Page 1

r-

V&RSLCIG&n:Brursel. Scheve-

)ningen, â‚Ź0-Tonqerendag B~BELWC3ORD:Psalm55


1

t ktie .R.-~.d.- c--

2923 Cu

:

I;riarpen oon den LJsscl

Ron6 en S a s k i a v.d. Uocjaerdt Idaim van x'cstmolen 103 3 2 7 1 uJ Mijncheernnland . A

-nrukwark - - ...-. -.

- -.

1

: Uitgeverij "Thora"

Jacob GillassLrilat SO

Giftell kunfien gcstort. worcten op bankrekeninynommcr: .35. !:).(~9,2H$ t.n.v. PS 23 K r i m p o ~aan ~ don IJssel. Postqirorckcninq van de Rabobank Krj.mgen: 420224 o;:dcr vi:x~rc:di~iy van hct b~nkrckerli~igrrunu~~er zoals hierbnvcn qcnoend.

Divoroe ciotc,rklt?di.rrg Cn ~ C O C B S O ~ . ~ ~ ? S . #t?cr i ~ l f o r i ; ; n t i cb i j Gerard r r h D i c k y van Dfjk uik cicsucnk~..Argt c l . 01346-7912

- ..-


no. 6 "De Hcer is orize tlcrdcr" ---------------____-----------------------------------------

Van Be Redaktie ...... v i t is

voorlopiq Je l a a t s t c Kruiskoppeling van d i t scixoet?; omdat w e stoppen m e t d e ontmoetingsdagen tot maart volgend jaar, s t o p t de r e d a k t i e ook een p a a r maanricn n e t lict u i t geven van het b l a d . Dat e f t n i e t te betekencn dae w e h e e l de wintcr cjeen vorm van kontakt m e t e l k a a r hebben. We moedigcn j u l l i e aan om ook i n d e winter eons b i j e l k a a r 02 bczoek t e Bairn of een kaartjo te s t u r e n .

E r zijn b i j d e r e d a k t i e a1 geruchten binnenpokomnri o v e r cen winterweekend i n Anna Paulowna. Mocht dit d o o r gaan dart horen j u l l i e d a t nog. Ook zou een g e z m e l i j k c dfmpd i e n s t n i e t u i t g e s l o t e n moeten worden, maar d a t iianqt n a t u u r l i j k a f van d e aenmeldingen d i e d a a ~ 0 0 rbirlnenkonen b i j Rob. We w i l l e n tach, om h e t

nict te v c r l e r e n , rond de Kcrot/

0ud I Nieuw een b l a d i n e l k a a r e e t t e n , maar rlat t ~ a o g t gellee1 af van de hoeveelheid k o p i j d i e j u l l i e i n s r ~ r c n . Vind f c het dus lauk om rond d i c t i j d e e n K r u l s k o p p c l i ~ ~ g i n d e brievenbus te vinden, neem dan pen cn pirpiarr c n s c h r i j f je g e t u i g a n i s of misschien t i p s voor d e nlotox of i e t s a n d e r s w s t j e w i l t d e l e n met d e andere s r o c ~ s l e d e n op en s t u u r h e t i n .


