Page 1

Pavel Heřmanský

07 / 2018

PORTFOLIO


Vybrané projekty - obsah -

01 diplomový projekt

| 2018

02 arch. soutěž (Ostrava)

| 2018

03 předdiplomový projekt

| 2017

04 bakalářský projekt

| 2016

05 ateliér. projekt / soutěž

| 2015

06 workshop ateliér. projekt ... další práce

| 2015


Pavel Heřmanský vzdělání 2016-2018

Fakulta architektury VUT Brno - magisterské studium / Architektura a urbanismus

email:

2012-2016

Fakulta architektury VUT Brno - bakalářské studium / Architektura a urbanismus

tel.:

2008-2012

Gymnázium Šumperk

PC ZNALOSTI pokročilý

Autocad

středně pokročilý

Photoshop

mírně pokročilý

Illustrator

středně pokročilý

Indesign

mírně pokročilý

Sketchup

začátečník

PROFESNÍ PRAXE 2018

arch. soutěž v ateliéru UYO

2014-2018

spolupráce s Ing. Petr Heřmanský

(arch. studie + práce na projekčních výkresech)

Jazyky čeština

rodný jazyk

angličtina

B1

ruština

A2 + měsíční jazyk. kurz v Rusku

DALŠÍ INFO B

xahermansky@gmail.com +420 732 103 201

datum narození:

27.9.1992

Česká republika

adresa:

Archicad

řidičský průkaz

Okružní 529, Vikýřovice


NÁVRH

VYHODNOCENÍ URB. STUDIE

STÁVAJÍCÍ STAV

ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ zastavěná plocha

37%

62%

nezastavěná plocha

63%

Vlhká

Kol iš

38%

VEŘEJNÝ PROSTOR 35%

veřejný prostor

23%

65%

soukromý prostor

77% Skořepka

PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY 44%

průmysl. budovy

74%

56%

ostatní budovy

26%

OSTATNÍ BUDOVY 65%

bydlení

48%

35%

občanská vybavenost

52%


01 Postindustriální město na východ od centra Brna - diplomová práce -

vedoucí: projekt:

Ing.arch. Luboš Františák,Ph.D. 2018 LS

POPIS ZADÁNÍ Cílem práce byla urbanistická studie území města Brna na východ od centra a architektonická studie vybraných domů a veřejných prostor v tomto industriálním prostředí. CHARAKTERISTIKA Zvolené území nabízí jednu z možných variant řešení obnovy industriálního území v návaznosti k brněnské okružní třídě a propojení historického města s rozvojovou oblastí. Zároveň práce porovnává a prověřuje urbanistický návrh se stávající zástavbou, a také řeší, jakým způsobem lze v současnosti oživit nehostinnou a rušnou ulici Koliště a zpříjemnit veřejný prostor v jeho okolí.

GSEducationalVersion GSEducationalVersio

URBANISMUS Navržená dvojice bloků stanovuje minimální a maximální rozměry blokové zástavby schopné poskytnout dostatečný kontakt s ulicí a také soukromí ve vnitrobloku. Menší blok o rozloze 0.46ha a větší blok o rozloze 0.97ha určují s 5 - 8 podlažími výšku jednotlivých domů. Navržený solitér s jednoduchým tvarem přináší do území stabilitu, stává se styčným bodem, který zároveň vyrovnává orientaci budov a cest ke Kolišti. Tvar i umístění budovy také reaguje na vlastní návrh z bakalářského projektu nacházející se mezi ulicemi Benešova a Koliště. Dominanta se taktéž stává podpěrou pro novou lávku přes ulici Koliště a pro navázání nového viaduktu k původní části pozn.: plánovaná městská třída Dle územního a regulačního plánu by měla vést řešeným územím nová městská třída z důvodu odlehčení dopravy na Kolišti. To ovšem znamená další možnost pro automobily, aby se dostala blíže k centru města. Dle uvážení by tímto směrem neměl rozvoj tohoto území pokračovat. Proto návrh nepracuje s regulačním plánem a ukazuje odlišnou cestu vývoje území mezi ulicemi Cejl a Křenová. ARCHITEKTURA Návrh seskupení čtyř domů poukazuje na řešení dispozic bytů orientovaných k hlučné ulici Koliště. Veškeré společenské místnosti jsou tedy umístěné na fasádě ke zdroji hluku, aby se naopak uvolnila maximální plocha fasády natočena do klidného vnitrobloku, kde se nachází pokoje. Každý z domů má jinou barevnou kombinaci materiálů, avšak na fasádě se střídají pouze dva materiály: omítka a cihelný obklad, charakteristický pro industriální budovy.


