__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Toekomstvisie van de Werkgroep Prinsenhofgebied 3 Het Prinsenhofgebied 5 Een gouden combinatie 8 Opdracht aan de werkgroep 12 Visie van de werkgroep 16 Ontwerpcriteria en aandachtspunten 22 Suggesties en aanbevelingen 24 Samenstelling werkgroep

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 1


Van der Mandelezaal

elft

ho

Sc

eD

Oud

Museum

at ra t ols

Waalse Kerk Prinsentuin

Voormalig KvK gebouw Agathaplein Woningen t aa str nix

oe

Ph

Prinsenkwartier

Het plangebied In deze toekomstvisie wordt het hele gebied rond het museum betrokken, te weten Museum Prinsenhof Delft, het Sint Agathaplein, de Prinsentuin en het Prinsenkwartier. Een visie op het gebouw van de Kamer van Koophandel en de woningen aan de Phoenixstraat maakte geen deel uit van de opdracht. Wel heeft de werkgroep hier een aanbeveling over opgenomen.

2 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Het Prinsenhofgebied Aanleiding Het gebouw van Museum Prinsenhof Delft moet worden gerenoveerd en gerestaureerd om de komende decennia als museum te kunnen functioneren en klaar te zijn voor de toekomst. Op basis van de inhoudelijke museale visie ‘Museum Prinsenhof Delft - Een plan voor de toekomst 2017 - 2022’ is in 2017 door het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een ruimtelijke visie te ontwikkelen. Na een selectietraject is deze ontwikkeld door architectenbureau Merk X en aangeboden aan de gemeenteraad. Over de inhoud van de ruimtelijke visie bleek, toen deze algemeen bekend werd, in de zomer van 2018 het nodige te doen in de stad. Veel mensen onderschreven de behoefte aan renovatie maar de aard van de voorgestelde ingrepen riep nogal wat weerstand op, met als hoogtepunt een protestactie met 2.300 handtekeningen. De voornaamste kritiekpunten waren dat de ingrepen in de gebouwen te drastisch waren, er waren grote zorgen over de inrichting van het Sint Agathaplein en de Prinsentuin en het feit dat de bewoners niet waren betrokken bij de totstandkoming van de visie. Instelling werkgroep Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een werkgroep van betrokkenen en belangstellenden opgericht. Deze ruim dertig personen zijn uit verschillende delen van de stad afkomstig en vertegenwoordigen de belangrijkste stakeholders. In de groep zitten ook verschillende experts. Indeling document De werkgroep is tot een toekomstvisie gekomen van waaruit drie scenario’s zijn opgesteld. In het eerste deel van dit document staan de opdracht aan de werkgroep en een korte beschrijving van het doorlopen proces. In het tweede deel wordt de visie beschreven: wat heeft de werkgroep voor ogen als eindresultaat? Wat is de beleving van de bezoeker van het gebied over een aantal jaren? Deze visie geeft context en is beeldvormend. In het derde deel staan de door de werkgroep geformuleerde criteria en aandachtspunten voor het ontwerp voor het Prinsenhofgebied, waar een architect mee aan de slag zal gaan. De ontwerpcriteria zijn harde eisen waar het ontwerp aan moet voldoen en waar alleen om zwaarwegende redenen van kan worden afgeweken. Deze worden gevolgd door een aantal aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden in het ontwerp. De suggesties en aanbevelingen in het vierde deel zijn niet-bindende adviezen aan de architect en gemeente Delft. Deze geeft de werkgroep op basis van de inzichten en wijsheden die zij bij het ontwikkelen van de visie heeft opgedaan.

