Productboek VangNED DossierMeester

Page 1

PRODUCTBOEK DossierMeester adviseert, informeert en controleert. Juridische, arbeidsdeskundige en praktische ondersteuning bij verzuimbeheer en eigenrisicodragen: Dossiermanagement, premiebesparingen en re-integratie.

JURISTEN EN ARBEIDSDESKUNDIGEN


01

02

DIENSTVERLENING EXPERTISE

Wij bieden de volgende vormen van dienstverlening voor werkgevers, eigenrisicodragers, arbodiensten, verzekeraars, intermediairs,

Met onze specialistische kennis van de Ziektewet, WGA, Poortwachter en

advocaten, re-integratiebedrijven, HR adviseurs, casemanagers

Privacyregels leveren wij gedegen en praktische ondersteuning. De juristen

en overige verzuimprofessionals:

en arbeidsdeskundigen van DossierMeester helpen u bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers. Wij

DOSSIERADVIES

zorgen ervoor dat de kosten die verband houden met ziekteverzuim en

B E Z WA A R E N B E R O E P

arbeidsongeschiktheid verlaagd worden.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK N O C U R E N O P AY S E R V I C E S EIGENRISICODRAGER SERVICES KENNIS- EN CONTENTPARTNER

WWW.DOSSIERMEESTER.NL

WWW.DOSSIERMEESTER.NL


03

04

“ E E N S TA P E L D O S S I E R S ? DAAR SMULLEN WIJ VAN!”

“ U W S C H A D E I S VA A K ZO G R O OT, DAT S T I L Z I T T E N G E E N O P T I E I S .”

HET UWV LEGT EEN LOONSANCTIE OP TERWIJL U ZICH AAN DE RE-INTEGRATIEREGELS HEEFT GEHOUDEN. HET UWV PLAATST EEN VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMER IN DE WGA, TERWIJL INDELING IN DE IVA MEER VOOR DE HAND LIGT.

DOSSIERADVIES

HET UWV KENT UW MEDEWERKER EEN WIA-UITKERING TOE,

De afgelopen jaren is sociale zekerheid nog complexer geworden. Als een

TERWIJL DIT EEN WAO-UITKERING MOET ZIJN.

medewerker arbeidsongeschikt raakt wordt u geconfronteerd met ingewikkelde

BEZWAAR EN BEROEP

HET UWV ONDERKENT NIET DAT UW MEDEWERKER OVER

procedures en nieuwe verantwoordelijkheden.

Veel werkgevers worden geconfronteerd met beslissingen en nota’s van het

EEN NO-RISKPOLIS BESCHIKT.

UWV en de Belastingdienst waar zij het niet mee eens zijn. Of ze twijfelen of Heeft u in het kader van een zieke of arbeidsongeschikte medewerker

het wel klopt. Aan veel beslissingen valt het nodige af te dingen.

PREMIE VOOR DE ZIEKTEWET OF WIA ONJUIST VASTGESTELD.

een vraag? Of wilt u advies hoe te handelen in een bepaald dossier? DossierMeester kijkt graag met u mee en adviseert u over de te ondernemen actie.

DE BELASTINGDIENST HEEFT UW GEDIFFERENTIEERDE

DE CONTROLE DIE U NIET MAG MISSEN: GEDIFFERENTIEERDE PREMIE WERKHERVATTINGSKAS (WHK).

Bij het UWV worden vergissingen gemaakt die voor een werkgever

Dossiers waar we regelmatig bij betrokken worden, zijn de inrichting en

Ook de beschikking van de Belastingdienst met de gedifferentieerde

zeer kostbaar kunnen zijn. Eén foutje kan zomaar een schadelast

uitwerking van verzuimbeleid en de omgang met privacygevoelige gegevens

premies WGA en ZW dient ieder jaar op juistheid gecontroleerd te worden.

opleveren van meer dan € 100.000. DossierMeester voert sinds jaar

door werkgevers of arbodiensten.

Een verkeerde toerekening kan een schadelast van 10 jaar opleveren.

en dag bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV en de

In november / december wordt deze verzonden en heeft u zes weken de

Belastingdienst. Als geen ander weten wij hoe de hazen bij het

APK-SCAN: Jaarlijkse òf eenmalige ‘keuring’ voor werkgevers

tijd om bezwaar in te dienen. DossierMeester kan deze beschikking Whk

UWV lopen. Geregeld slagen wij erin door het UWV gemaakte

Onderzoek naar Arbeidsverzuim - Premies - Kortingen en rapportage met

voor u controleren en aanvechten.

fouten recht te zetten. U kunt hiermee fors op uw kosten besparen.

verbeterpunten voor Ziektewet en WGA-schadelastbeheersing en goed werkgeverschap bij ziekte en verzuim.