- stejná výšková hladina

- zvýraznění dominanty - členitá výšková hladina dle okolních budov

- uvolnění prostoru pro odbočovací pruh - reakce nárožního domu na posun solitéru


+25,800 8.NP +22,000 7.NP +19,000

3.NP +7,000 2.NP +4,000

BD - D

BD - C

BD - B

1.NP

0,000

1.PP

- 3,000

BD - A

ŘEZOPOHLED podélný

ŘEZOPOHLED příčný

A D B

C BD - A

PŮDORYS 1.PP - sklepy, tech.zázemí, garáže

BD - B

BD - C

BD - D

PŮDORYS 1.NP - komerční parter, vstupy do byt. domů

A

A D B

PŮDORYS 2.NP - komerční podlaží, vstupy na zahradu

C

D B

C

PŮDORYS 3.- 8.NP - obytné podlaží / byty 2+kk (56m - 62m ), 3+kk (67m - 102m ,) 2

2

2

2

S


ŘEZ podélný

SITUACE

POHLED z ulice Biskupská

PŮDORYS 1.PP - sklepní kóje, tech.zázemí, garáže

PŮDORYS 1.NP - komerční parter, vstupy do byt. domu, garáže

PŮDORYS 2.NP - administrativní podlaží, vstup na společný dvůr

PŮDORYS 3.NP - obytné podlaží / byty 1+kk (34m , 31m ), 2+kk (53m , 67m ),

- nezastavitelný prostor kolektoru

2

- maximální hmota (hloubka 13m) - výšková hladina 19,3m - vynechání hmoty

2

2

2

2+1 (71m ), 3+kk (67m , 94m )

- zvýraznění nároží - vybrání hmoty (členění fasády) - zalomení fasády

PŮDORYS 4.NP - obytné podlaží / byty 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+kk

PŮDORYS 7.NP - obytné podlaží / byt 3+kk (154m ) 2

2

2

2


02 Bytový dům v Ostravě - architektonická soutěž -

vedoucí: spoluautor: vizualizace: projekt:

ateliér UYO Vojta Štýbnar Lukáš Šiarny 03/2018

POPIS ZADÁNÍ Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení novostavby bytového domu v centru města Ostravy na křížení ulic Kostelní a Biskupská. Funkční řešení domu vychází z požadavků stavebního programu. CHARAKTERISTIKA Zadaná parcela se nachází v historickém jádru města a nabízí se tedy tohle velmi lukrativní, avšak komplikované místo zastavět a vytvořit obstojný městský dům 21. století. Největší komplikací je přítomnost nadzemního objektu kolektoru, který kolem sebe vytváří poměrně velký nezastavitelný prostor. Tento fakt určuje základní schéma domu tzn. dělí celý dům na dvě části. Na menší „nárožní“ část, která je na rohu ulic 28. října a Biskupská. Druhá, větší část dotváří nároží ulic Biskupská a Kostelní. Ačkoliv kolektor rozděluje dům „pouze“ v 1. a 2.NP, je tento prvek přenesen do celé hmoty domu. Toto přerušení uliční fasády vnáší do dlouhé severní fasády přívětivější měřítko a dává více vyniknout nárožní „věži“, která se tak stává opticky vyšší a dominantnější. Přízemí slouží komerčním jednotkách určené k pronájmu. Ve 2.NP se nachází administrativní prostory, které nabízí různé velikosti kanceláří. Bytové jednotky začínají od 3.NP, kde jsou jednotlivé velikosti bytů procentuálně zastoupeny v počtech dle stavebního programu: 1+KK/1+1 (20%), 2+KK/2+1 (55%), 3+KK/3+1 (25%) z celkového počtu. IDEA Hlavní myšlenkou našeho návrhu je dům, který se chce stát rovnocenným partnerem městských domů. Chce být domem, který se bude svou kultivovaností a řádem zrcadlit v protější skleněné fasádě. Chce být domem, který v budoucnu možná zešedne a splyne. Zaplní mezeru, jako by tam nikdy nebyla. Stane se pevnou součástí města, jeho základním stavebním kamenem. Hledá moderní přístup architektonického tvarosloví. Snaží se definovat sokl, tělo a korunu. Akcentuje nároží. Využívá okno a jeho ostění jako hlavní výrazový prvek. Není bombastickým. Je normálním. Stává se etalonem.