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 3


4 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Gouden combinatie Culturele instellingen bepalen in belangrijke mate de identiteit en de aantrekkelijkheid van een stad om er te wonen of te bezoeken en vervullen hiermee een belangrijke aanjaagfunctie voor de welvaart en het welzijn van de bevolking. Het rapport Deetman - Delft, Parel in de Randstad - zet onder andere in op een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken en een aantrekkelijke stad om te bezoeken. Hoogwaardige cultuur, zoals het museum, vormt de motor voor de gewenste ontwikkeling. Succesvolle culturele projecten met (inter)nationale allure, werken langdurig positief door in de positionering van een stad. Cultuur is bovendien een voorname trekker voor de creatieve industrie en daarmee van groot belang voor de economie van een stad. Ook in Nederland groeit het toerisme. Musea zijn geliefd en spelen een belangrijke rol in het sociaal domein. Met de juiste positionering van de culturele instellingen en de stad trek je cultuurliefhebbers uit binnen- en buitenland die passen bij de stad Delft. De Nederlandse geschiedenis en het belang van te weten waar je vandaan komt, zijn belangrijke thema’s. Ook inclusiviteit, integratie en educatie (een leven lang leren) zijn belangrijke thema’s in de samenleving. Culturele instellingen dragen hier steeds meer aan bij met educatieve en overige programmering. Museum Prinsenhof Delft plaatst de geschiedenis in een hedendaagse context. Het museum zet daarnaast in op drie thema’s: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters. Altijd met een link naar het heden. Het museum is van nationale betekenis en internationale allure en draagt die rol uit in de tentoonstellingsprogrammering en overige (publieks)activiteiten. Het cultureel centrum Prinsenkwartier benadert actuele vraagstukken en verbindt die met kunst en cultuur. Het is de plek waar de Delftenaar zijn creativiteit kan laten zien maar ook zijn zorgen en ideeën kan uiten. De kernthema’s voor het Prinsenkwartier zijn creativiteit, technologie, innovatie en maatschappij. Met Museum Prinsenhof Delft en het culturele centrum Prinsenkwartier heeft de gemeente een gouden combinatie in handen waar we nadenken over verleden, heden en toekomst van Delft en van Nederland. Hier wordt een verbinding gelegd tussen cultuur en maatschappij op een plek waar de inwoners van Delft en bezoekers samenkomen.

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 5


1 Opdracht aan de werkgroep


Deel 1 Opdracht aan de werkgroep Doelstelling Het college van burgemeester en wethouders formuleerde de doelstelling van het proces, waarna in samenwerking tussen gemeente en werkgroep de opdracht aan de werkgroep tot stand kwam, als volgt: Doelstelling van het proces is om te komen tot een integrale, door de stad gedragen visie voor het gebied Prinsenhof en Agathaplein, onderverdeeld in drie scenario’s. Scenario 1: beheerstechnisch noodzakelijk: het up-to-date en toekomstbestendig maken van het complex om het geschikt te maken voor het museum in zijn huidige hoedanigheid (bouwstenen voor dit scenario worden door de afdeling Vastgoed voorbereid). Dit scenario omvat ingrepen in het deel van het Prinsenhofcomplex dat in gebruik is bij Museum Prinsenhof Delft. • op orde brengen van bezoekersfaciliteiten, garderobe, uitbreiden sanitair • verbeteren van het klimaat, museaal binnenklimaat en comfort voor de bezoeker • verbeteren van de toegankelijkheid voor mindervaliden tot 70% van de publiek toegankelijke ruimten • het in gebruik kunnen nemen van de Waalse Kerk voor tentoonstellingen • het in gebruik kunnen nemen van de museumkelders • aanpakken van eventueel asbest, legionellapreventie, brandveiligheid, arbo, etcetera • thema duurzaamheid in de vorm van ledverlichting, waterbesparing, warmteopwekking. Scenario 2: scenario 1 aangevuld met die elementen die het mogelijk maken om de inhoudelijke visie van het museum uit te voeren en ruimtelijke impact hebben op het gebied: • verbeteren entree • verbeteren zichtbaarheid • verbeteren bezoekersfaciliteiten • verbeteren educatiefunctie • verbeteren routing • uitbreiden expositieruimte • uitbreiden mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap, verbeteren bruikbaarheid verhuurbare ruimten • uitnutten kans Waalse Kerk • uitnutten kans museumkelders • huisvesten museumorganisatie in museumgebouw • verbeteren oriëntatie en beleving door toelaten daglicht en zicht naar buiten.

