 3 ì³ñÿö³ (ïîëóíèöÿ, ÷îðíèöÿ). Ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳ö.Àà ¹507915, â³ä 11.07.2011ð., ÌÑÏÓ. Òåë: (098) 2016567; (099) 5247778; (050) 4750514 Àäð: fintrud.com.ua Ðîáîòà ó Ô³íëÿí䳿 ñåçîííèé çá³ð ïîëóíèö³. Ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳ö. Àà ¹507915, â³ä 11 . 0 7 . 2 0 11 ð . , Ì Ñ Ï Ó . Ò å ë : ( 0 6 3 ) 7947589; (099) 4363744; (096) 8090817; (050) 4750514 Àäð: fintrud.com.ua

• •

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Àâòîìèéíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àâòîñëþñàð. Òåë: (050) 3755295 Àãåíò ç ïðîäàæó òîâàð³â, íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï â³ä 2600ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (067) 3879755

Àãåíòè ç ïðîäàæó.

Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ç/ï 3800 + áîíóñè. Íå àãåíòñòâî. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Òåë: (097) 6459128

Àãåíòè ç ïðîäàæó.

Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ç/ï 3800 + áîíóñè. Íå àãåíòñòâî. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Òåë: (097) 6459128 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ æ³íêà, ÷îëîâ³ê. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ïåðóêàðíþ ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñè, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Àäì³í³ñòðàòîð, ïîðÿäí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 7776119; (067) 4671396

Àäì³í³ñòðàö³ÿ

òîðãîâî¿ ô³ðìè ïðîâîäèòü íàá³ð ïåðñîíàëó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, êóð’ºð, âàíòàæíèê, ïàêóâàëüíèê. Ç/ï 2500-4750ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (067) 4924090

Àäì³í³ñòðàö³ÿ

òîðãîâî¿ ô³ðìè ïðîâîäèòü íàá³ð ïåðñîíàëó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: òîðãîÊîí³. Òåë: (096) 2122104 âèé ïðåäñòàâíèê, ìåíåäæåð ç ïðîêóð’ºð, âàíòàæíèê, Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) äàæó, ïàêóâàëüíèê. Ç/ï 2500-4750ãðí â 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (067) 1123895 4924090

Áðèãàäà ë³ñîðóá³â, ïèëîðàìíèê³â, ìîíòåð³â êîë³é, ð³çíîðîáî÷³, ç/ï âèñîêà. Òåë: (063) 2516551 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³òíèêè ÷îëîâ³êè, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè - ìîíîë³ò÷èêè ÷îëîâ³êè, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ç/ï â³ä 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Áóä³âåëüíèêè,

áåòîíÿð³, ãîòîâ³ äî ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ â òîðãîâ³é ñôåð³ íà çèìîâèé ïåð³îä. Íå àãåíòñòâî. Ç/ï 3500ãðí. Òåë: (0362) 623022

Áóä³âåëüíèêè,

áåòîíÿð³, ãîòîâ³ äî ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ â òîðãîâ³é ñôåð³ íà çèìîâèé ïåð³îä. Íå àãåíòñòâî. Ç/ï 3500ãðí. Òåë: (0362) 623022

 çâ’ÿçêó ç â³äêð. íîâîãî ô³ë³àëó â гâíîìó òîðãîâà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó: 4 ð³çíîðîáî÷èõ, 3 òîðãîâèõ, 2 âîä³ÿ, 2 åêñïåäèòîðà, ñåêðåòàðÿ. Ìîæíà áåç ä/ð. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç ïîñåëåííÿì àáî êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ç/ï 2475-4750ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 623022, (067) 4924090

 çâ’ÿçêó ç â³äêð. íîâîãî ô³ë³àëó â гâíîìó òîðãîâà ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó: 4 ð³çíîðîáî÷èõ, 3 òîðãîâèõ, 2 âîä³ÿ, 2 åêñïåäèòîðà, ñåêðåòàðÿ. Ìîæíà áåç ä/ð. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç ïîñåëåííÿì àáî êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Ç/ï 2475-4750ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 623022, (067) 4924090

 êóð’ºðñüêèé â³ää³ë ç äîñòàâêè ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ ïîòð³áåí êóð’ºð-êîíñóëüòàíò. Ç/ï ïîòèæíåâà, âèñîêà. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (093) 1571938; (0362) 236307 ³äá³ðíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 ³äåîîïåðàòîð, íàÿâí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ â³äåîêàìåðè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (067) 7776119; (067) 4671396 Âàíòàæíèê íà ïðîäóêòè ÷îëîâ³ê, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá. íä. âèõ³äíèé, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï â³ä 130ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 432910 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âàíòàæíèê ÷îëîâ³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (066) 7940460 Âàíòàæíèêè íà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè ÷îëîâ³ê, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Âàíòàæíèêè.

Òåë: (0362) 439241

Âàíòàæíèêè.

Òåë: (0362) 439241

Âàõòåð æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 1300ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (097) 2385723 Âàõòåð-æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é åêñïåäèòîð ÷îëîâ³ê, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, êàò.Â, Ñ, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é ç âëàñíèì à/ì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é êàò."Å", íàï³âïðè÷åïà. Òåë: (067) 7285432 Âîä³é êàò."Ñ", íà àâòîìîá³ëü Ðåíî-Ïðåì³óì ïî Óêðà¿í³. Òåë: (067) 2523885 Àäð: serge2@ukr.net Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å, ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, Ñ, Å, ïî Óêðà¿í³ òà çàêîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é êàò.Â, Ñ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Âîä³é êàò.Â, ïî ì³ñòó, ç/ï 2000ãðí., ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³é êàò.Ñ, à/ì “Ìåðñåäåñ”, 10ò (ôóðãîí), ïî¿çäêè ïî Óêðà¿í³, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 3630332


18

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Âîä³é êàò.Ñ, ïî ì³ñòó, ç/ï 2600ãðí., ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Âîä³é, êàò."Ñ", ïî Óêðà¿í³. Òåë: (0362) 621251; (067) 3636670 Âîä³é, êàò.Â, Ñ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é, êàòåãîð³é Â, Ñ, Å, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Âîä³ÿ êàò."Ñ", “Å”. Òåë: (068) 4248150 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, ñá. íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè ÷îëîâ³êè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-15.00, ñá., íä, âèõ³äíèé. âèõ³äíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, áåç â³êîâèõ îáìåæåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äâ³ðíèê, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, áåç â³êîâèõ îáìåæåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äèçàéíåð, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, çíàííÿ Ôîòîøîï Êîðàë Ðåòóø. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèñïåò÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Äèñïå÷åð - ëîã³ñò ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Äîäàòêîâèé íàá³ð

ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³ ç äèðåêòîðîì. Òåë: (094) 9669241

Äîäàòêîâèé íàá³ð

ïðàö³âíèê³â íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, äëÿ â³äêðèòòÿ íîâîãî ô³ë³àëó, âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³ ç äèðåêòîðîì. Òåë: (094) 9669241

Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Íå ìåðåæåâèé ìàðêåòèíã Òåë: (0362) 436271 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äîìîãîñïîäàðêà, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-16.00, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Äîìîãîñïîäàðêà, ñòàðøà æ³íêà ïîðÿäíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Åêïåäèòîðè

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó —

âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàì³ñíèê äèðåêòîðà. Ç/ï äîãîâ³ðíà. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625

Çàðîá³òîê

äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, ïîñò³éíà ðîáîòà, ð³çí³ âàêàíñ³¿, äîñòîéíèé çàðîá³òîê, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 4924090

Çàðîá³òîê

äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé, ïîñò³éíà ðîáîòà, ð³çí³ âàêàíñ³¿, äîñòîéíèé çàðîá³òîê, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 4924090

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ó ô³íàíñîâó êîìïàí³þ. Âèìîãè: â/î, çíàííÿ ÏÊ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ ô³íàíñ³â. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåëåôîíîì. Òåë: (098) 6090325 Çáèðàëüíèê ìåáë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèê - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê ç/ï 50% â³ä âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çâàðþâàëüíèêè - ðèõòóâàëüíèê, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çåìëåâïîðÿäíèê, ñåðòèô³êîâàíèé, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0249364 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³ ÷îëîâ³ê, æ³íêà, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ, â³ê íåîáìåæåíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, ÷îëîâ³ê, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êëàñè÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Iíñïåêòîð ç êàäð³â æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, ìîëîä³ ïðàö³âíèêè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, æ³íêà. Òåë: (067) 3851648 Êàñèðè ìîæëèâî áåç äîñâ³äó, ãðàô³ê ðîáîòè 2/2 äí³. Òåë: (097) 2385723 Êîì³ðíèê íà ñêëàä. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 2400ãðí. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

ïî ì.гâíå ³ ïî îáëàñò³. Âèìîãè: Êîíñóëüòàíò ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 3000 äî 4500ãðí. Òåë: (097) ïî òîâàðó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä 2600 äî 3500ãðí. Òåë: (0362) 6459128 439241

Åêïåäèòîðè

Êîíñóëüòàíò ïî ì.гâíå ³ ïî îáëàñò³. Âèìîãè: ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä ïî òîâàðó, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä 3000 äî 4500ãðí. Òåë: (097) 2600 äî 3500ãðí. Òåë: (0362) 439241 6459128 Åêñêàâàòîðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè ïëàâàþ÷èé, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åêñïåäèòîð - âîä³é ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê 4 ðîçðÿäó îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá.íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Åëåêòðèê äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãð. äîñòóïó, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê äîñâ³ä ðîáîòè, ÷îëîâ³ê, 3 ãðóïà äîïóñêó, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Åëåêòðèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ñá. íä. âèõ³äíèé, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-17.00, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì ÷îëîâ³ê, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, ñá., íä., âèõ³äíèé, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï äîñâ³ä ðîáîòè ç áóäìàòåð³àëàìè, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ÷îëîâ³ê, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Çàâãîñï ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâãîñï ÷îëîâ³ê, ñá.íä. âèõ., ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï 2200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Çàâñêëàä, êîì³ðíèê ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä.,

Êóð’ºð ïî ì³ñòó

òà îáëàñò³. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: (0362) 623022

Êóð’ºð ïî ì³ñòó

òà îáëàñò³. Ç/ï â³ä 2500ãðí. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë: (0362) 623022

Êóð’ºð, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâî. Âèìîãè: ñòàðàíí³ñòü. Ç/ï 1500-2000ãðí. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, íå àãåíñòâî Êóð’ºðè ïî äîñòàâö³ àâ³îêâèòê³â. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ëèöþâàëüíèê ïëèòêîþ (ä/ð íà åë.ïëèòêîð³çö³), ç/ï â³ä 2000ãðí; ϳäñîáíèê (íà âíóòð³øí³ ðîáîòè), ç/ï â³ä 1500ãðí; Åëåêòðîçâàðíèê (îïàëåííÿ, âîðîòà, áàëêîíè), ç/ï â³ä 2000ãðí; Äîìîãîñïîäàðêà (ïðèáèðàííÿ, ãîòóâàííÿ ¿æ³), ç/ï â³ä 1500ãðí. Ðîáîòà ó ïðèâàòíîìó Òåë: (067) 3602023 ̳æíàðîäíà ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâîäèòü êîíêóðñ äëÿ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ç â/î (áàæàíî åêîíîì³÷íîþ). Òåë: (0362) 435308 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà, åêñêàâàòîðà, ôðîíòàëüíîãî íàâàíòàæóâà÷à, àâòîêðàí³âíèê, âîä³é íà Á³ëÀÇ, âîä³é âñ³õ êàòåãîð³é, çâàðíèê, òîêàð, åëåêòðîñëþñàð. Òåë: (093) 2403166

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó æ³íêà. Òåë: (0362) 430740 Ìåäè÷íà ñåñòðà æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910 Ìåíåäæåð â³ää³ëó çáóòó, Ïðîäóêòîâà ãðóïà, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, â³äðÿäæåííÿ ïî îáëàñò³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó,

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îõîðîííèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 1800ãðí. Òåë: (097) 2385723 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (067) 3851648

êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç Îõîðîííèê. ëþäüìè. Ç/ï 3500ãðí. ª êàð’ºðíèé Òåë: (0362) 623022 ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Òåë: (095) Îõîðîííèê. 0713863 Òåë: (0362) 623022

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó,

êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè. Ç/ï 3500ãðí. ª êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Òåë: (095) 0713863 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðã çàë. ñò.2000 ãðí. +%, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâó êîìïë., ç/ï ñòàâêà +%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, õëîïåöü, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ðåêëàìè, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè ðåêëàìíîãî àãåíòà, ìåíåäæåðà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, ïðåçåíòàáåëüíèé âèãëÿä. Òåë: (063) 7330330

Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2700ãðí. + %. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó (÷îëîâ³ê, æ³íêà) ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó ó â³ää³ë ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 2500ãðí. + %. Çàáåçïå÷èìî æèòëîì. Òåë: (067) 3879755 Ìåíåäæåð ïî óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâèìè àêòèâàìè ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. + %. Òåë: (097) 0757515 Ìåíåäæåð, åêñïåäèòîð, ïðàö³âíèê íà ñêëàä. Òåë: (067) 3620024 Ìåíåäæåð-ëîã³ñò ç âàíòàæíèõ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, äîñâ³ä ðîáîòè, âèñîêà ç/ï. Òåë: (096) 9337326

Ìîíòàæíèê. Äîñâ³ä ðîáîòè òà âëàñíèé ³íñòðóìåíò, ç/ï âèñîêà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ìîíòàæíèêè ñòàëåâèõ òà çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é, ìàøèí³ñò áîðîâî¿ óñòàíîâêè ÊÀÒÎ, ìàøèí³ñò åêñêàâàòîðà Ñàìñóíã, áóëüäîçåðà ÊàìÀÇ-65, ìåõàí³çàòîðè. Òåë: (093) 2352828 Îïåðàòîð - àäì³í³ñòðàòîð, ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îïåðàòîð - àäì³í³ñòðàòîð, ãðàô³ê ðîáîòè äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Îïåðàòîð ïî çáîðó

çàìîâëåíü, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï â³ä 3000 äî 4000ãðí. Òåë: (097) 6459128

Îïåðàòîð ïî çáîðó

çàìîâëåíü, ïîñò³éíà ðîáîòà, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï â³ä 3000 äî 4000ãðí. Òåë: (097) 6459128 Îïåðàòîð-êàñèð â ²íòåðíåò êëóá, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äí³, ç/ï 200ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Îô³ñ-ìåíåäæåð íà ïîñò³éíó ðîáîòó, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Íä.-âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 2800ãðí. + %. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755

Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 120ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

Ïàêóâàëüíèê

íà ñêëàä, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 3000ãðí. Òåë: (067) 4924090

Ïàêóâàëüíèê

íà ñêëàä, ïðîìèñëîâà ãðóïà òîâàð³â. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç/ï 3000ãðí. Òåë: (067) 4924090 Ïåêàð³ íà âèï³÷êó âàôë³ ÷îëîâ³êè, æ³íêè, ãðàô³ê ðîáîòè 12 ãîäèí, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæëèâî ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè, ç/ï â³ä 90ãðí/í³÷. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè â³ä 100ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåðóêàð, ìàí³êþðíèöÿ. Òåë: (096) 8392564 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï %. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, 3/2 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, 3/3 äí³, ç/ï 120ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910 Ïîêî¿âêà ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàä, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê çàâñêëàä, æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ç/ï âèñîêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00, Ïí.Ñá. Ç/ï 1500ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, íå àãåíñòâî Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà ç äîñòàâêè òîâàðó ïî îáëàñò³. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00. Ç/ï 2400ãðí. + %. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî

Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà,

ïîñò³éíà ðîáîòà. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Ç/ï 3500-4500ãðí. Òåë: (0362) 439242

Ïîì³÷íèê ìåíåäæåðà,

ïîñò³éíà ðîáîòà. Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Ç/ï 3500-4500ãðí. Òåë: (0362) 439242 Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910 Ïîñóäîìèéíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ïðèáèðàëüíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ïîòð³áíà íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïðèáèðàëüíèöÿ äëÿ êâàðòèð, ÿê³ çäàþòüñÿ ïîäîáîâî, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Îáîâ’ÿçêîâî ïðîæèâàþ÷à â ðàéîí³ âóëèöü: Ñò.Áàíäåðè, Êí.Îëüãè, Â.×îðíîâîëà, Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿. Òåë: (098) 0321041; (093) 5348386

Ïðàö³âíèê äëÿ ðåìîíòó òà çàì³íè ìîñò³â. Òåë: (097) 6374702 Ïðàö³âíèê íà âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ÷îëîâ³ê. Òåë: (067) 8313024

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ÿáëóê, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781

