Page 1

Akce:

Transformace industriálního území Ruzyn na novou obytnou tvr Prahy Podklady pro regulaní plán

Zadavatel: Mstská ást Praha 6 Odbor územního rozvoje eskoslovenské armády 23, 160 00 Praha 6 Zpracovatel: Atelier M1 architekti s.r.o. Heyrovského nám. 9, 162 00 Praha 6

Datum: 7.6..2012


1. Obsah dokumentace:

2. Identifikaní údaje zadavatele a zhotovitele studie:

Textová ást:

Zadavatel: Mstská ást Praha 6 Odbor územního rozvoje eskoslovenské armády 23, 160 00 Praha 6 Odpovdný zástupce: ing. arch. Bohumil Beránek

Výkresová ást: 1. aktuální stav (analýza): pdorys v mítku 1:1000 2. výkres širších vztah: pdorys v mítku 1:5000 2. prostorové schéma - širší vztahy: pdorys v mítku 1:2000 3. prostorové schéma: pdorys v mítku 1:1000 4. funkní schéma: pdorys v mítku 1:1000

Zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Heyrovského nám. 9 162 00 Praha 6 I 27074153 Statutární zástupce: ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. Arch. Pavel Joba, jednatelé

- Zodpovdný projektant:

Mgr. akad. Arch. Pavel Joba autorizovaný architekt KA 02857 - Autoi: Mgr. akad. Arch. Pavel Joba, ing. arch. Jakub Havlas, ing. arch. Jan Hájek - Spolupráce: MgA. Markéta Zdebská


Transformace industriálního území Ruzyn na novou obytnou tvr Prahy 6 KONCEPCE 1. Myšlenka transformace Praha 6 je velmi vyhledávanou mstkou ástí kvli kvalitnímu rezidennímu prostedí, množství zelen a celkov kvalitnímu životnímu prostedí. Na západním okraji Prahy 6 se nachází uprosted obytných tvrtí Ddina, Ruzyn a Liboc prmyslová a skladová zóna o ploše 68 ha. Tato enkláva skladových a provozních areál tvoí neprostupný blok v délce takka 1,5 km a šíi 0,6 km. Je zejmé, že tato ást msta dnes po 70 letech rozvoje již definitivn patí do kompaktní mstské zástavby a skladov - prmyslová funkce, umístná uprosted obytných tvrtí není optimální. M Praha 6 tedy zahájila pípravu územn plánovací dokumentace, která by umožnila tvr postupnými kroky humanizovat, zobytnit a zapojit do organismu msta. Namísto uzavené neprostupné skladové zóny by zde mohlo bhem nkolika dekád vzniknout druhotné, alternativní centrum Prahy 6, které by tžilo z blízkosti mezinárodního letišt i z výborné dopravní dostupnosti. V lokalit Ruzyn je plánováno vybudování stanice železniní rychlodráhy Praha- Letišt-Kladno, budoucí prodloužení metra A, zavedení tramvajové trati k sídlišti ddina a silniní nájezd na Pražský okruh. Tyto plánované investice do dopravní infrastruktury se stanou samy o sob píinou zhodnocení nemovitostí v lokalit a dvodem pro pehodnocení jejich funkního využití. Mstská ást Praha 6 iniciovala v roce 2010 veejnou urbanistickou soutž „Transformace industriálního území Ruzyn na novou obytnou tvr Prahy 6. Atelier M1 architekti s.r.o. by vybrán jako jeden ze dvou nejvýše hodnocených team. V roce 2011 Odbor územního rozvoje M Prahy 6 vyzval Atelier M1 a další 3 vybrané teamy, jež byly ocenny v zmínné urbanistické soutži, aby své návrhy dopracovali a vzniknul tak souborný materiál pro zmnu územního plánu a eventueln pípravu regulaního plánu. Tato studie je výsledkem dopracování soutžního návrhu a projednání v Komisi M Prahy 6 pro strategický rozvoj a v Komisi pro územní rozvoj. 2. Metodika postupné, nenásilné transformace Vzhledem k tomu, že Hlavní msto Praha ani Mstská ást Praha 6 krom komunikace ul. U Prioru v ešené lokalit nevlastní žádné pozemky ani nehodlá pozemky vykupovat, je zejmé že myšlenka transformace má být koncipována tak, aby zmna funkního využití a investice do nové výstavby byla pro jednotlivé vlastníky pozemk výhodná. Území 68 ha je rozdleno mezi 17 vlastník pozemk, což je velmi malé množství. Díky omezenému potu aktér je reálné urbanistický rozvoj území a transformaci koordinovat, a to formou spolen akceptovaného „masterplanu“. Klíový pro transformaci území je návrh budoucího uliního skeletu a veejných prostranství, v nmž by byly uloženy technické sít a jenž by byl dopravní kostrou území. Zájmem Prahy 6 bude stanovit, zejm stejným procentuelním podílem, v území plochy veejného zájmu – nap. parkové plochy, námstí a veejn prospšné stavby. Náš návrh uliního skeletu je založen na myšlence nenásilné revitalizace území. Jako primární komunikace a infrastrukturní pátee jsou ponechány ulice U Prioru, Vlastina a Drnovská. Druhotn by k nim byly pipojeny kolmé ulice, jež by kopírovaly pozemkové hranice, tak aby každá ulice mohla být zízena jedním vlastníkem, bez nutnosti složité asové a prostorové koordinace. Teprve v tetím sledu by v území byly spojeny podélné východozápadní ulice, paralelní s ulicí u Prioru, jež by umožnily zprchodnní stedem území v podélné ose. Takováto koncepce uliního skeletu a jednoduchých blok by umožnila vlastníkm pozemk a technické infrastruktury plánovat revitalizaci po etapách a každý v rámci svého majetku, bez nutnosti spojování a výkupu pozemk.