WWW.DOSSIERMEESTER.NL

WWW.DOSSIERMEESTER.NL


05

“ WIJ ZIJN DOSSIERMEESTER M A A R VA A K O O K M OT I VAT I E M E ES T E R ”

06

ADVIES SPOOR 1 / 2 Indien uw medewerker vanwege ziekte verzuimt is het bij de re-integratie begeleiding van belang dat u tijdig een arbeidsdeskundig

WIA-SERVICES

onderzoek laat uitvoeren.

Ter voorbereiding op de WIA-aanvraag wordt het re-integratieverslag (RIV) compleet gemaakt en vindt er een informatief gesprek plaats met

AD-SCREENING

uw medewerker over de mogelijke financiële consequenties en het

Samen met de verantwoordelijke casemanager neemt onze arbeids-

proces bij UWV na de WIA-aanvraag.

deskundige vanaf week 20 het verzuimdossier onder de loep.

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

De ondernomen re-integratie-inspanningen en financiële risico’s

WGA-MONITOR

Een arbeidsdeskundige is zowel beoordelaar, begeleider als adviseur.

worden beoordeeld en er worden aanbevelingen gegeven ten

Arbeidsdeskundige inventarisatie of uw (oud-)medewerker op juiste

Onze arbeidsdeskundigen geven richtinggevende adviezen voor het

aanzien van mogelijke interventies en werkhervatting.

gronden een WGA-uitkering ontvangt. Als uw medewerker aanspraak

door werkgever en werknemer op te stellen Plan van aanpak voor de

kan maken op een IVA-uitkering of geen recht meer heeft op een

re-integratie. Wij brengen in kaart over welke concrete arbeids-

INZETBAARHEIDSADVIES

uitkering dan kunnen wij namens u om een herkeuring bij het UWV

mogelijkheden uw medewerker beschikt. Dit kunnen mogelijkheden

Preventief of bij de eerste tekenen van verzuim kan een arbeidsdeskundige

vragen. Het doel van de herkeuring is de WGA-uitkering om te laten

binnen of buiten uw organisatie zijn. Onze bevindingen leggen wij

screening verbetermogelijkheden blootleggen van de duurzame

zetten in een IVA-uitkering danwel om het arbeidsongeschiktheids-

neer in een rapport, dat u tevens kunt gebruiken om het UWV te laten

inzetbaarheid van uw medewerkers.

percentage omlaag te brengen. Door inzet van de WGA-monitor

zien dat u uw verantwoordelijkheden vanuit de Wet Verbetering

beschikt u als werkgever over een krachtig instrument om uw

TUSSENTIJDSE TOETS

chadelast bij ziekte en arbeidsongeschiktheid naar beneden te

Bij langdurig verzuim wordt de juistheid, tijdigheid en volledigheid van

brengen. Maar ook maakt de WGA-monitor duidelijk of inzet van

Mocht uw medewerker op externe re-integratie zijn aangewezen, dan

de re-integratie inspanningen en het re-integratieverslag onderzocht.

re-integratie-instrumenten voor uw medewerker wel of niet zinvol is.

kunnen wij u in contact brengen met gespecialiseerde re-integratie bedrijven.

Er wordt een arbeidsdeskundige check gedaan naar de kans op een

Poortwachter (WVP) adequaat oppakt.

loonsanctie en de kans op instroom WIA.

WWW.DOSSIERMEESTER.NL

WWW.DOSSIERMEESTER.NL


07

08

INVENTARISATIE NO-RISKPOLIS / VANGNET:

ERD SERVICES

SUBSIDIES EN PREMIEKORTINGEN Als werkgever doet u er goed aan om te laten uitzoeken of er additionele mogelijkheden zijn om te verdienen aan 'goed werkgeverschap'.

N O C U R E N O P AY S E R V I C E S

Denk hierbij aan onbenutte afdrachtsverminderingen voor het in dienst nemen/houden van bepaalde doelgroepen, aan Ziektewet- dagloonver-

Omdat we inmiddels ruim 10 jaar ervaring hebben met het op no cure no pay-basis screenen van organisaties op extra besparingsmogelijkheden, levert dit vrijwel altijd positieve resultaten voor onze klanten op.

goedingen van het UWV voor arbeidsgehandicapten en -beperkten.

QUICKSCAN BESCHIKKING WERKHERVATTINGSKAS (WHK) Besparen op loonkosten kan door één keer per jaar een vrijblijvende quickscan van de beschikking Whk door ons te laten uitvoeren.

Eigenrisicodragers (ERD) zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun re-integratieverantwoordelijkheid. Daar komt heel wat bij kijken. Omdat het hierbij om gespecialiseerde kennis gaat die niet alle werkgevers zelf in huis hebben, ondersteunt DossierMeester verschillende grote en kleine werkgevers bij besluitvorming in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. En bij de voorbereiding en de afwikkeling van bezwaar- en beroepszaken. Onderdeel van onze dienstverlening is het op orde brengen van dossiers en ondersteuning bij het opstellen, completeren en versturen van re-integratieverslagen naar UWV.