Ïðàö³âíèêè íà ñêëàä, íà ïîñò³éíîþ ðîáîòó, ç/ï â³ä 2000ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá, 8.00-18.00, Íä. - âèõ³äíèé. Ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè â ïîë³òè÷íó ïàðò³þ, ç/ï 4500ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá. 8-00-18.00. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè äëÿ çáîðó çàÿâîê, ç/ï 2500ãðí. Ïí.-Ñá., 8.00-18.00. Òåë: (097) 3879755 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (097) 3879755, (066) 6602625 Ïðàö³âíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2800ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºìî æèòëî. Òåë: (066) 6602625, ðîáîòîäàâåöü Ïðèáèðàëüíèöÿ æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-17.00, ñá., íä., âèõ³äíèé, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ æ³íêà, ç/ï 1300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï 750ãðí., òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá., íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü ñá.íä. âèõ³äíèé, ç/ï 130ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè ñá.íä. âèõ³äíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà áåç ø/ç, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-15.00, ñá.íä âèõ³äíèé, ÷îëîâ³ê, æ³íêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ãðàô³ê ðîáîòè 8.00-16.00, ñá.íä âèõ³äí³, ìîæëèâî æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷àòà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ï 1400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, ä³â÷èíà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó æ³íêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü áóäìàòåð³àë³â ÷îëîâ³ê, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ê³îñê ³ãðàøîê. Òåë: (098) 7710077 Ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (098) 2974429 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, ç/ï â³ä 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îãî îäÿãó, æ³íêà, ç/ï 1600ãðí.+%. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü æ³íêà, ïðîäãðóïà, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, 10.00-20.00, ç/ï 140ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿãó, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, æ³íêà, ç/ï 100ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, ãðàô³ê ðîáîòè 3/3 äí³, ç/ï 90ãðí+%. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-20.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â â áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ïðîäàâåöü ïèâà, ìîëîä³ ÷îëîâ³êè, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-22.00, 2/2 äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà æ³íêà, ç/ï â³ä 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ïðîäóêòîâà ãðóïà, ãðàô³ê ðîáîòè ò/ò, 9.00-22.00, ç/ï 200ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ïðîìãðóïà æ³íêà, ç/ï 1500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ñàíòåõí³êè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 1600ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ïðîäàâåöü ñàíòåõí³êè, ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó ç 9.00 äî 15.00. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, æ³íêà, ðîáîòà íà ðèíêó ç 900äî 15.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, ÷îëîâ³ê/æ³íêà, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï â³ä 2700ãðí. + % â³ä ïðîäàæ. Ãðàô³ê ðîáîòè: Ïí.-Ñá., 8.00-18,00, Íä.-âèõ³äíèé. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755 Ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè áóä.ìàòåð³àë³â. Ç/ï 2500ãðí. + %, ùîòèæíåâà. Íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Òåë: (067) 3879755, (066) 6602625, íå àãåíòñòâî Ïðîìîóòåðè òà ðîçïîâñþäæóâà÷³ ëèñò³âîê åíåðã³éí³ ìîëîä³ ëþäè, òåðì³íîâî îïëàòà ùîäåííà. Òåë: (0362) 432910 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, íà ìåòàëîáàçó, ç/ï 150ãðí/äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, íä., âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 гçíîðîáî÷èé, ÷îëîâ³ê, ðîáîòà â ïðèì³ùåíí³, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ðåàë³çàòîð,

ïðîìãðóïà òîâàð³â, º êàð’ºðíèé ð³ñò, íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï â³ä 3000+ ïðå쳿. Òåë: (097) 6459128

Ðåàë³çàòîð,

ïðîìãðóïà òîâàð³â, º êàð’ºðíèé ð³ñò, íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï â³ä 3000+ ïðå쳿. Òåë: (097) 6459128 Ðîá³òíèêè ó ñôåðó òîðã³âë³ òà ðåêëàìè, ç/ï â³ä 2500ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00., Íä-âèõ³äíèé. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Òåë: (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñåêðåòàð ä³â÷èíà, ç/ï 1800ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 1900ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - åëåêòðèê, ãðàô³ê ðîáîòè 1/2 äîáè, ç/ï 2300ãðí. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð - çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ñïåö³àë³ñò

ç ïðîäàæó, ïðîì.ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 3500 + áîíóñè. Ìîæíà áåç äîñâ³äó. Òåë: (094) 9669241

Ñïåö³àë³ñò

ç ïðîäàæó, ïðîì.ãðóïà òîâàð³â, íîðìîâàíèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï 3500 + áîíóñè. Ìîæíà áåç Ïðîäàâåöü êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â, ðèíîê äîñâ³äó. Òåë: (094) 9669241 Þâ³ëåéíèé, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 682230; (097) 5845979

Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà êóðè ãðèëü æ³íêà, ç/ï 700ãðí/òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ò/ò, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-19.00, ò/ò, ä³â÷èíà. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330

Ñïåö³àë³ñò ç ðåìîíòó áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè òà ³íñòðóìåíò³â, ç/ï äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîëÿðè êâàë³ô³êîâàí³, òåðì³íîâî, ç/ï â³ä 4000 ãðí. Òåë: (067) 3620338 Àäð: Skefil1993@mail.ru Ñòîðîæ â ãàðàæíèé êîìïëåêñ, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äîáè, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ñòîðîæ íà àâòîñòîÿíêó, ãðàô³ê ðîáîòè 1/3 äí³, ç/ï 1200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñóïåðâàéçåð ÷îëîâ³ê, âëàñíèé à/ì, ç/ï 2500ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñóïåðâàéçåð, ç/ï â³ä 2500ãðí.+%. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Ö³ëåñïðÿìîâàíèì,

Òåðì³íîâî! Ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè ó ñôåð³ òîðã³âë³, ç/ï â³ä 2800ãðí. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, êàð’ºðíèé ð³ñò. Ãðàô³ê ðîáîòè: 8.00-18.00. ²íîãîðîäí³ì çà íåîáõ³äí³ñòþ íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (066) 6602625, (067) 3879755, ðîáîòîäàâåöü

êîìóí³êàáåëüíèì ìîëîäèì ëþäÿì ÏÏ ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, º êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 623022

Ö³ëåñïðÿìîâàíèì,

êîìóí³êàáåëüíèì ìîëîäèì ëþäÿì ÏÏ ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó íà ð³çí³ âàêàíñ³¿ ó ñôåð³ òîðã³âë³, º êàð’ºðíèé ð³ñò. Íå àãåíòñòâî. Âñ³ óìîâè ïðè ñï³âáåñ³ä³. Òåë: (0362) 623022

Òîêàð,

Øâà÷êà íà ìåáë³ æ³íêà, ç/ï 1500 ãðí. + %. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øâà÷êà íà ìåáë³ æ³íêà, ç/ï 2000ãðí+%. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 432910 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ìîëîä³ õëîïö³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ìîëîä³ õëîïö³, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, íå àãåíòñòâî. Òåë: (067) 3630332 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (098) 6868110 Øèíîìîíòàæíèê, äîñâ³ä ðîáîòè. Íå àãåíñòâî. Òåë: (067) 3630332, (098) 6868110 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè æ³íêà, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, æ³íêà, ÷îëîâ³ê, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648

äîñâ³ä äîáîòè. Òåë: (096) 8169746

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (050) 9070958

³çüìó íà ðîáîòó

Òåñò-êóð’ºðè,

ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ç/ï 150-350ãðí/äåíü. Íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Òåë: (0362) 623022

Òåñò-êóð’ºðè,

ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè, òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ç/ï 150-350ãðí/äåíü. Íå àãåíòñòâî. Íå ì³ñöåâèì êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Òåë: (0362) 623022 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740

Òîêàð, 5-6 ðîçðÿä. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9156501

ó ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ çà ì³ñòîì (15êì) ïðîôåñ³éíîãî êóõàðÿ íà ãàç âëàñíèì àâòî. Ç/ï â³ä 3500 + ïà- ðÿ÷³ ñòðàâè, îô³ö³àíò³â, îïëàòà ïîëèâî + áîíóñè. Ìîæëèâî áåç òèæíåâà, ðîáî÷à çì³íà 7 äí³â ç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (095) ïðîæèâàííÿì. Òåë: (050) 7140418; 0713863 (098) 7556570

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

ç âëàñíèì àâòî. Ç/ï â³ä 3500 + ïàëèâî + áîíóñè. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (095) 0713863 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, æ³íêà, ÷îëîâ³ê, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæëèâî áåç à/ì, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, æ³íêà, ÷îëîâ³ê, ç/ï â³ä 3000ãðí., ìîæëèâî áåç à/ì. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Óêðà¿íñüêà ô³í.êîìïàí³ÿ: â³äá³ð òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìåíåäæåð³â ïî óïðàâë³ííþ ô³í.àêòèâàìè: êîðîòêîñòðîêîâà òîðã³âëÿ, ïîðòôåëüíå ³ ïîçèö³éíå êåðóâàííÿ êàï³òàëîì, ô³íàíñîâèé ³íæèí³ðèíã òà ñòðóêòóðí³ ïðîäóêòè. Íàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. Ç/ï â³ä 3000ãðí. Òåë: (0362) 434284 Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: ìåíåäæåðà ïî óïðàâë³ííþ ô³í. àêòèâàìè òà ìåíåäæåðà ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 435308 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà, åêîíîì³÷íà îñâ³òà ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ô³ðìà â³çüìå

³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëåêîá³éíèêà, êàò.Ñ, D, E. Òåë: (050) 2764534; (067) 3615154 ϳäïðèºìñòâî â³çüìå íà ðîáîòó òåõí³êà äëÿ ðîáîòè ç ïèâíèì îáëàäíàííÿì, íàÿâí³ñòü âëàñíîãî àâòîìîá³ëÿ. Òåë: (099) 2275993

Ïîòð³áåí âîä³é

íà òàêñ³. Òåë: (095) 8932077; (097) 6013605 Ïîòð³áí³: àí³ìàòîð â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó (êàôå), àäì³í³ñòðàòîðè çàëó, îô³ö³àíòè, êóõàð³, áàðìåíè, ï³öìàéñòðè, ñóø³-ìàéñòðè, êóõàð³-êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèö³-ïîñóäîìèéíèö³, âî䳿 ç âëàñíèì à/ì (áóñ). Òåë: (099) 7522226; (099) 5055556; (095) 6551001; (066) 1244446 Ïîòð³áíà íà ðîáîòó øâà÷êà-ðîçêð³éíèöÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ æ³íî÷èõ ñóìîê, êîñìåòè÷îê, âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (095) 1121719

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð ÿáëóê, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â, ãðèá³â, ïàðíèêè, òåïëèö³, ì’ÿñíèé öåõ, ôåðìè, áóä³âåëüíèêè, ñ/ã ðîá³òíèêè, äîãëÿä çà ñàäîì, ç/ï âèñîêà, æèòëî, õàð÷óâàííÿ, â³çîâà ï³äòðèìêà íàäàºòüñÿ, íàÿâí³ñòü çàêîðä. ïàñïîðòó. Òåë: (095) 5566113; (067) 8100781 Ïðîïîíóºìî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â ³íôîðìàö³éíî-îçäîðîâ÷îìó öåíòð³, ì.Ëóöüê. Òåë: (066) 8881191; (067) 4224292 Ðîáîòà â îô³ñ³ (ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè), ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 3788378

íà ðîáîòó ìîëîäèõ ëþäåé íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: âàíòàæíèêè,òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ðåàë³çàòîðè, ìåíåäæåÔ³ðìà â³çüìå ðè ç ïðîäàæó, îô³ñ-ìåíåäæåðè. Ç/ï 2600-4700ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä íà ðîáîòó çàâ³äóâà÷à ñêëàäó, ïðîäîâîëü÷à ãðóïà òîâàð³â, ìîðîâàêàíñ³¿. Òåë: (097) 6459128 çèëüíà êàìåðà, ç/ï 2000ãðí. Òåë: (067) 1643050 Ô³ðìà â³çüìå íà ðîáîòó ìîëîäèõ ëþäåé íà ð³çí³ âàêàíñ³¿: âàíòàæíèêè,òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè, ðåàë³çàòîðè, ìåíåäæåØóêàþ ðîáîòó ðè ç ïðîäàæó, îô³ñ-ìåíåäæåðè. Ç/ï 2600-4700ãðí â çàëåæíîñò³ â³ä âàêàíñ³¿. Òåë: (097) 6459128

3.05

Áóäü-ÿêó, ä³â÷èíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (097) 4138550 Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, æ³íêà 33ðîêè, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (096) 3791721 Áóäü-ÿêó, æ³íêà, 39 ðîê³â, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 623620; (096) 7242832 Áóäü-ÿêó, ìîëîäèé, â³äïîâ³äàëüíèé, êîìóí³êàáåëüíèé ÷îëîâ³ê 33ðîêè, áåç ø/ç, äîñâ³ä ðîáîòè ìåíåäæåðîì, þðèñòîì. Òåë: (096) 4590909 Àäð: Pedagog80@yandex.ru Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, ïî äåìîíòàæó áåòîíó, çåìëÿíèõ ðîá³ò, ïðèáèðàííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â. Òåë: (0362) 646154; (096) 3231568 Áóäü-ÿêó, òèì÷àñîâó, ìîæëèâî ðàçîâó, ÷îëîâ³ê. Òåë: (096) 7951143 Áóäü-ÿêó, ÷îëîâ³ 45ðîê³â. Òåë: (067) 1387511 Áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì. Òåë: (098) 3728161 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Âîä³ÿ ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòîôóðãîíîì 5ò. Òåë: (067) 9250673 Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ êàò.Â, Ñ. Òåë: (097) 6459005 Âîä³ÿ íà ìàðøðóòíå òàêñ³ íà àâòîáóñ, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ âñ³ êàòåãîð³¿, ÷îëîâ³ê 30ð, äîñâ³ä ðîáîòè 7 ðîê³â, áåç ø/ç. Òåë: (067) 1726125 Âîä³ÿ, º âëàñíèé ëåãêîâèé à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Âîä³ÿ, ç âëàñíèì ³çîòåðì³÷íèì ôóðãîíîì, 3ò. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Âîä³ÿ, çâàðþâàëüíèêà. Òåë: (0362) 231487; (068) 0602580 Âîä³ÿ, êàò."Â", “Ñ”, “Ä”, “Å”, çàêîðäîííèéö ïàñïîð, â³çà. Òåë: (097) 4581680 Âîä³ÿ, êàò."Â", “Ñ”. Òåë: (096) 7504529 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çàãàëüíà ñèñòåìà, ºäèíèé ïîäàòîê, ÏÄÂ. Òåë: (0362) 260043 Åëåêòðèêà, 3-ãðóïà, 5-ðîçðÿä, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì, òèì÷àñîâî àáî ïîñò³éíî, ÷îëîâ³ê 55 ðîê³â, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë: (068) 7357401; (0362) 267049 Åëåêòðèêà. Òåë: (0362) 454541 Åëåêòðèêà. Òåë: (097) 8662584 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (068) 0488877 Êîðåêòîðà, ðåäàêòîðà, â³äïîâ³äàëüíà, êîìóí³êàáåëüíà, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (097) 7986820 Êóõàðÿ, ïîì³÷íèêà êóõàðÿ, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 625014 Íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, âèùà îñâ³òà, êóðñè ìåäñåñòðè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (03622) 54679; (098) 2069501 Ïî ºâðîðåìîíòó, áðèãàäà ìàéñòð³â. Òåë: (0362) 266384; (096) 4406574 Ïîì³÷íèêà áóõãàëòåðà, îô³ñ-ìåíåäæåðà, îïåðàòîðà, ñòàæ ðîáîòè 3,5ðîêè. Òåë: (097) 3559732 Ïîñóäîìèéíèö³. Òåë: (0362) 625014 Ïðîäàâöÿ ïðîì òîâàð³â, æ³íêà 44ðîêè, äîñâ³ä ðîáîòè, ïîðÿäíà, â³äïîâ³äàëüíà. Òåë: (096) 5193034 Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 35 ðîê³â. Òåë: (0362) 625014 Ïðîäàâöÿ, æ³íêà 39ðîê³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 7934454 Ïðîäàâöÿ, êàñèðà, áàðìåíà, æ³íêà 36ðîê³â. Òåë: (098) 9719274 Ïðîäàâöÿ. Òåë: (068) 0420116 Ñàíòåõí³êà, çâàðþâàëüíèêà, ÿê³ñíî âèêîíóþ âñòàíîâëåííÿ îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Òåë: (096) 7787581 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, 1/3, ÷îëîâ³ê 54 ðîêè. Òåë: (0362) 264858; (096) 5775599 Ñòîðîæà, îõîðîíöÿ, ïîðÿäíèé, â³äïîâ³äàëüíèé, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ÷îëîâ³ê 50ðîê³â. Òåë: (096) 2904847

3.10

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ÏÎÒвÁͲ Äîãëÿäàëüíèöÿ, îïëàòà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 281127; (096) 4508934

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê âèñîêà ç/ï. Òåðì³íîâî. Òåë: (067) 9156501 Íÿí³, äîñâ³ä ðîáîòè 10 ðîê³â, ðåêîìåíäàö³¿. Òåë: (096) 9021015 Íÿí³, äîñâ³ä ðîáîòè â ñàäî÷êó. Òåë: (097) 7718765

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Ô³ðìà íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó â³ää³ë ïðîäàæó ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ çàïðîøóº òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â, ïðîäàâö³â, ìåð÷åíäàéçåð³â. Ç/ï âèñîêà. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî ðîñòó, ï³äãîòîâ÷³ êóðñè ìåíåäæåð³â çà ðàõóíîê ô³ðìè. Òåë: (0362) 402093, 431307, òåëåôîíóâàòè Ïí.-Ñá, 9.00-18.00 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 2500ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723

Àäì³í³ñòðàòîðà, ïðîäàâöÿ â ìàãàçèí íå ïðîäîâîëü÷à ãðóïà, æ³íêà, â/î, äîñâ³ä ðîáîòè àäì³í³ñòðàòîðîì 4 ðîêè. Òåë: (096) 5991333 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (096) 7273706 Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (097) 4117846; (066) 6707687 Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, àáî ðîáîòó ìàíãàëüùèêà. Òåë: (067) 5809298

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ Äîãëÿäàëüíèö³, æ³íêà. Òåë: (096) 6621107 Äîìîãîñïîäàðêè, ïðèáèðàëüíèö³, æ³íêà 40ðîê³â, º ðåêîìåíäàö³¿, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (098) 7789813 Íÿí³ æ³íêà â/î. Òåë: (096) 5991333

3.20

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ â-âà ͳìå÷÷èíè, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â, íà âçàºìî-

19

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè, â äåðåâîîáðîáíèé öåõ ç/ï â³ä 2000ãðí. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð ÷îëîâ³ê, æ³íêà, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 432910; (067) 3851648 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äí³. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, ãðàô³ê ðîáîòè 9.00-18.00, ñá., íä., âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôëîðèñò, æ³íêà äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 432910; (093) 1858330 Ôëîðèñò, æ³íêà, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôîòîãðàô íàÿâí³ñòü ïðîôåñ³éíîãî ôîòîàïàðàòà îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (067) 7776119; (067) 4671396

âèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Âëàñíèê ëåãêîñïëàâíîãî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ, çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Äëÿ âëàñíèê³â àâòîìîá³ë³â âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ â³ä 4 äî 20ò, îáëàäíàíèõ ìàí³ïóëÿòîðîì íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Òåë: (067) 3602096 Ïðåäñòàâëþ ³íòåðåñè Âàøîãî á³çíåñó â øåíãåí çîí³. ϳäïðèºìåöü, â/î, ÏÌÆ. Òåë: (063) 7637072, Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ Ïðåäñòàâëþ ³íòåðåñè þðèäè÷íèõ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á. Âèêîíàííÿ îäíîðàçîâèõ àáî ïîñò³éíèõ äîðó÷åíü ïî ì.гâíå òà îáëàñò³. Òåë: (0362) 400654; (094) 9670654, (097) 2218410 Ïðîïîíóºìî ñï³âïðàöþ àâòîåëåêòðèêó. Òåë: (0362) 619503; (067) 3811501 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Àâòî â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (067) 5806405 Àâòîìîá³ë³ â ë³çèíã, ðîçñòðî÷êó. Òåë: (096) 7204978 Àâòîìîá³ë³ íà âèïëàòó, ñïåöóìîâè äëÿ òàêñ³. Òåë: (096) 7204978 Àâòîìîá³ëü íà âèïëàòó ÇÀÇ, ÂÀÇ, ʲÀ. Òåë: (097) 8179019 Àâòîìîá³ëü íà âèïëàòó, ÇÀÇ, ÂÀÇ, ʲÀ , Chevrolet. Òåë: (096) 7204978 Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019 Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019 Ôîëáêñâàãåí-Ïàññàò 1988ð., ÷åðâîíèé, 1.6ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, óí³âåðñàë, ïðîá³ã 230000êì, ó õîðîøîìó ñòàí³. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua ×åð³-QQ 2012ð., 60000ãðí, êðåäèò 0%, îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 7204978

Alfa Romeo

Àëüôà-Ðîìåî-75 1989 ð, 1,6 ë, ³íæåêòîð, áåíçèí, 5-ñò, ïðîá³ã 190000êì, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, áîðòîâèé êîìï’þòåð, 24700ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9350682; (067) 3570636

'

Audi

Àóä³ 100 1990 ð, 2,5 ë, ÒDI, 5-ñò, ñèí³éìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ëþê, 44000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 8202739 Àóä³-100 1089ð., 2.2ë, ãàç-áåíçèí, 5-ñò, ñèí³é ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, ãóìà R-15, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, 55000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7298814 Àóä³-80 1991ð., 1.6ë, ìîíî³íæåêòîð, 4- ñò, ñèí³é, íîâà ãóìà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ëþê, ïðîá³ã 255000êì, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 8844759 Àóä³-80, 1989ð., 1,8ë., åëåêòðîïàêåò, ÷îðíèé, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (098) 2144496

£

Chevrolet

Øåâðîëå â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 7204978 Øåâðîëå-Àâåî â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (067) 5806405 Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562 Øåâðîëå-Ëà÷åòò³ 2012ð.â. ìîæëèâà ðîñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019

4

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ 2012ð., á³ëèé êîë³ð, ïîëüñüêà çá³ðêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5806405 Äåó-Ëàíîñ 2012ð., â ðîçñòðî÷êó â³ä 930ãðí. Òåë: (067) 5806405 Äåó-Ëàíîñ 2012ð., ñ³ðèé êîë³ð, ïîëüñüêà çá³ðêà, íîâèé. Òåë: (096) 7204978 Äåó-Ëàíîñ 2013ð., ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä 940ãðí/ì³ñÿöü. Òåë: (096) 7204978 Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741

9

FIAT

Ô³àò-125, ñåäàí, 1977ð., 9000ãðí, õîðîøèé ñòàí, àáî ïîì³íÿþ íà ³íøèé àâòîìîá³ëü. Òåë: (097) 2886529 Ô³àò-Äîáëî, 1,3ë., 2005ð., õîðîøèé ñòàí. Òåë: (067) 9271068 Ô³àò-Ô³îð³íî 1998ð., 1.4ë, áåíçèí, 12000ãðí. Òåë: (097) 5398191

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðò 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, ñèí³é “ìåòàë³ê”, õåò÷áåê, 1300. Òåë: (097) 6787621 Ôîðä-Ôîêóñ 2007ð., 1.6ë, áåíçèí, ÷îðíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (063) 8193816

Hynday

Õåíäå-i20 NEW 2012ð., á³ëîãî êîëüîðó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7204978 Õåíäå-Àêöåíò 2012ð., ïîâíà îïëàòà àáî îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (067) 5806405

I

KIA

ʳà-гî íà âèïëàòó 7 ðîê³â. Òåë: (096) 7204978

R

Mazda

Ìàçäà 626, 1986ð., 1,6ë., áåíçèí, ñèí³é, ñåäàí, 17000ãðí. Òåë: (067) 8945259 Ìàçäà- 323 1986ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, ñ³ðèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, âåëþð, 26000ãðí. òîðã. Òåë: (097) 7647635 Ìàçäà-323 1996ð., ñ³ðáíèé ìåòàë³ê, ñåäàí, 1.5ë, 5-ñò.ÊÏÏ, 40000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ìàçäà-929, 1989ð., á³ëà, 2,2ë., áåíçèí, åëåêòðîïàêåò, ëþê, â õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 9823305

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ-Áåíñ-230 1990ð., ãàç-áåíçèí, 5-ñò, ñð³áíèé ìåòàë³ê, 57000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 9536657 Ìåðñåäåñ-Áåíñ-310 1995ð., 2.9ë, äèçåëü, 5-ñò, á³ëèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ìàãí³òîëà “Ï³îíåð”, 2ò, 39600ãðí, òîðã. Òåë: (095) 2426783

W

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

$

?

Nissan

ͳññàí-Ñàíí³, 1992ð. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422

Y

Opel

Îïåëü-Àñòðà 1995ð, 1.8ë, ìîíî³íæåêòîð, 5-ñò.ÊÏÏ, ñèí³é, óí³âåðñàë, òèòàíîâ³ äèñêè, íîâà ãóìà çèìîâà òà ë³òíÿ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (095) 4822549 Îïåëü-³âàðî 2008ð., 2.0ë, 84 êÂò, äèçåëü6- ñò, á³ëèé, 84 êÂò, íîâà çèìîâà ãóìà, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7041414 Îïåëü-Âåêòðà- 2000ð., 2.2ë, ³íæåêòîð, àâòîìàò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, êë³ìàò-êîíòðîëü, êîíäèö³îíåð, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 6743348 Îïåëü-Êàäåò 1986 ð, 1,3 ë, êàðáþðàòîð,5ñò, ñèí³é, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ìàãí³òîëà, CD,MP-3, îáì³í, äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 6409581 Îïåëü-Êàäåòò 1988ð., 1.3ë, ìîíî³íæåêòîð, áåíçèí, 5- ñò, óí³âåðñàë, âèøíåâèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, öåíòðàëüíèé çàìîê, 37000ãðí, òîðã. Òåë: (063) 3631415 Îïåëü-Êàäåòò, 1986ð., 1,6ë., äèçåëü, ìàøèíà íà ïîâíîìó õîäó, ðæàâ÷èíè íåìà, ïåðåáðàíèé ìîòîð, ìàãí³òîëà, ôàðêîï, òîðã. Òåë: (067) 2659590 Îïåëü-Îìåãà Â, 1996ð., 2,0ë., 5-ñò.ÊÏÏ, çåëåíèé ìåòàë³ê, òèòàíîâ³ äèñêè, êîíäèö³îíåð. Òåë: (096) 5410813

_

Renault

Ðåíî-Êàíãó 2008ð., 1.5ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, ARB, 114000 ãðí, òîðã. Òåë: (068) 0319433

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô 1986ð., 4-äâåðíèé, ð³äíà ôàðáà, 1.3ë, áåíçèí, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2 1992ð., 1,6 ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 5- ñò, á³ëèé, õå÷òáåê, òîíóâàííÿ, 40000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 0621273 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòà 1985ð., 1.3ë, áåíçèí, 4-ñò.ÊÏÏ, á³ëèé êîë³ð, 18000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòòà, 1987ð., 1,6ë., 24000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7944366 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³ 2010 ð, 1,9 ë, äèçåëü, 77êÂò, á³ëèé, êîíäèö³îíåð, êðó¿ç-êîíòðîëü, åëåêòðîïàêåò, 51 000 ïðîá³ã, äîãîâ³ðíà, îáì³í. Òåë: (095) 4893500; (099) 3217501 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò 1992ð., ñ³ðèé, 2.0ë, áåíçèí, 5-ñò.ÊÏÏ, âåëþð, ëþê, ñèãíàë³çàö³ÿ, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, êîðåêòîð ôàð, ã/ï êåðìà, 43000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò Â2, 1,6ë., áåíçèí, òåìíî-ñ³ðèé ìåòàë³ê, 20000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 7757486 Ôîëüêñâàãåí-Ïîëî 1993ð., 1.0ë, ³íæåêòîð, 5- ñò, ÷åðâîíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, 26000ãðí, òîðã. Òåë: (096) 7351404 Ôîëüêñâàãåí-Ïîëî, 1988ð., 1,3ë., 6ë. íà 100êì, õîðîøèé ñòàí, 22000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9707359

s

ÂÀÇ

ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ- 2109 1995ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, âèøíåâèé, õå÷òáåê, íîâà ãóìà, 32000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 2125527 ÂÀÇ-2101 1979ð., 1.1ë, êàðáþðàòîð, 4- ñò, ñ³ðèé, 12000ãðí, òîðã. Òåë: (066) 4116257 ÂÀÇ-2101, äîáðèé ñòàí, 6200ãðí. Òåë: (096) 8307548 ÂÀÇ-2103 1979ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, ñèí³é, 9000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 9591013 ÂÀÇ-2103 1980ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 4-ñò, áåæåâèé, 10000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 9963572 ÂÀÇ-2103 1980ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, áåíçèí, 4- ñò, áåæåâèé, ìàãí³òîëà, ïðîá³ã 109000êì, 13700ãðí, òîðã. Òåë: (050) 2027578; (066) 7964286 ÂÀÇ-2104 1979ð., ÷åðâîíèé ìåòàë³ê, óí³âåðñàë, 10750ãðí. Òåë: (099) 4204489 ÂÀÇ-2104 2004 ð, 1,5 ë, êàðáþðàòîð, 5-ñò, á³ëèé, ãàç-áåíçèí, óí³âåðñàë, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, 30000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 7123160 ÂÀÇ-2106 1992ð., 1.5ë êàðáþðàòîð, 4-ñò, ÷åðâîíèé, 21000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 5800155 ÂÀÇ-2107 1995ð., á³ëèé, 1.5ë, 4-ñò.ÊÏÏ, 18000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331

ÂÀÇ-21093 1995ð., 1.5ë, êàðáþðàòîð, 5ñò, ãðàíàòîâèé, òþí³íã, äèñêè òèòàíîâ³, íîâà ãóìà, ñàëîí-øê³ðà, 34.400 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 6005179 ÂÀÇ-21093 2006ð., 1.5ë, ³íæåêòîð, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, 39200ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6151896 ÂÀÇ-211040 2009ð., 1.6ë, ³íæåêòîð, 16 êëàïàí³â, 5- ñò, ÷îðíèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, 63000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 9338768; (099) 4442940 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

w

ÇÀÇ

ÇÀÇ “Ñëàâóòà” 1.2ë, áåíçèí, ïðîá³ã 78000êì, çåëåíèé êîë³ð. Òåë: (067) 2651544 ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566 ÇÀÇ, ÂÀÇ, Chevrolet íà âèïëàòó, àêö³éí³ óìîâè. Òåë: (096) 7204978

‚

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷-2141. Òåë: (097) 4404249; (097) 3888162

ÏÎÏÈÒ À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì 1988-2001ð. ç äîêóìåíòàìè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì 1988-2001ð., äèçåëü, ó õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê. Òåë: (0362) 434647 (гâíå) À/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, àáî íåñïðàâíèé. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 2135552 Àâòî ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó. Òåë: (096) 0301888 Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890

Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé ñòàí, ìèòòºâèé ðîçðàõóíîê.Òåðì³íîâèé âè¿çä äîïîìîãà ó ïåðåîôîðìëåíí³. Òåë: (097) 6943890 Àâòîìîá³ëü ç êóçîâîì á/í, ðîçìèòíåíèé íà ³íâàë³äà, àáî íå çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó. Òåë: (096) 0301888 Àâòîìîá³ëü, íåäîðîãî. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Àâòîìîá³ëü, ïðîáëåìíèé ïî ðåàëüí³é ö³í³. Òåë: (067) 3625501 Àóä³ 1987-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌ 1990-2000ð., ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (099) 7374388; (067) 3320331 ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455

Êóïëþ ÀÂÒÎ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæíà íå íà õîäó àáî ï³ñëÿ ÄÒÏ. Òåë: (095) 7976157; (097) 5759549

Êóïëþ àâòîìîá³ëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íà óêðà¿íñüê³é ðåºñòðàö³¿, ç äîêóìåíòàìè. Ìîæíà â êðåäèò³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ðîçêîìïëåêòîâàí³, à òàêîæ ïîòðåáóþ÷³ ðåìîíòó. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799 Êóïëþ. Àâòîìîá³ëü áóäü-ÿêèé íà âîëèíñüê³é ðåºñòðàö³¿ (ìîæëèâèé äð³áíèé ðåìîíò). Òåë: (066) 9262989; (066) 4404169 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

4.02

Ïîçàøëÿõîâèêè


20

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè —

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 Äæèï-×åðîê³, 1991ð., á³ëèé, 4.0ë., áåíçèí, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4776017 Äæèï-×åðîê³, 1991ð., á³ëèé, 4.0ë., áåíçèí, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4776017 Òîéîòà-Ïðàäî-120 2007ð., ãàç/áåíçèí. Òåë: (097) 7048471 Ôîëüêâàãåí-Ïàññàò-Á-5 1999ð., 1.8ë, òóðáîáåíçèí, 5-ñò, çåëåíèé ìåòàë³ê, äèñêè òèòàíîâ³, âñå êð³ì øê³ðè, òîíóâàííÿ, óí³âåðñàë, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0473964

Ïåæî-Ïàðòíåð 2010ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 74000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Ïåæî-Ïàðòíåð 2012ð, ïàñàæèð, 1.6ë, 66êÂò, ÍIJ, ïðîá³ã 19000êì, ñâ³æîïðèãíàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364

_

Ðåíî-Ìàñòåð 2000ð., 2.2ë, ñåðåäíÿ áàçà, äèçåëü, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. Òåë: (096) 8966790 Ðåíî-Òðàô³ê 2006ð., 1.9ë, äèçåëü, 6-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, âñå êð³ì øê³ðè, 8 ì³ñöü, 135000ãðí, òîðã. Òåë: (068) 6454064 Ðåíî-Òðàô³ê 2007ð., á³ëèé, ïàñàæèð, 6-ñò.ÊÏÏ, âèñîêèé, äîâãèé, åëåêòðîïàêåò, íîâà ãóìà, ðåìåí³, ô³ëüòðè íîâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3608445 Ðåíî-Òðàô³ê, 1990ð. Òåë: (097) 2511747 Ðåíî-Òðàô³ê, 2004ð., ïàñàæèð, ïîâíèé ôàðø. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422

q

ÏÎÏÈÒ ÓÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (097) 6943890

4.03

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ KIA-Rio ñåäàí àâòîìîá³ëü íîâèé, îô³ö³éíèé, áåç ïðîá³ãó â³ä 115000ãðí. Òåë: (067) 5806405 À/ì ñâ³æîïðèãíàí³, âàíòàæí³, ì³êðîàâòîáóñè, áóñè: “Ìåðñåäåñ”, “Ôîëüêñâàãåí”, “Ðåíî”, òà ³íø³. Ïðîäàæ. Îáì³í. Êðåäèò. Àâòîâèêóï. Ïðèãîí ï³ä çàìîâëåííÿ. Çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Îïåëü-³âàðî 2005ð, ñâ³æîïðèãíàíèé, äîâãèé, 1.9ë, 6-ñò.ÊÏÏ, ïðîá³ã 167000êì, ïî äîêóìåíòàõ, âàíòàæîïàñàæèð, õîðîøèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Îïåëü-Ìîâàíî 2006ð., 2.5ë., òóðáîäèçåëü, 6ñò.ÊÏÏ, ïåðåäí³é ïðèâ³ä, äîâæèíà áóäè 3.30ì., âèñîòà 1.9ì., 3.5ò., 88000ãðí, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (097) 6459005 ѳòðîåí-Áåðë³íãî 2012ð., ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ë³çèíã. Òåë: (067) 5806405 ÔÀ 2006ð., ³çîòåðì, 3ò. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190

2

Citro¸n

ѳòðîºí-Äæàìï³ 1996ð., 1.9ë, TDI, 5- ñò, âàíòàæíèé, ã³äðîï³äñèëþâà÷, 8 ì³ñöü, íîâà ãóìà, ARB, 8 ì³ñöü, íîâà ãóìà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 7308359; (099) 4381126

9

FIAT

Ô³àò-Ñêóäî 2003ð., 2.0ë, 80êÂò, á³ëèé, äîâãà áàçà, âàíòàæîïàñàæèð, ö/ç, ôàðêîï, õîðîøèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3679967 Ô³àò-Ô³îð³íî 2012ð, ïàñàæèð, 1.3ë, ïðîá³ã 7000êì, 13500. Òåë: (068) 0249364

:

Ford

Ôîðä-Åñêîðä 1985ð., 1.6ë, äèçåëü, 5-ñò, ñ³ðèé ìåòàë³ê, íîâà ãóìà, 17600ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6308958 Ôîðä-Êóð’ºð, 1998ð., 1,8ë., äèçåëü. Òåë: (050) 2364977; (097) 1644801 Ôîðä-Òðàíçèò 1993ð., 2.5ë, äèçåëü, êàðáþðàòîð, íîâà ãóìà, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ìàãí³òîëà, 16 ì³ñöü, á³ëèé, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 9259696 Ôîðä-Òðàíçèò 2005ð., 2,0 ë, äèçåëü, 5-ñò, á³ëèé, 9 ì³ñöü, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷ êåðìà, êîíäèö³îíåð, ABS, ARB, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 8576741 Ôîðä-Òðàíçèò, 1994ð., 2,5ë., äèçåëü, ÷åðâîíèé, ãðóçîâèé, áåç äîêóìåíò³â. Òåë: (096) 6713385 Ôîðä-Òðàíçèò-Êîíåêò 2009ð., 1.8ë, äèçåëü, 66êÂò, 5-ñò, á³ëèé, öåíòðàëüíèé çàìîê, ã³äðîï³äñèëþâà÷, ABS, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ñåðâîêåðìî, åëåêòðîïàêåò. Òåë: (095) 3537447