3. Územní plán ešené území je v souasnosti v platném územním plánu definováno funkním využitím VV (nerušící výroba a služby), VS (výroba, skladování a distribuce) a VVA (armáda a bezpenost). Stávající územní plán není s myšlenkou transformace v souladu. Jeho platnost je každopádn omezena stavebním zákonem do konce roku 2015. Od roku 2006do letošního roku byl mstkou organizací URM pipravován a projednán koncept nového územního plánu (viz. píloha), jenž v ešeném území navrhoval funkní využití SM (smíšená funkce) a VV (veejná vybavenost). Tyto funkce by byly otevené celé ad typologických druh mstské výstavby (obchody, kanceláe, bydlení atd.). Tento koncept, by pro lokalitu Ruzyn pízniv nastavený, je v souasnosti odložen „ad acta“ a pipravuje se metodicky nov koncipovaný územní plán – tzv. Metropolitní plán. Reálné datum jeho uskutenní je 2019-2020. Má-li být proces transformace území Ruzyn kontinuální, bude poteba zajistit pro ešené území Zmnu územního plánu. Optimální by bylo operovat s již projednanou funkní skladbou SM + VV, tak jak je navržena v konceptu územního plánu. Celkový rozsah ešeného území, jak je patrno i z tohoto konceptu ÚP, by neml být vymezen pouze k ulici Drnovské, ale až k Pražskému okruhu, jakožto pirozené hranici - „novodobým hradbám“ msta.

4. Urbanistický návrh Nová podoba transformované tvrti Ruzyn by mla mít charakter lokálního centra západní ásti Prahy 6. Vzhledem k plánované i existující dopravní infrastruktue (rychlodráha, tramvaj, metro, Pražský okruh, letišt) by nová funkní skladba mla být nikoliv jen obytná, ale pedevším mstská. V nové tvrti by mly krom byt vzniknout také obchody, služby, administrativa a pracovní píležitosti – tedy M STSKÝ MIX, Krom kvalitní dopravní dostupnosti je hlavní devizou území zele – poloha mezi Oborou Hvzda a Divokou Šárkou. Jako tetí zelenou plochu navrhujeme mstský park na západ ped Mstským okruhem. Urbanistický návrh by neml území píliš pedefinovat. Podstatné je rozmístní uliního skeletu a nastínní mítka a funkcí staveb a vytýení ploch veejného zájmu. Je následn v kompetenci vlastník, jak budou jednotlivé bloky funkn i prostorov ešit. V míst dopravního pestupního uzlu Metro – rychlodráha – tramvaj je logické, že by mla vzniknout zástavba vyšší s vtší koncentrací služeb a pracovních píležitostí, nežli na východ území, kde je naopak žádoucí zástavba nižší, obytná – v souladu s povahou pilehlých tvrtí. 5. Etapizace Transformace území je dlouhodobý plán. V území existují funkní logistické areály i ubytovací stavby MO, jež nebudou zrušeny ze dne na den. A také se zde nacházejí nemovitosti, kde je možné nový typ výstavby realizovat bezodkladn. Pro ilustraci jsme nastínili možný vývoj v území po tech dekádách 2012-2022-2032-2042. V první dekád je podstatné otevení existujících komunikací ve stedu území a jeho zprchodnní a realizování prvních spíše ojedinlých investic. V druhé dekád, pokud bude postavena železniní rychlodráha, dojde ke zmn hodnoty pozemk poblíž železniní stanice a to patrn vyvolá druhou vlnu investic. V tetí dekád lze oekávat zahuštní a dokonení plán tam, kde dnes stojí doposud funkní stavby MO.