8 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Scenario 3: scenario 2 aangevuld met een visie op het totale gebied en haar functies (de 1 hectare). Dit scenario omvat ingrepen in het deel van het Prinsenhofcomplex dat in gebruik is bij Museum Prinsenhof Delft, de omliggende buitenruimte en eventueel overige gebouwen binnen de 1 hectare, waarin in ieder geval de gebouwen die in eigendom zijn van gemeente Delft (bijvoorbeeld het gebouw van Prinsenkwartier). Het uitgangspunt blijft hierbij het realiseren van de ingrepen die de inhoudelijke visie van Museum Prinsenhof Delft mogelijk maken. Indien er vanuit een scenario impact is op gebouwen die in eigendom en/of gebruik zijn door andere partijen (bijv. het Prinsenkwartier) of particulieren is het verstandig deze apart inzichtelijk te maken in het voorstel. In deze gevallen moet het college namelijk een afweging maken die recht doet aan de (eigen financiële) relatie tussen de gemeente Delft en deze partijen. Het doorlopen proces Het intensieve (experimentele) participatieproces wordt in een ander document beschreven. Globaal is het volgende proces doorlopen: • Stakeholdersanalyse samen met de initiatiefnemers van de petitie en andere betrokkenen • Uitnodiging werkgroepleden: de insteek was dat verschillende groepen uit de samenleving zich vertegenwoordigd voelen, open oproep naar de stad voor ‘verse’ werkgroepleden • Aftrap in december: kennismaking met ongeveer 35 personen • Uitwerking stappenplan door een aantal leden van de werkgroep • Informeren werkgroepleden: verdiepingsessies beleid en andere achtergronden • Museumbezoeken 3 musea • Uitnodiging aan alle werkgroepleden om een toekomstperspectief op het gebied te schetsen • Via clustering is er een beperkt aantal voorstellen ontstaan, die in deelgroepen werden uitgewerkt. Het resultaat was een beperkt aantal kansrijke voorstellen. • De verschillen tussen deze voorstellen leverden een aantal dilemma’s op, welke werden bediscussieerd. Het resultaat van de discussie was twee verrijkte perspectieven. • Hieruit ontstond één visie van waaruit 3 scenario’s konden worden opgesteld.

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 9


10 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


2 Visie van de werkgroep

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 11


Deel 2 Visie van de werkgroep In de visie wordt de gedroomde toekomstige situatie van het Prinsenhofgebied beschreven. Zij dient als bron van inspiratie voor het ontwerp van het gebied. Deze visie is gestoeld op de volgende vijf uitgangspunten: • Het prachtige Sint Agathaklooster waarin Museum Prinsenhof Delft gevestigd is, is het belangrijkste museumstuk en wordt zo min mogelijk aangetast. • Het gebouw wordt meer zichtbaar gemaakt vanuit de kloostertuin. Het zicht vanuit de tuin op de westgevel van het kloostercomplex is belangrijk voor de beleving. • Het kloostergebouw, de tuin en het plein zijn één geheel, zij horen bij elkaar. De hele hectare van het voormalig klooster wordt als eenheid ontworpen: Museum Prinsenhof Delft, Prinsenkwartier, het plein, de tuin en de toegangen tot deze hectare. • De zichtlijnen over het plein benadrukken de toegangen tot de gebouwen aan het plein en tuin. • Het gebied is vooral een verblijfsplek en geen verkeersruimte. De kloostertuin behoudt een verstild karakter. Een plek om te ontdekken Je komt in de buurt van het middeleeuwse Sint Agathaklooster aan de voet van de Oude Kerk in Delft en je merkt meteen dat hier iets bijzonders verscholen ligt. Het poortje aan de Oude Delft trekt je aandacht door deen bijzonder accent dat past bij de sfeer van het gebouw. Ook als je vanaf de andere kant, de Phoenixstraat, aan komt lopen is de ingang naar het plein zowel intiem als uitnodigend. Het is een toegang naar een plek met een grote aantrekkingskracht, een plek om te ontdekken. Fietsen en het stallen van fietsen passen niet in dit verblijfgebied: wanneer je het plein op zou fietsen, zou je je meteen een indringer voelen. Wanneer je in de avond over het plein loopt is dit prachtig warm verlicht waarbij de bomen en de gevels van de gebouwen baden in een betoverende gloed. Even op een bankje zitten en nadenken over wat je morgen te doen staat, wordt dan een intiem verstild moment met jezelf en de omgeving. Schitterend uitzicht Loop je overdag of in de avond het plein op dan hangt er een serene sfeer. Het plein ademt rust, er is veel groen, ruim zitgelegenheid op o.a. bankjes en de scheiding tussen plein en tuin is subtiel. Toch is het meteen duidelijk dat hier meer te doen is. Je geniet direct van een schitterend uitzicht op de westgevel van het kloostergebouw, de tuin en de monumentale bomen. De toegang tot de tuin bevindt zich op een centrale plek aan het plein. Via de tuin loop je naar de ingang van het museum. Aan de andere kant van het Sint Agathaplein laat een uitnodigende ingang van het Prinsenkwartier zien dat ook daar van alles te ontdekken is. Een kloostertuin De tuin onderscheidt zich van het plein en roept het gevoel op van een oude kloostertuin. Het ruikt er heerlijk naar kruiden en lavendel, er zijn vlinderstruiken en er staat een insectenhotel. Het water in de tuin zorgt voor extra kwaliteit. Vanuit de tuin heb je een prachtig uitzicht op het museum en het Prinsenkwartier. Aan de tuin ligt een rustig museumcafé: er staan tafeltjes in de zon waar men een kopje lokale koffie kan drinken, al dan niet met een stukje gebak van een van onze Delftse bakkers.