@

IFA

IÔÀ-50, ñàìîñêèä, ðîáî÷èé ñòàí. Òåë: (066) 0407033 IÔÀ-50. Òåë: (0362) 206937; (096) 4369745

D

t

ÃÀÇ

ÃÀÇ-31029 1996ð., 2.5ë, áåíçèí, 5- ñò, ñ³ðèé, äèñêè òèòàíîâ³, âñå êð³ì øê³ðè òà êîíäèö³îíåðà, 16000ãðí, òîðã. Òåë: (067) 4356367 ÃÀÇ-33023, 2006ð., äóåò, ïîäîâæåíèé, áîðò-òåíò, ìåòàí. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 ÃÀÇ-4301 1996ð., 6.2ë, äèçåëü, 5-ñò, ñèí³é, íîâà ãóìà, 5ò, òåðìîáóäà 18 êóá.ì, 65000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 2859073; (097) 3953487 ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1980ð., 10000ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÃÀÇ-53 ñàìîñêèä, áåíçèí, äèçåëü, ³ç çàï÷àñòèíàìè, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1559443 ÃÀÇ-53, ãàç-áåíçèí, 18000ãðí. Òåë: (066) 8944694 ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (093) 4410898 Ãàçåëü-33023, äóåò, 6ì³ñöü, 2005ð., á³ëèé, ãàç-áåíçèí, 42000ãðí. Òåë: (050) 6789514

x

ÇÈË

DzË-130 1990ð., 4750 ì êóá, 5- ñò, ñèí³é, õîðîøèéô ñòàí, ñàìîñêèä, ïðîá³ã 50 000 êì, 57 000 ãðí, òîðã. Òåë: (096) 6969774; (096) 9529801 DzË-130 ñàìîñêèä ó õîðîøîìó ñòàí³, 27000ãðí. Òåë: (097) 6943890 DzË-130, ãàç, ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9158838 DzË-130, ãàç-áåíçèí, ôóðãîí, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà, àáî îáì³íÿþ íà ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü, àáî òðàêòîð. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 DzË-130, áîðò-òåíò, ïðè÷³ï-ôóðãîí, çàï÷àñòèíè á/â íà à/ì DzË. Òåë: (096) 3888438 DzË-130. Òåë: (067) 1572400 DzË-43362, ãàç-áåíçèí, ³çîòåðì³÷íèé ôóðãîí. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 DzË-ÌÌÇ-554Ì, êîëãîñïíèê, ãàç-áåíçèí. Òåë: (03352) 52471

|

戓˂

ÊàìÀÇ-5511. Òåë: (0362) 206937; (096) 4369745



ÌÀÇ

ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321

ÏÎÏÈÒ Ç²Ë-130, ñàìîñêèä, áîðòîâèé àáî áóäêó, ìîæíà áåç äîêóìåíò³â. Òåë: (067) 7600408

4.05

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

Mercedes

Ìåðñåäåñ 1988ð., 4.0 ë, äèçåëü, 5- ñò, á³ëèé, ïðîá³ã 250 000 êì, ñïàðêà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 1432430 Ìåðñåäåñ-208, 1995ð. Òåë: (068) 6494861 Ìåðñåäåñ-³òî, 2005ð., ïðèãíàíèé ç Ãåðìàí³¿. Òåë: (050) 6218732 Ìåðñåäåñ-³òî-109 2006ð., 2.2ë, CDI, 6ñò, 9ì³ñöü, âñå êð³ì øê³ðè, äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 8576741 Ìåðñåäåñ-Âàð³î-512 1997ð., 2.9ë, TD, 5-ñò, óí³âåðñàë, ñïàðêà, ïàñàæèðñüêèé, 16 ì³ñöü, 78950ãðí, òîðã. Òåë: (096) 5070425

[

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-LT-35 1999ð, 2,5 TD, 5-ñò, á³ëèé, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, 9 ì³ñöü, 120000ãðí, òîðã. Òåë: (050) 7075157 Ôîëüêñâàãåí-LT28 1990ð., 2.4ë, äèçåëü, 5-ñò, ñ³ðèé, ìàêñ³ áàçà, 30000ãðí, òîðã. Òåë: (099) 2259491 Ôîëüêñâàãåí-Êàää³, 2003ð., 1,9ë., äèçåëü. Òåë: (097) 2511747 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ35 ïàñàæèð 8+1, 2.5ë, 80êÂò, âèñîêèé, ïðîá³ã 187000êì, ÀÁÑ, ìóçèêà, ñàëí ëþêñ, ðîçêëàäí³ ñèä³ííÿ, â³äì³ííèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð-Ò2 1989ð., 1.7ä, ïàñàæèðñüêèé, 25000ãðí. Òåë: (099) 7374388; (098) 9193799

Iveco

Iâåêî 1989ð., 2.5ë, äèçåëü, âàíòàæíèé, á³ëèé, ñåðåäíÿ áàçà, 45000ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6259633; (068) 7585215

S

Renault

Peugeot

Ïåæî-208 íîâèé, îô³ö³éíèé, áåç ïðîá³ãó. Òåë: (067) 5806405 Ïåæî-Boxer, íîâèé, 2012ð., ë³çèíã. Òåë: (096) 7204978 Ïåæî-Áîêñåð 2000ð., ñèí³é, 2.5ë, äèçåëü, ñåðåäí³é, íèçüêèé, âàíòàæîïàñàæèð, ã/ï, åë.ï³äéîìíèêè, ìóçèêà, õîðîøèé ñòàí. Ôîòî íà ñàéò³. Òåë: (096) 1246775, (095) 7027422, (093) 0270771 Àäð: www.valera-avto.com.ua

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîíàâàíòàæóâà÷ 3,5ò, äèçåëü, Áîëãàð³ÿ. Òåë: (067) 7693577 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³, ôðåéçåðíèé ÔÑØ-1À, ðåéñìóñ-ÑÐ6, áóäü-ÿê³ çàï÷àñòèíè äî ÔÑØ-1, íåäîðîãî. Òåë: (066) 7264000; (096) 5472529 Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842 Äâèãóí Ä-2500, äèçåëü. Òåë: (067) 7693577 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã Åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷ 1-2ò, Áîëãàð³ÿ. Òåë: (067) 7693577 Çåðíîäðîáàðêà. Òåë: (0362) 208687; (067) 7990155 Êàðòîïëåêîïà÷ 2 ðÿäíèé ×åñüêèé. Òåë: (050) 6987117 Êàðòîïëåêîïà÷ 2-ðÿäíèé, âèðîáíèöòâà Ïîëüùà, ö³íà äîãîâ³ðíà. ª âèá³ð. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Êàðòîïëåêîïà÷ â õîðîøîìó ñòàí³, äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 0426932 Êàðòîïëåêîïà÷ äî òðàêòîðà. Òåë: (096) 5653550

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

Êàðòîïëåêîïà÷. Òåë: (068) 0306536 Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082 Êàðòîïëåñàäæàëêà íà ïëóã, ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4. Òåë: (050) 2364977; (097) 1644801 Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí “Âîëüâî-1130", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí “Âîëüâî-830", êàá³íà, æàòêà 2.7ì. Òåë: (098) 9216739 Êîìáàéí ÊÑ-6Á. Òåë: (096) 6981291 Êîìáàéí áóðÿêîêîïàëüíèé “Riecam RBM-300" 1997ð. Òåë: (097) 3014790, Îëåã Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí-ÑÊ “Íèâà”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 1988ð., íîâà ãóìà, äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 2961101 Êîñàðêà òðàêòîðíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5876773 Êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³, ãðàáàðêè, áîðîíè, êîïà÷êè, êóëüòèâàòîðè, ïëóãè, ñ³âàëêè, îáïðèñêóâà÷³, ñàäæàëêè. Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüí³ “Àííà”, “Áîëüêî”, “Êàðëèê”, “Ãð³ììå” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006 Êîñàðêè ðîòîðí³. Òåë: (096) 6981291 Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082 Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 ̳í³-òðàêòîð Ñåíòàé 24 Â, 2010 ð, ðåì³ííèé. Òåë: (050) 5110710; (067) 9131550 ÌÒÇ-80 ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (097) 8179019 ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 ÌÒÇ-892 íîâèé áåë.çá³ðêà, ðîçñòðî÷êà. Òåë: (096) 7204978 Ìàí³ïóëÿòîð. Òåë: (0362) 206937; (096) 4369745 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274

Íàï³âïðè÷³ï Schmitz

1990ð., áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, çñóâíèé äàõ, âîðîòà. Îñ³ BPW. Ðåéñîâèé ñòàí, 4900ó.î. Òîðã. Òåë: (097) 9451605

Îáïðèñêóâà÷³ 400-800ë, êàðòîïëåñàäæàëêè, êàðòîïëåêîïà÷³, ðîçêèäà÷³ ì³íäîáðèâ, êîñàðêè ðîòàö³éí³, ãðàáàðêè, ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ãðóíòîôðåçè. Òåë: (067) 9288191; (066) 3878894 Îãîðîòà÷ äëÿ êàðòîïë³, òðàêòîðíèé. Òåë: (067) 2735093 Ïðåñ ï³äáèðà÷ “ѳòìà”, “Ôàìàðîë”, “Êëàñ”. Òåë: (096) 6981291 Ïðè÷³ï 2ÏÒÑ-4, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ïðè÷³ï, äâîõâ³ñíèé, íîâèé, â³éñüêîâèé, íà òÿãàõ, 4ì íà 4ò, ïðè÷³ï-øàñ³, íîâèé, îäíîâ³ñíèé, â³éñüêîâèé íà ðåñîðàõ, äî òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ïðè÷åïè äî ëåãêîâîãî àâòî, ìîòîáëîê³â òà òðàêòîð³â, îäíîâ³ñí³. Ïëóãè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêà çåðíîâà äî òðàêòîð³â. Íàâ³ñêà, ïëóãè, â³ç äî òðàêòîðà Ò-16. Òåë: (097) 6459024 Ïðè÷åïè íîâ³ îäíîâ³ñí³, â³éñüêîâ³, øàñ³ íà ðåñîðàõ äî ì³í³-òðàêòîð³â. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêî¿ òåõí³êè (òðàêòîðè, ìîòîáëîêè), ðåñòàâðàö³ÿ âîäÿíèõ ïîìï òà øåñòåðåíü, ðåìîíò ïàëèâíî¿ àïàðàòóðè. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè 2012ð.â. ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (067) 5806405 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741 Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñ/ã òåõí³êà: êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³, êàðòîïëåçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, êàðòîïëåêîïà÷êè, òðàêòîðè, êîñàðêè òà ³íøà òåõí³êà. Òåë: (067) 3910253; (066) 8701542 ѳâàëêà çåðíîâà ÑÇ 3,6ì, êîìáàéí çåðíîçáèðàëüíèé “Ìàññåé Ôåðãþñîí-507". Òåë: (068) 6494861 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð “Ôîòîí FT-244". Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð “ðà÷îê” íà áàç³ ÞÌÇ, ëîïàòà â³äâàë + âóçüêèé ê³âø 1992ð.; âóçüêèé ê³âø øèð.30ñì ³ ãðåéôåðíèé íàâàíòàæóâà÷ îêðåìî. Òåë: (050) 4382770, äî 21.00 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

Òðàêòîð ÌÒÇ-80 â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 1981ð., Ãîùà. Òåë: (096) 2130173 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (067) 5806405 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, âåëèêà êàá³íà, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (095) 8622070 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-82 2012ð.,, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 7204978 Òðàêòîð ÌÒÇ-82 â ðîçñòðî÷êó â³ä 1200 ãðí./ì³ñ. Òåë: (067) 5806405 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2012ð. Òåë: (067) 5806405 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð Ò-16, 350 ìîòîãîäèí. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Òðàêòîð Ò-25 1993ð., ç êàá³íîþ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³ òà Ò-25 áåç êàá³íè 1984 òà 1990ð. Êàðòîïëåêîïà÷êè äâî-, îäíîðÿäí³, íîâ³ òà á/â; ïðåñï³äáèðà÷³ “Êëààñ”, “ѳïìà”, “Âåëüãåð” òà ³í. Òåë: (050) 2305189; (098) 0841006

Òðàêòîð Ò-25 1994ð. ç êàá³íîþ, Ò-25 1990ð. áåç êàá³íè ó â³äì³ííîìó ñòàí³; êîìáàéíè êàðòîïëå- òà çåðíîçáèðàëüí³, ïðåñ-ï³äáèðà÷³, ð³çí³ ìàðêè; áîðîíè, êîñàðêè ðîòîðí³, ê³íí³; ïëóãè, ñàäæàëêè, êóëüòèâàòîðè, ñ³âàëêè òà ³í. ç Ïîëüù³. Òåë: (099) 0834091; (067) 1253737 Òðàêòîð Ò-25 2011ð, ìàéæå íîâèé. Òåë: (066) 6678437 Òðàêòîð Ò-25, ñâ³æîïðèãíàíí³ ç Ïîë³ù³, º âèá³ð, òà ííàâ³ñíå îáëàäíàííÿ äî íèõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Òðàêòîð Ò-40 òà çàï÷àñòèíè äî Ò-40 + ÊÏÏ â çáîð³ òà ïðè÷³ï 2-ÏÒÑ-4. Òåë: (095) 4062800 Òðàêòîð Ò-40, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6582389 Òðàêòîð âëàñíîãî âèðîáíèöòâà, äâèãóí ÌÒÇ-80, ïëóã, êóëüòèâàòîð ó êîìïëåêò³, äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 9616689 Òðàêòîð íà áàç³ Ç²Ë-130, 4õ4, äâèãóí ÑÌÄ-21, 130ê.ñ., ïðè÷³ï 2.5ò, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (097) 3515473 Òðàêòîð Ò-25, ó ì.Ëóöüêó. Òåë: (050) 1669111; (096) 1399028 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîðè 2012ð., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (067) 5806405 Òðàêòîðè ÌÒÇ áåë., òà óêð.çáîðêà, âèïëàòà àáî îðåíäà. Òåë: (067) 5806405 Òðàêòîðè ÌÒÇ, (á/â òà íîâ³). Êîìáàéíè: “Äîí”, “Á³çîí”, “˳äà”, TS-59; “Êåéñ”, “Êëààñ-Ìåãà”, “Äæîí-ijð”. Áóðÿêîêîìáàéí “Êëÿéíå”, “Õîëìåð”. Êóëüòèâàòîð ðîòîðíèé. Ïðè÷³ï ÃÊÁ. Ç/÷ äî ÑÊ-5 “Íèâà”; ÊÏÏ äî DzË-130, âîðîòà ãàðàæí³. Òåë: (03342) 93214 (Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé); (097) 2777435; (050) 6711093 Òðàêòîðè Ò-25. Ïëóãè 3-êîðïóñí³. Òåë: (096) 4829353 Òðàêòîðè Ò-40, Ò-40ÀÌ, ó õîðîøîìó ñòàí³, Ò-40ÀÌ ç êðàíîì, ËÒÇ-60; ïëóã òðèêîðïóñíèé, êîëåñà äëÿ ì³æðÿäíîãî îáðîá³òêó, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 2699328 Òðàêòîðè Ôîòîí, XINGTAI, JINMA, DONGFENG íà âèïëàòó. Òåë: (096) 7204978 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (067) 5806405 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè ñ/ã òåõí³êà â ðîçñòðî÷êó äî 7 ðîê³â. Òåë: (096) 7204978 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîðè ÿïîíñüê³, äèçåëüí³ â êîìïëåêò³ ç ôðåçîþ; ïðîäàì ëîïàòó ç ðàìîþ äî òðàêòîðà Ò-25 (çàâîäñüêó). Ïðîäàì ïëóã äâîêîðïóñíèé äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (0332) 704684 (Ëóöüê); (050) 6227109

Òðàêòîðè

íîâ³ (Êèòàé), ìîòîáëîêè á/â (ßïîí³ÿ), íàâ³ñíå îáëàäíàííÿ, ìîòîáëîêè, ì³í³-êîìáàéíè, åëåêòðîâåëîñèïåäè. Êðåäèò, ãàðàíò³ÿ, äîñòàâêà, ñåðâ³ñ. Òåë: (097) 8913766; (098) 5538823

Óïðÿæ ê³ííà, ñàíè ê³íí³, ïëóã ê³ííèé. Òåë: (067) 1027735

ÏÎÏÈÒ Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ. Òåë: (096) 7351404

4.10

Àâòîçàï÷àñòèíè

4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Àâòîìàãí³òîëà, ç Òîéîòè-Ïðàäà, íîâà, çà ï³â ö³íè. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314 Àâòîìàãí³òîëà, íîâà, çà ï³â ö³íè. Òåë: (0362) 681066; (067) 3622314

Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àâòîøðîò. Çàï÷. äî: “Àóä³-80, -À4, -À-100, -À6 1996ð, 2000ð, (1.8-2.3) 2.6, 2.8, 1.8Ò²; ”Ìåðñåäåñ": -124; -Ñ-202; -210; “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ” 1.9ÒÄ, 1.8Ò², 2000ð; -Ôåë³ö³ÿ", 1.3á. Ãóìà çèìîâà R-13 -14 -15, -16; Ìàçäà 6-26 1990ð, 2.0³. Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-3. Òåë: (0362) 611620; (067) 7348206, (066) 7009595 Áàëîíè ãàçîâ³, äëÿ àâòîìîá³ë³â. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Âàíòàæîï³äéîìíèê, ëåãêîâèé, åëåêòðè÷íèé, 400êã, ͳìå÷÷èíà, 3500ãðí. Òåë: (050) 6789514 Ãóìà 205õ60õ15 çèìîâà. Òåë: (067) 7816104 Ãóìà á/â, ë³òíþ 195õ65, R15, 4øò., ͳìå÷÷èíà; ðàä³àòîðè îïàëåíÿ ÷àâóíí³, á/â; ï³÷ îïàëåííÿ äî ÂÀÇ-2101. Òåë: (095) 2487248; (068) 6846939 Äâèãóí 6 òóðáî-äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 1120262 Äâèãóí äî Ôîëüêñâàãåí 1,6 ë, Ôîðä ѳºðà, 1, 8 ë,TD, ïàëèâíóàïàðàòóðó, äî àâòîìîá³ëÿ Òîéîòà 2,0 ë, TD, ÊÏÏ äî àâòîìîá³ëÿ Ôîëüêñâàãåí, 5-ñò. Òåë: (050) 9253831 Äâèãóíè Ä-240 ÌÒÇ, Ä-144 Ò-40, “ÊàìÀÇ-740". Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Äæèë³: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Äèñê âóçüêîãî êîëåñà 9,5-42, 1500 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Äèñêè ìåòàëåâ³ äî à/ì “Àóä³”, R15 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè ìåòàëåâ³ ç àâòîãóìîþ íîâîþ äî à/ì ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, 4øò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0249364 Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493; (097) 2528912, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó)

ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÓÇÎÂÀ

Òðàêòîð ÌÒÇ, ÞÌÇ

- çàäíi äèñêè 2øò. Òåë: (098) 8207502 Òðàêòîð Ò-25, Ò-40 íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 0893092 Òðàêòîð Ò-25: ïàëèâíèé íàñîñ, êàá³íà, ñòàðòåð. Òåë: (067) 2735093 Òðàêòîð: òðüîðÿäíèé ïëàí. Òåë: (068) 2417951 Òðàêòîðè: äâèãóíè òà çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ô³øêà äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Øèíè, 14.00õ20 ß-307, ãðåéäåðà. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Øèíè. Òåë: (096) 5701602; (066) 7789260 çàï÷àñòèíè äëÿ

Alfa Romeo

Àëüôà-Ðîìåî: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208

Audi

çàï÷àñòèíè äëÿ

Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Àóä³: äèñêè ñòàëüí³ R15 íà 4 øïèëüêè 4 øò.600 ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Àóä³: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208

Avia

çàï÷àñòèíè äëÿ

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

BMW

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 ÁÌÂ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå-Àâåî: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

çàï÷àñòèíè äëÿ

Citroån

ѳòðîºí: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Dacia

Äà÷³ÿ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Îïòèêà, äåòàë³ ï³äâ³ñêè òà äâèãóíà à/ì ºâðîïåéñüêîãî âèðîáíèöòâà. Øèðîêèé âèá³ð. Òåë: (0362) 610655, 59086; (067) 9001208; (067) 7747671

Çàï÷àñòèíè ÌÒÇ:

çàï÷àñòèíè äëÿ

Daewoo

Äåó-Ëàíîñ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208

âåäó÷³ ïðîñò³ ïåðåäêè, ð³çíå; Ò-25: äâèãóí ïåðøî¿ êîìïëåêòíîñò³; Äåó-Íåêñ³ÿ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) Ò-40: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 610655; (067) 9001208 3800319 Êîë³íâàëè Ò-40, ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-80, ÞÌÇ, Ò-150, à/ì Âîëèíÿíêà, Ìîñêâè÷-408, Ìîñêâè÷-412, ÂÀÇ-2101, 2106, 2108, ÃÀÇ-69, ÓÀÇ-469, ÃÀÇ-24, Ãàçåëü, ÃÀÇ-51, 52, 53, DzË-164, -130; ïàë. íàñîñè; ñòåíä äëÿ ðåãóëþâàííÿ ïàëèâ. íàñîñ³â. Òåë: (03357) 23077 (Êàì³íü-Êàøèðñüêèé); (050) 5676752 Êîìáàéí Âîëüâî-830: êîëåñî ïåðåäíº 14,9-24, 1500ãðí, êîëåñî çàäíº 280-15,5, 1000ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Êîìáàéí Âîëüâî-830: ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Ëàíîñ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Íîâà ãóìà ç ͳìå÷÷èíè äî ëåãêîâèõ òà âàíòàæíèõ àâòî, â³äì³ííà ÿê³ñòü òà ãàðàíò³ÿ â³ä âèðîáíèêà, 1 ð³ê. Òåë: 066) 3757799; (096) 7827986 ϳäéîìíèê, ×åõ³ÿ, á/â, ñòåíä ðîçâàëó ñõîäæåííÿ-ëàçåðíèé. Òåë: (067) 9271068 Ïî çàï÷àñòèíàõ “ͳññàí-Ïð³ìà-Ñòàð” òà “Ðåíî-Òðàô³ê”: 2006ð., äâèãóí 1.9ë, äèçåëü, 6-ñò.ÊÏÏ, äîâãà áàçà. Òåë: (050) 5865007 Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ðàä³îñòàíö³ÿ äëÿ òàêñ³. Òåë: (068) 6242474 Ñèä³ííÿ äëÿ àâòîìîá³ëÿ, ç ̳í³âåíà, 5øò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 4617607 Ò-25: ãóìà 6.00-16, 500ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 Òåíò àâòîìîá³ëüíèé, ÏÂÕ, 2õ5ì. Òåë: (067) 3033463

Äåó-Ñåíñ: çàï÷àñòèíè. 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Òåë:

(0362)

Fiat

Ô²ÀÒ, ÏÅÆÎ, ÐÅÍÎ,

ѲÒÐΪÍ. Çàï÷àñòèíè ïðîïîíóº ìàãàçèí “Çàõ³äàâòî”. Òåë: (03622) 59086; (067) 9001208; (067) 7747671; (0362) 610655 Àäð: гâíå, Ìëèí³âñüêà, 25 (â ïðèì³ùåíí³ “гâíåíàñ³ííÿîâî÷”)

Ô³àò-Äóêàòî 1999ð., ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 0488891 Ô³àò-Óíî: äèñê ìåòàëåâèé R13 1øò, êîâïàêè îðèã³íàëüí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ô³àò: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-Åñêîðò: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847


4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÃÀÇ-24: âîäÿíèé íàñîñ, òà ³í. Òåë: (067) 1027735 ÃÀÇ-51, -52: âàë êàðäàííèé çàäíüîãî ìîñòó â çáîð³. Òåë: (050) 8145103 ÃÀÇ-53, -24, Ìîñêâè÷-2140, àãðåãàòè òà çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 7932862 ÃÀÇ-53: äâèãóí 1000ãðí, ãåíåðàòîð 200ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ÃÀÇ-53: äâèãóí, êîðîáêà ïåðåäà÷, ðåñîðè. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669 ÃÀÇ-53: ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ÃÀÇ-53: ðàìà 1000ãðí, ðåñîðà ïåðåäíÿ 150ãðí, ï³äðåñîðíèê 100ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 ÃÀÇ-53: ðîçäàòî÷íà êîðîáêà íà ÊÏÏ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 ÃÀÇ-66: òåíò, äóãè äî êóçîâà. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 ÃÀÇ-ÑÀÇ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (097) 6943890 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Ìàãàçèí “Àâòîðàé”

Ìîòîöèêë Óðàí Ì-67 1991ð, ðîáî÷èé ñòàí. Òåë: (03652) 20996 Ñêóòåð “Äåô³àíò”, 4-òàêòíèé, Êèòàé. Òåë: (097) 0487826 Ñêóòåð 2007ð., íåäîðîãî. Òåë: (098) 8379190 Ñêóòåð Õîíäà-Òàêòà, ßïîí³ÿ, 2500ãðí. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Ñêóòåð, ßïîí³ÿ, çàðåºñòðîâàíèé, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5876773

ÏÎÏÈÒ Ìîïåä “Àëüôà Ñàáóð”, 110êóá.ñì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (063) 6836433

4.30

Âåëîñèïåäè

4.30 Âåëîñèïåäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Âåëîñèïåä, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (067) 1449723

Âåëîñèïåäè Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ôîðä-Ñêîðï³î, 1986ð.: äîêóìåíòè. Òåë: (097) 6037433 Ôîðä-Òðàíçèò 1987-1996ð., 2.5ë, äèçåëü, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) Ôîðä-Ôîêóñ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Õîíäà: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Isuzu

Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

KIA

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 ʳà: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mazda

Ìàçäà-3 2004ð., õåò÷áåê: íàêëàäêà íà ïåðåäí³é ïîð³ã, êðèøêà íà çàïàñêó ï³ä ³íñòðóìåíòè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Ìàçäà-323: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ìàçäà-626: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ìàçäà-929: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mercedes

Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ-208, -308: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 2735093 Ìåðñåäåñ-Áåíñ-207: äâèãóí 2.4ë, äèçåëü ç ÊÏÏ òà äâèãóí äî àâòîìîá³ëÿ Ôîðä-ѳºððà 1.8ë, ÒD. Òåë: (050) 9253831 Ìåðñåäåñ-Áåíö: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mitsubishi

̳öóá³ñ³-Ëàíñåð, 1986ð., 1,8ë., äèçåëü: ïî çàï÷àñòèíàõ, äîêóìåíòè, 2500ãðí. Òåë: (096) 6713385 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissa

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissan

ͳññàí-Ñàíí³: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Opel

Îïåëü 1,3: øðóç, 2øò, íîâèé, 350ãðí ïàðà. Òåë: (097) 9600679 Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Âåêòðà: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåòò: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Peugeot

Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

SEAT

Ñåàò: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Skoda

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: âàæ³ëü (ðè÷àã). Òåë: (0362) 643685; (067) 41867960 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: ñàëîí. Òåë: (097) 6926774 Øêîäà: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

Òîéîòà-Êåìð³: ñò³éê³ ïåðåäí³, íîâ³. Òåë: (098) 2144496 Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Òîéîòà: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí ËÒ-28-35, äî 1992ð: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóïèö³ ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, åëåêòðîïðèâ³ä, ùèòîê, ìàÿòíèêè, ôîðñóíêè, áàê, ãëóøíèê. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ôîëüêñâàãåí-Äæåòòà: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ôîëüêñâàãåí-ËÒ-28-35, äî 1992ð, 2.4ë, äèçåëü: ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, ñòóïèö³ ïåðåäí³ ç ãàëüì³âíèìè áàðàáàíàìè, â çáîð³, ðåø³òêà â çáîð³, áàê êîìïëåêòíèé ç êðèøêîþ. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 Ôîëüêñâàãåí-Ïàññàò: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ôîëüêñâàãåí-Ïîëî: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ôîëüêñâàãåí-Ò5: ïåðåäíÿ ÷àñòèíà. Òåë: (068) 7937393; (068) 0349117 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð 2000ð.: ë³õòàð êîñà, ë³âà, ùèòîê ïðèëàä³â. Òåë: (066) 1868361 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2101-07, 2108-099, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (067) 9862844, (098) 9563553 (Êîñòîï³ëü) ÂÀÇ-21013: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 ÂÀÇ-2101: äîêóìåíòè. Òåë: (03622) 54106 ÂÀÇ-2103: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 ÂÀÇ-2104: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 ÂÀÇ-2105: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 ÂÀÇ-2107: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 ÂÀÇ-2108: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 ÂÀÇ-2109: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 ÂÀÇ-2121: ì³ñò ïåðåäí³é á/â 300ãðí. Òåë: (097) 6943890 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

²íø³ Çäîëáóí³â. Ãàðàæ. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠ̳ñöå ï³ä ãàðàæ. Òåë: (096) 0301888

4.50

ÃÀÇ

ÃÀÇ-21: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208

Àâòîïîñëóãè

4.50 Àâòîïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

Àâòîñêëî â íàÿâíîñò³

Renault

Ðåíî-11: ïî çàï÷àñòèíàõ: äâåð³ ïåðåäí³, áàìïåð çàäí³é, ïàíåëü ïðèëàä³â â çáîð³, åëåêòðîïðîâîäêà êóçîâà, åëåêòðîìåõàí³çìè. Òåë: (067) 3033463 Ðåíî-25: çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. Òåë: (067) 8945259 Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ðåíî-Òðàô³ê, Îïåëü-³âàðî 2001-2008ð., 1.9ë, 2.5ë, 2.0ë, äèçåëü, êóçîâí³ äåòàë³, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (067) 2172886 Ðåíî-Òðàô³ê: äâèãóí 2.2ë., áåíçèí. Òåë: (097) 6459005 Ðåíî-Òðàô³ê: äèñêè ëåãêîñïëàâí³, ç ãóìîþ R16õ195õ65. Òåë: (066) 8944694 Ðåíî: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208

Òåë: (0362) 450774; (097) 4802335; (093) 4763147

ÇÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÇÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208

ÇÈË

çàï÷àñòèíè äëÿ

DzË-130, ÃÀÇ-52. Òåë: (0362) 249149 (гâíå); (067) 3638720 DzË-130: êàá³íà, 25000ãðí, òîðã. Òåë: (095) 4700154 DzË-130: ðåäóêòîð ïðîñòèé, ÷óëîê, ñòóïèö³, íàï³âîñ³, ðàä³àòîð, öèë³íäð íà ï³äéîì êóçîâà òîùî. Òåë: (050) 7395444; (067) 4502527 DzË-131: â³çîê çàäí³é â çáîð³, ðåäóêòîðà ìîñò³â, ðåñîðè íîâ³, êàðäàíè, ãîëîâêè áëîêó, êàá³íè, ÊÏÏ â³äáîðó ïîòóæíîñò³. Òåë: (067) 1255402 DzË-131: äâèãóí, ðàä³àòîð 3, 4 ñåêö³éí³, ì³ñò ïåðåäí³é â çáîð³, êóëàêè ïîâîðîòí³ ïåðåäíüîãî ìîñòà, òÿãè ðåàêòèâí³, ðîçäàòî÷íà ÊÏÏ, êàðäàíè, ëåá³äêà. Òåë: (095) 5230015; (096) 5701602 DzË-131: äâèãóíè, ãîëîâêè áëîêó ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðåäóêòîðà, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 DzË-131: êîëåñà á/â 7øò. Òåë: (067) 3631450 DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË-131: ðåäóêòîð, äâèãóí, ãîëîâêà áëîêó, ÃÓÐ, ðàä³àòîðè, ðåñîðè, ðîçäàòêà, ÊÏÏ, êàðäàíè, êóëàêè ïîâîðîòí³, øòàíãè ðåàêòèâí³, êîëåñà. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015 DzË-131: ñêàòè. Òåë: (068) 7937393; (068) 0349117 DzË: äâèãóí 3000ãðí, êîë³íâàë øë³ôîâàíèé 500ãðí. Òåë: (068) 6454027; (099) 2505349 DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 DzË: øèíè íà à/ì DzË-130, á/â. Òåë: (067) 4502527; (050) 7395444

戓˂

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÊàìÀÇ: ïàëèâíèé íàñîñ, êîìïðåñîð. Òåë: (098) 2902242; (063) 6641582

ÌÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ-5549: çàäí³é ì³ñò, â³äì³ííèé ñòàí, 2200ãðí, òîðã. Òåë: (066) 0483240 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷-2141: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ìîñêâè÷: çàï÷àñòèíè. Òåë: (0362) 610655; (067) 9001208 Ìîñêâè÷: êðèëà ïåðåäí³, êàðäàí, á/â. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529

ÓÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÓÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

Óðàë

çàï÷àñòèíè äëÿ

Óðàë, ÊàìÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (067) 1255402; (095) 5230015

ÏÎÏÈÒ Ç²Ë àáî ÃÀÇ-53: êóçîâ ñàìîñêèä. Òåë: (068) 5126155; (050) 3752302 Çàï÷àñòèíè äî ãíîºðîçêèäà÷à. Òåë: (068) 4248150 ÊÏÏ äî à/ì ÇÀÇ-1105 “Òàâð³ÿ” 1.1. Òåë: (096) 2135552 Îïåëü-Àñêîíà ñåäàí: çàäí³ äâåð³, ïåðåäíº êðèëî, êåðìîâó ðåéêó. Òåë: (097) 9600679 Òðàêòîð ÞÌÇ: çàäí³ øèíè. Òåë: (067) 1027735

4.20

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó, íîâ³ (Óêðà¿íà, Á³ëîðóñ³ÿ, Êèòàé) òà á/â (ͳìå÷÷èíà). Âåëîøîëîìè â íàÿâíîñò³. Ïðîâîäèìî ðåìîíò âåëîñèïåä³â, ìîïåä³â òà ìîòîöèêë³â (ðîçòî÷óºìî öèë³íäðè), ðåñòàâðóºìî êîë³íâàëè “ßâà”, ²Æ, “̳íñüê”, ÌÒ. Òåë: (0362) 683283; (097) 6458307; (067) 9393460

4.40

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëà, ãàðàæ öåãëÿíèé, 70 êâ.ì, áåç ÿìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3630327 Á³ëÿ “Àãðîïåðåðîáêè”, ãàðàæ öåãëÿíèé, 20 êâ.ì, ñâ³òëî, 10500 òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ãàðàæ öåãëÿíèé, 18 êâ.ì, ñâ³òëî, 5500, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Á³ëÿ Ðàä³îçàâîäó, ãàðàæ öåãëÿíèé, 6õ4ì, ñâ³òëî, ï³äâàë. Òåë: (095) 3506852 ³ä³íñüêà, ãàðàæ öåãëÿíèé, 20 êâ.ì, 8000 òîðã. Òåë: (097) 8634289 ³ä³íñüêà, ãàðàæ, 21,5 êâ.ì, ï³ä áóñ, 2,5 âîðîòà, óòåïëåíèé, ñâ³òëî, îõîðîíÿºòüñÿ, 10500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Âèãîòîâëåííÿ

òà íà çàìîâëåííÿ íà âñ³ âèäè àâòîìîá³ë³â. Çàì³íà, ðåìîíò òð³ùèí ³ ñêîë³â àâòîñêëà. Ïðàöþºìî íà âè¿çä³. Òåë: (067) 6608443, (099) 2495882 Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131 Çâàðþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ, ðèøòóâàííÿ. Òåë: (098) 3759883 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ðåìîíò õîäîâî¿ àâòîáóñ³â “Áîãäàí”, “Åòàëîí”, “²âàí”, “Ìåðñåäåñ”, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (095) 3372281 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373; (097) 9260131