ONE-wAy-DAY B R u s s E L

27 oKToBER 1984

3e+

\@a@,

L$?-

=p32+

V r i j d a g 2 6 oktober: Na h e t werk s n e l n a a r h u i s , e t e n , omkleden en dan d e motor a f l a d e n met s p u l l e n voor d e s t a n d . Toch we1 makkel i j k z o ' n hoop k o f f e r s , a l l e e n n i e t genoeg b l i j k t a l t i j d weer. Dan d e r e s t e r maar aangeknoopt en k a r r e maar, op n a a r Belgie. ' s Avonds om + 8 uur aan de k o f f i e , b i j de a l t i j d weer z o g a s t v r i j e f a m i l i e van d e C r u i j s s e n . O m h a l f . 10 motorgerbnk en j a hoor d a a r i s Paul met J o s e . Nu nog de gehuurde v i d e o en t . v . p r o e f l a t e n d r a a i e n en dan, na een l a n g e f i l m , n a a r bed. Zaterdagochtend 6.00 u u r , hup h e t bed u i t , e t e n , i n l a d e n , aankleden, a f s c h e i d nemen en dan de autobaan weer op. Wat een kou! en een m i s t zeg, wat een zegen d a t we overnacht hebben i n Antwerpen, waardoor d e r i t n a a r B r u s s e l we1 mee v i e l . De s t a n d i n B r u s s e l was v r i j s n e l opgebouwd en d u s l a a t z e maar konien. De f i l m van PauL e n medeterkers s l a a t goed aan b i j h e t p u b l i e k , v e e l goede r e a k t i e s , z e l f s i n h e t v e r s t a a n b a a r Vlaams, h o p e l i j k waren d e F r a n s t a l i g e r e a k t i e s ook goed? Een n e g a t i e f p u n t j e h e l a a s op daze dag was h e t f e i t d a t i n de pauze, degene d i e een kraam of s t a n d g l a a t s gehuurd hadden dan z i j n werk kon doen. D i t werd h e l a a s t e n i e t gedaan door h e t l u i d f u c h t i g e o p t r e d e n van v e r e c h i l l e n d e muziekgroepen. Hierdoor konden w i j o n s n i e t v e r s t a a n b a a r maken (ook n i e t i n h e t F r a n s ) en d e t . v . en vide0 mochten n i e t t e hard s t a a n . Hierdoor z i j n w i j wat vroeger v e r t r o k k e n , hetgeen n i e t in-sank werd aanvaard. P o s i t i e f waren onze we1 g e l u k t e gesprekken hetgeen rninimaal e n k e l e Belgische m o t o r r i j d e r s z a l op l e v e r e n . D i t i s n a t u u r l i j k a 1 weer een h e l e s t e u n voor onze Z u i d e r l i j k e Clubleden, d i e een u i t b r e i d i n g we1 kunnen gebruiken. A 1 met a 1 t o c h een f i j n e , z o n n i g s , gezegenae, verrmeiende dag gehad.

.........

Herman G i j s b e r s


27 oktober 1984

verslag Brussel

m

R

*

Zaterdagmorgen, h e t i s mooi weer om t e motoren. Dat komt n a t u u r l i j k omdat b i j PS 23 nog s t e e d s de Heer onze Herder is! Nog even k i j k e n of h e t p a s p o o r t we1 b i j de p a p i e r e n z i t en dan s n e l n a a r Meerkerk. Voor mij te s n e l , want i k v e r g a t m'n brood. Onderweg tanken want e r s t a a t een r i t n a a r B r u s s e l voor de boeg. Om 10.00 uur z i j n de meesten we1 op de k o f f l e t e n t v e r z a m e l p l a a t s en h e e f t i e d e r e e n e l k a a r b e g r o e t . De l a a t s t e l a a t s t e n z i j n h e t l a n g s t e b e z i g om de h e l e k r i n g rond t e gaan en handen t e schudden. Wat s c h e e l t d a t he, a l s j e vroeg bent. Op de p a r k e e r p l a a t s s t r e k e n we wat dingen door en bidden voor deze.dag. Rob h e e f t h e t i n z ' n h a r t om n a a r Scheveningen t e gaan i . p . v . B r u s s e l , en d a t doen we dan ook. We r i j d e n door de Ablasserwaard, h e t p o n t j e over voor een p a a r duppies, dan een s t u k Lekdijk , Gouda, de E8 en v i a Den Haag naar Scheveningen. We hadden verwacht een h e l e r i j motors t e z i e n , maar d a t was mooi n i e t zo. Wij waren de e e r s t e . Nou j a , n i e t g e t r e u r d . Het werd vanzelf drukker door n i e t PS-23ers d i e hun s t a l e n r o s i n de r i j parkeerden. E r kwam z e l f s nog een Laverda b i j , kun j e nagaan. E r waren ook genoeg mensen d i e over de boulevard l i e p e n , zomaar g e n i e t e n d van de zee. Soms bleven e r e n k e l e b i j de motors k i j k e n . Dan moet j e denken aan de woorden van de Here:"Ik z a l maken d a t g i j v i s s e r s van mensen wordt". Hetzelfde z e g t de Here tegen jou en m i j . Wat i s h e t goed en waardevol om met mensen t e p r a t e n en t e v e r t e l l e n van wat J e z u s ook voor hun gedaan h e e f t . Vandaag z i j n e r ook goede gesprekken met zowel anderen a l s ook met e l k a a r . Z e l f s met twee v e r s l a a f d e jongens d i e op de motor waren. Z u l l e n we hun o o i t t e r u g z i e n ? J e k u n t e r a l l e e n maar voor bidden. De middag l o o p t t e n einde. We gaan i n een k r i n g s t a a n om de Here t e danken. Nou j a , we: E r was e r e i g e n l i j k maar BBntje d i e gedankt h e e f t . Kom op, door wie l a t e n we ons eigenl i j k tegenhouden? Anders weten we t o c h ook we1 wat we moeten zeggen! "Geef uw vrijmoedigheid n i e t p r i j s , d i e een g r o t e verg e l d i n g s t a a t t e wachten!" Dan gaan we u i t e l k a a r . Iedereen neemt a f s c h e i d van e l k a a r . A l s i k t e r u g r i j denk ik:"Het i s t o c h een waardevolle dag. PS 23 i s e c h t een h e c h t e groep met d e Grote Baas a l s grondslag". Kees van Esveld