12 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Museum Prinsenhof Delft: de geschiedenis is voelbaar In het museum heerst een gastvrije warme sfeer, de geschiedenis is voelbaar, het is met liefde gerestaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De aanpassingen zijn met respect voor de historie ingepast. De ramen in de zalen bieden een vrij uitzicht naar buiten en het licht valt gedempt naar binnen. De sfeer van de kamers en het gebouw kunnen worden beleefd als vroeger. Het uitzicht naar buiten geeft je een bijzonder gevoel van hoe het ooit was, zoals toen Willem van Oranje hier woonde en uit het raam keek. Door het zicht naar buiten kun je ook zien waar je bent in het gebouw ten opzichte van de omgeving. Er zijn voldoende trappen en liften, zodat men op diverse manieren en via een logische route het museum door kan lopen of ‘rollen’. Zowel de zolders als de kelders zijn grotendeels bereikbaar en worden optimaal gebruikt. In het gebouw heerst een prettig binnenklimaat, terwijl de apparatuur die hiervoor nodig is niet of nauwelijks te zien is. Van der Mandelezaal: een spectaculaire ruimte De Van der Mandelezaal is een spectaculaire ruimte met zicht op de Waalse Kerk en op de toren van de Oude Kerk. Hier vinden activiteiten plaats als concerten, lezingen en andere open of besloten evenementen. Het Delft Chamber Music Festival heeft hier zijn thuisbasis. De Waalse Kerk: een sacrale beleving De vroegere kloosterkapel, nu al eeuwenlang bekend als de Waalse Kerk, is een ruimte met een sacrale beleving. Je bent in een unieke oude kerk die integraal onderdeel is van een bijzonder complex met een rijk verleden. Wanneer je binnen bent kom je tot rust en tegelijkertijd word je geprikkeld om meer van het museum te willen zien. Het gebouw is uitnodigend en straalt gastvrijheid en betrokkenheid uit, je voelt je welkom. Het orgel speelt een belangrijke rol en de akoestiek is fantastisch. Het orgel wordt dan ook regelmatig op zo’n manier bespeeld dat de museumbezoekers er volop en intens van kunnen genieten. De kerk leent zich uitstekend voor bijzondere exposities, al dan niet verbonden met de historie van de kerk. De programmering van culturele evenementen is divers en nodigt uit tot een verbinding met de rest van de stad. Prinsenkwartier: inspirerend Aan de overkant van het Agathaplein in het Prinsenkwartier bezoek je de Kunstsuper of een tentoonstelling van Delftse kunstenaars. ‘s Avonds kun je hier inspirerende lezingen volgen, naar een concert luisteren of eten bij Barbaar. Af en toe zijn er bescheiden activiteiten op het plein of in de tuin, zoals een beeldententoonstelling, kleine optredens, voordrachten of workshops. Droombeeld Staand in de tuin, valt op dat het gevelbeeld van de bebouwing aan de Phoenixstraat niet past bij de sfeer van het gebied. Als we hardop dagdromen, dan wordt hier in de toekomstige aanpassing van het Prinsenhofgebied ook aandacht aan besteed. De begane grond van het voormalige KvK-gebouw zou betrokken kunnen worden in het totale plan en de gevels kunnen worden aangepast zodat deze visueel een geheel vormen met de rest van het gebied.