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191 Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

4.56

Àâòîòóðè

4.56 Àâòîòóðè

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â. Àâòî íàâ³ñ³â, êîçèðê³â, áóä³âåëüíèõ âàãîí÷èê³â, òîðãîâèõ ê³îñê³â, ãàðàæíèõ âîð³ò, äà÷íèõ áóäèíî÷ê³â, òåïëèöü. Ö³íè Âàñ ïðèºìíî çäèâóþòü. Òåë: (0362) 432272; (097) 0634942

Ãàðàæ Êðåéäÿíà, 37.4 êâ.ì, öåãëÿíèé, ÿìà, ï³äâàë, 6300. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàðàæ Êóð÷àòîâà ãàðàæ 40 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, 40 êâ.ì, 8000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàðàæ Ð.Øóõåâè÷à, 42 êâ.ì, ï³äâàë, çðó÷íèé äî¿çä, 12000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàðàæ â îðåíäó, Ñ.Áàíäåðè. Òåë: (097) 5844745 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, 4õ6ì. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, â îðåíäó, ï³ä îõîðîíîþ, Ïàâëþ÷åíêà, íåäîðîãî. Òåë: (067) 4228936 Ãàðàæ ìåòàëåâèé, íåðîçá³ðíèé, 6õ3 êâ.ì. Òåë: (068) 0076625 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï."Àâòîëþáèòåëü", Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131; (066) 0882774 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîïåðàòèâ “Äæåðåëî”, á³ëÿ Áàðìàê³â, º ÿìà, 25000ãðí, âëàñíèê. Òåë: (096) 6789171 Ãàðàæ ÷åðåïàøêà, Êîñòðîìñüêà, ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422 Ãàðàæ, Äâîðåöüêà, 2000ó.î. Òåë: (0362) 282430 Ãàðàæ, Êóð÷àòîâà, êîîïåðàòèâ Òóðèñò, ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë: (067) 9075538 Ãàðàæ, êîîï."Àâàíãàðä-Ìàçäà", ª.Êîíîâàëüöÿ, 7-À, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., ñâ³òëî, îïàëåííÿ, îõîðîíà, àáî îáì³í íà àâòî, çåì.ä³ëÿíêó ç äîïëàòîþ. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.vlasna-rv.com Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725 Ãàðàæ³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ãàðàæ³, Á³ëà, 35, ïëîùåþ 70 êâ.ì. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3600950 Ãàðàæ³, öåãëÿí³, ñóì³æí³, êîîï."Êîëåñî", ÐÓÌ, Ñòàðèöüêîãî âóë, ï³äâàëè ïî ïåðèìåòðó, ñâ³òëî, îõîðîíà, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (067) 3621563, (067) 3627016

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Ìîòîöèêë “Óðàë”, 1500ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (095) 1988822

Ïðîäàì. Ãàðàæ öåãëÿíèé ó êîîïåðàòèâ³, ð-í ËÏÇ, îõîðîíà, ñâ³òëî, 25000ãðí. Ìîæ-

21

ëèâèé îáì³í íà à/ì àáî ãàðàæ ó ³íøîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (095) 5709119

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àçáåñòîâà òðóáà, ä³àì.150, 200, äîâæ.4-5ì. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Áàíêè ñêëÿí³. Òåë: (068) 1368177 Áàíêè òðèë³òðîâ³. Òåë: (096) 3420132 Áî÷êà, êóíã â³éñüêîâèé. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ ï³ä çàìîâëåííÿ ç ªâðîïè. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Àäð: www.brm-lesa.com Âàãè öèôåðáëàòí³, 150ãðí. Òåë: (096) 3420132 Âåðñòàò. Òåë: (067) 6893793 Âåðñòàòè äåðåâîîáðîáí³. Òåë: (0362) 282430; (050) 3751486 Âåðñòàòè ñòîëÿðí³, ìåòàëîîáðîáí³. Òåë: (0362) 644353, 629905 Âîãíåãàñíèêè ïîðîøêîâ³. Òåë: (0362) 683684 Ãâèíò ç áðîíçîâîþ ãàéêîþ òà áðîíçîâà ãàéêà. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Ãîð³ëêè äëÿ ãàçîçâàðêè, îöèíêîâàí³ âîäîñòî÷í³ òðóáè. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529 Äâèãóí “Ç²Ä”. Òåë: (068) 3351346 Äåêîð äëÿ îçäîáëåííÿ ìåáë³â, ïðèì³ùåíü, àëüòàíîê. Òåë: (067) 3033463 Äð³ò êîëþ÷èé. Òåë: (067) 1449723 ªìê³ñòü 5 êóá.ì. Òåë: (068) 3351346 ªìê³ñòü ñòàëåâà, ãîðèçîíòàëüíà. Òåë: (0362) 644353, 629905 ªìí³ñòü 1000ë, âàãà ºìíîñò³ 60êã. Òåë: (067) 3901299 Åëåêòðè÷íèé äâèãóí, äâèãóí-ðåäóêòîð, ðåäóêòîð. Òåë: (0362) 401604; (098) 2542014 Åëåêòðîäâèãóíè 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 10, 15, 30, 75, 90êÂò, â³ä 70 äî 3000îá/õâ., òåëüôåðè Ðîñ³ÿ, Áîëãàð³ÿ, âåíòèëÿòîðè ð³çí³ â³ä N2 äî N8. Òåë: (067) 3835694

Åëåêòðîäâèãóíè ìàëîïîòóæí³. Òåë: (067) 5845684 Åëåêòðîäâèãóíè, á/â, 3000îá/õâ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Åëåêòðîäâèãóíè, ÷àñòîòíèé ïåðåòâîðþâà÷ äëÿ çì³íè îáåðò³â åë.äâèãóí³â 380Âò, äâèãóí-ðåäóêòîð, àïàðàò çâàðþâàëüíèé 380Â. Òåë: (098) 3177010, (050) 9399292 Åëåêòðîêîðìîð³çêà. Òåë: (096) 7335694 Åëåêòðîðäâèãóí ç ðåäóêòîðîì 3,5îá/õâ. Òåë: (0362) 683684 Çàãîòîâêè ëàì³íîâàíî¿ ÄÑÏ äëÿ ìåáë³â. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720 Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, 220-380Âò. Òåë: (067) 5845684 Êàáåëü åëåêòðè÷íèé. Òåë: (068) 3351346 Êèñíåâèé áàëîí, ïðîïàíîâèé áàëîí, àöåòèëåííîâèé ãåíåðàòîð, êèñíåâèé ðåäóêòîð, ð³çàê ïðîïàíîâî-àöåòèëåíîâèé, åëåêòðîñâàðêà, äîìêðàòè. Òåë: (0362) 683541; (068) 0218529 Êîìïðåñîð DzÔ-55Á. Òåë: (0362) 617055 Êîìïðåñîð ÏÊÑ-3,5. Òåë: (0362) 617055 Ìàøèíà êîíòàêòíî¿ çâàðêè ÌÒ-1416. Òåë: (0362) 617055 Ìåòàëîøóêà÷ ïðîôåñ³éíèé, ïîøóê äî 3 ìåòð³â, ãàðàíò³ÿ 1.5 ðîêè. Òåë: (097) 3858903 Íàñîñ åëåêòðè÷íèé. Òåë: (068) 3351346 Îáëàäíàííÿ äëÿ â-âà â³áðîïðåñîâàíèõ áëîê³â 20õ20õ40, íà 4 ôîðìè, ç òèðñè, â³äñ³âê, îðåíäà 45ãðí/äåíü. Äîñòàâêà, êîíñóëüòàö³¿. Òåë: (067) 3625501 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ áëîê³â íà 4 ôîðìè, ö³íà 4800ãðí. Äîñòàâêà. Òåë: (067) 3625501 Îãîðîæà íà áóä³âíèöòâî. Îðåíäà. Äîñòàâêà, ìîíòàæ. Òåë: (096) 2135552 Îïàëóáêà ãîðèçîíòàëüíà “Doka-350", â îðåíäó. Òåë: (067) 3625501 Îïàëóáêà, ñò³éêè òåëåñêîï³÷í³ 2-3.5ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Îñòèëÿòîð çâàðþâàëüíèé. Òåë: (067) 5845684 Îñöèëîãðàô. Òåë: (097) 8904504 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ç äîøêàìè â îðåíäó, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüí³ ëåãêîñïëàâí³, âèøêà-òóðà, ïåðåñóâíà íà êîëåñàõ, îðåíäà. Òåë: (0362) 435256; (096) 2135552 Ðèøòóâàííÿ áóä³âåëüíå, îöèíêîâàíå 2õ3õ0.7ì, âèñîòà äî 100ì, â-âà ͳèå÷÷èíè, âèøêà-òóðà ïåðåñóâíà, íà êîëåñàõ, äî 8ì, â îðåíäó. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2135552 Àäð: www.brm-lesa.com Ðèøòóâàííÿ òðóá÷àò³ 4-ìåòðîâ³ (êîìïëåêò), 8 ñò³éîê, 20 ïàëüö³â. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 9557918; (0362) 276646 Ðèøòóâàííÿ ôàñàäíå â îðåíäó: ðàìè, ïîðó÷í³, ä³àãîíàë³, íàñòèëè, äîìêðàòè, àíêåðà, õîìóòè. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, â³áðîðåéêà, êîìïðåñîð, ï³ñêîñòðóéíèé àïàðàò. Îðåíäà. Òåë: (0362) 644353, 629905 Ðîçíîñè, ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 ѳòêà äëÿ ðèøòóâàíü. Òåë: (067) 3625501 Àäð: www.brm-lesa.com Ñàäîâ³ ñóâåí³ðè. Òåë: (067) 3416667 Ñåêö³ÿ ìåòàë³÷íîãî øåñòèãðàííèêà, êîâêà íà çàáîð, 3øò, 1,2õ1,2ì, 550ãðí/îäèí. Òåë: (0362) 680068 Ñêëî-òåêñòîë³ò, îðãñêëî. Òåë: (0362) 683684 Ñòîëè-ðèøòóâàííÿ ìóëÿðñüê³-òðè êîìïëåêòè ïî ö³í³ áðóõòó. Òåë: (0362) 279873; (067) 1347226 Òåëüôåð âàíòàæîï³äéîìí³ñòü 5ò. Òåë: (096) 5186020 Òðàíñôîðìàòîð çâàðþâàëüíèé, á/â, ïîñò³éíîãî ñòðóìó, ÂÄÃ. Òåë: (0362) 613855; (066) 4488190 Òðîñ ìåòàëåâèé ä³àì.12ìì. Òåë: (067) 5845684 Òðóáîêàáåëåøóêà÷, âèçíà÷ຠâñå ï³ä çåìëåþ, â ìåòàëàõ, õ³ì³÷íèé ñêëàä, äåôåêòè, òà ³í. Òåë: (063) 4049474

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ HUSQVARNA

Áåíçîìîòîðíà òåõí³êà, Øâåö³ÿ: êóëüòèâàòîðè, áåíçîïèëè, ãàçîíîêîñàðêè, ðåéêîð³çè, êóùîð³çè, ïîâ³òðåäóâêè. Ðåìîíò òà ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Çàïàñí³ ÷àñòèíè. Ñïåöîäÿã. Òåë: (0332) 789850; (067) 3617915

Âàãîí÷èê 2õ3.5ì, á/â áåç ì³ñöÿ, ìîæíà ï³ä ìàãàçèí. Òåë: (066) 8095970


22

«Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð. w

Âåðñòàò òîêàðíèé 16Ê20, á/â; áî÷êè ìåòàëåâ³ ï³ä âîäó 2, 3êóá.ì, ïëàñòìàñîâ³ 1 êóá.ì; êîìïðåñîð 380Â; òðóáîð³ç ïðîìèñëîâèé 380Â; âèòÿæêè 380Â, âèñîêîãî òà íèçüêîãî òèñêó, øàôè òà ñòîëè ìåòàëåâ³, äâèãóíè àñèíõðîíí³ 3õ3000, 4õ3000, 1õ1500 Òåë: (050) 5388958 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Áåòîíîçì³øóâà÷, ïåðôîðàòîð, äðåëü, â³äá³éíèé ìîëîòîê, áîëãàðêó, ³íøå, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3625501 Áî÷êà, á/â, êðóãëà, êâàäðàòíà, íà 60-200ë, àëþì³í³ºâà àáî ç íåðæàâ³éêè. Òåë: (098) 2515567; (050) 9039624 Áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, ìîæëèâî îêðåì³ åëåìåíòè. Òåë: (0362) 431685; (067) 3625501 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, áåòîíîçì³øóâà÷, îïàëóáêà, ëþëüêà áóä³âåëüíà, áóä³âåëüíèé ³íñòðóìåíò, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ. Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Âàãîí÷èó áóä³âåëüíèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. Òåë: (096) 2135552 Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ç ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980 Åëåêòðîäâèãóíè ð³çí³, ìîæëèâî íåðîáî÷³ ðåäóêòîðè: ìîòîððåäóêòîðè, òåëüôåðè, àáî êîìïëåêòóþ÷³ äî íèõ, íàñîñè Ê, ÊÌ, Ø, ÑÌ, òà ³íø³. Òåë: (067) 3835694 Åëåêòðîäâèãóíè, ìàãí³òí³ ïóñêà÷³, àâòîìàòè÷í³ âèìèêà÷³, êàáåëü, äâèãóíè ÓÄ-15, -25. Òåë: (0362) 434890; (094) 9664890 Åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîð-ðåäóêòîðè, ðåäóêòîðè. Òåë: (067) 5287042 Åëåêòðîäâèãóíè, òèïó À ³ Ð, 4ÀÌ. Òåë: (050) 9399292; (098) 3177010 Åëåêòðîäâèãóíè. Òåë: (067) 8889055 Çàï÷àñòèíè äî áóä³âåëüíîãî ðèøòóâàííÿ: ðàìè, çàìêè, õîìóòè, àíêåðà, ä³àãîíàë³, äîìêðàòè, ïîðó÷í³, íàñòèëè òà ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð Çàï÷àñòèíè äî îïàëóáêè (ñò³éêè, òðèíîãè, êîðîíè, áàëêè òà ³íøå). Òåë: (03622) 54612, ââå÷åð³ Êîòëè ïàðîâ³, ª 1/9, êîíâåêòîðè, âåíòèëÿòîðè. Òåë: (067) 3835694 Ìîòîêîñó (òðèìåð), ãàçîíîêîñàðêó, áåíçîïèëó, â³äá³éíèé ìîëîòîê, åëåêòðî³íñòðóìåíò, ³íøå. Òåë: (096) 0301888 Îïàëóáêó, áóä³âåëüí³ ðèøòóâàííÿ, áóä³âåëüíó ëþëüêó, áåòîíîçì³øóâà÷, ìîòîêîñó, ãàçîíîêîñàðêó, êîìïðåñîð, áåíçîãåíåðàòîð, â³äá³éíèé ìîëîòîê, ³íøå. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400; ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ òàëü åëåêòðè÷íó, áîëãàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, â/ï â³ä 500êã äî 5ò òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Òåë: (095) 4989079; (096) 2242148

5.02

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠ³äåîñïîñòåðåæåííÿ, íîâå. Òåë: (097) 9311874 Êîï³þâàëüíèé àïàðàò “Øàðï”. Òåë: (0362) 683684 Ïðèíòåð êîëüîðîâèé, ëàçåðíèé, ÍÐ-960. Òåë: (067) 9409117 Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

5.03

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Øâåéíà ìàøèíà “Ïîä³ëüñüêà”, ðó÷íà. Òåë: (068) 1368177 Øâåéíà ìàøèíà “Ñ³íãåð”. Òåë: (096) 3420132 Øâåéíà ìàøèíà “×àéêà”, íîâà. Òåë: (0362) 243150 Øâåéíà ìàøèíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Øâåéíà ìàøèíêà “Ç³íãåð”, á/â, îðèã³íàë. Òåë: (050) 2312782 Øåðñòÿíà ïðÿæà äëÿ ìàøèííîãî òà ðó÷íîãî â’ÿçàííÿ; íàï³ðíèêè 3øò. + ìàòåð³àë íà íàï³ðíèêè. Òåë: (0332) 726476

5.05

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

³äåî, ôîòî. Âåñ³ëüíà ìóçèêà. Êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, çàïèñ íà DVD. Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-êíèã. Ãóðò “Á³ë³ ÷åðåìõè”, ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

³äåî-, ôîòî.