GETUIGENIS Naar aanleiding van het bijbelwoord van oktober over de doop wil ik graag vertellen wat dit voor mij betekent heeft. Die ochtend de 9-de September was ik aanwezig bij een doopdienst van onze gemeente. Zelf hebben we geen doopvont, dus huren we een zwembad voor zulke gelegenheden. Voor de doopdienst hadden de dopelingen hun getuigenis gegeven in ons eigen gebouwtje. Het was een fijne dienst en diep in mijn hart i wist ik dat ik ook we1 gedoopt wilde worden, maar ja, de problemen die het zou geven he En zo z?t ik daar dan op de duikplank en toen kwam het. De voorganger vroeg o f er nog aarzelaars waren die ook gedoopt wilde worden: "Er is hier een zwembad vol water, indien U van harte geloofd, is het geoorloofd (hij las het stukje van de Kamerling), gaat u dan naar hokje 27, daar liggen noq 2 doopgewaden en komt u dan naar voren". Van binnen begon het het te bonzen, ik aarzelde,'ik wilde best, maar mijn ouders dan.....wat zouden die zeggen? En bovendienzoude motorclub het ook niet leuk vinden dat ik geen seintle gegeven had. De dienst ging verder maar ik bleef onrustig. Nog een keer kwam de oproep en ik ging, ik k6n geen nGQ zeggen en met excuces aankomen, wanneer dit Gods weg was zou Hij mij ook verdex helpen. Thuls reageerde men minder schokkend dan ik had verwacht en een paar weken later las ik in de Hebreeenbrief vanaf hoofdstuk 7, hoe het precies zit met het oude en het nieuwe verbond, iets wat mij i.v.m. de doop nooit geheel duidelijk was geweest. Was ik nou eigenlijk door de kinderdoop ingelijfd in het oude verbond of zat ik nu in het nieuwe verbond? De kinderdoop wordt n.1. gezien als plaatsvervanger van de besnijdenis. Door de besnijdenis word je echter als Jood ingelijfd in het verbond wat God sloot met Abraham. Wanneer het volk Israel zich precies hield aan Gods wetten, de Mozaitische wetten, zouden ze voortvarend ziln, geen ziekte kennen enz. n~aarIsrall liep vreemde goden na, daarom sloot God op basis van dit oude verbond een nieuw verbond (Math. 26:28) met een ieder die het wil aannemen. Hadden de Israelieten een Levitisch priesterschap met sterfelijke priesters, wij hebben God zij dank! een priesterschap naar de ordening van Melchizedek (Hebr. 7 : 1 1 ) met Jezus Chr~stusals onze eeuwige Hogepriester die altijd voor ons zal kunnen pleiten (Hebr. 7 : 24+25)

....

6

...


Het is niet het bloed van bokken of stieren wat onze zonden bedekt, maar het is het bloed van Jezus Christus zelf! Wat onze zonden wegneemt, ons leven vernieuwd (Hebr.9:13+14). Waarom zou je je als kind laten dopen om toe te treden tot een verouderd verbond (Hebr.8:13), wanneer God jou wil inlijven in Zijn nieuwe verbond? Ben je a1 wedergeboren? Doe dan die stap in geloof en ilij zal je dichter tot Zich brengen. Ronald Jonker p.s. Een boekje wat mij veel duidelijkheid gaf over het oude en het nieuwe verbond en je zeker eens zou kunnen lezen: "Het bloedverbond" van E. W. Kengor.

Gezien en gehoord ........

... waarom

was Adam de gelukkigste man die er ooit geweest is? Hij had geen schoonrnoeder!