V Praze dne 7.6.2012 Mgr.akad. arch. Pavel Joba


c) podmínky pro umístní a prostorové uspoádání staveb veejné infrastruktury

REGULATIVY Obsah regulaního plánu dle bodu 1 pílohy . 11 k vyhlášce . 500/2006 Sb. a) vymezení ešené plochy ešené území o rozloze 68 ha je vymezeno: - od západu ulicí Drnovskou - od severu ulicemi Vlastina a U Silnice - od východu ulicí Libocká a železniní tratí Praha – Kladno - od jihu železniní tratí Praha – Kladno Dále je v rámci širších vztah naznaeno možné ešení rozvojového území Ruzyn západ mezi Drnovskou a mstským tranzitním okruhem v ploše cca 50ha. Toto území je z hlediska širších vtah a dimenzování infrastruktury teba zohlednit v dimenzování ploch a infrastruktury v oblasti Drnovské ulice. b)

podmínky pro vymezení a využití pozemk

Pedpokládané kapacity území: 15 000 bydlících obyvatel 7000 pracovních míst

V maximální míe respektovat vlastnické vztahy v území, minimalizovat vedení klíové infrastruktury skrz vtší množství soukromých pozemk (riziko právních spor). d) podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území Regulace výškové hladina zástavby Zapojení území do existujících vazeb (stávající uliní skelet, napojení na Šárecké údolí, Hvzda) Odstranní bariery železniní trati Funkní rznorodost zástavby Výšková rznorodost zástavby Zelené stechy Hustota zástavby Pomr zelených ploch Veejné mstské prostory - ulice - námstí - piazzety - prostupnost mstských blok - veejné využití vnitroblok

Rozlenní území na uliní skelet a bloky zástavby e) podmínky pro vytváení píznivého životního prostedí Zachování a rozvíjení stávajících vnjších vazeb – infrastruktura technická stávající - napojení na stávající uliní skelet msta - napojení na prky a krajinná území (šárecké údolí, hvzda, sprtovní park /biokoridor pi Prazském okruhu) - mítkové napojení na stávající mstskou strukturu (velikost blok, lenní blok, výšková regulace) - dopravní napojení a napojení na MHD Regulace – blok (krom areálu MO) Prostupnost – opatení proti vytváení ohrazených areál V rámci bloku dodržet celkový koeficient podlažní plochy Architektonické soutže na vybrané stavby Garáže na vlastním pozemku investora Obytný prostupný blok – urení prostup blokem Veejný vnitroblok Zelené stechy a terasy – definice pomru zelených stech Komerní bloky – zakotvení veejných pasáží, atria Regulace uliních prostor Píné profily ulic (vozovky, odstavná stání, zelené pásy, koridory MHD, šíky chodník) Protihluková ochrana železniní trati Prostupnost železniní trati

Vylenní veejných ploch park Vylenní veejných ploch námstí, pinzet a pedprostor budov Vylenní pátení zelené ulice Zapracování systému ÚSES Definování prvk krajinné zelen

f) podmínky pro ochranu veejného zdraví V souladu se zákonem 258/2000Sb.a následných znních Prioritami v ešeném území jsou: Ochrana proti hluku a vibracím – zejména ve vazb na železnici, pražský okruh a hlavní místní komunikace koncepce je situování obytných funkcí do klidových ástí tvrti, resp mimo hranice zasažené zvýšenou hladinou akustického tlaku a vibrací. Zajištní zásobování území nezávadnou vodou Zajištní nakládání s odpady Ochrana ovzduší Dostupnost zdravotní pée Zajištní systému rekreaních a regeneraních zaízeni Zajištní hodnotného životního prostedí Zapracování systému ÚSES Propojení Šárky a Hvzdy


g) vymezení veejn prospšných staveb, veejn prospšných opatení, staveb a opatení k zajišování obrany a bezpenosti státu a vymezení pozemk pro asanaci, pro které lze práva k pozemkm a stavbám vyvlastnit. Veejné prostory: Námstí Parky Piazzy Krajinná zele Dopravní infrastruktura: Integrovaný dopravní uzel - stanice metra, železniní nádraží – hromadné parkování Železniní koridor Tramvajová linka – ulice Vlastina, ulice U prioru, spojka mezi ulicemi Vlastina a U prioru Konené smyky tramvaje Hlavní silniní komunikace – Vlastina, Drnovská, U prioru, spojka mezi ulicí U prioru a Vlastinou Komunikaní uzly, kižovatky, nástupy do území – Drnovská – železnice Drnovská – U Prioru Drnovská – napojení pátení zelené ulice na budoucí výstavbu západní ásti tvrti Vlastina – nová spojka s ulicí U prioru Vlastina – Evropská U Prioru – Libocká – železnice – pátení zelená ulice