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 13


3 Ontwerpcriteria en aandachtspunten


Deel 3 Ontwerpcriteria De werkgroep heeft een aantal criteria geformuleerd waaraan het toekomstig ontwerp in haar ogen zou moeten voldoen. De meeste hiervan hebben betrekking op scenario 2 en/of 3. Alleen om zwaarwegende redenen kan hiervan worden afgeweken. De technische eisen uit scenario 1 beschouwt de werkgroep als een gegeven en worden hier niet herhaald. De programmatische eisen, die voortgekomen zijn uit de inhoudelijke museale visie liggen mede ten grondslag aan de hieronder geformuleerde criteria. Museum Prinsenhof Delft Het gebouw van het museum is het belangrijkste museale object. Na de verbouwing is er een mooier gebouw dan ooit te voren. Dat betekent minimaal ingrijpen in de sfeer van het gebouw: een van de oudst bewaard gebleven stadskloosters van Nederland, later ook het huis van Willem van Oranje. Tegelijk moet er gezorgd worden voor voldoende en goed toegankelijke museale ruimte. De Waalse Kerk behoudt haar sacrale sfeer en is zelfstandig te gebruiken. Ruimte en routing • Uitbreiden tentoonstellingsruimte (naar 1.850 m2). • Logische routing voor bezoekers door het gebouw. • Contact- en oriëntatiemogelijkheden vanuit het gebouw met de omgeving. • Kelders en zolders kunnen toegankelijk worden gemaakt voor publiek of anderszins functioneel ingezet worden. Keldervloeren kunnen met elkaar worden verbonden. • De 2e binnentuin mag niet worden overkapt en heeft bij voorkeur (mede) een museale functie. Ingrepen kunnen ertoe leiden dat de poort naar de 2e binnentuin moet vervallen. Deze is dan uitsluitend nog bereikbaar vanuit het museum. • Een bij de sfeer passend museumcafé grenst bij voorkeur aan de tuin, aan de zonkant en biedt uitzicht over de tuin en het gebouw. Toegankelijkheid mindervaliden • Streven is een toegankelijkheid van het museum voor mindervaliden van minimaal 70%. • Tenminste twee stijgpunten (liften) toevoegen, te denken valt aan de Schoolstraat (plek met de meeste niveauverschillen) en nabij de Waalse Kerk. • Overige hoogteverschillen met bescheiden middelen overbruggen. Klimaat museum • Het klimaat van het museum moet op een peil worden gebracht dat voldoet aan de hedendaagse standaards in de museumwereld. • Het binnenklimaat voor bezoekers moet aangenaam zijn, met name wat betreft luchtkwaliteit en daglichttoetreding. Van der Mandelezaal • De Van der Mandelezaal vergt weinig ingrepen, anders dan een verbeterd binnenklimaat. • De Van der Mandelezaal (met toegevoegde cateringfaciliteiten, garderobe en sanitair) is geschikt voor bijeenkomsten en is los van het museum toegankelijk en verhuurbaar.

