Page 1

PRO DEO Tijdschrift over jongeren en geloof

Hurnani Sylvia d Kapelae

Leven v

Kruistoc

De Here


Met de motor over het bekeringspad DOOR JOOP MESTROM

alleen met mooi weer loeren. Maar dan kornen ze al snel tot de ontdekking dat wij net zo helemaal motorgek zijn a'lszij.'" Alhoewel Paul dus echt niet voor zijn verdriet op de motor zit, zijn hef toeren en de motor ondergeschikt aan een hoger doel: de evangelisatie. Voor hij Gods woord per motor verspreidde, speelde de medewerker van een Amerikaans softwasebedrijf gitaar in een gospelrockband. Maar op welke manier iemand evangeliseert maakt volgens Paul niets uit. "Feit is dal je het doet en dat God dat kan gebruiken.'

En dat God alle hulp nodig heeff blijkt we1 als Paul uitwijci! over de crisis waarmee het hedendaagse geloof kampt. Schoorvoetend verleft hij dat het eigenlijk allemaal de schuld is van de christenen zelf.

DECEMBER 1989 / PRO DEO

Van de ouders die de jeugd ntet meer op de juiste manier opvoeden en van de kerk. Paul: "De ouders leven niet meer voor zoals God dat van hen aevraagd heefl. Ze gaan vaak alleen nog maar op zondag naar de dienst en steuren hun kinderen rnee. Ik kan me voorstelten dat die dan zeggen dat het geloof alIeen maar lastig is. Onsa liefde voor God is te gering. Medemenselijkheidgenoeg maar dat heefl het humanisme ook. Dus vraagi de jeugd sich af wat ze met de kerk aanrnoeten."

Boodschap Verloren zijn de huidige en volgenden generaties echter nog niet meent Paul. He?christelijke geloof kan de jongeren terugwinnen door de boodschap van bekering te blijven prediken. â‚Źen impopulaire boodschap besefl Paul maar al te goed. "Bekering is een nederige weg, de mensen hebben er verschrikkelijk veel moeite mee. Maar populair of niet, het is oh zo essentieel. Een jongere moet volgens mij tot de conclusie komen dat hij er eigenlijk maar een rotzooitje van maakt. Hij of zij met van binnen veranderen en dat kun je nog 20 hard zelf proberen, het lukt je niet! Door Jezus Christus aan te nemen kan een persoon well opnieuw be-

ginnen. De bijbel noemt dit wedergeboone." Paul vindt het diep triest dat de meeste jongeren deze baodschap nog nooit gehoord hebben. Ouders en de kerken hebben veel kansen lafen liggen. In zijn persuonlijk leven vindt Paul een andere motivatie om met zijn Honda Goldwing motoxfietshet bekeringspad op te rijden. "lk heb het hartst~kkegoed, ook in rnateriele zin, en dat zijn zegeningen van God. Bovendien krijg je door het evangetisatiewerk me1 Psalm 23 een hoop goede vrienden erbij. We hebben een ontzeltende hoop lo1 met 81kaar en daarbij doen we dus nog nuttig werk ook." Paul benadrukt dat de godsdienstlge verschillen van de clubleden niet ter zaken doen. De groep heeft een gemeenschappelijke basis gevonden om te evangeliseren: De bijbei is Gods woord en spreekt van kafi to1 kaft de absolute waarheid. De veerlig christelijke mtorrijders willon duidelijk maken dat hun boodschap de opkssing biedt mot iedereen. Ze wijzen toehoorders op de verrotte wereld waarin we leven. De mensen wijzen in meerderheid God af. Ze gaan over de grenzen heen die God aan de mensheid Reeft gesteld - de regets en wetten uit de bijbel en zijn voor God zondig en vuil geworden. Omdat God

-

13


1989-10 Artikel in 'Pro Deo'  
1989-10 Artikel in 'Pro Deo'  

Artikel over PS23 in het blad 'Pro Deo'