hotelová restaurace, pokoje pro hosty - PŮDORYS 2.NP

restaurace/kavárna, komerční parter, vstup do hotelu - PŮDORYS 1.NP GSEducationalVersion

soukromý prostor

veřejný prostor

konferenční sály, pokoje pro hosty - PŮDORYS 3.NP GSEducationalVersion

administrativní podlaží, pokoje pro hosty - PŮDORYS 4.- 5.NP


03 Postindustriální město na východ od centra Brna - předdiplomová práce -

vedoucí: projekt:

Ing.arch. Luboš Františák,Ph.D. 2017 LS

POPIS ZADÁNÍ Cílem ateliérového projektu bylo prověřit dostavbu bloku v blízkosti železničního viaduktu a ulice Koliště. CHARAKTERISTIKA Místo, které je pro budoucí využití ovlivněné hlukem. Místo, které není v současné době atraktivní pro trvalé bydlení. Typologicky se zde nabízí více typů domů a hotel s polyfunkčním objektem může být jedna z variant, jak by se mohla tato lokalita rozvíjet v budoucnosti. URBANISMUS Navržená nárožní zástavba doplňuje městský blok a současně nově rozděluje prostor ve vnitrobloku. V místě hotelu se nachází soukromé zahrady určené pro hosty, pracující a rezidenty. Druhá část plochy je veřejného charakteru s možným časovým vymezením pro veřejnost, kde hlavním aktivátorem prostoru se stává historický objekt, který by po případné rekonverzi mohl sloužit jako nové společenské centrum. ARCHITEKTURA Celková hmota budovy je rozdělena funkčně i vizuálně fasádou na dvě části. V nárožní budově se nachází zázemí hotelu včetně dalších společenských prostor a kancelářské plochy určené k pronájmu. Umístění budovy k frekventované ulici je určeno pro vhodné zásobování celého hotelu. Druhý objekt z cihelného obkladu, kde se nachází ubytování, má záměrně všechny pokoje orientované do klidného vnitrobloku. Z nové ulice je zde situován hlavní vstup do hotelu s vymezeným předprostorem za nárožním domem.


ad

Div

Proč by se tedy po vymístění autobus. nádraží měla ulice rozšiřovat?

ne

šov

Využívám tedy druhý princip oživení protější strany Beneš. třídy a to v podobě veřejného parku, který se nachází po celé délce této ulice.

hranice území

propojení historické jádra s rozvojovým územím

vytvoření etapizace

místo změny směru

dvojice bloků řeší zalomení a vzniká průchodnost územím

vznik lineárního parku před zástavbou

Kol iš

a

Ve svém návrhu jsem prověřoval zastavění Beneš. třídy, které však přineslo netypicky úzký objekt umístěný před „vlaštovky“. Do celkové struktury tato zástavba nezapadla, a proto jsem se rozhodl umístit zástavbu tímto způsobem v přiměřeně velkém objemu hmot k dalším budovám na Okružní třídě.

Be

Z vlastních úvah a vnímání prostoru se domnívám, že lze vytvořit za určitých okolností ulici fungující po obou stranách této třídy. Po plánovaném přesunutí autobusového nádraží dopravce Student Agency se tento prostor stane nevyužitý. Samotná šířka Benešovy třídy umožňuje zástavbu až k Fuchsovým „vlaštovkám“ blíže k původní uliční čáře, kde se již dříve nacházelo stromořadí. Z historických fotek je patrné, že uliční čára začínala stromořadím, které oddělovalo ulici od drážních budov. Vybudováním autobus. zastřešení se ulice opticky rozšířila, avšak původní uliční čára zůstala na stejném místě.