. klein jongetje bekijkt vol

bewondering de motor van Rob en vraagt terwijl hij zijn hand op de witte koffers legt: " Is dit een koelbox, zitten daar ijsjes in?

... er wordt met ingang van

1-11-1984 to1 geheven op de weg Anna Paulowna naar Middelburg! Lilian en Jacob kunnen alvast gaan sparen.

Donateurs Fam. F.A.D. Grul

Harry Struik

Honesbrink 38

Malzwin 13

7544 MP

1771 JD Wieringerwerf

Enschede


Berichten Uit Pakiiltan Pershawar, 11 auqustus ' 8 4 Hoi a l l e m a a l ! Na twee maanden n i e t s van me t e l a t e n horen, i s h e t nu t o c h weer d e hoogste t i j d j u l l i e weer wat op de hoogte t e s t e l l e n van de s i t u a t i e a l h i e r . De p e r i o d e van mijn z i e k t e was b i j n a o v e r , toen i k mijn v o r i g e b r e e f s c h r e e f . Daarna ben i k (voor s l e c h t s 1 week) weer aan de s l a g qeqaan i n d e bouwploeg. De l e i d e r daarvan vond me nog t e zwak voor h e t zware werk, z o d a t i k werd o v e r g e p l a a t s t n a a r h e t c o n t r a c t e r e n van mensen om de m r e n t e kbouwen en h e t dak t e bedekken. Mijn t a a k i s nu d i e van " o p z ~ c h t e r " . Gelukkig kan i k nog vaak de handen u i t de aiouwen s t e k e n . De nleuwe t a a k g e e f t me we1 e r g v e e l v r i j h e i d en i k maak a 1 s n e l vrienden onder de kampbevolking l n h e t d i s t r i c t , waar l k werk. Vorige week heb i k a f s c h e i d qenomen i n Ghazi, waar we een h e e l p r o j e c t hebben a f g e s l o t e n . Ik heb e r v e e l mogen g e t u i g e n en de Geest Gods h e e f t zeker velen g e t r o f f e n . Helaas heb i k qeen mogelijkheid mijn geloof Q c h t t e d e l e n met d e Pashtu-sprekers. Elke k e e r a l s h e t team samenkomt voor bidstonden e . d . , horen we s t e e d s meer over zeqen over ons g e e s t e l i j k werk. Zo v r a a q t een longen van d e bouwploeq om een B i j b e l , t e r w i j l een h e e l g e z i n de B ~ j b e la 1 l e e s t . De mensen raken s t e e d s meer g e i n t e r e s s e e r d l n h e t Evangelie. Het werk d r a a q t s t e e d s meer v r u c h t . Mede dank z i j h e t s t e r k e f r o n t van qebed, waarin j u l l i e ook de je deel hebt. Ook llet andere werk, d e Afghanen, wordt meer en f l i n k e l e n i n g qekregen, kan worden t o t v i j f t i e n

t a a k d i e ons toeqang g e e f t t o t d e meer qezegend. We hebben n e t een zodat onze p r o d u c t i e opgeschroefd qebouwen p e r dag.

De kans b e s t a a t d a t we 1000 domes u i t ons e e r s t e c o n t r a c t moqen bouwen i n Nasir Bagh, h e t kamp voor weduwen, wezen en i n v a l i d e n n a a s t onze f a b r i e k i n Pashawar. Maar geloof n i e t i n t o e v a l , h e t i s een zaak van gebed. -


Een ander gebedspunt i s nog s t e e d s de v e r l e n g i n g van h e t c o n t r a c t t o t zeker e i n d van d i t j a a r . Dan kunnen j u l l r e de Heer nog danken voor a l l e zegen van de l a a t s t e t i i d , s p e c i a a l voor h e t aanraken van zoveel Afghanen, waarvan we verwachten d a t enkelen b ~ n n e n k o r thun leven z u l l e n toewijden aan J e z u s . I k d&k j u l l i e voor a l l e bemoedigingen, h e t z i j i n de vorm van gebed, h e t z i j i n de vorm van een b r i e f j e . I k g r o e t i e d e r e e n met de zegen van onze God en Vader, j u l l i e broeder i n de Heer, Vincent Croonen

p.s.