16 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Waalse Kerk • In de Waalse Kerk wordt minimaal ingegrepen, de huidige sfeer blijft behouden. • De Waalse Kerk is geschikt voor bijeenkomsten, tentoonstellingen en aparte verhuur en is via een eigen entree desgewenst zelfstandig bereikbaar en bruikbaar. • Voor activiteiten in de Waalse Kerk kan gebruik gemaakt worden van de cateringfaciliteiten, garderobe en sanitair van de Van der Mandelezaal. • Behoud en mogelijkheid van bespelen van het orgel zijn voorwaarden. • De akoestische eigenschappen van de Waalse Kerk worden getoetst aan de hand van de eisen die gelden voor de monumentale klank van het orgel. • De klimaateigenschappen van de Waalse Kerk worden zowel afgestemd op de voor het orgel geldende criteria als op de gewenste museale eisen. Buitenruimte Het eerste wat je ziet als je het gebied binnenkomt is het prachtige Sint Agathaklooster met de historische tuin. De Prinsentuin wordt een groene verblijfsplek, intiem en uitnodigend. • De toegang vanaf de Phoenixstraat tot het Prinsenhofgebied wordt geaccentueerd en versterkt het karakter van het gebied. • De zichtbaarheid van het museum aan de kant van de Oude Delft en de Van der Mandelezaal wordt vergroot. • Het uitnodigende en tegelijk intieme karakter van het hele complex moet worden versterkt, Sint Agathaplein en Prinsentuin open maken, één ruimte met twee aparte sferen. • Het is mogelijk om eventuele faciliteiten voor het museum buiten het kloostergebouw op te lossen. • Een toegang op het plein of tuin biedt een mooi uitzicht op de tuin en het museum. • Het Sint Agathaplein heeft een duidelijke plein- en verblijfsfunctie en is een wandelgebied. Fietsen en fietsparkeren is niet toegestaan en kan door de inrichting worden ontmoedigd. • De kloostertuin hoort van oudsher bij het klooster, het ontwerp getuigt hier idealiter van. De huidige Prinsentuin wordt wellicht een eigentijdse kruidentuin en versterkt de sfeer van het klooster. • Om het verstilde karakter van de tuin te behouden, kunnen de bezoekers’stromen’ van het Museum Prinsenhof, Prinsenkwartier en tuin worden gescheiden. • De bestaande monumentale bomen blijven bij voorkeur behouden, voor zover deze gezond zijn. • Voor fietsparkeren moeten oplossingen gevonden worden buiten het plein, bijvoorbeeld aan de Phoenixstraat. • Kleine evenementen vinden beperkt plaats en zijn afgestemd op de gewenste sfeer van het plein, zoals vast te leggen in een locatieprofiel als onderdeel van het gemeentelijk evenementenbeleid. • Straatmeubilair en verlichting zijn passend bij de sfeer van het gebied en versterken de beleving. • Het ontwerp houdt rekening met de beleving voor de eigenaren/gebruikers van de aangrenzende woningen en kantoren.

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 17


Toe- en ingangen gebouwen De toegangen van het museum en het Prinsenkwartier zijn aantrekkelijk, goed zichtbaar en op elkaar afgestemd. • De ingang van Museum Prinsenhof Delft ligt aan de Prinsentuin. • De toegang moet de eerder genoemde beleving van het complex versterken. • De Van der Mandelezaal heeft een onafhankelijk te gebruiken ingang vanaf de Oude Delft. • De Waalse Kerk heeft een onfhankelijk te gebruiken ingang. Prinsenkwartier In de visuele en fysieke beleving van de bezoeker vormt het Prinsenkwartier een samenhangend geheel met het Sint Agathaplein, de Prinsentuin en Museum Prinsenhof Delft. In de loop van het proces heeft de werkgroep de wens geuit om ook het Prinsenkwartier te betrekken bij de toekomstvisie. Het gebouw is een Rijksmonument en is eigendom van de gemeente. Het wordt gebruikt door de onafhankelijke stichting Coöperatie Prinsenkwartier. In het meest uitgebreide scenario zijn ook aan het gebouw van het Prinsenkwartier verbeteringen voorzien. • De bruikbare ruimte kan worden uitgebreid, zowel op de zolders als op de begane grond. • Draagconstructies moeten worden versterkt. • installaties, comfort en duurzaamheid moeten worden verbeterd. • Klimaat van ruimtes moet geschikt gemaakt worden voor verwacht gebruik. • De toegankelijkheid van het gebouw voor mindervalide personen moet op minimaal 70% van de ruimtes worden gebracht. Om dit te bereiken moet o.a. een stijgpunt (lift) worden toegevoegd. • Barbaar houdt huidige plaats en functie, inclusief het terras.