í eln

PROVĚŘENÍ ZASTAVĚNÍ BENEŠOVY TŘÍDY


04 Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně - bakalářská práce -

vedoucí: projekt:

Ing. arch. Pavel Jura 2016 LS

POPIS ZADÁNÍ Cílem práce bylo navrhnout objekt či soubor objektů metropolitního charakteru do území vymezeného ulicemi Benešova, Nádražní, Koliště a Divadelní. Navržený objekt měl doplnit řadu stávajících metropolitních objektů na tzv. Ringstrasse, stejně jako měl navázat na systém parků této Okružní třídy. Při situování navrženého objektu do severního cípu lokality bylo možno navrhnout blok domu s polyfunkční náplní. CHARAKTERISTIKA Brněnská okružní třída je významným urbanistickým prvkem, která vznikla odstraněním středověkých hradeb v polovině 19. století. Místo se stává vstupní branou do historického jádra a současně se jedná o velmi důležitý dopravní koridor, který také obsluhuje okolní městskou zástavbu. Ve své práci mám zpracované úvahy nad urbanistickým návrhem celého území a poté detailněji řeším jeden z dvojice bloku polyfunkčních domů umístěného v severní části lokality. URBANISMUS Celé území je zastavěno budovami o větších objemech, které je rozděleno na 2 etapy. Na tomto místě se etapizace nabízí, protože řešit území jako celek je složité jak z hlediska současného ÚP, tak i po stránce vlastnictví. V první etapě (na severním cípu) je navržená dvojice polyfunkčních domů, která řeší problematické zalomení tzv. RINGu a naznačuje strukturu budoucího vývoje v druhé etapě výstavby. Dalším důležitým urb. prvkem studie je návrh veřejného parku podélně umístěného k Benešově ulici, který navazuje na systém parků na Okružní třídě. ARCHITEKTURA Výškové uspořádání dvojice objektů nepřesahuje úroveň římsy domů na Beneš. třídě. Budova první, která je dále dispozičně řešena, navazuje výškou na budovu magistrátu, a tudíž je o jedno podlaží vyšší než budova druhá. Fasáda domů rozděluje celkovou hmotu vertikálně a následným sdružováním dílčích elementů (rastr 900mm) vzniká jednoduché členění. Celý tento objem budovy, ve kterém se nachází pouze administrativní podlaží, je odlehčen posazením na celoprosklený parter se schovanými nosnými sloupy vynášející konstrukci domu. pozn.: popis navrženého domu Objekt reaguje na rozdílnou výškovou úroveň mezi ulicemi Benešova a Koliště, a proto nabízí 2 komerční partery umístěné k těmto ulicím. V dalších podlažích se nachází velkoprostorové kanceláře s možnou variantou dělení na jednotlivé celky.


+24,500 6.NP +20,000

3.NP +8,000 2.NP +4,000

ŘEZ podélný

PŮDORYS 2.PP - garáže, komerční parter

1.NP

0,000

1.PP

- 2,900

2.PP

- 5,800

ŘEZ příčný

PŮDORYS 1.PP technické podlaží, fitness centrum, komerční prostory

S PŮDORYS 1.NP - komerční parter. restaurace, kanceláře

PŮDORYS 2.- 6.NP - typické administrativní podlaží


SOCIÁLNÍ VAZBY Sociální vazby v komunitě jsou podporovány sdílenými prostory, vybavením v jednotlivých obytných celcích, společnými poloveřejnými prostory, které se nacházejí uprostřed seskupení a veřejnými prostory v rámci celé komunity a jejího okolí. Díky modulové kombinaci různých typů a velikostí bytů je struktura obyvatelstva velmi pestrá. Vzniká tak různorodá komunita, která nemá problém se začlenit do společnosti.

SOCIÁLNÍ VAZBY

Mendlovo náměstí

v jednom komunitním kontejneru

POLOVEŘEJNÉ PROSTORY Jednotlivé komunitní kontejnery jsou v širších seskupeních orientované k sobě, navzájem se ovlivňují a aktivita z nich se rozšiřuje do společného, centrálního prostoru území. Dochází k interakci a posílení vztahů mezi lidmi. V tomto prostoru se nacházejí odpočinkové zóny s houpacími sítěmi, dětskými prolézačkami a pískovišti.