Voor degenen d i e Vincent n i e t kennen. H i e r b i j even een t o e l i c h t i n g . Vincent i s begin d i t j a a r door de z e n d i n g s o r g a n i s a t i e C i t a ( C h r i s t Is The Answer) uitgezonden naar S r i Lanka waar z e n a a s t h e ? brengen van h e t Evangelie de mensen helpen een b e t e r b e s t a a n op t e bouwen. Zi]n gemeente de L i c h t s t a d i n Eindhoven o n d e r s t e u n t hem i n gebed en f i n a n c i e e l . Voordat h i j v e r t r o k n a a r S r i Lanka was Vincent vanaf h e t o n t s t a a n van de motorgroep a 1 l i d , en v i a b r i e v e n houdt h i j nog s t e e d s k o n t a k t met ons en w i j s l x r e n hem h e t clubblad en v e r s c h i l l e n d e n u i t onze groep s t u r e n hem b r i e v e n . W i l j e ook eens een b e r i c h t j e naar hem s t u r e n , s c h r i j f dan naar: Vincent Croonen p / a 1 7 Beach Road M t . Lavinia S r i Lanka


Uit de

Psalmen

/I.; "{@

..r-1=l,50

, ; , II !

,?p, $ I

'5

/'\d ,

PSALM 5 5 " I n mijn o n r u s t zwerE i k krcunend rond" ( v e r s 3 ) Ook i n deze p s a l n l u i s t e r e n we n a a r een d i c p t e l c u r g e s t e l d en v e r b i t t e r d nens. B i j kan e r n i e t meer tegen op. Het l i e f s t zou l l i j a l l e s a c h t e r l a t e r ] , en wegvluchtelr, om ecn w i j k p l a a t s t e zoeken, tegen de rukwind en tegen de storm (vers 9 ) . I k denk d a t e r o116er ons z i j n , d i e z i c h herkennen i n deze psalm. Ook a l s we de verzen 13-1'5 l e z e n . Het i s h e e l vers c h i k k e l i j k wat d a a r gezegd wordt. We kunnen v e r d r i e t hebben om een dode. Maar v e e l p i j n l i j k e r i s h e t v e x d r i e t om een leveride "dode"; ie~rrandd i e nag wcl l c e f t , maar z i c h v w r ons dood houdt en n i e t s meer met ons t e maken w i l hebben. Dat ka11 eerl goede v r i c n d z i j n . Dat kan z e l f s j e broer of % u s z i j n . Ie~~iitnd waarvan j e l i c f d e v e r w a c h t t e , maar waarin j e zo b i t t e r t e l c u r g e s t e l d b e n t . D e psallrrist koxt dan t o t ecn b i t t e r e , oud-testanientische r e a k t i e , waarin w i j here n i e t kunlien volgen. Maar v i e h c e f t dan h e t 2 3 s t e v e r s i n z i j n psalm gelegd? "Werp a 1 uw b e k o m ~ e r n i sop de Here; H i j e a l v w r u zorgeii". Dat i s geen nreilselijke r e a k t i e . Dat i s d e werking van de C e e s t van Cod. "Werp a 1 uw bekormnernis op de Here". Verdiep j e e r n i e t langex i n . Gooi h e t van j e aÂŁ. ZGg h e t aarr de fiere, en l d d t h e t b i j d e Here. Voor a l t i j d . Koester j e v c r d r i o t n i c t lariger. Anders kan c r i n j e h a r t ecn w o r t e l van b i t t e r h e i d o p s c h i e t e n , en d a t z a l j e j e v r e d e ontroven. Maar dan zou llet i a a t s t e e r g e r worden don trct e e r s t e . En dri5rvoor w i l de Here je bewarcn. l l i j balsemt de wonden en h e e l t a l l c v c r d r i e t . Vlucht daarom n i e t weg maar zeg h e t aan ~ e z u s .

10

overger1orr.cn u i t "ilot Z o e k l i c h t "