18 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Aandachtspunten Bij de uitwerking van het ontwerp is nog een aantal aandachtspunten van belang. Bouwhistorisch en bouwfysisch onderzoek Het bouwhistorisch onderzoek naar het museum is afgerond. Er wordt nog bouwfysisch onderzoek naar het museum gedaan. Er wordt daarnaast bouwhistorisch onderzoek naar het Prinsenkwartier gedaan. Als gevolg van de uitkomsten daarvan kunnen criteria in deze visie nog aan veranderingen onderhevig zijn. Woningen Schoolstraat In deze visie zijn woningen aan de Schoolstraat betrokken die niet in eigendom bij gemeente Delft zijn. Kamer van Charitate De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Delft heeft haar medewerking toegezegd aan het aanpassen van de functie van de Kamer van Charitate en de daarmee verbonden ruimtes. In de nieuwe functie zal mede aandacht worden gevraagd voor de historische betekenis van de Kamer van Charitate, waardoor deze beter zichtbaar en voelbaar is dan nu. Woningen en kantoren Phoenixstraat Met de vertegenwoordiger van VVE Phoenixstraat is afgesproken dat het de architect vrij staat om voorstellen te doen voor wijzigingen aan de voor- en achtergevel van het gebouw van de VVE die meer aansluiten bij de sfeer van het gebied. De realisatie daarvan is dan alleen mogelijk met instemming van deze VVE en eventuele andere eigenaren. Sociale veiligheid In het verleden was er ‘s nachts sprake van overlast en vandalisme in de Prinsentuin door bijvoorbeeld hangjongeren en zwervers. Op dit moment wordt de tuin in de avonduren afgesloten om dit te voorkomen. Ook in het nieuwe ontwerp van de tuin is sociale veiligheid een aandachtspunt waar rekening mee gehouden moet worden.

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 19


4 Suggesties en aanbevelingen


Deel 4 Suggesties en aanbevelingen Tuin Door de begrenzing van de tuin in het verlengde van het historisch gebouw te maken, wordt het plein vergroot, waardoor er een centrum op het plein ontstaat. De parallelle lijn van de doorgang wordt hiermee doorbroken en kan het plein als cultuurplein worden benadrukt. Het (gedeeltelijk) verdiepen van de tuin maakt dat er een natuurlijke scheiding tussen tuin en plein ontstaat. Bovendien wordt dan de hele gevel van het klooster zichtbaar. Eventuele horeca aan de westgevel verstoort het beeld van gebouw en tuin. Separatie van horeca, verdieping tuin en scheiding loopstromen kunnen middelen zijn voor het behoud van een verstilde tuin. Ingang museum De museumingang kan niet in de drie middelste traveeĂŤn (het hoge deel met de verdieping) van de narthex worden gesitueerd; dit is vanuit het aspect van monumentenzorg onacceptabel. Stijgpunten In de oksel van het gebouw komen de meeste niveaus (acht) van het kloostergebouw samen, waarmee dit een logisch zoekgebied voor een stijgpunt lijkt. Niveauverschillen Een optie om hoogteverschillen in de Waalse Kerk te elimineren is het opvullen van de lager gelegen vloeren. Huidige vloeren worden behouden en de aanpassing is daarmee reversibel. Sociale veiligheid De werkgroep erkent dat een woon- en gebruiksfunctie een waarde heeft voor het gebied met name voor de sociale veiligheid en leefbaarheid. Oorlogsmonument Over het Oorlogsmonument moet bij een eventuele voorgenomen verplaatsing tijdig worden overlegd met de organisatie die dit beheert. Verkeerstromen - Schoolstraat Het niet toestaan van fietsers en fietsen op het Sint Agathaplein vergt extra aandacht van de gemeente voor het fietsparkeren, de te verwachten fietsstromen in de Schoolstraat en de regulering hiervan.