í tn

le

o

r

ko

v

ék

čn

le po

s

ý

ejn eř

e

áč

in ět

r

to

os pr

p

lov

po

stá

k. ar

kry

žov

itn

n mu

á

jne

te

on ík

a olk šk

ěš

p

o

sv

na

ó íz

a rn

a e/k

ac

ur

ta

s re

ou

ch

plo

í dn

od

ch

ob

d

mo

yto

b ul.

í

len

yd

b ya

í

en

p ku

s se

žb

slu

n

fun

on ík

r

jne

te

kin

ly po

Rybářská

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Navržené bytové jednotky jsou složeny z modulů 3.4x9x3m. Každé bytové seskupení má nanejvýš 3 nadzemní podlaží, a tudíž mohou být kontejnery stohovány. Uprostřed jednotlivých seskupení se nachází komunikační jádro s venkovní pavlačí. Jedná se o dřevěnou, samonosnou konstrukci sloužící k přístupu bytovým jednotkám. Obvodový plášť je složen z exteriérových fasádních desek, za kterými se připevněna tepelná izolace tl. 200mm.

trž

le Ve

v rámci celé komunity

Kří

VEŘEJNÉ PROSTORY Veřejný prostor v obytném souboru je určen k setkávání celé komunity a pro širokou veřejnost. Je zde diagonálně vytvořená komunikační trasa směrem k Mendlovu náměstí. Podél cesty pro pěší je navržena vodní plocha (retenční nádrž), která kultivuje prostředí a dodává místu identitu. Je také připomínkou bývalého náhonu, který v této lokalitě dříve protékal.

mezi kontejnerovými seskupeními


05 Sociální bydlení KOMA-MODULAR - ateliér. práce + studentská arch. soutěž -

vedoucí: spoluautor: projekt:

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. Ivana Križanovská 2015 LS

POPIS ZADÁNÍ Bývalý tovární komplex KRAS-HAKA nedaleko Mendlova náměstí v Brně bylo rovněž zadáním 7. ročníku architektonické soutěže. Vyhlašovatelem soutěže byla společnost KOMA-MODULAR, která specifikovala zadání jako návrh sociálního bydlení v systému prostorové modulace. Území v současné době podléhá označení brownfield, a proto je cílem zájmu toto místo opět oživit. CHARAKTERISTIKA Schopnost vzdorovat sociálnímu vyloučení v prostoru je ovlivňováno charakteristikou územím a kvalitou okolního prostředí. Cílem návrhu je proto vytvoření místa pro život, které budou obyvatelé pokládat za svůj domov. Doplněním polyfunkčnosti v území vzniknou další možnosti trávení času společnými aktivitami a zároveň vzniknou také pracovní příležitosti nejen pro nové obyvatele. URBANISMUS Při návrhu jsme se snažili vytvořit prostředí vhodné pro bydlení s kvalitními veřejnými/poloveřejnými prostory. Jedná se o rozsáhlý celek složen z jednotlivých elementů. Ty však svým vzájemným propojením vytváří strukturu s poloveřejnými prostory. Rozmanitost a kreativita při tvoření celkové zástavby nám mohla pomoci k nevytvoření nového ghetta, které by bylo uzavřené veřejnosti. Otevřenost pro okolí, pro společnost a také vlastní integrace mezi obyvateli by přispělo ke zlepšení životních podmínek. Z hlediska dopravní dostupnosti a docházkové vzdálenosti (za prací, vzděláním, zdravotní službou) má území velmi výhodnou lokaci, jelikož se nachází v blízkosti centra města a velkého dopravního uzlu (Mendlova náměstí). ARCHITEKTURA V každém jednotlivém kontejner. seskupení se nachází 2 společné kontejnery, které slouží jako platforma pro posílení sousedských vztahů. Jeden z nich plní technickou funkci, kde se nachází prádelna, sklad a kolárna. Druhý, komunitní kontejner má především společenskou funkci. Nachází se v něm malá dílna a kryté posezení s kuchyňkou. Toto posezení je možné rozšířit do venkovního prostoru pomocí flexibilní otevírané čelní stěny. Díky tomu se může kontejner přizpůsobit širokým možnostem využití. Je to prostor, kde sousedé mohou společně trávit nejen svůj volný čas, ale také mít domovní schůze, společné hlídání dětí, větší rodinné oslavy (které by nemohly být v menším bytě), prostor na hry, grilování a další aktivity.