Vervolgens kunnen wij indien gewenst de specificaties uitgebreid controleren en fouten in de premies van UWV en/of de Belastingdienst corrigeren.

Bij specifieke projecten of een gebrek aan gekwalificeerd personeel zijn onze (interim) professionals direct inzetbaar voor Ziektewet- en WGA-eigenrisicodragers.

WWW.DOSSIERMEESTER.NL

WWW.DOSSIERMEESTER.NL


09

K E N N I S - E N C O N T E N T PA R T N E R

10

OVER DOSSIERMEESTER

TRAININGEN Blijf ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sociale zekerheid

DossierMeester is kennis- en contentpartner voor verschillende grote en kleine werkgevers, arbodiensten, risico-adviseurs, verzekeraars en advocatenkantoren.

en arbeidsrecht door in een kleinschalige setting een training Meester in Verzuim en Arbeidsongeschiktheid te volgen. En geef betere adviezen over schadelastbeheersing bij langdurig verzuim aan uw opdrachtgevers.

CONTENT OP MAAT LINKEDIN

Wij denken graag mee over de inhoud van uw nieuwsbrief, podcast of overige

Groep ‘Verzuimbeheer, de Ziektewet en de Wet WIA voor Werkgevers’.

nieuwsfeeds. Regelmatig verzorgen we bijvoorbeeld nieuwsberichten voor

Door Paul Lammerts en Susanne Maas in 2009 opgerichte expertgroep met

andere professionals of dienstverleners.

PAUL LAMMERTS

SUSANNE MAAS

Adviseur & Jurist

Arbeidsdeskundige & Casemanager

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide exper-

Susanne is arbeidsdeskundige en casemanager met een onderwijskundige

tise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en

achtergrond. Naast arbeidsdeskundige onderzoeken houdt zij zich bezig met

op verboden en onbeminde woorden in verband met de privacyregels.

schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar- en

het inventariseren van besparingskansen op het gebied van personeelszaken

COMPANYQUISZ

Werkgevers mogen slechts onder strikte voorwaarden (bepaalde) persoons- of

beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA, geeft trainingen

en salarisadministratie. Zij adviseert en informeert werkgevers en verzekeraars

Kennis en inspiratie opdoen met relevante quizvragen, stellingen of

gezondheidsgegevens verwerken maar in de praktijk is het buitengewoon

en workshops (‘Meesterklassen’) en is expert op het gebied van flexibele

op dossier- en beleidsniveau bij verzuim en re-integratie. Susanne is betrokken,

mini-casussen die deelnemers per e-mail ontvangen. Met competitie-element

lastig om altijd compliant te werken. PP helpt hen met het voorkomen van

arbeidsrelaties. Paul is een vaardig netwerker die altijd voor de best haalbare

nauwkeurig en klantgericht.

dus ‘serious fun’. Professionele ontwikkeling door te leren in kleine stappen.

privacyschendingen, zorgt voor bewustwording en wordt ingezet om bestanden,

Keuze uit meer dan 10 verschillende kwartaalthema’s. CompanyQuiSZ is

dossiers of complete mappen te ontdoen van verboden woorden of gegevens.

interessant voor leidinggevenden, casemanagers, arbeidsdeskundigen,

Alternatieven worden aangedragen voor verbetering zodat u voldoet aan de

juristen & advocaten, risico-adviseurs en medewerkers van verzekeraars.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor meer informatie zie:

inmiddels ruim 3.500 professionals als lid. Buitengewoon actieve community voor iedereen die in de wereld van preventie, verzuim en

EN VERDER NIET TE VERGETEN: PRIVACYPOETSER (PP)

arbeidsongeschiktheid actief is.

PP is een tool waarmee gebruikers teksten en bestanden kunnen scannen

www.privacypoetser.nl

WWW.DOSSIERMEESTER.NL

oplossing gaat.

paul@dossiermeester.nl

susanne@dossiermeester.nl

WWW.DOSSIERMEESTER.NL


VangNED BV h/o DossierMeester

DossierMeester is actief in heel Nederland. We spreken regelmatig de werknemer

Postbus 10067

thuis of bij de werkgever. Daarnaast hebben we ook een bezoekadres

1001 EB Amsterdam

(op afspraak).

T 020 771 45 31 info@dossiermeester.nl

VESTIGINGEN

www.dossiermeester.nl

Amsterdam: West-Indisch Huis, Herenmarkt 93-b, 1013 EC AMSTERDAM

KvK 52616568

Nijmegen: Waldeck Pyrmontsingel 16, 6521 BC NIJMEGEN

JURISTEN EN ARBEIDSDESKUNDIGEN