K e n n i s m a k e n m e t .... p e t e r

de Waqenaor en Paula de Jongh

P e t e r en Paula hebben d i t a f g e l o p e n s e i z o e n voor h e t e e r s t meegereden met ons. P e t e r i s een c o l l e g a van Gerard van Dijk en d i e h e e f t we1 een 1 j a a r 1.ang aan P e t e r gevraagd of h i j z i n had om met PS 2 3 mee t e gaan. Aangezien P e t e r nogal een i n d i v i d u a l i s t i s , v o e l t h i j z i c h n i e t zo t h u i s i n een groep, maar u i t e i n d e l i j k heeEt h i j e r toch i n toegestemd om mee.. t e gaan olndat h i j inmiddels ook t o t bekering gekonlen was. De e e r s t e k e e r dan P e t e r meeging, was 31 maart naar Culemborg en d i t was een mooie gelegenheid om met i e d e r e e n k e n n i s t e maken. P e t e r ' w e r k t a l s werktuigbouwkundig t e k e n a a r op een scheepswerf en woont op een f l a t j e i n Gorinchem. H i j d a a r ook geboren op 3-4-1958. Tot z i j n 8e j a a r h e e f t h i j k a t e c h e s a t i e gehad van d e p a s t o o r maar na d i e t i j d braken z i j n ouders met de kerk en daarmee h i e l d ook z i j n c h r i s t e l i j k e opvoeding op. Na de l a g e r e school ging h i j n a a r de HAVO en t o e n h i j daarvan afkwam, g i n g h i j d o o r s t u d e r e n aan de klTS E l e k t r o maar d i e o p l e i d i n g l i e p op een mislukking u i t en h i j moest m i l i t a i r e d i e n s t i n . H i j b r a c h t h e t d a a r t o t s e r g e a n t ondat h i j z i c h e r g i n t e r e s s e e r d e voor de t e c h n i e k en h e t b e s t naar z i j n z i n had b i j de verbindirlgstroepen, maar l e i d i n g geven was n i e t z i j n s t e r k s t e punt. Na m i l i t a i r e d i e n s t g i n g h i j werken a l s j o n g s t e bediende b i j de scheepswerf. ' s Avonds volgde h i j de M'I'S-opleiding e l e k t r o em maakte z i j n huiswerk b i j z i j n zus. Daar ontmoette h i j Paula d i e een v r i e n d i n van z i j n zus was. Paula probeerde zoveel mogelijk op t e v a l l e n en lijmde P e t e r met i j s j e s . P e t e r had h e t v e e l t e druk met z i j n g r o o t s t e hobby namelijk huiscomputers. A 1 z i j n v r i j e t i j d s t a k h i j i n h e t programeren van d i e dingen. A l t i j d had h i j we1 een boekje op zak over computers, zodra h e t op v i s i t e b i j mensen gaan maar even verv e e l d e , z a t h i j met z i j n neus i n h e t boekje. Het was zo e r g d a t h i j z i c h v o l l e d i g a f s l o o t van z i j n medemensen en n i e t t o e kwam aan h e t leggcn van kontakten. De Heer h e e f t hem moeten v e r l o s s e n van deze " v e r s l a v i n g " . Toen Paula P e t e r voor h e t e e r s t ontmoette, kende z i j de Heer a 1 en v i a P a u l a kwam P e t e r i n k o n t a k t met de gemeente waar Paula heen ging. P e t e r h e e f t z i c h a l t i j d g e i n t e r e s s e e r d i n h e t o n t s t a a n van de n a t u u r en geloofde w e 1 d a t e r een God