22 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Het ideaalbeeld aan de Phoenixstraat en de tuin Met de realisatie van de ideeĂŤn en de voorstellen uit deze visie is het Prinsenhofgebied nog niet af. De bebouwing aan de Phoenixstraat, de zuidwestkant van het gebied, blijft hierin namelijk in beginsel in de huidige staat. Daarmee is het ideaalbeeld van een (voormalige) kloostertuin, omzoomd door gebouwen die gericht zijn op cultuur nog niet bereikt. De beleving van het plein strookt niet met de beleving van de achterzijde van het gebouw aan de Phoenixstraat. De werkgroep realiseert zich dat dit binnen de opdracht niet in de visie kon worden meegenomen. Tegelijkertijd vraagt zij aandacht voor de mogelijkheid die het betrekken van bijvoorbeeld de benedenverdieping van het KvK-gebouw als entree naar het kloostercomplex biedt, juist omdat een herinrichting als deze het gebied voor decennia definieert. De werkgroep heeft hardop gedroomd om ook (een gedeelte van) het voormalig KvK-gebouw te betrekken in haar visie op het gebied. Te denken valt aan een culturele bestemming. waarbij de woon- en kantoorfunctie behouden blijft. Dit biedt onder andere de mogelijkheid om de zichtbaarheid van het gebied te vergroten door het aanpassen en aantrekkelijker maken van het geveldbeeld aan de Phoenistraat. Voor het betrekken van de woningen en kantoren aan de Phoenixstraat bij de ontwikkelvisie zou de gemeente tijdig het gesprek moeten aangaan met bewoners en gebruikers. Met de vertegenwoordiger van VVE Phoenixstraat is afgesproken dat het de architect vrij staat om voorstellen te doen voor wijzigingen aan de voor- en achtergevel van het gebouw van de VVE die meer aansluiten bij de sfeer van het gebied. De realisatie daarvan is dan alleen mogelijk met instemming van deze VVE.

Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019 | 23


Samenstelling werkgroep Brie van Klaveren

Betrokken inwoner - Actiegroep ‘De slag om het Prinsenhof’

Rinus van Huyksloot

Betrokken inwoner - Actiegroep ‘De slag om het Prinsenhof’

Marc Boer

Betrokken inwoner

Fleur den Herder

Betrokken inwoner

Teun van der Heijden

Betrokken inwoner

Wim van Leeuwen

Betrokken inwoner

Bruno Ninaber

Betrokken inwoner

Paul Roos

Betrokken inwoner

Dick Stammes

Betrokken inwoner

Loudi Stolker

Betrokken inwoner

Margot Verouden

Betrokken inwoner

Wim Weve

Betrokken inwoner

Anton Zoetmulder

Betrokken inwoner

Jan Droog

Bewoner gebied - Schoolstraat

Jolanda ‘s Gravemade

Bewoner gebied - VVE Phoenixstraat

Nicole Delissen

Museum Prinsenhof Delft - hoofd collectie & presentatie

Rik Köhler

Museum Prinsenhof Delft - hoofd bedrijfsvoering

Josée Claassen

Vrienden van Museum Prinsenhof Delft

Jan Brouwer

Coöperatie Prinsenkwartier - voorzitter / TOP Delft - bestuurslid

Sander van Ipenburg

Stichting Prinsenkwartier - voorzitter

Gertjan van der Harst

Gemeente Delft - bouwhistoricus Erfgoed

Laurens Engelbrecht

Gemeente Delft - stedenbouwkundige

Dieke de Jong

Vrijzinnig Delft

Peter Jonquiere

Delfia Batavorum - Commissie Behoud Stadsschoon

Henk Wijnen

Stichting Centrum Management Delft

Huub van ‘t Hart

KNNV afdeling Delfland

Fred Ninaber

Vestia - VVE Oude Delft

24 | Toekomstvisie Prinsenhofgebied Juli 2019


Profile for Paul Roos

Toekomstvisie - Werkgroep Prinsenhofgebied  

Toekomstvisie - Werkgroep Prinsenhofgebied  

Profile for paulroos
Advertisement