Áàíêè 0.5, 1, 3ë. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 ³òðèíè õîëîäèëüí³ á/â, ð³çí³ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ³òðèíè õîëîäèëüí³, á/â, ð³çíÿ ðîçì³ðè. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Âèïàðíèêè äëÿ õîëîäèëüíèõ êàìåð. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400

Âåñ³ëüíà ìóçèêà. ßê³ñíèé çâóê, ïîñëóãè òàìàäè, ïîë³ãðàô³ÿ, ÄÂÄ, âè¿çä ïî îáëàñò³, êîìïëåêñíî íåäîðîãî. Òåë: (097) 1852202

Iíòåðíåò-ìàãàçèí

Äåòàëüí³øå íà íàøîìó ñàéò³ torgoborud.com.ua. Òåë: (067) 6960784; (050) 9255595; (0362) 620160 Àäð: ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.214

Ëàð³ ìîðîçèëüí³ á/â 200, 300, 400, 700ë, ðîçì³ðè 0.09-2.1ì Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ëàð³ ìîðîçèëüí³, á/â, 200, 300, 400, 700, 1000ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Ìàøèíà âçáèâàëüíà ÌÂ-35. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400

³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü â³ä 1500ãðí., çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîìï’þòåðíå îôîðìëåííÿ, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî. Òåë: (096) 5702627 ³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïåðñîíàëüí³ 3D çàñòàâêè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ, êë³ïè. Îñîáèñòèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. ßê³ñíî. Íåäîðîãî. Òåë: (067) 6632050 ³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Âåñ³ëüíà ìóçèêà, ñîë³ñòêà, òðàíñïîðò, âè¿çäè, ÿê³ñíèé çâóê, áàÿí, ñàêñîôîí. Òåë: (096) 8169168 Âåñ³ëüíèé ôîòîðåïîðòàæ, ðåêëàìí³ òà ³í. âèäè ôîòîïîñëóã. Òåë: (067) 3643895 Âèãîòîâëåííÿ âåñ³ëüíèõ êîðîâà¿â, òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 9890235

Âèãîòîâëåííÿ

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè â êîìïëåêñ³, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü. Òåë: (067) 4908791 Çíèùåííÿ æóêà êîðî¿äà, øàøåëÿ, äåðåâîòî÷öÿ â äåðåâÿíèõ áóäèíêàõ, êîíñòðóêö³ÿõ ç äåðåâà, ìåáë³â. Òåë: (063) 7330330 Çïèëþâàííÿ äåðåâ. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Çð³çàííÿ äåðåâ, ïîð³çêà äðîâ. Òåë: (096) 3953836 Êîíñóëüòàö³¿ ëîãîïåäà òà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé. Äèïë.ÐÂN43077275 â³ä 31.05.2012ð. ÐÄÃÓ. Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà, 26, ñóïåðìàðêåò “Íîâóñ”, äèòÿ÷à ³ãðîâà ê³ìíàòà Êîñ³ííÿ òðàâè òà äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. Òåë: (0362) 435256 Êîñ³ííÿ òðàâè, äð³áíèõ ÷àãàðíèê³â ìîòîêîñîþ (òðèìåðîì) “Øò³ëü”. ßê³ñíî, îõàéíî. Òåë: (094) 9665256, Îëåêñàíäð ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïàì’ÿòíèêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Â³òðèíà õîëîäèëüíà, á/â, Ïîëüùà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³ òà âàãè ìåõàí³÷í³, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (0332) 280441; (066) 4759302 ªìê³ñòü àëþì³í³ºâà, õàð÷îâà, 892ë. Òåë: (050) 9648913; (098) 0552683 ×îðí³ ÿùèêè ç ï³ä àïåëüñèí³â. Òåë: (066) 9826221

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Îáëàäíàííÿ äëÿ ìàãàçèíó, õîëîäèëüí³ â³òðèíè, ñòåëàæ³, ëàð³, õîëîäèëüíèê. Òåë: (067) 3622044 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400 Ôðåéçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Ôðåéçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

5.10

гçí³ ïîñëóãè

5.10 гçí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïåðåïðîäàæíà ï³äãîòîâêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Òåë: (096) 0301888 ³äåî òà ôîòîçéîìêà, ïðîôåñ³éíîþ àïàðàòóðîþ, êîìïþòåðíèé ìîíòàæ, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 9628418 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³, âñ³ ñâÿòà: âåñ³ëëÿ, äèòÿ÷³ ðàíêè, äí³ íàðîäæåííÿ, áàíêåòè, êîðïîðàòèâè, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (067) 8951853; (066) 0390359 ³äåî, òà ôîòîçéîìêà, ÿê³ñíî, õóäîæíüî òà ïðîôåñ³éíî, çéîìêà ïðîôåñ³éíîþ â³äåîêàìåðîþ ç ïîñë³äóþ÷èì ìîíòàæåì íà Âàø ñìàê. Òåë: (0362) 615353; (067) 8951853

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

ç áàçàëüòó, ãðàí³òó (óñ³õ êîëüîð³â). ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 438529; (098) 5381723; (099) 7427527 Àäð: Êè¿âñüêà, 8 (“Ñïîðòòîâàðè”, “Óêðïîøòà”), âõ³ä ÷åðåç “Îùàäáàíê”

Ïàì’ÿòíèêè

íàäìîãèëüí³ ç ãðàí³òó. гçí³ êîëüîðè, ô³ãóðíà ð³çêà. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Âèãîòîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Âëàñíå âèðîáíèöòâî: âåðñòàòè ð³çàëüí³, ïîë³ðóâàëüí³. Ãîòîâ³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà â³ä 1200ãðí. Ñåçîííà çíèæêà. Òåë: (098) 2542014, (095) 3352497; (0362) 401604 Àäð: гâíå, Ä.Ãàëèöüêîãî âóë., 27 (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñà N3, N1)

5.12

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ñòâîðåííÿ òà ðîçêðóòêà ãðóï â êîíòàêò³, ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â êîíòàêò³. Òåë: (098) 2261969

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, âè¿çä äî çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 623969; (067) 6477055 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò òà âñòàíîâëåííÿ õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò òîðãîâî-õîëîäèëüíèõ â³òðèí. Òåë: (097) 6456839

Ïàì’ÿòíèêè.

Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ç ãðàí³òó, ð³çí³ êîëüîðè, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (067) 8313024; (0362) 611620 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ãðàí³òí³ âñ³õ êîëüîð³â â³ä 1200ãðí, áàçàëüòîâ³, ìîçà¿÷í³, ìîíîë³òí³ â³ä 550ãðí, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ðåìîíò, âèð³âíþâàííÿ. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Âèãîòîâëåííÿ ïîâ³òðîïðîâîä³â ñï³ðàëüíîíàâèâíèõ, êðóãëîãî ³ ïðÿìîêóòíîãî ïåðåð³ç³â òà ôàñîííèõ âèðîá³â äëÿ ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿. Òåë: (0362) 617055 Âèãîòîâëåííÿ ñâ³÷îê íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (067) 7259166 Âèãîòîâëåííÿ ñòîëÿðíèõ âèðîá³â, ºâðîâ³êíà, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, ìåáë³ ç äåðåâèíè. Òåë: (095) 1613475 Âèãîòîâëåííÿ òîðò³â íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (096) 4525266 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ áàëêîííèõ ðàì, ëîäæ³é, â³êîí, äâåðåé. Òåë: (063) 7330330 Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò õîëîäèëüíèõ â³òðèí, êàìåð, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 629429 Äîïîìîæó ïðîäàòè, îáì³íÿòè êâàðòèðó, áóäèíîê, á³çíåñîâ³ îá’ºêòè, áóäèíîê â ñåë³. Ïðîôåñ³éíèé ï³äõ³ä. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (067) 3602202, (093) 0270771

Áàçàëüò, ãàáðî, ãðàí³ò (óñ³õ êîëüîð³â). Ô³ãóðíà ð³çêà, õóäîæíº îôîðìëåííÿ. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ çà âàøèìè çðàçêàìè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíà. Ö³íà ïàì’ÿòíèêà â³ä 1800ãðí. Âñòàíîâëåííÿ, âêëàäàííÿ ïëèòêè. Òåë: (0362) 437942; (096) 1888472 Àäð: гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô³ñ 217

Ïåðåêëàäè ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 204115 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ì³í³ åêñêàâàòîðà, êîïàííÿ òðàíøåé, ñåïòèê³â, ø³èäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 6943890 Ïîñëóãè ïðîôåñ³éíîãî ôîòîãðàôà, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, íÿí³, äîìîãîñïîäàðêè. Òåë: (0362) 430740 Ïîñëóãè ñàä³âíèêà: ñòðèæêà ãàçîí³â, ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (067) 3625501 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782 Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ ³íòåðåíåò. Òåë: (068) 8454004 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Ïðîôåñ³éíà â³äåî-, ôîòîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2499251 Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819 Ñâÿòêóâàííÿ äèòÿ÷èõ Äí³â íàðîäæåíü â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ ÒÖ"Íîâóñ". Òåë: (067) 9267282 Àäð: гâíå, Ãàãàð³íà âóë, 26 Ñêîøóâàííÿ òðàâè, ãàçîí³â, îõàéíî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Òåë: (067) 3625501 Ñêîøóâàííÿ òðàâè. Òåë: (0362) 435256 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ñòðèæêà ãàçîí³â ãàçîíîêîñàðêîþ. ßê³ñíî. Òåë: (096) 2135552

Àâòîïîñëóãè

Äîãëÿä çà ñàäîì: îáð³çàííÿ, ôîðìóâàííÿ êðîí ôðóêòîâèõ äåðåâ, ïðèù³ïëåííÿ òà ³í. Òåë: (0332) 757593; (067) 3329246 Îôîðìëåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àêâàð³óì³â, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 9088130; (095) 3596348

Ðåìîíò

òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ïàì’ÿòíèê³â ç ãàáðà, áàçàëüòó, ãðàí³òó áóäü-ÿêîãî ðîçì³ðó, ôîðìè òà êîíô³ãóðàö³¿. ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Ðó÷íà ô³ãóðíà ð³çêà. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ðåã³îíàëüíèõ ïðåäñòàâíèê³â. Ñåçîíí³ çíèæêè äî 20%. Òåë: (067) 3631837; (063) 3260899 Àäð: e-mail: mamchur.vit@mail.ru

Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó êàôå, áàðó, ³äàëüí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàð³â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà æàðî÷íà á/â. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà á/â, ï³ä âîäó, äâåð³ ñêëÿí³. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 Øàôà õîëîäèëüíà ï³ä âîäó, ñêëÿí³ äâåð³, 1-, 2 äâåðí³, â³ä 350-1400ë. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400 ßùèêè ïëàñòèêîâ³ 30êã, 200øò. Òåë: (067) 7816104

Ñòðèæêà ãàçîí³â, êîñ³ííÿ òðàâè. Òåë: (096) 0301888 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Ôîòî-, â³äåîçéîìêà, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 439092 Ôîòîïîñëóãè, çéîìêà âåñ³ëü óðî÷èñòèõ ïîä³é ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ, âèãîòîâëåííÿ àëüáîì³â, ôîòîìîíòàæ. Òåë: (0362) 236539; (097) 9600426 Ôîòîïîñëóãè, ïðîôåñ³éíî, ôîòîäðóê, ðîçðîáêà òà äðóê ôîòîêíèã, âè¿çä ïî îáëàñò³. Òåë: (098) 2576617; (097) 7938955 Øë³ôóâàííÿ äîñêè, ïàðêåòó, ñòåëåííÿ. Òåë: (0362) 450145; (067) 3811473

5.13

Ìëèííèöÿ á/â, ì³êñåð äëÿ êîêòåéë³â á/â, ñîêîäàâêà á/â, ãðèëü äëÿ êóð 6, 9, 24øò. Òåë: (067) 3622044; (050) 2247400

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì “Windows”, â³äíîâëåííÿ âèäàëåíèõ äàíèõ, íàëàøòóâàííÿ WI-FI ðîóòåð³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196 Âñòàíîâëåííÿ Windows XP, Seven, àíòèâ³ðóñíîãî ÏÇ, ÷èñòêà â³ä â³ðóñ³â, ðîçáëîêóâàííÿ êîìï’þòåðà â³ä â³ðóñ³â. Òåë: (068) 8454004 Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â. Òåë: (066) 4499896 Âñòàíîâëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî òà ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ. Òåë: (0362) 237131; (050) 0353688 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êîìï’þòåðè, íîóòáóêè, ïëàíøåòè, îðãòåõí³êà. Òåë: (0362) 265844 Ìîäåì “Ñïð³íò”, á/â. Òåë: (067) 1449723 Ìîí³òîðè TFT, í³ìåöüê³, ïëîñê³ â³ä 300ãðí. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè —

5.17

ÌÀÇ ìàí³ïóëÿòîð, 9ò, Ç²Ë ñàìîñêèä, åêñêàâàòîð ÞÌÇ. Ïðîäàì: ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçüí³, áëîêè ôóíäàìåíòí³, öåãëà âîãíåòðèâêà. Òåë: (067) 3622511, (0362) 224585, 264837, (098) 5988164

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 5-6ò ôóðãîí. Òåë: (067) 9250673

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ìåðñåäåñ-809", áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, âñ³ âèäè çàâàíòàæåííÿ, 5ò, 37 êóá.ì., äîâæèíà 6.20. Òåë: (097) 1882337, (095) 8335539

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòî â/ï 10ò, 50 êóá.ì., ïî Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. Òåë: (097) 2453250

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

àâòîìîá³ëåì äî 2ò ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³, íåäîðîãî. Òåë: (097) 4985422

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ â/ï äî 2.7ò + 2 ì³ñöÿ, ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Òåë: (097) 4687059, (050) 6562899 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì. ì³êðîàâòîáóñîì “Ô³àò-Äóêàòî” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîåâàêóàòîð

çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. Òåë: (050) 3392818; (067) 3628128

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì DzË-130, ñàìîñêèä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ.˳ö. N423511 â³ä 08.08.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 433446; (098) 7800600 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, ñàìîñèêä. Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, ñì³òòÿ. Òåë: (050) 2965552; (067) 7931669 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Åâàêóàòîðà

àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ âàíòàæ³â ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³ ö³ëîäîáîâî, íåäîðîãî. Ôîðìà îïëàòè äîâ³ëüíà. Òåë: (067) 3624965

Àâòîåâàêóàòîð

ïîñëóãè. Ö³ëîäîáîâî. Òåë: (067) 1000020

̳í³-åêñêàâàòîðà

ïîñëóãè: êîïàííÿ êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ñåïòèê³â, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó. Òåë: (096) 1103889

Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÏÏ “Àðãàò-Þë”

(åêñïåäèö³éíî-òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè). Ñëóæáà ïîïóòíèõ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â. Òåë: (0362) 638046, 638057; (067) 3600291, 3620072 Àäð: argat1@meta.ua ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960


5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

Õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà. Òåë: (098) 3433989

ÏÎÏÈÒ Êíèãè, ëèñò³âêè ð³çíî¿ òåìàòèêè. Òåë: (068) 8454004

6.20

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. ˳ö. N427596, â³ä 20.10.2008ð. ÌÒÇÓ. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà äî 5 òîí. Òåë: (0362) 245465; (098) 1127796 Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà äî 5ò. Òåë: (0362) 245465; (098) 1127796 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Òðàíïîðòí³ ïîñëóãè 5-6ò ôóðãîí. Òåë: (067) 9250673

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ðåíî-Ïðåì³óì”, â/ï 22ò òà ³íøèìè à/ì, â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. ³çüìó ïîïóòí³é âàíòàæ. ˳ö.À 485128. Òåë: (050) 6985989; (067) 3615154 Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè ãóñåíè÷íèì òà êîë³ñíèì “áîáêåòîì”. Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì. Òåë: (050) 8483994

5.20

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àâòîðñüê³ áàêàëàâðñüê³, äèïëîìí³, ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, á³çíåñ-ïëàíè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³ ç ð³çíèõ äèñöèïë³í, íåäîðîãî. Òåë: (098) 2261969 Àíãë³éñüêà ìîâà: ïîñëóãè ðåïåòèòîðà, äîìàøí³ çàâäàííÿ, êîòðîëüí³ ðîáîòè, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ. Âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ï³äðó÷íèê³â. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 0049836, Àë³íà Àíãë³éñüêà ìîâà: êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0362) 204115 Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîòòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437 Ãóìàí³òàðí³, þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè: àâòîðñüê³ äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, á³çíåñ-ïëàíè, ðåôåðàòè çà á³áë³îòå÷íèìè äæåðåëàìè, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (066) 4499896 Iñòîð³ÿ, ïðàâî: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³, ðåôåðàòè, êóðñîâ³, äèïëîìè. Òåë: (0362) 622250 Êîìï’þòåðí³ êóðñè, äëÿ ä³òåé, äîðîñëèõ, ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ. Òåë: (066) 4499896 Ìàòåìàòèêà, óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, êîíòðîëüí³ òà çàíÿòòÿ ç âèùî¿ ìàòåìàòèêè. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Ìàòåìàòèêà: ðåïåòèòîðñòâî 7 êëàñ. Òåë: (095) 5174558 Íàâ÷àííÿ òàíö³â, áàëüí³, ñïîðòèâí³, ñõ³äí³, äëÿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Òåë: (067) 1644575; (066) 0438079 Íàâ÷ó ïðàöþâàòè íà êîìï’þòåð³, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ, íåäîðîãî. Òåë: (068) 8454004 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846 ϳäãîòîâêà äèòèíè äî øêîëè, äîïîìîãà ó íàâ÷àíí³ â ìîëîäøèõ êëàñàõ, º âåëèêèé äîñâ³ä ó ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ïåäàäîã³÷íèé òàêò. Òåë: (0362) 627385 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

Ïîñëóãè ç íàïèñàííÿ êîíòðîëüíèõ, êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ àâòîðñüêèõ ðîá³ò ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ñóïðîâ³ä äî çäà÷³. Òåë: (0362) 453334; (067) 3640228 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðîâîäèìî åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé êóðñ “Ñàìîñò³éíà òà ïðèáóòêîâà òîðã³âëÿ íà ô³íàíñîâèõ ðèíêàõ”. Òåë: (0362) 436271 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, Òåë: (063) 1727631 Óêðà¿íñüêà ìîâà, ë³òåðàòóðà: ðåïåòèòîðñòâî, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (0362) 283314; (063) 1727631 Óðîêè òà ðåïåòèòåðñòâî ç ó÷íÿìè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ï³äãîòîâêà äî ÄÏÀ. Òåë: (068) 7631457; (066) 4456840 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437

Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437, (063) 9943608 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Ìàòåìàòèêà: äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ðåïåòèòîðñòâî äëÿ øêîëÿð³â, ï³äãîòîâêà äî òåñò³â. Òåë: (0332) 769876; (099) 7403880 Ðåïåòèòîðñòâî ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Òåë: (050) 2405587; (096) 0317978

ÏÎÒвÁͲ вÂÍÅ Àðõåîëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, ïåäàãîã³êà, êóëüòóðîëîã³ÿ, ô³ëîñîô³ÿ, ìåíåäæìåíò: êîíòðîëüí³, êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè, çâ³òè ïî ïðàêòèö³. Òåë: (068) 8454004

5.40

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Äåðìàòîâåíåðîëîã âèùî¿ êàòåãî𳿠Ñàâ÷óê Â.Â. ïðèéìຠõâîðèõ ç 10.00 äî 14.00, âèõ³äíèé ñóáîòà, íåä³ëÿ. ˳ö. N597184 â³ä 17.02.2012ð. ÌÎÇÓ. Òåë: (067) 3643042 Àäð: ì.гâíå, Ñò.Áàíäåðè âóë., 15-À, (àïòåêà N110). Êîëÿñêà ³íâàë³äíà. Òåë: (068) 5074868 Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñèä³ííÿ ó âàííó, íîâå. Òåë: (098) 2144496 Ñò³ë ïðèë³æêîâèé, íà êîëåñàõ, íîâèé. Òåë: (098) 2144496 Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