moest z i j n d i e d i t a l l e s g e c r e e e r d had. H i j zag mensen d i e door m o e i l i j k e t i j d e n heengingen en steunden op h e t qeloof wat z l j hadden, i e t s w a t h i j n i e t had. Zo werd h i j ook verlangend naan God. P a s t o e n kon h i j op de u i t n o d i g i n g e n van ~ e r a r dingaan om m e t PS 23 mee:te gaan. Paula i s geboren op 23-11-1960 i n Den Haag. Toen z i j 8 j a a r was, v e r h u i s d e ze n a a r Arkel. I n September 1980 gingen h a a r ouders u i t e l k a a r en P a u l a b e s l o o t om met h a a r vader naar de V.S. t e qaan, waar h i j zou gaan trouwen met z i j n jeugdl i e f d e . Haar 3 z u s j e s bleven b i j h a a r moeder i n Arkel. Paula en h a a r vader vormden een nieuw g e z i n met h a a r tweede moeder e n d i e n s d o c h t e r . Z e woonden i n een a f g e l e g e n b u u r t van Oregon en Paula g i n g haardeHighschoo1. Om meer i n k o n t a k t t e komen toet jonge mensen, bezocht z e dejeugdgroep en de samenkomst van de k e r k d a a r . A l l e jonge mensen u i t de b u u r t gingen n a a r heen, d u s was h e t voor Paula de e n i g e manier om kontakten t e leggen. Zelf w a s z e helemaal n i e t g e l o v i g en was h e t ook n i e t van p l a n h e t t e worden. Ondanks d a t z e g e e n b e h o e f t e had aan God b l e e f ze deze samenkomsten bezoeken ook omdat z e z i c h er t h u i s voelde b i j deze mensen. Op een voorjaarsmorgen (11-5-1980) r e e d z e met h a a r a u t o n a a r d e kerk en i n e e n s t o e n ze door de p r a c h t i g e n a t u u r r e e d , w i s t ze h e t : "God b e s t a a t ! Geen t w i j f e l mogelijk". Z o van h e t ene op h e t andere moment. Zo was een God een maaks e l van d e mens, een houvast van de zwakke mens en zo was God r e a l i t e i t voor h a a r . En vanaf d a t moment h e e f t z e ook geen moment g e t w i j f e l d . Nadat z e d e Highschoal had afgemaakt, wilde z e of muziek of medicijnen studeren. Z e werd aangenomen op h e t conservatorium na e e n toelatingsexamen. Maar a l v o r e n s aan deze s t u d i e t e beginnen, wilde z e e e r s t nog n a a r Holland. Ze had namelijk a 1 d i e t i j d op school beweert d a t Holland " h e t was". Dus kon z e er n i e t o n d e r u i t om i n i e d e r g e v a l voor een p a a r maanden n a a r Holland t e r u g t e keren, want ze kon t o c h m o e i l i j k h a a r gez i c h t v e r l i e z e n . Maar voordat ze v e r t r o k naar Holland werd ze gedoopt i n de H e i l i g e Geest en gedoopt i n water. I n oktober g i n g voor een "vakantie" naar Holland en logeerde b i j h a a r moeder. Z e l e e r d e P e t e r kennen b i j h a a r v r i e n d i n e n b e s l o o t nog w a t l a n g e r t e b l i j v e n . I n f e b r u a r i 1981 had z e ' a 1 werk b i j een supermarkt. Het duurde l a n s maar u i t e i n d e l i j k h e e f t Paula P e t e r op een

12


typisch Amerikaanse nanier aan de haak gesiagen. Hoe dat in z'n werk gaat, moet je haar zelf maar eens vragen. Najaar van 1 9 8 1 deed ze toelatingsexnmen voor het conscrvatorium. Daar zakte ze grandioos voor en er werd haar verteld dat ze niet voor muziek in de wieg was geleyd. Ze miste een klass~ekeopleiding, omdat erin Amerika meer gekeken wordt of je talent hebt en of je kan improviseren. Dit was een grote teleurstelling. m d a t Peter toen nog de avond-mS volgde, besloot Paula de avond-HAVO te doen, ter wijl ze overdag werkte. Doordat z ieder zo hun eigeh leven leidde, ging het met hun verkering fout. Er moest een toewijding aan elkaar komen en met hulp vanuit de gemeente werd er gepraat en besloten dat Peter zijn computer aan de kant zette en dat Paula stopte met haar avondatudie. Nu doet ze alleen nog een curcus informatica en elke zaterdag oefent ze muziek met een muziekgroepje van de gemeente., daarom kan Paula niet altijd mee met PS 23. De zondag biengen t B altijd samen door. Paula heeft van nature een depressief karakter niaar door haar bekering is ze veel positiever geworden en zlet ze het leven als een uitdaging.