Zapracování pipomínek z hodnocení poroty k soutžnímu návrhu Malá rznorodost Oproti soutžnímu návrhu je typologie bydlení rozšíena o individuální bydlení v adových rodinných domech se zahradami. Jsou situované ve východní ásti území. Z hlediska kontextu Prahy 6 návrh dopl uje chybjící typ msta a z globálního pohledu tak naopak prohlubuje žádoucí rznorodost Prahy 6 jako celku. tvr je v kontextu stávající zástavby koncipována zámrn dopl kov ve smyslu doplnní mstských prostranství a funkcí, které vilové tvrti a sídlišt postrádají. Základní jednotkou nové tvrti je inžovní dm. Rznorodost tvrti z hlediska veejných prostranství spoívá v pestrosti veejných prostor – viz bod d) textu regulaního plánu. Krom ulic, zahrad, park a námstí pináší náš koncept msta další dimenzi v rznorodosti mstských prostor – veejný vnitroblok, resp. prostupný blok a s tím související pasáže a pší uliky. Cílem návrhu není vytvoení monofunkní tvrti s rznými typy bydlení, ale živé Obytné M STO s uliním prostorem. Funkní využití území je výrazn diverzifikované. Je to základní podmínka pro vznik obytného mstského prostoru. Krom vytvoení ploch pro pojmutí všech mstských funkcí, které se pirozen vyvinou z principu poteby desetitisíc obyvatel je v návrhu regulace také založena polyfunknost regulace, která zakládá možnost vytvoení pracovních píležitostí (viz komerní bloky s nejvyšší mírou zastavitelnosti).

Propojení Šáreckého údolí a areálu Hvzda Propojení pátení zelené ulice s biokoridorem/sportovním areálem pi Pražském okruhu Uliní skelet v návaznosti na sídlišt ddina Napojení na nadazené systémy cyklistických a pších tah Školství: Ti mateské školy Jedna základní škola Jedna stední škola Zdravotnictví: Jedna poliklinika Zaízení obrany státu Areál ministerstva obrany Technická Infrastruktura: Koridor U Prioru Koridor Vlastina Vodárna h) vymezení dalších veejn prospšných staveb a veejn prospšných opatení, pro které lze uplatnit pedkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních ísel sportovní hala kulturní centrum

Malá nabídka veejných prostor Oproti soutžnímu návrhu je v regulaním plánu upraven ve prospch veejných prostranství. Vazba na Ddinu ešeno napojením uliního skeletu - viz bod g) textové ásti regulace Velká hustota Oproti soutžnímu návrhu je v regulaním plánu upraven. Pomr parkových ploch a ploch zelen vi zastavitelným plochám uveden do souladu s metodikou Územního plánu hl. m, Prahy. Potencionální problémy s parkováním V rámci integrovaného uzlu je navrženo kapacitní parkování. V rámci regulace je stanoveno budování kapacitn adekvátních garáží na pozemcích investora – viz bod b). Krátkodobé parkování je umožnno na parkovacích plochách v ulicích a námstích. V Praze dne 2.3.2012, Autorský kolektiv Atelieru M1 architekti s.r.o. : Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch Jan Hájek, Mgr.akad. arch. Pavel Joba


územní rezerva

ešené území

X3 X2 X1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T T

T T

a

piazza

T

mš park

b

park

T

o obrany

park

a

piazza

ministerstv

kostel

T

b

park

T

DDINA

c

piazza park

T T

námstí

c

T

T DDINA

d P+R

legenda podlažnosti: 4,5 NP = maximální poet nadzemních podlaží (4 + 1 ustupující)

park

d


územní rezerva

ešené území

X3 X2 X1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

stávající konená TRAM

a b a

c

b

DDINA

d

c DDINA

d P+R pátení komunikace dopravní pipojení - silniní sí DDINA

trasa a zastávka metra integrovaný dopravní uzel

trasa rychlodráhy výhledová 2. linka tram pro obsluhu nové tvrti a severní ásti Ruzyn trasa TRAM plánovaná URm na 2015 k Ddin stávající inženýrské sít koridor inženýrských sítí v š. 6 m

nádraží / zastávka rychlodráhy zastávka TRAM zastávka TRAM


územní rezerva

ešené území

X3 X2 X1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T

T

T T

T

a

piazza

T

mš park

b

park

T

o obrany

park

a

piazza

ministerstv

kostel

T

b

park

T

DDINA

piazza

d

park

T T

námstí

c

c

T

park

DDINA

d P+R

VP stavby a/ dopravní infrastruktura trasa rychlodráhy výhledová 2. linka tram pro obsluhu nové tvrti a severní ásti Ruzyn trasa TRAM plánovaná URm na 2015 k Ddin cyklostezka silnice

b/ technická infrastruktura koridor technických sítí stávající technické sít nové pátení ulice c/ obanská vybavenost stávající navrhovaná

d/ veejná prostranství námstí / PIAZZA hlavní ulice park zele


Ruzyne M1  
Ruzyne M1  

transformace industrialniho uzemi Ruzyne

Advertisement