5.60

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àäâîêàòñüê³ òà þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â. Ñâ³ä N797 â³ä 21.04.2011ð. ÐÎÊÊÀ. Òåë: (097) 8941606, (050) 3753123, (093) 1437301 Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Ïîñëóãè áóõãàëòåðñüêèõ çäà÷à çâ³ò³â, íåäîðîãî. Òåë: (098) 3728161 Þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé ïðàâà, ïðàâîâèé àíàë³ç äîãîâîð³â, ³íøèõ äîêóìåíò³â. Òåë: (066) 4499896 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

6.01

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á/â ͳìå÷÷èíà: òåëåâ³çîðè ð³çí³ ä³àãîíàë³, º íîâ³, â³äåî-äâ³éêè, òà áàãàòî ³íøîãî â àñîðòèìåíò³. Äð³áíèö³. Òåë: (067) 3828809, (068) 5687792 ³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610 ³äåîìàãí³òîôîí “Åëåêòðîí³êà ÂÌ-12". Òåë: (067) 1542465 ³äåîìàãí³òîôîí, á/â. Òåë: (098) 0546751 Åëåêòðîïðîãðàâà÷, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, áåç êîëîíîê + ïëàò³âêè çàðóá³æíî¿ ³ ðàäÿíñüêî¿ åñòðàäè, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 Êîëîíêè äî ñòåðåîìàãí³òîôîíà. Òåë: (098) 3433989 Ìàãí³òîôîí ïðèñòàâêó “Ðàä³îòåõí³êà-Ì-201-ñòåðåî”. Òåë: (050) 8145103 Ìóçèêàëüíî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (068) 6242474 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ðàä³îïðèéìà÷ “Ðîñ³ÿ”, 20ãðí, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (098) 6203889 Ðàä³îïðèéìà÷³ ïðèïðîãðàìí³ “Åëåêòðîí³êà-203", ”Åðà-204". Òåë: (050) 8145103 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí”, ÄÂÄ, ìàãí³òîôîí “Ìàÿê”. Òåë: (097) 8904504 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí”, ó õîðîøîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Òåëåâ³çîð “Ìåðèä³àí”, ä³àã.32ñì, êîëüîðîâèé, 800ãðí. Òåë: (098) 6203889 Òåëåâ³çîð “Ô³ë³ïñ”, 400ãðí. Òåë: (096) 4437006 Òåëåâ³çîð “Ô³ë³ïñ”, 52", 800ãðí. Òåë: (096) 7960474 Òåëåâ³çîð ä³àã.151ñì., íîâèé. Òåë: (050) 6378615; (097) 0326028 Òåëåâ³çîð, á/â, êîëüîðîâèé, ìóçè÷íèé öåíòð, á/â. Òåë: (0362) 630118; (096) 5396535 Òåëåâ³çîð, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3370807

Òåëåâ³çîðè Äîñèòü âàãàòèñÿ. Æèòòÿ íå â³÷íå. Êóïóé òåëåâ³çîðè çà ïðèºìíèìè ö³íàìè âæå çàðàç. Òåë: (097) 2924796 Àäð: гâíå, Êí.Ðîìàíà, 12 (ïðèì³ùåííÿ ãàñòðîíîìó “Óêðà¿íà”) Ôîòîàïàðàò “Çåí³ò”, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564 Ôîòîçá³ëüøóâà÷, 150ãðí. Òåë: (0362) 223398; (093) 5100564

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ñóïóòíèêîâå

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

òåëåáà÷åííÿ. Ïðîäàæ, ãàðàíò³ÿ, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Ïîñëóãè åëåêòðèêà. Ïðîäàæ, ìîíòàæ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0332) 285556; (066) 1980828

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ìàãí³òîôîí ÷è ìàãí³òîëó ÿïîíñüêîãî âèðîáíèöòâà ÷àñ³â ÑÐÑÐ Sharp, Sony. Òåë: (066) 6032228 Òåëåâ³çîðè ìîæëèâî â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (098) 8118354

6.30

Êíèãà Ñâ.ªâàíãå볺, Ñ.Ïåòåðáóðã, 1913ð., êíèãà Çàêîíè ãðîìàäÿíñüê³ ç 1866ð-1912ðð, Ñ.Ïåòåðáóðã, 1913ð. Òåë: (067) 3033463 Ïîñ³áíèê “Êóðñè ªøêî”, àíãë³éñüêà ³ í³ìåöüêà ìîâè, äåøåâî. Òåë: (067) 8631862 Òåõí³÷íà ë³òåðàòóðà, ñëîâíèêè. Òåë: (03622) 54679; (098) 2069501

Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ìîíåòè, áàíêíîòè, êíèãè, çíà÷êè, ìåäàë³, ëèñò³âêè, ìàðêè. Òåë: (098) 2261969 Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ðàä³î ïðèëàäè (Àñö³ëîãðàô, Ãåíåðàòîð), ðàä³î äåòàë³. ³äåîìàãí³òîôîí (åëåêòðîí³êà) ÂÌ12, ÂÊ12. Ãîäèííèêè íàðó÷í³ “Ðàêåòà”, “Ëó÷”. Òåë: (097) 1253331 Ðàäÿíñüê³ òà ³íîçåìí³ ìîíåòè, þâ³ëåéí³ ðóáë³ ÑÐÑÐ, êíèãè. Òåë: (066) 4499896

6.40

Ôîòî, ê³íî, îïòèêà

6.40 Ôîòî, ê³íî, îïòèêà,

ÏÎÏÈÒ Ä³àô³ëüìè â³ò÷èçíÿí³ ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ã³äðîêîñòþì ç óòåïëþ•â àÀêâàëàíã, ÷åì, ðîçì.48-50. Òåë: (095) 8902949 Äâèãóí Ìåðêóð³, 3,3ë., äî ÷îâíà, á/â. Òåë: (098) 2144496 Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Íàìåò áðåçåíòîâèé, 4-ì³ñíèé, Ìîñêâà, òðèêóòíèé, 200ãðí. Òåë: (098) 6203889 Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ðàêåòêè äëÿ áàäì³íòîíà, äîðîñë³, äèòÿ÷³, á/â, äåøåâî, äëÿ íàñò³ëüíîãî òåí³ñó. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

ÏÎÏÈÒ Êóïëþ ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ äî 2000ãðí. Òåë: (063) 6836433

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàÿí 1970ð., ó õîðîøîìó ñòàí³, 350ãðí. Òåë: (097) 3920218; (099) 2312827 ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Äóõîâ³ ³íñòðóìåòè. Òåë: (03622) 54106 Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, êëàâ³øí³ ßìàõà, Ðîëàíä, ì³êðîôîíè, ñòðóíè, ï³äñèëþâà÷³, ïóëüòè, àêóñòè÷í³ ñèñòåìè, ñâ³òëîòåõí³êà, ñàêñîôîí. Òåë: (067) 7275858; (066) 0437422 Ìóçè÷íî-âåñ³ëüíà àïàðàòóðà á/â. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 Ñàêñîôîí Àëüò “Àìàò³”, ñàêñîôîí Àëüò-275, ôëåéòà, êëàðíåò. Òåë: (096) 8169168

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ðîÿëü êàá³íåòíèé “Erart”. Òåë: (066) 7443715; (099) 3319939

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

Ñîáà÷êà. Òåë: (067) 7663096 Öóöåíÿ-ï³äë³òîê â³â÷àðêè, 7 ì³ñÿö³â; ä³â÷èíêà á³ëîãî îêðàñó, ñòåðèë³çîâàíà, 4 ì³ñÿö³; öóöåíÿòà (ìàìà ñòàô-òåð’ºð), â³äïîâ³äàëüíèì ëþäÿì. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Öóöåíÿòà ê³ìíàòíî¿ ñîáàêè, äóæå ãàðí³ ó äîáð³ ðóêè. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Öóöåíÿòà, 3øò, 2 ì³ñÿö³. Òåë: (067) 6458040

8.15

8.10

Ïîäàðóíêè

8.10 Ïîäàðóíêè

³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò, º ïóõíàñò³. Òåë: (0332) 264394 (Ëóöüê); (095) 5432861 ³ääàì êîøåíÿò ÷îðíîãî îêðàñó ñèá³ðñüêî¿ ê³øêè â õîðîø³ ðóêè. Òåë: (096) 4116973; (063) 6979965, Òàíÿ ³ääàì öóöåíÿ 2.5 ì³ñÿö³, íå ÷èñòîêðîâíó ä³â÷èíêó äð³áíî¿ ïîðîäè, ðóäîãî îêðàñó, ó äîáð³ ðóêè, ì.Ëóöüê. Òåë: (098) 8875156 ³çüìó ó ïîäàðóíîê øàôó òà ñò³ë íà êóõíþ, íå íîâ³ (ïåíñ³îíåðêà). Òåë: (03622) 52370, Ïàâëþê Ãàííà Àäð: гâíå, Ì.Ðèëüñüêîãî âóë., 28, Ïàâëþê Ãàííà Çíàéäåíå öóöåíÿ êîêåð-ñïàí³ºëÿ, ä³â÷èíêà, øóêຠãîñïîäàð³â. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Êîøåíÿòà, ÷îðíî-á³ëèé îêðàñ, õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, ñ³ðî-á³ëèé îêðàñ, ãëàäêîøåðñí³, ó õîðîø³ ðóêè, íà âëàñíå ïîäâ³ð’ÿ, 2-3 ì³ñÿö³. Òåë: (098) 6203889 Ïîäàðóþ áóä³âåëüíå ñì³òòÿ. Òåë: (067) 7099981 Ñîáàêà àëàáàÿ â³ääàìî ó â³äïîâ³äàëüí³ ðóêè. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965 Ñîáàêà, ìåòèñ êîðã³, ä³â÷èíêà 8 ì³ñÿö³â, øóêຠãîñïîäàðÿ. Òåë: (0332) 230097 (Ëóöüê); (050) 8257965

23

˳æå÷êî-êîëèñêà, äåðåâ’ÿíå íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (068) 0036885 ˳æå÷êî-êîëèñêà, äåðåâ’ÿíå íà ï³äøèïíèêàõ, ìàÿòíèêîâà ñèñòåìà, íîâå, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6175385 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

Ïðèÿòíîãî

ñâåòëî-ñàëàòîâîãî öâåòà ñ áàíàíîì ïîñåðåäèíå äåòñêàÿ êðåñëî-êà÷àëêà ñ èãðóøêàìè, ìóçûêîé è âèáðàöèåé îòëè÷íûé ïîìîùíèê ÂÒÐÀÒÈ ìàìå. Áûëà ó íàñ â îáèõîäå 6 ìåñÿöåâ. Èñïîëüçóåòñÿ îò ñàìûõ Âòðà÷åíèé ñîáàêà ïîðîäè òàêñà â ð-í³ ïåðâûõ äíåé. Òåë: (096) 1034034, ïèâçàâîäó, ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé îêðàñ, 2 (0362) 437884 8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ðîêè. Äîïîìîæ³òü ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (0362) 621316; (068) 0362857 Ïðîïàëà ñîáàêà, îêðàñ ÷îðíèé, êîðè÷íåâà ãîëîâà (íà ïîòèëèö³ êóñî÷îê á³ëî¿ øåðñò³), ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Òåë: (03650) 64330; (096) 0322391

8.20

Ïîâ³äîìëåííÿ, ïðîõàííÿ

8.20 Ïîâ³äîìëåííÿ ïðîõàííÿ

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

6.01 Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

w «Îá'ÿâà» ¹8 (212) w 5 áåðåçíÿ 2014 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè

Àðá³òðàæíèé êåðóþ÷èé Ìèõàéëîâñüêèé Ñ. Â. (ñâ³äîöòâî ¹413) îãîëîøóº ïðî çàê³í÷åííÿ êîíêóðñó òîðãóþ÷èõ îðãàí³çàö³é äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìàéíà áàíêðóò³â, ïðîâåäåíîìó çã³äíî ÷.6 ñò.49 ÇÓ «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì».

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

Ïðîäàì îòëè÷íîãî

êà÷åñòâà òðè êîìïëåêòà äåòñêîé îäåæäû íà äåâî÷êó îò 5 äî 10 ìåñ â çàâèñèìîñòè îò êîìïëåêöèè ðåáåíêà. Àáñîëþòíî íîâàÿ ñ ýòèêåòêàìè ïðÿìî èç Àíãëèè, íàì ïî ðàçìåðó íå ïîäîøëà. Òåë: (0362) 437884, (096) 1034034

Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ðþêçàê-êåíãóðó “׳êêî”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (067) 9409117

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Êîâäðè äèòÿ÷³, áàéêîâ³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (050) 8884880; (094) 9086980

9.30

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.01

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

Îäÿã òà âçóòòÿ

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, ðîçì.52-54. Òåë: (097) 4513196 Âçóòòÿ, îäÿã, íåäîðîãî. Òåë: (067) 3370807 Êîæóõ â³éñüêîâèé, á³ëèé, íîâèé, ðîçì.50-52. Òåë: (067) 9250673 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Êðîñ³âêè “Íàéê”, íîâ³, øê³ðÿí³, ïîì³íÿþ íà ìîí³òîð ÒÑÒ, Ôðàíö³ÿ, á/â. Òåë: (0362) 621749; (066) 7921403 Êóðòêà ÷îëîâ³÷à, øê³ðÿíà, ÷îðíà, ðîçì.54, òóôë³ ç ïåðôîðàö³ºþ ðîçì.47, ÷îðí³, øê³ðÿí³, äåøåâî, áðþêè, ÷îëîâ³÷³, øåðñòÿí³, ïëàù çåëåíèé, á/â. Òåë: (0362) 695194; (095) 2047291 Êóðòêà-ïóõîâèê, ðîçì.52, 500ãðí, ÑØÀ-Êîëàìá³ÿ. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Êóðòêè ÷îëîâ³÷è, ÷îáîòè, ÷åðåâèêè. Òåë: (0362) 683684 Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Îäÿã òà âçóòòÿ ç ªâðîïè, 1 ãàòóíîê, 10ãðí/êã. Òåë: (097) 4864024 Ïëàù ÷îëîâ³÷èé, ðîçì.54, ð³ñò 5, íîâèé, 100ãðí. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 ×îáîòè, øê³ðÿí³, íîâ³, îñ³íí³, çèìîâ³, íà íèçüêîìó õîäó, íà êàáëóêó, ðîçì.38, 350ãðí. Òåë: (0362) 626039; (067) 9156547 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øóáà ç õóòðà, íóòð³ÿ, ðîçì.52, äîâãà. Òåë: (0362) 276183; (068) 5029706

9.10

Äèòÿ÷³ òîâàðè

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Êð³ñëî äèòÿ÷å äëÿ ãîäóâàííÿ. Òåë: (067) 4625009 ˳æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì. Òåë: (067) 4625009

Êàáàí, æèâîþ âàãîþ, â³ê 12 ì³ñÿö³â, âàãà 150êã, âèðîùåíèé áåç á³îäîáàâîê. Òåë: (0362) 272598; (096) 5063200 Êàðòîïëÿ 150êã, 4ãðí/êã. Òåë: (0362) 242449; (067) 1844954 Êàðòîïëÿ âåëèêà, 1ò, 3ãðí/êã; äð³áíà 1ò. Áóðÿê êîðìîâèé âåëèêèé, 1ò. Ñîëîìà, 15 òþê³â. Òåë: (096) 8966790 Êàðòîïëÿ âåëèêà. Òåë: (096) 0322391 Êàðòîïëÿ âåëèêà. Òåë: (096) 3047991 Öóêðîâà ïóäðà, 9,50ãðí/êã. Òåë: (063) 7330330

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áóðÿê ñòîëîâèé, 20ò òà äð³áíèé íà êîðì. Òåë: (095) 8625297; (096) 4271867 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êàðòîïëþ, êóïóþ ïîñò³éíî. Òåë: (096) 9644226, (067) 3640908 Êàðòîïëþ. Òåë: (067) 7887652

Êóïëþ: êàðòîïëþ,

ìîðêâó, ñòîëîâèé áóðÿê. Òåë: (097) 9186053, (097) 2352172

Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939 Ñîþ, ïøåíèöþ, îâåñ, ÿ÷ì³íü, æèòî, ãîðîõ, çåðíîâ³äõîäè. Òåë: (0362) 249149; (067) 3638720

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ êàðòîïëþ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, äîðîãî. Òåë: (095) 1230089; (098) 0404542

9.50

²íø³ òîâàðè

9.50 ²íø³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Äåðåâî âîëîñüêîãî ãîð³õà. Òåë: (0362) 205025; (067) 8594671 Äåðåâî âîëîñüêîãî ãîð³õà. Òåë: (0362) 628347; (066) 6535002 Äîøêà, ñóõà, ñòîëÿðíà, 50, ñîñíà, äóá, ÿñåí, ÷åðåøíÿ, ñâ³æîïèëåíà 25, 30, 40, 50, áàëêè ðåéêè, êðîêâè, áðóñ. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (093) 4410898 Äðîâà äóáîâ³, ãðàáîâ³. Ðóáàí³, ð³çàí³, ïîñò³éíî â ïðîäàæ³. Òîðôîáðèêåò, âóã³ëëÿ. Äîñòàâêà. Òåë: (0362) 400789; (067) 7917333 Äðîâà äóáîâ³, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 232264; (067) 7449700 Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä, ð³çàí³, ðóáàí³, äîñòàâêà. Òåë: (098) 9033840 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (äóá, ãðàá). Äîñòàâêà. Òåë: (068) 3320832; (0362) 433526 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (098) 7704280; (066) 8520321; (0362) 436012 Äðîâà, äóá, ãðàá, äîñòàâêà. Òåë: (093) 5563535 Äðîâà, äóá, ñîñíà, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 681208; (067) 7931669 Ðîâà äóá, ñîñíà, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà. Òåë: (050) 2965552; (067) 7931669


"Об'ява" (2014) №08  
"Об'ява" (2014) №08  

Тижневик реклами та оголошень

Advertisement