Proluka na parkánech mezi barokními paláci (OLOMOUC)

Arcibiskupství

- ateliérová práce vedoucí: projekt:

Ing. arch. Nicol Gale Ing. arch. Petr Šmídek 2015 ZS

Univerzita Palackého Olomouc

hradby

POPIS ZADÁNÍ Ateliérová práce, nastíněna předchozím workshopem, se zaměřila na řešení proluky mezi barokními paláci v historické části Olomouce. CHARAKTERISTIKA V mém návrhu vytvářím budovu s bydlením či ubytováním pro lektory univerzity. Domnívám se, že v blízkosti vysokoškolských objektů je také potřeba poskytnout ubytování pro hostující nebo stálé lektory/profesory. Nabídka po ubytování byla také během zmiňovaného workshopu, kdy naši vedoucí projektů bydleli společně se studenty na VŠ kolejích.

rektorát UP

Bezručovy sady


06 Koncept, koláž, konfrontáž (OLOMOUC) - workshop Arcibiskupství

Univerzita Palackého Olomouc

hradby

STUDENTI + VEŘEJNOST = INTERAKCE NÁDVOŘÍ + PARK = CENTRUM Bezručovy sady

IDENTITA UNIVERZITY

vedoucí: spoluautoři: projekt:

Ing. arch. Nicol Gale Martin Egrt, Livine Hamdanieh, Ludmila Hudcová 2015 ZS

POPIS ZADÁNÍ Řešená lokalita je součástí hradebního okruhu obklopující historické jádro města. Místo řešení se nachází nad Bezručovými sady, kde jsou situované barokní paláce Univerzity Palackého a arcibiskupství. Jedná se o místo, které je pro veřejnost neznámé a neprobádané, avšak pro studenty a místní obyvatele je nezbytnou součástí tohoto centra města. CHARAKTERISTIKA Cílem workshopu bylo přiblížit veřejnosti krásu historického místa a naopak nabídnout studentům UP příjemnější prostředí ke studiu a volnočasovým aktivitám nejen na nádvoří barokních paláců, ale také ve veřejném prostoru.

průchod průhled významné budovy dominující prvek

otevřenost

Náš tým se věnoval problému budovy UP z 19. století, který zastavěl původně reprezentativní náměstí před arcibiskupstvím a dalšími barokními paláci. Návrh spočívá k vytvoření lepší průchodnosti, propojenosti a otevřenosti této budovy studentům a veřenosti. pozn.: popis návrhu Řešený palác není původním objektem náměstí, a proto jsou v našem konceptu navržené nové průchody a průhledy koncipované do oblouků v parteru budovy.

park

vna kniho

kavá rn

a

galeri e

resta urac

e

obnova veřejného prostoru

doplnění funkcí

DALŠÍ PRÁCE ...


DISPOZIČNÍ NÁVRH BYTU V RD lokalita: projekt: rozsah:

Vikýřovice 08/2017 arch. studie / dispoziční řešení

stávající stav

terasa

pokoj hala

půda ložnice

obývací pokoj pokoj

M 1:100

S


PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE RD

+6,025 +5,794

42 ,5 °

220 160 165

K2

300

±0,000 300

+2,050

250 1 000 1 050

2 175

K1

±0,000

300

+2,460

820

200 100

+2,300

+3,100

-1,120 -1,270

100 100 670 150 100

+2,175

+2,940

+1,626

V1 B1 -0,180

+2,845

lokalita: projekt: rozsah: spolupráce:

+1,050

Z1 -0,020

150

140/170

+2,130

S2

S3 +2,625

2 300

+2,350

+2,760

585

50 +2,300

2 300

2 050

2 130

1 990

+3,100 +2,889

+3,020

170

150/170

220

+3,175

+2,670 D1 80 170 50

S4 +2,130

+2,570 +2,400

2 180

1 550

+3,900

150

uace

80/140

800

+4,580 +4,040

° ,5 42

+5,065

80/140

450

S1

500

+5,145

M 1:200

Bludov 03/2017 arch. studie, projekt. dokumentace Ing. Petr Heřmanský


OPLOCENÍ VE VNITROBLOKU předmět: vedoucí: projekt:

Design stavebních prvků MgA. Jan Šebánek, Ph.D. 2017 ZS

CHARAKTERISTIKA Oplocení ve vnitrobloku vymezuje hranice zahrad bytovému domu, administrativní budově a hotelu (viz. projekt 03). Svojí jednoduchou formou a transparentností opticky propojuje prostor mezi jednotlivými plochami.