Verjaardagen November 1 Mari~iade Bie

Kwintlaan 3 3832 AE Leu tel. 033-947469

8 Hanneke Biesheuvel

11 Henk Scholtens 27 Jacob Baken

12 Piet Bijl

28 Ronald Jonker

Nieuwe Leden


E.0,-JONGERENDA$i 13 o k t o b e r 1984 Zaterdagnwrgen om 10 voor 9 s t a p t e i k op de t r e i n n a a r u t r e c h t waar Hanneke m i j op s t o n d te waahten met d e motor e waren d a a r om kwart om n e a r d e 5.0.-jongerendag te gaan. W voor 10 en stonden b i j d e ingang t e wachten op de andere PS-ers. n a a r h e t wachten begon l a n g t e duren e n w e begonnen ons a f t e vragen of w i j nou t e vroeg waren of d e rest t e l a a t . Maar u i t e i n d e l i j k kwamen z e t o c h i n z i c h t . We s l o t e n o n s v l u g a a n om zo t o c h gezamelijk voor de deuren t e gaan s t a a n . D e meesta mensen zaterl n a t u u r l i j k a1 hinnen op een p a a r laatkomers en a a h t e r b l i j v e r s na, en d i e kwamen dan ook algauw k i j k e n . Sommigen gingen f o l d e r e n en apderen enqueteren. De meeste hebben w e 1 goede gesprekken gehad maar t o c h n i e t zulke gesprekken die je h e b t a l s j e e r g e n s op een markt of i n een s t a d staat, He werden z e l f a nog herkend van v o r i g j a a r en algauw kwam dan m k d e vraag wanneer w i ] naar binnen moesten, maar we moesten t e l e u r s t a l l e n d e antwaorden geven want d i t j a a r kwamen 4-benige ttcC~ op het podium. Na a f l o o p van deze f i j n e dag met mooi weer gingen we b i j Gerard en Dicky van Dijk e t e n . Daarna gingen we m e t z ' n a l l e n iop b6n na,h0 Glimpie) r i c h t i n g K o f f i e b a r " H e t Kzuispunt" wdar we h a r t e l i j k (en hoe kan h e t ook anders) m e t k o f f i e ontvangen werden. Na e e r s t wat gezongen t e hebben, h e e f t Paul d i e avond een v i d e o f i l m varl d e motorclub l a t e n a i e n . Maar aan d i t a l l e s kwam een e i n d en gingen we om + 10 uur naar h u i s . s ~ j

-

L i a Biesheuvel


PS 2 3 ~

1 A L6 L E~ ~aP ~f we^

Wie sclrntst loijn v e r b z i n g a l s i k over d e r a d l o N o r d o t er i n retc HiJksm*~oew ccn r e n t o o n s t r l l i n r ) worrtr gcheudan van toto'., w a r r b i j wordt grzcqd d o t &n v a dc f o t o e s do E v M ~ P ~ ~Rotorclub s c ~ ~ PS 23 ~ ~ 0 r S t c L t 3 Volgens. d e tic11 ter zake d t s k r u d i g achtende, vecslrgyevez Lo h a t j m e r d o t o r n l o t tevens oen f o t o irangt van die andore (7) e v a g e l l s c h m mrtorclub * P r l j s d t lleer i n heL lccrn. A l a je dan weer q, d e mesndoq w r g e n t i j d e n r je ontbl]L W i m

&bier. z l j n caunctrtssr h m r t lavcrcn op de ochtsi~dblpdcnen hij z e g t risartn dat de EO-jonyerendaq volqens e t n l a n d e l i j k beken3 dagblad noyal acn happening gcwaest s c h i j n t re z i j n , w r b l j n l e t Carl L e w i s a a n w z i g was, mRaZ u c l de ChtilrtaU j k e Hotorclub PS 23. de "herlsangelc" d ~ ycefL n d i t srof t o t nadenken.

we arrt ro'n p u b l r c i t e l t ? Niet naast )e schwnen gran Lopcn (of ttaast jc banden qoatr rijdenl. Dc Hear h i t r v m r dilnkcn en bidden d a t H i j h e r verder zcgont. NuchtrZ b l l j v e n an wsakuam. IUsschien kan og Jc werk of zo een a a n l c r J ~ t r gvormtn am v a t de lleer t e vert e l l e n . Oeh k u l h a t z l j n d a t andere m o t o r r l j d e r s op dora n a n i t r met ons i n c o n t a c t Lomen. Wat doer dc Hear ermr? H l j q t b r u l k t a l l t s t e n goede voor v i e Hem Liefhtbbyl: W 8 t doen

Pictcr Jan rYr3le

3.s. Bceft er r l l eens iota i n on8 bl& q e s t r a n over d t naw? Ik dacllt e t a a n toen ik d92e brlvf btepn t e r c h r r j v e n ; llct dat do koppellng vormt t u s s s n d l t a a r d s t levan en h e t lcvcn b l j God:

Even vaor d e duidelijkltcldr " P r t j s 3e !rcr rn h t t leec" was d e tital van een a r t l k e l over PS 2 3 i n h e t hlad a t l a . (reddctirl

I5


... een soort mensen vaol

detJtc~~ ddt PS 23 een motorqroep vsndo m, i s ; EO pruaptieteum duo!:

Haarlijk, d i e w i n t c m t o p , WHIIL

i k heb geen ochorn!

1984-08 De Kruiskoppeling November 1984  

1984-08 De Kruiskoppeling November 1984

Advertisement