1 000

1 000

1 000

1 000

200

1 000

1 000

200

150 150 150 150 90

300

BETON předmět: vedoucí: lokalita: projekt:

Aktuální architektura vnitřního prostoru Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. Mikulčice 2015 ZS

POPIS ZADÁNÍ Cílem práce bylo pochopení materiálu ve své přirozené podobě. Jaký má daný materiál vlastnosti, přednosti a jak lze pomocí něj vytvořit vnitřní prostor. CHARAKTERISTIKA Beton je uměle vytvořeným materiálem, který potřebuje vynaloženou energii ke svému vzniku. Charakteristickými vlastnostmi betonu je jeho tekutá, těžká, pevná, tuhá forma, která nemá svůj přirozený tvar. Na rozdíl od přírodních pevných materiálů má beton přesně takovou formu, jakou mu určíme. V našem projektu jsme použili pro otisk živou zem, která se stává negativem s nedokonalými tvary, Vytvořením podkovitého tvaru umožňuje člověku tento otisk zeminy na betonu zažít z vnitřního prostoru. Neurčitý výslledek podoby díla přidalo této malé realizaci význam k pochopení betonu (umělého materiálu) dostávající se do přímého kontaktu s přírodou.

300

200

32°

500 1 000 500 100

100

500

1 000

500

275 1 000

725

1 000

725

275

160 150 150 150


DAVOVÝ TOK / LIDÉ / ČLOVĚK UKAZATELÉ SMĚRU předmět: vedoucí: projekt:

Interpretace architektury Šárka Svobodová 2017 ZS

POPIS ZADÁNÍ Hlavním cílem práce bylo vnímání veřejného prostoru ve městě, jak na nás působí, co se v něm děje a jak lze v něm trávit volný čas. Projekt byl zpracován v zimním semestru, což není zrovna období proč pobývat „venku“ delší čas, avšak pár míst, kde může člověk krátkou dobu zůstat, existuje a jedním takovým místem je také podchod pod hlavním vlak. nádraží v Brně nabízející téměř všechny služby, které najdete také v centru města. Místo je to opravdu specifické, protože se stává dějištěm pro lidi, kteří pouze prochází nebo zrovna vystoupili z vlaku, kteří tam pracují a také kteří tam žijí/přežívají. Střet těchto skupin se stává v podzemním prostoru každodenní záležitostí. CHARAKTERISTIKA Podzemní chodby, podchody bývají nedílnou součástí podzemních prostor - metra, vlak. stanic a dalších zastávek MHD. Pro člověka není tohle místo příjemné ze všech možných hledisek a někdy je i bohužel nebezpečné. Také se stává místem zhoršující schopnost orientace v prostoru, stísněnosti a fóbií z uzavřených prostor. Tento sociální průzkum se týkal lidí, kteří z vlaku sestoupili do podzemí a poté šli za svým cílem. Pro místní obyvatelé se jedná o každodenní rutinní záležitost, ale v mém projektu jsem se snažil upozornit na špatnou orientaci v podzemním prostoru pro návštěvníky města. Každý z nás se minimálně jednou v životě stal turistou využívající podzemní MHD v zahraničním městě. A pro mnoho návštěvníků se stal dav lidí jediným východiskem, který jim ukázal „správnou“ cestu ven. Většinou se nejednalo o jejich plánovanou trasu, ale v daný moment jsou všechny cesty na povrch země ty správné. V mém projektu, zaměřený na podchod pod nádražím, jsem se vcítil do člověka, který přijede do Brna poprvé a zvažuje kudy půjde dál. Nejdříve následuje dav lidí a poté se rozhodne jít za jedinci, kteří se stali jeho ukazateli cesty z podzemí. Na mapě jsou vyznačené 4 trasy, které určily neznámé osoby vystupující na vlakovém nádraží.


Pavel Heřmanský xahermansky@gmail.com

Portfolio

2018

+420 732 103 201

Portfolio 2018  
Portfolio 2018  
Advertisement